VLADA REPUBLIKE HRVATSKE Ministarstvo poduzetnistva i obrta

"PODUZETNICKI IMPULS"
Plan poticanja poduzetnistva i obrtnistva za 2012. godinu

Zagreb, ozujak 2012.

Naslov dokumenta .Poduzetnicki impuls" - Plan poticanja poduzetnistva i obrtnistva za 2012. godinu

Svrha dokumenta Ovaj dokument sadrzi ciljeve, projekte, korisnike, mjere, aktivnosti i sredstva poticaja poduzetnistva i obrtnistva za 2012. godinu sukladno Programu Vlade RH za mandat 2011.2015.

Oznaka MINPO - KLASA: 311-01/12-01/50 Status Prijedlog nakon sjednice Strucne radne skupine od 19.03.2012.

lnaclca 1.6. Datum inacice 19. ozulka 2012.

Izvor Ministarstvo poduzetnistva i obrta

Autorsko pravo Ovo je javni dokument. Dozvoljeno je kopiranje i raspacavan]e dokumenta u tiskanom i digitalnom obliku uz uvjet da je naveden izvor dokumenta i jasno oznacena sva odstupanja od izvornika kao i autori dodanih i/ili promijenjenih dijelova teksta.

.Poduzetnicki

impuls" 2012.

11. I

UVOD

Programom Vlade RH za mandat od 2011.-2015.godine utvrdene su smjernice kojimaje cilj· u kratkom roku gospodarsku politiku usmjeriti prema stvaranju povoljnijih uvjeta Z8 rast investicija i povecanie konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva. Malom i srednjem poduzetnistvu i obrtnistvu je u Programu posvecena narocita pozornost imsjuci na umu cinjenicu da u Hrvatskoj malo i srednje poduzetnistvo cini vise od 99% ukupnog gospodarstva. Stoga su mjere poticanja konkurentnosti poduzetnistva i obrtnistva usmjerene su u tri glavna podrueja ito: Gospodarski oporavak i razvoj poduzetnistva, Tehnoloski razvoj i [acanle konkurentnosti i Regionalni razvoj i koristenje fondova EU. Hrvatska je pristupni Ugovor s EU potpisala 9. prosinca 2011. godine. Program Vlade RH za mandat od 2011.-2015. godine na odqovarejuci nacin prati smjernice dokumenta "Europa 2020" kojim su utvrdena sljedeca prioritetna razvojna gospodarska podrucja: ocuvanie energije i promocija novih okolisno prihvatljivih tehnologija, ulaganja u Ijude i projekte cjelozivotnoq ucerua, ulaganja u istrazivanie, razvoj i primjenu inovacija te osiguravanje lakseg dostupa do izvora financiranja malom gospodarstvu. Cilj gospodarske politike je uspostaviti konkurentno, drustveno i ekoloskl odgovorno, na znanju utemeljeno i izvozno usmjereno trzisno gospodarstvo koje osigurava rast dodane vrijednosti, nova i dobro placena radna mjesta, te bolje i pravednije drustvo u kojemu se stite nacela socijalne kohezije, solidarnosti, ravnopravnosti i napretka za sve gradane. Ministarstvo poduzetnistva i obrta kroz sustav poticaja provoditi ce gospodarske mjere sukladno cilju gospodarske politike, a to je do 2015. godine postupno povecavati stopu rasta gospodarstva kako bi se do 2015. godine kretala na razini od oko 5%. Opel cilj Ministarstva poduzetnlstva i obrta u sektoru malog gospodarstva u Hrvatskoj je unaprijediti politike i mjere poticanja razvoja malog gospodarstva. Rezultati proved be Plana poticanja poduzetnistva i obrtnistva za 2012. godinu uvelike ce pridonijeti kvalitetnijoj i ucinkovitijoj podrsci subjektima malog gospodarstva za izlazak iz recesije. U konacnici mjerama za rasterecenie gospodarstva, uklanjanjem prepreka poslovanju, poreznom reformom, smanjenjem parafiskalnih davanja i poticajima za zaposliavanje prema gospodarstvu se iz proracuna usmjerava gotovo 5 milijardi kuna, te je moquce vee za 2012. godinu prognozirati rast BDP-a od 0,8%. Od izrazitog znacaja je sto se Planom poticanja poduzetnlstva i obrta za 2012. godinu provodi promjena u cilju kontinuirane procjene poslovnog okruzenja za malo gospodarstvo kao i ocjenjivanje potreba za unaprjedenjem. Mjerenjem ucinaka potpora stvoriti ce se pretpostavke za njihovo ucinkovitije korlsten]e i ojacati transparentnost u njihovoj dodjeli. Navedeno ce izravno utjecati na odrZivi rast i ucvrscivanie uloge malog i srednjeg poduzetnistva kao znacajnog dijela ukupnog gospodarstva. Pri tome ce se ukupan razvoj poduzetnistva i obrtnistva poticati kroz tehnoloski razvoj i jacanje konkurentnosti, mjere za jacanje regionalne konkurentnosti poticanjem inovacija i istrazivanja, ali i regionalnim umrezavanjarn gospodarskih subjekata. Rezultati projekta "Global Entrepreneurship" u kojemu Hrvatska sudjeluje ukazuju da su glavne prepreke razvoja poduzetnistva: od 2002. godine

3

.Poduzetnicki

impuls" 2012.

administrativne prepreke (dugotrajni i skupi postupci za pokretanje i likvidaciju poduzeca) neucinkovitost pravosuda dugotrajni postupci registracije vlasnistva slaba usmjerenost poduzetnickom obrazovanju losa percepcija poduzetnistva kao pozeline karijere nerazvijenost neformalnih oblika financiranja za pokretanje poslovnih pothvata. Kratkorocnirn poticajnim mjerama za poduzetnistvo i obrtnistvo doprinjeti ce se aktivnim mjerama poticanja novog zaposljavanja, Temeljni gospodarski instrumenti su smanjenje doprinosa na place, olaksice za reinvestiranu dobit, te izravni poticaji novom zaposllavanju u obliku privremenog oslobodenja od placanja doprinosa za svako novo radno mjesto. Smanjenjem doprinosa na place za svakog novo zaposlenog u trajanju od dvije godine rasteretiti ce se i smanjiti troskovi malog i srednjeg poduzetnistva, cime se znacajno olaksava njegovo financijsko poslovanje i troskovna konkurentnost. Provoditi ce se posebni poticaji za poduzetnicko aktiviranje i programe poduzetnickoq obrazovanja za zaposliavan]e mladih i visokoobrazovanih Ijudi. Posebne mjere usmjeriti ce se na poduzetnlstvo zena i zaposliavanie zena s naglaskom na tzv. teze zaposljlve skupine. Osim potpora za poduzetnicko obrazovanje i stjecanje strucnih kompetencija u obrtnistvu, poticajne mjere za zaposliavan]e kroz poduzetnistvo sadrzavati ce mjere namijenjene unaprjedenju strukovnog obrazovanja, ali i poticaje za samozaposjjavanje osnivanjem go·spodarskog subjekta. Mjere za otvaranje radnih mjesta namijenjene osobama s invaliditetom i poduzetnistvu osoba u nepovoljnim osobnim, gospodarskim, socijalnim i drugim okolnostlmaprovoditl ce se kroz poticaje za socijalno poduzetnistvo. U cilju stvaranja pozitivnije poduzetnicke klime, olaksavanja osnivanja novih poduzeca i ubrzanja realizacije investicija provoditi ce se mjere za podrsku investitorima. Svakom investitoru koji ulaze vise od 20 milijuna kuna u Ministarstvu poduzetnistva i obrta i Hrvatskoj agenciji za malo gospodarstvo - HAMAGINVESTU odrediti ce se nadleini menadieri koji ce voditi investiciju do njezina zavrsetka, Poticajne mjere, porezna reforma i uskladivanje zakonodavstva izravno ce olaksati ualaqacki postupak i doprinjeti sigurnosti ulaganja.
63/07)

U postupku izmjena i dopuna Zakona 0 poticanju razvoja malog gospodarstva (NN br. 29/02 i definicija mikro, malih i srednjih poduzeca uskladiti ce se 5 istovjetnom definicijom Europske komisije (EK), Europske investicijske banke (EIB) i Europskog investicijskog fonda (ElF), cime ce se omoquciti bolje iskoristenie mehanizama potpora namijenjenih srednjem i malom poduzetnistvu kroz programe EU. Analiza rezultata primjene sustava poticanja ulaganja u Republici Hrvatskoj kroz Zakon 0 poticanju ulaganja (NN br. 73/00, 138/06 i 61111) pokazuje da su gotovo 80% ostvarenih investicijskih projekata realizirali mali i srednji poduzetnici, od cega 30% investicijskih projekata predstavljaju izravne strane investicije. Promjenama Zakona otvoriti ce se siroki prostor snaznoq investicijskog ciklusa najpropulzivnijem, brzo-rastucem segmentu hrvatskog gospodarstva - malom i srednjem poduzetnistvu kao temeljnom generatoru rasta ukupnog nacionalnog gospodarstva i bruto domaceq proizvoda. Poreznim rasterecenjem, poreznim olakslcarna i izravnim poticajima povecati ce se potencijal malog i srednjeg poduzetnistva za nove investicije s ueinkom u povecaniu stupnja samofinanciranja. Mjera porezne politike koja ce posebno povoljno utjecati na poduzetnistvo je nulta stopa poreza na dobit za reinvestiranje, dok ce povecanie praga za upis u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost u iznosu od 230.000,00 kuna izravno olaksati poslovanje obrtnika. S obzirom na broj malih i srednjih poduzetnika u turizmu, snizena stopa poreza na dodanu vrijednost za djelatnosti i usluge ugostiteljstva i turizma imati ce izravan utjecaj na povoljnije poslovanje sezonskih djelatnosti narocito. Cilj je podici konkurentski kapacitet turizma i sposobnost za proizvodnju dodane vrijednosti.

4

.Poduzetnicki

impuls" 2012.

Hrvatskom poduzetnistvu, osobito preradivackom sektoru, nuzna je intenzivna tehnoloska obnova kako bi se u .srednjern i dugom roku povecala produktivnost i konkurentnost na domacern, alii namedunarodnorn trzisfu; te osiguraorast poslovnih aktivnosti. Sustavnim . pristupom pcticanjuistrafivanja i razvoja, kreativnosti te inovacijskih aktivnosti, odnosno razvoju novih proizvoda i usluga srednje i visoke tehnoloske razine, koji su temelj za ostvarivanje vece dodane vrijednosti, ornoquciti ce se jacanje konkurentske pozicije na trzistu. Hrvatski gospodarstvenici i dalje se bore s posljedicama gospodarske krize, stoga ce mjere smanjenja kamatnih stopa za kreditne programe Hrvatske banke za obnovu i razvitak osigurati poduzetnicima pristup povoljnijim financijskim sredstvima. Smanjenje kamatnih stopa je privremena mjera i odnosi se na kredite odobrene u 2012. godini kao i kredite odobrene u razdoblju od 1. sijecnja 2012. godine do trenutka stupanja na snagu novih uvjeta kreditiranja. Za veee sudjelovanje malih i srednjih poduzeca u postupku jayne nabave kao i rjesavanje prepreka u njihovom sudjelovanju u javnoj nabavi, tijekom 2012. godine razvijati ce se novi model. Cilj je da se javna nabava vee iduce godine odvija posredstvom interneta. Uvodenjem novog modela jayne nabave, na sustavan nacin ce se riiesiti pitanje sudjelovanja u javnoj nabavi malih subjekata koji u poslovima jayne nabave sudjeluju kao kooperanti velikih subjekata na nacin da ce se uvesti izravno placanje malim podizvodacirna. Malo i srednje poduzetnlstvo u Hrvatskoj cini 99,5% ukupnog gospodarstva. Zavisno od promatrane poslovne godine udio malih subjekata u BDP-u je od 33 do 33,8%, srednjih oko 19%, sveukupno preko 50%. Po udjelima u ukupnoj zaposlenosti mali subjekti imali su udio od 44,8% ukupne zaposlenosti, a srednji 18,3%. Po udjelima u izvozu mali i srednji subjekti su gotovo izjednaceni, udio jednih i drugih u ukupnom izvozu jeoko 21%, sto ukupno cim 41%. Medutim, po svojoj strukturi malo gospodarstvo Hrvatske je mikro gospodarstvo, 80 i vise posto svih subjekata su mikro subjekti, te ce se poticajne mjere posebno usmjeriti na rast u cilju uravnotezenia po strukturi i povecania broja srednjih subjekata koji su u stanju medunarodno konkurirati, a u poslovanju stvarati svoje vrijednosne lance kroz poslovne odnose s malim gospodarskim subjektima. Gospodarske aktivnosti na zupanijskom nivou, mjereno u odnosu na registrirane gospodarske subjekte, pokazuju vel ike regionalne nejednakosti i koncentraciju malih i srednjih poduzeca u nekoliko velikih urbanih sredista i njihovoj okolici. Gospodarske aktivnosti su u velikoj mjeri vezane na velika urbana sredista (Zagreb, Split, Rijeka)' i podrucja koja im gravitiraju. Gospodarski instrumenti poticanja razvoja poduzetnistva i obrta kojima je cilj ravnomjeran regionalni razvoj programirati ce se duqorocnlie i kroz sredstva i fondove EU. U cilju [acanja polozaja i uloge malog i srednjeg poduzetnistva te obrtnistva, sukladno Programu Vlade Republike za mandat 2011.-2015., kroz programe potpora male vrijednosti, navedenom sektoru osigurati ce se preduvjeti za rast investicija te konkurentno i na znanju temeljeno gospodarstvo. Malom i srednjem poduzetnistvu i obrtnistvu osim .Poduzetnickoq impulsa" namijenjen je i Operativni program za regionalnu konkurentnost iz EU IPA sredstava, sastavnica Ilic (Prioritet 2. Jacanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva, Mjera 2.1. Pobollsanje poslovne klime). Tri strateska dokumenta koja su u provedbi, a znacaina su za malo gospodarstvo jesu: 1. Strategija razvoja zenskoq poduzetnistva u RH 2010.-2013., donesena 11. ozuika 2010. godine na 45. sjednici Vlade RH 2. Strategija ucen]a za poduzetnistvo 2010.-2014., donesena na 60. sjednici Vlade RH od 10. lipnja 2010. godine 3. Strategija razvoja klastera 2011.-2020. i Akcijski plan razvoja klastera 2011.- 2013., doneseni na 125. sjednici Vlade RH od 28. travnja 2011. godine.

5

.000 o Trgovacka ~k T rgovac a drustva d ~t Trqovacka . rus va v mikro su bi kti Je I ma I bl ktl su Je I I' Obrti .. Izvor: FINA.000 300. MINPO .Obrtni registar subjekata I-IX 2010.000 200..000 400.Obrtni registar 6 .Poduzetnicki impuls" 2012. sre d nJI • Prosjecan broj zaposlenih na temelju subjekti stanja krajem tromiesecja I-IX 2010. Gospodarski subjekti malog i srednjeg poduzetnistva 500. subjekata I-IX 2011. Broj gospodarskih BBroj gospodarskih Izvor: FINA. II Prosjecan broj zaposlenih drustva Zadruga na temelju stanja krajem tromjesecja !-IX 2011. Malo i srednje poduzetnlstvo u brojkama Gospodarski subjekti malog i srednjeg poduzetnlstva . MINPO .000 100.

uz promjenu kriterija za dodjelu.dodijeljeno 720 potpora.848.dodijeljeno 206 potpora. [acanja poduzetnistva zena. Kroz navedene poticajne mjere ukupno su dodijeljene 3.odobrene 104 potpore. prosjecni iznos odobrene potpore 8.000 kuna. dok 75.25%.000 kuna. prosjecni iznos odobrene potpore 6.Gazela. pocetnika i osoba s invaliditetom .06%.. udio u sveukupnom iznosu odobrenih potpora 2. analizom je potvrdeno da je poduzetnicku potpornu infrastrukturu potrebno kvalitativno unaprijediti te ojacati institucionalnu podrsku za razvoj i primjenu inovacija kroz tehnoloske i razvojne centre kao i inkubatore.266..858. ukupni iznos 4.000 kuna.000 kuna. udio u sveukupnom iznosu potpora 3.000 kuna.000 kuna. ukupni iznos 8. Jacanje konkurentnosti malog gospodarstva .183 potpore u ukupnom iznosu od 152.odobreno 49 potpora.900.203 potpore.224 kuna Izgradnja poduzetnlcklh zona . vniednost obveze u 2011.dodijeljeno 18 potpora. godini 13.odobreno 46 potpora.000. novodobnog gospodarstva kao i prema konkurentski najuspjesnijima u poslovanju i u izvozu.041 kuna. ukupni iznos 51. prosjecni iznos odobrene potpore 31. prosjecni iznos odobrene potpore 79.075. ukupni iznos 4. klastera i zadruznoq poduzetnistva.146 kuna Konkurentnost najuspjesnijih "Gazele" .000.46%. povecanie vrijednosti pojedinacnih potpora.612 kuna Poduzetnlstvo u kulturi .odobreno 46 potpora.522 kuna Zadruzno poduzetnlstvo . 13.316 kuna.400 potpora u iznosu od 198. prosjecni iznos odobrene potpore 490. godine zaposlenost u malim poduzecirna porasla je za 68%. GEM istrazivanie u 2010. mladih.29% poduzeca imaju proizvode koji nisu novi nikome.000. udio u sveukupnom iznosu potpora 5. udio u sveukupnom iznosu potpora 25.31%. godini ukazuje da Hrvatska ima relativno malen udio poduzeca koja su rastuca prema kriteriju razvoja novih proizvoda: 9.odobreno 58 potpora. pocetnika i osoba s invaliditetom.·1 Potpore malom i srednjem poduzetnistVu u2011.6%.Poduzetnicki impuls" 2012.4%. usmjeravanje potpora u podrsku start-up tvrtkama iz djelatnosti tzv. prosjecnl iznos odobrene potpore 55. prosjecni iznos odobrene potpore 106.odobreno 605 potpora. godinu provedeni su poticajni projekti u sustavu potpora s ciljem jacanja konkurentnosti.zupanijskih razvojnih aqencija-poduzetnickih centra te tehnoloskih parkova.51%. do 2010.odobrene 1.357 kuna. ukupni iznos 10.odobreno 128 potpora.065 kuna.925 kuna Inovacijom do konkurentnosti . 15.042. ukupni iznos 7. Analiza sustava potpora sukladna je GEM istrazivanju i ukazuje na potrebu promjena u strukturi potpora povecaniem potpora subjektima s novim tehnologijama i novim proizvodima.603. prosjecni iznos odobrene potpore 448.385 kuna Poduzetnlcke potporne institucije . Takoder.611 kuna (stvorene obveze za za Gazele iz prethodnih godina .928 kuna Poduzetnlstvo mladih. zatim poticanja poduzetnlstva u kulturi. udio u sveukupnom iznosu odobrenih potpora 2. udio u sveukupnom iznosu potpora 2. dok se udio zaposlenih u velikim poduzecirna u istom razdoblju smanjio za 21.01%. ukupni iznos 3. Sveukupno za poticaje poduzetnistvu i obrtnistvu odobreno je 5. godini Operativnim planom poticanja malog i srednjeg poduzetnistva za 2011. udio u sveukupnom iznosu potpora 4. prosjecnl iznos odobrene potpore 38. udio u sveukupnom iznosu potpora 2.25% poduzeca proizvode koji su novi nekima.000 kuna) Poduzetnlstvo zena .000.600. sufinanciranja najsupjesnijih subjekata .250 kuna (projekt se provodio u suradnji s Ministarstvom kulture koje odobrava potpore u vrijednosti polovine ukupnog iznosa) Klasteri .362kuna.000 kuna. Od 2001.65%. udio u sveukupnom iznosu potpora 20.740. ukupni iznos 4. kao i poticanje poduzetnickih zona i potpornih institucija .95%. ukupni iznos 4.46% poduzeca imaju proizvode koji su novi svima. udio u sveukupnom iznosu potpora 1. ukupni iznos 40. 7 .000 kuna.01%. poticanja inovacija. prosjecni iznos odobrene potpore 61.

o Izvor: MINPO .000 20.....000 42.....000000 63.. ubrovackoD neretvanska ......500..Brodskoposavska <ltOsjeckobaranjska . godinu po zupanijama 45. Kartovacka .000 22..500....000000 7. Med'imurska -Sisackomoslavaeka .000.000 15.Registar potpora malom gospodarstvu Iznos dodijeljenih potpora po projektima iz Operativnog plana poticanja malog i srednjeg poduzetnlstva za 2011..000..Vukovarskosrijemska .Zagrebacka --~ .500.500.. rad Zagreb G 8 .Koprtvnlckokrtzevaeka ...000.000 32.000000 56.000 42.000..000 40.000 12..000.500...000....000 .000 o Izvor: MINPO . 52/08) 70..000 35..000 .. .500.Poduzetnicki impuls" 2012..000 37.... Iznos dodijeljenih potpora po projektima iz Operativnog plana poticanja malog i srednjeg poduzetnlstva za ~011....Krapinskozagorska -Varazdinska .000 49.000.000... ~..000 000 35..000 5.000 10.000.. ... Vtrovitlekopodravska ·Pozeskoslavonska ...000 17.500.500.000 7.godinu prema Odluci 0 karti regionalnih potpora (NN br. Primorskogoranska Q Licko-aerqska oZadarska QSibenskokninska ~Splitskodalmatinska u Istarska 25.000 2.000..000.000.. Bjelovarskobilogorska .Registar potpora malom gospodarstvu ..000 28000000 21 000000 14.

usn .000. U suradnji 5 Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak pocetkorn svibnja 2011.. -. godine Vlada RH prihvatila je Jamstveni program za zene poduzetnice koji provodi Hrvatska agencija za malo gospodarstvo... kn i· _ _ 3...000.000.. kao cilj se utvrduje pobolisarue pristupa zena financijskim sredstvima.-_.-2013. ..000. Temeljem mjera iz Strategije u ozulku 2011..Poduzetnicki impuls" 2012. Iznos dodijeljenih potpora obrtnicima po projektima iz Operativnog plana poticanja malog i srednjeg poduzetnistva za 2011..140 potporau iznosu od preko 26..6 milijuna kuna.000..000. gdje Ministarstvo osigurava sredstva subvencije kamata. a Hrvatska agencija za malo gospodarstvo drZavna jamstva iz Jamstvenog programa za zene poduzetnice.. Strategijom razvoja zenskoq poduzetnistva u RH 2010..000. "_. 9 .. Osim provedbe poticajnih mjera kroz Projekt .000.000. ! ---. u protekloj godini.-2013._ . temeljem kojih je u studenom 2011. istom ugovoru...000.Registar patpara malam gaspadarstvu Strategija razvojazenskog poduzetnlstva u RH 2010. godine HBOR-u isplaceno 3.00 kn f 4.kvalil1kacii~ II Ohrazovan]e U obrtnisrvu • Poduzemlstvo II kulturi 6. Kreditiranje uz subvencioniranu kamatnu stopu namijenjeno je buducim ulaganjima u subjekte gdje jedna iii vise zena posjeduju najmanje 51 % kapitala. poticanju zenskoq poduzetnistva... odnosno olaksavanje dostupa zena poduzetnica do kredita uz jamstva za kredite do 700. Financiranje se provodi kroz posebni kreditni program HBOR-a.. Obrtnicima je temeljem projekata namijenjenih jacanju konkurentnosti malog gospodarstva.00 l I _.. i Akcijskim planom za provedbu Strategije utvrdena je provedba 1t mjera.000..000.00 kn ..000._ • PO"U1. Ministastarstvo je s HBOR-om zakliucilo Ugovor 0 nalogu za obavljanje poslova subvencioniranja kamatnih stopa na kredite odobrene poduzetnicama i Dodatak I. mjera 7.... potelllik" i osoba s invaliditetout II Promidzba poduzetnistvu I Razvo] umjetnirkih i tradicijskih obrta II Jatal~'c mednnarodne kOllhlfcntllosti Izvor: MINPO . Cilj Jamstvenog programa je pobolisanje pristupa zena financijskim sredstvima za poslovanje. - .00 kuna. .00 kn +.. dodijeljeno 2..00 kuna. malog II 7... u kojem su zene registrirane vlasnice subjekta malog gospodarstva iii su predsjednice uprave.000...00 kn l· 5. _ IIIIOV:ldjolll do koukureutnnsti • subjekti 11I<lloggosporlal'Stva • Poduaetnistvc tnladih. poglavljem Strategije .Poduzetnistvo zena".. godine zakliucen je Sporazum 0 poslovnoj suradnji na provedbi povoljnog financiranja zenskog poduzetnlstva za kredite do 700. zatim poticanju pocetnika..~tllistvo Z(%l . • [ott ani'" konkurcmnosti gospod._ .. poticanju poduzetnistva ukulturi te poticanju medunarodne konkurentnosti.Prioritetne aktivnosti sa stanovista interesa i potreba zena".I)!)kvalifibrii~i ohrtuistvu pr"..00 kuna. a koji se ostvaruje kroz pravedbenu mjeru posebne i povoljne kreditne linije. mladih i invahda. te poticanje poduzetnica na sudjelovanje u svim poticajnim projektima.

godini nastavlja se izvrsenje sliledecih mjera: mapiranje 10 . Strategija razvoja klastera 2011. pove6anje izvoza i omogu6avanje pristupa novim trZistima..Projekti bespovratnih potpora iz Operativnog plana poticanja rnalog i srednjeg poduzetnlstva za 2011. ima za cilj razvoj klastera u Hrvatskoj radi jacanja konkurentnosti i uklanjanja regionalnih gospodarskih razlika.. uz Akcijski plan razvoja klastera 2011. Opel ciljevi strategije jesu: Unapredenje upravljanja hrvatskom klasterskom politikom Jacanje klastera i klasterskih udruzenja Poticanje inovacija i transfera novih tehnologija Osvajanje novih trzista i internacionalizacija klastera Jacanje znanja i vjestina za razvoj klastera Ucinkovito koristeoje fondova EU. povezivanje raznih komplementarnih sektora i posrednickih organizacija te uvodenje i pobohsavanie normi kvalitete i procesa u klasterima i clanovima klastera. te nadopunjavanje do sad a pokrenutih aktivnosti prema nacelu .proracunu izdvojeno .-2020.2013.. godini nastavlja se provedba ove Strategije. prema rod nom kriteriju 5..-2020. a razmotriti 6e se mogu6nosti za pove6anje najviseg iznosa kredita poduzetnicama s obzirom na todaje u. _6 milijuna kuna naime subvencije kamata.2013. Klasteri kao izvozni alat. pobolisavanie okvirnih uvjeta za inovacije. Konacni ocekivani rezultat je povecanie kapaciteta i sposobnosti malog i srednjeg poduzetnistva za medunarodnu konkurentnost i pobofjsanje izvoznog poslovanja. . Strategija razvoja klastera u Republici Hrvatskoj 2011. i Akcijski plan razvoja klastera 2011.od dna prema gore". U 2012. iskoristit ce se za poboljsanje ucinka malog i srednjeg poduzetnlstva. Akcijskim planom razvoja klastera u 2012.Poduzetnicki impuls" 2012. transfer i uvodenje novih tehnologija u hrvatsko gospodarstvo. Strategija utvrduje ciljeve klasterskih organizacija.

sposobnosti i stavovi. pracenie i ocjenjivanje klastera i klaster inicijativa.-2014. osnovnoskolsko. U 2011. Od 2004.. srednioskolsko i vrsokoskolsko obrazovanje. Ovisno 0 programu. Sisak i Slavnoski Brad) . komponente Instrumenta pretpristupne pornoci EU (IPARD Programa). Provode se i pilot projekti u 4 osnovne skole (Zagreb. zatim potporainovacijama. te uvesti ucenle i ospobljavanje za poduzetnistvo kao kljucne kompetencije u sve oblike. Izraden je i Akcijski plan provodenja strategije za razdoblje 2010.Polioprivreda".000 kuna. a maksimalni iznos kredita za koji se jamci je 15. . jacanje kapaciteta klastera i klasterskih clanica. a takoder se priprema za moquce paslove posrednickoq tijela za provedbu odredenih mjera i operacija u okviru strukturnih fondova EU. te za sve vrste i oblike neformalnog i informalnog obrazovanja i ucenia. osnivanje nacionalnog vijeca za klastere. a 2011. Strategija ucenja za p~duzetnistvo 2010.Poduzetnicki impuls" 2012. godine koji obuhvaca 10 mjera. U 2012. do 2014. maksimalni iznos jamstva rnoze biti do 80% glavnice kredita.000. Takoder je donesen Jamstveni program "lene 11 . . Niz je aktivnosti i mjera kojima HAMAG potice razvoj poduzetnistva i konkurentnost gospodarskih subjekata od kojih su svakako najvaznije izdavanje jamstava i dodjela bespovratnih potpora. Programe i aktivnosti Agencija kreira sukladno zahtjevima i potrebama triista kako bi isti u potpunosti ostvarili svoju namjenu. Takoder.•:. '. medu ostalim radi poticanja projekata ulaganja u svrhu restrukturiranja i dostizanja standarda EU u okviru V. '. godini izmjenjen je i dopunjen Jamstveni program . razviti pozitivan stay prema cjelozivotnom ucenju za poduzetnistvo.. godine. umrezavanje i suradnja s klasterirna uEuropskoj uniji. Ciljevi strategije su senzibilizirati javnost a poduzetnistvu. Trenutacno je 98 konzultanata u HAMAG-ovom registru certificiranih konzultanata za malo gospodarstvo. informiranje i prornidzba razvoja klastera. 50). Drustvo temeljeno na znanju je drustvena i obrazovna usmjerenost Hrvatske. . U okviru Stategije ucenia za pcduzetnistvo provodi se projekt Djecji tjedan poduzetnistva. sufinanciranje konzultantskih usluga i razvoj poduzetnicke infrastrukture. sadriaj svake kompetencije cine i umiieca. Pored znanja kao osnovne pretpostavke poduzetnickoq djelovanja i stvaranja. Cjelokupna djelatnost Agericije usmjerena je na razvoj malog i srednjeg poduzetnistva. Temeljna aktivnost u ovoj godini je izrada smjernica za regionalne mape klastera. Hrvatska agencija za malo gospodarstvo Hrvatska agencija za malo gospodarstvo (HAMAG) nacionalna je agencija za poticanje poduzetnistva u Republici Hrvatskoj. Agencija odobrava jamstva za vracanie kredita bankama danih malim i srednjim poduzetnicima. :::] Strategija ucenja za poduzetnistvo donesena je u lipnju 2010. Uspiesnorn suradnjom s domacim i inozemnim partnerima HAMAG kontinuirano ulaze u [acanie vlastitih kapaciteta koje ga cini neizostavnom karikom razvoja malog i srednjeg poduzetnistva. godine je organizirana Prva medunarodna konferencija a ucenju za poduzetnistvo ICEl1. U protekle tri godine HAMAG je odobravao jamstva po 9 jamstvenih programa. a ima za cilj podizanje ukupne konkurentnosti gospodarstva te njegov uspiesan rast. godini planira se izrada kurikuluma za poduzetnistvo za rani predskolski odgoj i obrazovanje. neformalnog i informalnog ucenia. godine provodi se Projekt "Mreza konzultanata" u sklopu dvije mjere: Mjera I: Izobrazba i certificiranje konzultanata za malo gospodarstvo i Mjera II: Sufinanciranje konzultantskih usluga. zatim certificiranje konzultanata.Poduzetnicko ucenie kao kljucna kompetencija u ISCED 5/6" (vise na str. vrste i razine formalnog. ::::::::::::' . klastera.. .Poduzetnicko ucenie kao kljucna kompetencija u ISCED 2" i na 2 visokoskolske institucije (Fakultet strojarstva i brodogradnje u Zagrebu i Pedaqoski fakultet u Zadru) .

u protekle dvije godine. Cilj HAMAG INVEST-a je promicanje atraktivnog i konkurentnog investicijskog okruzenja u RH.Poduzetnlcki impuls" 2012. a oko7. Takoder. Ministarstvo je sudjelovalo u organizaciji 96 zalednickih nastupa hrvatskih tvrtki na inozemnim sajmovima i odriavanju 1 gospodarske misije udruzenih gospodarskih subjekata na ciljanim trzistirna.. brendirale i certificirale svoje proizvode i usluge namijenjene medunarodnim trzistirna. HAMAG se priprema za akreditaciju odjela za ucinkovitu provedbu projekata iz Strukturnih fondova. Koordiniranom suradnjom s zupanijskim razvojnim agencijama ornoqucuie se povezivanje s politikom regionalnog razvoja. posebno s ciljem privlacenja izravnih stranih investicija. HAMAG INVEST-u ce biti omoquceno da u suradnji s Ministarstvom aktivno sudjeluje u predlaganju i provedbi zajednickih projekata koji se financiraju iz fondova Europske unije. unaprijedile procese proizvodnje.05 milijuna kuna odobreno je komorama. od 2009. Planiranim izmjenama i dopunama Zakona 0 poticanju razvoja malog gospodarstva prosiriti ce se nadleznost Hrvatske agencije za malo gospodarstvo na podrueje promocije i privlacenia investicija. poduzetnice". iz Driavnog proracuna izdvojeno je 56. U protekle dvije godine 243 izvozno orijentirane tvrtke poveeale su prisutnost na medunarodnim triistima. Kao jedno od moqucih buducih posrednickih tijela u razdoblju 2014. 12 . utvrdeno je da se ostvaruju ciljevi Programa odnosno [acaju izvozni kapaciteti hrvatskih tvrtki. u smislu zaposljavanja. prerna drzavi. Nadalje. te poboljsale likvidnost i smanjile rizike naplate izvoznih poslova..16 milijuna odobreno je izravno tvrtkama-izvoznicima. nepostojanje duga.21 milijuna kuna (oko 49. garancija i mikro kredita. U. posljednjih pet godina HAMAG jeizdao nesto vise od milijardu kuna jamstava cime]e omoqucio vise od tri milijarde kuna investicija u gospodarstvo. a promijeniti ce se i naziv agencije . likvidnost projekta za citavo vrijeme njegovog trajanja. te provedbu financijskih instrumenata. Za provedbu spomenutog Programa. Za· uspjesnu provedbu politika i uspjesno kreiranje programa nuzna je suradnja sasllcnlm iii srodnim institucijama stoga je plan HAMAG-a ostvariti znacajniju suradnju na medunarodnoj razini. Programu je cilj zadriavanje postojecih i jacanje novih konkurentskih prednosti malog i srednjeg poduzetnistva. te privlacen]e novih investicijskih projekata u sektore visoke dodane vrijednosti i izvozne orijentacije koji stvaraju nova radna mjesta i poticu ravnomjerni regionalni razvoj. a vezani su uz poboljsanje poslovnoq i investicijskog okruzenja u RH.. HAMAG bi bio zaduzen za provedbu onih mjera iz relevantnog Operativnog plana koje ce se donositi na bespovratne potpore za sufinanciranje malog i srednjeg poduzetnistva. utvrdivanja i pripreme procedura odnosno prirucnika i edukacije djelatnika. te udruzenim gospodarskim subjektima za organizirane udruzene nastupe dornacih tvrtki na medunarodnim trzistima). Provedenim analizama. ekonomska opravdanost ulaqan]a te strucne i poduzetnicke sposobnosti investitora .-2020. as ciljem povecanja izvoza i internacionalizacije hrvatskog gospodarstva. povecava konkurentnost te kreiraju novi i inovativni izvozni proizvodi. unaprijedile marketinske aktivnosti. Najvazniji uvjeti za izdavanje jamstva su: u cijelosti zatvorena financijska konstrukcija projekta.tvrtke i na razini razticitih oblika udruzivanja gospodarstvenika prillkom zajednickoq nastupa na medunarodnim trztstirna. Program poticanja medunarodne konkurentnosti i internacionalizacije RH S ciliern pruzania potpore izvoznicima u izlasku na nova trzista. kao i bolje koristen]« fondova EU. predvidenih Akcijskim planom. godine provodi se "Program poticanja medunarodne konkurentnosti i internacionalizacije gospodarstva Republike Hrvatske".Hrvatska agencija za malo gospodarstvo i investicije. HAMAG INVEST ce u koordinaciji s zupanijskim razvojnim agencijama graditi sustav kvalitetnog "Partnerstva za promociju investicijskih rnoqucnosti RH". lansirale nove izvozne proizvode. skraceno HAMAG INVEST. Poticu se aktivnosti na razini pojedinacnoq poduzetnika .

Etapno uvodenje Sredisnjeg registra spajanjem. Sustav Obrtnog registra se kontinuirano unaprjeduje i nadograduje u cilju sto jednostavnijeg. Sustav Registra potpora malom gospodarstvu se kontinuirano unaprjeduje i nadograduje u cilju sto jednostavnijeg. te izgradeni Sustav drZavnih potpora za malo gospodarstvo.000 jedinstvenih posjeta). U drugom koraku (nakon uvodenja e-potpisa) ornoqucit ce se registriranje novih obrta i provodenje promjena u postoiecim obrtima obrtnicima putem interneta. . dok ce registarskim tijelima biti (putem on-line komunikacije dvaju informacijskih sustava) ornoquceno registriranje besplatnih internet . Baza podataka Obrtnog registra dostupna je putem Portala obrtnog registra svim tijelima drZavne uprave i drugim institucijama te gradanima bez naplate (dnevno oko 3. zatim s informacijskim sustavom Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje itd. zastita intelektualnog vlasnistva. uz pruzanje relevantnih informacija. promjena vrijednosnih i tradicijskih stavova 0 zenskom poduzetnistvu te negativnih percepcija 0 rastucirn poduzecima. kroz kontinuiranu provedbu jayne promidzbe poduzetnistva kroz razllcite medije. javno misljenje 0 poduzetnicima i drustveno odgovorno poslovanje. te transparentnosti u dodjeli drZavnih potpora.hr domena. podrska razvoju poduzetnlstva i obrtnlstva . Institucionalna . nuzna je daljnja izgradnja informacijskog sustava kroz Sredisnji registar mjera i poticaja za poduzetnlstvo. Radi ostvarivanja on-line upisa obrta u Obrtni registar planira se provesti projekt E-obrt na nacin da se u prvoj fazi buducim obrtnicima omoquci proaktivna usluga online upisa svih potrebnih podataka za registriranje novog obrta. kao i podrsku aktivnostima gospodarskih subjekata u pitanjima drustveno odgovornog poduzetnistva. brZeg i jeftinijeg procesa dodjele drZavnih potpora. . organiziranje okruglih stolova. Poticaji namijenjeni promoviranju poduzetnistva i razvijanju poduzetnicke klime obuhvacaiu sufinanciranje pokroviteljskih aktivnosti. mekih poticajnih mjera za poduzetnistvo. Transparentnost informiranja ojacati ce se kroz unaprjedenje postojecih i osrnisliavanie novih informacijskih portala i rjesenja sukladno normama za jayne portale kao oblike tzv.. brZeg i jeftinijeg upisa obrta u Obrtni registar primjenom novih tehnoloskih rjesenja s posebnim naglaskom na korlstenju internet tehnologije. Takoder. intenzivirane su aktivnosti na povezivanju informacijskog sustava Obrtnog registra s drugim tijelima jayne vlasti (s OIB sustavom Porezne uprave Ministarstva financija. sajamskim dogadanjima itd. Takoder. sloboda odabira prepoznate poslovne prilike. nadogradnjom i novim programskim sustavima. . razvijenost znanja i vjestina za poduzetnistvo. informatizacije poslovnih procesa. Uzevsi u obzir znaca] i vriiednost sektorskih znanja koja postoje u razllcitlrn tijelima drzavne uprave. koristi su primjene znanja i istrazivan]a u gospodarstvu i u gospodarskoj primjeni inovacija.. Primjena intormatickoq rjesenja za podrsku poslovnim procesima evidencije (unosa i kontrole). te promidzbenih projekata subjekata malog gospodarstva. U tijeku je povezivanje informacijskog sustava obrtnog registra sa informacijskim sustavom CARNET -a kojim ce isti dobiti prava upotrebe podataka iz baze Obrtnog registra RH. nagrada i priznanja.) te promoviranju vee realiziranog naprednog servisa (temeljenog na XML-u) za isporuku podataka iz baze Obrtnog registra drugim sustavima tijela jayne vlasti radi ostvarivanja interakcije kroz dinarnicki pristup. . 13 . Ministarstvo poduzetnistva i obrta ce provoditi niz aktivnosti u cilju uklanjanjanegativnih percepcija 0 poduzetnlstvu. skupova i prezentacija. E-Obrt ee biti integriran u Portal OR-a. sudjelovanje na konferencijama. doprinjeti cekvaliteti analiza i mjerenja ucinaka te izradi kvalitetnijeg sustava izvjestavanja zainteresiranih strana. Poduzetnlcka klima su i kulturne i drustvene norme. suradnja s zupanijskim razvojnim agencijama i njihovom lokalnom koordinacijom treba se provesti u cilju stvaranja razgranate mreze podrske poduzetnistvu i obrtnistvu koja je lako dostupna i u sluzbi poduzetnlckih potreba.Poduzetnicki impuls" 2012. prilikom registriranja obrta.

000.00 19. Planirana proracunska sredstva za provedbu "Poduzetnickog impulsa" 2012.. "Poduzetnicki --.205.00 H~~!ska !geI!_cija ~!malo _g_~~Eoda!stv~_________ Jamstva za malo gospodarstvo Projekt "Nove tehnologije" ___ .__ .00 113.340. - I ----- 53..340. II.. omogucavanje javnim biliezntcima ispisivanja sluzbenih izvadaka iz OR-a te napredni izvjestajni sustav.00 2.624.- . VI..00 --. Takoder.000. jacanie institucija koje se bave strucnorn podrskorn za razlicite oblike poslovnih udruzivanja gospodarskih subjekata (klasteri.__ · I ..495.00 11.000. stvaranje povoljnog i poticajnog okruzenia za daljnji razvoj obrtnistva pri cernu je nuzno uciniti dodatne napore u prilagodbi propisa koji predstavljaju prepreku konkurentnom obrtnistvu i daljnje preuzimanje pravne stecevine EU i promjene nacionalnog zakonodavstva i podzakonskih propisa.Pozicioniranjern na triistu do us(?jeha" Projekt ..000.Poduzetnicki impuls" 2012..122. bez dolaska u nadlezno registarsko tijelo.00 22.Pocnimo od najmanjih" jer promjene propisa najvlse pogadaju subjekte malog i srednjeg poduzetnistva i obrtnistva.--. .000..000.000. gospodarska interesna udruzenja.- 376.n·.000.00 1.960.500. V.00 61.00 56. nakon cega bi se izvjestajni sustav dielomicno integrirao u 'Portal Obrtnoq registra s omogucavanjem efektnih prostornih prikaza broja obrta (brojcano i graficki)._ -- .000._ _____________ . pri tome osnivanjem organizacijskog dijela za procjenu gospodarskog ucinka propisa sukladnog Sustavu procjene ucinka propisa koji je u izgradnji treba osigurati provedbu nacela EU za malo gospodarstvo ._.00 14 ..336.00 5. IV.000_000.. ) PROGRAMSKO PODRUCJE NAZIV Konkurentno poduzetnistvo Povoljno financiranje i jamstva Obrazovanje za poduzetnistvo lobrtnlstvo Unaprjedenje poduzetnicke infrastrukture EU Programi iprojekti Institucionalna podrska razvoju poduzetnistva i obrtnistva impuls" sveukupno SREDSTVA u kunama 115. U pocetnoi fazi koristenia naprednllzvjestsjnl sustav ce sluziti za internu uporabu.000.353. III. U provedbi novih institucionalnih rjesenja te prilikom osnivanja institucija.00 3.000.000.--.Zadruzno poduzetnistvo" Projekt .00 I.._. zatim ocjenjivanje gospodarskog ucinka mjera te izgradnju Opservatorija malog i srednjeg poduzetnistva sa zadacorn usporednog ocjenjivanja trendova u Hrvatskoj i u EU kao i sudjelovanja Hrvatske u medunarodnom Projektu GEM (Global Entrepreneurship Monitor).000.000.~.840.. ___ . posebna pozornost usmjerena je na: bolje povezivanje i koordinaciju u podrucju poticanja dornacih i stranih ulaganja te stvaranje umrezenoq sustava.. gospodarsko pracenie i analize poduzetnlstva i obrtnistva.) u cilju boljeg nastupa na trfistu EU i koristen]a EU sredstava i fondova. u planu su projekti: e-Ucionica. +--I i .. konzorciji i sl.505. Projekt .Poduzetnik pocetnik" Izobrazba i razvoj mreze konzultanata HAMAG u "Poduzetnickom impulsu" sveukupno I -20.

odrZiv rast znaci promicanje gospodarstva koje ucinkovitije iskoristava resurse te koje je zelenije i konkurentnije dok ukljuciv rast znaci njegovanje gospodarstva s visokom stopom zaposlenosti koja donosi drustvenu i teritorijalnu povezanost. kao i uvodenjem sustava upravljanja kvalitetom i upravljana okollsem te dokazivanjem sukladnosti proizvoda prema hrvatskim i europskim normama. odnosno ovom grupom gospodarskih instrumenata zeli se poticati pametan. Financijska potpora inovativnim subjektima za 15 . Inovacije i apsorpcija tehnologije uvelike se prepoznaju kao glavni izvori gospodarskog rasta i stvaranja novih radnih mjesta. Unaprjedenje proizvodnih procesa i trZisne konkurentnosti proizvoda povezano je s urnrezavaniem proizvodnje i znanja. Konkurentnost se postize i unaprjedenjem energetske uclnkovltosti i ekoloske zastite proizvoda. KONKURENTNO PODUZETNISTVO Programskim podrucjern Konkurentno poduzetmstvo.komercijalizacija. Jacanjem medunarodne i dornace konkurentnosti zeli se osnazlti iii ucvrstiti postojeca trZisna pozicija poduzetnika kako bi se postigla visa razina sposobnosti suocavanja s konkurentskim pritiscima i trZisnim snagama na jedinstvenom trZistu. Poduzeca neprestano moraju ulagati u nove ideje i projekte jer upravo inovacije donose razliku u odnosu na ostale subjekte na trzistu. razvojem novih proizvoda i proizvoda s visom dodanom vrijednosti. odrZiv i ukljuciv rast malog i srednjeg poduzetnistva koje ce rezultirati stvaranjem novih radnih mjesta i pobolisaniem kvalitete zivota. U ovom kontekstu pametan rast znaci razvijanje gospodarstva utemeljenog na znanju i inovaciji. Kriticni korak je primjena inovacije za trZisnu upotrebu .. modernizacijom postojecih tehnologija i tehnoloskih postupaka. odnosno uvodenjem novih tehnologija i tehnoloskih postupaka.Poduzetnicki impuls" 2012.

Njegov razvoj ekonomski strucnjaci turnace kao logicnu posljedicu pripreme hrvatskoga gospodarstva za ulazak u Europsku uniju. gospodarskim instrumentima zeli se postici njihova veca ukljucenost u poduzetnicke aktivnosti. Korisnici patentnog sustava (mikro. domace fransize zasigurno ce jacati usporedo s osnazivaniem dornaceqa gospodarstva. taj se posao cesto poqresno povezuje s vrlo visokim financijskim ulaganjima. Fransize se smatraju idealnim za mlade poduzetnike. koje su razvile vlastite fransize. u ukupnom broju poduzeca nema ih vise od pet posto. jer svrha zastite intelektualnog vlasnistva nije njegovo pohranjivanje u nacionalnom uredu. zemlji vee dulje vrijeme uspjesno posluju i neke domace tvrtke. pridonose razvoju poduzetnistva. s jasnom poduzetnickom vizuorn. mali i srednji poslovni subjekti) predstavljaju najvazniji dio sustava. Na makroekonomskoj razini to znaci pobclisao]e platne bilance zemlje. Dornacih je fransiza u Hrvatskoj relativno malo zbog vise razloga.. obrazovne. selektivno razvijanje tehnologija i posliedicno jacanje tehnoloske ravnopravnosti i zamjene tehnologija (medusobno licenciranjecross licensing). kulturne i druge potrebe i interese te ostvaruju ciljeve zbog kojih su osnovane.koristenje . Korlstenlem klastera kao alata za razvoj hrvatskog gospodarstva osigurati ce veci stupanj konkurentnosti i stvoriti moqucnost za otklanjanje problema usitnjenosti proizvodnje i nedostatnih postojecih proizvodnih kapaciteta. U Hrvatskoj je fransizno poslovanje takvo da jos uvijek dominiraju strane fransize. Na mikroekonomskoj razini (poslovni subjekt) to znaci jacanje poslovne konkurentnosti. vee njegova primjena i koristenje u industriji i svakodnevnom zivotu. ali i one koji nemaju dovoljno hrabrosti sami pokrenuti svoj posao pa se oslanjaju na vee postojece uspjesne poslovne modele.zadrugarstvo. ekonomske. mladi i pocetnlcl.Poduzetnicki impuls" 2012. socijalne. lako ta poduzeca biljeze natprosjecne stope rasta i mogu poslovati u bilo kojoj djelatnosti (cak i u onima s niskom stopom rasta). te inovativnih proizvoda i usluga osigurati ee se kroz povoljne kredite. Gazele su poduzeca koja ukazuiu na nove trendove. a financijski proizvodi namijenjeni za kupnju fransize gotovo i ne postoje. ali unatoc tomu. inovativnim vodstvom i iskustvom u ostvarivanju rasta na zahtjevnom trZistu. patenata moze pridonijeti razvoju i stvaranju novih proizvoda i pokretanju poslovnih transakcija u cilju postizanja konkurentnosti i optimalnog gospodarskog razvoja. 16 . Siaba je razina razumijevanja prednosti fransiznoq poslovanja. i poticaje. povecanje zaposlenosti. Ministarstvo pokrece pilot projekt Fransizno poslovanje. smanjenje njihove nezaposlenosti te u konaenici osvariti gospodarski rast i socijalnu koheziju. komercijalizaciju inovacija. Prepoznaiuci vaznost pojedinih skupina kao sto su zene. od kojih ce sarno tri posto opstati i nastaviti rasti (odrZive gazele). Dobar sustav intelektualnog vlasnlstva koji omogueuje pravilno i ·ucirikovito . jacanje konkurentnosti. nedostatak iskustva onaga tko ulazi u fransizni posao rnoze biti i njegova velika prednost. svaki sa svojim znacajkarna. tradicijski i umjetnicki obrti te poduzetnlstvo u kulturi. te stvaranje mreze poduzetnika radi ostvarenja novih zajednickih proizvoda iii stvaranja novih brendova. Stoga. Zadruge na temelju zajednistva i uzajamne pornoct ostvaruju. Sa svrhom upoznavanja poduzetnika s ovim vidom poslovanja. Unatoc tomu. Kao specificni oblici poduzetnickih aktivnosti . u naso] .. unapreduju i zasticuiu svoje pojedinacne i zaiednicke gospodarske. U ukupnom broju hrvatskih poduzeca gazele cine jedan posto. osrnlsljen je gospodarski instrument kojim ih poticerno. povecanje materijalne i nematerijalne imovine i maksimiziranje profita. lako potencijal fransiznog poslovanja u Hrvatskoj jos uvijek nije dokraja prepoznat. ovo se poslovanje posljednjih godina sve vise razvija. povecanie koristenla domacih resursa. Shvacaluci da su gazele perspektivna i brzorastu6a mala i srednja poduzeca koja transparentnim poslovanjem predstavljaju sigurnije poslovne partnere.

Podrueje F. Hrvatski izvoznici i Hrvatska banka za obnovu i . obrti i zadruge (osim onih koji obavljaju primarnu proizvodnju poljoprivrednih proizvoda i ribarstvo) registrirani prema Odluci 0 Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD 2001 (NN 58/07 i 72/07) za podrueje C (Preradlvacka industrija). HOK. mala i srednja poduzeca posebno su pogodena globalnom krizom. razvitak CILJ Jacanje medunarodne konkurentnosti hrvatskog gospodarstva kroz poticanje razvoja kapaciteta tvrtki usmjerenih ka internacionalizaciji poslovanja Aktivnost A Subjekti malog gospodarstva: trqovacka drustva.00 kuna 0" imaju najmanje 6 zaposlenih na neodredeno vrijeme. Ministarstvo gospodarstva. HUP. tesko ih je smanjiti jer su vee mala.. poslovne aktivnosti su usmjerene uglavnom na jednu iii dvije djelatnosti. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova.000. godini veci od 750. . imaju slabiju financijsku strukturu i nizi kreditni rejting.. Ocuvaniern i razvojem tradicijskih i umietnickih obrta zeli se sacuvati povijesno naslijede obrtnistva. U danasn]e vrijeme.. Vazno je naglasiti da su mala i srednja poduzeca opcenito ranjivija u kriznim vremenima iz vise razloga. promovira poduzetnistvo u kulturi odnosno kreativnaindustrija. Podruqe J (Informacije i komunikacije). godini iii imaju prihod od prodaje proizvoda i usluga u inozemstvu u 2011. Odjeljak 10-32. a mace su vise nego drugi subjekti izlozena promjenama. te su narocito osjetljiva u globalnim lancima vrijednosti obzirom da cesto nose teret teskoca velikih tvrtki. Hrvatska agencija za malo gospodarstvo. HIZ. a imaju i manje rnoqucnosti financiranja. Odjeljak 62 (razvoj softverskih aplikacija) Aktivnost B Udruzeni gospodarski subjekti sa siedistern u Republici Hrvatskoj koji provode aktivnosti predstavljanja hrvatskog gospodarstva na inozemnom trZistu Aktivnost C Asocijacije gospodarskih subjekata HGK. koji provode aktivnosti predstavljanja hrvatskog gospodarstva na medunarodnim trzistirna IZNOS POTPORE Driavne potpore male vrijednosti KORISNICI 17 . Medusobnom povezanoscu svih navedenih instrumenata postici ce se cjelovit pristup razvitku malog i srednjeg poduzetnistva kao temelja razvoja ukupnog gospodarstva.Poduzetnicki impuls" 2012. izrazito su ovisna 0 kreditima. koji 0" ostvaruju najmanje 20 % prihoda od prodaje proizvoda i usluga u inozemstvu u 2011. hrvatska. a posebnim gospodarskim instrumentom ponce se i. osim tvrtki koje su registriraneu podrucju J. Odjeljak 62.

Sufinanciranje dijela obveza po kreditu pripreme uvodenja novog iii postojeceq proizvoda na novo trziste a 3.4..000.Poduzetnicki impuls" 2012. Korlstenje vanjskih usluga pri istrazivanju trzista-benchrnarklnq a 2. a 1. a.1. Aktivriost A . izrada prototipa.1. Priprema uvodenja novog iii postojeceg proizvoda na novo trZiste Intenzitet potpore po korisniku je nalvtse do 50% iznosa godisnje kamate i naknade po kreditu. A3.Gospodarske misije na medunarodnim trZistima Najniza pojedinacna potpora je 30.000. Priznavanje dijela troskova unapredenja postojeceq iii uvodenja novog proizvoda na novo trZiste (istrazlvanje i razvoj proizvoda.1. odnosno godisnje premije osiguranja za 2012.2. Intenzitet potpore po korisniku moze iznositi do 50% opravdanih troskova unaprjedenja postcjeceq iii uvodenja novog proizvoda na novo trzlste.1.00.000.3. stvaranju imena proizvoda. Najam i zakup izlozbenoq prostora Opremanje izlozbenoq prostora Prijevoz i osiguranje izlozbenih uzoraka Uvrstenie u sajamski katalog i tiskanje publikacija Izrada promidzbenoq materijala za nastup na sajmovima Organizacija dogadanja vezanih za sajam a 2. izradi dizajnerskog rjesenja za razvoj proizvoda namijenjenog serijskoj iii pojedinacno] proizvodnji (dizajnerska studija).1.00 kuna za tocku a 2. odnosno najvisa pojedinacna potpora je 300.2. kreiranju arnbalaze.) a 3. a 1. godinu.2.00 kuna Najvisa pojedinacna potpora je 300. Individualni nastup tvrtki na inozemnim sajmovima Najvisa pojedinacna potpora. odnosno naivisa pojedinacna potpora je 250.6~ A2. Jacanje konkurentnostl razvojem novih proizvoda Intenzitet potpore po korisniku rnoze iznositi najvlse do 50% opravdanih troskova.6.0. Sufinanciranje dijela obveza po osiguranju uvodenja novog iii .00 kuna za tocke a 2. A1.000. i sl.000 kuna za tocke a 1.i a 2.00 kuna Intenzitet potpore je do 50% prihvatljivih troskova zajednickoq nastupa Aktivnost C . doa 1.3. a 1.000. postcjeceq proizvoda na novo trZiste 18 .]e 250.Zajednicki nastupi na inozemnim sajmovima Najniza pojedinacna potpora je 50.000. a 2.3.5.00 kuna Aktivnost B .2. testiranje proizvoda potrebno za postizanje relevantnih standarda i nabavka alata vezanih uz testiranje i pripremu proizvodnje i sl.1. dizajniranju zastitnoq znaka. a 1.00 kuna Najvisa pojedinacna potpora je 150.00 kuna Intenzitet potpore je do 50% prihvatljivih troskova POSLOVNE AKTIVNOSTI Individualni nastup tvrtki na inozemnim sajmovima Jacanje konkurentnosti razvojem novih proizvoda Priprema uvodenja novog iii postojeceq proizvoda na novo trZiste Zaiednlckl nastup na inozemnim sajmovima Organizirane gospodarske misije na medunarodnim trzistirna MJERE Aktivnost A a 1. a najvisa pojedinacna potpora je 500. Koristenje vanjskih usluga pri kreiranju branda.

gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okolisa). Troskovi organiziranja gospodarskih susreta OCEKIVANI REZULTATI .00 kuna Mikro gospodarski subjekti Najniza pojedinacna potpora je 50.000. Odjeljak 37 . ekoloski prihvatljivije i energetski ucinkovitije proizvodnje Razvoj racunalne opreme. Podrucje E (Opskrba vodom. Podrucje J (Informacije i komunikacije). Odjeljak 62 i Podrue]e M . Troskovi uredenja I opremanja izlozbenoq prostora . b 3./ 70 malih i srednjih poduzetnika s povecanirn udjelom prihoda od prodaje proizvoda i usluga u inozemstvu . Troskovi vezani uz prornidzbu domacih proizvoda i usluga c 2./ 3 organizirane gospodarske misije na medunarodnim trzistima CILJ Poticanje pametnog. promicanjem zelenog gospodarstva te uvodenjem proizvoda s visom dodanom vrijednosti Subjekti malog gospodarstva: trqovacka drustva. odrZivog i ukljucivog rasta gospodarstva primjenom novih i unapredenjem postojecih tehnologija.00 kuna Najvisa pojedinacna potpora je 250.00 kuna Intenzitet potpore je do 85% prihvatljivih troskova POSLOVNE AKTIVNOSTI Ulaganje u razvoj i nabavu novih tehnologija.(Strucne./ 35 zaiednlcklh nastupa na inozemnim sajmovima .000.000.000. Troskovi prijevoza i osiguranja izlozbenih uzoraka b 4. Odjeljak 71.Zajednicki nastupi na inozemnim sajmovima b 1.Poduzetnicki impuls" 2012. znanstvene i tehnicke djelatnosti). tehnoloskih postupaka. sustava i programskih rjesenja Primjena znanja u proizvodnim procesima 19 . Troskovi izrade promidzbenih materijala i promidzbenih aktivnosti vezanih uz sajam b 5. Aktivnost 8 .Gospodarske misije na medunarodnim triistima c 1. Uklanjanje otpadnih voda.. Troskovi zakupa lzlozbenoq.prostora b 2.39.00 kuna Najvisa pojedinacna potpora je 700. obrti i zadruge (osim onih koji obavljaju primarnu proizvodnju poljoprivrednih proizvoda i ribarstvo) registrirani prema Odluci 0 Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD 2007 (NN 58/07 i 72/07) za podrucje C (Preradivacka industrija). Odjeljak 10-32.2 Tehnieko ispitivanje i analiza Driavne potpore male vrijednosti KORISNICI IZNOS POTPORE Mali i srednji gospodarski subjekti Nainiza pojedinacna potpora je 150. Troskovi organiziranja pripremnih seminara za nastup na sajmu Aktivnost C .

3.00 kuna Intenzitet potpore je do 85% prihvatljivih troskova POSLOVNE AKTIVNOSTI Zastita industrijskog vlasnlstva.: . · MJERE a./ 40 novih i/ili unaprijedenih tehnologija (mali/srednji subjekti) ..220. a koja je povezana s novim /pobolisanim proizvodima iii znatnim promjenama u proizvodnom procesu Ulaganje u razvoj racunalne opreme..nabava industrijskog znanja (know-how).00 kuna Intenzitet pot pore je do 85% prihvatljivih troskova Asocijacije inovatora (mjera h./ 50 novih i/ili unaprijedenih tehnologija (mikro subjekti) OCEKIVANI REZULTATI PROJEKT ·············1 1. b. unaprjedenja proizvodnie stvaranjem nove vrijednosti Troskovi nabave mjernih i kontrolnih uredaja i instrumenta koji tvore smislenu i nedjeljivu tehnolosku cjelinu.Poduzetnicki impuls" 2012.. Asocijacije inovatora 780. f.> DAVATELJ[)RZA\lNE. trqovacka drustva i zadruge koje se bave primijenjenim razvojnim istrazivaniem Asocijacije inovatora DrZavne potpore male vrijednosti Subjekti malog gospodarstva (mjere od a.000. postroienial opr~mEfzaekolQ5kiprillVatljiviju i energetski ucinkovi~iju proizvodnjute obradu i preradu koje dovode do . sustava i racunalnih programa gospodarskih subjekata iz djelatnosti racunarstva i informatike (iskliucivo za tvrtke koje se bave razvojem informatlekoq znanja i softvera) Transfer znanja .000.) Najniza pojedinacna potpora je 30. Troskovi nabave strojeva.000. c. RAZVOJ I PRIMJENA INOVACIJA 11...00 kuna Subjekti malog gospodarstva 10.00 kuna .) Najniza pojedinacna potpora je 15..000.. Razvoj novog proizvoda i/ili usluge Predstavljanje inovacija i novih proizvoda \·1 KORISNICI IZNOS POTPORE 20 . e. d. posebnih znanja i vjestina te racunalnoq programa usmjerenog proizvodnji Strucno osposobljavanje i educiranje zaposlenih za primjenu uvedenih novih tehnologija u tehnoloskirn procesima Uvodenje i primjena usluga i proizvoda akademske zajednice (visoko skolstvo.000.•.000..000.00 kuna . laboratoriji) i drugih subjekata usmjerenih proizvodnoj djelatnosti . znanstveno-istrazivacki instituti. do g.000.00 kuna Najvisa pojedinacna potpora je 300..00 kuna Najvisa pojedinacna potpora je 100.POlPQRe Ministarstvo poduzetnistva i obrta DIONICII Ministarstvo poduzetnistva i obrta i DrZavni zavod za intelektualno vlasnistvo CILJ Podrska jacaniu kapaciteta za istrazivanie i inovaciju u svrhu razvoja malog i srednjeg poduzetnistva kao pokretaca buduceq gospodarskog rasta Subjekti malog gospodarstva: obrti.

000. obrti i zadruge. Izrada i ispitivanje prototipa iii postupka f. zig a te informacijskih usluga .. Organizacija izlozbi inovacija ./ 40 zastita industrijskog vlasnistva . industrijskog dizajna. Troskovikoii su prethodili pripremi zahtjeva za zastitu (troskovi prijevoda i sl. MJERE a..00 kuna Intenzitet potpore je do 85% prihvatljivih troskova Uvodenje i stjecanje: Osnovnih normi Normi za usluge Planskih normi Sigurnosnih normi Normi za uporabu Proizvodnih normi Normi za isporuku Normi za mjerenje Normi za kvalitetu materijala Normi za procedure Normi za ispitivanje i testiranje Normi za objasnjenje i simbole T errninoloskih normi Deklaracijskih normi KORISNICI IZNOS POTPORE POSLOVNE AKTIVNOSTI 21 .) c. Troskovi patenata.zavne potpore male vrijednosti Nainiza pojecinacna potpora je 5. Troskovi dizajna h.... pretrazivaniazanm troskovi podnosenia i:ispitiva nja doma6e i./ 10 nastupa na sejmovimarizlozbama inovacija OCEKIVANI REZULTATI CILJ Uporaba normi i znakova kvalitete zajedno s pouzdanim tehnoloskirn rjesenjem pridonosi povjerenju kupaca.000.00 kuna Naivisa pojedinacna potpora je 100. medunarodne peT odnosno regionalne EPO patentne prijavedo ulaska u nacionalnu fazu b. upravlja rastom trtista i potice razvoj te se time osnazu]e konkurentnost hrvatskih poduzetnika na jedinstvenom europskom trtistu Subjekti malog gospodarstva: trqovacka drustva./ 120 novih iii pobolisanih proizvoda/usluga . osim onih koji obavljaju primarnu proizvodnju poljoprivrednih proizvoda i ribarstvo D. Izrada/nabava naprava i alata za razvoj novog/inovativnog proizvoda e.Poduzetnicki impuls" 2012. Usluge koristenia dodatnih znanja u cilju dovrsenja inovacije d. Troskovi za instrumente i opremu za istrazivan]e g.

00 kuna Intenzitet potpore je do 50% prihvatljivih troskova lstrazivanje triista Kreiranje brenda i dizajn Nastupi na domacirn sajrnovirna/izlozbama Izrada promidzbenoq materijala a. zakupa i opremanja izlozbenoq prostora d.(NN 58/07 i 72/07) za podrue]e C (Preradivacka industrija).00 kuna ·DAVAtfELJ[)RZAVNB'.dokaz 0 sukladnosti e. Priprema i uvodenje sustava upravljanja kvalitetom ilili sustava upravljanja okolisern b. Priprema. Koristenie vanjskih usluga usluga pri kreiranju branda. stvaranje imena proizvoda. Izvorno hrvatsko i Hrvatski otocni proizvod .1 Hrvatska agencija za malo gospodarstvo DIONlctl Ministarstvo poduzetnistva i obrta i Hrvatska agencija za malo gospodarstvo SREDSTVAPRQaA~UNA.i:.. c. Korister[e vanjskih usluga pri istrazivanju trzista b.00 kuna Naivisa pojedinacna potpora je 80.5.j. dizajniranje zastitnoq znaka. Certificiranje proizvoda .Hrvatskiotocni proizvod Uvodenje i stjecanje drugih normi prema zahtjevimapoduzetnika MJERE a. potvrdivanje sukladnosti sustava u skladu s normama d. obrti i zadruge (osim onih koji obavljaju primarnu proizvodnju poljoprivrednih proizvoda i ribarstvo) registrirani prema Odluci 0 Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD 2007 . Odjeljak 62 Drfavne potpore male vrijednosti Najniza pojedinacna potpora je 15. Troskovi izrade kataloga i prospekata KORISNICI IZNOS POTPORE POSLOVNE AKTIVNOSTI MJERE 22 .~.~~tl PROJEK"['x/1 1. Akreditacija laboratorija i metoda f. olaksanje pristupa dornacern i stranom triistu. Troskovi najma. izrade dizajnerskog rjesenja za razvoj proizvoda namijenjenog serijskoj iii pojedinacno] proizvodnji (dizajnerska studija). Certificiranje sustava upravljanja kvalitetom i/ili sustava upravljanja okolisem c. Odjeljak 10-32.Poduzetnicki impuls" 2012. ovlascivanie. uvodenje.000:000./ 90 certificiranih sustava 30 sukladnosti proizvoda OCEKIVANI REZULTATI 5. CE oznaka Pravo uporabe znaka Hrvatska kvaliteta.000. Troskovi stjecanja prava uporabe znaka Hrvatska kvaliteta./ .. Podrucje J (Informacije i komunikacije). Izvorno hrvatsko i Hrvatski _. POZICIONIRANJEM NA TRZISTU DO USPJEHA CILJ Jacan]e prepoznatljivosti trzisnih pozicija. kreiranje arnbalaze i sl. Podruqe F.000.~~mPQRfE5··. pojedinim trzisnirn segmentima i snaznija promocija poduzetnistva Subjekti malog gospodarstva: trqovacka drustva.

OCEKIVANI REZULTATI I '. f.. osim onih koji obavljaju primarnu proizvodnju poljoprivrednih proizvoda i ribarstvo DrZavne potpore male vrijednosti Najnizapojedinacna potpora je 200. GAZELE 10./ 30 prornidzbenih materijala .000./ 15 novih korisnika potpora .' .000. proizvodnih i preradivackih KORISNICI IZNOS POTPORE POSLOVNE AKTIVNOSTI MJERE./ 25 kreiranih brendova ~S~'A1.' ::_. :>.00 kuna Intenzitet potpore je do 100% prihvatljivih troskova Ulaganje u investicijske programe/projekte djelatnosti vezanih uz tehnoloski razvoj Inovativna poslovna rjesenja Primjena inovacija Stratesko poslovanje i upravljanje a. '::h!~~:/ ':':): 1.·. c.00 kuna CILJ Jacanie konkurentnosti subjekata malog gospodarstva koji svojim poslovanjem ostvaruju trzisnu uspjesnost..~"~.. h.':.~~:tVA·ea".' .6.''''.' . d..~.'vc\.. b. e.gazele Subjekti malog gospodarstva: obrti. Nabava nove opreme i suvremene tehnologije Uvodenje novih proizvodnih postupaka i novih proizvoda Izobrazba zaposlenika Razvoj proizvoda 5 visim stupnjem prerade Medunarodna gospodarska aktivnost Razvoj novih usluga Jacanje intormaticke djelatnosti i e-poslovanja Uvodenje sustava TOM ./ 10 istrazivania triista .000.000.Poduzetnicki impuls" 2012.:'.. koji se bave proizvodnjom i pruzaiu usluge vezane uz proizvodnju. trqovacka drustva i zadruge.gazela OCEKIVANI REZULTATI 23 ."..00 kuna Najvisa pojedinacna potpora je 700. povecavaju zaposlenost i ubrzano se razvijaju ..:.:.\. g.''.

7... web-stranice isl. c../ 5 novoformiranih klastera .>:. e.. Hrvatska obrtnicka komora i Hrvatska udruga poslodavaca Podizanje konkurentske sposobnosti malog gospodarstva urnrezavaniern poslovnog. Izrada tehnicko-tehnoloskoq elaborata c.00 kuna 1. atestiranje. atestiranje i zastita proizvoda Nabavka i prilagodba informacijsko-komunikacijske tehnologije CILJ KORISNICI IZNOS POTPORE POSLOVNE AKTIVNOSTI MJERE a... znanstveno-istrazivaekoq i javnog sektora radi povecanja profitabilnosti.\./ 25 kvalitetnijih i odriivih klastera 24 .-ZAJEDNO . b..) Ispitivanje. f. g.00 kuna Intenzitet potpore je do 50% prihvatljivih troskova Podrska klasterskim inicijativama u osnivanju Jacanie kapaciteta postojecih klastera i clanica klastera Klasteri U osnivanju Usluge studije opravdanosti osnivanja klastera Izrada plana i programa rada Izrada investicijskog projekta i tehnicko-tehnoloskoq elaborata. arnbalaze i poslovne dokumentacije e. odnosno pravni predstavnik udruzen]a (klaster menadzer.> :..000..:<. Strucno usavrsavanie i ostale konzultantske usluge Izrada dizajna proizvoda.... '. g. uklanjanja prepreka za daljnji razvoj i jacanja konkurentnosti hrvatskih regija Gospodarsko interesna udruzenia.' .00 kuna Najvisa pojedinacna potpora za operativne klastere je 650. zadruge.000. dionicka drustva. standardizacija proizvoda i zastita proizvoda h.. web-stranice i sl. arnbalaze i poslovne dokumentacije Prornidzbene aktivnosti (istrazivanje triista. udruge..1 PROJEKT·' SREDSTVApRoft6.>/.:...000. marketing. '.000.CONA . 50% operativnih troskova voditelja klastera OCEKIVANI REZULTATI ..000.) Driavne potpore male vrijednosti Najvisa pojedinacna potpora za klastereu osnivanju je 400." "'<.' Klasten u osnlvaniu Operativni klasteri DO USPJEHA 6. bIONIC!. Operativni klasteri a.00 kuna .. "'.. drustva s oqranicenom odqovornoscu.00 kuna '1 Hrvatska gospodarska komora. Ispitivanje. Edukacija.Poduzetnicki impuls" 2012.. strucno usavrsavanje i ostale intelektualne usluge d. Nabavka i prilagodba informacijsko-komunikacijske tehnologije i. 5.:. Promidzbene aktivnosti i nastupi na sajmovima f. Izrada dizajna proizvoda. h. KLASTERI.000. marketing.. lstrazivan]e trzista. d. Izrada plana i programa investicijskih projekata i projektne dokumentacije za EU projekte b. . 1. lider subjekt i sl.000.000. '.

00 kuna Najvisa pojedinacna potpora je 150. Prornidzbene aktivnosti vezane uz unaprjedenje fransiznoq poslovanja ./ uvedeno 10 franslza otvoreno 15 novih radnih mjesta KORISNICI IZNOS POTPORE POSLOVNE AKTIVNOSTI MJERE OCEKIVANI REZULTATI 25 . Opremanje poslovnog prostora za potrebe obavljanja djelatnosti sukladno ugovoru 0 fransizi b. nezaposlenih i pocetnika stvaraju se uvjeti za razvoj i rast malog gospodarstva Subjekti malog gospodarstva: obrti. Troskovi fransiznih pristojbi g.00 kuna Intenzitet potpore je do 85% prihvatljivih troskova Pravo koristenia uspjesne marke iii branda Know-how iii znanje Poslovno iskustvo Trening osoblja i vodenje pocetka poslovanja Marketinska podrska Zajednicka nabava sirovina. Poslovno oglasavanje i drugi oblici informiranja kupaca i komunikacije s triistem c. Troskovi osnivanja odnosno pokrica dijela troskova registracije obrta iii trqovackoq drustva za poduzetnike pocetnike u fransiznorn poslovanju (primatelji fransiza) f./ ..Poduzetnicki impuls" 2012.000. Edukacija vezana uz pokretanje fransizne djelatnosti e. CILJ Promoviranjem fransiznoq poslovanja kao modela smanjenog poslovnog rizika ulaska u poduzetnistvo mladih. Sudjelovanje asocijacija i institucija za fransize na medunarodnim manifestacijama h. pravne i usluge savjetovanja za fransizne ugovore te usluge sudskih vjestaka za ovjeravanje prijevoda fransiznoq ugovora d. Konzultantske.000. trqovacka drustva te asocijacije i institucije za fransize DrZavne potpore male vrijednosti Najniza pojedinacna potpora je 25. repromaterijala i ambalaze Poslovne i tehnoloske metode rada i metode prodaje a.

00 DAVA.000.·I 1.00 kuna Intenzitet potpore je do 100% prihvatljivih troskova Ulaganje u projekte zenskoq poduzetnistva sa svrhom tehnoloskoq unaprjedenja poslovanja Marketing Edukacija/strucno osposobljavanje Sufinanciranje troskovacuvanja djece poduzetnicama pocetnicama a. Uredenje unutarnjeg poslovnog prostora/radionice g.>.:: •.JI=KT··.000.000. trqovacku robu i vozila) b.00 kuna Najvisa pojedlnacna potpora do 150.(RQRg. Izrada web stranica i troskovi izrade promidzbenoq materijala h. alata i inventara (ne ukljucuje potrosni materijal. osim onih koji obavljaju primarnu proizvodnju poljoprivrednih proizvoda i ribarstvo DrZavne potpore male vrijednosti Najniza pojedinacna potpora od 50.000.00 kuna Najvisa pojedinacna potpora je 100. Sufinanciranje troskova cuvanja djece poduzetnicama pocetnicarna u 75% -tnom iznosu cijene vrtica.00 kuna KORISNICI IZNOS POTPORE 26 .·:. Nabava opreme. troskova odgajateljice. Izrada poslovnog plana i konzultantske usluge d.Poduzetnicki impuls" 2012. PODUZETNIK POCETNIK SREDSTVApRORAcUNA<J 3. Nabava novih tehnologija c.000./ 20 zena koje pokrecu vlastiti poslovni pothvat KORISNICI IZNOS POTPORE POSLOVNE AKTIVNOSTI MJERE OCEKIVANI REZULTATI PRQ. a najvise do 10. trqovacka drustva i zadruge DrZavne potpore male vrijednosti Najniza pojedinacna potpora je 20.000. Troskovi osnivanja (ne ukliucu]e osnivacki kapital) f. obrti i zadruge. cijene produzenoq boravka u skoli za razdoblje od jedne godine./ 80 zena vlasnica gospodarskih subjekata s potencijalom rasta . osim troskova studija e. Poduzetnicka izobrazba. CILJ Jacanje poduzetnickoq potencijala zena u poduzetnistvu te poticanje samozaposljavanja zena Subjekti malog gospodarstva: trqovacka drustva..·}1 Hrvatska agencija za malo gospodarstvo OIONICI'1 Ministarstvo poduzetnistva i obrta i Hrvatska agencija za malo gospodarstvo CILJ kuna Poticanje poduzetnickih aktivnosti i ulazak u svijet poduzetnistva u cilju samozaposllavanja i rasta Subjekti malog gospodarstva: obrti.00 kuna .l]::LJORZt\VNf:PQ".10.000.

. Troskovi osnivanja (ne ukljucuje osnivacki kapital) . Uredenje poslovnog prostora . trqovacka drustva i zadruge u vlasnistvu mladih (do 30 godina starosti) koji posluju najmanje 3 mjeseca prije dana objave Javnog poziva Drfavne potpore male vrijednosti Najniza pojedinacna potpora je 20. osim troskova studija Izrada web stranica i troskovi izrade prornidzbenoq materijala Troskovi osnivanja (ne ukljucuje osnivackl kapital) Nabava opreme./ .00 kuna Intenzitet potpore je do 100% prihvatljivih troskova Ulaganje u projekte mladih poduzetnika sa svrhom tehnoloskoq unaprjedenja poslovanja Marketing Edukacija/strucno osposobljavanje Pokretanje poslovanja-izrada poslovnog plana i konzultantske usluge Poduzetnicka izobrazba. alata i inventara (ne ukljucuje potrosni materijal. Intenzitet potpore je do 100% prihvatljivih troskova POSLOVNI. osim troskova studija e. alata i inventara (ne ukljucuje potrosni materijal. KORISNICI IZNOS POTPORE POSLOVNE AKTIVNOSTI MJERE OCEKIVANI REZULTATI 27 . Izrada web stranica i troskovi izrade prornldzbenoq materijala f.000./ 50 potpora u funkciji pobotisarua radnog procesa (iii za investicije u dugotrajnu imovinu) a. Nabava opreme. e.Poduzetnicki impuls" 2012. trqovaeku robu i vozila) f.000. Izrada poslovnog plana i konzultantske usluge d. d. trqovacku robu i vozila) b. Uredenje unutarnjeg poslovnog prostora/radionice c./ 30 novo osnovanih gospodarskih subjekata ./ 60 poduzetnika pocetnika s potencijalom rasta 15 poduzetnika pocetnika MJERE OCEKIVANI REZULTATI CILJ Motiviranje ciljne skupine mladih za ukljucivanje u poduzetnistvo radi stvaranja novih poduzetnickih generacija te unaprjedenja postojecih uvjeta poslovanja mladih poduzetnika u funkciji daljnjeg rasta i razvoja Subjekti malog gospodarstva: obrti. AKTIVNOSTI Pokretanje razvojnih ·projekata Prornidzba Edukacija/strucno osposobljavanje a.00 kuna Najvisa pojedmacna potpora je 100. Poduzetnicka izobrazba. c. b.

.Poduzetnicki impuls" 2012. Usluge koristenia vanjskih subjekata u razvoju proizvoda (ispitivanje i testiranje proizvoda.OO DAVATELJ DRZAVNEPQtPQ"g~. b 2. poduzetnlckirn i drugim sajmovima u Republici Hrvatskoj (zakup i opremanje izlozbenoq prostora) b. Troskovi voditelja edukacije OCEKIVANI REZULTATI .000. Troskovi izrade prornidzbenoq materijala.00 kuna Najvisa pojedinaena potpora je 80. b 3. Troskovi osnovnih sredstava i pribora za rad b 5. Nabava alata i opreme potrebne za unaprjedenje proizvodnog procesa. PRQJEKT.. Ocuvanje obrtnlcke tradicije b 1. Nastup na obrtniekim. trqovacka drustva i zadruge Institucije.>1 Ministarstvo poduzetnistva i obrta CILJ kuna Ocuvanje i razvoj tradicijskih obrta koji bastine posebne zanatske viestlne i umileca oslanjajuci se na obrasce tradicijske kulture te urnjetnicklh obrta koji se odlikuju proizvodima i uslugama visoke estetske vrijednosti Subjekti malog gospodarstva: obrti. Pobollsanle uvjeta rada u radionici/poslovnom prostoru a 3../ .::i)~}16. ustanove. izrada arnbalaze i dr. Zakup.000.000. inovacije u dizajnu proizvoda./ 10 novih tradicijskih i urnjetnickth obrta sa znakom tradiciiski/urnietnickl ./ obrt 250 tradicijskih i umietnickih obrta sa unaprjedenim proizvodnim procesima i pobolisanirn uvjetima rada 15 realizlranih programa edukacije 0 tradicllsklm/umietnickim obrtima 28 .obrtnickih djelatnosti tradicijskih i urnjetniekih obrta koji se pretezito obavljaju rucnim radom te se odlikuju proizvodima i uslugama visoke estetske vr~jednosti i kvalitetnim dizajnom Programi edukacije 0 tradicijskim i umjetnickirn obrtima KORISNICI IZNOS POTPORE POSLOVNE AKTIVNOSTI MJERE a. uredenje i opremanje prostora.·lt12. Edukacija/strucno osposobljavanje zaposlenih u svrhu oboqacivania znanja i viestina u tradicijskim obrtima a 5. Izrada web stranica.00 kuna Ocuvanie i razvoj manje dohodovnih .) a 4.000.0CUVANJE TRADICIJSKIH IUMJETNICKIH OBRTA SREDSTVABJ~Q~CQ~:it. osim nabave repromaterijala i prijevoznih sredstava a 2. b 4. Tradicijski i umjetnicki obrti a 1. udruge i subjekti malog gospodarstva koji provode programe predstavljanja i edukacije 0 tradicijskim i urnjetnlckirn obrtnickim djelatnostima Driavne potpore male vrijednosti Najniza pojedinacna potpora je 10.

.00 kuna Hrvatska aqenciia za malo gospodarstvo .\·. Troskovi osnivanja zadruge (ne ukljucuje osnivacki kapital) .000. .j/::<:. 2.000.'. ZADRUZNO PODUZETNISTVO '. Intelektualne usluge koje obavljaju vanjski savjetnici.1 1./ . . !~B~4r.l(jt'··.000. licenci... i obrta i Hrvatska agencija za malogospodarstvo Poticanje udruzivanja u zadruge. . .../ 30 konkurentnijih zadruga 10 novoosnovanih zadruga POSLOVNE AKTIVNOSTI MJERE OCEKIVANI REZULTATI '~~eDS'WAt·I?R."O~\lNER{)*PQRE . trqovacka drustva i zadruge.·· l "..000.i1ev'&:JfS~.UNA :'\.·.i·.. koji obavljaju djelatnosti u kulturi Privatne ustanove Samostalni umjetnici.000..:. a koje nisu povezane s redovitim tekucim troskovirna te nemaju stalni iii periodicki karakter troska zadruge d.). 'OIONI()t:..l...C)BAC.I~4f\Y't4Rl?:~IPQR~.00 kuna Intenzitet potpore je do 100% prihvatljivih troskova Ulaganja u materijalnu imovinu Ulaganja u nematerijalnu imovinu Savjetodavne usluge a..00 kuna Ministarstvo kulture Ministarstvo poduzetnistva i obrta.\<.:.' .13.·.1 Ministarstvop_oduzetnistva ::I-~eO$mv~iR()~~t)NA.'.:·.00 kuna Naivisa pojedinacna potpora je 200.'~ _1< 2..'i..L:f'..00 kuna Intenzitet potpore je do 85% opravdanih troskova Ulaganje u nove tehnologije u kulturnim djelatnostima IZNOS POTPORE POSLOVNE 29 .00 kuna Ministarstvo poduzetnistva i obrta 2.·1 .. Nabava patenta.. umletnlcke organizacije i institucije u kulturi DrZavne potpore male vrijednosti Najniza pojecinacna potpora je 20.J.know-how iii nepatentiranog tehnickoq znanja c.000.:9~¥. Ulaganje u opremu (osim prometnih sredstava) b.00.000. Ministarstvo kulture CILJ KORISNICI Poticanje i promocija poduzetnistva u kulturi Subjekti malog gospodarstva: obrti.'> ". posebnih znanja i viestina .00 kuna Najvisa pojedinacna potpora je 100.000.. povezivanje zadruga radi stvaranja zajednickoq zadruznoq proizvoda te ravnomjerni razvoj zadruznoq poduzetnistva Proizvodno-usluzne zadruge KORISNICI IZNOS POTPORE DrZavne potpore male vrijednosti Najniza pojedinacna potpora je 25.i'.Poduzetnicki impuls" 2012.·. .ATE:~~.000..'1 CILJ .

b. Promidzbenl materijal.'I DAVATELJPRZAVNERQTAQ81./ pokrenuto 10 kulturnih projekata .15. trqovacka drustva i zadruge koje zaposl[avaju osobe s umanjenom radnom sposobnoscu i ukliucuiu ih u radne procese iii pruzaju pomoc osobama u nepovoljnim osobnim.00 kuna Intenzitet potpore je do 100% prihvatljivih troskova POSLOVNE AKTIVNOSTI Pokretanje razvojnih projekata Prornidzba Edukacija/strucno osposobljavanje Ulaganje u materijalnu imovinu Ulaganje u nematerijalnu imovinu Savjetodavne usluge a. gospodarskim. trqovacka drustva i zadruge u vlasnistvu osoba s invaliditetom (civilni i vojni invalidi) IZNOS POTPORE Driavne potpore male vrijednosti Najniza pojedinacna potpora je 30. banner oglasi. socijalnim i drugim okolnostima te ih ukljucuju u siru drustvenu zajednicu Subjekti malog gospodarstva: obrti. SOCIJALNO PODUZETNISTVO Ministarstvo poduzetntstva i obrta CILJ KORISNICI Socijalna integracija ukljucivanjem u poduzetnistvo socijalno uqrozenlh osoba i osoba s invaliditetom Subjekti malog gospodarstva: obrti. Sufinanciranje projekata i programa svojstvenih poduzetnistvu u kulturi (izrada projektne dokumentacije i elaborata te drugih zavisnih troskova projekta) . izlozbi i sl./ uvedeno 50 novih tehnologija u kulturne djelatnosti OCEKIVANI REZULTATI PROJEKT.-U. kreiranje brenda. internetski marketing . Nabava opreme.000. d.~:. programa i multimedijalne opreme.000.00 kuna Naivisa pojedinacna potpora je 200. lstrazivanje trZista. Pokri6e dijela troskova vanjskih suradnika u provedbi poduzetnickoq projekta u kulturi f. Tecaievi. AKTIVNOSTI MJERE Ulaganje u znanje za strucno usavrsavanje Ulaganje u marketingkuJturnih projekata a: Nabava intormatieke opreme.) e. seminari i radionice c.Poduzetnicki impuls" 2012. alata i inventara (ne ukljucuje potrosni materijal.i':I 1. Zakup prostora za organizaciju kulturnih aktivnosti (sajmova. trqovacku robu i vozila) MJERE 30 ..kreiranje i nadogradnja internetske stranice.

tj. posebnih znanja i vjestina . . Stvoreni kreditni potencijal iznosi 1.. "Nove tehnologije". c.Lokalm projekti razvoja -mikrokreditiranje" (LPR-MK) po modelu uvedenom prilikom proved be kreditnog projekta LPR-P. d.Poduzetnik" u suradnji sa zupanijama/Gradom Zagrebom i svim vecim poslovnim banakama u Hrvatskoj. 31 . a temeljem tripartitnog ugovora.000. Ukupno je odobreno 3. najvise do 50.Brarutefji". Krediti su odobravani za 6 kreditnih potprograma: .troskovastuoqa Izrada web stranica i troskovi izrade prornldzbenoq materijala· Troskovi osnivanja (ne ukljucuje osnivacki kapital) Nabava patenta./ 50 novozaposlenih socijalno uqrozenih osoba i osoba s invaliditetom . te se prema roku otplate subvencije i dalje uredno servisiraju.Poduzetnlk".000 do 5 milijuna kuna i provodi se temeljem tripartitnih ugovora sa zupanijama i poslovnim banakama. godini zapocmre provedba dva kreditna projekta. g. b. i. naivise do 72.913 kuna. Uredenje unutarnjeg poslovnog prostora/radionice Izrada poslovnog plana i konzultantske usluge Poduzetnicka izobrazba. godine provedena je kreditna linija .Poduzetnistvo zena" i . U razdoblju od 2004. .Lokalm projekti razvoja malog gospodarstva" (LPR-MG) i .00 kuna OCEKIVANI REZULTATI . LPR-MG je kreditna linija za poticanje investicija za kredite u vrijednosti od 200.42 milijarde kuna.know-how iii nepatentiranog tehnickoq znanja Intelektualne usluge koje obavljaju vanjski savjetnici.Poduzetnicki impuls" 2012. . 1. U 2009. Rok otplate je do 10 godina u koji je ukljucen pocek od najvise 2 godine. "Socijalne usluge". a koje nisu povezane s redovitim tekucim troskovirna te nemaju stalni iii periodickl karakter troska. do 2007.00 kuna Jednoqodisnll rashodi za jednog zaposlen(og)icu./ 5 novih subjekata u socijalnom poduzetnistvu POVOLJNO FINANCIRANJE I JAMSTV A Poticanje boljeg financiranja malog i srednjeg poduzetnistva i obrtnistva temelji se na pravilima za drZavne potpore u obliku subvencija kamata na poduzetnicke kredite. e. h.Lokalni projekti razvoja . uz sudjelovanje zupanija/Grada Zagreba i poslovnih banaka.778 kredita u vrijednosti 4.000.823.065.Poduzetnistvo mladih". licenci. osim .

82 5.247.081.5 milijunakuna.505.868 kuna.199." . stvoreni kreditni potencijal iznosi 89.686.00 114. .0% 27.273.087.000 40.00 22 24 ~~fP~'~M!~.500.00 60.882.66 28.264.460.55 1.-'~~:.947.07 48.000 55.585.233.19 50.3% ?':_-:.0 .767.00 58. .550.237.852.175.00 326. 0.000.036.54 14.051.612.912. a odobreno je 95 kredita u iznosu od 13..585./:.000 50.75 13. .06 70.000 100. '.64 o 14 10 20 9 21 43 27 29 52.890.06 n059. 123.637.500.131.775.000 96.07 54.00 39.105.814.000.77 31.00 338.362.000kuna~U kreditnoj liniji sudjeluje t tzupanna i Grad Zagreb.00 40.&5.030.' .~.436.981. podizanje tehnoloske razine malog i srednjeg poduzetnistva i pove6anje poduzetnickih projekata kojima se jaca ukupna konkurentnost i izvoz.649.00 61.20.790.33 58. -.48 22.563.00 20.000 1. Kreditiranje se provodi do iskoristenja kreditnog potencijala.867.000.00 58.000.036.61.::. Uz niz kreditnih programa HBOR-a koji su u provedbi.578.686.000.3% .9% 8.000 do 200.093.000.Lokalnl projekti razvoja malog gospodarstva za 2009.057.918.000 50.052.6% 9.-.039.057.000.000 50.7% 813.320.000.770.093.254.Registar potpora malom gospodarstvu 32 .000 40. .150.645.00 44. .000.000 35.700. Novi kreditni programi Hrvatske banke za obnovu i razvitak usmjereni su na smanjenje troskova financiranja. Kreditiranje se provodi do iskoristenia kreditnog potencijala. .3% 36.933..000.582.330. .{)(l o 16 14 41 16 30 157 39 46 67 725 15.436.000.'8?p%" 64.000.736.181.:-.273./~.00 67. 57.87 Izvor: MINPO .i2.375.55 1.236.563.191. .420.600. :~?-{:-:.292.66 18.500.000 75.J12.500.00 114.13 42.023.00 37.00 24.34 56.387.7% 38.-.494.000 20.91 " 1.850.25 14..000 100.478.040..834.00 35.' .400.5% 1.29.:.000.00 48.00 63.564.153.305.00 24.000 23.~ji.000.000.000..000.00 26.500.2% 58.-~.00 ".000.209.000 30.00 70A~.34 23 27 12 16 10 40.964. ~ .00 63.000.8% 70.796..582.757.000..34 21. Krediti ce se dobravati kunama bez valutne klauzule.<.910 kuna.34 81.00 34 37 29 35 22 23 19 34 . odobreno je 389 kredita u vrijednosti 606.757.45 o 16 14 36 14 28 143 37 43 67 664 15.00 16.225.185.000.150.190.905.539.868.403.'.090.16 40..910.023.690.000 25. 389 606.000.00 8.871.8% 79.795.~.599.00 84.18 19.33 55. Realizacija kreditne linije .:}i{/.39 76.550. uz kamatnu stopu od 1 do 3 posto.200.089.000 300.94 .450.297.023.Poduzetnicki impuls" 2012.500.po zupanijama (u kunama) - ZUPANIJA Zagrebacka Krapinsko zagorska Karlovac:ka Varaidinska Koprivnicko kriievacka Bjelovarskob ilogorska Primorsko goranska Licko senjska Viroviticko podravska Poiesko· slavonska Brodsko posavska Zadarska Osjecko baranjska ~ibensko kninska Vukovarsko srijemska Splitsko dalmalinska Istarska Medimurska Grad Zagreb 100.796.136. provoditi ce se i novi kreditni programi namijenjeni kreditiranju obrtnih sredstava u proizvodnji kao i kreditni programi za subjekte malog i srednjeg poduzetnistva kojima ce se odobravati bespovratna sredstva iz EU IPA Grant Shema.064A03.528.:".217.117.131 kunu.00 51.000.00 29.664.000.tr~82.00 24.2~1.717.000.500.770.000.204.9% 59.000 43 39 31 36 26 29 24 36 7~517.O% 38.2% 20.518.977:00 93.521.528.000.00 23. .000 30.000.963.LPR-MK se provodiza kredite u vrijednosti od 35. '.128. a preostali kreditni potencijal iznosi 813.000 200.94 97.16 30.

2t4:$4t.060kn 8. -_-. ".910 broj odobrenih zahtjeva u banci 126.669kn 438.984 kn . '::.480 kn 915. ·c')1·1.440.rnikrokreditiranje -:po'zupailijama ~ zupanija broj predanih zahtjeva na Povjerenstvu iznos predanih zahtjeva na Povjerenstvu broj odobrenih zahtjeva na Povjerenstvu iznos odobrenih zahtjeva na Povjerenstvu 0 1.._. godini osnovani su Fondovi za gospodarsku suradnju sukladno Zakonu 0 investicijskom fondovima (NN.'.405 kn LPRMK 5.kn . C:".056.854 820.627 kn 9..a55..\:.0Q2kn Izvor: MINPO .755 krL Brodsko·posavska 2. ..773.:'· .":k~~1.345.kn 10.~i~1ji~iij4ijj. 5 103 : J<QPI'ivJi~9krlil!vaCka • .kn ... 21/10).kll . .289kn 48. Grad Zagreb .384kn r.018 2..634...624.626kn 3.784 kn y~...247 kn uku no 6..Registar potpora malom gospodarstvu U 2011. • 476.703 kn 441.G@d~g"'b· Medimurska :$pJjijkiHI..08tkn LPRPMK tQ3..000 2. .-..833 kn 3.963 kn '~Y..677 kn 2.~9'."..kn 125.. br..175.026 kn 2.t72 kn 129.. .• . .931 kn 203. j .i~"~I@~'·)"·'· ••.kn J42.'..856 0 2.k"..000 9.-. ..254 kn .483 kn 666.027 kn 2.353 kn 2.o 2._.229.178 kn 161.za.904kn 76...459..000 100.----. Koprivnicko-kriievacka 7.'Kartovaeu .kn .480.628 kn ·PQ~k9". (nisu ukljucene subvencije jedinica lokalne i podrucne samouprave) LPRP .675 kn 2..···.000 538.t9~.()()() ._ -.694 kn 326.428 kn 3.1.000 4.086 kn 149.):n:. .006kn 126.532.:.".459 kn 7.. . 4. . ·. . .339 kn 22.·'.583. .911.V1¥>.. !' .756 kn 33.038 kn 11.000 13.364kn 132.639.936 kn 11.751 kn ··29.·. ''': .817 kn .'-SpJitsko dalmatinska . ..Registar potpora malom gospodarstvu Sredstva lsptaeena za subvencije kamata za povoljne kreditne linije poduzetnistvu od 2008.418 kn 387.. Primorskolloranska 7.969 kn 7. ReaUzacija kreditne linije "Lokalni projekti razvoja ..536kn 8.214 kn 582.939kn 225..217kn 721.112 kn 9.787..820 kn "~d.~.495 kn 241.1\ ..······· 'i:: ~.910.786.485 kn .245.. Karlovacka 6. Krapinsko zagorska 31 1.324 kn 2.nidill$k.257 ···~.990.000 . 150105) te Pravilniku 0 uvjetima i postupku sudjelovanja Vlade Republike Hrvatske u osnivanju fondova za gospodarsku suradnju (NN.339.097 7 171 SVEUKoP:N() .037 kn iisK ~IIVlHCIk~...251.795..820.234'kn Virovlticko·p()dravska 3.Poduzetnicki impuls" 2012. ~ ..000 260..".548 716.354 kn 34.237. 1.000 1.20 Primorsko goranska :P~k(j~i1h.f)>-/~~..)j'/ --" +'. .933 kn t33.kn .571..662 kn 947kn 2. br.257 23..310 400.010kn 2.253 kn 2..e .510 kn 437.ijvoQ~ka..690 kn 203.2i&4~.:' ".: . ".107...kn 8.<.763 kn 621.748..2011.•..041. . _ .:..714 kn 7.~~/.204..047. ..223. I.178 690.760 kn 4. Fondovi za gospodarsku suradnju otvoreni su investicijski fondovi rizicnog kapitala s privatnom 33 ."" -_ '<.923 kn 107. .. <?.803 kn 89.710.857 kn LPR-MG 229.900 ·3.905 kn 260.662 kn •·20.175.040kn 476.. Vukovarsko·srijemska Istarska 8.124 kn 17.S:.-.120.~.--.000 2.045 kn 3.111.·§.964.048kn 31.900.726 kn .000 1...910.: ._.~··. -.033kn 143.306..~Oj.457.750.281.' Varaidinska .~ui'S~( il. ~ .420.000 75. -HRKiznos odobrenih zahtjeva u banci 0 15 3 37 6 2 3 0 13 0 13 3 95 0 2. JI:n"' .2. ."'. c·'M19..:. '_ .lij.004 kn 144.870..>'.232 Izvor: MINPO .·· ..188 kn 173. '>:I<n 150. ..()()() 100..871.944..825 kn 3..~---: _.074 .087 kn 21.•.000 0 1.319krf .~.··~i~~6..l.. •·····t669 Stkll· ..~a' .'"--(--.490. '. a.706.313.289 kn 524.-.026.'r:"p! ~ .720 kn .ij~~'l9Uo"k~..415 kn 362.462. ':2. 8 .264 13.818 2. .872.kn.281lkn 193.000.548 580.~..237 kn 165.128 kn 2.< Poiesko slavonska ····~ibenslUilffiJnilj(a(······ .kn .§:~8:2~0 kn .- .'..198 kn 210. g ....:.471 za 2009." .714..326 kn 2.3~1·kn.: . ·W:~~~:~~j:t~ Oij~rpv@ek~"l!retv'ansu .--.454kn ..599.-".303 384.021 kn 139. " -_.508 kn 8.~~~I@. ··.880...493 kn 2..650..300 ~- 0 27 5 66 18 5 17 1 17 1 13 _.::: ..

Ocekuie se provedba 10 projekata financiranja kojima ce se ocuvatl najmanje 500 radnih mjesta i otvoriti najmanje 300 novih. udruzivan]e sa strateskirn partnerima da . a za 2012.Poduzetnicki impuls" 2012.. tehnologiju iii pravo za generiranje snaznih poslovnih rezultata. Kod razmatranja prijedloga za financiranje iz FGS-a i odabira projekata koje financiraju Fondovi. 21110). godini u FGS-ove uplatilo 170 milijuna kuna. To su Honestas Private .. Ouaestus Private Equity u. ukljucujuei i drustva u ranom stadiju poslovanja. godinu planirana sredstva za ulaganja iznose 50 milijuna kuna. III. Ministarstvo poduzetnistva i obrta je u 2011. dokapitalizacija iii kupnja postojecih tvrtki kojima je potrebno restrukturiranje i pobolisavanje poslovanja. nije presudna velicina gospodarskog subjekta vee poslovanje koje pokazuje natprosjecni potencijal rasta i razvoja.bi se omoqucilo sudjelovanje u transkacijama s vecirn tvrtkama te osnivanje tvrtki radi provodenja projekata projektnog financiranja i sudjelovanje u privatizaciji. Sljedno tome uskladiti ce se Pravilnik 0 uvjetima i postupku sudjelovanja Vlade RH u osnivanju fondova za gospodarsku suradnju (NN br.···.PROGRAI\IISI(O PQDRUCOE. strucni i motivirani upravliacki tim. a njima je obuhvacena dokapitalizacija iii kupnja postojecih tvrtki kojima je potreban kapital za pocetak iii prosirenje poslovanja.'······ . potencijal lmovlne/speificnih proizvoda. Nexus Private Equity partneri i Prosperus invest. prepoznatljive konkurentske prednosti. ponudom. Petfondova za gospodarsku suradnju trenutacno ima odobrenje za rad. OBRAZOVANJE ZA PODUZETNISTVO I OBRTNISTVO 34 . visinu udjela. Najvaznije promjene odnose se na smanjenje nakade drustvirna za upravljanje.Equity partneri. Ulaganja se mogu vrsiti u sve gospodarske sektore. objedinjavanje manjih tvrtki radi stvaranja vecih i efikasnijih. Provest ce se i izmjene i dopune akata Fondova (Stat uta i Prospekta). Nadzor poslovanja FGS-ova obavlja HANFA Upravljanje FGS-ovima povjereno je drustvima za upravljanje koja analiziraju potencijalne ulaqacke prilike te predlazu Poviereruekom odboru na odlucivanie. Alternative Private Equity. obvezu uplate udjela i otkaz upravljanja fondom. Ministarstvo poduzetnistva i obrta sastavilo je prijedlog za donoserue Odluke 0 izmjenama i dopunama Odluke 0 namjeri sudjelovanja u osnivanju Fondova za gospodarsku suradnju kojom se uvode odqovarajuce promjene u fondove.

novih procesa. inovativnost i spremnost na preuzimanje rizika. obrtnika i poduzetnika u zadrugama Poduzetnik u EU Obrazovanje za poduzetnistvo u predskolskim ustanovama. Poduzetnicka kompetencija odnosi se na sposobnost pojedinca da ideje pretvori u djelovanje. konkurentnog i prilagodljivog trzista rada. ucenicirna. potrebe novih kompetencija. pojedincima stjecanje kompetencija vaznih za daljnji profesionalni razvoj i novo zaposliavanie. ciljni je i najvazniji dio cjelokupnog obrazovnog sustava svake razvijene europske zemlje. zaposliavanja i ostvarivanja socijalnih ciljeva.. znanstveno-istrazivacke i Srednje strukovno obrazovanje u funkciji razvoja profesionalnih i poslovnih kompetencija koje zadovoljavaju potrebe modernog.. neformalnog i informalnog obrazovanja i ucenia. Veea interakcija gospodarstva i obrazovanja ornoqucava poslodavcima da lakse dolaze do sposobnih i kvalificiranih djelatnika. Ucenje za poduzetnlstvo svojevrsni je izazov gospodarstvu i svima onima koji se nalaze u . a ukljucuje stvaralastvo. a drustvu ucinkovitu iskoristivost Ijudskih potencijala uz porast znanja i sirenje inovativnosti.000. U cilju sto brieg i kvalitetnijeg uvodenja obrazovanja vazno je jacati suradnju i urnrezavati obrazovne gospodarske subjekte na skupnim programima. potice rast i razvoj poduzetnistva.procesu obrazovanja. razvoja Ijudskih potencijala. vrste i razine formalnog. obrazovne institucije. uciteliima.. poduzetnika u rastu i razvoju. osnovnim i srednjim skolarna 35 . zaposlenicima.. . ali iposlodavcima .. odgajateljima.Poduzetnicki impuls" 2012. Kvalitetno strukovno obrazovanje koje povezuje gospodarstvo i obrazovni sustav ima kljucnu ulogu u odgovoru na izazove ubrzanog uvodenja novih tehnologija. u uvjetima opce drustvene i gospodarske globalizacije. nastavnicimaimentorima. za poduzetnistvc u obrazovni sustav institucije. Promocija i poticanje stvaranja poduzetnicke kulture mladih. polaznicima edukacije. te sposobnost planiranja i vodenja projekta radi ostvarivanja ciljeva. studentima. subjekti malog gospodarstva i asocijacije poduzetnika Driavne potpore male vrijednosti kad su krajnji korisnici Najvisi iznos pojedinacne potpore je 400. razvijanje pozitivnog odnosa prema poduzetnistvu i razvoj poduzetnicke kulture Poduzetnicke potporne institucije.00 kuna poduzetnici KORISNICI IZNOS POTPORE AKTIVNOSTI - Obrazovanje poduzetnika pocetnika. razvoj pozitivnog odnosa prema cjelozivotnorn ucenju u poduzetnistvu i uvodenje ucenla za poduzetnlstvo kao kljucne kompetencije u sve oblike. CILJ Razvoj vjestina i usvajanje speciticnih znanja u poduzetnistvu. a ujedno i temelj za gospodarski razvoj. Podizalije epee razine poduzetnickih kompetencija medu glavnim je prioritetima gospodarstva temeljenog na znanju i • pretpostavka je za uspjesan rast i razvoj. Ona je osnova za stjecanje speclficnih znanja i vjestma potrebnih za pokretanje drustvenih i trzisnih djelatnosti.

MJERE a./ za poduzetnike. pornocnickoq i majstorskog ispita (NN br. Povezivanje akademske c. CILJ Osigurati usvajanje kljucnih vjestina i kompetencija za obrtnicka zanimanja u skladu s potrebama triista rada te potaknuti zaposliavanie i samozaposljavanje Subjekti malog gospodarstva: obrti.63/08. trqovacka drustva i zadruge Fizicke osobe Pokrice 80% troskova nastalih u vezi s osposobljavanjem Majstorski ispit Ispit 0 strucnoj osposobljenosti Pornocnicki ispit Prekvalifikacija Licence za izvodenje prakticnoq dijela naukovanja a. Sufinanciranje seminara zadrugama b. Sufinanciranje projekata . Izdavanje dozvola (Iicenci) za izvodenje prakticnoq dijela naukovanja .. Priprema za polaganje ispita 0 strucnoj osposobljenosti i majstorskog ispita u ustanovama za obrazovanje odraslih./ 100 novo-registriranih obrta i usavrsavaniern KORISNICI IZNOS POTPORE AKTIVNOSTI MJERE OCEKIVANI REZULTATI 36 .Poduzetnlcki impuls" 2012. Polaganje ispita 0 strucnoj osposobljenosti. majstorskog i pornocnickoq ispita prema Rjesenju 0 cijeni polaganja ispita 0 strucno] osposobljenosti. obrtnike i poduzetniks u zajednice i gospodarstva zadruga i ucenickih poduzeca poticanja poduzetnistva mladih OCEKIVANI REZULTATI educirano 3000 poduzetnika opremljeno 120 ucenickih zadruga i vjezbovnih tvrtki ukljuceno 50 obrazovnih institucija . Polaganje ispita 0 strucno] osposobljenosti cije polaganje je propisano Zakonom 0 prijevozu u cestovnom prometu (NN br./ ../ 1100 educiranih osoba .znanje za gospodarstvo Ucenieka zadruga i ucenicko poduzece . Akademsko poduzetntstvc . Poticanje poduzefnistva mladJtJ ./ .124/09.111/06. 48105. 151/05. 91/10i 112/10) d.. 178/04. 31/02) c. Sufinanciranje uceniekih d. Prekvalifikacija prema verificiranim programima prekvalifikacije u ustanovama za obrazovanje odraslih e. odnosno podrucnirn obrtnickim komorama i udruzenjirna obrtnika b.

b.~U$'I'f>·:~:i3::] 111. INFORMATICKE KOMPETENCIJE OBRTNIKA '$~~~$[y~]::)R:Q~QUNA.000. alatnicar.000. podrucne obrtnicke komore i udruzenia obrtnika Najnizi iznos pojedinacne potpore je 10. Obrada teksta Tablicne kalkulacije Prezentacije Informacije i komunikacije Izrada web stranica Racunalna grafika OCEKIVANI REZULTATI . g. c.. . Ijevac. f.. drvotokar.. klesar. kg.12013. . dimniacar.000. zidar. udruzenja -Subjekti malog gospodarstva: obrti.istarstvo poduzetnistva i obrta Razvoj inforrnaticke pismenosti hrvatskih obrtnika radi ostvarivanja boljih poslovnih rezultata i povecania konkurentnosti Hrvatska obrtnleka komora.00 kuna Najvisi iznos poiedinacne potpore je 50.00 kuna Intenzitet potpore je do 85% troskova izobrazbe Osnovne intormaticke kompetencije Prosirene inforrnaticke kompetencije a. :·~.:.00 kuna Miri.. u srednjim strukovnim skolarna obrazuju za deficitarna obrtnicka zanimanja Stipendije za obrtnicka zanimanja: konobar.3.:. tesar. krovopokrivac.. pediker. rnehanicar poljoprivrednih strojeva. krojac.·:'?1 CILJ KORISNICI IZNOS POTPORE AKTIVNOSTI MJERE '.:I Il)'AV~Tt:Lj·DR~YN:ePOTP(jRE. obrtnika IZNOS POTPORE AKTIVNOSTI Do 500.1.Poduzetnicki impuls" 2012. e. limar./ 800 educiranih obrtnika ENICIMA U OBRTNI CILJ Povecati interes mladih za skolovarue u deficitarnim obrtnickim zanimanjima kroz sustav strukovnog obrazovanja koji osigurava uvjete za ulazak kvalitetnih i motiviranih kadrova u obrtnistvo KORISNICI -Hrvatska obrtnieka komora. mesar. autolakirer.. . 1. autoelektncar. slasticar. -" ovacka drustva i zadruge .. rnlinar..500. d..00 kuna po uceniku miesecno Dodjela stipendija ucenicima koji se u skolsko] godini 2012. MJERE 37 . :. bravar. Koristerue racunala i rad s datotekama. podrucne obrtnicke komore.. brodornehanicar. tapetar.

kuhar i urar OCEKIVANI' REZUlTATI PROJEKT .00 kuna Modernizacija skolskih praktikuma nabavom suvremene opreme.000. OPREMANJE PRAKTIKUMA SKOlA OBRTNICKIH STRUKOVNIH SREDSlVApRORACUNA. graditelj brodova.1.00 kuna Ministarstvo poduzetnistva i obrta CllJ KORISNICI IZNOS POTPORE AKTIVNOSTI Podizanjem razine opremljenosti praktikuma u strukovnim skolama ornoqucuie se stjecanje vjestina ucenika u obrtnickirn zanimanjima Srednje strukovne skole Najnizi iznos pojedinacne potpore je 30.000. mljekar.000. opticar./ 350 stipendiranlh ucenika 111.000.00 kuna Ministarstvo poduzetnistva i obrta CllJ Stvaranje obrazovnih centara za cjelozivotno obrazovanje obrtnika i njihovo osposobljavanje za rad s modernom opremom i novim tehnologijama Srednje strukovne skole i ustanove za obrazovanje odraslih Najnizi iznos pojedinacne potpore je 80. Nabava opreme b./ 40 opremljenih praktikuma MJERE OCEKIVANI REZUlTATI 111.000. Nabava opreme b.Poduzetnlckl impuls" 2012.00 kuna Najvisi iznos pojedinacne potpore je 100. precizni mehanicar.·.5. kotlar. kovac. obucar./ opremljeno 5 srednjih strukovnih skola/ustanova za obrazovanje odraslih KORISNICI IZNOS POTPORE AKTIVNOSTI MJERE OCEKIVANI REZUlTATI 38 .] 2.200.1. Nabava novih tehnologija . krznar.. MAJSTORSKA SKOlA 1. klobucar.00 kuna Opremanje praktikuma za strukovne predmete Opremanje ucionica za strucne i teorijske predmete Opremanje dvorana i predavaonica za odrZavanje seminara a. puskar.6.000. Nabava nastavnih sredstava i pomagala .·····. '.00 kuna Najvisi iznos pojedinacne potpore je 250. nastavnih sredstava i pomagala a.000.

000. AUKOVANJE ZA OBRTNICKAZAN'MAN. ·'$'g_~tttWA.~fff:.*.········.7.Poduzetnicki impuls" 2012. Osnovna namjena osnivanja i razvoja poduzetnicklh zona je poticanje razvoja poduzetnistva kao pokretacke snage lokalnog i regionalnog odrZivog gospodarskog razvoja s ciljem povecanja broja gospodarskih subjekata.00 kuna Najvisi iznos pojedinacne potpore je 40. pobofjsania njihovih poslovnih rezultata.. 39 .P~PM¢(lN./ 230 subjekata malog gospodarstva koji sudjeluju u obrazovanju mladih 1500 ucenika sa stecenim viestinarna zanimanja KORISNICI IZNOS POTPORE AKTIVNOSTI MJERE OCEKIVANI REZULTATI UNAPRJE£>ENJE PODUZETNICKE INFRASTRUKTURE Poduzetnicke zone jedan su od glavnih instrumenata podrske poduzetnistvu jer razvoj poduzetnickih zona u znacaino] mjeri pridonosi razvoju svih grana gospodarstva.'.::-/\':'H:.. . trqovacka drustva i zadruge Najnizi iznos pojedinacne potpore je 5.tt 3.1 111.500.000. Sufinanciranjem poduzetnickih zona ocekuie se zadrZavanje postojece zaposlenosti tj.JA N Ministarstvo poduzetnlstva i obrta .PRQa.1.00 kuna Dodjela bespovratnih potpora subjektima malog gospodarstva koji primaju ucenike na naukovanje Sufinanciranje nagrada naucnicirna .00 kuria DAVAWELj'ORZAVNEf:iQtPp~e:1 CILJ Poticanjem subjekata malog gospodarstva na sudjelovanje u obrazovanju ucenika doprinosi se stjecanju vjestina zanimanja te razvoju socijalnih i poduzetnickih kompetencija ucenika Subjekti malog gospodarstva: obrti. porasta zaposlenosti te povecania udjela proizvodnje u ukupnom gospodarstvu. povecania konkurentnosti poduzetnika. ocuvanie namanje 500 radnih mjesta i otvaranje novih 300 radnih mjesta./ .000.

Sufinanciranje troskova provedbe EU projekata . parcelacijski elaborati. Izrada projektne dokumentacije (na razini idejnog/glavnog/izvedbenog projekta za infrastrukturu.00 kuna Kod prodaje iii davanja u zakup prostora u poduzetnlckoj zoni pojedinom poduzetniku potrebno je voditi racuna da ukoliko se zernliiste proda iii daje u zakup ispod trZisne cijene odnosno ispod cijene utvrdene temeljem procjene njegove vrijednosti od strane neovisne i ovlastene osobe. -. smanjenje rizika od neuspjeha start-up tvrtki. gradovi i opcine) Najvisi iznos pojedinacne potpore je 4. . prometa i infrastrukture. PROJEKT.. zatim povecanie broja subjekata koji opstaju na trzistu. Ulaganje u infrastrukturu poduzetnicke zone za pripremu ulaska i poslovanja poduzetnika a. Poduzetnlcke potporne institucije kijLicni. Oni su svojevrsni inkubatori koji osiguravaju koncentraciju znanja. Izrada strateskih i operativnih planova za upravljanje zonama i ciljano privlacenje investitora c. geodetske podloge) b. privtacenie investicija i stvaranje rnoqucnosti za otvaranje novih radnih mjesta te poticanje razvoja poduzetnistva kao pokretacke snage lokalnog i regionalnog odrZivog gospodarskog razvoja Jedinice lokalne i podrucne samouprave (zupanije. visoku tehnologiju te povezanost s nacionalnim i medunarodnim obrazovnim institucijama.istrafivackirn aktivnostima.Poduzetnicki impuls" 2012.000. .1 IV. Ministarstvo graditeljstva i prostornog uredenja. Svrha poduzetnlcklh inkubatora je generiranje subjekata malog gospodarstva temeljenih na inovacijskim projektima.za razvojpoduzetnlstva ciljem podizanja konkurentnosti gospodarstva. Ministarstvo zastite okolisa i prirode. Izgradnja infrastrukture d. su. tehnickih i obrazovnih usluga te poticanje komercijalizacije znanstvenih istrazivanja. pruzan]e poslovnih./ Ciljana ulaganja u infrastrukturu u poslovnim zonama rezultirati ce sa 50 realiziranih investicija i najmanje 500 novostvorenih radnih mjesta 40 . KORISNICI IZNOS POTPORE AKTIVNOSTI MJERE OCEKIVANI REZULTATI . na s Tehnoloskl parkovi povezuju strucnjake i poduzetnike koji zele ostvariti svoje gospodarske ciljeve temeljene na novim tehnologijama s naglaskom na znanstveno .··. tada se radi 0 drZavnoj potpori.000. PODUZETNICKA ZONA . ·..:.1. DIONICI I Ministarstvo pomorstva. nositelj razvoja malog gospodarstva regionalnoj razinikoji imaju vaznu ulbguukrelr~UiJO i provedbi mjera . Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske untie i A_gencija za u_QravllanledrZavnom imovinom CILJ Zadovoljenje potreba poduzetnika za uredenim gradevinskim zemtiistern.

] .•'.Poduzetnicki impuls" 2012.../ .·.. Pruzanje strucne pornoci poduzetnicima c.[)IO~lsr" Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Hrvatska agencija za I.. Miriistarstvo 5.00 kuna KORISNICI IZNOS POTPORE AKTIVNOSTI DrZavnepotpore male vrijednosti kad su krajnji korisnici poduzetnici Podizanje konkurentske sposobnosti malih i srednjih poduzetnika Poboljsanje usluga za uspostavljanje i razvoj tehnolosko usmjerenih i na znanju utemeljenih poduzeca Pruzan]e usluga za realizaciju inovacijskih projekata i uspostavljanje i razvoj inovativno usmjerenih poduzeca MJERE a. Izrada projekata povezivanja poduzetnika koji u svom radu koriste visoke tehnologije za uspostavljanje transfera tehnologija putem suradnje sa znanstvenim i istrazivackirn institucijama c 3. poduzetnicki centri.a~f: ~t(JNAi. malo gospodarstvo .'~Mf4BPO"tF{pmE :~~lJl' . Uredenje i opremanje objekata c 2. podrucnom i regionalnom nivou. POTPORNE INSTITUCIJE _poduzetnistva iobrta . Promocija poticanja malog i srednjeg poduzetnistva a 2. Poticanje i privlacen]e ulaqaca na podrucju na kojem posluju b.000. s posebnim naglaskom na povezivanje projekata poduzetnistva i suradnju malih i srednjih poduzeca sa znanstvenim institucijama Razvojne agencije.' 'i¢)AVAtEU~. suradnjom sa znanstvenim i istrazivackirn institucijama OCEKIVANI REZULTATI if if . Poticanje poslovnog povezivanja poduzetnika kroz osnivanje zadruga i klastera te drugih oblika povezivanja a 4. . Informiranje i savjetovanje poduzetnika a 3.000./ 400 izradenih novih projekata/poslovnih poduhvata za poduzetnike 200 inkubiranih poduzetnika (minimalno 200 novih radnih mjesta) Zadovoljstvo korisnika potpornih institucija povecano za 20% lskoristenost prostora ("occupancy rate") povecana za 20% 41 . "i'>'. '$RSf!)$N~·~. Izrada projekata za visoko inovativna poduzeca.00 kuna CILJ Mrezna suradnja potpornih institucija i gospodarskih subjekata na lokalnom. . IV.000.2.. poduzetnicki inkubatori i tehnoloski parkovi Najvisi iznos pojedinacne potpore je 250. Razvojne agencije i Poduzetnicki centri a 1. Uredenje i opremanje objekata b 2. Poduzetnlcki inkubatori b 1. Tehnoloskl parkovi c 1.

9 m EUR.9 m EUR.8 m EUR koji ce zajedno povecati konkurentnost vise od 500 malih i srednjih poduzetnika koji ce primiti direktnu tehnicku pornoc (putem120 poduprtih potpornih institucija) i/ili financijsku pomoc sto ce rezultirati sa 2% povecaniem ukupnih prihoda.Jacan]e konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva I mjeru 2. Trenutno je u provedbi sest projekata i jedna grant shema ukupne vrijednosti 15. godine zapocet ce provedba cetiri nova projekta i jedne grant sheme u planiranoj vrijednosti 10. Povecanie konkurentnosti i uravnotezenoq regionalnog razvoja postici ce se pruzaniem potpore stvaranju i rastu malog i srednjeg poduzetnistva.. 42 .Poduzetnicki lrnpuls" 2012. .Pobolisanle poslovne klime provodi projekte namijenjene malom gospodarstvu.komponenta mc Operativni program za regionalnu konkurentnost OPRK Cilj Operativnog programa za regionalnu konkurentnost je poticanje drustvene i ekonomske kohezije unutar zemlje kao i razvitka institucionalne sposobnosti i prakticnog iskustva za upravljanje ulaganjima poput onih koja sufinancira Europski fond za regionalni razvoj (ERDF). sireniem i pobousanjern poslovne infrastrukture i pripadajucih usluga u RH s naglaskom na slabije razvijena podruqa. PROGRAMSKO PODRlJC.:..: .. V. To ukupno cini 10 projekata i 2 grant sheme u ukupnoj vrijednosti 26. :: IPA ... . Svrha OPRK-a je unaprijediti konkurentnost malih i srednjih poduzetnika pobousanlem kljucnih elemenata koji osiguravaju pozitivno poslovno okruzenie i ucinkovitu javnu poslovnu potporu na svim razinama. Operativni program predstavlja osnovu za koristenje pretpristupne pornoci kojoj je cilj poticanje gospodarske i drustvene kohezije Republike Hrvatske na temelju pobolisane konkurentnosti. zatim unaprijediti doprinos tehnologije i istrazlvanja i razvoja gospodarskom razvoju davanjem potpore za stvaranje i rast tehnologijskih malih i srednjih poduzeca temeljenih na znanju te nadogradnjom kapaciteta i davanjem potpore komercijalizaciji istrazivanja i razvoja u javnom sektoru Ministarstvo poduzetnistva i obrta kao Tijelo nadlezno za prioritet 2 .JE ..1 .:.. Tijekom 2012. EU PROGRAMI I PROJEKTI .

403.877.181.440.274.129.827.387. odabrane poduzetnieke potporne institucije te mali i srednji poduzetnici Obuka osoblja u odabranim poduzetnlckim potpornim institucijama u pruzanju usluga e-poslovanja malim i srednjim poduzecima VRIJEDNOST PROJEKTA KORISNICI AKTIVNOSTI 43 .00 EUR 1.. . POBOLJSANJE ADMINISTRATIVNE UCINKOVITOSTI NA· NACIONALNOJ RAZINI .695.79 EUR + 424. Ministarstvo poduzetnistva i obrta i HAMAG Izrada metodologije procjene ucinaka potpora sektoru malog i srednjeg poduzetnistva Prosirenie i objedinjavanje registra potpora na ostala ministarstva koja takoder poticu MSP Izrada metodologija procjene ucinaka pristupanja RH u EU na malo i srednje poduzetnistva Izrada metodologije pracenia stanja MSP u skladu s SME Perfomance Review (kao benchmarking s ostalim zemljama EU) Razvoj javno-privatnog dijaloga s namjerom identificiranja i uklanjanja zapreka razvoju MSP-a te edukacija osoblja u Ministarstvu i HAMAG-u za provedbu navedenih metodologija 07/2011. .221. te povecanje razine svijesti i upotrebe elektronickoq poslovanja i elektronickoq trgovanja 2.000 EUR Projekt se provodi kroz ugovor 0 uslugama i ugovoro nabavi robe Ministarstvo poduzetnistva i obrta.60 EUR + 199./ Izradene 4 metodologije za procjenu poslovnog okruzenja u Hrvatskoj Izraden Sredisnji registar potpora Educirani zaposlenici Ministarstva poduzetnistva i obrta i HAMAG-a VRIJEDNOST PROJEKTA KORISNIK AKTIVNOSTI TRAJANJE OCEKIVANI REZULTATI POBOLJ E POSLOVNE KONKURENTNOSTI ELEKTRONICKOG POSLOVANJA PUTEM CILJ Poboljsanje konkurentnosti malog i srednjeg poduzetistva koristeniem e-business rjesenja.61 EUR nacionalni doprinos I faza: 1.40 EUR nacionalni doprinos Projekt se provodi kroz ugovor 0 uslugama./ ./ ..496.40 EUR Projekt se provodi kroz ugovor 0 uslugama i ugovor 0 nabavi robe II faza: 1.07/2013.40 EUR 2.Poduzetnicki impuls" 2012.328.877. CILJ Pobolisarue donosenja politike na nacionalnoj razini za malo i srednje poduzetnistvo 1.

.Ugovor 0 0 0 0 uslugama nabavi roba uslugama nabavi roba OCEKIVANI REZULTATI . kao i temama neophodnim za poznavanje i dobro koristen]e sredstava EU namijenjenih za pobolisanie nacionalne i regionalne konkurentnosti Tehnieka pornoc na organizaciji i realizaciji radionica za obuku Savjetodavne usluge za krajnje korisnike I faza: 08/2010.03/2012.././ buduct treneri za e-Poslovanje Odrzano 18 trodnevnih radionica za buduce trenere e-Poslovanja Educirano najmanje 200 buducih trenera e-Poslovanja 1.Ugovor 01/2012. 'Odriavanje radionica 0 vaznosti e-Poslovanja .05/2012. . .140./ ./ .144... .Ugovor 0 0 TRAJANJE uslugama uslugama 44 . ./ Odabrano 18 poduzetnickih potpornih institucija u kojima su educirani .. .04/2012.133.Ugovor II faza: 07/2012. CILJ Podizanje apsorpcijskih kapaciteta malog i srednjeg poduzetnlstva koji ce u duqorocnom razdoblju doprinijeti ucinkovitorn koristeniu Strukturnih fondova./ . . .:'.. ..Ugovor 06/2013. ./ .633. .140 EUR 6. Opremanje odabranih poduzetnickih potpornih institucija ICT opremom TRAJANJE I faza: 05/2010. .03/2014.Ugovor 11/2010. kao i ispunjenju ekonomskih kriterija potrebnih Hrvatskoj za pristupanje EU 7. " "". './ 18 odabranih poduzetnickih potpornih institucija opremljeno ICT opremom PRUZANJE USLUGA SAVJETOVANJA PODUZECIMA MALIM I SREDNJIM PROJEKT ./ .Poduzetnicki impuls" 2012.'./ . Odriavanje radionice za male i srednje poduzetnike 0 moqucnostirna e-poslovanja . . .06/2014. .971 EUR nacionalni doprinos I faza: 4.00 EUR Projekt se provodi kroz ugovor II faza: 3.500 letaka tiskano i distribuirano malim i srednjim poduzetnicima 3.500.000 EUR Projekt se provodi kroz ugovor VRIJEDNOST PROJEKTA 0 0 uslugama uslugama KORISNIK AKTIVNOSTI Ministarstvo poduzetnistva i obrta Pruzanje konzultantskih usluga malom i srednjem poduzetnistvu 0 temama koje su presudne za medunarodnu konkurentnost.. . .488.03/2012.169 EUR + 1.500 brosura tiskano i poslano malim i srednjim poduzetnicima Odrzano 55 radionica za poduzetnike 0 e-Poslovanju 500 malih i srednjih poduzetnika educirano 0 vaznosti e-Poslovanja Odrzano 36 promotivnih kampanja 0 vaznosti e-Poslovanja 400 malih i srednjih poduzetnika informirano 0 koristima e-poslovanja i e-trgovine . ../ . .

/ .proveden Osnovni ICPR 20 uspjesno certificiranih zupanija ./ ..556. .512014. ./ .568.vise od 350 sudionika OdrZano najmanje 45 seminara i radionica OdrZano najmanje 12 Outreach kampanja OdrZano najmanje 120 sastanka s potencijalnim investitorima Spremnost regionalnih institucija za zadovoljavanje potreba ulaqaca Bolje razumijevanje potreba ulaqaca te razumijevanje izazova privlacenia FDI-a KORISNIK AKTIVNOSTI TRAJANJE OCEKIVANI REZULTATI 45 . te promocija ICPR standarda Razvijanje institucionalnih kapaciteta i sposobnosti 20 hrvatskih zupanija putem unapredenje znanja i viestina potrebnih za ucinkovito pruzanje usluga ulaqaclrna u Republici Hrvatskoj i proaktivno privlacenje stranih ulaganja postizanjem medunarodnih standarda 02/2010./ 11/2012. tako i istovremenim poboljsavaniem komunikacije. " faza: OCEKIVANI.../ ./ . odnosno poboljsanje poslovne i investicijske klime u Hrvatskoj u cilju promicanja ravnomjernog regionalnog razvoja Ovaj projekt je nastavak uspiesnoa projekta CARDS 2002 "Razvitak poslovne i investicijske klime u Hrvatskoj" u sklopu kojeg je tijekom 2006.Proqrarna certificiranja regija za ulaganja" (ICPR) u svim zupanijama u Hrvatskoj.09/2012./ . godine proveden pilot projekt ./ .Ugovor 0 uslugama . provedba Benchmarking i Outreach programa.prva faza projekta "Program certificiranja regija za ulaganja" (ICPR)./ .....75 EUR nacionalni doprinos Projekt se provodi kroz ugovor 0 uslugama Ministarstvo poduzetnistva i obrta Provedba Osnovnog i Naprednog . Osiguranje razvoja konkurentnog okruzenja za ulaganja u svim hrvatskim zupanijama. .ukupno vise od 90 sudionika OdrZana 3 Visibility eventa . ./ Osnovana rnreza konzultanata za MSP obuceno 100 konzultanata Obuceno 140 djelatnika u poduzetnickirn potpornim institucijama Odabrano 200 malih i srednjih poduze6a za pruzan]e konzultantskih usluga Odradeno vise od 3500 dana besplatnog savjetovanja MSP RAZVOJ INVESTICIJSKOG CILJ OKRUZENJA :./ ./ .Poduzetnicki impuls" 2012..921. kako razvijanjem sposobnosti regija da ponude atraktivne i konkurentne uvjete potencijalnim ulaqacima koji odgovaraju njihovim poslovnim potrebama.125 EUR 2./ ..proveden Napredni ICPR U 20 zupanija osnovani One Stop Service Centri OdrZano 5 studijskih putovanja ./ 8 uspjesno certificiranih zupanija ... VRIJEDNOST PROJEKTA 3.437.25 EUR + 515./ . REZULTATI . suradnje i koordinacije regional nih i sredisniih institucija ukljucenih u poticanje ulaganja.

788./ .000 EUR + 30.000 EUR Projekt se provodi kroz : .991 EUR nacionalni doprinos Projekt se provodi kroz ugovor 0 uslugama.00 EUR 3./ Izradene smjernice za razvoj regionalnih klastera ./ Osnovana 3 regionalna pilot klastera .000. .00 EUR 170.02/2013.457.039.949 EUR + 359.u zemlje clanice EU Izrada evaluacije pilot klastera u svrhu ucenja za buduci razvoj klastera Poboljsanje znanja i vjestina klaster managera.000 EUR nacionalni doprinos -Grant shemu u iznosu 4.000 EUR + 750. ./ Izraden Program implementacije Strategije razvoja klastera KORISNIK AKTIVNOSTI TRAJANJE OCEKIVANI REZULTATI PODRSKA JACANJU KONKURENTNOSTI HRVATSKIH MALIH I SREDNJIH PODUZETNIKA CILJ VRIJEDNOST PROJEKTA Povecanje konkurentnosti hrvatskog malog i srednjeg poduzetnistva Ukupna vrijednost 9./ Povecanie znanja i vjestina klaster dionika ./ Baze dostupnih kvalitetnih lokacija pripremljenih za ulaganja Marketinske strategije i promotivni materijali Obuceno osoblje 5 odqovaraiucim znaniern i vjestinama· Pobolisano umrezavanje i tim ski rad .00 EUR 4.940 EUR 2.250.000.. clanlca klastera i potpornih institucija kroz odriavanje 10 seminara i 30 radionica Izrada programa implementacije strategije razvoja klastera 02/2011./ .000 EUR nacionalni doprinos Subjekti malog gospodarstva KORISNICI 46 ./ .550 EUR nacionalni doprinos -Grant shemu . PODRSKA RAZVOJU KLASTERA CILJ Povecanie podrske razvoju klastera kao znacalnorn cimbeniku povecan]a dodane vrijednosti te jacanie izvoznog potencijala malog i srednjeg poduzetnistva VRIJEDNOST PROJEKTA 2./ . poziv u iznosu 5.450 EUR + 668. .399.2.Poduzetnicki impuls" 2012 . Spremnost zupanija za proaktivno privlacenie inozernnih izravnih ulaganja.Okvirni ugovor u iznosu 200.657.000. Ministarstvo poduzetnistva i obrta Priprema metodologije osnivanja clustera Izrada detaljnog popisa klasterskih inicijativa bsnivanje najmanje tri regionalna pilot clustera Organizacija dva studijska putovanja.000.

poziv .000 EUR nacionalni doprinos Projekt se provodi kroz ugovor 0 uslugama Ministarstvo poduzetnistva i obrta Razvoj kapaciteta upravliaekih tijela i poslovnih udruzenja i organizacija u identificiranju. ./ Izraden prirucnik s gospodarskom procjenom utjecaja sukladno metodologiji Regulatorne procjene ucinka (Regulatory Impact Assessment) Odradeni treninzi i razvoj odredenih gospodarskih Procjena ucinka propisa Pregled najboljih medunarodnih praksi 0 ucinkovitirn konzultacijskim alatima za gospodarsku Procjenu ucinka Napravljeni novi mini-vodici 0 relevantnom zakonodavstvu za male i srednje poduzetnike Ustrojen organizacijski dio za gospodarsku procjenu ucinka propisa KORISNIK AKTIVNOSTI 0 TRAJANJE OCEKIVANI REZULTATI .PUP) BIZIMPACT II../ ./ 47 .BIZIMPACT II CILJ VRIJEDNOST PROJEKTA Unapredenje poslovnog okruzenja kroz jacanie informiranja u cilju konkurentnosti i razvoj podsustava za ekonomsku ocjenu ucinka propisa (vezano na razvoj cjelovitog sustava procjene ucinka propisa ./ ./ Odrzano 40 informativnih radionica sa preko 5000 sudionika 800 prijavljenih projektnih sazetaka 60 projekata ugovoreno i uspjesno provedeno Uvedeno 50 novih tehnologija za energetsku ucinkovitost Dobiveno 35 certifikata i standarda kvalitete Instalirano 15 ICT rjesenla i opreme za testiranje TRAJANJE OCEKIVANI REZULTATI INFORMIRANOSTI HRVATSKE POSLOVNE ZAJEDNICE .08/2014.07/2014Okvirni ugovor za usluge 10/2012.Grant shema 2. .Poduzetnicki impuls" 2012.275./ ./ .000 EUR + 225. . AKTIVNOSTI Ulaganja u tehnologije i proizvodne metode povezanih s uvodenjem energetskeucinkovitosti i eko standarda u proizvodne procese Uspostava i uvodenie procedura za testiranje i certificiranje proizvoda kakoblse osiguralo uskladenje s medunarodnim standardirna kvalitete Promocija zelene ekonomije 11/2012. godine. je nastavak uspjesno provedenog projekta pod istim nazivom financiranog iz sredstava CARDS2004 u razdoblju od 2007./ ./ .000 EUR 1. ./ . analizi ucinka i komunikaciji informacija utjecaju kljucnih regulatornih podrucja na poslovanje u Hrvatskoj Jacanie saznanja poslovne zajednice 0 zakonskim podrucjirna znacalnim za poslovanje subjekata malog gospodarstva Razvoj poduzetnicke kulture 08/2012. do 2009.500. 1./ . .06/2015.

CILJ Povecanie kvalitete usluga koje Hrvatska obrtnicka komora pruza svojim clanovirna kako bi obrtnistvo postalo konkurentan. od razvoja konceptualnih rjesenja za razvojne politike do njihove direktne 48 .SEECEL Europe . .750 EUR nacionalni doprinos Projekt ce se provoditi kroz okvirni ugovor za usluge i ugovor Ministarstvo poduzetnistva i obrta Uvodenje novih usluga za obrtnike u cilju omogucavanja pristupa adekvatnim i promptnim.Europska povelja za malo gospodarstvo".. inovativan i na znanju utemeljen sektor koji znacajno doprinosi ekonomskom rastu i zaposlenosti u Hrvatskoj 265. Bosna i Hercegovina.-01/2014.~ -- ~.. Realna perspektiva je da SEECEL preraste u referentni EU centar ucenja za poduzetnistvo u cilju razvoja konkurentnosti. odnosno sad a SBA Small Business Act for Europe. godine potpisivanjem ugovora izmedu Republike Hrvatske i Hrvatske gospodarske komore. Srbija) SEECELu je pridruzena i osma clanica. godina vezane su uz tri podrucja gdje ce se aktivnosti odvijati. -/ -/ Nabavljeno 136 osobnih raeunala i 1 server Uvedeno optimalno aplikativno rjesenje koje ce putem informacijskotelekomunikacijske tehnologije osigurati korisnicima pravovremeni pristup relevantnim informacijama 150 osoba u sustavu Hrvatske obrtnicke komore educirano za rad u novom aplikativnom rjesenju VRIJEDNOST PROJEKTA 0 nabavi roba.250 EUR + 39. prvenstveno poslovnim informacijama koristenlern informacijsko-telekomunikacijske tehnologije te Promocija obrnistva u cjelini putem kampanje podizanja svijesti 0 prednostima koristenja novih usluga 01/2013. Medunarodnim univerzitetom u okviru EuroMeda procesa . . Turska..EuroMeeda University u Sioveniji i OECO-om. SEECEL je osnovan kao neovisna institucija 2009. Aktivnosti centra za period 2009.000 EUR 225. Interes za suradnju sa SEECELom uvelike iskazuju i zemlje clanice EU koje sudjelovanje ovoga trenutka mogu ostvariti na nacelu samofinanciranja.' . Crna Gora. JACANJE KONKURENTNOSTI HRVATSKIH OBRTNIKA KORISTENJEM INFORMACIJSKO-TELEKOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE .2012. KORISNIK AKTIVNOSTI TRAJANJE OCEKIVANI REZULTATI -/ Regionalni centar za razvoj pcduzetnlekih kompetencija South East European Centre for Entrepreneurial zemalja Jugoistocne Learning . Slijedeci preporuke Europske komisije i Glavne uprave za prosirenie uz prvotnih 7 zemalja (Albanija..Reqionatni centar za razvoj poduzetnickih kompetencija za zemlje Juqoistocne Europe SEECEL" prvi je rezultat institucionalnog oblika proved be "European Charter for SME for Western Balkans countries . Kosovo.Poduzetnicki impuls" 2012.. .-:. Hrvatska. SEECEL je do sad a ostvario dogovore 0 struktiriranoj suradnji s Regional Cooperation Councileom. Makedonija. Europskom agencijom ETF-om.

godine. Odobrena sredstva za ekstenziju projekta . ito: (1) Poduzetnicko ucenje kao kljucna kompetencija u ISCED 2 (osnovna skola).Glavna Uprava za poduzetnlstvo i industriju. Cetvrta sastavnlca je .12.stvaran]e <platforineza razmjenu i informiranje 0 najnovijim EU politikama iz podrucja poduzetnickoq ucenia te razmjena dobrih iskustava i praksi.2009. Da bi se to ostvarilo potrebno je izraditi tehnicku dokumentaciju. Republika Hrvatska u Programu sudjeluje od 2008. Medutim 2010.Poduzetnicki impuls" 2012. napose eko-inovacije. lmaiuci u vidu buducu perspektivu razvoja u procesu programiranja za strukturne fondove.horizontalna . godina.2012.EIP Program za poduzetnlstvo i inovacije Cilj sudjelovanja u CIP-EIP programu je omoqucitl poduzetnicima i poduzetnickirn institucijama da sudjeluju u natjecajima koji se objavljuju u okviru programa i na taj nacin pruzif im priliku sufinanciranja njihovih uspjesnih projekata EU sredstvima.2012. godina u ukupnom iznosu od 2 milijuna EUR i to 1. (2) Poduzetnicko ucenie kao kljucnakompetencija u ISCED 5/6 . godinu je nastaviti promociju Programa. se jos prikupljaju).. Na natjecajima sudjeluju subjekti iz svih zemalja clanica EU i zemalja kandidata. za koju je dobiven grant u iznosu od 1. Tehnicka dokumentacija izradena do lipnja 2013.3 milijuna EUR Hrvatska. U razradi je i plan aktivnosti za period 2012+ gdje ce SEECEL prosiriti svoje djelovanje na sve oblike i razine formalnog i neformalnog ucenja za poduzetnistvo. te promicati najbolju praksu Europske unije u pogledu razvoja politika MSP. Taj pravac strateskoq razvoja i promisljanja podrZala je Europska komisija . Natjecaj za izgradnju objavljen u srpnju 2013. godine. srednjih gospodarstava. Stopa povlacenia sredstava u 2008..visekorisnicki IPA paket CIP .4% (podaci za 2011. Ministarstvo je koordinator aktivnosti za EIP program i nas je zadatak brinuti 0 placanju clanarine i pruzati informacije poslovnoj zajednici 0 moqucnostima sudjelovanja u Programu. Plan za 2012. poticati inovacije. (visokoskolsko obrazovanie): (3) Sustavno praceniepotrebazaedukacliom ·malihi. Ocekivani rezultati: . i 2009. CIP-EIP program namijenjen je malom i srednjem poduzetnistvu i ima za cilj olaksati pristup zajmovima kroz financijske moqucnosti Europske unije. uspostaviti mrezu centara za poduzetnistvo i inovacije. arnjestajnirn kapacitetima za polaznike i inovativnim parkom. . godini za CIP-EIP program bila je manja od clanarine. Izradeni su edukacijski paketi (Entrepreneurial Learning Package) sa sveobuhvatnim prtrucnlcima za nastavnike. Ugovor s Europskom komisijom potpisan je 21. biljezi se veliki skok i stopa povlacenja sredstava u odnosu na ukupni iznos clanarine iznosi oko 153. ponajvise zahvaliujuci uspjesnim hrvatskim projektima na natiecaju za Eko inovacije i cinjenice da je Istarska razvojna agencija postala financijski intermedijar. unutar ERDF-a otvorila se rnoqucnost izgradnje SEECEL-a kao modernog centra sa prostorima za treninge.6 mil€ kroz WBIF-Western Balkans Investment Framework.7 milijun EUR Europska komisija i 0. Oeeklvanl rezultati: Odrzano 10 Info dana (Zagreb i zupanijski centri) vezano uz natjecaj .Eko inovacije" 49 . godine. Za rad centra osigurana su sredstva za razdoblje 2009. intenzivirati komunikaciju s poduzetnicima i odrZavati Info dane po zupanijskim sredistirna. U tijeku je natjeca] za financiranje iz visekorlsnickoq IPA paketa za daljnje financiranje 2013+ sa ocekivanirn pozitivnim ishodom jer je SEECEL proqlasen najboljim i naiperspektivniiirn projektom u razdoblju 2009. . implementacije u svih osam zemalja.

godinu . Ocekivani rezultati: Prvi kvartal 2012. povecan za 20 % u odnosu na 2011 godinu. te razvoj poduzetnickoq ucenia u okviru Regionalnog centra za razvoj poduzetnickih kompetencija zemalja jugoistocne Europe (SEECEL) koji je vee ukijucen kao vodecl regionalni projekt (flagship). provesti 25 mjera bespovratnih potpora. Ministarstvo poduzetnistva i obrta. Povoljno financiranje i jamstva..-2013. Slovacka. Siovenija.dokumenta koji je u lipnju 2011. Srbija. a u kojima sudjeluju hrvatski partneri. Uz Zakon 0 poticanju razvoja malog gospodarstva (NN br. Obrazovanje za poduzetnistvo i obrtnistvo.Poduzetnicki impuls". Navedene mjere usmjerene su u 4 prioritetna podrucja: Konkurentno poduzetnistvo.Poduzetnicki impuls" je uskladen je s pravnom stecevinom EU vezano na pravila za drZavne potpore i trZisno natjecanje kao i za koristenje sredstava i fondova EU. Ukrajina i Moldavija.000 EUR za period 2012. ZAKLJUCAK Sukladno Planu poticanja poduzetnistva za 2012. Maaarska. Aktivnosti su utvrdene Akcijskim planom Europske strategije za razvoj dunavske regije . Strategija se provodi Akcijskim planom za koji . ce radi jacanja konkurentnosti poduzetnistva i obrtnistva..radionica za klastere u proizvodno-preradivacko] industriji za sudionike iz 14 zemalja koji cine Dunavsku regiju organizirana u Vukovaru.ooo€ iz IPA-e i 541. Bugarska i Rumunjska. na nacin da se ukupan iznos dijeli popola izrnedu Baden-Wurttemberga i MINPO-a.prvog hrvatskogintermedijara Ptacenactanarina ad T 1'59:455€ (61 ~. ukljucujuei razvoj klastera". 29/02 i 63/07) u provedbi mjera primjenju 5e Zakon 0 drZavnim potporama (NN br.455 € iz nacionalnog proracuna) . Bosna i Hercegovina. godinu Broj prijavljenih projekata na natjecaje. godine usvojen od strane Europskog Vijeca. razvoj novih oblika poslovne suradnje. .Poduzetnlcki impuls" 2012. Uredba 0 drZavnim potporama (NN br. . ulaganja u nove tehnologije te urnrezavania malih i srednjih poduzetnika. Austrija. Ocekivania RH vezano za suradnju i provedbu EUSDR: jacanje gospodarske snage dunavske regije postize se [acanjern postoiecih kapaciteta u MSP. te Hrvatska.radionica za klastere u usluznirn djelatnostima za sudionike iz 14 zemalja koji cine Dunavsku regiju organizirana u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. poticanja razvojnih i inovacijskih projekata. Cetvrti kvartal 2012. Crna Gora. te 50 . te Unaprjeaenje poduzetnieke infrastrukture. . Sudjelovanje RH u su-koordinaciji sa Ministarstvom gospodarstva Baden-WOrtlemberga u prioritetnom podrucju 8 .Podrska razvoju konkurentnosti. 140/05 i 49/11). teska. otvara nove moqucnosti za drustveno-qospodarski razvoj Hrvatske kroz implementaciju prekoqranicnih i trans-nacionalnih projekata sa zemljama regije. EU strategija za Dunavsku regiju (EUSDR) Dunavska strategija je novi program EU za makroregiju u kojem sudjeluje osam clanlca EU-a te sest neclanica Unije i Podunavlja koje cine Njemacka. OdrZana radionica 0 financijskim instrumentima uz sudjelovanje Istarske razvojne agencije kao. je EK-a alocirala 200. Stopa. 50106).povlacenia sredstava u odnosu na ukupni izhos clanarine povecana za1 0% u odnosu na 2011. razvoj preradivacke industrije i proizvodnje.

proracun kroz uplacene poreze i doprinose. Na osnovu predvidenih direktnih rezultata provedbe mjera .Poduzetnicki impuls" zele ostvariti su stvaranje konkurentnijeg ozracja i omogucavanje brieg i boljeg razvoja poduzetnistva u Hrvatskoj. olaksani pristup financijskim sredstvima za ulaganja u proizvodne djelatnosti putem subvencija na poduzetnlcke kredite potaknuti ce otvaranje oko 3. 200 inkubiranih poduzetnika. 90 certificiranih sustava upravljanja kvalitetom i/ili sustava upravljanja okolisem.rodnosno: .-2020. pravilima za konsterue drzavnihpotpora do. novih korisnika potpora 70 malih i srednjih poduzetnika s povecanim udjelom prihoda od prodaje proizvoda i usluga u inozemstvu. Potpore se za vecinu poticajnih projekata dodjeljuju prema pravilima za potpore male vriiednosti. Naglasak ce se staviti na evaluaciju postojecih poticajnih mjera i njihovih ucinaka na osnovu cega ce se predloziti nove mjere sa poboljsanirn ucinkorn na gospodarski rast i zaposllavan]e.000 poduzetnika i obrtnika koji su razvili viestine i usvojili speciticna znanja u poduzetnistvu i obrtnistvu. kojom ce se utemeljiti sustavni pristup programiranju poticajnih mjera i sredstava namijenjenih razvoju malog i srednjeg poduzetnistva ukliucivo i financijsku omotnicu strukturnih fondova EU za razdoblje 2014. 5. T akoder. protuvrqednosf od 200. 30 sukladnosti proizvoda. ocekule se direktan (trenutni) i indirektan (duqorocni) ucinak na rast zaposfjavanja. Strategija ce obuhvatiti mjere za ravnomjerni regionalni razvoj poduzetnistva kroz instrumente i mjere gospodarske politike kojima ce se utjecati na sve subjekte u sektoru malog gospodarstva.000 EUR.povlaceniu" sredstava iz fondova Europske unije te jacanje i razvoj (regionalne) poduzetnicke infrastrukture.Poduzetnickoq impulsa". Sustavna podrska poduzetnistvu i obrtnistvu temeljiti ce se na smjernicama: (1) Pobollsanla financiranja malog i srednjeg poduzetnlstva i obrtnlstva stvaranje uvjeta i institucionalna rjeserjja za prosiren]e izvora financiranja inovacija i njihove komercijalizacije povecan]e ukupnih ulaganja u malo gospodarstvo ukljucivanje subjekata malog gospodarstva u financijska triista te otvaranje alternativnih izvora financiranja i osiguranje kredita jamstvima (2) Jacanja triisnog polozaja i konkurentnosti 51 ..-2020. nove tehnologije i poduzetnicku infrastrukturu koja ornoqucava nove poduzetnieke pothvate i sirenje uspiesnih.-2020.itrf godine:' Odqovarajuce pravilirna zadriavne. u roku od 3 godine od proved be ovog Programa. predvida se povrat svih utrosenih sredstva u drzavn. Glavni ciljevi koji se kroz . 15 poduzeca koja se ubrzano razvijaju-"gazele". te se predvida kreiranje 4.000 postojecih u roku od 2 godine nakon implementacije financiranih projekata.000 novih radnih mjesta kao i ocuvanie 1. 5 novoformiranih i 25 kvalitetnijih i odrzivih klastera. 120 novih iii pobolisanih proizvoda/usluga primjenom inovacija. ulaganja u poduzetnicke zone potaknuti ce 50 novih investicija. 40 zastita industrijskog vlasnistva.l. Temeljem provedbe mjera iz plana . a financijska sredstva s Europskom financijskom perspektivom 2014. pruzanje podrske poduzetnicima u realizaciji njihovih projekata i . Glavni smjer Strategije biti ce uvodenje horizontalnih i regionalnih potpora usmjerenih u inovativno malo gospodarstvo.Poduzetnickoq impulsa" kojeg subvencionirani gospodarski subjekti prate sa dodatnim iznosom od okvirno 30% vlastitog ucesca. propisi 0 driavnim potporama koji su Odlukama Vlade RH transponirani iz EU.000 novih radnih mjesta u proizvodnim djelatnostima. potpore planirane sut aktivnosti i konta proracuna namijenjena provedbi .Poduzetnicki impuls" 2012. Priprema se izrada Strategije razvoja poduzetnlstva 2013.Poduzetnicki impuls" ocekuiu su se slijedeci rezultati: 90 novih iii unaprijedenih tehnologija malih i srednjih poduzetnika i obrtnika. Strategija ce se uskladiti s Europskom strategijom razvoja 2020.

u kulturnlmlndustriiama! . inovativnom usluinom sektoru . socijalno poduzetnistvo (5) Poduzetnlcka kultura daljnja provedba mjera na uklanjanju prepreka poslovanju i na promidibi poduzetnistva kao temelja gospodarskih i opcih drustvenih vrilednosti. novih tehnologija i istraiivanja posebni gospodarski instrumenti usmjereni na promjenu strukture malog gospodarstva povecavanlem udjela srednje velikih subjekata kao i onih s naprednim tehnoloskirn rjesenjima i proizvodima/uslugama vise dodane vrijednosti (4) Obrazovanje i zaposljavanje daljnje ulaganje u cjeloiivotno obrazovanje za poduzemistvo. povecanie koristenja informacijsko komunikacijskih tehnologija u poslovanju potpora razvoju tzv. poticaji zelenom gospodarstvu i djelatnostima povezanim s energetskorn ucinkovitosti i koristenlem alternativnih izvora energije poticanje razvoja vtsesektorskih.ICT djelatnostima. novodobnog (new age) gospodarstva sa ~nacaJr1im. akademsko poduzetnistvo. prekoqranicnih i makroregionalnih klastera (3) Ubrzanje rasta i razvoja prioritetno poticanje razvojnih projekata brzo rastucih gospodarskih subjekata koji zaposliavaju i izvoze poticaji za rast ukupne produktivnosti kao rezultata primjene invencija i inovacija.. turizrnu.ITI()9.Poduzetnieki impuls" 2012.ucn9stima rastakcje ve¢djeluje primjerice u. poduzetnistvo za samozaposliavanie kao i mjere suzbijanja socijalne iskljucenosti. 52 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful