You are on page 1of 1

Phần 1: Chứng từ kế toán

1.Phiếu nhập kho (Mẫu số 01-VT)
2.Phiếu xuất kho (Mẫu số 02-VT)
3.Phiếu thu (Mẫu số 01-TT)
4.Phiếu chi (Mẫu số 02-TT)
5.Giấy đề nghị tạm ứng (Mẫu số 03-TT)
6.Giấy thanh toán tiền tạm ứng (Mẫu số 04-TT)
7.Giấy đề nghị thanh toán (Mẫu số 05-TT)
8.Ủy nhiệm chi/ Séc, giấy báo nợ/ báo có ngân hàng
9.Hóa đơn GTGT (Mẫu số 01GTGT-3LL)
10.Hóa đơn bán hàng thông thường (Mẫu số 02GTGT-3LL)
11.Bảng chấm công (Mẫu số 01a-LĐTL)
12.Bảng thanh toán tiền lương (Mẫu số 02-LĐTL)
13.Bảng kê các khoản trích nộp theo lương (Mẫu số 10-LĐTL)
14.Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội (Mẫu số 11-LĐTL)
15.Bảng đăng ký danh mục tài sản cố định trích khấu hao
16.Bảng tổng hợp chi tiết khấu hao tài sản cố định
17.Bảng tính và phân bổ khấu hao tài sản cố định (Mẫu số 06-TSCĐ)
18.Bảng tính và phân bổ chi phí trả trước (TK 142, 242) (Mẫu số 07-VT)