You are on page 1of 45

Wireless IP

www.dangquocanh.com

Cac ng dung v tuyn in hinh

UMTS, WLAN, DAB, GSM, TETRA, ...

Tr giup i lai ca nhn, DAB, PDA, laptop, GSM, UMTS, WLAN, Bluetooth, ...
www.dangquocanh.com
2

Mang di ng toan cu
s tich hp cac mang c inh va di ng vi cac c tinh truyn dn khac nhau
trong vung hand-over theo chiu doc trong thi

trong cng s hand-over theo chiu ngang trong nha


www.dangquocanh.com
3

GSM Circuit switched data

BTS

BSC

MSC/VLR

HLR

Radio Network

Core Network

GSM ban u c thit k cho thoai H tr cac knh d liu tc thp - Circuit switched data 9.6kbps & 14.4 kbps - HSCSD max 4TS = 57.6kbps Giai phap d liu khng hiu qua

www.dangquocanh.com

GSM Introduction of packet switched data

BTS

BSC

MSC/VLR

HLR

IP Network

www.dangquocanh.com

GSM Introduction of packet switched data

BTS

BSC

MSC/VLR
Gr (MAP) Gb Gs

HLR

Gi (IP)

SGSN

GGSN

IP Network

BGW

a d liu goi vao GSM - S ma hoa CS1CS4 ti a 20kbps/TS - Hin nay ti a 4TS = ti a 80kbps - Tc d liu thc t 10-14kbps/TS Giai phap truy xut s liu hiu qua hn do ngi s dung chia nhau knh s liu

www.dangquocanh.com

GSM Evolved packet switched data

BTS

BSC

MSC/VLR
Gr (MAP) Gb Gs

HLR HLR

Gi (IP)

SGSN

GGSN

IP Network

BGW BGW

Kiu truyn s liu goi tin tin trong GSM - S ma hoa MCS1..MCS9 ti a 59.2kbps/TS - Hin nay ti a 4TS = ti a 236.8kbps - Tc d liu thc t 40kbps/TS Truyn d liu trn GSM hiu qua nht

Packet switched core not affected

www.dangquocanh.com

Kin truc mang GPRS/ GSM


SGSN: Serving GPRS Support Node M GGSN: Gateway GPRS Support Node MAP: Mobile Application Part HLR: Home Location Register VLR: Visitor Location Register MAP-H MSC: Mobile Switching Center BSS: Base Station System GMSC: Gateway MSC MSC/VLR IWMSC: Interworking MSC TE: Terminal Equipment A MT: Mobile Terminal GS EIR: Equipment Identity Register
TE
R

hinh mang chun


SMS-GMSC SMS-IWMSC MAP-C

SM-SC

Gd HLR
MAP-D

Gr

Gc Gi TE PDN

MT Um

BSS Gb Gp

SGSN Gn

GGSN

Signaling + Information Signaling

GGSN Other PLMN


MAP-F

EIR

www.dangquocanh.com

Fixed Mobile Convergence

www.dangquocanh.com

Fixed Mobile Convergence tp trung vao ngi s dung

Tin dung va d dung


Lam cho cuc sng hiu qua hn Lun lun kt ni tt nht
Co kha nng kt ni moi luc moi ni Thay i tt nht theo thi hiu khach hang, dich vu s dung, phm cht, tc va gia thanh Truyn tai m thm gia cac phng phap truy xut (voice, video, data, ...)
WLAN, LAN

DSL, Cable TV

Cac dich vu phu hp vi thit bi va c tinh truy xut

GSM/WCDMA/ CDMA2000

D bao at 170 triu thu bao Fixed Mobile Convergence (FMC) vao nm 2012 em lai $33.4 ty li nhun (Informa Telecoms & Media)
www.dangquocanh.com
10

Xu hng hi tu

Hi tu cng nghip
Li ich t gia thanh va ghep dich vu, mt giao din khach hang

Hi tu dich vu
Vi cac truy xut khac nhau u ging nhau

Hi tu thit bi
Nhiu truy xut trn cung mt thit bi

Hi tu mang
Phn phi dich vu theo cach hiu qua v gia thanh nht

www.dangquocanh.com

11

Hai con ng hi tu FMC

UMA (Unlicensed Mobile Access)

IMS (IP Multimedia Subsystem)

www.dangquocanh.com

12

Con ng tiu chun hoa FMC

3GPP xac inh IMS la mt phn cua Rel 5 vi nhng cai tin trong Rel 6
3GPP xac inh Rel 6 co UMA 3GPP thm h tr I-WLAN trong Rel 6 3GPP m rng IMS h tr truy xut c inh tc cao trong Rel 7 3GPP thm Voice Call Continuity trong Rel 7 Cac dich vu a phng tin nn tang IMS trong Rel 7
Rel 99 1999 2000 Rel 4 2001 Rel 5 2002 2003 Rel 6 2004 2005 2006 Rel 7

2007
13

www.dangquocanh.com

UMA (Unlicensed Mobile Access)

c tiu chun hoa trong 3GPP GERAN


Goi la GAN trong 3GPP Ban u c phat trin nh mt cach m rng tm phu, giam tc nghen di ng M rng iu khin cuc goi GSM ti truy xut WLAN/Bluetooth Cung cp cac dich vu PLMN (Public Land Mobile Network) Trong sut vi mang loi di ng

www.dangquocanh.com

14

Khai nim UMA (GAN)

Cellular Radio Access Network (RAN)


Private Network BSC Mobile Core Network IP Access Network

Handset UMA cho phep hai ch

BTS

UNC

Unlicensed Wireless Network (WiFi, Bluetooth,...)

Generic Access Network

UMA Network Controller

Unlicensed Mobile Access Network (UMAN)


www.dangquocanh.com
15

UMA
GERAN: GSM/GPRS radio access N/W MSC UNC AP SECURE TUNNEL MS AP UMA N/W AP AP Broad band IP N/W Up Gb SGW Wm AAA SERVER VLR / HLR SGSN A VPLMN/HPLMN

A: Interface for circuit switched services Gb: Interface for packet switched services Wm: Interface for AAA server

AAA

HLR

Roaming HPLMN

www.dangquocanh.com

16

IMS(IP Multimedia Subsystem)

iu khin phin da trn SIP/SDP


Cac nghi thc c lp vi phng phap truy nhp Tich hp manh hn vi mang IP Hng ti h tr cac ng dung a phng tin La c ban cho hu ht cac hoat ng NGN

www.dangquocanh.com

17

IMS c lp vi cac phng phap truy xut

LTE HSPA+ HSPA TDSCDMA

3GPP2 MDN 802.11 802.x

Truy xut v tuyn khng phai 3GPP

IMS
DSL Cable

Truy xut v tuyn 3GPP cho ch goi

WCDMA EDGE

Truy xut c inh

GPRS

www.dangquocanh.com

18

IMS thuc y FMC Min c inh va di ng


ng dung

IMS IMS Mang loi IMS IMS Core and service Core and service va cac andiu khin dich vu Core b service enablers enablers enablers
Thich ng truy xut
Truy xut di ng Truy xut WLAN

Thich ng truy xut


Truy xut tc cao

www.dangquocanh.com

19

Cng ngh tiu chun em lai nhiu dich vu IPv6


MMS

Color displays

SIP
XHTML and TCP/IP Multimode

Imaging and camera integration

GPRS EDGE WCDMA


CDMA2000 Bluetooth WLAN

Video Multimedia Streaming Symbian Java DRM

Positioning MIDI Presence

www.dangquocanh.com

20

Xu hng cng ngh va ng dung


2G radio interface (GSM / EDGE) IPv4 Client-server connectivity SMS text messaging, WAP browsing, MMS multimedia messaging 2G and 3G radio interfaces (WCDMA / CDMA2000) IPv4/IPv6 dual stack Peer-to-peer connectivity Richer, IP-based Applications HTTP/TCP/IP browsing Presence Instant Messaging Multimedia streaming Gaming Voice and video telephony Sharing Etc.

www.dangquocanh.com

21

Multi-access IMS

S-CSCF P-CSCF

IMS
(IPv6)
P-CSCF

3GPP access nw

GGSN P-CSCF PDSN

WLAN access nw

3GPP2 access nw

Common IP version (=IPv6) makes the multi-access case much easier

SIP
SIP Signaling for building up the session User IP data

www.dangquocanh.com

22

Vi du v kt ni IP peer-to-peer UMS CSCF


Thomas challenges you to a game of checkers!
Peter: 00:00:00 Accept Decline Thomas: 00:00:00

SIP Thomas

IPv6 Game data


Kt ni IP
Peter
Peter accepted the challenge! Invite player

Chat
Push to Stream Quit

www.dangquocanh.com

23

Vi du v kt ni IP peer-to-peer UMS CSCF

> Peter: I am going to win this time! >Thomas: Yeah right, in your dreams!
Peter: 00:00:00 Thomas: 00:00:00

SIP
Thomas

IPv6 Game data


Chat
Peter: 00:00:00 Thomas: 00:00:00 > Peter: I am going to win this time! >Thomas: Yeah right, in your dreams!

Kt ni IP
Peter
Invite player

Chat
Push to Stream Quit

www.dangquocanh.com

24

Vi du v kt ni IP peer-to-peer UMS CSCF


Peter chooses to add a streaming component to share what he is seeing

SIP
Thomas

IPv6 Game data


Streami ng video
Streaming video from Peter: Peter: 00:00:00

Kt ni IP
Peter
Invite player

Thomas: 00:00:00 > Peter: hey, look what just passed by!

Chat
Push to Stream Quit

www.dangquocanh.com

25

Vi du v kt ni IP peer-to-peer UMS CSCF

Peter: 00:00:00 Thomas: 00:00:00

SIP

IPv6 Game data


Chat

Thomas

Kt ni IP
Peter

Khng dung NAT, dung ia chi IP public


Mt phng ngi dung SIP/IMS la ngang cp Cac phin SIP/IMS gia cac may di ng trong cac mang IPv4 dung ia chi priviate se rt phc tap. Vi vy cn phai dung ia chi IP cng cng. iu nay chi co th bao am vi IPv6.
www.dangquocanh.com

Cac dich vu in hinh: gaming, chat, streaming, Voice/video over IP, etc.

26

So sanh UMA va IMS

UMA la giai phap WiFi-GSM m thm:


Muc tiu chinh la phu song trong nha, giam ap lc trn ph tn La giai phap ngn han Khng h tr dich vu mi Khng thu hut thi trng va khng ct canh c Khng c chu y tiu chun hoa trong thi gian ti

Giai phap da trn IMS:


La chon kha thi cho vic chuyn i m thm lu dai
Cho phep m ra nhiu dich vu Thu hut s chu y cua cac cng ty v tiu chun hoa phat trin cac chc nng mi

ap ng s phat trin lu dai cua di ng sau HSPA


www.dangquocanh.com
27

c tinh cua mang WLAN

u im
Rt linh ng trong vung phu song Dung mang Ad-hoc thi khng cn chun bi trc Hu nh khng gp cac kho khn v i dy Tranh c cac tham hoa ng t, chay hay bi rut dy

Nhc im
Tc thp so vi hu tuyn Co nhiu tiu chun khac nhau Cn co thi gian tiu chun hoa quc t

www.dangquocanh.com

28

Cac tiu chi thit k WLAN

Hoat ng toan cu va m thm


Tiu thu it in nng co th dung pin Khng cn s cp quyn c bit s dung LAN Ky thut truyn dn manh T ng tng hp cac cuc hop D dung cho moi ngi, quan ly n gian Bao v u t trong mang hu tuyn Bao mt, ring t va an toan Trong sut vi cac ng dung lp cao va cung co th bit vi tri nu cn

www.dangquocanh.com

29

So sanh infrastructure va ad-hoc

infrastructure network
AP AP AP: Access Point

wired network

AP

ad-hoc network

www.dangquocanh.com

30

Kin truc 802.11 cua mt mang infrastructure


802.11 LAN 802.x LAN

Station (STA)
thit

STA1

BSS1

bi vi c ch truy nhp vao phng tin v tuyn va lin lac v tuyn vi access point cac tram s dung cung tn s

Access Point

Portal

Basic Service Set (BSS)


nhom tram

Distribution System ESS BSS2

Access Point
tich hp mang wireless LAN va h thng phn phi

Access Point

Portal
Cu kt

ni vi mang co dy

Distribution System
ni mang hinh thanh mt mang logic (EES: Extended Service Set) da trn vai BSS

STA2

802.11 LAN

STA3

www.dangquocanh.com

31

Kin truc 802.11 cua mt mang ad-hoc


802.11 LAN

Thng tin trc tip trong mt tm han ch


Station

STA1
BSS1 STA3

(STA): thit bi vi c ch truy xut phng tin v tuyn Basic Service Set (BSS): nhom tram dung cung mt tn s

STA2

BSS2

STA5
STA4 802.11 LAN

www.dangquocanh.com

32

Tiu chun IEEE 802.11

fixed terminal mobile terminal server infrastructure network access point

application

application

TCP
IP LLC 802.11 MAC 802.11 PHY
www.dangquocanh.com

TCP
IP LLC 802.11 MAC 802.11 PHY 802.3 MAC 802.3 PHY LLC 802.3 MAC 802.3 PHY

33

Cac lp va chc nng 802.11


MAC
c

PLCP Physical Layer Convergence Protocol


xoa

ch truy xut, phn oan va mt ma hoa b, roaming, MIB, quan ly nng lng

tin hiu phu thuc knh (nhay theo song mang) ch, ma hoa knh, MIB

MAC Management
ng

PMD Physical Medium Dependent


iu chon phi

PHY Management Station Management


hp tt ca cac chc nng quan ly Station Management

DLC

LLC MAC PLCP PHY Management PMD MAC Management

www.dangquocanh.com

PHY

34

Tiu chun WLAN 802.11

802.11b

802.11a

802.11g

802.11n

Standard Approved

Sept. 1999

Sept. 1999

June 2003
83.5 MHz

Sept. 2009? 83.5/580 MHz

Available Bandwidth

83.5 MHz

580 MHz

Frequency Band of Operation

2.4 GHz

5 GHz

2.4 GHz

2.4/5 GHz

# Non-Overlapping Channels (US)

24

3/24

Data Rate per Channel

1 11 Mbps

6 54 Mbps

1 54 Mbps DSSS, CCK, OFDM

1 600 Mbps DSSS, CCK, OFDM, MIMO 35

Modulation Type

DSSS, CCK

OFDM

www.dangquocanh.com

Khai nim phn tp khng gian MIMO

Khai nim phn tp khng gian:


Hinh thanh cac lin kt c lp (trn cung mt knh) gia may phat va may thu lin lac vi tc tng cng cao hn

DSP Bits Bit Split DSP

Radio Radio

Radio

DSP DSP

Bit Merge RX

Bits

Radio

TX

www.dangquocanh.com

36

Kho khn trong phn tp khng gian MIMO

Khai nim phn tp khng gian:


Hinh thanh cac lin kt c lp (trn cung mt knh) gia may phat va may thu lin lac vi tc tng cng cao hn
Tuy nhin, co xuyn knh gia cac antenna

DSP Bits Bit Split DSP

Radio Radio

Radio

DSP DSP

Bit Merge RX

Garbage

Radio

TX

www.dangquocanh.com

37

Thc hin phn tp khng gian MIMO

Khai nim phn tp khng gian:


Hinh thanh cac lin kt c lp (trn cung mt knh) gia may phat va may thu lin lac vi tc tng cng cao hn Tuy nhin, co xuyn knh gia cac antenna Phn xuyn nhiu c tach ra bi cac giai thut x ly s tin hiu

DSP Bits Bit Split DSP

Radio Radio

Radio

D S P

Bit Merge RX

Bits

Radio

TX

www.dangquocanh.com

38

DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications)

La chun in thoai khng dy ETSI


Tn s hoat ng 1900MHz My hoat ng dai tn Unlicensed Personal Communications Services (UPCS), i mt it so vi 1900MHz Rick Krupka goi la DECT 6.0

www.dangquocanh.com

39

AMPS (Advanced Mobile Phone System)

H thng in thoai di ng tng t cua Bell Labs 1G


a ra My 1983 va Uc 1987 Chm dt s dung Uc thang 9 nm 2000 va My nm 18 thang 2 nm 2008 Dung ky thut FDMA nn hao tn tn s Cac ky thut AMPS
TACS - Total Access Communication System JTAC Japanese Total Access Communication

www.dangquocanh.com

40

NMT Nordic Mobile Telephone

Ky thut in thoai tng t NMT-450 va NMT-900


Phat trin nm 1970 va a ra thi trng nm 1981 Kich thc cell 2 n 30 km Dung ph bin ng u, Trung ng Nhc im: khng c mt ma hoa nn co th bi nghe trm d dang Tc truyn s liu 600/1.200 bit/s dung iu ch FFSK (Fast Frequency Shift Keying)

www.dangquocanh.com

41

TETRA

TErrestrial Trunked Radio: Trans European Trunked Radio, c ETSI chun hoa vao 1995
Dung cho:
Chinh phu Dich vu khn cp: canh sat, cha chay, cp cu, ng st, dich vu vn tai va qun i

u im:
Tn s thp vung phu rng gia thanh mang S dung ph hiu qua 4 knh/25KHz so vi 8 knh/200KHz cua GSM Thit lp cuc goi a im nhanh: 250ms so vi 7s ti 10s cua GSM Hoat ng tc cao trn 400Km/h cua TGV

www.dangquocanh.com

42

TETRA

u im:
c thit k phuc vu cac tham hoa (bao hoa). Ngoai vung phu song cac may di ng co th lin lac trc tip vi nhau (walkie talkie). Mi may di ng co th tr thanh mt tram phat song m rng tm phu. one to many, many to many. H tr ca mt ma hoa song va mt ma hoa hai u.

Nhc im
Tc truyn s liu chm, nhanh nht la 115,2Kbit/s trn knh 25KHz. Bi xuyn nhiu vi truyn hinh v tuyn va nn dung cach xa may phat song RF ti thiu 1m.
www.dangquocanh.com
43

Vit tt
AuC BG BS BSC BSS BTS CCCH CDR CEPT Authentication Center Border Gateway Base Station Base Station Controller Base Station Subsystem Base Transceiver Station Common Control Channel Charging Data Record European Conference of Postal and Telecommunications Administrations Database Management System Direct Broadcast Satellite Domain Name Server Echo Canceller Enhanced Data rates for GSM Evolution EIR FDD FHSS Equipment Identity Register Frequency-Division Duplex Frequency Hopping SpreadSpectrum Geosynchronous Earth Orbit Gateway GPRS Support Node gateway MSC GPRS Register Global System for Mobile communications Home Agent Home Location Register High-Speed Circuit Switched Data High-Speed Downlink Packet Access Home Subscriber Server Interworking Function Mobile Application Part Mobile Equipment Mobile Station Mobile Switching Center

GEO GGSN GMSC GR GSM


HA HLR HSCSD HSDPA HSS IWF MAP ME MS MSC

DBMS DBS DNS EC EDGE

www.dangquocanh.com

44

Vit tt
MS-SME Mobile Station-based Short Message Entity OMC Operation and Maintenance Center PACS Personal Access Communication System PAD Packet Assembly and Deassembly PCF Point Coordination Function PCU Packet Control Unit PDP Packet Data Protocol PDSN Packet Data Serving Node PLMN Public Land Mobile Network PSDN Public Switched Data Network RNC Radio Network Controller SACCH Slow Associated Control Channel SGN GPRS Support Node SGSN Serving GPRS Support Node SIM SMC SM-CP SMR SM-RP SMS SMSC TAF TC TCH TRAU UMTS Subscriber Identity Module Short Message Control entity Short Message Control Protocol Short Message Relay entity Short Message Relay Protocol Short Message Service SMS center Terminal Adation Function Transcoder Traffic Channel Transcoder and Rate Adapter Unit Universal Mobile Telecommunications System Visitors Location Register

VLR

www.dangquocanh.com

45