0213135547

I

MINISTERUL EDUCATIEI CERCETARII

la organizarea si desfii~urarea examenelor de certificare/ate are a competentelor profesionale ale absolventilor din invtiJtimantul preuniversitar in anul scolar 2011-2012 In confonnitate eu prevederile art. I ~i 2 din Ordinul M.E.e.T.S. nr. 3753/09.02.2011 privind aprobarea unor masuri tranzitorii in sistemul national de invatamant, precizam urrnatoarele: I. In anul scolar 2011-2012, pentru sustinerea examenelor de certificare a calificarii profesionale a absolventilor invatarnanruhn profesional si tehnie preuniversitar, se aplica prevederile Ordinului M.E.C.T. nr. 5172/29.08.2008 privind aprobarea Metodologiei de organi;zare ~i desIa~urare a examenelor de certificare a • califiearii profesionale a absolventilor din invalamantul profesional ~itehnie preuniversitar. 2. Fac exceptie de la prevederile punctului 1, absolventii ciclului inferior alliceului care au parcurs ~i finalizat stagiile de pregatire practica In anul scolar 2011-2012, care sustin examenul de certificare in confonnitate cu prevederile Ordinului M.E.e.T.S. nr. 5222/29.08.2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului de certificare a calificarii profesionale a absolventilor ciclului inferior alliceului care au urmat stagii1e de pregatire practica. 3. In anul scoiar 2011-2012, pentru sustinerea examenelor de certificare a calificarii profesionale a absolventilor Invii~amiintului lieeal, fiIiera vocationala, se aplica prevederile Ordinului M.E.C.r. nr. 4115/11.05.2009 privind aprobarea Metodologiei de orgamzare si desfasurare a examenului pentru certificarea cornpetentelor profesionale in invatfunantulliceal, filiera vocationala. 4. Absolventii de invatamant liceal, de la clasele de maternatica-informatica si matematicainformatica, intensiv infonnatic~ din anul 2011-2012, sustin examenul de ate stare a cornpetentelor profesiona!"eTn conformitate cu Metodologia de organizare ~i desfasurare a examenului de atestare a cornpetentelor profesionale a absolventilor claselor de matematica-informatica si maternatica-informatica, intensiv informatica, aprobata prin_2rdinul M.E.C.!, or. 4843/27.08.2009~ 5. Absolventii de invatamant heeal, de la clasele cu studiu intensiv ~i bilingv al limbilor straine ~i cu predare in limbile minoritatilor, precum si cei de la clasele cu profilul J?edagogjc, specializarea invatatoriedueatoare, din anul 2011-2012, sustin examenul de atestare a competentelor profesionale in conformitate Cll Metodologia de organizare ~i desfasurare a examenului pentru obtinerea atestatului aprobata prin Ordinul M.E.C.!, nr. 4853 131.08.2009. 6. loate documentele mentionate anterior pot fi aceesate pe site-ul web al Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, la adresa www.edu.ro linviitamant preuniversitar. DIRECTOR GENERAL DIRECTOR C.N.D.I.P.T. Gabriela Ciobanu

D.G.E.I~.T.P.V., Liliana P t DIRE OR,

//JIlf

=;
DIRECTOR
Tel:
FClX:

OoGJo-O,C"
oma ••

M~EJlaTani~
INSPEC Drago R GENERAL, onel Cosma

~
SIr. General Berthelot nr. 28-30, Sector J,
010168. Bucurcsn +40 (0)21 4055706 +40 (0)21 3W 32 05 wwwedu.ro

Art. fiira taxa. cursuri de zi. intensiv informatica: 1. in acest caz candidatii vor plati 0 taxa de examen. Particularizarea. (software orientat client) II. (1) Candidatii proveniti din invatamantul de stat pot sustine examenul de atestare a cornpetentelor profesionale. Biletul va cuprinde trei subiecte: (i) un subiect privind Sistemele de Gestiune a Bazelor de Date (ii) un subiect de Program are (iii) un subiect vizand Sisteme de Operare sau abilitati de tehnoredactare. configurarea si modificarea aplicatiilor software. aplicatii software.5. Atestatul este un act prin care se confirms pregatirea de specialitate/profesionala dobandita de absolventii de liceu. II. (3) Taxele de examen prevazute la alineatele (1) ~i (2) vor fi stabilite de fiecare inspectorat scolar in parte. in scopul adaptarii sistemelor informationale ale clientului. stabilit de inspectoratul scolar judetean/ al municipiului Bucuresti. Prezenta metodologie cuprinde normele de organizare si desfasurare a examenului pentru obtinerea atestatului profesional de catre absolventii claselor de matematica-informatica si maternatica-informatica.2.3 elevi) in functie de complexitatea proiectului. Furnizarea facilitatilor de procesare a datelor. pagini WEB. Art. I. sistemelor de operare a calculatoarelor II. . intensiv informatica.3. infiintate conform legii. lnscrierea candidatilor la examenul de atestare a competentelor profesionale se face la secretariatulliceului la care elevul este inscris sau pe care l-a absolvit. intr-un centru de examen apartinand invatamantului de stat. calcul tabelar sau prezentari PowerPoint. in perioada stabilita prin graficul de actiuni privind organizarea si desfasurarea probei. (b) proiect: prezentarea ~i motivarea teoretica a unui proiect (produs soft) realizat in timpul orelor de laborator.5. pentru unitatile de invatamant autorizate. intr-un centru de examen organizat astfel: a. Realizarea design-ului si structurii produselor soft necesare implementarii de: sisteme software.METODOLOGIA de organizare absolventilor si desfasurare a examenului de atestare a competentelor profesionale a claselor de matematica-informatica ~i matematica-informatica. Continutul probei de specialitate pentru obtinerea atestatului Art.4. eel mult de doua ori. (2) Competentel~ certificate in urma promovarii examenului de ate stare profesionala sunt: (a)Pentru absolventii claselor de matematica informatica.6. in unitatea respectiva. in conditiile prevazute de Art. inclusiv a serviciilor suport Art. (b) Pentru absolventii claselor de matematica informatica: 1. produsele pot fi realizate si in echipa (2 . in cazul candidatilor din seriile anterioare. (1) Atestatul se obtine dupa sustinerea ~i promovarea de catre candidati a unei probe de specialitate. La stabilirea cuantumului taxelor se vor lua in calcul toate cheltuielile per candidat. intensiv informatica I. b. Realizarea managementului site-urilor WEB.1. Dispozitii generale Art. Art. EI se elibereaza absolventilor claselor mentionate la Art. Proba de specialitate consta in: (a) proba practica: realizarea practica pe calculator a cerintelor din biletul extras in ziua probei. pentru unitatile de invatamant acreditate. care au promovat proba de specialitate prevazuta de prezenta metodologie. al ultimului an de studiu. baze de date. Prezentarile ulterioare la acest examen sunt conditionate de achitarea unor taxe de examen (2) Candidatii din invatamantul particular vor sustine examenul de ate stat.

(b) analizeaza propunerile consilii lor de administratie ale unitatilor de invatamant de constituire a comisiilor de examinare de la nivelul acestora. coordoneaza si raspunde de desfasurarea examenului de ate stare a competentelor profesionale a absolventilor claselor de matematica-informatica si matematica-informatica. avizeaza componenta acestora si le inainteaza inspectorului scolar general pentru emiterea deciziilor de numire. (1) Comisiile de examinare din unitatile de invatamant au urmatoarea componenta: a) presedinte . c) stabilesc criteriile de evaluare pentru lucrarile practice. (3) In cazul unui numar mai mare de candidati se pot constitui subcomisii in cadrul aceleasi comisii.III. intensiv informatica la nivelul judetului/municipiului Bucuresti. b) pregatesc documentatia tehnica. pe baza rapoartelor transmise de unitatile de invatamant modul de organizare ~i desfasurare a examenului. Componenta norninala a comisiei se aproba anual.inspector scolar general adjunct. Art. directorul adjunct (rara drept de notare). constituita anual in urmatoarea cornponenta: a) presedinte . d) membri .7. (d) primeste de la comisiile din unitatile de invatamant rapoarte privind organizarea si desfasurarea examenului (Anexa).S. raportul cu privire la rezultatele examenului (Anexa). f) inainteaza Comisiei Judetene/municipiului Bucuresti. echipamentele ~i asigura conditiile normale de desfasurare a probei. salile. Comisiile de examinare din unitatile de invatamant au urrnatoarele atributii: a) intocmesc graficul de actiuni privind organizarea ~i desfasurarea probei si il afiseaza cu eel putin doua zile inainte de inceperea acesteia. (1) Coordonarea examenului de atestare a competentelor profesionale pentru absolventii claselor de matematica-inforrnatica ~i matematica-informatica. Comisia Judeteana/municipiului Bucuresti are urrnatoarele atributii: (a) organizeaza. care sa . in termen de trei zile de la incheierea examenului.doi profesori de specialitate. c) secretar . pnn decizia inspectorului scolar general. c) secretar .cadru didactic de specialitate.metodist al ISJIISMB sau profesor de specialitate avand eel putin gradul II. Un membru al comisiei va fi desemnat responsabil cu respectarea normelor de protectie a muncn. (c) controleaza modul de organizare si desfasurare a examenului de atestare a cornpetentelor profesionale la nivelul unitatilor de invatamant. (2) Organizarea si desfasurarea examenului sunt coordonate de Comisia Judeteana/rnunicipiului Bucuresti.10. de regula din aceeasi unitate scolara in care invata elevii.responsabilul catedrei de specialitate/comisiei metodice din unitatea scolara respectiva (rara drept de notare). evaluarea ~i notarea candidatilor. (e) analizeaza. intocmeste ~i transmite Directiei Generale Educatie Timpurie Scoli Performanta si Programe din Ministerul Educatiei Cercetarii ~i Inovarii in term en de 15 zile de la afisarea rezultatelor. cu eel putin 10 zile inainte de data examenului. din afara unitatii scolare (lara drept de notare). Pentru fiecare subcomisie se numesc cate doi membri cu drept de notare. la sfarsitul etapei. cu drept de notare. un raport asupra modului de desfasurare a examenului.9. Comisiile de examinare Art. d) organizeaza ~i efectueaza examinarea. aparatele. b) vicepresedinte . b) vicepresedinte . e) afiseaza rezultatele probelor in fiecare zi.directorul. (2) 0 comisie de examinare la nivelul unitatii de invatamant se constituie pentru un numar de maximum 90 de candidati (de regula trei clase). Art.inspectorul scolar de specialitate. Art. intensiv informatica se asigura de Comisia Nationala de Evaluare si Certificare care se constituie anual si functioneaza in Ministerul Educatiei Cercetarii si Inovarii. pana la 15 decembrie.

Nota final a pentru proba practica se calculeaza ca medic aritmetica cu doua zecimale. (b)programarea pe zile si ore a candidatilor. intr-un centru unic la nivel judetului/municipiului Bucuresti. se face la nivelul unitatii de invatarnant. nota acordata de catre fiecare evaluator va fi calculata ca medie aritmetica cu doua zecimale. Temele proiectelor practice VOl' fi astfel stabilite incat sa aiba grade de complexitate aproximativ egale. V. (2) Pentru cazuri speciale (cazuri medic ale.9. fiecare candidat va extrage biletul pentru proba practica. sub semnatura. Subiectele se transmit catre licee pana la 15 ianuarie. pentru fiecare subiect in parte. pana la 30 mai. pe clase (grupe) ~i specializari. g) in cadrul comisiei de examinare presedintele si vicepresedintele monitorizeaza examenul si urmaresc respectarea metodologiei de examen. apoi va prezenta in fata comisiei proiectul corespunzator instruirii profesionale ~i stiintifice.contina si propuneri cu privire la optimizarea desfasurarii examenului pentru obtinerea atestatului. Comisia Judeteana/municipiului Bucuresti propune 0 comisie de examinare.13. (2) in ziua si la ora anuntate prin grafic.30 maio Comisia de examen din fiecare unitate scolara va elabora graficul propriu de desfasurare a examenului de atestare a competentelor profesionale. pana la data de 15 ianuarie. (1) Stabilirea subiectelor pentru proba practica se face la nivelul judetului/rnunicipiului Bucuresti. IV. in unitatile scolare liceale. . (5) Elevii elaboreaza / pregatesc lucrarile sub indrumarea profesorilor care predau la clasa. a notelor obtinute la cele trei subiecte din biletul extras in ziua probei. (4) Proba de specialitate se desfasoara in afara orelor de curs. (2) La proba practica. (3) Graficul de actiuni privind organizarea ~i desfasurarea probelor cuprinde: (a)perioada pentru inscrierea candidatilor ~i depunerea proiectelor (cu 10 zile inainte de data desfasurarii examenului). Organizarea si desfasurarea probei pentru obtinerea atestatului Art. Durata probei de specialitate trebuie sa fie de maximum 2 ore. (3) Catedra de specialitate din fiecare liceu elaboreaza ~i afiseaza. care sa evalueze candidatii respectivi pana la data de 10 iunie. Art. in mod special. (4) Stabilirea temelor pentru realizarea produsului soft si alegerea acestora de catre candidati. Proiectul va fi insotit de un referat cu privire la proiectul depus de candidat. Acestea VOl' fi depuse la secretariatul unitatii de invatamant si inregistrate pana la data de I mai. intocmit de profesorul indrumator ~i finalizat cu admis/respins. (a) proba practica maximum 90 minute/candidat. rara a depasi un timp. latura practic-aplicativa a domeniului. Nota finala pentru proba practica trebuie sa fie minim 6(~ase) pentru promovarea examenului. (1) Proba de specialitate va fi evaluata separat de cei doi membri ai comisiei. La selectarea temelor se va tine seama de aspectele fundamentale prevazute in programa scolara si se va urmari.12. rara rotunjire. numita prin decizia inspectorului general. va aborda practic subiectele.Ll . (b) Sustinerea proiectului maximum 30 minute/candidat Membrii comisiei pot adresa candidatului intrebari. Proba de specialitate se sustine in cabinete sau laboratoare de specialitate. (1) Examenul se desfasoara in perioada 1 . Mernbrii comisiei evalueaza lucrarile respective ~i acorda 0 nota fiecarui candidat. stabiliti conform Art.) semnalate de Comisia de Examinare Comisiei Judetene/municipiului Bucuresti. Evaluarea probei Art. listele cu teme pentru proiect(produs soft). pana la sfarsitul lunii decembrie a anului scolar in curs.14. in ordine alfabetica. etc. in Consiliul Consultativ al disciplinei si sunt avizate de inspectorul de specialitate. Art. a notelor acordate de fiecare evaluator. participarea la loturi nationale. rara rotunjire.

16. a notelor finale pe fiecare proba. (2) Atestatul se elibereaza de secretariatul liceului. la oricare dintre probe. este mai mare de un punct. . a notelor acordate de fiecare evaluator. dupa promovarea de catre candidat a clasei a XII-a. Nota finala pentru proiect se calculeaza ca medie aritmetica cu doua zecimale. Art.20. (1) In cazul promovarii examenului de atestare a cornpetentelor profesionale candidatul primeste un atestat. Art. Nu se admit contestatii la nici una dintre probe. Examenul se considera promovat daca media finala este eel putin 7(~apte). lara rotunjire. Eliberarea atestatului nu este conditionata de promovarea examenului de bacalaureat.1S.(3) La prezentarea si motivarea proiectului fiecare evaluator va acorda cate 0 nota conform criteriilor stabilite de comisia de examinare. (3) In cazul nepromovarii clasei a XII-a examenul de atestat sustinut ~i promovat i~i pierde valabilitatea. Art. prin reevaluarea probei. Dispozitii finale Art. lara rotunjire.21. Documentele de examen (inclusiv proiectele elevilor) se supun reglernentarilor de arhivare in vigoare. VI.17. vicepresedintele va stabili nota final a. Media finala este media aritmetica. Art. cu doua zecima1e. Nota finala pentru proiect trebuie sa fie minim 7(~apte) pentru promovarea examenului. (4) In situatia in care diferenta dintre notele acordate de membrii comisiei. in care a fost sustinut examenul.

numarul centrelor de examen. intensiv informatica 1. Numar de elevi Absenti rural urban B 10 F 1 1 B 12 F 13 Inscrisi Prezenti Promovati Respinsi urban B I cti -+-' 2 F 3 rural B 4 F urban B 6 F 7 rural B 8 F 9 urban B 1 4 F 1 rural B 16 F 1 7 urban B 18 F 19 rural B 20 F 2 1 Promovabilitat e% rural urban B 2 2 F 23 B 2 4 F 2 5 5 5 r 0 cti -+-' rc 2. intensiv informatica Comisia de Examinare ------------------RAPORT privind rezultatele examenului de atestare a competentelor profesionale a absolventilor claselor de matematica-informatica ~i matematica-informatica. Situatia statistica privind rezultatele examenului de atestare a competentelor profesiona1e a absolventilor claselor de matematica-informatica si maternatica-informatica. intensiv informatica. Propuneri de modificare/completare a metodologiei de organizare si desfasurare a examenului de atestare a competentelor profesionale a absolventilor claselor de matematicainformatica ~i matematica-informatica. respectarea prevederilor prezentei metodologii. probleme aparute. intensiv informatica. pentru invatamantul de stat si invatamantul particular. raportate separat.Anexa la metodologia de organizare ~i desfasurare a examenului de atestare a competentelor profesionale a absolventilor claselor de maternatica-informatica ~i matematica-informatica.informatica ~i maternatica informatica. Modul de orgamzare ~i desfasurare a examenului pentru obtinerea atestatului profesional de catre absolventii claselor matematica . 0 1 Din unitatea scolara I din judetul (municipiul Bucuresti) . intensiv informatica. 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful