Mời thầu: Xuất tiếng Việt xì tin với Unikey

Yêu cầu chung: Deadline phát triển: 2012/06/30 Nội dung: Thêm chức năng xuất tiếng Việt với encoding “xì tin” trong Unikey 3.6.2 Chi phí (bounty): (tối đa) 2 triệu đồng (thanh toán 50% sau demo và 50% sau deadline) Sản phẩm giao nộp: Toàn bộ mã nguồn (khuyến khích dung github) Tệp thực thi, bộ cài (.exe, .msi) Evidence chạy Unikey trên Windows XP và Windows 7

Ghi chú: Ưu tiên sinh viên Cần gửi CV, tự giới thiệu bản than khi bid dự án Dành cho PG đưa ra giá hợp lý nhất và sớm nhất, CV đẹp nhất

Liên hệ “nhà thầu”: Nguyễn Vũ Hưng, email: vuhung16plus@gmail.com, YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16, FB: http://www.facebook.com/nguyenvuhung Demo luật gõ xì tin: http://sites.google.com/site/golemesnair/home Lập trình viên cần: Xem javascript code, bắt chước và implement vào Unikey Mã nguồn Unikey xì tin mới: Phải dựa trên Unikey 3.6.2

-

http://prdownloads.sourceforge.net/unikey/Uk362src.zip (http://unikey.org/source.php)

Yêu cầu đối với Unikey (sau khi tích hợp chức năng xuất Tiếng Việt xì tin) Giữ nguyên/không làm ảnh hưởng tới các chức năng cũ của Unikey “Xì tin” encoding hỗ trợ các kiểu gõ có sẵn của Unikey: Telex, VNI

Yêu cầu môi trường Giống Unikey 3.6.2 Nghĩa là hỗ trợ Windows 2000, XP, Vista, 7

Phân tích sơ bộ: Cần thêm encoding Xitin vào file Newkey/encoding.cpp
//////////////////////////////////////////////////////////////////////*/ CharsetInfo CharsetTable[TOTAL_CHARSET] = { {_TEXT("Unicode"), UNICODE_UCS2}, {_TEXT("TCVN3 (ABC)"), CONV_CHARSET_TCVN3, 0}, {_TEXT("VNI Windows"), {_TEXT("VIQR"), 0}, {_TEXT("Vietnamese locale CP 1258"), 0x109, {_TEXT("UTF-8 Literal"), UNICODE_UTF8}, {_TEXT("NCR Decimal"), UNICODE_REF}, {_TEXT("NCR Hex"), CONV_CHARSET_UNIREF_HEX,UNICODE_HEX}, {_TEXT("Composite Unicode (To hop)"), 0x108, {_TEXT("VISCII"), {_TEXT("VPS"), 0}, {_TEXT("BK HCM 2"), {_TEXT("BK HCM 1"), {_TEXT("Vietware X"), {_TEXT("Vietware F"), {_TEXT("X UTF-8"), UNICODE_UTF8_X}, {_TEXT("Unicode C String"), UNICODE_CSTRING} };

0x101, 0, 0x102,

CONV_CHARSET_UNICODE,

CONV_CHARSET_VNIWIN, 0}, 0x100, CONV_CHARSET_VIQR,

CONV_CHARSET_WINCP1258, 0}, 0x101, CONV_CHARSET_UNIUTF8, 0x101, 0x101, CONV_CHARSET_UNIDECOMPOSED, 0}, 0x106, CONV_CHARSET_VISCII, 0}, 0x104, CONV_CHARSET_VPS, 0x103, CONV_CHARSET_BKHCM2, 0x107, CONV_CHARSET_BKHCM1, CONV_CHARSET_VIETWAREX, 0}, CONV_CHARSET_VIETWAREF, 0x101, CONV_CHARSET_UNIUTF8, CONV_CHARSET_UNI_CSTRING, 0}, 0}, 0}, CONV_CHARSET_UNIREF,

0x105, 1, 0x101,

Hướng dẫn cách thêm charset mới (Phạm Kim Long)
STEPS TO ADD NEW CHARSETS 1. For 1-byte charsets - Append charset to the end of table MapBD, MapBK, MapBW, MapBT - Insert charset information into CharsetTable (to any position you like), provide following information: + Charset name + The index of the charset in the table MapBD (the same as in MapBK, MapBW, MapBT)

- Increase TOTAL_CHARSET constant (in keycons.h) by 1 to reflex the number of supported charsets 2. For 2-byte charsets - Append charset to the end of BOTH tables UniVnL (for lowercase), UniVnH (for upper case) - Insert charset information into CharsetTable (to any position you like), provide following information: + Charset name + The index of the charset in the tables UniVnL (the same as in UniVnH) PLUS 0x101 - Increase TOTAL_CHARSET constant by 1 in keycons.h to reflex the number of supported charsets

Unikey Xitin User Interface sẽ như thế nào?

Demo bộ gõ Xitin

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful