You are on page 1of 4

C

NG CHI TI T

NH GI HI U QU HO T
Ch ng 1: T ng quan
ti y bi n ng kinh doanh i

NG MARKETING

T I CNG TY TNHH VNG TRN


1.1 L do ch n Mi tr

ng v tnh ch t c nh tranh kh c li t c a n i y v s d ng c hi u qu cc cng c

h i doanh nghi p ph i nh n th c marketing hi n trong c nh tranh v k t qu t t

c th th a mn t i a nhu c u c a khch hng, duy tr l i th c l i nhu n lu di. ng marketing chnh l vi c th c hi n php so snh gi a

nh gi hi u qu ho t 1.2 M c tiu nghin c u Nh n th c v m c

c v i m c tiu marketing c a doanh nghi p. ng gp c a ho t ng marketing i v i ho t ng s n

xu t kinh doanh c a doanh nghi p. nh gi hi u qu c a cc ho t 1.3 Ph m vi v ph ti phn tch cc ho t hi n c a cc ho t ti s d ng ph ng marketing d a trn vi c nghin c u m i ng marketing. ng marketing-c th h n l quan h gi a doanh thu v i vi c tri n khai cc ho t ng php nghin c u ng chiu th c a doanh nghi p. Qua nh gi hi u qu th c ng trn i v i ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p. nh l ng d a trn c s : ng. ng php nghin c u

c th c hi n trong ph m vi phn tch ho t

+ Ngu n d li u th c p do doanh nghi p v cc t ch c th ng k cung c p. + Ngu n d li u s c p t ho t 1.4 ngh a c a nghin c u Vi c nh gi hi u qu ho t qut v th c tr ng ho t trong ho t nghi p. ng marketing gip doanh nghi p c ci nhn t ng doanh ng th i pht huy nh ng u i m ng marketing c a doanh nghi p. Qua , t o c s ng kh o st th tr

nghi p nh n di n v kh c ph c nh ng h n ch

ng marketing nh m ph c v cho m c tiu ng n h n v di h n c a doanh

Ch

ng 2: Gi i thi u v cng ty TNHH Vng Trn


ng hi u c a hng ti n l i n i ti ng c a M l Circle K, hi n ng ng quy n th ng m i cho cng ty TNHH Vng

2.1 T ng quan v l ch s hnh thnh v pht tri n Ngy 19/6/2009, th bn l Vi t Nam d Trn . c i m c a Circle K l c a hng di n tch nh , nh ng ti n l i v i cc s n ph m tiu dng ngay ho c s n ph m mang tnh b sung... Circle K khng ng n ng i cng b tham v ng s xy d ng chu i c a hng m r ng sang khu v c khc. 2.2 Nhi m v v ch c n ng kinh doanh 2.3 C c u t ch c v qu n l 2.4 Cc s n ph m d ch v Chu i c a hng ti n l i Circle K ph c v khch hng 24/24 gi cung c p cho khch hng cc d ch v t hng tiu dng thi t y u nh n k o, n nh , dng ch m sc c nhn i n tho i Circle K cung c p cho khch hng cc lo i nhu y u ph m v i nhi u ch ng lo i, m u m a d ng ngn hng hng  Cc c cung c p b i nh ng doanh nghi p uy tn trong v ngoi n n cho khch hng d ch v rt ti n t u th gi i nh Citi Bank, ANZ, HSBC ng c nh tranh c. Ngoi ra Circle K mang 2.5 Phn tch mi tr ng ATM c a cc c gi i kht l nh, bia, bnh ng ATM, th n p n my rt ti n t ng u th tr ng Vi t Nam v t y s c h n 10.000 c a hng ti n l i trn ton th gi i, chnh th c tham gia vo th tr i hnh th c nh

i th c nh tranh hi n t i trong ngnh

 Nguy c xm nh p c a cc nh c nh tranh ti m n ng  p l c t cc s n ph m thay th  p l c t nh cung ng  p l c t khch hng 2.6 K t qu ho t ng kinh doanh t n m 2008-2010

Ch

ng 3: Th c tr ng ho t Trn

ng marketing t i cng ty TNHH Vng

3.1 Nhi m v v m c tiu v marketing c a doanh nghi p 3.2 Cc ho t ng marketing c tri n khai ng marketing 3.3 K t qu doanh thu theo t ng ho t

Ch

ng 4: nh gi hi u qu ho t

ng marketing t i cng ty TNHH


ng

Vng Trn
4.1 M i quan h t marketing 4.2 Phn tch tc Quy trnh th c hi n Ph ng php x l s li u nh ph m vi kh o st Ch n m u, xc ng c a ho t ng marketing n hnh vi tiu dng c a khch hng m c tiu ng quan gi a doanh thu v vi c tri n khai ho t

Xy d ng thang o v b ng cu h i kh o st K t qu x l s li u kh o st 4.3 nh gi chung v hi u qu ho t ng marketing t i cng ty

Ch

ng 5: Ki n ngh v gi i php nng cao hi u qu marketing

ho t

ng

5.1 M c tiu k ho ch 5.2 Gi i php v i u ki n th c hi n 5.3 Ki n ngh

Ch

ng 6: K t lu n

6.1 Tm t t ng gp chnh c a nghin c u 6.2 Cc h n ch trong nghin c u 6.3 Ki n ngh cho cc nghin c u ti p theo

Sinh vin: Nguy n H ng Chi L p: QT3_K34 H HCQ Mssv: 108203803