P. 1
CH1

CH1

|Views: 0|Likes:
Published by Paul Senthil

More info:

Published by: Paul Senthil on May 19, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/19/2012

pdf

text

original

gú g u}ux]u0m pu

:
qyA ¿]]mxmú
]qy}x¶t} nmx+
y1u0¶]0} gq0¶]0} mu0myx QQ]mm:
uxuæx uxmtmxmæ+m æug1my µ¿gm [Jj
g¿g)mçq)! Co´J_m!. ` ` o¿_±Cm! g!mCçgg)m,
¿¿Cçgg)ggd ¡ggm q1¡m m¿ùmggcm gm_ oq±¿ó¿m
mm@æc± m__m mmm_mm qgg)!o_m mmm Oo±J_m!oo?``
_¿¿mmggm e¿mmgmm g¿g)mçq)m, qemoo m__m
mmóo´_ùmm´qm e¿mmgmm o¿_±m. _¿¿mmm mmggm
_q±mgggd _¿óJ_g. _¿¿mmggmd ¿gùm´c mmm mmùm_m
g¿g)mçq)! m_mó ¿¿c! _mm!. _mmd _m! o´_ùmmCc e¿mmmm
o¿_±mm _emmo, mm!óoçm, Co´oçm Oo±J_m!. _m¿ó¿ù
m)mmgmmCm emæm mmmg _m_moCm Og1_ggmm _¿óJ_g. _ùmq
_¿_gmoc, mgmæ)ó¿m gmmcm¿_g m__g Cmmoggm e¿mmmm
g1C±mgmm e±¿cm _¿óJ_mCmm _gmæ) _m¿æc± ommm
__mgm mùCmmgCm Ooo)m!oo 1ggmm _¿óJ_g, qem_o!ç
mmmmoom 1Cg [mom)mooj _¿óJ_g.
__g ecCe g¿ Cçgg)m _¿m. mùOmm_g _g± Cgoggd
Og±mo ¿mmoo meæm±æc±g Ogmcm¿Jm_mCmm, _ùOmm_Cg
__g ecd g!mCçgg)mmJ m_J_g. Cmgm, mùOmm_g __g eced
_o)ó ¿mmoo meæm±æc±g Ogmcm¿Jm_mCmm, _ùOmm_g _gCm
¿¿Cçgg)mmJ m_J_g. `¿¿` _gmmg `Oo±` ~ _g o´cæoò
Oomdem¿m. _J¿çm! o_J_m!. ``m)J¿g±d _¿_g Cgmm_±
_m_ ¿mmoom _emmo +!óoùm´_ mmgm o!mgægò Oo±J_mm.
_mmmd omùOmm_g ocó o!mm Oo±±mmd _¿óoCm _q±mg.
¿mm _mæmò Oo±móJ_g. góoggdocó o!mm _m_
Cmm±m_mgdæe. e_óom mmmg _C)móJ±mmm ecgó¿ _mJ±mmm
emmm¿m. __g _m_ ¿mmo_m mmgæm Cgmægood _¿_g
q_, _òJoo mæ)±emm ecdood mæmóJm_m. mgmæ) m)J¿g
[_±_æo¡mj m__m m)J¿g±d _¿_g Cgmm_± ¿mmoo e±¿cm
_¿óJm_mCmm, _gmæ) `Oo±gd` [¿¿j mmmgm mmOgmc!J_g.
mmCm, m_ùm_¿m __ùm_¿m e´m_Jm_ Cçgg)m, mom)moo
_gd _gg±m±m 21
_æ__goo Cçgg)m `¿¿Cçgg)m` _¿m. Cmgm, m)mg!m m)mmgmmmd
_ægç Om__g g¿Jm_ qmm±m±mmm mmmCmm´cmoo [mmmcm!j
Oo±dm_Jm_ Cçgg)m `g!m Cçgg)m` _¿m.
OgmdOmm¿o _)m±òJ±mo!oo m¿ommgm omJ ~ m)±mæo
_J± _cmo_ó¿ mgg±gm, m__m _m@m me _cmoogm
¿¿Cçgg)m _æm_g¿óoemm mm_ _)m±òJ±d +_m´_oom!.
_mmd, Jæg±m _J1±C)m, m_g Cçgg)ggd ¡ggm _æcOm__Cgm,
__g _cm mmCo _¿óJ_g mmmægg gmCm _mmm_ moó¿J_m!.
'§yú +x}ú 2æmp0ym 0¶]]}u]md]m0y' [J3jJj ``_!_0mm! __g
ecCe Cçgg)m _¿m. mm! _gæm __J_mC)m, _gæmó oc_g
_ùmmd OodJ_mC)m, _mC) 0¶]]}±¿1 _mm!``. Cmgm _m! __g
Cçgg)ggm m1æm moó¿J_m!. _gd, mggù qemoo, mmm, qgg,
__mom)m, __g mom)moo, m__m _m_ ¿mmoo _J±m__m
m!mæm _cm Om__oog. __g ecCe g¿ Cçgg)m, Cmm!óoom
_¿m. _gd CmmgJm_ mmmCmm´cmoo _¿mæoùm_m. Og±mo
¿mmo_m m__m _o) ¿mmo_m, mmm_mm moæooo m__m
g¿g)mçq)1m moæooo, g¿_oùm´c mmmmoo m__m _)mm´c
mmmmoo.
_@mmm mm±_g m_mq¿ç1m o)mgæg _æc_gm_¿, _mm¿
mmmCmm´cmo_ó¿ _æc±d Cmm!gmm¿J_g. _gCm Cçgg) ~
Cçgg)ó¿¿ó¿ _æc±d _æcOm_m Cmm)m¿m. _gCm emæm±mm
¡gg_m _¿m. eeoù Cmm!oomd o1gg)moo _)mm mgJm_m. _mmd
_m__d Omm_m!o_ó¿moc _æe±mm Om__ mmmg Jæcùmg
_dæe. _æm mdemm mgó¿ù mg mmm¿m _±_JoCo gm) Cm_dæe.
_±_æoæ± [m)J¿gæ±j __æm±moò ommùm_gg, _g_¿ _ùmmd
eoo Cmemm m)mOmm¿æo C_)q±mo g1omm Oo±gd m__m _m¿o
_ægç Om_gCe emæm±mm Om__±m¿m. _gCm Cgmdm mmmCg
_demg Om__ mmùm_m. _gCm m_ùq, __ùq mm_ m_gm _moùOm__
_óg _¿m.
__g_æ_±d _¿¿mmggmd ¿gùm´_oo gmOmm¿ mm_m qem
m__m mmóo´_ùmm´qm _emmo Cçgg)m ~ Cçgg)ó¿¿ó¿
_æc±d _æcOm_Jm_ ¡ggggd mmm _ogJ_g? mmmæg __J_g.
_m, _m)m¿æc± qem _cóom m__m mmó o´_ùmm´q_¿ m__mm_
om´Joo mm_ mm_ó Jæcóog Ogmcm¿Jm_m.
22 _mgmomgJgm. ±gm!gg Jæg
+¿gm nmx+
]q¶tmx g uxmtmxmæú m@tú g10mxymmyyx
@+x1mqummæúm }xgx m+m uù}m] ¡2)
__gò om±ggd )m_m g1C±mgmm m_ommo _mm¿gg __¿m
mmmcm!oom mæcæ± C_m´cm´cmmC_, gC)mmmòom1±1cm Oom_
_mmm_ o_emmmm.~
gæmggæg _@o1ggCe gC)mmmòom1±! mmùm_J_g.
mùOmm_g _mm m)mmgmmmd _¿_g meJm´Ccmm mmmg Og1± m_g
m´cCgm, [_gCm gæmgm mm@m em!ç _¿mj _ùOmm_Cg _mæ)
_æc± Cmm_m mm_ mmmóo_m m__g m_J_g. _g_¿ù m_¿gmm
_mm ¿¿æmg Cgqù q_ùm_JC_mm. _¿ mmmCmm´cmo_ó¿m __md
_mC) _)mm_æe ¿¿mmJ_m!. _æg±_gggmm C±moggd
_æeOm__oo ug¿¿mmJ± C±mCoçm)! _J¿çm! emæm±mm
¿¿mmo _æmJ_m!.
)m_m g1C±mgmm _òom1±1cm OodJ_mm. Cmmoggm e¿mCm
g1C±mgmm. CmmoCm mdem m±mgo_ó¿m _emm¿m, )m_mmm¿m.
g!C±mgm ~ `g!` _gmmg `¿___oo` `C±m gm` ~ `__gó ¿mm`
_deg `__gò Oodmm.` _m1oò OodmCm _æe±mm Oodmm _¿m.
_gd oomogæg m_m_ggmg mgCmm _gCm Cmmom mmùm_m. _gCm
_mæmù m)J¿g _deg mæcùæm C_móJ __óJ_g. m__m _gCmgmm
emæmæ± ___g Oomoo _mó¿g gm_m!òJ污m _oóJ_g.
Cmmom _¿ùmgmdgmCm Co´o Cmm_m mm_ m)òJæm¡m m_J_g!
_g m´_m _dæeO±m_md mdCem¿Cm __æm±mmm!oogmm.
_oCm, m_oggd _mm¿gg __¿m mmmcm! mæcæ±
C_m´cm´cmm. _gmmg qmm±m _emmoù Om¿óOo_gg g_Jm_
g¿_oùm´c mmmCmm´cmoom _mm¿ùæmó om_ Cmmoggm
e¿mmmm g1C±mgmm _gd ¿¿mmJ± gC)mm¿ó¿ _¿Jd Oom_
_mmm_ o_emmmm.
u±æmyxú uxm¶q]}xmxux+x1m ug]¿ +qú
m@txú ]quyq]0}m ym ±¶0mm ]uyx ¡5)
_òom1±C)! emo_æc± qggome Jc)mm g¿mgmm mommm
g¿çcg¡mmm _emmo m_om _æmgg _m_Oommq¿ó¿m
mmmcm!oom __g mmOm¿m Coæmæ±ù mm¿moo.
_gd _gg±m±m 23
mm_m _æe±mm, _æoóo_q±mg _æ_mmd _mmóæo æmggoo
gcmmm mmCm `g¿çcg¡mmm` _¿m. _gCm, qmm±m±mmm
mmmCmm´cmoom _m±om _¿m. 'mxym æµm p um æ1 0tæx'
- `omgæm oqmm _dæe, mmggm e_gùmmCc _æe±mo _¿óo
Cmm_m.
_m mæc±m _oæmù mm!ùCmmm.
¿]} g}x u0g¶mxmx dux1g»mmux Q]
QQyx0mx m}xtm+ ]quym+ ugx}y: ¡4)
__gù mæc±d 'u0g¶mxmx' ~ mmOm¿m _æ_mmd mmom
Oo±± mgom´_mm!oomm em!mm [mmmæmj e¿mmmm `dmm`,
_@)moggm e¿mmmm `_!_0mm`, _JC±m!o_ó¿ _æm±mm
mmm__ m)!oo, egm)mmmo omgmoggm e¿mmmm `umg±J`,
'm}xt'~ mm¿m _óom_ _æ__goo _æ_ùm)mmogæg gm)æmOo±¡m
g_m, m_m)g )m_m g¿mgm _gmmg _æom__ e_gùmm_ m__m,
]q¶t0ægm0+æyxm: æx±}xgm+ m1mmxm
qq@]gp]0uxgm+ æ+ùmm+ p}qmæm: ¡5)
']q¶t0æg:~` gcmmm ocæm¡m!ç, '0+æyxm:'~ Jggm
mmOodemm OodJ_Cgm, _mJ¿_Ogdemm _gæm __ggó Oomm_
m_g _çc Og±mmmJ± ug¿¿mm g¿ç¿mò J_gæm±d
_æe__gggd, 'æx±}xg:'~ __g ecCe `omJ` mmùm_J_g. _gdgmm
_æ_mmm omm)m__±_m _æm_goog. 'qq@]' ~ dge, ¿´om,
om)m oT)moom 1g Om__æ± +´qg g¿Jm_ q¿_g gp]0uxg:~
ocæm±m _emmo eeæoC± Omdgm meæm, mmg!ood J__gmmmm
'æ+ùmm' _gmmg ogg±gægó oæcùmqgg g_¿gd.
QyxumQm+ m±}xpy n]y2umgxm+ m1mmxm
2mmu]0}x ]2}mu0ymxm+ m1m qm ugx}yx : ¡B)
Cmgm, ¡ggggd m)gæg Omoùm_ggmde 'QyxumQ:'~
¡ggggd mm_Jm_ ¿g_æeo_óOodemm m__mm_ mmgæg mm__
_æmggó OomoJm_ g_m, 'n]y2umgx:'~ _degd mJgçæc±,
omggæ)±m qgdmmmm ¿dumQ ~ mùOmm_g _deæg _gm)mmoó
OomoJC_mCmm, _ùOmm_Cg mmggd _¿ó¿m m±m _mJm_J_g~
_ggæo±, _deæg m´_Cm _qùmæc±mo, _gm)mmoó Oomm_ Cgmm_±
24 _mgmomgJgm. ±gm!gg Jæg
m±m__ mmm, g±mmCm mqmmm gO)omg±m __g qgdm!oo ~
mx]mAmú, axmmmú, mgqymú, 2mmúmyx, m]}yx [_gmmg
_æ_C±, ¿mqætæu, ¿ggætæu, pAaymú, §mæuQætæu,
ng]Qætæu mm_ Omm¿oj ~ _m!oo _æmm¿Cm m_m)goo
_m!. _m1où mmæg±d _æmggmgmmm g¿go_cm Oodmg_omm
_m1og g_mmm_oo _¿m.
__g mæo±d g1C±mgmm mmmcm! mæc±d _¿_g mgæm_g
~ _¿mg m)!oom Om±!oæo mmmmmm. _æmoo _æmggCm
Og±moò Oodmmoo _deg Og±mo ¿mmoom m¿_g _óJ±ggmm
mm±_g _momoo _¿m. _)mmmcmm mmmCmm´cmoom )m_mmmo
_¿_gCmmgmoc CmmoCm g¿_oùm´c mmmCmm´cmoæoù m__ ___g
Oomoo _!ùm_góJ_g.
g1C±mgmm gm@æc± mæcæ±ù m__ò o¿óommoó o_mmm.
g¿Cmæo _g OmoeeJd _æcOm_m ¡ggmmo _¿_gmd gm@æc±
mæcæ± mæoùm_gg mmm±¿ùmmm. _mmd, mom)moo [qem_o!ç
mmmmooj ¿æ_mmoCm mmmùm´cg. mOmmd, _m_æ_ Omm_mo
Cmm_m. _æm _g±ó oq±æm. Om_m __g ~ m_ mom)moo
m´_Cm o_ùm_J_g. _mmd, _m__m _q±mgggd g´_ Ommggmmm
mdem Omo_o mmmCmm´cmo_m _æeOm__ eoom. mùmqO±m_md
¿muxæú g m±¶tx 0m yxmm0uxy ]m0gx]yu
pxmæx uu æmmmmm mg¿x1]yú yxmù}mu 0y ¡?)
gmC_mggmC)! _m_æc± mæc±d eoo _óJ±mmm
mæcggæem!oæoù m__¡m _moo ___g Oomo_moo. _moo ___g
Oomomg_omo mm@æc± Coæm±d eoo mæcggæem!oæoù m__ó
o_JC_m.
q_ùCmm1d Commgmgó¿ 'ym0gx]yu1 mm@m _æcOmmg g¿mg
_òom±ggd Omm¿ggm__ gm_m¿m. emæm±d Jæg±d,
__góo)mggd [eommggdj _)m_mgmmm mmmCmm´cmo_ó¿
_æc±d _æcOm_m ¡ggCm o_ùm´_ eoog. _gd ']æmyú'
mm@m _æeæ± _@o1ggCe 'g0}xm' mmùm_J_g. mgmæ) _mm
_mm±oçoc _)mgó¿m _æ_mmcm¿_g meJ±¿óJC_mCmm,
_gmæ)ó¿m m)J¿g _¿óoCm Oo±J_g. ` gæmgm` mm@m
Cm__æm¡m!ç _æe eoog. __g `gm` mm_ _æeæ± Om__
_gd _gg±m±m 25
Oomomg_omm gm_m!ç _gd ¿¿mmJ± gC)mmmòom1±1cm
_¿_ggmm JæcóJ_g. _æ)¿æ_ __Cm __æm±mo
___gOomomg_omm gm_gæeg g¿J_g. _g mgmm´_g gem
_m_. _mCo m)gægg gm_Jm_ móom _oóoùmc Cmm_m.
_)mmmcmm mmmCmm´cmoom _m±o!oo ±m!, ±m!? mm_ mm!ùCmmm.
umxm d¶um+ æ1mm+ ±qum+ mu]¿gm:
¿mm]yxux mæ1mm+ 2mmuy]]myæym ±+ - ¡8)
_gemmgmo _moo, [`gæmgm` mm_ `_mm Cm_, _æ_mm Cm_` ~
mm_ Cm__æm¡m!ç _æeæ±ó oæcùmqggCe `gC)mmmòom1±!`
mmùm_J_gj m)æm±m e¿mmmm dçm mgmm_!. m)æmC± __gg g±
mmmCmm´cmoo [mom)mooj _æmgg_¿m _e m__ó om _¿m.
oæcJmæ)ó¿m e±¿cm _¿óJ_g. mmCmgmm mgmm_! mmùm_J_g.
g´_Ommggù mæc¡m ___gm´cg. _gm´_m e±¿cm _¿óJ_g.
_mqùm_óæo±d o±em!mm_ó JcóJ_g. _g_¿ùm_¿moc
e±¿cmgmm eoog. _gCm m)æm±m e¿mmmm dçm!. m)æm
oæcJmæ)ó¿m e±¿cm _¿óJ_g. __gmæo±d, _)mmmcmm
o!mggm e¿mmmm o!mm m__m g´_Ommggù Cmmæ)¡m Omm_
mcmde J¿mmòom1±! _JC±m¿m eoom!. omgæmó omeggd omgo!
_emmo J¿æmq1gæe _@o1ggCe J¿mmòom1±! _¿m. mommm
J¿æm±m eæ_mcm _mm!. Cmgm, _mæ) _æc_g m_¿, m_mq¿ç¿m
[u_gj [Jggq¿ç!j _Cg dm_mmmog gogJ_m!. _mmd, omgæmó
omeggd, mgmæ)ó¿m _mm gmggm m)mmgmm gmggm em)ùm_Jm_
_æe _qóJ_Cgm, _)mmmcmm mmmCmm´cmoo e±¿cm
_¿óJm_mCmm, Cmmom±mmm ¿gd eooCgm ~ _ggæo± ¿g_æe±d
omgo! g¿Cmæo J¿æm q1gæe _@o1ùmmC)±mmmd, _m! omqùmmo
_gùæm _æcJ_m!. Jæg gæ± q1_gm!. _g_omo _m! Oom¿oomem
_emæo±d Jæ_ùm´_ m)m±òJggm Oo±± Cmmq±gm±__,
mdmmmgg)! o¿æmmoùm´cm!. _m1o omgæm±d __mù Cmmo
C_!_gg. C±mo ¿gg)moæo _±__± m_1q mg¿_e¡m _ægC±gmm
o_J_m! ~ '0y muxyxnum1±æx mQ]yx0m m]ym:' [3j37j
`_m1o omgæm mem g)óoq±omeggd Jggoo [mm ___dj
Cgmm_Jm_m. _æm emæm±d Jggoogmm. _mmd, æomd±gægù
[_ógj Om_m mg±d, ommm, ¿C)mgm, Cemmm, Cmmom _J±m_æ_ù
CmmmC_ _æmo_m Om¿_ gæcoom¿m. gougmuComdmmm _m!oom
26 _mgmomgJgm. ±gm!gg Jæg
_qçm _gCmgmm.
0+x}] ±}p] gxm ææ}xmx
m±m ¿0mæ æ}A yù uxmx
±]] ±]] ù0}}A ug» uxA
q]]yú 0axù ]æxmyú @A
¡}xu+±y uxmm ?]11?]B-?)
mmæ± _C_og gæcoæog Cgm__móJ_g. 1gg, Jggoæo
_ogg Jgg)mó¿J_g. _ggæo± _æeæ± _æc_g omgo! _¿Jd
m_g _m_md Cmmgm, m)mù m_óæo±d eoo C_m±mo oc e±!
Om__ m__g e´om!_g m_mmm. _mm mmmCmm _m_mo ¿mmæc_g
m_J_mm. _mmd, omgom _gæmg gmm Oom_gg m)m mm_ mmmó
Oomm_ e´om!_g m´cmd omqùmmo _çcmæc_g CmmJ_mm. g¿
C_m±mo±m _cggd _±)mm±)m C_m±mooo m_g ¿m±g
Ogmcm¿Jm_m!. _æ_mgmm_, ~ _mm J_gæm±m m1æogOgmc!
gæcm´_ m_J_g. Cmgm, __gù móommoCm CmmoùCmmo mmæ±
mgùOm__ m_J_g. _±_æo±m mq±d JóJó OomoJ_mm. g¿Cmæo
_e´J±m g)ggd _¿ó¿m m´oggd omgom J¿æm q1_gmCm±mmmd,
_mmm_ J¿æm q1mg gmC_Cmmgm, 'mu]¿gm:'~ g´_ Ommggù
mæc污m Omm_m_m. _oCm, omgæm __æm±æcJm_
omemmæ)ó¿m omgom _gmm_ mòo1óæo¡cm _c_g Oomoo
Cmm_m. 'ymx d@ mpy æmxA, ymx æx 0yx @·u] @A' gæ±
_demg umg oomùqóoæcóom)æmù Cmmm_mm. _mmd gæ± q1_gmCem
_mggm m¿m.` mgmùmqC±m, omgæm _æ)¿æ_±mm ¿g_æe±d
eooCmmg __g _)mmmcmm mmmCmm´cm mogd Omdmg_o1±
Cmm!m))m¿m. _m_æ_±d eeJ±d m__m!mm e¿mommm
_dmggmmm _mçeJd ommùm_m m_gOmm¿ Omm¿om 1gm eoo
mqùqm!æmC± 'eeJ±d m__m!ç' mmJC_mm. 'gæmgm' mm_ _¿æm
_æeæ± _mm Cm_, _æ_mm Cm_ mm_oo _æej _@o1ggCe
gC)mmòom1±! _¿m. gæmgCm eeJ±d m__m!ç m_óo om)mmmo
_æmJ_g. _¡gm æo±d _¿_g¿_gmd _òom!±! gC)mm¿ó¿ m)mm
m_m´q¿óomg. _m! OmdeCm _q±mgm! _mm!. mommm _J¿çm!,
''Ooo)m! mæc±d g¿ ±mæm±m Om±! _dmggmmm mmmgm¿m.
dmm __g ±mæmæ±ó Oomm_m´_'', _dmggmmm ___gm´cmm
mm_ e)gg ¿)ed _gmo´_m. __g m¿mmggomg Oo±gæ±ó Co´cgm
_gd _gg±m±m 27
_òom!±! m!mggeggd _qm__ggCmmd _æe¿æe_g gmm_
Cmm±m_mm!. __gò om±m mm!gg _mæ)ó Oomm_mcCmm_m`` mm_
o_mm!. dm@m ±mæmæ±ó Oomm_m´_ _dmggmmm `___gm´cmm`
mm_ m)òom)m Oo±gmm. _òom!±m gC)mmC)m, gm_æc± mommm
_dmggmmCm ___gm´cmm mm_ gm_moù q1_gOommcm!. _m!
_æeó¿æe_g gmm_ Cmm±m´cm!, _m!gm mdemmg æoooe¿_g
__mm´cg. _m! mmggo!òJ _æc_gm)mo, Oo±e__, ¡gg_m±d
_ùmqC± e´om!_gm´cm!. ___æe±d _m¿æc± gæe
gmqóoùm´_m´g. mom 1g _m! Oommq¿_g _oçoc_g m__m!Cm
_m¿æc± m)mgg_¿ó om)mmmo _æm_gg. _dmggmmm _mc
_¡o Oommcmm _mmm. _óg [_m¿ggj _æcJm_ oæcJg g¿mm
mæ)±d _g gæc±m e¿md e±¿cm _¿óJ_g. mmCmgmm _m)m
mmùm_J_g.
modmggm e¿mmmm mo!mm. _mm omgæm±m
e±!_æeood mgmgmmm o_mæmoo emcmJó OommCc
_¿óJm_m. mmggd ` _mm mqmgæg _æcmgcm Co!gg
momm@æc± g)ùme¿_g m_g mmg1±mm Jggoo, eeJ±gó¿
_ùmm_m´c _g__qg oógoo mdemm _mó¿ Jæcó¿m? mmmg Cmmm_
omodm modmmoo e¿mmJóOommCc _¿ó¿m. mommæmò J_gæm
Oo±Jm_ _cggd _m1cm¿_g Jæcó¿m mm_ mg!mm!óoùm_Jm_
_m)g Og±mo mJæmoæoù m__± [m_gooj J_gæm _æcOm_
_)mmggm_J_g. _mm omgo@æc± mm!æm mùCmmgm
_òo±óoùm´_oo o!mgæg Oo±mgd m´_Cm _æegg¿óoCmm_m.
_m@ó¿ o!mggm memm 1g mmoæm mmmgoc _¿óoóocmg.
_mmd, mùOmm_g _mm 1ggoo, Jggoæoù m__ò J_góo _)mmgg
m_J_mCmm, _ggæoæ± e_g±__ _æeùmmCc modmCm mo!mm
mmùm_J_g. __gó o_mæmoo mgmgmmmæmgmm. _mmd,
_mmomgæm±d m±mo)mmm gæc±m¿m.
m)æmm±mmm ommoCm _1d)mm _¿m. _mm omgæm±m _æe
emmgmæc_ggm, omgoæ)ó ¿_gg, _m! m_mgmm, Jgg!, _m1cm
Og±mo oógoo eoom, mmO_demm mm)m´_æ)oo Ommg±ùm_Jm_m.
_m! _mq m)memmm _óJ±ù m)_o!o_m oc gæemmmJ
__J_m!oo. _ggæo± _æc_æ_, qog _J±m__md omgom
mJggOgmcmJmmd, mmm O_Jgg OgmcmJmmd _ggæo± m)æm
28 _mgmomgJgm. ±gm!gg Jæg
m±mmm ommoCm _1d)mm _¿m. __± ¿¿Cgm momm@æc± o__
_gCm. _mçeom _mæg Ommg±´_Cm, qo_æ) mmc´_Cm, eeoCm
_og¿¿ mm_ o_´_Cm, _gmmd emó¿ mgçCm
JæcóoùCmmmgmdæe. __mg_¿ g¿ go omm!oc m¿J
_¿óoùCmmmgdæe! g¿Cmæo _æ_mm emæm omg mm_ o_m´cmd
_ _æmgæg¡m _æc_gm_mm±. _mçeom o_mmgm o1, g¿Cmmgm
o_mm´cmgm o1, _g_¿ù m_¿moc _ _æmgæg¡Cm _æc_g
m_mm±' ' _gCmmm_ _mçeJm qogòJood _gJùCmmmCg
m)æmm±mmm ommom mmmgm¿m, _gCm _1d)mm _¿m. _g qem
mmóo´_ùmm´qm _æe emmgmæc_g m_¿ m¿Jm_ e¿ó¿æem_¿ù
Om±)m¿m, q__o mmmCmm´cmoom _mom m__m gæm _momm¿m.
¿m0m + ugm : g}x uy1]0y ]m±ygmyx:
pxmx µm]}ù}g}mx : m10m Q]ym+x}yx : ¡9)
_m@m _æ_± m)mgm)!oo mmm__ _¡gmoæog
g1ggm!oomo, mm Omm¿´_, gmoo mmgmm _æooæo mdemm
g±mom Oo±g m´_, ¡gggg_¿g g±m)mo _m_ Oommq¿óJ_m!oo.
mdCem¿Cm mmóomo e±æ)¡m mcg gm_gm!oo. _mmd,
_m!o_æc± mmmóæo __æm±mog Og1±mdæe. __gggmo,
m_Og_g Coæm m_Og_g em!çoom _emmoù mmgomóoùm_J_g?
_gm__ó o_emmmm.~
¿u1mxùyú yymuxæú uaú d¶uxd}¶yú
u1mxùyú ]my0u0yµxú uaú duxd}¶yú ¡1û)
dçm1m _emmoù mmgomóoùm_Jm_ _m_æc± Coæm mdem
mæo±gm Omdeùmc _q±mggm¿m. Cmgm dmmm _emmoù
mmgomóoùm_Jm_ _m!oom CoæmC±m Omdmg_¿ mo±gm¿m.
`Cmmgmmmg` [m!±mùgmj m__m `Cmmgmmmgde` [_m!±mùgmj mmmg
Cmmm_ ¿g_mq±mm mm!gægoæo ecC±moùm_ggmg g1C±mg@ó¿
eoo o_CgogægC± Omoùm_ggJ_g. _oCm, Ooo)m!oo __óo
__óo _mm±¿ó¿m dçm! mmmg m_g oóg? mmmæg¡m m__m
mmmcm!oo [Og±mo ¿mmooj __óo __óo _mm±¿ó¿m dmm
mmmg m_g oóg? mmmæg¡m mm!óo Cmm_m. g1C±mgmm gmg
g´cgægó o_J_mm.
_gd _gg±m±m 29
¿m0mµ» + m10mµ» myxuxæumm]]yx:
d¶u0umxd}¶pg umpy : m1m qm y ¡11)
_oCm, mdemù móomoogm _m)m! _cmood _æe±mo _¿_g
Oomm_ _moo _æmm¿m g´_Ommggmmo dçmæ)C± mdemg
gæoooe¿_gm mmgomgg mm¿moo. dçm! e±¿cm _¿ó¿mmæ),
_mæm ±m)mgm Omde _q±mg. _oCm, _moo mmmcm!o_cm Cmmgmmd
dçmæ)C± omgg m)Cmm_m.
gmæmggmCm omùmm__ó Oomoo _q±mg, Ooo)m!oomd
omùmm__ Cmmq± _æe±d eoo, __g dçm! mmùm_m m)!gmm ±m!?
_g ±mC)m g¿ Omo±d _æcOm_Jm_ Cmm1d mm¿ Om__oo m)!
_dæe. m)æmC± dçm! mmùm_J_g. mgmæ) m)æm e±¿cm eooCgm,
_gmæ) _)mm´c mmmCmm´cmoæo [Ooo)m!j OmdeCm _q±mg.
Omde _q±mg mmmg_¿ g¿Cmmgm OmdeCm _q±mg mmmgde
_!ggm. mm_mo, moçm oqmmmoggmm Omde _q¡m mm_ _!ggmm¿m.
ugx ¿g1 múmx1 ±q, g] mær 0mx d1
[)mm o1g mmmd 0j80j
`[omom)m mm@m mg1 Omdgg_o1±mm. m)mmd m´_Cm _æg Omde
_q¡m.j`
g¿Cmæo m)æm _g_g m_Cm±mmmd _mgæ± _æe±__ù
Cmm± mæ__g m_m. Cmmom _gemm m¿J¡ooæm _æmggm JóJ)Cm
_g_g Cmm±m_m. dçm! gmmòæoùmqC± om¿m m)m Om__m! [_òom
m¿g¡j _mm!. _òæoC± m)æm _¿m. _òæo±m _qç, m)æm±d
_¿_g m_m_gd _)m_Cm gm_gmm. _ægC±gmm mp] æd1
moæm±mm _æ_±d mmm¿mm_ mmqò Oom_oom!.
'§±+x æxmx §±+x uxmx §±+x g± nugxmx
æg æd1 0g §±+x mm1@y yxæx ux1 p uxmx'
mmCo m)æm _dæeC±m, _g mdæe±__gm m__m qem
em!çó¿ mdemm _ùmm_m´cgm _¿m. __g ecd m_mO±_ùmg_¿ó
om)mm _òæoC± _¿m. _òæoC± mmæ± _¿m. Cmgm _òæoC± __g
eeo e_mggó¿m om)mm _¿m. ¡'0mxæxumy' yæy¶y ug»mmxú
ù}gx0mm §]' [om_Cgmó± em_çgm 0j2j3j od! o_J_m!. ``mm!
30 _mgmomgJgm. ±gm!gg Jæg
_òæo±d _¿_g mmO_mæ_ó¿mmo m_m´_m_J_mC)m, ']mæx ux1
p uxmx'~ _m! m)_g, mdæe±__, _qm__, _æ_ggggmggd
_ægçOm__ m_J_m!.`` `0mxæx0ux p¶æxu @ùyæxu @]uæx0ux p
ymm ù}xmx n]±}xup] ù}gæum mm ù}guxù0m]`
[ù¿_gm)m±o em_çgm 4j4j0j~ ``mm! _æooo ___ùCmm±, _gmmmd
_æeOm__ _mm dm_mmmoCm _Jm_J_mC)m, _m¿ó¿ g¿Cmmgm
_gç mmmCg _dæe. _m! m)mmggd gm_æm_g m_J_m!.
_)mmggd _òæooo omóJd _cmommd mmm__ eoom. _mmd
_qmCem m)mmgmmæm _æc± Cmm_m mm_ _òæo m´_Cm m¿oJ_g.
mùOmm_g, __g _òæo¡m _æ_Cm_ m_J_Cgm, _ùOmm_Cg _òæo
mm_ gmC_ _demmd Cmm±m_J_g. g¿Cmæo, _æ_mæmmcù Om1±
Omm¿o mm_ gm_ _¿_gmd _moo _mJ±m _æg _æc±
_æoùm_m!oo. mùOmm_g, _m¿ó¿ Cmd Cm_ gm_m _dæe
mm_mJm´cCgm, _ùOmm_g _òæo Oomomg mg_omo? mùOmm_g
_æc±gg¿_g m_gù Omm¿_m _æc±ùmcmmd _dæe mmO_m¿ _æe
m_gm_J_Cgm, _òæo mmmgm _mCm¿cm _g_g Cmm±m_J_g.
Cmgm, _òæo±d _¿_g m_m´cçcCm m)æm¡m mmO_mæ_ó¿mmo
_q_g m_J_g. _gCm dçm1m §±+x úq]Q mmùm_J_g. __g
_æ_±d dçm! _emmoù mmgomóoùm_Jm_ _m_æc± mæc mdem
mæo±gm Omde _q±mggmo _¿óJ_g. mgmæ)ó¿m m)æm eooCgm,
_gmæ)ó¿m _mgæ±ó¿m _æeggmæm eoog. m)æm _æmg±æc_g
ecCmC±, _mg污m _qm_¿ m_g m_J_g.
dmm _emmoù mmgomóoùm_Jm_ _m!o_æc± [mmmcm!j
mæcC±m Omdmg_¿ mo±g. em!mm e¿mCm dmm mmùm_J_g.
'ux0m m]m0y 0ym:' _æc±ùmc _q±mg, __±ùmc _q±mg
m)mmgmmæmóoc _æc±çm __±çm _qJm_ g_mem!çó¿ eoog.
'uxm umm uæmxm, m»± pyxm æqmx umm' [)mm o1g mmmd [7j
92oj` ~ _J¿çm! _ægC± [J)gægj _mmóæo mm@m Oomdemd
¿_ùm´_ moó¿J_m!. em!çó¿, mommæmC± moùm_ggJm_ _oç
g_m em_. em!çù_!mmmm _@¿_æ_±mdgmm mdem
qmm±m±mmm mmmCmm´cmo_m m1mmóom Om__
Ogoçm_Jm_m. _g qmm±ggm mmgommem _¿m. m)mmgmmæmC±
ommmóoò Oo±Jm_ _om_¿ mem Omm¿_g±ggmm! _mmd, _mæ_±
em!çù_!mmmm _@¿_æ_, _mæoC± ommmmd Cmm±m_mg_¿ _go
C_)m mqóomg mmmg Cmmd moçm Ommæm±mmgmoc. _m_, ``ommm_
_gd _gg±m±m 31
m_)m_ _m!oo moçm _dem!`` mm_ o_m _moCo _mæo, ``_dæe,
_m! mm±mom mdemm ¿qóJ_m!. _mCm mm!gCgm`` mm_m Oomde
m_m!oo.
æxm ux] 0gx æx] æg ]my myx0m æxú
g] uaxr æx] 0g, ]mæ gx0m }xú
_çc Og±mmmJ± og¿¿mcm J_goç ¿æ_ _¿ùmgCmmd
Cgmm_mmgmoc, _m!1g _mm Oomm_ _¿ó¿m em!mmmg
[mmmmmmgj g_mm_ _)mmóJ_g. qmm±m±mmm mmmmoo mmæg
_æe g_mm_Jm_m. _çc Og±mmmJ± og¿¿mcm Oommq¿_g
Ogmc!q gmqóoùm_J_g. mmCmgmm dmm _emmoù
mmgomóoùm_Jm_ _m!o_æc± [mmmcm!j mæc±mmg Omdmg_¿
mo±g mmùm´cg. m_1q mg¿_e±m _qçm _ggmm. 'm g ]1±æ
æxa æp}py1m m]æx}x 0mm0yx ]qtgu': [C±mo ¿gg)m JjJ4j ~
`_mc omemmæ) _)_g)mmo, _mmóæo¡cm [J)gægj m__m móg_!mmmoò
Oo±±ùm_Jm_ omgæm m´_Cm e_gùm_J_g.`
ymm m¿gmmm g1µ gqmq]y: dyxug:
múgpxyú mp]0mx±æ+: +mæú y]2um ù}yxumxm ¡12)
__g _æ_±d _m)m¿æc± megæg _!m±ggó Oomm_
omo_mgm m__gg. omo _mgm __g_g ogmmmgg)moom m)móJ)mgægù
mæ_om__Jm_ Comçmm¿m. _gmmg Om__ Om__md m_g ogmmmgg)m
emo_ó¿ mmm g¿m? mmmæg __mùmgm¿m. Ooo)m!ood
_g±m¿m, mdeæm Omm¿_g±m¿m, mgmm_¿mmm dçm! __g
g1C±mgmmm _g±ggd mJgòJæ± m_m_gg±mmC_ e)gg ¿)ed
Jmm _mggg_¿ò ommmm umù}] mm@m omOomeæ± m_ùmmm!.
Jmom m)J¿g±m [_±_æo±mj m±m _æ__g gmæm±m e¿mom
_¿m. _c!_g om´qd _o _)mm__ _æmg±mm mom_gggd Jmoggm
o!_æm _mg omgd g±O)m_ m_g m__gmd Cmmgm, _óomCm m±!
oòod m_m_J_g. _g±m ____mo _)mmgg m_J_g. g¿Cmæo
Jmommmg _mæm mc meæmd Ogmæemd _¿_gmd oc _ggmm
_æeæm. m±m m)J¿g±d gmm _¿óJ_Cg gg±, m)mmgmmmd _dæe.
_m! m±m__ _æe±d eoom!. m)æm±m e¿mmmm dçm! g¿Cmæo
Om__ Om__mC)±mmmd, m)J¿g±m m_g m±m ¿g_g _c!_g om´qd
_moo _¿óJ_!oCom, _æg¡m mc _gommm m±m mm@m ¿geCeC±
32 _mgmomgJgm. ±gm!gg Jæg
emoæoù mæmgg m_mgmo _æm¡m. m±ggm o__ _m@m g¿
mq e±!_gm_m. m±ggm ¿gd _m@m Oom¿om _c!gg±m¿m. __g
m)æm _g_¿m Cmemo CmO_mmæ_¡m g)ù Cmmmgdæe. _oCm,
m)J¿g±d [_±_æo±dj _¿_g m_m_gCe _e´J±ùmmæg _¿m.
omom)ggd egdmg mmmCgm eeom mm@m _c!ommoggd ommmmd
Cmmmg_¿ gùmmmgm¿m, _g_g _¿´qm _gem¿m. _g_¿ Cmd
Ooo)m!oom Comçm CmO_mmæ_¡m __móomdæe. _m!oom
o´cggd _¿_g _C_o mmgg±moo gC) om±ggd _gmJm. _mmd,
g´_ Ommggmmo _æm _æmggm m±m mm@m em!æmC±
Omoùm_ggmCm gm), _g_¿ Cmd gm_mdæe. gmOmm¿ mom)_Cm
mCg@m Oom¿om m±gæg emcmóoCm, Oo±J_g. mmCmgmm `_m!o_m
Comçm m_ùmm!` mmùm_J_g.
yy +mæxm+ 0u1m¶+ ummxmæ0æxqæx:
mgæmmxùmgmmpy m +ùymgq0ax¿um] ¡15)
_ægg Ogmc!_g _C_o om¿oo, gmæ)gùùm´æc, Oomm_goo
_gemm mmgg±moo g¿Co) _gmJm. _m__m ogg_m m±mo)mmo
_¿_gg. m±gæg em_mm@mægg gm) Ooo)m!oom Comçm
CmO_mmæ_¡m Omoùm_ggmdæe. q__ommoò Oo±dm_m _)mm´c
mmmCmm´cmoo Om__ Om__ m_¿ Cmmom±mmm m_gmoo Cmgm
_c!_g m_Jm_m. __gg, qmm±m±mmm mmmCmm´cmoom
móoggd _¿_gm Comçmoo m__gm. _m__d _gm_gemo
C±mCoçm)! _J¿çm1m Comçm m__gg.
yy m0mæy1gæm1Q±0y ug] mmpy0m m]2ym
uxym : uxmtmmæ+m ]m2mm +m2æm ù}y]ug : 14
_g_¿ù m_¿ Ommæm __ó ¿gæ)oo _´q± [ mgd _mm±oç
ocó o¿æm mm@m mmo _¿ùmgdæeC±m __g Ommæm __mmmg
umgmom, m__m g±æm±m Jmmmm¿mj 'ug] mmpy0m' ~ mmOm¿m
_)gggd _m!_g¿_g C±mCoçm)! _ J¿çm¿m _!_0m@m
Og±mommm om¿oæo mgmm!. [_OeoJomj mmmg_¿ eeJ±gó¿
mdemm _ùmm_ùm´cg mm_ Omm¿o. m¿g¡ Cemom, CgmCemom,
m)mmCemom mm_ mgmæ)ó¿m m_ùq __ùq mm_ m±m eooCgm,
_ggæo± _æmgg eeomo_ó¿m mdemm _ùmm_ùm´c m)Cemom,
m)mm!ggom mm_ _æ_ù Cm__æeæ±ù Om__g g¿Jm_ ComçCm
_gd _gg±m±m 33
_J¿çm¿æc±g _¿m. gmom, Omoo m__m m)ggmCem
g±m1óoùm´c _)gm _m_ _g. _)g_m _OeoJom, om¿m _OeoJom.
mmCmgmm Comç_m _OeoJommo _¿óJ_g. eeomo_ó¿ mdemm
_ùmm_ùm´cg m)mmm gm_gmm. C_)q±mo _m¿cm Ogmc!æm
m_m_ggJm_ Comçmm¿m _g. _m! mmmm_ __g _æ_ùCm_ _æeæ±ù
Om__g g¿mm!?
ux¿+gmmú gqq0æ0+x 0ymy]yú ym¿gm
2ummt}ú y]2um ugx+mæú duæ1ux mq0æxy}: ¡15)
'gqq0æ+':~ _g±ggd eoo _æmgæg¡m ___gm)mm __g
_J¿çm! `mm¿o_m±m` mm_ omJæm mgmm!. _mqemoæo¡m
__g qem mç±moo _deg gmmmggæ)oo mm_ Oomdeùm_m
Co´cd, Ogm_gd, mm!ggd, oæmggd, _o!gd [oùgm, dm!om, _mm,
)um, o_gmj _J± mç± _mmmood _¿_g __mgmmo m_mgg
gm_æc± mógæm móg mm_ _æeùmm´qd e_g±mo _æeùm_ggJm_
Comçgæg m_ùmmm!. m±mo)mmm mqmd _mJmOommgmqó¿ _æe_g
Oommq¿ó¿m qemoæo mdemm gm_ g)´q, _mmæ)g gm_æc±
Comom mm_ _æe±d e_g±mo __oò Oo±mg, _mmg _g±ggd
m__g¿o, _m1og gm_m!æm _oó¿m mdeæm Oommc
og¿¿mm g¿óOomæc _¿m. _J¿çm! g¿ C±mCoçm)¿m
og¿¿çm _mm!. '±¶mm0ygú' `mommCm! _mm emo_æc± Jç±m
_Cmm.` _gmmg Omo mç±ù Omm¿´oæoù m__± J_gæmæ±
m_gg _çc Og±mmmJ± og¿¿æmg gm) Cm_ mæg¡m mm!óommd,
Co´ommd, Ogmcmmd _¿ó¿m _æe±mmg, og¿¿mm _emmo
_±ó¿móoùm_Jm_ _m1o _@mmmoæoC± __mgmmoò
om!_goog.
'0ymy]yú ym¿gm:'- Og±moò Oodmmoo _deg Og±moó
¿mmoæo mdemm gmmoùm_ggó Oomo_m g_@æc± _@)moCm
_!_0mm _mmm. _çc Og±mmmJ± og¿¿mcm m´_Cm mqùqm!ç
Oomogd, _gd m1mm__mæm [m)_mj, æm)móJ±m, Om±m__g,
_m_góomm! m´_ __gd, 'æ]æ] æ}x pmm ug p}x'~ m±!
oòOo_gd, _çc Og±mmmJ± ug¿¿æmg gm) CmO__g Omo
mç±ù Omm¿´oæoù m__± J_gæm _mm±oçoc _æcm_óomg¿ggd
_J±æm _æmggm _cm¿m. _ægC± `_@)mom` mmJC_mm. g¿Cmæo
34 _mgmomgJgm. ±gm!gg Jæg
__g _@)mom mm_ Og±moó ¿mm Om__ Om_Cm±mmmd, m)m
Og±mmmJ± m)mmgmmmd _ægç Om__g g)mde Og±moò Oodmmoo
_gmmg Og±moó ¿mmoo 1gmm gmg _gom)gægù Om__
m_J_mm. _g_¿ m_O_m¿ Om±!gmm gm¿_±m mmmgm¿m. Omo
eeJd ommmgóJm_ Omm¿´ Oodmm g¿mæo±mm Oodmmm¿m.
_gm_emmo ecd mæ)ó¿mmm _!mmogg_omm m_mm_oo Jæcgg
m_J_g. _mmd, _gmmm_¿m _g_¿m g¿ Ogmc!qm _dæe. _æg
mdemm mc Cmemm, e_g±mm _m1oò OodmCm emæm±mm Oodmm
_¿m. ù¿_gm)m±Comm_çgggd ±mó¿mdó±! gmg mæmm±mJ±
æmgC)±±cm, `Omm¿´ Oodmm _æ_±ù Om__, __g eeogg_Co gæemm
mm_ mgm±md oc, _m¿g gggmm mmùm_Jm_ m)mmdemù
Om¿mmgæmù Om__g g) _±emg` mm_ Oomdeù q1± æmóJ_m!.
_g_omm gC)mg _m1oò Oodmgægù Om_mg gmC_±m¿m.
m±mo)mmoó o!mggd +_mcmde dm Comm '2ummt}ú'~
_gmmg _mq ¡ùx]]) mm@m Om±! Oommc m_momæo mgmm!.
em!mm e_mgg dgmmm _deg _em__óom m__m eæ_mcm
_g± Cgom _¿m. mmCmgmm dmmm m_O_m¿ Om±! 'mq0æxy}1'
mmmgm¿m. emo_æc± em!ç _deg mqùq ¿g_æg±m 1g _¿óJ_g
mmmg emæmgmm. _mmd emæm±d __gù mqùqm!ç emo_æc±
_g±ggdgmm _¿óJ_g. _gCm ¿g_æg±cm Oom_ e¿ùOm_J_g.
__g em!ç moçm _gmmmg. Cmgm m¿_g mem Omm¿_g±gmoc.
_mm ùx]] [_mqj mm@m Om±! Oommc m_momæo mgmmm.
em!mdgmm _mq mæ__g _¿óJ_g. mmCmgmm dmm '2ummt}ú'
_mq mm@m Om±¿æc± m_momæo mgmmm. em!ç m¿_g mem
mm±_gggmm, _mmd _gd _mq _±óo_æe Om__¿ùmgm
_emmoggmm.
``g± mmxu± m1m]} muxmx, ù0}ú 0y ù}æt 0gxy æu
gxmx``
[)mmo1gmmmd JjJ84j5j
``_æ_mm [_1j mm¿m ommmo _æ__g _¿óJ_m!. _mæ)
_mqcm [mC)mmj _ægggmd gmæm Omoùm_gg _¿oJ_m! mmmæg
_mm __Cmm``
¿mpymgmú }xgx gp]q]0}x Q]¶µ}:
pga : mg0ymm+ m»0æxµumq¶u2æm ¡1B)
_gd _gg±m±m 35
¿_g±m mommm )m_m ¡gçq)! '¿mpy mgmú' ~ mm@m
Om±¿æc± omæo mgmm!. ocæm mmmgm e¿moCm ¿_g, m__m
g!mm mmmgm e¿moCm ¡gçq)! [g!m!j. g!mggm1g e_g±mm
_æeùmm_ _¿ó¿Cm±mmmd ~ _qç mmmCg _demg `m)mmgmmmd
_æeOm_d` Jæcggm_m. 'Q]0y m]}: m: Q]¶µ}:'~ m)J¿g ~
q¿çm, Cçgg)m Cçgg)ó¿! _J±m___¿ _æc±emm Cmmged
e_g±mo __mm@m, mmOm¿m góogggmoc e_g ¿æe±mmd
_¿ùmm@m mmC_@m g¿_mo omqùmmo, _qm__gm, _gmmg mg_¿
_qç mmmCg _dæeC±m, _gCm m)m gggmmmJ± m)mmgmm, _mæ)
_æcmgd Om__¡m Om__ m_J_mm.
_±mggm e¿mommm _¿em 'm»0æxµú' mm@m Om±¿æc±
omæo mgmmm. mmmoçó¿ mmmoç _±mm e±!_æeoæo _æcJ_Cgm,
_mmoçó¿ _mmoç g±æm _æmggm _g_g CmmJm_m. _deæm
Om¿ogOgmcm¿Jm_m. ogumoggm e¿mommm o_Cgmm
'umq¶uæú'~ mm@m Om±¿æc± omæo mgmmm. _mm!oo
_m_æc± gmOmm¿ _òæo¡m [ommomj mæemgùm__ mmó¿ gùmmoó
o_ eoom!. 'y}x ægm mmxmx ux0yx 0u d] gx1' [m_gj ~
`æm)m Cmmm_ gmOmm¿ _òom Om´qù CmòJd ogJ_g`. ogq¿ç!oom
_¿_æ)æ±ó Co´mg ogumoggd g¿mæo, _mmd emæm±mm
ogumom _oggd m__¿ó¿m _mmmçcm Ogmc!q OomomCg±m¿m.
_J¿çmæ)ù Omm_ggmæ)±d _mmmCm emæm±mmg, ommgmmmmg
_¿m. Jgggæg [mmgægj mdemù móomood _¿_gm m_mggó
Oomm_ _mmmçcm Ogmc!qOomoo _)mmgg m´cmd, _gCm
emæm±mm ogumom _¿m. __g ogumom _mm J_gæm, g±mmm
m__m ommg _J±m_æ_ù m±dmgm _emmo _æ_ç Om_J_g.
mmmoçó¿ mmmoç emæm±m 1g mmggm ommùmm!æm [u0)gj
gm_ _)mmgg m_J_Cgm, _mmoçó¿ _mmoç gmOmm¿ _òom
_mg __æm±mm o´_ùmm´q_¿o m_g m_J_g, mmggcm Co!gg
_æmggù qemoom _±óo_m gæcùm´_ó OommCc CmmJ_g. m__mo
_æm g´_Ommggmmo gæcùm´_m_J_Cgm ___mCo _mmm
_æc±ùm_J_g. _æoó o¿moæoù Cmmm_ _mg Jgggæg _mmmmm
dm)ggcm e±óoò Oo±mCg `ogumom` _¿m.
_m_mc mmgóæo±d m±mm_ggùm_Jm_ mm moçm
oqmmmmg. _mmd ommom m@m mmC±m _æm mcçm Ommæm±mmg.
36 _mgmomgJgm. ±gm!gg Jæg
me¿m oc _m_mo me!_g m_Com _deg gq_g m__g m_Comgmm
mmqù CmmJ_g. _mmd _moo __gg _òomæ) e±¿cm _¿ùCmmm
mmmg_¿ m_gmgmmm egg)mmg_m g)_q±mg. _mmd ogumom
Om__o)mmo _og _)mmgg m´cmCem gmOmm¿ _òom
o´_ùm_ggùm´_ Cmemm _e´J±gæg _æc±ò Oo±g m_J_g.
_g_¿ Cmd mmmcm!oo CmO__g Comç_m m_ùmmdæe. _mmd
gmOmm¿ omgæm¡Cm g±æm±m mmæg±d mCgm J_goç g)gægó
ocóoCm Oo±J_g. Cmgm o_J_m!.
æx±mm+ u}0u¶mxm: ±æmn + ugx}y :
]q¶t]Qú0mx m}xtm+ mx]mæm+xu}x@y : ¡1?)
__g ecCe `omJ` mmùm_J_g. mùOmm_g g¿mm mdemù
móomood _¿_gm mmggcm Co!gg _æmggù qemoæo¡m
m_mggó Oomm_, __g ecem _oggd g¿_oùm_ggJ_mCmm,
_ùOmm_g _mm u}0u¶mxm: `Cmemm _æ_mmd mmgmg_omm
g¿g_æeæ±ù Om__ m_J_mm. Cmemm _æ_mmd mm_Jm_
g¿gæ±ù Om__g g)mde Omm¿ggmmm ecCe `omJ` _¿m. __g
ecedgmm __gù m)m _æ_mm eæ_J_m!. mmCm `m)Cmçmmu.`
mmmg_¿ `J__g mdæe eæc±mm` mm_ Omm¿o _de. mm_mo, m)m
+ +u + mmu mmmgm¿m.
Jæo _deg ¿_m, em_±m _d _deg _@æeg g_ùmCg
'±æmn' mmùm_J_g. _mæ_± _æe±d, gæeæ± Omm´æc±qggó
Oomm_, _@d mm_ Om±1d o_ggd _m_g eoo em_±m
_æeó oæo_g m´_, O_¿ùæm mo!ùmæg m´_m_mgmo e_gOmmg
m_ggó OomoJ_m!oo. _ægC± omm±mum [g_m_mj mmJ_m!oo!
_mmd emæm±d _ùmq gm_m _dæe. o1±moò OomdmOgm_md
Jæo _deg ¿_m _e´J±ggm Jmmmm¿m. _gmmg mæg _moo
_æc± Cmm_Cmm _gæm em!ggmg _¿m. em_±m _d _deg
_@d emo_æc± omdom)moom e¿mom _¿m. mgmæ)ó¿m
emoo _m m)mmgmmæm _æc± Cmm_m mm@m _æe m¿J¡ooCgm,
mmmmd omdom)moom m1æogOgmc! mmOgmc!_g m_g
Oommq¿ó¿m _æeæm eooCgm, _gmæ)ó¿m g±mom mm_ CmòJ_Co
_cmdæe. _æg omm±mum mm_ mùmqò Oomdmg? _ùCmmg eoo
_æe±d _moo _m1où mmæg±d m±mm Oo±g Oommq¿ó¿m
m±m m´_mgmm. omgo! mùOmm_g _æc±ùmc Cmmq± _æ_mm
_gd _gg±m±m 37
_æc±ùm´_ m_J_mC)m, Cmgm emoæoù mmOgmc!_g m_g
Oommq¿ó¿m omdom)moom Ogmc! __m´_ m_J_Cgm, _ggæo±
_æe±dgmm m)æm ___gmmo _æmg±æcJ_g. mmCmgmm Jomq±md
m´_Cm m)æm±m e¿mommm dçmæ) _góo _q¡m mm_
Oomdeùm_J_g. Jomq _mm J_gæmù mmæg±d mo e±!_gOgm¿
g¿g_æe±m¿m. m_m)g±m¿m.
']q¶t]Qúm:'~ gcmmm m__m _æo±mg e_gùmm_æc± mmm
m__m 'm}xt:'~ _mJmOommgmq mm¿m m1_gm m)_gm eoo
_æ_mmm m1mmóogægó ommmg_omm g_m _gemmæm Og±moò
Oodmm _deg Og±moó ¿mmoom _óJ±mmm ¿mmoo _¿m.
omgmommm ¿mCm mx]mæ _¿m. ogg±ù Omm¿omJ± _mmmæm
m´_Cm J_gæm±d OomoJ_ mmmCmm´cm _gmmg omgmom
_¿óJ_Ogm_md, g¿Cmmgm omgæm±d mgòJ m_mc mm±ùCm _dæe.
_g __g Cmmged Cgmdm m_mc _cm g)mg.
]qu0yx ]2}mu0ymxm+ m1mµ: ùq]mu0y
2+mu]}¶±+ ugxuxg»: µmæxmy]q : ùqy± ùqy± ¡18)
_æom__, e_gùmm´æc _oóomde g¿mgm m__m g±mmggm
e¿mommm gO)omg±m __g moæooo ~ u_¿g±gm, mmgud±m,
emmm±m, Ooom±gm, dg)gm [_gmmg, _deg±m, _mqæcæm,
_g¿æcæm, _mæm¡æcæm, e_g¡æcæm _gemmj _J± ¿m_emoo
_æmggm _mm omgæm±d mmOm¿m egm q1±ó oq± m_m)goo
_m!. _m!o_cm Om¿_Cgmo eæc± _mmm¡, _m!oo _æmm¿m
gmggm±mog gmo_ó¿1± om¿oæo mgm!. Cgmooo om1±ò
Oo±d_æ_±m Jmmmm¿m. mùOmm_g mmmmmg m±m _moù Om__
m_J_Cgm, _ùOmm_Cg _g@æc± Oo±emóoggm mdæe m1mæc_g
m_J_g.
)m_m! _m!oo _æmm¿m gmggm±mm om¿oæo mgm!.
mdCem¿Cm mCgm Oom¿om g)gæg _!m±óJm_m!. mmCm, _m_æ_ù
mmm__mg _mJ±mmmgm¿m. _oCmgmm, _m__m Om±!o_m
mmmùm´_ eoom. _g_¿m Cmd eoo g)Cmm, mmm m__m qgg
_J±m___¿ mdemm _ùmm_ùm´c gm_m¿m. mommm gmCm _mm_g,
__go)mggd [_gmmmj m__g¿o __g _æcOmoæ±g g!mmmm
Oo±J_m!. _mCo _m! gmg oæcóom mm!æmæ± _mm omgomm
38 _mgmomgJgm. ±gm!gg Jæg
1g æmggó Oomm_, _mmg _g±ggd m__g¿o _m_ OomoJ_m!.
Cmgm, _m@ó¿ _¿Jgm m_g, _m_ Oomm_ gmæm __mgmmo
___oùm_ggó OomoJ_m!.
m 0æx0µx yx1]y}x¶t}xmxú gqymxm mmyx}m]
pum±+ ùq]mú æ+m gq0ax mm@mxymm ¡19)
__gù m±mo)mmm gæo±mmg _om±m m__m _m _J±m_æ_¡m
oc _e_ò Oo±gmqC± g¿g)mçq)1m moæooom _g±moæo¡m
mo_g Oomm_ Oom_g. mmmcm!oom móogggmgmm mæcm)!oo
_m_ Oommq¿_gm!. _mmd _g±m mo_gOgmmCmm, g¿g)mçq)1m
qgg)!o_ó¿ggmm. emæm±d, mm¿o_m±m, Og±mo ___em1g
__æm, _qç mmmCg _demg _æ_mæm _æcmgd Om__ Om_d,
g±æm _ggd, _deæm Om¿¿gd _J±m__m Comçmoo gm¿
gæc±m_ Om¿o _)mmgg m´cOgm_md, ¿¿Cçgg)m, _o)ó ¿mm,
q__o mmmCmm´cmoom _g±m moçm´_ m_J_g. _m__m meæm
Oom¿om Oom¿ommoó ¿m_g OgmcmJ m_J_g. __æm±mm Om__
Jæcgg m´cmd Cmmom±mmm mmmCmm´cmoo _æmggm __mgmmo
_æmg±æc_g m_Jm_m.
¿y mmmm]yxm]q¶tmx yx1]y}x¶t}xmæd]mg
ù}mq]0y µm]}múux0y y@q]múm uxmtm ¡2û)
gqq0æ+ú yyx mx±muyuxg uyu0y
¿1g»m nmx+
0mm0mxqu0mx1 u]0m }yú myxum 0u¿±Qy ¡21)
qem _cóom m__m mmó o´_ùmm_ _J±m__m e¿mmmm
o¿_±m _¿¿mmggmd ¿gùm´_oo mmgg_¿ _mmm_ Oomdeù
q1±æmóJ_m!. C_ )m_m! _g_¿ù m_¿ 'æd]mg:' æm)móJ±ggm
e¿mmmm g@uxm-! mm¿ó¿ æm)móJ±Cm Oomq±mo _æm_gooCgm
[Oomq±mmg Cgoggm _æc±moò Jmmmmo mgóoùm_J_g. g¿Je!,
`Oomq±mmg mùCmmgm om__d _æo_gmqó Oomm_ o¿oeggcCm
ommùm_J_g. mmCmgmm `omgm_` mmùm_J_g` mm_ OomdJm_m!.
_mmd, _ùmq gm_m _dæe. _mCo `om` mmùm_mg omgm)mó
¿)m¿ _de. om´omg _@mmCm _mm!. _m! mmm ~ _mmmmmoæo
mdemm _gggù Cmm´cm!. '+u uxm p}xy1 @y}yú` [mmmd 7jJ3j8j
_gd _gg±m±m 39
~ `mmm _mmmmmoæoò ommmo m_ggó Oomo_m mdeæm eæc±m!,
m)J¿g _deg __gù mæcùmd ommJm_ Co´Jm_ Omm¿´ood
eoo mç± _mmmoo 1gmm m¿ùmgægg g_ùmCg `æm)móJ±m`
_¿m. _oCm, _ggæo± æm)móJ±Cm mm¿ó¿ó Oomq±mo
_æm_gooCgmj __g _!_0mm _mm¿gg __Jm_ g¿g)mçq)1m
qgg)!oom mæcæ± C_móJ±mmC_, _¡gmoæoò Oogggmg_¿g
g±m)mm _æe±d gm@æc± mdæe m_ggmqC±, 'gqµ0æ+ú' ~
_g±m __mæg¡m ___gm)mJ±, __g C±mCoçm))mJ± _J¿çm1cm
_mmm_ o_emmmm. ``C_! _ò¡gC)! [mùCmmgm gmmæe gm_mgm!.
mm@æc± _)ggæg _¿Coæmo_ó¿m mgg±d __ggmoo.`` _g
CgC)m´qó¿ _cùm´c o´cæo±m_. mm_mo, _çc Og±mmmJ±
og¿¿mcm mmçcm Oo±±ùm_Jm_ m)m!ggæm _¿m. mg_omo
__gg Cmm_m?
mxm0yyxmmx0¶gú 0mx]g æxuxmmm]]yxm
ææ1umx mg 0mx]ymmumum}mmq]m0u ¡22)
mgmæ)ó¿m _mm _mCo ¡gggg_omo _æoùm´_ _m_
Oommq¿ùmm!oæo _m_moù mm!óomdæeC±m, Cmgm __g ¡ggggd
_mm ±m! ±m¿cm Cmm! q1mg eo_gg?~ __g ¡ggggd _mm ±m!
±m¿cm mdemm Cmm! q1_gmo Cmm_m? mmmæg mùmq __Cmm?
0mx]mmuxmxm0m0¶gú m q0y¿]} muxæyx:
yx1]y}x¶t}mm g1q]0y1Q]0y ù±m±æ1µm : ¡25)
g± __mmmmm g1C±mgm@ó¿ __g ¡ggggd _mæm m_mc
Cmm_m mm_ m¿ùmggcm m_Og_g _)o!oo mdemm __gù mæc±d
m_g¿óJ_m!oCom, __g ¡ggm q1±ù CmmJm_m!oæo mdemm _mm
o1m)ù mm!óo Cmm_m. mmCm Cgæ)ó Oomm_ Cmm± __ggmoo.
CmmoCm e¿mmmm g1C±mgmm. Cmmom±mmm mmmCmm´cmoom
_mæmæ± m¿mqJm_ m_Og_g _)o!oo mdemm __g ¡gggg_¿
m_g¿óJ_m!oCom, _m!oæo _mm mm!ggó OomoJC_m.
m¿gm nmx+
qmq±0yx gqq0æ0+x gtx0æ0µm ux}y
0mm0mxqu0mx1u]0m myxuA]mx }0yx]yuú ¡24)
d¶u]0}xmù}qæy: m10mµx¿ + uy¶yxú
40 _mgmomgJgm. ±gm!gg Jæg
nmx+ ux1]y u±æmyxm mu0myxm ggm] ¡25)
u¿_±m o_emmmm. e_óogæg Omm_ _!_0mm _emmo
_mmm_ Co´_ó Oomooùm´cæg __gg _g±gæg ___gm)mm
_J¿çm! _)m_ Coæmo_ó¿m mgg±d dçm!, gC)mm! m__m
'uy¶yxú' ~ ecd mmmgm e¿mommm __gù _m±d _gom)gægò
OogggJm_ mdem _)o!o_ó¿m mgg±d Oomm_ Cmm± eggm
_)ggæg __gg m´_ó o_mm! . ``mm!ggCm! _mCo gm_ oq±¿ó¿m
Ooo)m!oæoù mm!.`` _mCo o_ùm_Jm_ eggm _)gm mmmg mCgm
gmom m__m Omoo±md Oo±±ùm´cgm_. eeJ±ed eggmm
mmmg_omm moóoçæ), _g¡m Omm¿´o_ó¿ _@oemmo _deg
m)goemmo _¿ùmæg _@o1gCg g)ùm_J_g. _mmd, _ggæo±
moóoçæ) __æm±mmgm_, mg _m_æc± _gmm m__m _m_æc±
dm_mggcm mùCmmgm _mæmò Co!gg æmóomdeCgm _ggmCm
eggmm? _g_¿ù mmmmd `¿@]yú` m_gOmm¿ ¿æ_mm_m _demmd
_¿óo Cmm_m.
y]}xu±m]m]]yxmux1]y : d]gmydyxugxm
@+x1mxmuxgaxmù}x]ygmq]}xm2um]}xm
mæmmyyx ¡2B)
mm æ}xm m»gqymæ+m 0mm0mxqu0mx}d
_g_¿ù m_¿ ¿_gm_mg _e´J±m eæc±, _g¡m ecæeC±
_)gmmoó Oommc mm!ggm __g _¿ Coæmood _m_ Oommq¿_g
g_æg±m oComg)!oæo¡m, gmggmóoæo¡m, _òom!±!oæo¡m,
mmmmóoæo¡m, oComg)!oæo¡m, momoæo¡m, Cm)moæo¡m,
_mm!oæo¡m, mmmmm!oæo¡m m__m _em m¿mmoæo¡m mm!ggmm.
_)m_ mæcoogm _!_0m@ó¿g gm@æc± ¿_mmm, mmmmmm
¿_mmm, mmmmm1m ¿_mmm, _em m¿mmoo m__m ¿¿_mmoo m´_Cm
Ogmm_Jm_m!. m_mmm)gó omeggd eoo omóJ´qmmq, mgOm´_
_ó¿C)mm [_óOoo_mj mmmg m_ggmg _m_mg _e´ogg_¿
_¿Jd m¿J_g. _mmd, _mæ_± _æc_æ_±d eoo
omóJ´qmmqC±m, mgOm´_ _ó¿C)mm mmmg @yæ} ¿}ù ~
_gmmg, _____ _mmg Comq mæ) m¿J_g. _g _ùCmmgoo eeo
móo´Ogmæoó¿ò ommm¿m. _mmoç Cm¿ó¿m, eeoomm± _omd
emç m__m _¿ùmc mogoæo m_m_ggmgd _m_mæ) m)òJæm
_qóoCm Oo±J_g. _ggæm Om1± móoo o´cggd _!_0m@ó¿
_gd _gg±m±m 41
emæm±d _mmæo_g ¿_mmmoo m´_mgmm e_mm!oo _m!.
±m¿óommg _mmoç Om1± e_mm! ¿_mmm _¿ó¿mm mmm?
omqùmmo _dæe. _g _g± Cgoggm m!mæm _¿m.
yxmmu¶m m 2æmp0ym : m1mxmupgmmm]]yxm ¡2?)
±qumx u}mxm¶0tx mqymmyuù}m]
__g_æ_±d _m_ Oomm_ _¿ó¿m __g g´_ Ommgg
e_mm!oæo¡m mm!gg _omc_q±mg _oç o¿æmmoùm´cmmmo,
__gó ¿_g±m mommm _!_0mm m¿_g mmm¿ggggcm o_mmm.
_!_0mm, mm m¿ggm OomoogOgmcmJmmm. mOmmd, _m!oo
_æmm¿Cm gm@æc± e_mm!oo, m__m ¿_mmggm! m´_Cm mmmg
Og1J_g.mmCm o_J_mm.
¿1g»m nmx+
]q¶t0mú mmgmú ±q¶m QQ]m»ú mqum]]yú ¡28)
myp] uu æx]}xm qæú + u±æ¶m]
0mug¶+ +x0} 0u 0}xug1µm±+ gxm0y ¡29)
``C_ J¿çmm! ¡ggm Oo±¡m m¿ùmggcm _mCo oq±¿ó¿m
o__ggm!oom o´cgægù mm!gggm mm@æc± ecd go!J_g, mm±
ee!J_g m__m mmg ecmOmdemm __ __mo _)mmóJ_g,
m±!oòOo1J_g. _g m´_mde.
æxmnmú m]}úm0y gmyx]m±æ+m u±ygm0y
p + µ±0mxúmmmyxgú ù}u]m + 0u um: ¡5û)
mmg æo±d _¿ó¿m omm±mm __çJ_g. ecmOmdemm
m1J_g. _!_0m@ó¿ó om±òod m_gg Cmmm_ em!ç m_m´cg.
_mm, ``_g m_gmmg1±mm ¡ggm? mdemm e_mm!oo _demm _m_
Oommq¿óJ_m!oo?`` mm_ mmm Om¿m_ m__gmm. _!_0m@ó¿
m)æm emcmmg. _mm o_emmmm.`` _mCmd __mg_¿óoc
meæm±__mmmo em!JC_m. _g_¿Cmd mm!óJm_ meæm¡m mmó¿
_dæe.``
pu]yxm + u¶mxu muxyxm 0æµm
p + m0}0mx¿@u¶mxu g]mx mmgmuxg0m ¡51)
Coomm! __gù Cmm1d mmTgmmm me __¿_oæoó ommJC_m.
42 _mgmomgJgm. ±gm!gg Jæg
__g ¡ggggd Oom_gó ¿egægó Oomdmgmd m)m _mæm gm_m
Jæcóoù Cmmmgdæe m@mCmmg ¿egæg _gùmgmd _mæm mùmq
m_m_m?
p æxm0¶ mgmú ±q¶m p + }xgmú m»æxm +
æú 0px }xg0mm 0æxmpy æú 0uxææ1 gm0ym mx ¡52)
Ommgg e_mm!o_m ¡ggggm _om_g)ggd eoom!. _m!oæo
¡ggggd Oomm_ Jæcó¿m Om__¡m, __g Om__±md Jæcó¿m
)m__±_m m__m )m__±ggmd Jæcó¿m oo_m _!_0m@ó¿
Cmmq±gdæe. _mm o_J_mm. ` ` J¿çmm! _mm Om__æ±
m¿mmmdæe. )m__±m m__m oom _J±m_æ_¡m oc m¿mmmdæe.
Comm_gm! _mó¿ __g )m__±m _deg Cmmom m__m mmgóæo
_J±m__mdoc mmm m±m Jæcgg mcù CmmJ_g?`` _gm__ó
o_J_mm.
0mµxu1]0y æxm¶yú 0px }xgmú 0uxæx: m»æxm +
y §0u¿mm]]yx Q]0y ù}xmxúm]m±]mx ymxm + ¡55)
mm!o_óomo __g )m__±m, oom, Cmmom m__m _æmgæg¡m
m¿mqJC_mCmm, __g Oom_g m_gmoCo mmgóæo±m mdem _æooæo¡m
g__gm´_ù Cmm!óooggd _m_ Oommq¿óJ_m!oo. _mm )m__±gæg
m¿mmCmmm, _mmd, _Ogdemm Oom_góom)!o_cm Co!_g
_@mmùmg_omoggmm. Cmmom, oom m__m Omm¿´ Oodmm _J±m__m
1g gmom _¿_gggmm. _mmd, _ægO±demm o__ggm! m__m
Oom_gm_gmo_cm Co!_g _@mmóoemCm mm_ mmmggmdgmm.
_mmd, mùOmm_g _m!oo _æmm¿Cm e±! 1g eoo _æoæ±
Om_gg Cmm¿ó¿g g±m)mJ m´cm!oCom, _g_¿ùm_¿, mmó¿ __g
oom, )m__±m m__m Cmmom _J±æm Cmmq±gdæe. _æmO±demm
mmó¿ _m!o_óomoggmm m1±mmo _¿_gm. _m!oæom´_ù m1_g
Cmmmm_¿, _mó¿ _m__m Cgæm¡m _mJ±m _demmd Cmm±m´cg.
mgmæ)ó¿m ¿_mm_m, e__m! e_mm!o_m _¿óJ_m!oCom
_gmæ)ó¿m mç± _mm mmoæmo_m _¿óoCm Oo±Jm_m.
¿qæo±d mmgmmmoc gm@æc± ¿_mmm, _mm!oo m__m e__m!
e_mm!oæoó Oomm_ m´_ó JæcóJm_ eeoomm± omm)m__±gæg
m__ó Oomoomm´cmm. _!_0m@moc _ægC±gmm o_J_mm. ``_mó¿
Cmmoggm 1g m¿ùmmmo _¿_gg, Om__ m¿ùmmmo _¿_gg, _mmd
_gd _gg±m±m 43
_Ogdemm ±m¿óomo? mùOmm_g _m!oCo _dæe mm_mJm´cCgm,
__g Cmmomoo Jæcgggmm mmm m±m _¿óJ_g? __g ¡ggggd
±mæ)ó Oomde Cmmq±¿óJ_g?
@+x1mx : dy} : q]}xmyæym + dyxug:
uxgax : ¶mæ}x : 2um]}x : ¶mxax : múup]mmyyx ¡54)
__g ¡ggggd _òom1±!oo, Om1±ùmmóoo, Jggùmmóoo,
moæooo, m__m _Cg _æ_±d gmggmóoo, mmmmóoo, mmmmm!oo,
Cm)moo, æmggm!oo mm_ _æmm¿Cm e_mm!oomo _demm
_m_ Oommq¿óJ_m!oo.
qyxmm gpgu±+xu ±m0yxd ugm»ym
¿d ]æ}0ax±m}xgmmm 0g0yx : æú g uy±q0y ¡55)
C_! mg¿gmm! mmæmó Oomm_mgm o1, _deg
_çeomoom )m__±moo Jæcggmgm o1, _m!oæoO±demm
Oomdmg_¿ _mm m¿mmmdæe. _mmm_ _¿óo __g _mæ± _æcmg
m__g gm±mo mmm Oomde Cmmq±¿óJ_g?
mgOm´_ _ó¿C)mm [ _óOoo_mj Coæm±gm
_!_0m@ó¿g gm@æc± ¿_mmCm Ogmm_J_g. _mmoç _gommm
o__ggm!oo mmmggmm mmm? emæm±d, _@)moCm [_æ_ùm_C_j
_!_0mm _mmm. _æ_mgmm´qm _)mmggd, gmOmm¿ _@)mJó¿m
_mq m_Jm_ Coom _ggmm. mdCem¿Cm _ùmqggmm _æmóJ_m!oo.
``_mm _æ_mgmm_ Oo±Cmmm, __gù m)m ogg±ù Omm¿æo _æcCmmm,``
_mmd mCg@m g¿ _@mmm mm±_g og¿¿mm o)mgæg _æc_gm_¿,
_@)mJ g¿m¿ó¿o mùOmm_g __g Cçgg) ~Cçgg)ó¿¿ó¿
_æc±emm Cmmgd e¿mmo _)mmóJ_Cgm, `_mm ±m¿cm omæc
Cmmc Cmmq±¿óJ_g, mmmg Og1±m¿J_Cgm, _ùOmm_Cg
mmggo!òJ±æc_g Cmm±m_J_mm. _mm, _mg g_æg±m e_mm!oo,
mmmmm1m e_mm!oo, mmmmmm e_mm!oo, m__m `_em m¿mmoo,
_mm!oo, ¿¿_mmoo _æmm¿m _m_cCm _¿óoCmm_m, mdCem¿m
oommo mmg Cmm_m. _m!oo _æmm¿ó¿m _deOgm¿ mmgóæoæ±
_æmggó Oom_ggmqC±, _m_m m)mmgm dm_mgæg¡m _æc_g
m_Cmmm` mm_ m¿mqJ_mm. _mmd, _æ_ _)mgæm±d gm)mmo
+_mc Cmm_Omm_md, Oom_g m_gmoo _æmmæ)¡m eg_g goo
44 _mgmomgJgm. ±gm!gg Jæg
Cmm_m mmmg mùOmm_g _m@ó¿ù q1±m¿J_Cgm, __g e_çoom
1goo Cmmogæg _ggCg±mo Cmm_m mmmg mùOmm_g _m@ó¿g
Ogommog Og1± _)mmóJ_Cgm _ùOmm_Cg _mm mmOm¿m
_g!òJó¿ eoomJ m_J_mm.
__± _ m)m_mu m)mmm_g m_)m_ _m!oo mmm¿mm_
o_mgm_. ___g Cmmmgm omgmmo mm_mgm gm_gmm. __gù
mæcùq __mgm omgçóOom_ Cm_ ±m! Cmm_mmmmd _¿óoemm.
_mmd, ¿_mmggm! mm_ Om±1d g¿m¿m _¿óo _q±mg, g¿Cmæo
_ùmq _¿_gm!oo mm_md _mCo mqùqm!ç _¿óJ_g mm_gmCm
_!ggm! Cmmom mmCo _g_g m´cg mm_ m__ó Oomoo _q¡m?
mgmæ) __gù mqùqm!ç _¿óJ_Cgm, _gæm __æm±mogg_ggd,
__gù mqùqm!mm _æeggmæm±e¿_g m_m_gd, _g_¿ù m_¿gmm
_m@ó¿ Om__ mmmg Jæcó¿m. __g Oom_g m_gmoom
m1æmggmCm eeom mmJC_mm._æm m´_m _dæeO±m_md __g
eeJd _m_æc±Ogm_ mmm eoog.`` 'gmmyxm æg ±]maxm
g±, gg], gg] gæg' ¡mmm u]]±æx 124) ~ `mmggm m1çgmm
eeom` mm_ gougmu! o_J_m!. C±mCoçm)! _J¿çm¿moc
`mmggm m1çgmm eeom` mm_æ)óJ_m!. mm! __g mmggm
__æmæ±ó o´_ùm_gg m_J_mC)m, _m! __g o)mo) eeogæg¡m
Omm_ m_J_m! §ægm æy1@y : m1±0æx 0mµxú mxú0m
m]yú um : '¡ææy 5]19)
_!_0mm m´_mgmm mmóoeóomæc_gmm mmmgm_ Cmòo,
_@)mom [_æ_ùm__j _æmm1m _g±gggm _¿óoCm Oo±J_g.
gmOmm¿ _@)mJó¿m __g mmóoeóom m_mcCm Oo±J_g. _m@ó¿g
gm@æc± Oom_gm_gmoom _æmç m¿J_g. _mm _ged, ``__g
_æ_mgmm´qmmd g)oç _emmm emcm¿m, _gmmd _æmm¿m _mmm
_æcm!, _m!o_cm Co!_g _m_m __g _mmgæg _@mmùCmmm``
mmC_ _æmóJ_mm. mùOmm_g _m@ó¿ _m!oo ±m¿m ocCm
_¿óoù Cmmmgdæe mmmg Og1± m¿J_Cgm, _ùOmm_g _mm __g
oogægù Om__ mmm Oo±±ù CmmJC_mm? mm_ mmmg
Ogmcm¿J_mm. _!_0m@æc± mm!æm )m__±m m__m oom
_J±m__m 1g m´_Cm _¿óJ_g. _mm _çeo omm)m__±gæg
m´_Cm ooggm __g mdæe±moù q1_g Oommq¿_gmm. _g_¿
Cmemmgmoçm g¿ emæm _¿óJ_g mmmCgm _ægù m__± m_gOmm¿
_gd _gg±m±m 45
__çCmm _ùCmmæg± _æe±d _!_0m@ó¿ _dæe.
pg]m yx1]y}x¶t}xmm : æx ùx]]: mmxggmx1]ym
uxu0umxm}0mymuxmg]æmyxmxyyxAm : ¡5B)
C_! _mm!ggmm! g¿g)mçq)¿æc± qgdm!oæoó
Oomm_mgmoc _mó¿ mmm mJgòJ Jæcóoù CmmJ_g? mmCo
`g¿g)mçq)m` _gmmg _o´_ggmòoem )m__±m _¿óJ_Cgm,
_gmm_ Cgmm_± Cmmoggm e¿mmmm g1C±mgmæm¡m
m__m!oæo¡m Oomm_mgm oc _mó¿ mmm mJgòJ emcmoù
CmmJ_g? __gù mmmoæoó Oomm_md _mæm¡m mmmmgmm mqó¿m.
mmm mmgóæo±d J_goç m±m Jæcó¿m mmmg_omo __gæ±ó
oæcùmqóJ_mCmm, _mCm mmm mm_ægóoùm_J_mm. _mmd,
emæm±d _mmmmm mg±d gæcæ± em_mm@J_mCm mmOm¿m
mmm¡m Oomq±m@m _mmm. _gmmæm g1omm Oo±¡m mmæg±d
gæc±mo __¿m ommm, Commm, Cemmm, Cmmom _gemm g± mmmmoom
o´cCm emæm±d mmmoo _¿m.
ymuxmmx1gx mmú gpgú yx1]y}x¶t}xmmmuxpymxm
mmgmú y æyú g]mx m»æm : mmxu uxym ¡5?)
