NHẬN

CHI

CHI ĐƯA: 7tr800
MUA CHUNG: 310ng

Vé xe MAI LINH: 440ng
Kẹo Sâm: 250 + K sạn: 600ng
Cafe (uống với chị): 120ng
Café (nis+a phú): 18ng
Tien gui xe a phú: 20ng
Dt vi_na: 264ng + Sim 40ng
Kinh kim quang minh: 70ng
Xe buýt + hạt dưa: 15ng + 10ng
Pho to 25 tờ: 11ng
ĐÈN: 1tr400 + phí chuyển: 30ng
T/C: 3tr288ng

T/C : 8tr100
CÒN LẠI : 8tr100 – 3tr 288ng = 4tr812ng
Rút 2tr

Còn lại:6tr812ng – 2tr474ng = 4tr338ng

Thuế: 142ng + trái cây : 60ng = 202ng
Chim (ngày 28/2) 10con/85ng*30= 255ng
(ngày 29/2) 10con/80ng*30=240ng
(ngày 1/3) 10con/80ng*30=240ng
(ngày 2,3/3)10con/70ng*30=420ng
Tiền côg a c:150ng + mua đồ hd: 150
mua đồ đbp: 200ng + thuốc hút: 8ng
in sám hối: 8ng + xăng(xe yoga): 70ng
mua chung: 516ng + mi goi 15ng
T/C: 2tr 474ng

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful