P. 1
Moldova National Profile 2008

Moldova National Profile 2008

|Views: 461|Likes:
Published by Bebe Dulce

More info:

Published by: Bebe Dulce on May 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/23/2013

pdf

text

original

Profilul Naţional privind Managementul Substanţelor Chimice în Republica Moldova

Chişinău 2008
1

CZU 504.06:005

P 94

Profilul Naţional privind Managementul Substanţelor Chimice în Republica Moldova a fost elaborat în cadrul proiectului „Parteneriatul Moldova - PNUM privind crearea capacităţilor pentru îmbunătăţirea managementului durabil al substanţelor chimice în Republica Moldova şi implementarea SAICM” şi prezintă o analiză sumară a situaţiei curente în domeniul managementului substanţelor chimice. Constatările şi recomandările Profilului Naţional vor servi la îmbunătăţirea managementului substanţelor chimice la nivel naţional şi local, se vor lua în consideraţie la elaborarea planurilor de dezvoltare social-economică a ţării şi a proiectelor de asistenţă tehnică şi investiţionale în acest sector, în scopul asigurării securităţii chimice naţionale. Opiniile exprimate în prezenta publicaţie aparţin autorilor şi nu reflectă în mod obligatoriu poziţia Programului Naţiunilor Unite pentru Mediu (PNUM). The National Profile for Chemicals Management in the Republic of Moldova elaborated in the frames of project “Moldova-UNEP Partnership on capacity building for improving the environmentally sound management of chemicals in the Republic of Moldova and the implementation of SAICM” presents the summary analysis in the field of chemicals management. The National Profile findings and recommendations will serve as basis for improving the chemicals management at national and local level; it will be taken into account during elaboration of plans for socio-economic development of the country and projects of technical assistance and investment in this sector in order to ensure national chemical safety. The document contains the views expressed by the authors and may not necessarily reflect the views of United Nations Environmental Program (UNEP). Echipa proiectului: Dr. Valentin Pleşca, manager Dr. Tatiana Ţugui, coordonator Tatiana Echim, asistent

Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale Oficiul Management Durabil POP Str. Cosmonauţilor 9, bir 736, MD-2005, Chişinău Tel/fax: (+ 373 22-45-42) Email: tugui@moldovapops.md Web site: www.moldovapops.md Descrierea CIP a Camerei Naţionale a Cărţii Profilul Naţional privind Managementul Substanţelor Chimice în Republica Moldova = National Profile for Chemicals Management in the Republic of Moldova / Min. Ecologiei şi Resurselor Naturale, SAICM, UNEP; coord. : Ion Apostol, Valentin Pleşca, Tatiana Ţugui [et al.] – Ch.: S.n., 2008 (Tipogr. A.Ş.M.). - 380 p. Text paral. : lb.rom., engl. – Bibliogr.: p. 177, 366 (34 tit.). – 400 ex. ISBN 978-9975-62-241-7 504.06:005 P 94

ISBN 978-9975-62-241-7

© UNEP, 2008 United Nations Environmental Program © The Ministry of Ecology and Natural Resources of the Republic of Moldova, 2008

2

CUPRINS Prefaţă.......................................................................................................................................................5 Introducere ..............................................................................................................................................6 Sumarul Profilului Naţional ....................................................................................................................9 Capitolul 1. Profilul ţării ........................................................................................................................20 Capitolul 2. Producerea, importul, exportul, depozitarea, transportarea, utilizarea şi eliminarea produselor chimice .......................................................................................38 Capitolul 3. Priorităţile privind toate etapele întregului ciclu de viaţă al substanţelor chimice ............79 Capitolul 4. Baza legislativă existentă, mecanismele non-regulatorii de management al substanţelor chimice.......................................................................................................84 Capitolul 5. Ministere, agenţii şi alte instituţii responsabile de managementul substanţelor chimice 106 Capitolul 6. Activităţile corespunzătoare ale sectorului industrial, grupurilor de interes public şi ale sectorului de cercetări .............................................................................................116 Capitolul 7. Comisiile interministeriale şi mecanismele de coordonare existente ..............................124 Capitolul 8. Accesibilitatea şi utilizarea datelor ..................................................................................132 Capitolul 9. Infrastructura tehnică .......................................................................................................138 Capitolul 10.Activităţi de pregătire, reacţii de răspuns şi măsuri ulterioare în caz de situaţii excepţionale cu implicarea substanţelor chimice ...........................................................149 Capitolul 11. Sensibilizarea şi informarea lucrătorilor şi publicului larg; instruirea profesională şi a grupurilor-ţintă.........................................................................................................154 Capitolul 12. Relaţii internaţionale ......................................................................................................159 Capitolul 13. Resursele disponibile şi necesare managementului produselor chimice .......................171 Capitolul 14. Concluzii şi recomandări ...............................................................................................174 Referinţe bibliografice .........................................................................................................................177 Abrevieri ..........................................................................................................................................178 Anexa 1. Contactele persoanelor şi organizaţiilor-cheie ......................................................................180 Anexa 2. Harta administrativă a teritoriului Republicii Moldova ........................................................181 Anexa 3. Lista pesticidelor interzise pe teritoriul Republicii Moldova ...............................................182 Anexa 4. Lista preparatelor a căror utilizare este strict reglementată pe teritoriul Republicii Moldova ..............................................................................................................184 Anexa 5. Lista substanţelor chimice a căror utilizare în Republica Moldova este reglementată de Protocolul de la Montreal .................................................................................................185 Anexa 6. Lista substanţelor chimice reglementate de Convenţia de la Stockholm, Anexele A, B, C ..188

3

Coordonator Ion APOSTOL, viceministru MERN Echipa de implementare a Proiectului SAICM Valentin PLEŞCA, managerul proiectului Tatiana ŢUgUI, coordonator de proiect Tatiana ECHIM, asistent de proiect Peter J. PETERSON, expert internaţional Violeta PăgîNU, expert naţional Membrii grupului de lucru SAICM Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale Mihai IfTODI, şef Direcţia prevenirea poluării mediului Liudmila MARDUHAEVA, consultant al Direcţiei prevenirea poluării mediului, punct focal al Convenţiei de la Stockholm şi SAICM Constantin MOgOREANU, şef Secţia inspectare sol, subsol substanţe chimice şi deşeuri, IES Constantin BULIMAgA, şef de Laborator ecourbanistica şi dezvoltare durabilă, IEg Violeta BALAN, şef de laborator, punct focal al Protocoalelor Aarhus, SHS Ana CUMANOVA, şef de laborator, SHS Anatol TăRîŢă, manager de proiect, Oficiul „Ozon” Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare Iurie MALANCIUC, şef Direcţia agrochimie, ecologie şi protecţia plantelor Veronica TERTEA, consultant al Direcţiei agrochimie, ecologie şi protecţia plantelor Ministerul Sănătăţii Valeriu gONCEAR, consultant superior, Direcţia protecţia sănătăţii şi medicina preventiva, Pavel SOCOLIUC, şef Secţia toxicologie, Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Preventivă Raisa SîRCU, cercetător ştiinţific superior, Secţia toxicologie, Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Preventivă Ministerul Economiei şi Comerţului Angela ALBU, Biroul Naţional de Coordonare Sergiu CROITOR, şef, Inspectoratul Chimic-Tehnologic şi Radiologic Igor CILOCI, inspector general de stat adjunct al Inspecţiei Muncii Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţiilor Cpt. Alexandru CALANCEA, şef Secţia protecţie medico-biologică Vitalii MUTAf, şef Secţia protecţie radioactivă chimică Ludmila DAVID, consultant al Secţiei protecţie radioactivă chimică Biroul Naţional de Statistică Elena ORLOVA, şef Direcţia Statistica agriculturii şi mediului Mariana ENI, şef Direcţia Statistica comerţului exterior şi serviciilor Societatea civilă Andrei ISAC, director executiv, „REC Moldova” Ilia TROMBIŢCHI, director executiv, Asociaţia internaţioală „ECO-Tiras”

4

PREFAŢĂ
Dezvoltarea durabilă constituie un obiectiv global care guvernează toate politicile şi activităţile la nivel internaţional şi se referă la menţinerea capacităţii Pământului de a susţine viaţa în toată diversitatea ei şi este fundamentată pe principiul democraţiei, egalităţii dintre sexe, solidarităţii, respectului faţă de lege şi faţă de drepturile fundamentale, inclusiv libertatea şi egalitatea de şanse pentru toţi. Conceptul Dezvoltării Durabile îşi propune îmbunătăţirea continuă a calităţii vieţii şi a bunăstării pe Pământ atât pentru generaţiile prezente, cât şi pentru cele viitoare. Republica Moldova şi-a manifestat voinţa de a se conforma standardelor internaţionale, inclusiv de a se integra în procesul global de tranziţie spre o dezvoltare durabilă, prin promovarea unei economii dinamice, care să asigure locuri de muncă şi un înalt nivel de educaţie, ocrotire a sănătăţii, coeziune socială şi teritorială şi protecţie a mediului, într-o lume sigură, care respectă diversitatea culturală. Actualmente grija faţă de mediul înconjurător constituie o componentă esenţială şi primordială a dezvoltării economice, sociale, morale, spirituale şi culturale a generaţiilor în creştere. Sporirea consumului în ultimele decenii a adus la creşterea globală a produselor, inclusiv a celor chimice. Substanţele chimice joacă un rol important în societate, fiind folosite în fiecare zi, de la medicamente la maşini şi de la materiale de construcţii la jucării, iar societatea modernă a devenit total dependentă de acestea în industrie, agricultură, informatică etc. Creşterea îngrijorării privind eficienţa protecţiei mediului şi sănătăţii umane a condus la dezvoltarea unei politici internaţionale privind substanţele chimice, fiind încorporată în multiple instrumente internaţionale, inclusiv în Agenda 21, adoptată la Summit-ul pentru Dezvoltare Durabilă de la Johannesburg (2002), iar capitolul 19 a indicat anul 2020 drept obiectiv pentru stabilirea unui management durabil al substanţelor chimice pe întreg ciclul de viaţă. Având în vedere că Republica Moldova participă activ la colaborarea internaţională privind protecţia mediului, inclusiv în domeniul gestionării substanţelor chimice, şi graţie susţinerii financiare a Programului Start Rapid a fost posibilă elaborarea Profilului Naţional (PN) privind Managementul Substanţelor Chimice în Republica Moldova. PN prezintă o analiză sumară privind statutul managementului substanţelor chimice în Moldova şi va servi drept bază pentru identificarea priorităţilor naţionale în corespundere cu prevederile Abordării Strategice pentru gestionarea internaţională a substanţelor chimice. Constatările şi recomandările Profilului Naţional vor servi la îmbunătăţirea managementului substanţelor chimice la nivel naţional şi local, vor fi luate în considerare la elaborarea planurilor de dezvoltare socioeconomică a ţării şi a proiectelor de asistenţă tehnică şi investiţionale în acest sector, în scopul asigurării securităţii chimice naţionale. îmi exprim recunoştinţa Programului Naţiunilor Unite pentru Mediu pentru susţinerea financiară a Proiectului „Parteneriatul Moldova – PNUM privind crearea capacităţilor pentru îmbunătăţirea managementului durabil al substanţelor chimice în Republica Moldova şi implementarea Abordării Strategice pentru gestionarea internaţională a substanţelor chimice”, implementat de către Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale. Violeta IVANOV, Ministrul Ecologiei şi Resurselor Naturale 5

Introducere
Introducere în PN Substanţele chimice joacă un rol esenţial în societate, fiind folosite în fiecare zi, de la medicamente la maşini şi de la materiale de construcţii la jucării. în acelaşi timp, mai mult de 350 de chimicale sunt nocive pentru mediul înconjurător, penetrând în organismul nostru, inclusiv fiind găsite în laptele matern. Substanţe cu un ciclu de viaţă îndelungat care nu au fost niciodată prezente în Antarctica au fost găsite în sângele sau grăsimea urşilor polari. în 9 din 10 cazuri nu se cunoaşte ce efecte adverse pot produce aceste substanţe. Totuşi, lecţiile pe care omenirea le-a învăţat deja (freoni, metale grele, poluanţii organici persistenţi etc.) şi-au găsit aplicare la elaborarea şi adoptarea tratatelor internaţionale. Creşterea îngrijorării privind eficienţa protecţiei mediului şi sănătăţii umane a condus la dezvoltarea unei politici internaţionale privind substanţele chimice. Astfel, în cadrul Conferinţei Internaţionale privind Securitatea Chimică (Stockholm, Suedia, 1994) au fost stabilite priorităţile de management durabil al substanţelor chimice. Politica în domeniul managementului substanţelor chimice este parte componentă a tuturor programelor internaţionale de dezvoltare socioeconomică, inclusiv cele din domeniul protecţiei mediului şi sănătăţii etc. Conceptul dezvoltării durabile, enunţat la Conferinţa Naţiunilor Unite privind Mediul şi Dezvoltarea de la Rio de Janeiro (1992), a definit conceptul dezvoltării economice care satisface necesităţile prezentului fără a prejudicia şi compromite viitoarele generaţii. Ulterior acest concept de dezvoltare durabilă a fost încorporat în multiple instrumente internaţionale, inclusiv în Agenda 21, adoptată la Summit-ul pentru Dezvoltare Durabilă de la Johannesburg (2002), iar capitolul 19 a desemnat anul 2020 drept obiectiv pentru stabilirea unui management durabil al substanţelor chimice pe întreg ciclul de viaţă. Programul comun pentru managementul durabil al substanţelor chimice a fost stabilit în anul 1995 în cooperare cu Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu (PNUM), Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Agricultură şi Alimentaţie (OAA), Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), Organizaţia pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (OCED), Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Dezvoltarea Industriei (ONUDI), Organizaţia Internaţională a Muncii (OIM). Acest program a fost ulterior extins cu includerea Institutului Naţiunilor Unite pentru Instruiri şi Cercetări (INUIC) în format de Program Interinstituţional pentru Managementul Chimicalelor (PIMC). Banca Mondială (BM) şi PNUM participă ca observatori în cadrul PICM. Substanţele chimice aduc beneficii în orice societate modernă care a devenit total dependentă de acestea, în producţia de alimente, medicamente, textile, electrocasnice etc. Producţia globală a chimicalelor a crescut de la 1 milion de tone în anul 1930 la 400 milioane de tone în prezent. în Uniunea Europeană (UE), industria chimică este a treia mare industrie producătoare cu 1,7 milioane de angajaţi, de care depind alte 3 milioane de locuri de muncă. Prin urmare, elaborarea profilurilor naţionale este argumentată atât prin potenţialul impact al acestor substanţe asupra mediului şi sănătăţii umane, cât şi prin volumele enorme de substanţe chimice fabricate şi utilizate anual. Până în prezent circa o sută de ţări au publicat deja pe pagina www.unitar.org profilurile naţionale privind managementul substanţelor chimice, în procesul de elaborare fiind implicaţi actorii de bază ai domeniului de management al substanţelor chimice, urmând recomandările ghidului INUIC pentru elaborarea Profilului Naţional de Management al Substanţelor Chimice. PN privind Managementul Substanţelor Chimice în Republica Moldova (PN) a fost elaborat în cadrul Proiectului „Parteneriatul Moldova - PNUM privind crearea capacităţilor pentru îmbunătăţirea managementului durabil al substanţelor chimice în Republica Moldova şi implementarea Abordării Strategice pentru gestionarea internaţională a substanţelor chimice (SAICM)”, implementat de către Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale (MERN) şi Departamentul Substanţelor Chimice al PNUM, în cadrul Programului Start Rapid (QSP). 6

exportul. PN prezintă o analiză sumară privind statutul managementului substanţelor chimice în Moldova şi va servi drept bază pentru identificarea priorităţilor naţionale în corespundere cu prevederile SAICM. fiind organizate 3 şedinţe de lucru ale grupului interministerial şi o serie de întruniri sectoriale cu membrii grupului de lucru. Structura PN a fost discutată în cadrul seminarului de iniţiere a activităţilor de elaborare a Profilului Naţional privind managementul substanţelor chimice. în scopul asigurării securităţii chimice naţionale. Cum a fost pregătit PN Elaborarea Profilului Naţional privind Managementul Substanţelor Chimice a susţinut guvernul Republicii Moldova în evaluarea integrală a infrastructurii naţionale privind managementul substanţelor chimice – capacităţilor instituţionale. organizat la 30 mai 2008.  iniţierea unui proces complex şi transparent pentru definirea priorităţilor naţionale în domeniul gestionării chimicalelor.  întărirea cooperării tuturor părţilor interesate în cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale de specialitate şi a sectorului privat şi societăţii civile. în scopul asigurării sinergiei de implementare a tratatelor internaţionale în domeniul administrării substanţelor chimice. UNITAR.  identificarea golurilor legislative. utilizarea şi eliminarea substanţelor chimice într-un singur document naţional privind managementul chimicalelor.  ridicarea nivelului de conştientizare şi promovarea schimbului de informare între părţile implicate în scopul facilitării raportării în cadrul tratatelor internaţionale.  publicarea PN pe paginile web ale MERN. 7 . legislative şi tehnice.. evaluarea problemelor în domeniu. reieşind din situaţia creată şi responsabilităţile asumate de ţară în cadrul tratatelor internaţionale. PN fiind totodată o componentă importantă a Programului naţional privind managementul substanţelor chimice. Constatările şi recomandările PN vor servi la îmbunătăţirea managementului substanţelor chimice la nivel naţional şi local. discuţii cu părţile interesate/afectate. instituţionale şi tehnice. 49 din 31 iulie 2006. Metodologia elaborării PN a inclus sesiuni ale grupului de lucru. PNUM etc. a fost creat grupul interministerial de lucru (ordinul MERN nr. Basel etc.  asigurarea unei baze bune pentru evaluarea capacităţilor şi determinarea priorităților pentru implementarea SAICM. Totodată în cadrul seminarului a fost prezentată metodologia de lucru şi ghidul INUIC pentru elaborarea Profilului Naţional privind Managementul Substanţelor Chimice. compilarea chestionarelor privind vizitele de lucru în teren. având drept obiective:  integrarea informaţiei difuze pe diverse domenii privind producerea. reflectarea activităţilor în derulare şi a celor planificate. Procesul de elaborare a PN a fost coordonat de echipa de implementare a proiectului SAICM în conlucrare cu experţii locali şi internaţionali. întruniri cu implicarea părţilor-cheie. inclusiv Convenţiile de la Stockholm. inclusiv lărgirea reţelei de contacte a celor implicaţi în managementul substanţelor chimice. evidenţierea problemelor privind gestionarea acestora pe parcursul ciclului întreg de viaţă.Obiective naţionale şi beneficii anticipate ale pregătirii PN Scopul dezvoltării Profilului Naţional constă în evaluarea situaţiei în domeniul administrării substanţelor chimice. reînnoit în anul 2008). o revizuire periodică a profilului va informa părţile-cheie despre schimbările ce au intervenit în timp. Consecutiv. la care ţara este Parte. importul. administrative. se vor lua în considerare la elaborarea planurilor de dezvoltare socioeconomică a ţării şi a proiectelor de asistenţă tehnică şi investiţionale în acest sector.

De asemenea. organizată la 26 septembrie 2008. problema reorganizării şi creării unei autorităţi abilitate în managementul integru al substanţelor chimice persistă şi reprezintă o prioritate naţională în realizarea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului. Peterson. iar gestionarea substanţelor chimice este acel domeniu care impune cooperare interministerială. la care de asemenea a participat expertul internaţional. Varianta finală a PN a fost coordonată şi acceptată de către membrii grupului interministerial de lucru în cadrul şedinţei de prezentare a Profilului Naţional privind Managementul Substanţelor Chimice în Republica Moldova. de asemenea. creativitate şi cooperare în întocmirea PN. în cadrul elaborării PN a fost organizată o şedinţă de lucru cu reprezentanţii sectorului industrial. Peterson. inclusiv a oficiilor specializate în domeniu a fost pusă promovarea activităţilor de implementare a SAICM şi realizarea Programului de Start Rapid stabilit prin Rezoluţia 1/4. Emiratele Arabe Unite. Echipa de implementare a Proiectului SAICM aduce sincere mulţumiri membrilor grupului de lucru pentru participarea activă la elaborarea Profilului Naţional. în cadrul acestui seminar au fost revizuite cele 13 capitole ale PN. Totodată PN a fost prezentat în şedinţa Comitetului Naţional de Coordonare a activităţilor de implementare a Proiectului SAICM. Peterson şi expertului naţional Violeta Păgînu pentru suport metodologic. de aceea o cooperare efectivă între aceste ministere va fi necesară pentru managementul substanţelor chimice şi în viitor. mulţumeşte Punctului focal SAICM. a condus spre evidenţierea domeniilor ce necesită a fi întărite din punctul de vedere al administrării. 2006) şi în scopul implementării Abordării Strategice pentru gestionarea internaţională a substanţelor chimice. Cu toate acestea. privind stabilirea unui management durabil al substanţelor chimice. în sarcina membrilor grupului de lucru şi a responsabililor pentru implementarea tratatelor internaţionale. 8 . a fost stabilit grupul interministerial de lucru în vederea executării rezoluţiilor adoptate de Conferinţa Internaţională cu privire la Managementul Substanţelor Chimice (Dubai. evidenţiate şi prioritizate problemele privind gestionarea substanţelor chimice pe parcursul întregului ciclu de viaţă. cu participarea dlui Peter J. expertului internaţional Peter J. PN a identificat golurile şi punctele slabe ale managementului substanţelor chimice. Astfel. în Republica Moldova responsabilităţile privind managementul substanţelor chimice sunt divizate între mai multe ministere de resort. având drept scop examinarea rolului sectorului industrial în gestionarea substanţelor chimice în Republica Moldova şi elaborarea propunerilor privind îmbunătăţirea managementului substanţelor chimice utilizate în industrie. funcţionării etc. Următoarea etapă în elaborarea PN a constat în compilarea informaţiei recepţionate de la membrii grupului de lucru. întocmirea proiectului PN şi discutarea acestuia în cadrul seminarului din 14-15 august 2008. completate de comun acord tabelele relevante şi elaborate propuneri şi recomandări pentru îmbunătăţirea managementului substanţelor chimice. dl Peter J.. doamnei Liudmila Marduhaeva pentru coordonarea şi moderarea procesului de dezvoltare a PN. Implicarea şi participarea ministerelor de ramură şi a altor organizaţii MERN promovează conlucrarea intersectorială în soluţionarea problemelor de protecţie a mediului. precum şi profundă recunoştinţă PNUM şi guvernului Republicii Moldova pentru susţinerea financiară în elaborarea Profilului Naţional. în scopul reducerii impactului şi riscului asupra populaţiei şi mediului. expert internaţional pentru elaborarea PN.

2%) pentru 9 . lei.8 mii km2 şi o întindere de la nord la sud de 350 km şi de la vest la est – 150 km.5 mil lei. orientat în mare parte spre piaţa autohtonă.8 %. care constituie 317. Din punct de vedere teritorial-administrativ. Bălţi. între România şi Ucraina şi bazinul râurilor Prut şi Nistru. cât şi pentru cele viitoare. şi anume produse farmaceutice.Sumarul Profilului Naţional Sporirea securităţii chimice este unul din principiile dezvoltării durabile. Economia Republicii Moldova este caracterizată prin predominarea sectorului agrar şi agroindustrial şi dependenţa dezvoltării social-economice a oraşelor mici de un număr limitat de întreprinderi industriale mari. contribuţia fiecăruia în crearea PIB-lui constituind 9. având 5 oraşe cu statut de municipiu: Chişinău. produse cosmetice şi preparate pentru spălat. elaborarea concluziilor şi recomandărilor privind îmbunătăţirea managementului substanţelor chimice. în industria uşoară. acolo unde există alternative adecvate.7 mil dolari SUA (8. substanţele chimice sunt folosite la producerea hârtiei. exportul şi utilizarea substanţelor chimice Evaluările întreprinse în cadrul implementării Proiectului relevă că Republica Moldova produce un spectru îngust de substanţe chimice. o unitate teritorială autonomă găgăuzia şi localităţile din stânga Nistrului. începând cu anul 2000 economia a înregistrat o oarecare stabilitate. în prezent în ţară activează 187 întreprinderi de producere a articolelor din cauciuc şi materiale plastice şi 69 întreprinderi din industria chimică (19 fabrici de produse parafarmaceutice şi medicamente. Comrat. principiul precauţiei este fundamental. Teritoriul Moldovei are o suprafaţă de 33. Actualmente sectorul agrar şi industrial ocupă un loc central în economia naţională a ţării. Pentru atingerea acestor obiective. inclusiv asigurarea unui mediu inofensiv pentru sănătatea umană. 1575 de localităţi rurale organizate administrativ în 917 comune. Sectorul agrar împreună cu industria de prelucrare a materiei prime agricole contribuie cu circa 32 % la crearea PIB-ului şi cu circa 38. în partea de nord-est a Mării Negre. Producerea. coloranţi. concomitent cu funcţionarea eficientă a pieţei interne şi competitivitatea industriei chimice. 60 de localităţi urbane fără statut de municipiu. De asemenea. legislative şi tehnice.5 mil. Bender şi Tiraspol. Volumul producţiei industriale în anul 2007 a constituit 26173. (2157. în agricultură fiind antrenaţi peste 32.6% în volumul total al exporturilor.4% din totalul volumului producţiei industriale.6%) pentru produsele chimice şi 414. detergenţi. produse şi preparate de parfumerie. Un alt obiectiv important este încurajarea substituirii substanţelor periculoase cu substanţe mai puţin periculoase. Criza economică a durat 10 ani (din 1990 până în 1999 inclusiv). 12 fabrici de săpunuri. Contextul geografic şi politic pentru elaborarea PN Republica Moldova este situată în partea de sud-est a Europei Centrale. Cea mai mare parte a necesarului de substanţe chimice este acoperită de produse din import. industria materialelor de construcţie industria alimentară. ceea ce constituie doar 1. Dezvoltarea Profilului Naţional are drept scop evaluarea sistemului existent de comun acord cu toţi actorii de bază ai domeniului. importul. parfumerie şi produse cosmetice etc).8 la sută din populaţia ocupată a ţării. Republica Moldova a traversat o etapă complexă de tranziţie la economia de piaţă. lacuri şi vopsele. perioadă în care Produsul Intern Brut (PIB) s-a redus practic de trei ori. dolari SUA). Managementul substanţelor chimice trebuie să asigure un înalt nivel de protecţie a sănătăţii umane şi a mediului atât pentru generaţia existentă. înfruntând un declin economic de proporţii. inclusiv a vinului etc. ceea ce a influenţat parţial reducerea sărăciei.7 mil.9% şi respectiv 14.0 mil dolari SUA (11. Republica Moldova este divizată în 32 de raioane. evidenţierea golurilor instituţionale. dioxidul de carbon şi oxigenul) le revine 358. dintre care produselor industriei chimice (medicamente şi produse farmaceutice. normalizându-se volumul de producţie. în anul 2007 PIB-ul s-a majorat cu 52% faţă de anul 2000.

măsuri de răspuns în caz de pericol. cât şi de la accidentele cu implicarea substanţelor chimice la transportare. Deşi industria chimică este puţin dezvoltată în ţară. rămase în stoc sau eliminate. transportarea. de cele mai deseori substanţele chimice cu termen expirat nefiind luate la evidenţă drept deşeuri. Problemele naţionale prioritare în domeniul managementului substanţelor chimice în Republica Moldova au fost stabilite de comun acord cu membrii grupului de lucru SAICM în cadrul şedinţelor desfăşurate pe parcursul elaborării Profilului Naţional şi constau în:  Actualul sistem de reglementare a substanţelor chimice nu corespunde iniţiativelor internaţionale şi nu asigură gestionarea adecvată în scopul prevenirii poluării mediului şi a sănătăţii umane pe întreg ciclul de viaţă. ceea ce contribuie la prezentarea informaţiei fragmentate pe sectoarele economiei naţionale. în ţară nu există infrastructură tehnică pentru reciclare şi recuperare. Agenţii economici nu raportează nici unui organ al administraţiei publice centrale informaţia privind spectrul şi volumul substanţelor chimice utilizate în industrie. şi „fişa de securitate” sunt incomplete. cu excepţia celor din sectorul agrar.  Sistemul aplicat pentru etichetarea substanţelor chimice nu corespunde cerinţelor Sistemului global armonizat de clasificare şi etichetare a substanţelor chimice (SgA).  Lipsa unui sistem integru de evidenţă şi raportare a substanţelor produse. motivul de bază fiind condiţiile meteo. Adoptarea cerinţelor noi faţă de eticheta substanţelor chimice este una din condiţiile de bază în reducerea impactului asupra mediului şi protejarea sănătăţii populaţiei de la utilizarea neadecvată a substanţelor chimice. pictogramele Naţiunilor Unite.. incident. produse şi substanţe pentru industria de prelucrare şi pentru alte industrii. agenţii economici nu întotdeauna raportează corect cantităţile de deşeuri acumulate. RM exportă acumulatoarele uzate în Ucraina. De menţionat că utilizarea substanţelor chimice pe sectoarele-cheie ale economiei naţionale este reglementată diferit şi doar utilizarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor în sectorul agrar este supusă unei supravegheri stricte din partea MAIA şi subdiviziunile acestuia. asemenea proiectului Legii privind substanţele chimice. exportul. în anii 2003-2004 a constituit circa 15-20%. Totodată. şi anume ramura industriei chimice este prezentată insuficient în anuarul statistic. utilizate. Principalele substanţe chimice importate sunt: produse petroliere. legislaţia naţională în domeniul gestionării substanţelor chimice nu prevede colectarea datelor privind utilizarea substanţelor chimice. pesticidele uzate şi uleiurile cu conţinut de BPC în franţa. utilizarea şi eliminarea deşeurilor substanţelor chimice sunt reduse. Alt aspect nerezolvat al gestionării produselor chimice îl constituie substanţele cu termen expirat. inhalare etc. o legislaţie efectivă devine o cerinţă stringentă. domeniul industrial. fişa trebuie să conţină: informaţia privind proprietăţile periculoase ale substanţei chimice. pesticide. cuvinte de avertizare „periculos” sau „atenţie”. conduce la persistenţa unui pericol potenţial de poluare 10 . Prin urmare. urmând procedura stabilită de Convenţia Basel. Cu toate acestea. precum şi eliminare a chimicalelor şi deşeurilor periculoase. inclusiv înregistrarea şi supravegherea pe parcursul “întregului ciclu de viaţă”. Totodată se atestă că o parte din substanţele chimice importate în ţară sunt ulterior reexportate (de exemplu: reexportul îngrăşămintelor minerale sau chimice. inclusiv a substanţelor şi produselor chimice cu termen expirat.  Lipsa facilităţilor de utilizare/eliminare a deşeurilor periculoase. îngrăşăminte.produsele petroliere în anul 2007. diverse materii prime. începând de la producere/comercializare până la depozitare/eliminare a substanţelor chimice. Pe parcursul dezvoltării PN s-a constatat că capacităţile tehnice şi umane pentru colectarea datelor privind producerea. tehnice sau factorul uman. în corespundere cu standardele internaţionale. utilizarea sau depozitarea acestora. importate sau exportate. impactul substanţelor chimice asupra mediului şi sănătăţii umane persistă atât prin emisiile parvenite din activităţile industriale. în cadrul vizitelor la întreprinderi efectuate pe parcursul elaborării PN s-a constatat că eticheta substanţelor chimice importate/exportate/reambalate/utilizate etc. pentru categoria de pesticide acest indice este nesemnificativ 1-2%). în lipsa unui control adecvat din partea instituţiilor relevante. care conţin două sau trei elemente fertilizante. inclusiv adoptarea unui Program Naţional de asigurare a conformităţii produselor chimice. importul. depozitarea.

Produsele de uz fitosanitar şi fertilizanţii utilizaţi în sectorul agrar. Analiza cadrului naţional legislativ şi normativ Prevederile actuale ale legislaţiei naţionale privind gestionarea substanţelor chimice reglementează acest domeniu în linii generale. ambalare. conţinutul metalelor grele. inclusiv activităţi de educare şi sensibilizare a societăţii civile în domeniul menţionat.). ca asbestul. produse petroliere etc. ţinând cont de cele adoptate la nivel internaţional în cadrul tratatelor internaţionale în scopul implementării Abordării Strategice pentru gestionarea internaţională a substanţelor chimice.  Legislaţia specifică domeniului gestionării substanţelor chimice. reglementarea substanţelor chimice în sectorul industrial se limitează doar la eliberarea licenţei pentru activitatea de import. comercializare.). acumularea ambalajelor contaminate cu substanţe chimice (pesticide. Setarea unei baze de date ce ar înregistra cantităţile de substanţe chimice importate şi utilizate în ţară ar fi un pas important în estimarea riscului asociat cu utilizarea acestora. o reexaminare a procedurii este necesară. nu corespund principiilor SgA de clasificare şi etichetare a substanţelor chimice care reprezintă baza programelor globale de securitate a substanţelor şi preparatelor chimice. de asemenea. Toate aceste neajunsuri necesită a fi soluţionate prin elaborarea unei politici noi în domeniul produselor şi substanţelor chimice.  gestionarea sectorială a substanţelor chimice (pe ramurile economice) nu corespunde restricţiilor convenţiilor internaţionale ratificate (nu sunt impuse restricţii la utilizarea unor substanţe chimice – POP. axate pe standarde europene. managementului durabil al substanţelor chimice. autorităţile întâmpină dificultăţi în stabilirea priorităţilor şi modalităţilor de eliminare. vopselele etc. provenit din deşeurile de construcţii şi demolare.). De asemenea. Lacunele majore ale legislaţiei privind gestionarea substanţelor chimice constau în:  Aplicarea insuficientă a Legii privind regimul substanţelor şi produselor nocive (lipsa registrului substanţelor chimice.cu substanţe chimice cu termen expirat prin abandonare ilicită. inclusiv documentele strategice şi politice naţionale nu conţin prevederi vis-a-vis de promovarea iniţiativei SAICM. Stabilirea unui registru de substanţe/produse chimice. clasificare şi etichetare a substanţelor chimice. fiind bazate pe standardele vechi din perioada URSS. inclusiv al mercurului în diverse produse cum ar fi bateriile. cu excepţia substanţelor chimice periculoase. lipsa evidenţei utilizării acestora etc. nu sunt în vizorul autorităţilor administraţiei publice centrale. metale grele etc.  Sistemul de control existent. conţin reglementări noi. cu excepţia pesticidelor utilizate în industria mobilei. prin urmare.  Problemele abordate la nivel internaţional privind gestionarea deşeurilor specifice de substanţe chimice. inclusiv procedura de licenţiere a activităţilor de import al substanţelor chimice (nu reglementează spectrul şi cantitatea de substanţe importate).. ar fi o componentă importantă în managementul substanţelor chimice. produsele petroliere sunt bine reglementate de legislaţia sectorială. 11 .  Deşi procedura de import licenţiată de Camera de Licenţiere şi aprobată de unele ministere relevante corespunde cerinţelor legislaţiei naţionale.  Lipsa informaţiei privind spectrul şi cantităţile de substanţe cu termen expirat. Cerinţele faţă de gestionarea substanţelor chimice în diverse ramuri ale economiei. atingerea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului. necorespunderea acesteia iniţiativelor internaţionale şi cerinţelor actuale impuse gestionării chimicalelor vis-avis de producere. în sectorul telecomunicaţiilor etc. substanţele chimice nu sunt reglementate în conformitate cu standardele internaţionale. produsele parafarmaceutice şi medicamentele. elaborate de către autorităţile administraţiei publice centrale de specialitate. menţionat în Legea privind regimul produselor şi substanţele nocive. iar substanţele chimice utilizate în ramura industrială nu sunt supuse supravegherii din partea organelor publice centrale de specialitate.

Privită prin prisma dezvoltării durabile şi din perspectiva aderării ţării la UE.2000 şi Legii cu privire la regimul produselor şi substanţelor nocive. comercializare. Cu regret. nu toate autorităţile administraţiei publice centrale se implică în măsură necesară în activitatea comisiilor interdepartamentale. Eficacitatea activităţii comisiilor este apreciată în mod divers de membrii grupului de lucru interministerial SAICM de la excelentă în sectorul agrar până la satisfăcătoare în grupele de lucru pentru implementarea tratatelor internaţionale. Responsabilitatea în gestionarea substanţelor chimice în Republica Moldova revine unui grup de circa 10 autorităţi ale administraţiei publice centrale de specialitate în funcţie de ramură: autorizare şi licenţiere. gestionarea situaţiilor excepţionale şi nici o structură nu asigură controlul gestionării substanţelor chimice. Abordarea fragmentată a legislaţiei sectoriale în domeniul substanţelor chimice. iar elementul nou în definirea legislaţiei din domeniul mediului este schimbarea politicii de mediu către o politică bazată pe consens. majoritatea considerând că responsabilitatea privind implementarea unui tratat internaţional îi revine Autorităţii Competente. începând cu producerea şi terminând cu eliminarea substanţelor cu termen expirat. produsele parafarmaceutice şi medicamentele) şi nu acoperă întregul segment al substanţelor chimice utilizate în ţară. prin utilizarea instrumentelor economice şi fiscale. gestionarea substanţelor chimice periculoase utilizate în sectorul industrial este reglementată de către Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică (IPSSTOIP) de comun acord cu Serviciul Protecţie Civilă şi Situaţii Excepţionale (SPCSE). 1236-XII din 03. nr. De regulă. Legislaţia internaţională reglementează domeniile de producere. pe întreg ciclul de viaţă în toate ramurile economiei naţionale. se impune o abordare nouă a problemelor gestionării substanţelor chimice. fiind o activitate suplimentară la activităţile de bază în cadrul structurilor de stat. ambalare. nereglementarea utilizării chimicalelor în industrie etc. menţionate şi în capitolul 5 al PN. în baza Legii privind securitatea obiectelor industriale periculoase. Stockholm şi Rotterdam în unul comun având la bază grupul de lucru SAICM. conform convenţiilor şi acordurilor ratificate.803-XIV din 11. care să corespundă cerinţelor actuale la nivel internaţional. Una dintre cele mai importante strategii în vederea atingerii unei dezvoltări durabile este promovarea unui sistem legislativ coerent. deoarece activitatea acesteia este în vizorul guvernului şi deseori necesită raportare semestrială sau anuală privind rezultatele activităţilor şi măsurilor întreprinse. clasificare şi etichetare a substanţelor chimice. Analiza sumară a programelor de stat existente şi a cooperării interministeriale Analiza mecanismelor existente de coordonare interministerială în domeniul managementului durabil al substanţelor chimice denotă odată în plus abordarea fragmentară a gestionării substanţelor chimice pe diverse ramuri economice.07. Totodată activitatea în diverse comisii interdepartamentale pentru gestionarea substanţelor chimice nu este motivată sub aspect financiar. 12 . cu excepţia substanţelor periculoase. membrii grupului de lucru au sugerat unificarea a 3 grupuri de lucru pentru implementarea convenţiilor Basel. nr. denotă lipsa unei structuri instituţionale care ar coordona reglementarea gestionării tuturor substanţelor chimice în sectoarele economiei naţionale în conformitate cu exigenţele tratatelor internaţionale la care ţara este parte. Legislaţia sectorială reglementează prin intermediul comisiilor interministeriale doar un spectru îngust de substanţe (produsele de uz fitosanitar şi fertilizanţii.1997. transport şi eliminare. prin consultarea părţilor interesate în cadrul procesului de luare a deciziei şi trecere de la o abordare bazată pe control la una bazată pe prevenire şi operaţionalizată.02. funcţionarea comisiilor interdepartamentale pentru gestionarea unor substanţe chimice nu asigură rezolvarea problemelor de gestionare a tuturor substanţelor chimice pe întreg ciclul de viaţă. în cadrul discuţiilor pe marginea elaborării PN. eficacitatea comisiei stabilită prin Hotărâre de guvern este mai mare decât a celor aprobate prin ordinul unui ministru. Legislaţia europeană constituie astăzi un punct de reper pentru numeroase state în elaborarea legislaţiei naţionale şi reprezintă un model de colaborare de succes între state.

utilajelor. cât şi a populaţiei necesită resurse umane şi financiare. grupuri de interes public şi sectorul de cercetare Instituţiile ştiinţifice ale Academiei de Ştiinţe a Moldovei (AŞM) sunt antrenate în diverse cercetări de testare a substanţelor chimice şi evaluare a riscurilor şi impactului cauzat mediului şi sănătăţii umane la utilizarea substanţelor chimice. elaborarea politicilor de ramură. specialiştilor din domeniu. de a participa activ în trasarea politicilor cu impact asupra societăţii. beneficiind de susţinere financiară pentru procurarea echipamentelor. reglementarea utilizării substanţelor chimice cu pericol potenţial pentru mediu şi sănătate. deoarece nu au fost disponibile sau suficiente date efective privind managementul substanţelor chimice şi Republica Moldova nu dispune de un Registru al Substanţelor 13 . fonduri internaţionale. în condiţiile actuale. Analiza sumară a activităţilor de management al substanţelor chimice şi de reducere a riscului indus de către agenţi economici. evaluarea activităţilor comisiilor interdepartamentale denotă necesitatea creării unui organ de coordonare a activităţilor ramurale în domeniul managementului substanţelor chimice pe întreg ciclul de viaţă. instituţiile aplică la diverse programe de cercetări. introducerea evidenţei utilizării substanţelor chimice. iar globalizarea presupune şi acţiuni pentru protecţia mediului. Totodată. asigurarea accesului atât al funcţionarilor publici. Din acelaşi motiv nu sunt înregistrate sindicate sau alte organizaţii neguvernamentale în ramura industriei chimice. inclusiv pentru gestionarea substanţelor chimice rămân a fi nesoluţuonate. sectorul industrial naţional are multe de preluat din experienţă ţărilor avansate în acest domeniu. Colectarea şi procesarea. Membrii grupului de lucru SAICM au constatat că la nivel naţional nu există asociaţii ale producătorilor angajaţi în industria chimică. industria va opera conform reglementărilor stabilite în mod responsabil. crearea şi funcţionarea bazelor de date specializate pe domenii. Activitatea acestui organ va fi axată în special pe dezvoltarea cadrului legal necesar pentru realizarea prevederilor tratatelor internaţionale. elaborarea produselor chimice autohtone etc. autorităţile administraţiei publice centrale de specialitate solicită instituţiilor de ramură efectuarea diferitor investigaţii în domeniul utilizării produselor chimice sau de evaluare a riscurilor asociate cu utilizarea substanţelor chimice. reactivelor etc. Majoritatea organizaţiilor non-guvernamentale preocupate de cercetări în domeniul managementului substanţelor chimice sau evaluarea impactului cauzat mediului în urma utilizării substanţelor chimice activează în cadrul instituţiilor de învăţământ superior sau al instituţiilor AŞM. reutilizarea deşeurilor.Analizele cadrului instituţional şi legal. în promovarea principiilor de dezvoltare durabilă fiecare sector al societăţii are rolul său: autorităţile administraţiei publice centrale trebuie să ofere cadrul legal pentru asigurarea securităţii omului şi mediului înconjurător. prin intermediul acestor ONg. devine actuală problema creării parteneriatelor între industrie şi mediu. ceea ce se explică prin numărul redus de întreprinderi care activează în domeniul menţionat. iar ONg au dreptul de a supune evaluării informaţiile existente. Rezultatele cercetărilor servesc drept argument pentru perfecţionarea tehnologiilor industriale. Totodată. Actualmente activităţile de cercetare ale instituţiilor ştiinţifice sunt îndreptate spre colaborarea cu agenţii economici în scopul aplicării rezultatelor obţinute. deoarece acestea nu deţin echipament necesar cercetărilor. Compilarea unor capitole ale PN (în particular capitolul 3 şi 8) a fost mai dificilă. Analiza sumară a infrastructurii naţionale de management al informaţiei privind substanţele chimice Cu toate că în Republica Moldova a fost creat cadrul juridic necesar pentru asigurarea accesului publicului la informaţie. în mod special pentru luarea deciziilor de omologare a produselor de uz fitosanitar. Actualmente în ţară sunt disponibile bazele de date legislative şi unele aspecte normative din domeniul utilizării substanţelor chimice. Deoarece industria chimică este una dintre cele mai globalizate industrii. în optimizarea proceselor tehnologice. datelor.

iar publicarea acestora pe paginile web ar oferi acces persoanelor fizice şi juridice interesate. Dotarea actuală a laboratoarelor este insuficientă pentru asigurarea implementării efective a politicii din domeniul gestionării substanţelor chimice în conformitate cu cerinţele convenţiilor internaţionale. Nici un laborator sau întreprindere din ţară nu au fost certificate conform ISO 14001.  Măsurările efectuate în laboratoare vor fi trasabile cu standarde naţionale sau. Deşi există baze de date internaţionale specializate în domeniu. Protocoalele UNECE privind metalele grele şi poluanţii organici persistenţi impune necesitatea examinării posibilităţilor de asigurare a accesului la bazele de date internaţionale şi dezvoltarea bazelor de date naţionale. metrologiei. se configurează două componente distinctive: infrastructura calităţii şi infrastructura de producţie. la care ţara este parte. accesibilitatea la acestea este contra plată. astfel devenind un factor crucial pentru relansarea economiei şi asigurarea liberei circulaţii a mărfurilor atât sub aspect regional. care direct sau indirect sunt implicate în procesul gestionării substanţelor chimice. La moment determinarea pesticidelor cu conţinut de POP este posibilă în 5-7 laboratoare. 14 . franceză etc. în ingineria calităţii. Protocolul Montreal. care includ ministerele de ramură şi mediul de afaceri. în cele din urmă crearea unor baze naţionale privind gestionarea substanţelor chimice rămâne a fi de maximă stringenţă.Chimice (o bază de date naţională accesibilă on-line) şi nici acorduri de cooperare internă între ministere privind schimbul de informaţie. cu cele internaţionale. Onorarea obligaţiunilor ţării de conformare şi raportare la acordurile internaţionale multilaterale din domeniul substanţelor chimice. la nivel de ţară. cum ar fi Convenţiile de la Stockholm. deoarece activităţile date vor contribui la asigurarea cercetărilor ştiinţifice şi dezvoltarea economică în contextul reducerii impactului asupra mediului şi sănătăţii umane şi sporirii securităţii la utilizarea substanţelor chimice. a uleiurilor cu conţinut de PCBuri – în 2-3.  Asigurarea laboratoarelor cu utilaj modern şi implementarea noilor metode ce permit ridicarea calităţii şi reducerea timpului pentru testări. autorităţile administraţiei publice de specialitate se confruntă cu probleme privind asigurarea securităţii gestionării substanţelor chimice. Anume calitatea bună şi preţul rezonabil în tandem cu politicile echilibrate de promovare a produselor şi penetrare a pieţelor de desfacere sunt pârghiile asigurării competitivităţii şi prosperităţii. cât şi internaţional. date etc. Analiza sumară a infrastructurii tehnice Calitatea este un indicator complex al satisfacţiei necesităţilor şi aşteptărilor consumatorilor. iar analize pentru aprecierea PCDD/PCDf nu se efectuează din lipsa echipamentului. Aceste probleme urmează a fi abordate în timpul apropiat. Pentru perfecţionarea continuă a activităţilor laboratoarelor şi sporirea calităţii serviciilor efectuate este necesară îndeplinirea următoarelor obiective:  Activitatea în conformitate cu cerinţele SM EN ISO/CEI 17025:2002 şi SM EN ISO/CEI 17025:2005. inclusiv în situaţii excepţionale. organismele de certificare şi laboratoarele de testare. precum şi întreprinderile subordonate care prestează servicii în domeniul dat. al mediului de afaceri şi al societăţii în întregime. Infrastructura calităţii încadrează organul sau organele publice centrale cu funcţii de reglementare în domeniile standardizării. iar informaţia este oferită în limbile engleză. unde e posibil. în prezent este în proces de implementare componenta proiectului „Managementul şi Distrugerea Stocurilor POP privind dotarea laboratorului Serviciului Hidrometeorologic de Stat cu utilaj pentru determinarea PCB-lor şi altor substanţe cu conţinut de POP. Republica Moldova dispune de o reţea de 141 laboratoare de testare acreditate conform SM SR EN ISO /CEI 17025: 2002 sau 2005 în domeniul evaluării conformităţii produselor. asigurării conformităţii şi acreditării. Odată cu promovarea implementării Abordării Strategice privind gestionarea Internaţională a substanţelor chimice va fi extins şi accesul la informaţia privind securitatea utilizării substanţelor chimice. Din lipsa unei structuri instituţionale abilitate cu responsabilităţi în domeniul gestionării substanţelor chimice. Basel şi Rotterdam.

instituţii. precum Convenţia de la Stockholm. Anual se măreşte numărul proiectelor implementate. în scopul asigurării unor rezultate adecvate. iar personalul autorităţilor administraţiei publice centrale de specialitate ramâne în cel mai bun caz constant sau se reduce.  Lipsa unui cadru juridic adecvat pentru gestionarea durabilă a substanţelor chimice. sunt promovate la nivel naţional atât cu susţinerea financiară bugetară. iar salariile mici oferite de autorităţile administraţiei publice centrale de specialitate nu sunt atractive pentru tinerii specialişti. care deseori necesită resurse financiare mari.A. De regulă.  Organizarea şi efectuarea testărilor în cadrul. fiind totodată parte la mai multe organisme internaţionale. cultural şi de mediu comun. iar planurile elaborate se referă doar la unele categorii de substanţe menţionate în convenţii. Convenţia de la Viena şi Protocolul Montreal etc. se întreprind măsuri de implementare a acelor convenţii în cadrul cărora e posibil de obţinut finanţare de la organismele internaţionale. Parţial sunt soluţionate problemele de eliminare a stocurilor de pesticide învechite cu conţinut de POP şi a uleiurilor cu conţinut de BPC-uri prin intermediul fondului global de Mediu. precum poluanţii organici persistenţi. multor laboratoare acreditate la nivel naţional şi internaţional. Activităţi de dezvoltare a sistemului de gestionare a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor.  Lipsa resurselor financiare bugetare pentru finanţarea cadrelor angajate în noua structură responsabilă pentru asigurarea dezvoltării managementului durabil al substanţelor chimice. cât şi din asistenţa tehnică internaţională. care ar asigura implementarea unui mecanism eficient de coordonare a activităţilor în diverse sectoare economice în implementarea acordurilor internaţionale în ţară. în opinia membrilor grupului de lucru SAICM. menţionate în tabelul 12. NATO şi guvernulul Republicii Moldova. ceea ce se răsfrânge asupra calităţii lucrului efectuat. competenţei şi pregătirii profesionale ale colaboratorilor laboratoarelor. 15 . ceea ce ar contribui la îmbunătăţirea mecanismului de coordonare şi ar permite o comunicare mai bună.C. alături de perceperea şi adaptarea la circumstanţele locale. a produselor medicamentoase şi farmaceutice. Evaluarea capacităţilor naţionale legislative. Menţinerea nivelului calificării. Un alt impediment în implementarea proiectelor finanţate prin UNEP este lipsa unui reprezentant în ţară. substanţele ce distrug stratul de ozon. deoarece membrii sunt antrenaţi în diverse activităţi la locul de bază de muncă. a produselor petroliere etc.  element important al eficientizării implementării politicii de management al substanţelor Un chimice îl constituie crearea unui mecanism de schimb de informaţii dintre autorităţile publice centrale de specialitate şi asigurarea accesului la informaţie. această cooperare se referă la implementarea convenţiilor şi tratatelor internaţionale în domeniul managementului substanţelor chimice. Republica Moldova participă activ la colaborarea internaţională. prin intermediul acţiunilor colective. în cazul cadrului legal. activităţile de implementare a proiectelor sunt monitorizate de către Comitetele de supraveghere. instituţionale şi tehnice privind implementarea convenţiilor din domeniul managementului durabil al substanţelor chimice denotă următoarele obstacole în realizarea acordurilor:  Lipsa unui organ central abilitat cu responsabilităţi în domeniul gestionării durabile a substanţelor chimice şi de asigurare a securităţii chimice naţionale. Persistă totuşi unele dificultăţi în convocarea acestor comitete. ridicarea nivelului de colaborare între ministere. menţionate în tabelul 12. actualmente se atestă lipsa cadrelor cu experienţă şi cunoscătoare ale limbii engleze. ca şi proiectele implementate. Aceste convenţii. capabile de a prelua experienţa ţărilor avansate în domeniul menţionat. ai căror membri sunt reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice centrale interesate. laboratoare etc. Analiza sumară a procesului de implementare a iniţiativelor politice internaţionale şi a programelor de asistenţă tehnică Cooperarea regională şi internaţională este utilă în soluţionarea problemelor de mediu comune pentru mai multe state. nu acoperă întregul flux de substanţe chimice periculoase utilizate în ţară. în mod special.

Creşterea îngrijorării privind eficienţa protecţiei asigurată prin actualul sistem internaţional de reglementare a securităţii chimice pentru mediu şi sănătate impune abordări noi în politică în domeniul substanţelor chimice. nu au fost luate măsuri decât după distrugeri. iar apariţia lor a fost determinată. implicarea Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene în atragerea asistenţei tehnice. Utilizarea pe scară largă a DDT a determinat anomalii la reproducerea păsărilor.) sau apelarea la fonduri internaţionale. Disponibilitatea resurselor umane atât în cadrul instituţiilor guvernamentale. pentru stabilirea Centrului. colectarea datelor primare etc. curricula universitară din domeniul gestionării substanţelor chimice reflectă doar parţial prevederile convenţiilor internaţionale de mediu. având ca obiectiv dezvoltarea sistemului naţional de administrare a substanţelor chimice. inclusiv impactul substanţelor periculoase asupra mediului şi omului o au ONg-urile. cât şi în societatea civilă este un factor-cheie în promovarea managementului durabil al substanţelor chimice. în special. Dezvoltarea resurselor umane din domeniul managementului durabil al substanţelor chimice este asigurată de către universităţile şi instituţiile de învăţământ superior şi de către colegii care pregătesc chimişti. domeniul familiarizării publicului larg cu prevederile securităţii chimice este practic neexplorat şi rămâne a fi în afara atenţiei autorităţilor competente. inclusiv din domeniul managementului durabil al substanţelor chimice. Revizuirea politicii naţionale în domeniul substanţelor şi produselor chimice periculoase reiese din transferul interesului public de la emisii la produse şi preocuparea privind lipsa informaţiilor referitoare la riscurile chimice. efectuarea sondajelor sociologice. iar pe de altă parte – de existenţa finanţării în cadrul unor proiecte internaţionale. Există mai multe modalităţi de creare a Centrului: Hotărârea de guvern privind crearea Centrului cu finanţare din fondurile extrabugetare (fEN. inclusiv calitatea mediului şi sănătatea populaţiei. conţine reglementări privind protecţia lucrătorilor şi consumatorului. protecţia mediului şi protecţia civilă. studenţilor şi al profesorilor. AŞM etc. Republica Moldova dispune de capacităţi instituţionale şi tehnice suficiente în instruirea lucrătorilor angajaţi în sectoarele economiei naţionale unde sunt utilizate substanţe chimice periculoase. ingineri tehnologi. în activitatea Centrului vor fi implicaţi savanţi şi profesori de la Universitatea de Stat. Totodată. Dintre acestea sunt bine cunoscute azbestul. punerea pe piaţă. care provoacă cancer şi mesiteliom. export-import etc. Aceste organizaţii îşi desfăşoară activităţile pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Drept soluţie ar putea fi crearea unui Centru pentru Managementul Substanţelor Chimice. Universitatea Tehnică din Moldova. Analiza sumară a programelor naţionale de instruire şi sensibilizare a publicului şi a lucrătorilor Anumite chimicale au afectat în mod grav sănătatea umană. care provoacă leucemia. Catedra de Chimie Industrială şi Ecologică. O pondere tot mai importantă în domeniul educării şi promovării valorilor universale de protecţie a mediului. Deşi aceste substanţe au fost total interzise sau sunt subiectul unor regimuri severe de control. în vederea transpunerii legislaţiei europene Republica Moldova va trebui să preia toate aceste aspecte. Sursa îngrijorării o constituie deficitul de cunoştinţe despre impactul multor chimicale asupra sănătăţii umane şi a mediului.. cauzând suferinţe şi efecte nedorite oamenilor şi mediului. în scopul pregătirii tinerilor specialişti în domeniul managementului substanţelor chimice studenţii universităţilor menţionate vor fi antrenaţi în activitatea centrului. Academia de Ştiinţe a Moldovei etc. deoarece cunoştinţele despre efectele adverse n-au fost disponibile înainte ca aceste substanţe să fie utilizate în cantităţi mari. inclusiv cele ce ţin de informarea şi instruirea lucrătorilor din domeniu. 16 . deoarece de aceasta depinde securitatea chimică a ţării. pe de o parte. inclusiv la Banca Mondială. farmacişti etc. de entuziasmul elevilor. în mod special în promovarea programelor educaţionale. cele de tineret. Legislaţia europeană în domeniul substanţelor şi produselor chimice periculoase. sau benzenul. etichetarea.Problema creării unui cadru juridic adecvat pentru gestionarea substanţelor chimice nu poate fi neglijată şi necesită a fi soluţionată în timp restrâns. pe lângă reglementările privind clasificarea. Totodată. cu implicarea autorităţilor centrale de specialitate şi a autorităţilor administraţiei publice locale.

unde vor fi prioritizate problemele din domeniu. stabilit cadrul instituţional. PN urmează a fi distribuit secretariatelor preocupate de acordurile internaţionale de mediu. La etapa de elaborare a programului vor fi estimate resursele financiare şi umane necesare pentru realizarea activităţilor preconizate în scopul alocării eficiente a acestora pentru realizarea acţiunilor prioritare. Problemele abordate în PN îşi vor găsi soluţionare în cadrul Programului Naţional de Management Durabil al Substanţelor Chimice şi al Planului de Acţiuni de Implementare a SAICM. legislativ şi normativ.  Crearea Autorităţii Naţionale pentru Managementul Substanţelor Chimice. Specialiştii antrenaţi în soluţionarea problemelor de management al substanţelor chimice activează în cadrul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare. asumate în cadrul tratatelor internaţionale. Am menţionat deja faptul că activităţile de implementare a tratatelor internaţionale în domeniul managementului substanţelor chimice. Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale. trebuie stabilit un sistem unitar pentru transmiterea informaţiei către public în vederea familiarizării acestuia cu regimul substanţelor chimice. diverselor organizaţii internaţionale şi naţionale. Republica Moldova trebuie să-şi onoreze responsabilităţile. se realizează doar cu suportul asistenţei tehnice în cadrul proiectelor. De asemenea. Acţiunile recomandate pentru îmbunătăţirea managementului substanţelor chimice şi a deşeurilor de bază în Republica Moldova sunt structurate pentru: autorităţile administraţiei publice centrale de specialitate. prin aplicarea abordării integre a problemei cu implicarea autorităţilor administraţiei publice centrale de specialitate şi în conlucrare cu sectorul industrial şi societatea civilă. Informaţia colectată va conţine date despre substanţele fabricate. De O parte din problemele abordate solicită elaborarea unor noi instrumente legislative. utilizate şi comercializate pe piaţă.Analiza sumară a resurselor umane şi financiare disponibile Evaluarea capacităţilor umane antrenate în domeniul gestionării substanţelor chimice din cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale de specialitate este dificilă pe motivul că angajaţii deţin mai multe responsabilităţi concomitent. inclusiv în domeniul managementului substanţelor chimice. promovate acţiuni pentru crearea unui sistem de management adecvat al substanţelor chimice. instruire profesională. De fapt urmează a fi întocmită agenda politică a managementului substanţelor chimice. guvernul urmează să adopte un şir de instrumente politice specificate în PN. Sumarul acţiunilor recomandate pentru implementarea observaţiilor principale ale PN PN elucidează recomandări ce vor contribui la sporirea eficacităţii cooperării continue a tuturor organizaţiilor guvernamentale/neguvernametale şi celor private în scopul asigurării unui management al substanţelor chimice adecvat şi integru. sectorul industrial şi societatea civilă. vor fi editate şi distribuite grupurilor-ţintă şi publicului larg materiale educative privind utilizarea sigură şi fără de riscuri a substanţelor chimice. Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţii Excepţionale. în conformitate cu iniţiativele de dezvoltare. inclusiv cele ce ţin de reglementările privind evaluarea şi controlul riscului substanţelor chimice existente şi plasate pe piaţă. abilitată cu responsabilităţi-cadru şi funcţii de colaborare interministerială.  asemenea. informare şi sensibilizare a publicului. pe motivul lipsei resurselor umane şi financiare. Ministerului Sănătăţii. stabilind politici capabile să soluţioneze problemele abordate în PN. importate. De asemenea. Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului şi dezvoltare economică a ţării. inclusiv în domeniul menţionat. Autorităţile administraţiei publice centrale de specialitate:  guvernul urmează să întreprindă acţiuni necesare pentru redresarea managementului substanţelor chimice în Moldova. în timp ce unele 17 . inclusiv a fi stabilit scopul şi obiectivele de implementare a SAICM. Obiectivul de bază constă în dezvoltarea sistemului naţional integru de administrare a substanţelor chimice. Inspectoratul Principal de Stat pentru Supraveghere Tehnică a Obiectelor Industrial Periculoase etc. altele pavând operarea unor schimbări în activitatea Comisiilor interministeriale.

bănci regionale etc. acorduri multilaterale de mediu etc.  Revizuirea activităţilor naţionale şi internaţionale şi a acordurilor regionale privind managementul inofensiv al substanţelor chimice. BM.  Stabilirea registrului naţional al substanţelor chimice.  Interacţiunea cu ţările vecine şi/sau cu alte ţari din regiune trebuie să încurajeze persoanele cu putere de decizie să se dubleze bunele practici de a învăţa din greşelile şi succesele altora.  Sporirea gradului de familiarizare a organizaţiilor guvernamentale şi societăţii civile implicate în managementul substanţelor chimice cu prevederile tratatelor internaţionale în domeniul managementului internaţional al substanţelor chimice.necesită ajustarea procedurilor interne de operare în cadrul autorităţilor publice centrale de specialitate. se conformează cerinţelor de raportare în cadrul UE. Cooperarea regională în domeniul managementului substanţelor chimice. neguvernamentale etc.  Sporirea cooperării internaţionale. Regulamentului REACH. necesită atenţie specială. inclusiv descrierea proprietăţilor periculoase ale acestora. OMS. de exemplu International Uniform Chemical Information Database (IUCLID). ceea ce ar facilita accesul la “fişele de securitate” ale substanţelor chimice. în mod special cu UNECE din geneva şi cu Agenţia Europeană de Mediu de la Copenhaga trebuie să fie încurajată. Screening Information Dataset (SIDS) etc. Stabilirea mecanismului de facilitare a schimbului de informaţie dintre toate părţile interesate.).  întărirea capacităţilor serviciilor vamale şi includerea specialiştilor chimişti în direcţiile vamale respective ce vor preîntâmpina comerţul internaţional ilegal cu substanţe chimice periculoase şi/sau produse contaminate cu chimicale interzise sau strict reglementate în cadrul acordurilor multilaterale de mediu.  Atenţie deosebită se acordă faptului că substanţele chimice şi produsele ce le conţin sunt importante în Moldova. 18 . convenţiilor internaţionale (UNECE) etc. OAA şi Recomandărilor ONU privind Sistemului global armonizat de clasificare şi etichetare a substanţelor chimice. Substanţele cu dublă destinaţie (Convenţia privind armamentul chimic).  Elaborarea şi implementarea proiectului Legii privind substanţele chimice în scopul îmbunătăţirii managementului substanţelor chimice şi sporirii eficacităţii controlului emisiilor şi impactului substanţelor chimice asupra mediului şi sănătăţii umane. în scopul soluţionării problemelor prioritare abordate pe parcursul dezvoltării PN.. inclusiv SAICM. substanţele şi solvenţii utilizaţi în producerea şi traficul ilicit al drogurilor şi substanţelor psihotrope (Convenţia ONU). cât şi pentru consolidarea elaborărilor industriale într-un mod durabil. iniţiative voluntare şi instrumente economice care pot oferi informaţii utile atât pentru managementul substanţelor chimice. International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC). Registrul European al Substanţelor Chimice (finlanda). instituţii guvernamentale. în particular cu organizaţiile care reprezintă Naţiunile Unite (SAICM.  Crearea unor baze de date naţionale accesibile on-line sau a unor baze de date cu conexiune la cele internaţionale.. Stabilirea unei platforme pentru managementul durabil al substanţelor chimice poate implica diferite măsuri normative..). includerea capitolelor relevante legate de gestionarea substanţelor chimice în strategiile de dezvoltare a sectoarelor economiei naţionale. desfăşurate în cadrul elaborării PN va facilita comerţul cu substanţe şi produse chimice cu statele vecine şi cu UE. International Programme on Chemical Safety (IPCS OECD/ UNEP). O atenţie deosebită trebuie să fie atrasă cerinţelor cadrului normativ al UE privind substanţele periculoase (RoHS) pentru a se asigura că substanţele chimice cu potenţial periculos nu sunt încorporate în produse destinate ţărilor UE. de asemenea. unde se vor înregistra cantităţile importate/exportate/utilizate etc.  Elaborarea Planului Naţional privind managementul durabil al substanţelor chimice. organizaţiile interguvernamentale (OCDE.

prezentarea soluţiilor eficiente pentru depăşirea problemelor abordate şi realizarea obiectivelor de mediu. prin abordarea pro-activă din partea industriei. cât şi publicului larg ce ar facilita crearea unei forţe de muncă în corespundere cu cerinţele ţărilor industrializate. inclusiv echipa de elaborare a PN. agenţii.:  Cooperarea mai efectivă a reprezentanţilor industriei chimice cu autorităţile administraţiei publice centrale de specialitate. diverse instituţii. utilizarea experienţei UE în implementare Regulamentului REACH.  cadrul unor base de date informaţia privind substanţele chimice utilizate în procesul în tehnologic poate rămânea confidenţială. universităţi şi centre de cercetare. în particular conform prevederilor Organizaţiei Internaţionale a Muncii ce pune un accent special pe sectorul industrial.Sectorul privat. De aceea este recomandabilă iniţierea unor programe educaţionale destinate atât instituţiilor de învăţământ. trebuie să aibă acces la bazele de date existente din domeniu. Societatea Civilă:  Reducerea riscului asociat cu utilizarea substanţelor chimice şi sensibilizarea publicului larg reprezintă în continuare o provocare în procesul de dezvoltare a ţării. în particular accesul la bazele de date operate şi monitorizate de ministere. industria etc. însă lucrătorii ce vin în contact direct cu aceste substanţe sunt în drept să ceară “fişa de securitate” şi informaţia privind riscul asociat cu utilizarea substanţelor chimice pe parcursul ciclului întreg de viaţă. identificarea antidoturilor etc. aşa cum ar putea fi Moldova în viitor.  Societatea civilă. universităţilor. responsabilităţile managerilor şi lucrătorilor la locul de muncă etc. asigurând astfel un mediu de lucru sănătos şi liber de pericole.  Adoptarea programului internaţional din domeniul industriei chimice „Responsabilitatea producătorului”. în particular la măsurile de răspuns în caz de incidente cu implicarea substanţelor chimice. 19 . în particular cei implicaţi în activităţile serviciilor medicale.  Promovarea accesului publicului larg la informaţia de mediu în conformitate cu prevederile convenţiei UNECE Aarhus.  Instruirea profesională a lucrătorilor implicaţi în managementul substanţelor chimice privind ciclul întreg de viaţă a acestora în conformitate cu prevederile acordurilor internaţionale de mediu.  Orientarea şi direcţionarea sectorului industrial spre cerinţele internaţionale de clasificare şi etichetare a substanţelor chimice în corespundere cu cerinţele SgA de ambalare şi etichetare a substanţelor chimice. inclusiv altor programe destinate sensibilizării şi informării lucrătorilor din domeniu.

învelişului solurilor. în special. determinând interdependenţa şi într-o mare măsură specializarea agriculturii. total Densitatea populaţiei Populaţia urbană 2 Populaţia rurală3 Vârsta medie a populaţiei Populaţia ocupată Rata natalităţii născuţi vii la 1000 locuitori ● Rata mortalităţii decedaţi la 1000 locuitori ● Durata medie a vieţii ● ● ● ● ● ● ● ● ● 3581. bărbaţii constituie 48% şi femeile – 52% din numărul total al populaţiei. Suprafaţa pădurilor şi a celorlalte terenuri cu vegetaţie forestieră constituie 433 mii ha. landşafturilor. precipitaţiile anuale variază de la 618 la 307 mm. determinată. acţiunii hazardurilor naturale asupra culturilor agricole. Conform clasificării pe sexe.3% persoane locuiesc în localităţile urbane şi 58. Populaţia.58 milioane locuitori.3° C. în funcţie de acţiunea factorilor climaterici. specializării producerii agricole şi delimitării administrative a teritoriului Republicii Moldova. suprafaţa apelor fiind de doar 76 mii ha. Profilul ţării 1. în partea de nord-est a Mării Negre. asigurării cu apă.6 12. 9 ani Nivelul de alfabetizare (de la 15 ani şi peste).7% – în cele rurale. Moldova nu dispune de zăcăminte semnificative.3% 58. Solurile Moldovei de tip cernoziom fac parte din categoria celor mai bune din lume.6 ani femei 72. temperatura medie anuală a aerului este relativ înaltă şi constituie 8. Conform situaţiei de la 1 ianuarie 2007. Aproximativ jumătate din populaţia urbană locuieşte în municipiul Chişinău.5 mil.0 Bărbaţi 64. Populaţia şi structura Demografică Datele recensământului din anul 2004 confirmă tendinţa de scădere a populaţiei ţării. vegetaţiei. ha. numărul populaţiei s-a redus cu 62. de descreşterea ratei natalităţii şi migraţia populaţiei. Contextul fizic şi demografic Republica Moldova este situată în partea de sud-est a Europei Centrale. Solurile fertile sunt bogăţia naturală principală a Moldovei. Republica Moldova nu dispune de resurse acvatice de suprafaţă bogate.2 ani 99.1% Studii gimnaziale. Relieful ţării în cea mai mare parte este deluros. Altitudinea medie este 147 m. Cernoziomurile acoperă circa 80% din teritoriul ţării (2.0 mii persoane. deosebim 3 zone agroclimaterice: de Nord. însă resursele naturale includ lignit. Clima se caracterizează printr-un număr mare de zile însorite. populaţia stabilă a ţării constituia 3. Suprafaţa totală a resurselor funciare constituie 3. Centru şi Sud.6-10.8 mii km2 şi o întindere de la nord la sud de 350 km şi de la vest la est – 150 km.385 mil. 1995-20054 Durata studiilor obligatorii5 20 . fosforit şi ghips1. între anii 2000 şi 2006. Teritoriul Moldovei are o suprafaţă de 33. Republica Moldova continuă să fie ţara cu cel mai scăzut grad de urbanizare în Europa: 41.1. între România şi Ucraina şi bazinul râurilor Prut şi Nistru. Clima şi relieful Republicii Moldovei exercită o influenţă considerabilă asupra microclimei pe zone de cultură. iar cel mai înalt punct în raport cu nivelul mării este situat la 429 m.Capitolul 1.7% 35 ani 15 – 65 10. ha).1 mii locuitori 121 locuitori/km2 41.

3 ”Rurală”– populaţia din sate.733 7. 547 din 21.11. 2006/2007 Indicele dezvoltării umane4 Rata de şomaj6 Numărul femeilor angajate Numărul imigranţilor peste hotarele ţării7 86. Pentru 1990 IDU include şi performanţele atinse de Transnistria în cele trei dimensiuni de dezvoltare umană. în conformitate cu datele Biroului Naţional de Statistică referitoare la IDU. 5 Legea învăţământului. Dinamica dată a fost determinată.813.968. Conform estimărilor rapoartelor oficiale PNUD9. de recuperarea veniturilor per capita. Studiul al doilea. 21 .md/materials/5_patterns_eng. publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.671. Oraşe sunt centre urbane cu un număr relativ mare de locuitori. frecventarea obligatorie a şcolii încetează la sfârşitul anului de învăţământ în care elevul atinge vârsta de 16 ani. mai jos de ţările CSI şi ECE (Ucraina 0. creşterea economică a exercitat un impact pozitiv asupra nivelului de dezvoltare umană prin intermediul îmbunătăţirii standardelor de viaţă. evită să recurgă la serviciile oficiilor forţei de muncă. Conform Raportului PNUD privind Dezvoltarea Umană globală 2005. Canada 0. 4 Raport Naţional de Dezvoltare Umană „Calitatea creşterii economice şi impactul ei asupra dezvoltării umane” PNUD Republica Moldova. 7 http://www. cultură. mai ales. Australia 0. 6 Anuarul Statistic al Republicii Moldova pentru anul 2007.763 şi 0. Republica Moldova face parte din categoria ţărilor cu un nivel mediu de dezvoltare umană. este clar că o ascensiune rapidă a ţării noastre spre grupul ţărilor cu un nivel mai înalt de dezvoltare umană este posibilă numai prin îmbunătăţirea înmatriculării în toate treptele sistemului de învăţământ şi. trebuie de menţionat că Republica Moldova este încă departe de nivelul dezvoltării umane pe care l-a avut în 1990.undp. Totodată.961)8. deşi neangajaţi. iar alfabetizarea adulţilor în Republica Moldova este la nivelul ţărilor dezvoltate. România 0. ţara noastră a depăşit încă în 2003 nivelul de dezvoltare umană pe care îl atinsese în 1993. 265 mii per.804) şi respectiv global (Norvegia 0. Ţinând cont de faptul că durata medie a vieţii este un indicator destul de inert. mulţi locuitori.6% 2585 mii per.962.1995. 0. 2 „Urbană” – populaţia din oraşe cu statut de municipiu şi localităţi urbane fără statut de municipiu.pdf 8 http://hdr. servicii administrative etc.788.4% 342 mii per. Republica Moldova se plasează pe locul 115 conform Indicelui de Dezvoltare Umană (IDU) egal cu 0. NU CEE Republica Moldova. 2005.org/en/media/HDR05_complete.07. comerţ. 62-63/692 din 09.iom. Astfel. Deşi lipsesc datele statistice precise. conform căreia durata învăţământului general obligatoriu este de 9 ani. 2006. 2006. ce practică predominant munci în sectorul neagricol – industrie.● ● ● ● ● ● Adulţi ce posedă studii gimnaziale obligatorii Numărul studenţilor înmatriculaţi în instituţiile superioare de învăţământ. prin majorarea venitului pe cap de locuitor.pdf 9 Raport Naţional de Dezvoltare Umană „Calitatea creşterii economice şi impactul ei asupra dezvoltării umane” PNUD Republica Moldova. Note 1 Studiu de Performanţă în domeniul Protecţiei Mediului.783. nr.1995. Bielorusia 0. stadiul de dezvoltare umană atins astăzi în Transnistria pare a fi de ordinul celui realizat de Republica Moldova. art. practic integral. 9. care în 1994-1999 au scăzut cu 50%. IDU al Republicii Moldova în 1990 se încadra între 0.

1.8 57.5 1310.9 644.8 887. per.7 1042.1 783.8 687.3 97. o unitate teritorială autonomă găgăuzia şi localităţile din stânga Nistrului.0 597.2.6 1082.6 80.6 53.3 159.6 1848.9 729.4 44.8 mii 571.9 75.91 309.8 753.3 91.6 848.4 94.4 92.5 44.4 1228.6 124.4 72.2 867.0 1033. Comrat.4 1545.6 Legendă 1 Satul în care îşi are sediul consiliul sătesc (comunal) 2 Cu excepţia satelor de reşedinţă 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 – 2 1 3 1 1 1 2 1 3 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 5 – – 1 – 1 1 3 2 – – – 4 – – 1 – – 1 – – – 3 6 1 – 2 – – – 2 1 1 25 6 26 36 26 27 28 22 24 21 27 11 30 32 37 18 38 24 23 22 18 37 24 26 24 34 25 22 22 14 30 31 23 14 3 11 17 24 14 17 13 16 8 12 4 13 42 34 15 24 9 13 16 12 37 13 21 43 33 10 10 3 11 21 40 5 45 10 39 55 51 43 48 39 43 30 40 15 49 75 74 35 63 34 39 39 33 75 41 55 70 68 39 33 26 26 54 74 32 83. având 5 oraşe cu statut de municipiu: Chişinău. km2 33.0 94.2 1108.7 936.3 147.9 46.1 780.7 629. Bălţi.91 107.0 38.4 814.1 63.6 77.) 39 2 – – Satereşedinţe1 917 12 2 1 Localităţi din componenţa comunelor2 658 14 – – Total localităţi 1679 35 3 2 Populaţia.0 63.4 22 . Bender şi Tiraspol.19 754.5 922.1 1472.1 598.4 35.3 621.3 998.2 126.3 673.4 84.8 101.8 72. Republica Moldova este divizată în 32 de raioane.6 73. 3581.6 63. Structura politică şi geografică a ţării Organizarea administrativă a teritoriului Din punct de vedere teritorial-administrativ. Oraşe Republica Moldova Municipiul Chişinău Municipiul Bălţi Municipiul Bender Raioanele Anenii Noi Basarabeasca Briceni Cahul Cantemir Călăraşi Căuşeni Cimişlia Criuleni Donduşeni Drochia Dubăsari Edineţ făleşti floreşti glodeni Hânceşti Ialoveni Leova Nisporeni Ocniţa Orhei Rezina Râşcani Sângerei Soroca Străşeni Şoldăneşti Ştefan Vodă Taraclia Teleneşti Ungheni UTA găgăuzia 60 6 – – Organizarea administrativă a teritoriului Republicii Moldova Localităţi din componenţa oraşelor (mun.2 29.6 295.5 67.1 Suprafaţa.0 124.3 93.1 999.9 92.6 117.6 78. 60 de localităţi urbane fără statut de municipiu şi 1575 de localităţi rurale organizate administrativ în 917 comune.4 764.2 932.5 54.

în temeiul legii. coordonării şi exercitării controlului în domeniul organizării economiei şi în alte domenii care nu intră nemijlocit în atribuţiile ministerelor se înfiinţează. Centru). eforturile guvernului vor fi îndreptate spre consolidarea capacităţilor şi condiţiilor de dezvoltare în regiunile Nord. prin curţile de apel şi prin judecătorii. Descrierea structurii de guvernământ Republica Moldova este un stat suveran şi independent. Justiţia se înfăptuieşte prin Curtea Supremă de Justiţie. regiunea transnistreană şi municipiul Chişinău). viceprimminiştri. guvernul se conduce de programul său de activitate. Pentru anumite categorii de cauze pot funcţiona. guvernul este alcătuit din Prim-ministru. Modul de organizare şi de desfăşurare a alegerilor este stabilit prin lege organică. precum şi a regiunilor mai mici de nivelul NUTS III (Sud. nr. în cadrul etapei următoare (2011-2018) se mizează pe existenţa condiţiilor favorabile pentru demararea acţiunilor de dezvoltare în regiunile UTA găgăuzia (gagauz-Yeri) şi regiunea transnistreană. democratic. secret şi liber exprimat. în condiţiile legii. Mecanismul implementării acestei etape este prevăzut în Strategia Naţională de Dezvoltare Regională. prim-viceprim-ministru. egal. direct. drepturile şi libertăţile lui. hotărârile şi dispoziţiile lui.438-XVI din 28 decembrie 2006 prevede crearea unor regiuni mai mari. care va constitui un document-cadru pentru instituirea cadrului instituţional de dezvoltare regională. unitar şi indivizibil. şi alte autorităţi administrative. guvernul asigură realizarea politicii interne şi externe a statului şi exercită conducerea generală a administraţiei publice. al unităţii şi integrităţii teritoriale a ţării. cu atribuţii în domeniul planificării strategice. Justiţia se înfăptuieşte în numele legii numai de instanţele judecătoreşti. judecătorii specializate. Republica Moldova este un stat de drept. în exercitarea atribuţiilor. Organizarea instanţelor judecătoreşti. Parlamentul este ales prin vot universal. Politica de dezvoltare regională este prevăzută a fi implementată în câteva etape. Centru şi Sud. libera dezvoltare a personalităţii umane. Constituţia Republicii Moldova a fost adoptată la 29 iulie 1994 şi reprezintă legea supremă a statului. Legea privind dezvoltarea regională corespunde aspiraţiilor Republicii Moldova de integrare europeană şi prevede crearea a două regiuni de nivel european NUTS II (Nord. competenţa acestora şi procedura de judecată sunt stabilite prin lege organică.Modelul de dezvoltare regională. Ele execută. Preşedintele Republicii Moldova reprezintă statul şi este garantul suveranităţii. Această abordare oferă posibilitatea reducerii costurilor (prin efectul economiei de scară) şi a creşterii capacităţilor de planificare strategică. potrivit legii. menţinând totodată prestarea serviciilor publice mai aproape de cetăţeni – la nivelurile local şi raional. politica guvernului. care a demarat în 2007 şi urmează a fi implementată până în 2010. 23 . dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori supreme şi sunt garantate. forma de guvernământ a statului este republică. UTA găgăuzia. înfiinţarea de instanţe extraordinare este interzisă. conduc domeniile încredinţate şi sunt responsabile de activitatea lor. Mandatul Preşedintelui Republicii Moldova durează 4 ani şi se exercită de la data depunerii jurământului. introdus prin Legea privind dezvoltarea regională în Republica Moldova. în cadrul primei etape. acceptat de Parlament. Alegerile deputaţilor în Parlament se desfăşoară în cel mult 3 luni de la expirarea mandatului sau de la dizolvarea Parlamentului precedent. Parlamentul este compus din 101 deputaţi. Organele centrale de specialitate ale statului sunt ministerele. în scopul conducerii. independenţei naţionale. Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului Republicii Moldova şi unica autoritate legislativă a statului. Preşedintele Republicii Moldova este ales de Parlament prin vot secret. care ar complementa structura teritorial-administrativă existentă. Nici o lege şi nici un alt act juridic care contravine prevederilor Constituţiei nu au putere juridică. miniştri şi alţi membri stabiliţi prin lege organică. în care demnitatea omului.

industrie. departamentelor şi ale autorităţilor administraţiei publice locale în vederea elaborării şi implementării programelor şi planurilor naţionale. a substanţelor chimice care pot afecta mediul şi sănătatea omului. participă la elaborarea compartimentului Ministerului în pronosticurile ce ţin de dezvoltarea social-economică a ţării. suportul finanţării activităţii şi dotării tehnico-materiale în cadrul comenzilor de stat pentru cercetările ştiinţifice în domeniu. energetică etc. Statul facilitează studierea limbilor de circulaţie internaţională. analiza. Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare (MAIA). examinarea multilaterală a impactului social etc. create pentru a soluţiona probleme specifice de mediu. monitorizarea şi evaluarea politicilor elaborate. aerului atmosferic. raionale şi locale în domeniul ocrotirii sănătăţii şi a mediului în ultimul deceniu. Activitatea guvernului este susţinută de Departamentul pentru agricultură şi mediu. (ii) Parlamentul. prin intermediul a două comişii (Comisia pentru administraţia publică. adoptarea hotărârilor cu privire la gestionarea în agricultură. Responsabilitatea de bază a Ministerului Sănătăţii (MS) constă în elaborarea politicilor şi strategiilor de sănătate în contextul implementării politicilor guvernamentale de promovare şi asigurare a sănătăţii populaţiei. este responsabil pentru aprobarea principiilor politicii de mediu şi ocrotirii sănătăţii pentru adoptarea legislaţiei în domeniile vizate. care este responsabil pentru starea mediului în ţară în faţa comunităţii internaţionale. solului şi subsolului cu substanţe toxice. utilizării raţionale a resurselor naturale. Statul recunoaşte şi protejează dreptul la păstrarea. Majoritatea populaţiei Republicii Moldova este de religie creştină aparţinând Mitropoliei Moldovei. al acestora (Hotărârea guvernului nr. coordonează acţiunile ministerelor. identifică problemele prioritare. sistemul administrativ privind protecţia mediului include la cel mai înalt nivel: (i) Preşedintele. industriei alimentare şi a localităţilor rurale. Repartizarea responsabilităţilor dintre autorităţile publice centrale. controlul asupra autorităţilor publice centrale şi locale privind reducerea poluării resurselor acvatice. precum şi de un număr de comisii interministeriale ad hoc sau permanente. ramurale şi locale în domeniu şi exercită controlul asupra realizării lor. de competenţa guvernului în domeniul protecţiei mediului şi ocrotirii sănătăţii ţine: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) realizarea politicii Parlamentului Republicii Moldova în domeniu. planificarea strategică. Conform legislaţiei naţionale. în prezent.326 din 21 martie 2007). la dezvoltarea şi la funcţionarea limbii ruse şi a altor limbi vorbite pe teritoriul ţării. asigurarea relaţiilor externe ale Republicii Moldova cu alte state şi cu organismele internaţionale în domeniu. ecologie şi dezvoltarea teritoriului şi Comisia pentru protecţie socială. stimulează 24 . elaborarea programelor de ameliorare a calităţii mediului şi ocrotirii sănătăţii populaţiei. sănătate şi familie). elaborează şi promovează programe şi planuri naţionale de acţiuni în domeniile sale de activitate. Pe lângă activităţile de promovare a politicii agrare. asigurare a dezvoltării agriculturii. conservării biodiversităţii. gospodăria comunală.Limba de stat a Republicii Moldova este limba moldovenească funcţionând pe baza grafiei latine. Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale (MERN) este autoritatea naţională centrală de mediu care elaborează şi promovează politicile şi strategiile statului în domeniul protecţiei mediului. Republica Moldova a depus eforturi considerabile în vederea îmbunătăţirii şi ajustării cadrului instituţional în domeniul protecţiei mediului. (iii) Guvernul este responsabil pentru implementarea politicii şi legislaţiei naţionale de mediu şi ocrotirii sănătăţii.

Este necesar de menţionat că moldovenii. înfruntând un declin economic de proporţii. coordonează şi execută măsurile de protecţie civilă. populaţia majoritară. Pentru 0.8% din totalul populaţiei.4%. de menţinere a echilibrului ecologic. inclusiv pentru respectarea prevederilor standardelor. de a-şi desfăşura activitatea în baza autorizaţiilor de mediu. Din totalul cetăţenilor Republicii Moldova 12705 persoane au declarat că au dublă cetăţenie. Legislaţia stipulează o serie de obligaţiuni pentru agenţii economici (de exemplu.2%. începând cu anul 2000 economia a înregistrat o 25 . fapt ce a influenţat descreşterea ponderii populaţiei. găgăuzi – 4. efectuează supravegherea de stat în domeniul protecţiei civile.). bazată pe menţinerea şi sporirea fertilităţii solului prin aplicarea metodelor şi măsurilor respective agrotehnice. reprezentând 8.9%. normelor şi regulilor de protecţie radioactivă. impunându-se a fi menţionată intensitatea emigrării populaţiei. găgăuzii. agrochimice de îmbunătăţiri funciare. românii şi ucrainenii în oraşe. iar ruşii. români – 2.şi monitorizează folosirea sistemelor de agricultură durabilă şi eficientă. coordonează activitatea autorităţilor administraţiei publice în domeniul prevenirii şi lichidării consecinţelor situaţiilor excepţionale.4% din locuitori naţionalitatea nu a fost înregistrată. Figura 1. asigurând conformarea cu standardele şi legislaţia aplicabilă. bulgarii locuiesc preponderent la sate. Structura populaţiei după naţionalităţi reflectă modificările care au avut loc în societatea noastră în ultimii 15 ani. în ţara noastră convieţuiesc ucraineni.9% şi alte naţionalităţi. cu o pondere de 1. inclusiv prin întreţinerea şi dezvoltarea sistemelor hidroameliorative şi de conservare a solului. bulgari –1.4%. ruşi cu o pondere de 5. de a preveni poluarea. Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale. organizează. relevă faptul că moldovenii. (SPCSE) MAI planifică. Alături de moldoveni. Structura industriei. Componenţa naţională a populaţiei Republicii Moldova. de a gestiona substanţele toxice într-un mod sigur pentru mediu etc. Numărul locuitorilor care n-au indicat cetăţenia a fost de 390 de persoane. Autorităţile administraţiei publice locale (APL) au responsabilităţi privind protecţia mediului în limitele teritoriului acestora. perioadă în care PIB s-a redus practic de trei ori. constituie 75. 3. organizarea şi amenajarea teritoriului. conform recensământul din 2004. 578 din 15 iunie 2005). medico-biologică etc. de valorificare a rezervelor de apă (Hotărârea guvernului nr. chimică.0% din numărul total al populaţiei ţării. agriculturii şi altor sectoare-cheie ale economiei Republica Moldova a traversat o etapă complexă de tranziţie la economia de piaţă. Structura populaţiei după naţionalitate în Republica Moldova 1. Criza economică a durat 10 ani (din 1990 până în 1999 inclusiv).

întreprinderi de stat (îS) şi alte forme asociative de gospodărire.1 29.A: Privire generală asupra sectoarelor industriale şi agricole Sector Valoarea adăugată brută Agricultură. finanţate în mare parte din contul sporirii veniturilor interne (salariul real a crescut în această perioadă de circa 2. în agricultură fiind antrenaţi peste 40. în anul 2006. împreună cu industria de prelucrare a materiei prime agricole. precum şi gospodării ţărăneşti (de fermier). în termeni reali. creşterea cumulativă faţă de anul 1999 alcătuind 49. precum şi din remitenţele trimise de peste hotare. municipiului Chişinău îi revenea o jumătate din producţia industrială şi 56% din investiţiile în capital fix. Creşterea economică a continuat să aibă un caracter geografic polarizat. Principalul scop al politicii agrare pentru această formă organizatorico-juridică îl constituie creşterea competitivităţii acestora.6 16. (iii) societăţi pe acţiuni (SA). (ii) societăţi cu răspundere limitată (SRL). Din punct de vedere instituţional. cele din Bălţi – cu 5. îmbunătăţirea practicilor de management al business-ului. economia vânatului şi silvicultura Industrie Construcţii Comerţ cu amănuntul şi cu ridicata Transport şi comunicaţii Alte activităţi Impozite nete pe produs şi import Produsul Intern Brut Contribuţia la PIB (%) 83. amplificând disparităţile în dezvoltarea social-economică a ţării.  întreprinderi de procesare. Tabelul 1. sectorul agrar contribuie cu circa 32 % la crearea PIB-ului şi cu circa 65% în volumul total al exporturilor.9 10.4 3.4 12.9% pe an. ceea ce a influenţat parţial reducerea sărăciei.2%.5 la sută din populaţia ocupată a ţării. în perioada 2000-2006. în perioada 2000–2005 PIB. întreprinderile înregistrate în Chişinău au contribuit cu aproape 91% la rezultatul financiar net obţinut pe economie în anul 2006. certificarea internaţională a calităţii. furnizarea serviciilor mecanizate şi trecerea la producţia horticolă de valoare înaltă. PIB a crescut în medie cu 5. normalizându-se volumul de producţie. Ca urmare.7%. perfecţionarea structurii de producere şi creşterea potenţialului de export. 26 . contribuţia acestuia în crearea PIB constituind 15% şi circa 60% în volumul total al exporturilor. dezvoltarea asociaţiilor de fermieri pentru utilizarea comună a resurselor şi sporirea capacităţii de marketing.3 ori).oarecare stabilitate. Economia Republicii Moldova este caracterizată prin predominarea sectorului agrar şi agroindustrial şi dependenţa dezvoltării social-economice a oraşelor mici de un număr limitat de întreprinderi industriale mari.8 100 422 161 67 196 65 346 Număr de angajaţi. atragerea investiţiilor străine directe şi managementul în cadrul lanţului valoric cu scopul dezvoltării canalelor stabile de furnizare a materiei prime de calitate. marketingul de export eficient. sectorul agrar este prezentat de o multitudine de forme organizatorico-juridice care. Sursa principală de creştere a constituit-o consumul gospodăriilor casnice. depăşind un deceniu de declin continuu. economia ţării a revenit pe traiectoria creşterii. s-a majorat cu 43%. mii per. intensificarea producţiei. rata sărăciei s-a redus cu 41. care gestionează circa 60% de exploatări agricole.3%. Pentru această categorie. începând cu anul 2000. strategia de bază trebuie să vizeze modernizarea producerii. gospodării individuale. pot fi divizate în câteva categorii:  întreprinderi corporative sub formă de (i) cooperative de producere. în linii mari.5%. Pentru acest grup. iar cele înregistrate în raioane – cu numai 2.  gospodării casnice auxiliare ale locuitorilor satelor. politica agrară va fi orientată spre sprijinirea legăturilor cu procesatorii locali şi întreprinderile comerciale. Sectorul agrar ocupă un loc central în economia naţională a ţării.2 15 14.

7 31. 221  formaţiuni (SA).97182 27 .6 la sută din suprafaţa 147 totală a terenurilor cu destinaţie agricolă (40-50 angajaţi.B: Structura sectoarelor industriale şi agricole Sector Gospodării agricole micro1 (%) 378 291 1291 Gospodării agricole mici2 (%) Gospodării agricole medii3 (%) 683 147 Gospodării agricole mari4 (%) Sectorul industrial Sectorul agricol Legendă Număr de angajaţi –1-15 2 Număr de angajaţi – 6 -100 3 Număr de angajați – 101-250 4 Număr de angajați – peste 251 1 La data de 1 ianuarie 2006 în sectorul agrar al Moldovei activau următoarele formaţiuni economice:  de cooperative de producţie.8 mii ha (12.66%) (1-2 angajaţi). total Industria alimentară şi a băuturilor fabricarea produselor textile/covoare şi preşuri/articole de îmbrăcăminte.2 mii ha sau 8.1 0. articole din piele şi fabricarea încălţămintei Prelucrarea lemnului şi fabricarea articolelor din lemn fabricarea hârtiei şi cartonului Industria chimică Producţia de articole din cauciuc şi din material plastic Producţia altor produse din minerale nemetalifere Industria metalurgică fabricarea de maşini şi echipamente 12 15 14 18 29 2 37 0.541508 29. care asigură peste 80 la sută din volumul producţiei pe cercul deplin (anual) de întreprinderi.65804 165.Noţiunea de întreprinderi cu activitate principală industrială se utilizează pentru întreprinderile industriale cu numărul personalului industrial de 20 şi mai multe persoane.2978 Industrie. mil $ SUA 1309. 86. mii per.B a fost completat reieşind din informaţia disponibilă privind evidenţa statistică a întreprinderilor. cuprinse în evidenţa statistică lunară.84%). cu suprafaţa totală de 132. prepararea şi vopsirea blănurilor/ producţia de piei.98477 15.7%) (1-2 378 angajaţi).7 1. tabelul 1.1 4.5 1. ajustată parţial conform legendei recomandate.4 3.2 0.1: Angajaţi în industrie. 2006 Numărul de întreprinderi 683 310 71 Numărul mediu anual al personalului industrial productiv.1 mii ha (36.  070 de gospodării ţărăneşti (de fermier).9 5. dintre care suprafaţa de 128. cu suprafaţa de 563.2 19. Tabelul 1.2%). cu suprafaţa de 632.3 mii ha (41.  1291 de societăţi cu răspundere limitată. cu suprafaţa de 10. după sectoare economice cheie. cu suprafaţa de 196.B.63595 22.1 mii ha (0.185 619.4 % constituie proprietatea fondatorilor (5-10 angajaţi).2 mii ha sau 8.2536 133.150038 28.5 Volumul producţiei.5217 1.  de întreprinderi individuale. sezonier 150 -200). alte Activitatea industrială Tabelul 1.

1 0.0 16482. mii per.2932 27.întreprinderi Industrie.5 0.7 28 Suprafaţa terenurilor arabile.5 0.2 34370.3 0.8 0.5 52842.0 63.8 2.4 71041. t Animalieră (în greutate vie) mii t Vânzare* sacrificare a animalelor Fructe şi pomuşoare Legume de câmp Struguri Floarea soarelui Cereale Lână.C: Structura producţiei agricole în profil teritorial Categorii principale ale producţiei agricole* Vegetală*.7 50894.0 0.0 0. mii t Ouă 49938.5 37539.7 43931.0 0.0 32.3 31054.4 producţiei.7 1.617669 17.5 – 63.0 0.3 1.6 7.6 66191.5 53262.4 .9 80761.0 51994.2 51807.5 – 1.3 15737.9 0.3 24.2 39.9 19067.3 30777.0 73.5 0.185 3.1 – 2. 86.8 1.1 17913.3 2986.3 – – 0.6 3.2 37650.0 – 4.1 1.5 5. t mii buc Lapte.2 2.4 0.2 42846.81417 Total Municipii Chişinău Bălţi Raioane Anenii Noi Basarabeasca Briceni Cahul Cantemir Călăraşi Căuşeni Cimişlia Criuleni Donduşeni Drochia Dubăsari Edineţ făleşti floreşti glodeni Hânceşti Ialoveni Leova Nisporeni Ocniţa Orhei Rezina Râşcani Sângerei Soroca 856616 253444 80472 147878 97386 5088 600 23354 10100 19016 49642 25817 1411 36188 21279 17462 23900 43125 6697 23622 33673 52798 24966 20488 8956 14323 1334 17799 17067 18855 28791 26331 32475 964 376 4351 2681 4980 10437 6728 238 7902 5530 5048 6327 16420 1995 9288 10833 18188 9360 6820 2506 5290 431 6770 6172 5556 12124 12370 13848 1042 52 5288 1014 4455 131 3580 316 2121 219 10710 1175 2432 4303 3544 1148 1673 1104 1544 1589 319 105 2447 3179 149 4397 4404 6844 3417 220 2827 869 5243 1658 5490 1196 6438 2874 4090 4386 3354 2917 2859 5162 8981 2596 4621 3304 1679 344 9097 8103 3045 5716 6484 18325 3502 0 2299 1795 0 11529 10882 1170 1398 6083 348 3 0 0 0 428 0 40 7150 2921 2641 118 0 635 0 8 216 10 16534 250 1 4885 165 234 195 163 184 79 86 706 179 208 2 42 268 1057 157 209 317 44 16 67 1055 33 1060 171 211 23050 939 2 646 633 935 1502 1276 116 38 176 207 211 2406 33 1109 1809 141 1916 92 300 14 – 578 780 30 2461 386 15 285.6 1208. ha 1649277.6 5.1 – 0.9 2.9 – 1.0 0. mil $ SUA 1309.52475 105.9 0.6 65723.3 0.7 0.8 7. total Producţia de maşini şi aparate electrice Producţia de mobilier Producţia şi distribuţia energiei electrice Industria extractivă 683 9 18 10 22 personalului industrial productiv.4 – 0.9 Regiunea/ Raionul Tabelul 1.3 0.0 0. 4 13378.1 – 0.7 0.3 1.0 29749.6 – 15.0 0.1 0.1 40896.0 35253.4 2124.8 1.

7 56427.6 -1.6 Legendă *Vegetală – produse vegetale în Gospodăriile ţărăneşti (de fermier.2 9.4 62.2 275.7 3.5 Suprafeţe însămânţate total mii ha Culturi cerealiere şi leguminoase boabe.6 80.4 55. Anii Tabelul 1.6 89.6 2006 1046.7 67.4 46.6 218.4 0.4 77.3 1034.3 5.1 19.2 0.3 2.1 37.5 46.5 13.0 – 0.7 68.7 401.6 34.8 35.2 100878.7 115 56.7 139.8 352.2: Suprafeţe însămânţate cu culturile agricole în gospodăriile de toate categoriile 2002 1573.7 45 54.2 27. mil $ SUA Anii Tabelul 1.6 2005 1540.8 2006 1483. cu personalitate juridică).2 344.6 36. din care sfeclă de zahar (industrială) floarea-soarelui soia tutun Cartofi.9 41. din care grâu de toamnă orz de toamnă orz de primăvară porumb pentru boabe leguminoase boabe Culturi tehnice.7 34.9 36.8 3 95.5 -5.7 36.1 44.6 41.4 455.7 125 54.7 79.1 310. mil $ SUA inclusiv producţia vegetală producţia animală Nivelul de rentabilitate a activităţii gospodăreşti.5 41.1 70.2 788.2 56.0 0.3 459.4 293.6 223.6 202 8.7 57 331 49.7 256. % Numărul mediu anual al lucrătorilor.5 358 34.9 270.3 41. mil $ SUA Remunerarea medie lunară a muncii. legume şi bostănoase.5 87. mii persoane fondul de remunerare a muncii.2 Producţia agricolă.C.5 0.5 45721.7 42.9 553.6 290.8 69.1 601.0 22.1 34.6 900.5 539.4 18.4 69.4 16.2 39.7 9.Străşeni Şoldăneşti Ştefan Vodă Taraclia Teleneşti Ungheni UTA găgăuzia 3666 15490 56859 41035 13118 29537 91754 454 6738 12992 7155 4824 7527 20221 305 523 2362 412 583 4906 2097 3110 1675 6440 924 2754 2234 5446 3386 0 2399 13547 174 265 24439 3205 38 160 239 465 158 225 151 311 1354 1183 74 79 1147 0.9 38.9 584.0 691.4 153.3 37.5 479.2 0.5 1077. cu suprafaţa terenurilor agricole de 10 ha şi mai mult) şi în Întreprinderile agricole (întreprinderi cu activitate de bază agricultura.1: Producţia agricolă în gospodăriile de toate categoriile 2002 2003 2004 2005 721.5 5.9 36.3 643.0 40147.4 446.1 0.4 66.5 442.2 4.4 37513.5 966.5 15843.4 2004 1567.4 287.8 46.4 325.6 28. din care cartofi legume de câmp Plante de nutreţ 29 .6 0.2 107.1 40.6 268.7 10.7 57.9 30334.8 1071.1 417.4 42.5 400.C.3 63.6 2003 1484 896.4 917.7 79.8 54.5 7.

72 23.8 0.00 30. mii persoane 122.2 3.61 9.35 18.45 32.17 59.3 1.42 20.5 1.0 1.Regiunea/Raionul Tabelul 1.37 25.34 27.5 0.20 Nr.8 2.5 2.8 1.0 1.5 0.52 6.8 1.1 0.60 2.39 33.6 0.47 6.09 2.9 1.8 0.28 191.72 874.0 1.53 42.9 12.86 2.46 23.9 Total Municipii Chişinău Bălţi Raioane Anenii Noi Basarabeasca Briceni Cahul Cantemir Călăraşi Căuşeni Cimişlia Criuleni Donduşeni Drochia Dubăsari Edineţ făleşti floreşti glodeni Hânceşti Ialoveni Leova Nisporeni Ocniţa Orhei Rezina Râşcani Sângerei Soroca Străşeni Şoldăneşti Ştefan Vodă Taraclia Teleneşti Ungheni UTA găgăuzia Legendă 1 Raport intern al Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale.82 5.7 5.34 12.8 3.60 6.2 1.47 3.2 57.4 3.92 26.26 23.8 0. Chişinău.5 0.45 9.6 3.1 3.58 9.7 1.99 0.5 0.20 13.D: Structura producţiei industriale în profil teritorial /pe regiuni.1 1. total de angajaţi.32 5.99 3.66 8.0 0.80 6.2 1.59 21. obiectelor chimice periculoase1 320 41 7 11 6 4 17 8 5 14 12 5 2 4 1 6 3 5 3 18 12 7 9 9 13 3 2 4 4 19 3 14 7 9 10 24 Nr.5 0. 2008 30 . 2006 Valoarea totală a producerii 1637. total de întreprinderi industriale 683 251 41 20 7 4 24 5 14 9 10 11 1 8 2 14 9 14 5 18 18 5 11 8 27 6 10 10 18 16 3 12 13 5 13 41 Nr.91 47.2 1.0 0.

surse mobile. tehnica agricolă şi poluarea transfrontalieră.0 % din emisiile sumare de la sursele de poluare ale aerului atmosferic. cu ponderea prealabilă de 89.1.0 % din emisiile sumare de la sursele de poluare ale aerului atmosferic (obiectelor termoenergetice le revin peste 5 % din volumul sumar al emisiilor de substanţe poluante). Volumul de emisii a poluanţilor în aerul atmosferic de la sursele staţionare de poluare (fără Termocentrala Cuciurgan) constituie circa 19. Figura 2. Emisiile surselor fixe constituie 11.4.3 % din emisiile sumare de la sursele fixe de poluare. care includ transportul auto (peste 450 mii). dintre care doar 11 din ele cu masa emisiilor anuale între 100 şi 5000 tone. CET-urile. Figura 3. cazangeriile în funcţiune. principala sursă de poluare a aerului atmosferic este transportul auto. feroviar. Ţinând cont de declinul economic din ultimul deceniu. 2007 au fost înregistrate 1755 surse fixe.8 mii tone. care includ întreprinderile industriale. iar celelalte 1744 au masa emisiilor de până la 100 tone. Emisii pe sectoarele-cheie ale economiei Calitatea aerului atmosferic în Republica Moldova este influenţată de emisiile provenite din trei tipuri de surse de poluare: surse fixe. Pe parcursul anului raportat masa emisiilor de substanţe poluante în atmosferă de la întreprinderile industriale a constituit 50. aerian. Emisii de la sursele fixe de poluare a aerului atmosferic Pe teritoriul Republicii Moldova în a. Volumul emisiilor de poluanţi în aerul atmosferic de la sursele staţionare de poluare Legendă: * fără Termocentrala Cuciurgan 31 .

ale cărei emisii constituie 89. Soroca – 75. Emişii provenite din sectorul energetic în Republica Moldova doar a treia parte din volumul total al energiei electrice este produs la centralele termoelectrice locale. iar în oraşele mari această cotă creşte: Chişinău – 95. Cahul – 69. Emisiile obiectelor termoenergetice şi termice ale ţării constituie peste 9 mii tone (49. Substanţe ce distrug stratul de ozon O influenţă deosebită asupra aerului atmosferic o au instalaţiile frigorifice.12. Figura 4. de nerespectare în unele cazuri a instrucţiunilor şi STAS-urilor privind exploatarea aparatelor de măsurat şi control.3 %. cu 120398 unităţi mai mult faţă de anul 2003 şi cu 86023 unităţi mai mult faţă de anul 2006.0 % din cele sumare. De menţionat că combustibilul folosit în majoritatea cazurilor este de calitate inferioară.9 %). Datele prealabile denotă că la 31.Din 2852 instalaţii de purificare a aerului înregistrate. Emisii sumare de substanţe poluante în atmosferă de la centralele termoelectrice în republică au fost înregistrate 1980 întreprinderi termoelectrice şi termice. în anul 2006 din combustibilul consumat 36. SA „CET NORD”). Pe teritoriul republicii în anul 2007 au fost înregistrare 4 întreprinderi. SA „CET – 2”. de tipul şi calitatea combustibilului consumat. în acelaşi timp în lucrul complexului termoenergetic al republicii sunt depistate încălcări ale regimului privind reglarea procesului de ardere. 2007 se atestă o reînnoire a parcului de instalaţii pentru purificarea aerului şi implementarea acestora. starea tehnică a parcului de transport.0 % au fost utilizate pentru producerea energiei electrice şi energiei termice.6 %.5 %. înregistrând peste 42993 unităţi de transport auto. în perioada raportată au fost importate 8840 kg substanţe. transportul auto rămâne o sursa principală de poluare a spaţiului aerian. Sistemul energetic al ţării dispune doar de cazangerii ale Reţelelor termice SA „Termocom” şi centralele termoelectrice (SA „CET–1”. în a. 191 unităţi (6. majorându-se cota gazelor naturale în bilanţul aprovizionării obiectelor termoenergetice. contribuind la reducerea emisiilor de la obiectivele menţionate.2 %. Ca şi în anii precedenţi. sau cu peste 1000 tone mai puţin. specificul emisiilor substanţelor poluante depind de numărul unităţilor de transport exploatat. lichidarea la timp a dezermetizării arzătoarelor şi canalelor de gaze.7%) din cantitatea sumară de la sursele fixe de poluare. a căror funcţionare se bazează pe utilizarea substanţelor care distrug stratul de ozon (SDO). iar 55 din acestea au fost conservate. Bălţi – 92.7 %) sunt defectate sau funcţionează neeficient. structura componenţilor. Edineţ – 72. 2007 în republică au fost înregistrate peste 456422 unităţi de transport auto. dintre care 67 noi construite. Pe teritoriul republicii sunt amplasate aproximativ 111 întreprinderi specializate de transport auto şi întreprinderi industriale care au gospodării de transport proprii. Starea spaţiului aerian. Pe parcursul anului au fost implementate 34 purificatoare noi. 32 . cu conţinut sporit de sulf şi contribuie la majorarea emisiilor de dioxid de sulf şi alţi poluanţi.

sectorul 3 „Solvenţii şi utilizarea altor produse”. Dinamica emisiilor totale de gaze cu efect de seră exprimate în CO2 echivalent 33 . cu o creştere faţă de anii 2000 de circa 41. în 2003 cu circa 21.7 mii tone. Emisiile de gaze cu efect de seră Actualmente Republica Moldova este în proces de elaborare a celei de a două Comunicări Naţionale privind schimbarea climei. sectorul 2 „Procese industriale”. în conformitate cu recomandările ghidurilor Comitetului Interguvernamental privind Schimbările Climaterice. precum şi reducerea importului de benzină în anul 2006 până la 253. 2005. dioxinelor şi furanilor. sectorul 4 „Agricultura”. Mai puţin periculoasă sub aspect ecologic este motorina.3%: de la 42889. sectorul 5 „Utilizarea terenurilor. policlorurilor de bifenili. Această diminuare este urmată de reducerea importului şi consumului de combustibil cu 29 mii tone de benzină faţă de 258. Importul şi consumul benzinei neetilate.2 mii tone. exprimate în CO2 echivalent. iar în 2006 a avut loc o diminuare de 16 mii tone în comparaţie cu 161. privind inventarierea emisiilor naţionale de gaze cu efect de seră (CISC. evaluarea emisiilor de gaze cu efect de seră se efectuează în cadrul a şase mari categorii: sectorul 1 „Energetica”. este de aproximativ 2.80 gg CO2 echivalent în 2005. reducându-se cu circa 72.Volumul emisiilor de la transportul auto a constituit în a. Figura 6. cu excepţia clasei de pericol a acestora pentru sănătatea populaţiei.5 mii tone în a. 2003. schimbări în utilizarea terenurilor şi gospodăria forestieră” şi sectorul 6 „Deşeuri”. dinamica emisiilor totale de gaze cu efect de seră (gES) direct.5 mii tone. Figura 5. 1997.6 mii tone în anul 2005.5 ori mai mică decât de la benzină. Masa sumară a emisiilor de substanţe poluante în atmosferă de la motorină.8 mii tone au condus la micşorarea emisiilor de compuşi ai plumbului. Emisii de gaze cu efect de seră în perioada 1990-2005. a relevat în Republica Moldova o tendinţă de diminuare.31 gg CO2 echivalent în 1990 până la 11883. 2000. 2006). 2007 aproximativ 160.

2C1 „Producerea oţelului” (+3. 6B „Tratarea apelor uzate” (+8.6%).8 8% Pro ocese Indu ustriale 4.3%).9% Energe etica 80. în particular emisiile provenite de la categoriile de surse 2f „Consumul halocarburilor şi hexafluoridul de sulf” (+42. 4D „Solurile agricole” (-59.9%). 1A4 „Alte sectoare” (-76. Ponderea diferitor sectoare în structura emisiilor naţionale totale de GES în Republica Moldova în anii 1990 şi 2005 34 . Ponderea gazelor cu efect de seră direct în structura emisiilor totale de GES în Republica Moldova în anii 1990 şi 2005 Anul 1990 A Agric cultura Solven ii 0.Pe motivul declinului economic s-au înregistrat reduceri semnificative ale emisiilor gES în cadrul următoarelor categorii de surse: 1A1 „Industria energetică” (-84. 3A-D „Solvenţii şi alte produse menajere” (+2.9% Solve ii en 0.5%) etc.0% Figura 8.2% Procese ustriale Indu 3. .4 4% UTSUTGS S 0. An 1990 nul cH 4 11. .9%).50 0% Energetica 65. 1A2 „Industria producătoare şi construcţiile” (+24.8% % cH c 4 24 4.2%).003% De e euri 11.8% % Figura 7.1% % SF6 0. 4B „Managementul dejecţiilor animaliere” (-62.2%). 2A„Produsele minerale” (-66. 4A „fermentarea enterică” (-58.1% 12.1% cO2 63.3% N2O 11.8% % ra Agricultur 17.1%.5%).1%).8% cFcs c 0. 2D2 „Alte produceri” (producerea băuturilor alcoolice) (+11.7%).1%).2%). între anii 2004 şi 2005 emisiile totale de gaze cu efect de seră direct s-au majorat în Republica Moldova cu circa 3.3%). 2A „Produsele minerale” (+27. 1A2 „Industria producătoare şi construcţii” (-81.6%). .002% cO2 81. 1A3 „Transportul” (-59.1% An 2005 nul N2O 7.01% Anul 2005 A uri De eu 3.4% UTSUTG GS 0.9%). 1B2 „Emisii fugitive de la ţiţei şi gazele naturale” (+5.3%) etc. .

compuşi organici volatili.6 t 0. CO.E: Categorii de emisii pe sectoarele-cheie ale economiei. producţia animală. compuşi organici volatili CO.5 t CO.0 11.5 t 4. compuşi organici volatili.0 t CO.6 35 . alte substanţe gazoase şi lichide. hidrocarburi. Sectorul Economiei activităţi relevante Tabelul 1. hidrocarburi 60. SO2 CO. NO.9 19. NO. alte substanţe gazoase şi lichide.2 5 Sectorul de industrie prelucrătoare Industria alimentară şi a Deşeuri din industria 1430888. hidrocarburi. NO. compuşi băuturilor produselor şi băuturilor organici volatili. alte substanţe gazoase şi lichide. NO. SO2. 2007 şi 1 2 Producţia vegetală.9 66. NO.9 t 59. alte substanţe 136.2 6 7. SO2. CO.6 15.8 9 Prelucrarea lemnului şi Deşeuri aferente fabricarea articolelor din folosirii lemnului lemn fabricarea cartonului hârtiei şi Deşeuri de la utilizarea hârtiei 5419.9 C 15 Producţia de piei 215.8 19. hidrocarburi CO. NO.3 1. hidrocarburi compuşi organici volatili.Nr. NO. alte substanţe gazoase şi lichide 167.0 CO. hidrocarburi fabricarea produselor de Deşeuri din prelucrarea tutun tutunului 155. prepararea şi vopsirea blănurilor Deşeuri secundare de pielărie 11.4 88. alte substanţe gazoase întreprinderile şi şi lichide.7 7 fabricarea textile produselor Materiale textile secundare 1212.0 3 Piscicultură şi acvacultură Deşeuri din industria pescuitului 72. NO.6 de la creşterea gazoase şi lichide. compuşi organici volatili 16289.0 0. compuşi organici extracţie volatili 27. compuşi organici volatili.0 8 fabricarea articolelor de Bucăţi de blană îmbrăcăminte. alte substanţe gazoase şi lichide. NO.0 1287. alte substanţe gazoase şi lichide. hidrocarburi. silvicultură şi piscicultură Deşeuri din fitotehnie/ 405990.9 t CO.4 4 Cărbuni/Ulei /gaz natural /Minerale/Metale Sectorul de industrie extractivă Deşeuri de la 445943.0 202. compuşi organici volatili. hidrocarburi. hidroorganizaţiile de carburi. SO2. SO2. hidrocarburi. SO2. SO2. hianimalelor drocarburi.9 14. alte substanţe gazoase şi lichide. vânătoare şi activităţi relevante de prestare a serviciilor Silvicultură şi tăiere de Deşeuri din industria păduri forestieră Forma de emitere a deşeului/emisiilor Deşeuri generate Emisii evacuate în atmosferă Tipul deşeului Cantitatea.1 CO. SO2 CO. compuşi organici volatili.2 10 12092. SO2. Conţinutul de substanţe Solide Lichide t chimice şi gazoase Sectorul de agricultură. SO2. alte substanţe gazoase şi lichide.9 18. NO. alte substanţe gazoase şi lichide.4 22. SO2. NO.1 0.

SO2.6 t 12.1 1715. SO2 NO. compuşi organici volatili. sectorul agricol şi sănătatea umană. gaze. Pentru Republica Moldova domeniile prioritare în acest aspect sunt ecosistemele. alte substanţe gazoase şi lichide. NO.0 16 160. NO.0 17 Sectorul serviciilor Energie electrică şi Deşeuri de cenuşă şi 6898. aburi şi zgură de la centralele aprovizionarea cu aer termice condiţionat 7. Specializarea preponderentă în ramura agricolă a comunităţilor rurale şi gospodăriilor de fermier în Republica Moldova în domeniul agriculturii (în prezent 45% din populaţia ţării lucrează în sectorul agricol) a sporit puternic dependenţa şi vulnerabilitatea la hazardurile naturale. Dezvoltarea agriculturi pe viitor va fi condiţionată şi mai tare de utilizarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor. a poluanţilor organici persistenţi şi a metalelor grele au alertat comunitatea mondială silind-o să întreprindă măsuri colective în elaborarea şi implementarea programelor de prevenire a poluării aerului. Comentarii şi analiză Schimbarea climei din ultimul deceniu impune fixarea obiectivelor tot mai stricte vis-a-vis de protecţia mediului.3 15 9000.4 t termică. SO2. compuşi organici volatili 0.5 3. hidrocarburi. SO2 alte substanţe gazoase şi lichide. alte substanţe gazoase şi lichide. compuşi organici volatili compuşi organici volatili.11 Edituri. 36 . SO2.1 125. hidrocarburi.1 t 115.1 37. hidrocarburi CO.0 20.4 t 10.6 13 127. NO.1 882. care sunt în creştere din cauza sporirii acţiunii unui număr important de factori climaterici cauzate de schimbarea climei. care poate influenţa esenţial dezvoltarea umanităţii în viitorul apropiat.7 103. CO. compuşi organici volatili. Deşeuri de metal uzat vehicule şi alt echipament de automobil de transport 1.4 15. NO. poligrafie şi Deşeuri de la reproducerea materialelor utilizarea materialelor informative fotocinematografice fabricarea substanţelor şi a Deşeuri aferente produselor chimice chimice anorganice şi organice Producţia de articole din Materie primă cauciuc şi din material secundară cu conţinut plastic de cauciuc Producţia produselor din Materie primă minerale nemetalifere secundară pentru metalurgia metalelor neferoase Industria metalurgică şi Materia primă fabricarea produselor din secundară pentru metal metalurgia metalelor feroase Maşinărie şi echipament. alte substanţe gazoase şi lichide. alte substanţe gazoase şi lichide. NO. hidrocarburi. SO2. degradarea mediului. alte substanţe gazoase şi lichide. în scopul combaterii efectelor schimbărilor climaterice. hidrocarburi. compuşi organici volatili. a substanţelor ce distrug stratul de ozon.8 t CO. CO. Emisiile gazelor cu efect de seră. SO2. urbanizarea şi creşterea numărului populaţiei etc. hidrocarburi. hidrocarburi CO. CO.5.4 12 1008.3 1. CO. SO2 CO. hidrocarburi 9. NO. compuşi canalizare comunală organici volatili. alte substanţe gazoase şi lichide.3 t compuşi organici volatili. Schimbarea climei e o problemă globală. NO.1 t 5.5 14 1654.7 67.2 18 Aprovizionarea cu apă şi Deşeuri din gospodăria 272943. alte substanţe gazoase şi lichide.

numărul persoanelor declarate ca fiind plecate în alte ţări la lucru sau în căutare de lucru a constituit circa 310 mii persoane. iar ponderea celei cu vârsta de peste 65 ani a crescut de la 9.3%). ponderea femeilor vârstnice este de 14%. ceea ce reprezintă 22.3 mii persoane faţă de situaţia de la începutul anului 2000.4% la 10. iar în mediul rural diferenţa este de 3. Migraţia externă se caracterizează prin exodul masiv al persoanelor de vârstă reproductivă şi economic activă.9 ani mai mare decât cea a populaţiei masculine. Bărbaţii alcătuiau două treimi din cei declaraţi plecaţi. Scăderea natalităţii a determinat reducerea în termeni absoluţi şi relativi a populaţiei tinere. Migraţia forţei de muncă joacă un rol aparte în evoluţia situaţiei demografice şi continuă să fie o problemă importantă pe termen mediu şi lung. în anul 2006.Analiza structurii pe vârste a populaţiei denotă intensificarea procesului de îmbătrânire demografică a societăţii. ponderea populaţiei vârstnice este de 1. în mediul rural. Comparativ cu anul 2000. Diferenţieri în structura pe vârste a populaţiei apar mai pregnant în profil teritorial. Conform datelor Biroului Naţional de Statistică. Circa 12% din populaţia rurală a depăşit vârsta de 65 ani. Aceeaşi pondere revenea persoanelor plecate din localităţile rurale. 37 .4 ani în 2000 până la 35. plasând Republica Moldova în grupul ţărilor cu populaţie “adultă”. în mediul urban.3%.3 ani.8% în totalul populaţiei active de 15 ani şi peste. urmate de cele cu vârsta între 30 şi 39 de ani (22. Vârsta medie a populaţiei ţării a crescut de la 33.1%). Ponderea cea mai însemnată în rândul acestora o deţin persoanele cu vârsta 20-29 de ani (40. Populaţia adultă (15-64 ani) reprezintă 71.4% din total. iar în totalul populaţiei feminine rurale. vârsta medie a populaţiei feminine este cu 2. fiind mai mare cu 126. în cadrul populaţiei adulte a crescut ponderea grupelor cu vârstă de 15-34 şi 45-59 ani şi a scăzut ponderea grupelor cu vârstă de 35-44 şi 60-64 ani.2%. ponderea populaţiei cu vârsta de 0-14 ani s-a redus de la 23.6 ani în 2007.4 ori mai mare decât cea din mediul urban. în anul 2007. determinate de variaţia teritorială a fenomenelor demografice şi a mişcării migratorii a populaţiei.8% la 18.

au fost înhumate la depozitul din comuna Cişmichioi. în cantitate de 3 940 tone de pesticide. “Alfa”. de parfumerie şi cosmetice. unde se utilizau cantităţi importante de substanţe chimice. 38 . în special producerea şi transportarea energiei electrice. în contul creşterii altor grupe de pesticide. industriei materialelor de construcţie. industria zahărului.Capitolul 2: Producerea. bazate pe utilizarea componentelor vegetale locale. blănurilor. s-a redus. “Răut”. economia Republicii Moldova nu a reuşit să asigure activitatea echilibrată a tuturor sectoarelor economiei. altor aparate şi utilaje agricole şi a utilajelor tehnologice pentru industria alimentară etc. termice şi a gazelor naturale. industriei uşoare. având în vedere că o parte din depozite sunt amplasate în apropierea zonelor locative sau în apropierea resurselor acvatice. industria materialelor de construcţie (producţia pe bază de ghips. “Vibropribor”). industriei farmaceutice. fabricarea cimentului. “Moldavhidromas”. a aparatelor electronice şi electrotehnice). raionul Vulcăneşti.1988) stocurile de pesticide inutilizabile. Cantităţi importante de pesticide au fost abandonate sub cerul liber. covoarelor). Grupul IV – industria ce asigura funcţionarea economiei şi infrastructurii edilitare. Grupul III – întreprinderile cu consum înalt de energie şi materii prime şi cele din fostul complex militar-industrial. “Sigma”. în perioada 2003-2008 Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare de comun acord cu Ministerul Apărării şi Departamentul Situaţii Excepţionale şi cu susţinerea financiară a fondului Ecologic Naţional din cadrul Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale a reambalat şi transportat centralizat circa 3000 de tone pesticide interzise şi inutilizabile în 32 de raioane. tehnicii medicale. Grupul I – ramurile ce-şi derulează activitatea pe baza materiei prime locale: industria alimentară (vinificaţia. produselor de cofetărie). La începutul anilor ‘90 în gospodăriile agricole din ţară funcţionau circa 1000 de depozite de pesticide. instalaţiilor de producere a tipurilor netradiţionale de energie. iar depozitele devastate cauzează impact negativ asupra populaţiei şi mediului. industria uşoară (de prelucrare a pieilor. sticlă). Pe parcursul a zece ani (1978 . apă etc. importul. “Signal”. transportarea. fabricarea conservelor. a tehnicii medicale. Concomitent s-a redus dramatic aplicarea preparatelor de uz fitosanitar în sectorul agricol de la 38 300 tone în 1984 până la 2 800 tone substanţă activă în 2000. generându-se deşeuri periculoase. confecţionarea încălţămintei. tricotajelor. inclusiv securitatea energetică.. 60 % fiind distruse pe parcursul anilor 1991 – 2007 şi doar 20% păstrându-se în condiţii satisfăcătoare. depozitarea. a mijloacelor de telecomunicaţii. a aparatelor şi dispozitivelor de automatizare. utilizarea şi eliminarea produselor chimice Introducere Obiectivele principale ale politicii industriale constau în depăşirea situaţiei de criza şi relansarea industriei în baza restructurării. de asemenea. industria constructoare de maşini (producerea pompelor. reorganizării şi reprofilării întreprinderilor industriale. industria farmaceutică. gaze. Cota pesticidelor clororganice. care se află în proces de reprofilare. Nu a fost posibilă revigorarea întreprinderilor din cadrul complexului militar-industrial (“Mezon”. în marea majoritate a fost relansată activitatea industriei prelucrătoare. exportul. tutunului. contoarelor de evidenţă a consumului de energie electrică şi termică. pielii artificiale şi a articolelor din cauciuc). Pornind de la specificul potenţialului industrial creat deja în Republica Moldova. şi anume: producerea tractoarelor. fabricarea mărfurilor industriei electronice şi radioelectronice. industria mobilei şi producerea ambalajelor. industriei mobilei şi producerea ambalajelor etc. Pe parcursul tranziţiei. se conturează patru grupuri de ramuri. Grupul II – ramurile ce-şi bazează activitatea pe materie primă de import: industria uşoară (confecţionarea textilelor. articolelor din ceramică.

pigmenţi. Produse Preparate de Parfumerie sau de Toaletă şi Preparate Cosmetice Uleiuri eterice kg 45393. denotă faptul că cantităţi importante de substanţe chimice sunt exportate din ţară.0 215072.4 33. Elementelor Radioactive. Pigmenţi şi alte Substanţe Colorante. Informaţia privind fluxurile şi volumele substanţelor chimice importate şi exportate în ţară pe parcursul anilor 2004-2007 este inclusă în Tabelul 2.1. Compuşi Anorganici sau Organici ai Metalelor Preţioase. coloranţi.9 367. Cleiuri.1 conţine informaţia privind denumirea şi cantitatea substanţelor chimice produse în ţară în dinamică pe anii 2004-2007.6 Produse Diverse ale Industriei Chimice Betoane nerefractare gata de turnare mii t 452.2 42.9 300.A.2 1459. Paste de Modelare. marea parte de substanţe chimice utilizate în ramurile economiei naţionale sunt importate. tabelul 2.0 Extracte Tanante sau Colorante.4 655.2 1495. Taniniş şi Derivaţii Lor. Uleiuri Minerale şi Produse Rezultate din Distilarea Acestora.2: Importul produselor chimice şi tabelul 2. Agenţi de Suprafaţă Organici.A. ”Ceară Dentară” şi Preparate Dentare pe Bază de Ipsos Săpunuri t 385.4 profilactice. importul şi exportul produselor chimice Republica Moldova produce un spectru îngust de substanţe chimice. bitum de petrol.6 2124. Enzime Cleiuri t 655. t masticuri.0 Preparate pentru spălat şi curăţat t 492.1 526. Metalelor de Pământuri Rare sau Izotopilor Oxigen mii m3 1546.4 1183.1 12490. Producerea.1: Producerea produselor chimice Poziţia tarifară Capitolul Capitolul 27 2715 Denumirea produsului U.9 62467. Exportul produselor chimice.0 1626.9 1263.1 313.2 8793. Tabelul 2.0 Uleiuri Eterice şi Rezinoide. Produse Pentru Lustruit şi Curăţat.5 14647.9 34. 2004 2005 2006 2007 Combustibili Minerali.5 365389.3.3 66888.2 853.5 908.9 769.2.9 317.9 Capitolul 28 2804 Capitolul 30 3001 3003/3004 Capitolul 32 3208 3207/3214 Capitolul 33 3301 Capitolul 34 Produse Chimice Anorganice. Preparate pentru Spălat. Cerneluri Vopsele şi lacuri pe bază de polimeri sintetici t Alte lacuri şi vopsele: sicativi. neincluse în alte categorii Medicamente conţinând alcaloizi sau derivaţii t lor şi vitamine 244. Preparate Lubrifiante.0 Produse Farmaceutice Alte substanţe cu utilizări terapeutice sau mii lei 71944. 39 .5 20874.7 5085. orientat în mare majoritate spre piaţa autohtonă.9 532. Ceară Artificială.0 1033.5 Săpun.1 2022.1 Substanţe Albuminoide.6 347899. Lumânări şi Articole Similare.A. lacuri şi vopsele. smoală minerală sau gudron mineral 229331. Totodată. informaţia oferită de Biroul Naţional de Statistică. Plastilină.7 Mortare nerefractare mii t 24.9 890.8 41524.M. Produse pe Bază de Amidon Modificate.9 562. Ceară Preparată. produse şi preparate de parfumerie.6 6693. Materiale Bituminoase.3 1464. Ceară Minerală Amestecuri bituminoase pe bază de asfalt t natural sau bitum natural. Vopsele şi Lacuri.9 1454. grunduri 3871. Chit şi Masticuri.A. şi anume produse farmaceutice. ceea ce poate fi explicat prin faptul că o parte din substanţele chimice importate sunt reexportate.6 3401 3402 Capitolul 35 3501 Capitolul 38 3824 3824 Deoarece spectrul produselor chimice fabricate în ţară nu este atât de impunător.

2 43.5 21.A.5 496. ceara de turbă.8 0.7 703.3 198013.4 298961.9 5.7 263.9 20. produse nedenumite şi necuprinse în altă parte mii litri Total kg 379935.0 123.9 58.2 516.4 14. clor.0 58895.8 314. mercur 2806 Clorura de hidrogen (acid clorhidric).9 15417280. UM kg kg 560716108.0 837022.7 505. parafina.0 358136140.7 6978.0 366. ozocherita.0 7.0 2005 Valoarea. mii dolari SUA 0. sulf coloidal 2803 Carbon (negru de fum şi alte forme de carbon nedenumite şi necuprinse în altă parte) 2804 Hidrogen.5 5000.1 305159.5 2709 Uleiuri brute din petrol sau din minerale bituminoase 2710 Uleiuri din petrol sau uleiuri din minerale bituminoase (produse petroliere). 2805 Metale alcaline sau alcalinopământoase.0 3. ceara din praf de cărbune. Cantitatea mii dolari SUA 635427.1 552.7 10407.4 147420.7 952713.1 Valoarea.1 39. Cantitatea mii dolari SUA 9601.4 419536.2 Denumirea mărfii 2004 Valoarea.0 20004.4 4.5 40.4 216615.2: Importul produselor chimice 2006 Cantitatea 52. brom şi iod 2802 Sulf sublimat sau precipitat.8 257442.0 7833.0 33812.4 32.8 198522.7 26223200.1 590269.0 31883.4 .0 399570.2 133.6 19541850.7 16.0 146. ceara de petrol microcristalină.6 271215. metale din pământuri rare.0 84.4 256600.6 40 kg kg kg m3 kg Total kg 0.8 134.4 301. acid clorosulfuric 289216.0 121. altele decât brute.0 47317.0 38250.5 416669. de bitum de petrol.6 19655.0 12.4 Cod S.7 404863.2 265965.3 381.1 357459047.Tabelul 2.5 275987.0 0.1 240. gaze rare şi alţi metaloizi.2 338048.8 375867424.3 340.1 227475.5 19.8 121432.3 472.A.4 462.7 113399.0 3251.9 493. bitum de petrol şi alte reziduuri de uleiuri din petrol sau din materiale bituminoase 2715 Amestecuri bituminoase pe bază de asfalt natural sau de bitum natural.3 198522. itriu şi scandiu.5 20000.2 580.0 3040.0 1.0 kg kg 149244.2 40.1 11.4 1000.2 325840.1 23537800.9 2. chiar amestecate sau aliate între ele. Cantitatea mii dolari SUA 12.7 392204.0 2007 Valoarea.1 340.0 2712 Vaselina.6 185555.4 255107.0 285555. ceara de lignit.3 18000.0 955903. de gudron mineral sau de smoală de gudron mineral 2801 fluor. altă ceară minerală 2713 Cocs de petrol.6 713.0 kg 232340.

0 71.0 8.0 51748. acizi polifosforici. pământuri colorante conţinând minimum 70% în greutate.5 245751.3 1.7 0.0 164. miniu de plumb roşu şi portocaliu .4 400.4 332.6 10.2 kg potasiu kg hidroxid sodiu Total kg 157.0 0.6 40.2 75345.1 103.3 17.2 150. oleum 2808 Acid azoticnitric.9 270474.0 67.6 1860.2 17.5 2394080.0 0.9 3654.7 4329.3 1541726.8 50.0 25.0 1010489.6 1327659.4 331960.0 6256. definit chimic sau nu.4 7.1 77. peroxizi de sodiu sau de potasiu 41 4.9 454511.0 813841.0 375970.0 0.7 18820.0 176146.9 0.8 2.1 355.0 1275.1 168.0 252665.3 100.3 64.8 675.7 1504232.0 946481.3 25.8 11965. hidroxizi şi peroxizi de stronţiu sau bariu 2817 Oxid de zinc.1 92273.3 325.0 141020.1 582. anhidru sau în soluţie apoasă 2815 Hidroxid de sodiu (soda caustică).6 1.9 12624.0 380.8 8.9 0.0 316084.5 1450.9 0.3 167776.9 1070571.8 1.0 11.0 358556.1 4.0 16.0 0.1 0.0 19.0 902.5 10.2 kg kg kg kg kg kg kg kg 6325. cu compoziţie chimica definită sau nu 2810 Oxizi de bor.3 540746.9 21.0 127684.1 36.7 56.1 41.1 10.0 3. acid fosforic.7 1928373.2 76.6 5440. hidroxid de potasiu (potasa caustică).7 154915. oxid de aluminiu.2 1462918.6 110160.2 0.5 43.4 319.9 157.0 2.5 393. acizi borici kg kg kg fosfor kg kg kg kg kg 3.1 746.3 13.3 19.4 375.0 29. hidroxid de aluminiu 2819 Oxizi şi hidroxizi de crom 2820 Oxizi de mangan 2821 Oxizi şi hidroxizi de fier.0 207.3 52.2 330997.3 0.6 1139798.4 69.1 136349.0 637.0 4.2 1939052.2 309.4 2811 Alţi acizi anorganici şi alţi compuşi oxigenaţi anorganici ai nemetalelor 2812 Halogenuri şi oxihalogenuri ai nemetalelor 2814 Amoniac.6 1162.0 38454. peroxid de zinc 2818 Corindon artificial.2 2822 Oxizi şi hidroxizi de cobalt.8 1570.1 0.6 352.3 12760.0 1495731.1 2816 Hidroxid şi peroxid de magneziu.2 0.2807 Acid sulfuric.5 5751. oxizi de cobalt tehnici 2823 Oxizi de titan 2824 Oxizi de plumb.8 995168.0 100.0 250.2 17.0 18.9 55885.4 6.3 4.6 7.7 0.0 0.3 209. oxizi. fier combinat evaluat în fe2O3 9002.9 100.9 41.0 64. acizi sulfonitrici 2809 Pentaoxid de difosfor.0 133.8 80.0 235.3 255.0 0.

9 34874903.0 45.0 6.0 3.2 11610. fluorsilicaţi.8 3.4 126135.3 143926.4 22.1 822712.9 29272. ioduri şi oxiioduri 2828 Hipocloriţi. silicaţi tehnici ai metalelor alcaline 2840 Boraţi.4 44718964.5 14.3 2032.2 0. perboraţi 2841 Săruri ale oxiacizilor metalici sau permetalici 2842 Alte săruri ale acizilor sau peracizilor anorganici (inclusiv aluminoşilicaţi).0 0.1 1004.6 2825 Hidrazina şi hidroxilamina şi sărurile lor anorganice.7 kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg 13.8 27679. alauni.1 150.1 kg Total 18.7 218298.5 284141.1 81.7 26700.2 2231.5 1292276.0 10.2 55. bromaţi şi perbromaţi.9 977363.5 33.8 38343.8 19356.6 13.5 247758.4 105.1 0.2 11. hidroxizi şi peroxizi de metale 2826 fluoruri.1 6379. compuşi anorganici sau organici ai metalelor preţioase.5 82201.3 754.6 72.5 186.0 5095. polifosfaţi 2836 Carbonaţi.2 28091.6 103. bromuri şi oxibromuri.9 926.7 7.0 19739.3 7.9 104018.5 0.0 0.8 2. persulfaţi 2834 Nitriţi.6 9.5 24.6 48.4 6.2 9.7 628569.3 3. amalgame de metale preţioase 14.8 6994.8 62.4 175618.0 1353.6 2.5 99.8 1005.3 7.5 10.0 187. alte baze anorganice.8 119.1 0. polisulfuri 2831 Ditioniţi şi sulfoxilaţi 2832 Sulfiţi.1 6991.0 20.0 821.kg 13729. altele decât azidele 134. oxicianuri şi cianuri complexe 2838 fulminaţi. iodaţi şi periodaţi 2830 Sulfuri.0 0. fosfonaţi (fosfiţi) şi fosfaţi.7 1680.9 8.1 2974.7 1.0 449215.1 41.2 8.1 237557.8 1669722.8 0.4 29.1 2843 Metale preţioase în stare coloidală.9 211377.2 27.8 685105.8 1.3 141.2 104.0 1000. hipobromiţi 2829 Cloraţi şi percloraţi.3 0.7 21.3 39918413.2 5269.0 192.8 11. cianaţi şi tiocianaţi 2839 Silicaţi.0 102.4 11.7 2. alţi oxizi.1 42 gram 10500.3 831182.1 36.0 27037. tiosulfaţi 2833 Sulfaţi. nitraţi 2835 fosfinaţi (hipofosfiţi.8 254.6 2.0 7905.2 3.3 1051.3 11.9 64.4 3432.1 1.2 857.3 882417.8 1549.5 78.5 0.5 2.5 1961.0 130990.0 4081.4 1070.0 8.5 524. percarbonaţi.4 11.0 0.8 796.6 127159.5 125052. hipoclorit de calciu tehnic.9 694.8 9.2 9.0 31340.0 28851.6 1565430. carbonat de amoniu tehnic conţinând carbamat de amoniu 2837 Cianuri.6 1.5 16.0 106.1 260547. cloriţi.5 0. oxicloruri şi hidroxicloruri.7 39235546.8 0.4 838681.5 404.6 2035.2 589.0 58.0 78352.5 .5 604. fluoroaluminaţi şi alte săruri complexe de fluor 2827 Cloruri.6 118.8 696333.9 714.

fenol-alcooli 2908 Derivaţi halogenaţi.1 359.0 136. chiar halogenate 2905 Alcooli aciclici şi derivaţii lor halogenaţi.2 67.5 296228.2 252259.0 0.5 292.0 2913 Derivaţi halogenaţi. nitraţi sau nitrozaţi ai fenolilor sau fenolialcoolilor 2909 Eteri.9 kg 195444. nitraţi şi nitrozaţi 150081.5 12.5 175.8 83.9 36.7 1428.2 43.1 - - 2914 Cetone şi chinone.5 331. eter-fenoli. sulfonaţi.3 kg kg 97265.3 86112.1 80846. nitraţi sau nitrozaţi 2912 Aldehide.7 324.0 442.0 4. sulfonaţi.4 6. epoxialcooli.9 30. chiar conţinând alte funcţii oxigenate şi derivaţii lor halogenaţi. peroxizi ai eterilor.0 88.5 36.1 925.0 0.1 kg 145. sulfonaţi.1 245.9 18.6 130.0 13721.1 148.1 31.0 285728.6 83.7 1218.6 251.8 20266.5 206399.2 115.0 533.1 160. paraformaldehida 179280.2 34030. peroxizi ai alcoolilor.1 7. sulfonaţi.0 149481. epoxifenoli şi epoxieteri cu ciclul de trei atomi şi derivaţii lor halogenaţi.5 1. polimeri ciclici de aldehide.6 10.7 643.0 0. nitraţi sau nitrozaţi ai hidrocarburilor.4 278157.1 165968.1 1.0 89.6 1591.6 kg kg kg kg kg kg kg kg kg 74574.2 98355.6 155283. nitraţi sau nitrozaţi 2906 Alcooli ciclici şi derivaţii lor halogenaţi.Curie 488.7 16369. sulfonaţi.8 21.6 49.2 67634.8 174. sulfonaţi. chiar conţinând alte funcţii oxigenate şi derivaţii lor halogenaţi.4 22.7 8.8 0.5 13.3 4.2 1937.3 36.8 10.0 1.7 3.1 2844 Elemente chimice radioactive şi izotopi radioactivi (inclusiv elemente chimice şi izotopi fisionabili sau fertili) şi compuşii lor 2901 Hidrocarburi aciclice 2902 Hidrocarburi ciclice 2903 Derivaţi halogenaţi ai hidrocarburilor 2904 Derivaţi sulfonaţi. peroxizi ai cetonelor şi derivaţii lor 2910 Epoxizi.3 13.3 2911 Acetali şi semiacetali.7 289.3 1219.2 4. nitraţi sau nitrozaţi 91.6 121. eteralcooli-fenoli.4 0. nitraţi sau nitrozaţi ai produselor de la poz.7 .3 6206.3 39.9 11.9 165.5 165.6 396.7 36.7 1.3 41.0 282121. sulfonaţi.2 177.2 161. eter-alcooli.0 43 kg 5.9 210.8 113479.2 37813.5 42613.9 191.0 18.4 38.2912 0. chiar conţinând alte funcţii oxigenate.7 13. nitraţi sau nitrozaţi 2907 fenoli.2 104023.0 180.4 115.

0 1.3 0. azoici sau azoxici 2928 Derivaţi organici de hidrazine sau de hidroxilamine 2929 Compuşi cu alte funcţii azotate 2930 Tiocompuşi organici 2931 Alţi compuşi organo.3 577.3 3. peroxizii şi peroxiacizii lor.3 51.3 6701. sulfonaţi.0 18320.7 285563.3 1711.8 936210.5 14.0 21.6 1.6 132016.7 2916 Acizi monocarboxilici aciclici nesaturaţi şi acizi monocarboxilici cic-lici.9 27069.0 0.5 64.1 951.5 2.5 15372.2 0.2 465. 2932 Compuşi heterociclici care conţin ca hetero-atomi numai oxigen .8 994582.0 0.4 4145.3 6636.5 60100.2 82089.5 55.0 226.0 0.8 0. derivaţii lor halogenaţi.6 62.5 3.2 3. peroxizii şi peroxiacizii lor.0 164.4 11222.2 51.0 1201.0 8964.1 280.4 2515.0 7890.3 315.5 1323.2915 Acizi monocarboxilici aciclici saturaţi şi anhidridele lor.6 11.9 12128.0 19.4 13453.6 0.0 201.7 6955.2 93.3 32016.6 25082.4 18.5 55.7 0.2 2.3 4.8 212.8 1769.2 140.2 7492.0 142.7 1333. lecitine şi alte fosfoaminolipide 2924 Compuşi cu funcţie carboxiamida.7 176. derivaţii lor 44 2921 Compuşi cu funcţie amino 2922 Aminocompuşi cu funcţii oxigenate 2923 Săruri şi hidroxizi cuaternari de amoniu.4 19838.7 12.8 198.4 49. nitraţi sau nitrozaţi 2920 Esteri ai altor acizi anorganici (exclusiv esterii hidrogenului halogenat) şi sărurile lor.0 3.4 2. nitraţi kg 399745.7 134. halogenurile.4 83.9 1.2 98. halogenurile.9 30055. sulfonaţi. derivaţii lor 2917 Acizi policarboxilici.4 2.6 906.0 58.4 77.9 267.0 55623.4 0.4 21787.0 10982.8 43580.7 109. peroxizii şi peroxiacizii lor. anhidridele.9 105.2 0.5 164.3 418.9 146. derivaţii lor 2918 Acizi carboxilici şi anhidridele.5 535.6 63.4 1.4 79.5 476.anorganici.8 161.1 0.5 584690.3 41.9 1126756.1 87. anhidridele.1 4. halogenurile.3 55487.4 74.3 kg 34095. derivaţii lor 2919 Esteri fosforici şi sărurile lor.6 52903.7 124.3 0.7 0.8 793. peroxizi şi peroxiacizi.1 102452.5 5115. inclusiv lactofosfaţii.6 1237.8 816097.3 36.7 1.3 209.7 493996.7 99.3 kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg 273012.1 1363. compuşi ai acidului carbonic cu funcţie amida 2925 Compuşi cu funcţie carboxiimida (inclusiv zaharina şi sărurile acesteia) şi compuşi cu funcţie imina 2926 Compuşi cu funcţie nitril 2927 Compuşi diazoici.7 53427.5 5.1 569349. derivaţii lor halogenaţi.8 6502.8 26351.6 53.5 87151.3 307.1 136.4 121442.2 199.5 6004.7 1.8 205351.4 49627.9 184.5 24.5 328137. halogenuri.

esterii lor şi alţi derivaţi 2940 Zaharuri chimice pure cu excepţia zaharozei.8 360.6 0.4 813.0 28.7 104.0 9.6 4635.4 17412.4 393.3 63.7 405. alte fracţiuni ale sângelui. acetali şi esteri ai zaharurilor şi sărurile lor 2941 Antibiotice 2942 Alţi compuşi organici 3001 glande şi alte organe pentru utilizări organoterapeutice.6 7333.2 10102.0 900.8 1731.2 53.9 285059.8 23174.5 128. naturale sau obţinute prin sinteză. eterii.4 62.2 17689.7 864. tifon.2 3400.6 105.3 594.6 1103.4 1350. naturale sau reproduse prin sinteză.9 3551117.3 204. tromboxani şi leucotriene.0 16. culturi de microorganisme 48236.0 3003 Medicamente (nedozate şi necondiţionate pentru vânzarea cu amănuntul) 3004 Medicamente (dozate şi condiţionate pentru vânzarea cu amânuntul) 3005 Vată.2 45 kg kg kg 8826.5 45.0 805.4 102965. alţi compuşi heterociclici 2935 Sulfonamide 2936 Provitamine şi vitamine.8 61140.9 224. vaccinuri.0 148.2 212732.4 324. prostaglandine. sărurile.6 2121.1 kg 24506.4 85.1 gram 6102. uscate.3 19.3 1.2 67688. heparina 3002 Sânge uman.0 18. de alte organe.4 335.6 1460.9 903. sânge animal pentru utilizări terapeutice.6 88.9 57567.5 11.7 25742.3 6300. derivaţii şi analogii structurali ai lor 2938 glicozide.9 1227.0 10.1 0.5 33.2 8.3 205. bandaje şi articole similare 3006 Preparate şi articole farmaceutice menţionate la nota 4 a capitolului .6 2933 Compuşi heterociclici cu heteroatom(i) de azot în exclusivitate 2934 Acizi nucleici şi sărurile lor.4 515.2 256.6 195.7 1003.1 1056.8 40181.8 108.0 1380.3 16229.1 43135. sărurile.9 15179.9 553.3 8926.4 78. lactozei.5 14865. naturali sau reproduşi prin sinteza.7 2431.1 0.6 15543.5 693. precum şi derivaţii lor utilizaţi în principal ca vitamine 2937 Hormoni.3 53.3 225.0 90.0 22398.9 3768182.5 3454.1 8966.2 59. antiseruri.8 13547.2 67.5 15.4 1557.7 50.2 2803477.4 41.0 15006.9 14538.6 kg kg kg kg 176248. maltozei. eteri.6 197325. eterii.9 77973.0 47.4 24298.0 918.8 6625.6 1149.0 16100.8 4929895.0 1392.3 79.7 205. glucozei şi fructozei.3 178341.0 10.6 3279.5 44729. naturali sau reproduşi prin sinteza.6 481.6 44.2 81.3 kg kg kg 4860. extracte pentru utilizări organoterapeutice de glande.4 0. esterii lor şi alţi derivaţi 2939 Alcaloizi vegetali.0 2047.5 174.4 12571.0 13651. toxine.kg kg kg kg 8016.0 1212.

fosfor şi potasiu kg kg 83160.1 19650953.9 656.2 kg 6685209.6 .3 63.6 24307.9 1129. preparate prevăzute la nota 3 a prezentului capitol.5 1079.5 638019. preparate de felul celor specificate în nota 3 a prezentului capitolu altele decât cele de la poz.5 73622.5 16576. produse tanante anorganice.6 9385. tanini şi sărurile lor.2 17602876.0 3.5 172275.4 311124.1 38805.0 96.0 221.1 46 kg 106922.1 21627082. pe bază de polimeri sintetici sau de polimeri naturali modificaţi.2 148665.8 8618.8 92.8 676.1 15016856.7 24.9 792204.1 4537.7 21613679.0 3830.0 3203 Substanţe colorante de origine vegetală sau animală (inclusiv extracte colorante.0 7072.5 21.9 1235. potasice 3105 îngrăşăminte minerale sau chimice conţinând două sau trei elemente fertilizante: azot.5 748.8 140617.9 8512.1 54.6 6722.6 15320.5 3628.0 664. compoziţii vitrifiabile. preparate tanante.2 675. bazate pe substanţe colorante organice sintetice 3205 Lacuri colorante.8 19943.0 91.9 4066.6 3201 Extracte tanante de origine vegetală.2 7473.6 54.0 194. esterii şi alţi derivaţi ai acestor produse 3202 Produse tanante organice sintetice.6 227.8 2. opacifianţi şi culori preparate. cu excepţia negrului de origine animală) 3204 Substanţe colorante organice sintetice.3 10365561.1 5582694. eterii.0 36.9 5216534.5 3102 îngrăşăminte minerale sau chimice azotate 3104 îngrăşăminte minerale sau chimice.2 1141.3101 îngrăşăminte de origine animală sau vegetală.3 677.6 209419.1 81683. engobe.4 kg 1129543.4 401.2 5885.1 16475. chiar amestecate între ele sau tratate chimic kg 380. dispersaţi sau dizolvaţi într-un mediu neapos 5445299.8 1068.6 kg kg 711024.6 169746.3 267.7 100. 3204.7 2477. 3205 3207 Pigmenţi.8 693111. preparate enzimatice pentru pretăbăcire kg 14947.2 1229377.4 29266659.0 7.7 92.3 5686. preparate prezentate la nota 3 a prezentului capitol.0 70909.7 244.7 74.7 884.0 185.0 2. bazate pe lacuri colorante 3206 Alte substanţe colorante.3203.2 8384.4 62.4 734.1 139305.0 632994.5 1245. produse lichide pentru obţinerea luciului şi preparate similare 3208 Lacuri şi vopsele.1 84.3 44368.4 kg azot kg oxid potaşiu kg 12630102.0 470133.1 89.8 1556.

deodorante corporale.1 7201.5 822533.6 262.4 2953.7 241528.3 579942.3 5036.7 583047.2 44.7 kg kg 3441.8 4839.9 562264.4 220.4 143.6 3980.7 173107.3 1639.3 2583.7 9481.4 1813.0 46171.7 8266. rezinoide. de scris sau de desen şi alte cerneluri.4 2034455. oleorăşini de extracţie.7 16524.9 2004. 3214 Chit pentru geamuri.kg 2289644.2 8068.6 250970. uz didactic.1 9303. chiar concentrate sau sub forme solide 3301 Uleiuri esenţiale.5 47 kg 203586.2 233. pentru îmbinări. preparate utilizate pentru fabricarea băuturilor 3303 Parfumuri şi ape de toaletă 3304 Produse de înfrumuseţare şi de machiaj şi preparate pentru îngrijirea pielii. subproduse terpenice reziduale.0 1877.1 105611.3 4244.7 30641.8 34.5 35600. alte produse de parfumerie sau cosmetice . pigmenţi de apă preparaţi de tipul celor utilizaţi pentru finisarea pieilor 3211 Sicativi preparaţi 3212 Pigmenţi dispersaţi în medii neapoase.1 1108.7 201357.3 2285908.2 3463.6 5737.6 2040.0 128.1 838.0 7506696.5 1336228.0 8251140. modificarea nuanţelor.1 2051.6 556462.1 212273.0 5590.2 kg 32970.2 253403. preparate pentru baie. gleturi nerefractare utilizate în construcţii 3215 Cerneluri de imprimat.4 3651.8 1472.a.5 2427572.7 79.9 29.6 47. ras sau după ras.7 2876263.1 813.7 176966.7 466419. pictarea firmelor.0 287279.3 kg kg 208899.7 115.0 5040.0 259653.5 5024.9 11061.6 52248.3 kg kg kg 855113.4 1772415.4 2342.1 1939.0 2142.2 209. amuzament şi culori similare în tuburi.2 2764169.8 50.4 1501.7 1101.9 612675.5 kg 5284274.3 36128.6 2315.8 173.0 163417.4 kg kg kg 21915.8 4647. ape distilate aromatice.6 3332.7 2735.9 15974.6 744345.8 223747.5 80. glet pentru zugrăvit.0 87622.8 12348.9 2416.1 39497.9 3556836.8 2874. cimenturi de raşină şi alte masticuri.8 3209 Lacuri şi vopsele pe bază de polimeri sintetici sau de polimeri naturali modificaţi dispersaţi sau dizolvaţi într-un mediu apos 3210 Alte lacuri şi vopsele. folii pentru marcare prin presare la cald 3213 Culori pentru pictura artistică.5 1024. tablete s. de tipul celor utilizate pentru fabricarea vopselelor. soluţii de uleiuri esenţiale 3302 Amestecuri de substanţe odorizante utilizate ca materii prime în industrie. preparate pentru manichiură sau pedichiură 3305 Preparate pentru îngrijirea părului 3306 Preparate pentru igiena bucală sau dentară.6 1471679.2 1055429.9 13615.9 157345. fire dentare 3307 Preparate pentru preras.1 2789110.9 187913. depilatoare.3 7202820.1 107.7 1441.

6 8905.7 383.8 334970.0 44976. alte cleiuri de origine animală 3504 Peptone şi derivaţii lor.0 2199.0 215.4 763. articole din materiale inflamabile specificate în nota 2 de la acest capitol 3701 Plăci şi filme fotografice.9 m2 77363. condiţionate pentru vânzarea cu amănuntul 3507 Enzime.2 4657.6 28491.9 46676. neimpresionate.9 27. filme fotografice plane 559476.3 510.2 kg buc.5 0.2 2526.7 619. rachete de semnalizare sau contra grindinei şi similare.4 329.kg kg kg kg kg 11370. albuminaţi şi alţi derivaţi din albumine 3503 gelatine şi derivaţii acestora.8 548339. 3606 feroceriu şi alte aliaje piroforice sub toate formele.9 2192597.0 12124.8 48 kg kg 1819203.0 205. alte substanţe proteice şi derivaţii lor.2 147293.2 178971.6 87907.1 18982249.4 3781.3 62082. caseinaţi şi alţi derivaţi ai caseinei. nedenumite şi necuprinse în altă parte.4 227334.4 kg 67.8 1831.9 117783.4 15365183.5 2155909. carton sau textile.6 174.0 198.8 12951.0 42.2 13857.1 2128689.0 269.2 12204969.7 1203.3 1399.6 7.0 75.4 .0 1002.0 10020. petarde şi alte articole pirotehnice.4 1439.5 28292.0 11564.2 108100. sticlă sau metal.9 kg kg kg kg 81534.0 1096.4 642.9 204769.7 226.7 15945. ceară de parchet.3 339.0 502.4 1249.7 112.9 225474.2 87310.4 1.8 634016. din alte materiale decât hârtie.3 2068799.7 1112587.9 115458.4 86.0 101532.9 2416.6 23617.0 37.6 4. plane.5 483.4 394557.9 2763.1 1318.2 2. enzime preparate nedenumite şi necuprinse în altă parte 3604 Articole pentru focuri de artificii.1 2036.4 3335136. 41114.3 1548.8 429834.5 2444.2 470374. pastă şi praf pentru curăţat 3501 Caseină. blănurilor 3404 Ceară artificială şi ceară preparată 3405 Ceară şi creme pentru încălţăminte. sensibilizate.5 3000.1 2209446.0 4122.0 1096.6 602.8 128777. cleiuri pe bază de amidon sau de fecule 3506 Cleiuri şi alţi adezivi preparaţi.0 1876.9 87444.2 114142. pulbere de piele 3505 Dextrine.4 3569634.5 720.7 1013.2 93. cleiuri de caseină 3502 Albumine (inclusiv concentratele de mai multe proteine din zer).3 258061.2 725103.0 1400. pieilor.3 586.0 583. alte amidonuri şi fecule modificate.2 3392085.4 3119393.3 88.1 2428.1 1115.5 1972477. nedenumiţi şi necuprinşi în altă parte.0 24. clei de peşte. materiale de lustruit pentru caroserii.9 82565.0 11176251.5 154.1 278.8 111308.6 556.4 3401 Săpunuri 3402 Preparate pentru spălat rufe sau pentru curăţat 3403 Preparate lubrifiante şi preparate utilizate pentru gresarea materialelor textile.

6 38079.3 76653.9 3706 filme cinematografice.2 10.0 94.9 264672.0 487. 3802 Cărbune activ.3 37.0 276.4 3.4 337.6 kg kg 5.0 0. care conţin sau nu înregistrarea sunetului sau care conţin numai înregistrarea sunetului 3707 Preparate chimice pentru utilizări fotografice (altele decât lacuri.de lemn de pin sau de celuloză sulfatată rezultată din industria hârtiei.0 20.0 0.4 60518.9 214425.2 165801.4 37388. inclusiv lignosulfonaţi 3805 Esenţe de terebentină.0 43322.6 7.6 40. hârtie.5 184.7 41.9 0.4 103. cleiuri. negru de origine animală.3 kg kg 3900.5 51890.0 52154. dar nedevelopate 3705 Plăci şi pelicule fotografice. adezive şi preparate similare).0 231832.0 m2 buc. cartoane şi textile fotografice. Total metru - 510.6 375.4 888.4 285. grafit coloidal sau semicoloidal.0 26.8 55665.0 31092.0 46.0 886.1 5.0 609.0 166.3 0.3 343250.1 398.0 210.0 - 1013.2 13.0 1292.2 1002.4 176.8 46. neimpresionate. carton sau textile.3 579. impresionate.2 12.4 10.3 168. inclusiv negru (cărbune) animal rezidual 3804 Leşii reziduale rezultate de la fabricarea pastei de celuloză. blocuri. altele decât filmele cinematografice metru - 5399. pelicule.9 137309.5 59. produse neamestecate chiar dozate 3801 grafit artificial.8 - - 1182.9 2.3702 Pelicule fotografice în role.0 6.1 0.0 5.5 380. din alte materiale decât hârtie.5 49 kg 63765.a.0 140.0 102954.0 523.8 227. cartoane şi textile fotografice.1 508167.9 kg 305133.6 1858. neimpresionate 3704 Plăci.0 3703 Hârtie. pelicule fotografice în role 14460.8 312.8 476.0 1.6 4.3 11.2 65553.7 27540.0 26.5 kg buc. alte esenţe terpenice. impresionate şi developate.2 - 1399. Total kg 21129.8 kg 200. materii minerale naturale activate.8 520.7 89. sub formă de paste. plăci s. impresionate şi developate. filme. dipenten brutalei de pin .0 195.8 320.1 89769. preparate pe bază de grafit sau de alt cărbune.3 20140.0 269.3 63690. sensibilizate.8 85886. sensibilizate.3 13.6 285.4 36.

fungicide. flux de sudură sau de lipire şi alte preparate auxiliare pentru sudarea sau lipirea metalelor 3811 Preparate antidetonante.0 7. plastifianţi compuşi pentru cauciuc. amelioratori de viscozitate.5 584618.7 157.8 kg 59532.5 1100.9 472484.0 kg 634414. aditivi anticorozivi şi alţi aditivi preparaţi 3812 Preparate aşa-zise “acceleratori de vulcanizare”.8 47. gume topite 3807 gudron de lemn.0 50.3 29.7 392. smoală vegetală.0 58664.6 kg kg kg 203927. acceleratori de reacţie şi preparate catalitice. rodenticide. esenţe şi uleiuri de colofoniu.4 478.3 246.0 0.0 11.1 6.4 177. inhibitori de germinare şi regulatori de creştere pentru plante.4 147410.2 11566.3 682.6 704.0 10.9 208.6 1152.7 3317.6 25764.5 kg 19799.0 378.0 33.6 30200. creozot de lemn.5 3589340.9 12147.8 16934.1 186.4 16.0 12.6 36782.8 1088086.5 317. mortare.3 21975.4 26.6 79.9 3806 Colofoniu şi acizi rezinici şi derivaţii lor.1 13970.5 203.2 551.0 1.2 91.9 80. ierbicide.8 46690.5 12252.1 1364458.9 28.7 66468. grenade şi bombe extinctoare 3814 Solvenţi şi diluanţi organici compuşi nedenumiţi şi necuprinşi în altă parte.5 1013.6 30749.4 71.3 215997.4 65740.3 147735.9 12211. nedenumite şi necuprinse în altă parte 3816 Cimenturi.3 6584497.0 418291. metanol brut.0 50 kg 15560. preparate concepute pentru îndepărtarea vopselelor sau lacurilor 3815 Iniţiatori de reacţie. preparate antioxidante şi alţi stabilizatori compuşi 3813 Preparate şi încărcături pentru aparatele extinctoare.7 3077792. acceleratori de vopsire sau de fixare a substanţelor colorante şi alte produse şi preparate 3810 Preparate pentru decaparea metalelor.4 717.5 70.3 251419.1 1012231.4 19202. aditivi peptizanţi.8 1461.4 18035. inhibatori de oxidare.7 55.2 0.3 103.0 11483.3 kg kg 516682.8 646402.2 9010.2 53276.5 33510.2 46.8 331. betoane şi compoziţii similare refractare 3819 Lichide pentru frâne hidraulice şi alte lichide preparate pentru transmisii hidraulice.7 84. dezinfectanţi şi produse similare 3809 Agenţi de apretare sau finisare. preparate similare 3808 Insecticide.0 7141.5 1.0 22. chiar conţinând sub 70% uleiuri de petrol sau minerale .6 222746.8 23.1 128. uleiuri din gudron de lemn.4 63107.7 139.0 696668.kg kg kg 4470210.0 208869.

materiale de referinţă certificate 3823 Acizi graşi monocarboxilici industriali.0 6.4 134.8 1499.8 2738508.7 3442. 3002 sau 3006.6 3772.3 kg kg 1065094.1 2001863.9 6982.kg kg kg 25039.2 2201083.5 108.6 1581.5 1963.6 1787135. uleiuri acide de rafinare.0 50754. alcooli graşi industriali 3824 Lianţi preparaţi pentru tipare sau miezuri de turnătorie.7 2310.8 5.4 1774.7 1140.1 3018344.7 60360.3 1495.4 2154.2 36736. alţii decât cei de la poz.0 1667945.3 2496.6 5636.3 138. produse chimice şi preparate ale industriei chimice sau ale industriilor conexe 51 .0 11381.7 16.3 3820 Preparate antigel şi lichide preparate pentru degivrare 3821 Medii de cultură preparate pentru dezvoltarea microorganismelor 3822 Reactivi compuşi de diagnostic sau de laborator.7 6358.3 2.4 25388.1 1674.5 2862.3 1299.9 1773495.8 8047.0 222.

7 65 000 2005 4293.A. Adiţional în acest sector. R-410 etc.9 2004 19.1 2006 11.3 PDO tone (potenţial de distrugere a ozonului). Consumul total al SDO a constituit în anul 1996 în ţară 73.2.Importul unor categorii de substanţe chimice Substanţe ce distrug stratul de ozon Republica Moldova nu produce nici una din substanţe ce distrug stratul de ozon (SDO). tone HCFC-22. din considerente că o parte din substanţele importate sunt reexportate.9 26.4 20.A. reglementate de Protocolul de la Montreal.5 Produse de uz fitosanitar şi fertilizanţi Deşi Biroul Naţional de Statistică deţine informaţia privind importul produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor. Astfel.1. tone Îngrăşăminte. tone 2003 18.8 63 800 2004 2696.2. 0 95 000 52 . ceea ce pentru categoria de pesticide este un indice nesemnificativ (1-2%). Cantităţile de agenţi frigorifici importate (utilizate) în Republica Moldova sunt prezentate în tabelul 2.9 8.2.2 au fost incluse datele oferite de către MAIA. Tabelul 2. R-407. Republica Moldova este obligată să suprime eşalonat 85% de CfC către anul 2007.2: Importul pesticidelor şi îngrăşămintelor 2003 Pesticide. în sectorul de condiţionare a aerului. Suprimarea treptată a CfC-12 şi creşterea cererii de agenţi frigorifici pentru producerea frigului artificial şi condiţionarea aerului va conduce neapărat la creşterea consumului de R-22.A. reexportul îngrăşămintelor minerale sau chimice cu conţinut a două sau trei elemente fertilizante în anii 2003-2004 a constituit circa 15-20%.2 38. în tabelul 2. în prezent în ţară se importă agentul frigorific CfC-12. HCfC-22 a fost şi rămâne agentul frigorific principal.A. Această cantitate constituie nivelul de bază şi conform Protocolului de la Montreal. tone 2725.9 20.1: Importul substanţelor ce distrug stratul de ozon Anii CFC-12. Tabelul 2. R-404. a cărui cantitate majoră este utilizată în sectorul deservirii frigiderelor de uz casnic şi agentul frigorific HCfC -22 care se utilizează în cantităţi mai mari la întreprinderile de capacitate mică şi mijlocie pentru prelucrarea şi păstrarea producţiei alimentare.6 105 000 2006 1902. sistemele centralizate sunt înlocuite cu diverse sisteme split şi noi climatizoare care funcţionează în baza agenţilor frigorifici HfC-134a.5 2007 9. 8 2005 14.6 51 800 2007 3047.

Tabelul 2.2 kg - - 65000.6 46.8 - - 2712 Vaselina.0 2.2 3. tiosulfaţi kg .0 - 10. cu compoziţie chimică definită sau nu 2811 Alţi acizi anorganici şi alţi compuşi kg oxigenaţi anorganici ai nemetalelor 2815 Hidroxid de sodiu (soda caustică).0 122328.7 13.2 800. Cantitatea mii dolari SUA 5269406.4 20000. alţi oxizi.8 1012.0 2.1 1959225.0 197707.5 17.0 - 24. parafina.1 20171.1 7072712. Valoarea.4 73.0 2809 Pentaoxid de difosfor. Cantitatea mii dolari Cantitatea mii dolari Cantitatea mii dolari SUA SUA SUA 4469.8 2. pământuri kg colorante conţinând minimum 70% în greutate.6 Denumirea mărfii 2709 Uleiuri brute din petrol sau din minerale bituminoase 2004 Valoarea.0 771.7 1012.0 500. ozocherita.7 14458. peroxizi de sodiu sau de potasiu kg hidroxid sodiu Total 2821 Oxizi şi hidroxizi de fier. UM kg kg Total kg 115975. acizi kg fosfor polifosforici.0 - 45. hidroxizi şi peroxizi de metale 2832 Sulfiţi. ceara de petrol microcristalină.A.5 - 19765. altă ceară minerală 2713 Cocs de petrol.4 4469.0 500.3 83.0 0. ceara de lignit. ceara de turbă. fier combinat evaluat în fe2O3 2825 Hidrazina şi hidroxilamina şi sărurile lor kg anorganice. acid fosforic.5 2372.7 2.7 86.5 139480.0 24. de gudron mineral sau de smoală de gudron mineral kg 10000.2 2372.A.1 7. ceara din praf de cărbune.0 0.9 2.0 18.4 137.3: Exportul produselor chimice 2005 Cod S.0 2006 2007 Valoarea.9 - 167648. Valoarea.0 0.2 0.5 854.6 4755327.0 - 100. hidroxid kg de potasiu (potasa caustică). bitum de petrol şi alte reziduuri de uleiuri din petrol sau din materiale bituminoase 2715 Amestecuri bituminoase pe bază de asfalt natural sau de bitum natural. de bitum de petrol.0 5.0 6199. alte baze anorganice.1 59650.9 53 6440.

anhidridele.0 - - 111102.0 0. fosforaţi (fosfiţi) şi fosfaţi.0 117.0 1490.4 - 32000.0 3000.0 0.0 36. peroxizi şi peroxiacizi.0 300.0 32.0 0. nitraţi sau nitrozaţi 2907 fenoli. halogenurile.4 11. sulfonaţi.7 24950.0 2190.0 2.0 kg kg kg kg kg 0.0 15. halogenuri. nitraţi sau nitrozaţi ai fenolilor sau fenoli-alcoolilor 2909 Eteri.3 355.3 97. chiar halogenate 2905 Alcooli aciclici şi derivaţii lor halogenaţi.0 0. halogenurile.9 1.5 0. polimeri ciclici de aldehide.0 12.9 15255. carbonat de amoniu tehnic conţinând carbamat de amoniu 2839 Silicaţi. silicaţi tehnici ai metalelor alcaline 2840 Boraţi. peroxizii şi peroxiacizii lor.5 45580. nitraţi 2916 Acizi monocarboxilici aciclici nesaturaţi şi acizi monocarboxilici ciclici. eter-alcoolifenoli.0 0. sulfonaţi.5 10. halogenurile.5 3632.3 10000.0 - 0.0 1. derivaţii lor 2918 Acizi carboxilici şi anhidridele.7 1.0 44. peroxizii şi peroxiacizii lor.3 87980. lecitine şi alte fosfoaminolipide .0 19130.8 0. peroxizi ai cetonelor şi derivaţii lor 2912 Aldehide. peroxizi ai alcoolilor.0 36. sulfonaţi.0 21.2 - 2833 Sulfaţi.0 19.0 5.6 0.9 15830. eter-alcooli.4 1.0 45.3 93.0 - 0. paraformaldehida 2915 Acizi monocarboxilici aciclici saturaţi şi anhidridele lor. chiar conţinând alte funcţii oxigenate.0 9. peroxizii şi peroxiacizii lor. percarbonaţi.3 4.5 173. alauni.2 6.8 0.3 78310.0 475.3 29.1 - 54 kg kg 100. fenol-alcooli 2908 Derivaţi halogenaţi.kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg 0.0 - 7.8 0.6 64000. anhidridele.2 3054. polifosfaţi 2836 Carbonaţi.0 40000. nitraţi sau nitrozaţi ai hidrocarburilor.2 - 10.3 18. derivaţii lor 2917 Acizi policarboxilici.0 0.0 20. peroraţi 2902 Hidrocarburi ciclice 2903 Derivaţi halogenaţi ai hidrocarburilor 2904 Derivaţi sulfonaţi.1 - 1900. derivaţii lor halogenaţi.0 0. derivaţii lor 2921 Compuşi cu funcţie amino 2922 Aminocompuşi cu funcţii oxigenate 2923 Săruri şi hidroxizi cuaternari de amoniu.2 40000. eter-fenoli.0 73.1 7. peroxizi ai eterilor.1 120. persulfaţi 2835 fosfinaţi (hipofosfiţi.0 - - 25.

bandaje şi articole similare Preparate şi articole farmaceutice menţionate la nota 4 a prezentului capitol îngrăşăminte minerale sau chimice azotate îngrăşăminte minerale sau chimice.6 - 2935 2936 2941 2942 3001 3002 kg 40.5 222010.0 6. tanini şi sărurile lor.0 5.4 258653.1 557710.0 1199114.1 3508.2 .0 290.3 18410.3 33. toxine. fosfor şi potasiu Compuşi cu alte funcţii azotate Tiocompuşi organici Alţi compuşi organo-anorganici.1 347. vaccinuri.3 329491.0 18.0 193500.0 - 0.6 309.3 774.0 12.3 380145.2 84.7 1.0 27.0 421407.6 33.7 876. naturale sau obţinute prin sinteză.0 13845.8 140. antiseruri.0 438140.5 kg 1000.4 180000.1 1030. preparate tanante.5 2.0 2829184.2929 2930 2931 2933 kg kg kg kg kg kg kg kg kg 0.4 170658.7 160.3 70.2 0.0 362.2 270.0 2. heparina Sânge uman.0 53480. produse tanante anorganice.5 3202 Produse tanante organice sintetice.4 437051.6 7.2 38.0 4.0 261.0 51.0 - - 900.0 82810.0 12000.2 88. esterii şi alţi derivaţi ai acestor produse 21. extracte pentru utilizări organoterapeutice de glande.1 151.4 146.6 313.6 23.0 kg 7415.1 641.3 6800. uscate.9 36.3 3252.0 58.0 0.8 3004 3005 3006 3102 3104 kg azot kg oxid potasiu 3105 îngrăşăminte minerale sau chimice conţinând kg două sau trei elemente fertilizante: azot. alte fracţiuni ale sângelui.0 3003 kg 862.3 3189.6 22.0 257. precum şi derivaţii lor utilizaţi în principal ca vitamine Antibiotice Alţi compuşi organici glande şi alte organe pentru utilizări organoterapeutice.0 2610000.0 118.5 55 kg kg kg 15579. tifon.3 7200.0 92.6 7.9 50.8 345. preparate enzimatice pentru pretăbăcire 14.7 550.0 65.9 25.0 67.0 666.1 60.2 1.7 4. culturi de microorganisme Medicamente (nedozate şi necondiţionate pentru vânzarea cu amănuntul) Medicamente (dozate şi condiţionate pentru vânzarea cu amănuntul) Vata.1 418475.8 37794.9 624. Compuşi heterociclici cu heteroatom(i) de azot în exclusivitate Sulfonamide Provitamine şi vitamine.8 4. sânge animal pentru utilizări terapeutice.4 100.4 635. potasice 3201 Extracte tanante de origine vegetală.0 24.0 8.0 310.5 26. de alte organe. eterii.0 3.1 33.0 37.2 12.0 9478.5 111040.

6 6626. cu excepţia negrului de origine animală) 3204 Substanţe colorante organice sintetice.5 kg 328. tablete ş. folii pentru marcarare prin presare la cald 3213 Culori pentru pictura artistică.0 1. compoziţii vitrifiabile.5 .8 5237.4 26315.0 2.7 kg kg kg 220. gleturi nerefractare utilizate în construcţii 3215 Cerneluri de imprimat.8 61252. opacifiaţi şi culori preparate.5 kg kg 21192.0 3318.4 801.7 2992. pictarea firmelor.3 9297.7 33.0 4000.4 1314.1 16. pigmenţi de apă preparaţi de tipul celor utilizaţi pentru finisarea pieilor 3211 Sicativi preparaţi 3212 Pigmenţi dispersaţi în medii neapoase. cimenturi de răşina şi alte masticuri. altele decât cele de la poz.3 56 kg kg 2720.8 661.5 - 37082. preparate de felul celor specificate în nota 3 a capitolului. 3204.0 9. uz didactic.kg kg 1475.0 106319.0 7. 82. glet pentru zugrăvit. 3205 3207 Pigmenţi. dispersaţi sau dizolvaţi într-un mediu neapos 3209 Lacuri şi vopsele pe bază de polimeri sintetici sau de polimeri naturali modificaţi.0 28.0 7.7 30429.3 0.5 37.1 285.6 814. engobe.8 - - - 650.1 11274. amuzament şi culori similare în tuburi.4 3203 Substanţe colorante de origine vegetală sau animală (inclusiv extracte colorante.0 0. modificarea nuanţelor.9 23. de scris sau de desen şi alte cerneluri.7 114.3 130.2 102020.0 4.0 13186.0 6. de tipul celor utilizate pentru fabricarea vopselelor.a.2 8.3 8. preparate prevăzute la nota 3 a capitolului bazate pe substanţe colorante organice sintetice 3206 Alte substanţe colorante.7 5.8 590.9 - - - - - - - - kg kg 4800. dispersaţi sau dizolvaţi într-un mediu apos 3210 Alte lacuri şi vopsele.1 437.0 25.3 - 44.3203.6 14. pentru îmbinări.2 - - 51.0 6.0 5.0 124. chiar concentrate sau sub forme solide 3. produse lichide pentru obţinerea luciului şi preparate similare 3208 Lacuri şi vopsele pe bază de polimeri sintetici sau de polimeri naturali modificaţi.0 44.8 6.8 3214 Chit pentru geamuri.0 0.4 57.

6 753722. alte amidonuri şi fecule modificate.5 81.7 479012.6 761.1 547.9 25. oleorăşini de extracţie.3 0. preparate pentru baie.2 38285. rezinoide.3 14626.6 21932.4 10.0 1333.7 5595.4 0. ceară de parchet.9 64442.4 4647.0 7590.8 3.1 0.1 208343.0 2.4 39.1 8693.2 3554. albuminaţi şi alţi derivaţi din albumine 3503 gelatine şi derivaţii acestora.5 33.4 364.3 20.0 36000.5 kg kg kg kg kg kg 83973.2 238.0 166.5 204.3 127515.8 74.3 687.2 14714.9 160.0 137. pulbere de piele 3505 Dextrine.1 27.0 1.4 98049.7 0. nedenumite şi necuprinse în altă parte.1 57 3301 Uleiuri esenţiale.2 1050113. blănurilor 3404 Ceară artificială şi ceară preparată 3405 Ceară şi creme pentru încălţăminte.6 17. ras sau după ras.2 458.4 532.1 230383.7 651.0 95062.7 5.3 24.5 85150.9 211945.7 281287. preparate pentru manichiură sau pedichiură 3305 Preparate pentru îngrijirea părului 3306 Preparate pentru igiena bucală sau dentară.3 16.2 2.7 510172.0 12500.5 50849.7 719255.6 - 57847.6 10740.7 23184.4 17.8 72179.4 171.5 117.9 3. depilatoare.7 0.1 78.1 50948.0 kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg 8.5 199. clei de peşte.0 120204. soluţii de uleiuri esenţiale 3302 Amestecuri de substanţe odorizante utilizate ca materii prime în industrie.2 1361013.3 119145.0 3172.5 807080. ape distilate aromatice. fire dentare 3307 Preparate pentru preras.kg 51115.8 120960.2 570.1 4457. alte cleiuri de origine animală 3504 Peptone şi derivaţii lor.9 0.0 8280.7 1345.0 1659.5 750.1 37877.9 71241. preparate utilizate pentru fabricarea băuturilor 3303 Parfumuri şi ape de toaletă 3304 Produse de înfrumuseţare şi de machiaj şi preparate pentru îngrijirea pielii. alte substanţe proteice şi derivaţii lor. subproduse terpenice reziduale. alte produse de parfumerie sau cosmetice 3401 Săpunuri 3402 Preparate pentru spălat rufe sau pentru curăţat 3403 Preparate lubrifiante şi preparate utilizate pentru gresarea materialelor textile.6 942.0 524.2 653.0 152.0 5730. caseinaţi şi alţi derivaţi ai caseinei.6 539.6 437. cleiuri de caseină 3502 Albumine (inclusiv concentratele de mai multe proteine din zer).0 2992. pastă şi praf pentru curăţat 3501 Caseină.6 246. sticlă sau metal.4 1068. deodorante corporale.9 135. pieilor.2 198721.9 2388. cleiuri pe bază de amidon sau de fecule .4 9.7 189.4 200821.0 100.3 142.8 2539. materiale de lustruit pentru caroserii.7 1428.0 373.0 465.0 136.4 206848.5 11.

kg kg m2 65,0 90,8 36579,2 200,5 18299,4 419,0 11,0 20602,0 192,3 280,0 26,7 127,6

3506 Cleiuri şi alţi adezivi preparaţi, nedenumiţi şi necuprinşi în altă parte, condiţionate pentru vânzarea cu amânuntul 3507 Enzime; enzime preparate nedenumite şi necuprinse în altă parte 3701 Plăci şi filme fotografice, plane, sensibilizate, neimpresionate, din alte materiale decât hârtie, carton sau textile; filme fotografice plane 616,5 2,4 21556,7 42,3 14273,6 30,2 44083,5 118,1 buc. Total metru 200,5 210,0 14833,0 35,1 162,7 27,8

kg kg 16,2 4,3 8,2 2,4

180,0

0,6

-

-

58
metru 200725,6 3,2 kg 0,8 kg kg kg 102800,9 598,5 37756,1 kg 13137,8

-

-

-

-

-

0,2

21,0

3,9

3690,2

12,9

520,0

2000,0 27313,8

1,4 295,6

395,0 10,0 514142,3

1,9 0,1 478,9

3702 Pelicule fotografice în role, sensibilizate, neimpresionate, din alte materiale decât hârtie, carton sau textile; pelicule fotografice în role 3703 Hârtie, cartoane şi textile fotografice, sensibilizate, neimpresionate 3704 Placi, pelicule, filme, hârtie, cartoane şi textile fotografice, impresionate, dar nedevelopate 3706 filme cinematografice, impresionate şi developate, care conţin sau nu înregistrarea sunetului sau care conţin numai înregistrarea sunetului 3707 Preparate chimice pentru utilizări fotografice (altele decât lacuri, cleiuri, adezive şi preparate similare); produse neamestecate chiar dozate 3802 Cărbune activ; materii minerale naturale activate; negru de origine animală, inclusiv negru (cărbune) animal rezidual 3806 Colofoniu şi acizi rezinici şi derivaţii lor; esenţe şi uleiuri de colofoniu; gume topite 3808 Insecticide, rodenticide, fungicide, ierbicide, inhibitori de germinare şi regulatori de creştere pentru plante, dezinfectanţi şi produse similare 3809 Agenţi de apretare sau finisare, acceleratori de vopsire sau de fixare a substanţelor colorante şi alte produse şi preparate 34,3 30,9

0,2

4517,0

29,3

kg kg 857,8 2,2 408,3 1,2 41116,7 24,7 29522,0 63,7

1200,0

20,2

2409,2

40,4

2010,9

33,9

2000,0

34,7

kg

-

-

4025,0

1,3

4,0

0,3

-

-

kg kg 556,6 1,5 813,1 2,2 254,9

-

-

8,3

1,0

-

2,1

4500,4

13,1

kg

-

-

0,0

0,1

5588,6

31,4

7462,0

46,3

59
kg kg 265,2 21950,0 48,5 kg kg kg 458160,0 52,3 5,5 42,1 4256,4 5,9 824,0 204,7 740790,0 kg 4050,0 13,0 260267,3

2,3

190,0

4,9

56400,0 -

55,5 -

2,0 25,0 79,1

1058,6 615,8 572790,0

2,3 129,7 64,9

204,0 681,4 1648820,0

0,1 134,2 213,0

3810 Preparate pentru decaparea metalelor; flux de sudură sau de lipire şi alte preparate auxiliare pentru sudarea sau lipirea metalelor 3811 Preparate antidetonante, inhibatori de oxidare, aditivi peptizanţi, amelioratori de viscozitate, aditivi anticorozivi şi alţi aditivi preparaţi 3812 Preparate aşa-zise “acceleratori de vulcanizare”; plastifianţi compuşi pentru cauciuc; preparate antioxidante şi alţi stabilizatori compuşi 3813 Preparate şi încărcături pentru aparatele extinctoare; grenade şi bombe extinctoare 3814 Solvenţi şi diluanţi organici compuşi nedenumiţi şi necuprinşi în altă parte; preparate concepute pentru îndepărtarea vopselelor sau lacurilor 3815 Iniţiatori de reacţie, acceleratori de reacţie şi preparate catalitice, nedenumite şi necuprinse în altă parte 3816 Cimenturi, mortare, betoane şi compoziţii similare refractare 3819 Lichide pentru frâne hidraulice şi alte lichide preparate pentru transmisii hidraulice, chiar conţinând sub 70% uleiuri de petrol sau minerale 3820 Preparate antigel şi lichide preparate pentru degivrare 3822 Reactivi compuşi de diagnostic sau de laborator, alţii decât cei de la poz. 3002 sau 3006; materiale de referinţă certificate 3823 Acizi graşi monocarboxilici industriali; uleiuri acide de rafinare; alcooli graşi industriali 3824 Lianţi preparaţi pentru tipare sau miezuri de turnătorie; produse chimice şi preparate ale industriei chimice sau ale industriilor conexe 62,0 1579967,8 427,2 3445,0 14,1

Legendă * Informaţia nu include operaţiunile de export-import ale întreprinderilor şi organizaţiilor din partea stângă a Nistrului şi mun. Bender.

Republica Moldova nu posedă resurse minerale pentru producerea substanţelor chimice, cu excepţia extragerii materiei prime utilizate în industria materialelor de construcţie, inclusiv a pietrei de ghips, nisipului. începând cu anul 2003 au fost iniţiate activităţile de explorare a rezervelor de gaze naturale din sudul ţării, s. Văleni, r. Cahul. Datele privind volumele de materii prime extrase în ţară sunt incluse în tabelul 2.A.4.
Materie primă Piatra de ghips Nisip

Tabelul 2.A.4: Materie primă pentru producerea chimicalelor
2003 421 560 Cantitatea, tone 2004 2005 491 563 832 790 2006 726 721

2.2. Utilizarea produselor chimice pe categorii Deşi Republica Moldova importă un spectru vast de substanţe chimice, utilizarea doar a unor categorii de produse chimice este supusă supravegherii şi controlului din partea autorităţilor administraţiei publice specializate, inclusiv produsele de uz fitosanitar şi fertilizanţii, substanţele ce distrug stratul de ozon etc. Inspectoratul de Stat pentru Protecţia Plantelor ţine evidenţa utilizării pesticidelor şi a îngrăşămintelor în sectorul agrar, indiferent de forma organizatorico-juridică a gospodăriilor agricole şi mărimea terenurilor deţinute, iar raportarea statistică către Biroul Naţional de Statistică o efectuează doar fermierii care deţin circa 50 ha. Tabelul 2.B.1: Utilizarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor
Denumirea produsului chimic Pesticide în agricultură, total tone, inclusiv: Insecticide Fungicide Erbicide Produse pentru tratarea seminţelor Îngrăşăminte chimice, total, mii t, inclusiv: silitră amoniacală îngrăşăminte complexe 2003 2725,8 255,7 1883,6 451,1 125,3 63,8 Cantitatea utilizării în ţară (tone/an) 2004 2005 2006 3057,2 2431,02 2489,0 272,9 1977,0 540,2 125,8 65,0 221,3 1559,1 509,12 104,7 105,0 90 15 257,0 1488 451,1 125,3 51,8 39,5 12,3 2007 2565,4 305,2 1201,9 951,4 97,47 95,0 42,3 42,7

Tabelul 2.B.2: Consumul CFC-12 pe subsectoare, 2005
Sub sector 1 2 3 4 5 6 frigorific industrial frigorific comercial Condiţionarea aerului (răcitoare de apă) frigorific de uz casnic frigorific pe unităţi de transport Climatizoare auto (automobile şi autobuse) Total Numărul de unităţi estimate 54 10800 4 1,300.000 55 9850 Numărul de unităţi reîncărcate per an 38 900 2 23 1890

Consumul agentului frigorific per an, (tone metrice) 5.3 2.6 0.4 3.9 0.3 1.9 14.4

60

Tabelul 2.B.3: Consumul HCFC-22 pe subsectoare, 2005
Subsector 1 2 3 4 5 frigorific industrial frigorific comercial Condiţionarea aerului Condiţionarea aerului (split-sisteme) frigorific pe unităţi de transport Total Numărul de unităţi 245 127 160 532

Consumul agentului frigorific per an, (tone metrice) 14.446 4.062 44.245 7.5 2.5 72.753

Totodată sunt supuse monitorizării utilizarea în sectorul industrial a următoarelor substanţe periculoase: SO2, Cl2, NH3 şi etil mercaptan, şi anume în industria vinicolă, la staţiile de tratare a apei potabile şi de deodorare a gazului. Conform datelor SPCSE, anual sunt utilizate circa 2000 tone de chimicale industriale. în tabelul 2.B.4 este prezentată lista obiectelor în profil teritorial ce utilizează substanţe chimice periculoase şi se află în evidenţa Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale la 01.01.2008. Tabelul 2.B.4: Lista obiectelor chimic-periculoase în evidenţa Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale
Cl2, t NH3, t SO2, t Etil mercaptan. nr. de staţii /cantitatea totală de m3 4/120 1/13 4/9,8 2/3,5 1/1,0 3/4,5 2/3,5 3/6,0 2/2,7 3/4,4 1/1,7 4/6,8 1/1,7 2/3,5 1/1,7 3/4,5 1/1,7 1/1,7 1/0,2 1/0,2 5/8,0 5/7,0 1/1,7 1/1,7 1/1,7 2/3,5 2/3,5 2/3,5 4/4,7

Nr. d/o

Denumirea subdiviziunii

Total, t

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Direcţia SE mun. Chişinău Direcţia SE mun. Bălţi Secţia SE Anenii Noi Secţia SE Basarabeasca Direcţia SE Briceni Direcţia SE Cahul Secţia SE Cantemir Secţia SE Călăraşi Direcţia SE Căuşeni Secţia SE Cimişlia Secţia SE Criuleni Secţia SE Donduşeni Secţia SE Drochia Secţia SE Dubăsari Secţia SE Edineţ Secţia SE făleşti Secţia SE floreşti Secţia SE glodeni Direcţia SE Hânceşti Secţia SE Ialoveni Secţia SE Leova Secţia SE Nisporeni Secţia SE Ocniţa Direcţia SE Orhei Secţia SE Rezina Direcţia SE Râşcani Direcţia SE Sângerei Direcţia SE Soroca Secţia SE Străşeni Secţia SE Şoldăneşti Direcţia SE Ştefan Vodă

20-105 2-40 1-0,6 1-2 1-6 1-1 1-3 1-2

9-150 4-35 2-9 3-12 2-8 1-4 3-19 2-10 1-5

6-7 4-8 3-8 11-15 8-12 1-1 6-20 7-10 2-4

1-10 Cl2 1-2 2-3 1-2 1-1 1-1 1-3 2-40 1-20 1-2 1-1,6

3-20 2,5 2-6 2-3 1*-3 1-3* 4,8 2-6 1-3 2-4 1-3 3-8 1-3 2-6 14-25 11-20 5-15 7-9 4-5 1-2 13-20 7-12

41-384 7-88 11-27 6-13,5 4-13 17-34 8-13 5-8 14-48 12-25 5-9 2-7 4-12 1-1,7 6-33,5 3-5,0 5-10,5 3-5,0 18-30,0 12-24,0 7-19,0 9-10,0 9-16,0 13-21,0 3-42,0 2-5,0 4-8,0 4-26,5 19-33,0 3-6,0 14-23,0

61

32 33 34 35

Secţia SE Taraclia Secţia SE Teleneşti Direcţia SE Ungheni Direcţia SE UTA găgăuzia Cu contul intrării

+43-251

1-1,0 2-20 1-50 43-249 +240/490

2-6 1-11 3-9 61-363 +500/860

6-6 5-5 5-6 16-21 136-223 +100/320

1/3,5 1/1,7 2/0,4 7/8,7 73/122 Maximum

7-10,0 9-14,0 10-37,0 24-35,0 320-1098 +840≈2 mii t

Legendă:  numitorul – numărul de obiecte chimic-periculoase  numărătorul – substanţe cu efect puternic otrăvitor, t  schimbările sezoniere ale cantităţilor de substanţe cu efect puternic otrăvitor constituie ≈ 2 mii t  consumul anual SA „Apă Canal”, Chişinău constituie aproximativ 500 t Cl2

2.3. Depozitarea substanţelor chimice Depozitarea substanţelor chimice se efectuează în funcţie de utilizarea acestora în ramurile economiei naţionale. Agenţii economici licenţiaţi în importul substanţelor chimice industriale îşi depozitează marfa de cele mai deseori la propriile depozite, amplasate pe teritoriul întreprinderilor. Produsele de uz fitosanitar şi fertilizanţii, produsele petroliere, preparatele farmaceutice sunt stocate în depozitele autorizate pentru asemenea activităţi. Produse de uz fitosanitar şi fertilizanţii Conform situaţiei la data de 1 ianuarie 2008, pe teritoriul republicii sunt amplasate 415 depozite de păstrare a produselor de uz fitosanitar importate actualmente de către agenţii economici licenţiaţi în domeniu. Volumul depozitelor constituie 30512 m3. Cca 72 la sută din total (296 depozite) sunt autorizate, fapt ce confirmă corespunderea acestora cerinţelor prevăzute. Păstrarea şi stocarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor se permite în depozite special amenajate, autorizate în modul stabilit, destinate exclusiv depozitării acestor produse, în conformitate cu Regulamentul privind gestionarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor în economia naţională, aprobat de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare şi Ministerul Sănătăţii, înregistrat la Ministerul Justiţiei cu nr. 367 din 4 februarie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.218-223, art. 461), precum şi cu alte acte normative în vigoare. Păstrarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor se permite în depozitele ce dispun de Autorizaţia sanitară de funcţionare a depozitului eliberată de Ministerul Sănătăţii, în baza procesuluiverbal, întocmit de comisia mixtă, instituită din reprezentanţi ai subdiviziunilor abilitate ale Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale, Ministerului Sănătăţii, Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare şi Ministerului Afacerilor Interne (Departamentul de Pompieri). în conformitate cu pct. 10 şi 11 ale Regulamentului cu privire la importul, stocarea, comercializarea şi utilizarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor, aprobat prin Hotărârea guvernului nr.1045 din 05.10.2005 (Monitorul Oficial al R. Moldova nr.135-138/1128 din 14.10.2005), evidenţa produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor importaţi şi comercializaţi de către agenţii economici se efectuează în Registrul de evidenţă a importului, comercializării şi stocului produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor, înregistrat şi sigilat de Inspectoratul de Stat Republican pentru Protecţia Plantelor, conform modelului specificat în anexa nr.1 la Regulamentul menţionat. Agenţii economici prezintă, în mod obligatoriu, trimestrial, până la data de 5 a primei luni din trimestru, Inspectoratului Republican de Stat pentru Protecţia Plantelor, informaţia despre importul şi stocul produselor de uz fitosanitar şi al fertilizanţilor din Registrul de evidenţă a importului, comercializării şi stocului produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor. Informaţia detaliată despre activităţile cu produse de uz fitosanitar şi fertilizanţi este publicată în Darea de seamă privind activitatea Inspectoratului de Stat Republican pentru Protecţia Plantelor pe anul respectiv, iar acces la informaţie o pot avea instituţiile la adresarea oficială către MAIA. 62

Tabelul 2.C.1: Depozitarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor
Tip /Denumirea produsului chimic Produse de uz fitosanitar (în agricultură, în sănătatea publică, de uz casnic) îngrăşăminte 20 000 tone Capacitatea (volumul în m3 sau în tone) 30512 m3 Tip de facilitate Aria de amplasare (port, complex industrial, urban, rural) Etichetarea. Măsuri de protecţie sănătăţii şi mediului Etichetarea se efectuează în conformitate cu legislaţia în vigoare.

415 depozite, Amplasate în 35 raioane şi inclusiv: 2 municipii. de tip - 95, adaptate - 324, autorizate - 296, cu pază - 282. 15 depozite de tip Amplasate în raioanele Străşeni, Călăraşi, floreşti, Şoldăneşti, Ungheni, Edineţ, Comrat, mun. Chişinău şi Bălţi.

Etichetarea se efectuează în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Denumirea raioanelor

Tabelul 2.C.2: Existenţa depozitelor pentru păstrarea produselor de uz fitosanitar
Total de tip* 7 adaptate* 3 54 18 1 1 1 1 8 7 1 6 41 17 3 16 1 3 36 9 29 5 5 11 4 3 10 3 3 1 2 10 Inclusiv autorizate 10 46 18 1 3 4 2 8 7 2 4 5 17 5 18 3 36 7 30 7 5 11 6 3 5 4 6 1 10 18 3 1 1 4 2 1 8 5 2 1 5 5 cu şef de depozit cu pază 10 53 5 1 1 4 4 2 8 9 5 13 16 5 22 5 20 12 30 4 5 13 7 3 8 1 5 3 10 54 22 1 3 4 4 2 8 10 2 10 46 20 5 23 7 5 37 13 30 8 5 14 7 3 13 11 4 6 3 10 1200 110 117 200 1300 1020 1800 130 75 820 200 490 148 630 420 2412 2190 373 1004 594 246 320 685 630 2355 7 1770 1300 560 845 385 1300

Volumul depozitelor, m3

Anenii Noi Basarabeasca Briceni Cahul Cantemir Călăraşi Căuşeni Cimişlia Criuleni Donduşeni Drochia Dubăsari Edineţ făleşti floreşti glodeni Hânceşti Ialoveni Leova Nisporeni Ocniţa Orhei Rezina Râşcani Sângerei Soroca Străşeni Şoldăneşti Ştefan Vodă Taraclia Teleneşti Ungheni UTA găgăuzia Ceadâr-Lunga

4 1 2 3 3 1 3 1 4 5 3 2 7 6 2 1 4 1 3 3 3 3 8 1 5 1

20 6 3 2 7 7 1 6 9

63

Vulcăneşti mun. Bălţi mun. Chişinău Total

5 4 6 415 4 4 95

5 6 324

5 1 6 296

5 2 6 130

5 2 6 282

940 1050 2816 30512

Legendă: de tip – conform normativelor tehnice în vigoare; adaptate – reconstruite.

Produse petroliere Construcţia şi amenajarea obiectivelor pentru păstrarea produselor petroliere se efectuează sub supravegherea organelor centrale de specialitate, în conformitate cu schema de amplasare a staţiilor de alimentare cu produse petroliere şi a depozitelor petroliere pe teritoriul Republicii Moldova, iar exploatarea lor – în conformitate cu normele ecologice, de construcţie, tehnico-sanitare, de apărare împotriva incendiilor şi cu alte norme, aprobate prin legi. Recipientul de păstrare a produselor petroliere principale trebuie să fie utilat cu aparate de măsurare şi control, să aibă la un loc vizibil denumirea firmei proprietarului. Mai mulţi agenţi economici deţin licenţe la importul produselor petroliere, cele mai mari fiind companiile “LUKoil Moldova”, “Petrom Moldova” şi “Tirex Petrol”. Aceste trei companii au efectuat împreună 80% din importurile de benzină şi 69,3% din importurile de motorină, LUKoil deţinând de câţiva ani o cotă de piaţă de 35 la sută. Staţiile PECO şi bazele petroliere sunt în permanentă monitorizare şi control de către Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase, iar informaţia privind amplasarea şi capacitatea acestor obiecte este inclusă în tabelul 2.C.2. La 26 octombrie 2006 a fost dat în exploatare Terminalul petrolier de la giurgiuleşti. grupul olandez “Easeur Holding”, din care fac parte “Danube Logistics”, “Bemol Retail”, “Bemol Refinery“ şi “Bemol Trad”, a preluat proiectul investiţional de la giurgiuleşti de la “Azpetrol” din Azerbaidjan. Parcul rezervor al terminalului constă din 8 rezervoare cu o capacitate totală de 52 mii tone de produse petroliere. Terminalul petrolier constă din 3 părţi: debarcader, parcul rezervor şi staţia de turnare. în 2012 investitorii preconizează să construiască o uzină de prelucrare a produselor petroliere şi circa 50 de staţii PECO. Până la finele anului curent vor fi construite 6 staţii PECO.

64

Denumirea agentului economic

Tabelul 2.C 3: Depozitarea substanţelor chimice în vrac şi facilităţi de depozitare (IPSSTOIP)

2.1

2.2

SRL „Lukoil - Moldova” mun. Chişinău str. Columna, 92

2.3

2.4

2.5

2.6

Aria de amplasare (port, complex industrial, urban, rural) Depozit de produse petroliere, mun. Chişinău, bd. Dacia 80/3 AEROPORT Depozit de produse petroliere mun. Chişinău, str. Munceşti, 793 Depozit de produse petroliere, or. Bălţi str. Industrială, 4 Depozit de produse petroliere, or. Drochia, str. Mitropolit Varlaam, 7 Depozit de produse petroliere, s. Socoleni, r. Anenii Noi Depozit de produse petroliere, or. Călăraşi

8

8.1

S.R.L. “Avante”, mun. Chişinău, str. M. Cogălniceanu, 22 S.R.L. “Basa Petrol”, mun. Chişinău, str. M. Kogălniceanu, 22

Depozit de produse petroliere, mun. Chişinău, or. Sângera, str. Chişinăului, 54 Depozit de produse petroliere, mun. Chişinău, str. Mesager, 6

Capacitatea Întrebuinţare (volumul în m3 sau în tone) Capacitate de depozitare Depozitarea 5 200 m3 produselor petroliere Capacitate de depozitare Depozitarea 3 400 m3 produselor petroliere Capacitate de depozitare Depozitarea 17 400 m3 produselor petroliere Capacitate de depozitare Depozitarea 5 267 m3 produselor petroliere Capacitate de depozitare Depozitarea 9 225 m3 produselor petroliere Capacitate de depozitare Depozitarea 4 575 m3 produselor petroliere Capacitate de depozitare Depozitarea 5 990 m3 produselor petroliere Capacitate de depozitare Depozitarea 1 600 m3 produselor petroliere

65
Depozit de produse petroliere, mun. Chişinău, str. Industrială, 6 Depozit de produse petroliere, mun. Chişinău, str. Industrială, 34 Depozit de produse petroliere, mun. Chişinău, or. Sângera Depozit de produse petroliere, r-nul Cimişlia, s. Mihailovca Depozit de produse petroliere, or. Donduşeni Depozit de produse petroliere, or. Vatra, mun. Chişinău. Depozit de produse petroliere, or. Căuşeni Depozit de produse petroliere, or. Cahul Depozit de produse petroliere, mun. Bălţi Depozit de produse petroliere, or. făleşti

9

9.1

S.A.”Petrom-Moldova”, mun. Chişinău, str. Mateevici, 56

10

10.1

S.A.” Tirex Petrol”, mun. Chişinău, str. Columna, 92

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

Capacitate de depozitare 5 000 m3 Capacitate de depozitare 15 900 m3 Capacitate de depozitare 30 050 m3 Capacitate de depozitare 16 900 m3 Capacitate de depozitare 3 180 m3 Capacitate de depozitare 47 400 m3 Capacitate de depozitare 17 420 m3 Capacitate de depozitare 16 760 m3 Capacitate de depozitare 23 500 m3 Capacitate de depozitare 8 870 m3

Depozitarea produselor petroliere Depozitarea produselor petroliere Depozitarea produselor petroliere Depozitarea produselor petroliere Depozitarea produselor petroliere Depozitarea produselor petroliere Depozitarea produselor petroliere Depozitarea produselor petroliere Depozitarea produselor petroliere Depozitarea produselor petroliere

10.8

10.9 Depozit de produse petroliere, or. Mărculeşti r. floreşti Depozit de produse petroliere, or.Ocniţa Depozit de produse petroliere, or. Lipcani Depozit de produse petroliere, or. Şoldăneşti

Depozit de produse petroliere, or.Cupcini r. Edineţ Depozit de produse petroliere, or. Nisporeni

10.10

10.11

10.12

11.13

11.14

11 Depozit de produse petroliere, or. Comrat Terminalul Petrolier din s. giurgiuleşti, r. Cahul Depozit de produse petroliere, or. Călăraşi Depozit de produse petroliere, or.Vulcăneşti, str. Korolenko, 4 Depozit de produse petroliere, sat. Pîrliţa, r. Ungheni

11.1

S.A. „Arnaut Petrol”, UTA gagauzia, or. Comrat

Staţie de stocare a gazului lichefiat din s. Vălcineţ, r. Ocniţa Rafinărie de petrol, or. Comrat

Capacitate de depozitare 14 460 m3 Capacitate de depozitare 4 230 m3 Capacitate de depozitare 13 000 m3 Capacitate de depozitare 6 965 m3 Capacitate de depozitare 9 325 m3 Capacitate de depozitare 6 950 m3 Capacitate de depozitare 800 m3 40 tone zn

12

S.R.L. Danube Logistics, mun. Chişinău, Str. M. Viteazul, 2/2

Capacitate de depozitare 32 000 m3 Capacitate de depozitare 63 000 m3 Capacitate de depozitare 2050 m3 Capacitate de depozitare 13 600 m3 Capacitate de depozitare 5000 m3 120 tone zn

Depozitarea produselor petroliere Depozitarea produselor petroliere Depozitarea produselor petroliere Depozitarea produselor petroliere Depozitarea produselor petroliere Depozitarea produselor petroliere Depozitarea produselor petroliere Prelucrarea şi depozitarea produselor petroliere Depozitarea produselor petroliere Depozitarea produselor petroliere Depozitarea produselor petroliere Depozitarea produselor petroliere Depozitarea produselor petroliere

66
Rafinărie de petrol, s.Pârliţa, r. Ungheni Depozit de produse petroliere Depozit de produse petroliere, or. Ceadâr-Lunga,

13

SRL „Armamil-Com”, or. Călăraşi, str. Stamati, 15

14

S.A. “VULCăNEŞTI-PETROL” or. Vulcăneşti, str. Korolenko, 4

15

î.S. „filiala Nr.” î.S. „MOLDRESURSE”, r. Ungheni, s. Pârliţa

16

16.1

S.R.L.”Stal-Petrol”, mun. Chişinău, str. ghioceilor 1A

17

Depozit de păstrare carburanţilor al Depozit de produse petroliere, mun. Bălţi, str. Sofiei, 12 Armatei Naţionale, mun. Bălţi, str. Sofiei, 12

Capacitate de păstrare 5 100 m3 Capacitate de depozitare 15 771 m3 Capacitate de depozitare 4 475 m3

Prelucrarea şi depozitarea produselor petroliere Depozitarea produselor petroliere Depozitarea produselor petroliere Depozitarea produselor petroliere

18

S.A “Ceadâr Petrol”, UTA găgăuzia, or. Ceadâr-Lunga, str. Bugeac, 17

îS „Calea ferată din Moldova”, mun. Chişinău, 19.1 str.V. Pârcălab, 48 Depozit de produse petroliere, Depoul mun. Bălţi

19

Depozit de produse petroliere, Depoul din Chişinău

19.2

19.3 Depozit de produse petroliere, Depoul Ocniţa Depozit de produse petroliere, Depoul or. Şoldăneşti Depozit de produse petroliere, s. Ţarigrad, r. Drochia Depozit de produse petroliere Depozit de produse petroliere Capacitate de depozitare 10 000 m3 Capacitate de depozitare 6 095 m3

Depozit de produse petroliere, Depoul or. Basarabeasca Depozit de produse petroliere, Depoul Ungheni

19.4

19.5

23

SRL „Vigi”, or. Călăraşi, str. Al. cel Bun, 2

Capacitate de depozitare 3000 m3 Capacitate de depozitare 320 m3 Capacitate de depozitare 480 m3 Capacitate de depozitare 150 m3 Capacitate de depozitare 120 m3 Capacitate de depozitare 100 m3 Capacitate de depozitare 5000 m3 Depozitarea produselor petroliere Depozitarea produselor petroliere

Depozitarea produselor petroliere Depozitarea produselor petroliere Depozitarea produselor petroliere Depozitarea produselor petroliere Depozitarea produselor petroliere Depozitarea produselor petroliere Depozitarea produselor petroliere

24

SRL „Moldis Traiding”, str. Industrială, 59

25

SA „Seminţe Agro”, or. Căuşeni, str. Tighina, 17

67

2.4. Transportarea substanţelor/produselor chimice Transportarea şi etichetarea produselor chimice utilizate în ţară se efectuează în conformitate cu Hotărârea guvernului Republicii Moldova cu privire la efectuarea transporturilor de mărfuri periculoase pe teritoriul Republicii Moldova, nr. 672 din 28.05.2002. în această Hotărâre este stipulată clasificarea mărfurilor periculoase, lista substanţelor şi articolelor admise pentru transport conform standardelor internaţionale. Suplimentar, transportarea unor categorii de substanţe chimice este reglementată de legislaţia specifică domeniului unde acestea sunt utilizate. în vederea protejării componentelor mediului şi sănătăţii omului, potrivit Legii cu privire la produsele de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor, nr. 119 – XV din 22 aprilie 2004, art. 15 (2) şi (3) este prevăzut că transportarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor se permite numai cu mijloace de transport special amenajate în acest scop şi autorizate în condiţiile legii menţionate. Regulamentul cu privire la importul, stocarea, comercializarea şi utilizarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor, aprobat prin Hotărârea guvernului nr.1045 din 05.10.2005, stabileşte că produsele de uz fitosanitar şi fertilizanţii pot fi importaţi în Republica Moldova (sau plasaţi sub regimul vamal de tranzit) cu mijloace de transport auto special echipate prin punctele de trecere internaţionale Criva - Mămăliga, Otaci - Moghiliov-Podolsk, Palanca - Maiaki-Udobnoe, Tudora Starokazacie, giurgiuleşti - galaţi, Leuşeni - Albiţa, Sculeni - Sculeni, pe calea ferată prin punctele vamale Ungheni - Cristeşti, Vălcineţ - Moghiliov-Podolsk şi pe calea aeriană prin Biroul vamal Aeroport. Deoarece Republica Moldova importă substanţe chimice din ţările UE, Ucraina şi Rusia, acestea fiind membre ale Organizaţiei Mondiale a Comerţului, prin urmare, sunt respectate regulile internaţionale de comerţ, inclusiv restricţiile privind ambalarea substanţelor chimice. Acest lucru a fost confirmat şi în cadrul vizitelor la întreprinderile industriale, unde sunt utilizate substanţe chimice, ambalajul acestora conţinând inscripţii de rigoare. Doar 5% din fertilizanţi se importă în ţară în vrac, 95% se importă în ambalajul producătorului (saci de 50 kg sau big-bag de 500 kg). Cerinţele privind asigurarea securităţii la gestionarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor, care prevăd protecţia şi igiena muncii, securitatea antiincendiară, protecţia mediului ambiant, sunt stipulate în Regulamentul privind gestionarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor în economia naţională. Transportul produselor petroliere este reglementează în conformitate cu Legea privind piaţa produselor petroliere, nr. 461 din 30.07.2001 şi se efectuează cu mijloace de transport specializat, autorizate de Ministerul Transporturilor şi gospodăriei Drumurilor în baza avizului Serviciului Standardizare şi Metrologie, cu respectarea cerinţelor ecologice şi de apărare împotriva incendiilor şi exploziilor. Importatorul este obligat să sigileze, în modul stabilit de actele normative, recipientele mijloacelor de transport specializat, în care sunt transportate produsele petroliere. Desigilarea şi sigilarea în punctele de trecere a frontierei vamale se va efectua conform Regulamentului de identificare a produselor petroliere aprobat de guvern cu eliberarea unui certificat de identificare a produselor petroliere. Informaţia privind transportarea substanţelor chimice pe drumuri auto nu este disponibilă în anuarul statistic al Republici Moldova. tabelul 2.D conţine date privind principalele grupe de mărfuri transportate pe calea ferată în anul 2006.

68

Tip /Denumirea produsului chimic

Tabelul 2.D: Ciclul de distribuire şi transportare a produselor chimice în vrac

Modalitatea de Capacitatea Etichetarea. Măsuri transportare (căi aproximativă de protecţea sănătăţii maritime, râuri, calea (volumul în m3 sau în şi mediului ferată, drumuri auto, tone transportate/an) avion) mii tone Calea ferată Calea ferată Calea ferată Calea ferată Calea ferată Calea ferată Calea ferată 383 2188 1122 3 124 832 2939 în conformitate cu legislaţia în vigoare în conformitate cu legislaţia în vigoare în conformitate cu legislaţia în vigoare în conformitate cu legislaţia în vigoare în conformitate cu legislaţia în vigoare în conformitate cu legislaţia în vigoare în conformitate cu legislaţia în vigoare

îngrăşăminte (naturale şi chimice) Combustibili minerali solizi Produse petroliere Produse chimice derivate din cărbune şi gudron Produse chimice, altele decât cele din cărbune şi gudron Minerale brute sau prelucrate Minereuri de fier, deşeuri de fier şi oţel, zgură de furnal

2.5. Deşeurile produselor chimice şi cu conţinut de substanţe periculoase Deşeurile, dar mai ales cele industriale, constituie surse de risc pentru sănătate datorită conţinutului de substanţe toxice, precum metalele grele (plumb, cadmiu), pesticide, solvenţi, uleiuri uzate, POP etc. Problema cea mai dificilă pentru gestionarea deşeurilor cu conţinut de substanţe chimice o constituie lipsa facilităţilor de tratare şi eliminarea acestora în ţară. Materialele periculoase (inclusiv pesticide, nămoluri toxice, produse petroliere, reziduuri de la vopsea, zguri metalurgice) sunt depozitate, deseori contrar legislaţiei, în comun cu deşeuri municipale solide. Această situaţie contribuie la generarea unor combinaţii inflamabile, explozive sau corozive; pe de altă parte, prezenţa reziduurilor menajere uşor degradabile poate facilita descompunerea componentelor periculoase complexe şi reduce poluarea mediului. Având în vedere specificul economiei naţionale, inclusiv ţinând cont de trecutul istoric al ţării, în Republica Moldova s-au acumulat următoarele fluxuri de deşeuri periculoase: deşeuri cu conţinut de ferocianură, pesticide interzise şi inutilizabile, deşeuri de galvanică, produse petroliere, acumulatoare şi baterii cu conţinut de metale grele, tuburi luminiscente etc. Evidenţa deşeurilor toxice se efectuează în baza formularului „f-1 Deşeuri toxice” . Cu toate că numărul întreprinderilor ce raportează generarea deşeurilor toxice este în creştere de la 352 la 709 în perioada 1995 - 2005, cantităţile deşeurilor acumulate sunt în descreştere, pe motivul declinului economic de la finele secolului precedent şi al modificărilor structurale în industria RM. Deşeuri cu conţinut de cianură Principala sursă de generare a deşeurilor toxice rămâne a fi industria vinicolă, unde se acumulează deşeuri cu conţinut de compuşi de ferocianură. în urma stropirii viilor cu soluţie cu conţinut de cupru, transportării şi prelucrării strugurilor şi a vinurilor în instalaţii din metale de calitate inferioară, în vinuri nimeresc ioni de fier, cupru, aluminiu etc. Pentru înlăturarea acestor metale este necesară tratarea vinurilor cu soluţii de hexacianoferat (II) de potasiu. La interacţiunea ionilor de fier cu hexacianoferatul de potasiu se formează sedimentul albastru de Prusia. Prelucrarea (valorificarea) acestui sediment poate 69

fi efectuată prin metoda chimică şi termică. Utilizarea metodei termice de neutralizare a sedimentului prezintă un mare pericol, deoarece la încălzire se produce descompunerea lui şi formarea acidului cianhidric (HCN) sau dician (CN2), care sunt substanţe extrem de toxice pentru sănătatea populaţiei şi mediul înconjurător. De aceea este recomandabilă utilizarea metodei chimice pentru valorificarea sedimentului albastru de Prusia, utilizându-se în calitate de reagent oxidul de calciu. Actualmente în ţară s-au acumulat 3888 de tone de sediment de acest fel.

Figura 9. Dinamica formării, neutralizării şi acumulării deşeurilor toxice, mii tone

Deşeuri de pesticide interzise şi inutilizabile în perioada 1950 – 1990 în Republica Moldova au fost utilizate circa 560 000 tone de pesticide, inclusiv 22 000 tone de pesticide clororganice, cota maximă de utilizare a pesticidelor de 38 300 tone, substanţă activă, fiind atinsă în anii 1975 – 1985. în perioada de tranziţie utilizarea pesticidelor s-a redus dramatic până la 2 800 tone substanţă activă în 2000. Reglementările asupra utilizării unor pesticide cu impact sporit asupra sănătăţii umane de rând cu expirarea termenelor de utilizare a unor pesticide au contribuit la crearea stocurilor de pesticide interzise şi inutilizabile. în scopul soluţionării problemei privind creşterea continuă a acestor stocuri de pesticide în anul 1978 a fost luată decizia de a construi un depozit pe teritoriul adiacent s. Cişmichioi, r. Vulcăneşti. Pe parcursul a zece ani (1978 - 1988) în acest depozit au fost înhumate 3 940 tone de pesticide, inclusiv 654,1 tone de DDT. La începutul anilor ‘90 în gospodăriile agricole funcţionau circa 1000 de depozite de pesticide. Pe parcursul anilor 1991 – 2003 au fost distruse circa 60 % din depozitele existente, doar 20% păstrându-se în condiţii satisfăcătoare. Cantităţi importante de pesticide au fost abandonate sub cerul liber, iar depozitele devastate cauzează impact negativ asupra populaţiei şi mediului, întrucât o parte din depozite sunt amplasate în apropierea zonelor locative sau în apropierea resurselor acvatice. în perioada 2003-2008 Ministerul Agriculturii şi Industriei Prelucrătoare de comun acord cu, Ministerul Apărării şi Departamentul Situaţii Excepţionale şi cu susţinerea financiară a fondului Ecologic Naţional din cadrul Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale au fost reambalate şi transportate centralizat 3354 de tone pesticide interzise şi inutilizabile în 32 de raioane. Pe parcursul anilor 2006-2008, în cadrul Proiectului Băncii Mondiale/gEf „Managementul şi Distrugerea Stocurilor de Poluanţi Organici Persistenţi în Republica Moldova”, implementat de Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale au fost eliminate prin incinerare la fabricile companiei “Tredi” 1293 tone de pesticide inutilizabile şi interzice din 13 depozite centrale din raioanele Teleneşti, Străşeni, Hânceşti, Nisporeni, floreşti, Şoldăneşti, Briceni, Râşcani, Ştefan Vodă, Vulcăneşti şi Cimişlia. Astfel, aproximativ o treime din teritoriul ţării a fost curăţat de deşeuri contaminate cu poluanţi organici 70

persistenţi. Alte 2061 tone de pesticide, care se păstrează în depozite în celelalte raioane, necesită a fi eliminate în viitorul apropiat. Aceste lucrări de evacuare şi distrugere a 2061 tone pesticide sunt preconizate a fi realizare în cadrul proiectului NATO, implementat de Ministerul Apărării. Concomitent MAIA negociază cu OSCE în vederea implementării unui proiect de deshumare şi eliminare a pesticidelor inutilizabile şi interzise înhumate la poligonul din s. Cişmichioi, raionul Vulcăneşti, UTA găgăuzia. Deşeurile petroliere (inclusiv uleiuri cu conţinut de BPC) Deşeurile petroliere (inclusiv uleiul folosit) sunt generate de toate întreprinderile care utilizează în activitatea lor produse petroliere şi uleiuri. De cele mai deseori uleiurile sunt utilizate în calitate de combustibil în cazangerii. Un mare generator de deşeuri petroliere sunt staţiile de alimentare cu petrol, inclusiv SA. „Lukoil”, SA. „Petrom”, S.A. “Tirex-Petrol”, „Vale Exchim” etc. în urma activităţii lor, ce constă în păstrarea, distribuirea şi comercializarea combustibilului, se formează deşeuri, care nu sunt luate la evidenţă şi sunt depozitate pe terenurile acestor întreprinderi, cauzând pierderi economice şi poluarea mediului. Concomitent este în creştere numărul de autovehicule înregistrate în ţară, fiind în creştere consumul produselor petroliere şi deşeurilor rezultate. Din lipsa tehnologiilor avansate de utilizare a deşeurilor petroliere solide şi semilichide, aceste deşeuri reprezintă o problemă, care trebuie soluţionată de urgenţă în scopul ameliorării stării mediului. De asemenea, în cadrul Proiectului Băncii Mondiale/gEf „Managementul şi Distrugerea Stocurilor de Poluanţi Organici Persistenţi în Republica Moldova”, de la staţiile de transformare de mare putere din sectorul energetic au fost demontate şi eliminate 18 660 de condensatoare electrice vechi ce conţineau bifenili policloruraţi (BPC), cu o greutate totală de 934 tone. Deşeuri galvanice Deşeurile galvanice se formau în secţiile galvanice ale întreprinderilor constructoare de maşini, utilaje şi aparataj în procesul de decapare a metalelor, şi anume în cadrul întreprinderilor complexului militar-industrial “Mezon”, “Signal”, “Sigma”, “Alfa”, “Răut”, “Moldavhidromaş”, “Vibropribor” etc., fiind acumulate în ţară la finele sec. XX circa 1000 tone de deşeuri de galvanică. Pentru tratarea apelor reziduale galvanice au fost folosite metode regenerative ca extragerea poluanţilor fără schimbarea compoziţiei lor chimice (cu reagenţi), tratarea chimică. Actualmente pe teritoriul acestor întreprinderi, conform formularului statistic f1, se depozitează circa 210 tone şi circa 2300 tone de deşeuri de hidroxizi, rezultaţi în urma tratării apelor reziduale galvanice, şi înhumaţi la poligonul de deşeuri galvanice din Hecii Noi, r. Sângerei. Tuburi luminiscente uzate în scopul excluderii poluării mediului cu mercur, care se conţine în tuburile luminiscente, este necesară acumularea şi depozitarea lor organizată. Pentru prelucrarea tuburilor luminiscente este necesară construirea unei secţii de prelucrare a lor prin metoda termică sau utilizarea metodei chimice. în anii ‘90 ai sec. XX a fost montată o instalaţie de demercurizare a tuburilor luminiscente la uzina de materiale izolatoare din Tighina. O parte din întreprinderi industriale au soluţionat problema acumulării tuburilor luminiscente prin demercurizarea acestora în instalaţia menţionată. însă în marea majoritate tuburile uzate sunt acumulate pe teritoriul întreprinderilor, iar deseori sunt eliminate în containere alături de deşeurile menajere. Conform unor estimări, anual sunt importate şi comercializate circa 450 mii bucăţi, fiecare tub conţinând 0,014 gr. de Hg. Conform datelor Inspectoratului Ecologic de Stat, actualmente la întreprinderi sunt depozitate circa 235 mii bucăţi. 71

cadmiu.5 3. zinc ş.02 20. inclusiv industrie de producere a substanţelor chimice. lacurilor şi vopselelor Deşeuri ce conţin mercur şi compuşii lui Deşeuri ce conţin plumb şi compuşii lui Deşeuri ce conţin compuşi de cianură Deşeuri galvanice Tabelul 2.07 120. Acest produs trebuie predat după utilizare pentru valorificare.E: Acumularea şi comercializarea deşeurilor cu conţinut de substanţe chimice Acumulate (tone/an) 2006 7425.02 20.Acumulatori. PBB Deşeuri de la producerea şi utilizarea coloranţilor. pigmenţilor.3 3. nichel. Totodată merită de menţionat că.7 3887. Sumarul utilităţilor tehnice pentru reciclarea substanţelor chimice Republica Moldova este doar utilizator al substanţelor chimice importate din alte state şi nu posedă materie primă. SA „Metalferos” este licenţiată şi practică activitate de export pentru valorificare în Ucraina a acumulatorilor uzaţi.5 3354 524.E. în ţară funcţionează întreprinderi de reciclare a maselor plastice. prin inscripţionarea pe carcasa acestora a următoarelor texte: “Este interzisă aruncarea bateriilor şi/sau acumulatorilor uzaţi pentru autovehicule. care sunt menţionate în instrucţiunile de utilizare puse la dispoziţia consumatorilor şi care însoţesc aceste produse.a. colectaţi doar de la agenţi economici. iar fiecare acumulator conţine de la 8-30 kg de Pb pentru acumulatori pentru autovehicule şi camioane până la 200-400 kg pentru electrocare. şi anume prin faptul că producătorul sau comercializatorul trebuie să informeze cumpărătorii asupra necesităţii colectării şi valorificării bateriilor şi/sau acumulatorilor uzaţi pentru autovehicule. precum şi asupra toxicităţii şi gradului de pericol ale materialelor conţinute.06 186. deoarece conţin mari cantităţi de metale toxice: plumb. Datele privind acumularea deşeurilor cu conţinut de substanţe chimice au fost colectare din formularul statistic f-1 „Deşeuri toxice” şi sunt incluse în tabelul 2.0 2061 333.6 0.6. Altă modalitate de promovare a utilităţilor de reciclare a substanţelor chimice este asistenţa acordată de către organismele internaţionale în implementarea convenţiilor la care ţara este parte.4 0.7 4133. asupra obligaţiilor pe care le au în ceea ce priveşte colectarea acestora. asupra semnificaţiei marcajelor şi simbolurilor inscripţionate pe bateriile şi/sau pe acumulatorii pentru autovehicule. inclusiv baterii uzate Un mare pericol pentru mediul înconjurător îl prezintă acumulatoarele şi bateriile uzate. este neapărat necesară informarea cumpărătorilor asupra modalităţilor de colectare a bateriilor şi/sau a acumulatorilor uzaţi pentru autovehicule. “Este interzisă deversarea electrolitului din acumulatorii uzaţi pentru autovehicule”. anual se importă circa 45 mii de acumulatori. în Republica Moldova sistemul de colectare a acumulatorilor uzaţi. inclusiv a bateriilor nu este stabilit.2 2007 6501. o parte dintre acestea fiind construite încă în perioada URSS.7 210 421 Export (tone/an) 2006 1293 177 757 2007 2. Cu toate acestea. conform datelor organelor vamale. Tip /Denumirea deşeurilor produsului chimic 1 Acumulate total. Legislaţiea UE reglementează activităţile de producere şi comercializare a acumulatorilor. De asemenea. 72 . inclusiv: Pesticide interzise Deşeuri petroliere Deşeuri sau substanţe uzate şi articole ce conţin PCB. PCT. altele fiind lansate de curând în sectorul privat. conform procedurii Convenţiei Basel privind controlul transportării transfrontaliere a deşeurilor periculoase.

38. prelucrarea. Autoritatea centrală pentru protecţia mediului şi resurse naturale eliberează şi retrage autorizaţiile pentru desfăşurarea activităţii de gestionare a deşeurilor (art. ap.Astfel.10. operaţiunii sau procesului Tip de operaţiune Dacă utilitatea de recuperare tratează deşeurile codul R importate (da/nu) R3 R12 R12 nu nu nu Amplasarea utilităţii. întreprinderea “Moldtranselectro” posedă instalaţii de tipul PSM-1. problema administrării substanţelor chimice are tangenţe cu gestionarea deşeurilor. F: Utilităţi tehnice pentru reciclarea şi recuperarea substanţelor chimice şi a deşeurilor relevante Descrierea utilităţii. operaţiunii sau procesului UNIPLAST. nr. Strategia naţională are drept scop suprimarea eşalonată a importului şi consumului intern al SDO (conform cerinţelor orarului acceptat de Protocol) cu scoaterea lor ulterioară din uz (CfC-12 în a.I. or. livrat ţării drept asistenţă tehnică pentru recuperarea şi reciclarea agenţilor frigorifici (freoni) la operaţiunile de întreţinere şi la defectarea echipamentelor şi instalaţiilor frigorifice. Munceşti. s. tabelul 2.1997). litera b). se interzice desfăşurarea oricărei activităţi generatoare de deşeuri periculoase fără a deţine autorizaţia pentru depozitarea (înhumarea). Totodată. prevăzut în cadrul proiectului de asistenţă tehnică. nr. în conformitate cu cerinţele internaţionale şi obligaţiunile republicii. 19. reexportul. Chişinău. Datorită utilizării eficiente a echipamentului frigorific. neutralizarea şi evacuarea lor (art. „URSACHI-TRANS” str. în lipsa evidenţei statistice în acest domeniu nu sunt cunoscute cantităţile şi spectrul deşeurilor colecatate şi reciclate.A. Pădurii. domeniu conturat odată cu perioada de tranziţie spre economia de piaţă şi în mod special cu apariţia spectrului larg al mărfurilor de consum curent. „Reparaţii Auto” r-l Orhei. Actualmente procedura de eliberare a autorizaţiilor este stabilită prin Ordinul ministrului ecologiei şi resurselor naturale. consumul de SDO în ţară s-a micşorat de trei ori. Eminescu 15 Societatea pe Acţiuni „INCONARM” SRL „SV-LANA” S.2 pentru regenerarea uleiurilor de transformatoare uzate.16 al Legii nr. în scopul prevenirii sau limitării influenţei negative a deşeurilor asupra mediului şi sănătăţii populaţiei. M. Creangă Ion 53/1. Chişinău î. Chişinău S. exportul. către 71 de firme şi întreprinderi din republică care activează în sectorul frigorific şi de condiţionare a aerului.A. str.4. precum şi implementarea unor tehnologii inofensive stratului de ozon şi a programului de instruire a personalului tehnic de specialitate. inclusiv al ambalajului. str.F conţine informaţie despre agenţii economici autorizaţi pentru gestionarea deşeurilor. MD-2008 firma comercială şi de producţie „ABC” SRL str. 2008). utilizarea. Pe parcursul implementării proiectului “Ozon” a fost repartizat gratis echipament frigorific. tranzitul şi punerea în circulaţie pe piaţă a SDO şi a echipamentelor şi produselor ce conţin asemenea substanţe. în ţară se interzice şi se aplică restricţii dure la importul. inclusiv colectarea şi reciclarea acestora. 20 din 14 martie 2005. Peresecina.1347 –XIII din 9. prelucrarea şi comercializarea deşeurilor de polietilenă colectarea şi prelucrarea deşeurilor din masă plastică pentru comercializarea deşeurilor de polimeri utilizarea deşeurilor de uleiuri industriale colectarea şi prelucrarea deşeurilor de polietilenă colectare şi tranşă a PET şi a plasticului R12 nu R1 R12 R12 nu nu nu 73 . „Şigma” reciclarea polietilenei colectarea. Tabelul 2.

r. în aceste condiţii au fost eliminate mai multe deşeuri. respectiv lipsesc capacităţile de eliminare a acestora. Condiţiile de depozitare a stocurilor de pesticide în perioada 1990-2005 au contribuit la degradarea continuă a acestora. Tabelul 2. Situaţia poate fi similară cu cea din sectorul agricol. agenţii economici urmau să soluţioneze problemele de eliminare a deşeurilor sau substanţelor chimice acumulate.G:Utilităţi pentru eliminarea substanţelor chimice şi deşeurilor relevante Amplasarea utilităţii. depozite de deşeuri şi terenuri contaminate Sintetizând informaţia menţionată anterior în Capitolul 2 şi luând în consideraţie datele statistice citate. Din lipsa evidenţei acestora nu este cunoscută cantitatea şi spectrul substanţelor chimice industriale. deşi nu este exclus faptul că agenţii economici se pot debarasa de ele oricând. Hecii Noi.SRL „grafic-Prim” colectarea şi prelucrarea deşeurilor din polietilenă prin metoda aglomerării recuperarea şi reciclarea agenţilor frigorifici R12 nu Proiectul „Ozon” (90 de echipamente) R3 nu 2. în multe cazuri stocurile de pesticide au fost depozitate sub cerul liber ani în şir. cu excepţia că depozitele nu sunt devastate.  circa 3890 tone de deşeuri cu conţinut de lazurită berlineză. Sângerei.  aproximativ 1000 tone de alte deşeuri periculoase. r. Cişmichioi. Capacitatea de eliminare a substanţelor chimice întrucât în Republica Moldova nu sunt întreprinderi de producere a substanţelor chimice. Vulcaneşti. incinerarea formaldehidei „VANIS-PRIM” SRL R1 R6 nu 2. inclusiv 3940 tone înhumate la depozitul din s. putem spune că actualmente în Republica Moldova sunt acumulate următoarele fluxuri de deşeuri periculoase:  circa 6000 tone deşeuri de pesticide.7. inclusiv 2300 tone înhumate la depozitul din s. 74 .8. De menţionat că odată cu privatizarea întreprinderilor. în tabelul 2. operaţiunii sau procesului CCP „ADREM” SRL Descrierea utilităţii. operaţiunii sau procesului Tip de operaţiune de recuperare (Anexa IVB) codul R R1 Dacă utilitatea tratează deşeurile importate (da/nu) nu colectarea uleiurilor uzate şi de ardere pentru încălzirea încăperilor tratarea deşeuri galvanice. acumulate la fabricile de vin. Totodată rămâne incertă soarta altor substanţe chimice cu termen expirat acumulate la depozitele întreprinderilor industriale. formaldehidă şi uleiuri uzate.G sunt incluşi agenţii economici care dispun de autorizaţie pentru eliminarea deşeurilor de galvanică.  circa 2500 tone de deşeuri de galvanică. deşeurile de formaldehidă etc. inclusiv impactul lor asupra mediului. inclusiv cele galvanice. Stocuri.

Terenuri contaminate cu substanţe chimice Legislaţia naţională privind protecţia mediului nu conţine reglementări vis-a-vis de decontaminarea terenurilor poluate.fiind expuse la fluctuaţii mari ale temperaturilor şi altor factori climaterici. trifluralin. de evaluare a riscului cauzat şi de decontaminare a acestora. Figura 10. tone sau a terenului. Hecii Noii.H conţine informaţia privind stocurile şi depozitele de deşeuri periculoase existente în ţară. fabricile de vin. amplasate în centrul şi sudul ţării Poligonul de înhumare a pesticidelor din s. HCH. depozite de deşeuri şi terenuri contaminate Denumirea deşeurilor Amplasarea geografică (coordonatele de la GPS) în republică sunt amplasate 22 depozite de stocare centralizată a pesticidelor inutilizabile şi interzise. parathyon-methyl. triadimefon. diphenamid. Bălţi) 2300 tone 75 . Cişmichioi. care au accelerat deteriorarea atât a ambalajelor. dozomet. raionul Vulcăneşti deşeuri de galvanică Conţinutul principal după categorii de substanţe chimice/ deşeuri Conţinutul ingredientului activ frecvent depistat : -sim-triazine. Totodată nu au fost elaborate la nivel naţional criterii sau proceduri de inventariere a acestor terenuri contaminate. inclusiv cu POP. DDT. Până în prezent în Republica Moldova nu a fost efectuată inventarierea terenurilor contaminate cu substanţe chimice. nu a fost evaluat riscul asociat de poluare cu substanţe chimice. cât şi a pesticidelor. m2 2061 tone Stocuri de pesticide necunoscute şi învechite fabricile de vin unde sunt depozitate deşeurile cu conţinut de ferocianură Depozit cu pesticide necunoscute şi învechite 3890 tone 3940 tone Depozitul de deşeuri de s.H: Stocuri. deşeuri cu conţinut de ferocianură Mărimea stocului. (Uzina «Răut » Sângerei or. acetochlor etc. tabelul 2. raionul galvanică. iar în multe cazuri aceste terenuri nici nu sunt determinate. Sulf. Contaminări considerabile ale terenurilor au avut loc şi în locurile de depozitare a produselor petroliere. Tabelul 2.

Principala sursă de emisie a fost producţia cimentului (99 %). Republica Moldova nu dispune de întreprinderi pentru producerea POP.9 %) şi producţia varului (31 %). "Signal". Principalele surse de emisii au fost vehiculele grele (> 3.6% în 1990 şi 97. s.Iargara.24 kg/an. Principalele surse de emisie au fost vehiculele grele şi autobuzele (99%).0 kg/an.5 t). "Sigma". chimicalele industriale şi ale echipamentului cu conţinut de BPC (bifenili policloruraţi). în 2001 emisiile de HCB au fost estimate la 1. r. s.4% în 2001). Substanţe chimice generate neintenţionat Inventarierea emisiilor POP a fost efectuată în cadrul Proiectului „Activităţi de promovare a implementării Convenţiei de la Stockholm privind Poluanţii Organici Persistenţi în Republica Moldova” pentru perioada 1999-2001 (pentru DDPC/DfPC perioada 1990–2001. POP derivate obţinute neintenţionat.025 kg/an în 1990. autobuzele (68.10 kg/an. Dibenzo-p-dioxine policlorinate / dibenzofurani policloruraţi (DDPC/DFPC) Emisiile DDPC/DfPC în atmosferă. fiind utilizat îndrumarul şi Metodologia UNEP Chemicals şi EMEP/ CORINAIR. pentru BPC–2003). pământ. Mărculeşti. or. Bifenili policloruraţi (BPC) în 1990 emisiile de BCP au alcătuit 16. apă. Căuşeni Aeroportul militar. prin produse şi reziduuri s-au diminuat cu 86. Pe parcursul perioadei 1990-2001 emisiile totale de DDPC/DfPC în atmosferă. Emisiile BPC înregistrate în 2001 au alcătuit 2. "Moldavhidromaş". Leova Baza de produse. 76 . “Eliminare /gropi de gunoi” (96. sol şi în produse şi reziduuri au constituit în 2001 circa 777. inclusiv dibenzo-p-dioxinelor policlorinate şi a dibenzofuranilor policloruraţi. Sursa principală a emisiilor DDPC/DfPC este categoria a 9-a de surse. ceea ce a constituit aproximativ 13% din cantitatea respectivă a anului 1990. r. "Alfa". "Vibropribor" Conform estimărilor.3 g de ET. Hexaclorobenzen (HCB) Emisiile HCB au alcătuit 0. floreşti deşeuri de galvanică 210 tone pesticide 500 mii m2 produse petroliere nu se cunoaşte Terenuri contaminate cu produse petroliere produse petroliere produse petroliere nu se cunoaşte nu se cunoaşte 2. Principala sursă de emisii a fost producţia aluminiului secundar (99%).întreprinderi unde se depozitează deşeurile de galvanică Terenuri contaminate cu pesticide „Mezon". hexachlorobenzen şi hidrocarburile aromatice policiclice. există 360 terenuri/locaţii contaminate cu pesticide Baza de produse petroliere. bifenili policloruraţi. toate produsele permise spre utilizare se importau şi se importă actualmente din străinătate. Inventarul include emisiile de la următoarele POP: pesticide POP. apă.5%.9. 2003. pentru pesticide –2001.

dolari SUA). de inventariere a stocurilor existente.2% din totalul volumului producţiei industriale. La solicitarea echipei proiectului Biroul Naţional de Statistică ne-a oferit informaţia privind fabricarea. dintre care produselor industriei chimice (medicamente şi produse farmaceutice. constatăm următoarele:  Volumul producţiei industriale în anul 2007 constituie 19567. importul şi exportul substanţelor chimice. produse cosmetice şi preparate pentru spălat. 77 . ceea ce constituie doar 1.  Importurile de mărfuri în ţară în anul 2007 au constituit 3689.  parte din substanţele chimice importate în ţară sunt ulterior reexportate (de exemplu: O reexportul îngrăşămintelor minerale sau chimice cu conţinut a două sau trei elemente fertilizante în anii 2003-2004 a constituit circa 15-20%. pentru categoria de pesticide acest indice este nesemnificativ de 1-2%).Figura 11. Deşi inventarul a fost întocmit în cadrul implementării proiectului „Activităţi de promovare a implementării Convenţiei de la Stockholm privind Poluanţii Organici Persistenţi în Republica Moldova” şi compilat pe baza întregului volum de informaţie disponibilă la momentul actual.8 %) produsele petroliere. dioxidul de carbon şi oxigenul) le revine 228. inclusiv informaţia oferită de membrii grupului de lucru pentru elaborarea Profilului Naţional privind managementul substanţelor chimice. există spaţiu pentru îmbunătăţirea şi completarea Inventarului Naţional al Poluanţilor Organici Persistenţi al Republicii Moldova. lei. 657.9 %) reprezintă produsele chimice. Generarea neintenţionată a DDPC/DFPC la gunoişti Situaţia actuală privitor la poluarea mediului înconjurător cu POP este studiată insuficient.10.7 mii dolari SUA (8. de cercetări ştiinţifice şi investigaţii practice sistematice în acest domeniu. Comentarii şi analiză Informaţia şi datele privind gestionarea substanţelor chimice în ţară au fost acumulate din diverse surse de informare precum Anuarul statistic.9 mii dolari SUA. Analizând informaţia acumulată. (1613. dintre care 317.13 mil. Nu există un sistem integrat unic de evidenţă a eliminării POP la nivel ramural şi local.2 mil. 2.4 mii dolari SUA (17.4 mil lei. rapoartele privind starea mediului.

angajaţii MERN. în aceste condiţii devine necesară introducerea unui inventar sau registru al gestionării substanţelor chimice. importul.  Deşi industria chimică este puţin dezvoltată în ţară. exportul. Actualmente utilizarea substanţelor chimice la nivel internaţional este supusă unei monitorizări stricte din partea autorităţilor de mediu. BV au participat la seminarele organizate în cadrul Centrului Regional al Convenţiei de la Basel de la Bratislava (Slovacia). rămân cantităţi mari de deşeuri cu conţinut de substanţe periculoase. utilizarea şi eliminarea deşeurilor substanţelor chimice este redusă. în ţară nu există infrastructură tehnică pentru reciclare şi recuperare. precum şi eliminare a chimicalelor şi deşeurilor periculoase. şi doar utilizarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor în sectorul agricol este supusă unei supravegheri stricte din partea MAIA şi subdiviziunile acestuia. fiind Parte la Convenţia Basel. cu excepţia celor utilizate în sectorul agrar. şi anume ramura industriei chimice este prezentată sumar în Anuarul statistic. Agenţii economici nu raportează nici unui organ al administraţiei publice centrale informaţia privind spectrul şi volumul substanţelor chimice utilizate în industrie. inclusiv a celor cu termen expirat.  Agenţii economici nu întotdeauna raportează corect cantitatea de deşeuri acumulate. în scopul excluderii poluării mediului. domeniul industrial. Alt aspect nerezolvat al gestionării produselor chimice îl constituie substanţele cu termen expirat. Deşi parţial a fost soluţionată problema eliminării deşeurilor de pesticide. urmând procedura stabilită de Convenţia Basel. transportarea.  Legislaţia naţională în domeniul gestionării substanţelor chimice nu prevede colectarea datelor privind utilizarea substanţelor chimice. inclusiv prevenirii utilizării unor substanţe periculoase precum POP etc. 78 .  Capacitatea atât tehnică. cât şi umană pentru colectarea datelor privind producerea. pesticide uzate şi uleiuri cu conţinut de BPC în franţa. astfel ţara exportă acumulatoarele uzate în Ucraina. Utilizarea substanţelor chimice pe sectoarele-cheie ale economiei naţionale este reglementată diferit. iar de cele mai deseori substanţele chimice cu termen expirat nu sunt luate la evidenţă drept deşeuri. depozitarea.

industria.A.A. NO2.1 este prezentat sumarul esenţei problemelor existente în ţară privind toate etapele ciclului întreg de viaţă al substanţelor chimice de la import sau producere până la depozitarea.1. fenol S-a constatat depăşirea mediei anuale la formaldehidă S-a constatat depăşirea mediei anuale la suspensii solide Poluarea apelor de suprafaţă se datorează în deosebi ionilor de amoniu. formaldehidă). Scopul acestui capitol este prioritizarea problemelor ce ţin de toate etapele ciclului de viaţă a substanţelor chimice. Priorităţile privind producerea. formaldehidă). CO. 3. formaldehidă). dioxid de azot S-a constatat depăşirea mediei anuale la formaldehidă. CO. Calitatea aerului este investigată prin intermediul a 2 posturi staţionare de observaţii la 6 ingrediente (suspensii solide. SO2. utilizarea şi eliminarea sau reciclarea lor.1: Descrierea domeniilor problematice Descrierea succintă a problemei Calitatea aerului este investigată prin intermediul a 6 posturi staţionare de observaţii la 6 ingrediente (suspensii solide. Bălţi Tiraspol Bender Râbniţa Poluarea apelor Râul Nistru de suprafaţă 79 . SO2. insuficienţei oxigenului dizolvat şi consumului biochimic sporit de oxigen la 5 zile (CBO5). este necesar a stabili un control riguros asupra utilizării substanţelor chimice în scopul prevenirii impactului nociv asupra mediului şi sănătăţii umane. Problema-cheie a acestui domeniu constă în primul rând în abordarea definiţiei substanţelor chimice. NO2. fiind prelevate şi analizate 9179 de probe. suspensii solide S-a constatat depăşirea mediei anuale la formaldehidă. sulfaţi solubili. importul. a noţiunii de pericol şi aplicarea lor în diverse domenii – agricultura. sulfaţi solubili. prin urmare. sulfaţi solubili.7%. SO2. Calitatea aerului este investigată prin intermediul a 2 posturi staţionare de observaţii la 6 ingrediente (suspensii solide. SO2. transportarea. fiind prelevate şi analizate 12042 de probe. Calitatea aerului este investigată prin intermediul a 2 posturi staţionare de observaţii la 6 ingrediente (suspensii solide. în tabelul 3. formaldehidă). suspensii solide. CO. fiind prelevate şi analizate 26676 de probe. fiind prelevate şi analizate 6849 de probe. exportul şi utilizarea produselor chimice Esenţa problemei Poluarea aerului atmosferic Oraş/Regiune mun. fiind prelevate şi analizate 14551 de probe. SO2. Pătrunderea substanţelor chimice în viaţa cotidiană şi dependenţa faţă de acestea este vădită. NO2. securitatea industrială şi situaţii excepţionale. Substanţe chimice/ poluanţi S-a constatat depăşirea mediei anuale la formaldehidă. CO. formaldehidă). Ponderea necorespunderii calităţii apei râului Nistru la parametrii enumeraţi a constituit 23. Calitatea aerului este investigată prin intermediul a 2 posturi staţionare de observaţii la 6 ingrediente (suspensii solide. nutriţilor. Chişinău Tabelul 3. mediu şi sănătate etc. sulfaţi solubili. NO2. CO.Capitolul 3: Priorităţile privind toate etapele întregului ciclu de viaţă al substanţelor chimice Utilizarea substanţelor chimice în economia naţională este în creştere odată cu sporirea şi diversificarea produselor cosmetice şi de menaj. mun. NO2. sulfaţi solubili.

amplasat la nord-estul ţării Păstrarea/ Depozite în 32 raioane evacuarea ale RM pesticidelor inutilizabile şi a deşeurilor toxice Problema în diverse raioane. indicilor variază în limitele 48-98 % (abs. Aceste întreprinderi activează în baza licenţelor eliberate de către Camera de Licenţiere Pe întreg teritoriul Actualmente iau amploare lucrările de demolare şi ţării construcţii. întreprinderile la care se află aceste recipiente nu au posibilități tehnice şi organizatorice de efectuare a acestor lucrări. Rezina. la întreprinderi. şi Bălţi ponderea probelor de apă ce nu corespund particule suspendate. glodeni. Organizaţiile care importă şi furnizează întreprinderilor substanţe chimice toxice de asemenea nu dispun de posibilităţi tehnice şi organizatorice. alte produse interzise pentru utilizare în diverse raioane ale Necesitatea stringentă a soluţionării problemei RM privind stocarea/păstrarea produselor confiscate de poliţia economică ca fiind contrafăcute. nitrit de azot. produse petroliere 80 . smoală. smoală. Basarabeasca. zinc. instituţii de învăţământ etc. Depozite în 32 raioane O problemă primordială este identificarea ale RM modalităţii de colectare a ambalajului contaminat cu pesticide La efectuarea controalelor agenţilor economici au fost depistate cazuri de păstrare a recipientelor cu substanţe chimice periculoase care au termenul de verificare tehnică depăşit sau sunt defectate.0 t de Kimilin. poluare cu produse petroliere în raza bazelor petroliere etc. Deşeuri cu conţinut de ruberoid şi smoală. inclusiv reactive cu termen expirat. Taraclia. inclusiv municipiile Chişinău Cloruri. inutilizabile ceea ce condiţionează riscul poluării în majoritatea cazurilor a solurilor. cu pesticide punctul de trecere a frontierei Depozitarea. etc. etc. Din lipsa facilităţilor de eliminare. Călăraşi. ozon troposferic şi particule cu fracţia 10 mkm Condiţiile de păstrare la depozitele de pesticide Pesticidele interzise şi neutilizabile nu corespund cerinţelor normative. cca 5. neomologate. SO2 . în zona de sud au fost depistate 20 t de Luvaram. azbest. r. a apelor de suprafaţă şi a celor freatice Diverse pesticide Recuperarea ambalajului golit de pesticide Prezintă pericol Sunt depozitate pe recipientele sub întreg teritoriul ţării. Diverse produse contrafăcute Ambalaj de pesticide Recipientele pentru păstrarea substanţelor chimice periculoase. cu termenul de valabilitate expirat etc. fenol. Poluarea Postul de control transfrontalieră automat al SHS s. în urma cărora se generează cantităţi de deşeuri cu conţinut de ruberoid. Mateuţi. traficului ilicit nefiind depistat. crom. în lipsa facilităţilor de eliminare aceste deşeuri sunt abandonate sau scoase la depozite de DMS Pe întreg teritoriul în ţară se acumulează substanţe chimice ţării confiscate sau ilicit contrafăcute . Reactive cu termen expirat. azotat de amoniu Poluarea transfrontalieră cauzată de depăşiri ale O3 şi PM10 CMA diurne se atestă pentru pulberi totale. substanţe chimice confiscate Poluarea solului Pesticide. Comrat. cupru.mangan. Căuşeni. la presiune pentru obiectivele economice păstrarea substanţelor chimice periculoase cu termenul de verificare tehnică depăşit şi defectate Deşeurile de ruberoid. CeadârLunga. sulfaţi. azbest etc. aceste deşeuri sunt depozitate în laboratoare. Cl2 . Depozitele amplasate Contaminarea solului cu pesticide în perimetrul pe întreg teritoriul ţării depozitelor devastate.a. Ungheni ş. azbest Reactive chimice cu termen expirat Se depistează cazuri de import în ţară a produselor contrafăcute sau interzise pentru utilizare în sectorul agrar Spre exemplu. nichel.Poluarea apelor Situaţia cea mai gravă subterane se înregistrează în următoarele raioane: Anenii-Noi. produse petroliere. %) fier. eliminarea produselor contrafăcute în toate raioanele RM. produsul contrafăcut Poyal-fLO.

A. care utilizează substanţe cu efecte nocive asupra sănătăţii populaţiei şi mediului. pesticide şi alte substanţe toxice. în acest sens tabelul 3. NOx NH3. se atestă decese şi din cauza intoxicării cu medicamente. produse petroliere Gradul de prioritate (4) 2 1 2 Poluarea aerului Poluarea apelor de su. cancerigene. condiţionate de acţiunea substanţelor chimice.6 Situaţie analogică se observă şi în ceea ce priveşte evidenţa indicilor mortalităţii prin intoxicaţii. Cu nitriţi. fenoli. în deplină siguranţă pentru sănătatea omului şi a mediului.A. Anii Total Ponderea patologii profesionale. problematice SOx. menţionate în tabelul 3. otrăvitoare. Cele mai dese cazuri de deces sunt în urma intoxicărilor cu gaze de monoxid de carbon.A.naţional prafaţă Poluarea solului local 81 . infecţioase. utilizarea substanţelor chimice este asociată cu riscuri potenţiale pentru sănătatea umană şi mediul înconjurător. Din cauza riscului pe care îl prezintă substanţele chimice periculoase pentru mediu şi sănătatea umană.B: Problemele principale legate de produse chimice Esenţa problemei Nivelul Nivelul de Abilităţi de Disponibiliproblemei (1) îngrijorare (2) control al tatea datelor problemei (2) statistice (3) local mediu mediu mediu mediu mediu mediu suficient suficient suficient Produse chimice specifice. prezentate în tabelul 3.1 2004 6 24 2005 7 28.6 2007 5 15. Problematica de maximă actualitate constă în găsirea soluţiilor acceptabile pentru înlocuirea tehnologiilor vechi poluatoare. nitraţi. Anii Medicamente Alte substanţe toxice gaze Pesticide Tabelul 3. prin caracterul dăunător al acestora precum acţiuni explozive. corozive. mutagene etc. Tabelul 3. ceea ce nu ne dă posibilitatea determinării poluanţilor chimici. activităţile desfăşurate cu implicarea acestor substanţe presupun un interes deosebit din partea tuturor factorilor implicaţi.Evidenţa morbidităţii profesionale în ţară se efectuează fără clasificarea după substanţele chimice concrete.3.0 2006 3 16.B scoate în evidenţă problemele prioritare în domeniul gestionării substanţelor chimice. nitraţi.A.2. fosfaţi. Deşi sectorul industriei chimice nu este reprezentativ pentru Moldova.2: Morbiditatea profesională condiţionată de acţiunea substanţelor chimice 2003 6 16. în vederea asigurării unei dezvoltări durabile. persistă cazurile de morbiditate profesională condiţionată de acţiunea substanţelor chimice.3: Indicii mortalităţii prin intoxicaţii (fără intoxicaţiile cu alcool) 2003 1 13 38 9 2004 5 14 52 16 2005 3 38 45 10 2006 0 16 66 10 Numărul persoanelor decedate în urma intoxicaţiilor cu: 2007 7 19 65 3 Producerea. (%) Tabelul 3. care ar fi cauza principală a morbidităţii profesionale şi patologiilor cronice. condiţionate de acţiunea substanţelor chimice.

Evacuarea/ eliminarea deşeurilor naţional înalt mediu insuficient deşeuri periculoase. SO2 O3 şi PM10 2 2 Poluarea transfrontali. metale grele. Kimilin. alflotoxine Luvaran. Sursa datelor trebuie să fie menţionată separat. amoniac NH3. 3 Suficient. 1 Sănătatea profesională local Accidente local mediu mediu mediu redus suficient insuficient produse petroliere. 4 Clasificarea relativă după gradul de probleme în ţară (1– problemele cele mai serioase/grave) 82 . alte substanţe chimice (ambalaje curente) Recipientele sub presiune naţional mediu mediu insuficient 2 înalt mediu mediu mediu suficiente suficiente Cl2. 2 Redus.local te de produse chimice prin regiunea din stânga Nistrului Importuri de produse farmaceutice (contrafăcute) local redus înalt insuficient 3 mediu mediu insuficient 2 Depozitarea/eliminarea naţional pesticidelor învechite înalt mediu suficient substanţa activă a pesticidelor a fost determinată în cadrul proiectului NATO şi urma tranzitarea acestora pesticide şi alte substanţe chimice 1 Recuperarea ambanaţional lajului contaminat cu pesticide. insuficient sau datele nu sunt disponibile. mediu sau înalt. bactereologie.naţional eră (poluarea înregistrată la cele 2 staţii de intrare şi ieşire din ţară) Problema mercurului confiscat naţional înalt mediu insuficient Hg 1 Legendă 1 Local. radiologie. pesticide etc. Royal flo contrafăcute 2 2-3 POP Reziduuri ale produselor chimice în alimentaţie naţional naţional înalt mediu mediu înalt insuficient insuficient 1 1 Importuri neînregistra. regional sau naţional. substanţe chimice pesticide rămăşiţe de pesticide şi metale grele.

în urma discuţiilor şi ţinând cont de problemele prioritare în domeniul gestionării substanţelor chimice se constată următoarele probleme:  Lipsa facilităţilor de evacuare/eliminare a deşeurilor periculoase. inclusiv a pesticidelor interzise şi inutilizabile. Sursele principale de informaţii pentru stabilirea priorităţilor în domeniul menţionat sunt Rapoartele privind starea mediului. în CNŞPMP. 83 .2. pentru determinarea priorităţilor la nivel de stat a apărut necesitatea actualizării sistemului existent de înregistrare a datelor. deoarece în ţară nu se elaborează statistica şi nu se ţine evidenţa substanţelor chimice utilizabile. Astfel.. se efectuează cercetări ştiinţifice care au următoarele tematici: „Evaluarea riscului preparatelor organoclorurate persistente (POP) pentru sănătatea populaţiei şi calitatea factorilor mediului ambiant” şi „Evaluarea nivelului contaminării mediului înconjurător şi organismului uman cu bifenili policloruraţi şi alţi compuşi organici persistenţi şi elaborarea măsurilor de diminuare a impactului lor nociv”. impactul substanţelor chimice asupra sănătăţii şi mediului ambiant.). O sursă importantă de informare o constituie rapoartele ştiinţifice şi ştiinţifico-practice din cadrul AŞM. nu există Cadastrul emisiilor şi căilor de circulaţie a substanţelor chimice.3. Comentarii şi analiză Priorităţile problemelor naţionale în domeniul managementului substanţelor chimice în Republica Moldova au fost determinate de comun acord cu membrii grupului de lucru SAICM în cadrul şedinţelor desfăşurate pe parcursul elaborării Profilului Naţional.  Pericolul potenţial de poluare cu substanţe chimice cu termen expirat prin abandonare ilicită etc.  Acumularea ambalajelor contaminate cu substanţe chimice (pesticide. produse petroliere etc. Actualmente înregistrarea substanţelor chimice se efectuează conform grupei de substanţe chimice (acid. lipseşte Registrul Naţional al Substanţelor Chimice. De accentuat că aceste date sunt incomplete. întocmirea rapoartelor statistice pentru obţinerea unei informaţii mai ample despre utilizarea. care generează dificultăţi în stabilirea priorităţilor şi modalităţilor de eliminare. Raportul statistic f18.  Lipsa informaţiei privind spectrul şi cantităţile substanţelor cu termen expirat. în cadrul secţiei Toxicologie. metale etc. bază.a. cantitatea.). Starea sanitaro-igienică şi epidemiologică în Republica Moldova ş.

supus direct Parlamentului Republicii Moldova. energetic şi farmaceutic suplimentează cadrul general legislativ cu legi specifice în gestionarea preparatelor de uz fitosanitar. fiind mai amplu acoperit sectorul agrar. Privire generală asupra instrumentelor naţionale legislative în domeniul managementului substanţelor chimice Tabelul 4. acordă atenţie insuficientă problemelor de gestionare a substanţelor chimice. IV. 1997 MS. 67-76 lor în probleme aparte din domeniul protecţiei mediului în scopul asigurării dreptului la un mediu sănătos şi estetic plăcut pentru fiecare om. reducerii sau prevenirii impactului acestor produse şi substanţe asupra omului şi asupra mediului înconjurător. rarea actelor normative speciale şi instrucţiuni. SPCSE Produse şi substanţe nocive.A: Referinţă la baza legislativă existentă în domeniul managementului substanţelor chimice Scopul legislaţiei Categorii de substanţe chimice reglementate Autorităţile responsabile Instrument Legal (tip. inclusiv protecţiei mediului contra poluării chimice.Cap. al importului şi exportului lor. referinţă. în anul 1998 Departamentul Protecţiei Mediului Ambiant a fost reorganizat cu statut de Minister al Mediului. substanţelor toxice.Capitolul 4. fiind acoperite aspectele de import. produselor petroliere. substanţelor farmaceutice etc. iar ulterior a urmat perioada „restructurărilor şi optimizărilor”. inclusiv securitatea obiectelor industriale. MAIA. inclusiv încărcături periculoase 84 . Concomitent. anul) Nivelul de aplicabilitate 2 3 Articole/prevederi relevante 1-21 Legea privind protecţia mediului înconjurător. nr. transportare. 1515-XII din 16. APL gestionarea deşeurilor. 1236-XIII din 3. transportării şi utilizării produselor şi substanţelor nocive. în special sectorul agrar. Problema administrării substanţelor chimice în Republica Moldova este abordată fragmentar de mai multe autorităţi ale administraţiei publice locale. 1993 MERN. restabilirii ecosistemelor şi componentelor lor afectate în urma activităţilor antropice sau calamităţilor naturale Stabileşte cadrul juridic al activităţilor în domeniul fabricării. 07. Cadrul legislativ naţional în vigoare prevede modalitatea de conlucrare a autorităţilor administraţiei publice centrale de specialitate în domeniul administrării substanţelor chimice şi responsabilităţile agenţilor economici licenţiaţi şi /sau autorizaţi în utilizarea substanţelor chimice. Baza legislativă existentă. După destrămarea URSS a fost înfiinţat Departamentul Protecţiei Mediului înconjurător.Art. a îngrăşămintelor minerale şi pesticidelor Constituie cadrul juridic de bază pentru elabo. fiind preocupat în mare măsură de dezvoltarea economiei naţionale. nr.1. MERN. politicile ramurale. 4. Sectorul industrial. depozitării. Legea cu privire la regimul produselor şi substanţelor nocive. Supravegherea şi controlul utilizării substanţelor chimice se efectuează ramural. care a rezultat cu crearea Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale. 06. mecanismele non-regulatorii de management al substanţelor chimice Dezvoltarea sistemului de protecţie a mediului în Republica Moldova a început în anul 1988 prin crearea Comitetului pentru Protecţia Mediului Ambiant. în scopul excluderii. utilizare.

şeurile de producţie MS. MS. MS. 23 ţii de întreprinzător. comercializare. precum şi al echipamentelor şi produselor ce conţin asemenea substanţe. organizatoric şi eco. testare.Crearea unui sistem de activitate economică în toate anţi în mediu care devine neconvenabilă cauzarea oricărui prejudiciu mediului.MERN pertiza ecologică şi evaluarea impactului asupra mediului înconjurător. ritatea industrială a IPSSobiectelor industri. 1997 Legea privind plata MERN pentru poluarea mediului. 612-XIV din 1. în vederea localizării şi lichidării efectelor avariilor industriale şi catastrofelor cu caracter tehnogen. şi menajere. Legea cu privire la produsele de uz fitosanitar şi la fertilizanţi nr. economică şi organiza.Stabileşte baza juridică. depozitarea. relizanţi glementează condiţiile de cercetare.sfera activităţii cu pesticide. 1347 din 09. 1 Legea privind secu.Toate tosanitar torică a protecţiei plantelor în RM. benzină. experimentare şi omologare de stat. transportare. 119-XV din 22. import. 1-29 1 MAIA.8(1). nr. sarcinile şi principiile expertizei ecologice şi evaluării impactului asupra mediului înconjurător. 1540-XIII din 25. articolelor şi produselor chimice de menaj. articolele şi produsele chimice de menaj. 1 Deşeuri periculoase Reglementează gestionarea deşeurilor de pro. prevenirii poluării mediului. reexportul substanţelor care distrug stratul de ozon. animale şi mediu.10.Art. realizarea altor măsuri care ar micşora volumul emisiilor (deversărilor) de poluanţi în mediu şi formarea deşeurilor de producţie.XIII din 29. MERN. utilizare inofensivă pentru om. motorină şi/sau gazului lichefiat. fabricare. implementarea de tehnologii nonpoluante.1998 Produse de uz fi. cu actele legislative din domeniu scopurile.05. SSPP. nr.poz.04. 1 nomic de reglementare prin licenţiere a activită.1999 MAIA. gaze naturale Determină cadrul juridic. CL Produse de uz Stabileşte bazele juridice şi politica de stat în fitosanitar şi ferti.02.2001 CL Utilizarea substanţelor chimice Stabileşte în conformitate cu prevederile Constituţiei Republicii Moldova. 14. 1 Produsele de uz fitosanitar şi fertilizanţi. protecţia populaţiei şi a mediului înconjurător. 451-XV din 30. parfumerie şi cosmetică. fertilizanţi. precum şi regulile de bază privind organizarea şi efectuarea acestora. producerea. IPSSTOIP Legea privind de. MERN.MERN.02. depozitare.10. stimularea activităţilor orientate spre ameliorarea calităţii mediului. APL nr. comercializarea angro a substanţelor şi materialelor chimice toxice.07. Obiecte industrial Asigurarea funcţionării obiectelor industriale 8-18 periculoase periculoase în condiţii de siguranţă şi are drept scop prevenirea avariilor la obiectele industriale periculoase şi asigurarea pregătirii agenţilor economici care desfăşoară activităţi la aceste obiecte. nr. importul şi/sau exportul.TOIP ale periculoase.2000 2 85 .96 Legea privind licenţierea unor genuri de activitate.MEC.16-20 ducţie şi menajere în scopul reducerii acestora şi reintroducerii lor maximale în circuitul economic. inclusiv pentru importul şi/ sau comercializarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor. nr. importul şi/sau fabricarea.2004 Legea cu privire la protecţia plantelor.Legea privind ex. nr. substanţe şi materialele chimice toxice.851. 2 Emisiile de polu. activitatea farmaceutică.803-VI din 11.

7 în asigurarea sănătăţii Art.11. 1 86 . metalele grele - 2 Legea pentru ratifi. nr.MERN carea Protocolului privind poluanţii organici persistenţi şi a Protocolului privind metalele grele. Comisia Interdepartamentală de Control Mărfuri strategice Reglementează principiile şi procedura de con. importului şi tranzitului de mărfuri strategice. inclusiv substanţele chimice Substanţele toxice. nr.1-47 ţiei privind interzicerea dezvoltării.1513-XII din 16.02. Legea cu privire MEC la implementarea Convenţiei privind interzicerea dezvoltării.53 1 1 MS. psihotrope şi narcotice Determină drepturile şi obligaţiunile populaţiei Cap. nr. nr. promovarea politicii externe a ţării şi participarea la eforturile internaţionale privind controlul exportului.Cap.2002 Legea pentru adera.1163-XIV din 26.537-XIII din 19 iulie 1995 şi intrată în vigoare în Republica Moldova la 29 aprilie 1997. stocării şi folosirii armelor chimice şi distrugerea acestora.9 .06. semnată la Paris la 13 ianuarie 1993. importului şi tranzitului de mărfuri strategice. nr.CNŞPMP epidemiologică a populaţiei. 411-XIII din 28. 04. producerii.Art. 40-XV din 19. Substanţele chiCNŞPMP mice utilizate în tratarea apei potabile Reglementează relaţiile din domeniul alimentă.02.1993 Legea ocrotirii să.03. reexportului.MERN ficarea Convenţiei Stockholm privind Poluanţii Organici Persistenţi. la funcţionarea sigură a sistemelor de alimentare cu apă potabilă şi la calitatea ei.2004 Legea privind MS.1999 2 gazele cu efect de seră Aderarea la Protocol 2 Poluanţii organici Ratificarea Convenţiei persistenţi 1 Armele chimice Reglementează aplicarea prevederilor Conven. 29-XV din 13. reexportului. stabileşte dispoziţiile generale privind activitatea de acest gen pentru asigurarea securităţii naţionale a Republicii Moldova.13 re la asigurarea persoanelor fizice şi juridice cu apă potabilă. producerii.1995 Legea privind apa potabilă. ratificată prin Hotărârea Parlamentului nr.2000 MEC.3 rii cu apă potabilă şi stabileşte norme referitoa. nr. nr.07. 2 factorii de meCrearea cadrului legislativ privind asigurarea 1-46 diu ce prezintă bunăstării sanitaro-epidemiologice a populaţiei pericol pentru RM sănătatea omului.MS nătăţii. 1018-XV din 25.Legea cu privire la controlul exportului. 02. asigurarea sanitaro.2003 Legea privind rati.1-16 trol asupra exportului. 358-XV din 05.MERN rea RM la Protocolul de la Kyoto.04. Poluanţii organici Ratificarea Protocolului persistenţi. stocării şi folosirii armelor chimice şi distrugerea acestora. 272-XIV din 10. nr.

1994 Securitatea chi.2007 Legea cu privire la MEC gaze nr. laţiei substanţelor narcotice şi psihotrope şi a Anexa precursorilor. restricţiile privind acumularea şi neutralizarea deşeurilor petroliere care se vor forma. principiile de activi.toate mică derea asigurării protecţiei populaţiei. furnizarea şi consumul de gaze. nr. atribuţiile.263-XVI din 27. nr. 382 din 06.04.14 lui în sistemul serviciilor de sănătate.2001 Produse petroliere Determină cadrul juridic în activităţile de imtoate port. 105-XV din 13. Securitatea chi.Stabilşte cadrul juridic al protecţiei civile în ve.1999 MS Administrarea medicamentelor şi altor tratamente similare Consolidarea drepturilor fundamentale ale omu. obligaţiile şi drepturile efectivului Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale.MEC tecţia consumatorilor nr. 2 87 .toate le de organizare şi reglementare a activităţilor ce ţin de producerea. precum şi condiţiile îndeplinirii serviciului/activităţii în subdiviziunile lui. elaborării cercetărilor ştiinţifice.toate mică tate. distribuţia. epifitotiilor. prelucrarea. stocarea. proprietăţii în condiţiile calamităţilor naturale şi ecologice. 1 MS Substanţele narcotice.5. stocare şi realizare a produselor petroliere. strategiilor. informării opiniei publice. demografic. responsabilităţile agenţilor economici. precum şi sistemul de protecţie a intereselor consumatorilor.271-XIII din 09.136-XIV din 17. 2004 1 Legea privind pro. epizootiilor.2003 Comercializarea Stabileşte bazele juridice pentru protejarea de toate produselor şi pre. 93-XVI din 05. Import. 1 Legea Serviciului SPCSE Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale. gaze naturale Prezenta lege stabileşte principiile fundamenta. stocarea informaţiei statistice cu caracter economic.05. nr. 412-XV din 9. 1 Legea cu privire la BNS statistica oficială. fabricarea substanţelor chimice Stabileşte principiile generale pentru colectatoate rea.98 1 1 Legea privind piaţa ANRE produselor petroliere.03. transmiterii de date statistice organismelor internaţionale.Stabileşte cadrul juridic. deciziilor autorităţilor publice şi ale agenţilor economici. substanţele psihotrope şi precursorii lor 1 Legea cu privire la SPCSE protecţia civilă. diseminarea. nr.07. asigurarea respectării demnităţii şi integrităţii pacientului şi sporirea rolului participativ al persoanelor la adoptarea deciziilor de sănătate. Promovarea politicii de stat în problema circu. avariilor şi catastrofelor. nr. juridic şi de alt gen necesare fundamentării elaborării politicilor economice şi sociale. ocrotirea sănătăţii omului.către stat a persoanelor în calitatea lor de constarea serviciilor sumatori.11.Legea cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacientului. export. financiar.12. social.Cap. incendiilor. precum şi utilizatorilori interni şi externi. transportul.09. centralizarea. nr.Art. precum şi în cazul aplicării mijloacelor de nimicire moderne.10.2005 Legea cu privire la circulaţia substanţelor narcotice şi psihotrope şi a precursorilor. 461-XV din 30.

852-XV din14.111-XV din 27.toate penhaga. 72-XVI din 22. comercializării.03. 186-XVI din 10 iulie 2008 Hotărârea ParlaAT mentului pentru aderarea Republicii Moldova la Acordul european referitor la transportul internaţional al mărfurilor periculoase (ADR) nr. toate 1 Hotărâri ale Parlamentului Mărfurile pericu. 34-XVI din 14.2007 Legile privind ade. 1 Protecţia muncii Scopul legii constă în ajustarea legislaţiei interne privind protecţia muncii la standardele europene şi mondiale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. utilizării.02.05. parte integrantă a toate prezentei legi.04. reexportului.06. nr.1998 Hidrocarburile halogenate care distrug stratul de ozon 1 hidrocarburile halogenate care distrug stratul de ozon Ratificarea Amendamentelor de la Londra.02. importului. Montreal şi Beijing la Protocolul de la Montreal.2002 Hidrocarburile halogenate care distrug stratul de ozon Aprobarea Regulamentului. reciclării şi regenerării substanţelor care distrug stratul de ozon. 04. Modificarea şi completarea anexei la Legea toate nr.Legea pentru apro.2002 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la regimul comercial şi reglementarea utilizării hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon. 852-XV din14. Co. 2005 şi nr. produselor ce conţin hidrocarburi halogenate care distrug stratul de ozon.2006 Legea securităţii şi MEC sănătăţii în muncă nr. recuperării. aflate în stare pură sau în amestecuri cu concentraţie ce depăşeşte 1% din masă. nr.2001 şi nr. exportului. dacă acestea se află în vrac sau în containere de transport. 1 88 .MERN dificarea şi completarea anexei la Legea nr. tranzitului. 119-XVI din 18. punerii în circulaţie pe piaţă. precum şi echipamentelor.852-XV din 4. Prevederile prezentului regulament se aplică producerii. 1 Legea privind mo.44-XIV din 4.MERN barea Regulamentului cu privire la regimul comercial şi reglementarea utilizării hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon.2002 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la regimul comercial şi reglementarea utilizării hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon.Stabileşte cadrul legal privind reglementarea toate loase transportării mărfurilor periculoase conform Acordului european privind traficul rutier internaţional de mărfuri periculoase.02.MERN rarea Republicii Moldova la unele acte internaţionale în domeniul protecţiei mediului nr.

1546-XII din 23. Moldova la Statutul Comisiei Codex Alimentarius.03.06.93 gazele cu efect de seră Ratificarea Convenţiei.04.1997 Hotărârea Parlamentului privind ratificarea Convenţiei Basel privind transportarea transfrontalieră a deşeurilor şi eliminarea acestora nr.1998 MERN Deşeuri periculoase Protejarea sănătăţii consumatorului şi asigurarea practicii oneste în comercializarea alimentelor toate 1 Reglementarea transportării transfrontaliere a deşeurilor periculoase şi eliminarea acestora. toate 2 89 .Hotărârea ParlaCNŞPMP Aditivi alimenmentului privind tari.99 Hotărârea ParlaMERN mentului privind ratificarea Convenţiei Helsinki privind efectele transfrontaliere ale accidentelor industriale. toate 1 Ratificarea Convenţiei. 346XIV din 07. toate 1 Hotărârea ParlaMERN mentului privind ratificarea Convenţiei Cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la schimbarea climei. nr. prevenirea şi combatarea traficului ilegal cu deşeuri. 1546-XII din 23.1599 din10. toate 2 Accidente industriale cu implicarea substanţelor chimice Ratificarea Convenţiei. 404-XIII din 16.93 Hotărârea ParlaMERN mentului privind ratificarea Convenţiei Espoo privind evaluarea impactului asupra mediului înconjurător în context transfrontalier. nr. justiţie şi participarea publicului la adoptarea deciziilor în domeniul mediului.1342-XIII din 08.10.95 Hotărârea ParlaMERN mentului privind ratificarea Convenţiei Aarhus privind accesul la informaţie.a. nr.06. ş.03. reziduurile aderarea Republicii de pesticide. nr. toate 2 Ratificarea Convenţiei. nr.

1045 din 05.12. MA.1995 Hotărârea guvernului cu privire la măsurile suplimentare pentru depozitarea centralizată şi neutralizarea pesticidelor inutilizabile şi interzise. dăunătorilor şi buruienilor. testare şi experimentare cu ulterioara omologare şi înregistrare de stat.11. formează un sortiment nou şi eficient de mij.toată MAPL. pentru a evita poluarea mediului ambiant şi a MERN asigura condiţii de păstrare şi neutralizare ulterioară a pesticidelor inutilizabile şi interzise. toate 1 Hotărârea guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind atestarea şi omologarea de stat a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor pentru utilizare în agricultură şi silvicultură nr. MERN. AŞM Produsele chimice şi biologice utilizate în agricultură. interzise. 1543 din 29. înregistrare şi reînregistrare a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor pentru agricultura şi silvicultura republicii.10. nr. MERN.2005 Hotărârea guvernului despre aprobarea Regulamentului cu privire la tarifele pentru executarea lucrărilor de testare a produselor chimice şi biologice de protecţie şi stimulare a creşterii plantelor. fitosanitar în scopul suprimării importului lor ŞPMP ilicit. MS.2002 MAIA.03. omologare. Reglementează procedura de cercetare.2005 Hotărârea guvernului cu privire la aprobarea şi utilizarea în agricultură a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor nr. fertilizanţi şi Stabileşte condiţiile şi modul de importare. altor organizaţii şi agenţi economici pentru executarea în baza contractelor încheiate cu Centrul de stat pentru atestarea şi omologarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor lucrărilor de cercetare-testare-experimentare. 200 din 27. 740 din 02. comercializarea şi utilizarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor. nr.1995 Hotărârea guvernului cu privire la preîntâmpinarea importului şi comercializării ilicite a produselor chimice şi biologice destinate utilizării în agricultură şi şilvicultură pe teritoriul republicii. 1307 din 12.toate loace de protecţie a plantelor mai puţin periculoase pentru mediul înconjurător.12. AŞM Produse de uz fitosanitar şi fertilizanţi pentru utilizare în agricultură şi silvicultură 1 MAIA Produsele chimice şi biologice de protecţie şi stimulare a creşterii plantelor. MERN. Pesticidele Are drept scop ambalarea şi concentrarea pesti. stocarea.Hotărâri de Guvern Hotărârea guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la importul. asigurării protecţiei intereselor vitale şi securităţii cetăţenilor în conformitate cu cerinţele legislaţiei în vigoare. în depozite amenajate. Preîntâmpină importul şi comercializarea ilicite toate pe teritoriul republicii a produselor chimice şi biologice pentru combaterea bolilor. nr. 1 MAIA. MERN. asigură un sistem de control de stat la importarea.1994 MAIA. 1 MAIA. 1 90 . MS. Serveşte drept călăuză în acţiunea mitoate nisterelor. produse de uz comercializare şi utilizare a preparatelor de uz 2-8 CNfitosanitar. departamentelor. MAI. instituţiilor de cercetări ştiinţifice. prevenirea consecinţelor ecologice grave şi a urmărilor inevitabile privind sănătatea populaţiei. 1 MAIA. nr. aprobarea şi utilizarea produselor chimice şi biologice pentru combaterea bolilor. inutilizabile şi cidelor în fiecare raion. 897 din 08.1. BV Produse chimice şi biologice destinate utilizării în agricultură şi şilvicultură. MS. Cap. dăunătorilor şi buruienilor. precum şi stimulentelor de creştere a plantelor. precum şi pentru stimularea creşterii plantelor.

nr. a mediului înconjurător. 2 Reglementează transporturile de mărfuri periculoase pe teritoriul Republicii Moldova. inclusiv a celor periculoase 1 Obiectivele Programului constau în valorificarea Cap. MS. acumu. nr.637 din 28. Poluanţii orMS.2004 Hotărârea guvernului privind aprobarea Planului Naţional de implementare a Convenţiei de la Stockholm cu privire la POP. tenţi MEC 1 MERN.2002 Transpune prevederile Convenţiei Basel privind toate controlul transportării transfrontaliere a deşeurilor periculoase şi eliminarea acestora în scopul prevenirii traficului ilegal al deşeurilor. în scopul protecţiei sănătăţii oamenilor. tenţei MEC Oferirea unui cadru necesar şi a măsurilor şi op.toate ţiunilor de gestionare necesare pentru onorarea obligaţiunilor Moldovei asumate la aderarea la Convenţia de la Stockholm şi pentru atingerea obiectivelor şi priorităţilor naţionale cu privire la POP.2000 Hotărârea Guvernului privind aprobarea Strategiei naţionale pentru reducerea şi eliminarea poluanţilor organici persistenţei în Republica Moldova. clusiv cele Regulamentului privind SV periculoase controlul transportării transfrontaliere a deşeurilor periculoase şi eliminarea acestora. acumulare şi schimb de accidente în informaţii în domeniul transport. Poluanţii orMS. 2 Hotărârea guvernului SPCSE Avarii incu privire la modul de dustriale. precum şi modul de acumulare şi schimb de informaţii în domeniul prevenirii şi lichidării consecinţelor situaţiilor excepţionale. Mărfurile pecu privire la efectuarea AT. introducerea colectării separate a deşeurilor menajere. micşorarea volumului şi toxicităţii deşeurilor până la eliminarea lor din procesele tehnologice.06. nr. exploteritoriului în condiţii de zii.05. 672 din 28. Stabileşte modalitatea unică de evaluare. inprotecţiei populaţiei şi a cendii. ganici persisMAIA. modul de lichidare a consecinţelor unor eventuale avarii şi situaţii de avarie în transport. cu implicarea 347 din 25. minimizarea generării deşeurilor. excluderea din utilizare a materiei prime toxice. obiectelor economiei naţionale. clasificarea acestora. Evaluarea impactului POP asupra mediului şi toate sănătăţii umane prin orientarea politicii de stat spre controlul. 2004 MERN. MAIA. riculoase transporturilor de mărfuri SV periculoase pe teritoriul Republicii Moldova. are drept obiectiv definirea noţiunilor referitoare la situaţiile excepţionale. ganici persisMAIA. 1155 din 22. reducerea şi eliminarea emisiilor şi reziduurilor de POP şi prin conformarea la obligaţiile tratatelor internaţionale 2 MERN. APL gestionarea deşeurilor de producţie şi menajre.2003 Hotărârea guvernului MERN. siguranţa lucrărilor de încărcare-descărcare şi transporturilor.05. aprobarea schemelor şi rutelor de transportare a mărfurilor periculoase şi stabileşte cerinţele principale privind metodele organizării. asigurarea tehnică.Hotărârea guvernului MERN.03. Deşeuri.10. nr. 1155 din 20.V şi neutralizarea deşeurilor existente.1-13 lare şi schimb de informaţii în condiţii de situaţii excepţionale. nr. accidente situaţii excepţionale.10. 606 din 28.2003 substanţelor toxice Hotărârea guvernului cu privire la aprobarea Programului naţional de valorificare a deşeurilor de producţie şi menajere. incu privire la aprobarea MS. 1 91 . nr.

instruire. armonizarea măsurilor sanitare nr.Hotărârea guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind supravegherea sanitaroepidemiologică de stat. care utilizează substanţe inofensive pentru stratul de ozon. CNŞPMP factorii de mediu ce prezintă pericol pentru sănătatea omului. 423 din 3.Reglementarea modului în care se colectează. despre aprobarea NorCNmelor privind etichetarea ŞPMP produselor alimentare şi Normelor privind etichetarea produselor chimice de menaj nr. 2000 MS. încurajarea agenţilor economici în implementarea tehnologiilor alternative.1999 Hotărârea guvernuMS. asanarea condiţiilor de muncă. ingredientele produselor chimice Protecţia sănătăţii populaţiei şi intereselor con. accelerarea procesului de ratificare a Amendamentelor da la Londra şi Copenhaga la Protocolul de la Montreal. Acte departamentale Hotărâri ale Medicului-şef sanitar de stat al Republicii Moldova: Cu privire la aprobarea CNşi implementarea „ReŞPMP gulamentului privind gestionarea deşeurilor medicale” nr. inclusiv substanţele chimice Promovarea politicii statului în sfera socială prin recunoaşterea necesităţii de ameliorare şi fortificare a sănătăţii populaţiei şi a stării sanitaro-epidemiologice. Reducerea consumului şi scoaterea din uz către toate anul 2008 a clorofluorocarburilor reglementate de Protocolul de la Montreal. armonizarea cadrului legislativ şi normativ în vederea asigurării procesului de suprimare a SDO.1. prevenirea.Anexa nr. 1064 din 11.16 recomandărilor şi efectuarea controlului asupra realizării măsurilor sanitaro-igienice şi sanitaroantiepidemice. Cap. 1 culoase ambalează. 05-00 din 14 decembrie 2001 deşeurile peri. asigurarea inofensivităţii circuitului alimentar. lui despre aprobarea CNConcepţiei organizării ŞPMP şi funcţionării monitoringului socioigienic în Republica Moldova şi Regulamentului privind monitoringul socioigienic în Republica Moldova nr.06. nr. 717 din 7.2002 Hotărârea guvernului MS. 996 din 20.05.6 1 Agenţi chimici în produsele alimentare.2 art. 2003 factorii de mediu ce prezintă pericol pentru sănătatea omului. trai şi odihnă a populaţiei. 1 Hotărârea guvernului MERN pentru aprobarea Programului Naţional de suprimare eşalonată a substanţelor ce distrug stratul de ozon în Republica Moldova.11.I.9.3 temporar.2 interne cu recomandările organismelor internaţionale.08.art. prin elaborarea art. informarea publicului larg asupra consecinţelor consumului de SDO şi susţinerea măsurilor ce urmează a fi efectuate. 24. Cap. 92 . inclusiv substanţele chimice Ocrotirea sănătăţii publice prin relevarea Regulament 1 factorilor ce o influenţează. nr. depozitează 13 cap. elaborarea sistemului de monitoring şi licenţiere pentru organizarea controlului asupra importului de SDO şi asigurarea proceselor de suprimare a lor. 37 rile medicale. art. transportă şi neutralizează deşeu. educare. 1 sumatorilor. lichidarea sau reducerea nivelului de poluare a mediului. respectarea calendarului de suprimare eşalonată a hidroclorofluorocarburilor al Protocolului de la Montreal.

Anexe 1-3 Regulamentul privind CNgestionarea produselor ŞPMP de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor în economia naţională nr. 2003 Normativele igienice CNprivind reziduurile pre.06.51 din 21.3.67 din 22. păstrare. produselor alimentare şi nealimentare.10. Regul.06.06.12.50 din 21.2. materiale complexe. Document întreg 1 Pesticide Stabileşte normativele privind reziduurile prepa. nr. cauciucuri ş.10.7 din 27. preparate de uz fitosanitar Reglementează condiţiile de comercializare.06. comercializării şi folosirii.06. 2003 Normative igienice de CNmigrare a elementelor ŞPMP toxice din confecţiile care contactează cu produsele alimentare şi metodele de determinare nr.08.3.5 din 20. 2003 Reguli şi Normative sanitaro-epidemiologice privind etichetarea produselor cosmetice nr.3. 2005 CNŞPMP Nitraţi Protejarea consumatorului din RM de acţiunea nocivă a produselor vegetale importate şi a celor fabricate de producătorii autohtoni.3.3.a. transportare şi aplicare a preparatelor de uz fitosanitar şi fertilizanţi.3 1 CNŞPMP Prevede reglementări igienice pentru materialele folosite în sectorul alimentar la etapa producerii.66 din 22. 1 Substanţe chimice din compoziţiile cosmetice Materiale plastice. mijloace de dezinfecţie.Privind perfecţionarea CNactivităţii de certificare ŞPMP igienică a mărfurilor. 2004 Reguli şi normative sanitaro-epidemiologice pentru materialele folosite în sectorul alimentar.08.3.Document ratelor de uz fitosanitar aprobate pentru utilizare întreg în Republica Moldova în obiectele mediului înconjurător. nr. nr. Stabilirea normelor şi cerinţelor de etichetare a unor produselor cosmetice. 2.3.56 din 21. ce asigură calitatea produselor alimentare şi sănătatea populaţiei. Document întreg 1 93 . 02. 2004 CNŞPMP Document întreg 1 Substanţele chimice din confecţiile şi produsele din materialele polimerice Normative igienice de migrare a elementelor toxice din confecţiile şi produsele din materialele polimerice în produsele alimentare.2006 Materiale Protecţia vieţii şi sănătăţii populaţiei.06. polimerice şi sintetice.3.08. poliesteri şi răşini poliesterice. materiale pentru protecţia anticorosivă. Cap. produsele şi mărfurile chimice de uz casnic. şi deratizare fertilizanţi.ŞPMP paratelor de uz fitosanitar în obiectele mediului înconjurător nr.12. 1 Cap. 11-22 1 Cu privire la aprobarea normativelor sanitaroepidemiologice de stat privind conţinutul de nitraţi în produsele de origine vegetală.

supuse inspectării de către Serviciul Standardizare şi Metrologie.3.2.2. fără a specifica denumirea substanţelor. transportare şi înhumare a substanţelor şi reziduurilor toxice Stabileşte regulile de elaborare. sau slab (3). 4. prevederile acestora nu au fost transpuse în legislaţia naţională. exercită reglementarea normativă în domeniul securităţii industriale.06. Astfel. SSM Reguli de efectuare a expertizei securităţii industriale Biroul Naţional de Statistică Ordinul BNS al RM nr.Cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind stocarea. Deşi ţara a ratificat mai multe convenţii de mediu ce reglementează activitatea agenţilor economici şi utilizarea substanţelor chimice în scopul protecţiei mediului înconjurător la nivel local şi internaţional. cadrul juridic naţional reglementează gestionarea substanţelor periculoase. toate 2 Serviciul Standardizare şi Metrologie Rg 35-01-27:2000.10. 2 Deşeuri toxice Stabileşte modul de completare şi prezentare a toate informaţiei statistice de la persoane juridice în urma activităţii cărora se formează. la necesitate. Sumarul mai detaliat al descrierii legislaţiei-cheie trebuie să fie prezentat în Secţiunea 4. depozitare. metodele de colectare.2005 Indicaţii metodice privind completarea formularului raportului statistic nr. utilizarea şi neutralizarea deşeurilor toxice ” (anual) Substanţe chimice periculoase Stabileşte modul de efectuare a expertizei secu. neu. Sunt reflectate cerinţele privind determinarea gradului de toxicitate. în conformitate cu Legea privind securitatea obiectelor industriale periculoase.6. inclusiv în domeniul gestionării substanţelor chimice. Regulamentul general. Legea privind protecţia 94 .toate tralizarea. nr. utilizarea şi înhumarea substanţelor şi reziduurilor toxice. Descrierea sumară a instrumentelor legale principale corespunzătoare domeniului substanţelor chimice Pe parcursul a 15 ani de independenţă Republica Moldova şi-a dezvoltat cadrul legal naţional. utilizează şi neutralizează deşeuri toxice. neutralizarea. ambalare. Legea privind protecţia consumatorilor. 1 – deşeuri toxice “formarea. cerinţele prezentare în Serviciul Standardizare şi Metrologie care. BNS 104 din 14. inclusiv a POP în linii generale.11 din 1995 CNŞPMP Substanţele şi reziduurile toxice Conţin cerinţe igienice privind stocarea. Cadrul general de reglementare a gestionării substanţelor chimice constă din Legea privind regimul produselor şi substanţelor nocive. 2 Legendă 1 Copii ale legislaţiei relevante trebuie să fie anexate la PN 2 Bugetul şi resursele umane/an 3 Introduceţi: Efectiv (1). satisfăcător (2). utilizarea şi înhumarea substanţelor şi reziduurilor toxice de la întreprinderile industriale şi gospodăriile agricole. Modul de elaborare şi prezentare a declaraţiei securităţii industriale SSM Substanţe chimice periculoase 2 Reglementare tehnică.toate rităţii industriale (evaluarea expertizei) a obiectelor industriale periculoase.

1236-XIII din 03. o înregistrează şi aprobă listele încărcăturilor periculoase şi listele agenţilor economici care utilizează produse şi substanţe nocive. este responsabil şi actualizează Registrul Naţional al substanţelor chimice potenţial toxice. o întocmeşte Lista preparatelor chimice şi biologice de protecţie şi de stimulare a creşterii plantelor. neutralizare şi înhumare a produselor şi substanţelor nocive şi a deşeurilor lor. precum şi pentru înlăturarea consecinţelor eventualelor avarii. o instituie. o testează produsele chimice şi biologice de protecţie şi de stimulare a creşterii plantelor. decontul forţelor şi mijloacelor necesare pentru prevenirea situaţiilor de avarie la transportarea şi utilizarea produselor şi substanţelor nocive. o coordonează măsurile preconizate de autorităţile administraţiei publice locale în vederea prevenirii şi înlăturării consecinţelor eventualelor avarii şi incendii”. transportare. pe lângă alte activităţi menţionate: o „exercită controlul de stat asupra respectării legislaţiei privind regimul produselor şi substanţelor nocive. 07. explozive. Ministerul Afacerilor Interne. o efectuează expertiza toxico-igienică a substanţelor chimice potenţial toxice şi avizează înregistrarea acestora”. de comun acord cu Ministerul Transporturilor şi gospodăriei Drumurilor.  Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale: o „exercită controlul de stat asupra respectării legilor şi altor acte normative referitoare la protecţia mediului înconjurător în procesul de fabricare. precum şi listele unităţilor autorizate cu transportarea încărcăturilor periculoase. Legea cu privire la regimul produselor şi substanţelor nocive nr. biologice. inflamabile). Legea cu privire la protecţia civilă.  Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale în comun cu Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale: o „coordonează şi supraveghează importul. precum şi alte acte normative. 97 Articolul 4 stipulează atribuţiile autorităţilor administraţiei publice centrale în domeniul reglementării activităţilor de gestionare a produselor şi substanţelor nocive. exportul. precum şi transportul încărcăturilor periculoase pe teritoriul ţării. Legea cu privire la protecţia muncii. şi anume:  Ministerul Sănătăţii. Ministerul Sănătăţii. Legea privind asigurarea sanitaroepidemiologică a populaţiei. ale căror atribuţii sunt specificate în articolul 5. utilizarea şi neutralizarea produselor şi substanţelor nocive (chimice. o coordonează actele normative şi tehnice în domeniul gestionării produselor şi substanţelor nocive”.  Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare: o „exercită controlul departamental asupra respectării legislaţiei la gestionarea pesticidelor şi a îngrăşămintelor minerale. în acest context:  Autorităţile administraţiei publice locale în comun cu autorităţile teritoriale pentru sănătate şi pentru mediu: 95 . ţine evidenţa strictă a aplicării pesticidelor în agricultură”. depozitare.mediului înconjurător. o autorizează importul şi exportul produselor şi substanţelor nocive. transportarea. Implementarea reglementărilor în domeniul gestionării substanţelor şi produselor nocive ţine de competenţa autorităţilor administraţiei publice locale. o autorizează activităţi în domeniul utilizării produselor şi substanţelor nocive. o elaborează şi aprobă. utilizare.

1515-XII din 16. Legea constituie cadrul juridic de bază pentru elaborarea actelor normative speciale şi instrucţiunilor în probleme aparte din domeniul mediului în scopul:  asigurării dreptului fiecărui om la un mediu sănătos şi estetic plăcut. precum şi capacităţile de dezvoltare durabilă a societăţii pe viitor.2001 Legea determină cadrul juridic. o elaborează şi aprobă decontul forţelor şi mijloacelor necesare pentru prevenirea situaţiilor de avarie. 93 Protecţia mediului înconjurător constituie o prioritate naţională. precum şi pentru înlăturarea consecinţelor eventualelor avarii pe teritoriul administrat. reexportul substanţelor care distrug stratul de ozon. V „gestionarea deşeurilor. o întocmesc anual listele agenţilor economici din teritoriul administrat care fabrică. utilizează ori comercializează substanţe deosebit de nocive şi listele întreprinderilor de transport autorizate cu transportarea încărcăturilor periculoase pe teritoriul dat şi prezintă aceste liste spre aprobare Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale în comun cu Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale. de alte acţiuni care degradează echilibrul ecologic. integrităţii sistemelor naturale.  restabilirii ecosistemelor şi componentelor lor afectate prin activităţi antropice sau calamităţi naturale. importul şi/sau producerea articolelor de parfumerie şi cosmetică. fizică şi biologică. subsolului. inclusiv pentru importul şi/sau comercializarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor. articolelor şi produselor chimice de menaj.  păstrării biodiversităţii şi genofondului. importul şi comercializarea produselor petroliere şi a gazelor naturale. o asigură menţinerea într-o stare tehnică satisfăcătoare a mijloacelor de înştiinţare a populaţiei din teritoriul administrat în caz de pericol cauzat de calamităţi naturale. 67) are la bază: recunoaşterea faptului că acumularea supradimensionată a 96 . care vizează în mod direct condiţiile de viaţă şi sănătatea populaţiei. evitarea epuizării şi degradării acestora.o „stabilesc perimetrele pentru amplasarea depozitelor destinate stocării produselor şi substanţelor nocive. o informează imediat organele de resort în cazul evacuării de substanţe deosebit de nocive în mediul înconjurător şi iau măsuri pentru înlăturarea consecinţelor acestor evacuări”. Legea privind licenţierea unor genuri de activitate nr. depozitarea. importul şi/sau fabricarea. substanţelor toxice. de utilizarea produselor şi substanţelor nocive sau de avarii tehnogene.  folosirii raţionale a resurselor naturale. valorilor culturale şi istorice. depozitarea şi/sau folosirea materialelor explozive (inclusiv a materialelor pirotehnice).  protecţiei solului. precum şi al echipamentelor şi produselor ce conţin asemenea substanţe. apelor şi aerului de poluare chimică.07. a îngrăşămintelor minerale şi pesticidelor”. 06. importul. realizarea intereselor economice şi social-umane.  realizării supremei responsabilităţi a fiecărei generaţii pentru protecţia mediului în faţa generaţiilor viitoare. 451-XV din 30. iar politica de stat în domeniul gestionării deşeurilor (art. organizatoric şi economic de reglementare prin licenţiere a activităţii de întreprinzător. comercializarea angro a substanţelor şi materialelor chimice toxice. Managementul deşeurilor şi substanţelor toxice este reglementat de cap. importul şi/sau exportul. Legea privind protecţia mediului înconjurător nr. producerea.

şi instituţiile din ramura de cercetare care folosesc. cu mijloace utilate special pentru acest scop şi însoţite de persoane împuternicite în baza autorizaţiei.  corelării dezvoltării social-economice cu capacităţile ecosistemelor. distrugerea şi izolarea eficientă a deşeurilor irecuperabile. construcţia sau amplasarea instalaţiilor de prelucrare. agricole. caracteristicile lor fizice şi chimice. Conţinutul Declaraţiei cu privire la impactul asupra mediului înconjurător cauzat de activitatea preconizată necesită a fi completat în conformitate cu prevederile articolului 9. De asemenea. componenţii lui şi sănătatea oamenilor.I..I. X).06.M. Legea privind expertiza ecologică şi evaluarea impactului asupra mediului înconjurător nr. iar capitolul „C.I.I. menajere. modul de elaborare. originea.1). Obiectele de management al deşeurilor sunt incluse în această Listă:  „Uzine de prelucrare şi incinerare a deşeurilor.  menţinerii echilibrului ecologic. eliberate pentru fiecare caz aparte de către autorizaţiile pentru mediu. în Anexă la legea menţionată este inclus Regulamentul cu privire la evaluarea impactului asupra mediului înconjurător. inclusiv activităţile de gestionare a substanţelor chimice. a mecanismelor economice şi de gestionare. Scopul expertizei ecologice este expertiza documentaţiei pentru obiectele şi activităţile economice preconizate la etapa de planificare şi proiectare în scopul:  adoptării unor decizii argumentate şi aprobării actelor care prevăd utilizarea resurselor naturale şi măsuri de protecţie a mediului înconjurător şi componentelor lui. 851 din 29. creării condiţiilor optime de viaţă pentru oameni.. „amplasarea şi amenajarea platformelor pentru deşeuri industriale. Regulamentul include Lista obiectelor şi activităţilor pentru care documentaţia privind E. componentelor lui. 97 .I. utilizare a pesticidelor şi altor substanţe toxice. menajere. transportă sau comercializează substanţe toxice sau radioactive.I. întocmit conform formelor stabilite. ecosistemelor. să furnizeze aceste date autorităţilor pentru mediu şi pentru sănătate. cantitatea. Deşeuri” va conţine informaţia privind „tipul de deşeuri (industriale.M. modul de depozitare. şi anume: „producerea şi distrugerea pesticidelor şi altor substanţe toxice”. care ar permite reducerea ritmurilor de acumulare a deşeurilor. coordonare şi aprobare a acesteia” (art. alături de alte activităţi specificate în art. fondului genetic şi biodiversităţii.deşeurilor este o consecinţă a folosirii neraţionale a energiei şi materiei prime ce afectează calitatea mediului.  prevenirii sau minimizării eventualului impact direct. care „stabileşte scopul elaborării documentaţiei de evaluare a impactului asupra mediului înconjurător (E. inclusiv radioactive.05. să efectueze transportarea de pesticide şi alte substanţe toxice. legea reglementează activitatea agenţilor economici.). conştientizarea implementării de soluţii tehnice. înhumare şi neutralizare a deşeurilor industriale. în care se vor înscrie date privind natura. indirect sau cumulativ al obiectelor şi activităţilor economice preconizate asupra mediului înconjurător. cerinţele impuse documentaţiei privind E.I.I. 6. radioactive etc.M. De asemenea. inclusiv a materialelor toxice.  Instalaţii şi depozite de prelucrare. numai în perimetrele special amenajate. se elaborează în mod obligatoriu la etapa anterioară celei de proiectare (cap.) generate şi clasificarea acestora.M. de gestionare a deşeurilor sunt supuse în mod obligatoriu expertizei ecologice de stat. Orice activitate economică preconizată. agricole şi reziduuri toxice. obţinerea energiei şi a componentelor reciclabile din deşeuri de producţie şi menajere. Agenţii economici sunt obligaţi să ţină un registru special. neutralizare sau distrugere a acestor deşeuri şi reziduuri”. indiferent de forma de proprietate. descrierea procesului tehnologic şi cantitatea deşeurilor formate (t/an) şi metoda de valorificare a deşeurilor”. fabrică. procedura E. deşeuri nocive. stupefiantelor şi materialelor radioactive”.

îl foloseşte. intoxicaţiilor. Subsolul este proprietatea Republicii Moldova care îl posedă. nr. . dependente de factorii nocivi din mediul înconjurător. independent de domeniul de activitate şi tipul de proprietate. prelucrate. stabilirii bazelor protecţiei mediului înconjurător în timpul folosirii subsolului etc. Concomitent este interzisă „păstrarea substanţelor nocive şi deşeurilor deasupra zăcămintelor. în conformitate cu art.91 Codul reglementează relaţiile funciare din domeniul folosirii şi protecţiei resurselor funciare.Legea privind asigurarea sanitaro-epidemiologică a populaţiei nr. dispune de el şi îl protejează. 1347-XIII din 09. sfera de producţie.06. realizate la nivel de stat.(3)). XII al codului. Codul funciar nr. de unitate economică.93 Codul reglementează relaţiile în domeniul folosirii şi protecţiei subsolului. care menţionează că “reziduurile industriale şi menajere urmează a fi colectate. de unitate administrativ-teritorială.02. care are scopul de a menţine sănătatea. 98 . 79.1511-XII din 15. gunoi menajer şi de producţie”. Toate terenurile. realizarea altor măsuri care ar micşora volumul emisiilor (deversărilor) de poluanţi în mediu şi formarea deşeurilor de producţie. Codul subsolului nr.. care prevede că „autoritatea publică centrală pentru mediu şi resurse naturale determină condiţiile de înhumare în perimetrul minier stabilit şi eliberează autorizaţie specială”. Legea privind plata pentru poluarea mediului nr. la nivel de gospodărie şi familie. trebuie să întreprindă acţiuni de „păstrare şi ameliorare a fertilităţii solurilor”. „să protejeze terenurile contra eroziunii. 22 din Legea privind deşeurile de producţie şi menajere nr. Reglementării sunt supuse relaţiile miniere în domeniile elaborării şi perfecţionării principiilor fundamentale.97.12.93 şi art. 828-XII din 25.10. Modalitatea de folosire a subsolului pentru depozitarea substanţelor nocive şi a deşeurilor este stipulată în capitolul VI al Codului. subinundaţiilor.. Asigurarea sanitaro-epidemiologică a populaţiei este un sistem complex de măsuri inter. 10 din Legea privind plata pentru poluarea mediului. Concomitent sunt stabilite „cerinţele faţă de întreţinerea teritoriilor şi localităţilor” (art. instruire şi de comportamentul uman. 1515-XII din 16. regulilor generale şi normelor de folosire a subsolului. habitat. biologice şi radioactive. poluării cu deşeuri industriale. implementarea de tehnologii nonpoluante. determinării politicii de management al subsolului. dezintoxicate. indiferent de destinaţie şi forma de proprietate. Calculul plăţii pentru depozitarea deşeurilor de producţie se efectuează conform art. necontagioase şi profesionale.93 Legea stabileşte cadrul juridic şi reglementează relaţiile în domeniul asigurării sanitaroepidemiologice a populaţiei.1513-XII din 16. Deţinătorii de terenuri. stimularea activităţilor orientate spre ameliorarea calităţii mediului.18. de a preveni sau a combate apariţia şi răspândirea bolilor contagioase. produse petroliere. Măsurile şi cerinţele către protecţia şi ameliorarea terenurilor sunt stipulate în cap. substanţe chimice.şi intradepartamentale. constituie fondul funciar al Republicii Moldova.98 Legea are drept obiective crearea unui sistem de activitate economică în care devine neconvenabilă cauzarea oricărui prejudiciu mediului. Proiectul de efectuare a acestor activităţi urmează a fi supus în mod obligatoriu expertizei ecologice de stat. 1540-XIII din 25.06.06. utilizate şi înhumate în condiţii şi moduri corespunzătoare cerinţelor securităţii şi inofensivităţii pentru sănătatea şi viaţa oamenilor”.

gunoiştile sunt amplasate în nemijlocita apropiere a bazinelor acvatice.  asigurarea unui sistem permanent de control asupra stării obiectelor îngropate”. Sub incidenţa ei nimeresc toate persoanele juridice şi fizice. în cazul în care aceasta direct afectează sau poate afecta calitatea aerului atmosferic. modalitatea de folosire a apei. Legii privind protecţia mediului înconjurător. râurilor şi bazinelor de apă nr.04. Drept exemple pot servi amplasarea gunoiştii în or.06. 1422-XIII din 17. cu includerea tuturor raioanelor.440-XIII din 27. inclusiv „repartizarea terenurilor pentru îngrămădirea gunoiului şi a deşeurilor industriale” (art. mai cu seamă în localităţile rurale.97 Prezenta lege are drept obiective păstrarea purităţii şi ameliorarea calităţii aerului atmosferic. în zonele de protecţie a râurilor şi bazinelor de apă se interzice desfăşurarea activităţilor economice. lacul de acumulare a filtratului de la gunoiştea or. 36). condiţiile de atribuire în folosinţă a obiectivelor acvatice. Apele constituie proprietatea exclusivă a statului şi pot fi transmise numai în folosinţă. regimul de folosire şi activitatea de ocrotire a lor. epuizării şi înnămolirii. Legea cu privire la zonele şi fâşiile de protecţie a apelor. Răut. radioactivi şi de altă natură asupra atmosferei. Codul specifică cerinţele faţă de administrarea şi controlul de stat în domeniu. Legea reglementează activitatea persoanelor fizice şi juridice.1532-XII din 22. deseori. Concomitent codul reglementează condiţiile pentru eliberarea autorizaţiilor de deversare a apelor epurate în apele de suprafaţă.95 Protecţia râurilor şi bazinelor de apă împotriva poluării. or. dar şirul poate fi extins. Legea privind protecţia aerului atmosferic nr. biologici. chimici. construcţia şi darea în exploatare a întreprinderilor. inclusiv cele străine. Cerinţele privind efectuarea depozitării în subsol a substanţelor nocive şi deşeurilor sunt prevăzute în articolul 37 după cum urmează:  „localizarea şi izolarea substanţelor nocive şi deşeurilor în hotare strict stabilite. condiţiile pentru amplasarea.93 Codul constituie cadrul juridic de bază pentru elaborarea actelor normative speciale şi instrucţiunilor ce reglementează relaţiile din domeniul folosirii resurselor acvatice. 13).  excluderea interacţiunii substanţelor nocive şi deşeurilor cu masivul de roci adiacente. proiectarea. 99 . impurificării. Legea reglementează modul de creare a zonelor de protecţie a apelor şi a fâşiilor riverane de protecţie a apelor râurilor şi bazinelor de apă. indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare. pe suprafaţa terestră şi în obiectivele acvatice. prezentei legi şi altor acte normative. instalaţiilor şi altor obiective care afectează starea apelor. Contrar celor stipulate de lege. Mărculeşti utilizează pentru depozit de DMS fosta lutărie. cu consecinţe nefaste pentru populaţie şi/sau mediul înconjurător. Sunt doar câteva exemple. precum şi folosirea terenurilor aferente lor se efectuează în temeiul Constituţiei. Lopatnic).obiectivelor şi construcţiilor din subteran” (art. prevenirea şi reducerea efectelor nocive ale factorilor fizicii.12. Codul apelor nr. în scopul prevenirii pătrunderii lor în galeriile de mine.  aplicarea metodelor şi tehnologiilor inofensive din punctul de vedere al protecţiei mediului. amplasată pe malul r. Briceni (100 m de la r. Bălţi este despărţit doar de un dig de un bazin acvatic. din care izvorăşte râuleţul Ciulucul Mare.

05. Protecţia plantelor se realizează prin:  elaborarea şi realizarea de programe complexe de stat.  efectuarea monitorizării şi a prognozei fitosanitare. Drept documente purtătoare de informaţii sunt considerate orice hârtie – înscris care conţine date privind rezultatele unor investigaţii sau măsurări. hărţi. dar poate fi extins cu 5 zile. 20 al Legii 982.3. desene. rapoarte tematice. capabile să prevină înmulţirea şi răspândirea dăunătorilor. bolilor şi buruienilor. activităţi practice. Mărimea plăţii nu va depăşi cheltuielile suportate de furnizor pentru efectuarea copiilor.Legea privind accesul la informaţie nr.99 Prezenta lege stabileşte bazele juridice.05.05. fotografii.  crearea fondului de rezervă de insecticide. 100 . pentru furnizarea informaţiei oficiale sunt percepute plăţi în mărimea şi conform procedurii stabilite de organele reprezentative. iar realizarea acestui drept constituţional este asigurată de Legea privind accesul la informaţie nr. Termenul de satisfacere a cererilor de acces la informaţii este de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de acces la informaţie. informaţii confidenţiale din domeniul afacerilor. finanţe). de recunoaştere). cu excepţia informaţiei ce constituie secret de stat (activităţi economice. economice şi organizatorice ale protecţiei plantelor pe teritoriul Republicii Moldova. 4. 982-XIV din 11. militare. şi anume cele care „ating nemijlocit drepturile solicitantului”. elaborarea şi aplicarea sistemelor integrate de protecţie a plantelor. înregistrări. fungicide şi erbicide destinat protecţiei plantelor în situaţii excepţionale.  organizarea de investiţii ştiinţifice. căile şi modul de realizare a accesului la informaţii oficiale. reglementate de legislaţia naţională drept secret comercial (ce ţin de tehnologie. Accesul la informaţie este liber. adrese sau baze de date computerizate etc. administrare. condiţiile. sporirea eficacităţii procesului de informare a publicului şi stimularea formării opiniilor şi participarea activă a populaţiei în procesul decizional. Legislaţia existentă după categorii de utilizare la diferite etape de gestionare a substanţelor chimice de la producere/import până la eliminare Legea cu privire la protecţia plantelor. tehnico-ştiinţifice. „sunt expuse oral sau solicitate pentru a fi studiate în incinta instituţiei” şi „contribuie la sporirea gradului de transparenţă a instituţiei publice şi corespunde intereselor societăţii” (art. informaţie cu caracter personal. 982-XIV din 11.2000 Accesul la informaţii este un drept garantat de către Constituţia Republicii Moldova oricărei persoane. întrucât informaţia costă bani. acestea fiind vărsate în buget.7 al Legii nr. Există şi informaţii furnizate gratis. în caz că volumul informaţiei solicitate este mare sau necesită consultaţii suplimentare. Legea reglementează principiile.2000. informaţia ce reflectă rezultatele finale sau intermediare ale unor investigaţii ştiinţifice şi tehnice (art. Obiectivele legii constau în crearea cadrului legal de acces la informaţia oficială. informaţia ce ţine de ancheta organelor de resort.2000). traducere şi expediere a documentului. producţie.05. obligaţiile furnizorilor de informaţii în procesul asigurării accesului la informaţiile oficiale şi are ca scop crearea bazei normative privind accesul la informaţie oficială. nr. ştiinţific argumentate. politică externă.XIV din 11.2000). aflate în posesia furnizorilor de informaţii. 982 -XIV din 11. de prevenire şi lichidare a organismelor dăunătoare.10. 612-XIV din 1.

muniţiile. sunt interzise. la nivel de stat. tehnologiile şi serviciile legate de producerea şi folosirea lor. fragmentele materialelor genetice. materialele şi tehnologiile utilizate la proiectarea. promovarea politicii externe a ţării şi participarea la eforturile internaţionale privind controlul exportului. tehnologii şi servicii care necesită un control special. reexportului.2000 Legea are drept obiectiv „luarea. Obiecte industriale periculoase se consideră întreprinderile sau secţiile acestora.  materialele. 803-VI din 11. Originalele autorizaţiilor şi ale contractelor notificate de organul abilitat de guvern sunt prezentate autorităţilor vamale de către persoanele care efectuează operaţiuni de export/import. Sunt considerate mărfuri strategice următoarele categorii:  armele convenţionale. preîntâmpinării şi lichidării efectelor avariilor industriale şi catastrofelor cu caracter tehnogen” (art. variantele acestor agenţi modificate genetic. reexport. tehnologiile şi serviciile conexe. importului şi tranzitului de mărfuri strategice nr. terenurile sau alte obiecte. sectoarele. echipamentele speciale. importului şi tranzitului de mărfuri strategice.  articole. precum şi serviciile conexe. ce pot avea destinaţie dublă.  armamentul. tehnica militară şi articolele speciale de asamblare. în conformitate cu hotărârile alte guvernului. animale şi vegetale. Legea cu privire la controlul exportului.Legea privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase nr. sursele de radiaţie. serviciile şi rezultatele activităţii intelectuale legate de producţia militară. tehnologiile şi serviciile conexe.  tehnologiile şi echipamentele cu destinaţie dublă şi serviciile conexe. producerea şi folosirea armelor. import şi tranzit. produsele. precum şi serviciile conexe.  echipamentele. precum şi echipamentul. precum şi articolele. stabileşte dispoziţiile generale privind activitatea de acest gen pentru asigurarea securităţii naţionale a Republicii Moldova. care pot fi utilizate la producerea şi folosirea armelor bacteriologice (biologice) şi toxice. precum şi substanţele chimice care pot fi utilizate la producerea şi folosirea armelor chimice.2000 Prezenta lege reglementează principiile şi procedura de control asupra exportului. care este responsabil de instruirea şi gestionarea Registrului de Stat al obiectelor industriale periculoase din Republica Moldova. Importul. echipamentele şi instalaţiile nucleare.  agenţii diferitor afecţiuni. tehnologiile.1163-XIV din 26. Obiectele industriale periculoase sunt supuse înregistrării de către organul administraţiei publice. în termenele şi conform procedurii stabilite de Regulamentul cu privire la regimul de control al exportului.  informaţia tehnico-ştiinţifică. indiferent de deţinătorul şi de originea lor. reexportului. precum şi echipamentele. tranzitul şi reexportul de pe teritoriul Republicii Moldova al agenţilor de afecţiuni umane. a unui complex de măsuri în vederea neadmiterii. reexportului.3). echipamentele şi tehnologiile speciale non-nucleare. importului şi tranzitului de mărfuri strategice. al variantelor acestor agenţi modificate genetic.07. Produsele specificate mai sus se supun controlului la export. 101 . materialele. precum şi instalaţiile tehnologice indicate în Anexa la lege. precum şi tehnologiile şi serviciile de producere şi folosire a acestora.02. Organul abilitat de guvern pentru reglementarea mărfurilor strategice este creat în cadrul Ministerului Economiei şi Comerţului. materialele. abilitat în domeniul securităţii industriale.  materialele şi substanţele explozive. materia primă.

IES CNŞPMP. se impune necesitatea înregistrării. produselor de uz casnic. MAIA MAIA CL. Republica Moldova nu dispune de întreprinderi pentru producerea substanţelor chimice. Toate problemele în domeniul inofensivităţii chimice nu pot fi soluţionate în acelaşi timp. IES CNŞPMP. Acest lucru complicat presupune studierea minuţioasă a pericolului real sau potenţial provocat de orice substanţă chimică nouă. în scopul neadmiterii pe piaţa internă a ţării a substanţelor chimice care pot avea impact negativ asupra mediului ambiant şi sănătăţii oamenilor.1. a tuturor substanţelor importate. produselor alimentare. Necesită a fi formulate priorităţile. MAIA SPCSE CNŞPMP. a fost implementat sistemul certificării igienice a substanţelor chimice. MERN Categoria de substanţe chimice Pesticide (în agricultură. luând totodată în consideraţie prevederile tratatelor internaţionale la care ţara este parte. IES SPCSE.C. mărfurilor pentru igiena personală. MERN Utilizare / Tratare CNŞPMP. MAIA. inclusiv prevederile Convenţiei de la Stockholm. în republică. materialelor şi produselor lor. AIA. MAIA - MAIA MT ANRE CL MERN SSM CNŞPMP IES - SSM CNŞPMP IES SSM MERN SSM - 4. se perfectează sistemul de preîntâmpinare şi lichidare a situaţiilor excepţionale.B: Privire generală asupra instrumentelor legislative privind gestionarea substanţelor chimice după categorii de utilizare Distribuire/ Marketing Depozitare Producere Transport Eliminare MAIA. Mai rămân însă multe de făcut. SSM CNŞPMP CNŞPMP. IES MAIA. MAIA CL CNŞPMP CNŞPMP. în sănătate publică şi utilizate de către consumatori) îngrăşăminte Substanţe chimice industriale (folosite la întreprinderile de producere sau prelucrare) Produse petroliere Produse chimice de menaj Deşeurile substanţelor chimice Import CL. au fost întreprinse un şir de măsuri ce permit formarea unui substrat favorabil pentru perfectarea sistemului de asigurare a inofensivităţii chimice a populaţiei: sistemul de stat de atestare şi omologare a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor. IES IPSSTOIP SPCSE.4. reglementate de Convenţia de la Stockholm. IES MERN MERN CNŞPMP.Tabelul 4. licenţierea activităţii întreprinderilor chimice periculoase. 102 . MAIA CNŞPMP. produse şi utilizate. AIA. Situaţia privind utilizarea substanţelor chimice POP în Republica Molodva este reflectată în tabelul 4. la nivel de stat. Descrierea sumară a abordărilor şi procedurilor-cheie de control asupra substanţelor chimice în ultimii ani. măsurile şi obiectivele primordiale de reglementare a utilizării substanţelor chimcie. specificate în Anexa A a Convenţiei.

1989 г. utilizarea limitată) reglementate ) Interzise Interzise prin decizia Ministerului Sănătăţii al URSS în baza “Перечень пестицидов. acţiuni de control. Interzis începând cu 1991. sistemul de asigurare informaţională şi schimb de informaţie privind utilizarea raţională a chimicalelor nu este suficient dezvoltat. Anexa II Cauza restricţiei: se permite utilizarea în termene strict prevăzute în perioada de vegetaţie. Nu este inclus în Registrul oficial al substanţelor permise pentru utilizare în agricultură. Nu se utilizează. silvicultură etc. Nu se produce. inclusiv în gospodăriile individuale. sistemul imperfect de colectare. silvicultură etc. Nu este inclus în Registrul oficial al substanţelor permise pentru utilizare în agricultură. inclusiv în gospodăriile individuale. Nu se produce. inclusiv în gospodăriile individuale. Nu se utilizează. Nu se utilizează.” şi în baza altor documente relevante din perioada sovietică. desfăşurarea monitoringului socioigienic se află la o etapă incipientă. Nu este inclus în Registrul oficial al substanţelor permise pentru utilizare în agricultură. Nu este inclus în Registrul oficial al substanţelor permise pentru utilizare în agricultură. silvicultură etc.C.06. Nu se produce. Aldrin Dieldrin Chlordane Endrin Heptachlor Mirex Toxaphene Dintre problemele de bază în acest domeniu fac parte: lipsa datelor despre cantitatea şi spectrul substanţelor chimice utilizate în economia naţională. Nu se produce. silvicultură etc.2: Substanţe chimice interzise sau strict limitate Denumirea substanţei chimice Pesticide (86 denumiri) Nivelul de restricţie Detalii despre restricţie (interzise sau strict (spre exemplu. silvicultură etc. Nu se produce. 1989 г. Nu se utilizează. Nu este inclus în Registrul oficial al substanţelor permise pentru utilizare în agricultură. Tabelul 4. Interzis începând cu 1972. inclusiv în gospodăriile individuale. inclusiv în gospodăriile individuale.90.C. Nu se utilizează. применение которых запрещено или строго ограничено Министерством Здравоохранения СССР. 1: Substanţe chimice POP în Republica Molodva Denumirea pesticidelor DDT Situaţia în Republica Moldova Nu se produce. применение которых запрещено или строго ограничено Министерством Здравоохранения СССР. Nu este inclus în Registrul oficial al substanţelor permise pentru utilizare în agricultură. silvicultură etc.90. silvicultură etc. Nu este inclus în Registrul oficial al substanţelor permise pentru utilizare în agricultură. Nu se produce. inclusiv în gospodăriile individuale. inclusiv în gospodăriile individuale. silvicultură etc. înregistrare şi analiză a datelor. 05-10/51-1226 din 15. inclusiv în gospodăriile individuale. Nu se utilizează.06. baza normativă şi legislativă actuală nu corespunde în totalitate cerinţelor contemporane de asigurare a managementului substanţelor chimice.” şi în baza altor documente relevante din perioada sovietică. Lista pesticidelor interzise/stric reglementate a fost transmisă Comitetelor Republicane pentru Protecţia Mediului prin scrisoarea Nr. Nu este inclus în Registrul oficial al substanţelor permise pentru utilizare în agricultură. Interzis începând cu 1970. Pesticide (36 denumiri) 103 . Strict reglementate Interzise prin decizia Ministerului Sănătăţii al URSS în baza “Перечень пестицидов. Lista pesticidelor interzise/strict reglementate a fost transmisă Comitetelor Republicane pentru Protecţia Mediului prin scrisoarea Nr. Anexa I Cauza interzicerii: sunt interzise în legătură cu identificarea unor proprietăţi caracteristice poluanţilor organici persistenţi. Interzis începând cu 1986. Nu se produce. Nu se utilizează. Nu se utilizează. 05-10/51-1226 din 15.Tabelul 4.

se transportă pe calea aerului.12. 1. constatăm că actualmente Republica Moldova dispune de un cadru legislativ dispersat pe sectoarele economiei.). divizate pe diverse sectoare (poluarea apelor şi aerului. în Moldova.98 N 32). se impune o abordare nouă a problemelor gestionării substanţelor chimice conform convenţiilor şi acordurilor ratificate. în calitate de prim pas în această direcţie serveşte o evaluare multilaterală a infrastructurii naţionale privind managementul substanţelor chimice. protecţia florei şi faunei etc. Privită prin prisma dezvoltării durabile şi din perspectiva aderării ţării la UE. gestionarea deşeurilor şi a produselor chimice. în sectorul telecomunicaţiilor etc. продуктов. 40-XV din 19. apei şi prin speciile migratoare dincolo de frontierele internaţionale şi sunt depozitate departe de locul lor de origine. La momentul actual e larg recunoscut faptul că. Interzise/strict reglementate prin ordinul Ministerului Sănătăţii nr. Substanţele ce nu se supun perioadei de distrugere în mediul ambiant (POP) Interzise La etapa contemporană de dezvoltare economică a ţării noastre. De asemenea.2007).852XV din 14 februarie 2002 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la regimul comercial şi reglementarea utilizării hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon nr. 72-XVI din 22. Cauza interzicerii/restricţiei: în legătură cu acţiunea negativă pronunţată asupra sănătăţii.5456/256 din 20. производственных процессов.03.1.2004. documentelor normative şi directive în vigoare în RM la compartimentul medicina preventivă din 03. se acumulează în organismele vii. Preocupările de peste 25 de ani ale Comunităţii Europene în domeniul protecţiei sănătăţii umane şi mediului ambiant s-au exprimat prin elaborarea unui ansamblu de peste 200 de acte normative şi programe de acţiuni de protecţie a mediului. „Перечень веществ. inclusiv reglementării utilizării substanţelor chimice.Substanţele ce Interzise distrug stratul de ozon (grupa I şi II a Anexei A şi B a Protocolului de la Montreal) Substanţele cu acţiune genotoxică şi cancerigenă demonstrată Interzise/strict reglementate Interzise prin Legea privind modificarea şi completarea anexei la Legea nr. ГН 1. Produsele de uz fitosanitar şi fertilizanţii utilizaţi în sectorul agrar sunt bine reglementate de legislaţia sectorială. inclusiv în domeniul protecţiei mediului. 4. Anexa A. Cauza interzicerii: sunt interzise în legătură cu stabilirea proprietăţilor toxice. Legislaţia europeană constituie astăzi un punct de reper pentru numeroase state în elaborarea legislaţiei naţionale şi reprezintă un model de colaborare cu succes între state.02. Problemele majore ale legislaţiei privind gestionarea substanţelor chimice sunt următoarele: 104 .04. Ritmul de reglementare a acestui domeniu a devenit tot mai rapid şi pe parcursul ultimilor 5 ani s-a dublat practic. B.08. ratificat 06. biotehnologie.725-98 (Утв. în scopul atingerii nivelului stabil de dezvoltare a agriculturii şi industriei şi a nivelului înalt de protecţie a mediului ambiant şi a sănătăţii oamenilor. бытовых и природных факторов. Постановлением Минздрава РФ от 23. Legea privind ratificarea Convenţiei de la Stockholm privind Poluanţii Organici Persistenţi.1. канцерогенных для человека. Comentarii şi analiză Luând în consideraţie prevederile legislaţiei naţionale privind gestionarea substanţelor chimice. substanţele chimice trebuie să fie administrate în modul cuvenit. radioprotecţie. cu excepţia pesticidelor utilizate în industria mobilei.2001. ceea ce denotă deosebita atenţie pe care o acordă Comunitatea Europeană calităţii mediului ambiant. unde se acumulează în ecosisteme terestre şi acvatice.5. siguranţa nucleară. Nr. reglementarea substanţelor chimice în sectorul industrial se limitează doar la eliberarea licenţei pentru activitatea de import.01. C. Гигиенические нормативы”.725-98 Lista actelor legislative.04. sunt rezistente la degradare. Cauza interzicerii: în legătură cu îndeplinirea obligaţiunilor de protecţie a stratului de ozon. unul dintre obiectivele importante îl constituie familiarizarea societăţii cu definiţia “inofensivitate” sau “securitate chimică”. fiind un punct de reper al politicilor şi strategiilor naţionale de dezvoltare.2007 (Monitorul Oficial nr. problema utilizării raţionale a substanţelor chimice trebuie să devină prioritară.

inclusiv activităţi de educare şi sensibilizare a societăţii civile în domeniul menţionat. Aplicarea insuficientă a Legii privind regimul substanţelor şi produselor nocive (lipsa registrului substanţelor chimice. clasificare şi etichetare a substanţelor chimice. Setarea unei baze de date ce ar înregistra cantităţile de substanţe chimice importate şi utilizate în ţară ar fi un pas important în estimarea riscului asociat cu utilizarea acestora.  Legislaţia specifică domeniului gestionării substanţelor chimice. menţionat în Legea privind regimul produselor şi substanţele nocive. ca asbestul. ambalare. metale grele etc.  Problemele abordate la nivel internaţional privind gestionarea deşeurilor specifice de substanţe chimice. conţinutul metalelor grele în diverse produse ca bateriile. iar substanţele chimice utilizate în ramura industrială nu sunt supuse supravegherii din partea autorităţilor administraţiei publice centrale de specialitate. atingerea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului. ar fi un component important în managementul substanţelor chimice. substanţele chimice nu sunt reglementate în conformitate cu standardele internaţionale. vopselele etc. necorespunderea acesteia cu iniţiativele internaţionale şi cerinţele actuale impuse gestionării chimicalelor vis-a-vis de producere.  gestionarea sectorială a substanţelor chimice (pe ramurile economice) nu corespunde restricţiilor convenţiilor internaţionale ratificate (nu sunt restricţii la utilizarea unor substanţe chimice (POP. nu corespunde principiilor SgA de clasificare şi etichetare a substanţelor chimice. provenit din deşeurile de construcţii şi demolare.  Sistemul de control existent. nu sunt în vizorul autorităţilor administraţiei publice centrale. Stabilirea unui Registru de substanţe/produse chimice. inclusiv procedura de licenţiere a activităţilor de import a substanţelor chimice (nu reglementează spectrul şi cantitatea de substanţe importate). managementul durabil al substanţelor chimcie. o reexaminare a procedurii este necesară.). care reprezintă baza programelor globale de securitate a substanţelor şi preparatelor chimice. inclusiv documentele strategice şi politice naţionale nu conţin prevederi vis-a-vis de promovarea iniţiativei SAICM.  Deşi procedura de import autorizată de Camera de Licenţiere şi aprobată de unele ministere relevante corespunde cerinţelor legislaţiei naţionale.). comercializare. 105 . lipsa evidenţei utilizării acestora etc.

Atribuţiile diferitor ministere. parfumerie şi cosmetică Agenţia Naţională pentru Benzină.Capitolul 5: Ministere. motorină şi gaz Reglementare în Energetică lichefiat Gaze naturale Legendă: 1 Bifaţi cu X fiecare răspuns pozitiv 106 . Tabelul 5.1. agenţiilor şi altor instituţii de stat1 Distribuire/ marketing Etapele ciclului de viaţă Ministerul responsabil Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale Deşeuri periculoase Substanţe ce distrug stratul de ozon Produse de uz fitosanitar şi fertilizanţi Poluanţi organici persistenţi Ministerul Sănătăţii Produse farmaceutice Produse de uz fitosanitar şi fertilizanţi Substanţe chimice utilizate în industrie Substanţe chimice de menaj Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare Ministerul Economiei şi Comerţului /IM Ministerul Transporturilor şi gospodăriei Drumurilor Ministerul Afacerilor Interne / SPCSE Serviciul Vamal Camera de Licenţiere Produse de uz fitosanitar şi fertilizanţi Substanţe chimcie Mărfuri strategice Mărfuri periculoase Mărfuri periculoase Substanţe chimice Produse de uz fitosanitar şi fertilizanţi X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Substanţe chimice Depozitare Producere Transport Import Export Utilizare X X X X X X X X X X X Eliminare X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Substanţe şi materiale chimice toxice. agenţii şi instituţii de stat Managementul substanţelor chimice este supravegheat de mai multe instituţii statale în conformitate cu funcţiile şi responsabilităţile stabilite prin legislaţia naţională. O privire de ansamblu asupra cadrului instituţional din domeniul administrării substanţelor chimice este prezentată în tabelul 5A. articole şi produse chimice de menaj Substanţe din activitatea farmaceutică. agenţii şi alte instituţii responsabile de managementul substanţelor chimice 5.A: Atribuţiile ministerelor.

solului şi apelor de suprafaţă cu substanţe chimice.  coordonarea Registrului Naţional al substanţelor chimice. programelor şi planurilor naţionale şi de ramură în scopul diminuării şi eliminării poluării mediului.  elaborarea şi implementarea planurilor naţionale. a strategiilor.5. Regulamentul Ministerului Sănătăţii şi alte acte normative. de  amplasare şi amenajare a depozitelor de deşeuri şi reziduuri periculoase. inclusiv prevenirea şi lichidarea poluării mediului cu substanţe nocive. Descrierea responsabilităţilor şi drepturilor ministerelor Principalele instituţii de stat responsabile pentru gestionarea substanţelor chimice sunt: 1) Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale 2) Ministerul Sănătăţii 3) Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare 4) Ministerul Afacerilor Interne/Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale 5) Ministerul Economiei şi Comerţului /Inspecţia Muncii/Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase 6) Ministerul Transportului şi gospodăriei Drumurilor 7) Camera de Licenţiere 8) Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică 9) Biroul Naţional de Statistică 10) Serviciul Vamal. 107 .  efectuarea controlului de stat asupra stării mediului. funcţiile de bază ale Ministerului Sănătăţii sub aspectul protecţiei sănătăţii populaţiei împotriva acţiunii substanţelor chimice sunt:  elaborarea recomandărilor pentru eliminarea sau diminuarea factorilor care influenţează negativ sănătatea populaţiei.2. regulamentelor şi altor documente normative în domeniul gestionării substanţelor periculoase.  efectuarea expertizei ecologice de stat a programelor şi proiectelor:  fabricare. Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale în conformitate cu legislaţia naţională din domeniul protecţiei mediului. funcţiile de bază în domeniul gestionării substanţelor periculoase sunt:  stabilirea limitelor de emisii şi deversări nocive în mediu. în comun cu alte instituţii interesate. Ministerul Sănătăţii în conformitate cu legislaţia naţională. în continuare sunt prezentate atribuţiile şi responsabilităţile de bază ale instituţiilor guvernamentale în problemele menţionate în Republica Moldova sub aspectul problemelor acestui proiect. inclusiv în baza Regulamentului Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale. inclusiv cu substanţe chimice periculoase. de depozitare a deşeurilor de producţie şi menajere. a substanţelor chimice reglementate de Convenţia Rotterdam.  efectuarea monitoringului poluării aerului. utilizare şi distrugere a substanţelor periculoase. amplasarea poligoanelor speciale pentru neutralizarea şi înhumarea deşeurilor cu conţinut de substanţe toxice. de construcţie şi de amplasare a instalaţiilor pentru tratarea şi neutralizarea acestora.  autorizarea importului substanţelor ce distrug stratul de ozon. inclusiv tranzitul acestora pe teritoriul republicii.06. comercializare. 679 din 17.2004. respectării legislaţiei cu privire la gestionarea substanţelor periculoase.  elaborarea şi implementarea. aprobat prin Hotărârea guvernului nr.  eliberarea notificărilor pentru importul şi exportul deşeurilor periculoase.

neutralizării. deşeurilor. utilizării. apa potabilă.  coordonarea.. funcţiile ministerului în problemele gestionării substanţelor chimice sunt executate de următoarele domenii: În domeniul comerţului:  înaintează propuneri privind modificarea legislaţiei cu privire la comerţ.  stabilirea gradului de toxicitate a substanţelor nocive.  elaborează şi implementează Strategia de promovare a exportului de mărfuri din ţară. produsele alimentare.  barea utilizării substanţelor chimice şi pesticidelor pe teritoriul republicii. prestări servicii. deşeuri etc. Notă: De menţionat că la momentul efectuării analizei capacităţilor instituţionale ministerul menţionat se afla în proces de reorganizare. în termenele stabilite. utilizarea substanţelor chimice.  eliberează autorizaţiile de export. alimentelor cu poluanţi (în comun cu alte ministere şi departamente interesate).  argumentarea şi reglementarea normativelor igienice a substanţelor chimice în obiectele de mediu şi mediul industrial. inclusiv profesionale. asigură metodologic şi organizatoric procedeele de formare a preţurilor şi tarifelor în comerţ. resurselor acvatice. sub aspectul respectării cerinţelor sanitaro-epidemiologice. în conformitate cu legislaţia naţională şi în baza Regulamentului Ministerului Economiei şi Comerţului. precum şi a grupelor de mărfuri şi servicii orientate spre export şi substituirea celor de import.  evaluarea pericolului substanţelor chimice. apro Ministerul Economiei şi Comerţului Ministerul Economiei şi Comerţului este organul de specialitate al administraţiei publice centrale abilitat să promoveze politica unică a statului în domeniul asigurării creşterii economice a ţării. alimentaţia publică şi prestări servicii. comerţului. 108 . privatizării.  controlul concentraţiei de substanţe chimice în mediul ambiant.  realizarea politicii de asigurare a inofensivităţii aplicării substanţelor chimice. 731 din 26 iulie 2001. aplicarea măsurilor de protejare a pieţei interne şi stabilirea unui regim favorabil pentru producerea şi desfacerea mărfurilor importante sub aspect social. argumentarea criteriilor de inofensivitate a substanţelor chimice pentru sănătatea populaţiei şi angajaţilor. importului şi tranzitului de mărfuri strategice. proprietăţii publice. muncii. reexportului.  monitorizarea contaminării aerului atmosferic.  asigură activitatea Comisiei interdepartamentale de control asupra exportului.  înregistrarea îmbolnăvirilor şi intoxicaţiilor. preparatelor fitosanitare.  promovează politica statului în domeniul formării preţurilor. la întreprindere. a documentaţiei de proiect pentru construcţia sau reconstrucţia obiectelor generatoare de substanţe periculoase. cererile şi propunerile consumatorilor. transformărilor structurale. materialelor şi proceselor tehnologice pentru sănătatea populaţiei.  examinează. înhumării şi distrugerii deşeurilor. industriei. aprobat de guvern prin Hotărârea nr. transportării. reexport. solului. cerinţelor privind păstrarea. petiţiile. import şi tranzit de mărfuri strategice şi alte documente relevante în domeniu. tarife şi taxe vamale.  efectuarea supravegherii sanitaro-epidemiologice a formării. pesticidelor şi deşeurilor pentru sănătatea populaţiei. a materiei prime. elaborarea Clasificatorului deşeurilor toxice şi metodelor de determinare a gradului de toxicitate.

acţiuni de promovare a intereselor Moldovei în relaţiile cu organizaţiile şi organismele internaţionale în domeniul controlului asupra exporturilor.  ocupă de dotarea centralelor electrice şi de termoficare cu aparate de control automat al se emisiilor de substanţe poluante în aerul atmosferic şi sursele de apă. precum şi elaborarea şi aprobarea documentelor normativ-tehnice în domeniul securităţii industriale. iniţiază.  efectuează expertiza ecologică departamentală a documentaţiei de proiect.  atestarea periodică.  eliberarea autorizaţiilor tehnice în domeniul securităţii industriale. inclusiv cu implicarea substanţelor chimice. depozitării.  coordonează şi asigură întocmirea de către întreprinderile industriale a registrelor speciale ale produselor şi substanţelor nocive utilizate. producerii. a specialiştilor care activează în domeniul securităţii industriale. dând prioritate tehnologiilor performante şi non-poluante de obţinere a energiei. ale tratatelor internaţionale din domeniu la care Republica Moldova este parte. Ramura energetică:  dezvoltă sursele de energie. planurile ramurale ce ţin de producţia industrială.  asigură evidenţa strictă a tuturor deşeurilor rezultate din activităţile de producţie ale întreprinderilor din ramură. importurilor şi tranzitului de mărfuri strategice.  previne situaţiile de pericol (avarii) în procesul de producere a energiei.  coordonează activităţile ce ţin de aplicarea şi implementarea în Moldova a Convenţiei privind interzicerea dezvoltării. o dată la 3 ani.  asigură elaborarea normativelor formării. Securitatea industrială: Organ al administraţiei publice abilitat în domeniul securităţii industriale este Serviciul Standardizare şi Metrologie.  gestionează diminuarea consumului de cărbune şi păcură la centralele electrice şi cazangerii prin majorarea ponderii consumului de gaze naturale în scopul reducerii emisiilor de poluanţi.  asigură (în comun cu autoritatea centrală pentru mediu) monitoringul emisiilor şi sistemului de control al poluării mediului.  participă la planificarea şi realizarea măsurilor în vederea depistării şi lichidării surselor de pericol. Ramura industrială:  elaborează şi promovează programele. inclusiv producţia ecologică pură şi reducerea deşeurilor prin utilizarea tehnologiilor nonpoluante.  asigurarea implementării şi executării prevederilor legislaţiei în vigoare din domeniul securităţii industriale. care să stabilească cerinţele de securitate şi de inofensivitate a activităţilor şi/sau lucrărilor în domeniul securităţii industriale. înhumării şi distrugerii deşeurilor. prelucrării. control şi supraveghere în domeniul securităţii industriale:  elaborarea proiectelor de acte normative. în colaborare cu ministerele şi alte autorităţi administrative centrale de resort.  asigurarea unui cadru normativ-tehnic adecvat. efectuarea expertizei şi pronosticurilor eventualelor consecinţe. de control şi supraveghere tehnică de stat în domeniul securităţii industriale.  stabilirea procedurilor de autorizare. stocării şi folosirii armelor chimice şi distrugerea acestora. 109 . reexporturilor. cu eliberarea permiselor de exercitare. care exercită reglementarea normativă şi este abilitat cu următoarele funcţii speciale de autorizare.

al tehnologiilor. accidentele de muncă.  elaborarea şi aprobarea nomenclatorului producţiilor. fabricare. cu eliberarea permisului de exercitare primar. încheiate şi înregistrate în modul stabilit. stabilirea modului de instruire. montare. a programelor de instruire şi de reciclare a cadrelor în domeniul securităţii industriale. inclusiv protecţia muncii. reparare. Protecţia muncii: Inspecţia Muncii este organ al administraţiei publice abilitat în domeniul dezvoltării resurselor umane. organizaţii şi instituţii a prevederilor contractelor colective de muncă. la persoane fizice care angajează salariaţi.  cercetează. cu orice tip de proprietate şi formă juridică de organizare. participarea în comisiile de examinare. folosire.2001.  controlează respectarea dispoziţiilor actelor legislative şi ale altor acte normative în domeniul muncii la întreprinderi. reutilare.  participarea în comisiile de stat pentru recepţia şi darea în exploatare a obiectelor industriale periculoase. în scopul realizării activităţilor în domeniul gestionării 110 . a evaluării securităţii în procesul de exploatare şi a diagnosticării tehnice (inclusiv controlului nedistructiv) a obiectelor industriale periculoase.  desfăşoară activitatea de informare a opiniei publice privind promovarea şi realizarea politicii de stat în domeniul muncii. Supravegherea tehnică de stat în domeniul securităţii industriale este efectuată de către Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase (denumit în continuare Inspectoratul Principal de Stat) din cadrul organului abilitat în domeniul securităţii industriale. a coo planurilor de localizare şi de lichidare a posibilelor avarii la exercitarea lucrărilor în domeniul securităţii industriale.  eliberarea autorizaţiilor tehnice la obiectele industriale periculoase pentru exploatare.  coordonarea programelor didactice de specialitate în învăţământul public şi privat pentru formarea şi perfecţionarea specialiştilor în domeniul securităţii industriale. muncii şi politicii salariale. în modul şi în condiţiile stabilite în lege. precum şi la autorităţile administraţiei publice centrale şi locale.  evidenţa avariilor produse la obiectele industriale periculoase. diagnosticare tehnică (inclusiv control nedistructiv) a echipamentului şi a utilajelor utilizate la aceste obiecte. în modul stabilit de guvern.  verifică respectarea de către întreprinderi.  coordonează activitatea de pregătire. 451 din 06.  organizarea activităţii Comisiei de Stat de Atestare în domeniul securităţii industriale. evaluează şi promovează direcţiile prioritare în domeniul dezvoltării resurselor umane.  eliberează. instituţii şi organizaţii. rdonarea regulamentelor de desfăşurare a activităţilor în domeniul securităţii industriale. de atestare şi de perfecţionare a personalului în domeniul securităţii industriale. al utilajelor utilizate la obiectul industrial periculos şi al obiectelor industriale periculoase. instruire şi informare a salariaţilor angajaţi în problemele relaţiilor de muncă şi protecţiei muncii.  stabilirea sistemului şi modului de efectuare a expertizei securităţii industriale.09. avize privind introducerea în fabricaţie a prototipurilor de echipamente tehnice şi de echipament individual de protecţie şi de lucru. supravegherea şi controlul executării lor. având următoarele funcţii:  prognozează. Reglementarea activităţii de întreprinzător: Politica statului în domeniul reglementării activităţii de întreprinzător este promovată de Ministerul Economiei şi Comerţului în baza Legii privind reglementarea prin licenţiere a activităţilor de întreprinzător. nr.

 importul şi/sau comercializarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor. eliberează copii şi duplicate ale acestora. articolelor şi produselor chimice de menaj.  importul şi/sau fabricarea.  colectarea. MAIA. prelucrarea.  asigură verificarea corespunderii condiţiilor de licenţiere a solicitantului. importul şi/sau producerea articolelor de parfumerie şi cosmetică. transportul gazelor naturale.  elaborarea şi promovarea politicii statului în domeniul agriculturii şi industriei alimentare în scopul asigurării securităţii alimentare a populaţiei în ceea ce priveşte calitatea. reexportul substanţelor care distrug stratul de ozon. inclusiv gestionarea produselor de uz fitosanitar şi fertilizanţilor:  stimularea şi monitorizarea folosirii sistemelor de agricultură durabilă şi eficientă. depozitarea şi/sau folosirea materialelor explozive (inclusiv a materialelor pirotehnice). reînnoieşte licenţele.06. importul şi/sau exportul. bazată pe menţinerea şi sporirea fertilităţii solului prin aplicarea metodelor şi măsurilor respective agrotehnice.  către Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică: de  importul şi comercializarea cu ridicata şi/sau cu amănuntul a benzinei.  importul. Regulamentul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare aprobat prin Hotărârea guvernului nr. inclusiv prin întreţinerea şi dezvoltarea sistemelor hidroameliorative şi de conservare a solului.  dosarele de licenţiere şi registrul de licenţiere. de valorificare a rezervelor de apă. ţine Se supun reglementării prin licenţiere următoarele genuri de activitate din domeniul gestionării substanţelor chimice: de către Camera de Licenţiere:  activitatea farmaceutică veterinară şi/sau asistenţa veterinară (cu excepţia activităţii desfăşurate de serviciul veterinar de stat). precum şi a echipamentelor şi produselor ce conţin asemenea substanţe.  remite prescripţii privind lichidarea încălcărilor ce ţin de condiţiile de licenţiere.  organizează controlul asupra respectării de către titularii de licenţe a condiţiilor de licenţiere. pe lângă funcţiile sale de bază privind elaborarea şi promovarea politicii statului în domeniul agriculturii şi industriei alimentare. inclusiv cu folosirea preparatelor narcotice şi/sau psihotrope. 578 din 15. realizează acţiunile prevăzute de lege pentru suspendarea. comercializarea angro a substanţelor şi materialelor chimice toxice.2005 şi altor hotărâri de guvern. desfăşurată de întreprinderile şi/sau instituţiile farmaceutice. perfectează. efectuarea lucrărilor de dinamitare. este împuternicit cu următoarele funcţii specifice în domeniul protecţiei mediului. recunoaşterea nevalabilităţii licenţelor. comercializarea. retragerea. agrochimice de îmbunătăţire funciară. 111 . distribuţia şi/sau furnizarea gazelor naturale la tarife reglementate sau nereglementate. cantitatea şi accesibilitatea alimentaţiei. Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare în conformitate cu legislaţia naţională. motorinei şi/sau a gazului lichefiat la staţiile de alimentare.substanţelor chimice atribuite conform acestei legi sunt stabilite drept autorităţi de licenţiere Camera de Licenţiere şi Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică. producerea.  activitatea farmaceutică.  producerea şi/sau stocarea gazelor naturale. organizarea şi amenajarea teritoriului. având următoarele funcţii:  eliberează. precum şi exportul resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase. depozitarea. inclusiv în stare prelucrată. de baterii de acumulatoare uzate. de menţinere a echilibrului ecologic. păstrarea.

ce are ca sarcină supravegherea stării de protecţie genistă. energetice. inclusiv prin efectuarea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare şi a controlului asupra exploatării raţionale a resurselor funciare ale ţării.  efectuarea.  modernizarea străzilor şi soluţionarea problemei parcării autovehiculelor. forţelor Protecţiei Civile pentru desfăşurarea acţiunilor în cazul apariţiei pericolului situaţiilor excepţionale şi în condiţiile lor. ceea ce va contribui la reducerea gazelor de eşapament. comercializării şi aplicării produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor. de securitate chimică şi radioactivă. producerii. hotărârilor de guvern în domeniu.  reducerea emisiilor de noxe şi particule în atmosferă. a obiectelor economiei naţionale. funcţiile de bază ale acestui minister sub aspectul gestionării substanţelor chimice sunt:  promovarea politicii unice în aplicarea tuturor convenţiilor şi acordurilor internaţionale în domeniul transporturilor auto la care a aderat Republica Moldova. precum şi de cunoaştere a regulilor de utilizare a mijloacelor colective şi individuale de protecţie. în scopul asigurării utilizării eficiente a resurselor naturale. Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor Conform legislaţiei naţionale. localităţilor şi a bunurilor materiale împotriva calamităţilor. de asediu sau de război.  executarea lucrărilor de salvare şi a altor lucrări de neamânat în condiţiile situaţiilor excepţionale şi la lichidarea efectelor acestora. chimică şi medico-biologică a populaţiei şi obiectivelor economiei naţionale. de asigurare a apărării împotriva incendiilor. 112 . asigurarea respectării restricţiilor de ordin ecologic în sectorul agrar şi agroindustrial.  monitorizarea respectării de către agenţii transportatori a prevederilor şi cerinţelor acordurilor internaţionale ADR. Ministerul Afacerilor Interne / Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale Supravegherea de stat în domeniul protecţiei civile este exercitată de organele Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale. Regulamentului Ministerului Transporturilor şi gospodăriei Drumurilor. care face parte din componenţa Ministerului Afacerilor Interne. radioactivă. Notă: De menţionat că la momentul efectuării analizei capacităţilor instituţionale ministerul menţionat se afla în proces de reorganizare.  autorizarea importului şi supravegherea depozitării. precum şi prin atragerea de resurse locale şi străine. Rolul protecţiei civile în soluţionarea problemelor îl constituie formarea politicii statului în direcţia organizării măsurilor de prevenire şi coordonare a activităţii tuturor structurilor existente în stat.  organizarea pregătirii prealabile şi multilaterale a populaţiei. inclusiv a Acordului european referitor la traficul rutier internaţional de mărfuri periculoase (ADR). inclusiv cu implicarea substanţelor chimice.  efectuarea măsurilor în regimul stării de urgenţă. verificării cunoştinţelor cetăţenilor în domeniul ce ţine de metodele de bază de protecţie a populaţiei şi teritoriului în cazul pericolului declanşării situaţiilor excepţionale. în conformitate cu legislaţia.  promovarea politicii investiţionale prin mijloacele proprii şi ale agenţilor economici din ramură. de creare a unui sistem real în vederea protecţiei populaţiei. Sarcinile principale ale Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale constau în:  protecţia populaţiei şi a proprietăţii în condiţiile situaţiilor excepţionale. fiind creată Agenţia Transporturilor. mijloacelor tehnice şi de transport.

informării opiniei publice. organizaţiilor internaţionale la care Republica Moldova este membru. demografică a ţării. Deşi a fost creat grupul de lucru interministerial pentru implementarea iniţiativei SAICM. aprobat prin Hotărârea guvernului Republicii Moldova. a cercetărilor statistice privind sitauţia şi dezvoltarea economică. Moldova ca parte semnatară a Protocolului PRTR al Convenţiei de la Aarhus încă nu a elaborat activităţi relevante pentru implementarea şi ratificarea acestuia. Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale autorizează importul substanţelor ce distrug stratul de ozon etc. precum şi utilizatorilor interni şi externi. Comentarii şi analiză Carenţele cadrului legal şi normativ existent. transmiterii de date statistice organismelor internaţionale. inclusiv privind importul şi exportul substanţelor chimice etc.3. financiar. 412-XV din 9 decembrie 2004. că legislaţia naţională. Atribuţiile de bază ale statisticii oficiale. asigură controlul mărfurilor. deciziilor autorităţilor publice şi ale agenţilor economici. strategiilor. social. Ministerul Sănătăţii reglementează gestionarea produselor farmaceutice. 547 din 7. Analiza cadrului legislativ şi a capacităţilor naţionale menţionate relevă. ceea ce urmează a fi luat în consideraţie la etapa de elaborare a proiectului Legii privind substanţele chimice. Serviciul Vamal elaborează şi întreprinde măsuri de combatere a fraudelor vamale şi infracţiunilor în domeniul activităţii vamale. elaborării cercetărilor ştiinţifice. în conformitate cu programul de lucrări statistice. stocare şi diseminare a datelor statistice. centralizarea. diseminarea. 5. responsabilităţile autorităţilor nu au fost clar definite. La fel. stocarea informaţiei statistice cu caracter economic. socială.Biroul Naţional de Statistică funcţionarea sistemului unic al statisticii oficiale este reglementată în baza Legii cu privire la statistica oficială nr. inclusiv în domeniul gestionării substanţelor chimice constau în:  elaborarea independentă sau în comun cu alte autorităţi administrative centrale şi aprobarea metodologiilor cercetărilor statistice în conformitate cu standardele internaţionale. aprobat anual de către guvern. executând lucrări de colectare. responsabilitatea fragmentată între autorităţile şi agenţiile de stat. juridic şi de alt gen necesare fundamentării elaborării politicilor economice şi sociale. în limit ele competenţei sale. De asemenea. prelucrarea. Din lipsa resurselor umane şi financiare până în prezent nu au fost elaborate planurile strategice de acţiune pentru implementarea Convenţiilor de la Rotterdam şi Basel şi a protocoalelor UN ECE CLRTAP privind POP şi metalele grele. care stabileşte principiile generale pentru colectarea. administrează statistica vamală. demografic. problemele ce ţin de domeniul gestionării substanţelor chimice sunt elucidate dispersat pe domenii.  organizarea. îi revine rolul de asigurare a securităţii economice a ţării în baza Regulamentului Serviciului Vamal. Serviciul Vamal Serviciului Vamal. mijloacelor de transport şi altor bunuri deplasate peste frontiera vamală a Republicii Moldova. 113 . capacitatea tehnică şi instituţională necorespunzătoare. nr. Aceasta se explică prin faptul că autorităţile administraţiei publice centrale de specialitate elaborează acte legislative în domeniul administrat precum Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare pentru gestionarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor. inclusiv celei privind substanţele chimice.2005.  prezentarea informaţiei statistice. prelucrare. centralizare. absenţa Programului Naţional privind managementul durabil al substanţelor chimice reprezintă un obstacol pentru gestionarea adecvată a substanţelor chimice şi deşeurilor şi respectiv pentru implementarea prevederilor SAICM (Abordarea strategică de gestionare internaţională a substanţelor chimice) şi altor obligaţiuni asumate în cadrul acordurilor internaţionale de mediu în domeniul controlului asupra poluării cu substanţe chimice şi de management. inclusiv celor privind substanţele chimice.06.

aprobă normativele de emisie limitat admisibilă (ELA) a poluanţilor evacuaţi în aerul atmosferic. MERN etc). autorizând importul unor substanţe chimice conform convenţiilor internaţionale din domeniu. centrelor de medicină preventivă raionale. deloc nu conţin indicaţii cu privire la atribuţiile şi activităţile în domeniul protecţiei mediului. municipiilor Bălţi şi Chişinău. Pe motivul numărului redus de personal controlul utilizării substanţelor chimice în sectorul industrial practic nu se efectuează.05. planurilor ramurale ce ţin de producerea industrială ecologic pură şi de reducerea deşeurilor” şi „coordonează activitatea întreprinderilor în domeniul protecţiei mediului ambiant”. Responsabil pentru coordonarea şi controlul întregii activităţi a reţelei este numit Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale (descrierea detaliată a reţelei este inclusă în Capitolul 9 „Infrastructura tehnică”). guvernul prin Hotărârea nr. care execută funcţiile de control şi supraveghere de stat. respectiv aceste substanţe nu au fost inspectate.Importul substanţelor chimice în ţară este reglementat în baza licenţelor eliberate de Camera de Licenţiere. Albişoara) (2006). 114 . în cadrul Ministerului Sănătăţii supravegherea sanitaro-epidemiologică. otrăvitoare. SPCSE. Lipsa coordonării importului substanţelor chimice s-a făcut simţită în asemenea situaţii ca depozitarea silitrei în centrul oraşului Chişinău (str. persistă problemele în evidenţa utilizării acestora. Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale promovează politica de stat în domeniul prevenirii poluării mediului înconjurător cu substanţe periculoase. or. în cazuri excepţionale de deversări sau incendii autorităţile administraţiei publice centrale de specialitate trebuie să reacţioneze prompt. Totodată. puternic toxice şi mijloace bacteriene (biologice). instituţiilor medicale din raion. iar cercetările ştiinţifice în acest domeniu sunt efectuate de către Institutul de Ecologie şi geografie. este necesar de menţionat că analizele de laborator la întreprinderi se efectuează o dată în an sau în caz de situaţii excepţionale. în legislaţia naţională rolul Ministerului Sănătăţii în domeniul examinat este expus suficient. funcţiile de control şi supraveghere privind protecţia mediului contra poluării cu substanţe chimice sunt exercitate de către Inspectoratul Ecologic de Stat şi subdiviziunile sale. care include numai două alineate cu conţinut general referitoare „la elaborarea şi promovarea programelor. 477 din 19. Monitoringul poluării aerului. Autoritatea publică centrală din domeniul industriei nu deţine informaţie privind evidenţa substanţelor chimice utilizate sau fabricate în ţară. având la dispoziţie informaţia despre spectrul şi cantitatea de substanţe chimice implicate în incident. în scopul organizării unui monitoring al poluării mediului înconjurător. fiind totodată surse semnificative ale emisiilor de poluanţi. luate la evidenţă etc. Atribuţiile şi responsabilităţile cu privire la gestionarea substanţelor chimice sunt de asemenea expuse dispersat în regulamentele de activitate a autorităţilor administraţiei publice centrale. preponderent la capitolul gestionării produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor. Chişinău). autorităţile administraţiei publice centrale de specialitate se confruntă cu consecinţele necoordonărilor relevante sau lipsei de informare. Aspectele gestionării substanţelor chimice utilizate în industrie sunt insuficient reflectate în regulamentul de ramură. UTA găgăuzia. este condusă de viceministrul sănătăţii – medicul-şef sanitar de stat al Republicii Moldova şi se efectuează prin intermediul Centrului Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Preventivă.2000 a creat o reţea naţională de observare şi control de laborator cu substanţe radioactive. Responsabilităţile autorităţii centrale din ramura energetică ale cărei. solului şi apelor de suprafaţă cu substanţe chimice se efectuează de către Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Toate aceste importuri au fost licenţiate fără avizul SPCSE. La multe activităţi legate de depozitarea substanţelor chimice Camera de Licenţiere eliberează licenţă fără avizul altor organizaţii (CNŞPMP. incendii cu implicarea substanţelor chimice (acidului sulfuric şi azotic) (iunie 2008) la depozitul firmei SRL MECTAN (sectorul Centru. inclusiv asupra substanţelor chimice nocive. întreprinderi utilizează cantităţi semnificative de produse petroliere şi gaze naturale. iar lista substanţelor chimice care urmează a fi determinate depinde de specificul activităţii întreprinderilor. Astfel. Deşi în mare parte la întreprinderi substanţele chimice sunt gestionate adecvat.

planurilor ramurale etc”. o Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale autorizează importul substanţelor ce distrug stratul de ozon. nu corespunde prevederilor legislaţiei internaţionale şi nu ia în consideraţie toate cerinţele legislaţiei naţionale în domeniul substanţelor chimice. expertiza ecologică a activităţilor preconizate etc. care execută funcţiile de control şi supraveghere de stat.  Aspectele gestionării substanţelor chimice utilizate în industrie sunt insuficient reflectate în regulamentul de ramură.2002.  Atribuţiile şi responsabilităţile cu privire la gestionarea substanţelor chimice sunt de asemenea expuse disparat în regulamentele de activitate a autorităţilor administrației publice centrale.. aprobat prin Hotărârea guvernului nr. o Ministerul Sănătăţii reglementează gestionarea produselor farmaceutice. dar nu conţine informaţie privind volumele de substanţe periculoase transportate anual. SDO etc. Analiza cadrului legislativ şi a capacităţilor naţionale relevă problemele ce ţin de domeniul gestionării substanţelor chimice vis-a-vis de:  ispersarea responsabilităţilor pe diverse domenii: D o Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimenatare elaborează acte legislative privind gestionarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor.01. specificând conţinutul general referitor „la elaborarea şi promovarea programelor.Regulamentul Ministerului Transporturilor şi gospodăriei Drumurilor.  Sistemul existent de licenţiere reglementat în baza licenţelor eliberate de Camera de Licențiere. ceea ce confirmă necesitatea introducerii procedurii de autorizare pentru toate substanţele chimice importate. mărfurilor strategice. 38 din 17. 115 . autorizează utilizarea produselor fitosanitare şi altor substanţe chimice. Autoritatea publică centrală din domeniul industriei nu deţine informaţie privind evidenţa substanţelor chimice utilizate sau fabricate în ţară. persistă problemele de evidenţă a utilizării acestora. eliminarea deşeurilor. nu este suficient. Deşi la marea majoritate a întreprinderilor substanţele chimice sunt gestionate adecvat. prevede responsabilităţi în autorizarea activităţilor de transportare a mărfurilor periculoase. implicarea transportului specializat în transportarea mărfurilor periculoase în accidente. mediului şi ale sănătăţii. ca în cazul produselor fitosanitare.

chimia bioorganică. Descrierea organizaţiilor/programelor Academia de Ştiinţe a Moldovei (AŞM) reprezintă unica instituţie publică de interes naţional în sfera ştiinţei şi inovării. care s-a soldat cu descoperirea ştiinţifică înregistrată în anul 1978 în Registrul de Stat al URSS cu numărul 202 şi titlul „Fenomenul de scindare tunel a nivelelor energetice ale sistemelor poliatomice în stare de degenerare electronică”. Domeniile de cercetare ale institutului sunt: sinteza dirijată şi studiul compuşilor coordinativi cu diferite proporţii utile. iar impactul substanţelor chimice asupra sănătăţii umane este studiat în instituţiile cu profil medical. agenţii. procesele de transfer în câmpuri magnetice. zoologia. grupurilor de interes public şi ale sectorului de cercetări 6. chimia cuantică. fiind coordonatorul activităţilor ştiinţifice şi de inovare. fiziologia şi biochimia. dezvoltarea metodelor analitice de control al ecosistemelor şi tehnologiilor nepoluante. Umaniste şi Arte. fizice şi Inginereşti. micro. chimia organică. inclusiv în sfera ştiinţei şi inovării. Potenţialul ştiinţific al Institutului constituie 78 de cercetători ştiinţifici. Activităţile corespunzătoare ale sectorului industrial. fizica teoretică. Activitatea ştiinţifică şi de inovare a AŞM este divizată în şase secţii de ştiinţe: Biologice. 15 doctori habilitaţi şi 39 doctori în chimie. 116 . chimia bioanorganică. Cercetările fundamentale şi aplicative se efectuează în astfel de domenii ale ştiinţei ca: matematica şi informatica. investigaţii ale proceselor chimice şi fizico-chimice. Studierea influenţei structurii electronice asupra configuraţiilor nucleare ale sistemelor poliatomice şi dinamicii lor a condus la elaborarea concepţiei noi în teoria structurii şi particularităţilor sistemelor poliatomice – concepţia interacţiunii vibronice. Restructurările economice din ultimul deceniu al secolului al XX-lea. bioorganică şi chimia compuşilor naturali şi fiziologic activi. Descrierea detaliată a profilului activităţilor ştiinţifice ale instituţiilor de cercetare este redată în tabelul 6. microbiologia. postuniversitară şi perfecţionare. Agricole. în cadrul AŞM funcţionează de asemenea Centrul de instruire universitară.A. ecologia. fără o expertiză şi prognoză ştiinţifică au provocat fenomene distructive atât în sectorul real al economiei naţionale. întreprinderi experimentale şi alte structuri ştiinţificotehnologice. cercetările privind testarea şi omologarea utilizării produselor de uz fitosanitar sunt efectuate în cadrul instituţiilor de profil din Secţia de Ştiinţe Agricole. 1 membru corespondent. AŞM Pe parcursul a peste 40 de ani au fost create câteva şcoli ştiinţifice în următoarele domenii: chimia compuşilor coordinativi. incluzând compuşii naturali. procesele geofizice şi geologice. Institutul de Chimie. Medicale.1.Capitolul 6. inclusiv 3 membri titulari ai AŞM. chimia bioinorganică. Matematice şi Economice. diverse centre. geografia. chimia analitică şi ecologică. Chimice şi Ecologice. sinteza dirijată a compuşilor organici biologic activi. fizica corpului solid. chimia compuşilor coordinativi. macrociclici şi supramoleculari. Cercetări relevante în domeniul gestionării substanţelor chimice se desfăşoară preponderent în cadrul Secţiilor de Ştiinţe Biologice. elaborate şi promovate deseori fără un suport ştiinţific argumentat. botanica. cât şi în domeniile vieţii sociale şi culturale. biblioteci. procesele fizice şi tehnice în energetică. Chimice şi Ecologice.şi optoelectronica. chimia teoretică. renovarea şi utilizarea raţională a florei şi faunei.

Asachi 67-A. Identificarea preparatelor de uz fitosanitar. Pădurilor 18 Chişinău. a substanţelor organice naturale şi sintetice biologic active. substanţelor radioactive. sinteza. Chişinău.md Institutul de Valeriu Rudic Microbiologie şi str. a universităţilor şi organizaţiilor neguvernamentale Denumirea instituţiei Persoana şi date de contact Academia de Ştiinţe a Moldovei Secţia de Ştiinţe Biologice.md www. interacţiuni vibronice şi efectul Jahn-Teller în structura şi proprietăţile moleculelor şi cristalelor. academician geografie str. gh.md Cercetările institutului sunt axate pe: elaborarea bazelor teoretice şi a metodelor de sinteză a compuşilor coordinativi biologic activi şi a celor ce posedă proprietăţi catalitice. cosmetice. substanţelor chimice de protecţie a plantelor. detergenţilor.asm. Una din direcţiile principale de cercetare ale Institutului este determinarea influenţei preparatelor de uz fitosanitar asupra faunei.chem.acad. medicină. polimerilor etc. confecţiilor pentru igiena personală. apele naturale şi elaborarea metodelor de analiză şi purificare a lor.asm. Burebista 93. Republica Moldova Tel: (+373 22) 57 45 01 fax: (+373 22) 72 97 25 e-mail:obenes@sanepid. Academiei 1. testarea rodenticidelor. doctor str.. precum şi omologarea produselor parafarmaceutice. evaluarea riscurilor şi elaborarea metodelor de profilaxie. sol. Chişinău. preparatelor biologice. 117 . clima etc) sub acţiunea factorilor naturali şi antropici. Direcţiile principale de cercetare ale Institutului sunt elaborarea procedeelor moderne de obţinere a preparatelor microbiene pentru agricultură. Chişinău.md www. Academiei 3. aprecierea toxicologică a preparatelor noi. Printre direcţiile principale de cercetare ale Institutului sunt autorizarea utilizării/importului substanţelor chimice.imb. MD 2002 Republica Moldova Tel/fax: (+373 22) 550443 Secţia de Ştiinţe Medicale Institutul de Cercetări Ludmila Eţco Ştiinţifice în domeniul str. dezinfectanţilor. doctor str. cartografierea resurselor şi proceselor naturale etc. Academiei 1. procedeelor tehnologice noi la fabricarea şi prelucrarea produselor alimentare.com www.Tabelul 6. industria alimentară. de parfumerie. dezvoltarea metodelor electrochimice de determinare a metalelor în obiecte din mediul ambiant.ru Centrul Naţional Oleg Beneş Ştiințifico-Practic de str. Republica Moldova Tel: (+373 22) 73 98 78 fax: (+373 22) 72 57 54 e-mail:microbioteh@yahoo. materialelor plastice. elaborarea bazelor ştiinţifice de utilizare raţională a potenţialului natural. Republica Moldova Mamei şi Copilului Tel: (+373 22) 52 36 61 fax: (+373 22) 52 11 71 e-mail:letsco@rambler. studierea influenţei preparatelor de uz fitosanitar asupra microfaunei solului. screeningul produselor noi. mijloacelor de producere. MD 2028. Medicină Preventivă Chişinău. sanepid. MD 2028 Republica Moldova Tel:(+373 22) 72 54 90 fax:(+373 22) 73 99 54 e-mail:ichem@asm.md grădina Botanică Alexandru Teleuţă. Institutul efectuează cercetări complexe asupra landşafturilor Republicii Moldova: evidenţierea tendinţelor de modificare a componentelor de bază ale mediului ambiant (relief. Asigurarea securităţii sanitaro-epidemiologice a populaţiei în cazuri de situaţii extraordinare de poluare chimică. Chimice şi Ecologice Institutul de Chimie Tudor Lupaşcu str. Republica Moldova Tel: (+373 22) 73 98 09 fax: (+373 22) 73 12 55 e-mail: zoologia@as. biologică sau fizică a mediului înconjurător. MD 2028. aplicării stimulentelor creşterii plantelor şi animalelor. Biotehnologie Chişinău. Desfăşoară testarea preparatelor de uz fitosanitar şi studierea influenţei lor asupra florei Printre direcţiile principale de cercetare ale Institutului sunt studiul mobilităţii infantile cauzate de factorii de mediu. MD 2028 Republica Moldova Tel:(+373 22) 73 15 50 fax:(+373 22) 73 98 38 e-mail:geography@cc. Academiei 1.A : Lista instituţiilor de cercetare. Ocrotirii Sănătăţii Chişinău.md Institutul de Zoologie Andrei Munteanu.md Activităţi Institutul de Ecologie şi Tatiana Constantinov.

Câmp Bălţi. Dacia 58. determinarea reziduurilor.md/icpp/index. Chişinău. Serafim Andrieş Agrochimie şi Protecţie str.md www.agriculture.html Institutul de fitotehnie Vaşile Micu „Porumbeni” com. Secţia Ecologie şi Proiectare din cadrul Institutului efectuează studii privind condiţiile ecologice de cultivare şi amplasare a culturilor horticole. elaborează tehnologii de producere a aditivilor alimentari în baza materiei prime vegetale autohtone. solului. MD 2009. agriculture. Plantelor şi Agricultură doctor habilitat Ecologică bd. Institutul cercetează metode de cultivare a viţei de vie. MD 6525 Tel: (+373 22) 35 93 50 fax: (+373 22) 35 93 50 e-mail:darie@mail. agrochimice.html Institutul de Cercetări Boris Boicean pentru Culturile de str. Calea Ieşilor 28. Unica instituţie de cercetare care coordonează şi efectuează cercetări în ramurile de bază ale sectorului zootehnic. studierea influenţei lor asupra biotei solului. Printre programele prioritare ale institutului este testarea preparatelor de uz fitosanitar la porumb. Institutul efectuează cercetări în domeniul prelucrării fructelor şi a strugurilor. MD 2005 Republica Moldova Tel: (+373 22) 243404 Institutul elaborează metode alternative celor chimice de protecţie a plantelor în vederea minimizării utilizării substanţelor chimice.html Institutul de Zootehnie grigorie Darii şi Medicină Veterinară com.md/icp/index. standardelor preparatelor. Republica Moldova Tel: (+373 22) 24 24 91 e-mail:icsptia@yahoo. html Institutul de Tehnologii Natalia Tislinscaia Alimentare str.md/invv/index. castraveţi. tomate pentru conservat.html Institutul Naţional de Constantin Dadu Viticultură şi Vinificaţie or. Republica Moldova Tel: (+373 231) 3-01-27 e-mail:selectia60@beltsy.md www. doctor Pedologie Aplicată str. Codru. Efectuează testarea eficacităţii produselor de uz fitosanitar. str. Maximovca. agriculture.ru www. Costiujeni 14. Efectuează testarea preparatelor de uz fitosanitar la grâu.md www. inclusiv testarea produselor de uz fitosanitar. prun. inclusiv testarea agrochimică a preparatelor de uz fitosanitar. Dimo” Chişinău. sorg.agriculture. agriculture. Direcţiile şi priorităţile principale ale activităţii Institutului se referă la studii pedologice.Secţia de Ştiinţe Agricole Institutul de Protecţie a Leonid Volosciuc. agriculture.md www. orz.html Centrul Republican de gheorghe Jugău.md/tevit/index. 118 .com www. MD 2019.md/icsptia/index. MD 3101. MD 2060 Republica Moldova Tel:(+373 22) 74 04 66 fax:(+373 22) 77 96 41 e-mail:icpp@agriculture. cartof. Chişinău. Kogălniceanu 6. Este unul din centrele ştiinţifice performante din Europa de Sud-Est în domeniul fitotehniei. hidroameliorative şi îmbunătăţirii funciare în vederea sporirii fertilităţii. agriculture. Republica Moldova Tel: (+373 22) 28 48 58 fax: (+373 22) 28 48 55 e-mail:icpa_dimo@moldova.md/selectia/index. Chişinău. Paşcani. Vieru 59 MD 2019.md/porumbeni Institutul de Pomicultură Mihai Rapcea str.md www. metode de protecţie a plantelor contra bolilor şi dăunătorilor. Ialoveni 100 a Solului „N. Tel: (+373 22) 28 54 31 e-mail:invv@moldova. soia etc. r-nul Criuleni MD 4834. Cosmonauţilor 9. Chişinău. Chişinău.shtml Institutul de Pedologie. inlusiv testarea preparatelor chimice relevante. efectuează cercetări microbiologice ale produselor alimentare. Republica Moldova Tel: (+373 22) 24 55 74 fax: (+373 22) 24 10 07 e-mail:porumbeni@agriculture. ardei.md/dimo/index. agriculture.md www. inclusiv testarea preparatelor de uz fitosanitar la cultura viţei de vie. Republica Moldova Tel: (+373 22) 76 44 27 e-mail:pomincer@mtc. cultura altoită.

doctor str. MD 2049.md Universitatea Liberă Andrei galben. gospodărirea şi protecţia apelor. Rezidenţiat şi Secundariat Clinic. inclusiv în domeniul protecţiei mediului. analitică.Univerşităţi Universitatea de Stat din gheorghe Ciocanu. 119 . Agronomie/Agroecologie. Estetologie.md www. Biologie / Chimie.md www. A. Ştefan cel Mare 168 Tel: (37322) 23 52 26 fax: (37322) 23 22 52 e-mail: web@adm.ulim. rector.md Colegiul de Ecologie Dumitru Danu din Chişinău str. Chişinău MD–2009 Tel: (373 22) 57 77 57 fax: (373 22) 24 42 48 e-mail:gaugash@usm.md Universitatea de Stat de Ion Ababii Medicină şi farmacie bd.utm. educarea şi instruirea publicului.md www. facultatea de Medicină pregăteşte specialişti în: Tehnologia produselor cosmetice şi medicinale. facultatea Tehnologie şi Management în Industria Alimentară. Protecţia Plantelor. facultatea de Agronomie şi Horticultură pregăteşte cadre de calitate înaltă la următoarele specialităţi: Agronomie. doctor Stat din Moldova str. „Alecu Russo” din Bălţi univ. Puskin 38 3121 Balţi. Mircesti 44 Chişinău. Chişinău. Tehnologia farmaceutică. str. Ecologie. facultatea de Ştiinţe ale Naturii şi Agroecologie pregăteşte cadre de calitate înaltă la următoarele specialităţi: geografie / Biologie.md facultatea de Chimie şi Tehnologie Chimică pregăteşte cadre de calitate înaltă la următoarele specialităţi: Chimie organică. MD2009. Colegiul pregăteşte ingineri de mediu la următoarele specialităţi: Ecologie şi Protecţia Mediului Ambiant. facultatea de Urbanism şi Arhitectură pregătesc ingineri pentru ramura industrială. usm. Securitatea Ecologică.. Chişinău. academician. Mateevici. MD 2032 Republica Moldova Tel: (+373 22) 555261 fax: (+373 22) 559167 Organizaţii non-guvernamentale REC Moldova Andrei Isac.md www. Silvicultură şi grădini Publice. info@ rec.md Universitatea Tehnică din Moldova Ion Bostan. Universitatea pregăteşte cadre de calitate înaltă la următoarele facultăţi: Medicină generală. Republica Moldova Tel: (231) 2 30 66 fax: (231) 2 30 39 e-mail:rectorat@usb. Moldova doctor habilitat str. Internaţională din Vlaicu Parcalab 52. Tel: (+373 22) 43 22 37 fax: (+373 22) 31 22 56 e-mail: vrancean@uasm. Mateevici 60. fizică. str. promovarea participării publicului la procesul de luare a deciziilor. utm. 31 A. conf. crearea unui cadru corespunzător pentru cooperarea regională la nivel guvernamental şi neguvernamental. MD – 2004 Republica Moldova Tel: (373 22) 24 34 08 fax: (373 22) 24 23 44 e-mail: rector@usmf. Burebista 70 Chişinău. Stefan cel Mare şi Sfânt 165 „Nicolae Testemiţanu” Chişinău. uasm. Ecologie. facultatea de Industrie Uşoară. Biologia moleculară. academician bd. farmacie. Activităţi: diseminarea informaţiei cu privire la problemele de mediu.md.isac@rec. stabilirea legăturilor cu sectorul privat şi sectorul industrial în problemele de mediu. Silvicultură şi grădini publice.usmf. anorganică. MDMoldova 2012 Republic of Moldova Tel: (+373 22) 22 00 29 fax: (+373 22) 22 00 28 e-mail: office@ulim. desfăşoară testarea preparatelor de uz fitosanitar utilizate în agricultură. Perfecţionarea Medicilor.md www.md Universitatea de Stat Eugeniu Plohotniuc. Stomatologie.md Universitatea Agrară de gheorghe Cimpoies. Republica Moldova Tel/fax: (373 22) 238685/233017 e-mail: andrei.

evaluarea impactului asupra mediului.md str. Activităţi: campanii de informare şi sensibilizare a Chişinău. Alexei Mateevici 60. sensibilizare a opiniei publice.md www. Republica Moldova Priorităţi: energetica/eficienţa energiei. ONg „Eco Tiras” ONg “Ecoinginerie” Societatea Ecotoxicologilor din Republica Moldova “Ecotox” Asociaţia Obştească de Informare şi Instruire Ecologică “Terra Nostra” Centrul de Prevenire a Poluării Industriale Activităţi: campanii de informare şi sensibilizare a opiniei publice. Chişinău. Ţ3. Bogdan Petriceicu Hasdeu Activităţi: educare.org. protecţia şi managementul e-mail: ungureanu@adm. Totodată.utm. Activităţi: campanii de informare şi sensibilizare a opiniei publice.md Ilya Trombitchi. Chişinău. deoarece acestea nu deţin echipament necesar cercetărilor. energetica/eficienţa energiei. autorităţile administraţiei publice centrale de specialitate solicită instituţiilor de ramură efectuarea diferitor investigaţii în domeniul utilizării produselor chimice sau de evaluare a riscurilor asociate cu utilizarea substanţelor chimice. în mod special pentru omologarea produselor de uz fitosanitar. legislaţia de mediu. Totodată. fax: (373 22) 731255 e-mail: zubcov@as. protecţia naturii. Priorităţi: biodiversitate. str. 4. Priorităţi: biodiversitate. educare. monitorizare. Activităţi: educare. MD-2009. 112. MD-2028. e-mail: tnostra@usm. expediţii. Tel: (373 22) 577553 fax: (373 22) 577553 e-mail: mgonta@mail. Cricova. 235. bir. turismul ecologic. managementul Tel/fax: (373 22) 227114 deşeurilor. Alexei Mateevici 60. prin intermediul acestor ONg-uri. monitorizare. str. evaluarea impactului Tel: (373 22) 577557 asupra mediului. MD-2009. Chişinăului 94A. instituţiile aplică 120 . campanii de informare şi 124. Majoritatea organizaţiilor non-guvernamentale preocupate de cercetări în domeniul managementului substanţelor chimice sau evaluarea impactului cauzat mediului în urma utilizării substanţelor chimice activează în cadrul instituţiilor de învăţământ superior sau a instituţiilor AŞM. conferinţe şi întruniri. legislaţia de mediu. Preşedinte e-mail: ilyatrom@mail.terra-nostra. protecţia şi managementul Republica Moldova resurselor acvatice. Sumarul expertizei disponibile în domeniul non-guvernamental Instituţiile ştiinţifice ale AŞM sunt antrenate în diverse cercetări de testare a substanţelor chimice şi evaluare a riscurilor şi a impactului cauzat mediului şi sănătăţii umane la utilizarea substanţelor chimice. protecţia naturii. bir.md str.md resurselor acvatice. Priorităţi: biodiversitate. protecţia consumatorilor. Institutul de Zoologie Activităţi: conferinţe şi întruniri.moldnet. Activităţi de informare a populaţiei despre potenţialul pericol cauzat de gestionarea neadecvată a pesticidelor. expediţii.2. Chişinău. 111. bir. Republica Moldova. educare.com Asociaţia Obştească “ChimEco” Str. MD 2084. Academiei 1.md 6. evaluarea impactului asupra mediului.md Pro dezvoltare Rurală – Beznitschi Lidia.cpee. turismul ecologic. Tel: (373 22) 235439 Priorităţi: managementul deşeurilor. bl.. Activităţi: reambalarea pesticidelor acumulate în raionul Hânceşti. conferinţe şi întruniri. or. 4. evaluarea fax: (373 22) 235405 impactului asupra mediului. bir. Moldova. Priorităţi: evaluarea impactului asupra mediului. Republica Moldova Tel: (373 22) 237423 fax: (373 22) 232408 e-mail: renitsa@eco. Moldova Chişinău. evaluarea impactului asupra mediului. Republica Moldova educare. e-mail: cpee@cppe-md www. opiniei publice. Republica publicare. bl. 20. Priorităţi: calitatea aerului/poluarea aerului. monitorizare. evaluarea impactului asupra mediului. monitorizare. monitorizare. Hânceşti Preşedinte e-mail: beznitchi@yahoo. conferinţe şi întruniri. MD-2005. publicare. MD-2004. protecţia consumatorilor.ru Activităţi: campanii de informare şi sensibilizare a opiniei publice. conferinţe şi întruniri. Priorităţi: educaţia ecologică. educaţia Tel: (373 22) 737509 ecologică. Serghei Lazo 13. publicare. Rezultatele cercetărilor servesc drept argument pentru luarea deciziilor. Chişinău.Mişcarea Ecologistă din str.

Scopul şi activităţile proiectelor realizate de ONg-urile de mediu depind în mare măsură de priorităţile donatorilor. fonduri internaţionale. măsurile de prevenire şi reducere a poluării mediului cu pesticide şi BPC-uri. în interese electorale. de cele mai deseori sunt implementate proiecte privind conştientizarea pericolului pe care îl prezintă impactul gestionării neadecvate a deşeurilor periculoase. astfel. Implementarea proiectelor Băncii Mondiale cu susţinerea financiară a fondului global de Mediu în domeniul gestionării stocurilor POP a demonstrat experienţe pozitive de conlucrare cu Centrul Regional de Mediu REC Moldova la realizarea componentei de sensibilizare a publicului în ceea ce priveşte pericolul impactului POP asupra mediului şi sănătăţii umane. merită a menţiona aportul ONg-urilor de mediu în implementarea proiectelor de informare şi sensibilizare a populaţiei asupra problemelor ce ţin de gestionarea substanţelor chimice. Tabelul 6.la diverse programe de cercetări. masteranzii şi doctoranzii beneficiază de burse pentru studii în instituţiile de învăţământ de peste hotare.B este prezentat sumarul expertizei disponibile în domeniul gestionării substanţelor chimice în sectorul non-guvernamental. reactivilor etc.B: Sumarul expertizei disponibile în domeniul non-guvernamental Instituţii de cercetare Grupuri de iniţiativă Domeniul de expertiză Asociaţii profesioniste Universităţi Industrie Colectarea datelor Testarea substanţelor chimice Estimarea/Evaluarea riscului Reducerea riscului Analiza politicilor formare şi educaţie Cercetări de soluţii alternative Monitorizare Executare/Aplicare Informarea lucrătorilor Informarea publicului x x x x x x x x. arderea nesancţionată a deşeurilor menajere etc. beneficiind de susţinere financiară pentru procurarea echipamentelor şi utilajelor. în cadrul programelor internaţionale de schimb de experienţă studenţii. Deşi uneori opinia organizaţiilor non-guvernamentale poate fi dirijată de unele forţe politice. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Sindicate x x x x x x x x 121 . în tabelul 6.

în ultimii 10 ani. 851 din 29. instituţiilor. nr. alături de alte sarcini de bază stipulate în art. precum şi informaţia ce se conţine în acestea. rapoartele privind starea mediului.05. în comun cu autorităţile locale pentru mediu şi resurse naturale. „Buletin informativ”. Atât la nivel central. Concomitent. Expertiza ecologică obştească este o posibilitate de a solicita opinia publicului asupra activităţilor economice preconizate. cu eforturile Ministerului Dezvoltării Informaţionale şi ale altor ministere şi organizaţii. Rezultatele cercetărilor ştiinţifice în domeniul managementului substanţelor chimice se publică în diverse reviste şi buletine ştiinţifice. rezultatelor studiilor şi cercetărilor efectuate.96. “Autorităţile administraţiei publice ale raionului. cadrului politic şi legislativ. se publică anual în diverse periodice precum revistele „Mediul ambiant”. Călăuzindu-se de această teză. în condiţiile actuale. ziarul „Natura”. “Chemistry Journal of Moldova”. 1515 –XII din 16. autorităţile administraţiei publice centrale şi de specialitate sunt obligate să asigure transparenţa activităţii lor. propagarea cunoştinţelor ecologice”. guvernul Republicii Moldova a elaborat un şir de măsuri concrete privind trecerea la societatea informaţională. 982XIV din 11. în republică au fost adoptate un şir de acte legislative şi normative. 851 din 29. 15 al Legii privind protecţia mediului înconjurător. de particularităţile social-culturale ale republicii. inclusiv poluarea aerului atmosferic. dar destul de perceptibil. „Buletin ecologic”. condiţiile. municipiu” (art. alte publicaţii editate de ONg-uri.06. inclusiv stabilitatea social-politică a ţării depinde de informatizarea societăţii. Chimice şi Agricole” etc.05. întreprinderilor.2000. ordinea formării şi utilizării resurselor informaţionale de stat. datelor privind starea mediului. nr. asigură informarea sistematică şi operativă a populaţiei. Legea reglementează principiile. care reglementează sfera informatizării.93). 1515 –XII din 16. obligaţiile furnizorilor de informaţii în procesul asigurării accesului la informaţiile oficiale şi are ca scop crearea bazei normative privind accesul la informaţie oficială. organizaţiilor privind starea mediului în raion. inclusiv în domeniul managementului substanţelor chimice este asigurată de Legea privind accesul la informaţie. Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale asigură.md conţine trimiteri la toate adresele web ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi de specialitate şi locale. unde pot fi găsite informaţiile ce ţin de activitatea acestor organe. municipiului. Actualmente politica de stat în domeniul accesului publicului la informaţie.93. „informarea opiniei publice despre starea mediului. legislaţia informaţională continuă să fie perfecţionată în contextul evoluţiei relaţiilor social-economice în societate. „Informaţia” a înlocuit „Industrializarea”. Avizul expertizei ecologice obşteşti are caracter de recomandare şi poate avea putere juridică doar după aprobarea lui de către organele expertizei ecologice 122 . datele privind acumularea deşeurilor etc. inclusiv actele de reglementare a substanţelor chimice.96. aflate în posesia furnizorilor de informaţii.gov. impactul substanţelor chimice asupra sănătăţii umane. căile şi modul de realizare a accesului la informaţii oficiale. „Ştiinţe Biologice. 9 al Legii privind protecţia mediului înconjurător. Comentarii şi analiză Evoluţia contemporană a umanităţii duce la înţelegerea faptului că într-un fel neobservat.06.3. ci cade sub incidenţa Legii privind expertiza ecologică şi evaluarea impactului asupra mediului înconjurător nr. a resurselor acvatice. Odată cu crearea societăţii informaţionale.6. reglementată de Legea privind expertiza ecologică şi evaluarea impactului asupra mediului înconjurător nr. Pagina guvernului Republicii Moldova www. Calea creării spaţiului informaţional al ţării noastre depind de posibilităţile naţionale şi caracteristicile reale ale nivelului de trai în Republica Moldova. Viitorul Republicii Moldova.05. Participarea publicului la luarea deciziilor în managementul substanţelor chimice nu este reglementată printr-un act legislativ separat. cât şi local există o serie de autorităţi publice şi servicii cu responsabilităţi de a obţine şi furniza informaţii privind starea şi calitatea mediului. inclusiv a deciziilor luate prin plasarea pe paginile web a rapoartelor de activitate. nr.

nemaivorbind de consultarea publicului privind activitatea economică preconizată. Sunt cunoscute cazuri când construcţiile unor obiecte au demarat fără ca beneficiarul proiectului să deţină avizul pozitiv al Expertizei Ecologice de Stat. Deoarece dezvoltarea industriei chimice nu este caracteristică pentru Moldova. implicarea ONg-urilor în acest domeniu este limitată.10. De asemenea. pe motivul impactului cauzat de aceste obiecte asupra sănătăţii populaţiei. în cele din urmă se poate concluziona că în ţara noastră cadrul juridic privind accesul publicului la informaţie este dezvoltat. în conformitate cu Legea privind principiile urbanismului şi amenajarea teritoriului nr. în ceea ce ţine însă de participarea activă a sectorului privat în promovarea şi stabilirea unui management durabil al substanţelor chimice mai sunt rezerve mari. Vizitele de lucru la întreprinderi au demonstrat că agenţii economici rareori sunt antrenaţi în activităţi de instruire şi informare privind noile priorităţi sau reglementări din domeniul protecţiei mediului în general şi în mod special din domeniul gestionării substanţelor chimice. aprobat prin Hotărârea de guvern nr. Sectorul industrial este distanţat de autorităţile administraţiei publice centrale de specialitate. parcărilor.96.05.97. 14 al Legii nr.de stat (art. percepându-le doar ca autorităţi de control şi evitând angajarea în discuţii şi negocieri.96). Acest segment al politicii din domeniul gestionării substanţelor chimice necesită a fi întărit în procesul de dezvoltare a Legii privind substanţele chimice şi a Programului Naţional de Management Durabil al Substanţelor Chimice. Activitatea privind efectuarea expertizei ecologice obşteşti este finanţată din contul mijloacelor proprii ale asociaţiilor obşteşti. 851 din 29. 951 din 14. 835 din 17. 123 . este solicitată consultarea publicului în procesul elaborării planurilor urbanistice şi a planurilor de amenajare a teritoriului. Cele mai frecvente cazuri de recurgere la proteste a publicului în perioada 1998-2006 au fost construcţia benzinăriilor.05. procedura fiind stabilită prin Regulamentul privind consultarea populaţiei în procesul elaborării şi aprobării documentaţiei de amenajare a teritoriului şi de urbanism.

în vederea îmbunătăţirii protecţiei sănătăţii populaţiei şi a mediului înconjurător. în cazul proiectelor actelor legislative şi normative acestea sunt publicate pe paginile web ale proiectelor sau ale autorităţilor. în lipsa societăţilor sau asociaţiilor din industrie. utilizarea. Activitatea acestor comisii este axată pe examinarea rapoartelor. Recomandările şi deciziile luate în cadrul comisiilor sunt de cele mai deseori de uz intern. inclusiv al deşeurilor periculoase se realizează conform acordurilor şi convenţiilor privind transportul internaţional al mărfurilor periculoase. Practic toate comisiile de implementare a tratatelor de mediu includ reprezentanţi ai ONgurilor din domeniu.A au fost incluse comisiile interministeriale stabilite în bază de hotărâri de guvern sau ordine ale miniştrilor în scopul soluţionării problemelor de gestionare a diferitor grupuri de substanţe chimice. depozitarea temporară sau definitivă.Capitolul 7: Comisiile interministeriale şi mecanismele de coordonare existente Activităţile privind fabricarea. deşi prezenţa lor ar fi utilă atât pentru autorităţi. importul şi tranzitul substanţelor şi produselor periculoase. importate şi produse. la care Moldova este parte. introducerea pe piaţă. 124 . grupelor de lucru sunt reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice centrale de specialitate şi locale care au tangenţe cu problemele abordate şi soluţionate de către comisie. care au ca obiectiv principal stabilirea unui cadru administrativ/legislativ necesar permiterii implementării tratatelor internaţionale privind managementul substanţelor chimice. membrii comisiilor. O altă modalitate de conlucrare interministerială o constituie grupurile de lucru create pentru implementarea tratatelor internaţionale. ca Consiliul republican interdepartamental pentru aprobarea produselor de uz fitosanitar. Transportul internaţional. eliminarea. De regulă. în tabelul 7. Comisia pentru situaţii excepţionale. acest sector nu este prezentat în cadrul comisiilor menţionate. precum şi introducerea şi scoaterea din ţară a substanţelor şi produselor periculoase trebuie să fie supuse unui regim special de reglementare şi gestionare în conformitate cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte. planurilor de lucru. O parte din comisii sunt permanente. Pentru crearea unui sistem eficient de evaluare şi control al riscului substanţelor existente. manipularea. au fost create mai multe comisii interministeriale. alte comisii sunt stabilite doar pentru soluţionarea unor probleme precum colectarea centralizată a pesticidelor perimate. de exemplu. transportul intern. cât şi pentru sectorul industrial în scopul şi promovării principiilor securităţii chimice. a proiectelor actelor legislative şi normative elaborate în cadrul proiectelor. inclusiv a proiectelor în domeniile relevante.

MERN lor şi deciziilor Conferinţei Internaţionale privind Managementul Substanţelor Chimice Comisia pentru Situaţii Excep.2003. SPCSE. pentru atestarea AŞM produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor MAIA. epifitotii şi de alte fenomene periculoase Componenţa nominală a Consiliului este aprobată prin ordinul MAIA nr.12.2006 SPCSE APC şi APL (conform prevederilor Hg nr. depozitare şi neutralizare a pesticidelor perimate conform Hg nr. Ordinul MERN nr.MAIA ţilor privind reambalarea.02 Coordonarea activită. situaţiile excepţionale Hg 1340 din 4. SPCSE.2002. Este organul coordonator care decide asupra modalităţii şi termenului de executare a măsurilor de reambalare şi depozitare centralizată a pesticidelor perimate.7. Hg nr. CNSPMP. 301 din 18. 2001 generate de hazarduri naturale şi tehnogene da 2 125 Centrul de Stat MS. MA. IES. incendii.2 (da/nu) da 2 Denumirea mecanismului MS.12. 1543 din 29. IEg.06. 49 din 31. AT. catastrofe.12. SV. epizootii. Participarea în elaborarea Profilului Naţional privind managementul substanţelor chimice Responsabilităţi grupul de lucru interministerial privind Abordarea Strategică de gestionare Internaţională a substanţelor chimice (SAICM).Prevenire şi acţiuni în ţionale a Republicii Moldova.11. epidemii.A: Privire generală asupra comisiilor interministeriale şi mecanismelor de coordonare Secretariat Membrii Mandatul (împuternicirile) Legislative/ obiective Informaţie prezentată în Eficacitate1 secţiunea 7. 648 din 26. BNS.94 Este organul decisiv privind aprobarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor da 1 grupul interministerial de coordonare şi realizare a măsurilor de reambalare. MAPL îndeplinirea funcţiilor executive şi de dispoziţie ale autorităţilor administraţiei publice pentru prevenire şi acţiuni în situaţiile excepţionale. Consiliul aprobă omologarea şi înregistrarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor Proceduri de lucru – şedinţe de lucru (5-6 anual) grupul de lucru a fost instituit prin ordinul MAIA nr. Consiliul republican interdepartamental pentru aprobarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor. 144 din 23.1996) Executarea rezoluţii. depozitarea şi neutralizarea pesticidelor perimate da 2 . MEC.1. MAIA. MERN. MERN. Comisiile interministeriale şi mecanismele de coordonare Tabelul 7. avariile de mari proporţii. MAIA.11. 07.897 din 08. generate de calamităţile naturale şi ecologice. ONg „Eco-Tiras” Asigurarea implementării sinergice a Conceptului SAICM şi a tratatelor internaţionale în domeniul substanţelor chimice.

substanţele psihotrope. Estimaţi gradul de eficacitate de la 1 până la 3. Produse şi Articole Igienice şi Biologice Comisia de nimicire inofensivă a medicamentelor a Agenţiei Medicamentului (AM) Expertiza igienică a CNŞPMP produselor şi mărfurilor Nimicirea inofensivă a AM medicamentelor Comitetul Permanent de control asupra drogurilor al RM. MEC. SV MERN. participarea la instruiri şi studii de caz în cadrul proiectelor susţinute de organizaţii internaţionale Realizarea activităţilor de implementare a Convenţiei. SHS MERN. AM Comitetul de control asupra drogurilor MS. participarea la instruiri şi studii de caz în cadrul proiectelor susţinute de organizaţii internaţionale da 2 grupul de lucru Naţional pri.MERN vind implementarea Convenţiei lor de implementare a Stockholm Convenţiei grupul de lucru Naţional pri. unde: 1) – excelent. MAIA. . substanţelor narcotice. MAIA. Helsinki.Coordonarea activităţi.grupul de lucru Naţional de implementare a Convenţiei privind efectele transfrontaliere ale accidentelor industriale. 2) – adecvat. participarea la instruiri şi studii de caz în cadrul proiectelor susţinute de organizaţii internaţionale Realizarea activităţilor de implementare a Convenţiei.MERN vind implementarea Convenţiei lor de implementare a Rotterdam Convenţiei nu nu 2 2 126 Comitetul Permanent de control asupra drogurilor Comisia Suplimente Dietetice. 3) – satisfăcător. SHS. SPCSE Realizarea activităţilor de implementare a Convenţiei. SV nu nu Implementarea Convenţiei privind accidentele industriale MERN. substanţelor psihotrope Consiliul poate interzice definitiv sau temporar utilizarea produsului omologat în cazul în care se constată că nu mai corespunde din punct de vedere fitosanitar. MEC. substanţele narcotice. MEC. care se află sub controlul internaţional. toxicologic sau ecologic şi în alte cazuri stabilite de organele de ocrotire a sănătăţii şi de organele de protecţie a mediului nu 2 Legendă 1. participarea la instruiri şi studii de caz în cadrul proiectelor susţinute de organizaţii internaţionale nu grupul de lucru Naţional pri. MS.Coordonarea activităţi. IPSSTOIP.MERN vind implementarea Convenţiei lor de implementare a Basel Convenţiei MERN. MAIA. BNS.Coordonarea activităţi. SV CNŞPMP UM şi AM CNŞPMP. Centrul de Narcologie în caz de necesitate Şedinţe lunare Realizarea activităţilor de implementare a Convenţiei. 17 martie 1992 MERN. în corespundere cu Convenţiile ONU din anii 1961. BNS. BNS. MS. MS. 1971 şi 1988 pe teritoriul Republicii Moldova Control asupra drogurilor.

Consiliul este format din savanţi şi specialişti ai Academiei de Ştiinţe a Moldovei. vor fi prezentate membrilor Consiliului cu 20 de zile înainte de întrunire.  examinarea raportului anual pe marginea activităţii Centrului. Decizia cu privire la omologarea produselor de uz fitosanitar va fi adoptată la momentul prezentării dosarului şi avizelor respective. pe marginea caracteristicii de ordin fizico-chimic. funcţia de preşedinte al Consiliului este suplinită de către prim-viceministrul agriculturii şi industriei alimentare. precum şi extinderea utilizării produselor înregistrate anterior pentru alte culturi. precum şi pentru stimularea creşterii plantelor. argumentat. De competenţa Consiliului ţine:  participarea la elaborarea politicii unice şi controlul în domeniul aprobării şi omologării produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor. Descrierea comisiilor interministeriale şi a mecanismelor de coordonare în subcapitolul 7.2. Consiliul va convoca şedinţe în limita necesităţilor.94 cu privire la aprobarea şi utilizarea în agricultură a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor a fost creat Consiliul republican interdepartamental pentru aprobarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor. Preşedintele Centrului de stat pentru atestarea şi omologarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor intră în componenţa Consiliului. Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale.  examinarea problemelor organizatorice. în conformitate cu forma respectivă. 127 . Ministerului Sănătăţii. o de eliberare a permisului pentru sintetizarea sau fabricarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor în Republica Moldova. ştiinţifico-metodice şi practice în scopul aprobării produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor. aprobarea şi utilizarea produselor chimice şi biologice pentru combaterea bolilor. toxicologic şi ecologic. fitosanitar. Materialele şedinţei. pregătite de către Centru în conformitate cu cerinţele aprobate. Consiliul republican interdepartamental pentru aprobarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor în scopul formării unui sortiment nou şi eficient de mijloace de protecţie a plantelor mai puţin periculoase pentru mediul înconjurător. prin Hotărârea guvernului nr. iar hotărârile se vor adopta prin majoritatea simplă a voturilor. Consiliul în activitatea sa se bazează pe lucrările efectuate de Centru ca organ al său de lucru. Componenţa Consiliului se aprobă prin ordinul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare.12. Interzicerea omologării şi utilizării produselor poate fi contestată de către solicitant în instanţa de judecată. 897 din 08. cu participarea la lucrările lui a cel puţin 2/3 din componenţa membrilor permanenţi.  examinarea materialelor şi rezultatelor de cercetare-testare a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor (rapoartelor instituţiilor). în cazul înregistrării cel puţin a unui singur aviz negativ. o de interzicere a utilizării preparatelor în cazul depistării particularităţilor toxico-igienice nocive pentru om. al asigurării unui sistem de control de stat la importarea.  adoptarea deciziei: o de aprobare sau refuz în omologarea noilor produse de uz fitosanitar şi fertilizanţi. Consiliul nu va adopta decizia privind omologarea şi utilizarea lui. instituţiilor de cercetări şi învăţământ. 2 este descrisă activitatea comisiilor interministeriale stabilite în baza Hotărârilor de guvern. dăunătorilor şi buruienilor. dar nu mai rar de două ori pe an. animale homeoterme şi mediul înconjurător. Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare.7.

de comun acord cu Ministerul Apărării şi Departamentul Situaţii Excepţionale al Ministerului Afacerilor Interne. ministerele. Pentru soluţionarea anumitor sarcini privind protecţia populaţiei şi teritoriului împotriva situaţiilor excepţionale. inclusiv internaţionale. primăriile municipiilor şi Comitetul Executiv al U.02 Acest grup interministerial a fost creat prin Ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare nr. Cheltuielile pentru realizarea lucrărilor de reambalare. teritoriului. ratificate de Republica Moldova. transportare şi păstrare a deşeurilor de pesticide.11. au fost acoperite din bugetul de stat şi din fondul Ecologic Naţional. asigurării condiţiilor de păstrare şi neutralizare ulterioară a pesticidelor inutilizabile şi interzise. Comisia pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova Comisia pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova a fost creată prin Hotărârea guvernului nr.  verificarea capacităţii de intervenţie a structurilor de conducere. precum şi din mijloacele financiare obţinute de la donatorii străini în cadrul proiectelor investiţionale şi al granturilor. conform Hg nr. întreprinderea şi orientarea acestora spre prevenirea avariilor de mari proporţii şi catastrofelor. preconizate pentru anii 2003-2008. alte cca 2061 tone de pesticide.T. găgăuzia au selectat câte un depozit pentru stocarea pesticidelor inutilizabile şi interzise de pe teritoriul administrat şi. 1543 din 29. în acţiunile impuse de situaţiile excepţionale documentul operativ de bază al Comisiei este Planul Protecţiei Civile a Republicii Moldova. în componenţa Comisiei intră: preşedintele. de prezentul Regulament şi de alte acte normative. implementat de Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale. vicepreşedinţii. transportare şi depozitare centralizată a pesticidelor inutilizabile şi interzise. mediului ambiant şi patrimoniului în cazul declanşării situaţiilor excepţionale.02 în scopul evitării poluării mediului ambiant. tehnogene şi ecologice. Activitatea Comisiei este reglementată de Constituţia şi legislaţia Republicii Moldova. conform devizelor de cheltuieli prezentate de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare. 301 din 18. în baza acestei hotărâri preşedinţii raioanelor.11. necesită a fi eliminate în viitorul apropiat. au efectuat lucrările de reambalare. în total au fost reambalate şi transportate centralizat 3356 de tone pesticide interzise şi inutilizabile în 35 de depozite. departamentele. 1543 din 29. întreprinderile şi alte unităţi economice. 128 . gradului de pregătire a forţelor şi mijloacelor necesare. diminuarea consecinţelor calamităţilor naturale. au fost eliminate prin incinerare la fabricile companiei „Tredi” 1293 tone de pesticide inutilizabile şi interzice din 13 depozite.Grupul interministerial de coordonare şi realizare a măsurilor de reambalare. iar vicepreşedinţi sunt viceprim-miniştrii şi directorul general al Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale. 1340 la 04. vor crea subcomisii de profilurile corespunzătoare. hotărârile Parlamentului. decretele Preşedintelui Republicii Moldova şi hotărârile guvernului. iar în cazul declanşării acestora – pentru organizarea lichidării consecinţelor şi asigurarea protecţiei populaţiei şi teritoriului. instituţiile.2001 în scopul exercitării unor măsuri menite să reducă riscul apariţiei situaţiilor excepţionale. care se păstrează în 22 de depozite în celelalte raioane. Preşedinte al Comisiei este desemnat Prim-ministrul Republicii Moldova. Componenţa Comisiei este aprobată prin Hotărâre de guvern.2002. folosirea acestora cu maximă eficienţă în situaţiile excepţionale.12. organizaţiile. secretarul şi membrii Comisiei. cu orice formă organizaţional-juridică şi tip de proprietate.  asigurarea protecţiei populaţiei.12. Pe parcursul anilor 2006-2008.A. în cadrul Proiectului Băncii Mondiale/gEf „Managementul şi Distrugerea Stocurilor de Poluanţi Organici Persistenţi în Republica Moldova”. depozitare şi neutralizare a pesticidelor perimate conform HG nr. Sarcinile de bază ale Comisiei sunt:  conjugarea eforturilor administraţiei publice centrale şi locale.

precum şi a unor măsuri ulterioare de protecţie a populaţiei. President of the ESC – leader of the object Object units Figura 12. adoptă măsuri pentru asigurarea lor oportună cu forţele şi mijloacele necesare. Organele administraţiei publice centrale şi locale informează Comisia despre situaţia creată prin intermediul Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţii Excepţionale. TOWNS.  crearea sistemului de stat de prevenire şi lichidare a situaţiilor excepţionale.  analiza cauzelor şi consecinţelor avariilor.PRIME MINISTER EMERGENCY SITUATIONS COMMISSION OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS. General Mayer. tehnogene şi ecologice. catastrofelor. adoptă decizii cu privire la aplicarea unor măsuri urgente. President of the ESC Emergency Situations Commission ES division (section) Emergency Situations Commission ES division (section) working body CITIES.  controlează şi analizează modul de desfăşurare a lucrărilor de salvare şi de intervenţie urgentă. catastrofelor. siguranţei funcţionării stabile a economiei şi obiectelor potenţial periculoase. 129 .  analizează datele recepţionate privind situaţia creată. EMERGENCY SITUATIONS DEPARTMENT CHIEF OF THE CIVIL PROTECTION AND EMERGENCY SITUATIONS SERVICE Service Force RAYONS President of the rayon and of the ESC ATU GAGAUZIA President of the ESC CHISINAU mun. tehnogene şi ecologice. în caz de pericol şi declanşare a situaţiilor excepţionale. calamităţilor naturale. menţinerea în stare de pregătire a forţelor şi mijloacelor acestuia. teritoriului şi patrimoniului. tehnogene şi ecologice. COMMUNE President of the rayon and of ESC Emergency Situations Commission ES division (section) CP specialist SECTOR RAYONS President of the ESC President of the ESC CP units Emergency Situations Commission CP specialist Emergency Situations Commission Emergency Situations Commission CP SECTION NATIONAL ECONOMY OBJECTS THE LEADER OF THE OBJECT CP specialist EMERGENCY SITUATIONS COMMISSION. Organograma Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova Comisia exercită conducerea generală a activităţii de prevenire şi reacţionare în situaţii excepţionale în scopul evitării sau reducerii pericolului declanşării avariilor. studiază caracterul. calamităţilor naturale. cazurilor de boli infecţioase şi intoxicaţii în masă a populaţiei. catastrofelor. a eficacităţii măsurilor de protecţie aplicate. Comisia:  coordonează activitatea sistemului de stat de prevenire şi lichidare a situaţiilor excepţionale. sporirea gradului de protecţie a populaţiei şi teritoriului. calamităţilor naturale. Atribuţiile Comisiei sunt:  realizarea programelor de lungă durată şi a măsurilor de prevenire a situaţiilor excepţionale şi lichidarea consecinţelor acestora. localizarea şi lichidarea consecinţelor avariilor. cauzele declanşării şi proporţiile calamităţii. generalizarea şi popularizarea experienţei de lichidare a consecinţelor situaţiilor excepţionale.

2002. iniţierea campaniei de informare şi educare a consumatorilor inclusiv în raioane şi sate. Rezultatele ştiinţifice la temele solicitate de autorităţile administraţiei publice centrale şi de specialitate sunt discutate şi prezentate colegiilor ministerelor de ramură. Descrierea mecanismelor de obţinere a datelor de la organizaţii neguvernamentale Activitatea ştiinţifică din domeniul managementului substanţelor chimice este asigurată de către instituţiile de cercetare de ramură din cadrul AŞM. Obiectivele Centrului sunt: extinderea reţelei de filiale în raioanele republicii. ai cărei membri sunt tehnicieni şi specialişti în menţinerea echipamnetelor frigorifice. De asemenea. realizarea de teste comparative în teritoriu. înfiinţarea birourilor de consultanţă şi informare a consumatorilor la nivelul filialelor Centrului. afilierea la organizaţii naţionale şi internaţionale ce au aceleaşi obiective. expuse în continuare.11. pentru a evidenţia raportul dintre calitate şi preţ. Centrul pentru Protecţia Consumatorilor din Republica Moldova este o instituţie obştească de utilitate publică. mai cu seamă omologarea şi înregistrarea preparatelor de uz fitosanitar şi a fertilizaţilor.  aduce la cunoştinţa conducătorilor ţărilor limitrofe informaţia despre declanşarea situaţiei excepţionale pe teritoriul Republicii Moldova. iar în cazul declanşării situaţiei excepţionale de mari proporţii lansează apelul internaţional de acordare a ajutorului cu forţe de salvare.3. apărării şi reprezentării intereselor acestora în autorităţile publice şi instanţele de judecată. editarea unui buletin. Uniunea “ImportCom Petrol”este orientată spre soluţionarea problemelor administrative şi legislative privimd importul şi comercializarea produselor petroliere pe piaţa internă. este familiarizat şi atestat în domeniu.2002. inclusiv în domeniul gestionării substanţelor chimice. Asociaţia Republicană a Specialiştilor Frigotehnişti (Hotărârea guvernului privind aprobarea Programului naţional de suprimare eşalonată a substanţelor ce distrug stratul de ozon în Republica Moldova nr. măsurile întreprinse de guvern pentru prevenirea pericolului. precum şi a scopului său. în cadrul Universităţii Tehnice din Moldova a fost creat centrul de instruire “Tehnofrig” (Legea nr. promovării politicilor şi a intereselor economice ale acestora. care îşi desfăşoară activitatea în vederea protejării drepturilor consumatorilor. înfiinţată la 20. a produselor farmaceutice şi preparatelor medicamentoase. cât şi la cele nealimentare.  asigură informarea populaţiei. relevante domeniul managementului substanţelor chimice. Tematica cercetărilor ştiinţifice este coordonată de către ministerele de ramură şi finanţată de la bugetul de stat sau din fonduri speciale destinate ştiinţei. Uniunea cuprinde 41 de membri de importatori şi comercianţi autohtoni de produse petroliere. familiarizarea populaţiei cu regulile de comportare în situaţii excepţionale. fondul Naţional de Ecologie etc. declanşarea calamităţilor şi lichidarea consecinţelor acestora şi protecţia populaţiei şi teritoriului. în  audiază rapoartele factorilor de decizie privind desfăşurarea lucrărilor de salvare-deblocare şi acordare a ajutorului necesar sinistraţilor. 852-XV din 14.02. o dată la trei ani.1064 din 11. despre cauzele şi proporţiile calamităţii. crearea şi dezvoltarea unui sistem informaţional (Info Consumer). 7. decide evacuarea populaţiei din zonele afectate. resurse materiale şi financiare. măsuri menite să promoveze şi să reflecte imaginea Centrului. caz de necesitate. prin intermediul mass-media. atât la produsele alimentare. art. în cadrul căruia personalul tehnic de deservire a echipamentelor SDO.04. în caz de necesitate coordonează cu ţările menţionate acţiunile de lichidare a consecinţelor situaţiei excepţionale create. Echipa de implementare a proiectului deţine informaţii despre existenţa doar a unor organizaţii neguvernamentale. 11).99). caracterul pericolului existent pentru mediul ambiant şi populaţia acestor ţări şi măsurile întreprinse de către guvernul Republicii Moldova pentru lichidarea pericolului. 130 . în baza cărora ulterior se dezvoltă politicile şi programele naţionale. informării şi educării.

funcţionarea comisiilor interdepartamentale pentru gestionarea unor substanţe chimice nu asigură rezolvarea problemelor de gestionare a tuturor substanţelor chimice pe întreg ciclul de viaţă. menţionate şi în capitolul 5 şi nu acoperă întregul segment al substanţelor chimice. necesar pentru realizarea prevederilor tratatelor internaţionale. fiind o activitate suplimentară la cele de bază în cadrul structurilor de stat. introducerea evidenţei utilizării substanţelor chimice. Analizele cadrului instituţional şi legal.4. Activitatea acestui organ va fi axată în special pe dezvoltarea politicii de management durabil al substanţelor chimice şi elaborarea cadrului legal. transport şi eliminare. eficacitatea comisiei. gestionarea substanţelor chimice periculoase utilizate în sectorul industrial este reglementată de către Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică de comun acord cu Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale. evaluarea activităţii comisiilor interdepartamentale denotă necesitatea creării unui organ de coordonare a activităţilor ramurale în domeniul managementului substanţelor chimice pe întreg ciclul de viaţă. Spre regret. Există mari discrepanţe între politica privind managementul substanţelor chimice promovată în tratatele internaţionale şi cadrul legislativ naţional existent. a preparatelor farmaceutice şi produselor medicamentoase. începând cu producerea şi terminând cu eliminarea substanţelor cu termen expirat. reglementarea utilizării substanţelor chimice cu pericol potenţial pentru mediu şi sănătate. stabilită prin Hotărâre de guvern. Responsabilitatea gestionării substanţelor chimice în Republica Moldova revine unui număr de circa 10 autorităţi ale administraţiei publice centrale de specialitate în funcţie de ramură: autorizare şi licenţiere. Comentarii şi analiză Analiza mecanismelor existente de coordonare interministerială în domeniul managementului durabil al substanţelor chimice denotă o dată în plus abordarea fragmentată a gestionării substanţelor chimice pe diverse ramuri economice. şi anume a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor. Stockholm şi Rotterdam în unul comun având la bază grupul interministerial de lucru SAICM. De regulă. gestionarea situaţiilor excepţionale şi nici o structură nu asigură controlul gestionării substanţelor chimice pe întreg ciclul de viaţă în toate ramurile economiei naţionale. în cadrul discuţiilor pe marginea elaborării Profilului Naţional. Eficacitatea activităţii comisiilor este apreciată în mod diferit de către membrii grupului de lucru interministerial SAICM de la „excelent” pentru sectorul agricol până la „satisfăcător” pentru grupele de lucru pentru implementarea tratatelor internaţionale. membrii grupului de lucru au sugerat unificarea a 3 grupuri de lucru pentru implementarea Convenţiilor de la Basel. promovarea activităţilor de cooperare între autorităţi şi industrie şi implicarea activă a sectorului industrial. Utilizarea unui spectru îngust de substanţe este reglementată prin intermediul comisiilor menţionate. majoritatea considerând că responsabilitatea implementării unui tratat internaţional îi revine Autorităţii Competente. activitatea în diverse comisii interdepartamentale pentru gestionarea substanţelor chimice nu este motivată financiar. Totodată. deoarece activitatea acesteia este în vizorul guvernului şi deseori necesită raportare semestrială sau anuală privind rezultatele activităţii şi măsurile întreprinse.7. este mai mare decât a celor aprobate prin ordinul unui ministru. nu toate autorităţile administraţiei publice centrale se implică în măsura necesară în activitatea comisiilor interdepartamentale. 131 .

fiind structurată în funcţie de necesităţile de raportare fie guvernului.A. Utilizarea substanţelor chimice periculoase în industrie este reglementată parţial de Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică de comun acord cu Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale.1. Informaţia privind managementul substanţelor chimice este colectată de autorităţi în procesul activităţilor cotidiene. nu sunt luate în evidenţă.Capitolul 8: Accesibilitatea şi utilizarea datelor în capitolul 8 sunt prezentate informaţii generale privind accesibilitatea datelor naţionale în domeniul managementului substanţelor chimice şi infrastructurii activităţilor de management al substanţelor chimice. în acest capitol se menţionează sursele de amplasare a datelor specifice domeniului gestionării substanţelor chimice. Comercializarea şi fabricarea produselor chimice de menaj. în acelaşi timp. inclusiv alte activităţi relevante din acest domeniu sunt autorizate de către Ministerul Sănătăţii şi subdiviziunile acestuia. fiind publicată pe paginile web ale instituţiilor relevante. iar utilizarea substanţelor ce distrug stratul de ozon este autorizată de Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale.A: Cantitatea şi calitatea informaţiei accesibile Date necesare pentru Identificarea priorităţilor Evaluarea impactului substanţelor chimice în condiţii locale Evaluarea riscului (pentru mediu/pentru sănătatea publică) Clasificare / Etichetare înregistrare Licenţiere Eliberarea permiselor/autorizarea Luarea deciziilor pentru reducerea riscului Pregătire/acţionare în caz de incident Pesticide Substanţe chi. Accesibilitatea datelor în domeniul managementului naţional al substanţelor chimice Informaţia privind managementul substanţelor chimice la nivel naţional este disponibilă la mai multe autorităţi ale administraţiei publice centrale de specialitate. Tabelul 8.mice utilizate ce de menaj tea publică şi utilizate de în industrie către consumatori) Deşeurile substanţelor chimice + + + + + + + + + 132 ± ± ± ± + ± ± ± + + + - ± ± ± ± ± ± ± ± . şi anume. înregistrarea. licenţierea. a fost completat tabelul 8. în sănăta. Ţinând cont de cele menţionate mai sus. telecomunicaţii etc. fie organizaţiilor internaţionale. 8. pornind de la responsabilităţile şi funcţiile acestora. autorizarea etc.Produse chimi(în agricultură. Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare şi instituţiile din subordine deţin date despre produsele fitosanitare şi fertilizanţii utilizaţi în agricultură. informaţia pentru aceste sectoare fiind necunoscută. Ţinem să menţionăm că pesticidele utilizate în alte ramuri ale economicei naţionale precum industria prelucrării lemnului.

dar nu detaliate Uz intern Statistica importului BNS Dacă sunt mai puţini de 3 importatori. Amplasarea datelor naţionale Amplasarea datelor naţionale privind managementul substanţelor chimice este divizată între autorităţile administraţiei publice centrale abilitate cu responsabilităţi în domeniu (BNS. datele sunt confidenţiale SPCSE Statistica exportului BNS Statistica privind utiliza. Referitor la dotarea cu programe şi soft-uri pentru crearea bazelor de date.SPCSE rea substanţelor chimice.juridice interpelare form rapoartelor statistice ale organelor şi instituţiilor SSES Datele despre sănătatea MS ocupaţională în industrie Produse tipografice 133 .juridice Interpelare form rapoartelor statistice La solicitare ale organelor şi instituţiilor SSES Starea sanitaro-igienică şi Persoane fizice şi Căutare. MS. epidemiologică în RM con. dar nu detaliate Sunt accesibile datele agregate.Controlul asupra otrăvirii Inventarierea emisiilor Inspecţii şi Audit (mediu /sănătate) Informarea lucrătorilor Informarea publicului Legendă (+) volumul de informaţie este accesibil (-) volumul de informaţie este inaccesibil (±) volumul de informaţie este parţial accesibil + + + + - ± + ± ± - ± - ± ± ± ± ± 8. dar nu detaliate Sunt accesibile datele agregate. SPCSE. extrabugetare şi prin intermediul proiectelor finanţate de donatori externi. MAIA). MERN.2. Categoria/tip de date Statistica de producere Amplasarea BNS Tabelul 8. aceasta lasă mult de dorit şi necesită implicarea specialiştilor în tehnologii informaţionale. Evidenţa obiectelor periculoase Rapoarte privind accidentele industriale Rapoarte privind accidentele de transport Datele despre sănătatea ocupaţională în agricultură SPCSE SPCSE MS SPCSE SPCSE Accesibil Accesibil La solicitare La solicitare Broşură Broşură Produse tipografice Starea sanitaro-igienică şi Persoane fizice şi Căutare. datele sunt confidenţiale Dacă sunt mai puţini de 3 importatori. Asigurarea tehnică a autorităţilor administraţiei publice centrale se efectuează periodic din fondurile bugetare.B: Amplasarea datelor naţionale Sursa Cine are acces Procedura de obţinere La solicitare On-line La solicitare On-line La solicitare On-line La solicitare Formatul Electronic Anuarul statistic Electronic Anuarul statistic Electronic Anuarul statistic Document de lucru Agenţii economici Sunt accesibile datele agregate. epidemiologică în RM con.

coordonat cu inspecţiile teritoriale ecologice şi transmis subdiviziunilor teritoriale ale BNS. Agenţii economici-persoane fizice şi juridice care produc. coordonate cu agenţiile ecologice teritoriale.Statistica privind otrăvirea MS Registrul emisiilor şi transferul/transportul substanţelor chimice Datele privind deşeurile periculoase Registrul de stat al produselor de uz fitosanitar şi al fertilizanţilor Registrul substanţelor chimice existente/periculoase Registrul importului. epidemiologică în RM con. Totodată agenţii economici – persoane fizice şi juridice ţin un registru privind producerea. stocarea informaţiei statistice cu caracter economic. în conformitate cu legislaţia naţională privind managementul substanţelor chimice. strategiilor. S-a creat baza de date electronică privind recuperarea/reciclarea R-12. Majoritatea datelor de uz ramural sunt colectate prin intermediul organelor de supraveghere şi control ale autorităţilor administraţiei publice centrale de specialitate în conformitate cu funcţiile şi responsabilităţile abilitate:  MAIA deţine date privind importul şi utilizarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor etc. pentru anul calendaristic precedent. MA www. formularul statistic nr. demografic.. 412-XV din 9 decembrie 2004. Baza de date este monitorizată şi periodic completată cu informaţie de către membrii oficiului Ozon.pesticide-md. financiar. Procedurile de colectare şi diseminare a datelor naţionale/locale funcţionarea sistemului unic al statisticii oficiale este reglementată în baza Legii cu privire la statistica oficială nr. elaborării cercetărilor ştiinţifice. precum şi produse ce conţin substanţe reglementate prezintă anual organelor teritoriale de statistică rapoarte statistice (formele І1-ozonІ şi І2-ozonІ) pentru anul calendaristic precedent. Rapoartele elaborate în baza datelor din registru se prezintă anual MERN până la 31 ianuarie a anului curent.com SPCSE Agenţii economici generatori de deşeuri Agenţii economici MERN La solicitare Raport statistic Registrul Persoanele juridi. cu excepţia agenţilor economici care importă substanţe ce distrug stratul de ozon şi a agenţilor ce generează deşeuri toxice. comercializează sau utilizează substanţe reglementate ce distrug stratul de ozon. MAIA. prelucrarea. importă.juridice interpelare form rapoartelor statistice a organelor şi instituţiilor SSES Agenţii economici APC.Procurarea ce şi fizice contra plată a manualului. deciziilor autorităţilor publice şi ale agenţilor economici. Informaţia privind importul şi exportul substanţelor chimice este preluată de organele statistice de la autorităţile vamale. precum şi de utilizatorii interni şi externi. Uz intern La solicitare SPCSE Document de lucru MAIA Informaţie computerizată Persoanele fizice Solicitare ofişi juridice cială 8. exportul. care stabileşte principiile generale pentru colectarea. transmiterii de date statistice organismelor internaţionale. social. centralizarea. diseminarea.1 Deşeuri toxice este completat de beneficiar. MERN. comercializarea sau utilizarea SDO. importul. informării opiniei publice. 134 . juridic şi de alt gen necesare fundamentării politicilor economice şi sociale. MERN Produse tipografice BNS. exportă. numai sectorul agricol IES/ SHS Starea sanitaro-igienică şi Persoane fizice şi Căutare. agenţii economici nu sunt obligaţi să raporteze anumite formulare statistice relevante pentru domeniul gestionării substanţelor chimice. a echipamentelor şi produselor ce conţin SDO (registrul se păstrează timp de cinci ani).3.

MS. CNŞPMP (aa. cosmetice. materialelor plastice. CNŞPMP juridice MERN.1986-1999 ) MAIA MS. CNŞPMP Persoane fizice şi juridice SSM. substanţelor chimice de protecţie a plantelor. MS.1979-2001) MS. activităţile de gestionare a deşeurilor. Persoane fizice şi MS. de parfumerie. dezinfectanţilor.  MERN autorizează importul substanţelor ce distrug stratul de ozon. MS. inclusiv a celor periculoase. confecţiilor pentru igiena personală. Research and Special Programs Administration. CNŞPMP MAIA. substanţelor radioactive. CNŞPMP (aa. MAIA.4. CNŞPMP Cine are acces Persoane fizice şi juridice Persoane fizice şi juridice Persoane fizice şi juridice Persoane fizice şi juridice Persoane fizice şi juridice Persoane fizice şi juridice Procedura de obţinere a accesului interpelare interpelare interpelare interpelare MEC. aplicării stimulentelor creşterii plantelor şi animalelor. Accesibilitatea literaturii internaţionale fiind parte la organismele internaţionale. precum şi omologarea produselor parafarmaceutice. Transport CANADA Instrucţiunile OCDE de testare a substanţelor chimice/OECD guidelines for the Testing of Chemicals Amplasarea MS. autorizează producerea şi comercializarea produselor chimice de menaj. CNŞPMP MAIA. Tabelul 8. detergenţilor. Datele din domeniul SPCSE sunt colectate prin intermediul rapoartelor anuale de la serviciile desconcentrate din teritoriu şi reflectă starea de lucruri la obiectele ce utilizează substanţe periculoase. polimerilor etc. MS. preparatelor biologice.C: Accesibilitatea literaturii internaţionale Denumirea sursei /literaturii Documente privind Criteriul de sănătate a mediului/Environmental Health Criteria Documents (WHO) ghidurile de sănătate şi securitate /Health and Safety guides (WHO) Cardurile Internaţionale de securitate chimică/ International Chemical Safety Data Cards (IPCS/ EC) ghiduri pentru substanţele chimice reglamentate de procedura PIC/Decision guidance Documents for PIC Chemicals (fAO/UNEP) Listele de siguranţă a pesticidelor/ fAO/WHO Pesticides Safety Data Sheets Documente fAO/WHO privind şedinţa comună despre reziduurile de pesticide/ Documents from the fAO/WHO Joint Meeting on Pesticide Residues Liste de siguranţă a materialelor/ Material Safety Data Sheets (Industry) Principii pozitive de practici de laborator/good Laboratory Practice Principles Reţeaua globală a bibliotecilor de mediu WHO/ UNEP/global Environmental Library Network ghiduri de răspuns în caz de situaţii excepţionale/2000 Emergency Response guidebook.C. CNŞPMP MERN. autorităţile administraţiei publice centrale beneficiază de acces la diverse surse bibliografice electronice din domeniul gestionării substanţelor chimice. 384 (10 exemplare în limba engleză).. MERN. 8. Persoane fizice şi CNŞPMP juridice SPCSE Persoane fizice şi juridice interpelare interpelare interpelare interpelare - - - 135 . notifică transportarea transfrontalieră a deşeurilor şi importul substanţelor chimice conform procedurii PIC. US Department of Transportation . MS. menţionate în tabelul 8. MAIA. fabricarea MS şi prelucrarea produselor alimentare.

Disponibilitatea şi accesul la bazele de date internaţionale Actualmente în ţară se atestă un nivel scăzut de utilizare a bazelor de date internaţionale. informaţia privind managementul substanţelor chimice este transmisă în adresa autorităţilor administraţiei publice centrale abilitate cu responsabilităţi în domeniu.8. Tabelul 8. Accesibilitatea şi utilizarea acestor date depind 136 . Actualmente ONg-urile sunt reprezentate în grupurile de lucru pentru implementarea convenţiilor internaţionale şi regionale de mediu. astfel proiectele strategiilor şi planurilor de dezvoltare. Ocazional. inclusiv Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale rapoarte statistice relevante pentru protecţia mediului. inclusiv raportul privind formarea. în delegaţiile oficiale ale ţării la forurile internaţionale de mediu. Asociaţiile de mediu dispun anual de surse financiare din fondul Ecologic Naţional şi fondurile locale pentru realizarea proiectelor de redresare şi monitorizare a stării mediului. guvernul Republicii Moldova depune mari eforturi pentru crearea societăţii informaţionale. de cele mai deseori din motive financiare. informare a populaţiei privind calitatea şi starea factorilor de mediu. Sistemele naţionale privind schimbul de informaţie După ratificarea la 7 aprilie 1999 de către Republica Moldova a Convenţiei Aarhus privind accesul la informaţie. a rapoartelor de activitate a autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale. care sunt menţionate în tabelul 8. eficienţa colaborării autorităţii centrale de mediu cu societatea civilă a sporit simţitor. utilizarea şi neutralizarea deşeurilor toxice. a actelor legislative şi normative. Doar unele instituţii de cercetare au acces la baze de date internaţionale din domeniul managementului substanţelor chimice.6. în consiliile de administrare ale fondului Ecologic Naţional şi fondurilor ecologice locale etc. bazele de date informative sunt accesibile pe paginile web ale instituţiilor relevante.D: Disponibilitatea şi accesul la bazele de date internaţionale Baza de date Registrul Internaţional al Substanţelor Potenţial Toxice/IRPTC Organizaţia Internaţională a Muncii/ ILO CIS Progamul Internaţional privind Securitatea Substanţelor Chimice/IPCS INTOX Baza de Date privind Serviciul de Rezumate Chimice Reţeaua Informaţională globală în domeniul substanţelor chimice/ gINC Reţeaua de Informaţie Tehnică şi Ştiinţifică/ STN Database3 Baza de date OCDE privind produsele în cantităţi mari/SIDS Amplasarea MS MS Cine are acces CSPMP CSPMP Procedura de obţinere a accesului La solicitare La solicitare - - - AAPC Persoane fizice şi juridice La solicitare 8. protecţia aerului atmosferic etc. instruire şi educaţie ecologică. justiţie şi participarea publicului la adoptarea deciziilor de mediu şi adoptarea în anul 2000 a Legii privind accesul la informaţie.5. Doar Biroul Naţional de Statistică transmite anual diverse rapoarte în adresele autorităţilor administraţiei publice centrale de specialitate. la care Republica Moldova este parte. la solicitare.D.

în cele din urmă crearea unor baze naţionale privind gestionarea substanţelor chimice rămâne a fi de maximă stringenţă. securităţii omului şi mediului înconjurător. asigurând o conlucrare eficientă cu alte autorităţi centrale de specialitate conform funcţiilor atribuite. Colectarea şi procesarea datelor.7. inclusiv pentru gestionarea substanţelor chimice rămâne a fi nesoluţionată. fiind integrat şi în tratatele internaţionale de mediu. Comentarii şi analiză Cu toate că în Republica Moldova a fost creat cadrul juridic necesar pentru asigurarea accesului publicului la informaţie. cadrul legislativ comunitar al gestionării substanţelor chimice este parte componentă a protecţiei mediului. Basel şi Rotterdam. iar reglementările moderne referitoare la domeniul substanţelor chimice sunt stabilite în noul sistem de control al chimicalelor REACH. ceea ce limitează accesul populaţiei. conţine doar date statistice sau rezultatele investigaţiilor. Actualmente în ţară sunt disponibile bazele de date legislative şi unele aspecte normative din domeniul utilizării substanţelor chimice. Protocoalele UNECE privind metalele grele şi poluanţii organici persistenţi. Luând în consideraţie obligaţiunile ţării asumate prin ratificarea tratatelor internaţionale şi necesitatea de conformare şi raportare la acordurile internaţionale multilaterale din domeniul substanţelor chimice.în mare măsură de capacităţile tehnice şi intelectuale ale populaţiei de a percepe şi utiliza informaţia disponibilă. se impune necesitatea examinării posibilităţilor de asigurare a accesului la bazele de date internaţionale şi dezvoltarea bazelor de date naţionale. crearea şi funcţionarea bazelor de date specializate pe domenii. prin prevenirea fragmentării pieţei comunitare şi prin dezvoltarea unui sistem unic pentru substanţele chimice noi şi cele existente. Din lipsa unei structuri instituţionale abilitate cu responsabilităţi în domeniul gestionării substanţelor chimice. în scopul asigurării cercetărilor ştiinţifice şi dezvoltării economice în contextul reducerii impactului asupra mediului şi sănătăţii umane şi sporirii securităţii la utilizarea substanţelor chimice. Deşi există baze de date internaţionale specializate în domeniu. asigurarea accesului atât al funcţionarilor publici. Odată cu promovarea implementării Abordării Strategice privind gestionarea Internaţională a substanţelor chimice va fi extins şi accesul la informaţia privind securitatea utilizării substanţelor chimice. iar informaţia este oferită în limbile engleză. Deoarece substanţele chimice prezintă un risc potenţial pentru mediu şi sănătatea umană. şi nu este tradusă în limbă română. Armonizarea la standardele UE constituie o prioritate în activitatea guvernului Republicii Moldova. 8. fără a fi explicate pe înţelesul publicului larg neavizat în domeniu. iar publicarea acestora pe paginile web ar oferi acces persoanelor fizice şi juridice interesate. specialiştilor din domeniu. 137 . noul sistem de control al chimicalelor necesită a fi dezvoltat în cadrul autorităţii centrale pentru protecţia mediului şi resurse naturale. Principalul scop al noii politici comunitare în domeniul substanţelor şi produselor chimice este dezvoltarea durabilă şi asigurarea unui nivel înalt de protecţie a sănătăţii. în mod special în cel al gestionării substanţelor chimice. în acest context. accesibilitatea la acestea este contra plată. cât şi al populaţiei necesită resurse umane şi financiare. cum ar fi Convenţiile de la Stockholm. franceză etc. inclusiv în situaţii excepţionale. Deseori informaţia oferită are un caracter ştiinţific. autorităţile administraţiei publice de specialitate se confruntă cu probleme privind asigurarea securităţii gestionării substanţelor chimice. Protocolul Montreal.

protecţie a consumatorilor ş. cât şi internaţional. însă. să participe la pregătirea standardelor internaţionale. necesită consolidarea instituţională şi dezvoltarea coerentă a tuturor componentelor infrastructurii calităţii. Codul bunelor practici privind standardizarea recomandă ţărilor-membre ale OMC să folosească standardele internaţionale ca bază pentru standardele lor naţionale. Ţara noastră dispune de o infrastructură a calităţii destul de dezvoltată. Serviciul Standardizare şi Metrologie.07. pot fi configurate două componente distinctive: infrastructura calităţii şi infrastructura de producţie. care activează în domeniul evaluării conformităţii produselor. imparţialitatea şi integritatea organismelor şi laboratoarelor acreditate. la asigurarea protecţiei vieţii. în virtutea atribuţiilor sale. 138 .Capitolul 9: Infrastructura tehnică Autorităţile administraţiei publice centrale de specialitate responsabile de managementul substanţelor chimice în limitele competenţelor atribuite dispun de o infrastructură de laboratoare acreditate. la etapa actuală devine un factor crucial pentru relansarea economiei şi asigurarea liberei circulaţii a mărfurilor atât sub aspect regional. Sistemul de asigurare a calităţii la testarea produselor alimentare şi a produselor industriale este elaborat conform prevederilor SM SR EN ISO/CEI 17025:2002. inclusiv cel al managementului substanţelor chimice. metrologie. fiind un indicator complex al satisfacerii necesităţilor şi aşteptărilor consumatorilor. sistemul de acreditare care stabileşte competenţa organismelor de certificare şi a laboratoarelor de încercări a fost transmis în subordinea Ministerului Economiei şi Comerţului. asigurare a conformităţii produselor. Calitatea. Nici un laborator sau întreprindere din ţară nu a fost certificat conform ISO 14001. 1646 din 31. în ingineria calităţii. dintre care 97 la competenţă tehnică şi 44 la competenţă tehnică şi independenţă. al mediului de afaceri şi al societăţii în întregime. la creşterea competitivităţii produselor. în scopul implementării şi dezvoltării politicii de stat în domeniul acreditării şi evaluării conformităţii produselor. CAECP a fost constituit în baza Hotărârii guvernului Republicii Moldova cu privire la crearea sistemului de acreditare în domeniul evaluării conformităţii produselor nr. la nivel de ţară. sănătăţii şi securităţii persoanelor şi a mediului. pe lângă Ministerul Economiei şi Comerţului. Iată de ce îndeplinirea angajamentelor Republicii Moldova faţă de Organizaţia Mondială a Comerţului (OMC) referitor la liberalizarea pieţei interne şi înlăturarea barierelor tehnice în calea comerţului. care permit asigurarea monitoringului şi controlul calităţii în diverse domenii. implementarea şi promovarea politicii statului în domeniile sale de activitate prin crearea şi dezvoltarea sistemelor naţionale de standardizare.a. cu părere de rău. La data de 01.12. Anume calitatea bună şi preţul rezonabil în tandem cu politicile echilibrate de promovare a produselor şi penetrare a pieţelor de desfacere sunt pârghiile asigurării competitivităţii şi prosperităţii. Acreditarea laboratoarelor de încercări în vederea verificării competenţei tehnice şi a independenţei se efectuează în conformitate cu standardul SM SR EN ISO/CEI 17025 :2006. în scopul asigurării independenţei şi imparţialităţii în infrastructura dată. precum şi realizarea obiectivelor de aliniere la practicile Uniunii Europene (UE) prevăzute de Planul de Acţiuni UE – Moldova. conferind încredere în competenţa tehnică. precum şi în scopul contribuirii la promovarea liberei circulaţii a produselor. Sistemul calităţii al Laboratorului încercări Produse Agroalimentare (LîPA) şi al Laboratorului încercări Produse Industriale (LîPI) este parte componentă a sistemului de management al calităţii al Institutului Naţional de Standarde şi Metrologie (INSM). să publice programul de elaborare a standardelor şi să ţină cont de observaţiile expuse de alte ţări pe marginea standardelor elaborate.2008 CAECP a acreditat 141 de laboratoare de încercări din cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale de specialitate şi a agenţilor economici. de către Centrul de Acreditare în domeniul Evaluării Conformităţii Produselor (CAECP). asigură elaborarea.2003. la apărarea drepturilor şi intereselor consumatorului. ea este preponderent ajustată la cerinţele pieţelor de desfacere ale ţărilor CSI şi este departe de cerinţele în vigoare pe piaţa europeană şi cea mondială. care includ ministerele de ramură şi mediul de afaceri.

BPC-urilor. pesticidelor organoclorurate. Ca rezultat al activităţii de colaborare a Centrului de stat cu companiile autohtone şi de peste hotare.2006). dintre care aproximativ 90 la sută. sunt incluse următoarele instituţii şi laboratoare:  Centrele de medicină preventivă ale Ministerului Sănătăţii.  Centrul Republican de Pedologie Aplicată.1994.  Universitatea Mozaric din Brno testează prezenţa pesticidelor organoclorurate. în Republica Moldova s-a creat un sortiment optim de produse de uz fitosanitar şi de fertilizanţi care include circa 400 denumiri comerciale. lacurilor şi vopselilor. de asemenea.08.  Laboratorul chimic-radiometric Serviciului Protecţie Civilă şi Situaţii Excepţionale al Ministerului Afacerilor Interne. recomandate de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS). Ucraina etc. Totodată. cu instituţiile de cercetări academice şi de profil. laboratorul Marin analizează mostre de peşte. otrăvitoare. Pădurilor şi Dezvoltării Rurale din România.  Serviciul Hidrometeorologic de Stat şi Inspectoratul Ecologic de Stat ale Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale. nr. a produselor din materiale polimere. puternic toxice şi agenţi biologici. respectiv moderat şi puţin toxice pentru om şi animalele homeoterme. laboratoarele cu profil veterinar şi agrochimic. oxigenului dizolvat în apă şi aluviuni. produselor vinicole şi alcoolice.  Institutul Protecţia Mediului şi Managementul Apelor (Vituki) efectuează compararea rezultatelor obţinute privind conţinutul metalelor grele. Laboratorul Central sanitaro-igienic al Centrului Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Preventivă este inclus în reţeaua internaţională privind analiza produselor alimentare.11. produselor de parfumerie şi cosmetice. în scopul verificării rezultatelor analizelor efectuate majoritatea laboratoarelor acreditate colaborează cu diverse instituţii de peste hotare. apoi rezultatele au fost comparate cu cele obţinute în cadrul unui laborator universitar din Belgia. a bunurilor de consum. hidrocarburilor policlorurate şi BPC.Majoritatea laboratoarelor sunt acreditate pentru certificarea produselor alimentare şi agricole. Institutul de Toxicologie din Rusia. Centrului de monitoring al calităţi solului şi Centrului de monitoring al calităţii apelor de suprafaţă colaborează cu:  Agenţia Internaţională Atomică din Monaco. Laboratorul de încercări „Atestarea şi controlul calităţii pesticidelor” din cadrul Centrului de stat pentru atestarea şi omologarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor colaborează cu Laboratorul central pentru determinarea reziduurilor de pesticide în produse alimentare pe lângă Ministerul Agriculturii. grupei biogene.271-XIII din 09. Centrul Republican de Diagnosticare Veterinară. guvernul Republicii Moldova a aprobat Regulamentul reţelei naţionale de observare şi control de laborator asupra contaminării mediului înconjurător cu substanţe radioactive. în cadrul implementării proiectului NATO în laboratorul centrului au fost analizate probe necunoscute de pesticide. PBC-urilor. se atribuie la gradele III şi IV. în componenţa reţelei naţionale de observare şi control de laborator asupra contaminării mediului înconjurător cu substanţe radioactive. sunt utilizate manuale şi indicaţii metodice oferite de diverse universităţi şi insituţii de cercetare din Belgia. potrivit normelor de încadrare în clase de periculozitate. puternic toxice şi agenţi biologici (Hg nr. 139 . Laboratorul de încercări „Atestarea şi controlul calităţii pesticidelor” din cadrul Centrului de stat pentru atestarea şi omologarea produselor de uz fitosanitar şi al fertilizanţilor colaborează cu peste 40 de companii producătoare de produse de uz fitosanitar şi fertilizanţi. Serviciul Hidrometeorologic de Stat prin intermediul Centrului de monitoring al calităţii aerului atmosferic şi nivelului fonului radioactiv.  Institutul de cercetări în domeniul aerului atmosferic din Norvegia NILU. 961 din 21. hidrocarburilor poliaromatice în aer. sol şi aluviuni în vederea excluderii prezenţei pesticidelor organoclorurate. în temeiul articolului 22 al Legii cu privire la protecţia civilă. materialelor de construcţie etc. centrele ramurale şi laboratoarele de obiect ale Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare. Pentru determinarea pesticidelor sunt aplicate metodici similare celor aplicate în UE. otrăvitoare.

1994.Laboratoarele Laboratoarele agen iilor ecologice. 1236-XIII din 03.12.  Legea privind protecţia mediului înconjurător nr. în activitatea de observare şi control de laborator sunt antrenate şi echipele de cercetare şi observare ale punctelor de dirijare ale autorităţilor administraţiei publice locale şi ale obiectivelor economiei naţionale.1993. veterinare. centrale şi de obiect din cadrul reţelei naţionale. .  Legea cu privire la radioprotecţie şi securitatea nucleară nr. Sumarul infrastructurii de laboratoare Monitoringul şi observările asupra poluării mediului cu substanţe otrăvitoare. 1513-XII din 16.06. 1440-XIII din 24. 2001. centre de determinare a agenţilor biologici şi de depistare a substanţelor chimico-toxicologice.  Laboratoarele Agenţiei Agroindustriale „Moldova-Vin”. radioactive şi cu mijloace bacteriene (biologice) se efectuează de către Reţeaua naţională de observare şi control de laborator (RNOCL) compusă din 162 de laboratoare ale autorităţilor administraţiei publice centrale de specialitate şi subdiviziunile acestora. toxicologic şi ecologic ale Ministerului Sănătăţii. etc. 1422-XIII din 17.  Legea privind asigurarea sanitaro-epidemiologică a populaţiei nr. . REţEAUA NAţIONALă DE OBSERVARE şI CONTROL RE EAUA DE OBSERVARE I CONTROL DE LABORATOR DE LABORATOR MINISTERUL S N T II MINSTERUL AGRICULTURII I INDUSTRUEI ALIMENTARE MINISTERUL ECOLOGIEI I RESURSELOR NATURALE SERVICIUL DE STAT „HIDROMETEO” Centrele raionale de medicin preventiv . cu acţiune puternică.06. 764-XV din Re eaua Na ional de observare i control de laborator 27. 1536-XIII din 25.1993. 271-XIII din 09. în caz de situaţii excepţionale.11.12. otrăvitoare. Cadrul juridic al observărilor şi controlului de laborator privind contaminarea mediului înconjurător cu substanţe radioactive. etc. Figura 13  Legea privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova nr.1997. pe baza laboratoarelor lor. municipale. La declanşarea situaţiilor excepţionale sau prin decizia specială a guvernului. instituţiile de cercetări ştiinţifice cu profil epidemiologic.1998.07.  Legea cu privire la activitatea hidrometeorologică nr. etc.10.  Legea cu privire la protecţia plantelor nr. 612-XIV din 01. toxice. 1515-XII din 16.Inspectoratul de protec ie a plantelor. Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare.  Legea cu privire la regimul produselor şi substanţelor nocive nr. Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale şi Academiei de Ştiinţe a Moldovei formează. de identificare a tulpinilor de microorganisme depistate şi de acordare a ajutorului metodologic instituţiilor raionale. puternic toxice îl constituie următoarele legi:  Legea cu privire la protecţia civilă nr.12. 9.1. Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie şi centrele de profil ale Serviciului Standardizare şi Metrologie.1999.1997. Reţeaua naţională de observare şi control de laborator 140 . Sta iile meteorologice Figura 13.1997.02.  Legea privind protecţia aerului atmosferic nr.

furajelor şi altor obiective ale mediului înconjurător. antrenează unităţile economice în acţiunile de preîntâmpinare şi lichidare a efectelor situaţiilor excepţionale.Observarea şi controlul de laborator se organizează în scopul depistării la timp a contaminării radioactive. ale Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova şi ale Departamentului Trupelor de grăniceri. plantelor şi apei contra contaminării cu substanţe radioactive. apei. acordă ajutor multilateral sinistraţilor. Conform dispoziţiei guvernului. Coordonarea şi controlul asupra activităţii RNOCL le exercită Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale. prin structurile de stat. aerului. puternic toxice şi agenţi biologici. aduce în stare de pregătire completă forţele şi mijloacele Protecţiei Civile şi conduce acţiunile lor la executarea lucrărilor de salvare şi a altor lucrări de neamânat. materiilor prime alimentare. cetăţenilor şi mediului. otrăvitoare. fiind obligate să recupereze prejudiciul adus sinistraţilor şi să le plătească indemnizaţii unice. înştiinţează organele de conducere şi populaţia republicii despre pericolul şi apariţia situaţiilor excepţionale. Controlul asupra respectării legislaţiei privind protecţia civilă este exercitat de SPCSE. în caz de prognoză sau în stare care precede dezastrul SPCSE. subunităţile şi unităţile Ministerului Afacerilor Interne. în conformitate cu legislaţia. chimice şi biologice a solului. precum şi pentru efectuarea oportună a măsurilor de protecţie a populaţiei. la executarea lucrărilor de salvare şi a altor lucrări de neamânat în condiţiile situaţiilor excepţionale şi la lichidarea efectelor lor pot fi antrenate unităţile militare ale Ministerului Apărării. a animalelor. a efectivului formaţiunilor protecţiei civile. 141 . iar unităţile economice din vina cărora s-au produs situaţii excepţionale poartă răspundere materială în mărimea prejudiciului cauzat altor întreprinderi.

Cuza Vodă 8/1 Chişinău. staţie automată de control al aerului atmosferic (analizatoare automate de control pentru determinarea a 12 poluanţi atmosferici şi a 5 parametri meteorologici). depunerile atmosferice şi acvatice. din grupa triazinelor. fID. nu Laboratorul chimic-radiometric str. înzestrat cu set special de colectare a probelor pentru transportarea lor urgentă şi în siguranţă la laboratoare specializate şi colectarea probelor pentru instanţa de judecată. Isolo (Canbera). precipitaţii şi depuneri acvatice. Republica Moldova Tel: (373 22) 569621 142 Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale Cromatograf gaz lichid.) şi de bifenilili policloruraţi în sol. agilent 6890 cu de. determină conţinutul de metale grele.diverse le. MD 2043. perspectiva achiziţionării unui laborator mobil. nivelul I. indiferent de provenienţa acestora. SHS str. MD 2060. erbicidelor etc. echipament radiologic pentru determinarea izotopilor de lungă durată. da Laboratorul execută lucrări de întreţinere a mijloacelor de protecţie chimică şi radiometrică din rezerva de stat în continuă stare de funcţionare. clasifică materiale nucleare şi sursele de iradiere ionizantă. determină fondul radiaţiei gamma la obiectivele protecţiei civile. calităţii mediului Republica Moldova Tel/fax: Centrul de monitoring (373 22) 76 68 55 al calităţii aerului atmo. cu ajutorul finanţării NATO. NPD. organofosforice. КФК-3.A: Sumarul infrastructurii de laboratoare pentru analiză chimică regulatorie Amplasarea Echipament/ Capacităţi analitice Acreditarea CerScopul disponibile (în caz dacă tificat este.ISO 17025 tectoare ECD. spectrometru pentru determinarea activităţii gama şi beta AT-1315. testează particularităţile de protecţie a mijloacelor individuale de protecţie a organelor respiratorii şi pielii din rezerva de stat şi din dotarea formaţiunilor protecţiei civile.meteo. cu personal militar disponibil 24 de ore. programului IPAP Moldova NATO. pesticide (organoclorurate. fotocolorimetru KfK-3-01.Denumirea laboratorului Tabelul 9. otrăvitoare şi puternic toxice laboratoarelor de obiect în timpul antrenamentelor. apele de suprafaţă. pregăteşte şi repartizează probe-mostre de substanţe radioactive. aerul atmosferic. grenoble 259. cromatograf cu fază gazoasă cu detector de masă. determină fondul radiaţiei gamma pe teritoriul amplasării staţiilor meteorologice.γ – spectrometrie. determină radioactivitatea prin metoda β . Laboratoarele din cadrul Direcţiei monitoringului calităţii mediului determină substanţele chimice în sol. apele de suprafaţă. spectru cu absorbţie de atomi AAS. de către GLP1 cine) (da/ nu) Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale Destinat pentru acţiuni în situaţii excepţiona.md sferic şi nivelului fonului radioactiv Centrul de monitoring al calităţii apelor de suprafaţă .www. se preconizează. Direcţia Monitoring al Chişinău. înzestrat cu aparataj modern pentru acţiuni în situaţii excepţionale. mai mult cu aparataj de detectare a armelor chimice. analizator pentru determinarea mercurului. dozimetre Ultraradiac (Canbera). staţie transfrontalieră din Leova analizator automat pentru determinarea ozonului troposferic şi echipament de prelevare a mostrelor de aer în corespundere cu Programul EMEP.

în caz de necesitate. din solurile din preajma depozitelor de pesticide în funcţiune şi deteriorate etc. spectrometru MT vizibil. analizator pentru determinarea mercurului. puternic toxice şi agenţi biologici. Carry. fotocolorimetru КФК-3. Tudor 3 Ecologice din cadrul Chişinău.01. fotocolorimetru-КФК2MП. pH-metru. gh. detector mass-selectiv. detector de ionizare în flacăra (DIf). cromatograf cu fază gazoasă cu detector de masă. efectuează. Centrul de Investigaţii str. Laboratorul Central sanitaro-igienic al Centrului Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Preventivă Inclusiv 37 de centre teritoriale str.Centrul de monitoring al calităţi solului PH-metru.md Laboratorul efectuează analiza calitativă şi cantitativă a conţinutului de radionuclizi. Chişinău. analizatorul „gAZOTEST” CEI 17025 : 2006 TU 4215-001-17763771-95. toxine) în probele prelevate din obiectivele mediului înconjurător. rickettsii.sanepid. prevalează probe de aer. Este acreditat în nu Sistemul Naţional de certificare al RM (Centrul de Acreditare în Domeniul Evaluării Conformităţii Produselor) (Certificat nr. pesticide şi alte substanţe puternic toxice în produsele alimentare. SA MD CAECP Lî 01 078. spectrofotometru de absorbţie atomică AAS 6. СПР 88. determină tipul de agenţi biologici (bacterii. Asachi 67a. identificator RTI ID 1000. Cromatograf gaz-lichid. apa potabilă şi în alte obiective ale mediului înconjurător. expertiza sanitară a produselor alimentare şi a apei potabile contaminate (poluate) cu substanţe radioactive. dozimetre radiologice ДРГ88. la staţiile PECO. Ionometru U-160M. laborator mobil pentru determinarea calităţii apelor de suprafaţă. apă şi sol din sursele de poluare pentru determinarea substanţelor chimice şi toxice la SEB-uri. КФК-3.2010) şi de Laboratorul efectuează controlul analitic-ecologic al surselor de poluare pe domenii: ape uzate şi de suprafaţă. spectrofotometru atomic de absorbţie AAS-3.mediu. cromatograful „gAZ. virusuri. Agenţiei Ecologice Republica Moldova Centru Tel: (373 22 ) 729347 fax: (373 22) 281577 www. beta – analizator. conductivimetru. sol. Republica Moldova Tel: (373 22) 574637 fax: (373 22)729725 www.SM SR EN ISO/ HROM-3101”. spectrofotometru de absorbţie atomică AAS-5fl cu Hydryd system. agilent 6890 cu detectoare ECD. otrăvitoare. efectuează controlul analitico-ecologic al emisiilor şi deversărilor substanţelor nocive în mediu.. produselor şi echipamentelor cu SDO. detector cu captare de electroni (DSE).gov. NPD. elaborează măsuri de intervenţie medicală şi profilactică în caz de urgenţe radiologice şi accidente (incidente) nucleare. metale grele. cromatograf „Кристалл-2000М”. analizator de lichide în flacără-ПАЖ-2. cromatograf HP 6890/5973. hlamidii. fID. aer şi poluanţi ai aerului atmosferic. determină tipul de freon cu scopul prevenirii şi excluderii importului ilegal al SDO. fungi. din apele naturale. cromatograf în faza gazoasa Ţvet-500. gh. lichid cromatograf HP 1100. valabil până 17.MD 2028.md 143 Ministerul Sănătăţii Cromatograf HP 6890. MD 2028. . în conformitate cu SM SR EN ISO/ CEI 17025:2002. AAS.

producţiei vegetale şi al altor obiecte de mediu.09.Cosmonauţilor 6. fotocolorimetru КФК. MD-2005 Republica Moldova Tel:(37322) 243404 fax:(373 22)221047 144 Cromatograf cu gaz. sol şi în alte obiecte ale mediului înconjurător.Consiliul Naţional de Evaluare şi Acreditare în Sănătate (Certificat nr. Chişinău. com . Laboratorul de încercări „Agrochim”. Republica Moldova Tel:(373 22)551479 fax:(373 22) 639030 www.2004.Acreditat în sistemetru atomic de absorbţie AAS-3. analizator mul ISO/CEI17025 de lichide în flacără ПАЖ-2. implementat în anul 2005 pe un termen de până la 31 ianuarie 2009. Laboratorul efectuează observarea fitopatologică privind apariţia şi răspândirea bolilor şi dăunătorilor plantelor. MD-2032. spectrofoto. Laboratorul a fost asigurat cu utilaj performant şi reactive pentru realizarea obiectivelor proiectului NATO SfP 981186 „Substanţe chimice din Moldova”. supraveghează sursele ionizante din sectorul agroindustrial. prelevează probe pentru depistarea substanţelor otrăvitoare.pesticide-md. pe parcursul anilor 2008-2009. puternic otrăvitoare şi a agenţilor biologici şi transportarea lor la centrele respective. finanţat de fAO. Sarmizegetusa 16-A. otrăvitoare şi puternic toxice (analiza calitativă şi cantitativă) a solului. monitorizează focarele de contaminare chimică şi zonele de poluare radioactivă la obiectivele agricole. în cadrul Centrului Republican de Pedologie Aplicată str. determină gradul de poluare cu substanţe radioactive a stratului de aer la suprafaţa solului şi a fondului radiaţiei gamma în teritoriul arondat Centrului. Laboratorul de încercări „Atestarea şi controlul calităţii pesticidelor” în cadrul Centrului de stat pentru atestarea şi omologarea produselor de uz fitosanitar şi al fertilizanţilor. efectuează lucrări de încercare în scopul asigurării controlului şi certificării calităţii produselor fitotehnice şi de altă origine. desfăşoară controlul toxicologic al conţinutului reziduurilor de pesticide în producţia agricolă. Acreditat în sistemul SM SR EN ISO/CEI 17025:2002 Desfăşoară observarea şi controlul de laborator privind contaminarea (poluarea) cu substanţe radioactive. plantelor şi produselor fitotehnice la obiectivele de producţie agricolă. va fi asigurat cu utilaj performant în cadrul proiectului „Asigurarea cu suportul necesar formării şi întăririi capacităţilor laboratorului naţional de referinţă în domeniul fitosanitar şi dezvoltării deservirii agrochimice”.0250 din 22. „Ţvet-800”. Pentru aducerea în conformitate cu cerinţele europene laboratorul nominalizat.09. organizează şi efectuează monitoringul radioactiv şi agroecotoxicologic al solurilor. cromatograf HPLC cu detector UV-VIS. str. cromatograf 6890 cu detector de masă. Chişinău.2009) Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare Cromatograf cu gaz „Ţvet-500”. prelevează probe pentru depistarea gradului de afectare cu agenţi biologici a suprafeţelor agricole.valabil până 22. cu elaborarea recomandărilor de utilizare a acestora.

1H and 13C NMR. determină elementele chimice toxice (As. MD 2019. Chişinău. Republica Moldova Tel: (373 22) 285016 fax: (373 22) 924239 145 Utilaj de laborator. standart. Balances. stabileşte fondul radiaţiei gamma pe teritoriul amplasării laboratorului. Centrul de Verificare a Calităţii Materiei Prime şi Producţiei Vinicole. Ni. prin utilizarea cromatografului de gaze cu detector de masă.Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie str. V) în diferite obiecte: ape naturale şi tehnologice. Se. IR-. inclusiv 11 laboratoare ale fabricilor de vin Cromatografi de gaze. Mn. Rotary Evaporators. metale şi aliaje. MD2028 Tel: (373 22) 73-9636 fax: (373 22) 7396-63 e-mail: bogdevicholeg@yahoo.md - Laboratorul determină compuşii clororganici.matograf. TLC Plates. Coca. 3. 59 Chişinău. ape reziduale. substanţele toxice (cantităţile remanente de pesticide şi alte substanţe toxice) în produsele agroalimentare. Laboratoarele Agenţiei Agroindustriale „Moldova-Vin”. UV. apreciază fondul radiaţiei pe teritoriul amplasării acestora. produse alcoolice. soluri. policlorbifeniluri (PCB) hidrocarburi poliaromatice (PAH). incluzând compuşii naturali. Cd. soluri. Zn. etc) Laboratorul de geochimie din cadrul Institutului de geofizică şi Seismologie AŞM Institutul de geofizică şi Seismologie al AŞM str. Al. MD-20028 Republica Moldova. Cromatograf de gaze cu detector de masă Agilent 6890/5973. . dibutil. Şi. investigaţii ale proceselor chimice şi fizicochimice. Hg. Academiei 3 Chişinău. Domeniile de cercetare ale institutului sunt: sinteza dirijată şi studiul compuşilor coordinativi cu diferite proprietăţi utile. 28 Chişinău.md or flmacaev@mail. fe. Stirrers electrics. dezvoltarea metodelor analitice de control ale ecosistemelor şi tehnologiilor nepoluante. cosmetice şi în materialele de construcţie. Vieru. sinteza dirijată a compuşilor organici biologic activi. and gC. Agilent 6890 cu detector de captare de electroni (µECD) şi de ionizare în flacără (fID). spectrometru de absorbţie atomică AAnalyst800 SNC MD CN00 41 0184 conform ISO 9001 str. identifică substanţele şi impurităţile în diferite obiecte. 133. produse agricole. Magnetic Stirrers. (Preparative TLC. md Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie şi centrele de profil ale MEC SM SR EN 45011:2003 Laboratorul determină radionuclizii în produsele agroalimentare. plante. Cu. MD-2064 Republica Moldova Tel:(37322) 748542 fax:(37322)245414 www.com Laboratorul Sintezei Organice din cadrul Institutului de Chimie str.şi dietilftalate în obiectele mediului ambiant: ape naturale. E. ga. UV/Vis spectromtre. sedimentări contemporane. Cr. mun. Tel:(373 22) 739754 fax:( 373 22) 739954 e-mail: flmacaev@ mcc. produse agricole şi produse alimentare. cu eliberarea certificatelor de calitate. cro. depuneri din ape reziduale. Academiei. pesticide. SM SR EN ISO/CEI 17025:2002 Laboratorul determină radionuclizii de ceziu şi stronţiu în băuturile alcoolice. of. micotoxine în produsele alimentare. HPLC. produse alimentare. cosmetice şi în materialele de construcţie.Chişinău Centrul pentru Verificarea Calităţii al Institutului Naţional pentru Viticultură şi Vinificaţie. apreciază metalele grele şi substanţele puternic toxice în producţia vinicolă. analizator. Pb.

asigurarea cu programe licenţiate. prelevarea probelor şi efectuarea analizelor.în total 2 calculatoare cu ac. Drept prioritate în dezvoltarea sistemelor informaţionale în domeniul managementului substanţelor chimice rămâne a fi dotarea cu calculatoare a instituţiilor publice. Colegiul Naţional de Medicină şi farmacie.Reţea de calculatoare cu acPractic de Medicină Preven. ca şi 146 .ces la Internet. de mediu. poşta electronică. participare on-line la conferinţe şi seminare.Acces la Internet. Tabelul 9. poşta electronică. Sumarul sistemelor informaţionale de stat/dotării cu calculatoare Actualmente majoritatea autorităţilor administraţiei publice locale responsabile de managementul substanţelor chimice dispun de potenţial metodologic şi tehnic necesar pentru colectarea datelor. Aceste instituţii.B: Dotarea cu calculatoarele Sistemul de calculatoare/ baza de date Laboratorul Central Sanitaro-Igienic Amplasarea Echipamentul disponibil Cum este utilizat la moment Acces la Internet.9. pare on-line la conferinţe şi seminare. dintre care 8 sunt conectate la aparatajul de laborator şi 5 la Internet.Serviciul Hidrometeorologic Reţea de calculatoare cu ac. atăt în scopul reglementării utilizării substanţelor chimice. dintre care conducerea Centrului. particilogie Aplicată ces la Internet. schimb de informaţii cu alte instituţii/organizaţii naţionale şi internaţionale. procurarea bazelor de date electronice. Colegiile Agroindustriale. Colegiul Industriei Uşoare. Atât ministerele cât şi subdiviziunile acestora sunt dotate cu calculatoare conectate în reţea internă. La nivel de studii preuniversitare în domeniul managementului substanţelor chimice pot fi menţionate Colegiul de Ecologie. Centrul Naţional Ştiinţifico. schimb de informaţii cu alte instituţii/organizaţii naţionale şi internaţionale. Colegiul Naţional de Viticultură şi Vinificaţie etc. raportare ţii mediului de Stat ces la Internet. personalul laboratoarelor veterinare – la baza Centrului Republican de Protecţie a Plantelor al Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare. personalul laboratoarelor de la obiective – la baza Centrului de Igienă şi Epidemiologie al Ministerului Sănătăţii şi centrelor republicane ale Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare. elaborarea registrelor în domeniul administrării substanţelor chimice etc.rea şi omologarea produselor ţii pesticidelor” de uz fitosanitar şi al fertilizanţilor Laboratorul de încercări „Agrochim” în total 5 calculatoare fără Acces la Internet are doar acces la Internet. Laboratorul de încercări Centrul de stat pentru atesta„Atestarea şi controlul calită. inclusiv prezentarea rezultatelor obţinute. Direcţia Monitoring al calită. schimb de informaţii cu alte instituţii/organizaţii naţionale şi internaţionale. cât şi pentru asigurarea accesului publicului la informaţia privind gestionarea substanţelor chimice la nivel naţional şi internaţional. în total 10 tivă calculatoare. Sumarul programelor educaţionale şi de instruire tehnică în procesul de pregătire şi reciclare tehnică a specialiştilor în domeniul managementului durabil al substanţelor chimice sunt antrenate câteva centre de instruire în funcţie de specificul activităţii specialiştilor: personalul centrelor de igienă şi epidemiologie – la baza Centrului Naţional ŞtiinţificoPractic de Igienă şi Epidemiologie.Acces la Internet. 3 sunt conectate la aparatajul de laborator. având poştă electronică şi acces la internet. Centrul Republican de Pedo. calculatoare on-line în cadrul convenţiilor conectate la aparataj.2.

Universitatea din Craiova). protecţiei consumatorilor şi circulaţiei libere a produselor la nivel regional şi internaţional. implementării şi gestionării sistemelor de management al calităţii. Institutul de Chimie. Programul de Masterat “Inginerie şi Managementul Calităţii” din cadrul Universităţii Tehnice din Moldova este orientat spre instruirea absolvenţilor ciclului de licenţă în domeniile metrologie. se constată conlucrarea slabă între cadrele didactice şi factorii de decizie din ministere şi departamente în vederea elaborării. chimia ecologică. utilizarea resurselor naturale. două săli echipate cu calculatoare performante. Universitatea Agrară (UA). compuşilor macromoleculari. în Republica Moldova acestea sunt: Academia de Ştiinţe a Moldovei cu institutele de profil (Institutul de Ecologie şi geografie. studiile de masterat şi doctorat în domeniul protecţiei mediului ambiant. se confruntă cu probleme ca asigurarea insuficientă cu cadre didactice calificate şi materiale logistice performante. USM. standardizare şi evaluare a conformităţii produselor. Educaţia universitară şi postuniversitară în domeniul managementului durabil al substanţelor chimice şi deşeurilor se asigură în cadrul instituţiilor de profil din ţară şi de peste hotare. USM. metodologic şi instituţional pentru asigurarea calităţii şi competitivităţii produselor. inclusiv acces la Internet. Apariţia şi promovarea acestor cursuri a fost posibilă prin participarea cadrelor didactice universitare la diverse proiecte de cercetare internaţională şi reprezintă. specialităţii „Chimie” sunt pregătiţi tineri specialişti de înaltă calificare în domeniul chimiei anorganice. analitice. chimia farmaceutică. de clase cu calculatoare conectare la Internet. adaptat necesităţilor ecologice. inclusiv al managementului durabil al substanţelor chimice şi deşeurilor sunt la o fază incipientă. chimia parfumerică etc. fizice. Pentru buna desfăşurare a activităţilor în program sunt utilizate: diverse laboratoare. precum şi experţi din cadrul ministerelor de resort şi din producere. 147 . Pe lângă cursurile tematice. rezultatul activităţilor profesionale şi al transferului de experienţă. cu o viziune clară referitoare la un mediu propice vieţii. Universitatea de Stat din Moldova (USM). Cu toate acestea. Pregătirea la specialităţile „Tehnologie chimică” şi “Tehnologia produselor cosmetice şi medicinale” se fundamentează pe compartimentele de bază ale chimiei fizice şi matematicii. farmacognozia. tehnologia medicamentelor. facultatea este dotată cu săli pentru lucrări practice de laborator. iar programele de studiu specializate nu reflectă prevederile convenţiilor internaţionale din domeniul managementului durabil al substanţelor chimice. inclusiv una virtuală.întregul sistem de învăţământ. în cadrul facultăţii de Chimie şi Tehnologie Chimică. Masteranzii sunt organizaţi astfel încât pregătirea teoretică şi practică să fie cât mai eficientă şi legată de cerinţele pieţei forţei de muncă. ceea ce permite coordonarea programelor educaţionale în domeniu din mai multe ţări şi universităţi. biochimie. cât şi pentru cei de la alte facultăţi. baze de practică. bibliotecă de specialitate. inclusiv de la universităţile europene. Universitatea Tehnică din Moldova (UTM). pe tehnologia chimică. Totodată. ecologia şi disciplinele mai înguste privind direcţii concrete ale activităţii de producere a preparatelor şi produselor cosmetice şi medicinale: tehnologia produselor cosmetice. sunt ţinute prelegeri la capitolul protecţia mediului atât pentru studenţii de la facultăţile cu profil ecologic. Universitatea de Medicină (UM) etc. organice. precum şi în domeniul proiectării. finalităţile masteratului sunt direcţionate spre dezvoltarea competenţelor absolvenţilor privind gestionarea armonioasă a afacerilor şi creării suportului normativ. prevenirea poluării. modificării sau introducerii unor cursuri/ teme noi prevăzute în convenţiile internaţionale din domeniul managementului durabil al substanţelor chimice. precum şi universităţile de stat. în special. în formarea specialiştilor sunt implicaţi specialişti de frunte din mediul universitar moldav şi european (UTM. La specialitatea “Protecţia mediului” sunt pregătiţi specialişti care au menirea de a construi un viitor stabil.

iar tematica cercetărilor. Infrastructura calităţii încadrează organul sau organele publice centrale cu funcţii de reglementare în domeniile standardizării. al mediului de afaceri şi al societăţii în întregime. 148 . în prezent este în proces de implementare componenta proiectului „Managementul şi Distrugerea Stocurilor POP” privind dotarea laboratorului Serviciului Hidrometeorologic de Stat cu utilaj pentru determinarea PCB-urilor şi altor substanţe cu conţinut de POP. dotarea actuală a laboratoarelor este insuficientă pentru asigurarea implementării eficiente a politicii din domeniul gestionării substanţelor chimice în conformitate cu cerinţele convenţiilor internaţionale.  Menţinerea nivelului calificării.  Măsurările efectuate în cadrul laboratoarelor vor fi trasabile standardelor naţionale sau unde e posibil internaţionale. în ingineria calităţii. laboratoare etc. Totodată. determinarea pesticidelor cu conţinut de POP este posibilă în 5-7 laboratoare. Anume calitatea bună şi preţul rezonabil în tandem cu politicile echilibrate de promovare a produselor şi de penetrare a pieţelor de desfacere sunt pârghiile asigurării competitivităţii şi prosperităţii. a uleiurilor cu conţinut de PCB-uri în 2-3. care direct sau indirect sunt implicate în procesul gestionării substanţelor chimice. Un element important al eficientizării implementării politicii de management al substanţelor chimice îl constituie crearea unui mecanism de schimb de informaţii dintre autorităţile publice centrale de specialitate şi asigurarea accesului la informaţie. facultatea de Tehnologie şi Management în Industria Alimentară a UTM şi alte facultăţi ale instituţiilor de învăţământ ce au tangenţe cu domeniul vizat. instituţii. care includ ministerele de ramură şi mediul de afaceri. la nivel de ţară. Pentru perfecţionarea continuă a activităţilor laboratoarelor şi sporirea calităţii serviciilor efectuate este necesară îndeplinirea următoarelor obiective:  Activarea în conformitate cu cerinţele SM EN ISO/CEI 17025.4. în vederea introducerii unor cursuri speciale privind managementul durabil al substanţelor chimice în contextul prevederilor convenţiilor internaţionale. ridicarea nivelului de colaborare între ministere. Comentarii şi analiză Calitatea fiind un indicator complex al satisfacerii necesităţilor şi aşteptărilor consumatorilor. De asemenea. pot fi configurate două componente distinctive: infrastructura calităţii şi infrastructura de producţie. organismele de certificare şi laboratoarele de încercări. la etapa actuală devine un factor crucial pentru relansarea economiei şi asigurarea liberei circulaţii a mărfurilor atât sub aspect regional. asigurării conformităţii şi acreditării. Republica Moldova dispune de o reţea de 141 laboratoare de încercări acreditate în domeniul evaluării conformităţii produselor. competenţei şi pregătirii profesionale ale colaboratorilor laboratoarelor. cât şi internaţional.9.  Asigurarea laboratoarelor cu utilaj modern şi implementarea noilor metode ce permit ridicarea calităţii şi reducerea timpului pentru încercări. metrologiei. lucrărilor de curs să fie selectată pornind de la priorităţile actuale în domeniu. La moment. nu poate fi neglijată necesitatea revizuirii programelor educaţionale la facultatea de Chimie şi Tehnologie Chimică a USM.  Organizarea şi efectuarea încercărilor comune cu laboratoare acreditate la nivel naţional şi internaţional. iar analize pentru aprecierea PCDD/PCDf nu se efectuează din lipsa echipamentului. precum şi întreprinderile subordonate care prestează servicii în domeniul dat. la care ţara este parte.

departamente şi obiecte. raioanelor şi satelor (comunelor)). Primministrul fiind preşedintele Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova. departamentelor şi autorităţilor administraţiei publice.  instruirea populaţiei. organizării măsurilor de prevenire şi coordonare a activităţii tuturor structurilor existente în stat în crearea unui sistem real în vederea protecţiei populaţiei. instituţii de de învăţământ. conform funcţiilor. reacţii de răspuns şi măsuri ulterioare în caz de situaţii excepţionale cu implicarea substanţelor chimice Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale îi revine rolul principal în asigurarea realizării politicii de stat în domeniul protecţiei civile în caz de situaţii excepţionale. inclusiv cu implicarea substanţelor chimice. militarizate specializate şi nemilitarizate ale Protecţiei Civile – prin Statul Major al forţelor Protecţiei Civile şi Serviciul de Salvare-Deblocare. Protecţia civilă în Republica Moldova se organizează conform principiului teritorial.  obiect (se organizează la toate întreprinderile. departamente. oraşelor (sectoarelor municipiului Chişinău). forţelor Protecţiei Civile pentru desfăşurarea acţiunilor în cazul apariţiei pericolului situaţiilor excepţionale şi în condiţiile lor. şefii departamentelor şi unităţilor economice. Conducerea nemijlocită şi îndeplinirea sarcinilor de prevenire şi combatere a situaţiilor excepţionale este exercitată de Serviciul Protecţie Civilă şi Situaţii Excepţionale. Conducerea generală a Protecţiei Civile este exercitată de guvern.Capitolul 10.  teritoriale. care exercită conducerea activităţii ministerelor. guvernul exercită funcţiile de conducere prin Comisia pentru Situaţii Excepţionale în Republica Moldova. localităţilor şi a bunurilor materiale împotriva situaţiilor excepţionale cu caracter natural şi tehnogen. în ministere. în organizaţii. unităţilor economice în domeniul protecţiei civile prin Inspectoratul de Stat al Protecţiei Civile. volumul şi termenele desfăşurării activităţilor ce asigură îndeplinirea sarcinilor protecţiei civile. forţele protecţiei civile includ unităţile şi subunităţile Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale şi formaţiunile Protecţiei Civile:  departamentale (se creează în interesele republicii. iar activitatea formaţiunilor militare. în corespundere cu organizarea administrativ-teritorială a republicii. sunt preşedinţi ai comisiilor pentru situaţii excepţionale în structurile respective. reacţii de răspuns şi implementare a măsurilor de recuperare în caz de situaţii excepţionale constau în:  organizarea pregătirii prealabile şi multilaterale a populaţiei. pregătirea forţelor şi mijloacelor pentru activitate în caz de pericol sau declanşare a situaţiilor excepţionale. executarea lucrărilor de salvare şi a altor lucrări urgente în condiţiile situaţiilor excepţionale şi la lichidarea efectelor acestora. Conducătorii menţionaţi. ministere. cuprinzând toate ramurile economiei naţionale. instituţii. Conducerea Protecţiei Civile în raioane. iar organizarea protecţiei civile la toate nivelele de gospodărire poartă un caracter obligatoriu. Activităţi de pregătire. la unităţile economice – de miniştri. municipiilor. Sarcinile principale ale Protecţiei Civile în realizarea activităţilor de pregătire. oraşe şi în sate este exercitată de conducătorii administraţiei publice locale (primarii şi pretorii). prin Serviciul Protecţie Civilă şi Situaţii Excepţionale şi prin alte autorităţi publice. Conducerea nemijlocită a forţelor Protecţiei Civile se exercită prin intermediul Statului Major al forţelor Protecţiei Civile (Direcţiei operative).  protecţia populaţiei şi a proprietăţii în condiţiile situaţiilor excepţionale. care determină caracterul. indiferent de forma de proprietate şi subordonare. a obiectelor economiei naţionale. 149 .

10. în baza Legii privind piaţa produselor petroliere nr. Securitatea păstrării produselor petroliere este garantată de participanţii la piaţa produselor petroliere.2007) au avut loc 27 de incidente. simulând diverse situaţii excepţionale cu implicarea substanţelor chimice.2001. 461 din 30.A conţine date despre incidentele din ţară cu implicarea substanţelor chimice. amoniac lichid – 860 tone (127 obiective). au fost efectuate 1050 aplicaţii şi antrenamente la protecţia civilă. 10. având în vedere că la aceste obiecte au avut loc cele mai multe incendii. Anual se efectuează aplicaţii în 6-7 municipii şi raioane.2. în decursul anului organele publice locale verifică toate obiectele periculoase din punct de vedere radioactiv-chimic cu întocmirea actelor şi prescripţiilor pentru conducătorii obiectivelor periculoase. dar sursele incendiilor nu întotdeauna sunt depistate la timp. De asemenea. Conform legislaţiei naţionale menţionate în capitolul 4. au avut loc mai multe accidente la transportarea substanţelor chimice. Planificarea situaţiilor excepţionale cu implicarea substanţelor chimice în scopul planificării situaţiilor excepţionale SPCSE organizează în baza Instrucţiilor organizatoricometodice privind pregătirea protecţiei civile a Republicii Moldova aplicaţii. anhidridă sulfuroasă – 320 tone (28 obiective). Conform datelor SPCSE. TV. Simularea activităţilor de situaţii excepţionale este mediatizată în sursele de informare publică precum presa. pe teritoriul republicii sunt amplasate 313 obiective industriale periculoase. MAIA. internet etc. motivul fiind condiţiile meteo nefavorabile sau neatenţia şoferilor. 1393 controale ale stării edificiilor de protecţie. care trebuie să dispună de mijloace tehnice pentru prevenirea avariilor şi lichidarea consecinţelor lor. 35 de unităţi administrativ-teritoriale de nivelul doi. Reacţiile de răspuns la aceste situaţii sunt diverse şi depind de locaţia incidentului şi de apartenenţa obiectivului în cauză. 501 controale ale obiectelor cu pericol chimic şi radioactiv la nivel local. controale ale stării protecţiei radioactiv-chimice la obiectivele economice. Totodată. intervenind cu tehnică specială în lichidarea consecinţelor.07. etil mercaptan –120 tone (60 obiective). în ultimii doi ani (2006 . radio. De cele mai deseori SPCSE reacţionează prompt la cele întâmplate. întreprind măsuri de asigurare a pazei la depozite. în ultimii cinci ani SPCSE a efectuat controale la peste 180 de obiective periculoase din punct de vedere chimic (inclusiv cele de vinificaţie). Reacţia de răspuns la incidentele cu implicarea substanţelor chimice Cu toate că autorităţile administraţiei publice centrale de specialitate întreprind un şir de măsuri în scopul prevenirii incidentelor cu implicarea substanţelor chimice periculoase. 150 . tabelul 10. au fost organizate 822 controale complexe a stării protecţiei civile în unităţile administrativ teritoriale de nivelul întîi. pe parcursul anului 2007 au avut loc 454 şedinţe (extraordinare) ale Comisiilor pentru situaţii excepţionale teritoriale. acizi. cu implicarea conducătorilor tuturor nivelelor şi specialiştilor obiectivelor periculoase. de comun acord cu APL. Supravegherea securităţii tehnice a bazelor petroliere şi benzinăriilor se efectuează de către Inspectoratul Principal de Stat de Supraveghere Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase. inclusiv: clor lichid – 490 tone (70 obiective). în care se utilizează circa 2000 tone de substanţe chimice puternic toxice. şi este însoţită de alarme sonore pentru atenţionarea publicului asupra evenimentelor derulate. erbicide – 350 tone (28 obiective). Mai vulnerabile din punctul de vedere al securităţii chimice au fost şi rămân a fi depozitele de deşeuri de pesticide. Incendiile la depozitele de substanţe chimice au loc pe motivul nerespectării securităţii tehnice la depozitare sau din cauza factorului uman. 1.

03. Călăraşi. Străşeni. Doroţcaia.06.Pericol potenţial de contatrate persoane minare a terenului agricol cu leziuni uşoare 2 persoane rănite Pericol potenţial de contaminare a terenului agricol Pericol potenţial de poluare a mediului şi cauzare a prejudiciului sănătăţii umane Pericol potenţial de poluare a mediului şi cauzare a prejudiciului sănătăţii umane Pericol potenţial de contaminare a mediului şi cauzare a prejudiciului sănătăţii umane Pericol potenţial de poluare a mediului şi cauzare a prejudiciului sănătăţii umane Pericol potenţial de poluare a mediului şi cauzare a prejudiciului sănătăţii umane Contaminarea terenurilor agricole din vecinătate Nr.2006 2007 or. Ratuş r. or. Cimişlia Accident rutier SO2 0 2006 Incendiu Pesticide interzise 0 02. Basarabeasca Incendiu Pesticide interzise 0 25. Taraclia Incendiu Pesticide interzise 0 151 .2007 or.07.2007 or.Nr. Dubăsari Devastare. Criuleni Sustrageri Scurgeri Ambalaj contami. de persoalui 2 mice implicate 3 ne decedate/ rănite /evacuate Explozie SO2 Contaminarea componentelor de mediu sau prejudiciul 4 03.2006 09. s.08.2005 Ruta finlanda –Chişinău. Căuşeni s. s. Teleneşti s.2007 Incendiu Pesticide interzise 0 Pericol potenţial de poluare a mediului şi cauzare a prejudiciului sănătăţii populaţiei Pericol potenţial de poluare a mediului şi cauzare a prejudiciului sănătăţii populaţiei Pericol potenţial de poluare a mediului şi cauzare a prejudiciului sănătăţii populaţiei 22.2003 or. Răciula r.08. 2003 22. Zubreşti r.Substanţele chi. Cahul Au fost înregis.07. sustrageri Pesticide interzise 03.2004 r. Comrat r. Ialoveni Accident rutier Accident rutier Cisternă cu păcură (16 tone) Cisternă de propan-butan (16 tone) 11. de persoane Poluare potenţială a aerului atmosferic rănite Pericol potenţial pentru sănătatea umană Arderea vegetaţiei 03.A: Exemple de incidente cu implicarea substanţelor chimice din ţară Data incidentului Localitatea 1 Tipul incidentu. grădiniţa Explozie Incendiu SO2 Pesticide interzise 0 02. Căuşeni or. 2006 r. s.2006 or.07.Tabelul 10. – România str. Valea-Crucii. 2004 Incendiu Pesticide interzise 0 31.04.0 nat Cl>100 kg Populaţia din zonă a fost evacuată 17.01.

Domeniul gestionării deşeurilor periculoase.08. agentul economic a fost impus să elimine aceste deşeuri pe cont propriu. Actualmente în ţară nu există depozit pentru eliminarea deşeurilor periculoase. altor produse de consum. de exemplu. 4 Descrierea sumară a caracterului contaminării componentelor de mediu. Persistă problemele majore în decontaminarea terenurilor contaminate cu substanţe chimice.”Nufărul Alb” Incendiu Depozitul cu chi. Astfel. medicamentelor. nisip etc. cai). poluarea solului. apei potabile/subterane. 152 . inclusiv a deşeurilor de substanţe chimice rămâne a fi nerezolvat. Obiectele periculoase din punct de vedere chimic şi radioactiv trebuie să fie dotate cu mijloace de intervenţie în caz de incidente până la sosirea echipei specializate a SPCSE. incendiu la depozite. pesticide. a solului contaminat etc. terorism etc. PCB).2008 or. substanţe chimice sau toxine ce rezultă natural (ex. pentru a face faţă incidentului. în aceste condiţii se depistează înhumări ilegale sau abandonări de substanţe chimice pe terenuri publice.0 micale arendat de altă întreprindere NH3 la instalaţia 0 frigorifică (0. algele toxice în fluxul apelor de mare) sau în combinaţie (ex. întrucât nu există structuri statale sau private în acest domeniu. Merenii Noi Scurgeri Legendă 1 Indicaţi denumirea regiunii/localităţii/oraşului/provinciei. solul contaminat este excavat şi transportat la gunoişti sau acoperit cu nisip. Activităţi de restabilire şi reabilitare Politica naţională privind situaţiile excepţionale cu carter technogen sau natural prevede atât măsuri de prevenire a hazardurilor (menţionate deja în paragraful precedent). care se acumulează la întreprinderi. contaminarea apei potabile. clorură) sau în grupuri (ex. în caz de deversări. “Agrostoc” Incendiu Produse de uz fitosanitar 0 Pericol potenţial de poluare a mediului şi cauzare a prejudiciului sănătăţii populaţiei Pericol potenţial de poluare a mediului şi cauzare a per.A. Taraclia Incendiu Preparate de uz Au fitosanitar fost evacuate soane 15 tone de păcură 0 14.) 2008 r.. produselor alimentare.2007 or. arseniu în apa potabilă. s. extinctoare. abuz de substanţe chimice. 3 Substanţele chimice implicate pot fi individuale (ex. aeriană). De regulă. producţiei comerciale.3. accident rutier (calea ferată. Chişinău. facilităţile tehnice pentru reciclarea sau eliminarea substanţelor chimice deversate sau a ambalajelor deteriorate. 2 “Tipul incidentului”: accident industrial/incendiu.5 ha de teren arabil 08.2008 S.5 tn. distrugerea florei. fiind depistat de organele de mediu. 2007 or. doar cheltuielile pentru colectare constituind circa 50 mii lei. lipsesc cu desăvârşire. depozitele agenţilor economici care utilizează în procesul tehnologic substanţe chimice deţin echipamente speciale de protecţie. SA „Codru” a abandonat neautorizat circa 200 tone de formaldehidă în afara or.prejudiciului sănătăţii populaţiei Pericol potenţial de poluare a mediului şi cauzare a prejudiciului sănătăţii populaţiei Pericol potenţial de poluare a mediului şi cauzare a prejudiciului sănătăţii populaţiei Au fost contaminate 1. când urmează să fie menţionate substanţele arse). revărsare. pierderi de faună sau specii de animale supuse comerţului (vite cornute. în incendii. incendiu. calamităţi naturale cu implicarea substanţelor chimice. î. toxinele alfa. 10. C. Chişinău SA”Tracom” Incendiu 06. Anenii Noi. poluarea aerului. maritimă. Străşeni. cât şi activităţi de restabilire şi reabilitare postdezastru.

muncitorilor şi salariaţilor angajaţi la obiectele periculoase etc. localizarea şi lichidarea consecinţelor accidentelor rămân la un nivel jos. Camera de Licenţiere) conduc la îndeplinirea cu mare întârziere a Legilor „Privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase” şi „Privind licenţierea unor genuri de activitate”. mijloace tehnice pentru preîntâmpinarea.a. firmele particulare existente importă aceste mijloace în partide mici. Ministerul Transporturilor şi gospodăriei Drumurilor. Deşi securitatea industrială a obiectelor este reglementată de Legea 803.  acţiunile necoordonate ale organelor publice centrale (Ministerul Economiei. Procentul de asigurare a serviciilor de salvare-deblocare şi formaţiunilor protecţiei civile. din diferite motive obiective şi subiective se constată neajunsuri importante:  cauza lipsei unei politici de stat în domeniul asigurării centralizate a obiectelor periculoase din cu mijloace individuale de protecţie. ceea ce conduce la lipsa controlului de folosire şi păstrare a substanţelor periculoase. utilizând în procesul tehnologic substanţe chimice în lipsa un unui control al gestionării acestora (autorizaţie de utilizare a substanţelor chimice). Ministerul Afacerilor Interne.  şir de întreprinderi activează. eliberează certificate de permis la transportarea substanţelor periculoase cu mijloace de transport l fără coordonarea cu DSE (art. aceasta acoperă doar un număr limitat de agenţi economici. Comentarii şi analiză în afară de cele menţionate mai sus.05. ridicând brusc preţul. 153 .10.672 din 28. 29 al Regulilor). Serviciul de Standardizare şi Metrologie.  sunt elaborate măsuri eficace de influenţă asupra conducătorilor obiectivelor periculoase nu ce ignorează executarea cerinţelor legislative şi normative faţă de aceste obiecte. încălcând cerinţele Hotărârii guvernului nr.  Ministerul Transporturilor şi gospodăriei Drumurilor.4. la cerinţe unice.  procentul mic de asigurare cu mijloace individuale de protecţie a formaţiunilor protecţiei civile.2002. Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale. este elucidat în actele controalelor. ceea ce scade operativitatea ş. prezentate la guvern..

art. Conştientizarea şi înţelegerea problemelor privind securitatea chimică Pe plan mondial a apărut o reînnoire importantă a gândirii în domeniul calităţii produselor în general şi al inofensivităţii acestora în special. la calitatea produselor alimentare şi a obiectelor de uz casnic“. în plus. Evaluarea ciclului de viaţă cuantifică emisiile. publicul este prea puţin activ în promovarea unor iniţiative legislative. impactul acestora asupra sănătăţii populaţiei şi degradarea continuă a mediului contribuie la sporirea interesului populaţiei în prevenirea şi combaterea activităţilor ce deteriorează starea mediului şi potenţialul natural. ambalarea şi etichetarea preparatelor chimice periculoase. la condiţiile de viaţă. în formarea cetăţenilor asupra pericolelor cauzate din gestionarea neadecvată a substanţelor chimice. Prin corelarea efectelor riscurilor intrinseci ale unei substanţe cu evaluarea gradului potenţial de expunere a omului sau mediului la aceste riscuri este posibilă estimarea riscului asociat cu o anumită substanţă chimică şi adoptarea celor mai adecvate măsuri referitoare la managementul de risc (risk management). în 1999. Evaluarea riscului pentru sănătatea omului are ca obiectiv selectarea ingredienţilor siguri care să fie folosiţi în produsele finite. pentru a adopta măsurile necesare protejării omului şi mediului împotriva riscurilor reale asociate cu substanţele chimice. Necesitatea implicării cetăţenilor în rezolvarea problemelor de mediu. proces sau activitate de-a lungul întregului ciclu de viaţă al acestuia prin cuantificarea folosirii resurselor: energie. instruirea profesională şi grupurilor-ţintă Calitatea reprezintă o componentă tot mai importantă a vieţii noastre: calitatea produsului este în strânsă corelaţie cu cercetarea şi inovaţia. Legislaţia internaţională din domeniul protecţiei mediului conţine conceptul fundamental de „evaluare a riscului” (risk assesment). UE a adoptat Directiva 1999/45/EC referitoare la clasificarea. de siguranţa acesteia apar în reglementări internaţionale care pot îngrădi accesul anumitor produse pe 154 . O parte a evaluării o reprezintă şi anticiparea unor accidente sau a utilizării produsului în condiţii improprii.1. 11. Unul din scopurile sale este acela de a comunica proprietăţile de securitate ale preparatelor chimice periculoase prin intermediul clasificării şi etichetării lor. accesul publicului la informaţie. Evaluarea riscului pentru mediul înconjurător are ca obiectiv stabilirea unui sistem care să asigure faptul că substanţele şi preparatele chimice care ajung în mediul înconjurător sunt sigure pentru ecosistemul natural. precum şi metodele democratice de luare a deciziilor stipulate în acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte au determinat promovarea în noua legislaţie a cerinţelor privind antrenarea publicului în procesul decizional. deoarece cerinţele sociale legate de calitatea vieţii. Evaluarea ciclului de viaţă al unui preparat chimic reprezintă o metodă de evaluare a impactului potenţial asupra mediului înconjurător pe care îl pot avea un produs. apă. materii prime. 37 (2) garantează fiecărui om „dreptul la accesul liber şi la răspândirea informaţiilor veridice privitoare la starea mediului natural. Deşi Constituţia Republicii. directiva recomandă anumite măsuri de ambalare care depind de caracteristicile de siguranţă ale fiecărui preparat chimic periculos şi produs finit.Capitolul 11: Sensibilizarea şi informarea lucrătorilor şi publicului larg. dar impactul lor real depinde de felul în care acestea sunt eliberate în mediu. calitatea relaţiilor dintre comercianţi şi consumatori şi nu în ultimul rând calitatea mediului înconjurător din punctul de vedere al impactului pe care bunurile de larg consum îl pot avea asupra acestuia. Pentru orice efect asupra sănătăţii omului se stabileşte un grad de efect “zero”. Toţi ingredienţii trebuie sa treacă de evaluarea de risc de mediu înainte de a fi declaraţi siguri pentru punerea pe piaţă. emisii în mediul înconjurător şi în asociere cu sistemul care este evaluat. Comparaţia cu gradul de expunere care are ca rezultat un efect zero este utilizată drept indicator de risc pentru pragul de siguranţă. Ecotoxicitatea şi biodegradabilitatea fiecărui ingredient sunt sistematic evaluate.

având şi pază.1347 – XIII din 9. Un exemplu elocvent de manipulare a populaţiei în detrimentul mediului serveşte implicarea publicului în contestarea Hotărârii guvernului nr. măsurile de prevenire adecvate pentru asigurarea atât a protecţiei proprii. în cele din urmă guvernul a cedat. majoritatea populaţiei este inconştientă de problemele de mediu. persoanele ce au antrenat publicul în acţiunile de protest nu au evaluat calculele menţionate. pe care le-au pus pe piaţă sau care au fost furnizate într-un alt mod consumatorilor. Parametrii cantitativi şi calitativi ai depozitului permiteau depozitarea sigură a tuturor pesticidelor interzise şi inutilizabile acumulate în ţară. dar s-a agravat şi mai mult la începutul anilor ‘90. 155 . că unele produse. calitatea produselor alimentare. 3 al Legii privind deşeurile de producţie şi menajere nr. care ar fi asigurat o depozitare sigură. Cu părere de rău. Depozitul propus a fost cea mai oportună soluţie. De asemenea. impactul produselor chimice asupra sănătăţii umane. valorile-limită de expunere profesională sau ale limitelor biologice tolerabile. O soluţie de depozitare centralizată a pesticidelor interzise şi inutilizabile urma să fie găsită prin implementarea Hotărârii de guvern nr. Cantităţi importante de pesticide au fost abandonate sub cerul liber. Deşi democraţia participativă ia amploare în Republica Moldova. care stipula depozitarea centralizată a pesticidelor învechite şi inutilizabile într-un singur depozit în apropierea localităţii Păpăuţi (la elaborarea hotărârii menţionate nu a fost consultată opinia publică). întrucât o parte din depozite sunt amplasate în apropierea zonelor locative sau în apropierea resurselor acvatice. este nevoie de pază permanentă. aceste aspecte sunt reflectate insuficient în legislaţia naţională. mai mult din motive politice. producătorii trebuie sa furnizeze consumatorului informaţiile utile care să îi permită să evalueze riscurile inerente ale unui produs în condiţii de utilizare rezonabil previzibile. în limitele activităţilor lor. ne mai vorbind de daunele cauzate mediului. atunci când acestea nu sunt imediat perceptibile de către consumator fără un avertisment corespunzător. Suplimentar au fost cheltuite resurse pentru colectarea şi transportarea acestora pentru eliminare. cât şi a celorlalţi lucrători la locurile de muncă. iar depozitele devastate cauzau impact negativ asupra populaţiei şi mediului. Trebuie menţionat de asemenea faptul că art. 1543 din 29.11.02. 1543 din 29. Odată cu desfiinţarea gospodăriilor colective agricole în perioada 1991 – 2003 au fost distruse circa 60 % din depozitele existente (circa 1000) doar 20% dintre acestea păstrându-se în condiţii satisfăcătoare. folosindu-se de principiul „numai nu la noi”. Respectiv şi dislocarea depozitului (5 km de la localitate. Cu toate că Inspecţia Muncii controlează modul în care angajatorii aplică şi respectă măsurile de prevenire în cazul prezenţei în mediul de muncă a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase. angajatorul trebuie să asigure informarea şi instruirea lucrătorilor şi/sau reprezentanţilor acestora în legătură cu proprietăţile periculoase ale substanţelor chimice pe care le manipulează. precizând şi acţiunile întreprinse în scopul de a preveni riscurile pentru consumatori. deoarece au fost întreprinse încercări de a incendia şi devasta depozitele în semn de protest din partea populaţiei. întrucât iniţial a fost construit pentru depozitarea substanţelor explozibile. inclusiv etichetarea acestora. Scopul producătorilor este acela de a asigura securitatea consumatorilor prin crearea unor produse calitative. Din păcate. în cazul în care producătorii şi distribuitorii au cunoştinţe în baza informaţiilor pe care le posedă şi în calitate de specialişti.97. Problema deşeurilor de pesticide a persistat de mai multe decenii. utilizate în industria materialelor de construcţie pentru dobândirea acestora. De menţionat că aproape toate depozitele au necesitat reparaţie şi respectiv resurse financiare. iar deseori opinia publică este manipulată doar cu scopul de a promova imaginea unor grupuri de interese. în pădure) este în corespundere cu cerinţele protecţiei sănătăţii umane şi mediului înconjurător.11. luând decizia de a concentra deşeurile de pesticide în fiecare raion (37 depozite).anumite pieţe. permite guvernului de a lua „decizii în cazul când APL nu-şi dau acordul pentru amplasarea obiectivelor de importanţă naţională privind depozitarea deşeurilor. hotărârea nu a fost implementată. inclusiv sănătăţii populaţiei antrenate în aceste activităţi.10. prezintă riscuri incompatibile cu cerinţele de securitate generală. în plus.02. De asemenea. ei trebuie să informeze imediat autorităţile competente. cu condiţia respectării normelor ecologice”. depozitul dispunea de gard şi val de protecţie contra incendiilor. fiind implicată populaţia în opunerea rezistenţei împotriva concentrării pesticidelor de pe întreg teritoriul ţării.

care conţin sau sunt contaminate cu poluanţi organici persistenţi. inclusiv pentru aplicarea produselor fitosanitare şi a fertilizanţilor.2. O atenţie deosebită se acordă activităţilor de educare şi sensibilizare. Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale cu sprijinul acordat de fondul global de Mediu prin intermediul Băncii Mondiale în cadrul Proiectului “Managementul şi distrugerea stocurilor de poluanţi organici persistenţi”. în acelaşi timp. gestionarea obiectelor potenţial periculoase. implementate de către MERN. MEC etc. MAIA. prevede activităţi de informare şi sensibilizare a publicului asupra pericolului cauzat de POP. Proiectul va contribui la crearea unui cadru de comunicare privind POP şi alte substanţe chimice. Cu susţinerea financiară din cadrul proiectului a fost creat în cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei Centrul de instruire “Tehnofrig” pentru instruirea şi atestarea (o dată în trei ani) personalului tehnic de specialitate calificat. Până în prezent au fost instruiţi şi certificaţi în conformitate cu Legea nr. va antrena ONg-urile în procesul de luare a deciziilor în problema dată. precum şi importatori/ exportatori de SDO şi echipamente cu asemenea substanţe. şi a echipamentelor din sectorul energetic contaminat cu bifenili policloruraţi. deservesc şi repară tehnica de producere a frigului artificial. De asemenea. 852-XV din 14. Activităţi de instruire a angajaţilor şi de educaţie a publicului pe problemele ce ţin de utilizarea SDO sunt realizate în cadrul proiectelor implementate de Oficiul „Ozon”. în funcţie de specificul activităţii specialiştilor: personalul centrelor de igienă şi epidemiologie – la baza Centrului Naţional Ştiinţifico-Practic de Igienă şi Epidemiologie.înţelegerea şi conştientizarea importanţei securităţii chimice rămâne a fi o problemă ce necesită rezolvare prin implicarea atât a factorilor de decizie.02. iar tematica „Protecţia stratului de ozon” a fost inclusă în Curriculum-ul instituţiilor de învăţământ superior şi de specialitate din ţară. Acest compartiment va asigura informarea permanentă a publicului în problemele POP şi activităţile proiectului. inginerii în protecţia plantelor – la baza Centrului republican de omologare a pesticidelor al Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare. 156 . MS. s-au realizat 6 seminare pentru 115 specialişti frigotehnişti de la 56 de întreprinderi din republică. personalul laboratoarelor de la obiective – la Centrul de instruire în cadrul Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale etc. activităţi de instruire şi educaţie etc. în afară de obiectivul principal privind distrugerea stocurilor de pesticide inutilizabile şi interzise din sectorul agrar. inclusiv a asociaţiilor profesionale. cât şi a sectorului industrial. realizate ore ecologice în instituţiile de învăţământ primar privind protecţia stratului de ozon şi utilizarea agenţilor frigorifici inofensivi pentru stratul de ozon. Instruirea în domeniul protecţiei civile gestionarea substanţelor chimice necesită acordarea atenţiei deosebite procesului de pregătire şi de reciclare a specialiştilor. au fost instruiţi inspectorii vamali. va contribui la prevenirea. fiind elaborate şi realizate programe specializate de Radio/TV. inspectorii ecologişti. Educarea şi instruirea în domeniul managementului durabil al substanţelor chimice şi deşeurilor Educaţia în domeniul managementului durabil al substanţelor chimice şi deşeurilor Autorităţile administraţiei publice centrale de specialitate antrenate în soluţionarea problemelor de gestionare a substanţelor chimice organizează periodic prin intermediul subdiviziunilor activităţi de educaţie şi instruire în domeniile specifice ramurii administrate. în această activitate sunt antrenate câteva centre de instruire. transportarea mărfurilor şi substanţelor periculoase etc. minimizarea sau excluderea posibilului impact al acestor substanţe asupra mediului şi sănătăţii. activităţi similare de educare şi instruire în domeniul managementului durabil al substanţelor chimice sunt desfăşurate în cadrul realizării proiectelor finanţate de organismele internaţionale. monitorizarea gradului de informare a publicului în problemele POP. 11) 301 specialişti frigotehnişti care montează.2002 (pct. 11. statisticienii.

inclusiv celor cu implicarea substanţelor chimie. la locul de muncă şi la Centrul Republican de Instruire al Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale. inclusiv 10 ore tematică generală şi 5 ore tematică specială şi la cursurile practice. Sub conducerea preşedinţilor comisiilor pentru situaţii excepţionale ale obiectivelor economice au loc aplicaţii la protecţia civilă de obiectiv – o dată în 3 ani (durata de o zi).  Controale ale stării protecţiei civile. guvernul Republicii Moldova anual aprobă Planul de pregătire în domeniul protecţiei civile. instruirile efectuate sub conducerea preşedinţilor comisiilor pentru situaţii excepţionale ale raioanelor. radioactiv. unităţii teritoriale autonome găgăuzia (gagauz-Yeri) la toate obiectivele periculoase din punct de vedere chimic.în conformitate cu art. la locul de muncă. inclusiv celor cu implicarea substanţelor chimice. adăpostirea populaţiei în edificii de protecţie.7. televiziunii. mun. antrenamente cu comisiile pentru situaţii excepţionale din cadrul obiectivelor şi alte activităţi. şi anume protecţiei populaţiei şi localităţilor în caz de inundaţii. Protecţia omului şi a mediului trebuie să 157 . Instruirea organelor de conducere în domeniul protecţiei civile se efectuează conform programului de 15 ore. planificate pentru anul curent. ci doresc o informaţie simplă. radioactiv cu durata de 8 ore. Personalul întreprinderilor. care să le spună clar riscul real.  Antrenamente ale echipelor de recepţionare-transportare şi distribuire a mijloacelor de protecţie chimică individuală de la depozitele rezervei de mobilizare – o dată pe an. precum şi prin antrenarea la diferite etape ale aplicaţiilor protecţiei civile. Populaţia neangajată se instruieşte la locul de trai. în primării şi la obiectivele economice o atenţie sporită se acordă măsurilor practice. organizaţiilor. radioactiv se desfăşoară anual aplicaţii de obiectiv cu antrenarea a 100% din formaţiuni ale protecţiei civile (durata de 8 ore). radioului. acţiunilor populaţiei în caz de apariţie a diverselor situaţii excepţionale. instituţiilor.11. conform programelor aprobate de Ministerul Educaţiei şi Tineretului şi coordonate cu Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al Ministerului Afacerilor Interne. Pe parcursul desfăşurării aplicaţiilor. (c) al Legii cu privire la protecţia civilă nr. pe parcursul desfăşurării aplicaţiilor şi antrenamentelor la protecţia civilă. conform planului de completare cu audienţi. anual antrenamente la protecţia civilă (durata de până la 4 ore) şi alte activităţi. devine extrem de necesară asigurărea securităţii produselor plasate pe piaţă. conţin:  Aplicaţii la protecţia civilă în mod special la obiectivele periculoase din punct de vedere chimic. De asemenea. Comentarii şi analiză Volumul substanţelor chimice utilizate în Uniunea Europeană a crescut de 400 de ori în ultimii 70 de ani. conform programului aprobat de conducătorii respectivi. Obiectivele de bază ale Planului de pregătire a protecţiei civile sunt perfecţionarea în continuare a structurii organizatorice şi consolidarea sistemului protecţiei civile. clară şi directă. pregătirea pentru acţiuni în vederea lichidării consecinţelor situaţiilor excepţionale şi protecţiei populaţiei. care nu fac parte din componenţa formaţiunilor protecţiei civile. 11. conform graficului preşedintelui Comisiei pentru situaţii excepţionale a raionului. p. prin intermediul presei. va fi instruit la locul de muncă.3.1994. Consumatorii nu iau în considerare anumite ingrediente particulare şi nu doresc să exploreze în detaliu produsul şi ingredientele sale. alunecări de teren. precum şi prin antrenarea acestuia la aplicaţiile protecţiei civile. sub conducerea preşedinţilor comisiilor pentru situaţii excepţionale ale obiectivelor periculoase din punct de vedere chimic. forma principală de pregătire pentru executarea sarcinilor protecţiei civile o reprezintă aplicaţiile şi antrenamentele la protecţia civilă cu participarea întregului efectiv al organelor de conducere şi a numărului maxim posibil de formaţiuni şi populaţie. Bălţi. 271-XIII din 9. prin urmare. şi nu gradul de periculozitate în contexte care nu îi privesc. Instruirea efectivului formaţiunilor protecţiei civile se efectuează conform programului de 15 ore. De exemplu. Elevii şi studenţii sunt instruiţi în cadrul lecţiilor.

studenţilor şi al profesorilor. etichetarea. Aceste organizaţii îşi desfăşoară activităţile pe întreg teritoriul Republicii Moldova. farmacişti etc. Republica Moldova dispune de capacităţi instituţionale şi tehnice suficiente în instruirea lucrătorilor angajaţi în sectoarele economiei naţionale unde sunt utilizate substanţe chimice periculoase. în special. inclusiv în ceea ce priveşte impactul substanţelor periculoase asupra mediului şi omului. autorităţile competente au împreună responsabilitatea de a se asigura că substanţele chimice comercializate sunt inofensive pentru om şi mediu de-a lungul întregului ciclu de viaţă. iar apariţia lor a fost determinată. conţine reglementări privind protecţia lucrătorilor şi consumatorului. 158 .. Totodată. O pondere tot mai importantă în domeniul educării şi promovării valorilor universale de protecţie a mediului. pe de o parte. asigurată prin actualul sistem internaţional de reglementare a securităţii chimice pentru mediu şi sănătate. impune abordări noi în politică în domeniul substanţelor chimice. Disponibilitatea resurselor umane atât în cadrul instituţiilor guvernamentale. protecţia mediului şi protecţia civilă. Producătorii. ingineri tehnologi. curricula universitară din domeniul gestionării substanţelor chimice reflectă doar parţial prevederile convenţiilor internaţionale de mediu. iar pe de altă parte – de existenţa finanţării în cadrul unor proiecte internaţionale. o au ONg-urile. cele de tineret. Legislaţia europeană în domeniul substanţelor şi produselor chimice periculoase. în vederea transpunerii legislaţiei europene Republica Moldova va trebui să preia toate aceste aspecte. de entuziasmul elevilor. Totodată. Dezvoltarea resurselor umane din domeniul managementului durabil al substanţelor chimice este asigurată de către universităţile şi instituţiile de învăţământ superior şi de către colegii care pregătesc chimişti. inclusiv cele ce ţin de informarea şi instruirea lucrătorilor din domeniu. punerea pe piaţă. export-import etc. cât şi în societatea civilă este un factor-cheie în promovarea managementului durabil al substanţelor chimice. pe lângă reglementările privind clasificarea. consumatorii. inclusiv din domeniul managementului durabil al substanţelor chimice. Revizuirea politicii naţionale în domeniul substanţelor şi produselor chimice periculoase este dictată de schimbarea interesului public de la emisii la produse şi preocuparea privind lipsa informaţiilor referitoare la riscurile chimice. Creşterea îngrijorării privind eficienţa protecţiei. domeniul familiarizării publicului larg cu prevederile securităţii chimice este practic neexplorat şi rămâne a fi în afara atenţiei autorităţilor competente. .aibă la bază evaluarea ştiinţifică a riscului substanţelor chimice.

cooperarea bi. acorduri şi agenţii internaţionale Cooperarea regională şi internaţională este utilă în soluţionarea problemelor de mediu comune pentru mai multe state.CPC Organizaţia Internaţiona. A: calitatea de membru al organizaţiilor. guvernul Cehiei. Chişinau Republica Moldova Tel: +373 22 729598 fax: +373 22 727695 Participarea la întruniri. în acest context. Cooperarea şi atribuirea la organizaţii. elaborarea unui ghid-recomandare privind consumul apei slabmineralizate. soluţii globale. OMS. Italia. Republica Moldova participă activ la colaborarea internaţională. degradarea generală a stării factorilor de mediu – au impus. în mod special.A. susţinute de Programul TACIS. colaborarea cu Centrul European „Sănătatea şi Mediul” (oficiul din Roma.Capitolul 12: Relaţii internaţionale Declanşarea crizei ecologice şi efectele sale – intensificarea şi diversitatea poluării. MERN. Tabelul 12.şi multilaterală dintre state în direcţia soluţionării acestor probleme. cu participarea egală şi directă a tuturor statelor lumii. sărăcirea patrimoniului genetic mondial. completarea chestionarelor relevante MAIA A elaborat ghidul privind producerea mai pură (2000). 12.2000 de către RM cu OMS şi UNICEf. diminuarea stratului de ozon. poluarea cauzată de metale grele şi poluanţii organici persistenţi etc. comunitatea internaţională a convenit asupra globalizării anumitor probleme ecologice care afectează întreaga omenire precum: pronunţarea tot mai vădită a schimbărilor climaterice. fondul Ecologic Naţional. cultural şi de mediu comun. în cazul cadrului legal. a fost semnată Declaraţia naţională privind promovarea politicii mai pure (2003). Toate acestea presupun. implementarea Protocolului „Apa şi Sănătatea”. guvernul Norvegiei. semnat în a. Sfatul Ţării 27 MD 2012. au fost implementate proiecte privind producerea mai pură pe parcursul anilor 20002006. este în proces de dezvoltare proiectul de creare a Centrului de Producere mai Pură Colaborarea cu oficiul din Bonn (germania) al Centrului European pentru Sănătatea şi Mediul privind monitorizarea calităţii aerului atmosferic.Pavel Ursu lă a Sănătăţii . colaborarea cu OMS şi UNICEf la elaborarea şi implementarea programului paneuropean privind MEC.1. menţionate în tabelul 12. Republica Moldova fax:+373 22 237346 Ministerul Sănătăţii str. alături de acţiunile desfăşurate la nivel naţional. elaborarea ghidului privind calitatea apei de băut. la rândul lor. 159 .WHO Şeful biroului OMS în RM str. fiind totodată parte la mai multe organisme internaţionale. agenţiilor şi programelor internaţionale Organizaţii/ activităţi/ agenţii internaţionale Punct Focal/ Coordonator naţional (Minister/agenţie/ contact) Alte ministere/ agenţii implicate Activităţile naţionale corespunzătoare forumul InterguvernaMERN mental privind securitatea chimică-IfCS Registrul Internaţional MERN al Substanţelor Chimice Potenţial Toxice -IRPTC Centrul de Activităţi a Programei Industrie şi Mediu . această cooperare se referă la implementarea convenţiilor şi tratatelor internaţionale în domeniul managementului substanţelor chimice. Se ştie că orice impact de proporţii asupra mediului are repercusiuni în afara frontierelor naţionale ale unui stat. Alecsandri 2 MD 2009.IE/PAC Centru Producere mai Pură . care deseori necesită resurse financiare mari. prin intermediul acţiunilor colective. MAIA. geneva. Chişinău.

participarea la “UNEP-WHO milk survei under the Stockholm Convention global monitoring plan on POP” în Moldova.MEC. revizuirea politicilor industriale şi asistarea în formularea strategiei naţionale în domeniul industrial. expert fAO/WHO pe problema Inofensivitatea alimentară şi WHO – Nutriţia umană. mediul şi sănătatea.md http://www. Republica Moldova Tel/fax: (373 22) 21 01 35 E-mail: digherman@yahoo.ilo. în anii ’80 a fost fondată organizaţia subregională fAO la Budapesta pentru ţările Europei de Est şi Centrale. manager de program Tel (+431) 260263594 Email: gdonocik@unido. şi anume: Sistemul global de Monitorizare a Mediului (Global Environmental Monitoring System/Food Contamination Monitoring and Assessment Programme of WHO).com transportul.. Organizaţia Naţiunilor în prezent. asistenţă întreprinderii “Struguraş” din Nisporeni etc. a fost implementat Proiectul TCP/ MOL/3102 (E) “Asistenţă la restabilirea producţiei de grâu de toamnă şi fortificarea capacităţilor de combatere a efectelor climaterice adverse”. a cărei membră este şi Republica Moldova.Dr. desfăşurarea instruirilor şi seminarelor privind măsurile de fumigaţie şi alte lucrări agricole. Scopul proiectelor UNIDO în Moldova: oferă asistenţă guvernului Republicii Moldova şi programelor/proiectelor locale în ceea ce priveşte dezvoltarea industrială în ţară. Punct focal al Monitoringului Chimic al Sănătăţii (Chemical Health Monitoring) din Regionala Europeană a OMS Organizaţia Naţiunilor MERN Diana Gherman. Chişinău. UNIDO nu are un ofi. programul OMS pentru Nutriţie şi Securitate Alimentară (WHO Nutrition and Food Security Programme). Ştefan cel Mare 162.org MEC 160 . Activităţi relevante în domeniul managementului substanţelor chimice nu au fost iniţiate. Membru al grupului de experţi pentru estimarea producerii şi utilizării DDT pentru controlul bolilor pe lângă Convenţia Stockholm privind POP.gov. Unite pentru Dezvoltare ciu în Republica Moldova MERN Industrială – UNIDO Dnul Grzegorz Donocik. Nicolae Opopol. Convenţiile 170 şi 174 nu au fost ratificate. MD-2023. schiţarea legilor privind transferul tehnologic etc.org Organizaţia Internaţiona. Chişinău. în 2008 a fost deschis Centrul de Informare şi Documentare fAO în Moldova cu scopul de a asigura accesul la documentele elaborate de fAO şi de a difuza informaţia despre ele pe teritoriul Republicii Moldova. director general al CNŞPMP – membru al Comisiei Europene pentru Sănătate şi Mediu Prof. în CNŞPMP sunt situate şi activează căteva Puncte Naţionale de supraveghere şi Contact. Republica Moldova e-mail: alipciu@mec. îmbunătăţirea sistemului central de laboratoare pentru testarea vinului. Unite pentru Alimentaţie corespondent naţional fAO penşi Agricultură – fAO tru Republica Moldova Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare Direcţia Relaţii Internaţiuonale şi Programe de Investiţii dd.Ala Lipciu. Ion Bahnarel. lă a Muncii – ILO coordonator naţional ILO în Republica Moldova Piaţa Marii Adunări Naţionale 1.

PNUD contribuie la atragerea asistenţei internaţionale care să ajute societatea din RM în acest sens. MAIA. aceste obiective fiind primordiale în facilitarea aderării sale la Organizaţia Mondială a Comerţului. Proiectul „Managementul şi Distrugerea Stocurilor POP”. Puşkin. 28.Banca Mondială – WB str. alături de cele 178 de ţări partenere ale fgM. MD-2005. 131. 20/1. medic-şef adjunct sanitar de stat al RM. Devenind în anul 1998 membră a comisiei Codex Alimentarius. Dezvoltarea politicii şi formarea abordării comune în asigurarea securităţii industriale la obiectele periculoase din punct de vedere industrial. str. Chişinău. grantul pentru Pregătirea Proiectului privind „Managementul Durabil al Stocurilor Poluanţilor Organici Perşistenţi (POP)”. MERN – gEf ministru al ecologiei şi resurselor naturale Punct focal Politic şi Operaţional str. Tel. MD-2012 Republica Moldova Tel: (373 22) 200 706 fax: (373 22) 237 053 e-mail:moldova_contact@worldbank. tarius preşedintele comitetului naţional Codex Alimentarius. organismul internaţional comun al fAO/OMS.md Consiliul interstatal pri. urmând să-şi armonizeze reglementările naţionale la normele internaţionale din Codex Alimentarius şi directivele Comunităţii Europene. MS EMP Managementul Durabil POP MERN: Proiectul „Activităţi de promovare a implementării Convenţiei de la Stockholm privind Poluanţii Organici Persistenţi în Republica Moldova”. Republica Moldova. MAIA Programul Naţiunilor Kaarina Immonen. Republica Moldova şi-a asumat îndatorirea de a proteja sănătatea consumatorilor. doctor în ştiinţe medicale Ministerul Sănătăţii CNŞPMP MS. Comisia Codex Alimen. coordonator Unite pentru Dezvoltare rezident al Organizaţiei Naţiuni– UNDP lor Unite şi Reprezentant Permanent al PNUD Casa ONU. 31 August 1989 nr.2001 Moscova. Chişinău. MD 2012. beneficiază de susţinerea financiară pentru implementarea proiectelor în ariile prioritare ale fgM inclusiv pentru implementarea Convenţiei Stockholm.Ana Volneanschi. Studiu naţional de caz al gestionării chimicalelor pentru Moldova.md@undp.IPSSTOIP vind securitatea industrială. Cosmonauţilor 9. Chişinău.gov. Prin susţinerea sa acordată în contextul Cadrului de Cooperare pe Ţară. 373 22 20-45-07 fax. 373 22 22-68-58 e-mail: egreta@mediu. PNUD creează resurse în societatea moldovenească menite să asigure capacităţi naţionale şi locale de guvernare şi de organizare în cadrul societăţii civile şi sectorului privat.org guvernul Republicii Moldova MERN. 161 . Republica Moldova Tel.09. Rusia MEC Republica Moldova. (373 22) 22 00 45 fax: 373 22 220041 e-mail:webmaster. de a sprijini comerţul internaţional şi a unifica sub toate aspectele cerinţele faţă de produsele alimentare.org guvernul Republicii Moldova fondul global de Mediu Violeta Ivanov.

corespondent naţional fAO pentru Republica Moldova Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare bd.dse. la care Republica Moldova. gov. a participat activ. Tabelul 12. în perioada 1995-2004.Consiliul Interstatal pentru situaţii excepţionale cu caracter natural şi tehnogen al ţărilor CSI Acord cu privire la cooperarea în MAI domeniul prevenirii şi lichidării consecinţelor situaţiilor excepţionale cu caracter natural şi tehnogen al ţărilor CSI. e-mail: adm_maia@maia. şeful Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale Ministerul Afacerilor Interne str. Agenda 21 – Comisia pen.maia.01.md www. 69 Chişinău.gov.1998 Harabagiu Mihail Sofronie.05.md Ţara participă la toate şedinţele/antrenamentele consiliului privind inştiinţarea reciprocă în caz de situaţii excepţionale cu caracter natural sau tehnogen. semnând şi ratificând 18 convenţii internaţionale în domeniul protecţiei mediului. MD-2004 Republica Moldova Tel: (373 22) 210135 fax: (373 22) 210204. 30 – XIV din 28.md www. Chişinău.B: Aderarea/participarea la acordurile/procedurile internaţionale privind managementul substanţelor chimice Acordul internaţional Agenţie responsabilă primară Anul aderării/actul normativ de aderare Activităţile naţionale relevante de implementare Proiectul PNUD Agenda 21 Moldova a fost implementat în perioada 2001-2007 Schimb de informaţie şi prezentarea datelor. MD 2028. tratatelor şi convenţiilor internaţionale privind managementul substanţelor chimice la care Republica Moldova este parte. semnat la 22. inclusiv în domeniul managementului durabil al substanţelor chimice. tabelul 12. Asachi. un mare avantaj pentru RM l-a constituit procesul „Un mediu pentru Europa”. Hotărârea Parlamentului nr. 162 . Republica Moldova Tel: (373 22) 73-85-16 fax: (373 22) 73-85-01 e-mail: dse@dse.1993.B conţine lista acordurilor.guvernul Republicii Moldova tru dezvoltare durabilă Codul de Conduită fAO Punct focal Diana Gherman. Ştefan cel Mare 162. gh. reprezentată la cel mai înalt nivel în organizaţiile internaţionale de mediu.md.

completarea chestionareLiudmila Marduhaeva. 1546transfrontaliere ale acciXII din 23. Elaborarea cadrului legal pentru asigurarea accesului publicului la informaţie şi participarea la adoptarea deciziilor în domeniul protecţiei mediului.md www. str.gov. Implementarea proiectelor privind securitatea industrială.96 22 martie 1985) Punct focal Valentina Căldăruş. Pregătirea rapoartelor privind realizarea convenţiei. str. MD 2005 22 martie 1985) Tel: (373 22) 20 45 28 fax: (373) 22 226 858.2004 Participarea la şedinţele organizate în caPunct focal drul convenţiei. prevenirea poluării cauzate de accidentele industriale. Cosmonauţilor 9.06. 966stratului de ozon (Viena. Chişinău.99 Punct focal Inga Podoroghin.md 163 .gov. str.gov. Convenţia privind efectele Aderat/Hotărârea Parlamentului RM nr. Monitorizare şi Evaluare a Politicilor de Mediu Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale. e-mail: info@mediu. XIII din 24.04. e-mail: info@mediu. pregătirea rapoartelor anuale de implementare a convenţiei şi protocolului.mediu. MD 2005 Protocolul privind regisRepublica Moldova trele emisiilor şi transferul Tel: (373 22) 20 45 30 poluanţilor (PRTR) fax: (373) 22 226 858.07. str.meteo. MD 2043.11.mediu.md Convenţia de la Rotterdam privind procedura de consimţimânt în cunoştinţă de cauză aplicabilă anumitor produşi chimici periculoşi şi pesticidelor care fac obiectul comerţului internaţional (Rotterdam. Aderat/Legea RM nr. şef secţie Relaţii Externe şi Integrare Europeană.Convenţia pentru protecţia Aderat/Hotărârea Parlamentului RM nr. Chişinău. lor şi rapoartelor în cadrul convenţiei. justiţie şi participarea publicului la adoptarea deciziilor în domeniul mediului (Aarhus.md www. 10 septembrie 1998) Participarea la şedinţele organizate în cadrul convenţiei şi protocolului. participarea la şedinţele organizate în cadrul convenţiei şi protocolului. e-mail: info@mediu. consultant Direcţia Prevenirea Poluării Mediului Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale. Republica Moldova Tel: (373 22) 766855 fax:(373 22) 773636 e-mail: hidro@meteo. stratului de ozon (Viena. MD 2005 Republica Moldova Tel: (373 22) 20 45 26 fax: (373) 22 226 858. grenoble 193.md Participarea la şedinţele organizate în cadrul convenţiei.gov. 17 martie 1992) Punct focal Gavril Gîlcă. Protocolul de la Montreal şef-adjunct Direcţia Resurse Naturale şi BiodiConvenţia pentru protecţia versitate Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale.93 dentelor industriale (Helsinki.md www.md Convenţia privind accesul la informaţie. Chişinău. dezvoltarea cadrului legal pentru implementarea activităţilor de suprimare finală a clorfluorocarburilor ce distrug stratul de ozon. 25 iunie 1998) Ratificat Hotărârea Parlamentului RM nr. 346XIV din 07.md www. 389 – XV din 25. Cosmonauţilor 9.gov. Serviciul Hidrometeorologic de Stat.gov. Cosmonauţilor 9.mediu. sensibilizarea şi educarea publicului. Direcţia Analiză.

gov. 44-XIV from 04.md solului www.md www. eutrofi. 11 decembrie 1997) Ratificat Hotărârea Parlamentului RM nr. area strategică de mediu Chişinău.04. Monitorizare şi Evaluare a Politicilor de Mediu Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale. 174 Acordul European referitor la transportul internaţional al mărfurilor periculoase (ADR) La momentul de faţă convenţiile nu sunt ratificate de către Republica Moldova. completarea chestionarelor şi rapoartelor anuale.certicicatelor ADR pentru transportul nală Transport Auto autorizat în transportarea mărfurilor peristr. 25 februarie 1991) Direcţia Analiză.2003 pentru aderarea Republicii Moldova la Protocolul de la Kyoto la Convenţia-Cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la schimbarea climei Punct focal Valeriu Cazac. Cosmonauţilor 9.04. 399-XIII din 16. Chişinău.nr.Ratificat / Legea nr. Punct focal A fost stabilită procedura de eliberare a Vladimir Antosii. MD 2005 (Kiev. 1018-XV din 25. director Serviciul Hidrometeorologic de Stat. A. Aderat/ Hotărârea Parlamentului RM nr. Protocolul privind polu.meteo.Serviciul Hidrometeorologic de Stat. 1546-XII din 23. care conţine inventarul gES pentru anii 1990-2005. MD 2068. Protocolul privind com.md www. Participarea la şedinţele organzate în cadrul convenţiei şi protocolului. Republica Moldova Tel: (373 22) 773611 fax:(373 22) 773636 e-mail: hidro@meteo. str.02. consultant (Espoo. 2003) Republica Moldova Tel: (373 22) 20 45 29 fax: (373) 22 226 858.mediu. Este în proces de elaborare cadrul legal pentru implementarea convenţiei. completarea chestionarelor şi rapoartelor în cadrul convenţiei. 170.03. 2000 anţii organici persistenţi Punct focal Violeta Balan. 404XIII din 16. nr.03. 29-XV din 13. Protocolul privind meta.md Convenţia asupra poluării Aderat/Hotărârea Parlamentului RM atmosferice transfrontalie.Semnat de Republica Moldova la 23. MD 2043. e-mail: info@mediu. Republica Moldova 3. 1018-XV din 25. diretor general Agenţia Naţio. culoase.str.2002 1979) Moldova este ţara semna. 9 mai 1992) Protocolul de la Kyoto (Kyoto. Participarea la şedinţele organizate în cadrul convenţiei. estimează gradul de vulnerabilitate actul pe viitor şi prezintă măsuri de adaptare a diferitor componente ale mediului la schimbarea climei.fax:(373 22) 773636 cării şi ozonului la nivelul e-mail: hidro@meteo.06.2002 tară la 3 protocoale: 1. Participarea la şedinţele organizate în cadrul convenţiei. MD 2043.meteo. Este în curs de definitivare cea de a doua Comunicare Naţională privind schimbarea climei. Russo 1.md Convenţia privind evaAderat/Hotărârea Parlamentului RM luarea impactului asupra nr.gov.md Convenţia OIM privind substanţele chimice nr. Republica Moldova Tel/fax: (373 22) 498810 164 . grenolele grele ble 193. Chişinău.95 Aderat Legea nr. Protocolul privind evalu. Au fost înregistrate şi se implementează 4 proiecte CDM în sectorul energetic. Convenţia OIM privind prevenirea accidentelor industriale majore. propune modalităţi de diminuare a emisiilor.95 re pe distanţe lungi (geneva.Convenţia-Cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la schimbarea climei (New-York.Tel: (373 22) 76 25 66 baterea acidificării.06. 13 noiembrie Ratificat /Legea nr.05.1998 A fost elaborat şi aprobat Regulamentul privind mărfurile periculoase pe drumuri auto. str. Chişinău. grenoble 193.93 mediului înconjurător în Punct focal context transfrontalier Tatiana Plesco. 2.

e-mail: info@mediu. Direcţia generală Politici Comerciale. Republica Moldova Tel: (37322) 250669 fax:(37322)234064 e-mail: mineconcom@mec.controlul exportului mărfurilor strategice.Convenţia privind controlul transportului peste frontiere al deşeurilor periculoase şi al eliminării acestora (Basel. Chişinău. Ministerul Economiei participarea la şedinţele.03. (Haga.2004 anţii organici persistenţi Punct focal (Stockholm. Republica Moldova Tel: (37322) 237448 fax: (37322) 234064 e-mail: mineconcom@mec.07.md www. gov. stocării şi folosirii armelor chimice şi distrugerea acestora. producerii. Piaţa Marii Adunări Naţionale 1. reexportului.md 165 .md A fost elaborat şi aprobat mecanismul de transportare transfrontalieră a deşeurilor şi de eliminare a acestora. Chişinău. participarea la şedinţele organizate în cadrul convenţiei. convenţiei.mec. Convenţia privind poluRatificat/Legea RM nr. seminarele de şi Comerţului instruire şi conferinţe organzate în cadrul Piaţa Marii Adunări Naţionale 1.gov. MD 2005 Republica Moldova Tel: (373 22) 20 45 25 fax: (373) 22 226 858. importului şi tranzitului de mărfuri strategice. MD 2005 Republica Moldova Tel: (373 22) 20 45 26 fax: (373) 22 226 858.gov. MD-2033.02. 23 mai 2001) Liudmila Marduhaeva. rilor cu Dublă Destinaţie. Ministerul Economiei şi Comerţului. Convenţia privind interzicerea dezvoltării. MD-2033.md www. 15 ianuarie 1993) Stabilirea procedurii de control prin autorizarea exportului.98 Punct focal Mihai Iftodi.gov.gov. 2001. stabilită procedura de completare a notificării şi formularului de transportare a deşeurilor. 218-XV din 1 iunie 2001 Punct focal Octavian Calmâc.mediu. Partcipă la toate reuniunile Organizaţiei Mondiale a Comerţului. Chişinău. str. proPunct focal movarea politicii externe a ţării şi particiIon Lupan parea la eforturile internaţionale privind Consultant direcţia Control al Circulaţiei Mărfu. 22 martie 1989) Aderat/ Hotărârea Parlamentului RM nr. e-mail: info@mediu. completarea chestionarelor şi rapoartelor anuale.gov. 537XIII din 19. Cosmonauţilor 9. Cosmonauţilor 9. Chişinău.md Acordul general pentru Tarife şi Comerţ (WTO/gATT) Acordul a fost ratificat în cadrul aderării Republicii Moldova la Organizaţia Mondială a Comerţului. Legea pentru aderarea Republicii Moldova la Organizaţia Mondială a Comerţului nr. consultant Direcţia Prevenirea Poluării Mediului Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale.md www. director.1995 Elaborarea şi aprobarea Strategiei Naţionale de reducere şi de eliminare a POP şi Planul naţional de implementare a Convenţiei Stockholm.gov.md Ratificat/Hotărârea Parlamentului RM nr. 40-XV din 19. şef Direcţia Prevenirea Poluării Mediului Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale. str. 1599-XIII din 10.mediu. implementarea proiectelor privind eliminarea stocurilor de pesticide învechite şi uleiurilor cu conţinut de BPC.

statistica. Republica Moldova Tel: (373 22) 20 45 29 fax: (373) 22 226 858. 16-XVI din 10.Europene şi Mediteraneene pentru Protecţia tecţia Plantelor. seminarelor şi cursurilor de specializare.md rii instituţiilor menţionate Oficiul ONU pentru Statis. str. Coordonarea activităţilor în domeniul protecţiei plantelor şi carantinei fitosanitare. niul protecţiei mediului 361-XIV din 22. Chişinău. MD 2043.consultant direcţia Analiză. participarea la şedinţele.materiale de Statistică al UE (Euros.md www.Biroul Naţional de Statistică Prezentarea anuală a datelor statistice tică Direcţia privind statistica comerţului exterior şi serviciilor Legendă 1 Specificaţi Autorităţile Naţionale Desemnate DNA(s) pentru procedura PIC 2 Acordurile internaţionale de obicei presupun activităţi semnificative la nivelul naţional.md Convenţia pentru crearea Legea nr.md Memorandum de înţelege.1994 Punct focal Valeriu Cazac. Mediteraneene pentru Pro. 166 . Specificaţi activităţile naţionale corespunzătoare pentru fiecare acord internaţional. grenoble. semnat în fax: (373 22) 22 61 46 anul 2002 de către directo. 106 Chişinău. Chişinău. Chişinău. Monitorizare şi Evagră luarea Politicilor de Mediu Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale. str. OMM acordă Serviciului asistenţă tehnică şi financiară pentru participarea în cadrul conferinţelor internaţionale. Cosmonauţilor 9. Punct focal Vladimir Orlovshi. MD. Republica Moldova Tel/ fax: (373 22) 284434 e-mail:fitocarantin@mail. Ialoveni 100 b. Republica Moldova Tel/ fax: (373 22) 284434 e-mail:fitocarantin@mail. str. MD 2005. Plantelor cu amendamente (Paris.Organizaţia Meteorologică Aderat prin Hotărârea Parlamentului RM nr. Chişinău. grenoble 193. şef.Biroul Naţional de Statistică Prezentarea trimestrială a datelor statistice re între Biroul Naţional de Direcţia privind statistica comerţului exterior privind comerţul exterior privind bunurile Statistică al RM şi Biroul şi serviciilor str. Republica Moldova Tel: (373 22) 773611 fax:(373 22) 773636 e-mail: hidro@meteo. Implementarea proiectelor finanţate în cadrul Organizaţiei Cooperării Economice la Marea Neagră.md Convenţia Internaţională Legea nr. aderarea RM la Convenţia Internaţională pentru (Roma.mediu.1999 înconjurător din cadrul Punct focal Organizaţiei Cooperării Diana Celac. 926-XIV din 13 aprilie 2000 despre pentru Protecţia Plantelor.gov.www.07. climatologie. e-mail: info@mediu.md grupul de lucru în dome. Inspectoratul de Stat pentru Carantină fitosanitară.Aderat prin Hotărârea Parlamentului RM nr. Inspectoratul de Stat pentru Carantină fitosanitară. director Serviciul Hidrometeorologic de Stat.06 privind aderarea Coordonarea activităţilor în domeniul proOrganizaţiei Europene şi RM la Convenţia pentru crearea Organizaţiei tecţiei plantelor şi carantinei fitosanitare. şef.2019 Republica Moldova tat) privind schimbul de Tel: (373 22) 22 403000 date statistice. Ialoveni 100b. Datele hidrometeorologice se transmit la centrele mondiale şi regionale pentru schimbul internaţional de informaţie. Economice la Marea Nea. hidrologie. str.md www. seminarele de instruire şi conferinţe organizate în cadrul grupului de lucru.04.02.meteo. 6 decembrie 1951) Protecţia Plantelor Participă în cadrul programelor şi comisiilor ei în domeniile: meteorologie.gov. 18 aprilie 1951) Punct focal Vladimir Orlovshi. Mondială (OMM) 210-XIII din 29.

Definirea propunerilor potrivite pentru acţiuni ulterioare de fortificare a sistemului naţional de prevenire şi combatere a efectelor climaterice adverse în agricultură. 595-XIV din 24. întărirea capacităţilor serviciilor fito.C. Ţările-membre transportare şi depozitare centralizată NATO a pesticidelor perimate.fAO sanitare şi agrochimice.09.2. în particular managementul pesticidelor. Efectuarea lucrărilor de reambalare. fapt ce împiedică onorarea obligaţiunilor asumate de ţară. Agenţia finan. MAIA Efectuarea lucrărilor de reambalare. întărirea capacităţilor naţionale în domeniul protecţiei plantelor şi serviciilor agrochimice. MAIA 167 . specificarea pesticidelor şi limitele maxime admisibile de rezidiuri de pesticide în produsele alimentare.Coordonator naţional ţatoare Asigurarea cu suportul necesar a for. transportare şi depozitare centralizată a pesticidelor perimate. evacuarea/ distrugerea acestora.NATO lor chimice periculoase în Republica Moldova. Aşistenţă la restabilirea producţiei de fAO grâu de toamnă şi fortificarea capacităţilor de combatere a efectelor climaterice adverse. Distribuirea directă a seminţelor de grâu de toamnă şi a fertilizanţilor şi organizarea sistemului de redistribuire a seminţelor beneficiarilor secundari. Protecţia integrată a plantelor contra bolilor şi vătămătorilor. MA. cât şi cele ulterioare au fost doar parţial transpuse în legislaţia naţională. Atât convenţiile ratificate înaintea aprobării legii. inclusiv introducerea fAO Codului de Conduită privind utilizarea şi distribuirea pesticidelor.99 privind tratatele internaţionale ale Republicii Moldova impune ratificarea Convenţiei concomitent cu ajustarea legislaţiei naţionale la prevederile acesteia. identificarea pesticidelor necunoscute. iar implementarea cerinţelor necesită mari resurse umane şi financiare. Dotarea Laboratorului Centrului de stat pentru testarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor cu utilaj performant în vederea realizării obiectivelor proiectului (identificarea pesticidelor necunoscute).12. Identificarea pesticidelor necunoscute. MAIA NATO/PpP-OSCE/ENVSEC privind Ţările-membre distrugerea pesticidelor şi produse. Pe parcursul unui deceniu au fost şi sunt în derulare mai multe proiecte de implementare a convenţiilor internaţionale în domeniul managementului durabil al substanţelor chimice.C: Participarea la proiecte de asistenţă tehnică Activităţi relevante Asigurarea financiară şi dotarea tehnică a laboratorului Centrului. remedierea locaţiilor contaminate. evacuarea/ distrugerea acestora. remedierea locaţiilor contaminate.fAO MAIA. Totodată se atestă lipsa unei conlucrări interministeriale la implementarea convenţiilor ratificate. Participarea în proiecte de asistenţă tehnică Legea nr. menţionate în tabelul 12. mării şi întăririi capacităţilor laboraCentrul Republican de torului naţional de referinţă în domePedologie Aplicată niul fitosanitar şi dezvoltării deservirii agrochimice. MAIA Denumirea proiectului Tabelul 12.

Activităţi de promovare a implementării Convenţiei de la Stockholm privind Poluanţii Organici Persistenţi în Republica Moldova. Procurarea echipamentului de reciclare şi recuperare a freonilor. 04. repararea şi deservirea echipamentelor frigorifice. Analiza riscurilor expunerii la chimicale asupra sănătăţii umane şi mediului. Elaborarea Regulamentului cu privire la regimul comercial şi reglementarea utilizării hidrocarburilor halogenate. Banca MonMERN dială (BM) şi Oficiul EMP ManageOrganizaţia ment Durabil POP pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (OCED) MERN Oficiul EMP Management Durabil POP Managementul şi Distrugerea Stocuri. reieşind din metoda de utilizare a chimicalelor în Moldova. crearea a 6 centre naţionale de reciclare a agenţilor frigorifici. Elaborarea Programului Naţional de suprimare eşalonată a substanţelor ce distrug stratul de ozon. şi evaluarea cadrului legislativ şi instituţional de politici pentru gestionarea chimicalelor care există în prezent în Moldova. grantul pentru Pregătirea Proiectului privind Managementul Durabil al Stocurilor Poluanţilor Organici Persistenţi (POP). Studiul Naţional de caz al gestionării chimicalelor pentru Moldova.fondul global lor POP. de Mediu MERN Oficiul “Ozon” Structura instituţională pentru imple. PNUD MERN Oficiul “Ozon” 168 . 20062007. organizarea activităţilor de instruire şi sensibilizare a publicului în probleme de utilizare a agenţilor frigorifici. 27 din 07. de Mediu gEf Oficiul „Ozon” Planul de management privind supri.1999 Perfecţionarea sistemului informaţional privind colectarea. prin ordinul Ministrului nr.PNUD mentarea Protocolului de la Montreal în Moldova. fondul global de Mediu gEf MERN Oficiul EMP Management Durabil POP Elaborarea Proiectului privind Managementul Durabil al Stocurilor Poluanţilor Organici Persistenţi. 2006 – 2010. organizarea seminarelor de instruire şi certificare a personalului tehnic pentru montarea. Oficiul EMP “Management Durabil POP” fondul global MERN Elaborarea Planului Naţional de Imde Mediu Oficiul EMP Manageplementare şi acordarea asistenţei gEf ment Durabil POP tehnice pentru consolidarea capacităţilor Republicii Moldova în implementarea Convenţiei de la Stockholm. analiza şi transmiterea informaţiei despre activităţile întreprinse în vederea protecţiei stratului de ozon. Distrugerea stocurilor de cca 1150 tone de pesticide inutilizabile şi interzise din sectorul agricol care conţin sau sunt contaminate cu POP şi a cca 1060 tone de condensatoare electrice care conţin BPC din sectorul energetic şi are ca scop consolidarea cadrului legislativ şi instituţional în domeniul gestionării POP. MERN Oficiul “Ozon” Implementarea planului de management frigorific. 2002-2004.fondul global marea finală a clorfluorocarburilor. crearea Oficiului “Ozon” pe lângă Ministerul Mediului.

Parţial sunt soluţionate problemele de eliminare a stocurilor de pesticide învechite cu conţinut de POP şi a uleiurilor cu conţinut de BPC-uri prin intermediul fondului global de Mediu.Tudora şi s. Cât priveşte domeniul managementului durabil al substanţelor chimice. din păcate. Activităţi de dezvoltare a sistemului de gestionare a produselor de uz fitosanitar şi fertilizanţilor. a produselor petroliere etc. inventarierea obiectelor potenţial periculoase amplasate în bazinul r. activităţile de implementare a proiectelor sunt monitorizate de către Comitetele de supraveghere. au fost dotate laboratoarele sistemului de monitoring cu echipament şi utilaj analitic modern.C. sunt promovate la nivel naţional atât cu susţinerea financiară bugetară. Ministerul fe.Oficiul “Schimbarea Climei” Asigurarea activităţilor privind elabo. Convenţia de la Viena şi Protocolul de la Montreal etc. sporirea capacităţii de management privind informarea în caz de accidente la obiectele industriale. precum Convenţia de la Stockholm. a produselor medicamentoase şi farmaceutice. iar planurile elaborate se referă doar la unele categorii de substanţe menţionate în convenţii. NATO şi guvernului Republicii Moldova. deoarece această disciplină este predată superficial la instituţiile de învăţământ din ţară. nu acoperă întregul flux de substanţe chimice periculoase utilizate în ţară. inclusiv de cunoaştere a dreptului internaţional de mediu. doar prin specificarea tratatelor la care ţara este parte. precum poluanţii organici persistenţi.3. Managementul riscului în bazinul r. în scopul asigurării unor rezultate adecvate. acesta este în proces de dezvoltare doar fragmentar pe unele ramuri industriale.MERN deral de Mediu al germaniei 12. cât şi din asistenţă tehnică internaţională. conform angajamentelor faţă climei” de Convenţia-Cadru a ONU cu privire la schimbarea climei. De regulă. ca şi proiectele implementate. întărirea potenţialului de colaborare a Ucrainei şi Moldovei în scopul prevenirii poluării resurselor acvatice. crearea grupului permanent de lucru DEgAS. Comentarii şi analiză Cooperarea internaţională depinde în mare măsură şi de capacităţile profesionale privind cooperarea internaţională a persoanelor delegate la diverse întruniri. substanţele ce distrug stratul de ozon. Nistru. iar specialiştii implicaţi în analizele respective au fost instruiţi la instituţiile europene de profil.fondul global MERN rarea celei de a doua Comunicări Na. Elaborarea celei de a doua Comunicări Naţionale privind schimbarea climei A beneficiat de 4 staţii de control automat al calităţii apelor de suprafaţă care sunt amplasate la intrarea pe teritoriul Republicii Moldova (s. menţionate în tabelul 12. ai căror membri sunt reprezentanţii autorităţilor administraţiei 169 . se atestă un nivel redus al cunoştinţelor privind cooperarea internaţională pe problemele de mediu. în Republica Moldova. Aceste convenţii. Şirăuţi) a râurilor transfrontaliere Nistru şi Prut şi la ieşire (s.Valea Mare). se întreprind măsuri de implementare a acelor convenţii în cadrul cărora e posibil de obţinut finanţare de la organismele internaţionale.de Mediu Oficiul “Schimbarea ţionale. Oficiul “Finanţării de Carbon” Monitorizare automatizată şi suport NATO Serviciul Hidrometeorosistemului decisional pentru râurile logic de Stat internaţionale: aplicaţii pentru râurile Prut şi Nistru. Nistru. Naslavcea şi s. anii 2006-2008.

deoarece de aceasta depinde securitatea chimică a ţării. instituţionale şi tehnice privind implementarea convenţiilor din domeniul managementului durabil al substanţelor chimice denotă următoarele obstacole în realizarea acordurilor :  Lipsa unui organ central abilitat cu responsabilităţi în domeniul gestionării durabile a substanţelor chimice. Evaluarea capacităţilor naţionale legislative. Drept soluţie ar putea fi crearea unei autorităţi naţionale pentru managementul integrat al substanţelor chimice. odată cu perceperea şi adaptarea la circumstanţele locale. cu implicarea autorităţilor centrale de specialitate şi autorităţilor administraţiei publice locale. având ca obiectiv dezvoltarea sistemului naţional de administrare a substanţelor chimice. Problema creării unui cadru juridic adecvat pentru gestionarea substanţelor chimice nu poate fi neglijată şi necesită a fi soluţionată în timp restrâns. Un alt impediment în implementarea proiectelor finanţate de PNUM este lipsa unui reprezentant în ţară.  Lipsa unui cadru juridic adecvat pentru gestionarea durabilă a substanţelor chimice. care ar asigura implementarea unui mecanism eficient de coordonarea activităţilor în diverse sectoare economice în implementarea acordurilor internaţionale în ţară.publice centrale interasate.  Lipsa resurselor financiare bugetare pentru a fi alocate cadrelor angajate în noua structură responsabilă pentru asigurarea dezvoltării managementului durabil al substanţelor chimice. Persistă totuşi unele dificultăţi în convocarea acestor comitete. inclusiv calitatea mediului şi sănătatea populaţiei. 170 . ceea ce ar contribui la îmbunătăţirea mecanismului de coordonare şi ar permite o comunicare mai bună. deoarece membrii sunt antrenaţi în diverse activităţi la locul de muncă de bază.

Studii superioare umanitare Studii superioare umanitare Studii superioare tehnice Ministerul Afacerilor Inter.1 medic laborant de protecţie a plantelor.1. Ecologie şi Protecţia turii/agrochimiei. inclusiv angajaţii responsabili de domeniul gestionării substanţelor chimice. Inspecţia Muncii total 123 unităţi.total 2500 unităţi. Institutul de Chimie total 211 unităţi în aparatul central şi 1766 unităţi în organele teritoriale total 159 unităţi total 158 unităţi 171 . Ministerul Economiei şi Co. inclusiv 20 unităţi dine.total 150 unităţi.A sunt prezentate datele privind resursele disponibile în cadrul autorităţilor publice centrale de specialitate. igiena pesticidelor.Studii superioare tehnice în domeniul agriculIndustriei Alimentare ţiei Agrochimie. total 367 unităţi. Studii superioare economice. inclusiv 93 inspectori Studii superioare tehnice. inclusiv în cadrul Direc. Studii superioare tehnice. igiena polimerilor şi maselor plastice etc. populaţiei şi teritoriului. Tabelul 13. Ministerul finanţelor total 180 unităţi Ministerul Transportului şi gospodăriei Drumurilor total 35. tivă la nivel local inofensivitatea chimică. protecţiei plantelor. etc. militare etc.Studii superioare tehnice în domeniul protecţiei rea Poluării Mediului 5 unităţi mediului. ecologiei Plantelor – 3 specialişti. Direcţia dezvoltarea business-lui mic şi mijlociu 6 unităţi. Direcţia Dezvoltare merţului Ramurală Industrială 6 unităţi.Toxicologia mijloacelor chimice şi biologice Practic de Medicină Preven. Informaţia referitoare la resursele financiare disponibile alocate angajaţilor din domeniul gestionării substanţelor chimice nu este disponibilă şi poate fi doar dedusă.ranţi la nivel republican. inclusiv inspectori de mediu în domeniul deşeurilor şi substanţelor chimice total 82 unităţi Studii superioare medicale Centrul Naţional Ştiinţifico. Ministerul Agriculturii şi total 84 unităţi.total 300 unităţi.Capitolul 13: Resursele disponibile şi necesare ale managementului produselor chimice 13. chimiei etc. inclusiv 3 chimişti/labo. inclusiv direcţia Transport Auto 5 unităţi. Serviciul Protecţie Civilă rect implicate în managementul substanşi Situaţii Excepţionale ţelor chimice Serviciul Vamal Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene Academia de Ştiinţe a Moldovei. Resursele disponibile în cadrul ministerelor/agenţiilor în tabelul 13. Inspectoratul de Stat Republican pentru Protecţia Plantelor – 150 specialişti. Studii superioare în domeniul ocrotirii sănătăţii. umanitare şi economice Studii superioare tehnice şi economice. inclusiv Direcţia Preveni.A: Resursele disponibile în cadrul ministerelor/agenţiilor Ministerul Numărul cadrelor profesioniste Tip de experienţă şi calificări responsabil şi caracteristicile lor Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale Inspectoratul Ecologic de Stat şi agenţiile teritoriale ecologice Ministerul Sănătăţii total 33 unităţi.

Organizaţiile neguvernamentale au dreptul de a supune scrutinului informaţiile existente. 13. Pentru realizarea acestor scopuri este necesară examinarea posibilităţilor de dotare cu cadre suplimentare a direcţiei menţionate sau crearea unei structuri noi care va asigura ajustarea cadrului naţional la exigenţele tratatelor internaţionale. agenţii şi instituţii de stat pentru îndeplinirea funcţiilor în domeniul managementului substanţelor chimice în prezent activităţile de dezvoltare a cadrului instituţional şi legal în domeniul managementului substanţelor chimice sunt finanţate din bugetul de stat. dezvoltarea metodelor de cercetări şi instruirea personalului în utilizarea metodelor şi echipamentului nou. Problema gestionării substanţelor chimice în sectorul industrial a fost abordată în mai multe capitole ale Profilului Naţional. energetic. produselor petroliere. cât şi gradul de expunere a omului şi mediului la acea substanţă. ar putea contribui la efectuarea analizelor de testare a substanţelor chimice. în acelaşi timp. Resursele disponibile în cadrul instituţiilor neguvernamentale în lipsa alocărilor de la budget. medicamentelor şi produselor farmaceutice etc. evaluarea riscului. preluând experienţa altor state dezvoltate în acest domeniu. supravegheate de autorităţile administraţiei publice locale de specialitate din domeniul agriculturii. Diverse organizaţii neguvernamentale. luând în consideraţie gradul potenţial de expunere a omului şi mediului. în structura actuală a ministerului gestionarea substanţelor chimice este pusă. sănătăţii etc. organizarea programelor de instruire în domeniu.  Evaluarea practică a riscului substanţelor chimice şi clasificarea efectelor acestora.  Reducerea gradului potenţial de expunere a omului şi mediului până la limitele de siguranţă admise. în mod special în urma reformelor din ultimii ani s-a redus drastic numărul inspectorilor din diverse domenii ce au tangenţe cu gestionarea substanţelor chimice. promovarea politicii naţionale în domeniul substanţelor chimice. Abordarea managementului substanţelor chimice trebuie realizată în contextul legislativ al convenţiilor internaţionale la care ţara este parte şi a cadrului legislativ european.13. având totodată responsabilitatea de a folosi informaţiile pe care le deţin în mod responsabil. crearea unor laboratoare independente dotate cu echipament pentru testarea utilizării substanţelor chimice. Estimarea resurselor necesare pentru ministere. Cu toate că MERN este autoritate competentă pentru mai multe tratate internaţionale în domeniul managementului substanţelor chimice. este necesară alocarea resurselor financiare pentru dotarea tehnică şi materială a instituţiilor cu echipamente de determinare a substanţelor chimice. inclusiv de întărire a capacităţilor instituţionale în acest domeniu pentru a asigura:  Prioritizarea eficientă a substanţelor chimice în baza evaluării de risc care să ia în consideraţie atât pericolul pe care-l implică utilizarea unei substanţe. 172 . în mod special în contextul lipsei unei autorităţi publice centrale abilitate cu responsabilităţi în acest domeniu. distribuirea şi colectarea informaţiilor relevante etc. problema numărului redus de cadre persistă în majoritatea instituţiilor responsabile de managementul substanţelor chimice în ţară. instituţiile neguvernamentale necesită căutarea resurselor alternative pentru finanţarea activităţilor de management al substanţelor chimice. prin urmare. fiind importantă dezvoltarea unei legislaţii noi de reglementare eficientă a managementului substanţelor chimice.  Comunicarea eficientă care să ofere publicului date relevante şi suficiente pentru a lua decizii în cunoştinţă de cauză.2. cu excepţia produselor fitosanitare şi a fertilizanţilor. alături de alte probleme. iar gestionarea acestor substanţe în UE este reglementată suplimentar de mai multe directive de mediu. antrenate în domeniul gestionării substanţelor chimice. în sarcina Direcţiei Prevenirea Poluării Mediului.3. de a propune soluţii şi de a participa activ la trasarea politicilor cu impact asupra societăţii. Cetăţenii au dreptul de acces la produse pe piaţă şi la libera alegere în baza unei informaţii corecte şi complexe. Actualmente nu se ţine evidenţa utilizării substanţelor chimice în economia naţională.

Inspectoratului Principal de Stat pentru Supraveghere Tehnică a Obiectelor Periculoase etc. pe motivul lipsei resurselor umane şi financiare. 13. de instruire profesională şi informare a publicului. Comentarii şi analiză Evaluarea capacităţilor umane antrenate în domeniul gestionării substanţelor chimice de către autorităţile administraţiei publice centrale de specialitate este dificilă pe motivul că angajaţii deţin mai multe responsabilităţi concomitent. inclusiv cele ce ţin de reglementările privind evaluarea şi controlul riscului substanţelor chimice existente şi plasate pe piaţă. Aceste activităţi urmează a fi impulsionate pe viitor prin includerea activităţilor relevante în Programul Naţional de Management Durabil al Substanţelor Chimice şi a Planului de Acţiuni de Implementare a SAICM. Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale. De asemenea. Informaţia privind ONg-urile antrenate în domeniul gestionării substanţelor chimice a fost oferită în capitolul 6. inclusiv în domeniul menţionat. promovate acţiuni de creare a unui sistem de management adecvat al substanţelor chimice. Activităţile de implementare a tratatelor internaţionale în domeniul managementului substanţelor chimice. utilizate şi comercializate pe piaţă.Industria. legislativ şi normativ. Practic nu sunt cunoscute activităţi de parteneriat public şi privat în domeniul securităţii chimice. 173 . Republica Moldova trebuie să-şi onoreze responsabilităţile asumate în cadrul tratatelor internaţionale. se realizează doar cu suportul asistenţei tehnice în cadrul proiectelor. La etapa de elaborare a programului vor fi estimate resursele financiare şi umane necesare pentru realizarea activităţilor preconizate.4. Informaţia colectată va conţine date despre substanţele fabricate. stabilit cadrul instituţional. Specialişti antrenaţi în soluţionarea problemelor de management al substanţelor chimice activează în cadrul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare. guvernanţii au responsabilitatea de a asigura consumatorul că produsele chimice sunt inofensive atât pentru om. Problemele abordate în PN îşi vor găsi soluţionare în cadrul Programului Naţional de Management Durabil al Substanţelor Chimice şi în cadrul Planului de Acţiuni de Implementare a SAICM. unde vor fi prioritizate problemele din domeniu. remarcându-se numărul redus al acestora în ţară. Ministerului Sănătăţii. cât şi pentru mediu de-a lungul întregului ciclu de viaţă. importate. trebuie stabilit un sistem unitar pentru transmiterea informaţiei către public în vederea familiarizării acestuia cu regimul substanţelor chimice. Activităţile acestor ONg-uri în contextul gestionării substanţelor chimice sunt puţin cunoscute sau slab mediatizate. consumatorii. Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale.

incident. un sumar privind statutul managementului substanţelor chimice în PN Moldova. ceea ce va în contribui la identificarea sau eliberearea resurselor necesare pentru întreprinderea acţiunilor prioritare în domeniu. şi „fişa de securitate” sunt incomplete. măsuri de răspuns în caz de pericol.  timp ce pesticidele şi produsele de uz fitosanitar sunt controlate rezonabil. date etc. de exemplu. completarea chestionarelor privind vizitele de lucru în teren. 174 . iar Republica Moldova nu dispune de un Registru al Substanţelor Chimice (o bază de date naţională) şi nici de acorduri de cooperare internă între ministere privind schimbul de informaţii.  prezintă o bază. de aceea o cooperare eficientă între aceste ministere va fi necesară pentru managementul substanţelor chimice în viitor.  cadrul vizitelor efectuate pe parcursul elaborării PN s-a constatat că eticheta substanţelor în chimice importate/exportate/reambalate/utilizate etc. noua lege privind substanţele chimice periculoase. inclusiv adoptarea unui program naţional de conformitate.  Compilarea unor capitole ale PN (în particular capitolele 3 şi 8) a fost mai dificilă. pictogramele Naţiunilor Unite.  cadrul PN au fost evaluate resursele umane. inhalare etc. Totodată..  a identificat golurile şi punctele slabe ce există în managementul substanţelor chimice. întruniri cu implicarea părţilor-cheie. Aceste probleme urmează a fi adresate în timpul apropiat.. financiare şi eficacitatea acestora. o revizuire periodică a profilului va informa părţile-cheie despre schimbările intervenite. discuţii cu părţile interesate/afectate. Concluzii şi recomandări 14. De asemenea. în corespundere cu standardele internaţionale. PN va servi drept temelie pentru identificarea priorităţilor naţionale în corespundere cu prevederile SAICM. inclusiv în înregistrarea şi supravegherea pe parcursul “ciclului întreg de viaţă”. substanţele chimice industriale sunt controlate mai puţin.1.  Republica Moldova responsabilităţile privind managementul substanţelor chimice sunt în divizate între mai multe ministere de resort. administrative. fişa trebuie să conţină informaţia privind proprietăţile periculoase ale substanţei chimice. deoarece indiscutabil Republica Moldova va fi încontinuu industrializată şi chimizată. De menţionat că problema reorganizării şi creării unei structuri integre pentru managementul substanţelor chimice persistă şi prezintă o prioritate naţională.Capitolul 14. Concluzii  Elaborarea Profilului Naţional privind Managementul Substanţelor Chimice a susţinut guvernul Republicii Moldova în evaluarea integrală a infrastructurii naţionale privind managementul substanţelor chimice – capacităţilor instituţionale.  aspect nerezolvat al gestionării produselor chimice îl constituie substanţele cu termen Alt expirat. ceea ce respectiv va conduce la reducerea impactului asupra populaţiei. iar o legislaţie efectivă devine de stringentă necesitate.. Metodologia elaborării PN a inclus sesiuni ale grupului de lucru. legislative şi tehnice. la întreprinderi etc. deoarece datele efective privind managementul substanţelor chimice nu au fost disponibile sau suficiente. mediului şi riscului asociat cu substanţele chimice. acumulate în laboratoarele instituţiilor de învăţământ. Ajustarea etichetei substanţelor chimice la cerinţele noi este una din cerinţele de bază în reducerea impactului asupra mediului şi protejarea sănătăţii populaţiei împotriva utilizării neadecvate a substanţelor chimice începând de la producere/comercializare până la depozitare/ eliminare a substanţelor chimice. a PN condus spre domeniile ce necesită a fi întărite din punctul de vedere al administrării. cuvinte de semnalare „periculos” sau „atenţie”. funcţionării etc.

având ca obiectiv dezvoltarea sistemului naţional de administrare a substanţelor chimice prin aplicarea abordării integre a problemei cu implicarea autorităţilor administraţiei publice centrale de specialitate în conlucrare cu sectorul industrial şi societatea civilă. în care vor fi prioritizate problemele din domeniu. vor fi editate şi distribuite grupurilor-ţintă şi publicului larg materiale educative privind utilizarea sigură şi fără de riscuri a substanţelor chimice.. 2. stabilit cadrul instituţional.  parcursul elaborării PN au fost identificate deşeuri specifice de substanţe chimice cum ar fi Pe asbestos în deşeuri necontrolate de construcţii.. diverselor organizaţii internaţionale şi naţionale.  Problemele abordate în PN îşi vor găsi soluţionarea în cadrul Programului Naţional de Management Durabil al Substanţelor Chimice şi în cadrul Planului de Acţiuni de Implementare a SAICM. legislativ şi normativ. Stabilirea unui registru de substanţe/produse chimice. PN urmează a fi distribuit secretariatelor acordurilor internaţionale de mediu.  Setarea unei baze de date ce ar înregistra cantităţile de substanţe chimice importate şi utilizate în ţară ar fi un pas important în estimarea riscului asociat cu utilizarea acestora. International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC).  Adoptarea şi implementarea SgA de clasificare şi etichetare a substanţelor chimice.. de exemplu: International Uniform ChemicaL Information Database (IUCLID).  Adoptarea şi implementarea proiectului Legii privind substanţele chimice în scopul îmbunătăţirii managementului substanţelor chimice şi sporirii eficacităţii controlului emisiilor şi impactului substanţelor chimice asupra mediului şi sănătăţii umane. neguvernametale. sectorul industrial şi societatea civilă. ar fi un component important în managementul substanţelor chimice. La etapa de elaborare a programului vor fi estimate resursele financiare şi umane necesare pentru realizarea activităţilor preconizate în scopul alocării eficiente a acestora pentru întreprinderea acţiunilor prioritare.  Stabilirea Registrului Naţional al Substanţelor Chimice. instituţii guvernamentale. private în scopul asigurării unui management adecvat şi integru. este necesară o reexaminare a procedurii. includerea capitolelor relevante pentru gestionarea substanţelor chimice în strategiile de dezvoltare a sectoarelor economiei naţionale. Registrul European al Substanţelor Chimice (finlanda). Acţiunile recomandate pentru îmbunătăţirea managementului substanţelor chimice şi a deşeurilor relevante în Republica Moldova sunt structurate pentru: autorităţile administraţiei publice centrale de specialitate.  Elaborarea Planului Naţional privind managementul durabil al substanţelor chimice în scopul soluţionării problemelor prioritare abordate pe parcursul dezvoltării PN. International Programme on Chemical Safety (IPCS. Recomandări PN elucidează recomandări ce vor contribui la sporirea eficacităţii cooperării continue a tuturor organizaţiilor guvernamentale. de instruire profesională. 175 . de asemenea.  Crearea unor baze de date naţionale accesibile on-line sau a unor baze cu conexiune la cele internaţionale. menţionat în Legea privind substanţele periculoase. neguvernamentale etc. promovate acţiuni de creare a unui sistem de management adecvat al substanţelor chimice. în care vor fi înregistrate cantităţile importate/exportate/utilizate etc. De asemenea. va fi stabilit mecanismul de facilitare a schimbului de informaţie dintre toate părţile interesate. Deşi procedura de import autorizată de Camera de Licenţiere şi aprobată de unele ministere relevante corespunde cerinţelor. inclusiv descrierea proprietăţilor periculoase ale acestora. informare şi sensibilizare a publicului. 14. Autorităţile administraţiei publice centrale de specialitate:  Crearea unei Autorităţi Naţionale pentru managementul substanţelor chimice.

Screening Information Dataset (SIDS) etc. inclusiv SAICM. utilizare a experienţei UE în implementarea Directivei REACH..). prin abordare proactivă din partea industriei. în special la măsurile de răspuns în caz de incidente cu implicarea substanţelor chimice.:  Cooperarea mai eficientă a reprezentanţilor industriei chimice cu autorităţile administraţiei publice centrale de specialitate. universităţilor. care pune un accent special pe sectorul industrial.  cadrul unor baze de date informaţia privind substanţele chimice utilizate în procesul în tehnologic poate rămânea confidenţială.  întărirea capacităţilor serviciilor vamale şi includerea specialiştilor chimişti în direcţiile vamale respective ce vor preîntâmpina comerţul internaţional ilegal cu substanţe chimice periculoase şi/sau produse contaminate cu chimicale interzise sau strict reglementate în cadrul acordurilor multilaterale de mediu.OECD/UNEP). în particular cu organizaţiile Naţiunilor Unite (SAICM. universităţi şi centre de cercetare. responsabilităţile managerilor şi lucrătorilor la locul de muncă etc. cât şi publicului larg.  Promovarea accesului publicului larg la informaţia de mediu în conformitate cu prevederile Convenţiei UNECE Aarhus. instituţii. în particular. însă lucrătorii care vin direct în contact cu aceste substanţe sunt în drept să ceară “fişa de securitate” şi informaţia privind riscul asociat cu utilizarea substanţelor chimice pe parcursul întregului ciclu de viaţă.  Sporirea gradului de familiarizare a organizaţiilor guvernamentale. asigurând astfel un mediu de lucru sănătos şi liber de pericole. inclusiv a altor programe destinate sensibilizării şi informării lucrătorilor din domeniu.  Sporirea cooperării internaţionale. De aceea este recomandabilă iniţierea unor programe educaţionale destinate atât instituţiilor de învăţământ. Acorduri Multilaterale de Mediu etc. cum ar putea fi Moldova în viitor. Sectorul privat. ceea ce ar facilita accesul la “fişele de securitate” ale substanţelor chimice. agenţii. iniţiativa europeană REACH.  Adoptarea programului internaţional din domeniul industriei chimice „Responsabilitatea Producătorului”.  Instruirea profesională a lucrătorilor implicaţi în managementul substanţelor chimice privind întregul ciclu de viaţă a acestora în conformitate cu prevederile acordurilor internaţionale de mediu. trebuie să aibă acces la bazele de date existente în domeniu. prezentarea soluţiilor eficiente pentru depăşirea problemelor abordate şi realizarea obiectivelor de mediu. Societatea Civilă:  Reducerea riscului asociat cu utilizarea substanţelor chimice şi sensibilizarea publicului larg reprezintă în continuare o provocare în procesul de dezvoltare a ţării. 176 . industria etc. ceea ce ar facilita crearea unei forţe de muncă ce ar corespunde cerinţelor ţărilor industrializate. convenţiile europene (UNECE) etc. organizaţii interguvernamentale (OECD.  Societatea civilă. BM.). în particular cei implicaţi în activităţile serviciilor medicale. bănci regionale etc.  Orientarea şi direcţionarea sectorului industrial spre cerinţele internaţionale de clasificare şi etichetare a substanţelor chimice în corespundere cu cerinţele SgA de clasificare şi etichetare a substanţelor chimice. în particular accesul la bazele de date monitorizate de către diverse ministere. conform prevederilor Organizaţiei Internaţionale a Muncii. identificarea antidoturilor etc. inclusiv echipa de elaborare a PN. reprezentanţilor industriei şi societăţii civile implicate în managementul substanţelor chimice cu prevederile tratatelor internaţionale în domeniul managementului internaţional al substanţelor chimice.

Chişinău. Republica Moldova.md 28. 2005-2007. anuar statistic 2001-2006. 2002. www. Prima Comunicare a Republicii Moldova elaborată în cadrul Convenţiei Naţiunilor Unite privind Schimbarea Climei. Legislaţia ecologică a Republicii Moldova 1999-2000.pesticide-md. Managementul Deşeurilor. 168 p.com 31. www.md 24. Chişinău. 17. 2007. 2000.int 25. Biroul Naţional de Statistică. Managementul Riscurilor Dezastrelor în Republica Moldova. www.org 177 . 2006.md/index. Milieu Ltd. Chişinau 1999. Planul de Acţiuni Uniunea Europeană – Republica Moldova.md 30. Legislaţia eclogică a Republicii Moldova 1996-1998. Biroul Naţional de Statistică. www.ozon.gov.06. Chişinău. Legislaţia ecologică a Republicii Moldova. 15. p. culegere statistică. Strategia Naţională pentru Dezvoltare 2008-2011.europa. 11. 9. 3.2007..mediu. 698 din 8 iulie 2000. Programul Naţional privind valorificarea deşeurilor de producere şi menajere. Duca gh.md 22. fAO & ACSA. Chişinău. 19. Raport Naţional. Biroul Naţional de Statistică. 2006. 2006. Balanţa Energetică a Republicii Moldova. Anuarul Statistic al Republicii Moldova.president.eu.190.2000. 21. Biroul Naţional de Statistică. www. www. Chişinău. art. Republica Moldova. New York & geneva. Nomenclatorul Mărfurilor Republicii Moldova.cfu.78-80. 18. Hotărârea guvernului nr. 16. 7. 152 p. 104 p. 8. Republica Moldova. guvernul Republicii Moldova – PNUD. www. 335 p. 2004. Raport Naţional de Dezvoltare Umană „Calitatea creşterii economice şi impactul ei asupra dezvoltării umane”. 29-XVI din 21. Studiu de Performanţă în Domeniul Protecţiei Mediului în Republica Moldova.18-20/57 din 29 ianuarie 2008. Planul Naţional de Implementare a convenţiei Stockholm privind Poluanţii Organici Persistenţi. 10.md 33.org 34. 185 p.rec. p. 181 p. Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 4. Studiu de Caz privind Managementul Substanţelor Chimice în Republica Moldova. Institutul de Ecologie şi geografie. 606 din 28. 227 p. 6. Chişinău „Ştiinţa” 2006. Chişinău 1997.customs.12. 14. 567 p. www. 2007. www. Ministerul Ecologiei şi Dezvoltării Teritoriale/PNUD Moldova (2000). 2005. Raport Naţional privind implementarea Agendei 21 în Republica Moldova. CD Dezvoltarea Social-Economică a Republicii Moldova 2007. www.acreditare.md 26.unep. 2. 13. 80 p.clima. Starea Mediului în Republica Moldova.undp. Chişinău „Ştiinţa”.gov. Chişinău. 20. www. www.II. PNUD – Republica Moldova. www.paliament.Referinţe bibliografice 1. CD Comerţul Exterior al Republicii Moldova.md 23.md 27. Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. Chişinău 2001. Chişinău 2007. Belgia. www. www. 248 p.md 29. Ţugui T.unitar. Comisia Economică pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite. 5.md 32.php?id=990 12. aprobată prin Legea nr.

Abrevieri ADR AMM ANRE APL AŞM BM BNS CAECP ECE gEf CEENU CfC CL CNŞPMP CSI EUROSTAT fAO fEN HAP HCB HCfC IDU IEg IES INUIC IPSSPOIP IUCLID MAI MAIA MAPL MEC MERN Mf MS MTgD NUTS OCDE OIM OMS ONg ONUDI OSCE OTAN PCB PCDD/PCDf PDO PIB PISC PIMC PN PNUD PNUM POP PPP Acordul European privind Transportul Internaţional al Mărfurilor Periculoase Acord Multilateral de Mediu Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică Autoritatea Publică Locală Academia de Ştiinţe a Moldovei Banca Mondială Biroul Naţional pentru Statistică Centrul de Acreditare în domeniul Evaluării Conformităţii Produselor Europa Centrală şi de Est fondul global de Mediu Comisia Economică pentru Europa a Naţiunilor Unite Clorofluorocarburi Camera de Licenţiere Centrul National Ştiintifico-Practic de Medicină Preventivă Comunitatea Statelor Independente Oficiul UE pentru Statistică Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Agricultură şi Alimentaţie fondul Ecologic Naţional Hidrocarburi aromatice policiclice Hexaclorobenzen Hidroclorofluorocarburi Indicele Dezvoltării Umane Institutul de Ecologie şi geografie Inspectoratul Ecologic de Stat Institutul Naţiunilor Unite pentru Instruire şi Cercetări Inspectoratul Principal de Stat pentru Supraveghere Tehnică a Obiectelor Industrial Periculoase Baza de Date Internaţională privind Substanţele Chimice Ministerul Afacerilor Interne Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare Ministerul Administraţiei Publice Locale Ministerul Economiei şi Comerţului Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale Ministerul finanţelor Ministerul Sănătăţii Ministerul Transporturilor şi gospodăriei Drumurilor Nomenclatorul UE privind Statistica Unităţilor Teritoriale Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică Organizaţia Internaţională a Muncii Organizaţia Mondială a Sănătăţii Organizaţie non-guvernamentală Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord Bifenili policloruraţi Dioxine dibenzenice policlorurate/dibenzofurani Potenţial de distrugere a stratului de ozon Produsul Intern Brut Programul Internaţional privind Securitatea Chimică Program Interinstituţional pentru Managementul Chimicalelor PN privind Managementul Substanţelor Chimice Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu Poluanţi Organici Persistenţi Preparate pentru Protecţia Plantelor 178 .

PSR REACH RNOCL SAICM SDO SgA SHS SPCSE SSM SSPP SV UE UICPA Programul Start Rapid Regulamentul UE privind Substanţele Chimice Reţeaua Naţională de Observare şi Control de Laborator Abordarea Strategică a Managementului Internaţional al Substanţelor Chimice Substanţe Distrugătoare ale Stratului de Ozon Sistemul global Armonizat de Clasificare şi Etichetare a Chimicalelor Serviciul Hidrometeorologic de Stat Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale Serviciul Standardizare şi Metrologie Serviciul de Stat pentru Protecţia Plantelor Serviciul Vamal Uniunea Europeană Uniunea Internaţională de Chimie Pură şi Aplicată 179 .

Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Preventivă. Direcţia Prevenirea Poluării Mediului Punct focal. tel: 21-06-37. e-mail: secretary@mtgd. tel: 76-68-77. E-mail: ipsstoip@mail.md Violeta Balan Şef laborator. Direcţia Statistica Agriculturii şi Mediului tel: 40-30-00.isac@rec.mldnet. secţia Toxicologie. tel: 57-45-19.md Serviciul Vamal Munteanu Alexandru Specialist principal.sanepid. e-mail iftodi@mediu.sanepid.md Sîrcu Raisa Cercetător Ştiinţific superior. e-mail: veroter@gmail.Anexa 1: Grupul de lucru interministerial SAICM Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale Mihai Iftodi Şef.com Ministerul Sănătăţii Valeriu gonciar Consultant superior Direcţia Protecţia Sănătăţii şi Medicina Preventivă. tel: 57-45-01.md Pavel Socoliuc Şef. Direcţia Resurse Naturale şi Biodiversiatate. e-mail ies@mediu. secţia Toxicologie. 49-94-00.md Anatol Tărîţă Manager de proiect.tel: 73-85-12 Cpt. e-mail: hidro@meteo. Serviciul Hidrometeorologic de Stat.com Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare Iurie Malanciuc Şef. Direcţia Prevenirea Poluării Mediului tel: 20 45 25. Direcţia Proceduri Vamale. Inspectoratul Chimic . e-mail: Elena. e-mail: ichem@asm. Ecologie şi Protecţia Plantelor tel: 21-01-37.md Liudmila Marduhaeva Consultant. Inspectoratul Ecologic de Stat. e-mail: ieg@asm. e-mail liudmila@mediu. E-mail: ms@mednet. Punct focal Protocolul Montreal. e-mail environment@ozon. Direcţia Dezvoltare Ramurală.md Valentina Căldăruş Şef adjunct.md Institutul de Chimie Tudor Lupaşcu Director.md Igor Ciloci Inspector general de stat adjunct al Inspecţiei Muncii tel. e-mail: adm_maia@moldova. tel: 251117. e-mail: cnspmp@. tel: 23-85-37 Sergiu Croitor Şef. Asociaţia internaţională „ECO-Tiras”.md Ministerul Economiei şi Comerţului Angela Albu Biroul Naţional de Coordonare tel: 25-02-41 Larisa ghieş Şef. tel: 23-30-17.gov.md Andrei Isac Director Executiv. tel: 22 69 27.com Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor Bostan Iurie Consultant.gov. tel: 73-85-72 Biroul Naţional de Statistică Elena Orlova Şef. e-mail: căldăruş@mediu. tel: 77-35-00. tel: 20 45 26. e-mail: cnspmp@. Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţii Excepţionale Cpt. tel: 72 54 90. subsol.gov. Direcţia Agrochimie. Oficiul „Ozon” tel: 22 68 55. Secţia protecţie medico-biologică. Alexandru Calancea Şef. tel: 26-88-60.Tehnologic şi Radiologic. tel: 22-57-32.md 180 . tel: 20-45-28. Convenţia Stockholm şi SAICM.gov. Secţia Inspectare sol.md Constantin Mogoreanu Şef. Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Preventivă. -e-mail: andrei. REC Moldova. tel: 22-56-15. e-mail: hidro@meteo. Serviciul Hidrometeorologic de Stat.gov. e-mail: iciloci@yahoo. Punct focal al Protocoalelor Aarhus. Ecologie şi Protecţia Plantelor. deşeuri şi substanţe chimice.md Societatea Civilă Trombiţchi Ilia Director Executiv. e-mail: eco-tiras@mtc.md Ministerul Afacerilor Interne. laboratorul Ecologia Aşezărilor Umane tel: 73-15-50.orlov@statistica.md Veronica Tertea Consultant. Direcţia Agrochimie. Vitalii Mutaf Şef.md Ana Cumanova Şef laborator. Secţia protecţie radioactivă chimică. tel: 57-42-06 Institutul de Ecologie şi Geografie Constantin Bulimaga Şef.

Harta administrativă a teritoriului Republicii Moldova 181 .Anexa 2.

nebrom. substanţă cu efect puternic otrăvitor substanţă cu efect puternic otrăvitor substanţă cu efect puternic otrăvitor caracteristici teratogene. Nespor) Mercaptofos (Demeton. Ditan de mangan. proprietăţi de iritare cancerigen. velzicol legatura 104) Amesticurile lui cu heptaclorbenzol şi TMTD granozan M (Ţerezan) gofacid (Bayer 6220B) gHŢg tehnic(ghexacloran) guzation (azinofosetil. Elevat SC 70) Dieldrin (Alvid. cancerigen puternic toxic substanţă cu efect puternic otrăvitor rezistent. Merfotocs. cumulativ substanţă cu efect puternic otrăvitor substanţă cu efect puternic otrăvitor cancerigen. Meturon) Maneb (Malzat. toxice pentru făt preparat cu conţinut variabil. rezistent substanţă cu efect puternic otrăvitor. Pestan) Mercurghecsan Mercurbenzol Nemagon (DBHP. Terfastamp) Dinoseb (DNBP. Insectalac. substanţă cu efect puternic otrăvitor cancerigen. nemafum. substanţă cu efect puternic otrăvitor slab neurotoxic toxic pentru făt. Ectafos) Corocsen CN-77 (Dicurin) Reziduri de Dicloretan. mutagene. triaozotion) Dimofox (ganal BMf Pestocs. cancerigen cancerigen substanţă cu efect puternic otrăvitor. toxic pentru făt substanţă cu efect puternic otrăvitor substanţă cu efect puternic otrăvitor puternic toxic. Tricloretilen. cancerigene substanţă cu efect puternic otrăvitor puternic toxic cancerigen substanţă cu efect puternic otrăvitor înalt cumulativ înalt cumulativ 182 . Piridin) Arsenat de calciu Arsenat de natriu Afos (fC-UMO) Butifos (Merfos. Metocsimonuron) Mecarbam (Mecarb. caracteristici teratogene. anticoagulantă. sinonime Avenj (dezinfectant) Aldrin (Octalin. Lista pesticidelor interzise pe teritoriul Republicii Moldova Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Denumirea preparatului. Ecavit. Produse de clor M3 Linuron (Afalon. Policlorizi de benzol. Octalocs) Diuron (Diclorfenidim. Profam) Calicsin (Tridemorf) Calcian Calcid Carbicron (Dicrotofos. Ditio) Difonat (fonofos) DDB DDT şi preparate pe baza lui (Polidafen şi altele) Despirol (ghelevan. Etilendiclorid) Izodrin (preparat 7II) Intration (Tiometon. Sulfotec. toxic pentru făt. proprietăţi de iritare substanţă cu efect puternic otrăvitor substanţă cu efect puternic otrăvitor alergic cu acţiune locală. rezistent cancerigen. caracteristici teratogene rezistent. conţine hidrocarburi cancerigene cancerigen caracteristici mutagene. Carmex) Cherb-mics (conţine Diuron) Cherb-ultra (conţine Diuron) Dicloretan (DHM. înalt cumulativ. DN 298) Ditiofos (Pirofos. Metilenclorid. ghidrin. garnitan.Anexa 3. legătura118) Sulfat de Anabazin (Neonicotin. oxid de sulf) Monolinuron (Arezin. puternic toxic. Ecatin. fundal) Heptaclor (heptamol. fumagon) Cauza interzicerii puternic toxic. Carbagran. cancerigen. Tributilfosfat) galecron (Clordimeform. caracteristici teratogene preparat pe bază de caliu granulat. folex. Asalon. rezistent. M-81) IfC (Aghermin. Astimazul. Sistocs) Metilmercaptofos (Dimetonmetil. metasistocs. rezistent cancerigen. Crlorvinil. volatil substanţă cu efect puternic otrăvitor puternic toxic cancerigen toxic pentru făt. poate provoca otrăviri acute cancerigen puternic toxic. substanţă cu efect puternic otrăvitor preparat pe bază de caliu granulat.

Sutam) Paracvat (gramacson. teratogene Temic (aldicarb) substanţă cu efect puternic otrăvitor Tiofos (paration. THf) propietăţi mutagene. Triclorfenolet de cupru. toxic pentru făt substanţă cu efect puternic otrăvitor substanţă cu efect puternic otrăvitor. cancerigen Arezin cancerigen Carteco M conţine arezin 183 . Tiodan – substanţă cu efect puternic otrăvitor. Cerlat. monocrotofos. Cvintinicen ) Pentaclorfenol (Penclorol. mutagene. clorpenal) instabil. PP 148) Verde de Paris Pentaclornitrobenzol (PHNB. teratogene Endotal (ghidrotal) substanţă cu efect puternic otrăvitor Endrin (preparat 269) substanţă cu efect puternic otrăvitor Endotion (Ecsotrion.5-T (Dinoxol. persistent Potozan (E-338) substanţă cu efect puternic otrăvitor Sofit (Rifit. cumulativ. proprietăţi de iritare. stroban. cancerigen proprietăţi de iritare.THfM) substanţă cu efect puternic otrăvitor flex (fomesafen) propietăţi cancerigene. Pestocs. au fost înregistrate cazuri de intoxicare a lucrătorilor implicaţi nemijlocit Peropal (Azoţiclotin) cumulativ. Opalat) proprietăţi cancerigene. Bladan. toxic Preparatul M-74 (disulfoton) substanţă cu efect puternic otrăvitor. rezistent cancerigen rezistent.4.45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 Nuvacron (azodrin. cancerigene. Pretilaclor) proprietăţi de iritare C-3353 (Diocsacarb. teratogene fosvel (Leptofos) efecte neurotoxice fosdrin (Mevenfos) substanţă cu efect puternic otrăvitor ftoracetamit (fussol) puternic toxic Hostation (Triazofos) substanţă cu efect puternic otrăvitor Cianplav (Cianid negru) substanţă cu efect puternic otrăvitor. rezistent Policlorpinen (PHP. vamidotion) substanţă cu efect puternic otrăvitor Triclormetafos . Cvintozal. fosfopiran) substanţă cu efect puternic otrăvitor EPN (Diclofention) efecte neurotoxice îndepărtate. Titron) substanţă cu efect puternic otrăvitor 2. tiodan. Elocron) substanţă cu efect puternic otrăvitor Supracid (Metidation) substanţă cu efect puternic otrăvitor Timet (forat) substanţă cu efect puternic otrăvitor Tinocs substanţă cu efect puternic otrăvitor TEPf (Vapoton. azoban) Sulfat de nicotină Nitazin (ramrod+atrazin) Nitroclor (Nitrofen. TOC)şi preparate pe baza acestuia (niclozin) Octametil (Şradan. interzis în amesticuri. fomid. Botrilecs. Spontox. acid puternic Cinofos (Nemafos. Pentaclor) substanţă cu efect puternic otrăvitor substanţă cu efect puternic otrăvitor caracteristici mutagene caracteristici teratogene.3 conţinut înalt de impurităţi tehnologice puternic periculoase Triclorfenolet de cupru conţinut înalt de impurităţi tehnologice puternic periculoase fencapton (fenatol) puternic toxic fentiuram conţine Triclorfenolet de cupru fenurit (amesticuri de ZMTD. Tiozanin) substanţă cu efect puternic otrăvitor Ciram (Metazan. Brasicol. Cimat. paration-etil) substanţă cu efect puternic otrăvitor Trucidor (chilvali. cancerigene.

interzis pentru aplicare pe terenurile protejate Belmark) TMTD (Tiram. interzis pentru aplicare în calitate de erbicid Ditrol) Dursban (Clorpirifos) interszis în tratarea depozitelor şi terenurilor adiacente Di-trapex interzis pentru aplicare pe teren deschis Izatrin (Bioresmetrin. lucrenă etc. tutun. Imidan) aplicarea este permisă doar pe cultura sfeclei de zahăr şi cartofi fasfamid (Bi-58. Tiuram) interzis pentru aplicare la tratarea seminţelor şi materialului săditor Tiodan (Endosulfan. Bio-benzifurolin. interzis pentru aplicare pe salată pe terenurile protejate Hrisronforte) Campozan (Etrel) interzis pe penele verde Mitac (Amitraz. Endosel. inclusiv pe ierburile multianuale Pirimor (Pirimicarb) interzis pentru aplicare pe bumbac. viţa de vie. Uzghen) Particularăţi de aplicare interzis pentru aplicare pe terenurile protejate interzis pentru aplicare pe terenurile protejate interzis pentru aplicare pe terenurile protejate. Enid. Dinozal. toaplicarea este permisă doar pe cultura sfeclei de zahăr pentru combaterea xafen) unor dăunători. varză.interzis pe tutun şi in nă de fosfor DDBf preparatul şi produsele pe baza acestuia sunt interzise în producere din 1993. Dalf) interzis pentru aplicare pe unele culturi legumicole: varză. pe bază de aminoacid Benomil (Benlat. comercializarea strugurilor este interzisă interzis pentru aplicare pe trifoi interzis pentru aplicare la culturile de câmp: varză. Dimetoat) interzis pentru aplicare pe vişin. din 1989 cantităţile de producere au fost reduse până la 15 mii t Clorofos (Triclorfon. varză. Rogor. Pidrin. lucernă. Ciinterzis pentru aplicare pe culturile furajere şi cartofi codel) Cineb (Aspor.Anexa 4. sinonime Afugan (Pirazofos. fenbutatinocsid) interzis pentru aplicare pe măr. soia. Timul) tinderea aplicabilităţii acestuia Torc (Vendecs. este redus consumul la culturile intensive de cerealiere. Hexasul. 12% dust interzis pentru extinderea aplicabilităţii poate fi aplicat doar pe viţa de vie în situaţii de carantină fitosanitară. bumbac. Tactic) interzis pentru aplicare pe culturile citrice. pe culturile horticole. Derozal. 25% praf de făi. 400 t în protecţia plantelor) Decis (Deltametrin. Ciclodan. pomuşoare. fundazol. funaben) Biopin (Boletin) gHBD (Perclorvinil. inclusiv exfan. Clorholinclorid. citrice. viţa de vie şi pe terenurile protejate Metafos (Vofatox. terenuri protejate Clorofos în producere din 1993.interzis pentru aplicare pe culturile legumicole şi horticole. din 1989 este interzisă producerea DDBf. Propaclor) interzis Reglon (Dicvat) interzis pentru aplicare pe floarea-soarelui. sorg. fenrio. în 1981 a fost intezisă extinderea aplicabilităţii vezi Benomil 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 BMK (Carbendazim. cu unele excepţii (100t în zootehnie. Olghin. Camfeclor. Rideon (Difenamid. pepenele verde şi galbene viţa de vie Uleiuri minerale petroliere interzis pentru aplicare pe unele culturi legumicole: morcov (fiind utilizat în produsele pentru copii şi cele dietetice) Nimrod (Bupirimat) interzis pentru aplicare pe terenurile protejate Policlorcamfen (PHK. Lista preparatelor a căror utilizare este strict reglementată pe teritoriul Republcii Moldova Nr 1 2 3 Denumirea preparatului. cartofi. Ditan) interzis pentru aplicare pe terenurile protejate 184 . pe terenurile protejate Ramrod (Acilid. culturi horticole Heptaclorciclohexsan. viţa de vie. morcov. legumicole. ridiche. Curamil) Bacterodencid. Zarur) interzis pentru aplicare pe varză Sevin (Carbarid) aplicarea este permisă doar pe cultura bumbacului în cazuri de focare puternice de dăunători Sumucidin (fenvalerat. terenuri protejate ftalofos (fosmet. hecsaclorbutadien) Heterofos Heptaclorciclohexsan. Supermetrin) interzis pentru aplicare pe terenurile protejate DNOC (Dinitroortocrezol. Dipterecs) interzis din 1988 Tur (Clormecvat. Niticid. Metilparation.

Lista substanţelor chimice a căror utilizare în Republica Moldova este reglementată de Protocolul de la Montreal Nr. 1 2 Clorofluorocarburi (CFC) 1 AI 2 3 4 5 6 7 8 AI AI AI AI A II A II A II Denumirea tehnică 3 CfC-11 CfC-12 CfC-113 CfC-114 CfC-115 Halon-1211 Halon-1301 Halon-2402 CfCl3 Cf2Cl2 C2f3Cl3 C2f4Cl2 C2f5Cl Haloni Cf2BrCl Cf3Br C2f4Br2 Cf3Cl C2fCl5 C2f2Cl4 C3fCl7 C3f2Cl6 C3f3Cl5 C3f4Cl4 C3f5Cl3 C3f6Cl2 C3f7Cl Tetraclorură de carbon CCl4 C2h3Cl3* CHfCl2 CHf2Cl Ch2fCl C2HfCl4 C2Hf2Cl3 C2Hf3Cl2 C2Hf4Cl C2h2fCl3 C2h2f2Cl2 C2h2f3Cl C2h3fCl2 Formula chimică 4 Denumirea chimică 5 Triclorfluormetan Diclordifluormetan Triclortrifluoretan Diclortetrafluoretan Clorpentafluoretan Clorbromdifluormetan Trifluorbrommetan Dibromtetrafluoretan Clortrifluormetan Pentaclorfluoretan Tetraclordifluoretan Heptaclorfluorpropan Hexaclordifluorpropan Pentaclortrifluorpropan Tetraclortetrafluorpropan Triclorpentafluorpropan Diclorhexafluorpropan Clorheptafluorpropan Tetraclormetan 1.1.1-tricloretan (metilcloroform) Diclorfluormetan Clordifluormetan Clorfluormetan Tetraclorfluoretan Triclordifluoretan Diclortrifluoretan Clortetrafluoretan Triclorfluoretan Diclordifluoretan Clortrifluoretan Diclorfluoretan Alte clorofluorocarburi complet halogenate (CFC) 9 BI CfC-13 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 BI BI BI BI BI BI BI BI BI B II CfC-111 CfC-112 CfC-211 CfC-212 CfC-213 CfC-214 CfC-215 CfC-216 CfC-217 1.1-tricloretan 20 B III Hidroclorofluorocarburi (HCFC) 21 CI HCfC-21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 CI CI CI CI CI CI CI CI CI CI HCfC-22 HCfC-31 HCfC-121 HCfC-122 HCfC-123 HCfC-124 HCfC-131 HCfC-132 HCfC-133 HCfC-141 185 .1. Anexa. grupa crt.Anexa 5.

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 CI CI CI CI CI CI CI CI CI CI CI CI CI CI CI CI CI CI CI CI CI CI CI CI CI CI CI C II C II C II C II C II C II C II C II C II C II C II HCfC-141b HCfC-142 HCfC-142b HCfC-151 HCfC-221 HCfC-222 HCfC-223 HCfC-224 HCfC-225 HCfC-225ca HCfC-225cb HCfC-226 HCfC-231 HCfC-232 HCfC-233 HCfC-234 HCfC-235 HCfC-241 HCfC-242 HCfC-243 HCfC-244 HCfC-251 HCfC-252 HCfC-253 HCfC-261 HCfC-262 HCfC-271 C2h3fCl2 (CH3CFCl2) C2h3f2Cl C2h3f2Cl (CH3CF2Cl) C2h4fCl C3HfCl6 C3Hf2Cl5 C3Hf3Cl4 C3Hf4Cl3 C3Hf5Cl2 C3Hf5Cl2 (CF3CF2CHCl2) C3Hf5Cl2 (CF2ClCF2CHClF) C3Hf6Cl C3h2fCl5 C3h2f2Cl4 C3h2f3Cl3 C3h2f4Cl2 C3h2f5Cl C3h3fCl4 C3h3f2Cl3 C3h3f3Cl2 C3h3f4Cl C3h4fCl3 C3h4f2Cl2 C3h4f3Cl C3h5fCl2 C3h5f2Cl C3h6fCl CHfBr2 Diclorfluoretan Clordifluoretan Clordifluoretan Clorfluoretan Hexaclorfluorpropan Pentaclordifluorpropan Tetraclortrifluorpropan Triclortetrafluorpropan Diclorpentafluorpropan Diclorpentafluorpropan Diclorpentafluorpropan Clorhexafluorpropan Pentaclorfluorpropan Tetraclordifluorpropan Triclortrifluorpropan Diclortetrafluorpropan Clorpentafluorpropan Tetraclorfluorpropan Triclordifluorpropan Diclortrifluorpropan Clortetrafluorpropan Triclorfluorpropan Diclordifluorpropan Clortrifluorpropan Diclorfluorpropan Clordifluorpropan Clorfluorpropan Dibromfluormetan Bromdifluormetan Bromfluormetan Tetrabromfluoretan Tribromdifluoretan Dibromtrifluoretan Bromtetrafluoretan Tribromfluoretan Dibromdifluoretan Bromtrifluoretan Dibromfluoretan Hidrobromfluorocarburi (HBrFC) (HBrfC-22B1) CHf2Br Ch2fBr C2HfBr4 C2Hf2Br3 C2Hf3Br2 C2Hf4Br C2h2fBr3 C2h2f2Br2 C2h2f3Br C2h3fBr2 186 .

2 .1. 187 .tricloretan.70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 C II C II C II C II C II C II C II C II C II C II C II C II C II C II C II C II C II C II C II C II C II C II C II C III E C2h3f2Br C2h4fBr C3HfBr6 C3Hf2Br5 C3Hf3Br4 C3Hf4Br3 C3Hf5Br2 C3Hf6Br C3h2fBr5 C3h2f2Br4 C3h2f3Br3 C3h2f4Br2 C3h2f5Br C3h3fBr4 C3h3f2Br3 C3h3f3Br2 C3h3f4Br C3h4fBr3 C3h4f2Br2 C3h4f3Br C3h5fBr2 C3h5f2Br C3h6fBr Ch2BrCl Bromură de metil Bromură de metil Ch3Br Amestecuri de substanţe 2903 41 000 2903 45 550 2903 46 100 2903 46 900 2903 14 000 2903 19 100 2903 30 330 2903 49 100 sau 2903 49 300” Bromdifluoretan Bromfluoretan Hexabromfluorpropan Pentabromdifluorpropan Tetrabromtrifluorpropan Tribromtetrafluorpropan Dibrompentafluorpropan Bromhexafluorpropan Pentabromfluorpropan Tetrabromdifluorpropan Tribromtrifluorpropan Dibromtetrafluorpropan Brompentafluorpropan Tetrabromfluorpropan Tribromdifluorpropan Dibromtrifluorpropan Bromtetrafluorpropan Tribromfluorpropan Dibromdifluorpropan Bromtrifluorpropan Dibromfluorpropan Bromdifluorpropan Bromfluorpropan Bromoclorometan Bromură de metil de la până la * formula nu se referă la 1.

: 72 – 20 – 8 Utilizare Heptaclor* Producere CAS nr.: 8001 – 35 -2 Bifenili policlorurati (PCB)* Producere Utilizare Producere Utilizare Producere Utilizare Nici una Articole utilizate în conformitate cu prevederile Părţii a II-a a prezentei Anexe Anexa B: Restricţii DDT (1. B.: 60 – 57 – 1 Utilizare Endrina*: Producere CAS nr.: 2385 – 85 –5 Toxafen: CAS nr.1. Anexele A.2-bis(4-clorofeUtilizarea în controlul vectorilor maladiilor în conformitate cu Parnil)etan) tea a II-a a acestei Anexe CăS nr. 50-29-3 Derogări specifice: Intermediar în producerea dicofolului Produs intermediar Utilizare Scop acceptabil: Controlul vectorului maladiilor în conformitate cu Partea a II-a a acestei Anexe Derogări specifice: Producerea dicofolului Produs intermediar Anexa C:Producerea Accidentală Dioxine dibenzenice policlorurate şi dibenzofurani (PCDD/PCDf) Hexaclorobenzen (HCB) (CAS Nr. C Substanţa chimică Activitatea Derogarea specifică Nici una Ectoparasiticid local Insecticid Conform autorizaţiilor acordate Părţilor incluse în registru Ectoparasiticid local Insecticid Termiticid Termiticid pentru clădiri şi baraje Termiticid pentru drumuri Aditiv în adezivii de placaj Nici una în activităţi agricole Nici una Nici una Nici una Termiticid Termiticid pentru şarpantele caselor Termiticid (subteran) Tratarea lemnului Pentru utilizarea la dispozitivele subterane de cablu Conform autorizaţiilor acordate Părţilor incluse în registru Produs intermediar Solvent în pesticide Intermediar cu circuit închis pe un site determinat Conform autorizaţiilor acordate Părţilor incluse în registru Termiticid Nici una Nici una Anexa A: Eliminări Aldrina* Producere CAS nr: 309-00-2 Utilizare Clordan* Producere CAS nr: 57 – 74 – 9 Utilizare Dieldrina* Producere CAS nr.Anexa 6. Lista substanţelor chimice reglementate de Convenţia de la Stockholm privind Poluanţii Organici Persistenţi. 118-74-1) Bifenili policloruraţi (PCB) 188 .: 118 – 74 – Utilizare 1 Mirex* CAS nr.1 – tricloProducere Scop acceptabil: ro-2.: 76 – 44 – 8 Utilizare Hexaclorobenzen Producere CAS nr.

National Profile for Chemicals Management in the Republic of Moldova Chisinau 2008 189 .

............... Use and Disposal .............................................. 369 Annex 2: The map of the Republic of Moldova ........................................... 193 Executive Summary ................................................................................... 303 Chapter 7: Inter-ministerial Commissions and Coordinating Mechanisms .. 196 Chapter 1: National Background Information ............................................................... 207 Chapter 2: Chemical Production........ Agencies........................ 225 Chapter 3: Priority Concerns Related to Chemicals at all Stages in their Life Cycle ........... 271 Chapter 5: Ministries............................................................ 337 Chapter 11: Awareness/Understanding of Workers and the Public.............................. 371 Annex 4: The list of preparations which use is strictly regulated in the Republic of Moldova .............. Public Interest Groups......... 366 Abbreviations ...... Annexes A.................. C ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................192 Introduction ........................................................................................................ Transport.............. Export............... ......................................... Training and Education of Target Groups and Professionals ........................ Storage.................................................................................................................................................................. Professional Bodies....................................... 326 Chapter 10: Chemical Emergency Preparedness...... 311 Chapter 8: Data Access and Use ................... 367 Annex 1: Inter-ministerial SAICM working group ...................................................................................................................CONTENTS Foreword................. Response and Follow-up.............. 347 Chapter 13: Resources Available and Needed for Chemicals Management ....... 294 Chapter 6: Relevant Activities of Industry........... and Other Institutions Managing Chemicals and Related Waste............. Import........................................ 342 Chapter 12: International Relations .......... 319 Chapter 9: Technical Infrastructure .................................. 373 Annex 5: The list of chemical substances which use in the Republic of Moldova is regulated by the Montreal Protocol ................ 266 Chapter 4: Legal Instruments and Non-regulatory Mechanisms for Life Cycle Management of Chemicals .................................................................................................................................................. and the Research Sector ................. 377 190 ..................................................................................................................... 370 Annex 3: The list of pesticides prohibited for use in the Republic of Moldova .............................................................................................................................. 363 References ....................................................................................................... 360 Chapter 14: Conclusions and Recommendations ..... B.................................................................... 374 Annex 6: The list of chemical substances regulated by the Stockholm Convention...................................

Focal Point of SAICM and Stockholm Convention Constantin MOGOREANU. consultant. chief. chief. National Scientific-Practical Center of Preventive Medicine Ministry of Economy and Commerce Angela ALBU. ecology and plant protection Veronica TERTEA. chief. Project Coordinator Tatiana ECHIM. Labour Inspection Service of Civil Protection and Emergency Situations. Section of toxicology. senior consultant. Ministry of Ecology and Natural Resources. chief. subsoil. Division of trade and services statistics Civil Society Andrei ISAC. Radioactive-chemical protection section National Bureau of Statistics Elena ORLOV. chief. Laboratory of ecourbanistics and sustainable development. Environmental Pollution Prevention Division Liudmila MARDUHAEVA. Project Manager Tatiana ŢUGUI . senior scientific researcher. Division of healthcare and preventive medicine Pavel SOCOLIUC. ecology and plant protection Ministry of Health Valeriu GONCEAR. chief. executive director „REC Moldova” Ilia TROMBIŢCHI. chief. Section on inspection of soil. SEI Constantin BULIMAGA.Coordinator Ion APOSTOL. Division on agrochemistry. deputy-chief. National Coordination Bureau Sergiu CROITOR. Environmental Pollution Prevention Division. chief. National Expert SAICM Working Group Members Ministry of Ecology and Natural Resources Mihai IFTODI. Division for agriculture and environment statistics Mariana ENI. Focal Point Aarhus Convention protocols Ana CUMANOVA. chief. laboratory SHS Anatol TĂRÎŢĂ. laboratory SHS. executive director Association „ECO-Tiras 191 . National Scientific-Practical Center of Preventive Medicine Raisa SÎRCU. project manager. consultant. chief . International Expert Violeta PĂGÎNU. Project Assistant Peter J. PETERSON. Medico-biological protection section Vitalii MUTAF.Vice-minister. chemical substances and waste. chief. IEG Violeta BALAN. RM Project Implementation Team Valentin PLEŞCA. chief. Division on agrochemistry. Radioactive-chemical protection section Ludmila DAVID. Section of toxicology. office “Ozone” Ministry of Agriculture and Food Industry Iurie MALANCIUC. Ministry of Interior Affairs Alexandru CALANCEA. Chemical-Technological and Radiological Inspectorate Igor CILOCI. consultant.

which represents an essential and major component of economic. agriculture. it will be taken into account during elaboration of plans for socio-economic development of the country and projects of technical assistance and investment in this sector in order to ensure national chemical safety. However. Increasing concerns regarding the effectiveness of environmental and human health protection. IT. social and territorial cohesion and environmental protection in a secure world with the respect of cultural diversity. solidarity. The National Profile findings and recommendations will serve as basis for improving the chemicals management at national and local level. including the chemical ones. It suggests sustainable increase of life quality and wellbeing on Earth for the present and next generations. managed by the Ministry of Ecology and Natural Resources. etc. Violeta IVANOV The Minister of Ecology and Natural Resources 192 . The Republic of Moldova has demonstrated the willingness to comply with the international standards. being incorporated in multiple international instruments. gender equality. including Agenda 21. including the chemicals management and the financial support provided within the framework of the Quick Start Program (QSP). The National Profile is the summary analysis of chemicals management sphere in Moldova and will serve as a basis for the identification of national priorities according to Strategic Approach to International Chemicals Management (SAICM). which will assure the work places and high level of education and healthcare. but chapter 19 sets the year 2020 as a target for achieving the sound management of chemicals throughout their lifecycle.FOREWORD Sustainable development represents a global objective which promotes all policies and activities at international level. moral. I would like to express the gratitude to the United Nations Environment Program (UNEP) for the financial assistance for the implementation of project “Moldova-UNEP Partnership on capacity building for improving the environmentally sound management of chemicals in the Republic of Moldova and the implementation of SAICM”. from cars to medicines and from construction materials to toys. Chemicals play an essential role in the modern society. being used every day. directed towards the development of an international policy on chemicals. including the integration in the global process of transition to the sustainable development through promoting a dynamic economy. the modern society has become completely dependent on chemicals in industry. spiritual and cultural development. The elaboration of the National Profile for Chemicals Management in the Republic of Moldova has become possible due to the fact that our country is an active partner in international cooperation on environmental protection. is positioned in the continuous growth. including freedom and equal chances for all. observance of law and human rights. The increase of consumption during the last decades has considerably contributed to the growth of products volume. Presently the environmental protection. which has been adopted at the Summit for Sustainable Development in Johannesburg (2002). social. which refers to maintenance of Earth capacities to support the entire diversity of its living beings and which is founded on the principles of democracy.

etc. as set out at the United Nations Conference on the Environment and Development held in Rio de Janeiro (1992) defined the concept of economic development that meets present needs without harming and compromising future generations. 1994) the priorities for sustainable management of chemicals were set. 193 . textiles.unitar. lessons that humankind has already learned (chlorofluorocarbons. Subsequently. This programme was subsequently expanded to include the United Nations Institute for Training and Research (UNITAR) under the format of the Inter-organization Programme for the Sound Management of Chemicals (IOMC). These concepts were again addressed at the Summit for Sustainable Development in Johannesburg (2002) which also set the year 2020 as a target for achieving the sound management of chemicals throughout their lifecycle. however. Sweden. the United Nations Industrial Development Organization (UNIDO). At the same time more than 350 chemicals are harmful to the environment. Chemicals bring many benefits including the production of food. the concept of sustainable development that was debated and included in Agenda 21 has been incorporated into many international instruments. the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD). were found in the blood or fat of Polar bears. In 9 out of 10 cases health impacts that these substances may produce are unknown. the United Nations Food and Agriculture Organization (FAO). the World Health Organization (WHO). being absorbed by our tissues and organs even being detected in breast milk. that have never been present in the Arctic.7 million employees and on whom another 3 million jobs depend. heavy metals. implemented by Sustainable POPs Management office by the Ministry of Ecology and Natural Resources (MENR) and the UNEP Chemicals Branch within the framework of the Quick Start Program (QSP). In the European Union. Global production of chemicals has increased from 1 million tonnes in 1930 to 400 million tonnes at present. Therefore. The World Bank (WB) and the United Nations Development Programme (UNDP) attend the IOMC as observers. The Joint Programme for Sustainable Management of Chemicals was established in 1995 in cooperation with the United Nations Environment Programme (UNEP). following the UNITAR Guidelines for the development of the National Profile on Chemicals Management. Increasing concerns regarding the effectiveness of environmental and human health protection. Policies for chemicals management are part of all international programs for socio-economic development. Thus at the International Conference on Chemical Safety (Stockholm. the chemical industry is the third largest production industry with 1. led to the development of a range of international agreements on chemicals. being used every day. from cars to medicines and from construction materials to toys. The concept of sustainable development. Substances with a long life.org web page. During the process of formulation many key actors in the chemicals management were involved. and the International Labour Organization (ILO). medicines. etc and any modern society has become totally dependent on them.) have found application in the drafting and adoption of international treaties. The National Profile on Chemicals Management in the Republic of Moldova (NP) has been developed within the project "Moldova-UNEP Partnership on capacity building for improving the environmentally sound management of chemicals in the Republic of Moldova and the implementation of the Strategic Approach to International Chemicals Management (SAICM)". developing national profiles is substantiated both by the potential impact of these substances on the environment and human health as well as the enormous volumes of chemicals produced and used annually. persistent organic pollutants. electronics.INTRODUCTION TO THE NATIONAL PROFILE Chemicals play an essential role in modern society. including those in the field of environmental and health protection. Almost a hundred countries have already published national profiles on chemicals management on the www.

strengthening cooperation among all stakeholders. 194 . institutional and technical gaps. export. and to specifically achieve the following objectives: integration of dispersed information on various subjects relating to the manufacture. including the Stockholm and Basel Conventions. raising awareness and promoting an exchange of information among the Parties concerned in order to facilitate reporting under international treaties. Participants at the seminar actively discussed the needs and methodologies to adopt. initiation of a comprehensive and transparent process for defining national priorities for chemicals management. Responsibilities and possibilities of specialty central public authorities were adopted to provide information in accordance with the UNITAR guidelines. and agreed the following: The recommended structure and content of NP.National objectives and anticipated benefits of preparing the National Profile The purpose of elaboration of the National Profile is to evaluate the situation for chemicals management within the country. Also during the seminar the Methodology and Guidelines for development of the National Profile for chemicals management were presented. Three meetings of the Inter-ministerial Working Group were held as well as a series of sectoral meetings. UNEP etc. reflecting ongoing and planned activities. assessment of problems in the country. import. it will be taken into account during elaboration of plans for socio-economic development of the country. UNITAR. in order to ensure national chemical safety. publication of the NP on the web pages of MENR RM. 49 of 31 July 2006. would be in accordance with the UNITAR guidelines. the Inter-ministerial Working Group was created (MENR Order No. highlighting the problems of their management during the entire life cycle. in order to draw up the NP. renewed in 2008). identifying legislative. and including expanding the network of contacts of those involved in chemicals management. held on 30 May 2008. to which the country is a Party. such as specialized central public administration authorities. The structure of the NP was discussed at a seminar for initiation of activities for developing the National Profile on chemicals management. while the NP is also an important component of the national programme on chemicals management. use and disposal of chemicals into one single national document on chemicals management. The process of NP development was coordinated by the SAICM project implementation team in cooperation with local and international experts. Sources of information and ways to collect data necessary for preparing the NP were agreed. The NP findings and recommendations will serve as the basis for improving chemicals management at national and local level. How the National Profile was prepared In order to ensure synergy while implementing international treaties on chemicals management. proceeding on from the current situation and entailing the obligations adopted by the country becoming a Party to international treaties. providing a sound basis for assessing capacities and determining priorities for the implementation of SAICM. and projects of technical assistance and investment in this sector. the private sector and civil society.

with the aim of examining the role of industry in chemicals management in Moldova and to develop proposals for improving the management of chemicals used in industry. A list of enterprises was proposed for inspection based on the sectoral use of chemicals. at facilities and those operators who have licenses for the import and use of chemicals. relevant to each specialized public central authority. including specialized offices. and highlighting management problems throughout the entire life cycle of a chemical. The task of the Working Group members and of those responsible for the implementation of international treaties. members of the Inter-ministerial Working Group proposed undertaking joint inspections by the project implementation team and environmental inspectors. with the participation of Mr. Detailed information with contact details of the Working Group members is presented in Annex 1 to the NP. Peter J Peterson. 2006).Meeting schedules for the Working Group for the presentation of information on chemicals management. the Inter-ministerial Working Group was formed. At this seminar the 13 chapters of the NP were reviewed. Mr. The NP has also been presented at a meeting of the National Committee for the Coordination of Implementation Activities of the SAICM project. For the execution of resolutions adopted by the International Conference on Chemicals Management (Dubai. The next stage in the elaboration of the NP entailed compiling the information received from members of the working group. which was also attended the international expert. The final version of the NP on chemicals management in the Republic of Moldova was coordinated and supported by members of the Inter-ministerial Working Group at a session held on 26 September 2008. drafting the NP and its discussion at a seminar held from 14-15 August 2008. were agreed according to the laws in force. United Arab Emirates. Also. during the development of the NP a working meeting with representatives of industry was held. 195 . was to promote activities for the implementation of SAICM and of the Quick Start Programme (QSP) established by Resolution 1/4. and chemicals management lies within the area that requires inter-ministerial cooperation. Peter J Peterson an international expert in NP development. By mutual agreement the relevant tables and data were drawn up and proposals and recommendations for improving chemicals management in Moldova were advanced. At the same time the issue on reorganization and creation of an integral structure (agency or center) for chemicals management persists and represent the national priority for implementation of the Millennium Development Goals in the field of determination of sustainable chemicals management. In order to assess the situation for chemicals management. In the Republic of Moldova the responsibilities in the field of chemicals management are divided among a number of branch ministries and that’s why the effective cooperation among these ministries shall be an essential condition for the chemical management in the upcoming future. topics highlighted and issues prioritized for chemicals management throughout their entire life cycle. and in order to implement the Strategic Approach to International Management of Chemicals (SAICM). The involvement and participation of branch ministries and other organizations MENR promoted intersectoral cooperation for solving problems of environmental protection.

paints and varnishes. confronting a large economic decline.8%. detergents. institutional and technical gaps. which has also partly influenced poverty reduction. Political and Geographical context for the Elaboration of the National Profile The Republic of Moldova is located in the South-East of Central Europe and in the North-East of the Black Sea between Romania and Ukraine. 1575 rural settlements administratively organized into 917 communes. Over 32.6% in the total volume of exports. Balti. there are 187 enterprises specializing in the manufacture of rubber and plastic products and 69 chemicals industry enterprises (19 pharmaceutical and medicine factories.9% and 14. the Prut and Dniester river basins. in manufacture of food products. The economic crisis lasted for 10 years (from 1990 until 1999 inclusive). Import and Export and Use An analysis undertaken during the implementation of the project confirms that the Republic of Moldova produces a narrow range of chemicals. and one territorial unit Transnistria located on the left bank of the Dniester River. etc. In the period 2007 GDP has increased by 52%. The agricultural and industrial sector occupies a central place in the national economy. The purpose of elaboration of the National Profile is the evaluation of the existing system jointly with all stakeholders in the field. the agricultural sector contributes about 32% to the creation of GDP and almost 38. The territory of the country covers 33. Chemical Production. Another important objective is the promotion of replacements of the most dangerous substances with less hazardous ones. Together with the manufacturing industry of agricultural raw materials. In terms of the territorial – administrative organization. etc).8% of the country’s working population labours in the agricultural sector. Bender and Tiraspol. with the autonomous territorial unit of Gagauzia. As well the chemical substances are used in the manufacture of paper. The economy of the Republic of Moldova is characterized by predominance of the agricultural and agribusiness sector and by dependence of socio-economic development of small towns by a limited number of large industrial enterprises. 12 factories producing soap. The Republic of Moldova has undergone a complex stage of transition to a market economy. dyes. comparing to 2000. 196 . with five cities with the status of municipality namely: Chisinau. perfumery and cosmetic products. Presently in the country. during which the GDP fell by almost a factor of three. as well of sixty urban settlements without city status. where such possible alternatives exist. as well for the effective functioning of an internal market and competitiveness of the chemical industry. Comrat. elaboration of conclusions and recommendations for improvement of chemicals management. namely pharmaceuticals. in light industry. identifying legislative. the Republic of Moldova is divided into 32 regions (raion). largely oriented towards the domestic market. volume production has been normalized.Executive Summary of the National Profile Enhancing of chemical security is one of the principles of sustainable development. including assurance of a harmless environment for human health. The management of chemicals must provide the highest level of human health and environmental protection for both the present and next generations. including wine. in the construction materials industry. and perfumery products. Since 2000 the economy has achieved a certain stability. its contribution in creating GDP constitutes about 9.8 thousand km2 stretching 350 km north to south and from 150 km west to east. For reaching these objectives the principle of precaution is fundamental.

United Nations special pictograms. re-export of mineral or chemical fertilizers containing two or three nutrients in the years 2003-2004 comprised about 15-20%. In such a situation effective legislation becomes a priority need such that the Draft Law on Chemical Substances. the industry domain and namely the chemical industry is weakly presented in the yearly statistical directory. dolars of which products of the chemical industry (medicines and pharmaceutical products. Due to the lack of adequate control from responsible authorities. The main chemical substances imported into the country were: petroleum products.0 mil. pesticides. which constituted only 1. Another issue is the management of obsolete chemical products.S.5 mil U. products and substances for the manufacturing industry and for other industries (e. including registering and monitoring throughout their entire life cycle. following procedures established under Basel Convention. and only the use of plant protection products and fertilizers in the agricultural sector is subject to strict supervision by the Ministry of Agriculture and Food Industry and its subdivisions. the economic operators do not always report correctly the quantity of waste accumulated. which in 2007 comprised 317. use and disposal of waste chemicals are weak. including elaboration and adoption of a national programme on compliance of assessed chemical products. In the country there is no technical infrastructure for recycling and recovery as well for disposal of hazardous chemicals and wastes thus the country exports used accumulators in Ukraine.4% of the total volume of industrial production. National priority problems in the sphere of chemicals management in the Republic of Moldova were identified in cooperation with SAICM working group members in the series of meetings held during elaboration of National Profile and included the following: The current regulatory system for chemicals does not correspond with the international initiatives and does not provide adequate management for prevention of environmental pollution and human health impacts during the entire life cycle. and most often out-of-date chemicals are not considered as waste. diverse raw materials. dollars (8. Operators do not report to any organization of the central public administration. Although the chemical industry is poorly developed in the country.2%) were petroleum products. banned pesticides and PCB containing oils to France. signal key words such as “danger” or “warning”. transportation. U.S. The majority of the country’s needs for chemical substances is covered by imports into the country. both from the emissions released by industrial activity.S. storage. U. etc according to international standards. With all the industrial production the impact of chemicals on the environment and human health persists.g. response measures in case of danger. During elaboration of the NP it has been explained that both the technical and human capacity for collection of data on production.The volume of industrial production in 2007 constituted 2157. etc and provision of a Safety Data Sheet was incomplete. cosmetics and washing products. The adoption of new requirements for labelling of chemical substances is one of the key requirements for reducing the impact on environment and human health protection from the unsafe use of chemicals. use or storage. During the visits held during the elaboration of NP it was concluded that the labelling of chemical substances imported/exported/re-packaged/used. fertilizers. and accidents implicating chemicals during their transportation. starting from production/trade till storage/disposal of chemicals.7 mil.6%) were chemicals 414. dolars. carbon dioxide and oxygen) contributed 29. import. At the same time national legislation in the area of chemicals management does not stipulate the data collection on the use of chemicals with the exception of those used in agricultural sector. 197 . because of weather or technical conditions or a human factor.S. incident. information on the spectrum and the volume of chemicals used in industry. It should include the following information: dangerous characteristics of chemical. It is important to mention that use of chemicals in the key sectors of the national economy is variously regulated.7 mil U. dollars (11. export. for the pesticides category this quantity (1-2%) is insignificant).

Analysis of the national legal framework Current provisions of national legislation for chemicals management are. imported or exported stored or chemicals disposed as waste. are not in the focus of central public administrative authorities. Even though the procedure for imports is authorized by the Chamber of License and approved by some relevant Ministries according to the requirements. etc) and use of chemicals is not regulated in accordance 198 . elaborated by local specialized public administrative authorities. mostly based on old standards from former times of the Soviet Union. Sectoral management of chemicals (by branches of the economy) does not correspond with agreements of international conventions ratified by Moldova (there are no restrictions on the use of some chemicals (POPs. a re-examination of procedures is needed. specific to substances such as asbestos from construction and demolition waste. The existing control system. pharmaceutical products and medicines. Requirements for chemicals management in different economic spheres. petroleum products are well regulated by branch legislation with the exception of banned pesticides in the furniture industry. Lack of information on the range and quantities of obsolete chemicals which causes difficulties for authorities when determining priorities and methods for disposal. the content of heavy metals in diverse products such as batteries. lack of evidence of their use etc). Plant protection products and fertilizers used in the agricultural sector. Establishing a database which would register the quantities of imported and used chemicals should be a significant step in estimating risk associated with their use.The system applied to the labelling of chemicals does not correspond with the requirements of the UN Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS). In addition regulation of chemicals in the industrial sector is limited to issuing licenses for their importation. packaging. The establishment of registry of chemical substances/products. is mentioned in the Law on the regime of dangerous products and substances. taking in consideration policies and plans elaborated at the international level within the framework of the Strategic Approach to International Chemicals Management (SAICM). accumulation of containers contaminated with chemical substances (from pesticides. petroleum products. Lack of facilities for use/disposal of hazardous waste. mercury etc. trade. including chemical products and obsolete substances leads to persistence of potential pollution by chemical substance with expired terms through illegal dumping. based on European standards. As was mentioned above. Major issues within the need for improved legislation for chemicals management in Moldova include: Insufficient application of the Law on the administration of hazardous substances and products (lack of a register of chemicals. and will be an important component in the management of chemicals. for manufactured. paints. include new regulations. Lack of a registration and reporting system. etc. classification and labelling of chemical substances. incompatibility of these with the international initiatives and actual requirements essential for chemicals management vis-avis production. heavy metals. there are a number of problems to be solved by elaboration of new policies in the field of chemical products and substances. etc). Issues raised at the international level related to management of waste. used. which contributes to the collection of fragmented information for sectors of the national economy. telecommunications sector. including the procedures for licensing of chemical imports (does not regulate the spectrum and quantity of imported substances) doesn’t comply with the principles of Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals which sets out the basis for a global security programme for chemical products and substances.

Considered through the concept of sustainable development and the perspective of adhering to EU legislation the new approach for chemicals management in conformity with ratified agreements and conventions is required. including strategies and national policies do not include provisions vis-a-vis promotion of SAICM initiatives for sustainable chemicals management.02. As a rule. Efficiency of the commission’s activity is interpreted differently by the interministerial SAICM Working Group members from excellence in the agricultural sector to satisfactory for the working groups established for implementation of international treaties. Summary of existing state programs and interministerial cooperation The analysis of existing mechanisms for interministerial coordination in the sphere of sound management of chemicals reveals once again a fragmentary approach to chemicals management in different economic branches. according to the Law on security of dangerous industrial objects. packaging. established by Governmental Order is higher compared with those approved by the Minister’s order. which was mentioned as well in chapter 5 of the NP. Sectoral legislation regulates by means of interministerial Commissions only a narrow spectrum of substances (plant protection products and fertilizers.with accepted international standards. etc is caused to the lack of an institutional structure which would coordinate the regulation of management of all chemicals in sectors of the national economy in conformity with provisions of international treaties to which the country is Party. Legislation specific to the issue of chemicals management.1997. together with the Civil Protection and Emergency Situations Service.2000. the efficiency of Commissions. transport and disposal. In the framework of discussions on elaboration of the National Profile members of working groups have suggested that working groups for Basel. A fragmentary approach to sectoral legislation in the field of chemicals management. and the Law on regime of poisonous products and substances nr. One of the most important strategies for the achievement of sustainable development is the promotion of a legislative system coherent with current requirements at the international level. lack of regulations for use of chemicals in industry. administration in case of emergency situations and none of the structures permit the control of chemicals management throughout their entire lifecycle in all branches of the national economy. 803-XIV from 11. 199 . the majority considering that the responsibility for the implementation of international treaty is the full responsibility of the Competent Authority. 1236-XII from 03. nr. Unfortunately not all the central public administrative authorities are involved in any adequate manner in activities in interdepartmental Commissions. Stockholm and Rotterdam Conventions be united into the SAICM Working Group. parapharmaceutical products and medicines) and does not cover the entire spectrum of chemicals.07. including achievements of the Millennium Development Goals. including education and public awareness activities. European legislation is the starting point for a number of states for the elaboration of national legislation and successfully represents a cooperative model between states. But the new element in defining environmental legislation is the modification of environmental policies to a policy based on consensus. through consultation with stakeholders within a decision-making process as a transition from a control based approach to an approach based on prevention and action through use of economic and fiscal instruments. International legislation regulates the domains of production. The responsibility for chemicals management in the Republic of Moldova is dispersed among 10 authorities of central specialized public authorities in the following branches: authorization and licensing. chemicals used in industry are not subject to supervision by the central public policy bodies with the exception of hazardous chemical substances. The management of dangerous chemical substances used in the industrial sector is regulated by Principal State Inspectorate for Technical Supervision of Industrial Dangerous Objectives. trade. classification and labelling of chemicals. because the activities of the former require semester or annual reporting of results achieved and measures taken.

to actively participate in examination of policies which impact on society. regulation of use of hazardous chemical substances with potential risk for the environment and human health. etc. or evaluation of impacts caused to the environment from the use of chemicals substances. are working in the framework of higher education institutions or ASM institutions. reuse of wastes. such NGOs. For promotion of principles for sustainable development each sector of society has its specific role: central public administration authorities must insure the security of human beings and the environment. At the same time. Summary analysis of activities of chemicals management and risk reduction performed by business. starting with production and finishing with disposal of obsolete chemicals. evaluation of activities of interdepartmental Commissions requires the creation of one supervision body for coordination of branch activities in the field of chemicals management throughout their entire life cycle. reagent. Summary analysis of national infrastructure of management of information in the sphere of chemical substances Although in the Republic of Moldova the legal framework necessary to ensure public access to information has been established. globalization includes actions for environmental protection involving the creation of crucial partnerships between industry and environment. industry must operate according to existing regulations set in a responsible manner. introduction of evidence of use of chemicals. In principle the activity of this body shall be based on development of the necessary legal framework for implementation of provisions of international treaties. the research activity of scientific institutions is directed towards cooperation with economical agents with a goal of application of results for the optimization of technological processes. The analysis of legal and institutional framework. elaboration of branch policies. and the institutions implement different research programs financed from international funds with support for the purchase of necessary equipment and facilities.Functioning of the interdepartmental Commissions for the management of some chemicals do not provide the solution to problems related to chemicals management throughout their entire lifecycle. Presently. etc. but NGOs have the right to verify existing information. the central specialized public administrative authorities require from branch institutions different investigations within the field of use of chemical substances or for risk assessment related to use of chemicals. At the same time. SAICM Working Group members have highlighted that at national level there are no associations of manufacturers or employees of the chemical industries which can be explained by the limited number of enterprises active in this field. By the same reason there are no officially registered trade unions or non-governmental organizations in branches of the chemical industry. development and operation of discipline-specific databases. Due to the fact that chemical industry is the most globalized industry. especially for decision-making and appraisal of phyto-sanitary products. elaboration of domestic chemical products. The results of research serve as basis for the perfection of industrial technologies. At the same time. public interest groups and research sector Scientific and research institutions of the Academy of Sciences of Moldova are involved in a number of analyses and research related to chemicals and evaluation of risks and impact on the environment and people health caused by chemical substances. due to the fact that they do not possess the necessary equipment for research and investigations. The majority of non-governmental organizations which are involved in the sphere of chemicals management. the activities of different interdepartmental Commissions for chemicals management are not financially motivated. including 200 . being additional tasks to their main activities within the framework of state structures. Under present conditions the national industrial sector has a lot to learn from developed countries in this area.

With the promotion of the implementation of the Strategic Approach to International Chemicals Management.those for chemicals management. for PCB containing oils. In particular. remain unresolved. two components can be distinguished: quality infrastructure and production infrastructure. the Montreal Protocol. For improvement of laboratory activities and increase of quality of services it is necessary to achieve the following objectives: 201 . data. which includes line ministries and the business community. the creation of national databases on chemicals management remains of major importance and the publication on web pages would provide access for interested scientists and legal persons. and information is provided in English. At present a project is being implemented. Compilation of several chapters of the National profile (particularly chapter 3 and 8) was the most difficult because there are not sufficient effective data on chemicals management in the Republic of Moldova. and enhancing safety in the use of chemicals. good quality and reasonable prices in tandem with well-balanced policies on promotion of projects and penetration of the business market. metrology. in 2-3 laboratories and detection of PCDD/PCDF are not performed due to the lack of equipment. as well as for the business community and the society in general. Summary analysis of technical infrastructure Quality is a complex indicator of consumer’s needs and expectations. The lack of an institutional organization empowered with responsibilities for the management of chemicals. Legislative databases and some regulatory aspects on the use of chemicals are available today in the country. access is not cost-free. compliance assurance and accreditation as well as subordinated enterprises that provide services in this field. None of the laboratories or enterprises possess certification of the standard ISO 14001. providing access to both civil servants. In quality engineering at the country level. such as the Stockholm. certification bodies and testing laboratories. specialized public administrative authorities face difficulties in ensuring safety of chemicals management. Collecting and processing of data. etc. The Republic of Moldova possesses a Network of 141 testing laboratories accredited according SM EN ISO/CEI 17025: 2002 or 2005 within the scope of evaluation of product compliance. and is a crucial factor at present for the re-launch of the economy and assurance of free circulation of goods at regional and international levels. are the mechanisms for assuring competitiveness and prosperity. Basel and Rotterdam Conventions. specialists in the discipline as well as the public requires human and financial resources. there is no registry of chemical substances (on-line database) and at the same time there are no agreements of internal cooperation among ministries on exchange of information. etc. At the same time. French. including in emergency situations. “POPs Stockpile Management and Destruction” based on equipment of the laboratory of the State Hydrometeorological Service for PCB and other POPs substances analysis. directly or indirect involved in the process of chemicals management. Although there are several specialized international databases. Quality infrastructure includes one or many bodies of central public authorities with the functions of regulation in the field of standardizations. Taking into consideration the requirements of the country under international treaties and the necessity for compliance with and reporting on. there remains a pressing need for examination of the possibilities for securing access to international databases and development of national databases in order to ensure scientific research and economic development in the context of reducing the impact on the environmental and human health. At present detection of pesticides containing POPs substances is possible in 5-7 laboratories. the present laboratory facilities are insufficient for provision of efficient implementation of policies within the sphere of chemicals management in conformity with requirements of international conventions to which the country is a Party. Eventually. access to information on the safe use of chemicals will be expanded. multilateral international agreements in the field of chemicals. the UNECE – United Nations Economic Commission for Europe protocols on heavy metals and persistent organic pollutants.

Another issue in the implementation of projects financed by UNEP is the lack of an official country representative. petroleum products etc are promoted at national level with the necessary financial support from the State budget and with international technical assistance. but the remuneration of staff within the central administrative public authorities are not attractive for young specialists. the project activities are monitored by Steering Committees comprising representatives of interested central public authorities. With positive outcomes as the goal. Annually the number of projects being implemented is increasing. and substances that deplete the ozone layer. which could contribute to the strengthening of coordination and better communication. etc mentioned in table 12. The Republic of Moldova is actively taking part in international cooperation. such as the Stockholm Convention. institutions. being at the same time a member of many international bodies. mentioned in Table 12. However organizational difficulties of this meeting persist. institutional and technical capacities for implementation of conventions in the field of sustainable chemicals management indicated the following obstacles: Lack of a centralized body responsible for sustainable chemicals management.Activities according to requirements SM EN ISO/CEI 17025: 2002 or 2005. and raising the level of cooperation among different ministries. involving cultural. is the creation of mechanisms for information exchange between central public authorities. and laboratories. Such cooperation is referred to in the implementation of international conventions and treaties in the field of chemicals management. which more often require numerous financial resources. Equipment of laboratories with modern facilities and implementation of new methods that shall permit quality improvement and a reduction in the time for testing. as members are involved in a number of activities in their posts.A. some measures have been taken for the implementation of a number of conventions for which several international bodies provided finance. Laboratory facilities/samplings shall be in compliance with national standards and where possible with international ones. Lack of an adequate legal framework for sustainable management of chemical substances that can facilitate the implementation of an efficient mechanism for coordination of activities in the different economical sectors in the country. The issues related to disposal of obsolete pesticides with POPs and PCBs were resolved partially with the support of GEF. Organization and provision of inter-laboratory testing with other accredited laboratories at national and international levels. the Vienna Convention and the Montreal Protocol. Summary analysis of implementation process of initiations on international policies and existing technical assistance programs Regional and international cooperation is useful for establishing solutions to common environmental problems among many states. capable to utilize the experiences of well-developed states. Raising the qualification. provision of access to information. The development of a management system for phyto-sanitary products and fertilizers. Another important element for efficiency of policy implementation in the field of chemical management.C. NATO and the Government of the RM. These conventions and projects do not cover the entire spectrum of dangerous chemical substances used in the country. Evaluation of national legal. As a rule. competence and training level of laboratory staff. legal and environmental common actions. perception and adaptation to local circumstances. 202 . such as POPs. According to the opinion of SAICM Working Group members there is a big lack of qualified staff with the adequate knowledge of the English language. medical products and pharmaceuticals. but the personnel of central specialized public authorities remain either the same or being reduced which directly affects the quality of their work.

Summary analysis of national education and public awareness programs for public and workers Certain chemicals can produce adverse effects on human health causing suffering and impacts on the environment and human wellbeing. or are the subject of severe control regimes. university students will be involved in the Center’s activity. implementation of sociological studies. with financing from non-budgetary funds (National Ecological Fund. More emphasis in the field of education and promotion of universal values of protecting the environment. The availability of human resources within government institutions and civil society is a key factor for the sustainable management of chemicals. pharmacists etc. because of the need for chemical security for the country. labelling. which can induce cancer or benzene which can induce leukaemia. ASM. and on the other – by international sponsorship. The European Legislation on hazardous chemicals and products. export-import etc. There are a number of different approaches for establishment of the Center: a Governmental Decision for Creation of the Center.Lack of financial resources for employment of staff for establishing a new structure responsible for the development of sound chemicals management. At the same time training of the public with regard to chemical safety is practically underdeveloped and does not come within authorities’ attention. and. As well an issue of concern represents the lack of knowledge about the impact of certain chemicals on human health and environment. the measures were taken only after their restriction. Establishing an adequate legal framework for chemicals management cannot be neglected and needs to be resolved in the near future. technical engineers. includes regulations regarding the consumer’s and worker’s protection. the protection of the environment and civil society. and involvement of the Ministry of External Affairs. European Integration. Among these are well know substances such as asbestos. including the quality of the environment and health of the population. the Republic of Moldova will have to facilitate all these aspects. including the sustainable management of chemicals. because the knowledge about the adverse effects were not available before their widespread use. marketing. In order to enact the European legislation. as well as regulations regarding the classification. etc) or. Large uses of DDT have given rise to anomalies in bird reproduction systems. their presence being determined. Even though these substances were completely prohibited. The Center’s activity will involve scientists and professors from the State University. At the same time. and the Academy of Sciences. and collection of primary data. With the development of young specialists in the field of chemicals management as the goal. the university curriculum in the field of chemicals management reflects only partially the provision of international conventions on the environment. The development of human resources in the sustainable management of chemicals is secured by universities. especially those involving the youth. on one hand. representatives of Industrial Chemistry and Ecology. The Republic of Moldova has enough institutional and technical capacity to instruct the workers in economical sectors where hazardous chemicals are used. These organizations are active in the entire territory of the Republic. including provision of information to the public and workers. The increasing concern regarding the efficiency of protection ensured by the current international system of regulation of chemical safety for environment and health imposes new 203 . The best solution could be the creation of a Center for Chemicals Management with as its goal the development of a national system of chemicals management involving all specialized central authorities and local public administrative authorities. especially for the promotion of educational programmes. involving international funds. including the impact of dangerous substances on people and the environment has been set by the NGO’s. by the students’ and teachers’ enthusiasm. higher education institutions and colleges that prepare chemists. the Technical University of Moldova. and technical assistance. including the World Bank.

Civil Protection and Emergency Situations Service. Ministry of Ecology and Natural Resources. While the selection of appropriate chemicals management measures is undoubtedly linked to a country’s economic. 204 . chemicals management is not a stand-alone issue but has to be seen within the context of national development as chemicals are involved in cross-cutting situations. The Republic of Moldova is bound to honour the commitments under international treaties. Moldova will be at a disadvantage both internationally and during intensive EU Accession negotiations. a major component of SAICM. where problems in the field shall be prioritized.perspectives for the policy of the chemical substances. a range of recommendations are apparent from drafting of the NP. Previously it has been mentioned that implementation of international treaties on chemicals management is achieved only with the support of technical assistance from projects because of the lack of human resources. Mainstreaming of chemicals into ongoing national development activities provides a potent opportunity for national advancement as was laid down in the Dubai Declaration on International Chemicals Management. including those related to the regulations on risk assessment and control of existing chemicals placed on the market. Summary of further actions recommended for implementation of main observations included in National Profile Development of the NP has clearly illustrated a major need to increase the technical capacity of the country in order to be in a position to more effectively implement the chemicals management Action Plan and Capacity Assessment. the institutional. legislative and regulatory framework will be adjusted and harmonized. As was evident during the drafting of the NP. is required to improve chemical management and safety in Moldova. financial and human resources necessary for carrying out the envisaged activities have been estimated. actions to create a suitable chemicals management system will be promoted as well as professional training. based on upgrading the existing infrastructure. use and marketed substances. Specialists trained for dealing with problems of waste management work within the Ministry of Agriculture and Food Industry. government authorities need to consider chemical safety as a broad-sectoral issue involving all stakeholders. The issues addressed in the National Profile will find resolution in the National Program for Sustainable Management of Chemicals and the Action Plan to implement SAICM. Information collected will include data on manufacture. to be in an effective position to respond to the requirements of SAICM. Also. Summary analysis of available human and financial resources Evaluation of human capacities involved in chemicals management in the specialized central government is difficult due to the fact that employees have too many responsibilities underway concurrently. a unified system must be established for information dissemination to the public in order to achieve awareness of the properties of chemicals. and public awareness and information. the Ministry of Health. social and cultural situation. The revision of national policy in the field of chemical substances and products is a result of the change in public interest from emissions to products and concern for the lack of information on chemical risks. including in this field. To address the need for Moldova to develop more effective chemicals governance and establish a Strategic Approach nationally. There are many opportunities available for strengthening chemicals management in Moldova. At this stage in the development of the programme. There is no doubt that a systematic capacity-building initiative. import. and the Principal State Inspectorate for Technical Supervision of Industrial Dangerous Objectives. Without strengthening the national capacity and enhancing the knowledge and understanding of current stakeholders.

Creation of a local on-line database or connection with those existing at the international level. Interacting with neighboring countries. Development and implementation of a draft Law on Chemical Substances with the goal of improvements of chemicals management and increasing the efficiency of control over emissions and impact of chemicals on environment and human health. should be developed. Greater attention should be paid to ensuring that chemicals and products containing chemicals that are imported into Moldova comply with reporting requirements of the EU. Creation of the National Authority for chemicals management should be considered with wideranging responsibilities and linkages to national development initiatives including chemicals governance. European Regulation of chemicals REACH (Finland). OECD/UNEP Screening Information Dataset (SIDS) which shall facilitate access to Safety Data Sheets on chemical substances. still others require adjustment to the internal operations of central specialized public administration authorities. A national chemicals register where chemical imports/exports/use throughout the life cycle of the chemical is recorded along with the hazardous properties of the chemical. In fact this entails establishing a policy agenda for chemicals management including the setting of goals and objectives such as SAICM Implementation. inclusion of relevant chapters on chemicals management in strategies for development of sectors of the national economy. Millennium Development Goals and economic development of the Republic. 205 .Actions recommended for improvement of chemicals management and their wastes in the Republic of Moldova are structured by categories: central specialized public administrative authorities. Elaboration of a National Plan for the sound management of chemicals with the goal of the solution of priority issues revealed during the elaboration of NP. Strengthening of capacities of customs services and including chemical experts to ensure that illegal international trade in hazardous chemicals and chemicals/products contaminated with banned or severely restricted chemicals under various MEAs are prohibited from entry to Moldova. The government should also consider adopting the range of policy instruments outlined in the NP. WHO. International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC). for instance International Uniform Chemical Information Database (IUCLID). should encourage policy makers to look for best practices and to learn from others’ mistakes and successes. others changes to the operation of Inter-ministerial Commissions. FAO and UN Recommendations regarding Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS). International Programme on Chemical Safety (IPCS). Dual-use chemicals (Chemicals Weapons Convention) and substances and solvents used in the illicit manufacture and traffic of narcotic drugs and psychotropic substances (UN Convention) also require specific attention. The main objective is to establish an integrated national administrative system for chemical substances including application of an integrated approach to the problem with the involvement of central specialized public administrative authorities in cooperation with industrial and civil society sectors. and/or other countries in the region. Some problems require new legislative instruments. the industrial sector and civil society: Central specialized public administration authorities The government should accept that action is required to address chemicals management in Moldova and establish policies to acknowledge and address the range of substantive issues highlighted in the NP.

including the NP Coordination Team. Industry. It is anticipated that the review of national and international activities and regional agreements regarding the safe management of chemicals undertaken during the NP process would facilitate trade in chemicals and products with neighboring countries and the EU. Raising awareness among governmental organization. industry and civil society involved in chemicals management according to international treaties in the sphere of international chemicals management. MEAs. Orientating and directing the industrial sector towards compliance with international requirements on classification and labelling of chemicals according to the GHS system. In the framework of certain databases information on chemical substances used in technological process can remain confidential. voluntary initiatives and economic instruments that may yield useful information for both chemicals management and enhancing industrial development in a sustainable manner. especially those involved in medical activities. WB. presentation of efficient solutions for solving problems and realization of environmental objectives. Regional Banks). use of EU experience in implementation of REACH directive. Of particular relevance are the ILO Agreements which place specific responsibilities on industry. To increase international cooperation with UN Organizations (SAICM. European Conventions (UNECE). diverse institutions. business More effective cooperation of chemical industry representatives with the central specialized public administrative authorities. destined for EU countries.Establishing a sound basis for chemicals management can involve various regulatory measures. 206 . especially with the UNECE in Geneva and the European Environment Agency in Copenhagen should be encouraged. Consequently it is recommended that educational programmes for schools and civil society be initiated and skills-building at universities and institutes be strengthened to provide a skilled workforce for the expected industrialization of Moldova. Adoption of the International Chemical Industry’s ‘Responsible Care®’ programme including implementation of other programmes to improve the awareness of workers so that a safety culture operates throughout industry. Specific attention should be paid to regulatory requirements such as EU’s RoHS to ensure that specific recognized potentially hazardous chemicals are not incorporated into products. or similar organization. universities and research centres. European regulation REACH. should be able to access relevant hazard data associated with chemicals. Civil Society Lack of public awareness of the hazards associated with chemicals presents a challenge for national development and the reduction of risks associated with unsafe use of chemicals. particularly access to operational and monitoring databases of different ministries. Regional cooperation in chemicals management. etc) Intergovernment Organizations (OECD. including SAICM. Civil Society. by means of pro-active approach from industry. workplace managers and the workers themselves. agents. etc. Promotion of public access to environmental information according to the Aarhus Convention. Training of workers involved in the handling and management of chemicals throughout their life-cycle should be strengthened in line with recommendations associated with chemical MEAs that Moldova is a signatory to. however access by workers to hazard and risk data associated with their handling of a chemical can request Safety Data Sheets and information on risks associated with the use of chemicals throughout their life cycle. emergency-treatments and appropriate antidotes from a recognized poisons control centre.

The favourable climate and relief of the Republic of Moldova exercise considerable influence on microclimate of crop areas. Republic of Moldova. The fertile soils are the main natural treasure of Moldova.The Republic of Moldova does not have rich surface aquatic resources. Approximately half of the population resides in urban city of Chisinau.3 ° C. Urban” population in cities with the status of city/municipal and urban settlements without city status. Depending on climatic factors. phosphorus and gypsum1.5 million hectares). agricultural production specialization and delimitation of administrative territory of the Republic of Moldova.6-10. vegetation. There are four seasons in Moldova: spring.1 thousand inhabitants 121 people/km2 41.3% 58. causing interdependence and to a large extent to agricultural specialization. The country does not have any major mineral deposits but natural resources include deposits of lignite. The terrain of the country is primarily a hilly plain interspersed with deep river valleys. the country’s resident population reached 3. Cities are urban centres with a relatively large number of people. The total area of land resources is 3385 million ha. autumn and winter and the climate is characterized by a large number of sunny days. commercial. the surface water being only 76 thousand hectares. The chernozem soil type. The Republic of Moldova continues to be the country with the lowest degree of urbanization in Europe: 41. landscapes.0 thousand. The average altitude is 147 m and the highest point above sea level is located at 429 m. soil cover.Chapter 1: National Background Information 1.3% people living in urban settlements and 58.6% UNECE. total Population density Urban Population2 Rural Population3 The average age of the population Working population Birth rate live birth rate per 1000 people 1 2 3581.58 million inhabitants. administrative services. 2005. water supply. ideal for agriculture covers about 80% of the country’s territory (2.7% 35 years 15 – 65 years 10. The territory of the country is covering 33.industrial. cultural.8 thousand km2 stretched 350 km North to South and from 150 km West to East.52% accordingly: Population. The average annual temperature of the air is relatively high 8. The forest area and other forest land is 433 thousand ha. action of natural hazards on agricultural crops. who work predominantly in non-agricultural sector . particularly determined by both a birth rate decrease and a population migration. Moldova’s chernozem soil enters in the category of the best in the world.1. etc. 3 “Rural” people of the villages. the Prut and Dniester river basins. Physical and demographic structure of the country The Republic of Moldova is an independent country located in the South-East of Central Europe in the North-East of the Black Sea between Romania and Ukraine. summer. During the period of 2000-2006 the country’s population has decreased by 62.in rural areas.7% . According to the classification of population by gender the men represent 48% and women . Demographic Structur The population census data from 2004 confirms the declining trend of the country’s population. and the annual rainfall varies from 618 to 307 mm. Second Environmental Performance Review. Centre and South. 3 agro-climatic areas can be distinguished: North. According to data on 1st January 2007. 207 .

by increasing income per capita. in 2003 the country recovered to the level of human development it had reached in 1993. it is clear that a rapid ascension of our country to the group of countries with a higher level of human development is possible only by improving the enrolment in education and. Political and geographic structure of the country Administrative and territorial organization In terms of territorial – administrative organization. with five cities with the status of municipality and namely: Chisinau. especially. published in the Republic of Moldova Official Monitor nr.804) and respective globally (Norway 0.961)8. 5 According to the Law on Education nr. 1. art. and adult literacy in the Republic of Moldova is similar to the level of the developed countries. 25854 thousand individuals 0. economic growth exerted a positive impact on the level of human development by improving living standards. 1575 rural settlements administratively organized in 917 communes. 8 http://hdr.pdf 9 National Human Development report „Economic Quality Growth and its impact over human development ” UNDP Republic of Moldova. which is lower compared to regional CIS (Commonwealth of Independent States) and CEE (Central and Eastern Europe) countries (Ukraine 0. 6 Source: Statistical year book for 2007.671. 86. UNDP. Chisinau 2006. in case of unemployment do not use the services of Employment Agencies.org/en/media/HDR05_complete. Australia 0.1% Gymnasium education. 547 from 21.6%.undp. with the autonomous territorial unit of Gagauzia and one territorial unit Transnistria located on the left bank of the Dniester River. Taking into account the fact that life expectancy is a rather a static indicator. the stage of human development today seems to be of the same magnitude as that achieved by the Republic of Moldova.968.Mortality rate death rate per 1000 people Average duration of life Adult literacy rate (aged 15 and older). Many persons. 7 http://www.733 7.pdf. Bender and Tiraspol.11. Although the exact statistical data for the region is lacking.md/materials/5_patterns_eng. Republic of Moldova: National Development Report 2006 “The quality of economic growth and its impact on human development”.813. The country consists of sixty urban settlements without city status.2.2 years 99.783. 62-63/692 from 09. 1995-20054 The length of compulsory education5 Rate of adults (aged 15 and older) with compulsory education Matriculation of students in higher education institutions 2006/2007 Human Development Index (HDI)4 The rate of unemployment6 The number of women employed outside the household Number of migrants abroad7 12. 9. the Republic of Moldova falls in the category of medium human development. the Republic of Moldova is divided into 32 regions (raion). Thus.1995. the length of compulsory education is 9 years and the compulsory attendance of school conclude when the pupil accomplish 16 years of old. Balti.962.0% Men 64.788.iom. Byelorussia 0. According to official estimates of UNPD9 reports.763 and 0.1995. The Republic of Moldova ranks 115 with HDI=0. Romania 0. 2006 4 208 . 9 years. According to the NBS data on HDI. Canada 0. The 1990 HDI also includes the achievements of localities situated on the left back of the Dniester River in the three dimensions of human development. This dynamic was due to the recovery of incomes per capita that had decreased by 50 in the period 1994-1999. the HDI of the Republic of Moldova in 1990 ranged between 0.6 years Women 72. Comrat. At the same time it must be mentioned that the Republic of Moldova is still far from the level of human development it had in 1990.07.4% 342 thousand individuals 265 thousand individuals According to the UNDP 2005 Global Human Development Report.

4 84.4 764.0 124.3 97.6 80.0 63.2 1108. which would complement the existing territorial-administrative structure.2 126. 209 .3 998.9 729.4 1228.7 936.0 94.438-XVI of 28 December 2006 provides the creation of larger regions.6 78.1 63.3 93.9 75.5 54.6 1848.91 309. with responsibilities of strategic planning.91 107.0 597.2 867.6 73. thousand inhabitants 3581.6 The Republic of Moldova Chişinău Municipality Bălţi Municipality Bender Municipality Raions Anenii Noi Basarabeasca Briceni Cahul Cantemir Călăraşi Căuşeni Cimişlia Criuleni Donduşeni Drochia Dubăsari Edineţ Făleşti Floreşti Glodeni Hînceşti Ialoveni Leova Nisporeni Ocniţa Orhei Rezina Rîşcani Sîngerei Soroca Străşeni Şoldăneşti Ştefan Vodă Taraclia Teleneşti Ungheni UTA Găgăuzia (1) (2) 60 6 – – 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 – 2 1 3 1 1 1 2 1 3 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 5 – – 1 – 1 1 3 2 – – – 4 – – 1 – – 1 – – – 3 6 1 – 2 – – – 2 1 1 25 6 26 36 26 27 28 22 24 21 27 11 30 32 37 18 38 24 23 22 18 37 24 26 24 34 25 22 22 14 30 31 23 14 3 11 17 24 14 17 13 16 8 12 4 13 42 34 15 24 9 13 16 12 37 13 21 43 33 10 10 3 11 21 40 5 45 10 39 55 51 43 48 39 43 30 40 15 49 75 74 35 63 34 39 39 33 75 41 55 70 68 39 33 26 26 54 74 32 83.8 687.3 159.at local and regional levels.5 67.Administrative and territorial organization of the Republic of Moldova Cities Localities in the Villagesframe of cities residences(1) 39 2 – – 917 12 2 1 Localities in the frame of communes (2) 658 14 – – Total localities 1679 35 3 2 Population.6 1082.4 35.6 117.2 932.6 124.5 44.1 Area in thousand km2 33.4 814. while providing public services closer to the people .2 29.6 63.3 91.8 753.6 295.4 72.8 72.7 629.9 644.5 922.1 783.4 92.8 571. This approach offers the possibility of reducing costs (by the effect of economy of scale) and growing strategic planning capabilities.6 77.1 780.1 999.8 57.9 92.6 848.0 38. stipulated in the “Law on regional development in the Republic of Moldova” nr.3 673.6 53.3 621.8 101.4 1545.7 1042.1 598.0 1033.19 754.1 1472.4 44.3 147.9 46.4 Village with administrative council (commune council) Excepting residence villages The pattern of regional development.4 94.8 887.5 1310.

in which human dignity. individual rights and freedom. unitary and indivisible. The first phase started in 2007 and to be implemented until 2010. The president is elected by Parliament by secret ballot. the free development of human personality. government policy. The Constitution of the Republic of Moldova. UTA Gagauz-Yeri. its decisions and provisions. the supreme law of the state was adopted on July 29. 210 . Within the next phase (2011-2018) existence of favourable conditions for starting development activities in regions UTA Gagauz-Yeri and the Transnistrian region is expected. The Parliament elections are held no later than 3 months from the expiry of the mandate or the dissolution of the previous Parliament. Deputy Prime Ministers. The judicial authority of the country is performed on behalf of the law by courts of justice only. Ministers and other members established by organic law. specialized courts of justice may be activated. The President of the Republic of Moldova represents the state and is the guarantor of sovereignty. The specialized state central bodies are the ministries. secret and freely expressed vote. courts of appeal and courts of justice. In order to lead. The State facilitates the study of languages in international circulation. The President’s term of office lasts 4 years and shall be exercised from the date of his/ her pledge. For certain categories of cases. Justice is administered by means of the Supreme Court of Justice. The way of organizing and conducting elections is established by an organic law. The State recognizes and protects the right to preservation. which will constitute a framework document establishing the institutional framework for regional development.The law on regional development corresponds to the Republic of Moldova’s aspirations of European integration and provides for the creation of two European regions NUTS II (North. The government is composed of the Prime Minister. The description of the structure of government The Republic of Moldova is a sovereign and independent state. coordinate and exercise the control in organization of the economy and in other areas not entering directly in the responsibilities of the ministers. democratic. The form of state government is the republic. Prime Deputy Prime Minister. Most of the people of Moldova are Eastern Orthodox’ Christians belonging to the Metropolis of Moldova. national independence. Centre and South. Organization of the courts of justice. their jurisdiction and court procedure. unity and territorial integrity of the country. 1994 No other law or any other legal act which contravenes the provisions of the Constitution has any legal power. The Parliament consists of 101 deputies and is elected by universal. The Government of the country ensures that internal and external policy of the State is implemented and exercises overall leadership of public administration. Centre) and of the smaller regions of level NUTS III (South. other administrative authorities are also set up under the law. the Government’s efforts will be directed towards capacity-building and development conditions in the North. the Transnistrian region and the city of Chisinau). accepted by Parliament. The mechanism to implement this phase is foreseen in the National Strategy of Regional Development. lead the assigned areas and are responsible for their work. In the exercise of the powers. justice and political pluralism represent supreme values and are guaranteed. development and operation of Russian language and other languages spoken within the country. direct. The state language of the Republic of Moldova is Moldavian operating on the basis of Latin alphabet. according to the law. the Government follows its action programme. The Republic of Moldova is a lawful state. The policy of regional development is foreseen as being implemented in several stages. are defined by organic law. equal. The Parliament is the supreme representative body of the people of Moldova and the sole legislative authority of the state. under the law. They run. The establishment of extraordinary courts is prohibited.

branch and local programmes and plans.The allocation of responsibilities between the central. (iii) The Government is responsible for implementing national environmental and health care policy and legislation. coordinates actions of the ministries. and of systems aimed at maintaining ecological balance and recovery of water reserves (Government Decision no. monitoring and evaluation of developed policies. (ii) development of programs to improve quality of the environment and health care of the population. including maintenance and development of hydroameliorative and soil conservation systems. Currently. the competences of the Government in the field of environmental protection and healthcare are the following: (i) implementation of the parliamentary policy in the field.326 of 21 March 2007). and participate in the development of the environmental component on predictions related to socio-economic development of the country.(Governmental Decision nr. develops and promotes national action programs and plans in its fields of activity. chemicals that can affect the environment and human health. district and local health care and environmental public authorities In last decade. In accordance with national legislation. at the highest level. etc. industry and energy. environment and territorial development and the Committee for social policy. soil and subsoil with toxic substances. 578 of 15 June 2005). the Republic of Moldova has made considerable effort to improve and adjust the institutional framework in the field of environmental protection. (iv) financial. The MENR identifies priority issues. technical and material support for activities under state orders for scientific research in the field. (ii) The Parliament by force of two committees (the Committee for public administration. comprises: (i) The President. the administrative system on environmental protection. multilateral assessment of their social impact. agrochemical methods and measures of land reclamation. and exercises control over achievement. Ministry of Ecology and Natural Resources (MENR) is the central national environmental authority to develop and promote policies and strategies in the field of environmental protection. departments and local governmental authorities to formulate and implement national. rational use of natural resources. who is responsible for the state of environment in the country in the face of international community. 211 . strategic planning. stimulates and monitors the use of sustainable and efficient farming systems. Along with activities promoting agrarian policy and ensuring the development of agriculture. designed to solve specific environmental issues. The main responsibility of the Ministry of Health (MH) is development of health care policies and strategies in the context of implementing governmental policies for promoting and ensuring healthcare of the population. food industry and rural localities. The Government work is supported by the Department for Agriculture and Environment. and by a number of ad hoc or permanent inter-ministerial committees. analysis. atmosphere. through land planning and organization. (iii) ensuring external relations of the Republic of Moldova with other states and international organizations in the field. (vi) adoption of decisions regarding management of agriculture. the Ministry of Agriculture and Food Industry (MAFI). healthcare and family) is responsible for approving the principles of environmental policy and healthcare and for the adoption of relevant legislation in these areas. based on maintaining and enhancing soil fertility through the application of agro-technical. (v) requiring the central and local public authorities to reduce the pollution of aquatic resources. communal household. biodiversity conservation.

Among citizens of the Republic of Moldova who declare their dual citizenship were registered 12. according to 2004 population census data 1. GDP in real terms has increased by 43%. cumulative growth over 1999 constituting 49. Local public administration authorities (LPA) have responsibilities for environmental protection within their territory. Romanians and Ukrainians in cities. The Structure of the Industry. Along with Moldovans live Ukrainians representing 8. Structure of population by ethnic groups in the Republic of Moldova. coordinates the work of public authorities in the field of prevention and remediation of the consequences of extraordinary situations. the country’s economy has come back on growth trajectory. confronting a large economic decline. Agriculture and other key sectors of the economy The Republic of Moldova has crossed a complex stage of transition to a market economy. and other nationalities with a share of 1. Bulgarians .2. Gagauz and Bulgarians mostly reside at villages and the Russians. GDP increased on average by 5. Thus it should be mentioned intensification of population migration. to manage toxic substances in a safe way for the environment. As a result.9%. The main source of growth was 212 . the ethnic majority.8% of the total population. During 2000-2006. The economy of the Republic of Moldova is characterized by predominance of the agricultural and agribusiness sector and by dependence of socio-economic development of small towns by a limited number of large industrial enterprises. The structure of the population by nationality reflects changes which have taken place in the society over the past 15 years. constitute 75.5%. Russians with a share of 5.4%. The legislation stipulates a series of obligations for economic agents (for example.4%. Since 2000. The national population census of the Republic of Moldova in 2004 revealed that Moldovans. including the compliance with the standards. during which GDP fell by almost a factor of three. etc). volume production has been normalized.9% per year. etc. organizes. In the period 2000-2005. coordinates and implements civil protection measures.9%. 3. MIA) plans. medical and biological protection.705 people. which has influenced the decrease of the population.0% of the total population of the country. the poverty rate has decreased by 41. It should be mentioned that the Moldovans. the Gagauz . which also partly influenced poverty reduction. The number of people who have not indicated their nationality was 390.Civil Protection and Emergency Situations Service by the Ministry of Internal Affairs (CPESS. Since 2000 the economy has achieved certain stability.1.2%. Romanian . to prevent pollution. chemical. Figure 1. to carry out their work in the environmental permits.4. For 0. conducts state control over civil protection. ensuring compliance with standards and applicable law. reversing a decade of continuous decline. rules and regulations for radiation.4% of the inhabitants their nationality was not registered.3%. Economic crisis had lasted 10 years (from 1990 until 1999 inclusive).

the basic strategy addresses the modernization of production. Table 1.B was completed based on the information available on the statistical record of business. Therefore Table 1. state enterprises (SE) and other associative forms of management. intensify production. the agricultural sector is represented by a multitude of legal organizational forms which. • auxiliary households of the inhabitants of villages. can be divided into several categories: • corporate enterprises in form of (i) production cooperatives. (ii) limited liability companies (LLC).8 100 422 161 67 196 65 346 Number of Employees (thousand persons) The agricultural sector occupies a central place in the national economy its contribution in creating GDP constitutes about 15% and 60% in the total volume of exports. providing mechanized services and switching to high value agriculture production. individual households and peasant (farmer) households.domestic household consumption.7%. amplifying the disparities in socio-economic development of the country. improving management practices of business. and which provide over 80 percent of the volume of production on the full circle (annual) of business.only 2. hunting and forestry Industry Construction Wholesale and retail trade Transport and communications Other activities Net taxes on products and import Gross Domestic Product Contribution to the Gross Domestic Product % 83.6 16. Together with the manufacturing industry of agricultural raw materials. included in the monthly statistical records.2 15 14. broadly. improve the structure of production and raise export potential. The main purpose of agricultural policy for such legal-organizing form is to increase their competitiveness.4 12. The economic growth has continued to have a geographically polarized character. development of farmers associations for the use of common resources and increased marketing capacity.4 3. financed largely from internal revenue increase (real wages increased during this period of about 2. which manage about 60% of agricultural lands. (iii) joint stock companies (JSC). efficient export marketing. the city of Chisinau shared half of industrial output and 56% of fixed capital investments. 213 . The notion of enterprises with main industrial activity is based on industrial enterprises with the number of industrial employees of 20 persons and more . In 2006. The enterprises registered in Chisinau have contributed almost 91% from the net financial result obtained in 2006. attracting foreign direct investment and management within the value chain in order to develop channels for providing stable raw material quality. those from Balti .5 percent of country’s working population performs its activity in the agricultural sector.A: Overview of the Industrial and Agricultural Sectors Sector Gross Value Added Agriculture. partly adjusted to the recommended legend.3 times) and the income obtained from residents working abroad. Over 40. agricultural sector contributes about 32% to the creation of GDP and almost 65% in the total volume of exports.5. international quality certification. For this category. From the institutional point of view. For this group.1 29. the agricultural policy is oriented towards supporting links with local processors and commercial enterprises. • processing enterprises.9 10.2% and those registered in districts .

2978 12 15 14 18 29 2 37 9 18 10 22 0. 4. with an area of 632.617669 1.541508 29.2 19. with an area of 196.9 2.2 0.2932 27.2536 133. 2. Micro Farms/ Facilities 1 (%) 378 291 Small Farms/ Facilities 2 (%) Medium Farms/ Facilities 3 (%) 683 Big Farms/ Facilities 4 (%) 1291 147 - Number of employees 1-15 Number of employees – 6 -100 Number of employees101-250 Number of employees more than 251 On 1 January 2006 in the agricultural sector of Moldova the following economic enterprises were active: 147 production cooperatives.65804 165.7%) (1-2 employees).B1: Breakdown of employees in industry.1 4.2 thousand hectares or 8.1 thousand hectares (36. 221 individual enterprises. 1291 companies with limited liability.63595 22.3 thousand hectares (41. million $ USA Industry.5217 1.4 17.81417 Manufacture of furniture Production and distribution of electricity Mining and quarrying 214 .185 619. of which 128. other forms (JSC). total Manufacture of food products and beverages Manufacture of textiles/carpets and rugs/ wearing apparel.9 5.4 0. dressing and dyeing of furs/ leather.98477 15.66%) (1-2 employees).6 percent of the total land area under agricultural destination (40-50 employees.1 0.5 1. thousand persons 86. Table 1.5 Volume of production. seasonal 150-200). with an area of 10.1 thousand hectares (0. 3. with a total area of 132.8 thousand hectares (12. by key sectors of economy in 2006 Industrial activity Number of enterprises Average annual number of industrial production personnel.8 3.84%).4% is owned by founders (5-10 employees).Table 1.2 thousand hectares or 8.2%).6 5. 378 070 peasant (farmer) households with an area of 563.52475 105.97182 3. leather products and manufacture of footwear Manufacture of wood and wood products Manufacture of paper and paperboard Chemical industry Manufacture of rubber and plastic products Manufacture of other non-metallic mineral products Metallurgical industry Manufacture of machinery and equipment Manufacture apparatus of electrical machinery and 683 310 71 1309.7 31.150038 28.7 1.B: Structure of Industrial and Agricultural Sectors by size according to the number of employees per facility Sector Industrial Sector Agricultural Sector Legend 1.

4 0.0 40147.3 0.4 2124.6 7.1 – 2.7 9.3 15737.0 32. t Livestock Wool (in natural weight tonnes) 73.2 100878.5 0.0 0.1 40896.5 52842.7 56427.9 19067.0 51994.5 Cattle for slaughter (in live weight.8 2.0 Grapes 97386 3502 0 2299 1795 0 11529 10882 1170 1398 6083 348 3 0 0 0 428 0 40 7150 2921 2641 118 0 635 0 8 216 10 3386 0 2399 13547 174 265 24439 Total Municipality Chişinău Bălţi Raions Anenii Noi Basarabeasca Briceni Cahul Cantemir Călăraşi Căuşeni Cimişlia Criuleni Donduşeni Drochia Dubăsari Edineţ Făleşti Floreşti Glodeni Hînceşti Ialoveni Leova Nisporeni Ocniţa Orhei Rezina Rîşcani Sîngerei Soroca Străşeni Şoldăneşti Ştefan Vodă Taraclia Teleneşti Ungheni UTA Găgăuzia 856616 5088 600 23354 10100 19016 49642 25817 1411 36188 21279 17462 23900 43125 6697 23622 33673 52798 24966 20488 8956 14323 1334 17799 17067 18855 28791 26331 32475 3666 15490 56859 41035 13118 29537 91754 253444 964 376 4351 2681 4980 10437 6728 238 7902 5530 5048 6327 16420 1995 9288 10833 18188 9360 6820 2506 5290 431 6770 6172 5556 12124 12370 13848 454 6738 12992 7155 4824 7527 20221 80472 1042 52 5288 1014 4455 131 3580 316 2121 219 10710 1175 2432 4303 3544 1148 1673 1104 1544 1589 319 105 2447 3179 149 4397 4404 6844 305 523 2362 412 583 4906 2097 147878 3417 220 2827 869 5243 1658 5490 1196 6438 2874 4090 4386 3354 2917 2859 5162 8981 2596 4621 3304 1679 344 9097 8103 3045 5716 6484 18325 3110 1675 6440 924 2754 2234 5446 Legend *Crop Production – production of main plant products in farms (with area if agricultural lands of 10 ha and over) and in Agricultural enterprises (by production enterprises with the main activity – agriculture as legal entity 215 .3 31054.2 39.8 1.3 1.4 71041.5 7.3 1.3 24.1 0.3 0.8 7.1 1.0 35253.5 – 1.4 16.9 30334.6 65723.0 0.0 63.8 0.6 0.4 0.6 3.0 0.9 49938.5 45721.9 80761.4 37513.6 Region/ Raion Sunflower Cereals Main categories of agricultural production * Crop production*.0 16482.Table 1.2 34370.0 – 4.2 51807.3 – – 0.4 15843.7 0.1 0.5 0.1 – 0.9 0.0 0. thousand tonnes) Milk (thousand tonnes) 16534 250 1 4885 165 234 195 163 184 79 86 706 179 208 2 42 268 1057 157 209 317 44 16 67 1055 33 1060 171 211 3205 38 160 239 465 158 225 23050 939 2 646 633 935 1502 1276 116 38 176 207 211 2406 33 1109 1809 141 1916 92 300 14 – 578 780 30 2461 386 15 151 311 1354 1183 74 79 1147 Field vegetables Fruit and berries Eggs (million pieces) 285.1 0.0 29749.3 30777.C: Breakdown of agricultural production by regions Area of plough land (hectares) 1649277. 4 13378.1 17913.5 13.5 53262.0 0.9 – 1.6 – 15.2 42846.2 2.4 – 0.0 0.6 1208.5 5.2 37650.7 50894.7 – 0.1 – 0.3 0.7 43931.5 0.5 0.5 – 63.3 2986.1 19.0 0.7 1.5 37539.9 0.0 0.6 66191.0 0.2 0.

4 55.8 35.7 57 331 49.6 2005 1540.7 401.5 2005 966.8 54.4 46.6 2003 1484 896. in 2006 Region/Raion Total value of production Number of industrial enterprises 683 251 41 20 7 4 24 Number of dangerous Average annual number chemical plants * of industrial production personnel.4 77.9 584.47 3.4 287.5 Table 1.7 10.7 125 54.7 34.7 79.72 874.9 12.5 41.4 325.1: Breakdown of agricultural production by all categories of producers Year Agricultural production.5 442.3 63.2 0.4 62. of which: Sugar beet (industrial) Sunflower Soy Tobacco Potatoes.3 2.9 270.1 310.1 37.6 34.2 344.9 36. thousand persons 320 41 7 11 6 4 17 122. in all categories of producers Year Sown areas (thousand hectares) Cereals and leguminous crops.3 5.6 80.46 23.5 5.4 153.1 70.4 69.2 Table 1.2 56.5 539.5 -5.C.3 37.4 917.2 1.7 67. of which: Potatoes Field vegetables Forage crops 2002 1573.D: Main indicators of industrial enterprises activity.9 41.8 2006 1483. of which: Winter wheat Winter barley Spring barley Grain maize Leguminous crops Industrial crops.6 2006 1046.3 643.2 39.6 268.Table 1.6 202 8.3 459.7 3. inclusive: Crop production Livestock Level of profitability of household activity.2 57.72 23.8 3 95.0 691.5 400.8 0.4 42.4 3.5 Total Municipalities Chişinău Bălţi Raions Anenii Noi Basarabeasca Briceni Cahul 1637.1 417. in territorial aspect.C.86 2.8 1071.1 34.2 27.6 89.5 46.2 2003 788.82 216 .6 28.2 107.5 1077. vegetable and melons and gourds.7 115 56.7 42.6 -1.7 57. million $ USA.6 223.1 40.6 36.7 36.4 446.4 455.6 41.6 2004 900.7 45 54.4 293.9 36. % Average number of employees (thousand persons) Remuneration fund (million $ USA) Average monthly remuneration ($ USA) 2002 721.7 139.5 0.8 46.0 22.9 553.2 275.7 79.9 38.7 256.8 352.1 601.6 218.3 1034.4 18.28 191.8 69.3 41.5 479.5 358 34.7 68.2 9.4 66.4 2004 1567.5 87.1 44.6 290.2: Structure of sown areas with agricultural crops.2 4.

20 13. railroad and air transport.1 3.8 1. working furnace.7 1.45 32. Service of Civil Protection and Emergency Situations of the Ministry of Internal Affairs.0% of total emissions from air pollution sources.35 18.0% (thermoelectric energetic plants cover up to 5% of the total volume of polluting substances emissions).45 9.80 6.1 1. including industrial enterprises. 217 . 2008.42 20. being followed by fixed emissions sources .5 2.3 1.37 25.53 42.92 26.34 27.6 0.8 2. and transboundary pollution.20 5 14 9 10 11 1 8 2 14 9 14 5 18 18 5 11 8 27 6 10 10 18 16 3 12 13 5 13 41 8 5 14 12 5 2 4 1 6 3 5 3 18 12 7 9 9 13 3 2 4 4 19 3 14 7 9 10 24 0.34 12.47 6.6 3.7 5.61 9.11. Emissions in key sectors of the economy The quality of the air in the Republic of Moldova is influenced by emissions from three types of pollution sources: fixed sources.9 1.26 23. Taking into account the economic decline during the past decade.5 0.66 8.60 6. heat stations.0 0.2 1. Chisinau.99 3. including vehicle (over 450 thousand).52 6.0 1.8 0.1 0.59 21.0 1. mobile sources.99 0.39 33.8 3.5 0.5 1.00 30.2 1.17 59.2 3. 1.91 47.5 0.8 0.58 9.0 1.60 2.32 5. with the prior share of 89.9 *Source of information: Internal working reports.09 2.0 0. the main source of atmospheric air pollution is vehicle transport.8 1.Cantemir Călăraşi Căuşeni Cimişlia Criuleni Donduşeni Drochia Dubăsari Edineţ Făleşti Floreşti Glodeni Hînceşti Ialoveni Leova Nisporeni Ocniţa Orhei Rezina Rîşcani Sîngerei Soroca Străşeni Şoldăneşti Ştefan Vodă Taraclia Teleneşti Ungheni ATU Găgăuzia 5. agricultural equipment.4.

3% of total emissions from fixed sources of pollution. Emissions to atmosphere from stationary sources of air pollution On the territory of the Republic of Moldova. total 19. During the reported year. 34 new emission control facilities have been set up. 218 . of which only 11 had annual emissions between 100-5000 tonnes. JSC “CET-NORD”). were recorded 1755 fixed sources.0% of fuel consumed was used to produce electricity and heat energy. 191 units (6. Figure 3.8 thousand tonnes (except Cuciurgan Heat and Power Plant) Out of 2852 registered air emission control installations. During that year. The country’s energy system has only furnace of Thermal Networks JSC Termocom and thermoelectric plants (JSC “CET-1”. JSC “CET-2”.7%) do not work or work inefficiently. in the year 2007. 36. The volume of pollutant emissions into the atmosphere from stationary sources of pollution. and contributing to emissions reduction.Figure 2. In the year 2006. thus increasing the share of natural gas in supply objectives. In 2007 a renewal of air emission control equipment was observed. and the other 1744 had emissions up to 100 tonnes. amount of pollutants emissions into the atmosphere from industrial enterprises was 50. Emissions from energy sector In the Republic of Moldova only a third of the total volume of electricity is produced from local thermoelectric plants.

2 thousand tonnes.2 tonnes/year In the Republic of Moldova. At the same time.6 thousand tonnes in 2005. and in 2006 a decrease of 16 thousand tonnes was observed compared to the 161. As in previous years vehicle transport remains a main source of air pollution. 219 . Balti 92. with 120. which is more than 1. in 2007. the type and quality of fuel consumed. of which 67 are newly constructed.72.023 units compared to the year 2006. During the reported period.7%) of the total amount from fixed sources of pollution.0% of the total. Less environmentally harmful is diesel.69. is about 2.95. The importation and consumption of non-ethylated petrol in the country. On the territory of the Republic. polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs). Sum emissions of pollutant substances from Heat and Power Plants. The state of the atmosphere. Soroca . in the Republic.8 thousand tonnes led to a decrease in emissions of lead compounds.9%). with increased sulphur content and contributes to emissions increase of sulphur dioxide and other pollutants. with the exception of their being hazardous to population’s health. its emissions reaching 89. 4 such companies were recorded. The data shows that prior to 31 December 2007. This reduction is followed by reduction in imports and fuel consumption by 29 thousand tonnes of petrol versus 258. Emissions from thermo energetic and heating targets of the country represent over 9 thousand tons (49. 1980 thermoelectric and heating enterprises have been registered.75.000 tonnes less. as well as the reduction of petrol imports in the year 2006 up to 253. Edineţ . and 55 of them have been temporarily closed.3%. over 456. and in big cities this rate increases: (Chisinau .5 thousand tonnes.2%. an increase of about 41. comprising over 42993 units of vehicles.5 thousand tonnes in year 2005. characteristics of pollutants emissions depend on the number of operated transport units. 8840 kg substances such as CFC-12 and HCFC-22 were imported.422 units of transportation were registered. in some cases non-compliance with instructions and standards on operation of measurement and control devices. Cahul . the operation of which is based on the use of substances that deplete the ozone layer (SDO). technical state of vehicles. It should be mentioned that in most of the cases the fuel used is of low quality.5%. in 2003 it increased with 21. dioxins and furans.398 units more compared to the year 2003 and with 86.Figure 4. polychlorinated biphenyls’. On the territory of the Republic are registered approximately 111 specialized vehicle transportation companies and industrial enterprises which have their own transportation households.6%.7 thousand tonnes over year 2000.5 times less than from petrol. in the activity of the Republic’s thermo energetic complex are detected violations of the arrangements for regulating the process of combustion. total 755. the structure of its components. The volume of emissions from vehicle transport constituted in 2007 approximately 160. The summary amount of pollutants emissions into the atmosphere from diesel. Substances that deplete the ozone layer A great influence on atmosphere comes from refrigeration and air conditioning installations.

3%: from 42889. to 11883.Emissions of greenhouse gases At present. assessment of greenhouse gases emissions is made within six broad categories: sector 1 “Energetics”. reducing it by about 72. Figure 6. expressed in CO2 equivalent. 2003. expressed in CO2 equivalent (LULUCF .31 Gg CO2 equivalent in 1990. sector 2 “Industrial Processes. The dynamic of total direct greenhouse gases emissions. the Republic of Moldova is in the process of elaboration of a second national communication on climate change. changes in land use and forestry household” and sector 6 “Waste”.” sector 3 “Solvents and use of other products”. 1997. 2000. Green House Gasses emissions During 1990-2005. In accordance with the guidelines of Intergovernmental Panel on Climate Changes on national emissions inventory of greenhouse gases (CISC. the dynamic of total direct greenhouse gases emissions (GHG). in the Republic of Moldova revealed a tendency to decrease. sector 5 “Land use. land use change and forestry) 220 .land use. sector 4 “Agriculture”. 2006). Figure 5.80 Gg CO2 equivalent in 2005.

1% SF 0.1%). 2A “mineral products” (+27. 4D “agricultural soils (-59.3% ).8% 2 Figure 7. Share of various sectors in the weight of total national GHG emissions in the Republic of Moldova in the period 1990/2005 2 221 .6%).9%).6%).7%).9%).3% 4 6 2 N O 7.5%) etc. 1A2 “manufacturing and construction industry” (+24. 2D2 “other production” (the production of alcoholic beverages) (+11. 1A4 “other sectors” (-76.1% CO 63.2%).1%). Share of direct greenhouse gases in the weight of total GHG emissions in the Republic of Moldova in the period 1990/2005 Figure 8.Due to the economic decline.1% 4 Year 2005 CH 24.8% CFCs 0.5%). significant reduction of GHG emissions has been recorded in the following categories of sources: 1A1 “energy industry” (-84. 2C1 “steel production” (+3.3%). 1A2 “manufacturing and construction industry” (-81.2%). in particular emissions from source categories 2F “ halocarbons and sulphur hexafluoride consumption” (+42.1%.3%).8% 2 N O 11.2%). 3A-D “solvents and other household products” (+2. 4A “enteric fermentation” (-58. Between the years 2004 and 2005 total emissions of greenhouse gases have increased in the Republic of Moldova by about 3. 2A “mineral products”(-66.002% CO 81. 6B “ wastewater treatment “(+8. 1A3 “transport” (-59. Year 1990 CH 11.9%). 4B “animal manure management “ (-62. 1B2 “fugitive emissions from oil and gas” (+5.

hydrocarbon 7. other gaseous substances and liquids. NO. other gaseous substances and liquids. other gaseous substances and liquids. SO2 CO. SO2 0.6 222 . hydrocarbons.9 t CO. hydrocarbons. hydrocarbons.6 Agriculture. SO2. SO2.2 Manufacturing industry 5 Manufacture of food Wastes from 1430888. Phytotechnical wastes/ 405990.1 0.7 19.0 88.E: Releases by type and media for Major Economic Sectors.Table 1. volatile organic 59.0 hunting and relevant waste from growing activities for service cattle provision 2 Forestry and deforestation Wastes from forestry industry 16289.4 1287.8 10 Manufacture of wood and Associated wood wood products wastes 5419. SO2. NO. NO. other gaseous substances and liquids. other gaseous substances and liquids. SO2.9 9 215. NO. other products and beverages gaseous substances and liquids.0 66.4 Mining and Quarrying 4 Coal/Oil /Natural Minerals/Metals gas/ Wastes from mining and quarrying enterprises and organizations 445943. volatile organic compounds (VOC) CO. other tobacco gaseous substances and liquids. NO. Content of chemicals Solid Liquid tonnes and gas CO.0 3 Fish farming and aquaculture Wastes from Fish farming 72. SO2.9 14. NO. volatile organic compounds (VOC).5 t CO. NO.0 products and beverages manufacture of food compounds (VOC). hydrocarbon.6 19. hydrocarbons volatile organic compounds (VOC). volatile organic products manufacture of compounds (VOC). hydrocarbons CO. SO2. volatile organic compounds (VOC) CO. hunting and forestry 1 Crop production.9 18. other gaseous substances and liquids. 7 Manufacture of textiles Second textile materials 1212. livestock. other gaseous substances and liquids.8 compounds (VOC). SO2.0 8 Manufacture of wearing Fur pieces apparel. NO.3 1. dressing and dyeing of furs Manufacture of leather Secondary leather wastes 11. SO2. NO. hydrocarbon.5 t CO.0 202. volatile organic 167. volatile organic 11. NO. other gaseous substances and liquids. NO. 2007 No Sector of economy and relevant activities Type of release of waste/emissions Generated waste Emissions released in atmosphere Type of waste Amount.2 11 Manufacture of paper and Wastes from use of paperboard paper 12092. volatile organic 4.9 compounds (VOC). SO2.4 6 Manufacture of tobacco Wastes from 155. hydrocarbon CO. CO.9 t CO.2 22.1 60. hydrocarbons. other gaseous substances and liquids 0.6 t 15. hydrocarbon. volatile organic compounds (VOC) 136.0 t 27.9 compounds (VOC).

SO2. other gaseous substances and liquids.0 20. CO.1 1715. SO2 NO.4 15.3 t volatile organic compounds (VOC). NO. hydrocarbon.5 3. NO. volatile organic compounds (VOC). volatile organic compounds (VOC). other gaseous substances and liquids.3 223 . Wastes of slag and ash 6898. SO2 other gaseous substances and liquids.3 5. CO. volatile organic 9. hydrocarbons CO. SO2 CO.1 125.8 t 115. NO. NO. SO2. CO. other gaseous substances and liquids. NO. volatile organic compounds (VOC) volatile organic compounds (VOC). NO. NO. volatile organic compounds (VOC) 0. SO2.4 13 1008. CO. other gaseous substances and liquids. gas . other gaseous substances and liquids. SO2.4 t 10.7 103. hydrocarbons. hydrocarbons.0 12.2 19 CO.0 18 7. other gaseous substances and liquids.5 15 16 17 Manufacture of other non.1 882. printing Wastes from use and reproduction of of photo-cinematic informational materials materials Chemical industry Chemical’s associated wastes of organic and non-organic origin 1. hydrocarbons. other gaseous substances and liquids. hydrocarbons 67.6 14 Manufacture of rubber and Raw and secondary plastic products materials with rubber components 127. vehicles and metals from machinery other transport equipment Services Electricity and heat. from heat stations air conditioning. hydrocarbons. volatile organic compounds (VOC). Water supply and sewerage Wastes from public utilities 272943.1 t materials for manufacture of ferrous metals Manufacture of machinery Wastes from used 160.6 t and equipment. SO2.12 Publishing.4 t steam and hot water supply.1 t metallic mineral products materials for manufacture of nonferrous metals Metallurgical industry Raw and secondary 9000.7 compounds (VOC).1 37.Raw and secondary 1654. hydrocarbons CO.

agriculture and human health. Labour migration plays a separate role in the evolution of the demographic situation and continues to be an important issue in the medium and long term. The decline in birth rate has resulted in a reduction in absolute and relative terms of young population. representing 22. External migration is characterized by massive exodus of people of reproductive age and who are economically active. According to the National Bureau of Statistics. Emissions of greenhouse gases. the share of population with ages of 0-14 years decreased from 23. Men made up two-thirds of those declared as having left.4 times. while in rural areas. and in the total rural female population the share of older women is 14%.6 years in 2007.3 thousand people compared to the situation at the beginning of year 2000. The development of agriculture in the future will become conditional even more by use of phytosanitary products and fertilizers. urbanization and population growth. the average age of the female population is 2. In rural areas.1%). For the Republic of Moldova the priority areas in this regard are ecosystems. environmental degradation. The analysis of the population age structure shows intensification of society demographic aging process. In urban areas. the difference is 3. followed by those between the ages of 30 and 39 years (22. the share of the age groups of 15-34 and 45-59 years has increased but the share of the age groups of 35-44 and 60-64 years has decreased. to combat climate change effects. share of the older population is greater than that of urban areas by 1. 224 . The same share was attributed to persons that have left from rural areas.5. Around 12% of rural population exceeded 65 years of age.8% to 18. which become more frequent because of increasing action of a number of important climate factors caused by climate change. persistent organic pollutants and heavy metals have alerted the world community forcing it to take a collective action in formulating and implementing programs to prevent air pollution.3%. Differences in the age structure of the population appear more strikingly at regional level. in 2007. the number of people reported as having left for other countries to work or to seek for work was about 310 thousand people. Within the adult population. which may essentially influence the development of humanity in the near future. The most significant share among these are people with an age of 20-29 years (40.9 years higher than that of the male population.4 years in 2000 to 35. while the share of those over age 65 years increased from 9.4% 10. substances that deplete the ozone layer. The preponderant specialization in the field of agriculture in rural communities and household farms in the Republic of Moldova (currently 45% of country’s population works in the agricultural sector) has strongly increased dependence and vulnerability to natural hazards. Comments/analysis Climate change in the last decade imposes setting increasingly stringent objectives towards the environment.4% of the total. caused by a territorial change in demographic phenomena and migratory movement of population.2%. Climate change is a global problem. Adult population (15-64 years) is 71.1.3 years.8% of the total active population of 15 years old and over. in the year 2006.3%). Compared with 2000. placing Moldova in the group of countries with “adult” population. The average population age of the country has increased from 33. being higher with 126.

appliances and automatic devices. pottery articles. furniture industry and manufacturing of packaging. fur. furniture industry and manufacturing of packaging. pharmaceutical industry. and technological equipment for the food industry.enterprises with high level of energy and raw material consumption and enterprises from the former military-industrial complex. Transport. “Alfa”. At the beginning of the ‘90s around 1000 storehouses of pesticides were operating in agricultural households in the country. district Vulcanesti. perfumery and cosmetics. in large.300 tons active substance in 1984 to 2. glass). means of telecommunication. “Raut. light industry (leather processing. foodcanning industry. The activity of the processing industry. pharmaceutical industry. shoes. heating and natural gas. carpet manufacturing). electronic and electro-technical appliances). where large quantities of chemicals were used and hazardous wastes were generated. In the period 2003-2008.industry that ensures functioning of the economy and the urban infrastructure. etc. building material industry.2007 and only 20% were retained with satisfactory conditions. Export. medical equipment.800 tons in 2000. Share of organo-chlorine pesticides has also decreased compared with the increase in other groups of pesticides. “Vibropribor”). based on the local use of plant components. consumer industry. reorganization and reorientation of industrial enterprises. facilities for alternative energy production. During the period of transition. Considering the specific industrial potential already established in the Republic of Moldova. 60% of them were destroyed during 1991 . confectionery products). Use and Disposal Introduction The main objectives of the industrial policy are to overcome the crisis situation and to relaunch the industry based on restructuring. manufacturing of electronic and radio-electronic goods. 225 .enterprises that operate with imported raw materials: light industry (manufacturing of textiles. “Signal”. It was not possible to revive businesses in the military-industrial complex (“Mezon”. and destroyed stores have a negative impact on population and environment because part of the deposits are located near housing areas or near aquatic resources. Group II . Import. four categories are distinguished: Group I .940 tons were buried at the storehouse in village Cismichioi. have been re-launched.1988) stocks of unusable pesticides of 3. meters for heating. medical equipment.enterprises that work with local raw materials: food industry (wine production. electricity meters. tobacco. Group III . “Sigma”. which currently is in process of reorganization. During the ten year period (1978 . Group IV . Significant quantities of pesticides have been abandoned in the open sky. construction material industry (production based on gypsum. cement production. sugar industry. namely: production of tractors. in particular the production and transportation of electricity. and with the financial support of the National Ecological Fund of the Ministry of Ecology and Natural Resources repacked and deposited centralized within the 32 districts about 3000 tons of banned and unusable pesticides. artificial leather and rubber articles). Moldavhidromas”. building machine industry (production of pumps.Chapter 2: Chemical Production. knitwear. including energy security. the economy of the Republic of Moldova failed to provide a balance in all sectors of industry. the Ministry of Agriculture and Food Industry jointly with the Ministry of Defence and the Civil Protection and Service Emergency Situations. other types of equipment and agricultural machines. At the same time application of plant protection products in the agricultural sector decreased dramatically from 38. Storage. gas and water consumption.

0 Pharmaceutical Products Other substances with therapeutic thousand lei 71944.5 Soap. 226 .9 42. Paints and Varnishes.2 367.6 3003/3004 Chapter 32 3208 3207/3214 Chapter 33 3301 Chapter 34 3401 3402 Chapter 35 3501 Chapter 38 3824 3824 Since the spectrum of chemicals produced in the country is not vast. mineral pitch or mineral tar Inorganic chemical.9 of natural asphalt or natural bitumen.1 1495.9 300.8 41524.A.9 5085.3 66888.7 33. shows that significant quantities of chemicals are exported from the country. Artificial Wax. Bituminous Materials. Enzymes Glues t 655.0 their derivatives and vitamins Tanning or Dyeing Extracts.1: Chemical Production Tarif position Chapter Chapter 27 2715 Product Name Units 2004 2005 2006 2007 Chapter 28 2804 Chapter 30 3001 Mineral Fuels.6 1626.4 769.9 34. paints and varnishes. Table 2. Pigments and other Dyes. ”Dental Wax” and Dental Products with a basis of Gypsum Soaps t 385. Candles and Similar Items. Information on flows and volumes of chemicals imported and exported in the country during the years 2004-2007 has been included in Table 2. Lubricant Products.2.A.9 317.9 Albuminoidal Substances. Glues.1.5 1459.6 2124. Modelling Pastes. Meanwhile. pigments. Products. Mineral Oils and Products Resulted from their Distillation. not included in other categories Medicines containing alkaloids or t 244. the information provided by the National Bureau of Statistics.2: Imports of Chemical Products and 2. petroleum bitumen. Import and Export The Republic of Moldova produces a narrow range of chemicals. t 1263.2 Various Products of the Chemical Industry Non-refractant concrete ready for thousand t 452. Radioactive Elements. Polishing and Cleansing Products. Plasticine.3 655. Inks Paints and varnishes based on t 3871. Mineral Wax Bituminous substances with a basis t 229331. which can be explained by the fact that part of the imported chemicals are re-exported.9 62467.2 313. largely oriented towards the domestic market.5 365389. Putty and Lutes.4 6693.1 1464.3 Table: Exports of Chemical Products. Rare Earth Metals or Isotopes 1454.1 20874. Tannins and Their Derivatives.6 890. dyes.1 synthetic polymers Other varnishes and paints:. Etherical and Resinoids Oils. Washing Products. Perfumery or Toilet Products and Concoctions.1 526.2 2022.9 or prophylactic uses.5 Oxygen thousandm3 1546. perfumery products. Organic Surface Agents.2 532. Prepared Wax. Inorganic or Organic Compounds of Precious Metals.9 853.0 562. Table 2.9 1033.A.A.6 347899.0 lutes.0 215072. Cosmetic Products Etherical oils kg 45393.4 foundary Non-refractant mortar thousand t 24. Modified Starches.4 12490.7 1183. namely pharmaceuticals.5 908.1 includes information on the name and quantity of chemicals produced in the country in the period 20042007.0 8793. most of the chemicals used in the branches of the national economy are being imported.0 Washing and Cleansing Products t 492. Chemical Production.9 14647.

0 146.4 216615.0 20000.0 20004.7 10407.3 198013.0 121.1 357459047.1 381.8 9601.9 20.2 635427.0 419536. petroleum bitumen.9 493.0 4.0 Value.2: Imports of Chemical Products * 2004 Units Quantity 12.2 516.2 265965.0 227 kg 149244. dollars 0.3 198522.0 38250.5 39.4 147420.4 256600.3 472.1 Thousand liters Total kg 379935.S.5 19.3 462.8 198522.9 15417280.6 271215.0 .4 325840. lignite wax. dollars 366.1 358136140. mineral tar 955903.2 43.5 2710 Petroleum crude oil or from bituminous minerals Petroleum oil or oil from bituminous minerals (petroleum products).7 505.1 552.9 58895.0 7833.A. colloidal sulphur 2803 Carbon (black smoke and other forms of carbon not named or covered somewhere else ) 2804 Hydrogen.0 3251.4 14.0 375867424. microcrystalline petroleum wax.0 6978. thousand U.7 952713.1 590269.4 Quantity Quantity Quantity Value. thousand U.9 58.3 340.1 2715 Bituminous mixtures with a basis of natural asphalt or natural bitumen.5 275987.0 12.0 84.8 134.0 133. thousand U. peat wax and other mineral waxes kg 19541850.Table 2.7 16.S.1 240.4 1000.0 340.6 2801 255107.0 3.0 3040.4 404863.2 305159.7 263.4 392204.6 185555.1 301.9 2802 Fluorine.6 713.4 32.2 580.0 52.8 33812. products not named or covered somewhere else 285555. dollars 7.7 703. rare gases and other metalloids 47317.0 2713 Petroleum coke.3 m3 kg Total 31883.8 257442.4 298961. petroleum bitumen and other oil residues from petroleum or bituminous materials 23537800.8 26223200. ozocerite. other than crude. paraffin. chlorine.5 19655.7 314. wax from coal dust.7 837022.5 496.0 0. thousand U.7 113399.0 560716108.2 338048.S. bromoine and iodine Sublimated or precipitated sulphur.6 123.0 399570.6 kg kg kg 5000.0 Value. dollars 2005 2006 2007 Tarif position kg kg Name of goods 2709 Value.7 2712 Vaseline.8 121432.S.

7 2.4 2807 2808 2809 2810 2811 18820.3 400.6 3654.8 380.6 110160.0 228 3. chlorosulphuric acid Sulphuric acid. mercury kg 0.3 0.9 11965.8 995168.5 3.0 67.8 50.5 245751. aluminium oxide.5 1504232.0 1010489.0 10.0 19.7 12760.2 .3 164. oxides. phosphoric kg acid.1 0.0 13.2 4. even mixed or allied together.9 12624.2 1939052.4 76.1 0.2 2812 270474.4 0.3 25.6 352.4 69.7 56.9 36.5 416669.7 17.3 52.6 6.0 71.7 10.0 5.1 11.1 746.0 38454.5 1.9 100.8 1.0 946481. anhydrous or in aqueous kg solution kg Sodium hydroxide (hydrate of sodium).6 1928373.3 325.3 309.0 637.9 41.2 75345.9 21. with phosphorus defined or undefined chemical composition Boron oxides.0 64.6 319.1 355.0 1070571.0 235.0 207.2805 Alkali or alkaline-earth metals. rare earth metals.0 1495731.0 - - 18000.0 358556.2 Hydrogen chloride hydrochloric kg acid. zinc peroxide Artificial corundum.0 331960.1 227475. polyphosphoric acids.2 40.6 1327659.8 2814 2815 4.5 40.2 1.1 582.2 232340. strontium or barium hydroxides and peroxides Zinc oxide. yttrium and scandium. chemically defined or not. sodium or potassium peroxides kg potassium kg sodium hydroxide 2816 157.0 2806 1462918. oleum kg Nitric acid.7 0.4 8.9 55885.4 0.8 - 393.3 43.3 - 2817 2818 Magnesium hydroxide and peroxide.6 40.9 157. aluminium hydroxide 1570.1 103.5 2394080.4 289216.7 Total kg 4.4 209.0 902.0 454511.8 80.0 0.6 5440.7 154915.0 813841.2 kg kg 1275.1 92273.9 7.6 1162.0 127684.0 375970.1 1139798.0 0.5 21.0 51748.1 41. boric acids kg Other inorganic acids and other kg inorganic oxygenated compounds of the non-metals Halogens and oxyhalogens of nonkg metals Ammonia.0 2.9 0. potassium hydroxide (hydrate of potassium).2 330997. sulphonitric acids kg Phosphorus pentoxide.9 0.0 176146.3 100.6 136349.1 540746.3 1541726.1 77.

4 838681.1 3.3 3.0 1353.7 0.5 1292276.3 167776.0 0.0 106.4 7.4 105.0 0.0 8.4 332.8 38343.3 19.9 27.4 6994.0 19739.1 2822 2823 2824 2825 2826 kg 126135.5 kg kg kg kg kg kg 28851.0 316084.2 9.6 72. oxychlorides and bromoides and oxybromoides. metal ‘hydroxides and peroxides Fluorites.0 4.1 81. other inorganic bases. hypobromoites Chlorates and perchlorates.9 926.9 714.5 0.3 0.4 150. iodides and oxyiodides Hypochlorites.3 143926. dyeing earths containing minimum 70% in weight combined iron assessed as Fe2O3 kg kg kg kg 13729.8 2828 831182. polyphosphates Carbonates.9 29272.5 604. red and orange lead minium Hydrazine and hydroxylamine and their inorganic salts.8 696333.4 11.5 78.0 141020.0 130990.1 0.9 694.2 6256.8 2035.3 .5 284141.0 1. persulphates Nitrites.2 5269.6 48. technical ammonium carbonate containing ammonium carbamate Cyanides.8 675.6 1565430.9 977363.4 29.6 127159.5 11.2 9002.0 252665.1 2827 kg 104018.2 2231.2819 2820 2821 Chromium oxides and hydroxides Manganese oxides Iron oxides and hydroxides.5 33.0 187.0 29. polysulphates Dithiazanine and sulphoxylates Sulphites.1 168.8 6325.0 192.5 125052.7 7.5 82201.0 100.8 1669722.5 17. alaun.8 34874903.2 250.1 36. bromoates and perbromoates.5 524.2 2830 2831 2832 2833 2834 2835 6991.3 882417.0 6.3 754.6 375.0 10.7 2.7 kg kg kg 5751.0 2.0 1000.8 11. phosphonates (phosphites) and phosphates.0 25.0 20.8 19356.0 449215.4 3432.6 6379.0 18.8 254.2 9. fluoroalumina and other complex fluorine salts Chlorides.3 150.3 64. nitrates Phosphinates (hypophosphites.8 2837 Cobalt oxides and hydroxides.1 0.1 2836 39918413.8 62.4 44718964.3 1051.2 13.6 103.9 0.5 404.8 685105.0 31340.8 796.3 kg 821.0 1450. percarbonates.2 3. chlorites.4 17. iodates and periodates Sulphates.0 133.3 255.0 45. oxycyanides and complex cyanides 1070.5 247758.1 1005.8 0.4 6.2 8.1 0.6 2829 2.2 857.5 186.8 26700.0 27037.9 4329. other oxides.3 kg 0.2 55.7 628569.2 1.5 1961.7 218298.7 2.1 1549.8 229 kg 822712. technical cobalt oxides Titanium oxides Lead oxides.5 99. thiosulphates Sulphates. fluorosilicates.0 0.0 4081. technical calcium hypochlorites.1 kg 39235546.9 64.0 7905.4 1860.0 16.

8 10.0 149481.9 30.7 49.3 8.2 21.5 13.3 41.1 0.0 0.7 1218.1 kg - - 0.6 0.5 331.2 67634.4 22.3 4.7 78352.6 118.5 16.0 2843 Colloidal precious metals.3 7.0 18. sulphonated.1 245.2 24.1 1. sulphonated.3 11.0 kg 1937. sulphonated.2 7.2 0. nitrated or nitrosited derivatives 282121.5 14.8 - - 2839 2840 2841 Fulminates. nitrated or nistrosited derivatives 1591.5 165.9 0.3 2908 Halogenated.2 252259.4 115.2 2844 Radioactive chemical elements and radioactive isotopes (including fissionable chemical elements and isotopes and their compounds kg kg kg kg 4.1 21.7 7. nitrated or nistrosited derivatives of phenols or phenol-alcohols . alkaline metal technical silicates Borates.5 643.1 31. perborates Oxyacid metalic or permetalic salts 2842 Other salts of inorganic acids or peracids (including aluminium silicates).8 kg Total Curie 9.5 925.9 8.0 89.7 2907 Phenols.2 2906 Cyclic alcohols and their halogenated.9 8.4 43.9 28091.0 1.7 589.1 165968.5 12.8 488.1 359. amalgams of precious metals 18.5 0.9 18.5 10.2 177.4 2.5 292.6 396.2 13.8 174.1 22.1 83.8 119.6 230 kg 206399.8 2.0 2903 2904 2905 Carbohydrate halogenated derivatives Sulphonate.4 6. inorganic or organic compounds of precious metals.6 41.1 80846.6 442.6 38.6 251.6 kg kg 210.0 13.2 34030. phenol-alcohols 180.2 37813.2 115.3 36.0 0.5 0.2 324.1 134.5 260547.1 2974. cyanates and thiocyanates Silicates.0 104.7 1219.9 11.0 14.0 175.0 141.7 86112.2 1680.0 5095.6 9.5 67.0 58.2838 kg kg kg kg 13.3 2032.0 0.1 1004.0 3.5 296228.9 191.7 1.4 11.3 1.7 104023. other than azides gram 10500.0 2901 2902 Acyclic carbohydrates Cyclic carbohydrates 1428.0 102.2 237557.2 11610.7 11.4 278157.1 175618. nitrate or carbohydrate nitrosite.3 3.7 4.6 27679.4 36.0 533.3 211377. even halogenated derivatives Acyclic alcohols and their halogenated.5 42613.8 10.8 20266.

halogenides.4 121442.1 - - 91.1 148.4 0.5 kg 34095.8 1126756. peroxides and peroxiacids.7 1333.5 1. anhydrides.0 285728.5 476. halogenides.9 36.3 209.8 kg 205351.1 160.9 121.9 184.7 16369. ether-phenols.2 465.3 307.1 569349. sulphonated. their derivatives Carboxilic acids and anhydrides.5 1323.2909 kg 74574. ether-alcohol.8 994582. epoxiphenols and epoxiethers and their halogenated. even containing other oxygen functions and their halogenated.3 179280.0 88. sulphonated. ketone peroxides and their derivatives Epoxides.9 165.6 130. para-formaldehyde Halogenated.7 2915 584690. halogenides.3 32016.6 kg 816097. epoxialcohols. nitrated or nistrosited derivatives Acetals and demiacetals.1 - - 231 kg 97265.7 289.3 39. peroxides and their peroxyacids.0 2910 kg 5.4 83. peroxides and their peroxiacids. nitrated or nistrosited derivatives Aldehydes.6 1237. even containing other oxygenate functions.9 2515.6 10.2 161.6 155283.0 226.2 98. even containing other oxygenate functions and their halogenated.0 164.7 493996. anhydrides.8 2914 150081. sulphonated.4 2918 Ethers.0 136.0 2913 kg - - - - 0.4 77.3 2916 26351.7 . ether-alcohol-phenols. peroxides and their peroxiacids.0 1.1 1. nitrated and nistrosited derivates Saturated acyclic monocarboxylic acids and their anhydrides.2 98355.6 - - 2911 kg - - 145.1 kg 399745.8 83.3 2917 132016. alcohol peroxides.7 36. nitrated or nistrosited derivatives of products from position 2912 Ketones and chinones. ether peroxides. nitrated derivatives Unsaturated acyclic monocarboxylic acids and cyclic monocarboxylic acids. their derivatives 936210.3 6206.1 102452.5 13721.7 109.5 535.9 30055. halogenides.3 2912 kg 195444. sulfonated.0 0. sulfonated.0 0. aldehyde cyclic polymers .8 113479. their halogenated. their derivatives Polycarboxylic acids.

3 55487.4 8964.7 6955.8 0.9 285059.7 285563.8 0.0 7890.3 2925 kg 12128.1 4.4 2920 kg 5.8 51.9 224.0 148.7 0.6 164.8 2.2 19.4 14538.0 267.1 64.5 128.0 11222.0 18.6 3.2 7492.1 140.7 134.0 0.5 2.3 49627.1 951.2 82089.5 19838. azoic or azoxic compounds Hydrazine or hydroxylamine organic derivates Compounds with other nitrate functions Organic thio compounds Other organo-inorganic compounds Heterocyclic compounds that contain only oxygen as hetero-atoms Heterocyclic compounds with nitrogen hetero-atom(s) Nucleic acids and their salts.7 124.4 2431.3 6636. carbonic acid compounds with amide function Compounds with carboxyimide function (including saccharine and its salts) and compounds with imine function Compounds with nitryl function Diazoic.7 225.6 195.4 1350.4 12.7 0.2 3.4 62.8 13651.7 405.2 2.4 49.3 6701.5 52903.2919 kg 1.0 0.4 14.3 36. sulphonated.3 3279.2 906.0 328137.2 273012. other heterocyclic compounds Sulphonamides Provitamines and vitamines.9 27069.1 212.5 51.6 1.3 41.6 0.3 4.8 53.9 2923 2924 kg 6502.3 3400.0 201. nitrated or nistrosite derivatives Esters of other inorganic acids (excluding esters of halogenate hydrogen) and their salts.6 1.5 5115.3 0.3 2926 2927 2928 87.5 6004.6 11.9 19.0 280. their halogenated.7 8966.2 3.9 146.3 1731. including lactophosphates.1 1363.1 136. lecithins and other phosphoaminolipids Compounds with carboxyamide function.6 1769.8 23174.4 21787.9 43580.2 0.6 63.4 4145.3 577.2 0.4 53.0 0.4 74. natural or synthetized.0 3.3 315.0 6300.6 105.9 15179.7 67.7 53427.0 58.4 79.4 25082.7 2921 2922 kg 60100.0 18320.8 418.3 2929 2930 2931 2932 2933 2934 2935 2936 Phosphoric esters and their salts.3 232 kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg 8016.5 1711.8 335.0 55.5 21.5 15372. their derivatives Amino compounds Amino compounds with oxygenated valencies Ammonium quaternary salts and hydroxides.8 198.3 44.3 0.7 99.5 55.0 1.1 0.0 22398.1 50.5 kg kg 793.2 93.9 105.5 2.7 1.6 142.9 16229.6 6625.5 24.4 18.8 393.0 10982.2 199.5 87151.0 1201. as well as their derivates mainly used as vitamins .7 176.6 55623.4 13453.5 1.8 108.8 161.

0 10.4 41.0 47.6 197325.2 63.7 2803477.3 204.3 205.1 0.0 2047.4 2.5 45. animal blood for therapeutical usage.8 4929895.3 594.7 25742.1 - 12571.8 3002 3003 Human blood.6 805.2937 gram 6102.6 .4 3004 Medicines (dosed or conditioned for selling by piece) 3005 3006 3101 3102 Cotton wool. microorganism cultures Medicines (not dosed or conditioned for selling by piece) 61140. toxins.7 104.6 1149.0 1380.6 4635.0 16100.4 813.2 67688.4 0. ethers.7 864.9 3.4 17412. other blood fractions.8 360.9 903. esters and other derivates Pure chemical sugars with the exception of saccharose.3 kg azot 21613679. esters and other derivates Plant alkaloids.2 212732. natural or synthetized.1 43135. tromboxans and leukotriens.8 40181.0 7.4 2.5 0.2 10102. natural or synthesized.3 2939 kg 693.8 205.8 13547.5 11.4 324.0 15543.4 85.7 1003.9 8512.6 - 481.9 3768182.1 21627082.6 44729. of other organs. bandages and similar articles Pharmaceutical products and articles mentioned in note 4 of the chapter Fertilizers of animal or vegetable origin.3 Hormones. acetals and esters of sugars and their salts Antibiotics Other organic compounds Glands and other organs for organotherapeutical usage.0 900.1 1056.3 8926. glucose and fructose.2 256.0 1.0 10. prostaglandines.6 9385.9 1227. lactose. their salts.4 515.6 88.4 102965.1 0.6 7333.2 8.0 1212.5 3454.2 2941 2942 3001 kg kg kg 8826.2 59.1 4537.5 15.4 62.4 29266659.0 553.3 79. heparin 48236.5 16576. dried. ethers.3 178341.5 33.0 15006. extracts for gland organo-therapeutical uses.5 24298.0 90.4 78.0 174. gauze. vaccines.6 233 kg 24506.2 57567. natural or synthesized.6 1460.0 1392.6 kg kg kg kg kg 380. even mixed between them or chemically treated Mineral or nitrate chemical fertilizers 10365561.3 2940 kg 4860.4 1557.0 17689.9 675. esters.0 9. their salts.2 918.6 81.2 53.6 1103.9 77973. maltose.9 3551117.5 14865.3 2938 kg 2121.2 176248.7 244. antiserums.0 16.0 28.5 677. derivates and their structural analogues Glycosides .

0 7072.0 24.2 17602876.5 21.5 311124. products mentioned in note 3 of this chapter with a basis of dyeing varnishes 8384.2 234 kg 711024.4 kg 1129543.1 1245.5 3205 Dyeing varnishes.4 62. opacification and coloured substances.6 6722.0 221.5 84.6 . 3205 Pigments.9 1129.3104 Potassium mineral or chemical fertilizers 12630102. phosphorus and potassium kg 3830.1 5582694.1 89.7 54.3 470133.0 139305.4 734.5 748.2 3105 Mineral or chemical fertilizers containing two or three nutrients: nitrogen.0 54.5 1079.6 209419. enzymatic products for pre-tanning kg 14947.0 36.1 kg potassium oxyde kg 3201 Tanning extracts of plant origin.8 8618.9 656.2 148665.1 16475.0 664.8 693111.2 15320.7 2477.6 169746.7 884.6 172275. engobing substances.4 3202 Synthetic tannic organic products.0 91. tannic inorganic products. excepting the black of animal origin) kg 106922.8 1141. 3204.9 4066.7 100. ethers.6 227.0 3208 Other dyeing substances.3 267.0 185.2 1229377.3 63.9 5216534.0 70909.1 3204 Synthetic organic dyeing substances.6 401.2 7473. tannins and their salts.8 24307.9 3207 792204.5 3628.3 5686. liquid products for glistening similar products Varnishes and paints with a basis of synthetic polymers or natural modified polymers.9 1235.1 1068. vitrifiable compositions.1 15016856.8 92. dispersed or dissolved in non-aqueous media 5445299.1 19650953.7 676.2 kg 6685209. products mentioned in note 3 of the chapter with a basis of synthetic organic dyeing substances kg 44368.8 19943.8 140617. other than those from positions 3203. tannic substances.1 38805.6 3203 Dyeing substances of plant or animal origin (including dyeing extracts.4 5885.8 1556.7 92. esters and other derivates of these products kg 83160.6 638019.5 73622.0 194.7 74.5 3206 632994. products like those mentioned in note 3 of this chapter.0 96.1 81683.

nonrefractant polishing plaster coats used in construction Engraving. etc.2 3213 Varnishes and paints with a basis of synthetic polymers or natural modified polymers. extracted resins.0 5040.3 kg kg 556462.6 744345.3209 kg 2289644.3 2285908.6 250970.4 220.5 1024.5 9481.1 107. polishing plaster coat for decoration. marking foils by hot pressure Colours for artistic painting.4 2342.7 30641.8 4839.6 3556836.0 8251140.0 1877.4 143. manicure and pedicure products Hair care products Mouth and dental hygiene products.9 2416.6 3332. amusement and similar colours in tubes.1 7201.6 1813.0 259653.4 173.7 466419.0 128.3 1501.1 813.1 3304 3305 3306 Beautification and make-up products and skin care products.3 579942.3 1639. products used in beverage production 187913.1 9303.5 3302 Mixtures of odorizers used as raw material in the industry.6 262.4 2953. terpenic residual subproducts.3 4244.2 . kg 32970.8 34.7 kg 3441.1 105611. painting of firms.7 3211 3212 kg kg 21915. dental floss 2789110.2 44. changing the hues.2 1055429.1 1939.8 50.2 3463. resin cements and other mastics.0 87622. dispersed or dissolved in aqueous media Other varnishes and paints.5 35600. solutions of essential oils 8266.9 29.9 562264.6 2315.3 36128.1 1108.7 115.4 15974.3 kg kg 2034455. aromatic distilled waters. even concentrated or in solid form Essential oils.1 39497.6 47.2 209. resinoids.7 16524.4 208899.6 2040.8 79.7 583047.8 2764169. tablets.0 7506696.1 2051.5 2427572.5 212273.7 1441.2 253403.7 80.1 5036.7 1101.8 1472.0 46171.8 3215 173107.3 2583.8 3301 Putty for windows mixtures.5 kg 5284274.5 5024.0 2142.6 52248.0 5590. writing or drawing inks and other inks. prepared aqueous pigments like those used for leather finishing Sicatives Pigments dispersed in non-aqueous media like those used for paint manufacturing.4 3210 kg 223747.7 201357.9 157345.7 2876263.7 241528.6 3980.6 11061.7 2735.9 612675.4 3651.0 163417.9 2004.3 7202820.7 3214 235 kg 176966.2 233.7 kg 203586.0 3303 Perfumes and toilet waters 287279.1 838. didactic use.5 822533.9 13615.8 12348.

other perfumery and cosmetics products kg kg kg 3392085. enzyme products not mentioned or comprised anywhere else Articles for firework.0 556.4 3604 Enzymes.4 642.0 114142.4 2874.3 483.1 18982249.2 1972477.9 1471679.2 3569634.0 87310.1 2128689.2 12204969.7 619. cleansing paste and dust kg kg 10020.2 1096.0 198.9 117783.5 3000.8 3119393. 82565.9 kg 87907.9 5737.4 28292.5 154.0 24.3 3501 4.0 75. conditioned for selling by piece 2068799.8 3507 128777. glass and metal.5 kg 11370.0 725103. other pyrotechnic articles.9 1002.7 583.6 174.3 2428.4 .4 1876.9 1096.8 3504 3505 Peptones and their derivates. shave and after-shave products. other proteic substances and their derivates.9 86.1 1318. other starches and modified starch flour.7 12951. starch or starch flour based glues 429834.0 44976. casein glues Albumins (including concentrates of more serum proteins).3 3502 236 kg kg 81534.9 227334.6 394557.0 215.5 2444. not mentioned or comprised anywhere else.8 2209446.9 kg 225474.0 204769. 41114.2 111308.1 548339. fish glue.1 278.4 kg 855113.7 4647.0 13857.3307 Pre-shave.0 502.4 15365183.9 1772415. glues of animal origin 46676.4 720.2 kg 1819203.5 2416.0 1439. depilatory products. casein derivates. derivates Gelatines and their derivates.7 112.0 11176251.4 3506 Glues and other adhesives.5 37.8 3335136. leather powder Dextrins.1 42.5 383.9 115458.0 11564.5 2199.4 3503 Casein.2 4122.7 1112587. parquet wax.6 buc.8 3401 3402 3403 3404 kg 2192597.2 3405 Soaps Washing and cleansing products Lubricant products and products used for lubricating textiles.2 1336228.0 586. leather.4 1548.7 3781. not mentioned or comprised anywhere else.8 226. albumin.9 27.4 329.6 23617.0 1249.1 2036.3 88. signaling rockets or against hailstone.8 334970.6 339.7 15945.3 101532.9 634016. polishing materials for vehicle bodywork.0 1203. body deodorants.4 1400.0 2763.2 93.9 2526.0 12124.9 87444.0 470374.2 108100.0 205.1 1115. furs Artificial wax and manufactured wax Wax and creams for footwear. bath products.6 8905.2 62082.2 178971.9 8068.0 269.6 28491.4 2155909.

0 609.0 kg piece Total m 510.0 60518.0 102954.5 269.8 520.3 m kg 63765.2 4657.3 258061.9 214425.1 - 237 kg kg 166.9 763.0 31092.9 137309. unimpressed plates and films. sensitized.5 0.8 46.7 65553.8 1831.3 510.4 1. from materials other than paper.4 51890.7 41. paper.0 140. glues. adhesives and similar products).0 38079.4 103.2 147293. sensitized.3 168.6 195. inflammable articles mentioned in note 2 of this chapter m2 77363.3 1399. non-mixed products. cardboard and textiles.0 523.4 285.3 337.8 3703 m2 piece Total kg 276.0 1013.9 0.5 59. cardboard and textiles impressed.2 1399.0 13.3 343250.5 380. plane. but undeveloped Photographic plates and films.8 559476.4 63690. unimpressed.9 2.8 40. photographic films in rolls 52154.0 43322. cardboard and textiles.7 1013. impressed and developed.2 5.4 888.2 2. which contain or not sound record or which contain only sound record - - 5399.6 1858. plane photographic films 14460.6 7.0 3702 Photographic films in rolls.6 89.0 20.0 3706 Photographic paper.8 476. even dosed 89769.5 3707 Chemical products for photographic uses (other than varnishes.0 0.5 0. from materials other than paper.6 602.2 0.4 kg 67.2 165801.0 210.3606 Ferrocerium and other pyrophoric alloys in all forms.3 - 3704 3705 37.3 76653.5 184.4 3701 Photographic. other than cinomatographic films Cinomatographic films.0 21129. cardboard and textiles.3 13.6 375.8 312.0 94.8 85886.2 10.3 579.8 . films.0 26.0 55665.3 11.0 46.8 320. sensitized. impressed and developed.4 10. unimpressed Photographic plates.6 0.

activated natural mineral materials . blocks.0 3806 238 kg 70.2 4. peptizants additives.8 1088086. in form of pastes.8 227.1 1292.4 5. other terpenic essences.3 6584497. similar products 91.4 63107. vegetal tar.9 - - 1182. including lignosulphonates Turpentine essences.5 1. oxidation inhibitors. including waste animal black (coal) Residues resulted from manufacturing of cellulose paste.0 5.5 1100.0 . fungicides.0 11.6 704.4 18035.5 3589340.0 22. plates and others Active coal.8 47. melted gums Wood tar. crude methanol.8 16934. solder or adherence flux and other auxiliary products for soldering and joining of metals 53276.0 3802 kg 305133.4 177.6 30749.7 139. colloidal or demicolloidal black-lead.1 1364458.4 37388. germination inhibitors and plant growth regulators.1 128.0 0. black of animal origin.2 46.0 6.4 16. products with a basis of black-lead or other coal .2 1002.9 264672.2 0.6 285. oils from wood tar. viscosity ameliorators.4 26.6 3.9 3809 Insecticides.0 26. pine oil kg 487.5 1013. disinfectants and similar products Starching and finishing agents.0 1.6 3808 3077792.6 25764.7 3317. rodenticides.0 7.8 1461.0 36. of pine wood or sulphatated cellulose resulted from paper industry.7 886.4 176.1 kg 19799. herbicides.1 3805 Artificial black-lead.3 103.8 46690.1 398.0 7.2 kg 59532.9 28. anticorrosive additives and other additive products 58664. colophonium essences and oils .5 33510.0 12.6 36782.3 3804 kg 3900.6 20140.5 30200.0 3807 Colophonium and resinoid acids and their derivates.8 23.5 3810 Products for metal cleaning.3801 kg 200.9 kg 12211. wood creosote.4 27540.0 1.3 231832.2 11566.7 kg 634414.2 kg 4470210. crude dipentans.8 3811 Anti-detonant products.1 508167. painting accelerators or for fixing of colorants and other products 1012231.9 208.

other than those from positions 3002 or 3006.1 6. even containing below 70% petroleum or mineral oils 2201083.9 1581.7 203.5 646402. patented reference materials Monocarboxylic industrial fatty acids.7 3442.0 10.3 2. industrial fatty alcohols Binding products for stencils or foundry kernels.3 21975. products designed for removal of paints and varnishes Reaction promoters.6 2310.5 1140.3 1299.0 1667945.3 2496.9 3819 239 kg kg kg 25039.4 9010.2 3813 3814 kg 516682.5 472484.9 3822 3823 1499.6 kg 15560. reaction enhancers and catalysts. 22-25/182 from 06.4 2154. 54 from 26.3 *Note: chemicals/substances are listed according to the Republic of Moldova Nomenclature of Goods (GD nr.3 147735.7 1787135.0 71.6 551.0 2001863.2 3816 kg 203927. purification acid oils.4 1152.1 682.3 66468. not mentioned or comprised anywhere else Cement.7 392.9 317.3812 So-called “vulcanization accelerators”.6 3824 Antifreeze liquids and products Cultivation media.1 19202.4 478.0 84.4 6982. diverse compounds for rubber including antioxidants and other stabilizing compounds kg 13970.0 378.5 12252.3 222.0 3772.0 3018344.0 50. extinctor grenades and bombs Organic solvents and dilutants.0 12.5 584618.7 11483.1 138.2004.3 65740.8 331.4 kg 147410.7 157.3 29.4 25388.3 215997. 2738508.3 60360.0 3815 kg 7141.7 696668.5 2862.3 251419.1 717. published in RM Official Monitor nr.2 134.9 12147.7 8047.9 55.2 36736.4 1495.8 kg 1065094.4 246.0 50754.6 108. mortar.7 16.6 418291.0 6.6 222746.4 208869.01.7 1774.0 186. concrete and similar refractant compositions Liquids for hydraulic breaks and other liquids for hydraulic transmissions.5 5636.8 79. chemical products and chemical industry products or of relevant branches. products for microorganism development Diagnostic or laboratory reactives.02.8 Products and loadings for extinctor devices.1 1674. compounds not mentioned or comprised anywhere else.8 5.3 6358.6 1773495.8 3820 3821 1963.7 kg 11381.0 33.2004) .3 80.

9 8. The total SDO consumption in 1996 in the country was 73. This amount represents the basic level. the major quantity of which is used in household refrigerator service.5 Plant protection products and fertilizers Although the National Bureau of Statistics holds information on imports of plant protection products and fertilizers. The quantities of imported refrigerants used in the Republic of Moldova are presented in table 2.9 20.A. Thus.6 105 000 2006 1902.5 2007 9. 8 2005 14. because part of the imported substances are re-exported. re-export of mineral or chemical fertilizers containing two or three nutrients constituted about 15-20% in the years 2003-2004. tons 2003 18.2. tons HCFC-22. In the air conditioning sector. for pesticides this index is insignificant (1-2%).9 2004 19.HFC-134a.3 tons PDO (potential for ozone depletion).8 63 800 2004 2696.1: Imports of substances that deplete the ozone layer Years CFC-12. in table 2. the Republic of Moldova is bound to phase out 85% of CFCs by year 2007. centralized systems are replaced with various split systems and new air conditioners operating with refrigerants agents .Imports of some categories of chemicals Substances that deplete the ozone layer The Republic of Moldova does not produce substances that deplete the ozone layer (SDO). HCFC-22 has been and remains the main refrigerant. and under the Montreal Protocol.1.2.2. R-407. in this sector. R-404. which is used in greater quantities in enterprises of small and medium capacity for food processing and preservation. tons 2725.A. Table 2. At present refrigerant CFC-12 is being imported in the country. Decrease of CFC-12 and increased requirement of refrigerants for the production of artificial cold and air conditioning will necessarily lead to increased consumption of R-22.4 20.6 51 800 2007 3047.2 38. Table 2.2 were included data provided by the Ministry of Internal Affairs.9 26. tons Fertilizers.2: Imports of pesticides and fertilizers 2003 Pesticides.7 65 000 2005 4293.2. Additionally.1 2006 11.A. R-410 etc. regulated by the Montreal Protocol. 0 95 000 240 . and also refrigerant HCFC-22.A.

2 2713 kg - - 65000. potasium hydroxide (hydrate of potassium). ozocerite.4 73.1 7072712.4 20000.2 10.0 0. other oxides. polyphosphoric acids. mineral tar Diphosphorus pentaoxide.0 197707. with defined or undefined chemical composition Other inorganic acids and other inorganic oxygenated compounds of the non-metals Sodium hydroxide (hydrate of sodium). petroleum bitumen.3: Exports of Chemical Products* 2004 Units Quantity 5269406. thousand U.8 4755327.2 0.S.1 20171.7 - - - - 2.9 241 kg fosfor kg kg 6440.0 0.0 Quantity Quantity Quantity Value.8 2. wax from coal dust.6 2372. dollars - Value.7 14458. Name of goods 2709 Petroleum crude oil or from bituminous minerals kg Value. dollars 2005 2006 2007 S. petroleum bitumen and other oil residues from petroleum or bituminous materials Bituminous mixtures with a basis of natural asphalt or natural bitumen.6 4469. paraffin. metal hydroxides and peroxides Sulphites.4 kg hydroxide sodium Total kg 500.7 1012.0 3.S.4 4469.0 2815 Vaseline.1 59650.0 kg - 2809 6199. thousand U.5 854.Table 2.A.0 24.5 17.0 1959225.1 1012.S.7 86. phosphoric acid.5 kg 139480.0 122328. microcrystalline petroleum wax.5 771. peat wax and other mineral waxes Petroleum coke.0 0.0 500.0 . dyeing earths containing minimum 70% in weight combined iron assessed in Fe2O3 2.8 - - 2715 kg - - - - 10000.7 - - - 2821 Iron oxides and hydroxides.A. dollars - Value. thousand U. dollars - 2712 kg Total kg 83.1 7.0 18.9 - - - - 2832 Hydrazine and hydroxylamine and their inorganic salts.6 46. lignite wax.0 - 2825 13.0 - 45.9 2811 167648.0 5.0 137. sodium or potassium peroxides 2. thiosulphates 100.3 115975.0 2.5 - 19765.2 2372. thousand U.S.2 800. other inorganic bases.0 24.

6 Sulphates. ether-alcohol.0 0.0 5.9 15830.4 11. phenol-alcohols Halogenate.0 - - 2915 111102.0 0.3 78310. phosphonates (phosphites) and phosphates. etheralcohol-phenols.0 29.3 87980. peroxides and their peroxyacids. anhydrides.0 73.0 0.0 kg 0.1 2912 117. sulphonate.5 10000.8 64000. halogenides. technical ammonium carbonate containing ammonium carbamate Silicates.1 1900.2833 2835 kg 2190.7 45.9 10.0 15. their derivatives Polycarboxylic acids. alcohol peroxides.0 1.3 97. paraformaldehyde Saturated acyclic monocarboxilic acids and their anhydrides.0 9.8 2917 0. their derivatives Carboxylic acids and anhydrides.0 36. persulphates Phosphinates (hypophosphites.0 40000.9 15255. polyphosphates Carbonates.0 12.0 20.8 0.3 18.0 kg 3000.0 7. perborates Cyclic carbohydrates Carbohydrate halogenate derivatives Sulphonate. ketone peroxides and their derivatives Aldehydes.5 3632. nitrate or carbohydrate nistrosite.0 0.1 7.0 36.3 - kg kg 32000. sulphonate. halogenides.0 44.0 21. halogenides.0 kg kg 100.2 .3 93. nitrate or nistrosite derivatives Phenols. halogenides. even halogenate derivatives Acyclic alcohols and their halogenate. their derivatives 1.1 - 2836 2839 kg kg kg kg kg kg kg kg 10. nitrate or nistrosite derivatives of phenols or phenol-alcohols Ethers.5 173.0 19.2 6. ether peroxides.0 - 0.3 475.0 2.0 19130.0 0.0 - - 25. ether-phenols. percarbonates. anhydrides. alaunium.3 355. peroxides and their peroxyacids.5 45580. alkaline metal technical silicates kg 24950.6 0.2 3054. even containing other oxygen valencies. peroxides and their peroxyacids.4 1.2 40000.4 - 2840 2902 2903 2904 2905 2907 2908 2909 242 kg 0. peroxides and peroxiacids.0 0. their halogenate.0 0. sulfonate.3 1490.0 0.0 - - 2918 Borates. nitrate derivatives Unsaturated acyclic monocarboxilic acids and cyclic monocarboxilic acids.0 32.7 2916 1. aldehyde cyclic polymers .0 300.

3 362.5 1.6 Provitamins and vitamins.4 437051.2921 2922 kg kg kg kg kg kg kg 6800. antiserums.0 9478.2 84.9 50.0 2610000.8 37794. other blood fractions.0 635.0 51.2 1.0 53480.7 4.6 222010.7 550.8 3004 Medicines (dosed or conditioned for selling by piece) 3005 3006 3102 Cotton wool. microorganism cultures 7.4 180000.0 12.1 151. bandages and similar articles Pharmaceutical products and articles mentioned in note 4 of the chapter Mineral or nitrate chemical fertilizers 3104 Potassium mineral or chemical fertilizers 3105 Mineral or chemical fertilizers containing two or three nutrients: nitrogen.8 140.4 862.2 - 146.0 0.5 26.1 60. gauze.3 18410.0 2.6 - 3001 243 kg 40.9 624.0 2.8 345.6 kg kg kg kg kg azot 15579.0 24.6 22.4 0.7 876. phosphorus and potassium . dried.0 2829184.4 418475. extracts for gland organo-therapeutical uses.0 5. vaccines.2 - - - - - 2923 2929 2930 2931 2933 2935 Amino compounds Amino compounds with oxygenated functions Ammonium quaternary salts and hydroxides.5 0.1 33.0 193500.1 7. as well as their derivates mainly used as vitamins Antibiotics Other organic compounds kg kg 313.3 3189.0 258653.3 70.0 12000.0 18.1 666.0 8.0 82810.9 25.0 92.6 33.0 - 4. animal blood for therapeutical usage.2 12.0 290.7 100. lecithins and other phosphoaminolipids Compounds with other nitrate functions Organic thio compounds Other organo-inorganic compounds Heterocyclic compounds with nitrogen hetero-atom(s) in exclusiveness Sulphonamides 2936 2941 2942 kg 58.1 347.0 0.0 6.2 88. heparin Human blood. toxins.0 438140. of other organs.6 23.5 3003 Medicines (not dosed or conditioned for selling by piece) 329491.0 0.3 33.0 421407.0 257.4 170658.0 1199114.7 160.0 37.0 13845.2 0.8 4.3 3252.4 kg kg - - 120.1 641.0 4.5 557710. natural or synthetized.3 774.5 111040.0 261.9 36.3 7200.0 118.3 380145.0 310.5 kg oxid potasiu kg 3002 Glands and other organs for organotherapeutical usage.3 38.1 3508.

tannins and their salts. tannic inorganic products.1 3210 Other varnishes and paints.4 3211 3212 Sicatives Pigments dispersed in non-aqueous media like those used for paint manufacturing.8 3209 Varnishes and paints with a basis of synthetic polymers or natural modified polymers. painting of firms.5 2992.0 4000. opacifiant and coloured substances.8 44.2 - 9.5 kg - 3208 Pigments.0 3.0 6. 3205 kg 4800.7 130. changing the hues. 3204.0 28.0 3204 Synthetic organic dyeing substances.0 0.4 26315.6 309.0 27. excepting the black of animal origin) kg 1475. esters. tablets.5 kg 9297.0 6.0 44. esters and other derivates of these products Synthetic tannic organic products. 82.7 114.2 kg - 3203 Dyeing substances of plant or animal origin (including dyeing extracts.0 900.7 37082.1 285. dispersed or dissolved in aqueous media 5237. amusement and similar colours in tubes. etc. products mentioned in note 3 of the chapter with a basis of synthetic organic dyeing substances kg 650. aqueous pigments like those used for leather finishing 1.8 - - - 3207 - 51.0 65. products like those mentioned in note 3 of this chapter.5 3202 Tanning extracts of plant origin. dispersed or dissolved in non-aqueous media 37. didactic use.0 7. marking foils by hot pressure 3213 Colours for artistic painting.0 16.3 124.4 1314.7 244 kg 106319.4 801.3 0.0 11274.9 3206 Other dyeing substances.2 270. liquid products for glistening similar products Varnishes and paints with a basis of synthetic polymers or natural modified polymers.2 8. other than those from positions 3203.0 14.0 21.0 6.3 5.0 13186.0 25.9 - - .3 437.0 0.0 kg kg kg 2720.1 1030.6 6626.3 2.8 590.0 5.1 3318.0 67. tannic substances. enzymatic products for pretanning kg 7415. engobe.1 220.3201 kg 1000.3 8. vitrifiable compositions.

0 1659. body deodorants.0 373.5 33.9 64442. bath products.7 281287.5 23.0 3.1 8693.4 - 160.0 1333.3 3554. other perfumery and cosmetics products Soaps Washing and cleansing products 199.6 539.3 119145.6 942. terpenic residual subproducts.0 7.1 547.4 98049.0 1.7 510172.9 25. parquet wax.3 687.2 2.4 10.1 27.9 71241.3 16.5 95062.7 23184.2 14714.0 85150. for blends.7 479012.1 50948.7 0.1 kg kg kg 83973. non-refractant polishing plaster coats used in construction Engraving. furs 3404 3405 Artificial wax and manufactured wax Wax and creams for footwear.5 117. casein glues 3.0 3172.8 2539. glues of animal origin .8 72179. dental floss Pre-shave.2 166. shave and after-shave products. albumin derivates 3503 Gelatines and their derivates.3 14626.4 171.7 5. resin cements and other mastics.7 Putty for windows.4 206848.2 238. casein derivates.0 2992.7 30429.1 4457.0 152.4 20.5 1428. resinoids.2 570.0 3.3 127515. extracted resins.4 1068.7 kg kg kg 750.6 14.2 1361013.3 136. even concentrated or in solid form kg 328.9 211945.0 245 kg kg kg kg kg 137.4 3305 3306 719255.9 3403 Lubricant products and products used for lubricating textiles.5 3502 Albumins (including concentrates of more serum proteins).4 0.7 57847.4 364.3 0.6 21932.8 3215 kg 51115.0 12500.1 78.8 120960.6 246.2 4647.7 651.9 135.1 208343.6 10740.9 2388.4 200821.1 38285. leather.6 814.2 653.8 61252. fish glue.5 24.9 1345.3214 kg 21192.0 465.8 661. solutions of essential oils kg 1050113. polishing materials for vehicle bodywork.7 189.9 100. cleansing paste and dust 3501 Casein.0 - 0.0 2.4 57. aromatic distilled waters.5 3302 807080.5 3301 Essential oils.6 753722. manicure and pedicure products kg kg 230383. glass and metal.0 4.5 204.2 102020.6 761.7 33.0 - 3307 3401 3402 Hair care products Mouth and dental hygiene products.2 198721. depilatory products.4 532. polishing plaster coat for decoration.6 437.8 50849.0 120204.2 458. products used in beverage production Perfumes and toilet waters Beautification and make-up products and skin care products.7 3303 3304 Mixtures of odorizers used as raw material in the industry.5 81.0 524.7 0. writing or drawing inks and other inks.3 142.5 5595.4 39.1 37877.8 74.

8 36579. non-mixed products.0 17. germination inhibitors and plant growth regulators.0 18299. fungicides. sensitized. plane photographic films - 210.0 11.0 - 0.1 3703 180. cardboard and textiles.7 42.8 kg kg kg 102800.3 14273. melted gums Insecticides. rodenticides.8 295.0 0.1 3506 Peptones and their derivates.4 - piece Total metru - - 200. impressed and developed.2 44083.5 419.0 192. conditioned for selling by piece kg m2 65.4 21556. enzyme products not mentioned or comprised anywhere else Photographic. herbicides.2 200.6 3507 3701 Enzymes.7 127.0 27313. colophonium essences and oils .6 3.3 478. other starches and modified starch flour. other proteic substances and their derivates. sensitized.2 12.0 14833.1 118. but undeveloped 3706 Cinomatographic films.2 21.5 0.0 1. adhesives and similar products). not mentioned or comprised anywhere else.0 3702 Photographic films in rolls.1 162.7 27. from materials other than paper.2 2.4 395. which contain or not sound record or which contain only sound record 3707 0.0 - - 7590.6 8280. not mentioned or comprised anywhere else. paper. from materials other than paper.8 246 kg 0.4 26.5 2.0 3.0 11.0 1.5 - 35.5 kg 8. plane.9 3802 2000.6 - - 3505 kg 616.1 3808 Chemical products for photographic uses (other than varnishes. cardboard and textiles impressed. starch or starch flour based glues Glues and other adhesives. even dosed Active coal. glues.0 17.9 598. unimpressed Photographic plates. photographic films in rolls kg kg m 200725.9 3690.0 20602. sensitized.6 - - - 3704 Photographic paper. leather powder Dextrins.6 514142.3504 kg - - 36000. films.2 16.2 4.3 8. unimpressed plates and films. cardboard and textiles.9 3806 - - 10. black of animal origin. activated natural mineral materials .3 280. disinfectants and similar products 520. including waste animal black (coal) Colophonium and resinoid acids and their derivates. unimpressed.0 90.2 5730.0 9.9 .5 37756.6 30. cardboard and textiles.

peptizant additives.1 62. chemical products and chemical industry products or of connex industries Note Information does not include export-import operations of enterprises and organizations on the left bank of the Dniester River and Bender city.1 134. not mentioned or comprised anywhere else Cement.0 572790.4 52.0 213.2004 .2 254.8 64. purification acid oils.5 824.0 34.1 4500.2 3823 Starching and finishing agents.6 1.3 1.9 kg - - 8.1 3814 3815 kg - - 0.7 204.3 1.0 681.0 0.2 40.1 5588.4 7462.2 408.0 1.1 13. industrial fatty alcohols 79.0 25.9 2000.2 2409.0 29.4 0.2 21950.9 5. reaction enhancers and catalysts.0 0. viscosity ameliorators. compounds not mentioned or comprised anywhere else.0 458160.3 4. diverse compounds for rubber including antioxidants and other stabilizing compounds Products and loadings for extinctor devices. products designed for removal of paints and varnishes Reaction promoters.0 4.3 5.0 740790.6 31. published in RM Official Monitor nr.2004.8 2.9 33.0 1058.01.0 204.3 129.0 - 55.7 3811 kg 857. solder or adherance flow and other auxiliary products for soldering and joining of metals Anti-detonant products. even containing below 70% petroleum or mineral oils Antifreeze and liquids products Diagnostic or laboratory reactives.2 41116.0 260267.0 - 2.0 48.3809 kg - - 13137.0 20.0 42. other than those from positions 3002 or 3006.9 56400.4 2010. concrete and similar refractant compositions Liquids for hydraulic breaks and other liquids for hydraulic transmissions.1 3824 Binding products for stencils or foundry kernels/cores . extinctor grenades and bombs Organic solvents and dilutants.0 14.4 13. 54 from 26. *Note: chemicals/substances are listed according to the Republic of Moldova Nomenclature of Goods (GD nr. patented reference materials Monocarboxylic industrial fatty acids.3 190. painting accelerators or for fixing of colorants and other products Products for metal cleaning. anticorrosive additives and other additive products So-called “vulcanization accelerators”.8 34. oxidation inhibitors.9 0.8 2.2 1648820.5 813.3 247 kg kg 265.7 kg kg 4050.2 4517.02. 22-25/182 from 06.0 3445.0 1579967.6 615.3 - - 3813 kg 556.7 24.7 29522.9 427.3 3816 2.5 - 3819 3820 3822 2.0 46.3 3810 kg 1200. mortar.7 3812 kg - - 4025.3 30.1 2.5 kg kg 4256.0 63.

2 125. Since 2003 activities of natural gas reserve exploration have been initiated in the south of the country.3 51000.1 125. including: Insecticides Fungicides Herbicides Products for seed treatment Chemical fertilizers.2.A.0 42. irrespective of the legal ownership of agricultural households and size of land holdings.B.4 97.3 42.9 0.3 2007 2565.1: Use of plant protection products and fertilizers Quantity used in the country (tons/year) Name of chemical product Pesticides (agricultural use). total. Cahul. including plant protection products and fertilizers. v. The data on volumes of raw materials extracted in the country are included in the table 2. substances that deplete the ozone layer. r. Table 2.7 1883. including gypsum stone and sand.2: CFC-12 consumption by sub-sectors.47 95000.02 221. Table 2.000 of 55 9850 Number of units recharged per year 38 900 2 23 1890 Refrigerant consumption per year.3 63000. 2005 Sub-sector 1 2 3 4 5 6 Industrial refrigerant Commercial refrigerant Air conditioning (water coolers) Household use refrigerants Refrigerant on units transport Vehicle conditioners (motor vehicles and buses) TOTAL Number of estimated units 54 10800 4 1.3 1.0 257.4 305.7 Table 2.2 1201.0 1488 451. Use of chemical products by categories Although the Republic of Moldova imports a vast spectrum of chemicals. The State Inspectorate for Plant Protection keeps records on the use of pesticides and fertilizers in the agricultural sector.8 2004 3057. t 2005 563 790 2006 726 721 2.12 104.5 12.6 451. use of only certain categories of chemicals is subject to supervision and inspection by specialized public administration authorities.8 255.The Republic of Moldova does not have any mineral resources for the production of chemicals.4 248 .7 105000.8 39.4: Raw materials for chemical production and relevant industry Raw materials 2003 Gypsum stone Sand 421 560 2004 491 832 Quantity.3 2. including: Ammonium nitrate fertilizer complex fertilizers total 2003 2725.0 540.9 14. tons. except the extraction of raw materials used in building material industry. Valeni.0 2005 2431.9 1977. (metric tons) 5.4 3.1 125.0 90 15 2006 2489.9 951.300. etc.3 1559.A.2 272.1 509.6 0.8 65000. The statistical reporting to the National Bureau of Statistics is carried out only by farmers who hold about 50 ha.B.4.

0 4-26.0 18-30.0 3-42.B.446 4.0 9-10. Balti Section ES Anenii Noi Secţia ES Basarabeasca Department ES Briceni Department ES Cahul Section ES Cantemir Section ES Calarasi Department ES Causeni Section ES Cimislia Section ES Criuleni Section ES Donduseni Section ES Drochia Section ES Dubasari Section ES Edinet Section ES Falesti Section ES Fluoroesti Section ES Glodeni Department ES Hincesti Section ES Ialoveni Section ES Leova Section ES Nisporeni Section ES Ocnita Department ES Orhei Section ES Rezina Department ES Riscani Department ES Singerei Department ES Soroca Section ES Straseni 1-10 Cl2 1-2 2-3 1-2 1-1 1-1 1-3 2-40 3-20 2. drinking water treatment plants and gas deodorize.B.5 4-13 17-34 8-13 5-8 14-48 12-25 5-9 2-7 4-12 1-1.4 List of chemical hazardous objects recorded by Civil Protection and Inergency Situations Service No.5 1/1.5 19-33.8 2-3.7 1-1.5 1-1. (metric tons) 14.0 7-19. t 9-150 4-35 2-9 3-12 2-8 1-4 3-19 2-10 1-5 SO2. t 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Department ES c.2 1-0. Table 2.8 1-1.6 1-2 1-6 1-1 1-3 1-2 NH3.0 5-7.5 Total. subject to monitoring is the use in the industrial sector of the following hazardous substances: SO2.7 6-33.7 1-1.0 13-21.5 3-5.245 7.5 72.5 3-5. Name of subdivision Cl2.0 5-10.7 3-4.5 2-6 2-3 1*-3 1-3* 4.0 12-24. m3 k-ti t.0 249 .0 3-4. t 20-105 2-40 1-0. 217/4-120 1-13 4-9. Table 2.0 1-1.0 9-16.2008. MIA data around 2000 tons of industrial chemicals are used annually.0 2-5. 2005 Sub-sector 1 2 3 4 5 Industrial refrigerant Commercial refrigerant Air conditioning Air conditioning (split-systems) Refrigerant on units of transport TOTAL Number of units 245 127 160 Refrigerant consumption per year.5 1-1.7 3-4.4 includes the list of substances by territory using dangerous chemicals which was recorded by Civil Protection and Inergency Situations Service on 01.5 2-3.7 2-3.4/1 1-1.7 1-1. NH3 and ethyl mercaptan.Table 2.5 2.062 44.8 2-6 1-3 2-4 1-3 3-8 14-25 11-20 5-15 7-9 4-5 1-2 13-20 1-20 1-2 41-384 7-88 11-27 6-13.3: HCFC-22 consumption by sub-sectors.7/1 1-0.2 5-8.7 4-6.5 2-3. According to Civil Protection and Emergency Situations Service.7 2-3.01.0/1 2-2.753 532 At the same time. Chisinau Department ES c.5 3-6. namely in the wine industry. Cl2. t 6-7 4-8 3-8 11-15 8-12 1-1 6-20 7-10 2-4 Ethyl mercaptan.B.0 4-8.

0 7-10. 415 storage warehouses contain plant protection products that are currently imported by operators licensed in the field. approved by Government Decision nr. according to the model specified in Annex 1 to the mentioned Regulation. Storage of Chemicals The storage of chemicals is carried out depending on their use in branches of the national economy.3.135-138/1128 of 14. marketing and storage of PPPs and fertilizers. authorized exclusively for the storage of these products. In accordance with sections 10 and 11 of the Regulation regarding the imports. established by representatives of the authorized subdivisions of the Ministry of Ecology and Natural Resources. Around 72 percent of them (296 storehouses) are authorized and compliant with the requirements. Ministry of Health. Plant protection products and fertilizers.0 2-20 1-50 43-249 +240/490 1-3 2-6 2-6 1-11 3-9 61-363 +500/860 7-12 6-6 5-5 5-6 16-21 136-223 +100/320 2-3. Plant protection products and fertilizers According to the situation on 1 January 2008.5/1 4-4. registered and sealed by the Republican State Inspectorate for Plant Protection.30 31 32 33 34 35 Section ES Soldanesti Department ES Stefan Voda Section ES Taraclia Section ES Telenesti Department ES Ungheni Department ES UTA Gagauzia +43-251 With entrance account 1-1.7 1-3. The detailed information about the activities involving plant protection products and fertilizers is 250 . pharmaceutical products are stored in warehouses approved for such activities.461). 2004. Ministry of Agriculture and Food Industry and Civil Protection and Emergency Situations Service.0 320-1098 +840≈2 thousand t Legend: • • • • to be divided – number of chemical hazardous objects divider – substances with strong poisonous effect.5 1-1. until the 5th date of the first month of the quarter.10. based on the minutes prepared by the Joint Committee. Storing and maintaining plant protection products and fertilizers is performed in accordance with the Regulation on the management of PPPs (plant protection products) and fertilizers in the national economy. Operators licensed to import industrial chemicals store their supplies most often in their own storehouses. quarterly. constitutes approximately 500 t Cl2 2.4 7-8.218-223.512 m3. approved by the Ministry of Agriculture and Food Industry and the Ministry of Health registered with no. Storage of PPPs and fertilizers is allowed in storehouses that have the Sanitary authorization for the operation of the storehouse issued by the Ministry of Health.7 2-0. as well as other regulations in force. art. t seasonal changes of quantities of substances with strong poisonous effect comprise ≈ 2 000 t * annual consumption JSC „Apa Canal”.7 73-122 Maximum 3-6. as required.6 1-1. information about the imports and storage of PPPs and fertilizers from the Register for evidence of import. Storage is permitted in specially set up warehouses. Volume of storehouses is 30.0 24-35. marketing and storage of PPPs and fertilizers. 367 of 4 February 2004 at the Ministry of Justice (Official Monitor of the Republic of Moldova. to the Republican State Inspection for Plant Protection. Business entities shall present. located within the enterprise.1045 of 05.0 9-14. Ministry of Internal Affairs.10.0 10-37. storage. nr.2005) record of imported and marketed PPPs and fertilizers must be made by operators in the Register for evidence of import. petroleum products.0 14-23.2005 (Official Monitor of the Republic of Moldova nr. Chisinau. marketing and use of PPPs and fertilizers.

and to have the name of the company in a visible place. adapted .published in the yearly Report on the activity of the Republican State Inspectorate for Plant Protection. public health. technical and health. Chisinau and Balti cities. rural) Measures tons) Plant protection products (agricultural.1: Storage of plant protection products and fertilizers Chemical Type / Capacity Type of Location Area (port. These three companies have imported collectively 80% of the gasoline and 69. approved by law. reservoir park and pouring station. investors intend to build an oil processing factory and about 50 filling stations. On 26 October 2006 the Oil Terminal in Giurgiulesti became operational. Fluoroesti. Fertilizers 20 000 tons 15 storehouses by type Located in Straseni. law. Health Name (volume in m3 facility industrial complex. Edinet. In 2012. Bemol Refinery and BemolTrad are part. in accordance with the location scheme of petroleum filling stations and petroleum storehouses on the territory of the Republic of Moldova. in conformity with the Soldanesti. Petroleum products Construction and establishment of facilities for storage of petroleum products is carried out under the supervision of central specialized bodies. Table 2.C. Filling stations and petroleum bases complying with ongoing monitoring and control from the Principal State Inspectorate for Technical Supervision of Industrial Dangerous Objectives. in which Danube Logistics.C. The container for storage of main petroleum products should be equipped with measuring and control devices. Several operators have licenses to import petroleum products.324. Labelling is performed Calarasi. The Oil Terminal consists of 3 parts: wharf.95. and information on the location and capacity of these facilities has been included in the table 2. took over the investment project Giurgiulesti from Azpetrol of Azerbaijan. 2 cities. 251 . construction. LUKoil has held for several years a market share of 35 percent. “Petrom Moldova” and “Tirex Petrol”. and institutions can have access to information upon their official petitioning to the Ministry of Internal Ajjairs.in accordance with environmental.2. fire protection and other standards. Comrat districts. with security 282. and their exploitation . Labelling is performed in conformity with the law. the largest being the companies “LUKoil Moldova”.3% of diesel. and consumer use) 30512 m3 415 storehouses. and Environment Protection or weight in urban. Located in 35 districts and authorized -296. Labelling. The reservoir park of the terminal consists of 8 tanks with a capacity of 52 thousand tons of petroleum products. The Dutch Group Easeur Holding. Ungheni. By the end of 2008. 6 filling stations will be already built. Bemol Retail. including: by type .

. 6 9 JSC ”Petrom-Moldova” c. Socoleni. c.. d..4 2. Calarasi M. Industrial Str.3 2. 56 9. 22 Mesager Str.7 Petroleum product storehouse. t.54 Storage capacity 5 267 m3 Storage capacity 9 225 m3 Storage capacity 17 400 m3 Storage capacity 3 400 m3 Storage capacity 5 200 m3 Name of the operator Capacity (volume in m3 or weight in tons) 2.Singera. 8. c.1 JSC „Lukoil . c. M. Muncesti Str. Chisinau. Kogalniceanu Str. c. Balti.. Columna Str. Petroleum product storehouse.. industrial complex. Industrial Str.. Petroleum product storehouse. v. Mateevici Str.5 252 Petroleum product storehouse.. c.. c.793 Petroleum product storehouse. 92 2.2 2.C. Chisinau Str. 34 2. 22 Chisinau. Chisinau. c.Table 2. Kogalniceanu Str. rural) Purpose Petroleum product storage Petroleum product storage Petroleum product storage Petroleum product storage Petroleum product storage Storage capacity 4 575 m3 Storage capacity 5 990 m3 Storage capacity 1 600 m3 Storage capacity 5 000 m3 Storage capacity 15 900 m3 Petroleum product storage Petroleum product storage Petroleum product storage Petroleum product storage Petroleum product storage Petroleum product storehouse. Dacia Bd.1 LLC “Basa Petrol”.. Chisinau. Anenii Noi Petroleum product storehouse. . Chisinau. Industrial Str. Chisinau. Mitropolit Varlaam Str. Drochia.2: Bulk Chemical Storage and Warehousing Facilities ( Source: State Inspectorate for Technical Supervision of Industrial Dangerous Objectives) Location area (port. 4 Petroleum product storehouse. urban...Moldova” c.6 8 LLC “Avante”. Chisinau. t.6 Petroleum product storehouse. Chisinau. t.1 . c.Chisinau. 80/3 AIRPORT Petroleum product storehouse.

Balti Petroleum product storehouse. c. Calarasi. Viteazul Strs. Chisinau.Chisinau. Donduşeni Petroleum product storehouse. Cupcini d..9 Petroleum product storehouse. t. t. Corolenco Str. Stamati Str. t. Marculesti.7 10.Mihailovca Petroleum product storehouse. v. t.1 10. t.3 10. 4 Petroleum product storehouse. t..5 10.8 10. t. UTA Gagauzia. t. t. c. d. v. Giurgiulesti. Singera 10. Corolenco Str. t.Comrat Storage capacity 30 050 m3 Storage capacity 16 900 m3 Storage capacity 3 180 m3 Storage capacity 47 400 m3 Storage capacity 17 420 m3 Storage capacity 16 760 m3 Storage capacity 23 500 m3 Storage capacity 8 870 m3 Storage capacity 14 460 m3 Storage capacity 4 230 m3 Storage capacity 13 000 m3 Storage capacity 6 965 m3 Storage capacity 9 325 m3 Storage capacity 6 950 m3 Storage capacity 800 m3 40 tone zn 11. Columna Str. Causeni Petroleum product storehouse. t.13 11. Nisporeni 253 10. t. Falesti JSC ” Tirex petrol” c. Vulcanesti. Ocnita Petroleum refinary . t. t. 92 Petroleum product storehouse.4 10. Comrat Petroleum Terminal v. Calarasi Petroleum product storehouse.Vulcanesti. t. 2/2 LLC „Armamil-Com”. Ocnita Petroleum product storehouse. c. 15 JSC “VULCANESTI-PETROL” t. Cimislia. d.. Valcinet. Chisinau. Chisinau Petroleum product storehouse.12 11. Cahul Petroleum product storehouse.11 10. 4 Storage capacity 32 000 m3 Storage capacity 63 000 m3 Storage capacity 2050 m3 Storage capacity 13 600 m3 Petroleum product storage Petroleum product storage Petroleum product storage Petroleum product storage Petroleum product storage Petroleum product storage Petroleum product storage Petroleum product storage Petroleum product storage Petroleum product storage Petroleum product storage Petroleum product storage Petroleum product storage Petroleum product storage Petroleum product storage Processing and storage of petroleum products Petroleum product storage Petroleum product storage Petroleum product storage Petroleum product storage . Comrat Petroleum product storehouse.10 Petroleum product storehouse.10 10. d. Vatra. t. Fluoroesti Petroleum product storehouse. c.1 12 13 14 LLC Danube Logistics. Edinet Petroleum product storehouse.. Lipcani Petroleum product storehouse. t. Cahul Petroleum product storehouse. M.14 11 JSC „Arnaut Petrol”. Soldanesti Liquefied gas storage station. t.2 10.6 10.. d.

4 254 Petroleum product storehouse.3 Petroleum product storehouse Depoul Ocnita Petroleum product storehouse Depoul t.1 17 18 19 19. Ceadir – Lunga.. Sofiei Str.Pirlita. 12 JSC “Ceadir Petrol”. Industrial Str. d. t. t. Bugeac Str..1 National Army fuel storehouse. Tighina Str. 12 Sofiei Str. Chisinau. v. Ungheni 16 SE „MOLDRESURSE”. 2 LLC „Moldis Traiding”. Drochia Petroleum product storehouse Petroleum product storehouse 19. d. d. 1A Storage capacity 5000 m3 120 tone zn 16. 48 Petroleum product storehouse. Al. Basarabeasca Petroleum product storehouse Depoul Ungheni 19. Balti. d.. c. Pirlita LLC ”Stal-Petrol”. Gioceilor Str. 59 JSC „Seminte Agro”. Causeni.. Pircalab Str.. t.2 19. Ceadîr – Lunga. V. Petroleum product storehouse or. 17 Storage capacity 5 100 m3 Storage capacity 15 771 m3 Storage capacity 4 475 m3 Storage capacity 3000 m3 Storage capacity 320 m3 Storage capacity 480 m3 Storage capacity 150 m3 Storage capacity 120 m3 Storage capacity 100 m3 Storage capacity 5000 m3 Storage capacity 10 000 m3 Storage capacity 6 095 m3 Petroleum product storage Processing and storage of petroleum products Petroleum product storage Petroleum product storage Petroleum product storage Petroleum product storage Petroleum product storage Petroleum product storage Petroleum product storage Petroleum product storage Petroleum product storage Petroleum product storage Petroleum product storage Petroleum product storage .15 Petroleum refinary. v. c. Chisinau.. Bălţi 19. Petroleum product storehouse. c. c. Depoul mun. cel Bun Str. UTAGagauzia. Petroleum product storehouse Depoul din Chişinău c. v... Ungheni Petroleum product storehouse Petroleum product storehouse. v. Ungheni.Chisinau.5 23 24 25 LLC „Vigi”. Pirlita. Balti. Tarigrad. Calarasi. Soldanesti Petroleum product storehouse Depoul or. 17 SE „Moldova Railway”.

So far the Republic of Moldova does not conform/apply with the UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods. Leuşeni .Cristesti. storage.Moghiliov-Podolsk. vessels of specialized means of transport in which petroleum products are transported. 255 . Table 2. by railroad .Starokazacie.through international border crossing points Criva .Moghiliov-Podolsk. the Ukraine and Russia. the transport of certain categories of chemicals is regulated by legislation particular to the area where they are used. This was confirmed in the visits to industrial enterprises.XV of 22 April 2004. 15 (2) and (3) provides that transportation of PPPs and fertilizers is permitted only by means of transport specially set up for this purpose and authorized under the above mentioned law.through Airport Customs Office.Albiţa. Vălcinet . art. In order to protect the environment and human health. authorized by the Ministry of Transport and Communications based on the notice of Standardization and Metrology Service. 461 of 30.2001 and made by means of specialized transport. Removing the seal and sealing at border customs will be done under Regulation on identification of petroleum products approved by the Government along with issuing a certificate of identification of petroleum products.672 of 28. fire security. The transport of oil products is regulated in accordance with the Law on petroleum products markets. therefore it complies with international trade rules. approved by Government Decision nr. Otaci . Thus their package carried appropriate labels. the Law on plant protection products and fertilizers.2005.10.05. and by air .D contains data on the main groups of goods transported by railroad in 2006. Regulation on the importation.Maiaki-Udobnoe. Classification of hazardous goods and the list of substances and articles approved for transport according to international standards are stipulated in this Decision. The requirements relating to security management of PPPs and fertilizers.2. Information on transportation of chemicals by road is not available in the statistical yearbook of the Republic of Moldova. no. The importer is required to seal. states that plant protection products and fertilizers can be imported into the Republic of Moldova (or placed under a customs transit) by specially equipped vehicles . nr. which include requirements for labour protection and hygiene.Mamaliga. 119 . Only 5% of fertilizers in the country are imported in bulk.Galati.07. where chemicals are used.1045 of 05. Giurguleşti . Tudora . Sculeni Sculeni.4. including restrictions on the packaging of chemicals. Transport of chemicals/ chemical products Transport and labelling of chemicals used in the country is made in accordance with the Decision of the Government of the Republic of Moldova regarding transport of hazardous goods on the territory of the Republic of Moldova. marketing and use of PPPs and fertilizers.through customs Ungheni . no. 95% are imported in the manufacturer’s packaging (bags of 50 kg or big-bags of 500 kg). In addition.2002. Palanca . in compliance with environmental requirements and for protection against fire and explosions. The Republic of Moldova imports chemicals from the EU countries. environmental protection are stipulated in the Regulation on the management of PPPs and fertilizers in the national economy. which are members of the World Trade Organisation. as established by regulations.

cadmium).Table 2. Ministry of Ecology and Natural Resources. toxic sludge. batteries with heavy metal content. Reporting of toxic waste is carried out based on form “F-1 toxic wastes”.D: Supply Chain for Bulk Chemical Distribution and Transportation Chemical Type /Name Type of Transportation Facility: Maritime. While the number of enterprises that report toxic waste generation has grown from 352 to 709 during 1995 . the Republic of Moldova. explosive or corrosive combinations. Rail. the following streams of hazardous waste have accumulated in the Republic of Moldova: waste with ferrocyanide content. 256 . iron and steel waste. galvanic waste. pesticides. the quantities of accumulated waste have decreased. often against the law. according to the art. On the other hand. furnace slag/chimney In accordance with the law In accordance with the law In accordance with the law In accordance with the law In accordance with the law In accordance with the law In accordance with the law 2. along with municipal solid waste. paint residue. petroleum products. presence of easily degradable household waste may facilitate decomposition of complex hazardous components and thus reduce environmental pollution. As Party to the Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal. 13 and 16 of the convention reports annually to the Convention Secretariat regarding the implementation of the convention provisions in the country inclusively the data on transbondary transported quantities of hazardous waste. is a source of risk to health due to the content of toxic substances such as heavy metals (lead. Hazardous materials (including pesticides. solvents. metallurgical slag) are stored. Inland waterway. light tubes etc. Chemical waste and waste with content of hazardous substances Waste. especially the industrial one. Road. The most difficult issue for management of waste containing chemicals is a lack of facilities for their treatment and disposal in the country.5. waste oils. Air Rail Rail Rail Rail Rail Rail Rail Approximate Capacity (Volume in m3 or weight in tons transported by year). thousand tons 383 2188 1122 3 124 832 2939 Labelling. following the economic decline at the end of the previous century and structural changes in the industry of the Republic of Moldova.2005. This situation contributes to generation of flammable. petroleum products. banned and unusable pesticides. POPs etc. Health and Environment Protection Measures. Taking into consideration the situation of the national economy and the historical past of the country.1 Fertilizers (natural and chemical) Solid mineral fuels Petroleum products Chemical products derived from tar and coal Chemical products other than those derived from tar and coal Raw and processed materials Iron ores.

thousand tons Waste with cyanide content The main source of generation of toxic waste remains the wine industry. and with the financial support of the National Ecological Fund of the Ministry of Ecology and Natural Resources about 3000 tons of banned and unusable pesticides in 32 districts were repacked and transported to a central depot. 3888 tons of such sediment has accumulated in the country. copper and aluminium ions occur in wines. It is therefore advisable to use a chemical method for recovery of Prussian blue sediment. around 1000 pesticide warehouses were functioning in the agricultural households. using as reagent calcium oxide. where waste with ferrocyanide content accumulates. Vulcanesti. which are extremely toxic substances to health and the environment. As a consequence of sprinkling vineyards with plant protection products that contain copper. Upon interaction of iron ions with potassium hexacyanoferrate Prussian blue sediment is formed. and only 20% remained under satisfactory conditions. including 22 000 tons of organochlorine pesticides. 257 . Significant quantities of pesticides have been abandoned in the open sky. active substance. the Ministry of Agriculture and Food Industry jointly with the Ministry of Defence and the Civil Protection and Emergency Situations Service.1 tons of DDT.1990 in the Republic of Moldova about 560 000 tons of pesticides have been used. iron. In order to address the continuing increase in stocks of these pesticides.2003 about 60% of existing deposits were destroyed. During a period of ten years (1978 . Regulations on the use of pesticides with negative impact on human health as well as out-of-date pesticides have contributed to accumulation of stocks of banned and unusable pesticides. During the period of economic transition. Using the thermal method to neutralize the sediment presents a hazard because upon heating it decomposes with the formation of hydrogen cyanide (HCN) or cyanogen (CN)2. thus destroyed storehouses have a negative impact on people and environment due to the fact that a part of the storehouses are located near housing areas or near aquatic resources. Dynamics of toxic waste generation. was achieved between 1975 and 1985. use of pesticides has decreased dramatically to 2 800 tons. r. metals treatment of wines with solutions of potassium hexacyanoferrate (II) is required. in 2000. in 1978 the decision was taken to build a warehouse on the territory nearby village Cismichioi. Recovery of this sediment may be performed by chemical or thermal method.1988) 3 940 tons of pesticides were buried in this warehouse. During the years 2003-2008.38 300 tons active substance. At present. transportation and processing of grapes and wines in metal vessels of low quality. including 654. During 1991 . The highest rate of use of pesticides . neutralization and accumulation.e. At the beginning of ‘90s.16 14 12 thousant tonns 10 8 6 4 2 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Waste generation Waste treatment Waste acumulation Figure 7. Banned and unusable pesticide waste During the years 1950 . In order to remove such i.

At the same time. In the ‘90s facility for demercurization of light bulbs was set up at the plant of insulating materials in Tighina. 2000 tons of pesticides. Today in these enterprises. implemented by the Ministry of Ecology and Natural Resources. district Vulcanesti. “Valea Exchim”. JSC “Tirex-Petrol”. 1292 tons of unusable and banned pesticides from 13 central storehouses from districts Telenesti. It is not recorded and it is stored on the property of these enterprises. Hincesti. thus giving rise to consumption of oil products and resulted waste. Large generators of oil waste are oil filling stations. Also. ATU Gagauzia. and often are discarded in containers along with the household waste. with a total weight of 934 tons. “Vibropribor”. distribution and marketing of fuel. Processing light bulbs requires building a plant for their processing by heat or chemical method. namely within enterprises of the military-industrial complex “Mezon”. Riscani. waste is formed. “Raut” “Moldavhidromas”. annually about 450 thousand pieces are imported and 258 . “Alfa”. StefanVoda. part of the World Bank /GEF Project “Management and Destruction of Persistent Organic Pollutants Stockpiles in the Republic of Moldova”. Another approx. Galvanic waste Galvanic waste has been generated at building machinery enterprises. “Sigma”. their accumulation and storage needs to be organized.During the years 2006-2008. this waste is an issue to be addressed urgently in order to improve the state of the environment. A number of industrial enterprises have solved the problem of light bulbs accumulation by recovering the mercury. implemented by the Ministry of Defence. approximately one third of the country has been cleared of waste contaminated with persistent organic pollutants. Straseni. Treatment of galvanic wastewater has used recovery methods such as extraction of pollutants without change of their chemical composition using reagents and the chemical treatment. According to some estimates. But the vast majority of used tubes are accumulated on the territory of the businesses. JSC “Petrom”. which are kept in warehouses in other districts. which is contained in light bulbs. have been dismantled and removed from high voltage stations of the energy sector. Due to the lack of advanced technologies for use of solid and semi-liquid oil waste. during the process of metals treatment. At the same time. Transportation and destruction of the 2061 tons of pesticides are being planned for within the NATO project. Used light bulbs In order to control environmental pollution from mercury. the Ministry of Agriculture Food Industry negotiates with Organization for Security and Cooperation in Europe implementation of a project intended to recover and remove unusable and banned pesticides buried at a warehouse in the village Cismichioi. Soldanesti. the number of vehicles registered in the country is continually increasing. Niporeni. part of the World Bank /GEF Project “Management and Destruction of Persistent Organic Pollutants Stockpiles in the Republic of Moldova” 18. At the end of the twentieth century about 1000 tons of galvanic waste has been accumulated in the country. including JSC “Lukoil”. Vulcanesti and Cimislia were incinerated in the Tredi company plants. about 210 tons of hydroxide waste formed during galvanic wastewater treatment are stored and about 2300 tons are buried at the warehouse of galvanic waste in Hecii Noi. “Signal”. need to be removed in the near future. which consists of storage. Oil Waste (including oils with PCB content) Oil waste (including used oil) is generated by all firms which use petroleum products and oils.660 old electric condensers that contained polychlorinated biphenyls (PCB). Briceni. according to statistical form F1. Most often oils are used as fuel in furnace. Thus. As a result of their activity. Fluoroesti. causing economic losses and environmental pollution.

Accumulators. because they contain toxic metals: lead.” This product must be surrendered after use for recovery.sold. Nevertheless.7 3887. including batteries has not been established.3 3.0 2061 333. according to the procedure of Basel Convention on control of transboundary movement of hazardous waste. Overview of Technical Facilities for Recycling of Chemicals The Republic of Moldova is only a user of chemicals that are imported from other states and does not possess raw materials.5 3356 524. but are collected only from businesses.02 20. namely by assuring that the manufacturer or the seller informs buyers on the need for collection and recovery of batteries and/or car batteries.6. on the obligations they have regarding the collection. “It is forbidden to discard the electrolyte from spent vehicle batteries. by writing on their sides the following text: “It is forbidden to discard used batteries and/or vehicle batteries”. each tube containing 0. It is also absolutely necessary to inform buyers on possibilities of collecting used batteries and/or vehicle batteries.6 0.7 4133. The data on the accumulation of waste with chemicals content have been collected from the statistical form F-1 “Toxic Waste” and are included in table 2.5 3. The EU legislation regulates activities of producing and marketing batteries. and on the significance of marks and symbols engraved on batteries and/or vehicle batteries.2 2007 6501.07 120. including: Banned pesticides Petroleum waste Waste or waste substances and articles containing PCBs. According to the State Ecological Inspectorate currently about 235 thousand pieces are being stored at enterprises. Table 2. varnishes and paints Waste containing mercury and its compounds Waste containing lead and its compounds Waste containing cyanide compounds Galvanic waste 7425. which are mentioned in the handling instructions available to consumers and accompanying these products.06 186. cadmium.02 20.4 0. including industry for production of chemicals. In the Republic of Moldova a collection system of used car batteries.E: Chemical Waste Generation and Trade Type / Name of Chemical Waste Generation (tons/year) 2006 Total generated. Also it is worth mentioning that according to customs data about 45 thousand batteries are being imported annually. JSC “Metalferos” is licensed to export used vehicle batteries with the purpose of recovery in the Ukraine. nickel. there 259 . and each battery contains from 8-30 kg of lead (batteries for motor vehicles and trucks) up to 200-400 kg (batteries for electric cars). PCT. pigments. as well as on toxicity and the degree of hazardousness of the materials contained.7 210 421 177 757 1295 Export (tons/year) 2006 2007 2. PBB Waste from the production and use of dyes.E. etc. zinc. including used batteries Major hazards for the environment are spent batteries.014 grams of Hg.

delivered to the country as technical assistance for the recovery and recycling of refrigerants (freons) in maintenance operations and failure of refrigeration equipment and facilities. Chemicals management issues have relationships with waste management. refrigerant equipment foreseen in the technical assistance project was distributed for free to 71 companies and enterprises in the country working in the refrigerant and air conditioning sector.. . letter b)). F: Facilities for Recovery and Recycling of Chemicals and related Waste Location of facility/ operation or process Description of the facility. SDO consumption in the country has decreased by three fold. Another way to promote utilities for recycling of chemicals is the assistance given by international organizations in implementation of conventions to which the country is a Party. re-export. c. The national strategy aims at restricting the imports and consumption of SDO (according to the requirements of the timetable agreed by the Protocol) with the subsequent removal of their use (CFC-12 in 2008). Today the procedure for issuing permits is established by the Order of the Minister of Ecology and Natural Resources. the spectrum and quantity of chemicals waste recovered or disposed is not known. including recovery and recycling. 1347-XIII of 9. ap. Chisinau IE „URSACHI-TRANS” Ion Creanga Str. The “Moldtranselectro” enterprise possesses facilities type PSM-1. MD-2008 Commercial and production firm LLC „ABC” Pădurii Str. in accordance with international requirements and the Republic’s bonds. In order to prevent or limit the negative influence of waste on the environment and health of the population. Table 2. 20 of 14 March 2005. transit and put into operation on the market of SDO and equipment and products containing such substances. some of them being built in the times of USSR and more have been launched not long ago in the private sector.F contains information on operators authorized for waste management. no. use. export. neutralization and disposal is prohibited (Article 16 of Law no. 2 for the regeneration of waste transformer oils without PCB. processing and marketing of polyethylene waste Collecting and processing of plastic waste Marketing of polymer waste R3 R12 R12 no R12 no 260 . M. operation or process Recovery operation R code Does the facility treat wastes imported? Yes/ No no no UNIPLAST. as well as implementation of technologies that do not impact on the ozone layer and training of specialty technical personnel. Table 2. 53/1. Thus.10. Another way of promotion of utility of chemicals recycling is the assistance rendered by international bodies and implementation of conventions to which the country is a Party. Muncesti Str. Chisinau. conducting any activities generate hazardous waste without holding authorization for their storage. Orhei.1997). processing. a field outlined at one time during the transition towards a market economy and especially with the emergence of a broad spectrum of current consumer goods. in the country it is prohibited and harsh restrictions apply to the import. Peresecina. v. 19 Chisinau JSC „Reparatii Auto” d. Eminescu Str. 38. 15 Polyethylene recycling Collecting. The central authority for environmental protection and natural resource issues and withdraws permits for conducting the business of waste management (Article 4. including packaging. Due to efficient use of refrigerant equipment. During implementation of “Ozone” project.are several enterprises in the country that recycle plastic. In the absence of statistical evidence in this area.

and Contaminated Areas Summarizing the information mentioned in Chapter 2 and taking into consideration the statistics cited. Table 2. about 2500 tons of galvanic wastes. The fate of other chemicals especially out-of-date chemicals accumulated at storehouses of industrial enterprises remains unclear. Chemical Waste Sites. etc.8. Overview of Capacity for Disposal of Chemicals In the Republic of Moldova there are no enterprises that produce chemicals. accumulated at wine factories. In these circumstances some waste has been removed. formaldehyde waste. Vulcanesti. approximately 1000 tons of other hazardous wastes. so there is no capacity to eliminate them. d.7. about 3890 tons of wastes containing Prussian Blue. currently in the Republic of Moldova the following hazardous waste stream have been identified: about 6000 tons of pesticide wastes. including their impact on the environment. including galvanic waste. formaldehyde incineration Disposal operation (Annex IVB) R code R1 R1 R6 Does the facility treat wastes imported? Yes/No No No 2. Cismichioi. The situation may be similar to the agricultural sector. formaldehyde and oil waste have been listed. with the exception that storehouses have not been destroyed.G operators who hold authorization for elimination of galvanic. although it cannot be excluded that operators may get rid of them anytime. d.JSC „INCONARM” LLC „SV-LANA” Use of industrial oil waste Collecting and processing of polyethylene waste Collecting and processing of PETs and plastic Collecting and processing of polyethylene waste through the congestion method Recovery and recycling of refrigerants R1 R12 no no JSC „Sigma” LLC „Grafic-Prim” R12 R12 no no „Ozone” Project (90 pieces of equipment) R3 no 2. Singerei. Obsolete Chemical Stocks. In the absence of records quantity and range of industrial chemicals is not known. including 3940 tons buried at storehouse in v.G: Facilities for Disposal of Chemicals and related Waste Location of Facility/ operation or process CCP LLC „ADREM” LLC „VANIS-PRIM” Description of the facility. operators were required to resolve the issues related to disposal of accumulated wastes or chemicals. operation or process Collecting used oils and burning for room heating Galvanic waste treatment. 261 . including 2300 tons buried at storehouse v. Hecii Noi. It is worth mentioning that since the privatization of enterprises. In the table 2.

H: Obsolete Chemical Stocks. criteria and procedures for an inventory of these contaminated lands. in the Republic of Moldova. Considerable land contaminations also occurred in places where petroleum products were stored. Until now. which have accelerated the deterioration of both packaging and pesticides. trifluralin. being exposed to large temperature fluctuations and other climatic factors. diphenamide. pesticide stocks have been stored under the open sky for many years. etc Wastes with content of ferrocyanide Magnitude of the site (m2) or stocks (tons) 2061 tons Unknown and old pesticide stocks Wine factories. thus the risk associated with chemicals pollution. («Raut » factory. dosimeter. Table 2. Singerei 3890 tons 3940 tons galvanic waste 2300 tons 262 . Table 2. Vulcanesti v. HCH. d.Storage conditions of pesticide stocks in the period 1990-2005 have contributed to their continued deterioration. an inventory of land contaminated with chemicals has not been made. In many cases.H contains information on storehouses and landfills of hazardous wastes existing in the country. Balti ) Wine factories in the central and southern part of the country Pesticide landfill in v. m. where wastes with content of ferrocyanide are stored Unknown and old pesticide storehouse Galvanic waste warehouse. methylparathionine. Long. Main content by chemical or groups of chemicals/waste Content of active ingredient frequently found: simazine and triazine sulphur. acetochlor. and in many cases the extent of these lands have not been determined. Figure 10. Chemical Waste Sites. Cismichioi. assessment of risk and their decontamination have not been developed at national level. At the same time. triadimephon. Contaminated areas with chemical substances The national legislation on environmental protection does not contain rules regarding the decontamination of polluted land. and Contaminated Areas Type of waste Geographical location (GPS coordinates or Lat. Hecii Noii. including POPs has not been assessed. DDT.) In the Republic there are located 22 warehouses that store centralized unusable and banned pesticides. d.

land and with products and residues amounted 777. “Sigma”. polychlorinated biphenyls.4 in 2001). industrial chemicals and PCBs (polychlorinated biphenyls) containing equipment. HCB releases HCB (hexachlorobenzene) releases amounted to 0. Iargara .24 kg/year. petroleum products t. “Moldavhidromas”. d. The main emission source was cement production (99 %).6% in 1990 and 97. 263 . which constituted about 13% of the 1990 respective amount. v.9. Floreşti petroleum products not known not known 2. Over the period 1990-2001 PCDD/PCDF releases have decreased by 86. The main source of PCDD/PCDF releases is category 9 of sources “Waste Disposal/ Landfills” (96. hexachlorobenzene. buses (68. 2003 and for PCBs in 2003). The main emission sources were heavy-duty vehicles. In 2001 HCB releases were estimated at 1. The Republic of Moldova does not produce pesticides and all of them that are permitted for use were and are imported from abroad. “Vibropribor” Pesticide contaminated lands According to extimations pesticides there are 360 lands / locations contaminated with pesticides. Leova Petroleum contaminated lands petroleum products 210 tons 500 thousand m2 not known Deposit of petroleum products.Enterprises where galvanic „Mezon”. The main emission sources were heavy-duty vehicles and buses (99 %). galvanic waste wastes are stored “Alfa”.025 kg/year in 1990. Causeni. PCDD/PCDF releases PCDD/PCDF releases to the atmosphere.10 kg/year.3 g TEQ in 2001. “Signal”. Marculeşti. The inventory includes releases of the following POPs: obsolete prohibited pesticides. for pesticides in 2001. water. The PCBs releases registered in 2001 were in the amount 2.9 %) and lime production (31 %). v. d. Military airport. Deposit of petroleum products. unintended POPs by-products including polychlorinated dibenzo-para-dioxins/polychlorinated dibenzofurans. The main emission source was secondary aluminium production (99%).0 kg/year. Unintentionally Generated Chemicals The inventory of POPs emissions has been done within the ”Enabling Activities related to the implementation of the Stockholm Convention in the Republic of Moldova” project in 1999-2001 years (for PCDD/PCDF (polycholorinated dibenzo-p-dioxins and dibenzo-furans) in 1999-2001.6% between 1990 and 2001 due to economy decline and restructuring of the economy in the transition period. PCBs releases In 1990 the emission of PCBs amounted 16.

which constitutes only 1. the National Bureau of Statistics has provided information on the manufacture.S. Imports of goods in the country in 2007 comprised 3689.10. and only the use of PPPs and fertilizers in the agricultural sector is subject to strict supervision by the Ministry of Agriculture and Food Industry and its subdivisions. In the process of analyzing the gathered information the following trends were observed: The volume of industrial production in 2007 constituted 19567. Comments / analysis Information and data concerning the management of chemicals in the country have been gathered from various sources of information such as the statistic directory.8%) are petroleum products. import and export of chemicals.S. dollars (17. including information provided by members of the working group responsible for elaboration of the National Profile on chemicals management. cosmetics and washing products. Operators do not 264 . dollars (8. There is no a comprehensive research on POPs releases at the local or branch level. of which 317. 2. for the pesticides category this index (1-2%) is insignificant).13 million U. At the request of the project team.g. the industry field and namely the chemical industry is weakly presented in the yearly statistical directory. Some of the chemicals imported into the country are subsequently re-exported (e.S. there still rooms for improvement. Though the inventory has been done.4 mil lei. dollars. re-export of mineral or chemical fertilizers containing two or three nutrients in the years 2003-2004 comprised about 15-20%.4 thousand U. systematic scientific researches. inventory of existing stocks.9 thousand U.S. reports on the State of the Environment. carbon dioxide and oxygen) share 228. Use of chemicals in the key sectors of the national economy is variously regulated.9%) are chemicals. etc. Unintended generation of PCDD/PCDF at dumps The present situation regarding to the environmental pollution with POPs is researched insufficiently. 657.Figure 11.2 million lei (1613.2% of the total volume of industrial production. Although the chemical industry is poorly developed in the country. National legislation on chemicals management does not provide data collection on the use of chemicals. except those used in the agricultural sector.7 thousand U. dollars) of which products of the chemical industry (medicines and pharmaceutical products.

report to any organization of the central public administration information on the spectrum and the volume of chemicals used in industry. following the procedure laid down by the Basel Convention. obsolete pesticides and oils containing PCB to France. export. Currently. Both technical and human capacity for collection of data on production. as well as disposal of hazardous chemicals and wastes. and most often outof-date chemicals are not considered as waste. Operators do not always report correctly the quantity of waste accumulated. Slovakia. etc. As a Party to the Basel Convention. large quantities of waste containing hazardous substances still remain. transportation. In these circumstances it is necessary to establish a register or inventory of chemicals throughout their life-cycle. Another unresolved aspect of chemicals management in Moldova are out-of-date substances. including their storage and transportation. including preventing the use of hazardous substances such as POPs. import. use and disposal of waste chemicals is weak. thus the country exports used accumulators in the Ukraine. 265 . aiming at excluding environmental pollution. the Ministry of Environment and Natural Resources and Customs Service employees have participated in seminars organized by the Basel Convention Regional Centre in Bratislava. In the country there is no technical infrastructure for recycling and recovery. the use of chemicals at the international level is subject to strict monitoring from environmental authorities. storage. Although the problem of pesticide waste disposal was partially solved.

266 . Chemicals /pollutants Exceedances in the annual values of formaldehyde. formaldehyde. transportation.1. were registered Exceedances in annual rate of formaldehyde and phenol. The quality of the air is monitored at 6 observation stations for 6 ingredients (spm. NO2. Table 3. The quality of the air is monitored at 6 observation stations for 6 ingredients (spm. SO2. The quality of the air is investigated at two observation stations for 6 (spm. NO2. 26676 samples being collected and analyzed. formaldehyde. 3. CO. SO2. soluble sulphates. CO. 14551 samples being collected and analyzed. spm. formaldehyde. SO2. industrial safety and emergency situations. hence the necessity of the stringent control over the use of chemicals in order to prevent their negative impact on the environment and human health. The key issue in this matter lies first of all in addressing the definition of chemical substances. SO2. soluble sulphates. formaldehyde. NO2. The quality of the air is monitored at 6 observation stations for 6 ingredients (spm. 12042 samples being collected and analyzed. The non-correspondence of water in Dniester River with the parameters described above accounted for 23. nitrates.. CO. 6849 samples being collected and analyzed. formaldehyde.1: Description of Problem Areas Nature of City/Region Problem The pollution Chisinau city of the atmospheric air Brief description of the problem The quality of the air is monitored at 6 observation stations for 6 ingredients (spm. SO2. The penetration of chemicals into the day-to-day life and the dependence on their use is obvious.Chapter 3: Priority Concerns Related to Chemicals at all Stages in their Life Cycle The use of chemicals in the national economy is growing with the increase in the diversity of cosmetics and household products. CO.A.A. were registered Balti city Tiraspol Bender Exceedances in the annual rate of formaldehyde were registered Rabnita Exceedances in the annual rate of spm were registered The pollution of surface waters Dniester River The pollution of the surface waters is caused by ammonium ions. use and disposal or recycling. environment and health. CO.1 presents an outline of problems existing in the country at all stages of the life cycle of chemicals from the production or import to storage. 9179 samples being collected and analyzed. NO2. soluble sulphates. insufficient dissolved oxygen dissolved and the high concentration of biochemical consumption of oxygen (BOD) over 5 days (BOD5). Priority concerns related to production. NO2. the concept of hazard and its application in various fields such as agriculture and industry. import. The purpose of this chapter is to prioritize the issues related to all stages of the life cycle of chemicals. were registered Exceedances in annual rate of formaldehyde and phenol. soluble sulphates.7 %. export and use of chemicals Table 3. soluble sulphates. nitrogen dioxides.

In the absence of facilities for disposal. Rezina. pitch and asbestos. 267 . Cl2. Ruberoid (roofing felt). these wastes have been abandoned or stored in warehouses. SO2. Ciadir-Lunga. Containers for storage of hazardous chemicals. Glodeni. The organizations importing and supplying toxic chemicals to businesses also do not have such technical and organizational opportunities for their disposal . Causeni. asbestos waste Whole territory of the country Wastes containing ruberoid. about 5.The pollution The most serious of groundwater situations are registered in the following regions: Anenii-Noi. zinc. resulted in large quantities of waste containing ruberoid. nitrates. Ungheni etc. Banned and obsolete pesticides. In different rayons For example. Comrat. located in the northeastern part of the country Storage/ Disposal of obsolete pesticides and toxic wastes Problem of illicit traffic of pesticides In all regions of the Republic of Moldova. Chlorates. the noncorrespondence of water samples with national standards is between 48 and 98 % (abs.0 t of Kimilin. Deposits in 32 rayons of The storage conditions at the locations of Moldova obsolete pesticide do not meet regulatory requirements thus triggering the risk of polluting the soil. ammonium nitrates The trans-boundary pollution exceeds the daily O3 and PM10 CMA for aggregate spm. nickel. In different rayons there Cases of imports of counterfeit or forbidden is no border crossing products for use in the agricultural sector are points detected in the country. Recovery of empty pesticides containers Recipients under pressure for hazardous chemicals storage with expired term for technical verification or broken. Calarasi and. r. copper. surface waters and groundwater. have been found Various counterfeit products The problem lies in tackling the storage/ preservation of counterfeit. phenol. Basarabeasca. cases of storage of containers contaminated with hazardous chemicals that have exceeded technical specifications. %). Are stored on the whole territory of the country. in the South of the country 20 t of Luvaram. pitch. manganese. pitch. petroleum products. chrome. including Chisinau and Balti. Mateuti. Pesticide containers Deposits in 32 rayons of A primary problem is to identify methods of Moldova collecting the containers contaminated with pesticides. Taraclia. Trans-boundary Station of automatic pollution control of the SHS v. Various pesticides Storage. iron. Today increases in the number of demolition and construction sites has. asbestos etc. unapproved products or those where the validity period has expired that have been confiscated by the economic police. other products banned for use. ozone and PM10. Businesses at which these containers are stored do not have any technical or organizational opportunities for disposal of them. etc. counterfeit product Poyal-FLO. suspended particles. These enterprises operate based on the licenses issued by the Chamber of Licensing. disposal of counterfeit products. sulphates.. at business entities When carrying out controls of the economic agents.

phenols. to ensure sustainable development.B: Priority Concerns Related to Chemicals Nature of Problem Scale of Problem 1 Level of Concern 2 Ability to Control Problem 2 medium medium Availability of Statistical Data 3 sufficient sufficient Specific Chemicals Creating Concerns SOx. and the use of chemicals is associated with potential risks to human health and the environment. phosphates. Cu Priority Ranking 4 Air Pollution Surface-water Contamination local national medium medium 2 1 268 . infectious.3 presents the index of mortality from poisonings: Table 3. poisonous. confiscated chemicals Pesticides. (%) 2003 6 16. NOx. Out-of-date reagents and .Obsolete chemical reagents Whole territory of the country Soil pollution In the country counterfeit or illicit confiscated chemicals have accumulated. Refer table 3. The issue of maximum actuality is finding acceptable solutions to replace old polluting technologies.0 2006 3 16.6 2007 5 15.B highlights the priority concerns for chemicals management. Index of mortality from poisoning (except cases of intoxications with alcohol) Years Medicines Other toxic substances Gases Pesticides 2003 2004 2005 2006 Number of deceased persons following intoxications with … 1 5 3 0 13 14 38 16 38 52 45 66 9 16 10 10 2007 7 19 65 3 The production. through their hazardous properties such as explosive. although triggered by the action of chemicals.6 Table 3.A. mutagenic actions.A. corrosive. Locations throughout Soil contamination with pesticides in the the entire territory of the perimeter of destroyed locations. In this regard table 3.2: Professional morbidity induced by the action of chemicals Years Total Ration of professional illnesses. activities involving these substances create a particular interest on the part of all Actors. education institutions. the cases of professional morbidity induced by action of chemicals persist. including outof-date chemical reagents. etc. and safety to human health and the environment.1 2004 6 24 2005 7 28.3. pollution country with petroleum products in range of the petroleum storehouses etc.A.2 for details while table 3. Due to the risk that hazardous chemicals pose to the environment and human health. petroleum products The evidence of professional morbidity in the country is considered without classification of specific chemical substances. NH3. carcinogenic. nitrates. Due to a lack of disposal facilities. Table 3. Even though the chemicals industry is not strongly represented in Moldova. these wastes are stored in laboratories at enterprises. which use substances with harmful effects on health and environment.A.

2 Low. medium. insufficient. 2 = second most severe problem(s). chemicals pesticides residues of pesticides and heavy metals. petroleum products hazardous waste. etc. Kimilin. nitrates. 4 Relative ranking from 1 to 5 of the problems being faced by the country (1 = most severe problem(s). 2 Waste Treatment/ Disposal Occupational Health Accidents national High medium insufficient 1 local local medium medium medium low sufficient insufficient petroleum products. heavy metals. aflatoxins Luvaran. regional. or no data available. radioactivity.). microorganisms. pesticides. counterfeit Royal Flo (pesticide) 2 2-3 Persistent Organic Pollutants Chemical Residues in Food national national High medium medium high insufficient insufficient 1 1 Unknown Chemical Imports5 Through the border on the left bank of Nistru River Illegal Imports and Smuggling of counterfeit pharmaceutics Storage/Disposal of Obsolete Chemicals local Low high insufficient 3 local medium medium insufficient 2 national High medium sufficient Pesticide active substances have been determined within the NATO project pesticides and other chemicals 1 Recovery of empty containers contaminated with pesticides and other chemicals Situations under pressure Trans-boundary pollution Issue of confiscated mercury national medium medium insufficient 2 national national national High medium High medium medium medium sufficient sufficient insufficient Cl2. 3 Sufficient. SO2 O3 and PM10 Hg 2 2 1 Legend 1 Local. data source should be mentioned separately.Ground-water Pollution Soil Contamination local medium medium medium sufficient nitrites. or national.. or high. 269 . nitrates NH3. etc.

270 . Thus.3. within the section Toxicology. At the present time.). As a result of discussions and taking into account the priorities for chemicals management the following issues need to be addressed: • Lack of facilities for storage/disposal of hazardous waste. quantity and impact of chemicals on human health and the environment. base. Statistical Report F18. Important sources of information were the scientific and practical reports within the ASM. and the development of measures to reduce their harmful impact”. etc. for determining priorities at state level there is a need to update the existing system of data records. In NSPCPM. Comments/Analysis The national priorities for the management of chemicals in Moldova have been determined by mutual agreement with the members of the SAICM working group at meetings held during the drafting of the National Profile. etc. The main sources of information for setting priorities in the discipline are Reports on the State of the Environment. • The potential danger of pollution from out-of-date and illegally abandoned chemicals etc. It should be emphasized that the data are incomplete as there are no statistics and records of chemicals used in the country. including banned and obsolete pesticides. • Stockpiling of chemically contaminated containers (pesticides. • Lack of information on the range and quantities of out-of-date substances.). metals. petroleum products. a National Register of Chemicals is absent. scientific research was undertaken on the following themes: “Risk assessment of POPs for public health and quality of environmental factors” and “Assessment of the level of contamination of the environment and people with polychlorinated biphenyls and other persistent organic compounds. etc. there are no routine emission data and destinations for trafficked chemicals. resulting in difficulties for setting priorities and methods of disposal. sanitary-hygienic and epidemiological conditions in the Republic of Moldova.2. registration of chemicals is made according to their category (acid.. and to develop statistical reports on the use.

petroleum products. The framework of current national legislation stipulates how central public administration authorities cooperate in the management of chemicals and what are the responsibilities of licensed operators and/or authorized for the use of chemicals. pharmaceutical substances. Supervision and monitoring of the use of chemicals are performed on a sectoral basis. Management of waste. line policies in particular the agricultural. 07. LPA. affected by anthropogenic activities or natural disasters. devotes insufficient attention to the problems of chemicals management. toxic substances. The issue of chemicals management in the Republic of Moldova has been approached in a fragmentary manner by several public administration authorities. The industrial sector. Ch. use. including environmental protection against chemical pollution. 1515-XII of 16. and covers such issues as import. reduce or prevent the impact of these products and substances on humans and the environment. 4. 1236-XIII of 3. etc. 1993 MENR. and products including hazardous cargoes It establishes the legal framework of activities 1-21 in the manufacture. After the collapse of the USSR the Environment Protection Department was established which was directly subordinated to the Parliament of the Republic of Moldova. Overview of the National Legal Instruments Which Address the Life Cycle Management of Chemicals Table 4. MENR. the agricultural sector being largely covered. resulted in the creation of the Ministry of Ecology and Natural Resources. 1997 MH. In 1998 the Environmental Protection Department was reorganized with a status of Ministry of Environment and subsequently followed the “restructuring and optimization”. transportation and use of harmful substances and products. no.A: References to Existing Legal Instruments Which Address the Life Cycle Management of Chemicals Relevant Articles/ Provisions Legal Instrument (Type. in order to exclude. storage. Year)1 Responsible Ministries or Bodies Chemical Use/ Waste Categories Covered Objective of Legislation Law on environmental protection. restoration of ecosystems and their components.Chapter 4: Legal Instruments and Non-regulatory Mechanisms for Life Cycle Management of Chemicals The development of an environmental protection system in the Republic of Moldova started in 1988 with the creation of a Committee for the protection of environment. Reference. transport. IV. 06. including industrial safety items.1. Art. At the same time. the import and export. being largely concerned with the development of the national economy. MAFI. mineral fertilizers and pesticides It constitutes the legal basis for drafting special legal acts and instructions on issues apart from the environmental protection in order to ensure each person’s right to a healthy and aesthetically pleasant environment. no. 271 Enforcement Ranking 3 2 3 . 6776 Law regarding the regime of harmful substances and products. energy and pharmaceutical sector supplement the general legislative framework with specific laws on management of plant protection products. CPESS Harmful substances.

no. transport. storage. testing. Hazardous waste It regulates management of production and domestic wastes with a purpose of their reduction and maximum re-introduction into the economic circuit. manufacture. licensing of enterprise activities. animals and the environment. 851-XIII of 29.1998 MENR Plant protection It establishes the legal.02. LPA no. no. tasks and principles of environmental expertise and environment impact assessment and the basic rules on their organization and conduct with the provisions of the Constitution of the Republic of Moldova and with the legislative acts in the field. harmless use to humans.10. manufacture. petrol. economic framework of regulation through pos. diesel and/ or liquefied gas. 1997 Law on payment for environmental pollution. 451-XV of 30. SSPP. marketing. MH. stimulating activities oriented towards improving the quality of the environment. 1540-XIII of 25. perfumery and cosmetics. no. chemical toxic substances and materials. MENR.2004 MAFI. it regulates the provisions of research. and domestic MH. and environmental pollution prevention 16-20 1 2 Emissions of Creating a system of economic activity in all pollutants into the which it becomes unacceptable to cause any environment harm to the environment. waste. including 23 import and/or marketing of plant protection products and fertilizers. 1 Law regarding plant protection products and fertilizers no.10. implementation of non-pollutant technologies.1999 PSITSIDO Law on production MENR.8(1). import. MH. economic and all products organizational basis of plant protection in the Republic of Moldova.2001 CL Use of chemicals Sets the goals. natural gas Plant protection products and fertilizers Determines the legal.07. experimentation and approval by the state.04. 1 Law on plant MAFI. pharmaceutical activity. no. protection.96 Law on licensing certain types of activity. chemical cleaning products and articles. 119XV of 22. 14. storage. chemical cleaning products and articles.Law on MENR environmental expertise and environment impact assessment. CL Establishes legal basis and the state policy 1-29 in the sphere of activity with pesticides. conducting other measures that would decrease the volume of emissions (discharges) of pollutants into the environment and the generation of production wastes. re-export of substances that deplete the ozone layer and all the equipment and products containing such substances . all 1 Plant protection products and fertilizers. wholesale marketing of chemical toxic substances and materials. of 1. 1 272 . organizational and Art. 612-XIV MENR.05. fertilizers. 1347 of 09 . import and/or export. import and/or manufacture.

The law on industrial safety of dangerous industrial facilities. all 2 MEC Interdepartment Control Commission Strategic goods 2 Law on ratification MENR of the Protocol on Persistent Organic Pollutants and the Protocol on heavy metals. signed on 13 January 1993. ratified Parliament Decision nr. Paris France.02. Production. no. no. in order to trace and liquidate the effects of industrial accidents and anthropogenic disasters. 29-XV of 13.2002 Law for RM accession to the Kyoto Protocol.2003 MENR Persistent Organic Ratification of the Protocols Pollutants. re-export. promoting the country’s foreign policy and participation in international efforts on export control.358-XV from 05. Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their Destruction nr. re-export. 1018XV of 25. Production. import and transit of strategic goods. no.06. 40-XV of 19. 2 MH NSPCPM Environment al Creating the legal framework ensuring the factors that present sanitary-epidemiological welfare of the hazard to human population of RM health. protect the population and environment. 537XIII from 19 July 1995 and entered into force in Republic of Moldova on 29 April.2000 MEC PSITSIDO Industrial dangerous facilities Ensures the safe operation of dangerous 8-18 industrial facilities and is aimed at preventing accidents at industrial hazardous facilities and providing training to operators undertaking activities in these facilities. sets the general provisions concerning the activity of this kind to ensure the national security of the Republic of Moldova.11.02. no. 803-VI of 11. Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their Destruction.1993 MEC Persistent Organic Ratification of the Convention Pollutants all 1 Chemical weapons Regulates provisions and applications of 1-47 the Convention on the Prohibition of the Development. 1513-XII of 16. 1997. 02.2000 The law regarding the control of export.2004 Law on implementation of Convention on the Prohibition of the Development. no. heavy metals 2 Greenhouse gases Accession to the Kyoto Protocol all 2 Law on ratification MENR of Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants.07.04. 1163-XIV of 26.2004 Law on sanitary -epidemiological insurance of the population. It regulates the principles and procedure of 1-16 control over the export. import and transit of strategic goods. no. including chemicals 1-46 1 273 .

411-XIII of 28.03. no.05. no. storage. Administration of medications and other similar treatments Strengthening basic human rights in the Art. no. all 1 Law on Civil Protection and Extraordinary Situation Service. the principles of activity. 263-XVI of 27. and the system of protection of consumer interests. as well as in case of application of modern means of destruction.2001 Petroleum products Determines the legal framework for activities all of import. It establishes the legal framework.14 system of health care services. 93-XVI of 05.11. and in the area of human health care Ch. 271-XIII of 09.98 CPESS Chemical Safety 1 MEC Natural gas all 1 Law on petroleum NAER products market.04. no. narcotic and psychotropic substances Determines rights and liability of the population in ensuring their health Ch. restrictions on the accumulation and neutralization of oil waste which was formed 1 274 . 272-XIV of 10.09. plant and animal diseases. safe operation of drinking water supply systems and its quality.2007 Law regarding natural gas no.07.13 drinking water insurance of individuals and businesses with drinking water.1994 MH Toxic. no. 136-XIV of 17. fire. storage and marketing of petroleum products. Annex 1 MH MH Narcotic drugs. 382 of 06. 461-XV of 30.2005 Law regarding the circulation of narcotic and psychotropic substances and precursors. no. no. supply and consumption of gas. Promoting policy of the state in the area of traffic of narcotic drugs. psychotropic substances and their precursors.1999 Law regarding the rights and responsibilities of the patient.10. ensuring respect for the dignity and integrity of the patient and increasing the participatory role of people in health decisions. responsibilities of operators.7 Art. transmission. accidents and disasters.Law on health care.02. distribution. of ownership in circumstances of natural and environmental disasters. duties. obligations and rights of the staff and Civil Protection and Extraordinary Situation Service.53 1 MH NSPCPM Chemicals used in Regulates the relations in the field of drinking Ch.9 .3 1 the treatment of water supply and sets rules relating to Art. psychotropic substances and their precursors 1 CPESS Chemical Safety all It establishes the legal framework of civil protection to ensure the protection of the population.1999 Law on civil protection.1995 Law on drinking water.5. This law establishes the fundamental principles of organizing and regulating the activities related to production. as well as the provisions of fulfilling service/work in subdivisions.

in pure state or in mixtures with concentrations exceeding 1% mass. all 1 halogenated hydrocarbons that deplete the ozone layer The provisions of this regulation applies to the production. no. as well as to the equipment. 2005 and no. 111-XV of 27. an integral part of this law. 119XVI of 18. 72-XVI of 22. processing. and for internal and external users. 852-XV of 4. recovery.05. export. import. 04. social. listed in the Annex.2006 Ratification of London. 412-XV of 9. 34-XVI of 14. no.2007 halogenated hydrocarbons that deplete the ozone layer The Regulation regarding the trade regime and for regulating the use of halogenated hydrocarbons that deplete the ozone layer. no. Copenhagen. no. put in circulation on the market.12.2002 Law for approval MENR of the Regulation regarding the trade regime and for regulating the use of halogenated hydrocarbons that deplete the ozone layer. all 1 Laws concerning MENR the accession of the Republic of Moldova to some international environmental acts no. all 1 Law on protection MEC of consumers’ rights no. if they are in bulk or in transportation containers.03. manufacture of chemicals It establishes general principles for the collection.02. products containing halogenated hydrocarbons that deplete the ozone layer.03. strategies.04.Law regarding official statistics. 105-XV of 13. providing services 2 Law for approval MENR of the Regulation regarding the trade regime and for regulating the use of halogenated hydrocarbons that deplete the ozone layer. recycling and regeneration of substances that deplete the ozone layer. transit. reexport. use. demographic.2003 Marketing It establishes legal bases for protection by the all products and state of persons as consumers. transmission of statistical data to international bodies. halogenated hydrocarbons that Montreal and Beijing Amendments to the deplete the ozone Montreal Protocol layer all 1 275 . decisions of public authorities and economic agents. developing scientific research.2001. 2004 NBS Import. export. financial and legal nature necessary to support the development of economic and social policies. public information. dissemination and storage of statistical information of economic. sale. gathering.

Law on occupational safety and health. all 1 Greenhouse gases Ratification of the Convention all 1 276 . preventing and combating illegal traffic of waste. 404XIII of 16.1997 MTRM Dangerous goods Establishing the legal framework regulating the transport of dangerous goods under the European Agreement concerning the international road traffic of dangerous goods. nr. no.95 MENR Hazardous waste Regulation of trans-boundary movement and disposal of hazardous waste. 1 Parliamentary Decisions The Parliament Decision on the accession of the Republic of Moldova to the European Agreement concerning the international road traffic of dangerous goods (ADR). 1342-XIII of 08. no. Protection of consumer health and ensuring a all pesticide residues. 1599 of 10. no. no. all 1 NSPCPM Food additives.1998 The Parliament Decision on the accession of the Republic of Moldova to the Statute of Codex Alimentarius Commission.03. 1 MENR The Parliament Decision on ratification of the Basel Convention on trans-boundary transportation of waste and its disposal. 44-XIV of 4.1998 The Parliament Decision on ratification of the Framework Convention of the United Nations regarding climate change.06. fair practice in food marketing contaminants.03.10. etc. 186-XVI from 10 July 2008 MEC occupational safety The aim of law is to adjust the internal all legislation on labour security to the European and international standards in the field of labour security and healthcare.

no. 897 of 08. 346-XIV of 07.99 The Parliament Decision on ratification of the Helsinki Convention on trans-boundary effects of industrial accidents. biological MH. M E N R .06. marketing and use of plant protection products and fertilizers.The Parliament Decision on ratification of the Aarhus Convention on access to information.1994 Plant protection products and fertilizers Establishes conditions and procedure for importation. . storage. no. products used ASM in agriculture Formation of a range of new and effective all methods of plant protection less dangerous for the environment. approval and use of chemical and biological products to combat diseases. 2-8 1 Chemical and MAFI. no.10.06. 1 277 .2005 Government Decision regarding the approval and use in agriculture of plant protection products and fertilizers.1993 MENR Ratification of the Convention all 2 MENR Industrial accidents involving chemicals Ratification of the Convention all 2 MENR The Parliament Decision on ratification of the Espoo Convention on environmental impact assessment in trans-boundary context. marketing and use of plant protection products for the purposes of suppression of their illicit import. 1546-XII of 23. on approval of the NSPCPM Regulation regarding the importation. Government Decision MENR. no. ensuring a state control system at imports. justice and public participation in decisions concerning the environment.12. protection of vital interests and security of citizens in accordance with the requirements of the legislation in force.1993 Ratification of the Convention all 2 Governmental Decisions MAFI. no. 1546-XII of 23.04. 1045 of 05. Ch. pests and weeds and of plant growth enhancers.

no.11. MH. and ensuring conditions for storage and subsequent neutralization of unusable and banned pesticides. departments. MIA. MENR Banned and unusable pesticides Aims at packaging and concentration of pesticides in each district. 1543 of 29. preventing serious environmental consequences and inevitable consequences for population’s health. registration and reregistration of plant protection products and fertilizers for the agriculture and forestry of the republic.1995 Government Decision regarding additional measures for centralized storage and neutralization of banned and unusable pesticides. of the regulation on ASM the certification and approval by the state of plant protection products and fertilizers for use in agriculture and forestry no. no. CS Waste.12. with the subsequent approval and state registration all 1 Chemical and biological protection products and plant growth enhancers Serves as guideline in the activity of ministries.p Preventing illicit imports and marketing of chemical and biological products to combat diseases. all 1 Government Decision regarding prevention of illicit imports and marketing of chemical and biological products for use in agriculture and forestry in the territory of Republic. regarding the approval MENR. all 2 278 . 1307 of 12. homologation.2005 Government Decision MAFI on approval of the Regulation regarding charges for testing of chemical and biological protection products and plant growth enhancers. including hazardous Transposes the Basel Convention on the control of trans-boundary movement and disposal of hazardous waste in order to prevent illegal trafficking of waste. testing and experimenting. in storehouses arranged to avoid pollution of the environment.2003 MAFI. 637 of 28. MH. all 1 MENR. no.2002 Government Decision on approval of the Regulation on the control of transboundary movement and disposal of hazardous waste. 200 of 27. and plant growth enhancers in the territory of the Republic of Moldova.Government Decision MAFI.1. scientific research institutions. no. MH. 740 of 02.05. MH. research-testing-experimenting work.1995 Plant protection products and fertilizers for use in agriculture and forestry Regulates the procedure for research. CS Chemical and biological products for use in agriculture and forestry all 1 MAFI.03. MENR. other organizations and businesses to execute under contracts signed with the State centre for certification and approval of plant protection products and fertilizers. MLPA. pests and weeds.

introduction of separate collection of household waste. livelihood and rest of the population. no. CS Hazardous goods Regulates the transport of dangerous all goods in the territory of the Republic of Moldova. including chemicals Providing a necessary framework and the all measures and management options needed for the satisfaction of Moldova’s bonds incurred by accession to the Stockholm Convention and for achieving objectives and national priorities regarding POPs. technical insurance. 1155 of 20. 2000 MH. 423 of 3. Management of production and domestic waste. diminishing the volume and toxicity of waste until their elimination from technological processes. emissions and residues of POPs and by compliance with obligations of international treaties all 2 MENR. MH. NSPCPM Environmental factors that present danger to human health. in order to protect human health. exclusion from the use of toxic raw materials. it defines the notions regarding emergency situations their classification. 1 279 . 2 Government Decision regarding the accumulation and exchange of information in the field of population and territory protection under emergency situations. LPA. no. TA. accidents involving toxic substances 1 MENR. approval of schemes and routes of transportation of dangerous goods and establishes the main requirements on the methods of organization.2000 Government Decision on the approval of the National Strategy to reduce and eliminate persistent organic pollutants in the Republic of Moldova.V recovery and neutralization of existing waste. persistent MH.03. no. and the way of accumulation and exchange of information in the field of prevention and liquidation of the consequences of emergency situations. including hazardous The objectives of the Programme consists of Ch. Assessing the impact of POPs on the environment and human health by targeting state policy towards control. fires. 672 of 28. no. 347 of 25. no. MAFI. safety of loading-unloading works and shipments. the objects of national economy and the environment. MAFI. organic MEC pollutants 1 Government Decision MENR. no. reduction and elimination of discharges. 2004 Government Decision for approval of the Regulation on the state sanitaryepidemiological supervision. training. 606 of 28.05. minimizing waste generation. education. liquidation or reduction of environmental pollution. procedure of liquidation of the consequences of any accidents and accident situations in transport.10. MAFI. explosions.2002 MENR.2003 Government Decision regarding the approval of the National Programme for recovery of production and domestic waste. through the development of recommendations and conducting control on achieving sanitaryhygienic and sanitary-anti-epidemic measures or ensuring inoffensiveness of food circuit.06.2004 CPESS Industrial and transport accidents.10. prevention. 1155 of 22. Establishes a unique modality of assessment. 1-13 accumulation and exchange of information under exceptional circumstances.Government decision regarding the transport of dangerous goods in the territory of the Republic of Moldova. persistent on the approval of MH. clean up of working conditions. organic the National Plan of MEC pollutants Implementation of the Stockholm Convention regarding POPs. 1 Protection of public health through the all identification of factors influencing it.05.

Government Decision for approval of the National Programme of staggered suppression of substances that deplete the ozone layer in the Republic of Moldova. 717 of 7.2 1 Departmental Acts Decisions of Chief Sanitary State Doctor of the Republic of Moldova: Regarding the approval NSPCPM and implementation of the “Regulation on medical waste management” no. 1 13 Ch.6 MH. 996 of 20. 1 Government Decision on approval of the Conception of the organization and operation of the sociohygienic monitoring in the Republic of Moldova and the Regulation on sociohygienic monitoring in the Republic of Moldova no. NSPCPM Environmental factors present danger to human health. I.2 art.3 art. encouraging operators in the implementation of alternative technologies that use harmless substance for the ozone layer.11.2002 Government Decision on approval of Norms on the labelling of foodstuffs and Norms on the labelling of chemicals for cleaning no.24. NSPCPM Chemical agents in food.1. accelerating the process of ratifying the London and Copenhagen Amendments to the Montreal Protocol. harmonization of legislative and regulatory framework to ensure the process of SDO suppression. including chemicals Promotion of state policy in the social sphere through recognition of the need to improve and strengthen population’s health and the sanitary-epidemiological state Ch. transported and neutralized Ch.06. 05-00 of 14 December 2001 Hazardous waste Regulates how medical waste is collected. no.1999 Reducing consumption and removal from all use of chlorofluorocarbons covered by the Montreal Protocol by the year 2008. development of monitoring and licensing system for organizing the control of SDO imports and ensuring processes of their suppression. harmonization of internal sanitary measures with the recommendations of international bodies Annex no. packed. public awareness on the consumption of SDO and supporting measures to be made. no. 37 280 .9.08. 106 of 11. temporarily stored. MH. compliance with the Montreal Protocol schedule of staggered suppression of hydrochlorofluorocarbons. chemical ingredients Protecting public health and consumers’ interests. 2003 1 art.

Regarding improvement NSPCPM of the hygienic certification of goods, food and non – food products, no.5 of 20. 02.2006

Polymeric and synthetic materials, chemical products and goods for domestic use, means of disinfection, and rodent control Fertilizers, plant protection products

Protection of life and health of the population Regul. 1 Ch.2, Annex 1-3

Regulation on the NSPCPM management of plant protection products and fertilizers the national economy no. 06.3.3.56 of 21.08. 2003

Regulates terms of marketing, storage, transport and application of plant protection preparations and fertilizers

Wholedocument

1

Hygiene norms for migration of toxic elements from packaging that contact with foodstuffs, and methods for determining, no. 06.3.3.51 of 21.08. 2003

NSPCPM

Chemical substances in products and packaging of polymeric materials

Hygiene norms for migration of toxic elements from packaging and products of polymeric materials in food.

Wholedocument

1

Hygiene norms on residues of plant protection products in objects of the environment, no. 06.3.3.50 of 21.08. 2003

NSPCPM

pesticides

It establishes norms for the residue of plant protection products approved for use in the Republic of Moldova in objects of the environment.

Wholedocument

1

Rules and sanitary NSPCPM -epidemiological norms on the labelling of cosmetic products no. 06.10.3.66 of 22.12. 2004

Chemicals in cosmetics compositions

Setting standards and requirements for labelling of cosmetic products.

Ch. 2,3

1

Rules and sanitary NSPCPM -epidemiological norms for materials used in food sector, no. 06.10.3.67 of 22.12. 2004

Plastics, complex materials, materials for anticorrosive protection, polyesters and polyesteric resins, rubber, etc.

Provides for hygiene regulations for materials 11-22 used in the food sector at the stage of production, marketing and use, ensuring food quality and health of the population

1

281

Regarding the approval NSPCPM of state sanitaryepidemiological norms on nitrate content in products of plant origin, no. 7 of 27.06. 2005 Regarding approval of NSPCPM the sanitary Regulation on the storage, neutralization, use and landfill of toxic substances and residues, no. 06.6.3.11 of 1995

Nitrates

Protecting RM consumers from harmful action of plant products imported and those produced by local producers

all

1

Toxic Comprise hygiene requirements on the substances and storage, neutralization, use and landfill of residues toxic substances and residues from industrial enterprises and agricultural households. There are reflected the requirements to determine the degree of toxicity, methods of collection, packaging, storage, transportation and landfill of toxic substances and residues

all

2

Standardization and Metrology Service GR 35-01-27:2000. General Regulation. The manner of compilation and submission of the declaration of industrial safety Technical Regulation. Rules for making industrial security expertise SMS Hazardous chemicals It establishes the rules for drawing up, requirements for its presentation to the Standardization and Metrology Service, which in accordance with the law on industrial safety of dangerous objects exercise normative regulation in the industrial safety.

all

2

SMS

Hazardous chemicals

Establishes way of making industrial safety expertise (expertise assessment) of dangerous industrial objects, subject to inspection by Standardization and Metrology Service.

all

2

National Bureau of Statistics NBS Decree no. NBS 104 of 14.10.2005 Methodical indications on completing the statistical report no. 1 – toxic waste (annually). “Generation, use and neutralization of toxic waste”. Toxic waste Establishes the completion and presentation of statistical information from legal persons in the activity of which toxic waste is generated, used and neutralized.

all

2

Legend 1 Copies of relevant legislation should be annexed to the National Profile 2 Budget and human resources 3 Include: effective (1), satisfactory (2), or poor (3)

A more detailed summary of key legislative instruments is presented in Section 4.2.

282

4.2. Summary Description of Key Legal Instruments Relating to Chemicals During 15 years of independence, the Republic of Moldova has developed a national legal framework, including in the field of management of chemicals. Although the country has ratified several environmental conventions governing the activity of economic agents and use of chemicals in order to protect the environment at local and international level, their provisions have not been transposed into the national law. Thus, the national legal framework regulates the management of hazardous substances, including POPs in general, without specifying the names of substances. The general framework of regulation of chemicals management consists of the Law on the regime of harmful substances and products, the Law on Consumers’ Protection, Law on environmental protection, Law on civil protection, Law on sanitary-epidemiological insurance of the population, Law on labour protection and other regulations. Law on the regime of harmful substances and products, no. 1236-XIII of 3. 07. 97 Article 4 stipulates the powers of central public administration authorities in regulating management of harmful substances and products, and namely within the jurisdiction of: Ministry of Health, as well as other activities mentioned: o "exercising state control over compliance with the legislation on the regime of hazardous products and substances; o Elaborating, keeping and updating the National Register of potentially toxic chemicals; o authorizing activities in the field relating to the use of harmful substances; o toxico-hygienic expertise of potentially toxic chemicals and approval of their registration”. Ministry of Agriculture and Food Industry: o “exercises departmental control over compliance with the legislation on the management of pesticides and mineral fertilizers; o draws up the List of chemical and biological protection products and plant growth enhancers; o tests chemical and biological protection products and plant growth enhancers, keeping strict evidence of pesticides application in agriculture”. Ministry of Ecology and Natural Resources: o “exercises state control over compliance with laws and other regulations relating to environmental protection in the manufacture, storage, transport, use, neutralizing and landfill of hazardous products and substances, and their wastes; o coordinates regulations and technical documents on management of harmful products and substances”. Civil Protection and Emergency Situations Service, MIA jointly with the Ministry of Ecology and Natural Resources: o “coordinate and supervise the import, export, transport, use and neutralization of dangerous substances and products (chemical, biological, explosive, flammable); o authorize imports and export of harmful products and substances, and transport hazardous cargo within the country; o record and approve lists of hazardous cargo and lists of economic agents who use harmful substances and products, and the lists of establishments authorized to transport hazardous cargos; o develop and approve jointly with the Ministry of Transport and Road Maintenance, the Ministry of Internal Affairs, Ministry of Health, the settlement of forces and means 283

necessary to prevent accident situations during transportation and use of harmful substances and hazardous, and to remove the consequences of any accidents; o coordinate measures envisaged by the local public administration authorities to prevent and remove the consequences of any accidents and fire”. Implementation of regulations in the management of harmful substances and products comes within the jurisdiction of local public administration authorities, whose powers are specified in article 5. In this context: The local public administration authorities jointly with the territorial health care and environmental authorities: o “determine the parameters for location of storehouses foreseen for storage of hazardous products and substances; o draw up annual lists of economic agents in the administered territory that manufacture, use or market particularly harmful substances and lists of transport enterprises authorized with transportation of dangerous cargos in this territory and submit these lists for approval to the Civil Protection and Exceptional Situations Service jointly with the Ministry of Ecology and Natural Resources; o draw up and approve the settlement of forces and means necessary to prevent accident situations, and for removing the consequences of any accident in the administered territory; o ensure maintenance in a satisfactory technical condition of means of population notification in the administered territory in case of danger caused by natural disasters, by use of harmful substances and products or anthropogenic accidents; o immediately inform the local bodies in case of discharge of particularly harmful substances in the environment, and take measures to remove the consequences of such discharges”. Law on licensing certain types of activity, no. 451-XV of 30.07.2001 The law determines the legal, organizational and economic framework of regulation through licensing of enterprise activity, including imports and/or marketing of plant protection products and fertilizers; imports and/or manufacture, storage, wholesale marketing of chemical toxic substances and materials; chemical cleaning articles and products; manufacture, imports and/or export, re-export of ozone depleting substances and of the equipment and products containing such substances; imports, storage and/or use of explosive materials (including pyrotechnic materials); imports and/or production of perfumery articles and cosmetics; import and marketing of petroleum products and natural gas. The law on environmental protection, no. 1515-XII of 16. 06. 93 Environmental protection constitutes a national priority, regarding directly living conditions and health of the population, achievement of economic and social interests, as well as capacities for sustainable development of society in the future. The law constitutes the legal basis for drafting special legal acts and instructions on separate environmental issues in order to: ensure each person’s right to a healthy and aesthetically pleasant environment; achieve the supreme responsibility for environmental protection of each generation in the face of future generations; rational use of natural resources, avoiding their depletion and degradation; protection of soil, subsoil, water and air from chemical, physical and biological pollution, and other actions that disturb the ecological balance; 284

preservation of biodiversity and gene pool, natural systems’ integrity, historical and cultural values; restoring ecosystems and their components, affected by anthropogenic activities or natural disasters. Management of waste and toxic substances is governed by chapter V “Management of wastes, toxic substances, mineral fertilizers and pesticides”, and the state policy in the field of waste management (Article 67) is based on: the recognition that supra-dimensional accumulation of waste is a consequence of irrational use of energy and raw material that affects the quality of the environment, its components and people’s health; awareness of the implementation of technical solutions, economic mechanisms and management, which would allow diminishing the rhythms of waste accumulation, energy generation and obtaining of recyclable components from production and domestic wastes, destruction and efficient isolation of irrecoverable waste. The law also governs the activity of economic agents, regardless of their form of ownership, and branch research institutions, using, manufacturing, transporting or marketing of toxic or radioactive substances, hazardous waste. Business entities are obliged to keep a special register, created according to established forms, in which will be included data on the nature, origin, quantity, the storage, use of pesticides and other toxic substances, their physical and chemical properties, to provide such data to environment and health care authorities, to make the transportation of pesticides and other toxic substances, including radioactive, only in specially equipped perimeters, with means equipped specifically for this purpose and accompanied by assigned people based on the authorization issued for each case by the environment authorities. Law on environmental expertise and environment impact assessment, no. 851 of 29.05.06. The purpose of environmental expertise is the expertise of documentation for envisaged objects and economic activities, in the planning and drafting phase, in order to: adopt reasoned decisions and approve documents which provide for use of natural resources and measures to protect the environment and its components; prevent or minimize any direct, indirect or cumulative impact of objects and economic activities envisaged on the environment, its components, the ecosystems; maintain the ecological balance, biodiversity and the genetic pool, create the best conditions of life for the people; correlate socio-economic development with the performance of ecosystems. Any envisaged economic activity, including the activities of chemicals management, waste management are subject to state environmental expertise as well as other activities specified in Article 6, namely: “the production and destruction of pesticides and other toxic substances”, “location and arrangement of platforms for industrial, household, agricultural waste and toxic residues, construction or location of processing plants, neutralization or destruction of such waste and residues.” In the Annex to the mentioned law is included the Regulation on environment impact assessment, which “sets the aim of development of environment impact assessment documentation (EIA), EIA procedure, requirements imposed to documentation on EIA, modality of elaboration, coordination and its approval” (Article 1). The contents of “Declaration on environmental impact” caused by the activity envisaged, need to be supplemented in accordance with provisions of Article 9, and Chapter C “Waste” will contain information on “the type of generated wastes (industrial, agricultural, household, radioactive etc) and their classification; description of the technological process and the quantity of generated waste (tonnes/year) and the method of waste recovery”. 285

The Regulation also includes the List of objects and activities for which documentation on EIA is obligatory being prepared at the stage preceding the design (Chapter X). Among the waste management facilities which are included in this List: “Processing and waste incineration factories; Plants and warehouses for processing, landfill and neutralization of industrial waste, including toxic materials, narcotic drugs and radioactive materials”; Law on sanitary-epidemiological insurance of the population, no. 1513-XII of 16.06.93 The law establishes the legal framework and regulates the relations in the field of sanitaryepidemiological insurance of the population. Sanitary-epidemiological insurance of the population is a complex system of inter- and intradepartmental measures, implemented at state level, at level of administrative-territorial unit and economic unit, independent of the field of activity and type of ownership, at the level of household and family, which aims to maintain health, prevent or curb the occurrence and dispersal of contagious, noncontagious and professional diseases, intoxications, dependent on noxious factors of the environment, the domain of production, habitat, training and human behaviour. At the same time are determined “the requirements towards maintenance of localities’ territories” (Article 18 (3)), which specifies that “industrial and domestic effluent should be collected, processed, detoxified, used and buried in conditions and ways appropriate to the security and safety requirements of health and people’s lives.” Law on payment for environmental pollution, no. 1540-XIII of 25.02.98 Law has as its objective the creation of an economic activity system in which it becomes inconvenient to cause any harm the environment, the implementation of non-pollutant technologies, conducting other measures that would decrease the volume of emissions (discharges) of pollutants into the environment and the generation of production wastes, stimulating activities geared towards improving the quality of the environment. The calculation of payment for the storage of production wastes is made according to Article 10 of the Law on payment for environmental pollution, no. 1515-XII of 16.06.93 and Article 22 of the Law on production and household wastes no. 1347-XIII of 9.10.97. Land Code, no. 828-XII of 25.12.91 The Code governs the relations in the field of land use and protection of land resources. All lands, regardless of destination and type of ownership constitute the land fund of the Republic of Moldova. Measures and requirements for protection and improvement of land are stipulated in the Chapter XII of the Code. Land owners in accordance with Article 79 should undertake actions for “preserving and improving soil fertility”, “to protect land against erosion, floods, ... pollution with industrial waste, chemicals, biological and radioactive substances, petroleum products, domestic and production waste.” Subsoil Code, no. 1511-XII of 15.06.93 The Code governs relations in the field of subsoil use and protection. The subsoil is the property of the Republic of Moldova, which possesses it, uses it, and protects it. Mining relations are subject to regulation in the field of development and improvement of fundamental principles, general rules and regulations governing the use of subsoil, determining management policy of the subsoil, establishing the foundations of environmental protection during subsoil use, etc. 286

The manner of using the subsoil for the storage of hazardous substances and waste is stipulated in Chapter VI of the Code, which stipulates that “the central public authority for environment and natural resources determines the conditions of landfill in the established mining perimeter and issues a special authorization.” The draft project of these activities shall be subject to compulsory state environmental expertise. At the same time, it is prohibited to “keep harmful substances and waste on top of underground deposits, objectives and constructions” (Article 36). The requirements to conduct underground storage of hazardous substances and waste are provided for in Article 37 as follows: “locate and isolate hazardous substances and wastes in strictly defined boundaries, in order to prevent their penetration into the mine galleries, surface of land and aquatic objectives; exclude interaction of substances harmful and waste with the adjacent massive of rocks; apply environmental safe methods and technologies; ensure a permanent control system over the buried objects”. Water Code, no. 1532-XII of 22.06.93 The Code constitutes the legal framework for drafting legal acts and special instructions governing relations in the field of use of aquatic resources. Waters are the exclusive property of the state and can be transmitted only into use. The Code specifies requirements for management and state control on ways to use water, conditions for ascribing the use of aquatic objectives, conditions for the location, design, construction and putting into operation of enterprises, installations and other facilities, which affect state of the waters. At the same time, the Code governs the conditions for issuing permits to discharge treated wastewater in surface water. Law on belts and zones of protection of water, rivers and water bodies, no. 440-XIII of 27.04.95 Protection of rivers and water bodies from pollution, treatment, exhaustion and muddyng, and use of neighbouring land is made under the Constitution, the Law on environmental protection, this law and other regulations. The present law governs the creation of protection zones and riparian protection zones of rivers and water bodies, the regime of use and their protection. Subject to it are all physical and legal persons, including foreign ones. In the protection zones of rivers and water bodies it is prohibited to conduct economic activities, including allocation of land for amassing garbage and industrial wastes” (Article 13). Contrary to what is stipulated in the law, often, in particular in rural areas, landfills are located in the direct approximation of water bodies. As examples can serve location of the landfill in Briceni town (100 m from Lopatnic r.); Marculeşti town uses as deposit for SDM the former platform for extraction of lute, located on the banks of r. Raut; accumulation lake of the filtrate from landfill in Balti city is separated only by a dig from a water body, from which springs the river “Ciulucul Mare”. These are just some examples, but the range can be expanded with the inclusion of all districts. The law on protection of the atmospheric air, no. 1422-XIII of 17.12.97 The present law has as objective the preservation of purity and improvement of atmospheric air qualities, prevention and reduction of the harmful effects of physical, chemical, biological, radioactive factors and factors of other nature on the atmosphere, with adverse consequences for the population and/ or the environment. The law governs the activity of physical and legal persons, regardless of the type of ownership and legal form of organization, in case it directly affects or may affect air quality. 287

The objectives of the law are to create the legal framework of access to official information.The law on access to information. payments are collected on the size and in accordance with the procedure established by representative bodies. which are then paid into the budget. practical activities. economic and organizational bases of plant protection in the territory of the Republic of Moldova.05.05. capable of preventing the proliferation and spread of pests. photographs.XIV of 11. and the realization of this constitutional right is ensured by the Law on access to information. for prevention and eradication of harmful organisms. 982-XIV of 11. Access to information is free.2000). Plant protection is done by: development and implementation of complex scientifically substantiated State Programs. conducting sanitary plant monitoring and diagnosis. 288 .2000 Access to information is a right guaranteed to every person by the Constitution of the Republic of Moldova. development and implementation of integrated plant protection systems. maps. increase the efficiency of the process of informing the public and stimulate the formation of opinions and active participation of the population in decision-making process. thematic reports. addresses or computerized databases. Existing Legislation by Use Category Addressing Various Life Cycle Stages of Chemicals from Production/Import through Disposal The law on plant protection. “are communicated orally or requested to be studied within the institution” and “contribute to increase of transparency of public institution and corresponds to the interests of society” (Article 20 of Law no. scientific and technical activities. governed by national legislation as a trade secret (related to technology.05. Information bearing documents are considered any written paper that contains data on the results of investigations or measurements. The terms of meeting the requests for access to information is 15 working days from the date of the registration of demand to information access. records.99 This law establishes legal. conditions. fungicides and herbicides.2000. except for information that constitutes a state secret (economic. finance). The law governs the principles. There is also information that is provided for free. military. The size of the payment will not exceed the expenses incurred by the supplier for making copies.3. diseases and weeds. Since information costs money. 612-XIV of 1. 4. no. but can be extended by 5 days in the event that the volume of required information is large or requires further consultations. foreign policy. investigation information.05. creating a reserve fund of insecticides. 982-XIV of 11. It governs the obligations of information providers in ensuring access to official information and aims to create the normative framework on access to official information. etc. personal information. organization of scientific investigations. drawings. namely the one that “reaches directly the rights of the applicant”.10. production management. no. in order to provide official information. business confidential information. information that reflects the final or intermediate results of scientific and technical investigations (Article 7 of Law no. means and ways of facilitating access to official information found in the possession of information providers.2000). recognition). for plant protection in exceptional circumstances. translation and mailing of the document. no. 982-XIV of 11. 982 .

technologies and dual-purpose equipment and related services. scientific and technical information. Strategic goods are considered within the following categories: conventional weapons and items. as well as equipment. in accordance with the procedure and deadlines set by the Regulation on the regime of export control. and chemicals that can be used in the production and use of chemical weapons. import and transit of strategic goods. military technique and special assembly articles.02. equipment and nuclear facilities. sectors. Law on export. 289 . technologies and services that require a special inspection in accordance with Government decisions. that could have dual destination.00 The law aims at “undertaking. re-export. materials and technologies used in the design. no. and sets the general provisions concerning this type of activity to ensure the national security of the Republic of Moldova. materials. import and transit of strategic goods.07. 1163-XIV of 26. The products listed above are subject to control at the export. weapons. which can be used in production and use of bacteriological (biological) and toxic weapons. The import.Law on industrial safety of dangerous industrial objectives. animal and plant disease agents. services and the results of intellectual activity related to military production. import and transit. products. and technologies and services of production and their use. re-export. import and transit control of strategic goods. variants of these genetically modified agents. control and supervision of industry safety. other articles. transit and re-export from the territory of the Republic of Moldova of human.2000 The present law governs the principles and the procedure for control over the export. ammunition. fragments of genetic material. State technical supervision of industrial safety is carried out by the Principal State Inspectorate for Technical Supervision of Industrial Dangerous Obiectives. and eradication of the effects of industrial accidents and anthropogenic disasters” (Article 3). at state level. including the establishment and management of the state Registry of dangerous industrial facilities in the Republic of Moldova”(Article 7). genetically modified variations of these agents are prohibited. and technological facilities listed in the Annex to the law. The body empowered to regulate strategic goods is created within the Ministry of Economy and Commerce. materials. technologies. as well as equipment. and related services. raw materials. 803-VI of 11. re-export. regardless of the holder and their origin. materials. the sources of radiation. The originals of permits and contracts notified by the body empowered by the Government are presented to the customs authorities by persons who carry out export/import operations. manufacture and use of weapons and related services. a complex of measures for the non-entry. promoting the country’s foreign policy and participation in international efforts on export control. technologies and services related to production and their use. materials and explosive substances. equipment. pursuing regulatory settlement in the industry safety and “is entitled to special authorized functions. Industrial hazardous facilities are enterprises or their divisions. special nonnuclear equipment and technologies. technology and related services. no. lands or other objects. prevention. special equipment. re-export. technology and related services. agents of various diseases.

Prohibited since 1970. Is not included in the State Register of Authorised Chemical Substances permitted for use in agriculture. This involves a thorough study of real or potential hazard caused by any new chemical substance. CPESS NSPCPM NSPCPM . Prohibited since 1972.Table 4.B: Overview of Legal Instruments to Manage Chemicals by Use Category Distribution/ Marketing Production Transport Use/ Handling Storage 1 Category of Chemical Disposal MAFI. The present situation regarding the use of POPs chemicals in the country is described in table 4. There is a need to prioritize and set primary objectives and measures that will take into consideration the provisions of international environmental conventions/agreements to which the Republic of Moldova is Party. Is not included in the State Register of Authorised Chemical Substances permitted for use in agriculture. laws and regulations however. 1: POPs chemical substances in the Republic of Moldova Name of the pesticide DDT The situation in the country Not produced. Aldrin Dieldrin 290 . SEI MAFI PSITSIHO MAFI Industrial Chemicals (used in manufacturing & processing facilities) Petroleum Products Consumer Chemicals Chemical Wastes NSPCPM SEI SMS NSPCPM SEI MT NAER CL MENR SMS NSPCPM SEI SMS MENR SMS - 4.4. SEI NSPCPM SEI MENR MENR NSPCPM MENR NSPCPM MENR Pesticides (agricultural. Summary Description of Key Approaches and Procedures for Control of Chemicals and Related Waste In recent years.C. public health and consumer use) Fertilizers CL MAFI. produced and used substances. Not used. SEI MAIA. Many. All problems in the field of safe management of chemicals can not be resolved at the same time. forestry. goods for personal hygiene and food. inclusively Stockholm Convention. etc.C. CPESS. Not produced. Not used. MAFI MAFI NSPCPM MAFI NSPCPM MAFI MI. and a system of prevention and eradication of exceptional situations. in the Republic of Moldova has been undertaking a series of measures to establish the formation of a foundation for creating a safe chemicals management system including: a state system of certification and approval of plant protection products and fertilizers. individual enterprises. Not used. individual enterprises. forestry. Not produced. SMS CL. In order to avoid the entry on the country’s internal market of chemicals that may have negative impact on the environment and human health. household products. materials and their products.1. individual enterprises. remain to be made. forestry. MAFI CL Import NSPCPM NSPCPM SEI CPESS. Is not included in the State Register of Authorised Chemical Substances permitted for use in agriculture. implementing a system of public health certification of chemicals. The country does not have any industrial units for producing chemicals that are specified in Annex A of the Stockholm Convention. etc. licensing the business of enterprises dealing with dangerous chemicals. etc. Table 4. there is a pressing need to register at state level all imported.

forestry. 852-XV of 14 February 2002 for approval of the Regulation regarding trade regime and regulation of the use of halogenated hydrocarbons that deplete the ozone layer no. production processes. Is not included in the State Register of Authorised Chemical Substances permitted for use in agriculture. individual enterprises. Not produced. which are banned or severely restricted by the USSR Ministry of Health. 54-56/256 of 20. 1989" and other relevant documents of that period. Is not included in the State Register of Authorised Chemical Substances permitted for use in agriculture. etc. etc. forestry.90.04.06.C. household and natural factors.2: Banned or Severely Restricted Chemicals Name of Chemical Level of Restriction (ban or severe restriction) Ban Details of Restriction (e.725-98 (established by Decree of the Ministry of Health of the Russian Federation No. ratified 06. Not used. Not used. Mirex Toxaphene Among the fundamental problems in this area are: lack of data on the quantity and range of chemicals used in the national economy.2001 Pesticides (86 items) Pesticides (36 names) Severe restriction Ozone depleting substances (group I and II of A and B annex of the Montreal Protocol) Ban The substances. reason for control action. the current regulatory and legislative framework does not correspond entirely to contemporary requirements for ensuring the management of chemicals. imperfect system of collection. etc.Chlordane Endrin Heptachlor Not produced. Table 4. Hygienic standards." GN 1. Is not included in the State Register of Authorised Chemical Substances permitted for use in agriculture. remaining allowed uses. The list of banned/ severely regulated pesticides was transmitted to the Republican Committees for the Environmental Protection by letter 05-10/51-1226 of 15. etc.90.g. Cause of Ban: in connection with the fulfillment of bonds to protect the ozone layer In connection with the pronounced negative effect on health.2007 (Official Monitor no. etc. The list of banned/ severely regulated pesticides was transmitted to the Republican Committees for the Environmental Protection by letter 05-10/51-1226 of 15. Annex II Details on Restriction: the use is allowed in strictly settled terms of the vegetation period. 32of 23. "The list of substances. Not produced.) Banned by the USSR Ministry of Health based on "The list of pesticides. 1989" and other relevant documents of that period. which are banned or severely restricted by the USSR Ministry of Health. Not used. Is not included in the State Register of Authorised Chemical Substances permitted for use in agriculture. The use is permitted under certain strictly regulated acts.08. 72-XVI of 22.2007). Banned by the USSR Ministry of Health based on "The list of pesticides.98). Banned by Law on amending and supplementing the Annex to the Law no. Annex I Cause of Ban: are banned in connection with the establishment of properties characteristic to persistent organic pollutants.1. individual enterprises.06. products. forestry. for which is demonstrated the genotoxic and carcinogenic action Ban / Severe restriction 291 . etc. undertaking of human health monitoring is at the introductory stage. Is not included in the State Register of Authorised Chemical Substances permitted for use in agriculture. recording and analysis of the data. Not used. Prohibited since 1986. individual enterprises.12.03. forestry. Not used. forestry. carcinogenic to humans. Not produced. the system of providing information and exchange of information on rational use of chemicals is not well developed. individual enterprises. Not produced. individual enterprises.

No. which shows the attention that the European Community has given to quality of the environment. Major issues on the need for improved legislation for chemicals management in Moldova include: Insufficient application of the Law on the regime of hazardous substances and products (lack of a register of chemicals. 40-XV of 19. 4. lack of evidence of their use etc). divided into various sectors (water and air pollution. biotechnology. In addition regulation of chemicals in the industrial sector is limited to issuing licenses for their importation. it is widely recognized that in order to achieve a stable level of development of agriculture and industry and high levels of protection of the environment and human health. waste and chemicals management. including regulating the use of chemicals. 292 . a multilateral evaluation of national infrastructure on the management of chemicals should be undertaken. as well mentioned in the Law on regime of dangerous products and substances. protection of fluoroa and fauna. The establishment of registry of chemical substances/products. Comments/analysis Taking into consideration the provisions of national legislation on the management of chemicals. packaging. the re-examination of procedure is needed. C Cause of Ban: are banned in connection with the establishment of toxic properties. Concerns of over 25 years of the European Community in the field of health care and environment protection were expressed by developing a group of over 200 regulations and programs of actions to protect the environment. B.04. The pace of regulation of this area has quickened and over the past 5 years has practically doubled.02. based on ratified agreements and conventions. Appendix A.Substances that are not subject to destruction in the environment (Persistent Organic Pollutants) Ban Law on ratification of Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants. will be an important component in management of chemical management. trade. European law is today a benchmark for many countries for the development of national legislation and represents a model of successful cooperation among states. etc). classification and labelling of chemical substances. where they accumulate in aquatic and terrestrial ecosystems. In Moldova. As a first step in this direction. nuclear safety. including environmental protection. incompatibility of these with the international initiatives and actual requirements imposed for chemicals administration vis-a-vis production. it is clear that the Republic of Moldova has a legislative framework that is dispersed and based upon sectors of the economy. accumulate in living organisms and are transported by air. a new approach is needed for chemicals management issues. At the moment. Setting of database which would register the quantities of imported and used chemicals shall be the significant step in estimation of risk associated with their use. Plant protection products and fertilizers used in the agricultural sector are well covered by sectoral legislation. are resistant to degradation. chemicals must be handled in a proper way. Looking through the lens of sustainable development and the prospect of the country’s Accession to the EU. water and migratory species across international borders and are stored away from their place of origin.5. with the exception of pesticides used in the furniture industry and in the telecommunications sector. one of the important objectives is society’s awareness of the definition of chemical safety. At the contemporary stage of economic development of our country. Even though the procedure of import is authorized by Chamber of License and approved by some relevant Ministry according to the requirement. the issue of rational use of chemicals should become a priority and be referent point for national policies and strategies development. radioactive protection.

mercury etc are not in the focus of central public administration authorities. Sectoral management of chemicals (by branches of economy) does not correspond with restrictions of international conventions ratified by Moldova (there are no restrictions on the use of some chemicals (POPs.Existing control system including the procedure for licensing of chemicals import (does not regulate spectrum and quantity of imported substances) doesn’t comply with the principles of Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals which set out the basis for global security programme for chemical products and substances. Legislation specific to the sphere of chemicals management. including education and public awareness activities in the specified sphere. including strategies and national policies do not include provisions vis-a-vis promotion of SAICM initiative of sustainable chemicals management. specific to chemicals such as asbestos from construction and demolition waste. content of heavy metals in diverse products such as batteries. heavy metals. including achieving of Millennium Development Goals. chemicals used in industry are not subject to the supervision of the central public policy bodies with exception of hazardous chemical substances. etc) and use of chemicals is not regulated in accordance with accepted international standards. paints. Issues raised at international level related to management of waste. 293 .

Perfumery and cosmetics National Agency for Energy Regulation Legend 1 Use/ Handling X X Stages of Distribution/ marketing Importation Production X X X X X X X Disposal X X X X X X X X X X Storage X X Export X X X X X Ministry of Agriculture and Food Industry Ministry of Economy and Commerce/LI Ministry of Transport and Road Management Ministry of Inernal Affairs / CPESS Customs Service Chamber of License X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Petrol. and Other State Institutions In the Republic of Moldova the chemicals management is overseen by several state institutions in accordance with the duties and responsibilities laid down by the national legislation. Agencies. Agencies. and Other Institutions Managing Chemicals and Related Waste 5. articles and cleaning chemical products Pharmaceutical activity. Table 5. A general view of the institutional framework in the management of chemicals is presented in table 5A.1. 294 . an “X” should be filled in. Responsibilities of Different Government Ministries.A: Responsibilities of Government Ministries. Agencies and Other State Institutions 1 Transport Life-Cycle Chemicals Ministry Concerned Ministry of Ecology and Natural Resources Hazardous waste Ozone-depleting substances Fertilizers and plant protection products Persistent Organic Pollutants Ministry of Health Pharmaceutical products Fertilizers and plant protection products Chemicals used in the industry Cleaning chemical products Fertilizers and plant protection products Chemical substances Strategic Goods Hazardous goods Hazardous goods Chemicals Plant protection products and fertilizers Toxic chemical substances and materials.Chapter 5: Ministries. diesel and liquefied gas Natural gas For each positive response.

9) National Bureau of Statistics. including their transit in the territory of the republic. issuing notices for the importation and export of hazardous waste.2. Description of Ministerial Authorities and Mandates Primary state institutions responsible for chemicals management are: 1) Ministry of Ecology and Natural Resources. Regulation of the Ministry of Health and other legal acts. o placement and arrangement of storehouses for waste and hazardous residues.679 of 17. carrying out the state environmental functions for programmes and projects on: o production. The primary functions and responsibilities of the government institutions in the Republic of Moldova – in terms of the issues of this project are presented below.5. jointly with other interested institutions. Ministry of Health In accordance with the national legislation. including that with hazardous chemicals. the primary functions of the Ministry of Health in terms of protecting the health of the population from chemicals are: 295 . development and implementation of national plans. 3) Ministry of Agriculture and Food Industry. 4) Ministry of Internal Affairs / Civil Protection and Emergency Situation Service 5) Ministry of Economy and Commerce / Labour Inspection / Main State Inspectorate for Technical Supervision of Industrial Dangerous Obfectives. storage and production of domestic waste. developing and implementing strategies. conducting the monitoring of air. programmes. including Regulation of Activity of Ministry of Ecology and Natural Resources. Ministry of Ecology and Natural Resources In accordance with national legislation in the field of environmental protection. carrying out state control over the State of the Environment and compliance with the legislation on management of hazardous substances. marketing. coordinating the National Register of chemicals.2004 the primary functions in the management of hazardous substances are: establishing limits on emissions and harmful discharges into the environment.06. 6) Ministry of Transport and Road Management. placement of special warehouses for neutralization and treatment /inhumation of waste containing toxic substances. use and elimination of hazardous substances. soil and surface water pollution by chemicals. 2) Ministry of Health. approved by Government Decision nr. national and regional plans. 7) Chamber of License. 10) Customs Service. authorizing the importation of ozone-depleting substances and chemicals covered by the Rotterdam Convention. regulations and other normative documents concerning the management of hazardous substances. 8) National Agency for Energy Regulation. aimed at reducing and eliminating environmental pollution. construction and placement of facilities for treatment and neutralization of such residues.

develop and implement the Country’s Export Promotion Strategy. approval of the use of chemicals and pesticides in the territory of the republic. including professional evaluation. Note: It should be noted that at the time of the analysis of institutional capacity. plant protection products. provide methodological and organizational guidance for the formation of prices and tariffs in trade. public foods and services. In accordance with national legislation and based on the Regulation of the Ministry of Economy and Commerce. import and transit of strategic goods and other relevant documents in the field. raw materials. Ministry of Economy and Commerce The Ministry of Economy and Commerce is the specialty body of the central government empowered to promote the unique state policy in ensuring the country’s economic growth. 296 . enforcement of policy ensuring prevention of harm from application of chemicals. promote the State’s policy on price formation. pesticides and waste to the health of the population.drafting recommendations for eliminating or diminishing the factors that negatively affect the health of the population. public property. trade. neutralization. control of chemical concentrations in the environment. privatization. use. assessment of the hazards of chemicals. the petitions. industry. re-export. water resources. requests and proposals of the consumers. materials and technological processes for the health of the population. determining the degree of toxicity of hazardous substances and waste. transportation. treatment inhumation and destruction of waste. issuing permits for export. monitoring of contamination of air. and substitution of imports. registration of illnesses and poisonings. including the prevention and elimination of environmental pollution from harmful substances. 731 of 26 July 2001. soil and food with pollutants (jointly with other interested ministries and departments). examine. procedures and regulation of hygienic norms of chemicals in the environment and the industry. drinking water. and labour. ensure the work of the Interdepartmental Commission on export. the functions of the Ministry in the management of chemicals are carried out in the following fields: In the field of trade: submit proposals on amending the laws on trade. import and transit control of strategic goods. requirements for storage and use of chemicals. food. the Ministry was in process of reorganization. approved by Government Decision no. drafting documentation for the construction or reconstruction of facilities that generate dangerous waste. developing a classification of toxic waste and the methods of determining the degree of toxicity. coordination in terms of compliance with the sanitary-epidemiological requirements. re-export. implement measures to protect the internal market and establish a favourable regime for the production and marketing of important social goods and groups of export-oriented goods and services. structural transformation. at enterprises. within the prescribed deadlines. conducting sanitary-epidemiological surveillance over generation. tariffs and customs duties. establishing the criteria for chemical characteristics for public health and employees. services.

ensure strict records of all waste resulting from production activities of industrial enterprises. conducting departmental environmental evaluations of the project documents. insuring (jointly with the central authority for the environment) the monitoring of emissions and the control systems of environmental pollution. and drafting and approval of technical-normative documents in industrial safety. imports and transit of strategic goods. treatment inhumation and destruction of waste. of specialists working in industrial safety. issuing technical permits in industrial safety. preventing accidents during energy production. storage. the promotion of Moldova’s interests in its relations with international organizations and bodies for the control of exports. coordinate and ensure preparation by industrial enterprises of special registers of harmful products and substances used at the enterprises. carrying out evaluations and making forecasts of the potential consequences. coordinate activities related to implementation and enforcement in Moldova of the Convention on the Prohibition of the Development. reducing the consumption of coal and fuel oil at power and heating stations by increasing the share of consumption of natural gas in order to reduce emissions of pollutants. in collaboration with ministries and other central administrative authorities in the field.initiate. Energy Sector: development of renewable energy. of international treaties to which the Republic of Moldova is a Party. re-exports. periodic accreditation. including those involving chemicals. equipping power and heating stations with devices for automatic control of pollutant emissions into the air and water sources. plans of localization and 297 . coordination of regulations on conducting activities in industrial safety. by issuing special permits. Industry sector: development and promotion of programs. Industrial Safety: The public administrative body authorized for industrial safety is the Standardization and Metrology Service. Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their Destruction. sectoral plans related to industrial production. ensure development of norms on generation. control and surveillance in industrial safety: drafting regulations. providing an appropriate regulatory-technical framework to establish the requirements of safety and prevention from harm of the activities and/or work in industrial safety. which enforces regulations and is empowered with the following special functions of authorization. Production. including environmentally safe production and waste reduction by use of non-pollutant technologies. every 3 years. processing. establishing procedures for authorization. giving priority to advanced and non-polluting technologies of obtaining energy. control and technical supervision by the state in industrial safety. participate in planning and carrying out approaches for the detection and removal of the sources of hazard. ensuring implementation and enforcement of the laws in industrial safety.

evaluate and promote the priority directions for the development of human resources. coordinate the training and information of employees engaged in employment relations and labour protection issues. investigate accidents at work. technologies and machines used in a dangerous industrial facility.2001. by issuing primary permits.prevention of potential accidents during the activities in the industrial safety. records of accidents reported at dangerous industrial facilities. organizations and institutions with the provisions of concluded and registered collective labour contracts. 451 of 06. manufacture. In order to carry out activities in the chemicals management assigned under this law. establishment of the system and method of carrying out the evaluation of industrial safety. and having the following functions: forecast. Technical state supervision in industrial safety is carried out by the Principal State Inspectorate for Technical Supervision of Industrial Dangerous Objectives (hereinafter referred to as the Principal State Inspectorate) being subordinated to the body empowered in industrial safety. participation in state committees for the acceptance and entry into service of dangerous industrial facilities. labour and wage policy. no. establishing the method of training. supervision and control of their implementation. training programs for personnel in industrial safety. individuals who hire employees. accreditation and advancement of personnel in industrial safety. verify compliance of businesses. issuing technical permits to dangerous industrial facilities for installation. licensing authorities are established the Chamber of License and the National Agency for Energy Regulation. issue notifications on the introduction in manufacturing of prototypes of technical equipment. and of dangerous industrial facilities. personal protective equipment and work equipment. installation. monitor compliance with the provisions of legislative acts and other acts on labour in enterprises. and in the central and local public administrative authorities. participation in examination committees. technical diagnosis (including non-destructive control) of equipment and machinery used in these facilities. coordination of specialized teaching programs in public and private education for training and advancement of specialists in the industrial safety. developing and approving the classification of the production. having the following functions: 298 . institutions and organizations of any type of ownership and legal form of organization. Regulation of business: State policy on the regulation of business is promoted by the Ministry of Economy and Commerce under the Law on the regulation of business through licensing. organization of the work of the State Accreditation Commission in industrial safety. including labour safety. repair.09. re-equipment. Labour protection: Labour Inspection is the government body empowered for the development of human resources. work to inform public opinion on the promotion and realization of state policy on employment. use. assessment of safety in the process of exploitation and technical diagnosis (including nondestructive control) of dangerous industrial facilities.

undertaking dynamiting activities. storage and/or use of explosive materials (including pyrotechnic materials). a) by the Chamber of License: The following types of activity in the management of chemicals are subject to regulation by licensing: veterinary pharmaceutical activity and/or veterinary assistance (except for work carried out by the state veterinary service). importation and/or export. 578 of 15. distribution and/or supply of natural gas at regulated and unregulated tariffs. and issue duplicate copies of these. importation and/or marketing of PPPs and fertilizers. importation and/or production of perfumery articles and cosmetics. re-export of ozone-depleting substances and of equipment and products containing such substances. keep the licensing register. b) by the National Agency for Energy Regulation: importation and wholesale and/or retail marketing of petrol.06. including the use of narcotics and/or psychotropic substances. preservation. including through land reclamation works and control of the rational exploitation of country’s land resources. MAFI along with its primary functions on the development and promotion of state policy in the field of agriculture and food industry is empowered with the following specific functions in the field of environmental protection. submit prescriptions on the prevention of violations related to licensing conditions. quantity and accessibility of food. recognition of license invalidity. articles and chemical cleaning products. renew licenses. organize control over compliance of license holders with licensing conditions. pharmaceutical activity. storage. based on the maintenance and enhancement of soil fertility by applying agro-technical and agrochemical land improvement methods and measures. ensuring compliance with environmental restrictions in the agricultural and agro-industrial sector. collection. determine.2005 and other Government Decisions. used batteries.issue. wholesale marketing of toxic chemical substances and materials. 299 . verify if the applicant corresponds to the licensing conditions. production and/or storage of natural gas. for maintaining the ecological balance and recovery of water reserves. processing. importation. land organization and planning. carry out suspension. diesel and/or liquefied gas at filling stations. including maintenance and development of hydro-ameliorative and soil conservation systems. Regulation of the Ministry of Agriculture and Food Industry approved by Government Decision no. manufacture. undertaken by businesses and/or pharmaceutical institutions. marketing and export of waste and refuse of ferrous and nonferrous metals. including in processed state. Ministry of Agriculture and Food Industry In accordance with the national legislation. development and promotion of state policy in the field of agriculture and food industry to ensure food security of the population in terms of quality. natural gas transportation. revocation. including management of PPPs and fertilizers: stimulating and monitoring the use of sustainable and efficient farming systems. importation and/or manufacture.

investment policy promotion through its own means and the agribusiness. which will help reduce exhaust gases. public information. marketing and application of fertilizers and PPPs. The role of civil protection is a development of state policy for the organization of preventive measures and coordination of activities of all existing state structures to create a real system to protect the population. localities and property against calamities including involving chemicals. no. radioactive. financial and legal nature. carry out measures in a state of emergency. carry out rescue work and other urgent work in circumstances of emergency situations and prevention of its effects. social. demographic. medical and biological protection of the population and objectives of the national economy. Government decisions. National Bureau of Statistics Operation of the unique system of official statistics is governed under the Law on official statistics. including the European Agreement on International Road Traffic of Dangerous Goods (ADR) monitoring the compliance of carrier agents with the requirements of international agreements (ADR). ensuring fire protection. objects of national economy. Civil Protection Forces to conduct operations in case of danger and during emergency situations. being created as the Transportation Agency. scientific research. 412-XV of 9 December 2004. Regulation of the Ministry of Transport and Road Management. production. siege or war. technical equipment and transport. carry out verification of citizens’ knowledge of the basic methods of protection of population and territory in case of emergency situations. dissemination.import authorization and supervision of storage. the primary functions of the Ministry in chemicals management are: promotion of a single policy in the application of all international conventions and agreements in the field of automobile transport to which Republic of Moldova is a Party. processing. The tasks of the Civil Protection and Emergency Situation Service are: protection of people and property in emergency situations. necessary for development of economic and social policies. energy. the Ministry was in the process of reorganization. chemical. decisions of public authorities and economic agents. storage of statistical information of economic. Ministry of Transport and Road Management According to the national legislation. transmission of statistical data 300 . Note: It should be noted that at the time of the analysis of institutional capacity. chemical and irradiative safety and knowledge how to use the collective and individual means of protection. and by attracting foreign and local resources in order to ensure efficient use of natural resources. organization of prior and multilateral preparation of the population. Ministry of Internal Affairs Civil Protection and Emergency Situations Service State supervision in the civil protection is undertaken by the bodies of the Civil Protection and Emergency Situations Service which is subordination to the Ministry of Internal Affairs. modernization of roads and arrangement of vehicle parking. reducing emissions of pollutants and particles into the atmosphere. It is responsible for overseeing the state of the sapper. which sets out general principles for gathering. strategies.

to international bodies. and require information on the spectrum and quantity of chemicals involved in the incident. the Chamber of License issues licenses without the consent of other organizations (NSPCPM. there have occurred situations such as storage of ammonium nitrate in the centre of Chisinau city (Albisoara Street) (2006). fire involving 301 . Thus the Ministry Agriculture and Food Industry develops legislation on the management of fertilizers and plant protection products. For many activities related to storage of chemicals. approved by Government Decision. no. the responsibilities were not clear defined. Analysis of the legal framework and national capacities presented above show that in the national legislation issues related to chemicals management are widely dispersed. administers customs statistics. within the limits of its authority. specialty central public administration authorities have to react promptly. Importation of chemicals into the country is regulated under licenses issued by the Chamber of License. processing. the Ministry of Ecology and Natural Resources authorizes the importation of ozone-depleting substances. Customs Service Customs Service. 547 of 7. the Ministry of Health regulates management of pharmaceutical products. Because of insufficient human and financial resources up till now. has the role of ensuring economic security of the country under Regulation of the Customs Service. etc. This is explained by the fact that specialty central public administration authorities develop legislation in their own administered areas. Basel Convention and UN ECE CLRTAP on POPs and Heavy Metals protocols. analysis. fragmentation of responsibilities between state authorities and agencies. dissemination and publication of statistical information. Thus the specialty central public administration authorities face the consequences of a lack of coordination or a lack of information. social and demographic development of the country in accordance with the Programme on Statistics annually approved by the Government. there were no elaborated Strategic Action Plans for implementation of Rotterdam. import. CPESS.3. transmission of statistical information to international organizations. the Republic of Moldova as Party to Aarhus Convention and PRTR protocol did not elaborate and develop any relevant activities for protocol ratification and implementation. export of chemicals. The primary tasks of the official statistics. MENR). undeveloped institutional and technical capacities. organisation of statistical research on economic. In the absence of coordination on imports of chemicals.2005. The Customs Service also develops and undertakes measures to combat customs fraud and offences in the customs undertakings. systematization. 5. collection. absence of National Programme on sustainable chemical substances management are an obstacle in adequate chemicals and relevant waste management and therefore implementation of SAICM and other international environmental conventions and agreements provisions. In emergency cases of explosion or fire. Comments/Analysis Insufficient and lack of legal frame. Moreover. preparation and publication of the statistical information bulletin. including those for chemicals management are: individual or together with other relevant authorities elaboration and approval of the statistical research methodology. including the manufacture. annual statistical directory and other specialty editions.06. Though there has been established an inter-ministerial working group for SAICM implementation. ensures control of goods. vehicles and other goods moved across the border of the Republic of Moldova. in accordance with international standards. including the import and export of chemicals. etc. and for internal and external users.

it should be mentioned that the laboratory tests are conducted at the establishments once a year.05. Consequently the. district centres of preventive medicine. Regulation of the Ministry of Transport and Road Management. has created a national network of laboratories for observation and control of radioactive. Because of the reduced number of personnel in MENR. Responsibility for coordination and control of the network lies with the Civil Protection and Emergency Situation Service (detailed description of the network is included in Chapter 9 Technical Infrastructure). soil and surface water pollution by chemicals is carried out by the State Hydrometeorological Service. Duties and responsibilities concerning the management of chemicals are also dispersed in the regulations relating to the activity of central public administration authorities. but does not include information on volumes of hazardous substances transported annually and involvement of vehicles specialized for transportation of hazardous goods following accidents.01. The role of the Ministry of Health in this field is sufficiently explained in the national legislation. (Centre. provides for responsibilities in authorizing transportation of hazardous goods. City Chisinau). authorizes the imports of certain chemicals in accordance with international conventions in this area. For the purpose of environmental pollution monitoring. 38 of 17.chemicals (sulphuric and nitric acid) (June 2008) at the storehouse of MECTAN Company Ltd. 302 . sanitary-epidemiological surveillance. 477 of 19. Within the Ministry of Health. requirements for the storage of chemicals have not been respected. At the same time. and are also significant sources of emissions of pollutants.Chief State Sanitary Doctor of the Republic of Moldova and is carried out by the National Scientific Practical Centre of Preventive Medicine. primarily for the management of fertilizers and plant protection products. Although in the vast majority of enterprises chemicals are properly managed. poisonous. problems still persist with the records of their use. and the list of chemicals to be determined depends on the specific business of the enterprises. The central public authority for the industry does not have information on chemicals used or manufactured in the country.2002. whose businesses use significant amounts of petroleum products and natural gas.2000. including harmful chemicals. and scientific research in this area by the Institute of Ecology and Geography. The functions of control and supervision of environmental protection against pollution from chemicals are carried out by the State Ecological Inspectorate and its subdivisions. thus they were not inspected and were not kept in the records. is headed by the Vice-Minister of Health . Management of chemicals used in industry is not sufficiently reflected in sectoral regulations. All these imports were licensed without CPESS notification. very toxic substances and biological materials. Responsibilities of the central authority in the field of energy. the control of the use of chemicals in industry is practically not carried out. or in case of emergency circumstances. contain no instructions at all regarding the functions and activities in the field of environmental protection. which includes only two paragraphs with the general content referring to “development and promotion of branch plans and programs related to ecologically pure industrial production and waste reduction” and “coordinate the activities of enterprises in the field of environment protection”. Monitoring of air. the Government through Decision no. and district medical institutions. approved by Government Decision no. which run the functions of state control and supervision. Ministry of Ecology and Natural Resources promotes the state policy on the prevention of environmental pollution from dangerous substances. and approves limited allowable emission norms (LAE) of pollutants discharged into the air.

bioorganic chemistry. Chemical and Environmental. The economic reorganizations of the last decade of the Twentieth Century. 1 corresponding member. Medical. A detailed description of the profile of scientific activities in research institutions is included in table 6. A study of the influence of electronic structure on the nuclear configuration of polyatomic systems and their dynamics has led to the development of a new concept in the theory of structure and characteristics of polyatomic systems .3 members of ASM. 303 . Public Interest Groups. physiology and biochemistry. agencies. solid-state physics. geophysical and geological processes. zoology. the development of analytical methods to evaluate ecosystems and clean technologies. without scientific expertise and progress have led to a destructive approach both in the actual sector of the national economy and in the fields of social. Humanities and Arts.and optoelectronics. transfer processes in magnetic fields. ASM For over 40 years several scientific schools have been established in the following fields: chemistry of coordinated. The scientific activity and innovation of ASM is divided into 6 departments of Sciences: Biological. Fundamental and applied research are undertaken in such areas of science as: mathematics and informatics. recorded in 1978 in The State Register of the USSR with the number 202 and the title “The tunnel split phenomenon of energy levels of polyatomic systems in a state of electronic degeneration”. Agricultural. theoretical physics. physical and technical processes in energetic. botany. which resulted in a scientific discovery. Post-Graduate Education and Advanced Training. and the impact of chemicals on human health within institutions in the medical field. The scientific capacity comprises . Professional Bodies. geography. analytical and ecological chemistry. Chemical and Environmental Sciences. macro-cyclic and supra-molecular compounds.Chapter 6: Relevant Activities of Industry. including natural compounds. including . directed synthesis of biologically active organic compounds. quantum chemistry. ecology. research on testing and approval of the use of plant protection products is undertaken within the institutions of the Department of Agricultural Sciences. Areas of research of the institute are: directed synthesis and study of coordinated compounds with different useful properties. micro . including the sphere of science and innovation. restoration and logical use of fluoroa and fauna.A. Institute of Chemistry. bioinorganic chemistry. theoretical chemistry. and the Research Sector 6. The framework of the Academy of Sciences also includes the Centre for Graduate. microbiology. cultural and spiritual life. chemistry of coordinated compounds. Economical and Mathematical. 15 doctoral and 39 post-doctoral researchers in chemistry. bioinorganic chemistry. investigations of chemical and physico-chemical processes.78 scientific researchers. Relevant research in the management of chemicals is carried out mainly within the Biological. various centres. experimental entities and other scientific and technological structures. Description of Organizations/Programmes The Academy of Sciences of Moldova (ASM) is the only public institution of national status in the sphere of science and innovation. being the coordinator of scientific and innovative endeavours. developed and promoted often without impelling scientific support. Physical and Engineering. bioorganic chemistry and chemistry of natural and physiologically active compounds.1. libraries. organic chemistry.vibronic interaction concept.

Chisinau. Contact Person and Details Activities Institute of Ecology and Geography Tatiana CONSTANTINOV Str. Identification of plant protection products. Republic of Moldova Tel/ Fax: (+373 22) 550443 Email:gradinabotanica@moldnet. development of scientific base for rational use of natural resources. cartography of resources and natural processes. Chisinau MD 2028 Republic of Moldova Tel:(+373 22) 72 54 90 Fax:(+373 22) 73 99 54 Email:ichem@asm. Academiei 1. Padurii 18. Chemical and Environmental Sciences Section Institute of Chemistry Tudor LUPAŞCU Str. Republic of Moldova Tel: (+373 22) 73 98 09 Fax: (+373 22) 73 12 55 Email: zoologia@asm. food industry. Republic of Moldova Tel: (+373 22) 73 98 78 Fax: (+373 22) 72 57 54 Email:microbioteh@yahoo.ru Among the main research directions of the institute are studying the infant morbidity caused by environmental factors. etc) under the action of natural and anthropogenic factors.md Andrei MUNTEANU Str. natural waters and development of methods for their analysis and purification. Botanical Garden (Institute) Medical Sciences Section Scientific Research Institute in the Child and Mother Health Care Ludmila ETCO Str. etc. The main research directions of the Institute are developing modern procedures for obtaining microbial preparations for agriculture. medicine. Chisinau.gradinabotanica@asm. 304 . MD 2002. imb.md www.md Institute of Microbiology and Biotehnology Valeriu RUDIC Str. risk assessment and development of prevention methods. climate. Chisinau. MD 2028. screening of new products. asm. vibronic interactions and Jahn-Teller effect in the structure and properties of molecules and crystals.acad. Academiei 3.md www. Testing of plant protection products and study of their effect on fluoroa.Table 6. MD 2028. Universities and Non-governmental Organizations Institution Name Academy of Sciences of Moldova Biological.md Alexandru TELEUTA Str.md The institute researches are focused on: developing the theoretical foundations and methods of synthesis of coordinated biologically active compounds and those which have catalytic properties. Republic of Moldova Tel:(+373 22) 73 15 50 Fax:(+373 22) 73 98 38 Email: geography@cc. Academiei 1.md Institute of Zoology One of the main directions of the Institute’s research is to determine the influence of plant protection products on the fauna. studying the influence of plant protection products on the soil micro-fauna.A : List of Research Institutions. toxicological assessment of new products. Chisinau. synthesis. soil. Republic of Moldova Tel: (+373 22) 52 36 61 Fax: (+373 22) 52 11 71 Email: letsco@rambler. Chisinau. MD 2028. development of electrochemical methods for determining metal compounds in the environment. of natural and synthetic biologically active organic substances. Academiei 1. Burebista 93. The Institute performs complex research on landscapes of the Republic of Moldova: highlighting changing trends of the basic components of the environment (relief.asm. testing of rodenticides.chem.com www.

Ensuring sanitaryepidemiological welfare of the population in cases of emergency situations of chemical. com www.md/porumbeni Mihai RAPCEA Str. d.html Natalia TISLINSCAIA Str. Republic of Moldova Tel: (+373 22) 28 48 58 Fax: (+373 22) 28 48 55 Email:icpa_dimo@moldova.md www. new technological processes in manufacturing and processing of foodstuffs. MD 2060 Republic of Moldova Tel:(+373 22) 74 04 66 Fax:(+373 22) 77 96 41 Email:icpp@agriculture. means of production. 305 . agriculture.md/icpp/index. Pascani. Asachi 67-A. disinfectants.agriculture. biological or physical pollution of the environment. polymers. Among the priority programs of the institute is to test plant protection products on corn. agriculture. Ialoveni 100 Chisinau. Chisinau. potato.md www. cosmetics. conducts microbiological research of food products. Dacia 58. agrochemical. Agricultural Sciences Section Plant Protection and Ecological Agriculture Institute Leonid VOLOSCIUC Bd.html The Institute develops alternative methods of chemical plant protection in order to minimize the use of chemicals in agriculture.Agrochemistry and Soil Protection Institute „N. including testing of plant protection products for viticulture. html Vasile MICU v. Codru MD 2019. develops technologies for the production of food additives based on local plant raw material.md/icp/index.agriculture. Costiujeni 14. including testing of PPPs. including agrochemical testing of plant protection products. radioactive substances. Republic of Moldova Tel: (+373 22) 57 45 01 Fax: (+373 22) 72 97 25 Email:obenes@sanepid. agriculture. MD 2019 Republic of Moldova Tel: (+373 22) 76 44 27 Email:pomincer@mtc. tomatoes for canning.md Among the main directions of research of the Institute are authorizing the use/import of chemicals. plastics. National Viticulture and Wine Production Institute The Institute is researching methods of vine cultivation of and in particular by grafted culture. and approval of pharmaceutical products. sanepid.md www. Dimo” Main directions and priorities of the Institute’ activity “refer to soil. plant protection chemicals. Republic of Moldova Tel: (+373 22) 24 55 74 Fax: (+373 22) 24 10 07 Email:porumbeni@agriculture.md www. Chisinau. plums.html Constantin DADU Str.md www. t. methods of plant protection against diseases and pests.md/icsptia/index.National Applied Scientific Centre of Preventive Medicine Oleg BENES Str. Pedology. Vieru 59. peppers. cucumbers. Criuleni MD 4834.md www. hydroameliorative studies and land improvements in order to increase soil fertility. perfumery. agriculture.shtml Serafim ANDRIES Str. The Institute carries out research in the processing of fruit and grapes. Republic of Moldova Tel: (+373 22) 28 54 31 Email:invv@moldova. study of their influence on the soil biota”. Food Technologies Institute Phytotechnics Institute „Porumbeni” Institute for Horticulture Ecology and Planning Section of the Institute carries out studies on the environmental conditions of cultivation and placement of horticultural crops. biological preparations. sorghum. Chisinau MD 2009 Republic of Moldova Tel: (+373 22) 24 24 91 Email:icsptia@yahoo. Chisinau. personal hygiene products. Kogalniceanu 6.md/invv/index.md/dimo/index. application of plant and animal growth enhancers. detergents. Gh.

Ştefan cel Mare 168 Tel: (37322) 23 52 26 Fax: (37322) 23 22 52 Email: web@ adm. Agronomy/Agro-ecology.Zootechnics and Veterinary Medicine Institute Grigorie DARII v. Ecology. University prepares high-quality specialists in the following faculties: general medicine. analytical and physical chemistry.usmf. Republican Applied Pedology Centre Testing the effectiveness of plant protection products. Clinic Residency. MD2012 Republic of Moldova Tel: (+373 22) 22 00 29 Fax: (+373 22) 22 00 28 Email: office@ulim.Biology. Stefan cel Mare si Sfant 165 Chisinau. md www.md/selectia/index. Molecular Biology. Cosmonauţilor 9. Balti Republic of Moldova Tel: (231) 2 30 66 Fax: (231) 2 30 39 Email:rectorat@usb. Republic of Moldova Tel: (+373 22) 35 93 50 Fax: (+373 22) 35 93 50 Email:darie@mail. academician bd. MD 3121. Faculty of Urbanism and Architecture prepare engineers for industry. Maximovca. soybeans. including in the field of environmental protection. barley. determination of residues. Universities State University of Moldova Gheorghe CIOCANU Str.agriculture.md www.utm.agriculture. Faculty of Light Industry. dentistry. bees. Chisinau. Calea Iesilor 28. Biology Chemistry. MD 2049.md www.ulim.md Ion ABABII bd. MD 3101 Republic of Moldova Tel: (+373 231) 3-01-27 Email:selectia60@beltsy. Faculty of Natural Sciences and Agro-ecology prepares high-quality specialist in the following specialties: Geography . inorganic. pharmacy.md www. Mircesti 44 Chisinau. Chisinau.ru www. Chişinău. product standards.md Andrei GALBEN Str. Tel: (+373 22) 43 22 37 Fax: (+373 22) 31 22 56 Email: vrancean@uasm. Mateevici 60. Puskin 38. md/tevit/index. MD – 2004 Republic of Moldova Tel: (373 22) 24 34 08 Fax: (373 22) 24 23 44 Email: rector@usmf. Pharmaceutical technology.uasm. State Medicine and Farmacy University „Nicolae Testemitanu” Technical University of Moldova Faculty of Technology and Management in Food Industry. Ecology. etc. html Gheorghe JUGAU Str. Environmental Security.md Faculty of Chemistry and Chemical Technology prepares high-quality specialists in the following specialties: organic. A. veterinary medicine. MD– 2009 Tel: (373 22) 57 77 57 Fax: (373 22) 24 42 48 Email:gaugash@usm. Esthetic Science. including testing of plant protection products. Development of Doctors. sheep. MD 6525. Chisinau.md Ion BOSTAN. Plant Protection. MD 2005 Republic of Moldova Tel: (+373 22) 243404 The only research institution that coordinates and performs research in key branches of the livestock industry such as cattle. Forestry and public gardens. Vlaicu Parcalab 52. It performs testing of plant protection products in wheat. etc.usm.md www. Field Crop Research Institute It is one of the centres of scientific research of south-eastern Europe in the field of plant technology.utm. Faculty of Agriculture and Horticulture prepares specialists of high quality in the following specialties: Agriculture.md www. State Agrarian University of Moldova 306 .html Boris BOINCEAN Str.md Gheorghe CIMPOIES Str. State University „Alecu Russo” in Balti Free International University of Moldova Faculty of Medicine prepares specialists in: Technology of medicinal and cosmetic products. Balti.md Eugeniu PLOHOTNIUC Str.

publication.md Activities: information campaigns and sensitization of public opinion. to establish contact with the private and the industrial sector in environmental issues.moldnet. Chisinau. Pro Rural Development – Hincesti Beznitschi Lidia. to give a suitable framework for regional cooperation at governmental and nongovernmental level. Non-Governmental Organizations REC Moldova Andrei Isac. environmental law. 111. Email: ilyatrom@mail. 112. conferences and meetings.isac@rec. MD 2009 Republic of Moldova Tel/Fax:(37322)238685/233017 Email:andrei.Mateevici 31. Chişinău. Priorities: biodiversity. bl. monitoring. environmental law. 4. Activities: information campaigns and sensitization of public opinion. monitoring. conferences and meetings. Republic of Moldova.College of Ecology in Chisinau Dumitru DANU Str. promoting participation in decisionmaking. environmental impact assessment. expeditions. Water Management and Protection. bir. monitoring. Forestry and Public Gardens. MD-2009.md Eco Tiras Ilya Trombitchi. environmental law. Public Association “ChimEco” Str. education and training of the public. information campaigns and sensitization of public opinion on potential risk form the improper pesticides management.ru 307 .md Activities: dissemination of information on environmental issues. Alexei Mateevici 60. nature protection Activities: information campaigns and sensitization of public opinion. environmental impact assessment. presisdent Email: beznitchi@yahoo. Str. MD 2032 Republic of Moldova Tel: (+373 22) 555261 Fax: (+373 22) 559167 College prepares environmental engineers in the following specialties: Ecology and Environmental Protection.com Activities: Repackaging of old pesticeds accumulated in rayon Hincesti. Priorities: environmental impact assessment. expeditions. ecological tourism. MD2004 Republic of Moldova Tel: (373 22) 237423 Fax: (373 22) 232408 Email: renitsa@eco.md/ info@rec. Priorities: biodiversity. Environmental Movement of Moldova Str. ecological tourism. Tel: (373 22) 77553 Fax: (373 22) 577553 Email:mgonta@mail. education Priorities: air quality/air pollution . Serghei Lazo 13 Chisinau. environmental impact assessment . A. consumer protection . Burebista 70 Chişinău.

utm. environmental impact assessment Society of Ecotoxicologists from Republic of Moldova “Ecotox” Institutul de Zoologie Str. waste management. etc.md Public Association of Environmental Information and Training “Terra Nostra” Industrial Pollution Prevention Centre 6. institutions apply to various research programmes.B presents an outline of expertise in chemicals management available outside of government. in the public interest. MD-2005 Republic of Moldova Tel/Fax: (373 22) 227114 Email: cpee@cppe-md www. Within the framework of international exchange programs. prevention measures and reduction of environmental pollution from pesticides and PCBs. environmental impact assessment. reagents.md Activities: information campaigns and sensitization of public opinion. conferences and meetings. Table 6. B. education Priorities: waste management. publication. 20 Chisinau. or. work within institutions of higher education or ASM institutions because they do not have the equipment necessary for such research. Republic of Moldova Tel: (373 22) 235439 Fax: (373 22) 235405 Email: ungureanu@adm. monitoring. information campaigns and sensitization of public opinion. of. bl. Summary of Expertise Available Outside of Government ASM scientific institutions are involved in various researches of chemicals testing and risk assessment and impact on the environment and human health from the use of chemicals.2. Activities: education. thus benefiting from financial support necessary to purchase equipment and machinery. nature protection. Furthermore central public administration authorities call upon specialized institutions to carry out various investigations in the use of chemicals or assessment of the risks associated with the use of chemicals. conferences and meetings. international funds.md Str. of. publication.Non-governmental “Ecoinginerie” Str. 235 Chişinău. And through these NGOs. the contribution of environmental NGOs in implementation of information and public awareness projects on issues related to chemicals management should be mentioned. T 3. Most non-governmental organizations concerned with research in the management of chemicals or assessment of the impact caused on the environment by the use of chemicals. energetic/energy efficiency Activities: conferences and meetings.org. Results of the research provide the basis for making decisions. students. master and doctor candidates receive scholarships for studies in educational institutions abroad. consumer protection. unauthorized burning of household waste etc. Chişinău. 4.md www. The aim and activities of the projects carried out by environmental NGOs depend largely of donors’ priorities.cpee. environmental education Activities: education.Chişinău. Implementation of World Bank projects with financial support of the Global Environment Facility for the management of POPs stocks have shown a positive experience involving collaboration with the Regional Centre for Environment Moldova and have completed the public awareness component of the impact of POPs on the environment and human health. monitoring. Although the views of non-governmental organizations may be influence by political forces. being most often projects on awareness of the impact of inadequate management of hazardous waste. especially for the approval of PPPs. 308 . Priorities: energetic/energy efficiency.reta-nostra. monitoring. Hajdeu 124. MD-2009 Republic of Moldova Tel: (373 22) 577557 Email: tnostra@usm. MD 2084. Chişinăului 94A. Priorities: environmental education. MD-2028 Republic of Moldova Tel: (373 22) 737509 Fax: (373 22) 731255 Email: zubcov@as. Alexei Mateevici 60.md Str. bir. education Priorities: biodiversity. protection and management of aquatic resources. Academiei 1. P. Cricova. protection and aquatic resources management. environmental impact assessment.

the Government of the Republic of Moldova has developed a series of concrete measures regarding the transition to an information society.Table 6. Universities . including the chemicals management is provided by law on access to information. With the creation of an information society. the law on information continues to be improved in the context of socio-economic development of society. 309 Professional Orgs. data on the state of the environment.B: Summary of Expertise Available Outside of Government Environmental/ Consumer Groups Labour Unions Research Institutes Data Collection Testing of Chemicals Evaluation and Risk assessment Risk Reduction Policy Analysis Training and Education Research on Alternatives Monitoring Enforcement Information to Workers Information to Public x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Industry Field of Expertise x X x x x X x x x x X X 6. including results of decisions by placing on the web pages the activity reports. The law governs the principles. with the efforts of the Ministry of Informational Development and other ministries and organizations. Information has replaced Industrialization. Under current conditions. and on socio-cultural attributes of the Republic. Guided by this thesis. Both at the central level and local level there are a number of public authorities and services with responsibilities to obtain and provide information concerning the status and quality of the environment and impact of chemicals on human health. Comments/Analysis The evolution of contemporary humanity leads to understanding that in an unnoticed but quite perceptible way. The future of the Republic of Moldova. the central public administration and specialized authorities are required to ensure transparency of activity. including socio-political stability of the country depends to some extent on the computerization of society. no. Currently the state policy on public access to information. conditions.3.05. the order of developing and using the state information resources. and what information it contains. in the Republica series of legislative and regulatory acts were developed. In the last 10 years. directions and means of enforcing access to official information in the possession of information providers. Developing the information base of our country depends on national capacity and characteristics of the standard of living in the Republic of Moldova. which regulate the area of computerization. the political and legislative framework. 982-XIV of 11. and the results of directed studies and researches.2000. obligations of information providers for ensuring access to official information and aims to create a normative framework for access to official information.

851 of 29.05. the newspaper “Nature” and other publications issued by NGOs. 1515-XII of 16. enterprises. including legislative acts regulating chemicals. no. not to mention lack of public consultation on the envisaged economic activity.05.93). no. There are cases known when construction has started without the backer of the project receiving a positive notice from the State Ecological Expertise.93. no. Public consultation in drafting urban plans and territory planning is also required in accordance with the principles of Law on urban and territory planning. The working field trips revealed that the economical agents are very rarely involved in training activities launched by the relevant central authorities and consider them only as supervision authorities and avoid engaging in discussions. The work on completing community environmental expertise is financed from means of public associations.gov. 851 of 29. approved by Government Decision no. In conclusion we summarize that the legal frame on public access to information on environmental matters in the Republic of Moldova is developed.06. institutions.96. 1515-XII of 16. “Ecological Bulletin”. All these weak points are to be considered within the new Law on Chemical Substances and National Programme on sustainable chemical substances management.06. The most common cases of resorting to public protests during 1998-2006 were construction of filling stations. Since the development of a chemical industry is not characteristic for Moldova. parking. organizations on the state of the environment in the district. The district and city government jointly with local authorities for environment and natural resources “ensure systematic and operational information of the population.The web page of the Government of the Republic of Moldova www. “Information Bulletin”. At the same time. Advice of the community environmental expertise is advisory and may have legal powers only after its approval by the organs of state environmental expertise (Article 14 of Law no.05. being regulated by the Law on environmental expertise and environment impact assessment. 851 of 29.96. where information can be found related to the work of these bodies. Chemical and Agricultural Sciences” etc. The procedure has been established by the Regulation on public consultation in the drafting and approval of documentation for urban and territory planning. 951 of 14.05. there are still reserves and areas for improvement.97. Community environmental expertise provides an opportunity to seek public opinion on planned economic activities. including atmospheric and aquatic resources pollution and data on the accumulation of waste are published annually in various periodicals such as “Ambient environment”. Regarding to the involvement of the private sector and its contribution in the promotion of sustainable chemical substances management. “Biological. no. Results of scientific research on chemicals management are published in various scientific journals and newsletters.10. Public participation in decision-making on chemicals management is not covered by a separate legislative act but falls under the Law on environmental expertise and environment impact assessment. dissemination of environmental knowledge” as well as other basic tasks stipulated in Article 15 of the Law on the protection of the environment.md contains references to all the web addresses of the central government and local public administration and specialized authorities. on the grounds of the impact caused by these activities on the population. 310 . “Chemistry Journal of Moldova”. the involvement of NGOs in this area is limited. 835 of 17. The Ministry of Ecology and Natural Resources ensures “public opinion information on the state of the environment.96. city” (Article 9 of the Law on environmental protection. reports on the State of the Environment. no.96).

The activity of such Commissions is based on an examination of reports. Recommendations and decisions that are taken within meetings are of internal use and in the case of legal and normative acts these are placed on the authorities or projects web pages. including projects in relevant domains. a number of Inter-ministerial Commissions were created within the scope of establishing an administrative/legal framework for the implementation of international conventions for chemicals management. Due to the luck of industrial associations or initiative groups these are not presented in the commission. imported and produced substances. The commission members. Most of the Commissions include representatives of relevant non governmental organisations. for the enhancement of the population’s health and improvement of the environment. working groups are as rule representatives of the central public authorities and are aware of the problem and proposed solutions.Chapter 7. including dangerous waste is undertaken according international conventions and agreements on transport of dangerous goods to which Moldova is a Party. such as the Republican Interdepartmental Council for approval of phyto-sanitary (plant protection) products and the Commission for Emergency Situations. Table 7. treatment. disposal and import or export of chemical substances or dangerous goods must be accomplished according to a strictly regulated and managed regime in compliance with international treaties of which the Republic of Moldova has adhered to. internal transport. draft laws and by-laws elaborated within the framework of the projects.A present an overview of all the Inter-ministerial Commissions established according to Governmental Decisions or Ministerial Orders within the scope of resolution of issues related to management of different groups of chemicals. such as a centralized collection of obsolete pesticides. though their presence would be useful both for industrial sector and for perception and promotion of the chemical security principles. For the purpose of forming a system of efficient evaluation and risk control over existing. Some Commissions have a permanent status. International transport. temporal or defined storage. Inter-ministerial Commissions and Coordinating Mechanisms Activities related to production. 311 . others are established only for resolution of particular problems. use. import and transit of dangerous substances and products. importation of goods on the market. working plans. created for the implementation of different international treaties. Another method of Inter-ministerial Cooperation is by means of working groups.

Service Ministry of LPA MENR. storage and elimination of obsolete pesticides according to Gov. SEI. This is a coordination body which decide upon mode and period of execution of different measures for repackaging. Ministry of Defence. representatives of MH. Dec. Civil Protection and Emergency Situations. Yes 2 . Nr. Working schedule – meetings (5-6 times/ year) Yes MENR MH. storage and elimination of obsolete pesticides National working group on implementation of Helsinki Convention on Transboundary Effects of Industrial Accidents (17 March 1992) Implementation MENR.2 (yes/ no) Yes 2 Effectiveness 1 Name of Mechanism Responsibilities Inter-ministerial working group on SAICM implementation Execution of resolutions and decision of International conference on chemicals management Service on Civil Protection and Emergency Situations CPA and LPA authorities according to Gov.11.06. 648 from 26. participation in casestudies within the projects supported by international organizations. huge accidents. catastrophes. NSPC PM. Participation in elaboration of National Profile of Chemicals Management Commission for Emergency Situations of RM Gov. 2 312 State Centre on appraisal and approval of phytosanitary products and fertilizers The council is formed of 15 persons.A: Overview of Inter-ministerial Commissions and Coordinating Mechanisms Secretariat Members Legislative Mandate/Objective Information provided in Section 7. Gov.02 Coordination of MAFI activities for execution of decision.1996 Execution of executive functions and provides public authorities with different tasks on prevention and actions in exceptional situations.7. Hydro of Convention on meteorological State Transboundary Effects Service of Industrial Accidents Realization of activities for implementation of the Convention. Dec Nr. animal and plant epidemics and other dangerous phenomena. TA. Nominal structure of Council is approved by MAFI order nr. NBS. epidemic. MAFI. Dec Nr. 1340 from 4. induced by natural and ecologic disasters.2003. MAFI. Working group was established by MAFI order nr.12. 301 from 18.11. CPESS. Civil Protection and Emergency Situations Service Principal State Inspectorate for Technical Supervision of Industrial Dangerous Objectives This is the decisive body on approval of phyto-sanitary products and fertilizers Yes 1 Yes 2 Republican Interdepartmental Council for approval of phytosanitary products and fertilizers. SS. Dec. NGO „Eco-Tiras” Ensuring synergies for SAICM implementation and other international treaties in the field of chemicals management.1994 Inter-ministerial group on coordination and taking measures for repackaging.12.1. Nr 1543 from 29.12. IEG. 2001 Prevention and actions in exceptional situations induced by natural and anthropogenic hazards. MEC. Inter-ministerial Commissions and Coordinating Mechanisms Table 7. MENR. State Hydro meteorological State Service. 144 from 23. 897 from 08.2002. plenipotentiary members with voting authority Members of interministerial group – representatives of MAFI. ASM. fire. The council approves appraisal and registers phyto-sanitary products and fertilizers.

1988 active on territory of RM Official Monitor al RM nr.02. MET. CS Realization of activities for implementation of the Convention. MH. MH. hygiene and biological items Hygienic evaluation of National Scientific National Scientific products and goods. established by healthcare agencies and environmental protection bodies. products. MH. Pharmaceutical Institute of Agency Medicine. MAFI MES.National working group on implementation of Stockholm Convention Coordination of activities on implementation of the Convention MENR MENR. Agency Medicine Monthly meetings No 2 313 When needed National Scientific Practical Centre of Preventive Medicine. MAFI. narcotic substances and psychotropic substances Council can definitely or temporarily prohibit use of assessed product in case if it has been proven that it doesn’t correspond from phytosanitary. No 2 . University of Medicine. 1971.1999 Control on drugs. according to UN conventions from 1961. Drug Control Committee . Drug abuse Centre Permanent Committee on Drug Control Commission of inoffensive disposal of medicines of Agency Medicine Inoffensive disposal of Agency Medicine medicines No 2 Permanent Committee on Drug Control in RM. NBS. participation in casestudies within the projects supported by international organizations. toxicological or ecologic and other point of view and in other cases. No MENR MENR. Ecological Agency Chisinau. MOH. 2 National working group on implementation of Rotterdam Convention Coordination of activities on implementation of the Convention 2 Commission on Dietary Supplements. participation in casestudies within the projects supported by international organizations. No 2 National working group on implementation of Basel Convention No Coordination of activities on implementation of the Convention MENR MENR. on narcotic substances and psychotropic substances which are under international control. CS Realization of activities for implementation of the Convention. CS Realization of activities for implementation of the Convention. participation in casestudies within the projects supported by international organizations. NBS. Practical Centre of Practical Centre of Preventive Medicine Preventive Medicine. NBS.16-18/38 from 18. MAFI MEC.

7.2. Description of Inter-ministerial Commissions and Coordinating Mechanisms Subchapter 7.2 describes the activity of Inter-ministerial Commissions established based on Governmental decisions. Republican Interdepartmental Council for approval of phyto-sanitary products and fertilizers. The Republican Interdepartmental Council for approval of phyto-sanitary products and fertilizers was created according with Governmental Decision nr. 897 from 08.12.1994 with the scope of creating a new and efficient range of plant protection means less dangerous to the environment; ensuring a state control system for import, approval and use of chemical and biological substances for plant disease, pests and weed control and for stimulating plant growth. The council is composed of scientists and specialists from the Academy of Sciences of Moldova, Ministry of Agriculture and Food Industry, Ministry of Health, Ministry of Ecology and Natural Resources, research and training institutes. The structure and the Council are approved by order of the Minister of Agriculture and Food industry. The President of the Council is performed by the Vice-primeminister of agriculture and food industry. The President of the State Centre on appraisal and approval of phyto-sanitary products and fertilizers takes part in the council as well. The Council’s functions are as follows: Participation in elaboration of specific policies and control functions for approval and appraisal of phyto-sanitary products and fertilizers; Examination of organizational, scientific-methodological and practical issues related to approval of phyto-sanitary products and fertilizers; Examination of material and results of research and testing of phyto-sanitary products and fertilizers (institution reports). Decision-making on: o Approval or refusal following appraisal of new products of phyto-sanitary characteristics and fertilizers and extension of use of previously registered products for other uses; o Prohibition of use of products in case of disclosure of toxic-hygiene properties dangerous for humans, warm-blooded animal and for the environment; o Issue of permits for synthesizing or manufacturing of phyto-sanitary products and fertilizers in the Republic of Moldova. The Council meetings are held when necessary, but not less than twice per year, with the participation of at least 2/3 of permanent members and the decisions are adopted by simple majority of votes. The materials for the meetings are prepared by the Centre in accordance with approved conditions and evaluations and must be presented to Council’s members 20 days before the meeting. Decisions and evaluation of phyto-sanitary products and fertilizers shall be approved upon presentation of the case and relevant endorsement procedures. In the case of disclosure of at least one negative well reasoned evaluation, on physic-chemical, phyto-sanitary, toxicological or ecologic grounds Council shall not adopt the approval or use of such a product. Prohibition of approval or use of phyto-sanitary products can be appealed by applicants in court. Inter-ministerial group on coordination and taking measures for repackaging, storage and elimination of obsolete pesticides according to Gov. Dec. Nr 1543 from 29.11.02 This working group was established by MAFI order nr. 301 from 18.12.2002 according to Governmental Decision nr. 1543 from 29.11.02 with the scope of avoiding environmental pollution and securing conditions for storage and further disposal of unusable or banned pesticides. According to this decision the Presidents of raions, municipalities and Executive Committee of ATU Gagauzia have selected one location for storage of obsolete and banned pesticides from all the administered 314

territory, and in common with Ministry of Defence, Civil Protection and Emergency Situation Service of Ministry of Internal Affairs have performed the activities related to repackaging, transport, and storage of pesticide waste. All costs related to repackaging, transport and centralized storage of obsolete or banned pesticides for the period of 2003-2008 were covered by the National Ecological Fund, according to estimate of expenditures presented by Ministry of Agriculture and Food Industry as well with the support from international donors in the frames of investment projects and grants. In total 3356 of tonnes of obsolete and banned pesticides from 35 facilities were centralized repackaged and transported. During the period of 2006-2008 within the framework of the World Bank/GEF project “POP stockpile management and destruction in RM,” implemented by the Ministry of Ecology and Natural Resources, 1293 tonnes of obsolete and banned pesticides from 13 facilities were eliminated by incineration at a plant of the TREDI company. The other 2061 tonnes of pesticides which are being stored at 22 facilities of other districts must be eliminated in the near future. Commission for Emergency Situations of Republic of Moldova The Commission for Emergency Situations of RM was created by Governmental Decision nr. 1340 from 04.12.2001 within the scope of undertaking measures for risk reduction in emergency situations, but in case of their appearance, for organizing prevention of the consequences and ensuring environmental, population and territory protection. The commission is composed of: president, vice-president, secretary and members. The structure of Commission is approved by Governmental Decision. The President of the Commission is assigned by the Prime-minister of RM and vice-presidents are Vice-prime-ministers and the general Director of Civil Protection and Emergency Situations Service. For undertaking specific tasks related to population and territory protection from emergency situations, the ministries, departments, institutions, organizations, enterprises and other economic agents or other legal-organizational forms of entrepreneurship, shall create subcommittees for the relevant profiles. The Commission’s activity is regulated by the Constitution and legislation of the Republic of Moldova, by Parliamentary Decisions, Presidential Decrees and Governmental Decisions, by Regulation and other normative acts, including the international agreements ratified by the Republic of Moldova. The Commission in case of an emergency situation acts according to the Civil Protection Plan of the Republic of Moldova. The main functions of the Commission are the following: Strengthening, directing and combining central public and local authority efforts for prevention of huge accidents and catastrophes, reducing the consequences of natural, anthropogenic and ecological disasters; Verification of intervention capacities of the governmental structures, the degree of readiness of necessary forces and resources, its application with the maximum efficiency in emergency situations; Ensuring protection of the population, territory, environment and heritage in case of the occurrence of emergency situations. The Commission exercises the general supervision of activities for prevention and reaction in case of emergency situations with the goal of avoidance or reduction of risk of occurrence of accidents, catastrophes, natural anthropogenic and ecological disasters, infectious diseases and mass intoxications of the population. The Commission’s functions are as follows: Endorsement of long-term programs and preventive measures for emergency situation and abolition of their consequences, increase of protection levels of the population and territory and ensuring a stable economy and removal of potentially dangerous objects; 315

Creation of a state system of prevention and abolition of emergency situations, maintenance of the available status of all relevant forces and resources; Assessment of reasons and consequences of accidents, catastrophes, natural anthropogenic and ecological disasters, of efficiency of applied protection measures, summarizing and dissemination of experiences on abolition of consequences of emergency situations. In case of danger or occurrence of emergency situations the Commission shall: Coordinate the activity of the state system for prevention and abolition of emergency situations; Analyze collected data on the actual situation, study its character, reasons for appearance and proportions of the disaster, adopt decisions for taking urgent measures, including further measures for protection of the population, territory and heritage of the country, for liquidation of consequences of accidents, catastrophes, natural anthropogenic and ecological disasters. Central and local public administration bodies inform the Commission about actual situations by means Civil Protection and Emergency Situations Service; Control and analyze the type of activity for restoration and urgent intervention, adopt measures for the provision of necessary forces and sources; If needed decide to evacuate the population from affected zones; Listen to the reports of responsible bodies on progress made towards undertaking the rescue and providing the necessary aid for injured persons; Provide information to the public by means of mass-media regarding reasons and extent of the disaster, measures taken by the Government for risk reduction, abolition of the consequences of disasters, measures for population and territory protection, informing the public with rules of behaviour in case of emergency situations; Inform the governments of neighbouring countries about the occurrence of the emergency situation on the territory of Republic of Moldova, the characteristics of existing danger for environment and population of these countries as well as the measures taken by the Government of the Republic of Moldova for abolition of the emergency situation, but in case of it worsening the Commission shall make an international appeal for assistance from rescue forces, financial and material resources, and when needed shall coordinate with neighbouring countries actions for abolition of the actual emergency situation. 7.3. Description of Mechanisms for Obtaining Input from Non-governmental Bodies The scientific activity in the field of chemicals management is undertaken by research institutes within the framework of the Academy of Science. The topics for scientific research are coordinated by line-ministries and financed by the state budget or special funds allocated for science, by the National Ecological Fund, etc. Scientific results on topics sought by central public special authorities are discussed and presented to colleagues from line ministries, based on which national policies and programs are developed, including in the sphere of chemicals management, in particular appraisal and registration of phyto-sanitary products and fertilizers, pharmaceutical products and medicines. At present there are only a few non-governmental organizations active in the field of chemicals management.

316

PRIME MINISTER

EMERGENCY SITUATIONS COMMISSION OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS, EMERGENCY SITUATIONS DEPARTMENT CHIEF OF THE CIVIL PROTECTION AND EMERGENCY SITUATIONS SERVICE

Service Force

RAYONS
President of the rayon and of the ESC ATU GAGAUZIA President of the ESC

CHISINAU mun. General Mayer, President of the ESC

Emergency Situations Commission ES division (section) working body CP specialist CITIES, TOWNS, COMMUNE

Emergency Situations Commission ES division (section)

Emergency Situations Commission ES division (section)

SECTOR RAYONS President of the ESC President of the ESC

President of the rayon and of ESC

CP units

Emergency Situations Commission CP specialist

Emergency Situations Commission

Emergency Situations Commission CP SECTION

NATIONAL ECONOMY OBJECTS THE LEADER OF THE OBJECT CP specialist EMERGENCY SITUATIONS COMMISSION, President of the ESC – leader of the object Object units

Figure 12. The Organization Chart of Civil Protection in the Republic of Moldova

Centre for Consumer Protection in RM is a non-governmental association, with Republican status which started its activity in 2002. Among the Centre’s objectives are creation of an information and consulting centre for consumers; carrying out comparative tests in the territory on both food products and non-foods; creation and development of an information system “InfoConsumer”; initiation of information and education campaign including in rayons and villages; affiliation to national and international organizations, etc. The Centre is a member of the Committee on Coordination of Certification Authorities and National Council of NGOs active in the field of Consumer Protection. The Centre’s staff actively take part in sessions of governmental and non-governmental Commissions examining tariffs on water, gas, electricity, housing, the thermo energetic sector, approval of normative and legislation documents, trade of products, including chemical ones, TV and radio shows on issues related to consumers. The activity of the public union “ImportCom Petrol” is oriented towards solutions of administrative and legal problems concerning import/trade of petrol products. The union is composed of 41 domestic companies. Republican Association of Technicians in Refrigeration Maintenance was created on the initiative of the Ministry of Ecology and Natural Resources, office Ozone within the framework of the National Action Plan for gradual phase-out of ozone depleting substances (ODS) in the Republic of Moldova (Gov. Decision nr 1064 from 11.11.1999). The Association includes specialists, technicians in refrigeration maintenance which install, repair and maintain refrigeration equipment in the Republic. At the same time, under the Technical University of Moldova, the Training Centre “Tehnofrig” was created according to Law nr. 852-XV from 14.02.2002 art. 11 which once in three years train technical personnel in the field of improvement of efficient use of refrigeration equipment and knowledge of participants on characteristics of ozone layer protection technologies. 317

The project implementation team does not possess information about the existence of further groups in the field of environmental protection relevant for the sphere of chemicals management which are equipped with the necessary equipment and experts within the field of research or evaluation of the impact of chemicals on environment and human health. 7.4. Comments/ analysis The analysis of the present Inter-ministerial mechanisms in the field of sustainable management of chemicals reveals once again the fragmentary approach to chemicals management by different economic branches mentioned in chapter 5 and does not cover the entire spectrum of chemical substances. The narrow spectrum of substances is regulated by mean of the above mentioned Commissions, namely the phyto-sanitary measures, fertilizers, pharmaceutical products and medicines. The management of hazardous chemical substances used in the industrial sector is regulated by the Principal State Inspectorate for Technical Supervision of Industrial Dangerous Objectives together with the Civil Protection and Emergency Situations Service. The efficiency of the Commissions’ activities are perceived differently by the SAICM working group members ranging from excellent for the agricultural sector to satisfactory regarding the working groups created for the implementation of international conventions. As a rule, the efficiency of a commission, established by Governmental Decision is much higher than those created by order of the minister, because the activity is monitored by the Government with the submission of relevant semester or annual reports of the result of the activities and measures taken. Unfortunately not all central public administration authorities properly participate in activities of inter-departmental Commissions, the majority considering that the responsibility for the implementation of an international treaty is the task of the competent authority. During the process of elaboration of the National Profile on chemicals management, members of working group have suggested that three working groups on implementation of the Basel, Stockholm and Rotterdam Conventions be combined into one group having as a basis the SAICM working group. The responsibility for chemicals management in the Republic of Moldova is the responsibility of 10 different central public authorities: authorization and licensing, transport and disposal, management of emergency situations, but none of the structures provide control over chemicals management throughout the entire life cycle within all branches of the national economy. There is discrepancy between the policy promoted in the international environmental agreements regarding chemical substances management and existing national legal frame. Responsibility of interdepartmental Commissions for the management of specific chemical substances doesn’t resolve the problem of management of all chemical substances during their entire life cycle, starting with production and ending with elimination of obsolete substances. Furthermore the activity of different inter-departmental Commissions for chemicals management is not financially driven, being a supplementary activity within the framework of state structures. An analysis of the institution and legal framework and evaluation of interdepartmental Commissions reveals the need for the creation of single governing body for coordination of sectoral activities in the field of chemicals management throughout their entire lifecycle. In particular the activity of such body will be based on the establishment of policy for sustainable chemical substances management and development of legal framework for recognition of provisions of international treaties, establishment of a chemical substances registry, regulations on the use of dangerous chemical substances or potentially dangerous substances, for protection of the environment and human health.

318

Chapter 8: Data Access and Use
Chapter 8 summarizes general information on the accessibility of national data on chemicals throughout their lifecycle and infrastructure applicable to chemicals management related to registration, licensing and authorization. At the same time, this chapter includes information on chemicals management data location. 8.1. Overall Availability of Data for National Chemicals Management. Information on chemicals management at the national level is available from several authorities of the central public specialized administration, related to their responsibilities and functions. The Ministry of Agriculture and Food Industry and subordinate institutions retain data on plant protection products and fertilizers used in agriculture. It should be mentioned that the pesticides used in other branches of the national economy and wood processing industry, telecommunication, etc are not recorded; information for these sectors is not available. The marketing and production of chemical products used for cleaning, including other activities relevant to this field are authorized by the Ministry of Health and its subdivisions. The use of hazardous chemicals in industry is regulated in part by the Principal State Inspectorate for Technical of Industrial Supervision Dangerous Objectives jointly with the Civil Protection and Emergency Situation Service, while the use of ozone depleting substances is authorized by the Ministry of Ecology and Natural Resources. The information regarding chemical substances management is collected by authorities within their daily activities and is structured in accordance to the Government or international organizations reporting requirements and are placed on the relevant web pages. Based on the information mentioned above, table 8.A lists the Quantity and Quality of available information for chemicals management. Table 8.A: Sufficiency (in Quality and Quantity) of Available Information
Data Needed for: Pesticides (Agricultural, Public Health, and Consumer Use) + + + + + + + + + + + Industrial Chemicals ± ± ± ± + ± + Consumer Chemicals ± ± ± + + + ± Chemical Wastes ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±

Priority Setting Assess Chemicals Impact under Local Conditions Risk Assessment (Environment/ Health) Classification/Labelling Registration Licensing Permitting Risk Reduction Decisions Accident Preparedness/ Response Poisoning Control Emissions Inventories

319

Inspections & Audits (Environment/ Health) Information to Workers Information to the Public
Legend (+) the amount of information is sufficiently available (-) the amount of information is unavailable (±) the amount of information is partially available

+ + -

± ± -

-

± ± ±

8.2. National Data Sources, Access and Format The placement of national data regarding chemical substances management is divided between central public administration authorities with responsibilities in this field (NBS, CPESS, MH, MENR, and MAFI). Technical assistance of the above mentioned public authorities is done periodically from the state and non state budget and through projects that are financed by international donors. Regarding to supply with necessary software and programs for creation of relevant data base there is need for involvement of IT qualified specialists. Table 8.B: National Data Sources, Access and Format
Type of Data Production Statistics Location(s) NBS Data Source Business Entities Who Has Access Aggregate but not detailed data are available Aggregate but not detailed data are available Aggregate but not detailed data are available Internal use Available How to Gain Access At request On-line At request On-line At request On-line At request At request Format Electronic Statistic Yearbook Electronic Statistic Yearbook Electronic Statistic Yearbook Work Document Booklet

Import Statistics NBS

If there are less than 3 importers data are confidential If there are less than 3 exporters data are confidential CPESS CPESS

Export Statistics NBS

Chemical Use Statistics Industrial Accident Reports Transport Accident Reports Occupational Health Data (agricultural)

CPESS CPESS

CPESS

CPESS

Available

At request

Booklet

MH

Scientists and legal Sanitary-hygienic and epidemiological persons state in RM according to statistic reports of SanitaryEpidemiologic State Service (SSES) bodies and institutions

Search, interpolation At request

Typography Products

320

import. coordinated with territorial environmental inspections and submitted to territorial subdivisions of the NBS. operators are not required to report any relevant statistical data on the management of chemicals. strategies. At request Work Document CPESS MAFI Computerized Information Scientists and legal persons Official request MENR Import of Chemicals MENR On-line E-format 8. with the exception of operators importing ozone depleting substances and entities that generate toxic waste. trade or use of ODS.com CPESS Business entities MENR At request Statistical Report Scientists and legal persons Internal Use Procurement of the Register manual. legal and other nature. Statistical Form 1 . At the same time. public information. Business entities MAFI. import. statistical data transmission to international bodies. equipment and products containing 321 . Interpolation Typography Products Pollutant Release and Transfer Register Hazardous Waste Data State Register of PPPs and fertilizers Register of Existing/ Hazardous Chemicals Register of Imports (agricultural) Prior Informed Consent Decisions SEI/ SHS CPA. demographic. trade or use ozone depleting substances and products containing regulated substances submit statistical reports (forms І1-ozoneІ and І2-ozoneI) annually to the regional statistical bodies for the previous calendar year. and are coordinated with regional environmental agencies.3. processing. storage of statistical information of economic. decisions of public authorities and business entities. developing scientific research.Occupational Health Data (industrial) MH Poisoning Statistics MH Sanitary-hygienic and epidemiological state in RM according to statistic reports of SSES bodies and institutions Sanitary-hygienic and epidemiological state in RM according to statistic reports of SSES bodies and institutions Business entities Scientists and legal persons Search. MENR NBS. Procedures for Collecting and Disseminating National/Local Data Operation of the unique system of official statistics is covered under the Law on official statistics no. individual and legal business entities keep a register on the production. In accordance with the national legislation on chemicals management. pesticidemd. 412-XV of 9 December 2004. MA www. financial. social. which sets out general principles for the collection. gathering. export. Interpolation Typography Products Scientists and legal persons Search. necessary for developing economic and social policies. dissemination. and for internal and external users. generating wastes MENR.toxic waste is completed by the producer. Individual and legal business entities that produce. export.

within the MENR with relevant information. polymers. MERN authorizes import of ozone depleting substances. plant protection chemicals. The information on the import and export of chemicals is collected by statistical organizations from the customs authorities. waste management activities. radioactive substances. Most data for sectoral use are collected under the supervision and control organization of the specialized central public administration authorities in accordance with accredited duties and responsibilities: MAFI holds data on the importation and use of PPPs and fertilizers. application of plant and animal growth enhancers. An electronic database on the recovery/recycling of R-12 has been created. MH. NSPCPM Who has access? Scientists and legal persons Scientists and legal persons Scientists and legal persons Scientists and legal persons Scientists and legal persons Scientists and legal persons Scientists and legal persons How to gain access By request By request By request By request By request SSM. NSPCPM (1979-2001) MH. NSPCPM MERN. MH. MH.C: Availability of International Literature Name of source/ literature Environmental Health Criteria Documents (WHO) Health and Safety Guides (WHO) International Chemical Safety Data Cards (IPCS/EC) Decision Guidance Documents for PIC Chemicals (FAO/UNEP) FAO/WHO Pesticides Safety Data Sheets Documents from the FAO/WHO Joint Meeting on Pesticide Residues Material Safety Data Sheets (industry) OECD Guidelines for the Testing of Chemicals Good Laboratory Practice Principles Good Manufacturing Practice Principles Location(s) MH. notifies trans-boundary transportation of waste and importation of chemicals according to the PIC procedure. disinfectants. The database is periodically updated by the representatives of the Ozone Office. MAFI. 8. plastics. perfumery. biological preparation. Scientists and legal NSPCPM persons By request 322 . and approval of pharmaceutical products. NSPCPM MET. Availability of International Literature Being involved with international bodies. the central public administration authorities benefit from access to various electronic bibliographic sources on the management of chemicals mentioned in the table 8. MENR. Reports are developed based on data from the register and are presented annually to MENR by January 31 of the current year for the previous calendar year. MH. personal hygiene products. MH authorizes the production and marketing of cleaning chemical products and the manufacture and processing of foodstuffs. detergents. NSPCPM (1986-1999 ) MAFI MH.ODS (the register is kept for five years). cosmetics. including of hazardous waste.4. MH. etc. MAFI. NSPCPM MAFI. CPESS data are collected by means of the annual reports from the decentralized regional services and reflects the status of the organizations using hazardous substances.C. Table 8. NSPCPM MAFI.

Residues”: 2nd edition. 2007. NSPCPM CPESS Scientists and legal persons Scientists and legal persons By request By request 8. Products.5. Land. Research and Special Programs Administration.D. Persistent Organic Pollutants”. Only some research institutions have access to databases in the international management of chemicals. UNEP/GEF “Handbook for POPs Laboratory Databank”. MH. Transport CANADA MENR. 1999. Availability of International Databases Today the country attests a low level of use of international databases. AAPC SBC UNEP Scientists and legal persons Free access Free access By request By request By request Location MH MH Who has access NSACPM NSACPM How to gain access By request By request - UNEP Free access By request UNEP Free access By request 323 .WHO/UNEP Global Environment Library Network 2000 Emergency Response Guidebook. SIDS The online reporting database of the Basel Convention UNEP “Inventory of Information Sources on Chemicals. Water. most often for financial reasons. UNEP ”Standardized Toolkit for Identification and Quantification of Dioxin and Furan Releases: Air.D: Availability of International Databases Database International Register on Potentially Toxic Chemicals (IRPTC) International Labour Organization (ILO) CIS International Programme on Chemicals Safety (IPCS) INTOX Chemical Abstract Services Database Global Information Network on Chemicals (GINC) Technical and Scientific Information Network (STN) Database Relevant Databases from Other Countries OECD Database on bulk products. 384 (10 copies in English). which are listed in the table 8. Table 8. US Department of Transportation.

in the administrative councils of the National Ecological Fund and local environmental funds. protection of air. without being explained to the general public who are not trained in the field. to which Moldova is a Party. For instance the National Bureau of Statistics publishes reports addressed to MENR that contain much useful environmental statistical data. by request. or the results of investigations. the information regarding chemical substances management is handed out to the central public administration authorities qualified in this domain. population information on the quality and status of environmental factors. training and environmental education. etc. National Systems on Information Exchange After ratification of the Aarhus Convention on access to information.6. use and treatment of toxic waste. Occasionally. 324 . especially in chemicals management.8. Today NGOs are represented in the working groups responsible for implementation of international and regional environmental conventions. and information databases. includes only statistical data. reports of activity of central and local public administration authorities. Often the information provided contains scientific attributes and expressions. are available on the web pages of relevant institutions. thus projects on strategies and development plans. Environmental Associations receive financial support from the National Ecological Fund and local funds for the implementation of projects related to the recovery and monitoring of the state of the environment. The accessibility and use of these data depend largely on technical and intellectual capacities of people to perceive and use the available information. in the country’s official delegations to international environmental forums. legislative and regulatory acts. inclusively reports regarding accumulation. The Government of the Republic of Moldova makes great efforts in building the information society. justice and public participation in environmental decisions on April 7 1999 by the Republic of Moldova and the adoption in 2000 of the Law on access to information. the efficiency of the collaboration of the central environmental authority with civil society has visibly improved.

including those for chemicals management remain unresolved. Taking into consideration the requirements of the country under international treaties and the necessity for compliance with and reporting on multilateral international agreements in the field of chemicals. With the promotion of the implementation of the Strategic Approach to International Chemicals Management.8. specialized public administration authorities face difficulties in ensuring safety of chemicals management. Although there are several specialized international databases. access to information on the safe use of chemicals will be extended. such as the Stockholm. including in emergency situations. and enhancing safety in the use of chemicals. French but not in Romanian language that limits population access and understanding. the UNECE Protocols on heavy metals and persistent organic pollutants. In this context the creation of new chemicals control systems must be elaborated in frames of central public authorities responsible for environment and natural resource. providing access to both civil servants. Eventually the creation of national databases on chemicals management remains of major importance and the publication on the web pages would provide access for interested scientists and legal persons. access is not cost-free. specialists in the discipline as well as the public requires human and financial resources. 325 . Due to the fact that chemicals present the potential risk for the environment and human health. Legislative databases and some regulatory aspects in the use of chemicals are available today in the country. The lack of an institutional organization empowered with responsibilities for the management of chemicals. Comments / analysis Although in the Republic of Moldova the legal framework necessary to ensure public access to information has been established. The main goal of new community policy in the sphere of chemical substances and products is the sustainable development and provision of highest level of healthcare. there remains a pressing need for examination of the possibilities for securing access to international databases and development of national databases in order to ensure scientific research and economic development in the context of reducing the impact on environmental and human health. providing the efficient cooperation with specialty central authorities according to their functions.7. and information is provided in English. the Montreal Protocol. Basel and Rotterdam Conventions. Collecting and processing of data. community legal framework for chemicals management is the component part of environmental protection. human security and environmental protection by means of prevention of fragmentation of community market and by development of common system for new and existing chemical substances. but the modern regulations in the sphere of chemicals managements are set in the new control system of chemicals REACH. Harmonization according to EU standards is the priority in the activity of the Government of the Republic of Moldova. being integrated in international environmental treaties. development and operation of discipline specific databases.

In quality engineering at the country level. With the goal of securing an independent and impartial infrastructure. metrology. CAECP was established based on Governmental Decision of RM nr. implementation and promotion of state policies within their sphere of activity through creation and development of a national system of standardization. The majority of laboratories were accredited with certification 326 . The ‘best practice’ code on standardization recommends that country members of WTO use international standards. out of which 97 were for technical competence and 44 for technical competence and independence. That is why fulfilment of the commitments of the Republic of Moldova to the World Trade Organization. healthcare.Chapter 9: Technical Infrastructure Specialized central public administration authorities responsible for chemicals management within their mandate are provided with an accredited network of laboratories. the system of accreditation. The Standardization and Metrology Service within its mandate. by the Ministry of Economics and Commerce. protection of life.2003 regarding creation of an accreditation system within the area of evaluation of products compliance with the scope of implementation and development of state policy in this area and by conferring technical competence. which are active in the field of evaluation of product’s compliance as well as with the goal of contribution of free circulation of product promotion and growth of fitness of products. as well as for the business community and the society in general is a crucial factor at present for the re-launch of the economy and assurance of free circulation of goods at regional and international levels. stipulated in Action Plan Moldova – EU. protection of consumer rights and interests. 1646 from 31. as well realization of compliance objectives with the EU practices. Therefore. two components can be distinguished: quality infrastructure and production infrastructure. regarding liberalization of internal markets and removal of technical barriers to trade. Quality control systems on preparation of testing of food products and industrial products are elaborated according to provisions of SM SR EN ISO/CEI 17025:2002. consumer protection etc.2008 CAECP had accredited 141 laboratories for testing within central specialized public administration authorities and economic agents. our country possesses a developed quality infrastructure. ensures elaboration. good quality and reasonable prices in tandem with well-balanced policies on promotion of projects and penetration of the business market are the mechanisms for assuring competitiveness and prosperity. Quality being a complex indicator of consumer’s needs and expectations. has been transferred within Ministry of Economy and Commerce. which includes line ministries and the business community. which stipulates the mandate of certification authorities and testing laboratories. which provides monitoring and quality control in different domains. assurance of product conformity. however unfortunately it is mainly adapted to the requirements of the sales market of NIS countries and that’s why it is distinct from the standards of the European and global markets. In particular. to publish an elaboration of a program of standards and to take into consideration views expressed by other states regarding detailed standards. Accreditation of laboratories for testing regarding technical qualifications and independence is performed according to standard SM SR EN ISO/CEI 17025:2006 by the Accreditation Centre within the scope of Evaluation of Products Compliance (CAECP). On 01. The quality system of the Testing Laboratory for Agricultural Food Products and the Laboratory of Testing of Industrial Products are both components of the quality management system of the National Institute of Standardization and Metrology. including chemicals management. and personal and environmental security. impartiality and integrity of accredited bodies and laboratories.07.12. requires institutional strengthening and coherent development of all components for a quality infrastructure.

for agricultural and food products. the majority of accredited laboratories cooperate with different institutes abroad. construction materials. recommended by World Health Organization. PAHs and. out of which approximately 90% can be attributed to toxicity levels III and IV according to norms of classes of hazard. National Institute of Standardization and Metrology and profile centres of the Standardization and Metrology Service. The methods used for determination of pesticides were in compliance with those used in the EU. Centre for quality monitoring of soil. Laboratories of Agro-industrial agency “Moldova-Wine”. nr. perfumery and cosmetics. Republican Centre of Veterinary Diagnostics. and research and academic institutes in the Republic of Moldova the ideal range of phyto-sanitary products and fertilizers has been created. at the same time this centre uses methods offered by Belgium. poison. Forest and Rural Development of Romania. POPs pesticides. 327 . As a result of cooperation of the State Centre.1994 the Government of Moldova has approved the Regulation of National Network and observation and control laboratories on environmental pollution from radioactivity. The State Hydrometeorological Service by means of a Centre for quality monitoring of atmospheric air and background radioactivity. Marine laboratory for analysis of samples of fish. branch centres and laboratories by the Ministry of Agriculture and Food Industry. The testing laboratory “Testing and control of pesticides quality” within the framework of the State Centre on appraisal and approval of phyto-sanitary products and fertilizers. State Hydrometeorological Service and State Ecological Inspectorate of Ministry of Ecology and Natural Resources. Chemical-Radiometric Laboratory of the Civil Protection and Emergency Situation Service by the Ministry of Internal Affairs. organochlorine pesticides. soil and alluvium on the presence of organochlorine pesticides. and methodological indicators from Institutes of Toxicology from Russia and the Ukraine. laboratories with veterinary and agrochemical profile. Institute on Environmental Protection and Water Management (Vituki) conduct inter comparisons of received results on content of HMs. which means that they are of moderate or low toxicity for humans and warm-blooded animals. Republican Centre of Applied Pedology. including HMs. PAHs and PCB in air. samples of unknown pesticides were analyzed in the laboratory of the Centre and the results were verified with data from the University of Belgium. The testing laboratory “Accreditation and quality control of pesticides” within the framework of the State Centre on appraisal and approval of phyto-sanitary products and fertilizers cooperates with more than 40 companies which produce phyto-sanitary products and fertilizers. lacquer and paints. Central Sanitary–Hygienic Laboratory of the National Scientific Practical Centre of Preventive Medicine is included in the international network on foodstuff analysis. toxic substances and biological agents (Gov. At the same time the basis of Art 22 of Law on civil protection nr. cooperates with the Central Laboratory for determination of pesticide residues in food products within the Ministry of Agriculture. cooperates with: International atomic agency from Monaco. Dec. and the Centre for quality monitoring of surface waters. Masaryk University from Brno for the presence of organochlorine pesticides. With the goal of verification of results of analysis. 961 from 21. PCB biogenic group.2006) which includes the following institutions and laboratories: Centres of preventive medicine of Ministry of Health. PAHs and PCB. local and foreign companies. aflatoxins in food stuff.11.08. dissolved oxygen in water and alluvium. Within the framework of NATO project.271-XIII from 9. Laboratories analyze the quality of these products and goods including environmental qualities through identification of certain chemical substances. which includes about 400 commercial items. The Norwegian Research Institute (NILU) on atmospheric air.

highly toxic substances. Inspectorate for Plant Protection Ecological Agencies laboratories Hydro meteorological Stations Figure 13. 612-XIV from 1.In the case of emergency situations. Law on provision of sanitary-epidemiological security of population no.02. Law on hydrometeorological activity no. municipal.1994. no.11. The legal framework of observation and laboratory control of environmental pollution with radioactive. 9. toxicological and ecologic profile of the Ministry of Health.1993. In the case of emergency situations.1998. central and other institutions within the national network.1.06. NATIONAL NETWORK FOR OBSERVATION AND LABORATORY CONTROL Ministry of Health Ministry of Agriculture and Food Industry Ministry of Ecology and Natural Resources State Hydrometeorlogical Service District Centres of for Preventive Medicine Veterinary laboratories. 1536-XIII from 25.06. strains of identified microorganisms as well as provision of methodological support to established. centres for determination of biological agents and exposure to chemical-toxic substances. 1422-XIII from 17. poisons. Law on radioactive protection and nuclear security no. 271-XIII from 9. Law on regime of dangerous products and substances no. 1515-XII from 16. National Network for Observation and Laboratory Control 328 . Law on environmental protection no.1999. the activities of observation and control laboratories engage research and observation teams at local public administration authorities and within the objectives of the national economy. radioactive substances and biological agents is performed by the National Network of observation and laboratory control (NNOLC) composed of 162 laboratories of specialized central public administrative authorities and their subdivisions. Ministry of Ecology and Natural Resources and Academy of Sciences of Moldova.1236-XIII from 3. Law on administrative-territorial organization no. highly toxic substances.1997.10.12. is established according to the following laws: Law on civil protection. 1440-XIII from 24. Law on plant protection no. or based on special Governmental decisions.12. Overview of Laboratory Capacity Monitoring and inspection of environmental pollution by poisons. 764-XV from 27. 1513-XII from 16. Ministry of Agriculture and Food Industry. 2001. Law on atmospheric air protection no. scientific research institutes with epidemiologic. form on the basis of their laboratories.07.1993.12.1997.1997.

Coordination and control over (NNOLC) activity is performed by the Civil Protection and Emergency Situations Service (CPESS). but economic agents guilty for the introduction of the emergency situation bear material responsibility for damage caused to other enterprises. as well for necessary facilitating population protection. involves economical agents in the prevention and abolition of effects of emergency situations. by means of state structures. water. the protection of animals. According to Governmental Decision on undertaking rescues and other types of necessary activity within emergency situations and abolition of their consequences in such works can involve military forces of the Ministry of Defence. fodder and other components of the environment. citizens and environment and are obliged to compensate for the damage caused to those affected and to pay one-off benefits according to legislation. plants and water against contamination with radioactivity. 329 . of Service of information and security of Moldova and forces of the Department of Frontier Forces. raw food material.Inspection and laboratory control is performed with a goal of timely identification of radioactive. informs governmental bodies and the population of the Republicabout the dangers and appearance of emergency situations. In case of diagnosis or pre-disaster stage SCPES. chemical or biological pollution of soil. provide multilateral support to those affected. alert forces and means of Civil protection and conducts necessary rescue and other actions. air. poisons. subdivisions of the Ministry of Internal Affairs. Control over implementation of legal provisions of civil protection is performed by the CPESS. for effectiveness of civil protection groups. highly toxic substances and biological agents.

MD 2060 Republic of Moldova Tel: (373 22) 569621 Ministry of Ecology and Natural Resources yes 330 Cromatograf ICS-1000. The military personnel are available 24 h round. without discriminating as to the source. a mobile laboratory with modern equipment for actions in emergency situations will be acquired. mercury analyzer. trazine group. Ministry of Internal Affairs The laboratory dispenses equipment for the detection of chemical weapons. pH-meter. Isolo (Canbera). classifies nuclear materials and radiation sources. special kits for urgent and safe transportation of samples to specialized laboratories. precipitations and atmosphere sediments. determine heavy metals. transboundary station in Liova district equipped with automatic analyzer for determination of ozone in the troposphere. Environmental Quality Monitoring Directorate Monitoring Centre on Atmospheric Air Quality and Radioactive Background Grenoblea 259 str. poisoning and toxic samples to laboratories during the trainings. with the financial support from NATO. State Hydrometeorological Service. Spectrometer MT visible.A: Overview of Laboratory Infrastructure for Regulatory Chemical Analysis Equipment/ Analytical Capabilities Available Civil Protection and Emergency Situations Service. precipitations and aquatic sediments. spectrum with atomic absorption AAS. and collection of samples for presentation in court.γ – spectrometric methods. MD 2043 Republic of Moldova Tel/Fax: (373 22) 76 68 55 www. determines the background of γ radiation of civil protection objects/units. atmospheric air. pesticides (organochlorines. The laboratories within the Environmental Quality Monitoring Directorate analyze chemical substances in soil. dosimeter Ultraradiac (Canbera).Table 9. air sampling equipment in accordance with EMEP Programe level I. Mobile laboratory for determination of surface water quality. Chisinau. herbicides. determines radioactivity through β . conductivity meter. Prepares and distributes radioactive. surface waters. Accreditation (if yes. Chisinau. surface waters. ISO 17025 automatic station for monitoring atmosphere (conducts the determination of 12 atmospheric pollutants and 5 meteorological parameters).md Monitoring Centre on Surface Water Quality Monitoring Centre on Soil Quality . by whom?) Certified GLP1 (yes/no) Purpose Name of the Laboratory Location Chemical and Radiometric Laboratory Cuza Vodă 8/1 str. etc) and PCBs in soil.meteo. Gas chromatography in gasses phase Ţvet-500. It is anticipated that. photocolorimeter KFK-3-01. tests the characteristics of the individual respiratory airways and skin protection resources from the state reserve and civil protection units. determines γ background radiation on meteorological stations. diverse no The laboratory undertakes maintenance work on the chemical and radiometric protection resources/means from the state reserves. organophosphates. spectrometer for determination of γ and β radioactivity AT-1315.

mass-spectrometry detector. air and air pollutants. Ecological State Inspectorate. in case of need performs sanitary analysis of food products and drinking water contaminated with radioactivity. Performs quality and quantity analyses of radionuclides. emissions and hazardous substance discharges. in accordance with SM SR EN ISO/ CEI 17025:2002.e. drinking water and/or other environmental components. toxins) in samples drawn from environment. Tudor 3 str. spectrophotometer with atomic absorption AAS-5Fl with hydride system.2010) and National Council for Evaluation and Accreditation in Health (Certificate nr.09. Petrol Stations. toxic substances or biological agents. chromatograph „Кристалл-2000М». valid until 17. liquid chromatograph HP 1100.gov. photocolorimeter-КФК-2MП Gas analyzer УГ2 Identifier RTI ID 1000 SM SR EN ISO/ CEI 17025 : 2006 The laboratory performs environmental analytical control of pollution sources in the following domains: surface and waste waters.09. Chisinau. fungi. MD 2028. md Ionometer U-160M Chromatograph „GAZHROM-3101” Analyzer „GAZOTEST” TU 4215-00117763771-95 Spectrophotometer with atomic absorption AAS-3.md Chromatograph HP 6890.e. vaid until 22.mediu. bacteria’s.2004.Asachi 67a str Chisinau. Chlamydia. viruses. .2009) Central Sanitary –Hygienic Laboratory of National Scientific Practical Centre of Preventive Medicine 331 Including 37 territorial centres Gh. Republic of Moldova Tel: (373 22) 574637 Fax: (373 22)729725 www. detector with electrons capture (DSE). Analyzer of liquids in flame ПАЖ-2. water and soil around the pollution sources and determines the content of chemical and toxic substances (i. MD 2028. SA MD CAECP LÎ 01 078.Ecological Investigation Centre within the Ecological Agency Centre. pesticides and poisonous substances in food products.0250 from 22.sanepid. determines the type of Freon in order to prevent the illegal import of Freon or equipment containing substances harmful to the ozone layer Ministry of Health Accredited with National Certification System of RM no (Centre of Accreditation in the Field of Products Conformity Assessment) (Certificate nr. around Biological Waste Water Treatment Plants. with flame ionisation detector (DIF). heavy metals. ricketsia. poisons. Spectrophotometer with atomic absorption AAS 6 Varion with graphite tube. chromatograph HP 6890/5973. details medical interventions and preventive measures in case of radiological or nuclear incidents. collects samples of air. determines the type of biologic agent (i. Republic of Moldova Tel: (373 22 ) 729347 Fax: (373 22) 281577 www.01. Pesticide Storage facilities). Gh.

pesticidemd. collects samples in order to establish the level of infection. evaluates the radiation background around the territory. Coca 28 str. The laboratory was updated with equipment and reagents within the NATO SfP 981186 project “Chemical Substances in the Republic of Moldova”. Accredited to ISO/CEI17025 system In order to meet the EU requirements the laboratory has been nominated to be modernized with advanced equipment within the “Provision of necessary support in establishment and improvement for capacities of national reference laboratory in phyto-sanitary and agrochemical service development” financed by FAO during 2008-2009. toxic substances and plant protection products. MD2005. MD2064 Republic of Moldova Tel:(373 22) 748542 Fax: (373 22) 245414 www. toxic substances and biological agents and their transportation to local centres.com The laboratory performs phytopathological observations and monitoring of appearance and spread of diseases and pests. Photo colorimeter-КФК . etc. Performs toxicological control of the content of pesticide residues in food products. performs agro-eco-toxicological monitoring of soil. Spectrophotometer with atomic absorption AAS-3. MD2032. determines the level of pollution with radioactive substances. vegetable production.standart. Republic of Moldova Tel: (373 22) 24 34 04 Fax: (373 22)22 10 47 Performs observations and controls regarding pollution with radioactivity.. γ radiation. toxic substances (pesticide residues) in food. National Institute for Standardization and Metrology and profile centres of Ministry of Economy and Commerce The laboratory determines radionuclide. Chisinau. Tvet-500. Chromatograph HPLC with UV-VIS detector.Ministry of Agriculture and Food Industry Chromatograph with gas. the type of poisoning. Gas chromatograph Tvet-800. with flame liquid analyzer ПАЖ-2. Chromatograph 6890 with mass detector. Besides determining the quality of the product suggests recommendations for product utilization. within Republican Centre of Applied Pedology Cosmonauţilor 6 str. myco-toxins in food products. Chisinau. National Institute for Standardization and Metrology E. Republic of Moldova Tel: (373 22) 55 14 79 Fax:(373 22) 639030 www. poisons. qualitative and quantitative analyze of soils and crops. cosmetics and construction products. 2005-2009. 332 SM SR EN 45011:2003 Testing laboratory “Accreditation and quality control of pesticides” within the framework of State Centre for appraisal and approval of phytosanitary products and fertilizers Sarmizegetusa 16-A str. Chisinau. soil and other environmental components.md . Accredited to SM SR EN ISO/ CEI 17025:2002 system Testing laboratory „Agrochim”. Supervises the ionization sources from the agro industrial sector. Monitors chemical contaminated areas and radioactive zones on agricultural articles/ units.

Agilent 6890 detector with electron capture ( ECD) of. - Gas chromatography. 133. etc. Republic of Moldova Tel: (373 22) 285016 Fax: (373 22) 924239 including 11 laboratories of the wine factories around the country SNC MD CN00 41 0184 in accordance with ISO 9001 Geochemistry laboratory Academiei 3 str. electric stirrers. food and drinks. Laboratory of organic synthesis of the Institute of Chemistry Academy 3 str. Ga. Si. and proposes the quality certificate. establishes γ background radioactivity around the laboratory sites. Se. 1H and 13C NMR. HPLC. dibutyl. Gas Republic of Moldova chromatograph. soil. residual waters. Al. Fe. Rotary Evaporators. atomic absorption and Seismology. ionic liquids as green alternatives to solvents and the total synthesis of biologically active products by use of computer-aided molecular design and structure-activity analysis. This laboratory specializes in various aspects of organic and medicinal chemistry and is currently engaged in projects directed at the discovery of new catalysts (metal-mediated and metal-free) for asymmetric synthesis. MD 2019. UV/Vis spectrometers. Vacuum pumps. Magnetic Stirrers. column chromatography. Zn. V) in drinking and industrial water. Cu. with mass detector Institute of Geophysics Tel:(373) 73-96-36 Agilent 6890/5973. spectrometer Analyst800.md . metals.Laboratories of the „Moldova-Vin” Agroindustrial Agency SM SR EN ISO/ CEI 17025:2002 The laboratory determines caesium and strontium radionuclides in alcoholic drinks.md or flmacaev@mail. PAHs. TLC Plates.and stereospecificity. Balances. Identifies diverse substances and impurities with the use of a gas chromatograph with mass detector. Hg.and UV. Chisinau. Heating units. and GC. Elemental analyzer.and diethylphthalates) in environmental components. Academy of Sciences Fax: (373) 73-96-63 of Moldova e-mail: bogdevicholeg@ yahoo. PCB. the content of organochlorine compounds and pesticides in natural waters. sediments. 333 Preparative TLC. residues. and the content of heavy metals and toxic substances in wine products. Cd. Ni. food products. Pb. soil. and flame ionisation (FID). Centre on verification of raw material quality and wine production municipal Chisinau Centre on quality verification of National institute for Viticulture and Wine Industry Vierul 59 str. Chisinau. Mn. Laboratory Glassware. Cr.MD-20028 Republic of Moldova Tel:373-22/739754 Fax: 373-22/739954 Email: flmacaev@ mcc. Chisinau. mechanistic investigations of reactions which proceed with high levels of regio.. IR.com The laboratory determines organochlorine compounds (pesticides. Determines the following toxic substances (As.

9.5 years starting in September of each year. online reporting within the framework of MEAs.B: Computer facilities Computer system/ database Central Sanitary-Hygienic Laboratory Location Available equipment How is it presently being used Access to Internet. email Testing laboratory “Accreditation and quality control of pesticides” Testing Laboratory „Agrochim” State Centre on appraisal and 5 computers without access approval of phyto-sanitary to Internet. e-mail for information exchange with other systems existing in Moldova and in other countries Access to Internet. use of Medicine international and local databases. Institute of Ecology and Geography. email Division of quality monitoring State Hydrometeorological of environment Service Computer network with access to Internet. email just for centre’s management Access to Internet. 3 computers connected to scientific products and fertilizers equipment Republican Centre of Applied Pedology 2 computers with access to internet. online-mail for information exchange with other systems existing in Moldova and in other countries Access to Internet. Duration of Ph. Upon completion of the program. information exchange with other systems existing in Moldova and in other countries National Scientific Practical Computer network with Centre of Preventive access to Internet. including the presentation of results. on-line registry. Institute of Chemistry. Table 9. etc with a goal of regulation of chemical use and for provision of public access to information regarding chemicals management at national and international levels.2. In general the training curricula structure involves four modules (trimesters): three theory and one practical with defence of thesis. 334 . Ministries and their subdivisions are equipped with computers connected to internal network.D. as well as State University of RM. MA students receive the title of MA with specialization in the discipline. However the main priority in informational system development in the fields of chemicals management including equipment with computers for public bodies. Duration of MA program is 1. online registry. elaboration of registries in the sphere of chemicals management. computers connected to scientific equipment 9. purchase of electronic data bases. sampling and analytical performance. have e-mail and access to the Internet. Technical University of RM). participation in conferences. In the Republic of Moldova these are: Academy of Sciences with its branch institutes (Institute of Botany. Overview of education and technical training programs Post university education in the sphere of sustainable chemicals management and waste management is provided by national and internationally recognized universities. provision of licensed software. Overview of state information systems/ computer facilities At present the majority of local public administration authorities responsible for chemicals management possess methodological and technical potential necessary for data collection. studies is 3 years and at the end students receives the title of Doctor in a research specialization.3.

Specialist training in “Chemical technology” and “Technology of cosmetic and medical products” is based on main domains of chemistry. Majors in “Environmental Protection” are trained specialists who shall contribute to the building of stable future. organic chemistry. ecological chemistry. All MA and Ph. and potential candidates who want to continue their studies in this field are required to adapt their research topics to the existing specialities or to continue studies abroad on the basis of cooperation agreement between the Government of RM with other state governments on provision of scholarship fo