You are on page 1of 9

ÜRETİM TEKNİKLERİ II VİZE ÇALIŞMA SORULARI

1)”Sac şekillendirme; ………………. oranı yüksek olan malzemelerin deformasyonunu ifade eder.” Yukarıdaki cümlede bahsedilen oran aşağıdaki şıklardan hangisidir? A)ρ/V(yoğunluk/hacim) B)As/ρ(yüzey alanı/yoğunluk) C)As/V(yüzey alanı/hacim) D)2R/h(çap/yükseklik) E)h/ρ(yükseklik/yoğunluk) 2) I. Sac yüzeyine dik olarak bir kalıp ve bir zımba yardımıyla bir kayma gerilmesi çiftinin şekillendirilecek malzemeye uygulanması. II.Yassı bir sac parçasını bir zımba yardımıyla bir kalıp boşluğuna çökerterek silindirik veya kutu şekil üretme işlemi. III. Dairesel simetriye sahip derin parçalar, düz metal sacın üretilecek parça şeklindeki dönen bir kalıp üzerine bastırılması işlemidir. Yukarıda tanımları verilen sac şekillendirme yöntemleri aşağıdaki şıklardan hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir? A)Bükme-derin çekme-gererek şekillendirme B)Kesme-derin çekme-bükme C)Sıvama-kesme-bükme D)Kesme-derin çekme-sıvama E)Derin çekme-sıvama-kesme 3) Sac şekillendirme işlemlerinden olan kesme aşağıdaki işlemlerin hangisinde kullanılmaz? A) Sac ve levhaları dilme B) Metalik sacdan derin kap elde etme C) Sac ve levhaları ayırma D) Taslak kesme E) Delme 4) Kesme işlemi sonrasında kesilen parçaların kalıptan çıkarılması için gerekli çıkarma kuvvetini aşağıdakilerden hangisi etkilemez? A) Parça büyüklüğü B) Parça kalınlığı C)Yağlama D) Kesme boşluğu E) Eğrilik yarıçapı 5) Bükme işleminde meydana gelen geri çekme miktarı ; I. Bükme açısı/kalıp açısı II. Sac malzemelerin normalleştirme tavına tabi tutulması III. Gereç cinsi ve bükme açısı Yukarıdakilerden hangilerine bağlıdır? A)Yalnız I B) Yalnız III C) I-II D)I-III E)I-II-III

6) Aşağıdakilerden hangisi derin çekmenin temel parametrelerinden değildir? A)Zımba kalıp arası boşluk B)Sac metalin özellikleri C)Kalıp tutucunun uyguladığı basınç D)Zımba hareketinin hızı E)Taş çapı/zımba çapı oranı 7) Sac şekillendirme yöntemlerinden gererek şekillendirme işleminde şekillendirilecek malzemede aranılan bir özellik değildir? A) Biçimlendirme oranı yüksek olmas.Eğilme III. B) Sünekliğin yüksek olması C) Deformasyon hız duyarlılığı üssü D) Yüksek deformasyon sertleşmesi üssü E) Eğrilik yarıçapı 8) Aşağıdakilerden hangisi derin çekme operasyonunun temel parametrelerinden değildir? A)Sac metalin özellikleri B) Zımba kalıp arası boşluk C) Sac kalıp ve taslak yüzeylerinde sürtünme ve yağlayıcılar D) Kalıp tutucunun yapıldığı malzemenin özellikleri E) Zımba hareketinin hızı 9) Gererek şekil verme işleminde en önemli sınırlayıcı faktör nedir? A) Kopma olayı B) Boyun verme olayı C) Bükülme olayı D) Burkulma olayı E) Kesme olayı 10) Bütün sac şekillendirme işlemlerindeki temel süreçler hangi şıkta doğru olarak verilmiştir? I. B) Bükme işleminde malzeme dış yüzeyinde basma . hacim sabitliğinden dolayı kalınlığın azalmasına yol açar. D) Bükme yarıçapı küçüldükçe malzeme kalınlığı daha fazla incelir. iç yüzeyinde çekme olayı olur. E) Dış yüzeydeki uzama miktarı malzemenin çekme deneyindeki homojen uzama miktarının aşmamalıdır. Burulma II. C) Bükme esnasında dış yüzeydeki uzama . 12) Aşağıdakilerden hangisi çekme hatalarından biri değildir? A) Yan cidarlarda çatlaklar B) Yarılmalar C) Yeniden kristalleşme D) Bölgesel parlaklıklar ve çizgi oluşumu E) Geri yaylnma . bükme yarıçapı azaldıkça dış yüzeydeki birim şekil değişimi artar. Sünme A) Yalnız III B) Yalnız III C) I-III D) II-III E) I-II-III 11) Sac şekillendirme işlemlerinden olan bükme operasyonu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? A) Belirli bir malzeme kalınlığı için.

13)” Sac parçasının iki parçalı bir kalıp içerisinde yığılarak . E)Bu işlem birkaç kademede yapılır ve kademeler arasında parçanın tekrar kristalleşme sıcaklığına kadar tavlanması gerekir.süs eşyası vb. D)Dolu olan çeşidinde malzeme kalınlığı değişir.yükseltilerek ve akarak şekil değiştirme işlemidir. C)Dolu ve boş olmak üzere iki türü mevcuttur.” Yukarıda tanımı verilen sac şekillendirme işlemi hangi şıkta doğru verilmiştir? A)Sıvama B)Kesme C)Damgalama D)Gererek şekillendirme E)Derin çekme 14) 13. B)Bu usül madalyon.Buna göre kalıp tasarımı üzerindeki isimlendirmelerden hangisi yanlıştır ? A)Sıvama erkeği B)Baskı kuvveti C)Sac tutucu D)Sıvanmış kap E)Sıvama kuvveti 16) Gererek şekillendirme işleminde malzeme akma noktasının ötesinde genellikle % kaç oranında plastik şekil değişimine uğrar? A) % 0. imalinde kullanılır. 15) Yukarıda derin çekme işleminin gerçekleştirildiği bir kalıp tasarımı verilmiştir.5-1 B)%2-4 C)%6-8 D)%10-12 E)%20-25 .para . Soruda bulduğunuz sac şekillendirme yöntemi ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A)Malzeme cinsi bu yöntemde uygulanacak olan basınçları etkilemez.

D) Kenarı içeri dönük kalıpların imalinden sonra kapların kalıptan çıkarılabilmesi için kalıplar parçalı yapılır.17)Aşağıdakilerden hangisi sıvama kalıplarının özelliklerinden değildir? A) Kalıplar genellikle sert ağaçtan yapılır. 18)Aşağıdakilerden hangisi bükme kuvveti özelliklerinden değildir? A) Malzeme genişliği B)Malzeme kalınlığı C)Kalıp açıklığı D)Akma gerilmesi E)Kalıp açıklığı/malzeme kalınlığı 19) Aşağıdakilerden hangisi çekme oranı özelliklerinden değildir? A)Gereç kalınlığı B)Kalınlığın ilkel pul çapına oranı(s/D) C) Akma sınırı D)Kalıp ve zımba kavisi E)Çekme boşluğu 20) Yukarıdaki şekillerde kesme işlemi sırasında 1 ve 2 numaralı yerlerde meydana gelen olayların isimleri hangi şıkta sırasıyla doğru verilmiştir? A)Plastik deformasyon-Akma B)Akma-Kesme C)Akma-Burulma D)Plastik deformasyon-Kopma E)Burulma. E) Sıvama kalıbına uygulanan kuvvetin önemi yoktur. B) Çok sayıda üretilmesi gereken parçaların kalıpları demirden yapılır.Kopma . C) Kalıplar tezgah miline vidalanarak takılır.

Metalin katılaşmasına yeterli süre beklenir 3.Metalurjik özelliklerini iyileştirmek için bazen döküme ısıl işlem gerekir 4.Erimiş metal kum kalıba dökülür 5. E)Kalıp tek parça olduğu için parça yüzeyinde bölüm düzleminin izi kalmaz.Dökümü çıkarmak için kalıp dağıtılır 2. uygun olmayan kalıp malzemeleri ve kalıplama işlemleri D)Yanlış malzeme seçimi E)Bitirme işlemleri hataları 25)Aşağıdakilerden hangisi döküm kabiliyetini etkileyen faktörlerdendir? A)Model malzemesi B)Maça yapısı C)Üretilecek parça sayısı D)Üretim hızı E)Kalıbın ısı iletim kabiliyeti 26)Aşağıdakilerden hangisi hassas dökümün üstünlüklerinden değildir? A)Mum kalıp malzemesi tekrar tekrar kullanılabilir.21)1.aşağıdaki seçeneklerin hangisinde gerçekleşme sırasına göre sıralanmıştır ? A)1-2-3-4-5 B)5-3-2-1-4 C)5-3-2-4-1 D)4-2-1-5-3 E)2-4-5-3-1 22) Aşağıdakilerden hangisi kum kalıp ve maçadan istenen özelliklerden değildir ? A) Dayanım B)Geçirgenlik C)Pürüzsüz yüzey D)Isıl kararlılık E)Genleşme 23)Aşağıdakilerden hangisi dökümhanelerde kullanılan ocaklardan değildir ? A)Kupol ocakları B)Doğalgaz ocakları C)Potalı ocaklar D)Doğrudan yakıt yakan ocaklar E)Endüksiyon ocakları 24)Aşağıdakilerden hangisi dökümlerde oluşan hatanın sebeplerinden değildir ? A)Eksik Döküm B)Hatalı model tasarımı ve üretimi C)Hatalı kalıp tasarımı. C)Genellikler 5kg’dan daha hafif parçaların üretiminde kullanılır. B)Boyut hassasiyeti ve yüzey kalitesi mükemmeldir. D)Küçük ve karmaşık parçaların üretiminde uygundur.Bu işlem basamakları. .Döküm temizlenir ve muayene edilir Yukarıda kum döküme ait işlem basamakları verilmiştir.

kısa zamanda çok parça üretilir.Buna göre 1-2-3 ile numaralandırılmış kalıp bölmelerinin isimleri aşağıdaki şıkların hangisinde sırasıyla verilmiştir ? A)Havalandırma-Açık Besleyici-Kum B)Açık Besleyici-Havalandırma-Üst Derece C)Kalıp Giriş Ağzı-Havalandırma-Üst Derece D)Döküm Ağzı-Açık Besleyici-Derece E)Açık Besleyici-Döküm Ağzı-Kum 28)Aşağıdakilerden hangisi metal döküm proseslerinden değildir? A)Katılaşma prosesi B)Katılaşma zamanı C)Dendritik küçülme D)Çekirdeklenme E)Düzlemsel Cephede Büyüme 29) Döküm yöntemiyle parça imalatına ait aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A)Karmaşık parça geometrileri oluşturulabilir. izotropik değildir.27) Yukarıda döküme hazır kum kalıbın kesiti yer almaktadır. B)Hem iç hem de dış şekiller oluşturulabilir. C)Bazı döküm yöntemleri net şekil’dir. E)Bazı döküm yöntemleri seri üretime uygundur . 30)Aşağıdakilerden hangisi döküm yönteminin avantajlarından değildir? A)Çok küçük ve çok büyük boyutlu parçalar dökülebilir. . D)Her türlü geometrik şekle sahip parçalar üretilebilir. B)Dökümlü parça. titreşim söndürme ve işlenebilme kabiliyetine sahiptir. D)Büyük parçaların üretimi bu yöntemle gerçekleştirilebilinirken. bazıları ise net şekle yakın’dır. C)Seri imalata uygundur. özellikleri her yönde farklıdır.küçük parçaların üretimi gerçekleştirilememektedir. E)Dökümlü parça.

Kalıplama Yukarıda döküm işlemine ait döküm kademeleri verilmiştir. alçıya göre daha yüksek sıcaklıklara dayanabilen refrakter seramik malzemeden yapılır. 32)I. B)Kokil Kalıba Döküm : Soğuk metal kalıbın yol açtığı hızlı soğuma. E)Vakumlu Kalıcı Kalıba Döküm : Kimyasal bağ yerine vakum basıncıyla birarada tutulan kum kalıp kullanır. C)Seramik Kalıba Döküm : Alçı kalıba döküme benzer. bu yöntemi diğer kalıcı kalıba döküm yöntemlerinden ayırır . ince taneli bir yapı oluşmasını sağlar.Model yapımı III.Maça yapımı IV.Bu adımların işlem sırasına göre doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? A)IV-II-III-I B)I-II-III-IV C)II-III-IV-I D)I-III-II-IV E)III-II-IV-I 33)Aşağıdakilerden hangisi model imalatında göz önüne alınmaz? A)Çarpılma payı B)Modelin kalıptan sıyrılması C)Basma payı D)İşleme payı E)Çekme payı 34)Aşağıdakilerden hangisi kum dökümündeki kalıplama yöntemlerinden değildir? A)Çukur kalıplama B)CO2 ile kalıplama C)Seramik kalıplama D)Kuru kum kalıplama E)Kabuk kalıplama . dış bir erimiş kaptan ısıtılmamış hazneye dökülür ve bir piston metali yüksek basınç altında kalıp boşluğuna enjekte eder. ancak kalıp. D)Kokil Kalıba Döküm : Erimiş metal. böylece dökümler daha dayanıklı olur.Temizleme II.31) Yukarıda sırasıyla bir döküm işleminde izlenen basamaklar gösterilmiştir. Aşağıdaki şıkların hangisinde bu yöntemin adı ve özelliği doğru bir şekilde verilmiştir ? A)Basınçlı Döküm : Metali kalıp boşluğuna zorlamak için yüksek basınç kullanılması.

gerektiğinde mekanizasyonda kullanılabilir. mumdan model sıvı haldeki seramiğin içine yerleştirilir. yaş ve kuru mukavemeti arttırır. B)Kokil döküm az sayıda üretilecek parça için daha avantajlı bir yöntemdir. C)Basit ve ucuzdur. C)Kumun içindeki katkı maddeleri.35)Aşağıdakilerden hangisinde şekil isimleri I-II-III sırasıyla doğru verilmiştir? A)Alt derece-Üst derece-Yan çıkıcı B)Besleyici-Yan çıkıcı-Üst çıkıcı C)Yan çıkıcı-Alt derece-Yolluk D)Üst çıkıcı-Besleyici-Yan çıkıcı E)Besleyici-Alt derece-Yolluk 36)Aşağıdakilerden hangisi yaş kum kalıp özelliklerinden değildir? A)Boyut hassasiyeti ve yüzey kalitesi iyi değildir. E)Püskürtme dökümde. B)Kalıp malzemesi defalarca kullanılabilir. . 38)Aşağıda döküm yöntemine ait bilgiler verilmiştir. kum tanelerini birbirine bağlayarak mukavemet ve plastiklik özelliği sağlar. B)Mısır unu. ergimiş metal CO2 ile soğutulur. D)Kokil dökümlü parçanın temizleme masrafı kum döküm parçasına göre daha azdır. C)Savurma dökümde. C)Kokil döküm genellikle çok küçük boyutlu parçalara tatbik edilir. D)Değişik metallerin dökümüne elverişlidir. D)Sürekli dökümde. fazla ilave edilirse kumun mukavemetini azaltır. D)Kil. E)Kokil dökümde karmaşık şekilli parçalar daha kolay dökülür. E)Karmaşık biçimli ve iri parçaların dökümünde kalıp malzemesi çok dayanıklıdır. 39)Aşağıdakilerden hangisi modelin kalıptan çıkarılmasında kullanılan usullerden biri değildir? A)İttirme B)Kaldırma C)Çevirme D)Çekme E)İndirme 40)Kalıp kumu içindeki maddelerle ilgili hangisi yanlıştır? A)Su. 37)Kokil döküm ve kum döküm parçalarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A)Kokil döküm parçasının yüzeyi kum döküm parçasına göre daha düzgündür. kalıba basınçla sevkedilir. sıvı metal.Buna göre verilen bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A)Kokil dökümde. kalıp malzemesi çelik veya dökme demirdir. merkezkaç kuvvetinin etkisiyle gazlar dışarı atılır. kumun sıcaklık dayanımını azaltır. kumun ergime sıcaklığını düşünür. E)Talaş. B)Kuyumcu dökümde.

) 16)b 17)e 18)e 19)c 20)d 21)d 22)c 23)b 24)a 25)e 26)c 27)e 28)c 29)d 30)b 31)d 32)c 33)c 34)c 35)d 36)e 37)b 38)d 39)a 40)e .1)c 2)d 3)b 4)e 5)e 6)c 7)e 8)d 9)b 10)d 11)b 12)c 13)c 14)a 15)d(şahibeli soru.