Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software

http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

1

หลวงพอสด
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) เปนพระภิกษุในพุทธศาสนานิกายเถรวาทฝายมหานิกาย ดํารง
สมณศักดิ์เปนพระราชาคณะชั้นเทพ ฝายวิปสสนาธุระ มีนามตามสัญญาบัตรประกอบพัดยศสมณ
ศักดิ์วา พระมงคลเทพมุนี ศรีรัตนปฏิบัติ สมาธิวัตรสุนทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี ใน
บรรดาหมูผูศรัทธานับถือมักเรียกทานดวยชื่อ "หลวงพอวัดปากน้ํา" เนื่องจากทานดํารงตําแหนง
เปนเจาอาวาสวัดปากน้ําภาษีเจริญ อําเภอภาษีเจริญ จังหวัดธนบุรี (ปจจุบนั คือ เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร) ทานเปนผูมีชื่อเสียงในฐานะพระวิปสสนาจารยผูเปนตนกําเนิดของการปฏิบัติ
วิปสสนากรรมฐานตามแนววิชาธรรมกาย ซึ่งนับเปนวิธีการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานแบบหนึ่งที่
ไดรับความนิยมอยางแพรหลาย
เจาคุณพระมงคลเทพมุนี (สด) ทานเกิดวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๒๗ ตรงกับวันศุกร แรม ๖
ค่ํา เดือน ๑๑ ปวอก ฉศก จุลศักราช ๑๒๔๖ ณ บานสองพี่นอ ง ตําบลสองพี่นอง อําเภอสองพี่นอง
จังหวัดสุพรรณบุรี บานตําบลนี้อยูฝงใต ตรงกันขามกับวัดสองพี่นอง เปนบุตรนายเงิน นางสุดใจ มี
แกวนอย สกุลของทานทําการคาขาย มีพี่นองรวมมารดาบิดา ๕ คน
เขาสูรมกาสาวพัสตร อุปสมบทเดือนกรกฎาคม ๒๔๔๙ ตนเดือน ๘ ทานไดอุปสมบท เวลานั้น
อายุยางเขา ๒๒ ป บวช ณ วัดสองพี่นอง อ.สองพี่นอง จ.สุพรรณบุรี มีฉายาวา “จนฺทสโร” มีพระ

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

2

อาจารยดี วัดประตูศาล อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี เปนพระอุปชฌาย
พระครูวนิ ยานุโยค (เหนีย่ ง อินฺทโชโต) เปนพระกรรมวาจาจารย
พระอาจารยโหนง อินฺทสุวณฺโณ เปนพระอนุสาวนาจารย
การศึกษา ดานวิปสสนาธุระ
หลวงพอไดมุงธรรมปฏิบัติ เบื้องตนศึกษาจากการอานตํารากอนโดยมากใชคัมภีรปกรณพิเศษวิ
สุทธิมรรค ศึกษาตามแบบแผนเพื่อจับเอาหลักใหไดกอน ประกอบกับการศึกษาทางปฏิบัตกิ ับ
อาจารย ทานไดแสวงหาความรูใ นดานวิปสสนาธุระจากพระอาจารยผูทรงคุณธรรมและคุณวุฒิ
ทางดานวิปสสนาในสํานักตาง ๆ ตัวอยางเชน
๑. พระมงคลทิพยมุนี วัดจักวรรดิราชาวาส กรุงเทพมหานคร
๒. พระอาจารยดี วัดประตูศาล อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
๓. พระอาจารยโหนง อินทสุวณโณ วัดสองพี่นอง อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี
๔. พระอาจารยเนียม วัดนอย จังหวัดสุพรรณบุรี
๕. พระสังวรานุวงษ วัดราชสิทธาราม กรุงเทพมหานคร
๖. พระครูญาณวิรัติ ( โปะ ) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพมหานคร
๗. พระอาจารยสิงห วัดละครทํา กรุงเทพมหานคร
๘. พระอาจารยปลื้ม วัดเขาใหญ อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
อาจารยที่ไหนดีหลวงพอพยายามเขาศึกษาโดยตลอด หลวงพอเคยเลาวา “ไดดวงใสประมาณ
เทาฟองไขแดงของไกตดิ อยูศูนยกลางกายของทาน” เปนอันไดผลตามแบบของพระอาจารยสิงห
ซึ่งทานอาจารยสิงหก็รับรองวาไดตามแบบของทานแลว และไดมอบใหทานเปนอาจารยสอนผูอื่น
ตอไปได อยางไรก็ตาม หลวงพอยังไมอิ่มใจดวยธรรมเพยงเทานี้ จึงแสวงหาหนทางเพื่อปฏิบัติตาม
แนววิปสสนาธุระตอไป
ในพรรษาที่ ๑๒ ป พ.ศ ๒๔๖๐ ไดยายจําพรรษาจาก วัดพระเชตุพน ฯ มาจําพรรษาทีว่ ัดโบสถ
(บน) อําเภอบางคูเวียง จังหวัดนนทบุรี
เปนเจาอาวาสวัดปากน้าํ สมเด็จพระวันรัต (ติสฺสทตฺตเถร) วัดพระเชตุพน ไดดํารงตําแหนง
เจาคณะอําเภอภาษีเจริญ จังหวัดธนบุรี ในยุคนั้นวัดปากน้ําเปนพระอารามหลวงวัดหนึ่งในอําเภอ
นั้นวางเจาอาวาสลง พระคุณทานหวังจะอนุเคราะหหลวงพอวัดปากน้ําใหมีที่อยูเปนหลักฐาน หวัง

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

3

เอาตําแหนงเจาอาวาสผูกหลวงพอไววัดปากน้ํา เพื่อไมใหเรรอนไปโดยไมมีที่อยูเปนหลักแหลง
ครั้งแรกทานไดพยายามปดไมยอมรับหนาที่ แตครั้นแลวก็จําตองยอมรับดวยเหตุผล
กอนจะสงไปนั้น สมเด็จพระวันรัตตั้งขอแมใหหลายขอ เชนหามแสดงอภินิหารและทําการ
เกินหนาพระคณาธิการวัดใกลเคียง ใหเคารพการปกครองตามลําดับ ใหอดทนเพื่อความสงบและ
ไมใหใชอํานาจอยางรุนแรง ป พ.ศ. ๒๔๖๓ จึงไดรับแตงตั้งเปนเจาอาวาสวัดปากน้ํา
เผยแผธรรมกาย
การปฏิบัติธรรมดานพระกัมมัฏฐาน ถือวาเปนงานใหญในชีวิตของทาน ดานคันถธุระมอบใหศิษยที่
เปนเปรียญดําเนินงานไป นักปริยัตนิ ักปฏิบัติเพิ่มจํานวนยิ่งขึ้น เพราะทานมีความปรารถนาไวตั้งแต
มาครองวัดปากน้ํา และไดปฏิญาณในพระอุโบสถวา "บรรพชิตที่ยังไมมา ขอใหมา ที่มาแลวขอให
อยูเปนสุข" ฉะนัน้ ใครจะบายหนามาพึ่งทาน จึงไมไดรับคําปฏิเสธกลับไป ใครพูดถึงจํานวนภิกษุ
สามเณรวามากเกินไป ทานดีใจกลับหัวเราะพูดวา "เห็นคุณพระพุทธศาสนาไหมละ" ถาพูดถึงเรื่อง
นี้เปนถูกอารมณมากทีเดียว ทานไมพูดวาเลี้ยงไมไหว มีแตพูดวา "ไหวซินา" แลวก็หัวเราะ คิดวา
ทานคงปลื้มใจทีค่ วามคิดความฝนของทานเปนผลสําเร็จ

หลวงพอวัดปากน้ําใชคําวา "ธรรมกาย" เปนสัญญลักษณของ
สํานักกัมมัฏฐานวัดปากน้ําทีเดียว เอาคําวาธรรมกายขึน้ เชิดชู ศิษยานุศษิ ยรับเอาไปเผยแพรทั่วทิศ
และอิทธิพลของคําวา "ธรรมกาย" นัน้ ไปแสดงความอัศจรรยถึงทวีปยุโรป ชาวตางประเทศได
เดินทางมาศึกษาการปฏิบัติธรรมกับพระเดชพระคุณหลวงปูวัดปากน้ํา และเมื่อไดรับผลการปฏิบัติ
ธรรมเปนที่นาพอใจ จึงเดินทางกลับไปเผยแผวิธีการปฏิบตั ิธรรมเพื่อเขาถึงพระธรรมกาย ณ ถิ่น
กําเนิดของตน
สมณศักดิ์
พ.ศ. ๒๔๖๔ เปนพระครูสัญญาบัตรที่ "พระครูสมณธรรมสมาทาน"
พ.ศ. ๒๔๙๒ เปนพระราชาคณะชั้นสามัญที่ "พระภาวนาโกศลเถร"
พ.ศ. ๒๔๙๔ ไดรับพระราชทานพัดยศเทียบเปรียญ
พ.ศ. ๒๔๙๘ เปนพระราชาคณะชัน้ ราชที่ "พระมงคลราชมุนี"
พ.ศ. ๒๕๐๐ เปนพระราชาคณะชัน้ เทพที่ "พระมงคลเทพมุนี"

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

4

อาพาธ – มรณภาพ
หลวงพอวัดปากน้ําเริ่มอาพาธจนถึงมรณภาพเปนเวลา ๒ ปเศษ หลวงพอไมไดแสดงอาการ
รันทดใจใด ๆ เลย ตอนรับแขกดวยอาการยิ้มแยมเสมอ เวลาจะลุกจะนั่งไมพอใจใหใครไป
ชวยเหลือ ทานพอใจทําเองผูอื่นคอยตามเพื่อชวยเหลือเวลาทานเซไปเทานั้น
เวลา ๑๕.๐๕ น. ของวันที่ ๓ กุมภาพันธ ๒๕๐๒ หลวงพอวัดปกน้ํา พระมงคลเทพมุนี (สด
จนฺทสโร) ก็ถึงแกการมรณภาพดวยอาการอันสงบ ณ ตึกมงคลจันทสร สิริอายุได ๗๕ ป ๕๓
พรรษา
วัตถุมงคลวัดปากน้าํ

พระของขวัญรุน ๑

รุน ๒

รุน ๓

เหรียรุนถวายภัตตาหาร
ทั้งสี่รุนเปนพระที่หลวงพอสรางและปลุกเสกสมัยทานยังมีชีวิต

รุน ๔

พิมพสามเหลี่ยม

(มีตอตอน ๒)
รุน ๗

รุน ๕

รุน ๖

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

5

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful