You are on page 1of 2

Bir sabah uyan rs n, kendini ruhen ve bedenen ok gl hissdiyorsundur. Tek seferde yataktan kalkars n.

Grd n bir ryadan etkilenme de ildir, -nedensiz- mutlusundur. Fakat bir ad m arkanda her ey y k k dkktr. Grltler vard r duymak istemedi in, ke kelerle dolu pi manl klar n vard r ya da bahsini edemedi in gzya lar n vard r. Sevmeler, sevi meler, ayr l klar ve renkli kutularda saklamaya al t n bir dolu hzn kokan sat rlar vard r. Yine de, seversin, glmsersin gne. Onlar ylece durur arkanda. Sen yine de, s rt n dnerek tm ya anm l klara yar n dersin, iyi ki de dersin. Gzel bir ark vard r fonda, her eyi unutursun o an. Belki de akl ndan geirdi in formller uu ur odan n iinde, mzi in ritmine kap larak...

Tek cmlede tm dnyan avular n n iine tereddtsz b rakabilece in biri vard r mesela. Belki elini uzatsan dokunabilece in mesafede, o ylece durmu seni seyrediyordur. Hep akl n n bir k esinde, d ncededir. Gzlerinin iine bakmadan bile bir kitap sayfas okur gibi, okuyabiliyordur seni, tek tek,sat r sat r. Belki fark nda, belki de de ilsindir. Fakat bildi in tek ey senin onu ezbere bildi indir. Sen onu ezbere biliyorsundur, her hcresini tek tek... Mesela basit bir gl n bile sende, senin szl nde bir anlam vard r. Amaya endi in, belki de yar m b rakt n kitaplar n aras nda, unutulmay bekliyordur senin taraf ndan.

Gnn sonlar na do ru birlikte dnyay yakabilecek enerjin kalmam t r, hissizle irsin birden. Belki ge kalm l k vard r. Yine de, -her eye ra men- tozlu raflarda bulup onu, nazike glmseyip ho geldin dersin. Kokusunu seversin mesela, bir hlamur a ac n sevdi in gibi. Sevdi i bir kitab okuken o kitab tutu una, seni d nerek ve fikrinde sen oldu un anlarda kurdu u cmlelere, her harfine, her mimi ine ve el yaz s ndaki naife dokunu mu tek tek her k vr ma hayrans nd r. O hep renk renk ieklerle bezeli, l k bir bahar ak am n getirir akl na. Menek e kokan bir balkonunuz vard r. Masan n zerinde sabahtan unutulmu ve zensizce katlanm gazeteler, iskambil destesi bir de kar daki denizle ayn renk sahipsiz bir kahve fincan ...

Belki o balkonda omzuna yaslan p, gemi e, tm ya anm l klara huzurla glmsemek istedi in zel biri vard r. S ka yaz p ona, gnderilmemi mektuplar n belki de tek sahibidir o. O yazmay seviyordur, sen ise okumay . O seni yazar. Gn olur beyaz bir zarf n iinde kendini grrsn. Zarf n iindeki o gsteri li aynadan sessizce, kimi zaman mahup bir glmsemeyle kendini seyredersin. O aynada sabah uyand nda dahi, kendi yzn solgun gremezsin. O grmemi tir nk. Sen renkli kalemlerle i lenmi sindir, beyaz bir kuma lara, sonra masa lambas na do ru ynelirsin. arap i esi tam da oradad r, beyaz ka tlar n nndeki kadehse bo tur. Sen i eye ynelirsin, art k i eyi daha kolay kald rabiliyorsundur, kendini yine gl hissdersin. Nedensiz

hafiflemi tir i e. Belki de, lo odada, sadece hafiflemi i enin gzya lar vard r ama sen ya mur ya yor zannedersin. Ya mur hafife ya yordur, mevsimlerden bahard r nk. Baharda ya murlar da bir ba ka ya ar ve senin onunla birlikte sevdi in ehri, bir bakars n ki kar kar toprak kokusu sarm t r. Sen glmsersin toprak kokusunu iine ekerek, pencereden sokak lambas na do ru, bir ak am vakti, bombo tur, yar md r, o grmeye al t n dar ve uzun sokaklar. Belki biraz endi elenirsin, vakitlice gelse bari diye geer akl ndan. Belki de art k, zaman m z dar demek gelir iinden. Ama bilirsin ki, gelecektir o , senin gelece indir. Huzurla olsun der, yine de seversin birini i te. Bahar ya murunun geride b rakt toprak kokusuyla, sokak lambalar ndaki o lo turunculu a inat , henz girilmemi , belki de kmaz, ama hep o bo ve hlamur kokan sokaklar seversin. Bazen ylece seyredersin gn, yine de nedensiz seversin. Onu anlatacak cmlelerin kalmam t r art k. Belki de, onu hi beklememi ken, aniden alm t r kap n. Belki sen evde de ilsindir. Belki de yeni betimlelemelere zaman yoktur. Yorulmu sundur, k zm s nd r belki biraz da, ama ihlamurlar gelir akl na, glmsersin yine. nk, hlamurlar anlatacak kadar usta de ilsindir, bunu iyi bilirsin. Kahveni yudumlarken vazgeersin aniden, sessizce b rak rs n kalemi elinden...