Namosthesthu Maha Maye, Sree Peede, Sura Poojithe, Sanka, Chakra, Gadha Hasthe, Maha Lakshmi Namosthuthe 1 Namasthe

Garudarude, Kolasura Bhayam Kari, Sarva Papa Hare Devi, Maha Lakshmi Namosthuthe 2 Sarvagne Sarva Varadhe, Sarva Dushta Bhayam Karee, Sarva Dukha Hare Devi, Maha Lakshmi Namosthuthe 3 Sidhi Budhi Pradhe Devi, Bhakthi Mukthi Pradayinee, Manthra Moorthe Sada Devi, Maha Lakshmi Namosthuthe 4 Adhyantha Rahithe Devi, Adhi Shakthi Maheswari, Yogaje Yoga Sambhoothe, Maha Lakshmi Namosthuthe 5 Sthoola Sukshma Maha Roudhre, Maha Shakthi Maho Dhare, Maha Papa Hare Devi, Maha Lakshmi Namosthuthe 6 Padmasana Sthithe Devi, Para Brahma Swaroopini, Para Mesi, Jagan Matha, Maha Lakshmi Namosthuthe 7

Swethambara Dhare Devi, Nanalankara Bhooshithe, Jagat Sthithe, Jagan Matha, Maha Lakshmi Namosthuthe 8