Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software

http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

1

พระวัดปากน้ํา รุน๒

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

2

เนื่องจากพระรุน ๑ไดแจกไปนั้น เมื่อโดนน้ําแลวเกิดเนื้อของพระเปอยยุยฟองฟูขนึ้ จึง
นําเรื่องนีม้ าเลาใหหลวงพอสดทานทราบ จากนัน้ หลวงพอสดจึงแกปญหาโดยนําน้ํามัน
ตั้งอิ๊วมาทาที่องคพระเพื่อกันเปอยยุยฟองฟู แลวนําแจก ชาวบานจึงเรียกกันวารุน ๒ แท
ที่จริงก็คือรุน ๑ นั่นเอง ในวงการฯ จึงไดตัดสินวาใหเรียก รุน ๑-๒ เปนรุน แรก

รุน ๓

พระรุน ๓ นี้สรางเมื่อ พ.ศ.๒๔๙๙ จํานวน ๘๔,๐๐๐ องค พระรุน ๓ แบงออกเปน ๒
พิมพใหญๆ คือ พิมพตื้นและพิมพลึก พระพิมพตนื้ เปนแมพมิ พทเี่ คยกดพระรุน ๑ มา
กอน และพิมพนี้สรางกอนพิมพลึก แมพิมพตื้นนี้ดังที่กลาวมาในขั้นตนวาเคยใชกดรุน ๑
มากอน ทานเก็บแมพิมพไวแลวนํามากดรุน ๓ เนือ่ งจากเก็บเอาไวนาน ฝุนเกาะและมี

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

3

คราบน้ํามันอยูหนาแนนมาก ประกอบดวยหลวงพอสดทานไดปรับปรุงสูตรเพือ่ กันพระ
เปอยยุย โดยการใสน้ํามันตั้งอิ๊ว
พระของขวัญรุน ๓ นี้ในการพิมพระยะแรกนัน้ ไดใชแมพิมพรุน ๑ ทั้ง ๑๐ พิมพ ทั้ง
ดานหนาและดานหลังแตครั้นพอพิมพไปไดเพียงเล็กนอยเทานัน้ ก็ตอ งเปลี่ยนแกไข
แมพิมพใหม เนื่องจากวาแมพมิ พรนุ ๑ ทั้ง ๑๐ พิมพนั้นไดใชพมิ พมามากแลวถึง๒ รุน
ดวยกัน จึงทําใหแมพมิ พดังกลาวเหลานี้ตนื้ รางเลือนไมคมชัด ดังนั้นทางวัดโดยมีพระ
ภาวนาโกศลเถร (ธีระ คลอสุวรรณ) ซึ่งไดรับมอบหมายจากหลวงพอใหเปนผูดําเนินการ
พิมพในครั้งนั้น ไดนําแมพมิ พดังกลาวเหลานี้ไปใหชางไดตบแตงแกไขเซาะพิมพใหม
เพื่อใหแมพิมพมีความคมชัดมากยิ่งขึน้ ดังนัน้ แมพมิ พที่เซาะแตงใหมกับแมพิมพเกาจึง
มีลักษณะที่แตกตางกัน แมพมิ พเกาที่ใชพิมพในคราวแรกนัน้ มักนิยมเรียกกันวา “พิมพ
ตื้น” สวนแมพิมพที่เซาะแตงขึน้ มาใหม มักนิยมเรียกกันวา “พิมพลึกหรือพิมพนนู ”
เพราะวาองคพระจะนูนเดนชัดเจน เมื่อกลาวโดยสรุปแลวพระของขวัญรุน ๓ นี้ จึง
แยกแมพิมพออกไดเปนสองชุดใหญๆ ดวยดวยกันคือ
๑.แมพิมพชุดแรก พิมพตื้น (แมพมิ พเกา)

๒.แมพิมพชุดหลัง พิมพนูน (แมพมิ พแตงขึ้นใหม)

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

4

แมพิมพชุดแรก หรือพิมพแรกนี้ใชแมพิมพรุน๑ ทั้ง๑๐ พิมพ ในดานพิมพนั้น จะ
เหมือนกับพระรุน ๑ ทุกประการ แตจะสามารถสังเกตุความแตกตางกันไดก็ตรงที่ดูเนื้อ
และขนาดขององคพระ ขนาดของพระรุน ๓ จะเล็กกวาและตื้นกวารุน๑
แมพิมพชุดหลัง หรือพิมพหลัง เปนแมพิมพที่ไดเซาะแตงขึ้นใหมจากตัวแมพิมพเดิม
ดังนั้นพิมพทั้งสองชุดนี้รปู รางลักษณะจึงออกมาตางกัน พิมพที่เซาะแตงใหมนี้องคพระ
จะอวบอวนสมบูรณ นูนเดนชัดมากซึ่งก็มี ๑๐ พิมพเชนกัน
พุทธลักษณะทั่วไปของพระรุน ๓ พิมพหลังนี้ เปนพระนั่งสมาธิราบ องคพระประทับนัง่
อยูในซุม เรือนแกวยอดแหลม พระหัตถซายขกขึ้นเสมอพระอุระ (อก) ขางซุมทั้งสอง
ดานมีเสนมานเปนขีดๆ เรียงกันเปนลําดับลงมา ฐานองคพระเปนบัวสองชัน้ ลักษณะของ
กลีบบัวจะเปนเสนขีดๆ เรียงกัน ดานหลังองคพระพิมพเปนอักขระขอมอานวา
“ธรรมขันธ” อักขระดานหลังนีล้ ักษณะของตัวอักขระจะแตกตางจากรุน ๑ ขนาดของ
พระทั้ง ๑๐พิมพนี้จะกวางประมาณ ๑.๓ ซม. ยาวประมาณ ๑.๙ ซม. ความหนาประมาณ
๖ มม.
สวนผสมและเนื้อ
สวนผสมตางๆ ของพระรุน ๓ นี้ ก็เปนอยางเดียวกันกับรุน ๑ และรุน ๒ คือ
-ปูนขาว จากเปลือกหอยทะเล
-ดอกไมบูชาพระ เมื่อแหงนํามาบดใหละเอียด
-กลวยน้ําวา
-เสนเกศาของหลวงพอสดที่ปลงเก็บเอาไว
-ผงวิเศษที่หลวงพอสดจัดทําขึ้นเอง
-น้ํามันตั้งอิว๊
แตจะสังเกตเห็นไดวาเนือ้ พระรุน ๓ นี้ จะแตกตางจากรุน ๑ และรุน ๒ คือ เนื้อพระจะมี
ความแนนเหนียวกวา เพราะไดเพิ่มสวนผสมตางๆ ที่เปนตัวประสานเนื้อไวมากกวาเดิม
อยางเชน น้ํามันตั้งอิ๊ว และกลวยน้ําวา เปนตน สีของเนื้อพระสวนใหญจะเปนดังนี้
๑. สีเหลือง ๒. สีขาว ๓. สี่น้ําตาลออน ๔. สีคล้ําๆ

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

5

มวลสารเม็ดสีขาวขุน เขาใจวาเปนเม็ดของปูนขาวที่มีขนาดเล็กๆ รอดหลุดลงไป สวน
เม็ดสีขาวใสอมเหลือง คาดวาคงจะเปนเม็ดของขาวสุกตากแหงบดละเอียดผสมใสลงไป
จุดสีดําเล็กๆ และสีน้ําตาลนัน้ ทั้งออนและแก เขาใจวาคงจะเปนดอกไมแหงบดละเอียด
ผสมลงไปซึ่งมีทั้งดอกและใบรวมถึงกานชอ
พระของขวัญรุน ๓ ที่เปนพิมพแรกนั้น องคพระจะมีขนาดเล็กวารุน ๑ และรุน ๒
เล็กนอย และความหนาบางขององคพระไมวารุน ไหนอาจจะไมเทากันแนนอนตายตัว
ทีเดียวนัก ทั้งนีเ้ ปนเพราะขึน้ อยูกับกรรมวิธีในการพิมพและการหดตัวของเนื้อพระ
นั่นเอง
พระรุน ๓ พิมพแรก(พิมพตื้น) ทั้ง ๑๐ พิมพนนั้ จุดสังเกตตางๆ ของพิมพนนั้ จะ
เหมือนกับพระรุน ๑ ทุกประการ
รุน ๓ พิมพ๑

พิมพที่ ๑ จะแตกตางจากพิมพอื่น ตรงที่ลักษณะของฐานบัวทั้งสองชั้น จะสูงและหางเทาๆ กัน ซึ่งเปนจุดเดนที่
แตกตางจากพิมพอื่นๆ - มานซายมือเรามี ๑๔ เสน ขวามือมี ๑๕ เสน - ตา หู จมูก ปาก ติดพิมพหนาชัดเจน - ฐาน
บัวสองชั้นจะกวางกวาพิมพอื่นๆ - กลางฐานบัวชั้นบนจะมีกลีบแทงแซมขั้นมาอีก ๑ กลีบ

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

6

รุน ๓ พิมพ ๒

พิมพที่ ๒ จุดเดนอยูทมี่ านซายมือขององคพระจะเปนเปนเสนแฝดติดกัน
- มานเปนเสนกลมใหญไมเรียวแหลมเหมือนพิมพอนื่ และมานคูลางขวามือเราจะเปนคู
แฝดติดกัน
- ปากหนาลักษณะคลายซอนกัน และงอนขึน้ เล็กนอย
- มือขวาองคพระชิดสังฆาฎิ
- ฐานเปนบัวสองชั้น เปนกลางฐานกลมใหญ

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

7

รุน ๓ พิมพ ๓

พิมพที่ ๓ ลักษณะเคาหนาขององคพระจะปอมเล็ก และบัวกลีบใหญ
-มานซายมือเรามี ๑๔ เสน ขวามือมี ๑๓ เสน
-เคาหนาลักษณะปอมเล็ก
-มีเสนขอบที่สบงที่เทาขางละ ๓ เสน
-กลีบบัวจะใหญชิดกัน

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

8

รุน ๓ พิมพ ๔

พิมพที่ ๔ หูขางซายองคพระจะยื่นกางออก ซึ่งแตกตางจากพิมพอื่นๆ ทุกพิมพ
- มานซายมือเรามี ๑๕ เสน ขวามือมี ๑๔ เสน
- หูขางขวามือเราจะกางชี้ออก
- สังฆาฎิปลายมนตรงกลางเปนลอง
- ฝามือซายใหญหนา
- ฐานบัวสองชั้น กลีบบัวชั้นบนจะยาว

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

9

รุน ๓ พิมพ ๕

พิมพที่ ๕ จุดเดนอยูที่ลักษณะหนาตาจะแลดูแก หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปวา หนาดุ
- มานทั้งสองขางปลายจะเรียวแหลม
-ใบหนาลักษระมนยาว ปาก จมูกใหญหนา
- นิ้วมือขวาจะกางออกทุกนิว้
- สังฆาฎิเปนแผนใหญยาวเปนเอกลักษณพิเศษ
- นิ้วหัวแมมือเปนเสนขีดเล็ก
- ฐานเปนบัวสองชั้น ชั้นบนมี ๑๓ กลีบ

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

10

รุน ๓ พิมพ ๖

พิมพที่ 6 มานทั้งสองขางจะเรียงไมเต็มตลอดแนว
- มานดานซายมือเรามี ๑๐เสน ขวามือมี ๑๑ เสน และมานจะเรียงไมเต็มตลอดแนวซุมทั้ง
สองดาน
- ใบหนาอวบอูม หูเปนแทงใหญ
- มีเสนคอสองเสน
- ฐานเปนบัวสองชั้น

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

11

รุน ๓ พิมพ ๗

พิมพที่ ๗ ลักษณะของใบหนาจะกลมมากกวาพิมพอื่นๆ เสนขอบชายจีวรตรงหวางแขน
จะเดนชัด
- มานซายมือเรามี ๑๓ เสน ขวามือมี ๑๒ เสน
- ใบหนาลักษณะกลม
-สังฆาฎิเปนเสนเล็กตรง และแยกออกเปนชายจีวรอีก๑ เสน
- มีเสนขอบสบงที่เทาขางละ๒ เสนชัดเจน
- ฐานบัวสองชั้น

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

12

รุน ๓ พิมพ ๘

พิมพที่ ๘ ลักษณะใบหนาจะเปนเหลี่ยม ซึ่งแตกตางจากพิมพที่ ๓ และลักษณะกลีบบัว
จะเล็กและมีจํานวนมากกวา
- มานซายมือเรามี ๑๕ เสน ขวามือมี ๑๔ เสน
- ใบหนาลักษณะเปนเหลี่ยม คางแหลม
- ปรากฏเห็นเสนชายจีวรนูนชัด
- มือซายองคพระจะอวบนูน
- มีเสนขอบสบงขางละ๒ เสน
- ฐานเปนบัวสองชั้น

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

13

รุน ๓ พิมพ ๙

พิมพที่๙ จุดเดนของพิมพดูตรงที่ฐานบัว คือลักษณะของฐานบัวจะซอนคูก ัน มักเรียก
วันวา ฐานสําเภา
- มานซายมือเรามี ๑๓ เสน ขวามือมี ๑๒ เสน
- เคาหนาปอมยาว
- มีเสนชายจีวรพาดยาว ตรงขอมือซาย
- เสนขอบสบงยาวตั้งแตเทาบนมาจดฐาน
- ฐานลักษณะซอนคูกนั ไมมีกลีบบัว เรียกฐานสําเภา

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

14

รุน ๓ พิมพ ๑๐

พิมพที่ ๑๐ พิมพนี้สงั เกตุงาย ใหดูที่ซุม ตลอดซุมจะแบนหนาเดนชัดกวาพิมพอื่นๆ ทุก
พิมพ
- มานมีขางละ ๑๒ เสน
- ใบหนากลมมน
- ซุมจะแบนใหญกวาพิมพอนื่ ๆ
- กลีบบัวมีชั้นละ ๑๑ กลีบ และชองไฟของกลีบบัวจะหางกัน
-ยังมีตอ-

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful