© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

Lkðwt
«¼kík

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

Þì rfíkkçk
{I {LkMkqç k fhíkk ntw
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
WMk© yÍe{
yk÷{e
sÍçku©fuસ્પLkk{,
WMkપ્રિત
furVÞík
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધસ્પટ : નકળ
પ્રિતબંિધટ : નકળ
બંિધ-fu©Lkk{
સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY rsMku
- © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
yk{ Íwç kkLk {U
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

ÃÞkh

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

fníku nU

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

òu {kunççkík Lknet fhíku
ðku Síku Lknet
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

I dedicate
this
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિત
બંિધ- © સ્પ
ટ :book
નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
© SPRAT : DO NOT COPY - to
© SPRAT
: DO NOTuniversal
COPY - © SPRAT
: DO NOT
COPY
- © SPRAT : DO NOT COPY
that grand,
emotion,
that
spirit,
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

which is commonly referred to as

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
LOVE

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

Those
that
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT
COPY
- © don’t
SPRAT love
: DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

don’t live

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

Lkðwt «¼kík

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

{wMk÷{kLkkU fu r÷Þu
òÞuÍk, EM÷kn ykih íkk{eh fe
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
ÃkwhબંિધËËo yÃke÷
© સ્પટ : નકળ પ્રિત
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

ðku Mkwçn õÞk òu hkík fk ¾kí{k Lkk fhu!

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

{ku.nMkLk òunh

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

{wMkrLLkV fe nkr÷Þk WËwo rfíkkçk

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

r¾íkkçku-Lkð

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT
- © SPRAT
: DO
fk COPY
økwshkíke
÷erÃkÞkt
íkhNOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

«fkþf
: © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
© સ્પટ : નકળ પ્રિત
બંિધ© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
MkkuMkkExe Vkuh «ku{kurxtøk huþLkkr÷xe

M«ux -

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

hksLkøkh
BÃk÷u
ûk, LkkhkÞýLkøkh
z, Ãkk÷ze,
y{ËkðkË
- 380007
© SPRAT : DO NOT
COPY fku

SPRAT
: DO NOThku
COPY
- © SPRAT
: DO
NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિત
બંિધસ્પટ : નકળ
પ્રિત
બંિધxur÷Vku
Lk Lkt. :©079-266
236 55
/ 66
/ 77 © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
E {u÷ : khitab@sprat.in ðuçk : www.sprat.in
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

NAVU PRABHAT

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT An
: DO NOT
COPY - for
© SPRAT
: DO NOT
COPY - © SPRAT : DO
NOT
COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
Appeal
Muslim
Introspection
and
Reform
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

What is a morning, if not the end of the
© SPRAT night?
: DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ
પ્રિતબંિધ© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
M Hasan
Jowher

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT :Gujarati
DO NOT COPY
- © SPRAT of
: DO
COPY -recent
© SPRAT
: DObook
NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
transliteration
theNOT
author’s
Urdu
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

KHITAB-E-NAU
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

by:- © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© SPRAT Published
: DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ
પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
SPRAT

© SPRAT Society
: DO NOTfor
COPY
- © SPRATRationality
: DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
Promoting
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

Rajnagar Complex, Narayan Nagar Road, Paldi, Ahmedabad 380007
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
Tel: 079-266 236 55 / 66 / 77
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

E-mail: khitab@sprat.in Web: www.sprat.in
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

fet{ík
`100
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
íkkËkËબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિત3000
© સ્પટ : નકળfw÷
પ્રિત
બંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DOMkk÷u
NOT
COPY - © SPRAT : DO NOT 2011
COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
Rþkyík
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© 2011 «fkþf
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

fkuÃkehkRx LkukrxMk

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

nwfCOPY
wf {nVw-Í©. SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© SPRAT : DOMkkhu
NOT
© સ્પટ : નકળ«fkþf
પ્રિતfe
બંિધ© સ્પ
ટ : નકળ
પ્રિત
બંિધ© સ્પ
પ્રિતબrfMke
ંિધ-¼e
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
íknhehe
RòÍík
fu çkøki
h, RMk
feíkkçk
fk ટfku:Rનકળ
¼e rnMMkk,

ykiCOPY
h rfMke- ©
ÍheÞu
Mku (Vku
xkufkuNOT
Ãke, zeSx÷,
kªøk Mk{u:ík)DOLkf÷,
© SPRAT : DOíkhn
NOT
SPRAT
: DO
COPY - Mfu
©LSPRAT
NOTíkçkËe÷
COPY Þk
- © SPRAT : DO NOT COPY
feÞk
{økhપ્રિત
íkk÷e{e,
íkþnehe
ih huÔÞwબંિધfu r÷Þu© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
© સ્પટ : નકળíkhMke÷
પ્રિતLknª
બંિધ©ò
સ્પMkfíkk.
ટ : નકળ
બંિધ© સ્પ{fkMkeË,
ટ : નકળyku
પ્રિત

ÃkuuhCOPY
uøkúkV íkf- ©
ÃkwhSPRAT
u nðk÷u fu: DO
MkkÚkNOT
Lkf÷COPY
fhLku fe- ©
RskÍík
© SPRAT : DOíkeLk
NOT
SPRATni.: DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
Price
`100
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

No. of Copies
3000
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
Year of Publication
2011
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
2011બંિધPublisher
© સ્પટ : નકળ©પ્રિત
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
COPYRIGHT NOTICE:
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

rights
reserved.
No part
of this
may
beSPRAT
reproduced
transmitted
© SPRAT : DOAllNOT
COPY
- © SPRAT
: DO
NOTbook
COPY

: DO or
NOT
COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
in any form or by any means (including photocopying, recording, or

retrieval)
without
written
permission
of the
© સ્પટ : નકળinformation
પ્રિતબંિધ-storage
© સ્પટ and
: નકળ
પ્રિતબંિધ© સ્પ
ટ : નકળ
પ્રિતબંિધ© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
Publisher. However, no permission is required to reproduce, with due

© SPRAT : DOacknowledgement,
NOT COPY - © SPRAT
: DO NOT
COPY -for
© the
SPRAT
: DOof
NOT
COPYand
- © SPRAT : DO NOT COPY
up to three
paragraphs
purpose
citation
review.

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

rËçkk[k

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO
- © SPRAT
: DO{uNOT
© SPRAT
: DOfkuNOT
© SPRAT
: DO NOT
EMk NOT
Mkk÷ fuCOPY
þwY (Eçkíku
Ëk) {U AÃke
he WËwCOPY
o rfíkkçk- “r¾íkkçku
-Lkð”
EMk økwCOPY
shkíke- hMk{w
÷¾ík (÷erÃkÞkt
íkh COPY
/
© સ્પટ : નકળ
પ્રિતબંિધ- © સ્પ
નકળnwy
પ્રિત
ંિધ©íસ્પ
© સ્પ
ટ¼
: w{
નકળ
પ્રિત
Transliteration)
{U ટÃkuþ: fhíku
u {wÍu બçkze
{Mkho
k nkuટíke: નકળ
ni. økwsપ્રિત
hkík fkuબંિધ{I yÃkLke
“f{o
e” {kLkíkk
nwt.બંિ

Þu r¾íkkçk
hu økws-hkíke
ËkuMíkkut fe: DO
ÃkwhkLke
Ïðkneþ
fe-íkf{e÷
ni òu:WËw
òLkíku
. - © SPRAT : DO NOT COPY
© SPRAT : DO
NOT {u
COPY
© SPRAT
NOT
COPY
© SPRAT
DOo Lkne
NOT
COPY
© સ્પટ : નકળ
© સ્પ
: નકળ
ંિધટ : òyu
નકળ
: નકળ
Ãkn÷uપ્રિત
n{LkuબંિધÞu fkuþeþ
fe fuટ EMk
fk {wપ્રિત
fB{÷ બíkhÍw
{k©fhસ્પ
ËeÞk
. ÷uપ્રિત
feLk økwબsંિધhkík{U ©WËwસ્પ
o-økwટshkíke
fu {wપ્રિત
~ík{e÷બંિ

© SPRAT : DO
COPY
- © SPRAT
COPY
© SPRAT
: DO
NOT
xu÷uLxNOT
fe f{e
fu Mkçkçk
rfíkkçk: fuDO
{w¾NOT
kíkeçkkLkk
ytË- kÍ
fk íkhsw{
k fhLku
{U COPY
Ëwþðkhe- ©
nwESPRAT
. fkþ {w: ÍDO
u RMkNOT
fËhCOPY

økwshkíke
ykíke.
Þu yki
h çkkík
fu çkkË
{U hMk{w
÷¾ík
{U ¼e çkze
rˬíku
t yk#.
õÞkuટtE: feનકળ
økwshkíke-WËw
o
© સ્પટ : નકળ
પ્રિત
બંિધ© સ્પ
ટ : ni
નકળ
પ્રિત
બંિધ© çkË÷Lku
સ્પટ : નકળ
પ્રિત
બંિધ© સ્પ
પ્રિતબંિ

÷erÃkÞkt
íkh COPY
fe fkuE-{w©MkíkLkË
Mfe{
Lk r{÷e.
òuSPRAT
rfíkkçk ykÃkfu
nkÚkkut {U
ni WMk{u
f{eÞkU
MkçkçkCOPY
© SPRAT : DO
NOT
SPRAT
: DO
NOT LkíkesíkLk
COPY - ©
: DO NOT
COPY
- ©t yËçke
SPRAT
: DOfuNOT
{I V¾ú f{ ykih þhr{LËøke ÍTÞkËk {unMkwMk fhhnk nwt.

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

"‘çkunNOT
íkh' f¼e
’ fk: ËwDO
þ{Lk
çkLkCOPY
òíkk -ni©
." SPRAT
EMk fnkðík
y{÷
fhíku- ©
nwySPRAT
u {wÍu {sçkw
RMkeCOPY
© SPRAT : DO
COPYf¼e
- ©‘yåAu
SPRAT
NOT
: DOÃkh
NOT
COPY
: DOhLk
NOT
þõ÷પ્રિત
{U RMkબંિધrfíkkçk©fkuસ્પ
he÷eÍ
fhLkk પ્રિત
Ãkzk. y÷çk¥kk
RMkuસ્પn¥k÷
{fËwhપ્રિત
fkhELkબંિધfu r÷yu©ykMkkLk
{ çkLkkLku
{Uબંિ
© સ્પટ : નકળ
ટ : નકળ
બંિધ- ©
ટ : નકળ
સ્પટ : Vnu
નકળ
પ્રિત
n{Lku fkuE {w{feLk fË{ hkufk Lkne.

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

‘Mk' પ્રિત
ykih ‘þ'
fku íkku
h rLkÃkx
Ãkkyu
{økh©‘¾'
Mku ¾k÷ef
Þkબંિધ¾÷fík)
(suMku Ík÷e{,
© સ્પટ : નકળ
બંિધ© n¥k÷{fËw
સ્પટ : નકળ
પ્રિત
બંિધસ્પટ (su
: નકળ
પ્રિત
© Þk
સ્પટ‘Í': નકળ
પ્રિતબંિ

Í{kLkík,
k, ÍYh,: DO
ðÍw,NOT
ðøkihCOPY
n) fu {w-íkÍkË
ík÷^Vw:ÍDO
Mku NOT
Ãkwhe íkhn
rLkÃkx
Mkfu. çk÷fu
‘Í'NOT
Mku íkkuCOPY
© SPRAT : DO
NOT{Ínçk,
COPY -Í{u
© ÷SPRAT
© SPRAT
COPY
- ©LkSPRAT
: DO
nkÚk ¾et[ ÷eyu. WËwo fk yk¾he ‘n' (suMku {wtn, Zkt[k) ykih Ëh{ÞkLke ykih yk¾he ‘y', Þk yiLk (siMku
íkyÞwLk, íkyÕ÷wf, íkðkÍku, {wíkk÷uyk ðøkihn) Lku ¼e çkzk MkhËoË ËeÞk. RMke íkhn hMkðE-ËeøkoE SLnu
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
{w¾íkr÷V {wMkLLkeVeuLk {w¾íkr÷f íkhefku Mku ÷e¾íku ni. WLnkutLku ¼e ËwþðkheÞkt ¾ze fet. ÞfeLkLk n{ RMk íknheh fku
© સ્પટ : નકળ
© સ્પ
પ્રિત
ટ M:íkનકળ
નકળsnkt
પ્રિત
fwA પ્રિત
çkuníkhબંિધçkLkk Mkõíku
Úku.ટ÷u:fનકળ
eLk RMk{U
ðõíkબંિધ÷økíkk ©
ykiસ્પ
h Ëku
Þu {kunપ્રિત
÷ík ËuબLંિધku fku íkiÞ©khસ્પ
Lk ટÚku.: snkt
fkuEબંિ
© SPRAT : DO
© SPRAT
DO Í
NOT
COPY
- © ykMkkLk
SPRAT WËw
: DO
COPY
© SPRAT
÷^ÍNOT
sw{÷uCOPY
ykih -{íkLk
fu ÷eÞu: Lkkøkw
eh ÷økk,
WMkfk
o Lku{NOT
w÷çkË÷
rËÞk- økÞk
ni. yki:hDO
yiMNOT
ku Mk¼eCOPY
© સ્પટ : નકળ
પ્રિત
ંિધ- ©feસ્પ
© સ્પટ : fuનકળ
પ્રિત
બંિધ© fuસ્પ
ટ :Ãkuનકળ
{wÂ~f÷
WËwo બy÷VkÍ
yuટf :Vunનકળ
rhMík પ્રિત
ø÷kuMkheબંિધ(Glossary)
íkník WLfu
u fheçke
{kLke
MkkÚk
þ feÞkપ્રિત
ni. બંિ
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO
COPY

: DO NOT
COPY
- © SPRAT
: DO fe
NOT
COPY{U- íkk¾eh
© SPRAT
DO NOT COPY
fwA NOT
RLk ðsw
nkík Mku
, yiSPRAT
h fwA ðMkkR÷
fe f{e
fu Mkçkçk,
RMk rfíkkçk
Rþkyík
nwE.: rçk÷yk¾eh
© સ્પટ : નકળ
સ્પટ ni
: નકળ
પ્રિત
ંિધ-Ëku©
ટ : નકળ
© સ્પLkne
ટ : નકળ
yçkપ્રિત
Þu Ãkuþબંિધni. n{U©W{eË
fu n{khu
økwsબhkíke
Míkસ્પ
RMkfku
ÃkZ fhપ્રિત
yÃkLkkબંિધðõík ÍkÞk
fhUøku. પ્રિત
ykih Þuબંિ

© SPRAT : DO
NOTfk{eÞkçk
COPY -hnk
© SPRAT
: DO NOT
COPY

SPRAT
SPRATykt
: DO
íksYçkk
íkku RMk rfíkkçk
fku rnLËe
hMk{w
÷¾ík
{U ¼e: DO
þkÞuNOT
fhUøku.COPY
÷ufeLk -òu©yVhkË
¾ feNOT
søknCOPY
fkLk પ્રિત
fk RMíkuબંિધ{k÷ ÃkMkt
fhíku
t WLnu n{
“r¾íkkçku
feટWËw
yu{.Ãke.
3 (MP3)
eÞkuટMkeze
fe rMkVkhþ
© સ્પટ : નકળ
©Ëસ્પ
ટ :niનકળ
પ્રિત
બંિધ--Lkð”
© સ્પ
: oનકળ
પ્રિત
બંિધ-yku
©zસ્પ
: નકળ
પ્રિતબંિ

fhUøkuNOT
. fkþ COPY
Þu rfíkkçk
rË÷ku: t DO
fku AwNOT
÷u. fkþ
Þu yu-f©MkwSPRAT
çknu-Lkð :fkDO
hkMíkk
n{ðkh
© SPRAT : DO
- ©ykÃkfu
SPRAT
COPY
NOT
COPYfhu- .© SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પ
ટ B{Ë
: નકળ
{kun
nMkLkપ્રિત
òinhબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

rMkíkBçkh 2011
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

Ãkuþ ÷^Í

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ-PREFACE
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

MkLkT 2002 {U {k[o fe yuf ËkuÃknh yuf ÃkwhkLke {Íkh Ãkh yuf íkeLk Mkk÷k ÷zfk, Þkfwçk,
© SPRAT : DO
SPRAT
NOT COPY
- ©çkLkkLku
SPRATfe: DO
- © SPRAT
fwANOT
ÃkíÚkhCOPY
ykih- Xu©fheÞku
t Mku :yuDO
f LkLnkMkk
r{Lkkh
{kMkwNOT
{ fkuCOPY
þeþ fhíkk
r˾kE: DO
rËÞk.NOT
WMkCOPY
© સ્પટ : નકળ
સ્પટ :yki
નકળ
પ્રિત
©zસ્પ
ટ : Mનકળ
પ્રિત
બંિધટ : nનકળ
siMપ્રિત
ke fkuEબંિધËkuMkku-©
íkeLkMkku
h fçkhU
Úket.બંિધ[kh íkku
k frçkú
íkkLk {U
òu økw
shkík©fuસ્પ
LkhMkt
kh fu પ્રિત
rþfkhબંિ

© SPRAT : DO
COPYçkLkkyu
- © SPRAT
NOT COPY
COPY -¾
©kLkËkLk
SPRATMk{u
: DO
÷kuøNOT
kku fu r÷Þu
økyu MkI: fDO
zkU hkník
fuBÃkkut{- U ©Mku SPRAT
yuf Úkk.: DO
ÞkfwNOT
çk fu yVhkËu
ík fkuNOT
E AuCOPY

nÍkh
÷kuøબંિધk EMk ©
frçkúસ્પMટíkkLk
{U ¾w÷પ્રિત
u ykMk{kLk
WÄhપ્રિત
rçk¾hu
Ãkzu Úku©u. સ્પ
®ÍËk
økkU fuપ્રિત
rnMMkuબંિ
© સ્પટ : નકળ
પ્રિત
: નકળ
બંિધ-fu©Lke[u
સ્પટEÄh
: નકળ
બંિધટ :÷ku
નકળ

{U «íkeÔÞÂõík
÷kþkUf:u DO
{wfkrçk÷
çknkuík- f{
Úke. Ãkk¾kLku
fu Lkk{Mku
yu-f©fkuSPRAT
Lku{U fÃkzu
fe NOT
[kËhCOPY
© SPRAT : DO
NOT COPYÍ{eLk
- © SPRAT
NOT COPY
© SPRAT
: DO NOT
COPY
: DO
fe [kh rËðkhe ¾ze fhËe økE Úke. çkËçkw ykif øktËøkefk yk÷{ Þu Úkk fu çkÞkLk Lk nku. rfíkLkkU fu
sÏ{kU Ãkh ÃkrèÞkt çktÄe Úkª. R÷ks íkku Ëwh WLnU ZtøkMku Ãkih Vi÷kLku fe Mknw÷ík íkf Lk Úke. EMk çkze
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
¼ez {U fE ykihíkU, ÷zrfÞkt, çkwÍwøko ykih çkå[u EíkLku økihík{tË Úku fu ¾kLkk ykih fÃkzk çkktxLku fe
© સ્પટ : નકળ
પ્રિત
બંિધસ્પટíku: નકળ
પ્રિતબંિધ© સ્પ
: નકળ
fíkkhkU
{U ¾zu
nkuí©ku þ{ko
ykih yõMkh
¼w¾u ¼e
hnટòíku
. પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
© SPRAT : DO NOT COPY
- ©MkuSPRAT
: DO
COPYhkU- ©
SPRAT
SPRAT
{I WLk{U
yuf Úkk
òu NOT
WLk {sçkw
fu ÷eÞu
fwA: DO
{ËËNOT
ÃknkUCOPY
[kLku fk- ©Mkçkçk
çkLku: .DO
EMkNOT
MkËeCOPY
ykihપ્રિત
EMkબંિધ{wÕf {U©{kMkw
fk Þuબંિધnk÷ ©
{wÍસ્પMkuટËu:¾નકળ
k Lk òíkk
Úkk.
{økh©ELíku
økwMMkuપ્રિત
ykihબંિ
© સ્પટ : નકળ
સ્પટ{: ELMkkLkkU
નકળ પ્રિત
પ્રિત
બંિધસ્પટn:kEનકળ
Ëw
:
¾fu
yk÷{
{U
¼e
hku
Í
òLkk
Ãkzíkk.
yu
f
íkhV
WLk
þi
í
kkLke
íkkfíkkU
Ãkh
çknw
í
k
økw
M
Mkk
ykíkk
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOTÚkkCOPY
SLnkULku ELk {kMkw{kU fu MkkÚk Þu Ík÷e{kLkk Mkw÷wf rfÞk Úkk. íkku ËwMkhe íkhV {it ðn øktËøke ykih
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
øk÷kÍík Ëu¾íkk Úkk òu Þu {kMkw{ ¾wË ykih çku ðsn Vi÷k hnu Úku. òu WLk{U ‘xV’ Úku, Íkuhu çkksw Þk
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
ËwMkhu Lkk{wLkkrMkçk íkhefu EMíku{k÷ fh Ãkkíku WLnU Mkçk fwA {wniÞk nkuíkk: yåAu [÷Lk ðk÷u ÷kuøk WLk
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
{s÷w{kU fe ¼ez {U ¼e swÕ{fk rþfkh nwyu ò hnu Úku.
© SPRAT : DO NOT COPY
- © SPRAT
DO Ãkw
NOT
: DOELk
NOT
- © SPRAT
NOT
{it yÃkLku
ykÃkMku :ðne
hkLkuCOPY
Mkðk÷- ©
ÃkwASPRAT
Lku ÷økk,
÷kuøCOPY
kkU fu Þnkt
Ãknwt[Lku :feDOðsw
nkíkCOPY
© સ્પટ : નકળ
બંિધસ્પટhþeË,
: નકળçkkçkh,
પ્રિતબyki
ંિધ© સ્પટ :fuનકળ
બંિધસ્પ[ટu?: õÞk
નકળ
õÞkપ્રિત
Úket? õÞw
t fh ©
nkYLk
h þknsnkt
ðhMkkપ્રિત
EMk nk÷
fku ©ÃknkU
Þnપ્રિત
Vfíkબંિ
{w
Â
M÷{
Ëw
~
{Lke
fu
rþfkh
Úku
?
õÞk
ELk
íkf÷eVËu
n
nk÷kík{U
¼e
ELkMku
çku
n
íkh
SÞk
ò
Mkfíkk
Úkk?COPY
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT
Ëeøkh
{s÷w
{ fki
kULkuટ yi
Mku nk÷kík
fiMku©fkçkw
Úkkપ્રિત
ykih બંિધrfMk íkhn
W¼h
fh પ્રિત
rVhMkuબંિ
© સ્પટ : નકળ
પ્રિત
બંિધ©{સ્પ
: નકળ
પ્રિતÃkh
બંિધસ્પટ ÃkkÞk
: નકળ
© સ્પટ
: નકળ
Eßsíkfe ®ÍËøke rçkíkkLku ÷øku Úku?
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
ELk siMku fR Mkðk÷kíkfku, ELMkkLke íkkhe¾ EMk íkhn fu ytÄeÞkhu Ëkih fu ykih fE ÃkÒku
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
÷ufh {I y÷øk-y÷øk þnuh ykih økktð òLku ÷økk. ËhsLkkU, MkIfzkU ykih f¼e f¼e nòhkU ÷kuøkkU fe
© SPRAT : DO
NOT COPY
- ©fk
SPRAT
DO NOT
COPY
- © SPRAT
: DO
NOT

SPRAT yki
: DO
NOThkuCOPY
{exªøMkMku
r¾íkkçk
{kifk :nkrMk÷
nwy
k. {exªøMk
fu çkkË
çknku
íkkut MkuCOPY
øk÷u¼
e r{֒kk
h fE
© સ્પટ : નકળ
ટ Ëk
: નકળ
બંિધ-÷ku
©øસ્પ
: નકળ
પ્રિતAku
બંિધસ્પટ : નકળ
¼eપ્રિત
Ãkzíku.બંિધrVh [t©Ë સ્પ
MktS
ykihપ્રિત
çkk®nB{ík
kkU fuટ MkkÚk
¾kLkøke,
xe Mke© {exªøMk
nkuíke.પ્રિત
ykihબંિ
çknwNOT
ík fwACOPY
WLkMku- ©MkwSPRAT
Lkíkk, Mke¾íkk
ykihCOPY
ÏÞk÷kíkfk
yË÷-çkË÷
nkuíCOPY
kk, yiM- ke©ËhsLkkU
© SPRAT : DO
: DO NOT
- © SPRAT
: DO NOT
SPRAT :{exªøMk
DO NOTMkuCOPY
nkrMk÷
fe
økR
çkkíkku
t
,
yki
h
fE
{neLkku
fe
Ãkw
A
ÃkhA
fu
çkkË
yu
f
çkkfkÞËk
yku
z
âku
«uÍપ્રિત
uLxuþLkબંિ
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ
‘r¾íkkçku Lkki’ fu Lkk{Mku Ëku yuf Mkk÷ çkkË EMk ÷eÞu þkyu rfÞk økÞk Úkk fu Ëwh Ëwh íkf EMk Ëw:¾ ¼he
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ :fnkLke
નકળ yki
પ્રિત
બંિધ© સ્પ
ટ : નકળ
© સ્પ
: નકળ
© સ્પ
: નકળz¼e
પ્રિતબંિ
h WMMku
W¼hu
Mkçkf
Vi÷U. પ્રિત
(EMfeબંિધyu{.Ãke.Úkú
e.ટVkE÷u
M«uપ્રિત
x fe ðuબંિધçkMkkEx
Mku ટzkWLk÷ku

fe: ò
ni. {økh
þõ÷COPY
Þk AkÃke
nwR {kt:øDO
k yuNOT
f {wÆCOPY
íkMku yÄw
e ne hne.
© SPRAT
DOþfíke
NOT COPY
- ©EMfe
SPRATíknhehe
: DO NOT
- © SPRAT
- ©hSPRAT
: DOfwA
NOT COPY
EMk
rð»kÞ© Ãkh,
eLk ‘LkE
Mkwçબkn’
fu Lkk{
økúuS {Uપ્રિત
yufબંિધMkeheÍ©÷e¾e
rËÕ÷efu
© સ્પટ :yhMku
નકળ çkkË
પ્રિત
બંિધસ્પટ ÷u: fનકળ
પ્રિત
ંિધ© સ્પMku
ટ yt
: નકળ
સ્પટ òu
: નકળ
પ્રિતબંિ

r{Õ÷e økuÍuxLku 20 rfMíkkU {U þkyu fe ykih yçk WËwo{U VehMku EMke r¾íkkçk fe Yn fku íkkÍk fhLku fe
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
fkurþþ fh hnk nwt. fkuþeþ fe ni, fu zuxk ykih nðk÷u íkkÍk íkheLk nkU. økwshkík {tu EíkLku ÷tçku ðfík
hnuLku fu çkkË {uhe WËwo r÷¾kðx ykih íkfheh ËkuLkkUne çkze íkçkËe÷ nwE nI. yun÷u yËçk fe r¾Ë{ík
© SPRAT
COPY
- ©niSPRAT
: DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
{U :ÃkuDO
þøkeNOT
{kVe
nkrÍh
.
© સ્પટ : નકળ પ્રિત
બંિધ© સ્પટfe: fnkLke
નકળ પ્રિત
© સ્પnku
ટ í:ke નકળ
બંિધ-MkwÕ©íkkLk
સ્પટçkw:Ë’નકળ
પ્રિતબંિ
n{khe
røkhkðx
WíLkeneબંિધçkuVkÞËk
rsíkLkeપ્રિત
‘rÃkËh{
(n{khu
ðk÷eË
֒kkLk
Úku)fe
yÃkLku- ©
ykLku
ðk÷u :ËkiDO
h fkuNOT
íkk{eh
fhLku
fkuE hkMíkk
Lk COPY
© SPRAT
: DO Mkw
NOT
COPY
- ©fnkLke,
SPRATyøkh
: DO EMk
NOTMkuCOPY
SPRAT
COPY
- ©fkSPRAT
: DO NOT
Mkw
Í
íkk
nku
í
kk,
{økh
(þu
'
h:)
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
‘Íhk
Lk{- nku
íkku Þu r{èe
Íh¾i
ni Mkkfe’: DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© SPRAT : DO NOT
COPY
© SPRAT
: DO NOTçkze
COPY
- ©ÍSPRAT
Þu WB{eË çkZkLkuðk÷k Ãkiøkk{ AwÃkk ni fu f{e ni íkku fwA Lk{e fe. ‘yøkh EM÷k{ ®ÍËk
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
nkuíkk ni nh fhçk÷k fu çkkË’ fk {ík÷çk Þu ni fu {wMk÷{kLk çkiËkh nkuíkk nu rfMke çkze xÙusuze fu çkkË,
© SPRAT
DO NOT
- ©nkuSPRAT
© SPRAT
: DO NOT
COPY - fu©fwSPRAT
: DO fk
NOT COPY
íkku: õÞk
yiMkkCOPY
yçk¼e
Lknª [w: fDO
k? NOT
{kMkwCOPY
{ Þkfw-çkLku
n{U çkhçkkËe
Mku ykçkkËe
Ëhíke íkhefu
© સ્પટ :òu
નકળ
ંિધ- ©nuસ્પ
ટ :n{
નકળ
Mkçkfપ્રિત
ÞkË બrË÷kÞk
õÞk
WMkuપ્રિત
ÍkÞkબંિધfh ËUø©
ku? સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
© SPRAT : DO NOT
- ©fkuSPRAT
NOT COPY
COPY{U- hu©fkuSPRAT
DO NOT
EMkCOPY
íknheh
ykuzâku: DO
Mke.ze.fe
Mkwhík {U- ©¼eSPRAT
¾wË ÷u:¾DO
f feNOT
ykðkÍ
zo rfÞk :økÞk
ni COPY
íkkfu
Þu
Ãki
ø
kk{
ykt
¾
fe
søkn
fkLkMku
‘ÃkZLku

ðk÷kU
íkf
¼e
ÃknkU
[
þfu
.
WLkMku
Þu
yÍo
fhLkk
ni
fu બંિ
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિત
yøkh
hk ËËuCOPY
o f÷{- ©
Lkkfk{
hnk: DO
íkku Aku
xe Mke
WB{eË
fu ËËu:ou Íçkkt
fwA yMkh
økk. : DO NOT COPY
© SPRAT
: DO{uNOT
SPRAT
NOT
COPY
- © ni
SPRAT
DO NOT
COPY r˾kyu
- © SPRAT
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

økh fwwçkw÷ nku íkku {uhe ¾wþLkMkeçke!

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધસ્પટnMkLk
: નકળ
{kun©B{Ë
òinપ્રિત
h બંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

yu:nDO
{ËkçkkË,
rMkíkBçkh
2010 : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© SPRAT
NOT COPY
- © SPRAT
© સ્પટ :Lkku
નકળ
x: પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT
NOTrMkíBçkh
COPY -2010
© SPRAT
: DOyki
NOT
COPY
- ©çkkË
SPRAT
{u ÷e¾e
h [kh
{kn
AkÃke: DO
økR.uNOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
WËw: o DO
rfíkkçk
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

VunheMíku {Ík{eLk

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિત
બંિધ-of
© Contents
સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
Table

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : MkVnk
DO NOT COPY

Lkt:

{Í{qLk / rð»kÞ

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
rËçkk[k
1
………………………………………..
6
© SPRAT : DO NOT COPY
-Ãku©
SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT
: DO NOT COPY - © SPRAT : DO 7NOT COPY
þ ÷^Í
2
………………………………………..
nheMíku
9
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબ3ંિધ-Vu©
સ્પટ{Ík{eLk
: નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ………………………………………..
: નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિત
બંિ
þwYykík
4
………………………………………..
14
© SPRAT : DO NOT COPY
-íkykYVu
© SPRAT
: DO NOT COPY - © SPRAT : DO14NOT COPY
¾íkeçk : DO NOT COPY - © SPRAT
5
………………………………………..
(ÃkZLku
fk íkhefk):
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબ6ંિધ-ykËkçku
© સ્પ{wટíkk÷yk
: નકળ
પ્રિત
બંિધ- © સ્પટ………………………………………..
: નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ17
પ્રિતબંિ
Mk÷k{
7
………………………………………..
19

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

8

n{khk nk÷

……………………………

21

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
n{khk nf, n{khk rh~íkk
9
………………………………………..
22
© SPRAT : DO NOT10
COPY -çku©
SPRAT
: DO NOT COPY - © SPRAT
: DO NOT COPY - © SPRAT : DO23NOT COPY
níkheLk
yufkEÞkt
………………………………………..
yki:h નકળ
{ku’rsË પ્રિતબંિધ- © સ્પટ………………………………………..
11
© સ્પટ : નકળ પ્રિત
બંિધ-EòËkík
© સ્પટ
: નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ25
પ્રિતબંિ
ÃkiËkðkh
12
………………………………………..
28
© SPRAT : DO NOT13
COPY -r{÷eÞLk
© SPRAT
: DO NOT COPY - © SPRAT
: DO NOT COPY - © SPRAT : DO30NOT COPY
ykih rçk÷eÞLk
………………………………………..
Lkku
ç

ELkk{kík
:
n{
yki
h
Þnw
Ë
e
14
………………………………………..
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ35
પ્રિતબંિ
n{khe yÃkLke çkMíke fk nk÷
15
………………………………………..
38
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
sLkkçk {nkríkh {kunB{Ë fe íkfheh
16
………………………………………..
42
© સ્પટ : નકળ પ્રિત
બંિધ-yu©
ટ :fu નકળ
પ્રિતબંિધ- © સ્પટ………………………………………..
: નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ47
પ્રિતબંિ
nËuસ્પ
ðMíkk
{wMk÷{kLk
17
rÃkËh{
Mkw
Õ
íkkLk
çkw
Ë
18
………………………………………..
50
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
{kunMkeLkeLku økwshkík
19
………………………………………..
52
© સ્પટ : નકળ પ્રિત
બંિધ-þhefu
© સ્પ
ટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ………………………………………..
: નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ53
પ્રિતબંિ
LkËk{ík
20
Mk{ko
Þ
kyu
røkhkt
f
ÿ
21
………………………………………..
56
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

yMkçkkçk
22બંિધ-røkhkðx
60પ્રિતબંિ
© સ્પટ : નકળ પ્રિત
© સ્પટ : fu
નકળ
પ્રિતબંિધ- © સ્પટ……………………………
: નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ
nwfwfw÷ EçkkËMku økV÷ík
23
………………………………………..
61
© SPRAT : DO NOT24
COPY -Neglect
© SPRAT
: DO NOT COPY - © SPRAT
: DO NOT COPY - © SPRAT : DO61NOT COPY
………………………………………..
of Service to the People
nÍeçk પ્રિતબંિધ- © સ્પટ………………………………………..
25
© સ્પટ : નકળ પ્રિત
બંિધ-{Ínçk
© સ્પyki
ટ h: íkuનકળ
: નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ62
પ્રિતબંિ
Ynu EM÷k{ çkhr¾÷kV hM{u EM÷k{
26
………………………………………..
68
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
27
………………………………………..
68
Substance Against Form
© સ્પટ : નકળ પ્રિત
બંિધ-{fo
©Íસ્પ
: નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ68
પ્રિતબંિ
e ykiટh :swનકળ
Íðe પ્રિતબંિધ- © સ્પટ………………………………………..
28
ðõíkfe
Ãkkçkt
Ë
e
29
………………………………………..
70
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
MkVkE
30
………………………………………..
70
© સ્પટ : નકળ પ્રિત
બંિધ-EÕ{
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ………………………………………..
: નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ71
પ્રિતબંિ
31
E, nf ÃkMkt
Ëe NOT COPY - © SPRAT
………………………………………..
© SPRAT : DO NOT32
COPY -nf©økkuSPRAT
: DO
: DO NOT COPY - © SPRAT : DO71NOT COPY
LkkÃk íkki÷ fu Ãki{kLku
33
………………………………………..
73
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
yËT{ çkhËk~ík, LkkhðkËkhe
34
………………………………………..
76
© SPRAT : DO NOT35
COPY -íkykMMkw
© SPRAT
: DO NOT COPY - © SPRAT
: DO NOT COPY - © SPRAT : DO77NOT COPY
çk
………………………………………..
h ટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ………………………………………..
36
© સ્પટ : નકળ પ્રિત
બંિધ-ík~¬w
© સ્પ
: નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ78
પ્રિતબંિ
MkkËøke ykih {Mkkðkík
37
………………………………………..
79
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

MkVnk
Lkt:
{Í{qLk / rð»kÞ
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
Mk¾kðík
38
………………………………………..
81
© સ્પટ : નકળ પ્રિત
સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ
fwçkkoLke © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © ………………………………………..
39 બંિધ83 પ્રિતબંિ
fki
÷
ku
Vu
÷
{U
íkVkðw
í
k
Ëku
ø
k÷kÃkLk
40
………………………………………..
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT 84
: DO NOT COPY
røkhuçkkt ykihkUfu!
41
………………………………………..
84
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
yk{ EÕÍk{
42
………………………………………..
86
E{kLkËkhe
ykih {wMk÷{kLk
© SPRAT : DO NOT
- © SPRAT
: DO NOT COPY - ©………………………………………..
SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT 90
: DO NOT COPY
43 COPY
E{k{kU fk {iÞkhu ®sËøke
44
………………………………………..
95
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
s{wË, Þk çkË÷kð fe {w¾k÷uVík
45
………………………………………..
98
© SPRAT : DO NOT
- ©{LMkw
SPRAT
SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT 98
: DO NOT COPY
¾kLkËkLke
çkkçktË:e DO NOT COPY - ©………………………………………..
46 COPY
Mkw
Ë
,
rhçkk,
økheçke,
sw
{
o
47
………………………………………..
100
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
MkkÞLMk ykih {økheçkeÞíkfe {w¾k÷uVík
48
………………………………………..
101
© SPRAT : DO NOT
- ©feSPRAT
SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT103
: DO NOT COPY
{økrhçk
çkwhkRÞk : DO NOT COPY - ©………………………………………..
49 COPY
MkkÞLMk©fe સ્પ
frh~{k
50 બંિધ© સ્પટ : નકળ પ્રિત
ટ : MkkÍeÞkt
નકળ પ્રિતબંિધ- © ………………………………………..
સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : 104
નકળ પ્રિતબંિ
ÏðkíkeLk Mku Mkw÷qf
51
………………………………………..
108
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
íkfËehku íkËçkeh - LkMkeçk Ãkh ELnuMkkh
52
………………………………………..
110
© સ્પટ : નકળ પ્રિત
સ્પટ : નકળ
સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : 113
નકળ પ્રિતબંિ
{wÂM÷{©÷ezhrþÃkfe
f{Íkuhપ્રિત
eÞkt બંિધ- © ………………………………………..
53 બંિધrMkÞkMke
hu
n
Lkw
{
kE
54
………………………………………..
113
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
çkkçkhe {ÂMsËfe íkçkkne
55
………………………………………..
114
© સ્પટ : નકળ પ્રિત
સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : 118
નકળ પ્રિતબંિ
çkúuLk zÙuL©
k સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © ………………………………………..
56 બંિધíkþÆwË- © SPRAT : DO NOT COPY - ©………………………………………..
57 COPY
© SPRAT : DO NOT
SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT119
: DO NOT COPY
ykuMkk{k, y÷fkÞËk ykih ykÃk
58
………………………………………..
120
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
«kuÃkuøktzk ykih íkçk÷eøk
59
………………………………………..
120
© SPRAT : DO NOT
- © SPRAT
DO NOT COPY - ©………………………………………..
SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT121
: DO NOT COPY
yk÷{røkheÞík
ykih :n{
60 COPY
{Ínçke
hu
n
Lkw
{
kE
61
………………………………………..
122
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
MkkurþÞ÷ ÷ezhrþÃk
62
………………………………………..
123
© SPRAT : DO NOT
©ðiSPRAT
SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT124
: DO NOT COPY
siMke -«ò
Mkk hkò : DO NOT COPY - ©………………………………………..
63 COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © ……………………………
સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

64

{VYòík ð íkkiSnkík

126

© SPRAT : DO NOT
: DO NOT COPY - ©………………………………………..
SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT127
: DO NOT COPY
n{khe- ©
{wgSPRAT
÷eV rþLkkgU
65 COPY
çkk÷kËeLke
{k{÷kík
66 બંિધ© સ્પટ : નકળ પ્રિત
© સ્પ
ટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © ………………………………………..
સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : 129
નકળ પ્રિતબંિ
rnLËw MkuõÞw÷krhÍ{
67
………………………………………..
130
© SPRAT : DO NOT
- ©feSPRAT
SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT131
: DO NOT COPY
{økrhçk
íkf÷eË : DO NOT COPY - ©………………………………………..
68 COPY
Ëw~{Lk,©
Ëw~સ્પ
{Lkટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © ………………………………………..
69 બંિધ© સ્પટ : નકળ પ્રિત
સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : 133
નકળ પ્રિતબંિ
nf çknfËkh hMkeË
70
………………………………………..
134
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
EÕ{, EÕ{, EÕ{
71
………………………………………..
136
© સ્પટ : નકળ પ્રિત
સ્પટsËeË
: નકળ
પ્રિતબંિધ- © ………………………………………..
સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : 139
નકળ પ્રિતબંિ
MkkÞLMk©- EÕ{u
fe çkwrLkÞkË
72 બંિધøki
h
MkkÞLMke
øk÷ík
Vu
n
r{Þkt
73
………………………………………..
140
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
ELMkkLke fkhLkk{u
74
………………………………………..
143
© સ્પટ : નકળ પ્રિત
ટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © ………………………………………..
સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : 146
નકળ પ્રિતબંિ
s{nwh©
eÞíkસ્પ
fu íkfkÍu
75 બંિધ-

© SPRAT : DO76
NOT COPY
- © SPRAT
: DO NOT COPY - ©……………………………
SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT
: DO NOT COPY
y{÷e
EfËk{kík
152
© સ્પટ : નકળ પ્રિત
©ku Mkw
સ્પ
સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : 153
નકળ પ્રિતબંિ
íknVVwÍ
fqLટk : નકળ પ્રિતબંિધ- © ………………………………………..
77 બંિધrMkÞkMke nkuþ{tËe
78
………………………………………..
155

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

MkVnk
Lkt:
{Í{qLk / rð»kÞ
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
fki{e Mkíkun fu {MkkE÷
79
………………………………………..
156
© સ્પટ : નકળ પ્રિત
બંિધ-{w©
સ્પMkíku
ટ n: fuનકળ
પ્રિતબંિધ- © સ્પટ………………………………………..
: નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ
પ્રિતબંિ
fk{e
{MkkE÷
80
157
EÕ{Mku
òLkku
{

fk
íknVVw
Í
81
………………………………………..
158
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
EõíkuMkkËe íkh¬e
82
………………………………………..
161
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
rALkíke hkuÍe
83
………………………………………..
163
Vu~™kr÷Í{
© SPRAT : DO NOT84
COPY -«ku©
SPRAT -:Professionalism
DO NOT COPY - © SPRAT
: DO NOT COPY - © SPRAT : DO
………………………………………..
165NOT COPY
íkk÷e{e ELf÷kçk
85
………………………………………..
168
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ
પ્રિતબંિ
{foÍu E¥ku÷kykík
86
………………………………………..
168
© SPRAT : DO NOT87
COPY -WBËøke
© SPRAT
: DO)NOT COPY - © SPRAT
: DO NOT COPY - © SPRAT : DO
(Excellence
………………………………………..
171NOT COPY
fkr{Þkçke
fk
hkÍ
88
………………………………………..
172
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ
પ્રિતબંિ
Mkuníku ykB{k
89
………………………………………..
174
© SPRAT : DO NOT90
COPY -{w©
SPRAT
DO NOT COPY - © SPRAT
: DO NOT COPY - © SPRAT : DO
íkVŠhf
yn{:{k{÷kík
………………………………………..
178NOT COPY
ççkwસ્પ
÷ ðíkLke
91
178
© સ્પટ : નકળ પ્રિત
બંિધ-nw©
ટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ………………………………………..
: નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ
પ્રિતબંિ
økkÞfe fwçkkoLke
92
………………………………………..
182
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
÷kWz MÃkefh
93
………………………………………..
183
© સ્પટ : નકળ પ્રિત
બંિધ-r{Õ÷e
© સ્પ{MkkE÷{U
ટ : નકળ
પ્રિતબંિધ- © સ્પટ………………………………………..
: નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ
પ્રિતબંિ
EMk÷knkík
94
183
r{Mxh
yki
h
{ki
÷
ðe
95
………………………………………..
184
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
r{xªøk fu r÷Þu ðõík
96
………………………………………..
186
© સ્પટ : નકળ પ્રિત
બંિધ-{k÷e
© સ્પ
ટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ………………………………………..
: નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ
પ્રિતબંિ
r¾Ë{ík
97
187
íkuhSPRAT
kÍ Mku rLk{xLkk
………………………………………..
189NOT COPY
© SPRAT : DO NOT98
COPY -yi©
: DO NOT COPY - © SPRAT
: DO NOT COPY - © SPRAT : DO
© સ્પટ : નકળ પ્રિત
© સ્પટ -: APPENDICES
નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ……………………………
: નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ
99બંિધ-Í{e{u
200પ્રિતબંિ
100
………………………………………..
218NOT COPY
MUSLIMS
AND
KNOWLEDGE
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO
101
………………………………………..
220
A THOUGHT PROVOKING BLOG
© સ્પટ : નકળ પ્રિત
બંિધ-EòËkík
© સ્પટ
બંિધ- © સ્પટ………………………………………..
: નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ
પ્રિતબંિ
yki:h નકળ
ËhÞk^íkkUપ્રિત
fe VunrhMík
102
222
………………………………………..
231NOT COPY
© SPRAT : DO NOT103
COPY -ø÷ku
©Mkhe
SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT
: DO NOT COPY - © SPRAT : DO
LkkuxMk
104
………………………………………..
239
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટTABLE
: નકળ પ્રિત
બંિધ© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
OF
FIGURES

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

Figure
- Taleem-e-balighan
-----------© SPRAT : DO
NOT 1
COPY
- © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
- © SPRAT 26
: DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ
પ્રિત2બંિધ© સ્પટ
: નકળ
પ્રિતKi
બંિધ© સ્પKa
ટ : નકળ
પ્રિતબંિધ© સ્પટ : નકળ
Figure
- Aabadi
Aur
College
Taleem
Tanasub
27 પ્રિતબંિ
------------

© SPRAT : DO
NOT 3
COPY
- © Amounts
SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT 28
: DO NOT COPY
Figure
- GDP
-----------© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

Figure 4 - Bijli Aur Internet Ka Istemal
32
-----------© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
Figure 5 - HDI Ranks
33
-----------© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
Figure
- Kul- ©
Israf
-----------© SPRAT : DO
NOT 6
COPY
SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
- © SPRAT 33
: DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ
પ્રિત7બંિધ© સ્પ
ટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ© સ્પટ : નકળ
Figure
- Nobel
Inaamaat
37 પ્રિતબંિ
------------

© SPRAT : DO
NOT 8
COPY
- © SPRAT
DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT 81
: DO NOT COPY
Figure
- Bacche
Fee: Maan
-----------© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

Figure 9 - Sehat Ki Sahoolaten
92
-----------© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
Figure 10 - Mazaheb Aur Aaabadi
99
-----------© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
Figure
- Military
Kharch
as DGP
-----------© SPRAT : DO
NOT 11
COPY
- © SPRAT
: DO NOT
COPY Percent
- © SPRAT : DO NOT COPY
- © SPRAT134
: DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ
પ્રિત12
બંિધ© સ્પka
ટ :Feesad
નકળ પ્રિત
બંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ© સ્પટ : 138
નકળ પ્રિતબંિ
Figure
- GDP
Kharch
------------

© SPRAT : DO
NOT 13
COPY
- © SPRATIndex
: DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT147
: DO NOT COPY
Figure
- Freedom
-----------© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

Figure 14 - OIC Mumalik aur Jamhuri Azadiyan
------------ 148
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
Figure 15 - Kul Kaumi Aamdni Feekas
161
-----------© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
Figure
- Paidaish
Wa -Umr
-----------© SPRAT : DO
NOT 16
COPY
- © SPRATWa
: DOAmwat
NOT COPY
© SPRAT : DO NOT COPY
- © SPRAT175
: DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

TABLE OF TABLES

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

Table
Feekas
Qaumi
Aamadani
.............................................................
© SPRAT : DO
NOT1:COPY
- © SPRAT
: DO
NOT COPY
- © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO29
NOT COPY
Table
2 બ-ંિધLakh©Aur
Tanasub
© સ્પટ : નકળ
પ્રિત
સ્પટKarod
: નકળ Ka
પ્રિત
બંિધ- ©.......................................................
સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ 30
પ્રિતબંિ
© SPRAT : DO
NOT3COPY
© SPRAT
: DOKa
NOTIstemal
COPY -.........................................................
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO31
NOT COPY
Table
- Bijli- Aur
Internet
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

Table 4- Unit ke Panch Behtareen Idare .................................................... 39
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
Table 5 - Mazaheb Aur Aabadi................................................................... 51
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

Table
- A Selection
Technical
Standards
..........................
© SPRAT : DO
NOT6COPY
- © SPRATof
: DO
NOT COPY
- © SPRATInstitutions
: DO NOT COPY
- © SPRAT : DO74
NOT COPY
Table
7-બંિધMuntakhab
Ka©Taquabul
........................................
© સ્પટ : નકળ
પ્રિત
© સ્પટ :OIC
નકળMumalik
પ્રિતબંિધસ્પટ : નકળ
પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ 80
પ્રિતબંિ
© SPRAT : DO
NOT8COPY
© SPRAT
: DO
NOT COPY............................................................
- © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO94
NOT COPY
Table
- Haj- Ke
Dauran
Hadesaat
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

Table 9 - Countries And GDP................................................................... 132
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
Table 10 - Size ka Andaja ........................................................................ 144
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

Table
- Shehri
Hukook
.............................................
179
© SPRAT : DO
NOT11
COPY
- © SPRAT
: DOWa
NOTJamhooriyat
COPY - © SPRAT
: DO NOT COPY - © SPRAT : DO
NOT COPY
Table
12બંિધ- Dehshat
Waqiat
© સ્પટ : નકળ
પ્રિત
© સ્પટ Dahendagi
: નકળ પ્રિતKe
બંિધ© સ્પટ...............................................
: નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ180
પ્રિતબંિ
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

14
Lkðw:t DO
«¼kík
© SPRAT
NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

þwYykík

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DOINTRODUCTORY
NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

yÍeÍ ÃkZLku ðk÷ku, yMMk÷k{ku y÷Þfw{

© SPRAT : DO NOT
- © SPRAT
DO NOT
COPY
- © r¾íkkçk
SPRAT fku
: DO
NOT
COPY -Ãku©
: DO
{kunCOPY
B{Ë nMkLk
òinh :Mkknçk
fu EMk
þÏMke
ykÃk
fu Mkk{Lku
þ SPRAT
fhíku nwy
u M«uNOT
x COPY
© સ્પટ (SPRAT
: નકળ પ્રિત
બંિધ- ©for
સ્પટPromoting
: નકળ પ્રિત
બંિધ- © સ્પટyÃkLku
: નકળ
પ્રિત
બંિધ© સ્પ
ટ : નકળ
- Society
Rationality)
ykÃk
fku ¾w
þLkMkeçk
Mk{Ííke
ni.પ્રિત
Þu બંિ

{wË:Õ÷
{wfB{÷
÷qMk fe: DO
Í{kLkík
íkk ni.- Þu©ykøkkÍ
ËËoNOT
÷ufhCOPY
ykÞk-ni©íkkuSPRAT
WMfe :ELíku
k COPY
© SPRAT
DOr¾íkkçk
NOT COPY
- © ¾w
SPRAT
NOT ËuCOPY
SPRAT :{UDO
DO n
NOT
WB{eË
fe rfhLku
Þu r¾íkkçk
þÏMk
feટÃkw:fનકળ
kh ni òu
yufબંિધíkk÷e{ÞkVíkk
íkðMMkík
© સ્પટ Mku
: નકળ
પ્રિત
બંિધ-rLkf÷íke
© સ્પટ nI
: .નકળ
પ્રિતબWMk
ંિધ© સ્પ
પ્રિત
© સ્પટ :{wનકળ
પ્રિતબંિ

økwsSPRAT
hkík fu: ¾ki
Lkkf VMkkËkík
økðkne: DO
Ëe niNOT
. COPY
{wÂM÷{
íkçfu COPY
fk Lkw{-kELËk
ni rsMkLku
MkLkT 2002
© SPRAT
: DO NOT
© SPRAT
: DO NOT
COPY fu- ©
DOVNOT
COPY - ©feSPRAT
r¾íkkçk snkt {wÂM÷{ ykøkkÍ fu fkrçk÷u V¾ú Ëkih fe Lkw{kRLËøke fhíkk ni ðnª Þu {kÍe fheçk fu
MkçkúykÍ{k Ëkih fku ¼e ykÃkfu Mkk{Lku Ãkuþ fh hnk ni. {kiswËk Ëkih fu rsMkLku {wÂM÷{ WB{ík fu r÷Þu
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
fE W÷ÍLku ÃkiËk fe nI WMMku¼e Þu r¾íkkçk ykÃkfku ðkfeV fhkÞuøkk. ykih WMk Ëkih fe rLkþkLkËne ¼e
© સ્પટ fhu
: નકળ
પ્રિતબrV÷ðõík
ંિધ- © સ્પ
: નકળ
બંિધ© સ્પટ ne
: નકળ
પ્રિત
ટ : નકળ
પ્રિતબંિ
økk, rsMkLku
n{ટ {nÍ
yuપ્રિત
f ÄwtÄ÷k
{wMíkfrçk÷
fun Mkfíku
nI.બંિધEMfu fw©Aસ્પnfkEf
ykÃkfu
© SPRAT
: DOfkuNOT
COPY
© SPRAT
: DO NOT
- © SPRAT
SPRAT
ÍnLk
rn÷k
Ëutøku- íkku
fwA ykÃkfu
rË÷kU COPY
fku økh{kyu
tøku. yki: DO
h {wNOT
{rfLkCOPY
ni fu- ©
yøk÷u
[tË: DO
½txkUNOT
fu COPY
íkk÷yuપ્રિત
fu çkkË
ykÃk©yÃkLku
yuf SB{u
tøkuબ.ંિધ÷ufeLk©þíko
fu ykÃk
© સ્પટ {w
: નકળ
બંિધસ્પટ :ykÃk
નકળ{Uપ્રિત
બંિધ-ËkhkLkk
© સ્પટíkçkËe÷e
: નકળ Ãkkyu
પ્રિત
સ્પટÞu :niનકળ
પ્રિતબંિ
EMku
Ãkw
h
e
íkhn
ÃkZU
,
Ïðkn
çke[{U
ykÃkfku
rfíkLkkne
çkw
h
k
÷øku
.
yøkh
ykÃk
EMfu
çke[
Mku
fw
A
rnMMkk
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
ÃkZU íkku {w{rfLk ni fu økw{hkn Þk çkËÍLk nkU. EMk r÷Þu {kuyÆËuçkkLkk økwÍkrhþ ni fu r¾íkkçk fku Ãkwhe
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
MktSËøke Mku ykih {wfÂB{÷ íkkih Ãkh ÃkZeÞu òu fu ÞfeLkLk ykÃkfu çkzu VkÞËu {u ni. n{U ÞfeLk ni fu
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
EMk r¾íkkçk fe Mkå[kE ykÃkfku yÃkLke {kiswËk niMkeÞík fe nfefík ÃkMktËe Mku òÞÍk ÷uLku Ãkh
© સ્પટ {sçkw
: નકળh પ્રિત
ંિધનકળ પ્રિત
ટ ,: Ãku
નકળ
બંિધ© સ્પ
: નકળ
પ્રિતબંિ
fhuøke બyki
h yu©fસ્પ
Mkkuટ[: ykÃkfku
xxku÷બuøંિધke ykih©Ãkwસ્પhkLku
[eËkપ્રિત
{MkkE÷
fu LkÞu
n÷ટ ¾ku
sLku Ãkh
© SPRAT
: DO
{sçkw
h NOT
fhuøke.COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
r¾íkkçk
{U Ësu
o Íuટ÷ :[kh
rnMMku
t þkr{÷
. સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
© સ્પટ : નકળ પ્રિત
બંિધ© સ્પ
નકળ
પ્રિત
બંિધ-ni©
1
.
n{khk
nk÷,
nfefíkU
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
2.
yMkçkkçk Þk {wnkMkuçkk,ík¾þeMk Þk òÞÍk
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
3.
{MkkE÷fe Mkne Mk{Í, {VYÍkík Þk íkkiSnkík ykih
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
4.
{LkMkwçkk çktËe
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
ykEÞu yçk n{ ¾íkeçk Mku ðkfeV nku÷U.
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

íkykYVu ¾íkeçk

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT
© SPRAT
NOTyuCOPY
- © SPRAT
: DO
NOT
COPY
SPRAT : DO
NOT COPY
{kunCOPY
B{Ë -nMkLk
òinh: DO
Mkknçk
f nMMkkMk
íkçkeÞík
h¾Lku
ðk÷e
yiM-ke©þÂÏMkÞík
nI òu
© સ્પટ yÃkLke
: નકળ ELMkkLke
પ્રિતબંિધ© સ્પfuટ ËËku
: નકળ
બંિધસ્પટ : hnu
નકળ
બંિધ© સ્પELíku
ટ : નકળ
પ્રિતબંિ
rçkhkËhe
o fçkoપ્રિત
Mku n{u
þk {w©íkkÂMMkh
ni.પ્રિત
ðku LkÍT
{ku LkMf,
Ík{eÞk,

çkuL:fetDO
øk,NOT
ykih COPY
ykE.xe.
swzu fE
EËkhkU
yuÍkÍe
nËkU Ãkh
n [wf-u nI©. SPRAT : DO NOT COPY
© SPRAT
- ©Mku
SPRAT
: DO
NOT{UCOPY
- ©yku
SPRAT
: DOVkEÍ
NOT huCOPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

Lkðwt NOT
«¼kík COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRATþw: YDO
ykíkNOT
- 15COPY
© SPRAT : DO
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબíkfMke{u
ંિધ- ©rnLË
સ્પટ Mku
: નકળ
પ્રિતniબંિધ© સ્પ
નકળ પ્રિત
ટ : નકળ
પ્રિત
{wíkkMMkeh
ËhkçkkË
fu ટ{wí:kðrMkík
íkçfu fuબંિધyuf {w©nસ્પ
Âßsçk
¾kLkËkLk
{Uબંિ

ÃkiËkNOT
òinhCOPY
Mkknçk
íkhrçkÞík
fu þw{
k÷eSPRAT
Íe÷ku :{UDOnwENOT
. {w÷COPY
kÍu{ík- ©fu SPRAT
rMk÷rMk÷u
{U fuNOT
hk÷kCOPY
© SPRAT : DO
- ©feSPRAT
: DOfhLkkxf
NOT COPY

: DO
Mku fþ{eh
íkf çknku
kMkuટþu:nનકળ
hkU {U પ્રિત
ykih {wબંિધgr÷V©Ëòu
Íhfhપ્રિત
yunબ{ËkçkkË
Mkknçk
yufબંિ
© સ્પટ : નકળ
પ્રિતબંિધ© íસ્પ
સ્પOuટMku: økw
નકળ
ંિધ- © {U
સ્પòi
ટn
: hનકળ
પ્રિત

Akuxu Mku çkuLf fu Mke.E.yku. çkLku. [k÷eMk Mkk÷ fe W{ú {ut WLnkuLku {w÷kÍu{ík Akuz fhfu Þnª yuf
{uLkus{uLx ykih ykE.xefe Mk÷kn ykih xÙuLkªøk fe ftÃkLke fkÞ{ fe. ðku yÃkLke ftÃkLke fe yuf þk¾
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
yuf íkh¬e ÞkVíkk {wÕf {U ¾ku÷ fh ðnª {wMíkfe÷ henkRþ ErgÞkh fhLkune ðk÷u Úku fu økkuÄhk fk
© SPRAT : DO
NOT COPY
: DO
COPYËçke
- © SPRAT
: DO NOT
COPY -Lku©sçk
SPRAT
NOT{UCOPY
2002
¾íkhLkkf
nkËMkk- ©nwSPRAT
yk. økws
hkíkNOT
fe Ëçke
rVhfkðkhkLkk
ÍunLkeÞík
MkLkT: DO
© સ્પટ : નકળ
પ્રિતLkM÷
બંિધ-fw©
ટ : નકળ
© સ્પટ :fh÷e
નકળ íkçk
પ્રિત
બંિધ-òi
©nસ્પ
y[kLkf
þeસ્પfe(Lkh
Mktnપ્રિત
kh) Mkwબંિધhík ErgÞkh
sLkkçk
hLkuટ Lk: નકળ
rMkVo પ્રિત
yÃkLkuબંિ
© SPRAT : DO
COPY
SPRAT
NOT
- ©ftSPRAT
NOT COPY
fkhkuNOT
çkkheCOPY
{LMkwç-ku ©hÆSPRAT
fhËeÞu: DO
çkÕfuNOT
çkhMkkU
fe -{u©nLkík
Mku íki: ÞDO
khfe
nwECOPY
yÃkLke
ÃkLke íkf: DO
Mku rfLkkhk

nku
f
h
yðk{fe
r¾Ë{ík
{U
sw
z
økyu
,
nk÷kt
f
u
skíke
íkki
h
Ãkh
WLfk
fku
E
¾kMk
òLke
Þk
{k÷eબંિ
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિત
LkwõþkLk
nwy- k©Úkk.
© SPRAT : DO
NOTLknª
COPY
SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
òinh Mkknçk fu ÃkwhkLku òLkfkh çk¾wçke òLkíku nI fu WLnkULku yÃkLke fki{ ykih yÃkLku
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
{wykþhu fe r¾Ë{ík fu r÷Þu õÞk õÞk fwçkkoLkeÞkt Ëe nI. {k÷e, skíke ykih sÍçkkíke. sLkkçk òinh
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
yuf yåAu {wMkrÒkV, {wfheoh ykih WËwo ytøkúuSfu þkÞh ne Lknª. yuf nkuþ{tË {wVr¬h ykih
© સ્પટ : નકળ
પ્રિતબંિધસ્પટne: નકળ
બંિધ-{u©
: નકળ
ંિધસ્પíkkhefeÞkU
ટ : નકળ Mku
પ્રિત
ËkrLkþðh
¼e nI.©MkkÚk
ðku yufપ્રિત
çkkyMkh
Lkusસ્પhટ¼e
nI. Lkપ્રિત
rMkVo બðn
hkík©fe
¾wçkબંિ
© SPRAT : DO
NOTnI COPY
SPRAT
: DOËu¾
NOT
: DO NOT
- © SPRAT
DO÷kÍ{e
NOT COPY
ðkrfV
ykih -Mkw©Lknhu
Ïðkçk
íku nICOPY
. çkÕfu- ©WLkSPRAT
fe íkkçkehkík
fu÷COPY
eÞu y{÷e
fË{ku : fe
ynuપ્રિત
{eÞíkબંિધòLkíku ©
ykiસ્પ
h ટWMk: નકળ
Ãkh Ãkwપ્રિત
he íkhn
fkhçkLË
níku nIપ્રિત
. yÕ÷k{k
çk fnkબંિ
© સ્પટ : નકળ
બંિધ© સ્પ¼e
ટ :huનકળ
બંિધ-Efçkk÷Lku
© સ્પટ : õÞk
નકળ¾wપ્રિત
ni
.
(þu

h:)
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
Þfª {kunf{, y{÷ Ãkiun{, {kunççkík Vkíknu yk÷{
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
rsnkËu ®ÍËøkkLke{U Þu nI {ËkuOfe þ{þehU.
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબnk÷kt
ંિધ-fu ©
: નકળ
પ્રિત-બંિધ© સ્પ
ટ :Promoting
નકળ પ્રિતબRational
ંિધ- © સ્પ
ટ : નકળ પ્રિત
(SPRAT
Society
for
Thinking)
rsMfkબંિ
M«uસ્પ
x ટÞkLke

© SPRAT : DO
COPY
: DO -NOT
COPYfor
- ©Promoting
SPRAT : DO Rationality
NOT COPY - ©
SPRAT
: DO NOT COPY
(SPRAT
Society
hϾk
økÞk).
Lkk{NOT
çkkË{U
çkË÷- ©fhSPRAT

nh Mkknçk
ftÃkLke પ્રિત
fe Mk{kS
þkiçkyuપ્રિત
CSRબંિધfe nir©MkÞík
fwA yhMku
Mkuબંિ
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબòi
ંિધ© સ્પટfe: નકળ
બંિધ-r¾Ë{kík
© સ્પટ fu: નકળ
સ્પટMku: નકળ
પ્રિત

{k{wNOT
÷e Mk{kS
yt:òDO
{ ËuNOT
hneCOPY
Úke. ÷u- f©eLkSPRAT
økkuÄhkfu
nkËMku
çkkË -EMfku
ELnkU: LkuDOhSMxh
© SPRAT : DO
COPY -r¾Ë{kík
© SPRAT
: DO
NOTfuCOPY
© SPRAT
NOT COPY
fhðkÞk.
M«uટx :fuનકળ
çkkuzo પ્રિત
ykuV økðLko
ykiસ્પ
h ટyu:zનકળ
ðkEÍhe
çkkuzબંિધo Ãkh {w©Õfસ્પfeટ fw: Aનકળ
Lkk{eપ્રિત
rnLËwબંિ
© સ્પટ : નકળ
પ્રિતELkfu
બંિધ-MkkÚk
© સ્પ
બંિધ-Mk ©
પ્રિત
ykih {wÂM÷{ þÂÏMkÞíkU þk{e÷ nw#. yks M«ux fu økðLkoMk ykih yuzðkEÍMko {U ¼khík Mkhfkh fu

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
Mkkrçkf ðÍeh, MkVeh ykih rMkLkeÞh ykunËuËkhkU fu y÷kðk {þnwh IIMA fu «kuVuMkMko, økktÄeÞLk,
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

{þnwh VLkfkhkU ykih íkk÷e{ fu MkkÚk MkkÚk VkrÍ÷ WÕ{k-yu-EM÷k{ ¼e þk{e÷ nit. M«ux fk

© SPRAT : DO
NOT EMk
COPYrfíkkçk
- © SPRAT
: DO
COPY
SPRAT
: DO NOT
SPRAT
NOT COPY
íkykYV
fu E¾íku
íkk{NOT
n{Lku
Ãkuþ- ©rfÞk
ni rsMkMku
ykÃkCOPY
fku yu-n©MkkMk
nkuøkk: DO
fu sLkkçk
© સ્પટ : નકળ
© સ્પrfhËkh
ટ : નકળ
પ્રિત
બંિધòinપ્રિત
h çkkíkkuબંિધne fu Lknª
fu ¼e
økkÍe
nI. © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

M«ux fu- ©
y÷kðk
h Ãkh
sLkkçku
nh yu:fDO
MktS
Ëk yki
h Ãkw-h©yMkh
{wÂM÷{
òÞÍuCOPY
© SPRAT : DO NOT COPY
SPRATþÏMke
: DOíkki
NOT
COPY
- ©òi
SPRAT
NOT
COPY
SPRAT
: DO NOT
fe íkuપ્રિત
nhefબંિધçkLkk{u©“LkE
çkn”[÷kíku
ykyu ©
nI.સ્પrsMk
fu íkunuíપ્રિત
k {wÕf¼h{U
ËhsLkkU
nw#.બંિ
© સ્પટ : નકળ
સ્પટ :Mkwનકળ
પ્રિતબંિધટ : નકળ
બંિધ- ©
સ્પટ : r{xªøMk
નકળ પ્રિત
EMk{U yÃkLku {¾MkwMk ykih rË÷kUfku Aw ÷uLku ðk÷u ytËks{U ðku [kUfkËuLku ðk÷u zuxk fu MkkÚk nÍkhkU
{wMk÷{kLkkU fku yÃkLku økheçkkLk{U ÍktfLku fe ÃkwhyMkh Ëkðík Ëuíku ykyu nI. yðk{Lku WLkfk çkzu
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
sÍçkkíke ytËks {U ¾ih{fË{ rfÞk. rsLk {wfk{e íktÍe{kU Lku ELk yðk{e sÕMkkU fk çktËkuçkMík rfÞk

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

16 :-þw
Yykík
Lkðwt: «¼kík
© SPRAT
DO
NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT
DO NOT COPY
© સ્પટ WLnkU
: નકળ
પ્રિત
બંિધ- fe
© સ્પ
: નકળ
© સ્પ
નકળ પ્રિત
ંિધ-{ðkË
© સ્પÃkh
ટ : {w
નકળ
પ્રિતબંિ
Lku WLk
íkfhehkU
ykuટzâku
ykih પ્રિત
rðzeÞkuબંિધhufku‹zøk
¼eટ :fhðkE.
rVh બWMke
~íkr{÷

yuf: DO
{wLkÍT
Í{COPY
ykih -rË÷ku
t fku Aw: ÷u
Lku NOT
ðk÷u COPY
r¾íkkçk- ©
fe SPRAT
yuf yku: zDO
eÞu NOT
Mke.ze.
‘r¾íkkçku
Lkki’ fu :Lkk{
Mku COPY
© SPRAT
NOT
© SPRAT
DO
COPY
- © SPRAT
DO NOT
(www.sprat.in)
Mku
WLfe
MP3
VkE÷u
t
zkWLk÷ku
z
fhfu
Mkw
L
ke
ò
þfíke
nI
.
n{
ELk
òhe
fe
økE.
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
ík{k{ íkLkÍe{ku fu þw¢økwÍkh nI SLnkULku n{U EMk Mke.ze. fu ÷eÞu hufku‹zøMk Vhkn{ fe Úkª. rVh

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
ytøkúuS òLkfkh íkçkfu fe Vh{kEþ Ãkh rÃkA÷u Mkk÷ ELkfe r÷¾e 20 rfMíkkU ðk÷e yuf ytøkúuS
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
rMkheÍ Nai Subh fu Lkk{ Mku rËÕ÷e fu Milli Gazette {U AÃke. ELk ËkuLkku ËMíkkðuÍku fku çkwLkÞkË
© SPRAT
: DO
- © SPRAT
: DOfuNOT
SPRAT
NOT COPY
çkLkk
fhNOT
LkE COPY
íkunfefkík
ð íkVíkeþ
çkkËCOPY
òu {w-f©
B÷SPRAT
{ðkË: íkiDO
ÞkhNOT
rfÞkCOPY
økÞk- ©
WMfk
rLk[ku: zDOEMk
© સ્પટ rfíkkçkfe
: નકળ પ્રિત
બંિધ© સ્પ
ટ : નકળ
©n
સ્પ
: નકળ ¾w
પ્રિત
બંિધ-ykðkÍ
© સ્પટ{U: EMfe
નકળ ¼e
પ્રિતબંિ
þõ÷{U
ykÃkfu
nkÚk{U
ni. n{Uપ્રિત
¾wþબeંિધni fu òi
h ટMkknçkLku
Ë yÃkLke

© SPRAT
- © ni
SPRAT
NOT Mke.ze.
COPY -‘r¾íkkçku
© SPRAT
NOT
COPY -n{
© SPRAT
DOnINOT
yku:zDO
âku huNOT
fkuzeOCOPY
øk fhðkE
òu yu: fDOy÷øk
Lkki’: DO
2010
fu Lkk{Mku
Ãkuþ fh: hnu
. COPY

{kn
n{બંિધËku yki©
h LkE
, òi
nh Mkknçkne
fe પ્રિત
fkurþþબંિધfh hnu
íkku ‘LkE
© સ્પટ EMke
: નકળ
પ્રિત
સ્પટrfíkkçkU
: નકળ
પ્રિત
બંિધ- © fe,
સ્પટAkÃkLku
: નકળ
© nI
સ્પ. ટyu:fનકળ
પ્રિતબંિ

Mkwç:n’
fu Lkk{
Mku- yt
kúuS {U r÷¾e
økE COPY
ni rsMfk
Bhikhu
Parekh
Lku r÷¾k
. COPY
© SPRAT
DOneNOT
COPY
©øSPRAT
: DO NOT
- © íkkÁV
SPRATLord
: DO NOT
COPY
- © SPRAT
: DOniNOT
ykih ËwMkhe fwA WMk Ãkh ykih fwA EMk WËwo rfíkkçk Ãkh {ut {çkLke (ykÄkheík) yuf ykih rfíkkçk
økwshkíke {U ‘Lkðwt «¼kík’ fu Lkk{ Mku íkhsw{k(transliterate-÷eÃkeÞktíkh) fe økE ni.
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
snkt sLkkçk òinh Lku {wMk÷{kLkkUfku røkhuçkkLk {ut ÍktfLkufe Ëkðík Ëe, ðnª WLnkU Lku
© સ્પટ yi
: નકળ
પ્રિત
બંિધ- © સ્પ{ટðkË)
: નકળ
બંિધ- © સ્પ
ટy
: નકળ
પ્રિતબંિધસ્પટ : નકળ
પ્રિતબંિ
÷kLkeÞk {wíkykrMkçk(fku
ykiપ્રિત
h rVhfkÃkhMík
rnLËw
kut fu r¾÷kV
yuf {w©Mk÷Mk÷
y®nMkf
© SPRAT
- ©yiSPRAT
: DO
- ©yLkkrMkh
SPRAT : DO
NOT COPY
- © SPRAT
NOT COPY
stø:kDO
AuzNOT
hϾeCOPY
ni. ðku
Mku íkþËËw
Ë NOT
ÃkMktË COPY
(rntMkf)
fu fkrík÷kLkk
n{÷kU
Mku ¾wË :ËkuDOçkkh
çk[બંિધ¼e [w©fસ્પ
u nIટ. :Þuનકળ
støk પ્રિત
sLkkçkબંિધòinh©WMk
íkf પ્રિત
òhe બh¾Lkk
[kníku
sçk íkf
© સ્પટ çkk÷
: નકળçkk÷
પ્રિત
સ્પટðõík
: નકળ
ંિધ- ©
સ્પટ nI: નકળ
પ્રિતબંિ
Rule
of
Law
økw
s
hkík
{U
nkðe
Lknª
nku
òíkk.
{Í÷w
{
eLk
fku
ELMkkV
Lknª
r{֒kk
yki
h
sçk
íkf
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO ðku
NOT COPY
y÷÷
yi
÷
kLk
fníku
nI
fu
ykÍkË
rnLË
{U
{w
M
k÷{kLkkU
fu
MkkÚk
yks
¼e
ÍçkhËMík
¼u
Ë
¼kð
òhe
ni
,
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
¾kMkíkkih Ãkh økwshkík siMku þkiçkkuì {U rnLËwyku Mku ykih nwfw{íkMku ¼e WLnU þËeË rþfkÞík ni. EMk
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
{kiswy Ãkh ðn ¾wÕ÷{ ¾wÕ÷k ykih {wyMMkh íkfhehU fhíku nI ykih fki{e Mkíknfu ytøkúuS y¾çkkhkík
© સ્પટ yki
: નકળ
પ્રિતબ{U
ંિધ© સ્પ
પ્રિત
બંિધ- ©Ãkh
સ્પWLkfu
ટ : નકળ
પ્રિતબંિધસ્પટ :nIનકળ
પ્રિતબંિ
h hMkkE÷
r÷¾íku
¼eટ nI: .નકળ
(www.
sprat.in
Þu {Ík{eLk
Ëu¾U ò©Mkfíku
.) ËwMkhe
© SPRAT
: DO
NOT
- ©íkhVËkhe
SPRAT : DO
: DOòLkíku
NOT nI
COPY
© SPRAT
DO NOT COPY
íkhV

ykiCOPY
h Mk[fe
fhLkuNOT
ðk÷u,COPY
sLkkçk- ©òiSPRAT
nh Þu ¼e
fu {w-Mk÷{kLkkU
fk :yMk÷e
{Lk WLfu
ytબËંિધhne Aw©Ãkkસ્પçkiટX:k નકળ
ni, òinપ્રિત
h Mkknçk
yÃkLkk
kk{ yÃkLku
r¾íkkçkfu
ÍheÞu
© સ્પટ Ëw
: ~નકળ
પ્રિત
બંિધ© સ્પËËo
ટ :¼hk
નકળÃkiøપ્રિત
બંિધ-EMk
© સ્પ
ટ : નકળ
પ્રિતબંિ
yÃkLku
¾kMk
yt
Ë
ks{U
Ãkw
h
e
rÍB{u
Ë
khefu
MkkÚk
Ãku
þ
fh
hnu
nI
.
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
ðku íkM÷e{
fhíku
rnLËwપ્રિત
, ÞnwËબંિધe, EMkkE
ykiટh: çkki
Økut fku
¼eબંિધçkzu çkzu© {M÷u
þ પ્રિત
nI. બંિ
© સ્પટ : નકળ પ્રિત
બંિધ- ©
સ્પટnI :fuનકળ
© સ્પ
નકળ
પ્રિત
સ્પટ :ËhÃku
નકળ
÷urfLk Þu r¾íkkçk yuf {wMk÷{kLkfe íkhV Mku rnLËwMíkkLke {wMk÷{kLkkU fu r÷Þu Ëkðíku rV¢ ni, rnLËw© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
{wÂM÷{ çku÷uLMk þex Lknª. òinh Mkknçk MkkV ykih MkwÚkhe WËwo ykih ytøkúuS funíku ykih r÷¾íku nI.
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
ykih yuf {U yk{íkkih Ãkh ËwMkhe sçkkLkfe r{÷kðx Lknª fhíku. {økh RMk r¾íkkçk fku Ãkwh
© SPRAT
: DO NOT COPY
© SPRAT
NOTfuCOPY
- © SPRAT
: DO
NOT
COPY
- © SPRAT
: DO
yMkh,ykMkkLk
ykih -{fçkw
÷u yk{: DO
çkLkkLku
r÷Þu WLnkU
Lku Lk rMkVo
rnLËw
MíkkLke
sçkkLk
EMíku{k÷
fe NOT
ni COPY
© સ્પટ çkÕfu
: નકળ
બંિધ© સ્પ
: નકળ
બંિધટ : નકળ
પ્રિત
બંિધ- ©
સ્પટ :ytનકળ
ytપ્રિત
økúuS yki
h rnLËe
fkટ EMíku
{k÷પ્રિત
¼e ¾w
÷uËe÷©Mkuસ્પrfÞk
ni. çkÕfu
ßÞkËkíkh
ykËkË
økúuS પ્રિત
ne બંિ
{ut :Lkõ÷
rfÞu COPY
nI. EMk
MkkÞLMke,
EõíkuM-kkËe(
Economic
) ykiCOPY
h {ykþhíke(
Cultural
) COPY
© SPRAT
DO NOT
- ©rfíkkçk
SPRAT{U: DO
NOT COPY
© SPRAT
: DO NOT
- © SPRAT
: DO NOT
nðk÷kU
fu
y÷kðk
fw
y
ko
L
ke
ykÞkík
yki
h
ynkËeMk
fu
nðk÷u
¼e
Lkõ÷
rfÞu
økyu
nI
.
÷u
r
fLk
n{khe
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
ÃkwhÍkuh yÃke÷ Þu ni fu Þu Lk “Ëu¾ku fu fkiLk fun hnk ni ykih Lk ne Þu fu fiMku - nkt, Þu økkih fhku fu õÞk
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
fun hnk ni” yçk EMkMku õÞk Vfo Ãkzíkk ni fu ¾íkeçk fkiLk nu? {kunB{Ë nMkLk òinh Þk {kunLk nhe
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
òËð Þk {kEf÷ nuLkhe swLkeÞh?
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

Lkðwt NOT
«¼kík COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT þw: YDO
ykíkNOT
- 17COPY
© SPRAT : DO
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબyki
ંિધટ : òi
નકળ
પ્રિતબંિધસ્પટ : નકળ
પ્રિતબંિધટ : નકળ
hkU fe© સ્પ
íkhn
nh Mkknçk
¼e {w©
Mk÷{kLkkU
fe þkLkËkh
rðhkMkík© સ્પ
fu nðk÷k
Ëufપ્રિત
h V¾úબંિ

{unMkw
Mk fhk
Mkfíku
fu ‘rÃkËh{
MkwÕíkkLk
çkw-Ë©
’({uSPRAT
hu ðk÷eË
֒kkLkCOPY
Úku). -{økh
yks: DO
ðku ykÃkfu
© SPRAT : DO
NOT
COPY
- © Úku
SPRAT
: DO NOT
COPY
: DOMkwNOT
© SPRAT
NOT COPY
rË÷kUપ્રિત
fku ÍtÍ
kuz fh©WLfe
hkE íkf
ÃknkUબંિધ[kLkk ©
[kníku
WLfe પ્રિત
çkkíkU snkt
ykÃkfku
÷økUøપ્રિત
ke ðnªબંિ
© સ્પટ : નકળ
બંિધસ્પટøku: nનકળ
પ્રિત
સ્પટ nI: .નકળ
બંિધ© સ્પfzðe
ટ : નકળ

rçkÕfw÷ Mkå[e ¼e. õÞk n{ Mkå[kE Mku rMkVo EMk r÷Þu {wtn {kuzUøku fu ðku fzðe ni? yÕ÷k{k Efçkk÷
Lku õÞk ¾wçk fnk ni. (þu’h:)
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
ni ðne íkuhu Í{kLkufk E{k{u çkh n¬
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO
COPY - ©
DO
òuNOT
íkwÍu nkÍehku
{kiSPRAT
swËMku çku: Í
khNOT
fhu. COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY
SPRATòi: nDO
NOT
COPY - ©
: DO
- ©W{z
SPRAT
: DO
rsLnkU-Lku©sLkkçk
h fku
çkksçkkLke
MkwLSPRAT
kk ni WLfe
yktNOT
¾u çkuCOPY
Mkk¾íkk
ykE
nI.NOT
snktCOPY

çknkuપ્રિત
íkMkkuLkuબંિધòinh©Mkknçk
fneપ્રિત
nfefíkkU
iíkuટhkV: નકળ
rfÞk પ્રિત
ni íkkuબંિધfwALku ©[tસ્પ
Ë íkÕ¾
nfefíkkU
Mkuબંિ
© સ્પટ : નકળ
સ્પટ : fe
નકળ
બંિધ-fk©yu
સ્પ
ટ : નકળ
પ્રિત

ELfkh¼e
rfÞk - ni©. SPRAT
÷urfLk :rfMkeLku
WLfuCOPY
¾w÷-qM©
k Ãkh
þf : Lknª
rfÞk.COPY
Lk ne
E WLfu: DO
r¾íkkçkMku
© SPRAT : DO
NOT COPY
DO NOT
SPRAT
DO NOT
- ©fkuSPRAT
NOT COPY
{wíkykrMkh nwyu çkøkih hnk ni. ykih Lk ne Þu nwyk fu òinh Mkknçk fku MkwÒku fu çkkË WLk {U fkuE
íkçkËe÷e Lk ykE nku. ykÃk ¼e EMk rfíkkçk fu {wíkk÷uyu fu [tË ½txkU fu çkkË yÃkLke þÂÏMkÞík{U fkVe
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
¾w÷kÃkLk Ãkkyutøku. MkkÚkne EMfu çkkË ykÃk fku ÷økuøkk fu yçk ¼e WB{eËfe rfhLkU hkuþLk nI. yçk¼e
© સ્પટ : નકળ
પ્રિત
સ્પટh :ykMk{kLk
નકળ પ્રિત
© fku
સ્પટ
: નકળ
ટ : નકળ
çkkË÷
AxબંિધMkfíku ©
nI yki
fe çkwબંિધ÷ÂLËÞkU
yçk
¼e Awપ્રિત
ðk òબંિધMkfíkk ©ni.સ્પyçk¼e
Þu {wપ્રિત
{rfLkબંિ
© SPRAT : DO
- ©MkuSPRAT
NOTfkuCOPY
- © SPRAT
NOT
COPY
© SPRAT
: DOo NOT
ni fuNOT
yÃkLkuCOPY
y{÷
hkík fe: DO
íkkhefe
Mkwçn-Lkki
(LkR Mkw:çDO
kn)fe
hkiþ
Lke {U- çkË÷
ËU, çkþíku
fu n{COPY
økV÷íkfe
Ãkh©nfefík
çkuËkhe
fku બynu
{eÞík
ËU ટ: (þu
’h:) પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
© સ્પટ : નકળ
પ્રિતબLkªË
ંિધસ્પટ : fe
નકળ
પ્રિત
ંિધ© સ્પ
: નકળ
rMkÞkn
hkík
fe
íkLnkEÞkt
økðkhn
nI COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT
òu nku Mkfu íkku Mknh Ëu MkwLnhu Ïðkçk Lk Ëu.
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

ykËkçku {wíkk÷yk (ÃkZLku fk íkhefk):

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

fkhELku- ©fehk{,
fkuENOT
rË÷¾w
þ fhLku
ðk÷e íku:nDO
hehNOT
Lknª COPY
ni çk÷fu
f MktS: Ëk,
{tËCOPY
© SPRAT : DO NOT COPY
SPRATÞu: DO
COPY
- © SPRAT
- ©yu
SPRAT
DO ËËo
NOT
ykih ykÃkfu rË÷kUfku Y÷kLku ykih økh{kLkuðk÷k çkÞkLk ni. þíko Þu ni fu ykÃk ¼e íkiÞkh nkU hkík fe
íkkhefeÞkU fku Mk{ÍLku ykih Mkwçkn Lkki fku ¾wþ yk{ËeË fhLku fu r÷Þu. EMkfu r÷Þu r¾íkkçku Lkki fku
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
ÃkZLkufk yuf ytËkͼe ðksçke ni. Þu ¼e Ãkuþ ni. çkfki÷u þkÞh: (þu’h:)
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ
બંિધપ્રિતðkh
બંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
nwMLk ¾wપ્રિત
Ë rLkf÷u
økk çku©nસ્પ
hu ટswM: íkwનકળ
sw rËðkLkk
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : nkt
DO, {Íkfu
NOT COPY
- ©ÚkkuSPRAT
NOT COPY
- © SPRAT : DO NOT COPY
E~f {U
zeMke øki:hDO
ík [kneÞu
.
WB{eË
ykÃk પ્રિત
EMk rfíkkçkfku
SËøkeપ્રિત
Mku ÃkZU
øku. {w©íkk÷yu
ËkihkLkપ્રિત
ykÃkબંિ
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબn{U
ંિધ© સ્પni
ટ :fuનકળ
બંિધ- ©f{k÷
સ્પટ :Mktનકળ
બંિધસ્પટ :fuનકળ
òÞÍk
¼e
÷u
í
ku
hnU
yÃkLku
nk÷kík
ð
yÃkLku
yíkhkVfk.
{nu
h
çkkLke
fhfu
{w
í
kk÷yu
fu
ðõík
yu
f
ÃkuLCOPY
k
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT
Þk Ãkuપ્રિત
rLMk÷બંિધMkkÚk ©h¾eÞu
h nkþ
eÞu {U
Lkkux ©fhíku
. yiપ્રિત
Mku Lkwબfંિધkík rsLk
Ãkhટ :ykÃkfku
{ÍeËબંિ
© સ્પટ : નકળ
સ્પટ yki
: નકળ
પ્રિત
બંિધસ્પટòEÞu
: નકળ
© સ્પ
નકળ પ્રિત
økunhkEMku økkih fhLkk {fMkË nku. ykih WLnu ¼e rsLkÃkh ykÃk VkihLk y{÷ fhLkk [knUøku. EMke
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
íkhn snkt ykÃk fkuE Mkðk÷ {ÍeË íkVíkeþ fu ÷kÞf Ãkkyut íkku nkþeÞu {U AkuxkMkk Lkkux ÷u ÷U. fwA
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
çkkíkU yiMke ¼e LkÍh ykyutøke rsLkfk rÍ¢ ykÃk yÃkLku ËkuMíkkU, çkwÍwøkkuO ykih rh~íkuËkhkUMku fhLkk
© SPRAT : DO
COPYnkþeÞu
- © SPRAT
: DO
NOT çkLkk÷U
COPY .- ©
SPRAT
DO
[knUNOT
øku. ELkfu
Ãkh ¼e
rLkþkLk
Eßíku
{kE : íkki
h NOT
Ãkh økúCOPY
wÃMk {u-t ©
¼eSPRAT
ÃkZU, ÷u:rDO
fLk NOT
EMkMkuCOPY
© સ્પટ : નકળ
બંિધ-Mkw©
નકળ
સ્પfટçkkh
: નકળ
બંિધ- fhU
©.સ્પ
ટ : નકળ
પ્રિત
Ãkun÷uપ્રિત
{wfB{÷
fqLસ્પ
k ðટ Mkt: S
Ëøkeપ્રિત
Mku WMkuબંિધyfu÷©u yu
sYhપ્રિત
{wíkk÷yk
yøkh
ykÃkfku
EMkબંિ
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

18:-þw
Yykík
Lkðwt: «¼kík
© SPRAT
DO
NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT
DO NOT COPY
© સ્પટ rfíkkçk
: નકળ {U
પ્રિત
© સ્પટ
પ્રિત
બંિધ-sYh
© સ્પ÷kyu
ટ : નકળ
સ્પટ nðk÷k
: નકળ ¼e
પ્રિતબંિ
fkuEબંિધçkkík øk÷ík
÷øku: નકળ
íkku n{khu
EÕ{{U
t ykih પ્રિત
MknenબંિધõÞk ni©WMfk

sYh
ËU.NOT
ykÃkCOPY
fu Lkkux-TM©
k fuSPRAT
r÷Þu fw:ADO
fkuhNOT
u MkVnkík
òuz:u ò
nI. COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© SPRAT
: DO
COPYyk¾eh{U
- © SPRAT
DOhnu
NOT
÷urfLk
yÍeÍ
fkhELku
rfhk{પ્રિત
{nÍ
EMk ©ðsn
fu òinપ્રિત
h Mkknçk
fe ©fkuસ્પ
E ટçkkík
ykÃkfku
© સ્પટ : નકળ પ્રિત
બંિધ© સ્પ
ટ : નકળ
બંિધસ્પટ Mku: નકળ
બંિધ: નકળ
પ્રિતબંિ

íkÕ¾ ÷øku, Þk ykÃkfu r{òÍ Mku {wíkkrçkfík Lk h¾íke ni íkku ðku çkkík øk÷ík ni, Þu Lkk {kLk ÷U, õÞwt fu
EMk íkhn íkku fkuE LkE çkkík çkLkuøke ne Lknª. ELk nfefíkkU Mku ELkfkh fhLkk rfMke ¼e Mk{ÍËkh
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
þÏMk fu r÷Þu Ëwïkh nkuøkk ykih {nÍ EMk ðsn Mku ykÃk òunh Mkknçk fu ¾w÷qMk ð rçkhkËhkLkk
© SPRAT
: DO NOT
COPY
© SPRAT
: DO ykÃkfu
NOT COPY
© yðk{
SPRATíkf
: DO
NOT COPY
n{ËËeo
Ãkh þf
Lknª- fh
Mkfíku, Þu: DO
MkkheNOT
{unCOPY
Lkík yki-h©fkuSPRAT
rþþ {nÍ
ÍheÞu- Mku

© સ્પટ çkkík
: નકળ
સ્પટ :Ãkh
નકળ
પ્રિત
© સ્પ
ટ f: þLk
નકળ
પ્રિતબંિ
ÃknkUપ્રિત
[kLku બfuંિધr÷Þu ©neસ્પ
íkkuટfe: નકળ
økE niપ્રિત
. ELkfkબંિધyåAe© çkkíkkU
y{÷Ãki
hkબંિધnkuLkk yki
h yu
Ã÷kLk
© SPRAT
COPY - ne
© SPRAT
: DO NOT
SPRAT
: DO
NOT COPYË÷e÷
- © SPRAT
: DO
NOT COPY
yki:hDO
MxÙNOT
uxuS çkLkkLkk
EMk f÷k{fe
ykihCOPY
ykÃkfu- ©íkykðw
Lk fe
fkr{Þkçkefe
ni. MktS
Ëøke,
yi
í
ku
{

yki
h
þki
f
Mku
ykøku
çkZeÞu
.
fkr{Þkçkefk
Þu
Ãku
n
÷k
fË{
nku
ø
kk.
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
[wtfCOPY
u Þu rfíkkçk
çkwLkÞkËe: DO
íkkihNOT
Ãkh COPY
íkfhehe- ©MkwSPRAT
hík {U ík¾÷ef
nwECOPY
yuf- yku
eÞku Mke.ze.
Mku COPY
© SPRAT : DO NOT
- © SPRAT
: DO NOT
© zSPRAT
: DO NOT
Mkkt[e økE ni, f÷k{fe çku ÷økkð ykih ¾w÷qMk fku çkhfhkh h¾Lku fu r÷Þu RMfe íkunheh {U ¼e yMk÷e
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
íkfhehe ({w¾kíkuçkíkfk) ytËkÍ çkhfhkh hϾk økÞk ni. EMke r÷Þu {wMÒkeV(÷u¾f)Lku yÃkLke ‘LkE
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
Mkwçkn’ {wrn{fe EMk þõ÷ fku ‘r¾íkkçku Lkki’fk Lkk{ rËÞk ni.
© સ્પટ : નકળ પ્રિત
© સ્પટfkLkw
: નકળ
બંિધ© સ્પટ ni: .નકળ
પ્રિતÃkwબંિધ© sLkkçk
સ્પટ : નકળ
Þnktબંિધyuf ðòník
Lke Lkwõપ્રિત
íku LkÍh
Mku ðksçke
Þu r¾íkkçk
he íkhn
òinh પ્રિત
fe બંિ
© SPRAT
: DO
COPY
- ©M«uSPRAT
: DOLkNOT
: DO NOT
- ©EMk
SPRAT
NOT COPY
skíke
ÃkuþNOT
fþ ni
. EMMku
xLku íkykðw
ÍYhCOPY
rfÞk -ni©÷uSPRAT
rfLk Þu ÷krÍ{
LknªCOPY
ni fu ðku
fu nh: DO
÷^Í
E¥kuVપ્રિત
kf¼e બfhu
. © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
© સ્પટ Mku
: નકળ
ંિધykEÞu
yçk
n{khu
¾íkeçk,
sLkkçk- {ku
B{Ë nMkLk
òinhCOPY
Mkknçk,
r¾íkkçk,

© SPRAT : DO NOT COPY
- ©n{
SPRAT
: DO
NOT COPY
©nSPRAT
: DO NOT
- ©fkSPRAT
: DO
NOT COPY
Yyu
íku
n
heh
Mk{kyík
fhU
.
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

çkMkË þwr¢Þk!

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

xe{ M«ux

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

Lkðwt NOT
«¼kík COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : Mk÷k{
- 19COPY
© SPRAT : DO
DO NOT
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

Mk÷k{

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

SALAAM

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

Mk÷k{u òinh!

© SPRAT : DO NOT COPY
- © SPRAT
: DO
SPRAT
: DO
SPRAT òi
: DO
yMMk÷k{ku
y÷Þfw
{. NOT
ÃÞkhu COPY
çkå[kU,- ©
çkå[eÞkU
, Ëku
MíkkUNOT
ykihCOPY
çkwÍwø-kku©
O, Mk÷k{u
nh NOT
fwçkq÷COPY
© સ્પટ : નકળ
પ્રિત.બંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
Vh{kEÞu

{uhk Mk÷k{
çkíkkih: u DO
¾kMk
WLkCOPY
Ëku nÍkhMku
ÍkEË
fwMkwh COPY
{wMk÷{kLkkU
fku òu :yçk
n{khuCOPY
© SPRAT : DO NOT COPY
- © SPRAT
NOT
- © SPRAT
: DOçkuNOT
- © SPRAT
DO NOT
2002
fu
VMkkËkík
{U
fí÷
fh
rËÞkબંિ
ËhBÞkLk
Lknª
nI
,
rsLnU
çkze
çku
Ë
Ëeo
yki
h
çku
h
n{e
Mku
økw
s
hkík
fu
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિત
økÞk. {uhk Mk÷k{ fkiMkh, rçkÕfeMk, ÍfeÞk ÍkVhe ykih Ínehk siMke ËsoLkkU çkunLkkU fku rsLk{U Mku
fEÞkUfe çkuRßsíke fe økR íkku fEÞkU fu Mkk{Lku WLkfu [neíkkUfku ½Mkex ½Mkex fh n÷kf rfÞk økÞk.
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
WLk{UMku fwALku ðku rnB{ík r˾kE rsMk Ãkh n{ ykih ykÃk V¾o fh Mkfíku nI. Mk÷k{ WLkfe EMk
© SPRAT : DO
NOTÃkh
COPY
: DO NOT
- © çkkË
SPRAT
: DO NOT
COPY
: DO NOT
rnB{ík
rsMk- ©
Mku SPRAT
ðku ELMkkVfe
÷zkECOPY
8 Mkk÷
yks¼e
÷z hne
nI -Zu©h SPRAT
Mkkhu ¾íkhkík
MkuníkuCOPY
© સ્પટ : નકળ
nwyપ્રિત
u. બંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
{uhk Mk÷k{
WLk {w:MDO
k÷{kLkkU
òu rV÷MíkeLk
{ut,: DO
yV½krLkMíkkLk,
[LkeÞk
yki: hDOEhkf
© SPRAT : DO NOT COPY
- © SPRAT
NOT fku
COPY
- © SPRAT
NOT COPY -[u©
SPRAT
NOT{UCOPY
nh
ËeLk
Vki
í
k
nku
í
ku
nI
ELMkkV
fe
¾kríkh.
WLk
fkh¾kLku
Ë
khkU
fku
,
ðnkt
fk{
fhLku
ðk÷u
{ÍËw
h
kU
fku
ykihબંિ
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિત
WLk NOT
Ãkh {wCOPY
LknMkh- ©rËøkh
yVhkËu
¾kLkËkLkfku
økkze, Ëw: DO
fkLkUNOT
, nkuxCOPY
÷U, huM-xku©hLx,
÷kheÞkt
© SPRAT : DO
SPRAT
: DO NOT
COPY,- WLk
© SPRAT
SPRAT
: DO, rhõþk
NOT COPY
ykih çktrzÞkt [÷kLku ðk÷kU fku òu hkuÍe -hkuxe f{kíku nI {unLkík fh fu, ykih yiMku nk÷kík {U, WLk yk{
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
Mku fk{ku{U ¼e Zuh Mkkhu ¾íkhkík fku Íu÷íku nI. íkÕçkk fku {uhk Mk÷k{ òu EíkLke f{ W{he {U íkk÷e{fu
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
r÷Þu ½hkUMku Ëwh hun fh MktøkeLk ¾íkhkík WXkíku nI.
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબ{u
ંિધ© સ્પટ
નકળWLkપ્રિત
બંિધ© સ્પટ
નકળhkuપ્રિત
બંિધ-fu ©
સ્પટZuh: નકળ
પ્રિતબંિ
hk Mk÷k{
Lk :rMkVo
økheçkkU
fku rsLnU
Ëku: ðõík
Íe f{kLku
r÷Þu
Mkkhu ¾íkhkík
© SPRAT : DO
NOT
COPY
- © SPRAT
DO {k÷ËkhkU
NOT COPY
© SPRAT
DO NOT
COPY -WLkfe
© SPRAT
Íu÷Lku
Ãkzíku
nI, çkÕfu
Mk÷k{ : WLk
fku-¼e
rsLkfe :rLkøkknkU
fu Mkk{Lku
Mkk÷kU: DO
fe {uNOT
nLkíkCOPY
r{LxkU
{u íkçkkn
økE.
{uhk Mk÷k{
y{ehkU
Lke Ãkze©Ãkkuસ્પ÷ટeMk: fku
{nÍ
EMkબંિ
© સ્પટ : નકળ
પ્રિત
બંિધ-fhËe
© સ્પ
ટ : નકળ
પ્રિતબWLk
ંિધ© સ્પfku
ટ :rsLnU
નકળrhïík
પ્રિતËuબંિધનકળ
પ્રિત
÷eÞu
fu
WLnU
WLk
fu
½h
Mku
rfMke
{u
n
Vw
Í
{w
f
k{
Ãkh
{w
L
íkfe÷
fhLku
fe
Mknw
÷
ík
Ëe
òÞu
.
rË÷Mku
rLkf÷k
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
nwyk {uhk Mk÷k{ fki{ fu WLk r¾Ë{íkøkkhku, rh÷eV fuBÃkMk fu {wLíkÍ{eLkfku rsLnkULku çkze {nuLkíkMku
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
WLk fuBÃkkU fk ELíkuÍk{ Mkt¼k÷k, WLfe {uÍçkkLke fe. {Ínçke s{kyíkkUfku Mk÷k{ {uhk, {ki÷ðeÞkU
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
fku, n{khu E{k{kU fku, rMkÞkMke hunçkhkUfku rsLnkU Lku VMkkË ÍËk ÷kuøkku fe {ËË fe. WLkfu çkkhu{U
© સ્પટ : નકળ
પ્રિત
બંિધ-WLk
© સ્પ
ટ : નકળ
પ્રિતબંિધ©÷સ્પ
ટ : નકળ
પ્રિત
© સ્પટ : નકળ
પ્રિતબંિ
rsLnkU
Lku r÷¾k
MknkVeLk
(Ãkºkfkh)
fku, ynu
uf÷{,
ELMkkLke
nwfબંિધwf fu y÷{çkhËkhkU
Human
© SPRAT : DO
NOT Activists
COPY - © SPRAT
DO NOTíktÍ
COPY
- © SPRAT
DO NOT
: DOykðkÍ
NOT COPY
fku økih:Mkhfkhe
e{kU NGOs
fkuu :rsLnkU
Lku COPY
EMk Íw-Õ©
{ SPRAT
fu r¾÷kV
Rights
WXkE
ykihબંિધn{khk©MkkÚk
WLkપ્રિત
nÍkhkU
÷k¾kU©¾k{ku
fk{ fhLku
ðk÷kU
fku rsLk
ni n¬બંિ
© સ્પટ : નકળ
પ્રિત
સ્પટ rËÞk;
: નકળ
બંિધસ્પટ þ
: નકળ
પ્રિત
બંિધ© સ્પfe
ટ :rVíkhík
નકળ પ્રિત
yki
h
ELMkkV
fk
MkkÚk
Ëu
L
ku
f
e,
WLfku
{u
h
k
{ku
n
ççkík
¼hk
Mk÷k{;
{u
h
k
Mk÷k{
WLk
{u
Í
çkkLkkU
f
ku
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO rsLnkU
NOT COPY
Lku
yÃkLku
íkt
ø
k
½hkU
{U
VMkkËMku
{w
í
kkMMku
h
k
÷ku
ø
kkU
fku
{neLkkU
íkf
{u
n
{kLk
hϾk,
f{
¾kÞk,
íkf÷eVMku
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
MkkuÞu, ÷urfLk yÃkLke {uÍçkkLkefe þkLkËkh rhðkÞkík fku çkhfhkh hϾk. {uhk Mk÷k{ VMkkË Mku
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

20: -Mk÷k{
Lkðwt: «¼kík
© SPRAT
DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT
DO NOT COPY
© સ્પટ {w
: નકળ
પ્રિત
ટ : નકળ
બંિધ© સ્પ
નકળfhપ્રિત
સ્પ®ÍËk
ટ : નકળ
íkkÂMMkhn
WLkબંિધ÷kuøkkU©fkuસ્પrsLnU
frçkúMપ્રિત
íkkLkkU fku
rh÷eV
fuBટÃk :çkLkk
hunLkkબંિધÃkzk;©WLk
rË÷kUપ્રિત
fku બંિ

rsLkfu
WMk -Mku©f{
Í{eLk: DO
ykE
Úke COPY
rsíkLke- ©fu SPRAT
{wËkuo fku:LkMkeçk
Úke.COPY
{uhk Mk÷k{
WLk øki: hDO
ík{tNOT
Ë COPY
© SPRAT
: DOrnMMku
NOT {U
COPY
SPRAT
NOT
DO NOT
- © SPRAT
r{Lkku પ્રિત
fku SLnu
çknk÷íku
he ÷tપ્રિત
çke fíkkhkU
{U ¾zu
nkuટf:hનકળ
økih {wપ્રિત
M÷{eLk
fu Ãkwh©kLkuસ્પswટíku :yki
h fÃkzu
© સ્પટ {ku
: નકળ
બંિધ© સ્પ{sçkw
ટ : નકળ
બંિધ© સ્પ
બંિધનકળ
પ્રિતબંિ

÷uLku Ãkzu. Þu fÃkzu ykih swíku WLkfu ¼usu nwyu Úku rsLk{U Mku çkkÍ fku Þu “fkrVh”{kLkk fhíku Úku.
{uhk ÃÞkh ykih {kunççkík ¼hk Mk÷k{ WLk nÍkhkU çkå[kU fku (rsLk{U Þkfwçk ykih ÞkÂM{Lk
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
¼e þr{÷ nI) rsLk fe ðnþík ÍËk ykt¾u {uhu EMk Ãkiøkk{ fku ykÃk íkf ÃknkU[kLku fk Mkçkçk çkLkª.
© SPRAT
DO NOT
COPY
: DOfkuNOT
- © SPRAT
: DO NOT[÷kLku
COPYðk÷kU
- © fSPRAT
NOT COPY
Ëw¾: ¼hk
Mk÷k{
{uh-k ©WLkSPRAT
íkkShkU
, {kuxCOPY
h rhõþk
ykih nkÚk÷khe
ku rsLnU: DO
rnLËw
© સ્પટ çkMíkeÞkU
: નકળ પ્રિત
© સ્પ¾íkhkík
ટ : નકળ
પ્રિતબંિધસ્પíટkk :Úkkનકળ
© સ્પટ
: નકળ
પ્રિતબંિ
{U òíkuબંિધnwyu EíLku
fk Mkk{Lkk
{unMkwM©k nku
fu ðkuપ્રિત
ÂMxfhબંિધ÷økk r÷Þk
fhíku
Úku rnLËw
© SPRAT
DOðNOT
SPRAT {w
: DO
SPRATÃkun
: DO
SPRAT
DO NOT COPY
Ëuð:e-Ëu
íkkykuCOPY
t fu, yki-h©ËkZe¼e
tzðkNOT
r÷ÞkCOPY
fhíku -Úku©yÃkLke
[kLkNOT
fku AwCOPY
ÃkkLku fu- ©
r÷Þu
. {uhk: Mk÷k{
WLk
nÍkhkU
{w
M
÷{kLkkU
fku
òu
WLne
íkhn
fu
nk÷kík
Mku
çkkh
çkkh
Ëku
[
kh
nku
í
ku
hu
n
íku
nI
r¼ðLze
h બંિ
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળyki
પ્રિત
{uh:XDO
{U,NOT
¼køk÷Ãkw
h yki
{whkËkçkkË{U
, y÷eøkZ,
BçkE
ykih: DO
niÿkçkkË
, yki-h©òLku
rfíkLke: DO
yiMNOT
ke COPY
© SPRAT
COPY
- ©hSPRAT
: DO NOT
COPY -{w©
SPRAT
NOT {U
COPY
SPRAT
søknkU Ãkh, snkt LkVhík fu, Ính fu çkes {wMk÷Mk÷ çkkuyu ò hnu nit. WLk “ÃkhðeLk íkkuøkzeÞkyku”
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
ykih WLk “LkhuLÿ {kuËeÞkU” fu ÍheÞu rsLnU [Mfk ÷øk økÞk ni RMk MkwË{tË VM÷ fku fkxLkufk.
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
÷urfLk {uhk MkçkMku ÃkwhÍkuh Mk÷k{ yk{ {wMk÷{kLk {Ëo ð ykihíkfu r÷Þu rsLnkULku íkÞ fh
© સ્પટ hϾk
: નકળniપ્રિત
બંિધ© સ્પWLne
ટ : નકળ
પ્રિત
બંિધટ : નકળ
પ્રિતબંિ
fu rnLËw
MíkkLkfu
nk÷kík{U
EÍT
Íík ©
ð સ્પ
ykçkYfu
MkkÚkપ્રિત
WLnUબંિધSLkk ©niસ્પ
ykiટh: નકળ
ðku EMMku
© SPRAT
: DO NOT
© ¼khíkfu
SPRAT : {w
DO
NOT COPY
NOT COPY
çkhkçkh
ÍwÍ COPY
hnu nit.- ©
økwsSPRAT
hkíkfe : xÙDO
usuzNOT
e yufCOPY
íkhn- Mku
Mk÷{kLkkU
fe xÙ-us©uzeSPRAT
ni çkÕfu: DO
Mkkhe
xÙusuzબeંિધni. yi©
Mkeસ્પ
WB{ík
òu nfefík
ÍqÍLku©feસ્પfkuટ rþþ
fh પ્રિત
hne niબંિધ. yÍeÍ
fkhe,
ykÃkfe
© સ્પટ WB{íkfe
: નકળ પ્રિત
ટ : નકળ
પ્રિતMku
બંિધ: નકળ
© સ્પ
ટ : Þuનકળ
પ્રિતબંિ
yki
h
{u
h
e

u
s
u
z
e
ni
.
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
÷urfLk fiMku nwyk Þu Mkçk fwA? õÞk ðswnkík Úke ELkfe? {uhu ÍnLk {U òu çkze ðswnkík
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
W¼híke nI ELk{U þkr{÷ nI nwfw{íkkUfe f{Íkuhe, rnLËwíð rMkÞkMkík ËkLkkU fe {wÂM÷{ Ëw~{Lke,
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
yVMkhþkne fk {wfB{÷ rLkfB{kÃkLk, çkkÍ økwshkíke rnLËwyku fe {wM÷{kLkkU Mku çkËÍLke, ykih Mkçk
© સ્પટ Mku
: નકળ
નકળ òu
પ્રિત
બંિધ-{U© ykíke
સ્પટ : નકળ
બંિધસ્પટ :WB{ík
નકળ પ્રિત
çkze,પ્રિત
MkçkબંિધMku Mkt©øસ્પ
keLkટ :ðsn
Mk{Í
ni ðkuપ્રિત
ni ¾w
Ë {w©
ÂM÷{
fe બંિ
© SPRAT
: DO NOT COPY -Þk
© f{Íku
SPRAThe.: DO
NOT
COPY
: DO n{
NOTfnª
COPY
SPRAT
impoverishment
ËwMkhe
ík{k{
ðsw- ©
nkíkSPRAT
fk {k{÷k
yki-h©WXk
hnu nI:.DO
ÞnktNOT
, COPY
rfíkkçk{U
n{ rMkVo
n{khe
yÃkLkeપ્રિત
fkuíkkneÞkt
. Þwt¼પ્રિત
e yøkh
fkuE©yuસ્પ
f RrgÞkh
© સ્પટ EMk
: નકળ
પ્રિત, બંિધ© સ્પ
ટ : નકળ
બંિધ-xxku
©÷
સ્પhnu
ટ : nI
નકળ
બંિધટ : નકળn{U
પ્રિતબંિ
ni
íkku
ðku
ni
çkMk
yÃkLku
ykÃk
Ãkh.
rVh
õÞkU
L
kk
n{
EMke
Mku
ykøkkÍ
fhU
?
íkku
ykEÞu
Ãku
n
÷u
n{
WB{íku
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
M÷u{ktfપ્રિત
e çku÷બuLંિધMk þex©fkસ્પòÞÍk
÷U. પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
© સ્પટ {w
: નકળ
ટ : નકળ
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

Lkðwt NOT
«¼kík COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT
n{khk
nk÷NOT
- 21COPY
© SPRAT : DO
: DO
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

çkkçku yÔð÷

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

n{khk nk÷

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

OUR PRESENT – FACT SHEET

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબnfefík
ંિધ- ©Ãkh
સ્પ{çkLke
ટ : નકળ
પ્રિત
સ્પfટzu,: નકળ
બંિધ- )©fuસ્પÍheÞu
ટ : નકળ
પ્રિત
ykËkË
ð બંિધþw{kh ©(ykt
Data,પ્રિત
Statistics
ykEÞu
n{બંિ

© SPRAT : DO
NOT
SPRATfk
: DO
- ©{ki
SPRAT
: DO NOT
COPY÷U-. ©
: DO {U
NOT
WB{ík
fkuCOPY
ËhÃkuþ- ©
{MkkE÷
r͢NOT
fhU.COPY
fki{ fe
swËk nk÷íkfk
òÞÍk
EMkSPRAT
rMk÷rMk÷u
n{UCOPY

EòÍík
fu n{© Mkðk÷kík
¼e પ્રિત
WXkyuબંિધt. çknku©
ík સ્પ
Mkkhu
yÃkLku
ykÃkMku
ÞfeLkLk
ELkબંિ
© સ્પટ : નકળ
પ્રિતËUબંિધસ્પટ : નકળ
ટ :Mkðk÷kík
નકળ પ્રિત
બંિધ© સ્પÃkwટA:u. નકળ
પ્રિત

Mkðk÷kíkne{U
fnª
rAÃku
ni.COPY
nkt ykøku
fu fw:ADO{þðhu
n{ Ãkuþ
ò hnu
ykihCOPY
© SPRAT : DO
NOT COPY
- ©sðkçkkík¼e
SPRAT : DO
NOT
- © [÷
SPRAT
NOT COPY
- ©fhLku
SPRAT
: DOnit.NOT
rVh yuf y{÷e {LkMkwçkk ¼e Ãkuþ fhLkufe rnB{ík n{ fhUøku.
Þu çkkík Mk[ ni fu n{U çknkuík Mku Mkðk÷kík ÃkwALku nI ËwMkhe fki{kU Mku ¼e, økih {wÂM÷{kU Mku
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
¼e. ÞfeLkLk n{U çknkuík fwA ÃkwALkk ni. ðe.yu[.Ãke. Mku çkshtøk Ë÷ ykih rþð-MkuLkk Mku çkÕfu n{U íkku
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
Þu ¼e ÃkwALkk ni fu õÞk ðku rMkVo {wM÷{kLkkUfu Ëw~{Lk nI? n{U íkku ÷økíkk ni fu ðku Ãkwhe ELMkkrLkÞíkfu
© SPRAT : DO
NOTnICOPY
- © SPRAT
DOniNOT
COPYðku- ©
NOTMCOPY
SPRAT
Mku ÃkwA:Lkk
fu õÞk
{wMSPRAT
k÷{kLkkU: DO
fku rnLËw
íkkLk fu- ©yx÷
yki:hDO{wfNOT
B{÷COPY
Ëw~{Lk
. R.S.S.
© સ્પટ : નકળ
પ્રિત{kLkíke
બંિધ- ©
નકળ
પ્રિત
© સ્પyki
ટ :h નકળ
પ્રિત
સ્પટ Mku
: નકળ
પ્રિત
þunhe¼e
nI?સ્પ{wટg:r÷V
rhÃkku
xTMko{બંિધU, {wMíkLkË
çkk ðfkh
íktÍબંિધe{kU fe©íkhV
òhe fe
økEબંિ
rhÃkku
x
T
M
ko
{
U
,
yu
f
Lknª
çkkh
çkkh
Ëso
rfÞk
økÞk
ni
fu
Þu
rnLËw
í
ððkËe,
Hindu
extremists
rsLnU
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
ykÃkપ્રિત
rnLËwબંિધíkþÆw©Ë સ્પ
ÃkMktટ Ë: નકળ
fun Mkfíku
t, (rsLk{U
þkr{÷
: çksht
økટ Ë÷,
rþðMku
Lkk,બંિ
© સ્પટ : નકળ
પ્રિતniબંિધ© સ્પÞuટ :Mkçk
નકળ
પ્રિતબnI
ંિધ© સ્પ
: નકળ
પ્રિત
ðe.yu[.Ãke., hk{ MkuLkk ðøkihn) Þu {wMk÷{kLkkU fu fí÷fu rsB{uËkh nI. WLk{U Mku fE fu nkÚk çkufwMkwh
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
{wM÷{kLkkU fu ¾qLk Mku htøku nwyu nI. {wM÷{kLk çkunLkkUfe Eßsík ð ykçkY ÷wxLkufk ½eLkkuLkk sw{o ELkMku
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
MkhÍË nwyk ni. {wM÷{kLkkU fe òLkfu y÷kðk çkuþw{kh {k÷ fu LkwõþkLk fu Þu {wíkofçk nwyu nI.
© SPRAT : DO NOT COPY
- © SPRAT
: DOrnLËw
NOTyCOPY
- © SPRAT
: DO NOT
COPY - ©
: DO
R.S.S.
f{Mku f{
kut fe r¾Ë{ík
íkku fhíke
ni. yk÷k{ku
ð SPRAT
{wMkeçkíkku
{U NOT
WLkfkCOPY
© સ્પટ : નકળ
© સ્પÞuટçkkfe
: નકળ
પ્રિત
બંિધ- íkku
© n{U
સ્પટ÷økíkk
: નકળni પ્રિત
ટ : nI
નકળ
MkkÚkપ્રિત
íkku Ëuíબંિધke ni {økh
ËwMkhe
s{kyíkU
fu rMkVoબંિધLkVhík©Viસ્પ
÷kíke
ykihપ્રિત
ðku íkkuબંિ
rnLËwNOT
EÍ{COPY
ykih- rnLËw
ykufe :¼e
Lknª -fhíke.
n{ ½t: DO
xkU çkíkk
õÞk :rþfkÞkík
© SPRAT : DO
© SPRAT
DOr¾Ë{ík
NOT COPY
© SPRAT
NOTMkfíku
COPYnI-fu©n{U
SPRAT
DO NOTnICOPY
yi
M
ku
rnLËw
íkþÆw
Ë
ÃkMkt
Ë
(®nMkf)yLkkrMkh
Mku
.
{w
Õ
f
Mku
n{U
õÞk
rþfkÞík
ni
.
nw
f
w
{
íku
rnLË
Mku,બંિ
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ
પ્રિત
nwfw{íku økwshkík siMke heÞkMkíke nwfw{íkkUMku, ykih Þu rþfkÞík n{ fhíku ni ykih fhíku hnUøku. ÷urfLk
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
yks Þu r¾íkkçk rnLËw fki{ Mku Lknª nI. yks n{ {w¾kríkçk nI {wM÷{kLkkU Mku, yÃkLku ykÃk Mku, çkÕfu {I
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
¾wË yÃkLke skík Mku {w¾kríkçk nwt. òu Mkðk÷ n{ WXk hnu nI ykih rsLfu sðkçk n{U ËuLku nI, n{
© SPRAT : DO
NOT
- ©íkÕ¾
SPRAT
òLkíku
nI fuCOPY
ðku çkzu
ykih: DO
fzðuNOT
nI. COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબn{
ંિધ© સ્પ
નકળ
પ્રિતnI
બંિધ© સ્પટ rfM{ík
: નકળ niપ્રિત
બંિધ- LkMkeçk
© સ્પટni: Þk
નકળ
[knU
íkku ટÞu :hkÞ
Ëu Mkfíku
fu Þu n{khe
. Þu n{khk
n{પ્રિત
ËwMkhkUબંિ
© SPRAT : DO
SPRAT
DO NOT
SPRAT
NOT
: DO
fku fkuNOT
Mkíku COPY
hnU yki- ©
h nkÚk
Ãku :nkÚk
Ähu çkiCOPY
Xu hnU.- ©
{økh
yiMkk: DO
fhLku
Mku COPY
nkrMk÷- ©
fwASPRAT
Lknª nku
økk,NOT
çkÕfuCOPY
nk÷kík
ykiબંિધh çkËíkh
nkUટøku.: n{U
hÏðknkU
Lkuટhku:fનકળ
k, fnkપ્રિત
fu EíLke
MktøkeLk
çkkíkU
{ ¾wપ્રિત
÷ fu Lkબંિ
© સ્પટ : નકળ
પ્રિત
© સ્પ
નકળçkyÍ
પ્રિતબ¾i
ંિધ© સ્પ
બંિધ© સ્પ
ટ : íkw
નકળ
fnku
.
Mkhu
y
k{
Lk
fnku
,
rfíkkçke
þõ÷{U
Lk
r÷¾ku
.
EMkMku
ðe.yu
[
.Ãke.
fu
nkÚkku
t
{
u
t
n{khe
f{Íku
rhÞktCOPY
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

22: -n{khk
nk÷COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT
Lkðwt: «¼kík
© SPRAT
DO NOT
DO NOT COPY
© સ્પટ ÃknkU
: નકળ
પ્રિત
© સ્પt ટn{
: નકળ
© સ્પ[ટ.Ãke.
: નકળ
© íkku
સ્પટn{khe
: નકળ
[ òÞu
øke.બંિધfiMku çkíkkyu
WLk çkuપ્રિત
[khkU બંિધfku fu ðe.yu
ykihપ્રિત
çkshtબøંિધk Ë÷fku
yiMપ્રિત
ke બંિ

yiM: keDOçkkíkU
{k÷w
{ nI- rsLfk
n{U :ytDO
Ëkò
íkfCOPY
Lknª,-rsLk{U
Mku Zu:hDO
Mkkhe
fíkE
økih-ðksçke
ykih: DO
øk÷ík
© SPRAT
NOT
COPY
© SPRAT
NOT
© SPRAT
NOT
COPY
© SPRAT
NOT COPY
. ÷urfLkપ્રિત
WLnUબંિધÍYhík© Lknª
Mku n{khu
hkLkuસ્પfe.
n{khu
ík Mkkhk
© સ્પટ nI
: નકળ
સ્પટ n{
: નકળ
પ્રિતબhkÍ
ંિધ-[w©
ટ : WLkfu
નકળ Þnkt
પ્રિત
બંિધ-r¾÷kV
© સ્પટçknku
: નકળ
પ્રિતબંિ
«kuÃkuøkLzk {kiswË ni. WLfe ðuçkMkkEx Ãkh Þne Mkçk fwA íkku ¼hk Ãkzk ni.

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

n{khk nf, n{khk rh~íkk

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

nkt, ykÃk Þu ÃkwA Mkfíku nI fu n{U õÞk nf ni yiMku MktøkeLk Mkðk÷kík WXkLku fk? ykÃkfku Ëw:¾e

© સ્પટ fhLku
: નકળ
ંિધ-rfÞkÚkk
© સ્પટfu :{uનકળ
બંિધ© સ્પટ, {u
: નકળ
પ્રિતબંિ
fk?પ્રિત
{iLku બyÍo
hk nfપ્રિત
Þwt çkLkíkk
ni fu©{iસ્પLkuટ¼e: નકળ
ykÃkfuપ્રિત
MkkÚk બંિધyktMkw çknkyu
hk rh~íkk

© SPRAT
: DO NOT
COPY
- © SPRAT
: DO NOT COPY
ni ykÃkfu
MkkÚkCOPY
ËËofk,- ©
{uiLSPRAT
ku ¼e fwA: DO
fwçkkoNOT
LkeÞktCOPY
˪ yki- h©ËuSPRAT
hnk nwt.: DO
{iLku NOT
økwshkík
Mku hknu
Vhkh ErgÞkh

fe પ્રિત
ykih બSíkLke
{w{
fwçપ્રિત
kkoLkeÞktબંિધ˪, yki
Ëuટhnk
nwt. Þuપ્રિત
rh~íkk
ni {u©hkસ્પykÃkMku
fu {iપ્રિત
Lku બંિ
© સ્પટ Lknª
: નકળ
ંિધ- ©
સ્પfeLk
ટ : nku
નકળ
©hસ્પ
: નકળ
બંિધટ : નકળ

ykÃkfu
fh- yÃkLku
VMkkËMku
íkkÂMMkhn
çkunLkkU :fuDO
yktNOT
Mkw ÃkkuCOPY
ALku fe- ©
fkurSPRAT
þþ fe.: f{
Mku COPY
© SPRAT
: DOMkkÚk
NOTr{÷
COPY
© SPRAT
: DO{wNOT
COPY ¼kE
- © SPRAT
DO NOT
f{ EíLkk rfÞk fu WLfu MkkÚk {iLku ¼e yktMkw çknkyu. íkku {wÍu nf rËSÞu fu {I fzðu Mkðk÷ yÃkLku
ykÃkMku WXkô ykih ykÃkfku WLk {U þkr{÷ fÁt. ykÃk Þu ¼e ÃkwA Mkfíku nI fu õÞk {I õðk÷eVkEz nwt,
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
õÞk {I EMk çkkík fk yn÷ nwt yiMku Mkðk÷ ÃkwALku fk? õÞk {I ¾wË {wfB{÷ ELMkkLk nwt? fíkE Lknª,
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
yøkh XkuMk {ki÷ðeÞkLkk ytËkÍ Mku òt[k òÞu íkku rVh fiMku {I Þu çkkík fun hnk nwt? Þu Mkðk÷ WXk hnk
© SPRAT
nwt?: DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિત
© સ્પટÞu : niનકળ
© સ્પ
: નકળfuપ્રિત
: નકળ
પ્રિતબંિ
{uhkબંિધyÍo fhLkk
fu {Uપ્રિત
yÃkLkuબંિધykÃkfku
{wMટk÷{kLk
níkk nwબંિધt ykih©{wસ્પ
Íu ટLkkÍ
ni EMk
Heritage
Ãkh,
EMk
rðhkMkík
Ãkh
rsMfku
n{
Indo-Islamic
Cultural
Heritage
fn
Mkfíku
. COPY
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DOnINOT
íkunÍeçke
rðhkMkík,
{wÍપ્રિત
u LkkÍબંિધni þuh©þkn
e siMku પ્રિત
Ã÷kLkhબંિધÃkh rsMkLku
MíkkLkfe
© સ્પટ rnLË
: નકળEM÷k{e
પ્રિતબંિધ© સ્પ
ટ : નકળ
સ્પટMkw:hનકળ
© સ્પટrnLËw
: નકળ
પ્રિતબંિ
Mkçk Mku Ãkun÷e økúkLx xÙLf hkuz çkLkkE. {wÍu LkkÍ ni yfçkh fu s÷k÷ ykih snktøkeh fu ELMkkV Ãkh
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
ykih {ËTËkn nwt {I økkr÷çk ykih Eõçkk÷ fe þkÞhe fk. {wÍu LkkÍ ni fwíkwçk r{Lkkh, íkks {n÷ ykih
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
økki÷ økwBçkË Ãkh. ykih V¾ú ni rnLËwMíkkLk fku {wM÷{kLkku fu rËÞu nwyu ELk íkkuVku Ãkh, þ÷ðkh Ãkh,
© SPRAT
DO NOT
© hSPRAT
DO NOT
COPYyki

: DOfÔðk÷e
NOT COPY
© o SPRAT
DO NOT COPY
þuh:ðkLke
Ãkh, COPY
þhkhu -yki
økhkhu: Ãkh,
rçkhÞkLke
h SPRAT
økÍ÷ Ãkh,
ykih -WËw
Ãkh. Mkw:rVÞkyu
© સ્પટ rfhk{
: નકળ yki
પ્રિત
બંિધ- ©rfhk{fe
સ્પટ : નકળ
© સ્પ
ટ : íkk÷e{kík
નકળ પ્રિત
બંિધ© સ્પ
ટ : નકળ
પ્રિતબંિ
h WÕ{kyu
Ëe nwપ્રિત
E ViÍબંિધkLk Ãkh,
WLfe
Ãkh,
rsLfe
ðsn
Mku yks
rnLËw
MíkkLk
yuCOPY
f þkLkËkh,
htøkkht:økeDO{wNOT
Õf çkLkk.
h [w
tfu {I EMk
Ëkh nwt,: EMkfk
© SPRAT
: DO
NOT
- © SPRAT
COPYyki

SPRAT
: DO rðhkMkíkfk
NOT COPYrnMMku
- © SPRAT
DO NOT COPY
ðkrhMk
nw
t
,
EMke
fu
ík#
{w
Í
Ãkh
fw
A
VÍo
¼e
ykEË
nku
í
kk
ni
.
yki
h
EMke
VÍo
fu
Lkkíku
{I
Þu
Mkðk÷kík
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
WXk hnk nwt. õÞk EMfk {wÍu nf Lknª?
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
rVh {wÍ Mku fkuE Þu ÃkwAu fu õÞk íkw{ ÃkkçktËu Mkki{kuMk÷kík, Þk y{÷e (Practicing)
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
{wMk÷{kLk nku? yøkh {U EMk Mkðk÷ fk sðkçk Ëwt íkku yøk÷k Mkðk÷ ðku Þu ÃkwAUøku fu õÞk {I MkwÒke nwt
© SPRAT
DO NOT{ICOPY
SPRAT
: DO
NOT
SPRAT
NOT

: DO
NOT COPY
Þk :rþÞy?
yøkh- ©
Þu ¼e
çkíkkËw
t fu {I
V÷ktCOPY
nwt, íkku- ©rVh
Þu ÃkwA: DO
k òyu
tøkkCOPY
fu Ëuðçkt
Ëe SPRAT
nw Þk çkhu
÷ðe,
© સ્પટ íkçk÷eøke
: નકળ પ્રિત
સ્પટ :Þkનકળ
સ્પટMkw: Vનકળ
પ્રિત
બંિધસ્પટ : નકળ
પ્રિતબંિ
nw Þkબંિધyun÷u©nËe»k,
MkwVeપ્રિત
{Lkþ?બંિધykih ©
yøkh
e {Lkþ
nku íkku
rfMk ©rMk÷rMk÷u
{U çkyík
nwt?: rfMfk
{whCOPY
eË nwt.....?
fnkt Yfu:øDO
kk òfu
ELkCOPY
Mkçk -Mkðk÷kU
fk rMk÷rMk÷k?
efk rMk÷rMk÷k?
© SPRAT
DO NOT
- © SPRAT
NOT
© SPRAT
: DO NOT rfhËkh
COPY - fw©þSPRAT
: DO NOT COPY
(çku
[
khu
Íkrfh
LkkÞf
fk
nk÷
Ëu
¾
r÷SÞu
Þw
t
Lknª
÷økíkk
fu
yçk
{w
M
÷{kLk
Ëku
yki
h
rVhfkU
{
U çkxLku
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ
પ્રિતબંિ
÷øku
nI
:
WLfu
rn{kÞíke
yki
h
WLfu
{w
¾
kr÷V?)
çkÕfu
{I
íkku
ykÃk
Mku
Þu
Ãkw
A
w
t
fu
õÞk
EMkMku
fw
A
Vfo
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
Ãkzuøkk ¼e fu {I fkiLk nwt? yøkh {I {wM÷{kLk ¼e Lk nkuíkk, {kunB{Ë nMkLk òinh fu çkòyu {kunLk
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
nhe òËð Þk {kEf÷ nuLkhe swLkeÞh¼e nkuíkk íkku EMMku õÞk Vfo Ãkzíkk? n{U yMk÷e Mkðk÷kU Mku
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

Lkðwt NOT
«¼kík COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT
n{khk
nk÷NOT
- 23COPY
© SPRAT : DO
: DO
© સ્પટ : નકળ
પ્રિત
બંિધટ :niનકળ
બંિધ© સ્પ
: નકળ
પ્રિત
બંિધ©{
સ્પ
નકળWLfu
પ્રિત
øknhe
nfefíkkU
Mku ©Íwસ્પ
ÍLkk
WLfkપ્રિત
Mkk{Lkk
fhLkk
ni.ટ n{U
yõ÷u
Mk÷e{
EMíku
k÷ટ :fhfu
n÷બંિ

rLkfk÷Lku
. (þu’-h:)
© SPRAT : DO
NOT nI
COPY
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
fnu
íkku þki©f સ્પ
Mku ટfun: uíનકળ
kk hnu પ્રિત
snkt બંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળfkrVh
પ્રિત
બંિધ÷urfLk Lknª fwçkq÷ øk÷ík Ãkihðe {wÍu.

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

ykEÞu EMk r¾íkkçk fu Ãkun÷u Ëkih {U [÷U snkt n{ WB{ík fe {kiswËk nk÷ík fk òÞÍk

© SPRAT : DO
COPY hki

SPRAT
: DO NOT
COPY - ©t òu
SPRAT
: DO
NOT{UCOPY
÷UøkuNOT
nfkEffe
þLke
{U. yÃkLku
EMk r¾íkkçk{u
nðk÷u: DO
n{NOT
Ãkuþ COPY
fh hnu- ©
nI SPRAT
Þu n{khe
Mk{Í
© સ્પટ : નકળ
સ્પટ¼e
: નકળ
પ્રિતબંિધ© સ્પ
ટ : {U
નકળ
પ્રિત
બંિધÃkwheપ્રિત
íkhn બંિધMk[ nI©
. rVh
fnª ykÃkfku
øk÷íkefk
EMk
ÃkhAkE
¼e
nku íkku© Ãkuસ્પnટ÷u: íkkuનકળ
ykÃkપ્રિત
skt[બંિ

© SPRAT : DO
NOTfh÷U
COPY
SPRAT
: DO
NOTfkuCOPY
- ©LkÍh
SPRAT
: DOíkkuNOT
© SPRAT
NOT COPY
Ãkzíkk÷
yki- h©rVh
yøkh
ðkfE
E økÕíke
ykyu
WMku COPY
n{khu -EÕ{
{U ÷kLku: DO
fe íkõ÷eV

WXkÞu
t. nku બMkfu
íkku ©òuસ્પ
Mkðk÷kík
ykÃk
fku yn{
WLkfu
{U Lkkuxબંિધfh÷e©SÞu
© સ્પટ : નકળ
પ્રિત
ંિધટ : નકળ
પ્રિત
બંિધ-÷økU
© સ્પ
ટ : nkþeÞu
નકળ પ્રિત
સ્પ.ટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

çkuníkheLk yufkEÞkt

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

MkçkMku Ãkun÷u Þu ÃkwAeÞu fu yiMku fkiLk Mku {wÕf nI rsLk{U Ësuo Íi÷(Lke[u {wsçk) ¾wMkwMkeÞíkU
{kiswË nI : (òu nku Mkfu íkku sðkçk MkkÚk MkkÚk nkþeÞu{U r÷¾íku òEÞuøkk).
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
• yiMku fkuLkMku {wÕfnI snkt n{ òfh hunLkk, çkMkLkk [kníku nI? yøkh n{U {wLíkf÷e Þk
© SPRAT : DO NOT
COPY
- ©ErgÞkh
SPRAT : r{÷u
DO NOT
: DOnINOT
COPY
SPRAT[knU
: DO
E{eøkú
uþLkfk
íkku ðkuCOPY
fkiLkMku- ©
Ãkkt[SPRAT
{w{kr÷f
rsLk{U
n{ -ò©çkMkLkk
øku?NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિત
© સ્પfkLkw
ટ : Lનકળ
પ્રિતfuબંિધસ્પટ : yåAu
નકળ પ્રિત
બંિધસ્પટfu : s{nw
નકળhપ્રિત
• rfLkબંિધ{w{kr÷ffu
k, ELMkkV
Ãki{kLku© MkçkMku
nI? rfLk
{w{©
kr÷f
e nwfwfબંિ
(
Democratic
rights
)
Mkçk
Mku
yåAu
nI
?
ykÍkËe
MkçkMku
sÞkËk
fnkt
LkMkeçk
nI
þnu
h
eÞkU
fku?COPY
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT
• fnktબંિધfe MknkVík,
fnktfપ્રિત
k ÷kp yu
Lz yku©zસ્પ
oh, ટfnkt
fk yËr÷Þk
(ELMkkV)
íkhn ykÍkË
© સ્પટ : નકળ પ્રિત
© સ્પટ«uM: k,નકળ
બંિધ: નકળ
પ્રિતબંિધ© સ્પÃkwટh:e નકળ
પ્રિતબંિ
ni, Þk yiMke ykÍkËe fu fheçk ni?
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
• fkiLk Mku ðku Ãkkt[ {w{kr÷f nI snkt ÏðkíkeLkfku çkhkçkhefu nf nkrMk÷ nI?
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
• snkt fe yfr÷Þík minorities fku yÃkLku {Ínçk Ãkh, yÃkLku {Mk÷f Ãkh [÷Lkufe Ãkwhe
© SPRAT : DO NOT
COPYni-,©
NOTfuCOPY
- © SPRAT
ykÍkËe
yiSPRAT
Mku Ãkkt[ :{wDO
{kr÷f
Lkk{ røkLkkEÞu
. : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિત
બંિધ©{સ્પ
ટ : nI
નકળ
© સ્પ
ટ : નકળ પ્રિત
બંિધ- ©y{÷{U
સ્પટ : નકળ
પ્રિત
• ðku fki
Lk Mku {w
kr÷f
snktપ્રિત
fwÔðíkuબંિધçkhËk~ík
tolerance
ykih hðkËkhe
r˾kE
Ëuíkeબંિ
nI fuCOPY
ËwMkhe- hkÞU
, Opposing
viewpoint
ðk÷ku: t DO
fku Mknk
© SPRAT : DO NOT
© SPRAT
: DO NOT
COPY - ©h¾Lku
SPRAT
NOTòíkk
COPYni?- © SPRAT : DO NOT COPY

ðku
fki
L
k
Mku
{w
{
kr÷f
nI
snkt

u
z
Þw
r
LkÞLk,
ðfo
h
Mk
yku
ø
ku
o
L
kkEÍu
þ
Lk, {ÍËw
hkUfટe :yÃkLke
Íe{U,બંિ
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ© સ્પ
નકળ íkt
પ્રિત
hkExMÍ fe, MknkVeÞkU fe, {wMkÒkVeLk fe, {kuyíkhuÍeLk (Dissenters) fe íktÍe{U çkLkkLku fe
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
EòÍík nkrMk÷ ni?
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
yøkh ykÃkLku WLk {w{kr÷f fe r÷Mx íkiÞkh fh÷e ni íkku n{ ykÃkMku yøk÷k Mkðk÷ fhU. fu
© SPRAT : DO
NOT
COPY
©[SPRAT
NOT fnª
COPY
- ©{wSPRAT
NOT COPY
: DO ÃkkíkU
NOTnICOPY
õÞk ykÃkfku WLk-Ãkkt
xkuÃk {w: {DO
kr÷f{U
fkuE
ÂM÷{ {w: DO
Õf r˾kE
Ëu hnk- ©ni?SPRAT
õÞk ykÃk
© સ્પટ : નકળ
બંિધસ્પટ{w:{નકળ
બંિધપ્રિત
: નકળ
fkuEપ્રિત
{wÂM÷{
{wÕf©WLk
kr÷f પ્રિત
{U rsLnU
n{ ©Ëwrસ્પ
LkÞkટ fu: નકળ
çkuníkheLk
{wબÕંિધf funíku© nIસ્પ?ટrsLfe
þunપ્રિત
heÞíkબંિ
immigration
Lkk [kníku
snktCOPY
n{ yki
n{khu çkå[u
nLkk,COPY
çkMkLkk- ©[kníku
nI?: DO NOT COPY
© SPRAT : DO
NOT COPYn{
- ©÷uSPRAT
: DOnI?NOT
- ©h SPRAT
: DO huNOT
SPRAT
çkÕfu
n{
íkku
Þu
yÍo
fhU
fu
u
n{
{U
Mku
çkkÍ
fku
[t
Ë
{w
Â
M÷{
{w
{
kr÷f
fu
Lknªબંિ
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : Lkk{
નકળíkf
પ્રિત
{k÷w{. n{Lku WLkfu çkkhu {U MkwLkk íkf Lknª Organization of Islamic Conference (OIC)yuf
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
íktÍe{ ni rsMku yk{ íkkih Ãkh n{ fnUøku {wÂM÷{ yfMkheÞíke (majority) {w{kr÷f fe íktÍe{. n{
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
WLfe yuf r÷Mx EMk rfíkkçk fu ykr¾h {U Ãkuþ fhUøku. 57 fu fheçk EMk{U {wÂM÷{ yfMkheÞíke
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

24: -n{khk
nk÷COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT
Lkðwt: «¼kík
© SPRAT
DO NOT
DO NOT COPY
© સ્પટ ykçkkËe
: નકળ પ્રિત
© સ્પ
ટ : નકળ
પ્રિતy÷kðk
બંિધ- ©fwસ્પ
બંિધ© સ્પટ : Status)
નકળ પ્રિતબંિ
ðk÷u બંિધ{w{kr÷f
þk{e÷
nI. RMkfu
A ટyku: çનકળ
ksðohપ્રિત
MxuxMk
(Observer

h¾Lku
ðk÷uNOT
{wÕCOPY
f ¼e nI- .©õÞk
ykÃkLku
Lkk{
MkwLCOPY
ku nI y÷çkkLkeÞk,
LkeÞLk,
hfeLkkVkMkw
fu? {kuÍ: kÂBçkf
© SPRAT
: DO
SPRAT
: DO
NOT
- © SPRAT çku
: DO
NOTçkwCOPY
- © SPRAT
DO NOT COPY
LkkESheÞk
fu? õÞk
Lkk{
Lku nIપ્રિત
ykÃkLkuબંિધMkurLkøkk÷,
kLk, økkÂBçkÞk,
Mkku{©kr÷Þk
Þu Mkçk
© સ્પટ Þk
: નકળ
પ્રિતબંિધ© સ્પ
ટ : Mkw
નકળ
© સ્પટMkw:zનકળ
પ્રિતબંિધસ્પટ fu: ?નકળ
પ્રિતબંિ

{wÂM÷{ {w{kr÷f nI {økh n{ Þnkt òLkk Lknª [kníku, hunLkk Lknª [kníku. n{ íkku òLkk [kníku nI
LÞwÍe÷uLz Þk ykuMxÙu÷eÞk yøkh Þw.yuMk.yu., £kLMk ykih Þw.fu. LkMkeçk Lk nktu. E{kLkËkhe Mku ÃkwAeÞu fu
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
õÞwt n{ EM÷k{e {wÕfkU fku Akuz fu “çkËLkk{” {økrhçke {w{kr÷f fku òLkk [kníku nI.
© SPRAT : DO NOT
COPYMkðk÷:
- © SPRAT
DO NOT
- © SPRAT
NOTLCOPY
- ©ELMkkrLkÞík
SPRAT : DOfkuNOT
yøk÷k
ðku fki:LkMke
çkiLkw÷COPY
yfðk{e
íktÍe{tu : nIDOrsLnkU
ku yk÷{u
, COPY
© સ્પટ rsLnkU
: નકળ Lkuપ્રિત
બંિધ© સ્પ
: નકળ EMk
પ્રિત
ટ : નકળ
પ્રિત
બંિધn{khe
Í{eLk
fkuટ, n{khe
ËwLબંિધkeÞkfku ©çkuસ્પ
níkheLk
rLkÍk{
yíkk
rfÞu?©Mkuસ્પnટík :Mkuનકળ
íkkÕ÷wપ્રિત
f બંિ
© SPRAT
: DOnwNOT
COPY -Mku© sw
SPRAT
COPY
SPRAT
DO ÷
NOT
SPRATfu: DO
h¾íke
E, ELMkkV
ze nwE:,DO
fkLkwNOT
Lkfu þki
çku{-U, ©
íkk÷e{
fe: Mknw
íkut ËuCOPY
Lkuðk÷e,- ©ríkòhík
VhkuNOT
øk COPY
disaster
relief
fu
r÷Þu
yki
h
{ËË
fhLku
fu
r÷Þu
,
íkw
V
kLk
Mku
çk[Lku
fu
r÷Þu
, બંિ
fe?
ykVíkkU
Mku
çk[kLku
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિત
çkå[kU
¼÷kE
fu ÷eÞu
òLkðhkU: DO
fe NOT
¼÷kECOPY
fu r÷Þu
støke shkE{
fe MkÍk
fu SPRAT
r÷Þu, Ãkku: ÕDO
ÞwþNOT
Lk COPY
© SPRAT
: DOfeNOT
COPY
- © ,SPRAT
- ©? SPRAT
: DO NOT
COPYËuL-ku ©
Þk yk÷wËøke fu ftxÙku÷ fu r÷Þu ykih yk{ íkkih Ãkh ELMkkrLkÞík fe V÷kn fu r÷Þu? õÞk ELk íktÍe{kU
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
{U Mku fkuE ¼e çkze íktÍe{ {wM÷{kLkkU fe çkLkkE nwE niu?
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
õÞk ËwrLkÞk fe çkuníkheLk ÞwrLkðŠMkxeÞkU {U ykÃk {wÂM÷{ ÞwrLkðŠMkxeÞkut fu Lkk{ røkLkðk
© સ્પટ Mkfíku
: નકળnI?પ્રિત
બંિધસ્પટykíku
: નકળ
બંિધ- ©
સ્પટ : નકળ
પ્રિતબંિધ© fu
સ્પ
Harvard,
Oxford,
Cambridge,
MIT
. ટõÞk: નકળ
WLk{U પ્રિત
Mku બંિ
ykÃkfku
Lkk{©ÞkË
nkutøkuપ્રિત
© SPRAT
NOT COPY
©s
SPRAT
- ©rhMk[o
SPRAT÷u:çDO
- © SPRAT
NOT COPY
fkuE: DO
{wÂM÷{
{wÕf{U- {ki
wË ni? :ËwDO
rLkÞkNOT
fu çkuCOPY
níkheLk
kkuhuxNOT
heÍ,COPY
yuLSLkeÞhªøk
fku:÷DO
uSÍ,
Lkus{uLપ્રિત
x MfwÕબMk
fnkt©ni?સ્પõÞk
ÂM÷{પ્રિત
{w{kr÷f
{u ©
ni?સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
© સ્પટ {u
: નકળ
ંિધટ : {w
નકળ
બંિધËw
r
LkÞk
fu
çku
n
íkheLk
íkVhen
½h
joy
rides,
amusement
park- ©
siMSPRAT
ku rzÍLke
÷uLNOT
z COPY
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT
: DO NOT COPY
: DO
Disneyland Þk MkŠVtøk water or wind surfing Þk çkkEf ykih {kuxh ËkizU, Þu Mkçk [eÍu
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
{wÂM÷{ {w{kr÷f {U rfíkLke nI? nkt ËwçkE siMku {w{kr÷f {U yçk fwA fwA çkLke nI. ËwrLkÞk fe
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
çkuníkheLk ykxo øku÷uheMk BÞwÍeÞ{, xwheMx huMkkuxoMk, MkiÞkník ½h fnkt r{÷Uøku ykÃkfkuu? ykEÞu fwA
© સ્પટ yki
: નકળ
પ્રિત
© fhU
સ્પ.ટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
h Mkðk÷ku
t fkબંિધMkk{Lkk
© SPRAT : DO NOT
COPY
- © SPRAT
: DOfnkt
NOT
: DOnINOT
© SPRAT :rÃkzeÞk
DO NOT COPY
ËwrLkÞk
fu EÕ{
fu ¾òLku
niut?COPY
Lkku÷us- ©fu SPRAT
[~{u fnkt
? çkunCOPY
íkheLk -ELMkkEõ÷ku
© સ્પટ fnkt
: નકળ
બંિધ© સ્પટ : નકળ પ્રિત
બંિધ- ,©Encyclopedia
સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
Mku પ્રિત
rLkf֒ku
nI? ©rçkúસ્પ
xurટLkfk: નકળ
ykih પ્રિત
yuLfkoબંિધxk (Encyclopedia
Britannica
Lk òhe- ©
fhíku
nit? ykÃkLku
rfMkeCOPY
fkrçk÷u
íkuçkkh: {w
ÂM÷{
ÃkzeÞk :fkDOrÍ¢
Encarta)
© SPRAT
: DO NOTfkiCOPY
SPRAT
: DO NOT
- ©yi
SPRAT
DO
NOTELMkkEõ÷ku
COPY - © rSPRAT
NOT COPY
Mkw
L
kk
ni
?
rsMk{U
Ëw
L
Þðe
rÍLËøke
fu
íkkÕ÷w
f
Mku
¼hku
M
ku
{
t
Ë
{k÷w
{
kík
{ki
s
w
Ë
nkU
.
yki
h
rsMfku
ykÃk
Ysw
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
(refer)fhíku nkU? çkÕfu n{ íkku yÍo fhUøku fu ¾wË {wM÷{kLkkut fu çkkhu {U òLkLku fu r÷Þu çkuníkheLk
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
ELMkkEõ÷kurÃkzeÞk {wMk÷{kLkkU fk çkLkkÞk nwyk Lknª ni. çkuníkheLk Ãkç÷eþetøk nkWMkeMk, Mke.ze.
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
«kuzâwþMko, çkze-çkze zeSx÷ ÷kEçkúuheMk fnkt nI? fkiLk nti ðku íktÍe{U òu yks n{khu Ãki{kLku
© SPRAT
: DO NOT Þk
COPY
- © ni
SPRAT
COPY
DO NOT COPY
standards
çkLkkíke
t. LkkÃk:ðDOíkkuNOT
÷ fu COPY
ík¾{eLku- ©? SPRAT
fkiLkMke :íktDO
Íe{uNOT
nit ðku
ykih- ©
ðku SPRAT
rfMk fe: çkLkkE
© સ્પટ nw
: નકળ
E ni? પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
fnktCOPY
Mku rLkf֒ku
nI ËwrLkÞk
çkuníkheLk
ykih: DO
rhMkk÷u
? COPY
MkçkMku -yåAu
xe.ðe.: DO
[uLk÷
© SPRAT : DO NOT
- © SPRAT
: DOfuNOT
COPYy¾çkkh
- © SPRAT
NOT
© SPRAT
NOT COPY
ykÃkfku
fki
L
kMku
÷økíku
nI
?
õÞk
n{Lku
«ku
z
âw
M
k
rfÞu
nI
,
õÞk
n{
[÷kíku
nI
rzMõðhe,
Lku
þ
Lk÷
ßÞku
ø

k
Ve,
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
Lku[h÷ rnMxhe [uLkÕMk? çk[ÃkLk Mku n{ Mk[ MkwLkLku fu r÷Þu çke.çke.Mke. fku xâwLk fhíku ykyu nI. yçk
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
òfh fu y÷-sÍehk Lku yÃkLkk çkiLkw÷yfðk{e {wfk{ çkLkkÞk ykih ðkfE fkrçk÷ufÿ fk{ WMkLku
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

Lkðwt NOT
«¼kík COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT
n{khk
nk÷NOT
- 25COPY
© SPRAT : DO
: DO
© સ્પટ : નકળ
બંિધપ્રિત
: નકળ પ્રિત
બંિધટ h: નકળ
પ્રિતfuબંિ
rfÞk.પ્રિત
÷urfLk
Ãkwhu ©íkkiસ્પ
h ટÃkh: નકળ
yçk¼e
n{બંિધ{sçkw©
h સ્પ
nI ટrçk.rçk.Mke.,
Mke.yu
Lk.yu©Lk.સ્પyki
EMk íkhn

Ëeøkh
{økrhçke
Lk÷Mk
fku Ëu:¾DO
Lku fuNOT
r÷ÞuCOPY
. - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© SPRAT : DO
NOT
COPY [u

SPRAT
rLkÞk ©
fe સ્પ
çkunટ íkheLk
rfíkkçkU
MkkÞLMk
ykiટh: xuનકળ
fLkku÷પ્રિત
kuS yki
h {urzMkeLMk
r÷¾eપ્રિત
òíkeબંિ
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબËwંિધ: નકળ
પ્રિતòu
બંિધ© સ્પ
બંિધ© સ્પટ Ãkh
: નકળ

nI, Þk sLkh÷ Lkku÷us fu ELMkkEõ÷kurÃkzeÞk nI, õÞk ðku WËwo, VkhMke, Þk yhçke {U {kiswË nI? S
Lknª, ykÃkfku ytøkúuS, £uL[ ykih hrþÞLk {U ZwtZLkk nkuøkk. sçk n{khu ËkuMík rçk{kh nkuíku nI íkku
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
çkuníkheLk yMÃkíkk÷ n{U fnkt r{÷íku nI? rfLk Ãkh {wLknMkeh nI n{ yÃkLku E÷ks fu r÷Þu? fnkt Mku
© SPRAT : DO
COPY
- © SPRAT
: DO NOT
COPY -?©rfMkLku
SPRAT
: DOrfÞu
NOTMkËhçkeLk
COPY - ©
SPRAT : DO NOTx-COPY
(LSDs)
EòË
(stethoscope),
ykíkeNOT
nI {ki
ík xk÷Lku
ðk÷e ËðkEÞkt
© સ્પટ : નકળ
ંિધ-? © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
ykih બMRI
rayપ્રિત
© SPRAT : DO NOT COPY
© SPRAT
: DO
NOTòLkk
COPY[knU
- ©økuSPRAT
COPY
- ©çkhËkh?
SPRAT :fki
DO
yøkh- n{
MÃkuþ Þk
¾÷k{U
íkku fkiL:kDO
nkUøNOT
ku n{khu
MkVh
Lk NOT
{wniÞCOPY
k
fhU
ø
ku
n{U
hku
f
u
x
?
fnkt
nI
Ëw
r
LkÞk
fe
çku
n
íkheLk
hMkËøkknU
observatories
snkt
Mku
n{
Mki
Þ
khkU
,
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
rMkíkkhkU
h fun- fþkyku
galaxies
fk COPY
Ãkíkk [÷kyu
t? ËwrLkÞk
ËMk COPY
çkuníkheLk
© SPRAT : DO
NOTyki
COPY
© SPRAT
: DO NOT
- © SPRAT
: DOfeNOT
- © observatories
SPRAT : DO NOT{UCOPY
Mku yuf¼e {wÂM÷{ {wÕf {U {kiswË Lknª ni.(÷urfLk n{U ÞkË ykíkk ni fu ÞwhkuÃk fe Mkçk Mku Ãkun÷e
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
hMkËøkkn MÃkuLk{U {wM÷{kLkkU Lku ne çkLkkE Úke òu çkze W{Ëk Úke. fnk òíkk ni fu {wM÷{kLkkU Mku nwfw{ík
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
fu AeLk òLku fu çkkË ðnkt fu LkÞu EMkkE nwf{hkLkkuut fku EíLkk EÕ{¼e Lknª Úkk fu WMfk EMíku{k÷ fiMku
© સ્પટ : નકળ
બંિધટ z: kUનકળ
પ્રિતબંિધટ : નકળ
બંિધસ્પટn{
: નકળ
fhU પ્રિત
ykih WLnkU
Lku ©
WMkuસ્પ½ku
fu yMíkçk÷
Þk yi©
Mkeસ્પrfMke
[eÍ {Uપ્રિત
çkË÷
zk÷k©Úkk.)
òLkíkuપ્રિત
nI fuબંિ
© SPRAT : DO
NOT
COPY -çkzu
© fzðu
SPRAT
DO NOTfh÷U
COPY
n{khu
Þu Mkðk÷
÷øk: DO
hnu NOT
nI. ÷uCOPY
rfLk Úkku-z©e ËiSPRAT
h ykih: çkhËkMík
. - © SPRAT : DO NOT COPY
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

EòËkík
ykih {ku
’rsË
© SPRAT : DO NOT COPY
- © SPRAT
: DO
NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
yçk
ykEÞu
,
WXkEÞu
f÷{
h r÷¾eÞu
Ãkh પ્રિત
(Þk Í{e{U
Appendix
- પ્રિત
{U rËÞuબંિ
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતyki
બંિધ© સ્પfkøkÍ
ટ : નકળ
બંિધ-- ©
સ્પટ : નકળ
økyu LkkuxMk{U) WLk ÷kuøkkU fu Lkk{ rsLnkULku çkLkkE n{khe hkuÍ {hkon fu EMíku{k÷ fe ðku ËMk çkeMk
[esU òu n{ ¾wË EMíku{k÷ fhíku nI siMku fkuBÃÞwxh, xe.ðe, xu÷eVkuLk, {kE¢kuVkuLk, huzeÞku, fu{uhk, xuÃk
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
hufkuzoh, «uþh fwfh, r{õþh ðøkihn. n{ yiMke {ÍetË fkuE ËkuMkku [eÍut røkLkk Mkfíku nI çkkEMkef÷ Mku
© SPRAT : DO
© SPRAT
NOT
COPY
- © SPRAT
DOrËLk
NOTEMíku
COPY
SPRAT
: DO
NOTMkuCOPY
÷ufhNOT
MfwxCOPY
h íkf,- fkh,
Ã÷uLk, :xÙDO
uLk yki
h òLku
rfíkLke
òu n{ :nh
{k÷- ©fhíku
nI. çkzu
fkÞËu
© સ્પટ : નકળ
ટÍ
: નકળ
બંિધસ્પટfku:Eનકળ
પ્રિત
બંિધટ : નકળ
n{ પ્રિત
Lku {wબMંિધ÷{kLkkU© fuસ્પhku
{honપ્રિત
fe EMíku
{k֩ fe
Ëku Mkku
[eòu
t fe ©
Vunસ્પ
heMík
çkLkkE,પ્રિત
rVhબંિ
¼hkuNOT
Mku{tËCOPY
ELMkkEõ÷ku
rÃkzeÞk
WXkyu
h Ãkíkk
fkurþþ
fu Þu -[eÍU
rfMkLku:, DO
fnktNOT
ykihCOPY
© SPRAT : DO
- © SPRAT
: DO
NOTyki
COPY
- ©÷økkLku
SPRATfe: DO
NOTfeCOPY
© SPRAT
ELk{U
Mku
yu
f
¼e
[es
{w
M
k÷{kLkkU
f
e
çkLkkE
nw
E
Lknª
nI
!
ELk{U
Mku
yu
f
fk
¼e
EòË
fçk
çkLkkR?
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
fhLku ðk÷k {wM÷{kLk Lknª nI! Mkku[eÞu, ykÃkfku yøkh rMkVo Þu MkwLkLkk Lkkøkðkh økwÍh hnk ni íkku n{U
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
íkunfef fhfu Þu r÷¾Lkk rfíkLkk Lkkøkðkh økwÍhk nkuøkk? (þu`h:)
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
Þu fiMku ðksçke nu fu Lk Ëut n{ fwA {økh Mkçk ÷U
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO
NOT COPY
- © SPRAT
r¼fkhe
ykih Mk¾e
{U Vfo ni: DO
çkMkNOT
÷uLku ËuCOPY
Lku fk - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબfwંિધ© સ્પ
ટ : þku
નકળ
નકળMkuપ્રિત
© સ્પ
: નકળ
પ્રિત
A çkkíkU
{nÍ
f Þkપ્રિત
ÍxfuબંિધMku ne ©Ãkwhસ્પe ટøkun: hkE
Mk{Íબંિધ{U ykíke
ntટi. n{
fkhELk
Mkuબંિ
{ykVe
yu SPRAT
EMk rfíkkçk
fu ykr¾h
, Í{e{u
yufNOT
ÃkwhCOPY
k xuçk÷- ©Lkf÷
fh :hnu
ËkihCOPY
u
© SPRAT : DO
NOT[kníku
COPY nw

: DO NOT
COPY -{U©
SPRAT {U
: DO
SPRAT
DO nINOT
nkÍhkfe
yn{
EòËkík
yki
h
ËÞko
^
íkkU
f
k.
n{
yËçk
Mku
økw
Í
kheþ
fhU
ø
ku
fu
EMfku
íkðßsku
Mku
ÃkZU
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
ykih WMk{U ðku EòËkík ykih ËÞkoVíkU ¾kusU òu ykÃk yÃkLke ®sËøke fu r÷Þu yn{ {kLkíku nI. rVh
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
WLkfu {kiÂßsËeLk (þkuÄf) fu Lkk{ ykih WLfe fki{eÞík òt[eÞu. ykÃkfku rMkVo EMk yuf {~f Mku
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
ytËkò nkuòÞuøkk fu n{khe òu nk÷ík ni, õÞkU ni? (EMk VunrhMík fe íkhíkeçk {U n{khk Íhko çkhkçkh
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

26: -n{khk
nk÷COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT
Lkðwt: «¼kík
© SPRAT
DO NOT
DO NOT COPY
© સ્પટ ¼e
: નકળ
પ્રિત
ટ : નકળ
પ્રિતબMંિધસ્પnટMkkLk
: નકળ
સ્પટ : rfíkLke
નકળ પ્રિત
rnMMkk
Lknªબંિધni. Ãkw©
he સ્પ
íkhnMku
n{ {kE¢ku
kku^x fu© yu
{tË પ્રિત
nI EMfuબંિધr÷Þu.©
) Ïðkn
ne બંિ

çk[fkLke
÷øku,COPY
Þu {~f
sYh.
yuf- ©÷{nyu
ytøkuÍCOPY
®ÍËøke
çkzu çkzu
hkÍ
© SPRAT
: DO NOT
- ©rfSÞu
SPRATøkk: DO
NOTf¼e
COPY
SPRATyMkh
: DO NOT
- © fuSPRAT
: DO
NOT COPY
fhપ્રિત
Ëuíkk niબંિધ. íkku Þnkt
YfeÞu
h Í{e{u
÷øke©r÷Mx
íkVíkeþપ્રિત
rfSÞu
. © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
© સ્પટ Vkþ
: નકળ
© સ્પ
ટ : yki
નકળ
પ્રિતબ{U
ંિધસ્પટfe: નકળ
બંિધ-

÷urfLk n{khu Mkðk÷ y¼e ¾í{ Lknª nwyu. fkiLk ni òu ËwrLkÞk fu çkuníkheLk yuõMkÃkxoMk?
ô[u ÃkkÞu fu rVrÍõMk, fur{MxÙe ykih {urzMkeLkfu {kneheLk yk÷{e Mkíkn fu fkiLk nI? Ï÷kE
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
xufLkku÷kuS, çkkÞku xufLkku÷kuS bio-technology ykih hkuçkkurxõMk robotics {I, rsLkurxõMk
© SPRAT
: DO NOT
SPRAT
DO NOT
- © SPRAT
SPRAT
NOT COPY
genetics
{it,COPY
EfkuL-kku©
r{õMk
{ut, : rV÷ku
MkkuVeCOPY
{U? çkÕfu
n{ íkku: ÞuDO¼eNOT
ÃkwACOPY
utøku fu Ëw- ©
rLkÞk
fu çku:nDO
íkheLk
© સ્પટ þkÞh,
: નકળ Lkku
પ્રિત
બંિધસ્પટ :(musician)
નકળ પ્રિત, બંિધસ્પટ :fki
નકળ
©Lસ્પ
નકળ પ્રિતબંિ
ykih {w©MkÂÔðh
Lk nit?પ્રિત
fkiLk બnIંિધrsLnkU
ku çkuટn:Y÷fkrn÷
ðr÷Mx,
{ki©
rþfkh
© SPRAT
SPRAT
: DO NOT
- © SPRAT
DO NOT
: DO NOT
yki:hDO
çkunNOT
hu ykiCOPY
õÞkLkw-M©
k the
Pacific
& theCOPY
Atlantic
fe økun:hkEÞkU
fku COPY
LkkÃkk. -fki©LkSPRAT
nI ðku rsLnkU
Lku COPY
{kWLx
yu
ð
hu
M
x
fku
çkkh
çkkh
Víkn
rfÞk?
rfíkLku
{w
M
÷{kLk
Lkk{
ykÃkfku
ÞkË
yk
hnu
nI
òu
¾÷y
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
(space)
{I COPY
ÃknkU[u?- ©çkiSPRAT
Lkw÷ yfðk{e
Mkíkn
Ãkh- ©
SíkLku
ðk÷u: DO
rfíkLku
ÂM÷{ -r¾÷kzeÞkU
Lkk{
© SPRAT
: DO NOT
: DO NOT
COPY
SPRAT
NOT{wCOPY
© SPRAT :fuDO
NOT COPY
ykÃkfku ÞkË yk hnu nI? n{U ¼e fwA ÞkË yk hnu nI. ykÃkfku ¼e ÞrfLkLk fwA ÞkË nkutøku. {økh
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
çknkuík ne f{!
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
Figure 1 - Taleem-e-balighan

© SPRAT : DO NOT
DO NOT
- © SPRAT
: DO n{U
NOTWMfk
COPYyVMkku
- © SPRAT
: DOniNOT
ykpMCOPY
fkh yu- ð©kuzSPRAT
o rsíkLku: ðk÷u
Lknª COPY
nkUøku ßÞkËk
{wM÷{kLk.
Mk ¼e Lknª
. COPY
© સ્પટ ELxhLku
: નકળ þLk÷
પ્રિતબંિધ© સ્પટ Lknª
: નકળnkUપ્રિત
બંિધ- © n{U
સ્પટ :yVMkku
નકળ Mપ્રિત
નકળ પ્રિતબંિ
BÞwrÍþeÞLk
øku. WMfk¼e
k Lknªબંિધni. ©÷uસ્પ
rfLkટ : rhÞkÍeËkt

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

Lkðwt NOT
«¼kík COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT
n{khk
nk÷NOT
- 27COPY
© SPRAT : DO
: DO
© સ્પટ : નકળ
પ્રિતબંિધ- © સ્પ, ટ{krnhe
: નકળLkuપ્રિત
બંિધ© સ્પટ : નકળ
સ્પટn{U
: નકળ
પ્રિત
(mathematicians)
íkrçkÞkík
physicists
Lk nkUપ્રિત
, õÞk બંિધEMk Ãkh© ¼e
yVMkku
Mk Lkબંિ

nku?NOT
ykihCOPY
fiMku nkU
rhÞkÍeËkt
fiMku COPY
nkUøku {krnhu
íkk÷e{
ykih rV÷ku
VhMkoCOPY
© SPRAT : DO
- ©økuSPRAT
: DO? NOT
- © SPRAT
: DOacademicians
NOT COPY - © SPRAT
: DOMkkuNOT
n{khu
ÞnktબંિધÃkiËk, ©sçfu
r÷xhu
Mke બંિધhux, íkk÷e{
n{kheપ્રિત
ÃknkU[બંિધ¼e, ©
y¼e
LkkLkપ્રિત
çkÏþબંિ
© સ્પટ : નકળ
પ્રિત
સ્પટn{khe
: નકળ
પ્રિત
© સ્પટíkf
: નકળ
સ્પટEík{u
: નકળ

Lknª ni? n{ Figure 1 - Taleem-e-balighan Ãkuþ fh hnu nI ykÃkfu Mkk{Lku [tË çkwrLkÞkËe
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
ykËkË r÷xhMke huxfu, çkwrLkÞkËe íkk÷e{ fu, ÞkLke 100 {U Mku rfíkLku ÷kuøk ÃkZ r÷¾ Mkfíku nit EMfu:
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
y{urhfk {U 99.5% (ËwrLkÞðe Mkíkn Ãkh y{urhfk fk Lktçkh 39ðkt ni.) MkWËe yhçkfk ¾kMkk yåAk
© SPRAT : DO
NOT
COPY
©hSPRAT
: DO
COPY
© SPRAT
: DO
- © SPRAT{U: DO
hux ni
: 93.6
% -yki
ðku 106
ðU LktNOT
çkh Ãkh
ni.- sçk
fu MkwzkLk
{U NOT
78%COPY
ykih ÃkkrfMíkkLk
rMkVoNOT
65%COPY
© સ્પટ : નકળ
બંિધ© સ્પ
બંિધ- ©
: નકળ
પ્રિત
ÃkkrfMíkkLke
rMkhuસ્પMkuટÃkZ
r÷¾¼e
LknªબંિધMkfíku©
! સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
÷kuøપ્રિત
k ÃkZ r÷¾
Mkfíku
nI.ટøkku: Þનકળ
k 35%પ્રિત
© SPRAT : DO NOT COPY
© xSPRAT
: DOÞuNOT
- © SPRAT
NOTíkk÷e{fu
COPY - ©
SPRAT :{U
DO{wNOT
÷urfLk- {ku
u íkkih Ãkh
fnkCOPY
ò Mkfíkk
ni fu çkw: DO
rLkÞkËe
rMk÷rMk÷u
ÂM÷{COPY
{w{પ્રિત
kÂ÷f fkબંિધnk÷ ©¾kMkk
. þkÞËબંિધÞu ¾wç©keસ્પ
{ÿMkkU
fe ðsn
Mku બંિધLkMkeçk©nwE
þkÞË
RMkબંિ
© સ્પટ : નકળ
સ્પટyåAk
: નકળniપ્રિત
ટ : નકળ
પ્રિત
સ્પni
ટ .: Þk
નકળ
પ્રિત

r÷ÞuNOT
fu nhCOPY
{wM÷{kLk
çkwrLkÞkËe
h ÃkhCOPY
fwykoL- k©ÃkZLkk
rMk¾ne
íkk niCOPY
. {Mky÷k
Ëhnfefík
r[ËkCOPY
© SPRAT : DO
- © SPRAT
: DOíkkiNOT
SPRAT
: DO ÷u
NOT
- © SPRAT
: DO Ãku
NOT
nkuíkk òíkk ni siMku ykÃk íkk÷e{u çkk÷uøkkt, ô[e íkk÷e{, ykih çkíkkihu ¾kMk MkkÞLMke íkk÷e{ fk nk÷
Ëu¾íku nI. {Mk÷Lk Figure 2 - Aabadi Aur College Ki Taleem Ka Tanasub {U Ëe økE

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRATFigure
: DO2NOT
COPY
© SPRAT
: DO NOT
COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
- Aabadi
Aur- College
Ki Taleem
Ka Tanasub

økúkVપ્રિત
fwA {w
ÂM÷{©{wસ્પ
{kr÷f
fe ykçkkËe
{U íkk÷e{u
rVMkËબંિધþhn ©fkસ્પ{wટfkçk÷k
LkÞk fuબંિ
© સ્પટ : નકળ
બંિધટ : નકળ
પ્રિતબંિધ© સ્પçkk÷eøkkt
ટ : નકળfeપ્રિત
: નકળËwrપ્રિત

MkçkMku rÃkAzu {w{kr÷f ykih íkh¬e ÃkÍeh {w{kr÷f Mku (ËkÞU fu Ëku çkkh)fhíke ni. ÞkË h¾eÞu n{
íkh¬e ÞkVíkk {w{kr÷ffk rÍ¢ Lknª fh hnu nI. ÃkkrfMíkkLk ykih çktøk÷kËuþ ËwrLkÞk fu MkçkMku rÃkAzu
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
{w{kr÷f fu fheçk fheçk çkhkçkh ne nI. sçk fu yV½krLkMíkkLk RMMku ykÄu fu fheçk. økkih rfSÞufu
© SPRAT : DO
NOT COPY
- © SPRAT
: DOíkk÷e{
NOT COPY
© SPRAT
DO NOT
COPY -{U©55
SPRAT
: DO sçk
NOTfuCOPY
ÃkkrfMíkkLk
fk rVMkË
çkwrLkÞkËe
fu 65- Mku
røkhfh :íkk÷e{u
çkkr÷økkt
nku økÞk
© સ્પટ : નકળ
પ્રિત
બંિધ© સ્પ
: નકળ
પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
MkwzkLk
fk 78
Mku røkh
fhટ 61
rV MkË.
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

28: -n{khk
nk÷COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT
Lkðwt: «¼kík
© SPRAT
DO NOT
DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિત
બંિધસ્પટ :ÞkVíkk
નકળ {w
પ્રિત
બંિધ© સ્પટ fk
: નકળ
ÞnktબંિધËe økE©økúસ્પ
kVટ{w: Lનકળ
ík¾çk પ્રિત
{wÂM÷{
ykih©íkh¬e
{kr÷f
{U ykçkkËe
íkLkkMkwપ્રિત
çk બંિ

(zuþ
ðk÷e
÷kELk,
yuõMkuM:k)DO
ykiNOT
h nkÞh
Mkuf- Lzhe
Mfw÷ :yki
fku÷usCOPY
{U Ëk¾÷u
, Þk xhþeÞhe
© SPRAT
: DO
NOT
COPYËkÞk
- © SPRAT
COPY
© SPRAT
DOh NOT
- © SPRAT
: DO NOT COPY
(¾zu çkkh)fe
ni. {w÷
knuÍk ©rfSÞu
y{urપ્રિત
hfk, EMkú
kE֩ yki
h :£kLMk
Mku બંિ
© સ્પટ íkk÷e{
: નકળ પ્રિત
બંિધ- ©þhn
સ્પટ r˾kíke
: નકળ પ્રિત
બંિધસ્પટ :fuનકળ
બંિધસ્પટ
નકળsiપ્રિત
{w{kr÷f{U yuf íkhV ykçkkËe çknkuík f{ ykih ËwMkhe íkhV íkk÷e{e þhn çknkuík W{Ëk ni, sçkfu
ÃkkrfMíkkLk, çktøk÷kËuþ, MkwzkLk ykih yV½krLkMíkkLk {U çknkuík f{ ÷kuøk Þu ÃkZkE nkrMk÷ fh Ãkkíku nI.

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

ÃkiËkðkh

© સ્પટ : નકળ પ્રિત
બંિધ© સ્પટ : નકળ
પ્રિતÞk
બંિધ© સ્પ
ટ :rfMke
નકળ{wપ્રિત
© સ્પÃkiટËkðkh,
: નકળ{kuપ્રિત
Gross
Domestic
Product
GDP
ÞkLke
Õf feબંિધfw÷ ¾k{
xu બંિ

© SPRAT
- ©{ykþe
SPRAT íkh¬efk
: DO NOTyuCOPY
© SPRAT
: DOyhçk
NOT COPY
- ©feSPRAT
: DO NOT COPY
íkkih: DO
ÃkhNOT
WMk COPY
{wÕf fe
f Ãki{-kLkk
ni. ík{k{
{w{kr÷f
fw÷ r{÷kfh

rxÙ÷બંિધeÞLk (trillion)
÷h પ્રિત
Mku f{બંિધni. sçk©fuસ્પyfu
u y{urhfk
fkબંિધGDP©14સ્પ
rxÙટ÷:eÞLk
zku÷પ્રિત
h બંિ
© સ્પટ GDP
: નકળ1.7
પ્રિત
© સ્પટ : zku
નકળ
ટ÷
: નકળ
પ્રિત
નકળ

302COPY
r{÷eÞLk
ni Þk 30
fhkuNOT
z fu COPY
fheçk.- yfu
÷u s{o:Lkefk
2 COPY
ni.: y{u
hfk COPY
fe ykçkkËe
{nÍ : fku
E NOT
© SPRAT
DO rNOT
- © SPRAT
DO
- © SPRAT
: DO
© SPRAT
DO NOT
rxÙ÷eÞLk zku÷h fu WÃkh ni S.ze.Ãke.. £kLMk ykih Þw.fu. ËkuLkkufk ÷øk¼øk 1.60 rxÙ÷eÞLk zku÷h ni
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
VËoLk. økkuÞk yfu÷k £kLMk Þk Þw.fu. RíLkk EõíkuMkkËe íkkih Mku {Íçkwík Economically Productive
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

ni, {ykþe íkkih Ãkh EíLkk ¾wþnk÷ ni, ËwrLkÞk fku EíLke Ëki÷ík Vhkn{ fhíkk ni rsíLke ík{k{ yhçk
{w{kr÷f Efêu r{÷ fh fhíku nI. ykih ðku ¼e yÃkLke ¾wËkËkË íku÷fe Ëki÷íkfu çkkðswË! EMfu
© SPRAT
: DO NOT
COPY
NOTçke{kh
COPY -{w©
: DO NOT
COPYyÃkLkk
- © SPRAT
: DO¼e
NOT COPY
çkhyõMk
Ex÷e
siM-ku ©fu SPRAT
ÞwhkuÃk fk: DO
MkçkMku
ÕfSPRAT
økeLkk òíkk
ni. EMfk
S.ze.Ãke.
© સ્પટ ÷øk¼øk
: નકળ પ્રિત
બંિધબંિધસ્પટ{:U rËÞu
નકળøkyu
પ્રિત
: નકળ
1.5 rxÙ
÷eÞLk©zkuસ્પ÷ટh :niનકળ
. yfuપ્રિત
÷u ¼khík
EMk©[kxo
Au બંિધ{wÂM÷{©{wસ્પ{ટkr÷f
fe fwપ્રિત
÷ બંિ
Ãki
Ë
kðkh
fu
fheçk
íkLknk
{k÷
çkLkkíkk
ni
.
yki
h
£kLMk
EMk
Mku
Ëw
ø
kLku
M
ku
¼e
ßÞkËk.
Mkkhe
{w
Â
M÷{
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
LkÞk r{÷
fh
y{ur©hfkfu
fk yuબંિધf Akux©k rnMMkk
¼e Lknª
ÃkiËબંિધk fhíku.©(rVh
f બંિ
© સ્પટ Ëw
: rનકળ
પ્રિત
બંિધસ્પટS.ze.Ãke.
: નકળ પ્રિત
સ્પટ : નકળ
પ્રિત
સ્પટ yøkh
: નકળyu
પ્રિત
W.T.C. røkhk rËÞk òÞuøkk íkku õÞk íkeLk Lkyu ¾zu Lknª fh ËeÞu òyutøku?) Figure 3 - GDP
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
Amounts {U ykËkË fe EMk çkze huLs fku Mk{wLku fu r÷Þu ÷kuøkkrhÚk{ef Mfu÷ EMíku{k÷ fe økE ni.
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
ELk ykËkË fku Per Capita G.D.P. Þk Ve þunhe ÃkiËkðkh fu rnMkkçk Mku Ëu¾U íkku Þwt
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO
NOT3 COPY
- © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
Figure
- GDP Amounts
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

Lkðwt NOT
«¼kík COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT
n{khk
nk÷NOT
- 29COPY
© SPRAT : DO
: DO
© સ્પટ : નકળ
પ્રિત
ટ :y{u
નકળ
બંિધ-zku©
નકળÃkiË
પ્રિત
સ્પટ : niનકળ
çkLkíkk
ni બfuંિધyuf ©ykiસ્પ
Mkík
rhfeપ્રિત
35000
÷hસ્પfeટ :¾k{
kðkh બંિધMkk÷kLkk© fhíkk
, yufપ્રિત
yk{બંિ

MkWËe
feCOPY
Mkk÷kLkk
ÃkiË: kðkh
fe ®f{ík,
fu MkkÚk,
8000
÷h -ni©
. sçkfu
© SPRAT : DO
NOT
- © ¾k{
SPRAT
DO NOT
COPY - íku©÷SPRAT
: DO
NOT zku
COPY
SPRATyu: f
DOyðMkík
NOT COPY
450
zku
÷
h
ni
.
yki
h
çku
[
khk
Mkw
z
kLke
{nÍ
370
zku
÷
h
fk
Mkk÷kLkk
¾k{
{k÷
çkLkkíkk
ÃkkrfMíkkLke
fe
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
ni. {wfkçk÷k rfSÞu yuf y{urhfLk fe 35000 zku÷hfk yuf MkwzkLke fe 370 zku÷h fe ÃkiËkðkh Mku.
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
çkÕfu Þu ¼e fnutu fu yku.ykE.Mke. {w{kr÷f {U Mku rMkVo [kh {wÕf yiMku nit rsLk{U rV fMk Mkk÷kLkk
ÃkiËkðkh 10000 zku÷h Mku ßÞkËk ni. sçkfu 50 {wÕf yiMku nI snkt rV fMk Mkk÷kLkk ÃkiËkðkh 5000
© SPRAT : DO
COPY
© SPRAT
NOT
- © SPRAT
: DO
zku÷NOT
h Mku f{
ni.- yki
h 45 {w: {DO
kr÷f
yiCOPY
Mku nI rsLk
{U rV fMk
ÃkiËNOT
kðkhCOPY
1000- ©
zku÷SPRAT
h Mku¼:eDO
f{NOT
ni. 6COPY
© સ્પટ : નકળ
બંિધસ્પટíkku: નકળ
બંિધ© સ્પ
સ્પટ : નકળ
પ્રિતબંિ
yku.પ્રિત
ykE.Mke.
{w{©kr÷f
ËwrLkÞkપ્રિત
fu økheçk
íkheLk
{wÕટfkU: {Uનકળ
røkLkuપ્રિત
òíku nIબંિધ. fki{©
e yk{ËLke
fku ykçkkËe
© SPRAT : DO
COPY
: DO(Ve
NOT
- © SPRAT
COPY
SPRAT
DO NOT1:COPY
Ãkh NOT
íkfMke{
fh- ©
fu SPRAT
ELkVuhkËe
þunCOPY
he) yk{ËLke
fk: DO
ytËNOT
kò ¼e
rfÞk- ©òíkk
ni. : Table
{U
yk÷{e
çku
L
f
fu
Per
Capita
Gross
National
Income
Feekas
Qaumi
Aamadani
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ
પ્રિતબંિ
ÞkLke
RV
fMk
fw
÷
fki
{
e
yk{ËLke
fu
ykËkË
fw
A
{w
L
íkr¾çk
{w
{
kr÷f
fu
r÷Þu
{ki
s
w
Ë
k
y{u
r
hfe
zku÷hCOPY
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT
fe þhn {U Purchasing Power Parity fu íkhefu Mku r˾kE økE ni. çkkÞU rnMMku fu ykËkË fk ËkÞU
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
rnMMku fu ykËkË Mku {wfkçk÷k fhfu n{ fwA ytËkò fh Mkfíku nit fu rfíkLkk Vfo ni {wÂM÷{ ykih EMkkE
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
{w{kr÷f {U. nkt WLk{U ¼e økheçk {wÕf nI {økh n{ siMku ykih n{khu rsíkLku {w{kr÷f Lknª. ykih
© સ્પટ : નકળ
સ્પટþnu
: નકળ
બંિધ© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
WLfeપ્રિત
siMkeબંિધËki÷ík ©
n{khu
heÞkU પ્રિત
fku LkMkeçk
Lknª.
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

rV fMk fki{e yk{ËLke zku÷h

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

{wÕf
yk{ËLke
{wÕf
yk{ËLke
{wÕf
yk{ËLke
çkíkkoLkeÞk
36,240 íkwfeo
13,420 yVÄkrLkMíkkLk
1,100
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
zuL{kfo
37,530 MkWËe yhçk
24,500 çktø÷kËuþ
1,450
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
ÂMðzLk- © SPRAT37,780
EM÷kE÷
27,450
MkwzkLkCOPY - © SPRAT
1,920
© SPRAT : DO NOT COPY
: DO NOT
COPY - © SPRAT
: DO NOT
: DO NOT COPY
ÂMðxT
Í
h÷u
L
z
39,210
Þw
L
kkLk
28,300
ÃkkrfMíkkLk
2,590
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
LkuÄh÷u- L©
z SPRAT40,620
Ex÷e
30,800
¼khíkCOPY - © SPRAT
2,930
© SPRAT : DO NOT COPY
: DO NOT
COPY - © SPRAT
: DO NOT
: DO NOT COPY
rhfk
MÃkuLબંિધk
ELzkuLબંિધkurþÞk © સ્પટ 3,600
© સ્પટ : નકળ પ્રિતy{u
બંિધ© સ્પટ : 46,790
નકળ પ્રિત
© સ્પટ 30,830
: નકળ પ્રિત
: નકળ પ્રિતબંિ
© SPRAT : DO NOT COPY

: DO NOT
COPY - © SPRAT
: DO NOT
: DO NOT COPY
35,190
4,460
®MkøkkÃkku
h SPRAT47,970
òÃkkLk
©e÷tfCOPY
k - © SPRAT
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિત
: નકળ પ્રિત
: નકળ પ્રિતબંિ
s{oબંિધLke © સ્પટ35,950
[eLk બંિધ- © સ્પટ 6,010
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
Table 1: Feekas Qaumi Aamadani

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY
- © íkhn
SPRAT
DO NOT
COPY
- ©çkhyk{Ëkík
SPRAT : DOfkNOT
COPY
- © rSPRAT
: DO
NOT COPY
fwA EMke
fk: nk÷
yuõMkÃkku
xo Þk
ni. yfu
÷u y{u
hfk 780
rçk÷eÞLk
© સ્પટ : નકળ
બંિધ-çkhyk{Ë
© સ્પટ : fhíkk
નકળ ni
પ્રિત
બંિધ© સ્પ
ટ r:çkÞk
નકળrMkVo
પ્રિત
બંિધ-80
© સ્પ
ટ : નકળ
zku÷પ્રિત
h fk {k÷
. sçkfu
MkWËe
yhu
÷øk¼øk
rçk÷eÞLk
zku÷પ્રિત
h fk,બંિ

ÃkkrfMíkkLk
fk fw÷- ©
çkhyk{Ë
rçk÷eÞLk
zku÷h- yki
h MkwzkLkfk
1 COPY
rçk÷eÞLk
÷h ni.: Mkkhu
yhçkCOPY
© SPRAT : DO
NOT COPY
SPRAT :9DO
NOT COPY
© SPRAT
: DOrMkVo
NOT
- ©zkuSPRAT
DO NOT
{w{પ્રિત
kr÷f r{÷
kuÃke {wપ્રિત
Õf Mkuબ¼
e f{©{k÷
fhíkuબંિધnI. yki
u íku÷ પ્રિત
ík{k{બંિ
© સ્પટ : નકળ
બંિધ-fh© yu
સ્પfટ Þw: hનકળ
ંિધસ્પટ çkhyk{Ë
: નકળ પ્રિત
© hસ્પyfu
ટ : ÷નકળ

yku.ykE.Mke. {w{kr÷f fe çkhyk{Ëkík fk ykiMkíkLk 50 rVMkË rnMMkk çkLkíkk ni. (yuf Lkw{kELËk
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

30: -n{khk
nk÷COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT
Lkðwt: «¼kík
© SPRAT
DO NOT
DO NOT COPY
© સ્પટ yki
: નકળ
પ્રિત
બંિધ: નકળ
પ્રિત
બંિધ-nkr{Ë
© સ્પટMkknçk
: નકળ
© સ્પ
h Mkçkf
yk{ku
Í íku©nસ્પ
hehટ fku
E sLkkçk
íkkrnh
fu પ્રિત
ç÷kuøk બંિધÃkh r÷¾e
Ëuટ¾:e.નકળ
Í{e{uપ્રિત
fu બંિ

íkkih: DO
Ãkh NOT
Lkf÷COPY
fe økE- ©
ni.)SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© SPRAT
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

r{÷eÞLk
ykiSPRAT
h rçk÷eÞLk
© SPRAT : DO NOT
COPY - ©
: DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
[wtfu EMk r¾íkkçk {U Þu r{÷eÞLk ykih rçk÷eÞLk ðk÷k y{urhfe ykih MkkÞÂLxrVf LkkuxuþLk
çkkh çkkh EMíku{k÷ nkuøkk EMk r÷Þu WMku Þnet Mk{Ík ËU. çkíkkihu ¾kMk EMk r÷Þu ¼e fu “r{÷eÞLk” fu
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
{kLke çkyÍ {w{kr÷f {U y÷øk ÷eÞu òíku nI. Table 2 - Lakh Aur Karod Ka Tanasub fku
© સ્પટ Mk{ÍLku
: નકળ પ્રિત
બંિધ- Mkkrçkík
© સ્પટ nku
: નકળ
{U {ËËøkkh
økk. પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
yki
h fhku©
z સ્પ
fkટíkLkkMkw
çk પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ ÷k¾
પ્રિત
બંિધ: નકળ
y{urhfe
k
© SPRAT : DO NOT COPY
- © SPRATyt
: DO
NOT COPY - © SPRAT : DOr÷¾Lku
NOTfCOPY
- ©rnLËe
SPRAT : DO NOT COPY
økúuS{U r÷¾Lku fk ytËkÍ
EMíku÷kn
MkkÞLMke íkhefk
EMíku÷kn
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
1.E+00

u
f SPRAT : DO NOT COPY
one
1
© SPRAT : DO NOT
COPY - © SPRAT
: DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY -y©
1.E+01

© સ્પટ : નકળ પ્રિત
બંિધ- © સ્પટ10: નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- Ë©
M
kસ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
Ten
1.E+02

© SPRAT : DO NOT
COPY - © SPRAT
©
k
kuSPRAT : DO NOT COPY
Hundred
100 : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY -M
one
© સ્પટ : નકળ પ્રિત
બંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ 1.E+03
પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
nÍ kh
thousand
1,000

One
hundred
© SPRAT : DO NOT
COPY
- © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO1.E+05
NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

÷k¾
thousand
100,000
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ 1.E+06
પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
ËM
k÷k¾
One million
1,000,000

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO1.E+07
NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
f hku
z
Ten million
10,000,000
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ 1.E+09
પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
y hçk
One billion
1,000,000,000

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
One hundred

1.E+11

k ટ : નકળ પ્રિતબંિ
billion
© સ્પટ : નકળ પ્રિત
બંિધ- © સ્પટ100,000,000,000
: નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- ¾
©hç
સ્પ
1.E+12

M

hçk : DO NOT COPY
One
trillion
1,000,000,000,000
© SPRAT : DO NOT
COPY
- © SPRAT
: DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY -Ë©
SPRAT
1.E+13

© સ્પટ : નકળ પ્રિત
બંિધ© સ્પટ10,000,000,000,000
: નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- L©
ke÷સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
Ten
trillion
One

1.E+15

© SPRAT : DO NOT
COPY - © SPRAT
: DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY -Ãk©
: DO NOT COPY
ËT
{ SPRAT
k
quadrillion
1,000,000,000,000,000
One
hundred
© સ્પટ : નકળ પ્રિત
બંિધ© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ 1.E+17
પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
þtÏ kT
quadrillion
100,000,000,000,000,000

One
© SPRAT : DO NOT
COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO1.E+18
NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

ËM
kþt¾T
quintillion
1,000,000,000,000,000,000
© સ્પટ : નકળ પ્રિત
બંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ 1.E+19
પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
Ten
{ nkþt¾T
quintillion
10,000,000,000,000,000,000

© SPRAT : DO NOT
COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
One
f ટ : નકળ પ્રિતબંિ
sextillion
© સ્પટ : નકળ પ્રિત
બંિધ- © સ્પટ1,000,000,000,000,000,000,000
: નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ 1.E+11
પ્રિતબંિધ- y©Lkસ્પ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT :Table
DO NOT
COPY
© SPRAT
: DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
2 - Lakh
Aur -Karod
Ka Tanasub
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

Lkðwt NOT
«¼kík COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT
n{khk
nk÷NOT
- 31COPY
© SPRAT : DO
: DO
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબELMkkLk
ંિધ- ©feસ્પ
: નકળ
પ્રિત
બંિધબંિધસ્પ{
ટk÷
: નકળ
ËwટLkGðe
íkh¬e
fk yu
f yki©
h Ãkiસ્પ{ટkLkk: નકળ
ni fu ðkuપ્રિત
rçks÷e
fk ©
EMíku
rfíkLkkપ્રિત
fhíkkબંિ

ni. rfíkLke
rçks÷e
EMíku{:k÷
. WMfku- ©
yMkhkV
{kLku
Consumption
Parameter
© SPRAT : DO
NOT COPY
- ©ðkuSPRAT
DOfhíkk
NOTniCOPY
SPRATfu: Ãki
DO
NOT
COPY - © SPRAT
: DO NOTfuCOPY
14000
rf÷ku
ðku
x
T
yðMko
(
kWh
) rçks÷e
íkki
h
Ãkh
n{
Ëu
¾
u
t
fu
yu
f
y{u
r
hfe
yki
M
kíkLk
íkfheçkLk
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ
પ્રિતબંિ
500
Mku
f{
rf÷ku
ðku
x
yðhMk
rçks÷e
EMíku
{

fhíkk
ni.
EMíku
{

fh
òíkk
ni
.
ÃkkrfMíkkLke
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
MkwzkLke çku[khu fku {nÍ 100 Mku f{ rf÷ku ðkux yðhMk rçks÷e Ãkh Mkçkú fhLkk Ãkzíkk ni. ykE.xe.fk
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

y÷çk¥kk nk÷ fwA çkuníkh nwðk ni n{khe rÃkA÷e rhfkuzeOøk fu çkkË ðk÷u [tË Mkk÷kU {U, çkíkkihu ¾kMk

© SPRAT : DO
NOT
SPRATrMkVo
: DO
DOrsLnU
NOTfku
COPY
© SPRAT
: DO
NOTni.COPY
yhçk
{w{COPY
kr÷f -{U©
. íkkn{
yuNOT
f Ëku COPY
yVhkË- ©yiSPRAT
Mku nit Mkku: {U
BÃÞwx-hfk
EMíku{k÷
ykíkk
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબyki
ંિધટ : નકળ
પ્રિત
© સ્પnI
ટ :EMk
નકળ
પ્રિત
h [w©tfeસ્પyuટf : fkuનકળ
BÃÞwxપ્રિત
h Ãkh બંિધfE ÷ku©økસ્પELxhLku
x EMíku
{k÷બંિધfh Mkfíku
r÷Þu
EMkબંિ

© SPRAT : DO
NOT
: DOniNOT
COPY
SPRAT
NOT COPY
- © ÃkeAu
SPRAT
DO NOT
íkkËkË
{U COPY
¼e fÿu- ©
çkunSPRAT
íkhe ykE
. íkkn{
Þwh-kué
ke {w
{kr÷f: DO
Mku y¼e
n{ Mkk÷kU
nI.: ÞkË
hnu fuCOPY

¾wË પ્રિત
n{khuબંિધ¼khíkfk
nk÷
çknku
ík yåAk
ni.ટyki
h yufપ્રિત
çkze બðsn
ni :ykçkkËe.
Þnktબંિ
© સ્પટ : નકળ
© સ્પ
ટ : ¼e
નકળ
પ્રિત
બંિધ-Lknª
© સ્પ
: નકળ
ંિધ- WMfe
© સ્પટ
નકળ પ્રિત

ËeÞuNOT
økyuCOPY
Error!
source
found.
h økúCOPY
kV Þu -Ëku©LkkUSPRAT
íkhn :fuDOyMkhkV
© SPRAT : DO
- © Reference
SPRAT : DO NOT
COPY -not
© SPRAT
: DOyki
NOT
NOT COPY
r˾kíku nI.

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

્તેમ
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT�બજલી
: DO NOT
COPY
- © SPRAT
NOT
COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
ઔર
ઈન્ટરન
ેટ :કાDOઇસ
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- ફ�
© સ્પ
કસટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
ઈન્ટરનેટ ગાહક
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
�ુલ:્DO NOT COPY -�બજલી
- ફ� સદ
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ-[�ક©વા
સ્પઅ]
ટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY -çkt©ø÷kËu
SPRAT
SPRAT : DO NOT COPY
þ : DO NOT COPY - © SPRAT
0.35
144: DO NOT COPY - ©
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- [eLk
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પ2332
ટ : નકળ પ્રિતબંિધ- 22.00
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

7772: DO NOT COPY -68.00
© SPRAT : DO NOT COPY -£kLMk
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT
© SPRAT : DO NOT COPY

¼khík
4.54
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ542
: નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
ELzkuLkuþeÞk
7.92
566
© SPRAT : DO NOT COPY -EMkú
© kSPRAT
: DO NOT COPY -48.00
© SPRAT : DO NOT COPY
E÷ : DO NOT COPY - © SPRAT
7002
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- ÃkkrfMíkkLk
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ474
: નકળ પ્રિતબંિધ- 11.00
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
yhçk: DO NOT COPY - © SPRAT
7247: DO NOT COPY -31.00
© SPRAT : DO NOT COPY -MkWËe
© SPRAT
© SPRAT : DO NOT COPY
Mkw
z
kLk
10.00
90
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
y{urhfk
76.00
13652
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
Table 3 - Bijli Aur Internet Ka Istemal

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY
- ©4SPRAT
COPY Ka
- © SPRAT
: DO
NOTt yu
COPY
NOT COPY
Figure
- Bijli: DO
AurNOT
Internet
Istemal
fu çkkÞu
õMkuM-k ©ÃkhSPRAT
Ve fMk: DO
rçks÷efk

EMíkuપ્રિત
{k÷ બrf÷ku
yðMko
{U, çkkhપ્રિત
Mku, બyki
h ËkÞU
yuટõMku: Mનકળ
k Ãkh પ્રિત
rVMkË બંિધELxhLku©xસ્પ
EMíku
k÷ fhLku
ðk÷uબંિ
© સ્પટ : નકળ
ંિધ-ðku©xસ્પ
ટ : નકળ
ંિધ© સ્પ
ટ :{નકળ
પ્રિત

÷fehNOT
Mku,COPY
r˾kÞu- ©økyu
nI. Íkrnh
ni fuCOPY
sku ßÞkËk
ELxhLku: DO
x EMíku
{k÷
fh -Mkfíku
nI ðku :çkuDO
níkh
ÃkZCOPY
© SPRAT : DO
SPRAT
: DO NOT
- © SPRAT
NOT
COPY
© SPRAT
NOT
Mkfík nIu, ríkòhík fh Mkfíku nI ykih Ëki÷ík f{k Mkfíku nI. WMfu çkkË Figure 6 - Kul Israf {U fw÷
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

¾[o [tË {w{kr÷f fk r˾kÞk økÞk ni íkkfu n{ WLfu þunheÞkU fk {ykþe {iÞkhu ®ÍËøke òLk MkfU. Þu
çkík÷kíke ni fu fkiLk rfíkLkk Mkk÷kLkk ¾[o fh Ãkkíkk ni.

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

32: -n{khk
nk÷COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT
Lkðwt: «¼kík
© SPRAT
DO NOT
DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિત
નકળ
સ્પટ : નકળ
પ્રિતબંિધસ્પટ :zkuનકળ
પ્રિતબંિ
økkihબંિધrfSÞu©fuસ્પ
ykiટM:kíkLk
yufપ્રિત
ÞnwËબંિધe yuf ©
ÃkkrfMíkkLke
Mku yêkEMk
økwLkk ©ßÞkËk
÷h ¾[o

fhíkk
ni.NOT
Þk rVh
Þu fu- ©
yfuSPRAT
÷u yuf: DO
y{uNOT
rhfe ÷øk¼øk
¾[o: DO
fhíkkNOT
ni rsíkLkk
{wÂM÷{
{wÕNOT
f COPY
© SPRAT
: DO
COPY
COPY - ©EíLkk
SPRAT
COPY -fu©nhSPRAT
: DO
yuf yu
f þuબnંિધhe r{÷
fhટ ¾[o
fhíkuપ્રિત
nkut. RMke
ÃkwટAut: fuનકળ
íkk÷e{
ÃkhબંિધrfíkLkk©¾[o
nwfw{પ્રિત
íkU બંિ
© સ્પટ fk
: નકળ
પ્રિત
© સ્પ
: નકળ
બંિધ-íkhn
© સ્પ
પ્રિત
સ્પટWLfe
: નકળ

fhíke nI? yÃkLku S.ze.Ãke. fk rfíkLkk rVþË ðku íkk÷e{ Ãkh ¾[o fhíke nI? y{urhfk ðk÷u 5 rVþË
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
ykih ÃkkrfMíkkLke 2 rVþË MkwzkLke 6 rVþË yÃkLku rs.ze.Ãke. fk. Þu íkku n{U ÞkË ne ni fu {wÂM÷{
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

{w{kr÷f fk S.ze.Ãke. Þwt¼e ELíkunkE f{ ni. [wLkkL[u Þu ykËkË EíLku çku íkykÕ÷wf ÷økUøku fu økúkV

© SPRAT
: DO¼e
NOT
çkLkkLkk
çku COPY
{k™e ni-.© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
Figureપ્રિત
4 - Bijli
Aur Internet
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ
બંિધ© સ્પટKa: Istemal
નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

ËwrLkÞk{U ELMkkLkkU fe V÷kn ð çkunçkwË, WLfe çkuníkhe, WLfe íkk÷e{ ð Mkuník ðøkihn fk
ytËkò ÷økkLkufk yuf W{Ëk Ãki{kLkk ni. Human Development Index Þk yu[.ze.ykE. EMfe
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
íkþfe÷ {U ÃkkrfMíkkLk fu {unçkwçkw÷ nf Lku fkrçk÷u fÿ fk{ rfÞk ni. WLnkULku fnk Úkk fu “íkh¬e fk
© સ્પટ {fMkË
: નકળ ni
પ્રિત
© íkþfe÷
સ્પટ : નકળ
પ્રિતબંિધ© સ્પટMku: nનકળ
© સ્પ
ટ : નકળ
પ્રિતબંિ
yiMkkબંિધ{knku÷
ËuLkk rsMkMku
÷kuøk íkðe÷,
ík {tËપ્રિત
ykih બંિધík¾÷efe
®sËøkeÞkt
çkMkh
© SPRAT
DO.”
NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
fh: MkfU
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

Lkðwt NOT
«¼kík COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT
n{khk
nk÷NOT
- 33COPY
© SPRAT : DO
: DO
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

yu
[ .ze.y kR. hu
Lf ({ LkVe)


k
çk rLkMí
tø÷ kk
k Lk
[ e Ëuþ
Lk
£k
LM
k
¼
kh
ík
EL
zk
uL
EM kuþeÞ
kúkE k
Ãkk ÷
rf

MkW kkLk
Ëe
Mkw y h
zkL çk
k
y
{u
rh
fk

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

y

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
0 © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ
0 પ્રિતબંિ
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ-

20
40

200- © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© SPRAT : DO NOT COPY

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ400 © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ
60 પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY
DO NOT COPY
600- © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT :80
100પ્રિતબંિ
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ
800

120

1000

140

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ
160પ્રિતબંિ
1200

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT :180
DO NOT COPY
1400

200

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

34: -n{khk
nk÷COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT
Lkðwt: «¼kík
© SPRAT
DO NOT
DO NOT COPY
© સ્પટ yki
: નકળ
પ્રિતબ{kLku
ંિધ-òíku
© સ્પnIટ. :Íkrnh
નકળ પ્રિત
ંિધ- ©yËË
સ્પટ :Aku
નકળ
પ્રિતhuબંિધસ્પટEMk{U
: નકળrMkVo
પ્રિતબંિ
h ykÍkË
ni fu બrsíkLkk
xk WíkLkk
Lf çkun©íkh.

Eõíku
MkkËe
Þk COPY
Economic
Parameter
çkÕfu- ©
rMkÞkMke
MkzfU
, Mkun:íkDO
ykiNOT
h COPY
© SPRAT
: DO
NOT
- © SPRAT
: DO NOTLknª
COPY
SPRATykÍkËeÞkt
: DO NOT, ELMkkV,
COPY - ©
SPRAT
Figure
5
HDI
Ranks
fk
rËøkh
fw
A
Ëw
M
khe
Mknw
÷
íkU
,
WLk
Mkçk
fku
LkkÃkk
òíkk
ni
.
{ku
x
u
íkki
h
Ãkh
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
nk÷ Þwt ni : y{urhfLk 13 Lktçkh , MkWËe yhurçkÞLk 59 Lktçkh, rnLËwMíkkLke 134 Lktçkh, (¾kMkk røkhk
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
nwyk nk÷ ni n{ rnLËwMíkkLkeÞkU fk ¼e) ÃkkrfMíkkLk fk {ÍeË røkhk nwyk ÞkLke 141 ðkt Lktçkh ykih
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
MkwzkLke fk 150 ðkt Lktçkh. ËwrLkÞk {U. H.D.I. huLf rsLkfe MkçkMku f{Íkuh, ÞkLke H.D.I. Index rsLk
© SPRAT
DO NOT
COPY
- © SPRAT
: DO NOT
COPY -ni©ÞuSPRAT
NOT
SPRAT :niDO
{w{: kr÷f
fk Mkçk
Mku ßÞkËk
ni, rsLkfe
çkËrfMkBíke
, WLk{ut :{wDO
ÂM÷{
{w{COPY
kr÷f -fe©¼h{kh
. NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિત
ટ : નકળ
પ્રિત
ટ : નકળ
પ્રિત
બંિધસ્પટ : નકળ
પ્રિતબંિ
RMk બંિધøkúkV {U© સ્પ
ykçkkËe
fu MkkÚk
{wબLંિધík¾çk©{wસ્પ
{kr÷f
fu MkLkT
2009
fu ©
H.D.I.
Index

© SPRAT
: DO NOT
- © SPRAT
NOT
COPY
- ©fuSPRAT
DO
COPY
© SPRAT
: DO
H.D.I.
huLf- çkkh
fu ÍheÞu
ËktNOT
Þu COPY
r˾÷kyu
økyuCOPY
nI. ykçkkËe
çkkÞU: DO
yuõMku
Mk Ãkh
÷feh
ÍheÞu :yki
h NOT

Decreasing
{U ËsoબંિધrfÞu økyu
õMkuMk પ્રિત
Ãkh, Ëku
LkkU røkhíke
ÞkLke બંિધ© સ્પટ yu
: નકળ
બંિધ© સ્પr{fËkh{U
ટ : નકળ ,પ્રિત
© સ્પટ : Order
નકળ પ્રિત
© સ્પnI
ટ. : EMk
નકળíkhn
પ્રિતબંિ

WLnU
Mk{ÍLku
{U ykMkkLke
nkuøke.: DO
rsMfe
ni WMfe
÷fehCOPY
WíLke - Ëw©h SPRAT
ni. EMke: DO
íkhn
© SPRAT
: DO
NOT COPY
- © SPRAT
NOTykçkkËe
COPY -ßÞkËk
© SPRAT
: DO NOT
NOT COPY
rsMfk yu[.ze.ykE. ELzuõMk çkzk, ÞkLke f{Íkuh ni WíLkk WMfk çkkh ÷Bçkk ni. ßÞkËk ¾wþnk÷
{wÕf ðku rsMfe ykçkkËe ¼e f{ nku, ykih RLzuûk Akuxk, siMku £kLMk. {w÷knuÍk rfSÞu fu fiMku
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
yV½krLkMíkkLk, MkwzkLk, ÃkkrfMíkkLk, çktøk÷kËuþ fu ÷kuøk yu[.ze.ykE. fu íkník f{Íkuh nI £kLMk,
© સ્પટ y{u
: નકળ
© સ્પ
rhfkપ્રિત
ykih બંિધEMkúkE÷
fu ટ÷ku:økkUનકળ
fu {wપ્રિત
fkrçk÷.બંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
© SPRAT : DO NOT
: DO {w
NOT
COPY¼÷u
- ©ne
SPRAT
- © SPRAT
NOT COPY
ykÃkCOPY
Mkku[-íku©nkUSPRAT
øku fu Ëeøkh
M÷{kLk
økheçk: DO
nkU, NOT
yhçkCOPY
{wMk÷{kLk
fku íkku: íkuDO
÷ fe
© સ્પટ çkËki
: નકળ
સ્પટ : નકળ
પ્રિત
બંિધ© Ëસ્પ
÷ík પ્રિત
yhÍeબંિધsÒkík©LkMkeçk
ni. yVMkku
MkfuબંિધÞu ¼e© સ્પ
ËwÁટMík: નકળ
Lknª. પ્રિત
yfðk{u
{w¥knu
k ટfu :zuનકળ
ðÕÃk{uપ્રિત
Lx બંિ
«ku
ø

k
{
(
UNDP
)fe
2009
fe
rhÃkku
x
o
y¼e
y¼e
þkÞu
nw
E
ni
.
Íu
÷
{U
WMfu
fw
A
Rõíku
ç
kkMkkík
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
o{u{UબંિધLkf÷ rfÞu
òટhnu
nI. પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
© સ્પટ n{khu
: નકળíksw
પ્રિત
© સ્પ
: નકળ
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
Þw.yuLk.ze.Ãke. fe yhçk Ìkw{Lk zuð÷Ãk{uLxfe 2009fe rhÃkkuxoMkMku EõíkuMkkçkkík
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
(excerpts)
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિત
બંિધ© સ્પટ : નકળ
પ્રિતબંિધ- © સ્પ
ટ : નકળ2009
પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
Arab
Human
Development
Report

Published
by UNDP
© SPRAT : DO NOT
COPY - © SPRAT
: DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
Refer: http:\www.arab-hdr.org/contentsindex.aspx?rid=5

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT1.
: DO
NOT íknVw
COPY

SPRAT
- ©{wSPRAT
DO NOT
ELMkkLke
Í fe
ðMkey
yË{: DO
{kisNOT
wËøke LkuCOPY
fE yhçk
{kr÷ffe: íkh¬e
hkuf COPY
hϾe ni-. © SPRAT : DO NOT COPY
2.
hu
r
økMíkkLk
Lku
Ëku
r
íknkE
Mku
ßÞkËk
Í{eLke
søkn
nzÃk
fh
hϾe
ni
.
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
3. yfMkh yhçk {w{kr÷f íkswo{kLke ykih Lkw{kELËøke fu EËkhu çkLkkLku {U Lkkfk{ hnu nI.
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
4. fE yhçk {w{kr÷f ykÍkËeÞkU ykih ELkVhkËe nwfwf fu Ãkk{k÷fe EòÍík Ëuíku nI.
© સ્પટ : નકળ
બંિધસ્પfeટ ‘øki
: hનકળ
પ્રિત
5. çkuþપ્રિત
íkh yhçk
fE ©
íkhn
ykÍkËeÞkU
’ {UબંિધSíku nI©
. સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
ík{k{
{w{-kr÷f
fe yËr÷Þk
fe nwCOPY
fw{íkkUf-e ˾÷
ytËkS: Mku
kkÂMMkhCOPY
nI. - © SPRAT : DO NOT COPY
© SPRAT6.
: DO
NOTyhçk
COPY
© SPRAT
: DOðnkt
NOT
© SPRAT
DO{wíNOT
7.
fE
yhçk
ÏðkíkeLk
yçk¼e
rÃkËhe
¾kLkËkLke
rLkÍk{
fe
ðsn
Mku
fkLkw
L
ke
íkki
h
Ãkh Lkk çkhkçkhe ykih økih
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
{Mkkðkíkfk çkhíkkð, ykih {ËkuOfe Mk{kS økw÷k{e fk rþfkh nI.
© SPRAT8.
: DO
NOTþuCOPY
SPRAT
: DO
COPY
NOT
COPY
yMk÷e
nheÞkU fu- ©
y÷kðk
çkuþíkh
÷kuøNOT
kkU fu r÷Þu
rfMke- ©
íkhnSPRAT
fk íknVw: ÍDO
{kis
wË Lknª
ni. - © SPRAT : DO NOT COPY
ykçkYfe
¾kríkh
ykihબíkkU
fku n÷kf
fE yhçk
{w{બંિધkr÷f fk©çkËLkk{u
9. Honour
© સ્પટ : નકળ
પ્રિતબCrimes
ંિધ- ©Þkસ્પ
ટ : નકળ
પ્રિત
ંિધ© સ્પfhLkk
ટ : નકળ
પ્રિત
સ્પટ :Í{kLkk
નકળ fk{
પ્રિતબંિ
yçk¼e òhe ni.
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

Lkðwt NOT
«¼kík COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT
n{khk
nk÷NOT
- 35COPY
© SPRAT : DO
: DO
© સ્પટ : નકળ10.
પ્રિત
બંિધનકળ
પ્રિતબMkå[kE
ંિધ- ©
સ્પfટrçkøkze
: નકળ
પ્રિત
yhçkkU
fe íku÷©feસ્પ
Ëki÷ટík: ðnkt
fe {ykþe
fe yu
íkMðeh
Ãkuþ બંિધfhíke ni.© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

1970
fu {wf-kçk÷u
{U 2007: {UDO
yhçk
{w{COPY
kr÷f Ãkw-h©
u íkkihSPRAT
Ãkh MkLkyíke
yiíkuçkkh
ÃkeAu nI.: DO NOT COPY
© SPRAT : DO11.
NOT
COPY
© SPRAT
NOT
: DO íkh¬e
NOT fuCOPY
- ©MkuSPRAT
12. 2005 fu ykËkË fu rnMkkçkMku yhçkkU {U çkuhkuÍøkkhe yk÷{e 6.3 rVMkË fu {wfkçk÷u 14.4 rVMkË íkf çkZ økE ni.
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
13. yhçkMíkkLk {U 6.5 fhkuz ÷kuøk yuf {kLke{U økheçk fun÷kyu ò Mkfíku nI. WMfe çkze ðsn yk{ËLke fe Lkk
© SPRAT : DO NOT
COPY
çkhkçkhe
ni. - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
14.
yhçk
yÃkLke
hkuÍસ્પ
{hoટn: feનકળ
røkÍk પ્રિત
fu {k{÷u
{U y¼e
nwyu.બંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- ©
બંિધ© íkf
સ્પ¾w
ટ Ë:fVe÷
નકળLknª
પ્રિત
15. yk{ yhçk þnuheÞkU fe Mkuník fk {iÞkh MkLkyíke {w{kr÷f fu þnuheÞkU fu {iÞkh Mku ÃkeAu ni.
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
16. HIV/AIDS yhçk {w{kr÷f fe yuf íkÕ¾ ykih yk{ íkkih Ãkh Lk íkM÷e{ fe òLku ðk÷e nfefík ni.

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY
- ©fuSPRAT
íkku õÞk- ©n{SPRAT
Þu fnU: fuDO¾wNOT
Ëk fkCOPY
fnh -ni©ÞuSPRAT
? Þk Þu :fuDO
¾wËNOT
kLku {wCOPY
M÷{kLkkU
rnMMku :{UDOËkiNOT
÷ík ðCOPY

ykhk{
ðkuબંિધykMkkEþ
hϾe?પ્રિત
ykÃkfku
ÞkË©nkuસ્પøkkટ fu: નકળ
rMkVo MkWËe
EhkLk,
¥knuËkબંિ
© સ્પટ : નકળ
પ્રિત
© સ્પLknª
ટ : નકળ
બંિધપ્રિતબyhçk,
ંિધ- ©
સ્પટ :Ehkf
નકળ{wપ્રિત

yhçk
y{khkík
fwðiíkfu: DO
fçÍuNOT
{U swCOPY
{÷k 700
rçk÷eÞLk
çkuNOT
hÕMk(ÃkeÃku
) -Mku©ßÞkËk
fu ¾òLku
© SPRAT : DO
NOT
COPY -yki
© hSPRAT
- © SPRAT
: DO
COPY
SPRATíku:÷DO
NOT COPY
WLkfu fçkÍu {U nIU. ykih ËwMkhe íkhV fE {wÂM÷{ {w{kr÷f fe økwhçkíkfk Þu nk÷ ni fu ykiMkíkLk ðnkt
fe yðk{ fku RíLkk¼e ¾kLkk LkMkeçk Lknª, EíLku YÃkÞu ¼e WLk fu ¾kLku Ãku, røkÍk Ãku, r÷çkkMk Ãku, hunLku
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
Ãku ¾[o Lknª nkuíku rsíkLku yfu÷u çkíkkorLkÞk {U fw¥kkU fu r÷Þu íkkunVkU Ãkh ¾[o nkuíku nI. çkíkkorLkÞk ðk÷u
© સ્પટ : નકળ
પ્રિત
© સ્પટfheçkLk
: નકળ[kh
પ્રિત
બંિધ- ©
: નકળ
બંિધ© સ્પ
: નકળÃkh
પ્રિત
yÃkLku
fw¥kkUબંિધÃkh Mkk÷kLkk
rçk÷eÞLk
zku÷સ્પhટ¾[o
fhíkuપ્રિત
nI, rMkVo
íkkunVkU
Ãkh,ટ røkÍk
EMfuબંિ
© SPRAT : DO
NOTyki
COPY
© SPRAT
NOT{wCOPY
NOT COPY
- © SPRAT
: DOniNOT
y÷kðk
h Þu -çksx
çkkÍ : DO
{wÂM÷{
{kr÷f- ©fu SPRAT
Ãkwhu {wÕf: DO
fe røkÍk
fu çksxMku
¼e ßÞkËk
. ELkCOPY
© સ્પટ : નકળ
પ્રિત
ંિધ-ykÃkfku
© સ્પટfnª
: નકળ
પ્રિત
બંિધ-fe©ðsn
સ્પટ :¼e
નકળ
પ્રિત
સ્પn{
ટ : નકળ
પ્રિત
Mkðk÷kU
fu બçke[
n{khe
røkhkðx
r˾kE
Ëu બંિધhne nku©øke.
EMk Ãkh
Ãkwheબંિ
çknMk
fw
A
Ëu
h
çkkË
fhU
ø
ku
.
÷u
r
fLk
y¼e
rMkVo
Þu
çkík÷kEÞu
fu
õÞk
ykÃkfk
rË÷¼e
yçk
¼h
ykÞk
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOTfuCOPY
Lknª?
õÞkબંિધykÃkfe©ykt
Lk{Lkkf
nwEબંિધfe Lknª?
© સ્પટ : નકળ
પ્રિત
સ્પ¾ટU ¼e
: નકળ
પ્રિત
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
EM÷kV ÃkhMíke ykih “rÃkËh{ MkwÕíkkLk çkwË” ÞkLke n{ MkwÕíkkLkfe yki÷kË nI, EMk ykËík
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
fu r¾÷kV þBMkw÷ WÕku{k, yÕ÷k{k rþçk÷e Lkku{kLke Lku sçk ðku y÷eøkZ {U Mkh MkiÞË fu ËkuMík Úku,
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
çkzu yMkhytøkuÍ ytËkÍ {U Þwt rÍ¢ rfÞk ni.(þu’h:)
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
M÷Vfk íkÍrfhk òu rnB{ík ð økihík fk ni yVMkwt
n{khu nf{U ðku Mkh{kÞyu Ïðkçku Ãkhuþkt ni
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
Þu yVMkkLku çkZkíku nI n{khe LkªËfe rþÆík
Þu yVMkwt nf{U yÃkLku ykih {Ënkuþe fk Mkk{kt ni
© SPRAT : DO NOT COPY
© SPRAT
DO yÃkLke
NOT COPY
- © SPRAT
NOT
COPY -ðku
©þku
SPRAT
n{U yun-MkkMk
íkf nkuíkk: Lknª
íkçkknefk
fu Mkçk :ÃkuDO
þu LkÍh
yMk÷kVfe
fíkku þkt:niDO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધસ્પટ
નકળ
પ્રિત
બંિધ-fe©{{Lkw
સ્પટLku :yuનકળ
n{khe fw©÷VíkU
Mkçk: Ëwનકળ
h nkuòપ્રિત
íke ni ÞuબંિધMkwLk fh© સ્પfuટ Ëw:rLkÞk
yks
íkf EM÷k{
nMkkt niપ્રિતબંિ
© SPRAT : DO NOT COPY
: DOMkuNOT
- © SPRAT
COPY
- © íkf
SPRAT
: DO
{Íu ÷uí-ku nI©ÃkuSPRAT
nhkU íkf rfMke
sçk ÞuCOPY
MkwLíku nI
fu ÞwhkuÃ:k DO
Ëki÷íkuNOT
yççkkMk
fk yçk
MkLkkÏðkt
ni NOT COPY
Lknª
hu
n
Lku
f
ku
Þkt
½h
íkf
{økh
[[u
o
Þu
hu
n
íku
nI
fu
yçk
íkf
fMku
ú
n{hk
rfçk÷k
økknu
hu
n
LkðhËkt
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળniપ્રિતબંિ
¾wË yLkÃkZ
EMk Íkiy: {{u
rVhíku nI
fu ËwrLkÞk{U
yçk- íkf
Lkk{u ÞwLkkt: niDO NOT COPY
© SPRAT : DOnINOT
COPY {økh
- © SPRAT
DOt Eíkhkyu
NOT COPY
- © SPRAT
: DOn{ªMku
NOT®ÍËk
COPY
© SPRAT
LkÍh ykíku nI n{fku yiçk yÃkLke ¾wçkeÞkt çkLk fh
n{ yÃkLku sn÷fku¼e Þu Mk{Ííku nI fu EhVkt ni.
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

Lkkuçk÷ ELkk{kík : n{ ykih ÞnwËe

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

çkzk yVMkkuMk ykÃkfku nkuøkk Þu òLk fh fu ík{k{ yhçk {w{kr÷f r{÷fh yÃkLku

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
S.ze.Ãke. fk 0.5 rVMkË ÞkLke {nÍ ykÄk rVMkË yÃkLku íkunfefkíke fk{kU Þk rhMk[o zuðÕÃk{uLx Ãkh
© સ્પટ : નકળ
સ્પટ : નકળ
પ્રિત
સ્પટ ÷kÞf
: નકળ¼eપ્રિત
¾[oપ્રિત
fhíku બnIંિધòu fu©{økrhçke
{w{kr÷f
fu {wબંિધfkrçk÷©røkÒku
Lknª બંિધni. © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

36: -n{khk
nk÷COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT
Lkðwt: «¼kík
© SPRAT
DO NOT
DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિત
© સ્પ{U
ટ :n{U
નકળ
બંિધટ : નકળ
બંિધસ્પટrçkLk
: નકળ
પ્રિતબંિ
(EMkબંિધrMk÷rMk÷u
çkzeપ્રિત
{wMkho
ík ni ©
fu સ્પ
y{ehu
ËwçkE,પ્રિત
sLkkçk
{kun©B{Ë
hkrþË

y÷{¾Ëw
{ (þu
¾ {ku
nB{Ë)Lku
zku÷- ©
h fk
fkrçk÷u
íkkunCOPY
Vk íkk÷e{e
fk{kU :fuDO
r÷Þu
© SPRAT
: DO NOT
COPY

SPRAT :ËMk
DO rçk÷eÞLk
NOT COPY
SPRAT
: DOfÿNOT
- © SPRAT
NOT COPY
ni.બંિધykEÞu© n{
fu બEMfu
f{
yhçkMíkkLk
h બંિ
© સ્પટ yíkk
: નકળrfÞk
પ્રિત
સ્પટ WB{eË
: નકળ fhU
પ્રિત
ંિધ-çkkË
© સ્પ
ટ : yÍ
નકળf{
પ્રિત
બંિધ- ©{Uસ્પíkk÷e{e
ટ : નકળyki
પ્રિત

íkunfefkíke fk{kU {U {wLkkrMkçk íkh¬e nkuøke. {kE¢ku Mkku^xfu rçk÷ økuxTMk ykih ELVkurMkMk fu LkkhkÞLk
{wíkeo, ELk ËkuLkkUne Lku yðk{fe r¾Ë{ík fu r÷Þu yÃkLku MkwLknhe fkhkuçkkh Mku MkçkfËkuþe ErgÞkh fe
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
ykih çknkuík ¾wçk fk{ fh hnu nit. y{urhfk fu {þnwh Mxkuf çkúkufh ðkuhuLk çkwVu Lku ¼e yÃkLke Ëki÷ík
© SPRAT
: DO NOT
- ©EMke
SPRAT
COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
ELMkkLke
V÷knCOPY
fu r÷Þu
íkhn: DO
ðõVNOT
fhËe.)
© સ્પટ : નકળ પ્રિત
© સ્પ
બંિધ- ©
સ્પટ : Prize
નકળ પ્રિત
ટ : નકળ
પ્રિતબંિ
Nobel
SíkLkuબંિધðk÷u ©
{wMસ્પ
k÷{kLkkU
fu Lkk{
õÞk બંિધykÃk n{u
t VkiટhLk: નકળ
Þu Lkkuçપ્રિત
k÷ ELkk{kík
© SPRAT
- © SPRAT
: DO íkeLk
NOTMkuCOPY
- ©Lkk{
SPRAT
DO NOT
SPRAT
: DO NOT
ÞkË: DO
fhkNOT
MkfíkuCOPY
nI? ykÃk{U
Mku yfMkh
ßÞkËk
Lknª: røkLkk
ÃkkÞUCOPY
øku. õÞw-t fu©çknku
ík ßÞkËk
nti COPY
¼e
Lknª.
yki
h
yøkh
nku
í
ku
¼e
íkku
þkÞË
n{khu
r÷Þu
ðku
yn{
Lk
nku
í
ku
.
n{
WLfe
ynu
r
{Þík
fku
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
{un: MkwDO
Mk NOT
ne fnkt
fhíku
? rMkVo: EíLkk
zuxkCOPY
fkVe -ni©rfMke
fki{
fku NOT
®ÍÍkuCOPY
zLku fu- r÷Þu
. n{ :ykÃkfku
© SPRAT
COPY
- ©nISPRAT
DO NOT
SPRAT
: DO
© SPRAT
DO NOT COPY
yunMkkMk rË÷k ËU fu Ãkwhe {wMk÷{kLk WB{íkLku r{÷ fh rMkVo ykih rMkVo 9 Lkkuçk÷ «kEÍ Síku nI. ÞkLke
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
ËwrLkÞk¼h {U Ãkwhu 100 Mkk÷kU {U rMkVo 9 {wMk÷{kLkkU fku Lkkuçk÷ «kEÍ r{÷u nI rsLkfu Lkk{, {wÂÕfÞík,
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
Mkk÷, {iËkLku òinh Ësuo Íu÷ nI.
© સ્પટ : નકળ પ્રિત
© સ્પy÷-MkkËkík
ટ : નકળ પ્રિત
બંિધ-- ©
: નકળELkk{
પ્રિત1978
બંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
1. બંિધyLkðh
(ESó)
Lkkuસ્પ
çk÷ટ y{Lk
© SPRAT : DO NOT
- ©MSPRAT
: DO NOT COPY
DOVerÍõMk
NOT COPY
- © SPRAT : DO NOT COPY
2. COPYyçËw
Mk÷k{ (ÃkkrfMíkkLk)
- Lkku-ç©
k÷SPRAT
«kEÍ :ELk
1979
3. બંિધLkøkeçk
{uટnVw: Í
(ESó)
Lkkuçk÷
yËçk
1988પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
© સ્પટ : નકળ પ્રિત
© સ્પ
નકળ
પ્રિતબ-ંિધ© સ્પ
ટ : નકળ
4.
ÞkrMkh
yhkVkík
(rV÷MíkeLk)
Lkku
ç

y{Lk
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DOELkk{
NOT 1994
COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
5.
yu
n

Íu
ð
kE÷
(ESó)
Lkku
ç

«kEÍ
ELk
fu
r
{MxÙ
e 1999
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
6.
þeheLk EçkkËe (EhkLk) - Lkkuçk÷ y{Lk ELkk{ 2003
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
7.
{kuB{nË y÷-çkhkËe (ESó) - Lkkuçk÷ y{Lk ELkk{ 2005
© સ્પટ : નકળ પ્રિત

ંિધસ્પટÞw:Lkwનકળ
: નકળELkk{
પ્રિત2006
બંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
8.
{kun©B{Ë
Mk (çktપ્રિત
øk÷kËuબþંિધ) - ©Lkkuસ્પ
çk÷ટ y{Lk
© SPRAT : DO NOT
SPRAT
- ©yËçk
SPRAT
: DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
9. COPYyku- h©nkLk
Ãk{wf: DO
(xfeoNOT
) -COPY
Lkkuçk÷
2006
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

økkihCOPY
ík÷çk- ©çkkík
Þu ni: DO
fu zku
fxhCOPY
yçËw-M©
Mk÷k{
fku: DO
nwfw{NOT
íku ÃkkrfMíkkLk
fkrËÞkLke
© SPRAT : DO NOT
SPRAT
NOT
SPRAT
COPY - ©LkuSPRAT
: DO Þk
NOT COPY
n{rËÞk
funબંિધfh {w©M÷{
Mku çkknh
rËÞk©Úkk.
Ífku RMkú
kE÷
Mku y{Lk
fe :çkkík
© સ્પટ yu
: નકળ
પ્રિત
સ્પટfki: {નકળ
પ્રિતfh
બંિધસ્પ{u
ટ n: Vwનકળ
પ્રિત
બંિધ© સ્પટ
નકળfhLku
પ્રિતબંિ

Ãkh Awhk ½kUÃk rËÞk økÞk Úkk. EhkLk fe þeheLk yçkkËe rs÷k ðíkLk fhËe økE Úkª. ykÄu íkku y{urhfk
Þk ÞwhkuÃk {U íkk÷e{ ÃkkÞu nI. ykih rVh¼e rMkVo [kh Lkkuçk÷ r{÷u íkk÷e{e rsLnU n{Lku WÃkh Lkw{kÞk
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
rfÞk ni!
© SPRAT : DO NOT
COPY - ©
: DO
NOT COPY
- © SPRAT
: DO
- ©{uSPRAT
DO NOT COPY
{wMk÷{kLkkU
fku SPRAT
ríkççk Þk
{urzMkeLk
ykih Rõíku
MkkËeykík
ÞkNOT
EfkuLCOPY
kkur{õMk
t yuf¼e: ELkk{
© સ્પટ Lknª
: નકળ
પ્રિત
બંિધ© સ્પટ :{wનકળ
પ્રિત
© સ્પ
પ્રિત
બંિધસ્પટLknª
: નકળ
પ્રિતબંિ
r{÷k.
fnª
Þu nfefík
Mk÷{kLkkU
feબંિધçke{khe
ykiટh: નકળ
økwhçkíkfe
íkhsw
{kLke© íkku
fhíke?
çknu: hDO
nk÷NOT
EMkCOPY
yuíkuç-kkh
140 :fhku
{wMk÷{kLk
Ãkh :LkkuDO
çk÷NOT
«kEÍ
rðLkh
íkfMke{
fhfu
© SPRAT
© Mku
SPRAT
DOzNOT
COPY ykçkkËe
- © SPRAT
COPY
- ©fku
SPRAT
: DO
NOT COPY
ykÃk
{u
n
Mkw
M
k
fhU
ø
ku
fu
16
fhku
z
{w
M
k÷{kLkkU
{U
yu
f
Lkku
ç

«kEÍ
rðLkh
Ãki
Ë
k
nw
y
k.
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
ykEÞu n{ fwA ËwMkhe fki{kU fk ¼e rÍ¢ fhU. WLfk õÞk nk÷ ni. n{ òLkíku nI fu
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
{wMk÷{kLkkU Ãkh, n{khu rV÷MíkeLke ¼kEÞkU Ãkh nwfw{íku EMkúkE÷ fe íkhV Mku çknkuík çkze òhneÞík
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
òhe ni. ¾w÷k swÕ{ òhe ni. swÕ{ ne Lknª, íkþÆwË ne Lknet, çkÕfu çkhçkheÞík òhe ni. ÷urfLk yøkh
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

Lkðwt NOT
«¼kík COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT
n{khk
nk÷NOT
- 37COPY
© SPRAT : DO
: DO
© સ્પટ : નકળ
© સ્પfkuટ y÷øk
: નકળyki
પ્રિત
બંિધ©Ëસ્પ
n{ પ્રિત
nwfw{íkuબંિધEMkúkE÷
h ðnkt
fu Þnw
eÞkUટ fku: નકળ
y÷økપ્રિત
{kLk બંિધ÷U, Þnw©Ëeસ્પ
fkiટ{: fkuનકળ
n{ પ્રિત
y÷økબંિ

fh fuNOT
ykihCOPY
EMkúk-E÷e
nwfw{ík: fe
÷uMkeÞkU
fku y÷øk
fhfu Ëu: DO
¾U íkkuNOT
yufCOPY
[kUfk -Ëu©
LkuðSPRAT
k÷e nfefík
© SPRAT : DO
© SPRAT
DOÃkkuNOT
COPY
- © SPRAT
: DO Mkk{Lku
NOT COPY
180
Lkku
ç

«kEÍ
nkrMk÷
rfÞu
nI
.
yki
h
WLfe
ykçkkËe
rfíkLke
ykyu
ø
ke.
fw
÷
r{÷k
fh
Þnw
Ë
eÞkU
Lku
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
ni {nÍ 150 ÷k¾ ÞkLke zuZ fhkuz Mku ¼e f{. økkuÞk n{khe ykçkkËe fk rMkVo 1 rVMkË! WLk zuZ
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
fhkuz ÞnwËeÞkU Lku r{÷ fh 180 Lkkuçk÷ «kEÍ nkrMk÷ rfÞu. ykih nh þkuçku {U rfMke Lk rfMke ÞnwËe Lku
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
ELkk{ nkrMk÷ rfÞk ni. økkuÞk 83000 ÞnwËeÞkU {U yuf Lkkuçk÷ «kEÍ rðLkh ni. yk{urhfk fe
© SPRAT : DO
NOT fku
COPY
- ©r{÷eÞLk
SPRAT : DO
NOT
SPRATyki
: DO
NOT
COPY
©çSPRAT
: DO
NOTnI.COPY
ykçkkËe
E 300
Þk 30
fhkuCOPY
z {kLk- ©÷eSÞu
h y{u
rhfeÞku
t fu- Lkku
k÷ rðLkÍo
314
© સ્પટ : નકળ
બંિધસ્પટ : EíLke
નકળyÍ{ík
પ્રિતબંિધપ્રિતબંિ
y{uપ્રિત
rhfk fku
õÞwt Ëw©rLkÞk{U
nkrMk÷© niસ્પ?ટyu: fનકળ
çkze પ્રિત
ðsn બniંિધEÕ{:© fwસ્પ÷ટLkku: çનકળ
k÷ ELkk{kík

© SPRAT : DO
NOT
COPY
- © SPRATyËrðÞkík
: DO NOTyki
COPY
- © SPRATfu: DO
COPY y{u
- © rSPRAT
NOTnI.COPY
%, yki
h MkkÞLMkeMk,
h {ykrþÞkík
47%NOT
ELkk{kík
hfeÞkU :fkuDO{e÷u
fu 39

(ysçk
Lknª
fu Ëwr©LkÞk
fu yk÷e{
¾etબંિધ[ ¾ª[
[÷u ykíku
nIબંિધ!) © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
© સ્પટ : નકળ
પ્રિત
બંિધસ્પ¼h
ટ : નકળ
પ્રિત
© fh
સ્પટðnkt
: નકળ
પ્રિત

ÞnwËeÞkU
83000
yuCOPY
f Lkkuç-k÷,
y{urhfe
heÞkUCOPY
{U ËMk
{U: DO
yufNOT
ykihCOPY
© SPRAT : DO NOT COPY
- © {U
SPRAT
: DO {U
NOT
© SPRAT
: DOþnu
NOT
- ©÷k¾
SPRAT
{wMk÷{kLk {U 16 fhkuz {U yuf! Lkkuçk÷ ELkk{ E÷{e fkrçk÷eÞík fu r÷Þu ykih y{Lk Vi÷kLku fu r÷Þu
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

rËÞu òíku nI. y{Lk fu ELkk{kík yf÷e fkhLkk{u Lknª çkÕfu rMkÞkMke fkhnkyu Lkw{kÞkt {kLku òíku nI.
[wLkkt[u yøkh ykÃkLku y{Lk ðk÷u ELkk{kík nxk ËeÞu íkku rVh {wMk÷{kLkkU fu ELkk{kík fk íkLkkMkwçk õÞk
© સ્પટ : નકળ
બંિધ- © સ્પટ{w:Mk÷{kLkkU
નકળ પ્રિત
© સ્પS
ટ nkt
: નકળ
પ્રિત
બંિધ: નકળÃkh
પ્રિત
35,00,00,000
{U yuબંિધf ELkk{!
sLkkçk,
ÃkIíkeMk
fhku©z સ્પ
{wMટk÷{kLkkU
yufબંિ
çkLkk!પ્રિત
© SPRAT : DO
NOT
- © ykÃk
SPRAT
: DO
SPRAT
DO NOT
COPY
© SPRAT
: DOnitNOT
E÷{e
LkkuCOPY
çk÷. õÞk
Þu {u
nMkwNOT
Mk fhCOPY
hnu nI-fu©n{
rfLk :fzðe
nfefíkkU
fk -Mkk{Lkk
fh hnu
Þnkt?COPY
ËwrLkÞk
nh© સ્પ
Ãkktટ[:ðkનકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
© સ્પટ : નકળ
પ્રિતfk
બંિધELMkkLk
{w
M
k÷{kLk
ni
sçkfu : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT
ÞnwËeÞkU fe ykçkkËe rMkVo
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
0.22% ni ÞkLke {wMk÷{kLkkU
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
fk rMkVo 1% n{khu fw÷ 9 fu
© સ્પટ : નકળ
પ્રિતWLfu
બંિધ-180
© સ્પ
ટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
{wfkçk÷u
ELkk{
© SPRAT : DO
NOT
SPRAT
20 : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
SíkLku
ðk÷uCOPYnI.- ©
ÞkLke
økwLkkપ્રિત
ßÞkËk.
© સ્પટ : નકળ
બંિધ-yki
©hસ્પEÕ{e
ટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
ELkk{kík
n{khu
4
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRATfu : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
{wfkçk÷u
ÞkLke
© સ્પટ : નકળ
પ્રિતELkfu
બંિધ- 172
© સ્પટ
: નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
43 økwLkk ßÞkËk. EMk þhn
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
Mku 87200 ÞnwËeÞkU Ãkh
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
yuf EÕ{e Lkkuçk÷ r{÷k,
© SPRAT : DO
NOT ÃkICOPY
n{khu
íkeMk - ©fhkuSPRAT
z fu : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ
પ્રિતબંિધ© સ્પટykÃk
: નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
{wfkrçk÷.
yçk yøkh
ELk NOT
ËkuLCOPY
kkU ykËkË
fku : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© SPRAT : DO
- © SPRAT
ykçkkËe
fu
íkLkkMkw
ç
k
{U
ÞkLke
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
100 Mku Íhçk ËUíkku nkrMk÷
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
nwyk 2000 økwLkk ykih
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
4300 økwLkk. ËwMkhu ÷VÍkuU {uU
Figure 7 - Nobel Inaamaat
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

38: -n{khk
nk÷COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT
Lkðwt: «¼kík
© SPRAT
DO NOT
DO NOT COPY
© સ્પટ EÕ{e
: નકળLkku
પ્રિત
ંિધ- ©
: નકળ
સ્પટyÍ
: નકળ
બંિધ- økw
©Lkk
સ્પßÞkËk
ટ : નકળ
પ્રિતબંિ
çk÷ બELkk{
Þu સ્પ
funટ hnu
nI fuપ્રિત
ÞnwËબeંિધn{ Mku© f{
f{ પ્રિત
[kh nÍkh
÷kÞf

ELMkkLk
nI! COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© SPRAT
: DO NOT
Figure

- Nobel
Inaamaat
y{Lk ©
fu y÷kðk
(ÞkLkeપ્રિત
EÕ{બંિધfu r÷Þu©ËeÞu
) ELnª
© સ્પટ : નકળ પ્રિત
બંિધસ્પટ : નકળ
પ્રિતબંિધસ્પટ : નકળ
સ્પટøkyu
: નકળ
પ્રિતબંિ
Lkkuçk÷ ELkk{kík (¾zu çkkh, ËkÞkt yuõMkuMk) fku fki{kU fe ykçkkËe (r{÷eÞLk{U, ÷fehfe {ËË Mku,
çkkÞU yuõMkuMk Ãkh) fu {wfkrçk÷ r˾kíke nI. økkih rfSÞu fu ÞnwËe rsLfe íkÍ÷e÷ {U n{U þkÞË f¼e
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
fkuE yuíkhkÍ nkuíkk nku, WLfe ykçkkËe EíLke f{ ni fu EMk økúkV{U r˾kE íkf Lknª Ëuíke [wLkkt[u n{Lku
© SPRAT
: DO NOT
COPY
© SPRATMfu
: DO
NOT{COPY
- ©niSPRAT
: DOLkkuNOT
COPY
SPRAT
: DO ne
NOT COPY
ykçkkËe
fu r÷Þu
÷kuø-kkrhÚk{ef
÷ EMíku
k÷ rfÞk
. {wÂM÷{
çk÷ Þnw
Ëe -ne©Lknª,
RMkkE
© સ્પટ Lknª,
: નકળçkÕfu
પ્રિત
બંિધસ્પhટ ík{k{
: નકળrËøkh
પ્રિત
બંિધ© સ્પMku
ટ ykçkkËe
: નકળ પ્રિત
બંિધસ્પટík :ne
નકળ
rnLËw
ykut Mku©yki
çkze
yfðk{
fu íkLkkMkw
çk Mku©çknku
f{ પ્રિત
nI. બંિ
© SPRAT
: DO NOT
© SPRAT
NOTEÕ{e,
COPYn{khu
- © SPRAT
- © fu
SPRAT
NOT COPY
{Mk÷Lk
rnLËwCOPY
ykut fu -Mkkík
ELkk{,: DO
Mk¼e
[kh fu: DO
{wfNOT
krçk÷COPY
ykçkkËe
íkLkkMkw: çDO
k Ãkh
Ëw
ø
kLkk
Mku
¼e
ßÞkËk
nw
y
u
.
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
yiMCOPY
kk õÞwt -nw©
yk?
f{ Mku: DO
f{NOT
yuf COPY
ðsn íkku
yk{NOT
íkk÷e{
n{khu
Þnkt: çknku
ík COPY
© SPRAT : DO NOT
SPRAT
- ©Íkrnh
SPRATni:. DO
COPYne- ©
SPRAT
DO NOT
f{ ni. {Mk÷Lk OIC {w{kr÷f {U 800 r{÷eÞLk ÞkLke fkuE 80 fhkuz {wMk÷{kLk Illiterate nI, Lkk
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
çk÷Ë nI. r÷¾Lku ÃkZLku Mku {kÍwh nI. yçk yk÷k íkk÷e{ fk õÞk nk÷ ni ¼÷k? 3 ÷k¾ Mku f{
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
{wMk÷{kLkkU fku n{ Technically ‘Scientist’ MkkÞrLxMx fun Mkfíku nI. MkkÞÂLxMx rfMku funíku nI?
© સ્પટ ðku
: નકળ
પ્રિત
બંિધ- çkw
©rLkÞkËe
સ્પટ : નકળ
બંિધ: નકળ
બંિધટ :f¼e
નકળAÃkk
પ્રિતબંિ
rsLkfe
MkkÞLMkfe
íkk÷e{પ્રિત
Ãke.S.÷u
ð÷©feસ્પnkuટ yki
h yufપ્રિત
kË rhMk[o
Ãkué
kh સ્પ
WLfk
© SPRAT
- ©MkkÞÂLxMx
SPRAT : DO
NOTMkuCOPY
SPRAT
DO{wNOT
- © {U
SPRAT
DO NOT COPY
3 ÷k¾
f{ nI- ©
140
fhkuz: fe
ÂM÷{COPY
ykçkkËe
. ËwMkhu: ÷VÍkU
nku.: DO
íkku yiNOT
Mku {wCOPY
Mk÷{kLk
23 ÷k¾
Mk÷{k© LkkU
yuf પ્રિત
MkkÞÂLxMx.
y{uપ્રિત
rhfk બંિધ{U 380
÷kuટøkkU: નકળ
Ãkh yuપ્રિત
f બંિ
© સ્પટ {U
: નકળ
પ્રિત{w
બંિધસ્પટÃkh
: નકળ
બંિધ- WMfu
© સ્પMkk{Lku
ટ : નકળ
© સ્પ
MkkÞÂLxMx,
òÃkkLk
{U
450
Ãkh
yu
f
MkkÞÂLxMx
ni
.
rVh
¼÷k
Lkku
ç

ELkk{
õÞkU
Lk
r{÷u
WLnU
?
yki
h
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
fiMku r{÷U n{U?
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
çkÕfu {ÍeË Þu ¼e òLk ÷U fu {wMk÷{kLkkU Lku yËrðÞkík ykih {ykrþÞkík{U f¼e fkuE
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
Lkkuçk÷ ELkk{ Lknª Síkk sçkfu ÞnwËeÞkULku fkuE þkuçku fku Akuzk Lknª Lkkuçk÷ ELkk{kík rsíkLku {U
© સ્પટ nk÷kt
: નકળ
બંિધ© સ્પટ{U: ELkMku
નકળ પ્રિત
બંિધ© સ્પnI
ટ .: Þne
નકળLknª
પ્રિત
બંિધટ : નકળ
પ્રિતબંિ
fu {wપ્રિત
Mk÷{kLk
ykçkkËe
100 økw
Lkk ßÞkËk
çkÕfu
ELnkU©Lkuસ્પ25%
Kyoto
© SPRAT
: DO NOT
COPY -34%
© SPRAT
NOT COPY Prizes
- © SPRAT
NOTUS
COPY
- © SPRAT
: DO of
NOT COPY
fu y÷kðk
Wolf: DO
Foundation
ykih: DO
38%
National
Medal
Prizes
ELkk{kík
Síkuટ :nIનકળ
. {kuxu પ્રિત
íkkih Ãkh
ÞnwË©eÞkUસ્પLkuટ yk÷{e
Mkíkn બÃkh
íkçkeÞkík
EÕ{wપ્રિત
÷ બંિ
© સ્પટ Science
: નકળ પ્રિત
બંિધ-¼e
© સ્પ
બંિધ: નકળ પ્રિત
ંિધ© સ્પટyki
: hનકળ
yËrðÞkík
fu
yu
f
[ki
Ú
kkE
ELkk{
yfu
÷
u
Sík
zk÷U
nI
.
Ëw
r
LkÞk
fu
Mkçk
Mku
÷kÞfu
íkkÍe{
MkkÞÂLxMx,
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
xeðexe
fu ¾kr÷f,
ykr¾h
ÞnwટË:e નકળ
ne íkku પ્રિત
Úku! બંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
© સ્પટ rh÷u
: નકળ
પ્રિત
બંિધ- ©ykÕçkxo
સ્પટ : ykELMxkELk,
નકળ પ્રિતબંિધ© સ્પ
fw÷ 500 Mku ßÞkËk MkkÞLMke W÷w{ fu ELkk{ SíkLkuðk÷kU {U rMkVo ykih rMkVo Ëku {wMk÷{kLk
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
nI. ({wÂM÷{ ðuçMkkExTMk Ãkh 2009 fe yuf W{Ëk íkfheh Mku rsMku çkhkfk çkuLf fu rfMke sLkkçk
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
nVeÍ {kunB{Ëfu Lkk{ Mku þkÞu rfÞk økÞk ni, n{ fwA EõíkuçkkMk appendix Þk Í{e{u fu íkkih Ãkh
© SPRAT
: DO
- © SPRAT
- ©LkSPRAT
NOT
COPYfe- Mku
©nSPRAT
DO fe
NOT COPY
Lkõ÷
fhNOT
hnu COPY
nI. çkhkfk
çkuLf Mku: {wDO
fheoNOT
h feCOPY
íkunfef
nku Mkfe: DO
÷urfLk
{ðkË
ík ykih: Yn
© સ્પટ n{
: નકળ
પ્રિતબíkMkËef
ંિધ- ©fhíku
સ્પટnI): નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
fwr÷ÞíkLk
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

n{khe yÃkLke çkMíke fk nk÷

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

yøk÷u
{hn÷u
Ãkh n{: yÃkLku
yíkhkV
Uøku yÃkLku: DO
ÃkzkuNOT
Mk {U COPY
n{ òÞÍk
÷Uøku. yÃkLku
© SPRAT : DO NOT
COPY
- © SPRAT
DO NOT
COPY{U- Ëu©¾SPRAT
- © SPRAT
: DO NOT COPY
fwçko ðપ્રિત
sðkhબંિધfk {wn©kMku
kk fhU
øku ykÃkfe
rLkx {w©
Õfસ્પ
nkuટMkfíkk
ni,પ્રિત
ykÃkfe
rhÞkMkík
yki
ykÃkfkપ્રિતબંિ
© સ્પટ ne
: નકળ
સ્પçટ
: નકળ
પ્રિતÞwબંિધ: નકળ
બંિધ© સ્પ
ટ h: નકળ

þnu: hDOÞkNOT
ykÃkfk
økktð- .©EMfku
ykÃk: DO
yÃkLkk
rLkx {kLk
© SPRAT
COPY
SPRAT
NOTÞwCOPY
- ©÷eSÞu
SPRAT. : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

Lkðwt NOT
«¼kík COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT
n{khk
nk÷NOT
- 39COPY
© SPRAT : DO
: DO
© સ્પટ : નકળ
© સ્પ
નકળ .પ્રિત
બંિધપ્રિતબંિધનકળ {wપ્રિત
ykihપ્રિત
f÷{બંિધð fkøkÍ
÷u ટfu :r÷¾eÞu
r÷¾eÞu
WMk ©
Þwrસ્પ
Lkxટfe: નકળ
fw÷ ykçkkËe
rfíkLke©ni સ્પ
ykiટh:WMk{U
ÂM÷{બંિ

rVMkË
rfíkLkk
rVhSPRAT
Lkk{ :r÷¾eÞu
WMkCOPY
ÞwrLkx- ©fu SPRAT
çkuníkheLk
5 NOT
fku÷uS
Mk fu,- ©
5 çku
níkheLk: DO
MfwÕNOT
Mk fu,COPY
© SPRAT : DO
NOT
COPYni-. ©
DO NOT
: DO
COPY
SPRAT
nMÃkíkk÷kU
, ÷kEçkú
uheMk
hn fuપ્રિત
ðnktબંિધfu snkt© fk
ykÃkપ્રિત
yÃkLku
çkå[kU©fuસ્પr÷Þu
yÃkLku પ્રિત
ykÃkfuબંિ
© સ્પટ : નકળ
પ્રિતબfu
ંિધ© સ્પ
ટ :ðøki
નકળ
સ્પVkÞËk
ટ : નકળ
બંિધટ : નકળ

r÷Þu WXkLkk [knUøku. rVh ykÃk Lkk{ r÷¾U ðnkt fu 5 çkuníkheLk zkufxMko, ðfe÷, [kxozo yufkWLxLxMk
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
ykih ykŠfxuõxMk fu (ykih S [knu íkku fwA ykih þkuçku¼e òuz r÷SÞu.) yçk ykÃk ykçkkËefu

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

ÞwrLkx fu çkuníkheLk Ãkkt[ EËkhu / ÃkuþkðhkLk

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- yt
© øસ્પ
: નકળ પ્રિત
બંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળMke.
પ્રિતબંિ
kúuSટ «kÞ{he
nkE

Lktçkh

fku÷us

nkuÂMÃkx÷

zkufxh

ðfe÷

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT
Mfw÷ : DO NOTMfwCOPY
÷ - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DOyuNOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિત
1 બંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT2COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

3 બંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
© સ્પટ : નકળ પ્રિત

© SPRAT : DO NOT4COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

5
{wÂM÷{
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
rfíkLku
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

{wÂM÷{ %

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

fw÷
{wÂM÷{
íkLkkMkwçk
VeMkË
ykçkkËe
© SPRAT : DO NOT COPY - ©
SPRAT : DO NOT COPYykçkkËe
- © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- Þw©rLkxfe
સ્પટ fw: ÷નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
Table 4- Unit ke Panch Behtareen Idare

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

íkLkkMkwçk Mku rnMkkçk rfSÞu fu yøkh {wMk÷{kLkkU fe ykçkkËe EíkLku VeMkË ni íkku çkuníkheLk zkufxhkut {U

© સ્પટ : નકળ
પ્રિત
બંિધસ્પટ :. નકળ
© સ્પrVMkË,
ટ : નકળ
પ્રિતબંિધસ્પટ : ðøki
નકળ
rfíkLku
rVMkË
nkuLku©[kneÞU
xkuÃk fkuપ્રિત
÷uSMkબંિધ{U EíkLku
nMÃkíkk÷kU
{U EíkLku© rVMkË
hn.પ્રિત
ykihબંિ

© SPRAT : DO
SPRAT
COPY
- ©niSPRAT
DOTable
NOT COPY
rVhNOT
ykÃkCOPY
Ëu¾÷U-fu©õÞk
Mkqhíku: DO
nk÷NOT
Mkk{Lku
ykíke
. ykÃkfe: DO
MknwNOT
֒k fuCOPY
r÷Þu -yu©fSPRAT
Lk{wLkk :n{
© સ્પટ : નકળ
પ્રિતke
બંિધ© સ્પBehtareen
ટ : નકળ પ્રિત
બંિધ{U Ëu©hnuસ્પnIટ. : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
4- Unit
Panch
Idare

¼khík- fu©fkuSPRAT
E ykt:XDO
-ËMkNOT
rÍ÷kUCOPY
fku Aku
z fh
çkkfe: DO
nh NOT
rÍ÷u{COPY
U {wM÷{kLkkU
fe rnMMku
© SPRAT : DO NOT COPY

SPRAT
- © SPRAT
: DOËkhe
NOTÞkCOPY
ËuLk પ્રિત
contributions,
yÃkLku©íkLkkMkw
Mku, yÃkLku
Proportion
ík f{
ni.બંિ
© સ્પટ : નકળ
બંિધ- © સ્પachievements
ટ : નકળ પ્રિતબંિધસ્પટ ç:k નકળ
પ્રિત
બંિધ- © સ્પMku
ટ :çknku
નકળ
પ્રિત
çknkuík ßÞkËk røkhk nwyk ni nk÷ n{khk. Þu nfefík n{ Íwx÷k Lknª Mkfíku.

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
íkk÷e{ academics fk, íkVhen fk n{ Lku nk÷ Ëu¾k. rËVk fk, MkuõÞwrhxe fk õÞk nk÷
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
ni? {wMk÷{kLk {wÕf òu rþfkÞík fhíku hníku nI Zionism Þk MknÞwrLkÞík, Mk÷uçke støkswðkU ykih
© SPRAT : DO
NOT COPY
© SPRAT fk,
: DOWLkfe
NOTrËVkE
COPY íkkfík
- © SPRAT
COPY
- © SPRAT
: DO{U
NOT
Crusaders
fe-òheneÞík
fk õÞk: DO
nk÷NOT
ni? yki
.ykE.Mke.
{w{kr÷f
Mku ACOPY
© સ્પટ : નકળ
બંિધસ્પટ : નકળ
પ્રિત
બંિધ© સ્પnIટ. nrÚkÞkhkU
: નકળ પ્રિત
સ્પટ
: નકળ{wપ્રિત
{w{પ્રિત
kr÷f ðku
nI òu©nrÚkÞkhkU
fu MkçkMku
çkzu
¾heËkh
fu 15બંિધMkçkMku©çkzu
¾heËkh
ÕfkU {Uબંિ

A NOT
{wÂM÷{
kr÷f
nit:: DO
MkWËe
eo, r{©,
Þw.yu.COPY
E. ÞkLke
({w¥knu: ËDO
k NOT
yhçkCOPY
© SPRAT : DO
COPY{w-{©
SPRAT
NOT yhçk,
COPY - ©íkwfSPRAT
: DO NOT
- © SPRAT
y{khkík)ÃkkrfMíkkLk
yki
h
fw
ð
i
í
k.
yki
h
Ëw
M
khe
íkhV
15
MkçkMku
ßÞkËk
nrÚkÞkh
çku
[
Lku
ð
k÷u
{w
Õ
fkU {Uબંિ
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિત
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

40: -n{khk
nk÷COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT
Lkðwt: «¼kík
© SPRAT
DO NOT
DO NOT COPY
© સ્પટ yu
: નકળ
બંિધસ્પટnI: .નકળ
© સ્પ
ટ : નકળ
© સ્પ
: નકળ Ãkh
પ્રિતબંિ
f¼e પ્રિત
{wÂM÷{
{wÕf©Lknª
ËwMkhuપ્રિત
÷VÍkuબંિધU {uU n{
nrÚkÞkh
íkfપ્રિત
yÃkLkuબંિધËw~{LkkU
Mku ટ¾heËLku

{sçkw
h NOT
nku økyu
nI! - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© SPRAT
: DO
COPY
f¼eબંિધn{ Ëu©
íku Úkuસ્પ. ટËkíkk
Úku. ðપ્રિત
íkwEÍTબÍ
w {Lk ©
íkþyku
íkwrÍÕ÷w
{Lkબંિધíkþyku©. સ્પ
{kLkLku
AU બંિ
© સ્પટ : નકળ પ્રિત
: નકળ
ંિધસ્પટ,:ðનકળ
પ્રિત
ટ : ðk÷u
નકળÃkwપ્રિત
fu õÞkU yçk Þu EÍTÍík n{khu rnMMku {U Lknª hne? yçk n{ ÷uíku nit, Ëuíku Lknª. n{ f¼e çkkEMku

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
hun{ík Úku ykih yçk çkkEMku hn{ çkLk økyu nI. íkku Humiliation Þk çkuEÍTÍíke yçk n{khk rnMMkk
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

çkLk fh hun økE ni. íkÍ÷e÷, YMðkE, çkhçkkËe yçk Þu n{khk LkMkeçk çkLk fh hun økyu nI.

© SPRAT : DO NOT
- © SPRAT
NOT fneÞu
COPY {w

rfMkeCOPY
ysLkçke
þnuh{U: DO
ÃknkUNOT
[eÞu COPY
ykih xu- õ©MkeSPRAT
÷ufh :zÙDO
kEðhMku
Íu SPRAT
þnuh ½w:{DO
kykuNOT
. COPY
© સ્પટ þnu
: નકળ
પ્રિત
સ્પટ : નકળ
પ્રિત
બંિધસ્પટ
બંિધપ્રિતબંિ
h ¼h
½w{બંિધr÷SÞu©. ykÃkfku
¾wË çk¾w
Ë Ãkíkk
[÷©òÞu
økk: {wનકળ
ÂM÷{પ્રિત
çkÂMíkÞkU
fk.©fiસ્પ
Mku?ટíkt:øનકળ
k øk÷eÞkU

© SPRAT
DO
- ©MkuSPRAT
DO NOT
COPYMku-, ©
: DO
NOTnwCOPY
© SPRAT
NOT COPY
Mku,: ¾w
÷eNOT
¾w÷eCOPY
Lkkr÷ÞkU
, Lke{ :çkhnLkk
çkå[kU
ÍkuSPRAT
h Íkuh Mku
çksíke
E BÞwr-Íf
Mku, Úkzo : DO
õ÷kMk

MxMko બMku
, øktË©
e øk÷eÞkU
Mku, çkuપ્રિત
íkíkeoçkeબંિધMku Ãkkfo©rfÞu
u rhõþk
ykiબhંિધMkkEf÷kU
© સ્પટ rVÕ{
: નકળÃkkuપ્રિત
ંિધસ્પટ : નકળ
સ્પટnw: y
નકળ
પ્રિત
© સ્પMku
ટ ,: r{{Lkkíke
નકળ પ્રિતબંિ

çkfheÞku
t Mku, þku
h þhkçku
Mku, ÍøkzkU
Mku,NOT
ÍøkzkU
fe ykðkÍkU
Mku, çku
ntøkk{e
, çkuíkíkeo
çkeSPRAT
Mku, çkËLkÍT
e COPY
© SPRAT
: DO NOT
COPY
- © SPRAT
: DO
COPY
- © SPRAT
: DO
NOTMkuCOPY

: DO{NOT
Mku.. økÍo rçkLkk ÃkwAu ykÃkfku Ãkíkk [÷ òÞuøkk fu V÷kt ykih V÷kt {wÂM÷{ çkMíke Úke.
EMfu E÷kðk þnuh fe Ãkkt[ ¾wçkMkwhík, fheLkuMku çkLkkE nwE çkMíkeÞkut fk òÞÍk r÷SÞu,
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
snkt {fkLk çkze íkíkeoçkMku çkkfkÞËk íkhefu Mku çkLkkÞu økyu nI. ¾wçkMkwhík {fkLk, Mk^VkV MkzfU, W{Ëk
© સ્પટ Ãkkfo
: નકળ
પ્રિત
ંિધ-fe©nwસ્પ
: નકળ, પ્રિત
© સ્પટ : WLk{U
નકળ પ્રિત
સ્પટ :LkÍh
નકળLknª
પ્રિતબંિ
, fheLku
Mku બÃkkfo
EટøkkzeÞkt
S¼hબંિધfu nrhÞk÷e..
fkuE {wબંિધÂM÷{ ©çkMíke
© SPRAT
: DO
COPYËw-¬
©u {w
SPRAT
DO NOT
- ©ËUSPRAT
DO NOT
© SPRAT
NOT COPY
ykyu
øke.NOT
nkt E¬u
ÂM÷{ :{fkLk
ÍYhCOPY
r˾kE
øku, òu :yçk
ðnkt MkuCOPY
Äehu-Äehu
¾k÷e :nkuDO
íku ò
nI. પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
© સ્પટ hnu
: નકળ
ËwrLkÞk
{U -yu©fSPRAT
¼e {wÕ:fDOyçk
yiCOPY
Mkk Lknª
snkt {w: ÂDO
M÷{NOT
yfr÷Þík{U
÷urfLk: DO
WLkfe
© SPRAT : DO NOT
COPY
NOT
- ©niSPRAT
COPY - ©nkU
SPRAT
NOT COPY
yk{ËLke
ðnkt
fe
yfMkrhÞík
Mku
çku
n
íkh
nku
.
(ÞkLke
WLkfe
®ÍËøke,
WLkfe
¾w
þ
nk÷e
WMk
{w
Õ
f
fe
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
yfMkheÞík Mku çkuníkh nku) rMkðkÞ swLkwçke yr£fkfu. økkuÞk yuf fu rMkðk rfMke {wÕf fu {wÂM÷{
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
yfr÷Þík ðnkt fe yfMkrhÞík Mku çkuníkh ®ÍËøke Lknª rçkíkk hnu nI. ÷urfLk Þu Lk Mkku[U fu nh {wÕf{U
© સ્પટ yfr÷ÞíkkU
: નકળ પ્રિત
© સ્પnku
ટíkk
: નકળ
બંિધટ L:k,નકળ
બંિધટ : નકળ પ્રિત
fk બંિધÞne nk÷
ni. ¾wપ્રિત
Ë n{khu
{wÕf©{Uસ્પsi
rþ¾,પ્રિત
ÃkkhMke
ðøkih©nસ્પyfMkrhÞík
Mku બંિ
© SPRAT
DO ®ÍËøke
NOT COPY
SPRAT
NOT {ku
COPY
- © SPRAT
: DO
NOT COPY
SPRAT
: DO NOT COPY
çkun: íkh
økwÍkh- ©rçkíkk
hnu :nIDO
. VeS,
rhþeÞMk,
rfLkeÞk,
{k÷ËeðÍ
ðnkt- ©
fu rnLËw
yfr÷Þík
fu yfMkrhÞík
níkh
rçkíkk બhne
ni.©økheçke
Mk÷{kLkkU
fkબંિધ¾kMkk,©WLkfe
nku બંિ
© સ્પટ ðnkt
: નકળ
પ્રિતબંિધ-Mku©çkuસ્પ
ટ :®ÍËøke
નકળ પ્રિત
ંિધસ્પટ : {w
નકળ
પ્રિત
સ્પટ :rfM{ík
નકળ પ્રિત
fh
hu
n
økE
ni
.
rnLËw
M
íkkLk
ne
{U
Lknª
çkÕfu
[eLk{U
Ëu
¾
eÞu
ðnkt
fu
{w
Â
M÷{
yfr÷Þík
ðnkt
fu
yðMkík
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
Mku ßÞkËk
hçkíkfe
rçkíkk બhne
ðõík ¾íkhk
© સ્પટ ykçkkËe
: નકળ પ્રિત
બંિધ-økw©
સ્પટ :®sËøke
નકળ પ્રિત
ંિધ-ni.©n{u
સ્પt ટnh: નકળ
પ્રિતબ÷økk
ંિધ-nku©íkkસ્પniટ yfMkrhÞík
: નકળ પ્રિતબંિ
Mku. n{U nh {wÕf {U WLk ¾íkhkík fk Mkk{Lkk fhLkk Ãkz hnk ni, õÞwt fu fnª n{ Lku ÷ççkif fnk ni
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
økheçkefku, {wVr÷Mke fku. fnª n{Lku Þu {kLk r÷Þk ni fu EM÷k{ ykih økrhçke yufne rMk¬u fu Ëku Ãkun÷w
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
nI. fnª n{Lku {kLk r÷Þk ni fu {wM÷{kLk ykih Ëw¾, Þu ÷krÍ{ ð {÷Íw{ nI. fnª n{Lku Þu {kLk r÷Þk
© SPRAT
NOT sÒkík’fu
COPY - ©
: DOykhÍe
NOT COPY
- © SPRAT
: DOËwrNOT
- © SPRAT
NOT COPY
ni fu: DO
‘yçkËe
nwMSPRAT
kw÷ fu r÷Þu
‘snÒk{’
ÞkLke EMk
LkÞk COPY
fku snÒk{
çkLkk fh: DO
SLkk
© સ્પટ ÍYhe
: નકળniપ્રિત
બંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
.
ðhLkk
õÞk- ðsn
ni fu: ðne
íkwVkLk,
ðne- ©
Mki÷SPRAT
kçk, ðne
{k{w
÷e COPY
íkçkkne- ©
òu SPRAT
y{urhfk
ykiNOT
h COPY
© SPRAT : DO NOT
COPY
© SPRAT
DO NOT
COPY
: DO
NOT
: DO
òÃkkLk{U
xkEVw
L
k
Þk
xku
h
Lku
z
ku
çkLkfh
ykíke
ni
,
ELzku
L
ku
r
þÞk,
ÃkkrfMíkkLk
yki
h
çkt
ø
k÷kËu
þ
{U
ðku
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
¾íkhLkkf MkkEõ÷kuLk çkLk fh ¾wçk íkçkkne ÷kíke ni? ðnkt Ãkh fkuE 8, 10, 20, 50 ÷kuøk {híku nI íkku
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
{wÂM÷{ {w{kr÷f {U, Þk rnLËwMíkkLk siMku økheçk {wÕf {U nÍkhkU çkÕfu f¼e f¼e ÷k¾kU fe íkkËkË {U
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
÷kuøk {híku nI.
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

Lkðwt NOT
«¼kík COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT
n{khk
nk÷NOT
- 41COPY
© SPRAT : DO
: DO
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબy¼e
ંિધ- Ëu©¾સ્પ
પ્રિતબંિધબંિધ-÷ku
©øસ્પ
પ્રિત
eÞuટfu: fiનકળ
Mku ÃkkrfMíkkLk
fu Mki÷©kçkસ્પ{Uટ :Ëkuનકળ
nÍkhપ્રિત
Mku ÍkEË
k Vkiટík: નકળ
nwyu yki
h Ëkuબંિ

fhkuzNOT
fu fheçk
fheçk :30
çkå[u- ©nI SPRAT
òu çku Mkhku
fu yk÷{
{U rçk¾hu
yu nI.COPY
© SPRAT : DO
COPYçku- ½©h.SPRAT
DO÷k¾
NOTíkku
COPY
: DOMkk{kLke
NOT COPY
- © SPRAT
: DOnwNOT
ykihપ્રિત
yçk બòLku
rçk{kheÞku
U Vkiík nkU
ku. ટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
© સ્પટ : નકળ
ંિધ-{ÍeË
© સ્પrfíkLku
ટ : નકળ
પ્રિત{બંિધ©øસ્પ
õÞkU yiMkk nkuíkk ni fu Í÷Í÷u {U EhkLk, ELzkuLkurþÞk, {hkfþ Þk f~{eh{U nÍkhkU ÷kuøk

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
{híku nit íkku òÃkkLk, ®MkøkkÃkkuh, nkUøkfkUøk, Þnkt Ãkh çknkuík f{ ÷kuøk {híku nIi? 2004 fe MkwLkk{e {U
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

yurþÞk fu fkuE ZkE ÷k¾ ÷kuøk Vkiík nwyu. çkunÁ÷fkrn÷ ð ykiõÞkLkwMk {U Þne MkwLkk{e çknkuík f{

© SPRAT : DO
NOTfhíke
COPYni-.©õÞkU
SPRAT
NOTÃkuCOPY
SPRAT
COPY
- ©sSPRAT
: DO NOT
LkwõþkLk
? õÞkU: DO
fu ðnkt
þøke -ðku©‹Lkøk
fhLku: DO
fe xuNOT
fLkku÷
kuS {ki
wË ni. Í÷Í÷u
¼e,COPY
© સ્પટ : નકળ
પ્રિત
© સ્પ
: નકળ પ્રિત
ંિધ- © સ્પ
નકળ
પ્રિતfhíku
બંિધ-nI©ELMkkLkkU
સ્પટ : નકળ
પ્રિત
íkwVkLk
¼e,બંિધMki÷kçk
¼eટ rVíkhík
fu Þu બ{MkkEçk
¼e,ટ :õÞkU
íkVhef
{U? õÞkU
Þuબંિ

© SPRAT : DO
NOT COPY
- ©hSPRAT
COPYíkçkkne
- © SPRAT
: DO
NOTnI.COPY
{wMk÷{kLkkU
fku çkíkki
u ¾kMk :[wDO
LkíkuNOT
nI yÃkLke
r˾kLku
fu NOT
r÷Þu?COPY
õÞkU -fu©{wSPRAT
Mk÷{kLk: DO
økheçk

{wMk÷{kLk
rÃkAzu ©
nI.સ્પ
{wટMk÷{kLk
LkªË©Mkkuસ્પhnu
. પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
© સ્પટ : નકળ
પ્રિતબંિધ: નકળøkV÷ík
પ્રિતબfe
ંિધટ :nIનકળ

÷urfLk- Xef
siMku n{
Þu NOT
nwYVCOPY
r÷¾ -hnu
nI, ÃkkrfMíkkLk
r¢fuCOPY
x fk ELøk÷u
Lz {U :yuDO
f NOT
LkLøkkCOPY
© SPRAT : DO NOT COPY
© SPRAT
: DO
© SPRAT
: DO NOT
- © SPRAT
rhïík Þk {u[ rV®õMkøk fk MfuLz÷ Mkk{Lku ykÞk ni, ykih Mkkhu f{uLxuxh ¾w÷u yk{ Þu fun hnu nI fu Þu
íkku ÃkkrfMíkkLk fu fÕ[h fk yuf yxwx rnMMkk ni. ÃkkrfMíkkLk fk fÕ[h? fnª Þu {wÂM÷{ íkunÍeçkíkku
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
Lknª fun hnu nI? EÍkVk: y¼e n{Lku Þu çkkçk yurzx ¼e Lknª rfÞk Úkk fu Ëku ykih ËËoLkkf ¾çkhU
© સ્પટ : નકળ
પ્રિતબંિધનકળ
પ્રિતબંિધ© સ્પટ{U: ÷økkE
નકળ પ્રિત
બંિધ© સ્પ
ટ : નકળ
ÃkkrfMíkkLk
Mku ykE© nIસ્પ: ટfu :ðnkt
rVÕMíkeLk
fe íkhVËkhe
økE yu
f rþÞk
yVhkË
fe huપ્રિત
÷e Ãkhબંિ
© SPRAT : DO
NOTÃkMkt
COPY
: DOfhNOT
NOTzk÷u
COPY
DO NOT
fwMkwh ÷ku: øDO
k {kh
yki-h©MkUSPRAT
fzkU fku : ;{e
fhCOPY
Ëunþík
ËkutLku -¾w©ËSPRAT
fþ n{÷u
fu fkuCOPY
E 76- ©çkuSPRAT
rËÞk.
Þu Mkçk
{wMk÷{kLk
{rnLkk
h{ÍkLk
Úkk ‘hunપ્રિત
{íkkU’બંિધfk. rÃkA÷u
Ëku-બંિ
© સ્પટ : નકળ
પ્રિત
બંિધ© સ્પટ Úku
: .નકળ
પ્રિત
બંિધ-fk©[÷
સ્પhnk
ટ : નકળ
© સ્પne
ટ :nVíku
નકળðnkt
પ્રિત
íkeLk
rþÞk
{s{w
y
ku
t
Ãkh
EMke
íkhn
fu
n{÷kU
{U
fku
E
Ãkå[eMk
çku
f
w
M
kw
h
÷ku
ø
k
{khu
økyu
yki
h
MkU
f
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOTzkUCOPY
;{e. ÞkË hr¾Þu fu Xef WMk ðõík ðnkt ÷k¾kU ÷kuøk Mki÷kçk fe ÍË {U çku[khe fu yk÷{{U yk÷{e
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
{ËË Ãkh S hnu nit. yøkh ¾wËk fk fnh yuf Mkå[kE ni íkku ðku EMk ðõík ÃkkrfMíkkLk fu þnuheÞkU Ãkh
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
ÍçkhËMík Ãkz hnk nuu, ykih ¾wË {wMk÷{kLkkUu ne fu nkÚkkU!
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબíkku
ંિધસ્પટn{u

નકળ
ંિધ-n{
© સ્પ
: નકળ
બંિધસ્પટ : þnu
નકળ
પ્રિતબંિ
õÞk©n{
k yiMપ્રિત
ku Úku? બõÞk
ne ટLknª
Úku ðkuપ્રિત
rsLnkU
Lku yuf© nÍkh
h ykçkkË
© SPRAT : DO
COPY
SPRAT
NOTçkkøkkík
COPY -ð©÷kEçkú
SPRAT
: DO˪?
NOT
- ©økwSPRAT
: DOrsLnkU
NOTLkuCOPY
rfÞuNOT
? rsLnkU
Lku Ëw- r©
LkÞk
fku çku:nDO
íkheLk
urhÞkt
íkku COPY
õÞk ðku
LkunøkkhÚku
ËwrLkÞkfku
ykhk{
ð ykMkkEþ
{wniÞkબંિધrfÞu? W÷w
{ ટfu :Þuનકળ
¾ÍkLku
rËÞuબંિધ? õÞk ©
ðkuસ્પ
Mkçk
f {wMk÷{kLk
© સ્પટ : નકળ
પ્રિતÞuબંિધ© સ્પ
ટ : નકળ પ્રિત
© સ્પ
પ્રિત
ટ :Lkuનકળ
પ્રિતબંિ
Lknª
Úku
rsLnku
L
ku
fi
M
khku
fMkhk
Ãkh
fkçkw
ÃkkÞk?
WLfu
¾ÍkLkkU
Ãkh
nw
f
w
{
ík
fe?
õÞk
ðku
Lku
f
÷ku
ø
k
Lknª
Úku?COPY
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT
õÞkપ્રિત
íkks {n÷,
çk ટr{Lkkh,
r{Lkkh,
÷સ્પ
økwટtçkË,
rLkþkík-ð-þk÷e{kh
n{બંિ
© સ્પટ : નકળ
બંિધ- fw
©íkwસ્પ
: નકળ[kh
પ્રિત
બંિધ-økku©
: નકળ
પ્રિતબંિધ- ©çkLkkLku
સ્પટ : ðk÷kU
નકળ Ãkh
પ્રિત
þ‹{Ëk nI? õÞk n{ WLnU yÃkLku çkkÃk-ËkËk Lknª {kLkíku? ßÞkËn fÞkMk EMfk ni fu yçk n{ EMk
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
÷kÞf hnu ne Lknª fu ðku n{U yÃkLkk ðkrhMk {kLkU! þkÞhu {þhef Lku Vh{kÞk Úkk: (þu’h:)
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
íkwBnU ykçkk Mku yÃkLku fkuE rLkMçkík nku Lknª Mkfíke
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT
- © SPRAT
: DO NOT
fu íkw{: DO
økwVNOT
íkkh, COPY
ðku rfhËkh,
íkw{ Mkkrçkík,
ðku MkiCOPY
Þkhn- © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

òu ÷ku-ø©
k ykÃk
Mku :ÞuDOfunNOT
íku nICOPY
fu økheçke
{wMk÷{kLk
þkLkCOPY
ni, {w- V©r÷Mke
yki:hDO
Ëw:¾
LkufCOPY
© SPRAT : DO NOT COPY
SPRAT
- © SPRAT
: DOfeNOT
SPRAT
NOT
{wMk÷{kLk
fe Ãkun©
[kLk
ni,: Lkનકળ
MkwLkeÞu
ykÃkબંિધWLnU,©Lkસ્પ{kLkeÞu
WLkfeપ્રિત
çkkík.બંિધWLk{U©Mkuસ્પfE
ðku ÷ku
øk nIબંિ
© સ્પટ : નકળ
પ્રિતબંિધસ્પટ
પ્રિત
ટ : નકળ
ટ : íkku
નકળ
પ્રિત
rsLkfu LkMkeçk{U, rsLkfe Mk÷kneÞíkkU {U Þu þkr{÷ ne Lknª fu ðku EMk Mku çkuníkh ®ÍËøke rçkíkk MkfU.
¾èu ytøkwh ðk÷k rfMMkk nu Þu. WLk{UMku fE nI yiMku òu ykÃk fku {Lkk fhíku nI ®ÍËøkeÞkU fe ykMkkEþkU
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
fku nkrMk÷ fhLku Mku ÷urfLk ¾wË Akuxe-Akuxe ykMkkEþkU Ãkh rçkf òíku nI. Akuxu Akuxu-rMk÷u fu r÷Þu ðku

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

42: -n{khk
nk÷COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT
Lkðwt: «¼kík
© SPRAT
DO NOT
DO NOT COPY
© સ્પટ yÃkLku
: નકળÍ{ehfku
પ્રિતબંિધંિધ-òu©Þuસ્પ
ટ : નકળ
બંિધ© સ્પniટ {w: Vનકળ
çku[ Ëu©íku સ્પ
nI.ટLk: Mkwનકળ
LkeÞu પ્રિત
WLkfe બçkkík
fníku
nI fu {wપ્રિત
Mk÷{kLk
fe þkLk
r÷Mkeપ્રિત
ð બંિ

økheçke,
{sçkwCOPY
he, sw-Õ©
{ SPRAT
MknLkk,: fí÷
nkuLkk,COPY
Eßsík
çkhçkkË
Lk {kLkeÞu
ELkfe: DO
çkkík.
© SPRAT
: DO NOT
DO NOT
- © fku
SPRAT
: DOfhðkLkk.
NOT COPY
- © SPRAT
NOT COPY
h rMkVo
EMkr÷Þu
fu ટn{
fun hnu
nI. બõÞk
Lknª
¾íku fuપ્રિત
yk{બંિધ{wMk÷{kLk
© સ્પટ yki
: નકળ
પ્રિત
બંિધ-Lknª
© સ્પ
: નકળ
પ્રિત
ંિધ-ykÃk
© સ્પ
ટ : Ëuનકળ
© સ્પÏðkrnþ
ટ : નકળðne
પ્રિતબંિ

h¾íkk ni òu fkuE ËwMkhk yk{ ELMkkLk h¾íkk ni? {wMk÷{kLk ¼e ¾wþ hunLkk [kníkk ni? Eßsík fe
®sËøke rçkíkkLkk [kníkk ni? íknVVwÍ Mku SLkk [kníkk ni? {wMk÷{kLk ¼e nMkLkk [kníkk ni?
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
{wMk÷{kLk ¾u÷Lkk [kníkk ni? íkku Ëur¾Þu òfu {u÷kU ykih s÷MkkU{U, WMkkuO{U fÔðk÷eÞkU {U, þkËeÞkU {U,
© SPRAT
: DO
© SPRAT
NOT COPY
SPRAT
: DO NOT
- ©þku
SPRAT
: DOnINOT
rMkLku
{k NOT
rÚkÞuxCOPY
hkU {U. - õÞkU
òíku nI: DO
{wMk÷{kLk
ðnkt-?©õÞkU
{wMk÷{kLk
WMko COPY
{U òfh
h {[kíku
? COPY
© સ્પટ ht
: øનકળ
ટ : {ku
નકળ
© સ્પ{ki
ટf:u નકળ
© સ્પ
પ્રિતબંિ
kerLkÞktપ્રિત
rçk¾uબંિધhíku nI©
? સ્પ
çkÕfu
nho{પ્રિત
siMkuબંિધËw¾¼hu
Ãkh ¼eપ્રિત
fEબંિધ{wfk{kík
Ãkhટ :{wનકળ
Mk÷{kLk
© SPRAT
: DO NOT
SPRAT : nI
DO
NOTfu COPY
SPRAT
: DO NOT
©¼SPRAT
: DOnINOT
yLkòLke
¾wþCOPY
efk sw÷- wM©k rLkfk÷íku
. õÞkU
¾wrþÞkt- ©WLnU
¼e [kneÞU
. ¾wþCOPY
eÞkU fu-ðku
e {wík÷kþe
. COPY
{økh
fi
M
ke?
øk÷e
fw
[
kU
{U
,
Aku
x
u
Mku
íkt
ø
k
{i
Ë
kLkkU
{U
,
økt
Ë
økeÞkU
fu
çke[.
yøkh
¾w
r
þÞkt
n{U
[kneÞU
íkku
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
rVh: DO
õÞkUNOT
LknªCOPY
çkLkkíku- ©
n{SPRAT
W{Ëk: Ãkkfo
õÞkUCOPY
Lknª -n{khu
LkMkeçk: DO
{U Íu
hu Mk{t
Ëh -økki©íkkSPRAT
çkkS,: DO
nðkE
© SPRAT
DO ?NOT
© SPRAT
NOT
COPY
NOT COPY
A÷ktøkut, çkLkS st®Ãkøk, Ãkihk ø÷kE®zøk? rfMkLku {Lkk rfÞk ni n{U? ELMkkLk W{w{Lk WLne [eòut fku
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
{Lkk fhíku nI rsLnU ðku nkrMk÷ Lknª fh Ãkkíku. ykih nkrMk÷ EMk r÷Þu Lknª fh Ãkkíku õÞkU fu nkrMk÷
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
fhLku fu r÷Þu ðku {unLkík, ðku {LMkwçkkut Ãkh y{÷ Lknª fh Ãkkíku òu ÍYhe nI WLkfku nkrMk÷ fhLku fu
© સ્પટ r÷Þu
: નકળ
. પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

sLkkçk
nB{Ë
feબંિધíkfheh
© સ્પટ : નકળ પ્રિત
બંિધ-{nkríkh
© સ્પટ : {ku
નકળ
પ્રિત
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

{wMk÷{kLkkU
feSPRAT
Þu nk÷íku
ÍkhNOT
fk COPY
çkÞkLk- ©
ykÃkfku
ÍçkkLkCOPY
Mku røkhkt
økwÍhk: DO
nkuøkk.
© SPRAT : DO NOT
COPY - ©
: DO
SPRATn{khe
: DO NOT
- © SPRAT
NOT COPY
ykÃkfku© EMk
r÷Þu Aku
xe ÷øke
øke.સ્પíkku
n{ nðk÷k
òટ hnu
nI WMk
© સ્પટ n{khe
: નકળ ðfyík
પ્રિતબંિધસ્પટ fu: નકળ
પ્રિત
બંિધ-nku©
ટ : ykEÞu
નકળ પ્રિત
બંિધ- Ëu
©Lkuસ્પ
: નકળ
પ્રિતબંિ

{wÂM÷{ þÂÏMkÞík fk rsMfe nirMkÞík ykÃkfu ykih n{khu ËkuLkku fu LkÍrËf çkkðfkh ni. zkp.{nkríkh
{kunB{Ë, {÷urþÞkfu Mkkrçkf ðÍehu ykÍ{ ykih yk÷{u EM÷k{ fu yuf siÞË Mfku÷h, ykr÷{ ð
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
hunLkw{k nI. ðku õÞk funíku nit? n{ yÃkLku Þu røkhkt rÍ¢fku fwA ne Ëuh {U ík{k{ fhLku ðk÷u nI. ÷urfLk
© SPRAT
DO NOT
COPY -zkp©
SPRAT : {ku
DOnB{Ë
NOT COPY
© SPRAT
- © çkíkkÞk
SPRAT :fuDO
NOT COPY
¾wË: khk
Þu f÷{kík
.{nkríkh
fu ÃkZ - r÷SÞu
. zkp:.DO
{kuNOT
nB{ËCOPY
Lku n{U
sçk
© સ્પટ ELzrMxÙ
: નકળ Þ
પ્રિત
ટ : નકળELf÷kçk
પ્રિતબંિધ: નકળ WMkMku
પ્રિતÃkw
બંિધ© સ્પ
: નકળ
÷ huðબંિધkuÕÞwþLk©Þkસ્પMkLkyíke
ykÞk©íkkuસ્પ{wટMk÷{kLk
he íkhn
çku¾ટçkh
hnu. પ્રિત
ðku બંિ
WLnU
AkuzNOT
fh COPY
ykøku çkZ
òu :fkVe
nË íkf
ðsn- ©çkLkk
n{khe
ÃkMíknk÷e
fk. ðku
níku nI fu: DO
n{khu
© SPRAT
: DO
- © økÞk
SPRAT
DO NOT
COPY
SPRAT
: DO
NOT COPY
- ©fuSPRAT
NOT COPY
fE
f{Mk{Í
h¾Lku
ð
k÷u
W÷u
{
k
Lku
Víkðu
fku
yu
f
nrÚkÞkh
çkLkk
rËÞk
n{U
rÃkAu
h¾Lku
f
k,
yki
h
yfMkh
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
WMfk øk÷ík EMík{k÷ WLnkULku rfÞk. rsMkfe ðsn Mku {wMk÷{kLkkU fe íkh¬e Yf økE. çkÕfu Þu¼e fu
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
Äehu Äehu {wMk÷{kLk íkh¬e ne fu r¾÷kV nkuøkyu. íkçkËe÷ene fu r¾÷kV nku økyu. Resistant to
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
change Þnkt íkf fu Víkðk rËÞk òLku ÷økk {k{w÷e {k{w÷e r[òut fu r¾÷kV.
© SPRAT : DO NOT
: DO
COPY
- © SPRAT
© SPRAT
: DO
NOT COPY
õÞkCOPY
ykÃk -ni©
hkLkSPRAT
Lknª nkU
økuu ÞuNOT
òLkfh
fu rçks÷e
(E÷u: fDO
rxÙMNOT
kexe)COPY
íkf fu -r¾÷kV
Víkðk
rËÞk
© સ્પટ økÞk
: નકળ
બંિધ- © સ્પ
ટ : નકળ
પ્રિત
બંિધ© સ્પfhkh
ટ : નકળ
બંિધનકળMkk÷
પ્રિતબંિ
Úkk પ્રિત
ykih rçks÷efk
{ÂMsËkU
{U EMíku
{k÷
LkkòÞÍ
rËÞk પ્રિત
økÞk Úkk!
[wLkkt©[સ્પ
u fkuટE: íkeMk
íkf: {MkkrsË
rçks÷e
ykE
sçkNOT
fu ELkfu
rçks÷e
Lku NOT
Lkqh rçk¾u
h hϾk
Úkk! : DO NOT COPY
© SPRAT
DO NOT {U
COPY
- © Lknª
SPRAT
: DO
COPYyíkhkV
- © SPRAT
: DO
COPY
- © SPRAT
rVh
õÞk
ysçk
fu
yk{
íkki
h
Ãkh
{w
Â
M÷{
{w
{
kr÷f
{U
økheçke,
rçks÷e
h બંિ
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પfe
ટ :f{e
નકળyki
પ્રિત
ELxhLkux fk f{ EMíku{k÷ Mk¼e EõíkuMkkËe f{ÍkurhÞkt r˾kE Ëuíke nI. fwA MkVnkík Ãkn÷u rËÞu
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
økyu xuçk÷ ykih økúkV {U rçks÷e ykih ELxhLkux fk EMíku{k÷ r˾kÞk økÞk ni. MkWËe yhçk siMku
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

Lkðwt NOT
«¼kík COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT
n{khk
nk÷NOT
- 43COPY
© SPRAT : DO
: DO
© સ્પટ : નકળ
સ્પAku
ટ :zનકળ
પ્રિત
બંિધ© સ્પટ{w{
: નકળ
પ્રિતબંિધ© સ્પ
: નકળ
[tË પ્રિત
yuf {wબંિધ{kr÷f©fku
fh çkkfe
Mkkhu
{wÂM÷{
kr÷f r{÷fh
¼e yfu
÷u ટy{u
rhfk પ્રિત
rsíkLkeબંિ

rçks÷e
h ELxhLku
x EMíku:{DO
k÷ NOT
Lknª fh
Ãkkíku-.© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© SPRAT : DO
NOTyki
COPY
- © SPRAT
COPY
A Ëuh©zkpસ્પ
.{nkríkh
{kunપ્રિત
B{Ë બfe
íkfheh
Mkuટnx
fu n{Uપ્રિત
ÞkË yk
hnk©niસ્પ
fu ટçk[ÃkLk
n{ Lkuબંિ
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબfwંિધટ : નકળ
ંિધ© સ્પ
: નકળ
બંિધ: નકળMkuપ્રિત

{wrg÷V [eòut fu çkkhu {U MkwLkk fu V÷kt ykih V÷kt [es fu r¾÷kV Víkðk ni. Þu EMíku{k÷ Lknª fe ò
Mkfíke. ykih sçk¼e n{Lku EMíku{k÷ rfÞk WLnU íkku yuf Ëçku Ëçku yunMkkMku økwLkkn fu MkkÚk EMíku{k÷
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
rfÞk, Ïðkn ðku VkuxkuøkúkVe nku, Ïðkn rMkLku{k Ëu¾Lkk nku Þk xe.ðe. Ëu¾Lkk nku Þk r{ûk[h Þk
© SPRAT : DO
NOT
- ©{SPRAT
- © SPRAT
NOT
COPY
SPRAT :ELxhLku
DO NOT
hu£esu
huxhCOPY
fk EMíku
k÷ fhLkk: DO
nku NOT
Þk {kuCOPY
xh MkkEf÷
Ãkh çki:XDO
Lkk nku
. fBÃÞw
xh- fu©r¾÷kV,
x fuCOPY
© સ્પટ : નકળ
પ્રિતþkÞË
બંિધ-ne
© fku
સ્પEટ r[Í
: નકળ
પ્રિત
સ્પટÃkkE
: નકળ
બંિધ© સ્પ
ટ : nI
નકળ
r¾÷kV,
VíkðkU
feબંિધÍË Mku©çk[
nku. પ્રિત
nkt n{
Rfhkh
fhíku
fu Þuપ્રિત
Víkðuબંિ
© SPRAT : DO
SPRAT
: DOÚkuNOT
COPY
© SPRAT
: DO{wNOT
2010: fuDOþwNOT
Y {U ËuCOPY
ðçktË- fu©fwSPRAT
A WÕ{kLku
ÂM÷{COPY
n{UþNOT
k ËuðCOPY
çktË Þk- ©LkËðk
fu Lknª
. {økh
õÞk- {E
ÏðkíkeLk
fu
ËVíkhkU
{U
fk{
fhLku
fu
r¾÷kV
yki
h
{w
M
k÷{kLkkU
fu
çke{k
÷u
L
ku
fu
r¾÷kV
Víkðu
òhe
Lknªબંિ
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિત
rfÞuNOT
? COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© SPRAT : DO
{wgr÷V ðõík {U, {wgr÷V ÷kuøkkU Lku {wgr÷V Víkðu rËÞu. ÷urfLk fneu Lk fnª, fkuE Lk fkuE
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
yÃkLku ykÃkfku {wVíke funíkk nwyk yiMkk Víkðk Ëu hnk Úkk ykih fwA ÷kuøk EMk Víkðu Ãkh y{÷ fh hnu
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
Úku. íkku fkiLk rsB{uËkh ni WLk ÷kuøkkU fe íkçkknefk rsLnkULku WLk {wÂ^íkÞkU fe çkkík MkwLke? EMk íkhkn fu
© સ્પટ : નકળ
સ્પટ :feનકળ
© સ્પ
: નકળ
© સ્પ
ટ : MkLkT
નકળ
પ્રિત
2001
{Uબંિ
“{wÂપ્રિત
^íkÞkuબ”ંિધt fe çku©Mk{Íe
yuf પ્રિત
ËËoLkkfબંિધr{Mkk÷
n{Uટ WMk
ðõíkપ્રિત
Ëu¾Lkuબંિધfku r{÷e
sçk
© SPRAT : DO
© SPRAT
: DO NOT
- © íSPRAT
- ©{kMkw
SPRAT
: DOøkE
NOT
økwsNOT
hkík {UCOPY
yuf -¼ÞkLkf
Í÷Í÷k
ykÞkCOPY
Úkk. çknku
k íkçkkne: DO
nwENOT
Úke. COPY
çknkuíkMke
{ òLkU
Úkª.COPY
yufપ્રિત
{wVíkeબંિધMkknçk© સ્પ
Lku ટVh{kÞk
Þu Mkkhe
¾wËk બfe
íkhVMku
WLk
økkU fuપ્રિત
r÷Þuબંિ
© સ્પટ : નકળ
: નકળ fuપ્રિત
બંિધ-íkçkkne
© સ્પટËhyMk÷
: નકળ પ્રિત
ંિધ© સ્પ
ટ : ÷ku
નકળ
Eçkhíkfk
{w
f
k{
Úke,
WLkfu
økw
L
kknkU
fe
MkÍk
Úke!
yøkh
yi
M
kk
Úkk
íkku
Mkkrçkík
nw
y
k
fu
ðnkt
Vki
í
k
nkuLkuCOPY
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT
ðk÷u Mk¼e ÷kuøk økwLkunøkkh Úku! {økh EíkLku Mkkhu økwLkknøkkh ðnkt Efak nwyu õÞkU? ykih Ãkwgk çktøk÷kU
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
{U hunLku ðk÷u {þnwhu Í{kLk {wsrh{ çk[u õÞkU?
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
ykih rVh snkt MkwLkk{e, íkwVkLk, fí÷u yk{, fník ykih Mki÷kçk íkçkkne ÷kíku nI Íkrnh ni fu
© સ્પટ : નકળ
પ્રિત

© સ્પ
પ્રિત
બંિધ© સ્પટ :nIનકળ
બંિધ© સ્પ
પ્રિત
{ki÷kLkk fu ંિધ{wíkkrçkf
Þu ટMkçk: નકળ
¾wËk fk
Ríkkçk
nI, yÍkçk
. ykihપ્રિત
ðku Mkçk
fu Mkçk
÷kuøટk :økwનકળ
Lkknøkkh
nI?બંિ
© SPRAT : DO
©ËSPRAT
: DO NOT
-©{
SPRAT
: DO
COPY
- ©fk
SPRAT
ÞkLkeNOT
økwsCOPY
hkík fu-{ku
e, íkkuøkzeÞk
Lknª, COPY
¾wË {Í÷w
eLk fu økw
LkknNOT
WLkfe
íkçkkne
Mkçkçk: DO
çkLkuNOT
? rVhCOPY
n{U પ્રિત
WLkMku બÞuંિધ¼e Ãkw©Aસ્પ
Lkkટnku: øનકળ
kk fu sLkkçku
k÷k íkh¬e
{w{પ્રિત
kr÷f{UબંિધyiMke ©
íkçkkn
Mkwhíkkuપ્રિત
t{U ¼eબંિ
© સ્પટ : નકળ
પ્રિતðબંિધ© સ્પÞkVíkk
ટ : નકળ
સ્પટfw:Lkનકળ
çknku
í
k
f{
÷ku
ø
k
{híku
nI
íkku
EMke
r÷Þu
fu
Lk
fu
ðku
Mkçk
rLkMçkíkLk
Lku
f
nI
?
çkku
÷
eðw
z
yki
h
nku
÷
eðw
z fuCOPY
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT
MxkMkoપ્રિત
òu Mkuબંિધník {t©
Ë yki
h :÷tનકળ
çke W{úપ્રિત
S ÷uબંિધíku nI ðku©Mkçk
k fu çkwપ્રિત
økworÍËkબંિધçkLËu ©
nI!સ્પ
çknku
¾wçk!પ્રિત
sÏ{kUબંિ
© સ્પટ : નકળ
સ્પટ
સ્પટ¾w: Ëનકળ
ટ :íkનકળ
Ãkh íku÷ rAzfLkk íkku fkuE WLkMku Mke¾u!
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
Víkðu fk yuf fheçke frÍLk ni ‘÷uçk÷’ çk{kLke rMkVík, íkkheV Þk ¾krMkÞík fu (difinition)
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
MkeÄu MkkËu y÷VkÍ yÃkLku rzõþLkhe {kLkkU Mku Ãkhu yÃkLkk yuf ¾kMk {Vnw{ nkrMk÷ fh ÷uíku nI, ÃknuLk
© SPRAT : DO
© SPRAT
SPRAT
DO NOT
- ©niSPRAT
DO NOT
÷uíku NOT
nI. [wCOPY
LkkL[u -yk{
økwVíkuø:kwDO
ykiNOT
h çkku÷COPY
[k÷ -{U©øk÷ík
Vun: r{Þkt
ÃkiËkCOPY
nku òíke
t. ykih :rVíkLku
çkÃkkCOPY
© સ્પટ : નકળ
બંિધ- ©
સ્પટ
નકળ
સ્પટ : Mkuનકળ
© સ્પટfu :MkkÚk
નકળxxku
પ્રિત
nkuíkuપ્રિત
nI. WLnªfku
Íhk
Mkk: nx
fh,પ્રિત
ÍhkબંિધMkk ¾w÷©u ÍnLk
Mkku[પ્રિત
U, ÚkkuzuબંિધMku Mkðk÷kík
÷U íkkuબંિ
çkkíkNOT
fwA COPY
ykih r˾kE
Ëu Mkfíke
. {Mk÷Lk
þõMk
çknkuNOT
ík yåAk
rfMkNOT
{kLkkUCOPY
© SPRAT : DO
- © SPRAT
: DOniNOT
COPYÞu-fu©V÷kt
SPRAT
: DO
COPYni- ,©“yåAk”
SPRAT : DO
{U
{w
f
Šhh
Lku
EMík{k÷
rfÞk
ni
Þnkt
?
Lk{kÍe
ni
?
yåAk
yVMkh
Þk
íkkr÷çku
EÕ{
ni
?
ÃkíÚkh
Lknªબંિ
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિત
{khíkk? yåAk fiMku? WMfe sçk íkf ðòník Lk nku WMfu {kLke çkku÷Lku ðk÷u fu íkMkÔðwhkík fu ykih MkwÒku
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
ðk÷u fu {VYòík fu hneLku r{Òkík nkufh hun økyu Lkk? yçk yøkh “yåAk” fe søkun ykÃk “f{
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
çkwhk” ÷økk fh Ëu¾U íkku firVÞík fÿu swËk r˾kE Ëuøke. EMk íkhn “çkwhk” yçk fwA“f{ yåAk”
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

44: -n{khk
nk÷COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT
Lkðwt: «¼kík
© SPRAT
DO NOT
DO NOT COPY
© સ્પટ çkLk
: નકળ
બંિધ© સ્પ
ટ : નકળ
બંિધ© સ્પટyki
: નકળ
પ્રિતfe
બંિધ© સ્પટfk: EMíku
નકળ{પ્રિત
òÞuપ્રિત
økk. EMke
íkhn
çkeMkíkh
MkwhíkkUપ્રિત
{U n{
“Mknen”
h “øk÷ík”
RMík÷knkU
k÷ બંિ

ðnkt: DO
fhíkuNOT
nI snkt
LkkrMkçk”
h “Lkk{w
Mku :fk{
Mke yun: ríkÞkík
© SPRAT
COPYn{
- ©“{w
SPRAT
: DO yki
NOT
COPYL-kkrMkçk”
© SPRAT
DO [÷k
NOT Mkfíku
COPYÚku- .©yiSPRAT
DO NOT COPY
r÷Þuપ્રિત
¼e બsYhe
íkuÍe Mkuપ્રિત
çkË÷íke
ËwrLkÞk
fe {kLke
E Mkå[kEÞkt
xe બંિ
© સ્પટ EMk
: નકળ
ંિધ- ni
© fu
સ્પEMk
ટ : નકળ
બંિધ© સ્પ{U
ટ :f÷
નકળ
પ્રિતnwબંિધ© સ્પટ :yks
નકળÍwપ્રિત
Mkkrçkík nku òíke nI. Mkkrçkík þwËk rÚkÞkuheÍ íkf xwx hne nI. ÷unkÍk n{U rfMke þÏMk fu çkkhu {U

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
íkMkÔðwh fkÞ{ fhíku nwyu - ykih çkíkkihu ¾kMk çkwhk - ¾kMk yunríkÞkík çkhíkLke [kneÞu. value
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
judgement Mku çk[Lkk [kneÞu.
© SPRAT : DO NOT
- ©{ku
SPRAT
NOThCOPY
: DO2003
NOT COPY
SPRAT
DO NOT COPY
zkp. COPY
{nkríkh
nB{Ë: DO
fe {Ífw
k çkze- Ãkw©hSPRAT
ËËo íkfheh
{U {÷u- ©
rþÞk{U
{wL:kyrfË
© સ્પટ yu
: નકળ
પ્રિત
બંિધ- ©fku
સ્પ
ટ : નકળ
પ્રિત
બંિધ-Es÷kMk{U
© સ્પટ :, નકળ
સ્પટ :Mkuનકળ
OIC
fu ËMðU
WMfu પ્રિત
[ih{uLબંિધk fe ni©rMkÞík
ELnkUપ્રિત
Lku બંિ
f {þnw
h yk÷{e,
LVhLMk
© SPRAT
DO NOT
- © fhíku
SPRAT
: DO
SPRAT
SPRAT
DO NOT
{wM:k÷{kLkkU
fku COPY
{w¾kríkçk
nwy
u fe NOT
Úke. çkuCOPY
þíkh -{w©ÂM÷{
hun:LkwDO
{kt NOT
ðnkt COPY
{kiswË -Úku©. fE
{w{:kr÷f
fu COPY

¼e બÚkuંિધELk ©{U.સ્પÞuટðne
íkfheh
ni બSMk{U
WLnkU
fku yki
h MkiÌ©kwLkeસ્પíkkfíkkU
fku ¾wપ્રિત
çk બંિ
© સ્પટ Mkhçkhkn
: નકળ પ્રિત
: નકળ
પ્રિત
ંિધ- ©
સ્પટLku :{økrhçk
નકળ પ્રિત
બંિધટ : નકળ

÷÷fkhk
Úkk. {økh
íkfheh
¼eNOT
ni rsMk{U
íkh {wMk÷{kLkkU
fkuCOPY
çkzk Y÷kÞk
¼e Úkk.
© SPRAT
: DO NOT
COPY Þu
- ©ðne
SPRAT
: DO
COPY -çku©þSPRAT
: DO NOT
- © SPRAT
: DOn{
NOT COPY
[w®LkËk EõíkuMkkçkkík Ãkuþ fh hnu nI EguMkkh fu MkkÚk. rË÷ Ãku nkÚk h¾ fh MkwLkeÞu.
WLkfk Vh{kLkk ni fu çkyÍ W÷u{kyu rfhk{ Lku {Ínçku EM÷k{ fk ELxhr«xeþLk, WMfe
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
íkhsw{kLke fwA EMk íkhn Mku fe ni òu Mkne Lknª Úke. yuf EM÷k{ ò fh fu yçk nÍkh ËeLk çkLk
© સ્પટ økyu
: નકળ
પ્રિત
ટ :Ãkh
નકળ
બંિધ-Ëw©
: નકળ fku
પ્રિત
બંિધસ્પટ : નકળyki
પ્રિત
, Þnkt
íkf બંિધfu EMke©fuસ્પ
Lkk{
yufપ્રિત
{wMk÷{kLk
Mkhuસ્પ{wટMk÷{kLk
{khLku
÷økk.©(ÃkkrfMíkkLk
h બંિ
© SPRAT
: DOÞkË
NOTykCOPY
NOT
COPY fku
- ©ÞuSPRAT
DO rËÞk
NOT COPY
SPRAT{w:VDO
NOT COPY
Ehkf
hnu -nI©LkSPRAT
ykÃkfku:?DO
). {w
Mk÷{kLkkU
ÞrfLk :fhk
økÞk fu- ©
økheçke,
r÷Mke
, Þu n{khe
çkÕfuબંિધEMke{u©n{khe
ð ¼÷kE
fu બંિ
© સ્પટ n{khk
: નકળ ¾kMkk
પ્રિતબni
ંિધ© સ્પટrfM{ík
: નકળniપ્રિત
સ્પટ : V÷kn
નકળ પ્રિત
બંિધ-ni.©EMkMku
સ્પટ :rLkÃkxLku
નકળ પ્રિત
r÷Þu
çkMk
n{U
fw
A
hMk{U
Ãkw
h
e
fh÷u
L
ke
nkU
ø
ke.
fw
A
¾kMk
íkhkn
fu
fÃkzu
ÃknLk
÷u
L
ku
nkU
ø
ku
.
Úkku
z
e
Mke
hMk{U
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
yËk fhLke nkUøke. Þk rituals perform fhLku nkUøku. ykih n{khe nk÷ík Þk íkku çkË÷ òÞuøke ykih
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
Lknª çkË÷u íkku n{khe rfM{ík {kLk fh n{U hkÍe çk hÍkyu E÷kne ¾wþe ¾wþe EMku fwçkq÷ fh÷uLkk
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
[kneÞu. zkp. {kunB{Ë Lkf÷ fhíku nI Mkwh: hyË fe ykÞík (11)
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

þkÞË
EMke©fu સ્પ
{kLke
{ki÷પ્રિત
kLkk nk÷e
Lku EMk
þuટh :{Uનકળ
f÷{çkt
Ë rfÞk:
(þu©’h:)
© સ્પટ : નકળ પ્રિત
બંિધટ : fku
નકળ
બંિધ© સ્પ
પ્રિત
બંિધસ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
¾wËkLku yks íkf WMk fki{fe nk÷ík Lknet çkË÷e
Lk nku rsMfku ÏÞk÷ ykÃk yÃkLke nk÷ík fu çkË÷Lku fk.

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT
: DO NOT
- ©mathematics
SPRAT : DO NOT COPY
n{COPY
nðk÷k- ©Ëu SPRAT
hnu nI zkp: .DO
{kuNOT
nB{ËCOPY
fk fu -[w©tfu SPRAT
n{Lku MkkÞLMk
ykihCOPY
rhÞkÍe
© સ્પટ fku
: નકળ
પ્રિત
ંિધ- ©yki
સ્પhટyk¾u
: નકળ
© સ્પ
: નકળ
નકળ
પ્રિતબંિ
EM÷k{
fu બr¾÷kV
hík પ્રિત
fu r÷ÞuબંિધLkwõMkkLkËu
nટ{kLk
r÷Þkપ્રિત
EMkબંિધMku Þu nw©yસ્પ
k fuટ :n{
yÃkLku

nrÚkÞkh
íkf çkLkkLku
÷kÞf
Lknª: hnu
çkÕfu COPY
n{ut nrÚkÞkh
WÕxu :yÃkLku
Ëw~{LkkU
Mku ¾heËLku
Ãkzu!: fwDO
ykoNOT
Lk COPY
© SPRAT
: DO NOT
COPYfu- ©
SPRAT
DO. NOT
- © SPRAT
DO NOT
COPY
- © SPRAT
rMkVo પ્રિત
MkíkneબંિધíkkiÍen©ðસ્પíkþhen
Þk ELxh
WMfu
økunબhuંિધ{kLku ©¾kuસ્પËeÞu
EM÷k{e
© સ્પટ fe
: નકળ
ટ : નકળ
પ્રિતબr«xeþLk
ંિધ- ©fhfu
સ્પટ n{Lku
: નકળ
પ્રિત
ટ :. નકળ
પ્રિતબંિ

xe[ªøk, EM÷k{e íkk÷e{kík fu {ðkË fku, substance fku íkkuz Vkuz fu Lk rMkVo EMfu r÷çkkËk Þk form
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
Ãkh ne n{ Yf økyu ykih çkË÷íku nwyu nk÷kík Mku rçkÕfw÷ çku ¾çkh, WMkMku rçk÷fw÷ çkuíkkÕ÷wf ykih
yuf økih ðksçke íkkðe÷ interpretation n{Lku fe.

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

Lkðwt NOT
«¼kík COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT
n{khk
nk÷NOT
- 45COPY
© SPRAT : DO
: DO
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબzkp
ંિધસ્પટ fk
: નકળ
© સ્પટ fe
: નકળ
પ્રિત
© સ્પ
ટ : નકળ
. {kun©B{Ë
funLkkપ્રિત
ni fu બંિધn{U EM÷k{
Yn fku
rVhબંિધMku ®sËk
fhLkk
nkuøkk.પ્રિત
WMfeબંિ

çkwrLkÞkËe
íkk÷e{kík
Ëkuçkkhk
Mk{ÍLkk
nkuøkk.- ©
ykiSPRAT
h Mkíkne: DO
íkþhen
¾ihçkkË
fnLkk nku: DO
økk. NOT
WLkfkCOPY
© SPRAT : DO
NOT COPY
- © fku
SPRAT
: DO
NOT COPY
NOT fku
COPY
- © SPRAT
funLkk
ni fuબંિધyks {w
yk{બંિધíkkih Ãkh
Mkkhe
rLkÞk પ્રિત
{U nefkhík
¾k òíkk
ni.બંિ
© સ્પટ : નકળ
પ્રિત
©ÂM÷{
સ્પટ :WB{ík
નકળ fku
પ્રિત
© સ્પ
ટ : Ëwનકળ
બંિધ-fe©LkÍh
સ્પટMku: Ëu
નકળ
પ્રિત

çkuEßsíke nkuíke ni WMfe. n{khu {Ínçk fe íkÍ÷e÷ nkuíke ni, n{khu {wfÆMk {wfk{kík fku LkeMík ð
LkkçkwË rfÞk òíkk ni. n{khe òÞËkË ykih n{khe r{ÕfíkU, WLk Ãkh ÷kuøk fkrçkÍ nku òíku nI. n{U
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
{khk òíkk ni. ¼wfk hϾk òíkk ni. n{ Mku òhnkLkk ytËks çkhíkk òíkk ni. n{ Ãkh ÍwÕ{ rfÞu òíku
© SPRAT : DO
NOT COPY
SPRAT
DO NOT
SPRATrçkíkk
: DOhnu
NOTnI.COPY
nI. WLfk
Þu ¼e -fu©nLkk
ni fu: n{
{U MkuCOPY
çknkuí-k ©f{SPRAT
nfefe: DO
{kLkkUNOT
{uut COPY
ykÍkË- ©®ÍËøke
© સ્પટ : નકળ
બંિધનકળ
પ્રિત
બંિધ© સ્પ
ટ : નકળ
પ્રિત
બંિધસ્પટ í:k નકળ
પ્રિતબંિ
Þwhkuપ્રિત
ÃkeÞkU yki
h Þnw©Ëસ્પ
eÞkUટ fu: Íw
Õ{ fku
n{Lku
yÃkLke
rfM{ík
ne {kLk
÷eÞk,
çkÕfu© çknku
Mku {wMk÷{kLk
© SPRAT : DO
COPY -÷øku
© SPRAT
: DO
NOT COPY
SPRAT
© SPRAT
íkku ÞuNOT
¼e {kLkLku
nI fu Þne
yÕ÷knfe
{Íeo- ni©u yki
h n{U: DO
yçkNOT
EMkeCOPY
íkhn -SLkk
ni. : DO NOT COPY
zkp
.
{ku
n
B{Ë
Lku
Þu
¼e
fnk
fu
snkt
EMkú
k

fe
Þu
Ãkku
÷
eMkeÍ
{w
M
k÷{kLkkU
nI ðnªબંિ
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટfu :r¾÷kV
નકળ પ્રિત
MkkhuNOT
ÞnwËCOPY
e yiMku- ©
LknªSPRAT
nu. çkÕfu
Mku Þnw-Ë©e íkku
yiMku: nIDOfuNOT
rsLnkU
Lku ¾w-Ë©EMkú
kE÷e: DO
nwfw{NOT
ík feCOPY
© SPRAT : DO
: DOçknku
NOTík COPY
SPRAT
COPY
SPRAT
Ãkku÷eMke fu r¾÷kV MkËkyu yuníkuòs çkw÷LË fh hϾe ni, çkze ykðkÍ WXk hϾe ni. zkp. Mkknçk fe
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
yÃke÷ ni fu n{ nh yuf fku yÃkLkk Ëw~{Lk Lk Mk{Í çkiuXut n{ [wLk [wLk fu ËkuMík ykih Ëw~{Lk{U ík{eÍ
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
fhU. WLkfk funLkk ni fu n{ yÃkLku {wfÆh fe íkk{eh fhLku fu r÷Þu ¾wË Mku fkuþeþ fhU. {unLkík fhU n{
© સ્પટ : નકળ
પ્રિતબંિધસ્પટMku: નકળ
પ્રિત
ટ : નકળ પ્રિત
© સ્પટ :Ëwનકળ
EM÷k{fe
Yn fku©rVh
ËhÞk^ík
fhUબંિધykih ©
yufસ્પçkkEßsík,
¾wçkMkqબંિધhík, çkkðfkh
rLkÞk પ્રિત
yÃkLkeબંિ
© SPRAT : DO
NOTfhUCOPY
DOhNOT
- ©tøkkUSPRAT
DO NOT
COPY
- © SPRAT
: DO n{khe
NOT COPY
íkk{eh
. ykih- ©økwhSPRAT
iÍ fhU : yki
çk[U COPY
yiMku ÷ku
Mku òu: n{U
Þu Mkçkf
rMk¾kíku
nI fu Þne
rfM{ík
ni.બંિધykih Þu©fuસ્પ
Ëw:ટ¾: yki
h {wપ્રિત
Vr÷Mkeબંિધne {U©EM÷k{
h {wપ્રિત
Mk÷{kLkkU
fe ¼÷kE
© સ્પટ : નકળ
પ્રિત
નકળ
સ્પટ : yki
નકળ
બંિધ© સ્પટ ni
: .નકળ પ્રિતબંિ
f{ku
ç
ku
þ
Þne
çkkíkU
ÃkkrfMíkkLk
fu
Mkkrçkf
Mkÿ
{w
þ
ho
V
MkknçkLku
fne.
rþfkÞík
ðku¼COPY
e
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRATfhíku
: DOnINOT
ðnkt fu fwA WLk Vtzk{uLx÷eMx Þk çkwrLkÞkË ÃkhMík {wMk÷{kLkkU Mku òu EMk íkhn fe íkk÷e{ Ëuíku nI.
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
çkÕfu WLnkutLku íkku Þnkt íkf fnk fu ÃkkrfMíkkLk íkçkkne fu Ëkuhknu Ãkh ¾zk ni WLk ÷kuøkkU fe ðsn Mku. yiMku
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
÷kuøkkUfe ðsn Mku rsLnkULku EM÷k{ fe yuf {Ínufk ¾uÍ íkhsw{kLke ð íkkiÍen Ãkuþ fe, ykih WMk{U
© સ્પટ : નકળ
પ્રિત
© સ્પ
: નકળ
બંિધ© સ્પટ{w:{નકળ
rþÆík
ÃkMktબËંિધe þkr{÷
fe.ટ n{
¾wËપ્રિત
¼e EMk
çkkík©Ãkhસ્પniટh:íkનકળ
{unMkwપ્રિત
Mk fhíkuબંિધnI fu n{khu
kr÷f પ્રિત
snkt fuબંિ
© SPRAT : DO
NOT COPY
- © SPRAT
DOhNOT
© yk{
SPRAT
- © Mku
SPRAT
NOT COPY
Mkhçkhkn,
çkkËþkn,
y{eh: yki
þu¾ COPY
nI, ðku -íkku
íkki:hDO
ÃkhNOT
ðnktCOPY
fu nk÷kík
ykih :{wDO
Mk÷{kLkkU
fe fiપ્રિત
rVÞíkબંિધMku hkÍe
nI,ટ WLnU
çknku
ík çkuબ[
iLke Lknª
nuટ EMk
Ãkh.પ્રિત
÷urfLkબંિધyiMku ©çkyÍ
{kr÷fપ્રિત
snktબંિ
© સ્પટ : નકળ
© સ્પ
: નકળ
પ્રિત
ંિધ© સ્પ
: નકળ
સ્પટ :{wનકળ
democracy
ni
,
snkt
fu
nw
f
{hkt
÷ku
ø
kkU
Mku
{w
L
íkr¾çk
nku
u
f
u
Mkhçkhkn
rLkMçkíkLk
¾w
÷
k
{knku
÷
ni
,
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
çkLkíkuપ્રિત
nI, બંિધsiMku ELzku
kurþÞk,
rþÞk,બંિધíkwfeo ©ðøki
ELkfuપ્રિત
nwf{hkLkkU
rV¢ટ :niનકળ
fu Þuપ્રિત
nk÷બંિ
© સ્પટ : નકળ
© સ્પLટ
: નકળ{÷u
પ્રિત
સ્પhટn,: નકળ
બંિધ- fku
© સ્પ
{wMk÷{kLkkufk õÞkU nwyk? õÞk EMkMku n{U fwA LkíkeÍk y¾Í fhLku {U {ËË r{÷íke ni?
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
ÃkkrfMíkkLk fe íkkheV {iU rfMk {wtn Mku fYt? ÞkË rfSÞu fu ÃkkrfMíkkLk ðne {wÕf ni òu ytøkúuòut
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
fe økw÷k{e Mku n{khu ne MkkÚk ykÍkË nwyk. n{khune siMku WMkfu nk÷kík Úku. fnkt ÃknkU[ økÞk ðku?
© SPRAT : DO
COPY - WMk
© SPRAT
DO NOT COPY
- © SPRAT
- © SPRAT
: DOfu NOT
sçkNOT
fu çkÍkrnh
‘Ãkkf’ :MkhÍ{eLk
fku yk÷{u
EM÷k{: DO
fk NOT
íkykðwCOPY
Lk nkrMk÷
Úkk? nk÷kt
WMkLkuCOPY
© સ્પટ : નકળ
પ્રિત
બંિધ© સ્પટ{w:{નકળ
© સ્પ
ટ : નકળ
બંિધ© સ્પ
પ્રિતfuબંિ
yÃkLku
ykÃkfku
EM÷k{e
r÷fíkપ્રિત
fhkh બંિધrËÞk Úkk?
yÃkLku
Ëku xwfપ્રિત
zu fhðkyu
WMkLku
. òuટ {w: Õનકળ
f {Ínçk
Lkk{NOT
Ãku çkLkk
ðne
Õf yuf: {Ínçk
çkkMkeÞkU
òuz fh
LknetCOPY
ÃkkÞk.
{wÕfLku
© SPRAT : DO
COPY
- ©{wSPRAT
DO NOTfuCOPY
- ©fku
SPRAT
: DOh¾
NOT
- ©SMk
SPRAT
: DOrLkÍk
NOT{uCOPY
{w
M
íkw
V
k
Þk
þheÞk
fku
yÃkLkk
rLkÍk{u
nw
f
w
{
ík
çkLkkÞk,
õÞk
nk÷
ni
WMk
{w
Õ
f
fk?
rfíkLkk
çkzk
fso
Ëkhબંિ
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિત
ni ðku? ðnkt fhÃþLk rfíkLke ni? rMkÞkMkík Mku ÷ufh ¾u÷ fwË {U, ríkòhík Mku ÷ufh hkník fu fk{kU {U
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
rhïík fk çkku÷ çkk÷k ni. fkiLk Mku Ãki{kLkkU Ãkh ykÃk fnUøku fu ÃkkrfMíkkLk rnLËwMíkkLk Mku ykøku ni, çkuníkh
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
ni? rfLk ðswnkík fe rçkLkk Ãkh ykÃk Þu fn Mkfíku nI fu ÃkkrfMíkkLk fe nwfw{ík ËwrLkÞk fe çknkuíkMke
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

46: -n{khk
nk÷COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT
Lkðwt: «¼kík
© SPRAT
DO NOT
DO NOT COPY
© સ્પટ nw
: નકળ
: નકળ પ્રિત
બંિધ©íkh
સ્પટnk÷ík
: નકળ
© સ્પટ :¾wનકળ
પ્રિતબંિ
fw{íkkU પ્રિત
Mku çkuબnંિધíkh ni©? સ્પ
Þkટ ÃkkrfMíkkLk
fu ÷ku
øk çkun
{U પ્રિત
S hnuબંિધnit ELMkkV,
þnk÷e,

ykÍkËe,
Mkuník,
íkk÷e{,
íkVhen,: DO
E{kLkËkhe,
íkn^Vw
, {Mkkðkík
Ãki{kLkkU
Ãkh?- © SPRAT : DO NOT COPY
© SPRAT
: DO NOT
COPY
- © SPRAT
NOT COPY
- ©ÍSPRAT
: DOfuNOT
COPY
y¼eબંિધy¼e©{þnw
x ftÃkLke
økwø©
k÷Lku
“Mk[o
zuxબk”
Þk ÷ku
kkU ટfe: ELxhLku
x બંિ
© સ્પટ : નકળ પ્રિત
સ્પટ h: ELxhLku
નકળ પ્રિત
બંિધસ્પyÃkLkk
ટ : નકળ
પ્રિત
ંિધ© øસ્પ
નકળ પ્રિત

Ãkh fe økE ík÷kþ fu WLðkLkkík y÷VkÍ ð {fkrMkË fe {wÕfðkh r÷Mx Íkrnh fe. õÞk ykÃk ÞfeLk
fhUøku fu ËwrLkÞk {u ‘ÃkkuLko’ Þk rsLMke VnTnkþe (LkøLkíkk) fe fu ðuçkMkkExTMk fe ík÷kþ Mkçk Mku ßÞkËk
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
WLne ÃkkrfMíkkLkeÞkU Lku fe! ykih ðku ¼e Lkku{o÷ MkuõMk Lknª çkÕfu ELíkunkE çkË{Íkf rsÂLMkÞík, siMku
© SPRAT
: DO f
NOT
COPY
- ©fSPRAT
: DO
- © SPRAT
COPY
- © SPRAT
òLkðhkU
u MkkÚk,
çkå[kU
u MkkÚk Mku
õMk NOT
ðøkihCOPY
n. ‘Ãkkf’
MkhÍ{et: DO
fk NOT
rLkþkLk!
{økh
n{ Þnkt: DO
yiNOT
Mku COPY
© સ્પટ ÃkkrfMíkkLkeÞkU
: નકળ પ્રિતબfuંિધ© સ્પ
નકળ
ટ : íkçkMku
નકળhપ્રિત
બંિધ: નકળ
પ્રિતબંિ
rsLMke
Íkuટf :Ãkh
Lknªપ્રિત
WLfuબંિધËkuøk÷u©
ÃkLkસ્પÃkh
k fh hnu
nI! ©yuસ્પ
f ટíkhV
rLkÍk{u
© SPRAT
© SPRAT
NOT COPY
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
{wM:íkwDO
VkfeNOT
rÍËCOPY
íkku ËwM-khe
íkhV økih: DO
MkkEMíkøkefk
Þu -yk÷{!
[֒ku
[֒ku
rs¢
fhU
fu
,
sçk
sçk
nw
f
{hkLkkU
fu બંિધrVíkhe ©íkfkÍkU
sçkhLk
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પLટku ELMkkLkrÞík
: નકળ પ્રિત
સ્પટ Ã:khનકળ
પ્રિતબંિ
Ãkkçkt
Ë
e
÷økkE
íkçk
íkçk
ðnkt
ELMkkLke
rVíkhík
Lku
yÃkLku
r÷Þu
Ëw
M
khu
hkMíku
Zw
t
Z
r÷Þu
.
yki
h
yfMkh
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
{LkVe LkíkkEÍ fu MkkÚk. EMke r÷Þu nkuþ{tË ËkrLkïh EÕ{ ykih ykÍkËefu {u÷ Þk responsible
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
liberalization fe çkkík fhíku nI. Ïðkn {wÂM÷{ {kunÕ÷kU {U ÷zrfÞkU fu íkELk ÷zfkU fk Mkw÷qf nkufu Þwt
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
[kuhe AwÃku Vnþ rLkøkkhe, Þne rVíkhík Í÷fíke ni. rVíkhe íkfkÍkU Ãkh {MkLkwE ÃkkçktËeÞkt ÷tçku yMkuo fu
© સ્પટ r÷Þu
: નકળ
© સ્પ
ટ : નકળ
પ્રિત
ંિધપ્રિતEMk
બંિધ© સ્પMku
ટ :ELfkh
નકળ fh
પ્રિતબંિ
ÚkkuÃપ્રિત
ke Lknªબંિધò Mkfíket
. õÞk
y÷eøkZ
fe બnku
Mx÷kU©{Uસ્પhuટnLku: નકળ
ðk÷u íkÕçkk
nfefík
© SPRAT
: DOnI?NOT
SPRAT
NOT COPY
DO NOT¾heËku
COPY -Vhku
© SPRAT
: DOËNOT
Mkfíku
EMkeCOPY
íkhn- ©økws
hkík {U: DO
LkþkçkLËe
hkEs- ©niSPRAT
, ÞkLke :þhkçkfe
g Ãkh Ãkkçkt
e. COPY
rfLk fkiપ્રિત
LkMke બçkúંિધkLz ni©òuસ્પÞnkt
Lknet r{֒ke?
çkuþíkh
{wÂટM÷{
{w{kr÷f
{Uબંિધçkkfkyu
k yu
{wíkðkÍe
© સ્પટ ÷u
: નકળ
ટ : નકળ
પ્રિતબંિધ© સ્પ
: નકળ
પ્રિત
©Ëસ્પ
ટ f: નકળ
પ્રિતબંિ
íku
n
Íeçk

hne
ni
SMkfk
“Mkhfkhe”
íkki
h
Ãkh
¼÷u
ELfkh
rfÞk
òíkk
hnk
ni
,
nfefík
Mkçk
Ãkh
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
¾w÷e ni. õÞk yhçk þunÍkËkUfu MfuLz÷Mk çkkh çkkh n{Lku Lknª MkwLku?
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
yøkh çkuníkhu {wÂM÷{ {w{kr÷f fk Þne nk÷ ni íkku rVh rsB{uËkh fkiLk ni? n{ VkihLk
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
íkiÞkh nkuòÞUøku EMfe rsB{uËkhe Mkh {tZLku {økrhçk fu West fu. n{ fnUøku fu Þu y{urhfk fe
© સ્પટ Ãkku
: નકળ
બંિધ: નકળ
© સ્પટ :. નકળ
પ્રિત
સ્પટ {U: નકળ
÷eMke પ્રિત
ni. EMkú
kE÷e©yuસ્પ
sટLxMk
fk Þuપ્રિત
fk{ niબંિધ. Mke.ykE.yu
ykih {ki
MkkËબંિધn{khu©ÍnLk
ykyutøપ્રિત
ku. બંિ
© SPRAT
: DOn{khe
NOT Mk{Í{U
COPY - ©
: DOfuNOT
COPY
- ©ÞuSPRAT
: DO
NOTÞkCOPY
- © SPRAT
NOT COPY
{økh
Þu SPRAT
Lknª ykíkk
Þu y{u
rhfLk,
{økrhçke
íkkfíkU
EMkúkE÷e,
Þu Þnw:ËDO
e rMkVo
ne õÞku
t ÃkhuબંિધþkLk fhíku
nIટ? :ðkuનકળ
rMkVoપ્રિત
{wMk÷{kLkkU
õÞkut Ãkzu
nwyબંિધu nI? yki
© સ્પટ n{U
: નકળ
પ્રિત
© સ્પ
બંિધ- fu©ÃkeAu
સ્પટ ne
: નકળ
પ્રિત
©hસ્પõÞkU
ટ : n{
નકળWLfe
પ્રિતબંિ
ôøkr÷ÞkU
Ãkh
Lkk[
÷u
í
ku
nI
?
Þk
rVh
õÞkU
n{
yÃkLke
nh
rçk{khe
fk
rsB{u
Ë
kh
WLnU
fhkh
Ëu
í
ku
nI
? COPY
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT
hðiપ્રિત
Þu Mku બn{U
økzeÞk
ykihપ્રિત
{kuËeબંિધÞkË ykíku
økwshkík
fe ©nhસ્પrçk{khe
© સ્પટ EMk
: નકળ
ંિધ-íkku©íkkuસ્પ
ટ : નકળ
© સ્પnI
ટ :rsLnkU
નકળLkuપ્રિત
બંિધટ : નકળçkÕfu
પ્રિતબંિ
rnLËwMíkkLk fu nh {Mky÷u fe rsB{uËkhe ykE.yuMk.ykE. fu Mkh {tZ Ëe. Þnk íkf fu økwshkík{U òu
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
Í÷Í÷k nwyk Úkk íkku Þnkt fu fwA yLkkrMkhLku Þu fnk fu Þu ÃkkrfMíkkLkeÞkU Lku fhðkÞk! {Mk¾hk ÃkLk ni
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
Þu. yøkh EMMku n{ Lk çk[U íkku n{U yÃkLke f{ÍkurhÞkU fk Ãkíkk ne Lknª [÷uøkk. yiMkk õÞkU Lknª nkuíkk
© SPRAT
: DO÷ku
NOT
- ©çkeSPRAT
: DOÞne
NOTÞnw
COPY
- © SPRAT
: DO
- © SPRATrMkt: øDO
fu Þne
øk, COPY
Þne Mk÷u
støk ðk÷u
Ëe, òÃkkLk,
MkkWÚk
fkurNOT
hÞk, COPY
[eLk, íkkEðkLk,
kkÃkkuNOT
h COPY
© સ્પટ fku
: નકળ
પ્રિત
ંિધ-fhíku
© સ્પ
: નકળíkkfíkkU
પ્રિત
© સ્પ
õÞkU ni
hkLk બLknª
? {wટ ÂM÷{
fuબંિધne ÃkeAu
õÞkUટ nI: ?નકળ
ykihપ્રિત
yøkhબંિધyiMkk©niસ્પ
íkkuટÃku: nનકળ
÷u yiMપ્રિત
kk બંિ
õÞkU: DO
LknªNOT
Úkk?COPY
fiMku {w-{©rfLk
nwyk: Úkk
fu COPY
n{ Vkíku
n SPRAT
çkLku? fi:MkuDO
{w{NOT
rfLk COPY
nwyk Úkk
n{khe :nwDO
fw{NOT
ík COPY
© SPRAT
SPRAT
DOíkçk
NOT

- ©fuSPRAT
ELËr÷Mk
({ki
s
w
Ë
k
MÃku
L
k)
Mku
ELzku
L
ku
r
þÞk
íkf
Vi
÷
e?
fki
L
k
Úku
ðku
{w
M
k÷{kLk
rsLnkU
L
ku
ykÄe
Ëw
r
LkÞk
Ãkh
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
nwfw{ík fe ykih Víkwnkík Ãkk#, rLkík LkE s{eLkkU Ãkh Mkçs Ãkh[{ ÷unhkÞk! : (þu’h:)
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
ËMík íkku ËMík ni ËrhÞk¼e Lk Akuzu n{Lku
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
çkunhu Íw÷{kík{U Ëkizk rËÞu ½kuzu n{Lku.
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

Lkðwt NOT
«¼kík COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT
n{khk
nk÷NOT
- 47COPY
© SPRAT : DO
: DO
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબõÞk
ંિધટ : નકળ
સ્પટ : ¼e
નકળ
ંિધસ્પટÚku: yki
નકળ
પ્રિત
ðku©{wસ્પ
Mk÷{kLk
Lknªપ્રિત
Úku òuબંિધEÕ{fu©íkkrsh
Úku. પ્રિત
fkhkuçબkkh
¼e©fhíku
h EÕ{
feબંિ

Ëhyk{Ë
ð çkhyk{Ë
¼e: DO
fhíkuNOT
Úku? COPY
fnk òíkk
ni fu Þw:LDO
kkLk NOT
fu MkkELMke
{ fku yÍMkhu
LkðCOPY
© SPRAT : DO
NOT COPY
- © SPRAT
- © SPRAT
COPY - W÷w
© SPRAT
: DO NOT
ËhÞk^ík
, WLk{U
íkh{e{
ð íkhðes
fhfu Þw©hkuસ્પ
Ãk ટfku :Ãkuનકળ
þ fhLku
fk Mkuબંિધnhk {w©Mk÷{kLkkU
fu ne પ્રિત
Mkh ni.બંિ
© સ્પટ : નકળ
પ્રિતfhfu
બંિધ© સ્પ
ટ : નકળ
પ્રિતબંિધપ્રિત
સ્પટ : નકળ

Þu ðne {wMk÷{kLk Úku rsLnkULku MÃkuLk {U þnuh fwíkkuoçkk Þk Cordova {U ÞwhkuÃk fe Mkçk Mku Ãkun÷e
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
hMkËøkkn astronomical observatory çkLkkE. snkt ËwrLkÞkfu ¾wçkMkwhík Ãkkfo ykih {k÷Ëkh
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

÷kEçkúuheÞkt {kiuswË Úkª. Þu {hfÍ nwyk fhíkk Úkk ËwLkGðe W÷w{ fk. ¾wË n{khu yÃkLku {wÕf {U õÞk

© SPRAT : DO
DO NOT
NOT, ÃkZLku
COPY, -Mk{ÍLku
© SPRAT
NOTfuCOPY
n{ NOT
¼w÷ COPY
Ãkkyutø-ku ©
{wøSPRAT
÷kU fku, :rsLkfu
ËkihCOPY
{U Ëwh- ©
ËwhSPRAT
Mku ÷kuø:kDO
Mke¾Lku
ykih: DO
®ÍËøke
© સ્પટ : નકળ
સ્પટMíkkLk
: નકળ
પ્રિત
hkÍપ્રિત
òLkLkuબંિધfu r÷Þu©rnLËw
ykÞk
fhíkuબંિધÚku? © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY
- ©fuSPRAT
: DO NOT
COPY
- ©{USPRAT
NOT
©ËSPRAT
n{U ÞkË
ni fhLkkxf
fu çkeÄh
rs÷u
yuf ¾t: zDO
h {ki
swËCOPY
ni: {un- {w
økktð fk: DO
{ÿuNOT
Mkk. ÞuCOPY

[khપ્રિત
Ãkkt[ બMkku
Mkk÷© Ãkwસ્પhટkLku: ¾tનકળ
zh feપ્રિત
yÍ{ík
yks
¼eટ ÞkË
rË÷kíke
WMk Ëki©hસ્પ
feટsnkt
{wMk÷{kLk
© સ્પટ : નકળ
ંિધબંિધ© સ્પ
: નકળ
પ્રિતniબંિધ: નકળ
પ્રિતબંિ

{ÿMkkU
{U,COPY
ÞwrLkðŠMkxeÞkU
{U ÃkZLku
r÷ÞuCOPY
Ëqh Ëq-h©MkuSPRAT
÷kuøk ykÞk
. fiMku -yVMkku
Mk fk: {wDO
fk{NOT
ni fuCOPY
© SPRAT : DO
NOT
- © SPRAT
: DOfuNOT
: DOfhíku
NOTÚkuCOPY
© SPRAT
òu f¼e hun{íkwÂÕ÷÷ yk÷{eLk fe WB{ík Úku yçk ðku hun{íkwÂÕ÷÷ {wM÷u{eLk ¼e Lknª çkLk Ãkkíku?
Þu nk÷ fiMku nwyk n{khk? n{khe {ÂMsËU íkku ðnª nit òu Ãkun÷u Úkª. fwykoLk ¼e ðne ni òu
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
Ãkun÷u Úkk. õÞk çkË÷k? ðku {wMk÷{kLk òu f¼e EhkLk Mku ELzkuLkurþÞk íkf, MÃkuLk Mku Mkw{kºkk íkf
© સ્પટ : નકળ
બંિધસ્પટ Ãkh[{
: નકળ પ્રિત
બંિધસ્પnku
ટ : økÞk
નકળWLnU
પ્રિત
બંિધ© સ્પટ :çkLkkíku
નકળ Úku
પ્રિત
nwfw{પ્રિત
ík fhíku
Úku, ©
rsLkfk
÷unhkíkk
Úkk, ©õÞk
? ðku
òu {ÂMsËU
yçkબંિ
© SPRAT : DO
NOT fku
COPY
- © SPRAT
COPY
: DOÚkuNOT
© SPRATfhíku
: DOÚkuNOT
{ÂMsËkU
çk[k¼e
Lk Mkfu?: DO
ðku NOT
òu f¼e
fwy- ©
koLk SPRAT
þkÞu fhíku
fwyCOPY
koLk fe -Eþkyík
yçkCOPY
75 Mkuપ્રિત
ÍkEËબંિધ{ÂMsËU
ykiટh:ËhøkknU
Þk íkkuબંિ
fwyપ્રિત
koLk fk બrËVky
Mkfu?પ્રિત
yfu÷બંિધu yun{ËkçkkË
© સ્પટ : નકળ
ંિધ- ©¼e
સ્પLkટ fh
: નકળ
© સ્પટ {U
: નકળ
© સ્પ
નકળ પ્રિત
þneË
Þk
{sYn
fe
økE.
rsLk
{U
ð÷e
økw
s
hkíke
(Þk
ð÷e
ˬLke)fe
{Íkh¼e
þkr{÷
ni
.
rsMk
ÃkhCOPY
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT
Mkzf rçkAk fh WMfk ðswË íkf r{xk rËÞk økÞk. ÃkMk Mkkrçkík nwyk fu siMku Þu Mk[ ni fu ô[u {Ínçk,
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
ô[e ykEzeÞku÷kuS, ô[e rfíkkçk fe çkËku÷ík fki{ut WYs Ãkkíke nI, ðnª Þu ¼e Mk[ ni fu ¾wË ô[u
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
rfhËkh fu ÷kuøk yÃkLke ykErzÞku÷kuS, yÃkLke rV¢, yÃkLku {Ínçk fku¼e íkkfík Ëuíku nI. ÷kuøkkU fu
© સ્પટ : નકળ
પ્રિત
ટ : rfíkkçkku
નકળ પ્રિત
બંિધ© સ્પ{w
ટf:k{kíkfe
નકળ પ્રિત
બંિધ© સ્પ
ટ : નકળ
rfhËkh
feબંિધðsun ©
Mku સ્પ
WLfe
tfe, WLfu
{Ínçke
ykih ¾w
Ë WLfe
Eßsík
nkuíkeપ્રિત
ni. òuબંિ
© SPRAT : DO
- © SPRAT
NOT COPY
© SPRAT
: DO NOT
©. SPRAT
NOT
fki{NOT
U yksCOPY
íkkfíkðh
nI WLkfe: DO
ykErzÞku
÷kuS - WLkfu
LkÍrhÞkík
¼e ViCOPY
÷ hnu- nI
n{ Ãkh,: DO
ykÃk
ÃkhCOPY
WLkfe
AkÃkબંિધÃkz hne
ni. ટíkku: ðku
fkiLkપ્રિત
Mke fkiબંિધ{U nI rsLkfu
íkkfíkપ્રિત
ni, Mkhðík
÷ટík :niનકળ
, Eßsík
ni?બંિ
© સ્પટ : નકળ
પ્રિત
© સ્પ
નકળ
© સ્પÃkkMk
ટ : નકળ
બંિધ-ni,©Ëkiસ્પ
પ્રિત
EMkkE
nI
,
Þnw
Ë
e
nI
.
Ãkw
A
eÞu
WLk{U
{w
~
íkrhf
çkkík
õÞk
ni
.
WLkfu
Þnkt
EÕ{
ni
,
Ëki
h
u
sËeË
fk
EÕ{,
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
ËwLÞðe
EÕ{,
ðku ©EÕ{
{ktપ્રિત
øk ni. બrsMk
ELMkkrLkÞík
íkkfík© r{÷íke
ni, ðkuપ્રિત
rsMfuબંિ
© સ્પટ : નકળ
પ્રિત
બંિધસ્પટrsMfe
: નકળ
ંિધ-Mku©yk÷{u
સ્પટ : નકળ
પ્રિતબfku
ંિધસ્પટ : નકળ
nwMkw÷{U ykÃkfu ykih n{khu çkå[u {MkYV nI. Lk fu rMkVo ðku rsMkMku n{U Mkðkçk r{÷íkk ni. n{khu ÃkkMk
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
Þu EÕ{ Lknª ni. ÷urfLk n{uþk yiMkk Lknª Úkk. f¼e n{¼e yk÷e{u ËeLk nkuLku fu MkkÚk MkkÚk yk÷e{u
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
ËwrLkÞk ¼e nkuíku Úku.
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબËw
ંિધસ્પટ{: નકળ
પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
LÞðe© WÕkw
ykih પ્રિત
yunËuબંિધðMíkk© સ્પ
fu ટ{w:Mનકળ
k÷{kLk

{þnwh- ©£kÂLMkMke
ELMkkLkeÞík
çkxo çkú: DO
uVw Robert
Briffault
(1876-1948)
© SPRAT : DO NOT COPY
SPRAT :{krnhu
DO NOT
COPY - © hku
SPRAT
NOT COPY
- © SPRAT
: DO NOTLkuCOPY
yÃkLke
{þnw
h
rfíkkçk
The
Making
of
Humanity
{U
EMk
çkkík
fku
íkM÷e{
rfÞk
ni
fu yhçkkU
feબંિ
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ
પ્રિત
ðsn Mku {wÂBfLk nku Mkfk fu ÞwhkuÃk {U LkE hkiþLke Vi÷e. ÞwhkuÃkeÞLk hurLkMkkt (íksËeË, ELf÷kçk)ðnkt
{wÂBfLk nku Mkfk, õÞkU fu økúef(ÞwLkkLk) fe MkkÞLMk, {r©f fu W÷w{ siMku rnLËwMíkkLk Mku rMkVh fk
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
LkÍheÞk Þu ðnkt ÃknkU[kLku ðk÷u yhçk Úku. WLnkULku fnk fu ÞwhkuÃk {U Ex÷e Mku Lknª, snkt hku{ ðkfu nI,

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

48: -n{khk
nk÷COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT
Lkðwt: «¼kík
© SPRAT
DO NOT
DO NOT COPY
© સ્પટ snkt
: નકળ
પ્રિતðkfu
બંિધસ્પÃkku
ટ :Ãkનકળ
: નકળ
બંિધ© સ્પ
નકળMÃkuપ્રિત
ðurxfLk
ni, ©
snkt
fk nuzપ્રિત
õðkxoબંિધh {kis©wË સ્પ
ni ટðnkt
Mku ËwLપ્રિત
Þðe W÷w
{ Lknª
Vi÷ટu. :çkÕfu
Lk બંિ

Mku :ViDO
÷u, {w
Mk÷{kLkku
MÃkiSPRAT
Lk Mku. Ãkt:ËDO
hðªNOT
MkËe{u
Lknª- çkÕfu
8ðª Mku: DO
12ðª
MkËeCOPY
{U Vi-÷©u, sçk
{wMk÷{kLkkU
© SPRAT
NOT
COPY fu- ©
COPY
© SPRAT
NOT
SPRAT
: DO NOT COPY
fk
çkku
÷
çkk÷k
Úkk.
{þnw
h
rnLËw
M
íkkLke
hu
þ
Lkr÷Mx
yu
{
.yu
L
k.
hku
Þ
Lku
yÃkLke
rfíkkçk
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળThe
પ્રિતબંિ
{U
¼e
fw
A
Ë÷kE÷
Ãku
þ
rfÞu
nI
.
{w
M
k÷{kLk
MkkÞLMkËkLkkU
fu
Lkk{
WMk
Historical
Role
of
Islam
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
ðõík fu ËwLÞðe W÷w{fe VunrhMík {U Lkw{kÞkt r{÷Uøku. ykÃkfku 7ðª Mku 13ðª MkËe EMðª íkf fE ËwLÞðe
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
W÷w{ {U Mkhu VunrhMík ËMk {krnheLk (Experts) {U ÞfeLkLk fE {wÂM÷{ Lkk{ ÍYh r˾kE ËUøku.
© SPRAT
: DO
NOTW÷w
COPY
© {w
SPRAT
: DOfeNOT
- © SPRAT
çkÕfu
çkyÍ
{ {U- íkku
Mk÷{kLkkU
økkuÞCOPY
k EòhkËkhe
Úke, si: MDO
kufu:NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT :•DO Astronomy
NOT COPY - ©Þk
SPRAT
DO NOT COPY
© nMkLk,
SPRATyçËw
: DOhNOT
SPRAT :íkwDO
EÕ{u :V÷rfÞkík
{U yçkw- ÷
uon{kLkCOPY
MkwVe,- ©
LkrMkYÆeLk
Mke NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિત
© સ્પ
: નકળ
બંિધટ : નકળ
પ્રિતબ{kLkk
ંિધ-òíkk
© સ્પ
ðøkihnબંિધfe. yçËw
÷ ટnMkLk
fku íkkuપ્રિત
xu÷eMfku
Ãk Þk©Ëwસ્પ
hçkeLk
fk çkkLke¼e
niટ. : નકળ પ્રિતબંિ

rhÞkÍeËkLk
òrçkh
yrVÞk- ©feSPRAT
rLkøkhkLke
MÃkuLCOPY
k {ut The
Tower: DO
of NOT COPY
© SPRAT :•DO {þnw
NOT h
COPY
- © SPRAT
: DOEçLku
NOT COPY
: DO{UNOT
- © SPRAT
MkLk
1190
{U
çkLkkE
økE
Úke.
EMk
observatory
Mku
V÷rfÞkík
fk
EÕ{
Serville
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
ÃkZíkk, Vi÷íkk hnk, çkkË{U EMku MÃkuLkeÞkU Lku Wòz rËÞk.
• rhÞkÍe fu VLk ð EÕ{ {U {wMk÷{kLkkU Lku çkzu swhk’ík {tËkLkk íkswçkuo rfÞu. ykih çkzu ô[u
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
{wfk{ Ãkh EÕ{u rhÞkÍe fku ÃknkU[kÞk. y÷rsçkúk fe ¢urzx, WMfk Mkunhk çkhknu hkMík
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
{wMk÷{kLkkUfku òíkk ni.
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
• Spherical Trigonometry, Discovery of the Tangents, Trigonometrical
© SPRAT : DO calculations
NOT COPY - ©, Sine
SPRATof: DO
COPY - ©
NOT
COPY
ArcNOT
{wMk÷{kLkkU
ne SPRAT
fe íkku Ëi:LDO
k {kLke
òíke
nI. - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ
સ્પટ
પ્રિત
બંિધટ : {w
નકળ
પ્રિતLkuબંિધ© સ્પટfhkÞk.
: નકળðkuપ્રિતબંિ
• પ્રિત
rMkVh બંિધÞk “0”© fku
Þwh: kuનકળ
Ãk {U rnLËw
MíkkLk
Mku ©
÷u સ્પ
òfh
Mk÷{kLkkU
{wíkkyYV
rnLËwM-íkkLk
fk þwLÞ: DO
yhçke
rMkVh- ©
Mku SPRAT
nkuíkk nw:ðDO
k, ytNOT
økúuSCOPY
fk cipher
ykih :rÍhku
© SPRAT : DO þkÞË
NOT COPY
© SPRAT
NOTfuCOPY
- © SPRAT
DO NOT COPY
çkLkk.
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
rMk÷rMk÷u
{U y÷
EËheMke: DO
Lku fkrçk÷u
fÿ Mkh{kÞk
Vhkn{
© SPRAT :•DO Logarithmic
NOT COPY - ©Table
SPRAT :fuDO
NOT COPY
- © SPRAT
NOT COPY
- © SPRAT
: DO NOT COPY
rfÞk
ni
.
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
• {wMk÷{kLk ½zeMkkÍ nwyk fhíku Úku çkzu ô[u. Ãkutz÷w{ fe nhfík fk {wþknuËk EçLku ÞwLkwMk Lku
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
çknkuík çkZeÞk rfÞk. WMkLku Ptolemy fu fk{ fku {ÍeË ykøku çkZkÞk. ykih WMke fu VkhMke
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
íkhsw{u fku W{h ¾iÞk{ Lku 10 ðª 11ðª MkËe{U ÞwhkuÃk {U Vi÷kÞk. fnk òíkk ni fu fwíçke fe
© SPRAT : DO çkLkkE
NOT COPY
© SPRAT

: DO NOT fku
COPY
SPRAT
: DO NOT COPY
Charlemagne
WMk- ©
ðõík
fu ¾÷eVk
nwE -½ze
£kLMk fu: DO
þnuNOT
LþknCOPY
þkŠ÷{u
Lk SPRAT
© સ્પટ : નકળ પ્રિત
ંિધ- ©íkkuસ્પ
ટ : નકળ
ંિધ-ysw
© çસ્પ
: નકળ
nkYLk બhþeËLku
nVíkLk
¼uSપ્રિત
Úke òu બðnkt
kk ટçkLk
økE. પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
© SPRAT :•DO sw
NOT
COPY - ©ËrhÞkVíkkU
SPRAT : DO
: DO NOT
© SPRAT
økhkVeÞkE
ykiNOT
h ¾kuCOPY
òut {U- ©
¼eSPRAT
{wMk÷{kLkkU
fk COPY
¾kMkk -rnMMkk
hnk: DO
ni. NOT COPY
Mariner’s
funíkuપ્રિત
nI fu બ[kELkeÍ
MkwEટ :fkuનકળ
ykøkuપ્રિત
çkZkfuબંિધ{wMk÷{kLkkU
© સ્પટ : નકળ પ્રિત
બંિધ-Compass
© સ્પટ : નકળ
ંિધ- © સ્પ
© સ્પટLku: çkLkkE.
નકળ પ્રિતબંિ
SMfe
ðsn
Mku
yhçkkU
L
ku
Mk{t
Ë
hkU
fe
ðMkyíkU
íki
fª.
çkÕfu
{ku
n
B{Ë
{w
M
kk
fu
çkkhu
{U
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : fnk
DO NOT COPY
òíkk
Úkk
fu
WLnku
L
ku
Í{eLk
fe
Ãki
{
kEþ
fk
yu
f
yk÷k
íkf
EòË
rfÞk.
EMke
íkhn
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
Mathemetical Geography {U {wMk÷{kLkkU fk fkrçk÷ufÿ Mkh{kÞk ni.
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
• yçkw Mkk÷un W{iÞk Lku 1134 EMðª {U zwçku nwyu snkòutfku WÃkh WXkLku fe íkhfeçk Mkku[e.
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

Lkðwt NOT
«¼kík COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT
n{khk
nk÷NOT
- 49COPY
© SPRAT : DO
: DO
© સ્પટ : નકળ•પ્રિત
બંિધ-ðku
© V÷MkVk
સ્પટ : નકળ
: નકળ
પ્રિત
© સ્પટ : નકળ
પ્રિતબંિ
{Lkríkf
{U Ëwrપ્રિત
LkÞkfeબંિધÍçkkLk©Ãkhસ્પ{wટÂM÷{
Lkk{
yk{બંિધni : y÷økÍk÷e,
E©kfe,

© SPRAT : DO NOTEçLku
COPY

: DO
NOTEçLku
COPY
- © SPRAT
NOT
© SPRAT
: DO NOT
Mkw{
uiÞk,SPRAT
yçkwçk¢
hkÍe,
níkk{
fu. EçLkw: hDO
YþË
fk,COPY
rsLnU-þkÞË
Averroes
fu COPY

Lkk{
Mku ¼e© òLkk
ni.પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
© સ્પટ : નકળ પ્રિત
બંિધસ્પટ :òíkk
નકળ

íkhn
çkzu :V¾ú
Mku Lkk{
÷u Mkfíku
nI Chemistry
EÕ{u- ©
rf{eÞk
© SPRAT : DO•NOTEMke
COPY
- ©n{
SPRAT
DO NOT
COPY
- © SPRAT
: DO NOTÞk
COPY
SPRAT{U: ÍfrhÞk
DO NOT COPY
hkÍe
fk, ©òrçkh
kLk fk,બંિધy÷íkVhkE
yçkwપ્રિત
÷fkrMk{
fk, ©y÷òðu
fk, yçkw
© સ્પટ : નકળ પ્રિત
બંિધસ્પટ :EçLku
નકળniÞ
પ્રિત
© સ્પટ :fk,
નકળ
બંિધસ્પટ : Í
નકળ
પ્રિતબંિ
{LMkwh ykih yçËw÷ fkrMk{ fk.

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
• EÕ{u íkçkiÞkík Þk rVÍeõMk {U yçkw ÞwMkwV EçLku EMnkf (rsLnU Alkindus fu Lkk{ Mku ¼e
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

òLkk òíkk ni)ònuÍ Þk çkLkw {wMkk, y÷çkiÁLke, hkÍe, yçËwhuon{kLk EçLku LkMkú y÷
LkÍehe ðøkihn fu Lkk{ VunrhMík{U fkVe WÃkh ykíku nI.
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
• EMke íkhn {urzf÷ MkkÞLMk, Biology ykih WMk íkhn fu W÷w{u rsM{kLke Mku n{ òuz
© SPRAT : DO NOTMkfíku
COPYnI-.©ÞuSPRAT
NOT
© SPRATyçkw
: DO Wçki
NOT
- © SPRAT
: DO NOT COPY
Lkk{ ::DO{LMkw
h COPY
EçLku -EÕÞkMk,
Ëk,COPY
y÷òrnÍ,
y÷Ër{he,
© સ્પટ : નકળ પ્રિત
બંિધટ : નકળ
© સ્પEçLku
ટ : નકળ
પ્રિત
બંિધ© Õસ્પ
ટ : EçLkw
નકળ÷પ્રિત
y÷{ku
Mkwð©e,સ્પy÷e
EçLku પ્રિત
Mkn÷,બંિધ{kunB{Ë
ÍfrhÞk
hkÍe,
yçËw
÷kn
fiMk, બંિ
y÷e hçkkðe,
EçLku
{Mfðe
ðøkihn :fuDO
. EçLku
Avicenna
íkku COPY
© SPRAT : DO NOTEMnkf
COPY -rçkLk
© SPRAT
: DO NOT
COPY
- © SPRAT
NOTMkeLkk
COPYÞk- ©
SPRAT : DOfkuNOT
doctor
of
doctors
¼e
fnk
òíkk
Úkk.
EMke
íkhn
yçkw
y÷e
y÷nMkLk,
Þk
y÷nÍLk
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
ykih EçLku fwík{k yÃkLku ðõík fu çkuníkheLk {urzf÷ Mfku÷hMk {kLku òíku nI.
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
• Þwt ¼e {kLkk òíkk ni fu {eh VíkunwÕ÷kn ¾kLk Lku økLk Ãkkðzh Þk çkkYË fe EòË fe ykih
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
WMfk EMíku{k÷ fkr{Þkçke Mku rfÞk.
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
• Íhkyík ykih çkkøkçkkLke fu rMk÷rMk÷u{U {wMk÷{kLkkU fk çkzk ô[k {wfk{ hnk ni. funíku nI fu
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
fwíkwoçkk {U, çkøkËkË{U, fknuhk {U çkzu W{Ëk botanical gardens nwyk fhíku Úku
© SPRAT : DO NOT{wCOPY
- ©t fuSPRAT
DO
NOT COPYand
- © SPRAT
: DO NOT
Mk÷{kLkku
. çkÕfu: Þw
hkuÃNOT
k {U COPY
MÃkuLkne- ©
fe SPRAT
íkhV Mku: DO
agriculture
horticulture
fu COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિત
સ્પટ : fuનકળ
સ્પટ ysçk
: નકળ fuપ્રિત
બંિધટ : નકળ
પ્રિતબંિ
W÷wબંિધ{ çkzu©ðfkh
MkkÚkપ્રિત
Vi÷u. બંિધíkku rVh© õÞk
¼khík
fu fw©Aસ્પ
þkLkËkh
çkkøkkík
Mk÷{kLkku
Lkk{ Mku: DO
{LMkwNOT
çk nICOPY
? - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© SPRAT : DO NOT{wCOPY
- ©t fuSPRAT
yøk÷u
rMkVo çkkËþknkU
k fhíke
Úkª.©WMk{U
Í {hoપ્રિત
n fu બંિ
© સ્પટ : નકળ•પ્રિત
બંિધ-Í{kLku
© સ્પ{U
ટ :íkkhe¾
નકળ પ્રિત
બંિધ- © fe
સ્પËkMíkkLku
ટ : નકળnwy
પ્રિત
બંિધસ્પટ hku
: નકળ
ðkfu
y
kík
fk
yki
h
yk{
ELMkkLkfk
r͢
Lknª
nw
y
k
fhíkk
Úkk.
EMk
Ëw
M
khe
íkhef,
{M÷f
fku COPY
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT
{w
M
k÷{kLkkU
Lku
{w
í
kkYV
fhkÞk.
fu
n
íku
nI
fu
WMk
ðõík
fu
çkzu
yåAu
chroniclers, history
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
writers ykih íkkhe¾Ëkt nwyk fhíku Úku EçLku ¾÷ËwLk ykih EçLku çkíkwíkk (rsLnU þkÞË
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
þBMkwÆeLk fu Lkk{ Mku òLkk òíkk ni) ykih y÷çkiYLke ðøkihn.
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
• {iËkLku þwòyík {U ¼e {wMk÷{kLkkULku çkzu òinh r˾kyut nI. fkiLk ¼w÷ Mkfíkk ni fkhLkk{kU
© SPRAT : DO NOTfkuCOPY
- © rçkLk
SPRAT
: DO fuNOT
COPYrçkLk
- © SPRAT
NOThuoCOPY
© hSPRAT
: DOhNOT
¾kr÷Ë
ð÷eË
, íkkrhf
rÍÞkË :fuDO
, yçËw
n{kLk -yki
y÷{LMkw
fu, COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિત
બંિધMk÷knw
ÆeLk©yiસ્પÞટwçke: fuનકળ
? પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
© SPRAT : DO•NOTxuCOPY
SPRAT
: DO NOT
- © SPRAT
: DO NOT
COPYnkrMk÷
- © SPRAT
DO fnk
NOT COPY
fLkku÷ku-S©yki
h MkLkyík
{U ¼eCOPY
{wMk÷{kLkkU
Lku ¾kMkk
EÂBíkÞkÍ
rfÞk : Úkk.
òíkk
ni fu©Vkuસ્પ
xkuટøkúk:Veનકળ
fku EçLkw
÷ nþ{fu
fkhLkk{kU
Lku çkzkપ્રિત
VhkuøબkંિધrËÞk.© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
© સ્પટ : નકળ પ્રિત
બંિધપ્રિત
બંિધ- ©
સ્પટ : નકળ
¼e {kLkk
òíkk ni: fuDOwind-mill
k÷{kLkkU
nðk fe: íkkfík
Mku COPY
© SPRAT : DO•NOTÞuCOPY
- © SPRAT
NOT COPY{w-M©
SPRATLku: çkLkkE,
DO NOTrsMfu
COPYÍheÞu
- © SPRAT
DO NOT
yçk
rçks÷e
Ãki
Ë
k
fe
òíke
ni
.
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

50: -n{khk
nk÷COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT
Lkðwt: «¼kík
© SPRAT
DO NOT
DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ
બંિધ-Mkkçkw
© સ્પ
: નકળþfh,
પ્રિતfÃkzk,
બંિધ- ø÷kMk
© સ્પટðøki
: નકળ
પ્રિત
બંિધ© સ્પટfu :{wનકળ
• પ્રિત
EMke íkhn
Lk,ટfkøkÍ,
hn çkzu
yåAu
yõMkk{
ÂM÷{પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO {w
NOT
COPY
© SPRAT
: DO
NOT COPY
© SPRAT
DO, NOT COPY
{kr÷f
{U -çkLkkÞu
òíku Úku
, ËÂMíkÞkçk
nkuíku- Úku©. SPRAT
rMkÞkne,: DO
÷ufNOT
h, {wCOPY
gr÷V- íkhn
fu MkkuÕ: zMko

ô[u Ësu
ofk rMk{u
Lx ટyki: hનકળ
Lkf÷e
nehuબંિધsðknhkík,...
çkzuબંિધW{Ëk©MkLkyíkfkh
© સ્પટ : નકળ પ્રિત
બંિધ© સ્પ
પ્રિત
© સ્પટ : ELkfu
નકળ ¼e
પ્રિત
સ્પટ : નકળÚkuપ્રિતબંિ

Mk÷{kLk.
© SPRAT : DO {w
NOT
COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
• પ્રિત
ykih íkkuબંિધykih ©Þu¼
òíkk પ્રિત
ni fu nðk
{U WzLku
rþþ EçLku
fkVe
© સ્પટ : નકળ
સ્પe ટfnk
: નકળ
બંિધ© સ્પfe
ટ :fkuનકળ
પ્રિતVLkkMkLku
બંિધ- ©
સ્પટfkr{Þkçke
: નકળ પ્રિતબંિ

Mku fe Úke.
• {kuxu íkkih Ãkh Þu {kuyíkrçkh ytËks Mku fnk ò Mkfíkk ni fu ÞwhkuÃk {u íksËeË Þk
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
renaissance fu çkes {wMk÷{kLkkU Lku çkkuÞu. ykih WMfk V÷ yçk ÞwhkuÃk nkrMk÷ fh hnk
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
ni.
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT
COPYMkw

SPRAT
rÃkËh{
ÕíkkLk
çkw:ËDO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિત
બંિધંિધસ્પટ : નકળ
પ્રિત
પ્રિતબંિ
÷urfLk
çkøkki©
h Ëuસ્પ¾ટU fu: Þuનકળ
Mkkhuપ્રિત
Lkk{ બòu
n{Lku© røkLkkyu
Þu Mkkíkðª
Mkuબંિધ÷ufh ©
13સ્પ
-14ટ ðª: નકળ
MkËe íkf

15-:16
MkËeCOPY
fu çkkË- ©
íkku SPRAT
rçkÕfw÷:f{
, COPY
¾í{
nkuNOT
òíku COPY
nI. ELMkkEõ÷ku
rÃkzeÞk{U
{wMk÷{kLkkU
© SPRAT
: DO
- © SPRAT
: DO NOT
COPY -fk©rs¢
SPRAT
DOðªNOT
DOniNOT

r{Õíkk
¼e
Lknª.©çkÕfu
çkMkબંિધyVMkkLkðe
Ëks Mkuપ્રિત
{kÍefe
ÞkË© {Uસ્પ{wટM:íkfrçk÷
fu બંિ
© સ્પટ çkÕfu
: નકળ
પ્રિત
બંિધસ્પટ yçkíkku
: નકળ n{
પ્રિત
© સ્પટ yt
: નકળ
બંિધનકળ પ્રિત

Ïðkçk íkk{eh fhLku fe Lkkfk{ fkurþþ fhíku nI. ÷økíkk ni fu {kunççkík n{U {kÍeMku EíLke nu fu
{wMíkfrçk÷ Vhk{kuþ fh çkiXu. yçkíkku n{ ZfkuMk÷u Ãkh S ÷uíku nI. çkÕfu çkMk xkufLkeÍ{ ¼e fkVe
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
ni.(þu’h:)
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT
COPY
SPRAT
DO rLkf÷u
NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
n{khu :ËkiDO
h fuNOT
ELMkkLk
¾wË- ©
yÃkLke
ne :rÍË
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પ
ટ : નકળ
© સ્પVhËk
ટ : નકળ
પ્રિત
ík÷çk
{kÍeપ્રિત
fe nkuíબંિધke ni, fË{
{U h¾íku
nI.બંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

nihíkyt
økuÍ©çkkík
fu çkku
níkuhબu ંિધ{wMk÷{kLk
¾wþVn{e
{wçkíku©÷સ્પ
k nIટ fu: નકળ
{wMk÷kLk
© સ્પટ : નકળ પ્રિત
બંિધસ્પટÞu: ni
નકળ
પ્રિત
© સ્પEMk
ટ : નકળ
પ્રિત{U
બંિધપ્રિતબંિ

çkZíku ò hnu nI, íkkfíkðh nkuíku ò hnu nit ykih Þu fu {wgr÷V fki{U, {wgr÷V {w{kr÷f, þkr{÷u
EM÷k{ nkuíku ò hnu nI. yÔð÷ íkku Þu fu Þu Mk[ Lknª r˾kE Ëuíkk ykih yøkh ni ¼e íkku EMkMku õÞk?
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
õÞk rnLËw Mktík ykih økwYykut fe Ãkihðe fhLku ðk÷u Lknª çkZ hnu nI? Ãkun÷u nhu r¢&™k, {nkrhþe {nuþ
© SPRAT
DOyku
NOT
DOyçk
NOTMðk{e
COPYLkkhkÞLk,
- © SPRAT
COPY
© SPRAT
: DOõÞk
NOT COPY
Þkuø: ke,
þku COPY
hsLkeþ- ©ðøkiSPRAT
hn Úku :íkku
MkíÞ: DO
MkktENOT
çkkçkk,
©e- hðe
ðøkihn..
© સ્પટ WLkfu
: નકળ
પ્રિત
ંિધ©íkસ્પ
પ્રિત
બંિધ© સ્પykíku
ટ : નકળ
પ્રિતબંિ
ÃkiÁપ્રિત
fkh {wબંિધgr÷V©fkiસ્પ
{kUટMku: નકળ
Lknª yk
hnu બnI
? çknku
Mkuટyt: øનકળ
kúuÍ WLfu
sÕMkkU
{U LkÍh
nI. çkÕfu
fwA: DO
LkkuçNOT
k÷ ELkk{
íkf :{nu
ÞkuøkeCOPY
fu fkE÷
. WMkMku: DO
õÞk?NOT
ykÃkne
n{ ¼e
f¼e
© SPRAT
COPYÃkkLku
- ©ðk÷u
SPRAT
DOþNOT
- © Úku
SPRAT
COPYfe- íkhn
© SPRAT
: DO
NOT COPY
Quantity
Þk
numbers
Þk
íkkËkË
Lknª,
quality
ELkfe
Mku
n
ík
yki
h બંિ
EMk
Mku
{w
í
kkÂMMkh
Lknª
nw
y
u
.
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિત
WLfe
íkkfík.
ni òu-fku©{SPRAT
kU fku ͪËøke
nit. rfíkLku
÷kuøk {w: MDO
k÷{kLk
yu Þu -Lknª
çkÕfu Þu: ÃkwDO
AeÞu
© SPRAT
: DO
NOTÞuCOPY
: DO çkÏþíke
NOT COPY
- © SPRAT
NOTnwCOPY
© SPRAT
NOT COPY
fu fkiLk ykih fÞwt? õÞk ykÃkLku y¼e Lknª Ëu¾k fu ÞnwËe rfíkLku f{ nI n{khu {wfkrçk÷, {økh Mkkhu
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
yhçkMíkkLk fku Ëun÷k hϾk ni? zuZMkku fhkuz {wMk÷{kLk r{÷ fh yÃkLke òÞÍ Í{eLk ðkÃkMk Lknª ÷u
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
ÃkkÞu WLkMku? yøkh n{ yÃkLku {kunB{Ë y÷e õ÷u ykih {kEf÷ suõMkLk fe Lkw{kEþ fh Mkfíku nI íkku
© સ્પટ rnLËw
: નકળ
પ્રિત
સ્પf
ટe :siનકળ
પ્રિત
© સ્પ
પ્રિતબંિ
swrપ્રિત
÷Þk hkuબંિધçkxoMk©fe,સ્પçkwટØ:íkkuનકળ
Zuh Mkkhu
nkuબંિધ÷eðwz ©
MxkMko
Mku rh[zo
økihબંિધu, surLkVh
÷kuટÃku:Íનકળ
, ÂMxðLk
© SPRAT
DOðøki
NOT
SPRAT
: DO NOT
: DOyçk
NOTsuCOPY

NOT COPY
Mkuø:k÷
hnCOPY
fe. yki- ©
h õÞk
EM÷k{
fu {wMCOPY
íkfrçk÷- ©feSPRAT
íkkçkLkkfe
õMkLk si
Mku SPRAT
÷kufkU fe: DO
hneLku
fh huબંિધn økE©niસ્પ
? ટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
© સ્પટ r{Òkík
: નકળnku
પ્રિત
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

Lkðwt NOT
«¼kík COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT
n{khk
nk÷NOT
- 51COPY
© SPRAT : DO
: DO
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબøkw
ંિધનકળ પ્રિત
ટ : નકળ
બંિધટ : નકળ
પ્રિત
shkík©fuસ્પyuટf: {k÷Ëkh
þnuhબંિધ¼Y[©fuસ્પE÷kfu
fu yuપ્રિત
f Mk÷e{
þu¾©fkસ્પrÍ¢
y¾çkkhkU
{Uબંિ

økkuÄNOT
hk fu COPY
ðkfyu-fu©fwSPRAT
A yMku:o çkkË
¾wçk COPY
AÃkk Úkk,
rhõþk: DO
[÷kíku
Úku.COPY
yÃkLke- ©
Ãkkt[
çkuxeÞkU: DO
fku WLnkU
© SPRAT : DO
DO NOT
- ©òuSPRAT
NOT
SPRAT
NOTLkuCOPY
yufપ્રિત
yuf fh
fu ËrhÞk
fh rËÞk.
? økw©çkoíસ્પ
kfeટ ðsn
Mku.પ્રિત
Aêk çkå[k
fe:økku
Ë{U Úkk
çk[બંિ
© સ્પટ : નકળ
બંિધ© સ્પ{u
ટt økfo
: નકળ
પ્રિતõÞkU
બંિધ: નકળ
બંિધ- òu
© {kt
સ્પટ
નકળ
પ્રિત
økÞk. EMk íkhn fu ðkfuykík fe rLkËk{ík n{U {sçkwh fhíke ni fu n{ yÍMkhu Lkð økkih fhU yÃkLku

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
nk÷kík Ãkh ykih çkuò Akíke XkUfLkufe ykËík fku íkfo fhU. EMk íkhn fe òu r{ÚMk myths ykih òu
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

ZfkuMk÷u Vi÷kyu òíku nI Þk EMk íkhn fu òu Ëkðu rfÞu òíku nI WLfk fkuE {ík÷çk Lknª. yiMku ÷kuøkkU fku

© SPRAT : DO
NOT
COPY
- © SPRAT
: DO NOT
COPY
© SPRAT
COPY
© SPRAT
DO NOT
fneÞu
, ¼kE
ykçkkËe
yçk çkkyMku
ðfkh
Lknª- çkkyMku
þ{o: DO
Vu÷ NOT
çkLk fh
hun-økE
ni! íkku :ykEÞu
÷økuCOPY
© સ્પટ : નકળ
બંિધ© સ્પfk
ટ òÞÍk
: નકળ ¼e
પ્રિત
© સ્પðòník
ટ : નકળ
પ્રિત5બંિધ© સ્પટ : Aur
નકળAabadi
પ્રિતબંિ
Table
- Mazaheb
nkÚkkUપ્રિત
yÃkLke
ykçkkËe
÷uíkuબંિધ[÷U, EMfe

© SPRAT : DO
{U feNOT
økECOPY
ni. - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT
COPY
SPRAT
: DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
મઝાહ�
બ- ©
ઔર
આબાદ�
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

VeMkË

r{r÷ÞLk

{Ínçk

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
2,100- © ઈસાઈ
30.6%

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પ0.3%
ટ : નકળ પ્રિતબંિધટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
23© સ્પ
rMk¾

1,500- © �ુ
�સ્લ : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT
SPRAT
21.8% : DO NOT COPY
ય�ટદ
14© સ્પ
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પ0.2%
ટ : નકળ પ્રિતબંિધૂ �: નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
1,100- © �ુ
ન્ક� : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT
SPRAT
16.0% : DO NOT COPY
�નીઝમ
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પ0.1%
ટ : નકળ પ્રિતબંિધ-4© સ્પ
ટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

�ુ
900- © �હ�
13.1% : DO NOT COPY
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT
SPRAT
: DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
57© સ્પ
�ુતટફ�ર�
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પ0.8%
ટ : નકળ પ્રિતબંિધ:ક
નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
394

ર�વાયતી ચીની

376

�ુદ

300

�ુકામી

1.5%

100

આ�ફ્ર ર�વાયાતી

100%

6,868

5.7% : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પ5.5%
ટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

4.4%
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT
: DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
�ુ લ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
- © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
Table 5 - Mazaheb Aur Aabadi
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

÷øk¼øk
% ELMkkrLkÞík
k÷{kLk
. fwA -÷ku©økSPRAT
íkku fun:íkuDO
nI fuNOT
Þu çkZ
fh -yçk
ÃkÂå[Mk: DO
rVMkË
íkfCOPY
© SPRAT : DO
NOT 22
COPY
- © SPRAT{w:MDO
NOTniCOPY
COPY
© SPRAT
NOT
ÃknkUપ્રિત
[ økEબંિધni. n{U©zh
÷økíkk
ni fuપ્રિત
rVh n{
Mku Þu© Lkસ્પÃkwટA:k નકળ
òÞ fuપ્રિત
õÞk ELMkkrLkÞík
Mku çkeMk
Þkબંિ
© સ્પટ : નકળ
સ્પટ
: નકળ
બંિધબંિધ- © સ્પfku
ટ íkw
:{
નકળ
પ્રિત

Ãkå[eMk rVMkË VkÞËk¼e ÃknkU[íkk ni?
fkLkwLku rVíkhík fu r¾÷kV íkkun{kík n{khu {wykþhu fk rnMMkk Mku çkLk økyu nI. {Mk÷Lk n{
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
Ãk÷u çkZu EMk çkkík fku çkkh çkkh MkwLkíku nwyu fu, yuf {kur{Lk nÍkh fkrVh Ãkh ¼khe ni. yk{
© SPRAT : DO
NOT COPY
© ÞSPRAT
© SPRAT
: DOfkr{÷
NOT COPY
- © SPRAT
: DO
NOT
{wMk÷{kLk
fk Þu- økku
k yuf :swDO
Íu NOT
E{kLkCOPY
çkLk -økÞk
Úkk; ÞfeLku
Mkk WMkfk
ELnU nku
økÞk
Úkk.COPY
© સ્પટ : નકળ
સ્પટ : fí÷
નકળðપ્રિત
બંિધ-n{Lku
© સ્પËu
ટ¾: eનકળ
પ્રિત
બંિધ- of
© સ્પ
ટ : નકળ
økwsપ્રિત
hkík {Uબંિધòu çku©
rn{kLkk
økuhíkøkehe
ni EMk
Mku Law
Physics
Þkપ્રિત
fkLkwLkuબંિ
rVíkhík
Mk{Í :{UDOykNOT
økyuCOPY
fu íkkËkË,
nÚkeÞkh
h íktCOPY
Íe{, Þu- ©¼eSPRAT
yn{: DO
nI. NOT
{khLkuCOPY
© SPRAT : DO
NOTyåAe
COPY íkhn
- © SPRAT
- © SPRAT
: DOykiNOT
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

52: -n{khk
nk÷COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT
Lkðwt: «¼kík
© SPRAT
DO NOT
DO NOT COPY
© સ્પટ ðk÷kU
: નકળfu પ્રિત
બંિધ- ©
: નકળ
પ્રિત
બંિધ-ðk÷u
© સ્પ
ટ : નકળ
ÃkkMk nÚkeÞkh
Úku,સ્પ
ðkuટçkze
íkkËkË
{U Úkuબંિધ, ðku {w©LkÍTસ્પÍટ{:Úkuનકળ
. EMkપ્રિત
r÷Þu {hLku
yÃkLku
E{kLkપ્રિત
fu બંિ

çkkðsw
çk[ Lknª
. SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© SPRAT
: DOË NOT
COPYþfu

EMkeબંિધíkhn n{U
çkze
nkuíkeબંિધni sçk©Þuસ્પ
fnk
fu {wÂM÷{
WB{ík
Mkíkn
© સ્પટ : નકળ પ્રિત
© સ્પ
ટ : íkf÷eV
નકળ પ્રિત
ટ :òíkk
નકળni પ્રિત
બંિધ© સ્પyk÷{e
ટ : નકળ
પ્રિતબંિ

Ãkh yuf ni, {w¥krnË ni. fnkt ni? n{ Lknª Ëu¾ Ãkkíku Þu EfkE! transnational, trans-territorial,
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
trans-sectional concept of one community Lknª r˾kE Ëuíkk n{ut. fnkt Úku ËwrLkÞk ¼h fu
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

{wMk÷{kLk sçk økwshkík fu {wMk÷{kLkkU Ãkh yÍkçk xwx Ãkzk? çkÕfu Mk[ ÃkwAeÞu íkku {wMk÷{kLk nI fnkt?

© SPRAT
- © SPRAT
DOnINOT
Þnkt: DO
íkku NOT
¾kuòCOPY
nI, çkku-n©hkSPRAT
nI, rþÞk: DO
nI, NOT
MkwÒke COPY
nI. yki-h©yuSPRAT
f ËwMkhu: fuDOLk NOT
nkuLku COPY
Ãkh çkÍeË
nI. {kh: hnu
. COPY
© સ્પટ ÃkkrfMíkkLk
: નકળ પ્રિત
: નકળ
બંિધ- ©
સ્પટËçk
: નકળ
સ્પટ rfíkLku
: નકળ{khu
પ્રિતબંિ
ykihબંિધEhkf©{Uસ્પíkkuટ økku
Þk Lkufપ્રિત
{wMk÷{kLke
EM{U
fh huપ્રિત
n økEબંિધniu fu ©
ykÃkLku

© SPRAT
: DO
COPY
: DOniNOT
© SPRAT
NOTniCOPY
- © SPRAT
NOT COPY
‘WLkfu
’! NOT
EM÷k{e
r÷xÙ- ©
u[hSPRAT
¼hk Ãkzk
fu fiMCOPY
ku V÷kt -rVfko
MkktÃk Mku: DO
çkËíkh
, Íunrh÷k
ni, fiMku :{wDO
r©f,

híkË, પ્રિત
{wÂÕnËબંિધWMkMku©çkuસ્પ
níkh
! fkuEપ્રિત
ÃkwAu íkkuબંિધ: (þu’h:)
© સ્પટ {w
: નકળ
ટ :nIનકળ
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

Þwt íkku Mki:ÞDO
Ë ¼e
nkuCOPY
, r{Íko- ¼e
nku, yV½kLk¼e
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT
NOT
© SPRAT
: DO NOTnkuCOPY - © SPRAT : DO NOT COPY
íkw{ Mk¼e fwA nku, çkíkkyku fu {wMk÷{kLk ¼e nku?

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

EMkkEÞkU {U Ëku nÍkh Mkk÷ fu çkkË yks ¼e EMkkEÞík fu MkçkMku çkzu {Ínçke hunLkw{k

© સ્પટ Ãkku
: નકળ
નકળ પ્રિત
બંિધ- ©íkku
સ્પfçkfe
ટ : નકળ
બંિધટ : nk÷kík
નકળ પ્રિત
Ãk fe પ્રિત
þõ÷ બ{Uંિધ{kis©
wË સ્પ
nI. ટ{w:Mk÷{kLkkU
fe r¾÷kVík
¾í{પ્રિત
nku økE,
(yki©hસ્પrsLk
fu બંિ

© SPRAT
COPY
- © SPRAT
: DOyçk
NOTfkiCOPY
- © SPRAT : unifying
DO NOT COPY
: DO NOT COPY
force- ©
Þk SPRAT
çkiLkw÷yfðk{e
çkkË: DO
nwENOT
þkÞË
yiMkkne
nkuLkk Úkk!)
Lk international

fkiLkબંિધn{khk© {fo
? økwsપ્રિત
hkík બfuંિધ{wMk÷{kLkkU
{ËËપ્રિત
fhLkuબðંિધk÷kU {U© ÞfeLkLk
{wÂM÷{
© સ્પટ Mkíkn
: નકળÃkh
પ્રિત
સ્પટÍ : niનકળ
© સ્પટ fe
: નકળ
સ્પટ : નકળ
પ્રિતબંિ

íktÍ: e{U
gr÷V
{w{-kr÷f
fu fwA: DO
{wÂM÷{
Úku. ÷ur:fLk
{ËË
Mk÷{kLkkU
fku òu
© SPRAT
DO, {w
NOT
COPY
© SPRAT
NOTÍYh
COPYþkr{÷
- © SPRAT
DOyÔð÷eLk
NOT COPY
- ©{wSPRAT
: DO
NOT COPY
ÃknkU[e íkku Þnª fu rnLËwykut Mku ÃknkU[e, EMkkEÞkU Mku ÃknkU[e. ykih ËwrLkÞk¼h Mku òøkíku Í{eh fu
{kr÷f ÷kuøk, rsLk{U {wMk÷{kLk nI, rnLËw nI, EMkkE nit, Þu ®¾[u [÷u ykyu. nVíkkU, {neLkkU Þnkt
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
fÞk{ rfÞk, n{khu yktMkw ÃkkUAu, n{khk MkkÚk rËÞk. Þu {Ínçk fu Lkk{ Ãkh Lknª ELMkkrLkÞík fu Lkk{
© સ્પટ Ãkh
: નકળ
પ્રિત
ંિધ- ©{wસ્પ
ટ : નકળ
પ્રિત
બંિધ- ©
ટ : નકળ
પ્રિતબંિધસ્પટçkíkki
: નકળ
પ્રિતબંિ
ykyu
Úku. બÞrfLkLk
ÂM÷{
{Ínçke
s{kyíkkU
Lku સ્પ
fkrçk÷u
fÿ r¾Ë{kík
ytò{© ˪,
hu ¾kMk
© SPRAT
: DO NOT
- © SPRAT
: DOs{kyík
NOT COPY
SPRATEM÷k{e
: DO NOT
SPRAT
: DO fe
NOT COPY
s{eyíku
WÕ{uCOPY
kyu rnLË,
íkçk÷eøke
ykih- ©
s{kyíku
Lku,COPY
÷urfLk- ©
{wg
r÷V íkhn
Þk V÷kne
¼e Þu પ્રિત
fk{ rfÞk,
rfÞk
ykiબhંિધfh hnu
nIટ. ELMkkV
fe બંિ
© સ્પટ NGOs
: નકળ પ્રિત
બંિધ- EËkhkU
© સ્પટLku: નકળ
બંિધ- çkÕfu
© સ્પçku
ટ n: íkh
નકળ
પ્રિત
© સ્પ
: નકળ પ્રિત
÷zkE,
{w
s
rh{eLk
fku
MkÍk
rË÷ðkLku
fk
çkk
rnB{ík
fk{
íkku
çkMk
Þne
fh
hnu
nI
.
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

{kunMkeLkeLku økwshkík

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
fiMku ¼w÷ Mkfíku nI n{ Citizens’Initiative fku ‘ELMkkrLkÞík’ fku ‘y{Lk yufíkk {t[’fku,
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
Action Aid fku CARE fku? rfMkLku ÃknkU[kE n{khe Ëw¾ fe fnkLke ËwrLkÞk íkf? ¼khík fu {erzÞkLku
© SPRAT
: DO{kr÷f
NOT COPY

- © SPRAT
: DO NOT
: DO NOT COPY
rsLkfu
rçk÷kþw
çkkSPRAT
{wÂM÷{: DO
LknªNOT
nI: COPY
yuLk.ze.xe.ðe.,
yksíkf,
Íe COPY
xe.ðe.,- ©
ytSPRAT
økúuS y¾çkkhkU
© સ્પટ Lku
: નકળ
પ્રિતબંિધટ : નકળ Lkuપ્રિત
© સ્પ
ટ : çkh¾kË¥k,
નકળ પ્રિત
બંિધ- ©
સ્પMટkkE,
: નકળ
, ðku®þøkxLk
ÃkkuMx Lku©, સ્પ
çke.çke.Mke.
, fiMkuબંિધ¼w÷ òÞU
n{
hksËeÃk
MkhËu
«kLkkuપ્રિત
Þ બંિ

hkuÞ: ,DO
rÄ{t
ík ÃkwCOPY
hkurník,- ©«VwSPRAT
÷ rçkËðkE,
rMkØkÚko
ð]Ä- hksLk,
ðeh: DO
Mkt½NOT
ðe, þuCOPY
¾h økw- ó©k,SPRAT
çke.S.ðŠøkþ,
© SPRAT
NOT
: DO NOT
COPY
© SPRAT
: DO NOT COPY
Þh, rðãk
Mkwç: kúનકળ
k{LÞ{,
r[ºkkબંિધÃkÈkLkk¼Lk
h WLkપ્રિત
siMku MkUબંિધfzkU MknkrVÞkU
òu nf
© સ્પટ Mðk{e
: નકળLkkÚkLk
પ્રિતyi
બંિધ© સ્પટ
પ્રિત
© સ્પટ yki
: નકળ
© સ્પટ : fku
નકળ
પ્રિતબંિ
fe ¾kríkh yÃkLku f÷{,yÃkLke ÍçkkLk, yÃkLku RÕ{ fu nÚkeÞkhkU Mku rsnkË ÷z hnu Úku yks ¼e
íknu÷fk xe.ðe., nuz÷kRMLMk xwzu Ãkh neLËw Ëunþík ÃkMktËe fu MkLkMkLke¾uÍ ykih ËLkËkLk rþfLk
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
RLkfeþkVkík fkiLk fh hnu ni? Þne íkYLk íkusÃkk÷, ykþe»k ¾uíkkLk, hkne÷, ykþwíkku»k ðøkuhn SLnu

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

Lkðwt NOT
«¼kík COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT
n{khk
nk÷NOT
- 53COPY
© SPRAT : DO
: DO
© સ્પટ : નકળ
© સ્પLkne
ટ : નકળ
પ્રિતબંિધ©h
સ્પ
: નકળ
બંિધ© સ્પíknu
ટ : ÷નકળ
n{ પ્રિત
fkVehબંિધfnuíku Íhk
[wfíku çkhMkçke÷u
íkÍfu
k,ટfkþ
rfMkeપ્રિત
{wM÷e{
s{kíkLku
fk fu પ્રિત
økkuÄhkબંિ

MkkÍeþ
{wíkkÂÕf
çkkË{u: DO
çkutø÷w
Y feCOPY
hk{Mku- L©kk SPRAT
siMku [ku:tfDO
kËu LkuNOT
ðk÷uCOPY
rðzeÞku
fkuzTMk RLkfeþkVkík
© SPRAT : DO
NOTMkuCOPY
- ©Þk
SPRAT
NOT
- ©huSPRAT
: DO NOT COPY
fe çkwપ્રિત
LkeÞkËબંિધÃkh ¼khík
{U ykt
Ëku÷LkબંિધfeÞk©nkuસ્પ
íkkટMkw: r«{
xo {u hex
ÃkexeþLk
nkuíke, પ્રિત
rfíkLkkબંિ
© સ્પટ : નકળ
© સ્પટ¼h
: નકળ
પ્રિત
નકળfkuપ્રિત
બંિધ© સ્પટfe: નકળ

yLk{ku÷ {ðkË RLk {wòneËeLkLku Ãkuþ feÞk Úkk.
¾ih íkku yÍo Þu fh hnu Úku n{fku Þu òu íkMkððwh n{khk ni MkeVo {wMk÷{kLk {wMk÷{kLk fu
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
fk{ ykíkk ni. nk÷kíkLku WMku øk÷ík Mkkçkeík fhfu Ëe¾kÞk yåAu RLMkkLk ËwMkhu RLMkkLkku fu fk{ ykyu
© SPRAT : DO
- © SPRAT
: DO NOT COPY
© SPRAT
: DO
COPY
DO NOT
ykuhNOT
ykíkuCOPY
nuui. EMke
þnh yn{ËkçkkË{u
Zuh -Mkkhu
{k÷Ëkh
{wMNOT
k÷{kLk
¼e -Úku©- SPRAT
ykuh ni:-SLkfu
fkLkCOPY
© સ્પટ : નકળ
ટ : íkçk
નકળLk પ્રિત
ંિધ- yÃkLku
© સ્પટfkh¾kLku
: નકળ nku
પ્રિત
ંિધપ્રિત
rnVkÍík
Mku,બંિ
Ãkh પ્રિત
sw íkfબંિધLkne hU©økeસ્પ–Lk
yçk બ-WLnu
x÷ બyku
h þku©Yસ્પ
{kUટ fe: નકળ
© SPRAT : DO
COPY
- ©nSPRAT
NOTnwCOPY
© SPRAT
: DO NOT
WLkfuNOT
ELMÞku
hLMk- ©
f÷uSPRAT
{ku Mku Vw: DO
hMkíkNOT
fnktCOPY
Úke sÞw
e nk÷kík: DO
ËwhMík
yu- Þu -LkR
ÃkkxoLkhþeÃk
çkLkkLkuCOPY
sw
x
økyu
.
çke.su
.
Ãke.
fu
fkhfw
L
kku
Mku
MkkÍøkkt
X
fh÷e
yku
h
fkhku
ç
kkh
Veh
Mku
þYWÄh
{MkkSË
{Uબંિ
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિત
[tËkNOT
ËuøkU COPY
WÄh -ðe.yu
[.Ãke.: DO
fku fÞk
çk íkðkÍw
Lk çkLkk: DO
h¾kNOT
ni, COPY
«ufxef÷
øk ni : ÞuDO÷kuNOT
øk niCOPY
© SPRAT : DO
© SPRAT
NOT ¾w
COPY
- © SPRAT
- ©÷ku
SPRAT
òðuËygh fu (þnuh fu ËwfkLkËkh) EÄh fwA rntLËw yuiMku ¼e Ëu¾u ni n{Lku SLnkuLku ykÃkLku fkhkuçkkh
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
fku çktÄ fh fu Ãkwhe íkhn VMkkË ÍËøkkLk fe {ËË fhLku fu ÷eÞu yÃkLku ykÃk fku ðfV fh rËÞk-{økh
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
çku[khu {hUøku ‘fkVeh’ ne {hutøku {kur{Lk fe Lkeøkknku {u.
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબfwંિધટ : નકળ
પ્રિત
બંિધ-xwx©
સ્પટçkze
: નકળ
પ્રિતબંિધ©íસ્પ
: નકળ{wપ્રિત
A yku©h સ્પ
¼h{
¼e RMke
íkhnk
u n{
ykMkkLkeMku
{kLk ÷u
ku niટ n{khu
¬ËMkબંિ
© SPRAT : DO
NOT fe
COPY
- © feíkkçk
SPRATfe
: DO
COPYfhLke
- © SPRAT
: DO ni
NOT
- ©¾wSPRAT
: DO fhu
NOT
{wfk{kík
n{khe
n{uNOT
neVkÍík
ÍYhe Lkne
- ¾wCOPY
Ëk WLkfe
Ë neVkÍík
økk-COPY
økkuÞપ્રિત
k ¾wËkLku
Þu fun© h¾k
fu íkw{પ્રિત
økV÷ík
çkhíkíku
hnkuટ yku
h {I પ્રિત
íkw{nkhe
íkhV© Mkuસ્પLkeøku
nçkkLkeપ્રિત
fhíkkબંિ
© સ્પટ : નકળ
બંિધસ્પટ ni
: નકળ
બંિધ© સ્પ
: નકળ
બંિધટ : નકળ
hnw
t
ø
kk.
þkÞË
n{u
RMk
øk÷íke
fe
MkÍk
{e÷e
fu
RíkLke
Mkkhe
{MSËU
,
Ëhøkknu
{w
L
knËe{
nw
R
,
WLkfe
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
çkunwh{íke nwR, fwykoLk fe çkhMkhuyk{ çkunwh{íke fe økR ykih n{ Ëu¾íku hnu (¾wË n{Lku íkçkkne
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
Íu÷u Lkhkuzk ÃkkxeÞk fe yuf Wsze øk÷e Mku fwykoLk fk Ãkiuhku ík÷u hkitËk yuf MkVnk WXk ÷eÞk Úkk RMke
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
íkhn yuf fkuLku Mku snkt feMke {wMk÷e{ çknuLk Lku yÃkLke yMk{íkËhe fu ËkuhkLk íkzÃk íkzÃk fh òLk Ëe
© સ્પટ : નકળ
બંિધ©zસ્પ
ટ :WXk÷e
નકળ પ્રિત
બંિધ© સ્પ
ટ :fh
નકળ
સ્પyki
ટ :hનકળ
nkuøkeપ્રિત
WMkfe
yuf [w
e ¼e
Úke Þu Ëku
Lkku n{Lku
£u{
h¾ªપ્રિત
ni ykiબhંિધsçk ©
n{,
n{khuપ્રિત
MkkÚkeબંિ
© SPRAT : DO
NOT COPY
© SPRAT
DO NOT
- © SPRAT
NOTn{khu
COPYr{þLk
- © SPRAT
NOTni,COPY
LkkW{ªËe
fu yun-MkkMk
Mku Úkf: nkh
fh çkuCOPY
XLku ÷økíku
ni íkku Þu: nDO
e n{u
fe ÞkË: DO
Ëe÷kíku
økkuÞપ્રિત
k fníkuબંિધni y¼eíkku
çkkfeપ્રિત
ni y¼e
íkku ©
þk{
ni ! Zuપ્રિત
h Mkkhe
çknu©
Lkku સ્પ
feટyMk{íkËhe
nwRબંિ
© સ્પટ : નકળ
© સ્પટfk{
: નકળ
બંિધસ્પçkkfe
ટ : નકળ
બંિધ: નકળ પ્રિત
yki
h
n{
nkÚk
Ãkh
nkÚk
Ähu
çku
X
u
hnu
,
Veh
¼e
n{
Akíke
Xku
f
fh
fnu
í
ku
ni
fu
{w
M
÷{kLk
nh
søkn
Vu÷COPY
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT
hnu પ્રિત
ni-WLkબંિધfe íkkfík
- òLkuબંિધn{ feMk
fe પ્રિત
LkªË Mkku
hnu ©niસ્પ
-ÃkwટAeyu
økwsપ્રિત
hkík fuબંિ
© સ્પટ : નકળ
© સ્પçkZ
ટ : hne
નકળniપ્રિત
© સ્પøkV÷ík
ટ : નકળ
બંિધ: નકળ
{wMk÷{kLkku Mku, ÃkwAeyu Rhkf, Ve÷eMkíkeLk, çkwMkuLkeÞ, [e[uLkeÞk fu {wMk÷{kLkkuMku, ÃkwAeyu
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
yV½kLkeMíkkLk fu {wMk÷{kLkku Mku fu õÞk íkw{ ðkfE íkh¬e fh hnu nku? íkw{nkhe íkkfík çkZ hne niu?
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
íkw{nkhe RÍTÍík ykçkÁ çkZ hne niiu? siMku þkÞh Lku fnk ni (þu’h:)
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT çku
: DO
NOT COPY
: DO
COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
EÕ{¼e
n{ ÷ku-ø©
k nISPRAT
, økV÷ík
¼eNOT
ni íkkhe
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ
ંિધટ :hનકળ
yVMkkuપ્રિત
Mk fu બyt
Äu ¼e©nIસ્પ
, yki
Mkku ¼eપ્રિત
hnu nIબંિધ. © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબþhefu
ંિધ- ©LkËk{ík
સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

{wÂBfLk- ©ni SPRAT
ykÃk yçk
n{COPY
Mku LkkhkÍ
nkU, {w: ÂDO
BfLkNOT
nI ykÃk
ÃkwAU: fuDOõÞk
nfCOPY
© SPRAT : DO NOT COPY
: DO¼e
NOT
- © SPRAT
COPYyçk
- © ¼e
SPRAT
NOT
ÃknkUપ્રિત
[íkk niબંિધn{U ykÃkfk
Ëw¾પ્રિત
kLku fk.બંિધnf Þw©t ÃknkU
[íkk
ni n{Uપ્રિત
fu n{
¼e ©
ykÃkfu
hku પ્રિત
hnu Úku.બંિ
© સ્પટ : નકળ
© સ્પટ rË÷
: નકળ
સ્પટ
: નકળ
બંિધસ્પટ MkkÚk
: નકળ
EMke íkhn sçk {wfÆMk {wfk{kík fe çkunwh{íke nwE, sçk n{khe çkunLkkU fe çkuEßsíke nwE, sçk

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

54: -n{khk
nk÷COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT
Lkðwt: «¼kík
© SPRAT
DO NOT
DO NOT COPY
© સ્પટ n{khu
: નકળçkå[u
પ્રિત
બંિધ-nw©
નકળ પ્રિત
સ્પ,ટyki
: નકળ
પ્રિત
ંિધસ્પtnટ fhfu
: નકળ
Þíke{
yuસ્પ
ykiટh: n{khu
½h ÷wxબંિધu ykih ©s÷u
h Ãkw÷eMk
ËwMબkhe
íkhV© {w
Ëu¾પ્રિત
íke બંિ

hne,
sçk
{kuCOPY
r{LkeLk- ©
fku SPRAT
WLk ÷ku:øDO
kkUfu NOT
yunMkkLk
SLkk
Ãkzk: DO
rsLnUNOT
Þu COPY
fkrVh -fnk
fhíku Úku: DO
, sçk
© SPRAT
: DO
NOT
COPYÃkh- ©
SPRAT
© SPRAT
NOT COPY
çk{kU©feસ્પçkkrhþ
nwE પ્રિત
ykih ÞuબંિધËËoLkkf© {tસ્પÍટh :n{Lku
¾k fu y{u
rhfe©snkòu
fu røkhkÞu
© સ્પટ yV½krLkMíkkLk{U
: નકળ પ્રિતબંિધટ : નકળ
નકળËuપ્રિત
બંિધસ્પટ : t નકળ
પ્રિતબંિ
nwyu økunwt fu Ãkufux ÷uLku fu r÷Þu n{khu yV½kLke ¼kE ykÃkMk{U ÷zÃkzíku Úku, íkçk n{¼e hkuÞu.

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
¾wËçk¾wË EMk çkuçkMke Ãkh yktMkw rLkf÷ Ãkzu n{khu ¼e. hkuÞu íkku n{ WMk rËLk ¼e fu sçk so-called
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
mother of all battles {U fwðiík {Uu nkhu nwyu Ehkfe rMkÃkkneÞkU fku y{urhfe rMkÃkkneÞkU Mku ÃkkLke fe
© SPRAT
SPRAT
©hSPRAT
COPY çkLkíke
- © SPRAT
: DO¼e
NOT COPY
[tË: DO
çkwtËNOT
u ÃkeLkuCOPY
fu r÷Þu- ©r{÷
òíke: DO
íkku NOT
[nf COPY
WXíku -yki
Þu WLkfu: DO
SLkuNOT
fk Mkçkçk
Úkª. n{
© સ્પટ çku
: નકળ
પ્રિત
બંિધ© સ્પ
: નકળ
પ્રિત
© સ્પ
ટ : નકળ
પ્રિત
બંિધટ : fuનકળ
પ્રિતબંિ
ErgÞkh
rçk÷f
rçk÷f
fhટ hku
Þu nI ykÃk
fuબંિધMkkÚk sçk
çkkçkhe
{ÂMsË
þneË
nwE©. સ્પ
nk÷kt
çkkçkhe

© SPRAT
: DO NOT
- © SPRAT

SPRAT
NOT r͢
COPYrfMke
- © yki
SPRAT
NOT COPY
{ÂMsË
fu çkkhuCOPY
{U n{khe
hkÞ þw: YDOMkuNOT
rçk÷fwCOPY
÷ {wg
r÷V
hne :niDO
, rsMfk
h søku: DO
n Ãkh

økk. økwપ્રિત
MMkk n{U
¼e©çknku
ykÃkne
fe íkhn
xe.ðe.પ્રિત
Ãkh n{Lku
E÷ટ fe: નકળ
íkkuÃkkUu પ્રિત
fku બંિ
© સ્પટ nku
: નકળ
બંિધસ્પíટk :ykÞk
નકળniપ્રિત
બંિધ© સ્પsçk
ટ : નકળ
બંિધ-EMkú
©kસ્પ

rV÷rMíkLke
{fkLkkU
íkkuzSPRAT
íkuu nwyu:, DO
çkufwMNOT
kwh rV÷ÂMíkLkeÞkU
fku Ëun:þíkÍËk
fhíku
nwy-u ©
Ëu¾SPRAT
k. çknku:íkDO
íkzÃku
© SPRAT
: DO NOT
COPYfku- ©
COPY - © SPRAT
DO NOT
COPY
NOT COPY
nI n{ sçk LkhuLÿ {kuËeLku rMkVo EMk çkkík Ãkh ‘økkihð Þkºkk’ (Vr¾úÞk sw÷qMk)rLkfk÷e fu WMkfu Ëkihu
nwfw{ík{U {wMk÷{kLkkUfku ‘Mkçkf rMk¾kÞk’ økÞk ykih ÷k¾kU økwshkíkeÞkULku, økwshkíke rnLËw çknuLk
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
¼kEÞkULku, EMk fe íkkEË fe, sçk fu WMkfu ÃkkMk r˾kLku fu r÷Þu ykih fkuE fkr{Þkçke WMk ðõík Lknª
© સ્પટ Úke
: નકળ
પ્રિત
© સ્પટ t :fkuનકળ
સ્પ[
ટkÞk
: નકળ
rMkðkÞ
WMfuબંિધfu {wMk÷{kLkku
çkwhe પ્રિત
íkhn LkwબંિધfMkkLk©ÃknkU
økÞk પ્રિત
Úkk. બંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
© SPRAT : DO NOT
- ©íSPRAT
COPY

: DO NOT
- © SPRAT
n{COPY
¼e çknku
k LkkhkÍ: DO
nwyNOT
u, çknku
ík Ëw¾
e nwSPRAT
yu n{¼e,
sçk COPY
sçk n{Lku
ßÞkuso : çkwDO
þ NOT
fu COPY
sovereign
÷kuøkkU©fkuસ્પ, ટ¾wË: નકળ
{w¾íkkh
÷kuøબંિધkkU fku Ãkexíku
, ÷qxપ્રિત
íku બંિ
rhfeપ્રિત
rMkÃkkneÞkU
© સ્પટ y{u
: નકળ
બંિધ- fku
© Ehkf
સ્પટ : fuનકળ
પ્રિતબંિધપ્રિત
© સ્પ,ટfkxíku
: નકળ
Ëu
¾
k;
WLk
Ãkh
sw
Õ
{
ð
ßÞkËíke
fhíku
Ëu
¾
k.
yçkw
økheçk
fe
rsÕ÷ík
n{Lku
¼e
Mkne
ni
Lkk.
çkÕfu
WMMku
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
ßÞkËk Ëw¾ ykih økwMMkk n{U WMk ðõík ykÞk sçk Þu Ëu¾k fu EMk fk MkkÚk ËuLku ðk÷u ËwMkhu Lknª,
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
{wMk÷{kLk {wÕf nI, MkWËe yhçk ni, {w¥knuËk R{khkík nI, íkwfeo ni, r{© ni. ykih ËwMkhe íkhV
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
y{urhfk fu {w¾kr÷Vík {U £kLMk ykih s{oLke nI rsLnU n{ r¢ùLk {w{kr÷f funíki nI. çkÕfu y{urhfk
© સ્પટ fe
: નકળ
પ્રિત
સ્પટ fe
: નકળ
બંિધ-ðk÷kU
© સ્પ{Uટ ¾w

નકળ
પ્રિત
: નકળ પ્રિત
{w¾k÷u
Vík,બંિધWMk Ãkku©r÷Mke
{w¾k÷uપ્રિત
Vík fhLku
EMkkE
hunબંિધçkh Ãkku©Ãk સ્પ
¼eટ þkr{÷
Úku. બંિ
© SPRAT
DO Mku
NOT
© SPRAT
: DO
COPYsw-Õ{
© fu
SPRAT
: DO
NOT
COPYçkze
- ©huSPRAT
: DO NOT COPY
{uz:hez
{u÷COPY
çkkuLko -íkf
EMkkEÞkU
Lku NOT
y{urhfe
r¾÷kV
çknku
ík çkze
r÷Þkt rLkfk÷ª,
{wMk÷{kLk
{U çk{w
Â~f÷બંિધMku ne©r{÷u
ykihપ્રિત
íkku ykiબંિધh ðkrnË
{wટMkíkLkË
h બંિ
© સ્પટ rsMfe
: નકળ r{Mkk÷
પ્રિતબંિધ© સ્પ{w
ટ Õ:fkUનકળ
પ્રિત
સ્પટøke.
: નકળ
© સ્પ
: નકળyki
પ્રિત
{ku
í
kçkh
íkhsw
{
kLke
{w
M
k÷{kLkkU
fe
rsMkLku
fe,
ÞkLke
y÷sÍehk
(yt
ø

u
S
[u
L

LkðBçkh,
2006
) COPY
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT
Ë WMkપ્રિત
{wÕf બંિધ{U snkt©Mkuસ્પy÷sÍehk
[÷íkkબંિધni WMkLku
(Al
Air Base,
Qatar
y{urhfe
© સ્પટ ¾w
: નકળ
ટ : નકળ પ્રિત
© સ્પ
ટ :Udeid
નકળ પ્રિત
બંિધ- ©
સ્પટ ): નકળ
પ્રિતબંિ
yuÞh VkuMkofe {uÍçkkLke fe: (þu’h:)
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
çkZ hne nI LkðkÍeMku yøkeÞkh
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
íkw{ fnkt nku {uhu þLkkMkkykut.
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિત
ંિધ© સ્પniટt, :n{Lku
નકળ¼e
પ્રિત
બંિધપ્રિત
© sçk
સ્પટ sçk
: નકળ
n{ બ¼e
þ‹{Ëk
rsB{u
Ëkhe ©
{unસ્પMkwટMk:feનકળ
ni ykÃk
neબંિધfe íkhn
n{પ્રિત
Lku બંિ

{wM:k÷{kLk
çkå[kU
fku-¼e¾
{ktøkíku: DO
nwyNOT
u Ëu¾COPY
k. ykih- ©
sçkSPRAT
sçk n{
¾íku nICOPY
fu shkE{{U
{wM:k÷{kLk
© SPRAT
DO NOT
COPY
© SPRAT
: DOËuNOT
- © SPRAT
DO NOT COPY
÷ÂÔðMkપ્રિત
nkuíkuબંિધnI. y¾çkkh
sçk ¾çkh
íkku çkzuપ્રિત
nkuMk÷u
ykih©WB{eË
Mku ¾çkh
© સ્પટ {w
: નકળ
© સ્પટ {U
: નકળ
પ્રિતબykíke
ંિધ- ni
© sw
સ્પ{ટof:e નકળ
બંિધસ્પટ : નકળ
પ્રિતબંિ
Ëu¾íku nI fu þkÞË WLk{U {wMk÷{kLk fk Lkk{ Lknª nkuøkk. ykih sçk rfMke {wMk÷{kLk fk Lkk{ AÃkíkk ni
(òu fu çkËLkMkeçke Mku yfMkh nkuíkk ni)íkku ykÃkfe íkhn n{ ¼e þ‹{Ëk nkuíku nI. n{U ¼e çknkuík Ëw¾
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
nkuíkk ni sçk n{ {wMk÷{kLk çkå[kU fku impoverished çke{kh, ÷køkh, f{Íkuh, Ãkkur÷Þku Mku {kswh

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

Lkðwt NOT
«¼kík COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT
n{khk
nk÷NOT
- 55COPY
© SPRAT : DO
: DO
© સ્પટ : નકળ
ંિધ© સ્પ
: નકળW{Ëk
પ્રિત
બંિધ© સ્પટr¾÷ku
: નકળ
©Ëસ્પ{ËkrhMk
ટ : નકળ{Uપ્રિત
Ëu¾íkuપ્રિત
nI, બWLk
çkå[kU
fkuટ rsLnU
Ãkkfo
Mk, yåAu
LkkU fuપ્રિત
MkkÚk,બંિધMkuník{t
ÃkZLkkબંિ

[kneÞu
, ¾uCOPY
÷Lkk [kneÞu
. nrœÞkU
r[{xe
rsÕË
çkå[u: DO
zkhVh
, EÚkkur-ÃkÞk
fu, çkÕfu: DO
çktøNOT
÷kËuþCOPY
© SPRAT : DO
NOT
- © SPRAT
: DOMkuNOT
COPY
- ©ðk÷u
SPRAT
NOTfuCOPY
© SPRAT
fu, WLkfe
LkªË Wzk
ËuíબkeંિધnI. © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
© સ્પટ : નકળ
પ્રિતíkÂMðhU
બંિધ- n{khe
© સ્પટ¼e
: નકળ
પ્રિત

n{U ¼e çkze þ{o {unMkwMk nkuíke ni sçk {wMk÷{kLk çkwfko Ãkkuþ ÏðkíkeLk fku fíkkh çkktÄu Ëu¾íku
nI yMÃkíkk÷kU {U, WLk yMÃkíkk÷kU {U rsLnU n{khu r¢ùLk, rnLËw ykih siLk ¼kE [÷kíku nI. EMk r÷Þu
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
Lknª fu n{U ELk ¼kEÞkU Mku çkih ni çkÕfu EMk r÷Þu fu yÃkLku ykÃk Ãku n{U þ{o {unMkwMk nkuíke ni fu
© SPRAT : DO
NOT
COPY
- © SPRAT
DO nI
NOT
COPYøkheçk
- © SPRAT
: DO NOT
COPY
- © SPRAT
: DO{k÷Ëkh
NOT COPY
n{khu
yÃkLku
yMÃkíkk÷
õÞkU :Lknª
, rsLk{U
rnLËw E÷ks
fhðkÞU
. økheçk
íkku økheçk,
© સ્પટ : નકળ
પ્રિતબંિધ© સ્પટfku
: નકળ
ંિધ- ©
સ્પટ : નકળ
પ્રિત
© સ્પ
નકળ
પ્રિત
Mku {k÷Ëkh
{wMk÷{kLkkU
n{Lku પ્રિત
Ëu¾k બEMkkE
ÃkkËheÞkU
fu ykøku
ÍkLkwબંિધðu yËçk
íknટ :fhíku
nwy
u íkkfuબંિ
© SPRAT : DO
COPY
SPRAT
: DOMfw
NOT
- ©r{÷
SPRAT
- ©Mfw
SPRAT
: DO NOT
WLkfuNOT
çkå[kU
fku yt- ©
økúuS
r{þ™he
÷ {UCOPY
Ëk¾÷k
òÞ,: DO
{økhNOT
n{COPY
r{þ™he
÷ fu x¬hfu
Mfw÷COPY
UNO
{U
{w
Â
M÷{
{w
{
kr÷f
fe
{w
M
íkf÷Lk
fku
E
Mkex
Lknªબંિ
Lknª
çkLkk
ÃkkÞu
,
çki
L
kw
÷
yfðk{e
Mkíku
n
Ãkh
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિત
ni MkuNOT
õÞwrhxe
fkWÂLMk÷
{U, Lk: DO
WLkfk
E SPRAT
ðexku Ãkkðh
. Mkkhu
yhçk
f fk: DO
fkuENOT
¾kMkCOPY
© SPRAT : DO
COPY
- © SPRAT
NOTyÃkLkk
COPY fku

: DO ni
NOT
COPY
- ©ç÷ku
SPRAT
yMkh n{U yfðk{u {w¥knuËk {U Lknª r˾kE Ëuíkk.
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
Ëur¾Þu fu ÞwhkuÃk fu {wgr÷V {w{kr÷fLku, rsLk{U n{khe ne íkhn f¼e ykÃkMk {U støkut nwyk
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
fhíke Úkª, fiMku ykÃkMk{U {w¥krnË nkufh E.Þw. Þk European Union çkLkk zk÷e. WMk{U yçk yuf
© સ્પટ : નકળ
©xસ્પ
ટ h: નકળ
પ્રિત
© સ્પW¼h
ટ : નકળ
બંિધસ્પટ :hનકળ
fhtMપ્રિત
ke, yufબંિધÃkkMkÃkku
o yki
÷øk¼øk
yufબંિધþnurhÞík
ykEપ્રિત
ni. õÞk
yiM©
kk íkMkÔðw
ykÃkપ્રિત
yhçkબંિ
© SPRAT : DO
COPY
- ©Mkfíku
SPRAT
NOT COPY
© SPRAT fe
: DO
COPYy¼e
- © SPRAT
: DOLkNOT
÷eøkNOT
fu çkkhu
{U fh
nI?: DO
{w¥krnËk
yhçk- y{khkík
çkzeNOT
íkÂMðh
íkf W¼h
Mkfe.COPY
ykÃkne
feબંિધíkhn ©
n{Uસ્પ
¼ટe Ïðkrnþ
ni fu બ{wંિધMk÷{kLkku
t fe
÷kuLkeÍ
nkU, ©çkzuસ્પyåAu
{wnÕ÷u
nkU,બંિ
© સ્પટ : નકળ
પ્રિત
: નકળ પ્રિત
© સ્પ
ટ :W{Ëk
નકળ fku
પ્રિત
બંિધટ : નકળ
પ્રિત
MkkV
Mkw
Ú
khe
MkVkV
Mkzfu
nkU
,
çkzu
ÃÞkhu
{fkLk
nkU
,
{w
M
k÷{kLk
çkå[u
EÂBíknkLkkU
{U
çkzu
EÂBíkÞkÍ
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOTMkuCOPY
fkr{Þkçk nkU, ô[u rLkþkLkkík ÷u fh ykyut. çkzu yåAu [iÂBÃkÞLk çkLkU, ÃÞkhu ÃÞkhu Mkuník{tË çkå[u,
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
WBËk MkçòuþkËkçk çkkøkkU {U ¾u÷íku nwyu, {wMfwhkíku nwyu. WLfe [un[nkLku fe ykðkÍU MkwLkLku fku
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
n{¼e íkhMkíku nI. n{ [nf WXíku nI sçk n{ {wMk÷{kLk LkkusðkLkkU fku Þw.Ãke.yuMk.Mke. {U Þk
© સ્પટ : નકળ
પ્રિતબંિધટ : નકળ પ્રિત
© સ્પટ
: નકળ
પ્રિત
ટ : નકળ
ykE.ykE.xe
{U ©
Þkસ્પ
ykE.ykE.yu
{. {UબંિધRÂBíkÞkÍ
nkrMk÷
fhíku
Ëu¾બíkuંિધnI Þk©[uસ્પ
ÂBÃkÞLk
çkLkíkuપ્રિત
Ëu¾íkuબંિ
© SPRAT : DO
NOT¼e
COPY
- © SPRAT
: DO ÍEV,
NOT COPY
: DOþk{U
NOT
COPY -Ëku©Ãknh,
SPRAT
: DOMkuNOT
nI. n{U
Ïðkrnþ
ni fu n{khu
n{khu- ©
çkwÍSPRAT
wøko yÃkLke
, yÃkLke
yÃkLke
ÃknuhCOPY
Mkçsપ્રિત
÷kLkkUબંિધ{U, ËhgkU
fu :MkkÞu
{kt પ્રિત
rçkíkkyuબંિધt. {wÂBfLk
niટLkkíkku
nBËપ્રિત
ÃkZíkuબંિધnwyu rsMk
n{ yfMkh
© સ્પટ : નકળ
© સ્પટ
નકળ
© સ્પ
: નકળ
© સ્પíkhn
ટ : નકળ
પ્રિતબંિ
rnLËw
{ku
n
Õ÷kU
{U
Ëu
¾
íku
ni
t
çkw
s
w
ø
kku
O
f
ku
¼sLk
yki
h
rfíko
L
k
fhíku
nw
y
u
yki
h
{w
g
r÷V
ykhk{Ëk
íkhefkU
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOTMkuCOPY
yÃkLku
VwhMkík
fu {hkrn÷
Íkhíkuપ્રિત
nwyu. બંિધÞwt nf ÃknkU
[ટíkk: niનકળ
n{U!પ્રિત
ykÃkLkuબંિધn{ut Þu©nf
ni, n{Lku
Þuબંિ
© સ્પટ : નકળ
પ્રિત
બંિધ© સ્પટ :økwનકળ
© સ્પ
સ્પટrËÞk
: નકળ
પ્રિત
nf ykÃkfu MkkÚk çkktxk ni fu n{ ËkuLkku yÃkLku røkhuçkkLk {U Íktfu, yÃkLku ykÃkMku ÃkwtAU fu õÞk n{¼e
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
íkkuøkzeÞk ykih LkhuLÿ {kuËe fe íkhn fwA nË íkf rÍB{uËkh Lknª nI, n{khe EMk nk÷ík Ãkh ÃknkU[Lku
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
fu r÷Þu?
© SPRAT : DO NOT COPY
- © SPRAT
© SPRAT
NOT
: DO NOT
nh yfr÷Þík
fku: DO
yiMkeNOT
ËwïCOPY
kheÞkt -Lknª
Íu÷Lke: DO
Ãkzíke
nI.COPY
rnLËw-M©
íkkLkSPRAT
{U ÃkkhMke
¾kMkeCOPY
© સ્પટ : નકળ
પ્રિત
© સ્પટhun: íkuનકળ
પ્રિત
સ્પટ ¼e.
: નકળ
બંિધ-{U©rMk¾kU
સ્પટ :fuનકળ
પ્રિતબંિ
ykçkY
ykiબંિધh EßsíkMku
nit. rMk¾
ykiબંિધh siLke©¼kE
Ãktòપ્રિત
çk ð rËÕ÷e
MkkÚk ÞfeLkLk
rnLËwNOT
ykut fk
íkLkksy
nwyk, :íkeLk
nÍkhCOPY
fu fheçk
fwMkwh :rMk¾
{khu COPY
økyu. ¾kr÷MíkkLk
{k{÷u
© SPRAT : DO
COPY
- © SPRAT
DO NOT
- © çku
SPRAT
DO NOT
- © SPRAT fu: DO
NOTfkuCOPY
÷u
f
h
rMk¾kU
yki
h
rnLËw
y
ku
t
{U
¾kMke
®¾[kðx
ni
.
÷u
r
fLk
Mkkhu
rnLËw
M
íkkLk
{U
rMk¾
Mkw
h
¾w
Y
nI
,
økw
Yîkhuબંિ
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિત
çkLkíku nI ykih çkzu íkn^VwÍMku ELk {U EçkkËík nkuíke ni. siLke ®sËøke fu nh þkuçku {U ykøku çkZ hnu nI.
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
WLfe Mxze n{uut ÞfeLkLk çkze íkðßsu Mku fhLke [kneÞu. nk÷ktfu r¢ùLk SLkMku EÂBíkÞkÍ çkíkko òíkk
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
ni, n{khe ne íkhn, ykih rnLËwykut fk yuf íkçfk EMkkEÞkU Mku çkzk íkkMMkwçk çkhíkíkk ni, ðku¼e
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

56: -n{khk
nk÷COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT
Lkðwt: «¼kík
© SPRAT
DO NOT
DO NOT COPY
© સ્પટ rLkMçkíkLk
: નકળ પ્રિત
સ્પnh
ટ : þnu
નકળ
બંિધ© સ્પMfw
ટ Õ:Mk,
નકળ
પ્રિત
બંિધ- ©
સ્પટòÞU
: નકળ
{unVwબંિધÍ nI, ©
WÕxu
h {Uપ્રિત
ykÃkfku
EMkkE
EMkkE
yMÃkíkk÷
r{÷
øku, ykiપ્રિત
h બંિ

çknku
ík {wNOT
ÂBfLkCOPY
ni fu þnu
fu Ãkkt[: çkuDO
níkheLk
MfwÕMk -yki
yMÃkíkk÷kU
WLkfk
þw{-kh©nkuSPRAT
íkk nku :íkkuDOrVh
© SPRAT
: DO
- ©hSPRAT
NOT COPY
©hSPRAT
: DO{U
NOT
COPY
NOT COPY
õÞkuપ્રિત
t Þu Lknªબંિધfh Mkfíku
? ટ(þu: ’નકળ
h:) પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
© સ્પટ n{
: નકળ
© સ્પ

yuf ÃkíÚkh fe ¼e íkfËeh Mktðh Mkfíke ni
þíko Þu ni fu Mk÷efu Mku íkhkþk òÞ.
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
Lk ¼w÷U fu n{ fu EMk {wÕf {U EMkkEÞkU fku ÷øk¼øk ðne {MkkE÷ ËhÃkuþ nI òu n{U nI,
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
÷urfLk çkiLkw÷yfðk{e Mkíkn Ãkh EMkkE {wLkßs{ nI, íkkfíkðh nI. Þne ðsn Úke fu WzeMkk{U sçk
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
yuf økúkn{ MxuELMk Graham Steins fu ¾kLkËkLk Ãkh n{÷k nwyk, WLnU çkuhun{kLkk ykih
© SPRAT
DO NOT
COPY
- © rfÞk
SPRAT
: DO
© ¾ze
SPRAT
COPYyki

: DO NOT COPY
çkuË: hËkLkk
íkhefu
Mku fí÷
økÞk
íkku NOT
Ãkwhe ËwCOPY
rLkÞk -WX
nwE: .DO
nwfNOT
w{íku rnLË
h nwSPRAT
fw{íku WzeMkkLku
© સ્પટ Vki
: નકળ
પ્રિત
બંિધસ્પટ :fkrík÷
નકળ Ëkhk®Mk½
પ્રિતબંિધ© સ્પøkÞk
ટ : નકળ
ંિધસ્પટMkw:LkkE
નકળøkE.
પ્રિતબંિ
hLk fË{
WXkyu
. {w©ÂÕÍ{,
fku Ãkfzk
ykih પ્રિત
WMfku બVkt
Mkefe©Mkò
2002
fu SPRAT
{wMk÷{kLkku
{khLku
ðk÷kU
Mku yuf: DO
fku ¼e
y¼e
íkf- Vkt
ke fe Mkò
Lknª
økws: hkík
fu MkLkTCOPY
© SPRAT
DO NOT

: DOfkuNOT
COPY
- ©{USPRAT
NOT
COPY
©MSPRAT
: DO
NOT COPY
Mkw
L
kkE
økE.
çkÕfu
Þu
ÞkË
rË÷k
ËU
f
u
WzeMkk
{U
Ëkhk®MkÄ
Lku
Graham
Steins
fku
{khLku
Mku
Ãku
n
÷u
Ëku
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
{wMk÷{kLkkU fku ¼e {khk Úkk. rsMfe ¾çkh íkf n{U Lknª nwE fE rËLk íkf, ykih sçk nwE íkku {nÍ
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
EÍkVíkLk!
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
nkrMk÷u økwVíkuøkw çkMk Þu ni fu n{ dispensable ÞkLke EÍkVe Þk fkrçk÷u EMkíkMLkk nku
© SPRAT
: DO
SPRAT
NOTnICOPY
© SPRAT
økyu
nI. NOT
økkshCOPY
{w÷e -fe©íkhn
yçk: DO
n{NOT
çkuyCOPY
Mkh yki- h©økiSPRAT
hyn{: DO
nku økyu
. ykih- EMfk
rsB{u: ËDO
kh NOT
{I COPY
© સ્પટ nw
: નકળ
બંિધ: નકળ
પ્રિત
સ્પટ : EMk
નકળ
© fe.
સ્પટEMk
: નકળ
t, ykÃkપ્રિત
nI, n{
Mkçk ©
nI.સ્પ
Þu ટEMk
Ãkwhe fki
{ fkબંિધnk÷ ni©rsMkLku
{wÕપ્રિત
f Ãku nwબંિધf{hkLke
{wÕf પ્રિત
fku બંિ
© SPRAT
: DO NOT
NOT
NOT COPY
yËr÷Þk
fu çkuCOPY
níkheLk- ©Ãki{SPRAT
kLku rËÞu: .DO
çkze
çkzeCOPY
nwfw{-íkU©{wSPRAT
niÞk fe,: DO
çkzeNOT
MknwCOPY
÷íkU {wn- ©
iÞk SPRAT
fe, çkÕfu: DO
yks
land
revenue
reforms
{U
Þu
y÷VkÍ
n{U
ÞkË
rË÷kíkU
ni
t
yu
n
Ëu
hVíkk
fe:
{u
n
Mkw
÷
, બંિ
¼e
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિત
íkun:Mke÷,
fkLkwCOPY
Lk, fkhfw
{wLke{,
rhMíku
Ëkh,- ©{wÂSPRAT
LMkV, {ku
nfe{,
ðøki: hDO
k. NOT
Þu COPY
© SPRAT
DO NOT
- ©Lk,
SPRAT
: DOMkh
NOT
COPY
: DO
NOT íkkÕ÷w
COPYfk,
- ©rÍ÷k
SPRAT
økðkne Ëuíku nI EMk çkkík fe fu n{¼e f¼e {wLíkÍe{eLk Úku, administrators Úku, økðLkoh Úku. ¾wË
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
økwshkíke ÍçkkLk Ãkh n{Lku yuf Akuxe Mke Mxrz fe Úke WMfu Zuh Mkkhu y÷VkÍ VkhMke, yhçke ykih
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
WËwoMku r÷Þu økyu nit. rnLËwMíkkLk ¼hk Ãkzk ni {wÂM÷{ íkk{eh architecture fu þknfkhkU Mku : íkks
© સ્પટ {n÷,
: નકળ ÷k÷
પ્રિત
બંિધ- økku
©÷સ્પøkwટBçkË,
: નકળ
પ્રિત
બંિધસ્પ{fçkhk,
ટ : નકળfwપ્રિત
બંિધ-íkku©Aku
સ્પzટeÞu:, નકળ
પ્રિતબંિ
rfÕyk,
økku÷
fwLzk,
nw{kÞw©t fk
íkwçk {eLkkh
þkÞËne
© SPRAT
- ©fuSPRAT
: DOykMkkhu
NOT COPY
: DO fe
NOT
COPYnw-E©E{khkík
SPRAT : Lk
DOnkUNOT
fkuE: DO
þnuNOT
h nkuCOPY
økk snkt
þknfkh
fËe{k- ©{U SPRAT
{wMk÷{kLkkU
çkLkkE
. COPY
.yuMk.ykE.
Þk Archaeological
Survey
of ©
India
{wMk÷{kLkkU
çkLkkE
nwEટ íkk{ehkíkfk
© સ્પટ yu
: નકળ
પ્રિતબંિધ© સ્પટ : નકળ પ્રિત
બંિધસ્પટ {U: નકળ
પ્રિતfe
બંિધ© સ્પ
: નકળ પ્રિતબંિ
çknku
í
k
çkzk
hu
f
ku
z
o
{ki
s
w
Ë
ni
.
rnLËw
M
íkkLkfe
rsLËøke
fu
nh
þku
ç
ku
Ãkh
{w
M
k÷{kLkku
t
f
e
AkÃk
ni
, {ku
rMkfe,
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT
: DO
NOT COPY
r֍kkMk,
røkÍk,
çkkøkkík...
nh
íkhV.
{økh
rLkþkíkku
þk÷e{kh
fu
çkLkkLku
ðk÷u
{w
M
k÷{kLkkU
L
ku
íkku
yçk
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
økkuÞk nrhÞk÷e ne ¾kuËe. yçk {wÂM÷{ çkÂMíkÞkU {U ZwtZLku Mku ¼e Ëhg Lknª r{÷íku. f¼e n{ yn{
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
fk{ fhíku Úku, ykih yn{ {kLku òíku Úku. yçk n{ Vswr÷Þkík{U WÕÍu nwyu nI EMkr÷Þu VkrÍ÷ nI,
© સ્પટ ÍkEË
: નકળnIપ્રિત
બંિધ, RÍkVe
nI! © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિત
સ્પટ f
:ÿ
નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
Mk{koબંિધÞkyu©røkhkt

EíLkk
fkrçk÷u
fÿ n{khk
Úkk,- çkÕfu
yçk : ¼e
Þnkt -yi©MkuSPRAT
þkLkËkh
ZktNOT
[u COPY
© SPRAT : DO NOT
COPY
- © SPRAT
: DOMkh{kÞk
NOT COPY
© SPRAT
DO n{khu
NOT COPY
: DO
swË nIપ્રિત
, yiબMંિધke fkrçk÷u
rðhkMkík
ni બંિધykiuh yi
ke ટrhðkÞkík
{kuswËબંિધnI rsLkfu
íku n{
© સ્પટ {ku
: નકળ
© સ્પfÿ
ટ : નકળ
પ્રિત
© Mસ્પ
: નકળ પ્રિત
© સ્પટçk÷çkw
: નકળ
પ્રિતબંિ
s÷e÷w÷fÿ {wMíkfrçk÷ íkk{eh fh Mkfíku nI. n{ nihkLk hun òíku nI fu Þne {wMk÷{kLk nI òu EíLke

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

Lkðwt NOT
«¼kík COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT
n{khk
nk÷NOT
- 57COPY
© SPRAT : DO
: DO
© સ્પટ : નકળ
પ્રિતબંિધસ્પટ : નકળ
બંિધ- {U© huસ્પ
© સ્પnIટ òu
: નકળ
પ્રિત
çkËLks{e
ykih çku©íkhíkeçke
Mku ÍkUપ્રિત
Ãkz ÃkèeÞkU
níkuટ :nIનકળ
ykihપ્રિત
Þne બ{wંિધMk÷{kLk
{MkkrsË
{Uબંિ

ykLkLk
MkVU çkLkk: DO
÷uíkuNOT
nI: fku
E rLkþkLk
íkf Lknet
nkuNOT
íkk, fkuCOPY
E yuB- ÃkkÞh
Lknª :nku
íkk,NOT
fkuECOPY
© SPRAT : DO
NOTVkLkLk
COPYMkeÄe
- © SPRAT
COPY
- © SPRAT
: DO
© SPRAT
DO
Ãkw÷eMk
Lknªબંિધnkuíke,©{økh
fÿ પ્રિત
¾wçkMkwબhંિધíke Mku,©fiસ્પ
MkeટþkLkËkh
çkLkíke
nI.ટ Lk{kÍU
íke nI,બંિ
© સ્પટ : નકળ
પ્રિત
સ્પટ rfMk
: નકળ
: નકળ MkeÄe
પ્રિતMkVU
બંિધ© સ્પ
: નકળnkuપ્રિત

ykih ELíkunkE rzMkeÃ÷eLk fu MkkÚk. çkzk ¾wþøkðkh {tsh nkuíkk ni çkze s{kíku Ëu¾Lkk.
Þne {wMk÷{kLk nI rsLkfu Þnkt Ífkík ykih rVíkhk siMku W{Ëk MkkurþÞ÷ sÂMxMkfu rMkMx{
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
{kiswË nI. Þu {wMk÷{kLk ne íkku nI rsLk{U {ykþhíke r¾íkkçkík fu r÷Þu, Mk{kS {MkkE÷ Ãkh çknMk
© SPRAT : DO
COPY
© fu
SPRAT
- © SPRAT
: DO NOT
fhLkuNOT
fu r÷Þu
sw{- y
¾wíkçku: DO
siMkeNOT
MkwhíkCOPY
Þk íkhfeçk
{kuswË: DO
ni, NOT
{økh COPY
yVMkku- M©k! SPRAT
fu Þu r¾íkkçk,
WMfkCOPY
© સ્પટ : નકળ
બંિધસ્પt[ટ Mkfíkk,
: નકળõÞkU
પ્રિત
ંિધ© સ્પ
: નકળ
પ્રિત
ંિધ-nku©
ViÍ પ્રિત
n{ íkf
Lknª ©Ãknku
fe બðku
n{khe
{wટfk{e
ÍçkkLkkU
{U બLknª
íkk.સ્પLkટ{w: ¾નકળ
kríkçkપ્રિત
fku, Lkબંિ
© SPRAT : DO
NOTneCOPY
- ©nku
SPRAT
: DO
- © SPRAT
NOTfkuCOPY
¾íkeçk
fku Ãkíkk
íkk ni :fuDO
õÞkNOT
fnkCOPY
ykih- Mkw©LkkSPRAT
ò hnk
ni!NOT
ykihCOPY
rVh n{khe
ykÄe: DO
íkkËkË
EMkMku
{u
n
Y{
fh
rËÞk
økÞk
ni
:
ÏðkíkeLk
fe
EMk
íkf
ÃknkU
[
ne
Lknª.
(økLke{ík
ni
fu
nh
søkn
yiMkkબંિ
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિત
LknªNOT
ni. fE
{wÂM÷{
{w{kr÷f{U
rMk÷rMk÷u
{U fwA: fku
rþþ
nkuCOPY
hne ni-.)© SPRAT : DO NOT COPY
© SPRAT : DO
COPY
- © SPRAT
: DOyçk
NOTEMk
COPY
- © SPRAT
DO
NOT
yuf ykih y÷r{Þk ¼khík fu {wMk÷{kLkkU fk Þu ni fu WLfe økheçke WLfe y{ehefu yiLk
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
çke[ku çke[ ðkfyu ni. yhçkkU YrÃkÞkU fe yðfkV fe òÞËkËU yks ¼e ÷øk¼øk ík{k{ ¼khík{U
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
rçk¾he Ãkze nI. ÷qx hne nI. Mk[h fr{xe Lku r˾÷kÞk ni fu fiMku yðfkV fe òÞËkËkU fk LkkòÞÍ
© સ્પટ : નકળ
© સ્પ
: નકળ{Uપ્રિત
સ્પટ : નકળ
સ્પટ yu
: નકળ
પ્રિતfuબંિ
5 ÷k¾©hSMxzo
ðfVપ્રિત
nI òuબંિધfkuE 6©÷k¾
fz s{eLk
EMíkuપ્રિત
nMkk÷બંિધnku hnk
ni.ટ ¼khík
fkuE બંિધ© SPRAT : DO
NOTnI.COPY
© SPRAT
NOT
© zSPRAT
NOT COPY
SPRAT®f{ík
: DOEMk
NOTMkuCOPY
{kr÷f
WLfe-rMkVo
rfíkkçke: DO
®f{ík
6 COPY
nòh -fhku
YrÃkÞkU: DO
Mku òEË
nI. yki-h©nk÷Þk
nÍkhપ્રિત
fhkuzબંિ
MkIfzkU
økwLkk.બંિધyøkh©ELnU
ðksçke
{kfu
ox Ëk{kU
Ãkhટ EMíku
{k÷પ્રિત
rfÞkબંિધòÞ íkku©fkuસ્પEટ12
© સ્પટ : નકળ
પ્રિત
સ્પટ çkMk
: નકળ
પ્રિત
બંિધ© સ્પ
: નકળ
: નકળ
YrÃkÞkU
fe
Mkk÷kLkk
yk{ËLke
{w
Â
BfLk
ni
.
WMkfu
çkhyõMk
n{
rV÷ðõík
rMkVo
163
fhku
z
YrÃkÞu
f{kíku
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
nI. ÞkLke rMkVo 2.7%! fkiLk nI ðku òu n{U Þwt ÷qx hnu nI? n{!
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
÷urfLk yiMkk ¼e Lknª fu n{ {wMk÷{kLkkU {U yçk rçkÕfw÷ ¼e fkrçk÷u V¾ú nÂMíkÞkt Lknª
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
hnª.
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
• sËeË rnLËwMíkkLk {U MkËh økwÍhu ni s{nwrhÞk rnLË fu. zkp. Íkrfh nwMkiLk ykih V¾YÆeLk
© SPRAT : DO NOTy÷e
COPY
SPRAT
: DO÷NOT
: DO
NOTykÃkfku
COPY -{w©
SPRATfu:nDO
yu-n©
{Ë.
zkp. yçËw
f÷k{COPY
çkzu zt- f©u feSPRAT
[kux Ãkh
yÃkLku
Mk÷{kLk
íku nINOT
. COPY
© સ્પટ : નકળ•પ્રિત
બંિધટ : નકળ
બંિધસ્પટ rËÞk
: નકળ
પ્રિત
પ્રિત
rnLËw
MíkkLk©fkસ્પMkçk
Mku çkzkપ્રિત
ELkk{
¼khík© híLk
økÞk.
zkp. બંિધÍkrfh ©nwMસ્પ
kiLkટfku: નકળ
¾kLk yçËw
÷બંિ
© SPRAT : DO NOTøk^Vkh
COPY - ¾kLk
© SPRAT
NOTyçkw
COPY
- © SPRAT
: DOfku
NOT
SPRAT fku
: DO
NOT COPY
fku, :{kiDO
÷kLkk
÷ f÷k{
ykÍkË
zkp.COPY
yçËw-÷© f÷k{
, WMíkkË
rçkÂM{Õ÷kn
¾kLk
. પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
© સ્પટ : નકળ પ્રિત
બંિધ- © સ્પ
ટ : fku
નકળ
sMxeMk
nwyu nI:{wDO
Mk÷{kLk:
rnËkÞíkw
Mkknçk
ykiNOT
h yunCOPY
{Ëe Mkknçk
© SPRAT : DO•NOT[eV
COPY
- © SPRAT
NOT COPY
- ©Õ÷k
SPRAT
: DO
- © SPRAT : DO NOT COPY

{w
Â
M÷{
ÏðkíkeLk
Lku
ô[u
yku
n
ËkU
Ãku
hMkkE
fe
ni
.
Lkß{k
nu
ó
w
Õ
÷kn,
Vkrík{k
òu પ્રિત
Mkw«e{બંિ
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટçkeçke
: નકળ
xo fe ss
© SPRAT : DO NOTfkuCOPY
- © çkLke.
SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

f¼e
Vhk{ku
þ
fh Mkfíkk
rnLËwMíkkLk
yfçkh
¾kLk
fu, y{sË
fuબંિ
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટLknª
: નકળ
પ્રિતબંિધ© સ્પy÷e
ટ : નકળ
પ્રિત
બંિધ© સ્પટ : y÷e
નકળ ¾kLk
પ્રિત
MkhkuË fku, rçkÂM{Õ÷kn ¾kLk fe þunLkkE fku, Íkrfh nwMkiLk fu íkçk÷k fku, Þk y÷kWÆeLk ¾kLk
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
fu vocal Þk yu.ykh.hun{kLk fu po fku. ykih WMfu çkkË hun{kLk íkku ykpMfh ykih økúu{e
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
ELkk{kík Sík fh økkuÞk ¼khík fu fhkuzku ÷kuøkkU fu rË÷kU fe ÄzfLk ne çkLk økyu.
© SPRAT : DO•NOTn{U
COPY
NOT COPY
NOT COPY
© SPRAT
NOT COPY
ÞkË- ©
hnuSPRAT
fu òðu: ËDOygkh
ykih fi- ©
Ve SPRAT
ykÍ{e: DO
fu økeík,
þfe÷ -çkËkÞw
Lke yki: DO
h {sYn
© સ્પટ : નકળ પ્રિત
નકળ
બંિધ: નકળ
બંિધ© સ્પટy÷e
: નકળ¾kLk
પ્રિત
MkwÕબંિધíkkLk Ãkw©hસ્પ
e fuટ : Lkø{u
, પ્રિત
«kuVuMkh
y÷e© સ્પ
yuટn{Ë
¾wþપ્રિત
hku yki
h ykrçkË
feબંિ
© SPRAT : DO NOTEfku
COPY
- © SPRAT
: DO
NOTfeCOPY
- ©ËwSPRAT
: DO
NOT h
COPY
Lkkur{õMk,
EhVkLk
nçkeçk
íkkhe¾
rLkÞk ¼h
{U {þnw
nI. - © SPRAT : DO NOT COPY
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

58: -n{khk
nk÷COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT
Lkðwt: «¼kík
© SPRAT
DO NOT
DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ
© સ્પfuટMkçk
: નકળ
પ્રિત
સ્પટ Þk
: નકળ
પ્રિત
બંિધ-nI©
• પ્રિત
Mk÷e{બંિધy÷e Þnkt
Mku çkzu
ykuhબંિધLkeÚkku÷©kursMx
ÃkrhLËkU
fu {krnh
. સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT :•DO yu
NOT
COPY
: DOMkku
NOT
- ©{nU
SPRAT
: DO nI
NOT
{.yu
V. nw-M©
kiLk SPRAT
fe íkMkðehU
Lku MkuCOPY
ßÞkËk
øke rçkfíke
. COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ
નકળ પ્રિત
બંિધટ : નકળ
બંિધ- ©r{Íko
સ્પટLku: ¼e
નકળ
પ્રિતબંિ
• પ્રિત
{iËkLku બંિધ¾u÷ {U©¼eસ્પ{wટM:k÷{kLkkU
fk ¾kMkk
Lkw{©
kÞkસ્પMkh{kÞk
hnkપ્રિત
ni, MkkrLkÞk
y¼e

© SPRAT : DO xu
NOT
SPRATt nI
: DO
NOT COPY
© SPRAT
rLkMkCOPY
{U òin- h©r˾kyu
. ÍeþkLk
y÷eLku- ¼e
W{Ëk xu: rDO
LkMkNOT
¾u÷kCOPY
ni. - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ
બંિધ: નકળ
© સ્પટMku: નકળ
બંિધ- {w©LkkV,
સ્પટ Þw: Mનકળ
• પ્રિત
r¢fux {U
Ãkxkuz©e,સ્પ
{w~ટíkkf
y÷e,પ્રિત
ËwhkoબLંિધke, rfh{kLke
÷ufh fiપ્રિત
V, Íneh,
kwV ykiપ્રિત
h બંિ

çkzk
f{kÞk
ni.NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© SPRAT : DO EhVkLkLku
NOT COPY
- ©Lkk{
SPRAT
: DO
• પ્રિત
yçk fiબંિધMku rnLËw©Mસ્પ
íkkLkટ Vhk{ku
fh Mkfíkk
? fwhબંિધoíkw÷yiL©k niસ્પËટh :fkuનકળ
rsLkfku
© સ્પટ : નકળ
: નકળþપ્રિત
બંિધ-ni©ELk
સ્પટfkhLkk{kU
: નકળ fku
પ્રિત
પ્રિતબંિ

o r{÷k :Úkk.
MkhËkh- ©
òVhe
yki:hDOMkkrnh
÷wÄeÞkLkðe
fe þkÞhe
© SPRAT : DO øÞkLkÃkeX
NOT COPYyu-ð©kuzSPRAT
DOy÷e
NOT COPY
SPRAT
NOT COPY
- © SPRAT
: DOfku
NOT COPY
rsMkLku Ãkwhu rnLËwMíkkLk fku rhÍkÞk ni.
• swLkwçke ¼khík fu rMkðkÞ ¼khík fu ÷øk¼øk nh þnuh {U ðnkt fu Ãkkt[ ÞkËøkkh íkkhe¾e
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
{wfk{kík {U Ëku Þk íkeLk {wÂM÷{ íknÍeçk fk Mkh{kÞk ÍYh ni.
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
• rfíkLkk yÄwhk ÷øku økk rnLËwMíkkLk, rfíkLkk rVfk ÷økíkk ni Þu çkøkih íkks {n÷ fe ¾wçkMkwhíke
© SPRAT : DO fu
NOT
COPY
SPRAT
NOTMkwCOPY
SPRAT : DO
COPYhVe
- ©yki
SPRAT
DO NOT
, çkøki
h [kt-Ë©
çkeçke
ykih: DO
hrÍÞk
ÕíkkLkk- ©
fu fkhLkk{kU
fu, NOT
{kunB{Ë
h Lkqh:snkt
fu COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિત
ંિધસ્પટ : નકળ
બંિધટ :økeh
નકળ
પ્રિતબંિધટ : નકળ
પ્રિતબંિ
MkwhkUfu બçkøki
h, ©
økkr÷çkfe
þkÞheપ્રિત
fu çkøki
h, yki©hસ્પ
snkt
fu ELMkkV
fu çkøki©
h!સ્પ
yLkr{x
yMkh
zk COPY
ni WLnkU- L©ku ¼khík
© SPRAT : DO Aku
NOT
SPRATÃkh.
: DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
• પ્રિત
yfçkhe
s÷k÷
fk ટztf:k નકળ
Úkk Mkkhu
¼khík
Ãkh.©{wસ્પ
øk÷ટ çkkËþkn
Mkkhe બંિધËwrLkÞk ©fu સ્પ
çkunટíkheLk
þkne
© સ્પટ : નકળ
બંિધ© સ્પ
પ્રિત
બંિધ: નકળ પ્રિત
: નકળ
પ્રિતબંિ
rMk÷rMk÷kU
{U
þw
{
kh
rfÞu
òíku
ni
.
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
• પ્રિત
snk n{U
LkkiþkËfe
ÄwટLkU :ÞkË
nI, ðne
xeÃkwબંિધMkwÕíkkLk©yki
n{eË
fu fkhLkk{u
n{fku
nI.પ્રિતબંિ
© સ્પટ : નકળ
બંિધ© સ્પ
નકળ
પ્રિત
સ્પhટ fu:ÃxLk
નકળ
પ્રિત
બંિધ- ¼e
© સ્પ
ટ : ÞkË
નકળ
økheçk
rLkÍk{w
ÆeLk -yki
÷Þk yki: hDOyiNOT
Mku çknku
ík Mkkhu
rVÞkyu: rDO
fhk{
© SPRAT :•DO nÍhík
NOT COPY
- ©LkðkÍ,
SPRATnÍhík
: DO NOT
COPY
©rSPRAT
COPY
- ©MkwSPRAT
NOT COPY
Lku
{ku
n
ççkíkfk
Ãki
ø
kk{
òu
rnLËw
M
íkkLkfku
rËÞk
ðku
fhku
z
kU
fu
rË÷kU
Ãkh
yks
¼e
yMkh
yt
ø
ku
Í
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
ni.
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
• þuhðkLke økkuÞk nh Íe {híkçkk rnLËw fk r÷çkkMk çkLk økÞk ni. Mk÷ðkh, fwíkko, þhkhk, økhkhk
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
rfMkfe ËuLk nI?
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
• nh Ãkkt[ rMkíkkhk nkux÷{U {wMk÷{kLkkut fu çkLkkÞu nwyu, EòË rfÞu nwyu ¾kLkkU fk çkzk
© સ્પટ : નકળ પ્રિત
yuníku{બંિધk{ nku©
íkkસ્પ
ni.ટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
© SPRAT :•DO rnLËw
NOTMCOPY
COPY
- ©{w
SPRAT
: DOfeNOT
SPRAT
DO NOT COPY
íkkLk fe- ©
fESPRAT
Lkw{kÞk: DO
ykihNOT
ELkk{
Þk^íkk
Mk÷{kLkkU
yuf COPY
yåAe-Vu©nrhMík
fu :r÷Þu
© સ્પટ : નકળ પ્રિત
ELxhLkuબંિધx Ãkh ©
{w÷સ્પknuટÍ:k નકળ
rfSÞuપ્રિત
: બંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO http:\en.wikipedia.org/wiki/list_of_indian_muslims
NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

íkku rVh õÞk {kshk ni? õÞkU n{ yk{ íkkih Ãkh yçk¼e ÃkeuAu nI? ykEÞu rVhMku
n{ ðku Mkçkf ÃkZU rsMk íkhV þkÞhu {r©f Lku Eþkhk rfÞk ni:(þu’h:)
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
Mkçkf rVh ÃkZ MkËkfík fk, yËk÷íkfk, þwòyíkfk,
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ
સ્પટËw:rLkÞk
નકળfeપ્રિત
બંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
r÷Þkપ્રિત
òÞuøબkkંિધíkwÍMku©fk{
E{k{íkfk
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

ÏðkíkeLkku
EMk
ËËoLkkf
çkÞkLk
{U Þu પ્રિત
Ãkuþ fhLku
fe fku©rþþ
ni fu પ્રિતબંિ
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ© સ્પnÍhkík,
ટ : નકળn{Lku
પ્રિત
બંિધ© સ્પ
ટ : નકળ
બંિધસ્પટ fe
: નકળ

n{khk
nk÷ yçk
ni. :yçk
ykøkuCOPY
n{ Þu- ©
Ëu¾SPRAT
Uøku fu EMk
fkuCOPY
fiMku ÃknkU
u n{? fi: DO
Mku NOT COPY
© SPRAT : DO
NOT COPY
- © õÞk
SPRAT
DO NOT
: DOnk÷
NOT
- ©[SPRAT
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

Lkðwt NOT
«¼kík COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT
n{khk
nk÷NOT
- 59COPY
© SPRAT : DO
: DO
© સ્પટ : નકળ પ્રિત
બંિધ© સ્પ
બંિધ© સ્પ
નકળ
સ્પટ n{khe
: નકળrfLk
પ્રિતબંિ
n{khk
Þu nk÷
nwટy:k?નકળ
n{Lkuપ્રિત
íksrÍÞk
fhLku
fe ટfkur:þþ
fe પ્રિત
ni fu ÞuબંિધËeøkh ©nk÷ík

yMkçkkçk
Ãkh: DO
nwE.NOT
yøk÷u
MkVknkík
{U WLk: Ãkh
hk ¼e -Ãku©þ SPRAT
ni. {økh
çkkçku
© SPRAT : DO NOT
COPY -fe©rçkLkk
SPRAT
COPY
- © SPRAT
DO íkçkMku
NOT COPY
: DO
NOT COPY
òrhÞk
fku ík{k{
nwyપ્રિત
u yÃkLkeબંિધfki{ fe
¾wþટ Vu: nનકળ
{e fuપ્રિત
çkkhu {UબંિધÞu Mkðk÷
ÃkwAUøkuપ્રિત
fu બંિ
© સ્પટ : નકળ પ્રિત
બંિધ© સ્પટfhíku
: નકળ
© સ્પ
© સ્પsYh
ટ : નકળ

:(મીસ્
) ¾çkh
Lknª õÞk
ni Lkk{
Ëk SPRAT
Vhuçke fu: DO
¾wË NOT
Vhuçke!
© SPRAT : DO NOT
COPY
- © SPRAT
: DO
NOTEMfk,
COPY ¾w

COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

60: -røkhkðx
yMkçkkçk
Lkðwt: «¼kík
© SPRAT
DO NOTfu COPY
- © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT
DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

çkkçku Ëwð{

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

røkhkðx fu yMkçkkçk

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

CAUSES
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : THE
નકળ પ્રિત
બંિધ- ©OF
સ્પટTHE
: નકળFALL
પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિત
બંિધટ : નકળ
બંિધ© સ્પËki
ટh
: u નકળ
© સ્પ
: નકળ
rÃkA÷u
çkkçk©{Uસ્પn{Lku
Ëu¾k પ્રિત
fu n{khe
nirMkÞík
sËeËપ્રિત
{U õÞkબંિધnku økE
ni.ટyçk
n{પ્રિત
Þu બંિ

Ëu¾: UøDO
ku fuNOT
õÞkU nwCOPY
E ni.- n{
Þu EykËk
ËU fuCOPY
Þu Ãkuþ-fþ,
Þu r¾íkkçk
{wÂM÷{
÷uLMk þex
Lknª
© SPRAT
© SPRAT
: DOfh
NOT
© SPRAT
: DOrnLËw
NOT-COPY
- ©çkuSPRAT
: DO
NOT COPY
çkÕfu પ્રિત
ÞfíkhVk
{wÂM÷{
, {wMk÷{kLk
fe સ્પ
{wMટk÷{kLk
MkkÚk økw
Víkuøkw©niસ્પ
, n{khk
yÃkLkk
© સ્પટ ni
: નકળ
બંિધ© સ્પíksrÍÞk
ટ : નકળniપ્રિત
બંિધ- ©
: નકળfu પ્રિત
બંિધટ : નકળ
પ્રિતબંિ

{wnkMkuçkk ni, rfMke ykih fe çkwhkE fhLku fu r÷Þu Lknª çkÕfu yÃkLke firVÞík fku MkwÄkhLku fu r÷Þu. n{ Þu
òLkLkk [kníku nI fu n{Mku õÞk øk÷ríkÞkt nw# ykih õÞkU nwtE ykih yçk õÞk fhLkk [kneÞu.
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
n{ Þu {kLkíku nI fu {wÂM÷{ rz÷u{k Þk íkÞ Lk nkuLkk yk÷{e Mkíkn Ãkh {unMkwMk rfÞk òíkk
© SPRAT
DOrVh
NOTÍkrnh
COPYni- ©
- © SPRAT
©~SPRAT
NOT COPY
ni.: íkku
fu SPRAT
yk÷{e: DO
MkíknNOT
ÃkhCOPY
fwA yLkkrMkh
nkUø: kuDO
òu NOT
n{ COPY
Mkçk {U- {w
íkrhf nI:.DO
ËwMkhu
© સ્પટ y÷VkÍ
: નકળ પ્રિત
બંિધ-Ëw©
સ્પટ¼h
: નકળ
બંિધ© સ્પÃkhu
ટþ
: kLk
નકળ
બંિધ- ELk
© સ્પÃkhu
ટ :þનકળ
{U yøkh
rLkÞk
fu {wપ્રિત
Mk÷{kLk
ÞõMkkt
nI પ્રિત
íkku ÞfeLkLk
kLkeÞkU પ્રિત
fu બંિ
© SPRAT
: DO NOT
- ©nkUSPRAT
: DOn{khk
NOT COPY
- ©ËwSPRAT
NOTn{
COPY
© SPRAT
DOøNOT
yMkçkkçk
¼e COPY
{w~íkrhf
øku. yøkh
íkÍSÞk
YMík nku:øDO
kk ík¼e
Mkne- E÷ks
fh :ÃkkÞU
ku. COPY
n{Lku
ELk
yLkkrMkh
fk
çkøkki
h
íksrÍÞk
rfÞk
yki
h
yçk
yÃkLke
Mk{Ífu
{w
í
kkrçkf
ELkfk
r͢
fhLku
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
ò :hnu
. n{khu
LkÍËef
Ësuo Íu÷: DO
ðswNOT
nkík n{khe
kLkeÞkU fk
Mkçkçk
© SPRAT
DOnINOT
COPY
- © SPRAT
COPY -Ãkhu
©þSPRAT
: DO
NOTçkLkª:
COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
1.
nwfwfw÷ EçkkË fku LkÍh ytËks fhLkk
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
2.
hM{u EM÷k{ Ãkh Íkuh ykih Ynu EM÷k{Mku økV÷ík
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
3.
Ëkuøk÷kÃkLk ({wLkkVufík)
© સ્પટ : નકળ પ્રિત

ંિધ: નકળ પ્રિત
બંિધ4.
s{w©Ë,સ્પÞkટçkË÷kðfe
{w¾k÷u
Vík © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
© SPRAT : DO NOT
- © SPRAT
: DO NOT COPY
©VSPRAT
: DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
5. COPYMkkÞLMk
ykih {økhrçkÞíkfe
{w¾-k÷u
ík
6. બંિધÏðkíkeLk
÷qf પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
© સ્પટ : નકળ પ્રિત
© સ્પMku
ટ :Mkwનકળ
7
.
LkMkeçk
Ãkh
ELnu
Mkkh-NOT
íkfËeh
ð -íkËçkeh
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO
COPY
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
8.
÷ezhrþÃk
fe
f{Íku
r
hÞkt
.
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
ykEÞu ELk yLkkrMkh fk yçk íkVMke÷e òÞuÍk ÷U.
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

Lkðwt NOT
«¼kík COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - røkhkðx
fu yMkçkkçk
- 61COPY
© SPRAT : DO
© SPRAT
: DO NOT
© સ્પટ : નકળ પ્રિત
બંિધ-fe
© ðsn
સ્પટ : નકળ
પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
røkhkðx
yÔð÷:

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

nwfwfw÷ EçkkËMku økV÷ík

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

Neglect of Service to the People

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબn{khu
ંિધ- LkÍËef
© સ્પટ :MkçkMku
નકળ çkze
પ્રિત
બંિધ-òu
© n{
સ્પટ Mku: નકળ
© સ્પટfu: ík#
નકળ
પ્રિત
økV÷ík
nwE ðkuપ્રિત
ni nwબંિધfwfw÷ EçkkË
f{Íku
he.બંિ

© SPRAT : DO
- ©íkkhe¾fu
SPRAT :rfMke
DO NOT
DO NOT nw
COPY
- © SPRAT
: DO÷NOT
n{ NOT
Lku fnetCOPY
, n{khe
{kuz COPY
Ãkh, nw-f©
wfwÕSPRAT
÷kn fe :çkrLkMçkík
fwfq÷EçkkË
fku rçk÷fw
LkÍhCOPY

ytËપ્રિત
kÍ fhબંિધrËÞk. ©rfMke
Ãku n{પ્રિત
Lku Þuબંિધ{kLk r÷Þk
fu :fkiનકળ
{ fu r÷Þu
yki
h ¾wË©yÃkLke
fu r÷Þuબંિ
© સ્પટ : નકળ
સ્પટ{ku: zનકળ
© સ્પટ
પ્રિત
બંિધસ્પટ : V÷kn
નકળ પ્રિત

¾wËkNOT
fu íkEt
{Ínçke
VhkEÍ: DO
Ãkwhu NOT
fhËuLCOPY
kk fkVe- ni©. SPRAT
hççkw÷yk÷{eLk
rðËo fhLku
ðk÷u, hu:nDO
{íkwNOT
ÂÕ÷÷COPY
© SPRAT : DO
COPY
- © SPRAT
: DO NOTfkCOPY
- © SPRAT
yk÷{eLk fu WB{íke, ¼w÷ økyu yçk Þíke{ ¾kLku çkLkkLkk, Mfw÷, yMÃkíkk÷, nkuMx÷, MkzfU, çkkøkkík
ðøkihk çkLkkLkk. çkLkkíku ¼e nI íkku rMkVo yÃkLku r÷Þu. yçk {wMk÷{kLk ¼w÷ økyu Mkwh: yk÷u E{hkLk fe
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
Þu ykÞík.(3/110)
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ (íksw
: નકળ
બંિધ- ©r÷Þu
સ્પટçku: nનકળ
બંિધ- økÞk
© સ્પni
ટ): નકળ પ્રિતબંિ
o{k:પ્રિત
íkwBnU yðk{fu
íkheLkપ્રિત
fki{ çkLkkÞk

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

fu {k{÷kík
Ëku rnMMkkU
xu òપ્રિત
MkfíkuબંિધnI : ËeLke
ËwLÞðe,
yufબંિ
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબ{Ínçke
ંિધ- © ELMkkLkkU
સ્પટ : નકળ
પ્રિતબંિધ© સ્પU {u
ટ :çkkt
નકળ
© સ્પyki
ટh
: નકળ
પ્રિત

¾wËkNOT
fu ík#
yki-h©yuSPRAT
f ¾wËkfu
çktËNOT
kU fu COPY
ík#. Ãku-n©÷uSPRAT
fku n{: DO
{Ínçke
VhkEÍ
øku yki:hDOËwMNOT
khu fkuCOPY
© SPRAT : DO
COPY
: DO
NOT COPY
- ©fnU
SPRAT
Mk{kS VhkEÍ. {Ínçke VhkEÍ {U n{ røkLk Mkfíku nI Lk{kÍ, hkuò, Ífkík, ns ðøkihn (Þk rnLËw
fki{ røkLk Mkfíke ni Ãkwò-ÃkkX, ¼sLk rfíkoLk Þk siMku r¢ùLk fun Mkfíku nI [[o{U EçkkËík). Íkrnh ni fu
© SPRAT : DO
- © SPRAT
- © nI
SPRAT
: DO
COPY fk
- ©íkkÕ÷w
SPRAT
: DO NOT
{wgNOT
r÷V COPY
{Íkrnçkfu
EçkkËík: DO
fu NOT
íkhefuCOPY
{wgr÷V
. ÷urfLk
WLkNOT
yhfkLk
f çkhknu
hkMíkCOPY
© સ્પટ : નકળ
પ્રિત
સ્પËટk fu
: નકળ
બંિધ© સ્પ÷uટLku: ðk÷k
નકળ rMkVo
પ્રિત
બંિધ© સ્પ
ELMkkLk
ykiબંિધh WMfu© ¾w
çke[ પ્રિત
ni. WMfk
rnMkkçk
yki
h rMkVo
¾wËટk :niનકળ
. WLfkપ્રિત
y@બંિ
© SPRAT : DO
NOTfkuCOPY
© SPRAT
COPY
SPRAT
NOTLknª.
COPYyki- h©LkSPRAT
: DO
NOTMkoCOPY
ELMkkLk
rMkVo -WLfk
¾wËk Ëu:øDO
kk. ËwNOT
Mkhu ÷ku
økkU fku- ©WMkMku
fkuE: DO
{ík÷çk
ðku WLkMku
çkkÍÃkw
fh પ્રિત
Mkfíku nIબંિધ. Ëku {Íkrnçk
fu ÷kuøપ્રિત
k yuf બંિધsiMku yt©ËkÍ
fhíkuબંિધnwyu Lknª
òÞUøkuપ્રિત
. WLfkબંિ
© સ્પટ : નકળ
© સ્પટ : નકળ
સ્પટ{U: EçkkËík
નકળ પ્રિત
© સ્પÃkkÞu
ટ : નકળ
Mkw
÷
q
f
Íkrnh
ni
fu
y÷øk
y÷øk
nku
ø
kk.
çkÍkrnh
¼e
yki
h
çknku
í
k

íkf
çkkíkeLk
{U
¼e.
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
÷urfLk snkt çktËku fu MkkÚk Þk Mk{kS íkkÕ÷wfkík fk, nwfwfw÷ EçkkËfk {k{÷k ykíkk ni íkku
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
ðnkt Ãkh {Ínçk fe rËðkhU çke[ {U Lknª ykíkª. ÃkzkurþÞkU fu MkkÚk íkkÕ÷wfkík, yVMkh Þk {w÷kÍu{eLk
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
fu MkkÚk íkkÕ÷wfkík, fkhkuçkkhkLkk íkkÕ÷wfkík, BÞLkerMkÃk÷ fkuÃkkuohuþLk fu ík# n{khu VhkEÍ, fki{ ykih
© સ્પટ : નકળ
બંિધસ્પટ : નકળ
પ્રિત
બંિધ© સ્પ
ટ :{
નકળ
બંિધ© સ્પટ{U: yu
નકળ
પ્રિતfuબંિ
{wÕfપ્રિત
fu ík#,
çkiLkw÷©yfðk{e
VhkEÍ
ðøki
hn EMk
rnMMku
U ykíkuપ્રિત
nI. EMk
rMk÷rMk÷u
f EfkE
© SPRAT : DO
NOT
COPYÏðkn
- © SPRAT
: DO
NOT COPY

SPRATnkU: DO
- ©fhUSPRAT
ík{k{
ELMkkLk
ðku rfMke
{Ínçk
Mku íkkÕ÷w
f h¾íku
yufNOT
siMkkCOPY
çkhíkkð
øku. yuf: DO
siMkuNOT
nwfwfCOPY
nI, yu
f siબMંિધku VhkEÍ
nIટ. yçk
yiMપ્રિત
ke MkhÍ{eLk
{uut સ્પ
snkt
rg÷Vપ્રિત
{Íkrnçk
{kLkLku
{kisપ્રિત
wË nkU,બંિ
© સ્પટ : નકળ
પ્રિત
© સ્પ
: નકળ
બંિધ- ©
ટ :{wનકળ
બંિધ-fu ©
સ્પટ ðk÷u
: નકળ
{w
g
r÷V
LkÍrhÞk
h¾Lku
ðk÷u
÷ku
ø
k
{ki
s
w
Ë
nkU
,
íkku
WLkfu
{Ínçke
yhkfeLkfu
rMk÷rMk÷u
{U
Egu
÷
kVkíkCOPY
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT
{w{rfLk nI. ÷urfLk Mk{kS VhkEÍ fu rMk÷rMk÷u {ut ðku Mkçk fu Mkçk yuf siMku hðkrçkík h¾Uøku yiMke
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
WB{eË hϾe ò Mkfíke ni. çkÍkneh¼e ykih {w{rfLk ni çkkríkLk {U ¼e.
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
yøkh {knku÷ yiMkk {¾÷wík ð {w~íkrhf ni íkku EMk Ã÷whkr÷Í{ {U Þu {w{rfLk Lkne fu rfMke
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
yuf {Ínçke fkLkwLk Ãkh [÷k òÞu, ¼ktík-¼ktík fu {Íkrnçkfu {kLkLkuðk÷u sçk yuf {wykþhíke Lkkíku
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

62: -røkhkðx
yMkçkkçk- © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT
Lkðwt: «¼kík
© SPRAT
DO NOTfu COPY
DO NOT COPY
© સ્પટ {U
: નકળ
ટ : નકળ
ંિધ© સ્પ
© સ્પ
ટ : નકળ
પ્રિતબંિ
swzu nwપ્રિત
yu nkUબંિધøku íkku ©
yuસ્પ
f íkeMkhe
{w~પ્રિત
íkhf, બòu
Mkçkfku
{tટÍwh: નકળ
nku, yiપ્રિત
Mke Ãkkuબંિધ÷uMke Þk
÷kÌkkyu
y{÷

nkuL:kkDO[kneÞu
ÞfMkkt
y{÷
MkfU.- n{
EMku fnU
øku MkuNOT
õÞw÷COPY
h yus- Lzk.
Þu ÷k{Ínçke
© SPRAT
NOT rsMk
COPYÃkh
- ©Mkçk
SPRAT
: DO
NOTfh
COPY
© SPRAT
: DO
© SPRAT
: DO NOT COPY
“{Ínçk
r¾÷kV© Ãkku
fk પ્રિત
Lkk{ Lknª
çkÕfu© “ík{k{
{Íkrnçk
ÞfMkkt©Mkwસ્પ
÷qfટ”: Þk
“yuપ્રિત
f બંિ
© સ્પટ Þk
: નકળ
પ્રિતfuબંિધસ્પ÷
ટeMke”
: નકળ
બંિધસ્પટ : નકળ
પ્રિતMkuબંિધનકળ

Mke Ëwhe”fu {kLkkuU{U EMíku{k÷ nkuíkk ni. WMkfe çkwrLkÞkË nkuøke E{ËkËu çkkn{e, ELMkkrLkÞík, ELMkkLke
V÷kn, MkkÞLMk, yfr÷Þík ðøkihn siMku yLkkrMkh Ãkh ykih Lk fu økeíkk, Þk çkkEçk÷ Þk fwykoLk fe
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
çkwrLkÞkË Ãkh. yçk Íkrnh ni fu nh yuf fku fwA Lk fwA fkuB«ku{kEÍ Þk Mk{Íkuíku EMk rMk÷rMk÷u {U
© SPRAT
: DO
SPRATrLkÍk{
: DO NOT
COPY -nku© Mkfu
SPRAT
: DO
NOT
COPY -VhkEÍ
© SPRAT
fhLku
nkUNOT
øku íkkfuCOPY
EMk -{w©~íkrhf
Ãkh y{÷
. rsMk
íkhn
{Ínçke
¾wË: kDO
ykiNOT
h COPY
© સ્પટ WMfu
: નકળ
બંિધ- {k{÷k
© સ્પટ :niનકળ
પ્રિત
સ્પટ : Þk
નકળ
નકળíkhn
પ્રિતબંિ
çktËપ્રિત
kU fu çke[fk
íkku n{
WMkuબંિધþÏMke©{k{÷k
ÃkMkoપ્રિત
Lk÷ zkuબંિધ{uELk ©fnuસ્પtøkuટ, :EMke
© SPRAT
: DO NOT{MkkE÷
COPY - fku
©,SPRAT
NOT COPY
SPRAT
NOTÞkCOPY
- © SPRAT
{ykþhíke
Mk{kS: DO
{k{÷kík
fku n{- ©Esíku
{kE: DO
{k{÷k
{w~íkhf
zku{uELk: DO
fnUøNOT
ku, COPY
yki
h
WMku
yu
f
ELMkkLk
yki
h
Ëw
M
khu
ELMkkLkfu
çke[fk
{k{÷k
{kLkU
ø
ku
,
{Ínçke
Ãkþu
{t
Í
h
fku
{Æu
LkÍh
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
hϾu
çkøki
h. çkÍkrnh
¼eSPRAT
ykih çkkríkLk{U
¼e.
© SPRAT
: DO
NOT
COPY - ©
: DO NOT
COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
¾wþLkMkeçke Mku EM÷k{ fu Þnkt yuf {wLkÍTÍ{ ykih ¾wçkMkwhíkMkk {ykþhíke Zkt[k {kuswË
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
ni rsMku “Ä {kuh÷ fkuz ykuV EM÷k{“ fun r÷SÞu. yçk Þu nfefík ni fu {Ínçke VhkEÍ siMku fu
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
Lk{kÍ ykih hkuÍu Ãkh y{÷ fhLkk, rLkMçkíkLk ykMkkLk ni çkrLkMçkíku EM÷k{e {wykþhíke íkfkÍkU fku
© સ્પટ Ãkw
: નકળ
પ્રિત
નકળni પ્રિત
બંિધસ્પટWLnªfku
: નકળEMíkf÷k÷,
પ્રિતબંિધ-íkkfík
© સ્પyki
ટh
: નકળ
hk fhLku
fu. fwબંિધykoLk ©
{U સ્પ
fnkટ :økÞk
fu "íkw{
{U Mku ©rMkVo
{Íçkwપ્રિત
íke બંિ
© SPRAT
: DO
© SPRAT
COPY
© SPRAT
DOnINOT
r{÷u
øke NOT
òu ËwMCOPY
khkU fu -fk{
ykíku nI:"DO
ykiNOT
h EMkeCOPY
Ãkun÷w- ©ÃkhSPRAT
ÞkLke nw: DO
fwfw÷NOT
EçkkË
Ãkh- n{
Íkuh Ëu:hnu
. COPY
A Þneબંિધçkkík þkÞhu
Efçkk÷,
LkuટÞwt:fne
ni.પ્રિત
(þu’h:)
© સ્પટ þkÞË
: નકળfwપ્રિત
© સ્પટ{r©f,
: નકળyÕ÷k{k
પ્રિતબંિધ© સ્પ
નકળ
બંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
ËËu
o
rË÷fu
ðkMíku
Ãki
Ë
k
rfÞk
ELMkkLk
fku
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
ðhLkk íkkyíkfu r÷Þu fwA f{ Lk Úku fhkuoçkÞkt
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© SPRAT : DO NOT
COPY -yki
© hSPRAT
: DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
{Ínçk
íkunÍeçk
© સ્પટ : નકળ પ્રિત
: નકળ
: નકળ
બંિધ- ©ðkuસ્પniટ íku
:n
નકળ
yuf બંિધykih Ãku©nસ્પ
÷w ટrsMku
n{uપ્રિત
t LkÍhબંિધMku yku©Íસ્પ
÷ ટLknª
nkuLku પ્રિત
ËuLkk [kneÞu
Íeçk પ્રિત
ð બંિ

ík{ËÆw
ykihCOPY
{Ínçk
Vfo. {w: g
r÷V
{Íkrnçk
f íkun- ©
Íeçk
fu rË÷ËkËn
© SPRAT
: DOLkNOT
- ©{USPRAT
DO
NOT
COPY - fu©{kLkLku
SPRATðk÷u
: DOÞfMkkt
NOT yu
COPY
SPRAT
: DO NOT COPY
h ÃkiYપ્રિત
fkh nku
Mkfíku© nIસ્પ. ટsi:Mkuનકળ
rnLËwપ્રિત
MíkkLk બંિધ{U çktøkk÷
fuટrnLËw
ykiપ્રિત
h çktøk÷kËu
þ ©fu સ્પ
{wMટk÷{kLk
f બંિ
© સ્પટ yki
: નકળ
બંિધ© સ્પ
: નકળ
બંિધ: નકળyu
પ્રિત

ÍçkkLk çkku÷Uøku, {A÷e ¾kyutøku, ykih {w{rfLk ni yuf siMku r˾U. ÷urfLk sYhe Lknª fu yuf {Ínçk
Ãkh [÷ hnu nkU. ÞkLke WLkfe íkunÍeçk íkku yuf ni, {Ínçk {økh y÷øk y÷øk. {wgr÷V {Íkrnçkfu
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
{kLkLku ðk÷u yuf siMku r˾ Mkfíku nI.
© SPRAT : DO NOT
- © SPRAT
DO NOT
© eSPRAT
- © SPRAT
: DO
NOT COPY
WMfuCOPY
çkhyõMk
¼e nku: Mkfíkk
ni, COPY
ÞkLke Þu- ¼
{w{rfLk: DO
ni fuNOT
yufCOPY
ne {Ínçk
fu {kLkLku
ðk÷u
© સ્પટ Ëe¾Lku
: નકળ {U
પ્રિત
ંિધટ : નકળ
પ્રિત
સ્પટ fÕ[h,
: નકળ WLkfe
પ્રિતબંિધ© સ્પ
ટ : નકળ
પ્રિતબંિ
yufબË{
swË©k,સ્પy÷øk
y÷øk
÷økUબંિધõÞkUf©u WLkfu
íkunÍeçk,
þfkVík
y÷øk
y÷øk
, swËCOPY
k nI. ¾kLkkyu
fkçkk
{U NOT
ykÃkLkuCOPY
¼ktí-k-¼kíkt
fu ÷ku: øDO
kkU fkuNOT
, {wg
r÷V -LkM÷,
htøk,: ÍçkkLk
© SPRAT
: DOnINOT
- © SPRAT
: DO
© SPRAT
COPY
© SPRAT
DO NOT COPY
çkku
÷
Lku
ðk÷u
,
rçk÷w
f
÷
sw
Ë
k
r֍kkMk
Ãknu
L
kLku
ðk÷u
,
y÷øk
y÷øk
íkhn
fe
røkÍk
¾kLku
ðk÷u
ÞkLke
hu બંિ
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ Ãkwપ્રિત
íkkih: DO
Mku rçk÷fw
÷ y÷øk
økkut COPY
fku yuf-ne
Í Ãkh
s{k,
fne ÃkíÚkhfk
íkðkV
fhíku
© SPRAT
NOT COPY
- © r˾Lku
SPRATðk÷u
: DO÷ku
NOT
© {fo
SPRAT
: DO
NOTyuCOPY
- © SPRAT
: DO
NOT COPY
Ëu¾k ni. Þu yufne {Ínçk Mku swzu nwyu {økh y÷øk y÷øk íkunÍeçk fu Lkw{kELËu nI. íkku íkunÍeçk,
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
ík{ÆwLk Þk fÕ[h ykih {Ínçk Þk ËeLk Ëku y÷øk y÷øk þkuçkkU fe [esU nI. íkunÍeçk fk íkkÕ÷wf
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
MkkuMkkÞxe Mku ni, ykih yuf MkkuMkkÞxe {U, yuf {wÕf, yuf r¾¥ku {U hunLku ðk÷u {wg÷eV {Íkrnçk fu
© સ્પટ ÷ku
: નકળ
બંિધ© સ્પ
બંિધ- ©
: નકળ
પ્રિતબંિધ© સ્પ
ટ : નકળ
økkU fkપ્રિત
yuf ne
fÕ[h
nku ટÞu: {wનકળ
{rfLkપ્રિત
ni. yøkh[u
fu સ્પ
íkunટÍeçk
fk {Ínçk
Ãkh çkzk
yMkh
Ãkzíkk પ્રિત
ni, બંિ
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

Lkðwt NOT
«¼kík COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - røkhkðx
fu yMkçkkçk
- 63COPY
© SPRAT : DO
© SPRAT
: DO NOT
© સ્પટ : નકળ
પ્રિત
ટ : çkÕfu
નકળ {¾÷w
પ્રિતíkબંિધ© સ્પfટu r÷Þu
: નકળ
પ્રિતબંિધસ્પfટ yu
: નકળ
íkkn{
Þu {wબંિધ{rfLk©neસ્પLknª
ykçkkËeÞkU
{wLkkrMkçk
¼e ni ©
fu yu
fkE {Uપ્રિત
hunLkuબંિ

ðk÷uNOT
{wgr÷V
{kLkLku
Mk{kS
yufNOT
{w~íkrhf
fku{SPRAT
Lk Zkt[:k DO
nku. NOT COPY
© SPRAT : DO
COPY{Íkrnçkfu
- © SPRAT
: DOðk÷kU
NOTfk
COPY
- ©®sËøke
SPRATfk
: DO
COPYÞk- ©
(yuðkuપ્રિત
ÕÞwþLk)બંિધfu MkkÚk
çknkuíkMke
íkh¬e
Ë ટfki{
kU Lku ykÃkMke
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબELMkkLke
ંિધ- © Eíku
સ્પટofk: નકળ
© સ્પMkkÚk
ટ : નકળ
પ્રિત
બંિધ-ÃkMkt
© સ્પ
: નકળ
પ્રિતબંિ

Mk{kS íkkÕ÷wfkík fu rMk÷rMk÷u {U yÃkLku socio-cultural aspects fku ÞkLke MkfkVíke ð íkunÍeçke
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
rðhkMkík Ãkh ßÞkËk Íkuh rËÞk ni, ykih EMk fku Eßíku{kE {k{÷k collective domain {kLkk,
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
ykih {Ínçke {k{÷kík {U, {Ínçke {k{÷kík fku WLnkULku yÃkLkk þÏMke zku{uELk Þk personal
© SPRAT : DO
NOT COPY
© SPRAT
COPY
- ©ÞuSPRAT
: DO NOT
COPYÞk- ©
SPRAT
NOTMkuCOPY
{kLkk.- EMk
íkVhef: DO
fk NOT
Mk{kS
Ãkun÷w
ni fu þÏMke
yf÷e{
nÕfu
{U fku:EDOrfMke
domain
© સ્પટ : નકળ
પ્રિત
© સ્પટ Lk: નકળ
ટ :sðkçk
નકળ Ën
પ્રિત
સ્પટ{:kEનકળ
પ્રિત
çkkÍÃkw
Mko Lkબંિધfhu (sðkçk
÷U) ykiપ્રિત
h çktËબંિધk rMkVo ©
¾wËસ્પ
k fku
nkuબ,ંિધsçkfu©Eßíku
yf÷e{
{Uબંિ

© SPRAT : DO
COPY
- ©ðøki
SPRAT
SPRAT
DOyki
NOT
n{U NOT
yuf ËwCOPY
Mkhu fu- ©
yunSPRAT
MkkMkkík,: DO
nwfNOT
wf íkð¬ku
ykík
hn fk: DO
ÃkwheNOT
íkhnCOPY
r÷nkÍ- ©h¾Lkk
nkuø: kk.
h ÞwCOPY
t

Lk fhLku
Ãkh
{ykþhk,
Lk yki
h n{khu
Ãkzku: þ
e íkfપ્રિત
n{MkuબંિધçkkÍÃkw©Mસ્પ
ko fh
. yufબંિ
© સ્પટ : નકળ
પ્રિત
બંિધ© સ્પટÍ{eLke
: નકળ fkLkw
પ્રિત
બંિધ© સ્પટ
નકળ
ટ : Mkfíku
નકળ nIપ્રિત

yËLkk
r{Mkk÷
Þu ni fu: DO
yøkh
ykÃkLku
yËk
Lk fe- ©íkkuSPRAT
Ãkzkuþe :ÞuDOyuNOT
íkuhkÍCOPY
© SPRAT : DO
NOT
COPYEMfe
- © SPRAT
NOT
COPYfku-E©Lk{kÍ
SPRATðõík
: DOÃkh
NOT
COPY
Lknª fh Mkfíkk fu ykÃkfe EMk çkuLk{kÍe Mku n{khe çkhfkík ÍkÞu nku hne nI. EMk r÷Þu ykÃk Þnkt Mku
ËVk nku ÷U. ÷urfLk yøkh ykÃkLku yÃkLkk f[hk WMfu, Þk ¾wË yÃkLku ½h fu Mkk{Lku VIfk íkku Lk rMkVo
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
ykÃkfu Ãkzkuþe yuíkuhkÍ fh Mkfíku nI çÕfu fkLkwLku {wÕf ykÃkfku MkÍk ¼e Ëu Mkfíkk ni.
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબEMk
ંિધ-rLkMçkík
© સ્પટMku: ykÃk
નકળ yøkh
પ્રિતબn{Mku
ંિધ- Ãkw
©Aસ્પ
© સ્પ
ટ : hw
નકળ
Uu fuટ {w: Mનકળ
k÷{kLkપ્રિત
fkiLk,બંિધíkku n{
rçk÷k
fkðxપ્રિત
fnUøkuબંિ
© SPRAT : DO
COPYòu
- ©yÃkLku
SPRAT
: DO NOT
COPYfnu
- ©.”SPRAT
: DO
- © SPRAT
: DO
NOT COPY
“nhNOT
ðku þÏMk
ykÃkfku
{wMk÷{kLk
{Ínçke
ÞkNOT
ËeLkeCOPY
{wMk÷{kLk
ðku nI òu
{Ínçke
VhkEÍ
ÃkhબંિધÃkkçktË©u y{÷
, r˾Lku
{U બ{Ínçke
fu Lknª,
{økh
WMfe© ynu
fku પ્રિત
n{Uþkબંિ
© સ્પટ : નકળ
પ્રિત
સ્પટ : nI
નકળ
પ્રિત
ંિધ- ©÷økíku
સ્પટ :nkUનકળ
પ્રિત
બંિધસ્પટr{Þík
: નકળ
yÔð÷eLk
fhkh
Ëu
í
ku
nI
.
fÕ[h÷
Þk
íku
n
Íeçke
{w
M
k÷{kLk
ðku
nI
òu
{nÍ
{w
Â
M÷{
MkfkVík
ð
íku
n
ÍeçkCOPY
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT
fe rðhkMkík fu rË÷ËkËn nI, WMfu fÕ[h fu Lkw{kELËu ykih y÷{çkhËkh nI, {wMk÷{kLk fu Ëhr{Þk
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
¼e ykih økih {wÂM÷{kU Mku yÃkLku íkkÕ÷wfkík fu ËkihkLk ¼e. Þu {w{rfLk ni fu yufne þÏMk {U Þu ËkuLkku
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
Ãkun÷w {kiswË nkU. ÷urfLk Ëkihu nkrÍh {U rfMke¼e Ãkun÷wfe økih{kiswËøke Ãkh WMku fki{ Mku çkknh Lknª
© સ્પટ : નકળ
rfÞkપ્રિત
òíkk.બંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
© SPRAT : DO NOT COPY
- © SPRAT
: DOLksh
NOTMku
COPY
© SPRAT
NOTVíkðu
COPYfu -Lkkíku
© SPRAT
DO NOTfkuCOPY
fèh {Ínçke
Lkwõíkkyu
Ëu¾k-òÞíkku
rfMke: DO
Lk rfMke
fE {wM: k÷{kLkkU
EM÷k{fu
fhસ્પrËÞk
økÞk. પ્રિત
n{ ykÃkfku
ËUfu rVÕ{e
siસ્પ
Mku ટfu :rË÷eÃk
fw{kh,બંિ
© સ્પટ : નકળ
પ્રિતબçkknh
ંિધ- ©
ટ : નકળ
બંિધ- ÞkË
© સ્પrË÷k
ટ : નકળ
પ્રિતબrMkíkkhu
ંિધ- ©
નકળ પ્રિત
þçkkLkk
ykÍ{e,
òðu
Ë
ygh,
çkku
÷
eðw
z
fu
¾kLMk
(þknY¾,
Mk÷{kLk,
Mki
V
yki
h
yk{eh)
çkÕfuCOPY
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT
VkYfપ્રિત
þu¾બંિધsiMku Lk{kÍe
fku ¼eબંિધfnª ©
Lk સ્પ
fnª,
rfMkeLku
, fkuE© સ્પ
Lk fku
Víkðuપ્રિત
fu Lkkíkuબંિ
© સ્પટ : નકળ
© સ્પટ :ELMkkLk
નકળ પ્રિત
ટ : rfMke
નકળ Lkપ્રિત
બંિધટE
: નકળ
EM÷k{ Mku çkknh fh hϾk ni. EMke íkhn r¾÷kze yÍnYÆeLk, MkkrLkÞk r{Íko ykih fiV, {kirMkfkh
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
siMkufu Íkrfh nwMkiLk, y{sË y÷e ¾kLk, ykih íkku ykih ¾wË ykçkuËk ÃkhðeLk òu ¾wË íkMððwV fk
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
f÷k{ ÃkZíke nit, rfMke Lk rfMke Víkðu fe ÍË{U sYh yk#. zkp. yçËwMMk÷k{ Nobel Leaureate
© SPRAT : DO
COPY
- ©WLnU
SPRAT
DO NOT
COPY
SPRAT
: DOnNOT
çkLku NOT
íkku WMfu
çkkË
“{w:ÂM÷{”
{kLkLku
{U -fw©
A SPRAT
íkkB{w÷: DO
f{ NOT
nwyk.COPY
{økh- ©
WLkfku
íkku “yu
{Ëe”COPY
© સ્પટ : નકળ
બંિધસ્પટ : fuનકળ
બંિધ-Ëu ©
સ્પટøkÞk
: નકળ
પ્રિતબંિધ: નકળ પ્રિત
nkuLkuપ્રિત
fe rçkLkk
Ãkh©EM÷k{
çkknhપ્રિત
ne fhkh
rËÞk
Úkk. yÍe{
«u{S ©Ãkhસ્પíkkuટ EÕò{
Þu ¼Eબંિ
÷økíkk
ni COPY
fu ðku yMk÷e
“{wÂM÷{”
ne Lknª.
¼÷k çkík÷kEÞu
Þu Mkçk- ©
yøkh
{wMk÷{kLk
LknªCOPY
© SPRAT : DO
NOT
- © SPRAT
: DO NOT
COPYyçk
- © SPRAT
: DO NOTfu COPY
SPRAT
: DO NOT
nI
íkku
rVh
fki
L
k
ni
{w
M
k÷{kLk?
rnLËw
yki
h
r¢ùLk
rfMkfku
{w
M
k÷{kLk
Mk{Ííku
nI
?
rfLk
Ãkh
ykÃk
V¾úબંિ
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિત
fhUøku? rfLk Mku ykÃk Lkkíkk òuzUøku? hkuÍ {hkpnfe ®ÍËøke{U fkiLk ykÃkfu ykEzeÞ÷ nkUøku? ykih íkku
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
ykih ykÃkfku ÞkË nkuøkk fu {wgr÷V {wÂM÷{ {w{kr÷f fu hunçkh siMku fu ¾wË rsLkkn, {ki÷kLkk
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
ykÍkË, ÃkkrfMíkkLk fu MkËh {wþhoV, MkÆk{ nwMkiLk, fhLk÷ økÆkVe, çkÕfu ÞkMkh yhkVkík íkf fku rfMke
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

64: -røkhkðx
yMkçkkçk- © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT
Lkðwt: «¼kík
© SPRAT
DO NOTfu COPY
DO NOT COPY
© સ્પટ Lk
: નકળ
© સ્પçkknh
ટ : નકળ
બંિધ: નકળ
સ્પટ :hÆ
નકળ
પ્રિતબંિ
rfMke પ્રિત
Víkðu LkuબંિધEM÷k{Mku
fh પ્રિત
rËÞk Úkk.
çknku©ík સ્પ
{w{ટrfLk
ni fu પ્રિત
ðõík fuબંિધçkkË Þu© Víkðu
¼e fh

rËÞu: DO
økyuNOT
nkU. COPY
r÷nkÍk- ©n{SPRAT
VíkðkU:MDO
ku Lk NOT
zhU. COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© SPRAT
n{ બંિધyÍo fhíku
“yåAkE”
Þk “Lku
e”ટ Þk
“çkwhપ્રિત
kE” Þk
“çkËe”,
çkkh WLk
© સ્પટ : નકળ પ્રિત
© સ્પ[÷U
ટ : fuનકળ
પ્રિતબંિધ© fસ્પ
: નકળ
બંિધ© સ્પfE
ટ : નકળ
પ્રિતબંિ

EMíku÷knkU fu {kLke contextual Þk {hçkwík ð {þYík ykih EÍkVe Þk rÍ{LkLk nkuíku nI, íkLknk Þk
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
{wí÷f Lknª. EMke r÷Þu nh Lkuf rË÷, hnu{ rË÷ ykih nMMkkMk ELMkkLk fku [kneÞu fu ðku EÕÍk{
íkhkþe Mku, rfhËkh fwþe fhLku Mku, Víkðu ËuLku Þk ËkunhkLku Mku, value judgement fhLku Mku ELkfkh
© SPRAT
: DO NOT
- ©MkuSPRAT
DO? NOT
COPY
- ©ík{k{
SPRAT
: DO NOT
fhU:. DO
n{NOT
fkiLk COPY
yk÷e{u- ø©kiçSPRAT
k nI òu rfMke
fu MkkhuCOPY
nk÷kík
ðkrfV: nkU
õÞk Ãkíkk
WMfu
nk÷kík
Mku COPY
© સ્પટ n{
: નકળ
© સ્પ
: નકળ
© સ્પ
ટ : નકળ
પ્રિત
© સ્પ
¾wËપ્રિત
økwÍhíkuબંિધíkku ðne
Mkçkટ n{
¾wËપ્રિત
Lk fhíkuબંિધ? n{khu
Þu Mkçk
Ëkðu ¾ku
¾÷u બંિધLk hun òíku
? ટ(þu: ’નકળ
h:) પ્રિતબંિ
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO
- © SPRAT
ÃkwgNOT
øke fkCOPY
nh Ëkðk
¾ku¾÷k: DO
ni ytNOT
Ëh MkuCOPY - © SPRAT : DO NOT COPY
®ÍËøke
Mku
xfhk
fh
íksw
ç
ku
o
çkË÷íku
nI.બંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિત
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

þu¾ {kunB{Ë Efhk{ Mkknçk fe {kÞkyu LkkÍ íkMkLkeV ‘ykçku fkiMkh’Mku Þu EõíkuçkkMk
ykÃkfku ÞfeLkLk ÃkMktË ykyuøkk.
© SPRAT : DO “fw
NOT
- ©EM÷k{
SPRATfu: DO
NOT “yÆeLkku
COPY - ©
SPRAT : DOÚkk.
NOT
- © SPRAT
NOT COPY
ykoLCOPY
k {SËLku
{wíkkÂÕ÷f
ÞMMkYLk”fnk
ykihCOPY
{wíkyrÆË
yunfk{: fkDOr͢
© સ્પટ : નકળ fhíku
પ્રિત
બંિધસ્પટ : નકળ
ટ : નકળ
© સ્પnટ{Ínçk
: નકળLknª
પ્રિતબંિ
nwy
u (hMkw©
÷u yfh{
Lku)íkkiSપ્રિત
y feબંિધÚke fu ¾w©Ëkસ્પ
EM÷k{fku
{wÂપ્રિત
~f÷ ykiબંિધh íkf÷eVËu
çkLkkLkk
[kníkk.
hMkw
÷
u
yfh{
Lku
n{u
t
þ
k
EMk
WMkw
÷
Ãkh
y{÷
rfÞk
ni
.
WLnkU
L
ku
yu
f
íkku
,
çkfku
÷
þkn
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
ðr÷ÞwÕ÷kn, yfMkh swÍ ðe çkkíkkUfku ÷kuøkkU fe hkÞ Ãkh Akuz k ykih WLnU Ãkwhe {k÷w{kík {wLÍçík Lk
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
rfÞk. ËwM khu Ëku òÞÍ ykih {wLkkrMkçk çkkíkkU {U yuf ykMkkLk nkuíke ykih ËwM khe {wÂ~f÷, íkku ðku n{utþk
© SPRAT : DO WB{ík
NOT COPY
SPRATfku: [w
DO
SPRAT
NOT yki
COPY
- © SPRAT
: DO NOT
fu r÷Þu- ©
ykMkkLk
LkíkuNOT
. sçkCOPY
WLnkU-Lku©yçkw
{wM kk: DO
yþyhe
h {ykÍ
rçkLk sç÷
fku COPY
© સ્પટ : નકળ íkhðesu
પ્રિતબંિધસ્પટÞ{Lk
: નકળ
બંિધ© સ્પ
: નકળ
બંિધ: નકળ
þhk’ fu©r÷Þu
¼uòપ્રિત
íkku WLnU
rnËkÞík
Ëeટ“íkw
{ ËkuLkkuપ્રિત
ykMkkLke
feòu©, íktસ્પ
økeટ {ík
fe òuપ્રિત
” . બંિ
÷u
r
fLk
çkkÍ
Vw
f
nkyu
EM÷k{
{~fw
w
f
yki
h
ÍEV
nËeMkkU
fe
rçkLkk
Ãkh
yki
h
fÞkMk
fku
sYhík
Mku COPY
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT
ßÞkËk
ðw
M
kyík
Ëu
f
h
®sËøke
fe
shk
shk
Mke
çkkíkkU
f
ku
rsLnU
fw
y
ko
L
kLku
Ëw
r
LkÞkËkhkU
fe
Mk{ÍÃkh
Aku
z
k
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
Úkk ykih rsLkfu {wíkkÂÕ÷f hMkw÷u yfh{ Lku yÃkLku {wykMkheLk fku nh íkhn fe ykÍkËe Ëe Úke þhy fu
© SPRAT : DO íkník{U
NOT COPY
- ©. SPRAT
DO fk
NOT
: DOyiNOT
SPRAT{w:MDO
NOT COPY
÷u ykyu
ykih Ëwr:LkÞk
fkuECOPY
nfeh- ©
Mku SPRAT
nfeh fk{
M kk LkCOPY
hnk òu- ©ðkrsçk,
íknçk,
© સ્પટ : નકળ {w
પ્રિત
ટ : નકળ
: નકળ
પ્રિત
: નકળrsMku
પ્રિતબંિ
ç kkn,બંિધ{fYn ©
ykiસ્પ
h nhk{
fe Ãkktપ્રિત
[ þfkUબંિધ{U rfMke©yuસ્પ
f ટfu íkník
Lk ykíkk
nkuબંિધ. Lkíkeò©Þuસ્પfuટEM÷k{
fw
y
ko
L
kLku
ykMkkLk
{Ínçk
fnk
Úkk,
Þnw
Ë
e
{ÍnçkMku
¼
e
ßÞkËk
{w
Â
~f÷
nku
ø
kÞk
yki
h
ËeLk
rsMfk
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
{õMkË YnkLke ykih y¾÷k fe íkh¬e Úkk ELk çkkíkkU fk çkÞkLk nkuøkÞk fu ykÞk ËkZe fk MkVuË çkk÷
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
[wÒkk òÞÍ ni Þk Lk òÞÍ. Lkkf fu çkk÷ W¾uz Lkk [kneÞu Þk fwíkhðkLkk. MkkuLku fe ykhMke ÃknuLkLkk
© SPRAT : DO òÞÍ
NOT COPY
- ©EMk
SPRAT
COPY
: DO
- © fuSPRAT
DO NOT COPY
ni íkku õÞk
{U {w:LnDOËu¾NOT
Lkk ¼e
òÞÍ- ©ni SPRAT
ðøkihn ðøki
hn,NOT
ykihCOPY
Þu Mkðk÷
Þu VËku:o r{Õ÷ík
r÷Þu બંિધ{wVeË nI©Þk
ÃkMkuÃkw~પ્રિત
ík nku økÞk.
÷kuટøk :çkòÞu
ËkËkË
EMíku{પ્રિત
k÷ બંિ
© સ્પટ : નકળ fuપ્રિત
સ્પLknª
ટ : નકળ
બંિધ-yki©h સ્પ
નકળyÃkLke
પ્રિતyõ÷u
બંિધ-¾w©
સ્પટfk: નકળ
fhLku
fu
Vw
f
nk
fu
{w
f
Â÷Ëu
{nÍ
çkLk
økyu

.
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

yøkh n{U Mkå[e {kunççkík ni n{khu rðhMku Mku, n{khe fki{ Mku, n{khu yðk{ Mku, íkku rVh
n{U yÃkLkk VÍo Ãkwhk fhLkk nkuøkk. yøkh n{khu ½h {U ykøk ÷øk òÞu ykih fkuE n{ Mku Þu fnu fu
© સ્પટ yçk
: નકળ
© સ્પ
: નકળ
© સ્પnðk÷u
ટ : નકળ
બંિધÞu íkwપ્રિત
Bnkhkબંિધ½h Lknª
íkkuટ õÞk
n{ પ્રિત
yÃkLkkબંિધ½h WLkfu
fh ËUપ્રિત
øku? n{U
zxu ©
hunસ્પ
Lkkટnku: øનકળ
kk íktËપ્રિત
ne બંિ
© SPRAT
DO NOT
- © SPRAT
: DO NOT
- ©yÃkLkk
SPRATr÷Þk
: DO òÞu
NOTøkk.
COPY
SPRAT
DO NOT COPY
Mku,: Mkå[u
rË÷COPY
Mku. yøkh
n{ fkr{Þkçk
nkUøCOPY
ku íkku n{U
ykih- ©
yøkh
n{: Lkkfk{
øku íkku પ્રિત
EMkMkuબંિધ[tËkt Vfo
økk: n{Lku
Mku f{
yÃkLkk
VÍoíkkuપ્રિત
Ãkwhk rfÞk.
þટík{kþkE
fe બંિ
© સ્પટ nkU
: નકળ
© Lknª
સ્પટ Ãkzu
: નકળ
પ્રિતf{
બંિધ© સ્પ
ટ : નકળ
બંિધ-¾k{ku
© સ્પ
: નકળ પ્રિત
íkhn
Ëu
¾
íku
íkku
Lk
hnu
.
yøkh
yu
f
{Ínçke
{w
M
k÷{kLk
fku
,
Mkki
{
ku
M
k÷kík
fu
Ãkkçkt
Ë
{w
M
k÷{kLk
fku
Ãkw
e COPY
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO h
NOT
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

Lkðwt NOT
«¼kík COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - røkhkðx
fu yMkçkkçk
- 65COPY
© SPRAT : DO
© SPRAT
: DO NOT
© સ્પટ : નકળ
બંિધ©÷સ્પ
નકળ
સ્પટíkBkÆw
: નકળ
બંિધસ્પટ : નકળ
પ્રિત
fki{પ્રિત
fe íkhV
Mku çkku
Lkuટfk: nf
ni,પ્રિત
Ïðknબંિધðku íkun©
Íeçkku
Lk Mkuપ્રિત
, MkkÞLMk
ð sw©økhkVeÞk
Mku çkÕfu
¾wËબંિ

EM÷k{
h {wM- k÷{kLkkU
fe :íkkhe¾ne
¾kMkk- ©÷kEÕ{ne
Lk nku,COPY
íkku õÞkU- ©Lk SPRAT
yuf íkk÷e{
© SPRAT : DO
NOTyki
COPY
© SPRAT
DO NOT Mku
COPY
SPRAT : õÞkU
DO NOT
: DO ÞkVíkk
NOT COPY
íkunÍeçke
Mk÷{kLk,
M÷{ પ્રિત
ík{ÆwLબkંિધfk y÷{
nku,પ્રિત
WMk {wબંિધMk÷{kLkfku
Mk÷{kLk
feબંિ
© સ્પટ : નકળ
પ્રિત{w
બંિધ© સ્પòuટ {w
: Âનકળ
© સ્પçkhËkh
ટ : નકળ
© સ્પ¼e
ટ : {w
નકળ
પ્રિત

íkhV Mku, {wMk÷{kLk fu behalf Ãku çkku÷Lkufk nf Lk nku? WÃkhMku rMkík{ ÍheVe Þu fu çknkuík Mku yiMku
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
÷kuøk òu yÃkLku ykÃkfku {Ínçke funíku nI Þk rsLkfku n{Lku {ki÷kLkk fk r¾íkkçk Ëu h¾k ni ðku ¾wË
{Ínçk fe økunhkE Lknª òLkíku. siMku çknkuík Mku “«kuVuMkh” nI rsLkfu ÃkkMk {wÂBfLk ni fu
© SPRAT : DO
NOT
COPYrzøkú
- ©e ¼e
SPRAT
COPY - ©
SPRAT
DO NOT
COPY
- © SPRAT
Ãke.yu
[.ze.fe
nku ÷u: DO
rfLkNOT
ðku ËhyM÷
÷kÞf
ðn :VkrÍ÷
Lknª
nI. þkÞh
Lku EMk: DO
íkhVNOT
çkzeCOPY
© સ્પટ : નકળ
પ્રિત
© સ્પ
ટ : ni
નકળ
¾wçkMkw
híkeબંિધMku Eþkhk
rfÞk
. (þu‘પ્રિત
h:) બંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
© SPRAT : DO NOT COPY
- © SPRAT
COPY -fku©ËeLkfk
SPRAT
: DO¼NOT
RÕ{u ËeLk
íkku çkze :ËkiDO
֒kNOT
ni, çkyÍ
EhVkt
e LknªCOPY - © SPRAT : DO NOT COPY
rsLkfku
E{kLkfu
Ëkðu
nI
çknku
í
k,
÷w
í
V
Þu
ni
fu
{w
M
k÷{kt
¼e
Lknª.
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિત
બંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
{ki
÷
kLkk
nk÷e
Lku
íkksËkhu
yhçkfu
y¾÷kf
Mku
yksfu
çkyÍ
¾ku¾- ÷u©W÷u
{k fu: y¾÷kf{U
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
SPRAT
DO NOT COPY
Vfo fhíku nwyu fwA Þwt fnk ni (þu‘h:)
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

çkZu- rsMkMku
LkVhík
íkfheh
fhLke
Søkh: DO
rsMkNOT
Mku þf
nku -ðku©íkuSPRAT
nheh fhLke
© SPRAT : DO NOT COPY
© SPRAT
: DOðkuNOT
COPY
- © SPRAT
COPY
: DO NOT COPY
Lkunસ્પøkkh
ËkU feપ્રિત
íkunfeh
fhLke© સ્પટ{w:Mનકળ
k÷{kLkપ્રિત
¼kEબંિધfe íkfVeh
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ-økw©
ટ : çkt
નકળ
બંિધ© સ્પfhLke
ટ : નકળ પ્રિતબંિ

yøkh
íkuhkÍ WMfe
rLkf÷ktCOPY
Íçkkt-Mku© SPRAT
íkku ykLkk
ni Ëw-ï©khSPRAT
ðkt Mku : DO NOT COPY
© SPRAT : DO NOT COPY
- ©yuSPRAT
: DO NOT
: DO Mk÷k{ík
NOT COPY
f¼e ðku øk÷ufe høkU ni Vw÷kíku
f¼e Íkøk Ãkh Íkøk nI {wtn{U ÷kíku
f¼e ¾kuf ykih Mkøk nI WMfku çkíkkíku
f¼e {khLku fku yMkk nI WXkíku
© SPRAT : DO NOT COPY - ©
: DO hNOT
COPY
NOT hMkw
COPY
- © SPRAT
: DO NOT COPY
MkwíSPRAT
kwt [~{u çkËËw
nI ykÃk
˪-fu© SPRAT
Lk{wL:kkDO
nI ¾Õfu
÷u y{ª
fu
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY
SPRAT
: DOpopularity
NOT COPYÞk
- ©þkuSPRAT
DO NOT
© SPRAT
nhík fu: r÷Þu
, Þk {wCOPY
fk{e -{knku
÷ fe {w: íDO
kkçkuNOT
fík MkuCOPY
çkuþíkh- ©
Víkðu
íkku çkMk

rËÞuપ્રિત
òíku nIબંિધykih ©
çkkË
khk Ëçkkð
Ãkzíkk
ni ©
íkkuસ્પ
hƼe
fh rËÞu
òíkuબંિધnI. {økh
sGÞË
W÷u{k,પ્રિત
ykihબંિ
© સ્પટ : નકળ
સ્પ{U
ટ Ëw
: Mનકળ
પ્રિત
બંિધટ : નકળ
પ્રિત
© સ્પ
ટ : નકળ

{wV¬heLku
EM÷k{Lku
yiMke hkn
Lknª-fe.
ELMkkLke: DO
EÕ{NOT
ÞwtneCOPY
EíLkk-{u©nSPRAT
ËwË ni, WÃkh
n{COPY
© SPRAT : DO
NOT COPY
- © SPRAT
: DOErgÞkh
NOT COPY
© SPRAT
: DO Mku
NOT
Mkçk {U EíLku biases, EíLku íkyMMkwçkkík nI fu n{ rfMke fku {nÍ yÃkLku {VYÍkík fe rçkLkk Ãkh
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

EM÷k{Mku çkknh fhU, Þu rfíkLkk Lkk{wLkkrMkçk Vu÷ nui.
yk{ ®sËøke {U òu íkMkÔðwhkík çkLkíku nI sYhe Lknª fu ðku Ëh nfefík Mkå[kE Ãkh {çkLke
© સ્પટ : નકળ
પ્રિત

© સ્પfk
ટ :íkkÕ÷w
નકળ
ટ : નકળ (પ્રિત
બંિધ-) ©
ટ : nIનકળ
પ્રિત
nkU. {Mk÷Lkંિધ{økrhçk
f પ્રિત
n{ þkiબંિધrfÞík ©Þkસ્પVnkrþÞík
vulgarity
Mku સ્પ
fhíku
. {økh
õÞkબંિ
© SPRAT : DO
COPYvulgar
- © SPRAT
: DO
: DOrnLËe
NOT rVÕ{U
COPY òu
- ©fuSPRAT
: DOÃkh
NOT
ni? Lkk
ÍuçNOT
kk ni?COPY
n{khu- ©
ÞnktSPRAT
fe çkyÍ
WËwo xe.ðe.
¼eCOPY
MkkhkNOT
{økrhçk
f¼eપ્રિત
f¼eબંિધr˾kE©òíke
WLnU પ્રિત
fkuE nMMkkMk
¼kE
çknuપ્રિત
Lk fu બMkkÚk
X સ્પ
fhટËu:¾નકળ
Lknª પ્રિત
Mkfíkk.બંિ
© સ્પટ : નકળ
સ્પટ nI: ,નકળ
બંિધ- ©
સ્પટyÃkLke
: નકળ
ંિધ-çku©
yi
M
ke
¼e
rVÕ{U
nku
í
ke
nI
.
Ëw
M
khe
íkhV
{økrhçkfe
Lku
þ
™÷
ßÞku
ø

k
Ve,
rzMfðhe,
Lku
[

rnMxÙ
çkÕfuCOPY
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO eNOT
çke.çke.Mke. ykih Mke.yuLk.yuLk. fku ¼e ykÃk Eí{uLkkLk Mku Mkkhu ¾kLkËkLk fu MkkÚk Ëu¾ Mkfíku nI.
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
{økrhçk snkt ðu÷uLxkELk zu fu Lkk{Mku rsLMke ykÍkËe Ëuíkk r˾kE Ãkzíkk ni ðnª Mamma’s Day,
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
Teacher’s Day, Pappa’s Day fu nðk÷u Mku yÃkLku çkwÍwøkkuO fu ík# VÍo fe ÞkË ËnkLke ¼e fhkíkk
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
ni. yÃkLke fkhkuçkkhkLkk ®sËøke{U n{Lku Ëu¾kfu yk{íkkih Ãkh çkrLkMçkík {r©feÞkU fu, {økrhçkeÞkU Lku
© SPRAT : DO
NOTfkhku
COPY
: DO
NOTE{kLkËkhe
COPY - © fk
SPRAT
NOT
COPY
- ©Eõíku
SPRAT
NOTfkCOPY
çkuníkh
çkkhe- ©
Mkw÷SPRAT
qf rfÞk,
ßÞkËk
Mkwçkqí:k DO
rËÞk.
þkÞË
WLfe
MkkËe: DO
íkh¬e
© સ્પટ : નકળ
બંિધhkÍપ્રિત
¼e Þne
ni. © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

66: -røkhkðx
yMkçkkçk- © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT
Lkðwt: «¼kík
© SPRAT
DO NOTfu COPY
DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિત
ંિધ- ©y÷VkÍ
સ્પટ : નકળ
પ્રિતબંિધ© સ્પ
: નકળ
: નકળ
પ્રિતબંિ
n{ બyfMkh
fu sLkò÷{U
VtMk òíku
nI.ટyki
h yufપ્રિત
÷^ÍબંિધMku yuf©Ãkwસ્પ
hk ટíkMkÔðw
h ¾zk

fh: ËuDO
íku nINOT
. rVhCOPY
¾wË -WMk
íkMkÔðwh: fuDOËkÞhu
{U COPY
fiË nku- fh
hun òíku: DO
nI. siNOT
Mku “EçkkËík”.
yçk yi: MDO
ku çktNOT
Ëu COPY
© SPRAT
© SPRAT
NOT
© SPRAT
COPY - © SPRAT
Ëu¾e. પ્રિત
MksËu બંિધíkku Ëe¾u©, સ્પ
çktËટøke: નકળ
Lk Ëe¾e.
¾u rsLk{U
“yçkrËÞík”
fe søkn
© સ્પટ n{Lku
: નકળnÍkhkU
પ્રિતËuબંિધ© સ્પ
ટ : નકળ પ્રિત
બંિધ-“Lk¾ðík”
© સ્પટ : નકળ
પ્રિતબંિ

EMke íkhn r÷SÞu “ykihík” fku. yk{ íkkih Ãkh EMk ÷^Í fk íkkÕ÷wf {kunççkíkMku, {{íkk Mku, Lkh{e
Mku, fwçkkoLke Mku ni. ÷urfLk õÞk ík{k{ ykihíkU, ík{k{ ÏðkíkeLk EMk {Mk÷f Ãkh Ãkwhe Wíkhíke nI? çknw fku
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
fkiLk íktøk ßÞkËk fhíkk ni, {Ëo Þk ykihík? õÞk ykÃkLku íkkhe¾{U ykihík fu yíkkçk fu nðk÷u Lk Ëu¾u?
© SPRAT
: DO
NOTõÞk
COPY
- ©hSPRAT
: DO
COPYyi-M©
EMke
íkhn
“s{nw
eÞík” :fuDO
MkkhuNOT
ViMCOPY
k÷ ÷kuø- kkU©fu SPRAT
nf{U nku
íku nINOT
? yøkh
kk SPRAT
nkuíkk íkku: DO
LkhuLNOT
ÿ COPY
© સ્પટ {ku
: નકળ
બંિધપ્રિત
નકળEõçkk÷Lku
પ્રિતબંિધનકળ
Ëe Mku પ્રિત
økwshkík
Lk nku©íkk.સ્પyuટz:kuÕનકળ
V rnx÷h
Mkuબંિધs{oLke©Lkસ્પ
nkuટíkk: çkÕfu
fnk ©¼eસ્પniટfu: (þu
‘h:)પ્રિતબંિ
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO
NOT
COPY
- © SPRAT
COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
s{nw
heÞík
ðku Lkß{u
nwfw{ík: DO
ni fuNOT
rsMk{U
÷ku
ø
kkU
fku
røkLkk
fhíku
nI
íkku
÷
k
Lknª
fhíku
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
ykihCOPY
íkku -yki
“yåAkE”
“çkwCOPY
hkE”- ©ÞuSPRAT
y÷VkÍ
Lke[÷u
Ësup fe: DO
ykiNOT
h COPY
© SPRAT : DO NOT
©hSPRAT
: DO NOT
: DOíkf
NOTçkzu
COPY
- © SPRAT
confusing nku Mkfíku nI. {Mk÷Lk n{Lku sçk fwA {wMk÷{kLkkU Mku ÃkwAk fu rçk÷ Âõ÷LxLk ykih ßÞkuso
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
çkwþ {U çkuníkheLk ELMkkLk fkiLk ni íkku rçk÷k íkfÕ÷wV WLnkULku Âõ÷LxLk fk Lkk{ rËÞk. rVh n{Lku WLnU
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
ÞkË rË÷kÞk fu Âõ÷Lxh íkku {kurLkfk ÕÞwyuÂLMkfe fu MkkÚk rsLMke {k{÷k {U {w÷ÂÔðMk Úku sçkfu ßÞkuso
© સ્પટ çkw
: નકળ
બંિધપ્રિતબંિધ© સ્પ
: નકળ
© સ્પËçkkE,
ટ : નકળ
þ íkku પ્રિત
[[o òLku
ðk÷k©Lkuસ્પ
f ટçkt:Ëનકળ
k ni, ¾kLkËkLke
ELMkkLk
niટ. íkku
WLnkULપ્રિત
ku Ëktíkkuબંિધ{U ôøk÷e
õÞkUપ્રિત
fu બંિ
© SPRAT
DO NOT
- © SPRAT
NOT COPY - ,©íkkuSPRAT
: DO NOT ELMkkLk
COPY - rfMku
© SPRAT
NOT COPY
ðku :Lknª
¼w÷ COPY
Ãkkíku Ehkf
fku ykih: DO
yV½krLkMíkkLkfku
yçk “yåAk”
fnIøku?: DO
rçk÷k
sðknh
÷k÷
Lkun©Y સ્પ
ykiટh: rnLËw
fu Ëhr{ÞkLk
çknkuíkપ્રિત
{wÂBfLk
ni fu© ykh.yu
Mk.yuMપ્રિત
k. બંિ
© સ્પટ þf
: નકળ
પ્રિત
બંિધનકળ {nkMk¼k
પ્રિતબંિધ© સ્પટ : નકળ
બંિધસ્પટ : નકળ
yki
h
{nkMk¼kfu
÷ku
ø
k
ßÞkËk
{Ínçke
yki
h
Ä{o
f
u
rnMkkçkMku
Lku
f
nkU
ø
ku
.
íkku
õÞk
ðku
ykÃkfu
,
n{khu
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
r÷Þu çkuníkh ELMkkLk¼e Úku? ykÃkfku yÃkLku ViMk÷u ¾wË fhLku nkUøku. VíkðkUfe, ÷uçkÕMk fe çkwrLkÞkË Ãkh
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
®sËøke Lknet rçkíkk Mkfíku yçk n{ {ÍeË, ¼÷u Þu çkkík fwA ÷kuøkkU fku Lkkøkðkh økwÍhu.(þu’h:)
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
EMk çkkík Mku LkkhkÍ nI fwA ÷kuøk, fu n{ Lku
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ íkf÷eËu
પ્રિતબંિધ© સ્પ
: નકળrfÞk
પ્રિત
rhðkÞkík
MkuટELfkh
ni બંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

n{ બykr÷{u
çkટLknª
nI. n{
íkkuબંિધòu Ëu¾©íkuસ્પ
nI ટEMkfku
¼eપ્રિત
Ãkwhe íkhn
Mk{Í
Ãkkíku. પ્રિત
íkku બંિ
© સ્પટ : નકળ પ્રિત
ંિધ- ©øki
સ્પ
: નકળ
પ્રિત
: નકળ
બંિધ-Lknª
© સ્પ
ટ : નકળ

ðku :òuDOfu NOT
n{ òLkíku
rsMkfk
ne-Lknª
h¾íku EMk
n{COPY
ViMk÷u- ©
MkkrËh
fhU,: DO
Þu fiNOT
Mku COPY
© SPRAT
COPY¼e
- ©Lknª,
SPRAT
: DOn{
NOTEÕ{
COPY
© SPRAT
: DOÃkh
NOT
SPRAT
LkkrMkçkપ્રિત
ni.(þuબંિધ’h:) © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
© સ્પટ {w
: નકળ
Þwt Lk ÃkZeÞu fnª fnª Mku n{U,
n{ ¼e ELMkkLk nI, rfíkkçk Lknª.

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT
COPYfk- íkfkÍk
© SPRAT
DOÞuNOT
- © SPRAT
DO NOT
COPY - ðk÷u
© SPRAT
DO NOT COPY
ELMkkV
ðiMku: ¼e
ni fuCOPY
n{ rfMke
Ëku n{ :ÃkÕ÷k,
Ëku çkhkçkh
÷kuøk,:yþÞk
© સ્પટ Þk
: નકળ
પ્રિત
© સ્પ
ટ : Mkfíku
નકળ nIપ્રિત
બંિધ- ©÷ku
સ્પ
: નકળ yki
પ્રિત
ટ : નકળ
પ્રિતબંિ
firVÞkík
{U બંિધne íkfkçkw
÷ fh
, Lkk çkhkçkh
øk,ટ nk÷kík
h fiબrંિધVÞkík ©
{U સ્પ
ÞfMkkt
{wfkçk÷k

fiM:ku DO
{w{NOT
rfLk nICOPY
¼÷k?
rfMke: DO
AkuxNOT
e {ÂMsË
ÂßsLk: DO
rfMkeNOT
Ãkkur÷Mk
Þu fuNOT
n COPY
© SPRAT
- ©õÞk
SPRAT
COPYfu- {ku
©y
SPRAT
COPYfku-LMkrxçk÷
© SPRATfe: DO
{òfપ્રિત
Wzk બંિધMkfíku nI©fuસ્પðkuટ íkku
rhþðík
÷uíkkબંિધnI {I íkku
Lknet
íkk? ¼÷k
ELk
nÍhík
fku ટrhþðík
kk બંિ
© સ્પટ fh
: નકળ
: નકળ
પ્રિત
© સ્પ
ટ :÷uનકળ
પ્રિત
બંિધ© સ્પ
: નકળËuøપ્રિત
fkiLk? òu çkwhkE ykÃk fhne Lknª Mkfíku, WMkfu Lk fhLku fk “Mkðkçk” ¼÷k õÞkU fh ÷u Mkfíku nI ykÃk?
EMke íkhn ðku Þu yåAkE ¼e Lknª f÷uE{ fh Mkfíku nI fu “{I yuf Lk{kÍ ¼e fÍk Lknª fhíkk”.

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

Lkðwt NOT
«¼kík COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - røkhkðx
fu yMkçkkçk
- 67COPY
© SPRAT : DO
© SPRAT
: DO NOT
© સ્પટ : નકળ
© સ્પટykÃkfe
: નકળ{sçkw
પ્રિત
: નકળ પ્રિત
બંિધ-ykÃk
© સ્પ
ટ : ÷u
નકળ
yhuપ્રિત
¼kE બંિધòu yåAkE
heબંિધni, zâw©xeસ્પniટ, WMfk¼e
íkku Mkðkçk
Lknª
Mkfíkuપ્રિત
! Lkufeબંિ

ykihNOT
çkËeCOPY
fk íkkÕ÷w
“ErgÞkh”
Mku nkuCOPY
økk sYh.
© SPRAT : DO
- ©f SPRAT
: DO NOT
- © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
rVh©Þuસ્પ
Víkðk
ËuLku ðk÷u
÷kuબøંિધk Víkðu©õÞkU
nI? WMfe
gr÷V©ðsw
nku Mkfíke
nI.બંિ
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબíkku
ંિધટ : નકળ
પ્રિત
સ્પટËu:íkuનકળ
પ્રિત{wબંિધસ્પnટkík: નકળ
પ્રિત

Ãkun÷e ðsn íkku çknh nk÷ Þu nkuøke fu {Ínçk fk rËVk nku, {Ínçk fk Vhkuøk nku, økÂÕíkÞkU Mku ÷kuøkkU
fku hkufk òÞ. WLkfe hunçkhe fe òÞ. ÷urfLk sYhe Lknª fu nh nk÷ {U ykih nh Víkðk WLk yn{
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
WMkw÷kut fe rçkLkk Ãkh rËÞk økÞk. çkyÍ “Víkðu” Víkðu nkuíku ¼e Lknª, yÃke÷ nkuíke nI Þk Võík yuf
© SPRAT : DO
: DOhkÞ
NOT
: DO NOT
COPY
- © SPRAT
: DO
NOT
{wyNOT
ÂÕ÷{COPY
fe, {ki- ©
÷ðeSPRAT
fe òíke
ËneCOPY
nkuíke- ©
ni.SPRAT
÷urfLk WMkfku
þhÃkMkt
Ë yLkkrMkh
Víkðk
çkLkk
fhCOPY
© સ્પટ : નકળ
સ્પટn{
: નકળ
પ્રિત
© સ્પટ :huનકળ
બંિધસ્પMટíkkLk
: નકળ
પ્રિતબંિ
Ãkuþ પ્રિત
fhíku nIબંિધ. EMke©r÷Þu
yÃke÷
fhíkuબંિધnI fu {Ínçke
nLkw{k,પ્રિત
rçk÷¾w
MkwMk ©
rnLËw
{U, rMkÞkMke
© SPRAT : DO
NOT COPY
© SPRAT
DO
COPYnku-ø©
©sSPRAT
NOTfuCOPY
{MkkE÷
Mku Lk -W÷ÍU
íkku fki: {
feNOT
çkuníkhe
ke.SPRAT
{Mk÷Lk: DO
n{UNOT
ÞkËCOPY
ni fu- økw
hkík yu: MDO
kBçk÷e
R÷u
õ
þLk
fu
Ëki
h
kLk
Ëku
çkw
Í
w
ø
kku
O
Lku
{w
M
k÷{kLkkU
Mku
yÃke÷
feÚke
fu
ðku
E÷u
õ
þLk{U
çkZ[Z
fh
rnMMkk
÷Uબંિ
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિત
ykihNOT
fkUøkúCOPY
uMk fku -ðku©x SPRAT
ËU. yçk: DO
ðku yøkh
Þu yÃke÷
Lk ¼e fhíku
Þnkt
fk {w- ©
ÂM÷{
{knku: DO
÷ rçkÕfw
© SPRAT : DO
NOT COPY
- © SPRAT
: DO íkku
NOT
COPY
SPRAT
NOT÷COPY
fkUøkúuMk fu nfne {U Úkk. ÷urfLk çke.su.Ãke. Lku y÷VkÍfe EMk økih rsB{uËkh íkhíkeçk fku EMk fÿ
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
WAk÷k, EMk fÿ WAk÷k fu {nÍ EMk yuf yÃke÷ fe rçkLkk Ãkh ÷k¾kU {ÍeË rnLËw ðkux çke.su.Ãke.
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
fku r{÷u ykih fkUøkúuMk fku þ{oLkkf nkh fk Mkk{Lkk fhLkk Ãkzk.
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબf¼e
ંિધ-f¼e
© સ્પ
ટ : નકળ
પ્રિત
બંિધનકળ
પ્રિત
બંિધનકળÚkkuપ્રિત
Víkðk
n{ yi
Mku {ki
fu Ãkh©Ëuસ્પ
íku ટnI :yki
h WLk
çkkíkkU
Ãkh ©
ËuËસ્પ
uíku ટnI :snkt
ze Mkeબંિ
© SPRAT : DO
NOT
© SPRAT fe
: DO
- © SPRAT
DO o NOT
SPRAT
÷[f,
ÚkkuCOPY
ze Mke -Mk{ÍËkhe
økwtÍNOT
kEþCOPY
Úke. {Mk÷Lk
fwA :yMku
fç÷ COPY
Þw.Ãke.- fu©rfMke
{ki:÷DO
ðe NOT
Lku ðtËCOPY
u
{kíkh{
ÃkZLku
ðk÷ku
fu r¾÷kV
Víkðk
Ëu બrËÞk.
WMfe
{Ínçke
Mkunબંિધík ð yu©nસ્પ
{eÞík
{U òÞuપ્રિત
rçkLkkબંિ
© સ્પટ : નકળ
પ્રિત
બંિધ©t સ્પ
ટ : નકળ
પ્રિત
ંિધ- n{
© સ્પ
ટ : નકળ
પ્રિત
ટ : નકળ
Þu
yÍo
fhLkk
[kníku
nI
fu
Þnkt
Ãkh
Úkku
z
e
Mke
Mk{ÍËkhe,
Úkku
z
e
Mke
÷[fËkhe
fe
sYhík
Úke.
(yøkh[u
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
fu ðnª n{ rnLËwykut Mku Þu ÃkwALkk [kníku nI fu òu {wMk÷{kLk “Mkkhu snkt Mku yåAk rnLËwMíkkLk
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
n{khk” çkze ¾wþe Mku økkíkk ni íkku õÞkU WMfe nwççkw÷ðíkLke fe ðtËu {kíkh{ Mku íkMkËef fhðkE òíke
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
ni? WMfk Mkwçkqík {ktøkk òíkk ni.) ÷urfLk Þu nfefík ni fu ðtËu {kíkh{ yçk EMk {wÕf fk fki{e økkLkk
© સ્પટ : નકળ
© સ્પhટ ðkfyu
: નકળ{Uપ્રિત
ંિધ-¼e
© {w
સ્પMટk÷{kLk
: નકળneપ્રિત
બંિધટ : નકળ Mku
પ્રિત
çkLkપ્રિત
ne [wfબંિધk ni. {Ífw
økkLku બðk÷u
Úku. Þnkt
Ãkh ©fwAસ્પ÷[fËkhe
fk{બંિ
© SPRAT : DO
- © SPRAT
DO NOT
© SPRAT : DO NOT COPY
r÷ÞkNOT
òíkkCOPY
íkku WMkfku
EíkLkk Þu: DO
÷kuøNOT
k R÷uCOPY
õþLk fu- ©
{kiSPRAT
fu Ãkh Lk: WAk÷
ÃkkíkuCOPY
. (þu’-h:)
Úkkuze Mke
÷[f©¼e
rVíkhík
{U © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિત
બંિધસ્પnku
ટ :ELMkkLkfe
નકળ પ્રિત
બંિધnh
çkkík
Ãku
yzLku
fku
fu
n
íku
Lknª
¾w
Æ
khe
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

Þnkt íkku ¾ih {Ínçke Lkwõíku LkÍh Mku {wÂBfLk ni økwtÍkEþ ¼e hne nku WMk Víkðu fe {økh
çkyÍ {híkçkk Víkðu yiMke øk÷ík søkn Ãkh rËÞu òíku nI, rsMkMku Víkðk ËuLkuðk÷u fe rLkÞík Ãkh ne þf
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
nkuLku ÷økíkk ni. ykih õÞkU Lknª? rMkÞkMkík Ëkt rçkf Mkfíku nI. Mk÷kn fkh consultants øk÷ík rhÃkkuxo
© SPRAT : DO
NOTnICOPY
- © SPRAT
: DO NOT
- © SPRAT
: DO
- ©õÞkU
SPRAT
DOMkfíkk?
NOT COPY
LÞwÂõ÷Þh
hkÍCOPY
çku[ Mkfíku
nI, íkku çku
[khkNOT
{w^COPY
íke økÕíke
Lknª: fh
Ëu Mkfíku
, scientists
© સ્પટ : નકળ
પ્રિત
©eÞu
સ્પfuટ rfMk
: નકળ
પ્રિત
બંિધ- ©
સ્પટ :{ÂMsËfu
નકળ પ્રિત
ટ : નકળ
પ્રિત
ELMkkLk
neબંિધni. Ëu¾
íkhn
{wMk÷{kLk
çkkçkhe
íkkuzબLkuંિધðk÷kU©fkuસ્પykøku
çkZ çkZ
fhબંિ
øk÷uNOT
÷økkCOPY
hnu nI-. ©
rfMk
íkhn :çkyÍ
{wMCOPY
k÷{kLk- ©
Ehkf
ykih: DO
yV½krLkMíkkLk
ðk÷kuCOPY
t
© SPRAT : DO
SPRAT
DO NOT
SPRAT
NOT COPY Ãkh
- ©íkçkkne
SPRAT{[kLku
: DO NOT
fku
¾w
þ
yk{ËeË
fu
n
hnu
nI
,
çkøk÷økeh
nku
hnu
nI
.
økw
s
hkík
fu
VMkkËkík{U
çknLk
rçkÕfeMk
fu
MkkÚk
òu
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
yÍnË rsÕ÷ík yk{uÍ Mkw÷qf rfÞk økÞk, WMk sw{ofe þnkËík fku r{xkLku ðk÷u ¼e yuf {wMk÷{kLk
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
ELMkÃkuõxh ne íkku Úku. n÷kfw fe íkMkËef {wMk÷{kLkkULku ne fe Úke. økwshkík fu MkkunhkçkwÆeLk fu LkLøku
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
fí÷ fu {k{÷u {U, rsMk{U {kuËe fu ¾kMk ðÍeh y{eík þkn fku EÂMíkVk ËuLkk Ãkzk, EMk{U hksMÚkkLk
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

68: -røkhkðx
yMkçkkçk- © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT
Lkðwt: «¼kík
© SPRAT
DO NOTfu COPY
DO NOT COPY
© સ્પટ Ãkw
: નકળ
સ્પટ :õનકળ
: નકળ
બંિધસ્પટ Xkfhu
: નકળykiપ્રિત
÷eMk fuપ્રિત
yuf બ{wંિધÂM÷{©ELMkÃku
xh {w÷પ્રિત
ÂÔðMkબંિધnI. Þu ©hðiસ્પ
Þkટòhe
hnkપ્રિત
íkku rfMke
rËLk©çkk÷
h બંિ

«ðeý
økzeÞk
fku {w- M©k÷{kLkkU
MkçkMku
çkzk
ËkuMík- ©
{kLkk
òÞuø: kk!
‘h:)COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© SPRAT
: DOíkkuNOT
COPY
SPRATfk: DO
NOT
COPY
SPRAT
DO(þu
NOT
ËkuÍબ¾
fnuø©
ke Vki
tn Ëu¾પ્રિત
fh íkwબંિધBnkhk © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
© સ્પટ : નકળ પ્રિત
ંિધસ્પhટLk: {wનકળ
{Lk ¾wçk{e þLkkMk{ ÃkehkLku ÃkkhMkkhk

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

røkhkðx fe ðsn Ëwð{:

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

Ynu EM÷k{ çkhr¾÷kV hM{u EM÷k{

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

Form
© સ્પટ : નકળSubstance
પ્રિતબંિધ- © સ્પAgainst
ટ : નકળ પ્રિત
બંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

n{khe røkhkðx fe ðswnkíkfu íksrÍÞu {U, nwfwfw÷ EçkkË fu çkkË, Íuhu rÍ¢ ni ËwMkhk
yLMkh, form devoid of substance Þk Ynu EM÷k{ çk{w¾kr÷V hM{u EM÷k{. ÁMkw{kík fku
© SPRAT
: DO
- ©yku
SPRAT
NOT íkki
COPY
: DO
NOT
- © SPRAT
: DO NOT
yËk
fhNOT
÷uLkk,COPY
÷çkkËk
Z ÷uLkk,: DO
Íknehe
h Ãkh- ©
MkwÒSPRAT
kík ð VÍo
yËk
fhCOPY
÷uLkk rLkMçkíkLk
ykMkkLk
ni COPY
© સ્પટ EMkMku
: નકળfuપ્રિત
બંિધ© સ્પટ : નકળ
પ્રિત
બંિધ© સ્પ
ટ : નકળ
સ્પટ : íkk÷e{kík
નકળ પ્રિતબંિ
EM÷k{
fu essence
Þk WMfe
Yn,
Mk{kS
®sËøkeMku
{wíપ્રિત
kkÂÕ÷fબંિધWMfe©{hfÍe
Ãkh: DO
y{÷
ÃkihCOPY
k nkut. -n{
ÃkwhÍkuh: DO
y÷VkÍ{U
fnUø-ku ©
fu SPRAT
EM÷k{: fuDOWLkNOT
ÃkunCOPY
÷wykut -Ãkh
rsLk Mku : n{khe
© SPRAT
NOT
© SPRAT
NOT COPY
© SPRAT
DO NOT COPY
{ykþhíke
®sËøke
Ãkh
yMkh
Ãkzíkk
ni
({MkLk÷
nføkku
E
,
{Mkkðkík,
nki
M
k÷k,
íkËççkw
h
,
y¾÷k
fe બંિ
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિત
yÍ{ík,
s{u COPY
hnuLkk,- ©
MkËkfík
ÃkMkt: DO
Ëe, hðkËkhe,
sÆku
snË,
ELMkkV
Ëe,COPY
ðõík-fe© Ãkkçkt
Ëe ðøki
hn)
© SPRAT
: DO NOT
SPRAT
NOT COPY

SPRAT
: DO ÃkMkt
NOT
SPRAT
: DO
NOT COPY
WLk Ãkh y{÷ fh ÃkkLkk Lk{kÍut ÃkZ÷uLku, hkuÍk h¾ ÷uLku ykih Ífkík Ëu ËuLku Mku fnª ßÞkËk {wÂ~f÷ ni.
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
yhkfeLku {Ínçk ËhyM÷ n{khu rfhËkh fku MktðkhLku ne fu r÷Þu çkLkkÞu økyu nkUøku. ÷urfLk yçk ðku
© SPRAT
: DOLkNOT
COPY
- © ¾w
SPRAT
: DO NOT
COPY
© SPRAT
DO NOT
SPRAT
DO NOT COPY
ÍheÞk
hunfh
çkòÞu
Ë {knMk÷
çkLk økyu
nI.- nh
hM{ fu: ÃkeAu
, nh COPY
YfLk fu- ©
ÃkeAu
fkuE :yÍe{
© સ્પટ {õMkË
: નકળ પ્રિત
ંિધ- ©
ટ : નકળ
પ્રિતni
બંિધ© સ્પટ : નકળ by
પ્રિતબંિ
ÍYh બંિધhnk nku©øસ્પ
kk. ટ{u:Lkuનકળ
s{uLxપ્રિત
fe બÍçkkLk
{Uસ્પEMku
fnk òíkk
Management
© SPRAT
: DO NOT COPY

SPRAT
COPY ELíku
- © SPRAT
: DO
NOT
COPY
- © SPRAT
ÞkLke
ELíku: sDO
k{NOT
fe ¾kríkh
ò{ Lknª
çkÕfu
{¾Mkw
Mk {fkrMkË
fu nw: MDO
kw÷ NOT
fu COPY
Objectives
(MBO)
r÷Þu
ELíku
Í
k{!
{økh
yçk
n{
EM÷k{
fu
{fMkË
Mku
fíky
Lksh
WMfu
çkknhe
÷çkkËk
ne
Ãkh
Yf
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
òíku: DO
nI, NOT
õÞkU fuCOPY
yiMkk- ©
fhLkk
rLkMçkíkLk
ßÞkËkCOPY
ykMkkLk
. {økh: DO
yçkNOT
ðõíkCOPY
yk økÞk
ni EMk :{wDO
Â~f÷
© SPRAT
SPRAT
: DO NOT
- © ni
SPRAT
- © SPRAT
NOT COPY
fk{fku
Mkh
WXkLku
f
k.
þkÞhLku
rfMke
yki
h
rMk÷rMk÷u
{U
Þu
çkkík
fne
nku
,
÷u
r
fLk
rçk÷
ðkMíkk
Þnkt
¼e
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
{kiswt ÷økíke ni.(þu’h:)
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
Þne Úkk Vfo íkwÍ {U ykih {wÍ {U zwçkLku ðk÷u
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : íkuનકળ
પ્રિત
ંિધ- ©Ãkh,
સ્પટ{uh: eનકળ
he ™ÍhU
Úke બMkkrn÷
LkshUપ્રિત
Úke íkwVબંિધkt Ãkh © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

{foÍe ykih swÍðe

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

yuf n÷ EMk Ãku[eËk {k{÷ufk Þu ni fu n{ n{khe Mk{Í fu {wíkkrçkf yÃkLku {Ínçke
VhkEÍ fku Ëku rnMMkkU {U çkktx ÷U. yuf fkuh core Þk yMk÷e Þk {foÍe ykih ËwMkhk ÃkuheVuh÷
© SPRAT
: DO NOT COPY
© SPRAT
DO NOTÞkLke
COPYyu-f©ðku
SPRAT
: DO NOT
COPY
©h
SPRAT
NOT COPY
(peripheral)
ÞkLke- rs{Lke
Þk: RÍkVe.
òu ÷krÍ{
ni, VÍo
ni,- yki
ËwMkhk: DO
ðku òu
© સ્પટ n{khu
: નકળnk÷kík
પ્રિતબંિધ© સ્પMkuટ n{U
: નકળ
પ્રિત
© સ્પટÞk: નકળ
બંિધ- ©
fu r÷nkÍ
Eßíku
nkË બંિધcasuistry
íkkðe÷પ્રિત
fe EòÍík
Ëuíસ્પ
kk ટni.: નકળ
nk÷ktપ્રિત
fu બંિ
fwy: koDO
Lk ËeLk
Mkn÷
h ykMkkLk
çkLkkLkk
[kníkk
ni: ‘yÆeLkku
ÞMkYLk’.
fLkSPRAT
n{Lku : sw
Íðe
© SPRAT
NOT fku
COPY
- ©yki
SPRAT
: DO NOT
COPY
- © SPRAT
: DO NOT
COPY÷u- r©
DO
NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

Lkðwt NOT
«¼kík COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - røkhkðx
fu yMkçkkçk
- 69COPY
© SPRAT : DO
© SPRAT
: DO NOT
© સ્પટ : નકળ
પ્રિત{U
બંિધ© સ્પ
ટ : fku
નકળ
ંિધસ્પટ yçk
: નકળ
બંિધ-fu©Ãkk#[u
સ્પટ :fe
નકળ
પ્રિત
{MkkE÷
r½h fh
ËeLk
¾kMkkપ્રિત
Ãku[બeËk
fh ©rËÞk.
ËkZeપ્રિત
Þk Ãkò{u
÷tçkkE,
Þkબંિ

ËktÞNOT
íkhVCOPY
Mku [÷Lkk
[kneÞu :fuDO
çkktÞNOT
íkhV
Mku fË{
çkZkLkk :[kneÞu
, yÕ÷kn
funLkk: DO
[kneÞu
© SPRAT : DO
- © SPRAT
COPY
- © SPRAT
DO NOT
COPY -nkrVÍ
© SPRAT
NOTfuCOPY
¾wËkપ્રિત
nkrVÍ,
ELk©ÍøkzkU
Ãkz òt
Þ íkkuબંિધrVh fi©Mkuસ્પ
EM÷k{
fe Yn
Ãkhબંિધn{khe©rLkøkkn
çkLke hnu
øke?બંિ
© સ્પટ : નકળ
બંિધસ્પટ :{Uનકળ
પ્રિત
ટ : નકળ
પ્રિત
સ્પટ : નકળ
પ્રિત

(“¾wËk nkrVÍ”fe EMíku÷kn Ãkh yuíkuhkÍ fhLku ðk÷u “¾wËk Lk ÏðkMíkk” çkku÷ ÷uíku nkU íkku WLnU çkze
íkf÷eV nkuíke nkuøke! yøkh ðku rfMke {wMk÷{kLk fku Lk{Míku funíkk nwðk MkwLk ÷U Þk Þkuøkk fk ykMkLk
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
fhíkk Ëu¾ ÷U íkku þkÞË WMfku EM÷k{ ne Mku çkknh rLkfk÷ ËU!)
© SPRAT : DO NOT COPY
- © SPRAT
COPY fku

NOTfe
COPY
DO
n{U fhLkk
Þu nkuø:kkDO
fu NOT
n{ yÃkLku
h SPRAT
fku yiLk: DO
{Ínçk
hkiþ-Lke© {USPRAT
Ëu¾U :yki
h NOT
yÃkLkuCOPY
© સ્પટ : નકળ
પ્રિતબંિધ© સ્પ
ટ :yÃkLku
નકળ EÍkVe
પ્રિતબંિધ© સ્પ
: નકળ íkkÕ÷w
પ્રિત
સ્પfu
ટ yxw
: નકળ
પ્રિત
peripheral
area
ÞkLke
{k{÷kík
{Uટ, rsLkfk
fબંિધn{khu ©ËeLk
x rnMMku
Mkuબંિ
© SPRAT : DO
COPY
SPRAT
COPY
- ©yfr÷Þík,
SPRAT : DO
NOT COPY
© hSPRAT
NOT
LknªNOT
ni, WLnU
ËwM-khk© Ëòo
Ëuíku :nwDO
yu NOT
reason
ÞkLke
rationality
Mku -yki
MkkÞLMk: DO
fe hki
þLkeCOPY
{U

Zw
t
Z
u
,
WMke
íkhn
{w
Õ
fe
{k{÷kík
{U
{w
Õ
f
fu
ËMíkw
h
constitution
Mku
{ËË
÷U
,
òÃkkLkeÞkU
feબંિ
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિત
íkhn.
òÃkkLke
rLkS: ®sËøke
, yiLk- {Ínçke
{U COPY
XuX òÃkkLke
nI. ÷u:rDO
fLk NOT
yÃkLkuCOPY
© SPRAT : DO
NOT
COPYyÃkLke
- © SPRAT
DO NOT{UCOPY
© SPRAT{k{÷kík
: DO NOT
- © SPRAT
fkhkuçkkhe {k{÷kík {U ðku ðuMxÙTLk nI, {økrhçke nI.
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
yçk Þu Mkðk÷ ÃkiËk nku Mkfíkk ni fu n{ fiMku íksrÍÞk fhU fu n{khu r÷Þu n{khu ËeLk fk
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
yMk÷ fÞk ni? fkih yurhÞk õÞk ni? çkÕfu fkuE íkku Þu ¼e ÃkwA Mkfíkk ni fu ykÃk fkiLk nkuíku nI ykÃk fu
© સ્પટ : નકળ
© સ્પðk÷u
ટ : ?નકળ
© સ્પ
ËeLkપ્રિત
fk fkuબhંિધíkÞ fhLku
ykÃkપ્રિત
WLkMkuબંિધÃk÷x fh
ÃkwAટ U :fuનકળ
ykÃk પ્રિત
fkiLk nkuબંિધíku nI {u©hu સ્પ
ËeLkટ :fkનકળ
fkuh íkiપ્રિત
fhLkuબંિ
© SPRAT : DO
© SPRAT
DO
COPYyÍo
- © rfÞk
SPRAT
: DOWLk
NOT
SPRAT :{uDO
ðk÷uNOT
? {iut COPY
¼e {w-Mk÷{kLk
nwt.: si
MkkNOT
fu WÃkh
økÞk,
Mku COPY
fneÞu - fu©{Ínçk
hk NOT
þÏMkeCOPY
zku{પ્રિત
uELk niબંિધykih EMfu
r÷Þu
{I rMkVo
{uuhબંિધu {kçkwË©fkuસ્પsðkçk
Ëun પ્રિત
nwt. ykiબંિધh rVh©rfMk
fkuh, rfMk
fkબંિ
© સ્પટ : નકળ
© સ્પટ
: નકળ
પ્રિત
ટ : નકળ
સ્પટfk: નકળ
પ્રિત
yMk÷?
EíLku
Mkkhu
rVhfu
,
EíLku
Mkkhu
{M÷f,
r÷nkÍk
EMk{U
fku
E
íkfÕ÷w
V
Lknª
fu
ykÃk
yÃkLku
nk÷kík
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
fu íkník yiLk EM÷k{e Yn fu MkkÚk yÃkLkk fkuh ¾wË íkÞ fh÷U.
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
r{Mkk÷ fu íkkih Ãkh EMk íksðeÍ Ãkh økkih rfSÞu: {kLk ÷eSÞu fu ËMk {wMk÷{kLk òu yuf
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
søkn huníku nkU, Efêu nkU, WLk{U Mku nh þÏMk yuf f÷{ WXkyu ykih fkøkÍ Ãkh íkhSne yuíkuçkkh Mku
© સ્પટ : નકળ
બંિધ© સ્પટ
બંિધસ્પટ
પ્રિત
બંિધ-nku©Lkeસ્પ[kneÞu
ટ : નકળ
topબંિ
r÷¾uપ્રિત
fu WMfu
LkÍËef
yu:fનકળ
Lkuf {wપ્રિત
Mk÷{kLk
fe ©õÞk
ËMk: નકળ
ô[e ¾w
MkwrMkÞkík
? 10પ્રિત
© SPRAT : DO
NOT COPY - ©yçk
SPRAT
- ©10
SPRAT
NOTyVhkË
COPY -fe©ËMk
SPRAT
DO NOT COPY
EMk: DO
íkhnNOT
ykÃkCOPY
fu ÃkkMk
y÷øk: DO
y÷øk
ËMk :attributes
characteristics.
ÞkLkeપ્રિત
100બંિધ¾wMkwrMkÞkík
s{k
nkUøke.પ્રિત
WLk{UબંિધMku fE©{wસ્પ
~íkhf
nkUøke.પ્રિત
fwAfeબંિધíkhSn©ßÞkËk
øke, પ્રિત
fwA fkબંિ
© સ્પટ : નકળ
© સ્પટ
: નકળ
ટ : નકળ
સ્પટ : nku
નકળ
ðsLk
f{
nku
ø
kk.
WLk{U
Mku
íkeLk
Þk
[kh
yi
M
ke
rsLkfk
ðÍLk,
hu
L
f,
MkçkMku
ßÞkËk
nku
.
WLnU
ykÃk
fkuhCOPY
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT
{kLkપ્રિત
÷U. બંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
© સ્પટ : નકળ
ËwMkhe íksðeÍ: ËMk swËk swËk íksuo ®sËøke Þk y÷øk y÷øk þkiçkkUMku swzu nwyu {wMk÷{kLkkU
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
Mku Þu fnk òÞu fu ykÃk yÃkLke ®sËøke fe ËMk MkçkMku yn{ ÍYhíkU, MkçkMku yn{ ÷ðkÍ{kík õÞk
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
{kLkíku nI, WLnU r÷¾eÞu. ykih nh sYhík Þk nh VheÍu fu Mkk{Lku Þu ¼e r÷¾ ÷U fu WMkfku ykÃk
© SPRAT : DO
NOT COPY
- © SPRAT
NOT
© SPRAT
“{Ínçke”
røkLkU- ø©ku SPRAT
Þk MkuõÞw: ÷DO
h.NOT
yçkCOPY
WLk Mk¼e
r÷MxkUf:u DO
Lkwfkík
fku COPY
Efêk -fh
r÷SÞu.: DO
ykihNOT
rsLkCOPY
© સ્પટ : નકળ
બંિધ-Ãkh
© સ્પ
નકળ
ટ : નકળ
બંિધસ્પટ yÃkLkk
: નકળ “fku
પ્રિત
rsLkપ્રિત
yLkkrMkh
Mkçkટ :E¥ku
Vkfપ્રિત
h¾íkuબંિધnkU fu ©Þu સ્પ
{Ínçke
nI પ્રિત
íkku WLnU
Rfêu©fhfu
h”બંિ
yurhÞk
fh r÷SÞu
. Þu Mkçkfu
çkkfe
fu Mkkhu
MkuõÞw- ÷©h.SPRAT
EMk íkhn
© SPRAT : DO
NOTíkiCOPY
- © SPRAT
: DOMkçk
NOT{Ínçke.
COPY - ©
SPRAT
: DO{k{÷kík
NOT COPY
: DO n{khe
NOT COPY
®sËøke
fk
yu
f
çkzk
rnMMkk
WLk
fkrðþkU
,
Þk
WMk
þki
ç
ku
{U
þkr{÷
nku
òÞu
ø
kk
rsMkfku
n{
Mku
õ
Þw÷hબંિ
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિત
fun Mkfíku nI. ykih WMk þkiçku{U ykLku ðk÷u fk{kU fu rMk÷rMk÷u {U ykÃk MkkÞtLMke ykih yf÷e hunLkw{kE
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
ykih hunçkhe fwçkq÷ fh Mkfíku nI ykih rËøkh fki{kU fu, yVhkË fu MkkÚk íkykðwLk fhfu ELk fu nwMkw÷ fu
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
r÷Þu fk{ fh Mkfíku nit. ðiMku yiMke nh {~f ykÃkfu r÷Þu Mkçkf yk{kuÍ Mkkrçkík nkuøke.
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

70: -røkhkðx
yMkçkkçk- © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT
Lkðwt: «¼kík
© SPRAT
DO NOTfu COPY
DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિત
બંિધ-Ãkkçkt
© સ્પ
ðõíkfe
Ëટe : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT
COPYyÃkLku
- © SPRAT
DO NOT{wCOPY
- ©fuSPRAT
: DO NOT
n{COPY
yfMkh- ©Þu SPRAT
Ëu¾íku nI: DO
fu òuNOT
yVhkË
ykÃkfku :{Ínçke
Mk÷{kLk
níku nI WLk{U
Mku COPY

fu yt
Ëh¼eબંિધsnkt©{Ínçke
yhkfeLkku
{kík©feસ્પíkf{e÷
íke ni ©ðnª
{Ínçk
© સ્પટ fE
: નકળ
પ્રિત
સ્પટ : નકળ
પ્રિતYMkw
બંિધટ : નકળr˾kE
પ્રિતબËuંિધસ્પટYnu
: નકળ
પ્રિતબંિ

økkÞçk
ni. {Mk÷Lk
n{ Þu: Lknª
Mk{ÍCOPY
ÃkkÞu -fu©fiMSPRAT
ku òu þÏMk
Ëu Mkki
{kuM-k÷kík
nku, òu: Lk{kÍ
© SPRAT
: DOr˾íke
NOT COPY
- © SPRAT
DO NOT
: DOÃkkçkt
NOT
COPY
© SPRAT
DO NOT COPY
çkze ÃkkçktËe Mku yËk fhíkk nu, ðku ðõík fk ÃkkçktË õÞkut Lknª ni. nkuLkk íkku Þu [kneÞu fu {wMk÷{kLkkU fe
r{xªøMk (meetings) n{Uþk ðõík Ãkh þwY nkut. rsMk þÏMk fku rËLk{U Ãkkt[ {híkçkk ðõík fe ÃkkçktËe
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
fk yunMkkMk rË÷kÞk òíkk ni ðku fiMku ykurVMkfku ykËíkLk ËuheMku ÃknkU[ Mkfíkk ni? õÞkU fh {wMk÷{kLk
© સ્પટ fk
: નકળ
પ્રિત
બંિધ© સ્પ
ટ : નકળ પ્રિત
© સ્પ
: નકળ પ્રિત
બંિધ-çkLku
© સ્પ
નકળçkkË
પ્રિતબંિ
{Ínçk
Võík
‘Efhkh
rçkÂÕ÷MkkLk’
nku fhબંિધhun økÞk
ni?ટ ‘íkMkËef
rçk÷ fÕçk’
ykiટh: WMfu
© SPRAT
: DO NOT
NOTnkuCOPY
© ÷ku
SPRAT
: DOyÍ{ík
NOT COPY
NOT COPY
yk{k÷
ykih COPY
rfhËkh- ©ÃkhSPRAT
yMkh: DO
ytËkÍ
ík¼e -íkku
øk WMfe
fku {u-n©MkwMSPRAT
k fhUøku:. DO
{nÍ
feબંિધrçkLkk Ãkh
Lknª.
ðunપ્રિત
Ëíku EVfkhfe
ðunટËíku
rfhËkh
ni ¾k{.
© સ્પટ n{khu
: નકળËkðkU
પ્રિત
© સ્પ
ટ : y:
નકળ
બંિધ- ©çkuસ્પ
: નકળ
પ્રિત
બંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
discipline
fku
.
òu
fki
{
rçkLkk
rfMke
yu
B
ÃkkÞh -yki
huVhe fe
{ËË
Xef
EMke
íkhn
r÷SÞu
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
©hSPRAT
: DO
NOT COPY
fu
ykLkLk
VkLkLk
yÃkLke
MkVu
t
rMkÄe
fh
÷u
í
ke
ni
,
çkze
çkze
MkVu
t
Lk{kÍ
fu
r÷Þu
çkLkk
÷u
í
ke
ni
,
yki
h
yu
f
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
MkËk Ãkh ÞfMkkt Áfwy ð MkwswË çkò ÷kíke nI, WMk{U discipline õÞkU Lknª ni? WMk{U rVíkhíkLk
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
Lkß{ku sçík õÞkU Lknª r˾kE Ëuíkk? Ïðkn ðku ELkfu çke[ debates Þk {wçkkrnMk nkU, MkkuMkkÞxeÍ
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
Þk çkÍ{kU fu [÷kLku fk {k{÷k nku Þk WLkfe r{xªøs nkU, Es÷kMku ykB{k nkU, WMko ð {wþkÞuhk nku
© SPRAT
DO NOT
COPY
© SPRAT
SPRAT Þu: DO
NOT COPY
- ©íknB{w
SPRAT
DO NOT COPY
Þk :MkkËe
rçkÞkn
fe -íkfheçk
nku.:..DO
ðnktNOT
ÃkhCOPY
õÞkU Þu- ©íkhíkeçk,
rLkÍk{,
Þu Íçíkku
÷ :r˾kE
© સ્પટ Lknª
: નકળ
પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
Ëuíkk?
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

MkVkE

© SPRAT : DO NOT
: DO. NOT
COPYíkki- h
©Ãkh
SPRAT
: DO NOT
SPRAT
NOT COPY
EMkeCOPY
íkhn- ðw©ÍSPRAT
w fku r÷SÞu
sçk yk{
nh Lk{kÍ
Mku ÃkuCOPY
n÷u {w-M©
k÷{kLk
ðwÍ: wDO
fhíkk
© સ્પટ ni
: નકળ
પ્રિત
© સ્પ
© સ્પ
ટ : yVMkku
નકળ પ્રિત
બંિધ- ðw©Íસ્પ
ટ : નકળ
પ્રિતબંિ
íkku rVh
yk{બંિધíkkih Mku
MkkVટ :Mkwનકળ
Úkhk fiપ્રિત
Mku Lknªબંિધhuníkk?
{økh
Mk fu n{khe
w, rMkVo
ykÍkyu

© SPRAT
: DO NOT
COPYfhLku
- © SPRAT
DO fu
NOT
SPRAT
- © SPRAT
NOT COPY
rsM{kLke
fku øke÷k
fk Lkk{:çkLk
hunCOPY
økE ni-.©n{khu
yuf: DO
ËkuMNOT
íkLku yuCOPY
f {ÂMsË
fku òLkk: DO
{nÍ

r÷Þuપ્રિત
Akuz બrËÞk
ðwÍw fhLku
fu r÷Þu
Lk÷©Lknª,
nkiÍપ્રિત
Úku. çkkh
çkkh©xku
çkkðswપ્રિત
Ë બંિ
© સ્પટ EMk
: નકળ
ંિધ-fu©ðnkt
સ્પટÃkh: નકળ
પ્રિત
બંિધસ્પટ çkÕfu
: નકળ
બંિધસ્પfટLku :fuનકળ

WMfu
MkkÚke
Lk{kÍe
w fhíku
ðõík: DO
yÃkLkk
nkiÍ{U
kkuíku yki:hDO
WLkMku
{i÷COPY
¼hu -fíkhu
nkuÍ{U:røkhíku
, COPY
© SPRAT
: DO
NOT
COPYðw-Í©
SPRAT
NOTÃkihCOPY
- ©zwçSPRAT
NOT
© SPRAT
DO NOT
rsMkfku Ëu¾fh WMfk nMMkkMk rË÷ rçk÷fw÷ ¼e ðwÍw fhLku fku Lk fhíkk, EMk r÷Þu WMkLku {ÂMsË ne
çkË÷ Ëe!
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
ÞfeLkLk MkVkE fk íkkÕ÷wf ‘Zu÷k’ ykih ‘EMíkLò’ Mku fnª ykøku ni. (ykih EMíktò Ãkkò{u
© સ્પટ {U
: નકળ
પ્રિત
બંિધ© સ્પટ :Mkuનકળ
બંિધ© સ્પ{økh
ટ : નકળ
ંિધ- ©
સ્પટ : નકળ
પ્રિતબંિ
nkÚk XwtMku {wg
r÷V ÍkðeÞkU
½w{Lkuપ્રિત
Mku fnª
økunhk!)
yVMkkuપ્રિત
Mk fu બn{khe
{Ínçke
íkk{ehkík
© SPRAT
NOT íkf
COPY
© SPRAT
DO NOT
- © SPRAT
NOT ËhøkknkU
COPY - ©fu SPRAT
: DO
NOT COPY
yki:hDO
EËkhkU
{U -çkze
øktËøke :r˾kE
ËuíCOPY
ke ni. {Mk÷Lk
ykÃk: DO
yfMkh
yíkhkV,
çkÕfu
fu yt©Ëhસ્પ¼e,
EíLke પ્રિત
øk÷kÍík
Ëu¾Uø©ku સ્પ
fu ટLktø:ku નકળ
Ãkih ytપ્રિત
Ëh òíku
nwy©u ykÃkfku
íkfÕ÷wપ્રિત
V બંિ
© સ્પટ çkyÍ
: નકળ ËhøkknkU
પ્રિતબંિધટ : નકળ
બંિધબંિધસ્પટ : નકળ
nku
ø
kk.
n{khu
fki
÷
ð
Vu
÷
fu
EMk
íkÍkË
yki
h
EMk
Vfo
f
e
r{Mkk÷
n{U
çkkh
çkkh
r{֒ke
ni
.
{w
M
k÷{kLk
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
òu çkkh çkkh rËLk {U yÕ÷knwyfçkh fun fh yÃkLke çktËøke fk Efhkh fhíkk ni, Lk{kÍ {U rLkGÞík
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
fhíkk ni ‘íkkçku EMk E{k{ fu’, økkuÞk hunçkhe leadership fku fwçkq÷ fhíkk ni, WMk{ut õÞkU ËwMkhkU fu
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
Ãkih ¾U[Lku fe EíLke ykËík ni? õÞkU WMfu nkt yuf {wLkßs{ s{kyík hierarchical order Lknª ni?
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
õÞkU òu {wMk÷{kLk Lk{kÍ fu Eguíkk{ Ãkh Mk÷k{ Vihíku nwyu hun{íkU ¼usíkk ni Mkkhe ËwrLkÞk Ãkh,
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

Lkðwt NOT
«¼kík COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - ©
røkhkðx
fu yMkçkkçk
- 71COPY
© SPRAT : DO
SPRAT
: DO NOT
© સ્પટ : નકળ
બંિધ- ©Ãkh,
સ્પટ‘yMMk÷k{w
: નકળ પ્રિત
નકળfuપ્રિત
© સ્પ
: નકળÃkzku
પ્રિત
Mkkheપ્રિત
ELMkkrLkÞík
y÷iબfંિધw{ ð ©
hunસ્પ
{íkwટÕ:÷kn’
ÍheÞuબંિધ, íkku õÞkU
ðkuટyÃkLku
þeÞkUબંિ

íkf NOT
fk ÏÞk÷
Ëw:¾ ËËo
þkr{÷: DO
LknªNOT
nkuíCOPY
kk? õÞk- ©WMkfu
Þu Ëkðu
¾÷uCOPY
© SPRAT : DO
COPYLknª
- ©h¾íkk?
SPRAT õÞkU
: DO WLkfu
NOT COPY
- ©{USPRAT
SPRAT
: DO¾ku
NOT
Lknª?
(þu’બh:)
© સ્પટ : નકળ
પ્રિત
ંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
Ëkðkyu ELMkkrLkÞík {kE÷ y¼e Íuçkk Lknª
Ãkun÷u Þu ÃkwAku rfMke fu fk{ yk Mkfíkk nwt {I

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબEÕ{
ંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

yVMkku- M©k feSPRAT
çkkík :niDO
fu fwNOT
ykoLkCOPY
fku yÃkLkk
hunçkh: çkíkkLku
ðk÷uCOPY
Þu ¼w-÷©økyu
fu Lkw:ÍDO
w÷u fwNOT
ykoLCOPY
k
© SPRAT : DO NOT COPY
- © SPRAT
DO NOT
SPRAT
{U Ãkuપ્રિત
n÷k ÷^Í
‘ÃkZ’પ્રિત
ni. yki
h Þne
fki{ટ yks
Ëwh ni©. {wસ્પMk÷{kLk
ËwrLkÞk
feબંિ
© સ્પટ : નકળ
બંિધ-‘Rfhk’
© સ્પટÞkLke
: નકળ
બંિધ© સ્પ
: નકળíkk÷e{
પ્રિતMku
બંિધટ : નકળ
પ્રિત

çkze çkze fki{kut {U Mkçk Mku f{ ÃkZu r÷¾u nI, EMk Ãkh ykÃk ykøku [÷ fh {SË Mkwçkqík ¼e Ëu¾Uøku.
‘íkÕkçkw÷ EÕ{ VheÍíkwLk y÷k fwÕ÷e {wÂM÷{eLk ð {wÂM÷{íkeLk’ ÞkLke Þu fu EÕ{ fk nkrMk÷ fhLkk
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
VÍo ni ík{k{ {wMk÷{kLk {ËkuO Ãkh ykih {wMk÷{kLk ykihíkkU Ãkh. EMk ¼hkuMku{tË nËeMk fu çkkðswË
© SPRAT : DO
COPY Lku

: DOs{kyík
NOT COPY
© SPRAT
DO÷NOT
COPYfh
- ©½h
SPRAT
DO NOT
n{ NOT
nI fu ÷zfe
swtSPRAT
ne Mkkíkðª
ÃkkMk- fh
÷e WMku: Mfw
Mku rLkfk÷
rçkXk :rËÞk.
ykihCOPY
© સ્પટ : નકળ
પ્રિત
© hસ્પ{Íçkw
ટ : નકળ
© સ્પટfku: ÷zfu
નકળMkuપ્રિત
ંિધ- [kneÞu
© સ્પટ. :ÞkLke
નકળ÷zfe
પ્રિત
y¼e
íkf બંિધÞu íkMkÔðw
íke Mkuપ્રિત
fkÞ{બંિધni fu ÷zfe
f{ બÃkZLkk
fkબંિ
÷zfuNOT
Mku ßÞkËk
f{kLkk
nwMCOPY
Lk fu rMkðkÞu
rfMke: DO
ykihNOT
íkhnCOPY
çkuníkh
ÞkNOT
WMfeCOPY
© SPRAT : DO
COPY - ÃkZLkk,
© SPRAT
: DOÞk
NOT
- © SPRAT
- © r˾Lkk
SPRAT :økku
DO
rzMkõðkp
r
÷rVfu
þ
Lk
Þk
Lkk
yu
n
÷e
{kLke
òíke
ni
.
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
Þk rVh Þu ËwMkhe ðk÷e nËeMk fu ‘WíkT÷çkw÷ EÕ{k ÷kifkLkk rçkMMkeLk’(EÕ{ nkrMk÷ fhku
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
yøkh [u WMfu r÷Þu íkwBnu [eLk íkf òLkk Ãkzu) yçk Íkrnh ni fu EM÷k{ rMk¾Lku fu r÷Þu íkku yhçkkU fku
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
[eLk Lknª ¼uò ò hnk nkuøkk Lkk! MkLkyík ð rnhVík, ríkòhík, ËMíkfkhe ðøkihn siMku W÷w{ ð VwLkwLk
© SPRAT : DO
COPY
SPRATEÂBíkÞkÍe
: DO NOT{wCOPY
- © SPRAT
NOTW÷w
COPY
© SPRAT
: DO NOT
{U {wNOT
Õfu [eLk
WMk- ©ðõík¼e
fk{ h¾íkk
Úkk yki: hDOELnet
{ fu- rMk¾Lku
fe høkçkík
EMkCOPY
© સ્પટ : નકળ
પ્રિત
: નકળ પ્રિત
બંિધસ્પટ nI: .નકળ
nËeMk
{U ËeબંિધøkE ni©. સ્પ
EMkટ rMk÷rMk÷u
{U n{khu
{wí©kkÕkuસ્પyટ{U: નકળ
fwA ykiપ્રિત
h nËeબંિધMkU ¼e©ykE
ÃkZeÞuપ્રિત
: બંિ
© SPRAT : DO NOT
- © SPRAT
: DO
COPY
- © fuSPRAT
NOT
• COPY
ykr÷{
fe íkunheh
feNOT
rMkÞkne
þneË
¾wLk Mku: DO
ßÞkËk
{wíCOPY
kçkŠhf- ni© SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિત
સ્પટ : નકળ
પ્રિતfe
બંિધસ્પટ : Rßsík
નકળ પ્રિત
• બંિધrsMkLku©ykr÷{
fe Eßsík
WMkLku©n{khe
fe. બંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
© SPRAT : DO NOT
: DO
NOT
COPY
© SPRAT
DOhkn{U
NOT MkVh
COPYnw-y
©k.SPRAT
: DOhu NOT COPY
• COPY
EÕ{- ©
fe SPRAT
hkn{U òu
MkVh
rfÞk
økÞk- ðku
yÕ÷kn: fe
ykih çkíkki
¾kMk
Þu
ðk÷e
fu
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
• COPY
ykr÷{fe
VrÍ÷ík
ykrçkË
Ãkh EíLkene
ni rsíLke
n{khe
íkwBnkhu
© SPRAT : DO NOT
- © SPRAT
: DO
NOT COPY
- © SPRAT
: DOfuNOT
COPY
- ©yËLkk
SPRATíkheLk
: DOVËo
NOT COPY
Ãkh.
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબnf
ંિધ-økku
©Eસ્પ
: નકળ
, ટnf
ÃkMktપ્રિત
Ëe બંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY

: DOíkÍkËku
NOT COPY

COPY -n{U
© SPRAT
NOT COPY
fki÷ yki
h SPRAT
Vu÷ fu EMk
E¾íku÷
kVSPRAT
fe ykih: DO
¼e NOT
fE r{Mkk÷U
r{֒ke:nIDO
. {Mk÷Lk

yunપ્રિત
÷u nfબંિધòu yÃkLku
ykÃk
funíkuપ્રિત
nI, ËeLku
nf©fu સ્પ
{kLkLku
ðk÷u, પ્રિત
nf MkuબંિધËwh õÞkU© nIસ્પ?ટnf: નકળ
ÞkLke પ્રિત
Mk[ Mkuબંિ
© સ્પટ : નકળ
© સ્પ
ટ : fku
નકળ
બંિધટ : નકળ

ÃÞkhNOT
ni íkkuCOPY
rVh -Mk[
fu r÷Þu: ðku
Íu÷Lku- ©
fu r÷Þu
íkiÞ: kh
Lknª
nI? - Mk[
çkku÷Lku: DO
fu r÷Þu
© SPRAT : DO
© SPRAT
DOíkf÷eV
NOT COPY
SPRAT
DOõÞkU
NOT
COPY
© SPRAT
NOTðkuCOPY
{wLkkrMkçk nkuMk÷k õÞkU Lknª r˾kíku? Þnkt íkf fnk økÞk ni nËeMk {U fu sçk íkwBnkhk fkuE {wÂM÷{
MkkÚke çkwhkE fh hnk nku íkku WMfu nkÚkfku ÃkeAu Mku Ãkfz÷ku. n{khk çkhíkkð íkku økwshkík fu WLk rnLËwykut

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

72:-røkhkðx
yMkçkkçk- © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT
Lkðwt: «¼kík
© SPRAT
DO NOTfu COPY
DO NOT COPY
© સ્પટ fe
: નકળ
સ્પટ íkku
: નકળ
બંિધ-(ÞkLke
© સ્પMk[fe
ટ : નકળ
સ્પhટ Ëw:Mનકળ
પ્રિતબંિ
íkhnપ્રિત
nwyk બંિધòu yuf©íkhV
MkíÞ પ્રિત
{uð sÞíku
Síkપ્રિત
nku) fuબંિધníku nI©yki
khe íkhV

yÃkLku
xu ykiCOPY
h rVfko-é
khMík
rMkÞkMkík
nf {U- ©
ðkuxSPRAT
Ëuíku nI.: DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© SPRAT
: DOÍwNOT
SPRAT
: DOËkLkkU
NOTfuCOPY
nf íkku
nf ni©. સ્પ
yçk
Lknª પ્રિત
nku Mkfíkk
fu yu©fસ્પ
neટçkkík
n{પ્રિત
rfMke બfuંિધr÷Þu ©Mk[
YMík fnU
© સ્પટ : નકળ પ્રિત
બંિધટ :Þuનકળ
બંિધ: નકળ
સ્પÞk
ટ :Ëwનકળ
પ્રિતબંિ
ykih ËwMkhkU fu r÷Þu Íwx Þk øk÷ík. ðe.yu[.Ãke. økwshkík {U {wMk÷{kLk fku {khu íkku ðku çkwhe õÞkUfu

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
çkufwMkwh fku {khk økÞk, ykih WTC (World Trade Center) fku n{ røkhkËU íkku Mkne õÞkUfu {hLku
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
ðk÷u ßÞkËk íkh {wMk÷{kLk Lknª Úku. (ðiMku n{khk rË÷ funíkk ni fu WTC Lknª nwyk nkuíkk íkku ytf÷
© SPRAT
NOTðe.yu
COPY[-.Ãke.
© SPRAT
: DOfuNOT
- © SPRAT
- © SPRAT
NOT COPY
Mku{: DO
fu zhMku
{wMk÷{kLkkU
MkkÚkCOPY
økwshkík{U
Þu Mkw÷qf: DO
fhLkuNOT
Mku økwCOPY
hiÍ fhíke.
çkÕfu [u:[DO
rLkÞk
© સ્પટ {U
: નકળ
બંિધસ્પટ : Ãkh
નકળ
© સ્પ
: નકળ
પ્રિત
બંિધ© સ્પMkuટ fku
: નકળ
પ્રિતબંિ
YMkfuપ્રિત
{Íkr÷{
{wM©k÷{kLkkU
EMkપ્રિત
r÷ÞuબંિધçkZ økyu
fuટWMk
Ãkh y{u
rhfk
fe íkhV
E Ëçkkð

© SPRAT
SPRAT
NOT
- © SPRAT
: DO NOT
COPY -ne
©Ãkh
SPRAT
Lknª: DO
Úkk NOT
ykihCOPY
EMk Lkw-õ©íkyu
LkÍh: MkuDOËu¾
U íkku COPY
y÷-fkÞËk
Lku ËhyM÷
{wMk÷{kLkkU
swÕ{: DO
rfÞu.NOT
) COPY

fe çkkík
íkkuબંિધÞu ni fu©çkuસ્પ
fwMટkwh:fkuનકળ
{khLkk
EM÷k{
Mku ટMkg
Lkk økðkh
Úkk,
Lkk òÞÍ
© સ્પટ nf
: નકળ
પ્રિત
પ્રિત
બંિધ-fe©Y સ્પ
: નકળ
પ્રિત
બંિધ© સ્પÚkk.
ટ : નકળ પ્રિતબંિ

n{khe
yk{
h hkuÍ: {hko
n fe COPY
®sËøke- ©
{U SPRAT
n{U Mk[: DO
çkku÷NOT
Lkk, COPY
Mk[fk -rËVky
fhLkk,
© SPRAT : DO NOT
COPY
- ©yki
SPRAT
DO NOT
© SPRAT
: DOMk[
NOT COPY
fku rsíkkLkk nkuøkk. {økh n{ Ëu¾íku nI fu n{khu fki÷ ykih Vu÷{U çkzk íkÍkË ni. n{ Mk[ Mku økwhiÍ
fhíku nI çkÕfu n{khe íkunhehkU {U ¼e Þu Í÷fíkk ni. nfefík fku íkMk÷e{ fhLku fu çkòÞ, Mk[ fku {kLkLku
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
fu çkòÞu n{ ‘rÃkËh{ MkwÕíkkLk çkwË’ fe r{ÍkLkÃkh {kÍe fe ÞkËku fk Mkunhk çkktÄu rVhíku nI, EMku
© સ્પટ romanticise
: નકળ પ્રિતબંિધટ : çkkçkh
નકળ પ્રિત
ંિધસ્પટWMk
: નકળ
બંિધ© સ્પટLknª
: નકળ
પ્રિતબંિ
fhíku nI©fuસ્પn{
fe ykiબ÷
kË nI©
. n{
{kÍeપ્રિત
fe ÞkË
Mku çkknh
rLkf֒ku
© SPRAT
COPY
© SPRAT
: DO
- ©nISPRAT
: DOEfhkh
NOT COPY
SPRAT
NOT COPY
yki:hDO
ËkihNOT
u sËeË
fe -íkÕ¾
nfefíkkU
fkuNOT
{unMkwCOPY
Mk fhíku
Lk WLkfk
fhíku nI- ©
. çkÕfu
WËw:o DO
Lkkð÷
{U n{khu
yVMkkLku
hsðkzkU
ykiબhંિધ«u{ fnkLkeÞkU
WÃkhપ્રિત
Lknª બW¼h
sçk
fu «uપ્રિત
{ બંિ
© સ્પટ rLkøkkhe
: નકળ પ્રિત
બંિધ© સ્પhksu
ટ : નકળ
પ્રિત
© સ્પટ : Mku
નકળ
ંિધ- ÃkkÞu
© સ્પ
ટ : íkf
નકળ
[t
Ë
Lku
n{U
nfefík
ÃkMkt
Ë
e
Mku
YþLkkMk
Lknª
fhkÞk.
n{Lku
ËhsLkkU
yi
M
ke
fw
í
kw
ç
k
Ëu
¾
et
òu
{w
M
k÷{kLkkU
{U COPY
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT
nI íkku çkze {þnwh {økh yfMkh WLk{U EÂÕ{Þík f{, sÍçkkíkeÞík ßÞkËk r˾kE rËÞu, Þk ËwMkhu
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
÷^ÍkU {U hkiþLke f{ ykih økh{e Þk nhkhík ßÞkËk r˾kE rËÞu, Íkrnh ni fu {wMkrÒkVLku Þu íkf÷eV
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
Lknª økðkhk fe fu nfkEf fe ík÷kþ fhut, ykËkËkuþw{kh Efêu fhut, ykih Mkå[kEÞkU fku swt fu íkwt Ãkuþ
© સ્પટ fhU
: નકળ
. પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
© SPRAT : DO NOT
COPY - © SPRAT ÷kÞfu
: DO NOT
- © SPRAT
NOT Þk
COPY
- ©, SPRAT
NOT COPY
Well-researched
yuíku{COPY
kË, fkrçk÷u
¼hkuM: kkDO{fk÷u
rfíkkçkU
WLkfe Ãku: DO
n[kLk
fh Mkfíku
nI fu©WLkfu
Ëh ykÃk
fkuબંિધykËkËku
w{ટkh,: numbers,
graphs,
charts
© સ્પટ ykÃk
: નકળÞwt પ્રિત
બંિધસ્પટ :ytનકળ
પ્રિત
©þસ્પ
નકળ પ્રિતબdata,
ંિધ- ©
સ્પટ : નકળ
પ્રિતબંિ
íkMkkðeh
Lkõþu
ðøki
h
n
r{÷U
ø
ku
.
WLk
{U
nðk÷u
citations
nkU
ø
ku
,
fki
L
kMke
çkkík
fnkt
Mku
÷e
økE,
rfMk
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO fk
NOT COPY
fki
÷
fnkt
Mku
r÷Þk
økÞk
WLkfk
r͢
nku
ø
kk.
yki
h
snkt
íkf
nku
Mkfu
{w
M
krÒkV
økw
h
i
Í
fhu
ø
kk,
çk[u
ø
kk,
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
rMkV÷e, sÍçkkíke ÍçkkLk Mku, vague language Mku, emotional blackmail Mku. yiMke økku÷
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
{ku÷ íkunhehkU fe fwA r{Mkk÷ULkku fu Íçkkt Ãkh nI. siMku :
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

‘yuf ÷kÞf {økrhçke {wVr¬hLku fnk ni.’ yhu ¼E rfMk {wVr¬hLku, fçk fnk, fnkt
© SPRAT : DO NOTfnk,
COPYfwA

SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
Lknª?
© સ્પટ : નકળ
ટ : નકળ
પ્રિત
બંિધ© સ્પટ
નકળnwપ્રિત
© સ્પ
ટ :çkeLkk
નકળ પ્રિતબંિ
• પ્રિત
ÞkબંિધrVh Þu©‘fuસ્પyks
{økrhçk
íkçkkne
fu ËnkLku
Ãkh: ¾zk
yk ni.બંિધ’ yåAk?
rfMk
© SPRAT : DO NOTÃkh
COPY
: DO
© çkeLkk
SPRAT
NOTÞuCOPY
SPRAT
ykÃk- ©
Þu SPRAT
Vh{k hnu
nI?NOT
rfLk COPY
WMkw÷kU- fe
Ãkh: DO
ykÃkLku
íkÞ fh- ©
r÷Þk
fu : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિત
બંિધ- ©
સ્પfu
ટn: íkuનકળ
બંિધ© સ્પrfÄh
ટ : નકળ
‘íkçkkne’
rfMku
nI ykiપ્રિત
h WMfk
‘ËnkLkk’
ni? પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
• NOTÞkCOPY
rVh Þu- ©funSPRAT
Lkk fu si: MDO
kk fuNOT
James
{þnwh: rfíkkçk
{U COPY
r÷¾íkk- ©
nI.SPRAT
fkiLk suB: MkDO NOT COPY
© SPRAT : DO
COPYyÃkLke
- © SPRAT
DO NOT
¼E?
rfMk
rfíkkçk
fk
rs¢
fh
hnu
nI
ykÃk?
yki
h
ðku
rfíkkçk
{þnw
h
fçk
çkLke?
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પ
ટ : નકળ પ્રિતબંિ
rfMkLku
çkLkkE?
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

Lkðwt NOT
«¼kík COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - røkhkðx
fu yMkçkkçk
- 73COPY
© SPRAT : DO
© SPRAT
: DO NOT
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબþkÞË
ંિધ- nf
© સ્પ
પ્રિત
બંિધ© સ્પ
: નકળ
ટ ,: yki
નકળ
પ્રિત
funટLku: નકળ
fe rnB{ík
ðne
þÏMk
fhટMkfíkk
ni પ્રિત
rsMkLkuબંિધ{unLkík©feસ્પnku
h n{
f{બંિ

{unLkík
çkzk rMk÷k
[kníku: nIDO
. National
Society
[eíkkU -Ãkh
çkÕfu fezkU
sçkCOPY
© SPRAT : DO
NOTMkuCOPY
- © SPRAT
NOT COPYGeographic
- © SPRAT : DO
NOT COPY
© SPRAT
: DOÃkhNOT
yufપ્રિત
rVÕ{બંિધçkLkkíke© niસ્પíkku
çkkhn-çkkhn
fe {unપ્રિત
Lkík fk
Lkíkeò
nkuટíke: niનકળ
Þu! çkhMkkU
© સ્પટ : નકળ
ટ :f¼e
નકળf¼e
પ્રિત
બંિધ- © સ્પMkk÷
ટ : નકળ
બંિધ© સ્પ
પ્રિત,બંિ

ËsoLkkU MkkÞLMkËkLkkU fe {unLkík fu çkkË çkLke rfMke ËðkE fu ELMkkLke rsM{ Ãkh EMíku{k÷ fu ÷kÞMkLMk
Mku Ãkun÷u Zuh Mkkhu niuðkLkkík Ãkh WLfk {wþknuËk rfÞk òíkk ni, rVh fwA {wLík¾çk ELMkkLkkU Ãkh. rfMke
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
hkufux fu ¾÷k {U Ëkøku òLku fu ÃkeAu òLku rfíkLku MkIfzkU ÷kuøkkU fe nÍkhkU hkíkkU fe LkªË nhk{ nwE nkuøke.
© SPRAT : DO
NOT COPY
- © rçkú
SPRAT
: DO
COPY

SPRAT
DOõNOT
- © SPRAT
NOT COPY
ELMkkÞõ÷ku
rÃkzeÞk
xkrLkfk
Þk NOT
yuLfkxko
fku Aku
zeÞu
, rMkVo: yku
MkkuVzoCOPY
rzõþLkhe
Ãkh Ëso:LDO
kkU ykr÷{
© સ્પટ : નકળ
પ્રિત
બંિધ: નકળ
ટ : {tનકળ
બંિધ© સ્પ
ટ : નકળ
પ્રિત
{rnLkkU
fk{
fhíku©nIસ્પ
nhટ yu
zeþLkપ્રિત
fu r÷Þuબંિધ. n{ ©íkkuસ્પ
‘[x
økLke પ્રિત
Ãkx þkËe’
ðk÷e
hVíkkh
Mku ‘{þnw
h,બંિ
© SPRAT : DO
NOTþwCOPY
- ©’ SPRAT
COPY - ©çkkík:
SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
íkunfef
Ëk rfíkkçkU
r÷¾ ÷u:íkuDO
nI!NOT
yuf rË÷[MÃk
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

MkwLkk ©fu સ્પ
Íkuટf :Mkuનકળ
WLkfuપ્રિત
þkrøkËo
Lku ÃkwA
“WMíkkË
yuપ્રિત
f rËLkબંિધ{U rfíkLke
fun પ્રિત
÷uíku nIબંિ
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધબંિધ©kસ્પ
ટ : નકળ
© સ્પøkÍ÷U
ટ : નકળ

ykÃk”?
nihkLk WMíkkËLku
sðkçk
“¼E rËLk{U
økÍ÷UCOPY
? {U -íkku©fE
fE :rËLk{U
rMkVoCOPY
© SPRAT : DO NOT COPY
- © SPRAT
: DO NOT
COPYrËÞk:
- © SPRAT
: DO NOT
SPRAT
DO NOT
yuf þuh fun Ãkkíkk nwt” . f{yõ÷ þkrøkËoLku ¾wþfwLk nihík Mku fnk “WMíkkË {I íkku rMkVo
çkiíkw÷¾÷k{U çkiX u çkiX u yuf Ãkwhe økÍ÷ fun zk÷íkk nwt” . {sçkwhLk WMíkkËLku fnk: “çkw ¼e
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
íkku ðiM ke ykíke ni Lkk!”
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

fu: Ãkiનકળ
{kLkuપ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબLkkÃk
ંિધ- íkki
©÷
સ્પટ

rsMk {økrhçk fe n{ hkík rËLk çkwhkE fhíku nI WMk Lku Mkuník Þk õðk÷exe fu, LkkÃk íkku÷ fu
W{Ëk {iÞkh ykih Ãki{kLku çkLkkÞu nI, E÷ufxÙef ykih R÷ufxÙkurLkf [esU, {wgr÷V íkhnfe MkðkheÞkt,
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
hkuÍ {hon fu ½hu÷w EMíku{k÷ fe [esU, MkLkyíke EMíku{k÷fe Ãku[eËk {þeLkU, r¾÷kuLku, Mkk{kLku
© SPRAT : DO
NOT rnVkÍík
COPY - ©ykiSPRAT
: DO Mku
NOT
- © SPRAT
: DO, NOT
- © SPRAT
: DO{NOT
íkVhen,
h nkËMkkík
{unCOPY
VwÍ h¾Lku
ðk÷e [esU
økso fuCOPY
ËwrLkÞk{U
yk{ EMíku
k÷ feCOPY
© સ્પટ : નકળ
પ્રિત
બંિધબંિધ-Lku ©
ટ : nIનકળ
બંિધ÷øk¼øk
nh
[es©fu સ્પ
Ãki{ટkLku: નકળ
ykih {iપ્રિત
Þkh WLnkU
íkÞસ્પrfÞu
íkkfu પ્રિત
fkuE rfMke
fku ©
Äkuસ્પ
fk ટLk :Ëuનકળ
, fkhkuçપ્રિત
kkh {Uબંિ
øk÷íkNOT
VunCOPY
{e Lk nku
, yki
h ÃkiË: kðkh{U
MknwCOPY
÷ík nku- .©[eòu
t ne :feDOíkhn
Ëkðkhfe
© SPRAT : DO

SPRAT
DO NOT
SPRAT
NOTÃkiCOPY
- ©íkhfeçkkU
SPRAT, :íkk{ehkík
DO NOTfuCOPY
{hkrn÷,
processes
of
production
fu
¼e
{w
V
ÂMMk÷
Ãki
{
kLku
çkLkkÞu
nI
WLnkU
L
ku
.
Ëðkyku
t fuબંિ
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ
પ્રિત
{iÞkh, EMíku{k÷ Mku Ãkun÷u íkswçkkuO fe íkVMke÷ ykih íkhefyu EMíku{k÷ ðøkihk fu çkkhu {U íkku økkuÞk
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
÷kÞçkúurhÞkt ¾ze fh hϾe nI þíkkuO fe. ËðkEÞkU fu {kfuox{U ÷kÞu òLku Mku Ãkun÷u MkIfzkU xuMx rfÞu òíku
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
nI ÷uçkkuhuxÙeÍ {U. EMk Mku Mkku[eÞu n{khe ®sËøke rfíkLke ykMkkLk nku økE. ðhLkk n{ õÞk òLku, fu
© SPRAT : DO
SPRAT
NOT fkh
COPY
- © [÷íku
SPRATÁfu
: DO
SPRAT
: DO
NOTfkuCOPY
V÷ktNOT
Ëðk COPY
fu ytË-h©õÞk
Ähk: niDO
? V÷kt
[֒ku
øke NOT
¼e? COPY
Þk V÷kt- ©¢e{
n{khe
rsÕË
© સ્પટ : નકળ
પ્રિત
સ્પટ
: નકળ
© સ્પ
: નકળÞk
પ્રિત
પ્રિતબંિ
A÷Lke
íkku બંિધLk fhËu©øke?
rfMk
Lktçkhપ્રિત
fe çkuબxંિધhe rfMk
{kuçટkkE÷{U
rfMkબંિધLktçkh ©
fk સ્પ
çkkuટÕx: નકળ
rfMk {þeLkfu
rfMkNOT
AuË COPY
{U rVx-nku
kk? Mkku[: eÞu
yuf Ëw-h©
ytËSPRAT
uþ E{kLkËkhe
fk COPY
Vu÷ Lknª
© SPRAT : DO
©øSPRAT
DOõÞk
NOTÞu COPY
: DO NOT
- ©r˾íkk?
SPRAT :çkMk
DOn{
NOTðkuCOPY
rLkøkkn
Lknª
h¾íku
fu
WMk{U
Aw
Ã
ke
E{kLkËkhe
Ëu
¾
u
t
!
Þnkt
n{
r{Mkk÷
fu
íkki
h
Ãkh
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
Table 6 - A Selection of Technical Standards Institutions {U n{ [tË
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

íkfLkefe Ãki{kLku çkLkkLkuðk÷e íktS{kU fe yuf Akuxe Mke VunheMík Ãkuþ fh hnu nI. þu®ðøk huÍh Mku ÷ufh
nðkE snkÍ íkf, ykÃk fwA ¼e çkLkkLkk [knU, EMk íkhn fu Ãki{kLkkU fk ykÃkfku r÷nkÍ h¾Lkk ne
© સ્પટ : નકળ
પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
nkuøkk.

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

74:-røkhkðx
yMkçkkçk- © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT
Lkðwt: «¼kík
© SPRAT
DO NOTfu COPY
DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

Technical
Standards
Institutions
© SPRAT : DO NOT COPY - A©Selection
SPRAT : DOofNOT
COPY - ©
SPRAT : DO
NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ
પ્રિતConcrete
બંિધ- © સ્પ
ટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધAmerican
Institute
ACI © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
Association
for
Information
and
Image
Management
AIIM
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
- © SPRAT : DO NOT COPY
American National Standards Institute
ANSI
© સ્પટ : નકળ
પ્રિતબંિધ© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
Automotive
Technology
AUTOSAR
British
Standards
Institute
BSI
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
Cable Television Laboratories
CableLabs
© સ્પટ : નકળ
પ્રિતબંિધ© સ્પટ :for
નકળ
પ્રિત
બંિધ© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
Consultative
Committee
Space
Data
Sciences
CCSDS
International
Special
Committee
on
Radio
Interference
CISPR
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
Distributed Mangement Task Force
DMTF
© સ્પટ : નકળ
પ્રિતબંિધ© સ્પટ : Internationale
નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધFederation
Aeronautique
FAI © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
Federal Accounting Standards Board
FASB
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
- © SPRAT : DO NOT COPY
Global Supply chain standards (Identification Numbers,
GS1
© સ્પટ : નકળ
પ્રિતબંિધ© સ્પcommerce
ટ : નકળ પ્રિત
બંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધBroadcast,
Electronic
transactions,)
RFID© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
International Electrotechnical Commission
IEC
© SPRATInstitute
: DO NOTofCOPY
- © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
- © SPRAT : DO NOT COPY
Electrical and Electronics Engineers
IEEE
Internet
Engineering
Forceપ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધIETF© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
© સ્પટ : નકળ
પ્રિત
બંિધ- © સ્પTask
ટ : નકળ
International Organization for Standardization
ISO
© SPRATThe
: DOInternational
NOT COPY - ©
SPRAT : DO NOT COPY
- © SPRAT : DO NOT COPY
Telecommunication
Union
ITU- © SPRAT : DO NOT COPY
International
Union
of
Pure
and
Applied
Chemistry
IUPAC
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
Media Grid Standards Organization
Media Grid
© SPRATOrganization
: DO NOT COPY
© SPRAT
: DO NOTInfo
COPY
- © SPRAT : DO NOT COPY
- © SPRAT : DO NOT COPY
for-Adv.
of Structured
Standards
OASIS
Orgn.
of
Hotel
Industry
Classification
and
Certification
OHICC
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
Open Mobile Alliance
OMA
© SPRATSocial
: DO NOT
COPY - © SPRAT
: DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
Accountability
International
SAI- © SPRAT : DO NOT COPY
Schools
Interoperability
Framework
SIF © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધUniversal Postal Union
UPU
© SPRATWorld
: DO NOT
COPY - © SPRAT
: DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
- © SPRAT : DO NOT COPY
Meteorological
Organization
WMO
World Wide Web Consortium
W3C
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
Website Standards Association
WSA
Health
Organization
WHO
© SPRATWorld
: DO NOT
COPY
- © SPRAT :Standards
DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
- © SPRAT : DO NOT COPY
Food and Agricultural Organization Standards
FAO
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- ©
સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
Table 6 - A Selection of Technical Standards Institutions

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
ISO-9002 ykih EMkíkhn fe EMíku÷knkík ykih WLfu ÃkeAu AwÃke {wÆíkkUfe {unLkík fu ÃkeAu
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

fkiLk nI økkih Vh{kEÞu. çkuþf WLkfku EMk {unLkík fu rMk÷u fe ¼e WB{eË nkuíke ni, ykih WLnU EMk Mku

© SPRAT
: DOÚkku
NOT
: DO
COPY
NOT
COPYr÷Þu
- ©ðnkt
SPRAT
: DO NOT COPY
ELfkh
zu neCOPY
ni? Ãki- M©kk SPRAT
f{kLku fku
ðku NOT
n{khe
íkhn- ©
økwLSPRAT
kkn Lknª: DO
{kLkíku
u. EMke
fu ík¾÷efe
© સ્પટ nw
: નકળ
પ્રિત
બંિધ© સ્પpatent
ટ : નકળlaws
પ્રિત
: નકળ
સ્પટ : નકળ
fwf copy
right
laws,
yiબંિધMku Mkg©nIસ્પfuટWLkfe
{unપ્રિત
Lkík fkuબંિધE ykih© ykMkkLke
Mku [wપ્રિત
hk બંિ

Lknª: DO
÷u NOT
òíkk.COPY
WLnU -yÃkLke
{unLkík
çkË÷uCOPY
{U LkfË
ni ykih- ©recognition
© SPRAT
© SPRAT
: DOfu NOT
- © ELkk{
SPRAT¼e
: DOr{֒kk
NOT COPY
SPRAT : DO Þk
NOT COPY
nirMkÞík
¼e r{÷íke
Þne પ્રિત
íkku ðsn
nkuø©ke સ્પ
fu ટRíkLke
Mkkhe
EòËkík
rhfk
÷u fh
© સ્પટ Mk{kS
: નકળ પ્રિત
બંિધ© સ્પટ ni
: .નકળ
બંિધ: નકળ
પ્રિત
બંિધ-y{u
© સ્પ
ટ : yfu
નકળ
પ્રિતબંિ
÷uíkk ni. fkLkwLke íkkih Mku, òÞÍ íkhefkUMku Ëki÷ík f{kLku fku ðku fkrçk÷u fÿ rLkøkknkU Mku Ëu¾íku nI. ykih
WMk{U fkLkwLk WLfk MkkÚk ¼e Ëuíkk ni.

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

Lkðwt NOT
«¼kík COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - røkhkðx
fu yMkçkkçk
- 75COPY
© SPRAT : DO
© SPRAT
: DO NOT
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબnf
ંિધસ્પટ ÃkhMíkkh
: નકળ પ્રિત
ંિધટ : નકળ
સ્પટ : નકળ
fk ©
Mkå[k
ðku ni બòu
Ãkun©
÷u સ્પ
nfkEf
Rfêkપ્રિત
fhu, બંિધWLk fk©íksrÍÞk
fhu, પ્રિત
WLk feબંિ

yuLkk÷erMkMk
fhu- yki
rVh Vi: MDO
k÷u NOT
fhu. ÞuCOPY
Lknª-fu©ÃkuSPRAT
n÷u ÞfeLk
r÷Þk,
Ãkun-÷u©íkkuSPRAT
{kLk :r÷Þk,
çkÕfuCOPY
© SPRAT : DO
NOT COPY
© hSPRAT
: DOfh
NOT
COPY
DO NOT
ViMk÷u
¼e બંિધfh r÷Þu
ykiટh: rVh
çkkËબંિધyÃkLku© Viસ્પMk÷kU
e íkMkËef
fuબંિધr÷Þu Mkw©çસ્પ
kqík ટRfêu
fhLkuપ્રિત
÷øku.બંિ
© સ્પટ : નકળ
પ્રિત
© સ્પ
નકળWMfu
પ્રિત
ટ : fનકળ
પ્રિત
: નકળ

LkíkeÍu nkrMk÷ fhLkufk íkhefk nkuþ{tË nku íkku n{khu Lk rMkVo Lkíkesu ËwYMík nkUøku çkÕfu WLk Ãkh y{÷
Ãkihk nkuLku {U n{U fkVe yiíku{kË ¼e r{÷uøkk, ykih EMk íkhn n{khe fkr{Þkçke fe WB{eË ¼e
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
çkZuøke.
© SPRAT : DO NOT
COPY
- © SPRAT
- © SPRAT
: DOf{Íku
NOThCOPY
SPRAT
: DO
n{Mku
yfMkh
Þu øk÷íke: DO
nkuíNOT
ke ni fuCOPY
n{ {økrhçk
fe nh
e Ãkh ¾w- þ©nku
Lku ÷økíku
nit.NOT
WMfkuCOPY
© સ્પટ : નકળ
પ્રિત
સ્પટfku: Ëwનકળ
બંિધ- ©
ટ : નકળ
પ્રિત
WAk÷
fhબંિધyÃkLku ©ykÃk
YMík પ્રિત
Mkkrçkíkબંિધfhíku ©
nI.સ્પ
Þu ટ¼w:÷નકળ
òíku પ્રિત
nI fu {økrhçk
feસ્પ
yfMkh
f{Íku
rhÞkUબંિ
© SPRAT : DO
NOT COPY
SPRAT :{wDO
NOT COPY
- © SPRAT
COPYMku- ©
fk EÕ{
¼e n{U- ©{økrhçke
V¬heLk,
{økrhçke
MknkVeLk: DO
ne NOT
fe ðsn
nkuSPRAT
ÃkkÞk. : DO
f¼eNOT
f¼eCOPY
n{khe
Þu
{w
¾
k÷u
V
ík
EíLke
çk[fkLke
nku
ò
íke
ni
fu
n{khe
rË{køke
Mku
n
íkne
Ãkh
þf
nku
L
ku
÷øku
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિત.બંિ
Þk: ÷u
nBkkLk
ÄMko Lehman
Mku rfMke
çkuLf: fe
{Mk÷Lk
LkhkuLk- Enron
© SPRAT : DO
NOTyu
COPY
© SPRAT
DO
NOTçkú
COPY
- © SPRATBrothers
: DO NOTsi
COPY
- ©çkzu
SPRAT
DOLkkfk{e
NOT COPY
fu çkkË ViMk÷k MkkrËh fh rËÞk økÞk fu EMke r÷Þu y{urhfk fku økihMkwËe çkuLfetøk yÃkLkkLke [kneÞu.
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
yçk yuf çkuLf fu Vu÷ nkuLku fk WMfu {wÕf fu MkwËe rLkÍk{ Mku çkhknu hkMík íkkÕ÷wf Lknª ni, ykih nkuíkk
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
íkku yuf Lknª 100 çkuLf Vu÷ nkuíku. Þk yk÷wËøke pollution fu çkkhu {U {økrhçke íkunhehkU ykih
© સ્પટ : નકળ
પ્રિતfe
બંિધ©Lસ્પ
ટ : નકળ
બંિધટ : નકળ
બંિધ- ELf÷kçk
© સ્પટ : નકળ
પ્રિતબંિ
íkfhehkU
ne çkw
keÞkË
Ãkh yuપ્રિત
f {þnw
h {w©yસ્પ
ÂÕ÷{Lku
MkeÄuપ્રિત
MkLkyíke
(industrial
© SPRAT : DO
NOT COPY
: DO
COPYçkÕfu
- © SPRAT
NOTykŠxf÷
COPY - ©
SPRAT
) ne- ©fkuSPRAT
fwMkwhðkh
XunNOT
hk rËÞk.
n{Lku yu: DO
f çkzk
WLfk
ÃkZk :xÙDO
uLk fuNOT
, hu÷COPY
revolution
økkzeપ્રિત
fu r¾÷kV!
çkkhu પ્રિત
{U n{UબંિધLkkøkðkh
çkkíkU
{ પ્રિત
nw#, íkkuબંિધçkíkkLku© ðk÷u
{økrhçke
neબંિ
© સ્પટ : નકળ
બંિધ- Âõ÷LxLk
© સ્પટ : fuનકળ
© સ્પ
ટ :{k÷w
નકળ
સ્પટ¼: eનકળ
પ્રિત
Úku
.
y{u
r
hfk
yki
h
£kt
M
k
fu
òu
Mkw
Ë
w
h
nI
,
presidents
nI
,
WLkfu
E÷u
õ
þLk
Ëw
r
LkÞk
fu
MkçkMku
ßÞkËk
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
transparent Þk þVkV E÷uõþLkMk {U røkLku òíku nI. MkËkhík fu WB{eËðkhkU fu çk[ÃkLk íkffe yuf
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
yuf firVÞík ¾wËoçkeLk microscope feMke çkkhefe Mku Ëu¾e òíke ni. yçk WMfk Þu {ík÷çk íkku Lknª fu
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
n{khu y{eh, n{khu þu¾ ykih rzfxuxMko {I fkuE yiçk Lknª, {nÍ EMk r÷Þu fu WLfe çkkíkU y¾çkkhkU
© સ્પટ : નકળ
પ્રિત
બંિધ-WLfu
© સ્પ
ટ : નકળ
પ્રિતબંિધટ : rfhËkhfk
નકળ પ્રિત
બંિધ-÷uL©
સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
{U Lknª
AÃkíke.
y¾çkkhkU
fku EòÍíkne
fnkt©niસ્પWLfu
òÞÍk
ku fe?
© SPRAT : DO NOT COPY
NOTyki
COPY
SPRAT Mku
: DO
NOT COPY
© SPRAT
NOTfeCOPY
Mk[ fku- ©
Þwt SPRAT
[wLk [wLk: DO
fu {VkË
h {ki- f©k ÃkhMíke
Ãkh¾Lkk,
Þu nf-ÃkhMíke
Lknª: DO
ni. Mk[
íkkEË
Lk fhLkk,
ËuLkk,બંિધWMfku ©{M¾
Ãkuþપ્રિત
fhLkk,બંિધMk[ fu©r÷Þu
kkoLke Lkપ્રિત
ËuLkk,બંિ
© સ્પટ : નકળ
પ્રિત
બંિધ- Mk[
© સ્પfkuટ Mknkhk
: નકળ Lkપ્રિત
સ્પટfhfu
: નકળ
સ્પટ fw: çનકળ
WLkfe
MkÍk
n{U
Þw
t
r{÷
hne
ni
fu
n{khu
{w
n
Õ÷u
shkE{
fu
yœu
çkLk
[w
f
u
nI
.
Aku
x
u
Aku
x
u
“¼kE”
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
Akuxપ્રિત
u Akuxu બંિધ“ËkËk”
WLkfk
Þk n{khu
{wnÕ÷u©fuસ્પþheVku
Ãkh fçò
[wfk©niસ્પ
. n{khu
{wnÕ÷ku
t {Uબંિ
© સ્પટ : નકળ
© સ્પ
ટ : økku
નકળ
પ્રિતબંિધટ : નકળ
પ્રિતnku
બંિધટ : નકળ
પ્રિત
n{khe çkunLkkU, çkuxeÞkU fe yk{Ëku h^ík íkf {wÂ~f÷ nku økE ni. n{khu {wnÕ÷ku {U {kiswË ÷zrfÞkUU Mku
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
AuzAkz, eve-teasing WLnU íktøk fhLkk, Þu EíkLkk yk{ ni fu n{khe MkLkVu LkkÍwf yÃkLku ykÃkfku
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
hkuÍ {hohn fe ®ÍËøke {U rnLËw {kunÕ÷kU {U rLkMçkíkLk ßÞkËk {unVwÍ {unMkwMk fhíke nI. ÃkwA Ëu¾eÞu
© SPRAT : DO
NOT
© SPRAT
: DO
NOT COPY
yÃkLku
ne COPY
½h {U,- õÞk
Þne Ynu
EM÷k{
ni? - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબE÷u
ંિધ© સ્પ
: નકળ
પ્રિતÃkzk
બંિધટ : નકળ
ંિધ© સ્પ
નકળ
પ્રિતબંિ
õþLk
fk ટrÍ¢
rLkf÷ne
ni ©
íkkuસ્પ[÷íku
[÷íkuપ્રિત
n{ બy{u
rhfk
ne ટfu: yu
f ÞkËøkkh
E÷uõNOT
þLk COPY
fk rÍ¢- ©fhSPRAT
÷U. ßÞku
so NOT
çkwþ fe
fèh- ©ÃkhMíke
fu :çkkðsw
Ë, çkhko
f nw- ©
MkiLSPRAT
k ykuçkk{k
Lkk{COPY
© SPRAT : DO
: DO
COPY
SPRAT
DO NOT
COPY
: DOfkNOT
yki
M
kk{k(rçkLk
÷kËi
L
k)
Mku
r{֒kk
sw
÷
íkk
nku
L
ku
fu
çkkðsw
Ë
,
{w
M
k÷{kLk
çkkÃkfe
yki
÷

nku
L
ku fuબંિ
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિત
çkkðswË, ykr£fe (ÞkLke økkihk Lkk)nkuLk fu çkkðswË y{urhfeÞkU Lku ykiçkk{k fku yÃkLkk 44ðkt MkËh
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
[wLkk. rsMk {wÕf {U fkrçk÷eÞík fe fÿ nkuíke nku, çkrLkMçkík LkMçk ð ¾kLkËkLk fu, rsMfu þunhe
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
yåAkE ykih çkwhkE {U Vfo fhíku nkU, òu ELMkkV ykih Mk[fe ¾kríkh yÃkLku íkkin{kík Ãkh fkçkw h¾
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

76:-røkhkðx
yMkçkkçk- © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT
Lkðwt: «¼kík
© SPRAT
DO NOTfu COPY
DO NOT COPY
© સ્પટ fh
: નકળ
પ્રિત
બંિધ-fhíku
© સ્પ
નકળ
પ્રિતબંિધસ્પટfk: xuનકળ
બંિધ{wMkçkík
y{÷
nkUટ, :õÞkU
Lk òÞøkk
ËwrLkÞk©¼h
÷uLx પ્રિત
®¾[ fh
ðnkt©? સ્પ
õÞkUટ Lk: નકળ
ðku ÷kuપ્રિત
øk બંિ

ykøku
øku nh
þkuç-kyu
nÞkík {U: DO
? õÞkU
Lk COPY
ËwrLkÞk- ©
¼hfe
Lku{:íkUDO
WLkfu
fË{kU
{U -¾u©÷SPRAT
íke nkUø:ke?DOn{
© SPRAT
: DOçkZU
NOT
COPY
© SPRAT
NOT
SPRAT
NOT
COPY
NOT COPY
níkhu પ્રિત
“ytøkwબhંિધ¾èu ©nIસ્પ
” ટðk÷e
nhfíkU
fhબંિધ÷U, {Lk
½zt
EÕÍk{
ÄhUબ,ંિધnfefík
Mkçk
÷e બંિ
© સ્પટ çku
: નકળ
: નકળ
પ્રિત
© સ્પ
ટ í:k નકળ
પ્રિત
© સ્પ
ટ : Ãkh
નકળ¾wપ્રિત
ni.(þu’h:)

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

Mkh Íwfk Ëuíke ni fË{kU Ãkh nÞkíku fkÞLkkík
Ëh nfefík sçk f¼e ELMkkLk çkLk òíku nI ÷kuøk

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિત
બંિધ© સ્પટ :fkનકળ
© સ્પsøkn
ટ : નકળ
પ્રિતÃkh
બંિધ© સ્પટfçÍu
: નકળ
પ્રિતબંિ
n{khe
LkkELMkkVe
yufપ્રિત
Mkwçkwíબkંિધni søkn
òÞËkËkU
LkkòÞÍ
, çkÕfu

© SPRAT
: DO NOT
- © SPRAT
: DO NOT
- ©÷Lku
SPRAT
NOT COPY
yðfkV
íkf feCOPY
òÞËkËkU
Ãkh LkkòÞÍ
fçÍuCOPY
. õÞkUf-u ©
n{SPRAT
Mk[ çkku: DO
÷UøkuNOT
Lknª,COPY
Mk[ çkku
ðk÷kU:fDO
k MkkÚk

ku Lknª,પ્રિત
íkku Íkrnh
Íwટxu,: {VkË
øk n{khe
fçÍkબંિધfh çki©
Xutøસ્પ
ku, n{khu
EËkhkU
© સ્પટ ËU
: øનકળ
બંિધ-ni©fuસ્પ
નકળ ÃkhMík
પ્રિતબ÷ku
ંિધ© સ્પr{ÕfíkkU
ટ : નકળÃkhપ્રિત
ટ : નકળ
પ્રિતબંિ

íkf: DO
Ãkh NOT
fçò COPY
fh çki-X©
Uøku.SPRAT
yøkh :n{
hnUø-ku ©{nÍ
EMk: DO
r÷ÞuNOT
fu rsMk
òÞËkË
Ãkh fçÍk
© SPRAT
DO¾k{ku
NOT þ
COPY
SPRAT
COPY
- © SPRAT
: DO nku
NOT COPY
hnk ni ðku n{khe Lknª ni íkku yuf rËLk ðku ykyuøkk sçk n{khe yÃkLke òÞËkË Ãkh fçò fhLku fu
r÷Þu fkuE ykyuøkk ykih n{khk MkkÚk ËuLku fu r÷Þu fkuE {kiswË Lknª nkuøkk, fkuE ¾zk Lknª nkuøkk. Þu
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
¼÷k nf ÃkhMíkkUfk þiðk ni? n{U ÷økíkk ni fu nf rsnkË fe çkwrLkÞkË ni, òu nf ÃkhMík Lknª ðku
© સ્પટ {w
: નકળ
બંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
òrnËપ્રિત
¼e Lknª.
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

yËTબંિધ{ çkhËk~ík,
© સ્પટ : નકળ પ્રિત
© સ્પટ : LkkhðkËkhe
નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

n{ n{khe røkhkðx fe ðswnkíkfk òÞÍk ÷u hnu nit ykih EMk rMk÷rMk÷u {U n{ Ëu¾ hnu Úku
fu hM{u EM÷k{ ykih Ynu EM÷k{, Þk n{khu fki÷ ð Vu÷ {U íkVkðík ð Vfo rfíkLkk ni. EMfe yuf
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
ykih r{Mkk÷ ni, intolerance, arrogance Þk LkkhðkËkhe, yË{T çkhËk~ík ykih ½{tz. “hççkw÷
© SPRAT
: DO NOT COPY
DO NOT COPY -WB{íke
© SPRAT
COPYfhíku
- © nI
SPRAT
NOT COPY
yk÷y{eLk”
fu çktË-u,©“huSPRAT
n{íkw÷: e÷yk÷{eLk”fu
WXíku: DO
çkiXNOT
íku Í÷e÷
WLkfku: DO
rsLnU
© સ્પટ n{
: નકળ
પ્રિત
બંિધ© સ્પ
ટ : નકળ
બંિધસ્પ.ટ EMfe
: નકળ
પ્રિત
બંિધસ્પટ : ni
નકળ
પ્રિતબંિ
yÃkLkk
Lknª
Mk{Ííku
, rsLkMku
n{ પ્રિત
R¥kuVkf
Lknª©fhíku
MkçkMku
røkhe
nwE©r{Mkk÷
n{khk
yÃkLku
MíkkU fku- ©çkzuSPRAT
ÞfeLkMku
fkrVh
õÞk, :¾kMk
õÞk,COPY
n{ yçk
÷kVw:hDO
koÞ fku
© SPRAT
: DOrnLËw
NOTËkuCOPY
: DO
NOT{kLkLkk.
COPY -yk{
© SPRAT
DO NOT
- © Egu
SPRAT
NOT COPY
Mkw
L
kLku
fk
Mkçkú
n
e
¾ku
çki
X
u
nI
.
n{khu
Ëhr{ÞkLk
yu
f
íkhV
{w
f
B{÷
røkhkðx
ni
,
íkku
Ëw
M
khe
íkhV
RíLke
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
LkkhðkËkhe fu n{ rLkhu çkËy¾÷kf ÷økíku nI. íkykMMkwçk (rVfkoðkheÞík) ¾wË WMfe yuf r{Mkk÷ ni.
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
çkzk yVMkkuMk nkuíkk ni sçk yåAu {wÂM÷{ {wMkÒkVeLk fe rfíkkçkkU{U ¼e n{ Ëu¾íku nI fu
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
snkt rfMke {wMk÷{kLkfk rÍ¢ nkuíkk ni íkku fnk òíkk ni, “Vh{kíku nI”, ykih rfMke økih {wÂM÷{fk
© SPRAT
- ©òíkk
SPRAT
DOnNOT
- © SPRAT
COPYr{òÍefe
- © SPRAT
r͢: DO
nkuíNOT
kk ni COPY
íkku fnk
ni : “fu
íkk niCOPY
”. humility
ÞkLke: DO
{wLNOT
kfrMkY÷
f{e: DO
ykiNOT
h COPY
© સ્પટ rsnk÷ík
: નકળ પ્રિત
© સ્પ
© સ્પટ : નકળ
પ્રિત
© સ્પfuટ õÞk
: નકળ
પ્રિતબંિ
Lknª બંિધíkku Þu yki
h ટõÞk: નકળ
ni? {kiપ્રિત
÷ðe બંિધykih MkkÞÂLxMx
{U ykÃk
ne બંિધçkík÷kEÞu
çkLkLkk
ykMkkLk
ni? ÷uCOPY
rfLk rfíkLku
ÞfeLk Mku
n{NOT
ËwMkhuCOPY
ðk÷u -fku©ÃkuSPRAT
n÷u ðk÷u
fu ykøku
s÷e÷- fhíku
huníku :nIDO
, õÞkU
© SPRAT
: DO NOT
- © SPRAT
: DO
: DO
NOTu COPY
© SPRAT
NOT COPY
fu
n{khe
Mk{Í
{U
WMfe
ynu
{
eÞík
Wíkhíke
ne
Lknª.
Aku
x
u
Mku
Aku
x
u
Ëw
h
ðu
þ
,
Mkw
V
e
yki
h
{ki
÷
ðe
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
{hnw
{ NOT
nkufu “hu
n{w-í÷÷kn
y÷i:nDO
” NOT
fu yn÷
çkLk- ©òíku
nI, WLfu
MkkÚk- hu©nSPRAT
. fk EMíku
{k÷
© SPRAT
: DO
COPY
© SPRAT
COPY
SPRAT
: DO Lkk{
NOT fuCOPY
: DO
NOT COPY
ykËkçku íkunhehu EM÷k{e ni. {økh ¾wËkLku rsMku n{ íkf “Lkqh” ÃknkU[kLku fu ÷eÞu [wLkk WMk Úkku{Mk
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
ykÕðk fku yurzMkLk hun. r÷¾ fh Ëur¾Þu, fÞk{ík çkÃkk nku òÞuøke!
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
rÃkA÷u MkVknkík Ãkh fnª n{ Lku Lkkuçk÷ ELkk{kík fu çkÞkLk {U Þu sw{÷k r÷¾k Úkk:
© સ્પટ “Ëw
: નકળ
પ્રિત
© સ્પ
ટ : નકળ
પ્રિતબંિધ© સ્પટ ¾kr÷f,
: નકળ પ્રિત
બંિધ© સ્પટ : નકળ
પ્રિતબંિ
rLkÞk fu MkçkબંિધMku ÷kÞfu
íkkÍe{
MkkÞÂLxMx,
rh÷urxrðxefu
ykÕçkxo
ykELMkxkELk,
ykr¾h
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

Lkðwt NOT
«¼kík COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - røkhkðx
fu yMkçkkçk
- 77COPY
© SPRAT : DO
© SPRAT
: DO NOT
© સ્પટ : નકળ
બંિધસ્પટ{U: Mku
નકળ
પ્રિત
© સ્પ
નકળ પ્રિત
બંિધટ :õÞkU
નકળ
પ્રિત
ÞnwËપ્રિત
e ne íkku
Úku”!©ykÃk
çkykÍ
fkuબંિધy÷VkÍ
feટÞu: íkhíkeçk
ySçk
÷øke©Úkeસ્પLk?
fu ykÃk
fkuબંિ

Þu swNOT
{÷k COPY
Þwt ÃkZLku- ©feSPRAT
ykËík :nkuDOøkE
ni :COPY
‘ËwrLkÞk
Mkçk Mku: DO
÷kÞfu
íkkÍe{
rxðexefk
© SPRAT : DO
NOT
- ©fkSPRAT
NOT
COPYMkkÞÂLxMx,
- © SPRATrh÷u
: DO
NOT COPY
¾kr÷f,
yk֍kxo
ykr¾hબંિધÞnwË©
eneસ્પíkkuટ Úkk!’.
‘÷kÞfu
íkkÍe{’
¼e yiપ્રિત
íkuhkÍબંિ
© સ્પટ : નકળ
પ્રિત
બંિધ- ©ykELMkxkE™
સ્પટ : નકળ પ્રિત
: નકળçkÕfu
પ્રિત
બંિધ© સ્પટÃkh
: નકળ

{w{rfLk Úkk! ykih yøkh ðku rfMke íkhn ÷kÞfu íkkÍe{ Úku ¼e íkku ÞnwËe õÞkU fh nkuuíku!
EMk sYhík Mku ßÞkËk RLkVuhkrËÞíkLku n{khe Eßíku{kE ®sËøke fku çkzk {wíkkÂMMkh rfÞk ni,
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
n{khu EËkhkU fku Mkg LkwfMkkLk ÃknkU[kÞk ni. Mk{kS ykih Eßíku{kE {k{÷kík {U skíkeÞkíke ykih
© SPRAT : DO
NOT COPY
SPRAT : DOþwNOT
- © SPRAT
DO fku
NOT
COPYøkw-^©
: DO NOT COPY
þÂÏMkÞkíke
n{÷u- ,©yLkkrLkÞíkfk
{w÷,COPY
ELk MkçkLku
n{khe :rV¢
n{khe
íkku SPRAT
þwLkeË discourse
© સ્પટ : નકળ
પ્રિતfh
બંિધ: નકળçkLkk
પ્રિત
બંિધ© સ્પEMkLku
ટ : નકળ
પ્રિત
બંિધ© સ્પfkuટ {w
: íનકળ
fku {M¾
hϾk© niસ્પ, ટzhkðLke
rËÞk
ni. çkÕfu
íkku çkze
çkze
íkunhefkU
kkÂMMkhપ્રિત
rfÞkબંિ
© SPRAT : DO
NOT
COPY Lknª
- © SPRAT
DO NOT
- © SPRAT
NOT
COPY
- © SPRAT
ni. yki
h sYhe
fu yiMkk: fhLku
ðk÷uCOPY
÷kuøk òrn÷
ne nkU: DO
. f¼e
f¼e
LkÍrhÞkíke
Egu:÷DO
kVkíkNOT
EMkCOPY

íkf
ykøku
çkZ
økyu
fu
Ãkw
h
e
Ãkw
h
e
fki
{
fe
rMkBík
ne
çkË÷
økE.
{Mk÷Lk
{ki
÷
kLkk
rþçk÷e
Lkki
{
kLke
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતfuબંિ
MkhMkiNOT
ÞËMkuCOPY
Egu-֩
kVkík
LkËðíkw
÷ NOT
W÷u{COPY
kfe yt-ø©
kúuSSPRAT
ykih :sËeËeÞíkfe
{w¾-k÷u©VSPRAT
ík {I Í÷fLku
÷øku.COPY
© SPRAT : DO
SPRAT
: DO
DO NOT COPY
: DO NOT
y÷eøkZ ðk÷u Ãkx÷wLk ðk÷u fun÷kÞ òLku ÷øku. Þu íkku yåAk nwyk fu {ki÷kLkk nk÷e siMku ÷kuøkkU Lku
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
MkhMkiÞË fe çkze rn{kÞík fe ykih MkhMkiÞËLku yVMkwhËk rË÷ nkufh yÃkLku r{þLk fku çktË Lknª fh
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
zk÷k. ðhLkk òLku ¼khík {U rfíkLku ykih {wMk÷{kLk yVMkh f{ r˾kE Ëuíku. þkÞË EMke r÷Þu WLkfu
© સ્પટ : નકળ
ટ ’:h:)
નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
nf પ્રિત
{U fnkબંિધøkÞk ni©fuસ્પ
. (þu
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT
COPY
- ©, SPRAT
NOT Mkw
COPY
MkË{u
WXkyu
hts Mknu:,DO
økkr÷Þkt
Lkª - © SPRAT : DO NOT COPY
rfLk બLkંિધAkuzk©fkiસ્પ
{ ટfu :¾krË{Lku
yÃkLkk
fk{ © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ ÷u
પ્રિત
નકળ પ્રિત
બંિધ© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

fw£ fu Víkðu íkku WLnkULku ¼e çknkuík Mku MkwLku, çkÕfu rMkík{ ÍheVe Ëu¾eÞu fu ¾wË {ki÷kLkk
rþç÷e fu r¾÷kV Víkðk rËÞk økÞk rËÕ÷e fu W÷u{ky fu ÍheÞu, íkçk õÞk ysçk fu ykÃkfku ¼e fw£ fu
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
Víkðu r{÷U. sðkçk {U ykÃk rMkVo Þu MkwLkk ËU fu. (þu’h:)
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિત
બંિધ© સ્પ
yhÍkt
Lk fhku
fw£ટ fu: નકળ
VíkðkU પ્રિત
fku fu {IબંિધLku © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT
COPYnfefík
- © SPRAT
EhVkLku
fku ¾wË:kDO
{kLkNOT
r÷ÞkCOPY
ni. - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

íkykMMkwçk

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

¾wË fku yåAk ykih ykihkU fku çkwhk {kLkLku fe ykËík EMk nË íkf çkZ økE ni fu yçk n{U
økkuÞk sÒkík fe økuhtxe ne r{÷ økE ni. ÷íkeV ykih {kunLk fe EMk fnkLke Mku ykÃkfku EMk nfefík fk
© SPRAT : DO
- ©÷SPRAT
DO
COPY
© SPRAT
NOT
ÃkíkkNOT
[÷uøCOPY
kk. yçËw
֒keV : yu
f NOT
{wfk{eCOPY
ËkËk- ©
ykiSPRAT
h ¼kE: DO
nwyNOT
k fhíkk
Úkk.- þhkçk
çku[:k DO
fhíkk
Úkk.COPY
© સ્પટ : નકળ
બંિધ- ©
ટ : નકળ
બંિધ: નકળ
નકળ
પ્રિત
÷kuøપ્રિત
kkU fku yøkðk
fhસ્પr÷Þk
fhíkk પ્રિત
Úkk. çkÕfu
fwA©¾wસ્પLkટ¼e
WMfu પ્રિત
nkÚkkU બnwંિધyu Úku©ykiસ્પhટËw:Mkhe
íkhV
fwAબંિ
yhMku
fç÷
yuf- þÏMk
økwshk
Úkk,NOT
rsMfk
Lkk{- ©
ÚkkSPRAT
{kunLk,: rsMLku
y{Lkku
ke SPRAT
fu r÷Þu : fk{
rfÞk.COPY
© SPRAT : DO
NOT
COPY
© SPRAT
: DO
COPY
DO NOT
COPYþkt- í©
DO NOT
çkÕfu
{w
M
k÷{kLkkU
fu
r÷Þu
çkze
r¾Ë{kík
yt
ò
{
˪.
n{Lku
yu
f
Lknª
íkeLk
{ÂMsËkU
fu
E{k{kU
Mku
çkkíkબંિ
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિત
fe, NOT
ÃkwAk COPY
fu yøkh
ni Ëku ÷ku
økkU NOT
fk rfhËkh,
{U ELk
ytò{- ©õÞk
nkuøkk?
íkku NOT
rçk÷kCOPY
© SPRAT : DO
- ©ÞuSPRAT
: DO
COPY -íkku
©ykr¾hík
SPRAT : DO
NOTfkCOPY
SPRAT
: DO
íkfÕ÷wV WLnkULku fnk fu, ¼E çknuhnk÷ ÷íkeV {kur{Lk nu. rVh n{Lku ÃkwAk fu yøkh {kunLk fk Lkk{
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
{kunLk ËkMk fh{[tË økktÄe nkuíkku? fnk fu çknuhnk÷ ðku {kur{Lk íkku Lk Úku! økkuÞk ÷íkeV fe sÒkík fe
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
s{kLkík ni, ykih {kunLk ËkMk fh{[tË økktÄe fu r÷Þu sÒkík{U fkuE søkn Lknª!
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

78: -røkhkðx
yMkçkkçk- © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT
Lkðwt: «¼kík
© SPRAT
DO NOTfu COPY
DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિત
બંિધપ્રિત
બંિધટ : નકળ
© સ્પ
ટ : નકળ
n{khu
yuf ©Ëkuસ્પ
Míkટ nI: ,નકળ
rË÷eÃk
¼kE,
çkzu©nkuસ્પ
xer÷Þh
nI, પ્રિત
yåAuબંિધ{Ínçke
rnLËw
nI, ykiપ્રિત
h બંિ

{wM:k÷{kLk
çkLkLku
fk -WLfk
fkuE EhkËk
LknªCOPY
ni. íkkn{
ðku çkhMkkU
{kuËCOPY
e fu EMke
økwshkík: {U
© SPRAT
DO NOT
COPY
© SPRAT
: DO NOT
- © SPRAT
: DOMkuNOT
- © SPRAT
DOnh
NOT COPY
Mk¥kkEMkðkt
hkuͩ
k h¾íku
, yÃkLkuપ્રિત
{wMk÷{kLk
ËkuMસ્પ
íkkuટt fu: MkkÚk
k EVíkkh
fhટ :fuનકળ
“Lk{kÍ
© સ્પટ Mkk÷
: નકળ
પ્રિતબંિધસ્પટ :nIનકળ
બંિધ- ©
નકળçkkfkyu
પ્રિતË
બંિધ© સ્પ
પ્રિતબંિ

ÃkZíku” nI. rfMke Mkðkçkfe ¾kríkh Lknª, çkÕfu EMkr÷Þu fu WLnU yÃkLku ËkuMíkkUfu MkkÚk yÃkLkkEÞík fk
yunMkkMk nkuíkk ni. ËkuMík ¾wþ nkuíku nI. ykih çkfki÷ WLfu, yÃkLku rsM{ fe MkVkE nkuíke ni. yiMku
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
nÍkhkU rnLËw EMke ¼khík {U Þwt ne {wÂM÷{ ËkuMíke ykih EM÷k{ ËkuMíke fk Mkwçkqík Ëuíku huníku nI. {økh
© SPRAT
: DO“{ki
NOT
COPY t”
- fu
© {w
SPRAT
- ©y@
SPRAT
NOTðk÷k
COPYLknª!
- © SPRAT
: DO NOT COPY
n{khu
÷kLkkyku
íkkrçkf: DO
EMkNOT
Lkufe COPY
fk fkuE
WLnU: DO
r{÷Lku
“n÷ sÍkR÷
© સ્પટ EnMkkLkku
: નકળ પ્રિત
બંિધ© સ્પટfk: {Vnw
નકળ{પ્રિત
સ્પટ : નકળ
EÕ÷÷yu
nMkkLk”
þkÞËબંિધELnkUL©ku Mk{Íkne
Lknª.પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
© SPRAT : DO NOT
© SPRAT
NOT
: DOhkNOT
COPY
© SPRAT
: DO NOT COPY
fkþCOPY
fu n{U- ¼e
{Ínçke: DO
EÕ{
nkuíCOPY
kk. n{- ©
EMkSPRAT
Ãkh íkçkMku
fiMku fhU
? ÷u-rfLk
Mkwh:y֍kfh:
62
ðª
Þu
ykÞík
n{khe
Mk{Í
{U
ykíke
ni
fu
“EMkkE
yki
h
Þnw
Ë
e
Mk{u
í
k
òu
¾w
Ë
k
yki
h Þkiપ્રિત
{u બંિ
fe
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ
yk¾u
híkNOT
Ãku E{kLk
nI yki:hDOyåAu
, Lku
f fk{
nI WLnU
rMk÷k -r{÷u
økk yki:hDO
WLnU
© SPRAT
: DO
COPY h¾íku
- © SPRAT
NOT
COPY
- ©fhíku
SPRAT
: DO WMfk
NOT COPY
© SPRAT
NOT COPY
zhLkufe fkuE sYhík Lknª”. þkÞË økktÄe fk E{kLk¼e yiMkk ne fwA Úkk?
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિત
બંિધík~¬w
h © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT
COPY
- © SPRAT
: DO NOT
SPRAT
: DO
NOT{tCOPY
- © SPRAT.ík~þfw
: DO NOT
n{khu
LksËef
Ynu EM÷k{
fk yuCOPY
f ykih- ©
yLMkh
ni yu
nMkkLk
Ëe Þk gratitude
h COPY

LkVrMkÞkík
yufટ :yn{
Í niબ.ંિધ“þwr¢Þk”
çkzkપ્રિત
ÃkwhyMkú
÷^Í
ni.ટ ¾w: Ëનકળ
fwyપ્રિત
koLk બંિ
© સ્પટ ELMkkLke
: નકળ પ્રિત
બંિધ- fk
© સ્પ
નકળ sw
પ્રિત
© સ્પટyu: fનકળ
બંિધ© સ્પ

yÃkLke
swËCOPY
k íkhíkeçk{U
þwY nku:íkkDOni NOT
“y÷nBË”
Mku SPRAT
rþfkÞík: DO
Mku Lknª.
{wM:k÷{kLk
© SPRAT
: DO{ki
NOT
- © SPRAT
COPY - ©
NOT{økh
COPYyu- f©yk{
SPRAT
DO NOT COPY
fe ®sËøke yçk íkþ¬whMku ¼he Lknª ni, çkÕfu EMk{u rþfkÞíkU ¼he nI. n{ yfMkh ¼w÷ òíku nI WLk
yunMkkLkkU fku, WLk yåAu fk{kU fku òu n{khu r÷Þu ÷kuøk fhíku nI. õÞk n{Lku þwr¢Þk fnk WLk çkwÍwøko
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
nÂMíkÞkU fku, rsLnkULku økwshkíkfu VMkkË ÍËk {wMk÷{kLkkU fu nf {U ykðkÍ çkw÷tË fe, çkze risks
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
WXk#t. ¾íkhkík MknU?
© SPRAT : •
DO
NOT COPY
- © SPRAT Iyer,
: DO NOT
COPYAnand,
- © SPRAT
: DO NOT
COPY
Justices
Shrikrishna
Savant,
Verma
siMku sòu
t fku-?© SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ
પ્રિતબંિધ© સ્પટ : નકળLyngdoh
પ્રિતબંિધસ્પટ : નકળ
• Election
Commissioner
siMku©yVMkhkLk
fku?પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
© SPRAT : •
DO
NOT Mku
COPY
- © {w
SPRAT
: DO NOT
COPY
DO NOT COPY
ríkMíkk
ík÷ðkz,
fw÷ rMkLnk,
røkheþ
Ãkxu-÷©, [wSPRAT
Lke ðiã: DO
siMNOT
ku rLkzhCOPY
ykih- ©
ÃkwhSPRAT
¾w÷qMk :social
© સ્પટ : નકળactivists
પ્રિતબંિધ: નકળ
પ્રિત
© સ્પટrË÷kLku
: નકળfeપ્રિત
© સ્પ
ટ Lkík
: નકળ
પ્રિતબંિ
fku òu©økwસ્પsટhkík
fu {Í÷w
{eLkબંિધfku ELMkkV
¾kríkhબંિધyLkÚkf
{un
fh hnu
? COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© SPRAT : DOnINOT
• ði&પ્રિત
™ð yk©{
fu સ્પ
©eટ fw: {નકળ
kh Ãkkuપ્રિત
Ækh fku
rsLnkU
ku y{u
rhfk Mkuપ્રિત
Sadbhavna
© સ્પટ : નકળ
બંિધ- ©
બંિધ© Lસ્પ
ટ : નકળ
બંિધ- © સ્પDelegation
ટ : નકળ પ્રિતબંિ
¼khík
÷kfh
yu
n
íku
ò
S
ykðkÍ
çk÷t
Ë
fe?
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
• PUCL,
PUDR
Citizen’s
Initiative,
siMke íkt©Íસ્પ
e{kUટ fku
? પ્રિતબંિ
© સ્પટ : નકળ
પ્રિતબંિધ© Þk
સ્પટ
: નકળ પ્રિત
બંિધ- Aman
© સ્પટ :Ekta
નકળManch
પ્રિતબંિધ: નકળ
rðsÞ
LzwÕfh,
ËeÃk LkiÞ: h,
÷ rçkËðkE,
fw÷ Ëwçku:,DO
yYtNOT
Äíke COPY
hkuÞ si-M©
ku {wSPRAT
MkÒkVeLk: DO
fku?NOT COPY
© SPRAT : •
DO
NOTíkuCOPY
- ©fwÕSPRAT
DO«Vw
NOT
COPY - ©{wSPRAT
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

Lkðwt NOT
«¼kík COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - røkhkðx
fu yMkçkkçk
- 79COPY
© SPRAT : DO
© SPRAT
: DO NOT
© સ્પટ : નકળ પ્રિત
બંિધ© સ્પટ : {nu
નકળ
પ્રિત
© સ્પyt
ટò: u÷
નકળ
© સ્પટ : નકળ
• {ÂÕ÷fk
Mkkhk¼kE,
þ ¼è,
LktબËંિધeíkk ËkMk,
e E÷kપ્રિત
{uLkLkબંિધsiMku celebrities
fku?પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO •
NOT
COPY
- © SPRAT
DO NOT
COPY
- © SPRAT
: DO
©MSPRAT
: DO NOT COPY
Mðk{e
yÂøLkðu
þ, Mkku{: LkkÚk
[uxhS,
rËøkrðsÞ
®Mkn,
{ÄwNOT
MkwËLkCOPY
r{†e- si
ku rMkÞkMke
© સ્પટ : નકળ પ્રિત
hunLkwબંિધ{kykut©fkuસ્પ
? ટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO •
NOT
COPY
©MSPRAT
: DO si
NOT
COPYË¥k,
- © SPRAT
DO NOT
©óSPRAT
r{zeÞk
fe- yi
ke þÂÏMkÞíkU
Mku çkh¾k
hksËeÃk: MkhËu
MkkE,COPY
þu¾h- økw
k fku? : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિત
ટ : નકળ
ંિધ- si
©Mસ્પ
પ્રિત
• ËeÃkfબંિધÃkkhu¾©, સ્પ
LkkhkÞLk
{wíkeo,પ્રિત
yLkw બykøkk
ku fkuટh:Ãkkuનકળ
hux r÷zMko
fkuબંિધ? © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

Þk COPY
rVh WLk
÷k¾kU
òLk,COPY
økw{Lkk{
rnLËwy:kutDO
ykiNOT
h {wÂM÷{
ykih: DO
çkunNOT
Lkkut fkuCOPY
© SPRAT : DO •
NOT
- ©Ëeøkh
SPRAT
: DOyt
NOT
- © SPRAT
COPY ¼kEÞkU
- © SPRAT
rsLnkU
Lku {wM©÷{kLkkU
, çkÕfuપ્રિત
nf fuબંિધr÷Þu ykðkÍ
{ku÷ r÷Þu
? ટ : નકળ પ્રિતબંિ
© સ્પટ : નકળ પ્રિત
બંિધસ્પટ : fuનકળ
© સ્પટ WXkE,
: નકળ¾íkhkík
પ્રિતબંિધ© સ્પ

M«uxCOPY
fu ËhsLkkU
rnLËw :yki
h NOT
{wMk÷{kLk
LkkLk Lku :[kh
fe çku-÷©
kuMkSPRAT
ykih fze
þ¬íkCOPY
© SPRAT : DO NOT
- © SPRAT
DO
COPYfkhfw
- © SPRAT
DO çkhMkkU
NOT COPY
: DO{wNOT
Mku ykizk {wMfkLk Lkk{ fk yuf WBËk yuzðuL[h Ãkkfo yun{ËkçkkË fu swnkÃkwhk E÷kfu{U íkk{eh rfÞk.
ðnkt íkeLk {e÷ Ëwh íkf fkuE {unVwÍ íkVhene søkn Lk Úke. nh nVíku nÍkhkU {wMk÷{kLk WMfk
© SPRAT : DO
NOT
© SPRAT
COPY
- ©íkf
SPRAT
SPRAT
NOT
rçk÷fw
÷ COPY
{w^ík -VkÞËk
WXkíku: DO
u nI.NOT
÷urfLk
yks
rfMke: DO
{wfNOT
k{e COPY
{wÂM÷{- ©íktS
{Lku :LkDOrøkhku
nLkuCOPY
© સ્પટ : નકળ
પ્રિતબંિધસ્પટrfÞk.
: નકળ
© સ્પ
: નકળ
બંિધ- {þ¬ík
© સ્પટ :fhíku
નકળËu¾
પ્રિત
hMk{Lk¼e
þwr¢Þk©Lknª
Þu íkkuપ્રિત
Ëwh,બંિધn{U rËLk
fe ટíkÃkíke
½wÃk પ્રિત
{U rsM{kLke
íku Úku,બંિ
© SPRAT : DO
NOTLkðsðkLk
COPY - ©ÃkkMk
SPRAT
: DO
SPRAT
: DOrfMke
NOTLkuCOPY
{wÂM÷{
{U r¢fu
x ¾uNOT
֒ku COPY
nkuíku, ÷u- ©
rfLkSPRAT
n{khe: DO
{ËËNOT
f¼eCOPY
Lk fe.- ©
[kÞ
íkf f¼e
Lk
rÃk÷kE.
WÕxu
sçk
{w
f
k{e
{w
Â
M÷{
fkheøkhkU
Mku
fw
A
fk{
r÷Þk
íkku
¼kð
EMk
r÷Þu
ßÞkËk
r÷Þu
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતfuબંિ
ðnktNOT
rnLËwCOPY
fkheøkh
ykíku
Lknª!
© SPRAT : DO
- ©ykMkkLke
SPRAT :MkuDO
NOT
COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
n{U
ÞfeLk
ni
fu
yøkh
n{
rMkVo
sÍçkkyu íkþ¬wh fk Mkne EMíku{k÷ fhU íkku n{khu fE
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
{MkkE÷ rLkMçkíkLk ykMkkLke Mku Mkw÷Í Mkfíku nI. n{khe Mk{kS ®sËøke {U ¾kMke r{XkMk çkZ Mkfíke
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
ni. zu÷ fkhLkuøke Lku fw¥ku fe Ëw{ rn÷kLku ðk÷u çkhíkkð fk rs¢ fhíku nwyu fnk Úkk fu çkMk EíLke Mke yËk
© સ્પટ : નકળ
પ્રિત
બંિધસ્પzટu, çki
: નકળ
ંિધ- © સ્પ
ટ : ßÞkËk
નકળ પ્રિત
ંિધ- © nI
સ્પ
fu çkË÷
EMku
(økÄu©, ½ku
÷ ðøkiપ્રિત
hnfe બçkrLkMçkík)
fnª
VkÞËu બ{ÞMMkh
! ટ : નકળ પ્રિતબંિ
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબMkkËøke
ંિધ- © yki
સ્પટh: {Mkkðkík
નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

yuf ykih ðMkV òu f¼e n{khe þkLk ð ðfkh fk Mkçkçk Úkk, ykih rsMfe økih{kiswËøke
yçk rV¢ fk Mkçkçk ni ðku ni MkkËøke. yçk Lknª hne n{khu Ëhr{ÞkLk ðku MkkËøke òu nshík yçkwçk¢
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
ykih nÍhík W{h fe ®sËøke Mku n{U Ëu¾Lku fku r{÷íke ni, fu ¾÷eVkyu ðõík yuf {k{w÷e Mku ¾u{ut {I
© SPRAT : DO
NOT
SPRATW{h
: DOçkiNOT
COPY
© þu
SPRAT
: DOfhkh
NOTËuCOPY
- © SPRAT
DOfuNOT
{wfe{
Úku.COPY
Þk siM- ku©nÍhíku
íkw÷ {w
fÆMk- fku
nhu y{kt
Lku fu r÷Þu
yuf økw÷: k{
MkkÚkCOPY
© સ્પટ : નકળ
ટ : નકળ
© સ્પટf¼e
: નકળ
પ્રિત
બંિધykihપ્રિત
rMkVoબંિધyuf ôx© fuસ્પMkkÚk
hðkt Úkuપ્રિત
ykihબંિધçkkhe çkkhe
ðku yki
h f¼e
økw÷©k{સ્પôxટ :Ãkhનકળ
çkiXkપ્રિત
fhíku.બંિ
MkkËøke
søkn- yçk
r˾kðu: DO
ykiNOT
h ÍwxCOPY
e þkLkku- þki
íkLku ÷u :hϾe
ni. n{¼e
ykuAu yki
h rLk[÷u
© SPRAT : DO
NOTfeCOPY
© SPRAT
© fSPRAT
DO NOT
COPY -yçk
© SPRAT
: DO
NOT COPY
sÍçkkík
fk
rþfkh
nku
økyu
nI
.
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
økwshkík fu VMkkËkík fu VkihLk çkkË n{ Lku fwA {wÂM÷{ þkËeÞkU fk rÍ¢ MkwLkk rsLk fk
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
íkfÕ÷wV, rsLk Ãkh rfÞk økÞk ¾[ko yuf íkhV ykih ËwMkhe íkhV n{ Ëu¾ hnu Úku fu ÷kuøkkU fu Þnkt,
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
{wMk÷{kLk VMkkËÍËøkkLk fu Þnkt, ®sËøke fku çk[kLku fe Ëðkykut íkf fu r÷Þu ÃkiMku Lknª Úku. EMke íkhn
© SPRAT : DO
COPY
- © SPRAT
©xSPRAT

SPRAT
: DO t NOT
yçkNOT
n{khu
yfMkh
{Ínçke: DO
hunNOT
Lkw{k,COPY
Akuxu -Aku
u hunLkw{:k,DOçkzuNOT
çkzuCOPY
r÷çkkËu
, çkze
yçkkyu
ÃkunLkuCOPY
© સ્પટ : નકળ
પ્રિત
બંિધસ્પçkze
ટ : નકળ
બંિધસ્પટ : નકળ
© સ્પટÃkeX
: નકળ
પ્રિત,બંિ
yÃkLku
{kLkLku
ðk÷kU© Mku
¼kheપ્રિત
íkunhe{
ykih©Eßsík
fhðkíkuપ્રિત
nI fu બંિધÍwffu ykð,
Lk r˾kyku
© SPRAT : DO
COPYLk- ©
COPYþkLkku
- © SPRAT
- ©økuSPRAT
DO
WLkfuNOT
çkhkçkh
çkiXSPRAT
ku. yçk: DO
WLfeNOT
Íknehe
þkifík, :LkDOfu NOT
WLfe COPY
çkkíkeLke
nhkE :yki
h NOT
EÕ{,COPY
WLfeપ્રિત
Ãkun[kLk
çkLkfu
hunટ økE
ni. Aku
xe MkuબંિધAkuxe©{ÂMsË
E{k{
Mkknçk
fku ©yçk
{kEf
Ëhfkh
ni.બંિ
© સ્પટ : નકળ
બંિધ© સ્પ
: નકળ
પ્રિત
સ્પટ : {U
નકળ
પ્રિત
બંિધસ્પટ
: નકળ
પ્રિત
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

80: -røkhkðx
yMkçkkçk
Lkðwt: «¼kík
© SPRAT
DO NOTfu COPY
- © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT
DO NOT COPY
© સ્પટ status
: નકળ પ્રિત
બંિધ© સ્પøkÞk
ટ : ni
નકળ
પ્રિતબંિધ© સ્પટ fk
: નકળ
પ્રિતMkw
બંિધ© સ્પòíkk
ટ : નકળ
પ્રિતબંિ
symbol
òu çkLk
Þu! {Mkkðkík
òu EM÷k{
yuf yn{
íkqLk røkLkk
Úkk, yçk

røkh: DO
økÞkNOT
ni, WMfe
Þu fnk: DO
òíkkNOT
Úkk f¼e:
© SPRAT
COPYþkLk
- © {U
SPRAT
COPY(þu
- ©’h:)
SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
yuf પ્રિત
ne MkVબંિધ{U ¾zu©nkuસ્પøkyu
{un{wËપ્રિત
ku yÞkÍ
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ
ટ : નકળ
બંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

Lk fkuE çktËk hnk ykih Lk fkuE çktËk LkðkÍ
yçk n{ {U ¼e ô[Lke[ ÃkiËk nku økE ni. çkÕfu n{ yÃkLku Ër÷ík ¼kEÞkU fku f¼e f¼e
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
‘rLk[e òík ðk÷k’ siMke EMíku÷kn Mku {LkMkwçk ¼e fhLku ÷øku nI. ¾kMk íkkih Ãkh sçkfu ¾wË n{U fwA
© SPRAT
: DO NOT
DO NOT
COPY u -ys{
© SPRAT
COPYyçk
- ©fnkt
SPRAT
çkËík{eÍ
÷kuøCOPY
k EMke- ©
Mku SPRAT
{LkMkwçk: fhíku
nI. yhçkku
Mku þw:YDOnwENOT
íkVhef
fnkt: DO
ÃknkUNOT
[ COPY
© સ્પટ økE
: નકળ
બંિધ- ©
: નકળ
પ્રિત
©kn
સ્પ¼e
ટ : øki
નકળ
પ્રિતબંિધ© સ્પ
ટ : નકળ
પ્રિતબંિ
OBC’
feબંિધEMíku÷
h EM÷k{e
÷økuøke.
{ykþe
íkVhef
ni! પ્રિત
økkih rfSÞu
íkku સ્પ
‘{wટÂM÷{
© SPRAT
: DO NOT disparities
COPY - © SPRAT
NOT
COPY
- © SPRAT
NOT
: DOíkkiNOT
economic
íkku Ëu¾: DO
e Lknª
òíkª.
Lk rMkVo
ykÃkfu :{wDO
nÕ÷u
{U COPY
çkÕfu çki- L©kw÷SPRAT
yfðk{e
h COPY
Ãkh,
{w
Â
M÷{
{w
{
kr÷f
{U
EMk
fÿ
yË{
{Mkkðkík
n
i
f
u
n{
Mkku
[
¼e
Lknª
Mkfíku
fu
Þu
yu
f
WB{ík
nI
. બંિ
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિત
n{: DO
OIC
{kr÷f- ©fu SPRAT
fwA ykËkËku
þw{kh
Table
7- Muntakhab
OIC
© SPRAT
NOT{wCOPY
: DO NOT
COPY
- © SPRAT
: DO NOT COPY
- ©Mumalik
SPRAT : DOKa
NOT COPY
Taquabul {U Ãkuþ fh hnu nI Þne r˾kLku fu r÷Þu.
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

{wtík¾çk yku.ykE.Mke. {w{k÷ef fk íkfkçkw÷

fw÷ ¾[o zku÷h rV
Mkk÷

Mkuníku ykB{k Ãkh
S.ze.Ãke. VeMkË

íkÕçkk rV WMíkkË

ykçkkËe (r{÷eÞLk)

ykçkkËe Ve {whççkk
fe.{e.

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

rVfMk yk{ËLke
zku÷h rVMkk÷

íkk÷e{e þhun
çkk÷uøkkt

çkå[u
(rV {kt)

ykiMkík W{ú fk
ík¾{eLkk

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ
બંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
{wÕપ્રિત
f

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

Mkk÷
2008
2008 COPY
2008
2005 : DO
2005NOT
2005
2005NOT COPY
© SPRAT
: DO NOT COPY2008
- © SPRAT
: DO NOT
- © SPRAT
COPY - ©2005
SPRAT : DO
yVÄkrLkMíkkLk
44
45
29
7
1
273
294
çktø÷kËuþ
66
1,229
160
2
51
47
1
395
288
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
çkúwLkuE
77
74
<1
2
94
10
2
25,497
9,930
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
r{Mkú
70
82
82
3
71
26
2
1,370
1,013
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
ELzkuLkurþÞk
71
126
227
2
91
20
1
1203
911
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
EhkLk
71
44
72
2
82
19
4
2,715
1,600
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
{÷urþÞk
74
82
27
3
91
17
2
5,131
2,920
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
{kuÍkttrçkf
48
28
22
5
43
66
3
304
283
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
67
215
166
4
50
38
823
663
ÃkkrfMíkkLk
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
MkWËe yhuçkeÞk
73
11
25
3
84
11
3
13,480
6,232
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
Mkku{k÷eÞk
50
14
9
6
273
210
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
MkwzkLk
58
17
41
4
29
1
917
691
© SPRAT
:
DO
NOT
COPY
©
SPRAT
:
DO
NOT
COPY
©
SPRAT
:
DO
NOT
COPY
©
SPRAT
:
DO
NOT COPY
íkwfoeo
72
96
74
2
88
5
4961
3,949
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પTable
ટ : નકળ
પ્રિતબંિધ© સ્પટ Ka
: નકળ
પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
7- Muntakhab
OIC Mumalik
Taquabul

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

Lkðwt NOT
«¼kík COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - røkhkðx
fu yMkçkkçk
- 81COPY
© SPRAT : DO
© SPRAT
: DO NOT
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબMkWËe
ંિધ- ©
સ્પટ :yki
નકળ
બંિધ: નકળ standard
પ્રિતબંિધ-of© living
સ્પટ : નકળ
પ્રિત
yhçke
h Mkkuપ્રિત
{kr÷ÞLk
fu ©
{iÞસ્પkhuટ ®sËøke
{U Vfo
Ëu¾બંિ

© SPRAT : DO
NOT
COPY - 14000
© SPRATzku: ÷
DO
NOT
- © SPRAT
: DO
COPY rçk¥khíkeçk.
- © SPRAT :yki
DOh NOT
r÷SÞu
: fheçkLk
h yki
h COPY
rMkVo 273
zku÷h Ve
fMkNOT
Mkk÷kLkk,
{nÍCOPY

180પ્રિત
{e÷બંિધËwh nI ©
Þu Ëku
{kr÷fબંિધykÃkMk©{Uસ્પ
! Þk
fu {kuÍ
kÂBçkf
{U yu©
f WMíkkËfku
66 પ્રિત
ík÷çkkબંિ
© સ્પટ : નકળ
સ્પ{w
ટ Â:M÷{
નકળ{wપ્રિત
ટ :Þuનકળ
પ્રિત
બંિધસ્પટ : નકળ

Mkt¼NOT
k÷Lku COPY
Ãkzíku ni- t ©
íkkuSPRAT
MkWËe :WMíkkË
fku {nÍ
Þk {÷u
{U rMkVo
MkWËeCOPY
© SPRAT : DO
DO NOT
COPY øÞkhn,
- © SPRAT
: DO~Þk
NOT
COPY17.
- ©r{©,
SPRATEhkLk,
: DO NOT
yhçk,
{÷u
rþÞk ©ELzu
ykiપ્રિત
h íkwfબeoંિધ{U yki©MkíkLk
øk 70પ્રિત
Mkk÷બંિધMku ßÞkËk
S: ÷u
íku nIપ્રિત
sçkfuબંિ
© સ્પટ : નકળ
પ્રિત
બંિધસ્પLટkurþÞk
: નકળ
સ્પટ ÷ku
: નકળ
© સ્પટ
નકળ

{kuòNOT
ÂBçkfCOPY
ykih -yV½krLkMíkkLk
50 ¼e
Ãkwh-u Lknª
fh Ãkkíku
. Íkrnh
ni fu WLfe
ykut fku
çkå[u
¼eCOPY
© SPRAT : DO
© SPRAT : DO{UNOT
COPY
© SPRAT
: DO
NOT COPY
- © {kt
SPRAT
: DO
NOT
yk{íkkih Ãkh ßÞkËk sLkLku Ãkzíku nI. çktø÷kËuþ {U fheçkLk rMkVo 50% ÷kuøk ÃkZu r÷¾u nI íkku
ELzkuLkurþÞk ykih {÷urþÞk {U 90% Mku ßÞkËk. yk{ íkkih Mku Ëu¾U fu snkt íkk÷e{ ßÞkËk ni ðnkt
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
¾wþnk÷e ykih Mkuník çkuníkh, W{ú ÷tçke, ykih ykçkkËe f{ ni. Figure 8 - Bacche Fee Maan
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
fu {wíkkçkef.
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

Figure 8 - Bacche Fee Maan
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
- © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

n{ut©ðkuસ્પçkå[kU
fe íkkËkË
òuટ yki
MkíkLkપ્રિત
yuf બ{kt
sLkíke
niટ. yV½krLkMíkkLk,
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધટ : નકળ
પ્રિતr˾kíke
બંિધ- ©niસ્પ
: નકળ
ંિધ© સ્પ
: નકળ પ્રિતબંિ
MkwzkLk, ÃkkrfMíkkLk, MkWËe yhçk ykih ¼khík {uut Vxeor÷xe hux ßÞkËk ni.

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબMk¾kðík
ંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY
- ©(Þk
SPRAT
: DOçkÂÏþþ,
NOT COPY
- ©yu
SPRAT
: DO
NOTMkwCOPY
- © SPRAT
: DO NOT
Mk¾kðík
¾ihkík,
MkËfk)
f ËwMkhk
yn{
íkqLk EM÷k{e
íkk÷e{kík
fk ni.COPY

Ynu પ્રિત
EM÷k{
nwyk©fhíkk
Þu f¼e.
WMkuબંિધ¼e n{
÷økટ ¼øk
¼w÷પ્રિત
k çkiXu બંિધnI. yçk©nh
fu çkË÷u
{U,બંિ
© સ્પટ : નકળ
બંિધસ્પટ Úkk
: નકળ
પ્રિત
© સ્પ
: નકળ
સ્પટ[eÍ
: નકળ
પ્રિત

nh NOT
yåAkE
fu çkË÷u
{U fwA: DO
Lk fwNOT
A íkð¬ku
h¾íku nI: DO
n{.NOT
rMk÷k
{ktø-kíku©nISPRAT
n{. rMkVo
© SPRAT : DO
COPY
- © SPRAT
COPYsYh
- © SPRAT
COPY
: DO Mkðkçk
NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

82: -røkhkðx
yMkçkkçk- © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT
Lkðwt: «¼kík
© SPRAT
DO NOTfu COPY
DO NOT COPY
© સ્પટ Lknª
: નકળ
પ્રિત
© સ્પ
બંિધ© સ્પ
: નકળ
બંિધ- ©
સ્પટ : yçk
નકળn{U
પ્રિતબંિ
çkÕfu
fwMkeoબંિધ, ykunËk
ykiટh :fwનકળ
A Lknªપ્રિત
íkku f{
Mku f{
þwrટ¢Þk
ykih પ્રિત
yLkkLkeÞíkfe
íkMkfeLk.

{ÞMMkh
Lknª COPY
ðku ¾wþ- e©òuSPRAT
rçkLkk rMk÷k
r÷Þu,COPY
ËuLku {U-ykíke
ni. n{
¼w÷
økyuCOPY
nI fu -fnk
økÞk Úkk: fuDOsçk
© SPRAT
: DO NOT
: DO NOT
© SPRAT
: DO
NOT
© SPRAT
NOT COPY
Þ nkÚkપ્રિત
Mku Ëkuબંિધíkku çkktÞ©nkÚk
EÕ{ પ્રિત
Lk nku. બંિધyçk n{
Ëuíટku nw: y
u r˾Lkk
[kníku
nI.©EMk
WMke પ્રિત
fku બંિ
© સ્પટ Ëkt
: નકળ
સ્પટ fku
: નકળ
© સ્પ
નકળ
પ્રિત
બંિધસ્પટr÷Þu
: નકળ

Ëuíku nI òu {ktøkíkk ni. WMk fku ykøku [÷ fh ¾kusíku Lknª òu EíLkk çkkEßsík ni fu ykøku [÷ fh
{ktøkíkk Lknª. [wLkkt[u r¼fkheÞkU fe yuf yåAe ¾kMke ykçkkËe n{khu Ëhr{ÞkLk ÃkiËk nku økE ni.
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
ykih ¾kMku {wMxLzu rfM{ fu r¼fkhe n{khu {wnÕ÷kuu{U ÃkLkÃkíku nI. çkÕfu fwA íkku MkwË Ãkh ÃkiMkk Ëuíku ¼e
© SPRAT
DO NOT n{khe
COPY -fw©ASPRAT
: DO rVíkhk
NOT COPY
© SPRAT
: DO
NOT
- © SPRAT
: DO
NOT COPY
nI.: çkkÍkçíkk
çkunLkU yçk
ykih -Ífkík
fu ‘f÷u
õþLk’
ÃkhCOPY
rLkf֒ke
nI. ËwMkhe
íkhV
© સ્પટ n{¼e
: નકળ yi
પ્રિત
ટ :fkrçk÷eÞík
નકળ પ્રિત
© સ્પfku
ટ Ãki
: નકળ
પ્રિત{k{w
બંિધસ્પટ :nIનકળ
પ્રિતબંિ
Mku nkuબંિધøkyu nI©fuસ્પnh
ykiબંિધh r÷Þkfík
Mku fu Mkk{Lku
÷e ©Mk{Ííku
. òu çkzu
© SPRAT
- © yÃkLku
SPRATyn{
: DO NOT
NOTfh
COPY

SPRAT
: DOWLk
NOT COPY
çkzu: DO
zkuLkuNOT
þLk ËuCOPY
WMku n{
EËkhkUCOPY
fu ô[u- ©ykuSPRAT
nËkU Ãkh: DO
VkEÍ
Ëuíku nI
, Ïðkn
WLk{U
fku
[÷kLku
fe
fíkE
r÷Þkfík
nku
fu
Lk
nku
.
[w
L
kkt
[
u
n{khu
yn{
EËkhkU
Ãkh
Þne
nÍhkík
ð
ÏðkíkeLk
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
fkrçkÍ
, ykiCOPY
h yun-÷u©EÕ{
ð øki: hDO
ík{tNOT
Ë {krnheLk
Ëwh ne: DO
hunLkuNOT
{U yÃkLke
{kLkíku
nI. NOT COPY
© SPRAT
: DO nINOT
SPRAT
COPY -WLkMku
© SPRAT
COPY ¼÷kE
- © SPRAT
: DO
siMku ne n{ Þu y÷VkÍ íkunheh fh hnu nI ¼khík {U òuÞ ykuV røkðªøk fu nVíku fe íkiÞkhe
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
nku hne ni, rMkíkBçkh fu ykr¾h {U fE NGOs ¼khík{U ‘ËuLku’ fe yuf {wrn{ [÷kíku nI. ËuLkk, ykih
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
Þwt fu ÷uLku ðk÷u fe íkkineLk Lk nku, ykih MkkÚk ne Äehu Äehu ðku ¾wË ËuLku fu ÷kÞf nku Mkfu, Þne íkku ni Mkne
© સ્પટ Ëu
: Lનકળ
kk. પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
© SPRAT : DO NOT
COPYnÍhkík
- © SPRAT
NOT
COPY fu- ©
SPRAT :{UDO
COPY
- ©niSPRAT
: DO
NOT COPY
{k÷Ëkh
Mku ¾i:hDO
kík Þk
charity
rMk÷rMk÷u
n{UNOT
Þu yÍo
fhLkk
fu n{khu
Þnkt
charity
rLkf֒ke
{økh
fu r÷Þu
EËkhku
fu બંિધr÷Þu çknku
ík ટf{: નકળ
© સ્પટ Ífkík
: નકળíkkuપ્રિત
બંિધ-ni ©
સ્પટ Mk{kS
: નકળ r¾Ë{kík
પ્રિતબંિધ© ,સ્પMk{kS
ટ : નકળ
પ્રિત
© સ્પ
પ્રિતબંિ
rLkf֒ke
ni
,
íkk÷e{e
EËkhkU
,
÷kEçkú
u
h
eÞkU
,
nMÃkíkk÷kU
fu
r÷Þu
çknku
í
k
f{
[t
Ë
k
rLkf֒kk
ni
n{khu
Þnkt
. COPY
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT
LkíkesLkík n{khu òu økheçk nI, {wVr÷Mk nI ðku Þk íkku økih {wÂM÷{kU fu ykøku nkÚk Vi÷kíku nI Þk
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
‘¼kEÞkU’fu níÚku [Z òíku nI. ykih Äehu Äehu yuf yiMkk {wykþuhk íkþfe÷ Ãkkíkk ni rsMfku Mkçk LkVhík
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
Mku Ëu¾íku nI, fw[÷íku nI. fnk økÞk ni fu: (þu’h:)
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ
પ્રિત
બંિધ-{U©
પ્રિત
બંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
hunLkk
nu [{Lk
íkkuસ્પ¾wટ~çkw: નકળ
fe íkhn
hneÞu
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DOMkwNOT
© Mkçk
SPRAT
¾u nwyCOPY
u Ãk¥kkU- fku
÷kuø:kDO
fw[NOT
÷íku nICOPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

{k÷Ëkh
økkUSPRAT
fu WÃkh: DO
Þu VÍo
fu ðku
[tËk :Þk
hkík COPY
EMk íkhn
ËU fu sYhík{t
Ë COPY
© SPRAT : DO NOT
COPY÷ku

NOTçkLkíkk
COPYni- ©
SPRAT
DO¾iNOT
- © SPRAT
: DO NOT
Lk çkLku
çkÕfu© સ્પ
ðku ટ independent
nku Mkfu
constructive
© સ્પટ r¼fkhe
: નકળ પ્રિત
બંિધ: નકળ પ્રિતબંિધ© .સ્પyki
ટ :hનકળ
પ્રિતબંિધ-and
© સ્પproductive
ટ : નકળ પ્રિતબંિ
contribution fh Mkfu. empower rfÞk òÞ impoverish Lknª ykih rMkVo ðõík fe sYhík fku
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
Ãkwhk fhLku fu r÷Þu Lknª çkÕfu WLk yMkçkkçk fku Ëwh fhLku fu r÷Þu rsLfe ðsn Mku ¼ef {ktøkLke Ãkze.
EËkhu çkLkkÞu òÞU. institution building nku. {wÂM÷{ {wykþhu fku yuf ¾wçkMkwhík Mk{ks çkLkkLku fu
© SPRAT
: DO
NOT
COPY - ÷kEçkú
© SPRAT
NOT COPY
NOT[w
COPY
- © SPRAT
: DO NOT COPY
r÷Þu
MkzfU
, [{Lk,
uheÞkt:, DO
nMÃkíkk÷,
Mfw÷- ©¾kuSPRAT
÷U. yki: DO
h yçk
tfu {k÷Ëkh
Mku {k÷Ëkh
© સ્પટ {w
: નકળ
પ્રિત
સ્પટçkMíke
: નકળ
પ્રિત
© સ્પWMfku
ટ : નકળ
બંિધસ્પટ{U: નકળ
Mk÷{kLk
¼eબંિધøkih {w©M÷{
{U {u
nVwÍબંિધLknª hnk,
÷kix પ્રિત
fu {wÂM÷{
{ku©nÕ÷kU
ykLkk પ્રિત
ne બંિ
ni,:íkku
Lk ðku
yÃkLku
{kunÕ÷kU
¾wËCOPY
fu ykih- ©ykiSPRAT
÷kË fu :huDO
nLkuNOT
fu ÷kÞf
çkLkkyu
© SPRAT
DOõÞkU
NOT
COPY
- ©ELk
SPRAT
: DOfku
NOT
COPY
- © t?SPRAT : DO NOT COPY
charity
fu
rMk÷rMk÷u
{U
n{U
Þu
¼e
yÍo
fhLkk
ni
fu
ÃkZu
òu બંિ
Mk¾kðík
Þk
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- ©r÷¾u
સ્પટ nÍhkík
: નકળ પ્રિત
íkk÷e{ Mku {k÷Ëkh nI ðku Þu Lk Mk{ÍU fu Ífkík rMkVo {k÷Ëkh fu r÷Þu ni ykih EÕ{ fe Ëku÷ík Ãkh
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
fkuE Ífkík Lknª. n{khe {kuËuçkkLkk Mk{kS økwòrhþ WLk Mku Þu ni fu yÃkLku EÕ{ fe Ëku÷ík fku Lk
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
çkktxLku ykih {wykþhu Mku y÷øk Úk÷øk hunLku fe WLkfku ykih {wÂM÷{ fki{ fku çknkuík çkze MkÍk r{÷
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

Lkðwt NOT
«¼kík COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - røkhkðx
fu yMkçkkçk
- 83COPY
© SPRAT : DO
© SPRAT
: DO NOT
© સ્પટ : નકળ[wf
પ્રિત
ંિધ-ðõík
© સ્પyk
ટ :økÞk
નકળniપ્રિત
બંિધ© સ્પટ
: નકળ
: નકળ
e ni. બyçk
fu n{khu
ykr÷{
yÃkLku
EÕ{પ્રિત
Mku ËwબંિધMkhkU fku© Viસ્પÍટÃknkU
[kÞU,પ્રિત
rçkLkkબંિ

rMk÷u
fu.COPY
Þnkt yu
f SPRAT
ðÍkník: ¼e
ni fu íkk÷e{
ÞkVíkk
rMkVo
n{COPY
WMku -Lknet
funíku rsMk
ÞnktCOPY
© SPRAT : DO
NOT

DO sYhe
NOT COPY
- © SPRAT
: DO
NOT
© SPRAT
: DO fuNOT
eÞkt બnIંિધçkÕfu©ðku
yÃkLke
ykiસ્પ
h ટyÃkLke
EMíku©
{k÷
rfhËkhfe
© સ્પટ : નકળrzøkú
પ્રિત
સ્પટrsMkLku
: નકળ
પ્રિતíkk÷e{
બંિધ- ©
: નકળyõ÷
પ્રિતfk
બંિધસ્પટyÃkLku
: નકળ
પ્રિતબંિ

íkþfe÷ fu r÷Þu rfÞk. rsMfk EÕ{ WMfu fkhLkk{kU, WMfe Mkku[ku rV¢{U, ykËkík {U Í÷fíkk ni.
ËwMkhe íkhV f¼e f¼e yLkÃkZ ykih òrn÷ ÷kuøk ¼e ¾kMku yõ÷{tË nku Mkfíku nI. ykih ÃkZu r÷¾u
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
çkuðfwV íkku MkIfzkU LkÍh ykíku nI. yøkh ykÃk EÕ{ fu Íuðh Mku ÷iMk nkU ykih yõ÷u Mk÷e{ fk
© SPRAT : DO
NOT
- © SPRAT
NOTykÃkfu
COPYyt

©hSPRAT
DO NOT COPY
SPRAT
EMíku
{k÷COPY
¼e fhíku
nkU yki:hDO
yøkh
y{÷e: E{kLkËkhe
ykih-çku©økhÍe
¼e: DO
{kisNOT
wË nkuCOPY
© સ્પટ : નકળíkkuપ્રિત
ંિધ: નકળfkiપ્રિત
બંિધ- ©
ykÃk બne
fu si©Mkuસ્પ
{wMટk÷{kLk
{ fku Ëhfkh
nI.સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

fwçkkoLke

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

nkuLkk íkku Þu [kneÞu Úkk fu Mk¾kðík fu ÃkeAu fwçkkoLke fk sÍçkk fkhVh{k nku. ÞkLke fwA ¾ku
fh rfMke fku fwA ËU ykih EMk y{÷ Mku yLkku¾e ¾wþe fk yunMkkMk ¼e Ãkkyut. {økh n{khe Mk¾kðík
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
yçk r{furLkf÷ nku fh hun økE ni õÞkU fu WMk{U Mku yçk fwçkkoLke fe M«ex òíke hne. çkÕfu fwçkkoLke
© SPRAT : DO
COPY
: DOçkLkfh
NOT COPY
- © ni
SPRAT
: DOfuNOT
©eÞu
SPRAT
yçkNOT
{nÍ
EËw-Í©ÍwnSPRAT
kfe hM{
hun økE
. r{Mkk÷
íkkihCOPY
Ãkh Ãkw- A
fu õÞk: DO
ËsuNOT
o Íu÷COPY
© સ્પટ : નકળ
બંિધસ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
fwçkkoપ્રિત
LkeÞkt {w
{rfLk©Lknª?
© SPRAT : DO•NOTyÃkLku
COPYçkå[u
- © SPRAT
: DO Yk.
NOTfkCOPY
SPRATfu :çkòÞu
DO NOT
© SPRAT
fu r÷Þu 100
íkkunVk- ©
¾heËLku
80 COPY
Yk. fk -¾heËíku
yki:hDO NOT COPY
20
Yk.
fk
yu
f
yki
h
íkkunVkપ્રિત
÷u બંિ
WMke
fe
hkÞ
Mku
yÃkLke
{w
÷
kÍu
{
k
fu
÷zfu
fu
r÷Þu
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ
÷uíku?- © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© SPRAT : DO NOT COPY
yÃkLke
xe સ્પ
fku ટVMxo
økúuz fkuપ્રિત
÷us{UબંિધËkr¾÷
çkòÞuપ્રિત
Íhk બંિધf{ rf{íke
s {U પ્રિતબંિ
© સ્પટ : નકળ•પ્રિત
બંિધ-çku©
: નકળ
© fhkLku
સ્પટ : fuનકળ
© સ્પટfkì:÷નકળ
Ëk¾u÷k rË÷ðkÞU ykih çkkfe hf{ Mku yÃkLku zÙkEðh fe ÷zfe fku Mfw÷ {U.
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
• ËVíkhMku yÃkLke fkh{U yfu÷u ÷kixíku nwyu Ëu¾eÞu fu õÞk yuníkeÞkíkfu ËkÞhu {U huníku
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
nwyu çkMk fu ELíkuÍkh {U ¾zu fwA çkwÍwøkkuO fku r÷^x ¼e Ëu Mkfíku nI. ykih yøkh yiMkk
© SPRAT : DO NOT{wCOPY
: DOyÃkLkk
NOT COPY
- © SPRAT
: DO
NOT
COPYfk,
- ©íkçk÷eøk
SPRAT : fhLku
DO NOT
ÂBfLk -nw©
ySPRAT
k íkku ÍYh
Lkk{ çkík÷kEÞu
. økw
zrð÷
çkZkLku
fk COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિત
બંિધ© સ્પ
નકળíkhefk
પ્રિત
બંિધસ્પટÍkÞu
: નકળ
EíLkk
MkMíkk
ykiટh :WBËk
¼÷k
n{©õÞkU
fhU?પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
© SPRAT : DO•NOTþk{
COPY
© SPRAT
SPRATfk
: DO
NOT
COPY
SPRAT
fk -¾kLkk
¾k [w:fDO
Lku fuNOT
çkkË COPY
yÃkLke- ©
hfkçkeÞkU
f[hk
zççku
{U {w- L©íkrf÷
fhfu: DO
WLkNOT
Ãkh COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિત
બંિધસ્પટçknk
: નકળ
પ્રિત
સ્પટykÃkfe
: નકળ
સ્પટçknku
: નકળ
nÕfk
Mkk ©
ÃkkLke
ËeSÞu
íkkfuબંિધyøk÷u©rËLk
{w÷પ્રિત
kÍu{kબંિધfku WLk© Ãkh
ík {unપ્રિત
Lkík બંિ
Lk
fhLke
Ãkzu
.
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
f¼e
f¼kh
yÃkLku
zÙkEðhપ્રિત
fu yuબંિધn÷u ¾kLkËkLk
½w{Lkuપ્રિત
fu r÷ÞuબંિધyÃkLke© fkh
Ùku÷ fu પ્રિત
MkkÚk બંિ
© સ્પટ : નકળ•પ્રિત
બંિધ© સ્પ
ટ : નકળ
© સ્પટ fku
: નકળ
સ્પટÃku:xનકળ
ELkkÞík feSÞu.
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
• {neLku {U yufkË çkkh yÃkLku {w÷kÍu{eLk fku ðkfE Awèe Ëufh ½h fk Mkkhk fk{ ¾wË fh fu
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
Ëur¾Þu. ËVíkh Ãkh yÃkLke Mku¢uxhe Þk [ÃkhkMke fu MkkÚk ¼e Þu Mkw÷qf fhfu Ëu¾eÞu.
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

Snkt, ELk{U Mku fkuE ¼e fk{ ykÃk Ãkh ‘VÍo’ Lknª, Lk þhE, Lk fkLkwLke. Þne íkku n{ yÍo

© SPRAT : DO
NOTnI COPY
: DO’ Lku
NOT
- ©fuSPRAT
NOTnICOPY
© SPRAT
: DOhNOT
fh hnu
fu yçk- ©
n{SPRAT
rMkVo ‘VÍo
rfÞktCOPY
ne fhLku
÷kÞf :huDO
n økyu
. fwçkkoL-keÞkt
rMkVo çknkËw
, sheCOPY
© સ્પટ : નકળ
બંિધસ્પøટk Ëu: íનકળ
બંિધટ : નકળ
ykihપ્રિત
çkzu rË÷
ðk÷u©÷ku
ku nI, òuપ્રિત
fu f¼e
n{ nw©yસ્પk fhíku
Úku. પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

84: -røkhkðx
yMkçkkçk- © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT
Lkðwt: «¼kík
© SPRAT
DO NOTfu COPY
DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળrøkhkðx
પ્રિતબંિધ© સ્પMkw
ટð
: નકળ
fe ðsn
{: પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

fki÷ku Vu÷{U íkVkðwík - Ëkuøk÷kÃkLk

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

Hypocrisy

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિત
બંિધ- n{
© સ્પ
ટ : નકળ
પ્રિતrøkhkðx
બંિધ- ©
ટ : નકળ
પ્રિત
ંિધ-rnMMku
© સ્પMkw
ટ ð: {
નકળ
પ્રિતબંિ
çknhnk÷
yÃkLku
yMkçkkçku
fkસ્પòÞÍk
÷u hnu
nI. બWMfu
{U n{

© SPRAT
COPY
NOT
COPY{U- ©
: DO
COPYÃkun

NOT COPY
rs¢: DO
fhUøNOT
ku n{khu
fki÷- ku©VuSPRAT
÷ Þk fun: DO
Lke yki
h fhLke
VfoSPRAT
fk. EMfe
fwANOT
r{Mkk÷U
÷u SPRAT
¼e Ãkuþ:feDOøkE

.
© સ્પટ nI
: નકળ
પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

n{COPY
funíku -fw©
A SPRAT
nI ykih :fhíku
fwA, COPY
Þk {kLkíku
A nI yki
h fhíku
A. EMk- ©
fe SPRAT
yåAe :r{Mkk÷
© SPRAT : DO NOT
DO NOT
- ©fwSPRAT
: DO
NOTfwCOPY
DO NOT COPY
selective
r{֒ke
ni
Mku
õ
Þw
÷
heÍ{
fu
rMk÷rMk÷
{U
.
n{{U
Mku
yfMkh
Þk
íkku
Mku
õ
Þw
÷
h
Lknª
nI
Þk
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
secularism Ãkh y{÷ fhíku nI. ykih Þne nk÷ n{ rnLËw fki{ {U ¼e Ëu¾íku nI. MkuõÞw÷h nkuLkk
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
yuf f{Íkuhe ni, íkku ËwMkhe WMk Mku ßÞkËk ¾íkhLkkf f{Íkuhe MkuõÞw÷h r˾Lku fe ¾kríkh yÃkLku ËeLk,

© સ્પટ yÃkLke
: નકળ fki
પ્રિત
બંિધ-E÷kfkU
© સ્પટyki
: નકળ
પ્રિત
© સ્પr˾kLkk
ટ : નકળni.પ્રિત
© સ્પટ : નકળ
પ્રિતબંિ
well-placed
{k÷Ëkh
{, yÃkLku
h yÃkLku
÷kuøબંિધkkU fku Lke[k
çkyÍબંિધ-

© SPRAT
NOT COPY
©MSPRAT
DO NOT
COPY - ©
- ©yÃkLku
SPRATfkhku
: DO
NOT COPY
yki:hDOíkk÷e{
ÞkVíkk- {w
k÷{kLk :yk{
{wMk÷{kLkkU
Mku SPRAT
Lk rMkVo: DO
Ëwh NOT
huníku COPY
nI çkÕfu
çkkhe

, yÃkLku
ËVkríkh
fkh¾kLkkU
{U,©Þnkt
fu yÃkLku
{kuબnંિધÕ÷kU {U© yk{
Mk÷{kLk
© સ્પટ E÷kfkU
: નકળ {U
પ્રિત
બંિધ© સ્પટ{U,: yÃkLku
નકળ પ્રિત
બંિધસ્પટíkf: નકળ
પ્રિત
સ્પટ :{wનકળ
પ્રિતબંિ

¼kEÞkU
çkunLkkUCOPY
Mku rfLkkhkfþe
fhíku
nI.NOT
yiMkuCOPY
÷kuøk fMkhík
fu sÍehu
çkLkCOPY
Mkfíku -nI©íkh¬e
© SPRAT
: DO NOT
- © SPRAT
: DO
- © SPRAT
: DOíkkuNOT
SPRATfe: LkrËÞkt
DO NOT COPY
islands
of
affluence
but
not
rivers
of
prosperity
.
WLnU
{w
f
ÂB{÷
Mk{kS
®sËøke
Lknª.
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
f¼e LkMkeçk Lknª nku Mkfíke.

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિત
©h
સ્પ
røkhuબંિધçkkt yki
kUfટu!: નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

n{COPY
{U çkkun
íkuhSPRAT
e çkwhkEÞkt
, ÷urfLk
WMfk- ©Þu SPRAT
{ík÷çk: Lknª
fu ykiCOPY
hkU {U Lknª
nI. n{U: yÃkLke
© SPRAT : DO NOT

: DOnINOT
COPY
DO NOT
- © SPRAT
DO NOT COPY
t fk બyi
íkuhkV©íkku
ni, ÷uપ્રિત
rfLk nh
yuf©fu સ્પ
ykøku
Íwfપ્રિત
kLku feબંિધsYhík©Lknª.
f બંિ
© સ્પટ f{Íku
: નકળrhÞku
પ્રિત
ંિધસ્પfhLkk
ટ : નકળ
બંિધટ : Mkh
નકળ
સ્પટ n{khe
: નકળyu
પ્રિત

{sçkw
heNOT
Þu ni COPY
fu n{ -{U©ÞfMkkt
yki: hDOEfêu
íkMke- Aku
e çkze çke{kheÞkt
nI. ÷ur:fLk
© SPRAT
: DO
SPRAT
NOTçknku
COPY
© xSPRAT
: DO NOT s{k
COPYnku- ø©kESPRAT
DOWLk
NOT COPY
{ut Mku nh yuf çke{khe ykih fki{kU fu yVhkË {U ¼e n{ Ëu¾íku nI. Þnkt fwA r{Mkk÷U {nÍ EMkr÷Þu
Ëso fe ò hne nI íkkfu n{U çknkuík yunMkkMku f{íkhe Lk nku, ykih íkkfu n{ çkuE{kLk Lk¬kËkU fku
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
{wtníkkuz sðkçk Ëu MkfU.
© સ્પટ : નકળ પ્રિત
બંિધસ્પટMku: નકળ
© સ્પ
ટ : નકળ
સ્પટ : nIનકળ
પ્રિતબંિ
{Mk÷Lk
sçk© n{
Þu fnkપ્રિત
òíkkબંિધni fu n{
yÃkLke
ykihપ્રિત
íkkU fkuબંિધÃkhËu {U© h¾íku
íkku n{
© SPRAT
: DOt fuNOT
© SPRAT
: DOnINOT
COPY yki
- ©híkU
SPRAT
: DO NOT
- ©{
SPRAT
: DO
çkíkkyu
yiMCOPY
kk ykih- ¼e
÷kuøk fhíku
. {khðkze
ÃkËko fhíke
nI. ½wt½COPY
xfk EMíku
k÷ rnLËw
fkiNOT
{ COPY
çknkuíkMku
yVhkË
òheપ્રિત
ni. ÃkËko
hurøkMíkkLke
yk{બંિધËMíkwh©niસ્પ
, yki
íkku õÞk
© સ્પટ fu
: નકળ
પ્રિત
બંિધ-{U©yks
સ્પટ ¼e
: નકળ
બંિધ© સ્પટE÷kfkU
: નકળfkપ્રિત
ટ h: íkનકળ
પ્રિતબંિ
{Ëo
¼e
fhíku
nI
,
íkÃkíke
hu
í
k
Mku
s÷Lku
Mku
çk[Lku
fu
r÷Þu
.
÷ku
h
u
L
Mk
yku
V
yhu
r
çkÞk
rVÕ{
Ëu
¾
e
nku
ø
ke
Lk COPY
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT
ykÃkLku. rðõxkurhÞk fu EÂLø÷MíkkLk {U ykihík nkÚkkut {U ËMíkkLku íkf ÃknuLkíke Úke.
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
EMke íkhn polygamy Þk fMkhíkw÷ yÍðks (yuf Mku ßÞkËk çkeðe) fe sçk n{ Ãkh
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
Mk{kS Lkwõíku [eLke fe òíke ni íkku WLnU Mkhfkhe ykËkËku þw{kh fu ÍheÞu çkíkkÞk ò Mkfíkk ni fu ¾wË
© સ્પટ rnLËw
: નકળfkiપ્રિત
બંિધ© સ્પ
પ્રિત
બંિધ© સ્પટ : ËMíkw
નકળh પ્રિત
ટ : નકળ પ્રિત
{ fu fE
íkçfu
yiMટku :nIનકળ
rsLk{U
fMkhíku
yÍðksfk
òhe બniંિધ. çkÕfu© સ્પ
polyandry
Þk બંિ
© SPRAT
: DO
COPY
SPRAT
: DO NOT
COPYn{khk
- © SPRAT
DO NOT
COPY
- © SPRAT
NOT COPY
þkun
hkU feNOT
fMkhík
íkf- ©
hkÞÍ
ni. ÏðkíkeLk
fu r÷Þu
Mkw÷qf :ÞfeLkLk
çknku
ík yåAk
Lknª ni.: DO
÷urfLk
h fki{પ્રિત
kU fk õÞk,
rnLËw
{ fkપ્રિત
yuf {þnw
rVfko
çkzk પ્રિત
ÃkZk r÷¾k
{kLkk
òíkk
, Mðk{e
© સ્પટ yki
: નકળ
બંિધ-çkÕfu
© સ્પ
ટ : fki
નકળ
બંિધ-h ©
સ્પni
ટ òu
: નકળ
બંિધ© સ્પ
ટ : niનકળ
પ્રિતબંિ
LkkhkÞLk.
çki
L
kw
÷
yfðk{e
Mkíku
n
Ãkh
WLkfu
fk{
[֒ku
nI
yki
h
çkzu
þkLkËkh
{t
r
Ëh
Ëw
r
LkÞk
¼h
{U COPY
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

Lkðwt NOT
«¼kík COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - røkhkðx
fu yMkçkkçk
- 85COPY
© SPRAT : DO
© SPRAT
: DO NOT
© સ્પટ : નકળ
બંિધ-nI.©WLk
સ્પટfu :økwનકળ
સ્પટ íkf
: નકળ
© સ્પટ
WLnkUપ્રિત
Lku çkLkkÞu
Yykut પ્રિત
Ãkh ykiબંિધhík fk©MkkÞk
Lknªપ્રિત
ÃkzLku બંિધrËÞk òíkk.
WMku: નકળ
LkkÃkkfપ્રિત
{kLkkબંિ

òíkkNOT
ni. RSS
çkúñ[khe: DO
õÞkUNOT
huníkuCOPY
nI? EMkkE
ÃkkËhe: fwDO
tðkhuNOT
õÞkUCOPY
huníku -nI©? yøkh
k÷{kLk
© SPRAT : DO
COPYðk÷u
- © SPRAT
- © SPRAT
SPRAT{w:MDO
NOT{UCOPY
ykihપ્રિત
ík LkçkeબંિધÞk ð÷e
Lknª
íke íkkuપ્રિત
EMkkEÞkU
h Ãkku
Ãk ¼eબંિધLknª.©Mkíke
© સ્પટ : નકળ
© સ્પ
ટ : nku
નકળ
બંિધ- {U©rçkþÃk
સ્પટ : yki
નકળ
પ્રિત
સ્પટyks¼e
: નકળ çkkyÍ
પ્રિતબંિ

rnLËw ðksçke Mk{Ííku nI. Þu Mkçk íkunÍeçke EhíkufkE {MkkE÷ nI ykih n{ Mkçk WMfu {wgr÷V
{hkrn÷ Mku økwÍh hnu nI.
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
ÞfeLkLk n{khu E÷kfu MkkV MkwÚkhu Lknª nI. ÷urfLk þÏMke ykih rLkS MkVkE {U n{ çknkuík
© SPRAT : DO
- © SPRATfe: yu
DOf NOT
- © SPRAT
COPY

NOTfkCOPY
rhÃkkuxCOPY
ofu {wíkkrçkf
økheçk: DO
ËuneNOT
E÷kfkU
{U yu
f SPRAT
yk{ {w:MDO
k÷{kLk
ÃkeAuNOT
¼e COPY
Lknª. NCAER
© સ્પટ : નકળ
પ્રિત
બંિધ©hસ્પ
: નકળ
© સ્પટfe: fMkhík,
નકળ પ્રિત
બંિધtoilet
{uLs{u
Lx øki
{wટÂM÷{
Mku çkuપ્રિત
níkhબંિધni. ykçkkËe
shkE{
ðøki©hnસ્પsiટM:ku નકળ
EÕÍk{પ્રિત
snktબંિ
© SPRAT : DO
NOTnICOPY
© SPRAT
DO NOT
- ©hSPRAT
: DO NOT
COPY - Þk
© SPRAT
: DOðsw
NOT
ðksçke
ðnª -WLkfu
ÃkeAu :íkk÷e{
feCOPY
f{e yki
economic
reasons
EõíkuMkkËe
nkíkCOPY
{ki
s
w
Ë
nI
.
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
fèh ÃkhMíke
fk EÕÍk{
n{COPY
Ãkh - ÷økkÞk
òíkk
÷urfLk
fiMku- ©
¼w÷SPRAT
k ò Mkfíkk
ni fuCOPY
© SPRAT : DO NOT COPY
- © SPRAT
: DO NOT
© SPRAT
: DOniNOT
COPY
: DO NOT
EMkkEÞkULku rMkVo {wMk÷{kLkkU ne Ãkh Þk rnLËwykut ne Ãkh Lknª çkÕfu ÞnwËeÞkU Ãkh ¼e çku ÃkLkkn
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
{Íkr÷{ rfÞu. rfMkLku s{oLke {U çkuíknkþk ÞnwËeÞkUfk fí÷uyk{ rfÞk Úkk? Holocaust fu {wsrh{
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
fkiLk Úku? ËkuLkku yk÷{e støku rfLkfu rMkÞkMke ¾u÷ fk rþfkh çkLkª? rnLËw òu yÃkLku ykÃk fku non© સ્પટ : નકળ
પ્રિત
બંિધ-íkþÆw
© સ્પ
નકળçkíkkíku
પ્રિતnI
બંિધસ્પટ :Þnkt
નકળ
yË{T
Ë ટfk: nk{e
, ykih©rsLkfu
økktપ્રિત
Äe siMબkuંિધçkwÍwø©
ko Ãkiસ્પ
Ëkટnw:yનકળ
u, ðku Lkપ્રિત
rMkVoબંિ
violent
© SPRAT : DO
NOTËCOPY
- ©nISPRAT
NOT
- © fu
SPRAT
: DO LNOT
- © tSPRAT
ÃkwhíkþÆw
nku Mkfíku
, çkÕfu :økwDO
shkík
fu COPY
fí÷u yk{
çkkË ELnkU
ku V¾úCOPY
fe Þkºkkyu
rLkfkֻ.: DO NOT COPY
EMíkuપ્રિત
÷kn બંિધfu rçk÷{w
fkrçk÷
rnLËwy
kut fu બંિધÞnkt ‘{r÷åA’
r¢ùLkfuપ્રિત
Þnktબંિ
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબn{khu
ંિધ- ‘fkrVh’
© સ્પટ : fe
નકળ
© સ્પ
ટ : નકળ
પ્રિત
© સ્પટ : નકળ
infidel
fe
EMíku
÷
kn
¼e
hkEs
ni
.
nh
{Ínçk
Ëw
M
khu
fku
f{íkh
ne
{kLkíkk
ni
,
ðhLkk
õÞkU
WMfu
{kLk
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
Lku ðk÷u WMk {U swzu hnU? fwykoLk {U rsnkËfk rs¢ ni ykih EMk ðsn Mku n{ Ãkh íkþÆwË fk E÷Ík{
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
½hk òíkk ni. íkku økeíkk fe {nk¼khík ¼he Ãkze ni støke {k{÷kU Mku. çkÕfu r¢»LkS W÷xu yswoLk fku
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
støk Ãkh yk{kËk fhíku r˾kE Ëuíku nI. ¾wËfþ Ëunþík Ë®nËøkkLk suicide bombers {U snkt
© સ્પટ : નકળ
પ્રિતબંિધસ્પટ :yki
નકળ
પ્રિતબંિધ{wMk÷{kLk
nI ðnª©LTTE
h naxalite
rnLËw©¼eસ્પnIટ. : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
© SPRAT : DO NOT COPY
COPYË -fhu
© SPRAT
NOT(COPY
- ©)SPRAT
terrorist
fun÷kÞu: DO
ykihNOT
ÃkwhCOPY
e
Þu õÞk- ©
çkkíkSPRAT
nwE fu: DO
yufNOT
VËo íkþÆw
íkku ðku Ëu:nDO
þíkøkh
EMxuપ્રિત
x, Ãkwhબંિધe rhÞkMkík
fhuટ ,: siનકળ
Mkk fuપ્રિત
økwshkík
{U nw©yસ્પ
k, íkku
E økwLપ્રિત
kkn Lknª?
Lkhku©zસ્પ
k ÃkkxeÞk,
[{LkÃkw
hkબંિ
© સ્પટ : નકળ
© સ્પ
બંિધટ :fkuનકળ
બંિધટ : નકળ
પ્રિત
ðøki
h
n
{U
nÍkhkU
÷ku
ø
kkU
Lku
n{÷u
rfÞu
Úku
Eßíku
{
kE
íkki
h
Ãkh.
õÞk
Þu
Ëu
n
þíkrøkhe
fu
y÷kðk
fw
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOTACOPY
ykihપ્રિત
Úke? બ‘EM÷k{e
xuhટuheÍ{’
EMíkuબ÷ંિધkn hkÞÍ
‘MkuVપ્રિત
hkuLk xuબhંિધrhÍ{’© fe
EMíku
÷kn પ્રિત
{U õÞkબંિ
© સ્પટ : નકળ
ંિધ- © સ્પ
: નકળfeપ્રિત
© સ્પni
ટ :íkkuનકળ
સ્પટ
: નકળ
øk÷ík? økwshkík{U Ãkw÷eMk fk EMíku{k÷ rfÞk økÞk çkufwMkqh {wMk÷{kLkkUfku ËçkkLku fu r÷Þu. ¾wÕ÷{
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
¾wÕ÷k, rËLkËnkzu VÍeo yuLfkWLxMko {U çkufwMkqh {wMk÷{kLkkU fku ÞwrLkVku{o ÃkunLku Ë®hËkuLku økku÷eÞkU Mku
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
AÕLke fh rËÞk {nÍ rMkÞkMkíkËkLkkU fe ¾wþLkwËe fu r÷Þu. (M«ux fe ðuçkMkkEx Ãkh {w÷knuÍk nku
© SPRAT : DO
NOT COPY
SPRAT Your
: DO NOT
COPY - ©
SPRAT :y{eLk,
DO NOT
: DO NOT
Uniforms)
ðLkÍkhk,
[wzCOPY
kMk{k,- ©
ÃkktrSPRAT
zÞLk, Ãkh{kh
siMCOPY
ku
{wMkrÒkVfk
{Í{w- L©k Hang
© સ્પટ : નકળ
બંિધસ્પટ :fkLkw
નકળ
ંિધસ્પટ
બંિધ- ¼e
© સ્પ
ટ : nIનકળ
¾kfeપ્રિત
ÞwrLkVku
{o {U©ËrhLËu
Lk feપ્રિત
íkkinબeLk
íkku ©
fhíku
ne: nIનકળ
, {wÕfપ્રિત
Mku økÆkhe
fhíku
ðku. પ્રિત
fkþ Þuબંિ
{wBçkE
þneËkU- ©
nu{SPRAT
tík fhfhu: DO
, rðsÞ
f fk{íku
uMku ÃkwCOPY
÷eMk yVMkhkLk
Mku:fwDO
A Mke¾íku
© SPRAT : DO
NOTfu COPY
NOTMkkÕMkfh,
COPY - ©yþku
SPRAT
: DOsi
NOT
- © SPRAT
NOT COPY
òu
rMkVo
fkLkw
L
k
Mku
ðVk
fhíku
nI
yki
h
rsLnU
WLfk
Þw
r
LkVku
{
o
rMkVo
¾kfe
r˾íkk
ni
,
¼økðk,
Þk
nhkબંિ
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિત
Lknª!
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
rV÷MíkeLk Ãkh EMkúkE÷fe çkuhun{kLkk òhneÞík òhe ni. Ehkf ykih yV½krLkMíkkLk {U
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
y{urhfk fe ßÞkËíkeLku çkiLkw÷yfðk{e fkLkwLk fk {Íkf WzkÞk ni. fkiLk nkuíkk ni y{urhfk EhkLk fku
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

86: -røkhkðx
yMkçkkçk- © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT
Lkðwt: «¼kík
© SPRAT
DO NOTfu COPY
DO NOT COPY
© સ્પટ Axis
: નકળofપ્રિત
© સ્પટËw:rLkÞkfk
નકળ પ્રિત
© સ્પðk÷k?
ટ : નકળ
© સ્પટÃkh
: નકળ
પ્રિતબંિ
Evil બંિધfunLku ðk÷k?
Ãkw÷eMkબંિધ{uLk çkLkLku
n{Uપ્રિત
rþÞkબંિધMkwÒke ÍøkzkU
rLkËk{ík

ni íkku
r¢ùLkMk
fku «ku-x©
uLMkxLxMk
h fuNOT
Úkkur÷fMk
h rnLËw: y
kutfNOT
ku rþðkEx
h SPRAT
rð»Lkwy:kEx
© SPRAT
: DO
NOT COPY
SPRAT yki
: DO
COPYÃkh
- ©ykiSPRAT
DO
COPYyki

DO fe
NOT COPY
ÍøkzkUબંિધÃkh rLkËk{ík
Lke [kneÞu
n{ Mku©hV
ð çkhkoપ્રિત
f ykiબંિધh þ¬w©÷સ્પf{h
fu Mkwçપ્રિત
kqík બંિ
© સ્પટ íkhn
: નકળfu પ્રિત
© સ્પટ :nkuનકળ
પ્રિત. બંિધસ્પટhV
: નકળ
ટ : નકળ

{ktøkLkuðk÷u nLkw{kLkS fe szeçkwxeÞkU ðk÷u Ãknkz fk, Þk økýuþS fu MkwtZ fk Mkwçkqík Ëu Mkfíku nI ¼÷k?
÷tfk fk Ãkw÷ íkku ðku Mkkrçkík Lk fh Mkfu. EMkkEíkku yks¼e {kuysuÍu {U ÞfeLk h¾íku nI çkÕfu MkuELxnwz
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
fe yuf ‘õðkr÷VefuþLk’ Þne ni.
© SPRAT : DO NOT
COPY - ©
NOT COPY
- © SPRAT
DOniNOT
- © ßÞku
SPRAT
: DO
NOT COPY
Þu EÕÍk{
ËwYSPRAT
Mík ni : fuDOn{khu
Þnkt s{nw
heÞík :f{
, ÷urCOPY
fLk õÞk
so çkw
þ fe
© સ્પટ s{nw
: નકળ
પ્રિત
સ્પટs{nw
: નકળ
પ્રિત
સ્પટ
: નકળ
સ્પfટ¼e
: નકળ
પ્રિતબંિ
heÞík,
xkuબંિધLke ç÷u©
Þhfe
heÞík,
LkhuબંિધLÿ {kuË©e fe
‘s{nw
he’ પ્રિત
nwfw{íkબંિધrsMk{U©yu
{wÂM÷{
© SPRAT
: DOLknª,
NOT rzfxu
COPYxhrþÃkMku
- © SPRAT
NOT
SPRAT
: DO rzfxu
NOT xCOPY
© SPRAT
NOT COPY
ðÍeh
rfMke: DO
íkhn
çkunCOPY
íkh ni- ?©yu
f þÏMkfe
hrþÃk- yki
h yuf :økúDO
wÃk fe
rzfxu
x
hrþÃk,
çknh
nk÷
rzfxu
x
hrþÃk
ni
.
s{nw
h
eÞík
fu
Þne
{økrhçke
ÃkrhMíkkh,
{w
Â
M÷{
{w
{
kr÷f
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
{ut s{nw
heÞíkCOPY
fku fw[-÷Lku
{U fkuE:f{e
Lknª WXk
h¾íku
WLkfu çku:nDO
íkheLk
ËkuMCOPY
ík n{khu
n{khu
© SPRAT
: DO NOT
© SPRAT
DO NOT
COPY
- ©. SPRAT
NOT
- ©çkkËþkn,
SPRAT : DO
NOT COPY
þu¾ nI, n{khu ykr{h nwf{hkLk nI. {økh n{khu yðk{e Lkw{kELËu siMku {nkríkh {kunB{Ë,
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
yhVkík, økÆkVe,(økÍkVe)WLnU ÃkMktË Lknª Úku.
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
çkyÍ {híkçkk n{khe {k{w÷e fkuíkkneÞkU fku n{khe Akuxe Mke ¼w÷kU fku çkZk [Zk fh çkkík
© સ્પટ fk
: નકળ
પ્રિત
સ્પટ ni: .નકળ
સ્પfh
ટ : fu
નકળ
પ્રિત
ટ : નકળn{U
પ્રિતબંિ
çkíktøkz çkLkkબંિધrËÞk©òíkk
WLnU પ્રિત
{íkLk બંિધMku çkuË©
¾÷
ykWx
ykuબંિધV fLxu©
õMkસ્પçkík÷kfh
© SPRAT
: DO fhLku
NOT fe
COPY
- © fe
SPRAT
NOT[kneÞu
COPY fu- ©
NOTfhU
COPY
© SPRAT
: DO
þ‹{Ëk
fkurþþ
òíke: niDO
. n{U
n{SPRAT
WMkfe: DO
ðÍkník
. Þu -çkíkkyu
t fu ÃkMku
{tÍNOT
h COPY
ni, પ્રિત
íkkhe¾eબંિધMkçkçk©õÞk
ykih Þuપ્રિત
¼e બÞkË
rË÷kyu
rLxÙçબÞwંિધþLk õÞk
niટ. n{
Lku õÞk
© સ્પટ õÞk
: નકળ
સ્પટni:. નકળ
ંિધ© સ્પt ટfu :n{khk
નકળ fku
પ્રિત
© સ્પ
: નકળ
પ્રિતબંિ
õÞk
rËÞk¼e
ni
EMk
Ëw
r
LkÞk
fku
.
yki
h
Þu
Mkçk
fw
A
n{
y{Lk
Mku
,
yõ÷
Mku
,
Mkçkú
Mku
fhU
yki
h
Þu
òLk
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
fh fhU fu fwA ÷kuøk rVh ¼e Lknª {kLkUøku. õÞk n{ ¾wË Mkkhe yåAe ykih Mkå[e çkkíkU VkihLk {kLk
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
÷uíku nI?
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિત
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
yk{બંિધEÕÍk{

n{COPY
rnLËwM-íkkLke
{wMk÷{kLkkU
Ãkh yk{
òu EÕÍk{
÷økíkuCOPY
nI ðku -fw©
A SPRAT
Þwt nI: : DO NOT COPY
© SPRAT : DO NOT
© SPRAT
: DO NOT
COPYíkki-h©Ãkh
SPRAT
: DO NOT
1.
Þu
ÃkkrfMíkkLke
nI
.
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
2. Ëunþík ÃkMktË nI.
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
3. ELfu sðkLk ÷zfu n{khe ÷zfeÞkU fku ¼økk ÷u òíku nI.
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
4. øktËu huníku nI.
© SPRAT 5.
: DO
NOT COPY
- ©÷kuSPRAT
: DO NOT
COPY
rLkMçkíkLk
ßÞkËk
øk shkE{{u
t þhef
nI - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ
બંિધપ્રિતËwબંિધટ : Viનકળ
પ્રિતબંિધ6. {wપ્રિત
Mk÷{kLk
rnLËw©yસ્પ
kut fuટ{w:fનકળ
kçk÷u Mkkhe
rLkÞk {U©çkwસ્પhkE
÷kíku r˾kE
Ëuíku nI.© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
{wÂNOT
M÷{COPY
yÃkLku- {Ínçk
fu {k{÷u
{U ßÞkËk
LkÞkË
ÃkhMík
(fundamentalist)
nkuíku nI:.DO NOT COPY
© SPRAT 7.
: DO
© SPRAT
: DO NOT
COPYçkw- r©
SPRAT
: DO
NOT COPY - © SPRAT
8.
fÂ~{h
{U
{w
M
k÷{kLk
rnLËw
y
ku
t
fku
{khíku
hu
n
íku
nI
,
ðnkt
fu
{w
M
k÷{kLk
¼khík
Mku
økÆkhe
. બંિ
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : fhíku
નકળnIપ્રિત
{wMNOT
k÷{kLkrnLËw
fu {wfkçk÷u
íkkrMkçk
ÍnLk
ðkh)
nI, NOT
rnLËwCOPY
íkku {wM-k÷{kLkkU
fu {Ínçke
© SPRAT 9.
: DO
COPY - y
©kutSPRAT
: DO{wNOT
COPY
- ©(rVfko
SPRAT
: DO
© SPRAT
: DO NOT COPY
{wfk{kík Ãkh çkuíkõÕ÷wV [÷u¼e òíku nI ykih EçkkËík¼e fhíku nI, {kÚkk ¼e xufíku nI, {økh
{wÂM÷{ f¼e {trËh {U EçkkËík fhLku Lknª ykíku, rnLËw funíkk ni Mkðo Ä{o Mk{¼kð (ík{k{
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
{Íkrnçk yuf siMku nit Þk yuf ne {trÍ÷ fe íkhV ÷uòíku nI.)sçfu {wMk÷{kLk funíkk ni
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

Lkðwt NOT
«¼kík COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - røkhkðx
fu yMkçkkçk
- 87COPY
© SPRAT : DO
© SPRAT
: DO NOT
© સ્પટ : નકળ પ્રિત
બંિધ- ©y÷i
સ્પટfw{: નકળ
બંિધનકળ{uપ્રિત
બંિધ© સ્પniટ, :Mkå[k
નકળ ni
પ્રિત
“yíkB{íkku
rËLkfw{પ્રિત
” (5:3
) yki©hસ્પÞuટfu: rMkVo
hk ËeLk
{wfB{÷
ykihબંિ

rËøkh
yËÞkLk
yÄwhu Þk
ÍwxNOT
u nI, ðøki
hn - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© SPRAT : DO NOT
COPY
- © SPRAT
: DO
COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

ELk Mkçk yiíkuhkÍkík fu {kfw÷ sðkçk, çkÕfu çkyÍ fe ðswnkík {kiswË nI ykih Mk{ÍËkh,
økih {wíkkrMkçk rnLËw XefMku WLnU òLkíku ¼e nI. n{ WLnut Þnkt EMk r÷Þu íkVMke÷Mku Ãkuþ fh hnu nI íkkfu
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
ykÃk MktSËøke ykih yiíku{kËMku WLfu sðkçk Ëu MkfU:

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ1.
પ્રિત
બંિધ© સ્પrh~íku
ટ : નકળ
પ્રિતબંિધ-{ki
©sસ્પ
પ્રિત
બંિધ-r÷Þu
© સ્પÃkkrfMíkkLk
ટ : નકળ {U
પ્રિત
n{khu
yfMkh
Ëkh ÃkkrfMíkkLk{U
wË ટnI:, નકળ
EMkr÷Þu
n{khu
fwAબંિ

© SPRAT : DO NOT
COPY -÷kÍ{e
© SPRAT
DO NOT
- ©fuSPRAT
: DO NOT
COPY
: DOÞkºkk
NOT COPY
rË÷[MÃke
ni. :rsMk
íkhn COPY
{÷urþÞk
rnLËw ¼khík
fe íkhV
Ëu¾-íku©nISPRAT
, Þnkt íkeÚko

fu r÷Þu
ykíku©huસ્પ
níkuટ nI: ,નકળ
çkMk EMke
n{©ÃkkrfMíkkLk,
MkWËe
yhçk
yki©
h Ehkf
rË÷[MÃke
© સ્પટ : નકળ પ્રિત
બંિધપ્રિતíkhn
બંિધસ્પટ : નકળ
પ્રિત
બંિધસ્પટ : {U
નકળ
પ્રિતબંિ

h¾íku
nI. - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© SPRAT : DO NOT
COPY
Ëunþík
ÃkMkt©
Ëe સ્પ
{U ટLkõMkk÷kExT
Mk, çkku
zkuÍ, ©WÕVk
h WMMkuપ્રિત
fç÷બંિધíkr{÷©xkEøkMko
ykøkuબંિ
© સ્પટ : નકળ2.
પ્રિત
બંિધ: નકળ પ્રિત
બંિધસ્પટyki
: નકળ
સ્પટ : n{
નકળMkuપ્રિત

ykih yÔð÷ hnu nI. n{khe ¾çkhU EMkr÷Þu ßÞkËk AÃkíke nI õÞkUfu n{Lku {økrhçk Ãkh,
y{urhfk ykih ÞwhkuÃk Ãkh n{÷u rfÞu nI ykih r{zeÞk fk WMk íkhV Íwfkð ßÞkËk ni. Ãkun÷e
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
¾wËfwþe çk{ fu MkkÚk yuf íkr{÷ xkEøkúuMkLku ne fe Úke (hkSð økktÄe Ãkh).
© SPRAT : DO3.NOT
COPY÷zfeÞkt
- © SPRAT
NOT COPY
- © SPRAT
NOTrLkf֒ke
COPY - nI
©. SPRAT
DO NOT
{wÂM÷{
rnLËw: DO
÷zfeÞkU
fe çkrLkMçkík
f{: DO
çkknh
ËwMkhu, :rnLËw
÷zfuCOPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિત
બંિધ-çkÂMíkÞkU
© સ્પટ {U
: નકળ
પ્રિત
બંિધસ્પટnI: .નકળ
પ્રિત
બંિધ-÷zfu
© સ્પfk
ટ :rnLËw
નકળ÷zfe
પ્રિત
{wÂM÷{
rLkMçkíkLk
f{
ykíku©òíku
[wLkkL[u
{wÂM÷{
Mkuબંિ
r{÷Lkk,
rnLËw
fu {w
ÂM÷{- ©
÷zfe
Mku r{÷Lku
fu, çknku
ík ßÞkËk
{wÂ~f÷
nkuNOT
íkk ni.COPY
© SPRAT : DO NOT
COPYçkrLkMçkík
- © SPRAT
: DO÷zfu
NOT
COPY
SPRAT
: DO NOT
COPY
- © SPRAT
: DO
yki
h
E~f
çknu
h
nk÷
¾íkhkík
Mku
¾u
÷
Lku
ne
fk
Lkk{
íkku
ni
.
nku
þ
{t
Ë
yi
M
kk
Lk
fhíku
.
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
5. fk- ©
{w~SPRAT
íkfo sðkçk
ni fuCOPY
EMk íkhn
fe çkkíkkU: DO
fk çkzk
f -yk{ËLke
h Mknw
֒kkUCOPY
ykihCOPY
© SPRAT : DO4.NOT
: DOÞuNOT
- © SPRAT
NOTíkkÕ÷w
COPY
© SPRATyki
: DO
NOT
Mku
ni
.
{w
M
k÷{kLk
rLkMçkíkLk
økheçk
nI
,
yki
h
nw
f
w
{
íku
t
yki
h
BÞw
L
keMkeÃkkr÷xeÞkt
WLfu
E÷kfkU
fu
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
r¾÷kV EÂBíkÞkÍ çkh¥ke nI. yøkh yuf siMku {k÷Ëkh {wÂM÷{ ykih rnLËw ¾kLkËkLk fk
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
{wfkçk÷k rfÞk òÞ íkku yk{íkkih Mku n{U {wrM÷{ fu nkt ßÞkËk yk÷{e íkunÍeçk fu yMkhkík
© સ્પટ : નકળ પ્રિત
બંિધબંિધ© સ્પટ : નકળ
બંિધ-yki
©hસ્પ
ટ : નકળ
r˾kE
ËUø©
ku, સ્પ
økw^ટíkku: નકળ
þLkuË,પ્રિત
LkrMk~ík
ðku çkh¾kMík,
røkÍk પ્રિત
ð r÷çkkMk
ykËkçku
{unપ્રિત
rV÷ fuબંિ
© SPRAT : DO NOT
COPY {U

{k{÷kík
. SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ6.
પ્રિત
બંિધપ્રિત
બંિધ© સ્પટ {w: Õનકળ
બંિધ- © સ્પ
ટ : નકળ
Vi÷u¼
e íkku ©
nwyસ્પu nIટ :Lkkનકળ
ËwrLkÞk
¼h{U
, MkííkkðLk
fkU {U પ્રિત
íkku yfMkheÞíke
ykçkkËe
nI. પ્રિત
rnLËwબંિ
© SPRAT : DO NOT
SPRAT
: DO NOT COPY
- © ykÃk
SPRAT
: DO NOT
© SPRAT
rMkVoCOPY
Ëku {w-{©kr÷f
{U yfMkrhÞík{U
nI. yçk
þhkVíkfe
LknªCOPY
rMkVo -þh
fe ¾çkhU: DO
MkwÒkkNOT
[knUCOPY
íkku
WMfk
õÞk
íkku
z
?
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
rnLËw
ykut fe- ©fESPRAT
{wfÆMk: DO
fwíkwçNOT
k nI, COPY
çkÕfu fnkLkeÞkt
nI, :rsMk{U
yfMkh
Egu÷kVkík
© SPRAT : DO7.NOT
COPY
- © SPRAT
DO NOT
COPYçkkn{
- © SPRAT
: DO ¼e
NOTnI.COPY
{wMk÷{kLkkut fe yk¾he nirMkÞík Mku rMkVo yuf {wfÆMk rfíkkçk ni. òu {Íkrnçk rLkMçkíkLk LkÞu nI
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
ELk{U ðÍkník ykih zkuõÞw{uLxuþLk ßÞkËk ni. EMkr÷Þu WLfk yMkh Vi÷k ¼e íkuÍe Mku, íkkfík
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
¼e çkZe íkuÍe Mku, {økh fèh ÃkMktËe ¼e WMkefk ÷kÍ{e Lkíkeò ni. rnLËw LkkÂMíkf nkufh ¼e
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
rnLËw hun Mkfíkk ni, {wÂM÷{ fku nh ðõík rfMke Lk rfMke Y Mku EM÷k{ Mku ËhçkËh nkuLku fk
© SPRAT : DO NOT
COPY
: DO NOT
SPRAT
: DO NOT{UCOPY
- ©¾wSPRAT
: DO
NOT COPY
Äzfk
÷økk- ©
hunSPRAT
íkk ni. yÃkLku
þwYfuCOPY
1000- ©Mkk÷
{U EMkkEÞík
¼e Þne
çkeÞkt yki
h f{eÞkt
© સ્પટ : નકળ પ્રિત
બંિધ: નકળ
પ્રિતrMk¾
બંિધ-{Ínçk
© સ્પટEM÷k{Mku
: નકળ પ્રિત
સ્પટ rMk¾kU
: નકળ{utપ્રિત
r˾kE
Ëe ©Úkª.સ્પËwટMkhe
r{Mkk÷:
sËeËબંિધni, [w©LkkL[u
yÃkLkuબંિ
{Ínçk
fu
íkhV
Ãkkçkt
Ë
e
ßÞkËk
r˾kE
Ëu
ø
ke.
{w
M
k÷{kLk
íkku
yÃkLku
Íkrnhe
r÷çkkËu
{U
¼eCOPY
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

5.

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

88: -røkhkðx
yMkçkkçk
Lkðwt: «¼kík
© SPRAT
DO NOTfu COPY
- © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT
DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ¾kMku
પ્રિત
બંિધ-íku ©
પ્રિત
બંિધ© સ્પ
સ્પટ : નકળLk)fu
પ્રિતબંિ
Mk{Íku
fhસ્પ÷uટíku: નકળ
nI {økh
rMk¾
yÃkLku
Ãkktટ[: નકળ
‘f’ (fuપ્રિત
þ, ftબøંિધkk,f[u©
nhk,fzk,rfÃkko

{k÷{U
Ë nI:.DO
ðShu
nLk ®MkÄSfku
ne COPY
Ëu¾ r÷SÞu
. yk{: íkki
h NOT
Mku COPY
© SPRAT : DOEMíku
NOT
COPY¾kMku
- © Ãkkçkt
SPRAT
NOTykÍ{
COPY{Lk{ku
- © SPRAT
: DO NOT
- © SPRAT
DO
evolutionary
phases
)Mku
økw
Í
híku
Þu
fnk
ò
Mkfíkk
ni
fu
{Íkrnçk
¼e
Eíku
o
f
kE
{hkrn÷
(
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
nI ykih WLfu {kLkLku ðk÷kU {U ‘rhVku{o’ ¼e ðõíkfu MkkÚk ykíkk ni. õÞk Þne EMkkEÞkULku
økur÷÷eÞku fku fiË Lknª rfÞk Úkk rMkVo Þu Mk[ funLku fu EÕÍk{ {U fu Mkwhs s{eLk fu røkËo Lknª
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
çkÕfu s{eLk Mkwhs fu røkËo ½w{íke ni? õÞk {wMk÷{kLkkU fu EõíkuËkh ÃkkLku Mku fç÷ yÍe{
© SPRAT : DOyuNOT
© SPRAT
: DO NOT
COPY
- © fe
SPRAT
÷uõÍuCOPY
LzÙeÞk -÷kEçkú
uhe EMkkEÞkU
Lku Lknª
íkçkkn
Úke? : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ
પ્રિતfuબંિધટ : નકળ
પ્રિતELMkkLk
બંિધ- ©
સ્પટøk÷ík
: નકળ
ંિધ8. fÂ~{h
íkkÕ÷w©
f Mkuસ્પ¼khík
fk yk{
¾kMke
Vinપ્રિત
{e {U બ{w
çkíku÷©k niસ્પ. ટWMku: નકળ
Ãkíkk પ્રિત
ne બંિ
© SPRAT : DOLknª
NOTfu COPY
SPRAT
COPY fe
- ©íkhn
SPRAT
© SPRAT
: DO NOT COPY
fÂ~{h- ©
¼khík
fe :ËwDO
MkheNOT
rhÞkMkíkkU
Lknª: DO
çÕfuNOT
¾wË COPY
ËMíkwh-u rnLËw
fu ykŠxf÷
fu બ{wંિધíkkrçkf© yu
rþÞ÷પ્રિત
MxuxMk’ðk÷e
ni. ¼khík
ík{k{©fðkLkeLk
fu Ãkunપ્રિત
÷u બંિ
© સ્પટ : નકળ370
પ્રિત
સ્પfટ‘MÃku
: નકળ
બંિધ- ©rhÞkMkík
સ્પટ : નકળ
પ્રિતfuબંિધસ્પટ : નકળ
çkkçk
{U
r÷¾k
nku
í
kk
ni
fu
Þu
fkLkw
L
k
fÂ~{h
fu
rMkðkÞ
Mkkhu
¼khík
Ãkh
÷køkw
nku
ø
kk.
fÂ~{heÞkU
fku
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
ÃkkŠxþLk fu ðõík Þu ErgÞkh Úkk fu ðku {kWLx çkuxLk VkuBÞwo÷u fu íkník ÃkkrfMíkkLk fu MkkÚk swzíku,
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
siMku swLkkøkZ, niÿkçkkË ðøkihn ¼khík fu MkkÚk òuzu økyu.÷urfLk Þu fÂ~{h fu MkuõÞw÷rhÍ{ fk
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
Lkíkeò Úkk fu WLnkULku LkunY-þu¾ yçËwÕ÷kn Mk{Íkuíku fu íkník EMk ðkËu Ãkh fu ðnkt ËMk Mkk÷ fu
© સ્પટ : નકળytપ્રિત
સ્પટþw: {નકળ
બંિધ- © સ્પ
ટ : નકળ
પ્રિત
બંિધટ ø: kutનકળ
પ્રિતબંિ
Ëh yuબંિધf yk{©hkÞu
khe (huપ્રિત
Vhtz{)fhðkE
òÞøke
rsMkMku
yðk{
Þu ©
íkÞસ્પfhu
fu ykÞk
© SPRAT : DOðkuNOT
COPY -fu©MkkÚk
SPRAT
: DO
NOTnICOPY
- © SPRAT
DO NOT¼khík
COPYfu- ©
SPRAT
DO Ë
NOT
ÃkkrfMíkkLk
swzLkk
[kníku
Þk ¼khíkfu
MkkÚk : r{÷Lkk,
MkkÚk
yuf :íkÞþw
k COPY
© સ્પટ : નકળ{wપ્રિત
ટ : નકળ
બંિધ© સ્પટ : નકળ પ્રિત
બંિધ© સ્પ
ટ : નકળyki
પ્રિત
Æík íkfબંિધ[÷Lku©fkuસ્પhkS
nwyu. પ્રિત
ykih rMkVo
{kr÷Þk(VkÞLkkLMk),
rËVk,
¾khS
{k{÷kík
h બંિ
íkhMke÷
(fku
B
Þw
r
Lkfu
þ
Lk)
fu
[kh
{nf{u
nw
f
w
{
íku
rnLË
fku
rËÞu
økyu
Úku
.
Þu
hu
V
hLz{
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
) f¼e
fhðkÞk
Lknet
. fÂ~{h
fkટ yÃkLkk
h Úkk,
Ítzk© Úkk,
økðLkoપ્રિત
h બંિ
© સ્પટ : નકળ(plebscite
પ્રિતબંિધ© સ્પn{Lku
ટ : નકળ
પ્રિત
બંિધ© સ્પ
: નકળËMíkw
પ્રિત
બંિધસ્પટWLfu
: નકળ
fku MkËhu rhÞkMkík, WLfu ðÍehu yk÷k fku ðÍehu ykÍ{ funíku Úku. ¼khík Mku fÂ~{h {U Ëkr¾÷
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
nkuLku fu r÷Þ yuf MÃkkurþÞ÷ Ãkhr{x fe sYhík Ãkzíke Úke. Þu Mkçk çkkíkU õÞk ¼khíkLku Þwt net
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
{kLk ÷e Úkª?
© SPRAT : DOyki
NOT
COPYfu- Ëw©Mkhu
SPRAT
: DO NOT
COPY
- ©fe
SPRAT
: DOíkf
NOT
COPY
- © SPRAT
DO NOT COPY
h ¼khík
{wMk÷{kLkkU
Ãkh Þu
fÂ~{h
íkkuÃk fçk
hϾe
òÞøke?
yøkh:fÂ~{h
© સ્પટ : નકળfu પ્રિત
બંિધ-yÃkLke
© સ્પટrMkÞkMke
: નકળ ÷zkE
પ્રિતબંિધ© સ્પ
: નકળ
બંિધ© સ્પfkટ yki
: નકળ
પ્રિતબંિ
{wMk÷{kLk
øk÷ík¼e
÷zટ hnu
nI íkkuપ્રિત
¼khík
Mkhfkh
h WLfk
ni. fÂ~{h
fu nh :MkkLnu
ykihCOPY
nh nkËMku
fe rsB{u
Ëkhe
¼khík
fu -çkkfe
{wMk÷{kLkkU
fu COPY
© SPRAT : DO{k{÷k
NOT COPY
- © SPRAT
DO NOT
- © SPRAT
: DO
NOT
COPY
© SPRAT
: DO NOT
fkt
Ä
u
fçk
íkf?
yki
h
õÞkU
?
Þnkt
Þu
¼
e
ðÍkník
fhLke
sYhe
ni
fu
ÃkkrfMíkkLk
fk
hku
÷
EMk
Mkkhe
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
fkhðkE {U rfMke ¼e íkhn {wMçkík Lknª hnk. EMfu y÷kðk WMkLku fÂ~{h Ãkh fçkkE÷eÞkU fe
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
ykz{U n{÷k fhfu fÂ~{h nrÚkÞkLku fe fkurþþ ¼e fe. ykih rsMk rnMMku Ãkh WMfk fçÍk ni
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
WMfk nk÷ n{khu ðk÷u fÂ~{h Mku ¼e çkËíkh ni. çknh nk÷ EMk íkLkkÍu{U fÂ~{heÞkU fe Ëku
© SPRAT : DOÃkwNOT
COPY
- © SPRAT
NOT fku
COPY
- ©MkuSPRAT
COPY
© SPRAT
NOT COPY
he LkM÷U
çkhçkkË
nku øk#.: DO
nkt yçk
E n{
Þu ÃkwAu:fuDO
n{NOT
¼khíke
{wM-k÷{kLk
fe ni: DO
rMkÞík
© સ્પટ : નકળMkuપ્રિત
બંિધ© સ્પnIટ?: n{
નકળrçk÷k
પ્રિત
બંિધસ્પટøku: fuનકળ
© સ્પટ :ÃÞkh
નકળyki
પ્રિત
¾wË õÞk
[kníku
íkfÕ÷w
V Þu© fnU
n{ પ્રિત
[kníkuબંિધnI fu fÂ~{he
h બંિ
nççkíkMku
, yÃkLke
{hÍe: DO
Mku ¼khík
fu MkkÚk
rMkVo sw: zDO
ut çkÕfu
e íkhn- ©Í{
nkuò:ÞUDO
ykiNOT
h COPY
© SPRAT : DO{kuNOT
COPY
- © SPRAT
NOT COPY
- ©LkSPRAT
NOTÃkwh
COPY
SPRAT
¼khíke
{w
M
k÷{kLkkU
fe
íkhn.
yki
h
þ¾Mke
íkki
h
Ãkh
n{Lku
yÃkLke
r¾Ë{kík
EMk
¾w
þ
ykEt
Ë
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
fk{ fu r÷Þu Ãkuþ ¼e fh h¾e nI. ÷urfLk Þu Mkkhe fkhðkE {wfÂB{÷ s{nwhe íkkih Mku
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
çkiLkw÷yfðk{e fðkLkeLk fu WMkw÷kU Ãkh nku. ykih EMke r÷Þu Mk¼e y{Lk ÃkMktË ¼khíke
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
{Mky÷yu fÂ~{h fk sÕË Mku sÕË n÷ [kníku nI.
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY

© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ

Lkðwt NOT
«¼kík COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY -røkhkðx
fu yMkçkkçk
- 89COPY
© SPRAT : DO
© SPRAT
: DO NOT
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધસ્પટ [÷u
: નકળ
પ્રિત
© સ્પ
પ્રિત
© સ્પ
: નકળ tપ્રિત
n{khk© çkMk
íkku n{
¾wબËંિધfÂ~{h
òÞUટ :ykiનકળ
h ðnkt
fu {wબંિધMk÷{kLkkU
fkuટMk{Íkyu
fu fiMkuબંિ

WLfk
{wMíkfrçk÷
¼khík
fu MkkÚk
ni.: ËuDO
¾eÞu
ÃkkrfMíkkLk
fk SPRAT
õÞk nk÷
nwyNOT
k ni?COPY
© SPRAT : DO NOT
COPY
- © SPRAT
: DO
NOT ßÞkËk
COPY -íkkçkLkkf
© SPRAT
NOT
COPY - ©
: DO
÷urfLk
çkË ©rfM{íke
çkkçkhe
{ÂMsËfe
økkuÄhk,પ્રિત
{kuËબe,ંિધXkfhu©ðøki
hnLku
EMk પ્રિત
r{þLkબંિ
© સ્પટ : નકળ પ્રિત
બંિધસ્પટ : Mku
નકળ
પ્રિત
બંિધ- ©íkçkkne,
સ્પટ : નકળ
સ્પટ
: નકળ

fku ykih {wÂ~f÷ çkLkk rËÞk ni. EMk ËkihkLk ¼khík fu {wMk÷{kLkkU Ãkh nh ðõík fÂ~{h fu
ðkfuykík fe ík÷ðkh ÷xfíke huníke ni fu Ëu¾ku ðnkt fiMku çkufwMkwh rnLËwykut fku {khk økÞk,
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
ðøkihn. nk÷kt fu EL{U Mku ßÞkËk íkh ÷kuøk EMkr÷Þu {khu òíku ni fu ELk Ãkh n{khe r{÷exhe fu
© SPRAT : DO NOT
- © SPRAT
: DOÄhk
NOTòíkk
COPY
DO NOT
COPY - yki
© hSPRAT
: DO NOTÞkCOPY
r÷ÞuCOPY
{w¾çkhe
fk EÕò{
ni.- ©
ykiSPRAT
h EMk :íkhn
Þu rMkÞkMke,
Lk fu {Ínçke
© સ્પટ : નકળ પ્રિત
બંિધ- © સ્પ
ટ :Ëનકળ
પ્રિત
© સ્પ
: નકળ
પ્રિતn{
બંિધ© સ્પટnwf
: wfનકળ
પ્રિત
rVhfkðkhkLkk
íkþÆw
ni. ík~Æw
Ë ËkuબંિધLkku íkhVMku
nkuટ hnk
ni rsMfe
ELMkkLke
fu nðk÷u
Mkuબંિ
© SPRAT : DO NOT
COPY fhíku
- © SPRAT
©fSPRAT
: DO NOT
COPY ELk
- © SPRAT
DO
{ÍB{ík
nI. Þu :LkDO
¼wNOT
÷U fu COPY
nÍkhkU- çku
wMkqh fÂ~{he
{wMk÷{kLk
ËnkU {ut: ¾w
Ë NOT
yÃkLkuCOPY
ðíkLku
yÍeÍ
{u
t
òLk
¾ku
[w
f
u
nI
.
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
ykih- ©
EMke
íkhn :çkuDO
[khe
fÂ~{he
eíkSPRAT
fki{, rsLfe
yfMkrhík
çkufwMkq:hDO
ni, NOT
çku½h,COPY
© SPRAT : DO NOT COPY
SPRAT
NOT
COPYÃkt-z©
: DO NOT
COPYrçkÕfw
- ©÷
SPRAT
çkuËkh nku fh økihÞfeLke ®sËøke økwòh hne ni. ¾wË EMk {wMkrÒkV fu fE Ãktrzík ËkuMík EMk
© સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિધ- © સ્પટ : નકળ પ્રિતબંિ
íkkhe¾e MkkLnu fe r{Mkk÷ nI. ykih WLk{U Mku çkyÍfe n{ËŠËÞkt yçk¼e fÂ~{he {wMk÷{kLkkU
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY
fu MkkÚk nI. Mktsu fkf fe rË÷kUfku Aw ÷uLku ðk÷e rVÕ{ s~™uu ykÍkËe EMfe økðkn ni. rVíkhík fu
© સ્પટ : નકળ પ્રિત
© સ્પ
બંિધ© સ્પ
: નકળ
પ્રિત
બંિધસ્પટ :Ãkh
નકળ
¾u÷બંિધELMkkLke
fkLkwટLk: fuનકળ
íkkçkuપ્રિત
Lknª nku
íku. rfMke
fkટ{nÍ
øk÷ík
ðõík
øk÷ík©søkn
ÃkkÞkપ્રિત
òLkkબંિ
© SPRAT : DO NOT
© SPRAT
NOT COPY
- © ni
SPRAT
: DOÍ÷Í÷u
NOT COPY
- © SPRAT
NOT COPY
¼eCOPY
WLfe -çkË
rfM{íke: DO
fe ðsn
çkLk òíkk
. MkwLkk{e,
, VMkkËkík..
Mk¼e: DO
Þu Mkkrçkík
fhíkuબંિધnI fu rVíkhík
n{kheપ્રિત
WíLkeબંિધßÞkËk©rV¢
rsíkLke
n{બંિધMkku[íku©nIસ્પ
fu ટni.: õÞk
f¼eબંિ
© સ્પટ : નકળ પ્રિત
© સ્પટ fku
: નકળ
સ્પટLknª
: નકળ
પ્રિત
નકળn{
પ્રિત
[֒ku
rVhíku
,
¾u
÷
íku
fw
Ë
íku
,
r[xeÞkU
fu
çkkhu
{U
rV¢
fhíku
nI
rsLfe
Ãkw
h
e
fe
Ãkw
h
e
Vku
s
fku
n{COPY
© SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COPY - © SPRAT : DO NOT COP