Αναπνευςτικό ΢φςτθμα

΢τοιχεία Ανατομίασ
• Σο

αναπνευςτικό ςφςτθμα
διαιρείται ςε ανώτερο και
κατώτερο
• Σο ανώτερο περιλαμβάνει
τθ ρίνα, το ρινοφάρυγγα και
το λάρυγγα
• Σο κατώτερο περιλαμβάνει
τθν τραχεία, τουσ βρόγχουσ
και τουσ πνεφμονεσ

αλλά και κακαρίηεται από μερικά ςωματίδια που παγιδεφονται ςτθ βλζννα και ςτο λάρυγγα . υγραίνεται.• Σο ανϊτερο αναπνευςτικό ςφςτθμα αποτελεί τθ δίοδο του αζρα προκειμζνου να φτάςει ο αζρασ ςτισ κυψελίδεσ • Σαυτόχρονα κερμαίνεται.

δθλαδι θ ανταλλαγι Ο2 και CO2 .•Η τραχεία διαιρείται ςτουσ δφο βρόγχουσ (δεξί και αριςτερό) • Οι βρόγχοι διαιροφνται ςε μικρότερουσ κλάδουσ. οι οποίοι καταλιγουν ςτα αναπνευςτικά βρογχιόλια • Σα βρογχιόλια ςχθματίηουν τουσ κυψελιδικοφσ πόρουσ και ςάκουσ. όπου υπάρχουν οι κυψελίδεσ • ΢τισ κυψελίδεσ επιτελείται θ λειτουργία τθσ αναπνοισ.

Νοςιματα του αναπνευςτικοφ • Επιδθμιολογικά εμφανίηονται περιςςότερο ςε υποβακμιςμζνεσ και βιομθχανικζσ περιοχζσ • Τπάρχουν οξείεσ καταςτάςεισ (π. θ διαταραχι τθσ φυςιολογικισ αναπνοισ και θ διαταραχι τθσ ανταλλαγισ των αερίων . κρίςθ άςκματοσ) και χρόνια νοςιματα (π. ΧΑΠ) • ΢υχνά εμπλζκονται και άλλα ςυςτιματα.χ.χ. ιδιαίτερα το καρδιαγγειακό • Οι βαςικότεροι τρόποι προςβολισ είναι θ απόφραξθ του αεραγωγοφ.

τθ διάρκεια και τθ ςοβαρότθτα των ςυμπτωμάτων • Κάπνιςμα (είναι το μεγαλφτερο πρόβλθμα) • Ατομικό και οικογενειακό ιςτορικό νοςθρότθτασ πνευμόνων • Επαγγελματικό ιςτορικό • Αλλεργιογόνεσ και περιβαλλοντικζσ μολυςματικζσ ουςίεσ .Παράγοντεσ που επιςπεφδουν τθν εμφάνιςθ.

Κυριότερα ςυμπτϊματα • • • • • • • • • Δφςπνοια Θωρακικόσ πόνοσ Επιπόλαιθ αναπνοι Απόχρεμψθ Αιμόπτυςθ Θορυβϊδθσ αναπνοι Βιχασ Βράγχοσ φωνισ Γενικι κόπωςθ/αδυναμία .

αξονικι τομογραφία. διακωρακικι βιοψία. ροι αζρα κλπ) • Αζρια του αρτθριακοφ αίματοσ • Εξζταςθ πτυζλων • Επίχριςμα φάρυγγοσ • Επεμβατικζσ μζκοδοι (βρογχοςκόπθςθ. επίκρουςθ. κωρακοκζντθςθ και βιοψία του υπεηωκότα) . ακρόαςθ) • Μζκοδοι απεικόνιςθσ (α/α κϊρακοσ. ψθλάφθςθ. μαγνθτικι τομογραφία) • Εκτίμθςθ πνευμονικισ λειτουργίασ (πνευμονικόσ όγκοσ.Διαγνωςτικζσ Μζκοδοι • Αντικειμενικι εξζταςθ (επιςκόπθςθ.

Βρογχίτιδα Εμφφςθμα ΧΑΠ Βρογχικό Άςκμα Λοιμϊξεισ (φυματίωςθ. Πνευμονία κλπ) Όγκοι Πνευμοκϊρακασ .Κυριότερεσ πακιςεισ • • • • • • Χρ.

μφκθτεσ). περιβαλλοντικοφσ ερεκιςμοφσ (τοξικζσ ουςίεσ. ςκόνθ) ι από ειςρόφθςθ τροφισ. βακτιρια. αζρια. υγρϊν και ξζνων ςωμάτων • Ο πιο ςυχνόσ τφποσ οφείλεται ςτον πνευμονιόκοκκο • Η κεραπεία περιλαμβάνει αντιβιοτικά και ενδεχομζνωσ χοριγθςθ οξυγόνου και παυςιπόνων .Πνευμονία • Είναι θ οξεία λοίμωξθ του πνευμονικοφ ιςτοφ • Προκαλείται από πακογόνουσ μικροοργανιςμοφσ (ιοί.

αλλαγι κλινοςκεπαςμάτων. εφίδρωςθ. αποφυγι λιψθσ υπερβολικά ηεςτισ ι κρφασ τροφισ και υγρϊν (ενιςχφουν τον βιχα) • Ανοιχτζσ αεροφόροι οδοί: παρακολοφκθςθ των πτυζλων και απομάκρυνςθ των εκκρίςεων ςε υπερβολικι απόχρεμψθ (επιβραδφνουν τθν ίαςθ) • Ρίγοσ.Νοςθλευτικζσ παρεμβάςεισ • Μείωςθ ανθςυχίασ & ανάπαυςθ: θμικακιςτικι κζςθ. ενθμζρωςθ γιατροφ • Πρόςλθψθ υγρϊν: δφςπνοια → αναπνοζσ↑ → απϊλεια υγρϊν↑ και γι’ αυτό ο αςκενισ πρζπει να ενκαρρφνεται να πίνει υγρά. υπερκερμία: ςυςτθματικι παρακολοφκθςθ. ενϊ παρακολουκείται για ξθρότθτα ςτοματικοφ βλεννογόνου • Πρόλθψθ επιπλοκϊν: παρακολοφκθςθ ςθμείων που υποδθλϊνουν ατελεκταςία ι οξεία αναπνευςτικι ανεπάρκεια . επιπλζον κουβζρτεσ. χοριγθςθ οξυγόνου.

ζςτω και αν ςε κάκε περίπτωςθ κάποιοσ παράγοντασ παίηει κυρίαρχο ρόλο • Σα κφρια αίτια είναι θ ελάττωςθ τθσ ελαςτικότθτασ (εμφφςθμα). θ ςφςπαςθ των βρόγχων (άςκμα) και θ χρόνια φλεγμονι (π.χ.ΧΑΠ • Ο μθχανιςμόσ τθσ απόφραξθσ είναι πάντα πολυπαραγοντικόσ. χρόνια βρογχίτιδα) • Όλα αυτά αυξάνουν τθν αντίςταςθ των αεροφόρων οδϊν και διαταράςςουν τθν ανταλλαγι των αερίων .

αλλά και ςυςτθματικά ςε οριςμζνουσ αςκενείσ • Αντιβιοτικά: για τθν αντιμετϊπιςθ λοιμϊξεων • Διακοπι του καπνίςματοσ • Ψεκαςμοί: για ρευςτοποίθςθ των εκκρίςεων • Φυςικοκεραπεία κϊρακα και αποκατάςταςθ: για τθν απομάκρυνςθ των πτυζλων και τθν εξάςκθςθ των αναπνευςτικϊν μυϊν .Η κεραπεία είναι ςυμπτωματικι • Βρογχοδιαςταλτικά: μειϊνουν τον τόνο των αεροφόρων οδϊν • Οξυγονοκεραπεία: ςυνικωσ ςε εξάρςεισ.

Νοςθλευτικζσ παρεμβάςεισ • Μείωςθ τθσ ανθςυχίασ ςε κρίςθ άςκματοσ • Σοποκζτθςθ ςε κζςθ ορκόπνοιασ ι ςε κζςθ Fowler • Χοριγθςθ βρογχοδιαςταλτικϊν φαρμάκων ςφμφωνα με τθν ιατρικι οδθγία • Χοριγθςθ υγρϊν • Σραχειοβρογχικζσ αναρροφιςεισ (μόνο αν κρικεί αναγκαίο. αποφυγι ερεκιςτικϊν ουςιϊν και καταςταλτικϊν φαρμάκων) . διότι υπάρχει ο κίνδυνοσ λοιμϊξεων) • Πρόλθψθ επιπλοκϊν • Διδαςκαλία του αςκενοφσ (ενκάρρυνςθ για αποτελεςματικό βιχα.

Θζςθ ορκόπνοιασ • Ενδείκνυται ιδιαίτερα για αςκενείσ με δφςπνοια λόγω ΧΑΠ • Η κεφαλι του κρεβατιοφ αναςθκϊνεται ςε γωνία 90⁰ • Ο αςκενισ ςτθρίηεται ςτο φορθτό τραπζηι όπου ζχει τοποκετθκεί μαξιλάρι • Εναλλακτικά ο αςκενισ κάκεται ςτθν άκρθ του κρεβατιοφ με τα πόδια να κρζμονται .

Δοςιμετρικόσ ψεκαςτιρασ • Κατανζμει το φάρμακο απ’ ευκείασ ςτουσ πνεφμονεσ • Ο αςκενισ ςε όρκια κζςθ • Ανακινοφμε και αφαιροφμε το προςτατευτικό κάλυμμα • Πιζηουμε ςτο τζλοσ τθσ εκπνοισ. ο αςκενισ ειςπνζει αργά και κρατάει τθν αναπνοι του για 10 sec • Εναλλακτικά υπάρχουν ειδικζσ προεκτάςεισ (αεροκάλαμοι) με επιςτόμια για μζγιςτθ χοριγθςθ .

Θεραπεία με νεφελοποιθτι • Χορθγεί φάρμακα με τθ βοικεια προωκθτικοφ αερίου • Σο φάρμακο τοποκετείται ςτο ειδικό δοχείο (μπορεί να χρειαςτεί να προςκζςουμε φυςιολογικό ορό) • Χρθςιμοποιείται επιςτόμιο ι μάςκα • Ενεργοποιοφμε τον ςυμπιεςτι • Ο αςκενισ διατθρεί χαμθλι και ςτακερι ςυχνότθτα αναπνοϊν. ενϊ κάκε τόςο παίρνει βακιά αναπνοι .

τθ μφτθ ι τθν τραχειοςτομία . από εφκαμπτο υλικό. με άνοιγμα για να εφαρμόηει το δάχτυλο του χειριςτι • Σο υλικό πρζπει να είναι αποςτειρωμζνο • Η αναρρόφθςθ μπορεί να γίνει από το ςτόμα.Σραχειοβρογχικι Αναρρόφθςθ Σπζθεπέο αλαξξόθεζεο Καζεηήξεο αλαξξόθεζεο • Οι ςυςκευζσ αναρρόφθςθσ μπορεί να είναι επιτοίχιεσ ι φορθτζσ • Οι κακετιρεσ είναι διαφόρων μεγεκϊν.

διότι το οξυγόνο ευνοεί τθν ανάφλεξθ • Η ςυγκζντρωςθ του χορθγοφμενου οξυγόνου ποικίλει και μπορεί να φτάςει μζχρι και 100% • Η παρεχόμενθ ποςότθτα ρυκμίηεται με ειδικά ροόμετρα • ΢ε μακροχρόνια χοριγθςθ το ροόμετρο ςυνδζεται με υγραντιρα ϊςτε να αποφευχκεί θ ξθρότθτα των βλεννογόνων • Τπάρχουν διάφορεσ ςυςκευζσ χοριγθςθσ οξυγόνου .Βαςικζσ αρχζσ Οξυγονοκεραπείασ • Ο κφριοσ φυςικόσ κίνδυνοσ είναι θ πυρκαγιά.

ελώ ν αζζέλήο κπνξεί λα θάεη θαη λα κηιήζεη ρωξίο λα ρξεηαζηεί λα ηνλ αθαηξέζεη • Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε είλαη λα κελ ππάξρεη απόθξαμε ζηηο ξηληθέο νδνύο • Τν κεηνλέθηεκά ηνπ είλαη όηη θεύγεη εύθνια από ηε ζέζε ηνπ .΢υςκευζσ χοριγθςθσ οξυγόνου (1) •Η πην δηαδεδνκέλε ζπζθεπή είλαη ν ρινικός καθετήρας • Είλαη εύρξεζηνο θαη άλεηνο.

επεηδή έρνπλ ηππνπνηεκέλα κεγέζε. ε νπνία ζπρλά είλαη ελνριεηηθή γηα ηνλ αζζελή θαη πξνθαιεί εξεζηζκνύο • Επίζεο. κπνξεί λα κελ εθαξκόδνπλ ζε όινπο ηνπο αζζελείο άλεηα • Η κάζθα πξέπεη λα αθαηξεζεί ώζηε λα κπνξέζεη ν αζζελήο λα θάεη. λα βήμεη. λα θαζαξίζεη ηε κύηε ηνπ ή λα θάλεη εκεηό .΢υςκευζσ χοριγθςθσ οξυγόνου (2) Μάζθα Venturi Απιή Μάζθα • Υπάξρνπλ δηάθνξεο κάζθεο πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ • Η κάζθα Venturi δελ είλαη ρξήζηκε γηα ζπγθεληξώζεηο Ο2 πάλω από 50% . λα απνκαθξύλεη πηύεια. λα πηεη.δηαζέηεη όκωο ελζωκαηωκέλν θνπκπί ξύζκηζεο • Η απιή κάζθα απαηηεί ξνή ηνπιάρηζηνλ 5 L/min ώζηε λα εκπνδίδεηαη ε ζπζζώξεπζε CO2 θαη ε επαλεηζπλνή ηνπ • Οη κάζθεο απαηηνύλ ζηεγαλή εθαξκνγή.

Ελζγξτε αν το οξυγόνο κυκλοφορεί 6. ΢υνδζςτε τον προςαρμογζα ςτο ροόμετρο 3. Ρυκμίςτε τθ ροι οξυγόνου ςφμφωνα με τθν ιατρικι οδθγία 5. ΢υνδζςτε τθν άκρθ του ςωλινα οξυγόνου ςτον προςαρμογζα 4.Βιματα τθσ διαδικαςίασ 1.χ. ΢υνδζςτε το ροόμετρο ςτθν πθγι οξυγόνου (π. φιάλθ) 2. Σοποκετιςτε τθ μάςκα ι τον κακετιρα ςτον αςκενι .

Μθν καπνίηετε .7.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful