1-10

29-01-04

09:13

™ÂÏ›‰·1

1-10

29-01-04

09:13

™ÂÏ›‰·2

1-10

29-01-04

09:13

™ÂÏ›‰·3

Ελληνική Γλώσσα

Αρχαία

1-10

29-01-04

09:13

™ÂÏ›‰·4

Κάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει τη σφραγίδα των εκδόσεων ΒΟΛΟΝΑΚΗ

ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ

ΒΟΛΟΝΑΚΗ

Απαγορεύεται η ολική ή η µερική αναδηµοσίευση του έργου αυτού, καθώς και η
αναπαραγωγή του µε οποιοδήποτε άλλο µέσο, χωρίς τη σχετική άδεια του εκδότη.

ISBN: 978-960-381-387-3

© Εκδόσεις Βολονάκη
Μαυροµιχάλη 41 & Βαλτετσίου
Τηλ.: 210.36.08.065, Fax: 210.36.08.197
www.volonaki.gr, mail: info@volonaki.gr
ºø∆√™À¡£∂™∏: «ÁÚ·Ê‹» ∂˘·ÁÁÂÏ›· §¤ÓË

÷Ú. ∆ÚÈÎÔ‡Ë 26, ∞ı‹Ó·, ÙËÏ. 210 3616596
¢HMIOYP°IKO E•øºY§§OY: ™Ù¤ÏÈÔ˜ ∞ÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ˜

1-10

29-01-04

09:13

™ÂÏ›‰·5

Μ. Ελ. Βολονάκη

Ελληνική Γλώσσα

Αρχαία
Γ΄ Γυµνασίου

1-10

29-01-04

09:13

™ÂÏ›‰·6

1-10

29-01-04

09:13

™ÂÏ›‰·7

Γ

ια τη συγγραφή του βιβλίου της Γ΄ Γυµνασίου
ακολουθήσαµε, µε βάση το αναλυτικό πρόγραµµα σπουδών του Παιδαγωγικού Iνστιτούτου
και τις υποδείξεις και ασκήσεις που περιέχει το βιβλίο
του εκπαιδευτικού, την ίδια πορεία που ακολουθήσαµε και για τη συγγραφή του βιβλίου «Aρχαία Eλληνική Γλώσσα» της A΄ και Β΄ Γυµνασίου.
Mε ιδιαίτερη προσοχή και υπευθυνότητα παρουσιάζουµε σε πλήρη ανάπτυξη όλες τις ενότητές του
πλησιάζοντας πολύ τις ικανότητες του µαθητή της Γ΄
Γυµνασίου, ώστε να κάνει πιο εύκολα κτήµα του όσα
του προσφέρονται.
Aλλά και η µεθοδική διάταξη της ύλης του βιβλίου
µας πιστεύουµε ότι θα διευκολύνει το µαθητή στη µελέτη της Aρχαίας Eλληνικής γλώσσας την οποία θα προσεγγίσει πιο ευχάριστα και µε µεγάλη αγάπη.
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΒΟΛΟΝΑΚΗ

7

1-10

29-01-04

09:13

™ÂÏ›‰·8

29-01-04

09:13

™ÂÏ›‰·9

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ∏ ∂ϤÓË Î·È Ë Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ∆ÚÔ›·˜
Μέρος Α΄
Μέρος Β΄
Μέρος Γ΄
Mέρος ∆΄

11
31
34
41

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: £˘Û›· ÁÈ· ÙËÓ ·ÙÚ›‰·
Μέρος Α΄
Μέρος Β΄
Μέρος Γ΄
Mέρος ∆΄

47
66
70
78

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ∏ ηÙÔ¯‹ Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜ ‰ÂÓ ÂÁÁ˘¿Ù·È ÙËÓ Â˘Ù˘¯›·
Μέρος Α΄
Μέρος Β΄
Μέρος Γ΄
Mέρος ∆΄

85
105
110
115

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ∆· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ÂÈÚ‹Ó˘
Μέρος Α΄
Μέρος Β΄
Μέρος Γ΄
Mέρος ∆΄

119
140
144
149

ΕΝΟΤΗΤΑ 5: H ÈÛÔÓÔÌ›· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÂÁÁ‡ËÛË Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜
Μέρος Α
Μέρος Β
Μέρος Γ
Mέρος ∆

157
179
183
189

Ενότητα 6: H ÌÔ˘ÛÈ΋ ÂÍËÌÂÚÒÓÂÈ
Μέρος Α΄
Μέρος Β΄
Μέρος Γ΄
Mέρος ∆΄

193
212
216
223

¶ Â Ú È Â ¯ fi Ì Â Ó ·

1-10

9

1-10 29-01-04 ¶ÂÚȯfiÌÂÓ· 10 09:13 ™ÂÏ›‰·10 Ενότητα 7: ∏ ÂÈÛÙ‹ÌË ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Μέρος Α΄ Μέρος Β΄ Μέρος Γ΄ Mέρος ∆΄ 229 249 253 260 Ενότητα 8: ŒÓ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Û‚·ÛÌÔ‡ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Μέρος Α΄ Μέρος Β΄ Μέρος Γ΄ Mέρος ∆΄ 267 286 290 298 Ενότητα 9: √È ÓfiÌÔÈ ÂÈÛΤÙÔÓÙ·È ÙÔÓ ™ˆÎÚ¿ÙË ÛÙË Ê˘Ï·Î‹ Μέρος Α΄ Μέρος Β΄ Μέρος Γ΄ Mέρος ∆΄ 303 321 323 334 Ενότητα 10: ªÈ· ÙÈÌËÙÈ΋ ÂÍÔÚ›· Μέρος Α΄ Μέρος Β΄ Μέρος Γ΄ Mέρος ∆΄ 339 357 359 368 Ενότητα 11: ∂ÈΛӉ˘Ó˜ Û˘ÌÌ·¯›Â˜ Μέρος Α΄ Μέρος Β΄ Μέρος Γ΄ Mέρος ∆΄ 373 392 394 401 Ενότητα 12: £Â˚Τ˜ ·‰˘Ó·Ì›Â˜ Μέρος Α΄ Μέρος Β΄ Μέρος Γ΄ Mέρος ∆΄ 405 428 431 437 Κριτήρια Αξιολόγησης Απαντήσεις στα Κριτήρια Αξιολόγησης 445 451 .

∂ÎÙÂÓ‹ ÏfiÁÔ Î¿ÓÂÈ ÁÈ· Ù· Ù·Í›‰È· ÙÔ˘. ¶Ú›·ÌÔ˜. ÙË £Ú¿ÎË. œÛÙ ÙÔÖ˜ ÛÊÂÙ¤ÚÔȘ ÛÒÌ·ÛÈ Î·d Ù¤ÎÓÔȘ ηd ÙFÉ fiÏÂÈ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈÓ â‚Ô‡ÏÔÓÙÔ. âÂd ÔÏÏÔd ÌbÓ ÙáÓ ôÏÏˆÓ ∆ÚÒˆÓ. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· Ù· ·È‰Èο Î·È Ù· ÂÊË‚Èο ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÈ·. ÙË ¡. Âå ηd ·éÙe˜ ^∂ϤÓFË Û˘ÓˇÒÎÂÈÌ à¤‰ˆÎÂÓ iÓ ·éÙcÓ ªÂÓÂÏ¿ˇˆ. ÙË ºÔÈÓ›ÎË. ›‰Ú˘Û ̷˙› Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ÔÓÔÌ·ÛÙÔ‡˜ ŒÏÏËÓ˜ ÙËÓ ·ÔÈΛ· ÙˆÓ £Ô˘Ú›ˆÓ ÛÙË ¡. πÙ·Ï›·. ª. ¶‹Ú ̤ÚÔ˜ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ù˘ ∞ÏÈηÚÓ·ÛÛÔ‡ ηٿ ÙÔ˘ ÍÂÓÈÎÔ‡ ˙˘ÁÔ‡ Î·È ·Ó·ÁοÛÙËΠӷ ηٷʇÁÂÈ ÛÙË ™¿ÌÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂͤÁÂÚÛË. ∆Ô ¤ÚÁÔ ·˘Ùfi ‰È·ÈÚÂ›Ù·È Û ÂÓÓ¤· ‚È‚Ï›·. ó˜ ÌbÓ âÁg ÁÓÒÌËÓ àÔÊ·›ÓÔÌ·È. ÙË ™Î˘ı›·.Ã. ¶¤ı·Ó Èı·Ófiٷٷ Ï›ÁÔ ÌÂÙ¿ ÙÔ 430 . πÙ·Ï›·. ‰ˆÚÈ΋ ·ÔÈΛ· ÛÙË ¡. ÙËÓ ∫˘Ú‹ÓË. ^∏Úfi‰ÔÙÔ˜. ∂π™∞°ø°π∫∞ ™Ã√§π∞ O Û˘ÁÁڷʤ·˜: ¶·ÙÚ›‰· ÙÔ˘ ∏ÚÔ‰fiÙÔ˘ ‹Ù·Ó Ë ∞ÏÈηÚÓ·ÛÛfi˜.Ã. ïfiÙÂ Û˘ÌÌ›ÛÁÔÈÂÓ ÙÔÖ˜ ≠∂ÏÏËÛÈÓ. ∆Ô 444 . àÒÏÏ˘ÓÙÔ.Ã.Ã.).1Ë(11-46) 29-01-04 09:15 ™ÂÏ›‰·11 ∂ ¡√∆∏∆∞ 1 Ë M∂ƒ√™ ∞ã ∫∂πª∂¡√: ∏ ∂ϤÓË Î·È Ë Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ∆ÚÔ›·˜ ∂å âÓ \πÏ›ˇˆ ^∂ϤÓË qÓ. ^IÛÙÔÚ›Ë 2. ∆·Í›‰Â„ ÛÙËÓ ËÂÈÚˆÙÈ΋ ∂ÏÏ¿‰·. ™ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ «^πÛÙÔÚ›·» ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ÁÂÁÔÓfiÙ· Ù˘ ÚÒÙ˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÙÔ˘ ¶ÂÏÔÔÓÓËÛÈ·ÎÔ‡ ÔϤÌÔ˘ (431 – 421 . √é ÁaÚ ‰c Ô≈Ùˆ Á ÊÚÂÓÔ‚Ï·‚c˜ qÓ ï ¶Ú›·ÌÔ˜ Ôé‰b Ôî ôÏÏÔÈ ∆Úá˜. ÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ.Ã. à¤‰ÔÓÙÔ iÓ ·éÙcÓ ÙÔÖ˜ ≠∂ÏÏËÛÈÓ Ôî ∆Úá˜. ∫·Ù·ÁfiÙ·Ó ·fi Â›ÛËÌË ÁÂÓÈ¿. ¥Ó· ·éÙe˜ ηd Ôî ñ‹ÎÔÔÈ ·éÙÔÜ à·ÏÏ·ÁÂÖÂÓ ÙáÓ ·ÚfiÓÙˆÓ Î·ÎáÓ. ∂¤ÛÙÚ„ ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘. ∫¿ı ‚È‚Ï›Ô ¤¯ÂÈ ÙÔ fiÓÔÌ· ÌÈ·˜ ·fi ÙȘ ÂÓÓ¤· 11 .). °ÂÓÓ‹ıËΠϛÁÔ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÂÎÛÙÚ·Ù›· ÙÔ˘ •¤ÚÍË ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· (480. √ ›‰ÈÔ˜ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ ÌÈÏ¿ ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÁÈ· ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘.¢.120 (‰È·Û΢‹) ∞ 1 . Ì¿ÏÈÛÙ· ‰b Ôî ·ñÙÔÜ ˘îÂÖ˜. ∂å ‰¤ ÙÔÈ Î·d âÓ ÙÔÖ˜ ÚÒÙÔȘ ¯ÚfiÓÔȘ Ù·ÜÙ· âÁ›ÁÓˆÛÎÔÓ. ÙËÓ ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓË. ·ÏÏ¿ ÙÔ 451 . ÙË §È‚‡Ë. ÙÔÜ ‰·ÈÌÔÓ›Ô˘ ·Ú··Û΢¿˙ÔÓÙÔ˜ ¬ˆ˜ ·ÓˆÏÂıÚ›÷· àÔÏfiÌÂÓÔÈ Î·Ù·Ê·Ób˜ ÙÔÜÙÔ ÙÔÖ˜ àÓıÚÒÔȘ ÔÈ‹ÛˆÛÈ. ó˜ ÙáÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ à‰ÈÎËÌ¿ÙˆÓ ÌÂÁ¿Ï·È ÂåÛd ηd ·î ÙÈ̈ڛ·È ·Úa ÙáÓ ıÂáÓ. ÙË µ·‚˘ÏÒÓ·. ëÎfiÓÙÔ˜ Á j ôÎÔÓÙÔ˜ \∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘. TÔ ·fiÛ·ÛÌ·: ¶ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ∏ÚÔ‰fiÙÔ˘ «^πÛÙÔÚ›·». ·Ó·ÁοÛÙËΠӷ ʇÁÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ∞ı‹Ó·. ∞Û›·.. ¬ˆ˜ \∞ϤͷӉÚÔ˜ ^∂ϤÓFË Û˘ÓÔÈÎFÉ. \∞ÏÏ’ Ôé ÁaÚ Âr¯ÔÓ ^∂ϤÓËÓ àÔ‰ÔÜÓ·È Ôé‰b ϤÁÔ˘ÛÈÓ ·éÙÔÖ˜ ÙcÓ àÏ‹ıÂÈ·Ó â›ÛÙ¢ÔÓ Ôî ≠∂ÏÏËÓ˜. Ù· ÓËÛÈ¿ ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘. ÙËÓ ∫Ôϯ›‰·.

ïfiÙÂ Û˘ÌÌ›ÛÁÔÈÂÓ ÙÔÖ˜ ≠EÏÏËÛÈÓ. ™ÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ ¯ˆÚ›Ô Ô ∏Úfi‰ÔÙÔ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Ô ∆ÚˆÈÎfi˜ fiÏÂÌÔ˜ ÂÛÙ¿ÏË ·fi ÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜ ÚÔ˜ Û˘ÌÌfiÚʈÛË ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. ÒÛÙ ӷ ÙËÓ ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó . ·ÎfiÌË ÎÈ ·Ó Ô ›‰ÈÔ˜ Û˘ÁηÙÔÈÎÔ‡Û Ì ÙËÓ EϤÓË. ÒÛÙ ӷ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ı¤ÙÔ˘Ó Û ΛӉ˘ÓÔ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ ˙ˆ‹ Î·È ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ fiÏË ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ˙ÂÈ Ô ¶¿Ú˘ Ì·˙› Ì ÙËÓ EϤÓË. ı· ÙËÓ ¤‰ÈÓ ›Ûˆ ÛÙÔ MÂӤϷÔ. ëÎfiÓÙÔ˜ Á õ ôÎÔÓÙÔ˜ \AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘. ¶Ú›·ÌÔ˜. ∞ÏÏ¿ ‚¤‚·È· ÎÈ ·Ó ›¯·Ó ·˘Ù‹ ÙË ÁÓÒÌË [ÔÈ TÚÒ˜] Ù¿ ÚÒÙ· ¯ÚfiÓÈ·. ∞ 2 . fiÙ·Ó ÔÏÏÔ› ·fi ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ TÚÒ˜ [·ÚÁfiÙÂÚ·] ÛÎÔÙÒÓÔÓÙ·Ó. Eå ‰¤ ÙÔÈ Î·› âÁ›ÁÓˆÛÎÔÓ Ù·ÜÙ· âÓ ÙÔÖ˜ ÚÒÙÔȘ ¯ÚfiÓÔȘ. ™ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ·˘Ùfi ‰›ÓÂÙ·È ÌÈ· Ï‹Ú˘ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Ù˘ ∞ÈÁ‡ÙÔ˘. Âå η› ·éÙfi˜ Û˘ÓˇÒÎÂÈ ^EϤÓFË. Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÎÛÙÚ·Ù›· ÙÔ˘ ∫·Ì‚‡ÛË Î·Ù¿ Ù˘ ∞ÈÁ‡ÙÔ˘. ¬ˆ˜ Û˘ÓÔÈÎFÉ \AϤͷӉÚÔ˜ ^EϤÓFË. ÙˆÓ ÓfiÌˆÓ Î·È Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. Î·È ÚÔ·ÓÙfi˜ ÔÈ ÁÈÔÈ ÙÔ˘. METAºPA™H TOY KEIMENOY K∂πª∂¡√ M∂∆∞ºƒ∞™∏ [K·Ù¿ Ù· Û¯fiÏÈ· ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘] 12 Eå ^EϤÓË qÓ âÓ \IÏ›ˇˆ Ôî TÚᘠà¤‰ÔÓÙÔ ôÓ ·éÙ‹Ó ÙÔÖ˜ ≠EÏÏËÛÈÓ. ÁÈ· Ó· ··ÏÏ·ÁÔ‡Ó Ô ›‰ÈÔ˜ Î·È ÔÈ ˘‹ÎÔÔ› ÙÔ˘ ·fi ÙȘ ·ÚÔ‡Û˜ Û˘ÌÊÔÚ¤˜. â› ÔÏÏÔ› Ì¤Ó ÙáÓ ôÏÏˆÓ TÚÒˆÓ àÒÏÏ˘ÓÙÔ. \AÏÏ¿ Á¿Ú ÔéÎ Âr¯ÔÓ ^EϤÓËÓ àÔ‰ÔÜÓ·È E¿Ó Ë EϤÓË ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙËÓ TÚÔ›·. Ô ¶Ú›·ÌÔ˜. AÏÏ¿ ‚¤‚·È· [ÔÈ TÚÒ˜] ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÙËÓ EϤÓË. Ì¿ÏÈÛÙ· ‰¤ Ôî ˘îÂÖ˜ ·ñÙÔÜ. ¥Ó· à·ÏÏ·ÁÂÖÂÓ ·éÙfi˜ η› Ôî ñ‹ÎÔÈ ·éÙÔÜ ÙáÓ ·ÚfiÓÙˆÓ Î·ÎáÓ. ∆Ô Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ·fiÛ·ÛÌ· ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ‚È‚Ï›Ô (∂˘Ù¤ÚË). οı ÊÔÚ¿ Ô˘ Û˘ÁÎÚÔ‡ÔÓÙ·Ó Ì ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜. ÙˆÓ Âı›ÌˆÓ. ÔÈ TÚÒ˜ ı· ÙËÓ Â¤ÛÙÚÂÊ·Ó ÛÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ÙË ı¤ÏËÛË ‚¤‚·È· ÙÔ˘ ¶¿ÚË. Oñ Á¿Ú ‰‹ Ô≈Ùˆ qÓ ÊÚÂÓÔ‚Ï·‚‹˜ ï ¶Ú›·ÌÔ˜ Ô鉤 Ôî ôÏÏÔÈ TÚᘠœÛÙ â‚Ô‡ÏÔÓÙÔ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈÓ ÙÔÖ˜ ÛÊÂÙ¤ÚÔȘ ÛÒÌ·ÛÈ Î·› ÙÔÖ˜ Ù¤ÎÓÔȘ η› ÙFÉ fiÏÂÈ. ÙÔ˘ ÙfiÔ˘. à¤‰ˆÎÂÓ ôÓ ·éÙ‹Ó MÂÓÂÏ¿ˇˆ. °È·Ù› ‚¤‚·È· ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ ·Ú¿ÊÚˆÓ Ô ¶Ú›·ÌÔ˜ Ô‡Ù ÔÈ ¿ÏÏÔÈ TÚÒ˜.1Ë(11-46) ∂ÓfiÙËÙ· 1 29-01-04 09:15 ™ÂÏ›‰·12 ÌÔ‡Û˜.

Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÈ̈ڋıËΠÔÏfiÎÏËÚË Ë fiÏË ÙÔ˘. ÂÂȉ‹ Ô ıÂfi˜ Ì˯·Ó¢fiÙ·Ó ÁÈ· Ó· οÓÔ˘Ó Ì ÙËÓ ÔÏÔÎÏËڈ̷ÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ηٷÛÙÚÔÊ‹ ÔÏÔÊ¿ÓÂÚÔ ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ·˘Ùfi. £ÂˆÚ› fiÙÈ Ô ∆ÚˆÈÎfi˜ fiÏÂÌÔ˜ ‚·Û›ÛÙËΠÛÙËÓ ¿ÚÓËÛË ÙˆÓ ∆ÚÒˆÓ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÙËÓ ∂ϤÓË ÛÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜. fiÙÈ ‰ËÏ.1Ë(11-46) 29-01-04 09:15 ™ÂÏ›‰·13 Ô鉤 â›ÛÙ¢ÔÓ ·éÙÔÖ˜ Ôî ≠EÏÏËÓ˜ ϤÁÔ˘ÛÈÓ Ù‹Ó àÏ‹ıÂÈ·Ó. Ô‡Ù ÙÔ‡˜ ›ÛÙ¢·Ó ÔÈ ŒÏÏËÓ˜. ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿ Ô fiÏÂÌÔ˜ ‰Â ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·ÔÊ¢¯ı›. ∆ËÓ Â¯ıÚÈ΋ ‰È¿ıÂÛË ÌÂٷ͇ ∞Û›·˜ Î·È ∂˘ÚÒ˘ ÙËÓ ·Ô‰›‰ÂÈ ÛÙËÓ ·Ú·Á‹ Ù˘ øÚ·›·˜ ∂ϤÓ˘. ›¯Â ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› ·fi ÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜. ÙÔÜ ‰·ÈÌÔÓ›Ô˘ ·Ú·Û΢¿˙ÔÓÙÔ˜ ¬ˆ˜ ÔÈ‹ÛˆÛÈ ·ÓˆÏÂıÚ›÷· àÔÏfiÌÂÓÔÈ Î·Ù·Ê·Ó¤˜ ÙÔÖ˜ àÓıÚÒÔȘ ÙÔÜÙÔ. £· ¤Î·Ó fi. ó˜ η› ·î ÙÈ̈ڛ·È ·Ú¿ ıÂáÓ ÂåÛÈ ÌÂÁ¿Ï·È ÙáÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ à‰ÈÎËÌ¿ÙˆÓ. 13 . ÒÛÙ ӷ ı¤ÛÂÈ Û ΛӉ˘ÓÔ ÙË ˙ˆ‹ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ Î·È ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘. Ô˘ ÙÔÓ ÊÈÏÔͤÓËÛÂ. √È ıÂÔ› Ú‡ıÌÈÛ·Ó ¤ÙÛÈ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·. ÈÛ¯˘Ú›˙ÂÙ·È. fiˆ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ô ∏Úfi‰ÔÙÔ˜. fï˜. ÒÛÙ ÔÈ ∆ÚÒ˜ Ó· ÌËÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ›Ûˆ ÙËÓ ∂ϤÓË ÂÊfiÛÔÓ ·˘Ù‹ ‰Â ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙËÓ ∆ÚÔ›· .ÙÈ ÌÔÚÔ‡ÛÂ.Î·È ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Ó· ÌËÓ ÙÔ˘˜ ÈÛÙ‡ԢÓ. ·ÏÏ¿ ÂÂȉ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈο ÂΛÓË ‰Â ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜. √ ¶¿Ú˘ ¤‰ÂÈÍ ·Û¤‚ÂÈ· Î·È ·ÁÓˆÌÔÛ‡ÓË ÛÙÔ ªÂӤϷÔ. ∂ÓfiÙËÙ· 1 ∞ 3 . ∞ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Û‡ÓÂÛË ·ÚÌfi˙ÂÈ ÛÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ Ù˘ ∆ÚÔ›·˜ ¶Ú›·ÌÔ. ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ˙‹ÛÂÈ Ô ¶¿Ú˘ Ì ÙËÓ ∂ϤÓË. ·ÊÔ‡ Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӈ˜ ›¯Â ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙÔ ¯·Ìfi ÙˆÓ ˘ËÎfiˆÓ ÙÔ˘ Û ̿¯Â˜ Ì ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜. ∂ÎÊÚ¿˙ÂÈ. NOHMATIKH A¶O¢O™H TOY KEIMENOY √ ∏Úfi‰ÔÙÔ˜ ÛÙËÓ πÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÚÔÛ·ı› Ó· ÂÚÌËÓ‡ÛÂÈ ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ÙÔ˘ ¿Ô„Ë fiÙÈ ÔÈ ∆ÚÒ˜ ·ÚÓ‹ıËÎ·Ó fi¯È ÂÂȉ‹ ‹ıÂÏ·Ó Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ∂ϤÓË. ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ıÂÒÓ. ›¯·Ó οı ÏfiÁÔ Ó· ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ó ÙË Û‡ÚÚ·ÍË Ì ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ı· ¤‰ÈÓ·Ó ÙËÓ ∂ϤÓË ›Ûˆ Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ÙË Û˘ÁηٿıÂÛË ÙÔ˘ ¶¿ÚË. Î·È ÔÈ ÙÈ̈ڛ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜ Â›Ó·È ÌÂÁ¿Ï˜ ÁÈ· ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ·‰È˘. Ô ÔÔ›Ô˜ Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰Â ı· Â¤ÙÚÂ οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ. ·ÊÔ‡. ó˜ Ì¤Ó âÁÒ ÁÓÒÌËÓ àÔÊ·›ÓÔÌ·È. ∆ËÓ ·Ú·¿Óˆ ¿Ô„Ë ÙË ÛÙËÚ›˙ÂÈ Û ÏÔÁÈο ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù·: ÔÈ ∆ÚÒ˜. ªÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi ı· ‰ÈÓfiÙ·Ó ¤Ó· Ì¿ıËÌ· ÛÙÔÓ ¶¿ÚË ·ÏÏ¿ Î·È Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜: Ù· ÌÂÁ¿Ï· ·‰È΋̷ٷ ÂÈÛ‡ÚÔ˘Ó ·˘ÛÙËÚ¤˜ ÙÈ̈ڛ˜. ·ÚfiÏÔ Ô˘ ·˘ÙÔ› ¤ÏÂÁ·Ó ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·. ∫·Ó¤Ó·˜ ‰Â ı· ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ ÙÚÂÏfi˜. fiˆ˜ ÂÁÒ ÈÛÙ‡ˆ. ÁÈ· Ó· ··ÏÏ¿ÍÂÈ ÙÔ Ï·fi ÙÔ˘ ·fi ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ.

¶·ÓÙÚ‡ÙËΠÙËÓ ∂ο‚Ë Î·È ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÔ˘˜ ·È‰› ‹Ù·Ó Ô ŒÎÙÔÚ·˜. ŒÙÛÈ ı· ÛˆÊÚÔÓ›˙ÔÓÙ·Ó Î·È fiÏÔÈ ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ. ŒÙÛÈ Î·È Â‰Ò ÌÂÙ¿ ÙËÓ ‡‚ÚË Ë ÙÈ̈ڛ· ·fi ÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜ Â›Ó·È ‰Â‰Ô̤ÓË. ÛÙËÓ ÔÔ›· ı¤ÏÂÈ Ó· ηٷϋÍÂÈ Ô ∏Úfi‰ÔÙÔ˜. ŸÙ·Ó ÂΛÓÔ˜ ·Ó·ÁοÛÙËΠӷ ʇÁÂÈ. Ô ¶¿Ú˘ ‚ڋΠÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Î·È ¤ÎÏ„ ÙËÓ ∂ϤÓË. Ô ∂˘ÚÈ›‰Ë˜ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ^∂ϤÓË). ❏ òπÏÈÔÓ: ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚË ÔÓÔÌ·Û›· Ù˘ ∆ÚÔ›·˜. ı· ‹Ù·Ó Ë Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ∆ÚÔ›·˜. ŒÙÛÈ ÚÔοÏÂÛ Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ∆ÚÔ›·˜. ❏ ¶Ú›·ÌÔ˜ – ¶¿Ú˘: √ ¶Ú›·ÌÔ˜ ‹Ù·Ó ‚·ÛÈÏÈ¿˜ Ù˘ ∆ÚÔ›·˜ ηٿ ÙÔÓ ∆ÚˆÈÎfi fiÏÂÌÔ. ¶ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ Ë ∂ϤÓË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ. °È· ÙËÓ ∂ϤÓË Â›¯·Ó Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı› ÔÏÏÔ› ÌÓËÛÙ‹Ú˜.¯. ·ÏÏ¿ ÌÂÙˆÓÔÌ¿ÛÙËΠ۠¶Ú›·ÌÔ. ªÂÙ¿ ·fi ÚÔÙÚÔ‹ ÙÔ˘ √‰˘ÛÛ¤· fiÏÔÈ ÔÚΛÛÙËÎ·Ó Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó Û ÂÚ›ÙˆÛË ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ fiÔÈÔÓ ÌÓËÛÙ‹Ú· ÚÔÎÚÈı›. EPMHNEYTIKA – ¶PA°MATO§O°IKA ™XO§IA ❏ ∂å âÓ \πÏ›ˇˆ ^∂ϤÓË qÓ: √ ∏Úfi‰ÔÙÔ˜ ıˆÚ› fiÙÈ ÔÈ ∆ÚÒ˜ Ú¿ÁÌ·ÙÈ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÙËÓ ∂ϤÓË ÛÙËÓ ∆ÚÔ›·. ∞ÚÁfiÙÂÚ· Ô ªÂӤϷԘ ˙‹ÙËÛ ÙË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ·‰ÂÚÊÔ‡ ÙÔ˘ ∞Á·Ì¤ÌÓÔÓ· ÁÈ· Ó· ÂÈÙÂı› ÛÙËÓ ∆ÚÔ›·. ‹Ù·Ó Ô ¶¿Ú˘. ÁÈ·Ù› Ô ¶¿Ú˘ ¤ÚÂ ӷ ˘ÔÛÙ› ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ Ù˘ ·ÁÓˆÌÔÛ‡Ó˘. ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ §·Ô̤‰ÔÓÙ·. ÎfiÚË ÙÔ˘ ∆˘Ó‰¿Úˆ.1Ë(11-46) ∂ÓfiÙËÙ· 1 29-01-04 09:15 ™ÂÏ›‰·14 ∞ 4 . ™ÙÔ fiÓÂÈÚÔ ‰fiıËÎÂ Ë ÂÚÌËÓ›· fiÙÈ ÙÔ ·È‰›. ∆Ô ·È‰›. √ ∆˘Ó‰¿Úˆ˜ Â¤ÏÂÍ ÙÔ ªÂӤϷÔ. ¶ÚÈÓ ÁÂÓÓ‹ÛÂÈ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ·È‰› Ù˘ Ë ∂ο‚Ë ÔÓÂÈÚ‡ÙËΠfiÙÈ Á¤ÓÓËÛ ¤Ó·Ó ·Ó·Ì̤ÓÔ ‰·˘Ïfi. √ ¶¿Ú˘ ÊÈÏÔÍÂÓ‹ıËΠ·fi ÙÔ ªÂÓ¤Ï·Ô ÂÓÓ¤· Ë̤Ú˜. . Â›Ó·È fiÙÈ ÁÈ· ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ ‰ÂÓ Â˘ı‡ÓÔÓÙ·Ó ÔÈ ∆ÚÒ˜. ¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿ Ô ∏Úfi‰ÔÙÔ˜ ‰ÂÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙË ÁÓÒÌË ÙÔ˘ Û·Ó ‚¤‚·ÈÔ ÁÂÁÔÓfi˜. ❏ ªÂӤϷԘ: °ÈÔ˜ ÙÔ˘ ∞ÙÚ¤· Î·È ·‰ÂÚÊfi˜ ÙÔ˘ ∞Á·Ì¤ÌÓÔÓ·. ·ÏÏ¿ ·ÔÙÂÏ› ÁÓÒÌË ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ·. ŒÙÛÈ Ì¤ÓÂÈ ÈÛÙfi˜ ÛÙÔ ¯Ú¤Ô˜ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÔÁÚ¿ÊÔ˘. ·ÏÏ¿ ÙËÓ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ‚·ÛÈ˙fiÌÂÓÔ˜ Û ÏÔÁÈο ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù·. fiˆ˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ·Ó ·ÚÁfiÙÂÚ· Î·È ¿ÏÏÔÈ ·Ú¯·›ÔÈ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ (. ·ÎfiÌË Î·È fiÙ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ̇ıÔ˘˜. ÁÈ·Ù› ·ÏÏÈÒ˜ ‰Â ı· ‰È·ÎÈÓ‰‡Ó¢·Ó ÙfiÛÔ ÁÈ· ¯¿ÚË ÙÔ˘ ¶¿ÚË. ∏ ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ı¤ÛË Ù˘ ∆ÚÔ›·˜ Ù˘ ¤‰ÈÓ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ηÙÔ¯‹˜ ÛËÌ·ÓÙÈ΋˜ ı¤Û˘ ÛÙÔ ÂÌfiÚÈÔ. ∆Ô Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÙÔ˘ fiÓÔÌ· ‹Ù·Ó ¶Ô‰¿Ú΢. Ô˘ ı· ÁÂÓÓÈfiÙ·Ó. ŸÏÔÈ ÔÈ ∞¯·ÈÔ› ‹Ù·Ó ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙÔ˘. ❏ ∆ÔÜ ‰·ÈÌÔÓ›Ô˘ ·Ú·Û΢¿˙ÔÓÙÔ˜: ∏ ı¤ÛË. Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ. °È’ ·˘Ùfi ÔÏÏÔ› ÂÔÊı·ÏÌÈÔ‡Û·Ó ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. √È ıÂÔ› ‹Ù·Ó ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ÛÙ›ÏÔ˘Ó ÙÔÓ fiÏÂÌÔ ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. ™˘¯Ó¿ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ∏ÚÔ‰fiÙÔ˘ Û˘Ó·ÓÙ¿Ì ÙË ıÂ˚΋ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÛÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔηٷÛÙ·ı› Ë ËıÈ΋ Ù¿ÍË ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ. ¶·ÓÙÚ‡ÙËΠÙËÓ 14 ∂ϤÓË. ❏ √é Á¿Ú ‰‹ Ô≈Ùˆ ÊÚÂÓÔ‚Ï·‚‹˜…Û˘ÓÔÈÎFÉ: ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ì ÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ∏ÚÔ‰fiÙÔ˘ Ó· ÛÙËÚ›˙ÂÈ Û ÏÔÁÈο ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù· Ù· ÂÍÈÛÙÔÚÔ‡ÌÂÓ· ÁÂÁÔÓfiÙ·. ❏ ^ø˜ Ì¤Ó âÁÒ ÁÓÒÌËÓ àÔÊ·›ÓÔÌ·È: √ ∏Úfi‰ÔÙÔ˜ ÍÂηı·Ú›˙ÂÈ ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ fiÙÈ Ë ¿Ô„Ë ·˘Ù‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÍ·ÎÚÈ‚ˆÌ¤ÓË. Ô˘ ·ÚÁfiÙÂÚ· ÔÓÔÌ¿ÛÙËΠ∞ϤͷӉÚÔ˜. Ô˘ ¤‰ÂÈÍ ÚÔ˜ ÙÔ ªÂӤϷÔ.

ÂÓ. à‰‰fiÌËÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ï ∆ÚÒ˜ [ÁÂÓ. ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ·éÙ‹. Á¤Ó. ÚÙ. ÂÓ. q/qÓ. ‚ã âÁÂÓfiÌËÓ. ÂåÌ› (= ›̷È) Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. Á¤Ó. Á¤Ó. Á¤Ó.1Ë(11-46) 29-01-04 09:15 ™ÂÏ›‰·15 ∞ 5 . ˘ÂÚÛ. ï \∞ϤͷӉÚÔ˜ [ÁÂÓ. àÔ‰›‰ˆÌ·È. ÚfiÛ. ï ¶Ú›·ÌÔ˜ [ÁÂÓ. ÙÔ˘ ÂÈı¤ÙÔ˘ ï ôΈÓ. ÂÓ. ÙÔ˘ ÂÈı¤ÙÔ˘ ï ëÎÒÓ.ì ÊÚÂÓÔ‚Ï·‚‹˜ –¤˜ (= Ô ·Ú¿ÊÚˆÓ) • ï ¶Ú›·ÌÔ˜: ÔÓÔÌ. öÛÔÌ·È. ì ëÎÔÜÛ·.ÌÂÙÔ¯ÒÓ ÙÔ˘ ∫∂πª∂¡√À ÃÚÔÓÈΤ˜ – ÂÁÎÏÈÙÈΤ˜ ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ÛÂȘ • ∂å: Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ˘ÔıÂÙÈÎfi˜ • âÓ: ÚfiıÂÛË • \πÏ›ˇˆ: ‰ÔÙ. ÔÚÈÛÙ. ÚÙ.∂. ÂÓ. ï ≠∂ÏÏËÓ [ÁÂÓ. °§ø™™IKA ™XO§IA ∂ÓfiÙËÙ· 1 ✔ °Ú·ÌÌ·ÙÈ΋ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Ï¤ÍÂˆÓ – ™ËÌ·ÛÈÔÏÔÁÈο ∞Ú¯ÈÎÔ› ¯ÚfiÓÔÈ ÚËÌ¿ÙˆÓ – √ÌfiÚÚÈ˙· ÛÙË ¡. àÔ‰›‰ˆÌ·È (= ÂÈÛÙڤʈ. ‚ã à‰fiÌËÓ. ·ÚÛ. ·ÚÛ. ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. Ùɘ ^∂ϤÓ˘] • qÓ: Áã ÂÓ. ·ÎÔ‡ÛÈÔ˜ • ÁÂ: ÌfiÚÈÔ ‚‚·ÈˆÙÈÎfi • õ: Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ‰È·˙¢ÎÙÈÎfi˜ • ôÎÔÓÙÔ˜: ÁÂÓ. Ùfi pÎÔÓ (= ¯ˆÚ›˜ ÙË ı¤ÏËÛ‹ ÙÔ˘) • \∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘: ÁÂÓ. ·ÚÛ. Á¤ÁÔÓ·. ‰ÒÚÔ. à‰ȉfiÌËÓ. ÏËı. Ùfi òπÏÈÔÓ [ÁÂÓ. ·éÙfi˜. ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ·Ú·‰ÔÙ¤Ô˜ • ôÓ: ÌfiÚÈÔ ‰˘ÓËÙÈÎfi • ·éÙ‹Ó: ·ÈÙ. ·ÚÛ. Á¤Ó. KÏ›ÛË Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ . ıËÏ. ıËÏ. Á¤Ó. ·ÚÛ. ÔÚÈÛÙ. ì ^∂ϤÓË [ÁÂÓ. Á¤Ó. ì ôÎÔ˘Û·. ·éÙfi • ÙÔÖ˜ ≠∂ÏÏËÛÈÓ: ‰ÔÙ. Á¤Ó. Á¤Ó. ·fi‰ÔÛË ÚÔ‰fiÙ˘. ÂÓ. ·ÔÚ. ÚfiÛ. ÙÔÜ ¶ÚÈ¿ÌÔ˘] 15 . ·fiÚ. ̤ÏÏ. ÙÔ˘ Ú.ÂÈı¤ÙˆÓ . àÔ‰¤‰ÔÌ·È. ÂÓ. ÚÎ. ̤ÏÏ. ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. âÁÂÁfiÓÂÈÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ÚÎ. ·ÚÛ. Ô˘‰. ÙÔ˘ ÂÈı¤ÙÔ˘ ï. ÙÔÜ \∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘] • √é: ÌfiÚÈÔ ·ÚÓËÙÈÎfi • Á¿Ú: Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ·ÈÙÈÔÏÔÁÈÎfi˜ • ‰‹: ÌfiÚÈÔ ‚‚·ÈˆÙÈÎfi • Ô≈Ùˆ: Â›ÚÚËÌ· ÙÚÔÈÎfi • ÊÚÂÓÔ‚Ï·‚‹˜: ÔÓÔÌ. ÏËı. àÔ‰ÒÛÔÌ·È/àÔ‰Ôı‹ÛÔÌ·È. ÂÓ. ‰›Óˆ ›Ûˆ) Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ.·ÓÙˆÓ˘ÌÈÒÓ . ÂåÌ›. ÙÔÜ ∆Úˆfi˜] • ëÎfiÓÙÔ˜: ÁÂÓ. ˘ÂÚÛ. ‰fiÛË. ÚÙ. ·ÚÛ.∂. fiÓÙˆ˜ • à¤‰ÔÓÙÔ: Áã ÏËı.∂.∂. ·fiÚ. ÙÔÜ \πÏ›Ô˘] (= Ë ∆ÚÔ›·) • ^∂ϤÓË: ÔÓÔÌ. ÂÓ. ÂÎÔ‡ÛÈ·. Ùfi ëÎfiÓ (= Ì ÙË ı¤ÏËÛ‹ ÙÔ˘) √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. Ù˘ Â·Ó·ÏËÙÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. Á¤Ó. ÙÔÜ ≠∂ÏÏËÓÔ˜] • Ôî ∆Úá˜: ÔÓÔÌ. ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. Ô˘Û›·.

ÚfiÛ. Á¤Ó. ÁÈÁÓÒÛΈ (= ÁÓˆÚ›˙ˆ) Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. Á¤Ó. Ô˘‰. ÁÈÁÓÒÛΈ. Ù˘ ‰ÂÈÎÙÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. ۈ̷ÙÈÎfi˜. ̤ÏÏ. Û˘ÓÔÈÎá (= ηÙÔÈÎÒ Ì·˙›) √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ÏËı. ·ÚÛ. Á¤Ó. Ô˘‰.∂. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ˘ÔÙ. ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û.-ÔÓ • ÙÔÖ˜ ÛÒÌ·ÛÈ: ‰ÔÙ. ÚÎ. Ùɘ fiψ˜] √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ÚÙ. ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. âÎÈÓ‰‡ÓÂ˘Û·. ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ÙÔÜ ∆Úˆfi˜] • œÛÙÂ: Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ Û˘ÌÂÚ·ÛÌ·ÙÈÎfi˜ • ÛÊÂÙ¤ÚÔȘ: ‰ÔÙ. ÔÚÈÛÙ. ì fiÏȘ [ÁÂÓ. ÙÔÜ ¯ÚfiÓÔ˘] • Ù·ÜÙ·: ·ÈÙ. ÂÓ. ÎÂÎÈÓ‰‡Ó¢η. ÛʤÙÂÚÔ˜. -·. Ù˘ ·fiÚÈÛÙ˘ ÂÈÌÂÚÈÛÙÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. ï ÚáÙÔ˜. â‚Ô˘Ï‹ıËÓ/ ä‚Ô˘Ï‹ıËÓ. ‚‚ԇÏËÌ·È. ·ÚÛ. ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ÂÓÂÛÙ. ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. -ÔÓ • ÙÔÖ˜ ¯ÚfiÓÔȘ: ‰ÔÙ. ΛӉ˘ÓÔ˜. ÂÓÂÚÁ. ÔχÙÂÎÓÔ˜. Û˘ÓÔÈÎÈÛÌfi˜. ÙÔÜ ÛÒÌ·ÙÔ˜] √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ·fiÚ. Ùfi Ôχ. ˘ÂÚÛ. Û˘ÓÔÈΤÛÈÔ • ÙÔÈ: ÌfiÚÈÔ ‚‚·ÈˆÙÈÎfi • ÚÒÙÔȘ: ‰ÔÙ. ¿ÁÓÔÈ· • â›: Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ·ÈÙÈÔÏÔÁÈÎfi˜ • ÔÏÏÔ›: ÔÓÔÌ. ï ¯ÚfiÓÔ˜ [ÁÂÓ. ÚÎ. âÎÈÓ‰‡Ó¢ÔÓ. ˘ÂÚÛ. âÁ›ÁÓˆÛÎÔÓ. Á¤Ó. Â͈ۈ̷ÙÈÎfi˜. âÁÓÒÎÂÈÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ÚÙ. ·˘Ùfi) • âÁ›ÁÓˆÛÎÔÓ: Áã ÏËı. -ÔÓ . ‚ã öÁÓˆÓ. ÚÙ. Ô˘‰. ÂÓÂÚÁ. ·ÚÛ. ̤ÏÏ. Ùfi ϤÔÓ. Á¤Ó.ì Ï›ˆÓ. ˘ÂÚÛ. ÎÈÓ‰˘ÓÔÏÔÁ›Â˜ • â‚Ô‡ÏÔÓÙÔ: Áã ÏËı.∂. ÁÓÒÌË. ÔÏÈÙÈÛÌfi˜. Áã ÚfiÛ. ÏËı. ·ÚÛ. ·ÚÛ. ¿‚Ô˘ÏÔ˜ • ¬ˆ˜: Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ÙÂÏÈÎfi˜ • \∞ϤͷӉÚÔ˜: ÔÓÔÌ. ôÏÏÔ˜. À¶∂ƒ£∂∆π∫√™: ÏÂÖÛÙÔ˜.∂. Ùɘ ^∂ϤÓ˘] • Û˘ÓÔÈÎFÉ: Áã ÂÓ. ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ÔÏÂÔ‰ÔÌ›· • ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈÓ: ·ÚÌÊ. ÔÚÈÛÙ.∂. Û˘ÓÔÈΤˆ. ÙÔÜ Ù¤ÎÓÔ˘] (= ÙÔ ·È‰›) √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. â‚Â‚Ô˘Ï‹ÌËÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ‚Ô‡ÏÔÌ·È (= ı¤Ïˆ) Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. Ùfi ÛáÌ· [ÁÂÓ. ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. öÁӈη.∂. ÏËı. ÂÓ. ·˘Ù‹. ÚÙ. Á¤Ó. Á¤Ó. ¿ÙÂÎÓÔ˜. ·Ó¿ÁÓˆÛË. ‚Ô‡ÏÔÌ·È. ÚÙ. ıËÏ. ï ∞ϤͷӉÚÔ˜ [ÁÂÓ. Ù˘ ÎÙËÙÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ.1Ë(11-46) ∂ÓfiÙËÙ· 1 16 29-01-04 09:15 ™ÂÏ›‰·16 • Ô鉤: Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ Û˘ÌÏÂÎÙÈÎfi˜ • ôÏÏÔÈ: ÔÓÔÌ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ÎÈÓ‰˘Ó‡ˆ. ‡ۈÌÔ˜ • η›: Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ Û˘ÌÏÂÎÙÈÎfi˜ • ÙÔÖ˜ Ù¤ÎÓÔȘ: ‰ÔÙ. ôÏÏÔ • Ôî ∆Úá˜: ÔÓÔÌ. Á¤Ó. ÎÈÓ‰˘Ó‡ۈ. Û˘ÁÁÓÒÌË. ÂÈΛӉ˘ÓÔ˜. âÎÂÎÈÓ‰˘Ó‡ÎÂÈÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ™À°∫ƒπ∆π∫√™: ï. ıËÏ. -Ë. ÎÈÓ‰˘Ó‡ˆ Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ¿ÔÏȘ. ‚Ô‡ÏËÛË. ÏËı.∂. Á¤Ó. ‚·ıÌÔ› ÙÔ˘ ÂÈı¤ÙÔ˘ £∂∆π∫√™: Ôχ˜. Ùfi Ù¤ÎÓÔÓ [ÁÂÓ. ÙÔ˘ ÂÈı¤ÙÔ˘ ï Ôχ˜. ì ÔÏÏ‹. Á¤Ó. ·ÚÛ. Û‡ÓÔÈÎÔ˜. ÙÔÜ \∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘] • ^∂ϤÓË: ‰ÔÙ. ÂÓÂÛÙ. ÙÔÜÙÔ (= ·˘Ùfi˜. ÏËı. ·fiÚ. ôÏÏË. ï ∆ÚÒ˜ [ÁÂÓ. ÔyÙÔ˜. ̤ÏÏ. ·fiÚ. â‚Ô˘ÏfiÌËÓ/ ä‚Ô˘ÏfiÌËÓ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ‚Ô˘Ï‹ÛÔÌ·È [‚Ô˘ÏËı‹ÛÔÌ·È]. ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. Á¤Ó. ·ÛÒÌ·ÙÔ˜. ÚfiÛ. ÚÎ. ÂÓ. ÚfiÛ. Ô›ÎÔ˜. -Ë. ÁÓÒÛË. ·Î›Ó‰˘ÓÔ˜. ¿ÁÓˆÛÙÔ˜. ·≈ÙË. ÏËı. ì ^∂ϤÓË [ÁÂÓ. ÏËı. ÏËı. ÙÂÎÓÔÔ›ËÛË • ÙFÉ fiÏÂÈ: ‰ÔÙ. Ô˘‰. ÙÔ˘ ÂÈı. ÁÓÒÛÔÌ·È. Á¤Ó. ÏËı.∂.

ÚÙ. Û˘ÓÂÌÂÌ›¯ÂÈÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ·éÙfi (= Ô ›‰ÈÔ˜. ÏËı. ̤ÏÏ. Ô˘‰. Ù˘ ·˘ÙÔ·ıËÙÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ˘Ì›·˜ ëÌ·˘ÙÔÜ. àÔ‰¤‰ˆÎ·. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ÂÍÒÏ˘. ÏËı. Û˘ÌÌ›ÛÁˆ (= Û˘ÁÎÚÔ‡ÔÌ·È) Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. àÔ‰›‰ˆÌÈ. ·fiÚ. ·ÔÚ. ·ÚÛ. ÛÎÔÙÒÓÔÌ·È) Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ÏËı. Á¤Ó. ··ÏÏ·Á‹. ÌÂÈÎÙfi˜. ÚfiÛ. Á¤Ó. ÚfiÛ. ·ÚÉÓ.∂. à·ÏÏ¿ÙÙÔÌ·È Ãƒ√¡√π: ÂÓÂÛÙ. Á¤Ó. ·ÚÛ. àfiÏÏ˘Ì·È. ÙÔÜ ˘î¤Ô˜/ ÙÔÜ ˘îÔÜ] • ïfiÙÂ: Â›ÚÚËÌ· ·Ó·ÊÔÚÈÎfi ¯ÚÔÓÈÎfi • Û˘ÌÌ›ÛÁÔÈÂÓ: Áã ÏËı. ·ÚÛ. àËÏÏ¿ÁÌËÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ÔÚÈÛÙ. ÔÚÈÛÙ. Û˘ÓÔÈΤˆ. àËÏÏ·Í¿ÌËÓ/ àËÏÏ¿¯ıËÓ/ àËÏÏ¿ÁËÓ. ·ÚÔ˘Û›·. ÚfiÛ. ̤ÏÏ. ÏËı. Ì›ÁÌ·. ÚÙ. ÂÓ. ·ÓˆÏÂıÚ›· • ·éÙfi˜: ÔÓÔÌ. ÂÓ. ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. Û˘Ó¤ÌÂÈÍ·. ·ÔÚ. ÙÔ ›‰ÈÔ) • Û˘ÓˇÒÎÂÈ: Áã ÂÓ. ¢ÎÙ. à‰‰ÒÎÂÈÓ • ªÂÓÂÏ¿ˇˆ: ‰ÔÙ. Ù˘ Â·Ó·ÏËÙÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. ·fiÚ. ·ÚÛ. àËÏÏ·ÙÙfiÌËÓ. Ù˘ ÔÚÈÛÙÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. Û˘ÌÌ›͈.∂. ï ªÂӤϷԘ [ÁÂÓ. à‹ÏÏ·ÁÌ·È. Û·˘ÙÔÜ. ÚÙ. ÏËı. ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ÛÔ˘. ˘ÂÚÛ. ‚ã ·ıËÙÈ΋˜ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ÚÙ. Á¤Ó. ˘ÂÚÛ. ·fiÚ. ÂÓÂÛÙ. Û˘Ó¤ÌÈÛÁÔÓ/ Û˘ÓÂÌ›ÁÓ˘Ó. ˘ÂÚÛ. ·Ú¤ÛÔÌ·È. ·ÚÂÁÂÁfiÓÂÈÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ‚ã àˆÏfiÌËÓ. ·éÙ‹.1Ë(11-46) 29-01-04 09:15 ™ÂÏ›‰·17 • ̤Ó: Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ·ÓÙÈıÂÙÈÎfi˜ • ôÏψÓ: ÁÂÓ. ·Ó¿ÌÂÈÍË. Ù˘ ·fiÚÈÛÙ˘ ÂÈÌÂÚÈÛÙÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. àÔÏÔÜÌ·È. ÂÓ. ÙÔ˘ Ú. ÂÓ. Û˘ÌÌ›ÛÁˆ/ Û˘ÌÌ›ÁÓ˘ÌÈ. ·ÚÛ. ˘ÂÚÛ. ÚÙ. àˆÏÒÏÂÈÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ÌÙ¯. ·éÙfi • Ôî ñ‹ÎÔÔÈ: ÔÓÔÌ. ̤ÏÏ. ÙÔÜ ∆Úˆfi˜] • Ì¿ÏÈÛÙ·: Â›ÚÚËÌ· ÔÛÔÙÈÎfi. ÂÈÌÂÈÍ›· • àÒÏÏ˘ÓÙÔ: Áã ÏËı. ï ñ‹ÎÔÔ˜ [ÁÂÓ. ÙÔ˘ ÂÙÂÚfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ¢ÎÙ. àˆÏχÌËÓ. ·ÚÛ. ÚÎ. ÚÎ. ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ÚÎ. -Ë. ·Ú·Á¤ÁÔÓ·. ÚÙ. ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ·éÙfi˜. ÙÔÜ ªÂÓÂÏ¿Ô˘] • ¥Ó·: Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ÙÂÏÈÎfi˜ • ·éÙfi˜: ÔÓÔÌ. ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘) • Ôî ˘îÂÖ˜: ÔÓÔÌ. Á¤Ó. ·fiÚ.∂. ˘ÂÚÛ. à‰›‰Ô˘Ó. ë·˘ÙÔÜ/ ·ñÙÔÜ (ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ÌÔ˘. ·ÒÏÂÈ·.Û˘ÓÔÈÎá (= ηÙÔÈÎÒ Ì·˙›) • à¤‰ˆÎÂÓ: Áã ÂÓ. à·ÏÏ¿ÍÔÌ·È/ à·ÏÏ·Á‹ÛÔÌ·È. ‚·ıÌÔ› ÙÔ˘ ÂÈÚÚ‹Ì·ÙÔ˜ £∂∆π∫√™: Ì¿Ï·. ̤ÏÏ. Á¤Ó. Á¤Ó. Û˘Ì̤ÌÂȯ·. Áã ÚfiÛ. ·‰È¿ÏÏ·ÎÙÔ˜. ôÏÏÔ˜. ï ∆ÚÒ˜ [ÁÂÓ. -Ô • ÙáÓ ∆ÚÒˆÓ: ÁÂÓ. ÚfiÛ. ‚ã à¤‰ˆÎ·. ·Ô˘Û›· 17 . Á¤Ó. ·ÚÛ. ¿ÚÂÈÌÈ. ÂÓÂÚÁ. ÚÔÒÏ˘. ‚ã ÂÓÂÚÁ. ÚfiÛ. ÚÙ. ·fiÚ. ï ˘îfi˜ [ÁÂÓ. àÔ‰ÒÛˆ. à·ÏÏ¿ÙÙÔÌ·È. Á¤Ó. ∂ÓfiÙËÙ· 1 ™À°∫ƒπ∆π∫√™: ÌÄÏÏÔÓ À¶∂ƒ£∂∆π∫√™: Ì¿ÏÈÛÙ· • ‰Â: Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ·ÓÙÈıÂÙÈÎfi˜ • ·éÙÔÜ: ÁÂÓ. ÙÔÜ ñËÎfiÔ˘] • à·ÏÏ·ÁÂÖÂÓ: Áã ÏËı. ÂÓ·ÏÏ¿Í. ·éÙ‹. àÔ‰›‰ˆÌÈ Ãƒ√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ÂÓÂÛÙ. Ë ›‰È·. ¿ÚÂÈÌÈ (= ·Ú·‚Ú›ÛÎÔÌ·È) Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ÚÎ. ·ÚÛ. fiÏÂıÚÔ˜. ·ÓÙ¿ÏÏ·ÁÌ· • ·ÚfiÓÙˆÓ: ÁÂÓ. ·éÙfi˜. ‚ã ·ÚÂÁÂÓfiÌËÓ. ̤ÏÏ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. àfiÏÏ˘Ì·È (= ¯¿ÓÔÌ·È.∂. ÂÓÂÚÁ. àÒÏÔÏ·. ·ÌÈÁ‹˜. ÚÎ. ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ÔÚÈÛÙ.

·fiÚ. Û¯ÔÏ‹. ÂÓ. ·ÚÛ. ÚÙ. ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ÚfiÛ. ¤¯ˆ ÙË ÁÓÒÌË) Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. η¯ÂÎÙÈÎfi˜. ÚÎ. ¢ÁÓÒÌˆÓ • àÔÊ·›ÓÔÌ·È: ·ã ÂÓ. ·ÚÛ. ˘ÂÚÛ. ÚÙ. ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û.∂. ÏËı. àÔÊ·›ÓÔÌ·È. Ê¿ÛÌ·. àÂÊ¿ÓıËÓ/ àÂÊ¿ÓËÓ/ àÂÊËÓ¿ÌËÓ. Á¤Ó. Ú·‚‰Ô‡¯Ô˜ • ^∂ϤÓËÓ: ·ÈÙ. Ê¿ÛË. ÚÎ. ¿ÈÛÙÔ˜. ·Ú·Û΢¿˙ˆ. ÔÚÈÛÙ. ̤ÏÏ. ·ÓÙ›ÚÚËÛË. ÚËÙfi˜. ·Ú·Û΢·ÛÙ‹˜. ö¯ˆ Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ‰›Óˆ ›Ûˆ) • ϤÁÔ˘ÛÈÓ: ‰ÔÙ. ·fiÚ. Ùɘ ÁÓÒÌ˘] √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. öÏÂÁÔÓ. ·ÁÓÒ̈Ó. ·ÔÚ. ÂÓÂÚÁ. ‰·›ÌÔÓ·˜. ·fiÚ.ì ηΛˆÓ. ™À°∫ƒπ∆π∫√™: ï.1Ë(11-46) 29-01-04 09:15 ™ÂÏ›‰·18 ∂ÓfiÙËÙ· • ÙáÓ Î·ÎáÓ: ÁÂÓ. ÂÓÂÚÁ. Ú‹ÙÔÚ·˜. -Ë. ˘ÂÚÛ. ÂÓ. ÚÎ. Ú‹ÙÚ·. â›ÛÙÂ˘Û·. ì ÁÓÒÌË [ÁÂÓ. ·éÙfi˜. ÈÛÙfi˜. ·fiÚ. ÚÙ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ϤÍË. ˘ÂÚÛ. ‰È¯ÔÁӈ̛·. ÚfiÛ. Á¤Ó. ÂÓ. Ô˘‰. Ùfi ¯ÂÖÚÔÓ. Û¯¤ÛË. ÙÔÜ ‰·ÈÌÔÓ›Ô˘] (= Ô ıÂfi˜) √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ÂÓ. ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ›ÛÙË. Á¤Ó. ·ÚÂÛ··˙ÔÓ. Ú‹Ì· • ·éÙÔÖ˜: ‰ÔÙ. ì ^∂ϤÓË [ÁÂÓ. ÚÙ. -fiÓ ‚·ıÌÔ› ÙÔ˘ ÂÈı¤ÙÔ˘ 1 £∂∆π∫√™: ηÎfi˜. ÙÔ˘ ÂÈı¤ÙÔ˘ ηÎfi˜. • ÁÓÒÌËÓ: ·ÈÙ. Ùɘ ^∂ϤÓ˘] • àÔ‰ÔÜÓ·È: ·ÚÌÊ. Ô˘‰.∂. Ùɘ àÏËı›·˜] • â›ÛÙ¢ÔÓ: Áã ÏËı. ÔÚÈÛÙ. ÂÓÂÛÙ. ¢ÂÍ›·. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ̤ÏÏ. Ùfi ‰·ÈÌfiÓÈÔÓ [ÁÂÓ. À¶∂ƒ£∂∆π∫√™: οÎÈÛÙÔ˜. ˘ÂÚÛ. ö¯ˆ. ·ÔÊ·ÓÙÈÎfi˜.∂. ·ã ÚfiÛ. ÚÎ. ÚÙ. Â›ÛÙ¢η. Á¤Ó. ÏËı. ÏfiÁÔ˜. àÔ¤Ê·ÛÌ·È/ àÔ¤ÊËÓ·. àÔÊ·ÓÔÜÌ·È/ àÔÊ·Ó‹ÛÔÌ·È/ àÔÊ·Óı‹ÛÔÌ·È. Á¤Ó. ıËÏ. Ùfi οÎÈÔÓ/ ï. ıËÏ. ·fiÚ. ÏËı. Û‡. ϤÁˆ. Âr¯ÔÓ. ·éÙfi • Ù‹Ó àÏ‹ıÂÈ·Ó: ·ÈÙ. ˘ÂÚÛ. ÂÓÂÚÁ. Á¤Ó. â›ÛÙ¢ÔÓ. Ϥ͈/ ëÚá. öÛ¯Ëη. ÂúÚËη. ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ÌÙ¯.∂. ‚ã öÛ¯ÔÓ. ̤ÏÏ. ·Ú·Û΢¿Ûˆ. ·Ú·Û΢¿˙ˆ (= Ì˯·Ó‡ÔÌ·È) Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. -‹. <\·ÂÂÊ¿ÛÌËÓ>/ <àÂÂÊ‹ÓÂÈÓ> √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ›ÛÙˆÛË • Ôî ≠∂ÏÏËÓ˜: ÔÓÔÌ. ˘ÂÚÔ¯‹. ÚÙ. ÚÙ. Ù˘ ÚÔÛˆÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. ÈÛÙ‡ˆ Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ÌÙ¯.∂. ÂÓ. ¢‰·›ÌˆÓ • ·Ú·Û΢¿˙ÔÓÙÔ˜: ÁÂÓ. ¤ÌÊ·ÛË • ÙÔÜ ‰·ÈÌÔÓ›Ô˘: ÁÂÓ. ÂÓÂÛÙ.ì ¯Â›ÚˆÓ. -Ë.∂. ̤ÏÏ. ÂÓÂÛÙ. ̤ÏÏ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ÂåÚ‹ÎÂÈÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ÚÎ. ·Ô¯‹. ÈÛÙ‡ˆ. ·ÚÂÛ··Î·. ì àÏ‹ıÂÈ· [ÁÂÓ. àÔ‰›‰ˆÌÈ (ÂÈÛÙڤʈ. Á¤Ó. ·ÚÂÛ΢¿ÎÂÈÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. -ÔÓ/ ¯Â›ÚÈÛÙÔ˜. àÔÊ·›ÓÔÌ·È (= ÈÛÙ‡ˆ. ÔÚÈÛÙ. ·ÚÛ. ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ÈÛÙ‡ۈ. âÛ¯‹ÎÂÈÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. öÏÂÍ·/ Âr·/ ‚ã ÂrÔÓ. Ù˘ Â·Ó·ÏËÙÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. ÏËı. ·ÚÂÛ··Û·. ï ≠∂ÏÏËÓ [ÁÂÓ. âÁÒ. ·Ú·Û··ÛÌ·. ≤͈/ Û¯‹Ûˆ. ıËÏ. àÂÊ·ÈÓfiÌËÓ. Á¤Ó. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ÙÔÜ ≠∂ÏÏËÓÔ˜] • ó˜: Â›ÚÚËÌ· ·Ó·ÊÔÚÈÎfi • âÁÒ: ÔÓÔÌ.∂. ·fiÊ·ÛË. ÂÓÂÚÁ. ϤÁˆ Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. Û¯‹Ì·. ÂÓ. -ÔÓ • \∞ÏÏ¿: Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ·ÓÙÈıÂÙÈÎfi˜ • Âr¯ÔÓ: Áã ÏËı. Ô˘‰. ÚfiÛ. ÂÌÈÛÙ¢ÙÈο. ÂÓÂÚÁ. ·éÙ‹. âÂÈÛÙ‡ÎÂÈÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ÚÔ·Ú·Û΢·ÛÙÈÎfi˜ 18 . Á¤Ó.

Á¤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ·fiÚ. ÂÓ. Á¤Ó. àfiÏÏ˘Ì·È (= ηٷÛÙÚ¤ÊÔÌ·È) Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. Ô˘‰. Ùfi ÌÂÖ˙ÔÓ.ì Ì›˙ˆÓ. Ùfi à‰›ÎËÌ· [ÁÂÓ. ÌÂÁ¿ÏË. ıËÏ.1Ë(11-46) 29-01-04 09:15 ™ÂÏ›‰·19 • ·ÓˆÏÂıÚ›·: ‰ÔÙ. ·ÚÛ. ÔȤˆ. ˘ÂÚÛ. ÔyÙÔ˜. À¶∂ƒ£∂∆π∫√™: ηٷʷӤÛÙ·ÙÔ˜. -Ë. àfiÏÏ˘Ì·È. ÂÎÔ›ËÛË. ™À°∫ƒπ∆π∫√™: ï.ì ηٷʷӋ˜. ÔϤıÚÈÔ˜ • àÔÏfiÌÂÓÔÈ: ÔÓÔÌ. -ÔÓ • ÙÔÜÙÔ: ·ÈÙ. ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ÌÂÁ¿ÏË. Ô˘‰. Ùfi ηٷʷӤ˜ ‚·ıÌÔ› ÙÔ˘ ÂÈı¤ÙÔ˘ £∂∆π∫√™: ηٷʷӋ˜. ·≈ÙË. ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ÏËı. ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙÔ˜. ıËÏ. ˘ÔÙ. -ÔÓ. ÙÔÜÙÔ • ÙÔÖ˜ àÓıÚÒÔȘ: ‰ÔÙ. ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘] • ÔÈ‹ÛˆÛÈ: Áã ÏËı. fiÏÂıÚÔ˜. Á¤Ó. âÂÔÈ‹ÎÂÈÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ÙÔ˘ ÂÈı¤ÙÔ˘ ï. -Ë. ÏËı. ÂÓ. ÏËı. ˘ÂÚÛ. ÚfiÛ. àˆÏχÌËÓ. âÔ›Ô˘Ó. ÚÙ. ÂÓÂÛÙ. àÔÏÔÜÌ·È/ àÔÏÂÛı‹ÛÔÌ·È. ÌÙ¯. ÔÈ‹Ûˆ. ÙÔÜ à‰È΋̷ÙÔ˜] • ÌÂÁ¿Ï·È: ÔÓÔÌ. ÔÚÈÛÙ. ÂåÌ› • ·î ÙÈ̈ڛ·È: ÔÓÔÌ. ÚÎ. ÙÔ˘ ÂÈı¤ÙÔ˘ ̤Á·˜. ÙÔÜ ıÂÔÜ] 1 19 . ì ·ÓˆÏÂıÚ›· [ÁÂÓ. ÙÔ˘ ÂÈı¤ÙÔ˘ ̤Á·˜. ï ıÂfi˜ [ÁÂÓ. ÔÈá (= οӈ) Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. -ÔÓ • ÙáÓ à‰ÈÎËÌ¿ÙˆÓ: ÁÂÓ. ·ÚÛ. ·fiÚ. ‚ã àˆÏfiÌËÓ/ àˆÏ¤ÛıËÓ. ̤Á· ‚·ıÌÔ› ÙÔ˘ ÂÈı¤ÙÔ˘ £∂∆π∫√™: ̤Á·˜. ÚfiÛ. À¶∂ƒ£∂∆π∫√™: ̤ÁÈÛÙÔ˜. ıËÏ. ÂÔ›Ëη. Á¤Ó. ·ÚÛ. âÔ›ËÛ·. ÔÈá. ÙÔ˘ Ú. ÂÓÂÚÁ.∂. ̤ÏÏ. ™À°∫ƒπ∆π∫√™: ηٷʷӤÛÙÂÚÔ˜. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. Ô›ËÛË. ÏËı. ï ôÓıÚˆÔ˜ [ÁÂÓ. Á¤Ó. ÚÎ. Ù˘ ‰ÂÈÎÙÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. Ùɘ ∂ÓfiÙËÙ· ·ÓˆÏÂıÚ›·˜] (= ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈ΋ ηٷÛÙÚÔÊ‹) √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ÂÓ. ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ì ÙÈ̈ڛ· [ÁÂÓ. Á¤Ó. ·ÔÚ. Á¤Ó. Á¤Ó. Ô˘‰. ÚÙ. ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. Á¤Ó. ÏËı. àˆÏÒÏÂÈÓ • ηٷʷӤ˜: ·ÈÙ. ·ÔÚ. ̤Á· • ÂåÛ›: Áã ÏËı. -·. ÚÔÛÔÈÔ‡Ì·È • ÌÂÁ¿ÏˆÓ: ÁÂÓ. Á¤Ó. ÏËı. àfiψϷ.∂. Ô˘‰. ̤ÏÏ. Ô›ËÌ·. ÏËı. Ùɘ ÙÈ̈ڛ·˜] • ·Ú¿: ÚfiıÂÛË • ÙáÓ ıÂáÓ: ÁÂÓ. ‚ã ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú.

(t) \∞ϤͷӉÚÔ˜ \∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ \∞ÏÂÍ¿Ó‰Úˇˆ \∞ϤͷӉÚÔÓ \∞ϤͷӉÚ — — — — — ¶Ú›·ÌÔ˜ ¶ÚÈ¿ÌÔ˘ ¶ÚÈ¿Ìˇˆ ¶Ú›·ÌÔÓ ¶Ú›·Ì ¯ÚfiÓÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˘ ¯ÚfiÓˇˆ ¯ÚfiÓÔÓ ¯ÚfiÓ ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ — ¯ÚfiÓÔÈ ñ‹ÎÔÔÈ — ¯ÚfiÓˆÓ ñËÎfiˆÓ — ¯ÚfiÓÔȘ ñËÎfiÔȘ — ¯ÚfiÓÔ˘˜ ñËÎfiÔ˘˜ — ¯ÚfiÓÔÈ ñ‹ÎÔÔÈ ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÔÓÔÌ. ‰ÔÙ. ÙÔ‡˜ ÎÏËÙ. ·î ÁÂÓ. ÙáÓ ‰ÔÙ. ÙÔÖ˜ ·ÈÙ. ÎÏËÙ. ·ÈÙ. Ôî ÁÂÓ. ÙáÓ ‰ÔÙ. Ù·Ö˜ ·ÈÙ. Ù¿˜ ÎÏËÙ. 20 Ùfi ÙÔÜ Ùˇá Ùfi (t) òπÏÈÔÓ \πÏ›Ô˘ \πÏ›ˇˆ òπÏÈÔÓ òπÏÈÔÓ Ù¤ÎÓÔÓ Ù¤ÎÓÔ˘ Ù¤ÎÓˇˆ Ù¤ÎÓÔÓ Ù¤ÎÓÔÓ ñ‹ÎÔÔ˜ ñËÎfiÔ˘ ñËÎfiˇˆ ñ‹ÎÔÔÓ ñ‹ÎÔ ‰·ÈÌfiÓÈÔÓ ‰·ÈÌÔÓ›Ô˘ ‰·ÈÌÔÓ›ˇˆ ‰·ÈÌfiÓÈÔÓ ‰·ÈÌfiÓÈÔÓ ôÓıÚˆÔ˜ àÓıÚÒÔ˘ àÓıÚÒˇˆ ôÓıÚˆÔÓ ôÓıÚˆ ıÂfi˜ ıÂÔÜ ı¡á ıÂÔ‡˜ ıÂÔ› ôÓıÚˆÔÈ àÓıÚÒˆÓ àÓıÚÒÔȘ àÓıÚÒÔ˘˜ ôÓıÚˆÔÈ ıÂÔ› ıÂáÓ ıÂÔÖ˜ ıÂÔ‡˜ ıÂÔ› ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ Ù¿ ÙáÓ ÙÔÖ˜ Ù¿ (t) — — — — — Ù¤ÎÓ· Ù¤ÎÓˆÓ Ù¤ÎÓÔȘ Ù¤ÎÓ· Ù¤ÎÓ· ‰·ÈÌfiÓÈ· ‰·ÈÌÔÓ›ˆÓ ‰·ÈÌÔÓ›ÔȘ ‰·ÈÌfiÓÈ· ‰·ÈÌfiÓÈ· . ·ÈÙ.1Ë(11-46) 29-01-04 09:15 ™ÂÏ›‰·20 ∂ÓfiÙËÙ· ∫§π™∏ 1 √˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ – ∂Èı¤ÙˆÓ – ∞ÓÙˆÓ˘ÌÈÒÓ – MÂÙÔ¯ÒÓ ÙÔ˘ ∫∂πª∂¡√À ∫§π™∏ √À™π∞™∆π∫ø¡ ∞ã ÎÏ›ÛË ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÔÓÔÌ. ÁÂÓ. ÎÏËÙ. ÎÏËÙ. ‰ÔÙ. (t) — — — — — àÏ‹ıÂÈ·È àÏËıÂÈáÓ àÏËı›·È˜ àÏËı›·˜ àÏ‹ıÂÈ·È ÁÓáÌ·È ÁÓˆÌáÓ ÁÓÒ̷Ș ÁÓÒÌ·˜ ÁÓáÌ·È ·ÓˆÏÂıÚ›·È ·ÓˆÏÂıÚÈáÓ ·ÓˆÏÂıÚ›·È˜ ·ÓˆÏÂıÚ›·˜ ·ÓˆÏÂıÚ›·È ÙÈ̈ڛ·È ÙÈ̈ÚÈáÓ ÙÈ̈ڛ·È˜ ÙÈ̈ڛ·˜ ÙÈ̈ڛ·È µã ÎÏ›ÛË ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÔÓÔÌ. ÁÂÓ. ì Ùɘ ÙFÉ Ù‹Ó (t) ^∂ϤÓË ^∂ϤÓ˘ ^∂ϤÓË ^∂ϤÓËÓ ^∂ϤÓË àÏ‹ıÂÈ· àÏËı›·˜ àÏËı›÷· àÏ‹ıÂÈ·Ó àÏ‹ıÂÈ· ÁÓÒÌË ÁÓÒÌ˘ ÁÓÒÌFË ÁÓÒÌËÓ ÁÓÒÌË ·ÓˆÏÂıÚ›· ·ÓˆÏÂıÚ›·˜ ·ÓˆÏÂıÚ›÷· ·ÓˆÏÂıÚ›·Ó ·ÓˆÏÂıÚ›· ÙÈ̈ڛ· ÙÈ̈ڛ·˜ ÙÈ̈ڛ÷· ÙÈ̈ڛ·Ó ÙÈ̈ڛ· ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÔÓÔÌ. ÁÂÓ. ï ÙÔÜ Ùˇá ÙfiÓ (t) ÔÓÔÌ. ‰ÔÙ. ·ÈÙ.

ï. Ôî ÁÂÓ. ÔÓÔÌ. ëÎfiÓÙ˜ ·î ëÎfiÓÙˆÓ ÙáÓ ëÎÔÜÛÈ Ù·Ö˜ ëÎfiÓÙ·˜ Ù¿˜ ëÎfiÓÙ˜ (t) ëÎÔÜÛ·È ëÎÔ˘ÛáÓ ëÎԇ۷Ș ëÎÔ‡Û·˜ ëÎÔÜÛ·È ·ÚÛ. ÙfiÓ ÎÏËÙ. ÁÂÓ. ÙÔÜ/ Ùɘ ‰ÔÙ. ôÎÔÓÙ˜ àÎfiÓÙˆÓ ôÎÔ˘ÛÈ ôÎÔÓÙ·˜ ôÎÔÓÙ˜ Ù¿ ÙáÓ ÙÔÖ˜ Ù¿ (t) ëÎfiÓÙ· ëÎfiÓÙˆÓ ëÎÔÜÛÈ ëÎfiÓÙ· ëÎfiÓÙ· ıËÏ. ÙáÓ ‰ÔÙ. Ùfi ÙÔÜ Ùˇá Ùfi (t) pÎÔÓ Ôî ôÎÔÓÙÔ˜ ÙáÓ ôÎÔÓÙÈ ÙÔÖ˜ pÎÔÓ ÙÔ‡˜ pÎÔÓ (t) ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·ÚÛ. ôÎÔ˘Û·È Ù¿ àÎÔ˘ÛáÓ ÙáÓ àÎԇ۷Ș ÙÔÖ˜ àÎÔ‡Û·˜ Ù¿ ôÎÔ˘Û·È (t) ôÎÔÓÙ· àÎfiÓÙˆÓ ôÎÔ˘ÛÈ ôÎÔÓÙ· ôÎÔÓÙ· ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ Ô˘‰. ÔÓÔÌ. ï ÙÔÜ Ùˇá ÙfiÓ (t) ıËÏ. ÊÚÂÓÔ‚Ï·‚ÂÖ˜ ÊÚÂÓÔ‚Ï·‚áÓ ÊÚÂÓÔ‚Ï·‚¤ÛÈ ÊÚÂÓÔ‚Ï·‚ÂÖ˜ ÊÚÂÓÔ‚Ï·‚ÂÖ˜ Ô˘‰. (t) ÊÚÂÓÔ‚Ï·‚‹˜ ÊÚÂÓÔ‚Ï·‚Ôܘ ÊÚÂÓÔ‚Ï·‚ÂÖ ÊÚÂÓÔ‚Ï·‚É ÊÚÂÓÔ‚Ï·‚¤˜ ıËÏ. ÙÔÜ ‰ÔÙ. ·î ÙáÓ Ù·Ö˜ Ù¿˜ (t) Ô˘‰. ÙÔÖ˜ ·ÈÙ. / ıËÏ. ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ıËÏ. ï ÙÔÜ Ùˇá ÙfiÓ (t) ÔÓÔÌ. ëÎÒÓ ëÎfiÓÙÔ˜ ëÎfiÓÙÈ ëÎfiÓÙ· ëÎÒÓ ì Ùɘ ÙFÉ Ù‹Ó (t) ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ Ô˘‰. Ùˇá/ ÙFÉ ·ÈÙ. ·ÈÙ. (t) ì Ùɘ ÙFÉ Ù‹Ó (t) ôÎÔ˘Û· àÎÔ‡Û˘ àÎÔ‡ÛFË ôÎÔ˘Û·Ó ôÎÔ˘Û· Ô˘‰.1Ë(11-46) 29-01-04 ÔÓÔÌ. Ùfi ÙÔÜ Ùˇá Ùfi (t) Ô˘‰. ï ÁÂÓ. ÔÓÔÌ. ÙfiÓ/ Ù‹Ó ÎÏËÙ. ÎÏËÙ. (t) 09:15 ≠∂ÏÏËÓ ≠∂ÏÏËÓÔ˜ ≠∂ÏÏËÓÈ ≠∂ÏÏËÓ· ≠∂ÏÏËÓ ™ÂÏ›‰·21 ∆ÚÒ˜ ∆Úˆfi˜ ∆Úˆ› ∆Úá· ∆ÚÒ˜ °ã ÎÏ›ÛË ∂ÓfiÙËÙ· ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ 1 ˘îfi˜ ˘îÔÜ/˘î¤Ô˜ ˘îˇá/˘îÂÖ ˘îfiÓ ˘î¤ ì Ùɘ ÙFÉ Ù‹Ó (t) fiÏȘ fiψ˜ fiÏÂÈ fiÏÈÓ fiÏÈ ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ≠∂ÏÏËÓ˜ ∆Úᘠ˘îÂÖ˜ ·î fiÏÂȘ ^∂ÏÏ‹ÓˆÓ ∆ÚÒˆÓ ˘î¤ˆÓ ÙáÓ fiÏÂˆÓ ≠∂ÏÏËÛÈ(Ó)∆ÚˆÛ›(Ó) ˘î¤ÛÈ Ù·Ö˜ fiÏÂÛÈ(Ó) ≠∂ÏÏËÓ·˜ ∆ÚÒ·˜ ˘îÂÖ˜ Ù¿˜ fiÏÂȘ ≠∂ÏÏËÓ˜ ∆Úᘠ˘îÂÖ˜ (t) fiÏÂȘ Ùfi ÙÔÜ Ùˇá Ùfi (t) ÛáÌ· ÛÒÌ·ÙÔ˜ ÛÒÌ·ÙÈ ÛáÌ· ÛáÌ· à‰›ÎËÌ· à‰È΋̷ÙÔ˜ à‰È΋̷ÙÈ à‰›ÎËÌ· à‰›ÎËÌ· Ù¿ ÙáÓ ÙÔÖ˜ Ù¿ (t) ÛÒÌ·Ù· ÛˆÌ¿ÙˆÓ ÛÒÌ·ÛÈ ÛÒÌ·Ù· ÛÒÌ·Ù· à‰È΋̷ٷ à‰ÈÎËÌ¿ÙˆÓ à‰È΋̷ÛÈ à‰È΋̷ٷ à‰È΋̷ٷ ∫§π™∏ ∂¶π£∂∆ø¡ ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·ÚÛ. ‰ÔÙ. ÎÏËÙ. Ùˇá ·ÈÙ. ‰ÔÙ. ôÎˆÓ ôÎÔÓÙÔ˜ ôÎÔÓÙÈ ôÎÔÓÙ· ôÎˆÓ ·ÚÛ. ÊÚÂÓÔ‚Ï·‚¤˜ Ôî/ ·î ÊÚÂÓÔ‚Ï·‚Ôܘ ÙáÓ ÊÚÂÓÔ‚Ï·‚ÂÖ ÙÔÖ˜/ Ù·Ö˜ ÊÚÂÓÔ‚Ï·‚¤˜ ÙÔ‡˜/ Ù¿˜ ÊÚÂÓÔ‚Ï·‚¤˜ (t) ·ÚÛ. ëÎÔÜÛ· Ùfi ëÎÔ‡Û˘ ÙÔÜ ëÎÔ‡ÛFË Ùˇá ëÎÔÜÛ·Ó Ùfi ëÎÔÜÛ· (t) ëÎfiÓ Ôî ëÎfiÓÙÔ˜ ÙáÓ ëÎfiÓÙÈ ÙÔÖ˜ ëÎfiÓ ÙÔ‡˜ ëÎfiÓ (t) ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·ÚÛ. Ù¿ ÙáÓ ÙÔÖ˜ Ù¿ (t) ÊÚÂÓÔ‚Ï·‚É ÊÚÂÓÔ‚Ï·‚áÓ ÊÚÂÓÔ‚Ï·‚¤ÛÈ ÊÚÂÓÔ‚Ï·‚É ÊÚÂÓÔ‚Ï·‚É 21 . ÁÂÓ.ì ÁÂÓ. ·ÈÙ. / ıËÏ. ÙÔ‡˜ ÎÏËÙ.

(t) 22 ̤Á·˜ ì ÌÂÁ¿ÏÔ˘ Ùɘ ÌÂÁ¿Ïˇˆ ÙFÉ Ì¤Á·Ó Ù‹Ó Ì¤Á·/ (t) ÌÂÁ¿Ï ıËÏ. ÙfiÓ ÎÏËÙ. Ù¿ ÙáÓ ÙÔÖ˜ Ù¿ (t) ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÔÓÔÌ. Ô˘‰. ï. Ùˇá ·ÈÙ. Ôî ÙáÓ ÙÔÖ˜ ÙÔ‡˜ (t) ÔÓÔÌ. ÚáÙÔ˜ ì ÚÒÙË ÚÒÙÔ˘ Ùɘ ÚÒÙ˘ ÚÒÙˇˆ ÙFÉ ÚÒÙFË ÚáÙÔÓ Ù‹Ó ÚÒÙËÓ ÚáÙ (t) ÚÒÙË Ùfi ÙÔÜ Ùˇá Ùfi (ˆ) ÚáÙÔÓ ÚÒÙÔ˘ ÚÒÙˇˆ ÚáÙÔÓ ÚáÙÔÓ ·ÚÛ.Ù‹Ó ÎÏËÙ. Ùˇá. ÚáÙÔÈ ÚÒÙˆÓ ÚÒÙÔȘ ÚÒÙÔ˘˜ ÚáÙÔÈ ıËÏ. ÌÂÁ¿ÏÔÈ ·î ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÙáÓ ÌÂÁ¿ÏÔȘ Ù·Ö˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ Ù¿˜ ÌÂÁ¿ÏÔÈ (t) ıËÏ. ÎÏËÙ. ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ Ô˘‰. Ôχ˜ ÔÏÏÔÜ ÔÏÏˇá ÔÏ‡Ó Ôχ ì Ùɘ ÙFÉ Ù‹Ó (t) Ô˘‰. Ô˘‰.Ù·Ö˜ ηٷʷӤÛÈ ÙÔÖ˜ ηٷʷӤÛÈ Î·Ù·Ê·Ó¤˜ ÙÔ‡˜. ÙfiÓ. ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·ÚÛ. / ıËÏ. ÔÏÏÔ› ·î ÔÏÏáÓ ÙáÓ ÔÏÏÔÖ˜ Ù·Ö˜ ÔÏÏÔ‡˜ Ù¿˜ ÔÏÏÔ› (t) ıËÏ. ÔÓÔÌ. / ıËÏ.1Ë(11-46) 29-01-04 09:15 ™ÂÏ›‰·22 ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ∂ÓfiÙËÙ· 1 ·ÚÛ. ‰ÔÙ. ηٷʷӤ˜ Ôî. Ùˇá ·ÈÙ. (t) ıËÏ.Ùɘ ‰ÔÙ. ÁÂÓ. ÙÔÜ ‰ÔÙ.ì ÁÂÓ.ÙFÉ ·ÈÙ. Ô˘‰. ï ÁÂÓ. (t) ·î ÚáÙ·È ÙáÓ ÚÒÙˆÓ Ù·Ö˜ ÚÒٷȘ Ù¿˜ ÚÒÙ·˜ (t) ÚáÙ·È Ô˘‰. Ùfi ÙÔÜ Ùˇá Ùfi (t) ̤Á· Ôî ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÙáÓ ÌÂÁ¿Ïˇˆ ÙÔÖ˜ ̤Á· ÙÔ‡˜ ̤Á· (t) ·ÚÛ. Ù¿ ÙáÓ ÙÔÖ˜ Ù¿ (t) ÌÂÁ¿Ï· ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÌÂÁ¿ÏÔȘ ÌÂÁ¿Ï· ÌÂÁ¿Ï· . ÙÔÜ. ï ÙÔÜ Ùˇá ÙfiÓ (t) ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ıËÏ. ÌÂÁ¿ÏË ÌÂÁ¿Ï˘ ÌÂÁ¿ÏFË ÌÂÁ¿ÏËÓ ÌÂÁ¿ÏË ÚáÙ· ÚÒÙˆÓ ÚÒÙÔȘ ÚáÙ· ÚáÙ· ·ÚÛ. ï ÁÂÓ. ·ÈÙ. ÙfiÓ ÎÏËÙ.·î ηٷʷÓÂÖ˜ Ù¿ ηٷʷÓÉ Î·Ù·Ê·ÓÔܘ ÙáÓ Î·Ù·Ê·ÓáÓ ÙáÓ Î·Ù·Ê·ÓáÓ Î·Ù·Ê·ÓÂÖ ÙÔÖ˜. ÙÔÜ ‰ÔÙ. ÔÏÏ‹ ÔÏÏɘ ÔÏÏFÉ ÔÏÏ‹Ó ÔÏÏ‹ Ùfi ÙÔÜ Ùˇá Ùfi (t) Ôχ Ôî ÔÏÏÔÜ ÙáÓ ÔÏÏˇá ÙÔÖ˜ Ôχ ÙÔ‡˜ Ôχ (t) ·ÚÛ. ηٷʷӋ˜ ηٷʷÓÔܘ ηٷʷÓÂÖ Î·Ù·Ê·ÓÉ Î·Ù·Ê·Ó¤˜ Ùfi ÙÔÜ Ùˇá Ùfi (t) ÔÓÔÌ. ÌÂÁ¿Ï·È ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÌÂÁ¿Ï·È˜ ÌÂÁ¿Ï·˜ ÌÂÁ¿Ï·È Ô˘‰. ÔÏÏ·› ÔÏÏáÓ ÔÏÏ·Ö˜ ÔÏÏ¿˜ ÔÏÏ·› Ù¿ ÙáÓ ÙÔÖ˜ Ù¿ (t) ÔÏÏ¿ ÔÏÏáÓ ÔÏÏÔÖ˜ ÔÏÏ¿ ÔÏÏ¿ ·ÚÛ.Ù¿˜ ηٷʷÓÂÖ˜ Ù¿ ηٷʷÓÉ Î·Ù·Ê·Ó¤˜ (t) ηٷʷÓÂÖ˜ (t) ηٷʷÓÉ ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·ÚÛ. Ô˘‰.

ÎÏËÙ. ·ÈÙ. ë·˘ÙÔÜ/ ·ñÙÔÜ ‰ÔÙ. ÔÓÔÌ. ÁÂÓ. ÔÓÔÌ. ÔÓÔÌ. ·ÚÛ. ÛʤÙÂÚ·È ÛÊÂÙ¤ÚˆÓ ÛÊÂ٤ڷȘ ÛÊÂÙ¤Ú·˜ — Ô˘‰. ÔyÙÔÈ ÙÔ‡ÙˆÓ ÙÔ‡ÙÔȘ ÙÔ‡ÙÔ˘˜ — ıËÏ. ·ÈÙ.1Ë(11-46) 29-01-04 09:15 ™ÂÏ›‰·23 ∫§π™∏ ∞¡∆ø¡Àªπø¡ ∂ÓfiÙËÙ· 1 ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÔÓÔÌ. ë·˘Ùˇá/ ·ñÙˇá ·ÈÙ. Ô˘‰. ÁÂÓ. ÔÓÔÌ. ·ÚÛ. ÛʤÙÂÚÔ˜ ÛÊÂÙ¤ÚÔ˘ ÛÊÂÙ¤Úˇˆ ÛʤÙÂÚÔÓ — ıËÏ. ·yÙ·È ÙÔ‡ÙˆÓ Ù·‡Ù·È˜ Ù·‡Ù·˜ — Ô˘‰. ÎÏËÙ. ‰ÔÙ. ÁÂÓ. ·ÈÙ. Ù·ÜÙ· ÙÔ‡ÙˆÓ ÙÔ‡ÙÔȘ Ù·ÜÙ· — ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·ÚÛ. ·≈ÙË Ù·‡Ù˘ Ù·‡ÙFË Ù·‡ÙËÓ ·≈ÙË Ô˘‰. ë·˘ÙfiÓ/ ·ñÙfiÓ ÎÏËÙ. ·éÙfi˜ ·éÙÔÜ ·éÙˇá ·éÙfiÓ — ·éÙ‹ ·éÙɘ ·éÙFÉ ·éÙ‹Ó — ·éÙfi ·éÙÔÜ ·éÙˇá ·éÙfi — ôÏÏÔ˜ ôÏÏÔ˘ ôÏÏˇˆ ôÏÏÔÓ — ôÏÏË ôÏÏ˘ ôÏÏFË ôÏÏËÓ — ôÏÏÔ ôÏÏÔ˘ ôÏÏˇˆ ôÏÏÔ — ıËÏ. ·ÚÛ. ‰ÔÙ. ‰ÔÙ. Ô˘‰. Ô˘‰. ÛÊÂÙ¤Ú· ÛÊÂÙ¤Ú·˜ ÛÊÂÙ¤Ú÷· ÛÊÂÙ¤Ú·Ó — ÛʤÙÂÚÔÓ ÛÊÂÙ¤ÚÔ˘ ÛÊÂÙ¤Úˇˆ ÛʤÙÂÚÔÓ — ·ÚÛ. ÙÔÜÙÔ ÙÔ‡ÙÔ˘ ÙÔ‡Ùˇˆ ÙÔÜÙÔ — ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·ÚÛ. ÛʤÙÂÚÔÈ ÛÊÂÙ¤ÚˆÓ ÛÊÂÙ¤ÚÔȘ ÛÊÂÙ¤ÚÔ˘˜ — ıËÏ. ıËÏ. âÁÒ âÌÔÜ-ÌÔ˘ âÌÔÖ-ÌÔÈ ë·˘Ùfi/ ·ñÙfi â̤-Ì — — 23 . ·ÚÛ. — ıËÏ. ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ıËÏ. ıËÏ. ÛʤÙÂÚ· ÛÊÂÙ¤ÚˆÓ ÛÊÂÙ¤ÚÔȘ ÛʤÙÂÚ· — ·ÚÛ. ë·˘Ùɘ/ ·ñÙɘ ë·˘ÙFÉ/ ·ñÙFÉ ë·˘Ù‹Ó/ ·ñÙ‹Ó — Ô˘‰. ÎÏËÙ. Ô˘‰. ÁÂÓ. Ô˘‰. ·ÈÙ. ·éÙÔ› ·éÙáÓ ·éÙÔÖ˜ ·éÙÔ‡˜ — ·éÙ·› ·éÙáÓ ·éÙ·Ö˜ ·éÙ¿˜ — ·éÙ¿ ·éÙáÓ ·éÙÔÖ˜ ·éÙ¿ — ôÏÏÔÈ ôÏÏˆÓ ôÏÏÔȘ ôÏÏÔ˘˜ — ôÏÏ·È ôÏÏˆÓ ôÏϷȘ ôÏÏ·˜ — ôÏÏ· ôÏÏˆÓ ôÏÏÔȘ ôÏÏ· — ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·ÚÛ. ÎÏËÙ. ÁÂÓ. ÔyÙÔ˜ ÙÔ‡ÙÔ˘ ÙÔ‡Ùˇˆ ÙÔÜÙÔÓ ÔyÙÔ˜ ıËÏ. ‰ÔÙ.

·ÚÛ. ·Ú·Û΢¿˙Ô˘Û· ·Ú·Û΢·˙Ô‡Û˘ ·Ú·Û΢·˙Ô‡ÛFË ·Ú·Û΢¿˙Ô˘Û·Ó ·Ú·Û΢¿˙Ô˘Û· Ô˘‰. ·Ú·Û΢¿˙ÔÓÙ˜ ·Ú·Û΢·˙fiÓÙˆÓ ·Ú·Û΢¿˙Ô˘ÛÈ ·Ú·Û΢¿˙ÔÓÙ·˜ ·Ú·Û΢¿˙ÔÓÙ˜ ıËÏ. ·Ú·Û΢¿˙ÔÓ ·Ú·Û΢¿˙ÔÓÙÔ˜ ·Ú·Û΢¿˙ÔÓÙÈ ·Ú·Û΢¿˙ÔÓ ·Ú·Û΢¿˙ÔÓ ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·ÚÛ. ÁÂÓ. ıËÏ. ÔÓÔÌ.1Ë(11-46) 29-01-04 09:16 ™ÂÏ›‰·24 ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ∂ÓfiÙËÙ· 1 ·ÚÛ. ıËÏ. ·ÚfiÓÙ˜ ·ÚfiÓÙˆÓ ·ÚÔÜÛÈ ·ÚfiÓÙ·˜ ·ÚfiÓÙ˜ ·ÚÔÜÛ·È ·ÚÔ˘ÛáÓ ·Úԇ۷Ș ·ÚÔ‡Û·˜ ·ÚÔÜÛ·È ·ÚfiÓÙ· ϤÁÔÓÙ˜ ·ÚfiÓÙˆÓ ÏÂÁfiÓÙˆÓ ·ÚÔÜÛÈ Ï¤ÁÔ˘ÛÈ ·ÚfiÓÙ· ϤÁÔÓÙ·˜ ·ÚfiÓÙ· ϤÁÔÓÙ˜ ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·ÚÛ. ·Ú·Û΢¿˙ˆÓ ·Ú·Û΢¿˙ÔÓÙÔ˜ ·Ú·Û΢¿˙ÔÓÙÈ ·Ú·Û΢¿˙ÔÓÙ· ·Ú·Û΢¿˙ˆÓ ıËÏ. ·ÈÙ. ıËÏ. ìÌÂÖ˜ ìÌáÓ ìÌÖÓ ìÌĘ — ë·˘ÙáÓ/ ÛÊáÓ ·éÙáÓ ë·˘Ù·Ö˜/ ÛÊ›ÛÈÓ ·éÙ·Ö˜ ë·˘Ù¿˜/ ÛÊĘ ·éÙ¿˜ ë·˘Ù¿ — — ∫§π™∏ ª∂∆√Ãø¡ ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÔÓÔÌ. ·Ú·Û΢¿˙ÔÓÙ· ·Ú·Û΢·˙fiÓÙˆÓ ·Ú·Û΢¿˙Ô˘ÛÈ ·Ú·Û΢¿˙ÔÓÙ· ·Ú·Û΢¿˙ÔÓÙ· . ÔÓÔÌ. ÁÂÓ. ÁÂÓ. ıËÏ. Ô˘‰. ÎÏËÙ. ‰ÔÙ. ·ÚÛ. ÎÏËÙ. ϤÁÔ˘Û·È ÏÂÁÔ˘ÛáÓ ÏÂÁԇ۷Ș ÏÂÁÔ‡Û·˜ ϤÁÔ˘Û·È Ï¤ÁÔÓÙ· ÏÂÁfiÓÙˆÓ Ï¤ÁÔ˘ÛÈ Ï¤ÁÔÓÙ· ϤÁÔÓÙ· ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÔÓÔÌ. Ô˘‰. ÎÏËÙ. ‰ÔÙ. ‰ÔÙ. ·Ú·Û΢¿˙Ô˘Û·È ·Ú·Û΢·˙Ô˘ÛáÓ ·Ú·Û΢·˙ԇ۷Ș ·Ú·Û΢·˙Ô‡Û·˜ ·Ú·Û΢¿˙Ô˘Û·È Ô˘‰. ë·˘ÙáÓ/ ÛÊáÓ ·éÙáÓ ‰ÔÙ. ë·˘ÙÔÖ˜/ ÛÊ›ÛÈÓ ·éÙÔÖ˜ ·ÈÙ. ë·˘ÙÔ‡˜/ ÛÊĘ ·éÙÔ‡˜ ÎÏËÙ. ÎÏËÙ. ·ÚÒÓ ·ÚfiÓÙÔ˜ ·ÚfiÓÙÈ ·ÚfiÓÙ· ·ÚÒÓ ·ÚÔÜÛ· ·ÚÔ‡Û˘ ·ÚÔ‡ÛFË ·ÚÔÜÛ·Ó ·ÚÔÜÛ· ·ÚfiÓ ·ÚfiÓÙÔ˜ ·ÚfiÓÙÈ ·ÚfiÓ ·ÚfiÓ Ï¤ÁˆÓ ϤÁÔÓÙÔ˜ ϤÁÔÓÙÈ Ï¤ÁÔÓÙ· ϤÁˆÓ ϤÁÔ˘Û· ÏÂÁÔ‡Û˘ ÏÂÁÔ‡ÛFË Ï¤ÁÔ˘Û·Ó Ï¤ÁÔ˘Û· ϤÁÔÓ Ï¤ÁÔÓÙÔ˜ ϤÁÔÓÙÈ Ï¤ÁÔÓ Ï¤ÁÔÓ ıËÏ. ·ÈÙ. 24 ÔÓÔÌ. Ô˘‰. Ô˘‰. Ô˘‰. ·ÈÙ. ‰ÔÙ. ·ÚÛ. ·ÚÛ. ·ÈÙ. ÁÂÓ. ÁÂÓ.

·ÈÙ. ÁÂÓ. àÔÏÔ̤ÓË àÔÏÔ̤Ó˘ àÔÏÔ̤ÓFË àÔÏÔ̤ÓËÓ àÔÏÔ̤ÓË àÔÏfiÌÂÓÔÓ àÔÏÔ̤ÓÔ˘ àÔÏÔÌ¤Óˇˆ àÔÏfiÌÂÓÔÓ àÔÏfiÌÂÓÔÓ àÔÏfiÌÂÓÔÈ àÔÏÔÌ¤ÓˆÓ àÔÏÔ̤ÓÔȘ àÔÏÔ̤ÓÔ˘˜ àÔÏfiÌÂÓÔÈ ıËÏ. ‰ÔÙ. àÔÏfiÌÂÓ·È àÔÏÔÌ¤ÓˆÓ àÔÏÔ̤ӷȘ àÔÏÔ̤ӷ˜ àÔÏfiÌÂÓ·È 1 àÔÏfiÌÂÓ· àÔÏÔÌ¤ÓˆÓ àÔÏÔ̤ÓÔȘ àÔÏfiÌÂÓ· àÔÏfiÌÂÓ· XPONIKE™ ANTIKATA™TA™EI™ EÓÂÛÙÒÙ·˜ ¶·Ú·Ù·ÙÈÎfi˜ M¤ÏÏÔÓÙ·˜ âÛÙ› àÔ‰›‰ÔÓÙ·È qÓ à‰›‰ÔÓÙÔ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈÓ ‚Ô‡ÏÔÓÙ·È — â‚Ô‡ÏÔÓÙÔ/ ä‚Ô‡ÏÔÓÙÔ — âÁ›ÁÓˆÛÎÔÓ Û˘ÓÔÈÎFÉ ÁÈÁÓÒÛÎÔ˘ÛÈÓ Û˘ÌÌ›ÛÁÔÈÂÓ àfiÏÏ˘ÓÙ·È àÒÏÏ˘ÓÙÔ Û˘ÓÔÈÎÂÖ àÔ‰›‰ˆÛÈ à·ÏÏ¿ÙÙÔÈÓÙÔ Û˘ÓˇÒÎÂÈ à‰›‰Ô˘ — ö¯Ô˘ÛÈÓ Âr¯ÔÓ àԉȉfiÓ·È Ï¤ÁÔ˘ÛÈ — — ÈÛÙ‡ԢÛÈ àÔÊ·›ÓÔÌ·È â›ÛÙ¢ÔÓ àÂÊ·ÈÓfiÌËÓ ·Ú·Û΢¿˙ÔÓÙÔ˜ — àÔÏχÌÂÓÔÈ ÔÈáÛÈ — ÂåÛ› qÛ·Ó öÛÙ·È àÔ‰ÒÛÔÓÙ·È/ àÔ‰Ôı‹ÛÔÓÙ·È ÎÈÓ‰˘Ó‡ÛÂÈÓ ‚Ô˘Ï‹ÛÔÓÙ·È/ ‚Ô˘ÏËı‹ÛÔÓÙ·È — ÁÓÒÛÔÓÙ·È Û˘ÌÌ›ÍÔÈÂÓ àÔÏÔÜÓÙ·È/ ·ÔÏÂÛı‹ÛÔÓÙ·È Û˘ÓÔÈ΋ÛÂÈ àÔ‰ÒÛÂÈ à·ÏÏ¿ÍÔÈÓÙÔ à·ÏÏ·¯ı‹ÛÔÈÓÙÔ à·ÏÏ·Á‹ÛÔÈÓÙÔ ≤ÍÔ˘ÛÈÓ/ Û¯‹ÛÔ˘ÛÈÓ àÔ‰ÒÛÂÈÓ Ï¤ÍÔ˘ÛÈ/ âÚÔÜÛÈ ÈÛÙ‡ÛÔ˘ÛÈ àÔÊ·ÓÔÜÌ·È/ àÔÊ·Ó‹ÛÔÌ·È ·Ú·Û΢¿ÛÔÓÙÔ˜ àÔÏÔ‡ÌÂÓÔÈ — öÛÔÓÙ·È AfiÚÈÛÙÔ˜ ¶·Ú·Î›ÌÂÓÔ˜ YÂÚÛ˘ÓÙ¤ÏÈÎÔ˜ âÁ¤ÓÂÙÔ à¤‰ÔÓÙÔ Á¤ÁÔÓ àÔ‰¤‰ÔÓÙ·È âÁÂÁfiÓÂÈ à‰¤‰ÔÓÙÔ ÎÈÓ‰˘ÓÂÜÛ·È â‚Ô˘Ï‹ıËÛ·Ó/ ä‚Ô˘Ï‹ıËÛ·Ó Û˘ÓÔÈ΋ÛFË öÁÓˆÛ·Ó Û˘ÌÌ›ͷÈÂÓ/ Û˘ÌÌ›ÍÂÈ·Ó àÒÏÔÓÙÔ ÎÂÎÈÓ‰˘ÓÂ˘Î¤Ó·È ‚‚ԇÏËÓÙ·È — â‚‚ԇÏËÓÙÔ Û˘ÓˇˆÎËÎÒ˜ Fq âÁÓÒηÛÈÓ Û˘ÌÌÂÌÂȯfiÙ˜ ÂrÂÓ àÔÏÒÏ·ÛÈÓ — âÁÓÒÎÂÛ·Ó — Û˘ÓˇÒÎËÛ à¤‰ˆÎÂÓ à·ÏÏ·ÁÂÖÂÓ à·ÏÏ¿Í·ÈÓÙÔ à·ÏÏ·¯ı›ËÛ·Ó ‹ à·ÏÏ·¯ıÂÖÂÓ öÛ¯ÔÓ Û˘ÓˇÒÎËΠàÔ‰¤‰ˆÎ àËÏÏ·Á̤ÓÔÈ ÂrÂÓ Û˘ÓˇˆÎ‹ÎÂÈ à‰‰ÒÎÂÈ — âÛ¯‹Î·ÛÈÓ âÛ¯‹ÎÂÛ·Ó àÔ‰ÔÜÓ·È Ï¤Í·ÛÈ/ ÂåÔÜÛÈ â›ÛÙÂ˘Û·Ó àÂÊ¿ÓıËÓ/ àÂÊ¿ÓËÓ/ àÂÊËÓ¿ÌËÓ ·Ú·Û΢¿Û·ÓÙÔ˜ àÔÏfiÌÂÓÔÈ ÔÈ‹ÛˆÛÈ âÁ¤ÓÔÓÙÔ àԉ‰ˆÎ¤Ó·È ÂåÚËÎfiÛÈ àˆÏÒÏÂÛ·Ó ÂÈÛÙ‡ηÛÈ àÔ¤Ê·ÛÌ·È/ àÔ¤ÊËÓ· âÂÈÛÙ‡ÎÂÛ·Ó àÂÂÊ¿ÛÌËÓ/ àÂÂÊ‹ÓÂÈÓ ·ÚÂÛ΢·ÎfiÙÔ˜ àÔψÏfiÙ˜ ÂÔÈËÎfiÙ˜ tÛÈ ÁÂÁfiÓ·ÛÈ — — — âÁÂÁfiÓÂÛ·Ó 25 . ·ÚÛ. ÔÓÔÌ. ÎÏËÙ.1Ë(11-46) 29-01-04 09:16 ™ÂÏ›‰·25 ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·ÚÛ. ∂ÓfiÙËÙ· Ô˘‰. àÔÏfiÌÂÓÔ˜ àÔÏÔ̤ÓÔ˘ àÔÏÔÌ¤Óˇˆ àÔÏfiÌÂÓÔÓ àÔÏfiÌÂÓ ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ıËÏ. Ô˘‰.

ÛÙÔ qÓ [ÙÔ Ú‹Ì· Ù˘ ÚfiÙ·Û˘].ôÎÔÓÙÔ˜: ÂÈÚÚËÌ·ÙÈο ηÙËÁ. \∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘: ˘ÔÎ. ëÎfiÓÙÔ˜ Á õ ôÎÔÓÙÔ˜ \AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘: ·Ú. âÓ \IÏ›ˇˆ: ÂÌÚfiı. -ÔÜÛ·. ÚÔÛ‰.]: ηÙËÁ. ÎÚ›Û˘. ^EϤÓË: ˘ÔÎ. Eå âÓ \IÏ›ˇˆ ^EϤÓË qÓ: ‰Â˘Ù. ÌÂÙ¯. ÛÙÔ TÚá˜: ˘ÔÎ. ÚfiÙ. [ùÓÙÔ˜: ÂÓÓ. Ô≈Ùˆ: ÂÈÚÚ.-ÔÓ àÔ‰ÔÜÓ·È àÔ‰Ô‡˜. ÛÙÔ [qÛ·Ó: ÂÓÓ. ÚÔÛ‰. ÛÙ¿Û˘ Û ÙfiÔ. ÛÙÔ qÓ [: Ú‹Ì· Û˘Ó‰ÂÙÈÎfi].-·Ó ÂrÓ·È üÓ. ÊÚÂÓÔ‚Ï·‚‹˜: ηÙËÁ. -Ë.-ÔÜÓ àÔ‰fiÙˆ Û˘ÌÌ›ÛÁˆÓ.]: ÂÈÚÚ. Oé Á¿Ú ‰‹ Ô≈Ùˆ Á ÊÚÂÓÔ‚Ï·‚‹˜ qÓ ï ¶Ú›·ÌÔ˜: ·Ú.1Ë(11-46) 29-01-04 09:16 ™ÂÏ›‰·26 E°K§ITIKE™ ANTIKATA™TA™EI™ ∂ÓfiÙËÙ· 1 OÚÈÛÙÈ΋ à¤‰ÔÓÙÔ YÔÙ·ÎÙÈ΋ E˘ÎÙÈ΋ ¶ÚÔÛÙ·ÎÙÈ΋ A·Ú¤ÌÊ·ÙÔ MÂÙÔ¯‹ àÔ‰áÓÙ·È àÔ‰ÔÖÓÙÔ àÔ‰fiÛıˆÓ àÔ‰fiÛı·È àÔ‰fiÌÂÓÔ˜. à¤‰ÔÓÙÔ ôÓ [ÙÔ Ú‹Ì· Ù˘ ÚfiÙ·Û˘] ·éÙ‹Ó [: ôÌÂÛÔ] . Ôî ôÏÏÔÈ: ÂÈı. ëÎfiÓÙÔ˜ .-ÔÓ Û˘ÓÔÈÎÂÖ Û˘ÓÔÈÎFÉ Û˘ÓÔÈÎÔÖ/ Û˘ÓÔÈΛو Û˘ÓÔÈÎÂÖÓ Û˘ÓÔÈÎÔ›Ë Û˘ÌÌ›ÛÁÔ˘ÛÈÓ Û˘ÌÌ›ÛÁˆÛÈÓ Û˘ÌÌ›ÛÁÔÈÂÓ Û˘ÌÌÈÛÁfiÓÙˆÓ Û˘ÌÌ›ÛÁÂÈÓ Û˘ÌÌÈÛÁ¤ÙˆÛ·Ó à¤‰ˆÎÂÓ àÔ‰ˇá àÔ‰Ô›Ë Û˘ÓÔÈÎáÓ. [Ô≈Ùˆ: ÂÓÓ.]: ÁÂÓÈ΋ ·fiÏ˘ÙË. ÙÚÔ. 4. -ÔÜÛ·. ˘Ôı. À¶√£∂∆π∫√™ ÏfiÁÔ˜: Âå qÓ [: Âå + ÔÚÈÛÙÈ΋ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ¯ÚfiÓÔ˘]: ˘fiı. ÚÔÛ‰. 2. ÚfiÙ. 5. ùÓ öÛÙˆÛ·Ó ∞ 6 . [ÊÚÂÓÔ‚Ï·‚ÂÖ˜: ÂÓÓ. ÎÚ›Û˘. ÙÔ˘ ÔÛÔ‡.-fiÓ àËÏÏ¿ÁËÛ·Ó àÔÊ·›ÓÔÌ·È à·ÏÏ·ÁáÛÈÓ àÔÊ·›ÓˆÌ·È à·ÏÏ·ÁÂÖÂÓ àÔÊ·ÈÓÔ›ÌËÓ à·ÏÏ·Á¤ÓÙˆÓ ‹ à·ÏÏ·ÁÉÓ·È à·ÏÏ·Á›˜. ÚÔÙ.]. Oî TÚá˜: ˘ÔÎ. -Ô˘Û·.-¤Ó — àÔÊ·›ÓÂÛı·È àÔÊ·ÈÓfiÌÂÓÔ˜. Ô鉤 Ôî ôÏÏÔÈ TÚᘠ[Ô≈Ùˆ ÊÚÂÓÔ‚Ï·‚ÂÖ˜ qÛ·Ó]: ·Ú. ÙÚfiÔ˘. ÚÔÛ‰. à¤‰ÔÓÙÔ ôÓ ·éÙ‹Ó ÙÔÖ˜ ≠EÏÏËÛÈÓ Ôî TÚá˜. ÚÔÙ. ÛÙË ÌÙ¯. à·ÏÏ·Á‹ÙˆÛ·Ó -ÂÖÛ·. §E¶TOMEPH™ ™YNTAKTIKH ANA§Y™H 26 1. ÛÙÔ TÚᘠ̤ۈ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ÂÙÈÎÔ‡ [qÛ·Ó: ÙÔ Ú‹Ì· Ù˘ ÚfiÙ·Û˘]. ÎÚ›Û˘ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Î‡ÚÈ· ·Ú·Ù·ÎÙÈο Ì ÙÔÓ Û˘ÌÏÂÎÙÈÎfi Û‡Ó‰ÂÛÌÔ Ô鉤. ÛÙËÓ ‰˘ÓËÙÈ΋ ÔÚÈÛÙ. ÙÔ˘ ÔÛÔ‡. → à¤‰ÔÓÙÔ ôÓ [: ‰˘ÓËÙÈ΋ ÔÚÈÛÙÈ΋]: ·fi‰ÔÛËØ ‰ËÏÒÓÂÈ ÙÔ Ì‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi (ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ ÙÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ‡) 3. ÔsÛ·. -Ë.≠EÏÏËÛÈÓ [: öÌÌÂÛÔ]: ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÛÙÔ Ú‹Ì·. œÛÙ ÙÔÖ˜ ÛÊÂÙ¤ÚÔȘ ÛÒÌ·ÛÈ Î·› ÙÔÖ˜ Ù¤ÎÓÔȘ η› ÙFÉ fiÏÂÈ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈÓ . ÛÙÔ ï ¶Ú›·ÌÔ˜: ˘ÔÎ.-ÔÓ âÔ›ËÛ·Ó ÂåÛ› ÔÈ‹ÛˆÛÈ tÛÈ ÔÈ‹Û·ÈÂÓ/ ÔÈËÛ¿ÓÙˆÓ/ ÔÈ‹ÛÂÈ·Ó ÔÈËÛ¿ÙˆÛ·Ó ÂúËÛ·Ó/ ÂrÂÓ öÛÙˆÓ/ùÓÙˆÓ/ ÔÈÉÛ·È ÔÈ‹Û·˜.-·Û·.

·Ú·¯ˆÚËÙÈ΋ ÚfiÙ. ÛÒÌ·ÛÈ . ïfiÙÂ Û˘ÌÌ›ÛÁÔÈÂÓ ÙÔÖ˜ ≠EÏÏËÛÈÓ [Ôî TÚá˜]: ‰Â˘Ù. ÛÙÔ Î·ÎáÓ: ·ÓÙÈÎ. ÛÙÔ ÛÒÌ·ÛÈ. ÛÙÔ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈ˙fiÌÂÓÔ ˘îÂÖ˜ Ù˘ ·Ú·¿Óˆ ÚfiÙ·Û˘. ÛÙÔ ··Ú¤ÌÊ. ÛÙÔ TÚÒˆÓ: ÁÂÓ. ·ÓÙÈÎ. ÎÙËÙ. [Ôî TÚá˜: ÂÓÓ. 8. ·éÙfi˜ . ÚÒÙÔȘ: ÂÈı. ÚÔÛ‰. Ôî ·ñÙÔÜ: ÂÈı. ¶Ú›·ÌÔ˜ à¤‰ˆÎÂÓ ôÓ ·éÙ‹Ó MÂÓÂÏ¿ˇˆ: ·Ú. ÔÛÔ‡. ÚfiÙ. ÛÙÔ Û˘ÓˇÒÎÂÈ. ÚfiÙ. ÙÔÖ˜ ÛÊÂÙ¤ÚÔȘ: ÂÈı. Ì¿ÏÈÛÙ·: ÂÈÚÚ. ÚfiÙ. ÙáÓ ôÏψÓ: ÂÈı. ÎÚ›Û˘ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Î‡ÚÈ· ·Ú·Ù·ÎÙÈο Ì ÙÔ Û˘ÌÏÂÎÙÈÎfi Û‡Ó‰ÂÛÌÔ Ô鉤. ÛÙÔ â‚Ô‡ÏÔÓÙÔ.ÙFÉ fiÏÂÈ: ‰ÔÙÈΤ˜ Ù˘ ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÛÙÔ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈÓ. Eå ‰¤ ÙÔÈ Î·› âÓ ÙÔÖ˜ ÚÒÙÔȘ ¯ÚfiÓÔȘ Ù·ÜÙ· âÁ›ÁÓˆÛÎÔÓ: ‰Â˘Ù. ¶Ú›·ÌÔ˜: ˘ÔÎ.MÂÓÂÏ¿ˇˆ [: ¤ÌÌÂÛÔ]: ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ÛÙÔ Ú‹Ì·. ÚÔÛ‰. ÚfiÙ. [ï ¶Ú›·ÌÔ˜ . 7. âÓ ÙÔÖ˜ ¯ÚfiÓÔȘ: ÂÌÚfiı. [Ôî TÚá˜: ÂÓÓ. ··Ú¤ÌÊ.·Ú·¯ˆÚËÙÈ΋ ÚfiÙ. ÙÂÏ. [ï ¶Ú›·ÌÔ˜ . ^EϤÓFË: ·ÓÙÈÎ. Ù·ÜÙ·: ·ÓÙÈÎ. ¥Ó· ·éÙfi˜ η› Ôî ñ‹ÎÔÔÈ ·éÙÔÜ à·ÏÏ·ÁÂÖÂÓ ÙáÓ ·ÚfiÓÙˆÓ Î·ÎáÓ: ‰Â˘Ù. ^EϤÓËÓ: ¿ÌÂÛÔ ·ÓÙÈÎ. ÛÙÔ Û˘ÌÌ›ÛÁÔÈÂÓ.Ôî TÚá˜: ÂÓÓÔÔ‡ÓÙ·È]: ˘ÔΛÌÂÓ· ÛÙÔ â‚Ô‡ÏÔÓÙÔ [ÙÔ Ú‹Ì· Ù˘ ÚfiÙ·Û˘] η› ÛÙÔ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈÓ [: Ù·˘ÙÔÚÔÛˆ›·]: ÙÂÏ. Ô˘ ÂÎʤÚÂÙ·È Ì ¢ÎÙÈ΋ ÙÔ˘ Ï¿ÁÈÔ˘ ÏfiÁÔ˘: à·ÏÏ·ÁÂÖÂÓ. Ô˘ ÂÎʤÚÂÙ·È Ì ¢ÎÙÈ΋ Â·Ó·ÏËÙÈ΋: Û˘ÌÌ›ÛÁÔÈÂÓ Î·È ‰ËÏÒÓÂÈ ÙËÓ ·fiÚÈÛÙË Â·Ó¿ÏË„Ë ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ. ÚfiÙ. ÙÔÖ˜ ≠EÏÏËÛÈÓ: ·ÓÙÈÎ.]: öÌÌÂÛÔ ·ÓÙÈÎ. ÚÔÛ‰. â› ÔÏÏÔ› Ì¤Ó ÙáÓ ôÏÏˆÓ TÚÒˆÓ. ÚfiÙ. ÚfiÙ. ·éÙÔÜ: ÁÂÓ. ·fi ÙÔ ÔÏÏÔ›.]: ˘ÔÎ. ÙáÓ ·ÚfiÓÙˆÓ: [ÂÈı. \EÙÛÈ Î·È Ë ÁÂÓÈ΋ Ôî ·ñÙÔÜ Â›Ó·È ÂÈı. ÚÔÛ‰. ÎÚ›Û˘. Ì¿ÏÈÛÙ· ‰¤ Ôî ·ñÙÔÜ ˘îÂÖ˜ àÒÏÏ˘ÓÙÔ: ‰Â˘Ù. 14. ÛÙÔ ˘îÂÖ˜. ÁÈ·Ù› ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ¯ÚfiÓÔ ÔÛÙÔÚÈÎfi [à¤‰ˆÎÂÓ]. ÚÔÛ‰. ^EϤÓFË: ·ÓÙÈÎ. ÚÔÛ‰. ÙÂÏ. ·éÙfi˜: ˘ÔÎ. ¯ÚÔÓ.] ÂÈı. ÂÎʤÚÂÙ·È Ì ÔÚÈÛÙÈ΋ Î·È ‰ËÏÒÓÂÈ ÙÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi. ÛÙÔ à·ÏÏ·ÁÂÖÂÓ. ÛÙÔ Û˘ÓÔÈÎFÉ [: ÙÔ Ú‹Ì· Ù˘ ÚfiÙ·Û˘]. ÌÙ¯.]: ˘ÔÎ. ¯ÚÔÓ. 6. ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔȘ. fiÙ·Ó ¤¯Ô˘Ó ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘˜ ÙÔ ¿ÚıÚÔ ÙÔ˘ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈ˙fiÌÂÓÔ˘ ·\ ·˘Ù¤˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÔ‡. ∂ÓfiÙËÙ· 1 27 . 10. \AϤͷӉÚÔ˜: ˘ÔÎ. 12.Ôî TÚá˜: ÂÓÓÔÔÜÓÙ·È]: ˘ÔΛÌÂÓ· ÛÙÔ âÁ›ÁÓˆÛÎÔÓ [: ÙÔ Ú‹Ì· Ù˘ ÚfiÙ·Û˘].Ôî ˘îÂÖ˜: ˘ÔΛÌÂÓ· ÙÔ˘ àÒÏÏ˘ÓÙÔ. 11.Ôî ñ‹ÎÔÔÈ: ˘ÔΛÌÂÓ· ÛÙÔ Ú‹Ì· à·ÏÏ·ÁÂÖÂÓ. H ÁÂÓÈ΋ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÔ‡ ‹ ÁÂÓÈ΋ ·ÓÙˆÓ˘Ì›·˜ [·˘ÙÔ·ıËÙÈ΋˜ ‹ ·ÏÏËÏÔ·ıËÙÈ΋˜ ‹ ÔÚÈÛÙÈ΋˜]. à¤‰ˆÎÂÓ ôÓ [: ÙÔ Ú‹Ì· Ù˘ ÚfiÙ·Û˘]. ÎÚ›Û˘. \AÏÏ\ Ôé Á¿Ú Âr¯ÔÓ [Ôî TÚá˜] ^EϤÓËÓ àÔ‰ÔÜÓ·È: ·Ú. ÛÙÔ Âr¯ÔÓ Î·È ÛÙÔ àÔ‰ÔÜÓ·È: ··Ú¤ÌÊ. ÚÔÙ. Ô鉤 ϤÁÔ˘ÛÈÓ ·éÙÔÖ˜ Ù‹Ó àÏ‹ıÂÈ· â›ÛÙ¢ÔÓ Ôî ≠EÏÏËÓ˜ ÙÔÜ ‰·ÈÌÔÓ›Ô˘ ·Ú·Ûο˙ÔÓÙÔ˜: ·Ú. [ÙÔÖ˜ ≠EÏÏËÛÈÓ: ÂÓÓ. ¶PO™E•E. Ô˘ ÂÎʤÚÂÙ·È Ì ÔÚÈÛÙÈ΋ â‚Ô‡ÏÔÓÙÔ [: Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·]. ·fi ÙÔ ñ‹ÎÔÔÈ. ÚÔÛ‰. ÙÔ˘ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜. ÚÔÛ‰. 13. ¬ˆ˜ \AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˜ ^EϤÓFË Û˘ÓÔÈÎFÉ: ‰Â˘Ù.1Ë(11-46) 29-01-04 09:16 ™ÂÏ›‰·27 â‚Ô‡ÏÔÓÙÔ: ‰Â˘ÙÂÚÂ‡Ô˘Û· Û˘ÌÂÚ. ÔÏÏÔ› . ÛÙÔ àÔ‰ÜÓ·È. Âå η› ·éÙfi˜ ^EϤÓFË Û˘ÓˇÒÎÂÈ: ‰Â˘Ù. 9. ·éÙ‹Ó : ¿ÌÂÔÛ] .ÙÔÖ˜ Ù¤ÎÓÔȘ . Oî ≠EÏÏËÓ˜: ˘ÔÎ. ¯ÚfiÓÔ˘ [: ¯ÚÔÓÈ΋ ‰È¿ÚÎÂÈ·]. ‰È·ÈÚ. ÛÙË ‰˘ÓËÙÈ΋ ÔÚÈÛÙ. Â›Ó·È ÂÈıÂÙÈÎÔ› ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ› ÛÙÔ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈ˙fiÌÂÓÔ ·\ ·˘Ù¤˜.

16. Ô˘ Â¤‰ÂÈÍÂ Ô ¶¿Ú˘ ÚÔ˜ ÙÔ ÊÈÏfiÍÂÓÔ ªÂӤϷÔ. ÛÙË ÌÙ¯. ∞˘Ùfi ÙÔ ÛÙËÚ›˙ÂÈ Û ÏÔÁÈο ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù·. ·Ú·Û΢¿˙ÔÓÙÔ˜: ·ÈÙÈÔÏ. ÁÈ· Ó· ÈηÓÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· ÙÔ˘ ÁÈÔ˘ ÙÔ˘. ÛÙÔ àÔÊ·›ÓÔÌ·È. ÌÂÁ¿Ï·È: ηÙËÁ. ∞Ó ‹Ù·Ó ÛÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘. ¤ÚÂ ӷ ÙÈ̈ÚËı›. ó˜ ÙáÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ à‰ÈÎËÌ¿ÙˆÓ ÌÂÁ¿Ï·È ÂåÛ› η› ·î ÙÈ̈ڛ·È ·Ú¿ ÙáÓ ıÂáÓ: ‰Â˘Ù. ÛÙÔ ÔÈ‹ÛˆÛÈ [Â‰Ò ÙÔ ÔÈá Â›Ó·È Û˘Ó‰ÂÙÈÎfiØ Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙÔ Î·ÙËÁ. ·ÓÙÈÎ. âÁÒ: ˘ÔÎ. ÛÙÔ â›ÛÙ¢ÔÓ. ηٷʷӤ˜: ηÙËÁ. ÛÙÔ ÂåÛ› [: ÙÔ Ú‹Ì· Ù˘ ÚfiÙ·Û˘ Â›Ó·È Û˘Ó‰ÂÙÈÎfi] η› Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙÔ ˘ÔÎ. ·ÊÔ‡ ›¯Â ‹‰Ë ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› ·fi ÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜. ÙÔÖ˜ àÓıÚÒÔȘ: ‰ÔÙ. ÚfiÙ. à‰ÈÎËÌ¿ÙˆÓ: ÁÂÓ.1Ë(11-46) ∂ÓfiÙËÙ· 1 29-01-04 09:16 ™ÂÏ›‰·28 ÛÙÔ â›ÛÙ¢ÔÓ [: ÙÔ Ú‹Ì· Ù˘ ÚfiÙ·Û˘]. 15. ·ÓÙÈÎÂÈÌ. ·ÚÂÓıÂÙÈ΋. ·ÎfiÌË Î·È fiÙ·Ó ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙË Ì˘ıÔÏÔÁÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË. 2. ÌÙ¯. ÌÙ¯. ·ÓˆÏÂıÚ›÷·: ‰ÔÙ. ÌÙ¯. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ‰Â . ∞¶∞¡∆∏™∂π™ ÛÙȘ ÂÚÌËÓ¢ÙÈΤ˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ÛÂÏ. ÛÙÔ Î·Ù·Ê·Ó¤˜.]: ˘ÔÎ. ∏ ηٷÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ ¤Ú¯ÂÙ·È ˆ˜ ÙÈ̈ڛ· ·fi ÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜. Ì ÙÔ ·ÓÙÈÎ]. Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ÙÂÏÈ΋˜ ÚfiÙ·Û˘. ¢È·ÈÛÙÒÓÔ˘ÌÂ. ÁÂÓÈ΋ ·fiÏ˘ÙË. ϤÁÔ˘ÛÈÓ: ÂÓ·ÓÙȈÌ. ÚÔ¤Ï¢Û˘. ÁÓÒÌËÓ: ·ÓÙÈÎ. ı· Â¤ÛÙÚÂÊ ÙËÓ ∂ϤÓË ÛÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜. ó˜ Ì¤Ó âÁÒ ÁÓÒÌËÓ àÔÊ·›ÓÔÌ·È: ·Ó·Ê. √ ∏Úfi‰ÔÙÔ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ÔÈ ∆ÚÒ˜ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÙËÓ ∂ϤÓË Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÙËÓ ·Ú·‰ÒÛÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜. ¬ˆ˜ ·ÓˆÏÂıÚ›÷· àÔÏfiÌÂÓÔÈ [Ôî TÚá˜] ηٷʷӤ˜ ÙÔÜÙÔ ÙÔÖ˜ àÓıÚÒÔȘ ÔÈ‹ÛˆÛÈ: ‰Â˘Ù. ·Ú¿ ÙáÓ ıÂáÓ: ÂÌÚÔı. Ô˘ ¤¯ÂÈ ˘ÔÎ. ‚È‚Ï›Ô˘ 1. √ ¶Ú›·ÌÔ˜ ˆ˜ ˘‡ı˘ÓÔ˜ Î·È ÛÒÊÚˆÓ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ‰Â ı· ¤ıÂÙ ÙÔ Ï·fi ÙÔ˘ Û ΛӉ˘ÓÔ. ÙÔ ·éÙÔÖ˜: ·ÓÙÈÎ. ÙÔÜ ‰·ÈÌÔÓ›Ô˘: ˘ÔÎ. ÚÔÛ‰. ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÊ¢¯ı› Ô fiÏÂÌÔ˜. 17. Ù‹Ó àÏ‹ıÂÈ·Ó: ·ÓÙÈÎ. àÔÏfiÌÂÓÔÈ: ¯ÚÔÓ. ÚfiÙ.] ÙáÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ: ÂÈı. ÙÂÏ. ÚÔÛ‰. ÛÙÔ ·î ÙÈ̈ڛ·È: ˘ÔÎ. ϤÁÔ˘ÛÈÓ. ÏÔÈfiÓ. ÂȉÈ΋ ÚfiÙ. ÂÂÍ‹ÁËÛË ÛÙÔ ÙÔÜÙÔ. fiÙÈ Ô ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ ÚÔÛ·ı› Ó· ÂÍËÁ‹ÛÂÈ ÏÔÁÈο ÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Î·È ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ οı ÚÔÛÒÔ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÔÏÔÁÒÓÙ·˜ ÁÈ· Ù· ·›ÙÈ· οı ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜. ÛÙÔ ÔÈ‹ÛˆÛÈ [ÙÔ Ú‹Ì· Ù˘ ÚfiÙ·Û˘] Î·È ÛÙË ÌÙ¯. ¶Ô‡ ·Ô‰›‰ÂÈ Ô ∏Úfi‰ÔÙÔ˜ ÙËÓ ·‰˘Ó·Ì›· ÙˆÓ ∆ÚÒˆÓ Ó· ›ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ fiÙÈ Ë ∂ϤÓË ‰Â ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜. ÛÙÔ ÙÔÜÙÔ: ·ÓÙÈÎ. Ì ÙÔ Î·ÙËÁ. 28 ∫·Ù¿ ÙÔÓ ∏Úfi‰ÔÙÔ Ô fiÏÂÌÔ˜ ‹Ù·Ó ·Ó·fiÊ¢ÎÙÔ˜. ÁÈ· Ó· ÛˆÊÚÔÓ›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ‰È‰¿ÍÂÈ fiÙÈ Ù· ÛÔ‚·Ú¿ ·Ì·ÚÙ‹Ì·Ù· ¿ÓÙÔÙ ÙÈ̈ÚÔ‡ÓÙ·È. ∏ ‡‚ÚȘ. [Ôî TÚá˜: ÂÓÓ. ηٿ ÙÔÓ ∏Úfi‰ÔÙÔ.10 ÙÔ˘ Û¯. ¶Ò˜ ÙÂÎÌËÚÈÒÓÂÈ Ô ∏Úfi‰ÔÙÔ˜ ÙËÓ ¿Ô„Ë fiÙÈ Ë ∂ϤÓË ‰Â ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙËÓ ∆ÚÔ›·. ÛÙÔ ·î ÙÈ̈ڛ·È. ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘. ÛÙË ÌÙ¯.

4. √È ıÂÔ›. ªÂ ÔÈÔ Î›ÓËÙÚÔ ·ÚÂÌ‚·›ÓÂÈ ÙÔ ı›ÔÓ ÛÙË ‰È·Ì¿¯Ë ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·È ∆ÚÒˆÓ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ∏Úfi‰ÔÙÔ. ‰ËÏ·‰‹. ∆Ô Î›ÓËÙÚÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·Û‹ ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó Ô ÛˆÊÚÔÓÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. ·ÏÏ¿ ÁÈ· Ó· ÂΉÈÎËı›. Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÈÛÙÔÚÈÎfi. ·ÏÏ¿ ÛÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜. √ ÛÎÔfi˜ Ù˘ ÙÈ̈ڛ·˜ Â›Ó·È Ôχ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi˜ ·fi ·˘ÙfiÓ. µ¤‚·È· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÌÔ‰›ÛÂÈ Ó· Û˘Ì‚Â› ·˘Ùfi Ô˘ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ô ¢›·˜. ÏÔÈfiÓ. √È ıÂÔ›. ÒÛÙ ӷ ÁÏ˘ÙÒÛÔ˘Ó ·˘Ùfi˜ Î·È ÔÈ Û‡ÓÙÚÔÊÔ› ÙÔ˘. √ ¶ÔχÊËÌÔ˜ ı· ·Ú·Î·Ï¤ÛÂÈ ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘ Ó· ÂΉÈÎËı›.1Ë(11-46) 29-01-04 09:16 ™ÂÏ›‰·29 ı· ›ıÔÓÙ·Ó ÛÙ· ÏfiÁÈ· ÙˆÓ ∆ÚÒˆÓ. ÁÈÔ ÙÔ˘ ¶ÔÛÂȉÒÓ·. √ √‰˘ÛÛ¤·˜ ı· ηٷʤÚÂÈ Ó· Á˘Ú›ÛÂÈ ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘. ™ÙÔÓ ŸÌËÚÔ ÔÈ ıÂÔ› ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ÌÔ›Ú· ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÂÈı˘Ì›Â˜ Î·È ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Â‡ÓÔÈ· ‹ ·¤¯ıÂÈ· ÚÔ˜ ıÓËÙÔ‡˜ ÁÈ· ÚÔÛˆÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜. ‰È·Ú¿ÙÙÂÈ ‡‚ÚË. fiÔÈ· Î·È ·Ó ‹Ù·Ó Ë ‰ÈηÈÔÏÔÁ›·. ¢È·ÎÚ›ÓÂÙ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÌÂٷ͇ √Ì‹ÚÔ˘ Î·È ∏ÚÔ‰fiÙÔ˘ ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ ·Ú¤Ì‚·Û˘ ÙÔ˘ ı›Ԣ. ‰ÂÓ ·ÚÂÌ‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙË ‰È·Ì¿¯Ë ÙˆÓ ıÓËÙÒÓ Ì ÛÎÔfi Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÙË Ì›· ‹ ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿. ∂ÓıÔ˘ÛÈ·Ṳ̂ÓÔ˜ ηıÒ˜ ‹Ù·Ó ÁÈ· ÙË ÛˆÙËÚ›· ÙÔ˘˜. ·ÚÂÌ‚·›ÓÔ˘Ó ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ËıÈ΋ Ù¿ÍË ÛÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ıÓËÙÒÓ. 29 . √ ∏Úfi‰ÔÙÔ˜. ÈÛ¯˘Ú›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ë ·fiÊ·ÛË ÁÈ· fiÏÂÌÔ ‰ÂÓ ·Ó‹Î ÛÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜. ŒÓ·˜ ıÓËÙfi˜ (Ô ¶¿Ú˘) ‰È¤Ú·Í ‡‚ÚË Î·È ¤ÚÂ ӷ ÙÈ̈ÚËı›. Î·È ÙÔÓ ÂÍ·¿ÙËÛÂ. fi¯È ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÙ›ÛÂÈ (fiˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙÔÓ ∏Úfi‰ÔÙÔ). ·ÊÔ‡ ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÂËÚ¿˙ÔÓÙ·Ó ·fi ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË Ù˘ ı›·˜ ‚Ô‡ÏËÛ˘. ∂ÓfiÙËÙ· 1 3. µÏ¤Ô˘Ì fiÙÈ Â‰Ò Ô ıÂfi˜ ¶ÔÛÂȉÒÓ·˜ ·ÚÂÌ‚·›ÓÂÈ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. ÁÈ·Ù› ÂÈÚˆÓ‡ÂÙ·È ÙÔÓ ¶ÔχÊËÌÔ Î·È ÚÔÛ‚¿ÏÏÂÈ ÙÔÓ ¶ÔÛÂȉÒÓ·. ·ÏÏ¿ ÌÂÙ¿ ·fi ÂÚÈ¤ÙÂȘ ‰¤Î· ¯ÚfiÓˆÓ Î·È ·ÊÔ‡ ¯¿ÛÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙÚfiÊÔ˘˜ ÙÔ˘. ¡· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂÙ ÛÙËÓ √‰‡ÛÛÂÈ· ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÙÈ̈ڛ·˜ ıÓËÙÒÓ ·fi ıÂÔ‡˜. Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ô ∏Úfi‰ÔÙÔ˜. ™ÙË Ú·„ˆ‰›· È Ù˘ √‰‡ÛÛÂÈ·˜ Ô √‰˘ÛÛ¤·˜ ·ÊËÁÂ›Ù·È Ò˜ ̤ıËÛ ÙÔÓ ∫‡Îψ· ¶ÔχÊËÌÔ. ŒÙÛÈ ı· ηٷϿ‚Ô˘Ó fiÏÔÈ fiÙÈ ÔÙ¤ Ù· ·Ì·ÚÙ‹Ì·Ù· ‰Â ̤ÓÔ˘Ó ·ÙÈÌÒÚËÙ·. ∆ËÓ ‡‚ÚË ·˘Ù‹ Û›ÁÔ˘Ú· ı· ÙËÓ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙÈ̈ڛ·. √ ¶ÔÛÂȉÒÓ·˜ ÔÚÁÈṲ̂ÓÔ˜ ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ó· ‰˘ÛÎÔϤ„ÂÈ ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ √‰˘ÛÛ¤· fiÛÔ ÌÔÚ›.

2. Ô ¶Ú›·ÌÔ˜ ıˆÚÂ›Ù·È ¿ÍÈÔ˜ Î·È ÛÒÊÚˆÓ ‚·ÛÈÏÈ¿˜. fiˆ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ∏Úfi‰ÔÙÔ. ∫¿ı ¿ÓıÚˆÔ˜ ¤¯ÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ηٷϿ‚ÂÈ Ù· Ï¿ıË ÙÔ˘ Î·È Ó· ÌÂÙ·ÓÔ‹ÛÂÈ. Ì ÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜-ÙÈ̈ÚÔ‡˜. √ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎfi˜ £Âfi˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÈ̈Úfi˜. ¶ÚÔÛ·ı› Ó· Ù· ÛˆÊÚÔÓ›ÛÂÈ Î·È Ó· Ù· ‰È‰¿ÍÂÈ. ∞ÓÙ›ıÂÙ·. √ £Âfi˜ Â›Ó·È ·Ù¤Ú·˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ó·Ì¿ÚÙËÙÔ˜. Ô˘ ÓÔÈ¿˙ÂÙ·È Î·È ·ÁˆÓÈ¿ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ ∆Ô˘. °ÓˆÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Ô fiÏÂÌÔ˜ ÌfiÓÔ Û˘ÌÊÔÚ¤˜ ÌÔÚ› Ó· ÂÈʤÚÂÈ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ı· ÙÔÓ ·¤Ê¢ÁÂ. ÁÈ·Ù› ‰Â ı· ¤ıÂÙ Û ΛӉ˘ÓÔ ÙÔ Ï·fi ÙÔ˘ ÁÈ· ¯¿ÚË ÙÔ˘ ÁÈÔ˘ ÙÔ˘. ¶Ò˜ ÎÚ›ÓÂÙ ÙÔÓ fiÏÂÌÔ ˆ˜ ÙÈ̈ڛ· ÛÙ·Ï̤ÓË ·fi ÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜ ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. ∞¿ÓÙËÛË: ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ¿Ô„Ë ÙÔ˘ ∏ÚÔ‰fiÙÔ˘. fï˜ ÔÙ¤ Ó· Ù· ÙÈ̈ڋÛÂÈ. ·Ó ‹Ù·Ó ÛÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘. ™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫∂™ ∞™∫∏™∂π™ ∂ÚÌËÓ¢ÙÈÎÔ‡ – Ú·ÁÌ·ÙÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ 1. ∫·Ù¿ Ù· ÏÂÁfiÌÂÓ· ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡. ·ÊÔ‡ ı¤ÙÂÈ ÙÔ Î·Ïfi Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘ ¿Óˆ ·fi ÙÔ ›‰ÈÔÓ Û˘ÌʤÚÔÓ. ∞¿ÓÙËÛË: ∏ ÙÈ̈ڛ· Û˘Ó‹ıˆ˜ ÛÎÔfi ¤¯ÂÈ Ó· ÛˆÊÚÔÓ›ÛÂÈ ÙÔ ‰Ú¿ÛÙË Î·È Ó· ·Ú·‰ÂÈÁÌ·Ù›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜. ¶Ò˜ ÎÚ›ÓÂÙ ÙÔÓ ¶Ú›·ÌÔ Û‡Ìʈӷ Ì ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Î·È ÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ Ô˘ ÙÔ˘ ·Ô‰›‰ÂÈ Ô ∏Úfi‰ÔÙÔ˜. ∂Ô̤ӈ˜ ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÙÈ̈ڛ· ‰Â ı· ›¯Â ÙÔ ÂÈı˘ÌËÙfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ™ÎÔfi˜ Ù˘ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ë ÂΉ›ÎËÛË ·Ú¿ Ô ÛˆÊÚÔÓÈÛÌfi˜. ÁÈ’ ·˘Ùfi Ë ‚·ıÈ¿ Î·È ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹˜ ÌÂÙ¿ÓÔÈ· Â›Ó·È Ô ÛÙfi¯Ô˜ οı ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ‡. ÏÔÈfiÓ. ∂Ô̤ӈ˜ ÏËÚ› ÙȘ ÚԉȷÁڷʤ˜ ÙÔ˘ ηÏÔ‡ ËÁ¤ÙË. ·ÏÏ¿ ÊÈχÛÏ·¯ÓÔ˜. ·ÊÔ‡ ÔÈ Û˘ÌÊÔÚ¤˜ Ô˘ ÂÈʤÚÂÈ Â›Ó·È ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÊÔÚ¤˜ ·ÓÂ·ÓfiÚıˆÙ˜. ¿Óˆ ·fi οı ȉȈÙÈÎfi Û˘ÌʤÚÔÓ Ô ¶Ú›·ÌÔ˜ ı· ¤‚·˙ ÙË ÛˆÙËÚ›· ÙÔ˘ Ï·Ô‡ ÙÔ˘ ·fi Ù· ‰ÂÈÓ¿ ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘. √ fiÏÂÌÔ˜ ˆ˜ ÙÈ̈ڛ· Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÛÎÏËÚ‹.1Ë(11-46) ∂ÓfiÙËÙ· 1 29-01-04 09:16 ™ÂÏ›‰·30 5. ∏ Û˘Á¯ÒÚÂÛË ‰›ÓÂÙ·È ¿ÓÙ· Û fiÔÈÔÓ ÙË ˙ËÙ‹ÛÂÈ. 30 . ·ÊÔ‡ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È Ë Î˘ÚÈ·Ú¯›· ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÙÚfiÌÔ˘. ª¿ÏÈÛÙ· ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ‰Â ‰›ÓÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ó· Á›ÓÔ˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚÔÈ Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈÒÓÙ·˜ Ù· Ï¿ıË ÙÔ˘˜. ¶Ò˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·È Ù· ·ÓıÚÒÈÓ· ÛÊ¿ÏÌ·Ù· ·fi ÙÔ £Âfi Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ‰È‰·Ûηϛ· ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡. Ô £Âfi˜ Ù˘ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÙË ÌÂÙ¿ÓÔÈ·. Ô˘ ̤ÓÂÈ ‚·ıÈ¿ ÚÈ˙ˆÌ¤ÓÔ˜ ÛÙȘ „˘¯¤˜ ÙˆÓ ÂÈ˙ÒÓÙˆÓ. ÁÈ· Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÙË Û˘ÁÁÓÒÌË ∆Ô˘ Î·È Ó· ‰Â¯Ù› ÛÙË ·ÁηÏÈ¿ ∆Ô˘ ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ¿ÓıÚˆÔ. ∏ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ‰È‰·Ûηϛ· ‰È·Ê¤ÚÂÈ ·fi ÙȘ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ ÙÔ˘ ∏ÚÔ‰fiÙÔ˘ ÂÚ› ı›·˜ ÙÈ̈ڛ·˜. ∆È Û˘ÌÊÔÚ¤˜ ÂÈʤÚÂÈ.

-Ô˜. ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î·È ÛÙË Ó. -‹˜.) åÛÔ‚·Ú‹˜.) ñÂÚÌÂÁ¤ı˘.) àÍÈÔı·‡Ì·ÛÙÔ˜. ÚfiıÂÛË. ¡· ¯ˆÚ›ÛÂÙ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ϤÍÂȘ Û ηÙËÁÔڛ˜ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó‹ÎÂÈ ÙÔ ·ã Û˘ÓıÂÙÈÎfi ÙÔ˘˜ (ϤÍË ÎÏÈÙ‹: Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi. -Ô˜.Â. ¡· ÂÍÂÙ¿ÛÂÙ ÂÈϤÔÓ ÔÈ· ·fi ·˘Ù¿ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙË Ó. 11-12 ÙÔ˘ Û¯. 3.) ì ‰È·ÁÚ·Ê‹ 2. µÈ‚Ï›Ô˘ 1. -¤˜ ôÍÈÔ˜ + ı·˘Ì¿˙ˆ → (Â›ı.) âÔ˘Ú¿ÓÈÔ˜. ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ Û˘ÓıÂÙÈο ̤ÚË: Û‡Ó + ö¯ˆ → (Ô˘Û. -ÔÓ ‚·Ú‡˜ + ı˘Ìfi˜ → (Â›ı. ì ‰È·ÎÔ‹. Â›ıÂÙÔ. -˜ Ïfi¯Ô˜ + ôÁˆ → (Ô˘Û. ¡· ‰ÔıÔ‡Ó ·Ú¿ÁˆÁ· Ù˘ ·.) ‚·Ú‡ı˘ÌÔ˜. ï ÏÈıÔ‚fiÏÔ˜. ï ÊÈÏ·Ï‹ı˘. Ì ÙËÓ ›‰È· ‹ ·ÚfiÌÔÈ· ÛËÌ·Û›·: Ú‹Ì·Ù· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÚËÌ·ÙÈο Â›ıÂÙ· Û -ÙÔ˜ ‹ -Ù¤Ô˜ àÙ˘¯‹˜ : àÙ˘¯¤ˆ -á ÂéÁÂÓ‹˜ : ÂéÁ¤ÓÂÈ· ‰È·‚·›Óˆ : ‰È·‚·Ùfi˜/‰È·‚·Ù¤Ô˜ ÂéÂÚÁ¤Ù˘ : ÂéÂÚÁÂÙ¤ˆ -á àÌÂÏ‹˜ : à̤ÏÂÈ· ÚÔÙÈÌá : ÚÔÙÈÌËÙ¤Ô˜ ÔåÎÔ‰fiÌÔ˜ : ÔåÎÔ‰Ô̤ˆ-á àÓÙÈÁڿʈ : àÓÙÈÁÚ·Ê‹ àÔ‰¤¯ÔÌ·È :àÔ‰ÂÎÙfi˜/àÔ‰ÂÎÙ¤ÔÓ àÛıÂÓ‹˜ : àÛıÂÓ¤ˆ-á ôÙ·ÎÙÔ˜ : ôÙ·Í›· âÎϤÁˆ : âÎÏÂÎÙfi˜/âÎÏÂÎÙ¤Ô˜ ŸÏ· Ù· ·Ú·¿Óˆ ·Ú¿ÁˆÁ· Ù˘ ·.1Ë(11-46) 29-01-04 09:16 ™ÂÏ›‰·31 ª∂ƒ√™ Bã ∂ÓfiÙËÙ· 1 ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΑ – EΤΥΜΟΛΟΓΙΚΑ: Eπανάληψη ύλης της ετυµολογίας Β΄ Γυµνασίου A¶∞¡∆∏™∂π™ ÛÙȘ ÂÙ˘ÌÔÏÔÁÈΤ˜ ·Û΋ÛÂȘ ÙˆÓ ÛÂÏ.Â. ∫¿ÔÈ· ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÚÌËÓ›·: ÂéÁ¤ÓÂÈ· = ¢ÁÂÓÈ΋ ηٷÁˆÁ‹ – àÓÙÈÁÚ·Ê‹ = ·¿ÓÙËÛË. -Ô˜. ï ‰‡Û‚·ÙÔ˜.) ï ÏÔ¯·Áfi˜ Ó·‡˜ + ôÚ¯ˆ → (Ô˘Û.) ì Û˘ÓÔ¯‹ ñ¤Ú + ̤ÁÂıÔ˜ → (Â›ı. -ÔÓ ‰È¿ + Áڿʈ → (Ô˘Û. ï Û˘Ó·ÁÂÚÌfi˜. ï ÂéÚÂ‹˜. ·fi ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ Û‡ÓıÂÙ˜ ϤÍÂȘ. ì Û˘ÁÁÚ·Ê‹. ï âÈıÂÙÈÎfi˜.Â. -ÔÓ úÛÔ˜ + ‚¿ÚÔ˜ → (Â›ı. ÌfiÚÈÔ) Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ÁÚ¿„ÂÙ ٷ Û˘ÓıÂÙÈο ÙÔ˘˜ ̤ÚË: ^∏ àÔ‚ÔÏ‹. ï ÂéÁÂÓ‹˜.Â.) ì Ó·˘·Ú¯›˜/ ï Ó·‡·Ú¯Ô˜ Â› + ÔéÚ·Ófi˜ → (Â›ı.Â. Ú‹Ì·/ ϤÍË ¿ÎÏÈÙË: Â›ÚÚËÌ·. -˘. 31 . ¡· Û¯ËÌ·Ù›ÛÂÙ ԢÛÈ·ÛÙÈο ‹ Â›ıÂÙ· Ù˘ ·.

1Ë(11-46) ∂ÓfiÙËÙ· 1 29-01-04 09:16 ™ÂÏ›‰·32 ·ã Û˘ÓıÂÙÈÎfi ϤÍË ÎÏÈÙ‹ ï ÊÈÏ·Ï‹ı˘ (Ú‹Ì·) ï ÏÈıÔ‚fiÏÔ˜ (Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi) ì àÔ‚ÔÏ‹ ì Û˘ÁÁÚ·Ê‹ ï Û˘Ó·ÁÂÚÌfi˜ ï ÂéÁÂÓ‹˜ ï âÈıÂÙÈÎfi˜ ï ÊÈÏ·Ï‹ı˘ ï ÏÈıÔ‚fiÏÔ˜ ï ‰‡Û‚·ÙÔ˜ ì ÂéÚÂ‹˜ ì ‰È·ÎÔ‹ : àfi : Û‡Ó : Û‡Ó : Âs : â› : ÊÈÏá (= àÁ·á) : Ï›ıÔ˜ : ‰‡Û: Âs : ‰È¿ ·ã Û˘ÓıÂÙÈÎfi ϤÍË ¿ÎÏÈÙË ì àÔ‚ÔÏ‹ (ÚfiıÂÛË) ì Û˘ÁÁÚ·Ê‹ (ÚfiıÂÛË) ï Û˘Ó·ÁÂÚÌfi˜ (ÚfiıÂÛË) ï ÂéÁÂÓ‹˜ (Â›ÚÚËÌ·) ï âÈıÂÙÈÎfi˜ (ÚfiıÂÛË) ï ‰‡Û‚·ÙÔ˜ (ÌfiÚÈÔ) ì ÂéÚÂ‹˜ (Â›ÚÚËÌ·) ì ‰È·ÎÔ‹ (ÚfiıÂÛË) + + + + + + + + + + ‚¿Ïψ< ‚ÔÏ‹ Áڿʈ< ÁÚ·Ê‹ àÁ›ڈ (= Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓˆ) Á¤ÓÔ˜ Ù›ıËÌÈ àÏ‹ıÂÈ· ‚¿Ïψ (= Ú›¯Óˆ) ‚·›Óˆ Ú¤ˆ (= êÚÌfi˙ˆ) ÎfiÙˆ< ÎÔ‹ 4. ï‰fi˜.. ÏÈÌ‹Ó : ηٷʇÁÈÔ Ï¿Ìˆ : ‰È·Ú¤ˆ/ ¤¯ˆ ˆÚ·›· ‹ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓË ¤ÎÊÚ·ÛË/ ··ÛÙÚ¿Ùˆ ·fi ηı·ÚÈfiÙËÙ· ï‰fi˜ : ÙÚfiÔ˜/ ̤ıÔ‰Ô˜/ ηÙ‡ı˘ÓÛË Ï¢Îfi˜ : Û·Ê‹˜/ Ô˘‰¤ÙÂÚÔ˜/ ¿„ÔÁÔ˜/ ηı·Úfi˜/·ÁÓfi˜/¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ñÊ·›Óˆ : ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒ/Ì˯·ÓÔÚÚ·ÊÒ Ê¿Ô˜-Êᘠ: ˙ˆ‹/ Â˘Ù˘¯›·/ ‰fiÍ·/ ÛÔÊ›· 32 . Ê¿Ô˜-ÊᘠÛÙË Ó. ¡· ·Ó·Ï˘ıÔ‡Ó ÔÈ Û‡ÓıÂÙ˜ ϤÍÂȘ ÛÙ· Û˘ÓıÂÙÈο ̤ÚË ÙÔ˘˜: ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙÔ˜ : ¯Â›Ú + ÔȤˆ-á ÏÈıÔÙfiÌÔ˜ : Ï›ıÔ˜ + Ù¤ÌÓˆ (= Îfi‚ˆ) ÔχηÚÔ˜ : Ôχ˜ + ηÚfi˜ àÎÚfiÔÏȘ : ôÎÚ· + fiÏȘ ÌÈÛ¿ÓıÚˆÔ˜ : ÌÈÛ¤ˆ-á + ôÓıÚˆÔ˜ ηÎÔ‰·›ÌˆÓ : ηÎfi˜ + ‰·›ÌˆÓ ‰›‰Ú·¯ÌÔÓ : ‰‡Ô + ‰Ú·¯Ì‹ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· : ‰‹ÌÔ˜ (= Ï·fi˜) + ÎÚ¿ÙÔ˜ (= ‰‡Ó·ÌË) 5. Ï¿Ìˆ. Ï¢Îfi˜. ñÊ·›Óˆ. ¶ÔÈ· Ë ÌÂÙ·ÊÔÚÈ΋ ÛËÌ·Û›· ÙˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ ÏÈÌ‹Ó.Â.

1Ë(11-46) 29-01-04 09:16 ™ÂÏ›‰·33 ™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫∂™ ∞™∫∏™∂π™ ∂Ù˘ÌÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ ∂ÓfiÙËÙ· 1 1. ¡· Û¯ËÌ·Ù›ÛÂÙ ۇÓıÂÙ˜ ϤÍÂȘ Ù˘ Ó. ·Ó·‚¿Ù˘. Ô˘ ‰›ÓÂÙ·È: Û˘ÓÔÈÎFÉ. ‰È·‚·Ùfi˜. ÚÔ‚·›Óˆ Î.·. Ì ·ã Û˘ÓıÂÙÈÎfi ÌÈ· ÚfiıÂÛË Î·È ‚ã Û˘ÓıÂÙÈÎfi ÙÔ Ú‹Ì· ‚·›Óˆ. âÁ›ÁÓˆÛÎÔÓ. Âr¯ÔÓ. ÁÓÒÌË ÔÈ‹ÛˆÛÈ : Ô›ËÛË. ¡· ÁÚ¿„ÂÙ ·fi ‰‡Ô ·Ú¿ÁˆÁ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ù˘ Ó. Ô›ËÌ· Âr¯ÔÓ : Û¯‹Ì·.Â. ·fi‚·ÛË. ÔÈ‹ÛˆÛÈ. ¤Î‚·ÛË. Û¯ÔÏ‹ 33 . ÚfiÛ‚·ÛË. ÁÈ· οı ڋ̷. 2.Â. ∞¿ÓÙËÛË: Û˘ÓÔÈÎFÉ : Û˘ÓÔÈΛ·. Û˘ÓÔÈÎÈÛÌfi˜ âÁ›ÁÓˆÛÎÔÓ : ÁÓÒÛË. ÂÈ‚·›Óˆ. ∞¿ÓÙËÛË: ‰È·‚·›Óˆ. ‰È¿‚·ÛË.

ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÔÓÔÌ. ï ëÎÒÓ ì ëÎÔÜÛ· Ùfi ëÎfiÓ ï ôÎˆÓ ì ôÎÔ˘Û· Ùfi pÎÔÓ ï ÊÚÂÓÔ‚Ï·‚‹˜ ì ÊÚÂÓÔ‚Ï·‚‹˜ Ùfi ÊÚÂÓÔ‚Ï·‚¤˜ ï Ôχ˜ ì ÔÏÏ‹ Ùfi Ôχ ï ηٷʷӋ˜ ì ηٷʷӋ˜ Ùfi ηٷʷӤ˜ ï ̤Á·˜ ì ÌÂÁ¿ÏË Ùfi ̤Á· 3. ¡· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÙ ÙÔÓ ›Ó·Î· Ì ÙÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜ ÙˆÓ ÚËÌ¿ÙˆÓ ÛÙ· ÚfiÛˆ· Ù˘ ¢ÎÙÈ΋˜ ÙˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ Ô˘ ˙ËÙÔ‡ÓÙ·È: 34 Ú‹Ì· ÚfiÛˆÔ ÎÈÓ‰˘Ó‡ˆ Áã ÂÓ. ¡· ‚Ú›Ù ٷ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙ· Â›ıÂÙ· ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Î·È Ó· ÁÚ¿„ÂÙ ÙË ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋ ÂÓÈÎÔ‡ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÁÂÓÒÓ ÙÔ˘˜. ‚È‚Ï›Ô˘ 1. ·ÚÛ. ¡· ÎÏ›ÓÂÙ ÙË ÊÚ¿ÛË ÙáÓ ·ÚfiÓÙˆÓ Î·ÎáÓ Î·È ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô ·ÚÈıÌÔ‡˜. Ùfi ÙÔÜ Ùˇá Ùfi (t) ·ÚfiÓ ·ÚfiÓÙÔ˜ ·ÚfiÓÙÈ ·ÚfiÓ ·ÚfiÓ Î·ÎfiÓ Î·ÎÔÜ Î·Îˇá ηÎfiÓ Î·ÎfiÓ ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ Ù¿ ÙáÓ ÙÔÖ˜ Ù¿ (t) ·ÚfiÓÙ· ·ÚfiÓÙˆÓ ·ÚÔÜÛÈ ·ÚfiÓÙ· ·ÚfiÓÙ· ηο ηÎáÓ Î·ÎÔÖ˜ ηο ηο 2.™À¡∆∞•∏™ µã °Àª¡∞™π√À A¶∞¡∆∏™∂π™ ÛÙȘ ÁÚ·ÌÌ·ÙÈΤ˜ – Û˘ÓÙ·ÎÙÈΤ˜ ·Û΋ÛÂȘ ÙˆÓ ÛÂÏ. ÂÓÂÛÙÒÙ·˜ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÔÈ Ï‡ˆ Áã ÏËı. ıËÏ. 12-13 ÙÔ˘ Û¯. Ô˘‰. ·ÈÙ.1Ë(11-46) 29-01-04 09:16 ™ÂÏ›‰·34 ª∂ƒ√™ °ã ∂ÓfiÙËÙ· 1 ∂¶∞¡∞§∏æ∏ À§∏™ °ƒ∞ªª∞∆π∫∏™ . ‰ÔÙ. ÁÚ¿ÊÔȘ ÓÔÌ›˙ˆ ·ã ÏËı. ÁÂÓ. χÔÈÂÓ Áڿʈ ‚ã ÂÓ. ÎÏËÙ. ÓÔÌ›˙ÔÈÌÂÓ ·fiÚÈÛÙÔ˜ ÎÈÓ‰˘Ó‡۷È/ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÛÂÈÂÓ Ï‡Û·ÈÂÓ/ χÛÂÈ·Ó ÁÚ¿„·È˜/ ÁÚ¿„ÂÈ·˜ ÓƠ̂۷ÈÌÂÓ ·Ú·Î›ÌÂÓÔ˜ ÎÂÎÈÓ‰˘Ó‡ÎÔÈ/ ÎÂÎÈÓ‰˘Ó¢ÎÒ˜ ÂúË ÏÂχÎÔÈÂÓ/ ÏÂÏ˘ÎfiÙ˜ ÂúËÛ·Ó/ ÂrÂÓ ÁÂÁÚ¿ÊÔȘ/ ÁÂÁÚ·ÊÒ˜ Âú˘ ÓÂÓÔÌ›ÎÔÈÌÂÓ/ ÓÂÓÔÌÈÎfiÙ˜ ÂúËÌÂÓ/ ÂrÌÂÓ .

: àÎÔ‡ÂÛı ÎÔÌ›˙ˆ : Áã ÏËı. ÏËı. Û˘ÓËÌ̤ÓË ÛÙÔ ˘ÔΛÌÂÓÔ ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜ ™ˆÎÚ¿Ù˘. ÂÓÂÛÙ. ÙÔÖ˜ ÁÚ·ÊÂÜÛÈ(Ó) Ù·Ö˜ ‰Ú¿ÛÂÛÈ(Ó) ÙÔÖ˜ Ú¿ÁÌ·ÛÈ(Ó) ÙÔÖ˜ ·ÙÚ¿ÛÈ(Ó) ÙÔÖ˜ ®‹ÙÔÚÛÈ(Ó) ÙÔÖ˜ ÛˆÙ‹ÚÛÈ(Ó) Ù·Ö˜ ¯ÂÏȉfiÛÈ(Ó) ÙÔÖ˜ ≠∂ÏÏËÛÈ(Ó) ÙÔÖ˜ ∆ÚˆÛ›(Ó) 5. ¡· ÂÓÙÔ›ÛÂÙ ÙȘ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙˆÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ÊÚ¿ÛÂˆÓ Î·È Ó· ÙȘ ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÂÙÂ Û˘ÓÙ·ÎÙÈο: ·. À: ñÌĘ) 7. ıÂÚ·‡ˆÓ: ηÙËÁÔÚËÌ·ÙÈ΋ ÌÂÙÔ¯‹. Â. ™˘Ì‚Ô˘Ï‡ˆ ñÌÖÓ ÙfiÓ ôÓ‰Ú· ÙÔÜÙÔÓ âÎÔ‰ÒÓ ÔÈÂÖÛı·È. : â‚Ï¿„·ÌÂÓ ·Ú¤¯ˆ : Áã ÂÓ. Ô˘ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙÔ Û˘Ó‰ÂÙÈÎfi Ú‹Ì· Ê·ÓÂÚfi˜ qÓ. ¡· ÁÚ¿„ÂÙ ÙË ÁÂÓÈ΋ Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ: ÁÂÓ. ÂrÓ·È: ¿Ó·ÚıÚÔ ÂȉÈÎfi ··Ú¤ÌÊ·ÙÔ. ï Áڷʇ˜ ÙÔÜ Áڷʤˆ˜ ì ‰Ú¿ÛȘ Ùɘ ‰Ú¿Ûˆ˜ Ùfi Ú¿ÁÌ· ÙÔÜ Ú¿ÁÌ·ÙÔ˜ ï ·Ù‹Ú ÙÔÜ ·ÙÚfi˜ ï ®‹ÙˆÚ ÙÔÜ ®‹ÙÔÚÔ˜ ï ÛˆÙ‹Ú ÙÔÜ ÛˆÙ‹ÚÔ˜ ì ¯ÂÏȉÒÓ Ùɘ ¯ÂÏȉfiÓÔ˜ ï ≠∂ÏÏËÓ ÙÔÜ ≠∂ÏÏËÓÔ˜ Ôî ∆ÚᘠÙÔÜ ∆Úˆfi˜ ‰ÔÙÈ΋ ÂÓÈÎÔ‡ Î·È ÏËı˘ÓÙÈÎÔ‡ ÙˆÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ∂ÓfiÙËÙ· 1 ‰ÔÙ. 35 .Ê. ·ÔÚ. ^√ÌÔÏÔÁÂÖÙ·È Ù‹Ó fiÏÈÓ ìÌáÓ àÚ¯·ÈÔÙ¿ÙËÓ ÂrÓ·È. ˘ÔΛÌÂÓÔ ÛÙÔ ·ÚfiÛˆÔ Ú.Ê. Ì. ≠√ÌËÚÔ˜ öÊË ÔÈ̤ӷ Ï·áÓ ÂrÓ·È ÙfiÓ àÁ·ıfiÓ ÛÙÚ·ÙËÁfiÓ. ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÛÙÔ Ú. ÚÔÛÙ. ·Ú·Î. ÂrÓ·È: ¿Ó·ÚıÚÔ ÂȉÈÎfi ··Ú¤ÌÊ·ÙÔ. ÂÓ. ¢ÔÎÂÖ ÌÔÈ ‰È·Ê¤ÚÂÈÓ àÓ‹Ú ÙáÓ ôÏÏˆÓ ˙ÒˆÓ. : ÎÂÎÔÌÈṲ̂ÓÔÈ ÂåÛ›(Ó) 6.Ê. ¡· ÌÂٷʤÚÂÙ ٷ Ú‹Ì·Ù· ÛÙÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜ Ô˘ ˙ËÙÔ‡ÓÙ·È: ‚Ï¿Ùˆ : ·ã ÏËı. À: àÓ‹Ú) ‚. À: ÙfiÓ ÛÙÚ·ÙËÁfiÓ) ‰. À: Ù‹Ó fiÏÈÓ) Á. ¢ÎÙ.1Ë(11-46) 29-01-04 09:16 ™ÂÏ›‰·35 4. ¿ÌÂÛÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÛÙÔ Ú. ÔÚÈÛÙ. ÂÓÂÛÙ.Ê. : ·Ú¤¯FË Ú¿ÙÙˆ : ‚ã ÂÓ. ÏËı. Â. ÂÓ. Â. ˘ÔÙ. ‰ÔÎÂÖ (Ù·˘ÙÔÚÔÛˆ›·. Ùˇá ÁÚ·ÊÂÖ ÙFÉ ‰Ú¿ÛÂÈ Ùˇá Ú¿ÁÌ·ÙÈ Ùˇá ·ÙÚ› Ùˇá ®‹ÙÔÚÈ Ùˇá ÛˆÙ‹ÚÈ ÙFÉ ¯ÂÏȉfiÓÈ Ùˇá ≠∂ÏÏËÓÈ Ùˇá ∆Úˆ› ÁÂÓ. ¡· ‚Ú›Ù ٷ ··Ú¤ÌÊ·Ù· ÙˆÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ÊÚ¿ÛÂˆÓ Î·È Ó· Ù· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÂÙÂ Û˘ÓÙ·ÎÙÈο: ·. : Ú¿ÙÙÔȘ àÎÔ‡ˆ : ‚ã ÏËı. ÂÓÂÛÙ. öÊË (ÂÙÂÚÔÚÔÛˆ›·. Ì. ™ˆÎÚ¿Ù˘ Ê·ÓÂÚfi˜ qÓ ıÂÚ·‡ˆÓ ÙÔ‡˜ ıÂÔ‡˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ÙáÓ ôÏÏˆÓ àÓıÚÒˆÓ. ÔÚÈÛÙ. ÙáÓ ÁڷʤˆÓ ÙáÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ ÙáÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ ÙáÓ ·Ù¤ÚˆÓ ÙáÓ ®ËÙfiÚˆÓ ÙáÓ ÛˆÙ‹ÚˆÓ ÙáÓ ¯ÂÏȉfiÓˆÓ ÙáÓ ^∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÙáÓ ∆ÚÒˆÓ ‰ÔÙ. ‰È·Ê¤ÚÂÈÓ: ¿Ó·ÚıÚÔ ÂȉÈÎfi ··Ú¤ÌÊ·ÙÔ.Ê. Û˘Ì‚Ô˘Ï‡ˆ (ÂÙÂÚÔÚÔÛˆ›·. ÔÈÂÖÛı·È: ¿Ó·ÚıÚÔ ÙÂÏÈÎfi ··Ú¤ÌÊ·ÙÔ. ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÛÙÔ Ú. ïÌÔÏÔÁÂÖÙ·È (ÂÙÂÚÔÚÔÛˆ›·.

‰. ∆FÉ âÈÔ‡ÛFË Ó˘ÎÙ› öÊı·Û·Ó ·ÚÂÏıfiÓÙ˜ Ù‹Ó ÙáÓ \∞ıËÓ·›ˆÓ ÔåÎÔ‰ÔÌ›·Ó. ¢›Î·È· ϤÁÔÓÙ˜ ÔÏÏÔ› ô‰Èη ÔÈÔÜÛÈÓ. √È ‰‡Ô ÚÔÙ¿ÛÂȘ (√î \∞ıËÓ·ÖÔÈ â˘Óı¿ÓÔÓÙÔ – ¬ÙÈ…¶ÂÏÏÔÔÓÓËÛ›ˆÓ) Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ˘ÔÙ·ÎÙÈο Ì ÙÔÓ ÂȉÈÎfi Û‡Ó‰ÂÛÌÔ ¬ÙÈ. ∆áÓ Óˆ٤ڈÓ: ÂÙÂÚfiÙˆÙÔ˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÁÂÓÈ΋ ‰È·ÈÚÂÙÈ΋ ÛÙÔ ÔÏÏÔ›. ™ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÊÚ¿ÛÂȘ Ó· ÂÈÛËÌ¿ÓÂÙÂ Î·È Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÂÙ ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ Û‡Ó‰ÂÛ˘ (·Ú·Ù·ÎÙÈ΋. â̤ ‰¤ ÛˇÒ˙ÂÛı·È) Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ˘ÔÙ·ÎÙÈο Ì ÙȘ ‰‡Ô ‰Â˘ÙÂÚ‡ԢÛ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ (¬ÙÈ äÛ¤‚ËÛ·Ó // ¬ÙÈ Ìˉ¤Ó ìÌ¿ÚÙËη) Ì ÙÔÓ ·ÈÙÈÔÏÔÁÈÎfi Û‡Ó‰ÂÛÌÔ ¬ÙÈ. √é‰Â›˜ ôÓ çÓÂȉ›ÛÂÈÂ Ù˘ÊÏˇá. âÈÔ‡ÛFË: ÂÈıÂÙÈ΋ ÌÂÙÔ¯‹ Ì ˘ÔΛÌÂÓÔ ÙFÉ Ó˘ÎÙ›. ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜. ‚. 36 . ·ÚfiÓÙÔ˜: ÁÂÓÈ΋ ·fiÏ˘ÙË. ‰È·¯ÂÈÌ¿ÛÔÓÙ˜: ÂÈÚÚËÌ·ÙÈ΋ ÙÂÏÈ΋ ÌÂÙÔ¯‹ Û˘ÓËÌ̤ÓË ÛÙÔ ˘ÔΛÌÂÓÔ ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜ ∞ıËÓ·ÖÔÈ. ‚. â̤ ‰¤ ÛˇÒ˙ÂÛı·È. Á. √é‰ÂÓfi˜ àÓÙÈ¿ÏÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ âÓfiÌÈÛ ηٷÚÄÍ·È ôÓ ÙÈ ÙFÉ fiÏÂÈ àÁ·ıfiÓ. Á. ¶ÄÛÈÓ àÓıÚÒÔȘ ï Ę ¯ÚfiÓÔ˜ Ôé¯ îηÓfi˜ ÏfiÁÔÓ úÛÔÓ ·Ú·Û΢¿Û·È ÙÔÖ˜ ÙÔ‡ÙˆÓ öÚÁÔȘ. ∆Ô‡Ùˇˆ ÔÏÏÔ› ÙáÓ ÓÂˆÙ¤ÚˆÓ ÚÔÛ¤¯Ô˘ÛÈ ÙfiÓ ÓÔÜÓ. √î \∞ıËÓ·ÖÔÈ â˘Óı¿ÓÔÓÙÔ ¬ÙÈ ·î Óɘ âÓ ∫ÂÚ·Ú÷· õ‰Ë ÂåÛ› ÙáÓ ¶ÂÏÔÔÓÓËÛ›ˆÓ. ∏ ·ÚÈ· ÚfiÙ·ÛË (ºËÌ› ‰ÂÖÓ âΛÓÔ˘˜ Ì¤Ó àÔϤÛı·È. ϤÁÔÓÙ˜: ÂÈÚÚËÌ·ÙÈ΋ ÂÓ·ÓÙȈ̷ÙÈ΋ ÌÂÙÔ¯‹ Û˘ÓËÌ̤ÓË ÛÙÔ ˘ÔΛÌÂÓÔ ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜ ÔÏÏÔ›. Ô˘ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙÔ öÊı·Û·Ó. 8. ˘ÔÙ·ÎÙÈ΋) fiÚˆÓ ‹ ÚÔÙ¿ÛˆÓ: ·. ÛÙÔ Ó˘ÎÙ›. àÏÏ¿ ÌÄÏÏÔÓ âÏÂÉÛ·È. \∞ıËÓ·ÖÔÈ à¤ÏÂ˘Û·Ó Âå˜ ¡¿ÍÔÓ Î·› ∫·Ù¿ÓËÓ ‰È·¯ÂÈÌ¿ÛÔÓÙ˜. Û˘ÓËÌ̤ÓË ÛÙÔ ÂÓÓÔÔ‡ÌÂÓÔ ˘ÔΛÌÂÓÔ ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜ ÔyÙÔÈ. ºËÌ› ‰ÂÖÓ âΛÓÔ˘˜ Ì¤Ó àÔϤÛı·È. ¬ÙÈ Ìˉ¤Ó ìÌ¿ÚÙËη. √È ‰‡Ô ÂÈÚÚËÌ·ÙÈÎÔ› ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ› ÙÚfiÔ˘ (‰Èη›ˆ˜ – âÏ¢ıÂÚ›ˆ˜) Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ·Ú·Ù·ÎÙÈο Ì ÙÔÓ ·ÓÙÈıÂÙÈÎfi Û‡Ó‰ÂÛÌÔ àÏÏ¿. 9. ‰. ™ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÊÚ¿ÛÂȘ Ó· ÂÈÛËÌ¿ÓÂÙÂ Î·È Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÂÙ ÙÔ˘˜ ÔÌÔÈfiÙˆÙÔ˘˜ Î·È ÂÙÂÚfiÙˆÙÔ˘˜ ÔÓÔÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡˜: ·. ∆· ‰‡Ô ··Ú¤ÌÊ·Ù· (˘ÔΛÌÂÓ· ÙÔ˘ ‰ÂÖÓ) (àÔϤÛı·È // ÛˇÒ˙ÂÛı·È)Ø Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ·Ú·Ù·ÎÙÈο Ì ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈıÂÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜ Ì¤Ó . √È ‰‡Ô ÚÔÙ¿ÛÂȘ (Ôé‰Â›˜… Ù˘ÊÏˇá – àÏÏ¿… âÏÂÉÛ·È) Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ·Ú·Ù·ÎÙÈο Ì ÙÔÓ ·ÓÙÈıÂÙÈÎfi Û‡Ó‰ÂÛÌÔ àÏÏ¿. ¬ÙÈ äÛ¤‚ËÛ·Ó. ÂÈÚÚËÌ·ÙÈ΋ ·ÙÈÔÏÔÁÈ΋ ÌÂÙÔ¯‹.‰¤. ·ÚÂÏıfiÓÙ˜: ηÙËÁÔÚËÌ·ÙÈ΋ ¯ÚÔÓÈ΋ ÌÂÙÔ¯‹. ÃÚ‹Ì·ÛÈ Ôé ÌfiÓÔÓ ‰Èη›ˆ˜ àÏÏ¿ η› âÏ¢ıÂÚ›ˆ˜ â¯ÚÉÙÔ. Â.1Ë(11-46) ∂ÓfiÙËÙ· 1 29-01-04 09:16 ™ÂÏ›‰·36 ‚.

∆ÂÏÌÈÛÛ‡˜: ÔÌÔÈfiÙˆÙÔ˜ ÔÓÔÌ·ÙÈÎfi˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÛÙÔ àÓ‹Ú. ÁÂÓÈ΋ Û˘ÁÎÚÈÙÈ΋ (‚ã fiÚÔ˜ Û‡ÁÎÚÈÛ˘) ·fi ÙÔ ÎÚ›ÙÙˆÓ (·ã fiÚÔ˜: ï ö·ÈÓÔ˜) Ë. úÛÔÓ: ÔÌÔÈfiÙˆÙÔ˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÛÙÔ ÏfiÁÔÓ. 10. \∂ÎÂÖÓÔÈ ‰È¿ ÙÔ‡˜ âÓ ¶ÂÈÚ·ÈÂÖ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ñfi ¿ÓÙˆÓ àÓıÚÒˆÓ ˙ËÏÔÜÓÙ·È. ∆‡Ú·ÓÓÔ˜ âÓ·ÓÙ›Ô˜ âÏ¢ıÂÚ›· η› ÓfiÌˇˆ âÛÙ›Ó. Ùˇá àÏÁ›ÛÙˇˆ: ÔÌÔÈfiÙˆÙÔ˜ ÔÓÔÌ·ÙÈÎfi˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÛÙÔ ı·Ó¿Ùˇˆ. ÙÔÜ îÈÎÔÜ: ÂÙÂÚfiÙˆÙÔ˜ ÔÓÔÌ·ÙÈÎfi˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜. ^∏‰›ÛÙFË ÙFÉ ÁÏÒÙÙFË àÂÎÚ›Ó·ÙÔ. ·Ú¿ıÂÛË ÛÙÔ \∞Ú›ÛÙ·Ó‰ÚÔ˜. ∂ÓfiÙËÙ· 1 37 . √yÙÔ˜ ÔsÓ ï Ù·ÜÙ· ÔÈ‹Û·˜ ı·Ó¿Ùˇˆ Ùˇá àÏÁ›ÛÙˇˆ àÒÏÂÙÔ. ÏÈÌˇá: ÔÌÔÈfiÙˆÙÔ˜ ÔÓÔÌ·ÙÈÎfi˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜. ˙. \∂ͤٷÛÈÓ Î·› ‰ÔÎÈÌ·Û›·Ó ÔÈÂÖÙ·È ÙÔÜ ºÂÚ·›ˆÓ îÈÎÔÜ. Ì¿ÓÙȘ: ÔÌÔÈfiÙˆÙÔ˜ ÔÓÔÌ·ÙÈÎfi˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜. ÁÂÓÈ΋ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ ÛÙÔ âͤٷÛÈÓ Î·È ‰ÔÎÈÌ·Û›·Ó. ºÂÚ·›ˆÓ: ÂÙÂÚfiÙˆÙÔ˜ ÔÓÔÌ·ÙÈÎfi˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜. ÛÙ. \∞Ú›ÛÙ·Ó‰ÚÔ˜. ™ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÊÚ¿ÛÂȘ Ó· ÂÈÛËÌ¿ÓÂÙÂ Î·È Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÂÙ ÙÔ˘˜ ÂÈÚÚËÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡˜: ·. Ę: ÔÌÔÈfiÙˆÙÔ˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ˜. ÛÙÔ ÔyÙÔ˜. ÙÔ‡ÙˆÓ: ÂÙÂÚfiÙˆÙÔ˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÁÂÓÈ΋ ÙÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ ÛÙÔ öÚÁÔȘ / ÙÔÖ˜ ÙÔ‡ÙˆÓ: ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÛÙÔ öÚÁÔȘ. ÏÈÌˇá.1Ë(11-46) 29-01-04 09:16 ™ÂÏ›‰·37 ¶ÄÛÈÓ: ÔÌÔÈfiÙˆÙÔ˜ ηÙËÁÔÚËÌ·ÙÈÎfi˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÛÙÔ àÓıÚÒÔȘ. âÏ¢ıÂÚ›÷·. ÓfiÌˇˆ: ÂÙÂÚfiÙˆÙÔÈ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ› ‰ÔÙÈΤ˜ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈΤ˜ ÛÙÔ âÓ·ÓÙ›Ô˜. ‰. ÁÂÓÈ΋ ÎÙËÙÈ΋ ÛÙÔ îÈÎÔÜ / ÙÔÜ ºÂÚ·›ˆÓ: ÔÌÔÈfiÙˆÙÔ˜ ÔÓÔÌ·ÙÈÎfi˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÛÙÔ îÈÎfi. ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ: ÂÙÂÚfiÙˆÙÔ˜ ÔÓÔÌ·ÙÈÎfi˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜. Â. àÓ‹Ú: ÔÌÔÈfiÙˆÙÔ˜ ÔÓÔÌ·ÙÈÎfi˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜. Ì¿ÓÙȘ. Á. ·Ú¿ıÂÛË ÛÙÔ \∞Ú›ÛÙ·Ó‰ÚÔ˜. ı·ÚÚÂÖÓ âΤÏ¢ÛÂÓ \∞ϤͷӉÚÔÓ. ÙÔÖ˜ öÚÁÔȘ: ÂÙÂÚfiÙˆÙÔ˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ‰ÔÙÈ΋ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ ÛÙÔ úÛÔÓ. ¶ÔÏÏÒÓ: ÔÌÔÈfiÙˆÙÔ˜ ÔÓÔÌ·ÙÈÎfi˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÛÙÔ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ. ^∏‰›ÛÙFË: ÔÌÔÈfiÙˆÙÔ˜ ÔÓÔÌ·ÙÈÎfi˜ ηÙËÁÔÚËÌ·ÙÈÎfi˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÛÙÔ ÙFÉ ÁÏÒÙÙFË. àÓ‹Ú ∆ÂÏÌÈÛÛ‡˜. ÂÂÍ‹ÁËÛË ÛÙÔ ı·Ó¿Ùˇˆ. ¶ÔÏÏáÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ÎÚ›ÙÙˆÓ ï ·Ú¿ ÙÔÜ Ï‹ıÔ˘˜ ö·ÈÓÔ˜. ï ÔÈ‹Û·˜: ÂÈıÂÙÈ΋ ÌÂÙÔ¯‹ ˆ˜ ÔÌÔÈfiÙˆÙÔ˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜.

ÛÙ. ∆ÔÜ ı¤ÚÔ˘˜: ÂÈÚÚËÌ·ÙÈÎfi˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜. ¡ÔÌ›˙ˆ ÄÛ·Ó Ê‡ÛÈÓ Ì·ı‹ÛÂÈ Î·› ÌÂϤÙFË Úfi˜ àÓ‰Ú›·Ó ·ûÍÂÛı·È. ‰. \∂¯ÒÚÔ˘Ó âÎ ÙáÓ ÔåÎÈáÓ Úfi˜ ·éÙÔ‡˜. ñfi àÓıÚÒˆÓ: ÂÌÚfiıÂÙÔ˜ ÂÈÚÚËÌ·ÙÈÎfi˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÔÈËÙÈÎÔ‡ ·ÈÙ›Ô˘ ÛÙÔ ˙ËÏÔÜÓÙ·È. ˙. Ì·ı‹ÛÂÈ – ÌÂϤÙFË: ÂÈÚÚËÌ·ÙÈÎÔ› ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ›. ∆ÔÜ ·éÙÔÜ ı¤ÚÔ˘˜ Ôé ÔÏÏˇá ≈ÛÙÂÚÔÓ àÊ›ÎÔÓÙÔ Âå˜ Ù‹Ó ¯ÒÚ·Ó. âÓ ¶ÂÈÚ·ÈÂÖ: ÂÌÚfiıÂÙÔ˜ ÂÈÚÚËÌ·ÙÈÎfi˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÛÙ¿Û˘ Û ÙfiÔ ÛÙÔ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜. ∆·¯¤ˆ˜ ÙfiÓ ÔÙ·ÌfiÓ ‰È¤‚·ÈÓÔÓ. Úfi˜ ·éÙÔ‡˜: ÂÌÚfiıÂÙÔ˜ ÂÈÚÚËÌ·ÙÈÎfi˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ηÙ‡ı˘ÓÛ˘ ÚÔ˜ ÚfiÛˆÔ ÛÙÔ â¯ÒÚÔ˘Ó. .1Ë(11-46) 29-01-04 ∂ÓfiÙËÙ· 1 ‚. ¶ÔÏÏÔ› \∞ıËÓ·ÖÔÈ Ùˇá ÏÈÌˇá à¤ı·ÓÔÓ. Ùˇá ÏÈÌˇá: ÂÈÚÚËÌ·ÙÈÎfi˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜. ÔÏÏˇá: ÂÈÚÚËÌ·ÙÈÎfi˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜. Á. ‰ÔÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ̤ÛÔ˘ ÛÙÔ ·ûÍÂÛı·È. ªfiÓ·È ·î \∞Ì·˙fiÓ˜ óÏÈÛÌ¤Ó·È qÛ·Ó Ûȉ‹Úˇˆ. ≈ÛÙÂÚÔÓ: ÂÈÚÚËÌ·ÙÈÎfi˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÛÙÔ àÊ›ÎÔÓÙÔ. Úfi˜ àÓ‰Ú›·Ó: ÂÌÚfiıÂÙÔ˜ ÂÈÚÚËÌ·ÙÈÎfi˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÛÎÔÔ‡ ÛÙÔ ·ûÍÂÛı·È. Â. ‰ÔÙÈ΋ Ù˘ ·ÈÙ›·˜ ÛÙÔ à¤ı·ÓÔÓ. ‰ÔÙÈ΋ ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ ÛÙÔ ≈ÛÙÂÚÔÓ. Âå˜ Ù‹Ó ¯ÒÚ·Ó: ÂÌÚfiıÂÙÔ˜ ÂÈÚÚËÌ·ÙÈÎfi˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ηÙ‡ı˘ÓÛ˘ Û ÙfiÔ ÛÙÔ àÊ›ÎÔÓÙÔ. Ûȉ‹Úˇˆ: ÂÈÚÚËÌ·ÙÈÎfi˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜. ∆·¯¤ˆ˜: ÂÈÚÚËÌ·ÙÈÎfi˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ ÛÙÔ ‰È¤‚·ÈÓÔÓ. ‰ÔÙÈ΋ ÙÔ˘ ÔÚÁ¿ÓÔ˘ ÛÙÔ óÏÈÛÌ¤Ó·È qÛ·Ó. ÁÂÓÈ΋ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÛÙÔ àÊ›ÎÔÓÙÔ. \∂Î ÙáÓ ÔåÎÈáÓ: ÂÌÚfiıÂÙÔ˜ ÂÈÚÚËÌ·ÙÈÎfi˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ Ù˘ ΛÓËÛ˘ ·fi ÙfiÔ ÛÙÔ â¯ÒÚÔ˘Ó. 38 09:16 ™ÂÏ›‰·38 ‰È¿ ÙÔ‡˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜: ÂÌÚfiıÂÙÔ˜ ÂÈÚÚËÌ·ÙÈÎfi˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ Ù˘ ·ÈÙ›·˜ ÛÙÔ ˙ËÏÔÜÓÙ·È.

ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈÓ. ÔÈ‹Û·Û·.1Ë(11-46) 29-01-04 09:16 ™ÂÏ›‰·39 ™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫∂™ ∞™∫∏™∂π™ °Ú·ÌÌ·ÙÈÎÔ‡ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ ∂ÓfiÙËÙ· 1 1. ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Û·. Û˘ÓÔÈÎÔÜÛ·. àÔ‰fiÓ àÔÊ·›ÓÔÌ·È : àÔÊ·ÈÓfiÌÂÓÔ˜. ÔÈ‹ÛˆÛÈ. ∞¿ÓÙËÛË: 39 . à·ÏÏ·ÁÂÖÛ·. à·ÏÏ·Á¤Ó àÔ‰ÔÜÓ·È : àÔ‰Ô‡˜. ùÓ ™˘ÓÙ·ÎÙÈÎÔ‡ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ 1. àÔ‰ÔÜÛ·. ¡· ÁÚ¿„ÂÙ ٷ ÙÚ›· Á¤ÓË ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ ÙˆÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ÚËÌ·ÙÈÎÒÓ Ù‡ˆÓ ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È: à¤‰ÔÓÙÔ. ∞¿ÓÙËÛË: ·¤‰ÔÓÙÔ : àÔ‰fiÌÂÓÔ˜. ÔsÛ·. àÔ‰Ô̤ÓË. ¡· ÌÂٷʤÚÂÙ ÛÙÔÓ ¿ÏÏÔ ·ÚÈıÌfi Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ÔÓfiÌ·Ù· Î·È ÔÓÔÌ·ÙÈο Û‡ÓÔÏ·: Ôî ôÏÏÔÈ ∆Úá˜: ÙÔÖ˜ ÛÊÂÙ¤ÚÔȘ ÛÒÌ·ÛÈ: ÙÔÖ˜ Ù¤ÎÓÔȘ: ÙFÉ fiÏÂÈ: ÙÔÖ˜ ÚÒÙÔȘ ¯ÚfiÓÔȘ: ÙáÓ ôÏÏˆÓ ∆ÚÒˆÓ: Ôî ˘îÂÖ˜: ÙáÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ à‰ÈÎËÌ¿ÙˆÓ: ∞¿ÓÙËÛË: Ôî ôÏÏÔÈ ∆Úᘠ: ï ôÏÏÔ˜ ∆ÚÒ˜ ÙÔÖ˜ ÛÊÂÙ¤ÚÔȘ ÛÒÌ·ÛÈ : Ùˇá ÛÊÂÙ¤Úˇˆ ÛÒÌ·ÙÈ ÙÔÖ˜ Ù¤ÎÓÔȘ : Ùˇá Ù¤ÎÓˇˆ ÙFÉ fiÏÂÈ : Ù·Ö˜ fiÏÂÛÈ ÙÔÖ˜ ÚÒÙÔȘ ¯ÚfiÓÔȘ : Ùˇá ÚÒÙˇˆ ¯ÚfiÓˇˆ ÙáÓ ôÏÏˆÓ ∆ÚÒˆÓ : ÙÔÜ ôÏÏÔ˘ ∆Úˆfi˜ Ôî ˘îÂÖ˜ : ï ˘îfi˜ ÙáÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ à‰ÈÎËÌ¿ÙˆÓ : ÙÔÜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ à‰È΋̷ÙÔ˜ 2. àÔÊ·›ÓÔÌ·È. àÔ‰fiÌÂÓÔÓ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈÓ : ÎÈÓ‰˘Ó‡ˆÓ. ÂåÛ›. ¡· ‚Ú›ÙÂ Î·È Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÂÙÂ Û˘ÓÙ·ÎÙÈο Ù· ··Ú¤ÌÊ·Ù· ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. à·ÏÏ·ÁÂÖÂÓ. Û˘ÓÔÈÎÔÜÓ à·ÏÏ·ÁÂÖÂÓ : à·ÏÏ·Á›˜. Û˘ÓÔÈÎFÉ. ÎÈÓ‰˘ÓÂÜÔÓ Û˘ÓÔÈÎFÉ : Û˘ÓÔÈÎáÓ. àÔÊ·ÈÓfiÌÂÓÔÓ ÔÈ‹ÛˆÛÈ : ÔÈ‹Û·˜. àÔÊ·ÈÓÔ̤ÓË. ÔÈÉÛ·Ó ÂåÛ› : üÓ. àÔ‰ÔÜÓ·È.

À: Ôî ∆Úá˜) 2. ¡· ‚Ú›ÙÂ Î·È Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÂÙÂ Û˘ÓÙ·ÎÙÈο ÙȘ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. À: Ôî ∆Úá˜) àÔ‰ÔÜÓ·È: ¿Ó·ÚıÚÔ ÙÂÏÈÎfi ··Ú¤ÌÊ·ÙÔ ÙÔ˘ ÛÎÔÔ‡ ‹ ÙÔ˘ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜ ˆ˜ ÂÈÚÚËÌ·ÙÈÎfi˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÛÙÔ Âr¯ÔÓ (Ù·˘ÙÔÚÔÛˆ›·.1Ë(11-46) ∂ÓfiÙËÙ· 1 29-01-04 09:16 ™ÂÏ›‰·40 ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈÓ: ¿Ó·ÚıÚÔ ÙÂÏÈÎfi ··Ú¤ÌÊ·ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÛÙÔ â‚Ô‡ÏÔÓÙÔ (Ù·˘ÙÔÚÔÛˆ›·. 40 . ∞¿ÓÙËÛË: • ·ÚfiÓÙˆÓ: ÂÈıÂÙÈ΋ ÌÂÙÔ¯‹ ˆ˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÛÙÔ Î·ÎáÓ • ϤÁÔ˘ÛÈÓ: ÂÈÚÚËÌ·ÙÈ΋ ÂÓ·ÓÙȈ̷ÙÈ΋ ÌÂÙÔ¯‹ Û˘ÓËÌ̤ÓË ÛÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜ ·éÙÔÖ˜ • ·Ú·Û΢¿˙ÔÓÙÔ˜: ÁÂÓÈ΋ ·fiÏ˘ÙË [À: ÙÔÜ ‰·ÈÌÔÓ›Ô˘] ÂÈÚÚËÌ·ÙÈ΋ ·ÈÙÈÔÏÔÁÈ΋ ÌÂÙÔ¯‹ • àÔÏfiÌÂÓÔÈ: ÂÈÚÚËÌ·ÙÈ΋ ¯ÚÔÓÈ΋ ÌÂÙÔ¯‹ Û˘ÓËÌ̤ÓË ÛÙÔ ÂÓÓÔÔ‡ÌÂÓÔ ˘ÔΛÌÂÓÔ ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜ ÔyÙÔÈ.

Ì’ ≤Ó·Ó úÛÎÈÔ Ï¿ÁÈ·˙ ۿ Ó¿ qÙ·Ó Ï¿ÛÌ· àÙfiÊÈÔØ ÎÈ âÌÂÖ˜ ÛÊ·˙fiÌ·ÛÙ·Ó ÁÈa ÙcÓ ^∂ϤÓË ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ·. µã. ∆Ô 1941 ηÔÏÔ˘ı› ÙËÓ ÂÍfiÚÈÛÙË ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ÛÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ.≤Ó· Âú‰ˆÏÔ. ∆Ú›· ∫Ú˘Ê¿ ¶ÔÈ‹Ì·Ù· Î. °. ò∂ÙÛÈ Ùe ı¤Ï·Ó Ôî ıÂÔ›. Ôé Ì’ âı¤ÛÈÛÂÓ (ÛÙ›¯Ô˜ ÙÔ˘ ∂˘ÚÈ›‰Ë)]. ÛÙcÓ ù¯ıË ëÓfi˜ ¢¤ÏÙ·. Ë ∫›¯ÏË. fiÔ˘ ÙÂÏ›ˆÛ ÙÔ Á˘ÌÓ¿ÛÈÔ. Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ∫‡ÚÔÓ Ôé Ì’ âı¤ÛÈÛÂÓ(1955). ∆Ô ·fiÛ·ÛÌ·: ¶ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ ¤ÚÁÔ ∂ϤÓË ÙÔ˘ °. ŒÚÁ· ÙÔ˘ ›ӷÈ: Ë ÔÈËÙÈ΋ Û˘ÏÏÔÁ‹ ™ÙÚÔÊ‹ (1931). ‹Úı ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘. ^∂ϤÓË ∂π™∞°ø°π∫∞ ™Ã√§π∞ √ Û˘ÁÁڷʤ·˜: √ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ™ÂʤÚ˘ („¢‰ÒÓ˘ÌÔ ÙÔ˘ °. ¶ÔÙb ‰bÓ ¿ÙËÛ· ÙcÓ àÓÙÚȈ̤ÓË ∆ÚÔ›·». ∫·d ÛÙcÓ ∆ÚÔ›·. ∆›ÔÙ ÛÙcÓ ∆ÚÔ›· . ÎÈ ·éÙe Ùe àÓ¿ÛÙËÌ· úÛÎÈÔÈ Î·d ¯·ÌfiÁÂÏ· ·ÓÙÔÜ ÛÙÔf˜ üÌÔ˘˜ ÛÙÔf˜ ÌËÚÔf˜ ÛÙa ÁfiÓ·Ù·Ø ˙ˆÓÙ·Óe ‰¤ÚÌ·. ∏ÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ∫·Ù·ÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜ ∞ã.1Ë(11-46) 29-01-04 09:16 ™ÂÏ›‰·41 ª∂ƒ√™ ¢ã ∂ÓfiÙËÙ· 1 ¶∞ƒ∞§§∏§∞ ∫∂πª∂¡∞ ¶ÚÒÙÔ ·Ú¿ÏÏËÏÔ Î›ÌÂÓÔ «¢bÓ ÌÉη ÛÙe Á·Ï·˙fiψÚÔ Î·Ú¿‚È.·. ™Ù·‰ÈÔ‰ÚfiÌËÛ ÛÙË ‰Èψ̷ÙÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ· ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ. fiÔ˘ ̤ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 1948. °ã [‹ ∫‡ÚÔÓ. ªÂÙ¿ ·fi ˘ËÚÂÛ›· Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÚÂۂ›˜ ·ÔÛ‡ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ηd Ùa Ì¿ÙÈ· Ìb Ùa ÌÂÁ¿Ï· ‚Ϥʷڷ. ŸÙ·Ó ͤÛ·ÛÂ Ô µã ·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ fiÏÂÌÔ˜. ∆ÂÙÚ¿‰È· °˘ÌÓ·ÛÌ¿ÙˆÓ (1940). ∂ÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË. √ ™ÂʤÚ˘ ÌÂ- 41 . ∫È ï ¶¿Ú˘. ∆Ô 1963 ÙÈÌ‹ıËΠ̠ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô ¡fiÌÂÏ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜. ŸÏ· ‹Ù·Ó ÌÈ· Ï¿ÓË. ™ÂʤÚ˘. ™ÂÊÂÚÈ¿‰Ë) ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙË ™Ì‡ÚÓË ÙÔ 1900 Î·È ¤ı·Ó ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÙÔ 1971. ÙË µ. ∞ÊÚÈ΋ Î·È ÙËÓ πÙ·Ï›·. ™ÂʤÚË. ÙÔ ª˘ıÈÛÙfiÚËÌ· (1935). ÙeÓ ≥ÏÈÔ ÛÙa Ì·ÏÏÈ¿. √ÏÔÎÏ‹ÚˆÛ ÙȘ ÓÔÌÈΤ˜ ÛÔ˘‰¤˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ. qÙ·Ó âÎÂÖ. ÙÔ Ô›ËÌ· ™Ù¤ÚÓ· (1932). ªb Ùe ‚·ıf ÛÙËıfi‰ÂÛÌÔ. ™ÙÔ ·ÓÙÈÔÏÂÌÈÎfi ·˘Ùfi ¤ÚÁÔ Ô ÔÈËÙ‹˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Ë ∂ϤÓË ÔÙ¤ ‰ÂÓ ¤ÊÙ·Û ÛÙËÓ ∆ÚÔ›· Î·È ÂÔ̤ӈ˜ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ·ÈÙ›· ÔϤÌÔ˘.

Ã. Ô ∫ÚÈÙ›·˜. ∫∂πª∂¡√ 42 òEÚ·ÍÂÓ ± öÚ·ÍÂÓ õ Á¿Ú ‚Ô˘Ï‹Ì·ÛÈ T‡¯Ë˜ η› ‚Ô˘Ï‡̷ÛÈ ıÂáÓ ª∂∆∞ºƒ∞™∏ ŒÎ·Ó fiÛ· ¤Î·Ó [Ë EϤÓË] ‹ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÂÈı˘Ì›Â˜ Ù˘ Ù‡¯Ë˜ Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ٷ Û¯¤‰È· ÙˆÓ ıÂÒÓ . √ ™ÂʤÚ˘ ˘·ÈÓ›ÛÛÂÙ·È fiÙÈ fiÏÔÈ ÔÈ fiÏÂÌÔÈ ‚·Û›˙ÔÓÙ·È Û ÌÈ· „¢‰·›ÛıËÛË.¿. Ô ÙfiÛÔ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈÎfi˜ fiÏÂÌÔ˜. j ÏfiÁÔȘ ÂÈÛıÂÖÛ·È j öÚˆÙÈ êÏÔÜÛ·. ◊Úı ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÙÔ 427 . ^∂ϤÓ˘ âÁÎÒÌÈÔÓ 6 ∂π™∞°ø°π∫∞ ™Ã√§π∞ √ Û˘ÁÁڷʤ·˜: √ °ÔÚÁ›·˜ ˘‹ÚÍ ‰È¿ÛËÌÔ˜ Ú‹ÙÔÚ·˜ Î·È ÛÔÊÈÛÙ‹˜. °ÂÓÓ‹ıËΠÙËÓ ÚÒÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ 5Ô˘ ·ÈÒÓ· . ¢Â‡ÙÂÚÔ ·Ú¿ÏÏËÏÔ Î›ÌÂÓÔ h∏ ÁaÚ ∆‡¯Ë˜ ‚Ô˘Ï‹Ì·ÛÈ Î·d ıÂáÓ ‚Ô˘Ï‡̷ÛÈ Î·d \∞Ó¿Á΢ „ËÊ›ÛÌ·ÛÈÓ öÚ·ÍÂÓ ± öÚ·ÍÂÓ. ˆ˜ ·Ú¯ÈÚÂÛ‚Â˘Ù‹˜. ŒÙÛÈ Ô ¶¿Ú˘ ·ÔÏ¿Ì‚·Ó ÙËÓ „‡ÙÈÎË ·ÁηÏÈ¿ ÂÓfi˜ ÂȉÒÏÔ˘. °ÔÚÁ›·˜. ÙcÓ ^∂ϤÓËÓ Ùɘ ‰˘ÛÎÏ›·˜ àÔÏ˘Ù¤ÔÓ. ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏfiÎÏËÚÔ˜ Ô ∆ÚˆÈÎfi˜ fiÏÂÌÔ˜. ¡√∏ª∞∆π∫∏ ∞¶√¢√™∏ √ ™ÂʤÚ˘ ‰¤¯ÂÙ·È Î·È ·˘Ùfi˜ ÙËÓ ÂΉԯ‹ fiÙÈ Ë ∂ϤÓË ‰Â ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙËÓ ∆ÚÔ›·. ∞˘Ù‹Ó ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· ·ÁÓÔÔ‡Û·Ó ÙfiÛÔ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ fiÛÔ Î·È ÔÈ ∆ÚÒ˜. ÚÔÎÏ‹ıËΠÁÈ· ¯¿ÚË ÂÓfi˜ ÂȉÒÏÔ˘. ôÍÈÔ˜ ·åÙÈÄÛı·È ï ·åÙÈÒÌÂÓÔ˜Ø ıÂÔÜ ÁaÚ ÚÔı˘Ì›·Ó àÓıÚˆ›ÓFË ÚÔÌËı›÷· à‰‡Ó·ÙÔÓ ÎˆÏ‡ÂÈÓ.Ã. ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÎıÂÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ ˆÚ·›· ∂ϤÓË Î·È ÙËÓ ··ÏÏ¿ÛÛÂÈ ·fi οı ¢ı‡ÓË ÁÈ· ÙÔÓ ∆ÚˆÈÎfi fiÏÂÌÔ. Û ÌÈ· ·¿ÙË. j ‚›÷· êÚ·ÛıÂÖÛ·. ∂å ÌbÓ ÔsÓ ‰Èa Ùe ÚáÙÔÓ.1Ë(11-46) ∂ÓfiÙËÙ· 1 29-01-04 09:16 ™ÂÏ›‰·42 ٷʤÚÂÈ ÙÔÓ ·Ú¯·›Ô ̇ıÔ ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ Ì·˜. ¶ÚÒÙÔ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ÔÈΛϷ Û¯‹Ì·Ù· ÏfiÁÔ˘. Î·È ¤ı·Ó ÙÔ 384 . ÁÈ· Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ÙȘ ·ÓÙÈÔÏÂÌÈΤ˜ ÙÔ˘ ȉ¤Â˜. ÁÈ· Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ Û˘ÌÌ·¯›· ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ™˘Ú·ÎÔ˘Û›ˆÓ. fiÔ˘ ›¯Â ÌÂÙ·ÊÂÚı› Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ ıÂÒÓ.. […] ∂å ÔsÓ ÙFÉ ∆‡¯FË Î·d Ùˇá ı¡á ÙcÓ ·åÙ›·Ó àÓ·ıÂÙ¤ÔÓ. ·ÏÏ¿ ÛÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ. ™ÙËÓ ∆ÚÔ›· ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ¤Ó· ›‰ˆÏÔ Ù˘ ∂ϤÓ˘. ∫·Ù·ÁfiÙ·Ó ·fi ÙË ™ÈÎÂÏ›·. Ô πÛÔÎÚ¿Ù˘ Î.Ã. ∆Ô ·fiÛ·ÛÌ·: ¶ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ °ÔÚÁ›· ^∂ϤÓ˘ âÁÎÒÌÈÔÓ. ¶ÔÙ¤ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi˜ ÏfiÁÔ˜ Ó· ηٷʇÁÔ˘Ó ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÛÙÔÓ fiÏÂÌÔ. ÌÈ·˜ ·¿Ù˘. ª·ı‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Ô £Ô˘Î˘‰›‰Ë˜.

™ÙËÓ ÚÒÙË ÂÚ›ÙˆÛË ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηÙËÁÔÚËıÔ‡Ó ÔÈ ıÂÔ›. ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. õ ÂÈÛıÂÖÛ· ÏfiÁÔȘ. Ùɘ ∆‡¯Ë˜] • ‚Ô˘Ï‹Ì·ÛÈ: ‰ÔÙ. ∞Ó ÏÔÈfiÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ô‰Ôı› Ë Î·ÙËÁÔÚ›· ÛÙËÓ ∆‡¯Ë Î·È ÛÙÔ ıÂfi. ıËÏ. Á¤Ó. ÏËı. Ô˘‰. ıËÏ. Ô˘‰. ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. õ êÚ·ÛıÂÖÛ· ‚›÷·. Á¤Ó. õ êÏÔÜÛ· öÚˆÙÈ. Á¤Ó. ÂÈıÔ‡˜ ‹ ¤ÚˆÙ·. Á¤Ó. ÙÔÜ 43 . ∂ÓfiÙËÙ· 1 ¡√∏ª∞∆π∫∏ ∞¶√¢√™∏ √ °ÔÚÁ›·˜ ··ÏÏ¿ÛÛÂÈ ÙËÓ ∂ϤÓË ·fi οı ηÙËÁÔÚ›· ÂÍËÁÒÓÙ·˜ ÁÈ· ÔÈÔ˘˜ Èı·ÓÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÌÔÚ› Ë ∂ϤÓË Ó· ¤Ê˘Á Ì ÙÔÓ ¶¿ÚË. ÙÔÜ ‚Ô˘Ï‡̷ÙÔ˜] (= ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ. Ô˘‰. ∞Ó ÏÔÈfiÓ [›ӷÈ] ÁÈ· ÙÔ ÚÒÙÔ ·Í›˙ÂÈ Ó· ηÙËÁÔÚÂ›Ù·È Ô ¤ÓÔ¯Ô˜Ø ÁÈ·Ù› ÙË ıÂ˚΋ ı¤ÏËÛË [›ӷÈ] ·‰‡Ó·ÙÔ Ó· ÂÌÔ‰›ÛÂÈ [ηÓ›˜] Ì ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ÂÚ›ÛÎÂ„Ë […]. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. Ùɘ \∞Ó¿Á΢] • „ËÊ›ÛÌ·ÛÈÓ: ‰ÔÙ. ™Â ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ·fi ÙȘ ·Ú·¿Óˆ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ‰ÂÓ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÌÂÚ›‰ÈÔ Â˘ı‡Ó˘ ÛÙËÓ ∂ϤÓË. ÙÔÜ ıÂÔÜ] • ‚Ô˘Ï‡̷ÛÈ: ‰ÔÙ. fiÛË ÎÈ ·Ó Â›Ó·È Ë ‰‡Ó·ÌË Ù˘ ÏÔÁÈ΋˜ ÙÔ˘. ÂÓ. ›Ù ‹Ù·Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ‚›·˜. °§ø™™IKA ™Ã√§π∞ • ò∏: Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ‰È·˙¢ÎÙÈÎfi˜ • ∆‡¯Ë˜: ÁÂÓ. ÏËı. Ùfi „‹ÊÈÛÌ· [ÁÂÓ. ï ıÂfi˜ [ÁÂÓ. Eå Ì¤Ó ÔsÓ ‰È¿ Ùfi ÚáÙÔÓ. àÔÏ˘Ù¤ÔÓ Ù‹Ó ^EϤÓËÓ Ùɘ ‰˘ÛÎÏ›·˜. ∞Ó ¿ÏÈ Ë ∂ϤÓË ·Ó·ÁοÛÙËΠӷ ˘Ô·„ÂÈ ÛÙË ‚›· ‹ ÛÙÔÓ ÂÈÛÙÈÎfi ÏfiÁÔ ‹ ÛÙȘ ÂÈÙ·Á¤˜ ÙÔ˘ ¤ÚˆÙ·. ÙÔÜ ‚Ô˘Ï‹Ì·ÙÔ˜] (= Ë ÂÈı˘Ì›·) • ıÂáÓ: ÁÂÓ. ôÍÈÔ˜ ·åÙÈÄÛı·È ï ·åÙÈÒÌÂÓÔ˜Ø ıÂÔÜ Á¿Ú ÚÔı˘Ì›·Ó à‰‡Ó·ÙfiÓ [âÛÙÈ] ΈχÂÈÓ àÓıÚˆ›ÓFË ÚÔÌËı›÷· […] Eå ÔsÓ àÓ·ıÂÙ¤ÔÓ Ù‹Ó ·åÙ›·Ó ∆‡¯FË Î·› Ùˇá ı¡á. Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ Âڈ̤ÓÔ˘ ‹ ÂÂȉ‹ ·Ú¿¯ÙËΠ̠ÙË ‚›· ‹ ÂÂȉ‹ ›ÛÙËΠ̠ٷ ÏfiÁÈ· ‹ ÂÂȉ‹ ΢ÚȇÙËΠ·fi ¤ÚˆÙ·. ÙÔ ‚Ô‡ÏËÌ· [ÁÂÓ. ÏËı. Ú¤ÂÈ Ó· ··ÏÏ·Á› Ë EϤÓË ·fi ÙËÓ Î·Î‹ Ê‹ÌË. ì \∞Ó¿ÁÎË [ÁÂÓ. ì ∆‡¯Ë [ÁÂÓ. ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ÏËı. fiÏ· ·˘Ù¿ Â›Ó·È Î·Ù¿ ÙÔ °ÔÚÁ›· ‰˘Ó¿ÌÂȘ ·ÓÒÙÂÚ˜ ·fi ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ‚Ô‡ÏËÛË Î·È ÂÔ̤ӈ˜ ‰Â ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ·Ô‰ÒÛÔ˘Ì ηÙËÁÔÚ›· ÛÙËÓ ∂ϤÓË. ·ÚÛ. Ë ·fiÊ·ÛË) • \∞Ó¿Á΢: ÁÂÓ. ÂÓ. ÁÈ·Ù› ·Ó ÂΛÓÔÈ ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó Î¿ÙÈ. ηӤӷ˜ ıÓËÙfi˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˘ÂÚÓÈ΋ÛÂÈ ÙË ı¤ÏËÛ‹ ÙÔ˘˜.1Ë(11-46) 29-01-04 09:16 ™ÂÏ›‰·43 η› „ËÊ›ÛÌ·ÛÈ AÓ¿Á΢. Ùfi ‚Ô‡ÏÂ˘Ì· [ÁÂÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Û˘ÏÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ °ÔÚÁ›· Ë Ê˘Á‹ Ù˘ ∂ϤÓ˘ ›Ù ηıÔÚ›ÛÙËΠ·fi ÙËÓ Ù‡¯Ë Î·È ÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜. ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. Á¤Ó.

-ÔÓ • ôÍÈÔ˜: ÔÓÔÌ. ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. -ÔÓ ÙÔ˘ Ú. ·åÙÈ¿ÔÌ·È. ıËÏ. ÚfiÛ. ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ÂÓ. Á¤Ó. ÌÙ¯. Ùɘ ÚÔı˘Ì›·˜] (= ı¤ÏËÛË) • àÓıÚˆ›ÓFË: ‰ÔÙ. ôÍÈÔ˜. ıËÏ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ì ∆‡¯Ë [ÁÂÓ. Ù˘ ·Ó·ÊÔÚÈ΋˜ ·ÓÙˆÓÈÌ›·˜ ¬˜. Ú¿ÙÙˆ • ±: ·ÈÙ. àÓıÚÒÈÓÔ˜. ÚáÙÔ˜. ÂÓÂÚÁ. ÂÓ. -Ë. ·åÙÈ¿ÔÌ·È. ÂÓ. ·ÚÛ. ›ıÔÌ·È (= ˘·ÎÔ‡ˆ) • öÚˆÙÈ: ‰ÔÙ. ÂÓ. ·ıËÙ. ·ÔÚ. ÌÙ¯. ÌÙ¯. ıËÏ. ÂÓÂÛÙ. ï öÚˆ˜ [ÁÂÓ. ÙÔ˘ ÂÈı. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ÂÓ. ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ·ÔÚ. ÔÚÈÛÙ. Ô˘‰. ÂÓÂÚÁ. ÙÔ˘ ÂÈı. Á¤Ó. Á¤Ó. Ô˘‰. ÂÓ. ÂÓ. ÙÔÜ ÏfiÁÔ˘] • ÂÈÛı›۷: ÔÓÔÌ. ıËÏ. -ÔÓ • ÚÔÌËı›÷·: ‰ÔÙ. ·ÂÏ¢ıÂÚÒÓˆ) . ÂÓ. Ùfi à‰‡Ó·ÙÔÓ • ΈχÂÈÓ: ··ÚÌÊ. ÙÔ ÔÔ›Ô) • ‚›÷·: ‰ÔÙ. ÙÔÜ ıÂÔÜ] • Ù‹Ó ·åÙ›·Ó: ·ÈÙ. Ë ÔÔ›·. Έχˆ (= ÂÌÔ‰›˙ˆ) • ÙFÉ ∆‡¯FË: ‰ÔÙ. ‚ã ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. êÚ¿˙ÔÌ·È • ÏfiÁÔȘ: ‰ÔÙ. ï ÏfiÁÔ˜ [ÁÂÓ. ÙÔ˘ ÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ ÂÈı. Á¤Ó. ÂÓ. -ÔÓ • ·åÙÈÄÛı·È: ··ÚÌÊ.ì à‰‡Ó·ÙÔ˜. ·ÚÛ. ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ıËÏ. ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ÌÙ¯. ÙÔÜ ıÂÔÜ] • ÚÔı˘Ì›·Ó: ·ÈÙ. Ô˘‰. Ùɘ ∆‡¯Ë˜] • Ùˇá ı¡á: ‰ÔÙ. ÙÔÜ öÚˆÙÔ˜] • êÏÔÜÛ·: ÔÓÔÌ. Ô˘‰. Á¤Ó. Á¤Ó. Á¤Ó. ÂÓ. ÂÓ. ¬ (= Ô ÔÔ›Ô˜. ÙÔ˘ ÂÈı. ÏËı. àÔÏ˘Ù¤Ô˜. ÂÓÂÛÙ. ÏËı. Ùɘ ‰˘ÛÎÏ›·˜] (= Ë Î·Î‹ Ê‹ÌË) • àÔÏ˘Ù¤ÔÓ: ÔÓÔÌ. ï ıÂfi˜ [ÁÂÓ. ÂÓ. Á¤Ó. -·. ıËÏ. ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. êÏ›ÛÎÔÌ·È (= ΢ÚȇÔÌ·È) • Âå: Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ˘ÔıÂÙÈÎfi˜ • ‰È¿: ÚfiıÂÛË • Ùfi ÚáÙÔÓ: ·ÈÙ. Ùɘ ÚÔÌËı›·˜] (= ÚfiÓÔÈ·) • à‰‡Ó·ÙÔÓ: ÔÓÔÌ. ì ·åÙ›· [ÁÂÓ. Á¤Ó. ·ÔÚ. Á¤Ó. àÔχˆ (= ··ÏÏ¿ÛÛˆ. ≥. ·ÚÛ. ÙÔ˘ ÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ ÂÈı. Á¤Ó. Ùɘ ^∂ϤÓ˘] • Ùɘ ‰˘ÛÎÏ›·˜: ÁÂÓ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. Á¤Ó. ·ıËÙ.1Ë(11-46) ∂ÓfiÙËÙ· 1 44 29-01-04 09:16 ™ÂÏ›‰·44 „ËÊ›ÛÌ·ÙÔ˜] (= Ë ·fiÊ·ÛË) • öÚ·ÍÂÓ: Áã ÂÓ. àÓ·Ù›ıÂÌ·È (= ·Ô‰›‰ÔÌ·È) • Ù‹Ó ^∂ϤÓËÓ: ·ÈÙ. ·ÚÛ. ì ‚›· [ÁÂÓ. ì ^∂ϤÓË [ÁÂÓ. Ùɘ ‚›·˜] • êÚ·ÛıÂÖÛ·: ÔÓÔÌ. Á¤Ó. ÂÓ. Á¤Ó. ÂÓ. -·. ÂÓ. ÂÓ. ì ÚÔÌËı›· [ÁÂÓ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ıËÏ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÂÈı. Á¤Ó. ·ÔÚ. ıËÏ. ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ıËÏ. -·. ÂÓ. ·åÙÈáÌ·È • ıÂÔÜ: ÁÂÓ. Á¤Ó. Á¤Ó. Ùɘ ·åÙ›·˜] (= Ë Î·ÙËÁÔÚ›·) • àÓ·ıÂÙ¤ÔÓ: ·ÈÙ. Á¤Ó. ì ‰‡ÛÎÏÂÈ· [ÁÂÓ. Á¤Ó. ·ÚÛ. ï ıÂfi˜ [ÁÂÓ. ·åÙÈáÌ·È (= ηÙËÁÔÚԇ̷È) • ï ·åÙÈÒÌÂÓÔ˜: ÔÓÔÌ. ÂÓÂÛÙ. ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. Ô˘‰. ıËÏ. ·ÚÛ. ÂÓ. ıËÏ. ï. ÂÓ. -ÔÓ ÙÔ˘ Ú. ÂÓ. ì ÚÔı˘Ì›· [ÁÂÓ. -Ë. àÓ·ıÂÙ¤Ô˜.

›Ù ÁÈ·Ù› ·Ó·ÁοÛÙËΠ̠ÙË ‚›· Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙÔÓ ¶¿ÚË. √‡Ù ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ıÂÒÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·ÏÏ¿ÍÂÈ. ÈÛ¯˘Ú›˙ÂÙ·È Ô °ÔÚÁ›·˜. ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ Ù· ‚¿ÏÂÈ Ì ‰˘Ó¿ÌÂȘ ·ÓÒÙÂÚ˜ Ù˘ ›‰È·˜. Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÙËÓ ∂ϤÓË ÛÙË Ê˘Á‹. 3. Ô˘ Ô‰ËÁÂ›Ù·È ·fi ÙË §‹‰· ÛÙË ¡¤ÌÂÛË. ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÙÔ ÔÌÔ›ˆÌ¿ Ù˘. Ô˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÔÈ ıÂÔ›. Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ «∂ϤÓË» ÙÔ˘ ™ÂʤÚË ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ¿Ô„Ë fiÙÈ Ë ∂ϤÓË ÔÙ¤ ‰ÂÓ ¤ÊÙ·Û ÛÙËÓ ∆ÚÔ›·. Ô‡Ù ӷ ηٷÓÈ΋ÛÂÈ ÙÔÓ ¤ÚˆÙ¿ Ù˘. Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÌÔ˘ÛÂ›Ô ÙÔ˘ §Ô‡‚ÚÔ˘. ‚È‚Ï›Ô˘ 1 1. ™Â οı ̛· ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ë ∂ϤÓË ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ˆ˜ ¿ÌÔÈÚË Â˘ı˘ÓÒÓ. 101 ÙÔ˘ Û¯. ∫·È ÔÈ ÙÚÂȘ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ ··ÏÏ¿ÛÛÔ˘Ó ÙËÓ ∂ϤÓË ·fi ÙȘ ¢ı‡Ó˜. ¶ÔȘ ÂΉԯ¤˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ Ì‡ıÔ Ù˘ ∂ϤÓ˘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Ù· ·Ú·¿Óˆ ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù·. ηıÒ˜ ·Ô‰›‰Ô˘Ó ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ Ê˘Á‹˜ Î·È ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜. ŒÙÛÈ Ô ∏Úfi‰ÔÙÔ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔÓ fiÏÂÌÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·Á‹ Ù˘ ∂ϤÓ˘ ˆ˜ ıÂfiÛÙ·ÏÙË ÙÈ̈ڛ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. ∏ ∂ϤÓË. 2. ∆fiÛÔ ÙÔ Î›ÌÂÓÔ Ù˘ ∂ÓfiÙËÙ·˜ fiÛÔ Î·È Ù· ‰‡Ô ·Ú¿ÏÏËÏ· ΛÌÂÓ· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ Ì‡ıÔ Ù˘ ˆÚ·›·˜ ∂ϤÓ˘ ‰›ÓÔÓÙ·˜ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙË ÛÙ¿ÛË Î·È ÙȘ ¢ı‡Ó˜ Ù˘ ›‰È·˜. ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·Ù¤Ê˘Á·Ó ÛÙÔÓ fiÏÂÌÔ fi¯È È· ÁÈ· ÙËÓ ›‰È· ÙËÓ ∂ϤÓË. ∂Ô̤ӈ˜ Ô °ÔÚÁ›·˜ ··ÏÏ¿ÛÛÂÈ ÙËÓ ∂ϤÓË ·fi ÙËÓ Â˘ı‡ÓË Ù˘ Ê˘Á‹˜ Î·È ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘. Ù¤ÏÔ˜. Û·Ó Ó· ÙÔ˘˜ Ù˘ÊÏÒÓÔ˘Ó ‹ Ó· ÙÔ˘˜ ÂÚÈ·›˙Ô˘Ó ÔÈ ıÂÔ›. Ô˘ ηٷÛ··ÛÂ Ô ºÈ‰›·˜ ˘‹Ú¯Â ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ∂ϤÓ˘. Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ. ŒÙÛÈ ÍÂÁÂÏ¿ÛÙËÎ·Ó ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ. Ô‡Ù ӷ ·ÓÙÈÛÙ·ı› ÛÙË ‚›· ‹ ÛÙ· ÂÈÛÙÈο ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ ¶¿ÚË. ÂÓÒ ÛÙÔÓ ¶¿ÚË ¤‰ˆÛ·Ó ¤Ó· ÔÌÔ›ˆÌ· Ù˘ ∂ϤÓ˘. ¶ÔÈ· ÎÔÈÓ¿ ÛÙÔȯ›· Û˘Ó‰¤Ô˘Ó Ù· ·Ú·¿Óˆ ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· Ì ÙÔ Î›ÌÂÓÔ Ù˘ ∂ÓfiÙËÙ·˜. ∆Ô ÚÒÙÔ ·fiÛ·ÛÌ·. 45 . ‰ËÏ·‰‹ ÁÈ· ÙÔ Ù›ÔÙ·. µ) ™ÙÔ ‚¿ıÚÔ ÙÔ˘ ·Á¿ÏÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ¡¤ÌÂÛ˘ ÛÙÔ ƒ·ÌÓÔ‡ÓÙ·. ›Ù ٤ÏÔ˜ ÁÈ·Ù› ΢ÚȇÙËΠ·fi ÙÔÓ ¤ÚˆÙ·. √È ıÂÔ› ÙËÓ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÛÙÔ ¢¤ÏÙ· ÙÔ˘ ¡Â›ÏÔ˘. √ ™ÂʤÚ˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Ô fiÏÂÌÔ˜ ÔÊ›ÏÂÙ·È Û ÌÈ· Ï¿ÓË ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. ›Ù ÁÈ·Ù› ›ÛÙËΠ·fi Ù· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘. ∞) ∏ «··ÁˆÁ‹ Ù˘ øÚ·›·˜ ∂ϤÓ˘» Â›Ó·È ¤Ó·˜ ›Ó·Î·˜ ÙÔ˘ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘ °ÎÔ˘›ÓÙÔ ƒ¤ÓÈ (1627-1629). ¤Ê˘Á ›Ù ÁÈ·Ù› ÙÔ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó ÔÈ ıÂÔ›.1Ë(11-46) 29-01-04 09:16 ™ÂÏ›‰·45 ∞¶∞¡∆∏™∂π™ ∂ÓfiÙËÙ· ÛÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ÛÂÏ. ‚Ú›ÛÎÂÈ ÔÏÏÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÁÈ· ÙË Ê˘Á‹ Ù˘ ∂ϤÓ˘ ¯ˆÚ›˜ ηӤӷ˜ Ó· ‚·Ú·›ÓÂÈ ÙËÓ ›‰È·. √ °ÔÚÁ›·˜. ∫·Ó›˜ ‰Â ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙË ÌÔ›Ú·. °ÓˆÚ›˙ÂÙ ¿ÏÏ· ¤ÚÁ· ‚·ÛÈṲ̂ӷ ÛÙÔ Ì‡ıÔ Ù˘ ˆÚ·›·˜ ∂ϤÓ˘. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÌÂÚÈ¿ Ô °ÔÚÁ›·˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ Èı·ÓÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜.

1Ë(11-46) 29-01-04 09:16 ™ÂÏ›‰·46 .

\∂ÈÙ¿ÊÈÔ˜ ÙÔÖ˜ ∫ÔÚÈÓı›ˆÓ ‚ÔËıÔÖ˜ 79-81 ∞ 1 . √È ∞ıËÓ·›ÔÈ ıˆÚÔ‡Û·Ó ÈÂÚ‹ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· ÙÈÌÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÓÂÎÚÔ‡˜ ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ ÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·˜ ÌÂÁ·ÏÔÚÂ‹ ÙÂÏÂÙ‹ Ì ‰ËÌfiÛÈ· ‰·¿ÓË. ÔéÎ âÈÙÚ¤„·ÓÙ˜ ÂÚd ·ñÙáÓ ÙFÉ Ù‡¯FË Ô鉒 àÓ·Ì›ӷÓÙ˜ ÙeÓ ·éÙfiÌ·ÙÔÓ ı¿Ó·ÙÔÓ. Ô¥ÙÈÓ˜. ∫·d Á¿Ú ÙÔÈ àÁ‹Ú·ÙÔÈ ÌbÓ ·éÙáÓ ·î ÌÓÉÌ·È. âÂȉc ıÓËÙáÓ ÛˆÌ¿ÙˆÓ öÙ˘¯ÔÓ. ÁÈ·Ù› ·Ú¤¯ÂÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 404 – 393 . ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ˆ˜ ÏÔÁÔÁÚ¿ÊÔ˜. ∫·d Á¿Ú ÙÔÈ ı¿ÙÔÓÙ·È ‰ËÌÔÛ›÷·. \∂Ág ÌbÓ ÔsÓ ·éÙÔf˜ ηd ̷ηڛ˙ˆ ÙÔÜ ı·Ó¿ÙÔ˘ ηd ˙ËÏˇá. ª¤ÚÔ˜ ·˘Ù‹˜ 47 . ◊Ù·Ó ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ∫¤Ê·ÏÔ˘ ÙÔ˘ ™˘Ú·ÎfiÛÈÔ˘ Î·È ÂÁÁÔÓfi˜ ÙÔ˘ §˘Û·Ó›·.Ã. ηd àÁáÓ˜ Ù›ıÂÓÙ·È â’ ·éÙÔÖ˜ ®ÒÌ˘ ηd ÛÔÊ›·˜ ηd ÏÔ‡ÙÔ˘. àÏÏ’ âÎÏÂÍ¿ÌÂÓÔÈ ÙeÓ Î¿ÏÏÈÛÙÔÓ. ηd ÌfiÓÔȘ ÙÔ‡ÙÔȘ àÓıÚÒˆÓ ÔrÌ·È ÎÚÂÖÙÙÔÓ ÂrÓ·È ÁÂÓ¤Ûı·È. ∂π™∞°ø°π∫∞ ™Ã√§π∞ O Û˘ÁÁڷʤ·˜: √ §˘Û›·˜ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÂÚ›Ô˘ ÙÔ 445 . ∆Ô ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÈÛÙÔÚÈ΋ ·Í›·. ˙Ëψٷd ‰b ñfi ¿ÓÙˆÓ àÓıÚÒˆÓ ·î ÙÈÌ·›Ø ÔQ ÂÓıÔÜÓÙ·È ÌbÓ ‰Èa ÙcÓ Ê‡ÛÈÓ ó˜ ıÓËÙÔ›. ∂Âȉ‹ ÛÙÂÚ‹ıËΠÙÔ˘ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ Ó· ·Ó·ÌÂÈÁÓ‡ÂÙ·È ·˘ÙÔÚÔÛÒˆ˜ ÛÙ· ‰ËÌfiÛÈ· Ú¿ÁÌ·Ù·. Ô˘ ÂÎʈӋıËΠÚÔ˜ ÙÈÌ‹Ó ÙˆÓ ÓÂÎÚÒÓ ÙÔ˘ ∫ÔÚÈÓıÈ·ÎÔ‡ ÔϤÌÔ˘ (395-387 . ™ÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ· ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Û·Ó Ì ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ 425 ÏfiÁÔÈ. ¤¯ÔÓÙ·˜ ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÙË Ê‹ÌË ÙÔ˘ ‰È·ÛËÌfiÙÂÚÔ˘ ÏÔÁÔÁÚ¿ÊÔ˘. ÙË ÚËÙÔÚÈ΋. ∞Ú¯Èο Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÙÔ˘ ¿ÓÂÛË ÙÔ˘ Â¤ÙÚÂ ӷ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙËÓ ·Á·Ë̤ÓË ÙÔ˘ Ù¤¯ÓË. ñÌÓÔÜÓÙ·È ‰b ó˜ àı¿Ó·ÙÔÈ ‰Èa ÙcÓ àÚÂÙ‹Ó.2Ë(47-84) 29-01-04 10:00 ™ÂÏ›‰·47 ∂ ¡√∆∏∆∞ 2 Ë M∂ƒ√™ ∞ã ∫∂πª∂¡√: £˘Û›· ÁÈ· ÙËÓ ·ÙÚ›‰· ≠øÛÙ ÚÔÛ‹ÎÂÈ ÙÔ‡ÙÔ˘˜ Â鉷ÈÌÔÓÂÛÙ¿ÙÔ˘˜ ìÁÂÖÛı·È.Ã. §˘Û›·˜.Ã.. ∆Ô ·fiÛ·ÛÌ·: ¶ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ∂ÈÙ¿ÊÈÔ ÏfiÁÔ (Èı·ÓfiÓ ÙÔ˘ §˘Û›·).). ™‹ÌÂÚ· ÛÒ˙ÔÓÙ·È ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔÈ 23.Ã. ›Ù ÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ÏfiÁÔ˘˜ ›Ù ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·˜. ó˜ à͛Ԣ˜ ùÓÙ·˜ ÙÔf˜ âÓ Ùˇá ÔÏ¤Ìˇˆ ÙÂÙÂÏÂÏ˘ÙËÎfiÙ·˜ Ù·Ö˜ ·éÙ·Ö˜ ÙÈÌ·Ö˜ ηd ÙÔf˜ àı·Ó¿ÙÔ˘˜ ÙÈÌÄÛı·È. Î·È ¤ı·Ó ÌÂÙ¿ ÙÔ 380 . ŸÌˆ˜ Ù· ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈο ÙÔ˘ ÊÚÔÓ‹Ì·Ù· Î·È Ë ÂÚÈÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÚÔοÏÂÛ·Ó ÙÔ Ì›ÛÔ˜ ÙˆÓ ∆˘Ú¿ÓÓˆÓ. ™˘Ó¤ÁÚ·Ê Â’ ·ÌÔÈ‚‹ ‰ÈηÓÈÎÔ‡˜ ΢ڛˆ˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ ÙÔ˘. ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÂÎʈÓÔ‡Û·Ó ÛÙ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·. àı¿Ó·ÙÔÓ ÌÓ‹ÌËÓ ‰Èa ÙcÓ àÚÂÙcÓ ·ñÙáÓ Î·Ù¤ÏÈÔÓ. Ô¥ÙÈÓ˜ ñbÚ ÌÂÁ›ÛÙˆÓ Î·d ηÏÏ›ÛÙˆÓ ÎÈÓ‰˘Ó‡۷ÓÙ˜ Ô≈Ùˆ ÙeÓ ‚›ÔÓ âÙÂχÙËÛ·Ó.

ÙÂÏ›ˆÛ·Ó ÙË ˙ˆ‹ [ÙÔ˘˜] Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘ÙfiÓ. K·È ÁÈ\ ·˘Ùfi ‚¤‚·È· ı¿‚ÔÓÙ·È Ì ‰ËÌfiÛÈ· ÊÚÔÓÙ›‰· Î·È Î·ıÈÂÚÒÓÔÓÙ·È ÚÔ˜ ÙÈÌ‹Ó ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ‰‡Ó·Ì˘. Ô¥ÙÈÓ˜ ÎÈÓ‰˘Ó‡۷ÓÙ˜ ñ¤Ú ÙáÓ ÌÂÁ›ÛÙˆÓ Î·È Î·ÏÏ›ÛÙˆÓ âÙÂχÙËÛ·Ó ÙfiÓ ‚›ÔÓ Ô≈Ùˆ. ÔéÎ âÈÙÚ¤„·ÓÙ˜ ÂÚ› ·ñÙáÓ ÙFÉ Ù‡¯FË Ôé‰\ àÓ·Ì›ӷÓÙ˜ ÙfiÓ ·éÙfiÌ·ÙÔÓ ı¿Ó·ÙÔÓ. ·ÊÔ‡ ‰È·ÎÈÓ‰‡ÓÂ˘Û·Ó ÁÈ· Ù· ÈÔ ÌÂÁ¿Ï· Î·È Ù· ÈÔ ˆÚ·›· [ȉ·ÓÈο]. ñÌÓÔÜÓÙ·È ‰¤ ‰È¿ Ù‹Ó àÚÂÙ‹Ó ó˜ àı¿Ó·ÙÔÈ. EÁÒ ÏÔÈfiÓ ·˘ÙÔ‡˜ Î·È Î·ÏÔÙ˘¯›˙ˆ ÁÈ· ÙÔ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘˜ . ¯ˆÚ›˜ Ó· âÌÈÛÙ¢ÙÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ Ù‡¯Ë Ô‡Ù ӷ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ı¿Ó·ÙÔ. ™ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ·fiÛ·ÛÌ· Ô Ú‹ÙÔÚ·˜ Â¢ÊËÌ› ÙÔ˘˜ ÓÂÎÚÔ‡˜ ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ Î·È ÂÍËÁ› ÁÈ· ÔÈÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ·Í›˙ÂÈ Ó· Âı¿ÓÂÈ Î·Ó›˜ ÔÏÂÌÒÓÙ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ¿ÛÈÛË ˘„ËÏÒÓ È‰·ÓÈÎÒÓ. è˜ à͛Ԣ˜ ùÓÙ·˜ ÙÔ‡˜ ÙÂÙÂÏ¢ÙËÎfiÙ·˜ âÓ Ùˇá ÔÏ¤Ìˇˆ ÙÈÌÄÛı·È Ù·Ö˜ ·éÙ·Ö˜ ÙÈÌ·Ö˜ η› ÙÔ‡˜ àı·Ó¿ÙÔ˘˜. Ô˘ Â¤ÏÂÁ·Ó ÔÈ Ôϛ٘. K·È ÁÈ\ ·˘Ùfi ‚¤‚·È· ÔÈ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ ÁÈ\ ·˘ÙÔ‡˜ [ı· ̤ÓÔ˘Ó] ·Á¤Ú·ÛÙ˜ Î·È ÔÈ ÙÈ̤˜ [ÙÔ˘˜] ·ÍÈÔ˙‹Ï¢Ù˜ ·fi fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜Ø ·˘ÙÔ› ‚¤‚·È· ÂÓıÔ‡ÓÙ·È ÏfiÁˆ Ù˘ ʇÛ˘ ÙÔ˘˜ ˆ˜ ıÓËÙÔ›. àÏÏ\ âÎÏÂÍ¿ÌÂÓÔÈ ÙfiÓ Î¿ÏÏÈÛÙÔÓ.2Ë(47-84) ∂ÓfiÙËÙ· 2 29-01-04 10:00 ™ÂÏ›‰·48 Ù˘ ÙÂÏÂÙ‹˜ ‹Ù·Ó Î·È Ë ÂÎÊÒÓËÛË ∂ÈÙ¿ÊÈÔ˘ ÏfiÁÔ˘ ·fi οÔÈÔÓ ÂÈÊ·Ó‹ ¿Ó‰Ú·. K·› Á¿Ú ÙÔÈ Ôî Ì¤Ó ÌÓÉÌ·È ·éÙáÓ àÁ‹Ú·ÙÔÈ [öÛÔÓÙ·È] ·î ÙÈÌ·› ‰¤ ˙Ëψٷ› ñfi ¿ÓÙˆÓ àÓıÚÒˆÓØ Ô¥ ÂÓıÔÜÓÙ·È Ì¤Ó ‰È¿ Ù‹Ó Ê‡ÛÈÓ ó˜ ıÓËÙÔ›. ∞ 2 . ÛÔÊ›·˜ Î·È ÏÔ‡ÙÔ˘ Ì ÙËÓ È‰¤· fiÙÈ Â›Ó·È ¿ÍÈÔÈ ·˘ÙÔ› Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÛÎÔÙˆı› ÛÙÔÓ fiÏÂÌÔ Ó· ÙÈÌÔ‡ÓÙ·È Ì ÙȘ ›‰È˜ ÙÈ̤˜ Ì ÙÔ˘˜ ·ı¿Ó·ÙÔ˘˜ [ÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜]. η› Ù›ıÂÓÙ·È â\ ·éÙÔÖ˜ àÁáÓ˜ ®ÒÌ˘ η› ÛÔÊ›·˜ Î·È ÏÔ‡ÙÔ˘. \EÁÒ Ì¤Ó ÔsÓ ·éÙÔ‡˜ η› ̷ηڛ˙ˆ ÙÔÜ ı·Ó¿ÙÔ˘ EÔ̤ӈ˜ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ Ó· ıˆÚԇ̠Ôχ ηÏfiÙ˘¯Ô˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ. METAºPA™H TOY KEIMENOY ∫∂πª∂¡√ M∂∆∞ºƒ∞™∏ [K·Ù¿ Ù· Û¯fiÏÈ· ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘] 48 ≠øÛÙ ÚÔÛ‹ÎÂÈ ìÁÂÖÛı·È Â鉷ÈÌÔÓÂÛÙ¿ÙÔ˘˜ ÙÔ‡ÙÔ˘˜. ˘ÌÓÔ‡ÓÙ·È fï˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ÁÂÓÓ·ÈfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜ ˆ˜ ·ı¿Ó·ÙÔÈ. K·› Á¿Ú ÙÔÈ ı¿ÙÔÓÙ·È ‰ËÌÔÛ›÷·. ·ÏÏ¿ ‰È·Ï¤ÁÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ÈÔ ˆÚ·›Ô [ı¿Ó·ÙÔ].

∆Ô 394 . ̤¯ÚÈ ÙÔ 387 . √È ÂÈÙ˘¯›Â˜ ÙÔ˘ ·ÓÙÈϷΈÓÈÎÔ‡ Û˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡ Û˘Ó¯›ÛÙËÎ·Ó ÛÙËÓ ∫ÔÚÒÓÂÈ· 49 .. ™ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘. Ô¥ÙÈÓ˜. ∞ 4 . ηıÒ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó Û ÂÌfiÏÂÌË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ì ÙË ™¿ÚÙË ‹‰Ë ·fi ÙÔ 399 . Î·È ÙÔ˘˜ ˙ËχˆØ ÎÈ ·ÎfiÌË ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ÌfiÓÔ ·˘ÙÔ› ·fi ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ¿ÍÈ˙·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ó· ˙‹ÛÔ˘Ó. Ô˘ ÂÈʤÚÂÈ Ë Ê‡ÛË. fï˜. Û˘ÁηٷϤÁÂÙ·È Î·È Ë ¿Ì‚Ï˘ÓÛË ÙÔ˘ fiÓÔ˘ ÙˆÓ Û˘ÁÁÂÓÒÓ ÙÔ˘˜. η٤ÏÈÔÓ àı¿Ó·ÙÔÓ ÌÓ‹ÌËÓ ‰È¿ Ù‹Ó àÚÂÙ‹Ó ·éÙáÓ. ™ÙÔÓ fiÏÂÌÔ ·˘Ùfi ‹Ú·Ó ̤ÚÔ˜ ·fi ÙË ÌÈ· Ô ·ÓÙÈϷΈÓÈÎfi˜ Û˘Ó·ÛÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ fiÏÂˆÓ (£‹‚·. ∂ÓfiÙËÙ· 2 ∞ 3 . η› ÔrÌ·È ÌfiÓÔȘ ÙÔ‡ÙÔȘ àÓıÚÒˆÓ ÎÚÂÖÙÙfiÓ ÂrÓ·È ÁÂÓ¤Ûı·È. ¶¤ı·Ó·Ó ÔÏÂÌÒÓÙ·˜ ÁÈ· ÙË ‰È·Ê‡Ï·ÍË ˘„ËÏÒÓ È‰·ÓÈÎÒÓ ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ÛÙË ÌÓ‹ÌË fiÏˆÓ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÁÂÓÓ·›ˆÓ Î·È ÚˆÌ·Ï¤ˆÓ ÔÏÂÌÈÛÙÒÓ. πÛ¯˘Ú›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ÙÈÌÒÌÂÓÔÈ ÓÂÎÚÔ› ·Í›˙ÂÈ Ó· ıˆÚËıÔ‡Ó Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔÈ. ∞ı‹Ó·. ¿ÊËÛ·Ó ›Ûˆ [ÙÔ˘˜] ·ı¿Ó·ÙË ·Ó¿ÌÓËÛË ÏfiÁˆ Ù˘ ÁÂÓÓ·ÈfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜. ÔÈ ÔÔ›ÔÈ. ª¤Á·Ú·) Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË Ë ¶ÂÏÔÔÓÓËÛȷ΋ ™˘ÌÌ·¯›· Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙË ™¿ÚÙË. ÁÈ·Ù› ¿ÓÙ· ı· ‰ÔÍ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ı· ÌÓËÌÔÓ‡ÔÓÙ·È. ·˘ÙfiÓ ÙÔ ÛÙfi¯Ô ÚÔÛ·ı› Ó· ·Ó·‰Â›ÍÂÈ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÙÚfiÔ ı·Ó¿ÙÔ˘ ˆ˜ ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ. ∞Ú¯Èο ÔÈ ¶¤ÚÛ˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ·Ó ÙÔÓ ·ÓÙÈϷΈÓÈÎfi Û˘Ó·ÛÈÛÌfi.2Ë(47-84) 29-01-04 10:00 ™ÂÏ›‰·49 η› ˙ËÏá..Ã. âÂȉ‹ öÙ˘¯ÔÓ ÛˆÌ¿ÙˆÓ ıÓËÙáÓ. fiÛÔ ˙Ô˘Ó ÛÙË ÌÓ‹ÌË Ì·˜. ∞ԉ›¯ıËÎ·Ó Î‡ÚÈÔÈ ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘˜. ∞ÈÙ›· ‹Ù·Ó Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙˆÓ ·ÓÂÙ˘ÁÌ¤ÓˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ fiÏÂˆÓ Ó· ··ÏÏ·ÁÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ËÁÂÌÔÓ›· Ù˘ ™¿ÚÙ˘. ∫fiÚÈÓıÔ˜. Ô ∞ıËÓ·›Ô˜ Ó·‡·Ú¯Ô˜ ∫fiÓˆÓ Ì ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ¶ÂÚÛÒÓ Ó›ÎËÛ ÙÔ˘˜ ™·ÚÙÈ¿Ù˜ ÛÙËÓ ∫Ó›‰Ô.Ã. ∞ηÚÓ·Ó›·. EPMHNEYTIKA – ¶PA°MATO§O°IKA ™XO§IA ❏ ∫ÔÚÈÓıÈ·Îfi˜ fiÏÂÌÔ˜: ¢È‹ÚÎÂÛ ·fi ÙÔ 395 . ·ÊÔ‡ Â¤ÏÂÍ·Ó ·ÎfiÌË Î·È ÙÔÓ ÙÚfiÔ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÙÔ˘˜. ÁÈ·Ù› ¤Ù˘¯·Ó ÙÔ˘ ηχÙÂÚÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘. √ ı¿Ó·Ùfi˜ ÙÔ˘˜ ıˆÚÂ›Ù·È ·fi ÙÔÓ ÔÌÈÏËÙ‹ ·ÍÈÔ˙‹Ï¢ÙÔ˜. ÕÚÁÔ˜. ¢ÂÓ ÂÚ›ÌÂÓ·Ó ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ı¿Ó·ÙÔ ÎÈ ¤ÙÛÈ ‰ÂÓ ˘¤ÛÙËÛ·Ó ÙË ÊıÔÚ¿. ∞˘Ùfi˜ Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ı¿Ó·ÙÔ˜ Â›Ó·È Ô˘ ÙÔ˘˜ ηıÈÛÙ¿ ÛÙËÓ Ô˘Û›· ·ı¿Ó·ÙÔ˘˜. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘ÙfiÓ ·Í›˙ÂÈ Ó· ÙÈÌËıÔ‡Ó ˆ˜ ·ı¿Ó·ÙÔÈ Ì ÙËÓ Ú¤Ô˘Û· ÙÂÏÂÙ‹. NOHMATIKH A¶O¢O™H TOY KEIMENOY ªÂ ·˘ÙfiÓ ÙÔ ÂÈÙ¿ÊÈÔ ÏfiÁÔ Ô ÔÌÈÏËÙ‹˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ÙÈÌ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÓÂÎÚÔ‡˜ ÙÔ˘ ∫ÔÚÈÓıÈ·ÎÔ‡ ÔϤÌÔ˘. ÏÔÈfiÓ.Ã. ·ÊÔ‡ ›¯·Ó ÛÒÌ·Ù· ıÓËÙ¿. ◊Ïȉ·. ŒÙÛÈ ı· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ˙ˆÓÙ·ÓÔ›.Ã. ÀËÚÂÙÒÓÙ·˜.

❏ àÁ‹Ú·ÙÔÈ… àı¿Ó·ÙÔÈ: ∆· Â›ıÂÙ· Ì ÙÔ ÛÙÂÚËÙÈÎfi ·. ·ÏÏ¿ Â¤ÏÂÍ·Ó ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÚfiÔ Ó· Âı¿ÓÔ˘Ó. ÏÔÈfiÓ. ˆ˜ ÌfiÓÔ˘ ÙÚfiÔ˘ Ó· ÓÈ΋ÛÔ˘Ì ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ. ¶·ÚfiÌÔÈ·. ∏ Û˘Óı‹ÎË (387/ 386 . ˆ˜ Ù· ·ÓÒÙÂÚ· ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘. ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ¤ı·Ó·Ó. √È ¶¤ÚÛ˜ ÊÔ‚Ô‡ÌÂÓÔÈ ÙËÓ ·˘Í·ÓfiÌÂÓË ·ıËÓ·˚΋ ‰‡Ó·ÌË ¿ÏÏ·Í·Ó ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÛÙÚ¿ÊËÎ·Ó ÚÔ˜ ÙË ™¿ÚÙË. ª¤Û· ·fi ÙÔ ¤ÓıÔ˜ ΤډÈÛ·Ó ÙÔÓ ‡ÌÓÔ. Ô˘ ·ÚÌfi˙ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ÓÂÎÚÔ‡˜.2Ë(47-84) ∂ÓfiÙËÙ· 2 50 29-01-04 10:00 ™ÂÏ›‰·50 Î·È ÛÙÔÓ πÛÌfi Ù˘ ∫ÔÚ›ÓıÔ˘. ÁÈ·Ù› ¤ı·Ó·Ó ¤Ó‰ÔÍ· ÔÏÂÌÒÓÙ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘˜. ∫·Ó¤Ó·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ıˆÚËı› Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ˜. ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È ·ÁÒÓ˜ ·ıÏËÙÈÎÔ›.) ¤ÌÂÈÓ ÁÓˆÛÙ‹ ˆ˜ ∞ÓÙ·ÏΛ‰ÂÈÔ˜ ∂ÈÚ‹ÓË. ŒÙÛÈ ·˘ÙÔ› Â‰Ò ÔÈ ÓÂÎÚÔ› ıˆÚÔ‡ÓÙ·È Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔÈ. °È’ ·˘Ùfi ÛÙfi¯Ô˜ ˙ˆ‹˜ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ËıÈ΋˜ Î·È ÂÓ¿ÚÂÙ˘ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·˜. ¢ÂÓ ÂÚ›ÌÂÓ·Ó ·ÏÒ˜ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ Ó· ¤ÚıÂÈ. ŸÌˆ˜ Ë ·ı·Ó·Û›· Â›Ó·È ÂÊÈÎÙ‹ ̤ۈ Ù˘ ·ÈÒÓÈ·˜ Ê‹Ì˘. Ô˘ ı· ¯·Ú›ÛÂÈ ÙËÓ ·ı·Ó·Û›·.Ã. ̤۷ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ Î¤Ú‰ÈÛ·Ó ÙËÓ ·ı·Ó·Û›·. ÙÈÌÔ‡Û·Ó Î·È ÙÔ˘˜ ÓÂÎÚÔ‡˜ (‹‰Ë ·fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ πÏÈ¿‰·˜). ∂Í¿ÏÏÔ˘ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ Î·È Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·Ó Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ·fi‰ÔÛË ÙÈÌ‹˜ Û οÔÈÔ ıÂfi ‹ Û οÔÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·. ¶ËÁ‹ Ê‹Ì˘ Î·È ‰fiÍ·˜ Â›Ó·È ÌfiÓÔ Ë ·ÚÂÙ‹. ❏ Â鉷ÈÌÔÓÂÛÙ¿ÙÔ˘˜… ÌÂÁ›ÛÙˆÓ… ηÏÏ›ÛÙˆÓ: ∏ ¯Ú‹ÛË ÔÏÏÒÓ ÂÈı¤ÙˆÓ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Û ˘ÂÚıÂÙÈÎfi ‚·ıÌfi ·ÔÛÎÔ› ÛÙËÓ Î·Ù¿‰ÂÈÍË Ù˘ ͯˆÚÈÛÙ‹˜ ı¤Û˘ ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÓÂÎÚÒÓ. Î·È ÛÙË ‰fiÍ·. ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙˆÓ È‰·ÓÈÎÒÓ. Ô˘ ·ÚÌfi˙ÂÈ ÛÙÔ˘˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘˜ ÓÂÎÚÔ‡˜. √ ı¿Ó·ÙÔ˜ ÚÔ˜ ÙÈÌ‹ Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ ıˆÚÂ›Ù·È Ì¤ÁÈÛÙÔ È‰·ÓÈÎfi.¤¯Ô˘Ó ·ÚÂÌÊÂÚ‹ ÛÙfi¯Ô Ì ٷ Â›ıÂÙ· ˘ÂÚıÂÙÈÎÔ‡ ‚·ıÌÔ‡. √È Ï¤ÍÂȘ ·˘Ù¤˜ ÙÔÓ›˙Ô˘Ó ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ “ηÏÔ‡” ı·Ó¿ÙÔ˘. ÌÔ˘ÛÈÎÔ› Î·È ÈÈÎÔ› ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈ΋‰ÂÈ· ÙÂÏÂÙ‹. ÔfiÙ ÔÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ ·Ó·ÁοÛÙËÎ·Ó Ó· ‰Â¯ÙÔ‡Ó ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÙˆÓ ¶ÂÚÛÒÓ. . ❏ ∫·› Á¿Ú ÙÔÈ ı¿ÙÔÓÙ·È … ÏÔ‡ÙÔ˘: ∆ÚfiÔÈ ·fi‰ÔÛ˘ ÙÈÌÒÓ ÛÙÔ˘˜ ÓÂÎÚÔ‡˜ ‹Ù·Ó Ó· ı¿ÙÔÓÙ·È Ì ‰·¿Ó˜ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÏfiÁˆ Ù˘ Ê‹Ì˘ ÙÔ˘˜ ηı›ÛÙ·ÓÙ·È ·ı¿Ó·ÙÔÈ. ·ÊÔ‡ ÚÔÛʤÚÂÈ ·ÈÒÓÈ· ÙÈÌ‹ Î·È ‰fiÍ· ÛÙÔ˘˜ ÓÂÎÚÔ‡˜. ❏ àı¿Ó·ÙÔÓ… η٤ÏÈÔÓ: ŸÏÔÈ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Â›Ì·ÛÙ ıÓËÙÔ›. ❏ ≠øÛÙ … ìÁÂÖÛı·È: ª›· ·fi ÙȘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ˜ ·Í›Â˜ ÛÙËÓ ·Ú¯·›· ∂ÏÏ¿‰· ‹Ù·Ó Ô «Î·Ïfi˜» ı¿Ó·ÙÔ˜. ÔéÎ âÈÙÚ¤„·ÓÙ˜… àÏÏ’ âÎÏÂÍ¿ÌÂÓÔÈ/àÁ‹Ú·ÙÔÈ Ì¤Ó… ˙Ëψٷ› ‰¤/ÂÓ❏ ıÔÜÓÙ·È Ì¤Ó ñÌÓÔÜÓÙ·È ‰¤/ıÓËÙáÓ ÛˆÌ¿ÙˆÓ… àı¿Ó·ÙÔÓ ÌÓ‹ÌËÓ: ª¤Ûˆ ÙˆÓ Û˘Ó¯ÒÓ ·ÓÙÈı¤ÛÂˆÓ Ô Ú‹ÙÔÚ·˜ οÓÂÈ ÈÔ ¤ÓÙÔÓË ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ Ô›ÎÙÔ. ∆ÂÏÈο Ë Û˘ÌÌ·¯›· ÂÍ·Ûı¤ÓÈÛÂ Î·È ‰È·Û¿ÛÙËÎÂ. ÚÈÓ ‰Ô‡Ì ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘.

âÎÈÓ‰‡ÓÂ˘Û·. °§ø™™IKA ™XO§IA ∂ÓfiÙËÙ· 2 ✔ °Ú·ÌÌ·ÙÈ΋ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Ï¤ÍÂˆÓ – ™ËÌ·ÛÈÔÏÔÁÈο ∞Ú¯ÈÎÔ› ¯ÚfiÓÔÈ ÚËÌ¿ÙˆÓ – √ÌfiÚÚÈ˙· ÛÙË ¡. ™À°∫ƒπ∆π∫√™: ï. ·ÚÛ. -Ë. ÏËı. Á¤Ó. Ô˘‰. ÎÂÎÈÓ‰‡Ó¢η.∂. À¶∂ƒ£∂∆π∫√™: Â鉷ÈÌÔÓ¤ÛÙ·ÙÔ˜. ï ‚›Ô˜ [ÁÂÓ. ÂÈÛËÁËÙ‹˜. ΛӉ˘ÓÔ˜. -ÔÓ • ÎÈÓ‰˘Ó‡۷ÓÙ˜: ÔÓÔÌ. ˘ÂÚıÂÙÈÎfi˜ ‚·ıÌfi˜ ÙÔ˘ ÂÈı. ÚÔۋΈ. ηÏÏ›ˆÓ. Ùfi οÏÏÈÔÓ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. Á¤Ó. ηÏfi˜. Ô˘‰. ·≈ÙË. ·ÓÂΉȋÁËÙÔ˜ • Ô¥ÙÈÓ˜: ÔÓÔÌ. ÚÔÛÉÍ·. -‹. ̤ÏÏ. ˘ÂÚÛ.·ÓÙˆÓ˘ÌÈÒÓ . ηÎÔ‰·ÈÌÔÓ›· • ìÁÂÖÛı·È: ··ÚÌÊ.∂. ìÁËı‹ÛÔÌ·È. ÎÈÓ‰˘Ó‡ۈ. Ù˘ ‰ÂÈÎÙÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. Á¤Ó. ·˘Ù‹. ÙÔÜ ‚›Ô˘] (= Ë ˙ˆ‹) 51 . ÂÓÂÚÁ. ÂÈΛӉ˘ÓÔ˜. ·Î›Ó‰˘ÓÔ˜. ÏËı. ìÁËÛ¿ÌËÓ. Á¤Ó. ÚÎ. ÙÈ (= Ô ÔÔ›Ô˜. ÚÔۋΈ (= Ù·ÈÚÈ¿˙ˆ. ìÁ‹ÛÔÌ·È.∂. ÏËı. ÚÎ. ÚÔۋ͈. -ÔÓ • η›: Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ Û˘ÌÏÂÎÙÈÎfi˜ • ηÏÏ›ÛÙˆÓ: ÁÂÓ. ÌÂÁ¿ÏË. ηı‹ÎÔÓ • ÙÔ‡ÙÔ˘˜: ·ÈÙ. ÚÔÛËÎfiÓÙˆ˜. ÂÈÎÈÓ‰˘ÓfiÙËÙ·. -Ë. ·fiÚ. À¶∂ƒ£∂∆π∫√™: οÏÏÈÛÙÔ˜. KÏ›ÛË Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ . ·fiÚ. ·ÚÛ. Á¤Ó. [ÚÔÛÉη]. Á¤Ó. ÔyÙÔ˜. ̤Á·. Á¤Ó. ÎÈÓ‰˘Ó‡ˆ. ÏËı. ÚÎ. Ùfi ÌÂÖ˙ÔÓ. Ùfi Âû‰·ÈÌÔÓ. ÂÓÂÛÙ. ·˘Ùfi) • Â鉷ÈÌÔÓÂÛÙ¿ÙÔ˘˜: ·ÈÙ. Ù˘ ·Ó·ÊÔÚÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. ̤ÏÏ. -Ë. ÂÓÂÚÁ. -fiÓ.ÌÂÙÔ¯ÒÓ ÙÔ˘ ∫∂πª∂¡√À ÃÚÔÓÈΤ˜ – ÂÁÎÏÈÙÈΤ˜ ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ÛÂȘ • ≠øÛÙÂ: Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ Û˘ÌÂÚ·ÛÌ·ÙÈÎfi˜ • ÚÔÛ‹ÎÂÈ: Áã ÂÓ. ÏËı. -ÔÓ. Ë ÔÔ›·. ËÁÔ‡ÌÂÓÔ˜. ≥ÁËÌ·È. ·ÚÌfi˙ˆ) Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ÏËı. ìÁÔÜÌ·È (= ıˆÚÒ) Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ÙÔ ÔÔ›Ô) • ñ¤Ú: ÚfiıÂÛË • ÌÂÁ›ÛÙˆÓ: ÁÂÓ. âÎÈÓ‰‡Ó¢ÔÓ. À¶∂ƒ£∂∆π∫√™: ̤ÁÈÛÙÔ˜. ìÁ‹ÌËÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ìÁÔ‡ÌËÓ. ÙÔÜÙÔ (= ·˘Ùfi˜. Â鉷›ÌˆÓ. µ·ıÌÔ› ÙÔ˘ ÂÈı¤ÙÔ˘: £∂∆π∫√™: ηÏfi˜.∂. ˘ÂÚıÂÙÈÎfi˜ ‚·ıÌfi˜ ÙÔ˘ ÂÈı. ¢‰·ÈÌÔÓ›·. ÚÙ. ¬ÛÙȘ. ÔÚÈÛÙ. ÚÙ. ·ÚÛ. ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ˘ÂÚÛ. ÎÈÓ‰˘Ó‡ˆ (= ‰È·ÎÈÓ‰˘Ó‡ˆ) Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ÌÙ¯.ì. µ·ıÌÔ› ÙÔ˘ ÂÈı¤ÙÔ˘: £∂∆π∫√™: ̤Á·˜. ÚÙ. ˘ÂÚıÂÙÈÎfi˜ ‚·ıÌfi˜ ÙÔ˘ ÂÈı. ¬. ÚÈ„ÔΛӉ˘ÓÔ˜ • Ô≈Ùˆ: Â›ÚÚËÌ· ÙÚÔÈÎfi • ÙfiÓ ‚›ÔÓ: ·ÈÙ. ·fiÚ. -ÔÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ·ÔÚ. ≥ÙȘ. ìÁÔÜÌ·È. ËÁÂÌfiÓ·˜. ·ÚÛ. ‚·ıÌÔ› ÙÔ˘ ÂÈı¤ÙÔ˘: £∂∆π∫√™: Â鉷›ÌˆÓ.2Ë(47-84) 29-01-04 10:00 ™ÂÏ›‰·51 ∞ 5 . ‰·›ÌÔÓ·˜.ì. ™À°∫ƒπ∆π∫√™: ï. Ì›˙ˆÓ. ÚfiÛ. ˘ÂÚÛ.∂. ÂÓÂÛÙ. ̤ÏÏ. ÚÔÛÉÎÔÓ. ÂÓ.ÂÈı¤ÙˆÓ .ì. [ÚÔÛ‹ÎÂÈÓ] √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ·Ê‹ÁËÛË. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ™À°∫ƒπ∆π∫√™: Â鉷ÈÌÔÓ¤ÛÙÂÚÔ˜. -·. ·ÚÛ. ï. ìÁ‹ıËÓ. ̤Á·˜. âÎÂÎÈÓ‰˘Ó‡ÎÂÈÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡.

ÙÂÏ¢Ùá. ·éÙ‹. âÈÙ¤ÙÚÔÊ·. ÙÔ˘ ÂÈı. ·ÚÛ. ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙÈÔ˜ • àÏÏ’: Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ·ÓÙÈıÂÙÈÎfi˜ • âÎÏÂÍ¿ÌÂÓÔÈ: ÔÓÔÌ. ÏËı.∂. âÈÙÚ¤ˆ. ÂÈı·Ó¿ÙÈÔ˜. Ù˘¯·›Ô˜. ̤ÏÏ. ̤ÏÏ. ÚÎ. ì ÌÓ‹ÌË [ÁÂÓ. Ùfi ·éÙfiÌ·ÙÔÓ • ÙfiÓ ı¿Ó·ÙÔÓ: ·ÈÙ. ï ˙ËψÙfi˜. ÂÓ. ÌÓËÌ›Ô. ÙÔÜ ı·Ó¿ÙÔ˘] √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡.∂. ï. ˘fiÌÓËÛË • ˙Ëψٷ›: ÔÓÔÌ. ıËÏ. ÙÂÙÂχÙËη. Á¤Ó. ÌÙ¯. ·fiÚ. -fiÓ (= ·ÍÈÔ˙‹Ï¢ÙÔ˜) √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ÏËı. àÓ¤ÌÂÓÔÓ. ÏËı. ÂÈÙÚÂÙfi˜.∂. ˙ËÏ¢Ùfi˜ . ıËÏ. ·Ó·ÌÔÓ‹. ï ı¿Ó·ÙÔ˜ [ÁÂÓ. ÚÙ. ÏËı. ·fiÚ. ·ÚÛ. ÂÈÙÚÔ‹. ÂÎÏÔÁÈÎfi˜ • ÙfiÓ Î¿ÏÏÈÛÙÔÓ: ·ÈÙ.∂. ·ÔÚ. ÏËı. ÏËı. ·éÙfi˜. àӷ̤ӈ (= ÂÚÈ̤ӈ) Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ÂÌÌÔÓ‹. ÂÈ‚ÈÒÓˆ. Á¤Ó. ÔÚÈÛÙ. Á¤Ó. ÂÓ.ì ·éÙfiÌ·ÙÔ˜. ÂÎϤÍÈÌÔ˜. âÎϤÁÔÌ·È (= ÂÈϤÁˆ) Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ·ÚÛ. àÓ·ÌÂÓá. -‹. ηÏfi˜. Á¤Ó. ‚ÈÒÛÈÌÔ˜.ì. Á¤Ó. ë·˘Ùɘ. âÎϤÁÔÌ·È. ÌÓËÌÔÓ‡ˆ. âÈÙÚ¤„ˆ. Á¤Ó. Ùɘ ÌÓ‹Ì˘] √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ηÏfiÙ˘¯Ô˜. ÚÎ. àӷ̤ӈ. Á¤Ó. Á¤Ó. Ùɘ Ù‡¯Ë˜] √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡.∂.2Ë(47-84) ∂ÓfiÙËÙ· 2 52 29-01-04 10:00 ™ÂÏ›‰·52 √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ÙÔ˘ ÂÈı. ÙÂÏ¢Ùá (= Âı·›Óˆ/ ÙÂÏÂÈÒÓˆ) Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. Á¤Ó. ˙‹ÏÂÈ·. ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ·ÚÛ. ÏËı. ·ÚÛ. ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ·ÚÛ. âÍÂÏÂÁfiÌËÓ. ·fiÚ. àÓ¤ÌÂÈÓ·. ÌÙ¯. Á¤Ó. ‚ÈÔÙÈÎfi˜. Ù˘ ·˘ÙÔ·ıËÙÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. ̤ÏÏ. ·ÚÛ. âÙÂχوÓ. Ù˘. ÏËı. ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú.∂. ÂÓÂÚÁ. -fiÓ (= ˆÚ·›Ô˜) • ÙÔÈ: ÌfiÚÈÔ ‚‚·ÈˆÙÈÎfi • àÁ‹Ú·ÙÔÈ: ÔÓÔÌ. ÚÙ. ˘ÂÚÛ. ë·˘ÙÔÜ. ı·Ó·ÙËÊfiÚÔ˜. ˘ÂÚÛ. ÚÙ. • âÈÙÚ¤„·ÓÙ˜: ÔÓÔÌ. ·ÔÚ. âÂÙÂÙÚfiÊÂÈÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ÂÓÂÚÁ. ·ÌӋ̈Ó. â¤ÙÚÂÔÓ. ÂÓ. ·ÙÂχÙËÙÔ˜. ë·˘ÙÔÜ (= ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘. ì Ù‡¯Ë [ÁÂÓ. Ù˘ Â·Ó·ÏËÙÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. âÈÙÚ¤ˆ Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ̤ÏÏ. âÎϤÏÂÁÌ·È. ÙÂÏÂ˘Ù¿ˆ. ÚÙ. ˘ÂÚıÂÙÈÎfi˜ ‚·ıÌfi˜ ÙÔ˘ ÂÈı. ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ·ÚÛ. ÙÔ˘) • ÙFÉ Ù‡¯FË: ‰ÔÙ.∂. âÍÂÏÂÍ¿ÌËÓ. ·ÔÚ. ˘ÔÌÔÓÂÙÈÎfi˜ • ·éÙfiÌ·ÙÔÓ: ·ÈÙ. ·fiÚ. ÌfiÓÔ˜. ·ÓÂ›ÙÚÂÙÔ˜ • ÂÚ›: ÚfiıÂÛË • ·ñÙáÓ: ÁÂÓ. Áã ÚfiÛ. ·ÔÚ. âÎϤÍÔÌ·È. ‚ÈfiÙÔÔ˜ • âÙÂχÙËÛ·Ó: Áã ÏËı.∂. ıËÏ. ÚfiÛ. ·ÓÂÈÙ˘¯‹˜. Á¤Ó. ÂÓ. ÙÂÏÂ˘Ù‹Ûˆ. ·éÙfi • ·î ÌÓÉÌ·È: ÔÓÔÌ. âÍÂÏÂϤÁÌËÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ·ÚÛ. âÙÂχÙËÛ·. ÚÎ. ÂÈÙ˘¯›·. ï. ÂÓÂÚÁ. Á¤Ó. ˘ÂÚÛ. àÁ‹Ú·ÙÔ˜. -‹. àÓÂÌÂÌÂÓ‹ÎÂÈÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ÌÙ¯. ÂÎÏÂÎÙfi˜. âÙÂÙÂχÎÂÈÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ÚÎ. àÓ·ÌÂ̤ÓËη. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú.∂. ˘ÂÚÛ. Ùfi àÁ‹Ú·ÙÔÓ (= ·Á¤Ú·ÛÙÔ˜) • ̤Ó: Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ·ÓÙÈıÂÙÈÎfi˜ • ·éÙáÓ: ÁÂÓ. ¿Ù˘¯Ô˜ • Ô鉒: Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ·ÓÙÈıÂÙÈÎfi˜ • àÓ·Ì›ӷÓÙ˜: ÔÓÔÌ. ·ı¿Ó·ÙÔ˜. ÙÔ˘ ÂÈı. â¤ÙÚ„·. ÂÎÏÔÁ‹.

ÂÓÂÛÙ. Â›ÙÈÌÔ˜. ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ‚ã Ù·Ê‹ÛÔÌ·È. ÂÓÙ·ÊÈ·ÛÌfi˜. Ę.∂. ÏËı. ÚÎ. ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ÙÔ˘ ÂÈı. ÏËı. ·ÚÛ. ÚfiÛ. Ùfi àı¿Ó·ÙÔÓ • Ù‹Ó àÚÂÙ‹Ó: ·ÈÙ. Á¤Ó. ˘ÌÓËÙ‹˜ Â͇ÌÓËÛË • àı¿Ó·ÙÔÈ: ÔÓÔÌ. ˘ÂÚÛ.∂. ·Û˘Ó·ÁÒÓÈÛÙÔ˜ • Ù›ıÂÓÙ·È: Áã ÏËı. ÙÔ˘ ÂÈı.∂. Á¤Ó. ·ÚÛ. ı¤ÛË. ˘ÂÚ¿ÓıÚˆÔ˜ • ·î ÙÈÌ·›: ÔÓÔÌ. âÙÈı¤ÌËÓ. ÂÓÂÛÙ. ıÂÛÌfi˜. ¿ÙÈÌÔ˜. ‡ÌÓÔ˜. ÂÓÂÛÙ. ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi˜. âΛÌËÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ï. ÄÓ (= fiÏÔ˜) • àÓıÚÒˆÓ: ÁÂÓ. ı¤Ì·. ı¿ÙÔÌ·È. Á¤Ó. ì àÚÂÙ‹ [ÁÂÓ. ÙÔÜ àÁáÓÔ˜] √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. Ù›ıÂÌ·È (= ηıÈÂÚÒÓÔÌ·È) Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ì ʇÛȘ [ÁÂÓ. ¤ÓÙÈÌÔ˜. ÂÓÂÛÙ.∂. ı¿Ó·ÙÔ˜ • ñÌÓÔÜÓÙ·È: Áã ÏËı. ·ÚÛ. Ê˘ÛÈÎfi˜. ¬˜. ÂÓı¤ÔÌ·È. ·ÓıÚÒÈÓÔ˜. ÚÙ. ÓÔÌÔı¤Ù˘. ÙÔ˘ ÂÈı. ·ÓıÚˆÈÛÌfi˜. ì ÙÈÌ‹ [ÁÂÓ. ̤ÏÏ. ‚ã âÙ¿ÊËÓ. Ùɘ ʇÛˆ˜] √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. âÙÂı¿ÌÌËÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ̤ÏÏ. ÄÛ·. ·Ê‡ÛÈÎÔ˜. ·ÚÛ. ıËÏ. Û˘ÁηٿıÂÛË. ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ÚfiÛ. ·ÛÙÚÔÊ˘ÛÈ΋ • ó˜: ÌfiÚÈÔ • ıÓËÙÔ›: ÔÓÔÌ. Ë ÔÔ›·. ·fiÚ. Á¤Ó. Á¤Ó. ̤ÏÏ. ˘ÔÙÈÌËÙÈÎfi˜ • Ô¥: ÔÓÔÌ. Ù¤ı·ÌÌ·È. ˘ÂÚÛ. ñÌÓ‹ÌËÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. Á¤Ó. Ù¤ıÂÈÌ·È/ ÎÂÖÌ·È. Á¤Ó. Á¤Ó. ÚfiÛ.∂. ÔÚÈÛÙ. ıÓËÛÈÌfiÙËÙ·. ı¿ÙÔÌ·È Ãƒ√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ·fiÚ. ·¿ÓıÚˆÔ˜. Ù·Ê‹.∂. ˘ÂÚÛ. ‚ã âı¤ÌËÓ/ âÙ¤ıËÓ. ï àÁÒÓ [ÁÂÓ. ï ôÓıÚˆÔ˜ [ÁÂÓ. ·ÁˆÓ›˙ÔÌ·È. ñÌÓÔ‡ÌËÓ. ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ≥.∂. ÂÓ. ·ÚÛ. ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ≈ÌÓËÌ·È. ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜. ·ı·Ó·Û›·. ÔÚÈÛÙ. ÏËı. Ù›ıÂÌ·È. ñÌÓÔÜÌ·È. ıÓËÛÈÁÂÓ¤˜. ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘] √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡.∂. ñÌÓËı‹ÛÔÌ·È. ÂÓıÔÜÌ·È • ‰È¿: ÚfiıÂÛË • ÙËÓ Ê‡ÛÈÓ: ·ÈÙ. ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ıËÏ. ï ıÓËÙfi˜.2Ë(47-84) 29-01-04 10:00 ™ÂÏ›‰·53 • ‰¤: Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ·ÓÙÈıÂÙÈÎfi˜ • ñfi: ÚfiıÂÛË • ¿ÓÙˆÓ: ÁÂÓ. -‹. ÚÙ. ÏËı. ·‰È¿ıÂÙÔ˜ • â›: ÚfiıÂÛË ∂ÓfiÙËÙ· 2 53 . ñÌÓ¤ÔÌ·È. ·ÁˆÓ›·. ÙÔ ÔÔ›Ô) • ÂÓıÔÜÓÙ·È: Áã ÏËı. ı‹ÎË. ·ÚÛ. ˘ÌÓÔÜÌ·È Ãƒ√¡√π: ÂÓÂÛÙ. Ê˘ÛÈÔÏ¿ÙÚ˘. ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. Á¤Ó. ÏËı. ÏËı. ¬ (= Ô ÔÔ›Ô˜. ¢ı·Ó·Û›·. ÏËı. Ùɘ ÙÈÌɘ] √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ÚÙ. Ùɘ àÚÂÙɘ] • ı¿ÙÔÓÙ·È: Áã ÏËı. ¿ı·ÙÔ˜ • ‰ËÌÔÛ›÷·: ‰ÔÙÈÎÔÊ·Ó¤˜ Â›ÚÚËÌ· ÙÚÔÈÎfi • àÁáÓ˜: ÔÓÔÌ. ·Ú·Î·Ù·ı‹ÎË. Ù˘ ·Ó·ÊÔÚÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. Ù¿ÊÔ˜. Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎfi˜. ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ÚÎ. ÚfiÛ. ÔÚÈÛÙ. ñÌÓ‹ıËÓ. ıËÏ. ÚÎ. ı‹ÛÔÌ·È/ ÙÂı‹ÛÔÌ·È. ÂÓ. âı·ÙfiÌËÓ. ÙÈÌËÙÈÎfi˜.ì àı¿Ó·ÙÔ˜. ıÂÌ·ÙÈÎfi˜. ÔÚÈÛÙ. -fiÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ·fiÚ.

ÛÔÊfi˜. Ù˘ ÚÔÛˆÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. -Ë. ̤ÏÏ. ÏËı. ÏËı. Á¤Ó. Ùɘ ®ÒÌ˘] (= Ë ‰‡Ó·ÌË) √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡.∂. ·ÚÛ. ·ÍÈfiÏÔÁÔ˜ • ùÓÙ·˜: ·ÈÙ. ˙ËÏá (= ˙Ëχˆ. ÙÂÏ¢Ùá (= Âı·›Óˆ/ ÙÂÏÂÈÒÓˆ) • ·éÙ·Ö˜: ‰ÔÙ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. Á¤Ó. -ÔÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. Ùɘ ÙÈÌɘ] • ÙÔ‡˜ àı·Ó¿ÙÔ˘˜: ·ÈÙ. ÙÈÌáÌ·È Ãƒ√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û.ì àı¿Ó·ÙÔ˜. ÏËı. -ÔÓ. fiÓÙˆ˜ • âÓ: ÚfiıÂÛË • Ùˇá ÔÏ¤Ìˇˆ: ‰ÔÙ. ÙÔ˘ Ú. ·Ó¿ÍÈÔ˜. ÚÙ. ·éÙ‹. ̤ÏÏ. ·˘Ùfi) . ÌÙ¯. ‚ã âÁÂÓfiÌËÓ. ·ÚÛ. Á¤Ó. ÏËı. ôÍÈÔ˜. Ù˘ ‰ÂÈÎÙÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. ̷οÚÈÔ˜. ·éÙfi˜. ¿ÓÛÔÊÔ˜. qÓ/ q. ÛÔÊ›˙ÔÌ·È • ÏÔ‡ÙÔ˘: ÁÂÓ. Ù˘ Â·Ó·ÏËÙÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. ÚÎ.∂.∂. ·ÚÛ. ÔÚÈÛÙ. ÚÙ. ÂÓÂÛÙ. Á¤Ó. ÂÓ. ÚÙ. ÂÓ. ˙ËÏá. Á¤Ó. Á¤Ó. ̷ηÚÈÛÙfi˜. ÙÂÙ›ÌËÌ·È. ıËÏ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. Ù˘ Â·Ó·ÏËÙÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. ·ÓÙ¿ÍÈÔ˜. ̤ÏÏ. -·. Á¤Ó. ıËÏ. ÛfiÊÈÛÌ·. À¶∂ƒ£∂∆π∫√™: àÍÈÒÙ·ÙÔ˜. ıËÏ. ™À°∫ƒπ∆π∫√™: àÍÈÒÙÂÚÔ˜. â̷οÚÈÛ·. ÏËı. ÚÎ. ÙÔ˘ ÂÈı. ÂÓ. â˙ËÏÒÎÂÈÓ • ÌfiÓÔȘ: ‰ÔÙ. ÙÔÜ ÏÔ‡ÙÔ˘] √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ÂÌfiÏÂÌÔ˜. ·fiÚ. ·fiÚ. ̷ηڛ˙ˆ. ÙÔ˘ ÂÈı. âÙÈÌÒÌËÓ. -. ·ÚÛ. Á¤Ó. -Ë. ·˘Ù‹. Á¤Ó. ÏÔ˘ÙÔÎÚ·Ù›· • à͛Ԣ˜: ·ÈÙ. ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. Ù˘ ÔÚÈÛÙÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. ï fiÏÂÌÔ˜ [ÁÂÓ. ηÏÔÙ˘¯›˙ˆ) Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ÙÈÌ‹ÛÔÌ·È. ̷ηڛ˙ˆ (= ηÏÔÙ˘¯›˙ˆ) Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ÌÙ¯. â˙‹ÏˆÎ·. Á¤Ó. -ÔÓ µ·ıÌÔ› ÙÔ˘ ÂÈı¤ÙÔ˘: £∂∆π∫√™: ôÍÈÔ˜. ì ®ÒÌË [ÁÂÓ. âÙÈÌ‹ıËÓ. ÏËı. ·ÚÛ. ÂÓÂÚÁ. ˙ËÏfiˆ. ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. Á¤Ó. -·. ¿ÚÚˆÛÙÔ˜. ̤ÏÏ. ·éÙfi (= Ô ›‰ÈÔ˜) • Ù·Ö˜ ÙÈÌ·Ö˜: ‰ÔÙ. ÔÚÈÛÙ. â̷οÚÈ˙ÔÓ. ÌfiÓÔ˜. ÔyÙÔ˜. âÁÒ.√ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ·éÙfi˜. ̷οÚÈ • ÙÔÜ ı·Ó¿ÙÔ˘: ÁÂÓ. ˘ÂÚÛ. ÂÓÂÚÁ. ÂÓÂÛÙ. ˘ÂÚÛ. ·ÚÛ. ï ÏÔÜÙÔ˜ [ÁÂÓ. ÂåÌ›. ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û.∂. ì ÛÔÊ›· [ÁÂÓ.∂. ˘ÂÚÛ. ·éÙfi • ̷ηڛ˙ˆ: ·ã ÂÓ. ÚfiÛ. ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ÂÓÂÛÙ. -ÔÓ • ÙÔ‡ÙÔȘ: ‰ÔÙ. ÏËı. ÙÔÜ ÔϤÌÔ˘] √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ·ÚÛ. ¿ÌÏÔ˘ÙÔ˜. ÂÓÂÚÁ. Á¤Ó. ·éÙfi˜. ·fiÚ. ˘ÂÚÛ. ·ÚÛ. ·≈ÙË. ·ã ÚfiÛ. ·éÙfi • ®ÒÌ˘: ÁÂÓ. ÙÂÏÂ˘Ù¿ˆ. ÏËı. ÏËı. Á¤ÁÔÓ·. (= ·˘Ùfi˜. ·éÙ‹. ÂÌÏÔ˘Ù›˙ˆ. ÂÓ. ï ı¿Ó·ÙÔ˜ [ÁÂÓ. âÙÂÙÈÌ‹ÌËÓ • âÁÒ: ÔÓÔÌ. ÚÎ. ÙÔ˘ ÂÈı. ·Í›·. ÏÔ˘Ù›˙ˆ. Ô˘Û›·. ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. âÁÂÁfiÓÂÈÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. Á¤Ó. • ·éÙÔ‡˜: ·ÈÙ. ·ÚÛ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ÏËı. ·ÚÛ. ÙÈÌ¿ÔÌ·È. ÛÔÊÈÛÙ›·. ÂåÌ› (= ›̷È) Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. Û‡. ÚÎ. ÙÔÜÙÔ. Ùfi àı¿Ó·ÙÔÓ • ÙÈÌÄÛı·È: ··ÚÌÊ. ÂÓ. Á¤Ó. ·fiÚ. ÂÓ. â˙‹ÏˆÛ·. ÙÈÌËı‹ÛÔÌ·È. ‡ڈÛÙÔ˜. ï. ÙÈÌáÌ·È. ̷ηÚÈá. ÚÎ. ÊÈÏÔfiÏÂÌÔ˜ • ÙÔ‡˜ ÙÂÏ¢ÙËÎfiÙ·˜: ·ÈÙ. ì ÙÈÌ‹ [ÁÂÓ. ·ÚÛ. ÔÏÂÌÈÎfi˜. ÙÔÜ ı·Ó¿ÙÔ˘] • ˙ËÏá: ·ã ÂÓ.∂. ıËÏ. Ùɘ ÛÔÊ›·˜] √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. . âÙÈÌËÛ¿ÌËÓ.2Ë(47-84) ∂ÓfiÙËÙ· 2 54 29-01-04 10:00 ™ÂÏ›‰·54 • ·éÙÔÖ˜: ‰ÔÙ. ·éÙ‹. Â¿ÍÈ·. ·Ó¿ÚÚˆÛË • ÛÔÊ›·˜: ÁÂÓ. ÚÙ. ÂÓÂÛÙ. ÔÏÂÌÔ¯·Ú‹˜. â˙‹ÏÔ˘Ó. öÛÔÌ·È.∂. ڈ̷ϤԘ. Á¤Ó. ÏÔ‡ÛÈÔ˜. ˙ËÏÒÛˆ. ÚfiÛ.

̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú.ì àÌ›ӈÓ. ηÙÂÏÂÏÔ›ÂÈÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ÚfiÛ. -‹. ‡ۈÌÔ˜ • öÙ˘¯ÔÓ: Áã ÏËı. Ô›ËÛË • ÎÚÂÖÙÙÔÓ: ·ÈÙ. ÂÈÙ˘¯›·. Ô˘‰. ıËÏ. âÙÂÙ˘¯‹ÎÂÈÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ıËÏ. ÌÓ‹Ì·. À¶∂ƒ£∂∆π∫√™: ¿ÚÈÛÙÔ˜. ÚfiÛ.2Ë(47-84) 29-01-04 10:00 ™ÂÏ›‰·55 • àÓıÚÒˆÓ: ÁÂÓ. ÙÔ˘ ÂÈı. -ÔÓ/ ‚¤ÏÙÈÛÙÔ˜. ÙÔÜ ÛÒÌ·ÙÔ˜] √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ÓÂÔÁÓfi.∂. ηٷÏ›ˆ (= ÎÏËÚÔ‰ÔÙÒ) Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ·fiÚ. ηٷÏ›ˆ.√ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ۈ̷ÙÈÎfi˜. Ô˘‰. -ÔÓ/ ÎÚ¿ÙÈÛÙÔ˜. ·Ú¿ÏÂÈ„Ë.ì ÎÚ›ÙÙˆÓ. -Ë. Á›ÁÓÔÌ·È (= Á›ÓÔÌ·È) Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ü ˇ ÌËÓ/ Ò ˇ fiÌËÓ. ÚÎ. η٤ÏÂÈÔÓ. Á¤Ó. ˘ÂÚÛ. -ÔÓ • ÂrÓ·È: ··ÚÌÊ.∂. ηٿÏÔÈÔ. ÚˆÙÔÁÂÓ‹˜. âÁÈÁÓfiÌËÓ.∂. ̤ÏÏ. Á¤ÓÂÛË. ÚÔÁÂÓ¤ÛÙÂÚÔ˜. Ù‡ÍÔÌ·È. . ÙÂÙ‡¯Ëη. ÔÚÈÛÙ. ÏËı. Á¤Ó. ˘ÂÚÛ. ÚÙ. -Ë. ÂÓ. ÂåÌ› (= ›̷È) • ÁÂÓ¤Ûı·È: ··ÚÌÊ. Ùfi àı¿Ó·ÙÔÓ • ÌÓ‹ÌËÓ: ·ÈÙ. ï. ÏˇáÛÙÔ˜. ηٷϤÏÔÈ·. ηٷÏ›„ˆ. àÁ·ıfi˜. Ôå‹ÛÔÌ·È. Á¤ÓÔ˜. Ùfi ‚¤ÏÙÈÔÓ/ ï. ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ÂÓ. âÁÂÁfiÓÂÈÓ/ âÁÂÁÂÓ‹ÌËÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. Â›Ù¢ÍË. ÚfiÛ. ™À°∫ƒπ∆π∫√™: ï. Û˘ÁÎÚÈÙÈÎfi˜ ‚·ıÌfi˜ ÙÔ˘ ÂÈı. ì ÌÓ‹ÌË [ÁÂÓ. Á›ÁÓÔÌ·È. è ˇ ‹ıËÓ. ˘ÂÚÛ. ÏËı.∂. Á¤ÁÔÓ·/ ÁÂÁ¤ÓËÌ·È. Ùɘ ÌÓ‹Ì˘] √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ·fiÚ. ÏËı. ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘] • ÔrÌ·È: ·ã ÂÓ. ·ÔÚ.∂. ÙÔ˘ Ú. -fiÓ µ·ıÌÔ› ÙÔ˘ ÂÈı¤ÙÔ˘: £∂∆π∫√™: àÁ·ıfi˜. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. Ùfi ôÌÂÈÓÔÓ/ ï. Ùfi ÎÚÂÖÙÙÔÓ/ ï. ÂÓÂÛÙ. ·ÌӋ̈Ó. -fiÓ • ۈ̿وÓ: ÁÂÓ. ·ÛÒÌ·ÙÔ˜. ·ÔÚ. ÔÚÈÛÙ. ·ÚÛ. ÌÓËÌÂ›Ô • η٤ÏÈÔÓ: Áã ÏËı. ÚÎ. âÙ‡Á¯·ÓÔÓ. ‚ã ÂÓÂÚÁ. Á¤Ó. ÓÔÌ›˙ˆ) Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ‚ã η٤ÏÈÔÓ. -ÔÓ. ÁËÁÂÓ‹˜. ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ıÓËÙfi˜. ÔrÌ·È (= ıˆÚÒ. ÁÂÓ‹ÛÔÌ·È. ‚ã ÂÓÂÚÁ. Ù˘¯·›Ô˜. ̤ÏÏ. Ï›„·ÓÔ. Á¤Ó. ÁfiÓÔ˜ • âÂȉ‹: Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ·ÈÙÈÔÏÔÁÈÎfi˜ • ıÓËÙáÓ: ÁÂÓ. -Ë. ‚ã âÁÂÓfiÌËÓ. ï ôÓıÚˆÔ˜ [ÁÂÓ. ·fiÚ. ÁÂÓÈ¿.ì ÏˇÒˆÓ. ÂÁηٷÏ›ˆ. ·fiÚ. ÙÔ˘ ÂÈı. -Ë.ì ‚ÂÏÙ›ˆÓ. ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ̤ÏÏ. ÔÚÈÛÙ. ÔrÌ·È/ ÔúÔÌ·È. ·ÔÚ.∂.ì àı¿Ó·ÙÔ˜. Ùfi ÏˇáÔÓ. -‹. Ù˘Á¯¿Óˆ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ˘ÂÚÛ. -. Ù˘Á¯¿Óˆ (= ÂÙ˘¯·›Óˆ/ Û˘Ó·ÓÙÒ Ù˘¯·›·) Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. Ù‡¯Ë • àı¿Ó·ÙÔÓ: ·ÈÙ. ˘fiÏÂÈÌÌ· ∂ÓfiÙËÙ· 2 55 . ·ÔÙ˘¯›·. ÚÎ. ̤ÏÏ. ÚÙ. ÂÓÂÛÙ. ÌÓËÌÔÓ‡ˆ. ÁÂÓ¤ıÏÈ·. Á¤Ó. Á¤Ó. ÚÙ. Ô˘‰. ÚÙ. ÂÓ. ÂÓÙ¢ÎÙ‹ÚÈÔ. ‚ã öÙ˘¯ÔÓ. ‚ã ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ·ÍÈÔÌÓËÌfiÓ¢ÙÔ˜. ÚÎ. Ùfi ÛáÌ· [ÁÂÓ.

ì Ùɘ ÙFÉ Ù‹Ó (t) ʇÛȘ ï ʇÛˆ˜ ÙÔÜ Ê‡ÛÂÈ Ùˇá ʇÛÈÓ ÙfiÓ Ê‡ÛÈ (t) àÁÒÓ Ùfi àÁáÓÔ˜ ÙÔÜ àÁáÓÈ Ùˇá àÁáÓ· Ùfi àÁÒÓ (t) ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÛáÌ· ÛÒÌ·ÙÔ˜ ÛÒÌ·ÙÈ ÛÒÌ· ÛÒÌ· ·î ÙáÓ Ù·Ö˜ Ù¿˜ (t) ʇÛÂȘ Ôî ʇÛÂˆÓ ÙáÓ Ê‡ÛÂÛÈ ÙÔÖ˜ ʇÛÂȘ ÙÔ‡˜ ʇÛÂȘ (t) àÁáÓ˜ Ù¿ àÁÒÓˆÓ ÙáÓ àÁáÛÈ ÙÔÖ˜ àÁáÓ·˜ Ù¿ àÁáÓ˜ (t) ÛÒÌ·Ù· ÛˆÌ¿ÙˆÓ ÛÒÌ·ÛÈ ÛÒÌ·Ù· ÛÒÌ·Ù· . ÙáÓ ‰ÔÙ. ÙÔ‡˜ ÎÏËÙ. Ù¿˜ ÎÏËÙ. ÁÂÓ. ·ÈÙ. ·î ÁÂÓ. ‰ÔÙ.2Ë(47-84) ∂ÓfiÙËÙ· 2 29-01-04 10:00 ™ÂÏ›‰·56 K§I™H O˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ . Ôî ÁÂÓ. Ù·Ö˜ ·ÈÙ.AÓÙˆÓ˘ÌÈÒÓ – MÂÙÔ¯ÒÓ ÙÔ˘ KEIMENOY K§I™H OY™IA™TIKøN Aã ÎÏ›ÛË ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÔÓÔÌ. ‰ÔÙ. ‰ÔÙ. ÙáÓ ‰ÔÙ. ·ÈÙ. ÎÏËÙ. ï ÙÔÜ Ùˇá ÙfiÓ (t) ‚›Ô˜ ‚›Ô˘ ‚›ˇˆ ‚›ÔÓ ‚›Â ı¿Ó·ÙÔ˜ ı·Ó¿ÙÔ˘ ı·Ó¿Ùˇˆ ı¿Ó·ÙÔÓ ı¿Ó·Ù ôÓıÚˆÔ˜ àÓıÚÒÔ˘ àÓıÚÒˇˆ ôÓıÚˆÔÓ ôÓıÚˆ ÏÔÜÙÔ˜ ÏÔ‡ÙÔ˘ ÏÔ‡Ùˇˆ ÏÔÜÙÔÓ ÏÔÜÙ fiÏÂÌÔ˜ ÔϤÌÔ˘ ÔÏ¤Ìˇˆ fiÏÂÌÔÓ fiÏÂÌ ÏÔÜÙÔÈ ÏÔ‡ÙˆÓ ÏÔ‡ÙÔȘ ÏÔ‡ÙÔ˘˜ ÏÔÜÙÔÈ fiÏÂÌÔÈ ÔÏ¤ÌˆÓ ÔϤÌÔȘ ÔϤÌÔ˘˜ fiÏÂÌÔÈ ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÔÓÔÌ. ÁÂÓ. ÎÏËÙ. ÎÏËÙ.EÈı¤ÙˆÓ . ÙÔÖ˜ ·ÈÙ. (t) ‚›ÔÈ ‚›ˆÓ ‚›ÔȘ ‚›Ô˘˜ ‚›ÔÈ ı¿Ó·ÙÔÈ ı·Ó¿ÙˆÓ ı·Ó¿ÙÔȘ ı·Ó¿ÙÔ˘˜ ı¿Ó·ÙÔÈ ôÓıÚˆÔÈ àÓıÚÒˆÓ àÓıÚÒÔȘ àÓıÚÒÔ˘˜ ôÓıÚˆÔÈ °ã ÎÏ›ÛË ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ 56 ÔÓÔÌ. (t) Ù‡¯·È Ù˘¯áÓ Ù‡¯·È˜ Ù‡¯·˜ Ù‡¯·È ÌÓÉÌ·È ÌÓËÌáÓ ÌӋ̷Ș ÌÓ‹Ì·˜ ÌÓÉÌ·È ÙÈÌ·› ÙÈÌáÓ ÙÈÌ·Ö˜ ÙÈÌ¿˜ ÙÈÌ·› àÚÂÙ·› àÚÂÙáÓ àÚÂÙ·Ö˜ àÚÂÙ¿˜ àÚÂÙ·› µã ÎÏ›ÛË ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÔÓÔÌ. ÁÂÓ. ·ÈÙ. ì Ùɘ ÙFÉ Ù‹Ó (t) Ù‡¯Ë Ù‡¯Ë˜ Ù‡¯FË Ù‡¯ËÓ Ù‡¯Ë ÌÓ‹ÌË ÌÓ‹Ì˘ ÌÓ‹ÌFË ÌÓ‹ÌËÓ ÌÓ‹ÌË ÙÈÌ‹ ÙÈÌɘ ÙÈÌFÉ ÙÈÌ‹Ó ÙÈÌ‹ àÚÂÙ‹ àÚÂÙɘ àÚÂÙFÉ àÚÂÙ‹Ó àÚÂÙ‹ ®ÒÌË ®ÒÌ˘ ®ÒÌFË ®ÒÌËÓ ®ÒÌË ÛÔÊ›· ÛÔÊ›·˜ ÛÔÊ›÷· ÛÔÊ›·Ó ÛÔÊ›· ®áÌ·È ®ˆÌáÓ ®Ò̷Ș ®ÒÌ·˜ ®áÌ·È ÛÔÊ›·È ÛÔÊÈáÓ ÛÔÊ›·È˜ ÛÔÊ›·˜ ÛÔÊ›·È ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÔÓÔÌ.

Ô˘‰. ·ÈÙ. Ô˘‰./ ıËÏ./ ıËÏ. Ôî ÁÂÓ. Ôî. Ô˘‰.Ù¿˜ ·éÙÔÌ¿ÙÔ˘˜ Ù¿ ·éÙfiÌ·Ù· (t) ·éÙfiÌ·ÙÔÈ (t) ·éÙfiÌ·Ù· ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·ÚÛ.Ù¿˜ àÁËÚ¿ÙÔ˘˜ Ù¿ àÁ‹Ú·Ù· (t) àÁ‹Ú·ÙÔÈ (t) àÁ‹Ú·Ù· ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·ÚÛ. Ô˘‰. Ùfi ÙÔÜ Ùˇá Ùfi (t) οÏÏÈÛÙÔÓ Î·ÏÏ›ÛÙÔ˘ ηÏÏ›ÛÙˇˆ οÏÏÈÛÙÔÓ Î¿ÏÏÈÛÙÔÓ ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·ÚÛ. ÎÏËÙ. ıËÏ. ÙáÓ ‰ÔÙ. ï. Ę ÄÛ· ÄÓ ·ÓÙfi˜ ¿Û˘ ·ÓÙfi˜ ·ÓÙ› ¿ÛFË ·ÓÙ› ¿ÓÙ· ÄÛ·Ó ÄÓ Ę ÄÛ· ÄÓ Î¿ÏÏÈÛÙ·È Î·ÏÏ›ÛÙˆÓ Î·ÏÏ›ÛٷȘ ηÏÏ›ÛÙ·˜ οÏÏÈÛÙ·È Ô˘‰. ÔÓÔÌ. àÁ‹Ú·ÙÔÓ àÁËÚ¿ÙÔ˘ àÁËÚ¿Ùˇˆ àÁ‹Ú·ÙÔÓ àÁ‹Ú·ÙÔÓ ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·ÚÛ. ÙfiÓ. Ù¿ ÙáÓ ÙÔÖ˜ Ù¿ (t) οÏÏÈÛÙ· ηÏÏ›ÛÙˆÓ Î·ÏÏ›ÛÙÔȘ οÏÏÈÛÙ· οÏÏÈÛÙ· ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·ÚÛ.Ùɘ ·éÙÔÌ¿ÙÔ˘ ÙÔÜ ‰ÔÙ.2Ë(47-84) 29-01-04 10:00 ™ÂÏ›‰·57 ∂ÓfiÙËÙ· K§I™H E¶I£ETøN 2 ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·ÚÛ. ÁÂÓ. ‰ÔÙ. ·î ÙáÓ Ù·Ö˜ Ù¿˜ (t) Ô˘‰. ÎÏËÙ. ï ÙÔÜ Ùˇá ÙfiÓ (t) ıËÏ.ÙFÉ àÁËÚ¿Ùˇˆ Ùˇá ÙfiÓ.·î àÁ‹Ú·ÙÔÈ Ù¿ àÁ‹Ú·Ù· ÙáÓ àÁËÚ¿ÙˆÓ ÙáÓ àÁËÚ¿ÙˆÓ ÙÔÖ˜. ·ÈÙ. ‰ÔÙ.Ù‹Ó àÁ‹Ú·ÙÔÓ Ùfi (t) àÁ‹Ú·Ù (t) ÔÓÔÌ. ÁÂÓ.ÙFÉ ·éÙÔÌ¿Ùˇˆ Ùˇá ·ÈÙ. ï. οÏÏÈÛÙÔ˜ ηÏÏ›ÛÙÔ˘ ηÏÏ›ÛÙˇˆ οÏÏÈÛÙÔÓ Î¿ÏÏÈÛÙ ì Ùɘ ÙFÉ Ù‹Ó (t) ηÏÏ›ÛÙË Î·ÏÏ›ÛÙ˘ ηÏÏ›ÛÙFË Î·ÏÏ›ÛÙËÓ Î·ÏÏ›ÛÙË Ô˘‰. ÁÂÓ. ÙÔÖ˜ ·ÈÙ. Ùˇá. ıËÏ. ÙÔ‡˜ ÎÏËÙ. ·ÈÙ. Ôî./ ıËÏ. ·éÙfiÌ·ÙÔÓ ·éÙÔÌ¿ÙÔ˘ ·éÙÔÌ¿Ùˇˆ ·éÙfiÌ·ÙÔÓ ·éÙfiÌ·ÙÔÓ ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·ÚÛ.Ù·Ö˜ àÁËÚ¿ÙÔȘ ÙÔÖ˜ àÁËÚ¿ÙÔȘ ÙÔ‡˜. (t) ·éÙfiÌ·Ù (t) ÔÓÔÌ.·î ·éÙfiÌ·ÙÔÈ Ù¿ ·éÙfiÌ·Ù· ÙáÓ ·éÙÔÌ¿ÙˆÓ ÙáÓ ·éÙÔÌ¿ÙˆÓ ÙÔÖ˜. ¿ÓÙ˜ ÄÛ·È ¿ÓÙ· ¿ÓÙˆÓ ·ÛáÓ ¿ÓÙˆÓ ÄÛÈ ¿Û·È˜ ÄÛÈ ¿ÓÙ·˜ ¿Û·˜ ¿ÓÙ· ¿ÓÙ˜ ÄÛ·È ¿ÓÙ· 57 . ÎÏËÙ. ÔÓÔÌ./ ıËÏ.Ù·Ö˜ ·éÙÔÌ¿ÙÔȘ ÙÔÖ˜ ·éÙÔÌ¿ÙÔȘ ÙÔ‡˜. Ô˘‰. (t) οÏÏÈÛÙÔÈ Î·ÏÏ›ÛÙˆÓ Î·ÏÏ›ÛÙÔȘ ηÏÏ›ÛÙÔ˘˜ οÏÏÈÛÙÔÈ ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·ÚÛ. ‰ÔÙ.Ùɘ àÁËÚ¿ÙÔ˘ ÙÔÜ Ùˇá. ÙÔÜ. ıËÏ.ì ·éÙfiÌ·ÙÔ˜ Ùfi ÁÂÓ. ÔÓÔÌ.Ù‹Ó ·éÙfiÌ·ÙÔÓ Ùfi ÎÏËÙ.ì àÁ‹Ú·ÙÔ˜ Ùfi ÙÔÜ.

(t) ôÍÈÔ˜ à͛Ԣ àÍ›ˇˆ ôÍÈÔÓ ôÍÈ Ԣ‰. ‰ÔÙ. ÌfiÓÔÓ Ôî ÌfiÓÔ˘ ÙáÓ ÌfiÓˇˆ ÙÔÖ˜ ÌfiÓÔÓ ÙÔ‡˜ ÌfiÓÔÓ (t) ·ÚÛ. àÍ›· àÍ›·˜ àÍ›÷· àÍ›·Ó àÍ›· Ùfi ÙÔÜ Ùˇá Ùfi (t) ôÍÈÔÓ à͛Ԣ àÍ›ˇˆ ôÍÈÔÓ ôÍÈÔÓ ·ÚÛ. ì Ùɘ ÙFFÉ Ù‹Ó (t) ıËÏ. Ùˇá ·ÈÙ. Ù¿ ÙáÓ ÙÔÖ˜ Ù¿ (t) ôÍÈ· àÍ›ˆÓ àÍ›ÔȘ ôÍÈ· ôÍÈ· ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ Ô˘‰. ÙfiÓ ÎÏËÙ. ï ÙÔÜ Ùˇá ÙfiÓ (t) ÌfiÓÔ˜ ÌfiÓÔ˘ ÌfiÓˇˆ ÌfiÓÔÓ ÌfiÓ ıËÏ. Ùfi ÙÔÜ Ùˇá Ùfi (t) ôÍÈÔÈ àÍ›ˆÓ àÍ›ÔȘ à͛Ԣ˜ ôÍÈÔÈ ıËÏ.Ù¿˜. (t) ·ÚÛ. (t) 58 ÔÓÔÌ. ıÓËÙfiÓ Ôî ıÓËÙÔ› ıÓËÙÔÜ ÙáÓ ıÓËÙáÓ ıÓËÙˇá ÙÔÖ˜ ıÓËÙÔÖ˜ ıÓËÙfiÓ ÙÔ‡˜ ıÓËÙÔ‡˜ ıÓËÙfiÓ (t) ıÓËÙÔ› ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·ÚÛ. ÔÓÔÌ.ì ÁÂÓ. ï. ÔÓÔÌ.ÙFÉ ·ÈÙ. ÌfiÓÔÈ ÌfiÓˆÓ ÌfiÓÔȘ ÌfiÓÔ˘˜ ÌfiÓÔÈ ıËÏ. ÎÚ›ÙÙÔÓ·/ ÎÚ›ÙÙˆ ÎÚ›ÙÙÔÛÈ ÎÚ›ÙÙÔÓ·/ ÎÚ›ÙÙˆ ÎÚ›ÙÙÔÓ·/ ÎÚ›ÙÙˆ . ÎÏËÙ. ì Ùɘ ÙFÉ Ù‹Ó (t) Ô˘‰. Ùˇá. ÙÔÜ ‰ÔÙ. ÔÓÔÌ.2Ë(47-84) 29-01-04 10:00 ∂ÓfiÙËÙ· ™ÂÏ›‰·58 ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ 2 ·ÚÛ. Ù¿ ÙáÓ ÙÔÖ˜ Ù¿ (t) ÌfiÓ· ÌfiÓˆÓ ÌfiÓÔȘ ÌfiÓ· ÌfiÓ· ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÔÓÔÌ./ ıËÏ. ·î ÙáÓ Ù·Ö˜ Ù¿˜ (t) ôÍÈ·È àÍ›ˆÓ àÍ›·È˜ àÍ›·˜ ôÍÈ·È Ô˘‰.Ù·Ö˜ ·ÈÙ. ÙÔÜ ‰ÔÙ. ·î ÙáÓ Ù·Ö˜ Ù¿˜ (t) ÌfiÓ·È ÌfiÓˆÓ ÌfiӷȘ ÌfiÓ·˜ ÌfiÓ·È Ô˘‰. ıÓËÙ·› ıÓËÙáÓ ıÓËÙ·Ö˜ ıÓËÙ¿˜ ıÓËÙ·› Ù¿ ÙáÓ ÙÔÖ˜ Ù¿ (t) ıÓËÙ¿ ıÓËÙáÓ ıÓËÙÔÖ˜ ıÓËÙ¿ ıÓËÙ¿ ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ıËÏ. ï ÁÂÓ./ ıËÏ. ÁÂÓ. ÙÔÖ˜. ì Ùɘ ÙFÉ Ù‹Ó (t) ÌfiÓË ÌfiÓ˘ ÌfiÓFË ÌfiÓËÓ ÌfiÓË ·î ÙáÓ Ù·Ö˜ Ù¿˜ (t) Ô˘‰. ÎÚ›ÙÙˆÓ Ùfi ÎÚ›ÙÙÔÓÔ˜ ÙÔÜ ÎÚ›ÙÙÔÓÈ Ùˇá ÎÚ›ÙÙÔÓ·/ ÎÚ›ÙÙˆ Ùfi ÎÚÂÖÙÙÔÓ (t) ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·ÚÛ. Ùˇá ·ÈÙ. ‰ÔÙ. ÎÚÂÖÙÙÔÓ ÎÚ›ÙÔÓÔ˜ ÎÚ›ÙÙÔÓÈ ÎÚÂÖÙÙÔÓ ÎÚÂÖÙÙÔÓ Ô˘‰. Ôî ÙáÓ ÙÔÖ˜ ÙÔ‡˜ (t) ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·ÚÛ. ÙÔ‡˜. ÙfiÓ. ÎÚ›ÙÙÔÓ˜/ ÎÚ›ÙÙÔ˘˜ Ù¿ ÙáÓ ÎÚÂÈÙÙfiÓˆÓ ÎÚ›ÙÙÔÛÈ ÙÔÖ˜ ÎÚ›ÙÙÔÓ·˜/ ÎÚ›ÙÙÔ˘˜ Ù¿ ÎÚ›ÙÙÔÓ˜/ ÎÚ›ÙÙÔ˘˜ (t) Ô˘‰.·î ÁÂÓ. ÙfiÓ ÎÏËÙ. ï ÁÂÓ. ıÓËÙ‹ ıÓËÙɘ ıÓËÙFÉ ıÓËÙ‹Ó ıÓËÙ‹ Ùfi ÙÔÜ Ùˇá Ùfi (t) ·ÚÛ. ÎÏËÙ. (t) ıÓËÙfi˜ ıÓËÙÔÜ ıÓËÙˇá ıÓËÙfiÓ ıÓËÙ¤ ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ıËÏ.Ùɘ ‰ÔÙ. ·ÈÙ. Ôî.Ù‹Ó ÎÏËÙ. ÙÔÜ.

ıËÏ. Ô˘‰. ·éÙfi˜ ·éÙ‹ ·éÙÔÜ ·éÙɘ ·éÙˇá ·éÙFÉ ·éÙfiÓ ·éÙ‹Ó Ô˘‰. ÔÓÔÌ.ÙÈ — ‹ ¬ÙÔ˘ ‹ ¬Ù÷ˆ Ô˘‰. ·ÈÙ.2Ë(47-84) 29-01-04 10:01 ™ÂÏ›‰·59 ∂ÓfiÙËÙ· K§I™H ANTøNYMIøN 2 ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·ÚÛ.ÙÈ ÔyÙÈÓÔ˜ z ÷ ÙÈÓÈ ¬. ÔÓ. ÔyÙÔ˜ ·≈ÙË — ÔÓÔÌ. ·ÈÙ. âÈÙÚ¤„·ÓÙ˜ âÈÙÚ„¿ÓÙˆÓ âÈÙÚ¤„·ÛÈ âÈÙÚ¤„·ÓÙ·˜ âÈÙÚ¤„·ÓÙ˜ ıËÏ âÈÙÚ¤„·Û·È âÈÙÚ„·ÛáÓ âÈÙÚ„¿Û·È˜ âÈÙÚ„¿Û·˜ âÈÙÚ¤„·Û·È Ô˘‰. Ô¥ÙÈÓ˜ ·¥ÙÈÓ˜ zÓÙÈÓˆÓ zÓÙÈÓˆÓ ÔxÛÙÈÛÈ(Ó) ·xÛÙÈÛÈ(Ó) Ô≈ÛÙÈÓ·˜ ±ÛÙÈÓ·˜ — — — ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·ÚÛ. ÁÂÓ. Ô˘‰. ıËÏ. âÈÙÚ¤„·ÓÙ· âÈÙÚ„¿ÓÙˆÓ âÈÙÚ¤„·ÛÈ âÈÙÚ¤„·ÓÙ· âÈÙÚ¤„·ÓÙ· 59 . ıËÏ. ¬ÛÙȘ ≥ÙȘ ÔyÙÈÓÔ˜ ‹ ¬ÙÔ˘ wÛÙÈÓÔ˜ z ÷ ÙÈÓÈ ‹ ¬Ù÷ˆ ÷wÙÈÓÈ ¬ÓÙÈÓ· ≥ÓÙÈÓ· — — — ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·ÚÛ. ·éÙÔ› ·éÙ·› ·éÙ¿ ·éÙáÓ ·éÙáÓ ·éÙáÓ ·éÙÔÖ˜ ·éÙ·Ö˜ ·éÙÔÖ˜ ·éÙÔ‡˜ ·éÙ¿˜ ·éÙ¿ ∫§π™∏ ª∂∆√Ãø¡ ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·ÚÛ. ÁÂÓ. ‰ÔÙ. ÔÓÔÌ. ÔyÙÔÈ ·yÙ·È Ù·ÜÙ· ÙÔ‡ÙˆÓ ÙÔ‡ÙÔȘ Ù·‡Ù·È˜ ÙÔ‡ÙÔȘ ÙÔ‡ÙÔ˘˜ Ù·‡Ù·˜ Ù·ÜÙ· ÔyÙÔÈ ·yÙ·È — ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·ÚÛ. ÁÂÓ. Ô˘‰. âÈÙÚ¤„·˜ âÈÙÚ¤„·Û· âÈÙÚ¤„·ÓÙÔ˜ âÈÙÚ„¿Û˘ âÈÙÚ¤„·ÓÙÈ âÈÙÚ„¿ÛFË âÈÙÚ¤„·ÓÙ· âÈÙÚ¤„·Û·Ó âÈÙÚ¤„·˜ âÈÙÚ¤„·Û· ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ Ô˘‰. ÙÔÜÙÔÓ Ù·‡ÙËÓ ÙÔÜÙÔ ÎÏËÙ. ‰ÔÙ. ·ÈÙ. ¬. ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·ÚÛ. ·ÈÙ. ÎÏËÙ. ÔÓÔÌ. ıËÏ. ıËÏ. ıËÏ. ÔyÙÔ˜ ·≈ÙË ÙÔÜÙÔ ÁÂÓ. ÙÔ‡ÙÔ˘ Ù·‡Ù˘ ÙÔ‡ÙÔ˘ ‰ÔÙ. ‰ÔÙ. ‰ÔÙ. ÙÔ‡Ùˇˆ Ù·‡ÙFË ÙÔ‡Ùˇˆ ·ÈÙ. ·éÙfi ·éÙÔÜ ·éÙˇá ·éÙfi Ô˘‰. ÁÂÓ. ±ÙÈÓ· ‹ ±ÙÙ· zÓÙÈÓˆÓ ÔxÛÙÈÛÈ(Ó) ±ÙÈÓ· ‹ ±ÙÙ· — ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·ÚÛ. âÈÙÚ¤„·Ó âÈÙÚ¤„·ÓÙÔ˜ âÈÙÚ¤„·ÓÙÈ âÈÙÚ¤„·Ó âÈÙÚ¤„·Ó ·ÚÛ. ÎÏËÙ. ÎÏËÙ. ıËÏ.

ıËÏ ·ÚÛ. àÓ·Ì›ӷ۷ àÓ·ÌÂÈÓ¿Û˘ àÓ·ÌÂÈÓ¿ÛFË àÓ·ÌÂ›Ó·Û·Ó àÓ·Ì›ӷ۷ ·Ó·ÌÂÖÓ·Ó ·Ó·Ì›ӷÓÙÔ˜ ·Ó·Ì›ӷÓÙÈ ·Ó·ÌÂÖÓ·Ó ·Ó·ÌÂÖÓ·Ó ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·ÚÛ. ÎÏËÙ. ‰ÔÙ. ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·ÚÛ. ·ÚÛ. ÁÂÓ. ùÓ ùÓÙÔ˜ ùÓÙÈ ùÓ ùÓ àÓ·Ì›ӷÓÙ˜ àÓ·ÌÂÈÓ¿ÓÙˆÓ àÓ·Ì›ӷÛÈ àÓ·Ì›ӷÓÙ·˜ àÓ·Ì›ӷÓÙ˜ ÔÓÔÌ. ÁÂÓ. ÙÂÏ¢ÙË΢ַ ÙÂÏ¢ÙË΢›·˜ ÙÂÏ¢ÙË΢›÷· ÙÂÏ¢ÙËÎ˘Ö·Ó ÙÂÏ¢ÙË΢ַ àÓ·ÌÂ›Ó·Û·È àÓ·ÌÂÈÓ·ÛáÓ àÓ·ÌÂÈӿ۷Ș àÓ·ÌÂÈÓ¿Û·˜ àÓ·ÌÂ›Ó·Û·È àÓ·Ì›ӷٷ àÓ·ÌÂÈÓ¿ÓÙˆÓ àÓ·Ì›ӷÛÈ àÓ·Ì›ӷÓÙ· àÓ·Ì›ӷÓÙ· ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ıËÏ. ÁÂÓ. àÓ·Ì›ӷ˜ àÓ·Ì›ӷÓÙÔ˜ àÓ·Ì›ӷÓÙÈ àÓ·Ì›ӷÓÙ· àÓ·Ì›ӷ˜ Ô˘‰. ‰ÔÙ. Ô˘‰. ·ÈÙ. ÙÂÏ¢ÙËÎfi˜ ÙÂÏ¢ÙËÎfiÙÔ˜ ÙÂÏ¢ÙËÎfiÙÈ ÙÂÏ¢ÙËÎfi˜ ÙÂÏ¢ÙËÎfi˜ ıËÏ Ô˘‰. ıËÏ. ÎÏËÙ. ÎÏËÙ. ·ÈÙ. ùÓÙ˜ ÔsÛ·È ùÓÙ· ùÓÙˆÓ ÔéÛáÓ ùÓÙˆÓ ÔsÛÈ Ôû۷Ș ÔsÛÈ ùÓÙ·˜ ÔûÛ·˜ ùÓÙ· ùÓÙ˜ ÔsÛ·È ùÓÙ· ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·ÚÛ. ÔÓÔÌ. ÙÂÏ¢ÙËÎÒ˜ ÙÂÏ¢ÙËÎfiÙÔ˜ ÙÂÏ¢ÙËÎfiÙÈ ÙÂÏ¢ÙËÎfiÙ· ÙÂÏ¢ÙËÎÒ˜ Ô˘‰. üÓ ÔsÛ· ùÓÙÔ˜ ÔûÛ˘ ùÓÙÈ ÔûÛFË ùÓÙ· ÔsÛ·Ó üÓ ÔsÛ· ÔÓÔÌ. ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ıËÏ.2Ë(47-84) 29-01-04 10:01 ∂ÓfiÙËÙ· ™ÂÏ›‰·60 ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ 2 ·ÚÛ. ‰ÔÙ. Ô˘‰. ıËÏ. ÙÂÏ¢ÙËÎfiÙ˜ ÙÂÏ¢ÙËÎ˘Ö·È ÙÂÏ¢ÙËÎfiÙˆÓ ÙÂÏ¢ÙË΢ÈáÓ ÙÂÏ¢ÙËÎfiÛÈ ÙÂÏ¢ÙË΢›·È˜ ÙÂÏ¢ÙËÎfiÙ·˜ ÙÂÏ¢ÙË΢›·˜ ÙÂÏ¢ÙËÎfiÙ˜ ÙÂÏ¢ÙËÎ˘Ö·È ÙÂÏ¢ÙËÎfiÙ· ÙÂÏ¢ÙËÎfiÙˆÓ ÙÂÏ¢ÙËÎfiÛÈ ÙÂÏ¢ÙËÎfiÙ· ÙÂÏ¢ÙËÎfiÙ· Ã√¡π∫∂™ ∞¡∆π∫∞∆∞™∆∞™∂π™ ÂÓÂÛÙÒÙ·˜ ·Ú·Ù·ÙÈÎfi˜ ̤ÏÏÔÓÙ·˜ ·fiÚÈÛÙÔ˜ ·Ú·Î›ÌÂÓÔ˜ ˘ÂÚÛ˘ÓÙ¤ÏÈÎÔ˜ ÚÔÛ‹ÎÂÈ ÚÔÛÉΠÚÔÛ‹ÍÂÈ ÚÔÛÉÍ [ÚÔÛÉÎÂ] [ÚÔÛ‹ÎÂÈ] ìÁÂÖÛı·È — ìÁ‹ÛÂÛı·È ìÁ‹Û·Ûı·È/ ìÁÉÛı·È — ìÁËıÉÓ·È 60 ÎÈÓ‰˘Ó‡ÔÓÙ˜ — ÎÈÓ‰˘Ó‡ÛÔÓÙ˜ ÎÈÓ‰˘Ó‡۷ÓÙ˜ ÎÂÎÈÓ‰˘Ó¢ÎfiÙ˜ — ÙÂÏ¢ÙáÛÈ âÙÂÏÂ‡ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù‹ÛÔ˘ÛÈ âÙÂχÙËÛ·Ó ÙÂÙÂÏÂ˘Ù‹Î·ÛÈ âÙÂÙÂÏÂ˘Ù‹ÎÂÛ·Ó âÈÙÚ¤ÔÓÙ˜ — âÈÙÚ¤„ÔÓÙ˜ âÈÙÚ¤„·ÓÙ˜ âÈÙÂÙÚÔÊfiÙ˜ — àӷ̤ÓÔÓÙ˜ — àÓ·ÌÂÓÔÜÓÙ˜ àÓ·Ì›ӷÓÙ˜ àÓ·ÌÂÌÂÓËÎfiÙ˜ — âÎÏÂÁfiÌÂÓÔÈ — âÎÏÂÍfiÌÂÓÔÈ âÎÏÂÍ¿ÌÂÓÔÈ âÎÏÂÏÂÁ̤ÓÔÈ — ñÌÓÔÜÓÙ·È ñÌÓÔÜÓÙÔ ñÌÓËı‹ÛÔÓÙ·È ñÌÓ‹ıËÛ·Ó ≈ÌÓËÓÙ·È ≈ÌÓËÓÙÔ ı¿ÙÔÓÙ·È âı¿ÙÔÓÙÔ Ù·Ê‹ÛÔÓÙ·È âÙ¿ÊËÛ·Ó ÙÂı·Ì̤ÓÔÈ ÂåÛ› ÙÂı·Ì̤ÓÔÈ qÛ·Ó Ù›ıÂÓÙ·È âÙ›ıÂÓÙÔ ı‹ÛÔÓÙ·È/ öıÂÓÙÔ/ Ù¤ıÂÈÓÙ·È/ öÎÂÈÓÙÔ ùÓÙ·˜ ÙÂı‹ÛÔÓÙ·È âÙ¤ıËÛ·Ó ÎÂÖÓÙ·È âÛÔ̤ÓÔ˘˜ ÁÂÓÔ̤ÓÔ˘˜ ÁÂÁÔÓfiÙ·˜ — . ·ÈÙ. Ô˘‰.

-ÔÓ ñÌÓÂÖÛı·È ñÌÓÔ‡ÌÂÓÔ˜ ı¿ÙÂÛı·È ı·ÙfiÌÂÓÔ˜ Ù›ıÂÛı·È ÙÈı¤ÌÂÓÔ˜ ñÌÓ‹ÛıˆÛ·Ó -Ë. -ÔÓ öÙ˘¯ÔÓ Ù‡¯ˆÛÈ Ù‡¯ÔÈÂÓ Ù˘¯fiÓÙˆÓ Ù˘¯ÂÖÓ Ù˘¯ÒÓ -ÔÜÛ·.2Ë(47-84) 29-01-04 10:01 ™ÂÏ›‰·61 ∂ÓfiÙËÙ· Ã√¡π∫∂™ ∞¡∆π∫∞∆∞™∆∞™∂π™ ÂÓÂÛÙÒÙ·˜ ·Ú·Ù·ÙÈÎfi˜ ̤ÏÏÔÓÙ·˜ ÙÂÏ¢ÙáÓÙ·˜ ·fiÚÈÛÙÔ˜ ÙÂÏÂ˘Ù‹ÛÔÓÙ·˜ ÙÈÌÄÛı·È ·Ú·Î›ÌÂÓÔ˜ ÙÂÏÂ˘Ù‹Û·ÓÙ·˜ ÙÂÏ¢ÙËÎfiÙ·˜ ˘ÂÚÛ˘ÓÙ¤ÏÈÎÔ˜ 2 — ÙÈÌ‹ÛÂÛı·È ÙÈÌ‹Û·Ûı·È ÙÂÙÈÌÉÛı·È — ̷ηڛ˙ˆ â̷οÚÈ˙ÔÓ Ì·Î·ÚÈá â̷οÚÈÛ· — — ˙ËÏá â˙‹ÏÔ˘Ó ˙ËÏÒÛˆ â˙‹ÏˆÛ· â˙‹ÏˆÎ· â˙ËÏÒÎÂÈÓ ÔrÌ·È ˇüÌËÓ Ôå‹ÛÔÌ·È ˇè‹ıËÓ ÓÂÓfiÌÈη âÓÂÓÔÌ›ÎÂÈÓ ÂrÓ·È — öÛÂÛı·È ÁÂÓ¤Ûı·È ÁÂÁÔÓ¤Ó·È — Ù˘Á¯¿ÓÔ˘ÛÈ âÙ‡Á¯·ÓÔÓ Ù‡ÍÔ˘ÛÈ öÙ˘¯ÔÓ ÙÂÙ˘¯‹Î·ÛÈ âÙÂÙ˘¯‹ÎÂÛ·Ó Î·Ù·Ï›Ô˘ÛÈ Î·Ù¤ÏÂÈÔÓ Î·Ù·Ï›„Ô˘ÛÈ Î·Ù¤ÏÈÔÓ Î·Ù·ÏÂÏÔ›·ÛÈ Î·ÙÂÏÂÏÔ›ÂÛ·Ó E°K§ITIKE™ ANTIKATA™TA™EI™ OÚÈÛÙÈ΋ YÔÙ·ÎÙÈ΋ E˘ÎÙÈ΋ ¶ÚÔÛÙ·ÎÙÈ΋ A·Ú¤ÌÊ·ÙÔ MÂÙÔ¯‹ ÚÔÛ‹ÎÂÈ ÚÔÛ‹ÎFË ÚÔÛËÎÒÓ-ÔÜÛ·. ÙÔ˘ ìÁÂÖÛı·È [Â‰Ò ÙÔ ìÁÂÖÛı·È Â›Ó·È Û˘Ó‰ÂÙÈÎfi Î·È Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙȘ ‰˘Ô ·ÈÙÈ·ÙÈΤ˜]. ÛÙÔ ·ÚfiÛˆÔ ÚÔÛ‹ÎÂÈ [: ÙÔ Ú‹Ì· Ù˘ ÚfiÙ·Û˘] Â鉷ÈÌÔÓÂÛÙ¿ÙÔ˘˜: ηÙËÁ. -fiÓ Î·Ù¤ÏÈÔÓ Î·Ù·Ï›ˆÛÈ Î·Ù·Ï›ÔÈÂÓ Î·Ù·ÏÈfiÓÙˆÓ Î·Ù·ÏÈÂÖÓ Î·Ù·ÏÈÒÓ-ÔÜÛ·. ÙÔ˘ ìÁÂÖÛı·È: ÙÂÏ. §E¶TOMEPH™ ™YNTAKTIKH ANA§Y™H 1. ≠øÛÙ ÚÔÛ‹ÎÂÈ ÙÔ‡ÙÔ˘˜ ¢‰·ÈÌÔÓÂÛÙ¿ÙÔ˘˜ ìÁÂÖÛı·È: ΢Ú.]: ˘ÔÎ. ˘ÔÎ. ··Ú¤ÌÊ. -·Ó ÂÓıÂÖÛı·È ÂÓı›ÛıˆÛ·Ó ÂÓıÔ‡ÌÂÓÔ˜ -Ë. -ÔÓ ˙ËÏá ˙ËÏá ˙ËÏÔÖÌÈ/ — ˙ËÏÔÜÓ ˙ËÏáÓ-ÔÜÛ·.√È Û‡Ó‰ÂÛÌÔÈ œÛÙÂ Î·È ó˜. -ÔÓ ı·Ù¤ÛıˆÛ·Ó -Ë. -ÔÜÓ ÙÂÏÂ˘Ù‹Û·˜ -·Û·. ¶ƒ√™∂•∂. -fiÓ ÚÔÛ‹ÎÔÈ ÚÔÛËΤو âÙÂχÙËÛ·Ó ÙÂÏÂ˘Ù‹ÛˆÛÈ ÙÂÏÂ˘Ù‹Û·ÈÂÓ/ ÙÂÏ¢ÙËÛ¿ÓÙˆÓ/ ÙÂÏ¢ÙÉÛ·È ÚÔÛ‹ÎÂÈÓ ÙÂÏÂ˘Ù‹ÛÂÈ·Ó ÙÂÏ¢ÙËÛ¿ÙˆÛ·Ó ÂÓıÔÜÓÙ·È ÂÓıáÓÙ·È ÂÓıÔÖÓÙÔ ÂÓı›ÛıˆÓ/ ñÌÓÔÜÓÙ·È ñÌÓáÓÙ·È ñÌÓÔÖÓÙÔ ñÌÓ›ÛıˆÓ/ ı¿ÙÔÓÙ·È ı¿ÙˆÓÙ·È ı¿ÙÔÈÓÙÔ ı·Ù¤ÛıˆÓ/ Ù›ıÂÓÙ·È ÙÈıáÓÙ·È ÙÈıÂÖÓÙÔ ÙÈı¤ÛıˆÓ/ ̷ηڛ˙ˆ ̷ηڛ˙ˆ ̷ηڛ˙ÔÈÌÈ — ̷ηڛ˙ÂÈÓ Ì·Î·Ú›˙ˆÓ -Ô˘Û·. ÛÙÔ ÙÔ‡ÙÔ˘˜: ·ÓÙÈÎ. fiÙ·Ó ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÂÚÈfi‰Ô˘ ‹ 61 . -fiÓ ∞ 6 . ÎÚ›Û˘ [ìÌĘ: ÂÓÓ. -ÔÓ ˙ËÏÔ›ËÓ ÔrÌ·È ÔúˆÌ·È ÔåÔ›ÌËÓ — ÔúÂÛı·È ÔåfiÌÂÓÔ˜ -Ë. Û˘ÌÂÚ·ÛÌ·ÙÈ΋ ÚfiÙ. -ÔÓ ÙÈı¤ÛıˆÛ·Ó -Ë.

7. ÛÙÔ ÂÓıÔÜÓÙ·È [: ÙÔ Ú‹Ì· Ù˘ ÚfiÙ·Û˘]. fiˆ˜ ÛÙȘ ·Ú·¿Óˆ ÚÔÙ¿ÛÂȘ. ·ÓÙ›: ó˜ ÂÓıÔÜÓÙ·È ıÓËÙÔ›. ÎÚ›Û˘ [ÔyÙÔÈ: ÔÈ ÓÂÎÚÔ›]: ÂÓÓ. àÏÏ¿ âÎÏÂÍ¿ÌÂÓÔÈ ÙfiÓ Î¿ÏÏÈÛÙÔÓ: ‰Â˘Ù. ÚfiÙ.âÈÙÚ¤„·ÓÙ˜ . Ù˘ ·ÈÙ›·˜.Ï. ‚¤‚·È·. ÙfiÓ ‚›ÔÓ: ·ÓÙÈÎ. ÏÔÈfiÓ. ÚÔÛ‰. ÔéÎ âÈÙÚ¤„·ÓÙ˜.2Ë(47-84) ∂ÓfiÙËÙ· 2 62 29-01-04 10:01 ™ÂÏ›‰·62 ËÌÈÂÚÈfi‰Ô˘ Î·È ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÏÏË Î‡ÚÈ· ÚfiÙ·ÛË ÛÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ‹ ÙËÓ ËÌÈÂÚ›Ô‰Ô ·˘Ù‹Ó.: ÔyÙÔ˜ ‰¤ = ·˘Ùfi˜ fï˜ . • OÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙Ô˘Ó [·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È] Û ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· Î·È ÔÈ ·ÓÙˆÓ˘Ì›Â˜ Ô˘ ÙȘ ÂÈÛ¿ÁÔ˘Ó ÌÂÙ·ÊÚ¿˙ÔÓÙ·È Ì ‰ÂÈÎÙÈ΋ ·ÓÙˆÓ˘Ì›· Î·È Ì ϤÍÂȘ.˙Ëψٷ›: ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓ· ÛÙ· ˘ÔΛÌÂÓ· [àÁ‹Ú·ÙÔÈ ÛÙÔ ÌÓÉÌ·È Î·› ˙Ëψٷ› ÛÙÔ ÙÈÌ·›].‰¤. ·Ó·ÊÔÚ. ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘. 5. Ôî: ˘ÔÎ.àÓ·Ì›ӷÓÙ˜ âÎÏÂÍ¿ÌÂÓÔÈ: ÙÚÔÈΤ˜ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÂÂÍËÁ‹Û·˜ ÛÙÔ Ô≈Ùˆ. àÏÏ¿. ¿ÓÙˆÓ: ηÙËÁ. ÚfiÙ. • ŒÙÛÈ Î·È ÛÙËÓ ·Ú·¿Óˆ ÚfiÙ·ÛË ÙfiÓ Î¿ÏÏÈÛÙÔÓ ‹Ú ÙË Û˘ÓÙ·ÎÙÈ΋ ı¤ÛË ÙÔ˘ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ ı¿Ó·ÙÔÓ Ô˘ ·Ú·Ï›ÊıËÎÂ.. 6. ñÌÓÔÜÓÙ·È ‰¤ ó˜ àı¿Ó·ÙÔÈ ‰È¿ Ù‹Ó àÚÂÙ‹Ó: ·ÚÈ· ·Ó·Ê. Ô¥ÙÈÓ˜ ñ¤Ú ÌÂÁ›ÛÙˆÓ Î·› ηÏÏ›ÛÙˆÓ ÎÈÓ‰˘Ó‡۷ÓÙ˜ Ô≈Ùˆ ÙfiÓ ‚ÈfiÓ âÙÂχÙËÛ·Ó. K·› Á¿Ú ÙÔÈ àÁ‹Ú·ÙÔÈ Ì¤Ó ·éÙáÓ ·î ÌÓÉÌ·È [öÛÔÓÙ·È]. ‰È¿ Ù‹Ó Ê‡ÛÈÓ: ÂÌÚfiı. ÙÔ˘ âÙÂχÙËÛ·Ó [: ÙÔ Ú‹Ì· Ù˘ ÚfiÙ·Û˘] Î·È ÛÙËÓ ÌÙ¯. 3. ÚfiÙ. ÙÔ˘ ı¿ÙÔÓÙ·È [: ÙÔ Ú‹Ì· Ù˘ ÚfiÙ·Û˘]. ÚÔÛ‰. ¶PO™•E. ÛÙÔ ·î ÌÓÉÌ·È. ÚÔÛ‰. ÛÙÔ àÓıÚÒˆÓ. ÙÔ˘ ÛÎÔÔ‡. ÛÙË ÌÙ¯. ·Ó·ÊÔÚÈ΋ ÚfiÙ. Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ·Ú·Ù·ÎÙÈο Ì ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈıÂÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜ Ì¤Ó . ·ÓÙÈÎ.. ÚfiÙ. âÎÏÂÍ¿ÌÂÓÔÈ. ·î ÌÓÉÌ·È .·î ÙÈÌ·›: ˘ÔΛÌÂÓ· ÛÙÔ [öÛÔÓÙ·È: ÂÓÓ. ÛÙË ÌÙ¯. ¶PO™E•E. ÂÚ› ·ñÙáÓ: ÂÌÚfiı. ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘. àÁ‹Ú·ÙÔÈ . OÈ ‰‡Ô ·Ó·ÊÔÚÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ. ¬ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÂÚÈfi‰Ô˘ ‹ ËÌÈÂÚÈfi‰Ô˘ ÂÈÛ¿ÁÔ˘Ó Î‡ÚȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ. K·› Á¿Ú ÙÔÈ ı¿ÙÔÓÙ·È ‰ËÌÔÛ›÷·: ΢Ú. √È ·Ó·ÊÔÚÈΤ˜ ·ÓÙˆÓ˘Ì›Â˜ ¬˜. fiˆ˜ Ô Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ œÛÙ ÛÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÚfiÙ·ÛË. ó˜ à͛Ԣ˜ ùÓÙ·˜ ÙÔ‡˜ âÓ Ùˇá ÔÏ¤Ìˇˆ ÙÂÙÂÏ¢ÙËÎfiÙ·˜ Ù·Ö˜ ·éÙ·Ö˜ ÙÈÌ·Ö˜ η› ÙÔ‡˜ àı·- . fï˜. ÚÔÛ‰. : ˘ÔÎ. 4. Ô¥ÙÈÓÙ˜: ˘ÔÎ. ·˘Ù‹ Î·È Ë ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË. ÛÙÔ ñÌÓÔÜÓÙ·È [: ÙÔ Ú‹Ì· Ù˘ ÚfiÙ·Û˘]. ≥. ·éÙáÓ: ÁÂÓ.Ï.]: ˘ÔÎ. ó˜ ıÓËÙÔ›: µÚ·¯˘ÏÔÁÈ΋ ¤ÎÊÚ·ÛË: ÂÏÏÂÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ·Ó·ÊÔÚÈ΋. fiÙ·Ó ‰¤Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÏÏË Î‡ÚÈ· ÚfiÙ·ÛË ÛÙËÓ ›‰È· ÂÚ›Ô‰Ô ‹ ËÌÈÂÚ›Ô‰Ô. ·ÈÙÈÔÏ. ·Ú·Ï›ÂÙ·È Î·È ÙfiÙÂ Ô ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÔÔÈÂ›Ù·È Î·È ·›ÚÓÂÈ ÙË Û˘ÓÙ·ÎÙÈ΋ ı¤ÛË ÙÔ˘ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈ˙fiÌÂÓÔ˘ Ô˘ ·Ú·Ï›ÊıËÎÂ.[ñ¤Ú ÙáÓ] ηÏÏ›ÛÙˆÓ: ÂÌÚfiıÂÙÔÈ ÚÔÛ‰. ÎÈÓ‰˘Ó‡۷ÓÙ˜ [: ¯ÚÔÓ. ÌÙ¯] . ÙfiÓ ·éÙfiÌ·ÙÔÓ: ÂÈı. Ô¥ ÂÓıÔÜÓÙ·È Ì¤Ó ‰È¿ Ù‹Ó Ê‡ÛÈÓ ó˜ ıÓËÙÔ›: ·Ú. ‰ËÌÔÛ›÷·: ‰ÔÙ. fiÙ·Ó ÂÓÓÔÂ›Ù·È Â‡ÎÔÏ·. 2. ¶ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÙÔ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈ˙fiÌÂÓÔ.]: ÙÔ Ú‹Ì· Ù˘ ÚfiÙ·Û˘ Â›Ó·È Û˘Ó‰ÂÙÈÎfi. ÂÈÛ¿ÁÔ˘Ó Î‡ÚȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ.ÔyÙÔ˜ Á¿Ú = ÁÈ·Ù› ·˘Ùfi˜ Î. ÚÔÛ‰. ÚÔÛ‰. Î. ‰È¿ Ù‹Ó àÚÂÙ‹Ó: ÂÌÚfiı. Ô≈Ùˆ: ÂÈÚÚ. ñ¤Ú ÙáÓ ÌÂÁ›ÛÙˆÓ . Ù˘ ·ÈÙ›·˜. fiˆ˜: ÁÈ·Ù›. ÙfiÓ Î¿ÏÏÈÛÙÔÓ: ·ÓÙÈÎ. ÔéÎ âÈÙÚ¤„·ÓÙ˜ ÂÚ› ·ñÙáÓ ÙFÉ Ù‡¯FË Ôé‰\ àÓ·Ì›ӷÓÙ˜ ÙfiÓ ·éÙfiÌ·ÙÔÓ ı¿Ó·ÙÔÓ. ÛÙË ÌÙ¯. ÛÙÔ ı¿Ó·ÙÔÓ: ·ÓÙÈÎ. ˙Ëψٷ› ‰¤ ñfi ¿ÓÙˆÓ àÓıÚÒˆÓ ·î ÙÈÌ·›: ·Ú. ÎÚ›Û˘. η› àÁáÓ˜ Ù›ıÂÓÙ·È â\ ·éÙÔÖ˜ ®ÒÌ˘ η› ÛÔÊ›·˜ η› ÏÔ‡ÙÔ˘. àÓ·Ì›ӷÓÙ˜. [Ô¥: ÂÓÓ. ÛÙÔ âÙÂχÙËÛ·Ó. ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÙFÉ Ù‡¯FË: ·ÓÙÈÎ. ñfi àÓıÚÒˆÓ: ÔÈËÙÈÎfi ·›ÙÈÔ ·fi ÙÔ ˙Ëψٷ›.

·éÙáÓ: ÁÂÓ. ‚È‚Ï›Ô˘ 1. ÚÔÛ‰. 16 ÙÔ˘ Û¯. Ô ·ÍÈÔÚÂ‹˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ÂÈϤÁÂÈ Ó· Âı¿ÓÂÈ Û ÛÙÈÁ̤˜ ÌÂÁ¿Ï˘ ‰fiÍ·˜. ∫¿ı ¿ÓıÚˆÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ÂÈϤÍÂÈ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ı· ˙‹ÛÂÈ ÔÌÔ›ˆ˜. Ù˘ ·ÈÙ›·˜ ·fi ÙÔ Ì·Î·Ú›˙ˆ. âÁÒ: ˘ÔÎ. ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ÁÂÓÈ΋ ÎÙËÙÈ΋. 63 . [·éÙÔ‡˜: ÂÓÓ. ÎÙËÙÈ΋ ·fi ÙÔ àÚÂÙ‹Ó. ¶PO™E•E.]: ˘ÔÎ. ··Ú¤ÌÊ. η› ÌfiÓÔȘ ÙÔ‡ÙÔȘ àÓıÚÒˆÓ ÔrÌ·È ÎÚÂÖÙÙÔÓ ÂrÓ·È ÁÂÓ¤Ûı·È: ·ÚÈ· ÚfiÙ. ÚÔÛ‰. ®ÒÌ˘ . ÌÙ¯. ··Ú¤ÌÊ. ¶ÔÈÔÈ ·Í›˙Ô˘Ó. Ô˘ ‰ËÏÒÓÂÈ ÙÈÌ‹ ‹ ÛÎÔfi.]: ˘ÔÎ. ÏÔÈfiÓ. ·ÈÙÈÔÏÔÁÈ΋ ÚfiÙ. ÎÚ›Û˘. ÚfiÙ. ÛÙÔ ÔrÌ·È [ÙÔ Ú‹Ì· Ù˘ ÚfiÙ·Û˘]. ÛÙÔ ÙÈÌ·Ö˜: ‰ÔÙ.Ï. àı¿Ó·ÙÔÓ: ÂÈı. ÁÂÓ¤Ûı·È: ÙÂÏ. ‰È·ÈÚÂÙÈ΋ ·fi ÙÔ ÙÔ‡ÙÔȘ. fiˆ˜: àÚÂÙ‹.ÙÔ‡˜ àı·Ó¿ÙÔ˘˜: ˘ÔΛÌÂÓ· ÛÙÔ ÙÈÌÄÛı·È [: ··Ú¤ÌÊ. Afi ϤÍÂȘ Ô˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó È‰ÈfiÙËÙ˜ Ù˘ „˘¯‹˜. Ó· ÂÚÈ̤ÓÂÈ ·ıËÙÈο ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ı¿Ó·ÙÔ. ÚfiÙ. ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘. ÚÔÛ‰. ‰È¿ Ù‹Ó àÚÂÙ‹Ó: ÂÌÚfiı. ·ÓÙÈÎ. ÎÚ›Û˘. ∂ÓfiÙËÙ· 2 ∞¶∞¡∆∏™∂π™ ÛÙȘ ÂÚÌËÓ¢ÙÈΤ˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ÛÂÏ. ÛÙ· ÙÔ‡˜ ÙÂÙÂÏ¢ÙËÎfiÙ·˜: [ÂÈı. àÍÈÔ˘˜: ηÙËÁ. ÛÙÔ ˙ËÏá [ÙÔ Ú‹Ì· Ù˘ ÚfiÙ·Û˘]. \EÂȉ‹ ıÓËÙáÓ ÛˆÌ¿ÙˆÓ öÙ˘¯ÔÓ: ‰Â˘Ù. ÒÛÙ ӷ ˘ÌÓÂ›Ù·È ·fi fiÏÔ˘˜ ·Ó¿ ÙÔ˘˜ ·ÈÒÓ˜. ÛÙÔ öÙ˘¯ÔÓ [: ÙÔ Ú‹Ì· Ù˘ ÚfiÙ·Û˘]. η› ˙ËÏá: ·Ú. Ô¥ÙÈÓ˜: ˘ÔÎ. Ù·Ö˜ ·éÙ·Ö˜: ÂÈı. 8. àÓıÚÒˆÓ: ÁÂÓ. ÙÔÜ ı·Ó¿ÙÔ˘: ÁÂÓ. Ù˘ ·ÈÙ›·˜. ÛÙÔ ÙÔ‡ÙÔȘ: ‰ÔÙ. ÚÔÛ‰. ÙÔ˘ ÔrÌ·È. fiˆ˜ ÌÔÚ› Ó· ÂÈϤÍÂÈ Î·È ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ı· Âı¿ÓÂÈ. ÛÙËÓ ·ÚfiÛˆË ¤ÎÊÚ·ÛË ÎÚÂÖÙÙÔÓ ÂrÓ·È: Âȉ. [âÁÒ: ÂÓÓ. ∞ÓÙ›. ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈ΋˜ ·ÈÙÈÔÏÔÁ›·˜ Ì ÙÔ ó˜ Î·È ·ÈÙÈ·ÙÈ΋ ·fiÏ˘ÙË.2Ë(47-84) 29-01-04 10:01 ™ÂÏ›‰·63 Ó¿ÙÔ˘˜ ÙÈÌÄÛı·È: ·ÚÈ· ÚfiÙ.]: ˘ÔÎ. ÚÔÛ‰. ÌfiÓÔȘ: ηÙËÁ. ÚÔÛ‰. àÁáÓ˜: ˘ÔÎ. Ô¥ÙÈÓ˜ àı¿Ó·ÙÔÓ ÌÓ‹ÌËÓ ‰È¿ ÙËÓ àÚÂÙ‹Ó ·éÙáÓ Î·Ù¤ÏÈÔÓ: ‰Â˘Ù. ÛÙÔ ÛˆÌ¿ÙˆÓ: ·ÓÙÈÎ. 11. âÓ Ùˇá ÔÏ¤Ìˇˆ: ÂÌÚfiı. â\ ·éÙÔÖ˜: ÂÌÚfiı. ÙÔ˘ Ù›ıÂÓÙ·È [: ÙÔ Ú‹Ì· Ù˘ ÚfiÙ·Û˘]. ÚÔÛˆÈ΋ ÛÙËÓ ·ÚfiÛˆË ¤ÎÊÚ·ÛË ÎÚÂÖÙÙÔÓ ÂrÓ·È. Ô ÔÔ›Ô˜ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ·ÙÈ̈ÙÈÎfi˜ Û οÔȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ.] . 9. Ô˘ Ù¤ÏÂȈÛ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ¤Ó‰ÔÍ·. ÚfiÙ. Ù˘ ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ·fi ÙÔ à͛Ԣ˜] Î·È ÛÙË ÌÙ¯. Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Î›ÌÂÓÔ. \EÁÒ Ì¤Ó ·éÙÔ‡˜ η› ̷ηڛ˙ˆ ÙÔÜ ı·Ó¿ÙÔ˘: ·Ú. ÎÚ›Û˘ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓËË ·Ú·Ù·ÎÙÈο Ì ÙÔ Û˘ÌÏÂÙÈÎfi Û‡Ó‰ÂÛÌÔ Î·›. ÛÙÔ ÌÓ‹ÌËÓ: ·ÓÙÈÎ.ÛÔÊ›·˜ . ηΛ· Î. ıÓËÙáÓ: ÂÈı. 10. ∫·Ù¿ ÙÔ §˘Û›· Ú·ÁÌ·ÙÈο Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ˜ Â›Ó·È Ô ¿ÓıÚˆÔ˜. ÌÙ¯. ¯ÚÔÓÈ΋˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜.ÏÔ‡ÙÔ˘: ÁÂÓÈΤ˜ ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈΤ˜ ·fi ÙÔ àÁáÓ˜. ó˜ ùÓÙ·˜ [: Ù‡Ô˜ Û˘Ó‰ÂÙÈÎfi˜]: ·ÈÙÈÔÏ. [âÁÒ: ÂÓÓ.]: ·ÓÙÈÎ. ÛÙÔ Ì·Î·Ú›˙ˆ [: ÙÔ Ú‹Ì· Ù˘ ÚfiÙ·Û˘]. ˘ÔÎ. ÂéÁ¤ÓÂÈ·. ÚÔÛ‰. qıÔ˜. ·éÙÔ‡˜: ·ÓÙÈÎ. ·Ó·Ê. ÛÙÔ Î·Ù¤ÏÈÔÓ [ÙÔ Ú‹Ì· Ù˘ ÚfiÙ·Û˘]. 12. ÎÚ›Û˘. Ó· ıˆÚÔ‡ÓÙ·È Ú·ÁÌ·ÙÈο ¢‰·›ÌÔÓ˜ Î·È ÁÈ·Ù›. [ÔyÙÔ˜: ÂÓÓ.

√ ÙÚfiÔ˜ ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘. °È· Ó· ıˆÚËı›. ™Â ÔȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Î·È Ì ÔȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÙÈÌÒÓÙ·È ÛÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜ fiÛÔÈ ı˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÙÚ›‰·. ·ÊÔ‡ ı· ˙ÂÈ ÁÈ· ¿ÓÙ· ÛÙȘ ÌӋ̘ Î·È ÛÙȘ ηډȤ˜ fiψÓ.2Ë(47-84) ∂ÓfiÙËÙ· 2 29-01-04 10:01 ™ÂÏ›‰·64 ÔÏÂÌÒÓÙ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÙÚ›‰·. Ô˘ η٤¯Ô˘Ó οÔÈÔ ·Í›ˆÌ· Î. ™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ı˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙË ıÓËÙ‹ ÙÔ˘˜ ʇÛË Î¤Ú‰ÈÛ·Ó ÙËÓ ·ı¿Ó·ÙË ÌÓ‹ÌË. fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Î·È Ô §˘Û›·˜. Â›Ó·È ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ηıÂÓfi˜. ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎÒÓ Î·È ÈÈÎÒÓ ·ÁÒÓˆÓ. ÂÓÒ ÛÙËÓ ·ÚÂÙ‹ ÙÔ˘˜ ·Í›˙Ô˘Ó ÙÈ̤˜ Î·È ‡ÌÓÔÈ. ªÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi ·Ô‰›‰Ô˘Ì ÙÈÌ‹ Û fiÛÔ˘˜ ı˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ·ÙÚ›‰· Î·È Î¤Ú‰ÈÛ·Ó ÙËÓ ·ı¿Ó·ÙË ÌÓ‹ÌË. ∏ ıÓËÙ‹ ʇÛË Â›Ó·È ÎÔÈÓ‹ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Î·È Ô ı¿Ó·ÙÔ˜ ·Ó·fiÊ¢ÎÙÔ˜. fiˆ˜ Û˘Ó¤‚·ÈÓÂ Û˘¯Ó¿ Î·È ÛÙȘ ÙÂÏÂÙ¤˜ ÚÔ˜ ÙÈÌ‹Ó ÙˆÓ ıÂÒÓ. °È· ÔÈÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÔÈ ÓÂÎÚÔ› ÔÏÂÌÈÛÙ¤˜ Ù˘ fiÏ˘ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ¿ÍÈÔÈ È‰È·›ÙÂÚˆÓ ÙÈÌÒÓ. ¶ÔȘ ÔÌÔÈfiÙËÙ˜ Î·È ‰È·ÊÔÚ¤˜ ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ Û ۯ¤ÛË Ì fiÛ· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ. √È ÓÂÎÚÔ› ÙÔ˘ ∫ÔÚÈÓıÈ·ÎÔ‡ ÔϤÌÔ˘ ı˘Û›·Û·Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜. Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ Ô §˘Û›·˜. Ú¤ÂÈ Î·È ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Ó· ÂÈÛÊÚ·Á›˙ÂÈ Â¿ÍÈ· ÌÈ· ÂÓ¿ÚÂÙË Î·È ÙÈÌË̤ÓË ˙ˆ‹.¯. 64 ∏ ÔÏÈÙ›· ÙÈÌ¿ fiÛÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ‰ÒÛÂÈ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ ÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ (. ∏ ‚·ÛÈ΋ ‰È·ÊÔÚ¿ Ì ÙȘ ÙÂÏÂÙ¤˜. ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘˜ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ·Í›˙ÂÈ Ó· ÙÈÌËıÔ‡Ó. ◊Ù·Ó. Â›Ó·È Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ·ıÏËÙÈÎÒÓ. ∂Í·ÈÙ›·˜ Ù˘ ·ÚÂÙ‹˜. √È ÂΉËÏÒÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Û˘Ó‹ıˆ˜ Ì·ıËÙÈΤ˜ Î·È ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ·ÚÂÏ¿ÛÂȘ. . fï˜. fiÏÔÈ ı· ÙÔ˘˜ ı˘ÌÔ‡ÓÙ·È Ì Û‚·ÛÌfi. οÔÈÔ˜ Ú·ÁÌ·ÙÈο ¢‰·›ÌˆÓ. ÏÔÈfiÓ. Ô˘ Â¤‰ÂÈÍ·Ó. Ô¥ ÂÓıÔÜÓÙ·È Ì¤Ó ‰È¿ ÙËÓ Ê‡ÛÈÓ ó˜ ıÓËÙÔ›.. 2. ηٿıÂÛË ÛÙÂÊ¿ÓˆÓ. √È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔÈ ÓÂÎÚÔ› ‰ÂÓ ·Í›˙Ô˘Ó ÙÔ ¤ÓıÔ˜ Ì·˜. ∫·È ÛÙËÓ ·ı·Ó·Û›· ‰ÂÓ ·ÚÌfi˙ÂÈ ıÚ‹ÓÔ˜. ∂Ô̤ӈ˜ ·Í›˙Ô˘Ó Ó· ÙÈÌËıÔ‡Ó. 3. ÛÙȘ ÂıÓÈΤ˜ ÂÂÙ›Ԣ˜). fï˜. fiˆ˜ Â›Ó·È Ë ˘ÂÚ¿ÛÈÛË Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜. ÂÎÊÒÓËÛË ÏfiÁˆÓ ·fi ÚfiÛˆ·. ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Ú¤ÂÈ Ó· ıÚËÓÔ‡ÌÂ. ∂Ô̤ӈ˜ Ô ıÚ‹ÓÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÓÂÎÚÔ‡˜ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÌfiÓÔ ÛÙË ıÓËÙ‹ ʇÛË ÙÔ˘˜. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ·Í›˙ÂÈ ÌÂÙ¿ ·fi Ì›· ÌÂÁ·ÏÚÂ‹ ÂÈÙ¿ÊÈ· ÙÂÏÂÙ‹ Ó· ‰ÈÔÚÁ·ÓˆıÔ‡Ó ÚÔ˜ ÙÈÌ‹Ó ÙÔ˘˜ Î·È ·ÁÒÓ˜ ·ıÏËÙÈÎÔ› Î·È Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎÔ›. ªÂ ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÛË ·˘Ù‹ Ô Ú‹ÙÔÚ·˜ ÂÙ˘¯·›ÓÂÈ Ó· ηٷ‰Â›ÍÂÈ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÓÂÎÚÒÓ ·fi ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ıÓËÙÔ‡˜.Ï. ∏ ·ÚÂÙ‹ ÙÔ˘˜ ÙÔ‡˜ ¯¿ÚÈÛ ÙËÓ ·ı·Ó·Û›·. ñÌÓÔÜÓÙ·È ‰¤ ó˜ àı¿Ó·ÙÔÈ ‰È¿ Ù‹Ó àÚÂÙ‹Ó: ¡· Û¯ÔÏÈ¿ÛÂÙ ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ Û¯‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ·ÓÙ›ıÂÛ˘ ÛÙÔ ·fiÛ·ÛÌ·. 4. ÁÈ·Ù› ·ԉ›¯ıËÎ·Ó ·ÓÒÙÂÚÔÈ Û ·ÚÂÙ‹ ·fi fiÏÔ˘˜ Ì·˜. £˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙË ıÓËÙ‹ ʇÛË Ì·¯fiÌÂÓÔ˜ ÁÈ· ˘„ËÏ¿ ȉ·ÓÈο. ¢ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÓÂÎÚÔ‡˜. ·ÏÏ¿ ‰fiÍ·. ÎÂÚ‰›˙ÂÈ Î·Ó›˜ ÙËÓ ·ı·Ó·Û›·. fiˆ˜ ÙÈÌÒÓÙ·È ÔÈ ¿ı·Ó·ÙÔÈ.

ŒÓ·˜ Ù¤ÙÔÈÔ˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜. ÏÔÈfiÓ. Â›Ó·È Ë Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ Ì·˜ ηٷ͛ˆÛË Î·È ÛÙ·‰ÈÔ‰ÚÔÌ›·. ¶·Ú·›ÙËÙÛË ·fi ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÛËÌ·›ÓÂÈ ‰ÂÈÏ›· Î·È ·Ó·Ó‰Ú›·. ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ˙ˆ‹˜ Ì·˜ fiÏÔÈ ÂÚ¯fiÌ·ÛÙ ·ÓÙÈ̤وÔÈ Ì ÛËÌ·ÓÙÈο ‰ÈÏ‹ÌÌ·Ù·. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È. ¶ÔȘ ¿ÏϘ ı˘Û›Â˜ ·fi ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÌÔÚ›Ù ӷ ÛÎÂÊÙ›ÙÂ. οÙÈ ÙfiÛÔ fiÌÔÚÊÔ Î·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi. Ô˘ ‰ÂÓ ·Ê‹ÓÂÈ ÔÏÏ¿ ÂÚÈıÒÚÈ· ÁÈ· ·ÚÂÎÎÏ›ÛÂȘ. √ ·ıÏËÙÈÛÌfi˜ ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ ¤Ó· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜. Ô˘ ı· ηıÔÚ›ÛÔ˘Ó Ù· ÂfiÌÂÓ· ÛÙ¿‰È· ÙÔ˘ ‚›Ô˘ Ì·˜. Ô˘ Ì·˜ ÂӉȷʤÚÂÈ. ™Â Ù¤ÙÔȘ ÛÙÈÁ̤˜ ÔÊ›ÏÔ˘Ì ӷ ·ÔÊ·Û›˙Ô˘ÌÂ Î·È Ó· Ú¿ÙÙÔ˘Ì ÌÂ Û˘Ó›‰ËÛË ÙˆÓ ÂÂÚ¯fiÌÂÓˆÓ Û˘ÓÂÂÈÒÓ ÙˆÓ Ú¿ÍÂÒÓ Ì·˜. ÁÈ· ÌÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ¯ÚÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô Ó· ÂÈÎÂÓÙÚÒÛÔ˘Ì ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ì·˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘. ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·Ú·›ÙËÛË ·fi ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜. ∞˘Ùfi ‰Â ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ fiÏË Ë ˙ˆ‹ Ì·˜ ı· Â›Ó·È ¤Ó·˜ ‰È·Ú΋˜ ·ÁÒÓ·˜ Î·È Ù›ÔÙ· ¿ÏÏÔ. fï˜. ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ‰Â›¯ÓÂÈ ·ÓˆÙÂÚfiÙËÙ· „˘¯È΋ Î·È ·ÚÂÙ‹ ·ÓÂÍ¿ÓÙÏËÙË. ∏ ˙ˆ‹ Â›Ó·È ‰ÒÚÔ £ÂÔ‡ Î·È ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Û ηӤӷ ıÓËÙfi Ó· ÙÔ ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÈ Ô‡Ù ·fi ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ Ô‡Ù ·fi Î·Ó¤Ó·Ó ¿ÏÏÔ. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Â›ÌÔÓË Î·È ·‰È¿ÏÂÈÙË ÚÔÛ¿ıÂÈ·. ∆Ô Ó· ı˘ÛÈ¿ÛÂȘ. ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ˙ˆ‹˜ ·fi ÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ ·ÔÏ·‡ÛÂȘ Î·È Ó· ‰È·ÙËÚԇ̠ÙÔ Ì¤ÙÚÔ Î·È ÙËÓ ÈÛÔÚÚÔ›· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ‰‡Ô. fï˜. £¤ÙÔ˘ÌÂ. ∫·Ì›· ‰‡ÛÎÔÏË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ‰Â ‰ÈηÈÔÏÔÁ› ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛË. ÂÓÒ ÌÔÚ› Ó· ıˆÚËı› ·ÙÈ̈ÙÈ΋ Î·È ÚÔÛ‚ÏËÙÈ΋. fiˆ˜ Â›Ó·È Ë ›‰È· Ë ˙ˆ‹. £˘Û›· ÛÙÔ ‚ˆÌfi ÙˆÓ ˘„ËÏÒÓ È‰·ÓÈÎÒÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ Ô ı¿Ó·ÙÔ˜. 65 . ÛÙfi¯Ô˘˜ Ë Âȉ›ˆÍË ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ··ÈÙ› ÙÔÓ ·Ú·ÁΈÓÈÛÌfi ¿ÏÏˆÓ ÙÔ̤ˆÓ Ù˘ ˙ˆ‹˜. ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ¿ÛÈÛË ˘„ËÏÒÓ È‰·ÓÈÎÒÓ. ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·ÎÚÈıԇ̠ÛÙÔÓ ÙÔ̤·. ™Â ÔȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Â›Ó·È ·˘Ùfi ÂÈÙÚÂÙfi. ªÔÚ› οı ¿ÓıÚˆÔ˜ Ó· ÂÈϤÍÂÈ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÙÔ˘. ¶·ÚfiÌÔȘ ı˘Û›Â˜ οÓÔ˘Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ÔÈ ·ıÏËÙ¤˜. ∂›Ó·È.2Ë(47-84) 29-01-04 10:01 ™ÂÏ›‰·65 ™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫∂™ ∞™∫∏™∂π™ ∂ÓfiÙËÙ· 2 ∂ÚÌËÓ¢ÙÈÎÔ‡ – Ú·ÁÌ·ÙÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ 1. 2. ∏ ˘ÁÈÂÈÓ‹ ‰È·ÙÚÔÊ‹ Î·È Ë Û˘ÓÂÙ‹ ˙ˆ‹ ¯ˆÚ›˜ Û·Ù¿Ï˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÂӉ›ÎÓ˘ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË Î·ÚȤڷ ÂÓfi˜ ·ıÏËÙ‹. ÏÔÈfiÓ. ∏ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÌÔÚ› Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÙÈÌ‹. ∫¿ÔȘ ÊÔÚ¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÊıÔ‡Ó ·ÔÊ¿ÛÂȘ.

·åÛı¿ÓÔÌ·È: ·åÛıËÙ‹ÚÈÔÓ Î. • T· ıËÏ˘Î¿ ÙˆÓ Û -Ù˘. Ù·Ú¿ÙÙˆ: Ù·Ú·¯‹ Î. Áڿʈ: ÁÚ¿ÌÌ·. ÏÔÁ›˙ÔÌ·È: ÏÔÁÈÛÌfi˜ Î. . ‰Ô˘Ï‡ˆ: ‰Ô˘Ï›· Î. ˙ÒÓÓ˘ÌÈ: ˙ˆÛÙ‹Ú.Ï.Ï. -ÙÂÈÚ·. ‰Ú¤ˆ: ‰ÚÂ¿ÓË. 3.Ï.2Ë(47-84) 29-01-04 10:01 ™ÂÏ›‰·66 ∂ÓfiÙËÙ· ª∂ƒ√™ µã 2 ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΑ – ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΑ: ∂·Ó¿ÏË„Ë ‡Ï˘ ∞ã °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ¶∞ƒ∞°ø°∏ √À™π∞™∆π∫ø¡ ·fi Ú‹Ì·Ù· T· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ô˘ ·Ú¿ÁÔÓÙ·È ·fi Ú‹Ì·Ù· ÛËÌ·›ÓÔ˘Ó: 1.Ï. Ùڤʈ: ÙÚÔÊfi˜ Î. Áڿʈ: ÁÚ·Ê›˜. ÚfiÊËÌÈ: ÚÔÊ‹Ù˘.Ï.Ï. ϤÁˆ: ÏfiÁÔ˜.Ï. ı¿Ùˆ: Ù·Ê‹. -ÙÚȘ: ÚÔÊÉÙȘ. ÔåΤˆ: ÔåÎ‹ÙˆÚ Î. àÁÁ¤Ïˆ: àÁÁÂÏ›·.Ï. ΋‰ÔÌ·È: ÎˉÂÌÒÓ Î. ÔȤˆ: Ô›ËÛȘ Î. ·éÏËÙÚ›˜.Ï. Ï‹ÙÙˆ: ÏÉÎÙÚÔÓ Î. Ӥ̈: ÓÔ̇˜ Î. ÔȤˆ: ÔÈËÙ‹˜. ìÁ¤ÔÌ·È: ìÁÂÌÒÓ. ηχÙˆ: ηχÙÚ·. ÙÚ¤ˆ: ÙÚfiÔ˜ Î. ÊÔ‚¤ˆ: Êfi‚ËÙÚÔÓ. ·éϤˆ: ·éÏËÙ‹˜ Î.Ï. T· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·˘Ù¿ ¤¯Ô˘Ó ÙȘ ηٷϋÍÂȘ: -Ì· -ÌË -Ô˜ å‰Ú‡ˆ: ú‰Ú˘Ì·. ÔÈ‹ÙÚÈ·.Ï. ¯·›Úˆ: ¯·Ú¿ Î. T· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·˘Ù¿ ¤¯Ô˘Ó ÙȘ ηٷϋÍÂȘ: -¿ -‹ -›· -›· -Û›· -ÛȘ -Ô˜ -Ìfi˜ Êı›ڈ: ÊıÔÚ¿. TÔ fiÚÁ·ÓÔ ‹ ÙÔ Ì¤ÛÔ.Ï. ÛÒÙÂÈÚ·. Áڿʈ: ÁÚ·ÌÌ‹. ηı·›Úˆ: οı·ÚÌ·. Ú¿ÙÙˆ: ÚÄÁÌ· Î.Ï. ÎÔϷ·ˆ: ÎÔϷΛ·.Ï.Ï. Û÷Ò˙ˆ: ÛˆÙ‹Ú Î. ÁÈ-ÁÓÒ-ÛΈ: ÁÓÒÌË Î. ¿Û¯ˆ: ¿ıÔ˜. -ÙˆÚ ·ÚÛÂÓÈÎÒÓ ¤¯Ô˘Ó ÙȘ ηٷϋÍÂȘ: -ÙȘ. âÁ›ڈ: âÁÂÚÙ‹ÚÈÔÓ. 2.Ï. Ì·›ÓÔÌ·È: Ì·Ó›· Î. Û˘ÏÏ·Ì‚¿Óˆ: Û˘ÏÏ‹ÙˆÚ. 片ÚÔÌ·È: 牢ÚÌfi˜. ‰Ú¿ˆ: ‰ÚÄÛȘ. ‰ËÏfiˆ: ‰‹ÏˆÛȘ. T· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·˘Ù¿ ¤¯Ô˘Ó ÙȘ ηٷϋÍÂȘ: 66 -ÙÚÔÓ -ıÚÔÓ -ÙÚ· -ÙËÚ -Ù‹ÚÈÔÓ -›˜ -¿ÓË àÚfiˆ: ôÚÔÙÚÔÓ. ÎÏ›ˆ: ÎÏÂÖıÚÔÓ Î. „‡‰ÔÌ·È: „Â܉Ԙ Î. ‚·ÛÈχˆ: ‚·ÛÈÏ›·.Ï. T· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·˘Ù¿ ¤¯Ô˘Ó ÙȘ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ ηٷϋÍÂȘ: -‡˜ -fi˜ -Ù˘ -ÌÒÓ -Ù‹Ú -ÙˆÚ Áڿʈ: Áڷʇ˜.Ï. -ÙËÚ. ÏÔ‡ˆ: ÏÔ˘Ù‹Ú Î. 4.Ï.Ï. TÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ¯¤ˆ: ¯‡ÙÚ· Î. âÚÁ¿˙ÔÌ·È: âÚÁ·Û›·. à›‰ˆ: àÔȉfi˜.Ï. TËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·.Ï.Ï. TÔ ÚfiÛˆÔ Ô˘ ÂÓÂÚÁ›. ÎfiÙˆ: ÎÔ›˜. ı‡ˆ: ı˘Û›· Î. ηÏá: ÎÏËÙ‹Ú. Î. àÌ›‚ˆ: àÌÔÈ‚‹. ¤Ìˆ: ÔÌfi˜.Ï. Âúˆı·: öıÔ˜. ÛοÙˆ: Ûη¿ÓË Î. ÙÚÈ·.

‚È‚Ï›Ô˘ 1. ìÁÔÜÌ·È -Ù˘ -ÌÒÓ ı¿Ùˆ -‹ Ù›ıËÌÈ -ÛȘ ÙÈÌ¿ˆ. TÔÓ ÙfiÔ. âÎϤÁˆ Î·È ÔÈá Î·È Ó· Ù· ÂÓÙ¿ÍÂÙ Û ηÙËÁÔڛ˜ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ·˘Ùfi Ô˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó Ì¤Óˆ âÎϤÁˆ ÔÈá : ÌÔÓ‹ (ÙfiÔ˜/ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·) : âÎÏÔÁ‡˜ (ÚfiÛˆÔ Ô˘ ÂÓÂÚÁ›) âÎÏÔÁ‹ (ÂÓ¤ÚÁÂÈ·) : ÔÈËÙ‹˜ (ÚfiÛˆÔ Ô˘ ÂÓÂÚÁ›) Ô›ËÛȘ (ÂÓ¤ÚÁÂÈ·) Ô›ËÌ· (·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜) 67 .Â. ‚·›Óˆ: ‚¿ıÚÔÓ Î. ı¿ÔÌ·È: ı¤·ÙÚÔÓ.Ï. 2 ∞¶∞¡∆∏™∏ ÛÙËÓ ¿ÛÎËÛË Ù˘ ÛÂÏ. Î·È Ó· ÁÚ¿„ÂÙ ÛÙËÓ Ù¤Ù·ÚÙË ÛÙ‹ÏË.Â.Ï. ̤ӈ. 17 ÙÔ˘ Û¯. fiÔ˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È.Ï. ÙÈ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó: ÚˆÙfiÙ˘Ë Ï¤ÍË Á›ÁÓÔÌ·È ¶·Ú·ÁˆÁÈ΋ ηٿÏËÍË -‡˜ -ÛȘ ìÁ¤ÔÌ·È.2Ë(47-84) 29-01-04 10:01 ™ÂÏ›‰·67 ∂ÓfiÙËÙ· 5. ¡· ÁÚ¿„ÂÙ ԢÛÈ·ÛÙÈο Ù˘ ·. T· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·˘Ù¿ ¤¯Ô˘Ó ÙȘ ηٷϋÍÂȘ: -Ù‹ÚÈÔÓ -ÙÚÔÓ -ıÚÔÓ ‚Ô˘Ï‡ÔÌ·È: ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ÚÈÔÓ. ÙÈÌá -Ù˘ -ÛȘ -Ì· ÙÚ¤ˆ -‹ -Ô˜ Ù˘Á¯¿Óˆ -Ë Ê‡ˆ -ÛȘ ·Ú¿ÁˆÁË Ï¤ÍË ï ÁÔÓ‡˜ ì Á¤ÓÂÛȘ ï ìÁ¤Ù˘ ï ìÁÂÌÒÓ ì Ù·Ê‹ ì ı¤ÛȘ ï ÙÈÌËÙ‹˜ ì Ù›ÌËÛȘ Ùfi Ù›ÌËÌ· ì ÙÚÔ‹ ï ÙÚfiÔ˜ ì Ù‡¯Ë ì ʇÛȘ ‰ËÏÒÓÂÈ ÚfiÛˆÔ Ô˘ ÂÓÂÚÁ› ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÚfiÛˆÔ Ô˘ ÂÓÂÚÁ› ÚfiÛˆÔ Ô˘ ÂÓÂÚÁ› ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ηٿÛÙ·ÛË ÚfiÛˆÔ Ô˘ ÂÓÂÚÁ› ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ηٿÛÙ·ÛË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ∞¶∞¡∆∏™∂π™ ÛÙȘ ·Û΋ÛÂȘ Ù˘ ÛÂÏ. ·Ú¿ÁˆÁ· ÙˆÓ Ú. ÏÔ‡ˆ: ÏÔ˘ÙÚfiÓ Î. ‰Èο˙ˆ: ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔÓ Î. 16 ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘ ¡· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÙ ÙËÓ ÙÚ›ÙË ÛÙ‹ÏË Ì ÙȘ ηٿÏÏËϘ ϤÍÂȘ Ù˘ ·.

2Ë(47-84) ∂ÓfiÙËÙ· 2 29-01-04 10:01 ™ÂÏ›‰·68 2.Â.: Ô ·˘ÙfiÙ˘ Ì¿ÚÙ˘Ú·˜) 3. ïÚá : ï ·éÙÔÙÂÏ‹˜ : ï ·éÙfi¯ÂÈÚ : ï ·éÙÔÛ¯¤‰ÈÔ˜ : ï ·éÙfiÙ˘ (‚. ¡· ÁÚ¿„ÂÙ ԢÛÈ·ÛÙÈο Î·È Â›ıÂÙ· Ù˘ Ó. -á âÎϤÁˆ ¿ÚÂÈÌÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ÚÔÛıÂÛË ·Ú¿ıÂÛË ·Ó·ÙÚÔ‹ ˘ÔÙ›ÌËÛË ÂÎÏÔÁ‹ ·ÚÔ˘Û›· Â›ıÂÙÔ ÚfiÛıÂÙÔ˜/ÚÔÛıÂÙÈÎfi˜ ·Ú·ıÂÙÈÎfi˜ ·Ó·ÙÚÂÙÈÎfi˜/·Ó·ÙÚ¤„ÈÌÔ˜ ˘ÔÙÈÌËÙÈÎfi˜ ÂÎÏÂÎÙfi˜ ·ÚÔÓÙÈÎfi˜ ™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫∂™ ∞™∫∏™∂π™ §ÂÍÈÏÔÁÈÎÔ‡/ ÂÙ˘ÌÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ 68 1.Â.Â. Ì ÙȘ ϤÍÂȘ Ô˘ ‰›ÓÔÓÙ·È: ·éÙfi˜ + Ù¤ÏÔ˜ ·éÙfi˜ + ¯Â›Ú ·éÙfi˜ + Û¯¤‰ÈÔ˜ ·éÙfi˜ + ïÚ¿ˆ.Â. Ó· ‚Ú›Ù ¤Ó·Ó ÂÙ˘ÌÔÏÔÁÈο Û˘ÁÁÂÓ‹ ÚËÌ·ÙÈÎfi Ù‡Ô ·fi ÙÔ Î›ÌÂÓÔ Ù˘ ∂ÓfiÙËÙ·˜: ı‹ÎË Î·Ù¿ÏÔÈÔ ‰˘ÛÙ˘¯›· ÂÈÙÚÔ‹ ÁÂÓ¿ Ô˘Û›· ηٿÏÔÁÔ˜ ÂÓÙ·ÊÈ·ÛÌfi˜ : Ù›ıÂÓÙ·È : η٤ÏÈÔÓ : öÙ˘¯ÔÓ/Ù‡¯FË : âÈÙÚ¤„·ÓÙ˜ : ÁÂÓ¤Ûı·È : ùÓÙ·˜/ÂrÓ·È : âÎÏÂÍ¿ÌÂÓÔÈ : ı¿ÙÔÓÙ·È 4. ÔÌfiÚÚÈ˙· ÙˆÓ ÚËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ‰›ÓÔÓÙ·È: Ú‹Ì· ÚÔÛÙ›ıËÌÈ (= ÚÔÛı¤Ùˆ) ·Ú·Ù›ıËÌÈ (= ·Ú·ı¤Ùˆ) àÓ·ÙÚ¤ˆ ñÔÙÈÌ¿ˆ. °È· ηı¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ù˘ Ó. Ó. ¡· Û¯ËÌ·Ù›ÛÂÙ ۇÓıÂÙ· Ù˘ ·. ¡· ·ÓÙÈÛÙÔȯ›ÛÂÙ ÙȘ ÂÙ˘ÌÔÏÔÁÈο Û˘ÁÁÂÓ›˜ ϤÍÂȘ: ìÁÂÖÛı·È àÔÙÚÂÙÈÎfi˜ ηÏÏ›ÛÙˆÓ âÌÌÔÓ‹ âÈÙÚ¤„·ÓÙ˜ Âéı·Ó·Û›· àÓ·Ì›ӷÓÙ˜ ηıËÁËÙ‹˜ ÌÓÉÌ·È ı¤ÛË ıÓËÙÔ› ÌÓËÌÂÖÔ Ù›ıÂÓÙ·È Î·ÏϛʈÓÔ˜ .

ıÓËÙÔ›: Âéı·Ó·Û›·. ÏÉÎÙÚÔÓ: fiÚÁ·ÓÔ. ¡· ÁÚ¿„ÂÙ ÙÈ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ·Ú¿ÁˆÁ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο: ·Ú¿ÁˆÁ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ‰ËÏÒÓÔ˘Ó àÌÔÈ‚‹ ÏfiÁÔ˜ ÚÔÊ‹Ù˘ ÏÉÎÙÚÔÓ ˙ˆÛÙ‹Ú ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ÚÈÔÓ ÛˆÙ‹Ú [∞¿ÓÙËÛË: àÌÔÈ‚‹: ÂÓ¤ÚÁÂÈ·.2Ë(47-84) 29-01-04 10:01 ™ÂÏ›‰·69 [∞¿ÓÙËÛË: ìÁÂÖÛı·È: ηıËÁËÙ‹˜. ÛˆÙ‹Ú: ÚfiÛˆÔ Ô˘ ÂÓÂÚÁ›] 69 . àÓ·Ì›ӷÓÙ˜: âÌÌÔÓ‹. ÏfiÁÔ˜: ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. ηÏÏ›ÛÙˆÓ: ηÏϛʈÓÔ˜. ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ÚÈÔÓ: ÙfiÔ. ˙ˆÛÙ‹Ú: fiÚÁ·ÓÔ. ÌÓÉÌ·È: ÌÓËÌÂÖÔ. ÚÔÊ‹Ù˘: ÚfiÛˆÔ Ô˘ ÂÓÂÚÁ›. âÈÙÚ¤„·ÓÙ˜: àÔÙÚÂÙÈÎfi˜. Ù›ıÂÓÙ·È: ı¤ÛË] ∂ÓfiÙËÙ· 2 2.

-¤ÛÙÂÚÔ˜. ÓÂÒÙ·ÙÔ˜. ‚. • ∆· Â›ıÂÙ· Î·È Ù· ÂÈÚÚ‹Ì·Ù· ¤¯Ô˘Ó ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜: ÙÔ ıÂÙÈÎfi. -ÈÓÔ˜: ÏÔ‡ÛÈÔ˜.2Ë(47-84) 29-01-04 10:01 ™ÂÏ›‰·70 ∂ÓfiÙËÙ· ª∂ƒ√™ °ã 2 °1. åÛ¯˘Úfi˜. -·ÏÔ˜. ÍËÚfiÙÂÚÔ˜. ‰È·ÙËÚ›ٷÈ. ÙÈÌ‹. ÏÔ˘ÛÈÒÙ·ÙÔ˜ ‚. ÂÈÎÈÓ‰˘ÓfiÙ·ÙÔ˜. ÏÔ˘ÛÈÒÙÂÚÔ˜. ∂Í·ÈÚÔ‡ÓÙ·È Ù·: àÓÈ·Úfi˜. âÈÌÂϤÛÙ·ÙÔ˜ . √ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ Ô ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ ÛÙ· ·Ú·ıÂÙÈο (Û -fiÙÂÚÔ˜. ÛÙ· Â›ıÂÙ· àÓÈ·Úfi˜. Û -ÈÔ˜. -·ÙÔ˜. ™À¡∆∞•∏: √È ÂÈÚÚËÌ·ÙÈÎÔ› ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ› – ÃÚ‹ÛÂȘ ÙˆÓ Ï¿ÁÈˆÓ ÙÒÛÂˆÓ °1. √ª∞§∞ ¶∞ƒ∞£∂∆π∫∞ ∆· ·Ú·ıÂÙÈο Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È. ôÎÚ·ÙÔ˜. ·ÊÔ‡ ÚÔÛÙÂıÔ‡Ó ÛÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ıÂÙÈÎÔ‡ (ÙÔ˘ ·ÚÛÂÓÈÎÔ‡ Á¤ÓÔ˘˜) ÔÈ Î·Ù·Ï‹ÍÂȘ ÙˆÓ ·Ú·ıÂÙÈÎÒÓ: -Ù¤ÚÔ˜. °ƒ∞ªª∞∆π∫Õ ™Ã√§π∞ ¶∞ƒ∞£∂∆π∫∞ ∂¶π£∂∆ø¡ ¶·Ú·ıÂÙÈο ϤÁÔÓÙ·È ÔÈ ‰‡Ô ‚·ıÌÔ› (Û˘ÁÎÚÈÙÈÎfi˜ Î·È ˘ÂÚıÂÙÈÎfi˜) ÂÓfi˜ ÂÈı¤ÙÔ˘ ‹ ÂÓfi˜ ÂÈÚÚ‹Ì·ÙÔ˜. Êχ·ÚÔ˜. ÙÔ Û˘ÁÎÚÈÙÈÎfi Î·È ÙÔÓ ˘ÂÚıÂÙÈÎfi. ª·ÎÚfi¯ÚÔÓÔ ‰›¯ÚÔÓÔ: ÙÔ ‰›¯ÚÔÓÔ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ Ô Â›Ó·È Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓÔ: ·. Ó›ÎË. °ƒ∞ªª∞∆π∫∏: ¶·Ú·ıÂÙÈο ÂÈı¤ÙˆÓ Î·È ÂÈÚÚËÌ¿ÙˆÓ °2. Ì·Ïı·ÎÒÙ·ÙÔ˜ Á. ‚. åÛ¯˘Úfi˜. -ÈÎÔ˜. „ÈÏfi˜ ∆· Â›ıÂÙ· ÎÂÓfi˜. ΛӉ˘ÓÔ˜. âÈÌÂϤÛÙÂÚÔ˜. χË. -ÈÌÔ˜. fiÙ·Ó Ë Û˘ÏÏ·‚‹ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ Ô Â›Ó·È Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË (ʇÛÂÈ ‹ ı¤ÛÂÈ): ÍËÚfi˜. ·ÚÔ˜. Ï·Úfi˜. ηı·ÚÒÙ·ÙÔ˜. ÛÙ· Â›ıÂÙ· Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó Û -Ô˜ Î·È ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ‚ã Û˘ÓıÂÙÈÎfi ÙȘ ϤÍÂȘ ı˘Ìfi˜. µÚ·¯‡¯ÚÔÓÔ ‰›¯ÚÔÓÔ: ÙÔ ‰›¯ÚÔÓÔ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ Ô Â›Ó·È ‚Ú·¯‡¯ÚÔÓÔ ÛÙ· Â›ıÂÙ· Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó: ·. ÓÂÒÙÂÚÔ˜. -Ù¿ÙÔ˜ Î·È ÎÏ›ÓÔÓÙ·È Û·Ó ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙ· Â›ıÂÙ·. -˜ ÛÈÁÌfiÏËÎÙ· Â›ıÂÙ·: âÈÌÂÏ‹˜. ÂÈÎÈÓ‰˘ÓfiÙÂÚÔ˜. ηı·ÚÒÙÂÚÔ˜. -·ÓÔ˜: Ì·Ïı·Îfi˜. ÍËÚfiÙ·ÙÔ˜. -¤ÛÙ·ÙÔ˜: • ™Ù· Û -˘. „˘¯‹: ÂÈΛӉ˘ÓÔ˜. fiÙ·Ó Ë Û˘ÏÏ·‚‹ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ Ô Â›Ó·È ‚Ú·¯‡¯ÚÔÓË: Ó¤Ô˜. Û -·ÎÔ˜. Ì·Ïı·ÎÒÙÂÚÔ˜. ͤÓÔ˜. -fiÙ·ÙÔ˜. Û -·ÚÔ˜. ÂÎÙ›ÓÂÙ·È Û ˆ. ÛÙÂÓfi˜ Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó Ù· ·Ú·ıÂÙÈο ÙÔ˘˜ Û -fiÙÂÚÔ˜. ¶ƒ√™∂•∂. ∂›Û˘ ··ÓÙÔ‡Ó ÔÈ ÂÍ‹˜ ηٷϋÍÂȘ: 70 ·. -fiÙ·ÙÔ˜): ·. -˘ÚÔ˜: ηı·Úfi˜.

ì âÏ¿ÙÙˆÓ ï. êÏÔ‡ÛÙÂÚÔ˜. -ÈÛÙÔÓ ÛÙÔÓ ˘ÂÚıÂÙÈÎfi. ηÎfi˜ 10. ‚Ï¿Í. çÏ›ÁÔ˜ 12. ηÏfi˜ 5. êÏÔ‡ÛÙ·ÙÔ˜ • ™Ù· Â›ıÂÙ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ‚ã Û˘ÓıÂÙÈÎfi ÙÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ÓÔ˘˜: ÂûÓÔ˘˜. ì ·åÛ¯›ˆÓ ï. Ï¿ÏÔ˜. ì ı¿ÙÙˆÓ ï. úÛÔ˜. ·Ï·›ÙÂÚÔ˜. fiÚıÈÔ˜: ·Ï·Èfi˜. ¿Ú‚ÂÏÙÎÚÂÙ-.) ÛÙÔ Û˘ÁÎÚÈÙÈÎfi Î·È -ÈÛÙÔ˜. -ÔÓ (ÁÂÓ. ú‰ÈÔ˜. Î·È ıËÏ.2Ë(47-84) 29-01-04 10:01 ™ÂÏ›‰·71 • ™Ù· ÙÚÈÙfiÎÏÈÙ· Â›ıÂÙ· Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó Û -ˆÓ. ¤Ó˘ ‚. ì àÌÂ›ÓˆÓ ï. ·Ú·Á›ÛÙ·ÙÔ˜ ∂ÓfiÙËÙ· 2 ∞¡øª∞§∞ ¶∞ƒ∞£∂∆π∫∞ ∆· ·ÓÒÌ·Ï· ·Ú·ıÂÙÈο Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È Ì ÙȘ ηٷϋÍÂȘ -ÈˆÓ (ÁÈ· ·ÚÛ. -·›ÙÂÚÔ˜. Ôχ˜ ™˘ÁÎÚÈÙÈÎfi˜ ï. ·åÛ¯Úfi˜ 2. ì ≥ÙÙˆÓ ï. -Ô‡ÛÙ·ÙÔ˜: • ™ÙÔ Â›ıÂÙÔ êÏÔܘ: êÏÔܘ. âÚڈ̤ÓÔ˜. ·Ú·Á›ÛÙÂÚÔ˜. â¯ıÚfi˜ 3. ôÎÚ·ÙÔ˜. ·Ï·›Ù·ÙÔ˜ ‰. Ù·¯‡˜ 8. -Ô‡ÛÙÂÚÔ˜. ÌÈÎÚfi˜ 11. çÏÈÁÏÂ- 71 . ·Ú·Ï‹ÛÈÔ˜. ÚˇáÔ˜. ì ηΛˆÓ ï. ì 쉛ˆÓ ï. ÏÂÔÓ¤ÎÙ˘: ¿Ú·Í. ®÷¿‰ÈÔ˜ 7. ì â¯ı›ˆÓ ï. Â鉷ÈÌÔÓ¤ÛÙ·ÙÔ˜ • ™Ù· Â›ıÂÙ· ôÛÌÂÓÔ˜. ≥Û˘¯Ô˜. 쉇˜ 4. ì Ì›ˆÓ ï. –ÔÓÔ˜): Â鉷›ÌˆÓ. ÁÂÚ·Èfi˜. ̤ÛÔ˜. ì ¯Â›ÚˆÓ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˜-· ï. ÂéÓÔ‡ÛÙ·ÙÔ˜ Á. ì Ï›ˆÓ Ùfi ·úÛ¯ÈÔÓ Ùfi ö¯ıÈÔÓ Ùfi ≥‰ÈÔÓ Ùfi οÏÏÈÔÓ Ùfi ÌÂÖ˙ÔÓ Ùfi ®÷ÄÔÓ Ùfi ıÄÙÙÔÓ Ùfi ôÌÂÈÓÔÓ Ùfi ‚¤ÏÙÈÔÓ Ùfi ÎÚÂÖÙÙÔÓ Ùfi Ï÷áÔÓ Ùfi οÎÈÔÓ Ùfi ¯ÂÖÚÔÓ Ùfi ÌÈÎÚfiÙÂÚÔÓ Ùfi öÏ·ÙÙÔÓ Ùfi wÙÙÔÓ Ùfi ÌÂÖÔÓ Ùfi ϤÔÓ YÂÚıÂÙÈÎfi˜ £EMA ·úÛ¯ÈÛÙÔ˜ ö¯ıÈÛÙÔ˜ ≥‰ÈÛÙÔ˜ οÏÏÈÛÙÔ˜ ̤ÁÈÛÙÔ˜ ®÷ÄÛÙÔ˜ Ù¿¯ÈÛÙÔ˜ ôÚÈÛÙÔ˜ ‚¤ÏÙÈÛÙÔ˜ ÎÚ¿ÙÈÛÙÔ˜ Ï÷áÛÙÔ˜ οÎÈÛÙÔ˜ ¯Â›ÚÈÛÙÔ˜ ÌÈÎÚfiÙ·ÙÔ˜ âÏ¿¯ÈÛÙÔ˜ ≥ÎÈÛÙ· (Â›ÚÚ.) Î·È -ÈÔÓ (ÁÈ· Ô˘‰. ì Ï÷ÒˆÓ ï. ì ηÏÏ›ˆÓ ï. -›ÛÙ·ÙÔ˜: ÛÙ· Â›ıÂÙ·: ±Ú·Í. Â鉷ÈÌÔÓ¤ÛÙÂÚÔ˜. ÎϤÙ˘. Âû‰ÈÔ˜. ¶INAKA™ ANøMA§øN ¶APA£ETIKøN £ÂÙÈÎfi˜ 1. -·›Ù·ÙÔ˜: ÛÙ· Â›ıÂÙ· ·Ï·Èfi˜. ̤Á·˜ 6.) çÏ›ÁÈÛÙÔ˜ ÏÂÖÛÙÔ˜ ·åÛ¯â¯ıì‰Î·ÏÏÌÂÁ®·ı·¯àÌÂÈÓ-. ì ®÷¿ˆÓ ï. -›ÛÙÂÚÔ˜. -ÈÛÙË. ì ÎÚ›ÙÙˆÓ ï. ì ‚ÂÏÙ›ˆÓ ï. Û¯ÔÏ·›Ô˜. ù„ÈÔ˜. ì Ì›˙ˆÓ ï. ÂéÓÔ‡ÛÙÂÚÔ˜. àÁ·ıfi˜ 9. ÎÚ·ÙψηίÂÈÚ(ÔÌ·Ï¿) âÏ·¯ìÎÌÂ-.

Ì¿ÏÈÛÙ· ÂéÛ‚‹˜. 6. ·ÚÛÂÓÈÎfi/ ıËÏ˘Îfi ï. Ì¿ÏÈÛÙ· àÁˆÓÈ˙fiÌÂÓÔ˜. Ù¿˜ t Ô˘‰¤ÙÂÚÔ Ùfi ôÌÂÈÓÔÓ ÙÔÜ àÌ›ÓÔÓ-Ô˜ Ù÷á àÌ›ÓÔÓ-È Ùfi ôÌÂÈÓÔÓ t ôÌÂÈÓÔÓ ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ àÌ›ÓÔÓ-˜ ‹ àÌ›ÓÔ˘˜ Ù¿ àÌÂÈÓfiÓ-ˆÓ ÙáÓ àÌ›ÓÔÛÈ(Ó) ÙÔÖ˜ àÌ›ÓÔÓ-·˜ ‹ àÌ›ÓÔ˘˜ Ù¿ àÌ›ÓÔÓ-˜ ‹ àÌ›ÓÔ˘˜ t àÌ›ÓÔÓ-· ‹ àÌ›ӈ àÌÂÈÓfiÓ-ˆÓ àÌ›ÓÔÛÈ(Ó) àÌ›ÓÔÓ-· ‹ àÌ›ӈ àÌ›ÓÔÓ-· ‹ àÌ›ӈ ¶∂ƒπºƒ∞™∆π∫∞ ¶∞ƒ∞£∂∆π∫∞ ∆· ÂÚÈÊÚ·ÛÙÈο ·Ú·ıÂÙÈο Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ÂÍ‹˜: Ô Û˘ÁÎÚÈÙÈÎfi˜ Ì ÙÔ Â›ÚÚËÌ· ÌÄÏÏÔÓ Î·È ÙÔ ıÂÙÈÎfi ÙÔ˘ ÂÈı¤ÙÔ˘ Î·È Ô ˘ÂÚıÂÙÈÎfi˜ Ì ÙÔ Â›ÚÚËÌ· Ì¿ÏÈÛÙ· Î·È ÙÔ ıÂÙÈÎfi ÙÔ˘ ÂÈı¤ÙÔ˘: ÂéÛ‚‹˜. ÌÄÏÏÔÓ ÂéÛ‚‹˜. Ù·Ö˜ ÙÔ‡˜. ÎÏËÙ. ÌÄÏÏÔÓ àÁˆÓÈ˙fiÌÂÓÔ˜. ·î ÙáÓ ÙÔÖ˜. (ôÓˆ) 2. ÎÏËÙ. (ÚÔÙÈÌÒÌÂÓÔ˜) 8. ∂§§∂π¶∆π∫∞ ¶∞ƒ∞£∂∆π∫∞ ªÂÚÈο Â›ıÂÙ· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ıÂÙÈÎfi ‚·ıÌfi ‹ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·ıÂÙÈο ÙÔ˘˜. (âÈÎÚ·ÙáÓ) 7. ì àÌÂ›ÓˆÓ ÙÔÜ. ·ÈÙ. ‰ÔÙ. 9. (ñ¤Ú) 5.2Ë(47-84) 29-01-04 10:01 ™ÂÏ›‰·72 ∂ÓfiÙËÙ· ∫Ï›ÛË ÙˆÓ ·ÓÒÌ·ÏˆÓ Û˘ÁÎÚÈÙÈÎÒÓ 2 ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÔÓ. ÁÂÓ. ŸÌˆ˜ ηÓÔÓÈο ÂÚÈÊÚ·ÛÙÈο ·Ú·ıÂÙÈο Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ Î·È ÌÂÚÈο ÌÔÓÔηٿÏËÎÙ· Â›ıÂÙ· Ô˘ ··ÓÙÔ‡Ó Î·È ˆ˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο: àÁˆÓÈ˙fiÌÂÓÔ˜. ÔÓ. ·ÈÙ. ‰ÔÙ. Ùɘ àÌ›ÓÔÓ-Ô˜ Ù÷á. Ù÷É àÌ›ÓÔÓ-È ÙfiÓ. ™˘ÁÎÚÈÙÈÎfi˜ YÂÚıÂÙÈÎfi˜ àÓÒ-ÙÂÚÔ˜ ηÙÒ-ÙÂÚÔ˜ Úfi-ÙÂÚÔ˜ ñ¤Ú-ÙÂÚÔ˜ ≈ÛÙÂÚÔ˜ âÈÎÚ·Ù-¤ÛÙÂÚÔ˜ ÚÔÙÈÌfi-ÙÂÚÔ˜ àÓÒ-Ù·ÙÔ˜ ηÙÒ-Ù·ÙÔ˜ (ÚáÙÔ˜) ñ¤Ú-Ù·ÙÔ˜ ≈ÛÙ·ÙÔ˜ — — ≈·ÙÔ˜ öÛ¯·ÙÔ˜ . • ¶ÂÚÈÊÚ·ÛÙÈο ·Ú·ıÂÙÈο ÌÔÚ› Ó· Û¯ËÌ·Ù›ÛÂÈ Î¿ı Â›ıÂÙÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·È ÌÔÓÔÏÂÎÙÈο ·ÚÂıÂÙÈο. (Úfi) 4. Ù‹Ó àÌ›ÓÔÓ-· ‹ àÌ›ӈ t ôÌÂÈÓÔÓ Ôî. • ∆· ·Ú·ıÂÙÈο ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÂÈı¤ÙˆÓ ϤÁÔÓÙ·È ÂÏÏÂÈÙÈο Î·È ·Ú¿ÁÔÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÂÈÚÚ‹Ì·Ù· ‹ ÚÔı¤ÛÂȘ: 72 1. (οو) 3. ÁÂÓ.

ÙfiÔ˘. ˘ÂÚıÂÙÈÎfi˜: ôÚÈÛÙ·/ ‚¤ÏÙÈÛÙ·/ ÎÚ¿ÙÈÛÙ· çÏ›ÁÔ˜< ıÂÙÈÎfi˜: çÏ›ÁÔÓ. Ô˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó È‰ÈfiÙËÙ· ‹ ÔÈfiÙËÙ·. ÔÈ ÂÌÚfiıÂÙÔÈ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ›: Â›Ó·È ÊÚ¿ÛÂȘ Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È ·fi ÌÈ· ÚfiıÂÛË Î·È ¤Ó· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi (‹ ϤÍË Ô˘ ·›ÚÓÂÈ ı¤ÛË Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÔ‡) ¿ÓÙ· Û Ï¿ÁÈ· ÙÒÛË. ∆¤ÙÔÈ· Â›ıÂÙ· Â›Ó·È fiÛ· ‰ËÏÒÓÔ˘Ó: ‡ÏË. ÙfiÔ˘. ÔÈ ÂÈÚÚËÌ·ÙÈÎÔ› ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ› Û Ï¿ÁȘ ÙÒÛÂȘ: Â›Ó·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο (‹ ϤÍÂȘ Ô˘ ‹Ú·Ó ı¤ÛË Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÔ‡) ¿ÓÙ· Û Ï¿ÁÈ· ÙÒÛË. ÔÛÔ‡. ∂›ıÂÙ· Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ú·ıÂÙÈο • ¶ÔÏÏ¿ Â›ıÂÙ·. ÛÎÔÔ‡. ∂ÓfiÙËÙ· 2 ¶∞ƒ∞£∂∆π∫∞ ∂¶πƒƒ∏ª∞∆ø¡ ∆· ÂÈÚÚ‹Ì·Ù· ¤¯Ô˘Ó • Û˘ÁÎÚÈÙÈÎfi ‚·ıÌfi fiÌÔÈÔ Ì ÙËÓ ·ÈÙÈ·ÙÈ΋ ÙÔ˘ ÂÓÈÎÔ‡ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚÈÙÈÎÔ‡ ‚·ıÌÔ‡ ÙÔ˘ Ô˘‰ÂÙ¤ÚÔ˘ ÂÈı¤ÙÔ˘ • ˘ÂÚıÂÙÈÎfi ‚·ıÌfi fiÌÔÈÔ Ì ÙËÓ ·ÈÙÈ·ÙÈ΋ ÙÔ˘ ÏËı˘ÓÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ˘ÂÚıÂÙÈÎÔ‡ ‚·ıÌÔ‡ ÙÔ˘ Ô˘‰ÂÙ¤ÚÔ˘ ÂÈı¤ÙÔ˘ ∆· ÂÈÚÚ‹Ì·Ù· Ô˘ ·Ú¿ÁÔÓÙ·È ·fi Â›ıÂÙ· Ï‹ÁÔ˘Ó Î˘Ú›ˆ˜ Û –ˆ˜: ‰›Î·ÈÔ˜< ‰Èη›ˆ˜. ÔÛÔ‡. ÔÈ ‰ÔÙÈΤ˜: ¯ÚfiÓÔ˘. ÔÏÏ¿ Â›ıÂÙ· Ì ÚÒÙÔ Û˘ÓıÂÙÈÎfi ÙÔ Â›ıÂÙÔ Ę ‹ ÙËÓ ÚfiıÂÛË ñ¤Ú ‹ ÙÔ ÛÙÂÚËÙÈÎfi ·. ™À¡∆∞∫∆π∫∞ ™Ã√§π∞ √π ∂¶πƒƒ∏ª∞∆π∫√𠶃√™¢π√ƒπ™ª√π Ã∏™∂π™ ∆ø¡ ¶§∞°πø¡ ¶∆ø™∂ø¡ √È ÂÈÚÚËÌ·ÙÈÎÔ› ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ› Â›Ó·È ÙÚÈÒÓ ÂȉÒÓ: 1. ¯ÚfiÓÔ˘. ÙfiÔ˘. ÔÛÔ‡. ˘ÂÚıÂÙÈÎfi˜: çÏ›ÁÈÛÙ·/ âÏ¿¯ÈÛÙ·/ ≥ÎÈÛÙ· Ôχ˜< ıÂÙÈÎfi˜: Ôχ. ÔÈ Î·ı·Ú¿ ÂÈÚÚËÌ·ÙÈÎÔ› ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ›: Â›Ó·È ÂÈÚÚ‹Ì·Ù· ÙfiÔ˘. ÙÚfiÔ˘. ·Ó·ÊÔÚ¿˜. ·Ó·ÊÔÚ¿˜. ·ÈÙ›·˜. ÛÎÔÔ‡. Û˘ÁÎÚÈÙÈÎfi˜: öÏ·ÙÙÔÓ/ ÌÂÖÔÓ/ wÙÙÔÓ. ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ú·ıÂÙÈο. ∆¤ÙÔÈÔÈ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ› ›ӷÈ: ÔÈ ÁÂÓÈΤ˜: ·ÈÙ›·˜. ˘ÂÚıÂÙÈÎfi˜: ÏÂÖÛÙ· °2. Û˘ÁÎÚÈÙÈÎfi˜: ϤÔÓ. ̤ÛÔ˘. ‰ÈηÈfiÙÂÚÔÓ. ηٷÁˆÁ‹ ‹ Û˘ÁÁ¤ÓÂÈ·. ÔÈ ·ÈÙÈ·ÙÈΤ˜: ¯ÚfiÓÔ˘. ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÙÚfiÔ˘. ·ÈÙ›·˜. ÔÈÓ‹˜.2Ë(47-84) 29-01-04 10:01 ™ÂÏ›‰·73 ¶ƒ√™∂•∂. Ôχ˜ Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ÂÍ‹˜: àÁ·ıfi˜< ıÂÙÈÎfi˜: Âs. ÙfiÔ ‹ ¯ÚfiÓÔ. çÏ›ÁÔ˜. 2. Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ‚·ıÌÔ‡˜. ÔÚÁ¿ÓÔ˘. ̤ÙÚÔ. ¯ÚfiÓÔ˘. ‰ÈηÈfiٷٷ. 73 . Û˘ÁÎÚÈÙÈÎfi˜: ôÌÂÈÓÔÓ/ ‚¤ÏÙÈÔÓ/ ÎÚÂÖÙÙÔÓ. ÙÚfiÔ˘. Û˘Óԉ›·˜. ∆· ÂÈÚÚ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÂÈı¤ÙˆÓ àÁ·ıfi˜. 3.

ÛÙÔÓ ·ÚÈıÌfi Î·È ÛÙËÓ ÙÒÛË fiÔ˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È: ‚¤‚·ÈÔÓ (·ÚÛ. ‚È‚Ï›Ô˘ 1. ¡· ÌÂٷʤÚÂÙ ٷ Â›ıÂÙ· ÛÙÔ Û˘ÁÎÚÈÙÈÎfi ‚·ıÌfi ÛÙÔ Á¤ÓÔ˜. ˘ÂÚı.2Ë(47-84) 29-01-04 10:01 ™ÂÏ›‰·74 ∂ÓfiÙËÙ· ∞¶∞¡∆∏™∂π™ 2 ÛÙȘ ·Û΋ÛÂȘ Ù˘ ÛÂÏ. ¡· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÙ ÙȘ ÊÚ¿ÛÂȘ Ì ÙÔ˘˜ ηٿÏÏËÏÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜ Û˘ÁÎÚÈÙÈÎÔ‡ Î·È ˘ÂÚıÂÙÈÎÔ‡ ‚·ıÌÔ‡: ™˘ÁÎÚÈÙÈÎfi˜ ÀÂÚıÂÙÈÎfi˜ ÙÔÜ (ηÏfi˜) ηÏÏ›ÔÓÔ˜ ηÏÏ›ÛÙÔ˘ Ó·ӛԢ ÙFÉ (ÌÂÁ¿ÏË) Ì›˙ˆÓÈ ÌÂÁ›ÛÙË âÏ›‰È ÙfiÓ (ηÎfi˜) ηΛÔÓ· ‹ ηΛˆ/ οÎÈÛÙÔÓ ‰È‰¿ÛηÏÔÓ Ôî (Ôχ˜) Ï›ÔÓ˜ ‹ ϤÔÓ˜ ‹ Ï›Ԣ˜/ ÏÂÖÛÙÔÈ ÔÏ›Ù·È Ù¿˜ (ÔÏ›ÁË) Ì›ÔÓ·˜ ‹ Ì›Ԣ˜/ çÏÈÁ›ÛÙ·˜ ÙÈÌ¿˜ . ÏËı. ÏËı. ÂÓ.) → ÂÛ·ÊÂÛÙ¿Ùˇˆ ñ„ËÏfi˜ (ÔÓÔÌ. Û˘ÁÎÚ. ·ÚÛ.) → ÂÛ˘ÓËı¤ÛÙÂÚ· Â鉷›ÌˆÓ (·ÈÙ. ÎÈÓ‰˘Ó‡۷ÓÙ˜ : ÂÈÚÚËÌ·ÙÈ΋ ¯ÚÔÓÈ΋ ÌÂÙÔ¯‹ âÈÙÚ¤„·ÓÙ˜ : ÂÂÈÚÚËÌ·ÙÈ΋ ÙÚÔÈ΋ ÌÂÙÔ¯‹ àÓ·Ì›ӷÓÙ˜ : ÂÂÈÚÚËÌ·ÙÈ΋ ÙÚÔÈ΋ ÌÂÙÔ¯‹ âÎÏÂÍ¿ÌÂÓÔÈ : ÂÂÈÚÚËÌ·ÙÈ΋ ÙÚÔÈ΋ ÌÂÙÔ¯‹ (ˆ˜) ùÓÙ·˜ : ÂÂÈÚÚËÌ·ÙÈ΋ ·ÈÙÈÔÏÔÁÈ΋ ÌÂÙÔ¯‹ ✔ ™ÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË ÊÚ¿ÛË Ó· ÂÓÙÔ›ÛÂÙ ÙÔ Â›ÚÚËÌ· Î·È Ó· ‚Ú›Ù ÙÈ ‰ËÏÒÓÂÈ: Ô≈Ùˆ ÙfiÓ ‚›ÔÓ âÙÂχÙËÛ·Ó.) → ‚‚·ÈfiÙÂÚÔÓ ôÍÈÔÈ → àÍÈÒÙÂÚÔÈ ‰ÂÈÓÔ‡˜ → ‰ÂÈÓÔÙ¤ÚÔ˘˜ àÊıfiÓˆÓ → àÊıÔÓˆÙ¤ÚˆÓ Ó¤·Ó → ÓÂˆÙ¤Ú·Ó 74 3. Ô˘‰. 21 ÙÔ˘ Û¯. Ô≈Ùˆ: ÂÈÚÚËÌ·ÙÈÎfi˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ ∞¶∞¡∆∏™∂π™ ÛÙȘ ·Û΋ÛÂȘ Ù˘ ÛÂÏ.) → ÂÂ鉷ÈÌÔÓ¤ÛÙ·ÙÔÓ Û·Ê‹˜ (‰ÔÙ. Ô˘‰. ÏËı. ıËÏ. Û˘ÁÎÚ. ˘ÂÚı. 20 ÙÔ˘ Û¯. ÂÓ.) → ÂâÏÂËÌÔÓÂÛÙ¤ÚÔ˘˜ 2. ‚È‚Ï›Ô˘ ✔ ¶ÔȘ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ù˘ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÚÚËÌ·ÙÈ΋ ÛËÌ·Û›·. ¡· ÁÚ¿„ÂÙ ÙÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜ ÙˆÓ ÂÈı¤ÙˆÓ Ô˘ ˙ËÙÔ‡ÓÙ·È ÛÙȘ ·ÚÂÓı¤ÛÂȘ: Û˘Ó‹ı˘ (ÔÓÔÌ. ·ÚÛ.) → Âñ„ËÏfiÙÂÚ·È âÏÂ‹ÌˆÓ (·ÈÙ. Û˘ÁÎÚ.

ÚÔ˜ ¢ÂÚÎ˘Ï›‰·Ó: ÂÌÚfiıÂÙÔ˜ ÂÈÚÚËÌ·ÙÈÎfi˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ (ηÙ‡ı˘ÓÛË Û ÚfiÛˆÔ) ÛÙÔ öÂÌ„·Ó Û‡Ó Ùˇá ÛÙÚ·Ù‡̷ÙÈ: ÂÌÚfiıÂÙÔ˜ ÂÈÚÚËÌ·ÙÈÎfi˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ Ù˘ Û˘Óԉ›·˜ ÛÙÔ ‰È·‚·›ÓÂÈÓ â› ∫·Ú›·Ó: ÂÌÚfiıÂÙÔ˜ ÂÈÚÚËÌ·ÙÈÎfi˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ (ΛÓËÛË Û ÙfiÔ) ÛÙÔ ‰È·‚·›ÓÂÈÓ Â. ¡· ‚Ú›Ù ÙȘ Ï¿ÁȘ ÙÒÛÂȘ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ˆ˜ ÂÈÚÚËÌ·ÙÈÎÔ› ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ› Î·È Ó· ‰ËÏÒÛÂÙ ÙËÓ ÂÈÚÚËÌ·ÙÈ΋ Û¯¤ÛË Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó: ∂ÓfiÙËÙ· 2 ·. \∞ÎÔ‡Û·ÓÙ˜: ÂÈÚÚËÌ·ÙÈ΋ ¯ÚÔÓÈ΋ ÌÂÙÔ¯‹ Û˘ÓËÌ̤ÓË ÛÙÔ ˘ÔΛÌÂÓÔ ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜ Ôî öÊÔÚÔÈ. ∆ÔÛ·‡ÙË ÛÔ˘‰FÉ Î·› ÚÔı˘Ì›÷· ÙfiÙ’ â¯ÒÚÔ˘Ó. ¡· ‚Ú›Ù ÙÔ˘˜ ÂÈÚÚËÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ Î·È Ó· ‰ËÏÒÛÂÙ ÙËÓ ÂÈÚÚËÌ·ÙÈ΋ Û¯¤ÛË Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó: ·. ¶·Ú¿ Ù·‡ÙËÓ Ù‹Ó fiÏÈÓ qÓ ˘Ú·Ì›˜ ÏÈı›ÓË. η› âΤÏ¢ÔÓ ·éÙfiÓ ‰È·‚·›ÓÂÈÓ Û‡Ó Ùˇá ÛÙÚ·Ù‡̷ÙÈ â› ∫·Ú›·Ó. ÂÈÚÚËÌ·ÙÈÎfi˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ¯ÚfiÓÔ˘ ÛÙÔ öÂÌ„·Ó.2Ë(47-84) 29-01-04 10:01 ™ÂÏ›‰·75 4. ∫ÜÚÔ˜ ‰¤ η٤ÌÂÓ η› ·éÙÔÜ âÙÚ¤ÊÂÙÔ. öÙË: ·ÈÙÈ·ÙÈ΋ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÛÙÔ âÁ¤ÓÂÛı ‚. àÏÏ¿ ÌÄÏÏÔÓ Û‡Ó ÙFÉ Â˘ÂÚÁÂÛ›÷·. ¶ÚÔÛÙ¿Ù·È ñÌ›˜ 낉ÔÌ‹ÎÔÓÙ· öÙË Î·› ÙÚ›· ÙáÓ ^∂ÏÏ‹ÓˆÓ âÁ¤ÓÂÛıÂ. ∆›: ·ÈÙÈ·ÙÈ΋ Ù˘ ·ÈÙ›·˜ ÛÙÔ àÊÖÍ·È 5. ·éÙÔÜ: ÁÂÓÈ΋ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ ÛÙÔ âÙÚ¤ÊÂÙÔ ‚. ÌÄÏÏÔÓ: ÂÈÚÚËÌ·ÙÈÎfi˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÔÛÔ‡ ÛÙÔ âÛÙ›Ó Û‡Ó ÙFÉ ‚›÷·. ÚÔı˘Ì›÷·: ‰ÔÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ ÛÙÔ â¯ÒÚÔ˘Ó ‰. ^∏ Ì¤Ó Ì‹ÙËÚ àÉÏıÂ. ^∏ ÎÙÉÛȘ ÈÛÙáÓ Ê›ÏˆÓ âÛÙ›Ó Ô鉷Ìá˜ Û‡Ó ÙFÉ ‚›÷·. \∂Ó Ùˇá ·éÙˇá ı¤ÚÂÈ ÌÂÙ¿ Ù‹Ó §¤Û‚Ô˘ ±ÏˆÛÈÓ \∞ıËÓ·ÖÔÈ ¡ÈΛԢ ÛÙÚ·ÙËÁÔÜÓÙÔ˜ âÛÙÚ¿ÙÂ˘Û·Ó â› ªÈÓˇÒ·Ó Ù‹Ó ÓÉÛÔÓ. \∂Ó Ùˇá ı¤ÚÂÈ: ÂÌÚfiıÂÙÔ˜ ÂÈÚÚËÌ·ÙÈÎfi˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÛÙÔ âÛÙÚ¿ÙÂ˘Û·Ó 75 . ¶·Ú¿ Ù‹Ó fiÏÈÓ: ÂÌÚfiıÂÙÔ˜ ÂÈÚÚËÌ·ÙÈÎfi˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ (ÛÙ¿ÛË Û ÙfiÔ) ÛÙÔ qÓ Ùfi ÂsÚÔ˜. ∆› (= ÁÈ·Ù›) ÙËÓÈο‰Â àÊÖÍ·È (= ¤¯ÂȘ ¤ÚıÂÈ ÙfiÛÔ ÓˆÚ›˜). Ô鉷Ìá˜: ÂÈÚÚËÌ·ÙÈÎfi˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙÚfiÔ˘ ÛÙÔ âÛÙÈÓ. Ùfi y„Ô˜: ·ÈÙÈ·ÙÈΤ˜ Ù˘ ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÛÙÔ qÓ ‰. ≠∂ÎÙˇˆ ‰¤ öÙÂÈ ™·Ì›ÔȘ η› ªÈÏËÛ›ÔȘ fiÏÂÌÔ˜ âÁ¤ÓÂÙÔ ÂÚ› ¶ÚÈ‹Ó˘. öÙÂÈ: ‰ÔÙÈ΋ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÛÙÔ âÁ¤ÓÂÙÔ Á. Ùfi Ì¤Ó ÂsÚÔ˜ ëÓfi˜ ϤıÚÔ˘. ÛÔ˘‰FÉ. t ∫Ú›ÙˆÓ. \∞ÎÔ‡Û·ÓÙ˜ Ù·ÜÙ· Ôî öÊÔÚÔÈ öÂÌ„·Ó Úfi˜ ¢ÂÚÎ˘Ï›‰·Ó. Ùfi ‰¤ y„Ô˜ ‰‡Ô ϤıÚˆÓ. Û‡Ó ÙFÉ ÂéÂÚÁÂÛ›÷·: ÂÌÚfiıÂÙÔÈ ÂÈÚÚËÌ·ÙÈÎÔ› ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ› ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ ÛÙÔ âÛÙ›Ó Á.

......................................................... ÁÂÓÈ΋ ·fiÏ˘ÙË (À: ¡ÈΛԢ) ˆ˜ ÂÈÚÚËÌ·ÙÈÎfi˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ¯ÚfiÓÔ˘ ÛÙÔ âÛÙÚ¿ÙÂ˘Û·Ó â› ªÈÓˇÒ·Ó: ÂÌÚfiıÂÙÔ˜ ÂÈÚÚËÌ·ÙÈÎfi˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ Ù˘ ÂÓ·ÓÙ›ˆÛ˘ ÛÙÔ âÛÙÚ¿ÙÂ˘Û·Ó ™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫∂™ ∞™∫∏™∂π™ °Ú·ÌÌ·ÙÈÎÔ‡ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ 1. ηÎfiÓÔ˘˜: ........... 76 ..... .... .......................... ¡· ÁÚ¿„ÂÙ ÙÔ Û˘ÁÎÚÈÙÈÎfi Î·È ÙÔÓ ˘ÂÚıÂÙÈÎfi ‚·ıÌfi ÙˆÓ ÂÈÚÚËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·Ú¿ÁÔÓÙ·È ·fi Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ Â›ıÂÙ·: àÏËı‹˜: ........ 쉛ÔÛÈ(Ó) Ù¿ „¢‰É : „¢‰¤ÛÙÂÚ·........... ï ôÚÈÛÙÔ˜ : .... Ôχ˜: .............................. àÌÂ›ÓˆÓ Ù¿˜ ÛÔÊ¿˜ : ÛÔʈ٤ڷ˜.... ÙÔÖ˜ 쉛ÛÙÔȘ : ........................................ ÊÈÏÙ¤ÚÔȘ ÙÔÖ˜ 쉛ÛÙÔȘ : 쉤ÛÈ...... ................... ì ηΛÛÙË : .........2Ë(47-84) ∂ÓfiÙËÙ· 2 29-01-04 10:01 ™ÂÏ›‰·76 ÌÂÙ¿ Ù‹Ó ±ÏˆÛÈÓ: ÂÌÚfiıÂÙÔ˜ ÂÈÚÚËÌ·ÙÈÎfi˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ¯ÚfiÓÔ˘ ÛÙÔ âÛÙÚ¿ÙÂ˘Û·Ó ÛÙÚ·ÙËÁÔÜÓÙÔ˜: ÂÈÚÚËÌ·ÙÈ΋ ¯ÚÔÓÈ΋ ÌÂÙÔ¯‹........... [∞¿ÓÙËÛË: ÙFÉ ‚ÂÏÙ›ÔÓË : àÁ·ıFÉ. ................... „¢‰¤Ûٷٷ ï ôÚÈÛÙÔ˜ : àÁ·ıfi˜......... ‚ÂÏÙ›ÛÙË ì ηΛÛÙË : η΋........... ÛÔʈٿٷ˜ Ùɘ ÌÂÁ›ÛÙ˘ : ÌÂÁ¿Ï˘................................... Ùˇá âÓ‰fi͡ˆ : ....... .............................................. Ùɘ ÌÂÁ›ÛÙ˘ : .............................................. ÙÔÖ˜ ÊÈÏÙ¿ÙÔȘ : .. ÛÙËÓ ÙÒÛË Î·È ÛÙÔ Á¤ÓÔ˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È: ÙFÉ ‚ÂÏÙ›ÔÓÈ : ...................................... Ù¿˜ ÛÔÊ¿˜ : ............................... ¡· ÁÚ¿„ÂÙ ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ‚·ıÌÔ‡˜ ÙˆÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÈı¤ÙˆÓ ÛÙÔÓ ·ÚÈıÌfi........................ ...................................... ηΛˆÓ Ùˇá âÓ‰fi͡ˆ : âÓ‰ÔÍÔÙ¤Úˇˆ.................... ....................... ÙfiÓ ÂéÁÓÒÌÔÓ· : ..................... ................................................................... Ì›˙ÔÓÔ˜] 2............................................................................. ‚Ú·¯‡˜: ....................................... ÂéÁÓˆÌÔÓ¤ÛÙ·ÙÔÓ ÙÔÖ˜ ÊÈÏÙ¿ÙÔȘ : Ê›ÏÔȘ................................................... . Ù¿ „¢‰É : ........... ................... ............ ................................................................... âÓ‰ÔÍÔÙ¿Ùˇˆ ÙfiÓ ÂéÁÓÒÌÔÓ· : ÂéÁÓˆÌÔÓ¤ÛÙÂÚÔÓ.... ...................................... ................................................

... ‚..... √é‰Â›˜ ö·ÈÓÔÓ ì‰ÔÓ·Ö˜ âÎÙ‹Û·ÙÔ... ηÎÔÓÔ‡Ûٷٷ çÏ›ÁÔ˜ : ÌÂÖÔÓ/öÏ·ÙÙÔÓ/wÙÙÔÓ.. ......... àÓ¿ ÎÚ¿ÙÔ˜: ÂÌÚfiıÂÙÔ˜ ÚÔÛ‰........... Ùˇá ÙÚfiˇˆ: ‰ÔÙÈ΋ ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘.... Ë.. ¶ÔÏÏ¿ ÙáÓ ñÔ˙˘Á›ˆÓ àÒÏÂÙÔ ñfi ÏÈÌÔÜ.2Ë(47-84) 29-01-04 çÏ›ÁÔ˜: ≈ÛÙÂÚÔ˜: ¯·ÏÂfi˜: êÏÔܘ: ®÷¿‰ÈÔ˜: ÂéÂȉ‹˜: [∞¿ÓÙËÛË: 10:01 ™ÂÏ›‰·77 ....... \∂ÓÙÂÜıÂÓ ∫ÜÚÔ˜ âÍÂÏ·‡ÓÂÈ Û˘ÓÙÂÙ·ÁÌ¤Óˇˆ Ùˇá ÛÙÚ·Ù‡̷ÙÈ........ ò∂Ê¢ÁÔÓ àÓ¿ ÎÚ¿ÙÔ˜.... ........... ®÷ÄÛÙ· ÂéÂȉ‹˜ : ÂéÂȉ¤ÛÙÂÚÔÓ. çÏ›ÁÈÛÙ·/âÏ¿¯ÈÛÙ·/≥ÎÈÛÙ· ≈ÛÙÂÚÔ˜ ˆ≈ÛÙÂÚÔÓ...................................... √é ÙÔ›Ó˘Ó Ùɘ âÈÔ‡Û˘ ì̤ڷ˜........................... ... ÂéÂȉ¤Ûٷٷ] ∂ÓfiÙËÙ· 2 ™˘ÓÙ·ÎÙÈÎÔ‡ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ 1................... È. ñfi ÏÈÌÔÜ: ÂÌÚfiıÂÙÔ˜ ÚÔÛ‰....... ‚. ∆‹Ó ı‡Ú·Ó ÙFÉ ‚·ÎÙËÚ›÷· öÎÚÔ˘Â...... . Ùfi ÏÔÖÔÓ ≥ÍÂÈ........ àÏËı‹˜ : àÏËı¤ÛÙÂÚÔÓ....... ÏÂÖÛÙ· ηÎfiÓÔ˘˜ : ηÎÔÓÔ‡ÛÙÂÚÔÓ...................... .... ‰............... ... ‚Ú·¯‡Ù·Ù· Ôχ˜ : ϤÔÓ......................... ÔÏÏˇá: ÂÈÚÚËÌ·ÙÈÎfi˜ ÚÔÛ‰. Â............. ˙...... ≈Ûٷٷ ¯·ÏÂÒ˜ : ¯·ÏÂÒÙÂÚÔÓ...... .............. àÏËı¤Ûٷٷ ‚Ú·¯‡˜ : ‚Ú·¯‡ÙÂÚÔÓ......... ÛÙ....... [∞¿ÓÙËÛË: ·. ÔrÌ·È.. ó˜ ‚·ÛÈϤ·: ÂÌÚfiıÂÙÔ˜ ÚÔÛ‰.. ¯·ÏÂÒٷٷ êÏÔܘ : êÏÔ‡ÛÙÂÚÔÓ............... ¶Ú¤Û‚ÂȘ ¤ÔÌÊÂÓ ó˜ ‚·ÛÈϤ·..... ............... Á.. êÏÔ‡Ûٷٷ ®÷¿‰ÈÔ˜ : ®÷ÄÔÓ........... ÛÙ... ™ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ó· ‚Ú›Ù ÙÔ˘˜ ÂÈÚÚËÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ Î·È Ó· ‰ËÏÒÛÂÙ ÙËÓ ÂÈÚÚËÌ·ÙÈ΋ Û¯¤ÛË Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó: ·......... ì‰ÔÓ·Ö˜: ‰ÔÙÈ΋ ÙÔ˘ ̤ÛÔ˘..... ∆Ô‡Ùˇˆ Ùˇá ÙÚfiˇˆ âÌ¿¯ÔÓÙÔ...... \∂ÓfiÌÈ˙ÔÓ ÔÏÏˇá Ï›Ԣ˜ ÂåÛÂÏËÏ˘ı¤Ó·È... Â.. ∆·‡ÙËÓ Ôî §·ÚÈÛ·ÖÔÈ Ó‡ÎÙˆÚ Î·Ù¤Î·˘Û·Ó. ÙFÉ ‚·ÎÙËÚ›÷·: ‰ÔÙÈ΋ ÙÔ˘ ÔÚÁ¿ÓÔ˘............... ı......... ı.. ....... È.. Ùɘ ì̤ڷ˜: ÁÂÓÈ΋ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘... ΛÓËÛ˘ Û ÙfiÔ.... ÔÛÔ‡.. Ùˇá ÛÙÚ·Ù‡̷ÙÈ: ‰ÔÙÈ΋ Ù˘ Û˘Óԉ›·˜... Ù˘ ·ÈÙ›·˜] 77 .............. ˙.. Á. ............ ÙÚfiÔ˘.. ‰... ¯ÚfiÓÔ˘........... Ë..... .................. Ó‡ÎÙˆÚ: ÂÈÚÚËÌ·ÙÈÎfi˜ ÚÔÛ‰...

À‹ÚÍ ‰È·ÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ Ú‹ÙÔÚ·˜ Î·È ÔÏÈÙÈÎfi˜ Ù˘ ·Ú¯·›·˜ ∂ÏÏ¿‰·˜. ¤ÁÈÓ ÏÔÁÔÁÚ¿ÊÔ˜. ÙË ‰ÈÔÚ·ÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘.Ã. ™ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ‰ËÌËÁÔڛ˜ ÙÔ˘ ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ì ÙÔ ‹ıÔ˜ ÙÔ˘. Ô˘ ÂÎÊÒÓËÛÂ Ô ¢ËÌÔÛı¤Ó˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÛfiÓÙ˜ ÛÙË Ì¿¯Ë Ù˘ ÷ÈÚÒÓÂÈ·˜ (338 . ·Ú·„˘¯cÓ Ùˇá ¤ÓıÂÈ ÙcÓ ÙÔ‡ÙˆÓ ÂûÎÏÂÈ·Ó ö¯ÔÓÙ˜.. ¢ËÌÔÛı¤Ó˘. âÓ wF ηd ·Ö‰Â˜ Ôî ÙÔ‡ÙˆÓ çÓÔÌ·ÛÙÔd ÙÚ·Ê‹ÛÔÓÙ·È Î·d ÁÔÓÂÖ˜ [Ôî ÙÔ‡ÙˆÓ] ÂÚ›‚ÏÂÙÔÈ ÁËÚÔÙÚÔÊ‹ÛÔÓÙ·È. ¢È·Ûfi˙ˆÓÙ·È 62 ÏfiÁÔÈ ÙÔ˘ Î·È 6 ÂÈÛÙÔϤ˜. ᘠÔé ¯Úc ÙÔ‡ÙÔ˘˜ Â鉷›ÌÔÓ·˜ ÓÔÌ›˙ÂÛı·È. Î·È ¤ı·Ó (·˘ÙÔÎÙfiÓËÛÂ) ÙÔ 322 . âÓ ÌÂÁ¿ÏFË ÙÈÌFÉ Î·d ÔÏÏˇá ˙‹Ïˇˆ ÙáÓ ÓÔÌÈ˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ù˘Á¯¿ÓÔ˘ÛÈÓ. °È’ ·˘Ùfi Ë ∂ÎÎÏËÛ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÂÓ¤ıÂÛ ے ·˘ÙfiÓ Ó· ÂÎʈӋÛÂÈ ÙÔÓ Î·ıÈÂڈ̤ÓÔ ÂÈÙ¿ÊÈÔ ÏfiÁÔ ÚÔ˜ ÙÈÌ‹ ÙˆÓ ÂÛfiÓÙˆÓ ÛÙË Ì¿¯Ë. ÔıÔÜÛÈ ‰’ Ôé ÌfiÓÔÈ Û˘ÁÁÂÓÂÖ˜ ηd ÔÏÖÙ·È. √R˜ ÁaÚ ±·Û· ÌbÓ ì ·ÙÚd˜ ı¿ÙÂÈ ‰ËÌÔÛ›÷·. Û˘ÌÂ¤ÓıËÎÂÓ ‰b ηd Ùɘ ÔåÎÔ˘Ì¤Ó˘ Ùe ÏÂÖÛÙÔÓ Ì¤ÚÔ˜. . ò∂ÂÈÙ· ÓfiÛˆÓ à·ıÂÖ˜ Ùa ÛÒÌ·Ù· ηd Ï˘áÓ ôÂÈÚÔÈ Ùa˜ „˘¯¿˜.Ã.2Ë(47-84) ∂ÓfiÙËÙ· 2 29-01-04 10:01 ™ÂÏ›‰·78 ª∂ƒ√™ ¢ã ¶∞ƒ∞§§∏§∞ ∫∂πª∂¡∞ KEIMENO ¶ÚáÙÔÓ ÌbÓ àÓÙd ÌÈÎÚÔÜ ¯ÚfiÓÔ˘ ÔÏfÓ Î·d ÙeÓ ±·ÓÙ’ ÂûÎÏÂÈ·Ó àÁ‹Úˆ ηٷÏ›Ô˘ÛÈÓ.). √È ∞ıËÓ·›ÔÈ Û˘Ó¤¯ÈÛ·Ó Ó· ÙÔÓ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó Î·È Ó· ÙÔÓ ÂÌÈÛÙ‡ÔÓÙ·È ·ÎfiÌË Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ‹ÙÙ· ÙˆÓ ·ÓÙÈ̷ΉÔÓÈÎÒÓ ÛÙÚ·ÙÂ˘Ì¿ÙˆÓ ÛÙË Ã·ÈÚÒÓÂÈ·. ™Ô‡‰·Û ÚËÙÔÚÈ΋ Ù¤¯ÓË. \∂ÈÙ¿ÊÈÔ˜ 32-34 ∂π™∞°ø°π∫∞ ™Ã√§π∞ √ Û˘ÁÁڷʤ·˜: √ ¢ËÌÔÛı¤Ó˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ ∞ÙÙÈ΋ ÙÔ 384 . ªÂÙ¿ ·fi ‰‡Ô ‹ÙÙ˜ ÙˆÓ ·ÓÙÈ̷ΉÔÓÈÎÒÓ ÛÙÚ·ÙÂ˘Ì¿ÙˆÓ Ô ¢ËÌÔÛı¤Ó˘ ‰ËÏËÙËÚÈ¿ÛÙËΠ·fi ÙÔ˘˜ ¯ıÚÔ‡˜ ÙÔ˘. ±˜ âd ÙÔÖ˜ Û˘Ì‚Â‚ËÎfiÛÈÓ Ôî ˙áÓÙ˜ ö¯Ô˘ÛÈÓ. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ÔÏÈÙÈÎfi ÙÔ̤· ¤ÁÈÓ ËÁ¤Ù˘ Ù˘ ·ÓÙÈ̷ΉÔÓÈ΋˜ ·Ú¿Ù·Í˘ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ fiψÓ. 78 ∆Ô ·fiÛ·ÛÌ·: ∞Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔÓ ÂÈÙ¿ÊÈÔ ÏfiÁÔ. ÎÔÈÓáÓ ‰’ â·›ÓˆÓ ÌfiÓÔÈ Ù˘Á¯¿ÓÔ˘ÛÈÓ. ÙÔ Ú·ÏÈÛÌfi ÙÔ˘ Î·È ÙËÓ ·ÊÔÛ›ˆÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘.Ã. ‰›‰·ÛΠÚËÙÔÚÈ΋ Î·È ÌÈÏÔ‡Û ÛÙȘ Û˘ÓÂχÛÂȘ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘. ªÂ ÙËÓ ÈÛ¯˘Ú‹ ÙÔ˘ ı¤ÏËÛË ˘ÂÚÓ›ÎËÛ ٷ Ê˘ÛÈο ÙÔ˘ ÂÏ·ÙÙÒÌ·Ù· (·‰˘Ó·Ì›· ʈӋ˜ Î·È ‚Ú·‰˘ÁψÛÛ›·). √ ¢ËÌÔÛı¤Ó˘ ·ÛÎÔ‡Û ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÚÚÔ‹ ÛÙÔ ·ıËÓ·˚Îfi ÎÔÈÓfi. àÏÏa ÄÛ·Ó ¬ÛËÓ ^∂ÏÏ¿‰· ¯Úc ÚÔÛÂÈÂÖÓ. ™Â ËÏÈΛ· 7 ÂÙÒÓ ¤¯·Û ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘ Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÓËÏÈΛˆÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙÚ¿ÊËΠÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ÛÊÂÙÂÚÈÛÙÒÓ Ù˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘ Ì ÔÏ˘ÂÙ‹ ‰ÈηÛÙÈÎfi ·ÁÒÓ·.

·˘ÙÔ› Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔÈ. ∂ÓfiÙËÙ· 2 79 . âÓ wF η› ·Ö‰Â˜ Ôî ÙÔ‡ÙˆÓ Ì¤Û· ÛÙËÓ ÔÔ›· Î·È Ù· ·È‰È¿ ·˘ÙÒÓ ÙÚ·Ê‹ÛÔÓÙ·È çÓÔÌ·ÛÙÔ› ı· ·Ó·ÙÚ·ÊÔ‡Ó ‰ÔÍ·Ṳ̂ӷ η› Ôî ÁÔÓ›˜ [Ôî ÙÔ‡ÙˆÓ] Î·È ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘˜ ÁËÚÔÙÚÔÊ‹ÛÔÓÙ·È ı· ÁËÚÔÎÔÌËıÔ‡Ó ÂÚ›‚ÏÂÙÔÈ. ·fi χ˜. ı¿‚ÂÈ Ì ‰ËÌfiÛÈ· ÊÚÔÓÙ›‰· ÌfiÓÔÈ Ù˘Á¯¿ÓÔ˘ÛÈÓ Î·È ÌfiÓÔÈ ·˘ÙÔ› ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ¿ÍÈÔÈ ÎÔÈÓáÓ ‰\ â·›ÓˆÓ ÎÔÈÓÒÓ Â·›ÓˆÓ ÔıÔÜÛÈ Î·È ·Á·Ô‡Ó ‰\ Ôé ÌfiÓÔÈ Û˘ÁÁÂÓÂÖ˜ η› ÔÏÖÙ·È. Ù˘Á¯¿ÓÔ˘ÛÈÓ ÙáÓ ÓÔÌÈ˙ÔÌ¤ÓˆÓ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙȘ ηıÈÂڈ̤Ó˜ ÙÈ̤˜ âÓ ÌÂÁ¿ÏFË ÙÈÌFÉ Ì ÌÂÁ·ÏÔÚ¤ÂÈ· η› ÔÏÏˇá ˙‹Ïˇˆ. ±˜ ö¯Ô˘ÛÈÓ Ú¿ÁÌ·Ù· Ù· ÔÔ›· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Ôî ˙áÓÙ˜ â› ÙÔÖ˜ Û˘Ì‚Â‚ËÎfiÛÈÓ. Î·È Ì Ôχ ¢ÁÂÓÈÎfi fiıÔ. òEÂÈÙ· à·ıÂÖ˜ Ù¿ ÛÒÌ·Ù· ⁄ÛÙÂÚ· ·ÚfiÛ‚ÏËÙÔÈ ÛˆÌ·ÙÈο ÓfiÛˆÓ ·fi ·ÚÚÒÛÙȘ η› ôÂÈÚÔÈ Ù¿˜ „˘¯¿˜ Î·È ·ÏÒ‚ËÙÔÈ „˘¯Èο Ï˘áÓ. Ú¤ÂÈ Ó· Ô‡ÌÂ.2Ë(47-84) 29-01-04 10:01 ™ÂÏ›‰·79 K∂πª∂¡√ ¶ÚáÙÔÓ àÓÙ› ÌÈÎÚÔÜ ¯ÚfiÓÔ˘ M∂∆∞ºƒ∞™∏ K·Ù\ ·Ú¯¿˜ ·ÓÙ› ÁÈ· ÙÔ Û‡ÓÙÔÌÔ ¯ÚfiÓÔÓ [ÙÔ˘ ‚›Ô˘] ηٷÏ›Ô˘ÛÈÓ ÔÏ‡Ó Î·› ÙfiÓ ±·ÓÙ· àÊ‹ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ·ÈˆÓÈfiÙËÙ· àÁ›ڈ ÂûÎÏÂÈ·Ó. Î·È ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ÔÈÎÔ˘Ì¤Ó˘ ᘠÔé ¯Ú‹ ÓÔÌ›˙ÂÛı·È Ò˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ÙÔ‡ÙÔ˘˜ Â鉷›ÌÔÓ·˜. ÔÈ ˙ˆÓÙ·ÓÔ› Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂȘ. ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÁÂÓÈÎfi ı·˘Ì·ÛÌfi ö¯ÔÓÙ˜ ·Ú·„˘¯‹Ó Ùˇá ¤ÓıÂÈ Î·È ¤¯ÔÓÙ·˜ ·ÚËÁÔÚÈ¿ ÛÙÔ ¤ÓıÔ˜ [ÙÔ˘˜] Ù‹Ó ÙÔ‡ÙˆÓ ÂûÎÏÂÈ·Ó. ÙËÓ ‰fiÍ· ·˘ÙÒÓ. àÏÏ¿ ÄÛ·Ó ¬ÛËÓ ^EÏÏ¿‰· ·ÏÏ¿ ÔÏfiÎÏËÚË Ë EÏÏ¿‰· ¯Ú‹ ÚÔÛÂÈÂÖÓ. Û˘ÌÂ¤ÓıËÎÂÓ ‰¤ Î·È ¤¯ÂÈ Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙÔ ¤ÓıÔ˜ ÁÈ\·˘ÙÔ‡˜ η› ÙÔ ÏÂÖÛÙÔÓ Ì¤ÚÔ˜ Ùɘ ÔåÎÔ˘Ì¤Ó˘. O≈˜ Á¿Ú ±·Û· Ì¤Ó ì ·ÙÚ›˜ °È·Ù› ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ fiÏË Ë ·ÙÚ›‰· ı¿ÙÂÈ ‰ËÌÔÛ›÷·. ·Á¤Ú·ÛÙË ‰fiÍ·. fi¯È ÌfiÓÔ ÔÈ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È ÔÈ Û˘ÌÔϛ٘ ÙÔ˘˜.

Á¤Ó. Á¤Ó. ·ÚÛ. ·˘Ù‹. ±·Û·. ì ÔÏÏ‹. ±·Ó (= fiÏÔ˜ ÁÂÓÈο) • ÂûÎÏÂÈ·Ó: ·ÈÙ. ÂÓ. Ùfi Ôχ • ±·ÓÙ·: ·ÈÙ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ÔÈ ¿Ó‰Ú˜ ·˘ÙÔ› ΤډÈÛ·Ó ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ·ÚÂÙ‹˜. ªÂ ÙÔ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘˜ ÎÏËÚÔ‰fiÙËÛ·Ó ÙÔ Û‚·ÛÌfi ÙˆÓ Û˘ÌÔÏÈÙÒÓ ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘˜. Ô˘ ·ÓÙÈÚÔÛˆÂ‡Ô˘Ó Î¿ı ¿ÓıÚˆÔ. ÙÔÜ ¯ÚfiÓÔ˘] • ÔχÓ: ·ÈÙ. ¤ÙÛÈ Î·È Â‰Ò Ô ¢ËÌÔÛı¤Ó˘ ıˆÚ› ÙÔ˘˜ ÓÂÎÚÔ‡˜ Ù˘ Ì¿¯Ë˜ Ù˘ ÷ÈÚÒÓÂÈ·˜ Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ˘˜ Î·È ·ÍÈÔ˙‹Ï¢ÙÔ˘˜. ÏËı. ï ·Ö˜ [ÁÂÓ. Ùɘ ÂéÎÏ›·˜] (= ‰fiÍ·) • àÁ‹Úˆ: ·ÈÙ. ÙÔ˘ ÂÈı. ±·˜. ·ÚÛ. Á¤Ó. ™ÙÔÓ ÂÈÙ¿ÊÈÔ ÏfiÁÔ. ·ÚÛ. ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ÔÚÈÛÙ. ÙËÓ ·ÈÒÓÈ· ‰fiÍ·. ηٷÏ›ˆ 80 (= ·Ê‹Óˆ ›Ûˆ) • âÓ: ÚfiıÂÛË • wF : ‰ÔÙ. Á¤Ó. ·≈ÙË. Á¤Ó. ÔyÙÔ˜. Ô˘ Â¤‰ÂÈÍ·Ó. Á¤Ó. ·˘Ùfi) . ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· ÁËÚÔÎÔÌËıÔ‡Ó ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ Û‚·ÛÌfi Î·È ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË fiψÓ. Ù˘ ·Ó·ÊÔÚÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ.ì àÁ‹Úˆ˜. Ô˘ ‰Â ı· Êı·Ú› ·fi ÙÔ ¯ÚfiÓÔ. ï ¯ÚfiÓÔ˜ [ÁÂÓ. ï Ôχ˜. ÂÓ. ·ÊÔ‡ ÔÈ ÓÂÎÚÔ› ·˘ÙÔ› ·Ó·‰Â›¯ıËÎ·Ó Û ۇ̂ÔÏ·. ì ÂûÎÏÂÈ· [ÁÂÓ. Ô˘ ÂÎʈÓ› ÚÔ˜ ÙÈÌ‹Ó ÙÔ˘˜. Ë ÔÔ›·. ÂÍ·›ÚÂÈ ÙËÓ ·Ó‰Ú›· ÙÔ˘˜ Î·È ··ÚÈıÌ› ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜. ÂÓÂÚÁ. ·ÚÛ. ÙÔ ÔÔ›Ô) • ·Ö‰Â˜: ÔÓÔÌ. Á¤Ó. ÂÓ. Á¤Ó. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô ¢ËÌÔÛı¤Ó˘. ÂÓ. ÔÏfiÎÏËÚË Ë ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˘˜ Ù˘ ÔÈÎÔ˘Ì¤Ó˘. -¿. ·ÚÛ. ÙÔ˘ ÂÈı. ÂÓÒ Ì¤ÓÔ˘Ó ·Ì¤ÙÔ¯ÔÈ ÛÙ· ‚¿Û·Ó· Ù˘ ˙ˆ‹˜ Î·È ÛÙË Ê˘ÛÈ΋ ÊıÔÚ¿. ·ÚÛ. Ô˘ ¯¿ıËΠ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ÚÔ¿ÛÈÛ˘ ÙˆÓ È‰·ÓÈÎÒÓ ÙÔ˘. ÂÓ. ÂÓ. ÂÓÂÛÙ. ıÂÙÈÎfi˜ ‚·ıÌfi˜ ÙÔ˘ ÂÈı. °§ø™™IKA ™Ã√§π∞ • ¶ÚáÙÔÓ: Â›ÚÚËÌ· ¯ÚfiÓÔ˘ • àÓÙ›: ÚfiıÂÛË • ÌÈÎÚÔÜ: ÁÂÓ. ÂÓ. ıËÏ. Á¤Ó. ¬ (= Ô ÔÔ›Ô˜. Ô˘ ı· ‚ÈÒÛÔ˘Ó ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ. ÏËı. ıËÏ. ¬˜.2Ë(47-84) 29-01-04 10:01 ™ÂÏ›‰·80 ∂ÓfiÙËÙ· N√∏ª∞∆π∫∏ ∞¶√¢√™∏ 2 Ÿˆ˜ Î·È ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ Ù˘ ∂ÓfiÙËÙ·˜. ï. ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ª¤Ûˆ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ‰fiÍ·˜ ·Ì‚χÓÂÙ·È Ô fiÓÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ¯·Ìfi ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡ Û˘ÁÁÂÓ‹ ÙÔ˘˜. ÙÔÜÙÔ (= ·˘Ùfi˜. ∆¤ÏÔ˜ ÌÈ· ·ÚËÁÔÚÈ¿ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Â›Ó·È fiÙÈ ÛÙÔ ¤ÓıÔ˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ Ôϛ٘. -fiÓ • ¯ÚfiÓÔ˘: ÁÂÓ. ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ıÂÙÈÎfi˜ ‚·ıÌfi˜ ÙÔ˘ ÂÈı. Ù˘ ‰ÂÈÎÙÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. Ùfi àÁÉÚÔÓ (= ·Á¤Ú·ÛÙÔ˜) • ηٷÏ›Ô˘ÛÈÓ: Áã ÏËı. ≥. ÚfiÛ. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÌÂÚÈ¿ ÔÈ ÓÂÎÚÔ› ÙÈÌÒÓÙ·È Ì οı ÙÚfiÔ ·fi ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ fiÏË. ıËÏ. ÌÈÎÚfi˜. ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ·˘ÙÔ› ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ·Í›˙ÂÈ Ó· ıˆÚÔ‡ÓÙ·È Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔÈ. ÙÔÜ ·È‰fi˜] (= ÙÔ ·È‰›) • ÙÔ‡ÙˆÓ: ÁÂÓ.

Á¤Ó. ÌÂÁ¿ÏË. Ùfi ôÂÈÚÔÓ • Ù¿˜ „˘¯¿˜: ·ÈÙ. çÓÔÌ·ÛÙfi˜. ıËÏ. ÂÓÂÛÙ. Ùɘ ÓfiÛÔ˘] (= Ë ·ÚÚÒÛÙÈ·) • à·ıÂÖ˜: ÔÓÔÌ. ¬ (= Ô ÔÔ›Ô˜. ï. Û˘Ì‚·›Óˆ • Ôî ˙áÓÙ˜: ÔÓÔÌ. Á¤Ó. Ù˘Á¯¿Óˆ ∂ÓfiÙËÙ· 2 81 . ÏËı. ÏËı. ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ÏËı. ÙÔÜ ˙‹ÏÔ˘] • ÙáÓ ÓÔÌÈ˙Ô̤ӈÓ: ÁÂÓ. ÏËı. Ë ÔÔ›·. ÌÙ¯. ÙÔ˘ ÂÈı. ÏËı. ÔÚÈÛÙ. ¬˜. ï. ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. -fiÓ • ÙÚ·Ê‹ÛÔÓÙ·È: Áã ÏËı. ÙÚ¤ÊÔÌ·È (= ·Ó·ÙÚ¤ÊÔÌ·È) • ÁÔÓÂÖ˜: ÔÓÔÌ. ‚ã·ı. ıÂÙÈÎfi˜ ‚·ıÌfi˜ ÙÔ˘ ÂÈı. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ÏËı. ÂÓÂÚÁ. Á¤Ó. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. Á¤Ó. ö¯ˆ • öÂÈÙ·: Â›ÚÚËÌ· ¯ÚÔÓÈÎfi • ÓfiÛˆÓ: ÁÂÓ. ÏËı.ì ÂÚ›‚ÏÂÙÔ˜. ıËÏ. Á¤Ó. ÔÚÈÛÙ. ·ÚÛ. ÂÓÂÛÙ. ÙÔÜ ÁÔÓ¤ˆ˜] • ÂÚ›‚ÏÂÙÔÈ: ÔÓÔÌ. Ô˘‰. ÏËı. ıËÏ. ÔÚÈÛÙ. ÙÔÜ ÛÒÌ·ÙÔ˜] • Ï˘áÓ: ÁÂÓ. ÂÓÂÚÁ. ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ̤Á· • ÙÈÌFÉ: ‰ÔÙ. ï. ÙÔ˘ ÂÈı. ÂÓÂÛÙ. ̤ÏÏ. ÂÓÂÚÁ. ì ÙÈÌ‹ [ÁÂÓ. Á¤Ó. ÓÔÌ›˙ÔÌ·È • Ù˘Á¯¿ÓÔ˘ÛÈÓ: Áã ÏËı. ˙á • ö¯Ô˘ÛÈÓ: Áã ÏËı. ÁËÚÔÙÚÔÊÔÜÌ·È (= ÁËÚÔÎÔÌԇ̷È) • ·Ú·„˘¯‹Ó: ·ÈÙ.ì à·ı‹˜. ÏËı. Á¤Ó. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ÏËı. ˙‹ˆ. Ùɘ ·Ú·„˘¯É˜] (= ·ÚËÁÔÚÈ¿) • Ùˇá ¤ÓıÂÈ: ‰ÔÙ. ≥. ÙÔÜ ¤ÓıÔ˘˜] • ö¯ÔÓÙ˜: ÔÓÔÌ. ÂÓ. ·ÚÛ. ÂÓ. ì χË [ÁÂÓ. Á¤Ó. ï ˙ÉÏÔ˜ [ÁÂÓ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ·ÚÛ. ·ÚÛ. ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ÚfiÛ. ·ÚÛ. ÙÔ ÔÔ›Ô) • â›: ÚfiıÂÛË • ÙÔÖ˜ Û˘Ì‚Â‚ËÎfiÛÈÓ: ‰ÔÙ. ÏËı. ÂÓ.2Ë(47-84) 29-01-04 10:01 ™ÂÏ›‰·81 • çÓÔÌ·ÛÙÔ›: ÔÓÔÌ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. Ô˘‰. ì „˘¯‹ [ÁÂÓ. Á¤Ó. ì ·Ú·„˘¯‹ [ÁÂÓ. ·ÚÛ. ö¯ˆ • âÓ: ÚfiıÂÛË • ÌÂÁ¿ÏFË: ‰ÔÙ. ì ÓfiÛÔ˜ [ÁÂÓ. ÚfiÛ. Á¤Ó. Á¤Ó. ÂÓÂÛÙ. ·ÚÛ. ÙÔ˘ ÂÈı. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. Ùɘ ÙÈÌɘ] • ÔÏÏˇá: ‰ÔÙ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. Á¤Ó. Ùɘ χ˘] • ôÂÈÚÔÈ: ÔÓÔÌ. ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. Ôχ˜. ÂÓÂÛÙ. ÌÙ¯. ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. Ù˘ ·Ó·ÊÔÚÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. Á¤Ó. Ôχ • ˙‹Ïˇˆ: ‰ÔÙ. ÔÚÈÛÙ. ·ÚÛ. Á¤Ó. Ùfi à·ı¤˜ (= ·ÚfiÛ‚ÏËÙÔ˜) • Ù¿ ÛÒÌ·Ù·: ·ÈÙ.ì ôÂÈÚÔ˜. ÌÙ¯. ıËÏ. ÂÓÂÚÁ. Á¤Ó. ÂÓ. ıËÏ. Ùfi ÛáÌ· [ÁÂÓ. -‹. ÂÓ. ÁËÚÔÙÚÔʤÔÌ·È. ÙÔ˘ ÂÈı. ÌÙ¯. ·ÚÛ. Ùfi ¤ÓıÔ˜ [ÁÂÓ. ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ï ÁÔÓ‡˜ [ÁÂÓ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. Ùfi ÂÚ›‚ÏÂÙÔÓ (= ·˘Ùfi˜ Ô˘ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ ÁÂÓÈÎfi ı·˘Ì·ÛÌfi) • ÁËÚÔÙÚÔÊ‹ÛÔÓÙ·È: Áã ÏËı. ÏËı. ·ÚÛ. ̤Á·˜. Á¤Ó. ÚÎ. ÏËı. ÂÓÂÚÁ. Á¤Ó. Ô˘‰. ıËÏ. Ô˘‰. ÔÏÏ‹. ÚfiÛ. ıËÏ. Á¤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ÏËı. ıÂÙÈÎfi˜ ‚·ıÌfi˜ ÙÔ˘ ÂÈı. Ùɘ „˘¯É˜] • ±˜: ·ÈÙ. Á¤Ó. ̤ÏÏ. ÂÓ.

ıËÏ. ï. ÏËı. Ôχ˜. ÚfiÛ. ï. ÂÓ. ·ÚÛ. ÌÙ¯. ÙÔ˘ ÂÈı. ÙÔÜ Ì¤ÚÔ˘˜] • á˜: Â›ÚÚËÌ· ÂÚˆÙËÌ·ÙÈÎfi ÙÚÔÈÎfi • ÙÔ‡ÙÔ˘˜: ·ÈÙ. ·ÚÛ. ıÂÙÈÎfi˜ ‚·ıÌfi˜ ÙÔ˘ ÂÈı. ÏËı. Û˘ÌÂÓı¤ˆ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ·ÚÛ. ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. -fiÓ • â·›ÓˆÓ: ÁÂÓ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ÂÓ. ÂÓ. ÏËı. ÏËı. Á¤Ó. ÄÓ (= ÔÏfiÎÏËÚÔ˜) • ¬ÛËÓ: ·ÈÙ. ÂÓ. ÁÂÓ. ÂÓÂÛÙ. ÙÔ˘ ÂÈı. ÙÔ˘ ÂÈı. Á¤Ó. ı¿Ùˆ • ‰ËÌÔÛ›÷·: ‰ÔÙÈÎÔÊ·Ó¤˜ Â›ÚÚËÌ· ÙÚfiÔ˘ • ÎÔÈÓáÓ: ÁÂÓ. ì ^∂ÏÏ¿˜ [ÁÂÓ. Ù˘ ·Ó·ÊÔÚÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. ·≈ÙË. ÔyÙÔ˜. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ÙÔÜ â·›ÓÔ˘] • ÌfiÓÔÈ: ÔÓÔÌ. Á¤Ó. ıËÏ. Û˘ÌÂÓıá (= Û˘ÌÌÂÙ¤¯ˆ ÛÙÔ ¤ÓıÔ˜) • Ùɘ ÔåÎÔ˘Ì¤Ó˘: ÁÂÓ. ÂÓ. Ę. ÔÚÈÛÙ. Ùɘ ·ÙÚ›‰Ô˜] • ı¿ÙÂÈ: Áã ÂÓ. Á¤Ó. ·ÚÛ. ÔåÎÔÜÌ·È (= ηÙÔÈÎԇ̷È) • ÏÂÖÛÙÔÓ: ÔÓÔÌ. ÚÔÛ·ÁÔÚ‡ˆ (= Ϥˆ) • Û˘ÌÂ¤ÓıËÎÂÓ: Áã ÂÓ. ¬ÛË. -‹. ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ±·˜. Ô˘‰. ʈӋ˜ ÙÔ˘ ·ÚfiÛˆÔ˘ Ú. ÔÚÈÛÙ. ·ÚÛ. ˘ÂÚıÂÙÈÎfi˜ ‚·ıÌfi˜ ÙÔ˘ ÂÈı. ÙÔ˘ ÂÈı. Ùfi ̤ÚÔ˜ [ÁÂÓ. ÌfiÓÔ˜. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ·ÚÛ. Ôχ • Ùfi ̤ÚÔ˜: ÔÓÔÌ. ÔåΤÔÌ·È. Ôı¤ˆ. ÚfiÛ. ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. Ùɘ ^∂ÏÏ¿‰Ô˜] • ¯Ú‹: Áã ÂÓ. ıËÏ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ÙÔÜÙÔ • Â鉷›ÌÔÓ·˜: ·ÈÙ. Á¤Ó. ÄÛ·. ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ÎÔÈÓfi˜. ıËÏ. ·ÚÛ. Á¤Ó. Á¤Ó. ÏËı. Á¤Ó. Ù˘ ‰ÂÈÎÙÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. ¬ • ±·Û·: ÔÓÔÌ. ıËÏ. ÔÏÏ‹. ÙÔ˘ ÂÈı. ÏËı. ÓÔÌ›˙ÔÌ·È (= ıˆÚԇ̷È) 82 . Á¤Ó. ÚÎ. ‚ã ÂÓÂÚÁ. ÂÓ. Ù˘ ·Ó·ÊÔÚÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. ÔÚÈÛÙ. ÔÚÈÛÙ. Á¤Ó. Ùfi Âû‰·ÈÌÔÓ (= Ô Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ˜) • ÓÔÌ›˙ÂÛı·È: ··ÚÌÊ. ¯Ú‹ (= Ú¤ÂÈ) • ÚÔÛÂÈÂÖÓ: ··ÚÌÊ. ÏËı. -ÔÓ • ÔıÔÜÛÈ: Áã ÏËı.ì Û˘ÁÁÂÓ‹˜. Á¤Ó. Á¤Ó. ÂÓÂÚÁ. ÙÔÜ ÔÏ›ÙÔ˘] • àÏÏ¿: Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ·ÓÙÈıÂÙÈÎfi˜ • ÄÛ·Ó: ·ÈÙ. ì ·ÙÚ›˜ [ÁÂÓ. ÏËı. ÂÓÂÛÙ. ÂÓÂÚÁ. Á¤Ó. ÚfiÛ. ï ÔÏ›Ù˘ [ÁÂÓ. ÂÓÂÛÙ. ¬ÛÔÓ • ^∂ÏÏ¿‰·: ·ÈÙ. ÂÓ. ÂÓÂÛÙ. ·ÔÚ.2Ë(47-84) ∂ÓfiÙËÙ· 2 29-01-04 10:01 ™ÂÏ›‰·82 • √≈˜: ·ÈÙ. ÚÔÛ. ÂÓ. Ôıá • Û˘ÁÁÂÓÂÖ˜: ÔÓÔÌ. ¬ÛÔ˜. ±·Û·. Ùfi Û˘ÁÁÂÓ¤˜ • ÔÏÖÙ·È: ÔÓÔÌ. Ô˘‰. ÂÓÂÛÙ. ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ·ÚÛ. ÂÓÂÚÁ. ï ö·ÈÓÔ˜ [ÁÂÓ. ±·Ó • ì ·ÙÚ›˜: ÔÓÔÌ. ıËÏ. -Ë. Á¤Ó.ì Â鉷›ÌˆÓ. ¬˜. ÂÓÂÚÁ. ≥.

2. ∂ÈϤÔÓ Ù· ·È‰È¿ Î·È ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÙˆÓ ÓÂÎÚÒÓ ı· ÙÈÌÒÓÙ·È ¿ÓÙ· Î·È ı· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔ ı·˘Ì·ÛÌfi Î·È ÙÔ Û‚·ÛÌfi ÙˆÓ Û˘ÌÔÏÈÙÒÓ ÙÔ˘˜. µ¤‚·È· Î·È ÙÔ ‡ÊÔ˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ÏfiÁˆÓ Â›Ó·È ÙÔ ·ÚÌfi˙ÔÓ ÂÁΈÌÈ·ÛÙÈÎfi ‡ÊÔ˜.2Ë(47-84) 29-01-04 10:01 ™ÂÏ›‰·83 ∞¶∞¡∆∏™∂π™ ∂ÓfiÙËÙ· ÛÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ÛÂÏ. ¶·Ú·ÙËÚ› fiÙÈ ¤Ê˘Á·Ó ·fi ÙË ˙ˆ‹ ·ÍÈÔÚÂ›˜. £˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó. √È ÂÈÙ¿ÊÈÔÈ ÏfiÁÔÈ ÛÎÔfi ›¯·Ó Ó· ˘ÌÓ‹ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ‰ÔÍ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÓÂÎÚÔ‡˜ Ù˘ Ì¿¯Ë˜. 101 ÙÔ˘ Û¯. fiÛÔÈ ÛÎÔÙÒÓÔÓÙ·È ÔÏÂÌÒÓÙ·˜ ÁÈ· ÙË ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘˜. ¶ÔȘ ıÂÌ·ÙÈΤ˜ Î·È ˘ÊÔÏÔÁÈΤ˜ ÔÌÔÈfiÙËÙ˜ ÂÓÙÔ›˙ÂÙ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ‰‡Ô ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù·. ∆fiÛÔ ÙÔ ·Ú·¿Óˆ ·fiÛ·ÛÌ· fiÛÔ Î·È ÙÔ Î›ÌÂÓÔ Ù˘ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ·Ó‹ÎÔ˘Ó Û ÂÈÙ¿ÊÈÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜. √ ¢ËÌÔÛı¤Ó˘ Â›Û˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙË ÛˆÌ·ÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË. ·ÏÏ¿ Â·ÈÓÂÙÈÎfi. ‚È‚Ï›Ô˘ 2 1. ŒÙÛÈ fiÏË Ë ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ˘˜ ÙÈÌ¿ Î·È ‰È·ÙËÚ› ¿ÓÙ· ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ·Á¤Ú·ÛÙË Î·È ‰ÔÍ·Ṳ̂ÓË ÂÈÎfiÓ· ÛÙË ÌÓ‹ÌË Ù˘. Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ fï˜ ˆ˜ ·ÓÙ¿ÏÏ·ÁÌ· ÙËÓ ·ÈÒÓÈ· Ê‹ÌË. ÚÔÙÔ‡ οÔÈ· ·Ûı¤ÓÂÈ· ÚÔÏ¿‚ÂÈ Ó· ÙÔ˘˜ ηٷ‚¿ÏÂÈ Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ÛÙÂÚ‹ÛÂÈ ÙËÓ ˘ÂÚËÊ¿ÓÈ· ÙÔ˘˜. Ô˘ ·Ô‰›‰ÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÓÂÎÚÔ‡˜ Î·È ÂÍËÁÔ‡Ó ÁÈ· ÔÈÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ·˘ÙÔ› ·Í›˙Ô˘Ó Ó· ıˆÚËıÔ‡Ó Ú·ÁÌ·ÙÈο Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔÈ. ŒÙÛÈ Ù· ‰‡Ô ·˘Ù¿ ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙËÓ ·ÍÈÔ˙‹Ï¢ÙË ‰fiÍ·. 83 . Ô˘ ·ÔÎfiÌÈÛ·Ó ÔÈ ÂÛfiÓÙ˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ·ÚÂÙ‹˜ ÙÔ˘˜. ÔÈÔ Î¤Ú‰Ô˜ ·ÔÎÔÌ›˙Ô˘Ó ÔÈ ÂÛfiÓÙ˜ ÛÙÔ ‰›Ô Ù˘ Ì¿¯Ë˜. √È ‰‡Ô Ú‹ÙÔÚ˜ οÓÔ˘Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Á¤Ú·ÛÙË ‰fiÍ· Î·È ÙȘ ÙÈ̤˜. ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·ÈÒÓÈ· ‰fiÍ·. ŒÊ˘Á·Ó ÙÈÌË̤ÓÔÈ Î·È ·ÍÈÔ˙‹Ï¢ÙÔÈ ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ›Ûˆ ÙÔ˘˜ ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ·ÍÈÔÚÂ‹ ÂÈÎfiÓ·. Ÿˆ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ô ¢ËÌÔÛı¤Ó˘ ÛÙÔÓ ÂÈÙ¿ÊÈÔ ÏfiÁÔ ÙÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ·Ú·¿Óˆ ·Ú¿ÏÏËÏÔ Î›ÌÂÓÔ. ÛÙËÓ ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÔÈ ÓÂÎÚÔ› ÚÈÓ Âı¿ÓÔ˘Ó. √È ‰‡Ô Ú‹ÙÔÚ˜ ϤÎÔ˘Ó ÙÔ ÂÁÎÒÌÈÔ ÙˆÓ ÓÂÎÚÒÓ Î·È Ì ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ··Ï‡ÓÔ˘Ó ÙÔÓ fiÓÔ ÙˆÓ Û˘ÁÁÂÓÒÓ. ∂Ô̤ӈ˜ ÙÔ ‡ÊÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ıÚËÓËÙÈÎfi. ‰ËÏ·‰‹. fiˆ˜ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÂÈ΋‰ÂÈÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜. ÙËÓ ÂÊ‹ÌÂÚË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜.

2Ë(47-84) 29-01-04 10:01 ™ÂÏ›‰·84 .

\∞ÏÏa ̤ÓÙÔÈ Î·d ¤ÓËÙ·˜ ù„ÂÈ Ôé¯ Ô≈Ùˆ˜ çÏ›ÁÔ˘˜ ÙáÓ å‰ÈˆÙáÓ ó˜ ÔÏÏÔf˜ ÙáÓ Ù˘Ú¿ÓÓˆÓ. ÙÔÜÙ’ ·éÙÔf˜ ÂéÊÚ·›ÓÂÈ. ΢ÓËÁÔ‡ÛÂ Î·È ¤ÁÚ·ÊÂ. \∞ÔÏÔÁ›·. àÏÏa Úe˜ Ùa˜ ¯Ú‹ÛÂÈ˜Ø œÛÙ Ùa ÌbÓ ñÂÚ‚¿ÏÏÔÓÙ· Ùa îηÓa ÔÏÏa âÛÙÈ. ∫˘ÓËÁÂÙÈÎfi˜. ∆Ô ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Î›ÌÂÓ· ÊÈÏÔÛÔÊÈο.Ã. √鉤 Á ıÄÙÙfiÓ ÙÈ Á›ÁÓÂÙ·È Ùˇá Ù˘Ú¿ÓÓˇˆ j Ùˇá å‰ÈÒÙFË zÓ âÈı˘ÌÂÖ. ∞ÊÔ‡ ÂÍÔÚ›ÛÙËΠ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó·.. ªÂÙ¿ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ∫‡ÚÔ˘ ÙÔ 401 . √åÎÔÓÔÌÈÎfi˜. ·ÔÛ‡ÚıËΠÛÙËÓ ∫fiÚÈÓıÔ. ÂÓÒ Û˘ÌÊÈÏÈÒıËΠ̠ÙÔ˘˜ ∞ıËÓ·›Ô˘˜ Î·È ·Ó¤ÎÙËÛ ٷ ÔÏÈÙÈο ÙÔ˘ ‰ÈηÈÒÌ·Ù·. •ÂÓÔÊáÓ. ∂π™∞°ø°π∫∞ ™Ã√§π∞ O Û˘ÁÁڷʤ·˜: √ •ÂÓÔÊÒÓ ÁÂÓÓ‹ıËΠÂÚ›Ô˘ ÙÔ 430 . ^π¤ÚˆÓ 4.. Î·È ¤ı·Ó ÌÂÙ¿ ÙÔ 355 . àÏÏ’ ¬Ù·Ó ÙáÓ àÓÙ·ÁˆÓÈÛÙáÓ ≥ÙÙÔ˘˜. √ •ÂÓÔÊÒÓ Û˘Ó‰¤ıËΠ̠ÙÔ ™ˆÎÚ¿ÙË Î·È ÂËÚ¿ÛÙËΠ·fi ÙË ‰È‰·Ûηϛ· ÙÔ˘. àÏÏ’ ¬Ù·Ó ëÙ¤ÚˆÓ Ù˘Ú¿ÓÓˆÓ âÏ¿ÙÙˆ ö¯FË ÙÔ‡Ùˇˆ Ï˘ÂÖÙ·ÈØ ÙÔ‡ÙÔ˘˜ ÁaÚ àÓÙ·ÁˆÓÈÛÙa˜ ìÁÂÖÙ·È ·ñÙˇá ÙÔÜ ÏÔ‡ÙÔ˘ ÂrÓ·È. Ô •ÂÓÔÊÒÓ ·Ó¤Ï·‚ ÙËÓ ·Ú¯ËÁ›· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÂÎÛÙÚ·Ù¢ÙÈÎÔ‡ ÛÒÌ·ÙÔ˜.Ã. ∫‡ÚÔ˘ \∞Ó¿‚·ÛȘ Î. ÙfiÙ’ ÂéÊÚ·›ÓÂÙ·È. ¶fiÚÔÈ. ^√ ÌbÓ ÁaÚ å‰ÈÒÙ˘ ÔåΛ·˜ j àÁÚÔÜ j ÔåΤÙÔ˘ âÈı˘ÌÂÖ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÚÔÛ¯ÒÚËÛ ÛÙÔ Û·ÚÙÈ·ÙÈÎfi ÛÙÚ·Ùfi Î·È ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ Ù˘ ™¿ÚÙ˘ ∞ÁËÛ›Ï·Ô ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ. √é ÁaÚ Ùˇá àÚÈıÌˇá ÔûÙ Ùa ÔÏÏa ÎÚ›ÓÂÙ·È ÔûÙ Ùa çÏ›Á·.6-9 ∞ 1 . ÙÔÜÙ’ ·éÙÔf˜ àÓÈ÷Ä. ^∂ÏÏËÓÈο. t ™È̈ӛ‰Ë. ÀËÚ¤ÙËÛ ÛÙÔ ·ıËÓ·˚Îfi ÈÈÎfi Î·È ¤Ï·‚ ̤ÚÔ˜ ÛÙËÓ ÂÎÛÙÚ·Ù›· ÙÔ˘ ∫‡ÚÔ˘ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ∞ÚٷͤÚÍË.Ã. àÏÏ’ œÛÂÚ Ôî àıÏËÙ·d Ôé¯ ¬Ù·Ó å‰ÈˆÙáÓ Á¤ÓˆÓÙ·È ÎÚ›ÙÙÔÓ˜.¿. Ùa ‰b ÙáÓ îηÓáÓ âÏÏ›ÔÓÙ· çÏ›Á·. Ôé‰b ÙÔÜÙÔ Ô≈Ùˆ˜ ö¯ÂÈ.Ã. Ô≈Ùˆ ηd ï Ù‡Ú·ÓÓÔ˜ Ôé¯ ¬Ù·Ó ÙáÓ å‰ÈˆÙáÓ Ï›ˆ Ê·›ÓËÙ·È ö¯ˆÓ. ^π·Ú¯ÈÎfi˜.3Ë(85-118) 29-01-04 10:03 ™ÂÏ›‰·85 ∂ ¡√∆∏∆∞ 3 Ë M∂ƒ√™ ∞ã ∫∂πª∂¡√: ∏ ηÙÔ¯‹ Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜ ‰ÂÓ ÂÁÁ˘¿Ù·È ÙËÓ Â˘Ù˘¯›· ∂å ‰b Ûf ÔúÂÈ ó˜ Ï›ˆ ö¯ˆÓ ÙáÓ å‰ÈˆÙáÓ ÎÙ‹Ì·Ù· ï Ù‡Ú·ÓÓÔ˜ ‰Èa ÙÔÜÙÔ Î·d Ï›ˆ à’ ·éÙáÓ ÂéÊÚ·›ÓÂÙ·È. ï ‰b Ù‡Ú·ÓÓÔ˜ j fiÏÂˆÓ j ¯ÒÚ·˜ ÔÏÏɘ j ÏÈÌ¤ÓˆÓ j àÎÚÔfiÏÂˆÓ åÛ¯˘ÚáÓ […]. Î·Ù¤Ê˘Á ÛÙËÓ ∏Ï›· fiÔ˘ ηÏÏÈÂÚÁÔ‡Û ÙË ÁË. ÛÙÔÓ ÔÙ·Ìfi ∂˘ÊÚ¿ÙË. 85 . ªÂÙ¿ ÙËÓ ‹ÙÙ· ÙˆÓ ™·ÚÙÈ·ÙÒÓ ÛÙ· §Â‡ÎÙÚ· ÙÔ 371. ∆ˇá ÔsÓ Ù˘Ú¿ÓÓˇˆ Ùa ÔÏÏ·Ï¿ÛÈ· wÙÙÔÓ îηӿ âÛÙÈÓ Âå˜ Ùa àÓ·Áηַ ‰··Ó‹Ì·Ù· j Ùˇá å‰ÈÒÙFË. Ù¯ÓÈο (Ô˘ ÂÚȤ¯Ô˘Ó Ú·ÎÙÈΤ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ÁÈ· ‰È¿ÊÔÚ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜) Î·È ÈÛÙÔÚÈο: \∞ÔÌÓËÌÔÓ‡̷ٷ.

t ™È̈ӛ‰Ë. ∞ÏÏÈÒ˜ Ë Ù˘Ú·ÓÓ›‰· ‰ÂÓ ˆÊÂÏ› Û ٛÔÙ· ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜. ÙáÓ å‰ÈˆÙáÓ. àÏÏ¿ ·éÙÔ‡˜ àÓÈ÷Ä ÙÔÜÙ\. ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ÏÔ‡ÙÔ. Ô≈Ùˆ η› ï Ù‡Ú·ÓÓÔ˜ ¤ÙÛÈ Î·È Ô Ù‡Ú·ÓÓÔ˜ ÔéÎ ÂéÊÚ·›ÓÂÙ·È ÙfiÙ\ (Â). ·ÏÏ¿ ÌfiÓÔ ·Ó Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ·È‰Â›·. ·fi ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜. ª¤Û· ·fi ·˘ÙfiÓ ÙÔ ‰È¿ÏÔÁÔ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÔÈ ·ÚÓËÙÈΤ˜ Ï¢ڤ˜ Ù˘ Ù˘Ú·ÓÓ›‰·˜. ·ÓÒÙÂÚÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÏÔ‡˜ Ôϛ٘ (Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Á˘ÌÓ·Ṳ̂ÓÔÈ Î·È ÙfiÛÔ Î·Ï¿) ÔéÎ (ÙÔ Ôé¯) ÂéÊÚ·›ÓÂÈ ·éÙÔ‡˜ ÙÔÜÙ\. fiˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜. Ô鉤 ÙÔÜÙÔ. ö¯ˆÓ Ï›ˆ ÎÙ‹Ì·Ù· ÂÂȉ‹ ¤¯ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·ÔÎÙ‹Ì·Ù· ÙáÓ å‰ÈˆÙáÓ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÏÔ‡˜ Ôϛ٘ ‰È¿ ÙÔÜÙÔ Î·› ÂéÊÚ·›ÓÂÙ·È ÁÈ\ ·˘Ùfi Î·È Â˘¯·ÚÈÛÙÈ¤Ù·È à\ ·éÙáÓ Ï›ˆ. ¬Ù·Ó Ôî àıÏËÙ·› Á¤ÓˆÓÙ·È fiÙ·Ó ÔÈ ·ıÏËÙ¤˜ ·Ó·‰ÂȯÙÔ‡Ó ÎÚ›ÙÙÔÓÙ˜ å‰ÈˆÙÒÓ. ™ÙÔ ¤ÚÁÔ ·˘Ùfi ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıԇ̠ÙÔ ‰È¿ÏÔÁÔ ÙÔ˘ Ï˘ÚÈÎÔ‡ ÔÈËÙ‹ ™È̈ӛ‰Ë ÙÔ˘ ∫›Ԣ Ì ÙÔÓ Ù‡Ú·ÓÓÔ ÙˆÓ ™˘Ú·ÎÔ˘ÛÒÓ π¤ÚˆÓ· ÙÔÓ ÚÂÛ‚‡ÙÂÚÔ. fiÙ·Ó ¤¯ÂÈ ÈÔ Ï›Á· ëÙ¤ÚˆÓ Ù˘Ú¿ÓÓˆÓ ·fi ¿ÏÏÔ˘˜ Ù˘Ú¿ÓÓÔ˘˜ ÙÔ‡Ùˇˆ Ï˘ÂÖÙ·ÈØ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ·˘ÙÔ‡ ÛÙÂÓÔ¯ˆÚȤٷÈØ ìÁÂÖÙ·È Á¿Ú ·éÙÔ‡˜ ÂrÓ·È ÁÈ·Ù› ÓÔÌ›˙ÂÈ fiÙÈ ·˘ÙÔ› Â›Ó·È àÓÙ·ÁˆÓÈÛÙ¿˜ ·éÙˇá ÏÔ‡ÙÔ˘. √ •ÂÓÔÊÒÓ ıˆÚ› fiÙÈ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ˘¿ÚÍÂÈ ¤Ó·˜ ȉ·ÓÈÎfi˜ ¿Ú¯ÔÓÙ·˜. ·\ ·˘Ù¿ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. . ·ÏÏ¿ ÙÔ˘˜ ÂÓԯϛ ·˘Ùfi. ¬Ù·Ó Ê·›ÓËÙ·È ö¯ˆÓ fiÙ·Ó Â›Ó·È Ê·ÓÂÚfi fiÙÈ ¤¯ÂÈ Ï›ˆ.3Ë(85-118) 29-01-04 10:04 ™ÂÏ›‰·86 ∂ÓfiÙËÙ· ∆Ô ·fiÛ·ÛÌ·: ¶ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ •ÂÓÔÊÒÓÙ· «^π¤ÚˆÓ». √ ™È̈ӛ‰Ë˜ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÛÙÔÓ π¤ÚˆÓ· ˆ˜ ÔÈ Ù‡Ú·ÓÓÔÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘˜ Î·È fi¯È ÁÈ· ¯¿ÚË ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ¢¯·ÚÈÛÙ› ·˘Ùfi. ∞ 2 . ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi ÙÔ˘˜ ·ÏÔ‡˜ Ôϛ٘ àÏÏ\ ¬Ù·Ó ö¯FË âÏ¿ÙÙˆ ·ÏÏ¿. ¬Ù·Ó [Á¤ÓˆÓÙ·È] ≥ÙÙÔ˘˜ fiÙ·Ó ‰ËÏ·‰‹ [ÂÌÊ·ÓÈÛÙÔ‡Ó ] ηÙÒÙÂÚÔÈ ÙáÓ àÓÙ·ÁˆÓÈÛÙáÓ. ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÍÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó. Â›Ó·È ¤ÙÛÈ àÏÏ\ œÛÂÚ ·ÏÏ¿. ö¯ÂÈ Ô≈Ùˆ˜ Ô‡Ù ·˘Ùfi. Ô˘ Â›Ó·È ·ÊÈÂڈ̤ӷ Û ÂȉÈο ı¤Ì·Ù·. ‰ÂÓ Â˘¯·ÚÈÛÙÈ¤Ù·È ÙfiÙÂ. ™È̈ӛ‰Ë. METAºPA™H TOY KEIMENOY [K∂ÿª∂¡√ 86 M∂∆∞ºƒ∞™∏ [K·Ù¿ Ù· Û¯fiÏÈ· ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘] Eå ‰¤ Û‡ ÔúÂÈ KÈ ·Ó ÂÛ‡ ÓÔÌ›˙ÂȘ ó˜ ï Ù‡Ú·ÓÓÔ˜ fiÙÈ Ô Ù‡Ú·ÓÓÔ˜. οÙÈ ·fi fiÛ· ÂÈı˘Ì›. O鉤 ÁÂ Ùˇá Ù˘Ú¿ÓÓˇˆ Á›ÁÓÂÙ·È √‡Ù ‚¤‚·È· Ô Ù‡Ú·ÓÓÔ˜ ·ÔÎÙ¿ ıÄÙÙÔÓ õ Ùˇá å‰ÈÒÙFË ÁÚËÁÔÚfiÙÂÚ· ·fi ÙÔÓ ·Ïfi ÔÏ›ÙË ÙÈ zÓ âÈı˘ÌÂÖ. ÙÔ ÔÔ›Ô 3 ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙ· ¤ÚÁ·.

ÂÓÒ ÔÈ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ Ù˘Ú¿ÓÓÔ˘ ÂÂÎÙ›ÓÔÓÙ·È Û ·ÎÚÔfiÏÂȘ. ŒÓ·˜ ȉÈÒÙ˘ ıˆÚÂ›Ù·È ÏÔ‡ÛÈÔ˜. ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó‹ÎÂÈ. Î·È Ô Ù‡Ú·ÓÓÔ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÚÎÂÛÙ› ÛÙÔ fiÙÈ Î·Ù¤¯ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi οı ȉÈÒÙË. Tˇá ÔsÓ Ù˘Ú¿ÓÓˇˆ Ù¿ ÔÏÏ·Ï¿ÛÈ¿ âÛÙÈÓ wÙÙÔÓ îηӿ Âå˜ Ù¿ àÓ·Áηַ ‰È··Ó‹Ì·Ù· õ Ùˇá å‰ÈÒÙFË. ÏÔÈfiÓ. °È· Ó· Á›ÓÂÈ Û·Ê¤ÛÙÂÚÔ˜. ∞ÏÏ¿ ‚¤‚·È· ı· ‰ÂȘ Î·È ÊÙˆ¯Ô‡˜ fi¯È ÙfiÛÔ Ï›ÁÔ˘˜ ·fi ÙÔ‡˜ ·ÏÔ‡˜ Ôϛ٘. √ π¤ÚˆÓ ∞ã ·¢ı˘ÓfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ Ï˘ÚÈÎfi ÔÈËÙ‹ ™È̈ӛ‰Ë ÙÔÓ ∫Â›Ô ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÈ fiÙÈ ¤Ó·˜ Ù‡Ú·ÓÓÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ıˆÚÂ›Ù·È Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ˜. ∫¿ı ¿ÓıÚˆÔ˜. fiÏÂȘ Î. \AÏÏ¿ ̤ÓÙÔÈ ù„ÂÈ Î·› ¤ÓËÙ·˜ Ôé¯ Ô≈Ùˆ˜ çÏ›ÁÔ˘˜ ÙáÓ å‰ÈˆÙáÓ ó˜ ÔÏÏÔ‡˜ ÙáÓ Ù˘Ú¿ÓÓˆÓ. ∂ÓfiÙËÙ· 3 ∞ 3 . ÂÓÒ Ô Ù‡Ú·ÓÓÔ˜ [ÂÈı˘Ì›] ‹ fiÏÂȘ ‹ ÌÂÁ¿ÏË ¯ÒÚ· ‹ ÏÈÌ¿ÓÈ· ‹ ÈÛ¯˘Ú¤˜ ·ÎÚÔfiÏÂȘ […]. ŒÙÛÈ. °È·Ù› Ô‡Ù ٷ ÔÏÏ¿ Ô‡Ù ٷ Ï›Á· ÎÚ›ÓÔÓÙ·È Ì ‚¿ÛË ÙÔ Ï‹ıÔ˜. NOHMATIKH A¶O¢O™H TOY KEIMENOY ™ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ «^π¤ÚˆÓ» Ô •ÂÓÔÊÒÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔÓ Ù‡Ú·ÓÓÔ ÙˆÓ ™˘Ú·ÎÔ˘ÛÒÓ Ó· ÂÍËÁ› ÏÔÁÈο ÙËÓ ÙÚˆÙ‹ ı¤ÛË Î¿ı ÌÔÓ¿Ú¯Ë. ÂÈ˙ËÙ¿ ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍ‹ ÙÔ˘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Û‡ÓÔÏÔ. ÂÍËÁ› Ô π¤ÚˆÓ. ·Ú·‚¿ÏÏÂÈ ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· ·˘Ù‹Ó ÙˆÓ Ù˘Ú¿ÓÓˆÓ Ì ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙˆÓ ·ıÏËÙÒÓ. ·ÁÚÔ‡˜ Î·È ‰Ô‡ÏÔ˘˜. àÏÏ¿ Úfi˜ Ù·˜ ¯Ú‹ÛÂÈ˜Ø œÛÙ ÔÏÏ¿ Ì¤Ó âÛÙÈ Ù¿ ñÂÚ‚¿ÏÏÔÓÙ· Ù¿ îηӿ. ∏ Û‡ÁÎÚÈÛË Ì ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ Ôϛ٘ ‰ÂÓ ÙÔÓ ·ÊÔÚ¿.Ï. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¤ÍÔ‰· ÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·Ó¿ÁΘ Î·È ÂÔ̤- 87 . fiÛÔ ÔÏÏÔ‡˜ ·fi ÙÔ˘˜ Ù˘Ú¿ÓÓÔ˘˜. fiÙ·Ó Ë ·ÓˆÙÂÚfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙË Û‡ÁÎÚÈÛË Ì ÔÌÔ›Ô˘˜ ÙÔ˘.3Ë(85-118) 29-01-04 10:04 ™ÂÏ›‰·87 ^√ Ì¤Ó Á¿Ú å‰ÈÒÙ˘ âÈı˘ÌÂÖ ÔåΛ·˜ õ àÁÚÔÜ õ ÔåΤÙÔ˘. ŸÛÔÈ ‰ÂÓ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù›ıÂÓÙ·È ÂÎÙfi˜ Û˘Ó·ÁˆÓÈÛÌÔ‡. ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ÌÔÓ¿Ú¯Ë ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ ÌÔӿگ˜ Î·È Ì ·˘ÙÔ‡˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÁÎÚÈı›. ·ÊÔ‡ Ë ‰È¿ÎÚÈÛË Â›Ó·È Û·Ê‹˜ Î·È ‰Â‰Ô̤ÓË. çÏ›Á· ‰¤ Ù¿ âÏÏ›ÔÓÙ· ÙáÓ îηÓáÓ. ·Ó ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Û›ÙÈ·. ∂Í¿ÏÏÔ˘ Ô ÏÔ‡ÙÔ˜ Î·È Ë ÊÙÒ¯ÂÈ· ÔÚ›˙ÔÓÙ·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ηıÂÓfi˜. ÏÈÌ¿ÓÈ·. Oé Á¿Ú ÔûÙ ٿ ÔÏÏ¿ ÔûÙ ٿ çÏ›Á· ÎÚ›ÓÂÙ·È Ùˇá àÚÈıÌˇá. °È·Ù› Ô ·Ïfi˜ ÔÏ›Ù˘ ÂÈı˘Ì› Û›ÙÈ ‹ ¯ˆÚ¿ÊÈ ‹ ‰Ô‡ÏÔ ÙÔ˘ ÛÈÈÙÔ‡. °È· ÙÔÓ Ù‡Ú·ÓÓÔ ÏÔÈfiÓ Ù· ¿Ú· ÔÏÏ¿ Â›Ó·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·ÚÎÂÙ¿ ÁÈ· ÙȘ ·Ó·Áη›Â˜ ‰·¿Ó˜ (ÙÔ˘) ·Ú¿ ÁÈ· ÙÔÓ ·Ïfi ÔÏ›ÙË. ∫¿ı ·ıÏËÙ‹˜ ÂȉÈÒÎÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ÙˆÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÒÓ ÙÔ˘. ï ‰¤ Ù‡Ú·ÓÓÔ˜ [âÈı˘ÌÂÖ] õ fiÏÂˆÓ õ ÔÏÏɘ ¯ÒÚ·˜ õ ÏÈÌ¤ÓˆÓ õ åÛ¯˘ÚáÓ àÎÚÔfiÏÂˆÓ […]. ·ÏÏ¿ Ì ‚¿ÛË ÙË ¯ÚËÛÈÌfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜Ø ÂÔ̤ӈ˜ ÔÏÏ¿ Â›Ó·È ·˘Ù¿ Ô˘ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó Ù· ·ÚÎÂÙ¿ Î·È Ï›Á· fiÛ· ˘ÔÏ›ÔÓÙ·È ·fi Ù· ·ÚÎÂÙ¿..

∆· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ÂÁηÙÂÛÙË̤ÓÔ˜ ÛÙËÓ ·˘Ï‹ ÙÔ˘ ™˘Ú·ÎÔ‡ÛÈÔ˘ Ù˘Ú¿ÓÓÔ˘ π¤ÚˆÓ·. ∆·Í›‰Â„ Ôχ Î·È ·¤ÎÙËÛ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÁÓˆÚÈ̛˜. ∞fi Ù· ÔÏÏ¿ ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ÛÒ˙ÔÓÙ·È ÌfiÓÔ Ï›Á· ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù·. ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi˜) Î·È ÙÔÓ ·ÔÌ˘ıÔÔÈ›.Ã. Î·È ¤ı·Ó ÛÙË ™ÈÎÂÏ›· ÙÔ 468 . fiÔ˘ ›¯Â ÂÁηٷÛÙ·ı› ˆ˜ ¿ÔÈÎÔ˜. Ë Ô›ËÛË ÌÈ· ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ Ô˘ ÌÈÏ¿». ø˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ Ë ÌÔÓ·Ú¯›· ‰ÂÓ Â›Ó·È ˆÊ¤ÏÈÌË Ô‡Ù ÁÈ· ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔ ÌÔÓ¿Ú¯Ë. Ô˘ ı· Â͢ËÚÂÙÔ‡Ó ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ì·˜. ∞ÔηχÙÂÈ ÙȘ ·‰˘Ó·Ì›Â˜ ÙÔ˘ ÌÔÓ¿Ú¯Ë (‰È·Ú΋˜ fiıÔ˜ ÁÈ· ÏÔ‡ÙÔ. ❏ √é Á¿Ú Ùˇá àÚÈıÌˇá… Ù¿˜ ¯Ú‹ÛÂȘ: √ π¤ÚˆÓ ·Ú·ÙËÚ› fiÙÈ ÏÔ‡ÛÈÔ˜ ‰Â ıˆÚÂ›Ù·È ÂΛÓÔ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÔÏÏ¿ ˘ÏÈο ·Á·ı¿. °ÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ ∫¤ˆ ÂÚ›Ô˘ ÙÔ 557 . ❏ ∆ˇá ÔsÓ Ù˘Ú¿ÓÓˇˆ… õ Ùˇá å‰ÈÒÙFË: ∆Ô fiÛÔ ÏÔ‡ÛÈÔ˜ Â›Ó·È Î¿ÔÈÔ˜ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È Î·È ·fi ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘. ÒÛÙ ӷ ıˆÚËı› ÏÔ‡ÛÈÔ˜. §¤ÁÂÙ·È fiÙÈ Î¤Ú‰ÈÛ 56 ӛΘ Û ÔÈËÙÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜. Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi Â›Ó·È Ôχ ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ıˆÚËı› ÏÔ‡ÛÈÔ˜ Î·È Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ˜. ·fi οÔÈÔÓ Ô˘ ·ÚÎÂ›Ù·È ÛÙ· ÏÈÁfiÙÂÚ·.Ã. ◊Ù·Ó Ô ÚÒÙÔ˜ ÔÈËÙ‹˜. ™ËÌ·Û›· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙfiÛÔ Ë ·fiÎÙËÛË ÔÏÏÒÓ ·Á·ıÒÓ. fiÛÔ Ë ·fiÎÙËÛË ÙˆÓ ··Ú·›ÙËÙˆÓ ·Á·ıÒÓ. 88 . ⁄ÛÙÂÚ· ·fi ÙË Ì¿¯Ë ÙÔ˘ ª·Ú·ıÒÓ· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÙËΠˆ˜ ˘¤ÚÙÂÚÔ˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ Î·ıÈÂÚˆÌ¤ÓˆÓ ÔÈËÙÒÓ Ù˘ ÂÔ¯‹˜.. ™ÙËÓ Ô›ËÛ‹ ÙÔ˘ ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È ÊÈÏÔÛÔÊÈ΋ ‰È¿ıÂÛË Ì ΤÓÙÚÔ ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Î·È ÙËÓ ·ÓÙÈÊ·ÙÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘. ∫¿ÔÈÔ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·˘ÍË̤Ó˜ ·Ó¿ÁΘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·Á·ı¿. EPMHNEYTIKA – ¶PA°MATO§O°IKA ™XO§IA ❏ ™È̈ӛ‰Ë˜ ∫›Ԙ: ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ÊËÌÈṲ̂ÓÔ˘˜ Ï˘ÚÈÎÔ‡˜ ÔÈËÙ¤˜ Ù˘ ·Ú¯·›·˜ ∂ÏÏ¿‰·˜. ŒÓ·˜ Ù‡Ú·ÓÓÔ˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·. ❏ √ π¤ÚˆÓ.3Ë(85-118) ∂ÓfiÙËÙ· 3 29-01-04 10:04 ™ÂÏ›‰·88 Óˆ˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰˘ÛÎÔÏ›· ÛÙÔ Ó· ıˆÚËı›˜ ÏÔ‡ÛÈÔ˜. ·ÏÏ¿ ÂΛÓÔ˜ Ô˘ ͤÚÂÈ Î·È Ó· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÛ· ¤¯ÂÈ. ª›· ÊÚ¿ÛË ÙÔ˘ ȉ›Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ Ô›ËÛ‹ ÙÔ˘: «Ë ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ Â›Ó·È ÌÈ· ÛȈËÏ‹ Ô›ËÛË. ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ·ÛÎÔ‡Û ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÚÚÔ‹. ÂÓÒ ·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ÂÈ ÙÔ Ù˘Ú·ÓÓÈÎfi ηıÂÛÙÒ˜. Ô˘ ¤ÁÚ·„ ηٿ ·Ú·ÁÁÂÏ›· Ì ·ÌÔÈ‚‹. ∞ 4 . ❏ ¶Ï›ˆ… ÎÚ›ÙÙÔÓ˜… ≥ÙÙÔ˘˜… âÏ¿ÙÙˆÓ… ıÄÙÙÔÓ… wÙÙÔÓ: ªÂ ÙË ¯Ú‹ÛË ÔÏÏÒÓ ÂÈı¤ÙˆÓ Î·È ÂÈÚÚËÌ¿ÙˆÓ Û˘ÁÎÚÈÙÈÎÔ‡ ‚·ıÌÔ‡ Á›ÓÂÙ·È ÈÔ Û·Ê‹˜ Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ Ù˘Ú¿ÓÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÏÔ‡˜ Ôϛ٘. Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÙÔ Î·Ù·ÎÚ›ÓÂÈ ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·˜ Ù· ÙÚˆÙ¿ ÛËÌ›· ÙÔ˘. ÁÈ· Ó· ηχ„ÂÈ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘.

ÎÙ‹ÛË. Û¯¤ÛË. Ô˘‰. ÂÓ. • Ô鉤: Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ Û˘ÌÏÂÎÙÈÎfi˜ 89 . Ùfi ϤÔÓ. ÙÔÜ ÎÙ‹Ì·ÙÔ˜] √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. Âr¯ÔÓ. KÏ›ÛË Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ . ï Ôχ˜. ̤ıÂÍË. ‚ã öÛ¯ÔÓ. ·éÙ‹. ·Ó·Îˆ¯‹. °§ø™™IKA ™XO§IA ∂ÓfiÙËÙ· 3 ✔ °Ú·ÌÌ·ÙÈ΋ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Ï¤ÍÂˆÓ – ™ËÌ·ÛÈÔÏÔÁÈο ∞Ú¯ÈÎÔ› ¯ÚfiÓÔÈ ÚËÌ¿ÙˆÓ – √ÌfiÚÚÈ˙· ÛÙË ¡. ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ÏËı. Á¤Ó. ·fiÚ. Ù˘ Â·Ó·ÏËÙÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. ÎÙËÙÈÎfi˜. ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. Á¤Ó. ·éÙfi • ÂéÊÚ·›ÓÂÙ·È: Áã ÂÓ.ì Ï›ˆÓ. ï Ù‡Ú·ÓÓÔ˜ [ÁÂÓ. ÚÙ. ÂÓÂÛÙ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ÂéÊÚ¿ÓıËÓ/ ËéÊÚ¿ÓıËÓ. ÚfiÛ. ÔyÙÔ˜. ·ÚÛ. ÔúÔÌ·È (= ÓÔÌ›˙ˆ) Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. Û¯‹Ì·. ÈηÓÔÔÈԇ̷È) Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. Ô›ËÛË • ó˜: Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ÂȉÈÎfi˜ • Ï›ˆ: ·ÈÙ. ™À°∫ƒπ∆π∫√™: ï. À¶∂ƒ£∂∆π∫√™: ÏÂÖÛÙÔ˜ • ö¯ˆÓ: ÔÓÔÌ. ÂéÊÚ·ÓÔÜÌ·È. ÔÚÈÛÙ. ̤ÏÏ. ·ÚÛ. ÏËı. ˇè‹ıËÓ. ö¯ˆ Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ÙÔÜ Ù˘Ú¿ÓÓÔ˘] • ‰È¿: ÚfiıÂÛË • ÙÔÜÙÔ: ·ÈÙ. Ú·‚‰Ô‡¯Ô˜ • ÙáÓ å‰ÈˆÙáÓ: ÁÂÓ. Ôå‹ÛÔÌ·È. ÂéÊÚ·›ÓÔÌ·È. Ô˘‰. ˘ÂÚÛ. ÂÓ. ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. âÛ¯‹ÎÂÈÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ÚÎ. ·≈ÙË. ÂÓ. Ù˘ ÚÔÛˆÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. Ù˘ ‰ÂÈÎÙÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ.∂. ÏËı. ·ÚÛ. ÔÚÈÛÙ. ·ÚÛ.∂. ÂÓÂÚÁ. ·˘Ùfi) • η›: Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ Û˘ÌÏÂÎÙÈÎfi˜ • Ï›ˆ: Â›ÚÚËÌ· ÔÛÔÛÙÈÎfi • àfi: ÚfiıÂÛË • ·éÙáÓ: ÁÂÓ. ÚÙ. ÏËı. ÚÎ. âÓÂÓÔÌ›ÎÂÈÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. • ÔúÂÈ: ‚ã ÂÓ. ‚ã ÚfiÛ. ÂÓÂÛÙ. ·fiÚ. ÎÙ‹ÙÔÚ·˜ • ï Ù‡Ú·ÓÓÔ˜: ÔÓÔÌ. ÚÙ. Ô˘‰. Á¤Ó.∂. ì ÔÏÏ‹. Á¤Ó. ̤ÏÏ. ÚÎ. -. ÂéÊÚ·Óı‹ÛÔÌ·È. ÂéÊÚ·›ÓÔÌ·È (= ¯·›ÚÔÌ·È.ÂÈı¤ÙˆÓ . âÁÒ.3Ë(85-118) 29-01-04 10:04 ™ÂÏ›‰·89 ∞ 5 . Â›ÎÙËÙÔ˜. ö¯ˆ. ÂÓÂÛÙ. ȉȈÙÈÎÔÔ›ËÛË • ÎÙ‹Ì·Ù·: ·ÈÙ. ÙÔÜ å‰ÈÒÙÔ˘] √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ·éÙfi˜. ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. Ùfi ÎÙÉÌ· [ÁÂÓ. Û˘ÁÎÚÈÙÈÎfi˜ ‚·ıÌfi˜ ÙÔ˘ ÂÈı. ï å‰ÈÒÙ˘ [ÁÂÓ.∂. ÔúÔÌ·È/ ÔrÌ·È. ÓÂÓfiÌÈη. ̤ÏÏ. Á¤Ó. ·˘Ù‹. Ùfi Ôχ µ·ıÌÔ› ÙÔ˘ ÂÈı¤ÙÔ˘: £∂∆π∫√™: Ôχ˜. ÚfiÛ. η¯ÂÎÙÈÎfi˜. ÂÓ. Á¤Ó.ˇèfiÌËÓ/ ü ˇ ÌËÓ. Û¯ÔÏ‹. ·fiÚ.·ÓÙˆÓ˘ÌÈÒÓ . ˘ÂÚÛ.∂. ÌÙ¯. ≤͈/ Û¯‹Ûˆ. ¢ÂÍ›·. öÛ¯Ëη. Á¤Ó. ÙÔÜÙÔ (= ·˘Ùfi˜.ÌÂÙÔ¯ÒÓ ÙÔ˘ ∫∂πª∂¡√À ÃÚÔÓÈΤ˜ – ÂÁÎÏÈÙÈΤ˜ ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ÛÂȘ • ∂å: Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ˘ÔıÂÙÈÎfi˜ • ‰¤: Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ·ÓÙÈıÂÙÈÎfi˜ • Û‡: ÔÓÔÌ. ˘ÂÚÛ.ÂéÊÚ·ÈÓfiÌËÓ/ ËéÊÚ·ÈÓfiÌËÓ. Û‡. ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ȉȈÙÈÎfi˜.

àÓÈá (= ÂÓÔ¯ÏÒ. ï Ù‡Ú·ÓÓÔ˜ [ÁÂÓ. Á¤Ó. ÛÙÂÓÔ¯ˆÚÒ) Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ÌÈÎÚfi˜. ̤ÏÏ. ˘ÔÙ. ÂûÊÚ·Ó·/ ËûÊÚ·Ó·. ÚfiÛ. ·fiÚ. âÁÂÁfiÓÂÈÓ/ âÁÂÁÂÓ‹ÌËÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ˘ÔÙ. Ùfi ÏˇáÔÓ À¶∂ƒ£∂∆π∫√™: ôÚÈÛÙÔ˜.)/ âÏ¿¯ÈÛÙÔ˜.ì ≥ÙÙˆÓ. Á¤ÓÂÛË. Á¤Ó. ÂéÊÚ·Óá. ÓÂÔÁÓfi. ·ÚÛ. Û˘ÁÎÚÈÙÈÎfi˜ ‚·ıÌfi˜ ÙÔ˘ ÂÈı. ÏËı. ¿ıÏËÛË. ÔÚÈÛÙ. ÙÔÜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÔÜ] • ≥ÙÙÔ˘˜: ÔÓÔÌ. ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. Û˘ÁÎÚÈÙÈÎfi˜ ‚·ıÌfi˜ ÙÔ˘ ÂÈı. ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜ • ¬Ù·Ó: Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ¯ÚÔÓÈÎÔ¸ÔıÂÙÈÎfi˜ • Á¤ÓˆÓÙ·È: Áã ÏËı. ≤ÙÂÚÔ˜. ·fiÚ. ÚfiÛ. âÊ·ÈÓfiÌËÓ. -Ë. ÂÓÂÛÙ. ¿Ê·ÓÙÔ˜.ì ‚ÂÏÙ›ˆÓ. ÏËı. ÂÓÂÛÙ. ö¯ˆ • t ™È̈ӛ‰Ë: ÎÏËÙ. Á›ÁÓÔÌ·È. Á¤Ó. ·ÛÈÊ·Ó‹˜. ÂÓÂÛÙ. Á¤Ó. ÚÎ. ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ÂÓÂÛÙ. ˘ÂÚÛ. ·ÚÛ. ÚÙ. • ÙáÓ àÓÙ·ÁˆÓÈÛÙáÓ: ÁÂÓ. ÚfiÛ. ÂÓ. ÏËı. -ÔÓ À¶∂ƒ£∂∆π∫√™: <≥ÎÈÛÙ·> (Â›ÚÚ. ÙÔÜ Ù˘Ú¿ÓÓÔ˘] 90 .ì àÌ›ӈÓ. äÓ›·Î·. -‹. äÓ›ˆÓ. Ê·ÓÔÜÌ·È. ÎÚ¿ÙÈÛÙÔ˜. ÁËÁÂÓ‹˜. ·ÚÛ. ï ™È̈ӛ‰Ë˜ [ÁÂÓ. ÏËı. -fiÓ µ·ıÌÔ› ÙÔ˘ ÂÈı¤ÙÔ˘: £∂∆π∫O™: ÌÈÎÚfi˜ ™À°∫ƒπ∆π∫√™: ï. -·. ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ·Ó›·. ÂéÊÚ·›Óˆ. ÂÓÂÚÁ. äÓ›·Û·. ˘ÂÚÛ. ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. Ê·Ó‹ÛÔÌ·È. -ÔÓ/ ÌÈÎÚfiÙ·ÙÔ˜. ·ÚÛ. âÊËÓ¿ÌËÓ. àÁ·ıfi˜. Ê¿ÛÌ·. ·ÚÛ. -ÔÓ • àÓÈ÷Ä: Áã ÂÓ. Á¤Ó. ÂÓÂÚÁ. ‚¤ÏÙÈÛÙÔ˜. Ê·›ÓÔÌ·È. Á¤ÁÔÓ·/ ÁÂÁ¤ÓËÌ·È. ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚÔ˜. ÚÎ.∂. ÂûÊÚ·ÈÓÔÓ/ ËûÊÚ·ÈÓÔÓ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ÔÚÈÛÙ. ÚÙ. ̤ÏÏ. -Ë. äÓÈ¿ÎÂÈÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ÔÚÈÛÙ. Ùfi ôÌÂÈÓÔÓ/ ï. ·ÚÛ. Á¤Ó Ù˘ Â·Ó·ÏËÙÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. -¿. Ê¿ÛË. ÏËı. Ê·›ÓÔÌ·È Ãƒ√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ÚÎ. ˘ÂÚÛ. ÚfiÛ. ÁÂÓ¤ÙÂÈÚ·. âÁÈÁÓfiÌËÓ. ÚÎ. ÁÂÓ¤ıÏÈ·. ÏˇáÛÙÔ˜ • ·éÙÔ‡˜: ·ÈÙ.ì ÎÚ›ÙÙˆÓ. ̤ÏÏ. Á¤Ó. Ù˘ ·fiÚÈÛÙ˘ ÂÈÌÂÚÈÛÙÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. Ùfi ‚¤ÏÙÈÔÓ/ ï. ¤Ê·ÛÌ·È/ ‚ã ¤ÊËÓ·. -. ÁÂÓ‹ÛÔÌ·È. àÓÈ¿Ûˆ. ·fiÚ.ì ÏˇÒˆÓ. Ùfi öÏ·ÙÙÔÓ/ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˜. ÁÔÓ¤·˜ • ÎÚ›ÙÙÔÓ˜: ÔÓÔÌ. ¿ıÏËÌ·. ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. Ùfi ÎÚÂÖÙÙÔÓ/ ï. ÚfiÛ. ÂéÊÚ·›Óˆ (= ÚÔηÏÒ Â˘¯·Ú›ÛÙËÛË) Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ.ì âÏ¿ÙÙˆÓ. ‚ã âÁÂÓfiÌËÓ. ï àıÏËÙ‹˜ [ÁÂÓ. ÙÔÜ ™È̈ӛ‰Ô˘] • àÏÏ’: Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ·ÓÙÈıÂÙÈÎfi˜ • œÛÂÚ: Â›ÚÚËÌ· ·Ó·ÊÔÚÈÎfi ·Ú·‚ÔÏÈÎfi • Ôî àıÏËÙ·›: ÔÓÔÌ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ‚ã ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ÏËı. Ùfi wÙÙÔÓ/ ï. ™À°∫ƒπ∆π∫√™: ï.∂. ÚÙ. ÏËı. ·ÔÚ. àÓÈ¿ˆ. Á›ÁÓÔÌ·È Ãƒ√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ·éÙ‹. ÂÓÂÚÁ. ÁÂÓÈ¿. -·. Á¤Ó. ·éÙfi˜. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú.3Ë(85-118) ∂ÓfiÙËÙ· 3 29-01-04 10:04 ™ÂÏ›‰·90 • Ô≈Ùˆ˜: Â›ÚÚËÌ· ÙÚÔÈÎfi • ö¯ÂÈ: Áã ÂÓ. ·ÓÈ·Úfi˜ • Ê·›ÓËÙ·È: Áã ÂÓ. àÓÈá. âÂÊ¿ÛÌËÓ/ ‚ã âÂÊ‹ÓÂÈÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. Ê¿ÓÙ·ÛÌ· • ÙfiÙÂ: Â›ÚÚËÌ· ¯ÚÔÓÈÎfi • ëÙ¤ÚˆÓ: ÁÂÓ.∂. ·ÚÛ. ÚÙ. -fiÓ µ·ıÌÔ› ÙÔ˘ ÂÈı¤ÙÔ˘: £∂∆πKO™: àÁ·ıfi˜. ÙÔÜ ·ıÏËÙÔÜ] √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ˘ÂÚÛ. ·éÙfi • ÂéÊÚ·›ÓÂÈ: Áã ÂÓ. ¤ÌÊ·ÛË. -ÔÓ (= ¿ÏÏÔ˜) • Ù˘Ú¿ÓÓˆÓ: ÁÂÓ. ·fiÚ.∂. ï àÓÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜ [ÁÂÓ. ÚˆÙÔÁÂÓ‹˜. âÊ¿ÓËÓ/ âÊ¿ÓıËÓ. ·ÚÛ. ̤ÏÏ. ·ıÏËÙÈÛÌfi˜.

ÂÓ. ì ÔåΛ· [ÁÂÓ. ·Ï‡ËÙ·. âÈı˘Ìá 91 . ÂÓ. Ù˘ ‰ÂÈÎÙÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ.∂. ë·˘ÙÔÜ. ÙÔ ÔÔ›Ô) • ï å‰ÈÒÙ˘: ÔÓÔÌ. ÂåÌ› (= ›̷È) Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. âÏÂÏ˘‹ÌËÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. Ï˘ÔÜÌ·È ∂ÓfiÙËÙ· 3 Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ÂÓÂÛÙ. ìÁËÛ¿ÌËÓ. ÔyÙÔ˜. Á¤Ó. ÙÔÜ àÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÔÜ] • ìÁÂÖÙ·È: Áã ÂÓ. ≥. -¿. ìÁ‹ÌËÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ÏËı. Á¤ÁÔÓ·. Ù˘. ÚfiÛ. ·ÚÛ. Ô˘‰. ÚÙ. ÚÎ. Á¤Ó. ï ÔåΤÙ˘ [ÁÂÓ. ÏËı. ·fiÚ. ÂÓ. ¬˜. ë·˘Ùɘ. ÙÔ˘) • ÙÔÜ ÏÔ‡ÙÔ˘: ÁÂÓ. ÚÙ. Á¤Ó. Ï˘‹ÛÔÌ·È. ï å‰ÈÒÙ˘ [ÁÂÓ. ·ÚÛ. ·fiÚ. Ù˘ ‰ÂÈÎÙÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. âÁÂÁfiÓÂÈÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. Ô˘Û›·. ï å‰ÈÒÙ˘ [ÁÂÓ. Ù› (= οÔÈÔ˜) • Á›ÁÓÂÙ·È: Áã ÂÓ. χË. ï ÏÔÜÙÔ˜ [ÁÂÓ. ìÁ‹ıËÓ. q/ qÓ. ÂÓÂÛÙ. ÚÎ. Ù˘ ·˘ÙÔ·ıËÙÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. Á¤Ó. ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. âÏ˘‹ıËÓ. ≥ÁËÌ·È. Á¤Ó. ηıËÁËÙ‹˜ • ·ñÙˇá: ‰ÔÙ. Á¤Ó. ÙÔÜÙÔ • àÓÙ·ÁˆÓÈÛÙ¿˜: ·ÈÙ. ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ÂÓ. Á¤Ó. ˘ÔÙ. ÂÓÂÚÁ. Ù›˜. ÏËı. Ùɘ ÔåΛ·˜] (= ÙÔ Û›ÙÈ) √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ÙÔÜ Ù˘Ú¿ÓÓÔ˘] • õ: Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ‰È·˙¢ÎÙÈÎfi˜ • Ùˇá å‰ÈÒÙFË: ‰ÔÙ. ÂÓ.∂. Á›ÁÓÔÌ·È • Ùˇá Ù˘Ú¿ÓÓˇˆ: ‰ÔÙ. ·ÚÛ. ηÙÔÈΛ·. ÂÈÛËÁËÙ‹˜. ÂÓ. ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ·ÍÈÔχËÙÔ˜ • ÙÔ‡ÙÔ˘˜: ·ÈÙ. âÏ˘Ô‡ÌËÓ. ÙÔÜÙÔ • Ï˘ÂÖÙ·È: Áã ÂÓ. ÂÓÂÛÙ. ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ·ÊËÁËÙ‹˜. ·ÚÛ. ÚÎ. ìÁËı‹ÛÔÌ·È. ÙÔÜ ÏÔ‡ÙÔ˘] • ÂrÓ·È: ··ÚÌÊ. ÔÚÈÛÙ. ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ï àÓÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜ [ÁÂÓ. ÚfiÛ. ·≈ÙË. Ù˘ ·fiÚÈÛÙ˘ ·ÓÙˆÓ. Ô˘‰. ˘ÂÚÛ. οÙÔÈÎÔ˜. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ·ÚÛ. Áã ÚfiÛ. Á¤Ó. ˘ÂÚÛ. ÙÔÜ àÁÚÔÜ] • ÔåΤÙÔ˘: ÁÂÓ. ÚÙ. ìÁ¤ÔÌ·È. ËÁ¤Ù˘ ‰È‹ÁËÛË. -fiÓ • ö¯FË: Áã ÂÓ. ÔÚÈÛÙ. ·ÚÛ. ìÁÔÜÌ·È. ìÁ‹ÛÔÌ·È. ÙÔ˘ Ú. ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ÌÈÎÚfi˜. ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ÂÓÂÛÙ. ·ÚÛ. À¶∂ƒ£∂∆π∫√™: Ù¿¯ÈÛÙ· • ÙÈ: ÔÓÔÌ. Û˘ÓÔÈÎÈÛÌfi˜. Ï˘¤ÔÌ·È. Ù›˜. Á¤Ó. ÙÔÜ å‰ÈÒÙÔ˘] • zÓ: ÁÂÓ. ÏËı. ÔyÙÔ˜. ·fiÚ. Á¤Ó. Ô˘‰. ·≈ÙË.3Ë(85-118) 29-01-04 10:04 ™ÂÏ›‰·91 • âÏ¿ÙÙˆ: ·ÈÙ. Ï˘ÔÜÌ·È. ·ÚÛ. ÂÓ. fiÓÙˆ˜ • ıÄÙÙÔÓ: Â›ÚÚËÌ· ÙÚÔÈÎfi ıÂÙÈÎfi˜ ‚·ıÌfi˜ µ·ıÌÔ› ÙÔ˘ ÂÈÚÚ‹Ì·ÙÔ˜: £∂∆π∫√™: Ù·¯‡/ Ù·¯¤ˆ˜. Ù˘ ·Ó·ÊÔÚÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ.(= ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘. ÂÓÂÛÙ. ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ÔÚÈÛÙ. ÚfiÛ. ÂÓÂÚÁ. ¬ (= Ô ÔÔ›Ô˜. ̤ÏÏ. ï Ù‡Ú·ÓÓÔ˜ [ÁÂÓ. ö¯ˆ • ÙÔ‡Ùˇˆ: ‰ÔÙ. Ô˘‰. ÔÈÎÈ·Îfi˜. ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. Á¤Ó. ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ìÁÔ‡ÌËÓ. ıËÏ.∂. ÂÓ. ™À°∫ƒπ∆π∫√™: ıÄÙÙÔÓ. Á¤Ó. ÂÓÂÛÙ. ˘ÂÚÛ. ï àÁÚfi˜ [ÁÂÓ. ÏÂχËÌ·È. ÂÓ. ·ÚÛ. ÙÔÜ ÔåΤÙÔ˘] (= Ô ‰Ô‡ÏÔ˜) • âÈı˘ÌÂÖ: Áã ÂÓ. Û˘ÁÎÚÈÙÈÎfi˜ ‚·ıÌfi˜ ÙÔ˘ ÂÈı. Û˘ÏÏ˘ËÙ‹ÚÈ·. ËÁÂÌfiÓ·˜. ìÁÔÜÌ·È (= ıˆÚÒ) Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ÚfiÛ. ̤ÏÏ.∂. Á¤Ó. ÚfiÛ. ‚ã âÁÂÓfiÌËÓ. ÔÚÈÛÙ. . ÂÓ. ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. Á¤Ó. öÛÔÌ·È. ̤ÏÏ. ÂåÌ›. Ë ÔÔ›·. ÓÔÈÎÔ·Ú˘ • àÁÚÔÜ: ÁÂÓ. âÈı˘Ì¤ˆ. ÙÔÜ å‰ÈÒÙÔ˘] • ÔåΛ·˜: ÁÂÓ.

ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. âÎÂÎÚ›ÌËÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡.∂. ̤ÏÏ.∂. ÎÚÈı‹ÛÔÌ·È. âÎÚ›ıËÓ. ˘ÂÚÛ. ÔÏÈÙÈÎfi˜. ̤ÏÏ. -ÔÓ • ó˜: Â›ÚÚËÌ· ·Ó·ÊÔÚÈÎfi ÔÛÔÙÈÎfi • ÔÏÏÔ‡˜: ·ÈÙ. fiÚ·Ì·. ‡ÔÙÔ˜. ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ÂÈı˘Ì›·. ™À°∫ƒπ∆π∫√™: ï. ÂÓÂÛÙ. ·ÚÛ. ıÂÙÈÎfi˜ ‚·ıÌfi˜ ÙÔ˘ ÂÈı. Ùɘ ¯ÒÚ·˜] √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ıËÏ. ëˆÚ¿ÎÂÈÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ì fiÏȘ [ÁÂÓ. ™À°∫ƒπ∆π∫√™: ï. -ÔÓ • ù„ÂÈ: ‚ã ÂÓ. À¶∂ƒ£∂∆π∫√™: çÏ›ÁÈÛÙÔ˜. ÂÓÂÚÁ. âÂÙÂı˘Ì‹ÎÂÈÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ÙÔÜ ÏÈ̤ÓÔ˜] (= ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ) • àÎÚÔfiψÓ: ÁÂÓ. ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. Ô˘‰. -¿. Ùç ÌÂÖÔÓ. ¿ÔÏȘ. -Ë. ÚÙ. -ÔÓ. ÔÚÈÛÙ. Á¤Ó. Á¤Ó. ÚÙ.3Ë(85-118) ∂ÓfiÙËÙ· 3 92 29-01-04 10:04 ™ÂÏ›‰·92 Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ÂfiÙ˘. ‚ã Âr‰ÔÓ. Ôχ • Ùˇá àÚÈıÌˇá: ‰ÔÙ. ÂÓ. ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ™À°∫ƒπ∆π∫√™: åÛ¯˘ÚfiÙÂÚÔ˜. ÏËı. -ÔÓ . Ùɘ fiψ˜] √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ÚfiÛ. ·ÓÂÈı‡ÌËÙÔ˜ • fiψÓ: ÁÂÓ. ıÂÙÈÎfi˜ ‚·ıÌfi˜ ÙÔ˘ ÂÈı. -Ë. ·ÚÛ. -Ë. ·ÚÈıËÙÈ΋ • Ù¿ ÔÏÏ¿: ·ÈÙ. âÈı˘Ìá. -ÔÓ. ÙÔÜ àÚÈıÌÔÜ] √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. Á¤Ó. åÛ¯˘Úfi˜. ÚfiÛ. -ÔÓ • ̤ÓÙÔÈ: Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ·ÓÙÈıÂÙÈÎfi˜ • ¤ÓËÙ·˜: ·ÈÙ. ̤ÏÏ. âÎÚÈÓ¿ÌËÓ. ··ÚÈıÌÒ. ÂÓ. ÏËı. ïÚá. Ùfi ϤÔÓ. ÎÚ›ÛË. -ÔÓ µ·ıÌÔ› ÙÔ˘ ÂÈı¤ÙÔ˘: £∂∆π∫√™: çÏ›ÁÔ˜. ȉ¤·.∂. -Ë. ÚÎ. -·.∂. ̤ÏÏ. ·˘ÙfiÙ˘. -Ë. ÎÚ›ÓÔÌ·È Ãƒ√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ıËÏ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. fi„Ë. ˘ÂÚÛ. ÚÙ. ·fiÚ. ÎÚ›ÛÈÌÔ˜. -·. ëÒÚˆÓ. ÏËı. ÂÓ. ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈÎfi˜ • Ù¿ çÏ›Á·: ·ÈÙ. ıÂÙÈÎfi˜ ‚·ıÌfi˜ ÙÔ˘ ÂÈı.∂.∂. ÔÏÈÙÈÛÌfi˜. Ùfi Ôχ µ·ıÌÔ› ÙÔ˘ ÂÈı¤ÙÔ˘: £∂∆π∫√™: Ôχ˜. ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ • ¯ÒÚ·˜: ÁÂÓ. ÚÎ. ì ÔÏÏ‹. ıÂÙÈÎfi˜ ‚·ıÌÔ˜ ÙÔ˘ ÂÈı. çÏ›ÁÔ˜. ï àÚÈıÌfi˜ [ÁÂÓ. Á¤Ó. ÂÁ¯ÒÚÈÔ˜ • ÔÏÏɘ: ÁÂÓ. ·Ú›ıÌËÛË. ·ÚÛ. ï. ÔÏÏ‹. âÎÚÈÓfiÌËÓ. ·fiÚ·ÙÔ˜. ÚÎ. Á¤Ó. À¶∂ƒ£∂∆π∫√™: åÛ¯˘ÚfiÙ·ÙÔ˜. ÂÓ. ÎÚÈÓÔÜÌ·È. ì àÎÚfiÔÏȘ [ÁÂÓ. ÔÚ·Ùfi˜. ÎÚ›ÓÔÌ·È. -fiÓ µ·ıÌÔ› ÙÔ˘ ÂÈı¤ÙÔ˘: £∂∆π∫√™: åÛ¯˘Úfi˜. À¶∂ƒ£∂∆π∫√™: ÂÓ¤ÛÙ·ÙÔ˜. âÂı‡ÌËÛ·. ıÂÙÈÎfi˜ ‚·ıÌfi˜ ÙÔ˘ ÂÈı. ıËÏ. çÏ›ÁÔ˜. ˘ÂÚÛ. âÈı˘Ì‹Ûˆ.ì Ì›ˆÓ. Á¤Ó. ÏËı. Á¤Ó. -ÔÓ • ÏÈ̤ӈÓ: ÁÂÓ. ·ÚÛ. ›‰ˆÏÔ. Á¤Ó. ıÂÙÈÎfi˜ ‚·ıÌfi˜ ÙÔ˘ ÂÈı. -Ë. ·fiÚ. ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ıËÏ. ïÚá (= ‚Ϥˆ) Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ÔÏÏ‹. ÏËı. ·Ó·Ú›ıÌËÙÔÈ. âÂı‡ÌÔ˘Ó. Ôχ˜. ù„ÔÌ·È. ·fiÚ. Ôχ˜. ì ¯ÒÚ· [ÁÂÓ. ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ. ıÂÙÈÎfi˜ ‚·ıÌfi˜ ÙÔ˘ ÂÈı. ï ÏÈÌ‹Ó [ÁÂÓ. ÎÚÈÙ‹˜. Á¤Ó. Ô˘‰. ÏËı. ·ÔÏ›ÙÈÛÙÔ˜. âÈÙÂı‡ÌËη.ì ¤Ó˘ (= ÊÙˆ¯fi˜) µ·ıÌÔ› ÙÔ˘ ÂÈı¤ÙÔ˘: £∂∆π∫√™: ¤Ó˘. ëÒڷη/ ëfiڷη/ ùˆ·. Á¤Ó. fiÚ·ÛË. ıËÏ.ì Ï›ˆÓ. ÂÈı˘ÌËÙfi˜. ™À°∫ƒπ∆π∫√™: ÂÓ¤ÛÙÂÚÔ˜. ÏËı. ηٷÎÚÈÙ¤Ô˜. Á¤Ó. ïÚ¿ˆ. οÙÔÙÚÔ • çÏ›ÁÔ˘˜: ·ÈÙ. ΤÎÚÈÌ·È. Ùɘ àÎÚÔfiψ˜] • åÛ¯˘ÚáÓ: ÁÂÓ. ÏËı. ·Ó·ÎÚÈÙ‹˜. À¶∂ƒ£∂∆π∫√™: ÏÂÖÛÙÔ˜. Ôχ • ÎÚ›ÓÂÙ·È: Áã ÂÓ. Á¤Ó. ·ÚÛ. ÔÚÈÛÙ. ï Ôχ˜.

·Ó˘¤Ú‚ÏËÙÔ˜ • Ù¿ îηӿ: ·ÈÙ. îηÓfi˜. ̤ÏÏ.3Ë(85-118) 29-01-04 10:04 ™ÂÏ›‰·93 • Úfi˜: ÚfiıÂÛË • Ù¿˜ ¯Ú‹ÛÂȘ: ·ÈÙ. ñÂÚ‚¤‚ÏËη.∂. ÔÚÈÛÙ. ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ñÂÚ‚‚ϋÎÂÈÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ıÂÙÈÎfi˜ ‚·ıÌfi˜ ÙÔ˘ ÂÈı. ™À°∫ƒπ∆π∫√™: àÓ·ÁηÈfiÙÂÚÔ˜. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ÂåÌ› • ÙáÓ îηÓáÓ: ÁÂÓ. -ÔÓ • Ù¿ ‰··Ó‹Ì·Ù·: ·ÈÙ. îηÓfi˜. ì ¯ÚÉÛȘ [ÁÂÓ. âÏϤÏÔÈ·. -Ë. À¶∂ƒ£∂∆π∫√™: îηÓÒÙ·ÙÔ˜. ÌÙ¯. ‡¯ÚËÛÙÔ˜ • œÛÙÂ: Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ Û˘ÌÂÚ·ÛÌ·ÙÈÎfi˜ • Ù¿ ñÂÚ‚¿ÏÏÔÓÙ·: ÔÓÔÌ. ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ¤ÏÏÂÈ„Ë. -fiÓ • Âå˜: ÚfiıÂÛË • àÓ·Áηַ: ·ÈÙ. -‹. Ô˘‰. Ôχ˜. -ÔÓ. ÙÔÜ ‰··Ó‹Ì·ÙÔ˜] (= Ë ‰·¿ÓË) 93 . -fiÓ • âÏÏ›ÔÓÙ·: ÔÓÔÌ. -·. ñÂÚ‚¿Ïψ (= ÍÂÂÚÓÒ. Á¤Ó. ÏËı. Á¤Ó. ÚÎ. -·. -fiÓ µ·ıÌÔ› ÙÔ˘ ÂÈı¤ÙÔ˘: £∂∆π∫√™: îηÓfi˜. ÏËı. ÏËı. ÏËı. -ÔÓ • ÔÏÏ¿: ÔÓÔÌ. ÏËı. ‚ã ñÂÚ¤‚·ÏÔÓ. ·fiÚ. Ùɘ ¯Ú‹ÛÂ- ∂ÓfiÙËÙ· 3 ˆ˜] √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. Ôχ • âÛÙ›: Áã ÂÓ. Á¤Ó. ˘ÂÚÛ.∂.∂. ˘ÂÚÛ. ÂÓÂÛÙ. Ô˘‰. ñÂÚ‚·Ïá. ¯ÚËÛÙÈÎfi˜. ÂÓÂÛÙ. ÏËı. Ô˘‰. -ÔÓ • wÙÙÔÓ: Â›ÚÚËÌ· ÔÛÔÙÈÎfi Û˘ÁÎÚÈÙÈÎfi˜ ‚·ıÌfi˜ µ·ıÌÔ› ÙÔ˘ ÂÈÚÚ‹Ì·ÙÔ˜: £∂∆π∫√™: çÏ›ÁÔÓ. Ùfi ‰·¿ÓËÌ· [ÁÂÓ. âÓ¤ÏÂÈÔÓ. âÏÏ›ˆ. ıËÏ. ÔÏÏ‹. Ô˘‰. ¯Ú‹ÛÈÌÔ˜. âÏÏ›„ˆ. Ô˘‰. Á¤Ó. ÚÙ. Á¤Ó. ıÂÙÈÎfi˜ ‚·ıÌfi˜ ÙÔ˘ ÂÈı. ıÂÙÈÎfi˜ ‚·ıÌfi˜ ÙÔ˘ ÂÈı. ÌÙ¯. Á¤Ó. ˘ÂÚ‚·›Óˆ) Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ıÂÙÈÎfi˜ ‚·ıÌfi˜ ÙÔ˘ ÂÈı. -ÔÓ. ÂÏÏÈ‹˜. À¶∂ƒ£∂∆π∫√™: àÓ·ÁηÈfiÙ·ÙÔ˜. ÂÓÂÚÁ. ˘ÂÚ‚ÔÏ‹. Ô˘‰. -‹. Ô˘‰. Á¤Ó. ÙÔ˘ Ú. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ˘fiÏÔÈÔ • Ù¿ ÔÏÏ·Ï¿ÛÈ·: ÔÓÔÌ. ÂÓÂÛÙ. âÏÏ›ˆ (= ˘ÔÏ›ÔÌ·È) Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. Á¤Ó. ‚ã âÓ¤ÏÈÔÓ. ·fiÚ. ñÂÚ¤‚·ÏÏÔÓ. Ô˘‰. ÏËı. Ô˘‰. Á¤Ó. ÚfiÛ. -ÔÓ µ·ıÌÔ› ÙÔ˘ ÂÈı¤ÙÔ˘: £∂∆π∫√™: àÓ·ÁηÖÔ˜. àÓ·ÁηÖÔ˜. ™À°∫ƒπ∆π∫√™: îηÓÒÙÂÚÔ˜. -‹. ™À°∫ƒπ∆π∫√™: öÏ·ÙÙÔÓ/ ÌÂÖÔÓ/ wÙÙÔÓ. -·. ¿¯ÚËÛÙÔ˜. îηÓfi˜. ñÂÚ‚¿Ïψ. ÔÏÏ·Ï¿ÛÈÔ˜. ̤ÏÏ. Á¤Ó. À¶∂ƒ£∂∆π∫√™: çÏÈÁÈÛÙ·/ âÏ¿¯ÈÛÙ·/ ≥ÎÈÛÙ· • îηӿ: ÔÓÔÌ. ÏËı. ÚÎ. -Ë. ÂÓÂÚÁ. ÙÔ˘ ÂÈı. ÏËı. -·. âÓÂÏÂÏÔ›ÂÈÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ÚÙ. ıÂÙÈÎfi˜ ‚·ıÌfi˜ ÙÔ˘ ÂÈı. ÏËı.

ÁÂÓ. ÙfiÓ ÎÏËÙ.3Ë(85-118) 29-01-04 10:04 ™ÂÏ›‰·94 ∂ÓfiÙËÙ· ∫§π™∏ 3 √˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ – ∂Èı¤ÙˆÓ – ∞ÓÙˆÓ˘ÌÈÒÓ – MÂÙÔ¯ÒÓ ÙÔ˘ ∫∂πª∂¡√À ∫§π™∏ √À™π∞™∆π∫ø¡ ∞ã ÎÏ›ÛË ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÔÓÔÌ. ÎÏËÙ. ·ÈÙ. Ùˇá ·ÈÙ. (t) Ù‡Ú·ÓÓÔ˜ Ù˘Ú¿ÓÓÔ˘ Ù˘Ú¿ÓÓˇˆ Ù‡Ú·ÓÓÔÓ Ù‡Ú·ÓÓ àÁÚfi˜ àÁÚÔÜ àÁÚˇá àÁÚfiÓ àÁÚ¤ ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ àÚÈıÌfi˜ àÚÈıÌÔÜ àÚÈıÌˇá àÚÈıÌfiÓ àÚÈı̤ ÏÔÜÙÔ˜ ÏÔ‡ÙÔ˘ ÏÔ‡Ùˇˆ ÏÔÜÙÔÓ ÏÔÜÙ Ôî ÙáÓ ÙÔÖ˜ ÙÔ‡˜ (t) Ù‡Ú·ÓÓÔÈ Ù˘Ú¿ÓÓˆÓ Ù˘Ú¿ÓÓÔȘ Ù˘Ú¿ÓÓÔ˘˜ Ù‡Ú·ÓÓÔÈ àÁÚÔ› àÁÚáÓ àÁÚÔÖ˜ àÁÚÔ‡˜ àÁÚÔ› àÚÈıÌÔ› àÚÈıÌáÓ àÚÈıÌÔÖ˜ àÚÈıÌÔ‡˜ àÚÈıÌÔ› – – – – – °ã ÎÏ›ÛË ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÔÓÔÌ. ï ÙÔÜ Ùˇá ÙfiÓ (t) å‰ÈÒÙ˘ å‰ÈÒÙÔ˘ å‰ÈÒÙFË å‰ÈÒÙËÓ å‰ÈáÙ· àıÏËÙ‹˜ àıÏËÙÔÜ àıÏËÙFÉ àıÏËÙ‹Ó àıÏËÙ¿ àÓÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜ àÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÔÜ àÓÙ·ÁˆÓÈÛÙFÉ àÓÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹Ó àÓÙ·ÁˆÓÈÛÙ¿ ÔåΤÙ˘ ÔåΤÙÔ˘ ÔåΤÙFË ÔåΤÙËÓ ÔåΤٷ ì Ùɘ ÙFÉ Ù‹Ó (t) ÔåΛ· ÔåΛ·˜ ÔåΛ÷· ÔåΛ·Ó ÔåΛ· ¯ÒÚ· ¯ÒÚ·˜ ¯ÒÚ÷· ¯ÒÚ·Ó ¯ÒÚ· ÔåÎ¤Ù·È ·î ÔåÎÂÙáÓ ÙáÓ ÔåΤٷȘ Ù·Ö˜ ÔåΤٷ˜ Ù¿˜ ÔåÎ¤Ù·È (t) ÔåΛ·È ÔåÎÈáÓ ÔåΛ·È˜ ÔåΛ·˜ ÔåΛ·È ¯áÚ·È ¯ˆÚáÓ ¯ÒڷȘ ¯ÒÚ·˜ ¯áÚ·È ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÔÓÔÌ. ·ÈÙ. Ù‹Ó fiÏÈÓ àÎÚfiÔÏÈÓ ÎÏËÙ. ÙFÉ fiÏÂÈ àÎÚÔfiÏÂÈ ·ÈÙ. ‰ÔÙ. ‰ÔÙ. Ôî ÙáÓ ÙÔÖ˜ ÙÔ‡˜ (t) å‰ÈáÙ·È å‰ÈˆÙáÓ å‰ÈÒٷȘ å‰ÈÒÙ·˜ å‰ÈáÙ·È àıÏËÙ·› àıÏËÙáÓ àıÏËÙ·Ö˜ àıÏËÙ¿˜ àıÏËÙ·› àÓÙ·ÁˆÓÈÛÙ·› àÓÙ·ÁˆÓÈÛÙáÓ àÓÙ·ÁˆÓÈÛÙ·Ö˜ àÓÙ·ÁˆÓÈÛÙ¿˜ àÓÙ·ÁˆÓÈÛÙ·› µã ÎÏ›ÛË ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÔÓÔÌ. Ùɘ fiψ˜ àÎÚÔfiψ˜ ‰ÔÙ. ì fiÏȘ àÎÚfiÔÏȘ ÁÂÓ. ÁÂÓ. ‰ÔÙ. ï ÁÂÓ. ÙÔÜ ‰ÔÙ. ÎÏËÙ. (t) fiÏÈ àÎÚfiÔÏÈ ¯ÚÉÛȘ ¯Ú‹Ûˆ˜ ¯Ú‹ÛÂÈ ¯ÚÉÛÈÓ ¯ÚÉÛÈ ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ 94 ÔÓÔÌ. ÁÂÓ. ·ÈÙ. Ùfi ÙÔÜ Ùˇá Ùfi (t) ÎÙÉÌ· ÎÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÎÙ‹Ì·ÙÈ ÎÙÉÌ· ÎÙÉÌ· ‰·¿ÓËÌ· ‰··Ó‹Ì·ÙÔ˜ ‰··Ó‹Ì·ÙÈ ‰·¿ÓËÌ· ‰·¿ÓËÌ· ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·î fiÏÂȘ àÎÚÔfiÏÂȘ ÙáÓ fiÏÂˆÓ àÎÚÔfiÏÂˆÓ Ù·Ö˜ fiÏÂÛÈ àÎÚÔfiÏÂÛÈ Ù¿˜ fiÏÂȘ àÎÚÔfiÏÂȘ (t) fiÏÂȘ àÎÚÔfiÏÂȘ ¯Ú‹ÛÂȘ ¯Ú‹ÛÂˆÓ ¯Ú‹ÛÂÛÈ ¯Ú‹ÛÂȘ ¯Ú‹ÛÂȘ ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ï ÙÔÜ Ùˇá ÙfiÓ (t) ÏÈÌ‹Ó ÏÈ̤ÓÔ˜ ÏÈ̤ÓÈ ÏÈ̤ӷ ÏÈÌ‹Ó Ù¿ ÙáÓ ÙÔÖ˜ Ù¿ (t) ÎÙ‹Ì·Ù· ÎÙËÌ¿ÙˆÓ ÎÙ‹Ì·ÛÈ ÎÙ‹Ì·Ù· ÎÙ‹Ì·Ù· ‰··Ó‹Ì·Ù· Ôî ‰··ÓËÌ¿ÙˆÓ ÙáÓ ‰··Ó‹Ì·ÛÈ ÙÔÖ˜ ‰··Ó‹Ì·Ù· ÙÔ‡˜ ‰··Ó‹Ì·Ù· (t) ÏÈ̤Ó˜ ÏÈÌ¤ÓˆÓ ÏÈ̤ÛÈ ÏÈ̤ӷ˜ ÏÈ̤Ó˜ . ÎÏËÙ.

Ù·Ö˜ ÙÔ‡˜. âÏ¿ÙÙÔÓ˜/ âÏ¿ÙÙÔ˘˜ Ù¿ ÙáÓ âÏ·ÙÙfiÓˆÓ âÏ¿ÙÙÔÛÈ ÙÔÖ˜ âÏ¿ÙÙÔÓ·˜/ âÏ¿ÙÙÔ˘˜ Ù¿ âÏ¿ÙÙÔÓ˜/ âÏ¿ÙÙÔ˘˜ (t) ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ıËÏ. ÁÂÓ. ï ÙÔÜ Ùˇá ÙfiÓ (t) ·ÚÛ. Ôî.Ù‹Ó ·ÚÛ. ÎÏËÙ./ ıËÏ. Ôî. ÎÏËÙ.·î ÁÂÓ. Ôχ˜ ÔÏÏÔÜ ÔÏÏˇá ÔÏ‡Ó Ôχ Ô˘‰.Ùɘ Ùˇá.ì ÙÔÜ.Ù¿˜ (t) Ô˘‰. ÁÂÓ./ ıËÏ.Ù¿˜ ÎÏËÙ. Ï›ÔÓ˜/ ϤÔÓ˜/Ï›Ԣ˜ Ù¿ ÏÂÈfiÓˆÓ ÙáÓ Ï›ÔÛÈ ÙÔÖ˜ Ï›ÔÓ·˜/ ϤÔÓ·˜/ Ï›Ԣ˜ Ù¿ Ï›ÔÓ˜/ ϤÔÓ˜/Ï›Ԣ˜ (t) ϤÔÓ·/ Ï›ˆ ÏÂÈfiÓˆÓ Ï›ÔÛÈ ϤÔÓ·/ Ï›ˆ ϤÔÓ·/ Ï›ˆ ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÔÓÔÌ.ì ÙÔÜ. ·ÈÙ. ‰ÔÙ. ‰ÔÙ. ÔÓÔÌ. ·ÈÙ. âÏ¿ÙÙˆÓ Ùfi âÏ¿ÙÙÔÓÔ˜ ÙÔÜ âÏ¿ÙÙÔÓÈ Ùˇá âÏ¿ÙÙÔÓ·/ âÏ¿ÙÙˆ Ùfi (t) öÏ·ÙÙÔÓ öÏÏ·ÙÔÓ âÏ¿ÙÙÔÓÔ˜ âÏ¿ÙÙÔÓÈ öÏ·ÙÙÔÓ ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·ÚÛ. ‰ÔÙ.·î ÙáÓ ÙÔÖ˜. ï. Ô˘‰./ ıËÏ.Ù‹Ó (t) Ô˘‰. Ô˘‰.ÙFÉ ÙfiÓ. ·ÈÙ. ï. ·ÈÙ. ÎÏËÙ. ÔÓÔÌ. ÙÔ‡˜. ‰ÔÙ. ÁÂÓ.Ùɘ Ùˇá. ÎÏËÙ. ‰ÔÙ.ÙFÉ ÙfiÓ.3Ë(85-118) 29-01-04 10:04 ™ÂÏ›‰·95 ∫§π™∏ ∂¶π£∂∆ø¡ ∂ÓfiÙËÙ· 3 ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·ÚÛ. Ô˘‰. Ôî ÔÏÏÔ› ·î ÔÏÏ·› Ù¿ ÔÏÏ¿ ÙáÓ ÔÏÏáÓ ÙÔÖ˜ ÔÏÏÔÖ˜ Ù·Ö˜ ÔÏÏ·Ö˜ ÙÔÖ˜ ÔÏÏÔÖ˜ ÙÔ‡˜ ÔÏÏÔ‡˜ Ù¿˜ ÔÏÏ¿˜ Ù¿ ÔÏÏ¿ (t) ÔÏÏÔ› (t) ÔÏÏ·› (t) ÔÏÏ¿ 95 . ì ÔÏÏ‹ Ùfi Ôχ Ùɘ ÔÏÏɘ ÙÔÜ ÔÏÏÔÜ ÙFÉ ÔÏÏFÉ Ùˇá ÔÏÏˇá Ù‹Ó ÔÏÏ‹Ó Ùfi Ôχ (t) ÔÏÏ‹ (t) Ôχ âÏ¿ÙÙÔÓ·/ âÏ¿ÙÙˆ âÏ¿ÙÙÔÛÈ âÏ¿ÙÙÔÓ·/ âÏ¿ÙÙˆ âÏ¿ÙÙÔÓ·/ âÏ¿ÙÙˆ ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·ÚÛ. ÔÓÔÌ. ÙÔÖ˜. Ï›ˆÓ/ ϤˆÓ Ï›ÔÓÔ˜/ ϤÔÓÔ˜ Ï›ÔÓÈ/ ϤÔÓÈ Ï›ÔÓ·/ ϤÔÓ·/ Ï›ˆ Ï›ˆÓ/ ϤˆÓ Ùfi ÙÔÜ Ùˇá Ùfi (t) ϤÔÓ ϤÔÓÔ˜ ϤÔÓÈ ϤÔÓ ϤÔÓ ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·ÚÛ. ÁÂÓ. (t) ÔÓÔÌ. ıËÏ./ ıËÏ.Ù·Ö˜ ·ÈÙ.

¤Ó˘ ¤ÓËÙÔ˜ ¤ÓËÙÈ ¤ÓËÙ· ¤Ó˘ Ôî. ·ÈÙ. ‰ÔÙ. Ùfi ÙÔÜ Ùˇá Ùfi (t) îηÓfiÓ îηÓÔÜ îηӡá îηÓfiÓ îηÓfiÓ Ôî ÙáÓ ÙÔÖ˜ ÙÔ‡˜ (t) ·ÚÛ. ‰ÔÙ. ÔÓÔÌ. Û - ñÌÂÖ˜ ñÌáÓ ñÌÖÓ ñÌĘ - ıËÏ. ·ÈÙ. ì Ùɘ ÙFÉ Ù‹Ó (t) ¤ÓËÙ˜ ÂÓ‹ÙˆÓ ¤ÓËÛÈ ¤ÓËÙ·˜ ¤ÓËÙ˜ Ô˘‰.Ù¿˜ (t) ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi ·ÚÛ. ·ÈÙ. ıËÏ. ‰ÔÙ. ÔÓÔÌ. Ô˘‰.ÙFÉ ÙfiÓ. ï ÙÔÜ Ùˇá ÙfiÓ (t) ıËÏ./ ıËÏ. 96 ÔÓÔÌ. ÁÂÓ. ÁÂÓ. Ùfi ÙÔÜ Ùˇá Ùfi (t) çÏ›ÁÔÓ çÏ›ÁÔ˘ çÏ›Áˇˆ ïÏ›ÁÔÓ çÏ›ÁÔÓ ·ÚÛ.·î ÙáÓ ÙÔÖ˜. ÁÂÓ. ·ÈÙ.ì ÙÔÜ. Ôî ÙáÓ ÙÔÖ˜ ÙÔ‡˜ (t) çÏ›ÁÔÈ ·î çÏ›ÁˆÓ ÙáÓ çÏ›ÁÔȘ Ù·Ö˜ çÏ›ÁÔ˘˜ Ù¿˜ çÏ›ÁÔÈ (t) ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·ÚÛ. ÎÏËÙ. ·éÙfi ·éÙÔÜ ·éÙˇá ·éÙfi ÔyÙÔÈ ·éÙ¿ ·yÙ·È ÙÔ‡ÙˆÓ ÙÔ‡ÙÔȘ Ù·‡Ù·È˜ ÙÔ‡ÙÔ˘˜ Ù·‡Ù·˜ - Ù·ÜÙ· ·éÙÔ› ·éÙ·› ·éÙáÓ ÙÔ‡ÙÔȘ ·éÙÔÖ˜ ·éÙ·Ö˜ Ù·ÜÙ· ·éÙÔ‡˜ ·éÙ¿˜ - Ô˘‰. ï ÙÔÜ Ùˇá ÙfiÓ t) îηÓfi˜ îηÓÔÜ îηӡá îηÓfiÓ îηӤ îηӋ îηÓɘ îηÓFÉ îÎ·Ó‹Ó îηӋ ıËÏ. ·ÚÛ. ·ÈÙ. ıËÏ. ÎÏËÙ. îηÓÔ› ·î îηÓáÓ ÙáÓ îηÓÔÖ˜ Ù·Ö˜ îηÓÔ‡˜ Ù¿˜ îηÓÔ› (t) îηӷ› Ù¿ îηÓáÓ ÙáÓ îηӷ֘ ÙÔÖ˜ îηӿ˜ Ù¿ îηӷ› (t) åηӿ îηÓáÓ îηÓÔÖ˜ îηӿ îηӿ ∫§π™∏ ∞¡∆ø¡Àªπø¡ ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·ÚÛ.Ù·Ö˜ ÙÔ‡˜. Ô˘‰.3Ë(85-118) 29-01-04 10:04 ™ÂÏ›‰·96 ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi ∂ÓfiÙËÙ· 3 ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·ÚÛ. ÎÏËÙ. ÁÂÓ. çÏ›ÁÔ˜ çÏ›ÁÔ˘ çÏ›Áˇˆ çÏ›ÁÔÓ çÏ›Á ì Ùɘ ÙFÉ Ù‹Ó (t) çÏ›ÁË çÏ›Á˘ çÏ›ÁFËF çÏ›ÁËÓ çÏ›ÁË ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ Ô˘‰. ıËÏ. Û‡ ÛÔÜ. ·ÚÛ. ‰ÔÙ. çÏ›Á·È çÏ›ÁˆÓ çÏ›Á·È˜ çÏ›Á·˜ çÏ›Á·È Ô˘‰./ ıËÏ ÔÓÔÌ. ·éÙÔÖ˜ ·éÙ¿ - . Ô˘‰. ‰ÔÙ. ÔÓÔÌ. ÎÏËÙ. ÎÏËÙ. ÛÔ˘ ÛÔ›. Ô˘‰. ï. ÁÂÓ. ÔyÙÔ˜ ·≈ÙË ÙÔÜÙÔ ·éÙfi˜ ·éÙ‹ ÙÔ‡ÙÔ˘ Ù·‡Ù˘ ÙÔ‡ÙÔ˘ ·éÙÔÜ ·éÙɘ ÙÔ‡Ùˇˆ Ù·‡ÙFË ÙÔ‡Ùˇˆ ·éÙˇˇá ·éÙFÉ ÙÔÜÙÔÓ Ù·‡ÙËÓ ÙÔÜÙÔ ·éÙfiÓ ·éÙ‹Ó ÔyÙÔ˜ ·≈ÙË ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·ÚÛ.Ù‹Ó (t) ·ÚÛ. Ù¿ ÙáÓ ÙÔÖ˜ Ù¿ (t) çÏ›Á· çÏ›ÁˆÓ çÏ›ÁÔȘ çÏ›Á· çÏ›Á· ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ıËÏ. ıËÏ.Ùɘ Ùˇá. ÛÔÈ Û¤.

ö¯ˆÓ ö¯ÔÓÙÔ˜ ö¯ÔÓÙÈ ö¯ÔÓÙ· ö¯ˆÓ ö¯Ô˘Û· ö¯Ô‡Û˘ â¯Ô‡ÛFË ö¯Ô˘Û·Ó ö¯Ô˘Û· ö¯ÔÓ ö¯ÔÓÙÔ˜ ö¯ÔÓÙÈ ö¯ÔÓ ö¯ÔÓ ö¯ÔÓÙ˜ ö¯fiÓÙˆÓ ö¯Ô˘ÛÈ ö¯ÔÓÙ·˜ ö¯ÔÓÙ˜ ö¯Ô˘Û·È â¯Ô˘ÛáÓ â¯Ô‡Û·È˜ â¯Ô‡Û·˜ ö¯Ô˘Û·È ö¯ÔÓÙ· â¯fiÓÙˆÓ ö¯Ô˘ÛÈ ö¯ÔÓÙ· ö¯ÔÓÙ· ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·ÚÛ. ÎÏËÙ. Ô˘‰. ·ÈÙ. ÎÏËÙ. ıËÏ. âÏÏ›Ô˘Û·È âÏÏÂÈÔ˘ÛáÓ âÏÏÂÈԇ۷Ș âÏÏÂÈÔ‡Û·˜ âÏÏ›Ô˘Û·È Ô˘‰. ıËÏ. ÁÂÓ. ÎÏËÙ. ‰ÔÙ. Ô˘‰. ‰ÔÙ. ıËÏ. ·ÈÙ. ıËÏ. ·ÚÛ. ·ÚÛ. ≤ÙÂÚÔ˜ ëÙ¤ÚÔ˘ ëÙ¤Úˇˆ ëÙÂÚÔÓ — ëÙ¤Ú· ëÙ¤Ú·˜ ëÙ¤Ú÷· ëÙ¤Ú·Ó — ≤ÙÂÚÔÓ ëÙ¤ÚÔ˘ ëÙ¤Úˇˆ ≤ÙÂÚÔÓ — ¬˜ Ôy ˇz ¬Ó — ≥ Fw˜ Fw ≥Ó — ¬ Ôy z ¬ — 3 ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÔÓÔÌ. ∂ÓfiÙËÙ· ·ÚÛ. ıËÏ. ·ÈÙ. âÏÏ›ÔÓÙ˜ âÏÏÂÈfiÓÙˆÓ âÏÏ›Ô˘ÛÈ âÏÏ›ÔÓÙ·˜ âÏÏ›ÔÓÙ˜ ıËÏ. ‰ÔÙ. Ô˘‰. ÁÂÓ. Ô˘‰. Ô˘‰. ÎÏËÙ. ‰ÔÙ. âÏÏ›ÔÓÙ· âÏÏÂÈfiÓÙˆÓ âÏÏ›Ô˘ÛÈ âÏÏ›ÔÓÙ· âÏÏ›ÔÓÙ· 97 . ·ÚÛ. ÔÓÔÌ.3Ë(85-118) 29-01-04 10:04 ™ÂÏ›‰·97 ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÔÓÔÌ. ·ÈÙ. ıËÏ. ≤ÙÂÚÔÈ ≤ÙÂÚ·È ëÙ¤ÚˆÓ ë٤ڷȘ ëÙ¤Ú·˜ — ≤ÙÂÚ· Ô¥ ± ëÙ¤ÚÔȘ ëÙÂÚ· — Ôx˜ Ô≈˜ — ·¥ zÓ ·x˜ ±˜ — ëÙ¤ÚÔȘ ëÙ¤ÚÔ˘˜ — Ôx˜ ± — ∫§π™∏ ª∂∆√Ãø¡ ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÔÓÔÌ. Ô˘‰. Ô˘‰. ·ÚÛ. âÏÏ›Ô˘Û· âÏÏÂÈÔ‡Û˘ âÏÏÂÈÔ‡ÛFË âÏÏ›Ô˘Û·Ó âÏÏ›Ô˘Û· âÏÏÂÖÔÓ âÏÏ›ÔÓÙÔ˜ âÏÏ›ÔÓÙÈ âÏÏÂÖÔÓ âÏÏÂÖÔÓ ·ÚÛ. ÁÂÓ. ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·ÚÛ. âÏÏ›ˆÓ âÏÏ›ÔÓÙÔ˜ âÏÏ›ÔÓÙÈ âÏÏ›ÔÓÙ· âÏÏ›ˆÓ ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ıËÏ. ÁÂÓ.

3Ë(85-118) 29-01-04 10:04 ™ÂÏ›‰·98 XPONIKE™ ANTIKATA™TA™EI™ ∂ÓfiÙËÙ· 3 EÓÂÛÙÒÙ·˜ ¶·Ú·Ù·ÙÈÎfi˜ M¤ÏÏÔÓÙ·˜ AfiÚÈÛÙÔ˜ ¶·Ú·Î›ÌÂÓÔ˜ YÂÚÛ˘ÓÙ¤ÏÈÎÔ˜ ö¯ÂÈ ÔúÂÈ ö¯ˆÓ ÂéÊÚ·›ÓÂÙ·È Âr¯ÂÓ ˇüÔ˘ — ÂéÊÚ·›ÓÂÙÔ/ ËéÊÚ·›ÓÂÙÔ Âr¯Â öۯ ˇè‹ı˘ Û¯ÒÓ ÂéÊÚ¿ÓıË ËéÊÚ¿ÓıË öۯ öÛ¯ËΠ— âÛ¯ËÎÒ˜ — [âÛ¯‹ÎÂÈ] — — öÛ¯ËΠâÛ¯‹ÎÂÈ — ÁÂÁÔÓfiÙ˜ tÛÈ — ö¯ÂÈ Á›ÁÓˆÓÙ·È ÂéÊÚ·›ÓÂÈ ≤ÍÂÈ/Û¯‹ÛÂÈ Ôå‹ÛÂÈ ≤͈Ó/ Û¯‹ÛˆÓ ÂéÊÚ·ÓÂÖÙ·È/ ÂéÊÚ·Óı‹ÛÂÙ·È ≤ÍÂÈ/ Û¯‹ÛÂÈ — ÂûÊÚ·ÓÂÖ àÓÈ÷Ä Ê·›ÓËÙ·È — ÂûÊÚ·ÈÓÂ/ ËûÊÚ·ÈÓ äÓ›· — ö¯FË Ï˘ÂÖÙ·È — âÏ˘ÂÖÙÔ ìÁÂÖÙ·È ìÁÂÖÙÔ ÂrÓ·È Á›ÁÓÂÙ·È — âÁ›ÁÓÂÙÔ — Ï˘‹ÛÂÙ·È/ Ï˘Ëı‹ÛÂÙ·È ìÁ‹ÛÂÙ·È/ ìÁËı‹ÛÂÙ·È öÛÂÛı·È ÁÂÓ‹ÛÂÙ·È âÈı˘ÌÂÖ ïÚ÷Ę âÂı‡ÌÂÈ ëÒÚ·˜ âÈı˘Ì‹ÛÂÈ ù„ÂÈ âÂı‡ÌËÛ Âr‰Â˜ ÎÚ›ÓÂÙ·È âÎÚ›ÓÂÙÔ ÎÚÈÓÂÖÙ·È/ ÎÚÈı‹ÛÂÙ·È ñÂÚ‚·ÏÔÜÓÙ· öÛÙ·È âÏÏ›„ÔÓÙ· âÎÚ›Ó·ÙÔ/ âÎÚ›ıË ñÂÚ‚·ÏfiÓÙ· ñÂڂ‚ÏËÎfiÙ· âÁ¤ÓÂÙÔ Á¤ÁÔÓ âÏÏÈfiÓÙ· âÏÏÂÏÔÈfiÙ· ñÂÚ‚¿ÏÏÔÓÙ· — âÛÙ› qÓ âÏÏ›ÔÓÙ· — àÓÈ¿ÛÂÈ — Á¤ÓˆÓÙ·È ÂûÊÚ·ÓÂ/ ËûÊÚ·Ó äÓ›·Û ʷÓıFÉ/ Ê·ÓFÉ/ Ê‹ÓËÙ·È Û¯FÉ âÏ˘‹ıË ≥Á‹Û·ÙÔ/ ìÁ‹ıË ÁÂÓ¤Ûı·È âÁ¤ÓÂÙÔ äÓ›·Î äÓÈ¿ÎÂÈ ÂÊ·Ṳ̂ÓÔ˜ qF ÏÂχËÙ·È âÛ¯ËÎÒ˜ Fq âÏÂχËÙÔ ≥ÁËÙ·È ≥ÁËÙÔ ÁÂÁÔÓ¤Ó·È ÁÂÁ¤ÓËÙ·È/ Á¤ÁÔÓ âÈÙÂı‡ÌËΠëfiڷη˜ ëÒڷη˜/ ùˆ·˜ ΤÎÚÈÙ·È — âÁÂÁ¤ÓËÙÔ/ âÁÂÁfiÓÂÈ âÂÙÂı˘Ì‹ÎÂÈ ëˆÚ¿ÎÂȘ âΤÎÚÈÙÔ — âÁÂÁfiÓÂÈ — E°K§ITIKE™ ANTIKATA™TA™EI™ 98 OÚÈÛÙÈ΋ YÔÙ·ÎÙÈ΋ E˘ÎÙÈ΋ ¶ÚÔÛÙ·ÎÙÈ΋ ÔúÂÈ ÂéÊÚ·›ÓÂÙ·È ÔúFË ÂéÊÚ·›ÓËÙ·È ÔúÔÈÙÔ Ôå¤Ûıˆ ÂéÊÚ·›ÓÔÈÙÔ ÂéÊÚ·ÈÓ¤Ûıˆ ö¯ÂÈ âÁ¤ÓÔÓÙÔ ö¯FË Á¤ÓˆÓÙ·È ö¯ÔÈ Á¤ÓÔÈÓÙÔ â¯¤Ùˆ ÁÂÓ¤ÛıˆÓ/ ÁÂÓ¤ÛıˆÛ·Ó A·Ú¤ÌÊ·ÙÔ MÂÙÔ¯‹ ÔúÂÛı·È ÔåfiÌÂÓÔ˜. -Ë. -ÔÓ ÂéÊÚ·›ÓÂÛı·È ÂéÊÚ·ÈÓfiÌÂÓÔ˜ -Ë. -Ô˘Û·. -ÔÓ . -ÔÓ ÁÂÓ¤Ûı·È ÁÂÓfiÌÂÓÔ˜. -Ë. -ÔÓ ö¯ÂÈÓ ö¯ˆÓ.

3Ë(85-118)

29-01-04

10:04

™ÂÏ›‰·99

E°K§ITIKE™ ANTIKATA™TA™EI™

∂ÓfiÙËÙ·

OÚÈÛÙÈ΋

YÔÙ·ÎÙÈ΋

E˘ÎÙÈ΋

¶ÚÔÛÙ·ÎÙÈ΋

A·Ú¤ÌÊ·ÙÔ

MÂÙÔ¯‹

ÂéÊÚ·›ÓÂÈ

ÂéÊÚ·›ÓFË

ÂéÊÚ·›ÓÔÈ

ÂéÊÚ·ÈÓ¤Ùˆ

ÂéÊÚ·›ÓÂÈÓ

àÓÈ÷Ä

àÓÈ÷Ä

àÓÈ¿Ùˆ

àÓÈÄÓ

Ê·›ÓÂÙ·È

Ê·›ÓËÙ·È

àÓÈˇá/
àÓÈˇÒË
Ê·›ÓÔÈÙÔ

ÂéÊÚ·›ÓˆÓ
-Ô˘Û·, -ÔÓ
àÓÈáÓ, -áÛ·, -áÓ

Ê·ÈÓ¤Ûıˆ

Ê·›ÓÂÛı·È

Ï˘ÂÖÙ·È
ìÁÂÖÙ·È
Á›ÁÓÂÙ·È
âÈı˘ÌÂÖ

Ï˘ÉÙ·È
ìÁÉÙ·È
Á›ÁÓËÙ·È
âÈı˘ÌFÉ

Ï˘›Ûıˆ
ìÁ›Ûıˆ
ÁÈÁÓ¤Ûıˆ
âÈı˘Ì›Ûıˆ

Ï˘ÂÖÛı·È
ìÁÂÖÛı·È
Á›ÁÓÂÛı·È
âÈı˘ÌÂÖÛı·È

ù„ÂÈ
ÎÚ›ÓÂÙ·È
âÛÙ›


ÎÚ›ÓËÙ·È
qF

Ï˘ÔÖÙÔ
ìÁÔÖÙÔ
Á›ÁÓÔÈÙÔ
âÈı˘ÌÔÖ/
âÈı˘ÌÔ›Ë
ù„ÔÈÔ
ÎÚ›ÓÔÈÙÔ
ÂúË

Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ˜
-Ë, -ÔÓ
Ï˘Ô‡ÌÂÓÔ˜,-Ë, -ÔÓ
ìÁÔ‡ÌÂÓÔ˜,-Ë, -ÔÓ
ÁÈÁÓfiÌÂÓÔ˜, -Ë, -ÔÓ
âÈı˘ÌÔ‡ÌÂÓÔ˜,Ë, -ÔÓ


ÎÚÈÓ¤Ûıˆ
öÛÙˆ

ù„ÂÛı·È
ÎÚ›ÓÂÛı·È
ÂrÓ·È

ç„fiÌÂÓÔ˜,-Ë, -ÔÓ
ÎÚÈÓfiÌÂÓÔ˜, -Ë, -ÔÓ
üÓ, ÔsÛ·, ùÓ

3

∞ 6 . §E¶TOMEPH™ ™YNTAKTIKH ANA§Y™H
1. Eå ‰¤ Û‡ ÔúÂÈ: ‰Â˘Ù. ˘Ôı. ÚfiÙ. Û‡: ˘ÔÎ. ÛÙÔ ÔúÂÈ [ÙÔ Ú‹Ì· Ù˘ ÚfiÙ·Û˘].
2. ó˜ Ï›ˆ ö¯ˆÓ ÙáÓ å‰ÈˆÙÒÓ ÎÙ‹Ì·Ù· ï Ù‡Ú·ÓÓÔ˜ ‰È¿ ÙÔÜÙÔ Î·› Ï›ˆ à\
·éÙáÓ ÂéÊÚ·›ÓÂÙ·È: ‰Â˘Ù. Âȉ. ÚfiÙ. Ô˘ ÂÎʤÚÂÙ·È Ì ÔÚÈÛÙÈ΋ [: ÂéÊÚ·›ÓÂÙ·È], ÁÈ·Ù› ‰ËÏÒÓÂÈ ÙÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi, η› Â›Ó·È ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÛÙÔ ÔúÂÈ Ù˘
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ˘ÔıÂÙÈ΋˜ ÚfiÙ·Û˘. ï Ù‡Ú·ÓÓÔ˜: ˘ÔÎ. ÛÙÔ ÂéÊÚ·›ÓÂÙ·È
[:ÙÔ Ú‹Ì· Ù˘ ÚfiÙ·Û˘] Î·È ÛÙË ÌÙ¯. ö¯ˆÓ: ·ÈÙÈÔÏ. ÌÙ¯. Ï›ˆ [ÙÔ ·ã Ù˘
ÚfiÙ·Û˘]: ÂÈı. ÚÔÛ‰. ÛÙÔ ÎÙ‹Ì·Ù·: ·ÓÙÈÎ. ÛÙË ÌÙ¯. ö¯ˆÓ. ÙáÓ å‰ÈˆÙáÓ:
ÁÂÓ. Û˘ÁÎÚÈÙÈ΋ ·fi ÙÔ Ï›ˆ. ‰È¿ ÙÔÜÙÔ: ÂÌÚfiı. ÚÔÛ‰. Ù˘ ·ÈÙ›·˜ ·fi
ÙÔ „˘¯ÈÎÔ‡ ¿ıÔ˘˜ Ú‹Ì· ÂéÊÚ·›ÓÂÙ·È. Ï›ˆ [: Ï›ÔÓ·˜ ÂéÊÚÔÛ‡Ó·˜]:
Û‡ÛÙÔÈ¯Ô ·ÓÙÈÎ. ÛÙÔ ÂéÊÚ·›ÓÂÙ·È. à\ ·éÙáÓ: ÂÌÚfiı. ÚÔÛ‰. Ù˘ ·ÈÙ›·˜.
3. Ô鉤 ÙÔÜÙÔ ö¯ÂÈ Ô≈Ùˆ˜, t ™È̈ӛ‰Ë: ·Ú. ÚfiÙ. ÎÚ›Û˘. ÙÔÜÙÔ: ˘ÔÎ. ÛÙÔ
ö¯ÂÈ [: ÙÔ Ú‹Ì· Ù˘ ÚfiÙ·Û˘]. Ô≈Ùˆ˜: ÂÈÚÚ. ÚÔÛ‰. ÙÚfiÔ˘, t ™È̈ӛ‰Ë:
ÎÏËÙÈ΋ ÚÔÛÊÒÓËÛË.
À¶√£∂∆π∫√™ ÏfiÁÔ˜: Âå ÔúÂÈ [: Âå + ÔÚÈÛÙÈ΋]: ˘fiı.
ö¯ÂÈ [: ÔÚÈÛÙÈ΋} : ·fi‰ÔÛËØ ‰ËÏÒÓÂÈ ÙÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi.
¶PO™E•E. ŸÙ·Ó ¤Ó·˜ ˘ÔıÂÙÈÎfi˜ ÏfiÁÔ˜ ¤¯ÂÈ ˘fiıÂÛË Âå + ÔÚÈÛÙÈ΋ ·ÚÎÙÈÎÔ‡
¯ÚfiÓÔ˘, ‰ËÏÒÓÂÈ ÙÔ Ú·ÌÁÌ·ÙÈÎfi, fiÔÈ· ·fi‰ÔÛË ÎÈ ·Ó ¤¯ÂÈ.
4. àÏÏ\ - Ô≈Ùˆ η› ï Ù‡Ú·ÓÓÔ˜ Ôé[¯] ÙfiÙ\ ÂéÊÚ·›ÓÂÙ·È: ·Ú. ÚfiÙ. ÎÚ›Û˘. ï Ù‡Ú·ÓÓÔ˜: ˘ÔÎ. ÛÙÔ ÂéÊÚ·›ÓÂÙ·È [: ÙÔ Ú‹Ì· Ù˘ ÚfiÙ·Û˘]. Ô≈Ùˆ: ÂÈÚÚ.
ÚÔÛ‰. ÙÚfiÔ˘. ÙfiÙÂ: ÂÈÚÚ. ÚÔÛ‰. ¯ÚfiÓÔ˘.

99

3Ë(85-118)

∂ÓfiÙËÙ·

3

100

29-01-04

10:04

™ÂÏ›‰·100

5. ¬Ù·Ó Ï›ˆ ÙáÓ å‰ÈˆÙáÓ Ê·›ÓËÙ·È ö¯ˆÓ: ‰Â˘Ù. ¯ÚÔÓÈÎÔ¸ÔıÂÙÈ΋ ÚfiÙ. Ô˘
ÂÎʤÚÂÙ·È Ì ˘ÔÙ·ÎÙÈ΋ [: Ê·›ÓËÙ·È] Î·È ‰ËÏÒÓÂÈ ÙËÓ ·fiÚÈÛÙË Â·Ó¿ÏË„Ë ÛÙÔ ·ÚfiÓ Î·È ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ [·Ó ıˆÚËı› ¯ÚÔÓÈÎÔ¸ÔıÂÙÈÎfi˜ ÏfiÁÔ˜:
˘fiı: Ê·›ÓËÙ·È - ·fi‰.: ÂéÊÚ·›ÓÂÙ·È]. [Ù‡Ú·ÓÓÔ˜: ÂÓÓ.]: ˘ÔÎ. ÛÙÔ Ê·›ÓËÙ·È
[: ÙÔ Ú‹Ì· Ù˘ ÚfiÙ·Û˘] Î·È ÛÙË ÌÙ¯. ö¯ˆÓ: ηÙËÁ. ÌÙ¯. ·fi ÙÔ Ê·›ÓËÙ·È.
Ï›ˆ: ·ÓÙÈÎ. ÛÙË ÌÙ¯. ÙáÓ å‰ÈˆÙáÓ: ÁÂÓÈ΋ Û˘ÁÎÚÈÙÈ΋ ·fi ÙÔ Ï›ˆ.
¶PO™E•E. ãOÙ·Ó ÌÈ· ÌÂÙÔ¯‹ ηÙËÁÔÚËÌ·ÙÈ΋ ‹ ÂÈÚÚËÌ·ÙÈ΋ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÂ
ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋ ÙÒÛË, ¤¯ÂÈ ¿ÓÙ· ÙÔ ›‰ÈÔ ˘ÔΛÌÂÓÔ Ì ÙÔ Ú‹Ì· Ù˘ ÚfiÙ·Û˘, fiˆ˜ Ë ÌÂÙ¯. ö¯ˆÓ ÛÙËÓ ·Ú·¿Óˆ ÚfiÙ·ÛË.
6. àÏÏ\ (¿) ÙÔ‡Ùˇˆ Ï˘ÂÖÙ·È: ·Ú. ÚfiÙ. ÎÚ›Û˘ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ·Ú·Ù·ÎÙÈο ÌÂ
ÙÔÓ ·ÓÙÈıÂÙÈÎfi Û‡Ó‰ÂÛÌÔ àÏÏ¿ Ì ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Î‡ÚÈ· ÚfiÙ·ÛË (4). [ï
Ù‡Ú·ÓÓÔ˜: ÂÓÓ.]: ˘ÔÎ. ÛÙÔ Ï˘ÂÖÙ·È [: ÙÔ Ú‹Ì· Ù˘ ÚfiÙ·Û˘]. ÙÔ‡Ùˇˆ: ‰ÔÙ.
Ù˘ ·ÈÙ›·˜ ·fi ÙÔ „˘¯ÈÎÔ‡ ¿ıÔ˘˜ Ú‹Ì· Ï˘ÂÖÙ·È.
7. ¬Ù·Ó ëÙ¤ÚˆÓ Ù˘Ú¿ÓÓˆÓ âÏ¿ÙÙˆ ö¯FË: ‰Â˘Ù. ¯ÚÔÓÈÎÔ¸ÔıÂÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË Ô˘
‰ËÏÒÓÂÈ ÙËÓ ·fiÚÈÛÙË Â·Ó¿ÏË„Ë ÛÙÔ ·ÚfiÓ Î·È ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ [·Ó ıˆÚËı›
¯ÚÔÓÈÎÔ¸ÔıÂÙÈÎfi˜ ÏfiÁÔ˜: ˘Ôı.: ö¯FË - ·fi‰.: Ï˘ÂÖÙ·È]. [ï Ù‡Ú·ÓÓÔ˜:
ÂÓÓ.]: ˘ÔÎ. ÛÙÔ ö¯FË [: ÙÔ Ú‹Ì· Ù˘ ÚfiÙ·Û˘]. ëÙ¤ÚˆÓ: ÂÈı. ÚÔÛ‰. ÛÙÔ
Ù˘Ú¿ÓÓˆÓ: ÁÂÓ. Û˘ÁÎÚÈÙÈ΋ [‚ã fiÚÔ˜ Û‡ÁÎÚÈÛ˘] ·fi ÙÔ âÏ¿ÙÙˆ: ·ÓÙÈÎ.
8. œÛÂÚ Ôé¯ - ÙÔÜÙ\ ·éÙÔ‡˜ ÂéÊÚ·›ÓÂÈ: ‰Â˘Ù. ·Ó·Ê. ·Ú·‚ÔÏÈ΋ ÚfiÙ. Ô˘ ‰ËÏÒÓÂÈ ÙÚfiÔ. ÙÔÜÙ[Ô]: ˘ÔÎ. ÛÙÔ ÂéÊÚ·›ÓÂÈ [: ÙÔ Ú‹Ì· Ù˘ ÚfiÙ·Û˘]
·éÙÔ‡˜: ·ÓÙÈÎ.
9. Ôî àıÏËÙ·› ¬Ù·Ó å‰ÈˆÙáÓ Á¤ÓˆÓÙ·È ÎÚ›ÙÙÔÓ˜: ‰Â˘Ù. ¯ÚÔÓÈÎÔ¸ÔıÂÙÈ΋
ÚfiÙ. Ô˘ ‰ËÏÒÓÂÈ ÙËÓ ·fiÚÈÛÙË Â·Ó¿ÏË„Ë ÛÙÔ ·ÚfiÓ Î·È ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Î·È
ÂÎʤÚÂÙ·È Ì ÙËÓ ˘ÔÙ·ÎÙÈ΋ Á¤ÓˆÓÙ·È. [·Ó ıˆÚËı› ¯ÚÔÓÔ¸ÔıÂÙÈÎfi˜
ÏfiÁÔ˜: ˘fiı.: Á¤ÓˆÓÙ·È - ·fi‰.: ÂéÊ·›ÓÂÈ: Ôî àıÏËÙ·›: ˘ÔÎ. ÛÙÔ Á¤ÓˆÓÙ·È
[: ÙÔ Ú‹Ì· Ù˘ ÚfiÙ·Û˘ Â›Ó·È Û˘Ó‰ÂÙÈÎfi]. ÎÚ›ÙÙÔÓ˜: ηÙËÁ. ÛÙÔ Ôî ·ıÏËÙ·› [ÙÔ ˘ÔÎ. Ôî ·ıÏËÙ·› ¤¯ÂÈ ÙÂı› ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ ¬Ù·Ó, ÁÈ· Ó·
‰Ôı› ¤ÌÊ·ÛË]. ÙáÓ å‰ÈˆÙáÓ: ÁÂÓ. Û˘ÁÎÚÈÙÈ΋ (‚ã fiÚÔ˜ Û‡ÁÎÚÈÛË) ·fi ÙÔ
ÎÚ›ÙÙÔÓ˜.
10. àÏÏ¿ ÙÔÜÙ[Ô] ·éÙÔ‡˜ àÓÈ÷Ä: ‰Â˘Ù. ·Ó·Ê ·Ú·‚ÔÏ΋ ÚfiÙ. Ô˘ ‰ËÏÒÓÂÈ ÙÚfiÔ Î·È Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ·Ú·‚ÔÏÈ΋ (8) ·Ú·Ù·ÎÙÈο Ì ÙÔÓ
·ÓÙÈıÂÙÈÎfi Û‡Ó‰ÂÛÌÔ àÏÏ¿. ÙÔÜÙ\(Ô): ˘ÔÎ. ÛÙÔ àÓÈ÷Ä [: ÙÔ Ú‹Ì· Ù˘ ÚfiÙ·Û˘]. ·éÙÔ‡˜: ·ÓÙÈÎ.
11. ¬Ù·Ó ÙáÓ àÓÙ·ÁˆÓÈÛÙáÓ ≥ÙÙÔ˘˜ [Á¤ÓˆÓÙ·È]: ‰Â˘Ù. ¯ÚÔÓÈÎÔ¸ÔıÂÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË Ô˘ ÂÎʤÚÂÙ·È Ì ˘ÔÙ·ÎÙÈ΋ [Á¤ÓˆÓÙ·È] Î·È ‰ËÏÒÓÂÈ ÙËÓ ·fiÚÈÛÙË
Â·Ó¿ÏË„Ë ÛÙÔ ·ÚfiÓ Î·È ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ [·Ó ıˆÚËı› ˘ÔıÂÙÈÎfi˜ ÏfiÁÔ˜:
˘Ôı. Á¤ÓˆÓÙ·È: ÂÓÓ. - ·fi‰.: àÓÈ÷Ä]. [Ôî àıÏËÙ·›: ÂÓÓ.]: ˘ÔÎ. ÛÙÔ [Á¤ÓˆÓÙ·È: ÂÓÓ.]: ÙÔ Ú‹Ì· Ù˘ ÚfiÙ·Û˘ Â›Ó·È Û˘Ó‰ÂÙÈÎfi. ÙáÓ àÓÙ·ÁˆÓÈÛÙáÓ:
ÁÂÓ. Û˘ÁÎÚÈÙÈ΋ (‚ã fiÚÔ˜ Û‡ÁÎÚÈÛ˘) ·fi ÙÔ ≥ÙÙÔ˘˜: ηÙËÁ. ÛÙÔ ˘ÔÎ.
12. ÙÔ‡ÙÔ˘˜ Á¿Ú àÓÙ·ÁˆÓÈÛÙ¿˜ ìÁÂÖÙ·È ·éÙˇá ÙÔÜ ÏÔ‡ÙÔ˘ ÂrÓ·È: ·Ú. ÚfiÙ. ÎÚ›-

3Ë(85-118)

29-01-04

10:04

™ÂÏ›‰·101

Û˘. [ï Ù‡Ú·ÓÓÔ˜: ÂÓÓ.]: ˘ÔÎ. ÛÙÔ ìÁÂÖÙ·È [: ÙÔ Ú‹Ì· Ù˘ ÚfiÙ·Û˘]. àÓÙ·ÁˆÓÈÛÙ¿˜: ηÙËÁ. ÛÙÔ ÙÔ‡ÙÔ˘˜: ˘ÔÎ. ÛÙÔ ÂrÓ·È [Ù‡Ô˜ Ú‹Ì·ÙÔ˜ Û˘Ó‰ÂÙÈÎÔ‡]:
Âȉ. ··Ú¤ÌÊ. ·ÓÙÈÎ. ÛÙÔ ìÁÂÖÙ·È [: ÂÙÂÚÔÚÔÛˆ›·]. ·ñÙˇá: ‰ÔÙ. ·ÓÙÈÎ. ·fi
ÙÔ àÓÙ·ÁˆÓÈÛÙ¿˜. ÏÔ‡ÙÔ˘: ÁÂÓ. ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ ÛÙÔ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙ¿˜.
13. O鉤 Á ıÄÙÙfiÓ ÙÈ Á›ÁÓÂÙ·È Ùˇá Ù˘Ú¿ÓÓˇˆ õ Ùˇá å‰ÈÒÙË: ·Ú. ÚfiÙ. ÎÚ›Û˘. ÙÈ:
˘ÔÎ. ÙÔ˘ Á›ÁÓÂÙ·È [ÙÔ Ú‹Ì· Ù˘ ÚfiÙ·Û˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Û˘Ó‰ÂÙÈÎfi, ·ÏÏ¿
˘·ÚÎÙÈÎfi]. Ùˇá Ù˘ÚÚ¿Óˇˆ - Ùˇá å‰ÈÒÙFË: ‰ÔÙÈΤ˜ ÚÔÛˆÈΤ˜ ÎÙËÙÈΤ˜ ·fi ÙÔ
Á›ÁÓÂÙ·È. õ Ùˇá å‰ÈÒÙFË: ‚ã fiÚÔ˜ Û‡ÁÎÚÈÛ˘, ·ã fiÚÔ˜ Ùˇá Ù˘Ú¿ÓÓˇˆ ·fi ÙÔ
ıÄÙÙÔÓ: ÂÈÚÚ. ÚÔÛ‰. ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘.
¶PO™E•E. ¢ÔÙÈ΋ ÚÔÛˆÈ΋ ÎÙËÙÈ΋
·. H ‰ÔÙÈ΋ ·˘Ù‹ ‰ËÏÒÓÂÈ ÙÔ ÚfiÛˆÔ ÛÙÔ ÔÔ›Ô Î˘Ú›ˆ˜˜ ·Ó‹ÎÂÈ ‹ ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ÙÈ, ·ÏÏ¿ ‰ËÏÒÓÂÈ Î·È ÙÔ ÚfiÛˆÔ ÛÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÙË ‰È¿ıÂÛË ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ÙÈ, ÁÈ· Ó· ÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ.
‚. H ‰ÔÙÈ΋ ÚÔÛˆÈ΋ ÎÙËÙÈ΋ Û˘Óԉ‡ÂÈ Ù· Ú‹Ì·Ù· ÂåÌ›, Á›ÁÓÔÌ·È Î·›
ñ¿Ú¯ˆ [Î·È fiÛ· ¤¯Ô˘Ó fiÌÔÈ· ÛËÌ·Û›· Ì \ ·˘Ù¿], ÌfiÓÔ, fiÙ·Ó Â›Ó·È ˘·ÚÎÙÈο. AÓ Ù· Ú‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ Â›Ó·È Û˘Ó‰ÂÙÈο, ÙÔÙÂ Ë ‰ÔÙÈ΋ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÎÙËÙÈ΋, ·ÏÏ¿ ¿ÏÏÔ Â›‰Ô˜ ‰ÔÙÈ΋˜ ÚÔÛˆÈ΋˜.
Á. ™ÙËÓ ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË Ù· Ú‹Ì·Ù· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó Î·È ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘
¤¯ˆ, ÔfiÙÂ Ë ‰ÔÙÈ΋ ÚÔÛˆÈ΋ Á›ÓÂÙ·È ˘ÔΛÌÂÓÔ ÙÔ˘ ¤¯ˆ. BϤ ÏÂÙÔÌÂÚ‹ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ™YNTAKTIKO EÏ. K. BÔÏÔÓ¿ÎË ÛÂÏ. 95, 96.
14. tÓ âÈı˘ÌÂÖ: ‰Â˘Ù. ·Ó·Ê. ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ˆ˜ ÁÂÓÈ΋ ‰È·ÈÚÂÙÈ΋
·fi ÙÔ ÙÈ Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ÚfiÙ·Û˘. [ï Ù‡Ú·ÓÓÔ˜: ÂÓÓ]: ˘ÔÎ. ÛÙÔ âÈı˘ÌÂÖ [: ÙÔ Ú‹Ì· Ù˘ ÚfiÙ·Û˘]. zÓ: ·ÓÙÈÎ.
15. ï Ì¤Ó Á¿Ú å‰ÈÒÙ˘ ÔåΛ·˜ õ àÁÚÔÜ õ ÔåΤÙÔ˘ âÈı˘ÌÂÖ: ·Ú. ÚfiÙ. ÎÚ›Û˘. ï
å‰ÈÒÙ˘: ˘ÔÎ. ÛÙÔ âÈı˘Ì› [: ÙÔ Ú‹Ì· Ù˘ ÚfiÙ·Û˘]. ÔåΛ·˜ - àÁÚÔÜ ÔåΤÙÔ˘: ·ÓÙÈΛÌÂÓ·.
16. ï ‰¤ Ù‡Ú·ÓÓÔ˜ [âÈı˘ÌÂÖ] õ fiÏÂˆÓ õ ¯ÒÚ·˜ ÔÏÏɘ õ ÏÈÌ¤ÓˆÓ õ àÎÚÔfiÏÂˆÓ åÛ¯˘ÚáÓ: ·ÚÈ· ÚfiÙ. ÎÚ›Û˘. ï Ù‡Ú·ÓÓÔ˜: ˘ÔÎ. ÛÙÔ [âÈı˘ÌÂÖ: ÂÓÓ.]:
ÙÔ Ú‹Ì· Ù˘ ÚfiÙ·Û˘. fiÏÂˆÓ - ¯ÒÚ·˜ - ÏÈÌ¤ÓˆÓ - àÎÚÔfiψÓ: ·ÓÙÈΛÌÂÓ·. ÔÏÏɘ: ÂÈı. ÚÔÛ‰. ÛÙÔ ¯ÒÚ·˜. åÛ¯˘ÚáÓ: ÂÈı. ÚÔÛ‰. ÛÙÔ àÎÚÔfiψÓ.
17. \AÏÏ¿ ̤ÓÙÔÈ Î·› ¤ÓËÙ·˜ ù„ÂÈ Ôé¯ Ô≈Ùˆ˜ çÏ›ÁÔ˘˜ ÙáÓ å‰ÈˆÙáÓ: ·Ú. ÚfiÙ.
ÎÚ›Û˘ [Û‡: ÂÓÓ.]: ˘ÔÎ.ÛÙÔ ù„ÂÈ [: ÙÔ Ú‹Ì· Ù˘ ÚfiÙ·Û˘]. çÏ›ÁÔ˘˜: ÂÈı.
ÚÔÛ‰. ÛÙÔ ¤ÓËÙ·˜: ·ÓÙÈÎ. Ô≈Ùˆ˜: ÂÈÚÚ. ÚÔÛ‰. ÙÔ˘ ÔÛÔ‡. ÙáÓ å‰ÈˆÙáÓ:
ÁÂÓ. ‰È·ÈÚÂÙÈ΋ ·fi ÙÔ çÏ›ÁÔ˘˜.
18. ó˜ [Û‡ ù„ÂÈ] ÔÏÏÔ‡˜ ÙáÓ Ù˘ÚÚ¿ÓˆÓ: ‰Â˘Ù. ·Ó·Ê. ·Ú·‚ÔÏÈ΋ ÚfiÙ. Ô˘
‰ËÏÒÓÂÈ ÔÛfi. [Û‡: ÂÓÓ.]: ÂÓÓ. ˘ÔÎ. ÛÙÔ [ù„ÂÈ: ÂÓÓ.]: ÙÔ Ú‹Ì· Ù˘ ÚfiÙ·Û˘. ÙáÓ Ù˘Ú¿ÓÓˆÓ: ÁÂÓ. ‰È·ÈÚÂÙÈ΋ ·fi ÙÔ ÔÏÏÔ‡˜: ·ÓÙÈÎ.
19. Ôé Á¿Ú Ùˇá àÚÈıÌˇá ÔûÙ ٿ ÔÏÏ¿ ÎÚ›ÓÂÙ·È ÔûÙ ٿ çÏ›Á·, àÏÏ¿ Úfi˜ Ù¿˜
¯Ú‹ÛÂȘ: ·Ú. ÚfiÙ. ÎÚ›Û˘. Ù¿ ÔÏÏ¿ - Ù¿ çÏ›Á·: ˘ÔΛÌÂÓ· ÛÙÔ ÎÚ›ÓÂÙ·È

∂ÓfiÙËÙ·

3

101

3Ë(85-118)

∂ÓfiÙËÙ·

3

29-01-04

10:04

™ÂÏ›‰·102

[·ÙÙÈ΋ Û‡ÓÙ·ÍË]. àÚÈıÌˇá: ‰ÔÙ. ÙÔ˘ ̤ÛÔ˘ [ηÙ\ ¿ÏÏË ¿Ô„Ë ÙÔ˘ ÔÚÁ¿ÓÔ˘]
Úfi˜ Ù¿˜ ¯Ú‹ÛÂȘ: ÂÌÚfiı. ÔÚÛ‰. ·Ó·ÊÔÚ¿˜.
20. œÛÙ ٿ Ì¤Ó ñÂÚ‚¿ÏÏÔÓÙ· Ù¿ îηӿ ÔÏÏ¿ âÛÙÈ, Ù¿ ‰¤ ÙáÓ îηÓáÓ âÏÏ›ÔÓÙ· çÏ›Á·: ·ÚÈ· Û˘ÌÂÚ·ÛÌ·ÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË Ô˘ ‰ËÏÒÓÂÈ ÎÚ›ÛË. Ù·
ñÂÚ‚¿ÏÏÔÓÙ· - Ù¿ âÏÏ›ÔÓÙ·: ÂÈıÂÙÈΤ˜ ÌÙ¯. ˘ÔΛÌÂÓ· ÛÙÔ âÛÙÈ [àÙÙÈ΋ Û‡ÓÙ·ÍË]: ÙÔ Ú‹Ì· Ù˘ ÚfiÙ·Û˘ Â›Ó·È Û˘Ó‰ÂÙÈÎfi. ÔÏÏ¿: ηÙËÁ. ÛÙÔ Ù¿
ñÂÚ‚¿ÏÏÔÓÙ·. Ù¿ îηӿ: ·ÓÙÈÎ. ÛÙË ÌÙ¯. Ù¿ ñÂÚ‚¿ÏÏÔÓÙ·. çÏ›Á·: ηÙËÁ.
ÛÙÔ Ù¿ âÏÏ›ÔÓÙ·. ÙáÓ îηÓáÓ: àÓÙÈÎ. ÛÙË ÌÙ¯. Ù· âÏÏ›ÔÓÙ·.
¶PO™E•E: OÈ Û‡Ó‰ÂÛÌÔÈ œÛÙÂ Î·È ó˜, fiÙ·Ó ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÂÚÈfi‰Ô˘
‹ ËÌÈÂÚÈfi‰Ô˘ Î·È ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÏÏË Î‡ÚÈ· ÚfiÙ·ÛË ÛÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ‹ ÙËÓ
ËÌÈÂÚ›Ô‰Ô ·˘Ù‹Ó ÂÈÛ¿ÁÔ˘Ó Î‡ÚȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ.
• ™ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ÔÈ Û˘ÌÂÚ·ÛÌ·ÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÂÎʤÚÔÓÙ·È ÌÂ
ÔÔÈ·Ó‰‹ÔÙ ¤ÁÎÏÈÛË ÎÚ›Û˘ ‹ ÂÈı˘Ì›·˜ Î·È ÔÈ Û‡Ó‰ÂÛÌÔÈ ÌÂÙ·ÊÚ¿˙ÔÓÙ·È Ì ٷ: ÂÔ̤ӈ˜, ÏÔÈfiÓ, ÁÈ\ ·˘Ùfi.
21. Tˇá ÔsÓ Ù˘Ú¿ÓÓˇˆ Ù¿ ÔÏÏ·Ï¿ÛÈ· wÙÙÔÓ îηӿ âÛÙÈÓ Âå˜ Ù¿ àÓ·Áηַ ‰··Ó‹Ì·Ù· õ Ùˇá å‰ÈÒÙFË: ·Ú. ÚfiÙ. ÎÚ›Û˘. îηӿ: ηÙËÁ. ÛÙÔ Ù¿ ÔÏÏ·Ï¿ÛÈ·: ˘ÔÎ. ÛÙÔ âÛÙÈÓ [·ÙÙÈ΋ Û‡ÓÙ·ÍË]: ÙÔ Ú‹Ì· Ù˘ ÚfiÙ·Û˘ ›ӷÈ
Û˘Ó‰ÂÙÈÎfi. Ùˇá Ù˘Ú¿ÓÓˇˆ - Ùˇá å‰ÈÒÙË: ‰ÔÙÈΤ˜ ÚÔÛˆÈΤ˜ Ù˘ ·Ó·ÊÔÚ¿˜.
Âå˜ Ù¿ ‰··Ó‹Ì·Ù·: ÂÌÚfiı. ÚÔÛ‰. ·Ó·ÊÔÚ¿˜. Ù¿ àÓ·Áηַ: ÂÈı. ÚÔÛ‰.
ÛÙÔ ‰··Ó‹Ì·Ù·. õ Ùˇá å‰ÈÒÙFË: ‚ã fiÚÔ˜ Û‡ÁÎÚÈÛ˘ [Ì ·ã fiÚÔ Ùˇá Ù˘Ú¿ÓÓˇˆ]
·fi ÙÔ wÙÙÔÓ: ÂÈÚÚ. ÚÔÛ‰. ÙÔ˘ ÔÛÔ‡.

∞¶∞¡∆∏™∂π™
ÛÙȘ ÂÚÌËÓ¢ÙÈΤ˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ÛÂÏ. 24 ÙÔ˘ Û¯. ‚È‚Ï›Ô˘
1. ªÂ ÔÈÔ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÌÔÚ› Ó· ıˆÚËı› ηÓ›˜ Ú·ÁÌ·ÙÈο ÏÔ‡ÛÈÔ˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Î›ÌÂÓÔ;
Ÿˆ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ô π¤ÚˆÓ ÙÔ fiÛÔ ÏÔ‡ÛÈÔ˜ ıˆÚÂ›Ù·È Î¿ÔÈÔ˜ ‰ÂÓ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ÌfiÓÔ ·fi ÙÔ fiÛ· ·Á·ı¿ ‰È·ı¤ÙÂÈ. √ fiÚÔ˜ «ÏÔ‡ÛÈÔ˜» Â›Ó·È Û¯ÂÙÈÎfi˜
Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÌËÓ‡ÂÙ·È ¿ÓÙ· ÛÂ Û˘Ó¿ÚÙËÛË Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ¿ÏψÓ.
¢ËÏ·‰‹ οı ¿ÓıÚˆÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ıˆÚËı› ÏÔ‡ÛÈÔ˜, ·Ó ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹
ÙÔ˘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ˘ÏÈο ·Á·ı¿ ·fi ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜. ™ÙË Û‡ÁÎÚÈÛË ·˘Ù‹,
fï˜, ‰Â Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ fiÏÔÈ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ, ·ÏÏ¿ ÌfiÓÔ fiÛÔÈ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙËÓ
›‰È· ηÙËÁÔÚ›· Ì ÙÔÓ Û˘ÁÎÚÈÓfiÌÂÓÔ. ∂Ô̤ӈ˜ ¤Ó·˜ Ù‡Ú·ÓÓÔ˜ ÌÔÚ› Ó· Û˘ÁÎÚÈı› ÌfiÓÔ Ì ¿ÏÏÔ˘˜ Ù˘Ú¿ÓÓÔ˘˜ Î·È fi¯È Ì ·ÏÔ‡˜ Ôϛ٘. ŒÓ·˜ Ù‡Ú·ÓÓÔ˜,
ÏÔÈfiÓ, ıˆÚÂ›Ù·È ÏÔ‡ÛÈÔ˜ Î·È Â›Ó·È Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ˜, fiÙ·Ó ‰Â ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ηÙÒÙÂÚË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË (ÏÈÁfiÙÂÚ˜ fiÏÂȘ ‹ ÌÈÎÚfiÙÂÚË ¯ÒÚ· ‹ ÈÔ ·Û‹Ì·ÓÙ· ÏÈÌ¿ÓÈ· Î·È ·ÎÚÔfiÏÂȘ) ·fi ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Ù˘Ú¿ÓÓÔ˘˜.

102

2. ¶ÔȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÈ Ù‡Ú·ÓÓÔÈ Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÏÂÁfiÌÂÓ· ÙÔ˘
π¤ÚˆÓ·;

3Ë(85-118)

29-01-04

10:04

™ÂÏ›‰·103

∫·Ù¿ ÙÔÓ π¤ÚˆÓ·, ÁÈ· ¤Ó·Ó Ù‡Ú·ÓÓÔ Â›Ó·È Ôχ ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ıˆÚËı›
ÏÔ‡ÛÈÔ˜ Î·È Ó· Â›Ó·È ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔ˜ Ì fiÛ· ÙÔ˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÂÈı˘Ì›
·Ï¿ Ú¿ÁÌ·Ù·, fiˆ˜ ÔÈ È‰ÈÒÙ˜. ŒÓ·˜ ȉÈÒÙ˘ ı· ‹Ù·Ó Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ˜, ·Ó
·ÔÎÙÔ‡Û ¤Ó· Û›ÙÈ, ¤Ó· ¯ˆÚ¿ÊÈ ‹ ¤Ó· ‰Ô‡ÏÔ. ∞˘Ù¿, fï˜, ‰ÂÓ Î·Ï‡ÙÔ˘Ó Î·È ÙȘ
·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ Ù˘Ú¿ÓÓÔ˘. ∂ΛÓÔ˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÈηÓÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘, ı·
¯ÚÂÈ·˙fiÙ·Ó Ôχ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈο Ú¿ÁÌ·Ù·, fiˆ˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ fiÏÂȘ, ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¯ÒÚ·, ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ÏÈÌ¿ÓÈ· Î·È ·ÎÚÔfiÏÂȘ. ∆fiÙ ›Ûˆ˜ Ê·Ó› ÈÔ ÏÔ‡ÛÈÔ˜
·fi ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Ù˘Ú¿ÓÓÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ·ÓÙ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÛÙÔÓ ÏÔ‡ÙÔ.

∂ÓfiÙËÙ·

3

3. ™˘ÌʈÓ›Ù Ì ÙÔÓ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌfi ÙÔ˘ π¤ÚˆÓ· «Ôé Á¿Ú Ùˇá àÚÈıÌˇá… àÏÏ¿ Úfi˜
Ù¿˜ ¯Ú‹ÛÂȘ»;
√ π¤ÚˆÓ ÈÛ¯˘Ú›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ô ÏÔ‡ÙÔ˜ οı ·ÓıÚÒÔ˘ ‰Â ÌÂÙÚÈ¤Ù·È Û‡Ìʈӷ
Ì ÙÔ Ï‹ıÔ˜ ÙˆÓ ÎÂÎÙË̤ӈÓ, ·ÏÏ¿ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ô˘ ÂÍË˘ÚÂÙÔ‡Ó
·˘Ù¿. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ‚ϤÔ˘Ì ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ÏÔ‡ÛÈÔÈ, ·ÏÏ¿ ˙Ô˘Ó Û·Ó ÊÙˆ¯Ô› Î·È ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ. ∞Ó Î·Ù¤¯ÂȘ ÔÏÏ¿ ·Á·ı¿, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ
ÌÔÚ›˜ Ó· Ù· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂȘ, Â›Ó·È Û·Ó Ó· ÌËÓ Ù· ¤¯ÂȘ. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ·Ó Ù· ·Á·ı¿, Ô˘ ¤¯ÂȘ ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÛÔ˘, Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿, ÁÈ· Ó· ÈηÓÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÛÔ˘, ÙfiÙ ‰Â ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛ·È Ù›ÔÙ· ¿ÏÏÔ, ÁÈ· Ó· ıˆÚËı›˜ ÏÔ‡ÛÈÔ˜, ·ÊÔ‡
ÔÙȉ‹ÔÙ ¿ÏÏÔ ı· ‹Ù·Ó ÂÚÈÙÙfi. ∂›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi, ÏÔÈfiÓ, Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢fiÌ·ÛÙ Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ÙÚfiÔ ·˘Ù¿ Ô˘ ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È Ó· ÌËÓ ·Ó·ÏˆÓfiÌ·ÛÙ ÛÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË ÂÚÈÙÙÒÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ.
4. ªÂ ‚¿ÛË fiÛ· ÁÓˆÚ›˙ÂÙ ·fi Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· Ù˘ πÛÙÔÚ›·˜ Î·È Ù˘ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜
Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜, Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÂÙ ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ fiÚˆÓ «Ù‡Ú·ÓÓÔ˜»
Î·È «Ù˘Ú·ÓÓ›·» ·fi ÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ· ̤¯ÚÈ ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÂÔ¯‹.
∆ÔÓ 8Ô ·ÈÒÓ· .Ã. ÌÂÙ¿ ·fi ÔÏϤ˜ ·Ó·Ù·Ú·¯¤˜ ÛÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÛÎËÓÈÎfi ÙˆÓ
ÂÏÏËÓÈÎÒÓ fiÏÂˆÓ Í¯ÒÚÈÛ·Ó Î¿ÔÈÔÈ ÊÈÏfi‰ÔÍÔÈ Î·È ‰˘Ó·ÌÈÎÔ› Ôϛ٘, ΢ڛˆ˜ ·fi ÙËÓ Ù¿ÍË ÙˆÓ Â˘ÁÂÓÒÓ, ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÂÌÈÛÙ‡ÙËΠÌÈ· ÌÂÚ›‰· ÙÔ˘
Ï·Ô‡. √È ¿ÓıÚˆÔÈ ·˘ÙÔ› ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢fiÌÂÓÔÈ ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ·Ó·Ù·Ú·¯¤˜ Î·È ÙȘ
Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ η٤Ϸ‚·Ó ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· Ì ÙË ‚›· ·ÏÏ¿˙ÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙÔ ÔÏ›ÙÂ˘Ì·
Î·È Î·ıÈÂÚÒÓÔÓÙ·˜ ¤Ó· Ó¤Ô. ∞˘ÙÔ› ÔÓÔÌ¿ÛÙËÎ·Ó Ù‡Ú·ÓÓÔÈ Î·È ÙÔ ÔÏ›ÙÂ˘Ì·
Ô˘ Â¤‚·Ï·Ó Ù˘Ú·ÓÓ›‰·. ¶ÔÏÏÔ› Ù‡Ú·ÓÓÔÈ ÚÔÛ¤ÊÂÚ·Ó ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜
ÛÙÔ Ï·fi Î·È ¿ÊËÛ·Ó ›Ûˆ ÙÔ˘˜ ·ÍÈfiÏÔÁ· ¤ÚÁ·. ∂Âȉ‹, fï˜, ÔÈ Ù‡Ú·ÓÓÔÈ ‹Ù·Ó
·fiÏ˘ÙÔÈ ÌÔӿگ˜, Ô˘ ÛÙ‹ÚÈ˙·Ó ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ ÛÙË ‚›·, ‹Ù·Ó ˆ˜ Â› ÙÔ
Ï›ÛÙÔÓ ÌÈÛËÙÔ› ÛÙÔ Ï·fi. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi Ì ÙËÓ ¿ÚÔ‰Ô ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Ë Ï¤ÍÂȘ Ù‡Ú·ÓÓÔ˜ Î·È Ù˘Ú·ÓÓ›· ·¤ÎÙËÛ·Ó Ó¤Ô ·ÚÂÌÊÂÚ¤˜ ÓfiËÌ·. ™ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹
ÂÔ¯‹ Ù‡Ú·ÓÓÔ˜ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÔÔÈÔÛ‰‹ÔÙ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ì ÙË ‚›·, ÂÍÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ
·˘ı·›ÚÂÙ·È Î·È Î·Ù·Ȥ˙ÂÈ. ∏ ϤÍË Ù˘Ú·ÓÓ›· ÛËÌ·›ÓÂÈ ϤÔÓ ÙËÓ Î·Ù·›ÂÛË Î·È
ÙËÓ ·˘ı·ÈÚÂÛ›·.

103

3Ë(85-118)

29-01-04

10:04

™ÂÏ›‰·104

™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫∂™ ∞™∫∏™∂π™

∂ÓfiÙËÙ·

3
∂ÚÌËÓ¢ÙÈÎÔ‡ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘
1. ¶ÔÈ· ·ÚÓËÙÈο ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ Ù˘Ú¿ÓÓÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ·fiÛ·ÛÌ·;
∞¿ÓÙËÛË: ™ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ·fiÛ·ÛÌ· ·fi ÙÔ ‰È¿ÏÔÁÔ ÙÔ˘ π¤ÚˆÓ· ∞ã ÌÂ
ÙÔÓ ÔÈËÙ‹ ™È̈ӛ‰Ë ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ·È Ë ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ Ù˘Ú¿ÓÓˆÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ ÏÔ‡ÙÔ. º·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Î¿ı هÚÓÓÔ˜ ıˆÚ› Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÁÈ· ÙÔÓ
·˘Ùfi ÙÔ˘ Ó· ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÔÏϤ˜ fiÏÂȘ Î·È ÛËÌ·ÓÙÈο ÏÈÌ¿ÓÈ·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Ê·Ó› ·ÓÒÙÂÚÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Ù˘Ú¿ÓÓÔ˘˜. ªÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi
Á›ÓÂÙ·È Î·Ù·ÓÔËÙfi fiÙÈ ÔÈ Ù‡Ú·ÓÓÔÈ ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÓÔÈ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi ÙÔ˘ Ï·Ô‡
ÙÔ˘˜. ∞˘Ùfi Ô˘ ÙÔ˘˜ ÂӉȷʤÚÂÈ Â›Ó·È ÙÔ ›‰ÈÔÓ Û˘ÌʤÚÔÓ Î·È Ë ÚÔÛˆÈ΋
ÙÔ˘˜ ·Ó¿‰ÂÈÍË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ÔÌÔ›Ô˘˜ ÙÔ˘˜. ÃÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙÔ Ï·fi, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ ÏÔ‡ÙÔ˘ ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Ù˘Ú¿ÓÓˆÓ.
2. ¶ÔÈÔ˜ ÌÔÚ› Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ·fiÛ·ÛÌ· Ó· Á›ÓÂÈ ÈÔ Â‡ÎÔÏ· Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ˜;
∞¿ÓÙËÛË: Ÿˆ˜ ·Ú·ÙËÚ› Ô π¤ÚˆÓ, οı هڷÓÓÔ˜ ·ÓÙ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Ù˘Ú¿ÓÓÔ˘˜ Û ÏÔ‡ÙÔ. °È’ ·˘Ùfi ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÔÏÏ¿ ·Á·ı¿,
Ô˘ ‰‡ÛÎÔÏ· ·ÔÎÙ¿ ηÓ›˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ıˆÚËı› ÏÔ‡ÛÈÔ˜ Î·È Ó· ÓÈÒÛÂÈ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔ˜ Î·È Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ˜. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ¤Ó·˜ ·Ïfi˜ ÔÏ›Ù˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Á›ÓÂÈ Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ˜ Ì Ôχ ÏÈÁfiÙÂÚ· ·Á·ı¿, Ô˘ Â›Ó·È Ôχ ÈÔ Â‡ÎÔÏÔ Ó· Ù· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Î·Ó›˜. √ÌÔ›ˆ˜ ¤Ó·˜ ÏÔ‡ÛÈÔ˜, Ô˘ ·ÓÙ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÙÔ˘˜
ÏÔ‡ÛÈÔ˘˜ ·Ó·˙ËÙ¿ fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·, ÂÓÒ ¤Ó·˜ ÊÙˆ¯fi˜ ÈηÓÔÔÈÂ›Ù·È ÌÂ
·Ï¿ Ú¿ÁÌ·Ù·. ∂Ô̤ӈ˜ Ë Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ Â˘Ù˘¯›· ‰Â ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔÓ ÏÔ‡ÙÔ.
√ ÏÔ‡ÙÔ˜ ÁÂÓÓ¿ Û˘Ó¯Ҙ ηÈÓÔ‡ÚȘ ·ÓÈηÓÔÔ›ËÙ˜ ÂÈı˘Ì›Â˜ ÎÈ ¤ÙÛÈ ‰Ó
·Ê‹ÓÂÈ ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Ó· ÓÈÒÛÂÈ ÔÙ¤ Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ˜.

104

3Ë(85-118)

29-01-04

10:04

™ÂÏ›‰·105

ª∂ƒ√™ Bã

∂ÓfiÙËÙ·

3
ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΑ – ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΑ: √˘ÛÈ·ÛÙÈο ·Ú¿ÁˆÁ· ·fi Â›ıÂÙ· Î·È ·fi ¿ÏÏ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο
OY™IA™TIKA ·fi E¶I£ETA
T· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ô˘ ·Ú¿ÁÔÓÙ·È ·fi Â›ıÂÙ· Â›Ó·È ·ÊËÚË̤ӷ Î·È ¤¯Ô˘Ó ÙȘ
·ÎfiÏÔ˘ı˜ ηٷϋÍÂȘ:
-›· Ù· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·˘Ù¿ ·Ú¿ÁÔÓÙ·È:
·) ·fi Â›ıÂÙ· Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ÎÏ›Û˘ Û -Ô˜:

ηÎfi˜: ηΛ·, ÛÔÊfi˜: ÛÔÊ›· Î.Ï.
‚) ·fi Â›ıÂÙ· Ù˘ ÙÚ›Ù˘ ÎÏ›Û˘:
Â鉷›ÌˆÓ: Â鉷ÈÌÔÓ›·, ‰˘ÛÙ˘¯‹˜: ‰˘ÛÙ˘¯›· Î.Ï.
-ÂÈ·
àÏËı‹˜: àÏ‹ıÂÈ·, ÂéÛ‚‹˜: ÂéÛ¤‚ÂÈ· Î.Ï.
-ÔÈ·
ÂûÓÔ˘˜: ÂûÓÔÈ·, ÂûÏÔ˘˜: ÂûÏÔÈ· Î.Ï.
-Ô˜
‚·ı‡˜: ‚¿ıÔ˜, ÂéÚ‡˜: ÂsÚÔ˜ Î.Ï.
-ÔÛ‡ÓË
‰›Î·ÈÔ˜: ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË, ÛÒÊÚˆÓ: ÛˆÊÚÔÛ‡ÓË Î.Ï.
-Ù˘
Ù·¯‡˜: Ù·¯‡Ù˘ ‹ Ù·¯˘Ù‹˜, ‚Ú·‰‡˜: ‚Ú·‰‡Ù˘ ‹ ‚Ú·‰˘Ù‹˜ Î.Ï.
T· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·˘Ù¿ ·Ú¿ÁÔÓÙ·È ·fi ÙÚÈÙfiÎÏÈÙ· Â›ıÂÙ· Û -˘˜.
• §›Á· Â›ıÂÙ· Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ·ÊËÚË̤ÓÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ·fi ÙÔ ıËÏ˘Îfi ÙÔ˘˜ Á¤ÓÔ˜
¯ˆÚ›˜ Ó· ÌÂÙ·‚ÏËı› ‹ Ì ·Ó·‚È‚·ÛÌfi ÙÔ˘ ÙfiÓÔ˘ ÙÔ˘˜:
·úÙÈÔ˜: ·åÙ›·, àÓ‰ÚÂÖÔ˜: àÓ‰Ú›· (ÙÔ ıËÏ˘Îfi ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·ÌÂÙ¿‚ÏËÙÔ), ıÂÚÌfi˜
(ıËÏ. ıÂÚÌ‹): ì ı¤ÚÌË (·Ó‚¿˙ÂÙ·È Ô ÙfiÓÔ˜ ÙÔ˘ ıËÏ˘ÎÔ‡).
OY™IA™TIKA ·fi A§§A OY™IA™TIKA
T· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ô˘ ·Ú¿ÁÔÓÙ·È ·fi ¿ÏÏ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ›ӷÈ:
1. MÂÁÂı˘ÓÙÈο. T· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·˘Ù¿ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó fiÙÈ Î¿ÔÈÔ˜ ¤¯ÂÈ Û Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ
‚·ıÌfi ÂΛÓÔ Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÙÔ ÚˆÙfiÙ˘Ô.

OÈ ÈÔ Û˘ÓËıÈṲ̂Ó˜ ηٷϋÍÂȘ ÙˆÓ ÌÂÁÂı˘ÓÙÈÎÒÓ Â›Ó·È:
-›·˜ ̤وÔÓ: ÌÂÙˆ›·˜ Î.Ï.
-ˆÓ Á·ÛÙ‹Ú: Á¿ÛÙÚˆÓ Î.Ï.

2. ¶·ÚÒÓ˘Ì·. T· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·˘Ù¿ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó fiÙÈ Î¿ÔÈÔ˜ ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË Ì ÂΛÓÔ
Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÙÔ ÚˆÙfiÙ˘Ô ‹ fiÙÈ Î¿ÔÈÔ˜ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ ÚˆÙfiÙ˘Ô.

OÈ ÈÔ Û˘ÓËıÈṲ̂Ó˜ ηٷϋÍÂȘ ÙˆÓ ·ÚÒÓ˘ÌˆÓ Â›Ó·È:
-¢˜
-Ù˘

¥Ô˜: î‡˜, îÂÚfiÓ: îÂÚ‡˜ Î.Ï.
‰ÉÌÔ˜: ‰ËÌfiÙ˘, Ú¤Û‚˘˜: ÚÂÛ‚‡Ù˘.

T· ıËÏ˘Î¿ ÙÔ˘˜ Ï‹ÁÔ˘Ó Û -ÙȘ: ‰ËÌfiÙȘ, ÚÂÛ‚‡ÙȘ.

105

3Ë(85-118)

29-01-04

10:04

-¤Ù˘
-›Ù˘
-ÒÙ˘
-ÈÒÙ˘

∂ÓfiÙËÙ·

3

™ÂÏ›‰·106

Ê˘Ï‹: Ê˘Ï¤Ù˘, ÔrÎÔ˜: ÔåΤÙ˘.
¬ÏÔÓ: ïÏ›Ù˘ Î.Ï.
ı›·ÛÔ˜: ıÈ·ÛÒÙ˘, ‰ÂÛÌfi˜: ‰ÂÛÌÒÙ˘.
ÓÉÛÔ˜: ÓËÛÈÒÙ˘, ÛÙÚ·ÙÈ¿: ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˘ Î.Ï.

3. ¶·ÙÚˆÓ˘ÌÈο. T· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·˘Ù¿ ÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ÙÔ ÁÈÔ ‹ ÙË ı˘Á·Ù¤Ú· ‹ ÁÂÓÈο
ÙÔÓ ·fiÁÔÓÔ ÂΛÓÔ˘ Ô˘ ‰ËÏÒÓÂÈ ÙÔ ÚˆÙfiÙ˘Ô.

• OÈ ÈÔ Û˘ÓËıÈṲ̂Ó˜ ηٷϋÍÂȘ ÙˆÓ ·ÙÚˆÓ˘ÌÈÎÒÓ Â›Ó·È:
-‰Ë˜
-¿‰Ë˜
-È¿‰Ë˜
-›‰Ë˜
-›‰Ë˜
-Ô›‰Ë˜
-›ˆÓ

BÔ‡Ù˘: BÔ˘Ù¿‰Ë˜, BÔÚ¤·˜: BÔÚ¿‰Ë˜ Î.Ï.
\AÛÎÏËÈfi˜: \AÛÎÏËÈ¿‰Ë˜ Î.Ï.
§·¤ÚÙ˘: §·ÂÚÙÈ¿‰Ë˜ Î.Ï.
¶¤ÏÔ„: ¶ÂÏÔ›‰Ë˜ Î.Ï.
\AÙÚ‡˜: \AÙÚ›‰Ë˜ Î.Ï.
§ËÙÒ: §ËÙÔ›‰Ë˜ Î.Ï.
KÚfiÓÔ˜: KÚÔÓ›ˆÓ Î.Ï.

4. YÔÎÔÚÈÛÙÈο. T· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·˘Ù¿ ·ÚÈÛÙ¿ÓÔ˘Ó ÌÈÎÚfi ·˘Ùfi Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÙÔ
ÚˆÙfiÙ˘Ô. ÃÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È, fiÙ·Ó Â›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈο ÌÈÎÚfi ·˘Ùfi Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ
ÙÔ ÚˆÙfiÙ˘Ô, ‹, fiÙ·Ó ‰È·Ù˘ÒÓÂÙ·È ÁÈ\ ·˘Ùfi ıˆ›· ‹ ¯Ï¢·ÛÌfi˜ ‹ ÂÚÈÊÚfiÓËÛË.

OÈ ÈÔ Û˘ÓËıÈṲ̂Ó˜ ηٷϋÍÂȘ ÙˆÓ ˘ÔÎÔÚÈÛÙÈÎÒÓ Â›Ó·È:
-¿ÚÈÔÓ
-ÈÔÓ
-›‰ÈÔÓ
-›˜
-›ÛÎÔ˜
-›ÛÎË
-‡‰ÚÈÔÓ
-‡ÏÏÈÔÓ

·Ö˜: ·È‰¿ÚÈÔÓ, ¥Ô˜: î¿ÚÈÔÓ Î.Ï.
ı˘Á¿ÙËÚ: ı˘Á¿ÙÚÈÔÓ, ®‡·Í: ®˘¿ÎÈÔÓ Î.Ï.
Í›ÊÔ˜: ÍÈÊ›‰ÈÔÓ, ÔåΛ·: ÔåΛ‰ÈÔÓ Î.Ï.
(ÁÂÓ. : ›‰Ô˜) ı‡Ú·: ı˘Ú›˜, ‡ÏË: ˘Ï›˜ Î.Ï.
Ó·ӛ·˜: Ó·ӛÛÎÔ˜, ÔrÎÔ˜: ÔåΛÛÎÔ˜ Î.Ï.
·Ö˜: ·È‰›ÛÎË Î.Ï.
≤ÏÎÔ˜: ëÏ·‰ÚÈÔÓ, Ó¤ÊÔ˜: ÓÂʇ‰ÚÈÔÓ Î.Ï.
‰¤Ó‰ÚÔÓ: ‰ÂÓ‰Ú‡ÏÏÈÔÓ, ‰¿ÛÔ˜: ‰·Û‡ÏÏÈÔÓ Î.Ï.

5. TÔÈο. T· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·˘Ù¿ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÙÔÓ ÙfiÔ, fiÔ˘ ̤ÓÂÈ ‹ ‰Ú· ÂΛÓÔ Ô˘
ÛËÌ·›ÓÂÈ ÙÔ ÚˆÙfiÙ˘Ô.

106

OÈ ÈÔ Û˘ÓËıÈṲ̂Ó˜ ηٷϋÍÂȘ ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ Â›Ó·È:
-ÈÔÓ
ÛÙÚ·ÙËÁfi˜: ÛÙÚ·Ù‹ÁÈÔÓ (Û‹ÌÂÚ· ϤÁÂÙ·È ÛÙÚ·ÙËÁÂÖÔÓ), öÌÔÚÔ˜: âÌfiÚÈÔÓ (= ÂÌÔÚÈÎfi ÏÈÌ¿ÓÈ) Î.Ï.
-ÂÖÔÓ
Áڷʇ˜: ÁÚ·ÊÂÖÔÓ, ¯·Ï·˜: ¯·ÏÎÂÖÔÓ, å·ÙÚfi˜: å·ÙÚÂÖÔÓ Î.Ï.

6. ¶ÂÚÈÂÎÙÈο. T· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·˘Ù¿ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÈ ÔÏÏ¿ ·fi
ÂΛӷ Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÙÔ ÚˆÙfiÙ˘Ô.
• OÈ ÈÔ Û˘ÓËıÈṲ̂Ó˜ ηٷϋÍÂȘ ÙˆÓ ÂÚÈÂÎÙÈÎÒÓ Â›Ó·È:
-ˆÓ (ÁÂÓ. -áÓÔ˜) âÏ·›·: âÏ·ÈÒÓ, ùÚÓȘ: çÚÓÈıÒÓ Î.Ï.
-È¿
̇ÚÌËÍ: Ì˘ÚÌËÁÎÈ¿, ®fi‰ÔÓ: ®Ô‰ˆÓÈ¿ Î.Ï. öÙÛÈ Î·È ÛÙÚ·Ùfi˜: ÛÙÚ·ÙÈ¿.

3Ë(85-118)

29-01-04

10:04

™ÂÏ›‰·107

7. EıÓÈο. T· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·˘Ù¿ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÂΛÓÔÓ Ô˘ ηٿÁÂÙ·È ‹ Â›Ó·È ·fi οÔÈÔÓ ÙfiÔ Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÙÔ ÚˆÙfiÙ˘Ô.

∂ÓfiÙËÙ·

3

OÈ ÈÔ Û˘ÓËıÈṲ̂Ó˜ ηٷϋÍÂȘ ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ Â›Ó·È:
-ÈÔ˜
-·ÖÔ˜
-‡˜
-ËÓfi˜
-Ófi˜
-ÖÓÔ˜
-Ù˘
-¿Ù˘
-È¿Ù˘
-‹Ù˘
-›Ù˘
-ÒÙ˘

(ıËÏ. -›·) KfiÚÈÓıÔ˜: KÔÚ›ÓıÈÔ˜ (ıËÏ. KÔÚÈÓı›·), ^Pfi‰Ô˜: ^Pfi‰ÈÔ˜ (^PÔ‰›·) Î.Ï.
\AıÉÓ·È: \AıËÓ·ÖÔ˜ Î.Ï.
(ıËÏ. -Ș) M¤Á·Ú·: MÂÁ·Ú‡˜ (MÂÁ·Ú›˜), ¶Ï¿Ù·È·: ¶Ï·Ù·È‡˜ Î.Ï.
òA‚˘‰Ô˜: \A‚˘‰ËÓfi˜, §¿Ì„·ÎÔ˜: §·Ì„·ÎËÓfi˜ Î.Ï.
\AÛ›·: \AÛÈ·Ófi˜, ™¿Ú‰ÂȘ: ™·Ú‰È·Ófi˜ Î.Ï.
T¿Ú·˜: T·Ú·ÓÙÖÓÔ˜, \AÎÚ¿Á·˜: \AÎÚ·Á·ÓÙÖÓÔ˜ Î.Ï.
(ıËÏ. -ÙȘ) TÂÁ¤·: TÂÁ¿Ù˘ (ıËÏ. TÂÁÂÄÙȘ) Î.Ï.
°‡ıÂÈÔÓ: °˘ı¿Ù˘ Î.Ï.
™¿ÚÙË: ™·ÚÙÈ¿Ù˘, KÚfiÙˆÓ: KÚÔÙˆÓÈ¿Ù˘ Î.Ï.
AúÁÈÓ·: AåÁÈÓ‹Ù˘, òIÔ˜: \I‹Ù˘ Î.Ï.
™Ù¿ÁÈÚ·: ™Ù·ÁÈÚ›Ù˘ Î.Ï.
™ÈÎÂÏ›·: ™ÈÎÂÏÈÒÙ˘ Î.Ï. ¤ÙÛÈ Î·È ÓÉÛÔ˜: ÓËÛÈÒÙ˘.

8. °ÔÓÂˆÓ˘ÌÈο. ¢ËÏÒÓÔ˘Ó ÓÂÔÁÓfi ˙ÒÔ˘ ‹ ÌÈÎÚfi ÛÙËÓ ËÏÈΛ· ˙ÒÔ.
• H ηٿÏËÍË ÙˆÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ ·˘ÙÒÓ Â›Ó·È:
-ȉ‡˜

\AÂÙfi˜: àÂÙȉ‡˜, Ï·ÁÒ˜: Ï·Áȉ‡˜ Î.Ï.

A¶∞¡∆∏™∏
ÛÙËÓ ¿ÛÎËÛË Ù˘ ÛÂÏ. 25 ÙÔ˘ Û¯. ‚È‚Ï›Ô˘
¡· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÙ ÙËÓ ÙÚ›ÙË ÛÙ‹ÏË Ì ÙȘ ηٿÏÏËϘ ϤÍÂȘ Ù˘ ·.Â.:
ÚˆÙfiÙ˘Ë Ï¤ÍË
àÁ·ıfi˜
àÓ·ÁηÖÔ˜
ôÍÈÔ˜
≤ÙÂÚÔ˜
îηÓfi˜
ÌÈÎÚfi˜
ÔåΛ·
ÔrÎÔ˜
fiÏȘ

·Ú·ÁˆÁÈ΋ ηٿÏËÍË
-fiÙ˘
-fiÙ˘
-›·
-fiÙ˘
-fiÙ˘
-fiÙ˘
-›‰ÈÔÓ
-¤Ù˘
-›ÛÎÔ˜
-Ù˘
-›‰ÈÔÓ

·Ú¿ÁˆÁÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi
àÁ·ıfiÙ˘
àÓ·ÁηÈfiÙ˘
àÍ›·
ëÙÂÚfiÙ˘
îηÓfiÙ˘
ÌÈÎÚfiÙ˘
ÔåΛ‰ÈÔÓ
ÔåΤÙ˘
ÔåΛÛÎÔ˜
ÔÏ›Ù˘
ÔÏ›‰ÈÔÓ

107

¡· Û¯ËÌ·Ù›ÛÂÙ ۇÓıÂÙ˜ ϤÍÂȘ Ù˘ Ó. £˘ÌËı›Ù fiÛ· Â·Ó·Ï¿‚·Ù ÛÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ∂ÓfiÙËÙ·: ·Ú¿ÁˆÁÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ‰ËÏÒÓÂÈ: ¯ÚÉÛȘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ‰·¿ÓË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·/ηٿÛÙ·ÛË ÎÙÉÌ· ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ùÏÂıÚÔ˜ ηٿÛÙ·ÛË àıÏËÙ‹˜ ÚfiÛˆÔ Ô˘ ÂÓÂÚÁ› 3. 25-26 ÙÔ˘ Û¯. ·˘Ùfi˜ Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È Ì ÂÓÙ·ÙÈÎfi Ú˘ıÌfi : Ù·¯‡ÚÚ˘ıÌÔ˜ ‚. Ë ÁÚ‹ÁÔÚË ·ÔÛÙÔÏ‹ ‰ÂÌ¿ÙˆÓ. Ë ·ıÔÏÔÁÈ΋ ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË ÙˆÓ ·ÏÌÒÓ Ù˘ ηډȿ˜ : Ù·¯˘Î·Ú‰›·/Ù·¯˘·ÏÌ›· 108 .3Ë(85-118) 29-01-04 10:04 ™ÂÏ›‰·108 ∂ÓfiÙËÙ· A¶∞¡∆∏™∂π™ 3 ÛÙȘ ÂÙ˘ÌÔÏÔÁÈΤ˜ ·Û΋ÛÂȘ ÙˆÓ ÛÂÏ. Ì ·ã Û˘ÓıÂÙÈÎfi ÙÔ Â›ıÂÙÔ Ù·¯‡˜.Â. ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ : Ù·¯˘ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ‰. ÔÈΛԘ ï ÔåΤÙ˘ ì ÔúÎËÛȘ ÙÔ ÔúÎËÌ· ÙÔ ÔåÎËÙ‹ÚÈÔÓ ÔåÎÂÈfiÙ˘ ï Ôå·˜ 4. ¡· ÛËÌÂÈÒÛÂÙ ‰›Ï· ÛÙ· ·Ú·ÁfiÌÂÓ· ·fi Ú‹Ì·Ù· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙÔ˘ ›Ó·Î· ÙÈ ‰ËÏÒÓÂÈ ÙÔ Î·ı¤Ó·. Ë ÏËڈ̋ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ Ì¤Ûˆ ∆·¯˘‰ÚÔÌ›Ԣ : Ù·¯˘ÏËڈ̋ Â. Â鉷›ÌˆÓ : Â鉷ÈÌÔÓ›· ÛÔÊfi˜ : ÛÔÊ›· Ï›ˆÓ : ÏÂÈÔÓfiÙ˘ 2. ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ÙÈ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó: ¶ÚfiÛˆÔ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙfiÔ˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi Ô˘ ÂÓÂÚÁ› ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ·Ú¿ÁˆÁÔ ÙÔ˘ ÂÈı.Â. ¡· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÙ ÙÔÓ ›Ó·Î· Ì ϤÍÂȘ ÔÌfiÚÚÈ˙˜ Ù˘ Ï. ·fi Ù· Â›ıÂÙ· Â鉷›ÌˆÓ. Ï›ÔÓÔ˜). ÛÔÊfi˜ Î·È Ï›ˆÓ (ÁÂÓ. ÔåΛ· ÛÙËÓ ·. ÒÛÙ ӷ ·Ô‰ÒÛÂÙ ÙË ÛËÌ·Û›· ÙˆÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ÊÚ¿ÛˆÓ: ·. ·˘Ùfi˜ Ô˘ ϤÂÈ Ì ÌÂÁ¿ÏË Ù·¯‡ÙËÙ· : Ù·¯‡ÏÔÔ˜ Á. ‚È‚Ï›Ô˘ 1. ¡· Û¯ËÌ·Ù›ÛÂÙ ·Ú¿ÁˆÁ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ù˘ ·.Â.

ÂûÏÔ˘˜. Ï·Áȉ‡˜. ÂûÏÔ˘˜: ÂûÏÔÈ·. ‚Ú·‰‡˜: ‚Ú·‰‡Ù˘. ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˘. ¡· Û¯ËÌ·Ù›ÛÂÙ ·Ú¿ÁˆÁ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·fi Ù· Â›ıÂÙ·: ÂéÛ‚‹˜. ‰·Û‡ÏÏÈÔÓ. ˘ÔÎÔÚÈÛÙÈο: ÔåΛÛÎÔ˜. å·ÙÚ›ÔÓ. ÙÔÈο: å·ÙÚ›ÔÓ. àÓ‰ÚÂÖÔ˜. ¡· ηٷٿÍÂÙ ٷ ·Ú·Î¿Ùˆ ·Ú¿ÁˆÁ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó: ¶Ï·Ù·È‡˜. ÛÒÊÚˆÓ. ‰˘ÛÙ˘¯‹˜. ‚Ú·‰‡˜.3Ë(85-118) 29-01-04 10:04 ™ÂÏ›‰·109 ™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫∂™ ∞™∫∏™∂π™ ∂Ù˘ÌÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ ∂ÓfiÙËÙ· 3 1. ÂéÚ‡˜. ∞¿ÓÙËÛË: ÂéÛ‚‹˜: ÂéÛ¤‚ÂÈ·. ÂéÚ‡˜: ÂsÚÔ˜. àÓ‰ÚÂÖÔ˜: àÓ‰Ú›· 2. ÔåΛÛÎÔ˜. ·ÚÒÓ˘Ì· ˘ÔÎÔÚÈÛÙÈο ÙÔÈο ÂÚÈÂÎÙÈο ÂıÓÈο ÁÔÓÂˆÓ˘ÌÈο …………… ……………… ……… …………… ………… ……………… ∞¿ÓÙËÛË: ·ÚÒÓ˘Ì·: ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˘. ÂÚÈÂÎÙÈο: çÚÓÈıÒÓ. çÚÓÈıÒÓ. ‰˘ÛÙ˘¯‹˜: ‰˘ÛÙ˘¯›·. ÁÔÓÂˆÓ˘ÌÈο: Ï·Áȉ‡˜ 109 . ÂıÓÈο: ¶Ï·Ù·È‡˜. ÛÒÊÚˆÓ: ÛˆÊÚÔÛ‡ÓË. ‰·Û‡ÏÏÈÔÓ.

-ÂÈ) (ÙÈÌ¿ÂÙ·È) (ÙÈÌ·fiÌÂı·) (ÙÈÌ¿ÂÛıÂ) (ÙÈÌ¿ÔÓÙ·È) ÙÈÌáÌ·È ÙÈÌ÷Ä ÙÈÌÄÙ·È ÙÈÌÒÌÂı· ÙÈÌÄÛı ÙÈÌáÓÙ·È (â̷ٛÔÓ) (â̷ٛ˜) (â̷ٛÂ) (âÙÈÌ¿ÔÌÂÓ) (âÙÈÌ¿ÂÙÂ) (â̷ٛÔÓ) âÙ›ÌˆÓ â̷ٛ˜ â̷ٛ âÙÈÌáÌÂÓ âÙÈÌÄÙ âÙ›ÌˆÓ (âÙÈÌ·fiÌËÓ) (âÙÈÌ¿Ô˘) (âÙÈÌ¿ÂÙÔ) (âÙÈÌ·fiÌÂı·) (âÙÈÌ¿ÂÛıÂ) (âÙÈÌ¿ÔÓÙÔ) âÙÈÌÒÌËÓ âÙÈÌá âÙÈÌÄÙÔ âÙÈÌÒÌÂı· âÙÈÌÄÛı âÙÈÌáÓÙÔ ÀÔÙ·ÎÙÈ΋ (ÙÈÌ¿ˆ) (ÙÈÌ¿÷˘) (ÙÈÌ¿÷Ë) (ÙÈÌ¿ˆÌÂÓ) (ÙÈÌ¿ËÙÂ) (ÙÈÌ¿ˆÛÈ) ÙÈÌá ÙÈÌ÷Ę ÙÈÌ÷Ä ÙÈÌáÌÂÓ ÙÈÌÄÙ ÙÈÌáÛÈ (Ó) (ÙÈÌ¿ˆÌ·È) (ÙÈÌ¿÷Ë) (ÙÈÌ¿ËÙ·È) (ÙÈÌ·ÒÌÂı·) (ÙÈÌ¿ËÛıÂ) (ÙÈÌ¿ˆÓÙ·È) ÙÈÌáÌ·È ÙÈÌ÷Ä ÙÈÌÄÙ·È ÙÈÌÒÌÂı· ÙÈÌÄÛı ÙÈÌáÓÙ·È (ÙÈÌ¿ÔÈÌÈ) (ÙÈÌ¿ÔȘ) (ÙÈÌ¿ÔÈ) (ÙÈÌ¿ÔÈÌÂÓ) (ÙÈÌ¿ÔÈÙÂ) (ÙÈÌ¿ÔÈÂÓ) ÙÈÌ÷áÌÈ ‹ ÙÈÌ÷ÒËÓ ÙÈÌ÷ᘠ‹ ÙÈÌ÷Ò˘ ÙÈÌ÷á ‹ ÙÈÌ÷ÒË ÙÈÌ÷áÌÂÓ ÙÈÌ÷áÙ ÙÈÌ÷áÂÓ (ÙÈÌ·Ô›ÌËÓ) (ÙÈÌ¿ÔÈÔ) (ÙÈÌ¿ÔÈÙÔ) (ÙÈÌ·Ô›ÌÂı·) (ÙÈÌ¿ÔÈÛıÂ) (ÙÈÌ¿ÔÈÓÙÔ) ÙÈÌ÷ÒÌËÓ ÙÈÌ÷áÔ ÙÈÌ÷áÙÔ ÙÈÌ÷ÒÌÂı· ÙÈÌ÷áÛı ÙÈÌ÷áÓÙÔ √ÚÈÛÙÈ΋ ∂ÓÂÛÙÒÙ· ¶·Ú·Ù·ÙÈÎÔ‡ 110 M¤ÛË ÊˆÓ‹ (̤ÛË Îã ·ıËÙÈ΋ ‰È¿ıÂÛË) ∂˘ÎÙÈ΋ EÓÂÚÁËÙÈ΋ ʈӋ .3Ë(85-118) 29-01-04 10:04 ™ÂÏ›‰·110 ª∂ƒ√™ °ã ∂ÓfiÙËÙ· 3 °ƒ∞ªª∞∆π∫∏: ∆· Û˘ÓËÚË̤ӷ Ú‹Ì·Ù· °ƒ∞ªª∞∆π∫∞ ™Ã√§π∞ ™˘ÓËÚË̤ӷ ϤÁÔÓÙ·È Ù· ʈÓËÂÓÙfiÏËÎÙ· Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ÛÙÔÓ ÂÓÂÛÙÒÙ· Î·È ÛÙÔÓ ·Ú·Ù·ÙÈÎfi ¤¯Ô˘Ó ¯ÚÔÓÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· · ‹  ‹ Ô Î·È Û˘Ó·ÈÚÔ‡Ó ÙÔ ÊˆÓ‹ÂÓ ·˘Ùfi Ì ÙÔ ÊˆÓ‹ÂÓ ‹ ÙÔ ‰›ÊıÔÁÁÔ ÙˆÓ Î·Ù·Ï‹ÍˆÓ. ∆· Û˘ÓËÚË̤ӷ Ú‹Ì·Ù· ϤÁÔÓÙ·È Î·È ÂÚÈÛÒÌÂÓ·. ÙÈÌá) ‚ã Ù¿ÍË: Ù· Ú‹Ì·Ù· ¤¯Ô˘Ó ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Â Î·È Ï‹ÁÔ˘Ó Û -¤ˆ (ÔȤˆ. ∆· Ú‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘˜ ‰È·ÈÚÔ‡ÓÙ·È Û ÙÚÂȘ Ù¿ÍÂȘ: ·ã Ù¿ÍË: Ù· Ú‹Ì·Ù· ¤¯Ô˘Ó ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· · Î·È Ï‹ÁÔ˘Ó Û -¿ˆ (ÙÈÌ¿ˆ. ‰ËÏá) ·ã Ù¿ÍË: (ÙÈÌ¿ˆ) (ÙÈÌ¿ÂȘ) (ÙÈÌ¿ÂÈ) (ÙÈÌ¿ÔÌÂÓ) (ÙÈÌ¿ÂÙÂ) (ÙÈÌ¿Ô˘ÛÈ) ÙÈÌá ÙÈÌ÷Ę ÙÈÌ÷Ä ÙÈÌáÌÂÓ ÙÈÌÄÙ ÙÈÌáÛÈ(Ó) (ÙÈÌ¿ÔÌ·È) (ÙÈÌ¿÷Ë. ÁÈ·Ù› Ô Û˘ÓËÚË̤ÓÔ˜ Ù‡Ô˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÂÓÈÎfi ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ÂÓÂÛÙÒÙ· Ù˘ ÔÚÈÛÙÈ΋˜ ·›ÚÓÂÈ ÂÚÈÛˆÌ¤ÓË. ÔÈá) Áã Ù¿ÍË: Ù· Ú‹Ì·Ù· ¤¯ÔÓ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ô Î·È Ï‹ÁÔ˘Ó Û -fiˆ (‰ËÏfiˆ.

3Ë(85-118)

29-01-04

10:04

™ÂÏ›‰·111

¶ÚÔÛÙ·ÎÙÈ΋

EÓÂÚÁËÙÈ΋ ʈӋ

ªÂÙÔ¯‹

∞·Ú.

M¤ÛË ÊˆÓ‹
(̤ÛË Îã ·ıËÙÈ΋ ‰È¿ıÂÛË)


(̷ٛÂ)
(ÙÈÌ·¤Ùˆ)

(ÙÈÌ¿ÂÙÂ)
(ÙÈÌ·fiÓÙˆÓ) ‹
(ÙÈÌ·¤ÙˆÛ·Ó)


̷ٛ
ÙÈÌ¿Ùˆ

ÙÈÌÄÙÂ
ÙÈÌÒÓÙˆÓ ‹
ÙÈÌ¿ÙˆÛ·Ó


(ÙÈÌ¿Ô˘)
(ÙÈÌ·¤Ûıˆ)

(ÙÈÌ¿ÂÛıÂ)
(ÙÈÌ·¤ÛıˆÓ) ‹
(ÙÈÌ·¤ÛıˆÛ·Ó)


ÙÈÌá
ÙÈÌ¿Ûıˆ

ÙÈÌÄÛıÂ
ÙÈÌ¿ÛıˆÓ ‹
ÙÈÌ¿ÛıˆÛ·Ó

(ÙÈÌ¿ÂÈÓ)

ÙÈÌÄÓ

(ÙÈÌ¿ÂÛı·È)

ÙÈÌÄÛı·È

(ÙÈÌ¿ˆÓ)
(ÙÈÌ¿Ô˘Û·)
(ÙÈÌ¿ÔÓ)

ÙÈÌáÓ
ÙÈÌáÛ·
ÙÈÌáÓ

(ÙÈÌ·fiÌÂÓÔ˜)
(ÙÈÌ·Ô̤ÓË)
(ÙÈÌ·fiÌÂÓÔÓ)

ÙÈÌÒÌÂÓÔ˜
ÙÈ̤̈ÓË
ÙÈÌÒÌÂÓÔÓ

∂ÓfiÙËÙ·

3

¶∞ƒ∞∆∏ƒ∏™∂π™:
™˘Ó·ÈÚ¤ÛÂȘ : · +  = ·
· + Ô˘ = ˆ
·+Ë=·
· + ÂÈ = ·
·+Ô=ˆ
·+Ë=·
·+ˆ=ˆ
· + ÔÈ = ˆ
™ÙÔ ··Ú¤ÌÊ·ÙÔ ÙÔ˘ ÂÓÂÚÁËÙÈÎÔ‡ ÂÓÂÛÙÒÙ· ÙÔ · Ì ÙÔ ÂÈ Û˘Ó·ÈÚÂ›Ù·È Û ·
(Î·È fi¯È Û ·): ÙÈÌ¿ÂÈÓ, ÙÈÌÄÓ
∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÔÓ ÂÓÂÛÙÒÙ· Î·È ÙÔÓ ·Ú·Ù·ÙÈÎfi, fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜
(̤ÏÏÔÓÙ·, ·fiÚÈÛÙÔ, ڷΛÌÂÓÔ, ˘ÂÚÛ˘ÓÙ¤ÏÈÎÔ) Ù· Û˘ÓËÚË̤ӷ Ú‹Ì·Ù· ÙÔ˘˜
Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó fiˆ˜ Ù· ·Û˘Ó·›ÚÂÙ· ʈÓËÂÓÙfiÏËÎÙ·, ·ÊÔ‡ ‰ËÏ·‰‹ ÚÔÛÙÂıÔ‡Ó
ÛÙÔ ÚËÌ·ÙÈÎfi ÙÔ˘˜ ı¤Ì· ÔÈ Û¯ÂÙÈΤ˜ ηٷϋÍÂȘ:
-Ûˆ (̤Ï. ÂÓÂÚÁ.)
-ÛÔÌ·È (̤Ï. ̤Û˘)
-ı‹ÛÔÌ·È (̤Ï. ·ı.)
-Û· (·fiÚ. ÂÓÂÚÁ.)
-Û¿ÌËÓ (·fiÚ. ̤Û˘)
-ıËÓ (·fiÚ. ·ı.)
-η (·Ú·Î. ÂÓÂÚÁ.)
-Ì·È (·Ú·Î. ̤Û˘)
-ÎÂÈÓ (˘ÂÚÛ. ÂÓÂÚÁ.) -ÌËÓ (˘ÂÚÛ. ̤Û˘)

A¶∞¡∆∏™∏
ÛÙËÓ ¿ÛÎËÛË Ù˘ ÛÂÏ. 27 ÙÔ˘ Û¯. ‚È‚Ï›Ô˘
ÂÓÂÛÙÒÙ·˜ Â.Ê.
·ã ÂÓ.
‚ã ÂÓ.
Áã ÂÓ.
·ã ÏËı.
‚ã ÏËı.
Áã ÏËı.

ÔÚÈÛÙÈ΋
(àÓÈ¿-ˆ)
(àÓÈ¿-ÂȘ)
(àÓÈ¿-ÂÈ)
(àÓÈ¿-µ)
(àÓÈ¿-ÂÙÂ)
(àÓÈ¿-Ô˘ÛÈ)

àÓÈá
àÓÈ÷Ę
àÓÈ÷Ä
àÓÈáÌÂÓ
àÓÈÄÙÂ
àÓÈáÛÈ(Ó)

˘ÔÙ·ÎÙÈ΋
(àÓÈ¿-ˆ)
àÓÈá
(àÓÈ¿-F˘)
àÓÈ÷Ę
(àÓÈ¿-FË)
àÓÈ÷Ä
(àÓÈ¿-ˆÌÂÓ) àÓÈáÌÂÓ
(àÓÈ¿-ËÙÂ)
àÓÈÄÙÂ
(àÓÈ¿-ˆÛÈ)
àÓÈáÛÈ(Ó)

111

3Ë(85-118)

∂ÓfiÙËÙ·

3

29-01-04

10:04

™ÂÏ›‰·112

¢ÎÙÈ΋
·ã ÂÓ.
(àÓÈ¿-ÔÈÌÈ)
‚ã ÂÓ.
(àÓÈ¿-ÔȘ)
Áã ÂÓ.
(àÓÈ¿-ÔÈ)
·ã ÏËı. (àÓÈ¿-ÔÈÌÂÓ)
‚ã ÏËı. (àÓÈ¿-ÔÈÙÂ)
Áã ÏËı. (àÓÈ¿-ÔÈÂÓ)

ÚÔÛÙ·ÎÙÈ΋


(àÓ›·-Â)
àÓ›·
(àÓÈ·-¤Ùˆ)
àÓÈ¿Ùˆ

(àÓÈ¿-ÂÙÂ)
àÓÈÄÙÂ
(àÓÈ·-fiÓÙˆÓ) àÓÈÒÓÙˆÓ/
(àÓÈ·-¤ÙˆÛ·Ó) àÓÈ¿ÙˆÛ·Ó
··Ú¤ÌÊ·ÙÔ: (àÓÈ¿-ÂÓ) àÓÈÄÓ, ÌÂÙÔ¯‹: (ÔÓÔÌ. ÂÓ. Ô˘‰.): (àÓÈ¿-ÔÓ) àÓÈáÓ

·ã ÂÓ.
‚ã ÂÓ.
Áã ÂÓ.

àÓÈˇáÌÈ
àÓÈˇá˜
àÓÈˇá
àÓÈˇáÌÂÓ
àÓÈˇáÙÂ
àÓÈˇáÂÓ

(äÓ›·-ÔÓ) äÓ›ˆÓ
(äÓ›·-˜) äÓ›·˜
(äÓ›·-Â) äÓ›·

·Ú·Ù·ÙÈÎfi˜ Â.Ê.
ÔÚÈÛÙÈ΋
·ã ÏËı.
(äÓÈ¿-ÔÌÂÓ) äÓÈáÌÂÓ
‚ã ÏËı.
(äÓÈ¿-ÂÙÂ) äÓÈÄÙÂ
Áã ÏËı.
(äÓ›·-ÔÓ)
äÓ›ˆÓ

ÂÓÂÛÙÒÙ·˜ Ì.Ê.
ÔÚÈÛÙÈ΋
˘ÔÙ·ÎÙÈ΋
·ã ÂÓ.
(àÓÈ¿-ÔÌ·È)
àÓÈáÌ·È
(àÓÈ¿-ˆÌ·È)
àÓÈáÌ·È
‚ã ÂÓ.
(àÓÈ¿-FË/ÂÈ)
àÓÈ÷Ä
(àÓÈ¿-FË)
àÓÈ÷Ä
Áã ÂÓ.
(àÓÈ¿-ÂÙ·È)
àÓÈÄÙ·È
(àÓÈ¿-ËÙ·È)
àÓÈÄÙ·È
·ã ÏËı. (àÓÈ·-fiÌÂı·)
àÓÈÒÌÂı·
(àÓÈ·-ÒÌÂı·)
àÓÈÒÌÂı·
‚ã ÏËı. (àÓÈ¿-ÂÛıÂ)
àÓÈÄÛıÂ
(àÓÈ¿-ËÛıÂ)
àÓÈÄÛıÂ
Áã ÏËı. (àÓÈ¿-ÔÓÙ·È)
àÓÈáÓÙ·È
(àÓÈ¿-ˆÓÙ·È)
àÓÈáÓÙ·È
¢ÎÙÈ΋
ÚÔÛÙ·ÎÙÈ΋
·ã ÂÓ.
(àÓÈ·-Ô›ÌËÓ)
àÓÈˇÒÌËÓ

‚ã ÂÓ.
(àÓÈ¿-ÔÈÔ)
àÓÈˇáÔ
(àÓÈ¿-Ô˘)
àÓÈá
Áã ÂÓ.
(àÓÈ¿-ÔÈÙÔ)
àÓÈˇáÙÔ
(àÓÈ·-¤Ûıˆ)
àÓÈ¿Ûıˆ
·ã ÏËı. (àÓÈ·-Ô›ÌÂı·) àÓÈˇÒÌÂı·

‚ã ÏËı. (àÓÈ¿-ÔÈÛıÂ)
àÓÈˇáÛıÂ
(àÓÈ¿-ÂÛıÂ)
àÓÈÄÛıÂ
Áã ÏËı. (àÓÈ¿-ÔÈÓÙÔ)
àÓÈˇáÓÙÔ
(àÓÈ·-¤ÛıˆÓ)
àÓÈ¿ÛıˆÓ/
(àÓÈ·-¤ÛıˆÛ·Ó) àÓÈ¿ÛıˆÛ·Ó
··Ú¤ÌÊ·ÙÔ: (àÓÈ¿-ÂÛı·È) àÓÈÄÛı·È,
ÌÂÙÔ¯‹: (ÔÓÔÌ.ÂÓ.ıËÏ.): (àÓÈ·-Ô̤ÓË) àÓȈ̤ÓË
·Ú·Ù·ÙÈÎfi˜ Ì.Â.
ÔÚÈÛÙÈ΋
·ã ÂÓ. (äÓÈ·-fiÌËÓ) äÓÈÒÌËÓ ·ã ÏËı. (äÓÈ·-fiÌÂı·)
äÓÈÒÌÂı·
‚ã ÂÓ. (äÓÈ¿-Ô˘)
äÓÈá
‚ã ÏËı. (äÓÈ¿-ÂÛıÂ)
äÓÈÄÛıÂ
Áã ÂÓ. (äÓÈ¿-ÂÙÔ)
äÓÈÄÙÔ
Áã ÏËı. (äÓÈ¿-ÔÓÙÔ)
äÓÈáÓÙÔ

112

3Ë(85-118)

29-01-04

10:04

™ÂÏ›‰·113

A¶∞¡∆∏™∂π™

∂ÓfiÙËÙ·

ÛÙȘ ÁÚ·ÌÌ·ÙÈΤ˜ ·Û΋ÛÂȘ Ù˘ ÛÂÏ. 29 ÙÔ˘ Û¯. ‚È‚Ï›Ô˘

3

1. ¡· ÁÚ¿„ÂÙ ÙÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜ ÙÔ˘ Ú. ÎÔÈÌáÌ·È Ô˘ ˙ËÙÔ‡ÓÙ·È:
ÔÓÔÌ. ÏËı. ·ÚÛ. Á¤Ó. ÌÙ¯. ÂÓÂÛÙ.
: ÎÔÈÌÒÌÂÓÔÈ
·ã ÏËı. ÔÚÈÛÙ. ÂÓÂÛÙ.
: ÎÔÈÌÒÌÂı·
··Ú. ÂÓÂÛÙ.
: ÎÔÈÌÄÛı·È
Áã ÂÓ. ¢ÎÙ. ÂÓÂÛÙ.
: ÎÔÈÌˇáÙÔ
‚ã ÂÓ. ÚÔÛÙ. ÂÓÂÛÙ.
: ÎÔÈÌá
2. ¡· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÙ ٷ ÎÂÓ¿ Ì ÙË ÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÙˆÓ ·Ú·Î¿Ùˆ
Ù‡ˆÓ:
ÚÔÛ‰fiη : Áã ÂÓ. ÚfiÛ. ÔÚÈÛÙ. ÚÙ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ÚÔÛ‰Ôοˆ,
ÚÔÛ‰ÔÎá
ÚÔÛ‰Ôοو : Áã ÂÓ. ÚfiÛ. ÚÔÛÙ. ÂÓÂÛÙ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ÚÔÛ‰Ôοˆ,
ÚÔÛ‰ÔÎá
ÓÈÎÄÓ
: ··ÚÌÊ. ÂÓÂÛÙ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ÓÈοˆ, ÓÈÎá
ÓÈΡáÂÓ
: Áã ÏËı. ÚfiÛ. ¢ÎÙ. ÂÓÂÛÙ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ÓÈοˆ, ÓÈÎá
ÙÈÌ¿Ûıˆ
: Áã ÂÓ. ÚfiÛ. ÚÔÛÙ. ÂÓÂÛÙ. ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ÙÈÌ¿ÔÌ·È,
ÙÈÌáÌ·È
ÙÈÌáÓ
: ÔÓÔÌ.·ÚÛ. ‹ ÔÓÔÌ. Ô˘‰ ‹ ·ÈÙ. Ô˘‰. ÂÓ. ·ÚÈıÌÔ‡ ÌÙ¯. ÂÓÂÛÙ.
ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ÙÈÌ¿ˆ, ÙÈÌá
3. ¡· ·ÓÙÈÛÙÔȯ›ÛÂÙ ÙȘ ϤÍÂȘ Ù˘ ÛÙ‹Ï˘ ∞ã Ì ÙË ÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ‹
ÙÔ˘˜ ÛÙË ÛÙ‹ÏË µã (‰‡Ô ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÛÙ‹Ï˘ µã ÂÚÈÛÛ‡ԢÓ)
∞ã

µã

1. àÁ·áÌÂÓ
2. à·ÓÙáÂÓ
3. ÁÂÏÄÓ
4. âÍ··ÙÄÙ·È
5. âÚˆÙáÓ
6. Û˘Ó·Óٿو
7. ïÚÄÛı·È

·. ÔÓÔÌ. ÂÓ. ·ÚÛ. Á¤Ó. ÌÙ¯. ÂÓÂÛÙ. Â.Ê.
‚. ··Ú. ÂÓÂÛÙ. Â.Ê.
Á. Áã ÂÓ. ÚÔÛÙ. ÂÓÂÛÙ. Â.Ê.
‰. Áã ÏËı. ¢ÎÙ. ÂÓÂÛÙ. Â.Ê.
Â. ··Ú. ÂÓÂÛÙ. Ì.Ê.
ÛÙ. ·ã ÏËı. ÔÚÈÛÙ. ‹ ˘ÔÙ. ÂÓÂÛÙ. Â.Ê.
˙. Áã ÂÓ. ÔÚÈÛÙ. ‹ ˘ÔÙ. ÂÓÂÛÙ. Ì.Ê.
Ë. Áã ÂÓ. ÔÚÈÛÙ. ÂÓÂÛÙ. Â.Ê.
ı. Áã ÂÓ. ÚÔÛÙ. ÂÓÂÛÙ. Ì.Ê.
∞¿ÓÙËÛË: 1-ÛÙ, 2-‰, 3-‚, 4-˙, 5-·, 6-Á, 7-Â
4. ™˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ ÙȘ ϤÍÂȘ Ô˘ ˙ËÙÔ‡ÓÙ·È ÛÙ· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÙÂÙÚ·ÁˆÓ›‰È· ı·
Û¯ËÌ·Ù›ÛÂÙ ÙÔ ··Ú¤ÌÊ·ÙÔ Û˘ÓËÚË̤ÓÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ¤Á¯ÚˆÌË ÛÙ‹ÏË:
·. ‚ã ÂÓ. ÚÔÛÙ. ÂÓÂÛÙ. Â.Ê. Ú. ÛȈ¿ˆ, -á
: ÛÈÒ·

113

3Ë(85-118)

∂ÓfiÙËÙ·

3

29-01-04

10:04

™ÂÏ›‰·114

‚. Áã ÏËı. ÔÚÈÛÙ. ÂÓÂÛÙ. Â.Ê. Ú. ⿈, -á
Á. ‚ã ÂÓ. ÔÚÈÛÙ. ÂÓÂÛÙ. Ì.Ê. Ú. ÁÂÓÓ¿ˆ, -á
‰. Áã ÂÓ. ˘ÔÙ. ÂÓÂÛÙ. Ì.Ê. Ú. ·åÙÈ¿ÔÌ·È, -áÌ·È
Â. Áã ÏËı. ÔÚÈÛÙ. ·Ú·Ù. Â.Ê. Ú. ‰Ú¿ˆ, -á
··Ú¤ÌÊ·ÙÔ: ÛÈÁÄÓ.Â.
ö

Ú

: âáÛÈ
: ÁÂÓÓ÷Ä
: ·åÙÈÄÙ·È
: ö‰ÚˆÓ
ˆ

Ó

È

ˆ

·
·.

Û

Û

È

È

Ò

·
Ä
÷

‚.

â

á

Á.

Á

Â

Ó

Ó

‰.

·

å

Ù

È

Ä

Ù

·

È

Â.

ö

Ú

ˆ

Ó

™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫∂™ ∞™∫∏™∂π™
°Ú·ÌÌ·ÙÈÎÔ‡ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘
1. ¡· ÁÚ¿„ÂÙ ٷ ··Ú¤ÌÊ·Ù· ÂÓÂÛÙÒÙ· ÂÓÂÚÁËÙÈ΋˜ Î·È Ì¤Û˘ ʈӋ˜ (·Ó
˘¿Ú¯Ô˘Ó) ÙˆÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ÚËÌ¿ÙˆÓ: âÚÂ˘Ó¿ˆ, -á, ΢‚ÂÚÓ¿ˆ, -á, ÙÂÏÂ˘Ù¿ˆ,
-á, àÁ·¿ˆ, -á, ÁÂÏ¿ˆ, -á, ïÚÌ¿ˆ, -á, ÌÂÏÂÙ¿ˆ, -á.
[∞¿ÓÙËÛË: âÚ¢Óá: âÚ¢ÓÄÓ – âÚ¢ÓÄÛı·È, ΢‚ÂÚÓá: ΢‚ÂÚÓÄÓ – ΢‚ÂÚÓÄÛı·È,
ÙÂÏ¢Ùá: ÙÂÏ¢ÙÄÓ – - , àÁ·á: àÁ·ÄÓ – àÁ·ÄÛı·È, ÁÂÏá: ÁÂÏÄÓ – ÁÂÏÄÛı·È,
ïÚÌá: ïÚÌÄÓ – ïÚÌÄÛı·È, ÌÂÏÂÙá: ÌÂÏÂÙÄÓ – ÌÂÏ·ÙÄÛı·È]
2. ¡· ÁÚ¿„ÂÙ ÙȘ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÂÓÂÛÙÒÙ· (ÔÓÔÌ. ÂÓ. ÙÚ›· Á¤ÓË) ÂÓÂÚÁËÙÈ΋˜ Î·È Ì¤Û˘ ʈӋ˜ (·Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó) ÙˆÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ÚËÌ¿ÙˆÓ: àÎÚÔ¿ÔÌ·È, -áÌ·È, âÚˆÙ¿ˆ, -á, ‰Ú¿ˆ, -á, à·ÓÙ¿ˆ, -á, ÌÂÚÈÌÓ¿ˆ, -á.
[∞¿ÓÙËÛË: àÎÚÔáÌ·È: àÎÚÔÒÌÂÓÔ˜, àÎÚԈ̤ÓË, àÎÚÔÒÌÂÓÔÓ, âÚˆÙá:
âÚˆÙáÓ, âÚˆÙáÛ·, âÚˆÙáÓ, âÚˆÙÒÌÂÓÔ˜, âڈو̤ÓË, âÚˆÙÒÌÂÓÔÓ, ‰Úá: ‰ÚáÓ,
‰ÚáÛ·, ‰ÚáÓ, ‰ÚÒÌÂÓÔ˜, ‰ÚˆÌ¤ÓË, ‰ÚÒÌÂÓÔÓ, à·ÓÙá: à·ÓÙáÓ, à·ÓÙáÛ·,
à·ÓÙáÓ, à·ÓÙÒÌÂÓÔ˜, à·Óو̤ÓË, à·ÓÙÒÌÂÓÔÓ, ÌÂÚÈÌÓá: ÌÂÚÈÌÓáÓ, ÌÂÚÈÌÓáÛ·, ÌÂÚÈÌÓáÓ, ÌÂÚÈÌÓÒÌÂÓÔ˜, ÌÂÚÈÌӈ̤ÓË, ÌÂÚÈÌÓÒÌÂÓÔÓ]

114

3Ë(85-118)

29-01-04

10:04

™ÂÏ›‰·115

ª∂ƒ√™ ¢ã

∂ÓfiÙËÙ·

3

¶∞ƒ∞§§∏§∞ ∫∂πª∂¡∞
∫∂πª∂¡√

¶Ô›Ô˘˜ ‰b ¤ÓËÙ·˜ ηd Ô›Ô˘˜ ÏÔ˘Û›Ô˘˜ ηÏÂÖ˜; ∆Ôf˜ ̤Ó, ÔrÌ·È, Ìc îηÓa
ö¯ÔÓÙ·˜ Âå˜ L ‰ÂÖ ÙÂÏÂÖÓ ¤ÓËÙ·˜, ÙÔf˜ ‰b Ï›ˆ ÙáÓ îηÓáÓ ÏÔ˘Û›Ô˘˜. ∫·Ù·ÌÂÌ¿ıËη˜ ÔsÓ ¬ÙÈ âÓ›ÔȘ ÌbÓ ¿Ó˘ çÏ›Á· ö¯Ô˘ÛÈÓ Ôé ÌfiÓÔÓ àÚÎÂÖ Ù·ÜÙ·, àÏÏa ηd
ÂÚÈÔÈÔÜÓÙ·È à’ ·éÙáÓ, âÓ›ÔȘ ‰b ¿Ó˘ ÔÏÏa Ôé¯ îηӿ âÛÙÈ; ∫·d Óc ¢È’, öÊË
ï ∂éı‡‰ËÌÔ˜, çÚıᘠÁ¿Ú Ì àÓ·ÌÈÌÓF‹ÛÎÂȘ, Ôr‰· [ÁaÚ] ηd Ù˘Ú¿ÓÓÔ˘˜ ÙÈÓ¿˜, ÔQ ‰È’
öÓ‰ÂÈ·Ó œÛÂÚ Ôî àÔÚÒÙ·ÙÔÈ àÓ·Áο˙ÔÓÙ·È à‰ÈÎÂÖÓ
•ÂÓÔÊáÓ, \∞ÔÌÓËÌÔÓ‡̷ٷ 4.2.37-39

EI™A°ø°IKA ™Ã√§π∞
√ Û˘ÁÁڷʤ·˜: ‚Ï. ÂÓfiÙËÙ· 3, ∞ã ̤ÚÔ˜.
∆Ô ·fiÛ·ÛÌ·: ¶ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ •ÂÓÔÊÒÓÙ· «™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ \∞ÔÌÓËÌÔÓ‡̷ٷ». ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· Û˘ÏÏÔÁ‹ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ· ·fi
ÙË Û˘Ó·Ó·ÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ Ì ÙÔ ™ˆÎÚ¿ÙË. ª¤Û· ·fi ÙÔ ¤ÚÁÔ ·˘Ùfi Ô •ÂÓÔÊÒÓ ÂȉÈÒÎÂÈ Ó· ˘ÈÌ‹ÛÂÈ ÙÔ ÛÔÊfi ‰¿ÛηÏÔ ‰È·ÛÒ˙ÔÓÙ·˜ Ù· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ (fiÛ· ı˘ÌfiÙ·Ó
Ô ›‰ÈÔ˜ ‹ ›¯Â ·ÎÔ‡ÛÂÈ ·fi ¿ÏÏÔ˘˜). º·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Ù· ∞ÔÌÓËÌÔÓ‡̷ٷ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ™ˆÎÚ¿ÙË ·ÎfiÌ· Î·È ·fi ÙÔ˘˜
¶Ï·ÙˆÓÈÎÔ‡˜ ‰È·ÏfiÁÔ˘˜. ∂›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ÚÒÈÌ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ •ÂÓÔÊÒÓÙ·. ™ÙÔ
Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ·fiÛ·ÛÌ· Ô ∂˘ı‡‰ËÌÔ˜ ÛÙË Û˘ÓÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ Ì ÙÔ ™ˆÎÚ¿ÙË
ÈÛ¯˘Ú›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÔÏÏÔ› Ù‡Ú·ÓÓÔÈ ‰ÂÓ ·ÚÎÔ‡ÓÙ·È ÛÙ· ·Á·ı¿ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó, ·ÏÏ¿ ÂÈ˙ËÙÔ‡Ó fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È ¿ÓÙ·
ÊÙˆ¯Ô›.
∫∂πª∂¡√

ª∂∆∞ºƒ∞™∏

¶Ô›Ô˘˜ ‰¤ ηÏÂÖ˜ ÂÓ‹Ù·˜
η› Ô›Ô˘˜ ÏÔ˘Û›Ô˘˜;
TÔ‡˜ ̤Ó, ÔrÌ·È, Ì‹ ö¯ÔÓÙ·˜ îηӿ
Âå˜ ± ‰ÂÖ ÙÂÏÂÖÓ

¶ÔÈÔ˘˜ ·ÔηÏ›˜ ÊÙˆ¯Ô‡˜
Î·È ÔÈÔ˘˜ ÏÔ‡ÛÈÔ˘˜;
A˘ÙÔ‡˜ ÓÔÌ›˙ˆ, Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÚÎÂÙ¿,
ÒÛÙ ӷ ÈηÓÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ·Ó¿ÁΘ
ÙÔ˘˜,
·ÔηÏÒ ÊÙˆ¯Ô‡˜,
ÎÈ ·˘ÙÔ‡˜ [Ô˘ ¤¯Ô˘Ó] ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi
fiÛ· ·ÚÎÔ‡Ó
[·ÔηÏÒ] ÏÔ‡ÛÈÔ˘˜.
Œ¯ÂȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ ÏÔÈfiÓ

[ηÏá] ¤ÓËÙ·˜,
ÙÔ‡˜ ‰¤ Ï›ˆ ÙáÓ îηÓáÓ
[ηÏá] ÏÔ˘Û›Ô˘˜.
K·Ù·ÌÂÌ¿ıËη˜ ÔsÓ

115

3Ë(85-118)

∂ÓfiÙËÙ·

3

29-01-04

10:04

™ÂÏ›‰·116

¬ÙÈ âÓ›ÔȘ Ì¤Ó ö¯Ô˘ÛÈÓ ¿Ó˘ ÔÏ›Á·
Ôé ÌfiÓÔÓ àÚÎÂÖ Ù·ÜÙ·,
àÏÏ¿ η› ÂÚÈÔÈÔÜÓÙ·È à\ ·éÙáÓ,
âÓ›ÔȘ ‰¤ ¿Ó˘ ÔÏÏ¿
Ôé¯ îηӿ âÛÙÈ;
K·› Ó‹ ¢È\, öÊË ï Eéı‡‰ËÌÔ˜,
çÚıᘠÁ¿Ú Ì àÓ·ÌÈÌÓF‹ÛÎÂȘ,
Ôr‰· [Á¿Ú] η› Ù˘Ú¿ÓÓÔ˘˜ ÙÈÓ¿˜,
Ô¥ ‰È\ öÓ‰ÂÈ·Ó
œÛÂÚ Ôî àÔÚÒÙ·ÙÔÈ
àÓ·Áο˙ÔÓÙ·È à‰ÈÎÂÖÓ.

fiÙÈ Û ÌÂÚÈÎÔ‡˜, ÂÓÒ ¤¯Ô˘Ó Ôχ Ï›Á·,
fi¯È ÌfiÓÔ ·ÚÎÔ‡Ó ·˘Ù¿,
·ÏÏ¿ οÓÔ˘Ó Î·È ·ÔÙ·ÌݢÛË ·fi ·˘Ù¿,
ÂÓÒ Û ÌÂÚÈÎÔ‡˜ [Ô˘ ¤¯Ô˘Ó] ¿Ú· ÔÏÏ¿
‰ÂÓ ·ÚÎÔ‡Ó;
M· ÙÔ ¢›·, › ï E˘ı‡‰ËÌÔ˜,
ÛˆÛÙ¿ ÌÔ˘ [ÙÔ] ˘ÂÓı˘Ì›˙ÂȘ,
[ÁÈ·Ù›] ÁÓˆÚ›˙ˆ Î·È ÌÂÚÈÎÔ‡˜ Ù˘Ú¿ÓÓÔ˘˜,
ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·fi ·Ó¿ÁÎË,
fiˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÔÈ Ôχ ÊÙˆ¯Ô›,
·Ó·Áο˙ÔÓÙ·È Ó· ·‰ÈÎÔ‡Ó.

N√∏ª∞∆π∫∏ ∞¶√¢√™∏
√ ‰È¿ÏÔÁÔ˜, Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ô •ÂÓÔÊÒÓ, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ
™ˆÎÚ¿ÙË Î·È ÙÔÓ ∂˘ı‡‰ËÌÔ. ™ÎÔfi˜ Ù˘ Û˘˙‹ÙËÛ˘ Â›Ó·È Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙ› ÌÂ
οÔÈ· Û·Ê‹ÓÂÈ· Ë ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ÊÙˆ¯Ô‡ Î·È ÙÔ˘ ÏÔ‡ÛÈÔ˘.
™Â Û¯ÂÙÈ΋ ÂÚÒÙËÛË ÙÔ˘ ™ˆÎÚ¿ÙË Ô ∂˘ı‡‰ËÌÔ˜ ··ÓÙ¿ fiÙÈ ıˆÚ› ÊÙˆ¯Ô‡˜
fiÛÔ˘˜ ‰Â ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ·ÚÎÂÙ¿ ·Á·ı¿, ÒÛÙ ӷ ÈηÓÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó fiϘ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ
ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ÏÔ‡ÛÈÔÈ Â›Ó·È fiÛÔÈ ÈηÓÔÔÈÔ‡Ó ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘˜ Î·È ¤¯Ô˘Ó Î·È ÂÚ›ÛÛÂ˘Ì·. ∏ ·¿ÓÙËÛË ·˘Ù‹ ‰Â Ê¿ÓËΠÂ·Ú΋˜ ÛÙÔ ™ˆÎÚ¿ÙË, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ οÔÈÔÈ, ÂÓÒ ¤¯Ô˘Ó Ï›Á· ·Á·ı¿, ηٷʤÚÓÔ˘Ó Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË
‰È·¯Â›ÚÈÛË Ó· ηχ„Ô˘Ó ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘˜ Ì ¿ÓÂÛË, ÂÓÒ ¿ÏÏÔÈ, Ô˘ Â›Ó·È Î¿ÙÔ¯ÔÈ Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ, ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·ÓÈηÓÔÔ›ËÙÔÈ. √ ∂˘ı‡‰ËÌÔ˜ Û‡‰ÂÈ Ó· Û˘ÌʈӋÛÂÈ ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ [Ì ÂÈÚˆÓÈ΋ ‰È¿ıÂÛË] fiÙÈ Î¿ÔÈÔÈ Ù‡Ú·ÓÓÔÈ
·Ó·Áο˙ÔÓÙ·È ÏfiÁˆ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜ Ó· ‰È·Ú¿ÍÔ˘Ó ·‰È΋̷ٷ. √È ÌÂÁ¿Ï˜ ·Ó¿ÁΘ
ÙÔ˘˜ ÙÔ‡˜ οÓÔ˘Ó Ó· Û˘ÌÂÚÈʤÚÔÓÙ·È Û·Ó ¿Ú· Ôχ ÊÙˆ¯Ô›…

°§ø™™IKA ™Ã√§π∞
• ¶Ô›Ô˘˜: ·ÈÙ. ÏËı. ·ÚÛ. Á¤Ó. Ù˘ ÂÚˆÙËÌ·ÙÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. ÔÖÔ˜, Ô›·, ÔÖÔÓ (= ÔÈÔ˜, ÔÈ·, ÔÈÔ)

116

• ¤ÓËÙ·˜: ·ÈÙ. ÏËı. ·ÚÛ. Á¤Ó. ıÂÙÈÎfi˜ ‚·ıÌfi˜ ÙÔ˘ ÂÈı. ï,ì ¤Ó˘ (= ÊÙˆ¯fi˜)
• ÏÔ˘Û›Ô˘˜: ·ÈÙ. ÏËı. ·ÚÛ. Á¤Ó. ıÂÙÈÎfi˜ ‚·ıÌfi˜ ÙÔ˘ ÂÈı. ÏÔ‡ÛÈÔ˜, -·, -ÔÓ
• ηÏÂÖ˜: ‚ã ÂÓ. ÚfiÛ. ÔÚÈÛÙ. ÂÓÂÛÙ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ηϤˆ, ηÏá (= ·ÔηÏÒ)
• ÔrÌ·È: ·ã ÂÓ. ÚfiÛ. ÔÚÈÛÙ. ÂÓÂÛÙ. ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ÔrÌ·È (= ıˆÚÒ, ÓÔÌ›˙ˆ)
• îηӿ: ·ÈÙ. ÏËı. Ô˘‰. Á¤Ó. ıÂÙÈÎfi˜ ‚·ıÌfi˜ ÙÔ˘ ÂÈı. îηÓfi˜, -‹, -fiÓ (= ·ÚÎÂÙfi˜)
• â¯ÔÓÙ·˜: ·ÈÙ. ÏËı. ·ÚÛ. Á¤Ó. ÌÙ¯. ÂÓÂÛÙ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ö¯ˆ
• Âå˜: ÚfiıÂÛË

3Ë(85-118)

29-01-04

10:04

™ÂÏ›‰·117

• ±: ·ÈÙ. ÏËı. Ô˘‰. Á¤Ó. Ù˘ ·Ó·ÊÔÚÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. ¬˜, ≥, ¬ (= Ô ÔÔ›Ô˜, Ë ÔÔ›·,
ÙÔ ÔÔ›Ô)

∂ÓfiÙËÙ·

3

• ‰ÂÖ: Áã ÂÓ. ÚfiÛ. ÔÚÈÛÙ. ÂÓÂÛÙ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ ·ÚfiÛˆÔ˘ Ú. ‰ÂÖ (= Ú¤ÂÈ)
• ÙÂÏÂÖÓ: ··ÚÌÊ. ÂÓÂÛÙ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ÙÂϤˆ, ÙÂÏá
• Ï›ˆ: ·ÈÙ. ÏËı. Ô˘‰. Á¤Ó. Û˘ÁÎÚÈÙÈÎfi˜ ‚·ıÌfi˜ ÙÔ˘ ÂÈı. Ôχ˜, ÔÏÏ‹, Ôχ
• ÙáÓ îηÓáÓ: ÁÂÓ. ÏËı. Ô˘‰. Á¤Ó. ıÂÙÈÎfi˜ ‚·ıÌfi˜ ÙÔ˘ ÂÈı. îηÓfi˜, -‹, -fiÓ
• ∫·Ù·ÌÂÌ¿ıËη˜: ‚ã ÂÓ. ÚfiÛ. ÔÚÈÛÙ. ÚÎ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. Ì·Óı¿Óˆ (=
Ì·ı·›Óˆ)
• ¬ÙÈ: Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ÂȉÈÎfi˜
• âÓ›ÔȘ: ‰ÔÙ. ÏËı. ·ÚÛ. Á¤Ó. Ù˘ ·fiÚÈÛÙ˘ ÂÈÌÂÚÈÛÙÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. öÓÈÔÈ, öÓÈ·È,
öÓÈ· (= ÌÂÚÈÎÔ›)
• ¿Ó˘: Â›ÚÚËÌ· ÔÛÔÙÈÎfi
• çÏ›Á·: ·ÈÙ. ÏËı. Ô˘‰. Á¤Ó. ıÂÙÈÎfi˜ ‚·ıÌfi˜ ÙÔ˘ ÂÈı. çÏ›ÁÔ˜, -Ë, -ÔÓ
• ö¯Ô˘ÛÈÓ: ‰ÔÙ. ÏËı. ·ÚÛ. Á¤Ó. ÌÙ¯. ÂÓÂÛÙ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ö¯ˆ
• àÚÎÂÖ: Áã ÂÓ. ÚfiÛ. ÔÚÈÛÙ. ÂÓÂÛÙ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. àÚΤˆ, àÚÎá (= ›̷È
·ÚÎÂÙfi˜)
• Ù·ÜÙ·: ÔÓÔÌ. ÏËı. Ô˘‰. Á¤Ó. Ù˘ ‰ÂÈÎÙÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. ÔyÙÔ˜, ·≈ÙË, ÙÔÜÙÔ (= ·˘Ùfi˜, ·˘Ù‹, ·˘Ùfi)
• àÏÏ¿: Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ·ÓÙıÂÙÈÎfi˜
• ÂÚÈÔÈÔÜÓÙ·È: Áã ÏËı. ÚfiÛ. ÔÚÈÛÙ. ÂÓÂÛÙ. ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ÂÚÈÔȤÔÌ·È, ÂÚÈÔÈÔÜÌ·È (= ·ÔÙ·Ìȇˆ)
• àfi: ÚfiıÂÛË
• ·éÙáÓ: ÁÂÓ. ÏËı. Ô˘‰. Á¤Ó. Ù˘ Â·Ó·ÏËÙÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. ·éÙfi˜, ·éÙ‹, ·éÙfi
• ÔÏÏ¿: ÔÓÔÌ. ÏËı. Ô˘‰. Á¤Ó. ıÂÙÈÎfi˜ ‚·ıÌfi˜ ÙÔ˘ ÂÈı. Ôχ˜, ÔÏÏ‹, Ôχ
• îηӿ: ÔÓÔÌ. ÏËı. Ô˘‰. Á¤Ó. ıÂÙÈÎfi˜ ‚·ıÌfi˜ ÙÔ˘ ÂÈı. îηÓfi˜, -‹, -fiÓ
• âÛÙ›: Áã ÂÓ. ÚfiÛ. ÔÚÈÛÙ. ÂÓÂÛÙ. ÙÔ˘ Ú. ÂåÌ› (= ›̷È)
• Ó‹: ÚfiıÂÛË
• öÊË: Áã ÂÓ. ÚfiÛ. ÔÚÈÛÙ. ÚÙ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ÊËÌ› (= Ϥˆ, ÈÛ¯˘Ú›˙ÔÌ·È)
• ï ∂éı‡‰ËÌÔ˜: ÔÓÔÌ. ÂÓ. ·ÚÛ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ï ∂éı‡‰ËÌÔ˜ [ÁÂÓ.
ÙÔÜ ∂˘ı˘‰‹ÌÔ˘]
• çÚıá˜: Â›ÚÚËÌ· ÙÚÔÈÎfi (= ÛˆÛÙ¿)
• ÌÂ: ·ÈÙ. ÂÓ. ·ã ÚfiÛ. ·‰‡Ó·ÙÔ˜ Ù‡Ô˜ Ù˘ ÚÔÛˆÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. âÁÒ, Û‡, • àÓ·ÌÈÌÓF‹ÛÎÂȘ: ‚ã ÂÓ. ÚfiÛ. ÔÚÈÛÙ. ÂÓÂÛÙ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. àÓ·ÌÈÌÓF‹ÛΈ
(= ı˘Ì›˙ˆ)
• Ôr‰·: ·ã ÂÓ. ÚfiÛ. ÔÚÈÛÙ. ÂÓÂÛÙ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. Ôr‰· (= ÁÓˆÚ›˙ˆ)
• Ù˘Ú¿ÓÓÔ˘˜: ·ÈÙ. ÏËı. ·ÚÛ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ï Ù‡Ú·ÓÓÔ˜ [ÁÂÓ. ÙÔÜ
Ù˘Ú¿ÓÓÔ˘]
• ÙÈÓ¿˜: ·ÈÙ. ÏËı. ·ÚÛ. Á¤Ó. Ù˘ ·fiÚÈÛÙ˘ ·ÓÙˆÓ. Ù›˜, Ù›˜, Ù› (= οÔÈÔ˜)
• Ô¥: ÔÓÔÌ. ÏËı. ·ÚÛ. Á¤Ó. Ù˘ ·Ó·ÊÔÚÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. ¬˜, ≥, ¬ (= Ô ÔÔ›Ô˜)

117

3Ë(85-118)

∂ÓfiÙËÙ·

3

29-01-04

10:04

™ÂÏ›‰·118

• ‰È’: (‰È¿) ÚfiıÂÛË
• öÓ‰ÂÈ·Ó: ·ÈÙ. ÂÓ. ıËÏ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ì öÓ‰ÂÈ· [ÁÂÓ. Ùɘ âӉ›·˜]
(= Ë ·Ó¿ÁÎË, Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë)
• œÛÂÚ: Â›ÚÚËÌ· ·Ó·ÊÔÚÈÎfi ·Ú·‚ÔÏÈÎfi ÙÚÔÈÎfi
• Ôî àÔÚÒÙ·ÙÔÈ: ÔÓÔÌ. ÏËı. ·ÚÛ. Á¤Ó. ˘ÂÚıÂÙÈÎfi˜ ‚·ıÌfi˜ ÙÔ˘ ÂÈı. ï,ì ôÔÚÔ˜, Ùfi ôÔÚÔÓ (= Ô ÊÙˆ¯fi˜)
• àÓ·Áο˙ÔÓÙ·È: Áã ÏËı. ÚfiÛ. ÔÚÈÛÙ. ÂÓÂÛÙ. ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. àÓ·Áο˙ÔÌ·È
• à‰ÈÎÂÖÓ: ··ÚÌÊ. ÂÓÂÛÙ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. à‰ÈΤˆ, à‰ÈÎá

∞¶∞¡∆∏™∂π™
ÛÙȘ ÂÚÌËÓ¢ÙÈΤ˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ÛÂÏ. 102 ÙÔ˘ Û¯. ‚È‚Ï›Ô˘

1. ¶Ò˜ ı· ‹Ù·Ó ‰˘Ó·Ùfi Ó· ÔÚÈÛÙÔ‡Ó Ô ÏÔ‡ÛÈÔ˜ Î·È Ô ÊÙˆ¯fi˜ Ì ‚¿ÛË ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ·Ú¿ÏÏËÏÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘;
™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ÊÙˆ¯fi˜ ıˆÚÂ›Ù·È ·˘Ùfi˜, Ô˘ ‰Â ‰È·ı¤ÙÂÈ ·ÚÎÂÙ¿
·Á·ı¿, ÒÛÙ ӷ ÈηÓÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘, ÂÓÒ ÏÔ‡ÛÈÔ˜ Â›Ó·È ·˘Ùfi˜, Ô˘
¤¯ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi fiÛ· Ú·ÁÌ·ÙÈο ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È. ∫·Ù¿ ÙËÓ ¿Ô„Ë ·˘Ù‹Ó, ÁÈ·
Ó· ıˆڋÛÔ˘Ì οÔÈÔÓ ÏÔ‡ÛÈÔ ‹ ÊÙˆ¯fi, Ú¤ÂÈ Ó· Ï¿‚Ô˘Ì ˘fi„Ë ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÙÔ˘. ¢ËÏ·‰‹ οÔÈÔ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·˘ÍË̤Ó˜ ·Ó¿ÁΘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·, ÁÈ· Ó· ıˆÚËı› ÏÔ‡ÛÈÔ˜, ÂÓÒ Î¿ÔÈÔ˜ Ì ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ·Ó¿ÁΘ ·ÚÎÂ›Ù·È ÛÙ· ÏÈÁfiÙÂÚ·. °È’ ·˘Ùfi, fiˆ˜ ·Ú·ÙËÚ› Ô ™ˆÎÚ¿Ù˘, ˘¿Ú¯Ô˘Ó
¿ÓıÚˆÔÈ, Ô˘ ÂÓÒ ¤¯Ô˘Ó Ï›Á·, ˙Ô˘Ó Û·Ó ÏÔ‡ÛÈÔÈ, Î·È ¿ÏÏÔÈ Ô˘ ·Ú¿ Ù·
ÏÔ‡ÙË ÙÔ˘˜, ÔÙ¤ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ ÎÈ ¤ÙÛÈ ˙Ô˘Ó ¿ÓÙ· Û·Ó ÊÙˆ¯Ô›.

2. ™Â ÔÈ· ·fi ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ ·ÓıÚÒˆÓ ÙÔ˘ ·Ú·¿Óˆ ·ÔÛ¿ÛÌ·ÙÔ˜ ÂÌ›ÙÂÈ Ô π¤ÚˆÓ, fiˆ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ Ù˘ ∂ÓfiÙËÙ·˜ 3; ¡· ·ÈÙÈÔÏÔÁ‹ÛÂÙ ÙËÓ ¿Ô„‹ Û·˜.
√ π¤ÚˆÓ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÏÔ‡ÛÈÔ˜ ÌÔӿگ˘, Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÔÏ·‡ÛÂÈ Ù·
ÏÔ‡ÙË ÙÔ˘, ÁÈ·Ù› Û˘ÁÎÚ›ÓÂÈ ¿ÓÙ· ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ Ì ¿ÏÏÔ˘˜ Ù˘Ú¿ÓÓÔ˘˜ ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· ÙÔ˘˜ ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ Û ÏÔ‡ÙÔ. ŒÙÛÈ fiÛ· ·Á·ı¿ ÎÈ ·Ó ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ,
¿ÓÙ· ı· ıˆÚÂ›Ù·È ÊÙˆ¯fi˜, ·ÊÔ‡ ÔÈ «·Ó¿ÁΘ» ÙÔ˘ Ê·›ÓÔÓÙ·È Ó· ̤ÓÔ˘Ó ¿ÓÙ· ·ÓÈηÓÔÔ›ËÙ˜. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ fiÛ· ÏÔ‡ÙË ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È, ·ÏÏ¿ Ó· ¤¯ÂÈ ¿ÓÙ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi ÙÔ˘˜ ÔÌÔ›Ô˘˜ ÙÔ˘. ∞˘Ùfi Ô‰ËÁ› ÛÂ
¤Ó·Ó ·‰È¿ÎÔÔ ·ÁÒÓ· ηٿÎÙËÛ˘ ·Á·ıÒÓ, Ô˘ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ
Ó· ·ÔÏ·‡ÛÂÈ ÙËÓ ÔÌÔÚÊÈ¿ Ù˘ ˙ˆ‹˜ Î·È fiÛ· ¤¯ÂÈ ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ.

118

4Ë(119-156)

29-01-04

10:08

™ÂÏ›‰·119

∂ ¡√∆∏∆∞ 4 Ë
M∂ƒ√™ ∞ã
∫∂πª∂¡√: T· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ÂÈÚ‹Ó˘
oAÚ\ ÔsÓ iÓ âÍ·ÚΤÛÂÈÂÓ ìÌÖÓ, Âå Ù‹Ó Ù fiÏÈÓ àÛÊ·ÏᘠÔåÎÔÖÌÂÓ Î·d Ùa
ÂÚd ÙeÓ ‚›ÔÓ ÂéÔÚÒÙÂÚÔÈ ÁÈÁÓÔ›ÌÂı· ηd Ùa Ù Úe˜ ìÌĘ ·éÙÔf˜ ïÌÔÓÔÔÖÌÂÓ Î·d ·Úa ÙÔÖ˜ ≠EÏÏËÛÈÓ Âé‰ÔÎÈÌÔÖÌÂÓ; \EÁg ÌbÓ ÁaÚ ìÁÔÜÌ·È ÙÔ‡ÙˆÓ
ñ·ÚÍ¿ÓÙˆÓ ÙÂϤˆ˜ ÙcÓ fiÏÈÓ Â鉷ÈÌÔÓ‹ÛÂÈÓ. ^O ÌbÓ ÙÔ›Ó˘Ó fiÏÂÌÔ˜ ê¿ÓÙˆÓ ìÌĘ ÙáÓ ÂåÚËÌ¤ÓˆÓ àÂÛÙ¤ÚËÎÂÓØ Î·d ÁaÚ ÂÓÂÛÙ¤ÚÔ˘˜ âÔ›ËÛÂÓ Î·d
ÔÏÏÔf˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ñÔ̤ÓÂÈÓ äÓ¿ÁηÛÂÓ Î·d Úe˜ ÙÔf˜ ≠EÏÏËÓ·˜ ‰È·‚¤‚ÏËÎÂÓ Î·d ¿ÓÙ·˜ ÙÚfiÔ˘˜ ÙÂÙ·Ï·ÈÒÚËÎÂÓ ìÌĘ. hHÓ ‰b ÙcÓ ÂåÚ‹ÓË ÔÈËÛÒÌÂı·, […] ÌÂÙ¿ ÔÏÏɘ ÌbÓ àÛÊ·Ï›·˜ ÙcÓ fiÏÈÓ Ôå΋ÛÔÌÂÓ, à·ÏÏ·Á¤ÓÙ˜ ÔÏ¤ÌˆÓ Î·d ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ ηd Ù·Ú·¯É˜, […] ηı\ ëοÛÙËÓ ‰b ÙcÓ ì̤ڷÓ
Úe˜ ÂéÔÚ›·Ó âȉÒÛÔÌÂÓ, […] à‰ÂᘠÁˆÚÁÔÜÓÙ˜ ηd ÙcÓ ı¿Ï·ÙÙ·Ó ϤÔÓÙ˜ ηd Ù·Ö˜ ôÏϷȘ âÚÁ·Û›·È˜ âȯÂÈÚÔÜÓÙ˜ ·Q ÓÜÓ ‰Èa ÙeÓ fiÏÂÌÔÓ âÎÏÂÏÔ›·ÛÈÓ. \O„fiÌÂı· ‰b ÙcÓ fiÏÈÓ ‰ÈÏ·Û›·˜ ÌbÓ j ÓÜÓ Ùa˜ ÚÔÛfi‰Ô˘˜ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Û·Ó, ÌÂÛÙcÓ ‰b ÁÈÁÓÔ̤ÓËÓ âÌfiÚˆÓ Î·d Í¤ÓˆÓ Î·d ÌÂÙԛΈÓ, zÓ ÓÜÓ
âÚ‹ÌË Î·ı¤ÛÙËÎÂÓ. Te ‰b ̤ÁÈÛÙÔÓØ Û˘ÌÌ¿¯Ô˘˜ ≤ÍÔÌÂÓ ±·ÓÙ·˜ àÓıÚÒÔ˘˜,
Ôé ‚Â‚È·Ṳ̂ÓÔ˘˜, àÏÏa ÂÂÈṲ̂ÓÔ˘˜.
\IÛÔÎÚ¿Ù˘, ¶ÂÚd ÂåÚ‹Ó˘ 19-21

∞ 1 . ∂π™∞°ø°π∫∞ ™Ã√§π∞
O Û˘ÁÁڷʤ·˜: √ πÛÔÎÚ¿Ù˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÙÔ 436 .Ã.. À‹ÚÍ ̷ıËÙ‹˜ ÙˆÓ ÛÔÊÈÛÙÒÓ Î·È ÂËÚ¿ÛÙËΠ΢ڛˆ˜ ·fi ÙÔ ™ˆÎÚ¿ÙË. ∫·Ù·ÁfiÙ·Ó
·fi ‡ÔÚË ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, fï˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘ ·Ó·ÁοÛÙËΠӷ ÁÚ¿ÊÂÈ ‰ÈηÓÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ ηٿ ·Ú·ÁÁÂÏ›· ÁÈ· ‚ÈÔÔÚÈÛÌfi. ∞ÚÁfiÙÂÚ· ÛÙÚ¿ÊËΠÚÔ˜ ÙË ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ ÚËÙÔÚÈ΋˜, Ô˘ ÙÔÓ Û˘ÁÎÈÓÔ‡Û Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. ∞¤ÎÙËÛ ÔÏÏÔ‡˜ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏË Ê‹ÌË.
∂›Û˘ ¤ÁÚ·„ ÏfiÁÔ˘˜ Ì ÛÎÔfi Ó· ÓÔ˘ıÂÙ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ÁÈ· ÙË ÛÙ¿ÛË
ÙÔ˘˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙ· ÔÏÈÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ÂÔ¯‹˜. ¶¤ı·Ó ·fi ÂÎÔ‡ÛÈ· ·ÛÈÙ›· ÙÔ 338 .Ã. ÁÈ· ¿ÁÓˆÛÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜. £¿ÊÙËΠ̠‰ËÌfiÛÈ· ‰·¿ÓË.
∆Ô ·fiÛ·ÛÌ·: ¶ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ «¶ÂÚ› ∂åÚ‹Ó˘» ÏfiÁÔ ÙÔ˘ πÛÔÎÚ¿ÙË. ∞˘Ùfi˜ ÁÚ¿ÊÙËÎÂ, ÂÓÒ ÙÂÏ›ˆÓÂ Ô Û˘ÌÌ·¯ÈÎfi˜ fiÏÂÌÔ˜, Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ‰È·Ï‡ıËΠË
‰Â‡ÙÂÚË ·ıËÓ·˚΋ ËÁÂÌÔÓ›·. √ πÛÔÎÚ¿Ù˘ ÌÈÏ¿ÂÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜, Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó ·Ô‰Ô¯‹ Ù˘ ÂÈÚ‹Ó˘ Î·È Û˘Ì‚Ô˘Ï‡ÂÈ ÙÔ˘˜ ∞ıËÓ·›Ô˘˜ Ó· ·Ê‹ÛÔ˘Ó ÂχıÂÚ˜ ÙȘ Û˘ÌÌ·¯ÈΤ˜ fiÏÂȘ, Ô˘ Â·Ó·ÛÙ¿ÙËÛ·Ó.

119

Ì ÌÂÁ¿ÏË ·ÛÊ¿ÏÂÈ·. ∞Ó fï˜ Û˘Ó¿„Ô˘Ì ÙËÓ ÂÈÚ‹ÓË Ôå΋ÛÔÌÂÓ Ù‹Ó fiÏÈÓ ı· ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂÓ ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜ ÌÂÙ¿ ÔÏÏɘ Ì¤Ó àÛÊ·Ï›·˜. ·\ ¬. \O„fiÌÂı· ‰¤ Ù‹Ó fiÏÈÓ ∞ÎfiÌË ı· ‰Ô‡Ì ÙËÓ fiÏË Ì·˜ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Û·Ó Ó· ¤¯ÂÈ ‰ÈÏ·Û›·˜ Ì¤Ó Ù¿˜ ÚÔÛfi‰Ô˘˜ ‰ÈÏ¿ÛÈ· ¤ÛÔ‰· õ ÓÜÓ. METAºPA™H TOY KEIMENOY ∂ÓfiÙËÙ· 4 K∂πª∂¡√ M∂∆∞ºƒ∞™∏ [K·Ù¿ Ù· Û¯fiÏÈ· ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘] 120 \\AÚ\ ÔsÓ ôÓ âÍ·ÚΤÛÂÈÂÓ ËÌÖÓ. Î·È ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ Î·È ‰È¯fiÓÔÈ·. \EÁÒ Ì¤Ó Á¿Ú ìÁÔÜÌ·È °È·Ù› ÂÁÒ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤¯ˆ ÙË ÁÓÒÌË ÙÔ‡ÙˆÓ ñ·ÚÍ¿ÓÙˆÓ fiÙÈ. ^O Ì¤Ó ÙÔ›Ó˘Ó fiÏÂÌÔ˜ àÂÛÙ¤ÚËÎÂÓ ìÌĘ O fiÏÂÌÔ˜ fï˜ Ì·˜ ¤¯ÂÈ ÛÙÂÚ‹ÛÂÈ ê¿ÓÙˆÓ ÙáÓ ÂåÚË̤ӈÓØ fiÏ· ·˘Ù¿ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ϯıÂ›Ø Î·› Á¿Ú âÔ›ËÛ ÂÓÂÛÙ¤ÚÔ˘˜ Î·È Ú¿ÁÌ·ÙÈ [Ì·˜] ¤Î·Ó ÊÙˆ¯fiÙÂÚÔ˘˜ η› äÓ¿ÁηÛÂÓ ñÔ̤ÓÂÈÓ Î·È Ì·˜ ·Ó¿ÁηÛ ӷ ·Ó¯fiÌ·ÛÙ ÔÏÏÔ‡˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ÔÏÏÔ‡˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ η› ‰È·‚¤‚ÏËÎÂ Î·È Ì·˜ ¤¯ÂÈ ‰È·‚¿ÏÂÈ Úfi˜ ÙÔ‡˜ ≠EÏÏËÓ·˜ ÛÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ η› ÙÂÙ·Ï·ÈÒÚËÎÂÓ ìÌĘ Î·È Ì·˜ ¤¯ÂÈ Ù·Ï·ÈˆÚ‹ÛÂÈ ¿ÓÙ·˜ ÙÚfiÔ˘˜. £· ‹Ù·Ó ÏÔÈfiÓ ·ÚÎÂÙfi ¿Ú·Á Û ̷˜ Âå Ù‹Ó Ù fiÏÈÓ ·Ó Î·È ÙËÓ fiÏË ÔåÎÔÖÌÂÓ àÛÊ·ÏᘠηÙÔÈÎԇ̠̠·ÛÊ¿ÏÂÈ· η› [Âå] ÁÈÁÓÔ›ÌÂı· ÂéÔÚÒÙÂÚÔÈ Î·È [·Ó] ÁÈÓfiÌ·ÛÙ ÈÔ Â‡ÔÚÔÈ Ù¿ ÂÚ› ÙfiÓ ‚›ÔÓ ÛÙ· Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ˙ˆ‹ Ì·˜ η› [Âå] ïÌÔÓÔÔÖÌÂÓ Ù¿ Ù Úfi˜ ìÌĘ Î·È [·Ó] ›¯·Ì ÔÌfiÓÔÈ· ÌÂٷ͇ Ì·˜ ·éÙÔ‡˜ η› [Âå] Âé‰ÔÎÈÌÔÖÌÂÓ Î·È [·Ó] ¯·›Ú·Ì ÂÎÙÈÌ‹Ûˆ˜ ·Ú¿ ÙÔÖ˜ ≠EÏÏËÛÈÓ.4Ë(119-156) 29-01-04 10:08 ™ÂÏ›‰·120 ∞ 2 . ¤¯Ô˘Ó ÂÎÏ›„ÂÈ.ÙÈ ÙÒÚ· . Ù‹Ó fiÏÈÓ ÙÂϤˆ˜ Â鉷ÈÌÔÓ‹ÛÂÈÓ. Ë fiÏË Ì·˜ ı· Â›Ó·È Ï‹Úˆ˜ Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓË. ·Ó Á›ÓÔ˘Ó ·˘Ù¿. ı· ÁÈÓfiÌ·ÛÙ ÈÔ Â‡ÔÚÔÈ. Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜. ÌÂٷ͇ ÙˆÓ EÏÏ‹ÓˆÓ. à·ÏÏ·Á¤ÓÙ˜ ÔÏ¤ÌˆÓ ·ÊÔ‡ ··ÏÏ·Áԇ̠·fi ÔϤÌÔ˘˜ η› ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ η› Ù·Ú·¯É˜. ÁˆÚÁÔÜÓÙ˜ à‰ÂᘠηÏÏÈÂÚÁÒÓÙ·˜ ÙË ÁË ¯ˆÚ›˜ Êfi‚Ô Î·› ϤÔÓÙ˜ Ù‹Ó ı¿Ï·ÙÙ·Ó Î·È ϤÔÓÙ·˜ [‹ Ù·Íȉ‡ÔÓÙ·˜] ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· η› âȯÂÈÚÔÜÙÓ˜ Î·È ·Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔÈ Ù·Ö˜ ôÏϷȘ âÚÁ·Û›·È˜ Ì ٷ ¿ÏÏ· Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· ·¥ ÓÜÓ ‰È¿ ÙfiÓ fiÏÂÌÔÓ Ô˘ ÙÒÚ· ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ âÎÏÂÏÔ›·ÛÈÓ. ηı’ ëοÛÙËÓ ‰¤ Ù‹Ó ìÌ¤Ú·Ó Î·È Î¿ı ̤ڷ Úfi˜ ÂéÔÚ›·Ó âȉÒÛÔÌÂÓ. òHÓ ‰¤ ÔÈËÛÒÌÂı· ÙËÓ ÂåÚ‹ÓËÓ.

∞˘ÙÔ› ÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÔÓÙ·È ÌfiÓÔ Û ÂÚ›Ô‰Ô ÂÈÚ‹Ó˘. Tfi ‰¤ ̤ÁÈÛÙÔÓØ ≤ÍÔÌÂÓ Û˘ÌÌ¿¯Ô˘˜ ±·ÓÙ·˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. ∫·È ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔØ ı· ¤¯Ô˘ÌÂ Û˘ÌÌ¿¯Ô˘˜ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ fi¯È Ì ÂÍ·Ó·ÁηÛÌfi ·ÏÏ¿ Ì ÙË ı¤ÏËÛ‹ ÙÔ˘˜. ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ô πÛÔÎÚ¿Ù˘.Ã. Î·È Ó· Â›Ó·È ÁÂÌ¿ÙË ·fi ÂÌfiÚÔ˘˜ Î·È Í¤ÓÔ˘˜ Î·È ÌÂÙÔ›ÎÔ˘˜. ÂÓÒ Û ·˘ÙÔ‡˜ ·ÓÙȉȷÛÙ¤ÏÏÂÈ Ù· Ï‹ÁÌ·Ù·.4Ë(119-156) 29-01-04 10:08 ™ÂÏ›‰·121 ÁÂÓÔ̤ÓËÓ ‰¤ ÌÂÛÙ‹Ó âÌfiÚˆÓ Î·› Í¤ÓˆÓ Î·› ÌÂÙԛΈÓ. ∞ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ ‹Ù·Ó Ë ‰È¿Ï˘ÛË Ù˘ µã ∞ıËÓ·˚΋˜ ™˘ÌÌ·¯›·˜.) ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ Î·È ÔÏÈÙÈ΋ Û˘ÌÌ·¯›· ÔÏÏÒÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ fiÏÂˆÓ Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙËÓ ∞ı‹Ó·. Ôé ‚Â‚È·Ṳ̂ÓÔ˘˜. NOHMATIKH A¶O¢O™H TOY KEIMENOY ™Â ÌÈ· ÎÚ›ÛÈÌË Î·È ÔÏÈÙÈο ·ÛÙ·ı‹ ÂÚ›Ô‰Ô ÁÈ· ÙËÓ ∞ı‹Ó· Ô πÛÔÎÚ¿Ù˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ó· ›ÛÂÈ Ì ÙÔ ÏfiÁÔ ÙÔ˘ ·˘ÙfiÓ ÙÔ˘˜ ∞ıËÓ·›Ô˘˜ Ó· Û˘Ó¿„Ô˘Ó ÂÈÚ‹ÓË Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ÂÁηٷÏ›ÔÓÙ·˜ ÙȘ ËÁÂÌÔÓÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ‚Ϥ„ÂȘ.Ã. ∞·ÚÈıÌÒÓÙ·˜ Ù· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ÂÈÚ‹Ó˘ ηٷ‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ fiÛÔ ˆÊ¤ÏÈÌË Â›Ó·È Ë ÂÈÚËÓÈ΋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·È fiÛÔ Î·Ù·ÛÙÚÂÙÈΤ˜ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÌÂÚÈ¿ ·¤‚ËÛ·Ó ÔÈ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ‰È·Ì¿¯Â˜. ŒÙÛÈ ı· Á›ÓÂÈ Î·È ¿ÏÈ fiÏÔ˜ ¤Ï͢ ÔÏÏÒÓ Í¤ÓˆÓ Î·È ı· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Û˘ÌÌ·¯›Â˜ Ôχ ÈÔ ÛÙ·ıÂÚ¤˜.Ã. √È Ôϛ٘ ı· ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ı· ÚÔÎfi‚Ô˘Ó Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜. ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ·ÔÁÔ‹Ù¢Û˘ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ fiÏÂˆÓ ·fi ÙËÓ ·˘Ù·Ú¯È΋ ËÁÂÌÔÓ›· Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. ∂Í·ÈÙ›·˜ ·˘ÙÔ‡ ÔÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ ¤ÁÈÓ·Ó ÈÔ ÊÙˆ¯Ô› Î·È ÌÈÛËÙÔ› ÚÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜. √ ™˘ÌÌ·¯ÈÎfi˜ fiÏÂÌÔ˜ ‰È‹ÚÎÂÛ ̤¯ÚÈ ÙÔ 355 . àÏÏ¿ ÂÂÈṲ̂ÓÔ˘˜. ❏ µã ∞ıËÓ·˚΋ ™˘ÌÌ·¯›·: (357 . Ô ÔÔ›Ô˜ ‰Â ı· Íԉ¢fiÙ·Ó È· Û ÔÏÂÌÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ∞ 4 . ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÙÒÚ· ¤¯ÂÈ ÂÚË̈ı›. zÓ ÓÜÓ âÚ‹ÌË Î·ı¤ÛÙËÎÂÓ. EPMHNEYTIKA – ¶PA°MATO§O°IKA ™XO§IA ❏ ™˘ÌÌ·¯ÈÎfi˜ fiÏÂÌÔ˜: √ fiÏÂÌÔ˜ ·˘Ùfi˜ ÍÂΛÓËÛ ÙÔ 357 .Ã.. ∏ ™˘ÌÌ·¯›· ÛÙfi¯Â˘Â ÛÙËÓ Î˘ÚÈ·Ú¯›· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô Î·È ÛÙ· ÛÙÂÓ¿ Ù˘ ª·‡- 121 . Î·È ¤¯·ÈÚ·Ó Ù˘ ÂÎÙÈÌ‹Ûˆ˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ. ∏ ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ ‰È·Ú΋˜ ·ÁÒÓ·˜ ÂÈ‚›ˆÛ˘ ¯ˆÚ›˜ ÛÙÈÁ̤˜ ÍÂÎÔ‡Ú·Û˘ Î·È ‰È·ÛΤ‰·Û˘. √ πÛÔÎÚ¿Ù˘ ıˆÚ› fiÙÈ Ë fiÏË ı· ‹Ù·Ó Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓË. – 355 . Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔηϤÛÂÈ Ô fiÏÂÌÔ˜. ÁÈ·Ù› ·˘Ù¤˜ ı· ‚·Û›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ ·ÌÊÔÙ¤ÚˆÓ Î·È fi¯È ÛÙË ‚›·. ·ÔÏ¿Ì‚·Ó·Ó ÙÔÓ ÏÔ‡ÙÔ ÙÔ˘˜. ·Ó ÔÈ Ôϛ٘ ¤ÓȈı·Ó ·ÛÊ¿ÏÂÈ·. Ë ÂÈÚ‹ÓË ı· ÂÈʤÚÂÈ ÙËÓ ÔÏ˘fiıËÙË ·›ÛıËÛË ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È ÔÌfiÓÔÈ·˜ ÛÙËÓ fiÏË. ÒÛÙÂ Ë fiÏË Ó· ·Ó·ÎÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·ÏÈ¿ Ù˘ ·›ÁÏË. ∂ÓfiÙËÙ· 4 ∞ 3 . ∞ÓÙ›ıÂÙ·.

âÍ·ÚÎÂÖ. Ô‡Ù ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘ ÙÔ˘ ÔÚ˘ÎÙÔ‡ ÏÔ‡ÙÔ˘. âÍ·Ú- . ∏ ·›ÛıËÛË Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜. ∞ 5 .ÂÈı¤ÙˆÓ . ÚfiÛ.·ÓÙˆÓ˘ÌÈÒÓ . ÂÓÂÚÁ. ·ÏÏ¿ Ô‡ÙÂ Î·È ÔÏÈÙÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù·. ·ÔÚ. ∏ ™˘ÌÌ·¯›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ·Ú·‚·›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ù˘ ∞ÓÙ·ÏÎÈ‰Â›Ô˘ ÂÈÚ‹Ó˘. Ë ÂÎÙ›ÌËÛË Î·È Ô Û‚·ÛÌfi˜ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ fiÏÂˆÓ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙ· ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÌÈ· Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓË ˙ˆ‹. âÍ·ÚΤÂÈ. KÏ›ÛË Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ . ÌÂÙԛΈÓ: ª¤ÙÔÈÎÔÈ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·Ó ÔÈ ÍÂÓÔÈ Ô˘ ÂÁηı›ÛÙ·ÓÙÔ ÌfiÓÈÌ· ÛÙËÓ ∞ı‹❏ Ó·. ™ÎÔfi˜ Ù˘ ™˘ÌÌ·¯›·˜ ‹Ù·Ó Â›Û˘ Ó· ·ÓÙÈÙ·¯ı› ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ù˘ ™¿ÚÙ˘ Ó· ÂÈ‚ÏËı› ÛÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ fiÏÂȘ ηٷÚÁÒÓÙ·˜ ÙÔ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi ηıÂÛÙÒ˜. ∆Ô 374 . °È’ ·˘Ùfi ‹Ù·Ó ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Ë Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ∞ı‹Ó·˜.Ã. °§ø™™IKA ™XO§IA ✔ °Ú·ÌÌ·ÙÈ΋ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Ï¤ÍÂˆÓ – ™ËÌ·ÛÈÔÏÔÁÈο ∞Ú¯ÈÎÔ› ¯ÚfiÓÔÈ ÚËÌ¿ÙˆÓ – √ÌfiÚÚÈ˙· ÛÙË ¡. ❏ \∂ÁÒ ÌÂÓ Á¿Ú ìÁÔÜÌ·È… Â鉷ÈÌÔÓ‹ÛÂÈÓ: √ πÛÔÎÚ¿Ù˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Ô˘ οÓÔ˘Ó ÌÈ· fiÏË Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓË.4Ë(119-156) ∂ÓfiÙËÙ· 4 29-01-04 10:08 ™ÂÏ›‰·122 Ú˘ £¿Ï·ÛÛ·˜. ηıÒ˜ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ‰Èη›ˆÌ· ·fiÎÙËÛ˘ Á˘. ʈӋ˜ ÙÔ˘ ·ÚfiÛˆÔ˘ Ú. 122 âÍ·ÚÎÂÖ (= Â›Ó·È ·ÚÎÂÙfi) Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ.∂. ηıÒ˜ Î·È ÛÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ Î·È ÙˆÓ ËÁÒÓ ÚÒÙˆÓ ˘ÏÒÓ ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ £Ú¿Î˘ Î·È Ù˘ ª·‡Ú˘ £¿Ï·ÛÛ·˜. ∆Ô˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ÔÏ˘Û‡Ó‰ÂÙÔ˘ Û¯‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· Ó· ηٷÛÙ‹ÛÂÈ Û·Ê¤˜ fiÙÈ Ë Â˘Ù˘¯›· Ù˘ fiÏ˘ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ÂÍ›ÛÔ˘ ·fi ÙËÓ ÚfiÔ‰Ô fiÏˆÓ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÙÔ̤ˆÓ. ∆Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ·Ó¤Ï·‚·Ó ‰‡Ô ÛÒÌ·Ù· Ì ›Û· ‰ÈηÈÒÌ·Ù·: ÙÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ÙˆÓ ™˘ÌÌ¿¯ˆÓ Î·È Ë ∂ÎÎÏËÛ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. ∂›Ó·È ÛÙÔȯ›· Ô˘ ÌfiÓÔ Ë ÂÈÚ‹ÓË ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ. ❏ o∞Ú’ ÔsÓ… Âé‰ÔÎÈÌÔÖÌÂÓ: √ πÛÔÎÚ¿Ù˘ οÓÂÈ ¯Ú‹ÛË ÌÈ·˜ ÚËÙÔÚÈ΋˜ ÂÚÒÙËÛ˘. Ë ÔÌfiÓÔÈ· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ.ÌÂÙÔ¯ÒÓ ÙÔ˘ ∫∂πª∂¡√À ÃÚÔÓÈΤ˜ – ÂÁÎÏÈÙÈΤ˜ ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ÛÂȘ • ò∞Ú’: (¿Ú·) Â›ÚÚËÌ· ‰ÈÛÙ·ÎÙÈÎfi (= ¿Ú·ÁÂ) • ÔsÓ: Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ Û˘ÌÂÚ·ÛÌ·ÙÈÎfi˜ • ôÓ: ÌfiÚÈÔ ‰˘ÓËÙÈÎfi • âÍ·ÚΤÛÂÈÂÓ: Áã ÂÓ. ❏ ∫·› Á¿Ú ÂÓÂÛÙ¤ÚÔ˘˜… ÙÂÙ·Ï·ÈÒÚËÎÂÓ ìÌĘ: ÃÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ¿ÏÈ ÔÏ˘‰‡Ó‰ÂÙÔ Û¯‹Ì· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÌÈ· ¤ÓÙÔÓË ·ÓÙ›ıÂÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ˆÊ¤ÏÂȘ Ù˘ ÂÈÚ‹Ó˘ Î·È ÛÙȘ Û˘ÌÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘. ∞Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·Ó Î˘Ú›ˆ˜ Ì ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ÁÈ· Ó· ÙÔÓ›ÛÂÈ ÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·Ó·ÊÂÚÔÌ¤ÓˆÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ ÛÙËÓ Â˘‰·ÈÌÔÓ›· Ù˘ fiÏ˘. Ë ™˘ÌÌ·¯›· ›¯Â 70 ̤ÏË. ∆Ô ™˘Ó¤‰ÚÈÔ Â›Û˘ ‰È·¯ÂÈÚÈ˙fiÙ·Ó Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο Î·È fiÚÈ˙ ÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ÚÔ·ÈÚÂÙÈ΋˜ Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿˜ οı ̤ÏÔ˘˜. ¶Ï‹ÚˆÓ·Ó ¤Ó·Ó ÂÙ‹ÛÈÔ ÊfiÚÔ («ÌÂÙÔ›ÎÈÔ»). ÚÙ. ¢ÎÙ. ∞Ú¯Èο ‚·Û›ÛÙËΠ۠‰ËÌÔÎÚ·ÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜. ̤ÏÏ. âÍ‹ÚÎÂÈ.

·ã ÚfiÛ. ÏËı. ÙÔÜ ‚›Ô˘] (= Ë ˙ˆ‹) √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. Á¤Ó. ÁÂÓ¤ıÏÈ·. Âé‰ÔÎÈ̤ˆ. ÂÈ‚›ˆÛË. ÂÓ. Á¤ÁÔÓ·/ ÁÂÁ¤ÓËÌ·È. ıËÏ. ü ˇ ÎËÛ·. ·fiÚ. ‚ãâÁÂÓfiÌËÓ. ÂÓÂÛÙ. ÚfiÛ. ·fiÚ. ÂÓÂÚÁ. ïÌÔÓÔ¤ˆ. -. ¢ÎÙ. ÁËÁÂÓ‹˜. ï ‚›Ô˜ [ÁÂÓ. ÂÓÂÛÙ. ·ÚÛ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. -. ·Î·ÙÔ›ÎËÙÔ˜. . ïÌÔÓÔá Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ÚÎ. ·ÚÛ. ÚÙ.ì ÂûÔÚÔ˜.√ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ü ˇ ÎËη. ·˘Ù¿Ú΢. ÚfiÛ. âÍ‹ÚÎÂÛÂ. £∂∆π∫√™: àÛÊ·Ïá˜. Ù˘ ÚÔÛˆÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ.∂. Á¤ÓÔ˜. ÔåÎá. ÁÔÓ¤·˜ • Úfi˜: ÚfiıÂÛË • ìÌĘ ·éÙÔ‡˜: ·ÈÙ. ÚfiÛ. óÌÔÓfiËÛ·. ïÌÔÓÔ‹Ûˆ. ÂÓÂÚÁ. ÔÈΛ·. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ÁÂÓÈ¿. ‰È·Ú΋˜. ·fiÚ. ·fiÚ. ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ÏËı. ÚÙ. Ù˘ ÚÔÛˆÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. ·ã ÚfiÛ. Ôå΋ۈ. ‚ÈÒÛÈÌÔ˜. ˘ÂÚÛ. ÚÎ. ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. -Ë.∂. ëÌ·˘ÙÔÜ. Û˘ÁÎÚÈÙÈÎfi˜ ‚·ıÌfi˜ ÙÔ˘ ÂÈı. ÚfiÛ. ÚÎ. ÂÓÂÛÙ. Û˘ÁοÙÔÈÎÔ˜. óÌÔÓfiÔ˘Ó. ÙÔÜ ≠∂ÏÏËÓÔ˜] • Âé‰ÔÎÈÌÔÖÌÂÓ: ·ã ÏËı. ïÌÔÓÔá. -·. ÚÙ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú.(= ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ÌÔ˘) • ïÌÔÓÔÔÖÌÂÓ: ·ã ÏËı. ÚÎ. ÏËı. Âé‰ÔÎÈÌá (= ¯·›Úˆ ÂÎÙÈÌ‹Ûˆ˜. ÔÏÈÙÈÛÌfi˜. À¶∂ƒ£∂∆π∫√™: ÂéÔÚÒÙ·ÙÔ˜. ÔÌfiÓÔÈ·. .√ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ¢‰ÔΛÌËÛË • \∂ÁÒ: ÔÓÔÌ. Á¤Ó. ÏËı. ÔåΤˆ.∂. ̤ÏÏ. -ÔÓ • ÁÈÁÓÔ›ÌÂı·: ·ã ÏËı. ·fiÚ.∂. ÓÂÔÁÓfi. Á¤ÓÂÛË. ÚÎ. Á›ÁÓÔÌ·È. Ù˘ ·˘ÙÔ·ıËÙÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. Û‡. ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ÚˆÙÔÁÂÓ‹˜. ̤ÏÏ. • Âå: Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ˘ÔıÂÙÈÎfi˜ • Ù‹Ó fiÏÈÓ: ·ÈÙ. Ùɘ fiψ˜] √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ̤ÏÏ. è ˇ ΋ÎÂÈÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ¢‰ÔÎÈÌ›·. -ÔÓ. ̤ÏÏ. âÁÂÁfiÓÂÈÓ/ âÁÂÁÂÓ‹ÌËÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. âÁÒ. Ëé‰ÔÎÈÌ‹ÎÂÈÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ÚÙ. ‰È·ÎÚ›ÓÔÌ·È Û οÙÈ) Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ÔÏÈÙÈÎfi˜. âÁÒ. . ˘ÂÚÛ. ‚›ˆÌ· • ÂéÔÚÒÙÂÚÔÈ: ÔÓÔÌ. Û˘ÓÔÈÎÈÛÌfi˜. ÁÂÓ‹ÛÔÌ·È.∂. ·ÔÏ›ÙÈÛÙÔ˜ • àÛÊ·Ïá˜: Â›ÚÚËÌ· ÙÚÔÈÎfi ıÂÙÈÎfi˜ ‚·ıÌfi˜. Âé‰ÔÎÈÌá. Á¤Ó. Âé‰ÔÎÈÌ‹Ûˆ. ™À°∫ƒπ∆π∫√™: àÛʷϤÛÙÂÚÔÓ. ˘ÛÙÂÚÔÁÂÓ‹˜. Ëé‰ÔΛÌÔ˘Ó. ·ÚÎÂÙfi˜ • ìÌÖÓ: ‰ÔÙ. ëÌ·˘Ùɘ. ·ã ÚfiÛ. Ëé‰ÔΛÌËÛ·.∂. ü ˇ ÎÔ˘Ó. ï. ì fiÏȘ [ÁÂÓ. ÁÂÓ¤ÙÂÈÚ·. ˘ÂÚÛ.∂. ÔÏÈÁ·Ú΋˜. ÂÓÂÛÙ. ˘ÂÚÛ. Ëé‰ÔΛÌËη. Û‡. ™À°∫ƒπ∆π∫√™: ÂéÔÚÒÙÂÚÔ˜. Û˘ÁÁÂÓ‹˜. ¢ÎÙ. ˘ÂÚÛ. ÂÓ. ·ÚÛ. ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ÂÓ. ÂÓÂÚÁ. ·‚›ˆÙÔ˜. Ùfi ÂûÔÚÔÓ (= ÏÔ‡ÛÈÔ˜) µ·ıÌÔ› ÙÔ˘ ÂÈı¤ÙÔ˘: £∂∆π∫√™: ÂûÔÚÔ˜. ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·. À¶∂ƒ£∂∆π∫√™: àÛʷϤÛٷٷ • ÔåÎÔÖÌÂÓ: ·ã ÏËı. Á¤Ó. Á›ÁÓÔÌ·È (= Á›ÓÔÌ·È) Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ.4Ë(119-156) 29-01-04 10:08 ™ÂÏ›‰·123 ΤÛÂÈ. ÔåÎá (= ηÙÔÈÎÒ) Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. • ̤Ó: Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ·ÓÙÈıÂÙÈÎfi˜ ∂ÓfiÙËÙ· 4 123 . ¢ÎÙ. ¿ÔÏȘ. ï ≠∂ÏÏËÓ [ÁÂÓ. Û˘ÓÔÈΛ· • η›: Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ Û˘ÌÏÂÎÙÈÎfi˜ • ÂÚ›: ÚfiıÂÛË • ÙfiÓ ‚›ÔÓ: ·ÈÙ. âÁÈÁÓfiÌËÓ. ¢ÎÙ. ÔÌÔÓÔËÙÈÎfi˜ • ·Ú¿: ÚfiıÂÛË • ÙÔÖ˜ ≠∂ÏÏËÛÈÓ: ‰ÔÙ.

Á¤Ó. ÔÏÂÌÈÎfi˜. -ÔÓ • ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜: ·ÈÙ. ÂÓ. Ô›ËÌ·. Á¤Ó. ÚfiÛ. ÂÓÂÚÁ. ìÁÔÜÌ·È. ÙÔÜ ÎÈÓ- 124 . âϤ¯ıËÓ/ âÚÚ‹ıËÓ. Ô˘‰. ÚÎ. ìÁËı‹ÛÔÌ·È. ·ÚÛ. ·fiÚ. âÂÔÈ‹ÎÂÈÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ˘ÂÚÛ. ÏËı. Â鉷ÈÌÔÓá. ÚËÙfi˜. ̤ÏÏ. ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. Ôχ µ·ıÌÔ› ÙÔ˘ ÂÈı¤ÙÔ˘: £∂∆π∫√™: Ôχ˜. âÔ›ËÛ·. ˘ÂÚÛ. àÂÛÙ¤ÚËÛ·. Â鉷ÈÌÔÓ‹Ûˆ. ÏËı.∂. ÏfiÁÔ˜. Û˘ÁÎÚÈÙÈÎfi˜ ‚·ıÌfi˜ ÙÔ˘ ÂÈı. ·ÔÏÔÁԇ̷È. ˘ÂÚÛ. ˘ÂÚÛ. ·ÔÚ. -Ë. Ô˘‰. ·ÚÛ. àÔÛÙÂÚ¤ˆ. âÔ›Ô˘Ó. ÙÔ˘ ÂÈı. ̤ÏÏ. ÂÓÂÚÁ. ÂåÚ‹ÌËÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ·≈ÙË. ìÁ‹ÛÔÌ·È. ·fiÚ. ÚÎ.∂. ·Ú¯‹. ÏËı. ±·˜. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. àÔÛÙÂÚ‹Ûˆ.∂. àÔÛÙÂÚá Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. Ô˘‰. ÚÔÛÔ›ËÛË • ÔÏÏÔ‡˜: ·ÈÙ. ÚÙ. ÂÈÛËÁËÙ‹˜. ¢‰·ÈÌÔÓ›·. ÔÚÈÛÙ. Ë鉷ÈÌÔÓ‹ÎÂÈÓ/ Â鉷ÈÌÔÓ‹ÎÂÈÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ÔyÙÔ˜. ÚÙ. -Ë.∂. ìÁ‹ÌËÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. àÂÛÙ¤ÚËη. ·ÔÚ. Á¤Ó. ñÉÚ¯ÔÓ. ·fiÚ. ìÁÔÜÌ·È (= ıˆÚÒ.ì ¤Ó˘ (= ÊÙˆ¯fi˜) µ·ıÌÔ› ÙÔ˘ ÂÈı¤ÙÔ˘: £∂∆π∫√™: ¤Ó˘. Á¤Ó. ÌÂÙ·Ô›ËÛË. ̤ÏÏ. àÂÛÙÂÚ‹ÎÂÈÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡.∂. ËÁ¤Ù˘. Ô˘‰. Á¤Ó. ±·Ó (= fiÏÔ˜ ·ÓÂÍ·ÈÚ¤Ùˆ˜) • ÙáÓ ÂåÚË̤ӈÓ: ÁÂÓ. ÂÔ›Ëη. ï fiÏÂÌÔ˜ [ÁÂÓ. Â鉷ÈÌÔÓ¤ˆ. ·Ó‡·ÚÎÙÔ˜. ÚÎ. Â鉷ÈÌÔÓá (= Â›Ì·È Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ˜) Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ÔȤˆ. ÂÓÂÚÁ. ÂÌfiÏÂÌÔ˜ • ê¿ÓÙˆÓ: ÁÂÓ. Ú‹ÙÚ·. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. -ÔÓ • âÔ›ËÛÂÓ: Áã ÂÓ. ÚfiÛ. ·. ˘ÂÚÛ. Ùfi ϤÔÓ. ·fiÚ. ̤ÏÏ. ™À°∫ƒπ∆π∫√™: ï. ÚÎ. âÏÂÁfiÌËÓ. Ú‹ÙÔÚ·˜. ¢‰·›ÌˆÓ • ï fiÏÂÌÔ˜: ÔÓÔÌ. ‰È‹ÁËÌ·. ñ¿Ú͈. ˘·ÚÎÙfi˜. àÔÛÙÂÚá. Á¤Ó. ÂÓÂÚÁ. ·˘Ùfi) • ñ·ÚÍ¿ÓÙˆÓ: ÁÂÓ. ÏÂÎÙÈÎfi˜. ñ‹Ú¯ÂÈÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ̤ÏÏ. àÂÛÙ¤ÚÔ˘Ó. Á¤Ó. ·˘Ù‹. ÏËı. ÚÎ. ·fiÚ. ÔÏ˘ÏÔÁ¿˜. À¶∂ƒ£∂∆π∫√™: ÏÂÖÛÙÔ˜. ËÁÂÌfiÓ·˜. ≥ÁËÌ·È. ÚÙ. ‡·ÚÍË. ÙÔ˘ ‰Â˘ÂÚfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ÏËı. À¶∂ƒ£∂∆π∫√™: ÂÓ¤ÛÙ·ÙÔ˜. Á¤Ó. ̤ÏÏ. ıÂÙÈÎfi˜ ‚·ıÌfi˜ ÙÔ˘ ÂÈı. ̤ÏÏ. Ô›ËÛË. ·fiÚÚËÙÔ˜ • àÂÛÙ¤ÚËÎÂÓ: Áã ÂÓ. ÙÔÜÙÔ (= ·˘Ùfi˜. ÚÙ. ˘ÂÚÛ. Ôχ˜. ϤÁÔÌ·È. ±·Û·. ÂúÚËÌ·È. ÔÈá Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ·Ú·Ô›ËÛË. ϤÍË. ï ΛӉ˘ÓÔ˜ [ÁÂÓ. ñÉÚÍ·. ·ÓÂΉȋÁËÙÔ˜. ÓÔÌ›˙ˆ) Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ÛÙÂÚËÙÈÎfi˜ • ÂÓÂÛÙ¤ÚÔ˘˜: ·ÈÙ. ·ÓÙ›ÚÚËÛË. ÔÏÏ‹. ÚÙ. ÔÚÈÛÙ. ìÁËÛ¿ÌËÓ. ï. ñ¿Ú¯ˆ. ÏËı.∂. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ËÁÂÛ›· • ÙÔ‡ÙˆÓ: ÁÂÓ. ìÁÔ‡ÌËÓ. ·ÚÛ. ìÁ¤ÔÌ·È. ÏËı. ·ÔÛÙ¤ÚËÛË. ÂÓÂÛÙ. ÌÙ¯. Ë鉷ÈÌfiÓËη/ Â鉷ÈÌfiÓËη.Ë鉷ÈÌfiÓÔ˘Ó. ·fiÚ. ÙÔÜ ÔϤÌÔ˘] √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ÔÈËÙ‹˜. ÔÚÈÛÙ. -ÔÓ. ÔÈ‹Ûˆ. ¤Ó·ÚÍË • ÙÂϤˆ˜: Â›ÚÚËÌ· ÙÚÔÈÎfi • Â鉷ÈÌÔÓ‹ÛÂÈÓ: ··ÚÌÊ.ì Ï›ˆÓ. ·ÔÚ. ¿Ó·Ú¯Ô˜.∂. ÚÎ. ÚÙ. ·ÚÛ. ™À°∫ƒπ∆π∫√™: ÂÓ¤ÛÙÂÚÔ˜. ϤÁÔÌ·È Ãƒ√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ñ¿Ú¯ˆ Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ìÁ‹ıËÓ. ÌÙ¯.4Ë(119-156) ∂ÓfiÙËÙ· 4 29-01-04 10:08 ™ÂÏ›‰·124 • Á¿Ú: Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ·ÈÙÈÔÏÔÁÈÎfi˜ • ìÁÔÜÌ·È: ·ã ÂÓ. Ù˘ ‰ÂÈÎÙÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. ñÉÚ¯·. ϯı‹ÛÔÌ·È/ ®Ëı‹ÛÔÌ·È. ÔÈá. Ë鉷ÈÌfiÓËÛ·. ÔÏÂÌÔ¯·Ú‹˜. ÚÎ. ÚfiÛ.

∂. ÔÚÈÛÙ. ̤ÏÏ. ÚÙ.∂. Ę. ·Ó˘¤Ú‚ÏËÙÔ˜. àËÏÏ·ÙÙfiÌËÓ. ·fiÚ. ıÂÙÈÎfi˜ ‚·ıÌfi˜ ÙÔ˘ ÂÈı. ·ÛÊ·Ï‹˜. ÏËı. ·Ó·ÛÊ·Ï‹˜ • Ôå΋ÛÔÌÂÓ: ·ã ÏËı. ‰È·‚¿Ïψ. Ôχ˜. ÏËı. Á¤Ó. ‰È·‚·Ïá. ÂÓ.∂. ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ÂÓÂÚÁ. ñÔ̤ӈ. ·fi‚ÏËÙÔ˜. ÚÙ. ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ÂÔ›ËÌ·È. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ÂÍ·Ó·ÁηÛÌfi˜. à·ÏÏ¿ÙÙÔÌ·È. ··ÏÏ·ÎÙ¤Ô˜. ÚÎ. ·fiÚ. ñ¤ÌÂÈÓ·. ÎÈÓ‰˘ÓÔÏÔÁ›· • ñÔ̤ÓÂÈÓ: ··ÚÌÊ. âÙÂÙ·Ï·ÈˆÚ‹ÎÂÈÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ÚÎ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. Ù·Ï·ÈˆÚ‹Ûˆ. Ù·Ï·ÈˆÚá. ÊÈÏÂÈÚËÓÈÎfi˜. Ù·Ï·ÈˆÚ¤ˆ. ·ÚÛ. ıËÏ. äÓ·ÁοÎÂÈÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ÂÌ‚fiÏÈÌÔ˜ • ¿ÓÙ·˜: ·ÈÙ. àËÏÏ·Í¿ÌËÓ. äÓ¿Áη۷. ‰È·ÏÏ·Á‹. ·ÚÛ. ˘ÔÌÔÓ‹. ıËÏ. àËÏÏ¿¯ıËÓ/ àËÏÏ¿ÁËÓ. ì ÂåÚ‹ÓË [ÁÂÓ. ··ÏÏ·Á‹. Á¤Ó. äÓ¿Áηη. ÌÙ¯. Ùɘ ·ÛÊ·Ï›·˜] √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ‰È·‚¤‚ÏËη. ÚfiÛ. ˘ÔÙ. ÂÓÂÚÁ. ˘ÂÚÛ. ÚfiÛ. ·Ó·Áη›Ô˜ • ÙÔ‡˜ ≠EÏÏËÓ·˜: ·ÈÙ. ‚ÔÏ‹. ÚÎ. àÓ·Áο˙ˆ Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ‚ã ·ıËÙ. ÚfiÛ. âÙ·Ï·ÈÒÚÔ˘Ó. ÂÓ. ·ÔÙÚÔ‹. ̤ÏÏ. ÏËı. ̤ÏÏ. ÙÔÜ ≠EÏÏËÓÔ˜] • ‰È·‚¤‚ÏËÎÂÓ: Áã ÂÓ. ÚÎ. ‚㠉Ȥ‚·ÏÔÓ. ÚfiÛ. àÓ·Áοۈ. ·fiÚ. ÂÓÂÚÁ. âÔÈ‹ıËÓ. ÚÎ. ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ·‰È¿‚ÏËÙÔ˜. ÂÈÚËÓÔÔÈfi˜. ÔÈÔÜÌ·È. ì àÛÊ¿ÏÂÈ· [ÁÂÓ. ÚÎ. ÂÈÙÚ¤ˆ. ÂÌÌÔÓ‹.∂.∂. ˘ÂÚÛ. à‹ÏÏ·ÁÌ·È. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ÚÎ. ÔåΤˆ. Ù·Ï·ÈˆÚá Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ÔÚÈÛÙ. ÙÔÜ ÙÚfiÔ˘] √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ÔÚÈÛÙ. ·fiÚ.∂. ‰È¤‚·ÏÏÔÓ.4Ë(119-156) 29-01-04 10:08 ™ÂÏ›‰·125 ‰‡ÓÔ˘] √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. Á¤Ó. Á¤Ó. Ù·Ï·›ˆÚÔ˜ • òHÓ: Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ˘ÔıÂÙÈÎfi˜ • Ù‹Ó ÂåÚ‹ÓËÓ: ·ÈÙ. ÂÓ. ÚfiÛ. ÂÈÚËÓ¢ÙÈÎfi˜ • ÔÈËÛÒÌÂı·: ·ã ÏËı. ÙÂÙ·Ï·ÈÒÚËη.∂. ‰È·‚ÏËÙfi˜. ñ¤ÌÂÓÔÓ. ·Ó˘ÔÌÔÓËÛ›· • äÓ¿ÁηÛÂÓ: Áã ÂÓ. ÚÙ. ÚÙ. ÔÈÔÜÌ·È (= οӈ) Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ÔÈ‹ÛÔÌ·È. äÓ¿Áη˙ÔÓ. Ù˘ ·fiÚÈÛÙ˘ ÂÈÌÂÚÈÛÙÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. âÂÔÈ‹ÎÂÈÓ • ÌÂÙ¿: ÚfiıÂÛË • ÔÏÏɘ: ÁÂÓ. ˘ÂÚÛ. ÔÈËı‹ÛÔÌ·È. ˘ÂÚÛ. ˘ÂÚÛ. à·ÏÏ¿ÍÔÌ·È. ‰È·‚ÔÏ‹. ıËÏ. ÂÓÂÛÙ. ÚÎ. âÔÈÔ‡ÌËÓ. ‰È·‚¿Ïψ (= Û˘ÎÔÊ·ÓÙÒ) Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ˘ÂÚÛ. ̤ÏÏ. ÚÙ. ÏËı. ·ÚÛ. ·fiÚ. ÂÈΛӉ˘ÓÔ˜. ·Ó˘fiÌÔÓÔ˜. ÔåÎá (= ηÙÔÈÎÒ) • à·ÏÏ·Á¤ÓÙ˜: ÔÓÔÌ. ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ÄÛ·. ÂÓ·ÏÏ¿Í ∂ÓfiÙËÙ· 4 125 . ̤ÏÏ. ÂÓÂÚÁ. âÙ·Ï·ÈÒÚËÛ·. Ù·Ï·ÈˆÚ›·. ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ·ÔÚ. ‰‡ÛÙÚÔÔ˜. Ùɘ ÂåÚ‹Ó˘] √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ÄÓ • ÙÚfiÔ˘˜: ·ÈÙ. àÓ·Áο˙ˆ.∂. ·ÔÚ. ÚÙ. Á¤Ó.∂. ñÔÌÂ̤ÓËη. ·Î›Ó‰˘ÓÔ˜. ÔÚÈÛÙ. ·Ó·ÙÚÔ‹ • ÙÂÙ·Ï·ÈÒÚËÎÂÓ: Áã ÂÓ. ÙÚÔ‹. ·ÚÛ. àËÏÏ¿ÁÌËÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ñÔ̤ӈ Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ·ÛÊ·Ï›˙ˆ. ·fiÚ. à·ÏÏ¿ÙÙÔÌ·È/ à·ÏÏ¿ÛÛÔÌ·È Ãƒ√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ÂÓÂÚÁ. ÔȤÔÌ·È. ˘ÔÌÔÓÂÙÈÎfi˜. ·Ó¿ÁÎË. à·ÏÏ·Á‹ÛÔÌ·È. ̤ÏÏ. Á¤Ó. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ñÔÌÂÓá. ñÂÌÂÌÂÓ‹ÎÂÈÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ï ÙÚfiÔ˜ [ÁÂÓ. Á¤Ó. ÔÏÏ‹. ·ÔÚ. ÚÈ„ÔΛӉ˘ÓÔ˜. ‰È‚‚ϋÎÂÈÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. Ôχ • àÛÊ·Ï›·˜: ÁÂÓ. ï ≠EÏÏËÓ [ÁÂÓ. ̤ÏÏ. âÔÈËÛ¿ÌËÓ. ÂÈÚËÓÈÎfi˜.

Ϥˆ. Â›‰ÔÛË. ‰È¿‰ÔÛË. ÏËı. âȉÒÛˆ. ÂÓÂÛÙ. ÚÙ. Ùɘ Ù·Ú·¯É˜] √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ·ÚÛ. ÂÓ. Û˘ÓÙ·Ú·ÎÙÈÎfi˜ • ηı’: (ηٿ) ÚfiıÂÛË • ëοÛÙËÓ: ·ÈÙ. Á¤Ó. ≤ηÛÙÔ˜. ÂÊËÌÂÚ›· • ÂéÔÚ›·Ó: ·ÈÙ. ÁˆÚÁ‹Ûˆ. ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ̤ÏÏ.∂. ï ΛӉ˘ÓÔ˜ [ÁÂÓ. ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. Ùɘ ì̤ڷ˜] √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ¢ÔÚÒ • âȉÒÛÔÌÂÓ: ·ã ÏËı. Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÈÌÔ˜.∂. ÌÙ¯. ·fiÏÔ˘˜ • ôÏϷȘ: ‰ÔÙ. ·ÚÛ. ÚÎ. ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ • âȯÂÈÚÔÜÓÙ˜: ÔÓÔÌ. ÏËı. ·Û¯ÔÏÔ‡Ì·È Ì ÙË ÁˆÚÁ›·) Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ÙÔÜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘] • Ù·Ú·¯É˜: ÁÂÓ. ψÙfi˜. Á¤Ó. ̤ÏÏ. ıËÏ. öÏÂ˘Û·. âÂίÂÈÚ‹ÎÂÈÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. Ù·Ú·Í›·˜. Á¤Ó. Á¤Ó.∂. ı·Ï¿ÛÛÈÔ˜. öÏÂÔÓ. âÁÂÒÚÁÔ˘Ó. ˘ÂÚÛ. Á¤Ó. ıËÏ. ·ÈÌÔ‰fiÙ˘ • à‰Âá˜: Â›ÚÚËÌ· ÙÚÔÈÎfi • ÁˆÚÁÔÜÓÙ˜: ÔÓÔÌ. âȯÂÈÚ¤ˆ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ÚÔÛı·Ï¿ÛÛˆÛË. ı·Ï·ÛÛfiÏ˘ÎÔ˜ • ϤÔÓÙ˜: ÔÓÔÌ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ÂȯÂÈÚËÛÈ·Îfi˜. √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜. -ÔÓ (= Ô Î·ı¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÏÏÔ‡˜) • Ù‹Ó ì̤ڷÓ: ·ÈÙ. ÚÙ. ıËÏ.∂. ÏÔ‡˜. ì ì̤ڷ [ÁÂÓ. ‡ÔÚÔ˜. Âȯ›ÚËÛË. ·fiÚ. ̤ÏÏ. âȉ¤‰ˆÎ·. ï fiÏÂÌÔ˜ [ÁÂÓ. âÁÂÒÚÁËÛ·. ¤Ï¢η. ÂÓÂÚÁ. ÚÙ. ÚÎ. ÂÚÁ·ÙÈÎfi˜. ÂÓÂÛÙ. χÛË. Ùɘ ÂéÔÚ›·˜] √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ·ÚÛ. ì âÚÁ·Û›· [ÁÂÓ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú.∂. ÂÓ. ÏËı. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ÔÚÈÛÙ. ÚÙ. χÛÔÌ·È/ Ï¢ÛÔÜÌ·È. ÂÓÂÛÙ. ÙÔÜ ÔϤÌÔ˘] • ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ: ÁÂÓ. ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. -Ë. ôÏÏÔ˜. ÏËı. ‰fiÛË. ì ı¿Ï·ÙÙ· [ÁÂÓ. ÏËı. ıËÏ. ÏËı. ÌÂÚÔο̷ÙÔ. ‚ã â¤‰ˆÎ·. âȉ›‰ˆÌÈ Ãƒ√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ËÌÂÚ‹ÛÈÔ˜. â‰›‰Ô˘Ó. ˘ÂÚÛ. Á¤Ó. ·fiÚ. ÚfiÛ. âÂχÎÂÈÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ÁˆÚÁfi˜. âÈί›ÚËη. ˘ÂÚÛ. ·fiÚ. ÂÓÂÚÁ. ηıËÌÂÚÈÓfi˜. ÁˆÚÁ›·. ÁˆÚÁÈÎfi˜ • Ù‹Ó ı¿Ï·ÙÙ·Ó: ·ÈÙ. ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ıËÏ. â¯›ÚÔ˘Ó. ÂÓ. Á¤Ó.∂. ì ÂéÔÚ›· [ÁÂÓ. Âȯ›ÚËÌ· 126 . âȯÂÈÚá. ËÌÂÚÔÓ‡ÎÙÈÔ. Ùɘ âÚÁ·Û›·˜] √ª√ƒπ∑∞ ÛÙË ¡. â‰‰ÒÎÂÈÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. Á¤Ó. ̤ÏÏ.4Ë(119-156) ∂ÓfiÙËÙ· 4 29-01-04 10:08 ™ÂÏ›‰·126 • ÔϤ̈Ó: ÁÂÓ. ÂÓ. ÁˆÚÁá (= ηÏÏÈÂÚÁÒ ÙË ÁË. -. âȯÂÈÚá (= ·Û¯ÔÏԇ̷È) Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ÂÊ‹ÌÂÚÔ˜. Á¤Ó. ÚÎ. ÂÚÁ¿ÛÈÌÔ˜. ÂÓ. Ù˘ ·fiÚÈÛÙ˘ ÂÈÌÂÚÈÛÙÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. ÁˆÚÁ¤ˆ. ̤ÏÏ. ·ÓÂ›‰ÔÙÔ˜. Ù˘ ·fiÚÈÛÙ˘ ÂÈÌÂÚÈÛÙÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. Á¤Ó. -Ô • Ù·Ö˜ âÚÁ·Û›·È˜: ‰ÔÙ.∂. ÌÙ¯. Ϥˆ Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ.∂. ı·Ï·ÛÛÈÓfi˜. ·ÚÛ. â¯›ÚËÛ·. Ùɘ ı·Ï¿ÙÙ˘] √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. âȉ›‰ˆÌÈ. âȯÂÈÚ‹Ûˆ. ÌÙ¯. ÂÓÂÚÁ. Á¤Ó. ì Ù·Ú·¯‹ [ÁÂÓ. ÏËı. ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ÂÓÂÚÁ. ıËÏ. ÁˆÚÁá.∂. ·Ó·Ù·Ú¿ÍÂȘ. ÏÔ›Ô. ıËÏ. ˘ÂÚÛ. ÚÎ. ·fiÚ. ·ÚÛ. -Ë. ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. Á¤Ó. ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û.

˘ÂÚÛ. Ô‰ÔÔÈ›· • Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Û·Ó: ·ÈÙ. ëÒÚˆÓ. ïÚá. ‡ÔÙÔ˜. -Ë. Á¤Ó. ÚÎ. fi„Ë. ¤ÏÏÂÈÌÌ·. -Ë. ·Û‡ÏÏËÙÔ˜. οÙÔÙÚÔ • ‰ÈÏ·Û›·˜: ·ÈÙ. Ùɘ ÚÔÛfi‰Ô˘] (= ÙÔ ¤ÛÔ‰Ô) √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. -ÔÓ • õ: Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ‰È·˙¢ÎÙÈÎfi˜ • Ù¿˜ ÚÔÛfi‰Ô˘˜: ·ÈÙ. ‰È¿ÏÂÈÌÌ·. -·. Ï·Ì‚¿Óˆ Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ÂÓ. ¤ÎÏÂÈ„Ë. ï ̤ÙÔÈÎÔ˜ [ÁÂÓ. ÚÙ. ·ÚÛ. ÂÓ. Á¤Ó. âÏ¿Ì‚·ÓÔÓ. ÛÙ·ıÌfi˜. ıËÏ. ù„ÔÌ·È. ˘ÂÚÛ. ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ·Ó‡ÔÙÔ˜. ıËÏ. Á¤Ó. âÎϤÏÔÈ·. ÂÓ. ·fiÚ. Ï‹„ÔÌ·È. ıÚËÛÎfiÏËÙÔ˜. ÂÌfiÚÈÔ • ͤӈÓ: ÁÂÓ. ¬˜. âÎÏ›ˆ. Á¤Ó. ïÚá (= ‚Ϥˆ) Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ÏËı. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ıËÏ. öÚËÌÔ˜. fiÚ·ÛË.∂. ïÚ¿ˆ. ÔÚÈÛÙ. Ï‹„Ë. ¬ (= Ô ÔÔ›Ô˜) • âÚ‹ÌË: ÔÓÔÌ. ηı›ÛÙ·Ì·È Ãƒ√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ÏËı. ÌÙ¯. ηı¤ÛÙËη. ÔÚ·Ùfi˜. ÛÙ¿ıÌË. ÌÂÁ¿ÏË. ÚÎ. ıËÏ. ‚ã η٤ÛÙËÓ/ ηÙÂÛÙ¿ıËÓ. ˘ÂÚıÂÙÈÎfi˜ ‚·ıÌfi˜ ÙÔ˘ ÂÈı. ÂÓÂÛÙ. ηıÈÛÙ¿ÌËÓ. ÙÔÜ âÌfiÚÔ˘] √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. Ô‰ÈÎfi˜. ÂÏÏÈ‹˜. ÙÔ˘ ÂÈı. ÏËı. âÍÂÏÂÏÔ›ÂÈÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ·ÚÛ. -ÔÓ • ÌÂÙԛΈÓ: ÁÂÓ. ÂÌfiÚÂ˘Ì·. ÔÚÈÛÙ. ·fiÚ. ÙÔ˘ ÂÈı. ï fiÏÂÌÔ˜ [ÁÂÓ. ÌÂÛÙfi˜. Á¤Ó. ÂÓÂÚÁ.∂. ·˘ÙfiÙ˘. ‚ã âͤÏÈÔÓ. ÏËı. ·ÚÛ. Ï·‚‹. ÔÚÈÛÙ. ‚ãÂr‰ÔÓ. ≥. Á›ÁÓÔÌ·È • âÌfiÚˆÓ: ÁÂÓ. ÙÔÜ ÔϤÌÔ˘] • âÎÏÂÏÔ›·ÛÈÓ: Áã ÏËı. ÚÎ. ·ÚÛ. ηıÂÛÙ‹ÎÂÈÓ/ ηÙÂÈÛÙ‹ÎÂÈÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. fiÚ·Ì·. ·fiÚ. ¿ÚÔ‰Ô˜. Á¤Ó. -fiÓ (= ÁÂÌ¿ÙÔ˜) • ÁÈÁÓÔ̤ÓËÓ: ·ÈÙ. ÂåÏ‹ÊÂÈÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ηÙÂÛÙËÛ¿ÌËÓ/ ·fiÚ. ‚ã öÏ·‚ÔÓ. ̤ÏÏ. ÏËı. ÚfiÛ. ÚÙ. ÂÌÔÚÈÎfi˜. ηı›ÛÙ·Ì·È. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ̤- 127 . Á¤Ó. ‰ÈÏ¿ÛÈÔ˜. ì ÚfiÛÔ‰Ô˜ [ÁÂÓ. ÙÔ˘ ÂÈı. Á¤Ó. ›ÛÔ‰Ô˜.∂. ÚÎ. âÎÏ›ˆ Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ëˆÚ¿ÎÂÈÓ √ª√ƒƒ∑∞ ÛÙË ¡. ÙÔÜ ÌÂÙÔ›ÎÔ˘] • zÓ: ÁÂÓ. ÚfiÛÏË„Ë • ÌÂÛÙ‹Ó: ·ÈÙ. ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ÂfiÙ˘. ηٷÛÙ·ı‹ÛÔÌ·È. ÚÎ. ˘fiÏÔÈÔ. ·Ú·Ï‹Ù˘. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ·Ú¿ÛÙ·ÛË • ∆fi ̤ÁÈÛÙÔÓ: ÔÓÔÌ. ηٷÛÙ‹ÛÔÌ·È. ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ̤ÏÏ. ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. Á¤Ó. ÂÓ. ȉ¤·. Ë ÔÔ›·. ͤÓÔ˜. ÙÔ ÔÔ›Ô) ∂ÓfiÙËÙ· 4 • ÓÜÓ: Â›ÚÚËÌ· ¯ÚÔÓÈÎfi (= ÙÒÚ·) • ‰È¿: ÚfiıÂÛË • ÙfiÓ fiÏÂÌÔÓ: ·ÈÙ. Á¤Ó. Ù˘ ·Ó·ÊÔÚÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. Â·Ó¿ÛÙ·ÛË. ÚfiÛ. Á¤Ó. ¬˜. ÂÓÂÚÁ. ÌÙ¯. Ô˘‰. ηٿÛÙ·ÛË. ıËÏ.∂. ï öÌÔÚÔ˜ [ÁÂÓ. ·ÚÛ. ̤ÏÏ. ÂúÏËÊ·. ÚÙ. ÏËı. ëÒڷη/ ëfiڷη/ ùˆ·. ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. -‹.∂. Á¤Ó. ÂÓÂÛÙ.∂. ıËÏ. ̤Á·˜. ÂÓ. ˘ÂÚÛ. ·fiÚ. âͤÏÂÈÔÓ. ÂÁηÙÂÛÙË̤ÓÔ˜. -ÔÓ • ηı¤ÛÙËÎÂÓ: Áã ÂÓ. ÚÎ. ̤ÏÏ. ̤ÏÏ. ÂÓ. âÎÏ›„ˆ. ÚÙ. ·fiÚ·ÙÔ˜. Á¤Ó. ÏÂÈ„˘‰Ú›· • ç„fiÌÂı·: ·ã ÏËı. ıËÏ. Ù˘ ·Ó·ÊÔÚÈ΋ ·ÓÙˆÓ. ÂÓÂÚÁ. ¬ (= Ô ÔÔ›Ô˜.4Ë(119-156) 29-01-04 10:08 ™ÂÏ›‰·127 • ·¥: ÔÓÔÌ. ÚfiÛ. ≥. ›‰ˆÏÔ. ÙÔ˘ ÂÈı. Ï·Ì‚¿Óˆ. ˘ÂÚÛ. ÏËı.

ÂÈıÒ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. Û˘ÌÌ·¯›·. ̤ÏÏ. Û¯ÔÏ›Ô. ÁÂÓ. â‚È·˙fiÌËÓ. âÂÈıfiÌËÓ. ÏËı. ˘ÂÚÛ. ·¿ÓıÚˆÔ˜ • ‚‚ȷṲ̂ÓÔ˘˜: ·ÈÙ. Á¤Ó. ÔÚÈÛÙ. ö¯ˆ Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ.∂. ÂÈÛÙÈÎfi˜. ±·˜. ÏËı. ÏËı. ‚È¿ÛÔÌ·È. ÌÙ¯. ·fiÚ. ‚È¿˙ÔÌ·È (= ÂÍ·Ó·Áο˙ÔÌ·È) Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. À¶∂ƒ£∂∆π∫√™: ̤ÁÈÛÙÔ˜. ÈÛÙfi˜. ‚È·Ûı‹ÛÔÌ·È. ÂÓÔ¯‹. âÂ›ÛÌËÓ/ âÂÔ›ıÂÈÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ≤͈/ Û¯‹Ûˆ. ÚÎ. ·fiÚ. ÙÔ˘ ‰Â˘ÂÚfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ï ôÓıÚˆÔ˜ [ÁÂÓ. ‚È¿˙ÔÌ·È. Èı·Ófi˜. â‚È·Û¿ÌËÓ. ¤ÂÈÛÌ·È/ ¤ÔÈı·. ›ıÔÌ·È. ÚÎ. ÏËı. ÎÏËÙ. ·ÚÛ. â‚È¿ÛıËÓ. ·fiÚ. ÂÈÛı‹ÛÔÌ·È. ‚È·ÛÌfi˜. ‚›·. ̤ÏÏ. ±·Û·. ÂÓÂÚÁ. ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘] √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ÂÔ›ıËÛË ∫§π™∏ √˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ – ∂Èı¤ÙˆÓ – ∞ÓÙˆÓ˘ÌÈÒÓ – MÂÙÔ¯ÒÓ ÙÔ˘ ∫∂πª∂¡√À ∫§π™∏ √À™π∞™∆π∫ø¡ ∞ã ÎÏ›ÛË ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÔÓÔÌ. ·fiÚ. Á¤Ó.∂. ̤ÏÏ. ‚›·ÈÔ˜. Û˘ÌÌ·¯ÈÎfi˜ • ≤ÍÔÌÂÓ: ·ã ÏËı. Û¯¤ÛË. ï Û‡ÌÌ·¯Ô˜ [ÁÂÓ. ·ÚÛ. ·ÚÛ.4Ë(119-156) ∂ÓfiÙËÙ· 4 29-01-04 10:08 ™ÂÏ›‰·128 Á· µ·ıÌÔ› ÙÔ˘ ÂÈı¤ÙÔ˘: £∂∆π∫√™: ̤Á·˜. ·î ÙáÓ Ù·Ö˜ ÙĘ (t) — — — — — àÛÊ¿ÏÂÈ·È àÛÊ·ÏÂÈáÓ àÛÊ·Ï›·È˜ àÛÊ·Ï›·˜ àÛÊ¿ÏÂÈ·È . ˘ÂÚÛ. âÛ¯‹ÎÂÈÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ì Ùɘ ÙFÉ Ù‹Ó (t) ÂåÚ‹ÓË ÂåÚ‹Ó˘ ÂåÚ‹ÓFË ÂåÚ‹ÓËÓ ÂåÚ‹ÓË àÛÊ¿ÏÂÈ· àÛÊ·Ï›·˜ àÛÊ·Ï›÷· àÛÊ¿ÏÂÈ·Ó àÛÊ¿ÏÂÈ· Ù·Ú·¯‹ Ù·Ú·¯É˜ Ù·Ú·¯FÉ Ù·Ú·¯‹Ó Ù·Ú·¯‹ ì̤ڷ ì̤ڷ˜ ì̤Ú÷· ìÌ¤Ú·Ó ì̤ڷ Ù·Ú·¯·› Ù·Ú·¯áÓ Ù·Ú·¯·Ö˜ Ù·Ú·¯¿˜ Ù·Ú·¯·› ìÌ¤Ú·È ìÌÂÚáÓ ì̤ڷȘ ì̤ڷ˜ ìÌ¤Ú·È ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ 128 ÔÓÔÌ. ·ÓıÚˆÈ¿. η¯ÂÎÙÈÎfi˜. ÚÙ. ÌÙ¯. â‚‚ȿÛÌËÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. â›ÛıËÓ. ÙÔÜ Û˘ÌÌ¿¯Ô˘] √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. Á¤Ó. ÁÂÓ. ›ÛÔÌ·È. Ùfi ÌÂÖ˙ÔÓ. ™À°∫ƒπ∆π∫√™: ï. ‰ÔÙ. ÚÙ. ·Ó·Îˆ¯‹. ÚÎ.∂. ‚ã öÛ¯ÔÓ. -ÔÓ • Û˘ÌÌ¿¯Ô˘˜: ·ÈÙ. ¢ÂÍ›·. ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ÚfiÛ. ±·Ó (= fiÏÔ˜ ÁÂÓÈο) • àÓıÚÒÔ˘˜: ·ÈÙ. ö¯ˆ. -Ë. ·‚›·ÛÙ·. ·ÈÙ. ‚‚›·ÛÌ·È. ̤ÏÏ. ÂÍ·ÓıÚˆ›˙ˆ. ›ıÔÌ·È Ãƒ√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ‰ÔÙ. Âr¯ÔÓ. Û¯‹Ì·. ÚÎ.∂. Á¤Ó. οÙÔ¯Ô˜.∂. ÚÎ. öÛ¯Ëη. ·Ô¯‹. ··Ú·‚›·ÛÙÔ˜ • ÂÂÈṲ̂ÓÔ˘˜: ·ÈÙ. ·ÓıÚˆÔÌÔÚÊÈÛÌfi˜. ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ÎÏËÙ. ·ÓıÚˆÈÛÌfi˜. ·ÈÙ. ÚÙ. ̤ÙÔ¯Ô˜ • ±·ÓÙ·˜: ·ÈÙ. ·ÚÛ. ‚È·ÛÙ‹˜. ÙÔ˘ ÂÈı.ì Ì›˙ˆÓ. ˘ÂÚÛ. ·ÚÛ. ÏËı. ‚ã âÈıfiÌËÓ. Á¤Ó.

·ÈÙ. ì Ùɘ ÙFÉ Ù‹Ó (t) ÂéÔÚ›· ÂéÔÚ›·˜ ÂéÔÚ›÷· ÂéÔÚ›·Ó ÂéÔÚ›· ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ı¿Ï·ÙÙ· ı·Ï¿ÙÙ˘ ı·Ï¿ÙÙFË ı¿Ï·ÙÙ·Ó ı¿Ï·ÙÙ· âÚÁ·Û›· âÚÁ·Û›·˜ âÚÁ·Û›÷· âÚÁ·Û›·Ó âÚÁ·Û›· ·î ÙáÓ Ù·Ö˜ Ù¿˜ (ˆ) ÂéÔÚ›·È ÂéÔÚÈáÓ ÂéÔÚ›·È˜ ·éÔÚ›·˜ ÂéÔÚ›·È ı¿Ï·ÙÙ·È ı·Ï·ÙÙáÓ ı·Ï¿ÙٷȘ ı·Ï¿ÙÙ·˜ ı¿Ï·ÙÙ·È ∂ÓfiÙËÙ· âÚÁ·Û›·È âÚÁ·ÛÈáÓ âÚÁ·Û›·È˜ âÚÁ·Û›·˜ âÚÁ·Û›·È 4 µã ÎÏ›ÛË ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÔÓÔÌ. ‰ÔÙ. ‰ÔÙ. ‰ÔÙ. ÎÏËÙ. ÁÂÓ. ‰ÔÙ. ÁÂÓ. Ôî ÙáÓ ÙÔÖ˜ ÙÔ‡˜ (t) ‚›ÔÈ ‚›ˆÓ ‚›ÔȘ ‚›Ô˘˜ ‚›ÔÈ fiÏÂÌÔÈ ÔÏ¤ÌˆÓ ÔϤÌÔȘ ÔϤÌÔ˘˜ fiÏÂÌÔÈ Î›Ó‰˘ÓÔÈ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ ÎÈÓ‰‡ÓÔȘ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ΛӉ˘ÓÔÈ ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÔÓÔÌ. ÎÏËÙ. ·î ÙáÓ Ù·Ö˜ Ù¿˜ (t) ÚfiÛÔ‰ÔÈ Ôî ÚÔÛfi‰ˆÓ ÙáÓ ÚÔÛfi‰ÔȘ ÙÔÖ˜ ÚÔÛfi‰Ô˘˜ ÙÔ‡˜ ÚfiÛÔ‰ÔÈ (t) ̤ÙÔÈÎÔÈ ÌÂÙÔ›ÎˆÓ ÌÂÙÔ›ÎÔȘ ÌÂÙÔ›ÎÔ˘˜ ̤ÙÔÈÎÔÈ 129 . ·ÈÙ. ï ÙÔÜ Ùˇá ÙfiÓ (t) ‚›Ô˜ ‚›Ô˘ ‚›ˇˆ ‚›ÔÓ ‚›Â fiÏÂÌÔ˜ ÔϤÌÔ˘ ÔÏ¤Ìˇˆ fiÏÂÌÔÓ fiÏÂÌ ΛӉ˘ÓÔ˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ÎÈÓ‰‡Óˇˆ ΛӉ˘ÓÔÓ Î›Ó‰˘Ó ÙÚfiÔ˜ ÙÚfiÔ˘ ÙÚfiˇˆ ÙÚfiÔÓ ÙÚfi öÌÔÚÔ˜ âÌfiÚÔ˘ âÌfiÚˇˆ öÌÔÚÔÓ öÌÔÚ ÙÚfiÔÈ ÙÚfiˆÓ ÙÚfiÔȘ ÙÚfiÔ˘˜ ÙÚfiÔÈ öÌÔÚÔÈ âÌfiÚˆÓ âÌfiÚÔȘ âÌfiÚÔ˘˜ öÌÔÚÔÈ ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÔÓÔÌ. ì Ùɘ ÙFÉ Ù‹Ó (t) ÚfiÛÔ‰Ô˜ ÚÔÛfi‰Ô˘ ÚÔÛfi‰ˇˆ ÚfiÛÔ‰ÔÓ ÚfiÛԉ ï ÙÔÜ Ùˇá ÙfiÓ (t) ̤ÙÔÈÎÔ˜ ÌÂÙÔ›ÎÔ˘ ÌÂÙԛΡˆ ̤ÙÔÈÎÔÓ Ì¤ÙÔÈΠۇÌÌ·¯Ô˜ Û˘ÌÌ¿¯Ô˘ Û˘ÌÌ¿¯ˇˆ Û‡ÌÌ·¯ÔÓ Û‡ÌÌ·¯Â ôÓıÚˆÔ˜ àÓıÚÒÔ˘ àÓıÚÒˇˆ ôÓıÚˆÔÓ ôÓıÚˆ ۇÌÌ·¯ÔÈ Û˘ÌÌ¿¯ˆÓ Û˘ÌÌ¿¯ÔȘ Û˘ÌÌ¿¯Ô˘˜ Û‡ÌÌ·¯ÔÈ ôÓıÚˆÔÈ àÓıÚÒˆÓ àÓıÚÒÔȘ àÓıÚÒÔ˘˜ ôÓıÚˆÔÈ ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÔÓÔÌ. ÁÂÓ. ÎÏËÙ. ·ÈÙ. ·ÈÙ. ÎÏËÙ. ÁÂÓ. ÁÂÓ.4Ë(119-156) 29-01-04 10:08 ™ÂÏ›‰·129 ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÔÓÔÌ. ÎÏËÙ. ‰ÔÙ. ·ÈÙ.

Ùˇá ·ÈÙ. ÁÂÓ. ±·Ó ±·ÓÙ˜ ±·Û·È ±·ÓÙÔ˜ ê¿ÓÙˆÓ ê·ÛáÓ ±·ÓÙÈ ±·ÛÈ ê¿Û·È˜ ±·Ó ±·ÓÙ·˜ ê¿Û·˜ ±·Ó ±·ÓÙ˜ ±·Û·È ·ÚÛ. ÁÂÓ.4Ë(119-156) 29-01-04 10:08 ™ÂÏ›‰·130 °ã ÎÏ›ÛË ∂ÓfiÙËÙ· 4 ÔÓÔÌ. ÎÏËÙ. ±·ÓÙ· ê¿ÓÙˆÓ ±·ÛÈ ±·ÓÙ· ±·ÓÙ· Ôî ÙáÓ ÙÔÖ˜ ÙÔܘ (t) ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·ÚÛ. ÔÏÏÔ› ·î ÔÏÏ·› Ù¿ ÔÏÏ¿ ÔÏÏáÓ ÙáÓ ÔÏÏáÓ ÙáÓ ÔÏÏáÓ ÔÏÏÔÖ˜ Ù·Ö˜ ÔÏÏ·Ö˜ ÙÔÖ˜ ÔÏÏÔÖ˜ ÔÏÏÔ‡˜ Ù¿˜ ÔÏÏ¿˜ Ù¿ ÔÏÏ¿ ÔÏÏÔ› (t) ÔÏÏ·› (t) ÔÏÏ¿ Ôî ÙáÓ ÙÔÖ˜ ÙÔ‡˜ (t) ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·ÚÛ. ï ÁÂÓ. ÔÓÔÌ. ‰ÔÙ. ·ÈÙ. ‰ÔÙ. Ôχ˜ ÔÏÏÔÜ ÔÏÏˇá ÔÏ‡Ó Ôχ ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ıËÏ Ô˘‰. ±·˜ ±·Û· ±·ÓÙÔ˜ ê¿Û˘ ±·ÓÙÈ ê¿ÛFË ±·ÓÙ· ±·Û·Ó ±·Ó ±·Û· ï ÙÔÜ Ùˇá ÙfiÓ (t) ï ÙÔÜ Ùˇá ÙfiÓ (t) ÔÓÔÌ. ÁÂÓ. ·ÚÛ. ·ÈÙ. ÎÏËÙ. Ôî ͤÓÔÈ ·î Í¤Ó·È Ù¿ ͤӷ ÙáÓ Í¤ÓˆÓ ÙáÓ Í¤ÓˆÓ ÙáÓ Í¤ÓˆÓ ÙÔÖ˜ ͤÓÔȘ Ù·Ö˜ ͤӷȘ ÙÔ֘ͤÓÔȘ ÙÔ‡˜ ͤÓÔ˘˜ Ù¿˜ ͤӷ˜ Ù¿ ͤӷ (t) ͤÓÔÈ (t) Í¤Ó·È (t) ͤӷ . ÌÂÛÙfi˜ ÌÂÛÙÔÜ ÌÂÛÙˇá ÌÂÛÙfiÓ ÌÂÛÙ¤ ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ıËÏ Ô˘‰. ıËÏ. ì ͤÓË Ùfi ͤÓÔÓ Ùɘ ͤÓ˘ ÙÔÜ Í¤ÓÔ˘ ÙFÉ Í¤ÓFË Ùˇá ͤӡˆ Ù‹Ó Í¤ÓË Ùfi ͤÓÔÓ (t) ͤÓË (t) ͤÓÔÓ Ô˘‰. ıËÏ Ô˘‰. ì ÌÂÛÙ‹ Ùfi ÌÂÛÙfiÓ Ùɘ ÌÂÛÙɘ ÙÔÜ ÌÂÛÙÔÜ ÙFÉ ÌÂÛÙFÉ Ùˇá ÌÂÛÙˇá Ù‹Ó ÌÂÛÙ‹Ó Ùfi ÌÂÛÙfiÓ (t) ÌÂÛÙ‹ (t) ÌÂÛÙfiÓ ·ÚÛ. ÔÓÔÌ. 130 ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·ÚÛ. ·ÈÙ. ıËÏ. ÁÂÓ. ͤÓÔ˜ ͤÓÔ˘ ͤӡˆ ͤÓÔÓ Í¤Ó ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ıËÏ Ô˘‰. ‰ÔÙ. ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ì fiÏȘ ï Ùɘ fiψ˜ ÙÔÜ ÙFÉ fiÏÂÈ Ùˇá Ù‹Ó fiÏÈÓ ÙfiÓ (t) fiÏÈ (t) ≠EÏÏËÓ ≠EÏÏËÓÔ˜ ≠EÏÏËÓÈ ≠EÏÏËÓ· ≠EÏÏËÓ ·î ÙáÓ Ù·Ö˜ Ù¿˜ (t) ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ fiÏÂȘ Ôî ≠EÏÏËÓ˜ fiÏÂˆÓ ÙáÓ ^EÏÏ‹ÓˆÓ fiÏÂÛÈ(Ó) ÙÔÖ˜ ≠EÏÏËÛÈ(Ó) fiÏÂȘ ÙÔ‡˜ ≠EÏÏËÓ·˜ fiÏÂȘ (t) ≠EÏÏËÓ˜ ∫§π™∏ ∂¶π£∂∆ø¡ ÔÓÔÌ. ıËÏ Ô˘‰. ÙÔÜ ‰ÔÙ. ÌÂÛÙÔ› ·î ÌÂÛÙ·› Ù¿ ÌÂÛÙ¿ ÌÂÛÙáÓ ÙáÓ ÌÂÛÙáÓ ÙáÓ ÌÂÛÙáÓ ÌÂÛÙÔÖ˜ Ù·Ö˜ ÌÂÛÙ·Ö˜ ÙÔÖ˜ ÌÂÛÙÔÖ˜ ÌÂÛÙÔ‡˜ Ù¿˜ ÌÂÛÙ¿˜ Ù¿ ÌÂÛÙ¿ ÌÂÛÙÔ› (t) ÌÂÛÙ·› (t) ÌÂÛÙ¿ ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·ÚÛ. ÎÏËÙ. ‰ÔÙ. ì ÔÏÏ‹ Ùfi Ôχ Ùɘ ÔÏÏɘ ÙÔÜ ÔÏÏÔÜ ÙFÉ ÔÏÏFÉ Ùˇá ÔÏÏˇá Ù‹Ó ÔÏÏ‹Ó Ùfi Ôχ (t) ÔÏÏ‹ (t) Ôχ ·ÚÛ. ÙfiÓ ÎÏËÙ. ·ÈÙ. ıËÏ Ô˘‰. ÎÏËÙ. (t) ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ Ô˘‰.

‰ÔÙ. ·ÈÙ. ıËÏ. ‰ÔÙ. ÎÏËÙ. ÔÓÔÌ. ̤ÁÈÛÙÔÈ ÌÂÁ›ÛÙˆÓ ÌÂÁ›ÛÙÔȘ ÌÂÁ›ÛÙÔ˘˜ ̤ÁÈÛÙÔÈ ·î ÙáÓ Ù·Ö˜ Ù¿˜ (t) ıËÏ. ÎÏËÙ. ıËÏ. ÔyÙÔ˜ ÙÔ‡ÙÔ˘ ÙÔ‡Ù÷ˆ ÙÔÜÙÔÓ (t) ÔyÙÔ˜ ·≈ÙË Ù·‡Ù˘ Ù·‡Ù÷Ë Ù·‡ÙËÓ (t) ·≈ÙË ÙÔÜÙÔ ÙÔ‡ÙÔ˘ ÙÔ‡Ù÷ˆ ÙÔÜÙÔ — ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·ÚÛ. ̤ÁÈÛÙ· ÌÂÁ›ÛÙˆÓ ÌÂÁ›ÛÙÔȘ ̤ÁÈÛÙ· ̤ÁÈÛÙ· 4 ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÔÓÔÌ. — âÌ·˘ÙÔÜ âÌ·˘Ùˇá âÌ·˘ÙfiÓ — ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ıËÏ. ·ÓÙ› ¿ÛFË ·ÓÙ› ·ÈÙ. ÔÓÔÌ. ÎÏËÙ. ¿ÓÙ· ÄÛ·Ó ÄÓ ÎÏËÙ. ·ÈÙ. ÌÂÁ›ÛÙË ÌÂÁ›ÛÙ˘ ÌÂÁ›ÛÙFË ÌÂÁ›ÛÙËÓ ÌÂÁ›ÛÙË Ùfi ÙÔÜ Ùˇá Ùfi (t) ̤ÁÈÛÙÔÓ ÌÂÁ›ÛÙÔ˘ ÌÂÁ›ÛÙˇˆ ̤ÁÈÛÙÔÓ Ì¤ÁÈÛÙÔÓ Ù¿ ÙáÓ ÙÔÖ˜ Ù¿ (t) Ô˘‰. Ôî ÙáÓ ÙÔÖ˜ ÙÔ‡˜ (t) ·ÚÛ. ̤ÁÈÛÙ·È ÌÂÁ›ÛÙˆÓ ÌÂÁ›ÛٷȘ ÌÂÁ›ÛÙ·˜ ̤ÁÈÛÙ·È ∫§π™∏ ∞¡∆ø¡Àªπø¡ ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÔÓÔÌ. Ę ÄÛ· ÄÓ ÁÂÓ. ÁÂÓ. — âÌ·˘ÙFɘ âÌ·˘ÙFÉ âÌ·˘Ù‹Ó — ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÔÓÔÌ. ·ÈÙ. ï ÙÔÜ Ùˇá ÙfiÓ (t) ̤ÁÈÛÙÔ˜ ÌÂÁ›ÛÙÔ˘ ÌÂÁ›ÛÙˇˆ ̤ÁÈÛÙÔÓ Ì¤ÁÈÛÙ ì Ùɘ ÙFÉ ÙËÓ (t) ∂ÓfiÙËÙ· Ô˘‰. ‰ÔÙ. ÎÏËÙ. — ìÌáÓ ·éÙáÓ ìÌÖÓ ·éÙÔÖ˜ ìÌĘ ·éÙÔ‡˜ — ıËÏ. ·ÓÙfi˜ ¿Û˘ ·ÓÙfi˜ ‰ÔÙ. Ô˘‰. ÁÂÓ. — ìÌáÓ ·éÙáÓ ìÌÖÓ ·éÙ·Ö˜ ìÌĘ ·éÙ¿˜ — ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÔyÙÔÈ ÙÔ‡ÙˆÓ ÙÔ‡ÙÔȘ ÙÔ‡ÙÔ˘˜ — ·yÙ·È ÙÔ‡ÙˆÓ Ù·‡Ù·È˜ Ù·‡Ù·˜ — Ù·ÜÙ· ÙÔ‡ÙˆÓ ÙÔ‡ÙÔȘ Ù·ÜÙ· — ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·ÚÛ. Ô˘‰. âÁÒ âÌÔÜ-ÌÔ˘ âÌÔ›-ÌÔÈ â̤-Ì — ·ÚÛ.4Ë(119-156) 29-01-04 10:08 ™ÂÏ›‰·131 ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ıËÏ. ·ÚÛ. ‰ÔÙ. ÁÂÓ. ÁÂÓ. Ę ÄÛ· ÄÓ ìÌÂÖ˜ ìÌáÓ ìÌÖÓ ìÌĘ — ·ÚÛ. ¿ÓÙ˜ ÄÛ·È ¿ÓÙ· ¿ÓÙˆÓ ·ÛáÓ ¿ÓÙˆÓ ÄÛÈ ¿Û·È˜ ÄÛÈ ¿ÓÙ·˜ ¿Û·˜ ¿ÓÙ· ¿ÓÙ˜ ÄÛ·È ¿ÓÙ· 131 . ·ÈÙ.

ÁÈÁÓÔ̤ÓÔ˘ ÁÈÁÓÔ̤Ó˘ ÁÈÁÓÔ̤ÓÔ˘ ‰ÔÙ. Ô˘‰. ÔÓÔÌ. ϤˆÓ Ï¤Ô˘Û· 132 ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ Ô˘‰. Ô˘‰. ñ¿ÚÍ·ÓÙÔ˜ ñ·ÚÍ¿Û˘ ‰ÔÙ. ÁÈÁÓfiÌÂÓ ÁÈÁÓÔ̤ÓË ÁÈÁÓfiÌÂÓÔÓ ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·ÚÛ. ÔÓÔÌ. ϤˆÓ Ï¤Ô˘Û· ÁÂÓ. ϤÔÓÙÔ˜ ÏÂÔ‡Û˘ ‰ÔÙ. Ô˘‰. ‰ÔÙ. ıËÏ. ñ¿ÚÍ·˜ ñ¿ÚÍ·Û· ·ÚÛ. ·ÈÙ. ÔÓÔÌ. ≤ηÛÙÔÈ ≤ηÛÙ·È ≤ηÛÙ· ëοÛÙˆÓ ëοÛÙÔȘ ëοÛٷȘ ëοÛÙÔȘ ëοÛÙÔ˘˜ ëοÛÙ·˜ ≤ηÛÙ· — — — ∫§π™∏ ª∂∆√Ãø¡ ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·ÚÛ. ıËÏ. ≤ηÛÙÔÓ ëοÛÙÔ˘ ëοÛÙˇˆ ≤ηÛÙÔÓ — ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·ÚÛ. ÁÂÓ. ñ¿ÚÍ·˜ ñ¿ÚÍ·Û· ÁÂÓ. ñ¿ÚÍ·ÓÙÈ ñ·ÚÍ¿ÛFË ·ÈÙ. ñ¿ÚÍ·ÓÙ· ñ¿ÚÍ·Û·Ó ÎÏËÙ. Ô˘‰. ·ÚÛ. ıËÏ.4Ë(119-156) 29-01-04 ∂ÓfiÙËÙ· 4 ÔÓÔÌ. ıËÏ. ·ÈÙ. ıËÏ. ÁÈÁÓÔÌ¤Óˇˆ ÁÈÁÓÔ̤ÓFË ÁÈÁÓÔÌ¤Óˇˆ ·ÈÙ. ıËÏ. ‰ÔÙ. ñ¿ÚÍ·ÓÙ· ñ·ÚÍ¿ÓÙˆÓ ñ¿ÚÍ·ÛÈ ñ¿ÚÍ·ÓÙ· ñ¿ÚÍ·ÓÙ· ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·ÚÛ. ÁÈÁÓfiÌÂÓÔÓ ÁÈÁÓÔ̤ÓËÓ ÁÈÁÓfiÌÂÓÔÓ ÎÏËÙ. ÎÏËÙ. ϤÔÓÙ· Ï¤Ô˘Û·Ó ÎÏËÙ. ·ÚÛ. ñ¿ÚÍ·Ó ñ¿ÚÍ·ÓÙ˜ ñ¿ÚÍ·Û·È ñ¿ÚÍ·ÓÙÔ˜ ñ·ÚÍ¿ÓÙˆÓ ñ·ÚÍ·ÛáÓ ñ¿ÚÍ·ÓÙÈ ñ¿ÚÍ·ÛÈ ñ·ÚͿ۷Ș ñ¿ÚÍ·Ó ñ¿ÚÍ·ÓÙ·˜ ñ·ÚÍ¿Û·˜ ñ¿ÚÍ·Ó ñ¿ÚÍ·ÓÙ˜ ñ¿ÚÍ·Û·È Ô˘‰. ≤ηÛÙÔ˜ ëοÛÙË ëοÛÙÔ˘ ëοÛÙ˘ ëοÛÙˇˆ ëοÛÙFË ≤ηÛÙÔÓ ëοÛÙËÓ — — Ô˘‰. à·ÏÏ·ÁÂÖÛ· à·ÏÏ·Á›Û˘ à·ÏÏ·Á›ÛFË à·ÏÏ·ÁÂÖÛ·Ó à·ÏÏ·ÁÂÖÛ· ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·ÚÛ. ϤÔÓÙÈ ÏÂÔ‡ÛFË ·ÈÙ. à·ÏÏ·Á¤Ó à·ÏÏ·Á¤ÓÙ˜ à·ÏÏ·Á¤ÓÙÔ˜ à·ÏÏ·Á¤ÓÙˆÓ à·ÏÏ·Á¤ÓÙÈ à·ÏÏ·ÁÂÖÛÈ à·ÏÏ·Á¤Ó à·ÏÏ·Á¤ÓÙ·˜ à·ÏÏ·Á¤Ó à·ÏÏ·Á¤ÓÙ˜ à·ÏÏ·ÁÂÖÛ·È à·ÏÏ·ÁÂÈÛáÓ à·ÏÏ·Á›۷Ș à·ÏÏ·Á›۷˜ à·ÏÏ·ÁÂÖÛ·È à·ÏÏ·Á¤ÓÙ· à·ÏÏ·Á¤ÓÙˆÓ à·ÏÏ·ÁÂÖÛÈ à·ÏÏ·Á¤ÓÙ· à·ÏÏ·Á¤ÓÙ· ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ Ô˘‰. Ô˘‰. ÁÈÁÓfiÌÂÓÔ˜ ÁÈÁÓÔ̤ÓË ÁÈÁÓfiÌÂÓÔÓ ÁÂÓ. ϤÔÓ ϤÔÓÙ˜ Ï¤Ô˘Û·È ϤÔÓÙ· ϤÔÓÙÔ˜ ÏÂfiÓÙˆÓ ÏÂÔ˘ÛáÓ ÏÂfiÓÙˆÓ ϤÔÓÙÈ Ï¤Ô˘ÛÈ ÏÂԇ۷Ș Ï¤Ô˘ÛÈ ϤÔÓ ϤÔÓÙ·˜ ÏÂÔ‡Û·˜ ϤÔÓÙ· ϤÔÓ ϤÔÓÙ˜ Ï¤Ô˘Û·È ϤÔÓÙ· ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·ÚÛ. ıËÏ. ıËÏ. à·ÏÏ·Á›˜ à·ÏÏ·Á¤ÓÙÔ˜ à·ÏÏ·Á¤ÓÙÈ à·ÏÏ·Á¤ÓÙ· à·ÏÏ·Á›˜ ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ıËÏ. ÎÏËÙ. Ô˘‰. ÁÂÓ. ıËÏ. 10:08 ™ÂÏ›‰·132 ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·ÚÛ. ÁÈÁÓfiÌÂÓÔÈ ÁÈÁÓfiÌÂÓ·È ÁÈÁÓfiÌÂÓ· ÁÈÁÓÔÌ¤ÓˆÓ ÁÈÁÓÔÌ¤ÓˆÓ ÁÈÁÓÔÌ¤ÓˆÓ ÁÈÁÓÔ̤ÓÔȘ ÁÈÁÓÔ̤ӷȘ ÁÈÁÓÔ̤ÓÔȘ ÁÈÁÓÔ̤ÓÔ˘˜ ÁÈÁÓÔ̤ӷ˜ ÁÈÁÓfiÌÂÓ· ÁÈÁÓfiÌÂÓÔÈ ÁÈÁÓfiÌÂÓ·È ÁÈÁÓfiÌÂÓ· . ÔÓÔÌ.

4Ë(119-156) 29-01-04 10:08 ™ÂÏ›‰·133 ∂ÓfiÙËÙ· XPONIKE™ ANTIKATA™TA™EI™ EÓÂÛÙÒÙ·˜ ¶·Ú·Ù·ÙÈÎfi˜ M¤ÏÏÔÓÙ·˜ âÍ·ÚÎÔÖ/ âÍ·ÚÎÔ›Ë ÔåÎÔÖÌÂÓ ÁÈÁÓÔ›ÌÂı· ïÌÔÓÔÔÖÌÂÓ Âé‰ÔÎÈÌÔÖÌÂÓ ìÁÔÜÌ·È — âÍ·ÚΤÛÔÈ — — — — ìÁÔ‡ÌËÓ ñ·Ú¯fiÓÙˆÓ Â鉷ÈÌÔÓÂÖÓ ÏÂÁÔÌ¤ÓˆÓ — — — àÔÛÙÂÚÂÖ ÔÈÂÖ ñÔ̤ÓÂÈÓ àÓ·Áο˙ÂÈ ‰È·‚¿ÏÏÂÈ Ù·Ï·ÈˆÚÂÖ ÔÈÒÌÂı· ÔåÎÔÜÌÂÓ à·ÏÏ·ÙÙfiÌÂÓÔÈ àÂÛÙ¤ÚÂÈ âÔ›ÂÈ — äÓ¿Áη˙ ‰È¤‚·ÏÏ âÙ·Ï·ÈÒÚÂÈ — è ˇ ÎÔÜÌÂÓ — Ôå΋ÛÔÈÌÂÓ ÁÂÓËÛÔ›ÌÂı· ïÌÔÓÔ‹ÛÔÈÌÂÓ Âé‰ÈÎÈÌ‹ÛÔÈÌÂÓ ìÁ‹ÛÔÌ·È/ ìÁËı‹ÛÔÌ·È ñ·ÚÍfiÓÙˆÓ Â鉷ÈÌÔÓ‹ÛÂÈÓ Ï¯ıËÛÔ̤ӈÓ/ ®ËıËÛÔÌ¤ÓˆÓ àÔÛÙÂÚ‹ÛÂÈ ÔÈ‹ÛÂÈ ñÔÌÂÓÂÖÓ àÓ·ÁοÛÂÈ ‰È·‚·ÏÂÖ Ù·Ï·ÈˆÚ‹ÛÂÈ — Ôå΋ÛÔÌÂÓ à·ÏÏ·ÍfiÌÂÓÔÈ/ à·ÏÏ·ÁËÛfiÌÂÓÔÈ âȉ›‰ÔÌÂÓ ÁˆÚÁÔÜÓÙ˜ ϤÔÓÙ˜ â‰›‰ÔÌÂÓ — — âȯÂÈÚÔÜÓÙ˜ Ï›Ô˘ÛÈÓ ïÚáÌÂÓ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Û·Ó ÁÈÁÓÔ̤ÓËÓ Î·ı›ÛÙ·Ù·È — öÏÂÈÔÓ ëˆÚáÌÂÓ — — ηı›ÛÙ·ÙÔ ö¯ÔÌÂÓ Âú¯ÔÌÂÓ ‚È·˙Ô̤ÓÔ˘˜ — ÂÈıÔ̤ÓÔ˘˜ — âȉÒÛÔÌÂÓ ÁˆÚÁ‹ÛÔÓÙ˜ Ï¢ÛfiÌÂÓÔÈ/ Ï¢ÛÔ‡ÌÂÓÔÈ âȯÂÈÚ‹ÛÔÓÙ˜ Ï›„Ô˘ÛÈÓ ç„fiÌÂı· ÏË„Ô̤ÓËÓ ÁÂÓËÛÔ̤ÓËÓ Î·Ù·ÛÙ‹ÛÂÙ·È/ ηٷÛÙ·ı‹ÛÂÙ·È öÍÔÌÂÓ/ Û¯‹ÛÔÌÂÓ ‚È·ÛÔ̤ÓÔ˘˜/ ‚È·ÛıËÛÔ̤ÓÔ˘˜ AfiÚÈÛÙÔ˜ âÍ·ÚΤ۷È/ âÍ·ÚΤÛÂÈÂÓ Ôå΋۷ÈÌÂÓ ÁÂÓÔ›ÌÂı· ïÌÔÓÔ‹Û·ÈÌÂÓ Âé‰ÔÎÈÌ‹Û·ÈÌÂÓ ìÁËÛ¿ÌËÓ/ ìÁ‹ıËÓ ñ·ÚÍ¿ÓÙˆÓ Â鉷ÈÌÔÓÉÛ·È Ï¯ı¤ÓÙˆÓ/ ®Ëı¤ÓÙˆÓ àÂÛÙ¤ÚËÛ âÔ›ËÛÂÓ ñÔÌÂÖÓ·È äÓ¿ÁηÛÂÓ ‰È¤‚·Ï âÙ·Ï·ÈÒÚËÛ ÔÈËÛÒÌÂı· è ˇ ΋۷ÌÂÓ à·ÏÏ·Í¿ÌÂÓÔÈ/ à·ÏÏ·¯ı¤ÓÙ˜/ à·ÏÏ·Á¤ÓÙ˜ â¤‰ÔÌÂÓ ÁˆÚÁ‹Û·ÓÙ˜ χ۷ÓÙ˜ ¶·Ú·Î›ÌÂÓÔ˜ YÂÚÛ˘ÓÙ¤ÏÈÎÔ˜ —— — è ˇ ÎËÎfiÙ˜ ÂrÌÂÓ ÁÂÁÂÓË̤ÓÔÈ ÂrÌÂÓ — Ëé‰ÔÎÈÌËÎfiÙ˜ ÂrÌÂÓ ≥ÁËÌ·È — — — — ìÁ‹ÌËÓ ñ·Ú¯fiÙˆÓ Ë鉷ÈÌÔÓËÎ¤Ó·È ÂåÚËÌ¤ÓˆÓ — — — àÂÛÙ¤ÚËÎÂÓ ÂÔ›ËΠñÔÌÂÌÂÓËÎ¤Ó·È äÓ¿ÁηΠ‰È·‚¤‚ÏËÎÂÓ ÙÂÙ·Ï·ÈÒÚËΠÂÔÈË̤ÓÔÈ tÌÂÓ è ˇ ΋ηÌÂÓ àËÏÏ·Á̤ÓÔÈ àÂÛÙÂÚ‹ÎÂÈ âÂÔÈ‹ÎÂÈ — äÓ·ÁοÎÂÈ ‰È‚‚ϋÎÂÈ âÙÂÙ·Ï·ÈˆÚ‹ÎÂÈ — è ˇ ΋ÎÂÌÂÓ — âȉ‰ÒηÌÂÓ — ÂÏ¢ÎfiÙ˜ â‰‰ÒÎÂÌÂÓ — âȯÂÈÚ‹Û·ÓÙ˜ öÏÈÔÓ Âú‰ÔÌÂÓ Ï·‚ÔÜÛ·Ó ÁÂÓÔ̤ÓËÓ Î·Ù¤ÛÙË/ ηÙÂÛÙ¿ıË öÛ¯ÔÌÂÓ âÈίÂÈÚËÎfiÙ˜ ÏÂÏÔ›·ÛÈÓ ëˆÚ¿Î·ÌÂÓ ÂåÏËÊ˘Ö·Ó ÁÂÁÂÓË̤ÓËÓ Î·ı¤ÛÙËΠ— âÏÂÏÔ›ÂÛ·Ó ëˆÚ¿ÎÂÌÂÓ — — ηıÂÈÛÙ‹ÎÂÈ âÛ¯‹Î·ÌÂÓ âÛ¯‹ÎÂÌÂÓ ‚ȷ۷̤ÓÔ˘˜/ ‚È·Ûı¤ÓÙ·˜ ‚‚ȷṲ̂ÓÔ˘˜ — — ÂÈÛÔ̤ÓÔ˘˜/ ÂÈÛı¤ÓÙ·˜/ ÂÂÈṲ̂ÓÔ˘˜/ ÂÈÛıËÛÔ̤ÓÔ˘˜ ÈıÔ̤ÓÔ˘˜ ÂÔÈıfiÙ·˜ 4 133 .

-fi˜ ç„fiÌÂı· — ç„Ô›ÌÂı· — ù„ÂÛı·È ç„fiÌÂÓÔ˜. -ÔÓ Î·ı¤ÛÙËÎÂÓ Î·ıÂÛÙË΢ַ ηıÂÛÙË΢ַ ηıÂÛÙË΢ַ ηıÂÛÙËÎ¤Ó·È Î·ıÂÛÙËÎÒ˜. ÚÔÛˆÈ΋ ÛÙÔ ·ÚfiÛˆÔ âÍ·ÚΤÛÂÈÂÓ [: ÙÔ Ú‹Ì· Ù˘ ÚfiÙ·Û˘].-Ô˘Û·. -ÔÓ qF ÂúË öÛÙˆ âÔ›ËÛÂÓ ÔÈ‹ÛFË ÔÈ‹Û·È/ ÔÈËÛ¿Ùˆ ÔÈÉÛ·È ÔÈ‹Û·˜.-·Ó äÓ¿ÁηÛÂÓ àÓ·ÁοÛFË àÓ·Áο۷È/ àÓ·Áηۿو àÓ·ÁÎ¿Û·È àÓ·Áο۷˜.-ÔÓ âȉÒÛÔÌÂÓ —- âȉÒÛÔÈÌÂÓ — âȉÒÛÂÈÓ âȉÒÛˆÓ. ¢ı›· ÂÚÒÙËÛË. ÛÙÔ ÔåÎÔÖÌÂÓ [: ÙÔ Ú‹Ì· Ù˘ ÚfiÙ·Û˘].-˘Ö·.-˘Ö·. ÚfiÙ. 2. -·Ó ‰È·‚¤‚ÏËÎÂÓ ‰È·‚‚ÏËÎÒ˜ ‰È·‚‚ÏËÎÒ˜ ‰È·‚‚ÏËÎÒ˜ ‰È·‚‚ÏËÎ¤Ó·È ‰È·‚‚ÏËÎÒ˜.4Ë(119-156) 29-01-04 10:08 ™ÂÏ›‰·134 E°K§ITIKE™ ANTIKATA™TA™EI™ ∂ÓfiÙËÙ· 4 OÚÈÛÙÈ΋ YÔÙ·ÎÙÈ΋ E˘ÎÙÈ΋ ¶ÚÔÛÙ·ÎÙÈ΋ A·Ú¤ÌÊ·ÙÔ MÂÙÔ¯‹ âÍ‹ÚÎÂÛ âÍ·ÚΤÛFË âÍ·ÚΤ۷È/ âÍ·ÚÎÂÛ¿Ùˆ âÍ·ÚÎ¤Û·È âÍ·ÚΤ۷˜.-Ë. -fi˜ qF ÂúË öÛÙˆ — ≤ÍÔÈÌÂÓ — ≤ÍÂÈÓ ≤͈Ó. ÚfiÙ.Ë. Ù‹Ó fiÏÈÓ: ·ÓÙÈÎ. -Ô˘Û·. -fi˜ âÎÏÂÏÔ›·ÛÈÓ âÎÏÂÏÔÈfiÙ˜ âÎÏÂÏÔÈfiÙ˜ âÎÏÂÏÔÈfiÙ˜ tÛÈÓ ÂrÂÓ ùÓÙˆÓ/ öÛÙˆÓ -˘Ö·. §E¶TOMEPH™ ™YNTAKTIKH ANA§Y™H 134 1. -·Ó ÔåÎÔÜÌÂÓ ÔåÎáÌÂÓ ÔåÎÔÖÌÂÓ — ÔåÎÂÖÓ ÔåÎáÓ. 5 Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó].-Ô˘Û·. -ÔÓ Ôå΋ÛÔÌÂÓ — Ôå΋ÛÔÈÌÂÓ — Ôå΋ÛÂÈÓ Ôå΋ۈÓ. -ÔÓ ïÌÔÓÔÔÜÌÂÓ ïÌÔÓÔáÌÂÓ ïÌÔÓÔÔÖÌÂÓ ïÌÔÓÔÂÖÓ ïÌÔÓÔáÓ. . ìÌÖÓ: ‰ÔÙ.-˘Ö·.-Ë. [ìÌÂÖ˜: ÂÓÓ.-ÔÜÛ·. ˘ÔΛÌÂÓ·: [ÔÈ ‰Â˘ÙÂÚ‡ԢÛ˜ Ï¿ÁȘ ÂÚˆÙËÌ·ÙÈÎ☠ÚÔÙ¿ÛÂȘ 2. 3. Âå Ù‹Ó Ù fiÏÈÓ àÛÊ·ÏᘠÔåÎÔÖÌÂÓ: ‰Â˘Ù. -ÔÓ ≤ÍÔÌÂÓ ∞ 6 . -Ë.-fi˜ ìÁÔ‡ÌÂÓÔ˜.-ÔÜÓ âÍ·ÚΤÛÂÈ Âé‰ÔÎÈÌÔÜÌÂÓ Âé‰ÔÎÈÌáÌÂÓ Âé‰ÔÎÈÌÔÖÌÂÓ — Âé‰ÔÎÈÌÂÖÓ Âé‰ÔÎÈÌáÓ -ÔÜÛ·. ÂÚˆÙËÌ. -ÔÓ âÎÏÂÏÔÈ¤Ó·È âÎÏÂÏÔÈÒ˜.-·Û·. Ï¿Á. ÌÔÓÔÌÂÚ‹˜ ÔÏÈ΋˜ ¿ÁÓÔÈ·˜.-·Û·. àÛÊ·Ïá˜: ÂÈÚÚ. -ÔÜÓ ÁÈÁÓfiÌÂı· ÁÈÁÓÒÌÂı· ÁÈÁÓÔ›ÌÂı· Á›ÁÓÂÛı·È ÁÈÁÓfiÌÂÓÔ˜.-ÔÜÛ·. ÚÔÛ‰.-·Û·. ÔÏÈ΋˜ ¿ÁÓÔÈ·˜ ÌÔÓÔÌÂÚ‹˜. -˘Ö·. 4.]: ˘ÔÎ. oAÚ\ ÔsÓ ôÓ âÍ·ÚΤÛÂÈÂÓ ìÌÖÓ: ·Ú. -fi˜ qF ÂúË öÛÙˆ ÔÈ‹ÛÂÈ àÓ·ÁοÛÂÈ ÙÂÙ·Ï·ÈÒÚËÎÂÓ ÙÂÙ·Ï·ÈˆÚËÎÒ˜ ÙÂÙ·Ï·ÈˆÚËÎÒ˜ ÙÂÙ·Ï·ÈˆÚËÎÒ˜ ÙÂÙ·Ï·ÈˆÚËÎ¤Ó·È ÙÂÙ·Ï·ÈˆÚËÎÒ˜ qF ÂúË öÛÙˆ âÔÈËÛ¿ÌÂı· ÔÈËÛÒÌÂı· ÔÈËÛ·›ÌÂı· — ÔÈ‹Û·Ûı·È ÔÈËÛ¿ÌÂÓÔ˜. ÙÚfiÔ˘. -ÔÜÓ ìÁÔÜÌ·È ìÁáÌ·È ìÁÔ›ÌËÓ — ìÁÉÛı·È àÂÛÙ¤ÚËÎÂÓ àÂÛÙÂÚËÎÒ˜ àÂÛÙÂÚËÎÒ˜ àÂÛÙÂÚËÎÒ˜ àÂÛÙÂÚËÎ¤Ó·È àÂÛÙÂÚËÎÒ˜.

η› ¿ÓÙ·˜ ÙÚfiÔ˘˜ ÙÂÙ·Ï·ÈÒÚËΠ[ï fiÏÂÌÔ˜] ìÌĘ: ·Ú.ÙÈ Î·È Ë ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÚfiÙ. ¶ƒ√™∂•∂. ·ÓÙÈÎ. Ï¿Á.] Ì ÙÔ Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ ÂÓÂÛÙ¤ÚÔ˘˜. ÚfiÙ. ÂÚ› ÙfiÓ ‚›ÔÓ: ÂÌÚfiı. \EÁÒ Á¿Ú ìÁÔÜÌ·È ÙÔ‡ÙˆÓ ñ·ÚÍ¿ÓÙˆÓ ÙÂϤˆ˜ Ù‹Ó fiÏÈÓ Â鉷ÈÌÔÓ‹ÛÂÈÓ: ·Ú. Ù‹Ó fiÏÈÓ: ˘ÔÎ.]: ˘ÔÎ. ÁÂÓÈ΋ ·fiÏ˘ÙË. 5. ÂÚˆÙËÌ. µÏ¤ ÏÂÙÔÌÂÚ‹ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ™À¡∆∞∫∆π∫√ ∂Ï. ·Ó·ÊÔÚ¿˜. 6.4Ë(119-156) 29-01-04 10:08 ™ÂÏ›‰·135 3. ¤ÌÌÂÛÔ ·ÓÙÈÎ. [ìÌÂÖ˜: ÂÓÓ. ÎÚ›Û˘. ÚÔÛ‰. ÚfiÙ.]: ·ÓÙÈÎ. ÙÔ˘ äÓ¿ÁηÛÂÓ Î·È ˘ÔÎ. ï fiÏÂÌÔ˜: ˘ÔÎ. Ù˘ ·Ó·ÊÔÚ¿˜. ê¿ÓÙˆÓ: ηÙËÁ. η› Ù¿ Ù Úfi˜ ìÌĘ ·éÙÔ‡˜ ïÌÔÓÔÔÖÌÂÓ: ‰Â˘Ù. ÚfiÙ. ··Ú¤ÌÊ.]: ˘ÔÎ. Úfi˜ ÙÔ‡˜ ≠EÏÏËÓ·˜: ÂÌÚfiı. À¶√£∂∆π∫√™ ÏfiÁÔ˜: ñ·ÚÍ¿ÓÙˆÓ [: â¿Ó ñ¿ÚÍFË ]: ˘fiıÂÛË Â鉷ÈÌÔÓ‹ÛÂÈÓ [: Â鉷ÈÌÔÓ‹ÛÂÈ]: ·fi‰ÔÛËØ ÂÍ·ÚÙË̤ÓÔ˜ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ï·Óı¿ÓˆÓ ˘ÔıÂÙÈÎfi˜ ÏfiÁÔ˜Ø ‰ËÏÒÓÂÈ ÙÔ ÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓÔ. ··Ú¤ÌÊ. 388. ÎÚ›Û˘. ìÌĘ [: ¿ÌÂÛÔ] . η› Á¿Ú ÂÓÂÛÙ¤ÚÔ˘˜ âÔ›ËÛÂÓ [ï fiÏÂÌÔ˜ ìÌĘ]: ·Ú. 4.]: ˘ÔÎ. ÛÙÔ ïÌÔÓÔÔÖÌÂÓ [ÙÔ Ú‹Ì· Ù˘ ÚfiÙ·Û˘].ÛÙÔ âÔ›ËÛÂÓ: ÙÔ Ú‹Ì· Ù˘ ÚfiÙ·Û˘ Â›Ó·È Û˘Ó‰ÂÙÈÎfi: Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓfi ÙÔ˘ [ìÌĘ: ÂÓÓ. ÛÙÔ ‰È·‚¤‚ÏËÎÂÓ [: ÙÔ Ú‹Ì· Ù˘ ÚfiÙ·Û˘]. ÌÙ¯. [ìÌÂÖ˜: ÂÓÓ.ÙÈ Î·È Ë ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Ì ÙËÓ ÔÔ›· Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ·Ú·Ù·ÎÙÈο Ì ÙÔ Û˘ÌÏÂÎÙÈÎfi Û‡Ó‰ÂÛÌÔ ÙÂ. ·ÓÙÈÎ. ÚfiÙ. ÛÙ¿Û˘ Û ÙfiÔ. ÙÂϤˆ˜: ÂÈÚÚ. ÚÔÛ‰. §·Óı¿ÓˆÓ ›ӷÈ. ÚÔÛ‰. 11. fi. [ï fiÏÂÌÔ˜: ÂÓÓ. ^O Ì¤Ó ÙÔ›Ó˘Ó fiÏÂÌÔ˜ ê¿ÓÙˆÓ ìÌĘ ÙáÓ ÂåÚËÌ¤ÓˆÓ àÂÛÙ¤ÚËÎÂÓ: ·Ú. ÎÚ›Û˘. [ï fiÏÂÌÔ˜: ÂÓÓ. ÁÈ·Ù› ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙÔ ‰ÔÍ·ÛÙÈÎfi ìÁÔÜÌ·È Î·È ¤¯ÂÈ ·fi‰ÔÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔ ÂȉÈÎfi ··Ú¤ÌÊ·ÙÔ Â鉷ÈÌÔÓ‹ÛÂÈÓ. 10.]: ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ÙÔ˘ àÂÛÙÚ¤ÚËÎÂÓ.]. ÛÙÔ ÁÈÁÓÔ›ÌÂı· [: ÙÔ Ú‹Ì· Ù˘ ÚfiÙ·Û˘ Â›Ó·È Û˘Ó‰ÂÙÈÎfi]. ÛÙÔ ÙáÓ ÂåÚË̤ӈÓ. ÛÙÔ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜: ·ÓÙÈÎ. ÂéÔÚÒÙÂÚÔÈ: ηÙËÁ.]: ˘ÔÎ. Ù¿ ÂÚ› ÙfiÓ ‚›ÔÓ: ·ÈÙÈ·Ù.]: ·ÓÙÈÎ.. ˘ÔÎ. ÛÙÔ äÓ¿ÁηÛÂÓ. Ï¿Á. ÁÈ·Ù› ¤¯ÂÈ ˘fiıÂÛË ÙËÓ ˘ÔıÂÙÈ΋ ÌÂÙÔ¯‹ Î·È ÂÍ·ÚÙË̤ÓÔ˜. ÛÙÔ Âé‰ÔÎÈÌÔÖÌÂÓ [: ÙÔ Ú‹Ì· Ù˘ ÚfiÙ·Û˘]. η› Ù¿ ÂÚ› ÙfiÓ ‚›ÔÓ ÂéÔÚÒÙÂÚÔÈ ÁÈÁÓÔ›ÌÂı·: ‰Â˘Ù. âÁÒ: ˘ÔÎ. ÙÔ˘ ñÔΤÓÂÈÓ [: ÂÙÂÚÔÚÔÛˆ›·]: ÙÂÏ. ÙÚfiÔ˘.ÙáÓ ÂåÚËÌ¤ÓˆÓ [: ÂÈı. ÂÚˆÙËÌ. ÚfiÙ. ÚfiÙ.]: ˘ÔÎ. ÛÙÔ Â鉷ÈÌÔÓ‹ÛÂÈÓ: Âȉ. Ì ÙËÓ ÔÔ›· Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ·Ú·Ù·ÎÙÈο Ì ÙÔ Û˘ÌÏÂÎÙÈÎfi Û‡Ó‰ÂÛÌÔ Î·›. ÚÔÛ‰. 9.ÙÈ Î·È Ë ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Ì ÙËÓ ÔÔ›· Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ·Ú·Ù·ÎÙÈο Ì ÙÔ Û˘ÌÏÂÎÙÈÎfi Û‡Ó‰ÂÛÌÔ Î·›. ÔÏÏÔ‡˜: ÂÈı. η› ÔÏÏÔ‡˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ñÔ̤ÓÂÈÓ äÓ¿ÁηÛÂÓ [ï fiÏÂÌÔ˜ ìÌĘ]: ·Ú. ÚfiÙ. ÌÙ¯. [ï fiÏÂÌÔ˜: ÂÓÓ. fi. ÛÙË ÌÙ¯. η› ·Ú¿ ÙÔÖ˜ ≠EÏÏËÛÈÓ Âé‰ÔÎÈÌÔÖÌÂÓ: fi. ÎÚ›Û˘ ∂ÓfiÙËÙ· 4 → 135 . 8. [ìÌĘ: ÂÓÓ. ÛÙÔ äÓ¿ÁηÛÂÓ [: ÙÔ Ú‹Ì· Ù˘ ÚfiÙ·Û˘]. ÚfiÙ. ∫. ñ·ÚÍ¿ÓÙˆÓ: ˘Ôı. ·Ú¿ ÙÔÖ˜ ≠EÏÏËÛÈÓ: ÂÌÚfiı. η› Úfi˜ ÙÔ‡˜ ≠EÏÏËÓ·˜ ‰È·‚¤‚ÏËÎÂÓ [ï fiÏÂÌÔ˜ ìÌĘ]: ·Ú. ÙÔ‡ÙˆÓ: ˘ÔÎ. Ù¿ Úfi˜ ìÌĘ ·éÙÔ‡˜: ·ÈÙÈ·Ù. ÛÙÔ ìÁÔÜÌ·È [Ùfi Ú‹Ì· Ù˘ ÚfiÙ·Û˘]. ÚÔÛ‰. ÛÙÔ ‰ÔÍ·ÛÙÈÎfi ìÁÔÜÌ·È [: ÂÙÂÚÔÚÔÛˆ›·]. Ù˘ ·Ó·ÊÔÚ¿˜. ÛÙÔ ñÔ̤ÓÂÈÓ. [ìÌĘ: ÂÓÓ. ÛÙÔ àÂÛÙ¤ÚËÎÂÓ [: ÙÔ Ú‹Ì· Ù˘ ÚfiÙ·Û˘]. ÛÙÔ [ìÌÂÖ˜: ÂÓÓ. ÚÔÛ‰. µÔÏÔÓ‹ÎË ÛÂ. ÙÔ˘ ÂÓÒÈÔÓ. 7.

ÛÙÔ Î·ı¤ÛÙËÎÂÓ [ÙÔ Ú‹Ì· Ù˘ ÚfiÙ·Û˘ Â›Ó·È Û˘Ó‰ÂÙÈÎfi η› Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓfi ÙÔ˘ Ì ÙÔ Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ]. ÛÙÔ ÔÈËÛÒÌÂı· [: ÙÔ Ú‹Ì· Ù˘ ÚfiÙ·Û˘]. zÓ ÓÜÓ âÚ‹ÌË Î·ı¤ÛÙËÎÂÓ: ‰Â˘Ù. ÚÔÛ‰.âȯÂÈÚÔÜÓÙ˜. ÓÜÓ: ÂÈÚÚ. ÛÙË ÌÙ¯.ÌÂÙԛΈÓ: ÁÂÓÈΤ˜ ·ÓÙÈÎÂÌÂÓÈΤ˜ ·fi ÙÔ ÌÂÛÙ‹Ó: ηÙËÁ. ηٿ Ù‹Ó ì̤ڷÓ: ÂÌÚfiı. [ìÌÂÖ˜: ÂÓÓ. ÙÚfiÔ˘.]: ˘ÔÎ.ϤÔÓÙ˜ . ÛÙȘ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Û·Ó . à·ÏÏ·Á¤ÓÙ˜: ¯ÚÔÓ.Ù·Ú·¯É˜: ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ÛÙË ÌÙ¯. Ù‹Ó ı¿Ï·ÛÛ·Ó: ·ÓÙÈÎ. ÛÙÔ ç„fiÌÂı· [ÙÔ Ú‹Ì· Ù˘ ÚfiÙ·Û˘]. Ù‹Ó fiÏÈÓ Ôå΋ÛÔÌÂÓ. ÚÔÛ‰. ÛÙÔ àÛÊ·Ï›·˜. ÁˆÚÁÔÜÓÙ˜ . 14. òHÓ ‰¤ Ù‹Ó ÂåÚ‹ÓËÓ ÔÈËÛÒÌÂı·: ‰Â˘Ù. Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Û·Ó. ÚÔÛ‰.]: ˘ÔÎ. ÛÙË ÌÙ¯. ϤÔÓÙ˜. ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ ·fi ÙÔ âÚ‹ÌË. [ìÌÂÖ˜: ÂÓÓ. ÛÙÔ Ú‹Ì·. ÚÔÛ‰. ÛÎÔÔ‡. ÛÙÔ âȉÒÛÔÌÂÓ [: ÙÔ Ú‹Ì· Ù˘ ÚfiÙ·Û˘] Î·È ÛÙȘ ÙÚÔÈΤ˜ ÌÙ¯. ÌÂÙ¿ àÛÊ·Ï›·˜: ÂÌÚfiı.ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ . . 17. Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ·Ú·Ù·ÎÙÈο Ì ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈıÂÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜ Ì¤Ó .]: ˘ÔÎ. zÓ: ÁÂÓ. ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘. ¿ÓÙ·˜: ηÙËÁ. ÚÔÛ‰. 15. Ù‹Ó ÂåÚ‹ÓËÓ: ·ÓÙÈÎ. Ù˘ ·ÈÙ›·˜. ÛÙÔ Ù¿˜ ÚÔÛfi‰Ô˘˜: ·ÓÙÈÎ. ÔÏ¤ÌˆÓ .ÁÈÁÓÔ̤ӈÓ: ηÙËÁÔÚËÌ·ÙÈΤ˜ ÌÙ¯. ÚfiÙ. âȯÂÈÚÔÜÓÙ˜. ¯ÚfiÓÔ˘. ÚfiÙ. ÚÔÛ‰. ÚÔÛ‰.Í¤ÓˆÓ .4Ë(119-156) ∂ÓfiÙËÙ· 4 136 29-01-04 10:08 ™ÂÏ›‰·136 [ï fiÏÂÌÔ˜: ÂÓÓ. ˘ÔÎ. ÎÚ›Û˘ [ìÌÂÖ˜: ÂÓÓ. ÛÙË ÌÙ¯. ÛÙÔ ì̤ڷÓ. ÛÙÔ âÚÁ·Û›·È˜ Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ·ÚÈ·˜ ÚfiÙ·Û˘. ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘. Ù‹Ó fiÏÈÓ: ·ÓÙÈÎ. ÛÙÔ âÎÏÂÏÔ›·ÛÈÓ [: ÙÔ Ú‹Ì· Ù˘ ÚfiÙ·Û˘] ÓÜÓ: ÂÈÚÚ. ÛÙÔ ÙÂÙ·Ï·ÈÒÚËÎÂÓ [: ÙÔ Ú‹Ì· Ù˘ ÚfiÙ·Û˘] ìÌĘ: ·ÓÙÈÎ. ÛÙ· âÌfiÚˆÓ . ÛÙÔ âÚÁ·Û›·È˜: ·ÓÙÈÎ. ÚÔÛ‰.âȉfiÛˆÌÂÓ [Ù˘ ÚfiÙ. ·¥: ˘ÔÎ.ÌÂÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ÚfiÙ. ÔÏÏɘ: ÂÈı. 16. Ù·Ö˜ ôÏϷȘ: ÂÈı. 12. ÚÔÛ‰. à‰Âá˜: ÂÈÚÚ. ÌÙ¯. 13] . ÚÔÙ ÔÈ ‰‡Ô ÚÔÙ¿ÛÂȘ. ÌÂÛÙ‹Ó ‰¤ ÁÈÁÓÔ̤ÓËÓ âÌfiÚˆÓ Î·› Í¤ÓˆÓ Î·› ÌÂÙԛΈÓ: ·Ú. ÚÔÛ‰. ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙÈ΋ ÚfiÙ.‰¤. Ù‹Ó fiÏÈÓ: ·ÓÙÈÎ. \√„fiÌÂı· ‰¤ Ù‹Ó fiÏÈÓ ‰ÈÏ·Û›·˜ Ì¤Ó õ ÓÜÓ Ù¿˜ ÚÔÛfi‰Ô˘˜ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Û·Ó. ¯ÚfiÓÔ˘. ·¥ ÓÜÓ ‰È¿ ÙfiÓ fiÏÂÌÔÓ âÎÏÂÏÔ›·ÛÈÓ: ‰Â˘Ù. ‰È¿ ÙfiÓ fiÏÂÌÔÓ: ÂÌÚfiı. à·ÏÏ·Á¤ÓÙ˜ ÔÏ¤ÌˆÓ Î·› ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ η› Ù·Ú·¯É˜: ·Ú.]: ·ÓÙÈÎ. [Û˘ÓËÌ̤Ó˜ ÛÙ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ·] ·fi ÙÔ ç„fiÌÂı·. ÚÔÛ‰. ÛÙÔ Ôå΋ÛÔÌÂÓ [ÙÔ Ú‹Ì· Ù˘ ÚfiÙ·Û˘] Î·È ÛÙË ÌÙ¯.] ˘ÔÎ. ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙÈ΋ ÚfiÙ. ÚfiÙ. âÌfiÚˆÓ . ·Ó·Ê. ·˘Ù‹ Î·È Ë ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË. ÛÙÔ [Ù‹Ó fiÏÈÓ: ÂÓÓ. 13. 14]: Û‡Ó‰ÂÙÔ˜ [Ì ‰‡Ô ·Ô‰fiÛÂȘ: ̤ÏÏÔÓÙ˜ ÔÚÈÛÙÈ΋˜]: ·fi‰ÔÛËØ ‰ËÏÒÓÂÈ ÙÔ ÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓÔ. Y¶O£ETIKO™ ÏfiÁÔ˜: õÓ ÔÈËÛÒÌÂı· [õÓ + ˘ÔÙ·ÎÙÈ΋]: ˘fiıÂÛË → Ôå΋ÛÔÌÂÓ [Ù˘ ÚfiÙ. ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. ‰ÈÏ·Û›·˜: ηÙËÁ. ÛÙÔ ç„fiÌÂı· Î·È ˘ÔÎ. ·Ó·Ê. ÛÙÔ ÙÚfiÔ˘˜: ·ÈÙÈ·Ù. ëοÛÙˆÓ: ηÙËÁ.]. ÎÚ›Û˘. ÌÂÙ¿ ÔÏÏɘ Ì¤Ó àÛÊ·Ï›·˜. âÚ‹ÌË: ηÙËÁ. Úfi˜ ÂéÔÚ›·Ó: ÂÌÚfiı. ÛÙÔ Ù‹Ó fiÏÈÓ.Í¤ÓˆÓ . ÚÔÛ‰. [ìÌÂÖ˜: ÂÓÓ. ˘Ôı. ηı\ ëοÛÙËÓ ‰¤ Ù‹Ó ìÌ¤Ú·Ó Úfi˜ ÂéÔÚ›·Ó âȉÒÛÔÌÂÓ […] à‰ÂᘠÁˆÚÁÔÜÓÙ˜ η› Ù‹Ó ı¿Ï·ÙÙ·Ó ϤÔÓÙ˜ η› Ù·Ö˜ ôÏϷȘ âÚÁ·Û›·È˜ âȯÂÈÚÔÜÓÙ˜: ·Ú.

ÌÈ· fiÏË ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÚÔÛʤÚÂÈ Â˘Ù˘¯›· ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ù˘. Œ¯ÔÓÙ·˜ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÔÏÏÔ‡˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ÔÈ Ôϛ٘ ͯÓÔ‡Ó ÙËÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ¯¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÚ›ÔÙË ı¤ÛË. ›¯·Ó ÔÌfiÓÔÈ· ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. Î·È ÂÈϤÔÓ ¤¯·ÈÚ·Ó ÙÔ˘ Û‚·ÛÌÔ‡ Î·È Ù˘ ÂÎÙÈÌ‹Ûˆ˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ. ÎÚ›Û˘ [ìÌÂÖ˜: ÂÓÓ. Ôé ‚Â‚È·Ṳ̂ÓÔ˘˜. ∆fi ‰¤ ̤ÁÈÛÙfiÓ [âÛÙÈ Ùfi‰Â]: ·Ú. ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·. ÚÔÛ‰. Ô˘ ηÙ›¯·Ó ÛÙȘ Û˘ÓÂȉ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ. àÏÏ¿ ÂÂÈṲ̂ÓÔ˘˜: ·Ú. ªÈ· Ù¤ÙÔÈ· „˘¯ÔÏÔÁÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË.4Ë(119-156) 29-01-04 10:08 ™ÂÏ›‰·137 18. Î·È Ô. ±·ÓÙ·˜: ηÙËÁ. Û˘ÌÌ¿¯Ô˘˜ ≤ÍÔÌÂÓ ±·ÓÙ·˜ àÓıÚÒÔ˘˜. ÒÛÙ ӷ ηχÙÔ˘Ó Ì ¿ÓÂÛË ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘˜. ·Ó ·˘ÙÔ› ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·Ó ·ÛÊ¿ÏÂÈ·. ∆fi ̤ÁÈÛÙÔÓ: ηÙËÁ. ∏ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È Ë ÔÌfiÓÔÈ· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙ˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ. ÛÙÔ àÓıÚÒÔ˘˜. ÛÙȘ ÌÙ¯. ∏ Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓË Î·È ‹ÚÂÌË ˙ˆ‹ ·ÓÙÈηı›ÛÙ·Ù·È ·fi οı ›‰Ô˘˜ Ù·Ï·ÈˆÚ›Â˜ Î·È ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÂÈ‚›ˆÛ˘. ÛÙÔ àÓıÚÒÔ˘˜: ·ÓÙÈÎ. 137 . ‚È‚Ï›Ô˘ 1. ¶ÔȘ ›ӷÈ. ‚¤‚·È·.Ùȉ‹ÔÙ ¿ÏÏÔ. ‚‚ȷṲ̂ÓÔ˘˜ . 2. ÒÛÙ ηÓ›˜ Ó· ÌË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ηٿÛÙ·ÛË ·Ó¿Á΢.]: ˘ÔÎ. ÔÈ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Â˘‰·ÈÌÔÓ›· Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. ÛÙÔ Ùfi‰Â: ˘ÔÎ.32 ÙÔ˘ Û¯. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ πÛÔÎÚ¿ÙË. ÙfiÙÂ Ë ˙ˆ‹ ÛÙËÓ fiÏË ı· Â›Ó·È ¿ÎÚˆ˜ ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋.ÙÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Û·Ó ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ· Û ÂÚ›Ô‰Ô ÂÈÚ‹Ó˘ ÁÎÚÂÌ›˙ÂÙ·È Ì¤Û· Û ϛÁ˜ ̤Ú˜ ·fi ÙȘ ÂÈı¤ÛÂȘ ÙˆÓ Â¯ıÚÒÓ. ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Û¯ÔÏËıÔ‡Ó Ì ÙȘ ÚÔÛÔ‰ÔÊfiÚ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘˜ Î·È Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ù˘ fiÏ˘ ηٷÛÙÚ¤ÊÂÙ·È. ›¯·Ó ·ÚÎÂÙ¿ ·Á·ı¿. ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë Â˘ÂÚÁÂÙÈ΋ Â›‰Ú·ÛË Ù˘ ÂÈÚ‹Ó˘ Î·È ÔȘ ÔÈ ·ÚÓËÙÈΤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È. ÛÙÔ [âÛÙÈ]. Ÿ. ÚÔÂÍ·ÁÁÂÏÙÈ΋ ·Ú¿ıÂÛË ÛÙËÓ ÚfiÙ·ÛË Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› (19). Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó. ∂ÈϤÔÓ ¯¿ÓÂÙ·È ÙÔ ·›ÛıËÌ· Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô Î¿ı ÔÏ›Ù˘ Ó· ·ÁˆÓÈ¿ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‚›ˆÛ‹ ÙÔ˘. ‰ÂÓ ·Ê‹ÓÂÈ ÂÚÈıÒÚÈ· ÁÈ· ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ÚfiÔ‰Ô. ∂ÈÛÙ¤Á·ÛÌ· fiÏˆÓ ·˘ÙÒÓ ıˆÚÂ›Ù·È Ô Û‚·ÛÌfi˜ Î·È Ë ÂÎÙ›ÌËÛË ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ. ÒÛÙ ӷ ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë Â˘Ù˘¯›· ÙÔ˘˜. 19. Û˘ÌÌ¿¯Ô˘˜: ηÙËÁ. ™Â ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÔϤÌÔ˘ Ë fiÏË ·Ó·ÎfiÙÂÈ ÙËÓ ÚÔԉ¢ÙÈ΋ Ù˘ ÔÚ›· Î·È Î·ÏÂ›Ù·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ıÏÈ‚ÂÚ¤˜ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂȘ. Ô˘ ı· ÚÔÛı¤ÛÂÈ ÛÙ· ıÂÙÈο Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Î·È ÙËÓ ˘ÂÚËÊ¿ÓÂÈ·. ÛÙÔ ≤ÍÔÌÂÓ [: ÙÔ Ú‹Ì· Ù˘ ÚfiÙ·Û˘]. ∞Ó Ù· ·Á·ı¿ ·˘Ù¿ Â·ÚÎÔ‡Ó.ÂÂÈṲ̂ÓÔ˘˜: ÙÚÔÈΤ˜ ÌÙ¯. ∂ÓfiÙËÙ· 4 ∞¶∞¡∆∏™∂π™ ÛÙȘ ÂÚÌËÓ¢ÙÈΤ˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ÛÂÏ. ηٿ ÙÔÓ πÛÔÎÚ¿ÙË. ÛÙÔ Ú‹Ì· Î·È ˘ÔÎ. ÛÙËÓ Â˘ËÌÂÚ›· Ù˘ fiÏ˘. ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÔÏ·‡ÛÔ˘Ó Ù· ·Á·ı¿. ÚfiÙ. ÚfiÙ. √È Ôϛ٘ Á›ÓÔÓÙ·È Û·ÊÒ˜ ÈÔ ÊÙˆ¯Ô›.

Ô˘ ‰Â ı· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ. ̤ÙÔÈÎÔÈ Î·È Î¿ı ›‰Ô˘˜ ÂÈÛΤÙ˜. ÂÓÒ ‰ÂÓ ¤ÏÂÈÂ Ë ·˘ı·›ÚÂÙË Î·È ‚›·ÈË Â›ÛÚ·ÍË Ù˘ Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿˜ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ. ∂Ô̤ӈ˜ Ô πÛÔÎÚ¿Ù˘ ‰Èη›ˆ˜ ÈÛ¯˘Ú›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë ·ÏÏ·Á‹ Ù˘ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ ı· ¤Î·Ó ÔÏϤ˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ fiÏÂȘ Ó· ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Û˘ÌÌ·¯‹ÛÔ˘Ó Ì·˙› ÙÔ˘˜. ÙfiÙ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÔ˘˜ ÂÌÈÛÙ¢ÙÔ‡Ó Î·È ‰Â ı· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· Û·Ù·ÏÔ‡Ó ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ Î·È ÔÏÈÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ. ªÂ ‚¿ÛË fiÛ· ÁÓˆÚ›˙ÂÙ ·fi ÙÔ Ì¿ıËÌ· Ù˘ πÛÙÔÚ›·˜ ÁÈ· ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ¿¯Ô˘˜ ÙÔ˘˜. ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· ¤¯Ô˘Ó ÏfiÁÔ˘˜ Ó· ÂÈı˘ÌÔ‡Ó ·˘Ù‹Ó ÙË Û˘ÌÌ·¯›·. Ë ˘ÔÙÈı¤ÌÂÓË Û˘ÌÌ·¯›· Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÂÈÛÊ·Ï‹˜ Î·È ÂÏÏԯ‡ÂÈ ¿ÓÙ· Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ÌÈ·˜ ÂͤÁÂÚÛ˘ ‹ ÔÏÂÌÔ˘. ™ÙËÓ fiÏË ÚÔÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ¤ÌÔÚÔÈ. ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÈÚ‹ÓË.4Ë(119-156) ∂ÓfiÙËÙ· 4 29-01-04 10:08 ™ÂÏ›‰·138 ∞ÓÙ›ıÂÙ·. 138 . fï˜. Ô˘ ›¯·Ó Á›ÓÂÈ ‰˘Ó¿ÛÙ˜ ÙÔ˘˜. Ôé ‚Â‚È·Ṳ̂ÓÔ˘˜. ∏ ËÁÂÌÔÓÈ΋ ‰È¿ıÂÛË Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ Ê·ÈÓfiÙ·Ó ·fi ÙËÓ Î·Ù·¿ÙËÛË ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ™˘ÌÌ·¯›·˜. ™˘¯Ó¤˜ ‹Ù·Ó ÔÈ ·Ú·‚È¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ™˘Ó‰ڛԢ Î·È Ù˘ ·˘ÙÔÓÔÌ›·˜. ™Â ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ηٿÛÙ·ÛË. ™Â ·ÓÙ›ıÂÙË ÂÚ›ÙˆÛË (fiˆ˜ Û˘Ó¤‚Ë ÙÂÏÈο ÛÙË µã ∞ıËÓ·˚΋ ™˘ÌÌ·¯›·) ÔÈ Û‡ÌÌ·¯ÔÈ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÔÓÙ·È Û ˘fi‰Ô˘ÏÔ˘˜. Ó· ÎÚ›ÓÂÙ ÙÔÓ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌfi ÙÔ˘ πÛÔÎÚ¿ÙË fiÙÈ fiÏÔÈ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ı· ıÂÏ‹ÛÔ˘Ó Ó· Û˘ÌÌ·¯‹ÛÔ˘Ó Ì ÙÔ˘˜ ∞ıËÓ·›Ô˘˜. ·ÏÏ¿ ı· ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÎÔ‡ÛÈ· ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ Û˘ÌÌ¿¯ˆÓ. àÏÏ¿ ÂÂÈṲ̂ÓÔ˘˜: ¶Ò˜ Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ Ë ÂχıÂÚË ‚Ô‡ÏËÛË ÛÙÔ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi Î·È ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÌÈ·˜ Û˘ÌÌ·¯›·˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘ ·˘Ù‹ Â›Ó·È Î·È Ë ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ Û˘ÌÌ·¯›·˜. ÙË Ó·˘ÛÈÏÔ›· Î·È ¿ÏϘ ÂÚÁ·Û›Â˜. ∞Ó ÔÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó Û˘ÌÌ¿¯Ô˘˜. Â¿Ó ·˘ÙÔ› ÌÂÙ·‚¿ÏÔ˘Ó ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ ·˘ÙÔ‡˜. 3. ÛÙ·‰È·Î¿ Ë Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙËÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ ¤ÁÈÓ ·˘Ù·Ú¯È΋ Î·È Î·Ù·ÈÂÛÙÈ΋ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ¿¯Ô˘˜. ÌÈ· Û˘ÌÌ·¯›· Ì ÙËÓ ∞ı‹Ó· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·ÔʤÚÂÈ ÔÏÏ¿ ÔʤÏË. Û˘ÌÌ¿¯Ô˘˜ öÍÔÌÂÓ ±·ÓÙ·˜ àÓıÚÒÔ˘˜. °È· ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÔÏÏ¿ ̤ÏË ÛÙÚ¿ÊËÎ·Ó ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ. Û ÂÚ›Ô‰Ô ÂÈÚ‹Ó˘ ÔÈ Ôϛ٘ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· Ù˘ Á˘. ∫·Ù¿ ÙÔÓ πÛÔÎÚ¿ÙË. ∆¤ÏÔ˜ ¤¯ÔÓÙ·˜ ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ÈÛ¯˘Ú‹ ‰‡Ó·ÌË Ë fiÏË ı· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Û˘ÌÌ·¯›Â˜. ÌÈ· Û˘ÌÌ·¯›· Ô˘ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÂχıÂÚË ‚Ô‡ÏËÛË ÙˆÓ Û˘ÌÌ¿¯ˆÓ Â›Ó·È Ôχ ÈÔ ·ÛÊ·Ï‹˜ Î·È Û›ÁÔ˘ÚË ·fi ÌÈ· Û˘ÌÌ·¯›· ÂȂ‚ÏË̤ÓË. Ô˘ Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋ ·Ó¿Ù˘Í‹ Ù˘. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÌÂÚÈ¿. 4. ŒÓ·˜ ÙfiÛÔ ‰˘Ó·Ùfi˜ Û‡ÌÌ·¯Ô˜ Â›Ó·È ¿ÓÙ· ÂÈı˘ÌËÙfi˜. ¶·ÚfiÏÔ Ô˘ ·Ú¯Èο Ë µã ∞ıËÓ·˚΋ ™˘ÌÌ·¯›· ‚·Û›ÛÙËΠ۠‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜. Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ πÛÔÎÚ¿ÙË. Ô˘ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ù˘ fiÏ˘.

∂Ô̤ӈ˜ ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤ӷ Ë ÂÈÚ‹ÓË ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ıˆÚËı› ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ ÏÔ‡ÙÔ˘. °È· ÔÈÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÙÔ ¿Á·ÏÌ· Ù˘ ı¿˜ ∂ÈÚ‹Ó˘ ·ÚÈÛÙ¿ÓÂÙ·È Ó· ÎÚ·Ù¿ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ Ù˘ ÙÔ ÌÈÎÚfi ¶ÏÔ‡ÙÔ. ÏÔÈfiÓ. ∆Ô Âȯ›ÚËÌ· ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ È‰È·›ÙÂÚË ‚·Ú‡ÙËÙ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. ÛÂÏ. Ë ÂÈÚ‹ÓË ÌfiÓÔ ÌÔÚ› Ó· ÁÂÓÓ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ÏÔ‡ÙÔ Î·È ÙËÓ Â˘ËÌÂÚ›·. Ô˘ ·Á·¿ ÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÔÏÈÙÈÛÌÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ Î·È ÙȘ Ï·ÈÛÈÒÓÂÈ Ì ÌÂÁ·ÏÂÈÒ‰ÂȘ ÔÌ¤˜ (fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È Î·È ·fi ÙÔ ÁÏ˘Ùfi ÙÔ˘ ºÂȉ›·. ·ÊÔ‡ Ï¿‚ÂÙ ˘fi„Ë Û·˜ fiÙÈ ·¢ı‡ÓÂÙ·È ÛÙÔ ·ıËÓ·˚Îfi ÎÔÈÓfi. Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Î·È Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ¢ËÌÂÚ›· Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. ¡· ÎÚ›ÓÂÙ ٷ ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ πÛÔÎÚ¿ÙË ÁÈ· ÙËÓ ·Í›· Ù˘ ÂÈÚ‹Ó˘. ÂÓÒ ÔÈ Í¤ÓÔÈ. ‚È‚Ï›Ô˘). √È Ôϛ٘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ÂÎÌÂÙ·ÏχÔÓÙ·È ÙȘ ËÁ¤˜ ÏÔ‡ÙÔ˘ οı fiÏ˘. ·fi ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È ÙËÓ ÔÌfiÓÔÈ·. Ô˘ ηٷÊı¿ÓÔ˘Ó ˆ˜ ÂÈÛΤÙ˜ ‹ ˆ˜ ̤ÙÔÈÎÔÈ. ∞¿ÓÙËÛË: ŒÓ· ·fi Ù· ‚·ÛÈο ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ πÛÔÎÚ¿ÙË Â›Ó·È fiÙÈ Ë ÂÈÚ‹ÓË ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ fiÏ˘.4Ë(119-156) 29-01-04 10:08 ™ÂÏ›‰·139 ™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫∂™ ∞™∫∏™∂π™ ∂ÓfiÙËÙ· 4 ∂ÚÌËÓ¢ÙÈÎÔ‡ – Ú·ÁÌ·ÙÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ 1. Ô˘ ËÁ¿˙ÂÈ ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋ ·ÓˆÙÂÚfiÙËÙ· Ù˘ fiÏ˘. Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·Ó¤ÂÈ ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹ ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ. ·ÊÔ‡ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· fiÏË. 2. 32 Û¯. ∞ÓÙ›ıÂÙ· Û ÂÚ›Ô‰Ô ÔϤÌÔ˘ Ë fiÏË ÚËÌ¿˙ÂÈ. ∂ÎÙfi˜. ∞¿ÓÙËÛË: Ÿˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È Î·È ·fi Ù· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ πÛÔÎÚ¿ÙË. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂÈÚËÓÈ΋˜ ˙ˆ‹˜ ÔÈ fiÏÂȘ ÚÔÔ‰Â‡Ô˘Ó Î·È ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜. 139 . ÂÓÈÛ¯‡Ô˘Ó Ù· ¤ÛÔ‰· Ù˘ fiÏ˘. √È ËÁ¤˜ ÏÔ‡ÙÔ˘ ̤ÓÔ˘Ó ·ÓÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Ù˜ Î·È ÔÏfiÎÏËÚÔ˜ Ô ÎÚ·ÙÈÎfi˜ ÏÔ‡ÙÔ˜ ı˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ ‚ˆÌfi ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘. ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ Ôϛ٘ Ù˘ ÙÔ Û˘Ó·›ÛıËÌ· Ù˘ ˘ÂÚËÊ¿ÓÂÈ·˜.

Â. T· ÚËÌ·ÙÈο Â›ıÂÙ· Û -ÙÔ˜. ‚. PËÌ·ÙÈο Â›ıÂÙ· Û -ÙÔ˜. PËÌ·ÙÈο Â›ıÂÙ· Û -Ù¤Ô˜. A˘Ùfi Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ Î·È Ë ÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÂÓÂÚÁËÙÈÎÔ‡ ‹ ̤ÛÔ˘ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜ ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ú¿ÁÔÓÙ·È: Ú¿ÙÙˆ: ôÚ·ÎÙÔ˜ (: ï Ì‹ Ú¿Í·˜). A˘ÙfiÓ Ô˘ ·Í›˙ÂÈ Ó· ¿ıÂÈ ÂΛÓÔ Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÙÔ Ú‹Ì· ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ú¿ÁÔÓÙ·È: ı·˘Ì¿˙ˆ: ı·˘Ì·ÛÙfi˜ (= ·˘Ùfi˜ Ô˘ ·Í›˙ÂÈ Ó· ı·˘Ì¿˙ÂÙ·È) â·ÈÓ¤ˆ: â·ÈÓÂÙfi˜ (= ·˘Ùfi˜ Ô˘ ·Í›˙ÂÈ Ó· Â·ÈÓ›ٷÈ). -Ù¤·. A˘ÙfiÓ Ô˘ ÌÔÚÂÖ Ó· ¿ıÂÈ ÂΛÓÔ Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÙÔ Ú‹Ì· ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ú¿ÁÔÓÙ·È: ‚·›Óˆ: ‚·Ùfi˜ (= ·˘Ùfi˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ·ÙËı›) êÏ›ÛÎÔÌ·È: êψÙfi˜ (= ·˘Ùfi˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ΢ÚÈ¢Ù›). A˘Ùfi Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ Î·È Ë ÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÂÓÂÚÁËÙÈÎÔ‡ ‹ ̤ÛÔ˘ ÂÓÂÛÙÒÙ· ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜ ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ú¿ÁÔÓÙ·È: ıÓ÷‹ÛΈ: ıÓËÙfi˜ (: ï ıÓ÷‹ÛΈÓ) ‰‡Ó·Ì·È: ‰˘Ó·Ùfi˜ (: ï ‰˘Ó¿ÌÂÓÔ˜) Á. ‰. -Ù¤ÔÓ ÛËÌ·›ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ·˘Ùfi Ô˘ ‰ËÏÒÓÂÈ ÙÔ Ú‹Ì· ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ú¿ÁÔÓÙ·È: Áڿʈ: ÁÚ·Ù¤Ô˜ (= ·˘Ùfi˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÁÚ·Ê›) ÙÈÌ¿ˆ: ÙÈÌËÙ¤Ô˜ (= ·˘Ùfi˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÈÌËı›). -ÙË. • 140 OÈ ÈÔ Û˘ÓËıÈṲ̂Ó˜ ηٷϋÍÂȘ ÙˆÓ ÂÈı¤ÙˆÓ ·˘ÙÒÓ Â›Ó·È: -·˜ -‹˜ -fi˜ -Ófi˜ -·Ófi˜ -Úfi˜ -ÂÚfi˜ ʇÁˆ: Ê˘Á¿˜ (: ï ʇÁˆÓ) Ê·›ÓÔÌ·È: àÊ·Ó‹˜ (: ï Ì‹ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ˜) Ï›ˆ: ÏÔÈfi˜ (: ï ñÔÏÂÈfiÌÂÓÔ˜) Ûٛςˆ: (ÛÙÈÏ‚Ófi˜) : ÛÙÈÏÓfi˜ (: ï ÛٛςˆÓ) ÛÙ¤Áˆ: ÛÙÂÁ·Ófi˜ (: ï ÛÙ¤ÁˆÓ = ·˘Ùfi˜ Ô˘ ηχÙÂÈ) Ï¿Ìˆ: Ï·ÌÚfi˜ (: ï Ï¿ÌˆÓ) ı¿Ïψ: ı·ÏÂÚfi˜ (: ï ı¿ÏψÓ) . -ÙÔÓ ÛËÌ·›ÓÔ˘Ó: ·.4Ë(119-156) 29-01-04 10:08 ™ÂÏ›‰·140 ª∂ƒ√™ Bã ∂ÓfiÙËÙ· 4 ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΑ – ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΑ: ∂›ıÂÙ· ·Ú¿ÁˆÁ· ·fi Ú‹Ì·Ù· 1. 2. A˘Ùfi Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ Î·È Ë ÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ·ıËÙÈÎÔ‡ ·Ú·ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜ ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ú¿ÁÔÓÙ·È: Áڿʈ: ÁÚ·Ùfi˜ (: ï ÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔ˜) χˆ: Ï˘Ùfi˜ (: ï ÏÂÏ˘Ì¤ÓÔ˜). T· ÚËÌ·ÙÈο Â›ıÂÙ· Û -Ù¤Ô˜. 3. E›ıÂÙ· Ô˘ ÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ·˘Ùfi Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ Î·È Ë ÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÂÓÂÛÙÒÙ· ‹ ÙÔ˘ ·Ú·ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜ ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ú¿ÁÔÓÙ·È.

‚È‚Ï›Ô˘ ✓ ¡· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÙ ٷ ÎÂÓ¿ ÙÔ˘ ›Ó·Î· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› Ì ÙȘ ηٿÏÏËϘ ϤÍÂȘ Ù˘ ·.Â. ÈηÓfiÙËÙ· ‹ ÂÈÙˉÂÈfiÙËÙ· Û\ÂΛÓÔ Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÙÔ Ú‹Ì· ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ú¿ÁÔÓÙ·È. ïÚá ›ıˆ ÔȤˆ.: ∂›ıÂÙ· ·Ú¿ÁˆÁ· ·fi Ú‹Ì·Ù· ÚˆÙfiÙ˘Ë Ï¤ÍË àÓ·Áο˙ˆ ‚¿Ïψ ÁˆÚÁ¤ˆ. Ô˘‰. ÔÈá ÛÊ¿Ïψ ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ηٿÏËÍË -ÙÈÎfi˜ -Ùfi˜ -ÈÎfi˜ -Ù¤Ô˜ (Û˘Ó‹ı. • ∂ÓfiÙËÙ· 4 OÈ ÈÔ Û˘ÓËıÈṲ̂Ó˜ ηٷϋÍÂȘ ÙˆÓ ÂÈı¤ÙˆÓ ·˘ÙÒÓ Â›Ó·È: -ÈÎfi˜ -ÙÈÎÔ˜ -ÈÌÔ˜ -ÌˆÓ -Ù‹ÚÈÔ˜ ôÚ¯ˆÓ: àÚ¯ÈÎfi˜ (= ÈηÓfi˜ Ó· ¿Ú¯ÂÈ) à̇ÓÔÌ·È: àÌ˘ÓÙÈÎfi˜ (= ÂÈÙ‹‰ÂÈÔ˜ Ó· ·Ì‡ÓÂÙ·È) Ì¿¯ÔÌ·È: Ì¿¯ÈÌÔ˜ (= ÈηÓfi˜ Ó· Ì¿¯ÂÙ·È) âϤˆ: âÏÂ‹ÌˆÓ (= ·˘Ùfi˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÎÏ›ÛË Ó· ÂÏ›) Û÷Ò˙ˆ: ÛˆÙ‹ÚÈÔ˜ (= Ô ÈηÓfi˜ Ó· ÛÒ˙ÂÈ). E›ıÂÙ· Ô˘ ÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ·˘ÙfiÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÎÏ›ÛË. 33 ÙÔ˘ Û¯. ÁˆÚÁá Á›ÁÓÔÌ·È ‰›‰ˆÌÈ ö¯ˆ Ï·Ì‚¿Óˆ ̤ӈ ïÚ¿ˆ.) -ÙÈÎfi˜ -Ùfi˜ -ÙÈÎfi˜ -Úfi˜ -ÙÈÎfi˜ -Ùfi˜ -Ù¤Ô˜ -ÙÈÎfi˜ -Ùfi˜ -Ùfi˜ -ÙÈÎfi˜ -ÙÈÎfi˜ -Ù‹ÚÈÔ˜ -·Ófi˜ -Ùfi˜ -‹˜ ·Ú¿ÁˆÁÔ Â›ıÂÙÔ àÓ·ÁηÛÙÈÎfi˜ ‚ÏËÙfi˜ ÁˆÚÁÈÎfi˜ ÁˆÚÁËÙ¤ÔÓ ÁÂÓÂÙÈÎfi˜ ‰ÔÙfi˜ ‰ÔÙÈÎfi˜ â¯˘Úfi˜ ç¯˘Úfi˜ Û¯ÂÙÈÎfi˜ ÏËÙfi˜ ÏËÙ¤Ô˜ ÏËÙÈÎfi˜ ÌÂÓÂÙfi˜ ïÚ·Ùfi˜ çÙÈÎfi˜ ÂÈÛÙÈÎfi˜ ÂÈÛÙ‹ÚÈÔ˜ Èı·Ófi˜ ÔÈËÙfi˜ àÛÊ·Ï‹˜ 141 . A¶∞¡∆∏™∏ ÛÙËÓ ¿ÛÎËÛË Ù˘ ÛÂÏ.4Ë(119-156) 29-01-04 10:08 ™ÂÏ›‰·141 4.

Â›ıÂÙ· Ó. ∏ Â›‰ÔÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ì·˜ ÛÙȘ ÊÂÙÈÓ¤˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ‹Ù·Ó Ôχ ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋. ìÁÔÜÌ·È âÚÁ¿˙ÔÌ·È ‚Ô‡ÏÔÌ·È âÈı˘ÌËÙfi˜ âÈÊ·Ó‹˜ àÂÚÈ‹ÁËÙÔ˜ Âéη٤ÚÁ·ÛÙÔ˜ ‚Ô˘ÏËÙfi˜ ·ÓÂÈı‡ÌËÙÔ˜ ¿Ê·ÓÙÔ˜ ·‰È‹ÁËÙÔ˜ ÂÚÁ·ÙÈÎfi˜ ¿‚Ô˘ÏÔ˜ 3. . ‚È‚Ï›Ô˘ 1. ¡· ‰ÒÛÂÙ ÙË ÛËÌ·Û›· ÙˆÓ ÂÈı¤ÙˆÓ Û -ÙÔ˜ Î·È -Ù¤Ô˜ Ô˘ Û˘Ó·ÓÙ‹Û·Ù ÛÙÔÓ ·Ú·¿Óˆ ›Ó·Î·. ‚ÏËÙfi˜ : ·˘Ùfi˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÚÈÊı›/ Ô ÏËÁˆÌ¤ÓÔ˜ (Ô˘ ¤¯ÂÈ ¯Ù˘Ëı›) ÁˆÚÁËÙ¤ÔÓ : ·˘Ùfi Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ηÏÏÈÂÚÁËı› ‰ÔÙfi˜ : ·˘Ùfi˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ‰Ôı›/ Ô ‰Â‰Ô̤ÓÔ˜ (Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰Ôı›) ÏËÙfi˜ : ·˘Ùfi˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÏËÊı› ÏËÙ¤Ô˜ : ·˘Ùfi˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÊı› ÌÂÓÂÙfi˜ : ·˘Ùfi˜ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ·Í›˙ÂÈ Ó· ‰È·Ì›ÓÂÈ Î·Ó›˜ ïÚ·Ùfi˜ : ·˘Ùfi˜ Ô˘ ÌÔÚ› ηÓ›˜ Ó· ÙÔÓ ‰ÂÈ ÔÈËÙfi˜ : ·˘Ùfi˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı›/ Ô Ï·ÛÙfi˜ (·˘Ùfi˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı›) 2.Â. Á.Â. ¡· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÙ ÙÔÓ ›Ó·Î· Ì ÓÂÔÂÏÏËÓÈο ·Ú¿ÁˆÁ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Î·È Â›ıÂÙ· ÙˆÓ ÚËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ·. ‚. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÙ ٷ ÎÂÓ¿ ÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË Ï¤ÍË: 142 Ú‹Ì· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Â›ıÂÙ· ñÔ̤ӈ âÈ̤ӈ âÌ̤ӈ âȉ›‰ˆÌÈ ÛÙÂÚ¤ˆ. Ô˘ Û·˜ ‰›ÓÔÓÙ·È. ¡· ÁÚ¿„ÂÙ ÔÌfiÚÚÈ˙· Â›ıÂÙ· Ì ٷ Ú‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ›Ó·Î· (·Ï¿ ‹ Û‡ÓıÂÙ·): Ú‹Ì· Â›ıÂÙ· ·. âÈı˘Ìá Ê·›Óˆ ìÁ¤ÔÌ·È. ∏ ÂÌÌÔÓ‹ Ô˘ ÂȉÂÈÎÓ‡ÂÈ ÛÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ÚfiÙ·Û‹˜ ÙÔ˘ ·ÔÎÏ›ÂÈ Î¿ıÂ Û˘ÓÂÓÓfiËÛË. 33-34 ÙÔ˘ Û¯.Â.4Ë(119-156) 29-01-04 10:08 ™ÂÏ›‰·142 ∂ÓfiÙËÙ· A¶∞¡∆∏™∂π™ 4 ÛÙȘ ÂÙ˘ÌÔÏÔÁÈΤ˜ ·Û΋ÛÂȘ ÙˆÓ ÛÂÏ. ÛÙÂÚá à·ÏÏ¿ÛÛˆ àÓÙ·ÏÏ¿ÛÛˆ ˘ÔÌÔÓ‹ ÂÈÌÔÓ‹ ÂÌÌÔÓ‹ Â›‰ÔÛË ÛÙ¤ÚËÛË ··ÏÏ·Á‹ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ˘ÔÌÔÓÂÙÈÎfi˜ Â›ÌÔÓÔ˜ ¤ÌÌÔÓÔ˜ ÂȉÔÙÈÎfi˜ ÛÙÂÚËÙÈÎfi˜ ··ÏÏ·ÎÙÈÎfi˜ ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi˜ ·. ™ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ì·˜ ¤ÁÈÓ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ Ì·ıËÙÒÓ Ì ̷ıËÙ¤˜ ·fi ÙË °·ÏÏ›· ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂÓfi˜ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. âÈı˘Ì¤ˆ.

[∞¿ÓÙËÛË: ÛÙ¤Áˆ: ÛÙÂÁ·Ófi˜. Â. ™Â fiÛÔ˘˜ ηٷ‰Èο˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÛÔ‚·Ú¿ ÔÏÈÙÈο ·‰È΋̷ٷ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ÛÙ¤ÚËÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜. Ê·›ÓÔÌ·È: ………………. ÛˆÙ‹ÚÈÔ˜: ÛˇÒ˙ˆ. Ì¿¯ÈÌÔ˜: Ì¿¯ÔÌ·È.. 143 . ʇÁˆ: ………………… Ûٛςˆ: ……………. Ï¿Ìˆ: Ï·ÌÚfi˜. Ï›ˆ: ÏÔÈfi˜. ·fi Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı· Ú‹Ì·Ù·: ∞¿ÓÙËÛË: ÛÙ¤Áˆ: ………………. -á. Ê·›ÓÔÌ·È: àÊ·Ó‹˜.Â. ÛÙ. √ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ÚfiÙÂÈÓ ÙËÓ ··ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ηÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓÔ˘ ÏfiÁˆ ·ÌÊÈ‚ÔÏÈÒÓ. Ï›ˆ: …………………. Ï¿Ìˆ: ……………. ¡· ‚Ú›Ù ·fi ÔÈ· Ú‹Ì·Ù· ·Ú¿ÁÔÓÙ·È Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ Â›ıÂÙ·: ∞¿ÓÙËÛË: àÌ˘ÓÙÈÎfi˜ : ……………… Ì¿¯ÈÌÔ˜ : ……………… àÚ¯ÈÎfi˜ : ……………… âÏÂ‹ÌˆÓ : ……………. ªÂ ˘ÔÌÔÓ‹ Î·È ÂÈÌÔÓ‹ ÌÔÚ› ηÓ›˜ Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ÙÔ ÛÙfi¯Ô ÙÔ˘. âÏ‹̈Ó: âϤˆ. àÚ¯ÈÎfi˜: ôÚ¯ˆ. Ûٛςˆ: ÛÙÈÏÓfi˜] 2. ÛˆÙ‹ÚÈÔ˜ : …………… ∞¿ÓÙËÛË: àÌ˘ÓÙÈÎfi˜: à̇ÓÔÌ·È. ∂ÓfiÙËÙ· 4 ™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫∂™ ∞™∫∏™∂π™ ∂Ù˘ÌÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ 1. ¡· Û¯ËÌ·Ù›ÛÂÙ ·Ú¿ÁˆÁ· Â›ıÂÙ· Ù˘ ·. ı¿Ïψ: …………….. ı¿Ïψ: ı·ÏÂÚfi˜.4Ë(119-156) 29-01-04 10:08 ™ÂÏ›‰·143 ‰. ʇÁˆ: Ê˘Á¿˜.

-á) °ƒ∞ªª∞∆IKA ™XO§IA ‚ ã Ù ¿ Í Ë ÛÎÔá ÛÎÔÂÖ˜ ÛÎÔÂÖ ÛÎÔÔÜÌÂÓ ÛÎÔÂÖÙ ÛÎÔÔÜÛÈ(Ó) (ÛÎÔ¤ÔÌ·È) (ÛÎÔ¤÷Ë. -ÂÈ) (ÛÎÔ¤ÂÙ·È) (ÛÎÔÂfiÌÂı·) (ÛÎÔ¤ÂÛıÂ) (ÛÎÔ¤ÔÓÙ·È) ÛÎÔÔÜÌ·È ÛÎÔ÷É ‹ ÛÎÔÂÖ ÛÎÔÂÖÙ·È ÛÎÔÔ‡ÌÂı· ÛÎÔÂÖÛı ÛÎÔÔÜÓÙ·È (âÛÎfiÂÔÓ) (âÛÎfi˜) (âÛÎfiÂÂ) (âÛÎÔ¤ÔÌÂÓ) (âÛÎÔ¤ÂÙÂ) (âÛÎfiÂÔÓ) âÛÎfiÔ˘Ó âÛÎfiÂȘ âÛÎfiÂÈ âÛÎÔÔÜÌÂÓ âÛÎÔÂÖÙ âÛÎfiÔ˘Ó (âÛÎÔÂfiÌËÓ) (âÛÎÔ¤Ô˘) (âÛÎÔ¤ÂÙÔ) (âÛÎÔÂfiÌÂı·) (âÛÎÔ¤ÂÛıÂ) (âÛÎÔ¤ÔÓÙÔ) âÛÎÔÔ‡ÌËÓ âÛÎÔÔÜ âÛÎÔÂÖÙÔ âÛÎÔÔ‡ÌÂı· âÛÎÔÂÖÛı âÛÎÔÔÜÓÙÔ ÀÔÙ·ÎÙÈ΋ (ÛÎÔ¤ˆ) (ÛÎÔ¤÷˘) (ÛÎÔ¤÷Ë) (ÛÎÔ¤ˆÌÂÓ) (ÛÎÔ¤ËÙÂ) (ÛÎÔ¤ˆÛÈ) ÛÎÔá ÛÎÔ÷ɘ ÛÎÔ÷É ÛÎÔáÌÂÓ ÛÎÔÉÙ ÛÎÔáÛÈ(Ó) (ÛÎÔ¤ˆÌ·È) (ÛÎÔ¤÷Ë) (ÛÎÔ¤ËÙ·È) (ÛÎÔÂÒÌÂı·) (ÛÎÔ¤ËÛıÂ) (ÛÎÔ¤ˆÓÙ·È) ÛÎÔáÌ·È ÛÎÔ÷É ÛÎÔÉÙ·È ÛÎÔÒÌÂı· ÛÎÔÉÛı ÛÎÔáÓÙ·È ∂˘ÎÙÈ΋ (ÛÎÔ¤ÔÈÌÈ) (ÛÎÔ¤ÔȘ) (ÛÎÔ¤ÔÈ) (ÛÎÔ¤ÔÈÌÂÓ) (ÛÎÔ¤ÔÈÙÂ) (ÛÎÔ¤ÔÈÂÓ) ÛÎÔÔÖÌÈ ‹ ÛÎÔÔ›ËÓ ÛÎÔÔÖ˜ ‹ ÛÎÔԛ˘ ÛÎÔÔÖ ‹ ÛÎÔÔ›Ë ÛÎÔÔÖÌÂÓ ÛÎÔÔÖÙ ÛÎÔÔÖÂÓ (ÛÎÔÂÔ›ÌËÓ) (ÛÎÔ¤ÔÈÔ) (ÛÎÔ¤ÔÈÙÔ) (ÛÎÔÂÔ›ÌÂı·) (ÛÎÔ¤ÔÈÛıÂ) (ÛÎÔ¤ÔÈÓÙÔ) ÛÎÔÔ›ÌËÓ ÛÎÔÔÖÔ ÛÎÔÔÖÙÔ ÛÎÔÔ›ÌÂı· ÛÎÔÔÖÛı ÛÎÔÔÖÓÙÔ — (ÛÎfiÂÂ) (ÛÎÔ¤و) — (ÛÎÔ¤ÂÙÂ) (ÛÎÔÂfiÓÙˆÓ) ‹ (ÛÎÔ¤و۷Ó) — ÛÎfiÂÈ ÛÎÔ›و — ÛÎÔÂÖÙ ÛÎÔÔ‡ÓÙˆÓ ‹ ÛÎÔÂ›ÙˆÛ·Ó — (ÛÎÔ¤Ô˘) (ÛÎÔ¤Ûıˆ) — (ÛÎÔ¤ÂÛıÂ) (ÛÎÔ¤ÛıˆÓ) ‹ (ÛÎÔ¤ÛıˆÛ·Ó) — ÛÎÔÔÜ ÛÎÔ›Ûıˆ — ÛÎÔÂÖÛı ÛÎÔ›ÛıˆÓ ‹ ÛÎÔ›ÛıˆÛ·Ó (ÛÎÔ¤ÂÓ) ÛÎÔÂÖÓ (ÛÎÔ¤ÂÛı·È) ÛÎÔÂÖÛı·È (ÛÎÔ¤ˆÓ) (ÛÎÔ¤Ô˘Û·) (ÛÎÔ¤ÔÓ) ÛÎÔáÓ ÛÎÔÔÜÛ· ÛÎÔÔÜÓ (ÛÎÔÂfiÌÂÓÔ˜) (ÛÎÔÂÔ̤ÓË) (ÛÎÔÂfiÌÂÓÔÓ) ÛÎÔÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÛÎÔÔ˘Ì¤ÓË ÛÎÔÔ‡ÌÂÓÔÓ √ÚÈÛÙÈ΋ ∂ÓÂÛÙÒÙ· ¶·Ú·Ù·ÙÈÎÔ‡ (ÛÎÔ¤ˆ) (ÛÎÔ¤ÂȘ) (ÛÎÔ¤ÂÈ) (ÛÎÔ¤ÔÌÂÓ) (ÛÎÔ¤ÂÙÂ) (ÛÎÔ¤Ô˘ÛÈ) ªÂÙÔ¯‹ ∞·Ú. 144 M¤ÛË ÊˆÓ‹ (̤ÛË Îã ·ıËÙÈ΋ ‰È¿ıÂÛË) ¶ÚÔÛÙ·ÎÙÈ΋ EÓÂÚÁËÙÈ΋ ʈӋ .4Ë(119-156) 29-01-04 10:08 ™ÂÏ›‰·144 ª∂ƒ√™ °ã ∂ÓfiÙËÙ· 4 °ƒ∞ªª∞∆π∫∏: µã Ù¿ÍË Û˘ÓËÚËÌ¤ÓˆÓ ÚËÌ¿ÙˆÓ (-¤ˆ.

ÔÚÈÛÙÈ΋ (ÔȤ-ˆ) (ÔȤ-ÂȘ) (ÔȤ-ÂÈ) (ÔȤ-ÔÌÂÓ) (ÔȤ-ÂÙÂ) (ÔȤ-Ô˘ÛÈ) ·ã ÂÓ. 35 ÙÔ˘ Û¯. ·ÚÛ. ·ã ÂÓ. ‚ã ÂÓ. öÏÂ˘Û·). Áã ÂÓ. (âÔ›Â-ÔÓ) âÔ›Ô˘Ó 145 . 4 A¶∞¡∆∏™∏ ÛÙËÓ ¿ÛÎËÛË Ù˘ ÛÂÏ. ÔÚÈÛÙÈ΋ ·ã ÏËı. ·ã ÏËı.Ê. Áã ÏËı. Áã ÂÓ. ‚ã ÏËı.4Ë(119-156) 29-01-04 10:08 ™ÂÏ›‰·145 ¶∞ƒ∞∆∏ƒ∏™∂π™: ™˘Ó·ÈÚ¤ÛÂȘ:  +  = ÂÈ ∂ÓfiÙËÙ· Â+Ë=Ë Â + Ô = Ô˘  + ÂÈ = ÂÈ Â+ˆ=ˆ ∆Ô Ú‹Ì· ‰¤ˆ. (âÔȤ-ÂÙÂ) âÔÈÂÖÙ Áã ÏËı. ·ã ÏËı. ‚È‚Ï›Ô˘ ✓ ∂Ê·ÚÌfi˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ Û˘Ó·ÈÚ¤ÛÂȘ Ù˘ ‚ã Ù¿Í˘ Î·È ÙȘ ÁÂÓÈΤ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ Û˘ÓËÚËÌ¤ÓˆÓ ÚËÌ¿ÙˆÓ Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÙ ÙÔ˘˜ ·ÎfiÏÔ˘ıÔ˘˜ ›Ó·Î˜: ∂ÓÂÛÙÒÙ·˜ Â. ¢ÎÙÈ΋ (ÔȤ-ÔÈÌÈ) ÔÈÔÖÌÈ (ÔȤ-ÔȘ) ÔÈÔÖ˜ (ÔȤ-ÔÈ) ÔÈÔÖ (ÔȤ-ÔÈÌÂÓ) ÔÈÔÖÌÂÓ (ÔȤ-ÔÈÙÂ) ÔÈÔÖÙ (ÔȤ-ÔÈÂÓ) ÔÈÔÖÂÓ ÔÈá ÔÈÂÖ˜ ÔÈÂÖ ÔÈÔÜÌÂÓ ÔÈÂÖÙ ÔÈÔÜÛÈ ··Ú¤ÌÊ·ÙÔ: (ÔȤ-ÂÓ) ÔÈÂÖÓ ·ã ÂÓ. ∂ÎÙ›ÓÂÈ ÙÔ Â ÛÂ Ë ÌfiÓÔ ÛÙÔÓ ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi ̤ÏÏÔÓÙ· (‰‹Ûˆ) Î·È ÛÙÔÓ ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi ·fiÚÈÛÙÔ (ö‰ËÛ·). (âÔ›Â-Â) âÔ›ÂÈ ˘ÔÙ·ÎÙÈ΋ (ÔȤ-ˆ) (ÔȤ-˘) (ÔȤ-˘) (ÔȤ-ˆÌÂÓ) (ÔȤ-ËÙÂ) (ÔȤ-ˆÛÈ) ÔÈá ÔÈFɘ ÔÈFÉ ÔÈáÌÂÓ ÔÈÉÙ ÔÈáÛÈ ÚÔÛÙ·ÎÙÈ΋ — (Ô›Â-Â) Ô›ÂÈ (ÔÈÂ-¤Ùˆ) ÔÈ›و — (ÔȤ-ÂÙÂ) ÔÈÂÖÙ (ÔÈÂ-fiÓÙˆÓ) ÔÈÔ‡ÓÙˆÓ/ (ÔÈÂ-¤ÙˆÛ·Ó) ÔÈÂ›ÙˆÛ·Ó ÌÂÙÔ¯‹: (ÔÓÔÌ. ‚ã ÏËı. ‚ã ÂÓ. ‰á (= ‰¤Óˆ) ‰È·ÙËÚ› ÙÔ Â Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ÙÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜.): (ÔȤ-ˆÓ) ÔÈáÓ ·Ú·Ù·ÙÈÎfi˜ Â. (âÔȤ-ÔÌÂÓ) âÔÈÔÜÌÂÓ ‚ã ÏËı. ∆Ô Ú‹Ì· Ϥˆ ‰È·ÙËÚ› ·ÓÙÔ‡ ÙÔ ‚Ú·¯‡¯ÚÔÓÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Â Î·È ·›ÚÓÂÈ Û ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙȘ ηٷϋÍÂȘ (χÛÔÌ·È. (âÔ›Â-ÔÓ) âÔ›Ô˘Ó ‚ã ÂÓ. (âÔ›Â-˜) âÔ›ÂȘ Áã ÂÓ.Ê. Áã ÏËı. ÂÓ.

36-37 ÙÔ˘ Û¯. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ÔåÎá ìÁÔÜÌ·È : ·ã ÂÓ. Áã ÂÓ. (âÔȤ-ÂÙÔ) âÔÈÂÖÙÔ ·ã ÏËı.): (ÔÈÂ-fiÌÂÓÔÓ) ÔÈÔ‡ÌÂÓÔÓ ·Ú·Ù·ÙÈÎfi˜ Ì. ÚfiÛ. ÔåΤˆ. ¡· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÂÙ ÁÚ·ÌÌ·ÙÈο ÙÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜ ÔåÎÔÖÌÂÓ Î·È ìÁÔÜÌ·È ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ù˘ ∂ÓfiÙËÙ·˜ Î·È Ó· ÁÚ¿„ÂÙ ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ÂÁÎÏ›ÛÂȘ ÙÔ˘ ÂÓÂÛÙÒÙ· ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÚfiÛˆÔ Î·È ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ·ÚÈıÌfi. ‚È‚Ï›Ô˘ 1. (âÔÈÂ-fiÌÂı·) âÔÈÔ‡ÌÂı· ‚ã ÏËı. Áã ÏËı. ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. (âÔȤ-Ô˘) âÔÈÔÜ Áã ÂÓ.Ê. ìÁÔÜÌ·È ÔÚÈÛÙÈ΋ ˘ÔÙ·ÎÙÈ΋ ¢ÎÙÈ΋ ÚÔÛÙ·ÎÙÈ΋ ÔåÎÔÜÌÂÓ ìÁÔÜÌ·È 146 ÔåÎáÌÂÓ ìÁáÌ·È ÔåÎÔÖÌÂÓ ìÁÔ›ÌËÓ — — 2. ÂÓÂÛÙ. -ÂÈ) (ÔȤ-ÂÙ·È) (ÔÈÂ-fiÌÂı·) (ÔȤ-ÂÛıÂ) (ÔȤ-ÔÓÙ·È) ˘ÔÙ·ÎÙÈ΋ ÔÈÔÜÌ·È ÔÈFÉ/ ÔÈÂÖ ÔÈÂÖÙ·È ÔÈÔ‡ÌÂı· ÔÈÂÖÛı ÔÈÔÜÓÙ·È (ÔȤ-ˆÌ·È) (ÔȤ-Ë) (ÔȤ-ËÙ·È) (ÔÈÂ-ÒÌÂı·) (ÔȤ-ËÛıÂ) (ÔȤ-ˆÓÙ·È) ¢ÎÙÈ΋ ·ã ÂÓ. ∂ÓfiÙËÙ· ÔÚÈÛÙÈ΋ 4 ·ã ÂÓ. Ù·Ï·ÈˆÚá: ¡· ÁÚ¿„ÂÙ ÙÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜ ÂÓÂÛÙÒÙ· ÙˆÓ ÚËÌ¿ÙˆÓ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ˙ËÙÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔÓ ›Ó·Î·: . ÚfiÛ. ÂÓÂÚÁ. (âÔÈÂ-fiÌËÓ) âÔÈÔ‡ÌËÓ ‚ã ÂÓ. ÔåÎÔÖÌÂÓ : ·ã ÏËı. ‚ã ÂÓ. Áã ÏËı. ìÁ¤ÔÌ·È. (ÔÈÂ-Ô›ÌËÓ) (ÔȤ-ÔÈÔ) (ÔȤ-ÔÈÙÔ) (ÔÈÂ-Ô›ÌÂı·) (ÔȤ-ÔÈÛıÂ) (ÔȤ-ÔÈÓÙÔ) ÔÈáÌ·È ÔÈFÉ ÔÈÉÙ·È ÔÈÒÌÂı· ÔÈÉÛı ÔÈáÓÙ·È ÚÔÛÙ·ÎÙÈ΋ ÔÈÔ›ÌËÓ ÔÈÔÖÔ ÔÈÔÖÙÔ ÔÈÔ›ÌÂı· ÔÈÔÖÛı ÔÈÔÖÓÙÔ — (ÔȤ-Ô˘) (ÔÈÂ-¤Ûıˆ) — (ÔȤ-ÂÛıÂ) (ÔÈÂ-¤ÛıˆÓ) (ÔÈÂ-¤ÛıˆÛ·Ó) ÔÈÔÜ ÔÈ›Ûıˆ ÔÈÂÖÛı ÔÈ›ÛıˆÓ/ ÔÈ›ÛıˆÛ·Ó ··Ú¤ÌÊ·ÙÔ : (ÔȤ-ÂÛı·È) ÔÈÂÖÛı·È ÌÂÙÔ¯‹ : (ÔÓÔÌ. (ÔȤ-ÔÌ·È) (ÔȤ-Ë. ‚ã ÏËı. ¢ÎÙ. (âÔȤ-ÔÓÙÔ) âÔÈÔÜÓÙÔ A¶∞¡∆∏™∂π™ ÛÙȘ ÁÚ·ÌÌ·ÙÈΤ˜ ·Û΋ÛÂȘ ÙˆÓ ÛÂÏ.Ê. ‚ã ÏËı. ÔÚÈÛÙ. ·ã ÏËı.4Ë(119-156) 29-01-04 10:08 ™ÂÏ›‰·146 ÂÓÂÛÙÒÙ·˜ Ì. ÂÓ. ÔÚÈÛÙÈ΋ ·ã ÂÓ. Áã ÂÓ. Ô˘‰. ·ã ÏËı. àÔÛÙÂÚá. (âÔȤ-ÂÛıÂ) âÔÈÂÖÛı Áã ÏËı. ‚ã ÂÓ. ÂÓÂÛÙ.

˘ÔÙ. Ì. Ì. Â.) àÔÛÙÂÚÔÜÓÙÔ˜ Ù·Ï·ÈˆÚá Ù·Ï·ÈˆÚFɘ Ù·Ï·ÈˆÚÔÖ/ Ù·Ï·ÈˆÚÔ›Ë Ù·Ï·ÈˆÚÔÖÓÙÔ Ù·Ï·ÈˆÚ›و Ù·Ï·ÈˆÚÂÖÛı ٷϷÈˆÚÂÖÓ Ù·Ï·ÈˆÚÔÜÓÙÔ˜ ∂ÓfiÙËÙ· 4 3.Ê. ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. Ë.) àÔÛÙÂÚÂÖÓ (ÁÂÓ.Ê. ˘ÔÙ. Áã ÂÓ./ ÚÔÛÙ. ‚ã ÏËı.) àÔÛÙÂÚÔÖ/ àÔÛÙÂÚÔ›Ë (Áã ÏËı. Ì. ™˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ Ù· ÙÂÙÚ·ÁˆÓ›‰È· Ì ÙȘ ϤÍÂȘ Ô˘ ˙ËÙÔ‡ÓÙ·È ı· Û¯ËÌ·Ù›ÛÂÙ ÛÙËÓ ¤Á¯ÚˆÌË ÛÙ‹ÏË ÙÔ fiÓÔÌ· ÁÓˆÛÙÔ‡ ÏÔÁÔÁÚ¿ÊÔ˘ Ù˘ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·˜: 147 . ÚfiÛ.) àÔÛÙÂÚ›و (‚ã ÏËı. Ì. ··Ú. ÂÓÂÛÙ. ÚÔÛÙ.Ê. ÊÚÔÓÔÖÌÂÓ 7. ÛÙ. ÔåΤˆ. Âé‰ÔÎÈ̤ˆ. Âé‰ÔÎÈÌÔÖ. ìÁáÌ·È. Ì. ÂÓÂÛÙ. Â. âȯÂÈÚÂÖÓ 6. Âé‰ÔÎÈÌá àÔÏÔÁ›ÛıˆÓ : Áã ÏËı.Ê. Á. ˘ÔÙ. ÔåÎá ìÁáÌ·È : ·ã ÂÓ. ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. Áã ÂÓ.) àÔÛÙÂÚÔÖÓÙÔ (Áã ÂÓ. 4-Á. ·ã ÏËı. àÚÎÔÖ 3. ÌÙ¯. ÚÔÛÙ. ¡· ·ÓÙÈÛÙÔȯ›ÛÂÙ ÙÔ˘˜ ÚËÌ·ÙÈÎÔ‡˜ Ù‡Ô˘˜ Ù˘ ÛÙ‹Ï˘ ∞ã Ì ÙË ÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙË ÛÙ‹ÏË µã (‰‡Ô ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÛÙ‹Ï˘ µã ÂÚÈÛÛ‡ԢÓ) ∞ã 1. Â. ÂÓÂÛÙ.Ê. Ì. ¢ÎÙ. Â. ÂÓÂÛÙ. ÚfiÛ.Ê.4Ë(119-156) 29-01-04 10:08 ™ÂÏ›‰·147 àÔÛÙÂÚá (‚ã ÂÓ. Â. 6-‰. àÔÏÔÁ¤ÔÌ·È. Â.Ê. ˘ÔÙ. àÔÏÔÁáÓÙ·È µã ·.Ê. ÂÓÂÛÙ. 5-‚. ÂÓÂÚÁ. 2-·.Ê. ı. ‚ÔËıáÌÂÓ 4. àÔÏÔÁ›ÛıˆÓ: ¡· ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÙÔ‡Ó ÁÚ·ÌÌ·ÙÈο Î·È Ó· ÎÏÈı› Ë ÔÚÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ÂÓÂÛÙÒÙ· ÛÙË ÊˆÓ‹ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È. ∞¿ÓÙËÛË: 1-ÛÙ. ÔåÎÂÖÓ : ··ÚÌÊ. ÔÚÈÛÙ.) àÔÛÙÂÚÂÖÛı (··Ú. Â. ìÁÉÙ·È 2. ‰.Ê. ÂÓÂÛÙ. Â. ˙.Ê. ·ã ÏËı.Ê. ÂÓÂÛÙ. 7- 5. ÂÓÂÚÁ. ˘ÔÙ.Ê. ¢ÎÙ.Ê. ÂÓÂÛÙ. ÂÓÂÛÙ. ÔÏÂÌÂÖÙ 5. Â. ÂÓÂÛÙ. Â. Áã ÏËı. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ìÁÔÜÌ·È Âé‰ÔÎÈÌÔÖ : Áã ÂÓ. ÂÓ. ÚfiÛ. ÂÓÂÛÙ. ÂÓÂÛÙ. ¢ÎÙ. 3-˙. ··Ú. ¢ÎÙ.) àÔÛÙÂÚFɘ (Áã ÂÓ. ‚ã ÏËı. ‚. àÔÏÔÁÔÜÌ·È ÔåÎá ÔåÎÂÖ˜ ÔåÎÂÖ ÔåÎÔÜÌÂÓ ÔåÎÂÖÙ ÔåÎÔÜÛÈ ÔÚÈÛÙÈ΋ ÂÓÂÛÙÒÙ· ìÁÔÜÌ·È Âé‰ÔÎÈÌá ìÁFÉ/ ìÁÂÖ Âé‰ÔÎÈÌÂÖ˜ ìÁÂÖÙ·È Âé‰ÔÎÈÌÂÖ ìÁÔ‡ÌÂı· Âé‰ÔÎÈÌÔÜÌÂÓ ìÁÂÖÛı Âé‰ÔÎÈÌÂÖÙ ìÁÔÜÓÙ·È Âé‰ÔÎÈÌÔÜÛÈ(Ó) àÔÏÔÁÔÜÌ·È àÔÏÔÁFÉ/ àÔÏÔÁÂÖ àÔÏÔÁÂÖÙ·È àÔÏÔÁÔ‡ÌÂı· àÔÏÔÁÂÖÛı àÔÏÔÁÔÜÓÙ·È 4. Â. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ˘ÔÙ.Ê. ÔåÎÂÖÓ. ÂÓÂÛÙ. ÚÔÛÙ. ·ÚÛ.Ê. ¢ÎÙ. ìÁ¤ÔÌ·È.

¶ÚáÙÔÓ Ì¤Ó ÔsÓ ………….) Ù¿ ÙáÓ ‚·ÛÈϤˆÓ õıË Î·› ‰›ˆÎ ٿ âÎÂ›ÓˆÓ âÈÙˉ‡̷ٷ.Ê. ÛÙ. Á: ìÁÔÜ.. ˘ÔÙ. Û ˘ Ì Ì · ¯ á Û È å Ô Ú Ú Ô  Ô Ö Ì Â. ·ÚÛ. Â. ˙ËÙá. ‰. ‰ÂÖ. ÛÎÔá §˘Û›·˜ · ·. ÂÓÂÛÙ. åÛÔÚÚÔ¤ˆ. ÂÓÂÛÙ. [∞¿ÓÙËÛË: ·: ÂéÛ¤‚ÂÈ. ˘ÔÙ. Â. (Ϥˆ. Á. Ì¿ÏÈÛÙ· ‰¤ Ù‹Ó Û·˘ÙÔÜ ÊÚfiÓËÛÈÓ ôÛÎÂÈ. fiÓÔÌ·: ‰. ÂÓÂÛÙ. Ú. ‰. ·ÚÛ. ñÌÓ¤ˆ. Ú. ¢ÎÙ. Ï·Ïá ÁÂÓ.) ‰¤ Ù¿ ‚¤ÏÙÈÛÙ·.. (ÂéÛ‚¤ˆ. ………………… (ÌÈ̤ÔÌ·È. âͤÏÂÈ. ™ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÙ ٷ ÎÂÓ¿ Ì ÙÔ ÛˆÛÙfi Ù‡Ô Ô˘ ˙ËÙÂ›Ù·È ÙˆÓ ÚËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙȘ ·ÚÂÓı¤ÛÂȘ: ·. ^√ ª·›·Ó‰ÚÔ˜ ÔÙ·Ìfi˜ ………….. §‡Û·Ó‰ÚÔ˜ ÙÔÖ˜ ……………. ñÌÓá: Áã ÏËı. ÌÙ¯. ÂéÛ‚á. Ú. Ú. …………… (˙ËÙ¤ˆ. ìÁÔÜ. ‰: ïÚÒÓÙˆÓ. ‰. ÂÓÂÛÙ. Á: Ï¤Ô˘ÛÈ. ÌÈÌÔÜÌ·È. ™Ù¤ÚÁÂ Ì¤Ó Ù¿ ·ÚfiÓÙ·. ÚÔÛÙ. ÚÔÛÙ.) Ì‹ ÌfiÓÔÓ ı‡ˆÓ àÏÏ¿ η› ÙÔÖ˜ ¬ÚÎÔȘ âÌ̤ӈÓ. à‰ÈÎá ‚ã ÂÓ. ∆¿ Úfi˜ ÙÔ‡˜ ıÂÔ‡˜ Ô›ÂÈ Ì¤Ó ó˜ Ôî ÚfiÁÔÓÔÈ Î·Ù¤‰ÂÈÍ·Ó. [∞¿ÓÙËÛË: ·: âÈÌÂÏÔÜ. ‚: ˙‹ÙÂÈ. Â. ÂÓÂÛÙ. ϷϤˆ. Ï · Ï Â Ö Ó Ô Ù ˆ Ó Â Ó ‚. ∆·ÜÙ· ‰¤ …………… ÙáÓ ÔÏÂÌ›ˆÓ Ôî \∞ıËÓ·ÖÔÈ.. ‚: âͤÏÂÈ.Ê. Á¤ÓÔ˘˜) ÌfiÓÔÓ Âå˜ \∞ı‹Ó·˜ âËÁÁ¤ÏÏÂÙÔ àÛÊ¿ÏÂÈ·Ó. ™ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÙ ٷ ÎÂÓ¿ ·›ÚÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Ù‡Ô ·’ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó (ÂÚÈÛÛÂ‡Ô˘Ó ‰‡Ô): ïÚÒÓÙˆÓ. Û Î Ô  FÉ ˜ Û ™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫∂™ ∞™∫∏™∂π™ °Ú·ÌÌ·ÙÈÎÔ‡ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ 1. âÈÌÂÏÔÜ.Ê. ÏËı. 148 ·.4Ë(119-156) ∂ÓfiÙËÙ· 4 29-01-04 ·. ÂÓÂÛÙ. ‚. Â. Â. ñ Ì Ó ‡ Ó Á. ÛÎÔ¤ˆ. ‰È¿ ∫ÂÏ·ÈÓÒÓ fiψ˜. ÂÓÂÛÙ. ‰¤ ıÜÌ· ÙÔÜÙÔ Î¿ÏÏÈÛÙÔÓ ÂrÓ·È. Û˘ÌÌ·¯¤ˆ. ‚. ®ÂÖ. ¶¿ÓÙˆÓ Ì¤Ó …………… ÙáÓ ÂÚ› ÙfiÓ ‚›ÔÓ. …………. Â. 10:08 ™ÂÏ›‰·148 ··Ú. ÌÙ¯. ˘ÔÙ. Â: ®ÂÖ] . ÚÔÛÙ. Á. Û˘ÌÌ·¯á ·ã ÏËı. ÂÓÂÛÙ. ‚. åÛÔÚÚÔá Áã ÂÓ. ‰: ÌÈÌÔÜ] 2. Ì. ^√ Ì¤Ó ‰‹ •ÂÓÔÊáÓ Ô≈Ùˆ ı˘Û¿ÌÂÓÔ˜ ……………. Ú. à‰ÈΤˆ. à ‰ È Î É Ù · È ÛÙ.Ê. ÙÂÏá.Ê. ÂÓÂÛÙ. Á.Ê. Ú. ÂÓÂÛÙ. Â.

Ô˘ ÙȘ ηډȤ˜ ˙ÂÛÙ·›ÓÂÈ. ™˘ÌÔÛ›ˆÓ ‰\ âÚ·ÙáÓ ‚Ú›ıÔÓÙ\ àÁ˘È·›. ÙȘ ÏfiÁ¯Â˜ ÙˆÓ ‰ÔÚ¿ÙˆÓ. Û·Ó Â›Ó·È ÂÈÚ‹ÓË. ÌËÚÈ¿ ‚Ô‰ÈÒÓ. ÛÙËÓ Í·Óı‹ ÊÏfiÁ· η›ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜. öÁ¯Â· Ù ÏÔÁ¯ˆÙa ͛ʷ Ù\ àÌʿη ‰¿ÌÓ·Ù·È ÂéÚÒ˜. Û·Ó ÊÏfiÁ˜. Ôé‰b Û˘ÏÄÙ·È ÌÂÏ›ÊÚˆÓ ≈ÓÔ˜ àe ‚ÏÂÊ¿ÚˆÓ àáÈÔ˜ n˜ ı¿ÏÂÈ Î¤·Ú. ˘ÎÓfiÌ·ÏÏˆÓ ÚÔ‚¿ÙˆÓ. ÛÎÔ˘ÚÈ¿ ÛÎÂ¿˙ÂÈ Ù¿ ‰›ÎÔ· Û·ıÈ¿. T· ÛȉÂÚÔ‰Â̤ӷ ¯ÂÚÔ‡ÏÈ· ÙˆÓ ·Û›‰ˆÓ ·Ú·¯ÓÈ¿˙Ô˘Ó.™Ù·‡ÚÔ˘) 149 . ·È‰ÈÎÔd ı\ ≈ÌÓÔÈ ÊϤÁÔÓÙ·È. ‡ÌÓÔÈ. ‰ÂÓ ÎϤ‚Ô˘Ó ·\ Ù· Ì¿ÙÈ· ÙÔ ÁÏ˘Îfi ÙÔÓ ‡ÓÔ Ù˘ ·˘Á‹˜. ÛÙÔ ·›ÍÈÌÔ ÙÔ˘ ·˘ÏÔ‡ Î·È ÛÙȘ ·Ï·›ÛÙÚ˜. …………………………………………… ¯·ÏÎÂÄÓ ‰\ ÔéÎ öÛÙÈ Û·Ï›ÁÁˆÓ ÎÙ‡Ô˜. η› ÙfiÙÂ Ô ÓÔ˘˜ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Â›Ó·È ÛÙÔ˘˜ ΈÌÔ‡˜. B·Î¯˘Ï›‰Ë˜. \EÓ ‰b Ûȉ·ÚÔ‰¤ÙÔȘ fiÚ·ÍÈÓ ·åıÄÓ àÚ·¯ÓÄÓ îÛÙÔd ¤ÏÔÓÙ·È.4Ë(119-156) 29-01-04 10:08 ™ÂÏ›‰·149 ª∂ƒ√™ ¢ã ∂ÓfiÙËÙ· 4 ¶∞ƒ∞§§∏§∞ ∫∂πª∂¡∞ ¶ÚÒÙÔ ·Ú¿ÏÏËÏÔ Î›ÌÂÓÔ Ù›ÎÙÂÈ ‰¤ Ù ıÓ·ÙÔÖÛÈÓ ÂåÚ‹Ó· ÌÂÁ·Ï¿ÓÔÚ· ÏÔÜÙÔÓ Î·d ÌÂÏÈÁÏÒÛÛˆÓ àÔȉÄÓ ôÓı· ‰·È‰·Ï¤ˆÓ Ù’ âd ‚ˆÌáÓ ıÂÔÖÛÈÓ ·úıÂÛı·È ‚ÔáÓ Í·Óı÷Ä ÊÏÔÁd ÌËÚ›\ ÂéÌ¿Ï]ÏˆÓ ÙÂ Ì‹ÏˆÓ Á˘ÌÓ·Û›ˆÓ Ù ӤÔȘ ·éÏáÓ Ù ηd ÎÒÌˆÓ Ì¤ÏÂÈÓ. ¶·È¿Ó 1 ÛÙ. 61-80 MÂÙ¿ÊÚ·ÛË °È· ÙÔ˘˜ ıÓËÙÔ‡˜ ÁÂÓÓ¿ Ë ÌÂÁ¿ÏË EÈÚ‹ÓË ÏÔ‡ÙË Î·È ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ ÁÏ˘ÎfiʈÓÔ˘˜ ·ÓıÔ‡˜Ø ¿Óˆ ÛÙÔ˘˜ ÏÔ˘ÌÈÛÙÔ‡˜ ‚ˆÌÔ‡˜. (ÌÙÊÚ. E˘ÊÚfiÛ˘Ó· Û˘ÌfiÛÈ· Â›Ó·È ÁÂÌ¿ÙÔÈ ÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ. Î·È ·È‰ÈÎÔ› ͯ‡ÓÔÓÙ·È. £. ……………………………………………… OÈ Û¿ÏÈÁÁ˜ ÔÈ ¯¿ÏÎÈÓ˜ È· ‰ÂÓ ‚·Ú¿ÓÂ.

ÂÓÒ Ù· ˘fiÏÔÈ· ÙÚ›· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÔÈ‹Ì·Ù· ·ÊÈÂڈ̤ӷ ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Î·È ¤¯Ô˘Ó ÙÔ˘˜ Ù›ÙÏÔ˘˜ \∂›ÓÈÎÔÈ. K·d ÁaÚ ·ÙcÚ ·Ö‰· à¤ÎÙÂÈÓ ηd àe ÙáÓ îÂÚáÓ àÂÛáÓÙÔ Î·d Úe˜ ·éÙÔÖ˜ âÎÙ›ÓÔÓÙÔ.Ã. ·È¿Ó˜. £Ô˘Î˘‰›‰Ë˜.81. Ôî ‰b ÙÈÓ˜ ηd ÂÚÈÔÈÎÔ‰ÔÌËı¤ÓÙ˜ âÓ ÙÔÜ ¢ÈÔÓ‡ÛÔ˘ Ùˇá îÂÚˇá à¤ı·ÓÔÓ. ∏ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘ ›¯Â ·ÚÈÛÙÔÎÚ·ÙÈΤ˜ ηٷ‚ÔϤ˜. √È ∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÈÓÔ› ÊÈÏfiÏÔÁÔÈ Ù·ÍÈÓfiÌËÛ·Ó ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Û ÂÓÓ¤· ‚È‚Ï›·. Ô˘ Ë¯Ô‡Ó ‚›·È·. °ÂÓÓ‹ıËΠÂÚ›Ô˘ ÙÔ 518 . ηd ÔxÔÓ ÊÈÏÂÖ âÓ Ùˇá ÙÔÈÔ‡Ùˇˆ Á›ÁÓÂÛı·È. N√∏ª∞∆π∫∏ ∞¶√¢√™∏ √ µ·Î¯˘Ï›‰Ë˜ ˘ÌÓ› Ì ÙÔ ·È¿Ó· ÙÔ˘ ÙËÓ ÂÈÚËÓÈ΋ ˙ˆ‹. Ô˘ ÔÈ ∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÈÓÔ› ÊÈÏfiÏÔÁÔÈ Î·Ù¤Ù·Í·Ó ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ÂÓÓ¤· ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ Ï˘ÚÈÎÔ‡˜. ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÂÎıÂÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÔÌÔÚÊÈ¿ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Û ÂÚ›Ô‰Ô ÂÈÚ‹Ó˘. ™Â ÂÚ›Ô‰Ô ÂÈÚ‹Ó˘ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ‡ÔÚÔÈ. ÒÛÙ ӷ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÏÔ‡ÛÈ· ·ÊÈÂÚÒÌ·Ù· ÛÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜.¿.Ã. √È Ó¤ÔÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ¿ÏϘ ¤ÓÓÔȘ ·fi ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ÙÔ˘˜ ·ıÏËÙÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜. ∫·Ù·ÁfiÙ·Ó ·fi ÙËÓ ∫¤·. ∆Ô ·fiÛ·ÛÌ·: ∞Ó‹ÎÂÈ Û ¤Ó·Ó ·È¿Ó· ÙÔ˘ µ·Î¯˘Ï›‰Ë. ·ÊÔ‡ ηÓ›˜ ‰ÂÓ Ù· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÔÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜. ∞fi ·˘Ù¿ Ù· ¤ÍÈ ÚÒÙ· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÔÈ‹Ì·Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙË Ï·ÙÚ›· ÙˆÓ ıÂÒÓ (‡ÌÓÔ˘˜. ¢Â‡ÙÂÚÔ ·Ú¿ÏÏËÏÔ Î›ÌÂÓÔ ¶ÄÛ¿ Ù 剤· η٤ÛÙË ı·Ó¿ÙÔ˘.4Ë(119-156) ∂ÓfiÙËÙ· 29-01-04 10:08 ™ÂÏ›‰·150 EI™A°ø°IKA ™Ã√§π∞ 4 √ Û˘ÁÁڷʤ·˜: √ µ·Î¯˘Ï›‰Ë˜ ˘‹ÚÍ ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ‰È¿ÛËÌÔ˘˜ ÔÈËÙ¤˜ Ù˘ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·˜. Ù·Ú¿˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Î·È ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ·Ê‹ÓÔ˘Ó Ó· ÍÂÎÔ˘Ú·ÛÙÔ‡Ó. \∂ÚˆÙÈο Î·È ™ÎfiÏÈ· ‹ \∂ÁÎÒÌÈ·. ¢‡Ô ·ÓÙ›ıÂÙ˜ ·ÎÔ˘ÛÙÈΤ˜ ÂÈÎfiÓ˜ οÓÔ˘Ó ·ÎfiÌË ÈÔ ¤ÓÙÔÓË ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ·Ó¿ÌÂÛ· Û fiÏÂÌÔ Î·È ÂÈÚ‹ÓË: ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÔϤÌÔ˘ ÔÈ Û¿ÏÈÁÁ˜. ^IÛÙÔÚ›·È 3. ‰Èı˘Ú¿Ì‚Ô˘˜ Î. ªÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜ ÙÔ˘ ˘‹ÚÍÂ Ô ¶›Ó‰·ÚÔ˜. Â›Ó·È ¯·ÚÔ‡ÌÂÓ˜ ·È‰ÈΤ˜ ʈӤ˜. ∏ ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ·‰ÂÚÊ‹ ÙÔ˘ ™È̈ӛ‰Ë ÙÔ˘ ∫›Ԣ.). Ôé‰bÓ ¬ ÙÈ Ôé ͢Ӥ‚Ë Î·› öÙÈ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ. ∫·Ó›˜ ‰Â ÓÔÈ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· Ù· ÔÏÂÌÈο fiÏ·. ÂÓÒ Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÈÚËÓÈ΋ ˙ˆ‹ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Â›Ó·È Ì·˙Â̤ÓÔÈ Û ·Ú¤Â˜ Î·È ÙÔ ÌfiÓÔ. Ë ÔÔ›· ˆÊÂÏ› ÙfiÛÔ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ fiÛÔ Î·È ÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜.5 150 . Î·È ¤ı·Ó ÙÔ 450 . Ô˘ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È.

N√∏ª∞∆π∫∏ ∞¶√¢√™∏ √ £Ô˘Î˘‰›‰Ë˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÙË ÊÚÈηÏÂfiÙËÙ·. fï˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ Ôχ ÙÔÓ ¶ÂÚÈÎÏ‹.Ã.4Ë(119-156) 29-01-04 10:08 ™ÂÏ›‰·151 EI™A°ø°IKA ™Ã√§π∞ ∂ÓfiÙËÙ· 4 √ Û˘ÁÁڷʤ·˜: √ £Ô˘Î˘‰›‰Ë˜ ‹Ù·Ó Ô ÈÔ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ Ù˘ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·˜ Î·È Ô ÚÒÙÔ˜ Ô˘ ÂÊ¿ÚÌÔÛ ÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ ÌÂıfi‰Ô˘˜ ÛÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜. η› ÔxÔÓ ÊÈÏÂÖ Á›ÁÓÂÛı·È âÓ Ùˇá ÙÔÈÔ‡Ùˇˆ. K·› Á¿Ú ·Ù‹Ú à¤ÎÙÂÈÓ ·Ö‰· °È·Ù› Î·È ·Ù¤Ú·˜ ÛÎfiÙˆÓ ÙÔ ·È‰› ÙÔ˘ η› àfi ÙáÓ îÂÚáÓ àÂÛáÓÙÔ Î·È [ÈΤÙ˜] ·fi Ù· ÈÂÚ¿ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔÓÙ·Ó ‚›·È· η› Úfi˜ ·éÙÔÖ˜ Î·È ÎÔÓÙ¿ Û ·˘Ù¿ [Ù· ÈÂÚ¿. √ £Ô˘Î˘‰›‰Ë˜. ∆· ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù·: ¶ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ¤ÚÁÔ «^πÛÙÔÚ›·È» ÙÔ˘ £Ô˘Î˘‰›‰Ë. ı·Ó·ÙÒÓÔÓÙ·Ó. ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÁÓÒÚÈ˙ ÚÔÛˆÈο. ÂÚÈÔÈÎÔÓÔÌËı¤ÓÙ˜ ·ÊÔ‡ ¯Ù›ÛÙËÎ·Ó âÓ Ùˇá îÂÚˇá ÙÔÜ ¢ÈÔÛ‡ÛÔ˘ ̤۷ ÛÙÔ ÈÂÚfi ÙÔ˘ ¢ÈÔÓ‡ÛÔ˘. Î·È ÙË ‚›·ÈË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿. à¤ı·ÓÔÓ. √ ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘ ÏÂÁfiÙ·Ó ŸÏÔÚÔ˜ Î·È Ë ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ ∏ÁËÛÈ‡ÏË. ÂÂȉ‹ ηٿϷ‚ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ fiÛÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ı· ‹Ù·Ó ·˘Ùfi˜ Ô fiÏÂÌÔ˜. ‰ËÏ·‰‹. ∫∂πª∂¡√ ª∂∆∞ºƒ∞™∏ K·Ù¤ÛÙË Ù ÄÛ· 剤· ı·Ó¿ÙÔ˘. ∆Ô ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ (Ô˘ ‰È·ÛÒıËΠ̠ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ «™˘ÁÁÚ·Ê‹») Â›Ó·È Ë ÂÍÈÛÙfiÚËÛË ÙÔ˘ ¶ÂÏÔÔÓÓËÛÈ·ÎÔ‡ ÔϤÌÔ˘. Î·È ¤ı·Ó ·ÈÊÓ›‰È· ·fi ¿ÁÓˆÛÙË ·ÈÙ›· ÙÔ 400 . ◊Ù·Ó Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ·ıËÓ·˚΋˜ ·ÚÈÛÙÔÎÚ·Ù›·˜. ÎÈ ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· [¯ÂÈÚfiÙÂÚ·].ÙÈ Ôé ͢Ӥ‚Ë ¢È·Ú¿¯ÙËÎ·Ó Î·È Î¿ı ›‰Ô˘˜ ÊfiÓÔÈ.. Ôî ‰¤ ÙÈÓ˜ Î·È ÌÂÚÈÎÔ› ¿ÏÏÔÈ. ¤ı·Ó·Ó [ÂÎÂÖ]. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ıˆÚÂ›Ù·È ÚˆÙÔÔÚÈ·Îfi. ÙÔ ÔÔ›Ô ¤ÌÂÈÓ ·ÓÔÏÔÎÏ‹ÚˆÙÔ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ·ÈÊÓ›‰ÈÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÙÔ˘. °ÂÓÓ‹ıËΠÂÚ›Ô˘ ÙÔ 460 . ™ÙÔ ¤ÚÁÔ ·˘Ùfi Ô ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ ·Ó·˙ËÙ¿ Ù· ·›ÙÈ· Ù˘ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ.Ã. ∆·Í›‰Â„Â Î·È ÁÓÒÚÈÛ ·fi ÎÔÓÙ¿ ÙfiÔ˘˜ Î·È ÚfiÛˆ· ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È ÈÔ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfi˜. Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÛÙÔÓ ¶ÂÏÔÔÓÓËÛÈ·Îfi fiÏÂÌÔ. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ıˆÚÂ›Ù·È Ô ıÂÌÂÏȈً˜ Ù˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ÈÛÙÔÚÈÔÁÚ·Ê›·˜. ÍÂΛÓËÛ ӷ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ Û‡Á¯ÚÔÓ¿ ÙÔ˘ ÁÂÁÔÓfiÙ·. fiˆ˜ Û˘Ó‹ıˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Û ٤ÙÔȘ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂÈ˜Ø ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ù›ÔÙ Ô˘ Ó· ÌËÓ Û˘Ó¤‚Ë [ÛÙËÓ K¤Ú΢ڷ] η› öÙÈ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ. Ô˘ ÁÂÓÓ¿ Ô fiÏÂÌÔ˜. Ôé‰¤Ó ¬. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂÓfi˜ 151 . ∫·Ù·ÁfiÙ·Ó ·fi ÙÔ ‰‹ÌÔ ∞ÏÈÌÔ‡ÓÙ· Ù˘ ∞ÙÙÈ΋˜. Ô˘ ·fiÙÔÌ· ˘ÈÔıÂÙ› Ô ¿ÓıÚˆÔ˜. ÙÔ˘˜ Ó·Ô‡˜] âÎÙ›ÓÔÓÙÔ.

ÙÔÜ ·ÙÚfi˜] • ·Ö‰·: ·ÈÙ. ÙÔÜ ı·Ó¿ÙÔ˘] • ÔxÔÓ: Â›ÚÚËÌ· ·Ó·ÊÔÚÈÎfi ÙÚÔÈÎfi • ÊÈÏÂÖ: Áã ÂÓ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ÚfiÛ. ·ÚÛ. ÂÓÂÚÁ. ÙÔÜ ·È‰fi˜] (= ÙÔ ·È‰›) • à¤ÎÙÂÈÓÂ: Áã ÂÓ. Á¤Ó ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ‚ã ÂÓÂÚÁ. ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. Ù˘ ·fiÚÈÛÙ˘ ÂÈÌÂÚÈÛÙÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. ÄÓ 152 (= ηı¤Ó·˜) • 剤·: ÔÓÔÌ.ÙÈ (= Ô ÔÔ›Ô˜) • ͢Ӥ‚Ë: Áã ÂÓ. Á¤Ó. ÂÓ. Á¤Ó. ¬. ÂÓ. Í˘Ì‚·›Óˆ (= Û˘Ì‚·›Óˆ) • η›: Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ Û˘ÌÏÂÎÙÈÎfi˜ • öÙÈ: Â›ÚÚËÌ· ÔÛÔÙÈÎfi • ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ: Â›ÚÚËÌ· ÙÔÈÎfi Û˘ÁÎÚÈÙÈÎfi˜ ‚·ıÌfi˜ ÙÔ˘ ÂÈÚÚ‹Ì·ÙÔ˜ ¤Ú· • ·Ù‹Ú: ÔÓÔÌ. ÂÓ. √ ·Ù¤Ú·˜ ÛÎÔÙÒÓÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ÙÔ ·È‰› Î·È ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Í¯ÓÔ‡Ó ·ÎfiÌË Î·È ÙËÓ ÈÂÚfiÙËÙ· ÙˆÓ Ó·ÒÓ. ·ÔÚ. Á¤Ó. ÄÛ·. àÔÛáÌ·È (= ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔÌ·È ‚›·È·) . ·ÔÚ. Ôé‰Â›˜. ÚfiÛ. º¤ÚÔÓÙ·È ‚›·È· ÛÙÔ˘˜ ÈΤÙ˜. Á›ÓÔÓÙ·È ÊfiÓÔÈ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ˘˜ Ó·Ô‡˜ ‹ ·ÎfiÌË Î·È Ì¤Û· Û ·˘ÙÔ‡˜. ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. Á¤Ó. ÔÚÈÛÙ. ï ·Ù‹Ú [ÁÂÓ. ï ·Ö˜ [ÁÂÓ. Ôé‰¤Ó (= ηÓ›˜) • ¬. Ù˘ ‰ÂÈÎÙÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. Ù˘ ·Ó·ÊÔÚÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. ÔÚÈÛÙ. Ù˘ ·fiÚÈÛÙ˘ ÂÈÌÂÚÈÛÙÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. Ô˘‰. ıËÏ. ÂÓÂÚÁ. Ę. ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ÙÔÈÔÜÙÔ (= Ù¤ÙÔÈÔ˜) • Á›ÁÓÂÛı·È: ··ÚÌÊ. ÙÔÜ îÂÚÔÜ] (= Ô Ó·fi˜) • àÂÛáÓÙÔ: Áã ÏËı. Ùfi îÂÚfiÓ [ÁÂÓ. ÚfiÛ. ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ıËÏ. ÔÚÈÛÙ. ÊÈϤˆ. ≥ÙȘ. ÚfiÛ. ‚ã ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ÂÓ. ·ÚÛ. àÔÛ¿ÔÌ·È. ÙÔÈ·‡ÙË. °§ø™™IKA ™Ã√§π∞ • ¶ÄÛ·: ÔÓÔÌ. Á¤Ó. ÏËı. ÂÓ. ÂÓÂÛÙ. ÂÓÂÛÙ. Û˘ÓËı›˙ˆ) • âÓ: ÚfiıÂÛË • Ùˇá ÙÔÈÔ‡Ùˇˆ: ‰ÔÙ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ̤۷ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ¯Ù›ÛÙËÎ·Ó Î¿ÔÈÔÈ Î·È ¤ı·Ó·Ó.4Ë(119-156) ∂ÓfiÙËÙ· 4 29-01-04 10:08 ™ÂÏ›‰·152 ÂÌʇÏÈÔ˘ ÔϤÌÔ˘ Á›ÓÔÓÙ·È Î¿ı ›‰Ô˘˜ ÊfiÓÔÈ Î·È ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ‚›·ÈË Ú¿ÍË ÌÔÚ› Ó· ÛÎÂÊÙ› Ô ·ÓıÚÒÈÓÔ˜ ÓÔ˘˜. Á›ÁÓÔÌ·È • Ô鉤Ó: ÔÓÔÌ. ÔÚÈÛÙ. ÂÓ. ηı›ÛÙ·Ì·È • ı·Ó¿ÙÔ˘: ÁÂÓ. Ôé‰ÂÌ›·. àÔÎÙ›ӈ (= ÛÎÔÙÒÓˆ) • àfi: ÚfiıÂÛË • ÙáÓ îÂÚáÓ: ÁÂÓ. ÚfiÛ. ÂÓ. ·ÔÚ. Á¤Ó. ì 剤· [ÁÂÓ. ÂÓ. Á¤Ó. ÊÈÏá (= ·Á·Ò. Ô˘‰. ÚÙ. ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. Á¤Ó.ÙÈ: ÔÓÔÌ. Ô˘‰. Ùɘ 剤·˜] • η٤ÛÙË: Áã ÂÓ. ·ÚÛ. ¬ÛÙȘ. fiˆ˜ Û˘Ó¤‚Ë ÛÙÔ Ó·fi ÙÔ˘ ¢ÈÔÓ‡ÛÔ˘. Ô˘‰. ÔÚÈÛÙ. ï ı¿Ó·ÙÔ˜ [ÁÂÓ. ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ÙÔÈÔÜÙÔ˜.

[Á›ÓÂÙ·È] ‰¿ÛηÏÔ˜ Ù˘ ‚›·˜ Î·È ÂÍÔÌÔÈÒÓÂÈ ÙËÓ „˘¯È΋ ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ÂÚÈÛÛÔÙ¤ÚˆÓ [·ÓıÚÒˆÓ] Ì ÙËÓ ÔÏÂÌÈ΋ οٷÛÙ·ÛË Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ÂΛÓË ÙË ÛÙÈÁÌ‹. ·ÚÛ. ÔÚÈÛÙ. ÂÓ. ·éÙfi • âÎÙ›ÓÔÓÙÔ: Áã ÏËı. Ô˘‰. ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ÂÂȉ‹ ·Ê·ÈÚ› ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ¢ÔÚ›·. Ù˘ ·fiÚÈÛÙ˘ ·ÓÙˆÓ.4Ë(119-156) 29-01-04 10:08 ™ÂÏ›‰·153 • Úfi˜: ÚfiıÂÛË • ·éÙÔÖ˜: ‰ÔÙ. ÔÚÈÛÙ. ÚÙ. ÔåÎÔ‰ÔÌÔÜÌ·È (= ¯Ù›˙ÔÌ·È) • ÙÔÜ ¢ÈÔÓ‡ÛÔ˘: ÁÂÓ. Ùfi îÂÚfiÓ [ÁÂÓ. Ù›˜. ï ¢ÈfiÓ˘ÛÔ˜ [ÁÂÓ. ÙÔÜ ¢ÈÔÓ‡ÛÔ˘] • Ùˇá îÂÚˇá: ‰ÔÙ.82. ÙÔÜ îÂÚÔÜ] (= Ô Ó·fi˜) • à¤ı·ÓÔÓ: Áã ÏËı. ·ÚÛ. Ù˘ Â·Ó·ÏËÙÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. Á¤Ó. ^IÛÙÔÚ›·È 3. °È·Ù› Î·È Û ηÈÚfi ÂÈÚ‹Ó˘ Î·È Û ÂÚ›Ô‰Ô Â˘ËÌÂÚ›·˜ Î·È ÔÈ fiÏÂȘ Î·È Ù· ¿ÙÔÌ· ¤¯Ô˘Ó ËÈfiÙÂÚ˜ ÙȘ ·fi„ÂȘ. ‰ÔÏÔÊÔÓԇ̷È) • ÙÈÓ¤˜: ÔÓÔÌ. Á¤Ó. ÌÙ¯. ·ıËÙ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. [ÎÙ›ÓÔÌ·È] (= ∂ÓfiÙËÙ· 4 ÛÎÔÙÒÓÔÌ·È. ÚfiÛ. ÚfiÛ. Á¤Ó. ·éÙ‹. Ù› (= οÔÈÔ˜) • ÂÚÈÔÈÎÔ‰ÔÌËı¤ÓÙ˜: ÔÓÔÌ. ·ÔÚ. Ô˘‰. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ·éÙfi˜. ·ÔÚ. Á¤Ó. ·ÚÛ. ÔåÎÔ‰Ô̤ÔÌ·È. £Ô˘Î˘‰›‰Ë˜. ÂÓ. ‚ã ÂÓÂÚÁ. àÔıÓF‹ÛΈ (= Âı·›Óˆ) ∆Ú›ÙÔ ·Ú¿ÏÏËÏÔ Î›ÌÂÓÔ \EÓ ÌbÓ ÁaÚ ÂåÚ‹ÓË Î·d àÁ·ıÔÖ˜ Ú¿ÁÌ·ÛÈÓ ·¥ Ù fiÏÂȘ ηd Ôî å‰ÈáÙ·È àÌ›ÓÔ˘˜ Ùa˜ ÁÓÒÌ·˜ ö¯Ô˘ÛÈ ‰Èa Ùe Ìc ☠àÎÔ˘Û›Ô˘˜ àÓ¿Áη˜ ›ÙÂÈÓØ ï ‰b fiÏÂÌÔ˜ ñÊÂÏgÓ ÙcÓ ÂéÔÚ›·Ó ÙÔÜ Î·ı\ ìÌ¤Ú·Ó ‚›·ÈÔ˜ ‰È‰¿ÛηÏÔ˜ ηd Úe˜ Ùa ·ÚfiÓÙ· Ùa˜ çÚÁa˜ ÙáÓ ÔÏÏáÓ ïÌÔÈÔÖ. Ù›˜. ÏËı. Á¤Ó. ÏËı. ÏËı.2-3 ∫∂πª∂¡√ ª∂∆∞ºƒ∞™∏ \EÓ Ì¤Ó Á¿Ú ÙFÉ ÂåÚ‹ÓFË Î·› àÁ·ıÔÖ˜ Ú¿ÁÌ·ÛÈÓ ·¥ Ù fiÏÂȘ η› Ôî å‰ÈáÙ·È ö¯Ô˘ÛÈÓ àÌ›ÓÔ˘˜ Ù¿˜ ÁÓÒÌ·˜ ‰È¿ Ùfi Ì‹ ›ÙÂÈÓ Âå˜ àÎÔ˘Û›Ô˘˜ àÓ¿Áη˜Ø ï ‰¤ fiÏÂÌÔ˜ ñÊÂÏÒÓ Ù‹Ó ÂéÔÚ›·Ó ÙÔÜ Î·ı\ ìÌ¤Ú·Ó ‰È‰¿ÛηÏÔ˜ ‚›·ÈÔ˜ η› ïÌÔÈÔÖ Ù¿˜ çÚÁ¿˜ ÙáÓ ÔÏÏáÓ Úfi˜ Ù¿ ·ÚfiÓÙ·. ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ Ȥ˙Ô˘Ó ÊÔ‚ÂÚ¤˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜Ø fï˜ Ô fiÏÂÌÔ˜. ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. 153 .

ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. Ô˘‰. ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ì ÂéÔÚ›· [ÁÂÓ. ÚfiÛ.ì àÎÔ‡ÛÈÔ˜. ηıÒ˜ Â›Ó·È Â˘¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔÈ ·fi ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ Î·È ‰ÂÓ Î·Ù·Ȥ˙ÔÓÙ·È. ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ÔÚÈÛÙ. -‹. ï å‰ÈÒÙ˘ [ÁÂÓ. -fiÓ (= ηÏfi˜) • Ú¿ÁÌ·ÛÈÓ: ‰ÔÙ. ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ıËÏ. ıËÏ. ñÊ·ÈÚ¤ˆ. ıËÏ. ÙÔ˘ ÂÈı. ÏËı. ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. Ë „˘¯‹ ÙÔ˘˜ Êı›ÚÂÙ·È Î·È Ë ÔÏÂÌÈ΋ ‰È¿ıÂÛË ÂÂÎÙ›ÓÂÙ·È Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜. ÂÓÂÛÙ. ÏËı. Ùɘ àÓ¿Á΢] • ›ÙÂÈÓ: ··ÚÌÊ. Á¤Ó. ÙÔÜ ÔϤÌÔ˘] • ñÊÂÏÒÓ: ÔÓÔÌ. Ùɘ fiψ˜] • Ôî å‰ÈáÙ·È: ÔÓÔÌ. Ùfi ÚÄÁÌ· [ÁÂÓ. Á¤Ó. ·ÚÛ. ÂÓÂÚÁ. ∞ÓÙ›ıÂÙ·. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ÂÓ. ·ÚÛ. ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. Á¤Ó. ÌÙ¯. ÏËı. Ùfi àÎÔ‡ÛÈÔÓ (= ¯ˆÚ›˜ ÙË ı¤ÏËÛ‹ ÙÔ˘. àÁ·ıfi˜. ï fiÏÂÌÔ˜ [ÁÂÓ. ÂÓÂÛÙ. Û˘ÁÎÚÈÙÈÎfi˜ ‚·ıÌfi˜ ÙÔ˘ ÂÈı. ÙÔÜ å‰ÈÒÙÔ˘] • àÌ›ÓÔ˘˜: ·ÈÙ. ıËÏ. Á¤Ó. ÏËı. Á¤Ó. Ë ¿ÓÂÛË) 154 . ıÂÙÈÎfi˜ ‚·ıÌfi˜ ÙÔ˘ ÂÈı. Á¤Ó. ì fiÏȘ [ÁÂÓ. ÏËı. -fiÓ • Ù¿˜ ÁÓÒÌ·˜: ·ÈÙ. Á¤Ó. °§ø™™IKA ™Ã√§π∞ • \∂Ó: ÚfiıÂÛË • ̤Ó: Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ·ÓÙÈıÂÙÈÎfi˜ • Á¿Ú: Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ·ÈÙÈÔÏÔÁÈÎfi˜ • ÂåÚ‹ÓFË: ‰ÔÙ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ·ÚÛ. ÊÔ‚ÂÚfi˜) • àÓ¿Áη˜: ·ÈÙ. ÙÔÜ Ú¿ÁÌ·ÙÔ˜] (= ηٿÛÙ·ÛË. Á¤Ó. Á¤Ó. Ùɘ ÂéÔÚ›·˜] (= ÔÈ Â˘ÎÔϛ˜. Ùɘ ÂåÚ‹Ó˘] • η›: Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ Û˘ÌÏÂÎÙÈÎfi˜ • àÁ·ıÔÖ˜: ‰ÔÙ. ÂÚ›Ô‰Ô˜) • ·î fiÏÂȘ: ÔÓÔÌ. ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ıËÏ. Á¤Ó. ì àÓ¿ÁÎË [ÁÂÓ. ıËÏ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. -‹. ›Ùˆ (= ¤ÊÙˆ) • ï fiÏÂÌÔ˜: ÔÓÔÌ. àÁ·ıfi˜. ‚ã ÂÓÂÚÁ. ï. ì ÁÓÒÌË [ÁÂÓ. Ô˘‰.4Ë(119-156) ∂ÓfiÙËÙ· 29-01-04 10:08 ™ÂÏ›‰·154 N√∏ª∞∆π∫∏ ∞¶√¢√™∏ 4 ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ £Ô˘Î˘‰›‰Ë ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ·ÎÚ·›· ÌÂÙ·ÛÙÚÔÊ‹ ÛÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ηٿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÔϤÌÔ˘. ÂÓÂÚÁ. ÏËı. ñÊ·ÈÚá (= ·Ê·ÈÚÒ) • Ù‹Ó ÂéÔÚ›·Ó: ·ÈÙ. ö¯ˆ • ‰È¿: ÚfiıÂÛË • â˜: ÚfiıÂÛË • àÎÔ˘Û›Ô˘˜: ·ÈÙ. Á¤Ó. ıËÏ. ÂÓ. Â›Ó·È ‹ÚÂÌÔÈ Î·È ˘ÔÌÔÓÂÙÈÎÔ›. ÂÓ. ·ÔÚ. ™Â ηٿÛÙ·ÛË ÂÈÚ‹Ó˘ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ. Ùɘ ÁÓÒÌ˘] • ö¯Ô˘ÛÈ: Áã ÏËı. ì ÂåÚ‹ÓË [ÁÂÓ. fiÙ·Ó ‚ÈÒÛÔ˘Ó ÙÔÓ fiÏÂÌÔ. Á¤Ó. ÂÓ. ÏËı. ÏËı.

fiˆ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÙfiÛÔ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ·Ú¿ÏÏËÏÔ Î›ÌÂÓÔ fiÛÔ Î·È ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ Ù˘ ∂ÓfiÙËÙ·˜. ïÌÔÈá (= ÂÍÔÌÔÈÒÓˆ. ÛÙȘ ÁÈÔÚÙ¤˜ Î·È Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È·. -·. ÁÈ· ÙÔ Û˘Ó·›ÛıËÌ· Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È Ù˘ ÔÌfiÓÔÈ·˜ Ô˘ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó. ÚÔÛ·ÚÌfi˙ˆ) ∞¶∞¡∆∏™∂π™ ÛÙȘ ÂÚÌËÓ¢ÙÈΤ˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ÛÂÏ. Ùɘ ì̤ڷ˜] • ‚›·ÈÔ˜: ÔÓÔÌ. Ô˘ ·Ú¤¯ÂÈ Ë ÂÈÚ‹ÓË. Á¤Ó. ‚È‚Ï›Ô˘ 1. 2. ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ∆· ‰‡Ô ΛÌÂÓ· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙ· ·Á·ı¿. ÂÓÂÚÁ. √ µ·Î¯˘Ï›‰Ë˜ ÂÓÙÔ›˙ÂÈ ÙËÓ ·Í›· Ù˘ ÂÈÚ‹Ó˘ ΢ڛˆ˜ ÛÙËÓ ¿ÓÂÙË Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹. ∂ÓfiÙËÙ· 4 ÙÔÜ ‰È‰·ÛοÏÔ˘] • Ù¿ ·ÚfiÓÙ·: ·ÈÙ. ÂÓ. ÔÏÏ‹. ÂÓ. ıÂÙÈÎfi˜ ‚·ıÌfi˜ ÙÔ˘ ÂÈı. ÏËı. ÏËı. ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ Û‚·ÛÌfi Î·È ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË Ô˘ ÙÔ˘˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Î·È Ù¤ÏÔ˜ ÁÈ· ÙȘ ·ÛÊ·Ï›˜ Û˘ÌÌ·¯›Â˜ Ô˘ ·ÔÎÙ¿ ·˘Ù‹ Ë fiÏË. ·ÚÛ. ·ÚÛ. ïÌÔÈfiˆ. ì çÚÁ‹ [ÁÂÓ. ÂåÌ› • Ù¿˜ çÚÁ¿˜: ·ÈÙ. ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ Î·È ÙȘ ÁÂÓÓ·Èfi‰ˆÚ˜ ı˘Û›Â˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜. ·ÚÛ. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂÈÚ‹Ó˘ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÙËÓ ‹È· Î·È ÂÁÎÚ·Ù‹ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿. 104 ÙÔ˘ Û¯. ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ¿ÏÏ· ÛËÌ·ÓÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ó· ÂÈχÛÔ˘Ó Î·È ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÏfiÁÔ˘˜ Ó· ‰˘Û·Ó·Û¯ÂÙÔ‡Ó. Ôχ˜. Á¤Ó. ÂÓ. Ô˘‰. Á¤Ó. ∞ÓÙ›ıÂÙ· Û ÂÚ›Ô‰Ô ÔϤÌÔ˘ Ë „˘¯Ú·ÈÌ›· Â›Ó·È Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ‰È·ÙËÚËı›. Á¤Ó. ÌÙ¯. Á¤Ó. ∆Ô ‚·ÛÈÎfi ̤ÏËÌ· οı ·ÓıÚÒÔ˘ Û ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· η- 155 .4Ë(119-156) 29-01-04 10:08 ™ÂÏ›‰·155 • ηı’: (ηٿ) ÚfiıÂÛË • ì̤ڷÓ: ·ÈÙ. ∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ¢ËÌÂÚ›·. ÂÓÂÛÙ. ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ∆Ô Î›ÌÂÓÔ Ù˘ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û fiÏÔ˘˜ ۯ‰fiÓ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ˙ˆ‹˜. ÂÓÂÛÙ. ıËÏ. ∫¿ÓÂÈ ÏfiÁÔ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ fiÏ˘ Î·È ÙËÓ ˘ÏÈ΋ ¢ËÌÂÚ›· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ù˘. ÚfiÛ. Ô˘ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ Ë ÂÈÚ‹ÓË ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ οı fiÏ˘. ¢ÎÙ. ıÂÙÈÎfi˜ ‚·ıÌfi˜ ÙÔ˘ ÂÈı. ÏËı. ï ‰È‰¿ÛηÏÔ˜ [ÁÂÓ. ÁÈ·Ù› ÛΤÊÙÔÓÙ·È ÈÔ Î·ı·Ú¿ Î·È ÈÔ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈο. Ôχ • ïÌÔÈÔÖ: Áã ÂÓ. ªÂ ÔÈÔÓ ÙÚfiÔ Î·È ÁÈ· ÔÈÔÓ ÏfiÁÔ ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÙ·È Ë ·ÓıÚÒÈÓË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘. ì ì̤ڷ [ÁÂÓ. ∆Ô Î›ÌÂÓÔ ÙÔ˘ µ·Î¯˘Ï›‰Ë ÙÔÓ›˙ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· ÙËÓ ËÚÂÌ›· Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ˙ˆ‹˜ Î·È ÙËÓ ·‚›·ÛÙË Ù¤ÏÂÛË ÙˆÓ ıÚËÛ΢ÙÈÎÒÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. ıËÏ. Ùɘ çÚÁɘ] • ÙáÓ ÔÏÏáÓ: ÁÂÓ. ÙÔ˘ Ú. ¶ÔÈÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· ÙÔ ·fiÛ·ÛÌ· ÙÔ˘ µ·Î¯˘Ï›‰Ë. ‚›·ÈÔ˜. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ηıÒ˜ ·ÂÈÏÂ›Ù·È Ë ›‰È· Ë ˙ˆ‹. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ·Ú¿ÏÏËÏÔ Î›ÌÂÓÔ. ¡· Û˘ÁÎÚ›ÓÂÙ ٷ ·Á·ı¿ Ù˘ ÂÈÚ‹Ó˘. ŒÙÛÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÎÚ›ÓÔ˘Ó Ì ۈÊÚÔÛ‡ÓË Î·È Î·Ù·ÓfiËÛË. -ÔÓ • ‰È‰¿ÛηÏÔ˜: ÔÓÔÌ.

ºfiÓÔÈ ÂÎÙÂϤÛÙËÎ·Ó ·ÎfiÌË Î·È ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ˘˜ Ó·Ô‡˜.) ˘‹ÚÍÂ Ô ÈÔ ÛÊÔ‰Úfi˜ Î·È Ô ÈÔ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÂÌʇÏÈÔ˜ fiÏÂÌÔ˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ (∞ıËÓ·›ˆÓ Î·È Û˘ÌÌ¿¯ˆÓ ™·ÚÙȈÙÒÓ Î·È Û˘ÌÌ¿¯ˆÓ). ¢Âο‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÓÂÎÚÔ›. Ó· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ Û ÔȘ ·ÎÚfiÙËÙ˜ Ô‰‹ÁËÛÂ Ô ÂÌʇÏÈÔ˜ Û·Ú·ÁÌfi˜ ÙÔ˘˜ ∫ÂÚ΢ڷ›Ô˘˜. ∏ „˘¯ÔÏÔÁÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË fiÏˆÓ Â›Ó·È ‚‚·ÚË̤ÓË. √ ¶ÂÏÔÔÓÓËÛÈ·Îfi˜ fiÏÂÌÔ˜ (431-404 . ÎÏËÚÔ‰fiÙËÛ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÔÏÏ¿ „˘¯Èο ÙÚ·‡Ì·Ù· Î·È ¤‰ˆÛ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÛÙȘ ͤÓ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ó· ÂÂÌ‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙ· ÂÛˆÙÂÚÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜. ∞ÎfiÌË ˘‹ÚÍ·Ó ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ¤ı·Ó·Ó ÂÁÎψ‚ÈṲ̂ÓÔÈ Ì¤Û· Û ӷԇ˜. °ÓˆÚ›˙ÂÙ ·fi ÙËÓ πÛÙÔÚ›· ÂÌʇÏÈÔ˘˜ ÔϤÌÔ˘˜ Ô˘ ¤ÏËÍ·Ó ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∞ÓÙÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔȯ›· ·fi ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ·Ú¿ÏÏËÏÔ Î›ÌÂÓÔ. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ ÂÌÊ˘Ï›Ô˘ ÔϤÌÔ˘ ÛÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó Î¿ı ›‰Ô˘˜ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈΤ˜ Ú¿ÍÂȘ Î·È ÊÚÈηϤ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ. √ fiÏÂÌÔ˜ ·˘Ùfi˜. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂÓfi˜ ÂÌÊ˘Ï›Ô˘ ÔϤÌÔ˘ Ë ˙ˆ‹ Î·È Ë Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó Î·È Î·Ù·Ï‹ÁÔ˘Ó ÛÙË ¯ÂÈÚfiÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ÂΉԯ‹ ÙÔ˘˜. À‹ÚÍ·Ó ÁÔÓ›˜ Ô˘ ÛÎfiÙˆÛ·Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜.4Ë(119-156) ∂ÓfiÙËÙ· 4 29-01-04 10:08 ™ÂÏ›‰·156 Ù¿ÛÙ·ÛË Â›Ó·È Ë ÂÈ‚›ˆÛË. ∫·Ù¿ÛÙ·ÛË ÊÚÈηÏÂfiÙËÙ·˜ Î·È ·ÔÙÚÔÈ·ÛÌÔ‡ ¤˙ËÛ·Ó ·ÎfiÌË ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ηٿ ÙÔÓ ÂÌʇÏÈÔ fiÏÂÌÔ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ 1946-1949. ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¿ÛÙÂÁÔÈ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ¤Ó· ̤ÚÔ˜ Ù˘ ηٷÛÙÚÔÊ‹˜. ¶ÈÛÙÔ› ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓıËÎ·Ó Ì ÙË ‚›· ·fi ÙÔ˘˜ Ó·Ô‡˜. ∂ͤÏÂÈ„Â Ô Û‚·ÛÌfi˜ fi¯È ÌfiÓÔ ÚÔ˜ ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ ·ÏÏ¿ Î·È ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜. 156 . fiˆ˜ Î·È Î¿ı ÂÌʇÏÈÔ˜ fiÏÂÌÔ˜. Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ‰ÈÂÓ¤ÍÂȘ Î·È ÚÔÛÙÚÈ‚¤˜ ÁÈ· ÙÔÓ ·Ú·ÌÈÎÚfi ÏfiÁÔ. 3. fiÔ˘ ›¯·Ó ηٷʇÁÂÈ.Ã.

Âå ‰ËÌÔÚηÙÔ˘Ì¤Ó˘ Ùɘ fiψ˜ Ìc ÙáÓ ·éÙáÓ ±·ÓÙ˜ Ù˘Á¯¿ÓÔÈÌÂÓ […]. iÓ Á¤ ÌÔÈ ÂÈÛıÉı\ Ô≈Ùˆ ‰È·Î›ÛÂÛı Úe˜ ñÌĘ ·éÙÔf˜ Ôé‰b ‰È‰¿ÍÂÙ ÙÔ‡˜ Óˆ٤ÚÔ˘˜ ηٷÊÚÔÓÂÖÓ ÙÔÜ Ï‹ıÔ˘˜ ÙáÓ ÔÏÈÙáÓ. ¬ÙÈ ¤Ó˘ ÂåÌd ηd ÙÔÜ Ï‹ıÔ˘˜ Âx˜. √ πÛÔÎÚ¿Ù˘ οÓÂÈ ÏfiÁÔ ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÔÓÔÌ›· Î·È ÙËÓ ·Í›· ÙÔ˘ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ÔÏÈÙ‡̷ÙÔ˜. ÂÓfiÙËÙ· 4Ë. OéÎ. Ôé‰b àÏÏÔÙÚ›Ô˘˜ ìÁ‹ÛÂÛı\ ÂrÓ·È ÙÔ‡˜ ÙÔÈÔ‡ÙÔ˘˜ ÙáÓ àÁÒÓˆÓ. Ô鉤 ¯Â›ÚÔ˘˜ ìÁÂÖÛı·È ÙÔf˜ ÂÓÔ̤ÓÔ˘˜ j ÙÔf˜ ÔÏÏa ÎÂÎÙË̤ÓÔ˘˜. òEÙÈ ‰b ηd ¿ÓÙˆÓ iÓ ÂúË ‰ÂÈÓfiÙ·ÙÔÓ. ∞ 2 . ̤ÚÔ˜ ∞ã ∆Ô ·fiÛ·ÛÌ·: ¶ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ ‰ÈηÓÈÎfi ÏfiÁÔ ÙÔ˘ πÛÔÎÚ¿ÙË «∫·Ù¿ §Ô¯›ÙÔ˘». àÍÈÔ‡Ùˆ ÙÔÜ ÙÈÌ‹Ì·ÙÔ˜ àÊ·ÈÚÂÖÓ. ∂π™∞°ø°π∫∞ ™Ã√§π∞ O Û˘ÁÁڷʤ·˜: ‚Ï. Ô˘ ›¯Â ηÎÔÔÈËı› ·fi ¤Ó·Ó ÏÔ‡ÛÈÔ Ó¤Ô.^YÌĘ ÁaÚ iÓ ·éÙÔf˜ àÙÈÌ¿˙ÔÈÙ\. ÂÓÒ ÛÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ‚Ú›ÛÎÔ˘ÌÂ Î·È ÛΤ„ÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi Ù˘ ‚›·˜. K·d ÌˉÂd˜ ñÌáÓ.5Ë(157-192) 29-01-04 10:11 ™ÂÏ›‰·157 ∂ ¡√∆∏∆∞ 5 Ë M∂ƒ√™ ∞ã ∫∂πª∂¡√: H ÈÛÔÓÔÌ›· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÂÁÁ‡ËÛË Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ hEÛÙÈ ‰b ‰ÈηÛÙáÓ ÓÔÜÓ â¯fiÓÙˆÓ ÂÚd ÙáÓ àÏÏÔÙÚ›ˆÓ Ùa ‰›Î·È· „ËÊÈ˙Ô̤ÓÔ˘˜ ±Ì· ηd Ùa ÛʤÙÂÚ\ ·éÙáÓ Âs Ù›ıÂÛı·È. àÏÏ\ ó˜ ñbÚ ·ñÙÔÜ ‰Èο˙ˆÓ Ô≈Ùˆ˜ ≤ηÛÙÔ˜ ñÌáÓ ÔúÛÂÈ ÙcÓ „ÉÊÔÓ. Oé ÁaÚ ‰›Î·ÈÔÓ âÏ¿ÙÙÔ˘˜ ÔÈÂÖÛı·È Ùa˜ ÙÈ̈ڛ·˜ ñbÚ ÙáÓ à‰fiÍˆÓ j ÙáÓ ‰ÈˆÓÔÌ·Ṳ̂ӈÓ. Âå ÙÔÈ·ÜÙ· ÁÈÁÓÒÛÎÔÈÙ ÂÚd ÙáÓ ÔÏÈÙáÓ. K·Ùa §Ô¯›ÙÔ˘ 18-21 ∞ 1 . \IÛÔÎÚ¿Ù˘. √ ÏfiÁÔ˜ ·˘Ùfi˜ ÁÚ¿ÊÙËΠÁÈ· ¤Ó· ÊÙˆ¯fi ÔÏ›ÙË. ≠A·ÓÙ·˜ ÁaÚ ïÌÔ›ˆ˜ à‰ÈÎÔÜÛÈÓ Ôî ÙÔÏÌáÓÙ˜ ÙÔÜÙÔÓ ÙeÓ ÓfiÌÔÓ ·Ú·‚·›ÓÂÈÓ ÙeÓ ñbÚ ÙáÓ ÛˆÌ¿ÙˆÓ ÙáÓ ñÌÂÙ¤ÚˆÓ Î›ÌÂÓÔÓ. METAºPA™H TOY KEIMENOY K∂πª∂¡√ M∂∆∞ºƒ∞™∏ [K·Ù¿ Ù· Û¯fiÏÈ· ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘] òEÛÙÈ ‰¤ [öÚÁÔÓ] ‰ÈηÛÙáÓ ÓÔÜÓ â¯fiÓÙˆÓ „ËÊÈ˙Ô̤ÓÔ˘˜ Ù¿ ‰›Î·È· ÂÚ› ÙáÓ àÏÏÔÙÚ›ˆÓ E›Ó·È ÏÔÈfiÓ [ηı‹ÎÔÓ] ÙˆÓ Û˘ÓÂÙÒÓ ‰ÈηÛÙÒÓ ·›ÚÓÔÓÙ·˜ ‰›Î·È˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ˘Ôı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ 157 . Âå˜ ÙÔÜÙ\ àԂϤ„·˜. ÙÔ §Ô¯›ÙË.

°È·Ù› ·‰ÈÎÔ‡Ó fiÏÔ˘˜ ÂÍ›ÛÔ˘ fiÛÔÈ ÙÔÏÌÔ‡Ó Ó· ·Ú·‚·›ÓÔ˘Ó ·˘ÙfiÓ ÙÔ ÓfiÌÔ Ô˘ ÈÛ¯‡ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ‰È΋˜ Û·˜ ۈ̷ÙÈ΋˜ ·ÎÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜.5Ë(157-192) ∂ÓfiÙËÙ· 5 158 29-01-04 10:11 ™ÂÏ›‰·158 Âs Ù›ıÂÛı·È ±Ì· η› Ù¿ ÛʤÙÂÚ\ ·éÙáÓ. ·Ó ‚¤‚·È· ÂÈÛı›Ù Û ̤ӷ. àÍÈÔ‡Ùˆ àÊ·ÈÚÂÖÓ ÙÔÜ ÙÈÌ‹Ì·ÙÔ˜. àԂϤ„·˜ Âå˜ ÙÔÜÙ\ (Ô). Âå Ì‹ Ù˘Á¯¿ÓÔÈÌÂÓ ±·ÓÙ˜ ÙáÓ ·éÙáÓ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÔ˘Ì¤Ó˘ Ùɘ fiψ˜. ¢Â ı· Û˘ÌÂÚÈÊÂÚı›Ù Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi ÛÙÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ Û·˜. Ô鉤 ìÁ‹ÛÂÛı\ ÂrÓ·È àÏÏÔÙÚ›Ô˘˜ ÙÔ‡˜ ÙÔÈÔ‡ÙÔ˘˜ ÙáÓ àÁÒÓˆÓ. ôÓ Á¤ ÌÔÈ ÂÈÛıÉÙÂ. ÂÓÒ Ë fiÏË ¤¯ÂÈ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi ηıÂÛÙÒ˜. àÙÈÌ¿˙ÔÈÙ\ ôÓ ñÌĘ ·éÙÔ‡˜. K·› Ìˉ›˜ ñÌáÓ. OéÎ Ô≈Ùˆ ‰È·Î›ÛÂÛı Úfi˜ ñÌĘ ·éÙÔ‡˜. KÈ ·ÎfiÌ· ı· ‹Ù·Ó ÙÔ ÈÔ ÊÔ‚ÂÚfi ·\ fiÏ·. \A‰ÈÎÔÜÛÈÓ Á¿Ú ±·ÓÙ·˜ ïÌÔ›ˆ˜ Ôî ÙÔÏÌáÓÙ˜ ·Ú·‚·›ÓÂÈÓ ÙÔÜÙÔÓ ÙfiÓ ÓfiÌÔÓ ÙfiÓ Î›ÌÂÓÔÓ ñ¤Ú ÙáÓ ÛˆÌ¿ÙˆÓ ÙáÓ ñÌÂÙ¤ÚˆÓ. ·ÏÏ¿ Ì ÙËÓ È‰¤· fiÙÈ ‰Èο˙ÂÈ ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi. Ô Î·ı¤Ó·˜ ·fi Û·˜ ı· „ËÊ›ÛÂÈ. àÏÏ\ ó˜ ñ¤Ú ·ñÙÔÜ ‰Èο˙ˆÓ Ô≈Ùˆ˜ ≤ηÛÙÔ˜ ñÌáÓ ÔúÛÂÈ Ù‹Ó „ÉÊÔÓ. °È·Ù› ·Ó ¤¯ÂÙ ٤ÙÔÈ· ÁÓÒÌË ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ‰˘ÛÊË̛٠ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ Û·˜. K·È ηӤӷ˜ ·fi Û·˜. fiÙÈ ‰ËÏ. Ô鉤 ìÁÂÖÛı·È ¯Â›ÚÔ˘˜ ÙÔ‡˜ ÂÓÔ̤ÓÔ˘˜ õ ÙÔ‡˜ ÎÂÎÙË̤ÓÔ˘˜ ÔÏÏ¿. . Ô‡Ù ı· ‰È‰¿ÍÂÙ ÙÔ˘˜ ÓÂfiÙÂÚÔ˘˜ Ó· ÂÚÈÊÚÔÓÔ‡Ó ÙfiÓ ·Ïfi Ï·fi ·fi ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ô‡Ù ı· ıˆڋÛÂÙ fiÙÈ ‰Â Û·˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÔÈ Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ‰›Î˜. Ô鉤 ‰È‰¿ÍÂÙ ÙÔ‡˜ Óˆ٤ÚÔ˘˜ ηٷÊÚÔÓÂÖÓ ÙÔÜ Ï‹ıÔ˘˜ ÙáÓ ÔÏÈÙáÓ. Eå Á¿Ú ÙÔÈ·ÜÙ· ÁÈÁÓÒÛÎÔÈÙ ÂÚ› ÙáÓ ÔÏÈÙáÓ. Â¿Ó ‰ÂÓ ·ÔÏ·Ì‚¿Ó·Ì fiÏÔÈ Ù· ›‰È· ‰ÈηÈÒÌ·Ù·. Ó· Ù·ÎÙÔÔÈÔ‡Ó Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ Î·È fiÛ· ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË Ì ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜. ¬ÙÈ ÂåÌ› ¤Ó˘ η› Âx˜ ÙÔÜ Ï‹ıÔ˘˜. Oé Á¿Ú ‰›Î·ÈfiÓ [âÛÙÈ] ÔÈÂÖÛı·È âÏ¿ÙÙÔ˘˜ Ù¿˜ ÙÈ̈ڛ·˜ ñ¤Ú ÙáÓ à‰fiÍˆÓ õ ÙáÓ ‰ÈˆÓÔÌ·Ṳ̂ӈÓ. ·˜ ÌË ıˆÚ› ÛˆÛÙfi Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÂÈ ÙÔ ÚfiÛÙÈÌÔ. ·ÊÔ‡ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ ·˘Ùfi. Â›Ì·È ÊÙˆ¯fi˜ Î·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔÓ ·Ïfi Ï·fi. Ô‡Ù ӷ ıˆÚ›Ù ˘ԉ¤ÛÙÂÚÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·fiÚÔ˘˜ ·\ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÔÏÏ¿. òEÙÈ ‰¤ η› ôÓ ÂúË ¿ÓÙˆÓ ‰ÂÈÓfiÙ·ÙÔÓ. °È·Ù› ‰ÂÓ [›ӷÈ] ‰›Î·ÈÔ Ó· ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ ËÈfiÙÂÚ˜ ÔÈÓ¤˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¿ÛËÌÔ˘˜ ·Ú¿ ÛÙÔ˘˜ ÂÈÊ·Ó›˜.

Í·ÎÔ˘ÛÙÔ‡˜ Î·È ¿ÛËÌÔ˘˜. √ ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ì 159 . √È ÙÈ̈ڛ˜. Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ›‰È˜ ÁÈ· ÏÔ‡ÛÈÔ˘˜ Î·È ÊÙˆ¯Ô‡˜. ❏ √é Á¿Ú ‰›Î·ÈÔÓ âÏ¿ÙÙÔ˘˜ ÔÈÂÖÛı·È Ù¿˜ ÙÈ̈ڛ·˜ ñ¤Ú ÙáÓ à‰fiÍˆÓ õ ÙáÓ ‰ÈˆÓÔÌ·Ṳ̂ӈÓ: ŒÓ· ·fi Ù· ·ÚÈ· ÁÓˆÚ›ÛÌ·Ù· Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Â›Ó·È Ë ÈÛÔÓÔÌ›·. Ô˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÈÛÔÓÔÌ›· ˆ˜ ‚·ÛÈ΋ ÚÔ¸fiıÂÛË Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfi˜ Î·È ‰›Î·ÈÔ˜. ηٷϋÁÂÈ ÛÙÔ fiÙÈ ‰Â ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÚÔÏËÙ‹ÛÔ˘Ó Ô‡Ù ˘¤Ú ÙÔ˘ ·ÓÙȉ›ÎÔ˘. fï˜. ÏÔÈfiÓ. ™Â ¿ÏϘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ÓfiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ÔÈÓ‹. EPMHNEYTIKA – ¶PA°MATO§O°IKA ™XO§IA ❏ ±Ì· η› Ù¿ ÛʤÙÂÚ’ ·éÙáÓ Âs Ù›ıÂÛı·È: √ πÛÔÎÚ¿Ù˘ ˘ÂÓı˘Ì›˙ÂÈ ¤ÌÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ‰ÈηÛÙ¤˜ fiÙÈ Ì ÙÔ Ó· Â›Ó·È ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎÔ› Î·È ‰›Î·ÈÔÈ ÚÔÛÙ·ÙÂ‡Ô˘Ó Î·È ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜. ∂Ô̤ӈ˜ ÙÔ ›‰ÈÔ ·Ì¿ÚÙËÌ· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛ‡ÚÂÈ ÙËÓ ›‰È· ÙÈ̈ڛ· ÁÈ· fiÏÔ˘˜. Â›Ó·È Ó· ÌË ÌÂÚÔÏËÙ‹ÛÔ˘Ó ˘¤Ú ÙÔ˘ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜ ÙÔ˘. ·Ó ÔÙ¤ ¯ÚÂÈ·ÛÙ›. Ô˘ ı¤ÙÂÈ Ô ‰È¿‰ÈÎÔ˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ‰ÈηÛÙ¤˜. ∫·› Ìˉ›˜ ñÌáÓ… àÊ·ÈÚÂÖÓ: √ ηًÁÔÚÔ˜ ÚÔÙ›ÓÂÈ ÙËÓ ÔÈÓ‹ Ô˘ ıˆÚ› ❏ fiÙÈ ·ÚÌfi˙ÂÈ ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ·‰›ÎËÌ· Î·È ÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ÎÚ›ÓÂÈ ˆ˜ ‰ÂÎÙ‹ ‹ ·ÔÚÚÈÙ¤· ÙËÓ ÚfiÙ·Û‹ ÙÔ˘. Œ¯ÔÓÙ·˜ ‰ÒÛÂÈ ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ù˘ ‰›Î·È˘ Î·È ·ÌÂÚfiÏËÙ˘ ÎÚ›Û˘ ı· ÂËÚ¿ÛÔ˘Ó Î·Ù¿ÏÏËÏ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘. ÏÔ‡ÛÈÔ˘˜ Î·È ÊÙˆ¯Ô‡˜. ¢È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÈ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ fiÙÈ ‰Â ˙ËÙ¿ ÙÔÓ Ô›ÎÙÔ Î·ÓÂÓfi˜. ı· ·Ù›Ì·˙ ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‰ÈηÛÙ¤˜ Î·È ı· ÚÔ¤ÙÚÂ ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Ó· Û˘ÌÂÚÈʤÚÔÓÙ·È Ì ÂÚÈÊÚfiÓËÛË ÛÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ ÙÔ˘˜. Ô Û˘ÏÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘. ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›Ó·È ¿ÛËÌÔÈ. £ÂÌÂÏÈ҉˜ ·›ÙËÌ·.5Ë(157-192) 29-01-04 10:11 ™ÂÏ›‰·159 ∞ 3 . °È·Ù› fiÔÈÔ˜ ·Ú·‚·›ÓÂÈ ¤Ó· ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi ÓfiÌÔ ı›ÁÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘. ÒÛÙ ӷ ÎÚÈıÔ‡Ó Î·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ ‰›Î·È· Î·È ·ÌÂÚfiÏËÙ·. ηٷϋÁÂÈ Ô Ú‹ÙÔÚ·˜. ·ÊÔ‡ Î·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÌÔÚ› οÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó ·‰ÈÎË̤ÓÔÈ. ∫¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ı· Î·Ù¤Ï˘Â ÙË ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·. °È· Ó· Ê·Ó›. ·ÏÏ¿ ÂȉÈÒÎÂÈ ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘. ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ÛÙÚ¤„ÂÈ ˘¤Ú ÙÔ˘. ·ÊÔ‡ Ô ÓfiÌÔ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ Î·È ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘˜. ŸÏÔÈ ÔÈ Ôϛ٘ ¤¯Ô˘Ó Ù· ›‰È· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Î·È ÙËÓ ›‰È· ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· Ù· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó. ÔÈ ‰ÈηÛÙ¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÎÚ›ÓÔ˘Ó ·ÌÂÚfiÏËÙ· Î·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÙÔ ı¤Ì· Û·Ó Ó· ÙÔ˘˜ ·ÊÔÚ¿ ÚÔÛˆÈο. Ô Ú‹ÙÔÚ·˜ ÍÂÎÈÓ¿ ÙÔ ÏfiÁÔ ÙÔ˘ ˙ËÙÒÓÙ·˜ Ó· ÌË ÌÂÚÔÏËÙ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ‰ÈηÛÙ¤˜ ˘¤Ú ÙÔ˘. °È’ ·˘Ùfi. ∞ 4 . ªÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘ÙfiÓ ÚÔÛ·ı› Ó· ›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ‰ÈηÛÙ¤˜ fiÙÈ Â›Ó·È ÙfiÛÔ Û›ÁÔ˘ÚÔ˜ ˆ˜ ÂÎÚÔÛˆ› ÙÔ ‰›Î·ÈÔ. ÒÛÙ ‰Â ı· ÌÂÙ·¯ÂÈÚÈÛÙ› ¿ÏÏ· ̤۷. fiˆ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ô Î·Ù‹ÁÔÚÔ˜. NOHMATIKH A¶O¢O™H TOY KEIMENOY ∂ÓfiÙËÙ· 5 √ πÛÔÎÚ¿Ù˘ Ì ÙÔ ÏfiÁÔ ÙÔ˘ ηٿ §Ô¯›ÙÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÂÎı¤ÛÂÈ ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘.

-ÔÓ (= ͤÓÔ˜) 160 . ÙÔ˘ Ú. ÙÔÜ ÓÔÜ] √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ÂÓ.∂. ∂Ô̤ӈ˜ fiÔÈÔ˜ ·Ú·‚·›ÓÂÈ ÙÔ ÓfiÌÔ. ·‰ÈΛ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. ÚÎ.·ÓÙˆÓ˘ÌÈÒÓ .∂. Á¤Ó.∂. -·. ·‰›Î·ÛÙÔ˜ • ÓÔÜÓ: ·ÈÙ. °§ø™™IKA ™XO§IA ✔ °Ú·ÌÌ·ÙÈ΋ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Ï¤ÍÂˆÓ – ™ËÌ·ÛÈÔÏÔÁÈο ∞Ú¯ÈÎÔ› ¯ÚfiÓÔÈ ÚËÌ¿ÙˆÓ – √ÌfiÚÚÈ˙· ÛÙË ¡. ‹ Ó· ʤÚÔÓÙ·È ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈο Î·È ·ÌÂÚfiÏËÙ· ÚÔ˜ fiÏÔ˘˜. àÏÏfiÙÚÈÔ˜. fiÓÙˆ˜. ÙÔ˘ ÂÈı. ·fiÚ. KÏ›ÛË Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ . ÂåÌ› (= ›̷È) Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ.∂. ·fiÚ. ï ‰ÈηÛÙ‹˜ [ÁÂÓ. ÂÈÓfiËÛË. ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ˘fi„Ë ÔÈ· Â›Ó·È Ë ÂÈı˘ÌËÙ‹ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ: Ó· ÂÚÈÊÚÔÓÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ Ôϛ٘. ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ. ≠∞·ÓÙ·˜ Á¿Ú ïÌÔ›ˆ˜ à‰ÈÎÔÜÛÈÓ Ôî ÙÔÏÌáÓÙ˜ ÙÔÜÙÔÓ ÙfiÓ ÓfiÌÔÓ ·Ú·‚·›❏ ÓÂÈÓ ÙfiÓ ñ¤Ú ÙáÓ ÛˆÌ¿ÙˆÓ ÙáÓ ñÌÂÙ¤ÚˆÓ Î›ÌÂÓÔÓ: ^√ πÛÔÎÚ¿Ù˘ ÙÔÓ›˙ÂÈ Î·È ¿ÏÈ fiÙÈ Ë ·Ú¿‚·ÛË ÂÓfi˜ ÓfiÌÔ˘ Â›Ó·È ˘fiıÂÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Î·È ‰ÂÓ ·ÊÔÚ¿ ÌfiÓÔ ÙÔÓ ·‰ÈÎË̤ÓÔ. ‰ÈοÛÈÌÔ˜. Á¤ÁÔÓ·. ̤ÏÏ. ÏËı. ÌÙ¯. √È ÓfiÌÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÙÂı› ÁÈ· Ó· ÚÔÛٷ٤„Ô˘Ó fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘. ·ÚÛ. ÙÔÜ ‰ÈηÛÙÔÜ] √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ¢ÂÍ›·. ÂÓÂÛÙ. ÂÓÂÛÙ. ÚÙ. ·ÚÛ. ÚfiÛ. ·ÚÛ. Óԋ̈Ó. ÂåÌ›. ≤͈/ Û¯‹Ûˆ. ï ÓÔܘ [ÁÂÓ. Û¯¤ÛË. Û¯ÔÏ›Ô. ÚÙ. ∞ 5 . ·ÊÔ‡ ÚÔÛ‚¿ÏÏÂÈ ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·. ❏ Ô鉤 ‰È‰¿ÍÂÙ ÙÔ‡˜ Óˆ٤ÚÔ˘˜ ηٷÊÚÔÓÂÖÓ ÙÔÜ Ï‹ıÔ˘˜ ÙáÓ ÔÏÈÙáÓ: ∏ ·fiÊ·ÛË ÙˆÓ ‰ÈηÛÙÒÓ ı· Â›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈ΋. ÂÂȉ‹ Â›Ó·È ÊÙˆ¯Ô›. Á¤Ó. qÓ/ q. ˘ÂÚÛ. ̤ÏÏ.ÌÂÙÔ¯ÒÓ ÙÔ˘ ∫∂πª∂¡√À ÃÚÔÓÈΤ˜ – ÂÁÎÏÈÙÈΤ˜ ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ÛÂȘ • ò∂ÛÙÈ: Áã ÂÓ. öÛ¯Ëη. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ö¯ˆ. öÛÔÌ·È. âÛ¯‹ÎÂÈÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ˘ÂÚÛ. ÂÓÂÚÁ. Ô˘Û›· • ‰¤: Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ·ÓÙÈıÂÙÈÎfi˜ • ‰ÈηÛÙáÓ: ÁÂÓ. Á¤Ó. ÎÏÂȉԇ¯Ô˜ • ÂÚ›: ÚfiıÂÛË • ÙáÓ àÏÏÔÙÚ›ˆÓ: ÁÂÓ.∂. ÔÚÈÛÙ. ÏËı. ∂Ô̤ӈ˜ ÚÈÓ ÙË Ï‹„Ë Ù˘ ·fiÊ·Û‹˜ ÙÔ˘˜. Ô˘‰. ‚ã öÛ¯ÔÓ. ÁÈ·Ù› ı· ÁÂÓÓ‹ÛÂÈ ÚfiÙ˘· Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜. ‰˘Û·ÓÂÍ›·. ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙÔ˘ Û˘ÓËÚË̤ÓÔ˘ Ô˘Û. ÚÎ. ·ÏÏ¿ ÌfiÓÔ ‰ÈÂΉÈΛ ÙË ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË. âÁÂÁfiÓÂÈÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. Ô˘ ·Ú¤¯ÂÈ Ë ÔÏÈÙ›· ÛÙ· ̤ÏË Ù˘ Ì ÙÔ˘˜ ıÂÛÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ Ù˘. ö¯ˆ Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. η¯ÂÎÙÈÎfi˜. Âr¯ÔÓ. ¢ÓfiËÙÔ˜. ÏËı.ÂÈı¤ÙˆÓ . ‰›ÎË. ‚ã âÁÂÓfiÌËÓ. ÓÔËÙÈÎfi˜ • â¯fiÓÙˆÓ: ÁÂÓ. ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. •Âηı·Ú›˙ÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ÂÈ˙ËÙ¿ ÙÔÓ Ô›ÎÙÔ ÙÔ˘˜.5Ë(157-192) ∂ÓfiÙËÙ· 5 29-01-04 10:11 ™ÂÏ›‰·160 ÙÔ Ó· ÌË ‰¤¯ÂÙ·È ÌÈÎÚfiÙÂÚË Ù˘ Ú¤Ô˘Û·˜ ÙÈ̈ڛ· Ê·›ÓÂÙ·È ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfi˜ Î·È ‰›Î·ÈÔ˜ ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ Ó· ·ÔÛ¿ÛÂÈ ÌÈ· ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÙˆÓ ‰ÈηÛÙÒÓ. ·ÓfiËÙÔ˜. Á¤Ó. ÓfiËÛË.

ıÂÙÈÎfi˜ ‚·ıÌfi˜ ÙÔ˘ ÂÈı. „‹ÊÔ˜. ÏËı. ÛˆÛÙ¿) • Ù›ıÂÛı·È: ··ÚÌÊ. ÏËı. ÚÎ. ÏËıˆÚÈÛÌfi˜. ÂÓÂÚÁ. Ù˘ ‰ÂÈÎÙÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. Âx˜.∂.∂. „‹ÊÈÛÌ·. ·fiÚ. ÂÓ. „ËÊ›˙ÔÌ·È (= ·›ÚÓˆ ·ÔÊ¿ÛÂȘ) √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. -·. „ËÊÔÊfiÚÔ˜. ·éÙ‹. Ìˉ›˜.∂. ÚÙ. Ì›·. ˘ÂÚÛ. ÔÚÈÛÙ. ·ÚÛ. ‰ËÌÔ„‹ÊÈÛÌ·. Á¤Ó. ·éÙfi • Âs: Â›ÚÚËÌ· ÙÚÔÈÎfi (= ηϿ. ä͛ԢÓ. ÂÓ. ·‰È¿ıÂÙÔ˜ • Ìˉ›˜: ÔÓÔÌ. ·ÚÛ. ·ÚÛ. Ù¤ıÂÈÌ·È/ ÎÂÖÌ·È. ™À°∫ƒπ∆π∫√™: ÂÓ¤ÛÙÂÚÔ˜. -Ë. ı‹ÛÔÌ·È/ ÙÂı‹ÛÔÌ·È. ıÂÌ·ÙÈÎfi˜. Á¤Ó. àԂϤˆ. ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜. Á¤Ó. àԂϤˆ (= ·Ú·ÙËÚÒ. ‰›Î·ÈÔ˜. -ÔÓ (= ‰ÈÎfi˜ ÙÔ˘˜) • ·éÙáÓ: ÁÂÓ. ‚Ϥ„ÂȘ. ˘ÂÚÛ.∂. Ô˘‰. ̤ÏÏ. ̤ÏÏ. ÛʤÙÂÚÔ˜. ÂÚ›‚ÏÂÙÔ˜. Ù›ıÂÌ·È. ÏËıˆÚÈÎfi˜. Û˘ÁηٿıÂÛË. ÔyÙÔ˜. ÌˉÂÌ›·. âΛÌËÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ·‚Ï„›· • ¬ÙÈ: Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ÂȉÈÎfi˜ • ¤Ó˘: ÔÓÔÌ. • Âå˜: ÚfiıÂÛË • ÙÔÜÙ’: (ÙÔÜÙÔ) ·ÈÙ. ı¤ÛË. ÂÓ. ÚfiÛ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. Ô˘‰. Ô˘‰. ̤ÏÏ. À¶∂ƒ£∂∆π∫√™: ÂÓ¤ÛÙ·ÙÔ˜. ÙÔÜ ÙÈÌ‹Ì·ÙÔ˜] (= ÙÔ ÚfiÛÙÈÌÔ) 5 161 . ·Í›ˆÌ·. ÚÙ. Á¤Ó. Á¤Ó. ‚ϤʷÚÔ. ÂÓÂÚÁ. ıÂÛÌfi˜. àÍÈÒÛˆ. àÍÈá. âÁÒ. àԂϤ„ÔÌ·È. ÂÓÂÛÙ.∂. Á¤Ó. ·ÚÛ. ≤Ó • àÍÈÔ‡Ùˆ: Áã ÂÓ. ÚÎ. ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ÚÙ. Ù˘ ÎÙËÙÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. ÂÓÂÛÙ. Ù›ıÂÌ·È (= Ù·ÎÙÔÔÈÒ) Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. -·. ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. à¤‚Ï„·. Áã ÚfiÛ. ÏËı. ÌÙ¯. Û‡. -ÔÓ • ÂåÌ›: ·ã ÂÓ. Ìˉ¤Ó (= ηÓ›˜) • ñÌáÓ: ÁÂÓ. -ÔÓ µ·ıÌÔ› ∂ÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÂÈı¤ÙÔ˘: £∂∆π∫√™: ‰›Î·ÈÔ˜. ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ÓÔÌÔı¤Ù˘. ÂÓÂÛÙ. ·ÚÛ. ™À°∫ƒπ∆π∫√™: ‰ÈηÈfiÙÂÚÔ˜. ÌÙ¯. ÂÓÂÛÙ. à‚‚ϤÊÂÈÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡.ì ¤Ó˘ (= ÊÙˆ¯fi˜) µ·ıÌÔ› ÙÔ˘ ÂÈı¤ÙÔ˘: £∂∆π∫√™: ¤Ó˘. Ù˘ Â·Ó·ÏËÙÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. àÍÈfiˆ. ˘ÂÚÛ. ıÂÙÈÎfi˜ ‚·ıÌfi˜ ÙÔ˘ ÂÈı. Ù˘ ÚÔÛˆÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. ÂåÌ› • ÙÔÜ Ï‹ıÔ˘˜: ÁÂÓ. ï. ·Ú·Î·Ù·ı‹ÎË. ÏËı˘ÛÌfi˜. -·. Ô˘‰. ‚ã ÚfiÛ. ·ÚÛ. âÙÈı¤ÌËÓ. Á¤Ó. äÍÈÒÎÂÈÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ·fiÚ. Ùfi Ù›ÌËÌ· [ÁÂÓ. ÔÏ˘ÏËı‹˜ • Âx˜: ÔÓÔÌ. -ÔÓ. Á¤Ó. äÍ›ˆÎ·. ·ÔÚ.5Ë(157-192) 29-01-04 10:11 ™ÂÏ›‰·161 • Ù¿ ‰›Î·È·: ·ÈÙ. Á¤Ó. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ÚÎ. ·Í›ˆÛË • ÙÔÜ ÙÈÌ‹Ì·ÙÔ˜: ÁÂÓ. ÙÔÜ Ï‹ıÔ˘˜] √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ‚ã âı¤ÌËÓ/ âÙ¤ıËÓ. -Ë. ı‹ÎË. ·fiÚ. àÔ‚¤‚ÏÂÊ·. Ùfi ÏÉıÔ˜ [ÁÂÓ. ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ • ±Ì·: Â›ÚÚËÌ· ¯ÚÔÓÈÎfi • η›: Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ Û˘ÌÏÂÎÙÈÎfi˜ • Ù¿ ÛʤÙÂÚ·: ·ÈÙ. ÂÓ. ·éÙfi˜. À¶∂ƒ£∂∆π∫√™: ‰ÈηÈfiÙ·ÙÔ˜. Á¤Ó. ·≈ÙË. ÙÔÜÙÔ (= ·˘Ùfi˜) • àԂϤ„·˜: ÔÓÔÌ. Ô˘‰. ÂÓ. ÙÔ˘ Ú. -ÔÓ • „ËÊÈ˙Ô̤ÓÔ˘˜: ·ÈÙ. -ÔÓ. ‚ϤÌÌ·. ı¤Ì·. -·. Ù˘ ·fiÚÈÛÙ˘ ÂÈÌÂÚÈÛÙÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. ÚfiÛ. àÍÈá (= ıˆÚÒ ÛˆÛÙfi) Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. à¤‚ÏÂÔÓ. ÏËı. Ï·Ì‚¿Óˆ ˘fi„Ë) Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ÚÔÛÙ. äÍ›ˆÛ·. ÏËı. ÂÓ. ÂÓ. ÙÔ˘ ·ÚÈıÌËÙÈÎÔ‡ ÂÈı.

‰ÈÔÓÔÌ¿˙ÔÌ·È. ÙÔ˘ ÂÈı.∂. À¶∂ƒ£∂∆π∫√™: οÎÈÛÙÔ˜. ÔÈËÙ‹˜. ÌÂÙ·Ô›ËÛË. ‰ÈˆÓÔÌ¿ÛÌËÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. – • ÔÏÏ¿: ·ÈÙ. ÏËı.∂. ·ÚÛ. ÎÙ‹Ì·. ˘ÂÚÛ. Á¤Ó. Ùfi ¯ÂÖÚÔÓ. ì ÙÈ̈ڛ· [ÁÂÓ. ÚÎ. ÚÎ. ˘ÂÚÛ. ·fiÚ. ÂÓÂÛÙ. ÂÓ. ηÎfi˜. ÌÙ¯. ÎÙ‹ÙÔÚ·˜. Ùfi οÎÈÔÓ/ ï. ˘ÂÚÛ. àÊF‹ÚËη. ÂÓÂÚÁ. ÚÙ.ì ¯Â›ÚˆÓ. ÚÙ. ÏËı. ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ·fiÚ. ÎÙ¿ÔÌ·È. ̤ÏÏ. ÎÙËı‹ÛÔÌ·È.∂. ™À°∫ƒπ∆π∫√™: ï. ·ÙÈÌÒÚËÙÔ˜. ‰›Î·ÈÔ˜. ÌÙ¯. -. ÏËı. -ÔÓ/ <≥ÎÈÛÙ·> (Â›ÚÚËÌ·) • ÔÈÂÖÛı·È: ··ÚÌÊ. ÎÙËÙÈÎfi˜. Â›‰ÔÍÔ˜. ·Ê·ÈÚÂÙ¤Ô˜. Á¤Ó. ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ÔÓÔÌ·Û›·. ·Î·ÙÔÓfiÌ·ÛÙÔ˜ • Ô鉤: Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ Û˘ÌÏÂÎÙÈÎfi˜ • ¯Â›ÚÔ˘˜: ·ÈÙ. ‰ÈÔÓÔÌ¿˙ÔÌ·È (= Â›Ì·È ÂÈÊ·Ó‹˜) Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ·fiÚ. -Ë. Á¤Ó. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ‚ã àÊÂÖÏÔÓ.ì âÏ¿ÙÙˆÓ. ‰ÈˆÓÔÌ·˙fiÌËÓ. À¶∂ƒ£∂∆π∫√™: ÏÂÖÛÙÔ˜. Á¤Ó. ·ÚÛ. ·fiÚ. àÊ·ÈÚ‹Ûˆ. àÊ·ÈÚá. . -‹. ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. àÊFËÚ‹ÎÂÈÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ÏËı. -¿. âÎÂÎÙ‹ÌËÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ÌÈÎÚfi˜. âÎÙÒÌËÓ. ˘ÂÚÛ. ΤÎÙËÌ·È/ öÎÙËÌ·È.ì ≥ÙÙˆÓ. Ùfi ô‰ÔÍÔÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. àÊ·ÈÚ¤ˆ. ıËÏ. ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ıËÏ. -Ë. Á¤Ó. âÔÈËÛ¿ÌËÓ. Á¤Ó. ·fiÚ. ˘ÂÚÛ. Ùɘ ÙÈ̈ڛ·˜] √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ·˘ı·›ÚÂÙÔ˜. ‰ÈˆÓÔÌ¿ÛıËÓ. ÔÏÏ‹. -fiÓ µ·ıÌÔ› ÙÔ˘ ÂÈı¤ÙÔ˘: £∂∆π∫√™: ÌÈÎÚfi˜. âÎÙËÛ¿ÌËÓ. Ôχ µ·ıÌÔ› ÙÔ˘ ÂÈı¤ÙÔ˘: £∂∆π∫√™: Ôχ˜. ÎÙáÌ·È.∂.ì ηΛˆÓ. ™À°∫ƒπ∆π∫√™: ï.ì ô‰ÔÍÔ˜. ·ÙÈ̈ÚËÛ›· • ñ¤Ú: ÚfiıÂÛË • ÙáÓ à‰fi͈Ó: ÁÂÓ. ̤ÏÏ. ÂÓÂÛÙ. Ùfi ϤÔÓ. ‰fiÍ·. ÚÎ. ·Ú·Ô›ËÛË. ÎÙ‹ÛÔÌ·È. Ùfi öÏ·ÙÙÔÓ/ ï. ÔÈËı‹ÛÔÌ·È. ÚÎ. ÂÓÂÛÙ.ì Ï›ˆÓ. ™À°∫ƒπ∆π∫√™: ï. ÚÔÛÔ›ËÛË • Ù¿˜ ÙÈ̈ڛ·˜: ·ÈÙ. ‰ÈˆÓfiÌ·ÛÌ·È. ÔȤÔÌ·È. ̤ÏÏ.∂. -ÔÓ • âÏ¿ÙÙÔ˘˜: ·ÈÙ. -fiÓ µ·ıÌÔ› ÙÔ˘ ÂÈı¤ÙÔ˘: £∂∆π∫√™: ηÎfi˜. ‰ÈÔÓÔÌ·Ûı‹ÛÔÌ·È. ÙÈ̈Úfi˜. ·Ê·›ÚÂÛË. àÊ·ÈÚá Ã√¡√π: ÂÓÂ- 5 ÛÙ. -ÔÓ/ ¯Â›ÚÈÛÙÔ˜ • ÙÔ‡˜ ÂÓÔ̤ÓÔ˘˜: ·ÈÙ. âÔÈ‹ıËÓ. Á¤Ó. ̤ÏÏ. ıÂÙÈÎfi˜ ‚·ıÌfi˜ ÙÔ˘ ÂÈı. ıÂÙÈÎfi˜ ‚·ıÌfi˜ ÙÔ˘ ÂÈı. ¤ÓÔÌ·È (= Â›Ì·È ÊÙˆ¯fi˜) Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ÚÎ. ÔÓÔÌ·ÛÙÈÎfi˜. Ùfi wÙÙÔÓ. -ÔÓ • ÙÔ‡˜ ÎÂÎÙË̤ÓÔ˘˜: ·ÈÙ. ̤ÏÏ. âÎÙ‹ıËÓ. Â›ÎÙËÙÔ˜ 162 . Ô›ËÌ·. ·‰fiÍ·ÛÙÔ˜ • õ: Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ‰È·˙¢ÎÙÈÎfi˜ • ‰ÈˆÓÔÌ·Ṳ̂ӈÓ: ÁÂÓ. ÔÈÔÜÌ·È Ãƒ√¡√π: ÂÓÂÛÙ. àÊF‹ÚÔ˘Ó. ÚÎ.5Ë(157-192) 29-01-04 10:11 ™ÂÏ›‰·162 ∂ÓfiÙËÙ· • àÊ·ÈÚÂÖÓ: ··ÚÌÊ. ·›ÚÂÛË. ÎÙ‹ÛË. Û˘ÁÎÚÈÙÈÎfi˜ ‚·ıÌfi˜ ÙÔ˘ ÂÈı. ·ÚÛ. ï. ÔÈÔÜÌ·È. ÚÎ. Ô›ËÛË. ÏËı. âÂÓfiÌËÓ. -Ë. -·. ȉÈÔÎÙËÛ›·. ¤Ó‰ÔÍÔ˜. ÏËı. ÔÈ‹ÛÔÌ·È. ÏËı. ·Ú¯·ÈÚÂۛ˜ • ‰›Î·ÈÔÓ: ÔÓÔÌ. âÂÔÈ‹ÌËÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. Ô˘‰. ÌÙ¯. ¿‰ÔÍ·. ÚÙ. À¶∂ƒ£∂∆π∫√™: âÏ¿¯ÈÛÙÔ˜. Ô˘‰. Ôχ˜. ÂÔ›ËÌ·È. ÔÓÔÌ·ÛÙfi˜. ÏËı. ·ÚÛ. ‰È·ÈÚ¤Ù˘. Á¤Ó. ÚÙ. ÎÙáÌ·È (= ·ÔÎÙÒ) Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. Û˘ÁÎÚÈÙÈÎfi˜ ‚·ıÌfi˜ ÙÔ˘ ÂÈı. ÚÙ. âÔÈÔ‡ÌËÓ. .∂. Á¤Ó. ¤ÓÔÌ·È. ·ÚÛ.

â‰Â‰ËÌÔÎÚ·Ù‹ÌËÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ¿ÙÈÌÔ˜. ıËÏ. âÙ‡Á¯·ÓÔÓ. öÁӈη. ̤ÏÏ. ‚ã öÙ˘¯ÔÓ. Ô˘‰. ÎÔÛÌÔÔÏ›Ù˘ • ò∂ÙÈ: Â›ÚÚËÌ· ÔÛÔÙÈÎfi (= ·ÎfiÌË) • ¿ÓÙˆÓ: ÁÂÓ. ÏËı. ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. â‰ËÌÔÎÚ·ÙÔ‡ÌËÓ. ÁÓÒÛË. ÂÓ. ÚÙ. ¿ÁÓˆÛÙÔ˜. ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ÁÈÁÓÒÛΈ (= ÁÓˆÚ›˙ˆ) Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. âÙÂÙ˘¯‹ÎÂÈÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ÙÔÈÔÜÙÔ (= Ù¤ÙÔÈÔ˜) • ÁÈÁÓÒÛÎÔÈÙÂ: ‚ã ÏËı. ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. Ô˘‰. àÙÈÌ·Ûı‹ÛÔÌ·È. ·fiÚ. ‚ã öÁÓˆÓ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ¢ÎÙ. Á¤Ó. ÚÎ. ï ÔÏ›Ù˘ [ÁÂÓ. ÂÓÙ¢ÎÙ‹ÚÈÔ. ·ÔÏ›ÙÈÛÙÔ˜ • ÙáÓ ·éÙáÓ: ÁÂÓ. Ù˘Á¯¿Óˆ. ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi˜ • Ùɘ fiψ˜: ÁÂÓ. ÔÏÈÙÈÛÌfi˜. ·fiÚ. ·ÚÛ. -fiÓ (= ÊÔ‚ÂÚfi˜) µ·ıÌÔ› ÙÔ˘ ÂÈı¤ÙÔ˘: £∂∆π∫√™: ‰ÂÈÓfi˜. ÁÈÁÓÒÛΈ. ̤ÏÏ. ·éÙfi˜. ÚfiÛ. ÂÓÂÛÙ. Á¤Ó. ÚfiÛ. ÚÎ. ÚÙ. ÂÓÂÛÙ. ·ÚÛ. -‹. Á¤Ó. àÙÈÌ¿˙ÔÌ·È. ·éÙ‹. ÂÓ.∂. ÂÓÂÚÁ. ·Ó¿ÁÓˆÛË. ·ÔÙ˘¯›·. ±·˜. Ù˘¯·›Ô˜. ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·. Û·˘ÙÔÜ. Á¤Ó. Û‡. ˘ÂÚÛ. Á¤Ó. ‰ËÌÔÎÚ·ÙÔÜÌ·È. ˘ÂÚÛ. ˘ÂÚÛ. ÚÙ. ÔÏÈÙÈÛÌfi˜. ‰Â‰ËÌÔÎÚ¿ÙËÌ·È. Ę. ÂÓÂÛÙ. À¶∂ƒ£∂∆π∫√™: ‰ÂÈÓfiÙ·ÙÔ˜. ̤ÏÏ. ·ÙÈÌ›· • Âå: Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ˘ÔıÂÙÈÎfi˜ • ÙÔÈ·ÜÙ·: ·ÈÙ. Á¤Ó. Á¤Ó. Ù˘ ‰ÂÈÎÙÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. ‚ã ÚfiÛ. ·ÔÏ›ÙÈÛÙÔ˜. ÂÈÙ˘¯›·. ‰ËÌÔÎÚ·ÙÔÜÌ·È (= ΢‚ÂÚÓÒÌ·È ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈο) Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ‰ÂÈÓfi˜. ÙÔÜ ÔÏ›ÙÔ˘] √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ÚfiÛ. äÙÈÌ¿ÛÌËÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. àÙÈÌ¿˙ÔÌ·È (= ÂÚÈÊÚÔÓԇ̷È) Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ıËÏ. ÏËı. ±·Ó (= fiÏÔ˜ ÁÂÓÈο) • Ù˘Á¯¿ÓÔÈÌÂÓ: ·ã ÏËı. ÁÓÒÌË. ™À°∫ƒπ∆π∫√™: ‰ÂÈÓfiÙÂÚÔ˜. ·éÙfi (= Ô ›‰ÈÔ˜) • ±·ÓÙ˜: ÔÓÔÌ. ·ã ÚfiÛ. -ÔÓ. -Ë. ÔÏÈÙÈ΋. Ô˘‰. âÁ›ÁÓˆÛÎÔÓ. äÙÈÌ¿ÛıËÓ. ‰ËÌÔÎÚ·ÙËı‹ÛÔÌ·È. Ù‡ÍÔÌ·È.∂. Ù˘ ·˘ÙÔ·ıËÙÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. ÌÙ¯. -ÔÓ • ‰ËÌÔÎÚ·ÙÔ˘Ì¤Ó˘: ÁÂÓ.∂. Û˘ÁÁÓÒÌË. ‰ËÌÔÎÚ·Ù¤ÔÌ·È. Á¤Ó.∂. ¿ÔÏȘ. ÙÔ˘ ÂÈı. ÔÏÈÙÈÎfi˜. ÚÙ. Û·˘Ùɘ (= ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ÛÔ˘) ∂ÓfiÙËÙ· 5 • àÙÈÌ¿˙ÔÈÙ’: (àÙÈÌ¿˙ÔÈÙÂ) ‚ã ÏËı. ÔÏÈÙÈÎfi˜. ÂÓÂÛÙ. ÏËı. ÄÛ·. ä̷ٛÛÌ·È. ·fiÚ.5Ë(157-192) 29-01-04 10:11 ™ÂÏ›‰·163 • ^ÀÌĘ ·éÙÔ‡˜: ·ÈÙ. ˘ÂÚıÂÙÈÎfi˜ ‚·ıÌfi˜ ÙÔ˘ ÂÈı.∂. ÙÔÈÔÜÙÔ˜. ±·Û·. ¿ÁÓÔÈ· • ÂÚ›: ÚfiıÂÛË • ÙáÓ ÔÏÈÙáÓ: ÁÂÓ. äÙÈÌ·˙fiÌËÓ. Ù˘Á¯¿Óˆ (= ÂÙ˘¯·›Óˆ/ Û˘Ó·ÓÙÒ Ù˘¯·›·) Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ÂÓ. âÁÓÒÎÂÈÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. Ù‡¯Ë • Á¤: Â›ÚÚËÌ· ‚‚·ÈˆÙÈÎfi (= ‚¤‚·È·) • ÌÔÈ: ‰ÔÙ. Â›Ù¢ÍË. â‰ËÌÔÎÚ·Ù‹ıËÓ. ·fiÚ. ̤ÏÏ. ÏËı. ÙÔÈ·‡ÙË. ˘ÂÚÛ. ¢ÎÙ. Ô˘‰. - 163 . ÏËı. ÏËı. âÁÒ. ÙÔ˘ ÂÈı. Ù˘ ÔÚÈÛÙÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. ÂÓ. ÙÂÙ‡¯Ëη. ·‰‡Ó·ÙÔ˜ Ù‡Ô˜ Ù˘ ÚÔÛˆÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. ì fiÏȘ [ÁÂÓ. ÚÎ. ÁÓÒÛÔÌ·È. ‰ËÌÔÎÚ·Ù‹ÛÔÌ·È. ¢ÎÙ. ÚÎ. Ùɘ fiψ˜] √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú.∂. -·. ÄÓ (= fiÏÔ˜) • ôÓ: ÌfiÚÈÔ ‰˘ÓËÙÈÎfi • ‰ÂÈÓfiÙ·ÙÔÓ: ÔÓÔÌ.

≥ÁËÌ·È. -Ë. Èı·Ófi˜. ë·˘Ùɘ. ÚÎ. ÂÈÛÙÈÎfi˜. ηÙÂÊÚfiÓËÛ·. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ·ÚÛ. ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. Á¤Ó. ÔÚÈÛÙ. . ÚÙ. . ‰È‰·ÎÙ¤Ô˜. ˘ÔÙ. ÊÚfiÓËÛË. ÏËı. ËÁ¤Ù˘. ‰ÈοÛÈÌÔ˜. âÂÈıfiÌËÓ. ≛‰·ÛÎÔÓ. ìÁËÛ¿ÌËÓ. ÊÚfiÓËÌ·. ‰›‰·ÁÌ·. ‰È‰¿ÛΈ Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. àÏÏfiÙÚÈÔ˜. ›ÛÔÌ·È. ‰Â‰›‰·¯·. ›ıÔÌ·È. Áã ÚfiÛ. ‰È·‰Èηۛ·.∂. ≛η۷. ·ÁˆÓ›·. ·fiÚ. ·‰›‰·ÎÙÔ˜. ηٷÊÚÔÓ¤ˆ. ÂÓ. -ÔÓ (= ͤÓÔ˜) • ìÁ‹ÛÂÛıÂ: ‚ã ÏËı. ÚÙ. ηٷÊÚÔÓá (= ÂÚÈÊÚÔÓÒ) Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. Á¤Ó. ·fiÚ. ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ‰ÈηÛÙ‹˜. ·fiÚ. ¤ÂÈÛÌ·È/ ¤ÔÈı·. â‰Â‰ÈοÎÂÈÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ‰Èο˙ˆ Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ‰È‰·ÎÙfi˜. ÚÎ. ÎÔ›ÙË. ·Û˘Ó·ÁÒÓÈÛÙÔ˜ • àÏÏ’: (·ÏÏ¿) Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ·ÓÙÈıÂÙÈÎfi˜ • ñ¤Ú: ÚfiıÂÛË • ·éÙÔÜ: ÁÂÓ. ˘ÂÚÛ. ÚfiÛ. ÙÔÈ·‡ÙË. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ˘ÂÚÛ. ÚfiÛ. ÙÔÜ ·ÁáÓÔ˜] √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ìÁÔÜÌ·È (= ıˆÚÒ) Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ÙÔÈÔÜÙÔ (= Ù¤ÙÔÈÔ˜) • ÙáÓ àÁÒÓˆÓ: ÁÂÓ. -ÔÓ • ηٷÊÚÔÓÂÖÓ: ··ÚÌÊ. âÂ›ÛÌËÓ/ âÂÔ›ıÂÈÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡.∂. ÚÙ. ηÙÂÊÚfiÓÔ˘Ó. ·ÚÛ. â›ÛıËÓ. ̤ÏÏ. ‰¿ÛηÏÔ˜. ÚfiÛ. ™À°∫ƒπ∆π∫√™: ÓÂÒÙÂÚÔ˜. ìÁ‹ÌËÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ̤ÏÏ. ÚÎ. -·. Á¤Ó. ‰Â‰›Î·Î·. ÏËı. ·ÚÛ. -. Ù˘ ·˘ÙÔ·ıËÙÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. ÊÚÔÓÙ›‰·. âÈıfiÌËÓ. ‰Èοۈ. ÂÓÂÛÙ. Á¤Ó. Á¤Ó. ÂÓÂÛÙ. ‰È¿ÎÂÈÌ·È. ÈÛÙfi˜. ≛η˙ÔÓ. ÌÙ¯. ηٷÊÚÔÓá. â‰Â‰È‰¿¯ÂÈÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ‰È‰·ÛηÏ›Ô. ·fiÚ. ·ÁˆÓ›˙ÔÌ·È. ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ÂÈÛı‹ÛÔÌ·È. ÏËı. ÚÙ. ÚÙ. ÂÓÂÛÙ. ÊÚfiÓÈÌÔ˜. ̤ÏÏ. ·ÚÛ. ·ÔÚ. ìÁÔ‡ÌËÓ. ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ 164 . ΛÌÂÓÔ. ÚfiÛ. ·ÚÛ. ÂÓ. Û˘ÁÎÚÈÙÈÎfi˜ ‚·ıÌfi˜ ÙÔ˘ ÂÈı. ·ÚÛ. ÂÓÂÚÁ. ‰ÈÂΛÌËÓ Ì¤ÏÏ. ÂÔ›ıËÛË • Ô≈Ùˆ: Â›ÚÚËÌ· ÙÚÔÈÎfi • ‰È·Î›ÛÂÛıÂ: ‚ã ÏËı. ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜.∂. ˘ÂÚÛ. ‰È·Î›ÛÔÌ·È. ‰ÈηÛÙÈÎfi˜. ·fiÚ. ÎÂÈÌ‹ÏÈÔ • ‰È‰¿ÍÂÙÂ: ‚ã ÏËı. ̤ÏÏ. ˘ÂÚÛ. ηٷÂÊÚfiÓËη. -·. ÂåÌ› • ÙÔ‡˜ ÙÔÈÔ‡ÙÔ˘˜: ·ÈÙ. ÂÓÂÚÁ. ÔÚÈÛÙ. ·fiÚ. -ÔÓ. -·. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ‰È‰·¯‹. ÙÔ˘ ÂÈı. ‰È¿ÎÂÈÌ·È (= ‚Ú›ÛÎÔÌ·È/ Û˘ÌÂÚÈʤÚÔÌ·È) Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ̤ÏÏ. ìÁËı‹ÛÔÌ·È. ‰Èο˙ˆ. ÂÚÈÊÚfiÓËÛË • àÏÏÔÙÚ›Ô˘˜: ·ÈÙ. ÚÎ. ηÙÂÂÊÚÔÓ‹ÎÂÈÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ηٷÊÚÔÓ‹Ûˆ.(= ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘) • ‰Èο˙ˆÓ: ÔÓÔÌ. ÙÔ˘ Ú. ÙÔÈÔÜÙÔ˜. ìÁ‹ıËÓ. ÏËı. ÂÈıÒ. ̤ÏÏ. ËÁÂÛ›· • ÂrÓ·È: ··ÚÌÊ. Ù˘ ‰ÂÈÎÙÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ.∂. ̤ÏÏ. ÚÎ. ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi˜. ̤ÏÏ. ìÁÔÜÌ·È. ˘ÂÚÛ. ìÁ‹ÛÔÌ·È. ÔÚÈÛÙ. ‰È‹ÁËÌ·. ï àÁÒÓ [ÁÂÓ. ËÁÂÌfiÓ·˜. ë·˘ÙÔÜ. ›ıÔÌ·È (= 5 ˘·ÎÔ‡ˆ) Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. Ó¤Ô˜.∂. ‰È‰¿ÛΈ. ÚÙ.∂. ÂÈÛËÁËÙ‹˜.∂. ÚÎ. ·˘ÙÔ‰›‰·ÎÙÔ˜. À¶∂ƒ£∂∆π∫√™: ÓÂÒÙ·ÙÔ˜.5Ë(157-192) 29-01-04 10:12 ™ÂÏ›‰·164 ∂ÓfiÙËÙ· • ÂÈÛıÉı’: (ÂÈÛıÉÙÂ) ‚ã ÏËı. Á¤Ó. -ÔÓ µ·ıÌÔ› ÙÔ˘ ÂÈı¤ÙÔ˘: £∂∆π∫√™: Ó¤Ô˜. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ÂÓÂÚÁ. ·ÓÂΉȋÁËÙÔ˜. ≛‰·Í·. -.√ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ‰È‰¿Íˆ. ˘ÂÚÛ. ·‰›Î·ÛÙÔ˜. ìÁ¤ÔÌ·È. ·ıËÙ. ‰›‰·ÎÙÚ· • ÙÔ‡˜ Óˆ٤ÚÔ˘˜: ·ÈÙ.

·Ú¿‚·ÛË. Á¤Ó. ·ÚÛ. ÎÂÖÌ·È (= ‚Ú›ÛÎÔÌ·È/ ÈÛ¯‡ˆ) 165 . ·Ú‚‚‹ÎÂÈÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ÂÓ. ÏËı. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ÚÎ. ·‰ÈΛ·. ÙÔÏÌá Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ÂÓÂÛÙ. ÚÎ. Ô˘‰. ÚÙ. ·‰›ÎËÌ·.∂. ±·Û·. âÓ‹ÓÔ¯·. Ô˘‰. Ù˘ ÎÙËÙÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. à‰È΋ۈ. ÙÔÏÌËÙ¤Ô˜ • ÙÔÜÙÔÓ: ·ÈÙ. ·Ú·‚¿Ù˘. ̤ÏÏ. ÔÚÈÛÙ. à‰ÈÎá. ˘ÂÚÛ. ÔúÛˆ. ·Ú¿ÓÔÌÔ˜. ÏËı. Á¤Ó. ̤ÏÏ. âÓÂÓËÓfi¯ÂÈÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ·fiÚ. ÏËı. ·≈ÙË. ÌÙ¯. ÚfiÛ. -·. ̤ÏÏ. ¤Î‚·ÛË. Ùɘ „‹ÊÔ˘] • ≠∞·ÓÙ·˜: ·ÈÙ. ‰›ÎË. ÙÔ˘ ÂÈı. ÙÔÏÌ¿ˆ.∂. à‰ÈÎá Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ¿ÙÔÏÌÔ˜. ÚÙ. ÚÎ. ÂÓ. ÔÚÈÛÙ.∂. ‚ã ·Ú¤‚ËÓ. ̤ÏÏ. ·Ú·‚·›Óˆ Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ.∂. ÂÓ. ·ÚÛ. ÚÎ. ʤڈ. ÚÙ. ÏËı. ñ̤ÙÂÚÔ˜. ÂÓ. 䉛ÎËÛ·. ÂÓÂÛÙ. Á¤Ó. Ù˘ ·fiÚÈÛÙ˘ ÂÈÌÂÚÈÛÙÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. âÙfiÏ̈Ó. Â͈ۈ̷ÙÈÎfi˜. ·ÚÛ. ¤ÓÓÔÌÔ˜. ÚfiÛ. -Ë. ·fiÚ. õÓÂÁη ·fiÚ. ̤ÏÏ. ÂÓÂÚÁ. ÙfiÏÌË. Á¤Ó. ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ • Ôî ÙÔÏÌáÓÙ˜: ÔÓÔÌ. ÂÓÂÚÁ. ÙÔÏÌá. ÊÔÚ¿. ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. 䉛ÎÔ˘Ó.5Ë(157-192) 29-01-04 10:12 ™ÂÏ›‰·165 • Ô≈Ùˆ˜: Â›ÚÚËÌ· ÙÚÔÈÎfi • ≤ηÛÙÔ˜: ÔÓÔÌ. ʤڈ Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. 䉛ÎËη. ≤ηÛÙÔ˜. ·fiÚ. -ÔÓ ∂ÓfiÙËÙ· 5 (= Ô Î·ı¤Ó·˜) • ÔúÛÂÈ: Áã ÂÓ. ä‰È΋ÎÂÈÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ÂÓÂÚÁ. ·Ú¤‚·ÈÓÔÓ. Á¤Ó. ÔyÙÔ˜. ÙfiÏÌËÌ·. ÙÔÜÙÔ (= ·˘Ùfi˜) • ÙfiÓ ÓfiÌÔÓ: ·ÈÙ. ˘ÂÚÛ. ÂÓ. ¿‰ÈÎÔ˜. ‚¿ıÚÔ. ÓÔÌÈÎfi˜. ÙÔÏÌËÚfi˜. ‚·ıÌ›‰· • ÙáÓ ÛˆÌ¿ÙˆÓ: ÁÂÓ. ì „ÉÊÔ˜ [ÁÂÓ. ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË. Ù˘ ‰ÂÈÎÙÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. Á¤Ó. ±·Ó • Á¿Ú: Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ·ÈÙÈÔÏÔÁÈÎfi˜ • ïÌÔ›ˆ˜: Â›ÚÚËÌ· ÙÚÔÈÎfi • à‰ÈÎÔÜÛÈ: Áã ÏËı. ÂÓÂÚÁ. ÂÓۈ̷ÙÒÓˆ • ÙáÓ ñÌÂÙ¤ÚˆÓ: ÁÂÓ. öÊÂÚÔÓ. ·Ú·‚¤‚Ëη.∂. ·fiÚ. Ùfi ÛáÌ· [ÁÂÓ.∂. ‰ÈËÓÂ΋˜ • Ù‹Ó „ÉÊÔÓ: ·ÈÙ. ï ÓfiÌÔ˜ [ÁÂÓ. ‰›Î·ÈÔ˜. âÙÂÙÔÏÌ‹ÎÂÈÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ·ÚÛ. ˘ÂÚÛ. ˘ÂÚÛ. ‰È¤ÓÂÍË. ¤ÎÓÔÌÔ˜ • ·Ú·‚·›ÓÂÈÓ: ··ÚÌÊ. ‚·ıÌfi˜. ÚÙ. Á¤Ó. ·ÚÛ. ÙÔÜ ÓfiÌÔ˘] √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ÌÙ¯. ·ÚÛ. ‚‹Ì·. ±·˜. ‚¿ÛË. ۈ̷ÙÈÎfi˜. ÙÔÜ ÛÒÌ·ÙÔ˜] √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ‚ã õÓÂÁÎÔÓ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. Á¤Ó. ÂÓÂÛÙ. ·Ú·‚‹ÛÔÌ·È. ÂÓÂÛÙ. ıËÏ. à‰ÈΤˆ. ·ÛÒÌ·ÙÔ˜. âÙfiÏÌËÛ·. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ÙÂÙfiÏÌËη. -ÔÓ (= ‰ÈÎfi˜ Û·˜) • ΛÌÂÓÔÓ: ·ÈÙ. ÙÔÏÌ‹Ûˆ. ·Ú·‚·›Óˆ.

ÎÏËÙ. ÎÏËÙ. Ù‹Ó ÙÈ̈ڛ·Ó ÎÏËÙ. ‰ÔÙ. ì ÙÈ̈ڛ· ÁÂÓ. ÁÂÓ. ï ÙÔÜ Ùˇá ÙfiÓ (t) ÓÔܘ ÓÔÜ Óˇá ÓÔÜÓ ÓÔÜ ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÓfiÌÔ˜ ì „ÉÊÔ˜ Ôî ÓfiÌÔ˘ Ùɘ „‹ÊÔ˘ ÙáÓ ÓfiÌˇˆ ÙFÉ „‹Êˇˆ ÙÔÖ˜ ÓfiÌÔÓ Ù‹Ó „ÉÊÔÓ ÙÔ‡˜ ÓfiÌ (t) „ÉÊ (t) ÓÔÖ ÓáÓ ÓÔÖ˜ ÓÔܘ ÓÔÖ ÓfiÌÔÈ ·î „ÉÊÔÈ ÓfiÌˆÓ ÙáÓ „‹ÊˆÓ ÓfiÌÔȘ Ù·Ö˜ „‹ÊÔȘ ÓfiÌÔ˘˜ Ù¿˜ „‹ÊÔ˘˜ ÓfiÌÔÈ (t) „ÉÊÔÈ °ã ÎÏ›ÛË ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÔÓÔÌ. ÁÂÓ. ÁÂÓ. ·ÈÙ. 166 ·î ÙáÓ Ù·Ö˜ Ù¿˜ (t) fiÏÂȘ fiÏÂˆÓ fiÏÂÛÈ(Ó) fiÏÂȘ fiÏÂȘ Ù¿ ÙáÓ ÙÔÖ˜ Ù¿ (t) ÛÒÌ·Ù· ÛˆÌ¿ÙˆÓ ÛÒÌ·ÛÈ ÛÒÌ·Ù· ÛÒÌ·Ù· Ï‹ıË ÏËıáÓ Ï‹ıÂÛÈ Ï‹ıË Ï‹ıË . ‰ÔÙ ·ÈÙ. ì Ùɘ ÙFÉ Ù‹Ó (t) fiÏȘ fiψ˜ fiÏÂÈ fiÏÈÓ fiÏÈ Ùfi ÙÔÜ Ùˇá Ùfi (t) ÛáÌ· ÛÒÌ·ÙÔ˜ ÛÒÌ·ÙÈ ÛáÌ· ÛáÌ· ÏÉıÔ˜ Ï‹ıÔ˘˜ Ï‹ıÂÈ ÏÉıÔ˜ ÏÉıÔ˜ Ù›ÌËÌ· ÙÈÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÈÌ‹Ì·ÙÈ Ù›ÌËÌ· Ù›ÌËÌ· ï ÙÔÜ Ùˇá ÙfiÓ (t) àÁÒÓ àÁáÓÔ˜ àÁáÓÈ àÁáÓ· àÁÒÓ ÙÈÌ‹Ì·Ù· Ôî ÙÈÌËÌ¿ÙˆÓ ÙáÓ ÙÈÌ‹Ì·ÛÈ ÙÔÖ˜ ÙÈÌ‹Ì·Ù· ÙÔ‡˜ ÙÈÌ‹Ì·Ù· (t) àÁáÓ˜ àÁÒÓˆÓ àÁáÛÈ àÁÒÓ·˜ àÁáÓ˜ ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÔÓÔÌ. ‰ÔÙ. ÙFÉ ÙÈ̈ڛ÷· ·ÈÙ. Ùɘ ÙÈ̈ڛ·˜ ‰ÔÙ. ÎÏËÙ.5Ë(157-192) 29-01-04 10:12 ™ÂÏ›‰·166 ∂ÓfiÙËÙ· ∫§π™∏ 5 √˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ – ∂Èı¤ÙˆÓ – ∞ÓÙˆÓ˘ÌÈÒÓ – MÂÙÔ¯ÒÓ ÙÔ˘ ∫∂πª∂¡√À ∫§π™∏ √À™π∞™∆π∫ø¡ ∞ã ÎÏ›ÛË ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÔÓÔÌ. ·ÈÙ. (t) ÙÈ̈ڛ· ï ÙÔÜ Ùˇá ÙfiÓ (t) ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ‰ÈηÛÙ‹˜ ‰ÈηÛÙÔÜ ‰ÈηÛÙFÉ ‰ÈηÛÙ‹Ó ‰ÈηÛÙ¿ ÔÏ›Ù˘ ÔÏ›ÙÔ˘ ÔÏ›ÙFË ÔÏ›ÙËÓ ÔÏÖÙ· ·î ÙáÓ Ù·Ö˜ Ù¿˜ (t) ÙÈ̈ڛ·È ÙÈ̈ÚÈáÓ ÙÈ̈ڛ·È˜ ÙÈ̈ڛ·˜ ÙÈ̈ڛ·È Ôî ÙáÓ ÙÔÖ˜ ÙÔ‡˜ (t) ‰ÈηÛÙ·› ‰ÈηÛÙáÓ ‰ÈηÛÙ·Ö˜ ‰Î·ÛÙ¿˜ ‰ÈηÛÙ·› ÔÏÖÙ·È ÔÏÈÙáÓ ÔϛٷȘ Ôϛٷ˜ ÔÏÖÙ·È µã ÎÏ›ÛË ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÔÓÔÌ.

/ ıËÏ.ÙFÉ ÙfiÓ. ‰ÔÙ. ·ÈÙ. ÁÂÓ./ ıËÏ.Ù‹Ó (t) ·ÚÛ. Âx˜ ëÓfi˜ ëÓ› ≤Ó· Ì›· ÌÈĘ ÌÈ÷Ä Ì›·Ó ≤Ó ëÓfi˜ ëÓ› ≤Ó — — — — ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·ÚÛ. Ùˇá ·ÈÙ. ÔÓÔÌ.Ù¿˜ (t) ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÔÓÔÌ. ¤Ó˘ ¤ÓËÙÔ˜ ¤ÓËÙÈ ¤ÓËÙ· ¤Ó˘ Ôî. ÁÂÓ. ·ÈÙ. ‰›Î·ÈÔÈ ·î ÙáÓ ÙÔÖ˜ ‰Èη›ÔȘ Ù·Ö˜ ÙÔ‡˜ ‰Èη›Ô˘˜ Ù¿˜ (t) ‰›Î·ÈÔÈ (t) Ô˘‰. ·ÈÙ. ÎÏËÙ. ÙÔÜ ‰ÔÙ.ì ÙÔÜ. Ôî. Ô˘‰.Ù¿˜ (t) âÏ¿ÙÙÔÓ˜/ âÏ¿ÙÙÔ˘˜ âÏ·ÙÙfiÓˆÓ âÏ¿ÙÙÔÛÈ âÏ¿ÙÙÔÓ·˜/ âÏ¿ÙÙÔ˘˜ âÏ¿ÙÙÔÓ˜/ âÏ¿ÙÙÔ˘˜ Ô˘‰./ ıËÏ. Ùfi ÙÔÜ Ùˇá Ùfi (t) öÏÏ·ÙÙÔÓ âÏ¿ÙÙÔÓÔ˜ âÏ¿ÙÙÔÓÈ öÏ·ÙÙÔÓ öÏ·ÙÙÔÓ ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·ÚÛ. (t) ‰›Î·ÈÔ˜ ‰Èη›Ô˘ ‰Èη›ˇˆ ‰›Î·ÈÔÓ ‰›Î·È ıËÏ.ÙFÉ ÙfiÓ. ï.Ù·Ö˜ ÙÔ‡˜./ ıËÏ. ÁÂÓ.Ùɘ Ùˇá. ÔÓÔÌ.ì ÙÔÜ.Ù·Ö˜ ÙÔ‡˜. ‰ÔÙ. ·ÈÙ. ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·ÚÛ. Ùfi ÙÔÜ Ùˇá Ùfi (t) ¤ÓËÙ˜ ÂÓ‹ÙˆÓ ¤ÓËÛÈ ¤ÓËÙ·˜ ¤ÓËÙ˜ ‰›Î·ÈÔÓ ‰Èη›Ô˘ ‰Èη›ˇˆ ‰›Î·ÈÔÓ ‰›Î·ÈÔÓ ·ÚÛ. ï. ÁÂÓ.Ùɘ Ùˇá. ÔÓÔÌ. ‰›Î·È·È Ù¿ ‰Èη›ˆÓ ‰Èη›·È˜ ÙÔÖ˜ ‰Èη›·˜ Ù¿ ‰›Î·È·È (t) ‰›Î·È· ‰Èη›ÔȘ ‰›Î·È· ‰›Î·È· ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·ÚÛ. ì Ùɘ ÙFÉ Ù‹Ó (t) ‰Èη›· ‰Èη›·˜ ‰Èη›÷· ‰Èη›·Ó ‰Èη›· ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ Ô˘‰. Ôî ıËÏ. ÔÓÔÌ. ıËÏ.·î ÙáÓ ÙÔÖ˜. ÎÏËÙ.Ù‹Ó âÏ¿ÙÙˆÓ âÏ¿ÙÙÔÓÔ˜ âÏ¿ÙÙÔÓÈ âÏ¿ÙÙÔÓ·/ âÏ¿ÙÙˆ Ô˘‰. ‰ÔÙ.5Ë(157-192) 29-01-04 10:12 ™ÂÏ›‰·167 ∫§π™∏ ∂¶π£∂∆ø¡ ∂ÓfiÙËÙ· 5 ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·ÚÛ. Ù¿ ÙáÓ ÙÔÖ˜ Ù¿ (t) âÏ¿ÙÙÔÓ·/ âÏ¿ÙÙˆ âÏ·ÙÙfiÓˆÓ âÏ¿ÙÙÔÛÈ âÏ¿ÙÙÔÓ·/ âÏ¿ÙÙˆ âÏ¿ÙÙÔÓ·/ âÏ¿ÙÙˆ 167 . ‰ÔÙ. ÎÏËÙ.·î ÙáÓ ÙÔÖ˜. ÙfiÓ ÎÏËÙ. ï ÁÂÓ.

‰ÔÙ. Ôχ˜ ì ÔÏÏ‹ ÔÏÏÔÜ Ùɘ ÔÏÏɘ ÔÏÏˇá ÙFÉ ÔÏÏFÉ ÔÏ‡Ó Ù‹Ó ÔÏÏ‹Ó Ôχ (t) ÔÏÏ‹ Ùfi ÙÔÜ Ùˇá Ùfi (t) ÔÓÔÌ.Ù·Ö˜ à‰fiÍÔȘ ÙÔÖ˜ ·ÈÙ. ÎÏËÙ. Ôχ Ôî ÔÏÏÔÜ ÔÏÏˇá ÙÔÖ˜ Ôχ ÙÔ‡˜ Ôχ (t) Ô˘‰. ï.ÙFÉ à‰fi͡ˆ Ùˇá à‰fi͡ˆ ÙÔÖ˜.Ùɘ à‰fiÍÔ˘ ÙÔÜ à‰fiÍÔ˘ ÙáÓ à‰fiÍˆÓ ÙáÓ ‰ÔÙ./ ıËÏ. ·ÈÙ. Ô˘‰. ÎÏËÙ. ÔÓÔÌ. Ô˘‰.·î ô‰ÔÍÔÈ Ù¿ ÁÂÓ. ıËÏ.Ù‹Ó (t) Ô˘‰. ÁÂÓ. ï.5Ë(157-192) 29-01-04 10:12 ™ÂÏ›‰·168 ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ∂ÓfiÙËÙ· ·ÚÛ.ì ô‰ÔÍÔ˜ Ùfi ô‰ÔÍÔÓ Ôî. Ùˇá. ·ÈÙ. Ô˘‰. ÄÓ ¿ÓÙ˜ ÄÛ·È ¿ÓÙ· ·ÓÙfi˜ ¿ÓÙˆÓ ·ÛáÓ ¿ÓÙˆÓ ·ÓÙ› ÄÛÈ ¿Û·È˜ ÄÛÈ ÄÓ ¿ÓÙ·˜ ¿Û·˜ ¿ÓÙ· ÄÓ ¿ÓÙ˜ ÄÛ·È ¿ÓÙ· ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·ÚÛ. ·ÈÙ.Ù¿˜ à‰fiÍÔ˘˜ Ù¿ ÎÏËÙ.ì ÙÔÜ. ¯Â›ÚˆÓ ¯Â›ÚÔÓÔ˜ ¯Â›ÚÔÓÈ ¯Â›ÚÔÓ·/ ¯Â›Úˆ ¯ÂÖÚÔÓ ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·ÚÛ. ÔÏÏÔ› ·î ÙáÓ ÔÏÏÔÖ˜ Ù·Ö˜ ÔÏÏÔ‡˜ Ù¿˜ ÔÏÏÔ› (t) Ô˘‰.Ùɘ Ùˇá. ·ÈÙ.Ù‹Ó ô‰ÔÍÔÓ Ùfi ô‰ÔÍÔÓ ÙÔ‡˜. Ùfi ÙÔÜ Ùˇá ÙÔ (t) ıËÏ. ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·ÚÛ. ıËÏ. ıËÏ. Ô˘‰. ÎÏËÙ. ‰ÔÙ./ ıËÏ. ıËÏ. ÎÏËÙ. ÔÓÔÌ. ±·˜ ±·ÓÙÔ˜ ±·ÓÙÈ ±·ÓÙ· ±·Ó ±·Û· ê¿Û˘ ê¿ÛFË ±·Û·Ó ±·Û· ±·Ó ±·ÓÙÔ˜ ±·ÓÙÈ ±·Ó ±·Ó ±·ÓÙ˜ ê¿ÓÙˆÓ ±·ÛÈ ±·ÓÙ·˜ ±·ÓÙ˜ ±·Û·È ê·ÛáÓ ê¿Û·È˜ ê¿Û·˜ ±·Û·È ±·ÓÙ· ê¿ÓÙˆÓ ±·ÛÈ ±·ÓÙ· ±·ÓÙ· . ‰ÔÙ. ÁÂÓ. ·ÚÛ. (t) ô‰ÔÍ (t) ô‰ÔÍÔÓ (t) ô‰ÔÍÔÈ (t) ô‰ÔÍ· à‰fiÍˆÓ à‰fiÍÔȘ ô‰ÔÍ· ô‰ÔÍ· ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·ÚÛ. ÔÏÏ·› ÔÏÏáÓ ÔÏÏ·Ö˜ ÔÏÏ¿˜ ÔÏÏ·› Ù¿ ÔÏÏ¿ ÙÔÖ˜ ÔÏÏÔÖ˜ Ù¿ ÔÏÏ¿ (t) ÔÏÏ¿ ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·ÚÛ. Ę ·ÓÙfi˜ ·ÓÙ› ¿ÓÙ· Ę ÄÛ· ¿Û˘ ¿ÛFË ÄÛ·Ó ÄÛ· ·ÚÛ. ¯ÂÖÚÔÓ ¯Â›ÚÔÓÔ˜ ¯Â›ÚÔÓÈ ¯ÂÖÚÔÓ ¯ÂÖÚÔÓ ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ Ô˘‰. ‰ÔÙ. 168 ÔÓÔÌ. ÁÂÓ.ÙFÉ ÙfiÓ. ÙÔÜ. 5 ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ Ô˘‰. ÁÂÓ. ï ÙÔÜ Ùˇá ÙfiÓ (t) ıËÏ. ·ÚÛ. ÔÓÔÌ./ ıËÏ. ÙfiÓ.

ÁÂÓ. ÔÓÔÌ. ·yÙ·È ÙÔ‡ÙˆÓ Ù·‡Ù·È˜ Ù·‡Ù·˜ — Ù·ÜÙ· ÙÔ‡ÙˆÓ ÙÔ‡ÙÔȘ Ù·ÜÙ· — ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·ÚÛ. Ìˉ›˜ ÌˉÂÌ›· ÌˉÂÓfi˜ ÌˉÂÌÈĘ ÌˉÂÓ› ÌˉÂÌÈ÷Ä Ìˉ¤Ó· ÌˉÂÌ›·Ó — — ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ Ô˘‰. ‰ÔÙ. Ô˘‰. Ìˉ¤Ó ÌˉÂÓfi˜ ÌˉÂÓ› Ìˉ¤Ó — ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÔÓÔÌ. ÔÓÔÌ. ·éÙfi˜ ·éÙÔÜ ·éÙˇá ·éÙfiÓ — ÔyÙÔÈ ÙÔ‡ÙˆÓ ÙÔ‡ÙÔȘ ÙÔ‡ÙÔ˘˜ — ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ıËÏ. ıËÏ. ıËÏ. Ô˘‰. ÎÏËÙ. ÎÏËÙ. ÔÓÔÌ.5Ë(157-192) 29-01-04 10:12 ™ÂÏ›‰·169 ∫§π™∏ ∞¡∆ø¡Àªπø¡ ∂ÓfiÙËÙ· ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·ÚÛ. ÎÏËÙ. ÁÂÓ. Ô˘‰. ÛʤÙÂÚ·È ÛÊÂÙ¤ÚˆÓ ÛÊÂ٤ڷȘ ÛÊÂÙ¤Ú·˜ — ÛʤÙÂÚ· ÛÊÂÙ¤ÚˆÓ ÛÊÂÙ¤ÚÔȘ ÛʤÙÂÚ· — ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·ÚÛ. ‰ÔÙ. — — — — ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·ÚÛ. ·ÈÙ. ‰ÔÙ. ÛʤÙÂÚÔ˜ ÛÊÂÙ¤ÚÔ˘ ÛÊÂÙ¤Úˇˆ ÛʤÙÂÚÔÓ — ıËÏ. ÁÂÓ. ‰ÔÙ. ·éÙ‹ ·éÙɘ ·éÙFÉ ·éÙ‹Ó — ·éÙfi ·éÙÔÜ ·éÙˇá ·éÙfi — ·éÙÔ› ·éÙáÓ ·éÙÔÖ˜ ·éÙÔ‡˜ — ·éÙ·› ·éÙáÓ ·éÙ·Ö˜ ·éÙ¿˜ — ·éÙ¿ ·éÙáÓ ·éÙÔÖ˜ ·éÙ¿ — ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·ÚÛ. ·ÚÛ. ÙÔÈÔÜÙÔ˜ ÙÔÈÔ‡ÙÔ˘ ÙÔÈÔ‡Ùˇˆ ÙÔÈÔÜÙÔÓ — ÙÔÈ·‡ÙË ÙÔÈ·‡Ù˘ ÙÔÈ·‡ÙFË ÙÔÈ·‡ÙËÓ — ÙÔÈÔÜÙÔ ÙÔÈÔ‡ÙÔ˘ ÙÔÈÔ‡Ùˇˆ ÙÔÈÔÜÙÔ — ÙÔÈÔÜÙÔÈ ÙÔÈÔ‡ÙˆÓ ÙÔÈÔ‡ÙÔȘ ÙÔÈÔ‡ÙÔ˘˜ — ÙÔÈ·ÜÙ·È ÙÔÈÔ‡ÙˆÓ ÙÔÈ·‡Ù·È˜ ÙÔÈ·‡Ù·˜ — ÙÔÈ·ÜÙ· ÙÔÈÔ‡ÙˆÓ ÙÔÈÔ‡ÙÔȘ ÙÔÈ·ÜÙ· — 169 . Ô˘‰. ÔÓÔÌ. ÎÏËÙ. ‰ÔÙ. ·ÈÙ. ·ÚÛ. ·ÈÙ. ÛÊÂÙ¤Ú· ÛÊÂÙ¤Ú·˜ ÛÊÂÙ¤Ú÷· ÛÊÂÙ¤Ú·Ó — ÛʤÙÂÚÔÓ ÛÊÂÙ¤ÚÔ˘ ÛÊÂÙ¤Úˇˆ ÛʤÙÂÚÔÓ — ·ÚÛ. ıËÏ. ÁÂÓ. ·ÈÙ. ÁÂÓ. Ô˘‰. ÔyÙÔ˜ ÙÔ‡ÙÔ˘ ÙÔ‡Ùˇˆ ÙÔÜÙÔÓ ÔyÙÔ˜ ·≈ÙË Ù·‡Ù˘ Ù·‡ÙFË Ù·‡ÙËÓ ·≈ÙË ÙÔÜÙÔ ÙÔ‡ÙÔ˘ ÙÔ‡Ùˇˆ ÙÔÜÙÔ — ıËÏ. ıËÏ. ÎÏËÙ. ÛʤÙÂÚÔÈ ÛÊÂÙ¤ÚˆÓ ÛÊÂÙ¤ÚÔȘ ÛÊÂÙ¤ÚÔ˘˜ — ıËÏ. Ô˘‰. ·ÈÙ. 5 Ô˘‰. Ô˘‰. ıËÏ. ·ÚÛ.

ÎÏËÙ. Ô˘‰. ÛÔ˘ ÛÔ›. ≤ηÛÙÔÈ ≤ηÛÙ·È ≤ηÛÙ· ëοÛÙˆÓ ëοÛÙÔȘ ëοÛٷȘ ëοÛÙÔȘ ëοÛÙÔ˘˜ ëοÛÙ·˜ ≤ηÛÙ· — — — ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÔÓÔÌ. 170 ñÌÂÖ˜ ñÌáÓ ñÌÖÓ ñÌĘ — ·ÚÛ. Ô˘‰. ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÔÓÔÌ. ÁÂÓ. ·ÈÙ. ·ÈÙ. ıËÏ. Û — ÔyÙÔ˜ ÙÔ‡ÙÔ˘ ÙÔ‡Ùˇˆ ÙÔÜÙÔÓ ÔyÙÔ˜ ·≈ÙË Ù·‡Ù˘ Ù·‡ÙFË Ù·‡ÙËÓ ·≈ÙË Ô˘‰. ÙÔÜÙÔ ÙÔ‡ÙÔ˘ ÙÔ‡Ùˇˆ ÙÔÜÙÔ — ·éÙfi˜ ·éÙÔÜ ·éÙˇá ·éÙfiÓ — ·éÙ‹ ·éÙɘ ·éÙFÉ ·éÙ‹Ó — ·éÙfi ·éÙÔÜ ·éÙˇá ·éÙfi — ıËÏ. ë·˘Ùɘ/ ·ñÙɘ ë·˘ÙFÉ/ ·ñÙFÉ ë·˘Ù‹Ó/ ·ñÙ‹Ó — — — — ë·˘Ùfi/ ·ñÙfi — ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·ÚÛ. — Ô˘‰. ıËÏ. — ë·˘ÙáÓ/ÛÊáÓ ·éÙáÓ ë·˘ÙÔÖ˜/ÛÊ›ÛÈÓ ·éÙÔÖ˜ ë·˘ÙÔ‡˜/ ÛÊĘ ·éÙÔ‡˜ — ·ÚÛ. ÛÔÈ Û¤. ë·˘ÙÔÜ/ ·ñÙÔÜ ë·˘Ùˇá/ ·ñÙˇá ë·˘ÙfiÓ/ ·ñÙfiÓ — ıËÏ. Ô˘‰. ÎÏËÙ. ëοÛÙÔ˘ ‰ÔÙ. ·ÈÙ. ÁÂÓ. ÁÂÓ. ëοÛÙˇˆ ·ÈÙ.5Ë(157-192) 29-01-04 10:12 ™ÂÏ›‰·170 ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ∂ÓfiÙËÙ· ·ÚÛ. ≤ηÛÙÔ˜ ÁÂÓ. ` ·ÚÛ. ·ÚÛ. Ô˘‰. ‰ÔÙ. ëοÛÙË ≤ηÛÙÔÓ ëοÛÙ˘ ëοÛÙÔ˘ ëοÛÙFË ëοÛÙˇˆ ëοÛÙËÓ ≤ηÛÙÔÓ — — — — — ë·˘Ù¿ — ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·ÚÛ. Ô˘‰. ÎÏËÙ. ·ÚÛ. ·ÈÙ. — ë·˘ÙáÓ/ÛÊáÓ ·éÙáÓ ë·˘Ù·Ö˜/ÛÊ›ÛÈÓ ·éÙ·Ö˜ ë·˘Ù¿˜/ ÛÊĘ ·éÙ¿˜ — ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ıËÏ. ıËÏ. Ô˘‰. ÔÓÔÌ. ÁÂÓ. ıËÏ. ÎÏËÙ. Û‡ ÛÔÜ. ‰ÔÙ. ‰ÔÙ. 5 ÔÓÔÌ. ÔÓÔÌ. ≤ηÛÙÔÓ ÎÏËÙ. ıËÏ. ‰ÔÙ. ÔyÙÔÈ ·yÙ·È ÙÔ‡ÙˆÓ Ù·‡Ù·È˜ Ù·‡Ù·˜ — Ù·ÜÙ· ·éÙÔ› ÙÔ‡ÙÔȘ ÙÔ‡ÙÔ˘˜ — ·éÙ·› ·éÙáÓ ÙÔ‡ÙÔȘ ·éÙÔÖ˜ ·éÙ·Ö˜ Ù·ÜÙ· ·éÙÔ‡˜ ·éÙ¿˜ - ·éÙ¿ ·éÙÔÖ˜ ·éÙ¿ — .

— — — ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·ÚÛ. ‰ÔÙ. ıËÏ. ÎÂÎÙË̤ӷ ÎÂÎÙË̤ÓÔȘ ÎÂÎÙË̤ӷ ÎÂÎÙË̤ӷ 171 . ÎÂÎÙË̤ÓÔÈ ıËÏ. Ô˘‰. ö¯ˆÓ ö¯ÔÓÙÔ˜ ö¯ÔÓÙÈ ö¯ÔÓÙ· ö¯ˆÓ ö¯Ô˘Û· â¯Ô‡Û˘ â¯Ô‡ÛFË ö¯Ô˘Û·Ó ö¯Ô˘Û· ö¯ÔÓ ö¯ÔÓÙÔ˜ ö¯ÔÓÙÈ ö¯ÔÓ ö¯ÔÓ ö¯ÔÓÙ˜ â¯fiÓÙˆÓ ö¯Ô˘ÛÈ ö¯ÔÓÙ·˜ ö¯ÔÓÙ˜ ö¯Ô˘Û·È â¯Ô˘ÛáÓ â¯Ô‡Û·È˜ â¯Ô‡Û·˜ ö¯Ô˘Û·È ö¯ÔÓÙ· â¯fiÓÙˆÓ ö¯Ô˘ÛÈ ö¯ÔÓÙ· ö¯ÔÓÙ· ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·ÚÛ. ÔÓÔÌ. àԂϤ„·Û· àÔ‚Ï„¿Û˘ àÔ‚Ï„¿ÛFË àԂϤ„·Û·Ó àԂϤ„·Û· àԂϤ„·Ó àԂϤ„·ÓÙÔ˜ àԂϤ„·ÓÙÈ àԂϤ„·Ó àԂϤ„·Ó àԂϤ„·ÓÙ˜ àԂϤ„¿ÓÙˆÓ àԂϤ„·ÛÈ àԂϤ„·ÓÙ·˜ àԂϤ„·ÓÙ˜ ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·ÚÛ. ñ̤ÙÂÚÔÈ ñ̤ÙÂÚ·È ñ̤ÙÂÚ· ñÌÂÙ¤ÚˆÓ ñÌÂÙ¤ÚÔȘ ñÌÂ٤ڷȘ ñÌÂÙ¤ÚÔȘ ñÌÂÙ¤ÚÔ˘˜ ñÌÂÙ¤Ú·˜ ñ̤ÙÂÚ· — — — ∂ÓfiÙËÙ· 5 ∫§π™∏ ª∂∆√Ãø¡ ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÔÓÔÌ. ıËÏ. Ô˘‰. ñÌÂÙ¤Úˇˆ ñÌÂÙ¤Ú÷· ñÌÂÙ¤Úˇˆ ·ÈÙ. ÎÂÎÙË̤ÓÔÓ ÎÂÎÙË̤ÓÔ˘ ÎÂÎÙËÌ¤Óˇˆ ÎÂÎÙË̤ÓÔÓ ÎÂÎÙË̤ÓÔÓ ·ÚÛ. ‰ÔÙ. ÎÂÎÙË̤ÓË ÎÂÎÙË̤Ó˘ ÎÂÎÙË̤ÓFË ÎÂÎÙË̤ÓËÓ ÎÂÎÙË̤ÓË ıËÏ. ÔÓÔÌ. ÎÂÎÙËÌ¤Ó·È ÎÂÎÙËÌ¤ÓˆÓ ÎÂÎÙË̤ÓÔȘ ÎÂÎÙË̤ӷȘ ÎÂÎÙË̤ÓÔ˘˜ ÎÂÎÙË̤ӷ˜ ÎÂÎÙË̤ÓÔÈ ÎÂÎÙËÌ¤Ó·È Ô˘‰. ıËÏ. ÎÏËÙ. àԂϤ„·˜ àԂϤ„·ÓÙÔ˜ àԂϤ„·ÓÙÈ àԂϤ„·ÓÙ· àԂϤ„·˜ ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ıËÏ. ÎÂÎÙË̤ÓÔ˜ ÎÂÎÙË̤ÓÔ˘ ÎÂÎÙËÌ¤Óˇˆ ÎÂÎÙË̤ÓÔÓ ÎÂÎÙË̤Ó ıËÏ. ·ÈÙ. ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·ÚÛ. ñ̤ÙÂÚÔ˜ ñÌÂÙ¤Ú· ñ̤ÙÂÚÔÓ ÁÂÓ. àԂϤ„·ÓÙ· àÔ‚Ï„¿ÓÙˆÓ àԂϤ„·ÛÈ àԂϤ„·ÓÙ· àԂϤ„·ÓÙ· ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ Ô˘‰. ·ÈÙ. ÎÏËÙ.5Ë(157-192) 29-01-04 10:12 ™ÂÏ›‰·171 ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·ÚÛ. ıËÏ. ÁÂÓ. Ô˘‰. àԂϤ„·Û·È àÔ‚Ï„·ÛáÓ àÔ‚Ï„¿Û·È˜ àÔ‚Ï„¿Û·˜ àԂϤ„·Û·È Ô˘‰. ÁÂÓ. Ô˘‰. ‰ÔÙ. Ô˘‰. ·ÈÙ. ÎÏËÙ. ñÌÂÙ¤ÚÔ˘ ñÌÂÙ¤Ú·˜ ñÌÂÙ¤ÚÔ˘ ‰ÔÙ. ÁÂÓ. ·ÚÛ. ·ÚÛ. ÔÓÔÌ. ñ̤ÙÂÚÔÓ ñÌÂÙ¤Ú·Ó ñ̤ÙÂÚÔÓ ÎÏËÙ.

ıËÏ. ΛÌÂÓÔÈ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ÎÂÈ̤ÓÔȘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘˜ ΛÌÂÓÔÈ ıËÏ. ÔÓÔÌ. ΛÌÂÓÔÓ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÎÂÈÌ¤Óˇˆ ΛÌÂÓÔÓ Î›ÌÂÓÔÓ ·ÚÛ. ÙÔÏÌáÓ ÙÔÏÌáÛ· Ô˘‰. ÔÓÔÌ. ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ‰ÔÙ. ÎÂÈ̤ÓË ÎÂÈ̤Ó˘ ÎÂÈ̤ÓFË ÎÂÈ̤ÓËÓ ÎÂÈ̤ÓË ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ Ô˘‰. ΛÌÂÓ ıËÏ. ÙÔÏÌáÓ ÙÔÏÌáÛ· ÁÂÓ. ΛÌÂÓÔ˜ ÁÂÓ. ÙÔÏÌáÓÙ˜ ÙÔÏÌáÛ·È ÙÔÏÌáÓÙ· ÙÔÏÌÒÓÙˆÓ ÙÔÏ̈ÛáÓ ÙÔÏÌÒÓÙˆÓ ÙÔÏÌáÛÈ ÙÔÏÌÒ۷Ș ÙÔÏÌáÛÈ ÙÔÏÌáÓÙ·˜ ÙÔÏÌÒÛ·˜ ÙÔÏÌáÓÙ· ÙÔÏÌáÓÙ˜ ÙÔÏÌáÛ·È ÙÔÏÌáÓÙ· ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·ÚÛ. ÙÔÏÌáÓÙ· ÙÔÏÌáÛ·Ó ÎÏËÙ. ΛÌÂÓ·È ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ÎÂÈ̤ӷȘ ÎÂÈ̤ӷ˜ ΛÌÂÓ·È Ô˘‰. Ô˘‰. ΛÌÂÓ· ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ÎÂÈ̤ÓÔȘ ΛÌÂÓ· ΛÌÂÓ· XPONIKE™ ANTIKATA™TA™EI™ EÓÂÛÙÒÙ·˜ ¶·Ú·Ù·ÙÈÎfi˜ M¤ÏÏÔÓÙ·˜ AfiÚÈÛÙÔ˜ ¶·Ú·Î›ÌÂÓÔ˜ YÂÚÛ˘ÓÙ¤ÏÈÎÔ˜ âÛÙ› qÓ öÛÙ·È âÁ¤ÓÂÙÔ Á¤ÁÔÓ âÁÂÁfiÓÂÈ â¯fiÓÙˆÓ — ëÍfiÓÙˆÓ/ Û¯fiÓÙˆÓ âÛ¯ËÎfiÙˆÓ — Û¯ËÛfiÓÙˆÓ „ËÊÈ˙Ô̤ÓÔ˘˜ — „ËÊÈÔ˘Ì¤ÓÔ˘˜ „ËÊÈ۷̤ÓÔ˘˜ â„ËÊÈṲ̂ÓÔ˘˜ — Ù›ıÂÛı·È — ı‹ÛÂÛı·È ı¤Ûı·È ÙÂıÂÖÛı·È — ÙÂı‹ÛÂÛı·È ÙÂıÉÓ·È ÎÂÖÛı·È àԂϤˆÓ — àÔ‚Ï„fiÌÂÓÔ˜ àԂϤ„·˜ — — ÂåÌ› q/ qÓ öÛÔÌ·È âÁÂÓfiÌËÓ Á¤ÁÔÓ· âÁÂÁfiÓÂÈÓ àÍÈÔ‡Ùˆ — — àÍȈۿو äÍȈÎÒ˜ öÛÙˆ — àÊ·ÈÚÂÖÓ — àÊ·ÈÚ‹ÛÂÈÓ àÊÂÏÂÖÓ àÊFËÚËÎ¤Ó·È — ÔÈÂÖÛı·È — ÔÈ‹ÛÂÛı·È ÔÈ‹Û·Ûı·È ÂÔÈËÎ¤Ó·È — ‰ÈÔÓÔÌ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ — ‰ÈÔÓÔÌ·ÛıËÛÔÌ¤ÓˆÓ ‰ÈÔÓÔÌ·Ûı¤ÓÙˆÓ ‰ÈˆÓÔÌ·ÛÌ¤ÓˆÓ — ìÁÂÖÛı·È — ìÁ‹ÛÂÛı·È ìÁ‹Û·Ûı·È/ ìÁÉÛı·È — ÂÓÔ̤ÓÔ˘˜ — — — — ìÁËıÉÓ·È Îو̤ÓÔ˘˜ — ÎÙËÛÔ̤ÓÔ˘˜ ÎÙË۷̤ÓÔ˘˜ ÎÂÎÙË̤ÓÔ˘˜ — àÙÈÌ¿˙ÔÈÙÔ — àÙÈÌ·Ûı‹ÛÔÈÙÔ àÙÈÌ·ÛıÂ›Ë äÙÈÌ·Ṳ̂ÓÔÓ ÂúË — ÁÈÁÓÒÛÎÔÈÙ — ÁÓÒÛÔÈÛı ÁÓÔÖÙ âÁÓˆÎÒÙ˜ ÂrÙ — ÂúË — öÛÔÈÙÔ Á¤ÓÔÈÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ÂúË — ‰ËÌÔÎÚ·ÙËÛÔ̤Ó˘ -— ‰Â‰ËÌÔÎÚ·ÙË̤Ó˘ -— ‰ËÌÔÎÚ·ÙÔ˘Ì¤Ó˘ -— ‰ËÌÔÎÚ·ÙËıËÛÔ̤Ó˘ 172 — .5Ë(157-192) ∂ÓfiÙËÙ· 5 29-01-04 10:12 ™ÂÏ›‰·172 ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·ÚÛ. ÙÔÏÌáÓÙÈ ÙÔÏÌÒÛFË ·ÈÙ. ÙÔÏÌáÓÙÔ˜ ÙÔÏÌÒÛ˘ ‰ÔÙ. ΛÌÂÓÔÓ ÎÏËÙ. ÙÔÏÌáÓ ÙÔÏÌáÓÙÔ˜ ÙÔÏÌáÓÙÈ ÙÔÏÌáÓ ÙÔÏÌáÓ ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·ÚÛ. ÎÂÈÌ¤Óˇˆ ·ÈÙ. ıËÏ.

ùÓ ÂåÌ› t ˇ ÂúËÓ — ÂrÓ·È üÓ.-Ô˘Û·.-ÂÖÛ·. -Ô˘Û·. -Ô˘Û·. ùÓ àÍÈÔÖ àÍÈÔÖ àÍÈÔÖ/ àÍÈÔ‡Ùˆ àÍÈÔÜÓ àÍÈáÓ. -ÔÓ à‰ÈÎÂ›ÙˆÛ·Ó 173 . -¤Ó ‰È‰¿ÍÂÙ — ‰È‰¿ÍÔÈÙ — ‰È‰¿ÍÂÈÓ ‰È‰¿ÍˆÓ. -ÔÜÓ àÙÈÌ·˙¤Ûıˆ àÙÈÌ¿˙ÂÛı·È àÙÈÌ·˙fiÌÂÓÔ˜. -Ô˘Û·. àÍÈÔ›Ë àÙÈÌ¿˙ÂÙ·È àÙÈÌ¿˙ËÙ·È àÙÈÌ¿˙ÔÈÙÔ -̤ÓË. -ÔÓ ìÁ‹ÛÂÛı — ìÁ‹ÛÔÈÛı — ìÁ‹ÛÂÛı·È ìÁËÛfiÌÂÓÔ˜. ÔsÛ·. -ÔÓ à‰ÈÎÔÜÛÈÓ à‰ÈÎáÛÈÓ à‰ÈÎÔÖÂÓ à‰ÈÎÔ‡ÓÙˆÓ/ à‰ÈÎÂÖÓ à‰ÈÎáÓ.5Ë(157-192) 29-01-04 10:12 ™ÂÏ›‰·173 ∂ÓfiÙËÙ· XPONIKE™ ANTIKATA™TA™EI™ EÓÂÛÙÒÙ·˜ ¶·Ú·Ù·ÙÈÎfi˜ M¤ÏÏÔÓÙ·˜ AfiÚÈÛÙÔ˜ ¶·Ú·Î›ÌÂÓÔ˜ YÂÚÛ˘ÓÙ¤ÏÈÎÔ˜ Ù˘Á¯¿ÓÔÈÌÂÓ — Ù¢ÍÔ›ÌÂı· Ù‡¯ÔÈÌÂÓ ÙÂÙ˘¯ËÎfiÙ˜ ÂrÌÂÓ — ›ıËÛı — — ÂÈÛıÉÙ ÂÂÈṲ̂ÓÔÈ qÙÂ/ — 5 ÂÔÈıfiÙ˜ qÙ ÎÂÖÛı öÎÂÈÛı Î›ÛÂÛı — — — ‰È‰¿ÛÎÂÙ â‰È‰¿ÛÎÂÙ ‰È‰¿ÍÂÙ â‰È‰¿Í·Ù ‰Â‰È‰¿¯·Ù â‰Â‰È‰¿¯ÂÙ ηٷÊÚÔÓÂÖÓ — ηٷÊÚÔÓ‹ÛÂÈÓ Î·Ù·ÊÚÔÓÉÛ·È Î·Ù·ÂÊÚÔÓËÎ¤Ó·È — ìÁÂÖÛı ìÁÂÖÛı ìÁ‹ÛÂÛı ìÁ‹Û·ÛıÂ/ ≥ÁËÛı ≥ÁËÛı ÂrÓ·È — öÛÂÛı·È ÁÂÓ¤Ûı·È ÁÂÁÔÓ¤Ó·È — ‰Èο˙ˆÓ — ‰ÈÎ¿ÛˆÓ ‰Èο۷˜ ‰Â‰È‰·¯Ò˜ — ʤÚÂÈ öÊÂÚ ÔúÛÂÈ õÓÂÁΠâÓ‹Óԯ âÓÂÓËÓfi¯ÂÈ à‰ÈÎÔÜÛÈÓ ä‰›ÎÔ˘Ó à‰È΋ÛÔ˘ÛÈÓ ä‰›ÎËÛ·Ó ä‰È΋ηÛÈÓ ä‰È΋ÎÂÛ·Ó ÙÔÏÌáÓÙ˜ — ÙÔÏÌ‹ÛÔÓÙ˜ ÙÔÏÌ‹Û·ÓÙ˜ ÙÂÙÔÏÌËÎfiÙ˜ — ·Ú·‚·›ÓÂÈÓ — ·Ú·‚‹ÛÂÛı·È ·Ú·‚ÉÓ·È ·Ú·‚‚ËÎ¤Ó·È — ΛÌÂÓÔÓ — ÎÂÈÛfiÌÂÓÔÓ — — —- ìÁ‹ıËÙ E°K§ITIKE™ ANTIKATA™TA™EI™ OÚÈÛÙÈ΋ YÔÙ·ÎÙÈ΋ E˘ÎÙÈ΋ ¶ÚÔÛÙ·ÎÙÈ΋ A·Ú¤ÌÊ·ÙÔ MÂÙÔ¯‹ âÛÙ› qF ÂúË öÛÙˆ ÂrÓ·È üÓ. -ÔÜÓ -Ë. -ÔÓ Ù˘Á¯¿ÓÔÌÂÓ Ù˘Á¯¿ÓˆÌÂÓ Ù˘Á¯¿ÓÔÈÌÂÓ — Ù˘Á¯¿ÓÂÈÓ Ù˘Á¯¿ÓˆÓ.-ÔÜÛ·. ÔsÛ·.-Ë. -ÔÓ ÔúÛÂÈ — ÔúÛÔÈ — ÔúÛÂÈÓ ÔúÛˆÓ. -ÔÜÛ·. -ÔÓ â›ÛıËÙ ÂÈÛıÉÙ ÂÈÛı›ËÙ ‰È·Î›ÛÂÛı — ‰È·Î›ÛÔÈÛı — ›ÛıËÙ ÂÈÛıÉÓ·È ‰È·Î›ÛÂÛı·È ‰È·ÎÂÈÛfiÌÂÓÔ˜ ÂÈÛı›˜. -ÔÓ ÁÈÁÓÒÛÎÂÙ ÁÈÁÓÒÛÎËÙ ÁÈÁÓÒÛÎÔÈÙ ÁÈÁÓÒÛÎÂÙ ÁÈÁÓÒÛÎÂÈÓ ÁÈÁÓÒÛΈÓ.

·Ú·ıÂÙÈ΋ ÛÙÔ Ù¿ ÛʤÙÂÚ·. ÎÚ›Û˘.]: ηÙËÁ. â¯fiÓÙˆÓ: ÂÈı. ÂÂÍ‹ÁËÛË ÛÙÔ ÙÔÜÙ\ (Ô) Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ·ÚÈ·˜ ÚfiÙ·Û˘. ÂÈı. ·ÏÏ¿ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÙÒÛË ÁÂÓÈ΋. ¯Â›ÚÔ˘˜: ηÙËÁ. ÛʤÙÂÚÔ˜. ÌÙ¯. ¬ÙÈ ¤Ó˘ ÂåÌ› η› ÙÔÜ Ï‹ıÔ˘˜ Âx˜: ‰Â˘Ù.]: ˘ÔÎ.(ñ¤Ú) ÙáÓ ‰ÈˆÓÔÌ·Ṳ̂ӈÓ: ÂÌÚfiı. Oé Á¿Ú ‰›Î·ÈfiÓ [âÛÙÈ] âÏ¿ÙÙÔ˘˜ ÔÈÂÖÛı·È Ù¿˜ ÙÈ̈ڛ·˜ ñ¤Ú ÙáÓ à‰fiÍˆÓ õ [ñ¤Ú] ÙáÓ ‰ÈˆÓÔÌ·Ṳ̂ӈÓ. ÛÙ· ÙÔ‡˜ ÂÓÔ̤ÓÔ˘˜ [: ÂÈı. âÏ¿ÙÙÔ˘˜: ηÙËÁ. ¤Ó˘ . Ù¿ ‰›Î·È·: Û‡ÛÙÔÈ¯Ô ·ÓÙÈÎ. ÙfiÔ˘. ·Ó·ÊÔÚ¿˜. ÌÙ¯. ÛÙË ¯ÚÔÓ. ÂÚ› ÙáÓ àÏÏÔÙÚ›ˆÓ: ÂÌÚfiı.MÂÙ¿ÊÚ·ÛË \Afi Ùɘ ìÌÂÙ¤Ú·˜ ·éÙáÓ Ì¤ÏÏÔÌÂÓ ÏÂÖÓ [: àfi Ùɘ ¯ÒÚ·˜ ìÌáÓ ·éÙáÓ Ì¤ÏÏÔÌÂÓ ÏÂÖÓ = ·fi ÙË ¯ÒÚ·. ··Ú¤ÌÊ. ÛÙÔ ··Ú¤ÌÊ. ÛÙË ÌÙ¯. ¶PO™E•E. ÙÔ‡˜ ‰ÈηÛÙ¿˜]: ˘ÔÎ. Âs: ÂÈÚÚ. ÛÙË ÌÙ¯. ÚÔÛ‰. °ÂÓÈ΋ ·Ú·ıÂÙÈ΋ ϤÁÂÙ·È Ë ·Ú¿ıÂÛË. ÙÔÜ Ï‹ıÔ˘˜: ÁÂÓ. ÛÙÔ ˘ÔÎ. ÌÙ¯. ¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· .Âx˜: ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓ· ÛÙÔ [âÁÒ]. ÛÙÔ àÍÈÔ‡Ùˆ [: Ù·˘ÙÔÚÔÛˆÛ›·]. Âå˜ ÙÔÜÙ\ àԂϤ„·˜ àÍÈÔ‡Ùˆ ÙÔÜ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ àÊ·ÈÚÂÖÓ: ·ÚÈ· ÚfiÙ·ÛË ÂÈı˘Ì›·˜.]: . ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘. [âÁÒ: ÂÓÓ. ÚÔÛ‰. [ÙÔ‡ÙÔ˘˜: ÂÓÓ. ñ̤ÙÂÚÔ˜. • OÈ ·ÓÙˆÓ˘Ì›Â˜ ì̤ÙÂÚÔ˜. 3. Ìˉ›˜: ˘ÔÎ. ÛÙÔ Ù¿˜ ÙÈ̈ڛ·˜: ·ÓÙÈÎ. ÌÙ¯. Ù¿ ÛʤÙÂÚ·: ·ÓÙÈÎ. ‰ÈηÛÙáÓ: ÁÂÓ.] . ÎÙËÙ. Ô˘ Â›Ó·È ‰È΋ Ì·˜…] 174 2. ÚÔÛ‰. [ñÌĘ: ÂÓÓ. ·ÓÙÈÎ. ÎÚ›Û˘. ÛÊáÓ Î·È ‰¤¯ÔÓÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ·Ú¿ıÂÛË ÁÈ· ¤ÌÊ·ÛË ÙË ÁÂÓÈ΋ ÏËı˘ÓÙÈÎÔ‡ Ù˘ ÔÚÈÛÙÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ˘Ì›·˜ ·éÙáÓ. ÔÈÂÖÛı·È . ·fi ÙÔ [öÚÁÔÓ: ÂÓÓ. §E¶TOMEPH™ ™YNTAKTIKH ANA§Y™H 5 1. H ÁÂÓÈ΋ ·Ú·ıÂÙÈ΋ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÙȘ ÎÙËÙÈΤ˜ ·ÓÙˆÓ˘Ì›Â˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙȘ: ì̤ÙÂÚÔ˜. ÚÔÛ‰. ÛÙËÓ ÌÙ¯. ·fi ÙÔ Ìˉ›˜. ‰È·ÈÚ. Ù›ıÂÛı·È: ˘ÔÎ. K·› Ìˉ›˜ ñÌáÓ. òEÛÙÈ ‰¤ [öÚÁÔÓ] ‰ÈηÛÙáÓ ÓÔÜÓ â¯fiÓÙˆÓ ÂÚ› ÙáÓ àÏÏÔÙÚ›ˆÓ Ù¿ ‰›Î·È· „ËÊÈ˙Ô̤ÓÔ˘˜ ±Ì· η› Ù¿ ÛʤÙÂÚ\ ·éÙáÓ Âs Ù›ıÂÛı·È: ·Ú. ñÌáÓ: ÁÂÓ. ÙˆÓ ··ÚÂÌÊ. ÛʤÙÂÚÔ˜ ÈÛÔ‰˘Ó·ÌÔ‡Ó Ì ÙȘ ÁÂÓÈΤ˜ ìÌáÓ. ‰È·ÈÚ. ñ¤Ú ÙáÓ à‰fiÍˆÓ . ÛÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi âÛÙÈ [: ÛÙÔ Ú‹Ì· Ù˘ ÚfiÙ·Û˘]. ·éÙáÓ: ÁÂÓ. àԂϤ„·˜ Î·È ÛÙÔ àÊ·ÈÚÂÖÓ: ÙÂÏ. ÌÙ¯. 4. Ô˘ ÌÔÚ› ÛÙË ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË Ó· ·Ú·Ï›ÂÙ·È. ÚÔÛ‰. ñÌáÓ. ÙÔÜ ÙÈÌ‹Ì·ÙÔ˜: ·ÓÙÈÎ. ·fi ÙÔ Âx˜. ˘ÔΛÌÂÓ· ÛÙË àÚfiÛˆË ¤ÎÊÚ·ÛË ‰›Î·ÈfiÓ [âÛÙÈ: ÂÓÓ. Âå˜ ÙÔÜÙÔ: ÂÌÚfiı. ÙÔ˘ Ù›ıÂÛı·È. ÓÔÜÓ: ·ÓÙÈÎ. Ô˘ ‰Â Û˘ÌʈÓ› ÛÙËÓ ÙÒÛË Ì ÙÔ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈ˙fiÌÂÓÔ.]. ñ̤ÙÂÚÔ˜. ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜. Ô鉤 ¯Â›ÚÔ˘˜ ìÁÂÖÛı·È ÙÔ‡˜ ÂÓÔ̤ÓÔ˘˜ õ ÙÔ‡˜ ÔÏÏ¿ ÎÂÎÙË̤ÓÔ˘˜: ·ÚÈ· ÚfiÙ. ÚfiÙ. ÛÙÔ àÍÈÔ‡Ùˆ [: ÙÔ Ú‹Ì· Ù˘ ÚfiÙ·Û˘].5Ë(157-192) ∂ÓfiÙËÙ· 29-01-04 10:12 ™ÂÏ›‰·174 ∞ 6 .ÙÔ‡˜ ÎÂÎÙË̤ÓÔ˘˜ [: ÂÈı. ÂȉÈ΋ ÚfiÙ. ÛÙÔ ÂåÌ› [: ÙÔ Ú‹Ì· Ù˘ ÚfiÙ·Û˘ Â›Ó·È Û˘Ó‰ÂÙÈÎfi]. ÛÙÔ ‰ÈηÛÙáÓ. ˘ÔÎ.ìÁÂÖÛı·È: ÙÂÏÈο ··Ú¤ÌÊ. „ÈÊÈ˙Ô̤ÓÔ˘˜: ÙÚÔ.]: ÙÔ Ú‹Ì· Ù˘ ÚfiÙ·Û˘. ˘ÂÚ¿ÛÈÛ˘ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ·ã Î·È ‚ã fiÚÔ˜ Û‡ÁÎÚÈÛ˘ (Ô ‚ã fiÚÔ˜ ¤¯ÂÈ Î·È ÙÔ õ). ‰ËÏ. ÛÙÔ ÔÈÂÖÛı·È [Â‰Ò Ù‡Ô˜ Û˘Ó‰ÂÙÈÎfi˜].

ÛÙÔ Ú‹Ì·. [ñÌÂÖ˜: ÂÓÓ]: ˘ÔÎ. ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ ·fi ÙÔ ÙÔÜ Ï‹ıÔ˘˜. [ñÌÂÖ˜: ÂÓÓ. ÌÙ¯. ÛÙÔ Ù˘Á¯¿ÓÔÈÌÂÓ [: ÙÔ Ú‹Ì· Ù˘ ÚfiÙ·Û˘]. ÚfiÙ. ÙÔ˘ àÙÈÌ¿˙ÔÈÙ[Â] ôÓ [ÙÔ Ú‹Ì· Ù˘ ÚfiÙ·Û˘. ÁÂÓÈ΋ ·fiÏ˘ÙË. ÎÚ›Û˘. ÚfiÙ. ·ÓÙÈÎ. ˘ÔıÂÙÈ΋˜ ·ÈÙÈÔÏÔÁ›·˜ ·fi ÙÔ ôÓ ÂúË ‰ÂÈÓfiÙ·ÙÔÓ. Ô≈Ùˆ: ÂÈÚÚ. ÚfiÙ.]: ˘ÔÎ. ÎÚ›Û˘ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ·Ú·Ù·ÎÙÈο Ì ÙÔ Û˘ÌÏÂÎÙÈÎfi Û‡Ó‰ÂÛÌÔ Ô鉤. ÎÚ›Û˘ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ·Ú·Ù·ÎÙÈο Ì ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Ì ÙÔÓ ·ÓÙÈ- ∂ÓfiÙËÙ· 5 175 . àÏÏÔÙÚ›Ô˘˜: ηÙËÁ. 10. ˘ÔıÂÙÈ΋ ÚÔÙ. ÛÙË ÌÙ¯. ∞Ó ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ› ˆ˜ Ï¿ÁÈ· ÂÚˆÙËÌ·ÙÈ΋ ı· Â›Ó·È ˘ÔΛÌÂÓÔ ÛÙËÓ ·ÚfiÛˆË ¤ÎÊÚ·ÛË ôÓ ÂúË ‰ÂÈÓfiÙ·ÙÔÓ. ÛÙÔ ÂÈÛıÉÙ(Â): ÙÔ Ú‹Ì· Ù˘ ÚfiÙ. Âå ‰ËÌÔÎÚ·ÙÔ˘Ì¤Ó˘ Ùɘ fiψ˜ Ì‹ ÙáÓ ·éÙáÓ ±·ÓÙ˜ Ù˘Á¯¿ÓÔÈÌÂÓ: ‰Â˘Ù. ·fi ÙÔ ÙÔ‡˜ ÙÔÈÔ‡ÙÔ˘˜. ÚfiÙ. ]: ˘ÔÎ. ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘. 7. ÛÙÔ Ú‹Ì·. ÙÔÈ·ÜÙ·: Û‡ÛÙÔÈ¯Ô ·ÓÙÈÎ.]: ˘ÔÎ. ÎÚ›Û˘ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ·Ú·Ù·ÎÙÈο Ì ÙÔ Û˘ÌÏÂÎÙÈÎfi Û‡Ó‰ÂÛÌÔ Ô鉤. ÛÙÔ Î·Ù·ÊÚÔÓÂÖÓ [: ÂÙÂÚÔÚÔÛˆ›·]: ÙÂÏ. ÛÙÔ ‰È·Î›ÛÂÛı [: ÙÔ Ú‹Ì· Ù˘ ÚfiÙ·Û˘]. ôÓ Á¤ ÌÔÈ ÂÈÛıÉı\: ‰Â˘Ù. ¤ÌÌÂÛÔ ·ÓÙÈÎ. Ô鉤 àÏÏÔÙÚ›Ô˘˜ ìÁ‹ÛÂÛı\ ÂrÓ·È ÙÔ‡˜ ÙÔÈÔ‡ÙÔ˘˜ ÙáÓ àÁÒÓˆÓ: ·Ú. ÚfiÙ. ÚfiÙ. ÎÚ›Û˘. ÂÚ› ÙáÓ ÔÏÈÙáÓ: ÂÌÚfiı. Y¶O£ETIKO™ ÏfiÁÔ˜: [: Âå + ¢ÎÙÈ΋]: ˘fiıÂÛË → àÙÈÌ¿˙ÔÈ(Â) ôÓ [: ‰˘ÓËÙÈ΋ ¢ÎÙÈ΋]: ·fi‰ÔÛËØ ‰ËÏÒÓÂÈ ÙËÓ ·Ï‹ ÛΤ„Ë. Âå ÙÔÈ·ÜÙ· ÁÈÁÓÒÛÎÔÈÙ ÂÚ› ÙáÓ ÔÏÈÙáÓ: ‰Â˘Ù.]: ˘ÔÎ. 9. ·ÚfiÛˆË ¤ÎÊÚ·ÛË]. ÛÙÔ Ú‹Ì·. ÛÙÔ ìÁ‹ÛÂÛı(Â): ÙÔ Ú‹Ì· Ù˘ ÚfiÙ·Û˘. ÚfiÙ. ·ÓÙÈÎ. ÔÏÏ¿: Û‡ÛÙÔȯ. Ùɘ fiψ˜: ˘ÔÎ ÛÙË ÌÙ¯.5Ë(157-192) 29-01-04 10:12 ™ÂÏ›‰·175 ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ÛÙÔ ìÁÂÖÛı·È [Â‰Ò Ù‡Ô˜ Û˘Ó‰ÂÙÈÎfi˜]. Ôé¯ Ô≈Ùˆ ‰È·Î›ÛÂÛı Úfi˜ ñÌĘ ·éÙÔ‡˜: ·Ú. [ñÌÂÖ˜: ÂÓÓ. ÚÔÛ‰. 6. 5. ‰ËÌÔÎÚ·ÙÔ˘Ì¤Ó˘: ÂÓ·ÓÙȈÌ. [ìÌÂÖ˜: ÂÓÓ. ÛÙÔ ÙÔ‡˜ ÙÔÈÔ‡ÙÔ˘˜: ˘ÔÎ. ñÌĘ ·éÙÔ‡˜: ·ÓÙÈÎ. ÙÔ‡˜ Óˆ٤ÚÔ˘˜: ¿ÌÂÛÔ ·ÓÙÈÎ. ÛÙ¿Û˘ ÊÈÏÈ΋˜. 13. ÛÙÔ ÂrÓ·È [: ÂÙÂÚÔÚÔˆ›·]: Âȉ. 8.] ñÔÎ. àÏÏ\ ó˜ ñ¤Ú ·ñÙÔÜ ‰Èο˙ˆÓ Ô≈Ùˆ˜ ≤ηÛÙÔ˜ ñÌáÓ ÔúÛÂÈ Ù‹Ó „ÉÊÔÓ: ·Ú. ÚÔÛ‰. ÌÔÈ: ·ÓÙÈÎ. ˘ÔıÂÙÈ΋ ÚfiÙ. ‰˘ÓËÙÈ΋ ¢ÎÙÈ΋]. [ñÌÂÖ˜: ÂÓÓ. ÙÔ‡˜ ÎÂÎÙË̤ÓÔ˘˜. ÛÙÔ ÁÈÁÓÒÛÎÔÈÙ [ÙÔ Ú‹Ì· Ù˘ ÚfiÙ·Û˘]. ôÓ ÂúË ‰ÂÈÓfiÙ·ÙÔÓ [: ÙÔ Ú‹Ì· Ù˘ ÚfiÙ·Û˘. ÚÔÛ‰. ÙáÓ ·éÙáÓ: ·ÓÙÈÎ. Ô鉤 ‰È‰¿ÍÂÙ ÙÔ‡˜ Óˆ٤ÚÔ˘˜ ηٷÊÚÔÓÂÖÓ ÙÔÜ Ï‹ıÔ˘˜ ÙáÓ ÔÏÈÙáÓ: ·Ú. ÙÔÜ Ï‹ıÔ˘˜: ·ÓÙÈÎ. ÛÙÔ Ú‹Ì· Î·È ˘ÔÎ. ±·ÓÙ˜: ˘ÔÎ. ‰È·ÈÚ. 11. ÙáÓ ÔÏÈÙáÓ: ÁÂÓ. ·ÈÙÈÔÏ. Úfi˜ ñÌĘ ·éÙÔ‡˜: ÂÌÚfiı. ·Ó·ÊÔÚ¿˜. ¿ÓÙˆÓ: ÁÂÓ. ÙÔ˘ ··Ú¤ÌÊ. ÛÙÔ ‰È‰¿ÍÂÙ [: ÙÔ Ú‹Ì· Ù˘ ÚfiÙ·Û˘]. [ñÌÂÖ˜: ÂÓÓ. õ ÙÔ‡˜ ÎÂÎÙË̤ÓÔ˘˜ ‚ã fiÚÔ˜ Û‡ÁÎÚÈÛ˘ [Ì ·ã fiÚÔ ÙÔ‡˜ ÂÓÔ̤ÓÔ˘˜] ·fi ÙÔ Û˘ÁÎÚÈÙÈÎfi ¯Â›ÚÔ˘˜. 12. ·fi ÙÔ ‰˘ÓfiÙ·ÙÔÓ. ÎÚ›Û˘. ^YÌĘ Á¿Ú ôÓ ·éÙÔ‡˜ àÙÈÌ¿˙ÔÈÙ(Â): ·Ú. ··Ú¤Ì. ÙáÓ àÁÒÓˆÓ: ÁÂÓ. òEÙÈ ‰¤ η› ¿ÓÙˆÓ ôÓ ÂúË ‰ÂÈÓfiÙ·ÙÔÓ: ·Ú. ÛÙÔ Ú‹Ì·. ··Ú¤ÌÊ. ‰È·ÈÚ.

ÙfiÓ Î›ÌÂÓÔÓ: ÂÈı. ∞¶∞¡∆∏™∂π™ ÛÙȘ ÂÚÌËÓ¢ÙÈΤ˜ ·Û΋ÛÂȘ Ù˘ ÛÂÏ. ÙÚfiÔ˘. ÛÙÔ ÛˆÌ¿ÙˆÓ. 11) .ÔúÛÂÈ (ÚfiÙ. √ πÛÔÎÚ¿Ù˘. Ô˘ Û˘ÓÙÂÏÔ‡Ó ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ËıÈ΋˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Â›Ó·È Ë ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙË ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË.]: ˘ÔÎ. ·fi ÙÔ ≤ηÛÙÔ˜. ·ÏÏ¿ Î·È ı· ‰ڷÈÒÛÂÈ ÙÔ Û˘Ó·›ÛıËÌ· Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘. Ù‹Ó „ÉÊÔÓ: ·ÓÙÈÎ. ÛÙÔ ÙfiÓ ÓfiÌÔÓ: ·ÓÙÈÎ. ÙÔÜÙÔÓ: ÂÈı. ïÌÔ›ˆ˜: ÂÈÚÚ. ÌÙ¯.‰È‰¿ÍÂÙ (ÚfiÙ. ÚÔÛ‰. Ì ‚¿ÛË ÙÔ Î›ÌÂÓÔ. ÛÙË ÌÙ¯. ÏÔÈfiÓ. 176 . ªÈ· ·fi ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ Ù˘ Â›Ó·È Ë ÈÛÔÓÔÌ›·. ñ¤Ú ÙáÓ ÛˆÌ¿ÙˆÓ: ÂÌÚfiı. Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó ˘‡ı˘Ó· Î·È ·ÌÂÚfiÏËÙ· Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë fiÙÈ ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ı· ¤¯Ô˘Ó ·ÓÙ›ÎÙ˘Ô ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. ≠A·ÓÙ·˜ Á¿Ú ïÌÔ›ˆ˜ à‰ÈÎÔÜÛÈÓ Ôî ÙÔÏÌáÓÙ˜ ÙÔÜÙÔÓ ÙfiÓ ÓfiÌÔÓ ·Ú·‚·›ÓÂÈÓ ÙfiÓ ñ¤Ú ÙáÓ ÛˆÌ¿ÙˆÓ ÙáÓ ñÌÂÙ¤ÚˆÓ Î›ÌÂÓÔÓ: ·Ú. ˘ÂÚ¿ÛÈÛÙ˘. (M¤ÏÏÔÓÙ˜ ÔÚÈÛÙÈ΋˜): ·fi‰. 10) . 40 ÙÔ˘ Û¯. ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈ΋ ·ÈÙÈÔÏÔÁ›·˜ Ì ÙÔ ó˜ ÌÚÔÛÙ¿. ÚÔÛ‰. ÛÙÔ ÔúÛÂÈ Î·È ÛÙË ÌÙ¯. ∏ ÛˆÛÙ‹ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ÓfiÌˆÓ Î·È Ë ÂÈ‚ÔÏ‹ ›‰ÈˆÓ ÚÔÛÙ›ÌˆÓ ÁÈ· ÙÔ ›‰ÈÔ ·‰‹ÎËÌ· Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ·‰È·ÎÚ›Ùˆ˜ ı· ÂȉڿÛÂÈ ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË Ù˘ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ. ˘ÂÓı˘Ì›˙ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ‰ÈηÛÙ¤˜ fiÙÈ Ë ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘˜ ı· ¤¯ÂÈ Û˘Ó¤ÂȘ Û fiÏÔ ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Û‡ÓÔÏÔ.ìÁ‹ÛÂÛı (ÚfiÙ. ÙÔ˘ ·Ú·‚·›ÓÂÈÓ: ÙÂÏ. 12) . → ‰È·Î›ÛÂÛı (ÚfiÙ. ÎÚ›Û˘ Ôî ÙÔÏÌáÓÙ˜ [: ÂÈı. Ô≈Ùˆ˜: ÂÈÚÚ. ÙáÓ ñÌÂÙ¤ÚˆÓ: ÂÈı. ÙÚfiÔ˘. ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÛ¿ÛÂÈ ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÈηÛÙ¤˜ ÌÈ· ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ Î·È ‰›Î·ÈË ÎÚ›ÛË ÁÈ· ÙÔÓ Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ. ··Ú¤ÌÊ. ÌÙ¯. ·ÓÙÈÎ. ÛÙÔ ÔúÛÂÈ. ÚÔÛ‰. ó˜ ‰Èο˙ˆÓ: ·ÈÙÈÔÏ. √È ‰ÈηÛÙ¤˜. ñÌáÓ: ÁÂÓ. Y¶O£ETIKO™ ÏfiÁÔ˜: ôÓ ÂÈÛıÉı\ [: ôÓ + ˘ÔÙ·ÎÙÈ΋]: ˘fiı. 13). ÚÔÛ‰. ≤ηÛÙÔ˜: ˘ÔÎ. ÂÈı. ∏ Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ÓfiÌˆÓ Î·È Ë ÂÈ‚ÔÏ‹ ÙÈ̈ڛ·˜ ÛÙÔ˘˜ ·Ú·‚¿Ù˜ ‰È‰¿ÛÎÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Ó· Û¤‚ÔÓÙ·È ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Û‡ÓÔÏÔ Î·È Ó· ˙Ô˘Ó ÌÂ Û˘Ó·‰ÂÏÊÈÎfiÙËÙ· Î·È ÔÌfiÓÔÈ·.5Ë(157-192) ∂ÓfiÙËÙ· 5 29-01-04 10:12 ™ÂÏ›‰·176 ıÂÙÈÎfi Û‡Ó‰ÂÛÌÔ àÏÏ¿. ¶ÈÛÙ‡ÂÙ fiÙÈ Ë ·ÔÓÔÌ‹ Ù˘ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÏÔÁË ÛËÌ·Û›· ÛÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜ ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Û‡ÓÔÏÔ. ÚÔÛ‰. ¶ÔÈ· Â›‰Ú·ÛË ¤¯ÂÈ ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Ë ÔÚı‹ ·ÔÓÔÌ‹ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘. ÌÙ¯. ‰È·ÈÚ. ‚È‚Ï›Ô˘ 1. ÙÔ ÚfiÏÔ ÙˆÓ ‰ÈηÛÙÒÓ ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ÈÛÔÓÔÌ›·˜. Ôî ÙÔÏÌáÓÙ˜. ÚÔÛ‰. ŒÓ· ·fi Ù· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ÛÙÔȯ›·. Û‡ÓıÂÙÔ˜ ˘ÔıÂÙÈÎfi˜ ÏfiÁÔ˜ Ô˘ ‰ËÏÒÓÂÈ ÙÔ ÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓÔ. ±·ÓÙ·˜: ·ÓÙÈÎ. ÛÙÔ à‰ÈÎÔÜÛÈÓ [: ÙÔ Ú‹Ì· Ù˘ ÚfiÙ·Û˘]. ÚfiÙ. ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜. ñ¤Ú ·ñÙÔÜ: ÂÌÚfiı. ÚÔÛ‰. ¶Ò˜ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÛÙÂ. 2. √È ‰ÈηÛÙ¤˜ Â›Ó·È Ù· fiÚÁ·Ó· Ù˘ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘ Î·È ÂÔ̤ӈ˜ Â›Ó·È ·˘ÙÔ› Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ó ÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. 14. ÛÙÔ ÓfiÌÔÓ. ˘ÂÚ¿ÛÈÛ˘.

√È ÓfiÌÔÈ Ù¤ıËηÓ. Â) οı ‰ÈηÛÙ‹˜ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ fiÙÈ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ·Ú¿‚·ÛË ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ Â›Ó·È ÚÔÛ‚ÔÏ‹ ηٿ ÙÔ˘ ȉ›Ô˘ Î·È ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Î¿ı ÔÏ›ÙË. ¡· ··ÚÈıÌ‹ÛÂÙÂ Î·È Ó· Û¯ÔÏÈ¿ÛÂÙ ٷ ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ πÛÔÎÚ¿ÙË ∞¿ÓÙËÛË: √ πÛÔÎÚ¿Ù˘ ˙ËÙ¿ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfiÙËÙ· ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÈηÛÙ¤˜ ÛÙËÚÈ˙fiÌÂÓÔ˜ ÛÙ· ·ÎfiÏÔ˘ı· ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù·: ·) ÔÈ Û˘ÓÂÙÔ› ‰ÈηÛÙ¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ‰Èο˙Ô˘Ó ÙȘ ͤÓ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ Û·Ó Ó· ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜. ·ÊÔ‡ ΢Úȷگ› Ë ·ÔÁÔ‹Ù¢ÛË. ∏ ·ÔÁÔ‹Ù¢ÛË ·˘Ù‹ ÌÔÚ› Ó· ÂÈʤÚÂÈ ÙËÓ ÔÚÁ‹ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ. ÁÈ·Ù› ı›ÁÔ˘Ó Â˘·›ÛıËÙ· ı¤Ì·Ù·. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ¤ÚÁÔ ÙˆÓ ‰ÈηÛÙÒÓ Â›Ó·È Ó· ÂÈÏ‡Ô˘Ó ÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ·Ô‰›‰ÔÓÙ·˜ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË. ÁÈ· Ó· ‰È·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Ë ·ÚÌÔÓÈ΋ Û˘Ì‚›ˆÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. ™Â Ù¤ÙÔȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ. fiˆ˜ Ë ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·. °È· ÙËÓ ÂÚȯ·Ú¿ÎˆÛË Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. Î·È ÙË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ·ÚÌÔÓÈ΋˜ Û˘Ó‡·Ú͢ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ‚·ÛÈ΋ ÚÔ¸fiıÂÛË Â›Ó·È Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ÓfiÌˆÓ ¯ˆÚ›˜ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ Î·È ÌÂÚÔÏË„›Â˜. ÔÈ ‰ÈηÛÙ¤˜ ÔÚ›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙÔ˘ Ï·Ô‡. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ¿ÚıÚ· 86 – 103 ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÂÚ› ‰ÈηÛÙÈ΋˜ ÂÍÔ˘Û›·˜. Ë ·Ó·ÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ. ∆Ô ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È Ó· ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ıÔÁ¤ÓÂÈ·˜. ªÔÚ›Ù ӷ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂÙÂ Î·È Ù· Û¯ÂÙÈο ¿ÚıÚ· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜. ·ÏÏ¿ Î·È Ë ÚÔÛˆÈ΋ ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ· οı ‰ÈηÛÙ‹. ÂÔ̤ӈ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÙ·‰›‰Ô˘Ó Ù· ηٿÏÏËÏ· ÌËӇ̷ٷ. ∞ÊÔ‡ Ï¿‚ÂÙ ˘fi„Ë Û¯ÂÙÈο ÎÂÊ¿Ï·È· ·fi Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· Ù˘ πÛÙÔÚ›·˜ Î·È Ù˘ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÂÙ ÙË ÛËÌ·Û›· Ù˘ ÈÛÔÓÔÌ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ Â‡Ú˘ıÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. Á) ‚·ÛÈ΋ ÚÔ¸fiıÂÛË Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Â›Ó·È Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ÈÛÔÓÔÌ›·˜. ·fi ÙÔÓ ÔÔ›Ô ËÁ¿˙ÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ë ‰ÈηÛÙÈ΋ ÂÍÔ˘Û›·. ™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫∂™ ∞™∫∏™∂π™ ∂ÚÌËÓ¢ÙÈÎÔ‡ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ 1. Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó fiÏÔ˘˜. fiÔ˘ Â›Ó·È Úfi‰ËÏË Ë ·‰ÈΛ· Û ‚¿ÚÔ˜ ÌÈ·˜ ÌÂÚ›‰·˜ ÔÏÈÙÒÓ. ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ·Ó·Ù·Ú·¯¤˜. Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ηٷϋÍÔ˘Ó Î·È Û ·ÈÌ·ÙËÚ¤˜ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ. ŒÙÛÈ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È Ë Â‡Ú˘ıÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. ‰) ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ‰ÈηÛÙÒÓ ı· ¤¯Ô˘Ó Â›‰Ú·ÛË ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË Ù˘ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ. ÁÈ·Ù› οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ı· ÚÛ¤‚·ÏÏ ÙÔ ·Í›ˆÌ¿ ÙÔ˘˜. ∏ ¿ÓÈÛË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ÓfiÌˆÓ Î·Ù·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙËÓ ˘ÔÓfiÌ¢ÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ÔÏÈÙ‡̷ÙÔ˜. ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· ηٷʇÁÔ˘Ó ÙÂÏÈο ÛÙË ‚›·ÈË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿. ∂ÓfiÙËÙ· 5 3. 177 . ‚) ÔÈ ‰ÈηÛÙ¤˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· οÓÔ˘Ó ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ ÛÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÚÔÛÙ›ÌÔ˘. ∆· ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ÈÛ¯˘Ú¿ Î·È ÂÈÛÙÈο.5Ë(157-192) 29-01-04 10:12 ™ÂÏ›‰·177 ∂›Û˘ Ë ÔÚı‹ ·ÔÓÔÌ‹ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ˆı› ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Ó· ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜ ¤¯ÔÓÙ·˜ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙËÓ ÔÏÈÙ›·. ÏÔÈfiÓ. ™Â ·ÓÙ›ıÂÙË ÂÚ›ÙˆÛË Î·ÏÏÈÂÚÁÂ›Ù·È Ë ·ÔͤӈÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘.

¢È·Û·ÊËÓ›˙ÂÈ ¤ÙÛÈ fiÙÈ ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ÂÈı˘Ì› Î·È ÂȉÈÒÎÂÈ Â›Ó·È Ë ·ÔÓÔÌ‹ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘. ∏ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ù˘ÊÏ‹. £¤ÏÂÈ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ fiÏˆÓ Î·È ‰ÈÂΉÈΛ ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË ÙˆÓ ‰ÈηÛÙÒÓ ÚÔ‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘. Ô‡Ù ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ Ô‡Ù ÚÔ˜ ‚Ï¿‚Ë ÙÔ˘ ηÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓÔ˘. ¡· Û¯ÔÏÈ¿ÛÂÙ ÙË ÊÚ¿ÛË: «∫·› Ìˉ›˜ ñÌáÓ… àÊ·ÈÚÂÖÓ». . ∑ËÙ¿ ÌfiÓÔ Ó· ÙÔ˘ ÊÂÚıÔ‡Ó Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ Ô˘ ı· ʤÚÔÓÙ·Ó Î·È Û ¤Ó·Ó ÏÔ‡ÛÈÔ. ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÂËÚ·ÛÙ› ·fi ÙË ÊÙÒ¯ÂÈ· ÙÔ˘. ¶·ÚfiÏÔ Ô˘ Â›Ó·È ÊÙˆ¯fi˜ ‰Â ˙ËÙ¿ Ô›ÎÙÔ. ∞¿ÓÙËÛË: √ ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ˙ËÙ¿ ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÈηÛÙ¤˜ Ó· Â›Ó·È ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎÔ›. ·ÎfiÌË ÎÈ ·Ó ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÙÔÓ Û˘ÌʤÚÂÈ.5Ë(157-192) ∂ÓfiÙËÙ· 5 178 29-01-04 10:12 ™ÂÏ›‰·178 2.

¿Ô˜: ·÷áÔ˜. • OÈ Î·Ù·Ï‹ÍÂȘ ÙˆÓ ÂÈı¤ÙˆÓ ·˘ÙÒÓ Â›Ó·È: -ÌÔ˜ -ÈÌÔ˜ ηÜÛȘ: η‡ÛÈ-ÌÔ˜. 4. A˘Ù¿ Ô˘ ÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ÏËÛÌÔÓ‹. A˘Ù¿ Ô˘ ÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ‡ÏË ‹ ¯ÚÒÌ·. • OÈ Î·Ù·Ï‹ÍÂȘ ÙˆÓ ÂÈı¤ÙˆÓ ·˘ÙÒÓ Â›Ó·È: -ÂȘ (ÁÂÓ.Ï. ʇÛȘ: Ê˘ÛÈ-Îfi˜.Ï.Ï. ͇ÏÔÓ: ͇ÏÈÓÔ˜ Î. -ÂÓÙÔ˜) ¯¿ÚȘ: ¯·Ú›ÂȘ (= ÁÂÌ¿ÙÔ˜ ¯¿ÚË). ÙÈÌ‹: Ù›ÌÈÔ˜ Î. Á¤Ïˆ˜: ÁÂÏÔÖÔ˜. Î. àÛÙ‹Ú: àÛÙÂÚfiÂȘ Î. ôÌÂÏÔ˜: àÌÂÏfiÂȘ (= ÁÂÌ¿ÙÔ˜ ·Ì¤ÏÈ·) Î. ¤ÓıÔ˜: ¤Óı-ÈÌÔ˜.Ï. ·ÎÓÔ˜: ·ÎÓÂÈÔ˜. ¯ÚÉÛȘ: ¯Ú‹ÛÈÌÔ˜ Î. -Ófi˜ ÛÎfiÙÔ˜: (ÛÎÔÙÂÛ-Ófi˜: ÛÎÔÙÂÓ-Ófi˜) ÛÎÔÙÂÈÓfi˜. 3.Ï. • OÈ ÈÔ Û˘ÓËıÈṲ̂Ó˜ ηٷϋÍÂȘ ÙˆÓ ÂÈı¤ÙˆÓ ·˘ÙÒÓ Â›Ó·È: (-ÂÔ˜) -Ôܘ ôÚÁ˘ÚÔ˜: (àÚÁ‡ÚÂÔ˜) àÚÁ˘ÚÔܘ.Ï.Ï.ÙÈ ‰ËÏÒÓÂÈ ÙÔ ÚˆÙfiÙ˘Ô. 179 . 2. ·Ù‹Ú: ·ÙÚˇáÔ˜ Î. îÛÙÔÚ›·: ÈÛÙÔÚÈ-Îfi˜ ıÉÏ˘˜: ıËÏ˘-Îfi˜ \AıËÓ·ÖÔ˜: \AıËÓ·˚-Îfi˜ ^Pfi‰ÈÔ˜: ^Pԉȷ-Îfi˜ Î. • OÈ ÈÔ Û˘ÓËıÈṲ̂Ó˜ ηٷϋÍÂȘ ÙˆÓ ÂÈı¤ÙˆÓ ·˘ÙÒÓ Â›Ó·È: -ÈÔ˜ -·ÖÔ˜ -ÂÈÔ˜ -ÔÖÔ˜ -ˇáÔ˜ -Îfi˜ ÔéÚ·Ófi˜: ÔéÚ¿ÓÈÔ˜.ÙÈ ‰ËÏÒÓÂÈ ÙÔ ÚˆÙfiÙ˘Ô. ≈‰‹: â‰Ò‰-ÈÌÔ˜ Î. ‚·ÛÈχ˜: ‚·Û›ÏÂÈÔ˜ Î.Ï.Ï.Ï. ñÁÈ‹˜: ñÁÈÂÈÓfi˜ Î. -ÈÓÔ˜ Ï›ıÔ˜: Ï›ıÈÓÔ˜.Ï. fiÛ· ‰ËÏ·‰‹ ÛËÌ·›ÓÔ˘Ó fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó Û ·ÊıÔÓ›· ÂΛÓÔ Ô˘ ‰ËÏÒÓÂÈ ÙÔ ÚˆÙfiÙ˘Ô. A˘Ù¿ Ô˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· fi. • T· Â›ıÂÙ· Ô˘ ·Ú¿ÁÔÓÙ·È ·fi ÔÓfiÌ·Ù· ÚÔÛÒˆÓ ‹ ˙ÒˆÓ Î·ÓÔÓÈο ¤¯Ô˘Ó ηٿÏËÍË -ÂÈÔ˜: ¶˘ı·ÁfiÚ·˜: ¶˘ı·ÁfiÚÂÈÔ˜.Ï. àÁÔÚ¿: (àÁÔÚ¿-ÈÔ˜) àÁÔÚ·ÖÔ˜ Î. ¯Ú˘Ûfi˜: (¯Ú‡ÛÂÔ˜) ¯Ú˘ÛÔܘ Î. -fiÂȘ ¯ı‡˜: å¯ı˘fiÂȘ.Ï. A˘Ù¿ Ô˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÂΛÓÔÓ Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ ‹ ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË Ì fi.5Ë(157-192) 29-01-04 10:12 ™ÂÏ›‰·179 ª∂ƒ√™ Bã ∂ÓfiÙËÙ· 5 ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΑ – ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΑ: ∂›ıÂÙ· ·Ú¿ÁˆÁ· ·fi ÔÓfiÌ·Ù· T· Â›ıÂÙ· Ô˘ ·Ú¿ÁÔÓÙ·È ·fi Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ‹ Î·È Û¿ÓÈ· ·fi ¿ÏÏ· Â›ıÂÙ· ›ӷÈ: 1.

ÙÈ ‰ËÏÒÓÂÈ ÙÔ ÚˆÙfiÙ˘Ô: ‰ËÌ҉˘ (= ·˘Ùfi˜ Ô˘ ·ÚÌfi˙ÂÈ ÛÙÔ ‰‹ÌÔ) Î. ı¤ÚÔ˜: ıÂÚÈÓfi˜. A˘Ù¿ Ô˘ ÛËÌ·›ÓÔ˘Ó Ì¤ÙÚÔ ‹ ¯ÚfiÓÔ. ≈„Ô˜: ñ„ËÏfi˜ (·fi ·Ó·ÏÔÁ›· ÛÙ· Û -ÏÔ˜) ‰›„·: ‰È„·Ï¤Ô˜ Î.ÙÈ ‰ËÏÒÓÂÈ ÙÔ ÚˆÙfiÙ˘Ô (= ·ÏÏÈÒÙÈÎÔ˜) ·˘Ùfi˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË Ì fi.Ï. ≈ÛÙÂÚÔ˜: ñÛÙÂÚ·ÖÔ˜ Î.Ï. ¶ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ù· Û -҉˘ ÛËÌ·›ÓÔ˘Ó Î·È ÔÌÔÈfiÙËÙ·: Á˘Ó·ÈÎ҉˘ (= ·˘Ùfi˜ Ô˘ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì Á˘Ó·›Î·).: ∂›ıÂÙ· ·Ú¿ÁˆÁ· ·fi ÔÓfiÌ·Ù· fiÓÔÌ· ηٿÏËÍË ·Ú¿ÁˆÁÔ Â›ıÂÙÔ ÛËÌ·Û›· ôÏÏÔ˜ -ÔÈÔ˜ àÏÏÔÖÔ˜ ‰›ÎË -·ÈÔ˜ ‰›Î·ÈÔ˜ ≤ÍȘ -ÈÎfi˜ Û˘ÓÂÎÙÈÎfi˜ ÓfiÌÔ˜ -ÈÌÔ˜ ÓfiÌÈÌÔ˜ ·˘Ùfi˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË Ì fi. Ï›Ô˜: ÏÈ-·Úfi˜ Î.Ï.Ï. AÎfiÌ· Ù· Û -҉˘ ÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ÂΛÓÔÓ Ô˘ ·ÚÌfi˙ÂÈ Û fi. χË: Ï˘ËÚfi˜ Î. ‚È‚Ï›Ô˘ ✓ ¡· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÙ ٷ ÎÂÓ¿ ÙÔ˘ ›Ó·Î· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› Ì ÙȘ ηٿÏÏËϘ ϤÍÂȘ Ù˘ ·. A¶∞¡∆∏™∏ ÛÙËÓ ¿ÛÎËÛË Ù˘ ÛÂÏ. Ì‹Ó: ÌËÓÈ·ÖÔ˜ Î. • OÈ Î·Ù·Ï‹ÍÂȘ ÙˆÓ ÂÈı¤ÙˆÓ ·˘ÙÒÓ Â›Ó·È: -·ÖÔ˜ ɯ˘˜: ˯˘-·ÖÔ˜.ÙÈ ‰ËÏÒÓÂÈ ÙÔ ÚˆÙfiÙ˘Ô ·˘Ùfi˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË Ì fi.Ï. ùÎÓÔ˜: çÎÓ-ËÚfi˜ Î. 5. -È·ÖÔ˜ ÛÙ¿‰ÈÔÓ: ÛÙ·‰-È·ÖÔ˜.Ï.Ï.Ï. -‹ÛÈÔ˜ öÙÔ˜: âÙ-‹ÛÈÔ˜.ÙÈ ‰ËÏÒÓÂÈ ÙÔ ÚˆÙfiÙ˘Ô Ô Î·Ù¿ÏÏËÏÔ˜ ÁÈ· fi.Ï. ì̤ڷ: ìÌÂÚ‹ÛÈÔ˜ Î. àÓ›·: àÓÈ·-Úfi˜. -ÈÓfi˜ ö·Ú: â·Ú-ÈÓfi˜.Â. 40 ÙÔ˘ Û¯. ÊÂȉÒ: ÊÂȉˆÏfi˜ Î. Ûı¤ÓÔ˜: ÛıÂÓ-·Úfi˜. àÊÚfi˜: àÊÚ҉˘ Î.ÙÈ ‰ËÏÒÓÂÈ ÙÔ ÚˆÙfiÙ˘Ô ÏËÛÌÔÓ‹ ·˘ÙfiÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË Ì fi.Ï. ‰ÚfiÛÔ˜: ‰ÚÔÛ-ÂÚfi˜ Î.Ï.5Ë(157-192) 29-01-04 -Ïfi˜ -ËÏfi˜ -ϤԘ -Úfi˜ -·Úfi˜ -ÂÚfi˜ -ËÚfi˜ -҉˘ ∂ÓfiÙËÙ· 5 • 10:12 ™ÂÏ›‰·180 ·¯‡˜: ·¯˘Ïfi˜.ÙÈ ‰ËÏÒÓÂÈ ÙÔ ÚˆÙfiÙ˘Ô ÓÔܘ -ÂÚfi˜ ÔÏ›Ù˘ -ÈÎfi˜ 180 ÓÔÂÚfi˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ .

5Ë(157-192)

29-01-04

10:12

™ÂÏ›‰·181

∂›ıÂÙ· ·Ú¿ÁˆÁ· ·fi ÔÓfiÌ·Ù·

∂ÓfiÙËÙ·

5

fiÓÔÌ·

ηٿÏËÍË

·Ú¿ÁˆÁÔ Â›ıÂÙÔ

ÛËÌ·Û›·

ÛáÌ·

-ÈÎfi˜

ۈ̷ÙÈÎfi˜

Ù‡¯Ë

-Úfi˜
-·ÈÔ˜

Ù˘¯ÂÚfi˜
Ù˘¯·ÖÔ˜

·˘ÙfiÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË Ì fi,ÙÈ
‰ËÏÒÓÂÈ ÙÔ ÚˆÙfiÙ˘Ô
ÏËÛÌÔÓ‹
·˘ÙfiÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË Ì fi,ÙÈ
‰ËÏÒÓÂÈ ÙÔ ÚˆÙfiÙ˘Ô

A¶∞¡∆∏™∂π™
ÛÙȘ ÂÙ˘ÌÔÏÔÁÈΤ˜ ·Û΋ÛÂȘ Ù˘ ÛÂÏ. 40 ÙÔ˘ Û¯. ‚È‚Ï›Ô˘
1. ∞fi Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ÔÓfiÌ·Ù· Ó· Û¯ËÌ·Ù›ÛÂÙ Â›ıÂÙ· Ù˘ ·.Â. ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙȘ ηٿÏÏËϘ ·fi ÙȘ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ ·Ú·ÁˆÁÈΤ˜ ηٷϋÍÂȘ: -ÈÔ˜, -·ÈÔ˜, -ÂÈÔ˜, -ÌÔ˜, -ÈÎfi˜, -Ôܘ, -ϤԘ, -·Ï¤Ô˜, -҉˘.
fiÓÔÌ·
ÙÈÌ‹
àÁÔÚ¿
¯Ú˘Ûfi˜
Ì·Ó›·
ÂÖÓ·

·Ú¿ÁˆÁÔ Â›ıÂÙÔ
Ù›ÌÈÔ˜
àÁÔÚ·ÖÔ˜
¯Ú˘ÛÔܘ
Ì·ÓÈ҉˘
ÂÈӷϤԘ

fiÓÔÌ·

·Ú¿ÁˆÁÔ Â›ıÂÙÔ

ÛÔ˘‰‹
fiÏÂÌÔ˜
Ù¤ÏÔ˜
œÚ·

ÛÔ˘‰·ÖÔ˜
ÔÏÂÌÈÎfi˜/ÔϤÌÈÔ˜
Ù¤ÏÂÈÔ˜
œÚÈÔ˜, óÚ·ÖÔ˜, œÚÈÌÔ˜

2. ·) ¤ÓÔÌ·È: Ó· ‰ÒÛÂÙ ÔÌfiÚÚÈ˙˜ ϤÍÂȘ, ·Ϥ˜ ‹ Û‡ÓıÂÙ˜, ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙË
Ó.Â. ¤ÓÔÌ·È: ÂÓ›·, ÂÓȯÚfi˜, ÏÂÍÈÂÓ›·, ÛȉËÚÔÂÓ›·
‚) ∆È ÛËÌ·›ÓÂÈ Ë ¤ÎÊÚ·ÛË «ÂÓ›· Ù¤¯Ó·˜ ηÙÂÚÁ¿˙ÂÙ·È»; ™Â ÔȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÙË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂ;
∏ ÊÚ¿ÛË ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Û ηٿÛÙ·ÛË ÊÙÒ¯ÂÈ·˜ Î·È ¿ÌÂÛ˘ ·Ó¿Á΢ Ô Î·ı¤Ó·˜ ‚Ú›ÛÎÂÈ ÙÚfiÔ˘˜ Ó· ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ, ÁÈ· Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ¯Ú‹Ì·Ù·. ŸÙ·Ó οÔÈÔ˜ ‰ÂÓ
¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË ·fi ¯Ú‹Ì·Ù·, ÙÂÌÂÏÈ¿˙ÂÈ ÚÔÊ·ÛÈ˙fiÌÂÓÔ˜ Û˘¯Ó¿ fiÙÈ ‰ÂÓ Í¤ÚÂÈ
Ò˜ Ó· ʤÚÂÈ Û ¤Ú·˜ ÙËÓ Î¿ı ÂÚÁ·Û›·. ∞Ó, fï˜, ·Ú·ÛÙ› ·Ó¿ÁÎË, Û›ÁÔ˘Ú· ı· ‚ÚÂÈ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ó· ÂÈÙÂϤÛÂÈ ÂÈÙ˘¯Ò˜ ¤Ó· ¤ÚÁÔ ‹ ı· ·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ ÙÈ Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÈο ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ó· οÓÂÈ.

181

5Ë(157-192)

29-01-04

10:12

™ÂÏ›‰·182

™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫∂™ ∞™∫∏™∂π™

∂ÓfiÙËÙ·

5

∂Ù˘ÌÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘
1. ¡· Û¯ËÌ·Ù›ÛÂÙ Â›ıÂÙ· Ù˘ ·.Â. ·fi Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı· ÔÓfiÌ·Ù·:
‚·ÛÈχ˜: ……………
¿Ô˜: ……………..
¤ÓıÔ˜: ………………
ì̤ڷ: ………………..
¯ÚÉÛȘ: ………………

Ï›ıÔ˜: ……………..
ùÎÓÔ˜: ……………..
àÊÚfi˜: ……………..
Ì‹Ó: ……………….
îÛÙÔÚ›·: ……………

[∞¿ÓÙËÛË: ‚·ÛÈχ˜: ‚·Û›ÏÂÈÔ˜, ¿Ô˜: ·áÔ˜, ¤ÓıÔ˜: ¤ÓıÈÌÔ˜, ì̤ڷ:
ìÌÂÚ‹ÛÈÔ˜, ¯ÚÉÛȘ: ¯Ú‹ÛÈÌÔ˜, Ï›ıÔ˜: Ï›ıÈÓÔ˜, ùÎÓÔ˜: çÎÓËÚfi˜, àÊÚfi˜: àÊÚ҉˘,
Ì‹Ó: ÌËÓÈ·ÖÔ˜, îÛÙÔÚ›·: îÛÙÔÚÈÎfi˜]
2. ¡· ‚Ú›Ù ·fi ÔÈ· ÔÓfiÌ·Ù· ·Ú¿ÁˆÓÙ·È Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ Â›ıÂÙ· Î·È ÙÈ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó:
·Ú¿ÁˆÁÔ Â›ıÂÙÔ

fiÓÔÌ·

‰ËÏÒÓÂÈ

ÏÈ·Úfi˜
â‰Ò‰ÈÌÔ˜
Ï˘ËÚfi˜
ñÛÙÂÚ·ÖÔ˜
·ÙÚˇáÔ˜
àÚÁ˘ÚÔܘ
ÁÂÏÔÖÔ˜

...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................

..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................

[∞¿ÓÙËÛË: ÏÈ·Úfi˜: Ï›Ô˜ (ÏËÛÌÔÓ‹), â‰Ò‰ÈÌÔ˜: ≈‰‹ (ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ·
fi,ÙÈ ‰ËÏÒÓÂÈ ÙÔ ÚˆÙfiÙ˘Ô), Ï˘ËÚfi˜: χË (ÏËÛÌÔÓ‹), ñÛÙÂÚ·ÖÔ˜: ≈ÛÙÂÚÔ˜
(¯ÚfiÓÔ), ·ÙÚˇáÔ˜: ·Ù‹Ú (·˘ÙfiÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË Ì fi,ÙÈ ‰ËÏÒÓÂÈ ÙÔ ÚˆÙfiÙ˘Ô), àÚÁ˘ÚÔܘ: ôÚÁ˘ÚÔ˜ (‡ÏË ‹ ¯ÚÒÌ·), ÁÂÏÔÖÔ˜: Á¤Ïˆ˜ (·˘ÙfiÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË
Ì fi,ÙÈ ‰ËÏÒÓÂÈ ÙÔ ÚˆÙfiÙ˘Ô)]

182

5Ë(157-192)

29-01-04

10:12

™ÂÏ›‰·183

ª∂ƒ√™ °ã

∂ÓfiÙËÙ·

5

°ƒ∞ªª∞∆π∫∏: °ã Ù¿ÍË Û˘ÓËÚËÌ¤ÓˆÓ ÚËÌ¿ÙˆÓ (-fiˆ, -á)

°ƒ∞ªª∞∆π∫∞ ™Ã√§π∞

¶ÚÔÛÙ·ÎÙÈ΋

∂˘ÎÙÈ΋

ÀÔÙ·ÎÙÈ΋

√ÚÈÛÙÈ΋
∂ÓÂÛÙÒÙ·
¶·Ú·Ù·ÙÈÎÔ‡

° ã

Ù ¿ Í Ë
EÓÂÚÁËÙÈ΋ ʈӋ

M¤ÛË ÊˆÓ‹
(̤ÛË Îã ·ıËÙÈ΋ ‰È¿ıÂÛË)

(‰ËÏfiˆ)
(‰ËÏfiÂȘ)
(‰ËÏfiÂÈ)
(‰ËÏfiÔÌÂÓ)
(‰ËÏfiÂÙÂ)
(‰ËÏfiÔ˘ÛÈ)

‰ËÏá
‰ËÏÔÖ˜
‰ËÏÔÖ
‰ËÏÔÜÌÂÓ
‰ËÏÔÜÙÂ
‰ËÏÔÜÛÈ(Ó)

(‰ËÏfiÔÌ·È)
(‰ËÏfi÷Ë, -ÂÈ)
(‰ËÏfiÂÙ·È)
(‰ËÏÔfiÌÂı·)
(‰ËÏfiÂÛıÂ)
(‰ËÏfiÔÓÙ·È)

‰ËÏÔÜÌ·È
‰ËÏÔÖ
‰ËÏÔÜÙ·È
‰ËÏÔ‡ÌÂı·
‰ËÏÔÜÛıÂ
‰ËÏÔÜÓÙ·È

(≋ÏÔÔÓ)
(≋ÏÔ˜)
(≋ÏÔÂ)
(â‰ËÏfiÔÌÂÓ)
(â‰ËÏfiÂÙÂ)
(≋ÏÔÔÓ)

≋ÏÔ˘Ó
≋ÏÔ˘˜
≋ÏÔ˘
â‰ËÏÔÜÌÂÓ
â‰ËÏÔÜÙÂ
≋ÏÔ˘Ó

(â‰ËÏÔfiÌËÓ)
(â‰ËÏfiÔ˘)
(â‰ËÏfiÂÙÔ)
(â‰ËÏÔfiÌÂı·)
(â‰ËÏfiÂÛıÂ)
(â‰ËÏfiÔÓÙÔ)

â‰ËÏÔ‡ÌËÓ
â‰ËÏÔÜ
â‰ËÏÔÜÙÔ
â‰ËÏÔ‡ÌÂı·
â‰ËÏÔÜÛıÂ
â‰ËÏÔÜÓÙÔ

(‰ËÏfiˆ)
(‰ËÏfi÷˘)
(‰ËÏfi÷Ë)
(‰ËÏfiˆÌÂÓ)
(‰ËÏfiËÙÂ)
(‰ËÏfiˆÛÈ)

‰ËÏá
‰ËÏÔÖ˜
‰ËÏÔÖ
‰ËÏáÌÂÓ
‰ËÏáÙÂ
‰ËÏáÛÈ(Ó)

(‰ËÏfiˆÌ·È)
(‰ËÏfi÷Ë)
(‰ËÏfiËÙ·È)
(‰ËÏÔÒÌÂı·)
(‰ËÏfiËÛıÂ)
(‰ËÏfiˆÓÙ·È)

‰ËÏáÌ·È
‰ËÏÔÖ
‰ËÏáÙ·È
‰ËÏÒÌÂı·
‰ËÏáÛıÂ
‰ËÏáÓÙ·È

(‰ËÏfiÔÈÌÈ)
(‰ËÏfiÔȘ)
(‰ËÏfiÔÈ)
(‰ËÏfiÔÈÌÂÓ)
(‰ËÏfiÔÈÙÂ)
(‰ËÏfiÔÈÂÓ)

(‰‹ÏÔÂ)
(‰ËÏÔ¤Ùˆ)

(‰ËÏfiÂÙÂ)
(‰ËÏÔ¤ÓÙˆÓ) ‹
(‰ËÏÔ¤ÙˆÛ·Ó)

‰ËÏÔÖÌÈ ‹ ‰ËÏÔ›ËÓ
‰ËÏÔÖ˜ ‹ ‰ËÏԛ˘
‰ËÏÔÖ ‹ ‰ËÏÔ›Ë
‰ËÏÔÖÌÂÓ
‰ËÏÔÖÙÂ
‰ËÏÔÖÂÓ

‰‹ÏÔ˘
‰ËÏÔ‡Ùˆ

‰ËÏÔÜÙÂ
‰ËÏÔ‡ÓÙˆÓ ‹
‰ËÏÔ‡ÙˆÛ·Ó

(‰ËÏÔÔ›ÌËÓ)
(‰ËÏfiÔÈÔ)
(‰ËÏfiÔÈÙÔ)
(‰ËÏÔÔ›ÌÂı·)
(‰ËÏfiÔÈÛıÂ)
(‰ËÏfiÔÈÓÙÔ)

(‰ËÏfiÔ˘)
(‰ËÏÔ¤Ûıˆ)

(‰ËÏfiÂÛıÂ)
(‰ËÏÔ¤ÛıˆÓ) ‹
(‰ËÏÔ¤ÛıˆÛ·Ó)

‰ËÏÔ›ÌËÓ
‰ËÏÔÖÔ
‰ËÏÔÖÙÔ
‰ËÏÔ›ÌÂı·
‰ËÏÔÖÛıÂ
‰ËÏÔÖÓÙÔ

‰ËÏÔÜ
‰ËÏÔ‡Ûıˆ

‰ËÏÔÜÛıÂ
‰ËÏÔ‡ÛıˆÓ ‹
‰ËÏÔ‡ÛıˆÛ·Ó

‰ËÏÔÜÓ

(‰ËÏfiÂÛı·È)

‰ËÏÔÜÛı·È

‰ËÏáÓ
‰ËÏÔÜÛ·
‰ËÏÔÜÓ

(‰ËÏÔfiÌÂÓÔ˜)
(‰ËÏÔÔ̤ÓË)
(‰ËÏÔfiÌÂÓÔÓ)

‰ËÏÔ‡ÌÂÓÔ˜
‰ËÏÔ˘Ì¤ÓË
‰ËÏÔ‡ÌÂÓÔÓ

ªÂÙÔ¯‹

∞·Ú. (‰ËÏfiÂÈÓ)

(‰ËÏfiˆÓ)
(‰ËÏfiÔ˘Û·)
(‰ËÏfiÔÓ)

183

5Ë(157-192)

∂ÓfiÙËÙ·

5

29-01-04

10:12

™ÂÏ›‰·184

¶∞ƒ∞∆∏ƒ∏™∂π™:
™˘Ó·ÈÚ¤ÛÂȘ : Ô +  = Ô˘
Ô+ˆ=ˆ
Ô + Ô = Ô˘
Ô + ÂÈ = ÔÈ
Ô + Ô˘ = Ô˘
Ô + Ë = ÔÈ
Ô+Ë=ˆ
Ô + ÔÈ = ÔÈ
™ÙÔ ··Ú¤ÌÊ·ÙÔ ÙÔ˘ ÂÓÂÚÁËÙÈÎÔ‡ ÂÓÂÛÙÒÙ· ÙÔ Ô Ì ÙÔ ÂÈ Ù˘ ηٿÏË͢ Û˘Ó·ÈÚÂ›Ù·È Û Ԣ Î·È fi¯È Û ÔÈ: ‰ËÏfiÂÈÓ – ‰ËÏÔÜÓ.

A¶∞¡∆∏™∏
ÛÙËÓ ÂÚÒÙËÛË Ù˘ ÛÂÏ. 41 ÙÔ˘ Û¯. ‚È‚Ï›Ô˘
✓ ™ÙË Ó.Â. Û˘Ó·ÓÙ¿Ì ٷ Ú‹Ì·Ù· ·ÍÈÒÓˆ, ··ÍÈÒÓˆ, ηٷÍÈÒÓˆ Î.·.. ¶ÔÈÔ
Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· ÌÔÚ›Ù ӷ ‚Á¿ÏÂÙ ÁÈ· ÙË ÌÂÙÂͤÏÈÍË ÙˆÓ Û˘ÓËÚËÌ¤ÓˆÓ ÚËÌ¿ÙˆÓ Û -Ôˆ, -ˆ Ù˘ ·.Â. ÛÙË Ó.Â.; ¡· ·Ó·Ê¤ÚÂÙÂ Î·È ¿ÏÏ· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·.
∆· Û˘ÓËÚË̤ӷ Ú‹Ì·Ù· Ù˘ ·.Â. Ô˘ ¤ÏËÁ·Ó Û -Ôˆ, -ˆ, ÛÙË Ó.Â. Ï‹ÁÔ˘Ó ÛÂ
-ÒÓˆ. ¶·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·: àÏÏÔÙÚÈá: àÏÏÔÙÚÈÒÓˆ, ‚‚·Èá: ‚‚·ÈÒÓˆ, ÛÙÂÊ·Óá:
ÛÙÂÊ·ÓÒÓˆ, ÛÙÂÚÂá: ÛÙÂÚÂÒÓˆ, ÏËÚá: ÏËÚÒÓˆ, ‰ÈηÈá: ‰ÈηÈÒÓˆ, Ï˘ÙÚá:
Ï˘ÙÚÒÓˆ Î.·..

A¶∞¡∆∏™∏
ÛÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÙˆÓ ÛÂÏ. 41-42 ÙÔ˘ Û¯. ‚È‚Ï›Ô˘
✓ ∂Ê·ÚÌfi˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ Û˘Ó·ÈÚ¤ÛÂȘ Ù˘ Áã Ù¿Í˘ Î·È ÙȘ ÁÂÓÈΤ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ Û˘ÓËÚËÌ¤ÓˆÓ ÚËÌ¿ÙˆÓ Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÙ ÙÔ˘˜ ·ÎfiÏÔ˘ıÔ˘˜ ›Ó·Î˜:

184

∂ÓÂÛÙÒÙ·˜ Â.Ê.
ÔÚÈÛÙÈ΋
˘ÔÙ·ÎÙÈ΋
·ã ÂÓ.
(àÍÈfi-ˆ)
àÍÈá
(àÍÈfi-ˆ)
àÍÈá
‚ã ÂÓ.
(àÍÈfi-ÂȘ) àÍÈÔÖ˜
(àÍÈfi-F˘)
àÍÈÔÖ˜
Áã ÂÓ.
(àÍÈfi-ÂÈ)
àÍÈÔÖ
(àÍÈfi-FË)
àÍÈÔÖ
·ã ÏËı.
(àÍÈfi-ÔÌÂÓ) àÍÈÔÜÌÂÓ
(àÍÈfi-ˆÌÂÓ) àÍÈáÌÂÓ
‚ã ÏËı.
(àÍÈfi-ÂÙÂ) àÍÈÔÜÙÂ
(àÍÈfi-ËÙÂ)
àÍÈáÙÂ
Áã ÏËı.
(àÍÈfi-Ô˘ÛÈ) àÍÈÔÜÛÈ
(àÍÈfi-ˆÛÈ)
àÍÈáÛÈ
¢ÎÙÈ΋
ÚÔÛÙ·ÎÙÈ΋
·ã ÂÓ.
(àÍÈfi-ÔÈÌÈ) àÍÈÔÖÌÈ

‚ã ÂÓ.
(àÍÈfi-ÔȘ) àÍÈÔÖ˜
(àÍ›Ô-Â) à͛Ԣ
Áã ÂÓ.
(àÍÈfi-ÔÈ)
àÍÈÔÖ
(àÍÈÔ-¤Ùˆ)
àÍÈÔ‡Ùˆ
·ã ÏËı.
(àÍÈfi-ÔÈÌÂÓ) àÍÈÔÖÌÂÓ

‚ã ÏËı.
(àÍÈfi-ÔÈÙÂ) àÍÈÔÖÙÂ
(àÍÈfi-ÂÙÂ)
àÍÈÔÜÙÂ
Áã ÏËı.
(àÍÈfi-ÔÈÂÓ) àÍÈÔÖÂÓ
(àÍÈÔ-¤ÓÙˆÓ) àÍÈÔ‡ÓÙˆÓ/
(àÍÈÔ-¤ÙˆÛ·Ó) àÍÈÔ‡ÙˆÛ·Ó
··Ú¤ÌÊ·ÙÔ : (àÍÈfi-ÂÓ)
àÍÈÔÜÓ
ÌÂÙÔ¯‹
: (ÔÓÔÌ. ÂÓ. ·ÚÛ.): (àÍÈÔ-fiÌÂÓÔ˜)
àÍÈÔ‡ÌÂÓÔ˜

5Ë(157-192)

29-01-04

10:12

™ÂÏ›‰·185

·ã ÂÓ. (äÍ›Ô-ÔÓ) ä͛ԢÓ
‚ã ÂÓ. (äÍ›Ô-˜) ä͛Ԣ˜
Áã ÂÓ. (äÍ›Ô-Â) ä͛Ԣ

¶·Ú·Ù·ÙÈÎfi˜ Â.Ê.
ÔÚÈÛÙÈ΋
·ã ÏËı. (äÍÈfi-ÔÌÂÓ) äÍÈÔÜÌÂÓ
‚ã ÏËı. (äÍÈfi-ÂÙÂ) äÍÈÔÜÙÂ
Áã ÏËı. (äÍ›Ô-ÔÓ) ä͛ԢÓ

∂ÓÂÛÙÒÙ·˜ Ì.Ê.
ÔÚÈÛÙÈ΋
˘ÔÙ·ÎÙÈ΋
·ã ÂÓ. (àÍÈfi-ÔÌ·È)
àÍÈÔÜÌ·È
(àÍÈfi-ˆÌ·È)
‚ã ÂÓ. (àÍÈfi-Ë, -ÂÈ)
àÍÈÔÖ
(àÍÈfi-FË)
Áã ÂÓ. (àÍÈfi-ÂÙ·È)
àÍÈÔÜÙ·È
(àÍÈfi-ËÙ·È)
·ã ÏËı. (àÍÈÔ-fiÌÂı·) àÍÈÔ‡ÌÂı·
(àÍÈÔ-ÒÌÂı·)
‚ã ÏËı. (àÍÈfi-ÂÛıÂ)
àÍÈÔÜÛıÂ
(àÍÈfi-ËÛıÂ)
Áã ÏËı. (àÍÈfi-ÔÓÙ·È) àÍÈÔÜÓÙ·È
(àÍÈfi-ˆÓÙ·È)
¢ÎÙÈ΋
·ã ÂÓ. (àÍÈÔ-Ô›ÌËÓ)
àÍÈÔ›ÌËÓ
‚ã ÂÓ. (àÍÈfi-ÔÈÔ)
àÍÈÔÖÔ
Áã ÂÓ. (àÍÈfi-ÔÈÙÔ)
àÍÈÔÖÙÔ
·ã ÏËı. (àÍÈÔ-Ô›ÌÂı·) àÍÈÔ›ÌÂı·
‚ã ÏËı. (àÍÈfi-ÔÈÛıÂ) àÍÈÔÖÛıÂ
ÁãÏËı. (àÍÈfi-ÔÈÓÙÔ) àÍÈÔÖÓÙÔ

∂ÓfiÙËÙ·

5

·ÍÈáÌ·È
àÍÈÔÖ
àÍÈáÙ·È
àÍÈÒÌÂı·
àÍÈáÛıÂ
àÍÈáÓÙ·È

ÚÔÛÙ·ÎÙÈ΋

(àÍÈfi-Ô˘)
àÍÈÔÜ
(àÍÈÔ-¤Ûıˆ)
àÍÈÔ‡Ûıˆ

(àÍÈfi-ÂÛıÂ)
àÍÈÔÜÛıÂ
(àÍÈÔ-¤ÛıˆÓ) àÍÈÔ‡ÛıˆÓ/
(àÍÈÔ-¤ÛıˆÛ·Ó) àÍÈÔ‡ÛıˆÛ·Ó

··Ú¤ÌÊ·ÙÔ: (àÍÈfi-ÂÛı·È) àÍÈÔÜÛı·È
ÌÂÙÔ¯‹: (ÔÓÔÌ. ÂÓ. ıËÏ.): (àÍÈÔ-Ô̤ÓË) àÍÈÔ˘Ì¤ÓË
¶·Ú·Ù·ÙÈÎfi˜ Ì.Ê.
ÔÚÈÛÙÈ΋
·ã ÂÓ. (äÍÈÔ-fiÌËÓ) äÍÈÔ‡ÌËÓ
·ã ÏËı. (äÍÈÔ-fiÌÂı·) äÍÈÔ‡ÌÂı·
‚ã ÂÓ. (äÍÈfi-Ô˘) äÍÈÔÜ
‚ã ÏËı. (äÍÈfi-ÂÛıÂ) äÍÈÔÜÛıÂ
Áã ÂÓ. (äÍÈfi-ÂÙÔ) äÍÈÔÜÙÔ
Áã ÏËı. (äÍÈfi-ÔÓÙÔ) äÍÈÔÜÓÙÔ

185

5Ë(157-192)

29-01-04

10:12

™ÂÏ›‰·186

∂ÓfiÙËÙ·

A¶∞¡∆∏™∂π™

5

ÛÙȘ ÁÚ·ÌÌ·ÙÈΤ˜ ·Û΋ÛÂȘ ÙˆÓ ÛÂÏ. 42-43 ÙÔ˘ Û¯. ‚È‚Ï›Ô˘
1. ‰Ô˘Ïfiˆ, ‰Ô˘Ïá – ‰ËÏfiˆ, ‰ËÏá: ¡· ÎÏ›ÓÂÙ ÙËÓ ÔÚÈÛÙÈ΋ ·Ú·Ù·ÙÈÎÔ‡ Â.Ê.
Î·È Ì.Ê. Î·È ÙËÓ Â˘ÎÙÈ΋ ÂÓÂÛÙÒÙ· Ì.Ê.
ÔÚÈÛÙÈ΋ ·Ú·Ù·ÙÈÎÔ‡ Â.Ê. ¢ÎÙÈ΋ ÂÓÂÛÙÒÙ· Ì.Ê.

ÔÚÈÛÙÈ΋ ·Ú·Ù·ÙÈÎÔ‡ Ì.Ê.

â‰Ô‡ÏÔ˘Ó
â‰Ô‡ÏÔ˘˜
â‰Ô‡ÏÔ˘
â‰Ô˘ÏÔÜÌÂÓ
â‰Ô˘ÏÔÜÙÂ
â‰Ô‡ÏÔ˘Ó

â‰Ô˘ÏÔ‡ÌËÓ
â‰Ô˘ÏÔÜ
â‰Ô˘ÏÔÜÙÔ
â‰Ô˘ÏÔ‡ÌÂı·
â‰Ô˘ÏÔÜÛıÂ
â‰Ô˘ÏÔÜÓÙÔ

≋ÏÔ˘Ó
≋ÏÔ˘˜
≋ÏÔ˘
â‰ËÏÔÜÌÂÓ
â‰ËÏÔÜÙÂ
≋ÏÔ˘Ó

‰Ô˘ÏÔ›ÌËÓ
‰Ô˘ÏÔÖÔ
‰Ô˘ÏÔÖÙÔ
‰Ô˘ÏÔ›ÌÂı·
‰Ô˘ÏÔÖÛıÂ
‰Ô˘ÏÔÖÓÙÔ

‰ËÏÔ›ÌËÓ
‰ËÏÔÖÔ
‰ËÏÔÖÙÔ
‰ËÏÔ›ÌÂı·
‰ËÏÔÖÛıÂ
‰ËÏÔÖÓÙÔ

â‰ËÏÔ‡ÌËÓ
â‰ËÏÔÜ
â‰ËÏÔÜÙÔ
â‰ËÏÔ‡ÌÂı·
â‰ËÏÔÜÛıÂ
â‰ËÏÔÜÓÙÔ

2. ¡· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÙ ٷ ÚfiÛˆ· ÙÔ˘ Ú. ÂÏ¢ıÂÚfiˆ, ÂÏ¢ıÂÚá Ô˘ ˙ËÙÔ‡ÓÙ·È:
‚ã ÂÓ. ÔÚÈÛÙ. ÂÓÂÛÙ. Ì.Ê.
‚ã ÂÓ. ˘ÔÙ. ÂÓÂÛÙ. Ì.Ê.
Áã ÏËı. ·Ú·Ù. Â.Ê.
·ã ÏËı. ¢ÎÙ. ÂÓÂÛÙ. Ì.Ê.
‚ã ÂÓ. ¢ÎÙ. ÂÓÂÛÙ. Â.Ê.
‚ã ÏËı. ÔÚÈÛÙ. ÂÓÂÛÙ. Ì.Ê.
Áã ÂÓ. ÚÔÛÙ. ÂÓÂÛÙ. Â.Ê.
Áã ÏËı. ÚÔÛÙ. ÂÓÂÛÙ. Ì.Ê.

: âÏ¢ıÂÚÔÖ
: âÏ¢ıÂÚÔÖ
: äÏ¢ı¤ÚÔ˘Ó
: âÏ¢ıÂÚÔ›ÌÂı·
: âÏ¢ıÂÚÔÖ˜/ âÏ¢ıÂÚԛ˘
: âÏ¢ıÂÚÔÜÛıÂ
: âÏ¢ıÂÚÔ‡Ùˆ
: âÏ¢ıÂÚÔ‡ÛıˆÓ/ âÏ¢ıÂÚÔ‡ÛıˆÛ·Ó

3. ¡· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÙ ÙȘ ηٷϋÍÂȘ ÙˆÓ ÚËÌ¿ÙˆÓ ÛÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÊÚ¿ÛÂȘ:
·. ™Êfi‰Ú· Á ‚Ô‡ÏÂÙ·È ÙÔ‡˜ ≠∂ÏÏËÓ·˜ âÏ¢ı¤ÚÔ˘˜ ÂrÓ·È Î·› ·éÙÔÓfiÌÔ˘˜, ó˜
‰ËÏÔÖ (Áã ÂÓ. ÔÚÈÛÙ. ÂÓÂÛÙ. Â.Ê.) Ù¿ öÚÁ· ·éÙÔÜ.
‚. √é Û˘ÁÁÓÒÌ˘ Ù˘¯ÂÖÓ àÍÈáÓ (ÔÓÔÌ. ÂÓ. ·ÚÛ. ÌÙ¯. Â.Ê.) Ù·ÜÙ· ‰ÈÉÏıÔÓ.
Á. ™˘Ì‚‹ÛÂÙ·È ‰’ ±Ì· η› Ù¿ ÚfiÙÂÚÔÓ ÂåÚË̤ӷ âȂ‚·ÈÔÜÛı·È (··Ú. ÂÓÂÛÙ.
Ì.Ê.) η› Ê·ÓÂÚÒÙÂÚ· ÂrÓ·È Ô≈Ùˆ˜ ö¯ÔÓÙ·.
‰. ^√ ‰¤ ôÍÈÔ˜ üÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ àÍÈÔÖ/ àÍÈÔ›Ë (¢ÎÙ. ÂÓÂÛÙ. Â.Ê.) àÓ ÌÈÎÚáÓ ë·˘ÙfiÓ.
Â. ªÂÙ¿ Ù‡¯Ë˜ àÁ·ıɘ âÏ¢ıÂÚÔÜÙ (‚ã ÏËı. ÚÔÛÙ. ÂÓÂÛÙ. Â.Ê.) ÙÔ‡˜ ≠∂ÏÏËÓ·˜.
4. ¡· ·ÓÙÈÛÙÔȯ›ÛÂÙ ÙÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜ Ù˘ ÛÙ‹Ï˘ ∞ã Ì ÙË ÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÛÙË ÛÙ‹ÏË µã (‰‡Ô ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÛÙ‹Ï˘ µã ÂÚÈÛÛ‡ԢÓ):
∞ã
µã
1. ˙ËÌÈÔÜ
·. ‚ã ÂÓ. ÚÔÛÙ. ÂÓÂÛÙ. Â.Ê.
2. ‰ËÏÔÜÙ·È
‚. ‚ã ÏËı. ˘ÔÙ. ÂÓÂÛÙ. Â.Ê.
3. ÛÙÂÊ·ÓáÙÂ
Á. Áã ÂÓ. ¢ÎÙ. ÂÓÂÛÙ. Â.Ê.
4. ‚‚·ÈÔÖ
‰. Áã ÂÓ. ÔÚÈÛÙ. ·Ú·Ù. Â.Ê.

186

5Ë(157-192)

29-01-04

10:12

™ÂÏ›‰·187

5. ÌÈÛıÔÜÛı·È

Â. ··Ú. ÂÓÂÛÙ. Ì.Ê.
ÛÙ. ‚ã ÂÓ. ÚÔÛÙ. ÂÓÂÛÙ. Ì.Ê.
˙. Áã ÂÓ. ÔÚÈÛÙ. ÂÓÂÛÙ. Ì.Ê.
[∞¿ÓÙËÛË: 1-ÛÙ, 2-˙, 3-‚, 4-Á, 5-Â]

∂ÓfiÙËÙ·

5

5. ¡· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÙ ٷ ÙÂÚ·ÁˆÓ›‰È· Ì ÙȘ ϤÍÂȘ Ô˘ ˙ËÙÔ‡ÓÙ·È. ™ÙËÓ ¤Á¯ÚˆÌË ÛÙ‹ÏË Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È Ú‹Ì· Ù˘ Áã Ù¿Í˘ Û˘ÓËÚËÌ¤ÓˆÓ ÚËÌ¿ÙˆÓ:
·. ·ã ÂÓ. ÔÚÈÛÙ. ·Ú·Ù. ÙÔ˘ Ú. ‰ÈηÈfiˆ, ‰ÈηÈá
‚. ·ã ÏËı. ÔÚÈÛÙ. ÂÓÂÛÙ. ÙÔ˘ Ú. âÏ¢ıÂÚfiˆ, âÏ¢ıÂÚá
Á. ··Ú. ÂÓÂÛÙ. ÙÔ˘ Ú. ˙ËÌÈfiˆ, ˙ËÌÈá
‰. Áã ÂÓ. ¢ÎÙ. ÂÓÂÛÙ. ÙÔ˘ Ú. ÏËÚfiÔÌ·È, ÏËÚÔÜÌ·È
Â. Áã ÏËı. ˘ÔÙ. ÂÓÂÛÙ. ÙÔ˘ Ú. ñÓfiˆ, ñÓá
‚.

â

Ï

·. â

È

Î

·

Ô

˘

Ó

Â

ı

Â

Ú

Ô

Ü

Ì

Â

Ó

Á. ˙

Ë

Ì

È

Ô

Ü

Ó

Ë

Ú

Ô

Ö

Ù

Ô

Â. ñ

Ó á Û

È

˘

‰. 

Ï

Ó

™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫∂™ ∞™∫∏™∂π™
°Ú·ÌÌ·ÙÈÎÔ‡ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘
1. ¡· ‚¿ÏÂÙ ÛÙÔÓ ¿ÏÏÔ ·ÚÈıÌfi ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ·Ú·Ù·ÙÈÎÔ‡ ÙˆÓ
·Ú·Î¿Ùˆ ÚËÌ¿ÙˆÓ:
ηÏÔÜÛÈ
: ..............................................................................................
ÔıÂÖ
: ..............................................................................................
âÏ¢ıÂÚá
: ..............................................................................................
ïÌÔÈÔÜÌ·È
: ..............................................................................................
ÏËÚÔÖ˜
: ..............................................................................................
·åÙÈÄÙ·È
: ..............................................................................................
[∞¿ÓÙËÛË: ηÏÔÜÛÈ: âοÏÂÈ, ÔıÂÖ: âfiıÔ˘Ó, âÏ¢ıÂÚá: äÏ¢ı¤ÚÔ˘Ó, ïÌÔÈÔÜÌ·È: óÌÔ›Ô˘Ó, ÏËÚÔÖ˜: âÏËÚÔÜÙÂ, ·åÙÈÄÙ·È: ä
F ÙÈáÓÙÔ]
2. ¡· ÁÚ¿„ÂÙ ÙË ÁÂÓÈ΋ Ù˘ ÌÂÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ÂÓÂÛÙÒÙ· ÙÔ˘ ·ÚÛÂÓÈÎÔ‡ Á¤ÓÔ˘˜ ÙˆÓ
·Ú·Î¿Ùˆ ÚËÌ¿ÙˆÓ:
âÓ·ÓÙÈÔÜÌ·È
: ..............................................................................................
˙ËÏá
: ..............................................................................................

187

5Ë(157-192)

∂ÓfiÙËÙ·

5

188

29-01-04

10:12

™ÂÏ›‰·188

‚‚·Èá
: ..............................................................................................
ηÚÔÜÌ·È
: ..............................................................................................
ÛÙÂÊ·Óá
: ..............................................................................................
ÎÏËÚÔÜÌ·È
: ..............................................................................................
¯ÂÈÚÔÜÌ·È
: ..............................................................................................
[∞¿ÓÙËÛË: âÓ·ÓÙÈÔÜÌ·È: âÓ·ÓÙÈÔ˘Ì¤ÓÔ˘, ˙ËÏá: ˙ËÏÔÜÓÙÔ˜, ‚‚·Èá: ‚‚·ÈÔÜÓÙÔ˜, ηÚÔÜÌ·È: ηÚÔ˘Ì¤ÓÔ˘, ÛÙÂÊ·Óá: ÛÙÂÊ·ÓÔÜÓÙÔ˜, ÎÏËÚÔÜÌ·È: ÎÏËÚÔ˘Ì¤ÓÔ˘, ¯ÂÈÚÔÜÌ·È: ¯ÂÈÚÔ˘Ì¤ÓÔ˘]

5Ë(157-192)

29-01-04

10:12

™ÂÏ›‰·189

ª∂ƒ√™ ¢ã

∂ÓfiÙËÙ·

5

¶∞ƒ∞§§∏§∞ ∫∂πª∂¡∞
∫∂ÿª∂¡√

^HÌÂÖ˜ ‰b ηd Ôî ì̤ÙÂÚÔÈ, ÌÈĘ ÌËÙÚe˜ ¿ÓÙ˜ à‰ÂÏÊÔd ʇÓÙ˜, ÔéÎ
âÍÈÔÜÌÂÓ ‰ÔÜÏÔÈ Ôé‰b ‰ÂÛfiÙ·È àÏÏ‹ÏˆÓ ÂrÓ·È, àÏÏ\ ì åÛÔÁÔÓ›· ìÌĘ ì ηÙa
ʇÛÈÓ åÛÔÓÔÌ›·Ó àÓ·Áο˙ÂÈ ˙ËÙÂÖÓ Î·Ùa ÓfiÌÔÓ, ηd ÌˉÂÓd ôÏÏˇˆ ñ›ÎÂÈÓ
àÏÏ‹ÏÔȘ j àÚÂÙɘ ‰fiÍFË Î·d ÊÚÔÓ‹Ûˆ˜. ≠OıÂÓ ‰‹ âÓ ¿ÛFË âÏ¢ıÂÚ›÷· ÙÂıÚ·Ì̤ÓÔÈ Ôî ÙáÓ‰¤ Á ·Ù¤Ú˜ ηd Ôî ì̤ÙÂÚÔÈ Î·d ·éÙÔd ÔyÙÔÈ, ηd ηÏá˜
ʇÓÙ˜, ÔÏÏa ‰c ηd ηÏa öÚÁ· àÂÊ‹Ó·ÓÙÔ Âå˜ ¿ÓÙ·˜ àÓıÚÒÔ˘˜ ηd
剛÷· ηd ‰ËÌÔÛ›÷·, ÔåfiÌÂÓÔÈ ‰ÂÖÓ ñbÚ Ùɘ âÏ¢ıÂÚ›·˜ ηd ≠EÏÏËÛÈÓ ñbÚ
^EÏÏ‹ÓˆÓ Ì¿¯ÂÛı·È ηd ‚·Ú‚¿ÚÔȘ ñbÚ ê¿ÓÙˆÓ ÙáÓ ^EÏÏ‹ÓˆÓ.
¶Ï¿ÙˆÓ, MÂÓ¤ÍÂÓÔ˜ 238e-249b

EI™A°ø°IKA ™Ã√§π∞
√ Û˘ÁÁڷʤ·˜: ‚Ï. ∂ÓfiÙËÙ· 9 ∞ã ̤ÚÔ˜
∆Ô ·fiÛ·ÛÌ·: ¶ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ¶Ï¿ÙˆÓ· «ªÂÓ¤ÍÂÓÔ˜», ÛÙÔ
ÔÔ›Ô Ô ™ˆÎÚ¿Ù˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ó· ÂÎʈÓ› ÂÈÙ¿ÊÈÔ ÏfiÁÔ, ÁÈ· Ó· Â·ÈÓ¤ÛÂÈ
ÙÔ˘˜ ÓÂÎÚÔ‡˜ ÙÔ˘ ª·Ú·ıÒÓ· Î·È Ù˘ ™·Ï·Ì›Ó·˜. ∂Í·›ÚÂÈ ÙËÓ ·ÚÂÙ‹ ·˘ÙÒÓ
ÙˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ, ÁÈ·Ù› ÙÔÏÌÒÓÙ·˜ Ó· ÂÈÙÂıÔ‡Ó Û ÔÏ˘¿ÚÈıÌÔ Â¯ıÚÈÎfi ÛÙÚ·Ùfi
Î·È ·„ËÊÒÓÙ·˜ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÚÔ˜ Ì›ÌËÛË ÁÈ· fiÏÔ˘˜
ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜.
∫∂πª∂¡√

^HÌÂÖ˜ ‰¤ η› Ôî ìÌÂÙ¤ÚÔÈ,
ʇÓÙ˜ à‰ÂÏÊÔ›
¿ÓÙ˜ ÌÈĘ ÌËÙÚfi˜,
ÔéÎ àÍÈÔÜÌÂÓ ÂrÓ·È
‰ÔÜÏÔÈ ÔûÙ ‰ÂÛfiÙ·È
àÏϋψÓ,
àÏÏ\ ì ηٿ ʇÛÈÓ åÛÔÁÔÓ›·
àÓ·Áο˙ÂÈ ìÌĘ ˙ËÙÂÖÓ
åÛÔÓÔÌ›·Ó ηٿ ÓfiÌÔÓ,
η› ÌˉÂÓ› ôÏÏˇˆ ñ›ÎÂÈÓ àÏÏ‹ÏÔȘ
õ àÚÂÙɘ ‰fiÍFË Î·› ÊÚÔÓ‹Ûˆ˜.
≠OıÂÓ ‰‹ ÙÂıÚ·Ì̤ÓÔÈ

ª∂∆∞ºƒ∞™∏
EÓÒ ÂÌ›˜ Î·È ÔÈ ‰ÈÎÔ› Ì·˜,
ÁÂÓÓË̤ÓÔÈ ·‰¤ÚÊÈ·
fiÏÔÈ ·fi ÌÈ· ÌËÙ¤Ú·
‰ÂÓ ÎÚ›ÓÔ˘Ì ¿ÍÈÔ Ó· ›̷ÛÙÂ
‰Ô‡ÏÔÈ Ô‡Ù ·Ê¤ÓÙ˜
ÌÂٷ͇ Ì·˜ [‹ Ô ¤Ó·˜ ÛÙÔÓ ¿ÏÏÔ].
·ÓÙ›ıÂÙ· Ë ÂΠʇÛˆ˜ ÈÛfiÙËÙ· ÙÔ˘ Á¤ÓÔ˘˜
Ì·˜ ·Ó·Áο˙ÂÈ Ó· ˙ËÙ¿ÌÂ
ÈÛfiÙËÙ· Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÓfiÌÔ
Î·È Ó· ˘Ô¯ˆÚԇ̠ÛÙȘ ÌÂٷ͇ Ì·˜ Û¯¤ÛÂȘ
ÌfiÓÔ Û fiÔÈÔÓ ÂȉÂÈÎÓ‡ÂÈ ·ÚÂÙ‹ Î·È ÊÚfiÓËÛË.
EÔ̤ӈ˜ ·ÊÔ‡ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÙÚ·Ê›

189

-·. ÂÓ. ÂåÌ› • ì åÛÔÁÔÓ›·: ÔÓÔÌ. -ÔÓ • ‰ÂÛfiÙ·È: ÔÓÔÌ. ·ÚÛ. -‹. ÚÔÛ. ÔÚÈÛÙ. ì Ì‹ÙËÚ [ÁÂÓ. ÙÔ˘ ÂÈı. Ù˘ ·ÏÏËÏÔ·ıËÙÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. Á¤Ó. ıËÏ. ø˜ ÈηÓÔ‡˜ ΢‚ÂÚÓ‹Ù˜ ÂÌÈÛÙ‡ÔÓÙ·È ÌfiÓÔ fiÛÔ˘˜ Âȉ›ÍÔ˘Ó ·ÚÂÙ‹ Î·È Û‡ÓÂÛË. àÍÈá • ‰ÔÜÏÔÈ: ÔÓÔÌ. ıËÏ. ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ÂÓ. ıˆÚÒÓÙ·˜ fiÙÈ ¤ÚÂ ÁÈ· ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· Î·È ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ EÏÏ‹ÓˆÓ Ó· ÔÏÂÌÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Î·È ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ‚·Ú‚¿ÚˆÓ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜. ï ‰ÂÛfiÙ˘ [ÁÂÓ. ·ÚÛ. ÏËı. ÏËı. àÍÈfiˆ. ÙÔ˘ ÂÈı. ÛÙ· ÔÔ›· Ë ›‰È· Ë Ê‡ÛË ÔÚ›˙ÂÈ ›Û· ‰ÈηÈÒÌ·Ù·. ·ÚÛ. Ù˘ ÚÔÛˆÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. ÙÔÜ ‰ÂÛfiÙÔ˘] • àÏϋψÓ: ÁÂÓ. Ùɘ 190 åÛÔÁÔÓ›·˜] (= Ë ÈÛfiÙËÙ· Á¤ÓÔ˘˜) • ìÌĘ: ·ÈÙ. • Ôî ì̤ÙÂÚÔÈ: ÔÓÔÌ. N√∏ª∞∆π∫∏ ∞¶√¢√™∏ ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ·fiÛ·ÛÌ· ÔÈ Ôϛ٘ ÌÈ·˜ fiÏ˘ ˙Ô˘Ó Û·Ó ·‰¤ÚÊÈ·. °§ø™™IKA ™Ã√§π∞ • ^∏ÌÂÖ˜: ÔÓÔÌ. ì åÛÔÁÔÓ›· [ÁÂÓ. ÂÁÒ. ÄÛ·. -Ë. ÏËı. ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. Ì›·. Á¤Ó. ÂÓÂÛÙ. Ù˘ ÎÙËÙÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. Á¤Ó. Âx˜. η› ʇÓÙ˜ ηÏá˜. ·ã ÚÔÛ. ÄÓ • à‰ÂÏÊÔ›: ÔÓÔÌ. ÏËı. ∏ ˙ˆ‹ fiÏˆÓ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜. ıËÏ. ÙÔ˘ ·ÚÈıÌËÙÈÎÔ‡ ÂÈı. ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ÂÓÂÚÁ. ÏËı. Á¤Ó. Û‡. àÂÊ‹Ó·ÓÙÔ ÔÏÏ¿ ‰‹ η› ηϿ öÚÁ· Âå˜ ¿ÓÙ·˜ àÓıÚÒÔ˘˜ η› 剛÷· η› ‰ËÌÔÛ›÷·. Á¤Ó. Û‡. ·ÚÛ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. Ì οı ÂÏ¢ıÂÚ›· ÔÈ ·Ù¤Ú˜ ·˘ÙÒÓ Î·È ÔÈ ‰ÈÎÔ› Ì·˜ Î·È ·˘ÙÔ› ÔÈ ›‰ÈÔÈ Î·È ·ÊÔ‡ ÁÂÓÓ‹ıËÎ·Ó Ì ¤ÌÊ˘ÙË Â˘Á¤ÓÂÈ·. ≤Ó • ÌËÙÚfi˜: ÁÂÓ. ‚ã ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ÂÓÂÛÙ. ·ÚÛ. ·ã ÚÔÛ. °È’ ·˘Ùfi ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÂȉÈÒÎÂÈ Ó· ΢ÚȇÂÈ Ô‡Ù ӷ ΢ÚȇÂÙ·È. ÙÔ˘ Ú. ʇÔÌ·È • àÍÈÔÜÌÂÓ: ·ã ÏËı. Ù˘ ÚÔÛˆÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. ‰ÔÜÏÔ˜. Á¤Ó. Á¤Ó. ·ÔÚ. -ÔÓ • ÌÈĘ: ÁÂÓ. ÏËı. ·ÚÛ. ÏËı. ·ã ÚÔÛ. -fiÓ • ʇÓÙ˜: ÔÓÔÌ. ŸÔÈÔ˜ ÂÈϤÁÂÈ Ó· ˙‹ÛÂÈ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ Û‚fiÌÂÓÔ˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ ÙÔ˘ Â›Ó·È ¿ÓıÚˆÔ˜ ÂχıÂÚÔ˜. Â¤‰ÂÈÍ·Ó ÔÏÏ¿ Î·È Ï·ÌÚ¿ ¤ÚÁ· Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Î·È ˆ˜ ¿ÙÔÌ· Î·È ˆ˜ ¤ıÓÔ˜. ÔåfiÌÂÓÔÈ ‰ÂÖÓ ñ¤Ú Ùɘ âÏ¢ıÂÚ›·˜ η› ≠EÏÏËÛÈÓ Ì¿¯ÂÛı·È ñ¤Ú ^EÏÏ‹ÓˆÓ Î·› ‚·Ú‚¿ÚÔȘ ñ¤Ú ê¿ÓÙˆÓ ÙáÓ ^EÏÏ‹ÓˆÓ. ÁÈ·Ù› ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ËÁ¿˙ÂÈ Ë ·ÏËıÈÓ‹ ÂÏ¢ıÂÚ›·. ÙÔ˘ ÂÈı. ÌÙ¯.5Ë(157-192) ∂ÓfiÙËÙ· 5 29-01-04 10:12 ™ÂÏ›‰·190 âÓ ¿ÛFË âÏ¢ıÂÚ›÷· Ôî ·Ù¤Ú˜ ÙáӉ Á η› Ôî ì̤ÙÂÚÔÈ Î·› ·éÙÔd ÔyÙÔÈ. âÁÒ. ÏËı. Á¤Ó. Á¤Ó. àÏÏ‹ÏˆÓ • ÂrÓ·È: ··ÚÌÊ. à‰ÂÏÊfi˜. ÏËı. Ę. ÂÓ. - . ì̤ÙÂÚÔ˜. Ùɘ ÌËÙÚfi˜] • ¿ÓÙ˜: ÔÓÔÌ.

ÙÔÜ öÚÁÔ˘] • àÂÊ‹Ó·ÓÙÔ: Áã ÏËı. ÄÛ·. ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. Ô˘‰. ì åÛÔÓÔÌ›· [ÁÂÓ. ÏËı. Á¤Ó. Á¤Ó. Ę. ÂÓ. ˙ËÙá • ÓfiÌÔÓ: ·ÈÙ. Á¤Ó. Á¤Ó. Ùfi öÚÁÔÓ [ÁÂÓ. -fi (= Ô ›‰ÈÔ˜) • ÔyÙÔÈ: ÔÓÔÌ. Ę. ÄÓ • àÓıÚÒÔ˘˜: ·ÈÙ. ·ÔÚ. Ùɘ ÊÚÔÓ‹Ûˆ˜] • ≠√ıÂÓ: Â›ÚÚËÌ· ·Ó·ÊÔÚÈÎfi • ‰‹: ÌfiÚÈÔ ‚‚·ÈˆÙÈÎfi (= ‚¤‚·È·) • ¿ÛFË: ‰ÔÙ. ·ÚÛ. ·ÚÛ. ï ôÓıÚˆÔ˜ [ÁÂÓ. ÏËı. -‹. Á¤Ó. Ìˉ¤Ó (= ηÓ›˜) • ôÏÏˇˆ: ‰ÔÙ. ÂÓÂÛÙ. ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. Ù˘ ·fiÚÈÛÙ˘ ÂÈÌÂÚÈÛÙÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. ·ÚÛ. Á¤Ó. Á¤Ó. ì âÏ¢ıÂÚ›· [ÁÂÓ. -‹. ıËÏ. ıËÏ. ÚÔÛ. Ù˘ ÔÚÈÛÙÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ÏËı. Ù˘ ·fiÚÈÛÙ˘ ÂÈÌÂÚÈÛÙÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. ÙÔÜ ÓfiÌÔ˘] • ÌˉÂÓ›: ‰ÔÙ. ·ÚÛ. ÂÓÂÛÙ. Á¤Ó. ¬‰Â. ıËÏ. ì ÊÚfiÓËÛȘ [ÁÂÓ. ï ·Ù‹Ú [ÁÂÓ. ÌˉÂÌ›·. ÙÚ¤ÊÔÌ·È (= ·Ó·ÙÚ¤ÊÔÌ·È) • ÙáÓ‰Â: ÁÂÓ. ˘Ô¯ˆÚÒ) • àÏÏ‹ÏÔȘ: ‰ÔÙ. ·ÚÛ. ôÏÏÔ˜. ÌÙ¯. ì ʇÛȘ [ÁÂÓ. Á¤Ó. ·ÚÛ. Á¤Ó. -Ô • ñ›ÎÂÈÓ: ··ÚÌÊ. ÂÓÂÚÁ. ÚÔÛ. ·ÚÛ. ıËÏ. ÏËı. ÂÓ. ÂÓÂÚÁ. Ùfi‰Â (= ·˘Ùfi˜ ‰Ò) • ·Ù¤Ú˜: ÔÓÔÌ. ÏËı. ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ÂÓ. ÏËı. ÏËı. Ô˘‰. Ù˘ ·fiÚÈÛÙ˘ ÂÈÌÂÚÈÛÙÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. Á¤Ó. ·ÚÛ. Á¤Ó. Á¤Ó. ÏËı.5Ë(157-192) 29-01-04 10:12 ™ÂÏ›‰·191 • ʇÛÈÓ: ·ÈÙ. ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ÂÓ. ì àÚÂÙ‹ [ÁÂÓ. ÙÔ˘ ÂÈı. ÂÓ. Á¤Ó. ÚÎ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. Ù˘ ·ÏÏËÏÔ·ıËÙÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. ≥‰Â. ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. Á¤Ó. ıÂÙÈÎfi˜ ‚·ıÌfi˜ ÙÔ˘ ÂÈı. àÏÏ‹ÏˆÓ • õ: Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ‰È·˙¢ÎÙÈÎfi˜ • àÚÂÙɘ: ÁÂÓ. ıÂÙÈÎfi˜ ‚·ıÌfi˜ ÙÔ˘ ÂÈı. ÏËı. ÂÓ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ÏËı. Á¤Ó. Ìˉ›˜. ÂÓÂÛÙ. ÔÚÈÛÙ. ÔÏÏ‹. ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ÔÚÈÛÙ. ÔyÙÔ˜. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. Ùɘ âÏ¢ıÂÚ›·˜] • ÙÂıÚ·Ì̤ÓÔÈ: ÔÓÔÌ. ÂÓ. ·éÙfi˜. ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘] • 剛÷·: Â›ÚÚËÌ· ‰ÔÙÈÎÔÊ·Ó¤˜ ÙÚÔÈÎfi • ‰ËÌÔÛ›÷·: Â›ÚÚËÌ· ‰ÔÙÈÎÔÊ·Ó¤˜ ÙÚÔÈÎfi 191 . ÏËı. Ùɘ àÚÂÙɘ] • ‰fiÍFË: ‰ÔÙ. Ùɘ ʇÛˆ˜] • åÛÔÓÔÌ›·Ó: ·ÈÙ. ·ÚÛ. ÂÓ. ÂÓ. ÙÔÜÙÔ (= ·˘Ùfi˜) • ηÏá˜: Â›ÚÚËÌ· ÙÚÔÈÎfi ıÂÙÈÎfi˜ ‚·ıÌfi˜ • ÔÏÏ¿: ·ÈÙ. ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ıËÏ. ıËÏ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ıËÏ. ì ‰fiÍ· [ÁÂÓ. ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ÂÓÂÚÁ. Á¤Ó. Ôχ • ηϿ: ·ÈÙ. Á¤Ó. àÓ·Áο˙ˆ • ˙ËÙÂÖÓ: ··ÚÌÊ. ÙÔÜ ·ÙÚfi˜] • ·éÙÔ›: ÔÓÔÌ. Á¤Ó. ·ÚÛ. ηÏfi˜. ÄÓ (= ηı¤Ó·˜) • âÏ¢ıÂÚ›÷·: ‰ÔÙ. ÂÓ. -fiÓ • öÚÁ·: ·ÈÙ. ·ÚÛ. -Ë. Ù˘ ‰ÂÈÎÙÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. ï ÓfiÌÔ˜ [ÁÂÓ. Ùɘ ‰fi͢] • ÊÚÔÓ‹Ûˆ˜: ÁÂÓ. àÔÊ·›ÓÔÌ·È (= ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ˆ) • ¿ÓÙ·˜: ·ÈÙ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ˙ËÙ¤ˆ. Ùɘ åÛÔ- ∂ÓfiÙËÙ· 5 ÓÔÌ›·˜] • àÓ·Áο˙ÂÈ: Áã ÂÓ. ÄÛ·. ·≈ÙË. Ù˘ ‰ÂÈÎÙÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. Ôχ˜. ñ›Έ (= ˘Ô·Ùˆ. Ô˘‰.

ÌÙ¯. ∞fiÚÚÔÈ· ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Â›Ó·È Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Î·È Ë ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. ÁÈ·Ù› ÙfiÙ ÌfiÓÔ ÌÔÚԇ̠ӷ ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·. ±·Û·. ÙÔ˘ ÂÈı. Á¤Ó. ÙÔÜ ≠∂ÏÏËÓÔ˜] • Ì¿¯ÂÛı·È: ··ÚÌÊ. Â›Ó·È Ë ÈÛfiÙËÙ·. ì âÏ¢ıÂÚ›· [ÁÂÓ. 192 . ÂÓÂÛÙ. Ô ÎÔÈÓfi˜ ıÂÌ·ÙÈÎfi˜ ¿ÍÔÓ·˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ·Ú·¿Óˆ ·fiÛ·ÛÌ· Î·È ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ Ù˘ ∂ÓfiÙËÙ·˜.5Ë(157-192) 29-01-04 10:12 ™ÂÏ›‰·192 ∂ÓfiÙËÙ· • ÔåfiÌÂÓÔÈ: ÔÓÔÌ. Á¤Ó. Á¤Ó. µ·ÛÈ΋ ÚÔ¸fiıÂÛË Â›Ó·È Ë ÈÛÔÓÔÌ›·. ·ÚÛ. Ì¿¯ÔÌ·È • ‚·Ú‚¿ÚÔȘ: ‰ÔÙ. ÏËı. ·ÚÛ. ·ÚÛ. ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÙÔ ÔÏ›ÙÂ˘Ì· Ó· Â›Ó·È ÛÙËÓ Ô˘Û›· ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi. ï. ±·˜. ÏËı. Á¤Ó. ÈÛ¯˘ÚÔ‡˜ Î·È ·‰‡Ó·ÌÔ˘˜. ŸÏÔÈ Â›Ó·È ›ÛÔÈ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ ÓfiÌÔ Î·È ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È ›ÛË ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË. ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ·Ú·¿Óˆ ·Ú¿ÏÏËÏÔ Î›ÌÂÓÔ. ∆· ‰‡Ô ΛÌÂÓ· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ. ·ÚÛ. ∆Ô ‰›Î·ÈÔ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÂÍ›ÛÔ˘ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘. ï ≠∂ÏÏËÓ [ÁÂÓ. ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ ÔÈ Ôϛ٘ Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È Û ÏÔ‡ÛÈÔ˘˜ Î·È ÊÙˆ¯Ô‡˜. µ·ÛÈο ÛÙÔȯ›·. ï ≠∂ÏÏËÓ [ÁÂÓ. ÙÔ˘ ÂÈı. ÏËı. ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ¿Ú¯ÔÓÙ˜ Î·È ‰Ô‡ÏÔ˘˜. 105 ÙÔ˘ Û¯. Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÚÔ‡ÓÙ·È. Ùɘ âÏ¢ıÂÚ›·˜] • ≠∂ÏÏËÛÈÓ: ‰ÔÙ. Á¤Ó. ‰ÂÖ (= Ú¤ÂÈ) • ñ¤Ú: ÚfiıÂÛË • Ùɘ âÏ¢ıÂÚ›·˜: ÁÂÓ. Á¤Ó. ™Â ÔȘ ·Í›Â˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÙÔ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi ÔÏ›ÙÂ˘Ì·. ıËÏ. ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. °È· Ó· Á›ÓÂÈ Ë ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· Ú¿ÍË. Ë ÈÛÔÓÔÌ›· Î·È Ë ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË. ÈÛ¯˘ÚÔ› Î·È ·‰‡Ó·ÌÔÈ) Ù· ›‰È· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Î·È ÙȘ ›‰È˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Î·È ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi Î·È ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ‚›Ô. ÊÚfiÓËÛË Î·È ÔÌÔ„˘¯›· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘. Ùfi ‚¿Ú‚·ÚÔÓ • ê¿ÓÙˆÓ: ÁÂÓ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ ÂÚfiÛˆÔ˘ Ú. ÂÓÂÛÙ. ‚È‚Ï›Ô˘ 1. ÂÓ. µ·ÛÈ΋ Âȉ›ˆÍË Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Â›Ó·È Ë ÈÛÔÚÚÔ›· ÙˆÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ. Œ¯Ô˘Ó fiÏÔÈ (ÏÔ‡ÛÈÔÈ Î·È ÊÙˆ¯Ô›. ¶ÔÈÔ˜ ›ӷÈ. ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ÔúÔÌ·È (= ıÂ- 5 ˆÚÒ) • ‰ÂÖÓ: ··ÚÌÊ. ∆Ô ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi ÔÏ›ÙÂ˘Ì· ‰Â ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ ÙÔ˘ Ï‹ıÔ˘˜ (Ô¯ÏÔÎÚ·Ù›·) ¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ ÙÔ˘ ÂÓfi˜. ì ‚¿Ú‚·ÚÔ˜. ÙÔÜ ≠∂ÏÏËÓÔ˜] • ^∂ÏÏ‹ÓˆÓ: ÁÂÓ. ÂÓÂÚÁ. ·ÚÛ. ÏËı. °È· ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ô πÛÔÎÚ¿Ù˘ ˙ËÙ¿ ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÈηÛÙ¤˜ Ó· Â›Ó·È ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎÔ› ÛÙËÓ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ÌË Ï¿‚Ô˘Ó ˘fi„Ë ÙÔ˘˜ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ‰È·‰›ÎˆÓ. Ô˘ ıÂÌÂÏÈÒÓÔ˘Ó ÙÔ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi ÔÏ›ÙÂ˘Ì·. ±·Ó (= fiÏÔ˜ ÁÂÓÈο) ∞¶∞¡∆∏™∂π™ ÛÙȘ ÂÚÌËÓ¢ÙÈΤ˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ÛÂÏ. 2. ÏËı. Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÚÂÙ‹. ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ÂÓÂÛÙ. ηٿ ÙËÓ ¿Ô„‹ Û·˜. °È· ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ Ô ¶Ï¿ÙˆÓ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Û ÌÈ· ‰ËÌÔÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓË fiÏË Î·Ó›˜ ‰ÂÓ ÂȉÈÒÎÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Ô‡Ù ‰Ô‡ÏÔ˜ Ô‡Ù ¿Ú¯ÔÓÙ·˜ ηÓÂÓfi˜.

Ôûı\ ïÌÔÏÔÁÔÜÓÙ˜ àÔÙÚÙ›‚ÂÛı·È ‰Èa Ùe ÙáÓ ·åÛ¯ÚáÓ ·Ú\ ·éÙÔÖ˜ ÓÔÌ›˙ÂÛı·È ÙÔÜÙÔ. ¶ÈÛÙ‡ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ƒÒÌË ·ÔÙÂÏÔ‡Û ‰‡Ó·ÌË ·Î·Ù·Ó›ÎËÙË. ∏ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ÌfiÚʈۋ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ÂÈÌÂÏË̤ÓË. ıˆÚÔÜÓÙ˜ ‰b ÙcÓ ÙáÓ äıáÓ ·éÛÙËÚ›·Ó. ∂π™∞°ø°π∫∞ ™Ã√§π∞ O Û˘ÁÁڷʤ·˜:√ ¶Ôχ‚ÈÔ˜ Â›Ó·È Ô ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ £Ô˘Î˘‰›‰Ë ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ Ù˘ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·˜. ◊Ù·Ó ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙËÁÔ‡ §˘ÎfiÚÙ·. Ô˘ 193 . Œ˙ËÛ ·Ó·ÁηÛÙÈο ÛÙË ƒÒÌË. ÕÊËÛ ÏÔ‡ÛÈÔ Û˘ÁÁÚ·ÊÈÎfi ¤ÚÁÔ. ∆Ë Û˘Ì¿ıÂÈ· ·˘Ù‹ ·ÍÈÔÔ›ËÛ ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ÙˆÓ Î·Ù·ÎÙËÌ¤ÓˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ. Ôx˜ ≤ηÛÙÔÈ Î·Ùa Ùa ¿ÙÚÈ· ÙÔf˜ âȯˆÚ›Ô˘˜ ≥Úˆ·˜ ηd ıÂÔf˜ ñÌÓÔÜÛÈØ ÌÂÙa ‰b Ù·ÜÙ· […] ÔÏÏFÉ ÊÈÏÔÙÈÌ›÷· ¯ÔÚ‡ԢÛÈ Î·Ù\ âÓÈ·˘ÙeÓ ÙÔÖ˜ ¢ÈÔÓ˘ÛÈ·ÎÔÖ˜ ·éÏËÙ·Ö˜ âÓ ÙÔÖ˜ ı¿ÙÚÔȘ […]. ≥ÙȘ ·éÙÔÖ˜ ·Ú¤ÂÙ·È ‰Èa ÙcÓ ÙÔÜ ÂÚȤ¯ÔÓÙÔ˜ „˘¯ÚfiÙËÙ· ηd ÛÙ˘ÁÓfiÙËÙ· ÙcÓ Î·Ùa Ùe ÏÂÖÛÙÔÓ âÓ ÙÔÖ˜ ÙfiÔȘ ñ¿Ú¯Ô˘Û·Ó.\AÚοÛÈ ‰b ηd àÓ·ÁηÖÔÓ. °È· ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ÔÏϤ˜ fiÏÂȘ ÙÔÓ ·Ó·Î‹Ú˘Í·Ó ¢ÂÚÁ¤ÙË ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔÓ Ù›ÌËÛ·Ó Ì ·Ó‰ÚÈ¿ÓÙ˜. ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ηٷÛÙ‹ÛÂÈ Ù· Ó‡̷ٷ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ‰È·ÏÏ·ÎÙÈÎfiÙÂÚ· ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ ƒˆÌ·›Ô˘˜.. ÛÙË ªÂÁ·ÏfiÔÏË Ù˘ ∞Ú牛·˜ Î·È ¤ı·Ó ÙÔ 120 . fiÔ˘ ΤډÈÛ ÙË Û˘Ì¿ıÂÈ· Ù˘ ÊÈÏÂÏÏËÓÈ΋˜ ˘„ËÏ‹˜ ·ÚÈÛÙÔÎÚ·Ù›·˜. ∆Ô ·fiÛ·ÛÌ·: ¶ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ¶Ôχ‚ÈÔ˘ «^πÛÙÔÚ›·È». ËÁ¤ÙË Ù˘ ∞¯·˚΋˜ ™˘ÌÔÏÈÙ›·˜.6Ë(193-228) 29-01-04 10:15 ™ÂÏ›‰·193 ∂ ¡√∆∏∆∞ 6 Ë M∂ƒ√™ ∞ã ∫∂πª∂¡√: H ÌÔ˘ÛÈ΋ ÂÍËÌÂÚÒÓÂÈ MÔ˘ÛÈÎcÓ […] ÄÛÈ ÌbÓ àÓıÚÒÔȘ ùÊÂÏÔ˜ àÛÎÂÖÓ. ¶Ôχ‚ÈÔ˜. °ÂÓÓ‹ıËΠÁ‡Úˆ ÛÙÔ 202 . ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô Í¯ˆÚ›˙ÂÈ Ë ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ Ì ٛÙÏÔ «^πÛÙÔÚ›·È».Ã. ^IÛÙÔÚ›· 4. àÏÏa ıˆÚÔÜÓÙ˜ ÌbÓ ÙcÓ ëοÛÙˆÓ ·éÙÔ˘ÚÁ›·Ó ηd Û˘ÏÏ‹‚‰ËÓ Ùe ÙáÓ ‚›ˆÓ â›ÔÓÔÓ Î·d ÛÎÏËÚfiÓ.Ã. K·d ÙáÓ ÌbÓ ôÏÏˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ àÚÓËıÉÓ·› ÙÈ Ìc ÁÈÓÒÛÎÂÈÓ Ôé‰bÓ ·åÛ¯ÚeÓ ìÁÔÜÓÙ·È. ∆Ô 169 .Ã. ·‰È¿ÎÔË Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋.20. ¤ÁÈÓ ›·Ú¯Ô˜ Ù˘ ∞¯·˚΋˜ ™˘ÌÔÏÈÙ›·˜. Ù‹Ó Á ÌcÓ è ˇ ‰cÓ ÔûÙ\ àÚÓËıÉÓ·È ‰‡Ó·ÓÙ·È ‰Èa Ùe ηÙ\ àÓ¿ÁÎËÓ ¿ÓÙ·˜ Ì·Óı¿ÓÂÈÓ.1 ∞ 1 .[…] ¶·Úa ÌfiÓÔȘ ÁaÚ \AÚοÛÈ ÚáÙÔÓ ÌbÓ Ôî ·Ö‰Â˜ âÎ ÓË›ˆÓ ô ÷ ‰ÂÈÓ âı›˙ÔÓÙ·È Î·Ù¿ ÓfiÌÔ˘˜ ÙÔf˜ ≈ÌÓÔ˘˜ ηd ·ÈÄÓ·˜. […] T·ÜÙ¿ Ù¤ ÌÔÈ ‰ÔÎÔÜÛÈÓ Ôî ¿Ï·È ·ÚÂÈÛ·Á·ÁÂÖÓ Ôé ÙÚ˘Êɘ ηd ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ¯¿ÚÈÓ.4-21.

·fi Ù· ÔÔ›· ÛÒ˙ÔÓÙ·È ·Î¤Ú·È· Ù· 5 ÚÒÙ· Î·È ¿ÏÏ· ·ÔÛ·ÛÌ·ÙÈο. ¢È·ÈÚÂ›Ù·È Û 40 ‚È‚Ï›·. ∆Ô Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ·fiÛ·ÛÌ· ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ ‚È‚Ï›Ô Î·È ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ∞Úο‰Â˜ ∫˘Ó·Èı›˜. ŸÌˆ˜ ÔÈ ∫˘Ó·Èı›˜ ·Ú·ÈÙ‹ıËÎ·Ó Î¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ·fi ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ‰È··È‰·ÁÒÁËÛË. \AÚοÛÈ ‰¤ [âÛÙÈÓ] η› àÓ·ÁηÖÔÓ. Ù‹ ÁÂ Ì‹Ó è ˇ ‰‹Ó fï˜ ÁÈ· ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÔéÙ\ ‰‡Ó·ÓÙ·È àÚÓËıÉÓ·È Ô‡Ù ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÔ ·Ú·‰Â¯ıÔ‡Ó. ∫·› Ôé‰¤Ó ìÁÔÜÓÙ·È ·åÛ¯ÚfiÓ ∫·È ‰Â ıˆÚÔ‡Ó Î·ıfiÏÔ˘ ÓÙÚÔ‹ àÚÓËıÉÓ·È Ì‹ ÁÈÁÓÒÛÎÂÈÓ ÙÈ Ó· ·Ú·‰Â¯ıÔ‡Ó fiÙÈ ‰Â ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Î¿ÙÈ ÙáÓ Ì¤Ó ôÏÏˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ ·fi Ù· ¿ÏÏ· Ì·ı‹Ì·Ù·. Ó· Ì·ı·›ÓÔ˘Ó ÌÔ˘ÛÈ΋. ∏ ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ·Ó‹Î·Ó ÛÙ· ‚·ÛÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÙˆÓ ∞Úο‰ˆÓ. ÙÔ‡˜ ‡ÌÓÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·È¿Ó˜.6Ë(193-228) ∂ÓfiÙËÙ· 6 29-01-04 10:15 ™ÂÏ›‰·194 ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· 221-144 . fiÏÔÈ ÙÔ Ì·ı·›ÓÔ˘Ó. [‰‡Ó·ÓÙ·È] àÔÙÚ›‚ÂÛı·È [ÌÔÚÔ‡Ó] Ó· ··ÏÏ·ÁÔ‡Ó ·\ ·˘Ùfi.Ã. Ôx˜ ≤ηÛÙÔÈ Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ οı Ϸfi˜ ηٿ Ù¿ ¿ÙÚÈ· Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ·ÙÚÔ·Ú¿‰ÔÙ· ñÌÓÔÜÛÈ Â͢ÌÓ› [‹ ÂÁΈÌÈ¿˙ÂÈ] ÙÔ‡˜ âȯˆÚ›Ô˘˜ ≥Úˆ·˜ η› ıÂÔ‡˜Ø ÙÔ˘˜ ÙÔÈÎÔ‡˜ ‹ÚˆÂ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜Ø ÌÂÙ¿ ‰¤ Ù·ÜÙ· ‡ÛÙÂÚ· ÔÏÏFÉ ÊÈÏÔÙÈÌ›÷· Ì ÔÏÏ‹ ¿ÌÈÏÏ· [‹ Ì ÌÂÁ¿ÏÔ Û˘Ó·ÁˆÓÈÛÌfi] ¯ÔÚ‡ԢÛÈ ¯ÔÚÂ‡Ô˘Ó Î·Ù\ âÓÈ·˘ÙfiÓ Î¿ı ¯ÚfiÓÔ ÙÔÖ˜ ¢ÈÔÓ˘ÛÈ·ÎÔÖ˜ ·éÏËÙ·Ö˜ Ì ÙË Û˘Óԉ›· ÙˆÓ ·˘ÏËÙÒÓ ÙÔ˘ ¢ÈÔÓ‡ÛÔ˘ âÓ ÙÔÖ˜ ı¿ÙÚÔȘ. Ôûı\ ïÌÔÏÔÁÔÜÓÙ˜ Ô‡ÙÂ Â¿Ó ÙÔ ·Ú·‰Â¯ıÔ‡Ó. ‰È¿ Ùfi ÓÔÌ›˙ÂÛı·È ÙÔÜÙÔ ÂÂȉ‹ ·˘Ùfi ıˆÚÂ›Ù·È . ÂÂȉ‹ ˘Ô¯ÚˆÙÈο. ∞ 2 . METAºPA™H TOY KEIMENOY K∂πª∂¡√ M∂∆∞ºƒ∞™∏ [K·Ù¿ Ù· Û¯fiÏÈ· ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘] 194 ¶ÄÛÈ Ì¤Ó àÓıÚÒÔȘ ™Â fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ [âÛÙ›Ó] ùÊÂÏÔ˜ [›ӷÈ] ˆÊ¤ÏÈÌÔ àÛÎÂÖÓ ÌÔ˘ÛÈ΋Ó. ÙÔ‡˜ ≈ÌÓÔ˘˜ η› ÙÔ˘˜ ·ÈÄÓ·˜. ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÙÔ˘˜ AÚο‰Â˜ [›ӷÈ] Î·È ·Ó·Áη›Ô. ¶·Ú¿ ÌfiÓÔȘ Á¿Ú \AÚοÛÈ °È·Ù› ÌfiÓÔ ÛÙÔ˘˜ AÚο‰Â˜ ÚáÙÔÓ Ì¤Ó Ôî ·Ö‰Â˜ âÎ ÓË›ˆÓ ÚÒÙ· Ù· ·È‰È¿ ·fi ÙËÓ ÓËȷ΋ ÙÔ˘˜ ËÏÈΛ· âı›˙ÔÓÙ·È ô ÷ ‰ÂÈÓ Û˘ÓËı›˙Ô˘Ó Ó· Ù·ÁÔ˘‰Ô‡Ó ηٿ ÙÔ‡˜ ÓfiÌÔ˘˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜. ÛÙ· ı¤·ÙÚ·. ‰È¿ Ùfi ηÙ\ àÓ¿ÁÎËÓ ¿ÓÙ·˜ Ì·Óı¿ÓÂÈÓ. οÙÈ Ô˘ ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ ∞Úο‰Â˜ ıˆÚÔ‡Û·Ó ·‰È·ÓfiËÙÔ..

Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û Û\ ·˘ÙÔ‡˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ „‡¯Ô˘˜ Î·È Ù˘ ÙÚ·¯‡ÙËÙ·˜ [ÙÔ˘ ÙfiÔ˘] ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ˙Ô˘Ó. ¶›ÛÙ¢·Ó ˆ˜ Ô ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ‰È·Ï¿ıÂÙ·È Î·Ù¿ÏÏËÏ·.6Ë(193-228) 29-01-04 10:15 ™ÂÏ›‰·195 ÙáÓ ·åÛ¯ÚáÓ ·Ú\ ·éÙÔÖ˜. Ô˘ ÍÂÎÈÓÔ‡Û ·fi ÙË ÓËȷ΋ ËÏÈΛ·. ≥ÙȘ ·Ú¤ÂÙ·È ·éÙÔÖ˜ ‰È¿ Ù‹Ó „˘¯ÚfiÙËÙ· η› ÛÙ˘ÁÓfiÙËÙ· ÙÔÜ ÂÚȤ¯ÔÓÙÔ˜ [ÙfiÔ˘] Ù‹Ó ñ¿Ú¯Ô˘Û·Ó ηٿ Ùfi ÏÂÖÛÙÔÓ âÓ ÙÔÖ˜ ÙfiÔȘ. KÈ ·˘Ù¿ ÌÔ˘ Ê·›ÓÔÓÙ·È fiÙÈ ı¤ÛÈÛ·Ó ÔÈ ·ÏÈÔ› fi¯È ÁÈ· Ó· ηÏÏÈÂÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÙË ÊÈÏˉÔÓ›· Î·È ÙËÓ Â›‰ÂÈÍË ÏÔ‡ÙÔ˘. ‰Â ÛÙfi¯Â˘Â ÛÙËÓ Â›‰ÂÈÍË ÏÔ‡ÙÔ˘. ∂ÓfiÙËÙ· 6 ∞ 3 . ÁÈ·Ù› ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ·Ó ÙËÓ ·È‰Â˘ÙÈ΋ Ù˘ ·Í›·. Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ÙfiÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜. ∆· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ Ì¿ı·ÈÓ·Ó ·fi ÓˆÚ›˜ Ó· „¤ÏÓÔ˘Ó ‡ÌÓÔ˘˜ Î·È ·È¿Ó˜. ™ÎÔfi˜ Ù˘ ‹Ù·Ó Ó· ÍÂÎÔ˘Ú·ÛÙÔ‡Ó ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ·fi ÙË ÛÎÏËÚ‹ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· Î·È Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÈÔ ‹ÈÔ Î·È Ú¿Ô ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ·ÔʇÁÔÓÙ·˜ ÙËÓ „˘¯ÚfiÙËÙ·. 195 . fi¯È ÌfiÓÔ ÂÂȉ‹ ‹Ù·Ó ˘Ô¯ÚˆÙÈÎfi. ∂›Û˘ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ¢ÈÔÓ˘ÛȷΤ˜ ÁÈÔÚÙ¤˜ ÂÚÈÂÏ¿Ì‚·Ó ¯ÔÚfi Î·È ÙÚ·ÁÔ‡‰È. ·ÏÏ¿ ÂÂȉ‹ ·Ú·ÙËÚÔ‡Û·Ó ÙÔ Ìfi¯ıÔ ÙÔ˘ ηıÂÓfi˜ ¯ˆÚÈÛÙ¿ Î·È Ì ϛÁ· ÏfiÁÈ· Ù‹Ó Â›ÔÓË Î·È ÛÎÏËÚ‹ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Ù˘ ˙ˆ‹˜ η› ÂÂȉ‹ ·Ú·ÙËÚÔ‡Û·Ó ÙËÓ ·˘ÛÙËÚfiÙËÙ· ÙˆÓ ËıÒÓ. ∂ÈϤÔÓ ÙÔ Ì¿ıËÌ· Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ó fiÏÔÈ. T·ÜÙ¿ Ù¤ ÌÔÈ ‰ÔÎÔÜÛÈÓ ·ÚÂÈÛ·ÁˆÁÂÖÓ Ôî ¿Ï·È Ôé ¯¿ÚÈÓ ÙÚÔÊɘ η› ÂÚÈÔ˘Û›·˜. ηٿ ÙÔÓ ¶Ôχ‚ÈÔ. ∞˘Ù‹ Ë ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜. ÒÛÙ ӷ ˘ÌÓÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ‹ÚˆÂ˜ Ì ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÙÚfiÔ Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ·ÙÚÔ·Ú¿‰ÔÙ· ¤ıÈÌ·. °È’ ·˘Ùfi ÔÈ ∞Úο‰Â˜ ıˆÚÔ‡Û·Ó ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ ÙËÓ ÂÎÌ¿ıËÛË Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜. ÔÈ ∞Úο‰Â˜ ·ÊÈ¤ÚˆÛ·Ó È‰È·›ÙÂÚË ÚÔÛÔ¯‹ Î·È ÂÈ̤ÏÂÈ· ÛÙË ÌÂϤÙË Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜. àÏÏ¿ ıˆÚÔÜÓÙ˜ Ì¤Ó Ù‹Ó ·éÙÔ˘ÚÁ›·Ó ëοÛÙˆÓ Î·› Û˘ÏÏ‹‚‰ËÓ Ùfi â›ÔÓÔÓ Î·› ÛÎÏËÚfiÓ ÙáÓ ‚›ˆÓ. ÓÙÚÔ‹ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ÙÔ˘˜. ıˆÚÔÜÓÙ˜ ‰¤ Ù‹Ó ·éÛÙËÚ›·Ó ÙáÓ äıáÓ. ·Ó ·ÛÎÂ›Ù·È ÛÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Ù¤¯ÓË. NOHMATIKH A¶O¢O™H TOY KEIMENOY Ÿˆ˜ ·Ú·ÙËÚ› Ô ¶Ôχ‚ÈÔ˜. Ô˘ ÁÂÓÓ¿ Ô ÙfiÔ˜ ηÙÔÈΛ·˜ ÙÔ˘˜. ·ÏÏ¿ Î·È ÂÂȉ‹ ıˆÚÔ‡ÓÙ·Ó ÓÙÚÔ‹ Ë ·Ú·›ÙËÛË ·fi ·˘Ùfi.

¿. ™ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ‰Èı˘Ú¿Ì‚ˆÓ ‰È¤Ú„·Ó Ô ™È̈ӛ‰Ë˜ Ô ∫›Ԙ. ❏ ÔÏÏFÉ ÊÈÏÔÙÈÌ›÷· ¯ÔÚ‡ԢÛÈ: ™˘Ó˘Ê·Ṳ̂ÓË Ì ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ‹Ù·Ó Î·È Ë Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ ¯ÔÚÔ‡. ÒÛÙ ӷ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÂÓÂÚÁ¿ ÛÙȘ ıÚË΢ÙÈΤ˜ ÙÂÏÂÙ¤˜. ™‹ÌÂÚ· ‰È·ÛÒ˙ÔÓÙ·È ÌfiÓÔ ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ‰Èı˘Ú¿Ì‚ˆÓ. √È ∞Úο‰Â˜ Ì¿ı·ÈÓ·Ó ·fi ÌÈÎÚÔ› Ó· ¯ÔÚ‡ԢÓ. √ ™ÙËÛ›¯ÔÚÔ˜ ¤‰ˆÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ‰ÔÌ‹ ÛÙÔÓ ‡ÌÓÔ ¯ˆÚ›˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔÓ Û ÛÙÚÔʤ˜. ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Û·Ó Î¿ÙÈ ·Û‹Ì·ÓÙÔ. fiˆ˜ ¢¯·ÚÈÛÙ‹ÚÈÔÈ. ™Â ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚ˜ ÂÔ¯¤˜ Ô ·È¿Ó·˜ ·¢ı˘ÓfiÙ·Ó Î·È ÚÔ˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ıÂÔ‡˜. ıˆÚÂ›Ù·È fiÙÈ Û˘ÓÂÙ¤ÏÂÛ ÛÙË Á¤ÓÂÛË ÙÔ˘ ‰Ú¿Ì·ÙÔ˜. Ô ∞ÏÎÌ¿Ó Î·È Ô ¶›Ó‰·ÚÔ˜. ∞Ú¯Èο ·Ôȉԛ Û˘Ó¤ıÂÙ·Ó ‡ÌÓÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Û·Ó Û ıÚËÛ΢ÙÈΤ˜ ÁÈÔÚÙ¤˜ Î·È ·ÓËÁ‡ÚÈ· Û˘Ó·ÁˆÓÈ˙fiÌÂÓÔÈ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. √ ‰Èı‡Ú·Ì‚Ô˜ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙ· ›‰Ë Ù˘ ·Ú¯·›·˜ Ï˘ÚÈ΋˜ Ô›ËÛ˘. ÙÔÖ˜ ¢ÈÔÓ˘ÛÈ·ÎÔÖ˜ ·éÏËÙ·Ö˜ âÓ ÙÔÖ˜ ı¿ÙÚÔȘ: ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙȘ ÁÈÔÚÙ¤˜ ❏ ÚÔ˜ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ıÂÔ‡ ¢ÈÔÓ‡ÛÔ˘. ❏ ¡fiÌÔÈ: ◊Ù·Ó Â›‰Ô˜ ¿ÛÌ·ÙÔ˜. ∞ÚÁfiÙÂÚ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ‰È¿ÊÔÚ· ›‰Ë ·È¿ÓˆÓ. ÛÙȘ Ôԛ˜ ¤„ÂÏÓ·Ó ÙÔ ‰Èı‡Ú·Ì‚Ô. Ô˘ „·ÏÏfiÙ·Ó ÚÔ˜ ÙÈÌ‹Ó Î¿ÔÈÔ˘ ıÂÔ‡ (΢ڛˆ˜ ÙÔ˘ ∞fiÏψӷ). ÂÈÙÚ·¤˙ÈÔÈ Î. . ™˘Ó‹ıˆ˜. ∆· ı¤Ì·Ù· οÔÈˆÓ ‹Ù·Ó ÂÌÓ¢Ṳ̂ӷ ·fi ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹ ÙÔ˘ Ï·Ô‡. Ô˘ „·ÏÏfiÙ·Ó ·fi ¯ÔÚfi Ì ÙË Û˘Óԉ›· ·˘ÏÔ‡ ‹ χڷ˜. ÁÈ·Ù› ¤¯Ô˘Ó ηٷϿ‚ÂÈ ÙËÓ ·È‰Â˘ÙÈ΋ Ù˘ ·Í›·. ∏ ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ·˘ÛÙËÚ¿ ηıÔÚÈṲ̂ÓË ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÈÙÚ¤ÂÈ ·ÚÂÎÎÏ›ÛÂȘ. °È’ ·˘Ùfi ÔÓÔÌ¿ÛÙËΠ«ÓfiÌÔ˜». Ô˘ „¿ÏÏÔÓÙ·Ó ÚÔ˜ ÙÈÌ‹ ÂÓfi˜ ıÂÔ‡. EPMHNEYTIKA – ¶PA°MATO§O°IKA ™XO§IA ❏ ªÔ˘ÛÈÎ‹Ó ÄÛÈÓ àÓıÚÒÔȘ ùÊÂÏÔ˜ àÛÎÂÖÓ: √ ¶Ôχ‚ÈÔ˜ ıˆÚ› fiÙÈ Ë ÌÔ˘- ÛÈ΋ ˆÊÂÏ› fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Î·È Û˘ÓÙÂÏ› ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘˜ Î·È Ù˘ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘˜. √È ÓfiÌÔÈ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÌfiÓÔ ıÚËÛ΢ÙÈÎÔ›. ⁄ÌÓÔ˘˜ ¤ÁÚ·„·Ó Ô ∞Ïη›Ô˜.6Ë(193-228) ∂ÓfiÙËÙ· 6 196 29-01-04 10:15 ™ÂÏ›‰·196 ∞ 4 . ∞Ú¯Èο Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ·¢ı˘ÓfiÙ·Ó ÚÔ˜ ÙÔ ıÂfi ¶·È¿Ó·. √È ‡ÌÓÔÈ „¿ÏÏÔÓÙ·Ó ·fi ¯ÔÚfi ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ‚ˆÌfi Ì ÙË Û˘Óԉ›· χڷ˜. Ô ¶›Ó‰·ÚÔ˜ Î·È Ô µ·Î¯˘Ï›‰Ë˜. ¶ÚÔÔÚÈ˙fiÙ·Ó ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÁÈ· ÙË ÁÈÔÚÙ‹ ÙÔ˘ ıÂÔ‡ ¢ÈÔÓ‡ÛÔ˘ Î·È Û˘Óԉ¢fiÙ·Ó ·fi ÔÚÁÈ·ÛÙÈÎfi ¯ÔÚfi. ∞¢ı˘ÓfiÙ·Ó ÚÔ˜ ÙÔÓ ∞fiÏψӷ (ÔfiÙ „·ÏÏfiÙ·Ó ·fi ·Ó‰ÚÈÎfi ¯ÔÚfi) ‹ ÙËÓ ÕÚÙÂÌË (ÔfiÙ „·ÏÏfiÙ·Ó ·fi ¯ÔÚfi ·Úı¤ÓˆÓ) ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÔÙÚÔ‹ ÂÓfi˜ ÂÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘. ÚÔ˜ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÁÈÓfiÙ·Ó Ë ÁÈÔÚÙ‹. √ ¯ÔÚfi˜ Î·È Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ ÂÂÓÂÚÁÔ‡Ó ıÂÙÈο ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘. √È ‡ÌÓÔÈ ÁÚ¿ÊÔÓÙ·Ó Û ‰·ÎÙ˘ÏÈÎfi ÂÍ¿ÌÂÙÚÔ Î·È Ë ˘fiıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó ÂÌÓ¢Ṳ̂ÓË ·fi ÙÔ˘˜ ̇ıÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û¯ÂÙÈÎÔ‡˜ Ì ÙÔ ıÂfi. ❏ ≠ÀÌÓÔÈ: ◊Ù·Ó ÙÂÏÂÙÔ˘ÚÁÈο ıÚËÛ΢ÙÈο ¿ÛÌ·Ù·. ❏ ¶·ÈÄÓ˜: ◊Ù·Ó ıÚËÛ΢ÙÈÎfi ¿ÛÌ·. ÔÏÂÌÈÎÔ›. ∂Âȉ‹ ÂÓ˘‹Ú¯Â Û’ ·˘ÙfiÓ ÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙÔ˘ ‰È·ÏfiÁÔ˘. Ô˘ ·ÛÎÔ‡Ó ÚÔ·ÈÚÂÙÈο. ·ÓÙÈÛÙÚÔʤ˜ Î·È Âˆ‰Ô‡˜. ªfiÓÔ ÔÈ ∞Úο‰Â˜ ıˆÚÔ‡Ó ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ ÙËÓ ¿ÛÎËÛË Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜. fï˜.

õÛÎËη. -ÔÓ.ÌÂÙÔ¯ÒÓ ÙÔ˘ ∫∂πª∂¡√À ÃÚÔÓÈΤ˜ – ÂÁÎÏÈÙÈΤ˜ ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ÛÂȘ • ªÔ˘ÛÈ΋Ó: ·ÈÙ. äÛ΋ÎÂÈÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ıÂÙÈÎfi˜ ‚·ıÌfi˜ ÙÔ˘ ÂÈı.ÂÈı¤ÙˆÓ . ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ÏËı. Ô˘‰. ·ÛÎËÙ‹˜. ÕÓıÚˆÔÈ. ÚÎ. Ę. ·fiÚ. Ô˘‰.∂. Á›ÓÔÓÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ Ôχ ·˘ÛÙËÚÔ›. Á¤Ó. ÂÓ. ·. ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û.∂. ∆¤ÙÔȘ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó Î·È Û‹ÌÂÚ·. ·ÚÛ. ì ÌÔ˘ÛÈ΋ [ÁÂÓ. ‰ËÏ·‰‹.∂. ÊÈÏ¿ÓıÚˆÔ˜. ·ÚÛ.∂. Ùɘ ÌÔ˘ÛÈÎɘ] √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ÙÔÜ \∞Úο‰Ô˜] • àÓ·ÁηÖÔÓ: ÔÓÔÌ. àÓ·ÁηÖÔ˜. ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘] √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡.∂. Á¤Ó. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ∫·È ·˘Ù‹ Ë ·ÓÙ›ÏË„Ë ÌÂÏÂÙ¿Ù·È Î·È ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÂÓ Ì¤ÚÂÈ ·fi ÙËÓ ÂÈÛÙ‹ÌË Ù˘ „˘¯ÔÏÔÁ›·˜. ÙÔÜ çʤÏÔ˘˜] √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡.6Ë(193-228) 29-01-04 10:15 ™ÂÏ›‰·197 ❏ ıˆÚÔÜÓÙ˜ Ì¤Ó Ù‹Ó ëοÛÙˆÓ ·éÙÔ˘ÚÁ›·Ó… ÛÎÏËÚfiÓ: ∫·Ù¿ ÙÔÓ ¶Ôχ‚ÈÔ Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ ÍÂÎÔ˘Ú¿˙ÂÈ ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ ·fi ÙÔ Ìfi¯ıÔ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜ Î·È ÙÔ˘ ‰›ÓÂÈ ‰‡Ó·ÌË Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘. -ÔÓ µ·ıÌÔ› ÙÔ˘ ÂÈı¤ÙÔ˘: £∂∆π∫√™: àÓ·ÁηÖÔ˜. ·ÓıÚÒÈÓÔ˜ • ùÊÂÏÔ˜: ÔÓÔÌ. ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. À¶∂ƒ£∂∆π∫√™: àÓ·ÁηÈfiÙ·ÙÔ˜. ÏËı.·ÓÙˆÓ˘ÌÈÒÓ . ÔÊÂÈϤÙ˘. ·¿ÓıÚˆÔ˜. -·. Á¤Ó. õÛÎËÛ·. ™À°∫ƒπ∆π∫√™: àÓ·ÁηÈfiÙÂÚÔ˜. ÏËı. ÂÓÂÚÁ. ·ÛÎËÙÈÎfi˜ • \∞ÚοÛÈ: ‰ÔÙ. ÄÛ·. Ù˘ ·fiÚÈÛÙ˘ ÂÈÌÂÚÈÛÙÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. ÙÔ˘ ÂÈı. ÏËı. àÛ΋ۈ. ÄÓ (= ηı¤Ó·˜) • ̤Ó: Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ·ÓÙÈıÂÙÈÎfi˜ • àÓıÚÒÔȘ: ‰ÔÙ. ·ÚÛ. ¿ÛÎËÛË. -ÔÓ • ÚáÙÔÓ: Â›ÚÚËÌ· ¯ÚÔÓÈÎfi 197 . -Ë. ·ÚÛ. õÛÎÔ˘Ó. °§ø™™IKA ™XO§IA ✔ °Ú·ÌÌ·ÙÈ΋ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Ï¤ÍÂˆÓ – ™ËÌ·ÛÈÔÏÔÁÈο ∞Ú¯ÈÎÔ› ¯ÚfiÓÔÈ ÚËÌ¿ÙˆÓ – √ÌfiÚÚÈ˙· ÛÙË ¡. Á¤Ó. ÔÊÂÈÏ‹. ÊÈÏfiÌÔ˘ÛÔ˜ • ÄÛÈ: ‰ÔÙ. ÂÓ. ÂÓ. àÛΤˆ. ıËÏ. KÏ›ÛË Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ . ï \∞Úο˜ [ÁÂÓ. ·ÓıÚˆÈÛÌfi˜. Á¤Ó. ÂÓÂÛÙ. ï ôÓıÚˆÔ˜ [ÁÂÓ. ̤ÏÏ. ÔÊ›ψ • àÛÎÂÖÓ: ··ÚÌÊ. Ô˘ ˙Ô˘Ó Û „˘¯ÚÔ‡˜ Î·È ÙÚ·¯Â›˜ ÙfiÔ˘˜. Ùfi ùÊÂÏÔ˜ [ÁÂÓ. ∂ÓfiÙËÙ· 6 ∞ 5 . -Ë. ÌfiÓÔ˜. ÚÙ. àÛÎá Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. Á¤Ó. Á¤Ó. -ÔÓ • ¶·Ú¿: ÚfiıÂÛË • ÌfiÓÔȘ: ‰ÔÙ. ˘ÂÚÛ. ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ÂÍ·ÓıÚˆ›˙ˆ. àÛÎá. ¶ÔÏÏÔ› ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ Ù· ÔÚ›ÛÌ·Ù· Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ Ù˘ „˘¯ÔÏÔÁ›·˜ ¤¯Ô˘Ó ηıÈÂÚÒÛÂÈ ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· ηχÙÂÚË ·fi‰ÔÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. ❏ ıˆÚÔÜÓÙ˜ ‰¤… ñ¿Ú¯Ô˘Û·Ó: ∂›Û˘ Ô ¶Ôχ‚ÈÔ˜ ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÂËÚ¿˙ÂÈ ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘.

-Ë. Á¤Ó. ≈ÌÓÔ˘Ó. -Ë. ¿ıÂÔ˜. ·Ú¿ÓÔÌÔ˜. ÂÓÂÛÙ. ï. ÚÎ. ≈ÌÓËη. Ôχ µ·ıÌÔ› ÙÔ˘ ÂÈı¤ÙÔ˘: £∂∆π∫√™: Ôχ˜. ·ÚÛ. ̤ÏÏ. Ù˘ ‰ÂÈÎÙÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. ÏËı. ·ÚÛ. ÔyÙÔ˜. Ù˘ ·Ó·ÊÔÚÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. ÔÚÈÛÙ. Ô˘‰. ·fiÚ. ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ıËÏ. Á¤Ó. ÚÎ.∂. ηٷÓÔÌ‹. ˘ÂÚÛ. ¬˜.ì âȯÒÚÈÔ˜. ·fiÚ.∂. Âˆ‰fi˜ • âı›˙ÔÓÙ·È: Áã ÏËı. ˘ÂÚÛ. Á¤Ó. ˆ‰Â›Ô.ì Ï›ˆÓ. ¿ÛÌ·. ÙÔ˘ ÂÈı. ÏËı. ô÷ ‰ˆ (= ÙÚ·ÁÔ˘‰Ò) Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ÂıÈÛÙÈÎfi˜. ˘ÂÚÛ. Â͢ÌÓÒ. Âåı›ÛıËÓ. ÂıÈÛÌfi˜. ÙÔÜ ıÂÔÜ] √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡.∂. ÂÓÂÛÙ. ÚfiÛ. Á¤Ó. Á¤Ó. Á¤Ó. ÏËı. À¶∂ƒ£∂∆π∫√™: ÏÂÖÛÙÔ˜. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ï ·Ö˜ [ÁÂÓ. ÚfiÛ. ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ≈ÌÓËÛ·. â¯fiÚ¢ÔÓ. ̤ÏÏ. Á¤Ó. ÂúıÈÛÌ·È. ï ÓfiÌÔ˜ [ÁÂÓ. Á¤Ó. Á¤Ó. ÓfiÌÈÌÔ˜. -·. ÏËı. -.ì ¿ÙÚÈÔ˜. Ó‹ÈÔ˜. ·fiÚ. ·Ôȉfi˜. ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ñÌÓ‹ÎÂÈÓ • ÌÂÙ¿: ÚfiıÂÛË • Ù·ÜÙ·: ·ÈÙ. Á¤Ó. ™À°∫ƒπ∆π∫√™: ï. ÙÔÜ ≈ÌÓÔ˘] √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ÏËı. ÚÙ. ̤ÏÏ. ˆ‰‹. ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. -ÔÓ • ÊÈÏÔÙÈÌ›÷·: ‰ÔÙ. ÙÔÜ ·È‰fi˜] • âÎ: ÚfiıÂÛË • ÓË›ˆÓ: ÁÂÓ. qF ‰ÔÓ. ≤ηÛÙÔ˜. qF Û·.6Ë(193-228) ∂ÓfiÙËÙ· 6 29-01-04 10:15 ™ÂÏ›‰·198 • Ôî ·Ö‰Â˜: ÔÓÔÌ. ÏËı. ·ÚÛ. ÚÙ. [FõÎÂÈÓ] √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ·ÚÛ. ıÂÙÈÎfi˜ ‚·ıÌfi˜ ÙÔ˘ ÂÈı. ì ÊÈÏÔÙÈÌ›· [ÁÂÓ. ÏËı. ıËÏ. ï ·È¿Ó [ÁÂÓ. ÙÔ˘ ÂÈı. ñÌÓá Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ÂÓÂÛÙ. Ù˘ ·fiÚÈÛÙ˘ ÂÈÌÂÚÈÛÙÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. Ùfi ϤÔÓ.∂. ¯ÔÚ‡ˆ Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ÚÎ. ÏËı. Ô˘‰. ıÂfiÛÙ·ÏÙÔ˜ • ñÌÓÔÜÛÈ: Áã ÏËı. ·ÚÛ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ̤ÏÏ. ÓËÈ·ÁˆÁfi˜. [Fqη]. Á¤Ó. ï ≈ÌÓÔ˜ [ÁÂÓ. Âåı›ÛÌËÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. Ùɘ ÊÈÏÔÙÈÌ›·˜] √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ÚfiÛ. ıÂ˚Îfi˜. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ÂÓ. ñÌÓ¤ˆ. Ô˘‰. ίfiÚ¢- 198 . ô ÷ ‰ˆ. ÔÓ (= ηı¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÏÏÔ‡˜) • Ù¿ ¿ÙÚÈ·: ·ÈÙ. ï ıÂfi˜ [ÁÂÓ. ·ÚÛ. ¤ÓÓÔÌÔ˜ • ÙÔ‡˜ ≈ÌÓÔ˘˜: ·ÈÙ. ÓËÈ·ÁˆÁ›Ô. ·fiÚ. ·≈ÙË. ô ÷ ÛÔÌ·È. ÔÚÈÛÙ. ÂÓÂÚÁ. ï ≥Úˆ˜ [ÁÂÓ. ÓËÈ·Îfi˜ • ô÷ ‰ÂÈÓ: ··ÚÌÊ. ÏËı. ÂÓ. ÂÓÂÛÙ. ÏËı. ·ÔÓÔÌ‹. Ùfi âȯÒÚÈÔÓ (= Ô ÙÔÈÎfi˜) • ÙÔ‡˜ ≥Úˆ·˜: ·ÈÙ. ÚÙ. âı›˙ÔÌ·È. ÏËı. âıÈÛı‹ÛÔÌ·È. ñÌÓá.∂. ÚÙ. ÙÔ˘ ÂÈı. ËÚˆÈÎfi˜ • ıÂÔ‡˜: ·ÈÙ. ¤ıÈÌÔ • ηٿ: ÚfiıÂÛË • ÓfiÌÔ˘˜: ·ÈÙ. ÔÚÈÛÙ. ÚÎ. ÙÔÜ ≥ÚˆÔ˜] √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ≥. ·ÚÛ. ¯ÔÚ‡ۈ. ÓÔÌÈÎfi˜. ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ÏËı. Â͇ÌÓËÛË • ·ÈÄÓ·˜: ·ÈÙ. Á¤Ó. ÔÏÏ‹. ¯ÔÚ‡ˆ. ¬ (= Ô ÔÔ›Ô˜) • ≤ηÛÙÔÈ: ÔÓÔÌ. -ÔÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. Á¤Ó. ÊÈÏfiÙÈÌÔ˜ • ¯ÔÚ‡ԢÛÈ: Áã ÏËı. ÂÓÂÚÁ. ÙÔÜ ÓfiÌÔ˘] √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡.∂. ÂÓÂÚÁ. ·ÚÛ. ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ñÌÓ‹Ûˆ. ÙÔÜ ·ÈÄÓÔ˜] • Ôx˜: ‰ÔÙ. ï. Ôχ˜. ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. âı›˙ÔÌ·È (= Û˘ÓËı›˙ˆ) Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ.∂. ·ÚÛ.∂. Ùfi ¿ÙÚÈÔÓ (= Ô ·ÙÚÔ·Ú¿‰ÔÙÔ˜) • âȯˆÚ›Ô˘˜: ·ÈÙ. ÙÔÜÙÔ (= ·˘Ùfi˜) • ÔÏÏFÉ: ‰ÔÙ. ‰È·Ó¤Ìˆ. â¯fiÚÂ˘Û·. Á¤Ó.

·‰‡Ó·ÌÔ˜. -Ô • ÙáÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ: ÁÂÓ. ÂÓÂÛÙ. ìÁ¤ÔÌ·È. Á¤Ó. äÚÓËÛ¿ÌËÓ. Ô˘‰. ‰˘Ó·ÌˆÙÈÎfi˜ • ‰È¿: ÚfiıÂÛË ∂ÓfiÙËÙ· 6 199 . ˘ÂÚÛ. ÏËı. ‰˘ÓËı‹ÛÔÌ·È. ÚÎ. õÚÓËÌ·È. ìÁÔÜÌ·È (= ıˆÚÒ) Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ìÁÔÜÌ·È. ÙÔÜ ı¿ÙÚÔ˘] √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ÁÈÁÓÒÛΈ. Á¤Ó. ·ÚÓËÛÈ΢ڛ· • ÙÈ: ·ÈÙ. Á¤Ó.∂. ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. àÚÓ‹ÛÔÌ·È. ÁÈÁÓÒÛΈ (= ÁÓˆÚ›˙ˆ) Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ·ÔÚ. âÁ›ÁÓˆÛÎÔÓ. ·ÓÂΉȋÁËÙÔ˜. ÁÓÒÛÔÌ·È. À¶∂ƒ£∂∆π∫√™: ·úÛ¯ÈÛÙÔ˜. ¯ÔÚÂ˘Ù‹˜. ÂÓÂÛÙ. ÚÙ. Ì·ıËÙ‹˜. οÙÈ) • ÁÈÓÒÛÎÂÈÓ: (ÁÈÁÓÒÛÎÂÈÓ) ··ÚÌÊ. ‰È¿ÁÓˆÛË. Á¤Ó. ·fiÚ. ·ÚÛ. Á¤Ó. àÚÓ¤ÔÌ·È. ‰È‹ÁËÌ·. ı·ÙÚÈÎfi˜. ÚfiÛ. -‹. Ì¿ıËÛË. ̤ÏÏ. ·åÛ¯Úfi˜. ¢ÈÔÓ˘ÛÈ·Îfi˜. ÔÚÈÛÙ. ÏËı. ÙÔÜ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜] √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ÂÓÂÛÙ. ÏËı. ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. Ù›˜. Ù›˜. Á¤Ó. ÔÚÈÛÙ. ÁÓÒÌË. ÏËı. ·¿ÚÓËÛË. Ô˘‰. ÂÈÛËÁËÙ‹˜. ìÁËÛ¿ÌËÓ. ÂÎÌ¿ıËÛË • àÚÓËıÉÓ·È: ··ÚÌÊ. οÔÈ·. ‰Â‰‡ÓËÌ·È. ˘ÂÚÛ. Ô˘‰. Ù› (= οÔÈÔ˜. -Ë. äÚÓ‹ÌËÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. -ÔÓ • ìÁÔÜÓÙ·È: Áã ÏËı. ÁÓÒÛË. Ùɘ è ˇ ‰É˜] (= ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È) • ÔûÙ’: (Ô‡ÙÂ) Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ Û˘ÌÏÂÎÙÈÎfi˜ • ‰‡Ó·ÓÙ·È: Áã ÏËı. ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ·ÚÛ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ÁÓˆÛÙfi˜. ·‰˘Ó·Ì›·. ı·ÙÚfiÊÈÏÔ˜ • ôÏψÓ: ÁÂÓ. âÓÈ·˘Ùfi˜ [ÁÂÓ. ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ì è ˇ ‰‹ [ÁÂÓ. ËÁ¤Ù˘. âÁÓÒÎÂÈÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡.6Ë(193-228) 29-01-04 10:15 ™ÂÏ›‰·199 η. ·ıËÙ. ıÂÙÈÎfi˜ ‚·ıÌfi˜ ÙÔ˘ ÂÈı. ÂÓ‰˘Ó¿ÌˆÛË. Ô˘‰. àÚÓÔÜÌ·È Ãƒ√¡√π: ÂÓÂÛÙ. -fiÓ µ·ıÌÔ› ÙÔ˘ ÂÈı¤ÙÔ˘ £∂∆π∫√™: ·åÛ¯Úfi˜. ¯ÔÚfi˜. ·fiÚ. äÚÓ‹ıËÓ. Ùfi Ì¿ıËÌ· [ÁÂÓ. Ùfi ı¤·ÙÚÔÓ [ÁÂÓ. ¿ÁÓˆÛÙÔ˜. ¯ÔÚÈÎfi.∂. ÂÓ. ìÁ‹ÛÔÌ·È. ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ·˘Ù·¿ÚÓËÛË. ìÁ‹ÌËÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ËÁÂÌfiÓ·˜.∂. ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ôÏÏÔ˜. ï ·éÏËÙ‹˜ [ÁÂÓ. ÂÓÂÚÁ. ÚfiÛ. ‰˘Ó·Ùfi˜.∂. äÚÓÔ‡ÌËÓ. ·Ó¿ÁÓˆÛË. ˘ÂÚÛ. ˘ÂÚÛ. Ùfi ·úÛ¯ÈÔÓ. â‰˘Ó¿ÌËÓ. ‰‡Ó·Ì·È (= ÌÔÚÒ) Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ™À°∫ƒπ∆π∫√™: ï. ÚÙ. Ù˘ ·fiÚÈÛÙ˘ ·ÓÙˆÓ. Ù˘ ·fiÚÈÛÙ˘ ÂÈÌÂÚÈÛÙÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. ÚÎ. Ì·ıËÛÈ·Îfi˜. Á¤Ó. öÁӈη. ·ÚÓËÙÈÎfi˜.∂. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ≢ӋıËÓ. ·ÚÛ. ÚÙ. -Ë. ¿ÚÓËÛË. ‚ã öÁÓˆÓ. ÙÔÜ ·éÏËÙÔÜ] • âÓ: ÚfiıÂÛË • ÙÔÖ˜ ı¿ÙÚÔȘ: ‰ÔÙ. ıËÏ. ÚÎ. Á¤Ó.∂. àÚÓËı‹ÛÔÌ·È. ÚÙ. ÚÎ. ̤ÏÏ. -¿. ìÁÔ‡ÌËÓ. ÁÓˆÛÙÈÎfi˜. ≥ÁËÌ·È. ‰‡Ó·Ì·È. âÓÈ·˘ÙÔÜ] (= ¤ÙÔ˜) • ¢ÈÔÓ˘ÛÈ·ÎÔÖ˜: ‰ÔÙ. â‰Â‰˘Ó‹ÌËÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ̤ÏÏ. Á¤Ó.ì ·åÛ¯›ˆÓ. Ô˘‰. ˘ÂÚÛ. ÙÔ˘ ÂÈı. ·fiÚ. ÂÓ. ËÁÂÛ›· • ÁÂ: ÌfiÚÈÔ ‚‚·ÈˆÙÈÎfi • Ì‹Ó: ÌfiÚÈÔ ‚‚·ÈˆÙÈÎfi • Ù‹Ó è ˇ ‰‹Ó: ·ÈÙ.∂. ÏËı. ¯ÔÚ¢ÙÈÎfi˜. ¿ÁÓÔÈ· • Ô鉤Ó: Â›ÚÚËÌ· ÔÛÔÙÈÎfi • ·åÛ¯ÚfiÓ: ·ÈÙ. àÚÓÔÜÌ·È. ÂÓ. ‰˘Ó‹ÛÔÌ·È. ·‰‡Ó·ÙÔ˜. ìÁËı‹ÛÔÌ·È. ̤ÏÏ. ìÁ‹ıËÓ. -fiÓ • ÙÔÖ˜ ·éÏËÙ·Ö˜: ‰ÔÙ. ¯ÔÚÔÂÛÂÚ›‰· • âÓÈ·˘ÙfiÓ: ·ÈÙ. ÂÓ. âίÔÚ‡ÎÂÈÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ·fiÚ.

·Ì·ı‹˜. ÚÙ. Û‡. ̤ÏÏ. Ùɘ ¯¿ÚÈÙÔ˜] 200 . ì ¯¿ÚȘ [ÁÂÓ. âÓÔÌ›ÛıËÓ. Á¤Ó. âÌ¿Óı·ÓÔÓ. ̤ÏÏ. ·éÙfi • ÓÔÌ›˙ÂÛı·È: ··ÚÌÊ. ÓÔÌ›˙ÔÌ·È Ãƒ√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ÂÓÂÛÙ. ‰ÔÎá (= Ê·›ÓÔÌ·È) Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ÏËı. ˘ÂÚÛ. ÙÔ˘ ÂÈı. âÌÂÌ·ı‹ÎÂÈÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ̤ÏÏ. ÂÓÂÛÙ. ÔyÙÔ˜. Ù˘ ‰ÂÈÎÙÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. ·ÚÂÈÛ¿Áˆ. ÚÙ. ÔÌÔÏÔÁËÙ¤Ô˜. ¿‰ÔÍÔ˜. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. àÔÙ¤ÙÚÈÌÌ·È. ̤ÏÏ. ‰ÔΛÌÈÔ. Ù˘ Â·Ó·ÏËÙÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. ˘ÂÚÛ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. Ùɘ ÙÚ˘Êɘ] (= Ë ÊÈÏˉÔÓ›·) √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ·ÚÛ. ÔÌÔÏÔÁÔ˘Ì¤Óˆ˜. ÂÓ. ‰fiÁÌ·. ÄÓ (= fiÏÔ˜) • Ì·Óı¿ÓÂÈÓ: ··ÚÌÊ. ÌÂÌ¿ıËη. ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ÂÓ. ·fiÚ. ÚfiÛ. ‚ã ÂÓÂÚÁ. ÚÎ. Á¤Ó. Á¤Ó. ÚÙ. ÊÈÏÔÌ·ı‹˜ • Ôûı’: (ÔûÙÂ) Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ Û˘ÌÏÂÎÙÈÎfi˜ • ïÌÔÏÔÁÔÜÓÙ˜: ÔÓÔÌ.6Ë(193-228) ∂ÓfiÙËÙ· 6 29-01-04 10:16 ™ÂÏ›‰·200 • àÓ¿ÁÎËÓ: ·ÈÙ. • ‰ÔÎÔÜÛÈÓ: Áã ÏËı. ÂÓÂÛÙ. ·Ó·ÁηÛÙÈÎfi˜ • ¿ÓÙ·˜: ·ÈÙ. àÔÙÚ›‚ÔÌ·È (= ··ÏÏ¿ÛÛÔÌ·È) Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ·ÚÂÈÛ¿Áˆ (= ıÂÛ›˙ˆ) Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ÚÎ. ÂÓÂÚÁ. ÂÓ. ïÌÔÏÔÁ¤ˆ. ÂÓÂÛÙ. ̤ÏÏ. ˘ÂÚÛ. ıËÏ. ÏËı. àÔÙÚ›„ÔÌ·È. Ì·ıËÙ‹˜. àÂÙÚÈ„¿ÌËÓ. ÔÚÈÛÙ. ïÌÔÏÔÁá. ·ÚÂÈÛɯ·. ̤ÏÏ. ÚÎ. Ùɘ àÓ¿Á΢] √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ÂÓ. ÚÎ. ‰Â‰fiÎËη. ÏËı. ÚÎ.∂. ·fiÚ. ïÌÔÏÔÁá Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. Ì·Óı¿Óˆ (= Ì·ı·›Óˆ) Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. óÌÔÏfiÁËη. ‰ÔΤˆ. â‰fiÎÔ˘Ó. âÁÒ. ıËÏ. ¿ÍÈÔ˜. ·ÚÂÈÛ‹¯ÂÈÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ÚÙ. ·fiÚ. ‰fiÍ·. ıÂÙÈÎfi˜ ‚·ıÌfi˜ ÙÔ˘ ÂÈı. ì ÙÚ˘Ê‹ [ÁÂÓ. â‰Â‰Ô΋ÎÂÈÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ÓÔÌ›˙ÔÌ·È. ÂÓ. ‰ÔÎÈÌ‹. ïÌÔÏÔÁ‹Ûˆ. ·fiÚ. ·Ú›۷ÎÙÔ˜. ·ÚÂÈÛÉÁÔÓ. Û‡Ó·ÍË. Ì·ı‹ÛÔÌ·È. Á¤Ó. ·≈ÙË. ÛÙÚ·ÙËÁfi˜. ·ÚÂÈۿ͈.∂. ˘ÂÚÛ. àÂÙÚÈ‚fiÌËÓ. Ì¿ıËÛË. Á¤Ó. óÌÔÏfiÁËÛ·. -¿.∂. ì àÓ¿ÁÎË [ÁÂÓ.∂. ÙÚ˘ÊËÏfi˜. Á¤Ó. ·åÛ¯Úfi˜. àÂÙÂÙÚ›ÌÌËÓ • ÙáÓ ·åÛ¯ÚáÓ: ÁÂÓ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. Á¤Ó. óÌÔÏÔÁ‹ÎÂÈÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ·Ó¿ÍÈÔ˜. ÂÍ·ÁˆÁ‹. Ì·Óı¿Óˆ. àÔÙÚÈÊı‹ÛÔÌ·È/ àÔÙÚÈ‚‹ÛÔÌ·È. ÏËı. ÓfiÌÈÛÌ· • ÙÔÜÙÔ: ·ÈÙ. ÔÌÔÏÔÁ›· • àÔÙÚ›‚ÂÛı·È: ··ÚÌÊ. ·ã ÚfiÛ. ‰ÔÎá. ‰fi͈. Ę. ·fiÚ. ÓÔÌÈÔÜÌ·È.∂. ·ÚÛ. ¯ÔÚËÁfi˜. ·éÙ‹. ÚÎ.∂. ÙÔÜÙÔ (= ·˘Ùfi˜) • Ù¤: Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ Û˘ÌÏÂÎÙÈÎfi˜ • ÌÔÈ: ‰ÔÙ. ÓÂÓfiÌÈÛÌ·È. ÓÔÌÈÛı‹ÛÔÌ·È. ·‰‡Ó·ÙÔ˜ Ù‡Ô˜ Ù˘ ÚÔÛˆÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. âÓÔÌÈ˙fiÌËÓ. óÌÔÏfiÁÔ˘Ó. ·Ó·Áη›Ô˜. ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ÂÓÂÛÙ. ·ÚÛ. ì ÂÚÈÔ˘Û›· [ÁÂÓ. ·ÔÚ. ÚÙ. ıËÏ. ˘‰Ú·ÁˆÁÂ›Ô • ÙÚ˘Êɘ: ÁÂÓ. ÂÓÂÚÁ. Á¤Ó. Ùɘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜] • ¯¿ÚÈÓ: ·ÈÙ. ‚ã öÌ·ıÔÓ. Ô˘‰. ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú.∂. Á¤Ó. àÔÙÚ›‚ÔÌ·È. ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. -fiÓ • ·Ú’: (·Ú¿) ÚfiıÂÛË • ·éÙÔÖ˜: ‰ÔÙ. ÙÚ˘ÊÂÚfi˜ • ÂÚÈÔ˘Û›·˜: ÁÂÓ. ˘ÂÚÛ. Ì·ıËÙÈÎfi˜. ÂÍÔÌÔÏfiÁËÛË. âÓÂÓÔÌ›ÛÌËÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. Ì·ıËÌ·ÙÈÎfi˜. ÂÓÂÚÁ. ıËÏ. ÚÙ. Ô˘‰. ‰fiÎÈÌÔ˜. ö‰ÔÍ·. ·éÙfi˜. ˘ÂÚÛ. ÄÛ·. ‰ÔÎÈÛ‹ÛÔÊÔ˜ • ¿Ï·È: Â›ÚÚËÌ· ¯ÚÔÓÈÎfi (= ·ÏÈ¿) • ·ÚÂÈÛ·Á·ÁÂÖÓ: ··ÚÌÊ. ÌÙ¯. ·Ú¯ËÁfi˜. àÂÙÚ›ÊıËÓ/ àÂÙÚ›‚ËÓ. ÂÓ. ‚ã ·ÚÂÈÛ‹Á·ÁÔÓ. ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ·fiÚ.

¿¯·ÚÔ˜ • ıˆÚÔÜÓÙ˜: ÔÓÔÌ. Ôχ • ÙÔÖ˜ ÙfiÔȘ: ‰ÔÙ. ÂÓ. ̤ÏÏ. ıËÏ. -ÔÓ • ÙáÓ äıáÓ: ÁÂÓ. ÚÎ. ·Ó‡·ÚÎÙÔ˜. ËıÈÎfi˜. ·Ú¤„ÔÌ·È. ‚ÈÔıˆڛ· • â›ÔÓÔÓ: ·ÈÙ. ÂÓ. Á¤Ó. ÂÓ. ·ÚÛ. ¬. ì ·éÙÔ˘ÚÁ›· [ÁÂÓ. ·ÚÛ. ÙÔÜ ‚›Ô˘] √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ÂÈıˆÚËÙ‹˜. ÏËı. ÏËı.∂. ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ÂÓÂÛÙ. ÂÓ. ÂÓÂÚÁ. À¶∂ƒ£∂∆π∫√™: ÛÎÏËÚfiÙ·ÙÔ˜. ÙÔ˘ ÂÈı. ıˆÚËÙÈÎfi˜ • ëοÛÙˆÓ: ÁÂÓ. ñ‹Ú¯ÂÈÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ñÉÚÍ·. ÙÔÜ õıÔ˘˜] √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ÏËı. ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. Á¤Ó. Á¤Ó. ıˆڤˆ. ÂÚȤۯËη. ·éÙfi • ·Ú¤ÂÙ·È: Áã ÂÓ. ÂÚÈÂÛ¯‹ÎÂÈÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ·ÚÛ. ıËÏ. ÌÙ¯. ÏËı. ¢ÂÍ›·. âÙÂıˆڋÎÂÈÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ÙÂıÂÒÚËη. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ÂÓ. ÏËı. ÔÚÈÛÙ. ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. âıÂÒÚËÛ·. ˘ÂÚıÂÙÈÎfi˜ ‚·ıÌfi˜ ÙÔ˘ ÂÈı. ˘ÂÚÛ. ÂÓ. ì ÛÙ˘ÁÓfiÙ˘ [ÁÂÓ. Ùɘ „˘¯ÚfiÙËÙÔ˜] • ÛÙ˘ÁÓfiÙËÙ·: ·ÈÙ. ÂÓ. ·fiÚ. ·ÚÛ. ‚ã ÂÚȤۯÔÓ. -Ë. Ùɘ ·éÛÙËÚ›·˜] (= Ë ·˘ÛÙËÚfiÙËÙ·) • ≥ÙȘ: ÔÓÔÌ. ÂÚȤ͈/ ÂÚÈÛ¯‹Ûˆ. ÚÙ. -fiÓ µ·ıÌÔ› ÙÔ˘ ÂÈı¤ÙÔ˘ £∂∆π∫√™: ÛÎÏËÚfi˜. Á¤Ó. Á¤Ó. ·éÙfi˜. ·‚›ˆÙÔ˜. ÙÔÜ ÙfiÔ˘] √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. Ô˘‰.ì â›ÔÓÔ˜. -ÔÓ • Ù‹Ó ·éÙÔ˘ÚÁ›·Ó: ·ÈÙ. ÂÓ. ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ‡·ÚÍË. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ·fiÚ. Ôχ˜. ÚfiÛ. Á¤Ó. ıˆڛ·. ‚ȈÙÈÎfi˜.∂. -·. ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ·Ú¤ÔÌ·È. ıËÏ. η¯ÂÎÙÈÎfi˜. ñ¿Ú¯ˆ Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ·fiÚ. ÂÓÂÛÙ. ·ÚÂÈfiÌËÓ. ̤ÏÏ. ˘ÂÚÛ. ÌÙ¯. ÚÎ. Á¤Ó. Ù˘ ·Ó·ÊÔÚÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. Û˘Ó¤ÂÈ· • ÙÔÜ ÂÚȤ¯ÔÓÙÔ˜: ÁÂÓ. ˘ÂÚÛ. ÂÓÙfiÈÔ˜. ·Ó‹ıÈÎÔ˜ • Ù‹Ó ·éÛÙËÚ›·Ó: ·ÈÙ. ÂÓ. Á¤Ó. ·fiÚ. ñÉÚ¯·. ™À°∫ƒπ∆π∫√™: ÛÎÏËÚfiÙÂÚÔ˜. ÂÓÂÚÁ. -¿. ï. ÂÚÈÂÖ¯ÔÓ. Á¤Ó. ÂÓÂÚÁ. ÂÚÈÔ¯‹ • Ù‹Ó „˘¯ÚfiÙËÙ·: ·ÈÙ.∂. ÂÚÈÂÎÙÈÎfi˜. ıËÏ. ıÂÙÈÎfi˜ ‚·ıÌfi˜ ÙÔ˘ ÂÈı. ñ¿Ú͈. ñ¿Ú¯ˆ. ÎÏÂȉԇ¯Ô˜. ÚÎ. Á¤Ó. ≥ÙȘ.∂. Á¤Ó. ÂÍÂÙ¿˙ˆ. ÂÚȤ¯ˆ Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ıˆÚá.ÙÈ (= Ô ÔÔ›Ô˜) • ·éÙÔÖ˜: ‰ÔÙ. Ùfi â›ÔÓÔÓ (= ÎÔ˘Ú·ÛÙÈÎfi˜) • ÛÎÏËÚfiÓ: ·ÈÙ. Ù˘ ·fiÚÈÛÙ˘ ÂÈÌÂÚÈÛÙÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. ÙÔÈÎfi˜ • Ù‹Ó ñ¿Ú¯Ô˘Û·Ó: ·ÈÙ. ıÂÒÚËÛË. ÛÎÏËÚfi˜. Ùfi qıÔ˜ [ÁÂÓ. ‰˘Û·ÓÂÍ›·.∂. Ô˘‰. ñÉÚ¯ÔÓ. ÂÓÂÛÙ. Á¤Ó. ï ÙfiÔ˜ [ÁÂÓ. ÂÓÂÛÙ. ̤ÏÏ. ÂÈÙfiÈÔ˜. ·Ó·ıÂÒÚËÛË. ÂÚȤ¯ˆ. ≤ηÛÙÔ˜. ¬ÛÙȘ. Á¤Ó. Á¤Ó. Ù˘ Â·Ó·ÏËÙÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. âıÂÒÚÔ˘Ó.∂. ·Ú¯‹. ËıÔÏ·Û›·. ¿Ó·Ú¯Ô˜. ·ÚÛ. ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û.∂. ÚÙ. ÛÙ˘ÁÓfi˜ • Ùfi ÏÂÖÛÙÔÓ: ·ÈÙ. ıËÏ. ıÂÒÚËÌ·. Û¯¤ÛË. ıˆڋۈ. ÏËı. ÔÏÏ‹. ıËÏ. ˘·ÚÎÙfi˜. ÌÙ¯. ËıÈÎÔÏÔÁ›·. Ùɘ ÛÙ˘ÁÓfiÙËÙÔ˜] (= ÙÚ·¯‡ÙËÙ·) √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÒ) Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ï ‚›Ô˜ [ÁÂÓ.∂. ì „˘¯ÚfiÙ˘ [ÁÂÓ. Á¤Ó. Ô˘‰.6Ë(193-228) 29-01-04 10:16 ™ÂÏ›‰·201 √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ·éÙ‹. ì ·éÛÙËÚ›· [ÁÂÓ. ÂÓ. -Ë. ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. -ÔÓ. ÚÙ. Û¯ÔÏ›Ô. ıˆÚá (= ·Ú·ÙËÚÒ.∂. Ô˘‰. ¤Ó·ÚÍË ∂ÓfiÙËÙ· 6 201 . ̤ÏÏ. ¤Ú¯ÔÌ·È ˆ˜ Û˘Ó¤ÂÈ·) Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ÚÙ. ‚ÈÒÛÈÌÔ˜. ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ¯·ÚÈو̤ÓÔ˜. ‚ã ·ÚÂÛfiÌËÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ·Ú¤ÔÌ·È (= ·ÎÔÏÔ˘ıÒ. Ùɘ ·éÙÔ˘ÚÁ›·˜] (= Ô Ìfi¯ıÔ˜) • Û˘ÏÏ‹‚‰ËÓ: Â›ÚÚËÌ· ÙÚÔÈÎfi • ÙáÓ ‚›ˆÓ: ÁÂÓ. ‚ÈfiÙÔÔ˜. Á¤Ó. ·ÚÛ.

ÙÔÜ ‰ÔÙ. ‰ÔÙ. ·ÈÙ. (t) ÌÔ˘ÛÈη› àÓ¿ÁÎË ÂÚÈÔ˘Û›· ï àÓ¿Á΢ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÙÔÜ àÓ¿ÁÎFË ÂÚÈÔ˘Û›÷· Ùˇá àÓ¿ÁÎËÓ ÂÚÈÔ˘Û›·Ó ÙfiÓ àÓ¿ÁÎË ÂÚÈÔ˘Û›· (t) ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ àÓ¿ÁÎ·È ÂÚÈÔ˘Û›·È Ôî àÓ·ÁÎáÓ ÂÚÈÔ˘ÛÈáÓ ÙáÓ àÓ¿ÁηȘ ÂÚÈÔ˘Û›·È˜ ÙÔÖ˜ àÓ¿Áη˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÙÔ‡˜ àÓ¿ÁÎ·È ÂÚÈÔ˘Û›·È (t) ·éÏËÙ‹˜ ·éÏËÙÔÜ ·éÏËÙFÉ ·éÏËÙ‹Ó ·éÏËÙ¿ ·éÏËÙ·› ·éÏËÙáÓ ·éÏËÙ·Ö˜ ·éÏËÙ¿˜ ·éÏËÙ·› µã ÎÏ›ÛË ÔÓÔÌ. Ù·Ö˜ ÌÔ˘ÛÈη֘ ·ÈÙ. ï ÙÔÜ Ùˇá ÙfiÓ (t) \∞Úο˜ \∞Úο‰Ô˜ \∞Úο‰È \∞Úο‰· \∞Úο˜ ·Ö˜ ·È‰fi˜ ·È‰› ·Ö‰· ·Ö ≥Úˆ˜ ≥ÚˆÔ˜ ≥ÚˆÈ ≥Úˆ· ≥Úˆ˜ ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·È¿Ó ·ÈÄÓÔ˜ ·ÈÄÓÈ ·ÈÄÓ· ·È¿Ó Ôî ÙáÓ ÙÔÖ˜ ÙÔ‡˜ (t) \∞Úο‰Â˜ \∞Úο‰ˆÓ \∞ÚοÛÈ \∞Úο‰·˜ \∞Úο‰Â˜ ·Ö‰Â˜ ·›‰ˆÓ ·ÈÛ› ·Ö‰·˜ ·Ö‰Â˜ ≥ڈ˜ ìÚÒˆÓ ≥ÚˆÛÈ ≥Úˆ·˜ ≥ڈ˜ ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ 202 ÔÓÔÌ. ÎÏËÙ. ÙáÓ ÌÔ˘ÛÈÎáÓ ‰ÔÙ. Ù¿˜ ÌÔ˘ÛÈο˜ ÎÏËÙ. Ùˇá ·ÈÙ.6Ë(193-228) 29-01-04 10:16 ™ÂÏ›‰·202 ∂ÓfiÙËÙ· ∫§π™∏ 6 √˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ – ∂Èı¤ÙˆÓ – ∞ÓÙˆÓ˘ÌÈÒÓ – MÂÙÔ¯ÒÓ ÙÔ˘ ∫∂πª∂¡√À ∫§π™∏ √À™π∞™∆π∫ø¡ ∞ã ÎÏ›ÛË ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÔÓÔÌ. ‰ÔÙ. ì Ùɘ ÙFÉ Ù‹Ó (t) ÌÔ˘ÛÈ΋ ÌÔ˘ÛÈÎɘ ÌÔ˘ÛÈÎFÉ ÌÔ˘ÛÈÎ‹Ó ÌÔ˘ÛÈ΋ ÔÓÔÌ. ÁÂÓ. Ùfi ÎÏËÙ. ÁÂÓ. Ùfi ÁÂÓ. ‰ÔÙ. ·ÈÙ. ÎÏËÙ. ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ıÂfi˜ ÙfiÔ˜ Ùfi ıÂÔÜ ÙfiÔ˘ ÙÔÜ ı¡á Ùfiˇˆ Ùˇá ıÂfiÓ ÙfiÔÓ Ùfi ı¤ Ùfi (t) ï ÙÔÜ Ùˇá ÙfiÓ (t) ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ı¤·ÙÚÔÓ Ôî ıÂÔ› ÙfiÔÈ Ù¿ ı¤·ÙÚ· ı¿ÙÚÔ˘ ÙáÓ ıÂáÓ ÙfiˆÓ ÙáÓ ı¿ÙÚˆÓ ı¿ÙÚˇˆ ÙÔÖ˜ ıÂÔÖ˜ ÙfiÔȘ ÙÔÖ˜ ı¿ÙÚÔȘ ı¤·ÙÚÔÓ ÙÔ‡˜ ıÂÔ‡˜ ÙfiÔ˘˜ Ù¿ ı¤·ÙÚ· ı¤·ÙÚÔÓ (t) ıÂÔ› ÙfiÔÈ (t) ı¤·ÙÚ· °ã ÎÏ›ÛË ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÔÓÔÌ. ·î ÌÔ˘ÛÈη› ÁÂÓ. ·ÈÙ. (t) Ì¿ıËÌ· Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ Ì·ı‹Ì·ÙÈ Ì¿ıËÌ· Ì¿ıËÌ· qıÔ˜ õıÔ˘˜ õıÂÈ qıÔ˜ qıÔ˜ ì Ùɘ ÙFÉ Ù‹Ó (t) ¯¿ÚȘ ¯¿ÚÈÙÔ˜ ¯¿ÚÈÙÈ ¯¿ÚÈÓ ¯¿ÚȘ „˘¯ÚfiÙ˘ „˘¯ÚfiÙËÙÔ˜ „˘¯ÚfiÙËÙÈ „˘¯ÚfiÙËÙ· „˘¯ÚfiÙ˘ ·ÈÄÓ˜ ·È¿ÓˆÓ ·ÈÄÛÈ ·ÈÄÓ·˜ ·ÈÄÓ˜ . ÎÏËÙ. ÁÂÓ.

Ù¿ Ì·ı‹Ì·Ù· ÎÏËÙ. ·ÈÙ.6Ë(193-228) 29-01-04 10:16 ™ÂÏ›‰·203 ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÔÓÔÌ. ÁÂÓ. ıËÏ. Ùfi ÙÔÜ Ùˇá Ùfi (t) ¿ÙÚÈ· ·ÙÚ›ˆÓ ·ÙÚ›ÔȘ ¿ÙÚÈ· ¿ÙÚÈ· ·åÛ¯ÚfiÓ ·åÛ¯ÚÔÜ ·åÛ¯Úˇá ·åÛ¯ÚfiÓ ·åÛ¯ÚfiÓ ·ÚÛ. (t) ¿ÙÚÈ (t) ¿ÙÚÈÔÓ (t) ¿ÙÚÈÔÈ (t) ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·ÚÛ. ÎÏËÙ. ÎÏËÙ. ÙfiÓ. Ô˘‰. ıËÏ. Ù¿ ÙáÓ ÙÔÖ˜ Ù¿ (t) ·åÛ¯Ú¿ ·åÛ¯ÚáÓ ·åÛ¯ÚÔÖ˜ ·åÛ¯Ú¿ ·åÛ¯Ú¿ 203 .Ùɘ ·ÙÚ›Ô˘ ÙÔÜ ·ÙÚ›Ô˘ ÙáÓ ·ÙÚ›ˆÓ ÙáÓ ‰ÔÙ.ÙFÉ ·ÙÚ›ˇˆ Ùˇá ·ÙÚ›ˇˆ ÙÔÖ˜. ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·ÚÛ. Ô˘‰. Ôχ˜ ì ÔÏÏ‹ Ùfi ÔÏÏÔÜ Ùɘ ÔÏÏɘ ÙÔÜ ÔÏÏˇá ÙFÉ ÔÏÏFÉ Ùˇá ÔÏ‡Ó Ù‹Ó ÔÏÏ‹Ó Ùfi Ôχ (t) ÔÏÏ‹ (t) Ô˘‰. ÙáÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ ‰ÔÙ. ıËÏ. ‰ÔÙ. ÁÂÓ. ÔÓÔÌ. ·î ·åÛ¯Ú·› ÙáÓ ·åÛ¯ÚáÓ Ù·Ö˜ ·åÛ¯Ú·Ö˜ Ù¿˜ ·åÛ¯Ú¿˜ (t) ·åÛ¯Ú·› Ô˘‰. Ô˘‰.ì ¿ÙÚÈÔ˜ Ùfi ¿ÙÚÈÔÓ Ôî. ï ÙÔÜ Ùˇá ÙfiÓ (t) ·åÛ¯Úfi˜ ·åÛ¯ÚÔÜ ·åÛ¯Úˇá ·åÛ¯ÚfiÓ ·åÛ¯Ú¤ ıËÏ. ‰ÔÙ. ÁÂÓ. ÎÏËÙ. ÔÓÔÌ. ì Ùɘ ÙFÉ Ù‹Ó (t) ·åÛ¯Ú¿ ·åÛ¯ÚĘ ·åÛ¯Ú÷Ä ·åÛ¯Ú¿Ó ·åÛ¯Ú¿ ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ Ô˘‰. ÙÔÖ˜ Ì·ı‹Ì·ÛÈ ·ÈÙ.Ù·Ö˜ ·ÙÚ›ÔȘ ÙÔÖ˜ ·ÈÙ./ ıËÏ. Ùˇá. ÌfiÓÔ˜ ì ÌfiÓË Ùfi ÌfiÓÔ˘ Ùɘ ÌfiÓ˘ ÙÔÜ ÌfiÓˇˆ ÙFÉ ÌfiÓFË Ùˇá ÌfiÓÔÓ Ù‹Ó ÌfiÓËÓ Ùfi ÌfiÓ (t) ÌfiÓË (t) ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·ÚÛ. Ôî ÌfiÓÔÈ ·î ÌfiÓ·È Ù¿ ÌfiÓ· ÙáÓ ÌfiÓˆÓ ÙáÓ ÌfiÓˆÓ ÙáÓ ÌfiÓˆÓ ÙÔÖ˜ ÌfiÓÔȘ Ù·Ö˜ ÌfiӷȘ ÙÔÖ˜ ÌfiÓÔȘ ÙÔ‡˜ ÌfiÓÔ˘˜ Ù¿˜ ÌfiÓ·˜ Ù¿ ÌfiÓ· (t) ÌfiÓÔÈ (t) ÌfiÓ·È (t) ÌfiÓ· Ôî ÙáÓ ÙÔÖ˜ ÙÔ‡˜ (t) ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·ÚÛ./ ıËÏ. ï ÙÔÜ Ùˇá ÙfiÓ (t) ï ÙÔÜ Ùˇá ÙfiÓ (t) ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·ÚÛ. Ôî ÙáÓ ÙÔÖ˜ ÙÔ‡˜ (t) ·åÛ¯ÚÔ› ·åÛ¯ÚáÓ ·åÛ¯ÚÔÖ˜ ·åÛ¯ÚÔ‡˜ ·åÛ¯ÚÔ› ıËÏ. ÔÏÏÔ› ·î ÔÏÏ·› Ù¿ ÔÏÏ¿ ÔÏÏáÓ ÙáÓ ÔÏÏáÓ ÙáÓ ÔÏÏáÓ ÔÏÏÔÖ˜ Ù·Ö˜ ÔÏÏ·Ö˜ ÙÔÖ˜ ÔÏÏÔÖ˜ ÔÏÏÔ‡˜ Ù¿˜ ÔÏÏ¿˜ Ù¿ ÔÏÏ¿ ÔÏÏÔ› (t) ÔÏÏ·› (t) ÔÏÏ¿ ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ Ô˘‰. ·ÚÛ. ‰ÔÙ. ÙÔÜ. Ù¿ Ì·ı‹Ì·Ù· ÁÂÓ. ÌfiÓÔÓ ÌfiÓÔ˘ ÌfiÓˇˆ ÌfiÓÔÓ ÌfiÓÔÓ Ô˘‰. ·ÈÙ. ï.Ù‹Ó ¿ÙÚÈÔÓ Ùfi ¿ÙÚÈÔÓ ÙÔ‡˜. Ôχ ÔÏÏÔÜ ÔÏÏˇá Ôχ Ôχ ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·ÚÛ. ÔÓÔÌ. ıËÏ. ·ÈÙ.·î ¿ÙÚÈÔÈ Ù¿ ÁÂÓ. (t) Ì·ı‹Ì·Ù· õıË äıáÓ õıÂÛÈ õıË õıË ·î ÙáÓ Ù·Ö˜ Ù¿˜ (t) ¯¿ÚÈÙ˜ ¯·Ú›ÙˆÓ ¯¿ÚÈÛÈ ¯¿ÚÈÙ·˜ ¯¿ÚÈÙ˜ ∂ÓfiÙËÙ· 6 „˘¯ÚfiÙËÙ˜ „˘¯ÚÔÙ‹ÙˆÓ „˘¯ÚfiÙËÛÈ „˘¯ÚfiÙËÙ·˜ „˘¯ÚfiÙËÙ˜ ∫§π™∏ ∂¶π£∂∆ø¡ ÔÓÔÌ.Ù¿˜ ·ÙÚ›Ô˘˜ Ù¿ ÎÏËÙ.

·ÚÛ. Ô˘‰. Ô˘‰. ≤ηÛÙ· ëοÛÙÔȘ ≤ηÛÙ· — . ·ÚÛ. Ù› ÙÈÓfi˜/ ÙÔ˘ ÙÈÓ›/ Ùˇˆ Ù› — ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÔÓÔÌ. ÔÓÔÌ. ï ÙÔÜ Ùˇá ÙfiÓ (t) ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ıËÏ. ‰ÔÙ.6Ë(193-228) 29-01-04 10:16 ™ÂÏ›‰·204 ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ∂ÓfiÙËÙ· 6 ·ÚÛ. ¿ÓÙ˜ ¿ÓÙˆÓ ÄÛÈ ¿ÓÙ·˜ ¿ÓÙ˜ ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÔÓÔÌ. ·ÈÙ. Ù›˜ ÙÈÓfi˜/ ÙÔ˘ ÙÈÓ›/ Ùˇˆ ÙÈÓ¿ — Ù›˜ ÙÈÓfi˜/ÙÔ˘ ÙÈÓ›/Ùˇˆ ÙÈÓ¿ — 204 ÄÛ·È ·ÛáÓ ¿Û·È˜ ¿Û·˜ ÄÛ·È Ô˘‰. ≤ηÛÙ·È ëοÛÙˆÓ ëοÛÙÔȘ ëοÛٷȘ ëοÛÙÔ˘˜ ëοÛÙ·˜ — — Ô˘‰. Ôî ÙáÓ ÙÔÖ˜ ÙÔ‡˜ (t) ıËÏ. ·ÚÛ. ÎÏËÙ. ÙÈÓ¤˜ ÙÈÛ›(Ó) ÙÈÓ¿˜ — ıËÏ. ÁÂÓ. ≤ηÛÙÔ˜ ëοÛÙÔ˘ ëοÛÙˇˆ ≤ηÛÙÔÓ — ëοÛÙË ëοÛÙ˘ ëοÛÙFË ëοÛÙËÓ — ≤ηÛÙÔÓ ëοÛÙÔ˘ ëοÛÙˇˆ ≤ηÛÙÔÓ — ≤ηÛÙÔÈ ıËÏ. ÏÂÖÛÙÔÈ Ï›ÛÙˆÓ Ï›ÛÙÔȘ Ï›ÛÙÔ˘˜ ÏÂÖÛÙÔÈ ·î ÙáÓ Ù·Ö˜ Ù¿˜ (t) Ô˘‰. ‰ÔÙ. ·ÈÙ. Ę ·ÓÙfi˜ ·ÓÙ› ¿ÓÙ· Ę ÄÛ· ¿Û˘ ¿ÛFË ÄÛ·Ó ÄÛ· ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ Ô˘‰. ‰ÔÙ. ÙÈÓ¤˜ ÙÈÓáÓ ÙÈÛ›(Ó) ÙÈÓ¿˜ — ÙÈÓ¿/ôÙÙ· ÙÈÛ›(Ó) ÙÈÓ¿/ôÙÙ· — ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·ÚÛ. ÄÓ ·ÓÙfi˜ ·ÓÙ› ÄÓ ÄÓ ·ÚÛ. ÏÂÖÛÙÔ˜ Ï›ÛÙÔ˘ Ï›ÛÙˇˆ ÏÂÖÛÙÔÓ ÏÂÖÛÙ ì Ùɘ ÙFÉ Ù‹Ó (t) Ô˘‰. ·ÈÙ. ‰ÔÙ. ÎÏËÙ. ÁÂÓ. ÁÂÓ. ıËÏ. ·ÚÛ. ÎÏËÙ. ıËÏ. ¿ÓÙ· ¿ÓÙˆÓ ÄÛÈ ¿ÓÙ· ¿ÓÙ· ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚıÌfi˜ Ô˘‰. ÁÂÓ. ıËÏ. ÎÏËÙ. ÏÂÖÛÙ·È Ï›ÛÙˆÓ Ï›ÛٷȘ Ï›ÛÙ·˜ ÏÂÖÛÙ·È Ù¿ ÙáÓ ÙÔÖ˜ Ù¿ (t) ÏÂÖÛÙ· Ï›ÛÙˆÓ Ï›ÛÙÔȘ ÏÂÖÛÙ· ÏÂÖÛÙ· ∫§π™∏ ∞¡∆ø¡Àªπø¡ ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÔÓÔÌ. ·ÈÙ. ıËÏ. Ï›ÛÙË Ùfi ÏÂÖÛÙÔÓ Ï›ÛÙ˘ ÙÔÜ Ï›ÛÙÔ˘ Ï›ÛÙFË Ùˇá Ï›ÛÙˇˆ Ï›ÛÙËÓ Ùfi ÏÂÖÛÙÔÓ Ï›ÛÙË (t) ÏÂÖÛÙÔÓ ·ÚÛ.

ıËÏ. ·ÈÙ. ·ÈÙ. ÁÂÓ. ÔÓÔÌ. ÁÂÓ. ÎÏËÙ. Ôé‰Â›˜ Ôé‰ÂÓfi˜ Ôé‰ÂÓ› Ô鉤ӷ — Ôé‰ÂÌ›· Ôé‰ÂÌÈĘ Ôé‰ÂÌÈ÷Ä Ôé‰ÂÌ›·Ó — Ôé‰¤Ó Ôé‰ÂÓfi˜ Ôé‰ÂÓ› Ôé‰¤Ó — Ô鉤Ó˜ Ôé‰¤ÓˆÓ Ô鉤ÛÈ(Ó) Ô鉤ӷ˜ — — — — — — — — — — — ∂ÓfiÙËÙ· 6 ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·ÚÛ. ÎÏËÙ. ıËÏ. ‰ÔÙ. ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·ÚÛ. ıËÏ. ıËÏ. ıËÏ. ·ÈÙ. Ô˘‰. ±ÙÈÓ·/ ±ÙÙ· ÔxÛÙÈÛÈ(Ó) ±ÙÈÓ·/±ÙÙ· — 205 .6Ë(193-228) 29-01-04 10:16 ™ÂÏ›‰·205 ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÔÓÔÌ. ·ÚÛ. ıËÏ. ÎÏËÙ. ‰ÔÙ. ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·ÚÛ. Ô˘‰. ·ÚÛ.ÙÈ ÔyÙÈÓÔ˜/ ¬ÙÔ˘ z ˇ ÙÈÓÈ/ ¬Ùˆ ¬.ÙÈ — Ô¥ÙÈÓ˜ ıËÏ. ÎÏËÙ. ÁÂÓ. ÎÏËÙ. ÔÓÔÌ. ‰ÔÙ. Ô˘‰. ÁÂÓ. ·¥ÙÈÓ˜ zÓÙÈÓˆÓ ÔxÛÙÈÛÈ(Ó) ·xÛÙÈÛÈ(Ó) Ô≈ÛÙÈÓ·˜ ±ÛÙÈÓ·˜ — — Ô˘‰. ÔyÙÔÈ ÙÔ‡ÙÔȘ ÙÔ‡ÙÔ˘˜ — ·yÙ·È ÙÔ‡ÙˆÓ Ù·‡Ù·È˜ Ù·‡Ù·˜ — Ô˘‰. ÁÂÓ. ‰ÔÙ. Ô˘‰. ·ÚÛ. Ù·ÜÙ· ·éÙÔ› ·éÙ¿ ÙÔ‡ÙÔȘ Ù·ÜÙ· — ·éÙÔÖ˜ ·éÙÔ‡˜ — ·éÙ·› ·éÙáÓ ·éÙ·Ö˜ ·éÙ¿˜ — ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÔÓÔÌ. ÙÔÜÙÔ ÙÔ‡ÙÔ˘ ÙÔ‡Ùˇˆ ÙÔÜÙÔ — ·éÙfi˜ ·éÙÔÜ ·éÙˇá ·éÙfiÓ — ·éÙ‹ ·éÙɘ ·éÙFÉ ·éÙ‹Ó — ·éÙfi ·éÙÔÜ ·éÙˇá ·éÙfi — ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·ÚÛ. Ô˘‰. ıËÏ. Ô˘‰. ·éÙÔÖ˜ ·éÙ¿ — ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚıÌfi˜ ·ÚÛ. ÔyÙÔ˜ ÙÔ‡ÙÔ˘ ÙÔ‡Ùˇˆ ÙÔÜÙÔÓ ÔyÙÔ˜ ·≈ÙË Ù·‡Ù˘ Ù·‡ÙFË Ù·‡ÙËÓ ·≈ÙË Ô˘‰. ·ÈÙ. ‰ÔÙ. ·ÚÛ. ¬ÛÙȘ ÔyÙÈÓÔ˜/ ¬ÙÔ˘ z ˇ ÙÈÓÈ/ ¬Ùˆ ¬ÓÙÈÓ· — ≥ÙȘ wÛÙÈÓÔ˜ wF ÙÈÓÈ ≥ÓÙÈÓ· — ¬. ıËÏ. ·ÈÙ. ıËÏ. ·ÚÛ. Ô˘‰. ôÏÏÔ˜ ôÏÏÔ˘ ôÏÏˇˆ ôÏÏÔÓ — ôÏÏË ôÏÏ˘ ôÏÏFË ôÏÏËÓ — ôÏÏÔ ôÏÏÔ˘ ôÏÏˇˆ ôÏÏÔ — ôÏÏÔÈ ôÏÏˆÓ ôÏÏÔȘ ôÏÏÔ˘˜ — ôÏÏ·È ôÏÏˆÓ ôÏϷȘ ôÏÏ·˜ — ôÏÏ· ôÏÏˆÓ ôÏÏÔȘ ôÏÏ· — ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÔÓÔÌ.

ıˆÚáÓ ıˆÚÔÜÓÙÔ˜ ıˆÚÔÜÓÙÈ ıˆÚÔÜÓÙ· ıˆÚáÓ Ô˘‰. ÔÓÔÌ. ıˆÚÔÜÓ ıˆÚÔÜÓÙÔ˜ ıˆÚÔÜÓÙÈ ıˆÚÔÜÓ ıˆÚÔÜÓ ıˆÚÔÜÓÙ˜ ıˆÚÔ‡ÓÙˆÓ ıˆÚÔÜÛÈ ıˆÚÔÜÓÙ·˜ ıˆÚÔÜÓÙ˜ ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÔÓÔÌ. ıˆÚÔÜÛ·È ıˆÚÔ˘ÛáÓ ıˆÚԇ۷Ș ıˆÚÔ‡Û·˜ ıˆÚÔÜÛ·È Ô˘‰. Ô˘‰. ÂÚȤ¯ˆÓ ÂÚȤ¯ÔÓÙÔ˜ ÂÚȤ¯ÔÓÙÈ ÂÚȤ¯ÔÓÙ· ÂÚȤ¯ˆÓ ıËÏ. ÎÏËÙ. ÎÏËÙ. ·ÈÙ.6Ë(193-228) ∂ÓfiÙËÙ· 29-01-04 10:16 ™ÂÏ›‰·206 ∫§π™∏ ª∂∆√Ãø¡ 6 ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·ÚÛ. ·ÈÙ. ·ÚÛ. ÁÂÓ. ‰ÔÙ. ‰ÔÙ. ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ıËÏ. ıˆÚÔÜÓÙ· ıˆÚÔ‡ÓÙˆÓ ıˆÚÔÜÛÈ ıˆÚÔÜÓÙ· ıˆÚÔÜÓÙ· ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ıËÏ. Ô˘‰. ÂÚȤ¯ÔÓÙ˜ ÂÚȯfiÓÙˆÓ ÂÚȤ¯Ô˘ÛÈ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·˜ ÂÚȤ¯ÔÓÙ˜ ıËÏ. ÁÂÓ. ıˆÚÔÜÛ· ıˆÚÔ‡Û˘ ıˆÚÔ‡ÛFË ıˆÚÔÜÛ·Ó ıˆÚÔÜÛ· ·ÚÛ. ÂÚȤ¯Ô˘Û· ÂÚȤ¯ÔÓ ÂÚȯԇÛ˘ ÂÚȤ¯ÔÓÙÔ˜ ÂÚȯԇÛFË ÂÚȤ¯ÔÓÙÈ ÂÚȤ¯Ô˘Û·Ó ÂÚȤ¯ÔÓ ÂÚȤ¯Ô˘Û· ÂÚȤ¯ÔÓ ·ÚÛ. ÂÚȤ¯Ô˘Û·È ÂÚȤ¯ÔÓÙ· ÂÚÈÂ¯Ô˘ÛáÓ ÂÚȯfiÓÙˆÓ ÂÚȯԇ۷Ș ÂÚȤ¯Ô˘ÛÈ ÂÚȯԇ۷˜ ÂÚȤ¯ÔÓÙ· ÂÚȤ¯Ô˘Û·È ÂÚȤ¯ÔÓÙ· XPONIKE™ ANTIKATA™TA™EI™ EÓÂÛÙÒÙ·˜ AfiÚÈÛÙÔ˜ ¶·Ú·Î›ÌÂÓÔ˜ YÂÚÛ˘ÓÙ¤ÏÈÎÔ˜ àÛÎÂÖÓ — àÛ΋ÛÂÈÓ àÛÎÉÛ·È äÛÎËÎ¤Ó·È — ô÷ ‰ÂÈÓ — ÷ôÛÂÛı·È ÷pÛ·È — — âı›˙ÔÓÙ·È — âıÈÛı‹ÛÔÓÙ·È Âåı›ÛıËÛ·Ó ÂåıÈṲ̂ÓÔÈ ÂåÛ› ÂåıÈṲ̂ÓÔÈ õÛ·Ó ñÌÓÔÜÛÈ ≈ÌÓÔ˘Ó ≈ÌÓ‹ÛÔ˘ÛÈ ≈ÌÓËÛ·Ó ñÌӋηÛÈ ñÌÓ‹ÎÂÛ·Ó ¯ÔÚ‡ԢÛÈ â¯fiÚ¢ÔÓ ¯ÔÚ‡ÛÔ˘ÛÈ â¯fiÚÂ˘Û·Ó Î¯ÔÚ‡ηÛÈ âίÔÚ‡ÎÂÛ·Ó àÚÓÂÖÛı·È — àÚÓ‹ÛÂÛı·È/ àÚÓÉÛ·È/ äÚÓÉÛı·È — àÚÓËı‹ÛÂÛı·È àÚÓËıÉÓ·È ÁÈÓÒÛÎÂÈÓ — ÁÓÒÛÂÛı·È ÁÓáÓ·È âÁÓˆÎ¤Ó·È — ìÁÔÜÓÙ·È ìÁÔÜÓÙÔ ìÁ‹ÛÔÓÙ·È/ ìÁ‹Û·ÓÙÔ/ ≥ÁËÓÙ·È ≥ÁËÓÙÔ ìÁËı‹ÛÔÓÙ·È ìÁ‹ıËÛ·Ó ‰Â‰‡ÓËÓÙ·È â‰Â‰‡ÓËÓÙÔ ÌÂÌ·ıËÎ¤Ó·È — ‰‡Ó·ÓÙ·È 206 ¶·Ú·Ù·ÙÈÎfi˜ M¤ÏÏÔÓÙ·˜ ≇ӷÓÙÔ ‰˘Ó‹ÛÔÓÙ·È/ ≢ӋıËÛ·Ó/ ‰˘ÓËı‹ÛÔÓÙ·È â‰˘Ó¿ÛıËÛ·Ó Ì·Óı¿ÓÂÈÓ — Ì·ı‹ÛÂÛı·È Ì·ıÂÖÓ ïÌÔÏÔÁÔÜÓÙ˜ — ïÌÔÏÔÁ‹ÛÔÓÙ˜ ïÌÔÏÔÁ‹Û·ÓÙ˜ óÌÔÏÔÁËÎfiÙ˜ — àÔÙÚ›‚ÂÛı·È — àÔÙÚ›„ÂÛı·È/ àÔÙÚ›„·Ûı·È/ àÔÙÂÙÚ›Êı·È — àÔÙÚÈÊı‹ÛÂÛı·È/ àÔÙÚÈÊıÉÓ·È/ àÔÙÚÈ‚‹ÛÂÛı·È àÔÙÚÈ‚ÉÓ·È ÓÔÌ›˙ÂÛı·È — ÓÔÌÈÛı‹ÛÂÛı·È ÓÔÌÈÛıÉÓ·È ÓÂÓÔÌ›Ûı·È — ‰ÔÎÔÜÛÈ â‰fiÎÔ˘Ó ‰fiÍÔ˘ÛÈ ö‰ÔÍ·Ó ‰Â‰Ô΋ηÛÈ â‰Â‰Ô΋ÎÂÛ·Ó .

ÚfiÙ.] ÙÂÏ. [àÛÎÂÖÓ: ÂÓÓ. -ÔÜÓ ·Ú¤ÂÛı·È ·ÚÂfiÌÂÓÔ˜-Ë. ÛÙÔ˘ ··Ú¤ÌÊ. ÛÙËÓ ·ÚfiÛˆË öÎÊÚ·ÛË ùÊÂÏfi˜ [âÛÙÈÓ]: ÙÔ Ú‹Ì· Î·È ÚfiÙ·Û˘. ÄÛÈ: ηÙËÁ. \AÚοÛÈ: ‰ÔÙ.-ÔÜÛ·. ÚÔÛ.-Ô˘Û·. ÛÙËÓ ·ÚfiÛˆË ¤ÎÊÚ·ÛË àÓ·ÁηÖfiÓ [âÛÙÈÓ]: ÙÔ Ú‹Ì· Ù˘ Ú¿Ù·Û˘. -Ë -ÔÓ ‰‡Ó·Ûı·È ‰˘Ó¿ÌÂÓÔ˜. [àÓıÚÒÔ˘˜: ÂÓÓ. -ÔÓ ìÁÂÖÛı·È ìÁÔ‡ÌÂÓÔ˜. \AÚοÛÈ ‰¤ η› àÓ·ÁηÖfiÓ [âÛÙÈÓ]: ·Ú. ÎÚ›ÛË˜Ø ·˘Ù‹ Î·È Ë ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Î‡ÚÈ· Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ·Ú·Ù·ÎÙÈο Ì ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈıÂÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜ ̤Ó-‰¤. ÎÚ›Û˘. ÚfiÙ.]: ˘ÔÎ. ˘ÔÎ. ÌÔ˘ÛÈ΋Ó: ·ÓÙÈÎ. 207 . ÛÙÔ ··Ú¤ÌÊ. ˘ÔÎ. MÔ˘ÛÈÎ‹Ó ÄÛÈ Ì¤Ó àÓıÚÒÔȘ [âÛÙ›] ùÊÂÏÔ˜ àÛÎÂÖÓ: ·Ú. 2.]: ˘ÔÎ.-ÔÜÛ·. ÛÙËÓ ·ÚfiÛˆË ¤ÎÊÚ·ÛË. ÚÔÛ‰.6Ë(193-228) 29-01-04 10:16 ™ÂÏ›‰·207 ∂ÓfiÙËÙ· XPONIKE™ ANTIKATA™TA™EI™ EÓÂÛÙÒÙ·˜ ¶·Ú·Ù·ÙÈÎfi˜ M¤ÏÏÔÓÙ·˜ AfiÚÈÛÙÔ˜ ¶·Ú·Î›ÌÂÓÔ˜ YÂÚÛ˘ÓÙ¤ÏÈÎÔ˜ ·ÚÂÈÛ¿ÁÂÈÓ — ·ÚÂÈÛ¿ÍÂÈÓ ·ÚÂÈÛ·Á·ÁÂÖÓ ·ÚÂÈÛ˯¤Ó·È — ıˆÚÔÜÓÙ˜ — ıˆڋÛÔÓÙ˜ ıˆڋ۷ÓÙ˜ ÙÂıˆÚËÎfiÙ˜ — ·Ú¤ÂÙ·È ·Ú›ÂÙÔ ·Ú¤„ÂÙ·È ·Ú¤ÛÂÙÔ — — ÂÚȤ¯ÔÓÙÔ˜ — ÂÚȤÍÔÓÙÔ˜/ ÂÚÈÛ¯fiÓÙÔ˜ ÂÚÈÛ¯ËÎfiÙÔ˜ — ñ¿Ú¯Ô˘Û·Ó — ñ¿ÚÍÔ˘Û·Ó ñ¿ÚÍ·Û·Ó — — 6 ÂÚÈÛ¯‹ÛÔÓÙÔ˜ E°K§ITIKE™ ANTIKATA™TA™EI™ OÚÈÛÙÈ΋ YÔÙ·ÎÙÈ΋ E˘ÎÙÈ΋ ¶ÚÔÛÙ·ÎÙÈ΋ A·Ú¤ÌÊ·ÙÔ MÂÙÔ¯‹ à¤‰ÔÓÙÔ àÔ‰áÓÙ·È àÔ‰ÔÖÓÙÔ àÔ‰fiÛıˆÓ àÔ‰fiÛı·È àÔ‰fiÌÂÓÔ˜.-Ë. -ÔÓ ‰ÔÎÂÖÓ ‰ÔÎáÓ. ÚÔÛˆÈ΋ ÛÙËÓ ·ÚfiÛˆË ¤ÎÊÚ·ÛË àÓ·ÁηÖÔÓ [âÛÙÈÓ] [\AÚο‰·˜: ÂÓÓ.-Ë. ÛÙÔ àÛÎÂÖÓ. §E¶TOMEPH™ ™YNTAKTIKH ANA§Y™H 1. -ÔÜÓ ¯ÔÚ‡ÂÈÓ ¯ÔÚ‡ˆÓ. àÛÎÂÖÓ: ÙÂÏ. ··Ú¤ÌÊ. ÛÙÔ àÓıÚÒÔȘ:‰ÔÙ. -ÔÓ ñÌÓÂÖÓ ñÌÓáÓ. ··Ú¿ÌÊ.-Ë-ÔÓ âı›˙ÔÓÙ·È âı›˙ˆÓÙ·È âı›˙ÔÈÓÙÔ âıÈ˙¤ÛıˆÓ/ âı›˙ÂÛı·È âıÈ˙fiÌÂÓÔ˜. -ÔÓ âıÈ˙¤ÛıˆÛ·Ó ñÌÓÔÜÛÈ ñÌÓáÛÈ ñÌÓÔÖÂÓ ñÌÓÔ‡ÓÙˆÓ/ ñÌÓÂ›ÙˆÛ·Ó ¯ÔÚ‡ԢÛÈ ¯ÔÚ‡ˆÛÈ ¯ÔÚ‡ÔÈÂÓ ¯ÔÚ¢fiÓÙˆÓ/ ¯ÔÚ¢¤ÙˆÛ·Ó ìÁÔÜÓÙ·È ìÁáÓÙ·È ìÁÔÖÓÙÔ ìÁ›ÛıˆÓ/ ìÁ›ÛıˆÛ·Ó ‰‡Ó·ÓÙ·È ‰‡ÓˆÓÙ·È ‰‡Ó·ÈÓÙÔ ‰˘Ó¿ÛıˆÓ/ ‰˘Ó¿ÛıˆÛ·Ó ‰ÔÎÔÜÛÈÓ ‰ÔÎáÛÈÓ ‰ÔÎÔÖÂÓ ‰ÔÎÔ‡ÓÙˆÓ/ ‰ÔÎÂ›ÙˆÛ·Ó ·Ú¤ÂÙ·È ·Ú¤ËÙ·È ·Ú¤ÔÈÙÔ ·ÚÂ¤Ûıˆ ∞ 6 .

ÛÙÔ ÁÈÁÓÒÛÎÂÈÓ: Âȉ. ‰È¿ Ùfi ÓÔÌ›˙ÂÛı·È: ÂÌÚfiı. ÛÙÔ ìÁÔÜÓÙ·È. 7. ÙÔÖ˜ ¢ÈÔÓ˘ÛÈ·ÎÔÖ˜: ÂÈı. ÚÔÛ‰. ÚfiÙ. ÚfiÙ. ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ÛÙ· ÙÔ‡˜ ≈ÌÓÔ˘˜ η› ·ÈÄÓ·˜ Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ (3) ÚfiÙ·Û˘. ÚfiÙ. Ù‹Ó è ˇ ‰‹Ó: ·ÓÙÈÎ. ÎÚ›Û˘ [Ôî ·Ö‰Â˜: ÂÓÓ. ·Ú\ ·éÙÔÖ˜: ÂÌÚfiı. [Ì‹ ÁÈÓÒÛÎÂÈÓ: ÂÓÓ.]: ˘ÔÎ. ÙÔ˘ Ì·Óı¿ÓÂÈÓ. ηÙ\ àÓ¿ÁÎËÓ: ÂÌÚfiı.6Ë(193-228) ∂ÓfiÙËÙ· 6 208 29-01-04 10:16 ™ÂÏ›‰·208 3. . ÚÔÛ‰. ÙÔ˘ ÔÛÔ‡. ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. ¿ÓÙ·˜: ˘ÔÎ. Ôî ·Ö‰Â˜: ˘ÔÎ. ÛÙÔ âı›˙ÔÓÙ·È. 6. ÎÚ›Û˘ ÔÈ ‰‡Ô ÚÔÙ¿ÛÂȘ. ÛÙÔ Ú‹Ì· [: Ù·˘ÙÔÚÔÛˆ›·]. ÛÙÔ ÓÔÌ›˙ÂÛı·È. ·ÓÙÈÎ. ÛÙÔ Ú‹Ì· [: Ù·˘ÙÔÚÔÛˆ›·]. ÛÙÔ ·ÚfiÛˆË ¤ÎÊÚ·ÛË ·åÛ¯ÚfiÓ [ÂrÓ·È]: Âȉ. ÛÙ¿Û˘ Û ÙfiÔ. ÌÂÙ¿ Ù·ÜÙ·: ÂÌÚfiı. ¯ÚfiÓÔ˘. ≤ηÛÙÔÈ: ˘ÔÎ. ··Ú¤ÌÊ. ‰È¿ Ùfi Ì·Óı¿ÓÂÈÓ: ÂÌÚfiı. ÙáÓ ·åÛ¯ÚáÓ: ÁÂÓ. ÎÚ›ÛË˜Ø [Ôî \AÚο‰Â˜ ‹ Ôî ÙáÓ \AÚο‰ˆÓ ·Ö‰Â˜: ÂÓÓ.]: ˘ÔÎ. ·ÓÙÈÎ. ÚÔÛ‰. Û˘Ìʈӛ·˜. ··Ú¤ÌÊ. ÛÙÔ \AÚοÛÈ. ¶·Ú¿ ÌfiÓÔȘ Á¿Ú \AÚοÛÈ ÚáÙÔÓ Ì¤Ó Ôî ·Ö‰Â˜ âÎ ÓË›ˆÓ ô ÷ ‰ÂÈÓ âı›˙ÔÓÙ·È Î·Ù¿ ÓfiÌÔ˘˜ η› ÙÔ‡˜ ≈ÌÓÔ˘˜ η› ·ÈÄÓ·˜: ·Ú. ˘ÔÎ. ÌÂÙ¿ ‰¤ Ù·ÜÙ· ÔÏÏFÉ ÊÈÏÔÙÈÌ›÷· ¯ÔÚ‡ԢÛÈ Î·Ù\ âÓÈ·˘ÙfiÓ ÙÔÖ˜ ¢ÈÔÓ˘ÛÈ·ÎÔÖ˜ ·éÏËÙ·Ö˜ âÓ ÙÔÖ˜ ı¿ÙÚÔȘ: ·Ú. ηٿ Ù¿ ¿ÙÚÈ·: ÂÌÚfiı. ÚÔÛ‰. ÛÙÔ ÊÈÏÔÙÈÌ›÷·: ‰ÔÙ. ÛÙÔ ìÁÔÜÓÙ·È. âÎ ÓË›ˆÓ: ÂÌÚfiı. Ù‹Ó ÁÂ Ì‹Ó è ˇ ‰‹Ó ÔéÙ\ àÚÓËıÉÓ·È ‰‡Ó·ÓÙ·È ‰È¿ Ùfi ηÙ\ àÓ¿ÁÎËÓ ¿ÓÙ·˜ Ì·Óı¿ÓÂÈÓ: ·Ú. ·ÓÙÈÎ. ÛÙÔ âı›˙ÔÓÙ·È [: ÙÔ Ú‹Ì· Ù˘ ÚfiÙ·Û˘] Î·È ÛÙÔ ô ÷ ‰ÂÈÓ [: Ù·˘ÙÔÚÔÛˆ›·]: ÙÂÏ. ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘. ÛÙÔ ‰‡Ó·ÓÙ·È [: ÙÔ Ú‹Ì· Ù˘ ÚfiÙ·Û˘] Î·È ÛÙÔ àÚÓËıÉÓ·È: ÙÂÏ. ·ÓÙÈÎ. ··Ú¤ÌÊ. àÚÓËıÉÓ·È: ÙÂÏ. ··Ú¤ÌÊ. ÛÙÔ ·éÏËÙ·Ö˜: ‰ÔÙÈ΋ Ù˘ Û˘Óԉ›·˜.]: ˘ÔÎ. ÛÙÔ ¯ÔÚ‡ԢÛÈ [: ÙÔ Ú‹Ì· Ù˘ ÚfiÙ·Û˘]. ÚÔÛ‰. ÎÚ›Û˘. ·fi ÙÔ ÙÔÜÙÔ: ˘ÔÎ. ÚÔÛ‰. ÚÔÙ. Ô˘ ‰ËÏÒÓÂÈ ÙÔ ÏËÛ›ÔÓ. ·Ó·Ê. ÚÔÛ‰. ÚÔÛ‰.]. ηÙ\ âÓÈ·˘ÙfiÓ: ÂÌÚfiı. Ôx˜ ≤ηÛÙÔÈ Î·Ù¿ Ù¿ ¿ÙÚÈ· ÙÔ‡˜ âȯˆÚ›Ô˘˜ ≥Úˆ·˜ η› ıÂÔ‡˜ ñÌÓÔÜÛÈ: ‰Â˘Ù. ·˘Ù‹ Î·È Ë ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË. ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘. Ô鉤Ó: ·ÈÙÈ·Ù. ÚáÙÔÓ: ÂÈÚÚ. ‰È·ÈÚ. ÌfiÓÔȘ: ηÙËÁ. ··Ú¤ÌÊ. ηÙËÁÔÚËÌ·ÙÈ΋ ‰È·ÈÚ. ÙÔ˘ ÁÈÓÒÛÎÂÈÓ. Ôx˜: ‰ÔÙÈ΋ ÙÔ˘ ̤ÛÔ˘. Ô˘ ‰ËÏÒÓÂÈ ¯ÚfiÓÔ (¯ÚÔÓÈ΋ ·ÊÂÙËÚ›·). ÛÙÔ ñÌÓÔÜÛÈ [: ÙÔ Ú‹Ì· Ù˘ ÚfiÙ·Û˘].]: Âȉ. âÓ ÙÔÖ˜ ı¿ÙÚÔȘ: ÂÌÚfiı. ·Ú¿ \AÚοÛÈ: ÂÌÚfiı. Ù˘ ·ÈÙ›·˜. ÚÔÛ‰. ÚÔÛ‰. ¯ÚfiÓÔ˘. Û˘Ìʈӛ·˜. ηٿ ÓfiÌÔ˘˜: ÂÌÚfiı. ÚfiÙ. ÚÔÛ‰. K·› ÙáÓ Ì¤Ó ôÏÏˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ àÚÓËıÉÓ·› ÙÈ Ì‹ ÁÈÓÒÛÎÂÈÓ Ôé‰¤Ó ·åÛ¯ÚfiÓ [ÂrÓ·È] ìÁÔÜÓÙ·È: ·Ú. ÙáÓ ôÏψÓ: ÂÈı. ÚÔÛ‰. ·ÓÙÈÎ. ·fi ÙÔ ÙÈ: ·ÓÙÈÎ. ·ÓÙÈÎ. ÔÏÏFÉ: ÂÈı. ÙÔ˘ àÚÓËıÉÓ·È. Ù˘ ·ÈÙ›·˜. ÚÔÛ‰.Ôûı\.]: ˘ÔÎ. ··Ú¤ÌÊ. ÛÙ· ÙÔ‡˜ ≥Úˆ·˜ -ıÂÔ‡˜: ·ÓÙÈΛÌÂÓ·. ÚÔÛ‰. 4. Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ·Ú·Ù·ÎÙÈο Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÌÏÂÎÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜ ÔéÙ . ÛÙÔ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ: ÁÂÓ. ÎÚ›Û˘. ÛÙÔ [‰‡Ó·ÓÙ·È: ÂÓÓ. ÙÔ‡˜ âȯˆÚ›Ô˘˜: ÂÈı. ≈ÌÓÔ˘˜ ·ÈÄÓ·˜: ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ÛÙÔ ô ÷ ‰ÂÈÓ. [Ôî \AÚο‰Â˜: ÂÓÓ. ÙÔ˘ àÚÓËıÉÓ·È. ÚÔÛ‰. ÙÔ Ú‹Ì· Ù˘ ÚfiÙ·Û˘ Î·È ÛÙÔ àÔÙÚ›‚ÂÛı·È: ÙÂÏ. [Ôî \AÚο‰Â˜: ÂÓÓ. ÚÔÛ‰. Ôéı\ çÌÔÏÔÁÔÜÓÙ˜ [‰‡Ó·ÓÙ·È] àÔÙÚ›‚ÂÛı·È ‰È¿ Ùfi ÙáÓ ·åÛ¯ÚáÓ ·Ú\ ·éÙÔÖ˜ ÓÔÌ›˙ÂÛı·È ÙÔÜÙÔ: ·Ú. 5. 8. ··Ú¤ÌÊ. ÚÔÛ‰. ÙÔ˘ ÏËÛ›ÔÓ.

ÙÔ˘ ÛÎÔÔ‡ [: ·Ó·ÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ÚfiıÂÛ˘ ·ÓÙ›: ¯¿ÚÈÓ ÙÚ˘Êɘ η› ÂÚÈÔ˘Û›·˜]. Ôî ¿Ï·È: ˘ÔÎ. 10. √È ∞Úο‰Â˜ ˘Ô¯Ú¤ˆÓ·Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ Ó· Ì¿ıÔ˘Ó ·fi ÌÈÎÚ‹ ËÏÈΛ· Ó· ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Ó ‡ÌÓÔ˘˜ Î·È ·È¿Ó˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ «ÓfiÌÔ˘˜». 209 . ÚÔÛ‰. ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙÈ΋ ÚfiÙ.ÛÙ˘ÁÓfiÙËÙ·. ·ÓÙÈÎ. Î·È ÛÙȘ ‰‡Ô ·ÈÙÈÔÏÔÁÈΤ˜ ÌÙ¯. ÛÙ¿Û˘ Û ÙfiÔ. ·Ó·Ê.ıˆÚÔÜÓÙ˜. ıˆÚÔÜÓÙ˜ . ·éÙ·Ö˜: ·ÓÙÈÎ. ÚÔÛ‰. ÌÙ¯. ·ÏÏ¿ Î·È Ë ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ ·È‰Â›· Û˘ÌÂÚÈÂÏ¿Ì‚·Ó·Ó ÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜. 9. ‚È‚Ï›Ô˘ 1. Ù‹Ó ñ¿Ú¯Ô˘Û·Ó [: ÂÈı. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ·ÔÎÙÔ‡Û·Ó ·fi Ôχ ÌÈÎÚÔ› ÌÔ˘ÛÈ΋ ·È‰Â›· Î·È Û·Ê›˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÁÓÒÛÂȘ. ‰ËÏ·‰‹ Û‡Ìʈӷ ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜. ÚÔÛ‰. ¶ÔȘ Û˘Ó‹ıÂȘ ÙˆÓ ∞Úο‰ˆÓ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó Î·Ù¿ ÙÔÓ ¶Ôχ‚ÈÔ ÙË ÛÙÂÓ‹ Û¯¤ÛË ÙÔ˘˜ Ì ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È Ì ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È. T·ÜÙ¿ Ù¤ ÌÔÈ ‰ÔÎÔÜÛÈÓ Ôî ¿Ï·È ÚÔÂÈÛ·ÁˆÁÂÖÓ Ôé ÙÚ˘Êɘ η› ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ¯¿ÚÈÓ. ÛÙÔ Ù‹Ó ·éÙÔ˘ÚÁ›·Ó Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ÚfiÙ·Û˘. ıˆÚÔÜÓÙ˜ ‰¤ Ù‹Ó ÙáÓ äıáÓ ÛˆÙËÚ›·Ó: ·Ú. ÙÚfiÔ˘. Ù‹Ó ÙáÓ äıáÓ: âÈı. 46 ÙÔ˘ Û¯. Ù‹Ó ·éÙÔ˘ÚÁ›·Ó . ≥ÙȘ: ˘ÔÎ. ëοÛÙˆÓ: ÁÂÓ.] → [‰‡Ó·ÓÙ·È] àÔÙÚ›‚ÂÛı·È [: ·fi‰ÔÛË]. ÛÙÔ ·Ú¤ÂÙ·È [: ÙÔ Ú‹Ì· Ù˘ ÚfiÙ·Û˘]. ÚÔÛ‰. [: ·ÔÙÂÏ› ˘fiıÂÛË Ï·Óı¿ÓÔÓÙ· ˘ÔıÂÙÈÎÔ‡ ÏfiÁÔ˘ Ô˘ ‰ËÏÒÓÂÈ ÙÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiØ ·Ó¿Ï˘ÛË Ù˘ ÌÙ¯.ÛÎÏËÚfiÓ: ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ÛÙË ÌÙ¯. ÛÙË ÌÙ¯. Âå ïÌÔÏÔÁÔÜÛÈ [: ˘fiı. ÙÚ˘Êɘ η› ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ¯¿ÚÈÓ: ÂÌÚfiıÂÙÔÈ ÚÔÛ‰. ∂ÓfiÙËÙ· 6 ∞¶∞¡∆∏™∂π™ ÛÙȘ ÂÚÌËÓ¢ÙÈΤ˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ÛÂÏ.]: ÂÈı.Ùfi â›ÔÓÔÓ . ÛÙ· „˘¯ÚfiÙËÙ· . Ô˘ ‹Ù·Ó ÈÂÚfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÚÔ˜ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ¢ÈÔÓ‡ÛÔ˘. Û˘ÏÏ‹‚‰ËÓ: ÂÈÚÚ. Ù˘ ·ÈÙ›·˜. âÓ ÙÔÖ˜ ÙfiÔȘ: ÂÌÚfiı. ÚfiÙ. ŸÏÔÈ ÔÈ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ ∞Úο‰ˆÓ ‹Ù·Ó Û˘Ó˘Ê·Ṳ̂ÓÔÈ Ì ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋. ÎÚ›Û˘. ıˆÚÔÜÓÙ˜ (ÙË ‰Â‡ÙÂÚË Ù˘ ÚfiÙ·Û˘). ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈ΋ ·fi ÙÔ ·éÙÔ˘ÚÁ›·Ó. ÛÙÔ Ú‹Ì· [: Ù·˘ÙÔÚÔÛˆ›·].]: ÂÈı. ÌÙ¯. ÚÔÛ‰. ıˆÚÔÜÓÙ˜. ÛÙ· â›ÔÓÔÓ . ÛÙ· „˘¯ÚfiÙËÙ· . ÌÙ¯. Ô ÙÚfiÔ˜ ‰È·ÛΤ‰·Û˘. Ùfi ÙáÓ ‚›ˆÓ: ÂÈı. ··Ú¤ÌÊ. ÚÔÛ‰. ≥ÙȘ ·éÙÔÖ˜ ·Ú¤ÂÙ·È ‰È¿ Ù‹Ó ÙÔÜ ÂÚȤ¯ÔÓÙÔ˜ [ÙfiÔ˘] „˘¯ÚfiÙËÙ· η› ÛÙ˘ÁÓfiÙËÙ· Ù‹Ó Î·Ù¿ Ùfi ÏÂÖÛÙÔÓ âÓ ÙÔÖ˜ ÙfiÔȘ ñ¿Ú¯Ô˘Û·Ó: ‰Â˘Ù. Ù‹Ó ÙÔÜ ÂÚȤ¯ÔÓÙÔ˜ [: ÂÈı. ÙÔ˘ ÔÛÔ‡. ïÌÔÏÔÁÔÜÓÙ˜: ˘Ôı. ηٿ Ùfi ÏÂÖÛÙÔÓ: ÂÌÚfiı.ÛÎÏËÚfiÓ. ‰È¿ Ù‹Ó „˘¯ÚfiÙËÙ· – [‰È¿ Ù‹Ó] ÛÙ˘ÁÓfiÙËÙ·: ÂÌÚfiıÂÙÔÈ ÚÔÛ‰. àÏÏ¿ ıˆÚÔÜÓÙ˜ ̤ Ù‹Ó ëοÛÙˆÓ ·éÙÔ˘ÚÁ›·Ó η› Û˘ÏÏ‹‚‰ËÓ Ùfi ÙáÓ ‚›ˆÓ â›ÔÓÔÓ Î·› ÛÎÏËÚfiÓ.6Ë(193-228) 29-01-04 10:16 ™ÂÏ›‰·209 À¶√£∂∆π∫√™ ÏfiÁÔ˜. √È ıÚËÛ΢ÙÈΤ˜ ÙÂÏÂÙ¤˜. ∂›Û˘ οı ¯ÚfiÓÔ ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Û·Ó Î·È ¯fiÚ¢·Ó ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ ÙÔ ‰Èı‡Ú·Ì‚Ô. ÛÙÔ ‰ÔÎÔÜÛÈÓ [ÙÔ Ú‹Ì· Ù˘ ÚfiÙ·Û˘] ÛÙÔ ÚÔÂÈÛ·ÁˆÁÂÖÓ: ÂȉÈÎ.ÛÙ˘ÁÓfiÙËÙ·. ÚÔÛ‰. ÛÙÔ ·éÛÙËÚ›·Ó : ·ÓÙÈÎ.

√ ¶Ôχ‚ÈÔ˜ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ ÛÙÂÓ‹ Û¯¤ÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ı¤ÛË Î·È ÙÔ Îϛ̷ ÂÓfi˜ ÙfiÔ˘ Î·È ÛÙȘ Û˘Ó‹ıÂȘ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÙÔ˘. Ù· ÔÔ›· ı· ÌÔÚÔ‡Û ηÓ›˜ Ôχ ÈÔ Â‡ÎÔÏ· Ó· ·ÌÂÏ‹ÛÂÈ. 3. ™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫∂™ ∞™∫∏™∂π™ ∂ÚÌËÓ¢ÙÈÎÔ‡ – Ú·ÁÌ·ÙÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ 1. ·ÏÏ¿ ·¤‚ÏÂ·Ó ÛÙËÓ „˘¯È΋ ¢¯·Ú›ÛÙËÛË Î·È ÙËÓ ÍÂÎÔ‡Ú·ÛË ·fi ÙË ÛÎÏËÚ‹ ηıËÌÂÚÈÓ‹ ÂÚÁ·Û›·. √È ∞Úο‰Â˜ ̤ۈ Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Î·È ÙÔ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ ‰ÂÓ Â‰›ˆÎ·Ó Ó· ÚÔ‚¿ÏÔ˘Ó ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÙÔ˘˜ ¿ÓÂÛË. Ô˘ ÔÈ ÎÔÈӈӛ˜ ‹Ù·Ó ÎÏÂÈÛÙ¤˜.6Ë(193-228) ∂ÓfiÙËÙ· 6 29-01-04 10:16 ™ÂÏ›‰·210 2. ‰ËÏ·‰‹ ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Û‡ÓıÂÛË. Ô˘ Ë ˙ˆ‹ Â›Ó·È ÈÔ ÔχÏÔÎË Î·È ‚‚·ÚË̤ÓË. Ô˘ ·ÓÙÈηÙÔÙÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ È‰È·ÈÙÂÚfiÙËÙ· οı Ϸԇ. Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎfi Ë Â›‰Ú·ÛË ·˘Ù‹ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ Î·È ÛÙÔ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÌ¿ ÙÔ˘. ÁÈ·Ù› ›¯·Ó ηٷϿ‚ÂÈ fiÙÈ. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÂÍ·ÛıÂÓÔ‡Ó ÔÈ ÂȉڿÛÂȘ Ù˘ ÁˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ı¤Û˘ Î·È ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ÙfiÔ˘. ÂÊfiÛÔÓ Ô ÙfiÔ˜. ∂Êԉȿ˙ÂÈ ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Ì ‹ıÔ˜ Î·È ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ηÏÏȤÚÁÂÈ·. ¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿ ÛÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·ÎfiÌË Â˘‰È¿ÎÚÈÙ· Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ ·Ú·‰ÔÛȷ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜. ∂Ô̤ӈ˜. ¶ÔÏÏÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ fiÏˆÓ ÙˆÓ ËÏÈÎÈÒÓ Î·Ù·Ê‡ÁÔ˘Ó ÛÙË ÌÔ˘ÛÈ΋. ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ˙ÂÈ Î¿ÔÈÔ˜. ∏ ÌÔ˘ÛÈ΋ Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ÛÙÔȯ›·. ¶Ò˜ ÂËÚ¿˙ÂÈ ÙË Û¯¤ÛË ·˘Ù‹ Ô Û˘Á¯ÚÔÓÔ˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ÔÏÈÙÈÛÌfi˜. Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ٷ ¿ÏÏ· Ì·ı‹Ì·Ù·. ∆È ‹ıÂÏ·Ó Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ó ÔÈ ∞Úο‰Â˜ ηıÈÂÚÒÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Î·È ÙÔ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡. Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ·ÓÙ›‚·ÚÔ ÛÙËÓ Ï‹ÍË Î·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜. ¶ÈÛÙ‡ÂÙ fiÙÈ Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ¤¯ÂÈ ÙËÓ ›‰È· ·Í›· Î·È Û‹ÌÂÚ· Ì ·˘Ù‹Ó Ô˘ ›¯Â ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ú¯·›Ô˘˜ ŒÏÏËÓ˜. Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ Âȉڿ ıÂÙÈο Ì ÔÏÏÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜ ·ÎfiÌË Î·È ÛÙË ‰È¿Ï·ÛË ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. ∏ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙÔÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÎfiÛÌÔ Î¿ı ·ÓıÚÒÔ˘ Î·È Î¿ı Ϸԇ. Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ ·ÔÙÂÏÔ‡Û ηı·Ú¿ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ÛÙÔȯ›Ô. ÁÈ· Ó· ¯·Ï·- 210 . Ë ÔÔ›· Â›Ó·È Û·ÊÒ˜ ÂËÚ·Ṳ̂ÓË ·fi ÙȘ Û˘Ó‹ıÂȘ ÎÏÈÌ·ÙÔÏÔÁÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘. °È’ ·˘Ùfi ıˆÚÔ‡ÓÙ·Ó ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ Î·È ·Ó·Áη›· Ë ÂÓ·Û¯fiÏËÛË Ì ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋. √È ∞Úο‰Â˜ ¤‰ˆÛ·Ó Ôχ ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛÔ¯‹ Î·È ·ÊÈ¤ÚˆÛ·Ó ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û‹˜ ÙÔ˘˜ ÛÙË ÌÔ˘ÛÈ΋. ÁÈ·Ù› Ô Ï·fi˜ ÂËÚ¿˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ Â·Ê‹ ÙÔ˘ Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡˜. √ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˜ ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ Û¿ÂÈ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi Î·È Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ ·ÏÒÓÂÙ·È ÂÎÙfi˜ ÔÚ›ˆÓ. ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ·fiÏ·˘ÛË Î·È ÙËÓ ÍÂÎÔ‡Ú·ÛË. ∞¿ÓÙËÛË: ™‹ÌÂÚ·. Âȉڿ ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘. ™ÙËÓ ·Ú¯·›· ÂÔ¯‹.

Ó· ·Ó·˙ˆÔÁÔÓËıÔ‡Ó. ∞¿ÓÙËÛË: ª¤Û· ·fi ÙÔ Û˘ÁÎÂÚ·ÛÌfi ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ô ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ οı Ϸԇ Ù·Íȉ‡ÂÈ Î·È ÌÂÙ·‰›‰ÂÙ·È Î·È Û ¿ÏÏÔ˘˜ ÎfiÛÌÔ˘˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡˜. Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ ¤¯ÂÈ Î·È ·È‰Â˘ÙÈ΋ ÛËÌ·Û›·.6Ë(193-228) 29-01-04 10:16 ™ÂÏ›‰·211 ÚÒÛÔ˘Ó ·fi ÙÔ Î·ıËÌÂÚÈÓfi ¿Á¯Ô˜. Ô˘ ›Ûˆ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÍÈÔÏÔÁËı›. ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÍÔÌÔÈÒÓÔÓÙ·È. ∂ÈϤÔÓ Ì¤Û· ·fi ÙË ÌÂϤÙË Í¤ÓˆÓ ÔÏÈÙÈÛÌÒÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ηχÙÂÚ· Î·È ÙÔ ‰ÈÎfi Ì·˜. ÁÈ·Ù› Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈԇ̠ÙËÓ È‰È·ÈÙÂÚfiÙËÙ¿ Ì·˜ Î·È Ù· ÛÙÔȯ›·. ·ÏÏ¿ ÂÍ·ÏÒÓÔÓÙ·È Î·È ÂÌÏÔ˘Ù›˙ÔÓÙ·È. ¶ÚÔˆıÔ‡ÓÙ·È Ë ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÔÈ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ÂΉËÏÒÓÂÙ·È ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡˜ ¿ÏÏˆÓ Ï·ÒÓ. ∂ÓfiÙËÙ· 6 2. ¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ȉÂÒÓ Î·È Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È. 211 . ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ÁÓÒÌË Û·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÌÂÈÍË ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ Ï·ÒÓ. Ô˘ Ì·˜ οÓÔ˘Ó Í¯ˆÚÈÛÙÔ‡˜. fiˆ˜ Î·È ÛÙ· ·Ú¯·›· ¯ÚfiÓÈ·. Ó· ·ÓÙÏ‹ÛÔ˘Ó ‰˘Ó¿ÌÂȘ. ÁÈ·Ù› ‰¤¯ÂÙ·È Ó¤· ÂÚÂı›ÛÌ·Ù·. ª¤Ûˆ Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ‰È¢ÎÔχÓÂÙ·È Ë ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÙˆÓ Ï·ÒÓ Î·È ÚÔ¿ÁÂÙ·È Ô ·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ ÔÏÈÙÈÛÌfi˜. fiˆ˜ Ù˘ ·Í›˙ÂÈ. Ô˘ ÂÓÒÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Ï·Ô‡˜. ŸÌˆ˜ Î·È Û‹ÌÂÚ·. Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ó Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹ÌÙ¿ ÙÔ˘˜ ‹ ·Ï¿ Ó· ‰È·ÛΉ¿ÛÔ˘Ó. º˘ÛÈο ‰Â ¯¿ÓÔÓÙ·È Ù· ȉȷ›ÙÂÚ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο οı Ϸԇ. ∂ÈϤÔÓ Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ·fi Ù· ÔÏÈÙÈÛÙÈο ÛÙÔȯ›·. √È Ï·Ô› ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÈÔ ÎÔÓÙ¿.

-fiˆ. çÎÓ¤ + jˆ) (ı. 212 . Î. Ô˘ Â›Ó·È Î·È Ë ·Ú¯È΋ ηٿÏËÍË ÙˆÓ ÚËÌ¿ÙˆÓ ·˘ÙÒÓ: ÙÈÌ‹ ùÎÓÔ˜ ‰ÉÏÔ˜ ‚·ÛÈχ˜ àÓ›· ±Ú·Í âÏ›˜ ̤Ϸ˜ ηı·Úfi˜ (ı. ηı·Ú + jˆ) : : : : : : : : : ÙÈÌ¿ˆ -á çÎÓ¤ˆ -á ‰ËÏfiˆ -á ‚·ÛÈχˆ àÓÈ¿ˆ -á êÚ¿˙ˆ âÏ›˙ˆ ÌÂÏ·›Óˆ ηı·›Úˆ. ¤¯Ô˘Ó ‰È¿ÊÔÚ˜ ÛË̷ۛ˜. ‹ıË Î. B¿Ú‚·ÚÔ˜: ‚·Ú‚·Ú›˙ˆ (= ÌÈÌÔ‡Ì·È ÙÔ˘˜ ‚·Ú‚¿ÚÔ˘˜ ÛÙË ÁÏÒÛÛ·. ÙÈÌ¿ + jˆ) (ı. M ÙËÓ ÚÔÛı‹ÎË ÙˆÓ Î·Ù·Ï‹ÍÂˆÓ ·˘ÙÒÓ Û ÔÓfiÌ·Ù· (Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ‹ Â›ıÂÙ·) ·Ú¿ÁÔÓÙ·È Ú‹Ì·Ù·: ÛÊÚÖÁÔ˜: ÛÊÚÈÁ-¿ˆ -á.). ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÈΤ˜ ηٷϋÍÂȘ: -¿ˆ. -‡ˆ. ±Ú·Á + jˆ) (ı. ¶›ıËÎÔ˜: ÈıËΛ˙ˆ (= ÌÈÌÔ‡Ì·È ÙÔÓ ›ıËÎÔ). • T· Ú‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ ·Ú¿ÁÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ÚˆÙfiÙ˘Ô˘ Ì ÙËÓ ÚÔÛı‹ÎË Ù˘ ηٿÏË͢ jˆ.Ï. àÓ›· + jˆ) (ı. ÌÉÎÔ˜: ÌËÎ-‡Óˆ. fiˆ˜ Ù· ·Ú·¿Óˆ. -¤ˆ. -¿˙ˆ. -È¿ˆ. ‚·ÛÈχ + jˆ) (ı. -·›Úˆ. ‰ËÏfi + jˆ) (ı. ‹ıË Î·È ÁÂÓÈο ÛÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜). ¶ÔÏÏ¿ Ú‹Ì·Ù· Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó Û -¿˙ˆ ‹ -›˙ˆ Î·È ·Ú¿ÁÔÓÙ·È ·fi ÔÓfiÌ·Ù· ·ÚÈ· ‹ ÂıÓÈο ‹ ·fi ÔÓfiÌ·Ù· ˙ÒˆÓ. ¤ıÈÌ·. -Óˆ. ≈ÛÙÂÚÔ˜: ñÛÙÂÚ-›˙ˆ Î. -‡Óˆ. • Afi ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·. º›ÏÈÔ˜: ÊÈÏÈ›˙ˆ (= ·ÎÔÏÔ˘ıÒ Ù· ÔÏÈÙÈο ÊÚÔÓ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ºÈÏ›Ô˘). ·ÏÏ¿ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÛËÌ·›ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÙÔ ˘ÔΛÌÂÓÔ Â›Ó·È ‹ Á›ÓÂÙ·È ‹ ¤¯ÂÈ ‹ ·Ú¤¯ÂÈ ‹ οÓÂÈ ÂΛÓÔ Ô˘ ‰ËÏÒÓÂÈ ÙÔ ÚˆÙfiÙ˘Ô. ¶APATHPH™H. ñÁÈ‹˜: ñÁÈ-·›Óˆ. -˙ˆ.6Ë(193-228) 29-01-04 10:16 ™ÂÏ›‰·212 ª∂ƒ√™ Bã ∂ÓfiÙËÙ· 6 ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΑ – ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΑ: ¶·Ú·ÁˆÁ‹ ÚËÌ¿ÙˆÓ PHMATA ·fi OY™IA™TIKA T· Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ·Ú¿ÁÔÓÙ·È ·fi ÔÓfiÌ·Ù· (Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ‹ Â›ıÂÙ·).Ï. -·›Óˆ.Ï. ÛËÌ·›ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÙÔ ˘ÔΛÌÂÓfi ÙÔ˘˜ ÌÈÌÂ›Ù·È ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ‹ ÙË ˙ˆ‹ ‹ ·ÎÔÏÔ˘ı› Ù· ÊÚÔÓ‹Ì·Ù· ÂΛÓÔ˘ Ô˘ ‰ËÏÒÓÂÈ ÙÔ ÚˆÙfiÙ˘Ô: BÔȈÙfi˜: ‚ÔȈÙÈ¿˙ˆ (= ÌÈÌÔ‡Ì·È ÙÔ˘˜ BÔȈÙÔ‡˜ ÛÙË ÁÏÒÛÛ·. ÌÂÏ¿Ó + jˆ) (ı. -›˙ˆ. âÏ›‰ + jˆ) (ı.

2. -›˙ˆ ·åÙ¤-ˆ: ·åÙ›˙ˆ (= ˙ËÙÒ Û˘¯Ó¿ Î·È Ôχ). -›ˆ Ù˘Ú·ÓÓ¤ˆ-á (̤Ï. PHMATA ·fi E¶IPPHMATA T· Ú‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ ÛËÌ·›ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÙÔ ˘ÔΛÌÂÓÔ Â›Ó·È ‹ οÓÂÈ ÂΛÓÔ Ô˘ ‰ËÏÒÓÂÈ ÙÔ ÚˆÙfiÙ˘Ô. ÁÚÜ: ÁÚ‡-˙ˆ Î. Ù˘Ú·ÓÓ‹Ûˆ): Ù˘Ú·ÓÓËÛ-›ˆ (= ı¤Ïˆ ¿Ú· Ôχ Ó· Á›Óˆ Ù‡Ú·ÓÓÔ˜). T· Ú‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ ÛËÌ·›ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÙÔ ˘ÔΛÌÂÓÔ ·Ú¯›˙ÂÈ Ó¿ οÓÂÈ ‹ Ó· ·ı·›ÓÂÈ ÂΛÓÔ Ô˘ ‰ËÏÒÓÂÈ ÙÔ ÚˆÙfiÙ˘Ô Ú‹Ì·: • H ηٿÏËÍË ÙˆÓ ÚËÌ¿ÙˆÓ ·˘ÙÒÓ Â›Ó·È: -ÛΈ.Ï. 3. 213 . ÁËÚ¿ˆ-á: ÁËÚ¿-ÛΈ (= ·Ú¯›˙ˆ Ó· Á›ÓÔÌ·È Á¤ÚÔ˜) ì‚¿ˆ-á: ì‚¿-ÛΈ (·Ú¯›˙ˆ Ó· Á›ÓÔÌ·È ¤ÊË‚Ô˜). T· Ú‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ ÛËÌ·›ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÙÔ ˘ÔΛÌÂÓÔ ‰È·Î·Ù¤¯ÂÙ·È ·fi ¤ÊÂÛË (= ÛÊÔ‰Ú‹ ÂÈı˘Ì›·) Û\ÂΛÓÔ Ô˘ ‰ËÏÒÓÂÈ ÙÔ ÚˆÙfiÙ˘Ô Ú‹Ì·: • OÈ Î·Ù·Ï‹ÍÂȘ ÙˆÓ ÚËÌ¿ÙˆÓ ·˘ÙÒÓ Â›Ó·È: -È¿ˆ (-Èá) ÎÏ·›ˆ (̤Ï. • OÈ Î·Ù·Ï‹ÍÂȘ ÙˆÓ ÚËÌ¿ÙˆÓ ·˘ÙÒÓ Â›Ó·È: -˙ˆ ‰›¯·: ‰È¯¿-˙ˆ. T· Ú‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ ÛËÌ·›ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÙÔ ˘ÔΛÌÂÓÔ Î¿ÓÂÈ ı·Ì¿ (= Û˘¯Ó¿) Î·È Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ÂΛÓÔ Ô˘ ‰ËÏÒÓÂÈ ÙÔ ÚˆÙfiÙ˘Ô Ú‹Ì·. • OÈ Î·Ù·Ï‹ÍÂȘ ÙˆÓ ÚËÌ¿ÙˆÓ ·˘ÙÒÓ Â›Ó·È: -˙ˆ àÏ·Ï¿: àÏ·Ï¿˙ˆ -›˙ˆ âÏÂÏÂÜ: âÏÂÏ›˙ˆ. • OÈ Î·Ù·Ï‹ÍÂȘ ÙˆÓ ÚËÌ¿ÙˆÓ ·˘ÙÒÓ Â›Ó·È: -¿˙ˆ ÛÙ¤Óˆ: ÛÙÂÓ¿˙ˆ (= ÛÙÂÓ¿˙ˆ Û˘¯Ó¿ Î·È Ôχ). -Ò˙ˆ ÔúÌÔÈ: ÔåÌÒ˙ˆ. ÎÏ·‡ÛÔÌ·È): ÎÏ·˘Û-È¿ˆ-á (= ı¤Ïˆ ¿Ú· Ôχ Ó· ÎÏ¿„ˆ). T· ·Ú·ÁfiÌÂÓ· Ú‹Ì·Ù· ›ӷÈ: ∂ÓfiÙËÙ· 6 1. PHMATA ·fi E¶IºøNHMATA KÈ ·˘Ù¿ Ù· Ú‹Ì·Ù· ÛËÌ·›ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÙÔ ˘ÔΛÌÂÓÔ Â›Ó·È ‹ οÓÂÈ ÂΛÓÔ Ô˘ ‰ËÏÒÓÂÈ ÙÔ ÚˆÙfiÙ˘Ô.6Ë(193-228) 29-01-04 10:16 ™ÂÏ›‰·213 PHMATA ·fi A§§A PHMATA ¶ÔÏÏ¿ Ú‹Ì·Ù· ·Ú¿ÁÔÓÙ·È ·fi ¿ÏÏ· Ú‹Ì·Ù·.Ï. -›˙ˆ âÁÁ‡˜: âÁÁ-›˙ˆ Î. EÊÂÙÈο. £·ÌÈÛÙÈο. -‡˙ˆ ≤Úˆ: ëÚ‡˙ˆ (= Û¤ÚÓÔÌ·È Û˘¯Ó¿ Î·È ‰È·ÚÎÒ˜). EÓ·ÚÎÙÈο.

¡· ÁÚ¿„ÂÙ ·fi ÔÈÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ‹ Â›ıÂÙÔ ·Ú¿ÁÂÙ·È Î·ı¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ Ú‹Ì·Ù· Î·È Ó· ÛËÌÂÈÒÛÂÙ ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ηٿÏËÍ‹ ÙÔ˘: ·Ú¿ÁˆÁÔ Ú‹Ì· âı›˙ˆ ‰Èο˙ˆ ¯ÔÚ‡ˆ ÙÈÌ¿ˆ. ì Ì¿ıËÛȘ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ : Ùfi Ì¿ıËÌ· ‚) Ó· ÁÚ¿„ÂÙ ‰‡Ô ÔÌfiÚÚÈ˙· Â›ıÂÙ·: Ì·ıËÙÈÎfi˜. -Ò ñÌÓ¤ˆ. Û˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·˜ οı ÚˆÙfiÙ˘Ë Ï¤ÍË Ù˘ ÚÒÙ˘ ÛÙ‹Ï˘ Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ηٿÏËÍË ·fi ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÛÙ‹ÏË: ¶·Ú·ÁˆÁ‹ ÚËÌ¿ÙˆÓ ÚˆÙfiÙ˘Ë Ï¤ÍË ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ηٿÏËÍË ·Ú¿ÁˆÁÔ Ú‹Ì· àÓ¿ÁÎË -‡ˆ àÓ·Áο˙ˆ ‚›Ô˜ -¿˙ˆ ‚Èfiˆ. ÙÚ˘Êá ≈ÌÓÔ˜ -fiˆ. Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı›. -‹. -fiÓ 214 . ‚È‚Ï›Ô˘ 1. ‚Èá ÓfiÌÔ˜ -›˙ˆ ÓÔÌ›˙ˆ ·È¿Ó -¿ˆ. 47 ÙÔ˘ Û¯. -á -¤ˆ. 47 ÙÔ˘ Û¯. -á -¤ˆ. ÔÓá Ì·ıËÙ‡ˆ ÚˆÙfiÙ˘Ë Ï¤ÍË öıÔ˜ ‰›ÎË ¯ÔÚfi˜ ÙÈÌ‹ ıˆÚfi˜ fiÓÔ˜ Ì·ıËÙ‹˜ ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ηٿÏËÍË -›˙ˆ -¿˙ˆ -‡ˆ -¿ˆ. -á ·È‰Â‡ˆ ÙÚ˘Ê‹ -›˙ÔÌ·È ÙÚ˘Ê¿ˆ. ıˆÚá ÔÓ¤ˆ. ‚È‚Ï›Ô˘ ¡· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÙ ÙËÓ ÙÚ›ÙË ÛÙ‹ÏË ÙÔ˘ ›Ó·Î·. -á ·È·Ó›˙ˆ ·Ö˜ -¤ˆ. Ô˘ Ó· ‰ËÏÒÓÔ˘Ó: ÙÔ ÚfiÛˆÔ Ô˘ ÂÓÂÚÁ› : ï Ì·ıËÙ‹˜ ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ‹ ηٿÛÙ·ÛË : ì Ì·ıËÙ›·. ÃÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ Ú‹Ì· Ì·Óı¿Óˆ: ·) Ó· Û¯ËÌ·Ù›ÛÂÙ ·Ú¿ÁˆÁ˜ ϤÍÂȘ Ù˘ ·.Â. -fiÓ. ÙÈÌá ıˆڤˆ. -á -‡ˆ 2. Ì·ıËÙfi˜. -‹. ñÌÓá ¯¿ÚȘ -›˙ˆ ¯·Ú›˙ÔÌ·È ∞¶∞¡∆∏™∂π™ ÛÙȘ ÂÙ˘ÌÔÏÔÁÈΤ˜ ·Û΋ÛÂȘ Ù˘ ÛÂÏ.6Ë(193-228) 29-01-04 10:16 ™ÂÏ›‰·214 ∂ÓfiÙËÙ· ∞¶∞¡∆∏™∏ 6 ÛÙËÓ ¿ÛÎËÛË Ù˘ ÛÂÏ.

............................. ÁÚ‡ : .......... êÚ¿˙ˆ – ±Ú·Í....................6Ë(193-228) 29-01-04 10:16 ™ÂÏ›‰·215 3.......... ÛÙ˘ÁÂÚfi˜......................................... ηı·›Úˆ : ............ ‰ËÏá : ............... ÁÚ‡: ÁÚ‡˙ˆ......................... [∞¿ÓÙËÛË: ‰›¯·: ‰È¯¿˙ˆ............ àÓÈá : ........ ÓÔÌÈÛÙ¤ÔÓ............... âÏ›˙ˆ : .... âÁÁ‡˜ : ................................................................................................................. ‚·ÛÈχˆ – ‚·ÛÈχ˜.... àÓÈ¿ˆ................... ‰ËÏfiˆ..... ηı·›Úˆ – ηı·Úfi˜........ âÁÁ‡˜: âÁÁ›˙ˆ] 215 ........................... ¡· ÁÚ¿„ÂÙ ·fi ÔÈ· ÔÓfiÌ·Ù· ·Ú¿ÁÔÓÙ·È Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ Ú‹Ì·Ù·: çÎÓ¤ˆ................................... ‚·ÛÈχˆ : ....................................... [∞¿ÓÙËÛË: çÎÓá – ùÎÓÔ˜........... çÎÓá : ....... âÏ›˙ˆ – âÏ›˜] 2....................... ¡· Û¯ËÌ·Ù›ÛÂȘ ·Ú¿ÁˆÁ· Ú‹Ì·Ù· ·fi Ù· ÂÈÚÚ‹Ì·Ù·: ‰›¯· : .................................................................. Û¯ÂÙÈÎfi˜................................................ ªÂ ÔÈÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜ ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ù˘ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÙ˘ÌÔÏÔÁÈ΋ Û˘ÁÁ¤ÓÂÈ· Ù· Â›ıÂÙ· ÁÓˆÛÙfi˜.................... ÁÓˆÛÙfi˜ Û¯ÂÙÈÎfi˜ ÓÔÌÈÛÙ¤ÔÓ ÛÙ˘ÁÂÚfi˜ ∂ÓfiÙËÙ· 6 : ÁÈÓÒÛÎÂÈÓ : ÂÚȤ¯ÔÓÙÔ˜ : ÓÔÌ›˙ÂÛı·È : ÛÙ˘ÁÓfiÙËÙ· ™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫∂™ ∞™∫∏™∂π™ ∂Ù˘ÌÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÂÚ¯Ô̤ÓÔ˘ 1.... àÓÈá – àÓ›·................................................................................................................................................................................................................................................... ‰ËÏá – ‰ÉÏÔ˜............................ êÚ¿˙ˆ : ..........................................................

¤¯ÂÈ ÙȘ ÂÍ‹˜ ηٷϋÍÂȘ: ™ÙËÓ ÔÚÈÛÙÈ΋ ¤¯ÂÈ ÙȘ ηٷϋÍÂȘ ÙÔ˘ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘ ·Ú·Ù·ÙÈÎÔ‡ ÙˆÓ ‚·Ú˘ÙfiÓˆÓ ÚËÌ¿ÙˆÓ (‚Ϥ ηٷϋÍÂȘ ÙÔ˘ ·Ú·Ù·ÙÈÎÔ‡ ÙˆÓ Ï‡ˆ Î·È Ï‡ÔÌ·È ÛÂÏ. qÏı-Ô-Ó. 160. O ·fiÚÈÛÙÔ˜ ·˘Ùfi˜ ϤÁÂÙ·È ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi˜ ·fiÚÈÛÙÔ˜ ‚ã ‹ ̤ÛÔ˜ ·fiÚÈÛÙÔ˜ ‚ã. qÏı-˜. ÂîÏ-fi-ÌËÓ. öÊ˘-Á˜. öÏ·ı-Ô-Ó. ¶ÔÏÏ¿ Ú‹Ì·Ù· Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÙÔÓ ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi Î·È Ì¤ÛÔ ·fiÚÈÛÙÔ ¯ˆÚ›˜ ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Û. öÏ·ı-˜. ö-‚·Ï-ÔÓ ö-‚·Ï-˜ ö-‚·Ï- â-‚¿Ï-ÔÌÂÓ â-‚¿Ï-ÂÙ ö-‚·Ï-ÔÓ ‚¿Ï-ˆ ‚¿Ï-÷˘ ‚¿Ï-÷Ë ‚¿Ï-ˆÌÂÓ ‚¿Ï-ËÙ ‚¿Ï-ˆÛÈ(Ó) — ‚¿Ï- ‚·Ï-¤Ùˆ — ‚¿Ï-ÂÙ ‚·Ï-fiÓÙˆÓ ‚¿Ï-ÔÈÌÈ ‚¿Ï-ÔȘ ‚¿Ï-ÔÈ ‚¿Ï-ÔÈÌÂÓ ‚¿Ï-ÔÈÙ ‚¿Ï-ÔÈÂÓ A·Ú. ·éÙfi °ƒ∞ªª∞∆π∫∞ ™Ã√§π∞ AOPI™TO™ Β΄ ∂¡∂ƒ°∏∆π∫√™-ª∂™√™ 1. 3. äÁ¿Á-ÂÙÔ. ··ÚÂÌÊ¿ÙÔ˘ Î·È ÌÂÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘ χˆ Î·È Ï‡ÔÌ·È ÛÂÏ. ™ÙȘ ¿ÏϘ ÂÁÎÏ›ÛÂȘ. ·éÙ‹. K§I™H EÓÂÚÁËÙÈÎÔ‡ Î·È Ì¤ÛÔ˘ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ‚ã ENEP°HTIKH ºøNH 216 OÚÈÛÙÈ΋ YÔÙ·ÎÙÈ΋ E˘ÎÙÈ΋ ¶ÚÔÛÙ·ÎÙ.160. 162). 2. ·ÏÏ¿ ÌfiÓÔ Ì ٷ ıÂÌ·ÙÈο ʈӋÂÓÙ· Ô Î·È Â ·ÓÙ› ÙÔ˘ ·: öÊ˘Á-ÔÓ. 162).6Ë(193-228) 29-01-04 10:16 ™ÂÏ›‰·216 ª∂ƒ√™ °ã ∂ÓfiÙËÙ· 6 °ƒ∞ªª∞∆π∫∏: ∞fiÚÈÛÙÔ˜ ‚ã ÂÓÂÚÁËÙÈ΋˜ Î·È Ì¤Û˘ ʈӋ˜ – ∫Ï›ÛË ÙˆÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ ì Á˘Ó‹ Î·È ï/ì ·Ö˜ – ∏ ÔÚÈÛÙÈ΋ ·ÓÙˆÓ˘Ì›· ·éÙfi˜. äF Ûı-fi-ÌËÓ. FõÛı-Â-ÙÔ. ÛÙÔ ··Ú¤ÌÊ·ÙÔ Î·È ÛÙË ÌÂÙÔ¯‹ ¤¯ÂÈ ÙȘ ηٷϋÍÂȘ ÙÔ˘ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘ ÂÓÂÛÙÒÙ· ÙˆÓ ‚·Ú˘ÙfiÓˆÓ ÚËÌ¿ÙˆÓ (‚Ϥ ηٷϋÍÂȘ ÙÔ˘ ÂÓÂÛÙÒÙ· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÁÎϛۈÓ. ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi˜ ‹ ̤ÛÔ˜. O ·fiÚÈÛÙÔ˜ ‚ã. MÂÙÔ¯‹ ‚·Ï-ÒÓ ‚·Ï-ÔÜÛ· ‚·Ï-fiÓ ‚·Ï-ÂÖÓ . äÁ·Á-fi-ÌËÓ. Â¥Ï-ÂÙÔ.

ÂñÚ¤. Ï·ıÒÓ . TÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÂÓÈÎfi ÙÔ˘ ̤ÛÔ˘ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ‚ã ÛÙËÓ ÚÔÛÙ·ÎÙÈ΋ ÙˆÓ ·ÏÒÓ Î·È ÙˆÓ Û˘Óı¤ÙˆÓ ÚËÌ¿ÙˆÓ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ÛÙË Ï‹ÁÔ˘Û· Î·È ·›ÚÓÂÈ ÂÚÈÛˆÌ¤ÓË: Û¯ÔÜ . 217 .·Ú·Ï·‚ÂÖÓ. ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ÛÙË Ï‹ÁÔ˘Û·: Âå¤.‰È·Ï·ıÂÖÓ. 2. TÔ ··Ú¤ÌÊ·ÙÔ ÙÔ˘ ÂÓÂÚÁËÙÈÎÔ‡ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ‚ã ÙˆÓ ·ÏÒÓ Î·È ÙˆÓ Û˘Óı¤ÙˆÓ ÚËÌ¿ÙˆÓ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ÛÙË Ï‹ÁÔ˘Û·: Ï·‚ÂÖÓ . TÔ ··Ú¤ÌÊ·ÙÔ ÙÔ˘ ̤ÛÔ˘ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ‚ã ÙˆÓ ·ÏÒÓ Î·È ÙˆÓ Û˘Óı¤ÙˆÓ ÚËÌ¿ÙˆÓ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ú·Ï‹ÁÔ˘Û·: ÁÂÓ¤Ûı·È . Ô ÙfiÓÔ˜ ·Ó‚·›ÓÂÈ ÛÙË Ï‹ÁÔ˘Û· Ù˘ ÚfiıÂÛ˘: ÚfiÂÈÂ. Ï·‚¤Ûı·È . 3. ·Ú¿Ï·‚Â.ÚÔÛÛ¯ÔÜ. âÏıÂÖÓ – âÍÂÏıÂÖÓ.·Ú·Ï·‚¤Ûı·È.6Ë(193-228) 29-01-04 10:16 ™ÂÏ›‰·217 ∂ÓfiÙËÙ· ME™H ºøNH OÚÈÛÙÈ΋ YÔÙ·ÎÙÈ΋ E˘ÎÙÈ΋ ¶ÚÔÛÙ·ÎÙ. 2.·Ú·Ï·‚ÒÓ. ME™O™ AOPI™TO™ Bã 1.‰È·Ï·ıÒÓ.·Ú·ÁÂÓÔÜ. ïÚá Î·È Ï·Ì‚¿Óˆ. öÍ¢ÚÂ. ÁÂÓÔÜ . Ï·‚¤Ø fiÙ·Ó fï˜ Ù· Ú‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ Â›Ó·È Û‡ÓıÂÙ·. MÂÙÔ¯‹ 6 ‚·Ï-fiÌÂÓÔ˜ ‚·Ï-Ô̤ÓË ‚·Ï-fiÌÂÓÔÓ ‚·Ï-¤Ûı·È ¶ A PA T H P H ™ E I ™ ÛÙÔÓ ·fiÚÈÛÙÔ ‚ã ENEP°HTIKO™ AOPI™TO™ Bã 1. â-‚·Ï-fiÌËÓ â-‚¿Ï-Ô˘ â-‚¿Ï-ÂÙÔ â-‚·Ï-fiÌÂı· â-‚¿Ï-ÂÛı â-‚¿Ï-ÔÓÙÔ ‚¿Ï-ˆÌ·È ‚¿Ï-÷Ë ‚¿Ï-ËÙ·È ‚·Ï-ÒÌÂı· ‚¿Ï-ËÛı ‚¿Ï-ˆÓÙ·È ‚·Ï-Ô›ÌËÓ ‚¿Ï-ÔÈÔ ‚¿Ï-ÔÈÙÔ ‚·Ï-Ô›ÌÂı· ‚¿Ï-ÔÈÛı ‚¿Ï-ÔÈÓÙÔ — ‚·Ï-ÔÜ ‚·Ï-¤Ûıˆ — ‚¿Ï-ÂÛı ‚·Ï-¤ÛıˆÓ A·Ú. öÚ¯ÔÌ·È. Ï·ıÂÖÓ . Ï·‚ÔÜ . fiÙ·Ó Â›Ó·È ·Ïfi. ÂñÚ›ÛΈ. âÏı¤. öÍÂÏıÂ. H ÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÂÓÂÚÁËÙÈÎÔ‡ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ‚ã ÙˆÓ ·ÏÒÓ Î·È ÙˆÓ Û˘Óı¤ÙˆÓ ÚËÌ¿ÙˆÓ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ÛÙË Ï‹ÁÔ˘Û·: Ï·‚ÒÓ . âÏıÒÓ – âÍÂÏıÒÓ.àÓÙÈÏ·‚ÔÜ. 剤. ¿ÚȉÂ. • TÔ ··Ú¤ÌÊ·ÙÔ ·›ÚÓÂÈ ÂÚÈÛˆÌ¤ÓË Î·È Ë ÌÂÙÔ¯‹ ÔÍ›·. TÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÂÓÈÎfi ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ÂÓÂÚÁËÙÈÎÔ‡ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ‚ã ÛÙËÓ ÚÔÛÙ·ÎÙÈ΋ ÙˆÓ ÚËÌ¿ÙˆÓ Ï¤Áˆ.·Ú·ÁÂÓ¤Ûı·È.

fiÙ·Ó Â›Ó·È ÌÔÓÔÛ‡ÏÏ·‚Ô Î·È Û‡ÓıÂÙÔ Ì ‰ÈÛ‡ÏÏ·‚Ë ÚfiıÂÛË: ·ÚÂÛ¯fiÌËÓ (: ·fiÚ. Ì·Óı¿Óˆ) ·ã ÂÓ. Ì·ı-ÔÜÛ·. âÁÂÓ-fiÌÂı· ÁÂÓ-ÒÌÂı· ÁÂÓ-Ô›ÌÂı· ‚ã ÏËı. ÌÂÙÔ¯‹: Ì·ı-ÒÓ. • ø˜ ·Ï¿ (: Û¯ÔÜ. âÁÂÓ-fiÌËÓ Á¤Ó-ˆÌ·È ÁÂÓ-Ô›ÌËÓ ‚ã ÂÓ. ∫Ï›ÛË ÙˆÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ ì Á˘Ó‹ Î·È ï/ì ·Ö˜ 218 ∂ÙÂÚfiÎÏÈÙ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ϤÁÔÓÙ·È fiÛ· ÛÙÔÓ ¤Ó· ·ÚÈıÌfi ÎÏ›ÓÔÓÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì ÌÈ· ÎÏ›ÛË Î·È ÛÙÔÓ ¿ÏÏÔ Ì ¿ÏÏË ‹ fiÛ· ÎÏ›ÓÔÓÙ·È Û ¿ÏϘ ÙÒÛÂȘ Û‡Ìʈӷ Ì ÌÈ· ÎÏ›ÛË Î·È Û ¿ÏϘ Ì ¿ÏÏË ÎÏ›ÛË. ‚ã ÙÔ˘ ·Ú¤¯ÔÌ·È): ·Ú¿-Û¯Ô˘ âÊÂÛfiÌËÓ (: ·fiÚ. ‚ã ÂÓ. ÁÈ·Ù› Ë ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋ ÂÓÈÎÔ‡ Û¯Ë- . ∆Ô Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi Á˘Ó‹ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙ· ÂÙÂÚfiÎÏÈÙ·. ÔÚÈÛÙÈ΋ ˘ÔÙ·ÎÙÈ΋ ¢ÎÙÈ΋ ÚÔÛÙ·ÎÙÈ΋ öÌ·ı-ÔÓ öÌ·ı-˜ öÌ·ı- âÌ¿ı-ÔÌÂÓ âÌ¿ı-ÂÙ öÌ·ı-ÔÓ Ì¿ı-ˆ Ì¿ı-F˘ Ì¿ı-FË Ì¿ı-ˆÌÂÓ Ì¿ı-ËÙ ̿ı-ˆÛÈÓ — Ì¿ı- ̷ı-¤Ùˆ — Ì¿ı-ÂÙ ̷ı-fiÓÙˆÓ Ì¿ı-ÔÈÌÈ Ì¿ı-ÔȘ Ì¿ı-ÔÈ Ì¿ı-ÔÈÌÂÓ Ì¿ı-ÔÈÙ ̿ı-ÔÈÂÓ ··Ú¤ÌÊ·ÙÔ: Ì·ı-ÂÖÓ. ÌÂÙÔ¯‹: ÁÂÓ-fiÌÂÓÔ˜.6Ë(193-228) ∂ÓfiÙËÙ· 6 29-01-04 10:16 ™ÂÏ›‰·218 ¶PO™E•E ÙËÓ ÂÍ·›ÚÂÛË. âÁ¤Ó-ÔÓÙÔ Á¤Ó-ˆÓÙ·È Á¤Ó-ÔÈÓÙÔ ÁÂÓ-¤ÛıˆÓ ··Ú¤ÌÊ·ÙÔ: ÁÂÓ-¤Ûı·È. Áã ÂÓ. ·ã ÏËı. âÁ¤Ó-ÂÙÔ Á¤Ó-ËÙ·È Á¤Ó-ÔÈÙÔ ÁÂÓ-¤Ûıˆ ·ã ÏËı. ∞¶∞¡∆∏™∏ ÛÙËÓ ¿ÛÎËÛË Ù˘ ÛÂÏ. ÁÂÓ-Ô̤ÓË. ‚È‚Ï›Ô˘ ¡· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÙ ÙȘ ηٷϋÍÂȘ ÛÙÔ˘˜ ·ÎfiÏÔ˘ıÔ˘˜ ›Ó·Î˜ Î·È Ó· ÙÔÓ›ÛÂÙ ÙÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜: ∫Ï›ÛË ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ‚ã ∂ÓÂÚÁËÙÈ΋ ʈӋ (Ú. ÁÂÓ-fiÌÂÓÔÓ 2. âÁ¤Ó-ÂÛı Á¤Ó-ËÛı Á¤Ó-ÔÈÛı Á¤Ó-ÂÛı Áã ÏËı. ‚ã ÏËı. TÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÂÓÈÎfi ÚfiÛˆÔ ÛÙËÓ ÚÔÛÙ·ÎÙÈ΋ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ú·Ï‹ÁÔ˘Û· ÌfiÓÔ. 49 ÙÔ˘ Û¯. ÛÔÜ) Î·È ˆ˜ Û‡ÓıÂÙ· Ì ÌÔÓÔÛ‡ÏÏ·‚Ë ÚfiıÂÛË (:ÚÔÛÛ¯ÔÜ) ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·È ÛÙË Ï‹ÁÔ˘Û·. Áã ÏËı. ‚ã ÙÔ˘ âʤÔÌ·È): â›-ÛÔ˘. Ì·ı-fiÓ ª¤ÛË ÊˆÓ‹ ÔÚÈÛÙÈ΋ ˘ÔÙ·ÎÙÈ΋ ¢ÎÙÈ΋ ÚÔÛÙ·ÎÙÈ΋ ·ã ÂÓ. âÁ¤Ó-Ô˘ Á¤Ó-FË Á¤Ó-ÔÈÔ ÁÂÓ-ÔÜ Áã ÂÓ.

50 ÙÔ˘ Û¯. ·ÈÙ. ·éÙ‹. ·éÙfi ϤÁÂÙ·È ÔÚÈÛÙÈ΋ ‹ Â·Ó·ÏËÙÈ΋. ‰ÔÙ. ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ì Á˘Ó‹ Ùɘ Á˘Ó·ÈÎ-fi˜ ÙFÉ Á˘Ó·ÈÎ-› Ù‹Ó Á˘Ó·ÖÎ-· (t) Á‡Ó·È ·î Á˘Ó·ÖÎ-˜ ÙáÓ Á˘Ó·ÈÎ-áÓ Ù·Ö˜ Á˘Ó·ÈÍ›(Ó) Ù¿˜ Á˘Ó·ÖÎ-·˜ (t) Á˘Ó·ÖÎ-˜ ªÂ ÙȘ ηٷϋÍÂȘ Ù˘ Áã ÎÏ›Û˘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÙ ÙÔÓ ›Ó·Î· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› Î·È Ó· ÙÔÓ›ÛÂÙ ÙÔ˘˜ ¿ÙÔÓÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜: ÔÓÔÌ. ÎÏËÙ. fiÓ. ·éÙ‹. Ó· ÙÔ Í¯ˆÚ›ÛÂÈ ‰ËÏ. fiˆ˜ Ù· ÙÚÈηٿÏËÎÙ· Â›ıÂÙ· Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ÎÏ›Û˘ (‚Ϥ ÎÏ›ÛË ÙÔ˘ àÁ·ıfi˜. fiÙ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ٷÈ. E·Ó·ÏËÙÈ΋ ϤÁÂÙ·È. ÂÓÒ fiϘ ÔÈ ˘fiÏÔÈ˜ ÙÒÛÂȘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÙÚ›ÙË ÎÏ›ÛË. 92). ·ÈÙ. fiÙ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ٷÈ. OÚÈÛÙÈ΋ ϤÁÂÙ·È. ÁÈ· Ó· Â·Ó·Ï¿‚ÂÈ Î¿ÙÈ ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ÚˆÙ‡ÙÂÚ· ¤ÁÈÓ ÏfiÁÔ˜ (¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÌfiÓÔ ÛÙȘ Ï¿ÁȘ ÙÒÛÂȘ): äÁ¿ÛıË Ù ·éÙfiÓ Î·› ‰›‰ˆÛÈÓ ·éÙ÷á (= ÙÔÓ ÂÎÙ›ÌËÛÂ Î·È ÙÔ˘ ‰›ÓÂÈ). ÛÂÏ. 219 . ÁÂÓ. ·fi ¿ÏÏ·: ï ·éÙfi˜ àÓ‹Ú (Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ¿Ó‰Ú·˜ Î·È fi¯È οÔÈÔ˜ ¿ÏÏÔ˜). ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ë ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋ Î·È Ë ·ÈÙÈ·ÙÈ΋ ÙÔ˘ ÂÓÈÎÔ‡ ÛÙÔ Ô˘‰¤ÙÂÚÔ Á¤ÓÔ˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ÙÂÏÈÎfi Ó. ÎÏËÙ. ÁÂÓ.6Ë(193-228) 29-01-04 10:16 ™ÂÏ›‰·219 Ì·Ù›˙ÂÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÚÒÙË ÎÏ›ÛË. ·éÙfi ÎÏ›ÓÂÙ·È. • H ·ÓÙˆÓ˘Ì›· ·éÙfi˜. ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ï ·Ö˜ ÙÔÜ ·È‰-fi˜ Ùˇá ·È‰-› ÙfiÓ ·Ö‰-· (t) ·Ö Ôî ·Ö‰-˜ ÙáÓ ·›‰-ˆÓ ÙÔÖ˜ ·ÈÛ›(Ó) ÙÔ‡˜ ·Ö‰-·˜ (t) ·Ö‰-˜ OPI™TIKH ‹ E¶ANA§H¶TIKH H ·ÓÙˆÓ˘Ì›· ·éÙfi˜. ‹. ‚È‚Ï›Ô˘ ªÂ ÙȘ ηٷϋÍÂȘ Ù˘ Áã ÎÏ›Û˘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÙ ÙÔÓ ›Ó·Î· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› Î·È Ó· ÙÔÓ›ÛÂÙ ÙÔ˘˜ ¿ÙÔÓÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜: ÔÓÔÌ. ‰ÔÙ. ÁÈ· Ó· ÔÚ›ÛÂÈ Î¿ÙÈ. ∂ÓfiÙËÙ· 6 ∞¶∞¡∆∏™∂π™ ÛÙȘ ·Û΋ÛÂȘ Ù˘ ÛÂÏ.

‚ã ÂÓÂÚÁ. 3. ™ÙȘ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÙ ÙÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ‚ã Î·È ÙȘ ÙÒÛÂȘ ÙˆÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ Ô˘ ˙ËÙÔ‡ÓÙ·È: ·. ‰ÔÙ. ¢ÎÙ. ¶ÂÚ› ÙÔ‡ÙˆÓ Ôé‰Â›˜ ôÓ ÙÔÏÌ‹ÛÂÈÂÓ àÓÙÂÈÂÖÓ ó˜ Ôé Ù‹Ó Ì¤Ó âÌÂÈÚ›·Ó Ì¿ÏÏÔÓ ÙáÓ ôÏÏˆÓ ö¯ÔÌÂÓ. ¶ÔÏÏÔ› ‰Â ‰È¿ Ù·ÜÙ· ¯¿ÚÈÙfi˜ Ù äÍÈÒıËÛ·Ó Î·› ÙÈÌáÓ Î·ÏÏ›ÛÙˆÓ öÙ˘¯ÔÓ Î·› ÙÔÖ˜ ë·˘ÙáÓ ·ÈÛ› ηÏÏ›Ô˘˜ àÊÔÚÌ¿˜ Âå˜ ÙfiÓ ‚›ÔÓ Î·Ù¤ÏÈÔÓ. Ï·Ì‚¿Óˆ ÂñÚ›ÛÎÔÌ·È Ï¿‚FË Ï¿‚ÔÈÙ Ϸ‚¤ Ï·‚fiÓÙˆÓ Ï·‚ÂÖÓ Ï·‚ÒÓ Â≈ÚËÙ·È Â≈ÚÔÈÛı ÂñÚÔÜ ÂñÚ¤ÛıˆÓ ÂñÚ¤Ûı·È ÂñÚfiÌÂÓÔ˜ 2. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ‚. ‚È‚Ï›Ô˘ 1. ··Ú¤ÌÊ·ÙÔ ÔÓÔÌ. àÓÙÈϤÁˆ ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË: ™¯ÂÙÈο Ì ·˘Ù¿ ηÓ›˜ ‰Â ı· ÙÔÏÌÔ‡Û ӷ ·ÓÙÈÎÚÔ‡ÛÂÈ fiÙÈ ·fi 220 . ∞¥ Ù Á˘Ó·ÖΘ ·éÙÔÖ˜ ÙÔÏÌËÚá˜ Í˘ÓÂÂÏ¿‚ÔÓÙÔ ‚¿ÏÏÔ˘Û·È àfi ÙáÓ ÔåÎÈáÓ Ùˇá ÎÂÚ¿Ìˇˆ. ¡· ÁÚ¿„ÂÙ ÙÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ‚ã ÙˆÓ ÚËÌ¿ÙˆÓ Ï·Ì‚¿Óˆ Î·È ÂñÚ›ÛÎÔÌ·È Ô˘ ˙ËÙÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ÚÒÙË ÛÙ‹ÏË: Áã ÂÓ. Á. ·ÚÛ. ÚÔÛÙ. ‚ã ÂÓ. ¿ÏÏÔÙ ·›ÚÓÂÈ ÛÙËÓ ÂÓÈ΋ ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋ Î·È ·ÈÙÈ·ÙÈ΋ ÙÔ˘ Ô˘‰ÂÙ¤ÚÔ˘ ÙÔ ÙÂÏÈÎfi Ó Î·È ¿ÏÏÔÙ ‰ÂÓ ÙÔ ·›ÚÓÂÈ: Ùfi ·éÙfi: Ù·éÙfi Î·È Ù·éÙfiÓ. ÌÙ¯. Áã ÏËı.6Ë(193-228) 29-01-04 ∂ÓfiÙËÙ· 6 10:16 ™ÂÏ›‰·220 ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌÔ˜ ÔÓ. ÔÏÈÙ›· ‰’ àÚ›ÛÙË ·Ú¿ ÌfiÓÔȘ ìÌÖÓ âÛÙ›Ó. ·ÔÚ. • H ·éÙfi˜. ÁÂÓ. fiÙ·Ó ·ı·›ÓÂÈ ÎÚ¿ÛË Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ. ÚÔÛÙ. ÂÓ. ·éÙfi˜ ·éÙÔÜ ·éÙˇá ·éÙfiÓ ·éÙ‹ ·éÙɘ ·éÙFÉ ·éÙ‹Ó ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·éÙfi ·éÙÔÜ ·éÙˇá ·éÙfi ·éÙÔ› ·éÙáÓ ·éÙÔÖ˜ ·éÙÔ‡˜ ·éÙ·› ·éÙáÓ ·éÙ·Ö˜ ·éÙ¿˜ ·éÙ¿ ·éÙáÓ ·éÙÔÖ˜ ·éÙ¿ • H ·éÙfi˜. ¡· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÂÙ ÁÚ·ÌÌ·ÙÈο ÙÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ‚ã Î·È Ó· ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÂÙ ÙȘ ÊÚ¿ÛÂȘ: ·. 51 ÙÔ˘ Û¯. ˘ÔÙ. ºËÌ› ¯ÚÉÓ·È ÙÔ‡˜ Ì¤Ó ÁÔÓ¤·˜ ÙÔ‡˜ ìÌÂÙ¤ÚÔ˘˜ ·éÙáÓ Î·› ÙÔ‡˜ ·Ö‰·˜ η› Ù¿˜ Á˘Ó·Öη˜ η› ÙfiÓ ù¯ÏÔÓ ÙfiÓ ôÏÏÔÓ âÎ Ùɘ fiψ˜ àÂÏıÂÖÓ. ‚ã ÏËı. ·ÈÙ. ∞¶∞¡∆∏™∂π™ ÛÙȘ ÁÚ·ÌÌ·ÙÈΤ˜ ·Û΋ÛÂȘ Ù˘ ÛÂÏ. àÓÙÂÈÂÖÓ: ··ÚÌÊ. fiÙ·Ó ¤¯ÂÈ ¿ÚıÚÔ ÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜.

Ô˘‰. ·ÔÚ. Ï·Ì‚¿Óˆ • ÁÂÓfiÌÂÓÔÓ: ÔÓÔÌ. ™ÔÊÔÎÏ‹˜ öÊË ·éÙfi˜ Ì¤Ó Ô¥Ô˘˜ ‰ÂÖ ÔÈÂÖÓ. Ù˘Á¯¿Óˆ • Ï¿‚ÔÈ: Áã ÂÓ. Ùfi ‰¤ ‰È’ ìÌĘ ·éÙÔ‡˜ ÁÂÓfiÌÂÓÔÓ ‚‚·ÈÔÙ¤Úˆ˜ ôÓ ö¯ÔÈ. ‚ã ÂÓÂÚÁ. ÏÔÈfiÓ. Î·È ‹Ù·Ó ·ÚÁ¿. (ÔÚÈÛÙÈ΋ ·ÓˆÓÙ˘Ì›·. \∂› ‰¤ ÔéÎ àÓÙ·Ó‹Á·Á §‡Û·Ó‰ÚÔ˜. ÂÓ. • Ù˘¯fiÓ: ÔÓÔÌ. Á¤Ó. • àÓÙ·Ó‹Á·ÁÂ: Áã ÂÓ. Á¤Ó. Ô˘ ı· ÁÈÓÓfiÙ·Ó ·fi ÂÌ¿˜ ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜. ÂÓ. ÌÙ¯. ‚. ¡· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÂÙ ÙË ¯Ú‹ÛË Ù˘ ·ÓÙˆÓ˘Ì›·˜ ·éÙfi˜. ∞éÙÔ› ‰’ âÛÙ¤ Ì¿ÏÈÛÙ· âÌÔ‰ÒÓ ÙFÉ ·éÙÔÓÔÌ›÷·. Á›ÁÓÔÌ·È ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË: ∆Ô Ù˘¯·›Ô ηÏfi ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·ÏÏ¿ÍÂÈ. ·ÔÚ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ÔÚÈÛÙ. ı· ‹Ù·Ó ÈÔ ÛÙ·ıÂÚfi. ÌÙ¯. ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· Ó· ÔÚ›ÛÂÈ Î¿ÙÈ) (= ÔÈ ›‰ÈÔÈ) Á. ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· Ó· ÔÚ›ÛÂÈ Î¿ÙÈ) (= Ô ›‰ÈÔ˜) ‚. ∂ÓfiÙËÙ· 6 4. ÚfiÛ. ·éÙ‹. ‚ã ÂÓÂÚÁ. ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ. ¢ÎÙ. (ÔÚÈÛÙÈ΋ ·ÓÙˆÓ˘Ì›·. ·ÔÚ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. \∞Ú›ÛÙÈÔ˜ öÚ¯ÂÙ·È Úfi˜ ∫ÜÚÔÓ Î·› ·åÙÂÖ ·éÙfiÓ Âå˜ ‰ÈÛ¯ÈÏ›Ô˘˜ ͤÓÔ˘˜. ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· Ó· ÔÚ›ÛÂÈ Î¿ÙÈ) (= Ô ›‰ÈÔ˜) ‰. Ô˘‰. âÈÏ·Ì‚¿ÓÔÌ·È ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË: ∂ÁÒ. ηÙ¢ı‡ÓıËÎ·Ó ¿ÏÈ Ì ٷ ÏÔ›· ÙÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ∞ÈÁfi˜ ÔÙ·ÌÔ‡˜. ÂÓÒ ·˘Ùfi. η› Ùɘ ì̤ڷ˜ 焤 qÓ. ‚ã ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. àÓÙ·Ó¿Áˆ ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË: ∞ÏÏ¿ ÂÂȉ‹ Ô §‡Û·Ó‰ÚÔ˜ ‰ÂÓ ¤‚Á·Ï ٷ ÏÔ›· ÙÔ˘ ÛÙ· ·ÓÔÈÎÙ¿. (Â·Ó·ÏËÙÈ΋ ·ÓÙˆÓ˘Ì›·. (ÔÚÈÛÙÈ΋ ·ÓÙˆÓ˘Ì›·. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· Ó· ÌËÓ Â·Ó·ÏËÊı› ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ∫‡ÚÔ˘) 221 . ı· ¤¯ˆ ˆ˜ Ì¿ÚÙ˘Ú˜ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ·Ú¢ڛÛÎÔÓÙ·Ó ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÁÈ· ÙÔ fiÙÈ ‰ÂÓ ‹Ú· ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÌÔ˘ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù·. \∂ÁÒ ‰’ ñÌÖÓ ·Ú¤ÍÔÌ·È Ì¿ÚÙ˘Ú·˜ ÙÔ‡˜ âÍ àگɘ ·Ú·ÁÂÓÔ̤ÓÔ˘˜ ó˜ ÔéÎ âÂÏ·‚fiÌËÓ ÙáÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ. ∆fi àÁ·ıfiÓ Ù˘¯fiÓ ôÓ Ï¿‚ÔÈ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹Ó. ·ÔÚ.6Ë(193-228) 29-01-04 10:16 ™ÂÏ›‰·221 ÙË ÌÈ· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ÂÌÂÈÚ›· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌfiÓÔ Û ÂÌ¿˜ ÙÔ ¿ÚÈÛÙÔ ÔÏ›ÙÂ˘Ì·. ∫·› Á¿Ú ·éÙfi˜ ª¤ÓˆÓ â‚Ô‡ÏÂÙÔ å¤Ó·È. ∂éÚÈ›‰ËÓ ‰Â ÔxÔÈ ÂåÛ›Ó. ÚfiÛ. ‚ã ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ÌÙ¯. • ·Ú·ÁÂÓÔ̤ÓÔ˘˜: ·ÈÙ. ·ÚÛ. Á¤Ó. à¤ÏÂ˘Û·Ó ¿ÏÈÓ Âå˜ ÙÔ‡˜ ∞åÁfi˜ ÔÙ·ÌÔ‡˜. ÔÚÈÛÙ. ·Ú·Á›ÁÓÔÌ·È • âÂÏ·‚fiÌËÓ: ·ã ÂÓ. ·ÔÚ. ‚ã ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ÚfiÛ. ·éÙfi ÛÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÊÚ¿ÛÂȘ: ·. Á. ‰. ÏËı. ‚ã ÂÓÂÚÁ. ·ÔÚ.

............... ›ıˆ: ›۷˜........... ‰È¤Ú¯ÔÌ·È : ................................. Ï›ˆ: ÏÈÒÓ. ›ıÔÌ·È : .......................6Ë(193-228) ∂ÓfiÙËÙ· 29-01-04 10:16 ™ÂÏ›‰·222 ™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫∂™ ∞™∫∏™∂π™ 6 1.................................... ›ıÔÌ·È: ÈıfiÌÂÓÔ˜.. Ù˘Á¯¿Óˆ: Ù˘¯ÒÓ.............................. ¡· ÁÚ¿„ÂÙ ÙÔÓ ·fiÚÈÛÙÔ ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ ÛÙËÓ ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋ ÙÒÛË ÙÔ˘ ÂÓÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ·ÚÛÂÓÈÎÔ‡ Á¤ÓÔ˘˜ ÙˆÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ÚËÌ¿ÙˆÓ: ʤڈ : .............................. ʇÁˆ : .............. Ù¤ÌÓˆ: ÙÂÌÒÓ..... ‰È¤Ú¯ÔÌ·È: ‰›ÂÏıÂ...................................... [∞¿ÓÙËÛË: ‰È·‚¿Ïψ: ‰È¿‚·ÏÂ................. ÙÔ˘ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ‚ã ÛÙËÓ ÚÔÛÙ·ÎÙÈ΋ ÙˆÓ àÔʇÁˆ : ..................... ÂñÚ›ÛΈ: ÂñÚÒÓ] 2....................... àÔʇÁˆ: àfiÊ˘ÁÂ... [∞¿ÓÙËÛË: ʤڈ: âÓÂÁÎÒÓ.............................. Ï›ˆ : ................................... àÔıÓF‹ÛΈ: ..................... àÓÙÈϤÁˆ : .................. âÈÏ·Óı¿ÓÔÌ·È: âÈÏ·ıÔÜ......... ÂñÚ›ÛΈ : .... Ù¤ÌÓˆ : ..................... ʇÁˆ: Ê˘ÁÒÓ................ àÔıÓF‹ÛΈ: àfiı·ÓÂ] 222 ........ âÈÏ·Óı¿ÓÔÌ·È :...................... Ù˘Á¯¿Óˆ : .... àÓÙÈϤÁˆ: ôÓÙÂÈÂ.......... ›ıˆ : .... ¡· ÁÚ¿„ÂÙ ÙÔ ‚ã ÂÓÈÎfi ÚfiÛˆÔ ·Ú·Î¿Ùˆ ÚËÌ¿ÙˆÓ: ‰È·‚¿Ïψ : ........

√ ŸÌËÚÔ˜ ¤˙ËÛ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ 12Ô˘ Î·È ÙÔ˘ 7Ô˘ ·ÈÒÓ· . ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÔÌËÚÈÎfi ˙‹ÙËÌ· Î·È ˆ˜ ÙÒÚ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‚ÚÂÈ ÙË Ï‡ÛË ÙÔ˘. ∏ ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ Î·Ù·ÏÏËÏfiÙÂÚÔ Ê¿ÚÌ·ÎÔ ÁÈ· οı ÈÎڷ̤ÓË „˘¯‹. Ô˘ ·Ô‰›‰ÔÓÙ·È Û’ ·˘ÙfiÓ. Ô˘ Ô Î·‚·Ï¿Ú˘ Ù˘ ͯÒÚÈ˙ ·ÛË̤ÓÈÔ˜ ÎÔ‡ÚÛÔ˜ ‰ÈÎfi ÙÔ˘. (ÌÙÊÚ. ªÂÙ¿ ÙË ‰È¤ÓÂÍ‹ ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ ∞Á·Ì¤ÌÓÔÓ· Ô ∞¯ÈÏϤ·˜ ·ÔÛ‡ÚÂÙ·È ÛÙË ÛÎËÓ‹ ÙÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·Ú¯·›· ·Ú¿‰ÔÛË «ÂÙ¿ fiÏÂȘ» Ì¿ÏˆÓ·Ó ÁÈ· ÙÔ ÔÈ· ‹Ù·Ó Ë ÁÂÓ¤ÙÂÈÚ¿ ÙÔ˘. N. ÁÏ˘ÎfiʈÓË. \IÏÈ¿˜ I 185-189 MÂÙ¿ÊÚ·ÛË KÈ ˆ˜ Ù¤ÏÔ˜ ÛÙ· ηχ‚È· ÎÈ ¿ÚÌÂÓ· ÙˆÓ M˘ÚÌȉfiÓˆÓ ÊÙ¿Û·Ó. ∆Ô Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó·Ó Ù˘ÊÏfi ÂÚÈÏ·ÓÒÌÂÓÔ ÔÈËÙ‹. ÙcÓ ôÚÂÙ\ âÍ âÓ¿ÚˆÓ fiÏÈÓ \HÂÙ›ˆÓÔ˜ çϤÛÛ·˜Ø ÙFÉ ¬ Á ı˘ÌeÓ öÙÂÚÂÓ.6Ë(193-228) 29-01-04 10:16 ™ÂÏ›‰·223 ª∂ƒ√™ ¢ã ∂ÓfiÙËÙ· 6 ¶∞ƒ∞§§∏§∞ ∫∂πª∂¡∞ ¶ÚÒÙÔ ·Ú¿ÏÏËÏÔ Î›ÌÂÓÔ M˘ÚÌȉfiÓˆÓ ‰\ â› Ù ÎÏÈÛ›·˜ ηd ÓÉ·˜ îΤÛıËÓ.. Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ¤¯Ô˘Ó Û˘Ó‰Âı› ÔÏϤ˜ Ê·ÓÙ·ÛÙÈΤ˜ ‰ÈËÁ‹ÛÂȘ.I. £. ÙeÓ ‰\ ÂyÚÔÓ ÊÚ¤Ó· ÙÂÚfiÌÂÓÔÓ ÊfiÚÌÈÁÁÈ ÏÈÁ›FË Î·ÏFÉ ‰·È‰·Ï¤FË. âd ‰\ àÚÁ‡ÚÂÔÓ ˙˘ÁeÓ qÂÓ. ôÂȉ ‰\ ôÚ· ÎϤ· àÓ‰ÚáÓ. ∂π™∞°ø°π∫∞ ™Ã√§π∞ √ Û˘ÁÁڷʤ·˜: √ ŸÌËÚÔ˜ ‹Ù·Ó ıÚ˘ÏÈÎfi˜ ÔÈËÙ‹˜ Ù˘ ·Ú¯·›·˜ ∂ÏÏ¿‰·˜. Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙȘ ·Ú·‰fiÛÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ ŸÌËÚÔ Î·È ÙËÓ ÚԤϢÛË ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ. ÔχÏÔ˘ÌË ÎÈı¿Ú·. ÁÈ· Ó· ËÚÂÌ‹ÛÂÈ. Ï›Ô˘Ó. ÔÈ Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔ ¿ÙÔÌfi ÙÔ˘. 223 . £ÂˆÚÂ›Ù·È ˆ˜ Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ ‰‡Ô ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÂÈÎÒÓ ÔÈËÌ¿ÙˆÓ. ÙÔ˘ HÂÙ›ˆÓ· Û·Ó ¿ÙËÛ ÙÔ Î¿ÛÙÚÔ. K·ÎÚȉ‹˜) ¡√∏ª∞∆π∫∏ ∞¶√¢√™∏ √ ŸÌËÚÔ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔÓ ∞¯ÈÏϤ· Ó· ËÚÂÌ› ÙË ı˘ÌˆÌ¤ÓË „˘¯‹ ÙÔ˘ ̤ۈ Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜. K·˙·ÓÙ˙¿Î˘ .Ã. fï˜. ¶ÚÔÛ·ı› Ó· ηÙÂ˘Ó¿ÛÂÈ ÙÔ ı˘Ìfi ÙÔ˘ ·›˙ÔÓÙ·˜ ÎÈı¿Ú· Î·È ÙÚ·ÁÔ˘‰ÒÓÙ·˜. Ó· ÊÚ·›ÓÂÙ·È ÙÔÓ ‚Ú‹Î·Ó Ì fiÌÔÚÊË. Ù˘ πÏÈ¿‰·˜ Î·È Ù˘ √‰‡ÛÛÂÈ·˜. M ·˘Ù‹ Ê·ÈÓfiÙ·Ó ÙÒÚ· ÎÈ ¤„ÂÏÓ ·ÏÈηÚȤ˜ ÌÂÁ¿Ï˜. ≠OÌËÚÔ˜.

¶›Ó‰·ÚÔ˜.Ã.6Ë(193-228) ∂ÓfiÙËÙ· 6 29-01-04 10:16 ™ÂÏ›‰·224 ∆Ô ·fiÛ·ÛÌ·: ¶ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ ¤Ô˜ πÏÈ¿‰·. Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ÁÈÔÚÙ‹. √ ∞fiÏψӷ˜ ˆ˜ ıÂfi˜ Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ‰›ÓÂÈ ÙÔ Ú˘ıÌfi Ì ÙËÓ ÎÈı¿Ú· ÙÔ˘ Î·È ÔÈ ªÔ‡Û˜ ÙÔÓ Û˘Óԉ‡ԢÓ. £. ¤Ó· ·fi Ù· ÎÔÚ˘Ê·›· ·Ú¯·›· ÂÏÏËÓÈο ÂÈο ÔÈ‹Ì·Ù·. ∞fi ÙËÓ ›‰È· ¤ÌÓ¢ÛË ·Ú·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Î·È ÔÈ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ¤˜. ÙÚÂÌ¿ÌÂÓË ÂÛ‡ ‰›ÓÂȘ. ı¤˜ ÌÂÓÂ͉ÔÌ·ÏÏÔ‡Û˜. Ô˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·Ú¯·›· ·Ú¿‰ÔÛË Û˘ÓÙ¤ıËΠ·fi ÙÔÓ ŸÌËÚÔ Á‡Úˆ ÛÙÔÓ 8Ô ·ÈÒÓ· . ™Ù·‡ÚÔ˘) ¡√∏ª∞∆π∫∏ ∞¶√¢√™∏ √ ¶›Ó‰·ÚÔ˜ ˘ÌÓ› ÙÔÓ ∞fiÏψӷ Î·È ÂÍ·›ÚÂÈ ÙË ‰‡Ó·ÌË Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜. ∏ ‰‡Ó·ÌË Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ·Ú·Û¤ÚÓÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. (ÌÙÊÚ. 224 . •ÂÎÈÓ¿ Ô ¯ÔÚfi˜ Î·È Ë ÁÈÔÚÙÈÓ‹ ‰È¿ıÂÛË Í¯‡ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. \AfiÏψÓÔ˜ ηd åÔÏÔÎ¿ÌˆÓ Û‡Ó‰ÈÎÔÓ MÔÈÛÄÓ ÎÙ¤·ÓÔÓØ ÙĘ àÎÔ‡ÂÈ ÌbÓ ‚¿ÛȘ àÁÏ·˝·˜ àÚ¯¿. ∂ÓÒ Â›ÎÂÈÙ·È Ë ÙÒÛË Ù˘ ∆ÚÔ›·˜. ·ÏÏ¿ ¤Ó· ÂÂÈÛfi‰ÈÔ ÎÔÚ˘Ê·›·˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô(10Ô) ¤ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘. M· ÎÈ ÔÈ MÔ‡Û˜. ŸÙ·Ó ÚÔ·Ó·ÎÚÔ‡ÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÚÔÔÈÌ›ˆÓ. ¶Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó ¯ÔÚÔ‡˜. Ô ∞¯ÈÏϤ·˜. O ‰ÈÎfi ÛÔ˘ ·¯fi˜ Ù· ‚‹Ì·Ù· Ú˘ıÌ›˙ÂÈ T· ¯ÔÚ¢ÙÈο Ô˘ ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó ÙÔ ÁÈÔÚÙ¿ÛÈØ OÈ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ¤˜ Ù· Û‹Ì·Ù¿ ÛÔ˘ ·ÎÔ‡ÓÂ. ¢Â‡ÙÂÚÔ ·Ú¿ÏÏËÏÔ Î›ÌÂÓÔ XÚ˘Û¤· ÊfiÚÌÈÁÍ. Aã ¶˘ıÈfiÓÈÎÔ˜ 1-6 MÂÙ¿ÊÚ·ÛË ºfiÚÌÈÁÁ· ¯Ú˘Û‹! O AfiÏψӷ˜ Û ÔÚ›˙ÂÈ. ›ıÔÓÙ·È ‰\ àÔȉd Û¿Ì·ÛÈÓ êÁËÛȯfiÚˆÓ ïfiÙ·Ó ÚÔÔÈÌ›ˆÓ àÌ‚ÔÏa˜ Ù‡¯F˘ âÏÂÏÈ˙Ô̤ӷ.. ∏ πÏÈ¿‰· ‰ÂÓ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ fiÏÔÓ ÙÔÓ ∆ÚˆÈÎfi fiÏÂÌÔ. ÎÔÚ˘Ê·›Ô˜ ‹Úˆ·˜ Î·È ÔÏÂÌÈÛÙ‹˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÊÈÏÔÓÈΛ Ì ÙÔÓ ·Ú¯ÈÛÙÚ¿ÙËÁÔ ∞Á·Ì¤ÌÓÔÓ·. ™ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ·fiÛ·ÛÌ· Ô ∞¯ÈÏϤ·˜ ÌÂÙ¿ ÙË ÏÔÁÔÌ·¯›· ¤¯ÂÈ ·ÔÙÚ·‚˯Ù› ÛÙË ÛÎËÓ‹ ÙÔ˘ Î·È ËÚÂÌ› ̤ۈ Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜.

™ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ·fiÛ·ÛÌ· ˘ÌÓÂ›Ù·È Ë ‰‡Ó·ÌË Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Î·È ÙÔ Ò˜ ·˘Ù‹ ηıÔ‰ËÁ› ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜.Ã. fiÔ˘ ÙÔ˘ ¤ÊÙÈ·Í·Ó ÙÈÌËÙÈÎfi Ù¿ÊÔ. 225 . ∆Ô ·fiÛ·ÛÌ·: ¶ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ‚È‚Ï›Ô ÙˆÓ Â›ÓÈΈÓ. ÙÔ «¶ÂÚ› ˙ˇÒˆÓ å‰ÈfiÙËÙÔ˜» Û ‰ÂηÂÙ¿ ‚È‚Ï›· Î. fiÔ˘ ¤Ï·‚ ÌfiÚʈÛË ÛÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ÛÙË ¯ÔÚÈ΋ Ô›ËÛË. ™ÙÔ Ûˆ˙fiÌÂÓÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Â›ÎÔÛÈ «\∞ÁÚÔÙÈη› \∂ÈÛÙÔÏ·›» Ì ı¤Ì·Ù· ·fi ÙËÓ ·ÁÚÔÙÈ΋ ˙ˆ‹. fiÔ˘ ÎÂÚ‰›ıËÎÂ Ë Ó›ÎË. ∫·Ù·ÁfiÙ·Ó ·fi ·Ú¯ÔÓÙÈ΋ ÁÂÓÈ¿. ¤Ó· Û˘ÓÔÓı‡ÏÂ˘Ì· ‰ÈËÁ‹ÛÂˆÓ Ì ·ÓÂΉÔÙÔÏÔÁÈÎfi Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ËıÈÎÔÏÔÁÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ì ı¤Ì·Ù· ·fi ÙË Ê˘ÛÈ΋. ∏ Ù¤ÊÚ· ÙÔ˘ ÌÂٷʤÚıËΠÛÙË £‹‚·. ‹ ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘ ÓÈÎËÙ‹. √ ¯ÔÚfi˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Û ÙÔ˘˜ ‡ÌÓÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ Ì ÙË Û˘Óԉ›· ·˘ÏÔ‡ ‹ χڷ˜ ÛÙÔÓ ÙfiÔ.Ã. ÁÈ· Ó· ·ÊÔÛȈı› ÛÙË Û˘ÁÁÚ·Ê‹. ¶ÔÈΛÏË ^IÛÙÔÚ›· 7. ∞Û¯ÔÏ‹ıËΠ̠ÙË ÚËÙÔÚÈ΋. ÛÙÔ ÕÚÁÔ˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÌÈ·˜ ı·ÙÚÈ΋˜ ·Ú¿ÛÙ·Û˘. ∆Ô ·fiÛ·ÛÌ·: ¶ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ «¶ÔÈΛÏË ^πÛÙÔÚ›·». âÓ àÌÔ˘Û›÷· ηd àÌ·ı›÷· ηٷ‚ÈáÓ·È. Ô˘ Û˘¯Ó¿ ¤¯Ô˘Ó ¯ÈÔ˘ÌÔÚÈÛÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. Î·È ¤ı·Ó ÙÔ 235 Ì.6Ë(193-228) 29-01-04 10:16 ™ÂÏ›‰·225 ∂π™∞°ø°π∫∞ ™Ã√§π∞ ∂ÓfiÙËÙ· 6 √ Û˘ÁÁڷʤ·˜: √ ¶›Ó‰·ÚÔ˜ ˘‹ÚÍ ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ ÔÈËÙ¤˜ Ù˘ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·˜. ÙËÓ ÔÔ›· fï˜ ÂÁη٤ÏÂÈ„Â. ·ÛáÓ ÎÔÏ¿ÛÂˆÓ ìÁËÛ¿ÌÂÓÔÈ ‚·Ú˘Ù¿ÙËÓ ÂrÓ·È Ù·‡ÙËÓ.. ¶‹Á ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. √ ÔÈËÙ‹˜ ¤·ÈÚÓ ·Ú·ÁÁÂÏ›· ÁÈ· ÙÔÓ Î¿ı Â›ÓÈÎÔ Î·È Û˘Ó¤ıÂÙÂ Î·È ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙÔ˘. Ô˘ Ó›ÎËÛ·Ó ÛÙÔ˘˜ ¢ÂÏÊÔ‡˜.Ã. ∆Ô Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ·fiÛ·ÛÌ· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ª˘ÙÈÏËÓ·›Ô˘˜. ¢È‰¿¯ÙËΠÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ· Î·È ‹Ù·Ó Ì·ıËÙ‹˜ ÙÔ˘ ÛÔÊÈÛÙ‹ ¶·˘Û·Ó›·.. Ô˘ ·Ó‹Î ÛÙË £‹‚·.Ã. ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ıˆÚÔ‡Û·Ó fiÙÈ Ë ¯ÂÈÚfiÙÂÚË ÙÈ̈ڛ· ÁÈ· ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Â›Ó·È Ó· ˙‹ÛÂÈ ¯ˆÚ›˜ ÁÓÒÛÂȘ Î·È ¯ˆÚ›˜ ÌÔ˘ÛÈ΋. ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ìc Ì·Óı¿ÓÂÈÓ ÙÔ‡˜ ·Ö‰·˜ ·éÙáÓ Ìˉb ÌÔ˘ÛÈÎcÓ ‰È‰¿ÛÎÂÛı·È. AåÏÈ·Ófi˜. ¶¤ı·Ó ÙÔ 442 . ∆Ú›ÙÔ ·Ú¿ÏÏËÏÔ Î›ÌÂÓÔ ^Hӛη Ùɘ ı·Ï¿ÙÙ˘ qÚÍ·Ó M˘ÙÈÏËÓ·ÖÔÈ. Ë «¶ÔÈΛÏË ^πÛÙÔÚ›·» Û ‰Âη٤ÛÛÂÚ· ‚È‚Ï›·. Ô˘ Û˘ÓÙ¤ıËηÓ. ÙÔÖ˜ àÊÈÛٷ̤ÓÔȘ ÙáÓ Û˘ÌÌ¿¯ˆÓ ÙÈ̈ڛ·Ó âΛÓËÓ â‹ÚÙËÛ·Ó. ¢È¤Ú„ ÛÙËÓ ·Ú¯·›· ÂÏÏËÓÈ΋ ¯ÔÚÈ΋ Ô›ËÛË.·. °ÂÓÓ‹ıËΠÙÔ 522/ 518 . ÁÈ· Ó· Â͢ÌÓ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜. ∞fi ÙÔ ÏÔ‡ÛÈÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÛÒıËÎ·Ó Ù¤ÛÛÂÚ· ‚È‚Ï›· Ì Â›ÓÈÎÔ˘˜. ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ∫˘Ófi˜ ∫ÂʷϤ˜. Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ «¶˘ıÈfiÓÈÎÔ˜» Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÔÈ‹Ì·Ù·.15 ∂π™∞°ø°π∫∞ ™Ã√§π∞ √ Û˘ÁÁڷʤ·˜: √ ƒˆÌ·›Ô˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜ ∫Ï·‡‰ÈÔ˜ ∞ÈÏÈ·Ófi˜ ÁÂÓÓ‹ıËΠÂÚ›Ô˘ ÙÔ 170 Ì. ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ÈÛÙÔÚ›·.

ÂÓ. ï. ·ÚÛ. ·ÚÛ. ηٷ‚ÈáÓ·È âÓ àÌÔ˘Û›÷· Î·È àÌ·ı›÷· ª∂∆∞ºƒ∞™∏ ŸÙ·Ó ÔÈ M˘ÙÈÏËÓ·›ÔÈ ÂÍÔ˘Û›·Û·Ó ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ¿ıÔ˘Ó ÔÈ Â·Ó·Ûٿ٘.6Ë(193-228) ∂ÓfiÙËÙ· 6 29-01-04 10:16 ™ÂÏ›‰·226 ∫∂πª∂¡√ \∏ӛη MËÙÈÏËÓ·ÖÔÈ qÚÍ·Ó Ùɘ ı·Ï¿ÛÛ˘. -Ô 226 . Ùfi Û‡ÌÌ·¯ÔÓ • ÙÈ̈ڛ·Ó: ·ÈÙ. Ó· ÌËÓ Ì·ı·›ÓÔ˘Ó ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ Ô‡Ù ӷ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·È ÌÔ˘ÛÈ΋. ì ÙÈ̈ڛ· [ÁÂÓ. ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú.ì Û‡ÌÌ·¯Ô˜. âÎÂÖÓÔ˜. ï ª˘ÙÈÏËÓ·ÖÔ˜ [ÁÂÓ. Ù˘ ‰ÂÈÎÙÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. £ÂˆÚÔ‡Û·Ó fiÙÈ ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ. Á¤Ó. Á¤Ó. ÂÓÂÚÁ. Ó· ÂÚÓ¿ÂÈ Î·Ó›˜ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ̤۷ ÛÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ·ÚÌÔÓ›·˜ Î·È ÛÙËÓ ¿ÁÓÔÈ·. ÏËı. °§ø™™π∫∞ ™Ã√§π∞ • ^∏ӛη: Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ¯ÚÔÓÈÎfi˜ • Ùɘ ı·Ï¿ÙÙ˘: ÁÂÓ. Ì‹ Ì·Óı¿ÓÂÈÓ ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙÔ‡˜ ·Ö‰·˜ ·éÙáÓ Ìˉ¤ ‰È‰¿ÛÎÂÛı·È ÌÔ˘ÛÈ΋Ó. ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ∏ ÌÔ˘ÛÈ΋ ‹Ù·Ó ‚·ÛÈ΋ ·Ú¿ÌÂÙÚÔ˜ Ù˘ ·È‰Â›·˜. ÔÈ ª˘ÙÈÏËÓ·›ÔÈ ÙÈ̈ÚÔ‡Û·Ó ÙÔ˘˜ Â·Ó·Ûٿ٘ Ì ÙË Ì¤ÁÈÛÙË ÔÈÓ‹. ôÚ¯ˆ (= ÂÍÔ˘ÛÈ¿˙ˆ) • ª˘ÙÈÏËÓ·ÖÔÈ: ÔÓÔÌ. Ô˘ ‹Ù·Ó Ë ÛÙ¤ÚËÛË Ù˘ ·È‰Â›·˜. Á¤Ó. ·ÚÛ. ıËÏ. ıËÏ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ÏËı. ÂÓ. ÂÂȉ‹ ıÂÒÚËÛ·Ó fiÙÈ ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ÈÔ ‚·ÚÈ¿ ·\ fiϘ ÙȘ ÙÈ̈ڛ˜. ÂÓÂÛÙ. ıËÏ. ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. â‹ÚÙËÛ·Ó ÙÔÖ˜ ÙáÓ Û˘ÌÌ¿¯ˆÓ àÊÈÛٷ̤ÓÔȘ âΛÓËÓ ÙÈ̈ڛ·Ó. ì ı¿Ï·ÙÙ· [ÁÂÓ. ÚfiÛ. ÙÔ˘ ÂÈı. ‹Ù·Ó Ó· ÌË ‰È‰·¯ıÔ‡Ó ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋. Á¤Ó. ÂÓ. Â¤‚·Ï·Ó Û ·˘ÙÔ‡˜ ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ¿¯Ô˘˜ Ô˘ Â·Ó·ÛÙ·ÙÔ‡Û·Ó ÂΛÓË ÙË ÙÈ̈ڛ·. ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. Á¤Ó. ÔÚÈÛÙ. ‰ËÏ. ÙÔÜ ª˘ÙÈÏËÓ·›Ô˘] • ÙÔÖ˜ àÊÈÛٷ̤ÓÔȘ: ‰ÔÙ. °È’ ·˘Ùfi fiÔÈÔ˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÈ ÌÔ˘ÛÈ΋ ıˆÚÔ‡ÓÙ·Ó ··›‰Â˘ÙÔ˜. Á¤Ó. Ùɘ ÙÈ̈ڛ·˜] • âΛÓËÓ: ·ÈÙ. àÊ›ÛÙ·Ì·È (= Â·Ó·ÛÙ·ÙÒ) • ÙáÓ Û˘ÌÌ¿¯ˆÓ: ÁÂÓ. ÏËı. ìÁËÛ¿ÌÂÓÔÈ Ù·‡ÙËÓ ÂrÓ·È ‚·Ú˘Ù¿ÙËÓ ·ÛáÓ ÎÔÏ¿ÛˆÓ. ÌÙ¯. Ùɘ ı·Ï¿ÙÙ˘] • qÚÍ·Ó: Áã ÏËı. ‰ËÏ. ·ÔÚ. ¡√∏ª∞∆π∫∏ ∞¶√¢√™∏ ™‡Ìʈӷ Ì ÙË Ì·ÚÙ˘Ú›· ÙÔ˘ ∞ÈÏÈ·ÓÔ‡. -Ë.

Ùɘ àÌ·ı›·˜] (= Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë Ì¿ıËÛ˘) • ηٷ‚ÈáÓ·È: ··ÚÌÊ. Á¤Ó. ıËÏ. ÂÓÂÚÁ. ÂÓ. ‚ã ÂÓÂÚÁ. ‚·Ú‡˜. ìÁÔÜÌ·È (= ıˆÚÒ) • ‚·Ú˘Ù¿ÙËÓ: ·ÈÙ. ÙÔ˘˜ ÍÂÎÔ‡Ú·˙·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ηıËÌÂÚÈÓÔ‡˜ ÎfiÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÌ„‡¯ˆÓ·Ó ÛÙȘ ‰‡ÛÎÔϘ ÛÙÈÁ̤˜. Á¤Ó. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÂȉÚÔ‡Û ÛÙËÓ „˘¯È΋ Î·È ‰È·ÓÔËÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘. ıËÏ. Á¤Ó. Á¤Ó.6Ë(193-228) 29-01-04 10:16 ™ÂÏ›‰·227 • â‹ÚÙËÛ·Ó: Áã ÏËı. ï ·Ö˜ [ÁÂÓ. ÙÔ˘ Ú. ∞ÓÙÏÒÓÙ·˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ ·Ú¿ÏÏËÏ· ΛÌÂÓ· ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙÔ Î›ÌÂÓÔ Ù˘ ∂ÓfiÙËÙ·˜. ÏËı. ÂÓÂÛÙ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ·éÙ‹. ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ì ÌÔ˘ÛÈ΋ [ÁÂÓ. ·ÔÚ. ·ÔÚ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÂÈı. ÄÛ·. ‚È‚Ï›Ô˘ 1. ·ÚÛ. ÄÓ (= fiÏÔ˜) • ÎÔÏ¿ÛˆÓ: ÁÂÓ. Ùfi ÁÚ¿ÌÌ· [ÁÂÓ. Ó· ÂÚÈÁÚ¿„ÂÙ ÔÈ· Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ‹Ù·Ó Ë ÛËÌ·Û›· Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Î·È ÙÔ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ú¯·›Ô˘˜ ŒÏÏËÓ˜. ·éÙfi˜. ÂÓÂÚÁ. ·ÔÚ. Ę. Á¤Ó. ì ÎfiÏ·ÛȘ [ÁÂÓ. ÏËı. ÂÓÂÛÙ. ıËÏ. -ÂÖ·. ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ÙÔÜ ·È‰fi˜] • ·éÙáÓ: ÁÂÓ. ÔyÙÔ˜. Ù˘ Â·Ó·ÏËÙÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. ıËÏ. ·≈ÙË. ıËÏ. ·ÚÛ. ÏËı. â·ÚÙá (= ÂÈ‚¿Ïψ) ∂ÓfiÙËÙ· 6 • ÁÚ¿ÌÌ·Ù·: ·ÈÙ. ÏËı. ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ÂÓ. ÚfiÛ. ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ÂÓÂÛÙ. ◊Ù·Ó ¤Ó· ̤ÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛË ÌÈ·˜ ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ ·Ó¿Á΢. ÙÔÜ ÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜] • Ì·Óı¿ÓÂÈÓ: ··ÚÌÊ. ÂÓ. â·ÚÙ¿ˆ. Ùɘ ·ÌÔ˘Û›·˜] (= Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ÌÔ˘ÛÈ΋˜) • η›: Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ Û˘ÌÏÂÎÙÈÎfi˜ • àÌ·ı›÷·: ‰ÔÙ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ‰È‰¿ÛÎÔÌ·È • ·ÛáÓ: ÁÂÓ. Á¤Ó. ì àÌÔ˘Û›· [ÁÂÓ. ÙÔÜÙÔ (= ·˘Ùfi˜) • âÓ: ÚfiıÂÛË • àÌÔ˘Û›÷·: ‰ÔÙ. Ì·Óı¿Óˆ • ÙÔ‡˜ ·Ö‰·˜: ·ÈÙ. ÂåÌ› • Ù·‡ÙËÓ: ·ÈÙ. ∏ ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ‰È·ÛΤ‰·˙·Ó ÙÔ˘˜ ·Ú¯·›Ô˘˜ ŒÏÏËÓ˜. ηٷ‚Èá (= ÂÚÓÒ ÙË ˙ˆ‹ ÌÔ˘) ∞¶∞¡∆∏™∂π™ ÛÙȘ ÂÚÌËÓ¢ÙÈΤ˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ÛÂÏ. ·ÚÛ. ıËÏ. ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. -‡ • ÂrÓ·È: ··ÚÌÊ. Á¤Ó. Á¤Ó. ÌÙ¯. ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ÏËı. ·éÙfi • Ìˉ¤: Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ Û˘ÌÏÂÎÙÈÎfi˜ • ÌÔ˘ÛÈ΋Ó: ·ÈÙ. ì àÌ·ı›· [ÁÂÓ. ÏËı. ηٷ‚Èfiˆ. 107 ÙÔ˘ Û¯. 227 . ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. Ô˘‰. ˘ÂÚıÂÙÈÎfi˜ ‚·ıÌfi˜ ÙÔ˘ ÂÈı. ìÁ¤ÔÌ·È. Á¤Ó. ıËÏ. ÂÓ. Ùɘ ÌÔ˘ÛÈÎɘ] • ‰È‰¿ÛÎÂÛı·È: ··ÚÌÊ. Ù˘ ‰ÂÈÎÙÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. Ùɘ ÎÔÏ¿Ûˆ˜] (= Ë ÙÈ̈ڛ·) • ìÁËÛ¿ÌÂÓÔÈ: ÔÓÔÌ. ÔÚÈÛÙ. ÂÓ.

√ ¶›Ó‰·ÚÔ˜ Â͢ÌÓ› ÙË ‰‡Ó·ÌË Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜. Ô˘ ·ÂÈÏÔ‡Û·Ó Ó· Û˘ÓÙÚ›„Ô˘Ó ÙÔ ÏÔ›Ô ÙÔ˘˜. Ô˘ ʇϷÁ ÙÔ ¯Ú˘ÛfiÌ·ÏÏÔ ‰¤Ú·˜. ŒÙÛÈ ÔÈ Ó¤ÔÈ Á›ÓÔÓÙ·È Â‡ÎÔÏ· ÂÈı‹ÓÈ· fiÚÁ·Ó· ÙÔ˘ οı ÂÍÔ˘ÛÈ·ÛÙ‹. ÛÙ·Ì·ÙÔ‡Ó. Ë ÔÔ›· η٤¯ÂÈ Âͤ¯Ô˘Û· ı¤ÛË Î·È ÛÙË ıÚËÛ΢ÙÈ΋ ˙ˆ‹ ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ.6Ë(193-228) ∂ÓfiÙËÙ· 6 29-01-04 10:16 ™ÂÏ›‰·228 °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ Â›Ó·È ·Ó·fiÛ·ÛÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÙˆÓ ∞Úο‰ˆÓ. ΢ÚȇÂÙ·È ·fi ·Î·Ù·Ì¿¯ËÙÔ ‡ÓÔ ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·˜ ÙË ÌÂψ‰›· Ù˘ χڷ˜ ÙÔ˘ √Úʤ·. 3. °ÓˆÚ›˙ÂÙ ·fi ÙË Ì˘ıÔÏÔÁ›· ‹ ÙË ‰ËÌÔÙÈ΋ Ì·˜ ·Ú¿‰ÔÛË ÈÛÙÔڛ˜ Û¯ÂÙÈΤ˜ Ì ÙË ‰‡Ó·ÌË Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜. √È ª˘ÙÈÏËÓ·›ÔÈ ÛÙÂÚÒÓÙ·˜ ÙË ÌfiÚʈÛË Î·È ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ·fi ÙÔ˘˜ Â·Ó·ÛÙ·ÙË̤ÓÔ˘˜ Û˘ÌÌ¿¯Ô˘˜ ÛÙfi¯Â˘·Ó ÛÙÔÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ·ÎÚˆÙËÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘˜. ∞ÚÁfiÙÂÚ· Ô ÙÚÔÌÂÚfi˜ ‰Ú¿ÎÔ˜. 2. √È ª˘ÙÈÏËÓ·›ÔÈ ıˆÚÔ‡Û·Ó ÙË ÌfiÚʈÛË Î·È ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ˆ˜ ‡„ÈÛÙ· ·Á·ı¿ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘. ·fi ÙÔ ÌÂψ‰ÈÎfi ‹¯Ô Ù˘ χڷ˜ ÙÔ˘ ÔÈ ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ˜ Û˘ÌÏËÁ¿‰Â˜ ¤ÙÚ˜. ∏ ÌfiÚʈÛË Î·È Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ ‰ÂÓ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÌfiÓÔ ·fiÏ·˘ÛË. ∞fi ÙË Ì˘ıÔÏÔÁ›· Ì·ı·›ÓÔ˘Ì fiÙÈ. ÌÈ· ÙÈ̈ڛ· Ô˘ ‰ÂÓ ·ÔÛÎÔÔ‡Û ÌfiÓÔ ÛÙË ÂΉ›ÎËÛË ÙˆÓ Û˘ÌÌ¿¯ˆÓ. ªÂ ‚¿ÛË ÙÔ ·Ú¿ÏÏËÏÔ Î›ÌÂÓÔ ·fi ÙÔÓ ∞ÈÏÈ·Ófi. ∆¤ÏÔ˜ ÔÈ ª˘ÙÈÏËÓ·›ÔÈ ıˆÚÔ‡Ó ¤Û¯·ÙË ÙÈ̈ڛ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ Â·Ó·ÛÙ·ÙË̤ÓÔ˘˜ Û˘ÌÌ¿¯Ô˘˜ ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ·È‰Â›·˜. °È’ ·˘Ùfi Ë ÛÙ¤ÚËÛË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ·Á·ıÒÓ ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ¿¯Ô˘˜ ‹Ù·Ó Ë ¤Û¯·ÙË ÙÈ̈ڛ·. Ó· Û¯ÔÏÈ¿ÛÂÙ ÙË ÛÎÔÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ ÔÈÓÒÓ Ô˘ Â¤‚·Ï·Ó ÔÈ ª˘ÙÈÏËÓ·›ÔÈ Î·È Ó· ÂÎÙÈÌ‹ÛÂÙ ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ Ô˘ ı· ›¯·Ó ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÙÈ̈ÚÔ‡ÌÂÓÔ˘˜. ŸÔÈÔ˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ηٷÛÙ‹ÛÂÈ ¤Ó· ÎÚ¿ÙÔ˜ ·‰‡Ó·ÌÔ ÛÙԯ‡ÂÈ ÚÒÙ· ·fi fiÏ· ÛÙËÓ ˘ÔÓfiÌ¢ÛË ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. fiÙ·Ó Ô √Úʤ·˜ Û˘Ófi‰Â˘Â ÙÔ˘˜ ∞ÚÁÔÓ·‡Ù˜ ÛÙËÓ ÂÎÛÙÚ·Ù›· ÙÔ˘˜. ŸÙ·Ó Ô √‰˘ÛÛ¤·˜ Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙÚfiÊÔ˘˜ ÙÔ˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙÔÓ ÔÚıÌfi Ù˘ ™ÈÎÂÏ›·˜. ÔÈ Ôԛ˜ Ì ÙÔ Ì·Á¢ÙÈÎfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÙÔ˘˜ ÂÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·Ó ÛÙË Û˘Ó›‰ËÛË ÙˆÓ Ù·ÍȉȈÙÒÓ Î·È ÙÂÏÈο ÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡Û·Ó ÛÙÔ ı¿Ó·ÙÔ. ◊Ù·Ó. Èڛ˜ ÙËÓ ·È‰Â›· ‰Â ‰È¢ڇÓÔÓÙ·È ÔÈ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÔ› ÔÚ›˙ÔÓÙ˜ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ. ŒÓ·˜ Ï·fi˜ ¯ˆÚ›˜ ·È‰Â›· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ì¤ÏÏÔÓ. ™ÙËÓ √‰‡ÛÛÂÈ· Û˘Ó·ÓÙ¿Ì ÙȘ ™ÂÈÚ‹Ó˜. ™ÙËÓ πÏÈ¿‰· Û˘Ó·ÓÙ¿Ì ÙÔÓ ∞¯ÈÏϤ· Ó· ËÚÂÌ› ̤ۈ Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ÌÂÙ¿ ·fi ÌÈ· ¤ÓÙÔÓË ÏÔÁÔÌ·¯›· Ì ÙÔÓ ∞Á·Ì¤ÌÓÔÓ·. Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÙË ıˆÚÔ‡Ó ˆ˜ ¤Ó· ·fi Ù· ‡„ÈÛÙ· ·Á·ı¿ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘. ∂›Ó·È ·Ó¿ÁÎË. fï˜. ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ Ó· ÙÔ˘˜ ηٷÛÙ‹ÛÂÈ ·Ó›Î·ÓÔ˘˜ Ó· Â·Ó·ÛٷًÛÔ˘Ó Í·Ó¿. 228 . ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠӷ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó Î·È ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÚfiÎÏËÛË.

°È’ ·˘Ùfi ¤ÁÚ·„ ÔÏÏ¿ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈο ¤ÚÁ·. ïÏο‰· ÙÚÈ¿ÚÌÂÓÔÓ ÙáÓ ‚·ÛÈÏÈÎáÓ fiÓˇˆ ÌÂÁ¿Ïˇˆ η› ¯ÂÈÚd ÔÏÏFÉ ÓˆÏÎËıÂÖÛ·Ó. ÂÈÏÈÎÚ›ÓÂÈ·. ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ô ¶ÏÔ‡Ù·Ú¯Ô˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ‚›Ô˘˜ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ËıÈ΋ ‰È··È‰·ÁÒÁËÛË ÙˆÓ ·Ó·ÁÓˆÛÙÒÓ ÙÔ˘. öÂÈÛ ÙeÓ \AÚ¯ÈÌ‹‰ËÓ ¬ˆ˜ ·éÙˇá Ùa ÌbÓ àÌ˘ÓÔÌ¤Óˇˆ Ùa ‰\ âȯÂÈÚÔÜÓÙÈ Ì˯·Ó‹Ì·Ù· ηٷÛ΢¿ÛFË Úe˜ ÄÛ·Ó å‰¤·Ó ÔÏÈÔÚΛ·˜. £·˘Ì¿Û·ÓÙÔ˜ ‰b ÙÔÜ ^I¤ÚˆÓÔ˜. À‹ÚÍÂ Û˘ÁÁڷʤ·˜.7Ë(229-266) 29-01-04 10:18 ™ÂÏ›‰·229 ∂ ¡√∆∏∆∞ 7 Ë M∂ƒ√™ ∞ã ∫∂πª∂¡√: H ÂÈÛÙ‹ÌË ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ K·d ̤ÓÙÔÈ Î·d \AÚ¯ÈÌ‹‰Ë˜. ·éÙe˜ ôˆıÂÓ Î·ı‹ÌÂÓÔ˜. ¶ÏÔ‡Ù·Ú¯Ô˜. ∂π™∞°ø°π∫∞ ™Ã√§π∞ O Û˘ÁÁڷʤ·˜: √ ¶ÏÔ‡Ù·Ú¯Ô˜ ¤˙ËÛ ÂÚ›Ô˘ ÙÔ 50 . ÎÔÈÓˆÓÈÎfiÙËÙ·. – 120 . ηd ÌÂÙa Ùɘ ·Ú·ÛÎÂɘ ï ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜. ÙÔÜ ‚›Ô˘ Ùe ÏÂÖÛÙÔÓ àfiÏÂÌÔÓ Î·d ·ÓËÁ˘ÚÈÎeÓ ‚ÈÒÛ·˜. ÚÔÛËÁ¿ÁÂÙÔ. ∆Ô ·fiÛ·ÛÌ·: ¶ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ¶ÏÔ˘Ù¿Ú¯Ô˘ «µ›ÔÈ ¶·Ú¿ÏÏËÏÔÈ».. \EÎÏ·ÁÂd˜ ÔsÓ ï ‚·ÛÈÏÂf˜ ηd Û˘ÓÓÔ‹Û·˜ Ùɘ Ù¤¯Ó˘ ÙcÓ ‰‡Ó·ÌÈÓ.12-15 ∞ 1 . Ô ÔÔ›- 229 . ∆Ô Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ·fiÛ·ÛÌ· ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ ‚›Ô ÙÔ˘ ª¿ÚÎÂÏÏÔ˘. °ÂÓÓ‹ıËΠÛÙË Ã·ÈÚÒÓÂÈ· Ù˘ µÔȈٛ·˜. Ï›ˆ˜ ηd àÙ·›ÛÙˆ˜. âΛÓËÛÂÓ iÓ Ù·‡ÙËÓ ÌÂÙ·‚a˜ Âå˜ âΛÓËÓ. ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ Î·È ÊÈÏfiÛÔÊÔ˜. ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ Ë È‰·ÓÈ΋ ˙ˆ‹ Ù˘ ·Ú¯·›·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ fiÏ˘ (Ó‡̷. Ôé ÌÂÙa ÛÔ˘‰É˜ àÏÏ\ äڤ̷ ÙFÉ ¯ÂÈÚd Û›ˆÓ àÚ¯cÓ ÙÈÓ· ÔÏ˘Û¿ÛÙÔ˘. Ox˜ ·éÙe˜ ÌbÓ ÔéÎ â¯Ú‹Û·ÙÔ. œÛÂÚ ‰Èa ı·Ï¿ÛÛ˘ âÈı¤Ô˘Û·Ó. ¢Á¤ÓÂÈ·). √ÏfiÎÏËÚÔ˜ Ô ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi˜ ·ÎÏÔ˜ ÔÓÔÌ¿ÛÙËΠ«µ›ÔÈ ¶·Ú¿ÏÏËÏÔÈ». ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ Û·Ú¿ÓÙ· ¤ÍÈ ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È Î·Ù¿ ˙‡ÁË. ^I¤ÚˆÓÈ Ùˇá ‚ÛÈÏÂÖ Û˘ÁÁÂÓc˜ JÓ Î·d Ê›ÏÔ˜. öÁÚ·„ÂÓ ó˜ ÙFÉ ‰Ôı›ÛFË ‰˘Ó¿ÌÂÈ Ùe ‰Ôı¤Ó ‚¿ÚÔ˜ ÎÈÓÉÛ·È ‰˘Ó·ÙeÓ âÛÙÈ Î·d Ó·ÓÈÂ˘Û¿ÌÂÓÔ˜ […] ÂrÂÓ ó˜ Âå ÁÉÓ Âr¯ÂÓ ëÙ¤Ú·Ó.Ã. M¿ÚÎÂÏÏÔ˜ 14. ÙfiÙ ‰\ ñÉگ ÙÔÖ˜ ™˘Ú·ÎÔÛ›ÔȘ Âå˜ ‰¤ÔÓ ì ·Ú·Û΢‹. ™Ò˙ÔÓÙ·È ÂÓ‹ÓÙ· ‚›ÔÈ. £ÂˆÚÔ‡Û fiÙÈ Ô ËıÈÎfi˜ ηÓfiÓ·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ·ÊËÚË̤ÓË ıˆڛ·. ªÂ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Û˘ÁÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÌÂÁ¿Ï˜ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ˜ (¤Ó·˜ ŒÏÏËÓ·˜ Î·È ¤Ó·˜ ƒˆÌ·›Ô˜) Ì ÎÔÈÓfiÙËÙ· ¯·Ú·ÎÙ‹ÚˆÓ. ηd ‰ÂËı¤ÓÙÔ˜ Âå˜ öÚÁÔÓ âÍ·Á·ÁÂÖÓ Ùe Úfi‚ÏËÌ· ηd ‰ÂÖÍ·› ÙÈ ÙáÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÎÈÓÔ‡ÌÂÓÔÓ ñe ÛÌÈÎÚĘ ‰˘Ó¿Ìˆ˜. ∆ÔÓ›˙ÂÈ ÙȘ ·ÓÒÙÂÚ˜ ËıÈΤ˜ ȉÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ·ÚÔ˘ÛÈ·˙fiÌÂÓˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ ‹ ÚÔÛʤÚÂÈ ˆ˜ ·ÚÓËÙÈο ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· Ù· ÂÏ·ÙÙÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜. âÌ‚·ÏgÓ àÓıÚÒÔ˘˜ Ù ÔÏÏÔf˜ ηd ÙeÓ Û˘Ó‹ıË ÊfiÚÙÔÓ.Ã.

ïÏο‰· ÙáÓ ‚·ÛÈÏÈÎáÓ ÙÚÈ¿ÚÌÂÓÔÓ ÓˆÏÎËıÂÖÛ·Ó fiÓˇˆ ÌÂÁ¿Ïˇˆ η› ¯ÂÈÚ› ÔÏÏFÉ. Ô˘ ‹Ù·Ó Ê›ÏÔ˜ Î·È Û˘ÁÁÂÓ‹˜ Ì ÙÔÓ I¤ÚˆÓ·. ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿. [ÙÔ˘] ¤ÁÚ·„ fiÙÈ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂÈ [ηÓ›˜] ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ‚¿ÚÔ˜ Ì ·Ó¿ÏÔÁË ‰‡Ó·ÌËØ Î·È ·ÊÔ‡ η˘¯‹ıËÎÂ Û·Ó ÌÈÎÚfi ·È‰›. K·È ÂÂȉ‹ Ô I¤ÚˆÓ ¤ÌÂÈÓ ¤ÎÏËÎÙÔ˜ Î·È fiÙ·Ó [ÙÔ˘] ˙‹ÙËÛ ӷ Âȉ›ÍÂÈ ÛÙËÓ Ú¿ÍË ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Î·È Ó· ‰Â›ÍÂÈ Î¿ÙÈ ·fi Ù· ÌÂÁ¿Ï· Ó· ÎÈÓÂÖÙ·È Ì ÌÈÎÚ‹ ‰‡Ó·ÌË. ·Ó ›¯Â ¿ÏÏË ÁË. ·ÊÔ‡ ¤‚·Ï ̤۷ Î·È ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÔÏÏÔ‡˜ Î·È ÙÔ Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ ÊÔÚÙ›Ô. ı· ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡Û ·˘Ù‹ [ÙË ÁË]. ÂrÂÓ ó˜ Âå Âr¯ÂÓ ëÙ¤Ú·Ó ÁÉÓ. Ô˘ ›¯Â ÙÚ›· ·ÓÈ¿. . ·ÊÔ‡ ‹Á·ÈÓ Û\ ÂΛÓË. âΛÓËÛÂÓ ôÓ Ù·‡ÙËÓ ÌÂÙ·‚¿˜ Âå˜ âΛÓËÓ.7Ë(229-266) ∂ÓfiÙËÙ· 7 29-01-04 10:18 ™ÂÏ›‰·230 Ô˜ ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È ÛÂ Û˘Û¯¤ÙÈÛË Ì ÙÔ ‚›Ô ÙÔ˘ ¶ÂÏÔ›‰·. £·˘Ì¿Û·ÓÙÔ˜ ‰¤ ÙÔÜ \I¤ÚˆÓÔ˜ η› ‰ÂËı¤ÓÙÔ˜ âÍ·Á·ÁÂÖÓ Âå˜ öÚÁÔÓ Ùfi Úfi‚ÏËÌ· η› ‰ÂÖÍ·› ÙÈ ÙáÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÎÈÓÔ‡ÌÂÓÔÓ ñfi ÌÈÎÚĘ ‰˘Ó¿Ìˆ˜. Ôé ÌÂÙ¿ ÛÔ˘‰É˜ àÏÏ\ äڤ̷ Û›ˆÓ ÙFÉ ¯ÂÈÚ› àÚ¯‹Ó ÙÈÓ· ÔÏ˘Û¿ÛÙÔ˘. › fiÙÈ. öÁÚ·„ÂÓ ó˜ ‰˘Ó·ÙfiÓ âÛÙÈ ÎÈÓÉÛ·› [ÙÈÓ·] Ùfi ‰Ôı¤Ó ‚¿ÚÔ˜ ÙFÉ ‰Ôı›ÛFË ‰˘Ó¿ÌÂÈ Î·› Ó·ÓÈÂ˘Û¿ÌÂÓÔ˜. ¤Ó· ÊÔÚÙËÁfi ÏÔ›Ô ·fi Ù· ‚·ÛÈÏÈο. ™ÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ ¯ˆÚ›Ô Á›ÓÂÙ·È ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ÛÔ˘‰·›Ô Ì·ıËÌ·ÙÈÎfi ∞Ú¯ÈÌ‹‰Ë. üÓ Ê›ÏÔ˜ η› Û˘ÁÁÂÓ‹˜ \I¤ÚˆÓÈ Ùˇá ‚·ÛÈÏÂÖ. 230 O AÚ¯ÈÌ‹‰Ë˜ ‚¤‚·È·. ·ÊÔ‡ οıËÛ ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘ ·fi Ì·ÎÚÈ¿ ¯ˆÚ›˜ ‚È·Û‡ÓË ·ÏÏ¿ ‹ÚÂÌ· ÌÂÙ·ÎÈÓÒÓÙ·˜ Ì ÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘ ÙËÓ ¿ÎÚË Ô˘ Û¯ÔÈÓÈÔ‡ ·fi ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· ÙÚÔ¯·ÏÈÒÓ. ∞ 2 . Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÓÙ˘ˆÛ›·Û ÙÔÓ Ù‡Ú·ÓÓÔ ÙˆÓ ™˘Ú·ÎÔ˘ÛÒÓ π¤ÚˆÓ· Ì ÙȘ ηٷÛ΢¤˜ ÙÔ˘ Î·È ·ÊÔ‡ ÙÔ˘ ˙ËÙ‹ıËΠηٷÛ··Û ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ ÔÏϤ˜ ÔÏÂÌÈΤ˜ Ì˯·Ó¤˜. âÌ‚·ÏÒÓ àÓıÚÒÔ˘˜ Ù ÔÏÏÔ‡˜ η› ÙfiÓ Û˘Ó‹ıË ÊfiÚÙÔÓ Î·ı‹ÌÂÓÔ˜ ·éÙfi˜ ôˆıÂÓ. METAºPA™H TOY KEIMENOY K∂πª∂¡√ M∂∆∞ºƒ∞™∏ [K·Ù¿ Ù· Û¯fiÏÈ· ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘] K·› ̤ÓÙÔÈ Î·› \AÚ¯ÈÌ‹‰Ë˜. Ô˘ ÙÔÓ ÙÚ¿‚ËÍ·Ó ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙË ÛÙÂÚÈ¿ Ì ÌÂÁ¿ÏÔ ÎfiÔ Î·› Ì ÔÏÏ¿ ¯¤ÚÈ·.

∆fiÙÂ Ô ∞Ú¯ÈÌ‹‰Ë˜ ÊÔÚÙÒÓÂÈ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ÛÈÏÈÎfi ÊÔÚÙËÁfi ÏÔ›Ô Ì ÔÏÏÔ‡˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Î·È ÙÔ Û‡ÓËı˜ ÊÔÚÙ›Ô Î·È Î·ıÈṲ̂ÓÔ˜ Ì·ÎÚÈ¿ ηٷʤÚÓÂÈ Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂÈ Â‡ÎÔÏ· ÙÔ ÏÔ›Ô ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· ÙÚÔ¯·ÏÈÒÓ. Û·Ó Ó· ‰È¤Û¯È˙ ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ÙÔ ÙÚ¿‚ËÍ Úfi˜ ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ï›ˆ˜ η› àÙ·›ÛÙˆ˜. ∆· ÂÈÙ‡ÁÌ·Ù· Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ·Ó ÂÈÚËÓÈ΋ ˙ˆ‹ ÛÙȘ ™˘Ú·ÎÔ‡Û˜. ‹Ù·Ó ¤ÙÔÈÌË ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÛÙÈÁÌ‹ η› ÌÂÙ¿ Ù˘ ·Ú·ÛÎÂ˘É˜ Î·È Ì·˙› Ì ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ï ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜. ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ¯ıÚÔ‡˜. ∏ Ê‹ÌË.7Ë(229-266) 29-01-04 10:18 ™ÂÏ›‰·231 ÚÔÛËÁ¿ÁÂÙÔ. ∂ÓfiÙËÙ· 7 ∞ 3 . Ô˘ ·Ú¤¯ÂÈ Ë ÂÈÛÙ‹ÌË. œÛÂÚ ‰È· ı·Ï¿ÛÛ˘ âÈı¤Ô˘Û·Ó. Ox˜ ·éÙfi˜ Ì¤Ó ÔéÎ â¯Ú‹Û·ÙÔ. ·Ó ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÛÙ·ı› οÔ˘ ÂÎÙfi˜ ·˘Ù‹˜. Ô˘ ı· ¯ÚÂÈ·˙fiÙ·Ó Ë fiÏË. 231 . öÂÈÛ ÙfiÓ \AÚ¯ÈÌ‹‰ËÓ ¤ÂÈÛ ÙfiÓ AÚ¯ÈÌ‹‰Ë ¬ˆ˜ ηٷÛ΢¿ÛFË ·˘Ùˇá Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Ó· ÙÔ˘ ηٷÛ΢¿ÛÂÈ Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Úfi˜ ÄÛ·Ó å‰¤·Ó ÔÏÈÔÚΛ·˜ ÁÈ· οı ›‰Ô˜ ÔÏÈÔÚΛ·˜ Ù¿ Ì¤Ó àÌ˘ÓÔÌ¤Óˇˆ ¿ÏÏ· ÁÈ· ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·Ì˘ÓÙÈÎÔ‡ ÔϤÌÔ˘ Ù¿ ‰¤ âȯÂÈÚÔÜÓÙÈ. √ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ Û˘ÓÂȉËÙÔÔ›ËÛ ·Ì¤Ûˆ˜ ÙË ‰‡Ó·ÌË. ŒÙÛÈ Ô π¤ÚˆÓ ‰Â ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠÔÙ¤ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ·˘Ù¿ Ù· fiÏ·. ·ÊÔ‡ ¤ÌÂÈÓ ¤ÎÏËÎÙÔ˜ η› Û˘ÓÓÔ‹Û·˜ Î·È Î·Ù·ÓfiËÛÂ Ù‹Ó ‰‡Ó·ÌÈÓ Ùɘ Ù¤¯Ó˘. ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ Ì·ıËÌ·ÙÈÎÔ‡˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÔ¯ÒÓ. Ô ∞Ú¯ÈÌ‹‰Ë˜]. Î·È ·Ó¤ıÂÛ ÛÙÔÓ ∞Ú¯ÈÌ‹‰Ë ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÔÏÂÌÈÎÒÓ Ì˯·ÓÒÓ. A˘Ù¿ Ô ›‰ÈÔ˜ [Ô I¤ÚˆÓ] ‰ÂÓ Ù· ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛÂ. Î·È ¿ÏÏ· ÁÈ· ÂÈıÂÙÈÎfi fiÏÂÌÔ. ÔÌ·Ï¿ Î·È ¯ˆÚ›˜ ‰˘ÛÎÔÏ›·. ‚ÈÒÛ·˜ Ùfi ÏÂÖÛÙÔÓ ÙÔÜ ‚›Ô˘ ÁÈ·Ù› ¤˙ËÛ ÙÔÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Î·ÈÚfi Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ àfiÏÂÌÔÓ Î·› ·ÓËÁ˘ÚÈÎfiÓ. ∞ӷʤÚÂÈ Ì¿ÏÈÛÙ· ηı’ ˘ÂÚ‚ÔÏ‹ fiÙÈ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂÈ ·ÎfiÌË Î·È ÙË ÁË ÔÏfiÎÏËÚË. NOHMATIKH A¶O¢O™H TOY KEIMENOY √ ∞Ú¯ÈÌ‹‰Ë˜. fiÙÈ ÔÈ ™˘Ú·ÎÔ‡Û˜ ‰È¤ıÂÙ·Ó Ù¤ÙÔȘ Ì˯·Ó¤˜ ηٷÛ΢·Ṳ̂Ó˜ ·fi ÙÔÓ ∞Ú¯ÈÌ‹‰Ë ·¤ÙÚÂ ÙÔ˘˜ ¯ıÚÔ‡˜ ·fi ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ·fiÂÈÚ· Â›ıÂÛ˘. ÙË ‰‡Ó·ÌË Ù˘ Ù¤¯Ó˘ [ÙÔ˘]. √ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Ṳ̂ÓÔ˜ ˙ËÙ¿ ·fi ÙÔ Ì·ıËÌ·ÙÈÎfi Ó· ·ԉ›ÍÂÈ ¤ÌÚ·ÎÙ· ÙÔ˘˜ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘. fï˜. [˙ÔÜÛÂ] Î·È Î›ÓÔ˜ Ô˘ ÙËÓ ÚÔÂÙԛ̷Û [‰ËÏ. ˘ÂÚËÊ·Ó‡ÂÙ·È ÛÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ ÙˆÓ ™˘Ú·ÎÔ˘ÛÒÓ π¤ÚˆÓ· µã fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ÎÈÓ‹ÛÂÈ ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ‚¿ÚÔ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÌÈÎÚ‹ ‰‡Ó·ÌË. ^O ‚·ÛÈχ˜ ÔsÓ âÎÏ·Á›˜ O ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÏÔÈfiÓ. ¯ˆÚ›˜ fiÏÂÌÔ Î·È ÁÂÌ¿ÙÔ ·ÔÏ·‡ÛÂÈ˜Ø ÙfiÙ ‰¤ ì ·Ú·Û΢‹ ÙfiÙ fï˜ Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙÔÖ˜ ™˘Ú·ÎÔÛ›ÔȘ ÙˆÓ ™˘Ú·ÎÔÛ›ˆÓ ñÉگ Âå˜ ‰¤ÔÓ.

∂. Á¤Ó ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. √È ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘ ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÙËÎ·Ó ÛÙ· ·Ú·‚Èο ‹‰Ë ·fi ÙÔÓ 11Ô ·ÈÒÓ· Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ· Î·È Û ÔÏϤ˜ ¿ÏϘ ÁÏÒÛÛ˜. EPMHNEYTIKA – ¶PA°MATO§O°IKA ™XO§IA ❏ \∞Ú¯ÈÌ‹‰Ë˜: √ ∞Ú¯ÈÌ‹‰Ë˜ ˘¿ÚÍ ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÈÊ·Ó¤ÛÙÂÚÔ˘˜ ÛÔÊÔ‡˜ Ù˘ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·˜. ŸÛÔ ÎÈ ·Ó ÂÍÂÏ¿ÁË Ô π¤ÚˆÓ ·fi ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ∞Ú¯ÈÌ‹‰Ë Î·È ÙËÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Ù˘ ·fi ·˘ÙfiÓ. ❏ Âå˜ öÚÁÔÓ âÍÂÁ·ÁÂÖÓ Ùfi Úfi‚ÏËÌ·: ∆· ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ÂÈÙ‡ÁÌ·Ù· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ¿ÓÙ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ. KÏ›ÛË Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ . ∆·Í›‰Â„ ÛÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ. Á¤Ó. ï ^π¤ÚˆÓ [ÁÂÓ.ÌÂÙÔ¯ÒÓ ÙÔ˘ ∫∂πª∂¡√À ÃÚÔÓÈΤ˜ – ÂÁÎÏÈÙÈΤ˜ ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ÛÂȘ • ̤ÓÙÔÈ: Â›ÚÚËÌ· ‚‚·ÈˆÙÈÎfi (= ‚¤‚·È·) • \∞Ú¯ÈÌ‹‰Ë˜: ÔÓÔÌ. ·ÚÛ.7Ë(229-266) ∂ÓfiÙËÙ· 7 29-01-04 10:19 ™ÂÏ›‰·232 ∞ 4 . ∞ 5 . ¢È¤Ú„ ˆ˜ Ì·ıËÌ·ÙÈÎfi˜ Î·È ÂÊ¢ڤÙ˘. ŸÌˆ˜ ÔÈ ƒˆÌ·›ÔÈ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÚÒÙË ‹ÙÙ· ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó Û ÔÏÈÔÚΛ· ‰È·ÚΛ·˜ Î·È ÙÂÏÈο η٤Ϸ‚·Ó ÙËÓ fiÏË. √ ∞Ú¯ÈÌ‹‰Ë˜ ÛÎÔÙÒıËΠ·fi ¤Ó· ƒˆÌ·›Ô ÛÙÚ·ÙÈÒÙË. Î·È ¤ı·Ó ÙÔ 212 . °ÂÓÓ‹ıËΠÛÙȘ ™˘Ú·ÎÔ‡Û˜ Ù˘ ™ÈÎÂÏ›·˜ Î·È ¤˙ËÛ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ µã ∫·Ú¯Ë‰ÔÓÈ·ÎÔ‡ ÔϤÌÔ˘. ï ‚·ÛÈχ˜ [ÁÂÓ. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ µã ∫·Ú¯Ë‰ÔÓÈ·ÎÔ‡ ÔϤÌÔ˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ Ì ÂÈÙ˘¯›· ·fi Ì˯·ÓÈ΋˜ ¿Ԅ˘ ÙËÓ ¿Ì˘Ó· ÙˆÓ ™˘Ú·ÎÔ˘ÛÒÓ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ƒˆÌ·›ˆÓ. fiÙ·Ó ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ Ú¿ÍË Î·È fi¯È ˆ˜ ıˆڛ·. ÙÔÜ ‚·ÛÈϤ- 232 . £ÂˆÚÂ›Ù·È ˆ˜ ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ıÂÌÂÏȈ٤˜ Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ Ù˘ ªË¯·ÓÈ΋˜. ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û.ÂÈı¤ÙˆÓ . ÂÓ. ‰Â ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÂÈÛÙ› Î·È Ó· ı·˘Ì¿ÛÂÈ ÙÔ ÌÂÁ·ÏÂ›Ô Ù˘. √ ·ÓıÚÒÈÓÔ˜ ÓÔ‡˜ ·Ú¤¯ÂÈ ÙfiÛ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜. ·Ó ‰ÂÓ ¤‚ÏÂ ÛÙËÓ Ú¿ÍË ·˘Ù¿ Ô˘ ˘ÔÛ¯fiÙ·Ó Ô ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜. ·ÚÛ. °§ø™™IKA ™XO§IA ✔ °Ú·ÌÌ·ÙÈ΋ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Ï¤ÍÂˆÓ – ™ËÌ·ÛÈÔÏÔÁÈο ∞Ú¯ÈÎÔ› ¯ÚfiÓÔÈ ÚËÌ¿ÙˆÓ – √ÌfiÚÚÈ˙· ÛÙË ¡. §¤ÁÂÙ·È fiÙÈ ÙÔÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ Ì ÙË ÊÚ¿ÛË: «ª‹ ÌÔ˘ ÙÔ‡˜ ·ÎÏÔ˘˜ Ù¿Ú·ÙÙ». ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηٷʤÚÔ˘Ó Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Ú¿ÁÌ·Ù· Íԉ‡ÔÓÙ·˜ ÏÈÁfiÙÂÚË ‰‡Ó·ÌË.Ã. ÙÔÜ ∞Ú¯ÈÌ‹‰Ô˘] • ^π¤ÚˆÓÈ: ‰ÔÙ. ❏ Û˘ÓÓÔ‹Û·˜ Ùɘ Ù¤¯Ó˘ Ù‹Ó ‰‡Ó·ÌÈÓ: ŸÙ·Ó ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÂÌÈÛÙ‡ÔÓÙ·È ÙËÓ ÂÈÛÙ‹ÌË. ÒÛÙ ¯·Ú›˙ÂÈ ‰‡Ó·ÌË ·ÎfiÌË Î·È Û ¤Ó·Ó ۈ̷ÙÈο ·‰‡Ó·ÌÔ ¿ÓıÚˆÔ.. ·ÚÛ. ÂÓ. ÂÓ. ·ÏÏ¿ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ ÙÔ ¤Ú·Û ˆ˜ ̤ÏÔ˜ Ù˘ ·˘Ï‹˜ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ ÙˆÓ ™˘Ú·ÎÔ˘ÛÒÓ π¤ÚˆÓ· µã. ï \∞Ú¯ÈÌ‹‰Ë˜ [ÁÂÓ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ÙÔÜ ^π¤ÚˆÓÔ˜] • Ùˇá ‚·ÛÈÏÂÖ: ‰ÔÙ.Ã. °ÂÓÓ‹ıËΠÙÔ 287 .·ÓÙˆÓ˘ÌÈÒÓ .

À¶∂ƒ£∂∆π∫√™: Ê›ÏÙ·ÙÔ˜ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ϤÍË. ÎÈÓËÙfi˜. ‰fiÛË. âÓ·ÓÈÂ˘Û¿ÌËÓ. ÌÙ¯. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ÚÎ. ·ÔÚ.7Ë(229-266) 29-01-04 10:19 ™ÂÏ›‰·233 ˆ˜] √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ıËÏ.ì Û˘ÁÁÂÓ‹˜. Ô˘Û›·. ÁÚ·Ê‹. ÂÓ. ̤ÏÏ. ÚfiÛ. ÊÈÏÔÊÚfiÓËÛË. ÁÚ·Ê›‰·. ÙÔÜ ‚¿ÚÔ˘˜] • ÎÈÓÉÛ·È: ··ÚÌÊ. Á¤Ó. ÚÙ. ˘ÂÚÛ. ÊÈÏÔfiÏÂÌÔ˜. -ÔÓ. ̤ÏÏ. ·ÂÈΛÓËÙÔ˜. ·fiÚ. ÊÈÏÔ‚·ÛÈÏÈÎfi˜ • Û˘ÁÁÂÓ‹˜: ÔÓÔÌ. ÎÂΛÓËη. ÂÓ. ̤ÏÏ. ‰›‰ˆÌ·È. öÏÂÍ·/ Âr·/ ‚ã ÂrÔÓ. â‰È‰fiÌËÓ. ·ÔÚ.∂. Á¤ÁÔÓ·. ÌÂٷΛÓËÛË • ‰˘Ó·ÙfiÓ: ÔÓÔÌ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ÂÓÂÛÙ. Ô˘‰. ÚÎ. ‰˘Ó·ÌˆÙÈÎfi˜ • ‰Ôı¤Ó: ·ÈÙ. ÙÔ˘ Ú. ì ‰‡Ó·ÌȘ [ÁÂÓ.∂. Ó·ÓȇÛÔÌ·È. Áڿʈ Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ÌÙ¯. Ó·ÓȇÔÌ·È (= η˘¯È¤Ì·È Û·Ó ÌÈÎÚfi ·È‰›) Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. âÓ·ÓȇÌËÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ÙÔ˘ ÂÈı. ·fiÚ.∂. ΛÓËÛË. Á¤Ó. ‰¤‰ÔÌ·È. ÏÂÎÙÈÎfi˜. Ùɘ ‰˘Ó¿Ìˆ˜] √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ÔÚÈÛÙ. ·Ô˘Û›·. ‚·ÛÈÏ›·. öÏÂÁÔÓ. ÎÈÓ‹Ûˆ. Ú‹ÛË. ÊÈÏÔÙÂÏÈÛÌfi˜ • öÁÚ·„ÂÓ: Áã ÂÓ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ÂÓ. ‰ÒÛÔÌ·È/ ‰Ôı‹ÛÔÌ·È. ·ÚÛ. ‰›‰ÔÌ·È • Ùfi ‚¿ÚÔ˜: ·ÈÙ. ̤ÏÏ. ̤ÏÏ. ÂåÚ‹ÎÂÈÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. Ô˘‰. ÓÂÓÂ·Ó›Â˘Ì·È. ˘ÂÚÛ. ˘ÔÎÈÓËÙ‹˜. ÂÚÈÔ˘Û›·. âÎÂÎÈÓ‹ÎÂÈÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡.∂. ï. ÌÙ¯. ÊÈÏfiÛÔÊÔ˜. ‰˘ÛΛÓËÙÔ˜. ÂÓ·ÓÈ¢fiÌËÓ. ÏÔÁÈÎfi˜. âÓ·ÓȇıËÓ. ̤ÏÏ. ·‰‡Ó·ÙÔ˜. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ·fiÚ. Ó·Úfi˜ • ÂrÂÓ: Áã ÂÓ. Á¤Ó. âΛÓËÛ·. ∂ÓfiÙËÙ· 7 233 . ÂÓÂÚÁ. ÂÓ‰˘Ó¿ÌˆÛË. ˘ÂÚÛ. ÁÚ·ÊÈÛÙÈ΋. âÁÂÁÚ¿ÊÂÈÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ÂåÌ› • Ó·ÓÈÂ˘Û¿ÌÂÓÔ˜: ÔÓÔÌ. Á¤Ó. ·ÔÚ. ÎÈÓá Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ‚·ÛÈÏÈÎfi˜. ÁÚ·Ùfi˜ • ó˜: Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ÂȉÈÎfi˜ • ‰Ôı›ÛFË: ‰ÔÙ. ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ·ÚÔ˘Û›·. -‹. ıÂÙÈÎfi˜ ‚·ıÌfi˜ ÙÔ˘ ÂÈı. ÂÓ. Ϥ͈/ âÚá.∂. ÂåÌ› (= ›̷È) Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. -Ë. ·‰‡Ó·ÌÔ˜. ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ‚ã â‰fiÌËÓ. ·fiÚ. ‚·Û›ÏÂÈÔ. ÔÚÈÛÙ. Ô˘‰. ÊÈÏfi˙ˆÔ˜. ÔÚÈÛÙ.∂. ϤÁˆ. öÁÚ·ÊÔÓ. ÙÔ˘ Ú. ·‰˘Ó·Ì›·. ·ÔÚ. ÌÙ¯. âÁÂÁfiÓÂÈÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ·fiÚ. ÂúÚËη. ÚÙ. Áڿʈ. Ùfi Û˘ÁÁÂÓ¤˜ • üÓ: ÔÓÔÌ. ÚÎ. Á¤Ó.∂. ÚfiÛ. ÚÙ. â‰Â‰fiÌËÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ϤÁˆ Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ˘ÂÚÛ. ·ÚÛ. ÂÓ. ÊÈÏÈÎfi. Ó·ӛ·˜. ÚÎ. ‚ã âÁÂÓfiÌËÓ. ‰›‰ˆÌ·È (= ‰›Óˆ) Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹. ·ÔÚ. ÚÙ. ÂÓÂÛÙ. Ú‹ÙÔÚ·˜. Ê›ÏÔ˜. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ÚÎ. Á¤Ó. ÂÓÂÚÁ. ·fi‰ÔÛË ÚÔ‰fiÙ˘. Ùfi ‚¿ÚÔ˜ [ÁÂÓ. ΛÓËÌ·. Á¤Ó.∂. â‰fiıËÓ. öÛÔÌ·È. ˘ÂÚÛ. ÂÓ. âΛÓÔ˘Ó. ‚ã ÂÓÂÚÁ. ÂÁÁÚ·Ê‹. Á¤Ó. ·ÚÛ. ·ıËÙ. ·ÚÛ. ÊÈÏ›·. ‰ÒÚÔ. ÁÚ¿„ˆ. ·Ú·‰ÔÙ¤Ô˜ • ÙFÉ ‰˘Ó¿ÌÂÈ: ‰ÔÙ. ·ÔÚ. ÂÓ. ÂÓ. ™À°∫ƒπƒπ∫√™: ÊÈÏ·›ÙÂÚÔ˜/ Ê›ÏÙÂÚÔ˜/ ÊÈÏ›ˆÓ. fiÓÙˆ˜. ıËÏ. -ÔÓ • âÛÙ›: Áã ÂÓ. ıÂÙÈÎfi˜ ‚·ıÌfi˜ ÙÔ˘ ÂÈı. ÎÈÓá. -ÔÓ µ·ıÌÔ› ÙÔ˘ ÂÈı¤ÙÔ˘: £∂∆π∫√™: Ê›ÏÔ˜. ·ıËÙ. ‰˘Ó·Ùfi˜. ·ÔÁÚ·Ê‹. -Ë. -fiÓ µ·ıÌÔ› ÙÔ˘ ÂÈı¤ÙÔ˘: £∂∆π∫√™: ‰˘Ó·Ùfi˜. ÚÙ. ·fiÚ. ÚÙ. öÁÚ·„·. Á¤Ó. • Ê›ÏÔ˜: ÔÓÔÌ. À¶∂ƒ£∂∆π∫√™: ‰˘Ó·ÙÒÙ·ÙÔ˜. ÏfiÁÔ˜.∂. ·‚·Û›Ï¢ÙÔ˜. ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. Ó·ÓȇÔÌ·È. -·. ‰˘Ó·Ùfi˜. ÁÚ·ÊÈÎfi˜. ÚÎ. ÂÓ. ÎÈÓ¤ˆ. ÂåÌ›. ¢ΛÓËÙÔ˜. q/ qÓ. ™À°∫ƒπ∆π∫√™: ‰˘Ó·ÙÒÙÂÚÔ˜. Á¤ÁÚ·Ê·. ˘ÂÚÛ.

ıËÏ. ·ÚÛ. ÌÂÙ¿‚·ÛË. ̤ÏÏ. ÁÂÒÌËÏÔ. Ô˘‰. ¿ÍÈÔ˜. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. âÍÉÁÔÓ. -Ë. ÌÙ¯. ÙÔÜÙÔ (= ·˘Ùfi˜) • ÌÂÙ·‚¿˜: ÔÓÔÌ. ·fiÚ. ÎÈÓ¤ˆ. ÙÂı·‡Ì·Î·. ÁˆÁÚ·Ê›·. Ù˘ ·fiÚÈÛÙ˘ ÂÈÌÂÚÈÛÙÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. âÍ¿Áˆ. ≤͈/ Û¯‹Ûˆ. -ÔÓ (= ¿ÏÏÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰‡Ô) • âΛÓËÛÂÓ: Áã ÂÓ. ‰¤ÔÌ·È (= ·Ú·Î·ÏÒ. ÂÓ. ÂÚÁ·Û›·. ö¯ˆ Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. âÍɯ·. ·ÔÚ. ‰¤ËÛË. ÚÙ. ¿ÓÂÚÁÔ˜. ˘‰Ú·ÁˆÁÂ›Ô • Ùfi Úfi‚ÏËÌ·: ·ÈÙ. ÔÚÈÛÙ. ÚÎ. ÂÓ. ̤ÏÏ. ÙÔÜ öÚÁÔ˘] √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. Á¤Ó. ¯ÔÚËÁfi˜. ·≈ÙË. ÁˆfiÓÔ˜. ˘ÂÚÛ. ÌÂÙ·‚¤‚Ëη. ÎÈÓá • ôÓ: ÌfiÚÈÔ ‰˘ÓËÙÈÎfi • Ù·‡ÙËÓ: ·ÈÙ. Á¤Ó. ‰Â›ÎÓ˘ÌÈ. ‰Â‹ÛÔÌ·È. ‰Â›ÎÓ˘ÌÈ Ãƒ√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ‰¤‰Âȯ·. Ù˘ ‰ÂÈÎÙÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ.∂. Á¤Ó. ÂÓÂÚÁ. ÂÚÁ¿Ù˘. ¢ÂÍ›·. ö‰ÂÈÍ·. ·fiÚ. ÂÓ. âÍ¿Áˆ Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. öÛ¯Ëη. âÎÂÖÓÔ˜. ÂÓÂÚÁ. ·fiÚ. ‚ã ÂÓÂÚÁ. ÚÎ. ÌÂÙ·‚·›Óˆ. ı·˘Ì¿˙ˆ. ≤ÙÂÚÔ˜. ·fiÚ. Û¯ÔÏ›Ô. Á¤Ó.7Ë(229-266) ∂ÓfiÙËÙ· 7 234 29-01-04 10:19 ™ÂÏ›‰·234 ·ÓÙ›ÚÚËÛË. ÚfiÛ. ÌÂÙ‚‚‹ÎÂÈÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ‚ã âÍ‹Á·ÁÔÓ. ·ÔÁÂÈÒÓÔÌ·È • Âr¯ÂÓ: Áã ÂÓ. ·ÚÛ. ÁˆÏÔÁ›·.∂. ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ • ‰ÂÖÍ·È: ··ÚÌÊ. ıËÏ. ¤Ô˜. ·fiÚ. â‰Â‹ıËÓ. Á¤Ó. ÚÙ. ˘ÂÚÛ. ˘ÂÚÛ. ÂÓ. ·fiÚ. ‚ã öÛ¯ÔÓ. ö¯ˆ. ̤ÏÏ. ï ^π¤ÚˆÓ [ÁÂÓ. ÌÙ¯. -·. ·Á·ıÔÂÚÁ›Â˜. ¤Î‚·ÛË.∂. ı·˘Ì¿˙ˆ Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ı·˘Ì¿ÛÈÔ˜. η¯ÂÎÙÈÎfi˜. ˘ÂÚÛ. ÚÙ. ÔyÙÔ˜. ÂÓ. Ô˘‰. ÚÙ. ·fiÚÚËÙÔ˜. ·ÚÛ. ÙÔÜ ^π¤ÚˆÓÔ˜] • ‰ÂËı¤ÓÙÔ˜: ÁÂÓ. ‰ÂËı‹ÛÔÌ·È.∂. ÌÂÙ·‚‹ÛÔÌ·È. ÚËÙfi˜. ‚ã ÂÓÂÚÁ.∂. ıËÏ. ·Ó¿ÍÈÔ˜. Ùɘ Áɘ] √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ·ÚÛ. ı·˘Ì·ÙÔ˘ÚÁfi˜ • ÙÔÜ ^π¤ÚˆÓÔ˜: ÁÂÓ. âÍ‹¯ÂÈÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡.∂. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. Û‡Ó·ÍË. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ì ÁÉ [ÁÂÓ. ÂӉ‹˜ • öÚÁÔÓ: ·ÈÙ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ‚·ıÌfi˜. ˘fiÁÂÈÔ˜. ı·‡Ì·. ·ÔÚ. -ÔÓ • £·˘Ì¿Û·ÓÙÔ˜: ÁÂÓ. ıËÏ. ı·˘Ì¿Ûˆ Î·È ı·˘Ì¿ÛÔÌ·È. ·Ó·ÓÙ›ÚÚËÙ·. Ùfi Úfi‚ÏËÌ· [ÁÂÓ. ·ıËÙ. ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÎfi˜. ÂÓ. Ù˘ ‰ÂÈÎÙÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. ·Ú›۷ÎÙÔ˜. ÚÎ. ̤ÏÏ. ÚÙ. ÙÔÜ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜] √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ÛÙÚ·ÙËÁfi˜. â‰ÂfiÌËÓ. âÙÂı·˘Ì¿ÎÂÈÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ÌÂÙ¤‚·ÈÓÔÓ. ·ÔÚ. ÚÎ. Ùfi öÚÁÔÓ [ÁÂÓ. ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. Á¤Ó. ÚÎ. âı·‡Ì·˙ÔÓ. ‚¿ÛË. ·ÍÈÔı·‡Ì·ÛÙÔ˜. ηÏÏȤÂÈ· • Âå: Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ˘ÔıÂÙÈÎfi˜ • ÁÉÓ: ·ÈÙ. ÌÙ¯. Á¤Ó. ˘ÂÚÛ. âÛ¯‹ÎÂÈÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ‰Â‰¤ËÌ·È. ‚ã ÌÂÙ¤‚ËÓ. ÂÓ. ‚¿ıÚÔ. â‰Â›ÎÓ˘Ó. ·Ú¯ËÁfi˜. ÎÏÂȉԇ¯Ô˜ • ëÙ¤Ú·Ó: ·ÈÙ. ‰˘Û·ÓÂÍ›·. ̤ÏÏ. ÂÓ. Û¯¤ÛË. Á¤Ó. â‰Â‰Â›¯ÂÈÓ . Âr¯ÔÓ. ÚÙ. ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ÔÚÈÛÙ. ÚfiÛ. ·ÔÚ. ÂÓÂÚÁ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ÂÍ·ÁˆÁ‹. Â›ÁÂÈÔ˜. ‚·ıÌ›‰· • Âå˜: ÚfiıÂÛË • âΛÓËÓ: ·ÈÙ. ‚‹Ì·. âı·‡Ì·Û·. ·Ú·‚¿Ù˘. ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ÚÎ. ̤ÏÏ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ˘ÂÚÛ. Ú‹ÙÚ·. Á¤Ó. ÚÙ. ·ÔÚ. ÂÓÂÚÁ. âͿ͈. ÌÂÙ·‚·›Óˆ Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ‰Â›Íˆ.∂. ÂÓ. ‰¤ÔÌ·È. ÂÓ. ·ÔÚ. ı·˘Ì·ÛÌfi˜.∂. ˙ËÙÒ/ ¤¯ˆ ·Ó¿ÁÎË) Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. â‰Â‰Â‹ÌËÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ÂÚÁ·ÙÈÎfi˜ • âÍ·Á·ÁÂÖÓ: ··ÚÌÊ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û.

¤ÏÍË. ÌÙ¯. ¤ÏΈ. ıËÏ. ·ÚÛ. -Ë. -Ë. Ùfi ÙÚÈ¿ÚÌÂÓÔÓ (= ·˘Ùfi˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÚ›· ·ÓÈ¿) • ÙáÓ ‚·ÛÈÏÈÎáÓ: ÁÂÓ. ıÂÙÈÎfi˜ ‚·ıÌfi˜ ÙÔ˘ ÂÈı. âÓˆÏ΋ıËÓ. ÂÓÂÛÙ. Â›ÔÓÔ˜. Ôχ˜. Ù› (= οÔÈÔ˜. -ÔÓ. ÌÙ¯. À¶∂ƒ£∂∆π∫√™: ÛÌÈÎÚfiÙ·ÙÔ˜. ÂÓ. ÌÂÁ¿ÏË. -fiÓ µ·ıÌÔ› ÙÔ˘ ÂÈı¤ÙÔ˘ £∂∆π∫√™: ÛÌÈÎÚfi˜. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ÂÓ.∂. ÂÓ. ÔÓËÚfi˜. ·ıËÙ. Ùfi ÌÂÖ˙ÔÓ. ÂÓ. ¯ÂÈÚÔÏ·‚‹. Ùɘ ïÏο‰Ô˜] (= ÊÔÚÙËÁfi ÏÔ›Ô) √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ˘ÂÚÛ. ÚÎ. ÎÂΛÓËÌ·È. ·‰È¿‚ÏËÙÔ˜. ˘ÂÚÛ.ì Ï›ˆÓ. Á¤Ó. -ÔÓ • ÓˆÏÎËıÂÖÛ·Ó: ·ÈÙ. -Ë. ÙÔ˘ ÂÈı. ÂÓ. ÚÙ. ÓˆÏÎÔÜÌ·È (= ηıÂÏ·ÔÌ·È) Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ıÂÙÈÎfi˜ ‚·ıÌfi˜ ÙÔ˘ ÂÈı. âÌ‚¤‚ÏËη. ì ‰‡Ó·ÌȘ [ÁÂÓ.∂. ıÂÙÈÎfi˜ ‚·ıÌfi˜ ÙÔ˘ ÂÈı. ÎÈÓ¤ÔÌ·È. Ùɘ ‰˘Ó¿Ìˆ˜] • ïÏο‰·: ·ÈÙ. -ÔÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ıËÏ. ÎÈÓËı‹ÛÔÌ·È. ¤Ì‚ÔÏÔ • àÓıÚÒÔ˘˜: ·ÈÙ. âÌ‚·Ïá. ·ÚÛ. ¿ÔÓÔ˜ • ÌÂÁ¿Ïˇˆ: ‰ÔÙ. ˘ÂÚÛ. ·Ó·fi‰ÂÈÎÙÔ˜. Ù˘ ·fiÚÈÛÙ˘ ·ÓÙˆÓ. ̤Á· • ¯ÂÈÚ›: ‰ÔÙ. Á¤Ó. -·. ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. Ùfi ϤÔÓ. ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ıËÏ. âÓ‚‚ϋÎÂÈÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ̤Á·˜. ÏËı. ÂÌ‚fiÏÈÌÔ˜. Ùɘ ¯ÂÈÚfi˜] √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ÌÙ¯. Ù›˜. Á¤Ó. ‚ÔÏ‹. ÓˆÏÎËı‹ÛÔÌ·È. ÓÂÓÂÒÏÎËÌ·È. Á¤Ó. Á¤Ó. ÚÔÛÂÏ·ˆ.∂. ÂÓ. ·ÓıÚÒÈÓÔ˜. ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙÔ˜ • ÔÏÏFÉ: ‰ÔÙ. ÓˆÏΤÔÌ·È. ·ÚÛ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ·fi‚ÏËÙÔ˜. ·ÚÛ. À¶∂ƒ£∂∆π∫√™: ÏÂÖÛÙÔ˜. ‚ã âÓ¤‚·ÏÔÓ. ‚ã ÂÓÂÚÁ. âÓ¤‚·ÏÏÔÓ. ıÂÙÈÎfi˜ ‚·ıÌfi˜ ÙÔ˘ ÂÈı. ̤ÏÏ. ÂÓ. ÎÈÓÔÜÌ·È. ì ïÏο˜ [ÁÂÓ. ̤ÏÏ. âÌ‚¿Ïψ. ÓˆÏÎÔÜÌ·È. ÚÙ. ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·. âÌ‚¿Ïψ (= ‚¿˙ˆ ̤۷) Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. âÓÂÓˆÏ΋ÌËÓ • âÌ‚·ÏÒÓ: ÔÓÔÌ. ˘ÂÚ¿ÓıÚˆÔ˜ • ÔÏÏÔ‡˜: ·ÈÙ. ·fiÚ. Á¤Ó. ̤Á·˜. -‹. -ÔÓ • ÎÈÓÔ‡ÌÂÓÔÓ: ·ÈÙ. Á¤Ó. ıËÏ. ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ıÂÙÈÎfi˜ ‚·ıÌfi˜ ÙÔ˘ ÂÈı.∂. Ôχ ∂ÓfiÙËÙ· 7 235 . ÏËı. ·ÚÛ.∂. ÛÌ›ÎÚ˘ÓÛË • ‰˘Ó¿Ìˆ˜: ÁÂÓ. ÂÓ. ÂÌ‚fiÏÈÔ. Á¤Ó. ÚÙ. ¯ÂÈÚˆÓ·ÎÙÈÎfi˜. ÏËı.ì ÙÚÈ¿ÚÌÂÓÔ˜. ÂÓ. ÎÈÓ‹ÛÔÌ·È. Ô˘‰. À¶∂ƒ£∂∆π∫√™: ̤ÁÈÛÙÔ˜. Á¤Ó. ÚÎ. ÂÌ‚ÔÏ‹. Ôχ˜. ·ÔÚ. ·ÓÂÏ΢ÛÙ‹Ú·˜ • ÙÚÈ¿ÚÌÂÓÔÓ: ·ÈÙ. ‰Â›ÎÙ˘ ‰ÂÁÌ·ÙÔÏË„›· • Ù›: ·ÈÙ. ·fiÚ. ıËÏ. ıËÏ.ì Ì›˙ˆÓ. -fiÓ • fiÓˇˆ: ‰ÔÙ. ™À°∫ƒπ∆π∫√™: ï. âÓˆÏÎÔ‡ÌËÓ. ıËÏ.∂. ‚·ÛÈÏÈÎfi˜. âÎÈÓËÛ¿ÌËÓ. âÎÈÓ‹ıËÓ. ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ¤Ó‰ÂÈÍË. ï ôÓıÚˆÔ˜ [ÁÂÓ. ™À°∫ƒπ∆π∫√™: ÛÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˜.7Ë(229-266) 29-01-04 10:19 ™ÂÏ›‰·235 √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ÎÈÓÔÜÌ·È Ãƒ√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ·ÔÚ. ̤ÏÏ. ıËÏ. ÔÏÏ‹. ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘] √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ÔÏÏ‹. ‰Â›ÁÌ·. Á¤Ó. ÂÓ. ì ¯Â›Ú [ÁÂÓ. ·Ó˘¤Ú‚ÏËÙÔ˜. ·fiÚ. Á¤Ó. οÔÈ·. ï fiÓÔ˜ [ÁÂÓ. âÎÈÓÔ‡ÌËÓ. Á¤Ó. ÂÓ. ÏËı. ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ™À°∫ƒπ∆π∫√™: ï. ÂÓ. ÌÂÁ¿ÏË. Á¤Ó. ÂÎfiÓËÛË. ̤Á· µ·ıÌÔ› ÙÔ˘ ÂÈı¤ÙÔ˘: £∂∆π∫√™: ̤Á·˜.∂. ÙÔ˘ ÂÈı. ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. Ù›˜. Ô˘‰. ï. ÙÔÜ fiÓÔ˘] √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ·¿ÓıÚˆÔ˜. Á¤Ó. -¿. οÙÈ) • ÙáÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ: ÁÂÓ. Á¤Ó. ·ÓıÚˆÈÛÌfi˜. ‰È·‚ÏËÙfi˜. ÚÎ. Á¤Ó. Ô˘‰. Ôχ µ·ıÌÔ› ÙÔ˘ ÂÈı¤ÙÔ˘ £∂∆π∫√™: Ôχ˜. âÎÂÎÈÓ‹ÌËÓ • ñfi: ÚfiıÂÛË • ÛÌÈÎÚ¿˜: ÁÂÓ. ÛÌÈÎÚfi˜.

ÂÓ. öÛÂÈÔÓ. ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. Û›ˆ (= ÌÂÙ·ÎÈÓÒ) Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. Á¤Ó. ̷Ϸο) • Û›ˆÓ: ÔÓÔÌ. âÈı¤ˆ. âȉ‰ڿÌËη. ‚ã ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ıËÏ.∂. ÚÙ. ‚ã ·ıËÙ.ì Û˘Ó‹ı˘.∂. ·fiÚ. ˘ÚÛ. Á¤Ó. -. ıËÏ. ˘ÂÚÛ. ¿Ó·Ú¯Ô˜. âηı‹ÌËÓ. Ùfi Û‡ÓËı˜ µ·ı- 7 ÌÔ› ÙÔ˘ ÂÈı¤ÙÔ˘: £∂∆π∫√™: Û˘Ó‹ı˘. Ù› (= οÔÈÔ˜. ıËÏ. ˘Ôı·Ï¿ÛÛÈÔ˜. ıÂÙÈÎfi˜ ‚·ıÌfi˜ ÙÔ˘ ÂÈı. ÂÓ. ÂÓÂÛÙ. ÚÎ. • ÌÂÙ¿: ÚfiıÂÛË • ÛÔ˘‰É˜: ÁÂÓ. -ÔÓ. ıËÏ. ·ÚÛ. Û¤ÛÂÈη. ·ÚÛ. Á¤Ó. οıËÌ·È. Ùɘ ÛÔ˘‰É˜] √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ̤ÏÏ. ·fiÚ. ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ı·Ï·ÛÛfiÏ˘ÎÔ˜. À¶∂ƒ£∂∆π∫√™: Û˘ÓËı¤ÛÙ·ÙÔ˜. ÔÚÈÛÙ. Á¤Ó. ì ÛÔ˘‰‹ [ÁÂÓ. ı·Ï¿ÛÛÈÔ˜ • âÈı¤Ô˘Û·Ó: ·ÈÙ. ™À∫°ƒπ∆π∫√™: Û˘ÓËı¤ÛÙÂÚÔ˜. ·‰È¿ÛÂÈÛÙÔ˜. ÌÙ¯. ÚÔÛ¿ÁÔÌ·È. ï. ÂÓ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. Ùɘ ı·Ï¿ÛÛ˘] √ª√ƒπ∑∞ ÛÙË ¡. 236 . â‰‰ڷ̋ÎÂÈÓ • \∂ÎÏ·Á›˜: ÔÓÔÌ. ï ÊfiÚÙÔ˜ [ÁÂÓ. οıËÌ·È (= οıÔÌ·È) Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. -. -ÔÓ • ÙfiÓ ÊfiÚÙÔÓ: ·ÈÙ. ˘ÂÚÛ.∂. ·éÙfi (= Ô ›‰ÈÔ˜) • ôˆıÂÓ: Â›ÚÚËÌ· ÙÔÈÎfi (= ·fi Ì·ÎÚÈ¿) • ηı‹ÌÂÓÔ˜: ÔÓÔÌ. ÚÎ. ÚÙ. âÛÂÛ›ÎÂÈÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. -. ÚÔÛ‹¯ıËÓ. Û›ۈ.7Ë(229-266) 29-01-04 10:19 ™ÂÏ›‰·236 ∂ÓfiÙËÙ· • Û˘Ó‹ıË: ·ÈÙ. ÂÓÂÚÁ. ·Ú¯ÈÎfi˜ • ÙÈÓ¿: ·ÈÙ. ÚÔÛ·¯ı‹ÛÔÌ·È. ·fiÚ. ÚÔÛÉÁÌ·È. ·éÙ‹. ÚÙ. ·fiÚ. ·ÚÛ. ï. ÌÙ¯. Á¤Ó. ì ·Ú¯‹ [ÁÂÓ. ÂÓÂÚÁ. ÂÓ. ·ÔÚ. οÔÈ·. ÙÔÜ ÊfiÚÙÔ˘] (= ÙÔ ÊÔÚÙ›Ô) • ·éÙfi˜: ÔÓÔÌ. -Ë. ÚÙ. Á¤Ó. Á¤Ó. ÚÔÛ‹ÁÌËÓ • Ï›ˆ˜: Â›ÚÚËÌ· ÙÚÔÈÎfi (= ÔÌ·Ï¿) • àÙ·›ÛÙˆ˜: Â›ÚÚËÌ· ÙÚÔÈÎfi (= ¯ˆÚ›˜ ‰˘ÛÎÔÏ›·) • œÛÂÚ: Â›ÚÚËÌ· ·Ó·ÊÔÚÈÎfi ÙÚÔÈÎfi (= fiˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜) • ‰È¿: ÚfiıÂÛË • ı·Ï¿ÛÛ˘: ÁÂÓ. Á¤Ó. ̤ÏÏ. ÚÔÛ¿ÍÔÌ·È. ÚÎ. ÚÔÛ¿ÁÔÌ·È (= ÙÚ·‚Ò ÚÔ˜ ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÌÔ˘) Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ̤ÏÏ. âÎÏ‹ÙÙÔÌ·È Ãƒ√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ıËÏ. ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ÌÙ¯. οÙÈ) • ÔÏ˘Û¿ÛÙÔ˘: ·ÈÙ. ÚÙ. Ù›˜. Ùɘ àگɘ] √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ÂÓ. âÈı‡ÛÔÌ·È. ·. Á¤Ó. ̤ÏÏ. Á¤Ó. ÚÔÛËÁfiÌËÓ. âÈı¤ˆ (= ‰È·Û¯›˙ˆ) Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. Ù›˜.ì ÔχÛ·ÛÙÔ˜. âÎÏ‹ÍÔÌ·È. ıËÏ. ·ÚÛ. ¤Ó·ÚÍË. ÛÔ˘‰¿˙ˆ. ‚ã â¤‰Ú·ÌÔÓ. ÂÓ. öÛÂÈÛ·. ÌÙ¯. ·ÚÛ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ÚÎ. ÂÓÂÛÙ. ̤ÏÏ. ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ·éÙfi˜. ÚfiÛ. ÂÓÂÛÙ. Ù˘ ÔÚÈÛÙÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÂÈı. Û›ˆ. ÂÓ. ÂÓ. âÎÏ‹ÙÙÔÌ·È. ·ÚÛ. Ùfi ÔχÛ·ÛÙÔÓ (= ·˘Ùfi˜ Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÔÏÏ¿ ÎÔÌÌ¿ÙÈ·) • ÚÔÛËÁ¿ÁÂÙÔ: Áã ÂÓ. ÂÓ.∂. ì ı¿Ï·ÛÛ· [ÁÂÓ. ÂÓ. Ù˘ ·fiÚÈÛÙ˘ ·ÓÙˆÓ. ˘ÂÚÛ. âÍÂÏËÙÙfiÌËÓ. ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ÛÔ˘‰·ÛÙ‹˜ • ìڤ̷: Â›ÚÚËÌ· ÙÚÔÈÎfi (= ‹ÚÂÌ·. ÛÂÈÛÌfi˜. ‚ã ÚÔÛËÁ·ÁfiÌËÓ. ÂÓ. ·ÔÚ. Á¤Ó. ÛÔ˘‰·›Ô˜. ÂÓ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ı·Ï·ÛÛÔfiÚÔ˜. â¤ıÂÔÓ. ÛÂÈÛ¿¯ıÂÈ· • àÚ¯‹Ó: ·ÈÙ.

∂. ÚÎ. ηÙÂÛ··Û·. ÚfiÛ. -. ÂÈÛÙÈÎfi˜. ÂÓÂÛÙ. âÂίÂÈÚ‹ÎÂÈÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. àÌ˘ÓÔÜÌ·È.∂. â¯›ÚËÛ·. Ì˯·Ó‹. ·éÙfi • àÌ˘ÓÔÌ¤Óˇˆ: ‰ÔÙ. öÂÈÛ·. ·ÔÚ. ÊÈÏÔÙ¯ÓÒ. ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ÔÚÈÛÙ. ÚÎ. ÚÙ. ·ÚÛ. ˘ÔÙ. âÈί›ÚËη. ÌÙ¯. ıËÏ. âÂ›ÎÂÈÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. Û˘ÓÓÔá. ¤ÎÏËÍË. ·fiÚ. ï \∞Ú¯ÈÌ‹‰Ë˜ [ÁÂÓ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. Á¤Ó. ÏËı. ηÙÂÛ··Î·. ›ıˆ Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ì ‰‡Ó·ÌȘ [ÁÂÓ. ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜. Ù¯ÓÈÎfi˜ • Ù‹Ó ‰‡Ó·ÌÈÓ: ·ÈÙ. ηٿÏËÍË. Á¤Ó. ¿Ì˘Ó·. ì 剤· [ÁÂÓ. ̤ÏÏ. ıËÏ. Ùɘ 剤·˜] √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. äÌ˘ÓfiÌËÓ. ·fiÚ. ÌÙ¯. ̤ÏÏ. ̤ÏÏ. ÔÏ˘Ì‹¯·ÓÔ˜ • ηٷÛ΢¿ÛFË: Áã ÂÓ. ·Ú·Û΢‹. ·ÓfiËÙÔ˜ • Ùɘ Ù¤¯Ó˘: ÁÂÓ. Ù¯ӛÙ˘. ÏËÁ‹. ·ÔÚ. ÂÓ. ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. âȯÂÈÚá (= ·Û¯ÔÏԇ̷È/ ÂÈÙ›ıÂÌ·È) Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ˘ÂÚÛ. ıËÏ. â¯›ÚÔ˘Ó. Á¤Ó. ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ì Ù¤¯ÓË [ÁÂÓ. Á¤Ó. öÂÈıÔÓ. . Û˘ÓÂÓÓfiËÛË. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. Ï‹ÁÌ·. ÄÛ·. ·éÙ‹. Á¤Ó. ˘ÂÚÛ. ÎÂÙÂÛ΢¿ÎÂÈÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. Û˘ÓÂÓÂÔ‹ÎÂÈÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ÂÓ. ÂÓÂÚÁ. Ùɘ Ù¤¯Ó˘] √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. Á¤Ó. ·fiÚ. âÎ¤ÏËÁÌ·È. Á¤Ó. ÂÓ. à̇ÓÔÌ·È Ãƒ√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ÂÓ. Ę. âȯÂÈÚ‹Ûˆ. ıËÏ. ÂÓ. Óԋ̈Ó. Á¤Ó. ÂÓ. ÚÙ. âÍÂÏËÍ¿ÌËÓ. ï ‚·ÛÈχ˜ [ÁÂÓ. ÂÓ. ·ÚÛ. ÙÔÜ ∞Ú¯ÈÌ‹‰Ô˘] • ·éÙˇá: ‰ÔÙ. ˘ÂÚÛ. ·ÔÚ. Ï‹ÎÙÚÔ. ȉÂ҉˘ ∂ÓfiÙËÙ· 7 237 . ·Ó›‰ÂÔ˜. ηٷÛ΢¿Ûˆ. ÂÓÂÛÙ. Ù¯ÓÔÎÚ·ÙÈÎfi˜. Ùfi Ì˯¿ÓËÌ· [ÁÂÓ.√ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡.∂. ÙÔ˘ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜] √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. Û˘ÓÓÔ¤ˆ. ÂÓÂÚÁ. ÈÛÙfi˜. ÂÓ. ÂÓÂÚÁ. ηٷÛ΢‹. Âȯ›ÚËÌ· • Ì˯·Ó‹Ì·Ù·: ·ÈÙ. ÓÔ‡˜.7Ë(229-266) 29-01-04 10:19 ™ÂÏ›‰·237 âÎÏ·Á‹ÛÔÌ·È. Ùɘ ‰˘Ó¿Ìˆ˜] • öÂÈÛÂ: Áã ÂÓ. ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ·fiÚ. ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ • âȯÂÈÚÔÜÓÙÈ: ‰ÔÙ. ›ۈ. ˘ÂÚÛ. Èı·Ófi˜. ηٷÛ΢¿˙ˆ Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. à̇ÓÔÌ·È. ȉ·Ùfi˜. ÚÙ. ÚÙ. ÚÎ. äÌ˘Ó¿ÌËÓ. Ù˘ ·fiÚÈÛÙ˘ ÂÈÌÂÚÈÛÙÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. ̤ÏÏ. Ì˯·ÓÈÛÌfi˜. Âȯ›ÚËÛË. ÙÔÜ ‚·ÛÈϤˆ˜] • Û˘ÓÓÔ‹Û·˜: ÔÓÔÌ. ÚÙ. Ô˘‰. Û˘ÓÓÂÓfiËη. ÂÓ. ÌÙ¯. ·ÚÛ. âȯÂÈÚ¤ˆ. ÏËÎÙÈÎfi˜ • ï ‚·ÛÈχ˜: ÔÓÔÌ. ÄÓ (= ηı¤Ó·˜) • 剤·Ó: ·ÈÙ. ·fiÚ. ·fiÚ. ÚÎ. âÍÂÂÏ‹ÁÌËÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ÂȯÂÈÚËÛÈ·Îfi˜. âȯÂÈÚá.∂. ·ÚÛ. Á¤Ó. ̤ÏÏ. ÂÈÛ΢‹ • ÄÛ·Ó: ·ÈÙ. ›ıˆ. ˘ÂÚÛ. Û˘ÓÂÓfiËÛ·. ÚÎ. Û˘ÓÓÔá (= ηٷÓÔÒ) Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ÂÓ. ¤ÂÈη. ·ÚÛ. ÂÓÂÚÁ. Û˘ÓÓÔ‹Ûˆ. âÍÂÏ¿ÁËÓ. Ù˘ Â·Ó·ÏËÙÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. Á¤Ó. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú.∂. ÚÎ.∂.∂.∂. ηٷÛ΢¿˙ˆ. Û˘Û΢·Û›·. Ù¯ÓÔÏÔÁ›·. ηÙÂÛ··˙ÔÓ. ˘ÂÚÛ. ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ·ÚÛ.∂. ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. Á¤Ó. ÂÈıÒ. Ï‹ÍË. Û˘ÓÂÓfiÔ˘Ó. ·éÙfi˜. ÂÔ›ıËÛË • ÙfiÓ \∞Ú¯ÈÌ‹‰ËÓ: ·ÈÙ. ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û.

ÚÎ. Á¤Ó. ÏËı. ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ¯ÚËÛÙÈÎfi˜. ÙÔÜ ‚›Ô˘] √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡.∂. ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ÙÔ˘ ÂÈı.∂. ¤Ó·ÚÍË • ÙÔÖ˜ ™˘Ú·ÎÔÛ›ÔȘ: ‰ÔÙ. ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·. ·ÔÚ. -. ˘ÂÚÛ. ·fiÚ. ÚÔÛ.7Ë(229-266) ∂ÓfiÙËÙ· 7 29-01-04 10:19 ™ÂÏ›‰·238 • ÔÏÈÔÚΛ·˜: ÁÂÓ. Á¤Ó. ¯ÚáÌ·È. ‡¯ÚËÛÙÔ˜ • ÙÔÜ ‚›Ô˘: ÁÂÓ. Ô˘‰. ñÉÚ¯·. ÂÓÂÛÙ. â‚‚ÈÒÎÂÈÓ • ÙfiÙÂ: Â›ÚÚËÌ· ¯ÚÔÓÈÎfi • ñÉÚ¯Â: Áã ÂÓ. ñ¿Ú¯ˆ Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ö‰ÂÈ. ÂÓ. ñ¿Ú͈. ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ï ‚›Ô˜ [ÁÂÓ. ≤ËÛÂ. Ùɘ ÔÏÈÔÚΛ·˜] • √x˜: ‰ÔÙ. ˘ÂÚÛ. ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ‰Â‹ÛÂÈ. Á¤Ó. ·fiÚ. Á¤Ó. ÚfiÛ. ıËÏ. ·ÚÛ. ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ‚‚›ˆÎ·. Á¤Ó. Ùɘ ·Ú·ÛÎÂ˘É˜] • ï ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜: ÔÓÔÌ. Á¤Ó. ¬ (= Ô ÔÔ›Ô˜) • â¯Ú‹Û·ÙÔ: Áã ÂÓ. ̤ÏÏ. ÚÎ. ‰ÂÖ (= Ú¤ÂÈ) Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ÙÔ˘ ÂÈı. ÌÙ¯. ·Ú¯‹. ñ¿Ú¯ˆ. â¯ÚËÛ¿ÌËÓ.√ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ÂÓ. Ùɘ ·Ú·ÛÎÂ˘É˜] (= Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·. ÂÓ. Ô˘‰. ÂÓ. ÂӉ‹˜ • ì ·Ú·Û΢‹: ÔÓÔÌ. ÙÔÜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔÜ] √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ‚ÈÒÛÔÌ·È. ¿¯ÚËÛÙÔ˜. ÚÙ. Ô˘‰. ‚Èá. ñÉÚÍ·. -fiÓ (ÂÔÚÙ·ÛÙÈÎfi˜. ˘ÂÚıÂÙÈÎfi˜ ‚·ıÌfi˜ ÙÔ˘ ÂÈı. ÂÓ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ÁÂÌ¿ÙÔ˜ ·ÔÏ·‡ÛÂȘ) • ‚ÈÒÛ·˜: ÔÓÔÌ. ÂÓÂÚÁ. ÂÓ. ¯Ú‹ÔÌ·È. ÂÓ. ·ÓËÁ˘ÚÈÎfi˜. ÙÔÜ ™˘Ú·ÎÔÛ›Ô˘] • Âå˜: ÚfiıÂÛË • ‰¤ÔÓ: ·ÈÙ. -‹. ‰¤ËÛË. ıËÏ.ì àfiÏÂÌÔ˜. ì ·Ú·Û΢‹ [ÁÂÓ. ÚÙ. Á¤Ó. Ô˘‰. ÂÓ. ‚›ˆÌ·. â‚›ˆÛ·/ ‚ã â‚›ˆÓ. ·ÚÛ. ‰ÂÖ. Á¤Ó. ï. ¬˜. â‚›Ô˘Ó. ··Ú¯‹. ·ÚÛ. ‚Èfiˆ. ·fiÚ. ·fiÚ. Ùfi àfiÏÂÌÔÓ • ·ÓËÁ˘ÚÈÎfiÓ: ·ÈÙ. ì ·Ú·Û΢‹ [ÁÂÓ. âίڋÌËÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ñÉÚ¯ÔÓ. ¯Ú‹ÛÔÌ·È. Ô ÂÍÔÏÈÛÌfi˜) • Ùɘ ·Ú·ÛÎÂ˘É˜: ÁÂÓ.∂. ÂÓ. ÚÙ. Ù˘ ·Ó·ÊÔÚÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. ̤ÏÏ. Ôχ • àfiÏÂÌÔÓ: ·ÈÙ. Á¤Ó. ÚÙ. ‚Èá Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ıËÏ. ≥. ·ÚÛ. ÙÔ˘ ·ÚfiÛˆÔ˘ Ú. ¯ÚËÛı‹ÛÔÌ·È. ̤ÏÏ. ï ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜ [ÁÂÓ. ÂÓ. ÔÏÏ‹. ÚÎ. ñ‹Ú¯ÂÈÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ̤ÏÏ. ÚÙ. ·Ó‡·ÚÎÙÔ˜. ·‚›ˆÙÔ˜. â¯ÚÒÌËÓ. ‡·ÚÍË. Á¤Ó. ·ÔÚ. ÔÚÈÛÙ. ·˘ÙÔ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÙÔ˜. Ô˘‰. ‚ÈÒÛÈÌÔ˜. ÏËı.∂. ¯Ú‹ÛÈÌÔ˜. Τ¯ÚËÌ·È. ˘ÂÚÛ. ¯ÚáÌ·È (= ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒ) Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ÂÈ‚›ˆÛË • Ùfi ÏÂÖÛÙÔÓ: ·ÈÙ. Á¤Ó. ÚÎ. â¯Ú‹ÛıËÓ. ÌÙ¯. ï ™˘Ú·ÎfiÛÈÔ˜ [ÁÂÓ. . ÔÚÈÛÙ. ˘ÂÚÛ.∂. ¤ÚÁÔ 238 . Ôχ˜. ÂÓÂÚÁ. ì ÔÏÈÔÚΛ· [ÁÂÓ. ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. Á¤Ó.

·ÈÙ. ‰ÔÙ. ÁÂÓ. ÁÂÓ. ï ÙÔÜ Ùˇá ÙfiÓ (t) ôÓıÚˆÔ˜ àÓıÚÒÔ˘ àÓıÚÒˇˆ ôÓıÚˆÔÓ ôÓıÚˆ ‚›Ô˜ ‚›Ô˘ ‚›÷ˆ ‚›ÔÓ ‚›Â ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔÜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁˇá ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfiÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ¤ Ùfi ÙÔÜ Ùˇá Ùfi (t) öÚÁÔÓ öÚÁÔ˘ öÚÁˇˆ öÚÁÔÓ öÚÁÔÓ Ù¿ ÙáÓ ÙÔ›˜ Ù¿ (t) öÚÁ· öÚÁˆÓ öÚÁÔȘ öÚÁ· öÚÁ· ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÔÓÔÌ. Ôî ÙáÓ ÙÔÖ˜ ÙÔ‡˜ (t) ôÓıÚˆÔÈ àÓıÚÒˆÓ àÓıÚÒÔȘ àÓıÚÒÔ˘˜ ôÓıÚˆÔÈ ‚›ÔÈ ‚›ˆÓ ‚›ÔȘ ‚›Ô˘˜ ‚›ÔÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ› ‰ËÌÈÔ˘ÚÁáÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔÖ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ› 239 . ÎÏËÙ. ‰ÔÙ.7Ë(229-266) 29-01-04 10:19 ™ÂÏ›‰·239 ∫§π™∏ ∂ÓfiÙËÙ· √˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ – ∂Èı¤ÙˆÓ – ∞ÓÙˆÓ˘ÌÈÒÓ – MÂÙÔ¯ÒÓ ÙÔ˘ ∫∂πª∂¡√À 7 ∫§π™∏ √À™π∞™∆π∫ø¡ ∞ã ÎÏ›ÛË ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÔÓÔÌ. ÎÏËÙ. ·ÈÙ. ‰ÔÙ. ·ÈÙ. ·î ÙáÓ Ù·Ö˜ Ù¿˜ (t) — — — — — ÛÔ˘‰·› ÛÔ˘‰áÓ ÛÔ˘‰·Ö˜ ÛÔ˘‰¿˜ ÛÔ˘‰·› ı¿Ï·ÛÛ·È ı·Ï·ÛÛáÓ ı·Ï¿Û۷Ș ı·Ï¿ÛÛ·˜ ı¿Ï·ÛÛ·È Ù¤¯Ó·È Ù¯ÓáÓ Ù¤¯Ó·È˜ Ù¤¯Ó·˜ Ù¤¯Ó·È 剤·È å‰ÂáÓ å‰¤·È˜ 剤·˜ 剤·È — — — — — µã ÎÏ›ÛË ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÔÓÔÌ. ·ÈÙ. ÎÏËÙ. ÁÂÓ. ‰ÔÙ. ÁÂÓ. ì Ùɘ ÙFÉ Ù‹Ó (t) ÁÉ Áɘ ÁFÉ ÁÉÓ ÁÉ ÛÔ˘‰‹ ÛÔ˘‰É˜ ÛÔ˘‰FÉ ÛÔ˘‰‹Ó ÛÔ˘‰‹ ı¿Ï·ÛÛ· ı·Ï¿ÛÛ˘ ı·Ï¿ÛÛFË ı¿Ï·ÛÛ·Ó ı¿Ï·ÛÛ· Ù¤¯ÓË Ù¤¯Ó˘ Ù¤¯ÓFË Ù¤¯ÓËÓ Ù¤¯ÓË å‰¤· 剤·˜ 剤÷· 剤·Ó 剤· ï ÙÔÜ Ùˇá ÙfiÓ (t) \∞Ú¯ÈÌ‹‰Ë˜ \∞Ú¯ÈÌ‹‰Ô˘ \∞Ú¯ÈÌ‹‰FË \∞Ú¯ÈÌ‹‰ËÓ \∞Ú¯ÈÌ‹‰Ë ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÔÓÔÌ. ÎÏËÙ.

Ôî ÙáÓ ÙÔÖ˜ ÙÔ‡˜ (t) ÌÂÁ¿ÏÔÈ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÌÂÁ¿ÏÔȘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔÈ ıËÏ. ‰ÔÙ. ÌÂÁ¿ÏË ÌÂÁ¿Ï˘ ÌÂÁ¿ÏFË ÌÂÁ¿ÏËÓ ÌÂÁ¿ÏË Ùfi ÙÔÜ Ùˇá Ùfi (t) ̤Á· ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÌÂÁ¿Ïˇˆ ̤Á· ̤Á· ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·ÚÛ. Ôî ÙáÓ ÙÔÖ˜ ÙÔ‡˜ (t) — — — — — ‚·ÛÈÏÂÖ˜ ‚·ÛÈϤˆÓ ‚·ÛÈÏÂÜÛÈ ‚·ÛÈϤ·˜ ‚·ÛÈÏÂÖ˜ ·î ÙáÓ Ù·Ö˜ Ù¿˜ (t) ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÔÓÔÌ. ÎÏËÙ. ÔÓÔÌ. ‰fiÙ. ÁÂÓ. ‰ÔÙ. ÁÂÓ. ï ÙÔÜ Ùˇá ÙfiÓ (t) ^π¤ÚˆÓ ^π¤ÚˆÓÔ˜ ^π¤ÚˆÓÈ ^π¤ÚˆÓ· ^π¤ÚˆÓ ‚·ÛÈχ˜ ‚·ÛÈϤˆ˜ ‚·ÛÈÏÂÖ ‚·ÛÈϤ· ‚·ÛÈÏÂÜ ì Ùɘ ÙFÉ Ù‹Ó (t) ‰‡Ó·ÌȘ ‰˘Ó¿Ìˆ˜ ‰˘Ó¿ÌÂÈ ‰‡Ó·ÌÈÓ ‰‡Ó·ÌÈ ïÏο˜ ïÏο‰Ô˜ ïÏο‰È ïÏο‰· ïÏο˜ ¯Â›Ú ¯ÂÈÚfi˜ ¯ÂÈÚ› ¯ÂÖÚ·˜ ¯Â›Ú ïÏο‰Â˜ ïÏο‰ˆÓ ïÏοÛÈ ïÏο‰·˜ ïÏο‰Â˜ ¯ÂÖÚ˜ ¯ÂÈÚáÓ ¯ÂÚÛ› ¯ÂÖÚ·˜ ¯ÂÖÚ˜ ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÔÓÔÌ. Ùfi ÙÔÜ Ùˇá Ùfi (t) ‚¿ÚÔ˜ ‚¿ÚÔ˘˜ ‚¿ÚÂÈ ‚¿ÚÔ˜ ‚¿ÚÔ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂÛÈ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ Úfi‚ÏËÌ· ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÈ Úfi‚ÏËÌ· Úfi‚ÏËÌ· Ù¿ ÙáÓ ÙÔÖ˜ Ù¿ (t) ‚¿ÚË ‚·ÚáÓ ‚¿ÚÂÛÈ ‚¿ÚË ‚¿ÚË ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÛÈ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ∫§π™∏ ∂¶π£∂∆ø¡ ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·ÚÛ. ï ÙÔÜ Ùˇá ÙfiÓ (t) ̤Á·˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÌÂÁ¿Ïˇˆ ̤Á·Ó ̤Á·/ ÌÂÁ¿Ï ıËÏ. ·ÈÙ. ·ÈÙ. ÁÂÓ. ·î ÙáÓ Ù·Ö˜ Ù¿˜ (t) Ô˘‰. ÎÏËÙ. ÎÏËÙ.7Ë(229-266) 29-01-04 10:19 ™ÂÏ›‰·240 ∂ÓfiÙËÙ· °ã ÎÏ›ÛË 7 ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÔÓÔÌ. ì Ùɘ ÙFÉ Ù‹Ó (t) Ô˘‰. ·ÈÙ. ÎÏËÙ. ÁÂÓ. ·ÈÙ. 240 ÔÓÔÌ. ‰ÔÙ. ·ÈÙ. ÎÏËÙ. ‰ÔÙ. ÁÂÓ. ÌÂÁ¿Ï·È ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÌÂÁ¿Ï·È˜ ÌÂÁ¿Ï·˜ ÌÂÁ¿Ï·È Ù¿ ÙáÓ ÙÔÖ˜ Ù¿ (t) ÌÂÁ¿Ï· ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÌÂÁ¿ÏÔȘ ÌÂÁ¿Ï· ÌÂÁ¿Ï· .

ÎÏËÙ. ·ÚÛ. Ô˘‰.ì Û˘ÁÁÂÓ‹˜ ÁÂÓ. ‰ÔÙ. ÔÓÔÌ. (t) Û˘ÁÁÂÓ¤˜ ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ Ô˘‰. ıËÏ.Ùɘ Û˘Ó‹ıÔ˘˜ ÙÔÜ Û˘Ó‹ıÔ˘˜ ‰ÔÙ.ì Û˘Ó‹ı˘ Ùfi Û‡ÓËı˜ ÁÂÓ.Ù·Ö˜ Û˘ÁÁÂÓ¤ÛÈ Û˘ÁÁÂÓ¤˜ ÙÔ‡˜. ‰ÔÙ. Ùfi ÙÔÜ Ùˇá Ùfi (t) ·ÚÛ. ÙÔÜ.Ù‹Ó Û˘ÁÁÂÓÉ ÎÏËÙ. Ùˇá. ÁÂÓ.Ù‹Ó Û˘Ó‹ıË Ùfi Û‡ÓËı˜ ÎÏËÙ. ·ÈÙ. ÔÓÔÌ./ıËÏ. ÄÛ·È ·ÛáÓ ¿Û·È˜ ¿Û·˜ ÄÛ·È Ô˘‰. Ô˘‰. ÙÔÜ.Ù¿˜ Û˘ÁÁÂÓÂÖ˜ Û˘ÁÁÂÓ¤˜ (t) Û˘ÁÁÂÓÂÖ˜ ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·ÚÛ./ıËÏ. Ôî. ÙfiÓ. Û˘Ó‹ıÂȘ Û˘Ó‹ıˆÓ Û˘Ó‹ıÂÛÈ Û˘Ó‹ıÂȘ Û˘Ó‹ıÂȘ Ù¿ ÙáÓ ÙÔÖ˜ Ù¿ (t) Û˘Ó‹ıË Û˘Ó‹ıˆÓ Û˘Ó‹ıÂÛÈ Û˘Ó‹ıË Û˘Ó‹ıË ∫§π™∏ ∞¡∆ø¡Àªπø¡ ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·ÚÛ. Ę ·ÓÙfi˜ ·ÓÙ› ¿ÓÙ· Ę ıËÏ. (t) Û‡ÓËı˜ (t) Û‡ÓËı˜ ·ÚÛ. ÁÂÓ. Ù›˜ ÙÈÓfi˜/ ÙÔ˘ ÙÈÓ›/ Ùˇˆ ÙÈÓ¿ — Ù›˜ ÙÈÓfi˜/ÙÔ˘ ÙÈÓ›/Ùˇˆ ÙÈÓ¿ — Ù› ÙÈÓfi˜/ ÙÔ˘ ÙÈÓ›/ Ùˇˆ Ù› — ÙÈÓ¤˜ ÙÈÓáÓ ÙÈÛ›(Ó) ÙÈÓ¿˜ — ÙÈÓ¤˜ ÙÈÓáÓ ÙÈÛ›(Ó) ÙÈÓ¿˜ — ÙÈÓ¿/ôÙÙ· ÙÈÓáÓ ÙÈÛ›(Ó) ÙÈÓ¿/ôÙÙ· — 241 . ·éÙfi˜ ·éÙ‹ ·éÙÔÜ ·éÙɘ ·éÙˇá ·éÙFÉ ·éÙfiÓ ·éÙ‹Ó ÔÓ. ıËÏ. ıËÏ./ ıËÏ.Ù¿˜ (t) Ô˘‰. ·ÈÙ. Ô˘‰. ï. ÁÂÓ. ·ÈÙ. ¿ÓÙ· ¿ÓÙˆÓ ÄÛÈ ¿ÓÙ· ¿ÓÙ· ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚıÌfi˜ ·ÚÛ. Ùˇá. Ù¿ ÙáÓ ÙÔÖ˜ Ù¿ (t) ∂ÓfiÙËÙ· 7 Û˘ÁÁÂÓÉ Û˘ÁÁÂÓáÓ Û˘ÁÁÂÓ¤ÛÈ Û˘ÁÁÂÓÉ Û˘ÁÁÂÓÉ ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ Ô˘‰.ÙFÉ Û˘Ó‹ıÂÈ Ùˇá Û˘Ó‹ıÂÈ ·ÈÙ. Û˘ÁÁÂÓ¤˜ Ôî. ï. ·ÚÛ. Ô˘‰.7Ë(229-266) 29-01-04 10:19 ™ÂÏ›‰·241 ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·ÚÛ.Ùɘ Û˘ÁÁÂÓÔܘ ‰ÔÙ.·î ÙáÓ ÙÔÖ˜. ıËÏ. ‰ÔÙ. ÙfiÓ. ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·ÚÛ.·î Û˘ÁÁÂÓÂÖ˜ Û˘ÁÁÂÓÔܘ ÙáÓ Û˘ÁÁÂÓáÓ Û˘ÁÁÂÓÂÖ ÙÔÖ˜. ÄÛ· ¿Û˘ ¿ÛFË ÄÛ·Ó ÄÛ· ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ Ô˘‰. ÔÓÔÌ. ÄÓ ·ÓÙfi˜ ·ÓÙ› ÄÓ ÄÓ ¿ÓÙ˜ ¿ÓÙˆÓ ÄÛÈ ¿ÓÙ·˜ ¿ÓÙ˜ ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÔÓÔÌ./ ıËÏ.Ù·Ö˜ ÙÔ‡˜. ·éÙÔ› ·éÙ·› ·éÙ¿ ·éÙáÓ ·éÙáÓ ·éÙáÓ ·éÙÔÖ˜ ·éÙ·Ö˜ ·éÙÔÖ˜ ·éÙÔ‡˜ ·éÙ¿˜ ·éÙ¿ ıËÏ. ·éÙfi ·éÙÔÜ ·éÙˇá ·éÙfi ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·ÚÛ. ÎÏËÙ. Ô˘‰.ÙFÉ Û˘ÁÁÂÓÂÖ ·ÈÙ.

·ÈÙ. ·ÚÛ. ‰ÔÙ. ‰ÔÙ. âȯÂÈÚÔÜÓÙ· âȯÂÈÚÔ‡ÓÙˆÓ âȯÂÈÚÔÜÛÈ âȯÂÈÚÔÜÓÙ· âȯÂÈÚÔÜÓÙ· ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ Ô˘‰. âȯÂÈÚáÓ âȯÂÈÚÔÜÓÙÔ˜ âȯÂÈÚÔÜÓÙÈ âȯÂÈÚÔÜÓÙ· âȯÂÈÚáÓ âȯÂÈÚÔÜÛ· âȯÂÈÚÔ‡Û˘ âȯÂÈÚÔ‡ÛFË âȯÂÈÚÔÜÛ·Ó âȯÂÈÚÔÜÛ· Ô˘‰. âÎÏ·Á¤Ó âÎÏ·Á¤ÓÙÔ˜ âÎÏ·Á¤ÓÙÈ âÎÏ·Á¤Ó âÎÏ·Á¤Ó 242 ÔÓÔÌ. ·ÚÛ. üÓ ùÓÙÔ˜ ùÓÙÈ ùÓÙ· üÓ ÔsÛ· ÔûÛ˘ ÔûÛFË ÔsÛ·Ó ÔsÛ· Ô˘‰. ùÓ ùÓÙÔ˜ ùÓÙÈ ùÓ ùÓ ÔÓÔÌ. ÎÏËÙ. âÌ‚·ÏfiÓ âÌ‚·ÏfiÓÙÔ˜ âÌ‚·ÏfiÓÙÈ âÌ‚·ÏfiÓ âÌ‚·ÏfiÓ ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÔÓÔÌ. ·ÚÛ. ‰ÔÙ. âȯÂÈÚÔÜÓÙ˜ âȯÂÈÚÔ‡ÓÙˆÓ âȯÂÈÚÔÜÛÈ âȯÂÈÚÔÜÓÙ·˜ âȯÂÈÚÔÜÓÙ˜ ıËÏ. ·ÈÙ. âȯÂÈÚÔÜÛ·È âȯÂÈÚÔ˘ÛáÓ âȯÂÈÚԇ۷Ș âȯÂÈÚÔÜÛ·˜ âȯÂÈÚÔÜÛ·È Ô˘‰. ·ÚÛ. ıËÏ. âÌ‚·ÏfiÓÙ· âÌ‚·ÏfiÓÙˆÓ âÌ‚·ÏÔÜÛÈ âÌ‚·ÏfiÓÙ· âÌ‚·ÏfiÓÙ· ·ÚÛ. ÁÂÓ. ‚ÈÒÛ·Û·È ‚Ȉ۷ÛáÓ ‚Ȉۿ۷Ș ‚Ȉۿ۷˜ ‚ÈÒÛ·Û·È Ô˘‰. ‚ÈÒÛ·ÓÙ˜ ‚ȈۿÓÙˆÓ ‚ÈÒÛ·ÛÈ ‚ÈÒÛ·ÓÙ·˜ ‚ÈÒÛ·ÓÙ˜ ıËÏ. ıËÏ. ıËÏ. ÎÏËÙ. ùÓÙ˜ ùÓÙˆÓ ÔsÛÈ ùÓÙ·˜ ùÓÙ˜ Ô˘‰. ıËÏ. âÎÏ·Á›˜ âÎÏ·Á¤ÓÙÔ˜ âÎÏ·Á¤ÓÙÈ âÎÏ·Á¤ÓÙ· âÎÏ·ÁÂÖ˜ âÎÏ·ÁÂÖÛ· âÎÏ·Á›Û˘ âÎÏ·Á›ÛFË âÎÏ·ÁÂÖÛ·Ó âÎÏ·ÁÂÖÛ· ÔÓÔÌ. ·ÈÙ. âÌ‚·ÏÔÜÛ·È âÌ‚·ÏÔ˘ÛáÓ âÌ‚·Ïԇ۷Ș âÌ‚·ÏÔ‡Û·˜ âÌ‚·ÏÔÜÛ·È Ô˘‰. ÁÂÓ. âÌ‚·ÏÒÓ âÌ‚·ÏfiÓÙÔ˜ âÌ‚·ÏfiÓÙÈ âÌ‚·ÏfiÓÙ· âÌ‚·ÏÒÓ âÌ‚·ÏÔÜÛ· âÌ‚·ÏÔ‡Û˘ âÌ‚·ÏÔ‡ÛFË âÌ‚·ÏÔÜÛ·Ó âÌ‚·ÏÔÜÛ· Ô˘‰. ‚ÈÒÛ·Û· ‚ȈۿÛ˘ ‚ȈۿÛFË ‚ÈÒÛ·Û·Ó ‚ÈÒÛ·Û· ÔsÛ·È ÔéÛáÓ Ôû۷Ș ÔûÛ·˜ ÔsÛ·È ùÓÙ· ùÓÙˆÓ ÔsÛÈ ùÓÙ· ùÓÙ· ·ÚÛ. ·ÈÙ. ıËÏ. ÁÂÓ. ‚ÈÒÛ·˜ ‚ÈÒÛ·ÓÙÔ˜ ‚ÈÒÛ·ÓÙÈ ‚ÈÒÛ·ÓÙ· ‚ÈÒÛ·˜ ıËÏ. âÌ‚·ÏfiÓÙ˜ âÌ‚·ÏfiÓÙˆÓ âÌ‚·ÏÔÜÛÈ âÌ‚·ÏfiÓÙ·˜ âÌ‚·ÏfiÓÙ˜ ıËÏ. ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·ÚÛ. ‚ÈÒÛ·ÓÙ· ‚ȈۿÓÙˆÓ ‚ÈÒÛ·ÛÈ ‚ÈÒÛ·ÓÙ· ‚ÈÒÛ·ÓÙ· . âȯÂÈÚÔÜÓ âȯÂÈÚÔÜÓÙÔ˜ âȯÂÈÚÔ‡ÓÙÈ âȯÂÈÚÔÜÓ âȯÂÈÚÔÜÓ ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·ÚÛ. ÁÂÓ. ÎÏËÙ. ‰ÔÙ. âÎÏ·Á¤ÓÙ˜ âÎÏ·Á¤ÓÙˆÓ âÎÏ·ÁÂÖÛÈ âÎÏ·Á¤ÓÙ·˜ âÎÏ·Á¤ÓÙ˜ âÎÏ·ÁÂÖÛ·È âÎÏ·ÁÂÈÛáÓ âÎÏ·Á›۷Ș âÎÏ·Á›۷˜ âÎÏ·ÁÂÖÛ·È Ô˘‰. ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·ÚÛ. ÎÏËÙ. ·ÈÙ. ‰ÔÙ. âÎÏ·Á¤ÓÙ· âÎÏ·Á¤ÓÙˆÓ âÎÏ·ÁÂÖÛÈ âÎÏ·Á¤ÓÙ· âÎÏ·Á¤ÓÙ· ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ Ô˘‰. ‚ÈáÛ·Ó ‚ÈÒÛ·ÓÙÔ˜ ‚ÈÒÛ·ÓÙÈ ‚ÈáÛ·Ó ‚ÈáÛ·Ó ·ÚÛ. ÁÂÓ. ıËÏ.7Ë(229-266) ∂ÓfiÙËÙ· 29-01-04 10:19 ™ÂÏ›‰·242 ∫§π™∏ ª∂∆√Ãø¡ 7 ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÔÓÔÌ. ÎÏËÙ.

7Ë(229-266) 29-01-04 10:19 ™ÂÏ›‰·243 ∂ÓfiÙËÙ· XPONIKE™ ANTIKATA™TA™EI™ EÓÂÛÙÒÙ·˜ ¶·Ú·Ù·ÙÈÎfi˜ M¤ÏÏÔÓÙ·˜ AfiÚÈÛÙÔ˜ ¶·Ú·Î›ÌÂÓÔ˜ YÂÚÛ˘ÓÙ¤ÏÈÎÔ˜ üÓ — âÛfiÌÂÓÔ˜ ÁÂÓfiÌÂÓÔ˜ ÁÂÁÔÓÒ˜ — ÁÚ¿ÊÂÈ öÁÚ·ÊÂÓ ÁÚ¿„ÂÈ öÁÚ·„ÂÓ Á¤ÁÚ·ÊÂÓ âÁÂÁÚ¿ÊÂÈ ‰È‰Ô̤ÓFË — ‰ÔıËÛÔ̤ÓFË ‰Ôı›ÛFË ‰Â‰Ô̤ÓFË — ‰È‰fiÌÂÓÔÓ — ‰ÔıËÛfiÌÂÓÔÓ ‰Ôı¤Ó ‰Â‰Ô̤ÓÔÓ — ÎÈÓÂÖÓ — ÎÈÓ‹ÛÂÈÓ ÎÈÓÉÛ·È ÎÂÎÈÓËÎ¤Ó·È — âÛÙ› qÓ öÛÙ·È âÁ¤ÓÂÙÔ Á¤ÁÔÓ âÁÂÁfiÓÂÈ Ó·ÓÈ¢fiÌÂÓÔ˜ — Ó·ÓÈ¢ÛfiÌÂÓÔ˜ Ó·ÓÈÂ˘Û¿ÌÂÓÔ˜ ÓÂÓ·ÓÈÂ˘Ì¤ÓÔ˜ — ϤÁÂÈ öÏÂÁ ϤÍÂÈ/ öÏÂÍÂ/ ÂúÚËΠÂåÚ‹ÎÂÈ âÚÂÖ Âr ≤ÍÂÈ/ öۯ öÛ¯ËΠâÛ¯‹ÎÂÈ ö¯ÂÈ Âr¯ÂÓ 7 Û¯‹ÛÂÈ ÎÈÓÂÖ âΛÓÂÈ ÎÈÓ‹ÛÂÈ âΛÓËÛ ÎÂΛÓËΠâÎÂÎÈÓ‹ÎÂÈ ÌÂÙ·‚·›ÓˆÓ — ÌÂÙ·‚ËÛfiÌÂÓÔ˜ ÌÂÙ·‚¿˜ ÌÂÙ·‚‚ËÎÒ˜ — ı·˘Ì¿˙ÔÓÙÔ˜ — ı·˘Ì·ÛÔ̤ÓÔ˘ ı·˘Ì¿Û·ÓÙÔ˜ ÙÂı·˘Ì·ÎfiÙÔ˜ — ‰ÂÔ̤ÓÔ˘ — ‰ÂËıËÛÔ̤ÓÔ˘ ‰ÂËı¤ÓÙÔ˜ ‰Â‰ÂË̤ÓÔ˘ — âÍ¿ÁÂÈÓ — âÍ¿ÍÂÈÓ âÍ·Á·ÁÂÖÓ âÍ˯¤Ó·È — ‰ÂÈÎÓ‡Ó·È — ‰Â›ÍÂÈÓ ‰ÂÖÍ·È ‰Â‰Âȯ¤Ó·È — ÎÈÓÔ‡ÌÂÓÔÓ — ÎÈÓËÛfiÌÂÓÔÓ ÎÈÓËÛ¿ÌÂÓÔÓ ÎÂÎÈÓË̤ÓÔÓ — ÓˆÏÎÔ˘Ì¤ÓËÓ — ÓˆÏÎËıËÛÔ̤ÓËÓ ÓˆÏÎËıÂÖÛ·Ó ÓÂÓˆÏÎË̤ÓËÓ — âÌ‚¿ÏÏˆÓ — âÌ‚·ÏáÓ âÌ‚·ÏÒÓ â̂‚ÏËÎÒ˜ — Û›ˆÓ — ÛÂ›ÛˆÓ Û›۷˜ ÛÂÛÂÈÎÒ˜ — ÚÔÛ¿ÁÂÙ·È ÚÔÛ‹ÁÂÙÔ ÚÔÛ¿ÍÂÙ·È ÚÔÛËÁ¿ÁÂÙÔ ÚÔÛÉÎÙ·È ÚÔÛÉÎÙÔ âÈı¤Ô˘Û·Ó — âÈı¢ÛÔ̤ÓËÓ âȉڷÌÔÜÛ·Ó âȉ‰ڷÌËÎ˘Ö·Ó — âÎÏËÙÙfiÌÂÓÔ˜ — âÎÏ·ÁËÛfiÌÂÓÔ˜ âÎÏ·Á›˜ âÎÂÏËÁ̤ÓÔ˜ — Û˘ÓÓÔáÓ — Û˘ÓÓÔ‹ÛˆÓ Û˘ÓÓÔ‹Û·˜ Û˘ÓÓÂÓÔËÎÒ˜ — ›ıÂÈ öÂÈı ›ÛÂÈ öÂÈÛ ¤ÂÈΠâÂ›ÎÂÈ àÌ˘ÓÔÌ¤Óˇˆ — àÌ˘ÓÔ˘Ì¤Óˇˆ àÌ˘Ó·Ì¤Óˇˆ — — âȯÂÈÚÔÜÓÙÈ — âȯÂÈÚ‹ÛÔÓÙÈ âȯÂÈÚ‹Û·ÓÙÈ âÈίÂÈÚËÎfiÙÈ — ηٷÛ΢¿˙FË — — ηٷÛ΢¿ÛFË Î·ÙÂÛ΢·ÎÒ˜ q — ¯ÚÉÙ·È â¯ÚÉÙÔ ¯Ú‹ÛÂÙ·È â¯Ú‹Û·ÙÔ/ Τ¯ÚËÙ·È âΤ¯ÚËÙÔ â¯Ú‹ÛıË ‚ÈáÓ — ‚ȈÛfiÌÂÓÔ˜ ‚ÈÒÛ·˜ ‚‚ȈÎÒ˜ — ñ¿Ú¯ÂÈ ñÉگ ñ¿ÚÍÂÈ ñÉÚÍ ñÉگ ñ‹Ú¯ÂÈ 243 .

-·Û·. -·Ó ÚÔÛËÁ¿ÁÂÙÔ ÚÔÛ·Á¿ÁFË ÚÔÛ·Á¿ÁÔÈ ÚÔÛ·Á·Á¤Ùˆ ÚÔÛ·Á·ÁÂÖÓ ÚÔÛ·Á·ÁÒÓ-ÔÜÛ·. [ÙÈÓ·: ÂÓÓ. ¢ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ıˆÚ› fiÙÈ Ë ÌÂÙÔ¯‹ ‰Ôı›ÛFË Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ÚfiÙ·Û˘ ‰ËÏÒÓÂÈ Î¿ÙÈ ÙÔ ˘ÔÙÈı¤ÌÂÓÔ. öÁÚ·„ÂÓ: ·Ú. ÛÙÔ ÎÈÓÉÛ·È: ÙÂÏ. ÛÙ· Û˘ÁÁÂÓ‹˜ . ÛÙÔ Âr¯ÂÓ [: ÙÔ Ú‹Ì· Ù˘ ÚfiÙ·Û˘]. ÁÈ·Ù› ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi Ùfi ÏÂÎÙÈÎfi 244 . Ùfi ‰Ôı¤Ó: ÂÈı. \AÚ¯ÈÌ‹‰Ë˜: ˘ÔÎ. ÛÙÔ öÁÚ·„ÂÓ [: ÙÔ Ú‹Ì· Ù˘ ÚfiÙ·Û˘] Î·È ÛÙË ÌÙ¯.) ÌÙ¯. Y¶O£ETIKO™ ÏfiÁÔ˜: Âå Âr¯ÂÓ [Âå + ÔÚÈÛÙÈ΋ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ¯ÚfiÓÔ˘] : ˘fiıÂÛË → âΛÓËÛÂÓ ôÓ [‰˘ÓËÙÈ΋ ÔÚÈÛÙÈ΋] : ·fi‰ÔÛËØ ‰ËÏÒÓÂÈ ÙÔ ÌË Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi. ^I¤ÚˆÓÈ Ùˇá ‚·ÛÈÏÂÖ Û˘ÁÁÂÓ‹˜ üÓ Î·› Ê›ÏÔ˜. ·ÓÙÈÎ. ÛÙÔ ÂrÂÓ Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ·ÚÈ·˜ ÚfiÙ·Û˘. ÛÙÔ ÂrÂÓ [ÙÔ Ú‹Ì· Ù˘ ÚfiÙ·Û˘] Î·È ÛÙË ÌÙ¯. • O ˘ÔıÂÙÈÎfi˜ ÏfiÁÔ˜ Â›Ó·È ÂÍ·ÚÙË̤ÓÔ˜. §E¶TOMEPH™ ™YNTAKTIKH ANA§Y™H 1. ÙFÉ ‰Ôı›ÛFË: ÂÈı. Ù·‡ÙËÓ: ·ÓÙÈÎ. ÔsÛ·. [ï \AÚ¯ÈÌ‹‰Ë˜: ÂÓÓ. ÛÙÔ Ú‹Ì·. ÌÙ¯. ÎÚ›Û˘. üÓ Â›Ó·È Ù‡Ô˜ Û˘Ó‰ÂÙÈÎfi˜]. ÙÔ˘ ÎÈÓÉÛ·È. Âå˜ âΛÓËÓ: ÂÌÚfiı. Âå ÁÉÓ Âr¯ÂÓ ëÙ¤Ú·Ó: ‰Â˘Ù. ··Ú¤ÌÊ. 2.-·Û·. [\AÚ¯ÈÌ‹‰Ë˜: ÂÓÓ. ·ÓÙÈÎ. ÙÔ˘ ̤ÛÔ˘. 3. ÂÈı. ÛÙÔ ‚¿ÚÔ˜: ·ÓÙÈÎ. ó˜ ÙFÉ ‰Ôı›ÛFË ‰˘Ó¿ÌÂÈ Ùfi ‰Ôı¤Ó ‚¿ÚÔ˜ ÎÈÓÉÛ·È ‰˘Ó·ÙfiÓ âÛÙÈ: ‰Â˘Ù. ΛÓËÛ˘ Û ÙfiÔ.]: ˘ÔÎ. ÛÙÔ âΛÓËÛÂÓ ôÓ [: ÙÔ Ú‹Ì· Ù˘ ÚfiÙ·Û˘.]: ˘ÔÎ. 4. 5. ¶PO™E•E. ÛÙÔ ‰˘Ó¿ÌÂÈ: ‰ÔÙ. ÌÙ¯. ÚÔÛ‰. ^I¤ÚˆÓÈ: ‰ÔÙ.7Ë(229-266) 29-01-04 10:19 ™ÂÏ›‰·244 E°K§ITIKE™ ANTIKATA™TA™EI™ ∂ÓfiÙËÙ· 7 OÚÈÛÙÈ΋ YÔÙ·ÎÙÈ΋ E˘ÎÙÈ΋ ¶ÚÔÛÙ·ÎÙÈ΋ A·Ú¤ÌÊ·ÙÔ MÂÙÔ¯‹ öÁÚ·„ÂÓ ÁÚ¿„FË ÁÚ¿„·È ÁÚ·„¿Ùˆ ÁÚ¿„·È ÁÚ¿„·˜. -·Ó ηÙÂÛ··Û ηٷÛ΢¿ÛFË Î·Ù·Û΢¿Û·È ηٷÛ΢·Û¿Ùˆ ηٷÛ΢¿Û·È ηٷÛ΢¿Û·˜. ÙËÓ ¿ÚÓËÛË Ì‹. ÚfiÙ. ÚÔÛ‰. ÚfiÙ. ÎÚ›Û˘ [ï \AÚ¯ÈÌ‹‰Ë˜: ÂÓÓ. ˘Ôı. ëÙ¤Ú·Ó: ÂÈı. -fiÓ öÂÈÛ ›ÛFË Â›Û·È ÂÈÛ¿Ùˆ ÂÖÛ·È ›۷˜. Ùˇá ‚·ÛÈÏÂÖ: ·Ú¿ıÂÛË ÛÙÔ ^I¤ÚˆÓÈ. ÚfiÙ. ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙÔ ÛÙÔȯ›Ô. ÚÔÛ‰. (·Ó·Ê. ó˜ âΛÓËÛÂÓ ôÓ Ù·‡ÙËÓ ÌÂÙ·‚¿˜ Âå˜ âΛÓËÓ: ‰Â˘Ù. ÚÔÛ‰. ÚfiÙ.-·Û·.]: ˘ÔÎ. -fiÓ âΛÓËÛÂÓ ÎÈÓ‹ÛFË ÎÈÓ‹Û·È ÎÈÓËÛ¿Ùˆ ÎÈÓÉÛ·È ÎÈÓ‹Û·˜.]: ˘ÔÎ.·Û·.Ê›ÏÔ˜: ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓ· ÛÙÔ \AÚ¯ÈÌ‹‰Ë˜ [Ë ÌÙ¯. K·› ̤ÓÙÔÈ Î·› \AÚ¯ÈÌ‹‰Ë˜. ÛÙÔ öÁÚ·„ÂÓ Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ÚfiÙ·Û˘.-·Û·. Âȉ. ÚfiÙ. ÛÙÔ ÁÉÓ: ·ÓÙÈÎ. üÓ: ÂÈı. -·Ó âÛÙ› Fq ÂúË öÛÙˆ ÂrÓ·È üÓ. η› Ó·ÓÈÂ˘Û¿ÌÂÓÔ˜ ÂrÂÓ: ·Ú. Âȉ. ·ÓÙÈÎ. ÌÂÙ·‚¿˜: ¯ÚÔÓ. ÛÙËÓ ·ÚfiÛˆË ¤ÎÊÚ·ÛË ‰˘Ó·ÙfiÓ âÛÙÈ [: ÙÔ Ú‹Ì· Ù˘ ÚfiÙ·Û˘]. Ô˘ ı· ÙÔ ¤‰ÂȯÓÂ. ÌÙ¯. -·Ó â¯Ú‹Û·ÙÔ ¯Ú‹ÛFË ¯Ú‹Û·È ¯ÚËÛ¿Ùˆ ¯ÚÉÛ·È ¯Ú‹Û·˜. ˘ÔÎ. ‰˘ÓËÙÈ΋ ÔÚÈÛÙÈ΋] Î·È ÛÙË ÌÙ¯. -·Ó ∞ 6 . Ó·ÓÈÂ˘Û¿ÌÂÓÔ˜: ¯ÚÔÓ. ùÓ ÂrÂÓ ÂúFË ÂúÔÈ Âå¤Ùˆ ÂåÂÖÓ ÂåÒÓ-ÔÜÛ·.

ñfi ‰˘Ó¿Ìˆ˜: ÂÌÚfiı. [ÕÚ¯ÈÌ‹‰Ë˜: ÂÓÓ. Î·È ÛÙË ÌÙ¯. Ùfi Úfi‚ÏËÌ·: ·ÓÙÈÎ.]. ÌÙ¯. ÙáÓ ‚·ÛÈÏÈÎáÓ: ÁÂÓ. ÌÂÙ¿ ÛÔ˘‰É˜: ÂÌÚfiı. • T· Ú‹Ì·Ù· ·fi Ù· ÔÔ›· ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È ÔÈ ˘ÔıÂÙÈÎÔ› ·˘ÙÔ› ÏfiÁÔÈ. ÛÙÔ fiÓˇˆ: ‰ÔÙ. âÌ‚·ÏÒÓ: ¯ÚÔÓ. Ï›ˆ˜ ηd àÙ·›ÛÙˆ˜. ÙÚfiÔ˘. ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Á¯¤ÔÓÙ·È Ë ‰ÔÙÈ΋ ÙÔ˘ ̤ÛÔ˘ Î·È Ë ‰ÔÙÈ΋ ÙÔ˘ ÔÚÁ¿ÓÔ˘Ø Ë ‰ÔÙÈ΋ ÙÔ˘ ̤ÛÔ˘ Â›Ó·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ·ÊËÚË̤ÓÔ [‰ËÏ. 6. ηı‹ÌÂÓÔ˜: ¯ÚÔÓ. ÛÙÔ ¯ÂÈÚ›: ‰ÔÙ. ÙfiÓ Û˘Ó‹ıË: ÂÈı. £·˘Ì¿Û·ÓÙÔ˜ ‰b ÙÔÜ ^I¤ÚˆÓÔ˜. BϤ ™YNTAKTIKO EÏ. Âå˜ öÚÁÔÓ: ÂÌÚfiı. ÚÔÛ‰. ·éÙfi˜: ηÙËÁ. ÙÚfiÔ˘. Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi Ú‹Ì·Ù· ·ÈıÛËÙÈο.7Ë(229-266) 29-01-04 10:19 ™ÂÏ›‰·245 Ú‹Ì· ÂrÂÓ [Ù˘ ÚfiÙ·Û˘ 3] Î·È ÁÈ\ ·˘Ùfi η› ¤¯ÂÈ ·fi‰ÔÛË ÙËÓ ÂȉÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ó˜ âΛÓËÛÂÓ ôÓ… ¶PO™E•E. ÛÙÔ ‰ÂÖÍ·È. ïÏο‰· ÙÚÈ¿ÚÌÂÓÔÓ ÙáÓ ‚·ÛÈÏÈÎáÓ fiÓˇˆ ÌÂÁ¿Ïˇˆ η› ¯ÂÈÚd ÔÏÏFÉ ÓˆÏÎËıÂÖÛ·Ó. ÌÂÁ¿Ïˇˆ: ÂÈı.‰ÂËı¤ÓÙÔ˜ [: ¯ÚÔÓ. ÛÙÔ àÓıÚÒÔ˘˜: ·ÓÙÈÎ. ÌÙ¯. ÚÔÛ‰. ÚÔÛ‰. [\AÚ¯ÈÌ‹‰Ë˜: ÂÓÓ. ÁÓˆÛÙÈο. ÂÚˆÙËÌ·ÙÈο Î·È ·fi ¿ÏÏ· Ú‹Ì·Ù· ‹ Î·È ÊÚ¿ÛÂȘ Û˘ÁÁÂÓÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ Ì\ ·˘Ù¿. ÙFÉ ¯ÂÈÚ›: ‰ÔÙ. ÔÏÏÔ‡˜: ÂÈı. ÚÔÛ‰. ÛÙË ÌÙ¯. ·fi ÙÔ ïÏο‰·. ηٿ ÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ‚È‚Ï›Ô]: ÁÂÓÈΤ˜ ·fiÏ˘Ù˜.] . ÛÙÔ ·Ú¯‹Ó. ÛÙË ÌÙ¯. ÚÔÛ‰. ÚÔÛ‰. ÌÙ¯. 94. ÔÏÏFÉ: ÂÈı. ÎÈÓÔ‡ÌÂÓÔÓ: ηÙËÁ. ÙÈ: ·ÓÙÈÎ. ÙÔ˘ âÍ·Á·ÁÂÖÓ. ·ÔÙÚÂÙÈο. Î. äڤ̷: ÂÈÚÚ. 95. Ï›ˆ˜ àÙ·›ÛÙˆ˜: ÂÈÚÚ. ÚÔÛ‰. ÚÔÛ‰. ÙÔ˘ ÔÚÁ¿ÓÔ˘ ·fi ÙË ÌÙ¯. ÚÔÛ‰. ÌÙ¯. fiˆ˜ Ë ·Ú·¿Óˆ ÂȉÈ΋ ÚfiÙ·ÛË (4). ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘. ÚÔÛ‰. âÍ·Á·ÁÂÖÓ .] ˘ÔÎ. ÛÙȘ ÌÙ¯. ÓˆÏÎËıÂÖÛ·Ó: ÂÈı. οÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ È¿ÓÂÙ·È ˆ˜ fiÚÁ·ÓÔ ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ ·˘Ùfi Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÙÔ Ú‹Ì·]. ÙÈÓ·: ÂÈı. ·fi ÙÔ ‰ÂÖÍ·È. ÚÔÙÚÂÙÈο. ÙáÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ: ÁÂÓ. ôˆıÂÓ: ÂÈÚÚ. ÎÂÏ¢ÛÙÈο. ÙÔ˘ çÚÁ¿ÓÔ˘. ÚÔÛ‰. ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ› ÙÚfiÔ˘. ÚÔÛ‰. ÔÈËÙÈÎÔ‡ ·ÈÙ›Ô˘. ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÈ ·Ô‰fiÛÂȘ ÙÔ˘˜Ø ·Ô‰fiÛÂȘ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ‹ Ë ÚfiÙ·ÛË [ÂȉÈ΋ ‹ Ï¿ÁÈ· ÂÚˆÙËÌ·ÙÈ΋] ‹ ÙÔ ··Ú¤ÌÊ·ÙÔ ‹ Ë Î·Ù·ÁÔÚËÌ·ÙÈ΋ ÌÂÙÔ¯‹. ÙÚfiÔ˘. ‰È·ÈÚÂÙÈ΋ ·fi ÙÔ Ù›: ˘ÔÎ. ÌÙ¯. ÛÙÔ ‰˘Ó¿Ìˆ˜. Û›ˆÓ: ÙÚÔ. EÍ·ÚÙË̤ÓÔ˜ [‹ Ï¿ÁÈÔ˜] ϤÁÂÙ·È Ô ˘ÔıÂÙÈÎfi˜ ÏfiÁÔ˜. ÛÙÔ ïÏο‰·: ·ÓÙÈÎ. ‰ÔÍ·ÛÙÈο. ∂ÓfiÙËÙ· 7 245 . Ô˘ ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È ·\ ·˘Ù¿. ÌÙ¯. ÚÔÛ‰. ÛÙÔ ÚÔÛËÁ¿ÁÂÙÔ [: ÙÔ Ú‹Ì· Ù˘ ÚfiÙ·Û˘]. ÚÔÛ‰. ÛÙÔ ïÏο‰· [: ˘ÔÎ. ÙfiÔ˘.‰ÂÖÍ·È: ÙÂÏÈο ··Ú¤ÌÊ. ÛÌÈÎÚĘ: ÂÈı. ÌÙ¯. Ôé ÌÂÙa ÛÔ˘‰É˜ àÏÏ\ äڤ̷ ÙFÉ ¯ÂÈÚd Û›ˆÓ àÚ¯cÓ ÙÈÓ· ÔÏ˘Û¿ÛÙÔ˘. ‚Ô˘ÏËÙÈο [= ÂÈı˘Ì›·˜]. ‰È¿ ı·Ï¿ÛÛ˘: ÂÌÚfiı. ÚÔÛ‰. BÔÏÔÓ¿ÎË ÛÂÏ. ÛÙË ÌÙ¯.]: ˘ÔÎ. ÛÙË ÌÙ¯. ÂÈı. ÙÚÈ¿ÚÌÂÓÔÓ: ÂÈı. ÔÏ˘Û¿ÛÙÔ˘: ÁÂÓ. ΛÓËÛ˘ ̤ۈ ÙfiÔ˘. ÂÓÒ Ë ‰ÔÙÈ΋ ÙÔ˘ ÔÚÁ¿ÓÔ˘ Â›Ó·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi. ηd ‰ÂËı¤ÓÙÔ˜ Âå˜ öÚÁÔÓ âÍ·Á·ÁÂÖÓ Ùe Úfi‚ÏËÌ· ηd ‰ÂÖÍ·› ÙÈ ÙáÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÎÈÓÔ‡ÌÂÓÔÓ ñe ÛÌÈÎÚĘ ‰˘Ó¿Ìˆ˜. ÚÔÛËÁ¿ÁÂÙÔ.]: ˘ÔÎ. ÛÙÔ ÊfiÚÙÔÓ: ·ÓÙÈÎ. ÛÙË ÌÙ¯. Û›ˆÓ. ÛÙÔ [\AÚ¯ÈÌ‹‰Ë˜: ÂÓÓ. ÙÔÜ ^I¤ÚˆÓÔ˜: ˘ÔÎ. ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈ΋ ·fi ÙÔ àÚ¯‹Ó: ·ÓÙÈÎ. œÛÂÚ âÈı¤Ô˘Û·Ó: ·ÈÙÈÔÏÔÁÈ΋ ÌÂÙÔ¯‹ Ì ÙÔ œÛÂÚ Î·È ‰ËÏÒÓÂÈ „‡ÙÈÎË ·ÈÙÈÔÏÔÁ›·. ·éÙe˜ ôˆıÂÓ Î·ı‹ÌÂÓÔ˜. âÌ‚·ÏgÓ àÓıÚÒÔ˘˜ Ù ÔÏÏÔf˜ ηd ÙeÓ Û˘Ó‹ıË ÊfiÚÙÔÓ. ‰È·ÈÚ. ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜. ÛÙË ÌÙ¯. œÛÂÚ ‰Èa ı·Ï¿ÛÛ˘ âÈı¤Ô˘Û·Ó: ·ÚÈ· ÚfiÙ·ÛË ÎÚ›Û˘. ÏÂÎÙÈο. ı·˘Ì¿Û·ÓÙÔ˜ [: ·ÈÙÈÔÏ. ¶PO™E•E.

¬ Î·È Ù· ·Ó·ÊÔÚÈο ÂÈÚڋ̷ٷٷ ¬ıÂÓ. àÌ˘ÓÔÌ¤Óˇˆ âȯÂÈÚÔÜÓÙÈ: ¯ÚÔÓÈΤ˜ ÌÙ¯. ÛÙȘ ÌÙ¯. ÎÚ›Û˘. Ù¿ Ì¤Ó . Á¿Ú. ÔÏÈÔÚΛ·˜: ÁÂÓ. öÓı·. ÙfiÓ \AÚ¯ÈÌ‹‰ËÓ: ·ÓÙÈÎ. ÔyÙÔ˜ Á¿Ú = ÁÈ·Ù› ·˘Ùfi˜.ÙÈ Î·È Ë ÚÔÁËÔ‡ÌÂÓË Ô˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ·Ú·Ù·ÎÙÈο Ì ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈıÂÙÈÎÔ‡˜ .Ù¿ ‰¤: ÂÈÌÂÚÈÛÙÈΤ˜ ·Ú·ı¤ÛÂȘ. ÔyÙÔ˜ ÔsÓ = ·˘Ùfi˜ ÏÔÈfiÓ. Û·Ó Ó· ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ϤÂÈ ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·]. ·éÙˇá: ‰ÔÙ. ÔyÙÔ˜ ̤ÓÙÔÈ = ·˘Ùfi˜ ‚¤‚·È·. 1. ÚÔÛ‰. 3. 9. B·ÛÈϤ· ÙfiÓ Ì¤Á· ·éÙfiÓ ÚÔÛ·ÁÔÚ‡ÔÌÂÓ œÛÂÚ ·å¯Ì¿ÏˆÙÔÈ ÁÂÁÔÓfiÙ˜ [= ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì ·˘ÙfiÓ ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ Û·Ó Ó· ¤¯Ô˘Ì Á›ÓÂÈ ·È¯Ì¿ÏˆÙÔÈ]. ÚfiÙ. ÙfiÙ ‰\ ñÉگ ÙÔÖ˜ ™˘Ú·ÎÔÛ›ÔȘ Âå˜ ‰¤ÔÓ ì ·Ú·Û΢‹: ·Ú. 10. 2]. ‚ÈÒÛ·˜: ·ÈÙÈÔÏ. AÈÙÈÔÏÔÁÈ΋ ÌÂÙÔ¯‹ „‡ÙÈ΢ ·ÈÙÈÔÏÔÁ›·˜. [ï \AÚ¯ÈÌ‹‰Ë˜: ÂÓÓ. ÛÙÔ å‰¤·Ó. ÄÛ·Ó: ηÙËÁ. Û˘ÓÓÔ‹Û·˜. ≥. âÎÏ·Á›˜ . ÚÔÛˆÈ΋ ¯·ÚÈÛÙÈ΋ Î·È ˘ÔÎ.Û˘ÓÓÔ‹Û·˜: ·ÈÙÈÔÏ. ÛÎÔÔ‡. H ÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹ ¤¯ÂÈ ¿ÓÙ· ÌÚÔÛÙ¿ Ù˘ ÙÔ œÛÂÚ Î·È ÌÂÙ·ÊÚ¿˙ÂÙ·È ÌÂ: Û·Ó Ó· + ˘ÔÙ·ÎÙÈ΋ [·Ú·‰. \EÎÏ·Á›˜ ÔsÓ ï ‚·ÛÈχ˜ η› Û˘ÓÓÔ‹Û·˜ Ùɘ Ù¤¯Ó˘ Ù‹Ó ‰‡Ó·ÌÈÓ. ÙÂÏ. §¤ÁÂÈ ó˜ ñ‚ÚÈÛÙ‹˜ ÂåÌÈ œÛÂÚ Ì¤ÏÏˆÓ àÏËıÉ Ï¤ÁÂÈÓ [= ϤÂÈ fiÙÈ Ù¿¯· Â›Ì·È ıÚ·Û‡˜. 8. ÙÔÜ ‚›Ô˘: ÁÂÓ. ÙÚfiÔ˘. 7. ÛÙË ÌÙ¯.MÂÙ¿ÊÚ·ÛË 1. H ·ÓÙˆÓ˘Ì›· ¬˜. ÛÙË ÌÙ¯. ÈÛÔ‰˘Ó·ÌÔ‡Ó Ì ‰ÂÈÎÙÈ΋ ·ÓÙˆÓ˘Ì›· ‹ ‰ÂÈÎÙÈÎfi Â›ÚÚËÌ· Î·È ÌÂÙ·ÊÚ¿˙ÔÓÙ·È Ì ‰ÂÈÎÙÈ΋ ·ÓÙˆÓ˘Ì›· ‹ ‰ÂÈÎÙÈÎfi Â›ÚÚËÌ· Î·È Ì ϤÍÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙË ÛËÌ·Û›· ÙˆÓ Û˘Ó‰¤ÛÌˆÓ àÏÏ¿. ÛÙÔ ÔéÎ â¯Ú‹Û·ÙÔ [: ÙÔ Ú‹Ì· Ù˘ ÚfiÙ·Û˘] Î·È ÛÙË ÌÙ¯. ï ‚·ÛÈχ˜: ˘ÔÎ. ÎÚ›Û˘ fi. ÚÔÛ‰. ̤ÓÙÔÈ. • OÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙Ô˘Ó [·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È] ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· Î·È Ù· ·Ó·ÊÔÚÈο Ô˘ ÙȘ ÂÈÛ¿ÁÔ˘Ó.]: ˘ÔÎ. ÚfiÙ. ÔsÓ. ÌÙ¯. ïfiıÂÓ. ÎÚ›Û˘. ÛÙÔ Ú‹Ì·. öÂÈÛÂÓ ÙfiÓ \AÚ¯ÈÌ‹‰ËÓ: ·Ú. ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈ΋ ·fi ÙÔ Ù‹Ó ‰‡Ó·ÌÈÓ: ·ÓÙÈÎ. ·éÙfi˜: ˘ÔÎ. ÌÂÙÔ¯¤˜. Úfi˜ 剤·Ó: ÂÌÚfiı. η›. ¬ˆ˜ ·éÙˇá Ù¿ Ì¤Ó àÌ˘ÓÔÌ¤Óˇˆ Ù¿ ‰\ âȯÂÈÚÔÜÓÙÈ Ì˯·Ó‹Ì·Ù· ηٷÛ΢¿ÛFË Úfi˜ ÄÛ·Ó å‰¤·Ó ÔÏÈÔÚΛ·˜: ‰Â˘Ù. ·Ó·ÊÔÚÈ΋ ÚfiÙ. Ì˯·Ó‹Ì·Ù·: àÓÙÈÎ. ÚfiÙ.7Ë(229-266) ∂ÓfiÙËÙ· 7 246 29-01-04 10:19 ™ÂÏ›‰·246 ¶PO™E•E. Ox˜ ·éÙfi˜ Ì¤Ó ÔéÎ â¯Ú‹Û·ÙÔ. ÎÙËÙÈ΋ ‹ ·Ú·ıÂÙÈ΋ ·fi ÙÔ å‰¤·Ó.3] ‹ Û·Ó Ó· + ÈÛÙÔÚÈÎfi ¯ÚfiÓÔ ÔÚÈÛÙÈ΋˜ [·Ú¿‰. Ùɘ Ù¤¯Ó˘: ÁÂÓ. ¬Ô˘ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÂÚÈfi‰Ô˘ ‹ ËÌÈÂÚÈfi‰Ô˘ ÂÈÛ¿ÁÔ˘Ó Î‡ÚȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ. ‰¤ [: àÏÏ\ ÔyÙÔ˜ = ·ÏÏ\ ·˘Ùfi˜. ÛÙÔ öÂÈÛÂÓ [: ÙÔ Ú‹Ì· Ù˘ ÚfiÙ·Û˘] Î·È ÛÙȘ ÌÙ¯. fiÙ·Ó fï˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÏÏË Î‡ÚÈ· ÚfiÙ·ÛË ÛÙËÓ ›‰È· ÂÚ›Ô‰Ô ‹ ËÌÈÂÚ›Ô‰Ô. \øÚ¯ÔÜÓÙÔ œÛÂÚ ôÏÏÔȘ âȉÂÈÎÓ‡ÌÂÓÔÈ [= ¯fiÚ¢·Ó Û·Ó Ó· ¤Î·Ó·Ó Û ¿ÏÏÔ˘˜ Â›‰ÂÈÍË]. 2. àfiÏÂÌÔÓ . öÓıÂÓ. ôÚ·. η› ÔyÙÔ˜ = ÎÈ ·˘Ùfi˜.Ï. ‰È·ÈÚ. ¶·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· .·ÓËÁ˘ÚÈÎfiÓ: ÂÈÚÚËÌ·ÙÈο ηÙËÁ. ·fi Ùfi ÏÂÖÛÙÔÓ: Û‡ÛÙÔÈ¯Ô ·ÓÙÈÎ. ÛÙÔ Î·Ù·Û΢¿ÛFË [: ÙÔ Ú‹Ì· Ù˘ ÚfiÙ·Û˘]. Ôy. ¶PO™E•E. ÙÔÜ ‚›Ô˘ Ùfi ÏÂÖÛÙÔÓ àfiÏÂÌÔÓ Î·› ·ÓËÁ˘ÚÈÎfiÓ ‚ÈÒÛ·˜: ·Ú. âÎÂÖıÂÓ ÔsÓ = ·fi ÂΛ ÏÔÈfiÓ. âÎÂÖ ‰¤ = ÂΛ fï˜] Î. ÛÙÔ öÂÈÛÂÓ. ÔyÙÔ˜ ‰¤ = ·˘Ùfi˜ fï˜.

Ÿˆ˜ ÙÔ Î·Ïfi Û˘Ó˘¿Ú¯ÂÈ Ì ÙÔ Î·Îfi. ÙfiÙÂ: ÂÈÚÚ. °È’ ·˘Ùfi Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ Ú¤ÂÈ Ó· ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ Â˘ı‡ÓË Î·È ÙË Û˘Ó›‰ËÛË ÙÔ˘ ¯Ú‹ÛÙË. ∂ÓfiÙËÙ· 7 ∞¶∞¡∆∏™∂π™ ÛÙȘ ÂÚÌËÓ¢ÙÈΤ˜ ÂÚˆÙËÛÂȘ Ù˘ ÛÂÏ. °È· ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÔÙ¤ ÌÈ· ¯ÒÚ· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚË fiÙÈ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÔ˘˜ ηٿÏÏËÏÔ˘˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ ¿Ì˘Ó·˜ Î·È Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘Í‹ ÙÔ˘˜. Ô π¤ÚˆÓ Ê¿ÓËΠ‰‡ÛÈÛÙÔ˜ ·¤Ó·ÓÙÈ Û οÙÈ ÙfiÛÔ ÚˆÙÔÔÚÈ·Îfi Î·È ˙‹ÙËÛ ÙËÓ ¤ÌÚ·ÎÙË ·fi‰ÂÈÍË ÙˆÓ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌÒÓ ÙÔ˘ ÂÊ¢ڤÙË. ÚÔÛ‰. fiÙ·Ó Ô ∞Ú¯ÈÌ‹‰Ë˜ η˘¯‹ıËΠfiÙÈ ı· ÌÔÚÔ‡Û ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ÌÈÎÚ‹ ‰‡Ó·ÌË Ó· ·Ó˘„ÒÛÂÈ ‹ Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂÈ ÌÂÁ¿Ï· ‚¿ÚË. 3. ÚÔÛ‰. 54 ÙÔ˘ Û¯. ÕÌ˘Ó· ¯ˆÚ›˜ ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ Â›Ó·È ·Ó‡·ÚÎÙË. ŒÙÛÈ ¯ˆÚ›˜ η̛· ‰˘ÛÎÔÏ›· Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÂÏ¿¯ÈÛÙË ‰‡Ó·ÌË ÙÚ¿‚ËÍ ÙÔ ÏÔ›Ô ÛÙË ÛÙÂÚÈ¿. ÎÚ›Û˘ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ·Ú·Ù·ÎÙÈο Ì ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÚfiÙ·ÛË Ì ÙÔ Û˘ÌÏÂÎÙÈÎfi Û‡Ó‰ÂÛÌÔ Î·›. √ π¤ÚˆÓ ÂÓı˘ÛÈ¿ÛÙËΠ·fi ÙËÓ ·Ó·Î¿Ï˘„Ë ÙÔ˘ ∞Ú¯ÈÌ‹‰Ë Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÙˆÓ ÌÔ¯ÏÒÓ. ¶·Ú¿ ÙË ÛÈÁÔ˘ÚÈ¿ Î·È ÙËÓ ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛË ÙÔ˘ ∞Ú¯ÈÌ‹‰Ë. √ π¤ÚˆÓ ¤ÎÏËÎÙÔ˜ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ ÙËÓ ÂÊ¢ÚÂÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ∞Ú¯ÈÌ‹‰Ë Î·È ˙‹ÙËÛ ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi ÙÔ˘ ÙfiÔ˘.7Ë(229-266) 29-01-04 10:19 ™ÂÏ›‰·247 Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜ ̤Ó-‰¤. ¶ÔÈÔ ÚfiÏÔ ‰È·‰Ú·Ì·Ù›˙ÂÈ ÛÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜ Ë ÂÈÛÙ‹ÌË ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó· ÌÈ·˜ ¯ÒÚ·˜. ¤ÙÛÈ Î·È Ë ÂÈÛÙ‹ÌË ÌÔÚ› Ó· ÂÍÂÏȯı› ÙfiÛÔ ˆ˜ ̤ÛÔ ¿Ì˘Ó·˜ fiÛÔ Î·È ˆ˜ ̤ÛÔ Â›ıÂÛ˘. ÙÔ˘ ÛÎÔÔ‡. ÏÔÈfiÓ.] ÌÂÙ¿ Ùɘ ·Ú·ÛÎÂ˘É˜: ÂÌÚfiı. 2. ¶Ò˜ ·¤‰ÂÈÍÂ Ô ∞Ú¯ÈÌ‹‰Ë˜ fiÙÈ Ë ÂÈÓfiËÛ‹ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ÛˆÛÙ‹. 11. ∂ÓÒ. fï˜. ÛÙÔ ñÉگ [: ÙÔ Ú‹Ì· Ù˘ ÚfiÙ·Û˘]. Âå˜ ‰¤ÔÓ: ÂÌÚfiı. ‚È‚Ï›Ô˘ 1. ¯ÚfiÓÔ˘. ∞fiÚËÛÂ. ÚfiÙ. ÁÈ· Ó· ÙÚ·‚˯Ù› ÙÔ ÏÔ›Ô ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙË ÛÙÂÚÈ¿. Ô ∞Ú¯ÈÌ‹‰Ë˜ ÙÔ Î·Ù¿ÊÂÚ ÙÚ·‚ÒÓÙ·˜ ÙËÓ ¿ÎÚË ÙÔ˘ Û¯ÔÈÓÈÔ‡ ·fi ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· ÙÚÔ¯·ÏÈÒÓ. ¡· ·Ó·Ê¤ÚÂÙÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·. ÛÙÔ [ñÉÚ¯Â: ÂÓÓ. ¶ÔÈ· ÂÈÓfiËÛË ÙÔ˘ ∞Ú¯ÈÌ‹‰Ë ÂÓıÔ˘Û›·Û ÙÔÓ π¤ÚˆÓ·. ŸÌˆ˜ Ë ¿Ì˘Ó· ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È Î¿ı ÊÔÚ¿ ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ÙÚfiˆÓ Â›ıÂÛ˘. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜: ˘ÔÎ. ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÈÓÔÔ‡ÓÙ·È Â›Û˘ Ì ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘. ÚÔÛ‰. ÙÔÖ˜ ™˘Ú·ÎÔ˘Û›ÔȘ: ‰ÔÙ. ÚÔÛˆÈ΋ ÎÙËÙÈ΋ ·fi ÙÔ ñÉÚ¯Â. ì ·Ú·Û΢‹: ˘ÔÎ. √ ∞Ú¯ÈÌ‹‰Ë˜ Û ¤Ó· ‚·Ú‡ ÔÏÂÌÈÎfi ÏÔ›Ô ¤‚·Ï ·ÓıÚÒÔ˘˜ Î·È ÙÔ Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ ÊÔÚÙ›Ô. η› ÌÂÙ¿ Ùɘ ·Ú·ÛÎÂ˘É˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜ [ñÉÚ¯ÂÓ]: ·Ú. °È· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ·Ì˘ÓÙÈÎÒÓ ÂÍÔÏÈÛÌÒÓ ÛÙÚÂÊfiÌ·ÛÙ ÛÙËÓ ÂÈÛÙ‹ÌË. οÙÈ ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ˆ˜ ÙfiÙ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·Ó ÔÏÏÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÎfiÔ˜. ÚÈÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·Ó ÔÏÏ¿ ¯¤ÚÈ· Î·È ÌÂÁ¿ÏË Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ‰‡Ó·Ì˘. Û˘Óԉ›·˜. ∏ ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ·Ì˘ÓÙÈÎÒÓ Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ ÚÔηÏÔ‡Ó ÙÔ Êfi- 247 .

Ô˘ ÍÂÂÚÓ¿ÂÈ ÙË ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜. fï˜. ∆È ‰‡Ó·ÌË ¯·Ú›˙ÂÈ Ë ÂÈÛÙ‹ÌË. ·ÏÏ¿ Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘. ‰Â ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙȘ ÂÊ¢ڤÛÂȘ ÙÔ˘ ∞Ú¯ÈÌ‹‰Ë. ∞¿ÓÙËÛË: √È ÂÊ¢ڤÛÂȘ ÙÔ˘ ∞Ú¯ÈÌ‹‰Ë ÙÔÔıÂÙÔ‡Û·Ó ÙÔÓ π¤ÚˆÓ· Û ÏÂÔÓÂÎÙÈÎfiÙÂÚË ı¤ÛË ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ Â¯ıÚÒÓ ÙÔ˘. ÒÛÙ ӷ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Ì ÌÈ· Ó¤· ÂʇÚÂÛË Î¿ı ·ÚÔÛ‰fiÎËÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·. ÏÔÈfiÓ. ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ ∞ÓÙÈ΢ı‹ÚˆÓ) Î·È Ó· ÙȘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÙ ÛÙËÓ Ù¿ÍË. [ªÔÚ›Ù ӷ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂÙ ·Ó··Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÂÓfi˜ ηٷ¤ÏÙË ‹ ÂÓfi˜ ‚·ÚÔ‡ÏÎÔ˘ Î. µÏ¤Ô˘ÌÂ. Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ ¡·ÁηۿÎÈ. ∞¿ÓÙËÛË: √ π¤ÚˆÓ ı·‡Ì·Û ÙfiÛÔ Ôχ ÙËÓ ÂÊ¢ÚÂÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ∞Ú¯ÈÌ‹‰Ë. ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏÔ˜. ¶Ò˜ ı¤ÏËÛÂ Ô π¤ÚˆÓ Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢Ù› ÙËÓ ÂʇÚÂÛË ÙÈ˘ ∞Ú¯ÈÌ‹‰Ë. ÒÛÙÂ Ô Î·ı¤Ó·˜ ÚÔÛ·ı› Ó· ·ÔʇÁÂÈ ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘˜. ÚÔοÏÂÛ·Ó ÙfiÛÔ ÙÚfiÌÔ ÛÙËÓ ·ÓıÚˆfiÙËÙ·. ·ÊÔ‡ ÚÔηÏÔ‡Ó Êfi‚Ô Î·È ·Ó·ÛÙ¤ÏÏÔ˘Ó ÙËÓ Â›ıÂÛË ÙÔ˘ ¯ıÚÔ‡. 4.¯. ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ·Ì˘ÓÙÈο. ·ÎfiÌË ÎÈ ·Ó ‰Â ¯ÚÂÈ·ÛÙ› ÔÙ¤ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ·˘ÙÔ› ÔÈ Ì˯·ÓÈÛÌÔ›. ∞˘Ùfi ÚÔηÏÔ‡Û ÛÙÔ˘˜ ¯ıÚÔ‡˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Êfi‚Ô.7Ë(229-266) ∂ÓfiÙËÙ· 7 29-01-04 10:19 ™ÂÏ›‰·248 ‚Ô ÙˆÓ ·ÓÙÈ¿ÏˆÓ Î·È ¤ÙÛÈ ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È Ë ÂÈÚ‹ÓË.Ï. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ÓÔ˘. ªÔÚ›Ù ӷ ηٷÛ··ÛÂÙ ۯÂÙÈΤ˜ ̷ΤÙ˜ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· fiÛˆÓ ‰È‰¿ÛÎÂÛÙ ÛÙ· Ì·ı‹Ì·Ù· Ù˘ º˘ÛÈ΋˜ Î·È Ù˘ ∆¯ÓÔÏÔÁ›·˜. √È ‹‰Ë ˘¿Ú¯Ô˘Û˜ ÂÊ¢ڤÛÂȘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó. 248 . ÁÈ·Ù› Ô Êfi‚Ô˜. ÛÙË ÃÈÚÔ̷ۛ Î·È ·ÏÏÔ‡. 2. «ÙfiÙ ‰’ ñÉگ… ï ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜»: ¡· Û¯ÔÏÈ¿ÛÂÙ ÙË ÊÚ¿ÛË. Ô˘ ηٷÛ΢¿ÛÙËÎ·Ó ÁÈ· Â›ıÂÛË. fiÛÔ ˙Ô‡Û ے ·˘Ù‹Ó Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÂÊ¢ڤÙ˘. ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÂÓ ÙÔÏÌÔ‡Û·Ó Ó· ÚÔ‚Ô‡Ó Û Â›ıÂÛË ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘. Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ¿Ì˘Ó· Ù˘ fiÏ˘ fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÂÈıÂÙÈ΋ Âȯ›ÚËÛË. Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Û·Ó ÛÙÔ˘˜ ¯ıÚÔ‡˜. fiÙÈ Ì¤Ûˆ Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ ·ÎfiÌË Î·È ¤Ó·˜ ۈ̷ÙÈο ·‰‡Ó·ÌÔ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ‹ ¤Ó·˜ ÔÏÈÁ¿ÚÈıÌÔ˜ Ï·fi˜ ÌÔÚ› Ó· ηٷÛÙ› ·‹ÙÙËÙÔ˜. ÒÛÙÂ Ë fiÏË ‰Â ‰¤¯ÙËΠη̛· Â›ıÂÛË. ™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·.] ™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫∂™ ∞™∫∏™∂π™ ∂ÚÌËÓ¢ÙÈÎÔ‡ – Ú·ÁÌ·ÙÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ 1. ÒÛÙ ÛΤÊÙËΠ·Ì¤Ûˆ˜ ÙÚfiÔ˘˜ Ó· ÙËÓ ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢Ù› ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ Ù˘ fiÏ˘. ÒÛÙÂ Ô π¤ÚˆÓ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ۇÁÎÚÔ˘ÛË. ŒÙÛÈ fiÏ·. ¡· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂÙ ·Ó··Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ·Ú¯·›ˆÓ Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ (. ∑‹ÙËÛ ·fi ÙÔÓ ÂÊ¢ڤÙË ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ fiψÓ. ÔÈ ·ÙÔÌÈΤ˜ ‚fî˜.

249 . ‚È‚ÏÈÔ-): ‚È‚ÏÈÔ-ÁÚ¿ÊÔ˜Ø öÏ·ÊÔ˜ (ı. ·¥Ì·ÙÔ˜. ‚. ±ÚÌ·ÙÔ˜ (ı. MÂÙ·Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È Û¿ÓÈ· Î·È ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙˆÓ Î·È ÙÚÈÙfiÎÏÈÙˆÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ ˆ˜ ÚÒÙˆÓ Û˘ÓıÂÙÈÎÒÓ ·fi ·Ó·ÏÔÁ›· ÛÙ· ÚˆÙfiÎÏÈÙ· Î·È Ï‹ÁÂÈ Û · ‹ Û Ë: ‚È‚Ï›ÔÓ (ı. Ó·˘-) Ó·˘-Ì¿¯Ô˜. âÏ·ÊÔ-): âÏ·ÊË -‚fiÏÔ˜Ø Ï·Ì¿˜. ≈‰ˆÚ.ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΑ: §¤ÍË ÎÏÈÙ‹ ˆ˜ ·ã Û˘ÓıÂÙÈÎfi 1.‹ ˘ÚÔ ñ‰·ÙÔ- : ÁË-ÁÂÓ‹˜. àÁÔÚ¿ (ı. ¶ A PA T H P H ™ E I ™ ·. Áˆ-̤ÙÚ˘ : ˘Ú-ÊfiÚÔ˜ : ˘ÚÈ-ÊÏÂÁ‹˜ : ˘ÚÔ-Âȉ‹˜ : ñ‰·ÙÔ-Âȉ‹˜ : ñ‰ÚÔ-fiÙ˘ : ñ‰Ú-·ÁˆÁfi˜. OY™IA™TIKO ˆ˜ ·ã Û˘ÓıÂÙÈÎfi ŸÙ·Ó ÙÔ ÚÒÙÔ Û˘ÓıÂÙÈÎfi ÌÈ·˜ Ϥ͢ Â›Ó·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi. ‰ËÌÔ): ‰ËÌÔ-ÎÚ·Ù›·Ø ÏfiÁÔ˜ (ı. (ı.ÊfiÚÔ˜. AÌÂÙ¿‚ÏËÙÔ ı¤Ì·.‰ÚfiÌÔ˜Ø ±Ì·Í· (ı. Ï·Ì¿‰Ô˜ (ı. àÁÔÚ·-): àÁÔÚ· . êÌ·Í·-): êÌ·ÍÔ-ËÁfi˜Ø å¯ı‡˜ (ı. fiÙ·Ó ÙÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi Â›Ó·È ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙÔ. fiÙ·Ó Â›Ó·È ÚÒÙ· Û˘ÓıÂÙÈο. ÁÂÓ. fiÙ·Ó Â›Ó·È ÚÒÙ· Û˘ÓıÂÙÈο. MÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ ı¤Ì· ·. ¤¯Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi ¤Ó· ı¤Ì·: ÁÉ ÜÚ ≈‰ˆÚ ñ‰ÚÔñ‰Ú- ÁË ‹ Áˆ ˘Ú‹ ˘ÚÈ. ÁÂÓ.ÁÚ¿ÊÔ˜Ø Ó·Ü˜ (ı.7Ë(229-266) 29-01-04 10:19 ™ÂÏ›‰·249 ª∂ƒ√™ Bã ∂ÓfiÙËÙ· 7 ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΑ . ÜÚ. T· ÙÚÈÙfiÎÏÈÙ· Ô˘‰¤ÙÂÚ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó Û -Ì·.ÓfiÌÔ˜Ø Ó›ÎË: (ı. ηÓÔÓÈο ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ‰Â ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÙ·È. ÏÔÁÔ-) ÏÔÁÔ . ¿ÏÏÔÙ ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÙÔ ·Ù Î·È ¿ÏÏÔÙ ÙÔ ·Ô‚¿ÏÏÔ˘Ó: ±ÚÌ·. Î·È Î˘Ú›ˆ˜. ÓÈÎË-) ÓÈÎË-ÊfiÚÔ˜Ø ‰ÉÌÔ˜ (ı. ·îÌ·Ù-): ·îÌ·ÙÔ-ÛÙ·Á‹˜ (ÙÔ ·Ù ‰È·ÙËÚ›ٷÈ). ÁÂÓ. ‚. MÂÙ·Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÚˆÙÔÎÏ›ÙˆÓ Î·È ÙÚÈÙÔÎÏ›ÙˆÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ ·fi ·Ó·ÏÔÁ›· ÛÙ· ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙ· Î·È Ï‹ÁÂÈ Û Ô: ì̤ڷ (ı. Ï·Ì·‰-): Ï·Ì·‰Ë . ìÌÂÚ·-): ìÌÂÚÔ. êÚÌ·Ù-): êÚÌ·Ù-ËÏ¿Ù˘ (ÙÔ ·Ù ‰È·ÙËÚ›ٷÈ). ·îÌÔ-‚·Ê‹˜ (ÙÔ ·Ù ·Ô‚¿ÏÏÂÙ·È). êÚÌ-¿Ì·Í· (ÙÔ ·Ù ·Ô‚¿ÏÏÂÙ·È)Ø ·xÌ·. å¯ı˘-) å¯ı˘Ô-ÒÏ˘. T· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÁÉ.

ÎÚ˘„-›-ÓÔ˘˜. ‰‡Ô. TÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi ηٿ ÙË Û‡ÓıÂÛË ¿ÏÏÔÙ ‰Â ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÙ·È Î·È ¿ÏÏÔÙ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È. ÊÈÏÂ-): ÊÈÏ-¿ÓıÚˆÔ˜Ø fï˜ ÊÈÏfi-ÍÂÓÔ˜ ÌÈÛ¤-ˆ (ı. • ŸÙ·Ó Ù· Â›ıÂÙ· ηÏfi˜ Î·È Ę ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ˆ˜ ÚÒÙ· Û˘ÓıÂÙÈο. E¶I£ETO ˆ˜ ·ã Û˘ÓıÂÙÈÎfi ∂ÓfiÙËÙ· 7 ŸÙ·Ó ÙÔ ÚÒÙÔ Û˘ÓıÂÙÈÎfi ÌÈ·˜ Ϥ͢ Â›Ó·È Â›ıÂÙÔ. ÙÚÈ-. ÙfiÙ ¿ÏÏÔÙ ̤ÓÔ˘Ó ·ÌÂÙ¿‚ÏËÙ· Î·È ¿ÏÏÔÙ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È ·fi ·Ó·ÏÔÁ›· ÛÙ· ·ÚÈıÌËÙÈο ëÙ¿. àÎÚÔ-. ÂÓÙ¿-‰Ú·¯ÌÔÓØ ÂåÎÔÛ›-˯˘˜. 3. 250 .Ï. ηÏÏÈ-ÂÚÁáØ ·ÓÙÔ-fiÚÔ˜. ÙÚ›-ÌËÓÔ˜. ‰È-. Ù¤ÛÛ·Ú˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ˆ˜ ÚÒÙ· Û˘ÓıÂÙÈο. ·fi ÙÔ ·ÚÛÂÓÈÎfi ôÎÚÔ˜): àÎÚfi-ÔÏȘ £ÂÚÌ·› + ‡Ï·È (ı. ‰›-‰Ú·¯ÌÔÓ. ÊıÈÓ-fiˆÚÔÓ. TÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ·ã Û˘ÓıÂÙÈÎÔ‡ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ÚÔÛı‹ÎË ÂÓfi˜ ·fi Ù· ʈӋÂÓÙ·  ‹ È ‹ Ô. ÙfiÙ ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ Û -ˆ Ú‹Ì·ÙÔ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ¯ˆÚ›˜ ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘  ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ʈӋÂÓ Î·È ÌÚÔÛÙ¿ ·fi Û‡ÌʈÓÔØ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘  ٛıÂÙ·È ÙÔ Ô: ÊÈϤ-ˆ (ı.7Ë(229-266) 29-01-04 10:19 ™ÂÏ›‰·250 2. ÙÂÙÚ¿-˯˘˜. MÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ ı¤Ì·. • ŸÙ·Ó Ù· ¿ÎÏÈÙ· ·fiÏ˘Ù· ·ÚÈıÌËÙÈο ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ˆ˜ ÚÒÙ· Û˘ÓıÂÙÈο. Ë Û‡ÓıÂÙË Ï¤ÍË ·Ú¿ÁÂÙ·È ·fi ÙÔ ÚËÌ·ÙÈÎfi ‹ ·fi ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ı¤Ì· (ηÓÔÓÈο ·fi ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ÂÓÂÚÁËÙÈÎÔ‡ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ‹ ÙÔ˘ ̤ÏÏÔÓÙ·). TÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ·ã Û˘ÓıÂÙÈÎÔ‡ ̤ÓÂÈ ·ÌÂÙ¿‚ÏËÙÔ. ·ÓÙÔ. ÂÓÙÂ-Ù¿Ï·ÓÙÔ˜. AÌÂÙ¿‚ÏËÙÔ ı¤Ì·. ÙÂÙÚ·-: ÌÔÓÔ-Âȉ‹˜. fiÙ·Ó ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Û˘ÓıÂÙÈÎfi ·Ú¯›˙ÂÈ ·fi ʈӋÂÓ: (ö¯ˆ + âÁÁ‡Ë): â¯-¤ÁÁ˘ÔÓ. ıÂÚÌÔ-): £ÂÚÌÔ-‡Ï·ÈØ ¯›ÏÈ· + Ù¿Ï·ÓÙ· (ı. ŸÙ·Ó Ù· Ù¤ÛÛÂÚ· ÚÒÙ· ÎÏÈÙ¿ ·fiÏ˘Ù· ·ÚÈıÌËÙÈο Âx˜. Ê˘Á-fi-‰ÈÎÔ˜. ÙÚÂÖ˜. ÂåÎÔÛ¿-˯˘˜. âÓÓ¤·. ¯ÈÏÈÔ-): ¯ÈÏÈÔ-Ù¿Ï·ÓÙÔ˜. • ŸÙ·Ó ÙÔ ÚÒÙÔ Û˘ÓıÂÙÈÎfi ÌÈ·˜ Ϥ͢ Â›Ó·È Ú‹Ì· Û˘ÓËÚË̤ÓÔ Û -¤ˆ. ÌÈÛÂ-): ÌÈÛ-¿ÓıÚˆÔ˜Ø fï˜ ÌÈÛÔ-Á‡Ó˘. ‰¤Î· Î. ÙfiÙ ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘˜ ›ӷÈ: ηÏÏÈ-. fiÙ·Ó ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Û˘ÓıÂÙÈÎfi ·Ú¯›˙ÂÈ ·fi Û‡ÌʈÓÔ: â¯-¤-ÊÚˆÓ. ÙfiÙ ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÌÔÓÔ-. ηÓÔÓÈο Ë Û‡ÓıÂÙË Ï¤ÍË ·Ú¿ÁÂÙ·È ·fi ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ·ÚÛÂÓÈÎÔ‡ Á¤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ÂÈı¤ÙÔ˘: • ôÎÚ· + fiÏȘ (ı. ¿Ó-ÛÔÊÔ˜.‹ ·Ó-: ηÏÏ›-ÓÈÎÔ˜. PHMA ˆ˜ ·ã Û˘ÓıÂÙÈÎfi ŸÙ·Ó ÙÔ ÚÒÙÔ Û˘ÓıÂÙÈÎfi ÌÈ·˜ Ϥ͢ Â›Ó·È Ú‹Ì·.

ÔÓá âÁÁ‡Ë ÌÜıÔ˜ Ê˘É fiÏȘ ®¿Ùˆ „˘¯‹ ÛÙ·ıÌfi˜ ‹ÁÓ˘ÌÈ ôÁ˘ÚȘ ôÚ¯ˆ äÓ›· ‰·¿ÓË Ì˯·Ó‹ ÊÚ‹Ó ¤‰Ë Û‡ÓıÂÙË Ï¤ÍË (Ô˘Û. ÔÏÈÔÚΛ·.) (Ô˘Û. ÓˆÏÎËıÂÖÛ·Ó.) (Ô˘Û.) (Â›ı. ‚È‚Ï›Ô˘ 7 ¡· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÙ ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÛÙ‹ÏË ÙÔ˘ ›Ó·Î· Ì ÙȘ Û‡ÓıÂÙ˜ ϤÍÂȘ Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi Ù· Û˘ÓıÂÙÈο Ù˘ ÚÒÙ˘ ÛÙ‹Ï˘.) (Â›ı.) (Ô˘Û.) (Ô˘Û. ÙÚÈ¿ÚÌÂÓÔÓ: ÙÚ›· (·ÚÈıÌËÙÈÎfi Â›ıÂÙÔ) ÔχÛ·ÛÙÔÓ: Ôχ˜ (Â›ıÂÙÔ) ÔÏÈÔÚΛ·: fiÏȘ (Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi) ÓˆÏÎËıÂÖÛ·Ó: ӷܘ (Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi) 251 . ¡· ‚Ú›Ù ÙÔ ·ã Û˘ÓıÂÙÈÎfi ÙˆÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ϤÍÂˆÓ ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Î·È Ó· ‰ËÏÒÛÂÙ ÙÈ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ ›ӷÈ: ÙÚÈ¿ÚÌÂÓÔÓ.) (Â›ı. 55 ÙÔ˘ Û¯.) (Ô˘Û. ‚È‚Ï›Ô˘ 1.) (Â›ı.) (Â›ı.) ·ã Û˘ÓıÂÙÈÎfi Á‹‰ÔÓ ÁˆfiÓÔ˜ ⯤ÁÁ˘Ô˜ â¯¤Ì˘ıÔ˜ ÌÂÁ·Ê˘‹˜ ÌÂÁ·ÏfiÔÏȘ Ì˯·ÓÔÚÚ¿ÊÔ˜ ÌÈÎÚfi„˘¯Ô˜ Ó·‡ÛÙ·ıÌÔ˜ Ó·˘ËÁfi˜ ·Ó‹Á˘ÚȘ ÂÈı·Ú¯›· ÂÈı‹ÓÈÔ˜ ÔÏ˘‰¿·ÓÔ˜ ÔÏ˘Ì‹¯·ÓÔ˜ ÊÈÏfiÊÚˆÓ ¯ÂÈÚÔ¤‰Ë Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi Ú‹Ì· Ú‹Ì· Â›ıÂÙÔ Â›ıÂÙÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi Â›ıÂÙÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi Â›ıÂÙÔ Ú‹Ì· Ú‹Ì· Â›ıÂÙÔ Â›ıÂÙÔ ÂÂ›ıÂÙÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ∞¶∞¡∆∏™∂π™ ÛÙȘ ÂÙ˘ÌÔÏÔÁÈΤ˜ ·Û΋ÛÂȘ Ù˘ ÛÂÏ.) (Â›ı. 54 ÙÔ˘ Û¯.) (Â›ı.) (Ô˘Û.7Ë(229-266) 29-01-04 10:19 ™ÂÏ›‰·251 ∞¶∞¡∆∏™∏ ∂ÓfiÙËÙ· ÛÙËÓ ¿ÛÎËÛË Ù˘ ÛÂÏ.) (Â›ı.) (Â›ı.) (Ô˘Û. ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË ÛÙ‹ÏË: §¤ÍË ÎÏÈÙ‹ ˆ˜ ·ãÛ˘ÓıÂÙÈÎfi ·ã Û˘ÓıÂÙÈÎfi ÁÉ ÁÉ ö¯ˆ ö¯ˆ ̤Á·˜ ̤Á·˜ Ì˯·Ó‹ ÌÈÎÚfi˜ ӷܘ ӷܘ Ę ›ıˆ ›ıˆ Ôχ˜ Ôχ˜ Ê›ÏÔ˜ ¯Â›Ú + + + + + + + + + + + + + + + + + ‚ã Û˘ÓıÂÙÈÎfi ¤‰ÔÓ ÔÓ¤ˆ. ∫·ÙfiÈÓ Ó· ‰ËÏÒÛÂÙ ÙÈ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ Â›Ó·È ÙÔ ·ã Û˘ÓıÂÙÈÎfi ÙÔ˘˜. ÔχÛ·ÛÙÔÓ.

¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ Ù· Û˘ÓıÂÙÈο Ô˘ ‰›ÓÔÓÙ·È: ·ã Î·È ‚ã Û˘ÓıÂÙÈο Û‡ÓıÂÙË Ï¤ÍË Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi Ê›ÏÔ˜ Ê›ÏÔ˜ ÁÉ + + + ‰fiÍ· ÊÈÏÔ‰ÔÍ›· ôÚÁ˘ÚÔ˜ ÊÈÏ·ÚÁ˘Ú›· ÌÂÙÚ¤ˆ.Â. Ù¤¯ÓË ÂÈı¤ÙˆÓ Ô˘ ı· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÙ ·Ú·Î¿Ùˆ. ‚›Ô˜ Î·È Ù¤¯ÓË Ï¤ÍÂȘ. ÁˆÌÂÙÚÈÎfi˜ ÁˆÁÚ¿ÊÔ˜ ÁˆÁÚ·Êá 3. ¡· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÙ ÙÔÓ ›Ó·Î· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› Ì ۇÓıÂÙ˜ ϤÍÂȘ Ù˘ ·. Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎfi˜ Ù¤¯ÓËÌ·: Ù· ÚÔ˚fiÓ ¤ÓÙ¯Ó˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Ù¤¯Ó·ÛÌ·: ·ÓÔ‡ÚÁÔ ÂÈÓfiËÌ· 252 . ÌÂÙÚá ÁˆÌÂÙÚ›· ÁÉ + Áڿʈ ÁˆÁÚ·Ê›· Â›ıÂÙÔ Ú‹Ì· ÊÈÏfi‰ÔÍÔ˜ ÊÈÏÔ‰ÔÍá ÊÈÏ¿ÚÁ˘ÚÔ˜ ÊÈÏ·ÚÁ˘Úá Áˆ̤ÙÚ˘ ÁˆÌÂÙÚá. ·) ¡· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÙ ÙȘ ηٷϋÍÂȘ ÛÙȘ ÔÌfiÚÚÈ˙˜ ÙˆÓ Ï. ·Ú¿ÁˆÁÔ Â›ıÂÙÔ ‚Ȉ-Ù¤Ô˜ (= ·˘Ùfi˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ˙‹ÛÂÈ) ‚Ȉ-ÙÂfi˜ (= ·˘Ùfi˜ Ô˘ ·Í›˙ÂÈ Ó· ˙‹ÛÂÈ) ‚ÈÒÛ-ÈÌÔ˜ (= ·˘Ùfi˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ˙‹ÛÂÈ) Ù¯Ó-ÈÎfi˜ Ù¯ÓË-Ùfi˜ ÚfiÛˆÔ Ô˘ ÂÓÂÚÁ› ï Ù¯Ó-›Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. Ô ¤ÓÙ¯ÓÔ˜ Ù¯ÓËÙfi˜: ·˘Ùfi˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ̤ۈ Ù˘ Ù¤¯Ó˘.7Ë(229-266) ∂ÓfiÙËÙ· 7 29-01-04 10:19 ™ÂÏ›‰·252 2. ‚) ¡· ÂÓÙÔ›ÛÂÙ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÛËÌ·Û›·˜ ÙˆÓ ÔÌfiÚÚÈ˙ˆÓ ÙÔ˘ Ô˘Û. ηٿÛÙ·ÛË ì ‚›ˆ-ÛȘ ì ‚ÈÔÙ-‹ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÙÔ Ù¤¯ÓË-Ì· ÙÔ Ù¤¯Ó·Û-Ì· Ù¯ÓÈÎfi˜: ·˘Ùfi˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› Ì ‰ÂÍÈfiÙËÙ·.

™Ã∏ª∞∆π™ª√™ ª∂§§√¡∆∞ 1. ‚Ô‡ÏÔÌ·È). fiˆ˜ ÔÈ ÂÓÂÛÙÒÙ˜ ÙˆÓ Û -¤ˆ Û˘ÓËÚËÌ¤ÓˆÓ ÚËÌ¿ÙˆÓ. °ƒ∞ªª∞∆π∫∞ ™Ã√§π∞ 1.¯. K § I ™ H ̤ÏÏÔÓÙ· YÁÚÔÏ‹ÎÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜ ENEP°HTIKH OÚÈÛÙÈ΋ E˘ÎÙÈ΋ ‚·Ï-á ‚·Ï-ÂÖ˜ ‚·Ï-ÂÖ ‚·Ï-ÔÜÌÂÓ ‚·Ï-ÂÖÙ ‚·Ï-ÔÜÛÈ ‚·Ï-ÔÖÌÈ ‹-Ô›ËÓ ‚·Ï-ÔÖ˜ ‹ -ԛ˘ ‚·Ï-ÔÖ ‹ -Ô›Ë ‚·Ï-ÔÖÌÂÓ ‚·Ï-ÔÖÙ ‚·Ï-ÔÖÂÓ ME™H ‚·Ï-ÔÜÌ·È ‚·Ï-FÉ ‹ ÂÖ ‚·Ï-ÂÖÙ·È ‚·Ï-Ô‡ÌÂı· ‚·Ï-ÂÖÛı ‚·Ï-ÔÜÓÙ·È ‚·Ï-Ô›ÌËÓ ‚·Ï-ÔÖÔ ‚·Ï-ÔÖÙÔ ‚·Ï-Ô›ÌÂı· ‚·Ï-ÔÖÛı ‚·Ï-ÔÖÓÙÔ ºøNH A·Ú¤ÌÊ·ÙÔ MÂÙÔ¯‹ ‚·Ï-ÂÖÓ ‚·Ï-áÓ ‚·Ï-ÔÜÛ· ‚·Ï-ÔÜÓ ºøNH ‚·Ï-ÂÖÛı·È ‚·Ï-Ô‡ÌÂÓÔ˜ ‚·Ï-Ô˘Ì¤ÓË ‚·Ï-Ô‡ÌÂÓÔÓ 253 . ÓÂÌÔÜÌ·È (·fi ÓÂ̤ÔÌ·È) ̤ӈ : ÌÂÓá (·fi ÌÂÓ¤ˆ) àÁÁ¤Ïψ : àÁÁÂÏá (·fi àÁÁÂϤˆ) ηı·›Úˆ : ηı·Úá (·fi ηı·Ú¤ˆ).¯. OÈ Ì¤ÏÏÔÓÙ˜ ·˘ÙÔ› ÎÏ›ÓÔÓÙ·È. T· ÂÓÚÈÓfiÏËÎÙ· Î·È ˘ÁÚfiÏËÎÙ· Ú‹Ì·Ù· Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÙÔÓ ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi ̤ÏÏÔÓÙ· Û -á Î·È ÙÔ Ì¤ÛÔ Û -ÔÜÌ·È ¯ˆÚ›˜ ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Û: Ӥ̈ : ÓÂÌá (·fi ÓÂ̤ˆ). ª¤ÏÏÔÓÙ·˜ Î·È ·fiÚÈÛÙÔ˜ ÂÓÚÈÓfiÏËÎÙˆÓ Î·È ˘ÁÚfiÏËÎÙˆÓ ÚËÌ¿ÙˆÓ ÂÓÂÚÁËÙÈ΋˜ Î·È Ì¤Û˘ ʈӋ˜ ∂ÓÚÈÓfiÏËÎÙ· ϤÁÔÓÙ·È Ù· Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ì ‹ Ó (. Ӥ̈) ÀÁÚfiÏËÎÙ· ϤÁÔÓÙ·È Ù· Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ï ‹ Ú (.7Ë(229-266) 29-01-04 10:19 ™ÂÏ›‰·253 ª∂ƒ√™ °ã ∂ÓfiÙËÙ· 7 °ƒ∞ªª∞∆π∫∏: ª¤ÏÏÔÓÙ·˜ Î·È ·fiÚÈÛÙÔ˜ ÂÓÚÈÓfiÏËÎÙˆÓ Î·È ˘ÁÚfiÏËÎÙˆÓ ÚËÌ¿ÙˆÓ ÂÓÂÚÁËÙÈ΋˜ Î·È Ì¤Û˘ ʈӋ˜ – ∏ ÎÏ›ÛË ÙˆÓ ·ÓÒÌ·ÏˆÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ ì ӷܘ Î·È ì ¯Â›Ú.

ÙÔ È ÛÂ È Î·È ÙÔ ˘ Û ˘: TÚÔ‹ ʈÓˤÓÙˆÓ EÓÂÛÙÒÙ· £¤Ì· AfiÚÈÛÙÔ˜ TÈ ÚÔËÁÂ›Ù·È ˘· È· ˘ · ˘ Ú· ˘ ÛÂ Ë ñÊ·›Óˆ ñÊ·Ó ˘ : ≈ÊËÓ· » - · ÌÈ·›Óˆ ÌÈ·Ó˘ : âÌ›·Ó· (ÚÔËÁÂ›Ù·È ÙÔ È) » - · : - (ÚÔËÁÂ›Ù·È ÙÔ Â) » - · Ì·Ú·›Óˆ Ì·Ú·Ó˘ : âÌ¿Ú·Ó· (ÚÔËÁÂ›Ù·È ÙÔ Ú)  » ÂÈ àÁÁ¤Ïψ àÁÁÂÏ. ‚È‚÷Ä. • ŸÌÔÈ· ÎÏ›ÓÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ÔÈËÙÈÎÔ› ̤ÏÏÔÓÙ˜ ÛΉá (ÙÔ˘ ÛΉ¿ÓÓ˘ÌÈ = ÛÎÔÚ›˙ˆ). ÎÂÚ‰·›Óˆ. ‚È‚áÌÂÓ. O ̤ÏÏÔÓÙ·˜ ·˘Ùfi˜ ÎÏ›ÓÂÙ·È. ÎÚÂÌá (ÙÔ˘ ÎÚÂÌ¿ÓÓ˘ÌÈ = ÎÚÂÌ¿ˆ).7Ë(229-266) ∂ÓfiÙËÙ· 7 29-01-04 10:19 ™ÂÏ›‰·254 2. ·ÓÔ›Áˆ) Î·È ÛÎÈá (ÙÔ˘ ÛÎÈ¿˙ˆ = οӈ ÛÎÈ¿) Ô˘ ··ÓÙ¿ ÌfiÓÔ Û‡ÓıÂÙÔ˜: ηٷ-ÛÎÈ¿˙ˆ. ‚È‚÷áÌÂÓ. ‚È‚ÄÙÂ. ¶PO™OXH OÈ Ì¤ÏÏÔÓÙ˜ ‚È‚á (ÙÔ˘ ‚È‚¿˙ˆ). âÏá (ÙÔ˘ âÏ·‡Óˆ) Î·È âÍÂÙá (ÙÔ˘ âÍÂÙ¿˙ˆ: âÍ + âÙ¿˙ˆ) ÎÏ›ÓÔÓÙ·È. Ú). Â. ‚È‚áÛ·. 2. ÎÔÈÏ·›Óˆ ‰ÂÓ ÙÚ¤Ô˘Ó ÙÔ ‚Ú·¯‡¯ÚÔÓÔ · Û Ë. O ·fiÚÈÛÙÔ˜ ·˘Ùfi˜ ÎÏ›ÓÂÙ·È. ‚È‚áÓ ™Ã∏ª∞∆π™ª√™ ∞√ƒπ™∆√Àã 1. âΤډ·Ó·. OPI™T.: ‚È‚áÓ. ‚È‚÷áÂÓ. ìÏ¿ÌËÓ. 254 . ÂÙá (ÙÔ˘ ÂÙ¿ÓÓ˘ÌÈ = ·ÏÒÓˆ.: ‚È‚á. A¶AP. äÁÁ¤Ï-ıËÓ. ·ã Û -¿ÌËÓ.: ‚È‚ÄÓ. MET. K § I ™ H . âÎԛϷӷ. ±ÏÏÔÌ·È. T· ·úÚˆ.: õÁÁÂÈÏ· (ÚÔËÁÂ›Ù·È ÙÔ Â) » - - » - ˘È ˘ ˘ È ˘ Ï·›Óˆ ÎÚ›Óˆ à̇ӈ Ï·Ӣ ÎÚÈÓ˘ àÌ˘Ó˘ - âϤ·Ó· - : öÎÚÈÓ· (ÚÔËÁÂ›Ù·È ÙÔ È) : - (ÚÔËÁÂ›Ù·È ÙÔ ˘) õÌ˘Ó· ¶APATHPH™H. O ·ıËÙÈÎfi˜ ·fiÚÈÛÙÔ˜ ·ã Ï‹ÁÂÈ Î·ÓÔÓÈο Û -ıËÓ: âÌÈ¿Ó-ıËÓ.: ‚È‚÷ÒËÓ. ‚È‚áÛÈ. ·Ó Î·È ‰ÂÓ ÚÔËÁÂ›Ù·È Â ‹ È ‹ Ú: qÚ·. ÎÂÚá (ÙÔ˘ ÎÂÚ¿ÓÓ˘ÌÈ = ·Ó·Î·Ù‡ˆ. fiˆ˜ Ô Ì¤ÏÏÔÓÙ·˜ ÙˆÓ ‚·Ú˘ÙfiÓˆÓ ÊˆÓËÂÓÙÔÏ‹ÎÙˆÓ ÚËÌ¿ÙˆÓ. ‚È‚÷Ę. ÙÔ Â Û ÂÈ. O ·ıËÙÈÎfi˜ ̤ÏÏÔÓÙ·˜ Ï‹ÁÂÈ Î·ÓÔÓÈο Û -ı‹ÛÔÌ·È: ÌÈ·Ó-ı‹ÛÔÌ·È. ‚È‚÷Ò˘. EYKT. àÁÁÂÏı‹ÛÔÌ·È. ·Ó·ÌÂÈÁÓ‡ˆ). O ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi˜ ·fiÚÈÛÙÔ˜ ·ã ÙˆÓ ÂÓÚÈÓÔÏ‹ÎÙˆÓ Î·È ˘ÁÚÔÏ‹ÎÙˆÓ ÚËÌ¿ÙˆÓ Ï‹ÁÂÈ Û -· Î·È Ô Ì¤ÛÔ˜ ·fiÚ. fiˆ˜ Ô ·fiÚÈÛÙÔ˜ ÙˆÓ ‚·Ú˘ÙfiÓˆÓ ÊˆÓËÂÓÙÔÏ‹ÎÙˆÓ ÚËÌ¿ÙˆÓ. ¯ˆÚ›˜ ÙÔÓ ¯ÚÔÓÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· -Û Ì ¤ÎÙ·ÛË (ÙÚÔ‹) ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ ʈӋÂÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ ·fi ‚Ú·¯‡¯ÚÔÓÔ Û ̷ÎÚfi¯ÚÔÓÔ: ÙÔ · ÛÂ Ë ‹ Û · (‡ÛÙÂÚ· ·fi Ù· È. fiˆ˜ Ô ÂÓÂÛÙÒÙ·˜ ÙˆÓ Û -¿ˆ Û˘ÓËÚËÌ¤ÓˆÓ ÚËÌ¿ÙˆÓ. ‚È‚÷áÙÂ. K § I ™ H . ‚È‚÷ÒË.

âÌ‚·ÏÂÖÙ Áã ÚÔÛ. âÌ‚¿Ïψ. 56 ÙÔ˘ Û¯. MÂÙÔ¯‹ ÓÂÖÌ-·È Ó›-Ì·˜ Ó›Ì-·Û· ÓÂÖÌ-·Ó A·Ú. âÌ‚·ÏÂÖ – âÌ‚·ÏÔÜÛÈ 255 . ∞¶∞¡∆∏™∏ ÛÙËÓ ¿ÛÎËÛË Ù˘ ÛÂÏ. fiˆ˜ Ô ·fiÚÈÛÙÔ˜. âÌ‚·ÏÂÖ˜ . ¤¯ÔÓÙ·˜ ÙȘ ›‰È˜ ηٷϋÍÂȘ ¯ˆÚ›˜ ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Û. öÓÂÈÌ-· öÓÂÈÌ-·˜ öÓÂÈÌ- âÓ›Ì-·ÌÂÓ âÓ›Ì-·Ù öÓÂÈÌ-·Ó Ó›Ì-ˆ Ó›Ì-÷˘ Ó›Ì-÷Ë Ó›Ì-ˆÌÂÓ Ó›Ì-ËÙ Ó›Ì-ˆÛÈ — ÓÂÖÌ-ÔÓ ÓÂÈÌ-¿Ùˆ — Ó›Ì-·Ù ÓÂÈÌ-¿ÓÙˆÓ ‹ ÓÂÈÌ-¿ÙˆÛ·Ó Ó›Ì-·ÈÌÈ Ó›Ì-·È˜ Ó›Ì-·È Ó›Ì-·ÈÌÂÓ Ó›Ì-·ÈÙ Ó›Ì-·ÈÂÓ A·Ú. ÛÙÔ ··Ú¤ÌÊ··ÙÔ Î·È ÛÙË ÌÂÙÔ¯‹. ̤ÏÏÔÓÙ·˜ ÔÚÈÛÙÈ΋ ‚ã ÚÔÛ. âÓÂÈÌ-¿ÌËÓ âÓ›Ì-ˆ âÓ›Ì-·ÙÔ âÓÂÈÌ-¿ÌÂı· âÓ›Ì-·Ûı âÓ›Ì-·ÓÙÔ Ó›Ì-ˆÌ·È Ó›Ì-÷Ë Ó›Ì-ËÙ·È ÓÂÈÌ-ÒÌÂı· Ó›Ì-ËÛı Ó›Ì-ˆÓÙ·È ÓÂÈÌ-·›ÌËÓ Ó›Ì-·ÈÔ Ó›Ì-·ÈÙÔ ÓÂÈÌ-·›ÌÂı· Ó›Ì-·ÈÛı Ó›Ì-·ÈÓÙÔ — ÓÂÖÌ-·È ÓÂÈÌ-¿Ûıˆ Ó›Ì-·Ûı·È ÓÂÈÌ-¿ÌÂÓÔ˜ — ÓÂÈÌ-·Ì¤ÓË Ó›Ì-·Ûı ÓÂÈÌ-¿ÌÂÓÔÓ ÓÂÈÌ-¿ÛıˆÓ ‹ ÓÂÈÌ-¿ÛıˆÛ·Ó ¶PO™E•E. ÙˆÓ ÊˆÓËÂÓÙÔÏ‹ÎÙˆÓ ÚËÌ¿ÙˆÓ (‚Ϥ ÎÏ›ÛË öÏ˘Û· Î·È âÏ˘Û¿ÌËÓ). ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi˜ Î·È Ì¤ÛÔ˜.7Ë(229-266) 29-01-04 10:19 ™ÂÏ›‰·255 K§I™H EÓÂÚÁËÙÈÎÔ‡ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ·ã ÂÓÚÈÓÔÏ‹ÎÙˆÓ Î·È ˘ÁÚÔÏ‹ÎÙˆÓ ÚËÌ¿ÙˆÓ ∂ÓfiÙËÙ· 7 ENEP°HTIKH ºøNH OÚÈÛÙÈ΋ YÔÙ·ÎÙÈ΋ E˘ÎÙÈ΋ ¶ÚÔÛÙ·ÎÙ. √ ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi˜ Î·È Ô Ì¤ÛÔ˜ ·fiÚÈÛÙÔ˜ ÙˆÓ ÂÓÚÈÓÔÏ‹ÎÙˆÓ Î·È ˘ÁÚÔÏ‹ÎÙˆÓ ÚËÌ¿ÙˆÓ ÎÏ›ÓÂÙ·È Û fiϘ ÙȘ ÂÁÎÏ›ÛÂȘ. MÂÙÔ¯‹ ME™H ºøNH OÚÈÛÙÈ΋ YÔÙ·ÎÙÈ΋ E˘ÎÙÈ΋ ¶ÚÔÛÙ·ÎÙ. ‚È‚Ï›Ô˘ ¡· ÁÚ¿„ÂÙ ÙÔ ‚ã Î·È Áã ÚfiÛˆÔ ÂÓÈÎÔ‡ Î·È ÏËı˘ÓÙÈÎÔ‡ ÔÚÈÛÙÈ΋˜ ̤ÏÏÔÓÙ· ÙÔ˘ Ú.

öÛÙÂÈÏ-·Ó ÛÙ›Ï-ˆ ÛÙ›Ï-F˘ ÛÙ›Ï-ˆÛÈÓ ÛÙ›Ï-·ÈÌÈ ÛÙ›Ï-·È˜ ÛÙ›Ï-·ÈÂÓ ÔÚÈÛÙÈ΋ ·ã ÂÓ. ∆Ô Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ì ¯Â›Ú ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ Ù· ı¤Ì·Ù·: ¯ÂÈÚ-. ∏ ÎÏ›ÛË ÙˆÓ ·ÓÒÌ·ÏˆÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ ì ӷܘ Î·È ì ¯Â›Ú ªÂÙ·Ï·ÛÙ¿ ϤÁÔÓÙ·È fiÛ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÎÏ›ÓÔÓÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì ÌÈ· ÎÏ›ÛË Û fiϘ ÙȘ ÙÒÛÂȘ ÙÔ˘˜. öÛÙÂÈÏ-· ‚ã ÂÓ. ∆Ô Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ì ӷܘ ÎÏ›ÓÂÙ·È Î·Ù¿ ÙË Áã ÎÏ›ÛË Î·È ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ Ù· ı¤Ì·Ù·: Ó·˘-. âÛÙ›Ï-·ÓÙÔ ª¤ÛË ÊˆÓ‹ ˘ÔÙ·ÎÙÈ΋ ¢ÎÙÈ΋ ÛÙ›Ï-ˆÌ·È ÛÙÂÈÏ-·›ÌËÓ ÛÙ›Ï-FË ÛÙ›Ï-·ÈÔ ÛÙ›Ï-ˆÓÙ·È ÛÙ›Ï-·ÈÓÙÔ ÚÔÛÙ·ÎÙÈ΋ — ÛÙÂÖÏ-ÔÓ ÛÙÂÈÏ-¿ÓÙˆÓ/ ÛÙÂÈÏ-¿ÙˆÛ·Ó ··Ú¤ÌÊ·ÙÔ: ÛÙÂÖÏ-·È ÌÂÙÔ¯‹: ÛÙ›Ï-·˜. ÓË-. ÛÙ¤Ïψ. ÎÏËÙ. ÛÙÂÖÏ-·Ó ÚÔÛÙ·ÎÙÈ΋ — ÛÙÂÖÏ-·È ÛÙÂÈÏ-¿ÛıˆÓ/ ÛÙÂÈÏ-¿ÛıˆÛ·Ó ··Ú¤ÌÊ·ÙÔ: ÛÙ›Ï-·Ûı·È ÌÂÙÔ¯‹: ÛÙÂÈÏ-¿ÌÂÓÔ˜. ÁÂÓ. 256 ì Ùɘ ÙFÉ Ù‹Ó (t) ӷܘ ÓÂÒ˜ ÓË› Ó·ÜÓ Ó·Ü ¯Â›Ú ¯ÂÈÚfi˜ ¯ÂÈÚ› ¯ÂÖÚ· ¯Â›Ú ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·î ÙáÓ Ù·Ö˜ Ù¿˜ (t) Óɘ ÓÂáÓ Ó·˘Û› ӷܘ Óɘ ¯ÂÖÚ˜ ¯ÂÈÚáÓ ¯ÂÚÛ› ¯ÂÖÚ·˜ ¯ÂÖÚ˜ . ‚È‚Ï›Ô˘ ¡· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÙ ÙȘ ηٷϋÍÂȘ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ÙÔ˘ Ú. âÛÙ›Ï-ˆ Áã ÏËı. ¯ÂÚ-. 57 ÙÔ˘ Û¯. ‰ÔÙ. ÛÙ¤ÏÏÔÌ·È Î·È Ó· ÙÔÓ›ÛÂÙ ÙÔ˘˜ ÚËÌ·ÙÈÎÔ‡˜ Ù‡Ô˘˜: ∂ÓÂÚÁËÙÈ΋ ʈӋ ÔÚÈÛÙÈ΋ ˘ÔÙ·ÎÙÈ΋ ¢ÎÙÈ΋ ·ã ÂÓ.7Ë(229-266) 29-01-04 10:19 ™ÂÏ›‰·256 ∂ÓfiÙËÙ· ∞¶∞¡∆∏™∏ 7 ÛÙËÓ ¿ÛÎËÛË Ù˘ ÛÂÏ. ·ÏÏ¿ ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘˜ Û ÌÂÚÈΤ˜ ÙÒÛÂȘ ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÙ·È (ÌÂÙ·Ï¿ÛÛÂÙ·È). ·ÈÙ. ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÔÓÔÌ. öÛÙÂÈÏ-·˜ Áã ÏËı. ÓÂ-. âÛÙÂÈÏ-¿ÌËÓ ‚ã ÂÓ. ÛÙÂÈÏ-·Ì¤ÓË. ÛÙÂÈÏ-¿ÌÂÓÔÓ 2. ÛÙ›Ï-·Û·.

Áã ÏËı. ôÓ ‰˘Ó·ÙÔ› tÌÂÓ. • ò∞Ó ‰’ ôÚ· àÓ·Ù›ӷ˜ ÙȘ Ù‹Ó ‰ÂÍÈ¿Ó ¯ÂÖÚ· ÚÔÛÂÏ·‡ÓFË ÛÔÈ. ôÓ ‰˘Ó·Ùfi˜ t. ¡· ÌÂٷʤÚÂÙ ÙÔ˘˜ ÎÏÈÙÔ‡˜ Ù‡Ô˘˜ ÙˆÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ÛÙÔÓ ¿ÏÏÔ ·ÚÈıÌfi: ·. ηı·›Úˆ: ∂ÓÂÚÁËÙÈ΋ ʈӋ ·ã ÂÓ. ηıÉÚ·Ó ª¤ÛË ÊˆÓ‹ ·ã ÂÓ. ‰¤¯ÂÛı ÊÈÏ›ˆ˜ ÙÔ‡˜ ôÓ‰Ú·˜. 58-59 ÙÔ˘ Û¯. ‚È‚Ï›Ô˘ 7 1. Ô¥ ôÓ Î·Ù·Ï‡ÛˆÛÈ Ù¿˜ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. ηıËÚ¿ÌÂÓÔÓ 257 . ηı‹Ú·Û·. Áã ÏËı. ¡· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÙ ÙÔ˘˜ ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·Î˜ Ì ÙÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜ ÙÔ˘ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ÂÓÂÚÁËÙÈ΋˜ Î·È Ì¤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ∫ÙÂÓá η› ÏfiÁˇˆ η› öÚÁˇˆ η› „‹Êˇˆ η› ÙFÉ âÌ·˘ÙÔÜ ¯ÂÈÚ›.7Ë(229-266) 29-01-04 10:19 ™ÂÏ›‰·257 ∞¶∞¡∆∏™∂π™ ∂ÓfiÙËÙ· ÛÙȘ ÁÚ·ÌÌ·ÙÈΤ˜ ·Û΋ÛÂȘ ÙˆÓ ÛÂÏ. • ∆FÉ ôÏÏFË ÓË› öÏÂÈ â› Ù‹Ó ÔÏÂÌ›·Ó ‚. ∆·Ö˜ ôÏϷȘ Ó·˘Û›Ó öÏÂÔÓ â› Ù¿˜ ÔÏÂÌ›·˜. Áã ÂÓ. ÔÚÈÛÙÈ΋ ˘ÔÙ·ÎÙÈ΋ ¢ÎÙÈ΋ âοıËÚ· âοıËÚÂ(Ó) âηı‹Ú·ÌÂÓ âοıËÚ·Ó Î·ı‹Úˆ ηı‹ÚFË Î·ı‹ÚˆÌÂÓ Î·ı‹ÚˆÛÈ Î·ı‹Ú·ÈÌÈ Î·ı‹Ú·È ηı‹Ú·ÈÌÂÓ Î·ı‹Ú·ÈÂÓ ÚÔÛÙ·ÎÙÈ΋ — ηıËÚ¿Ùˆ — ηıËÚ¿ÓÙˆÓ/ ηıËÚ¿ÙˆÛ·Ó ··Ú¤ÌÊ·ÙÔ: ηıÉÚ·È ÌÂÙÔ¯‹: ηı‹Ú·˜. ·ã ÏËı. ¬˜ ôÓ Î·Ù·Ï‡ÛFË Ù‹Ó ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·Ó. Á. ·ã ÏËı. ηıËڷ̤ÓË. Áã ÂÓ. 2. ò∞Ó ‰’ ôÚ· àÓ·Ù›ӷÓÙ¤˜ ÙÈÓ˜ Ù¿˜ ‰ÂÍÈ¿˜ ¯ÂÖÚ·˜ ÚÔÛÂÏ·‡ÓˆÛÈÓ ñÌÖÓ. ÔÚÈÛÙÈ΋ ˘ÔÙ·ÎÙÈ΋ ¢ÎÙÈ΋ âηıËÚ¿ÌËÓ âηı‹Ú·ÙÔ âηıËÚ¿ÌÂı· âηı‹Ú·ÓÙÔ Î·ı‹ÚˆÌ·È ηı‹ÚËÙ·È Î·ıËÚÒÌÂı· ηı‹ÚˆÓÙ·È Î·ıËÚ·›ÌËÓ Î·ı‹Ú·ÈÙÔ Î·ıËÚ·›ÌÂı· ηı‹Ú·ÈÓÙÔ ÚÔÛÙ·ÎÙÈ΋ — ηıËÚ¿Ûıˆ — ηıËÚ¿ÛıˆÓ/ ηıËÚ¿ÛıˆÛ·Ó ··Ú¤ÌÊ·ÙÔ: ηı‹Ú·Ûı·È ÌÂÙÔ¯‹: ηıËÚ¿ÌÂÓÔ˜. ‰¤¯Ô˘ ÊÈÏ›ˆ˜ ÙfiÓ ôÓ‰Ú·. • ∫ÙÂÓÔÜÌÂÓ Î·› ÏfiÁÔȘ η› öÚÁÔȘ η› „‹ÊÔȘ η› Ù·Ö˜ ìÌáÓ ·éÙáÓ ¯ÂÚÛ›.

Â.Ê. ‚¿Ïψ : ‚·ÏÔÜÓ ÛÙ. ÔÚÈÛÙ. Áڿʈ : Á¤ÁÚ·Ê·˜ Á. ÔÚÈÛÙÈ΋ ˘ÔÙ·ÎÙÈ΋ ¢ÎÙÈ΋ ÚÔÛÙ·ÎÙÈ΋ ÂrÂÓ ÂúFË ÂúÔÈ Âå¤Ùˆ ÚÔÛËÁ¿ÁÂÙÔ ÚÔÛ·Á¿ÁËÙ·È ÚÔÛ·Á¿ÁÔÈÙÔ ÚÔÛ·Á·Á¤Ûıˆ 4. 2. Ú. Ì Â Ö Ó · È ‰. 4.Ê. Áã ÂÓ. ¢ÎÙ.Ê. ·ÔÚ. ÛÊ·ÏÔÜÓÙ·È → ÛÊ¿ÏÏÔÌ·È ‚. ÔÚÈÛÙ. ˘ÔÙ. Â. ·ÔÚ. ‚ã ÏËı. ̤ÏÏ.Ê. ̤ÏÏ.Ê. ¢ÎÙ. ¡· ÂÓÙÔ›ÛÂÙ ÙÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ‚ã ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ù˘ ∂ÓfiÙËÙ·˜ (ÏËÓ ··ÚÂÌÊ¿ÙˆÓ Î·È ÌÂÙÔ¯ÒÓ) Î·È Ó· ÁÚ¿„ÂÙ ÙÔ ›‰ÈÔ ÚfiÛˆÔ Û fiϘ ÙȘ ÂÁÎÏ›ÛÂȘ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. Ó Â › Ì · È ˜ ˙. Ì. Áã ÏËı. öÊËÓ·Ó → Ê·›Óˆ Á. ÔÓÔÌ. ··Ú.Ê. ÛÙËÓ ¤Á¯ÚˆÌË ÛÙ‹ÏË ı· ‰Â›Ù ӷ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È ÙÔ Áã ÏËı.Ê. àÁÁ¤Ïψ : àÁÁÂÏÔÖ Â. Â. Ú.Ê. ÔÚÈÛÙ. ̤ÏÏ.Ê. ÔÚÈÛÙ. àÁÁ›ϷÙ → àÁÁ¤Ïψ ‰. Â. Ú. ¢ÎÙ. ‚ã ÂÓ. âÎÙÂÓÂÖÓ → âÎÙ›ӈ Â. ··Ú. ‚ã ÂÓ. ÎÚ›ÓÔÌ·È : ÎÚ›ÓFË ¤Á¯ÚˆÌË ÛÙ‹ÏË: ÛÊ·ÏÔÖÂÓ 258 ·. Ú. Ú. 3-Â. âÊ¢ڛÛΈ : öÊ¢Ú Ë. ‚ · Ï Ô Ü Ó ÛÙ. 4-‰. Â. Â. Ú. Ê Â ˘ Ú Â Ë.Ê. Ӥ̈ : Ó›̷Ș ˙. ∞¿ÓÙËÛË: 1-Á. ̤ÏÏ. Ú. ÛÙÂÏÂÖ → ÛÙ¤Ïψ ·. Â. Ô˘‰. Á È Ó ˜ ¤ Á Ú · Ê · Á. ·ÔÚ. ̤ӈ : ÌÂÖÓ·È ‰.Ê. ‚ã ÂÓ. Î Ú › Ó ö FË . 5-·. ̤ÏÏ. Ì. ˘ÔÙ. Ú. Â. ·ÔÚ. Ì Â › Ó ˆ Û ‚. ÌÙ¯. 3. ̤ӈ : Ì›ӈÛÈÓ ‚.Ê. Â. Â. ÙÔ˘ Ú.7Ë(229-266) ∂ÓfiÙËÙ· 7 29-01-04 10:19 ™ÂÏ›‰·258 3. 5. Áã ÂÓ. ∞ÊÔ‡ Û˘ÌÏËÚÒÛÂÙ ÙÔÓ ›Ó·Î·. ·Ú·Î. ÂÓ. ̤ÏÏ. ÚÔÛÙ. Â. à Á Á Â Ï Ô Ö Â. ¡· ·ÓÙÈÛÙÔȯ›ÛÂÙ ÙȘ ϤÍÂȘ Ù˘ ÛÙ‹Ï˘ ∞ã Ì ÙË ÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙË ÛÙ‹ÏË µã Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ÁÚ¿„ÂÙ ÙÔ ·ã ÂÓÈÎfi ÔÚÈÛÙÈ΋˜ ÂÓÂÛÙÒÙ· οı ڋ̷ÙÔ˜ ÛÙË ÊˆÓ‹ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È: ∞ µã 1. ‚ã ÂÓ. ·ÔÚ. Â. ·ÔÚ. 5. Áã ÏËı. ÛÊ¿Ïψ: ·. Áã ÏËı.Ê.Ê. ·ÔÚ. ÚÔÛÙ. 2-‚.

................... ñÊ·›Óˆ: ñÊ·ÓÔÖÌÈ/ ñÊ·ÓÔ›ËÓ] 2..................... Ù¤ÌÓˆ : Áã ÏËı........... à̇ÓÔÌ·È : Áã ÏËı....................... àÁÁ¤Ïψ: àÁÁ¤ÏψÛÈ........ ̤ӈ: ÌÂÓÂÖÓ.......... ‚¿Ïψ : Áã ÂÓ........... ÚÔÛÙ·ÎÙÈ΋˜ : ........ àÁÁ¤Ïψ : Áã ÏËı................. ¡· ÁÚ¿„ÂÙ ÙÔÓ Ù‡Ô ÙÔ˘ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ Ô˘ Û·˜ ˙ËÙÂ›Ù·È ÁÈ· ÙÔ Î·ı¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ Ú‹Ì·Ù·: Ì·Ú·›Óˆ : ‚ã ÂÓ............... ‚¿Ïψ: ‚·ÏÔÖ/ ‚·ÏÔ›Ë.. 259 ..... ¢ÎÙÈ΋˜ : .. ˘ÔÙ·ÎÙÈ΋˜ : .... Ù¤ÌÓˆ: ÙÂÌÔÜÛÈ............ [∞¿ÓÙËÛË: Ì·Ú·›Óˆ: Ì¿Ú·ÓÔÓ.......7Ë(229-266) 29-01-04 10:19 ™ÂÏ›‰·259 ™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫∂™ ∞™∫∏™∂π™ °Ú·ÌÌ·ÙÈÎÔ‡ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ ∂ÓfiÙËÙ· 7 1......................... ÔÚÈÛÙÈ΋˜ : ... ÎÚ›Óˆ: ÎÚÖÓ·È]....... ÔÚÈÛÙÈ΋˜ : ................... à̇ÓÔÌ·È: à̇ӷÈÓÙÔ............... ¢ÎÙÈ΋˜ : ...... ñÊ·›Óˆ: : ·ã ÂÓ..... ¡· ÁÚ¿„ÂÙ ÙÔÓ Ù‡Ô ÙÔ˘ ̤ÏÏÔÓÙ· Ô˘ Û·˜ ˙ËÙÂ›Ù·È ÁÈ· ÙÔ Î·ı¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ Ú‹Ì·Ù·: ηٷÈÛ¯‡Óˆ : ‚ã ÂÓ... ÎÚ›Óˆ : ··Ú¤ÌÊ·ÙÔ : ............... [∞¿ÓÙËÛË: ηٷÈÛ¯‡Óˆ: ηٷÈÛ¯˘ÓÂÖ˜............ ̤ӈ : ··Ú¤ÌÊ·ÙÔ : ....................... ¢ÎÙÈ΋˜ : ........

7Ë(229-266) 29-01-04 10:19 ™ÂÏ›‰·260 ª∂ƒ√™ ¢ã ∂ÓfiÙËÙ· 7 ¶∞ƒ∞§§∏§∞ ∫∂πª∂¡∞ ¶ÚÒÙÔ ·Ú¿ÏÏËÏÔ Î›ÌÂÓÔ ^I¤ÚˆÓ ‰b ï ™˘Ú·ÎÔÛ›ˆÓ ‚·ÛÈχ˜.40 EI™A°ø°IKA ™Ã√§π∞ √ Û˘ÁÁڷʤ·˜: √ ∞ı‹Ó·ÈÔ˜ ‹Ù·Ó ŒÏÏËÓ·˜ ÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎfi˜ ·fi ÙË ¡·‡ÎÚ·ÙË Ù˘ ∞ÈÁ‡ÙÔ˘. O ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÙˆÓ ™˘Ú·ÎÔ˘ÛÒÓ I¤ÚˆÓ. ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÙÔ ¤ÚÁÔ ¤¯ÂÈ ¯·ı›. \Aı‹Ó·ÈÔ˜.). ∆Ô ¤ÚÁÔ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi. Ô˘ Û fiÏ· Ù· ı¤Ì·Ù· ÔÏÈÙ¢fiÙ·Ó ˆ˜ Ê›ÏÔ˜ ÙˆÓ PˆÌ·›ˆÓ. η› ÂÚ› Ó·˘ËÁ›·˜. 260 ∫∂πª∂¡√ ª∂∆∞ºƒ∞™∏ ^I¤ÚˆÓ ‰¤ ï ™˘Ú·ÎÔÛ›ˆÓ ‚·ÛÈχ˜. ΢ڛˆ˜ ÂÂȉ‹ Ì·˜ ‰›ÓÂÈ ÔÏϤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ¿Ú· ÔÏÏÔ‡˜ ·Ú¯·›Ô˘˜ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜. zÓ ëÓe˜ Ùɘ ηٷÛÎÂ˘É˜ ÌÓËÛı‹ÛÔÌ·È. âÛÔ˘‰¿ÎÂÈ Ì¤Ó ÂÚ› ηٷÛ΢¿˜ îÂÚáÓ Î·› Á˘ÌÓ·Û›ˆÓ. fiÔ˘ ¤ÁÚ·„ ÙÔ˘˜ ¢ÂÈÓÔÛÔÊÈÛÙ¤˜.. ¤ÚÁÔ ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ú¤ÌÂÈÓ ÁÓˆÛÙfi˜. ï ¿ÓÙ· ^PˆÌ·›ÔȘ Ê›ÏÔ˜. . âÛÔ˘‰¿ÎÂÈ ÌbÓ Î·d ÂÚd ^IÂÚáÓ Î·d Á˘ÌÓ·Û›ˆÓ ηٷÛ΢¿˜. […] ^ø˜ ‰b ÂÚd ÙeÓ Î·ıÂÏ΢ÛÌeÓ ·éÙÔÜ ÙeÓ Âå˜ ÙcÓ ı¿Ï·ÛÛ·Ó ÔÏÏc ˙‹ÙËÛȘ qÓ. ¢ÂÈÓÔÛÔÊÈÛÙ·› 5. ï ¿ÓÙ· Ê›ÏÔ˜ ^PˆÌ·›ÔȘ. ™Ô‡‰·Û ÛÙËÓ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ· Î·È ÛÙË ƒÒÌË. ∆Ô ¤ÚÁÔ ·˘Ùfi ÁÚ¿ÊÙËΠ۠‰Âη¤ÓÙ ‚È‚Ï›· Î·È ·ÔÙÂÏ› Ì›ÌËÛË ÙÔ˘ Ï·ÙˆÓÈÎÔ‡ ™˘ÌÔÛ›Ô˘. qÓ ‰¤ ÊÈÏfiÙÈÌÔ˜. ›¯Â ÂȉÈÒÍÂÈ Ì ˙‹ÏÔ ÁÈ· ηٷÛ΢¤˜ ÈÂÚÒÓ Î·È Á˘Ì·ÓÛÙËÚ›ˆÓ Î·È ÊÈÏÔ‰ÔÍÔ‡Û ӷ Ó·˘ËÁ‹ÛÂÈ ÏÔ›·. qÓ ‰b ηd ÂÚd Ó·˘ËÁ›·˜ ÊÈÏfiÙÈÌÔ˜.Ã. ¶ÚáÙÔ˜ ‰\ \AÚ¯ÈÌ‹‰Ë˜ ÂyÚ ÙcÓ Ùɘ ≤ÏÈÎÔ˜ ηٷÛ΢‹Ó.Ã. ∆· ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù·: ¶ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ ¤ÚÁÔ «¢ÂÈÓÔÛÔÊÈÛÙ¤˜» ÙÔ˘ ∞ı‹Ó·ÈÔ˘. K·Ù·Û΢¿Û·˜ ÁaÚ ≤ÏÈη Ùe ÙËÏÈÎÔÜÙÔÓ ÛοÊÔ˜ Âå˜ ÙcÓ ı¿Ï·ÛÛ·Ó Î·Ù‹Á·ÁÂ. \AÚ¯ÈÌ‹‰Ë˜ ï Ì˯·ÓÈÎe˜ ÌfiÓÔ˜ ·éÙe ηًÁ·Á ‰È\ çÏ›ÁˆÓ ۈ̿وÓ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ‰È¿ÏÔÁÔ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÂÓfi˜ ÏÔ‡ÛÈÔ˘ ƒˆÌ·›Ô˘ ηٿ ÙÔ ¤ÙÔ˜ 228 Ì. Ô˘ ¤˙ËÛ ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ ª¿ÚÎÔ˘ ∞˘Ú‹ÏÈÔ˘ (Ù¤ÏË 2Ô˘ Î·È ·Ú¯¤˜ 3Ô˘ ·ÈÒÓ· Ì. ÏÔÖ· ÛÈÙËÁa ηٷÛ΢·˙fiÌÂÓÔ˜. ∏ Û˘˙‹ÙËÛË ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È Á‡Úˆ ·fi ı¤Ì·Ù· Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ˙ˆ‹˜ Î·È Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜.

Ë Î·ı¤Ï΢ÛË ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Û ¤Ó· ¿Ï˘ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·. Ô˘ ηٷÛ΢¿ÛÙËηÓ. ÙÔÜ ƒˆÌ·›Ô˘] • Ê›ÏÔ˜: ÔÓÔÌ. ÂÓ. ÙÔÜ ‚·ÛÈϤˆ˜] • ¿ÓÙ·: Â›ÚÚËÌ· ¯ÚÔÓÈÎfi • ƒˆÌ·›ÔȘ: ‰ÔÙ. Ô Ì˯·ÓÈÎfi˜. ÂÓÂÚÁ. ÂÓ. ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ÙfiÓ Âå˜ Ù‹Ó ı¿Ï·ÛÛ·Ó. ÏËı. zÓ ëÓfi˜ ÌÓËÛı‹ÛÔÌ·È Ùɘ ηٷÛÎÂ˘É˜. ÁÂÓ. -Ë. ÁÂÓ. ·ÚÛ. ηٷÛ΢¿˙ÔÓÙ·˜ ÏÔ›· ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÛÈÙËÚÒÓØ ·fi ·˘Ù¿ ÂÓfi˜ ı· ·Ó·Ê¤Úˆ ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹. ·ÚÛ. ·ÚÛ. ÛÔ˘‰¿˙ˆ (= ÂÈ- 261 . ¶ÚÒÙÔ˜ Ô AÚ¯ÈÌ‹‰Ë˜ ÂÈÓfiËÛ ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ Ù˘ ¤ÏÈη˜. ¶ÚáÙÔ˜ ‰\ \AÚ¯ÈÌ‹‰Ë˜ ÂyÚÂ Ù‹Ó Î·Ù·Û΢‹Ó Ùɘ ≤ÏÈÎÔ˜. ˘‹ÚÍÂ Î·È ¤Ó· ȉȷÈÙ¤Úˆ˜ ÌÂÁ¿ÏÔ. -·. ∂ÓfiÙËÙ· 7 N√∏ª∞∆π∫∏ ∞¶√¢√™∏ √ ∞ı‹Ó·ÈÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÂʇÚÂÛË ÙÔ˘ ∞Ú¯ÈÌ‹‰Ë: ÙÔÓ ¤ÏÈη. ıÂÙÈÎfi˜ ‚·ıÌfi˜ ÙÔ˘ ÂÈı. ·ÚÛ. \AÚ¯ÈÌ‹‰Ë˜ ï Ì˯·ÓÈÎfi˜ ÌfiÓÔ˜ ·éÙfi ηًÁ·Á ‰È\ çÏ›ÁˆÓ ۈ̿وÓ. ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ÔÏÏ¿ ÏÔ›·. Ô AÚ¯ÈÌ‹‰Ë˜. ¤‰ÂÈÍÂ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ Ó·˘ÙÈÏ›·˜. ï ‚·ÛÈχ˜ [ÁÂÓ. K·Ù·Û΢¿Û·˜ Á¿Ú ≤ÏÈη ηًÁ·Á Âå˜ Ù‹Ó ı¿Ï·ÛÛ·Ó Ùfi ÙËÏÈÎÔÜÙÔÓ ÛοÊÔ˜.ÁÂÓ. ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘ ÙÔ Î·Ù¤‚·Û ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Ï›ÁˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. ÚfiÛ.7Ë(229-266) 29-01-04 10:19 ™ÂÏ›‰·261 ηٷÛ΢·˙fiÌÂÓÔ˜ ÏÔ›· ÛÈÙËÁ¿. ÔÚÈÛÙ. ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙÔ˘ ÂÈı. ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ÔÓ • ‚·ÛÈχ˜: ÔÓÔÌ. […] ^ø˜ ‰¤ qÓ ÔÏÏ‹ Û˘˙‹ÙËÛȘ ÂÚ› ÙfiÓ Î·ıÂÏ΢ÛÌfiÓ ·éÙÔÜ. °§ø™™IKA ™Ã√§π∞ • ^π¤ÚˆÓ: ÔÓÔÌ. ™˘Ú·ÎfiÛÈÔ˜. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ÙÔÜ ^π¤ÚˆÓÔ˜] • ‰¤: Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ·ÓÙÈıÂÙÈÎfi˜ • ™˘Ú·ÎÔÛ›ˆÓ: ÁÂÓ. -ÔÓ • âÛÔ˘‰¿ÎÂÈ: Áã ÂÓ. ÁÂÓ. AÊÔ‡ ‰ËÏ·‰‹ ηٷÛ··Û ÌÈ· ¤ÏÈη. π‰È·›ÙÂÚË ÊÚÔÓÙ›‰·. √ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ π¤ÚˆÓ ÂӉȷʤÚıËΠÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ Ó·ÒÓ Î·È Á˘ÌÓ·ÛÙËÚ›ˆÓ ÛÙȘ ™˘Ú·ÎÔ‡Û˜. ÏËı. η٤‚·Û ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ¤Ó· ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÛοÊÔ˜. K·ıÒ˜ ÁÈÓfiÙ·Ó ÔÏÏ‹ Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ Î·ı¤Ï΢ÛË [ÙÔ˘ ÏÔ›Ô˘] ·˘ÙÔ‡ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. fï˜. ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ÂÓ. ï ƒˆÌ·›Ô˜ [ÁÂÓ. ÁÂÓ. ∆Ë Ï‡ÛË ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ·˘Ùfi ¤‰ˆÛÂ Ô ∞Ú¯ÈÌ‹‰Ë˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ¤ÏÈη. Ê›ÏÔ˜. ï ^π¤ÚˆÓ [ÁÂÓ. ·ÚÛ. ˘ÂÚÛ.

ì ÊÈÏfiÙÈÌÔ˜. ÂÓ. ÁÂÓ. ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ÂÓ. ÁÂÓ. ÙÔÜ Á˘ÌÓ·Û›Ô˘] (= ÙÔ Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ) • ηٷÛ΢¿˜: ·ÈÙ. ÁÂÓ. ÂÓ. ÌÙ¯. Ô˘‰. ì ˙‹ÙËÛȘ [ÁÂÓ. ÁÂÓ. ÙÔÜ ÏÔ›Ô˘] • ÛÈÙËÁ¿: ·ÈÙ. ·ÚÛ. ¬˜. ÂÓ. Ô˘‰. ÁÂÓ. ¬ (= Ô ÔÔ›Ô˜) • ëÓfi˜: ÁÂÓ. ÂÓ. Ùɘ ˙ËÙ‹Ûˆ˜] (= Û˘˙‹ÙËÛË) • \∞Ú¯ÈÌ‹‰Ë˜: ÔÓÔÌ. ÁÂÓ. ·ÚÛ. Ù˘ Â·Ó·ÏËÙÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. ÌÈÌÓF‹ÛÎÔÌ·È (= οӈ ÌÓ›·) • ÙfiÓ Î·ıÂÏ΢ÛÌfiÓ: ·ÈÙ. Ô˘‰. ÚfiÛ. -ÔÓ • ·éÙfi: ·ÈÙ. ≥. ï ηıÂÏ΢ÛÌfi˜ [ÁÂÓ. ï \∞Ú¯ÈÌ‹‰Ë˜ [ÁÂÓ. ·éÙfi . Ô˘‰. ÂåÌ› • Ó·˘ËÁ›·˜: ·ÈÙ. ÁÂÓ. ÂÓ. ÏËı. Âx˜. ≤Ó • Ùɘ ηٷÛÎÂ˘É˜: ÁÂÓ. Ô˘‰. ÙÔÜ \∞Ú¯ÈÌ‹‰Ô˘] • ï Ì˯·ÓÈÎfi˜: ÔÓÔÌ. ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ·ÚÛ. Ì›·. ÙÔ˘ ÂÈı. ÂÓ.7Ë(229-266) ∂ÓfiÙËÙ· 7 262 29-01-04 10:19 ™ÂÏ›‰·262 ‰ÈÒΈ Ì ˙‹ÏÔ) • ÂÚ›: ÚfiıÂÛË • îÂÚáÓ: ÁÂÓ. ÁÂÓ. Ùfi îÂÚfiÓ [ÁÂÓ. ÔÚÈÛÙ. ÂÓ. ì ηٷÛ΢‹ [ÁÂÓ. Á¤Ó. ıËÏ. ÂÓ.ì ÛÈÙËÁfi˜. ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ·éÙfi • Âå˜: ÚfiıÂÛË • Ù‹Ó ı¿Ï·ÛÛ·Ó: ·ÈÙ. ÁÂÓ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. Ô˘‰. ÁÂÓ. Ùfi ÏÔÖÔÓ [ÁÂÓ. ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. Ô˘‰. ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. Ùɘ ηٷÛÎÂ˘É˜] • ÌÓËÛı‹ÛÔÌ·È: ·ã ÂÓ. ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ì Ó·˘ËÁ›· [ÁÂÓ. Ùfi ÊÈÏfiÙÈÌÔÓ • ÏÔÖ·: ·ÈÙ. ÙÔ˘ ÂÈı. ÙÔ˘ Ú. ÂÓÂÛÙ. ÁÂÓ. Ôχ • ˙‹ÙËÛȘ: ÔÓÔÌ. ÁÂÓ. ÁÂÓ. ÏËı. ï Ì˯·ÓÈÎfi˜ [ÁÂÓ. ÙÔ˘ ÂÈı. ıËÏ. ÏËı. Ùɘ ı·Ï¿ÛÛ˘] • ÔÏÏ‹: ÔÓÔÌ. ÙÔÜ Î·ıÂÏ΢ÛÌÔÜ] (= Ë Î·ı¤Ï΢ÛË) • ·éÙÔÜ: ÁÂÓ. ÏËı. Ù˘ Â·Ó·ÏËÙÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. ì ηٷÛ΢‹ [ÁÂÓ. ıËÏ. ·ÚÛ. Ùɘ ηٷÛÎÂ˘É˜] • qÓ: Áã ÂÓ. ·éÙ‹. ÂÓ. ÂÓ. Ùfi Á˘ÌÓ¿ÛÈÔÓ [ÁÂÓ. ÙÔÜ îÂÚÔÜ] (= Ô Ó·fi˜) • Á˘ÌÓ·Û›ˆÓ: ÁÂÓ. Ùɘ Ó·˘ËÁ›·˜] (= Ë Ó·˘‹ÁËÛË) • ÊÈÏfiÙÈÌÔ˜: ÔÓÔÌ. ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ÁÂÓ. ï. ıÂÙÈÎfi˜ ‚·ıÌfi˜ ÙÔ˘ ÂÈı. ï. ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. Ô˘‰. ̤ÏÏ. ÔÏÏ‹. ÌfiÓÔ˜. ÏËı. ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. -Ë. ÚfiÛ. ıËÏ. ÔÚÈÛÙ. Ôχ˜. ÂÓ. ·ÚÛ. ηٷÛ΢¿˙ÔÌ·È • zÓ: ÁÂÓ. ÏËı. ÏËı. ÂÓ. ·éÙ‹. ·ÚÛ. ÁÂÓ. ·éÙfi˜. ÁÂÓ. ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ıËÏ. Ùfi ÛÈÙËÁfiÓ (= ·˘Ùfi˜ Ô˘ ÌÂٷʤÚÂÈ ÛÈÙËÚ¿) • ηٷÛ΢·˙fiÌÂÓÔ˜: ÔÓÔÌ. ì ı¿Ï·ÛÛ· [ÁÂÓ. ÙÔÜ Ì˯·ÓÈÎÔÜ] • ÌfiÓÔ˜: ÔÓÔÌ. ÁÂÓ. ıËÏ. ·ıËÙ. ÙÔ˘ ·ÚÈıÌËÙÈÎÔ‡ ÂÈı. ÁÂÓ. ·éÙfi˜. ÚÙ. ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ÁÂÓ. Ù˘ ·Ó·ÊÔÚÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ.

ÁÂÓ. ÂÓ. TÂÖ¯Ô˜ ‰b â¿ÏÍÂȘ ö¯ÔÓ Î·d ηٷÛÙÚÒÌ·Ù· ‰Èa ÓÂg˜ âd ÎÈÏÏÈ‚¿ÓÙˆÓ Î·ÙÂÛ··ÛÙÔØ âÊ\ Ôy ÏÈıÔ‚fiÏÔ˜ âÊÂÈÛÙ‹ÎÂÈ. ¢ÂÈÓÔÛÔÊÈÛÙ¿ 5. ·ÔÚ. ¶ÄÓ ‰b Ùe âÓÙe˜ ÙáÓ ‡ÚÁˆÓ Ï›ıˆÓ ηd ‚ÂÏáÓ ÏÉÚ˜ qÓ. Ô˘‰. ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ÂÓ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ‰‡Ô ‰¤ ÙÔÍfiÙ·È. ‚ã ÂÓÂÚÁ. ÂÓ. ÙËÏÈη‡ÙË. Ùɘ ≤ÏÈÎÔ˜] • Ù‹Ó Î·Ù·Û΢‹Ó: ·ÈÙ. ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. -Ë. -ÔÓ • ۈ̿وÓ: ÁÂÓ. ‚ã ÂÓÂÚÁ. ηٷÛ΢¿˙ˆ • Á¿Ú: Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ·ÈÙÈÔÏÔÁÈÎfi˜ • ≤ÏÈη: ·ÈÙ. -ÔÓ • ÂyÚÂ: Áã ÂÓ. ÁÂÓ. K·È ›¯Â ηٷÛ΢·ÛÙ› ¿Óˆ Û ÛÙËÚ›ÁÌ·Ù· ¤Ó· Ù›¯Ô˜ Ô˘ ›¯Â Â¿ÏÍÂȘ 263 . K·ÙÂÛ··ÛÙÔ ‰¤ â› ÎÈÏÏÈ‚¿ÓÙˆÓ ÙÂÖ¯Ô˜ ö¯ÔÓ â¿ÏÍÂȘ ¶¿Óˆ Û ηı¤Ó· ·fi ÙÔ‡˜ ‡ÚÁÔ˘˜ ·Ó¤‚·ÈÓ·Ó Ù¤ÛÛÂÚȘ ÔÏÈṲ̂ÓÔÈ Ó·ÚÔ› Î·È ‰‡Ô ÙÔÍfiÙ˜. ÚfiÛ. ÏËı. ÂñÚ›ÛΈ • Ùɘ ≤ÏÈÎÔ˜: ÁÂÓ. ÚfiÛ. ÏËı. ÙÚÈÙ¿Ï·ÓÙÔÓ Ï›ıÔÓ àÊ\ ·ñÙÔÜ àÊÈÂd˜ ηd ‰ˆ‰Âο˯˘ ‚¤ÏÔ˜. ·ÔÚ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ıËÏ. ÁÂÓ. ŸÏÔ ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙˆÓ ‡ÚÁˆÓ ‹Ù·Ó ÁÂÌ¿ÙÔ Ì ¤ÙÚ˜ η› ‚¤ÏË. ÂÓÂÚÁ. ¶ÄÓ Ùfi âÓÙfi˜ ÙáÓ ‡ÚÁˆÓ qÓ ÏÉÚ˜ Ï›ıˆÓ η› ‚ÂÏáÓ.43 ∫∂πª∂¡√ ª∂∆∞ºƒ∞™∏ \E› ‰¤ ≤ηÛÙÔÓ ÙáÓ ‡ÚÁˆÓ àÓ¤‚·ÈÓÔÓ Ù¤ÛÛ·Ú˜ Ì¤Ó Î·ıˆÏÈṲ̂ÓÔÈ Ó·ӛÛÎÔÈ. Ù˘ ‰ÂÈÎÙÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. Ùɘ ≤ÏÈÎÔ˜] (= ÛÂÈÚÔÂȉ¤˜ fiÚÁ·ÓÔ) • ÙËÏÈÎÔÜÙÔÓ: ·ÈÙ. ·ÚÛ. ÁÂÓ. ÂÓ. ÔÚÈÛÙ. -Ë. ÁÂÓ. ÁÂÓ. ÙÔÜ ÛοÊÔ˘˜] • ¶ÚáÙÔ˜: ÔÓÔÌ. Ô˘‰. ÁÂÓ. ÙÔ˘ ÂÈı. çÏ›ÁÔ˜. Ùfi ÛοÊÔ˜ [ÁÂÓ. ÚáÙÔ˜. ÂÓ. ÔÚÈÛÙ. ÂÓ. ‰‡Ô ‰b ÙÔÍfiÙ·È. ıÂÙÈÎfi˜ ‚·ıÌfi˜ ÙÔ˘ ÂÈı.7Ë(229-266) 29-01-04 10:19 ™ÂÏ›‰·263 • ηًÁ·ÁÂ: Áã ÂÓ. Ùfi ÛáÌ· [ÁÂÓ. ì ≤ÏÈÍ [ÁÂÓ. Ô˘‰. ÁÂÓ. ηٿÁˆ (= ηÙ‚¿˙ˆ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·) ∂ÓfiÙËÙ· 7 • ‰È’: (‰È¿) ÚfiıÂÛË • çÏ›ÁˆÓ: ÁÂÓ. ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ^EοÙÂÚÔÓ ‰b ÙáÓ ‚ÂÏáÓ ö‚·ÏÏÂÓ âd ÛÙ¿‰ÈÔÓ. ÙËÏÈÎÔÜÙÔ˜. Ùɘ ηٷÛÎÂ˘É˜] ¢Â‡ÙÂÚÔ ·Ú¿ÏÏËÏÔ Î›ÌÂÓÔ \Ed ‰b ÙáÓ ‡ÚÁˆÓ ≤ηÛÙÔÓ àÓ¤‚·ÈÓÔÓ Ù¤ÙÙ·Ú˜ ÌbÓ Î·ıˆÏÈṲ̂ÓÔÈ Ó·ӛÛÎÔÈ. ÙËÏÈÎÔÜÙÔ (= ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏÔ˜) • Ùfi ÛοÊÔ˜: ·ÈÙ. ÁÂÓ. ì ηٷÛ΢‹ [ÁÂÓ. ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ·ÔÚ. \Aı‹Ó·ÈÔ˜. ·ÚÛ. ÂÓ. ÙÔÜ ÛÒÌ·ÙÔ˜] • ∫·Ù·Û΢¿Û·˜: ÔÓÔÌ. ıËÏ. TÔÜÙÔ ‰b Ùe Ì˯¿ÓËÌ· ηÙÂÛ··ÛÂÓ \AÚ¯ÈÌ‹‰Ë˜. Ô˘‰. ıËÏ. ÌÙ¯. ì ≤ÏÈÍ [ÁÂÓ.

̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ÔÚÈÛÙ. ÄÓ (= fiÏÔ˜) . ÏËı. ÁÂÓ. Î·È ÛΤ·ÛÙÚ· ηٿ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ÏÔ›Ô˘Ø ¿Óˆ Û\ ·˘Ùfi ‹Ù·Ó ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔ˜ ¤Ó·˜ ÂÎÙÔÍÂ˘Ù‹˜ Ï›ıˆÓ Ô ÔÔ›Ô˜ ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÚȯÓ ¤ÙÚ· ‚¿ÚÔ˘˜ ÙÚÈÒÓ Ù·Ï¿ÓÙˆÓ Î·È ‚¤ÏÔ˜ Ì‹ÎÔ˘˜ ‰Ò‰Âη ‹¯ÂˆÓ. ÁÂÓ. ï ÙÔÍfiÙ˘ [ÁÂÓ. ï Ó·ӛÛÎÔ˜ [ÁÂÓ. ÔÓ • àÓ¤‚·ÈÓÔÓ: Áã ÏËı. ∞˘Ùfi˜ Ô ÂÎÙÔÍÂ˘Ù‹˜ ÌÔÚÔ‡Û ӷ Ú›ÍÂÈ ÌÈ· ‚·ÚÈ¿ ¤ÙÚ· ‹ ¤Ó· Ì·ÎÚ‡ ‚¤ÏÔ˜ Û ÌÂÁ¿ÏË ·fiÛÙ·ÛË. Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ·Ú¿ÏÏËÏÔ Î›ÌÂÓÔ. ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ÏËı. K·ı¤Ó· ·fi Ù· ‚¤ÏË ¤ÊÙ·Ó Û ·fiÛÙ·ÛË ÂÓfi˜ ÛÙ·‰›Ô˘. ÁÂÓ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. àÓ·‚·›Óˆ • Ù¤ÙÙ·Ú˜: ÔÓÔÌ. ÙÔÜ 264 ‡ÚÁÔ˘] • ≤ηÛÙÔÓ: ·ÈÙ. ·ÚÛ. -Ë. ηıÒ˜ ‰È¤ıÂÙ ‡ÚÁÔ˘˜. ÚfiÛ. ^EοÙÂÚÔÓ ‰¤ ÙáÓ ‚ÂÏáÓ ö‚·ÏÏÂÓ â› ÛÙ¿‰ÈÔÓ. ÂÓ. Ù¤ÙÙ·Ú· • ηıˆÏÈṲ̂ÓÔÈ: ÔÓÔÌ. ÙÔ˘ ·ÚÈıÌËÙÈÎÔ‡ ÂÈı. ÁÂÓ.7Ë(229-266) ∂ÓfiÙËÙ· 7 29-01-04 10:19 ™ÂÏ›‰·264 η› ηٷÛÙÚÒÌ·Ù· ‰È¿ ÓÂÒ˜Ø âÊ\ Ôy âÊÂÛÙ‹ÎÂÈ ÏÈıÔ‚fiÏÔ˜ àÊ\ ·ñÙÔÜ àÊÈ›˜ Ï›ıÔÓ ÙÚÈÙ¿Ï·ÓÙÔÓ Î·› ‚¤ÏÔ˜ ‰ˆ‰Âο˯˘. Ù¤ÙÙ·Ú˜. ÏËı. ÌÙ¯. ·ÚÛ. ÁÂÓ. ≤ηÛÙÔ˜. ÁÂÓ. N√∏ª∞∆π∫∏ ∞¶√¢√™∏ ∆Ô ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ÏÔ›Ô. KÈ ·˘Ùfi ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ÙÔ Î·Ù·Û··ÛÂ Ô AÚ¯ÈÌ‹‰Ë˜. ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. Ô˘‰. ∂ÈϤÔÓ ˘‹Ú¯Â Ù›¯Ô˜ Ì Â¿ÏÍÂȘ Î·È Î·Ù·ÛÙÚÒÌ·Ù·. ·ÚÛ. ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ™Â οı ‡ÚÁÔ ·Ó¤‚·ÈÓ·Ó Ù¤ÛÛÂÚȘ ÔÏÈṲ̂ÓÔÈ Ó¤ÔÈ Î·È ‰‡Ô ÙÔÍfiÙ˜. ÚÙ. ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‹Ù·Ó ÁÂÌ¿ÙÔÈ Ì ¤ÙÚ˜ Î·È ‚¤ÏË. ηıÔÏ›˙ÔÌ·È • Ó·ӛÛÎÔÈ: ÔÓÔÌ. Ù˘ ·fiÚÈÛÙ˘ ÂÈÌÂÚÈÛÙÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. fiÔ˘ ‹Ù·Ó ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔ˜ Ô ÂÎÙÔÍÂ˘Ù‹˜ Ï›ıˆÓ. ·ÚÛ. ÂÓÂÚÁ. ÂÓ. ÏËı. ÁÂÓ. °§ø™™IKA ™Ã√§π∞ • \∂›: ÚfiıÂÛË • ÙáÓ ‡ÚÁˆÓ: ÁÂÓ. ÙÔÜ ÙÔÍfiÙÔ˘] • ¶ÄÓ: ÔÓÔÌ. ·ÚÛ. ÚÎ. ÏËı. ·ÔÙÂÏÔ‡Û ÌÈ· ψً ÔÏÂÌÈ΋ Ì˯·Ó‹. ÙÔ˘ ÂÈı. ï ‡ÚÁÔ˜ [ÁÂÓ. ·ÚÛ. ÄÛ·. √ ۯ‰ȷÛÌfi˜ Î·È Ë Î·Ù·Û΢‹ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ψً˜ Ì˯·Ó‹˜ ·Ó‹Î·Ó ÛÙÔÓ ∞Ú¯ÈÌ‹‰Ë. TÔÜÙÔ ‰¤ Ùfi Ì˯¿ÓËÌ· ηÙÂÛ··ÛÂÓ \AÚ¯ÈÌ‹‰Ë˜. Ę. ÙÔÜ Ó·ӛÛÎÔ˘] • ‰‡Ô: ¿ÎÏÈÙÔ ·ÚÈıÌËÙÈÎfi Â›ıÂÙÔ • ÙÔÍfiÙ·È: ÔÓÔÌ.

ÂÓ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ÙÔÜ \∞Ú¯ÈÌ‹‰Ô˘] 265 . ÙÔÜ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜] • ηÙÂÛ··ÛÂÓ: Áã ÂÓ. ÔÚÈÛÙ. ÔÚÈÛÙ. ÂÓ. ÂÓÂÚÁ. ÂÓ. ηٷÛ΢¿˙ÔÌ·È • âÊ’: (â›) ÚfiıÂÛË • Ôy: ÁÂÓ. ÏËı. ·ÚÛ. ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ï. ÔÚÈÛÙ. Ô˘‰. ÂÓ. Ô˘‰. ÁÂÓ. ≥. ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. Ùɘ â¿Ï͈˜] • ö¯ÔÓ: ÔÓÔÌ. ÏËı. ·ÚÛ. Ùfi ÙÚÈÙ¿Ï·ÓÙÔÓ (= ·˘Ùfi˜ Ô˘ ˙˘Á›˙ÂÈ ÙÚ›· Ù¿Ï·ÓÙ·) • Ï›ıÔÓ: ·ÈÙ. ï Ï›ıÔ˜ [ÁÂÓ. Ùfi ‚¤ÏÔ˜ [ÁÂÓ. ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ÁÂÓ. ÂÓÂÛÙ. ηٷÛ΢¿˙ˆ • \∞Ú¯ÈÌ‹‰Ë˜: ÔÓÔÌ. ÌÙ¯. ÁÂÓ. ÔyÙÔ˜. ÙÔÜ Ï›ıÔ˘] • àÊ’: (àfi) ÚfiıÂÛË • ·ñÙÔÜ: ÁÂÓ. âÊ›ÛÙ·Ì·È (= ÛÙ¤ÎÔÌ·È Â¿Óˆ Û οÙÈ) • ÙÚÈÙ¿Ï·ÓÙÔÓ: ·ÈÙ. Ô˘‰. ï Ï›ıÔ˜ [ÁÂÓ. ·ÚÛ. ÚÔÛ. ÂÓ. ÙÔ˘ Ú. Ô˘‰. ¬ • ÏÈıÔ‚fiÏÔ˜: ÔÓÔÌ. ÂÓ. Ô˘‰. ÁÂÓ. ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ÁÂÓ.ì ÙÚÈÙ¿Ï·ÓÙÔ˜. ÂÓ. ÂÓ. ÂÓ. ÚfiÛ. ÙÔÜ Ù›¯Ô˘˜] • â¿ÏÍÂȘ: ·ÈÙ. ÁÂÓ. Ù˘ ·Ó·ÊÔÚÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. ÁÂÓ. ¬˜. ıËÏ. Ô˘‰. ï \∞Ú¯ÈÌ‹‰Ë˜ [ÁÂÓ. ÙÔÜ ‚¤ÏÔ˘˜] • ∆ÔÜÙÔ: ·ÈÙ. ÁÂÓ. ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ·ÚÛ. ÁÂÓ. Áã ÚfiÛ. Ô˘‰. ë·˘ÙÔÜ • àÊÈ›˜: ÔÓÔÌ. Ùfi ÙÂÖ¯Ô˜ [ÁÂÓ. ÙÔÜ ‚¤ÏÔ˘˜] • ÏÉÚ˜: ÔÓÔÌ.Ù˘ ·˘ÙÔ·ıËÙÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. ö¯ˆ • ηٷÛÙÚÒÌ·Ù·: ·ÈÙ. ÁÂÓ. ÂåÌ› • ∆ÂÖ¯Ô˜: ÔÓÔÌ. ÁÂÓ. ÙÔÜ ÎÈÏÏ›‚·ÓÙÔ˜] (= ÙÔ ÛÙ‹ÚÈÁÌ·) • ηÙÂÛ··ÛÙÔ: Áã ÂÓ. ÁÂÓ. ÙÔ˘ ÂÈı. ÂÓÂÚÁ. ÙÔÜ Î·Ù·ÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜] • ÓÂÒ˜: ÁÂÓ. ˘ÂÚÛ. ÁÂÓ. ıËÏ. ï ÎÈÏÏ›‚·˜ [ÁÂÓ. ·ÚÛ. ÌÙ¯. ì ö·ÏÍȘ [ÁÂÓ.ì ‰ˆ‰Âο˯˘˜. Ùfi ÏÉÚ˜ (= ∂ÓfiÙËÙ· 7 ÁÂÌ¿ÙÔ˜) • qÓ : Áã ÂÓ. ˘ÂÚÛ. Ùfi ‰ˆ‰Âο˯˘ (= ·˘Ùfi˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ì‹ÎÔ˜ ‰Ò‰Âη ‹¯ÂˆÓ) • ‚¤ÏÔ˜: ·ÈÙ. ì ӷܘ [ÁÂÓ. ·ÚÛ. Ô˘‰. ÚÙ. ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ÁÂÓ. Ùfi ηٿÛÙڈ̷ [ÁÂÓ. ï. ÂÓ. ÂÓ. ï. ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ÁÂÓ. ÙÔÜ Ï›ıÔ˘] • ‚ÂÏáÓ: ÁÂÓ. ÙÔÜÙÔ (= ·˘Ùfi˜) • Ùfi Ì˯¿ÓËÌ·: ·ÈÙ. ÂÓ. ÔÚÈÛÙ. Ùɘ ÓÂÒ˜] (= ÙÔ ÏÔ›Ô) • ÎÈÏÏÈ‚¿ÓÙˆÓ: ÁÂÓ. ÂÓÂÛÙ. ·ÚÛ. ï ÏÈıÔ‚fiÏÔ˜ [ÁÂÓ. ÏËı. Ô˘‰. ÁÂÓ. ë·˘ÙÔÜ. ÙÔÜ ÏÈıÔ‚fiÏÔ˘] • âÊÂÈÛÙ‹ÎÂÈ: Áã ÂÓ.ì Ï‹Ú˘. ÏËı. ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ÁÂÓ. Ùfi Ì˯¿ÓËÌ· [ÁÂÓ. àÊ›ËÌÈ (= Ú›¯Óˆ) • ‰ˆ‰Âο˯˘: ·ÈÙ. Ù˘ ‰ÂÈÎÙÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. ÂÓ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ÚfiÛ. ÏËı. ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ÙÔ˘ ÂÈı. Ùfi ‚¤ÏÔ˜ [ÁÂÓ. ·ÚÛ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ÁÂÓ. ë·˘Ùɘ. ÂÓ. ÂÓ. ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ıÂÙÈÎfi˜ ‚·ıÌfi˜ ÙÔ˘ ÂÈı. ·≈ÙË. ÁÂÓ. ·ÔÚ. ÁÂÓ. ÚfiÛ. ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ÂÓÂÚÁ. ·ÚÛ.7Ë(229-266) 29-01-04 10:19 ™ÂÏ›‰·265 • âÓÙfi˜: Â›ÚÚËÌ· ÙÔÈÎfi • Ï›ıˆÓ: ÁÂÓ.

µ¤‚·È· Â›Ó·È ÏÔÁÈÎfi Ó· ‰˘ÛÈÛÙ› ÛÙ· ÏÂÁfiÌÂÓ· ÙÔ˘ ∞Ú¯ÈÌ‹‰Ë. 108 ÙÔ˘ Û¯. √ π¤ÚˆÓ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Î·È Â›Ó·È Úfiı˘ÌÔ˜ Ó· ÂÌÈÛÙ¢Ù› ÙËÓ ÂÈÛÙ‹ÌË. -ÔÓ (= Ô Î·ı¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰‡Ô) • ö‚·ÏÏÂÓ: Áã ÂÓ. ÂÓ. ÔÚÈÛÙ. Ë ÔÔ›· fï˜ Â›Ó·È ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤ÓË. Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ˙ËÙ¿ ÙËÓ ¤ÌÚ·ÎÙË ·fi‰ÂÈÍË ÙˆÓ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌÒÓ ÙÔ˘ ÂÊ¢ڤÙË. ∞ÎfiÌË ÂÈÓfiËÛ ÙÔÓ ·Ù¤ÚÌÔÓ· Îԯϛ· Î·È Ù· ‚·ÚÔ‡Ïη. ‚È‚Ï›Ô˘ 1. Ùfi ÛÙ¿‰ÈÔÓ [ÁÂÓ. ‚¿Ïψ • ÛÙ¿‰ÈÔÓ: ·ÈÙ. ÁÂÓ. ¢È·ı¤ÙÂÈ Ù· ÂÈÙ‡ÁÌ·Ù¿ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi ηÏfi Î·È ÂÌÈÛÙ‡ÂÙ·È ÙÔÓ π¤ÚˆÓ· ÁÈ· ÙË ÛˆÛÙ‹ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘˜. √ ∞Ú¯ÈÌ‹‰Ë˜ ¤¯ÂÈ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ Î·È Î·Ì·ÚÒÓÂÈ ÁÈ· ÙȘ ÂÊ¢ڤÛÂȘ ÙÔ˘. Ô˘‰. -·.7Ë(229-266) ∂ÓfiÙËÙ· 7 29-01-04 10:19 ™ÂÏ›‰·266 • ^∂οÙÂÚÔÓ: ÔÓÔÌ. ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ‰‡Ó·ÌË Ë fiÏË ÙÔ˘. ÂÓ. ·ÊÔ‡ ËÁ¿˙ÂÈ ·fi ÙË ÓÔËÙÈ΋ ÙÔ˘ ·ÓˆÙÂÚfiÙËÙ·. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ëοÙÂÚÔ˜. ∆fiÛÔ Ô π¤ÚˆÓ fiÛÔ Î·È Ô ∞Ú¯ÈÌ‹‰Ë˜ Â›Ó·È Â˘Ê˘Â›˜ Î·È ÊÈÏfi‰ÔÍÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ. Ù˘ ·fiÚÈÛÙ˘ ÂÈÌÂÚÈÛÙÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. ηıÒ˜ Î·È ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡  (Ô ÏfiÁÔ˜ Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ÂÓfi˜ ·ÎÏÔ˘ ÚÔ˜ ÙË ‰È¿ÌÂÙÚfi ÙÔ˘). ÂÓÂÚÁ. ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ·ÓÙÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔȯ›· ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ ·Ú¿ÏÏËÏ· ΛÌÂÓ· Î·È ÙÔ Î›ÌÂÓÔ Ù˘ ∂ÓfiÙËÙ·˜. ÙÔÜ ÛÙ·‰›Ô˘] ∞¶∞¡∆∏™∂π™ ÛÙȘ ÂÚÌËÓ¢ÙÈΤ˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ÛÂÏ. ÁÂÓ. 266 . ¡· ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÂÙ ÙÔÓ π¤ÚˆÓ· Î·È ÙÔÓ ∞Ú¯ÈÌ‹‰Ë. 2. ÚÙ. Ô˘‰. ø˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ·˜ ÂȉÈÒÎÂÈ ¿ÓÙ· ÙËÓ ÚfiÔ‰Ô Î·È ‰ÂÓ Â·Ó··‡ÂÙ·È ÛÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÊ¢ڤÛÂȘ ÙÔ˘. √ ∞Ú¯ÈÌ‹‰Ë˜ ·Ó‡Ú ÙÔ ÓfiÌÔ Ù˘ ¿ÓˆÛ˘. ™ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔȯ›· ·Ï·˙ÔÓ›·˜. ÚfiÛ. ¶ÔÈ· ¿ÏÏ· ÂÈÙ‡ÁÌ·Ù· ÙÔ˘ ∞Ú¯ÈÌ‹‰Ë ÁÓˆÚ›˙ÂÙ ·fi Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· Ù˘ °ÂˆÌÂÙÚ›·˜ Î·È Ù˘ º˘ÛÈ΋˜. ·ÊÔ‡ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· οÙÈ ÙfiÛÔ ÚˆÙÔÔÚÈ·Îfi. ∏ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ÂÈ ÙËÓ ¤ÓˆÛË ıˆڛ·˜ Î·È Ú¿Í˘.

ºÔÚÙ›Ô˘ ‰\ ÔxÌ·È ÚÔÛÁÂÓÔ̤ÓÔ˘ ηd ·éÙe˜ âÁηÙÂÏ‹ÊıË. Ô˘ ÂÎʈӋıËΠÙÔ 331-330 . Î·È ¤ı·Ó ÙÔ 324 . TÔf˜ ÌbÓ ÔsÓ ôÏÏÔ˘˜ ïÚÌÉÛ·È Úe˜ Ê˘Á‹Ó. §¤ÁÂÙ·È ÁaÚ Î‡ÎÏˇˆ ÙeÓ ÙfiÔÓ âÎÂÖÓÔÓ ÂÚÈÚÚ˘ÉÓ·È Ùe ÜÚ Î·d ÛˆıÉÓ·È ÙÔ‡ÙÔ˘˜ ÌfiÓÔ˘˜. àÊ\ zÓ Î·d Ùe ¯ˆÚ›ÔÓ öÙÈ Î·d ÓÜÓ ÚÔÛ·ÁÔÚ‡ÂÛı·È ÙáÓ ÂéÛ‚áÓ ¯áÚÔÓØ ÙÔf˜ ‰b Ù·¯ÂÖ·Ó ÙcÓ àÔ¯ÒÚËÛÈÓ ÔÈË۷̤ÓÔ˘˜ ηd ÙÔf˜ ë·˘ÙáÓ ÁÔÓ¤·˜ âÁηٷÏÈfiÓÙ·˜ ±·ÓÙ·˜ àÔϤÛı·È. ∂π™∞°ø°π∫∞ ™Ã√§π∞ O Û˘ÁÁڷʤ·˜: √ §˘ÎÔ‡ÚÁÔ˜ ÁÂÓÓ‹ıËΠÙÔ 390 . ïÚáÓÙ· ÙeÓ ·Ù¤Ú· ÚÂÛ‚‡ÙÂÚÔÓ ùÓÙ· ηd Ôé¯d ‰˘Ó¿ÌÂÓÔÓ àÔ¯ˆÚÂÖÓ. fiÔ˘ ‰È¤‰ˆÛ fiÙÈ Ë ∞ı‹Ó· ›¯Â ηٷÏËÊı›. ¬ÙÈ ÙÔÖ˜ àÓ‰Ú¿ÛÈÓ ÙÔÖ˜ àÁ·ıÔÖ˜ ÂéÌÂÓᘠö¯ÂÈ. ∆Ô ÚËÙÔÚÈÎfi ÙÔ˘ ٷϤÓÙÔ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ȉȷ›ÙÂÚ· ‰˘Ó·Ùfi Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠӷ ·ÛÎËı› ÛÎÏËÚ¿. ∏ Ú¿ÍË ·˘Ù‹ ÙÔ˘ §ÂˆÎÚ¿ÙË ÚÔͤÓËÛ ÌÂÁ¿ÏÔ Î·Îfi ÛÙÔ˘˜ ∞ıËÓ·›Ô˘˜. àÚ¿ÌÂÓÔÓ Ê¤ÚÂÈÓ. àÏÏa âÁηٷϷ̂·ÓfiÌÂÓÔÓ ñe ÙÔÜ ˘Úfi˜. ª·ı‹Ù¢Û ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ¶Ï¿ÙˆÓ· Î·È ÙÔÓ πÛÔÎÚ¿ÙË. §˘ÎÔÜÚÁÔ˜. ·ÏÏ¿ Ô ÌfiÓÔ˜ Ô˘ ÛÒıËΠ‹Ù·Ó Ô «Î·Ù¿ §ÂˆÎÚ¿ÙÔ˘˜».Ã. àÏÏ\ êÚÌfiÛÂÈ Î·d ÓÜÓ ±·ÛÈ ÙÔÖ˜ Óˆ٤ÚÔȘ àÎÔÜÛ·È) âÎ Ùɘ AúÙÓ˘ ®‡·Î· ˘Úe˜ ÁÂÓ¤Ûı·ÈØ ÙÔÜÙÔÓ ‰b ®ÂÖÓ Ê·ÛÈÓ â› ÙÂ Ù‹Ó ôÏÏËÓ ¯ÒÚ·Ó. K·Ùa §ÂˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 95-96 ∞ 1 . η› ‰c ηd Úe˜ fiÏÈÓ ÙÈÓa ÙáÓ âÎÂÖ Î·ÙÔÈÎÔ˘Ì¤ÓˆÓ. ÛÙËÓ ∏ÏÈ·›· ηٿ ÙÔ˘ ÏÔ‡ÛÈÔ˘ ∞ıËÓ·›Ô˘ §ÂˆÎÚ¿ÙË. ø˜ Ú‹ÙÔÚ·˜ ˘ÂÚ·ÛÈ˙fiÙ·Ó ÙÔ ·Ú¯·›Ô ‹ıÔ˜ Î·È Î·Ù¤ÎÚÈÓ fiÛÔ˘˜ ıˆÚÔ‡Û ÚÔ‰fiÙ˜ ÙˆÓ ·ÙÚÔ·Ú¿‰ÔÙˆÓ È‰·ÓÈÎÒÓ. ∆Ô ·fiÛ·ÛÌ·: ¶ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ «∫·Ù¿ §ÂˆÎÚ¿ÙÔ˘˜» ÏfiÁÔ ÙÔ˘ §˘ÎÔ‡ÚÁÔ˘. ÙcÓ ·éÙáÓ ÛˆÙËÚ›·Ó ˙ËÙÔÜÓÙ·˜. ŒÁÚ·„ 15 ÏfiÁÔ˘˜.. ◊Ù·Ó Ôχ ÌÔÚʈ̤ÓÔ˜ Î·È Â›¯Â ÙË Ê‹ÌË ÙÔ˘ ¤ÓÙÈÌÔ˘ Î·È ·ÍÈÔÚÂÔ‡˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡. ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ‰Â 267 .8Ë(267-302) 29-01-04 10:21 ™ÂÏ›‰·267 ∂ ¡√∆∏∆∞ 8 Ë M∂ƒ√™ ∞ã ∫∂πª∂¡√: \∂Ó· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Û‚·ÛÌÔ‡ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ §¤ÁÂÙ·È ÁÔÜÓ âÓ ™ÈÎÂÏ›÷· (Âå ÁaÚ Î·d Ì˘ıˆ‰¤ÛÙÂÚfiÓ âÛÙÈÓ.Ã. ≠OıÂÓ ‰c ηd ôÍÈÔÓ ıˆÚÉÛ·È Ùe ıÂÖÔÓ. √ §˘ÎÔ‡ÚÁÔ˜ ›¯Â ÌËÓ‡ÛÂÈ ÙÔ §ÂˆÎÚ¿ÙË ˆ˜ ÚÔ‰fiÙË Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜. ø˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÔÚ·Ì·ÙÈ˙fiÙ·Ó ÙËÓ ·Ó·‚›ˆÛË ÌÈ·˜ ‰˘Ó·ÌÈ΋˜ ∞ı‹Ó·˜. ≤Ó· ‰Â ÙÈÓ· ÙáÓ Óˆ٤ڈÓ.Ã. À‹ÚÍ ÁÓˆÛÙfi˜ Ú‹ÙÔÚ·˜ Î·È ÔÏÈÙÈÎfi˜ ηıÒ˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˜ Î·È ‰È·ÚÂ‹˜ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ‹˜ ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ıËÛ·˘ÚÔ‡ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. ÂÂȉ‹ ÂÁη٤ÏÂÈ„Â ÙËÓ ∞ı‹Ó· Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙË Ì¿¯Ë Ù˘ ÷ÈÚÒÓÂÈ·˜ Î·È Î·Ù¤Ê˘Á ÛÙË ƒfi‰Ô.

8Ë(267-302) ∂ÓfiÙËÙ· 8 29-01-04 10:21 ™ÂÏ›‰·268 Û‚¿ÛÙËΠԇÙ ·ÚÁfiÙÂÚ·. ≠OıÂÓ ‰‹ ôÍÈfiÓ [âÛÙÈ] Afi ·˘Ùfi ÏÔÈfiÓ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·Í›˙ÂÈ ıˆÚÉÛ·È Ùfi ıÂÖÔÓ. Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ʇÁÂÈ. OrÌ·È ‰¤ EÂȉ‹ fï˜. ïÚáÓÙ· ÙfiÓ ·Ù¤Ú· ÂÂȉ‹ ¤‚ÏÂ ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘. àÏÏ¿ âÁηٷϷ̂·ÓfiÌÂÓÔÓ ·ÏÏ¿ ·ÁÈ‰Â˘Ì¤ÓÔ ñfi ÙÔÜ ˘Úfi˜. ‹Ù·Ó ηÙÔÈÎË̤Ó˜. [º·Û›Ó] Ì¤Ó ÔsÓ ÙÔ‡˜ ôÏÏÔ˘˜ [§¤ÓÂ. ̤۷ ÛÙË ÊˆÙÈ¿. ΢ڛˆ˜ fï˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È Ô Û‚·ÛÌfi˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜. §¤ÁÂÙ·È Á¿Ú Ùfi ÜÚ §¤Ó ‰ËÏ·‰‹ fiÙÈ Ë ÊˆÙÈ¿ . ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙË ÛˆÙËÚ›· ÙÔ˘˜. ¤Ó·˜ fï˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÓÂfiÙÂÚÔ˘˜. Ó· ÎÔÈÙ¿ÍÔ˘Ì ÙÔ ıÂfi. ÂÚÈ΢ÎÏÒıËΠÎÈ Ô ›‰ÈÔ˜ [·fi ÙË ÊˆÙÈ¿]. ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ÓÔÌ›˙ˆ. êÚÌfiÛÂÈ Î·› ÓÜÓ 268 §¤Ó ÏÔÈfiÓ fiÙÈ ÛÙË ™ÈÎÂÏ›· ͯ‡ıËΠ·fi ÙËÓ A›ÙÓ· Ú˘¿ÎÈ ·fi ʈÙÈ¿ (‹ ‡ÚÈÓÔ Ú˘¿ÎÈ)Ø [ÁÈ·Ù›. ™ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ·fiÛ·ÛÌ· ‰›ÓÂÙ·È ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ Û‚·ÛÌfi ÚÔ˜ ÙÔ ı›Ô. ¬ÙÈ ÂéÌÂÓᘠö¯ÂÈ ÁÈ·Ù› ¢ÓÔ› ÙÔÖ˜ àÁ·ıÔÖ˜ ÙÔÖ˜ àÓ‰Ú¿ÛÈÓ. fiÙÈ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ïÚÌÉÛ·È Úfi˜ Ê˘Á‹Ó. ∞ 2 . ÏÔÈfiÓ]. ÙÔ‡˜ ηÏÔ‡˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. METAºPA™H TOY KEIMENOY K∂πª∂¡√ M∂∆∞ºƒ∞™∏ [K·Ù¿ Ù· Û¯fiÏÈ· ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘] §¤ÁÂÙ·È ÁÔÜÓ âÓ ™ÈÎÂÏ›÷· ÁÂÓ¤Ûı·È âÎ Ùɘ AúÙÓ˘ ®‡·Î· ˘Úfi˜Ø [Âå Á¿Ú η› Ì˘ıÔ‰¤ÛÙÂÚfiÓ âÛÙ›. ·ÊÔ‡ ÙÔÓ ‹Ú ÛÙÔ˘˜ ÒÌÔ˘˜ ÙÔ˘. ÚÔÛÁÂÓÔ̤ÓÔ˘ ÊÔÚÙ›Ô˘ ÙÔ˘ ÚÔÛÙ¤ıËΠÊÔÚÙ›Ô. àÚ¿ÌÂÓÔÓ Ê¤ÚÂÈÓ. ·Ó Î·È Î·È Ë ‰È‹ÁËÛË ·˘Ù‹ ÌÔÈ¿˙ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ì ̇ıÔ. ˆÛÙfiÛÔ ı· Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ÙÒÚ· ±·ÛÈ ÙÔÖ˜ Óˆ٤ÚÔȘ àÎÔÜÛ·È]Ø ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÓÂfiÙÂÚÔ˘˜ Ó· ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ó]Ø Ê·Û›Ó ‰¤ ÙÔÜÙÔÓ ®ÂÖÓ Ï¤Ó ÏÔÈfiÓ fiÙÈ ·˘Ùfi ΢ÏÔ‡Û â› ÙÂ Ù‹Ó ôÏÏËÓ ¯ÒÚ·Ó. ÙËÓ ·ÙÚ›‰· Î·È ÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜. ≤Ó· ‰¤ ÙÈÓ· ÙáÓ Óˆ٤ڈÓ. fiÚÌËÛ·Ó ÁÈ· Ó· ʇÁÔ˘Ó ˙ËÙÔÜÓÙ·˜ Ù‹Ó ·éÙáÓ ÛˆÙËÚ›·Ó. ÙÔÓ ÌÂÙ¤ÊÂÚÂ. Î·È ÛÙËÓ ˘fiÏÔÈË ¯ÒÚ·. ùÓÙ· ÚÂÛ‚‡ÙÂÚÔÓ Ô˘ ‹Ù·Ó Á¤ÚÔ˜ η› Ô鯛 ‰˘Ó¿ÌÂÓÔÓ àÔ¯ˆÚÂÖÓ. âÁηÙÂÏ‹ÊıË Î·› ·éÙfi˜. η› ‰‹ η› Úfi˜ ÙÈÓ· fiÏÈÓ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Î·È Û οÔÈ· fiÏË ÙáÓ âÎÂÖ ·\ ·˘Ù¤˜ Ô˘ ۠ΛÓË ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ηÙÔÈÎÔ˘Ì¤ÓˆÓ.

Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ Û‚·ÛÌfi ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜. °È’ ·˘Ùfi Ô ÙfiÔ˜ ÂΛÓÔ˜ ÔÓÔÌ¿ÛÙËΠÙfiÔ˜ ÙˆÓ Â˘Û‚ÒÓ. Ô˘ ‚È¿ÛÙËÎ·Ó Ó· ʇÁÔ˘Ó. ∆Ô ›‰ÈÔ ·Ó‹ıÈÎÔ˜ ıˆÚÂ›Ù·È Î·È Ô §ÂˆÎÚ¿- 269 . ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ó· ÛÒÛÂÈ ÙÔ Á¤ÚÔ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘. ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Î·È Ë ÂÚÈÔ¯‹ ·ÎfiÌË Î·È Û‹ÌÂÚ· ·ÔηÏÂ›Ù·È «ÙfiÔ˜ ÙˆÓ Â˘Û‚ÒÓ»Ø fiÛÔÈ fï˜ ÙÚ¿ËÎ·Ó ÛÂ Ê˘Á‹ Î·È fiÛÔÈ ÂÁη٤ÏÂÈ„·Ó ÙÔ˘˜ ÁÔÓÂÖ˜ ÙÔ˘˜. ÁÈ· Ó· οÓÂÈ ÈÔ ÂÓ·ÚÁ‹ ÙËÓ ·Ê‹ÁËÛ‹ ÙÔ˘ Î·È Ó· Û˘ÁÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÎÚÔ·Ù¤˜ ÙÔ˘. NOHMATIKH A¶O¢O™H TOY KEIMENOY √ §˘ÎÔ‡ÚÁÔ˜ ·ÊËÁÂ›Ù·È ¤Ó· ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi. ❏ ∆Ô‡˜ Ì¤Ó ôÏÏÔ˘˜ ïÚÌÉÛ·È Úfi˜ Ê˘Á‹Ó: Ô §˘ÎÔ‡ÚÁÔ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÛÙÔ ·fiÛ·ÛÌ· ·˘Ùfi ÔÏϤ˜ ÂÈÎfiÓ˜. ∆fiÙÂ Û˘Ó¤‚Ë ÙÔ ÂÍ‹˜ ı·‡Ì·: ¤Ó·˜ ·ÎÏÔ˜ Û¯ËÌ·Ù›ÛÙËΠÁ‡Úˆ ·fi ÙÔ Ó¤Ô Î·È ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘. ❏ Ùfi ıÂÖÔÓ ÙÔÖ˜ àÓ‰Ú¿ÛÈÓ ÙÔÖ˜ àÁ·ıÔÖ˜ ÂéÌÂÓᘠö¯ÂÈ: √ §˘ÎÔ‡ÚÁÔ˜ Â›Ó·È Ô·‰fi˜ Ù˘ ¿Ԅ˘ fiÙÈ ÔÈ ıÂÔ› Â›Ó·È ¿ÓÙ· Û‡ÌÌ·¯ÔÈ ÙˆÓ ÂÓ¿ÚÂÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Î·È ÙÈ̈ÚÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ·Ó‹ıÈÎÔ˘˜. fï˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ‚¿ÚÔ˘˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÙÚ¤ÍÂÈ Î·È ¤ÙÛÈ ·Áȉ‡ÙËΠÛÙȘ ÊÏfiÁ˜. ∆ÔÓ ‹Ú ÛÙÔ˘˜ ÒÌÔ˘˜ ÙÔ˘.295 ̤ÙÚ·. àÊ\ zÓ Î·› Ùfi ¯ˆÚ›ÔÓ öÙÈ Î·› ÓÜÓ ÚÔÛ·ÁÔÚ‡ÂÛı·È ¯áÚÔÓ ÙáÓ ÂéÛ‚áÓØ ÙÔ‡˜ ÔÈË۷̤ÓÔ˘˜ Ù·¯ÂÖ· Ù‹Ó àÔ¯ÒÚËÛÈÓ Î·› ÙÔ‡˜ âÁηٷÏÈfiÓÙ·˜ ÙÔ‡˜ ë·˘ÙáÓ ÁÔÓ¤·˜ [ϤÁÂÙ·È] ±·ÓÙ·˜ àÔÏÂÛı·È. Ô˘. ÂÓÒ ¤Î·„ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜. ∂ÓfiÙËÙ· 8 ∞ 3 . ·ÏËÛ ÔÏfiÁ˘Ú· Î·È ÂÚÈ·ÎψÛ ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÂΛÓÔ Î·È fiÙÈ ÛÒıËÎ·Ó ÌfiÓÔÈ ·˘ÙÔ› ÔÈ ‰‡Ô. Ë Ï¿‚· ÏËÌ̇ÚÈ˙ fiÏË ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ηÙ¢ı˘ÓfiÌÂÓË ÚÔ˜ ÌÈ· ηÙÔÈÎË̤ÓË fiÏË. ∏ ʈÙÈ¿ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ÏËÛ›·ÛÂ. ŸÙ·Ó ÂÍÂÚÚ¿ÁË ÙÔ ËÊ·›ÛÙÂÈÔ Ù˘ ∞›ÙÓ·˜ ÛÙË ™ÈÎÂÏ›·. [ϤÁÂÙ·È] fiÙÈ fiÏÔÈ ·ÓÂÍ·ÈÚ¤Ùˆ˜ ¯¿ıËηÓ. ∆Ô ˘„fiÌÂÙÚfi Ù˘ ÊÙ¿ÓÂÈ Ù· 3. fiˆ˜ ·Ú·ÙËÚ› Î·È Ô ›‰ÈÔ˜. EPMHNEYTIKA – ¶PA°MATO§O°IKA ™XO§IA ❏ ∞úÙÓ·: ∏Ê·›ÛÙÂÈÔ Ù˘ ™ÈÎÂÏ›·˜ ÛÙ· ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈο ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡. ∫·Ù¿ ÙË Ì˘ıÔÏÔÁ›· ÛÙËÓ ∞›ÙÓ· ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ÙÔ˘ ∏Ê·›ÛÙÔ˘. ∏ ∞›ÙÓ· Â›Ó·È ÙÔ ÈÔ „ËÏfi ÂÓÂÚÁfi ËÊ·›ÛÙÂÈÔ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ fiÏË ∫·Ù¿ÓË. ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ̇ıÔ. ŸÏÔÈ ÔÈ Ôϛ٘ ÙfiÙ ÙÚ¿ËÎ·Ó ÛÂ Ê˘Á‹ ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· ÛÒÛÔ˘Ó ÌfiÓÔ ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜. ∞ 4 .8Ë(267-302) 29-01-04 10:21 ™ÂÏ›‰·269 ÂÚÈÚÚ˘ÉÓ·È Î‡ÎÏˇˆ ÙfiÓ ÙfiÔÓ âÎÂÖÓÔÓ ÙÔ‡ÙÔ˘˜ η› ÛˆıÉÓ·È ÌfiÓÔ˘˜. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ¤Ó·˜ Ó¤Ô˜ ÚÔÙ›ÌËÛ ӷ ‰È·ÎÈÓ‰˘Ó‡ÛÂÈ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘. ŒÙÛÈ ı· ÙÔ˘˜ ÛÙÚ¤„ÂÈ ÈÔ Â‡ÎÔÏ· ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ §ÂˆÎÚ¿ÙË.

ÂÓ. ̤ÏÏ. Ùfi Ì˘ıá‰Â˜ (= ·˘Ùfi˜ Ô˘ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ̇ıÔ) µ·ıÌÔ› ÙÔ˘ ÂÈı¤ÙÔ˘ £∂∆π∫√™: Ì˘ı҉˘. Ó¤Ô˜.8Ë(267-302) ∂ÓfiÙËÙ· 8 29-01-04 10:21 ™ÂÏ›‰·270 Ù˘. ·fiÚ. ÂÓÂÚÁ. ‚·Ú‹ÎÔÔ˜ . ·ÓÙ›ÚÚËÛË. ÏfiÁÔ˜. -Ë. Á¤Ó.∂. ·ÚÔ˘Û›·. ˘ÂÚÛ. àÎÔ‡ˆ. ÚÎ. ÔÚÈÛÙ. Ùɘ ™ÈÎÂÏ›·˜] • Âå: Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ˘ÔıÂÙÈÎfi˜ • Á¿Ú: Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ·ÈÙÈÔÏÔÁÈÎfi˜ • Ì˘ıˆ‰¤ÛÙÂÚÔÓ: ÔÓÔÌ. âÁÂÁfiÓÂÈÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ¿ÎÔ˘ÛÌ·. Ú‹ÙÚ·. -ÔÓ. ·ÚÛ. -·. ̤ÏÏ. ̤ÏÏ. KÏ›ÛË Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ .∂. -·. ÚÙ. ÔÚÈÛÙ. ÚÙ. ·Ô˘Û›·. Á¤Ó. ϤÍË.∂.∂. ÚÙ. Á¤Ó. ì ™ÈÎÂÏ›÷· [ÁÂÓ. ≥ÚÌÔÙÙÂ. ™À°∫ƒπ∆π∫√™: Ì˘ıˆ‰¤ÛÙÂÚÔ˜. -Ë. ̤ÏÏ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. q/ qÓ. ·ÚÌÔÛÙ‹˜.ì Ì˘ı҉˘. °§ø™™IKA ™XO§IA ✔ °Ú·ÌÌ·ÙÈ΋ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Ï¤ÍÂˆÓ – ™ËÌ·ÛÈÔÏÔÁÈο ∞Ú¯ÈÎÔ› ¯ÚfiÓÔÈ ÚËÌ¿ÙˆÓ – √ÌfiÚÚÈ˙· ÛÙË ¡. ·ÎÔ˘ÛÙfi˜. ˘ÂÚÛ. Ô˘Û›·. Û˘ÁÎÚÈÙÈÎfi˜ ‚·ıÌfi˜ ÙÔ˘ ÂÈı. ·ÚÌÔÓ›·.ÂÈı¤ÙˆÓ . ±·˜. ÏËı. -·. À¶∂ƒ£∂∆π∫√™: Ì˘ıˆ‰¤ÛÙ·ÙÔ˜. Á¤ÁÔÓ·. ÚËÙfi˜. À¶∂ƒ£∂∆π∫√™: ÓÂÒÙ·ÙÔ˜. âϤ¯ıËÓ/ âÚÚ‹ıËÓ. õÎÔ˘ÔÓ. -ÔÓ • àÎÔÜÛ·È: ··ÚÌÊ. Û˘ÁÎÚÈÙÈÎfi˜ ‚·ıÌfi˜ ÙÔ˘ ÂÈı. ʈӋ˜ ÙÔ˘ ·ÚfiÛˆÔ˘ Ú. ÔÚÈÛÙ. ·Ó‹ÎÔ˘ÛÙÔ˜. Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏÔ) Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ÂÊ·ÚÌÔÁ‹. ·ÓÂÊ¿ÚÌÔÛÙÔ˜. ™À°∫ƒπ∆π∫√™: ÓÂÒÙÂÚÔ˜. ÂåÌ›. °È’ ·˘Ùfi ·Í›˙ÂÈ Ó· ÙÈ̈ÚËı›. Ú‹ÙÔÚ·˜. ÂÓÂÚÁ. ·ÚÌfi‰ÈÔ˜. ·fiÚ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ÂÈı. ˘‹ÎÔÔ˜. ÂúÚËÌ·È. ÚÎ.·ÓÙˆÓ˘ÌÈÒÓ . -ÔÓ µ·ıÌÔ› ÙÔ˘ ÂÈı¤ÙÔ˘ £∂∆π∫√™: Ó¤Ô˜. fiˆ˜ ÙÈ̈ڋıËÎ·Ó Î·È fiÛÔÈ ‚È¿ÛÙËÎ·Ó Ó· ʇÁÔ˘Ó ¯ˆÚ›˜ Ó· ÓÔÈ·ÛÙÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘˜. ìÚÌfiÎÂÈ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ˘ÂÚÛ. ÚfiÛ. fiÓÙˆ˜. -ÔÓ. õÎÔ˘Û·. Ú‹Ì· • ÁÔÜÓ: ÌfiÚÈÔ ‚‚·ÈˆÙÈÎfi (= ‚¤‚·È·) • âÓ: ÚfiıÂÛË • ™ÈÎÂÏ›÷·: ‰ÔÙ. ·ÎÔ‹. àÎÔ‡ÛÔÌ·È. ·˘Ù‹ÎÔÔ˜. ≥ÚÌÔÛÂ. ϤÁÔÌ·È Ãƒ√¡√π: ÂÓÂ- 270 ÛÙ. ·fiÚ. ϤÁÔÌ·È. ÚÎ. êÚÌfiÛÂÈ. ıËÏ. ÏËı. ·fiÚ. àÎÔ‡ˆ Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ‚ã âÁÂÓfiÌËÓ. äÎËÎfiÂÈÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. à΋ÎÔ·. ±·Û·. ϯı‹ÛÔÌ·È/ ®Ëı‹ÛÔÌ·È. ÚfiÛ. ≥ÚÌÔÎÂ. ÚÙ. ÂåÚ‹ÌËÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡.∂. ·ÔÚ. öÛÔÌ·È. ˘ÂÚÛ. êÚÌfiÙÙÂÈ. ÂÓÂÛÙ. -ÔÓ • âÛÙ›Ó: Áã ÂÓ. ±·Ó (= fiÏÔÈ ÁÂÓÈο) • ÙÔÖ˜ Óˆ٤ÚÔȘ: ‰ÔÙ. ÂÓÂÛÙ. ·Ó¿ÚÌÔÛÙÔ˜ • ÓÜÓ: Â›ÚÚËÌ· ¯ÚÔÓÈÎfi (= ÙÒÚ·) • ±·ÛÈ: ‰ÔÙ. ̤ÏÏ. ÙÔ˘ Ú. ÂÓ. Ô˘ ¤ÙÚÂÍ ӷ Ûˆı› ÂÁηٷÏ›ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘. ·ÚÛ. ∞ 5 . ï. Ô˘‰. âÏÂÁfiÌËÓ. ÂåÌ› Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ÂÚÈÔ˘Û›· • êÚÌfiÛÂÈ: Áã ÂÓ. ÚÎ. ÚfiÛ.ÌÂÙÔ¯ÒÓ ÙÔ˘ ∫∂πª∂¡√À ÃÚÔÓÈΤ˜ – ÂÁÎÏÈÙÈΤ˜ ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ÛÂȘ • §¤ÁÂÙ·È: Áã ÂÓ. êÚÌfiÙÙÂÈ (= Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ.

ÂÓ. ˘ÂÚÛ. Á¤Ó. Á¤ÓÂÛË. ÂÓÂÛÙ. ·fiÚ. ì ∞úÙÓ· [ÁÂÓ. ÚÔ‹. ÏËı. ˘ÚηÁÈ¿. √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ÂÓÂÚÁ. ÂÍfiÚÌËÛË. âÚÚ‡Ëη. Á¤Ó. ÌÙ¯. ˘ÂÚÛ. ÁÂÓ‹ÛÔÌ·È. -Ë. Î·ÙˇˆÎÔ‡ÌËÓ. ÔÚÌËÙ‹ÚÈÔ. ÂÓ. ÔÏÈÙÈÎfi˜. ıËÏ. ˘ÛÙÂÚÔÁÂÓ‹˜. ÔyÙÔ˜. ÚÔ˘˜. ηÙÔÈΛ· • ôÏÏÔ˘˜: ·ÈÙ. ÊËÌ› (= Ϥˆ. Ù›˜. Ê‹Ûˆ. ÙÔÜ ®‡·ÎÔ˜] (= ÙÔ ∂ÓfiÙËÙ· 8 Ú˘¿ÎÈ) • ˘Úfi˜: ÁÂÓ. ÚfiÛ. Ù˘ ·fiÚÈÛÙ˘ ÂÈÌÂÚÈÛÙÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. ÔÚÈÛÙ. Á¤ÓÔ˜. ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. öÚÚÂÔÓ. ‰È·Ê˘Á‹. ̤ÏÏ. ÚÙ. Á¤Ó. Û˘ÓÔÈΛ·. ÚÙ.∂. ·ÔÏ›ÙÈÛÙÔ˜ • ÙÈÓ¿: ·ÈÙ. ¿ÔÏȘ. öÚÂ˘Û·/ ‚ã âÚÚ‡ËÓ. Á›ÁÓÔÌ·È. Ê¿ÛË. ıËÏ. Á¤Ó. ·fiÚÚÔÈ·. Á¤ÁÔÓ·/ ÁÂÁ¤ÓËÌ·È. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ηٷÚÚÔ‹. Ù˘ ‰ÂÈÎÙÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. ·ÚÛ. ÓÂÔÁÓfi. ïÚÌ¿ˆ. ʈӋ. Ùfi ÜÚ [ÁÂÓ. ÁÂÓ¤ıÏÈ·. ÂÓÂÛÙ. ÂÓ.∂. ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ÚÎ. ÂÓ. ·ÔÚÚÔ‹.∂. ηÙÔÈ΋ÛÔÌ·È. ÂÓ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ì fiÏȘ [ÁÂÓ. ÚÙ. Î·ÙˇÒÎËÌ·È. ¿Ê·ÙÔ˜. Î·ÙˇˆÎ‹ÌËÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. Ê‹ÌË.. ·Î·ÙÔ›ÎËÙÔ˜. -Ô • Ù‹Ó ¯ÒÚ·Ó: ·ÈÙ. ÂÓÂÛÙ. Ù˘ ·fiÚÈÛÙ˘ ·ÈÌÂÚÈÛÙÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. ˘ÂÚÛ. ïÚÌá.∂. âÁÂÁfiÓÂÈÓ/ âÁÂÁÂÓ‹ÌËÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. Û˘ÁοÙÔÈÎÔ˜. ˘Ú·ÛÊ¿ÏÂÈ·. Á¤Ó. Ê˘ÁfiÔÓÔ˜. ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ˘ÂÚÛ. ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋ • ÁÂÓ¤Ûı·È: ··ÚÌÊ. Á¤Ó. ÚÎ. ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ÁËÁÂÓ‹˜. Á¤Ó. ôÏÏÔ˜. âÚÚ˘‹ÎÂÈÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. -Ë. ıËÏ. ηÙÔÈΤÔÌ·È. ·fiÚ.∂. ÔÏÈÙÈÛÌfi˜. ®˘‹ÛÔÌ·È/ ®Â‡Ûˆ/ ®Â‡ÛÔÌ·È/ ®Â˘ÛÔÜÌ·È.∂. ÂÓ. ÏÔÈfiÓ) • fiÏÈÓ: ·ÈÙ. ÔÚÌËÙÈÎfi˜. Ù˘ ·fiÚÈÛÙ˘ ·ÓÙˆÓ. ·ÚÛ.8Ë(267-302) 29-01-04 10:21 ™ÂÏ›‰·271 • âÎ: ÚfiıÂÛË • Ùɘ ∞úÙÓ˘: ÁÂÓ. ·fiÚ. ÊËÌ›. ·ÚÛ. ÁÂÓ¤ÙÂÈÚ·. ÙÔÜÙÔ (= ·˘Ùfi˜) • ®ÂÖÓ: ··ÚÌÊ. -Ô • ïÚÌÉÛ·È: ··ÚÌÊ. Û˘ÁÁÂÓ‹˜. ‚ã ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ̤ÏÏ. ÏËı. Ê˘Á¿˜ 271 .∂. ·ÚÔÚÌËÙÈÎfi˜ • Ê˘Á‹Ó: ·ÈÙ. ıËÏ. Á›ÁÓÔÌ·È Ãƒ√¡√π: ÂÓÂÛÙ. öÊËÓ. ·fiÚ. ÙÔÜ ˘Úfi˜] (= Ë ÊˆÙÈ¿) √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. Á¤Ó. Á¤Ó. ÚˆÙÔÁÂÓ‹˜. ï ®‡·Í [ÁÂÓ. ·fiÚ. Î·ÙˇˆÎ‹ıËÓ. ÁÔÓ¤·˜ • ÙÔÜÙÔÓ: ·ÈÙ. ÁÂÓÈ¿. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ®¤ˆ Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ·≈ÙË. œÚ̈Ó. ·ÔÚ. ÔÈΛ·. ÂÓ. ÚÔÊ‹Ù˘ • â›: ÚfiıÂÛË • ÙÂ: Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ Û˘ÌÏÂÎÙÈÎfi˜ • ôÏÏËÓ: ·ÈÙ. -. ïÚÌá Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ηÙÔÈÎÔÜÌ·È. ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ÚÎ. ̤ÏÏ. ‚ã âÁÂÓfiÌËÓ. Ùɘ ∞úÙÓ˘] • ®‡·Î·: ·ÈÙ. ηÙÔÈÎÔÜÌ·È Ãƒ√¡√π: ÂÓÂÛÙ. óÚÌ‹ÎÂÈÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. Ùɘ Ê˘Áɘ] √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ˘ÚÔÌ·Ó‹˜. ıËÏ. ̤ÏÏ.∂. Ùɘ ¯ÒÚ·˜] • ‰‹: ÌfiÚÈÔ ‚‚·ÈˆÙÈÎfi (= ‚¤‚·È·. Ú¢ÛÙfi˜ • Ê·Û›Ó: Áã ÏËı. ıËÏ. ÂÓ. ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. Û˘ÓÔÈÎÈÛÌfi˜. ̤ÏÏ. âÁÈÁÓfiÌËÓ. ÚÙ. ÂÓ. Á¤Ó. ·ÔÚ. ÚÎ. œÚÌËÛ·. Á¤Ó. ÈÛ¯˘Ú›˙ÔÌ·È) Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ·ÚÛ. ®¤ˆ. ÚÙ. Ô˘‰. ˘ÂÚÛ. Ù›˜ Ù› (= οÔÈÔ˜) • âÎÂÖ: Â›ÚÚËÌ· ÙÔÈÎfi • ÙáÓ Î·ÙÔÈÎÔ˘Ì¤ÓˆÓ: ÁÂÓ. ì ¯ÒÚ· [ÁÂÓ. œÚÌËη. ì Ê˘Á‹ [ÁÂÓ. ÚÎ. Ùɘ fiψ˜] √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ïÚÌ‹Ûˆ. ÂÓÂÚÁ. ÂÓÂÚÁ. ôÏÏÔ˜. Ú‡̷. ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·. öÊËÛ·. ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û.

ȉ¤·. ˘ÂÚÛ. â‰˘Ó¿ÌËÓ. ˙ËÙá Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ̤ÏÏ. ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ·ÚÛ. ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ÂÓÂÛÙ. ÂÓ. ÔÚ·Ùfi˜.∂. ·‰‡Ó·ÌÔ˜. ÂÓÂÚÁ. ‚ãÂr‰ÔÓ. ù„ÔÌ·È. -Ë.∂. fi„Ë. ì ÛˆÙËÚ›· [ÁÂÓ. äF ÚfiÌËÓ. àÚÔÜÌ·È. Û˘˙‹ÙËÛË. ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ÏËı. ïÚá. ˘ÂÚÛ. ·ÚÛ. ˘ÂÚÛ. ÂÓÂÛÙ. ™À°∫ƒπ∆π∫√™: ÚÂÛ‚‡ÙÂÚÔ˜. ‡ÔÙÔ˜. Ú¤Û‚˘˜ (= Á¤ÚÔ˜) µ·ıÌÔ› ÙÔ˘ ÂÈı¤ÙÔ˘ £∂∆π∫√™: Ú¤Û‚˘˜. ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. Ì›·. ë·˘ÙÔÜ • Ù‹Ó ÛˆÙËÚ›·Ó: ·ÈÙ. Á¤Ó. ˙ËÙá. ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Û˘ÁÎÔÙfiÌÂÓÔ˘ Ô˘Û. Ù›˜. à¯ÒÚËÛ·. Áã ÚfiÛ. À¶∂ƒ£∂∆π∫√™: ÚÂÛ‚‡Ù·ÙÔ˜. ÌÙ¯. ˙‹ÙËÛË. ·ÓÙÈÏËÙfi˜ • ñfi: ÚfiıÂÛË • àÚ¿ÌÂÓÔÓ: ·ÈÙ. ÂÓ. ·ÚÛ. âÁηÙ›ÏËÌÌ·È. Ù›˜. Á¤Ó. ·fiÚ. ÂÓÂÛÙ. Ù˘ ·fiÚÈÛÙ˘ ÂÈÌÂÚÈÛÙÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. ÂÓ.∂. ·ÓÙÈÌÂÙ·¯ÒÚËÛË. ·ÚÛ. ÂÓ. ÌÙ¯. ·fiÚ. ÚÎ. ‰˘Ó·ÌˆÙÈÎfi˜ • àÔ¯ˆÚÂÖÓ: ··ÚÌÊ. ‰‡Ó·Ì·È. àÔ¯ˆÚ¤ˆ. ·Ó‡ÔÙÔ˜. ·fiÚ·ÙÔ˜. ·úÚÔÌ·È. ë·˘Ùɘ. ÂÓÂÚÁ. -·. ˙ËÙ¤ˆ. ÚÙ. ëÒڷη/ ëfiڷη/ ùˆ·. Ó¤Ô˜. ÏËı. àÔ¯ˆÚá. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ·˘ÙfiÙ˘. Á¤Ó. ÌÙ¯. ·ÚÛ. Âx˜. ÚÙ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ·ÚÛ. ÂÓÂÚÁ. â˙ËÙ‹ÎÂÈÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ·˙‹ÙËÙÔ˜ • ≤Ó·: ·ÈÙ. ÂÓ‰˘Ó¿ÌˆÛË. Û˘ÁÎÚÈÙÈÎfi˜ ‚·ıÌfi˜ ÙÔ˘ ÂÈı. âÁηٷÏËÊı‹ÛÔÌ·È. -ÔÓ • ïÚáÓÙ·: ·ÈÙ. ̤ÏÏ. ‰˘Ó‹ÛÔÌ·È. Á¤Ó. Á¤Ó. ÙÔÜ ·ÙÚfi˜] √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ÌÙ¯. Á¤Ó.8Ë(267-302) ∂ÓfiÙËÙ· 8 29-01-04 10:21 ™ÂÏ›‰·272 • ·éÙáÓ: ÁÂÓ. Û˘ÁÎÚÈÙÈÎfi˜ ‚·ıÌfi˜ ÙÔ˘ ÂÈı. ≢ӋıËÓ. ·ÙÚÈÎfi˜ • ÚÂÛ‚‡ÙÂÚÔÓ: ·ÈÙ. àÔ¯ˆÚ‹ÛÔÌ·È. -ÔÓ. àÂίˆÚ‹ÎÂÈÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. Á¤Ó. ÛˆÙ‹Ú·˜.∂. ·Ô¯ÒÚËÛË. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. âÁηٷϷ̂¿ÓÔÌ·È (= ·Áȉ‡ÔÌ·È Ì¤Û· Û οÙÈ) Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ïÚ¿ˆ. ˙‹ÙËÌ·. fiÚ·Ì·. àÔ¯ˆÚá (= ʇÁˆ) Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ‰˘Ó·Ùfi˜. οÙÔÙÚÔ • ÙfiÓ ·Ù¤Ú·: ·ÈÙ. â˙‹ÙËη. ÂÓÂÛÙ. â˙‹ÙÔ˘Ó.∂. ÂÓ. Ù› (= οÔÈÔ˜) • ÙáÓ Óˆ٤ڈÓ: ÁÂÓ. ·fiÚ. Á¤Ó. ÚÎ. ·ÚÛ.∂. ÂÓ. â‰Â‰˘Ó‹ÌËÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ·fiÚ. -·. ÂÓÂÛÙ. à¯ÒÚÔ˘Ó. ˙ËÙ‹Ûˆ. â˙‹ÙËÛ·. ÂÓÂÛÙ. Á¤Ó. Û˘Á¯ˆÚÒ • âÁηٷϷ̂·ÓfiÌÂÓÔÓ: ·ÈÙ. ÚÙ. ·ÚÛ. ÂÓÂÛÙ. ̤ÏÏ. 272 . ‰‡Ó·Ì·È (= ÌÔÚÒ) Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ·ÚÛ. ïÚá (= ‚Ϥˆ) Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ.∂. ·ÚÛ. ë·˘ÙÔÜ. -ÔÓ • ùÓÙ·: ·ÈÙ. ‚ã âÁηÙÂÏ·‚fiÌËÓ. ·‰˘Ó·Ì›·. ÂåÌ› • Ô鯛: ÌfiÚÈÔ ·ÚÓËÙÈÎfi • ‰˘Ó¿ÌÂÓÔÓ: ·ÈÙ. ıËÏ. ÌÙ¯. ›‰ˆÏÔ. fiÚ·ÛË. ̤ÏÏ. ÚfiÛÏË„Ë. ÛˆÙ‹ÚÈÔ˜ • ˙ËÙÔÜÓÙ·˜: ·ÈÙ. ÚfiÏË„Ë. ÂÁηٿÏË„Ë. ï ·Ù‹Ú [ÁÂÓ. ·‰‡Ó·ÙÔ˜. ÚÎ. ëˆÚ¿ÎÂÈÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ÚÙ. Ùɘ ÛˆÙËÚ›·˜] √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. âÁηÙÂÏ‹ÊıËÓ. ÂÓ. ÏËı. ·ÚÛ. âÁηÙÂÏ·Ì‚·ÓfiÌËÓ. ÂÓ. ÂÓ. àÔίÒÚËη. âÁηٷϷ̂¿ÓÔÌ·È. ÚÙ. âÁηÙÂÈÏ‹ÌÌËÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ÚÎ. ˘ÂÚÛ. ·ÙÚÔ·Ú¿‰ÔÙÔ˜. ·úÚÔÌ·È (= ·Ó˘„ÒÓÔÌ·È) Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. Ù˘ ·˘ÙÔ·ıËÙÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. ÚÎ. ÌÙ¯. ‰Â‰‡ÓËÌ·È. ̤ÏÏ. Á¤Ó. ·fiÚ. àÚı‹ÛÔÌ·È. ÚÙ. Á¤Ó. ˘ÂÚÛ. ÂfiÙ˘. Á¤Ó. ‰˘ÓËı‹ÛÔÌ·È. ̤ÏÏ. ·ÚÛ. ÙÔ˘ Ú. ÂÓ. ëÒÚˆÓ. ÙÔ˘ ·ÚÈıÌËÙÈÎÔ‡ ÂÈı. ≤Ó • ÙÈÓ¿: ·ÈÙ. Á¤Ó.

∂. ÚÎ. -·. ·ÔÚ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ıÂÙÈÎfi˜ ‚·ıÌfi˜ ÙÔ˘ ÂÈı.√ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ıˆڋۈ. Ùfi ÊÔÚÙ›ÔÓ [ÁÂÓ. Û˘ÁÁÂÓ‹˜. ÁÂÓ¤ÙÂÈÚ·. Ùfi ‚¤ÏÙÈÔÓ/ ï. À¶∂ƒ£∂∆π∫√™: àÍÈÒÙ·ÙÔ˜. ÔÚÈÛÙ. ıˆÚá. ÁÂÓÈ¿.-Ë. À¶∂ƒ£∂∆π∫√™: ôÚÈÛÙÔ˜. ÂÈÊÔÚÙ›˙ˆ • ÔrÌ·È: ·ã ÂÓ. ̤ÏÏ. ıÂÙÈÎfi˜ ‚·ıÌfi˜ ÙÔ˘ ÂÈı. ÏËı. ·Ó‰ÚÔÚÂ‹˜. äÚ¿ÌËÓ. ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. -‹.∂.8Ë(267-302) 29-01-04 10:21 ™ÂÏ›‰·273 ·fiÚ. ‰È¤ÓÂÍË. ¿ÚÛË. Ùfi ıÂÖÔÓ [ÁÂÓ. ÚÙ. Ô›ËÛË (= ¤·ÚÛË) • ÚÔÛÁÂÓÔ̤ÓÔ˘: ÁÂÓ. ·Ó·ıÂÒÚËÛË. Á¤Ó. ÏËı. ·ÚÛ. ÂÎÊfiÚÙˆÛË. ÙÔÜ ı›Ԣ] (= ÔÈ ıÂÔ›) • ¬ÙÈ: Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ÂȉÈÎfi˜ • ÙÔÖ˜ àÓ‰Ú¿ÛÈÓ: ‰ÔÙ. ™À°∫ƒπ∆π∫√™: àÍÈÒÙÂÚÔ˜. ÂÓÂÛÙ. Á¤ÓÔ˜. Á¤Ó. ÚÙ.∂. -ÔÓ. Ùfi ÎÚÂÖÙÙÔÓ/ ï. Ùfi ôÌÂÈÓÔÓ/ ï. âÓËÓfi¯ÂÈÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ÚfiÛ. ÚÎ. ÊÔÚÙˆÙÈÎfi˜. ÚÙ. Á¤Ó. ÂÓ. -·. Ô˘‰. ÁÔÓ¤·˜ • ·éÙfi˜: ÔÓÔÌ. -. ·Ó‰ÚÈÛÌfi˜ • ÙÔÖ˜ àÁ·ıÔÖ˜: ‰ÔÙ. qÚÌ·È. ·fiÚ. ÚÔÛÂÁÂÁfiÓÂÈÓ/ ÚÔÛÂÁÂÁÂÓ‹ÌËÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ·ÓÙ¿ÍÈÔ˜. ÌÂÙ¤ˆÚÔ˜. ÂÓÂÚÁ. ıˆÚá (= ·Ú·ÙËÚÒ) Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. âÁηٷϷ̂¿ÓÔÌ·È • ò√ıÂÓ: Â›ÚÚËÌ· ·Ó·ÊÔÚÈÎfi ÙÔÈÎfi • ôÍÈÔÓ: ÔÓÔÌ. Ô˘‰. ï àÓ‹Ú [ÁÂÓ.-ËÔÓ • ÂéÌÂÓá˜: Â›ÚÚËÌ· ÙÚÔÈÎfi ıÂÙÈÎfi˜ ‚·ıÌfi˜ (= ¢ÓÔ˚ο) µ·ıÌÔ› ÙÔ˘ ÂÈÚÚ‹Ì·- ∂ÓfiÙËÙ· 8 273 . ÊfiÚÙˆÛË. âıÂÒÚËÛ·. ‰ÈËÓÂ΋˜. ÚÔÛÁ¤ÁÔÓ·/ ÚÔÛÁÂÁ¤ÓËÌ·È. ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. öÊÂÚÔÓ. ʤڈ. âÓ‹ÓÔ¯·. ˘ÂÚÛ. ÂÈıˆÚËÙ‹˜. Ô˘‰. . ·Ó¿ÍÈÔ˜. ˘ÂÚÛ. ıˆÚËÙÈÎfi˜ • Ùfi ıÂÖÔÓ: ·ÈÙ. ÂÓÂÛÙ. ̤ÏÏ.-ÔÓ/ÎÚ¿ÙÈÛÙÔ˜. ·éÙfi˜. ·ÔÚ. ÔúÛˆ.ì ÏˇÒˆÓ.ì ÎÚ›ÙÙˆÓ. Á¤Ó. õÚÌËÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ÚÔÛÁ›ÁÓÔÌ·È (= ÚÔÛÙ›ıÂÌ·È) Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ÂÓÂÚÁ. ·ÔÚ. ¿Ó·Ó‰ÚÔ˜. ·ıËÙ. ÚˆÙÔÁÂÓ‹˜. ¤Í·ÚÛË. ÔrÌ·È (= ıˆÚÒ) Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ıˆڤˆ. ·fiÚ. ‚ã ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ÂÓ. ̤ÏÏ. ÔÚÈÛÙ. ˘ÛÙÂÚÔÁÂÓ‹˜.∂. õÚıËÓ. -‹. âıÂÒÚÔ˘Ó. Ôå‹ÛÔÌ·È. àÁ·ıfi˜. ·Ó‰Ú›·. -ÔÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ™À°∫ƒπ∆π∫√™: ï. ·ÍÈÔÏfiÁËÛË. âÙÂıˆڋÎÂÈÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ÂÓ.∂. ÙÔÜ ·Ó‰Úfi˜] √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ·Ó‰Ú›Ԙ. ÌÙ¯. ÔrÌ·È/ ÔúÔÌ·È. ôÍÈÔ˜. -Ë. ÚÔÛÂÁÈÁÓfiÌËÓ. ʤڈ Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ÚÎ.ì. ÚÙ. ·ÚÛ.∂. ÊÔÚÙÈÎfi˜. ·ÍÈfiÏÔÁÔ˜ • ıˆÚÉÛ·È: ··ÚÌÊ. Ô˘‰. ÚÎ. ÊÔÚ¿. ·ÓÙ¿ÚÙ˘ • ʤÚÂÈÓ: ··ÚÌÊ. ̤ÏÏ. ˘ÂÚÛ. ˘ÂÚÛ.-Ë-ÔÓ/ÏˇáÛÙÔ˜. ÚfiÛ. -fi (= Ô ›‰ÈÔ˜) • âÁηÙÂÏ‹ÊıË: Áã ÂÓ. ·ÚÛ.∂. ÂÓ. ·fiÚ.∂. ÊfiÚÔ˜. ÓÂÔÁÓfi. ÚÔÛÁÂÓ‹ÛÔÌ·È. ·fiÚ. ÙÔÜ ÊÔÚÙ›Ô˘] √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ‚ÂÏÙ›ˆÓ. ıÂÒÚËÛË. Á¤ÓÂÛË. Ùfi ÏˇáÔÓ. ÚÎ. ÁËÁÂÓ‹˜. Á¤Ó. ÙÂıÂÒÚËη. ˘ÂÚÛ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. -ÔÓ µ·ıÌÔ› ÙÔ˘ ÂÈı¤ÙÔ˘ £∂∆π∫√™: ôÍÈÔ˜. õÓÂÁη/ ‚ã õÓÂÁÎÔÓ. ÁÂÓ¤ıÏÈ·. Ê·Ú¤ÙÚ· • ºÔÚÙ›Ô˘: ÁÂÓ. ÚÔÛÁ›ÁÓÔÌ·È. Á¤Ó. ıˆڛ·. ıÂÒÚËÌ·. ÊÔÚÙÒÓˆ. Â¿ÍÈ·. ü ˇ ÌËÓ/ è ˇ fiÌËÓ. Ù˘ ÔÚÈÛÙÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. Á¤Ó. ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ¤·ÚÛË. -fiÓ µ·ıÌÔ› ÙÔ˘ ÂÈı¤ÙÔ˘: £∂∆π∫√™: àÁ·ıfi˜. ‚ã ÚÔÛÂÁÂÓfiÌËÓ. ÂÓ. è ˇ ‹ıËÓ.ì àÌ›ӈÓ.-Ë-ÔÓ/‚¤ÏÙÈÛÙÔ˜.

ÂÚÈÚÚ˘‹ÛÔÌ·È. ÔyÙÔ˜. -Ë. ÚÙ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. Ô˘‰. ۤۈ̷È/ Û¤ÛˆÛÌ·È. Á¤Ó. ‚ã ÂÓÂÚÁ. -ÔÓ • Ù‹Ó àÔ¯ÒÚËÛÈÓ: ·ÈÙ. ··ÁfiÚ¢ÛË. Ùɘ àÔ¯ˆÚ‹Ûˆ˜] . ï ÙfiÔ˜ [ÁÂÓ. ÂÚȤÚÚÂÔÓ. Á¤Ó. ·ÚÛ. Âr¯ÔÓ. ÂÚÈÚÚ¤ˆ Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ÎÏÂȉԇ¯Ô˜ • ·ÎÏˇˆ: ‰ÔÙ. Ùfi ÂéÛ‚¤˜ µ·ıÌÔ› ÙÔ˘ ÂÈı¤ÙÔ˘ £∂∆π∫√™: ÂéÛ‚‹˜. ÔÚÈÛÙ. ·Ó·ÁfiÚ¢ÛË. Ù˘ ‰ÂÈÎÙÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. ÚÙ. ö¯ˆ. Ù·¯‡˜.ì ı¿ÙÙˆÓ. ·fiÚÚËÙÔ˜. Á¤Ó. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú.∂. ÂÓ. ™À°∫ƒπ∆π∫√™: ï. ÂÓ. ̤ÏÏ. ·fiÚ. ·fiÚ. ÂÙ˘ÌËÁÔÚ›· • ÙáÓ ÂéÛ‚áÓ: ÁÂÓ. ‚ã öÛ¯ÔÓ. ˘ÂÚÛ. ™À°∫ƒπ∆π∫√™: ÂéÌÂÓ¤ÛÙÂÚÔÓ. ÚÎ. ÚÙ. ·fiÚ. Ú¢ÛÙfi˜ • Ùfi ÜÚ: ·ÈÙ. Û¯¤ÛË. Û¯ÔÏ›Ô. ÙÔÜ ÙfiÔ˘] √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ÛˆÙËÚ›·. Ùfi ıÄÙÙÔÓ. ÏËı. Ú‡̷.ì ÂéÛ‚‹˜.∂. ¿ÚÚËÙÔ˜. ï ¯áÚÔ˜ [ÁÂÓ. ÙÔÜ ¯ÒÚÔ˘] (= Ô ÙfiÔ˜) • Ù·¯ÂÖ·Ó: ·ÈÙ. ̤ÏÏ. ·fiÚ. ηًÁÔÚÔ˜. ÙÔÜ ˘Úfi˜] • ÛˆıÉÓ·È: ··ÚÌÊ. âÛˇˆ˙fiÌËÓ. ÏËı. Á¤Ó. ıËÏ. -ÔÓ. ÚÎ. ÏËı. âÎÂÖÓÔ˜. -‡ (= ÁÚ‹ÁÔÚÔ˜) µ·ıÌÔ› ÙÔ˘ ÂÈı¤ÙÔ˘ £∂∆π∫√™: Ù·¯‡˜.∂.∂. Ûˆı‹ÛÔÌ·È. Á¤Ó. ÚÔÛ·ÁÔÚ‡ÔÌ·È. ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ÛˆÙ‹Ú·˜. η¯ÂÎÙÈÎfi˜. ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜. À¶∂ƒ£∂∆π∫√™: Ù¿¯ÈÛÙÔ˜. ÚÔÛËÁÔÚ‡ıËÓ. -Ë. ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ¿ÙÔÔ˜ • âÎÂÖÓÔÓ: ·ÈÙ. ÛˆÙ‹ÚÈÔ˜. ÙÔÜÙÔ • ÌfiÓÔ˘˜: ·ÈÙ. À¶∂ƒ£∂∆π∫√™: ÂéÌÂÓ¤Ûٷٷ • ö¯ÂÈ: Áã ÂÓ. âÛÒıËÓ. ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. Á¤Ó. ö¯ˆ Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ÛÒÛÔÌ·È. -Ë. ıÂÙÈÎfi˜ ‚·ıÌfi˜ ÙÔ˘ ÂÈı. ÛˇÒ˙ÔÌ·È Ãƒ√¡√π: ÂÓÂÛÙ.∂. ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ÚÔÛËÁÔÚ¢fiÌËÓ. ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ÂÓ. -ÔÓ • ¯áÚÔÓ: ·ÈÙ. ·≈ÙË. ‰˘Û·ÓÂÍ›·. -ÔÓ • àÊ’: (·fi) ÚfiıÂÛË • zÓ: ÁÂÓ. ¬˜. À¶∂ƒ£∂∆π∫√™: ÂéÛ‚¤ÛÙ·ÙÔ˜. ï ·ÎÏÔ˜ [ÁÂÓ. ™À°∫ƒπ∆π∫√™: ÂéÛ‚¤ÛÙÂÚÔ˜. ΢ÎÏÈÎfi˜. Á¤Ó. ·ÚÛ. ÚÎ. öÛ¯Ëη. ÌfiÓÔ˜. ·ÚÛ. Ù˘ ‰ÂÈÎÙÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. Ù˘ ·Ó·ÊÔÚÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ. ì àÔ¯ÒÚËÛȘ [ÁÂÓ. -ÔÓ • ÂÚÈÚÚ˘ÉÓ·È: ··ÚÌÊ. ÂÚÈ΢ÎÏÒÓˆ • ÙfiÓ ÙfiÔÓ: ·ÈÙ. ÂÚÈÂÚÚ˘‹ÎÂÈÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ÚÎ.ÚÔÛ›ÚËÌ·È.8Ë(267-302) ∂ÓfiÙËÙ· 8 274 29-01-04 10:21 ™ÂÏ›‰·274 ÙÔ˜ £∂∆π∫√™: ÂéÌÂÓá˜. ÚÔÛÂÈÚ‹ÌËÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. Á¤Ó. ̤ÏÏ. ÚfiÛ. ≤͈/ Û¯‹Ûˆ. ÛÒ˙ÔÌ·È. Á¤Ó. ·fiÚÚÔÈ·. ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ≥. âÛˆÛ¿ÌËÓ. ÚÔÛ·ÁÔÚ‡ÔÌ·È (= ·ÔηÏԇ̷È) Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ÂÓÂÛÙ. ÂÓ. ·ÔÚÚÔ‹. ÂÓÂÛÙ. Á¤Ó. ÂÓÙfiÈÔ˜. ˘ÂÚÛ. Á¤Ó. ηٷÚÚÔ‹. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ÙÔÈÎfi˜. -Ë. Ùfi ¯ˆÚ›ÔÓ [ÁÂÓ. ÂÓ. ˘ÂÚÛ. ÚÔ‹. ÙÔÜ ¯ˆÚ›Ô˘] • öÙÈ: Â›ÚÚËÌ· ¯ÚÔÓÈÎfi (= ·ÎfiÌË) • ÚÔÛ·ÁÔÚ‡ÂÛı·È: ··ÚÌÊ. âÛÂÛÒÌËÓ/ âÛÂÛÒÛÌËÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ·ÓÙ›ÚÚËÛË. -ÂÖ·. ·ÔÚ. ıËÏ. ¿ÛˆÙÔ˜. ·ÚÛ. Ùfi ÜÚ [ÁÂÓ. ÂÓÂÚÁ. ·ÚÛ.∂. ÂÚÈÂÚÚ‡Ëη. ¢ÂÍ›·. ‚ã ÂÚÈÂÚÚ‡ËÓ. ¬ (= Ô ÔÔ›Ô˜) • Ùfi ¯ˆÚ›ÔÓ: ·ÈÙ. ̤ÏÏ. ÂÓ. Ô˘‰. ·ıËÙ. ıÂÙÈÎfi˜ ‚·ıÌfi˜ ÙÔ˘ ÂÈı. ·ÚÛ. ·ÔÚ. ï. ÂÓ. ÛÒÔ˜. ÙÔ˘ ÂÈı. ‰È¿ÛˆÛË • ÙÔ‡ÙÔ˘˜: ·ÈÙ. ˘ÂÚÛ. ÚÔÛ·ÁÔÚ‡ÛÔÌ·È. âÛ¯‹ÎÂÈÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ·ÚÛ. -·. ÚÔÛ·ÁfiÚ¢ÛË. ·ÚÛ. ÏËı. ÚÔ˘˜. ÙÔÜ Î‡ÎÏÔ˘] √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ÂÓ. ÂÚÈÚÚ¤ˆ. Á¤Ó. ÚÙ.

ÁÔÓÈÎfi˜. fiÏÂıÚÔ˜. âÁηٷÏ›ˆ. àÔÏÔÜÌ·È. ÏËı. ˘ÂÚÛ. ·ÚÛ. ·ÔÚ. Á¤Ó. ‚ã àˆÏfiÌËÓ. ̤ÏÏ. ‰ÔÙ. ÔÈ‹ÛÔÌ·È. ·ÈÙ. àÒÏÔÏ·. àfiÏÏ˘Ì·È (= ¯¿ÓÔÌ·È. ï ÁÔÓ‡˜ [ÁÂÓ. ÙÔ˘ ÙÚÈÙfiÎÏÈÙÔ˘ Ô˘Û. ÎÏËÙ. ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ÔÈËı‹ÛÔÌ·È. ÙÔ˘ ÂÈı. ·ÈÙ. ·fiÚ. âÔÈÔ‡ÌËÓ. ÌÔÓÔÁÔÓÂ˚Îfi˜. Ô›ËÌ·. Âı·›Óˆ) Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ.∂. ÚÎ. ‰ÔÙ. ÔÈ- ∂ÓfiÙËÙ· ÔÜÌ·È (= οӈ) Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. âÁηٷÏ›ˆ Ã√¡√π: ÂÓÂÛÙ. ·Ú·Ô›ËÛË. ±·Û·. ÚÙ. ÌÂÙ·Ô›ËÛË. âÁηٷϤÏÔÈ·. ÌÙ¯. ÏËı. Á¤Ó. ÎÏËÙ. ±·˜. ‚ã ÂÓÂÚÁ. ˘fiÏÂÈÌÌ· • ±·ÓÙ·˜: ·ÈÙ. ÚÙ. ·ÚÛ. ·ÚÛ. ·Ú¿ÏÂÈ„Ë. ÌÙ¯. âÔÈ‹ıËÓ. ·fiÚ. àˆÏχÌËÓ. âÁη٤ÏÂÈÔÓ.8Ë(267-302) 29-01-04 10:21 ™ÂÏ›‰·275 • ÔÈË۷̤ÓÔ˘˜: ·ÈÙ. ÁÂÓ. ÚÎ. ÚÎ. âÂÔÈ‹ÌËÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. âÁηÙÂÏÂÏÔ›ÂÈÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡.∂. Á¤Ó. ·ÔÚ.∂. ·fiÚ. ηٿÏÔÈÔ. ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ·ÒÏÂÈ·. ÔÈÔÜÌ·È. ·fiÁÔÓÔ˜.∂. âÔÈËÛ¿ÌËÓ. àfiÏÏ˘Ì·È. ·ÔÚ. ÏËı. ÁÔÓ›‰ÈÔ • âÁηٷÏÈfiÓÙ·˜: ·ÈÙ. ÔÈËÙ‹˜. ÚÔÒÏ˘. ì Ùɘ ÙFÉ Ù‹Ó (t) ∞úÙÓ· ∞úÙÓ˘ ∞úÙÓFË ∞úÙÓ·Ó ∞úÙÓ· ¯ÒÚ· ¯ÒÚ·˜ ¯ÒÚ÷· ¯áÚ·Ó ¯ÒÚ· ÛˆÙËÚ›· ÛˆÙËÚ›·˜ ÛˆÙËÚ›÷· ÛˆÙËÚ›·Ó ÛˆÙËÚ›· Ê˘Á‹ Ê˘Áɘ Ê˘ÁFÉ Ê˘Á‹Ó Ê˘Á‹ ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ àÚÈıÌfi˜ ÔÓÔÌ. àˆÏÒÏÂÈÓ √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ‚ã ̤Û˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘ Ú. ÚÙ. ·ÚÛ. ÏËı. ÚÔÛÔ›ËÛË • ÙÔ‡˜ ÁÔÓ¤·˜: ·ÈÙ. Ï›„·ÓÔ. ‚ã âÁη٤ÏÈÔÓ. ÔȤÔÌ·È. ˘ÂÚÛ. ÚfiÁÔÓÔ˜. Ô›ËÛË. ÙÔÜ ÁÔÓ¤ˆ˜] √ª√ƒƒπ∑∞ ÛÙË ¡. ̤ÏÏ. ·¥ ÙáÓ Ù·Ö˜ Ù¿˜ (t) — — — — — ¯áÚ·È ¯ˆÚáÓ ¯ÒڷȘ ¯ÒÚ·˜ ¯áÚ·È ÛˆÙËÚ›·È ÛˆÙËÚÈáÓ ÛˆÙËÚ›·È˜ ÛˆÙËÚ›·˜ ÛˆÙËÚ›·È Ê˘Á·› Ê˘ÁáÓ Ê˘Á·Ö˜ Ê˘Á¿˜ Ê˘Á·› 275 . ·ÓˆÏÂıÚ›· 8 ∫§π™∏ √˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ – ∂Èı¤ÙˆÓ – ∞ÓÙˆÓ˘ÌÈÒÓ – MÂÙÔ¯ÒÓ ÙÔ˘ ∫∂πª∂¡√À ∫§π™∏ √À™π∞™∆π∫ø¡ ∞ã ÎÏ›ÛË ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÔÓÔÌ. âÁηٷÏ›„ˆ. ÂÍÒÏ˘. ̤ÏÏ. ˘ÂÚÛ. Á¤Ó. ÁÂÓ. ±·Ó • àÔϤÛı·È: ··ÚÌÊ. ÂÔ›ËÌ·È.

Ùˇá ·ÈÙ. ÙÔÖ˜ ·ÈÙ. ÁÂÓ. ‰ÔÙ. ÁÂÓ. ÎÏËÙ. ÎÏËÙ. Ôî ÁÂÓ. (t) Ú‡·Î˜ Ú˘¿ÎˆÓ Ú‡·ÍÈ Ú‡·Î·˜ Ú‡·Î˜ ·Ù¤Ú˜ ·Ù¤ÚˆÓ ·ÙÚ¿ÛÈ ·Ù¤Ú·˜ ·Ù¤Ú˜ ôÓ‰Ú˜ àÓ‰ÚáÓ àÓ‰Ú¿ÛÈ ôÓ‰Ú·˜ ôÓ‰Ú˜ ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÔÓÔÌ. ·ÈÙ. ·ÈÙ. Ù¿ ÌfiÓ· ÙáÓ ÌfiÓˆÓ ÙÔÖ˜ ÌfiÓÔȘ Ù¿ ÌfiÓ· (t) ÌfiÓ· . ÙáÓ ‰ÔÙ. ÙÔ‡˜ ÎÏËÙ. ì Ùɘ ÙFÉ Ù‹Ó (t) fiÏȘ fiψ˜ fiÏÂÈ fiÏÈÓ fiÏÈ ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ àÔ¯ÒÚËÛȘ ·î àÔ¯ˆÚ‹Ûˆ˜ ÙáÓ àÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ù·Ö˜ àÔ¯ÒÚËÛÈÓ ÙĘ àÔ¯ÒÚËÛÈ (t) fiÏÂȘ fiÏÂˆÓ fiÏÂÛÈ fiÏÂȘ fiÏÂȘ àÔ¯ˆÚ‹ÛÂȘ àÔ¯ˆÚ‹ÛÂˆÓ àÔ¯ˆÚ‹ÛÂÛÈ àÔ¯ˆÚ‹ÛÂȘ àÔ¯ˆÚ‹ÛÂȘ ∫§π™∏ ∂¶π£∂∆ø¡ ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·ÚÛ. ·î ÙáÓ Ù·Ö˜ Ù¿˜ (t) ÌfiÓ·È ÌfiÓˆÓ ÌfiӷȘ ÌfiÓ·˜ ÌfiÓ·È Ô˘‰. ‰ÔÙ. ‰ÔÙ. ÎÏËÙ. ì Ù˘ ÙFÉ Ù‹Ó (t) ÌfiÓË ÌfiÓ˘ ÌfiÓFË ÌfiÓËÓ ÌfiÓË ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ Ô˘‰. Ùfi ÙÔ˘ Ùˇá Ùfi (t) ÌfiÓÔÓ ÌfiÓÔ˘ ÌfiÓˇˆ ÌfiÓÔÓ ÌfiÓÔÓ ·ÚÛ. Ùfi ÁÂÓ. Ùfi ÎÏËÙ. ÔÓÔÌ.8Ë(267-302) 29-01-04 10:21 ™ÂÏ›‰·276 µã ÎÏ›ÛË ∂ÓfiÙËÙ· 8 ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÔÓÔÌ. 276 ï ÙÔÜ Ùˇá ÙfiÓ (t) ÌfiÓÔ˜ ÌfiÓÔ˘ ÌfiÓˇˆ ÌfiÓÔÓ ÌfiÓ ıËÏ. (t) ÊÔÚÙ›ÔÓ ÊÔÚÙ›Ô˘ ÊÔÚÙ›ˇˆ ÊÔÚÙ›ÔÓ ÊÔÚÙ›ÔÓ ï ÙÔÜ Ùˇá ÙfiÓ (t) ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·ÎÏÔ˜ ·ÎÏÔ˘ ·ÎÏˇˆ ·ÎÏÔÓ Î‡ÎÏ ÙfiÔ˜ Ù¿ ÊÔÚÙ›· Ôî ·ÎÏÔÈ ÙfiÔ˘ ÙáÓ ÊÔÚÙ›ˆÓ ÙáÓ Î‡ÎÏˆÓ Ùfiˇˆ ÙÔÖ˜ ÊÔÚÙ›ÔȘ ÙÔÖ˜ ·ÎÏÔȘ ÙfiÔÓ Ù¿ ÊÔÚÙ›· ÙÔ‡˜ ·ÎÏÔ˘˜ Ùfi (t) ÊÔÚÙ›· (t) ·ÎÏÔÈ ÙfiÔÈ ÙfiˆÓ ÙfiÔȘ ÙfiÔ˘˜ ÙfiÔÈ °ã ÎÏ›ÛË ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÔÓÔÌ. ÙÔÜ ‰ÔÙ. Ôî ÙáÓ ÙÔÖ˜ ÙÔ‡˜ (t) ÌfiÓÔÈ ÌfiÓˆÓ ÌfiÓÔȘ ÌfiÓÔ˘˜ ÌfiÓÔÈ ıËÏ. ÁÂÓ. ï ÙÔÜ Ùˇá ÙfiÓ (t) Ú‡·Í Ú‡·ÎÔ˜ Ú‡·ÎÈ Ú‡·Î· Ú‡·Í ·Ù‹Ú ·ÙÚfi˜ ·ÙÚ› ·Ù¤Ú· ¿ÙÂÚ àÓ‹Ú àÓ‰Úfi˜ àÓ‰Ú› ôÓ‰Ú· ôÓÂÚ ÁÔÓ‡˜ ÁÔÓ¤ˆ˜ ÁÔÓÂÖ ÁÔÓ¤· ÁÔÓÂÜ Ùfi ÙÔÜ Ùˇá Ùfi (t) ÜÚ ˘Úfi˜ ˘Ú› ÜÚ ÜÚ ÁÔÓÂÖ˜ ÁÔÓ¤ˆÓ ÁÔÓÂÜÛÈ ÁÔÓ¤·˜ ÁÔÓÂÖ˜ Ù¿ ÙáÓ ÙÔÖ˜ Ù¿ (t) ˘Ú¿ ˘ÚáÓ ˘ÚÔÖ˜ ˘Ú¿ ˘Ú¿ ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÔÓÔÌ. ·ÈÙ.

ÙÔÜ ‰ÔÙ. ·ÚÛ. ÁÂÓ. (t) ÂéÛ‚¤˜ ÚÂÛ‚‡ÙÂÚ·È ÚÂÛ‚˘Ù¤ÚˆÓ ÚÂÛ‚˘Ù¤Ú·È˜ ÚÂÛ‚˘Ù¤Ú·˜ ÚÂÛ‚‡ÙÂÚ·È Ù¿ ÙáÓ ÙÔÖ˜ Ù¿ (t) ÚÂÛ‚‡ÙÂÚ· ÚÂÛ‚˘Ù¤ÚˆÓ ÚÂÛ‚˘Ù¤ÚÔȘ ÚÂÛ‚‡ÙÂÚ· ÚÂÛ‚‡ÙÂÚ· ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ Ô˘‰. ÔÓÔÌ. Ùˇá ·ÈÙ. ıËÏ. ·ÈÙ. ï ÁÂÓ. ‰ÔÙ.ì ÂéÛ‚‹˜ ÁÂÓ. ÁÂÓ. Ùˇá ·ÈÙ. ï. Ùfi ÙÔÜ Ùˇá Ùfi Ô˘‰. Ô˘‰. Ùˇá. (t) ıËÏ. ÔÓÔÌ. (t) ıËÏ. ÚÂÛ‚‡ÙÂÚÔ˜ ÚÂÛ‚˘Ù¤ÚÔ˘ ÚÂÛ‚˘Ù¤Úˇˆ ÚÂÛ‚‡ÙÂÚÔÓ ÚÂÛ‚‡ÙÂÚ ì Ùɘ ÙFÉ Ù‹Ó (t) Ô˘‰. ÔÓÔÌ. ôÍÈÔÓ à͛Ԣ àÍ›ˇˆ ôÍÈfiÓ ôÍÈÔÓ Ôî ÙáÓ ÙÔÖ˜ ÙÔ‡˜ (t) ıËÏ. ÙfiÓ ÎÏËÙ. ‰ÔÙ.ÙFÉ ÂéÛ‚ÂÖ ·ÈÙ. ıËÏ. ÔÓÔÌ. ÙfiÓ./ ıËÏ.Ù‹Ó ÂéÛÂ‚É ÎÏËÙ. ÙÔÜ ‰ÔÙ. ±·˜ ±·ÓÙÔ˜ ô·ÓÙÈ ±·ÓÙ· ±·Ó ±·Û· ê¿Û˘ ê¿ÛFË ±·Û·Ó ±·Û· ±·Ó ±·ÓÙÔ˜ ±·ÓÙÈ ±·Ó ±·Ó ±·ÓÙ˜ ê¿ÓÙˆÓ ±·ÛÈ ±·ÓÙ·˜ ±·ÓÙ˜ ±·Û·È ê·ÛáÓ ê¿Û·È˜ ê¿Û·˜ ±·Û·È ±·ÓÙ· ê¿ÓÙˆÓ ±·ÛÈ ±·ÓÙ· ±·ÓÙ· ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·ÚÛ. ôÍÈÔÈ ·î àÍ›ˆÓ ÙáÓ àÍ›ÔȘ Ù·Ö˜ à͛Ԣ˜ Ù¿˜ ôÍÈÔÈ (t) ôÍÈ·È àÍ›ˆÓ àÍ›·È˜ àÍ›·˜ ôÍÈ·È Ô˘‰. ·ÚÛ. Ùfi ÙÔÜ Ùˇá Ùfi (t) ·ÚÛ. ·ÈÙ. Ù¿ ÙáÓ ÙÔÖ˜ Ù¿ (t) ôÍÈ· àÍ›ˆÓ àÍ›ÔȘ ôÍÈ· ôÍÈ· ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·ÚÛ. Ôî ÙáÓ ÙÔÖ˜ ÙÔ‡˜ (t) ıËÏ. ÚÂÛ‚˘Ù¤Ú· ÚÂÛ‚˘Ù¤Ú·˜ ÚÂÛ‚˘Ù¤Ú÷· ÚÂÛ‚˘Ù¤Ú·Ó ÚÂÛ‚˘Ù¤Ú· Ùfi ÙÔÜ Ùˇá Ùfi (t) ÚÂÛ‚‡ÙÂÚÔÓ ÚÂÛ‚˘Ù¤ÚÔ˘ ÚÂÛ‚˘Ù¤Úˇˆ ÚÂÛ‚‡ÙÂÚÔÓ ÚÂÛ‚‡ÙÂÚÔÓ ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·ÚÛ. ÙÔÜ. ÂéÛ‚¤˜ Ôî.·¥ ÂéÛ‚ÂÖ˜ Ù¿ ÂéÛÂ‚É ÂéÛ‚Ôܘ ÙáÓ ÂéÛ‚áÓ ÙáÓ ÂéÛ‚áÓ ÂéÛ‚ÂÖ ÙÔÖ˜. ÚÂÛ‚‡ÙÂÚÔÈ ÚÂÛ‚˘Ù¤ÚˆÓ ÚÂÛ‚˘Ù¤ÚÔȘ ÚÂÛ‚˘Ù¤ÚÔ˘˜ ÚÂÛ‚‡ÙÂÚÔÈ ·î ÙáÓ Ù·Ö˜ Ù¿˜ (t) ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·ÚÛ. Ô˘‰. ÎÏËÙ.8Ë(267-302) 29-01-04 10:21 ™ÂÏ›‰·277 ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÔÓÔÌ.Ùɘ ÂéÛ‚Ôܘ ‰ÔÙ. ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ∂ÓfiÙËÙ· 8 ·ÚÛ. ï ÁÂÓ.Ù¿˜ ÂéÛ‚ÂÖ˜ Ù¿ ÂéÛÂ‚É — (t) ÂéÛ‚ÂÖ˜ (t) ÂéÛÂ‚É 277 . ôÍÈÔ˜ à͛Ԣ àÍ›ˇˆ ôÍÈÔÓ ôÍÈ ì Ùɘ ÙFÉ Ù‹Ó (t) àÍ›· àÍ›·˜ àÍ›÷· àÍ›·Ó àÍ›· ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ Ô˘‰.Ù·Ö˜ ÂéÛ‚¤ÛÈ ÙÔÖ˜ ÂéÛ‚¤ÛÈ ÂéÛ‚¤˜ ÙÔ‡˜. ÎÏËÙ. ÙfiÓ ÎÏËÙ. Ô˘‰./ ıËÏ.

ıËÏ. ÁÂÓ. Ô˘‰. Ô˘‰. Ù›˜ ÙÈÓfi˜/ ÙÔ˘ ÙÈÓ›/ Ùˇˆ ÙÈÓ¿ — Ù›˜ ÙÈÓfi˜/ÙÔ˘ ÙÈÓ›/Ùˇˆ ÙÈÓ¿ — Ù› ÙÈÓfi˜/ ÙÔ˘ ÙÈÓ›/ Ùˇˆ Ù› — ÙÈÓ¤˜ ÙÈÓ¤˜ ÙÈÓáÓ ÙÈÛ›(Ó) ÙÈÓ¿˜ — ÙÈÓ¿/ôÙÙ· ÙÈÛ›(Ó) ÙÈÓ¿˜ — ÙÈÛ›(Ó) ÙÈÓ¿/ôÙÙ· — ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÔÓÔÌ. ·ÚÛ. Ù·¯‡˜ Ù·¯¤Ô˜ Ù·¯ÂÖ Ù·¯‡Ó Ù·¯‡ ì Ùɘ ÙFÉ Ù‹Ó (t) Ù·¯ÂÖ· Ù·¯Â›·˜ Ù·¯Â›÷· Ù·¯ÂÖ·Ó Ù·¯ÂÖ· Ùfi ÙÔÜ Ùˇá Ùfi (t) ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ Ô˘‰. Ô˘‰. 278 ·ÚÛ. ÔÓÔÌ. ÎÏËÙ. ‰ÔÙ. ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚıÌfi˜ ·ÚÛ. ıËÏ. Ô˘‰. ÔyÙÔ˜ ÙÔ‡ÙÔ˘ ÙÔ‡Ùˇˆ ÙÔÜÙÔÓ ÔyÙÔ˜ ·≈ÙË Ù·‡Ù˘ Ù·‡ÙFË Ù·‡ÙËÓ ·≈ÙË ÙÔÜÙÔ ÙÔ‡ÙÔ˘ ÙÔ‡Ùˇˆ ÙÔÜÙÔ — ·éÙfi˜ ·éÙÔÜ ·éÙˇá ·éÙfiÓ — ·éÙ‹ ·éÙɘ ·éÙFÉ ·éÙ‹Ó — ·éÙfi ·éÙÔÜ ·éÙˇá ·éÙfi — ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÔÓÔÌ. ÁÂÓ. ÎÏËÙ. ·ÈÙ. ıËÏ. ·ÚÛ. ·ÈÙ. ‰ÔÙ. ÎÏËÙ. Ô˘‰. ‰ÔÙ. ıËÏ. ï ÙÔÜ Ùˇá ÙfiÓ (t) ıËÏ. Ô˘‰. ÎÏËÙ. ‰ÔÙ.8Ë(267-302) 29-01-04 10:21 ™ÂÏ›‰·278 ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ∂ÓfiÙËÙ· 8 ·ÚÛ. ÁÂÓ. ÁÂÓ. ·ÚÛ. Ô˘‰. ıËÏ. ÔyÙÔÈ ÙÔ‡ÙˆÓ ÙÔ‡ÙÔȘ ÙÔ‡ÙÔ˘˜ — ·yÙ·È ÙÔ‡ÙˆÓ Ù·‡Ù·È˜ Ù·‡Ù·˜ — Ù·ÜÙ· ÙÔ‡ÙˆÓ ÙÔ‡ÙÔȘ Ù·ÜÙ· — ·éÙÔ› ·éÙáÓ ·éÙÔÖ˜ ·éÙÔ‡˜ — ·éÙ·› ·éÙáÓ ·éÙ·Ö˜ ·éÙ¿˜ — ·éÙ¿ ·éÙáÓ ·éÙÔÖ˜ ·éÙ¿ — . ıËÏ. ·ÈÙ. ·ÚÛ. ıËÏ. Ù·¯‡ Ôî Ù·¯¤Ô˜ÙáÓ Ù·¯ÂÖ ÙÔÖ˜ Ù·¯‡ ÙÔ‡˜ Ù·¯‡ (t) Ù·¯ÂÖ˜ ·î Ù·¯¤ˆÓ ÙáÓ Ù·¯¤ÛÈ Ù·Ö˜ Ù·¯ÂÖ˜ Ù¿˜ Ù·¯ÂÖ˜ (t) Ù·¯ÂÖ·È Ù·¯ÂÈáÓ Ù·¯Â›·È˜ Ù·¯Â›·˜ Ù·¯ÂÖ·È Ù¿ ÙáÓ ÙÔÖ˜ Ù¿ (t) Ù·¯¤· Ù·¯¤ˆÓ Ù·¯¤ÛÈ Ù·¯¤· Ù·¯¤· ∫§π™∏ ∞¡∆ø¡Àªπø¡ ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÔÓÔÌ. ·ÈÙ. ·ÚÛ.

Ô˘‰. ıËÏ. ÁÂÓ. Ô˘‰. ÎÏËÙ. ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·ÚÛ. ‰˘Ó¿ÌÂÓÔ˜ ‰˘Ó·Ì¤ÓÔ˘ ‰˘Ó·Ì¤Óˇˆ ‰˘Ó¿ÌÂÓÔÓ ‰˘Ó¿ÌÂÓ ‰˘Ó·Ì¤ÓË ‰˘Ó·Ì¤Ó˘ ‰˘Ó·Ì¤ÓFË ‰˘Ó·Ì¤ÓËÓ ‰˘Ó·Ì¤ÓË ‰˘Ó¿ÌÂÓÔÓ ‰˘Ó·Ì¤ÓÔ˘ ‰˘Ó·Ì¤Óˇˆ ‰˘Ó¿ÌÂÓÔÓ ‰˘Ó¿ÌÂÓÔÓ ·ÚÛ.8Ë(267-302) 29-01-04 10:21 ™ÂÏ›‰·279 ∫§π™∏ ª∂∆√Ãø¡ ∂ÓfiÙËÙ· 8 ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÔÓÔÌ. ÁÂÓ. ·ÚÛ. Ô˘‰. ‰ÔÙ. ˙ËÙáÓ ˙ËÙÔÜÓÙÔ˜ ˙ËÙÔÜÓÙÈ ˙ËÙÔÜÓÙ· ˙ËÙáÓ ˙ËÙÔÜÛ· ˙ËÙÔ‡Û˘ ˙ËÙÔ‡ÛFË ˙ËÙÔÜÛ·Ó ˙ËÙÔÜÛ· ˙ËÙÔÜÓ ˙ËÙÔÜÓÙÔ˜ ˙ËÙÔÜÓÙÈ ˙ËÙÔÜÓ ˙ËÙÔÜÓ ˙ËÙÔÜÓÙ˜ ˙ËÙÔ‡ÓÙˆÓ ˙ËÙÔÜÛÈ ˙ËÙÔÜÓÙ·˜ ˙ËÙÔÜÓÙ˜ ˙ËÙÔÜÛ·È ˙ËÙÔ˘ÛáÓ ˙ËÙԇ۷Ș ˙ËÙÔ‡Û·˜ ˙ËÙÔÜÛ·È ˙ËÙÔÜÓÙ· ˙ËÙÔ‡ÓÙˆÓ ˙ËÙÔÜÛÈ ˙ËÙÔÜÓÙ· ˙ËÙÔÜÓÙ· ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·ÚÛ. ·ÚÛ. ÎÏËÙ. ·ÈÙ. ıËÏ. ·ÈÙ. ‰ÔÙ. ‰˘Ó¿ÌÂÓ· ‰˘Ó·Ì¤ÓˆÓ ‰˘Ó·Ì¤ÓÔȘ ‰˘Ó¿ÌÂÓ· ‰˘Ó¿ÌÂÓ· 279 . ·ÈÙ. ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·ÚÛ. ÁÂÓ. ïÚáÓÙ· ïÚÒÓÙˆÓ ïÚáÛÈ ïÚáÓÙ· ïÚáÓÙ· ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·ÚÛ. ïÚáÛ· ïÚÒÛ˘ ïÚÒÛFË ïÚáÛ·Ó ïÚáÛ· ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ Ô˘‰. ïÚáÓ ïÚáÓÙÔ˜ ïÚáÓÙÈ ïÚáÓ ïÚáÓ ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÔÓÔÌ. ı‹Ï. ·ÚÛ. ıËÏ. Ô˘‰. ıËÏ. ‰˘Ó¿ÌÂÓ·È ‰˘Ó·Ì¤ÓˆÓ ‰˘Ó·Ì¤Ó·È˜ ‰˘Ó·Ì¤Ó·˜ ‰˘Ó¿ÌÂÓ·È Ô˘‰. üÓ ùÓÙÔ˜ ùÓÙÈ ùÓÙ· üÓ ÔsÛ· ÔûÛ˘ ÔûÛFË ÔsÛ·Ó ÔsÛ· ùÓ ùÓÙÔ˜ ùÓÙÈ ùÓ ùÓ ùÓÙ˜ ùÓÙˆÓ ÔsÛÈ ùÓÙ·˜ ùÓÙ˜ ÔsÛ·È ÔéÛáÓ Ôû۷Ș ÔûÛ·˜ ÔsÛ·È ùÓÙ· ùÓÙˆÓ ÔsÛÈ ùÓÙ· ùÓÙ· ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÔÓÔÌ. ÁÂÓ. ïÚáÓ ïÚáÓÙÔ˜ ïÚáÓÙÈ ïÚáÓÙ· ïÚáÓ ıËÏ. Ô˘‰. ·ÈÙ. ‰ÔÙ. ÎÏËÙ. ïÚáÛ·È ïÚˆÛáÓ ïÚÒ۷Ș ïÚÒÛ·˜ ïÚáÛ·È Ô˘‰. ÎÏËÙ. ‰˘Ó¿ÌÂÓÔÈ ‰˘Ó·Ì¤ÓˆÓ ‰˘Ó·Ì¤ÓÔȘ ‰˘Ó·Ì¤ÓÔ˘˜ ‰˘Ó¿ÌÂÓÔÈ ı‹Ï. ïÚáÓÙ˜ ïÚÒÓÙˆÓ ïÚáÛÈ ïÚáÓÙ·˜ ïÚáÓÙ˜ ıËÏ. ÔÓÔÌ. ‰ÔÙ.

8Ë(267-302) 29-01-04 10:21 ™ÂÏ›‰·280 ∂ÓfiÙËÙ· 8 XPONIKE™ ANTIKATA™TA™EI™ EÓÂÛÙÒÙ·˜ ¶·Ú·Ù·ÙÈÎfi˜ M¤ÏÏÔÓÙ·˜ ϤÁÂÙ·È âϤÁÂÙÔ âÛÙ› êÚÌfiÙÙÂÈ àÎÔ‡ÂÈÓ Á›ÁÓÂÛı·È qÓ ≥ÚÌÔÙÙ — — ϯı‹ÛÂÙ·È/ ®Ëı‹ÛÂÙ·È öÛÙ·È êÚÌfiÛÂÈ àÎÔ‡ÛÂÛı·È ÁÂÓ‹ÛÂÛı·È âϤ¯ıË/ âÚÚ‹ıË âÁ¤ÓÂÙÔ ≥ÚÌÔÛ àÎÔÜÛ·È ÁÂÓ¤Ûı·È ®ÂÖÓ — ®˘‹ÛÂÛı·È Ê·Û›Ó Î·ÙÔÈÎÔ˘Ì¤ÓˆÓ ïÚÌÄÓ ˙ËÙÔÜÓÙ·˜ ïÚáÓÙ· ùÓÙ· ‰˘Ó¿ÌÂÓÔÓ àÔ¯ˆÚÂÖÓ âÁηٷϷ̂·ÓfiÌÂÓÔÓ ·åÚfiÌÂÓÔÓ öÊ·Û·Ó — — — — — — — — Ê‹ÛÔ˘ÛÈÓ Î·ÙÔÈÎËÛÔÌ¤ÓˆÓ ïÚÌ‹ÛÂÈÓ ˙ËÙ‹ÛÔÓÙ·˜ ç„fiÌÂÓÔÓ âÛfiÌÂÓÔÓ ‰˘ÓËÛfiÌÂÓÔÓ àÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈÓ — âÁηٷÏËÊıËÛfiÌÂÓÔÓ àÚÔ‡ÌÂÓÔÓ Ê¤ÚÂÈÓ — ÔúÛÂÈÓ ÔrÌ·È ÚÔÛÁÈÁÓÔ̤ÓÔ˘ ü ˇ ÌËÓ — Ôå‹ÛÔÌ·È ÚÔÛÁÂÓËÛÔ̤ÓÔ˘ ®ÂÜÛ·È/ ®˘ÉÓ·È öÊËÛ·Ó Î·ÙÔÈÎËÛ·Ì¤ÓˆÓ ïÚÌÉÛ·È ˙ËÙ‹Û·ÓÙ·˜ å‰fiÓÙ· ÁÂÓfiÌÂÓÔÓ ‰˘ÓËı¤ÓÙ· àÔ¯ˆÚÉÛ·È âÁηٷϷ‚fiÌÂÓÔÓ/ âÁηٷÏËÊı¤ÓÙ· àÚ¿ÌÂÓÔÓ/ àÚı¤ÓÙ· âÓ¤ÁηÈ/ âÓÂÁÎÂÖÓ è ˇ ‹ıËÓ ÚÔÛÁÂÓÔ̤ÓÔ˘ âÁηٷϷ̂¿ÓÂÙ·È âÁηÙÂÏ·Ì‚¿ÓÂÙÔ âÁηٷÏËÊı‹ÛÂÙ·È ıˆÚÂÖÓ ö¯ÂÈ — Âr¯Â ÂÚÈÚÚÂÖÓ — ıˆڋÛÂÈÓ ≤ÍÂÈ/ Û¯‹ÛÂÈ ÂÚÈÚÚ˘‹ÛÂÛı·È ÛˇÒ˙ÂÛı·È — ÚÔÛ·ÁÔÚ‡ÂÛı·È — ÔÈÔ˘Ì¤ÓÔ˘˜ — âÁηٷÏ›ÔÓÙ·˜ — àfiÏÏ˘Ûı·È — 280 AfiÚÈÛÙÔ˜ ÛÒÛÂÛı·È/ Ûˆı‹ÛÂÛı·È ÚÔÛ·ÁÔÚ‡ÛÂÛı·È/ ÚÔÛÚËı‹ÛÂÛı·È ÔÈËÛÔ̤ÓÔ˘˜ âÁηٷÏ›„ÔÓÙ·˜ àÔÏÂÖÛı·È âÁηÙÂÏ‹ÊıË/ âÁηÙÂÏ¿‚ÂÙÔ ıˆÚÉÛ·È öۯ ÂÚÈÚÚÂÜÛ·È/ ÂÚÈÚÚ˘ÉÓ·È ÛÒÛ·Ûı·È ÛˆıÉÓ·È ÚÔÛ·ÁÔÚ¢ıÉÓ·È/ ÚÔÛÚËıÉÓ·È ÔÈË۷̤ÓÔ˘˜ âÁηٷÏÈfiÓÙ·˜ àÔϤÛı·È ¶·Ú·Î›ÌÂÓÔ˜ YÂÚÛ˘ÓÙ¤ÏÈÎÔ˜ ÂúÚËÙ·È ÂúÚËÙÔ Á¤ÁÔÓ ≥ÚÌÔΠàÎËÎÔ¤Ó·È ÁÂÁÔÓ¤Ó·È/ ÁÂÁÂÓÉÛı·È âÚÚ˘ËÎ¤Ó·È âÁÂÁfiÓÂÈ ìÚÌfiÎÂÈ — — — Î·ÙˇˆÎËÎfiÙˆÓ óÚÌËÎ¤Ó·È â˙ËÙËÎfiÙ·˜ ëÔÚ·ÎfiÙ· ÁÂÁÔÓfiÙ· — àÔίˆÚËÎ¤Ó·È âÁηÙÂÈÏËÌ̤ÓÔÓ — — — — — — — — — äṲ́ÓÔÓ — âÓËÓÔ¯¤Ó·È — — ÚÔÛÁÂÁÂÓË̤ÓÔ˘/ ÚÔÛÁÂÁÔÓfiÙÔ˜ âÁηÙ›ÏËÙ·È — — ÙÂıˆÚËÎ¤Ó·È öÛ¯ËΠ— âÛ¯‹ÎÂÈ ÂÚÈÂÚÚ˘ËÎ¤Ó·È — ÛÂÛáÛı·È — ÚÔÛÂÈÚÉÛı·È — — âÁηÙ›ÏËÙÔ ÂÔÈË̤ÓÔ˘˜ — âÁηٷÏÂÏÔÈfiÙ·˜ àÔÏˆÏ¤Ó·È — .

Ù‹Ó ·ñÙáÓ ÛˆÙËÚ›·Ó ˙ËÙÔÜÓÙ·˜: ·Ú. ÛÙÔ âÛÙÈÓ [ÙÔ Ú‹Ì· Ù˘ ÚfiÙ·Û˘ Â›Ó·È Û˘Ó‰ÂÙÈÎfi]. ÛÙ¿Û˘ Û ÙfiÔ. ÚfiÙ. ÛÙÔ [Ê·Û›: ÂÓÓ. ÛÙÔ Ê·ÛÈÓ. ÚÔ¤Ï¢Û˘. ÚÔÛ‰. ηÙ‡ı˘ÓÛ˘ Û ÙfiÔ. ÛÎÔÔ‡. ÎÚ›Û˘ [ÙÈÓ˜: ÂÓÓ. ÚÔÛ‰. ÚÔÛ‰. Ù‹Ó ·ñÙáÓ: ÂÈı. ÚfiÙ. ÙáÓ Î·ÙÔÈÎÔ˘Ì¤ÓˆÓ: ÂÈı.]: ˘ÔÎ.8Ë(267-302) 29-01-04 10:21 ™ÂÏ›‰·281 E°K§ITIKE™ ANTIKATA™TA™EI™ E˘ÎÙÈ΋ ¶ÚÔÛÙ·ÎÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· OÚÈÛÙÈ΋ YÔÙ·ÎÙÈ΋ A·Ú¤ÌÊ·ÙÔ MÂÙÔ¯‹ à¤‰ÔÓÙÔ àÔ‰áÓÙ·È àÔ‰ÔÖÓÙÔ àÔ‰fiÛıˆÓ àÔ‰fiÛı·È àÔ‰fiÌÂÓÔ˜. ÁÂÓ¤Ûı·È: Âȉ. ÙÔÜÙÔÓ ‰¤ ®ÂÖÓ Ê·Û›Ó [ÙÈÓ˜] â› ÙÂ Ù‹Ó ôÏÏËÓ ¯ÒÚ·Ó. ÚÔÛ‰. Ì˘ıˆ‰¤ÛÙÂÚÔÓ: ηÙËÁ.-Ô˘Û·. ùÓ êÚÌfiÛÂÈ — êÚÌfiÛÔÈ — êÚÌfiÛÂÈÓ êÚÌfiÛˆÓ. -ÔÓ ∞ 6 .-Ë. âÓ ™ÈÎÂÏ›÷·: ÂÌÚfiı. ÛÙÔ [ÙÔÜÙÔ: ÂÓÓ. âÎÂÖ: ÂÈÚÚ. ÚÔÛ‰. ÙÔ‡˜ Ì¤Ó ÔsÓ ôÏÏÔ˘˜ [Ê·Û› ÙÈÓ˜] ïÚÌÉÛ·È Úfi˜ Ê˘Á‹Ó.]: ˘ÔÎ.-Ô˘Û·. ÚÔÛ‰. ÙÔ‡˜ ôÏÏÔ˘˜: ˘ÔÎ. ÓÜÓ: ÂÈÚÚ. -ÔÓ 8 Ê·ÖÂÓ ÔrÌ·È ÔúˆÌ·È ÔåÔ›ÌËÓ — ÔúÂÛı·È ÔåfiÌÂÓÔ˜. ÙfiÔ˘. ÚÔÛ‰. Ù‹Ó ôÏÏËÓ: ÂÈı. ·fi ÙÔ ÙÈÓ¿. ··Ú¤ÌÊ. ˘Úfi˜: ÁÂÓ. -¤Ó ö¯ˆÓ. Úfi˜ fiÏÈÓ: ÂÌÚfiı. Ù˘ ‡Ï˘ ·fi ÙÔ ®‡·Î·. ·ÓÙÈÎ. ÛÙÔ êÚÌfiÛÂÈ. ‰È·ÈÚ. âÎ Ùɘ AúÙÓ˘: ÂÌÚfiı. ˘ÔÎ. -ÔÓ âÁηÙÂÏ‹ÊıË âÁηٷÏËÊıFÉ âÁηٷÏËÊıÂ›Ë âÁηٷÏËÊı‹Ùˆ âÁηٷÏËÊıÉÓ·È âÁηٷÏËÊı›˜ ö¯ÂÈ ö¯FË ö¯ÔÈ â¯¤Ùˆ ö¯ÂÈÓ ÂÖÛ·È. ÛÙÔ ïÚÌÉÛ·È [: ÂÙÂÚÔÚÔÛˆ›·]: Âȉ. ÌÙ¯. 2. 5. ÛÙÔ fiÏÈÓ. 3. -ÔÓ Ê·Û›Ó ÊáÛÈÓ Ê·›ËÛ·Ó/ Ê¿ÓÙˆÓ Ê¿Ó·È Ê¿ÛΈÓ. ÛÙÔ Ê·Û›Ó [: ÙÔ Ú‹Ì· Ù˘ ÚfiÙ·Û˘]. ÛÙÔ àÎÔÜÛ·È: ÙÂÏ. àÏÏ\ êÚÌfiÛÂÈ Î·› ÓÜÓ ±·ÛÈ ÙÔÖ˜ Óˆ٤ÚÔȘ àÎÔÜÛ·È: ·Ú. ÎÚ›Û˘ [ÙÈÓ˜: ÂÓÓ. ··ÚâÌÊ.-Ô˘Û·. ÛÙÔ ˙ËÙÔÜÓÙ·˜: ÙÚÔ. ··Ú¤ÌÊ. ÌÙ¯. ÂÓ·ÓÙȈ̷ÙÈ΋ ÚfiÙ. ÔsÛ·. â› Ù‹Ó ¯ÒÚ·Ó: ÂÌÚfiı. ÚÔÛ‰. ÛÙÔ ¯ÒÚ·Ó. ÎÚ›Û˘. ·ÓÙÈÎ. ÛÙÔ ··Ú¤ÌÊ. ÙÈÓ¿: ÂÈı. ÙÔ˘ ®ÂÖÓ [: ÂÙÂÚÔÚÔÛˆ›·]: Âȉ. ®‡·Î·: ˘ÔÎ.-Ë. ÛÙÔ Ê·Û›. ÙÔÜÙÔÓ: ˘ÔÎ. ÛÙÔ ·ÚfiÛˆÔ ÏâÁÂÙ·È [: ÙÔ Ú‹Ì· Ù˘ ÚfiÙ·Û˘]. 281 . ±·ÛÈ: ηÙËÁ. ÚÔÛ‰. ··Ú¤ÌÊ. -ÔÓ âÛÙ›Ó Fq ÂúË öÛÙˆ ÂrÓ·È üÓ. §E¶TOMEPH™ ™YNTAKTIKH ANA§Y™H 1. ÚfiÙ. ÚÔÛˆÈ΋ ÛÙÔ ·ÚfiÛˆÔ êÚÌfiÛÂÈ. ÛÙÔ ÛˆÙËÚ›·Ó: ·ÓÙÈÎ.]: ˘ÔÎ. §¤ÁÂÙ·È ÁÔÜÓ âÓ ™ÈÎÂÏ›÷· âÎ Ùɘ AúÙÓ˘ ®‡·Î· ˘Úfi˜ ÁÂÓ¤Ûı·È: ·Ú. ÙfiÔ˘.]: ˘ÔÎ. ÚÔÛ‰. ˘ÔÎ. ϤÁÂÙ·È Ï¤ÁËÙ·È Ï¤ÁÔÈÙÔ ÏÂÁ¤Ûıˆ ϤÁÂÛı·È ÏÂÁfiÌÂÓÔ˜. Úfi˜ Ê˘Á‹Ó: ÂÌÚfiı. ÁÂÓ.]: ÙÔ Ú‹Ì· Ù˘ ÚfiÙ·Û˘]. η› ‰‹ η› Úfi˜ fiÏÈÓ ÙÈÓ¿ ÙáÓ âÎÂÖ Î·ÙÔÈÎÔ˘Ì¤ÓˆÓ: ·Ú. Âå Á¿Ú η› Ì˘ıˆ‰¤ÛÙÂÚfiÓ âÛÙÈÓ: ‰Â˘Ù. ÚfiÙ. ÎÚ›Û˘. ÚÔÛ‰. [ÙÔ‡˜ Óˆ٤ÚÔ˘˜: ÂÓÓ. ÛÙÔ Óˆ٤ÚÔȘ: ‰ÔÙ. ¯ÚfiÓÔ˘. 4.

[âÁÒ: ÂÓÓ. ºÔÚÙ›Ô˘ ‰¤ ÚÔÛÁÂÓÔ̤ÓÔ˘ η› ·éÙfi˜ âÁηÙÂÏ‹ÊıË: ·Ú. ÛÙÔ ≤Ó·: ˘ÔÎ. ÙÔ‡˜ ‰¤ Ù·¯ÂÖ·Ó Ù‹Ó àÔ¯ÒÚËÛÈÓ ÔÈË۷̤ÓÔ˘˜ η› ÙÔ‡˜ ë·˘ÙáÓ ÁÔÓ¤·˜ . ÚÔÛÁÂÓÔ̤ÓÔ˘: ·ÈÙÈÔÏ. àÚ¿ÌÂÓÔÓ Ê¤ÚÂÈÓ: ·Ú. ÛÙÔ ÙfiÓ ·Ù¤Ú·: ˘ÔÎ. ÚÔÛ‰. ÚÔÛ‰. ÚfiÙ.]: ˘ÔÎ. ÎÚ›Û˘. ¯ÚfiÓÔ˘. ·ÓÙÈÎ. ÙÔÖ˜ àÁ·ıÔÖ˜: ÂÈı. ÎÚ›ÛË˜Ø Ôî ‰‡Ô ÚÔÙ¿ÛÂȘ. ··Ú¤ÌÊ. àfi ÙÔ ÂéÌÂÓá˜: ÂÈÚÚ. ÛÙÔ ıˆÚÉÛ·È: ÙÂÏ. [ìÌĘ: ÂÓÓ. Ùfi ÜÚ: ˘ÔÎ. ÌÙ¯. ÚfiÙ. ·ÓÙÈÎ. Ì ˘ÔÎ. Âȉ. ··Ú¤ÌÊ. âÎÂÖÓÔÓ: ÂÈı. ‰˘Ó¿ÌÂÓÔÓ. ÔrÌ·È: ·Ú.]: ˘ÔÎ. ÚÔÛ‰. ÚfiÙ. ÛÙÔ ¯ˆÚ›ÔÓ Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ÂÙÈÎÔ‡ ÚÔÛ·ÁÔÚ‡ÂÛı·È. Ù˘ ÙÔ ≤Ó·. ÛÙÔ ··ÚÂÌÊ. ··Ú¤ÌÊ. ÙÚfiÔ˘. Ù˘ ÌÙ¯. ÙÈÓ·: ÂÈı. 6. ··Ú¤ÌÊ. àÏÏ¿ âÁηٷϷ̂·ÓfiÌÂÓÔÓ ñfi ÙÔÜ ˘Úfi˜. öÙÈ ÂÈÙÂÈÓÂÈ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ÓÜÓ: ÂÈÚÚ. ÚÔÛ‰. ÂÚÈÚÚ˘ÉÓ·È . ÙÔ˘ ··Ú¤ÌÊ. ÛÙ· ··Ú¤ÌÊ. 10. ÛÙfi ÙfiÓ ÙfiÔÓ: ·ÓÙÈÎ. ‰È·ÈÚ. ÌÙ¯. ÛÙÔ [ϤÁÂÙ·È: ÂÓÓ. ùÓÙ· . ÚÔÛ‰. ÛÙÔ âÁηÙÂÏ‹ÊıË [: ÙÔ Ú‹Ì· Ù˘ ÚfiÙ·Û˘]. ÎÚ›Û˘. ÙáÓ ÓÂˆÙ¤ÚˆÓ ÁÂÓ. ·fi ÙÔ ≤Ó·. àÊ\ zÓ Î·› ÙÔ ¯ˆÚ›ÔÓ öÙÈ Î·› ÓÜÓ ÚÔÛ·ÁÔÚ‡ÂÛı·È ÙáÓ ÂéÛ‚áÓ ¯áÚÔÓ: ‰Â˘Ù. ÚfiÙ. ÛÙÔ Ê¤ÚÂÈÓ Î·È ÛÙȘ ÌÙ¯. àÊ\ zÓ: ÂÌÚfiı. Ùfi ¯ˆÚ›ÔÓ: ˘ÔÎ. ÎÚ›Û˘. ÛÙÔ ÂÚÈÚÚ˘ÉÓ·È. ÌfiÓÔ˘˜: ηÙËÁ. ·éÙfi˜: ˘ÔÎ. ÙÔ˘ ÔÈËÙÈÎÔ‡ ·ÈÙ›Ô˘ ·fi ÙË ÌÙ¯. 9. ≤Ó· ‰¤ ÙÈÓ· ÙáÓ ÓÂˆÙ¤ÚˆÓ [Ê·Û›Ó ÙÈÓ˜] ïÚáÓÙ· ÙfiÓ ·Ù¤Ú· Ú‚‡ÙÂÚÔÓ ùÓÙ· η› Ô鯛 ‰˘Ó¿ÌÂÓÔÓ àÔ¯ˆÚÂÖÓ. 7. ·˘Ù‹ Î·È Ë ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË (5) Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ·Ú·Ù·ÎÙÈο Ì ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈıÂÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜ ̤Ó-‰¤. ÚfiÙ.]: ÙÔ Ú‹Ì· Ù˘ ÚfiÙ·Û˘ Â›Ó·È ·ÚfiÛˆÔ. ñfi ÙÔÜ ˘Úfi˜: ÂÌÚfiı. ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘. 12. âÁηٷϷ̂·ÓfiÌÂÓÔÓ. ÎÙËÙÈ΋ ·fi ÙÔ ¯áÚÔÓ. ıˆÚÉÛ·È Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ÚfiÙ·Û˘ (9). [ÙÈÓ˜: ÂÓÓ. ÙfiÓ ·Ù¤Ú· Â›Ó·È Î·È ·ÓÙÈÎ.ÛˆıÉÓ·È: ÂȉÈο ··Ú¤ÌÊ.‰˘Ó¿ÌÂÓÔÓ .]: ˘ÔÎ.]: ˘ÔÎ. ÛÙÔ [Ê·Û›Ó: ÂÓÓ. ÌÙ¯. [Ùfi ıÂÖÔÓ: ÂÓÓ. ÚÂÛ‚‡ÙÂÚÔÓ: ηÙËÁ. ïÚáÓÙ·: ·ÈÙÈÔÏ. ÙáÓ ÂéÛ‚áÓ: ÁÂÓ. ÛÙÔ ÙÔ‡ÙÔ˘˜ Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ÚfiÙ·Û˘ (11). ÛÙÔ ÙÔ‡ÙÔ˘˜: ˘ÔÎ. ˘ÔÎ. ÛÙËÓ ·ÚfiÛˆË ¤ÎÊÚ·ÛË ôÍÈfiÓ [âÛÙÈ]: ÙÔ Ú‹Ì· Ù˘ ÚfiÙ·Û˘. ≠OıÂÓ ‰‹ η› ôÍÈfiÓ [âÛÙÈ] ıˆÚÉÛ·È Ùfi ıÂÖÔÓ: ·Ú. ïÚáÓÙ·] Î·È ÛÙÔ ··Ú¤ÌÊ. ÚfiÙ. ÛÙÔ ö¯ÂÈ [: ÙÔ Ú‹Ì· Ù˘ ÚfiÙ·Û˘]. ÙÔ˘ ÚÔÛ·ÁÔÚ‡ÂÛı·È: Âȉ. ·ÈÙ›·˜ [ÌÔÚ› Ó· ıˆÚËı› η› ÚÔ¤Ï¢Û˘]. ˘ÔΛÌÂÓ· ÛÙÔ ·ÚfiÛˆÔ Ï¤ÁÂÙ·È: [: ÙÔ Ú‹Ì· Ù˘ ÚfiÙ·Û˘]. [·fi ÙË ÌÙ¯. ¯áÚÔÓ : ηÙËÁ. §¤ÁÂÙ·È Á¿Ú ·ÎÏˇˆ ÙfiÓ ÙfiÔÓ âÎÂÖÓÔÓ ÂÚÈÚÚ˘ÉÓ·È Ùfi ÜÚ Î·› ÛˆıÉÓ·È ÙÔ‡ÙÔ˘˜ ÌfiÓÔ˘˜: ·Ú. ÛÙÔ Ê·Û›. 11. ·ÎÏˇˆ: ‰ÔÙ.]: ÙÔ Ú‹Ì· Ù˘ ÚfiÙ·Û˘. 13. ÁÂÓÈ΋ ·fiÏ˘ÙË. ÚÔÛ‰. àÔ¯ˆÚÂÖÓ: ÙÂÏ. ·ÓÙÈÎ. 8. ·ÓÙÈÎ. ÙË ÌÙ¯. ÎÚ›Û˘. ÚÔÛ‰. ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜. ÙˆÓ ÌÙ¯.âÁηٷϷ̂·ÓfiÌÂÓÔÓ: ηÙËÁÔÚËÌ·ÙÈΤ˜ ÌÙ¯. ÙÔ˘ ʤÚÂÈÓ [: ÂÙÂÚÔÚÔÛˆ›·]: Âȉ. ˘ÔÎ. ÚÔÛ‰. ÛÙÔ ÙÔÖ˜ àÓ‰Ú¿ÛÈÓ: ‰ÔÙ. ÊÔÚÙ›Ô˘: ˘ÔÎ. Ùfi ıÂÖÔÓ: ·ÓÙÈÎ. ¬ÙÈ ÙÔÖ˜ àÓ‰Ú¿ÛÈÓ ÙÔÖ˜ àÁ·ıÔÖ˜ ÂéÌÂÓᘠö¯ÂÈ: ‰Â˘Ù. ·Ó·ÊÔÚÈ΋ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙÈ΋ ÚfiÙ. ·ÚÂÓıÂÙÈ΋. ïÚáÓÙ· Î·È àÚ¿ÌÂÓÔÓ: ¯ÚÔÓ.8Ë(267-302) ∂ÓfiÙËÙ· 8 282 29-01-04 10:21 ™ÂÏ›‰·282 ·ñÙáÓ [¯ˆÚ›˜ ÙÔ ¿ÚıÚÔ Ù‹Ó]: ÁÂÓÈ΋ ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈ΋ ÛÙÔ ÛˆÙËÚ›·Ó. ÛÙÔ ÛˆıÉÓ·È.

ÚÔÛ‰. ··Ú¤ÌÊ. ¶ÔÈÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ‰ÈËÁÂ›Ù·È Ô §˘ÎÔ‡ÚÁÔ˜. √ ∞ÈÓ›·˜ Â¤ÏÂÍ ӷ ¿ÚÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÙÚÒÔ˘˜ ıÂÔ‡˜ ·‰È·ÊÔÚÒÓÙ·˜ ÁÈ· fiÏ· Ù· ˘fiÏÔÈ·. ∫¿ÔÈÔ˜ Ó¤Ô˜. fiÙ·Ó ÂÍÂÚÚ¿ÁË ÙÔ ËÊ·›ÛÙÂÈÔ Ù˘ ∞›ÙÓ·˜. ÔÈË۷̤ÓÔ˘˜ [Ù‡Ô˜ Û˘Ó‰ÂÙÈÎfi˜]. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ·fi·ÛÌ· ·fi ÙÔ ÏfiÁÔ ÙÔ˘ §˘ÎÔ‡ÚÁÔ˘. ÛÙȘ ÌÂÙÔ¯¤˜. °ÓˆÚ›˙ÂÙ ¿ÏÏ· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· Û‚·ÛÌÔ‡ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ ·fi ÙË Ì˘ıÔÏÔÁ›· ‹ ÙËÓ πÛÙÔÚ›·. ÛÙË ÌÙ¯. ŸÙ·Ó ÔÈ ∞¯·ÈÔ› Î˘Ú›Â˘Û·Ó ÙËÓ ∆ÚÔ›·. ŸÙ·Ó ÔÈ ∞ÚÁ›ÔÈ ÙÂÏÔ‡Û·Ó ÁÈÔÚÙ‹ ÚÔ˜ ÙÈÌ‹ Ù˘ ◊Ú·˜. ÛÙË ÌÙ¯. √ ∞ÈÓ›·˜ ‹Ú ÛÙÔ˘˜ ÒÌÔ˘˜ ÙÔ˘ ÙÔ Á¤ÚÔ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘.]: ÙÔ Ú‹Ì· Ù˘ ÚfiÙ·Û˘. ÛÙÔ ·ÚfiÛˆÔ [ϤÁÂÙ·È: ÂÓÓ. ÚÔÛ‰. Â¤ÙÚ„·Ó ÛÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ó· ÂÈϤÍÔ˘Ó ÔÈÔ ·fi Ù· ÔÈΛ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ‹ıÂÏ·Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó Ì·˙› ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ʇÁÔ˘Ó. ¶Ôχ ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ ı· ‹Ù·Ó ·˘Ùfi ÁÈ· ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Ó¤Ô. ·ÊÔ‡ ÙÔÓ ‹Ú ÛÙÔ˘˜ ÒÌÔ˘˜ ÙÔ˘.8Ë(267-302) 29-01-04 10:21 ™ÂÏ›‰·283 âÁηٷÏÈfiÓÙ·˜ ±·ÓÙ·˜ àÔϤÛı·È [ϤÁÂÙ·È]: ·Ú. ÙÔ‡˜ ë·˘ÙáÓ: ÂÈı. Ù·¯ÂÖ·Ó: ηÙËÁ. ŒÙÛÈ. √È ∞¯·ÈÔ›. ÎÚ›Û˘. ÂÂȉ‹ ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ·fi ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹. ÛÙÔ ÁÔÓ¤·˜ ·ÓÙÈÎ. ˘ÔÎ. ÙÔ˘ ¤‰ˆÛ·Ó ¿ÏÏË ÌÈ· ¢ηÈÚ›· Î·È ÙÔ˘ Â¤ÙÚ„·Ó Ó· ¿ÚÂÈ Î·È ¤Ó· ‰Â‡ÙÂÚÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ. ÁÈ·Ù› ÔÈ ıÂÔ› ÊÚfiÓÙÈÛ·Ó Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› Á‡Úˆ ÙÔ˘˜ ¤Ó·˜ ·ÎÏÔ˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜. ÙÔ ¤ıÈÌÔ ··ÈÙÔ‡Û ӷ ÌÂÙ·ÊÂÚı› Ë ∫˘‰›Ë ÛÙÔ Ó·fi ¿Óˆ Û ˙Â̤ÓË ¿Ì·Í·. ∂ÓfiÙËÙ· 8 ∞¶∞¡∆∏™∂π™ ÛÙȘ ÂÚÌËÓ¢ÙÈΤ˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ÛÂÏ. ÙÔ‡˜ ÔÈË۷̤ÓÔ˘˜ . ÁÈ·Ù› ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÙÚ¤ÍÂÈ ÁÚËÁÔÚfiÙÂÚ· ·fi ÙË Ï¿‚·. ŒÎÏËÎÙÔÈ ÔÈ ∞¯·ÈÔ› ÙÔ˘ Â¤ÙÚ„·Ó Ó· ¿ÚÂÈ fiÏ· Ù· Ú¿ÁÌ·Ù¿ ÙÔ˘. ¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿ Ô Ó¤Ô˜ Î·È Ô ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘ ÛÒıËÎ·Ó ¯¿ÚË ÛÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜. ë·˘ÙáÓ [¯ˆÚ›˜ Ùfi ¿ÚıÚÔ ÙÔ‡˜]: ÁÂÓÈ΋ ÎÙËÙÈ΋ ÛÙÔ ÁÔÓ¤·˜. ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ÙÔ˘˜ ÏËÛÈ¿ÛÂÈ Ë ÔÚÌËÙÈ΋ Ï¿‚·. √È ıÂÔ› ÂÎÙÈÌÒÓÙ·˜ ÙÔ Û‚·ÛÌfi Î·È ÙËÓ ·Á¿Ë ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘ ÙÔÓ ‚Ô‹ıËÛ·Ó. ÚfiÙ. ‚ϤÔÓÙ·˜ ÙÔ Á¤ÚÔ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘ Ó· ÌËÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÔÌ·ÎÚ˘Óı›. µ¤‚·È· ·˘Ùfi ‹Ù·Ó ·‰‡Ó·ÙÔ Ó· Û˘Ì‚Â›. Ô Ó¤Ô˜ Î·È Ô ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘ ÛÒıËηÓ. ˘ÔΛÌÂÓ· ÛÙÔ àÔϤÛı·È: Âȉ. √ ∫ϤԂ˘ Î·È Ô µ›ÙˆÓ·˜ ‹Ù·Ó ÁÈÔÈ Ù˘ ∫˘‰›˘. ‚È‚Ï›Ô˘ 1. âÁηٷÏÈfiÓÙ·˜. fï˜. Ô˘ ÎÔ˘‚·ÏÔ‡Û ٤ÙÔÈÔ ‚¿ÚÔ˜. ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÙÔÓ ÌÂٷʤÚÂÈ ÂÎÙfi˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘. ÂÓÒ fiÛÔÈ ÂÁη٤ÏÂÈ„·Ó ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘˜ ¯¿ıËηÓ.ÙÔ‡˜ âÁηٷÏÈfiÓÙ·˜: ÂÈıÂÙÈΤ˜ ÌÙ¯. 2. ÛÙÔ Ù‹Ó àÔ¯ÒÚËÛÈÓ: ·ÓÙÈÎ. ηٷ‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ fiÙÈ ÛÙÔ˘˜ ¢Û‚›˜ Î·È ÔÈ Â¯ıÚÔ› Á›ÓÔÓÙ·È ‹ÌÂÚÔÈ. ±·ÓÙ·˜: ηÙËÁ. ÁÈ· Ó· ηٷ‰Â›ÍÂÈ fiÙÈ ÔÈ ıÂÔ› ÙÈÌÔ‡Ó ÙÔ Û‚·ÛÌfi ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜. fiÏÔÈ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ™ÈÎÂÏ›·˜ ÂÁηٷÏ›ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ¿ÓÙ˜ Î·È Ù· ¿ÓÙ· ¤ÙÚ¯·Ó Ó· ÛˆıÔ‡Ó. ŸÌˆ˜ Ù· ‚fi- 283 . ȤÚÂÈ·˜ Ù˘ ◊Ú·˜ ÛÙÔ ÕÚÁÔ˜. 62 ÙÔ˘ Û¯.

∏ ÌËÙ¤Ú· ˘ÂÚ‹Ê·ÓË ÁÈ· ÙÔ Û‚·ÛÌfi. ÚÔÛ¢¯‹ıËΠÛÙË ı¿ Ó· ÙÔ˘˜ ‰ÒÛÂÈ fi. ˙‡ÙËÎ·Ó ÙËÓ ¿Ì·Í· Î·È ÌÂÙ¤ÊÂÚ·Ó ÙË ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Ó·fi.8Ë(267-302) ∂ÓfiÙËÙ· 8 29-01-04 10:21 ™ÂÏ›‰·284 ‰È·. ª. ÁÈ·Ù› ÚÔÛٷهÔÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜.Ï..Ï. Ô˘ ı· ¤ÛÂÚÓ·Ó ÙËÓ ¿Ì·Í·. ·ÏÏ¿ ‰Â ÏËÛÌÔÓÔ‡Ó. ªÂ ÔÈÔÓ ÙÚfiÔ ÔÈ ıÂÔ› ·ÓÙ·Ì›‚Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ÂÓ¿ÚÂÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. ŒÙÛÈ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ. Î. 3.ª. ‰Â ¯¿ÓÔÓÙ·È. ηٿ ÙË ÁÓÒÌË Û·˜. fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È Î·È ·fi ÙÔ Î›ÂÌÓÔ ÙÔ˘ §˘ÎÔ‡ÚÁÔ˘. Ô ∫ϤԂ˘ Î·È Ô µ›ÙˆÓ·˜. ∏ ·ÌÔÈ‚‹ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙȘ ·Á·ı¤˜ Ú¿ÍÂȘ ÙÔ˘˜ ¤Ú¯ÂÙ·È Û‡ÁÔ˘Ú·. ∞¿ÓÙËÛË: √È ıÂÔ› ·Á·Ô‡Ó Î·È ÂÎÙÈÌÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÂÓ¿ÚÂÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÓÙ·Ì›‚Ô˘Ó ¿ÓÙ· ‚ÔËıÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ Û οı ‰‡ÛÎÔÏË ÛÙÈÁÌ‹. ¡· ÂÈÎÔÓÔÁÚ·Ê‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ Ô §˘ÎÔ‡ÚÁÔ˜ ÂÈϤÁÔÓÙ·˜ ÙÔ ˘ÏÈÎfi Î·È ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ Ô˘ ÚÔÙÈÌ¿ÙÂ.∂. ÎÔÈÓˆÓ›·. √ Û‚·ÛÌfi˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜. Ù· ÁÚ·Ê›· ÂÈÛÎÂÙÒÓ ˘Á›·˜ Î. ¡· ·Ó·Ê¤ÚÂÙÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·Ú‰Â›ÁÌ·Ù·. Ô˘ Ù˘ ¤‰ÂÈÍ·Ó Ù· ·È‰È¿ Ù˘. 284 .] ™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫∂™ ∞™∫∏™∂π™ ∂ÌËÓ¢ÙÈÎÔ‡ – Ú·ÁÌ·ÙÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ 1. °È’ ·˘Ùfi Î·È Û‹ÌÂÚ· ÔÈ Ó¤ÔÈ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·È ·fi ÌÈÎÚ‹ ËÏÈΛ· Ó· Û¤‚ÔÓÙ·È ÙÔ˘˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜. ∏ ◊Ú· ¿ÎÔ˘Û ÙȘ ÚÔÛ¢¯¤˜ Ù˘ Î·È ·ÓÙ¿ÌÂÈ„Â ÙÔ˘˜ ¢Û‚›˜ Ó¤Ô˘˜ ¯·Ú›˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÓ ÈÔ ÁÏ˘Îfi Î·È ‹ÚÂÌÔ ı¿Ó·ÙÔ Ì¤Û· ÛÙÔ Ó·fi. [ªÔÚ›Ù ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÙ ÌÈ· ˙ˆÁÚ·ÊÈ¿. ∏ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ Û‚·ÛÌÔ‡ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˘˜ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ÔÏÈÙ›·˜ ¤ÁÎÂÈÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ Û ıÂÛÌÔ‡˜. ¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿ Ë Û¯ÂÙÈ΋ ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ›Ûˆ˜ Â›Ó·È ÂÏÏÈ‹˜ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi Ë Â˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÎfiÌË Â·Ú΋˜.Ï.]. ∞ÎfiÌË Î·Ù·Û΢¿˙ÔÓÙ·È ÂȉÈΤ˜ Ú¿Ì˜ ÁÈ· ÙË ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË Ù˘ ÚfiÛ‚·Û˘ ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ì ÂȉÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ÛÙ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù·. Ô˘ Û¤‚ÔÓÙ·È ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜. ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·. ™Â ·˘Ùfi Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ÊÔÚ›˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ [Û¯ÔÏ›Ô. ηı˘ÛÙÂÚÔ‡Û·Ó Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ·fi Ù· ¯ˆÚ¿ÊÈ·. ∂ÓÈÛ¯‡Ô˘Ó. ¤ÛÙˆ Î·È Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌ·. ∆fiÙ ٷ ‰‡Ô ·‰¤ÚÊÈ·. fiˆ˜ ϤÂÈ Î·È Ô Ï·fi˜. ÙÔ˘˜ ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·Ó‹ÌÔÚÔ˘˜. fiˆ˜ Â›Ó·È Ë Î·Ù’ Ô›ÎÔÓ ÓÔÛËÏ›· Î·È ÊÚÔÓÙ›‰·. √È ıÂÔ› ·ÚÁÔ‡Ó.Ï. ¤Ó· ÎÔÏ¿˙.ÙÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÁÈ· ·ÓÙ·ÌÔÈ‚‹. ÛÙ· Â˙Ô‰ÚfiÌÈ· Î. ¤Ó· ÁÏ˘Ùfi Î. 4. ÙÔ˘˜ ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˘˜ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÙÔ˘˜ ·Ó‹ÌÔÚÔ˘˜ ·ÔÙÂÏ› ‰È·¯ÚÔÓÈ΋ ·Í›·. ÔÈ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ÎÔÈӈӛ˜ ÙÔ Û‚·ÛÌfi ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ Î·È ‚ÔËıÔ‡Ó Ù· ̤ÏË ÙÔ˘˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ‹ ÌÔÓÈÌfiÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·..

·ÏÏ¿ ·ÓÙ›ıÂÙ· ı· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó Î·È ÛÙÔ ¯·Ìfi ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘. Â›Ó·È Â˘Û‚‹˜ ·ÏÏ¿ Î·È ·ÏÙÚÔ˘ÈÛÙ‹˜. •¤ÚÂÈ Ó· ·Á·¿ Î·È Ó· ÂÎÙÈÌ¿ ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÁÔÓÈÔ‡.ÙÈ ÌÔÚ›. Ô˘ Ì·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ô §˘ÎÔ‡ÚÁÔ˜. ∞„ËÊÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ÚÔÛˆÈÎfi ΛӉ˘ÓÔ. ¡· ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÂÙ ÙÔ Ó¤Ô ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ‚·ÛÈ˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘. ÚÔÛʤÚÂÈ fiϘ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ·Ó‹ÌÔÚÔ˘ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘. ∞¿ÓÙËÛË: √ Ó¤Ô˜. ÒÛÙ ӷ ÙËÓ ·ÓÙ·Ô‰›‰ÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÛÙÈÁÌ‹. ·ÚfiÏÔ Ô˘ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÙÔ˘ Èı·Ófiٷٷ ‰Â ı· ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ÂÈı˘ÌËÙfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÛÒÛÂÈ ÙÔ Á¤ÚÔ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘. ∂ÓfiÙËÙ· 8 285 . ÁÈ·Ù› ˆ˜ ÊÈÏfiÛÙÔÚÁÔ˜ Î·È ËıÈÎfi˜ Ó¤Ô˜ ‰Â ıˆÚ› Ù›ÔÙ· ·ÓÒÙÂÚÔ ·fi ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ÁÔÓÈÔ‡ ÙÔ˘. Œ¯ÂÈ Û˘Ó·›ÛıËÛË ÙÔ˘ ηı‹ÎÔÓÙÔ˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜. ∂›Ó·È. °È’ ·˘Ùfi ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ó· οÓÂÈ fi. ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ı˘ÛÈ·ÛÙ›.8Ë(267-302) 29-01-04 10:21 ™ÂÏ›‰·285 2. fï˜.

Ë ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÂÈÚÚËÌ·ÙÈ΋: ÂåÛ-¿Áˆ (= Ô‰ËÁÒ Ì¤Û· ‹ ʤÚÓˆ ̤۷) ηÙ-¤Ú¯ÔÌ·È (= ¤Ú¯ÔÌ·È Î¿Ùˆ). ¯·Ì·›-˙ËÏÔ˜.Ï. • T· ÈÔ Û˘ÓËıÈṲ̂ӷ ·¯ÒÚÈÛÙ· ÌfiÚÈ· ›ӷÈ: 1. ‚. ¿ÎÏÈÙË Ï¤ÍË ˆ˜ ÚÒÙÔ Û˘ÓıÂÙÈÎfi 1. AÌÂÙ¿‚ÏËÙ· ÂÈÚÚ‹Ì·Ù·: à›-ÌÓËÛÙÔ˜. 3. ¿ÏÏÔÙ ̤ÓÔ˘Ó ·ÌÂÙ¿‚ÏËÙ˜ Î·È ¿ÏÏÔÙ ·ı·›ÓÔ˘Ó ÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÊıÔÁÁÈΤ˜ ·ı‹ÛÂȘ. ÔÈ Ôԛ˜ ‰ÂÓ ··ÓÙÔ‡Ó ÌfiÓ˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ÏfiÁÔ. TÔ ÛÙÂÚËÙÈÎfi à-. ·Ô‚ÔÏ‹ Û˘ÌÊÒÓˆÓ Î.Ï. ¶ÚÔıÂÙÈ΋ ÛËÌ·Û›·: öÓ-ÙÈÌÔ˜ (= ï âÓ ÙÈÌ÷É = Ô ÙÈÌË̤ÓÔ˜) ñÂÚ-¿ÓıÚˆÔ˜ (= Ô ˘ÂÚ¿ÓıÚˆÔ˜). ¶ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi Û‡ÌʈÓÔ Ù· ÂÈÚÚ‹Ì·Ù· ÌÂÙ·Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È Î·È Ï‹ÁÔ˘Ó Û  ‹ ÛÂ È ‹ Û Ô: (ôÁ¯È) àÁ¯¤-Ì·¯Ô˜. ·ÏÈÓ-÷ˆ‰›· Î. MÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈṲ̂ӷ ÂÈÚÚ‹Ì·Ù·. fiˆ˜ ¤ÎıÏÈ„Ë. (ùÈÛıÂÓ) çÈÛıfi-‰ÚÔÌÔ˜ Î. ·ÏÏ¿ ÌfiÓÔ ÛÙË Û‡ÓıÂÛË ˆ˜ ÚÒÙ· Û˘ÓıÂÙÈο. ô-‰ËÏÔ˜. à-fi-Ú·ÙÔ˜ Î. Û˘Ó·›ÚÂÛË.8Ë(267-302) 29-01-04 10:21 ™ÂÏ›‰·286 ª∂ƒ√™ Bã ∂ÓfiÙËÙ· 8 ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΑ . ŸÙ·Ó ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Û˘ÓıÂÙÈÎfi Â›Ó·È Ú‹Ì·. E¶IPPHMA ˆ˜ ·ã Û˘ÓıÂÙÈÎfi ŸÙ·Ó Ù· ÂÈÚÚ‹Ì·Ù· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ˆ˜ ÚÒÙ· Û˘ÓıÂÙÈο ÌÈ·˜ Ϥ͢. Âé-ÁÂÓ‹˜. 2. TÔ ÛÙÂÚËÙÈÎfi à Û˘Ó‹ıˆ˜ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ʈӋÂÓ Á›ÓÂÙ·È àÓ Î·È ÛËÌ·›ÓÂÈ ¿ÚÓËÛË ‹ ÛÙ¤ÚËÛË ÂΛÓÔ˘ Ô˘ ‰ËÏÒÓÂÈ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Û˘ÓıÂÙÈÎfi: 286 ô-ηÚÔ˜ (·˘Ùfi˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Úfi). à-Ù˘¯‹˜. AXøPI™T√ MOPI√ ˆ˜ ·ã Û˘ÓıÂÙÈÎfi A¯ÒÚÈÛÙ· ÌfiÚÈ· ϤÁÔÓÙ·È ÌÂÚÈΤ˜ ϤÍÂȘ Ì ÂÈÚÚËÌ·ÙÈ΋ ÛËÌ·Û›·.Ï. ¶PO£E™H ˆ˜ ·ã Û˘ÓıÂÙÈÎfi ŸÙ·Ó ÔÈ Î‡ÚȘ ÚÔı¤ÛÂȘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ˆ˜ ÚÒÙ· Û˘ÓıÂÙÈο ÌÈ·˜ Ϥ͢. ¿ÏÏÔÙ ̤ÓÔ˘Ó ·ÌÂÙ¿‚ÏËÙ· Î·È ¿ÏÏÔÙ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È. • H ÛËÌ·Û›· ÙˆÓ ÚÔı¤ÛÂˆÓ ÛÙȘ Û‡ÓıÂÙ˜ ϤÍÂȘ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Û˘ÓıÂÙÈÎfi Ù˘ Û‡ÓıÂÙ˘ Ϥ͢: ·.EΤΥΜΟΛΟΓΙΚΑ: ™‡ÓıÂÙ˜ ϤÍÂȘ. . àÓˆ-ÊÂÚ‹˜. à-Ó-¿ÍÈÔ˜.Ï. (焤) ç„È-Ì·ı‹˜. ŸÙ·Ó ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Û˘ÓıÂÙÈÎfi Â›Ó·È fiÓÔÌ·. ¿ÏÏÔÙÂ Ë ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÂÈÚÚËÌ·ÙÈ΋ Î·È ¿ÏÏÔÙÂ Ë Û˘ÓËıÈṲ̂ÓË ÚÔıÂÙÈ΋ ÛËÌ·Û›·: EÈÚÚËÌ·ÙÈ΋ ÛËÌ·Û›·: àÌÊÈ-ı¿Ï·ÛÛÔ˜ (= ·˘Ùfi˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ı¿Ï·ÛÛ· ÎÈ ·fi Ù· ‰‡Ô ̤ÚË) Û‡Ó-ÙÚÔÊÔ˜ (= ·˘Ùfi˜ Ô˘ ÙÚ¤ÊÂÙ·È Ì·˙›).

ÔåÎá ®¤ˆ àÁÔÚ‡ˆ Á›ÁÓÔÌ·È ÚfiıÂÛË ÚfiıÂÛË Â›ÚÚËÌ· Â›ÚÚËÌ· ÚfiıÂÛË ÚfiıÂÛË ÚfiıÂÛË ÚfiıÂÛË ∞¶∞¡∆∏™∂π™ ÛÙȘ ÂÙ˘ÌÔÏÔÁÈΤ˜ ·Û΋ÛÂȘ ÙˆÓ ÛÂÏ. T· ÂÈÙ·ÙÈο ÌfiÚÈ· à-. ‚È‚Ï›Ô˘ ¡· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÙ ÙËÓ ÙÚ›ÙË ÛÙ‹ÏË ÙÔ˘ ›Ó·Î· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ·ã Û˘ÓıÂÙÈÎfi ÙˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ Ù˘ ÚÒÙ˘ ÛÙ‹Ï˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·: ™‡ÓıÂÙ˜ ϤÍÂȘ ÕÎÏÈÙË Ï¤ÍË ˆ˜ ·ã Û˘ÓıÂÙÈÎfi Û‡ÓıÂÙË Ï¤ÍË àÔ¯ˆÚ¤ˆ.Ï. TÔ ‰˘Û. àÚ›-‰ËÏÔ˜ (= Ôχ Ê·ÓÂÚfi˜). TÔ ÛÙÂÚËÙÈÎfi ÓË.(·fi ÙÔ ÔÔ›Ô Î·È ÙÔ Â›ıÂÙÔ ≥ÌÈÛ˘˜): ìÌ›-ıÂÔ˜. ÛÎÔá ̤ÓÔ˜ Û¤‚ˆ ÔåΤˆ. 63 ÙÔ˘ Û¯. ∞¶∞¡∆∏™∏ ÛÙËÓ ¿ÛÎËÛË Ù˘ ÛÂÏ. ¡· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÙ ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÛÙ‹ÏË ÙÔ˘ ›Ó·Î· Ì ϤÍÂȘ Ù˘ ·. àÚÈ-.Ï. ¿Ú· Ôχ Î·È ÂÈÙ›ÓÔ˘Ó ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ Û˘ÓıÂÙÈÎÔ‡: ∂ÓfiÙËÙ· 8 à-ÙÂÓ‹˜ (= Ôχ ÙÂÓو̤ÓÔ˜). à-ÎfiÏÔ˘ıÔ˜ Î. ˙·. ‰‡Û-‚·ÙÔ˜ (= ‰˘ÛÎÔÏԉȿ‚·ÙÔ˜) Î. ηÙÔÈÎá ÂÚÈÚ¤ˆ ÚÔÛ·ÁÔÚ‡ˆ ÚÔÛÁ›ÁÓÔÌ·È Û˘ÓıÂÙÈο àfi â› Âs Âs ηٿ ÂÚ› Úfi˜ Úfi˜ + + + + + + + + ÙÔ ·ã Û˘ÓıÂÙÈÎfi Â›Ó·È ¯ˆÚ¤ˆ. ·ÓÙÒÓ˘Ì˜ ·˘ÙÒÓ Ù˘ ÚÒÙ˘ ÛÙ‹Ï˘: ϤÍË ·ÓÙÒÓ˘ÌÔ ôÔÚÔ˜ àÎÏ‹˜ ÂéÏÔÁ¤ˆ.Â. 3. ìÌÈ-ı·Ó‹˜. ˙¿-ÌÏÔ˘ÙÔ˜ (= Ôχ ÏÔ‡ÛÈÔ˜). âÈÛÎÔá ÂéÌÂÓ‹˜ ÂéÛ‚‹˜ ηÙÔÈΤˆ. 63-64 ÙÔ˘ Û¯. ‚È‚Ï›Ô˘ 1.‰ËÏÒÓÂÈ ¿ıÚÔÈÛË: à-‰ÂÏÊfi˜.¤¯ÂÈ ÙËÓ ›‰È· ÛËÌ·Û›· Ì ÙÔ ÛÙÂÚËÙÈÎfi à-: ÓË-ÔÈÓ› (= ¯ˆÚ›˜ ÙÈ̈ڛ·). 6.Ô˘ ÛËÌ·›ÓÔ˘Ó Ôχ.8Ë(267-302) 29-01-04 10:21 ™ÂÏ›‰·287 2. 4. àÔ¯ˆÚá âÈÛÎÔ¤ˆ. TÔ ·ıÚÔÈÛÙÈÎfi à. 5. ÂéÏÔÁá ÂûÔÚÔ˜ ÂéÎÏ‹˜ ηÎÔÏÔÁá 287 .Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ ηÎfi˜ ‹ ÙÔ˘ ‰‡ÛÎÔÏÔ˜: ‰‡Û-ÌÔÚÊÔ˜ (= ¿Û¯ËÌÔ˜). ·. âÚÈ-. âÚ›-ÙÈÌÔ˜ (= ÔχÙÈÌÔ˜). ¯ˆÚá ÛÎÔ¤ˆ. ÓË-ÂÓı‹˜ (= ¯ˆÚ›˜ ¤ÓıÔ˜). TÔ ìÌÈ.

·ÓÙÈÛÙÚ·Ù‡ÔÌ·È ·Ú¿: ·Ú·‚È¿˙ˆ. àÓ·ÚÚ¤ˆ àÓÙÈÚÚ¤ˆ àÔÚÚ¤ˆ ‰È·ÚÚ¤ˆ ÂåÛÚ¤ˆ âÎÚ¤ˆ âÈÚÚ¤ˆ ηٷÚÚ¤ˆ ÌÂÙ·ÚÚ¤ˆ ·Ú·ÚÚ¤ˆ ÂÚÈÚÚ¤ˆ ÚÔÚÚ¤ˆ ÚÔÛÚ¤ˆ Û˘ÚÚ¤ˆ ˘ÔÚÚ¤ˆ → → → → → → → → → → → → → → → Ú¤ˆ ÚÔ˜ Ù· ¿Óˆ Ú¤ˆ ·ÓÙ›ıÂÙ· ËÁ¿˙ˆ ‰È·Ê‡Áˆ ¯ˆÚ›˜ Ó· Á›Óˆ ·ÓÙÈÏËÙfi˜ Ú¤ˆ ̤۷ Û οÙÈ Ú¤ˆ ¤Íˆ ·fi οÙÈ. ·fi ‰‡Ô Û‡ÓıÂÙ· Ú‹Ì·Ù· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ ·ÌÊ›. Ú¤ˆ Ì·˙› Ì οÙÈ Ú¤ˆ οو ·fi οÙÈ. Ô ·ÚÁfi˜: ·˘Ùfi˜ Ô˘ ÚÔÌËÓ‡ÂÈ ‰˘Û¿ÚÂÛÙË ¤Î‚·ÛË Î¿ÔÈÔ˘ Ú¿ÁÌ·ÙÔ˜ : ‰˘ÛÂ›Ï˘ÙÔ˜ : ‡˯Ԙ : ‰‡ÛÈÛÙÔ˜ : ‡ıÚ·˘ÛÙÔ˜ : ‰˘ÛΛÓËÙÔ˜ : ‰˘ÛÔ›ˆÓÔ˜ 2.·ÌÊÈ‚¿Ïψ ·ÓÙ› : ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ˆ. ÌÙÊ. Ì ·ã Û˘ÓıÂÙÈÎfi ÙÔ Â›ÚÚËÌ· Âs ‹ ÙÔ ÌfiÚÈÔ ‰˘Û.Â. ¡· ÁÚ¿„ÂÙ ÛÙË Ó. ·Ú·‚¿Ïψ .8Ë(267-302) 29-01-04 10:21 ∂ÓfiÙËÙ· 8 ™ÂÏ›‰·288 ϤÍË ·ÓÙÒÓ˘ÌÔ ÂéÛ‚‹˜ ‰‡ÛÂÏȘ ‰‡ÛÓÔÈ· ‰˘Û‰·›ÌˆÓ ‰˘ÛÛ‚‹˜ ÂûÂÏȘ ÂûÓÔÈ· Â鉷›ÌˆÓ ‚.Ô˘ Ó· ·Ô‰›‰Ô˘Ó ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÊÚ¿ÛÂȘ: ·˘Ùfi˜ Ô˘ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ˜ Ó· ÂÈÏ˘ı› ·˘Ùfi˜ Ô˘ ˯› ¢¯¿ÚÈÛÙ· ·˘Ùfi˜ Ô˘ ›ıÂÙ·È ‰‡ÛÎÔÏ· ·˘Ùfi˜ Ô˘ ıÚ·‡ÂÙ·È Â‡ÎÔÏ· ·˘Ùfi˜ Ô˘ ÎÈÓÂ›Ù·È Ì ‰˘ÛÎÔÏ›·. ·ÓÙ› Î·È ·Ú¿ ˆ˜ ·ã Û˘ÓıÂÙÈÎfi. ¯¿Óˆ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÌÔ˘ Ú¤ˆ ÚÔ˜ ¿ÏÏË Î·Ù‡ı˘ÓÛË Ú¤ˆ ÎÔÓÙ¿ Û οÙÈ. Ì·›Óˆ οÔ˘ ··Ú·Ù‹ÚËÙÔ˜ ‚. 288 ·ÌÊ› : ·ÌÊÈÛ‚ËÙÒ. ·. Î·È Ó· ÁÚ¿„ÂÙ ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘˜.Â. ‰È·Ê‡Áˆ Ù˘ ÚÔÛÔ¯‹˜ ÂÚÈ΢ÎÏÒÓˆ Ú¤ˆ ÚÔ˜ Ù· ÂÌÚfi˜ ÏËÛÈ¿˙ˆ.Â. ¡· Û¯ËÌ·Ù›ÛÂÙ ۇÓıÂÙ˜ ϤÍÂȘ Ù˘ Ó. Û˘Ó·ıÚÔ›˙ÔÌ·È Û˘Ó·ıÚÔ›˙ÔÌ·È. ÌÙÊ. ÌÙÊ. ÃÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÚÔı¤ÛÂȘ ˆ˜ ·ã Û˘ÓıÂÙÈÎfi Î·È ÙÔ Ú‹Ì· ®¤ˆ ˆ˜ ‚ã Û˘ÓıÂÙÈÎfi Ó· Û¯ËÌ·Ù›ÛÂÙ ۇÓıÂÙ· Ú‹Ì·Ù· Ù˘ ·. ÏËÛÌÔÓÔ‡Ì·È ¯‡ÓÔÌ·È ¿Óˆ Û οÙÈ ÁÎÚÂÌ›˙ÔÌ·È.

.............. ç„ÈÌ·ı‹˜: 焤 + Ì·Óı¿Óˆ.................+ ¤ÓıÔ˜.................. ˘Ú·ÛÊ¿ÏÂÈ· Â..................... àÓ¿ÍÈÔ˜ .............. ¡· ·Ó·Ï‡ÛÂȘ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ϤÍÂȘ ÛÙ· Û˘ÓıÂÙÈο ÙÔ˘˜ ̤ÚË: ·ã Û˘ÓıÂÙÈÎfi ‚ã Û˘ÓıÂÙÈÎfi à›ÌÓËÛÙÔ˜ ..................·....... ·ÍȈ̷ÙÈÎfi˜ Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ (3) 4............ ˘ÚÔÌ·Ó‹˜ ‰.. ˘Ú·Áfi˜ Á........+ ôÍÈÔ˜] 2........... ÚfiÎÏËÛË ¤ÎÚË͢ Ì ¯Ú‹ÛË ÂȉÈÎÔ‡ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ (1) ∂ÓfiÙËÙ· 8 ™Àª¶§∏ƒøª∞∆π∫∂™ ∞™∫∏™∂π™ ∂Ù˘ÌÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ 1. ìÌ›ıÂÔ˜: ìÌ›........ ˘ÚÔ‰fiÙËÛË ·............. ìÌ›ıÂÔ˜ ......... .... ÓËÂÓı‹˜ ...................... ..................... ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹. ˘Ú›Ì·¯Ô˜ ‚................. η٤گÔÌ·È ............ ÂÚÈÙ¤ÌÓˆ..... ñÂÚ¿ÓıÚˆÔ˜ . ÂÚȯ·Ú·ÎÒÓˆ.................... ñÂÚ¿ÓıÚˆÔ˜: ñ¤Ú + ôÓıÚˆÔ˜....... [∞¿ÓÙËÛË: à›ÌÓËÛÙÔ˜: à› + ÌÈÌÓF‹ÛΈ.................... ................................................... ÂÚÈÛ˘ÏϤÁˆ... ¡· ÊÙÈ¿ÍÂÙ ۇÓıÂÙ˜ ϤÍÂȘ Ì ÚÒÙÔ Û˘ÓıÂÙÈÎfi ÙËÓ ÚfiıÂÛË ÂÚ›.. ÓËÂÓı‹˜: ÓË....................... àÓ¿ÍÈÔ˜: ôÓ...................... ..................................... ............................. ·˘Ùfi˜ Ô˘ ·ÓÙ¤¯ÂÈ Û ˘„ËϤ˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ (2) 2... ç„ÈÌ·ı‹˜ .....+ ıÂfi˜........ ¡· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÙ ÛÙȘ ·ÚÂÓı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÙˆÓ Û‡ÓıÂÙˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ ÙÔ˘ Ï·ÈÛ›Ô˘............] 289 ......... .................... ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÙȘ ÛË̷ۛ˜ Ô˘ ‰›ÓÔÓÙ·È ‰›Ï·: 1. [∞¿ÓÙËÛË: ÂÚÈ‚¿Ïψ........... ÚfiÛˆÔ Ô˘ ÙÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ó· ÚÔηÏ› ˘ÚηÁȤ˜ (4) 3.. ......8Ë(267-302) 29-01-04 10:21 ™ÂÏ›‰·289 3.. η٤گÔÌ·È: οو + öÚ¯ÔÌ·È.... ÂÚÈ΢ÎÏÒÓˆ................................. ÂÚȯ·Ú‹˜ Î... Ë Ì¤ÚÈÌÓ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÙÚÔ‹ ·Ù˘¯ËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÚÔηÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ʈÙÈ¿ (5) 5................................

8Ë(267-302) 29-01-04 10:21 ™ÂÏ›‰·290 ª∂ƒ√™ °ã ∂ÓfiÙËÙ· 8 °ƒ∞ªª∞∆π∫∏: ¶·ıËÙÈÎÔ› ¯ÚfiÓÔÈ ÊˆÓËÂÓÙfiÏËÎÙˆÓ Î·È ·ÊˆÓfiÏËÎÙˆÓ ™À¡∆∞•∏: ÚËÌ¿ÙˆÓ – ∞˘ÙÔ·ıËÙÈΤ˜ ·ÓÙˆÓ˘Ì›Â˜ ¶ÔÈËÙÈÎfi ·›ÙÈÔ Î·È ·ıËÙÈ΋ Û‡ÓÙ·ÍË ° 1 . °ƒ∞ªª∞∆π∫∞ ™Ã√§π∞ π. ·ÊÔ‡ ÚÔÛÙÂı› ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘ ¯ÚÔÓÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Û ÙÔ ÚfiÛÊ˘Ì· ıË: ÔÚÈÛÙÈ΋ ¢ÎÙÈ΋ ··Ú¤ÌÊ·ÙÔ ÌÂÙÔ¯‹ Ï˘ı‹ÛÔÌ·È Ï˘ı‹ÛFË (-ÛÂÈ) Ï˘ı‹ÛÂÙ·È Ï˘ıËÛfiÌÂı· Ï˘ı‹ÛÂÛıÂ Ï˘ı‹ÛÔÓÙ·È Ï˘ıËÛÔ›ÌËÓ Ï˘ı‹ÛÔÈÔ Ï˘ı‹ÛÔÈÙÔ Ï˘ıËÛÔ›ÌÂı· Ï˘ı‹ÛÔÈÛıÂ Ï˘ı‹ÛÔÈÓÙÔ Ï˘ı‹ÛÂÛı·È Ï˘ıËÛfiÌÂÓÔ˜ Ï˘ıËÛÔ̤ÓË Ï˘ıËÛfiÌÂÓÔÓ 2. ¶·ıËÙÈÎÔ› ¯ÚfiÓÔÈ ÊˆÓËÂÓÙfiÏËÎÙˆÓ Î·È ·ÊˆÓfiÏËÎÙˆÓ ÚËÌ¿ÙˆÓ 1. ∞ã ·ıËÙÈÎfi˜ ̤ÏÏÔÓÙ·˜ √ ·ıËÙÈÎfi˜ ̤ÏÏÔÓÙ·˜ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ Ì¤ÛÔ Ì¤ÏÏÔÓÙ·. . ∞ã ·ıËÙÈÎfi˜ ·fiÚÈÛÙÔ˜ 290 √ ·ıËÙÈÎfi˜ ·fiÚÈÛÙÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ıÂÌ·ÙÈÎfi ʈӋÂÓ Î·È Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È. ∆Ô ÚfiÛÊ˘Ì· ıË ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ È ‹ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ ÓÙ Ì ‚Ú¿¯˘ÓÛË Á›ÓÂÙ·È ı (Ï˘-ıÂ-ÈÌÂÓ). ·ÊÔ‡ ÚÔÛÙÂı› ÙÔ ÚfiÛÊ˘Ì· ıË ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙˆÓ ÚÔÛˆÈÎÒÓ Î·Ù·Ï‹ÍÂˆÓ Î·È ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ ı¤Ì·ÙÔ˜ Ë Î·Ù¿ÏÏËÏË ·‡ÍËÛË (fiÙ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÔÚÈÛÙÈ΋): ÔÚÈÛÙÈ΋ ˘ÔÙ·ÎÙÈ΋ ¢ÎÙÈ΋ ÚÔÛÙ·ÎÙÈ΋ ··Ú¤ÌÊ·ÙÔ âχıËÓ Ï˘ıá Ï˘ı›ËÓ — Ï˘ıÉÓ·È âχı˘ Ï˘ıFɘ Ï˘ı›˘ χıËÙÈ âχıË Ï˘ıFÉ Ï˘ıÂ›Ë Ï˘ı‹Ùˆ ÌÂÙÔ¯‹ âχıËÌÂÓ Ï˘ıáÌÂÓ Ï˘ı›ËÌÂÓ/Ï˘ıÂÖÌÂÓ — Ï˘ı›˜ âχıËÙÂ Ï˘ıÉÙÂ Ï˘ı›ËÙÂ/Ï˘ıÂÖÙ χıËÙÂ Ï˘ıÂÖÛ· âχıËÛ·Ó Ï˘ıáÛÈ(Ó) Ï˘ı›ËÛ·Ó/Ï˘ıÂÖÂÓ Ï˘ı¤ÓÙˆÓ/ Ï˘ı¤Ó Ï˘ı‹ÙˆÛ·Ó ¶∞ƒ∞∆∏ƒ∏™∂π™: ·.

Afi ÙÔÓ ·ıËÙÈÎfi ̤ÏÏÔÓÙ· Î·È ÙÔÓ ·ıËÙÈÎfi ·fiÚÈÛÙÔ ÔÏÏÒÓ ÚËÌ¿ÙˆÓ Ï›ÂÈ ÙÔ ı ÙÔ˘ ÚÔÛʇ̷ÙÔ˜ ıË Î·È ıÂ Î·È ¤ÙÛÈ ÔÈ ¯ÚfiÓÔÈ ·˘ÙÔ› Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È ÌfiÓÔ Ì ÙÔ ÚfiÛÊ˘Ì· Ë ‹ Â: ÁÚ·Ê-‹-ÛÔÌ·È (·ÓÙ› ÁÚ·Ê-ı‹-ÛÔÌ·È) âÁÚ¿Ê-Ë-Ó (·ÓÙ› âÁÚ¿Ê-ıË-Ó) ÁÚ·Ê-¤-ÓÙˆÓ (·ÓÙ› ÁÚ·Ê-ı¤-ÓÙˆÓ) 2. âÁÚ¿Ê-ËÙ ··Ú¤ÌÊ·ÙÔ: ÁÚ·Ê-ÉÓ·È ˘ÔÙ·ÎÙÈ΋ ¢ÎÙÈ΋ ÚÔÛÙ·ÎÙÈ΋ ÁÚ·Ê-á ÁÚ·Ê-›ËÓ — ÁÚ·Ê-Fɘ ÁÚ·Ê-›˘ ÁÚ¿Ê-ËıÈ ÁÚ·Ê-FÉ ÁÚ·Ê-Â›Ë ÁÚ·Ê-‹Ùˆ ÁÚ·Ê-ÉÙ ÁÚ·Ê-›ËÙ ÁÚ¿Ê-ËÙ ÌÂÙÔ¯‹: ÁÚ·Ê-›˜. ¶ƒ√™∂•∂. ÁÚ·Ê-¤Ó ππ. OÈ ‰Â‡ÙÂÚÔÈ ·˘ÙÔ› ¯ÚfiÓÔÈ ÎÏ›ÓÔÓÙ·È. 66 ÙÔ˘ Û¯. ∆Ô ÚfiÛÊ˘Ì· ıË ÛÙËÓ ˘ÔÙ·ÎÙÈ΋ Û˘Ó·ÈÚÂ›Ù·È Ì ÙȘ ηٷϋÍÂȘ Î·È ·fi ÙË Û˘Ó·›ÚÂÛË ÚÔ·ÙÔ˘Ó ÔÈ Ê·ÈÓÔÌÂÓÈΤ˜ ηٷϋÍÂȘ. ∞˘ÙÔ·ıËÙÈΤ˜ ·ÓÙˆÓ˘Ì›Â˜ A˘ÙÔ·ıËÙÈΤ˜ ϤÁÔÓÙ·È ÔÈ ·ÓÙˆÓ˘Ì›Â˜ Ô˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ÙÔ ˘ÔΛÌÂÓÔ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÂÓÂÚÁ› Î·È ·ı·›ÓÂÈ: ÁÓáıÈ Û·˘ÙfiÓ (= Û˘ ÁÓÒÚÈÛ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÛÔ˘) – âÈÌÂÏÔÜÌ·È âÌ·˘ÙÔÜ (ÊÚÔÓÙ›˙ˆ ÂÁÒ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÌÔ˘). µã ·ıËÙÈÎfi˜ ̤ÏÏÔÓÙ·˜ Î·È ·fiÚÈÛÙÔ˜ 1. 291 . Ï˘-ı¤-ÓÙˆÓ ¯ˆÚ›˜ fï˜ ÙÔ ı ÙˆÓ ÚÔÛÊ˘Ì¿ÙˆÓ ıË ‹ ıÂ) Ì ÌfiÓË ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ fiÙÈ Ô ·ıËÙÈÎfi˜ ·fiÚÈÛÙÔ˜ ‚ã ¤¯ÂÈ ÛÙÔ ‚ã ÂÓÈÎfi ÚfiÛˆÔ Ù˘ ÚÔÛÙ·ÎÙÈ΋˜ ηٿÏËÍË -ıÈ: ÁÚ¿ÊË-ıÈ. ∞¶∞¡∆∏™∏ ÛÙËÓ ¿ÛÎËÛË Ù˘ ÛÂÏ. ‚È‚Ï›Ô˘ ¡· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÙ ÙȘ ηٷϋÍÂȘ Ô˘ Ï›Ô˘Ó ·fi ÙÔÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·Î· Î·È Ó· ÙÔÓ›ÛÂÙ ÙÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜: ÔÚÈÛÙÈ΋ ·ã ÂÓ.8Ë(267-302) 29-01-04 10:21 ™ÂÏ›‰·291 ‚. ∏ ηٿÏËÍË -ıÉÓ·È ÙÔ˘ ··ÚÂÌÊ¿ÙÔ˘ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi Û˘Ó·›ÚÂÛË: Ï˘-ıˤӷÈ: Ï˘ıÉÓ·È ∂ÓfiÙËÙ· 8 3. âÁÚ¿Ê-˘ Áã ÂÓ. fiˆ˜ ÔÈ ÚÒÙÔÈ (‰ËÏ·‰‹. âÁÚ¿Ê-Ë ‚ã ÏËı. âÁÚ¿Ê-ËÓ ‚ã ÂÓ. fiˆ˜ ÔÈ ·ıËÙÈÎÔ› ̤ÏÏÔÓÙ˜ Î·È ·fiÚÈÛÙÔÈ ÙˆÓ ÊˆÓËÂÓÙÔÏ‹ÎÙˆÓ ÚËÌ¿ÙˆÓ: Ï˘-ı‹-ÛÔÌ·È. K § I ™ H . √È ·ÓÙˆÓ˘Ì›Â˜ ·˘Ù¤˜ ¤¯Ô˘Ó ÌfiÓÔ Ï¿ÁȘ ÙÒÛÂȘ. ÁÚ·Ê-ÂÖÛ·È. âχ-ıË-Ó. OÈ ¯ÚfiÓÔÈ ·˘ÙÔ› ϤÁÔÓÙ·È ·ıËÙÈÎfi˜ ̤ÏÏÔÓÙ·˜ ‚ã Î·È ·ıËÙÈÎfi˜ ·fiÚÈÛÙÔ˜ ‚ã.

·ÈÙ. ·ÈÙ. ·ÈÙ. ·éÙÔÜ. ‰ÔÙ. ··ÓÙÔ‡Ó Î·È Û˘ÓËÚË̤ÓÔÈ: Û·˘ÙÔÜ.8Ë(267-302) 29-01-04 10:21 ™ÂÏ›‰·292 K§I™H TøN AYTO¶A£∏∆π∫ø¡ ANTøNYMIøN ∂ÓfiÙËÙ· 8 ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·ã ÚfiÛˆÔ ÁÂÓ. ·ÈÙ. ë·˘Ùɘ Î. OÈ Ù‡ÔÈ Û·˘ÙÔÜ.Ï.Ï.Ï. ë·˘ÙáÓ ‹ ÛÊáÓ ·éÙáÓ ë·˘ÙÔÖ˜ ‹ ÛÊ›ÛÈÓ ·éÙÔÖ˜ ë·˘ÙÔ‡˜ ‹ ÛÊĘ ·éÙÔ‡˜ ë·˘ÙáÓ ‹ ÛÊáÓ ·éÙáÓ ë·˘Ù·Ö˜ ‹ ÛÊ›ÛÈÓ ·éÙ·Ö˜ ë·˘Ù¿˜ ‹ ÛÊĘ ·éÙ¿˜ — — ë·˘Ù¿ ¶∞ƒ∞∆∏ƒ∏™∂π™ 1. ‚ã ÚfiÛˆÔ ·ÚÛÂÓÈÎfi ıËÏ˘Îfi ·ÚÛÂÓÈÎfi ıËÏ˘Îfi âÌ·˘ÙÔÜ âÌ·˘Ù÷á âÌ·˘ÙfiÓ âÌ·˘Ùɘ âÌ·˘Ù÷É âÌ·˘Ù‹Ó Û·˘ÙÔÜ Û·˘Ù÷á Û·˘ÙfiÓ Û·˘Ùɘ Û·˘Ù÷É Û·˘Ù‹Ó ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·ÚÛÂÓÈÎfi ÁÂÓ. ‰ÔÙ. ‰ÔÙ.Ï.Ï. ìÌÖÓ ·éÙÔÖ˜ Î. ·ÚÛÂÓÈÎfi ıËÏ˘Îfi ë·˘ÙÔÜ ë·˘Ù÷á ë·˘ÙfiÓ ë·˘Ùɘ ë·˘Ù÷É ë·˘Ù‹Ó Ô˘‰¤ÙÂÚÔ — — ë·˘Ùfi ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÁÂÓ.Ï. H ÚԤϢÛË ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ê·ÓÂÚ‹ ÛÙÔÓ ÏËı˘ÓÙÈÎfi ·ÚÈıÌfi: ìÌáÓ ·éÙáÓ. ìÌáÓ ·éÙáÓ ìÌÖÓ ·éÙÔÖ˜ ìÌĘ ·éÙÔ‡˜ ıËÏ˘Îfi ·ÚÛÂÓÈÎfi ìÌáÓ ·éÙáÓ ìÌÖÓ ·éÙ·Ö˜ ìÌĘ ·éÙ¿˜ ñÌáÓ ·éÙáÓ ñÌÖÓ ·éÙÔÖ˜ ñÌĘ ·éÙÔ‡˜ ıËÏ˘Îfi ñÌáÓ ·éÙáÓ ñÌÖÓ ·éÙ·Ö˜ ñÌĘ ·éÙ¿˜ Áã ÚfiÛˆÔ ÂÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÁÂÓ. ‰ÔÙ. Û·˘Ùɘ Î. 292 . OÈ ·˘ÙÔ·ıËÙÈΤ˜˜ ·ÓÙˆÓ˘Ì›Â˜ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙȘ Ï¿ÁȘ ÙÒÛÂȘ ÙˆÓ ÚÔÛˆÈÎÒÓ ·ÓÙˆÓ˘ÌÈÒÓ Î·È ÙȘ Ï¿ÁȘ ÙÒÛÂȘ Ù˘ ·ÓÙˆÓ˘Ì›·˜ ·éÙfi˜: â̤ + ·éÙfiÓ: âÌ·˘ÙfiÓØ Û¤ + ·éÙfiÓ: Û·˘ÙfiÓ Î. ë·˘ÙÔÜ. ·éÙɘ Î. Û·˘Ùɘ Î. 2.

Ï. 2] ‹ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘. ÔÈ £ÂÔ› ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù¤ÙÔÈÔÈ. ·È‰Â‡ÔÌ·È. ϤÁÂÙ·È Î·È ‰ÔÙÈ΋ ÙÔ˘ ÂÓÂÚÁÔ‡ÓÙÔ˜ ÚÔÛÒÔ˘. ¶·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· . fiˆ˜ Ô Î·Îfi˜ ÙÔÎÈÛÙ‹˜]. Î·È ÈÔ Û¿ÓÈ·. fiÙ·Ó ÙÔ Ú‹Ì· Â›Ó·È ¯ÚfiÓÔ˘ ÂÓÂÛÙÒÙ· ‹ ·Ú·Ù·ÙÈÎÔ‡ ‹ ̤ÏÏÔÓÙ· [·Ú¿‰. àfi. 2. ÂÂȉ‹ ‹Ù·Ó ÌÈÛËÙfi˜ ·fi fiÏÔ˘˜. T·ÜÙ· óÌÔÏfiÁËÙÔ ìÌÖÓ Ù η› ÛÔ› [= ·˘Ù¿ ›¯·Ó Á›ÓÂÈ ·Ô‰ÂÎÙ¿ Î·È ·fi Ì·˜ Î·È ·fi Û¤Ó·]. M ‰ÔÙÈ΋ ÚÔÛÒÔ˘ Û˘Ó‹ıˆ˜.8Ë(267-302) 29-01-04 10:21 ™ÂÏ›‰·293 ° 2 . 3. ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ·ı·›ÓÂÈ Î¿ÙÈ [ηÏfi ‹ ηÎfi] ÙÔ ˘ÔΛÌÂÓÔ ÂÓfi˜ ÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘. œÛÙ ñfi ‰ÒÚˆÓ ·Ú¿ÁÂÛı·È. 293 . ™À¡∆∞∫∆π∫∞ ™Ã√§π∞ ∂ÓfiÙËÙ· 8 ¶ÔÈËÙÈÎfi ·›ÙÈÔ Î·È ·ıËÙÈ΋ Û‡ÓÙ·ÍË ¶ÔÈËÙÈÎfi ·›ÙÈÔ Ï¤ÁÂÙ·È Ô ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜. fiÙ·Ó Ô Ù‡Ô˜ ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È ·ıËÙÈ΋˜ ‰È¿ıÂÛ˘ [ÛËÌ·Û›·˜]. ·Ú¿. ÏÔÈfiÓ. ÌÈÛÔÜÌ·È. \EÚ¿¯ıË Ôé‰¤Ó àfi ÙáÓ Ù˘Ú¿ÓÓˆÓ öÚÁÔÓ àÍÈfiÏÔÁÔÓ [= ηӤӷ ¤ÚÁÔ ·ÍÈfiÏÔÁÔ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ ·fi ÙÔ˘˜ Ù˘Ú¿ÓÓÔ˘˜]. ¶·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· . 2. fiÔÈÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÎÈ ·Ó Â›Ó·È ÙÔ Ú‹Ì·. ¶PO™E•E. • TÔ ÔÈËÙÈÎfi ·›ÙÈÔ ÛÙ· ÓÂÔÂÏÏËÓÈο ÌÂÙ·ÊÚ¿˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ·fi + ·ÈÙÈ·ÙÈ΋. ÔxÔÓ Î·ÎfiÓ ÙÔÎÈÛÙ‹Ó [= ¤¯ˆ ÙË ÁÓÒÌË. Ì ÂÌÚfiıÂÙÔ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi]. ¶·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· .MÂÙ¿ÊÚ·ÛË 1. M ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙÂÏÈÎÔ‡˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜ ÙÔ ÔÈËÙÈÎfi ·›ÙÈÔ ÂÎʤÚÂÙ·È Î·È Ì ÁÂÓÈ΋ + ÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ [‰ËÏ. χÔÌ·È. ¿Û¯ˆ. ¤ı·Ó ÂÍ·ÈÙ›·˜ ›ӷ˜]. • H ‰ÔÙÈ΋ ÙÔ˘ ÔÈËÙÈÎÔ‡ ·ÈÙ›Ô˘. M ÁÂÓÈ΋ Î·È Ì ÌÈ· ·fi ÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ: ñfi. fiÙ·Ó ‰ËÏÒÓÂÈ ÚfiÛˆÔ. Tfi àÏËı¤˜ àÓıÚÒÔȘ Ôé¯ ÂñÚ‹ÛÂÙ·È [= ‰Â ı· ‚ÚÂı› Ë ·Ï‹ıÂÈ· ·fi ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜]. Ô˘ ‰ËÏÒÓÂÈ Î˘Ú›ˆ˜ ÚfiÛˆÔ Î·È ÈÔ Û¿ÓÈ· Ú¿ÁÌ· [·Ú¿‰. ¤ÌÔÌ·È.MÂÙ¿ÊÚ·ÛË 1. Oé Á¿Ú. 2. K·ÏÏ›ÍÂÓÔ˜ ÌÈÛÔ‡ÌÂÓÔ˜ ñfi ¿ÓÙˆÓ ÏÈÌˇá à¤ı·Ó [= Ô K·ÏÏ›ÍÂÓÔ˜. M ‰ÔÙÈ΋ ÚÔÛÒÔ˘ ÌfiÓÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· ÚËÌ·ÙÈο Â›ıÂÙ· Û -Ù¤Ô˜. ÙÔÈÔÜÙfiÓ âÛÙÈ Ùfi ÙáÓ £ÂáÓ. fiÙ·Ó ÙÔ Ú‹Ì· Â›Ó·È ¯ÚfiÓÔ˘ ·Ú·ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ‹ ˘ÂÚÛ˘ÓÙÂÏ›ÎÔ˘ ‹ ÙÂÙÂÏÂṲ̂ÓÔ˘ ̤ÏÏÔÓÙ·.MÂÙ¿ÊÚ·ÛË 1. Úfi˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ì ÙËÓ ñfi. ¢È·‚·Ù¤Ô˜ âÛÙ›Ó ìÌÖÓ ï ÔÙ·Ìfi˜ [= Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚ·ÛÙ› ·fi Ì·˜ ÙÔ ÔÙ¿ÌÈ ‹ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ì ÂÌ›˜ ÙÔ ÔÙ¿ÌÈ]. ÒÛÙ ӷ ·Ú·Û‡ÚÔÓÙ·È ·fi ‰ÒÚ·. ıÓF‹ÛΈ Î. ¶ÔÏÏÔ› ηÙÂÎfiËÛ·Ó ñfi ÙáÓ ‚·Ú‚¿ÚˆÓ [= ÔÏÏÔ› ÛÎÔÙÒıËÎ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ‚·Ú‚¿ÚÔ˘˜]. fiˆ˜: ‰È‰¿ÛÎÔÌ·È. ¶·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· . E K º O PA T O Y ¶ O I H T I KO Y § O ° O Y TÔ ÔÈËÙÈÎfi ·›ÙÈÔ ÂÎʤÚÂÙ·È: 1.MÂÙ¿ÊÚ·ÛË 1. 2]. âÎ. 2. ÔrÌ·È.

MÂÙ¿ÂÌÙÔ˜ ñfi K‡ÚÔ˘ qÓ [= ›¯Â ¿ÚÂÈ ÚfiÛÎÏËÛË ·fi ÙÔÓ K‡ÚÔ]. ŸÙ·Ó ÙÔ Ú‹Ì· Â›Ó·È ‰›ÙˆÙÔ [Ì ‰‡Ô ·ÈÙÈ·ÙÈΤ˜ ‹ Ì ·ÈÙÈ·ÙÈ΋ + ÁÂÓÈ΋ ‹ Ì ·ÈÙÈ·ÙÈ΋ + ‰ÔÙÈ΋]. M ‰ÔÙÈ΋ ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· ÚËÌ·ÙÈο Â›ıÂÙ· Û -ÙÔ˜. ∞¶∞¡∆∏™∂π™ ÛÙȘ ÁÚ·ÌÌ·ÙÈΤ˜ Î·È Û˘ÓÙ·ÎÙÈΤ˜ ·Û΋ÛÂȘ ÙˆÓ ÛÂÏ. Úfi˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ì ÙËÓ ñfi. Á. TÔ ¤ÌÌÂÛÔ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Î·È ÛÙÔ ·ıËÙÈÎfi Ú‹Ì· ‰È·ÙËÚÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÙÒÛË ÙÔ˘. ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÁÂÓÈ΋ Ì ÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ: àfi. âÎ. ‚È‚Ï›Ô˘ 1. ˘ÔΛÌÂÓÔ ÛÙÔ ·ıËÙÈÎfi Ú‹Ì· Á›ÓÂÙ·È ÌfiÓÔ ÙÔ ¿ÌÂÛÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ. ‚. ¶·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· . ·Ú¿. 68-69 ÙÔ˘ Û¯. T·ÜÙ· ìÌÖÓ ÔÈËÙ¤· [= ·˘Ù¿ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ·fi Ì·˜ ‹ ÂÌ›˜ Ú¤ÂÈ Ó· οÓÔ˘Ì ·˘Ù¿]. METATPO¶H ENEP°HTIKH™ ™YNTA•H™ ™E ¶A£HTIKH H ÂÓÂÚÁËÙÈ΋ Û‡ÓÙ·ÍË ÌÔÚ› Ó· ÌÂÙ·ÙÚ·› Û ·ıËÙÈ΋. 2. TÔ ˘ÔΛÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÂÓÂÚÁËÙÈÎÔ‡ Ú‹Ì·ÙÔ˜ Á›ÓÂÙ·È ÔÈËÙÈÎfi ·›ÙÈÔ ÛÙÔ ·ıËÙÈÎfi Ú‹Ì·.8Ë(267-302) ∂ÓfiÙËÙ· 8 29-01-04 10:21 ™ÂÏ›‰·294 2. ™Ù· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ÙˆÓ ÂÓÂÚÁËÙÈÎÒÓ ÚËÌ¿ÙˆÓ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜: ·. ÔfiÙÂ Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÂÍ‹˜ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜: 1. 4. 2. ÙfiÙÂ Î·È ÔÈ ‰‡Ô ·ÈÙÈ·ÙÈΤ˜ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÔÓÙ·È Û ÔÓÔÌ·ÛÙÈΤ˜ Î·È Â›Ó·È Ë ÌÈ· ˘ÔΛÌÂÓÔ ÙÔ˘ ·ıËÙÈÎÔ‡ Ú‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Ë ¿ÏÏË Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ ÛÙÔ ˘ÔΛÌÂÓÔ. ŸÙ·Ó ÙÔ Ú‹Ì· Â›Ó·È ‰›ÙˆÙÔ Î·È Û˘ÓÙ¿ÛÛÂÙ·È Ì ‰‡Ô ·ÈÙÈ·ÙÈΤ˜ Î·È Ë Ì›· Â›Ó·È Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ ÛÙËÓ ¿ÏÏË. ŸÙ·Ó ÙÔ Ú‹Ì· Â›Ó·È ÌÔÓfiÙˆÙÔ.MÂÙ¿ÊÚ·ÛË 1. ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Á›ÓÂÙ·È ˘ÔΛÌÂÓÔ ÛÙÔ ·ıËÙÈÎfi Ú‹Ì·. 3. ¤Ìˆ ÛÙÔ˘˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜ Î·È ÛÙȘ ÂÁÎÏ›ÛÂȘ Ô˘ ˙ËÙÔ‡ÓÙ·È: ·ıËÙÈÎfi˜ ̤ÏÏÔÓÙ·˜ ·ã ÔÚÈÛÙÈ΋ ¢ÎÙÈ΋ ÂÌÊı‹ÛÔÌ·È ÂÌÊıËÛÔ›ÌËÓ ÂÌÊı‹ÛFË(-ÛÂÈ) ÂÌÊı‹ÛÔÈÔ ÂÌÊı‹ÛÂÙ·È ÂÌÊı‹ÛÔÈÙÔ ÂÌÊıËÛfiÌÂı· ÂÌÊıËÛÔ›ÌÂı· ÂÌıÊ‹ÛÂÛı ÂÌÊı‹ÛÔÈÛı ÂÌÊı‹ÛÔÓÙ·È ÂÌÊı‹ÛÔÈÓÙÔ 294 ·ıËÙÈÎfi˜ ·fiÚÈÛÙÔ˜ ·ã ˘ÔÙ·ÎÙÈ΋ ÚÔÛÙ·ÎÙÈ΋ ÂÌÊıá — ÂÌÊıFɘ ¤ÌÊıËÙÈ ÂÌÊıFÉ ÂÌÊı‹Ùˆ ÂÌÊıáÌÂÓ — ÂÌÊıÉÙ ¤ÌÊıËÙ ÂÌÊıáÛÈÓ ÂÌÊı¤ÓÙˆÓ/ ÂÌÊı‹ÙˆÛ·Ó . TÔ Ú‹Ì· ·fi ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÙ·È Û ·ıËÙÈÎfi ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÚfiÓÔ Î·È ÛÙËÓ ›‰È· ¤ÁÎÏÈÛË. ¡· ÎÏ›ÓÂÙ ÙÔ Ú. Oé ı·Ùfi˜ ìÌÖÓ âÛÙÈ [= ‰ÂÓ Â›Ó·È ı·Ùfi˜ ·fi Ì·˜].

) ·ıËÙ. (âÎ + ÁÂÓÈ΋) 295 . àÏÏ’ Â¥ÏÂÙ’ âÎ Ùɘ fiψ˜ à‰ÈÎËıÉÓ·È. ¡· ÌÂٷʤÚÂÙ ÙÔ˘˜ ·Ú·Î¿Ùˆ ÚËÌ·ÙÈÎÔ‡˜ Ù‡Ô˘˜ ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÚfiÛˆÔ ·ıËÙÈÎÔ‡ ̤ÏÏÔÓÙ· Î·È ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ‰È·ÙËÚÒÓÙ·˜ ÛÙ·ıÂÚ‹ ÙËÓ ¤ÁÎÏÈÛË: ·ıËÙÈÎfi˜ ̤ÏÏÔÓÙ·˜ ·ã ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÙ·È ·‡ÔÈÓÙÔ ‚Ô˘Ï‡ÛÔÈÔ Ú¿ÙÙÂÛı·È „Â˘Û¿ÌÂÓÔ˜ î‰Ú‡ÂÛı ∂ÓfiÙËÙ· 8 ·ıËÙÈÎfi˜ ·fiÚÈÛÙÔ˜ ·ã ÎÈÓ‰˘Ó¢ı‹ÛÂÙ·È ·˘ı‹ÛÔÈÓÙÔ ‚Ô˘Ï¢ı‹ÛÔÈÔ Ú·¯ı‹ÛÂÛı·È „¢ÛıËÛfiÌÂÓÔ˜ î‰Ú˘ı‹ÛÂÛı âÎÈÓ‰˘Ó‡ıË ·˘Ûı›ËÛ·Ó/ ·˘ÛıÂÖÂÓ ‚Ô˘Ï¢ı›˘ Ú·¯ıÉÓ·È „¢Ûı›˜ î‰Ú‡ıËÙ 3. (·Ú¿ + ÁÂÓÈ΋) ‰. (ñfi + ÁÂÓÈ΋) Á. ̤ÏÏÔÓÙ·˜ ·ã ·È‰Â‡ÔÓÙ·È î‰Ú˘ı›˘ (˘ÔÙ. ¢ÎÙ.) ·ıËÙ.8Ë(267-302) 29-01-04 10:21 ™ÂÏ›‰·295 2. \∂ϤÁÂÙÔ Î·› ÙÔ‡˜ ıÂÔ‡˜ ñfi ¢Èfi˜ ‚·ÛÈχÂÛı·È. ˘ÔÙ. ™ÙȘ ÊÚ¿ÛÂȘ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ˘ÔÁÚ·ÌÌ›ÛÂÙ ÙÔ ÔÈËÙÈÎfi ·›ÙÈÔ Î·È ÙÔÓ ·ıËÙÈÎfi Ù‡Ô Ô˘ Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ Î·È Ó· ÁÚ¿„ÂÙ ÔÈ· ÌÔÚÊ‹ ¤¯ÂÈ: ·.. √éÎ äı¤ÏËÛÂÓ ôÏÏˆÓ ôÚ¯ÂÈÓ.) ·ıËÙ. ·fiÚÈÛÙÔ˜ ·ã ›ıËÙ·È 5. ·fiÚÈÛÙÔ˜ ·ã î‰Ú‡ÔÈÔ ÎËÚ‡¯ıËÙÈ (ÚÔÛÙ. ^∏ âÓ \√Ï˘Ì›÷· ·Ó‹Á˘ÚȘ ·Ú¿ ¿ÓÙˆÓ àÓıÚÒˆÓ àÁ·ÄÙ·È Î·› ı·˘Ì¿˙ÂÙ·È. ¡· ˘ÔÁÚ·ÌÌ›ÛÂÙ ÙËÓ ¤ÁÎÏÈÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ ÚËÌ·ÙÈÎÔ› Ù‡ÔÈ Ô˘ ‰›ÓÔÓÙ·È Î·È Ó· ÁÚ¿„ÂÙ ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î·È ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Ù‡Ô ÙÔ˘ ÂÓÂÛÙÒÙ·: ·È‰Â˘ı‹ÛÔÓÙ·È (ÔÚÈÛÙ. ¡· ÂϤÁÍÂÙ ÙÔ˘˜ ·Ú·Î¿Ùˆ ÚËÌ·ÙÈÎÔ‡˜ Ù‡Ô˘˜ Î·È Ó· ‰ÈÔÚıÒÛÂÙ fiÛÔ˘˜ Â›Ó·È Ï·Óı·Ṳ̂ÓÔÈ: ÔÚÈÛÙÈ΋ ˘ÔÙ·ÎÙÈ΋ ¢ÎÙÈ΋ ÚÔÛÙ·ÎÙÈ΋ ÎÂÏ¢ı‹ÛFË âÛÒı˘ âÏ›ÊıËÛ·Ó ‰È·Ï¤¯ıËÌÂÓ ÏÂÈÊı›˜ ÛˆıFɘ Ï›ÊıˆÛÈ ‰È·Ï¯ıfiÌÂÓ ÎÂÏ¢ı›˘ Ûˆı›˘ ÏÂÈÊı›ËÛ·Ó ‰È·Ï¯ı›ËÌÂÓ ÂÌÊı‹ÓÙˆÓ ÛˆıÉÙÈ ÏÂÈÊı‹Ùˆ ‰È·Ï¤¯ıËÙ ÔÚÈÛÙÈ΋ ˘ÔÙ·ÎÙÈ΋ ¢ÎÙÈ΋ ÚÔÛÙ·ÎÙÈ΋ ÎÂÏ¢Ûı‹ÛFË âÛÒı˘ âÏ›ÊıËÛ·Ó ‰ÈÂϤ¯ıËÌÂÓ ÏÂÈÊıFɘ ÛˆıFɘ ÏÂÈÊıáÛÈ ‰È·Ï¯ıáÌÂÓ ÎÂÏ¢Ûı›˘ Ûˆı›˘ ÏÂÈÊı›ËÛ·Ó ‰È·Ï¯ı›ËÌÂÓ ÂÌÊı¤ÓÙˆÓ ÛÒıËÙÈ ÏÂÈÊı¤ÓÙˆÓ ‰È·Ï¤¯ıËÙ 4. (ñfi + ÁÂÓÈ΋) ‚... ˘ÔÙ..) ·ıËÙ. ∆ɘ Ì¤Ó ÔsÓ ·È‰Â›·˜ Ùɘ ñfi ÙáÓ ÚÔÁfiÓˆÓ Î·Ù·ÏÂÈÊı›Û˘ ηٷÊÚÔÓÂÖÙÂ. ·fiÚÈÛÙÔ˜ ·ã ÎËÚ‡ÙÙÔ˘ ÂÈÛıFÉ (ÔÚÈÛÙ. ¢ÎÙ.

Ôî ÔϤÌÈÔÈ. (ñfi + ÁÂÓÈ΋) ÛÙ. ( Ë ¤ÌÊ·ÛË ‰›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ Ú¿ÍË) 296 . ñfi. ¡· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÙ ٷ ÎÂÓ¿ ÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÙÒÛË ÙÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi Ô˘ Û·˜ ‰›ÓÂÙ·È Û ·Ú¤ÓıÂÛË. Ôî ·Ö‰Â˜. Ôî ‚·ÛÈÏÂÖ˜. ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·È. ï ·È‰ÔÙÚ›‚˘. √yÙÔ˜ ‰Èη›ˆ˜ âÙÈ̈ڋıË ñfi ÙáÓ ÔÏÂÌ›ˆÓ. √î ¶¤ÚÛ·È ñfi ÙáÓ ‚·ÛÈϤˆÓ ôÚ¯ÔÓÙ·È. ò∞Ó ñfi Ùɘ Á˘Ó·ÈÎfi˜ âÍ··ÙËıÉÙÂ. ( Ë ¤ÌÊ·ÛË ‰›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ Ú¿ÍË) ò∞Ó ì Á˘Ó‹ ñÌĘ âÍ··Ù‹ÛFË. ‚. Á. (Ë ¤ÌÊ·ÛË ‰›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ Ú¿ÍË) ªÂÓ¤ÍÂÓÔ˜ ÙfiÓ Ó·ӛ·Ó Û˘ÏÏ‹„ÂÙ·È. 7. (‰ÔÙÈ΋ ÚÔÛˆÈ΋ ÙÔ˘ ÂÓÂÚÁÔ‡ÓÙÔ˜ ÚÔÛÒÔ˘) 6. ( Ë ¤ÌÊ·ÛË ‰›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ Ú¿ÍË) √î ÙÔÜ Î·ÙËÁfiÚÔ˘ ÏfiÁÔÈ öÂÈÛ·Ó ñÌĘ. ^∏ÌáÓ ì fiÏȘ Ùfi Ì¤Ó ·Ï·ÈfiÓ ñfi ÙáÓ Ù˘Ú¿ÓÓˆÓ Î·Ù‰ԢÏÒıË. (Ë ¤ÌÊ·ÛË ‰›ÓÂÙ·È ÛÙÔ ˘ÔΛÌÂÓÔ Ô˘ ‰Ú·) Â.8Ë(267-302) ∂ÓfiÙËÙ· 8 29-01-04 10:21 ™ÂÏ›‰·296 Â. ·ÊÔ‡ ÙȘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÙ ÛÙÔÓ ÛˆÛÙfi Ù‡Ô: ·. Ôé ÌfiÓÔÓ âÌ’ à‰È΋ÛÂÙ àÏÏ¿ η› ñÌĘ ·éÙÔ‡˜. (Ë ¤ÌÊ·ÛË ‰›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ Ú¿ÍË) ¶¿ÓÙ˜ ôÓıÚˆÔÈ Î·› ¿Ï·È η› ÓÜÓ ·ÓÙ·¯ÔÜ Ù¿˜ ÂéÂÚÁÂÛ›·˜ η› ϤÁÔ˘ÛÈ Î·› ÌÓËÌÔÓ‡ԢÛÈ. √î ·Ö‰Â˜ ñfi ÙÔÜ ·È‰ÔÙÚ›‚Ô˘ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·È. (Ë ¤ÌÊ·ÛË ‰›ÓÂÙ·È ÛÙÔ ˘ÔΛÌÂÓÔ Ô˘ ‰Ú·) ‰. ·. \∂›ÛıËÙ ñfi ÙáÓ ÏfiÁˆÓ ÙÔÜ Î·ÙËÁfiÚÔ˘. Ôî ¶¤ÚÛ·È. ‰Èη›ˆ˜. ^√ Ó·ӛ·˜ ñfi ªÂÓÂͤÓÔ˘ Û˘ÏÏËÊı‹ÛÂÙ·È. ñfi. ñfi ÙÔÜ ÔåΛԢ Ï‹ıÔ˘˜ âÊı¿ÚËÛ·Ó. \øıÔ‡ÌÂÓÔÈ ñ’ àÏÏ‹ÏˆÓ Î·› ·ÙÔ‡ÌÂÓÔÈ. (Ë ¤ÌÊ·ÛË ‰›ÓÂÙ·È ÛÙÔ ˘ÔΛÌÂÓÔ Ô˘ ‰Ú·) ÛÙ. ñfi. Ùfi ‰¤ ≈ÛÙÂÚÔÓ ñfi ÙáÓ ÙÚÈ·ÎfiÓÙˆÓ. ∞î ñ‰Ú›·È ·Ú¿ ÙáÓ Ù·ÌÈáÓ âÊ˘Ï¿ÙÙÔÓÙÔ. (Ë ¤ÌÊ·ÛË ‰›ÓÂÙ·È ÛÙÔ ˘ÔΛÌÂÓÔ Ô˘ ‰Ú·) ‚. ^√ ¯Ú˘Ûfi˜ ñÌÖÓ ÚÔÙÈÌËÙ¤Ô˜ âÛÙ›Ó. (Ë ÂÌÊ·ÛË ‰›ÓÂÙ·È ÛÙÔ ˘ÔΛÌÂÓÔ Ô˘ ‰Ú·) Á. (Ë ¤ÌÊ·ÛË ‰›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ Ú¿ÍË) √î Ù·Ì›·È Ù¿˜ ñ‰Ú›·˜ âʇϷÙÙÔÓ. ÔyÙÔ˜. ôÚ¯ÔÓÙ·È. ∫·ÙfiÈÓ Ó· ÌÂٷʤÚÂÙ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÛÙËÓ ÂÓÂÚÁËÙÈ΋ ʈӋ Î·È Ó· ÂÍËÁ‹ÛÂÙ Ô‡ ‰›ÓÂÙ·È ¤ÌÊ·ÛË ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ Ù˘ Û‡ÓÙ·Í˘. ∞î ÂéÂÚÁÂÛ›·È ñfi ¿ÓÙˆÓ àÓıÚÒˆÓ η› ¿Ï·È η› ÓÜÓ ·ÓÙ·¯ÔÜ Î