You are on page 1of 3

emi21081@gmail.

com

Penggunaan Instrumen

‰ Kertas kerja konsep ini akan membincangkan Reka bentuk Analisis Data Bagi
Penilaian Kemahiran Komunikasi Bertulis dan Kerjasama Berkumpulan berdasarkan
penggunaan oleh pelajar terhadap sistem pengurusan kursus

‰ Instrumen digunakan bagi tujuan ini adalah gabungan dari reka bentuk eksperimen,
Reka bentuk Analisis Data Bagi Penilaian Kemahiran kaedah repeated measure ANOVA dan data hasil penggunaan sistem dibangunkan
Komunikasi Bertulis dan Kerjasama Berkumpulan (MOODLE)

‰ Perbandingan data hasil siri penilaian berkala terhadap penggunaan sistem


Oleh (MOODLE) dengan beberapa alatan berikut dijadikan instrumen kajian :
Ahmad Muhaimin B Mohamad,
Jamalludin Harun, Dr., ƒ soal selidik,
Baharuddin Aris, Prof,. Dr. ƒ temu bual,
ƒ portfolio pelajar,
ƒ log capaian,
ƒ penulisan jurnal,
ƒ dokumen perbincangan pelajar (forum, perbualan teks atas talian)

1 2

Penggunaan Instrumen Penggunaan Instrumen

‰ Analisis ini bertujuan melihat kesan penggunaan sistem pengurusan kursus ‰ Terdapat tiga fasa penggunaan sistem. Ia diringkaskan sebagaimana rajah berikut :
(MOODLE) terhadap :

ƒ kemahiran komunikasi bertulis


ƒ tahap kerjasama berkumpulan

‰ Selain itu, hasil analisis ini digunakan bagi mendapatkan pola capaian dan bentuk Rajah 1.0 : Siri penggunaan sistem dan siri penilaian hasil penggunaan sistem
pembelajaran pelajar semasa menggunakan sistem.

‰ Hasil dari pola capaian tersebut membolehkan pengkaji mengetahui apakah pola i 1 ii 2 iii 3 iv
capaian penggunaan sistem memberi kesan kepada perubahan dari aspek
kemahiran komunikasi bertulis dan tahap kerjasama berkumpulan
Petunjuk
1, 2, 3 Siri penggunaan sistem (tempoh : seminggu)
i, Penilaian awalan
ii, iii, iv Siri penilaian berkala : instrumen dinyatakan

3 4

Reka bentuk analisis Reka bentuk analisis

‰ Penggunaan instrumen bagi menjawab persoalan dinyatakan ‰ Penggunaan instrumen bagi menjawab persoalan dinyatakan

Tema kepada persoalan Reka bentuk Medium Instrumen Tema kepada persoalan Reka bentuk Medium Instrumen
• Kesan peningkatan Repeated measure • Pertemuan Siri penilaian berkala ; Bentuk pembelajaran Kesimpulan kepada analisis
kemahiran ANOVA • Laman web ƒ temu bual, yang membantu pola interaksi dan kesan
komunikasi bertulis (Kuantitatif + ƒ portfolio pelajar, pencapaian pelajar : laman web terhadap
Kualitatif) ƒ log capaian, • tahap kemahiran peningkatan kemahiran
• Kesan peningkatan ƒ penulisan jurnal komunikasi bertulis komunikasi bertulis & tahap
tahap kerjasama ƒ teks perbincangan • tahap kerjasama kerjasama berkumpulan
berkumpulan pelajar (forum, kumpulan
chatting)
Pola capaian Analisis perbezaan Siri penilaian Tringulasi kepada hasil
pelajar semasa capaian dan berkala (log analisis instrumen
menggunakan sistem penggunaan pelajar capaian dinyatakan
berdasarkan : kepada sistem penggunaan
• tahap kemahiran berdasarkan siri sistem)
komunikasi bertulis penggunaan sistem
• tahap kerjasama
kumpulan

