You are on page 1of 2

Postoje

– relatívne stabilné naučené hodnotenia ľudí, udalostí, myšlienok, ktoré


ovplyvňujú naše správanie, pociťovanie, myslenie

3 zložky:

1. poznávacia
2. citová
3. konatívna

1. Poznávacia zložka
– vyjadruje čo o predmete postoja viem (napríklad – ovocie je zdravé,
obsahuje vitamíny)

2. Citová zložka
– náš vzťah k predmetu postoja (náš vzťah k ovociu – máme ho radi)

3. Konatívna zložka
– ako sa k predmetu postoja správam
– je výsledkom predchádzajúcich zložiek (napríklad – každý deň zjem veľa
ovocia)

– tieto zložky môžu nadobúdať aj krajnú podobu:

A. forma stereotypu
– obraz o istej etnickej skupine ľudí (napríklad stereotyp cigáňa – každý je
lenivý)

B. forma predsudku – krajná podoba


– odrážajú sa v ňom stereotypy – mám určité negatívne predsudky, voči
Maďarom, Rómom

C. forma diskriminácie
– diskriminácia napríklad Rómov

– ľudia si ich osvojujú – podmieňovaním, sociálnym učením

Podmieňovanie – za postoje, ktoré rodičia chcú deti chvália a ktoré


nechcú, trestajú deti za ne

Sociálne učenie – pozorujeme postoje iných ľudí a osvojujeme si ich


Postoje – sú súdržné – vytvárajú vzťahy príbuzných postojov – napríklad liberálny
a konzervatívny zhluk postojov

Liberálny – za potraty, proti trestu smrti, za rovnosť pohlaví (rovnaké delenie


povinností v domácnosti), proti právu nosiť zbraň

Konzervatívny – za právo nosiť zbraň, za trest smrti, proti potratom, proti


rovnosti pohlaví
Pravica a ľavica

Pravica – medzi ľuďmi sú rozdiely


– ak som aktívnejší a pracujem viac – mal by som zarábať lepšie

Ľavica – všetci ľudia sú si rovní


– približne rovnaké platy – napríklad za socializmu
– podporuje sociálne slabšie vrstvy tým, čo vyprodukovali sociálne silnejšie
vrstvy

Funkcie postojov
1. Poznávacia funkcia
– postoje – schémy uľahčujúce spracovanie situácií
– vnášajú do viet okolo nás poriadok

2. Hodnotová funkcia
– postoje vyjadrujú naše hodnoty
– hodnota je niečo dôležitejšie, postoj je nadstavba na hodnotou

3. Ego – obranná funkcia


– postoje chránia naše ego, proti ohrozeniu našej sebaúcty

4. Sociálno – adjustačná funkcia


– postoje nám pomáhajú, aby sme sa cítili súčasťou nejakého spoločenstva
– postoje umožňujú sociálne prispôsobenie

– postoje nemožno ľuďom nanútiť (ale ak sa zmenia zákony, ľudia postupne


svoje postoje prispôsobia)

Postoje a správanie
– postoje predpovedajú ako sa ľudia budú správať
– postoje správania ľudí predpovedajú keď: (ľudia konajú podľa postoja ak : )
sú silné a súdržné
či sú založená na pravej či na sprostredkovanej skúsenosti
či špecificky súvisia s daným správaním alebo sú len všeobecné

Ak chceme meniť postoje:


1. prispôsobiť svoje pôsobenie charakteristikám osobe, ktoré postoje chcem
zmeniť
2. prispôsobiť presvedčenie situácii v ktorej sa nachádza
3. používať silné argumenty, opakovať ich až sa stanú známymi (človek
známe veci ľahšie príjme)