You are on page 1of 4

ΟΜΙΛΟ΢ ΦΙΛΩΝ Α΢ΣΡΟΝΟΜΙΑ΢ Αιελακδνείαξ 113 - 546 46 Θεζζαιμκίθε

Μη κεοδξζκξπικό ΢ωμαηείξ Σηλέθωμξ - Fax: 2310 423-133


www.ofa.gr – E-Mail: ofa@ofa.gr
ΣΑ ΝΓΑ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ
Γεωγοαθικέπ ΢ρμηεηαγμέμεπ Θεζζαλξμίκηπ:
No 12, Δεθέμβνημξ 2005 40° 37' Β και 22° 58' Α
ΧΓΙΜΓΡΙΝΟ ΗΛΙΟ΢ΣΑ΢ΙΟ ΢ύμηανη: Π. Μωοαΐηηπ - Γ. Μπξκξβόπ

ΑΠΟ ΣΟΝ ΠΡΟΓΔΡΟ ΚΟΠΗ


Με πνιύ ραξά κάζακε γηα ηε βξάβεπζε ηνπ ΒΑ΢ΙΛΟΠΙΣΑ΢
θαζεγεηή θ. Ισάλλε ΢εηξαδάθε θαη ησλ άιισλ
ηεζζάξσλ ζπλαδέιθσλ ηνπ, πνπ απαξηίδνπλ ηελ Σν ΢άββαην 21 Ιαλνπαξίνπ, ώξα 20:00, ζα
νκάδα “European Pulsar Network”, κε ην πξαγκαηνπνηεζεί ζην ρώξν ησλ γξαθείσλ καο, ε
Δπξσπατθό βξαβείν “Descartes 2005”, γηα ηελ θνπή ηεο πξσηνρξνληάηηθεο Βαζηιόπηηαο. Θα
αλαθάιπςε πιένλ ησλ 850 pulsars, θαζώο θαη ηνπ ραξνύκε πνιύ λα ζαο δνύκε από θνληά, γηα λα
πξώηνπ δηπινύ pulsar. αληαιιάμνπκε επρέο γηα ηε λέα ρξνληά!
Ζ βξάβεπζε ηνπ θ. Σεηξαδάθε καο ραξνπνηεί
ηδηαηηέξσο γηαηί, κεηαμύ άιισλ, είλαη έλα από ηα ΗΜΓΡΟΛΟΓΙΟ 2006
ηδξπηηθά κέιε ηνπ Οκίινπ καο θαη ν άλζξσπνο πνπ
καο βνεζά ζε όηη ηνπ δεηήζνπκε ζε ηερληθά ζέκαηα Κπθινθόξεζε από ηνλ ΋κηιν καο ην Αζηξνλνκηθό
θαη θαζνδήγεζε. Έρνληαο έλαλ ηέηνην άλζξσπν Ζκεξνιόγην 2006, ην νπνίν
αλάκεζά καο, όπσο θαη ηνπο ππόινηπνπο θαζεγεηέο όπσο πάληα πεξηιακβάλεη
ηνπ Α.Π.Θ, παξαθηλνύκαζηε λα επηρεηξνύκε θαη λα ηα ζπνπδαηόηεξα αζηξνλν-
βάδνπκε πςεινύο ζηόρνπο θαη λα πξνζπαζνύκε λα κηθά θαηλόκελα αλά κήλα,
ηνπο ππεξβνύκε. όπσο εθιείςεηο Ζιίνπ θαη
Δμ νλόκαηνο ινηπόλ όισλ ησλ κειώλ ηνπ Οκίινπ Σειήλεο, ζπλόδνπο κεηαμύ
καο θαη εκνύ ηνπ ίδηνπ πξνζσπηθώο, ηνπ Σειήλεο θαη πιαλεηώλ, βξνρέο δηαηηόλησλ θαη πνιιά
απεπζύλνπκε ηα ζεξκόηεξα ζπγραξεηήξηά καο θαη άιια. Σηηο ζειίδεο ηνπ ζα βξείηε αθόκα ρξήζηκεο
ηνπ επρόκαζηε πάληα αλάινγεο επηηπρίεο ζε όηη θαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ παξαηήξεζε ησλ θαηλνκέλσλ,
αλ θάλεη. ράξηεο ηνπ νπξαλνύ γηα όιεο ηηο επνρέο κε ηνπο
αζηεξηζκνύο θαη κε πιεξνθνξίεο γηα ηελ αλαγλώξηζε
ηνπο από ηνπο αξράξηνπο παξαηεξεηέο. Ηδηαίηεξε
9ε ΓΣΗ΢ΙΑ ΓΓΝΙΚΗ αλαθνξά γίλεηαη ζηνπο γλσζηόηεξνπο αζηεξηζκνύο,
΢ΤΝΓΛΓΤ΢Η ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ - κε πιεξνθνξίεο γηα ηε κπζνινγία ηνπο αιιά θαη
ΑΡΥΑΙΡΓ΢ΙΓ΢ πιεξνθνξίεο γηα ηα θπξηόηεξα αληηθείκελα πνπ
κπνξεί θαλείο λα παξαηεξήζεη κε έλα εξαζηηερληθό
19 ΦΓΒΡΟΤΑΡΙΟΤ 2006 ηειεζθόπην.
Η εηήζηα Γεληθή Σπλέιεπζε ηνπ Οκίινπ καο ζα Τν εκεξνιόγην, ηελ έθδνζε ηνπ νπνίνπ
επηκειήζεθαλ νη Γ. Μπνθνβόο θαη Α. Βνζηλάθεο,
πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Κπξηαθή 19 Φεβξνπαξίνπ
θνζηίδεη 15 € θαη κπνξείηε λα ην πξνκεζεπηείηε από
2006, ώξα 20:00, ζηελ αίζνπζα Βαζίιε
ηα γξαθεία ηνπ Οκίινπ καο. Γηα πεξηζζόηεξεο
Ξαλζόπνπινπ ζην Αζηεξνζθνπείν.
πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε κε ην
Υπελζπκίδνπκε όηη θέηνο ζα έρνπκε αξραηξεζίεο
ηειέθσλν 2310 423-133.
γηα ηελ αλάδεημε λένπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ.
΋ζα από ηα κέιε καο επηζπκνύλ λα ζέζνπλ Σα Μαζήμαηα Αζηνμκμμίαξ ζημκ Ο.Φ.Α.
ππνςεθηόηεηα γηα ην λέν Γ.Σ., παξαθαινύκε λα
ζπκπιεξώζνπλ θαη λα καο παξαδώζνπλ γξαπηώο
΢ηα κέζα Γεθεκβξίνπ νινθιεξώζεθε κε επηηπρία ν
πξώηνο θύθινο ησλ καζεκάησλ θαη ησλ δηαιέμεσλ
κέρξη ηελ Κπξηαθή 5 Φεβξνπάξηνπ ηελ αίηεζε αζηξνλνκίαο. Τα καζήκαηα ζηα Γξαθεία καο γηα ηε
πνπ επηζπλάπηεηαη ζην παξόλ ελεκεξσηηθό. λέα ρξνληά, ζα μεθηλήζνπλ από ην ΢άββαην 14
΋ζνη δελ ζα κπνξέζνπλ λα παξεπξεζνύλ, Ιαλνπαξίνπ 2006 θαη ζα ζπλερηζηνύλ θάζε Σάββαην
παξαθαινύληαη λα ζπκπιεξώζνπλ ηε ζρεηηθή απόγεπκα, 5:30 – 7:00 κ.κ. Μεηά από παξάθιεζε
εμνπζηνδόηεζε (θάζε παξόλ κέινο κπνξεί λα πνιιώλ λέσλ κειώλ καο, ηα ηξία πξώηα καζήκαηα
εθπξνζσπεί κέρξη δύν απόληα κέιε). (14, 21 & 28 Ηαλνπαξίνπ) ζα αθνξνύλ ηελ
Υπελζπκίδνπκε όηη ζύκθσλα κε ην θαηαζηαηηθό νπξαλνγξαθία θαη ηε ρξήζε ραξηώλ θαη ζα
ηνπ Σσκαηείνπ, δηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ όια ηα δηδαρζνύλ από ηνλ Πξόεδξν ηνπ Οκίινπ θ. Π.
ηαθηηθά κέιε πνπ έρνπλ εθπιεξώζεη ηηο Μσξαΐηε. Σηε ζπλέρεηα ζα αθνινπζήζνπλ πην
νηθνλνκηθέο ηνπο ππνρξεώζεηο όισλ ησλ εμεηδηθεπκέλα ζέκαηα. Γηα ην αλαιπηηθό πξόγξακκα,
πξνεγνύκελσλ ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο εηώλ. παξαθαινύκε επηθνηλσλήζηε καδί καο κεηά ην λέν
Τπρόλ νηθνλνκηθέο εθθξεκόηεηεο κπνξνύλ λα έηνο ή επηζθεθηείηε ηε ζειίδα καο ζην Internet.
ηαθηνπνηνύληαη κέρξη θαη ιίγν πξηλ ηε Γ.Σ.
ΓΣΗ΢ΙΑ ΓΚΔΟ΢Η 40 Ο 37΄ ηελ πξαγκαηνπνίεζε απηώλ ησλ καζεκάησλ, ηόζν
ζηε Φ.Α.Ν.Θ., όζν θαη ζηα γξαθεία ηνπ Οκίινπ καο.
Μεηά ηελ επηηπρεκέλε έθδνζε ηνπ εηήζηνπ
πεξηνδηθνύ 40ν 37', πξνγξακκαηίδεηαη γηα ηηο αξρέο
΢ΤΜΜΓΣΟΥΗ ΢ΣΑ Μ΄ ΔΗΜΗΣΡΙΑ
ηνπ 2006 ε λέα θπθινθνξία. ΋πσο θαη ην
πξνεγνύκελν, ζα πεξηέρεη αλαθνξέο ζηηο ΢ηα πιαίζηα ησλ Μ΄ Γεκεηξίσλ θαη ζε ζπλεξγαζία
ζεκαληηθόηεξεο εθδειώζεηο πνπ έγηλαλ ην 2005, κε ην Γήκν Θεζζαινλίθεο, ν ΋κηινο καο
θαζώο θαη ηηο εθδειώζεηο πνπ ήδε ζρεδηάδνπκε γηα πξαγκαηνπνίεζε κηα ζεηξά από εθδειώζεηο
ηε λέα ρξνληά. Τα κέιε καο από ηε Θεζζαινλίθε αζηξνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο, πνπ έγηλαλ ηελ
ζα κπνξνύλ λα ην πξνκεζεπηνύλ από ηα γξαθεία εβδνκάδα κεηαμύ 3 θαη 9 Οθησβξίνπ 2005. Καη αλ
καο, ελώ γηα ηα εθηόο Θεζζαινλίθεο κέιε, ζα νη εθδειώζεηο μεθίλεζαλ κε ηελ επηηπρία πνπ είρε ε
απνζηαιεί ηαρπδξνκηθώο. παξαηήξεζε ηεο έθιεηςεο ζηηο 3/10, ην βξαδηλό
Τν Γ.Σ. επραξηζηεί γηα κηα αθόκα θνξά ηνλ αζηξνπάξηπ ηεο 9/10 ζην Α.Π.Θ. δπζηπρώο
Αρηιιέα Παπαληίλα, ν νπνίνο, όπσο θαη πέξζη, αλαβιήζεθε ιόγσ θαθνθαηξίαο.
θαιύπηεη ην θόζηνο παξαγσγήο ηνπ εληύπνπ.  3-10-2005: Μεξηθή Έθιεηςε Ηιίνπ
Τε Γεπηέξα 3 Οθησβξίνπ 2006, κηα κεξηθή έθιεηςε
Οιηθή έθιεηρε Ηιίμο ηνπ Ήιηνπ έγηλε νξαηή από ηελ πόιε καο. Τα κέιε
Τελ νιηθή έθιεηςε Ζιίνπ, πνπ ζα είλαη νξαηή ζηηο καο έζηεζαλ ηα ηειεζθόπηα ηνπο, εμνπιηζκέλα κε ηα
29 Μαξηίνπ 2006, έρνπλ πξνγξακκαηίζεη πνιιά θαηάιιεια θίιηξα, ζηνλ πξναύιην ρώξν ηνπ
από ηα κέιε καο λα ηελ παξαηεξήζνπλ από ην Αζηεξνζθνπείνπ ηνπ Α.Π.Θ. Δθείλε ηελ εκέξα,
Καζηειόξηδν. Σε όζνπο δελ ζα ηνπο δνζεί ε καζεηέο από ζρνιεία, θαζώο θαη κεκνλσκέλνη
κνλαδηθή απηή επθαηξία λα ηελ δνπλ πξνζσπηθά, επηζθέθηεθαλ ην ρώξν θαη κπόξεζαλ λα ζαπκάζνπλ
ηνπιάρηζηνλ ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα ηε δνύλε ζε ην θαηλόκελν κε ηα εηδηθά γπαιηά θαη ηα ηειεζθόπηα
βίληεν, πνπ αζθαιώο θάπνηα από ηα κέιε καο ζα καο. Ταπηόρξνλα, κπόξεζαλ λα επηζθεθηνύλ θαη ην
απνζαλαηίζνπλ. Απηή ζα είλαη ε δεύηεξε νιηθή κεγάιν δηνπηξηθό ηειεζθόπην ηνπ αζηεξνζθνπείνπ,
έθιεηςε Ζιίνπ πνπ ζα θαηαγξαθεί από κέιε ηνπ όπνπ επίζεο κπνξνύζαλ λα παξαηεξήζνπλ ην
Οκίινπ καο. Ζ πξνεγνύκελε ήηαλ απηή ηεο 8εο θαηλόκελν. Ζ εθδήισζε θαιύθζεθε από ηα ηνπηθά
Ηνπλίνπ 1999, όηαλ πνιιά από ηα κέιε καο πήγαλ κέζα ελεκέξσζεο.
ζηε Βνπιγαξία, ηελ έδεζαλ από θνληά θαη ηελ  3 έσο 9-10-2005: Έθζεζε ζην Αιαηδά Ικαξέη
θαηέγξαςαλ. Τν βέβαην είλαη πσο, κε θαλέλα ηξόπν Μηα πνιύ όκνξθε έθζεζε ζηήζεθε θαη ήηαλ
δελ είλαη δπλαηόλ λα αηζζαλζεί θαλείο απηά πνπ επηζθέςηκε γηα κηα νιόθιεξε εβδνκάδα γηα ην θνηλό,
δνύλε απηνί πνπ ηελ παξαθνινπζνύλ δηα δώζεο. ζην ρώξν ηνπ Αιαηδά Ηκαξέη. Ζ έθζεζε
Οη ραξαθηεξηζηηθνί ρξόλνη ηεο έθιεηςεο έρνπλ σο πεξηειάκβαλε σο επί ην πιείζηνλ αζηξνλνκηθέο
εμήο (Θεξηλή ώξα Διιάδαο): θσηνγξαθίεο από ηα κέιε καο, ηξαβεγκέλσλ είηε κε
Πξώηε επαθή: 12:34:43 θηικ είηε κε ςεθηαθά κέζα. Δπηπιένλ ππήξραλ πνιιά
Γεύηεξε επαθή (αξρή νιηθήο) 13:51:53 από ηα ρεηξνπνίεηα εθζέκαηα ηνπ Παύινπ Μσξαΐηε,
Μέγηζην έθιεηςεο 13:53:26 όπσο ειηαθά ξνιόγηα, κνληέιν ηνπ ειηαθνύ καο
Τξίηε επαθή (ηέινο νιηθήο) 13:54:58 ζπζηήκαηνο ππό θιίκαθα, αζηξνιάβνη θαη άιια
Τέηαξηε επαθή 15:10:45 πνιιά. Ζ έθζεζε δηαθνζκήζεθε θαη κε ηα ςεθηδσηά
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο, δείηε ην site καο. ηνπ Βαγγέιε Γαιελνύ. Πιήζνο θόζκνπ θαη πνιινί
καζεηέο μελαγήζεθαλ όιεο ηηο κέξεο ζηελ έθζεζε
από κέιε ηνπ Οκίινπ καο.
ΓΚΔΗΛΩ΢ΓΙ΢  6-10-2005: Γηάιεμε θ. Υάξε Βάξβνγιε
Τελ Πέκπηε 6 Οθησβξίνπ 2005, ζηνλ όκνξθν ρώξν
ΦΘ ΙΝΟ ΠΩΡΟΤ 2005 ηεο Κεληξηθήο Γεκνηηθήο Βηβιηνζήθεο, ν
αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο αζηξνλνκίαο ζην Α.Π.Θ. θ.
Φάξεο Βάξβνγιεο, καο ηαμίδεςε ζην ειηαθό καο
ΜΑΘΗΜΑΣΑ Υ.Α.Ν.Θ. ζύζηεκα θαη πέξα από απηό, ζε κηα πνιύ
Οινθιεξώζεθε κε επηηπρία ν πξώηνο θύθινο ελδηαθέξνπζα δηάιεμε. Μεηά ην πέξαο ηεο νκηιίαο,
ζεκηλαξίσλ αζηξνλνκίαο ζε ζπλεξγαζία κε ηε αθνινύζεζαλ πνιιέο εξσηήζεηο από ηνπο
Φ.Α.Ν.Θ. Καζ’ όιε ηε δηάξθεηα ησλ ζεκηλαξίσλ, ε παξεπξηζθόκελνπο. Δπραξηζηνύκε θαη πάιη ηνλ θ.
ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ ήηαλ αλειιηπήο, ελώ Βάξβνγιε γηα ην ρξόλν πνπ καο δηέζεζε θαη
νξγαλώζεθαλ θαη δπν βξαδηέο παξαηήξεζεο ζην πξνζδνθνύκε θαη ζην κέιινλ λα έρνπκε ηε ραξά θαη
αζηεξνζθνπείν ηνπ Α.Π.Θ., όπνπ είρακε ηελ ηελ ηηκή λα ηνλ μαλαθνύζνπκε.
επθαηξία λα παξαηεξήζνπκε ηε Σειήλε, ηνλ Άξε  3 έσο 9-10-2005: Ο Ο.Φ.Α. ζηα ζρνιεία
θαη δηάθνξα άιια ελδηαθέξνληα νπξάληα ζώκαηα. Σηα πιαίζηα ηεο ζπκκεηνρήο καο ζηα Γεκήηξηα, κέιε
Ήδε πξνγξακκαηίδεηαη θαη ν λένο θύθινο ησλ καο πξαγκαηνπνίεζαλ ηηο αθόινπζεο νκηιίεο ζε
καζεκάησλ, ηελ νξγάλσζε ησλ νπνίσλ έρεη ζρνιεία:
αλαιάβεη ν Αληηπξόεδξνο ηνπ Οκίινπ Αξηζηείδεο 1) Βνύιγαξεο Άξεο – Σρνιείν Γεύηεξεο Δπθαηξίαο
Βνύιγαξεο. Δθ κέξνπο όισλ, εθθξάδνπκε ηηο – δηάιεμε γηα ηελ ειηαθή δξαζηεξηόηεηα, κε
επραξηζηίεο καο ηόζν ζηνλ Αξηζηείδε, όζν θαη ζε θσηνγξαθίεο από ην πξνζσπηθό εκεξνιόγην ηνπ
όια ηα κέιε καο, ηα νπνία δηέζεζαλ αθηινθεξδώο νκηιεηή.
ην ρξόλν ηνπο, αιιά θαη ηνλ εμνπιηζκό ηνπο, γηα
2) Καξαγθηνδίδεο Πνιπρξόλεο – 3o Λύθεην Ζιηαθνύ καο Σπζηήκαηνο. Έρεη ζρεδηάζεη όξγαλα
Σηαπξνύπνιεο – παξαηήξεζε ηεο έθιεηςεο πνπ ζα εξεπλήζνπλ ηνλ πιαλήηε Δξκή κε ην
Ζιίνπ ηεο 3εο Οθησβξίνπ θαη παξνπζίαζε δηαζηεκηθό ζθάθνο “Messenger” θαη ηεο απνζηνιήο
ζηνπο καζεηέο. “New Horizons” πνπ ζα εξεπλήζνπλ ηνλ πιαλήηε
3) Μσξαΐηεο Παύινο – 5ν Γπκλάζην Πινύησλα! Απηό ην ηειεπηαίν είλαη πξνγξακ-
Ακπεινθήπσλ (ζε 2 δηαθνξεηηθέο ηάμεηο) – καηηζκέλν λα εθηνμεπζεί ζηηο 11 Ηαλνπαξίνπ ηνπ
παξαζηάζεηο θαη νκηιίεο. 2006. Τνπ επρόκαζηε από θαξδηά θάζε επηηπρία ζηηο
κειινληηθέο ηνπ εξγαζίεο θαη αηζζαλόκαζηε πνιύ
πεξήθαλνη, πνπ αθόκα έλαο Έιιελαο ζπκβάιιεη
Αζηνμπάνηο ζημ Αγκάκηη
ηόζν ελεξγά, ζηελ πξνζπάζεηα ηεο εμεξεύλεζεο ηνπ
Σν Σάββαην 12 Ννεκβξίνπ 2005, είρακε θαζαξό δηαζηήκαηνο.
νπξαλό θαη κπνξέζακε επηηέινπο λα πξαγκαην-
πνηήζνπκε έλα αζηξνπάξηπ ζην θέληξν «Αγλάληη» Παύινπ Μσξαΐηε ζηνλ Ο.Φ.Α.
ζην Λεπθνρώξη. Ζ πξνζέιεπζε ήηαλ πεξί ηα 50 Σηηο 17 Γεθεκβξίνπ 2005, δόζεθε κηα δηάιεμε ζηνλ
άηνκα θαη ηα ηειεζθόπηα 8, δηαθόξσλ ηύπσλ θαη ΋κηιό καο κε ηίηιν «Ο Πάππξνο ηνπ Αρκνδέ». Ζ
δηακεηξεκάησλ. Με ηε ρξήζε ηνπο κπνξέζακε λα πξνζέιεπζε ήηαλ 18 άηνκα θαη ε ζπδήηεζε κεηά ηελ
παξαηεξήζνπκε ηε Σειήλε, ηνλ Άξε θαη πνιινύο δηάιεμε θξάηεζε γηα πνιύ ώξα, ώζηε λα απαληεζνύλ
αζηεξηζκνύο ηνπ ρεηκώλα. Σηε ζπλέρεηα θάγακε όιεο νη εξσηήζεηο ηνπ αθξναηεξίνπ.
σξαίνπο κεδέδεο θαη απνιαύζακε ην θξαζί ηνπ
θέληξνπ. Ζ ζέξκαλζε δελ ιεηηνπξγνύζε θαιά, αιιά Υξόληα πνιιά!
επηπρώο ην ηδάθη ήηαλ ζην θνπι... Σηηο 2 ηα Τν Γ.Σ. ηνπ Οκίινπ εύρεηαη ζε όια ηα κέιε καο
μεκεξώκαηα ζηγά ζηγά, αξρίζακε λα θεύγνπκε κε
θαη όινπο ηνπο δηθνύο ηνπο θαιά Φξηζηνύγελλα
ηηο θαιύηεξεο εληππώζεηο θαη κε ηελ πξνζδνθία λα
ην επαλαιάβνπκε ην ζπληνκόηεξν δπλαηόλ. Πνιιά θαη επηπρηζκέλν ην 2006.
από ηα άηνκα ήηαλ λέα κέιε καο πνπ δελ είραλ ηελ
επθαηξία λα δνπλ ηνλ νπξαλό από έλαλ ζθνηεηλό Σα Νέα μαξ μέιε
νπξαλό κε ηειεζθόπηα. Γπζηπρώο δελ κπνξέζακε
λα δνύκε ηνλ Κξόλν, πνπ αλέηεηιε ηελ ώξα πνπ Α/Μ Δπώλπκν Όλνκα
θεύγακε. 374 Εακπίηζαο Γεκήηξεο
375 Αλδξνπιάθεο Γεώξγηνο
ΓΣΗ΢ΙΑ ΢ΤΝΓ΢ΣΙΑ΢Η 376 Πιαηλάξεο Αληώλεο
Σηηο 25 Ννεκβξίνπ 2005, αλήκεξα ηεο ενξηήο ηεο 377 Ακαλαηίδνπ Λάξα
Αγίαο Αηθαηεξίλεο, ν ΋κηιόο καο γηόξηαζε ην
378 Κνπκαξηαλόο Βαζίιεο
θιείζηκν ησλ νθηώ εηώλ από ηελ ίδξπζή ηνπ θαη
ηελ έλαξμε ηνπ έλαηνπ έηνπο. Δθέηνο επηιέμακε ην 379 Φαηδεκπνύζηνο Γεκήηξηνο
θέληξν Etoiles, ζην 20ν ρηιηόκεηξν πξνο ηελ 380 Λνύδνο Φξήζηνο
Πεξαία. Ζ πξνζέιεπζε κειώλ θαη θίισλ ήηαλ 116 381 Μαραίξα Γθνπηζέιε Βαζηιηθή
άηνκα θαη πεξάζακε κηα πνιύ σξαία βξαδηά, ζε κηα 382 Μεηζηαιαο Γεώξγηνο
δεζηή θηιηθή αηκόζθαηξα, κε θαιό θαγεηό θαη 383 Αλδξνπιάθεο Γεώξγηνο
πνηό. Γηα κνπζηθή θέηνο επηιέμακε λα έρνπκε έλαλ
384 Νηθνιατδεο Κσλζηαληίλνο
DJ. Μεηά ην θαγεηό θιεξώζεθαλ ηα 57 δώξα –
πξνζθνξέο ηα πεξηζζόηεξα από κέιε καο, ηνπο 385 Φξάγθνπ Βαζηιηθή
νπνίνπο θαη επραξηζηνύκε πνιύ - θαη ζηε ζπλέρεηα 386 Κσλζηαληηλίδεο Γεώξγηνο
ρνξέςακε. 387 Γεκεηξηάδνπ Διέλε
Γηα ηε θεηηλή ζπλεζηίαζε, δηεμάγνπκε κηα κηθξή 388 Καξαζαββίδεο Πεξηθιήο
δεκνζθόπεζε, γηα λα νξγαλώζνπκε όζν ην 389 Κνύθνο Κσλζηαληίλνο
δπλαηόλ θαιύηεξα ηηο επόκελεο. Παξαθαινύκε
όζνπο παξεπξέζεθαλ λα καο πνπλ ηε γλώκε ηνπο.
Γοπανηζηίεξ
Δπραξηζηνύκε ηνλ Αληώλε Κεθειέθε, πνπ πξηλ
ΔΙΑΛΓΞΓΙ΢
αθόκα εγγξαθεί ζηνλ ΋κηιν, ράξηζε ζηε Βηβιηνζήθε
Καζεγεηή ΢ηαμάηε Κνημηδή ηνπ Οκίινπ ηε ζπιινγή ηνπ από ηα πεξηνδηθά
Απμζημιή Cassini-Hugens ζημκ Κνόκμ θαη «Γεσηξόπην», καδί κε ηηο ζήθεο ηνπο, πνπ
ημκ Σηηάκα απαξηίδεηαη από πεξίπνπ 290 ηεύρε! Τνλ
Σηηο 11 Σεπηεκβξίνπ 2005, ζην θαηάκεζην επραξηζηνύκε θαη ηνλ πεξηκέλνπκε.
Σπλεδξηαθό Κέληξν ηνπ Κέληξνπ Γηάδνζεο Δπραξηζηνύκε επίζεο ηα κέιε καο Αληώλε Ίηζην,
Δπηζηεκώλλ & Μνπζείνπ Σερλνινγίαο, είρακε ηε Αρηιιέα Παπαληίλα, Έιελα Καηζαθπιινύδε,
κεγάιε ραξά λα παξεπξεζνύκε ζηε δηάιεμε ηνπ Καηεξίλα Κνπθνπξίθνπ, Ζιία Κσλζηαληηλόπνπιν,
θαζεγεηή θ. Σηακάηε Κξηκηδή. Ο θ. Κξηκηδήο, Μηράιε Φαξηηάθε, πνπ καο έθεξαλ δώξα γηα ηελ
εθηόο πνιιώλ άιισλ, καδί κε ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ, θιήξσζε ζηελ εηήζηα ζπλεζηίαζε ηνπ Οκίινπ καο.
έρεη ζρεδηάζεη θαη εμνπιίζεη δηαζηεκηθά ζθάθε πνπ Σπλνιηθά είρακε 57 δώξα πνπ θιεξώζεθαλ θέηνο.
επηζθέθηεθαλ επηά από ηνπο ελληά πιαλήηεο ηνπ
ΑΙΣΗ΢Η ΤΠΟΦΗΦΙΟΣΗΣΑ΢ ΠΡΟ΢ ΣΟ Γ.΢. ΣΟΤ Ο.Φ.Α.
΢ΣΙ΢ ΑΡΥΑΙΡΔ΢ΙΔ΢ ΣΗ΢ 19εο ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟΤ 2006

ΟΝΟΜΑ:………………………………………………

ΔΠΗΘΔΤΟ: ……………………………………………………….

ΓΗΔΥΘΥΝΣΖ: ……………………………………………………

ΤΖΛΔΦΩΝΑ:……………………………………………………

Παξαθαιώ όπσο κε ζπκπεξηιάβεηε ζηε ιίζηα ησλ ππνςεθίσλ κειώλ γηα ην λέν Γ.Σ. ηνπ Ο.Φ.Α., ζηηο
αξραηξεζίεο ηεο 19εο Φεβξνπαξίνπ 2006.

Σαο ελεκεξώλσ όηη είκαη νηθνλνκηθά ηαθηνπνηεκέλνο έσο θαη ην έηνο 2005.
Τόπνο δηακνλήο: ........................................ – Ζκ/λία ....................

Ο / ε αηη ....

...............................................................
Υπνγξαθή

…………………………………………………………………………………………………………

ΔΞΟΤ΢ΙΟΓΟΣΗ΢Η

Πξνο : Τνλ Πξόέδξν ηεο 9εο Γεληθήο Σπλέιεπζεο


ησλ Μειώλ ηνπ Οκίινπ Φίισλ Αζηξνλνκίαο

Κύξηε Πξόεδξε,
είκαη κέινο ηνπ Ο.Φ.Α. θαη κε ην ζεκείσκα απηό ζαο γλσξίδσ όηη αδπλαηώ λα παξεπξεζώ
πξνζσπηθά ζηελ 9ε Γεληθή Σπλέιεπζή καο, νπόηε θαη εμνπζηνδνηώ

ηνλ / ηελ θ. .....................................................................

λα κε εθπξνζσπήζεη θαη λα ςεθίζεη εθ κέξνπο κνπ, γηα ηελ αλάδεημε ηνπ λένπ Γ.Σ. ηνπ
Οκίινπ Φίισλ Αζηξνλνκίαο, πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Κπξηαθή 19 Φεβξνπαξίνπ 2006,
ζηελ αίζνπζα Βαζίιε Ξαλζόπνπινπ, ζην Αζηεξνζθνπείν ηνπ Α.Π.Θ.
Τόπνο δηακνλήο: ........................................ - Ζκ/λία ....................

Ο / ε εμνπζηνδνη ....
Ολνκαηεπώλπκν ...............................................................

...............................................................
Υπνγξαθή