5 6
Analisis Temubual Analisis Teks : Forum & Perbualan Teks

‰ Jawapan temu bual dipindahkan ke bentuk transkrip bertulis dan disusun kembali ‰ Dua pertimbangan analisis teks : faktor kualiti dan kuantiti di mana ia saling berkaitan
mengikut tema. Kaedah ini banyak diperbincangkan dalam kajian berbentuk kualitatif untuk dibuat kesimpulan.
(Gall et al., 2003 ; Merriam, 2001).
‰ Faktor kualiti dan kuantiti kepada content analysis dicadangkan oleh Hara, Bonk &
‰ Berikut adalah beberapa tema ditetapkan bagi pengkategorian hasil temu bual Angeli (1998) sebagai penilaian perbincangan komputer dan interaksi elektronik.
(pelajar) :
‰ Teks dikumpulkan mengikut kriteria ditetapkan (electronic interaction patterns,
ƒ Apakah pandangan dan penilaian pelajar terhadap sistem yang dibangunkan dari aspek Henri’s model : 1992) kemudian ia dibahagikan mengikut kriteria kualiti pembelajaran
peningkatan kemahiran komunikasi bertulis koperatif (Johnson & Johnson : 1991; 1999), (Johnson & Johnson ; 1991), (Johnson ;
1993)
ƒ Apakah pandangan dan penilaian pelajar terhadap sistem yang dibangunkan dari aspek
peningkatan tahap kerjasama berkumpulan
‰ Manakala faktor kuantiti berdasarkan bilangan dan peratusan teks forum

7 8

Analisis Teks : Forum & Perbualan Teks Analisis Teks : Forum & Perbualan Teks

‰ Langkah 1 : Mengumpulkan teks mengikut kriteria electronic interaction patterns, ‰ Berikut adalah Jadual 2.0 menunjukkan analisis teks forum berdasarkan faktor kualiti
Henri’s model : 1992) dan kuantiti

Kuantiti teks
per sesi Kriteria : Kualiti Kuantiti
Kriteria
1 2 3 i ii iii

1. Komunikasi maklumat Menyatakan dengan jelas kepada idea dan pendapat

2. Respons pertama kepada maklumat (1) Mesej disampaikan dengan lengkap dan berfokus

3. Jawapan kedua berkait dengan respons ke(1) Mesej mengandungi maklumat sebagaimana dihendaki oleh pendengar

Jumlah Mesej bersesuaian bagi topik dibincangkan


Meminta maklum balas bagi setiap mesej dihantar
Mesej disampaikan dalam bentuk yang boleh difahami pendengar
Menerangkan dalam bentuk kefahaman sendiri
(contoh : Ini adalah apa yang saya fahami...)
Menginterpretasikan mesej yang dihantar
* i, ii, iii = siri penilaian mengikut sesi penggunaan sistem

9 10

Analisis Teks : Forum & Perbualan Teks Analisis Teks : Forum & Perbualan Teks

‰ Berikut adalah Jadual 2.0 menunjukkan analisis teks forum berdasarkan faktor kualiti ‰ Berikut adalah Jadual 2.0 menunjukkan analisis teks forum berdasarkan faktor kualiti
dan kuantiti dan kuantiti

Kriteria : Kualiti Kuantiti Kriteria : Kualiti Kuantiti


i ii iii i ii iii
Berinteraksi (follow-up) dengan penghantar mesej sehingga difahami Mengabaikan maklumat sedia ada pada penerima tentang perbincangan
Mesej berbentuk membina kepercayaan antara ahli kumpulan Mesej dihantar kurang bersesuaian dengan pandangan penerima
Mesej adalah berbentuk pendapat peribadi tanpa bersandarkan fakta Tidak memberikan perhatian sepenuhnya kepada maklum balas penerima
Menggunakan medium sokongan sebagai menjelaskan lagi penerangan Penerima tidak menilai sebarang pernyataan penghantar
(contoh : Powerpoint, rajah, jadual) Penghantar menggunakan pernyataan berbentuk personal (contoh : saya)
Idea dalam mesej disampaikan secara tersusun Penghantar menggunakan pernyataan berbentuk perhubungan kumpulan
Terlalu banyak idea dalam satu mesej (contoh : Kita, kami…)
Pernyataan terlalu ringkas sehingga menyukarkan ia difahami * i, ii, iii = siri penilaian mengikut sesi penggunaan sistem
* i, ii, iii = siri penilaian mengikut sesi penggunaan sistem

11 12
Analisis Teks : Jurnal Pelajar Analisis Teks : Jurnal Pelajar

‰ Penulisan jurnal oleh pelajar boleh digunakan bagi mendapatkan refleksi pelajar ‰ Jadual 3.0 menunjukkan analisis dan penilaian teks ruangan jurnal pelajar
terhadap pembelajaran. Penggunaan jurnal dicadangkan oleh Johnson dan Johnson
(1999) sebagai ruangan refleksi hasil pembelajaran dan menilai keberkesanan
proses pembelajaran koperatif yang dilalui pelajar Kriteria : Kualiti – Isi Kandungan Jurnal Skor (1 – 5)
i ii iii
‰ Jadual 3.0 menunjukkan analisis dan kriteria penilaian teks ruangan jurnal pelajar
Topik dinyatakan
Kriteria : Kualiti – Pengorganisasian Jurnal Skor (1 – 5) Penjelasan logik
i ii iii Bukti menunjukkan / menyokong key point
Pernyataan ramalan dan pengenalan Bukti kreatif
Mempersebahkan rasional bagi menyokong ramalan * i, ii, iii = siri penilaian mengikut sesi penggunaan sistem
Kesimpulan logik dibina dari rasional
Transisi berkesan
Jurnal ditulis secara tersusun
* i, ii, iii = siri penilaian mengikut sesi penggunaan sistem

13 14

Analisis Log Data Penggunaan Sistem Analisis Jurnal - Refleksi Pembelajaran

‰ BECTA (2003) – Log data adalah mengesan, pemindahan, penyimpanan dan ‰ Penggunaan jurnal dicadangkan oleh Johnson & Johnson (1999) sebagai menilai
interpretasi data keberkesanan proses pembelajaran koperatif dan juga refleksi kepada pembelajaran

‰ Ia dapat merekodkan maklumat seperti ; nama pelajar, aktiviti pelajar pada setiap ‰ Jadual 5.0 : Kriteria refleksi pembelajaran pelajar dalam jurnal dihasilkan
capaian, kekerapan capaian pada bahagian tertentu serta aturan capaian
Kriteria refleksi pembelajaran dalam jurnal Siri penilaian
‰ Jadual 4.0 menunjukkan analisis dan penilaian teks ruangan jurnal pelajar
[Nama pelajar] i ii iii
Kriteria : Log penggunaan pelajar kepada sistem Siri penilaian Aktiviti pelajar yang berkaitan dengan kumpulan
[Nama pelajar] i ii iii Pernyataan kefahaman dan pengetahuan kepada perbincangan kumpulan
Bahagian dengan capaian tertinggi Koleksi idea atau pendapat yang berkaitan dengan perbincangan kumpulan
Bahagian dengan capaian terendah Koleksi sumber maklumat dan pautan (hyperlink) kepada perbincangan
Masa capaian Rumusan kepada perbincangan
Kekerapan capaian pada sesi penggunaan sistem * i, ii, iii = siri penilaian mengikut sesi penggunaan sistem
* i, ii, iii = siri penilaian mengikut sesi penggunaan sistem

15 16

Analisis Portfolio Pembelajaran Berkumpulan Analisis Peningkatan


Kemahiran Komunikasi Bertulis
‰ Menurut Johnson & Johnson (1999), portfolio bagi pembelajaran koperatif adalah
‰ Soal selidik dan temu bual adalah instrumen utama bagi mendapatkan pandangan
koleksi hasil kerja kumpulan dan gabungan hasil kerja individu dalam kumpulan
pelajar terhadap keberkesanan sistem dari aspek peningkatan kemahiran
komunikasi
‰ Jadual 6.0 :
Kriteria penilaian portfolio kumpulan Siri penilaian
‰ Namun sebagai sokongan, analisis penggunaan pelajar terhadap sistem turut
[Kumpulan] i ii iii diambil kira.
Persembahan hasil kerja kumpulan
Penilaian kendiri oleh setiap ahli ‰ Antara prosedur digunakan bagi tujuan ini ialah analisis perbualan teks (online
Maklum balas dari kumpulan lain
chatting), analisis teks forum perbincangan, analisis portfolio kumpulan,
Contoh hasil kerja kumpulan
‰ Analisis tersebut menghasilkan data berbentuk kualitatif di mana ia akan
Rumusan refleksi kumpulan terhadap tugasan dikategorikan mengikut kriteria ditetapkan (.
* i, ii, iii = siri penilaian mengikut sesi penggunaan sistem

17 18