PRACTICA DE SPECIALITATE - Metodologia de desfăşurare / evaluare a stagiului de practică, pentru studenţii Non-Proiect Anul IV Drept, Învăţământ cu Frecvenţă

/ Învăţământ Fără Frecvenţă, 2011-2012 Anul III Administrație Publică, Învăţământ cu Frecvenţă, 2011-2012 - perioada de desfăşurare: 27 februarie – 18 mai 2012 1. Studenţii anului IV IF / IFR, specializarea Drept și studenții anul III / AP – IF, desfăşoară stagiul de practică în conformitate cu prevederile Legii nr. 258/2007 privind practica elevilor şi studenţilor, ale Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 3955/2008, precum şi ale planului de învăţământ aprobat de Senatul Universităţii "Spiru Haret". Potrivit acestui plan de învăţământ, practica de specialitate este prevăzută în semestrul 8 / 6, are durata de 15 zile lucrătoare x 6 ore/zi (90 ore) şi se finalizează cu un colocviu, în luna mai 2012. Pentru stagiul de practică sunt alocate un număr de 3 (trei) credite. 2. Practica de specialitate este obligatorie şi constituie o cerinţă de promovabilitate a acestui an universitar. Studenţii care nu promovează colocviul de practică sau vor avea o restanţă la 30 iunie 2012, la altă disciplină, vor fi declaraţi repetenţi şi vor relua, cu plata taxelor aferente, ultimul an de studii. 3. Studenţii anului IV IF / IFR, specializarea Drept, pot desfăşura practică la cabinete notariale / de avocat / de executor judecătoresc sau la instanţele de judecată (parchetele aferente), precum si la instituţii publice / agenţii naţionale / regii autonome - societăţi comerciale cu capital de stat, care au în structură un serviciu / compartiment juridic propriu. NU este conformă practica desfăşurată la societăţi comerciale cu capital privat (SA, SRL s.a.), precum şi la unităţi militare / secţii de poliţie / unităţi de jandarmerie sau alte structuri de ordine publică fără personalitate juridică şi care nu au o structură proprie de asistenţă juridică. Studenții anului III AP pot desfășura practica de specialitate la organele administrației publice centrale sau locale (primării, consilii județene sau consilii locale). 4. Pentru desfăşurarea stagiului de practică se încheie o convenţie-cadru cu partenerul de practică, ce trebuie completată cu toate datele solicitate, semnată şi ştampilată. În situaţia în care, la un partener de practică, sunt mai mulţi studenţi-practicieni, se încheie o singură convenţie-cadru, iar studenţii-practicieni sunt înscrişi în Anexa nr. 1 la convenţia-cadru (maxim 15 studenţi / tutore). Convenţia-cadru şi caietul de practică se descarcă de pe site-ul facultăţii. 5. NU sunt conforme şi no pot fi acceptate documente privind efectuarea stagiului de practică în alt format decât cel recomandat şi afişat pe site-ul facultăţii. 6. În perioada stagiului de practică studenţii completează olograf caietul de practică. Acesta se ştampilează, semnează şi se încheie de către tutorele desemnat de partenerul de practică, prin acordarea unui calificativ, cel mai tarziu in ultima zi a semestrului 8 / 6 (18 mai 2012). NU mai este necesară o adeverinţă care să ateste efectuarea stagiului de practică. IMPORTANT:

5 din caietul de practică trebuie completată astfel încât să rezulte desfăşurarea stagiului de practică în toate cele 15 zile lucrătoare. subliniem cerinţa ca tutorele. consilier juridic sau executor judecătoresc (ştampila aplicată atestă această calitate).- - Fişa de la pct.dr. Antonio Silviu MUTULESCU . avocat. Pentru studenţii care au domiciliul în alte localităţii din ţară se stabileşte termen limită data de 21 mai 2012 pentru a fi transmise documentele la secretariatul facultăţii din Bucureşti. Roxana IFRIM – Lector univ. În situaţia în care documentele sunt neconforme. la secțiunea Cadre didactice. DECAN. Pentru detalii suplimentare privind efectuarea stagiului de practică. notar public.6 şi este confirmat sub semnătura şi ştampila tutorelui.univ. să fie licenţiat în drept.1/S/64176 „Studenţi practicieni – studenţi activi şi integraţi” . fără a fi ataşate copii din acte normative.max. Studenţii arondaţi Facultăţii de Drept şi Administraţie Publică Bucureşti. Aceste documente sunt predate comisie de examinare. studenţii pot folosi Manualul de practică realizat în cadrul proiectului POSDRU/90/2.int. 8. Pentru studenții de la specializarea Drept. vor prezenta personal documentele la susţinerea colocviului de practică. Marian ILIE – Lector univ.drd. pentru susţinerea personală a acestora. La caietul de practică se anexează doar cele mai reprezentative documente realizate în perioada stagiului . NU se desfăşoară practica în zilele de sărbători legale şi în zilele nelucrătoare. după susţinerea coloviului de practică. tel. 7. Lazăr CÂRJAN Echipa de coordonare: Administrație Publică – Lector univ. sau pe adresa de mail postată pe site. cu domiciliul în Bucureşti sau în zonele limitrofe.şi pot apela la serviciile de consiliere asigurate de echipa de management al proiectului POSDRU (camera 113. care nu este magistrat. studenţii în cauză le vor reface şi se vor prezenta la Bucureşti. Acestea vor fi analizate de către o comisie special constituită şi vor fi evaluate. 9. Prof. cu numărul de ore / fiecare zi lucrătoare (nu mai târziu de ora 20). Calificativul acordat şi punctajul obţinut în perioada stagiului de practică se înscrie la fişa de la pct. 4-5 pagini. după caz.dr. La colocviul de practică trebuie prezentate: convenţia-cadru.168).existent la biblioteca facultăţii şi pe site .drd. Diana Anca ARTENE Drept – Lector univ. inclusiv anexele şi caietul de practică toate în original. iar studentul trebuie să fie în măsură să prezinte copia diplomei de licență a tutorelui sau a certificatului de apartenență a tutorelui la o asociație profesională cu profil juridic.dr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful