³Peneraju Pendidikan Negara´

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

1

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

1

MENGAPAKAH KURIKULUM PERLU DIKAJI SEMULA?

y Kurikulum kebangsaan perlu dikaji semula bagi memastikan kurikulum tersebut holistik, sentiasa relevan untuk melahirkan modal insan yang seimbang dan dapat menangani cabaran semasa dan masa depan.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

2 2

y y y y

Berasaskan KBSR Berkonsep Ansur Maju Asas Bahasa Kebolehlaksanaan Standard Kurikulum

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

3

APAKAH STANDARD KURIKULUM
Standard Kurikulum merupakan pernyataan yang merangkumi pengetahuan, kemahiran dan nilai murni yang mesti dipelajari dan dikuasai murid sekolah kebangsaan (SK) dan sekolah jenis kebangsaan (SJK) sepanjang persekolahan di sekolah rendah. Standard Kurikulum Bahasa Malaysia yang digubal berperanan sebagai bahasa kebangsaan, bahasa rasmi, bahasa perpaduan, bahasa ilmu dan bahasa pengantar rasmi.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

4

STANDARD KURIKULUM SEKOLAH RENDAH BAHASA MALAYSIA (KSSR)
Standard Kurikulum Bahasa Malaysia terdiri daripada;
i. ii. iii. iv.

Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pendekatan Modular Pengajaran & Pembelajaran Secara Didik Hibur

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

5

KURIKULUM BERASASKAN STANDARD
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 

Satu penetapan kriteria Pernyataan spesifik atau indikator kualiti tentang perkara yang pembelajaran dan murid patut ketahui dan pencapaian yang boleh boleh lakukan dalam suatu diukur bagi setiap tempoh persekolahan standard kandungan merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

6

APA PENDEKATAN MODULAR?
Merujuk kepada kedua-dua standard kandungan dan standard pembelajaran yang diorganisasikan dalam lima bentuk modul iaitu; Modul Dengar Tutur Modul Membaca Modul Menulis Modul Seni Bahasa Modul Tatabahasa

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

7

PENDIDIKAN SECARA DIDIK HIBUR?
Berbentuk serampang dua mata: Pembelajaran kemahiran bahasa diutamakan 

Pembelajaran yang menyeronokkan melalui pelbagai teknik dan kaedah pengajaran

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

8

FOKUS PEMBELAJARAN BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH
Tahap I Literasi berbahasa untuk menguasai kemahiran asas mendengar, bertutur, membaca dan menulis. Konsep didik hibur Tahap II Pengayaan kosa kata Peningkatan pemahaman berbahasa Penguasaan bahasa Keberkesanan berkomunikasi dalam pelbagai situasi Konsep didik hibur Pemupukan minat membaca Penulisan kreatif

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

9

PERBEZAAN KURIKULUM BM SEKOLAH RENDAH
KURIKULUM KBSR (SEMAKAN
‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Sukatan Pelajaran & Huraian Sukatan Pelajaran Adanya aras dalam HSP Dua sukatan SK & SJK tetapi hanya satu dokumen Berasaskan teks Penguasaan kemahiran berbahasa Mempunyai 2 dokumen yang perlu diteliti sp & hsp

KURIKULUM KSSR
‡ Berasaskan Standard Kandungan & Standard Pembelajaran ‡ Hanya satu dokumen yang perlu diteliti iaitu Dokumen Standard. ‡ Terdapat dua sukatan SK & SJK ‡ Menggunakan pendekatan modular ‡ Titik beratkan kemahiran bahasa, Seni Bahasa dan Tatabahasa ‡ Menekankan asas berbahasa dan kemahiran berbahasa ‡ Tiada aras ‡ Tema-tema disediakan

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

10

BILANGAN KEMAHIRAN
Kemahiran/Aspek Sekolah Kebangsaan SK Mendengar dan Bertutur Membaca Menulis Seni Bahasa Tatabahasa
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

Sekolah Jenis Kebangsaan SK 6 5 7 3 3 SP 18 13 19 6 9
11

SP 21 16 22 8 9

6 6 8 4 3

OBJEKTIF KEMAHIRAN 
Kemahiran Mendengar & Bertutur
‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡

Mendengar, mengecam, mengajuk dan menentukan arah bunyi persekitaran dengan teliti dan betul; Mendengar, memahami dan menyebut bunyi bahasa iaitu abjad, perkataan, frasa dan ayat dengan betul; Mendengar, memahami dan memberikan respons berdasarkan arahan, pesanan dan pertanyaan dengan betul; Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara dalam situasi formal dan tidak formal dengan betul secara bertatasusila; Bercerita sesuatu perkara dan menceritakan semula perkara yang didengar menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul; Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila; dan Berbincang untuk mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

12

Contoh Kemahiran Mendengar dan Bertutur Standard Kandungan
1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 1.3.1

Standard Pembelajaran
Mendengar, memahami dan memberikan respons yang sesuai secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah jenis silaan dan ayat perintah jenis larangan dengan betul. 1.3.2 Mendengar, memahami dan memberikan respons dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan bercapah. 1.3.3 Mendengar, memahami dan memberikan respons secara lisan dan gerak laku berdasarkan pesanan mengikut urutan dengan betul.
13

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM 

Kemahiran Membaca
‡ ‡ ‡ ‡ ‡

Membaca pelbagai perkataan, frasa dan ayat secara mekanis dengan sebutan dan intonasi yang betul; Membaca, memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul; Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul; Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan; dan Membaca pelbagai bahan bacaan bagi memperkaya kosa kata dan maklumat untuk memupuk minat membaca.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

14

Contoh Kemahiran Membaca Standard Kandungan Standard Pembelajaran

2.2 Membaca dan 2.2.1 Membaca dan memahami perkataan memahami dalam ayat tunggal yang mengandungi perkataan, frasa dua atau tiga suku kata, diftong, vokal dan ayat daripada berganding, digraf dan konsonan pelbagai sumber bergabung dengan sebutan yang betul. dengan sebutan 2.2.2 Membaca dan memahami frasa dalam yang betul. ayat yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 2.2.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

15 

Kemahiran Menulis 
   

Melakukan aktiviti pramenulis dengan betul; Menulis secara mekanis dengan betul dan kemas. Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul; Menulis imlak dengan tepat; Mencatat dan menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun; Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul; Mengedit dan memurnikan hasil penulisan; dan Menulis ulasan berdasarkan maklumat yang diperoleh daripada pelbagai sumber.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

16

Contoh Kemahiran Menulis Standard Kandungan
3.2

Standard Pembelajaran

Menulis secara 3.2.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang mekanis mengandungi perkataan dua atau lebih suku berdasarkan kata, diftong, vokal berganding, digraf dan bahan yang diberi konsonan bergabung dengan cara yang betul dengan betul dan dan tulisan yang kemas. kemas. 3.2.5 Menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas. 3.2.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas. 3.2.7
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

Menulis secara mekanis abjad dan perkataan dalam bentuk tulisan berangkai dengan betul.
17 

Aspek Seni Bahasa dan Tatabahasa
‡ ‡

Menggunakan sistem bahasa yang betul dalam pertuturan, pembacaan dan penulisan; dan Menghayati dan mengamalkan nilai murni, bersikap positif, semangat patriotik dan kewarganegaraan melalui aktiviti berbahasa

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

18

Contoh Aspek Seni Bahasa

Standard Kandungan
4.1 Menyebut dan 4.1.1 memahami unsur seni dalam lagu melalui 4.1.2 nyanyian secara didik hibur.

Standard Pembelajaran
Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur. Memahami dan menyatakan maksud perkataan dalam seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

19

Contoh Aspek Tatabahasa

Standard Kandungan
5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. 5.2.1

Standard Pembelajaran
Memahami dan menggunakan imbuhan awalan , akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks. 5.2.2 Memahami dan menggunakan kata ganda penuh dengan betul dalam pelbagai konteks.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

20

SISTEM BAHASA

y y y y y

Tatabahasa (tersendiri) Sistem ejaan Sebutan dan intonasi Kosa kata Peribahasa (simpulan bahasa, perumpamaan, bidalan, pepatah, kata hikmat)

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

21

Pengisian kurikulum

y y y

Pengetahuan Kemahiran Nilai

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

22

PENEKANAN KONSEP 5 P
Pengabungjalinan Penyerapan Pengayaan Pemulihan Penilaian

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

23

STRATEGI PEMBELAJARAN BERKESAN
i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix.

Kemahiran Berfikir Kemahiran Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Kemahiran Belajar Cara Belajar Kajian Masa Depan Kecerdasan Pelbagai Pembelajaran Konstruktivisme Pembelajaran Kontekstual Pembelajaran Masteri Pembelajaran Akses Kendiri

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

24

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM
y y y y y y y y

Bahasa Pendidikan Alam Sekitar Nilai Murni Sains dan Teknologi Patriotisme Kreativiti dan Inovasi Keusahawan Teknologi Maklumat dan Komunikasi

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

25

TEMA
Kekeluargaan Kemasyarakatan Kesihatan dan kebersihan Keselamatan Perpaduan Kebudayaan, Kesenian dan estetika
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

Jati diri, patriotisme dan kewarganegaraan Sains, teknologi dan inovasi Alam sekitar dan teknologi hijau Pertanian Ekonomi

26

MERANCANG STRATEGI P&P 
 

Fikirkan langkah-langkah/aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang sesuai. Menepati kehendak objektif Sesuai dengan keupayaan dan kemampuan murid. Pastikan aktiviti menepati fokus pembelajaran; 80% ± 90% aktiviti untuk fokus utama. 10% ± 20% aktiviti fokus sampingan

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

27

MERANCANG AKTIVITI P&P YANG SESUAI
y Mudah untuk murid menguasai kemahiran. y Menggalakkan murid berfikir secara kreatif, kritis dan inovatif. y Membentuk murid yang celik ICT dan dan berfikiran y y y y y

keusahawanan. Penyampaian yang berkesan dan membolehkan majoriti murid menguasai kemahiran yang diperlukan. Pelbagaikan aktiviti yang menarik berkonsepkan didik hibur. Menjurus kepada Fokus Utama dan Fokus Sampingan yang ditetapkan berdasarkan Standard Pembelajaran. Pemilihan teknik P&P yang sesuai , berkesan dan menarik. Penggunaan pelbagai media (BBM) yang sesuai dan menarik.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

28

SEKIAN TERIMA KASIH
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

29