_oCm mmgmC)! _m_æc± e_mm)mm g¿g)mçq)1m
qgdm!oæoó Oomde _mm g¿g¡æc±m!oo _dæe. _m!oæo Oom_g
m_gm mm_ mmmm_ m__ó Oomomg? emæm±d _m!oo mg1oCo
_demm? o1±moò OomdmOgm_md ecd Tg±mm e_çoo _æmggm
_¿¿mmggmmd emcmJ_g. _m! mmmm, mmmmm!, e_mm! o´cm
_æm mdemm _¿¿mmCm _¿m. mùOmm_g __g ecd mmmCg _g±ó
oq±g mm_mJ m´cCgm, _g_¿g Ogmc!qæc± e_çoo m´_m mmCo
_æe±mo _¿óoùCmmJ_g? Cmmom _¿ó¿mmæ)gmm, _m_æc±
Oom_gm_gmoo, _m_æc± eeom mm_ _´qm!çoo mdemm. Cmmom
_dæeO±m_md gm_Cm Jæc±mg. mmCmgmm mg1o_moc
_!_0m@ó¿g gm@æc± Oom_gm_gmoomog Og1J_g. _mm,
`gm@æc± ¿_mmgægC± OommO_mggg m´_ _mm m´_m mmmm_
_mmmmo _¿óo _q¡m?` mm_ Co´J_mm. g¿Cmæo __g _¿¿mmm
[Cmmomj m´_m _dæeO±m_md ¿_mmm mmmg_¿m _æeggmæm
_demg¿ùmg Og1_gm_m. __g _¿¿mmCm ¿mmm Om_mg_omm
gm_Comgm _¿m. m!g¿_1, gougmu! _gemm mmm__
mommo_ó¿ æm)móJ±m Om_mg_omm gm_m!ç _m!o_æc±
46 _mgmomgJgm. ±gm!gg Jæg
mæmm±1cm _¿_g Jæcggg. _m@m JeC)m J__mæm±m
Oom_æmo_ó¿ _omJ mm_æc_g __g æm)móJ±ù mmæg±d
gm)mmo _mCm_ò Oom_gm ommó JæcóJ_g.
m]mx ù0m0y p u¶mp] 0ax0uxugy 0+ym :
ga¶m±qyú 0yxµú u]}]0}x0g + uxyæú ¡58)
Cm)mæo±mmd mggm_ò Oodgm __çæc± _m!oo ¿e_moggmd
m_m_m ¿__m m__m _mm!o_ó¿g gC)mom _ægùmgmd mæo¡m
mmmm _J±m_æ_ù m__ _æmóommd _¿ùmOgmmCmm _m!o_æc±
¿æ_gmm. _ùmq _¿_gCmmggm.
æyú p g0¿mumuxd : uxuxymuxmmm1]]gú
ga¶m±qyú 0yxµú ù}u±m]d1gmx1]ym ¡59)
_mm!ggmm! ¿e_moggmmd m_m_m ¿__moæo ___g _m_m
mm __gù mmmgge¿_g m_m´_ m_mg_¿ J_góoó ocmg? `_mm
m´_mgmm mmmm Oo±JC_m` mmmgde Cmòo, _mo_m _æg m__g
Oo±dm_J_!oo`~ mm_ _mm _J¿çm1m 1gm ¿__m omggmmm.
_ùCmmæg± _æe±d, _mm gmæm `_J¿çm¿ó¿ m_gmggggm
¿æ__gmm _dæe` mm_gmm mmmó Oommq¿_gmm. gmOmm¿
qg± omgo@m og¿¿mm o)mgæg _æc_g m_¿m _CgCmmm_gmm
mmmgóJ_mm. Cmgm, _mm gmæm __ç _æe±d _mæ)mcçm
m_gmggggm ¿æ__gmm _dæe mmC_gmm _æmggó OomoJ_mm.
_ægC±gmm _!_0m@m Omoùm_ggJ_mm. ` _m!o_ó¿g
Og1±mm´cmd Cmmo´_m. _mmd _m@m _mo_m _m_mog Og1_g
OommcggmCm` mmJ_mm. _mm ¿e_moggmmd m_m_m ¿__moæoù
m__ _mm J_góo Cmmq±g _mJ±m mm_m o_mmm. ¿e_moggmmd
m_m_m ¿__moo mmm?
ga¶0m ù}m±mp] gay1ux: mmxym:
y10u p¶0t gaú ±q]mmuy10uxdum]Qy ¡4û)
¿egæg _gùmgmd ommgm ¿eg!mm _g_g Cmm±m_m. _!_0mm
¿eg!mm, ¿e mgóom _J±m_æ_ ommgm g!mm mm_ q1_g
æmgg¿_gmm. g!mm _g_g Cmm±m´cmd g´_ Ommggó ¿egæg¡m
mmmm m_g __gg m_m.
_gd _gg±m±m 47
¿y1uxdumx]±q¶m ù}g¶mp] gam]±m:
m]xµ» g¶txm» mx1¶0mm gxm0y m1mmmæ}: ¡41)
J¿çmm! mmmm _gommJm´cmd ¿eù Ommoo Oo´_ù
Cmmmm!oo. m¿çm¿eg Cgmm_Ce! ¿eù Ommoo Oo´_ù Cmmmm_¿
m!mó oeùq emcm¿m. `¿eù Ommoo Oo_mgmd m!móoeùq
emcm¿m` mmmCg _!_0mmm omùq. _mmd, _J¿çm! _g_¿
m_ùqg Og1mgg, _mm¿m m¿g±d `_mm _deg _mmmmd
_æeOm__oo m_mq¿ç! g¿Cmæo _æ_ _)mgæm m1æoó J)mggd
m)æmæ± emcmóJ m´CcmOmm_md m´_Cm m!mó oeùq m_m_m`
mm_ o_J_m!. m!mó oeùmmmd m_m_m ¿__moæo _!_0mm
Ogoçm_ggJ_mm.
mmæ0}x p}æxæmm ga±mxmxú gamm +
uyp] dy0}x g0mµxú gùydm0txyæ±±mx : ¡42)
m!móoeùq, ¿egægó Oo_ùmm!oæo¡m ¿egæg¡m
_)ogg_¿ó Oomm_ Oodmg_omoCm emcmJ_g. _m!oocm¿_g
mmcm Om__ mm_m ___g Cmmm _gmæg±!oo [ mg¿óooj
_m!o_æc± eeomood [mg¿ Cemomj _¿_g __mó JCg mg
C_1_m. _ogomem _mom _æcJ_g. ___gCmmm _gmæg±!o_m
[ mg¿óooj mgòJ±æcJm_m!. mg!omegægò Co!_gm!o_m
mgCmmqm¿m. _g m´_mde.
0yxæµ0}æy: ga±mxmxú m1mmmæ}æx}ææ:
n]mx]mp0y gx]y1ux: gay1ux¶±+ +xmmyx : ¡45)
__g m!móoeùq _emmo emcm¿m ¿__moomd ¿em m__m
¿egægó Oo_ùmm!oom ommgm g!mm m__m _mg g!mm _J±æm
mdemm _g_g m_m mm_mm. Cmgm _!_0mm, `¿eg!mCm ommgmm,
¿eg!mCm omdmgm` mmC_ mmmóOomm_ _¿_gmm. _mmd,
_J¿çm! _g_¿ m_ùqg Og1mgggcm _mm¿m m¿g±d ``_gmmCm
mm_m _æe±mmg [ommgmmj mm_m mm_mgg [omdmgmj` mm_m
o_J_m!. emæm±mm ommgm g!mgæg ___g Oomomg_¿ _mq
mmg!oo _æmm¿Cm g!mggm Om±)md mCg@m g¿ _cù mgóo
mgóogægC± mqggó Oomm_ eoom!. o1, _CgCmmm_gmm
_!_0m@m mægC±m ___g æmgg¿_gmm. _mmd, _J¿çm1m
48 _mgmomgJgm. ±gm!gg Jæg
mm!gægood Oomdeù Cmmmmd _g Om_m _c_mmóæo m´_Cm
_¿m.
n]mmmgay1uxmxú u@¶mxmxú gmx1]ym
p}0æ¿pmyú mx0mx um]]m@æmqu ¡44)
_mm!ggmm! _gmæc_g ¿eg!moo O__momemmæ) _)oggd
egdJ_m!oo mm_ _mm Coomùm´q¿óJC_m. Om_mCm ¿eg!mm
m´_m _gmgdæe. mm_mo, mm_m _æe±mm, mm_mg ommgm g!m_moc
_g_g m_J_g. mùOmm_g g!mCm _g_g m_J_Cgm, _ggæo±
mmg!oo _mc O__momem mæ)ó¿m _)oggd egdJ_m!oo mm_
_mm Coomùm´q¿óJC_m. mm!gggdæe, _mmd Co´q¿óJC_m.
¿0gx uy ug]uxuú æ1]gú mmmmyx mmú
m]}xgmm»æ0ax0um gpgú mmgmq]myx ¡45)
__Cgm! _gd m¿ggm mmmOmm_md _mOmdemm __mmooomo
_¿_gmoc mmOm¿m mmmgægò Oo±±g g±m)mJ m´Ccmm. )m__±m
m__m oom _J±m__m 1goo Cm)mæo±mmd Oom_gó ¿egægC±
_gùmg_¿ _±ggmmJ m´Ccmm.
_gmæ)ó¿m _!_0mm gmæm m_gmggggm ¿æ__gmm
_dæe mmC_gmm mmmó Oommq¿óJ_mm. _)mmggd gmOmm¿
omgo@Cm _CgCmmm_gmm CmoJ_mm. m_mgmm qgg! o_J_m!.
``mmgm mùOmm_g _æ)¿æ_ __çcm _¿óJ_mCmm, _ùOmm_g
gmæm mmOm¿m ¿mm mmC_ mmmó OomoJ_mm. _mm mùOmm_g
__g _æ)¿æ_ __æm¡m gmmqò Oom_ __æm±mm __çæc±mmmo
mm_ _)mmóJ_mCmm, _ùOmm_g _mCm gmæm mmOm¿m _´cmomoù
mm!óJ_mm.`` o1±mo, _CgCmmm_gmm _!_0m@m gmæm ¿mm mmC_
mmmó Oommq¿óJ_mm. _mm _J¿çm¿óCo, ``__gù mmmggmd
Cmemm _mæm gm_m JæcóoùCmmmgdæe mmmg m´_mde Cmòo.
Om_m __g )m__±m m__m oom _J±m__m 1g Cm)mæo Oomm_
_mOmdCem¿m ¿egægC± _gùmg_omo _demm _±ggmmJ m´Ccmm!
mmOm¿m gmæ_ _demm Oo±±g gm_g m´Ccmm!` ` mm_
__ç_ggJ_mm. _J¿çm¿ó¿m g¿ _g!òJæ±ó Oom_óJ_mm.
__g±mo _!_0mm gm@æc± _qæmó o_J_mm.
_gd _gg±m±m 49
m] uxuù}]æx}uµm]}ú µm]}uxmm:
yx1]y}x¶t}x }0m gmQmym0u 0¶uy}ú u0m] ¡4B)
g¿Cmæo, _)m¡gmmm±mo mg!Oomm_ Cmm1cmmd _m_
Oomm_ _¿ó¿m mmæm _¡gmo_cm __¿m g¿g)mçq)1m
qgg)!oo ¡gg ooggd Oomm_mgm m)mm±dæe, _m!oomd _ùmqó
Oomdeùm_mCg mmæmù Omm_ggmæ)±d Cmemm _mæm m±óomde
Oo±em¿m mmC_ mm@JC_m. _!_0mm Om1± __mmo, gmæmù
me Oom_ggmmg ¡gggæg __ggm´cmm mm_ m)em_ o_m.
gm_m_±mg mòJom ¿g_ægoommg _m_mo mmg´_m, ¿em
gæggCgmmo´_m mm_ mmmggmm _æmm¿Cm gmoo e±æ)¡m
meOom_óJm_m!. mmgm Omo_m_ Oom_ mmg´_Cm! _mmd ooe
mogo_m _m@ó¿ó Jæcgg m´cmgmoc, _)m_ _m´oo og_ggCm
_m@ó¿g gmm m´_ m_g gm@æc± Jmm¿J_ ¿qæoæ±ù m__±
_æmùq m_mcg Ogmcm¿J_g. Cmmom _ggæm meæm mm±_gg.
mmCmgmm _!_0mm, ``__g _¡gm g1gg __¿m g¿g)mçq)1m
qgdm!oo mg!ggù Cmm1cmg mmæm ¡ggooggd Cmmgó
Oomm_mgmoc, mmæmù Omm_ggmæ)±d Cmemm _mæm m±óomde
Oo±em¿m` ` mm_ o_J_mm. mOmmd moæooommg _m_mo
mmgmm!oo _demm!
m¿gm nmx+
qmq±]mx1g»m : mm±0m }0yxum]y nuxm+]
mmqgm mµ}ú +xuú 0µxæ múm±muxmm:¡4?)
u¿_±m o_J_mm. ``¡gg ooggd g±)ggmd _æe¿æe_g
mmggcm _m_ Oommq¿_g _!_0mm _mmmO_demm o_±mmC_
md m__m _mm_mg gmæ±g góJó JCg Cmm´_ m´_g Cg1m
mmq_m Cmommd e´om!_g m´cmm. _gmmg, _mm Cçgg)
Cçgg)ó¿¿ó¿ _æc±emm Cmmged mm¿ Oomomgd _¿_g
mmmmmJmmm.
qµpæ}:-
Jæg Cçgg)m ~ Cçgg)ó¿¿ó¿ _æc±emm ¡gggæg
me¡_ggJm_g. _g Og±mo m_æmo_cm oq± momg
dm_mgægó om´q±¿_Jm_ Og±moù mmcem¿m. __gù mmcd
_)mCo_Jm_ _cm mgCmm, _gCm ¡gg _m±mJ± __g ecd. _gd
50 _mgmomgJgm. ±gm!gg Jæg
eoo _)m_ mgmmm mmmCmm´cmoo [mmùCmmó¿ooj ~ g!m
Cçgg)m m__m ¿¿Cçgg)m _¿m. _m__d _mm¿gg __Jm_
_)m_ mæcoom mm)m _m__m meæm±m gmggmæm m_ggò
Oomdeùm´cg. omo _mgggm _emmo gmOmm¿ mmmCmm´cggm
m)g)m mmm? mmmg m__ __móoùm´cg. _æg±_gg m_gù mæc¡cm
Cmmg Cmm_Cmm, _ægù m__ _m_mo _)m±ùm´cg. Ommggù mæcoom
mmmóæo mgOm´_ _ó¿C)mm [ _óOoo_mj mm_
omóJcùm´cg [m_ggmg _____ _mmg Comq±m¿mj. _mmd,
emæm±d _m__m mmmóæoC±m omóJd _cmomgg. m)J¿g
[¿mmooj _deg mmg ommmggd _æm_goo omCmm´cmoo
_)m_ mæoùm_m. gm_ _çc Og±mmmJ± og¿¿ _æ_mæm C_móJò
OodJm_ _o_o mmmCmm´cm _deg Og±moó ¿mmoo
mmùm_mg, m_O_mm_, q__o mmmCmm´cm _deg _o)ó ¿mmoo
mmùm_mg. _)m_Cm m)J¿g _deg mmg ommmgægò Co!_gæmgmm.
gm_, _çc Og±mmmJ± ug¿¿æm C_móJ _ægggò OodJ_g, m)m
g!mmmJ± m)mmgmmmcm Oomm_ Cmm±ò Co!óJ_g, m_O_mm_, m)J¿g
_deg mæcùmd _mmóæoæ± m_m_ggJ_g. _ged Og±moó
¿mmoæo mo!ggó OommCc Cmm± _o) ¿mmoo _góoùm_Jm_m.
_g_¿ù m_¿, mm_m _æe±mm, mm_mg ommgm m)ùm)mmmmJ± ___g_
ocçom g1omm m__m _m1d _æeOm__ m_¿, _ggcm Co!gCg
Og±moó ¿mmoom _mJ±_m _demmd Cmm±m_J_g. ¡ggggm
mæoç Ogoçm_J_g.
_!_0m@ó¿ù mæcæ±ù m1JeggCmmg gm@æc± Oom_g
m_gmoo m´_Cm Ogmm´cg. _m!oæoggmm Oomdeçm Cmmq±¿_gg.
e_çoo mgmæ)C±m, _gmæ)gmm eeo_m. _@)moggm _)mm
_æe±d Oom_gó ¿_mmm m__m e_mm!oo 1goo CmmoCm gæc±mo
_¿óJ_g. __g _mæm±mm e_ç _æeoo _æmggCm g¿Cmmgm
_deCm _dæe mm_ _om_¿ò Jæg_g e¿gOg1±mmd CmmoùCmmJ_g
mmmæg ___ggCm _mm omgom _g!òJ±æc_g CmmJ_mm. Oom_g
m_gmoo mm_ e_çoæo mdemm _gùmgd _m@ó¿g gæmC±
g´_ùm_J_g. _mm ecCm eeomgóJd _emm¿Jm_ mCg@m g¿
_c _mmóæoó¿o _æcóoem q¿_g gmæmgg_omggó Oomoog
gqóJ_mm. _gmmg _!_0mæm CmmmC_ _c_g OomoJ_mm. _!_0mm,
¿eg!mCm mm_m _æe±mmg, mm_mgg, mm_gmCm o_mmm. __g
¡ggggmd mm_m _æe±mm, mm_mg g!mm [o_mgmmj _g_g Cmm±m_m,
_gd _gg±m±m 51
¿eù Ommoo Oo´_ù Cmmmm!oo, m!mó oeùq emcmJ m_m,
_gmmd ¿em m__m ¿egægó Oo_ggm!oo _æmm¿m _mc
O__momem mæ)ó¿m _)oggd ege Cmmq±¿ó¿m mm_mm _mm.
_!_0mm gm@æc± __m_¿ m´q± mæ)±d ___g æmgg¿ó¿m
mm_m _æe±mm, mm_mg [ommgmmj g!mgægù mmgomùmg_omog
gqggó Oommq¿óJ_mm. _mm _ J¿çm1cm, _mOmdemm
__mmooomo _¿_g m_¿m oc __g mmOm¿m mmmgæg mm Oo±±
Cmm_m? mm_ mmmmmm. _gmmg _ J¿çm¿m oc mmmm
Oo±±ù CmmJ_m!. __g±mo _mm mmmggd _¿_g gùmùmg_omo,
`_mm ¡ggm Oo±±mm´Ccm!` mm_ o_±mqC± mmm Om_ggùCmm±
_)gggm mmmmoggd Cmommd e´om!_gm´cmm. Cçgg)m ~
Cçgg)ó¿ ¡ggggd _¿_g mmmmmJmmm.
Jæg±m eæ)±mJ1±!oo __g _gg±m±gg_¿ _!_0m mçmg
C±mom mm_ Om±1´_oom!. _!_0mm _@)moggm e¿mom _mmm.
mm_m _æe±mm, mm_mg g!mgg_omo [ommgm g!mmj m¿ggm
OomoJm_ _@)mJ±m CmgæmC± C±mogg_¿ó om)mmmo _æmJ_g.
__g Cmgæm m@m_¿ emcmmg.
gqy1 ug»] g± axæ, gmú æmp g± uæ] d@ ¡}xu+±y
uxmm 1-142)
`_1móg±m_ _g±m m¿_g Cmgæm±d eoog.` o_Cgoggd
m__ggmm mmgm Cmgæmó¿oomJ_mm. _!_0m@ó¿, m!m omo)m
[m!mó oeùqj emcmJm_m, _gmmd _)oggd ege Cmmq±¿ó¿m
mm_ o_Cgom emcmmg. mmO_m_m _æe±mm, mm_mg ummgm
g!mm _g_g Cmm±m_m mm_ Cmgæm _m@ó¿ _¿_gg. _oCm,
omo± ~ mçmg C±mom [o_Cgo ~ Cmgæm C±momj mm_ moæm±mm
Om±C) __g _gg±m±gg_¿ù Omm¿ggmmo _¿ó¿m. _ggcm
gú y]m]] gu] uæm]æyxm»upµ]m» ù}gu m]mxmxú
0mxæ+xm]0} gæq¶mx1g»m múmx0y mú+m mµxy 0mx0æx
pxu ù}y0ux]mxm:
_m_æ_±d, _mg momg Jæg mm@m em_çg_m m)mm
mgæg¡m C±mo omdg)_m _J¿çm! m__m _!_0m eæ)±mcgmmJ±
`omo± mçmg C±mom` _gmmg `o_Cgo Cmgæm C±mom` mm_ Om±¿æc±
_gemm _gg±m±m _æ_ç Om_J_g.
52 _mgmomgJgm. ±gm!gg Jæg
§] gu] u}ugúm ù}uxmpymm ±¶mæmxu ¿tætxmpy
±q0y gu]uæm] æyxmx: myx1]y æyx ux¶0m mú+m mµxy
0mx0æx pxu ù}y0ux]mxm:
_g, _mg m)m_mo m)mmm_g m_)m_ _m!oom Jc)mm dmmm
_´ocmm_g! _±__± _mg momg Jæg±m `±gm!gg Jæg` mm_
eæ)±d `omo± mçmg C±mom` _gmmg `o_Cgo Cmgæm C±mom` mm_
Om±¿æc± _gd _gg±m±m _æ_ç Om_J_g.
jj _1. gm gg ugjj

ØRp Aj§VôVm

21

¨û\kÕs[ úbj§Wm "ÏÚúbj§Wm@ BÏm, úUÛm. TWURoU TWUôjUô®p ÖûZÜ ùTtßj RÚ¡u\ ×i¦VUVUô] GiQúYôhPeLs (TôiPYo) ùNVpTÓ¡u\ úbj§Wm "RoU úbj§Wm@ BÏm, ùRôpùTôÚs BWônf£Vô[oLs TgNô©Ûm Lô£ - ©WVôûL B¡V CPeLÞdÏ Uj§«Ûm. Utßm Cuàm TX CPeL°Ûm ÏÚúbj§Wm AûUk§ÚdLXôm Gu\ BWônf£«p DÓThÓs[]o, B]ôp. ¸ûR«u B£¬VúWô. GkR úbj§Wj§p ÙjRm SûPùTt\úRô. AkR CPm GeúL CÚd¡\Õ GuTûRj RôúU Øu²uß ®[dÏ¡\ôo, "CRm NÃWm ùL[kúRV úbj§WªjV©¾VúR@ (13/1) ""Ao_þ]ô! CkR EPúX úbj§Wm BÏm, GYo CRû] A±¡\ôúWô. CRû]d LPkÕ AlTôp ùNp¡\ôúWô. AYúW úbj§WdOo BYôo@@, úUÛm AYo CkR úbj§Wj§u ®¬ûY ®[dÏ¡\ôo, C§p. TjÕl ×XuLs. U]m. ×j§. AaeLôWm. IkÕ ®LôWeLs. Utßm êuß ÏQeLs B¡VYt±u YoQû] CPm ùTtßs[Õ, CkR EPúX JÚ úbj§Wm. úTôodL[m BÏm, C§p úUôÕ¡u\ GiQúYôhPeLs CÚYûLlTÓm, ùRnÅL ÏQeLÞm Utßm AÑW ÏQeLÞm. TôiÓ®u ©sû[Ls Utßm §ÚRWôx¥W¬u ©sû[Ls. JÚØLlThP GiQeLs Utßm ØWiThP GiQeLs, AàTYm YônkR Uaô×Ú`¬u NWQjûR AûPkR©\Ï. Cq®Ú GiQúYôhPeLÞdÏ CûP«p úTôoÕYeÏ¡\Õ, CÕúY úbj§W úbj§WdOÚdÏ CûP«p SûPùTßm úTôWôÏm, AÕúY EiûUVô] ÙjRØm BÏm, EXLl úTôoL[ôp N¬j§WeLs ¨Wm© Y¯¡u\], B]ôp AYt±p ùYu\YoLÞdÏmáP ¨ûXVô] ùYt± GuTÕ ¡ûPlTÕ CpûX, AûY GpXôm T¯dÏl T¯ YôeÏm ØVt£Lú[ R®W úY±pûX, CVtûLûV (©W¡Ú§ûV) ØÝûUVôLf NU]lTÓj§. ARtÏ AlTôp Es[ úUXô] TWmùTôÚû[ úSW¥VôL R¬N]m ùNnRp Utßm AYÚs ÖûZÜ ùTßRúX EiûUVô] ùYt±VôÏm, CÕúY úRôp® GuTúR CpXôR ùYt± G]lTÓm, CÕúY ©\l×. C\l× Gu\ TkRm ¿eLlùTt\ Ød§ BÏm, CkRØû\«p AgOô]jRôp ãrlThÓs[ JqùYôÚ U]Øm ×Xu Utßm U]dLhÓlTôh¥u êXUôL úbj§Wm - úbj§WdOÚdÏ CûP«p SûPùTß¡u\ ÙjRj§p Gu] ¨Lr¡\Õ? GuTûR A±¡\Õ, C². AYWYÚûPV ×Xu APdLm Utßm U]d LhÓlTôh¥tÏ Ht\Yôß Lôh£Ls Uô± Uô±d ¡ûPdLj ùRôPeÏ¡u\],

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->