You are on page 1of 151
هقبط یدازآ هارردراکیپ نامزاس هچخیرات رگراک
هقبط یدازآ هارردراکیپ نامزاس هچخیرات
رگراک

یپ ،دننک یم داقتنا دوخ زا مادم

یرتلورپ یاهبلاقنا یلو

ماجنا هک هچنآ هب و دنزاس یم فقوتم ار دوخ تکرح یپ رد رس زا ار نآ رگید راب ات دندرگ یم زاب دسر یم رظن هب هتفای هیلوا یاهشلات رقف و فعض بناوج و دنب مین تلصخ ،دنریگب ار دوخ نمشد ،دنریگ یم ازهتسا داب هب هنامحر یب ار دوخ

یورین نیمز زا هک دنبوک یم نیمز رب نآ یارب طقف ییوگ

دق اهنآ هیلع اسآ لوغ رگید راب و دریگب هزات

رمورب مهدجه ،سکرام

دزارفارب

هچخیرات نیا زا فده

خیرات وحم و فرطکی زا یبلاقنا شبنج ندرک دوبان یملاسا یروهمج مهم رایسب فادها زا یکی بلاقنا اب ار 1350 ههد یبلاقنا شبنج لصاف طخ دناونت ناوج لسن هکیروطب ناریا قلخ یتازرابم یولهپ میژر ناراوخ هریج نانآزا یرایسب هک یملاسا یروهمج نایناب قیرطنیدب و دهد صیخشت نیودت یبلاقنا هچخیرات وا نانیشناج و ینیمخ یارب و دنوش یقلت بلاقنا یلصا ناثراو ، دندوب همه ندرک دوبان یناهج یراد هیامرس هب یملاسا یروهمج میژر تمدخ نیرتگرزب عقاو رد .دوش نیا.دندوب هدرب ردب هاش یاهنادنز زا ملاس ناج هک ینیزرابم همه مادعا و یبلاقنا یاهدرواتسد یاه میژر قیرطزا ار 1970=1350 ههد ماقتنا هک دوب یناهج یراد هیامرس یناهج یژتارتسا

ءایض ناتسکاپ رد ، نابلاط میژر ناتسناغفا رد .دریگب نامز نآ نویبلاقنا زا امیقتسم ای و یعاجترا هک ینانآ همه هکنآ هجیتن .دندشراد هدهع ار یناهج تیرومام نیا تیلووئسم ینیمخ ناریا رد ، قحلا تسین هب رس ینیمخ صخش یاوتف اب و ینیمخ میژر رد دندرب ردب ملاس ناج هاش یاهنادنز زا

یدازآ هارردراکیپ نامزاس یربهر قافتا هب بیرق تیرثکا مادعا و یریگتسد یشنمدد نیا هنومن.دندش

.دندوب اراد ار یفخم یتازرابم هقباس لاس یس زا شیب هک دوبرگراک هقبط و اهاطخ و اهیئاسران همه مغریلع هک هدش مهارف یلسن تازرابم و اهیراکادف دایب هعومجم نیا تصرف زا شیب و دندومن ناریا یسارکمد و یدازآ یادف اردوخ یگدنز همه ، کیژتارتسا تاهابتشا . دندوب قحم بلاقنا نیا رد یملاسا یروهمج نابلط »یسارکمد و یدنورهش قوقح زا عافد یبلاقنا شبنج«

بلاقنا ترورضرکف و هشیدنا یدازآ

وت ات مهدب اردوخ ناج مرضاح نم« ، ینزب ار تفرح ». مشاب فلاخم نآ اب نم رگا یتح

»هسنارف گرزب رکفتم و هدنسیون رتلو«

راکیپ روطت خیرات

رگراک هقبط یدازآ هارردراکیپ نامزاس هک اجنآ زا نیدهاجم نامزاس نورد زا هدش دلوتم ینیرازس دازون لماش شخبود رد هعومجم نیا اذل هدوب ناریا قلخ

یسررب« و» ناریا قلخ نیدهاجم نامزاس هب یهاگن«

هدش نیودت »رگراک هقبط یدازآ هارردراکیپ نامزاس .تسا

لوا شخب

هب یهاگن

ناریا قلخ نیدهاجم نامزاس

1344-1352

1344 نامزاس سیسات

داژن فینح دمحم زیربت 1318 دلوتم نسحم دیعس ناجنز 1318 دلوتم یرسدور نیب
داژن فینح دمحم
زیربت 1318 دلوتم
نسحم دیعس
ناجنز 1318 دلوتم
یرسدور نیب کین اضرلادبع
دهشم 1321 دلوتم

هیلوا راک میسقت

نسحم دیعس وداژن فینح دمحم تلایکشن و یژولوئدیا نیودت لوئسم
نسحم دیعس وداژن فینح دمحم تلایکشن و یژولوئدیا نیودت لوئسم
نسحم دیعس وداژن فینح دمحم تلایکشن و یژولوئدیا نیودت لوئسم

نسحم دیعس وداژن فینح دمحم

تلایکشن و یژولوئدیا نیودت لوئسم

نسحم دیعس وداژن فینح دمحم تلایکشن و یژولوئدیا نیودت لوئسم
نسحم دیعس وداژن فینح دمحم تلایکشن و یژولوئدیا نیودت لوئسم
نسحم دیعس وداژن فینح دمحم تلایکشن و یژولوئدیا نیودت لوئسم
نسحم دیعس وداژن فینح دمحم تلایکشن و یژولوئدیا نیودت لوئسم
و نیودت لوئسم نیب کین اضرلادبع یشزومآ نوتمو تلااقم شراگن
و نیودت لوئسم نیب کین اضرلادبع یشزومآ نوتمو تلااقم شراگن
و نیودت لوئسم نیب کین اضرلادبع یشزومآ نوتمو تلااقم شراگن
و نیودت لوئسم نیب کین اضرلادبع یشزومآ نوتمو تلااقم شراگن

و نیودت لوئسم نیب کین اضرلادبع یشزومآ نوتمو تلااقم شراگن

و نیودت لوئسم نیب کین اضرلادبع یشزومآ نوتمو تلااقم شراگن
و نیودت لوئسم نیب کین اضرلادبع یشزومآ نوتمو تلااقم شراگن
و نیودت لوئسم نیب کین اضرلادبع یشزومآ نوتمو تلااقم شراگن
و نیودت لوئسم نیب کین اضرلادبع یشزومآ نوتمو تلااقم شراگن

یربهر لیمکت

نسحم دیعس

عیدب رغصا

1345ناگداز

فینح دمحم داژن

اضرلادبع نیب کین

»یتدیقع یلع« هب روهشم تسود نهیم یلع ندرک هزیروئت رد شیارگ نیرت پچ یاراد هک تسا هدوب یتازرابم ملاسا

یلع ندرک هزیروئت رد شیارگ نیرت پچ یاراد هک تسا هدوب یتازرابم ملاسا
یلع ندرک هزیروئت رد شیارگ نیرت پچ یاراد هک تسا هدوب یتازرابم ملاسا

کی ” : دوب هتفگ نادنز رد ۵۰ لاس رد داژن فینح

”. دشابن یبوخ ناملسم دناوت یمن بوخ تسیسکرام

حرش رد ، تسه ًامازلا هکلب ، دشاب دناوت یم ینعی

” : دوب هتفگ یدمحم دمحم نآ

وئام ام رظن هب لاثمً

! دراد یم رب ماگ للها لیبس یف و تسا دحوم کی

یرسدور نیب کین اضرلادبع 1347 لاس رد دوشیم ادج نامزاس زا صاخ لیلادب )یدبع (

داژن فینح دمحم نسحم دیعس ناگداز عیدب رغصا
داژن فینح دمحم
نسحم دیعس
ناگداز عیدب رغصا

هک دوب هناگ هس یاه هخاش و تیزکرم لماش ینامزاس رادومن دنچ یاراد هخاش ره.دوب تیزکرم وضع هس یاراد هخاش ره دوب مود هجرد هزوح دنچ و کی هجرد هزوح

تیزکرم هخاش یماظن هخاش یسایس هخاش یژولوئدیا
تیزکرم
هخاش
یماظن هخاش
یسایس هخاش
یژولوئدیا

وضع دارفا یاهیگژیو

ملاسا هب داقتعا -

یریذپ طابضنا و یتینما رظن زا نانیمطا دروم - یگرمزور و لغش ، هداوناخ هب هتسباوان -

ندوب هعماج ناماسبان عضو و اهتیمورحم نارگن -

تشذگ و یراکادف یگدامآ و نتشاد هنایوج هزرابم تلصخ -

هزرابم هار رد

یتسیسکرام تاعلاطم همدقم باتک

یاهدرواتسد رگید زا یتسیسکرام تاعلاطم همدقم هچباتک هدش رشتنم نسحم دیعس ملق هب هک تسا کیژولوئدیا هورگ بتک هدنناوخ هب هیلوا دید نداد ، نآ شراگن تلع و تسا ام ارچ لاوا هک هتکن نیا یور دیکات و تسا یتسیسکرام

ایناث و ) هزرابم ملع ( میتسه یتسیسکرام تاعلاطم زا ریزگان

مسیلایرتام( مسیسکرام یلوصا و تبثم یاه هبنج ندرمشرب

مه نیا هک بلطم نیا حیضوت اثلاث و ) کیتکلاید و یخیرات نودب و تسا نآرق و یملاسا یژولوئدیا رتشیب کرد یارب یکیمانید کرد هب رداق ام )یتسیسکرام( بتک نیا هعلاطم . دوب میهاوخن نآرق

1346-1348 لاس دیدج یاضعا

روپهب یلعفطل یوجر دوعسم سانشقح بارت ینابایخ یسوم

1348 لاس تیزکرم

نسحم دیعس -داژن فینح دمحم-

یرکسع دومحم ناگداز عیدب رغصا رصان یناحور یدمحا نیسح هداز

نهیم یلع یرکاب یلع قداص

للهارصن ناگرزاب نمهب تسود

هداز لیعامسا

دیدج راک میسفت

نیسح- داژن فینح دمحم = یژولوئدیا هورگ تسود نهیم یلع -یناحور دمحا -داژن فینح دمحم = تیناحور هورگ داوج لدشوخ ناوج یفطصم یئاضر یدیعس لوسرلادبع = یئاتسور تاعلاطم هورگ ماف نیکشم

و یمیش هورگ یراجفنا داوم

عیدب رغصا یلع ناگداز میرک یرکاب یلع یمیلست رظتنم رغصا

نسحم یقیقح

ینیسح تاجن

دیدج راک میسقت

تاکرادت هورک

قداص رصان ناگرزاب دمحم

تاعلاطا هورگ

عیدب رغصا دومحمناگداز -یرکسع یتاوامس رصان

یهدنامزاس

نیا : تاعلاطا هورگ لیکشت اب ، 1349 لاس رد هورگ زا تاعلاطا یروآ عمج فده میژر یاه هرهم و رصانع تاسیسات ، کاواس صوصخب نیا یدنب هجرد ، میژر هدمع زا هدافتسا اتیاهن و تاعلاطا یماظن تیلاعف طیارش رد اهنآ سار رد . دمآ دوجوب نامزاس -عیدب رغصا ادتبا هورگ نیا دومحم سپس و ناگداز ) کارا لها ( هداز یرگسع . دنتشاد رارق ییاسانش هب طوبرم تاعلاطا مارهش " ندوبر تایلمع و فرشا " دنزرف " این یولهپ خیرات رد ( " یولهپ نیمه ساسا رب ) 1/7/50 . دیدرگ مهارف تاعلاطا

: ییاتسور هورگ لیکشت تیلوئسم اب ییاتسور هورگ رد ماف نیکشم لوسرلادبع . دش لیکشت 1348 لاس قیقد یبایزرا هورگ نیا فده نشور ، اهاتسور تیعضو زا _ یداصتقا تفاب ندرک تیاهن رد و اتسور یعامتجا تابسانم ندرک صخشم دوب هعماج رب طلسم یداصتقا زا نیچ بلاقنا یزوریپ . لیکشت یساسا و مهم لماوع دندرگ یم بوسحم هورگ

نیا : تیناحور هورگ لیکشت اب 1348 لاس رد زین هورگ و داژن فینح دمحم تیلوئسم زا رگید رفن هس ود تیوضع یفطصم و یئاضر دمحا هلمج . دمآ دوجوب لدشوخ ناوج رب هولاع تیناحور هورگ اب طابترا و دروخرب تیلوئسم هفیظو ، زرابم نویناحور و لاعف یاهیرازاب اب طابترا . تشاد هدهعب زین ار زرابم طسوت اتدمع رازاب اب طابترا یم تروص یئاضر دمحا . تفرگ

نیا : یرگراک هورگ لیکشت هب 1348 لاس رد هورگ نایم رد تیلاعف و راک روظنم هب اهنآ بذج و نارگراک هس زا بکرم و دمآ دوجو تحت هک دوب رفن راهچ راک قداص رصان تیلوئسم هفیظو هورگ . دندرک یم ییاهلیلحت و اهشرازگ تشاد و ناریا نارگراک هرابرد نارگراک اب راک هویش نینچمه رایتخا رد و هدرک هیهت ار . دهد رارق نامزاس

رد : یسایس هورگ لیکشت و یسایس تاعلاطم لیمکت هورگ " لیکشت لابندب یسایس هورگ " یژولوئدیا رد نسحم دیعس هک هدش داجیا . تفرگ رارق نآ سار ، یسایس هورگ تیلوئسم یدنبعمج و تلااقم نیودت نامزاس یسایس یاههاگدید دوب

روشک جراخ اب تاطابترا

شخبیدازآ نامزاس اب یناحور نسح طسوت 1348 لاس زیئاپ 1349لاس نیدرورف رد اددجم و رارقرب سامت )حتفلا ( نیطسلف یناحور نسح یمازعا میت طسوت یسامت حتفلا اب رطق رد تروص یا هنماخ) گنژرا( للها حتف و ، ماف نیکشم لوسرلادبع، ندرا تختیاپ ناما رد اددجم لاس نیمه راهب رد سپس .تفرگ

بارت ، ناگداز عیدب رغصا ، یناحور نسح طسوت یرگید سامت

دش ماجنا روپهب یلعفطل و یوجر دوعسم ،سانشقح

روشک جراخ یاهیریگتسد نیلوا

یسوم یراگنا لهس کی رثا رب یبود رد 1349 لاس هامدادرم رد دومحم ، ینیسح تلجن نسحم ، نایدمحا لیلج دیس ، ینابایخ .دندش ریگتسد اعیفش مظاک و ورشوخ نیسح ، یخماش

نسحم هتشون جیلخ زارف رب باتک ارجام نیا زا رتشیب علاطا یارب«

».دیئامن هعلاطم هدش پاچ مه ناریارد هک ینیسج تاجن

1349 لاس یئابر امیپاوه نایرج

1349 هام دادرم رد نامزاس یاضعا زا یشخب یریگتسد لابندب لوسرلادبع زا لکشتم و یناحور نسح یتسرپرس هب یمیت دراو 1349 لاس لوا همین رد تاداس دمحم دیس و ماف نیکشم 1348/08/18 خیرات رد یزیر همانرب زا سپ ماجنارس و یبود تاماقم لیوحت یبود زا دوب رارق هک ار ناینادنز لماح یامیپاوه

اب سپس.دندرب دادغب هب و هدوبر ار، دنوش سابعردنب رد یناریا

ناینادنز همه 1349/10/25 خیرات رد حتفلا یاقفر یرگیجنایم .دندیدرگ هناور حتفلا هاگودرا هب و دازآ

تیزکرم دیدجت

دمحم ، یوجر دوعسم ، یئاضر اضر 1350 لاس راهب رد دنیآ یم رد نامزاس تیزکرم هب یمیلست میرک و ناگرزاب

نایئادف اب سامت

تاپمس رواد ریشدرا قیرط زا 1350 لاس لیاوا رد -1 یحاتفم سابع اب نامزاس نایعاعش یفطصم قیرط زا یدعب سامت -2 یئاضر اضر قیرط زا -3

یناغمرا زورهبو یدئاق داوک قیرط زا -4

تیزکرم هبرض

اب ناگرزاب روصنم قیرط زا دوب هحلسا نتفای ددص رد هک نامزاس رد هک ینافلد دارمهاش مانب یا هدوت یمیدق ناینادنز زا یکی نایرج رد ار کاواس هدربمان و هتفرگ سامت دوب کاواس تمدخ یاه نشج اب نراقت و عوضوم تیساسح هب هجوت اب و هداد رارق لاس رویرهش رد نامزاس یاضعا یریگتسد هب مادقا هلاس 2500

.دنیامن یم 1350

نامزاس مرآ و مان یریگ لکش

»ناریا شخب یدازآ نامزاس« ینارود رد ،هورگ ینامزاس مان هتبلا .تفرگ مان »قلخ نیدهاجم نامزاس« سپس و دشیم هدناوخ ات »قلخ نیدهاجم« و »ناریا شخب یدازآ« مان ود زا کی چیه رداک و ناراذگناینب یوس زا ،دهد یم ناشن اهیسررب هک اجنآ و مان هک نیا دروم رد نکیل .تسا هدشن هدیزگرب نامزاس یزکرم هچ رد و بیوصت ،داهنشیپ یناسک هچ یوس زا نامزاس مرآ رویرهش زا لبق ات .تسا هدش توکس ،دش قفاوت نآ یور یخیرات و یزکرم رداک ،ناراذگناینب زا نت داتفه زا شیب هک ۱۳۵۰ هام هاش میژر یوس زا نامزاس تاپمس و ناراداوه یاضعا زا یرامش .تسا هدوبن یمرآ و مان یاراد نامزاس زونه ،دندش تشادزاب

نامزاس مرآ و مان

نهیم یلع و نسحم دیعس ، داژن فینح دمحم تحارصب دوخ یئوجزاب قاروا رد تسود مرآ و مان دقاف ام نامزاس هک دنا هتشاد ملاعا

> نامزاس < میتفگ یم نامدوخ ام و هدوب

ناگدشریگتسد یماسا تروص

لغش

یگداوناخ مان و مان

فیدر

ینف هدکشناد زا تاسیسأت سدنهم

قداص رصان

1

روشک ترازو دنمراک -داصتقا هیسناسیل

نسحم دیعس

2

یمیش سدنهم

یرکاب یلع

3

قوقح ۀدکشناد لیصحتلا غراف

یوجر دوعسم

4

نارهت هاگشناد یکشزپنادند یوجشناد

ییاضر اضر

5

)یلاع ۀسردم( یناگرزاب یوجشناد

یناگرزاب دمحم

6

یناگرزاب یلاع ۀسردم لیصحتلا غراف

هداز یرکسع دومحم

7

داصتقا ترازو دنمراک

یناگرزاب نمهب

8

یلم هاگشناد رایداتسا

لداع دادح یلعملاغ

9

کشزپ

ینلایم دمحم رتکد

10

زومآ شناد

یفسوی نسح

11

سدنهم

تسود مّرکم بیبح

12

نارهت هاگشناد مولع ۀدکشناد یوجشناد

للهادبعآ نسح

13

رهمایرآ یتعنص هاگشناد یوجشناد

یمئاق ربکا یلع

14

رهمایرآ یتعنص هاگشناد یوجشناد

لداع داّدح دیجم

15

زاریش یولهپ هاگشناد یوجشناد

یّقح دمحم

16

ناریا تفن یلم تکرش سدنهم

یمثیم للها فطل

17

نارهت هاگشناد ینف ۀدکشناد یوجشناد

یزیربت ۀنماخ یقداص نیدلا سمش

18

رهمایرآ یتعنص هاگشناد یوجشناد

یریلام یفطصم

19

رهمایرآ یتعنص هاگشناد یوجشناد

یراسناوخ تاداس اضردمحم

20

)همادا( ناگدشریگتسد یماسا تروص

لغش

یگداوناخ مان و مان

فیدر

دهشم هاگشناد تایبدا ۀدکشناد لیصحتلا غراف

ناگرزاب رصان

21

نارهت هاگشناد داصتقا ۀدکشناد یوجشناد

رواد میهاربا

22

نارهت هاگشناد داصتقا ۀدکشناد یوجشناد

هنماخ دنمشوه

23

شرورپ و شزومآ ترازو ریبد -هیسناسیل

ناگرزاب روصنم

24

هدننار

نوتسیب نسحدمحم

25

کشزپ

ییابطابط دمحا رتکد

26

تاسیسأت سدنهم

نایزوریف یدهم

27

وجشناد

مارهش یقتدمحم

28

کینکت یلپ ۀدکشناد یوجشناد

یرهوج میهاربادمحم

29

نارهت هاگشناد مولع یوجشناد

ینابایخ یسوم

30

نارهت هاگشناد یوجشناد

اهیعیفش مظاک

31

نارهت 119 هناخرتفد یشنم

نیتم ضاّیف دمحم

32

تارداص کناب دنمراک

یبوقعی زیورپ

33

درادناتسا هسسوم دنمراک

یناساول دمحا

34

نارهت هاگشناد ینف ۀدکشناد یوجشناد

یروبص نیٌدلا سمش

35

)همادا( ناگدشریگتسد یماسا تروص

لغش

یگداوناخ مان و مان

فیدر

هفیظو مود ناوتس -هیسناسیل

یهاشورسخ نیسح

36

هفیظو نابهورگ -هملپید

قداص روصنم

37

یضایر ۀملپید

دار یقدصم دمحم

38

کشزپ

یتفت یئلاع یلعسابع رتکد

39

نارهت هاگشناد ینف ۀدکشناد یوجشناد

ییافص سوریس

40

زرواشک

ولزان یفص دمحم

41

یرادهب ترازو دنمراک

راشفا کلم رصن

42

زرواشک

ولمیرک تشترز

43

نارهت هاگشناد یابیز یاهرنه لیصحتلا غراف

یا هنماخ للها حتف

44

مود یرس -ناگدشریگتسد یماسا تروص

لغش

یگداوناخ مان و مان

فیدر

 

هناخپاچ رگراک

[ی] دنبرد تاداس )قداص( دمحم

1

یرایبآ سدنهم

یعطاس ربکا

2

نارهت هاگشناد مولع ۀدکشناد لیصحتلا غراف

رگنهآ یربکا دمحم

3

[تعنص و ملع =] کمران یلاع یارسرنه لیصحتلا غراف

یهار نسح

4

یزرواشک سدنهم

دوم یسراپ ناماس

5

بآ نامزاس دنمراک

یهانپرآ بارهم

6

نارهت هاگشناد ینف ۀدکشناد یوجشناد

یمیلست میرک

7

رهمایرآ یتعنص هاگشناد مود لاس یوجشناد

قداص دمحم

8

زیربت هاگشناد یفارغج مراهچ لاس یوجشناد

یحتف دیحو نیسحملاغ

9

سدنهم

یمّظعم یبن

10

هدننار

فئار یدیمح بوقعیریم

11

شاّفک

هداز یقتدمحم میرک

12

شاّفک

یلغوا گیب رفص

13

بساک

نابایسآ روپیلع داوج

14

نارهت بآ نامزاس دنمراک

یدمحا دومحم

15

یزرواشک سدنهم

یندم نیسح

16

زیربت تایبدا ۀدکشناد مراهچ لاس یوجشناد

داژن فینح دمحا

17

وراددیلوت دنمراک

یهاشورسخ ناردارب یدهم

18

رهمایرآ یتعنص هاگشناد یوجشناد

ول هزمح شویراد

19

رهمایرآ یتعنص هاگشناد یوجشناد

نّیزم طاّیخ یدهم

20

نارهت یزرواشک ۀدکشناد لیصحتلا غراف

ینامحر یلعدمحم

21

ناریا گرزب هاگشورف دنمراک

نایئارحص یلعدمحم

22

کینورتکلا سدنهم

یضرغ دمحم

23

     

33

موس یرس -ناگدشریگتسد یماسا تروص

لغش

یگداوناخ مان و مان

فیدر

یندب تیبرت یبرم

نایدجاس دمّصلادبع

1

کینکت یلپ یتعنص ۀدکشناد موس لاس یوجشناد

یرکاب اضر

2

قوقح ۀیسناسیل

حابص یلعملاغ

3

بط رد رتکد

سدقم یدهم

4

سدنهم

نایوریپ یلعدمحم

5

هناب یزرواشک ۀرادا سدنهم

نایناخ لیعامسا دوعسم

6

نهآ هار نیسنکت

رذآ روپ ضیف یرواد یلعسابع

7

شورف یزارخ

نایئارحص لیلخ

8

مراهچ یرس -ناگدشریگتسد یماسا تروص

 

لغش

یگداوناخ مان و مان

فیدر

[تعنص و ملع =] کمران یلاع یارسرنه یوجشناد

دّیشت دّمحم یلع

1

زیربت دازآ هاگشناد یوجشناد

یبادنرچ نیدباعلا نیز یدهم

2

نامرک ناتسا نکسم و ینادابآ رتفد سیئر

یمارهب دیمح

3

داصتقا ترازو سانشراک

تفص ییادخ یدهم

4

نارهت یرادرهش دنمراک

ناریبد شاترف

5

ناسارخ هقطنم رد هحلسا یچقاچاق

هداز فرش یلعمرک

6

ناسارخ ۀقطنم رد هحلسا یچقاچاق

ولدشرم لضفلاوبا

7

هفیظو رسفا

هدازرفص دمحم

8

هفیظو نابهورگ

گنچ نیرز رهچونم

9

نارهت یرادرهش دنمراک

حتفم نیسح

10

نارهت هاگشناد مولع هدکشناد یوجشناد

یمّظعم نیسحلادبع

11

زاریش هاگشناد یکشزپ رخآ لاس یوجشناد

لصحم یدهم

12

مجنپ یرس -ناگدشریگتسد یماسا تروص

 

لغش

یگداوناخ مان و مان

فیدر

نهآ بوذ رد نامتخاس و هار سدنهم

یئارب داوجدمحم

1

نامتخاس و هار سدنهم

روپهب یلعفطل

2

یولهپ هاگشناد یکشزپ هدکشناد متفه لاس یوجشناد

راگتسر میرک

3

نارهت 12 هیحان ناگزومآ

رف نیذآ یلعدمحم

4

جرک یزرواشک ۀدکشناد لیصحتلا غراف

بلط یقشع شوروک

5

یولهپ هاگشناد ینف هدکشناد لیصحتلا غراف

سمش اضردمحم

6

یولهپ هاگشناد ینف ۀدکشناد لیصحتلا غراف

افص داهرف

7

یولهپ هاگشناد تایبدا ۀدکشناد لیصحتلا غراف

درف ماف نکشم دیمح

8

نارهت یلاع یارسشناد موس لاس یوجشناد

یوامس میرکلادبع

9

زاریش هاگشناد نارمع هتشر موس لاس یوجشناد

لصحم نیسح

10

زاریش تایبدا هدکشناد لیصحتلا غراف

سانش قح مظاک

11

هاگشناد رایداتسا یمیش سدنهم

ناگداز عیدب رغصا سدنهم

12

زیربت هاگشناد مولع هدکشناد یوجشناد

یدمحم نیسح

13

مشش یرس -ناگدشریگتسد یماسا تروص

 

لغش

یگداوناخ مان و مان

فیدر

جرک یزرواشک هدکشناد لیصحتلا غراف

یناشاک اضریلع

1

نارهت هاگشناد ینف هدکشناد لیصحتلا غراف

تسود نهیم یلع

2

نامتخاس و هار سدنهم

یلسوت دمحم

3

نکسم و ینادابآ ترازو دنمراک

یلسوت هلادبع

4

نکسم و ینادابآ ترازو دنمراک

هزمح جاح نادزی

5

نامتخاس و هار سدنهم

یدلاخ هلادسا

6

نامتخاس و هار سدنهم

یباحس هلا تزع

7

نکشم نکاس زومآ شناد

راونلااوذ یلعلادبع

8

زیربت هاگشناد یتیبرت مولع ۀدکشناد یوجشناد

یهلا ناحبس نسحدمحم

9

هافر ناتسبد راگزومآ

یلماع ارهز

10

رهمایرآ هاگشناد یوجشناد

دیشت اضریلع

11

جرک شرورپ و شزومآ ۀرادا یراوتم راگزومآ

یمظعم یبنلادبع

12

نارهت هقطنم قرب تکرش رد قرب سدنهم

یتاوامس رصان

13

ناریا تفن یلم تکرش دنمراک

یدیس دمحم

14

متفه یرس -ناگدشریگتسد یماسا تروص

 

لغش

یگداوناخ مان و مان

فیدر

جرک یزرواشک ۀدکشناد لیصحتلا غراف

داژن فینح دمحم

1

جرک یزرواشک ۀدکشناد لیصحتلا غراف

درف ماف نیکشم لوسّرلادبع

2

زیربت هاگشناد ینف ۀدکشناد لیصحتلا غراف

نایدمحا دّیس لیلج دّیس

3

یراوتم راگزومآ

خوآ میهاربا

4

نارهت هاگشناد مولع ۀدکشناد مراهچ لاس یوجشناد

یتایح دّمحم

5

نارهت ینفلت زکارم یسررب و حرط ۀرادا نواعم

هداز لیعامسا للهارصن

6

شورفروامس

نایدومحم یجاح للهاءاطع

7

شورفروامس

حابصم دّمحم

8

نارهت یا هقطنم قرب دنمراک

هداز لیعامسا للها تردق

9

کارادنزاش دنق ۀناخراک یمیش سدنهم

نایراّجح ریگناهج

10

هفیظو زابرس

کلاماضردمحم

11

متشه یرس -ناگدشریگتسد یماسا تروص

 

لغش

یگداوناخ مان و مان

فیدر

رهمایرآ یتعنص هاگشناد کیناکم مراهچ لاس یوجشناد

یرون یوبن ربکا یلع

1

رهمایرآ یتعنص هاگشناد قرب مراهچ لاس یوجشناد

یضاق رقاب خیش نیسح

2

نارهت هاگشناد مولع هدکشناد مراهچ لاس یوجشناد

نایدرمز اضریلع

3

کمران یلاعیارس رنه مراهچ لاس یوجشناد

درفنم تقیرط نسحم

4

نارهت یا هقطنم قرب تکرش راکداتسا

امیعن گنشوه

5

یناگرزاب یلاع هسردم لوا لاس یوجشناد

ییاضر مساقلاوبا

6

نارهت هاگشناد یژولونکت یوجشناد

درفنم تقیرط دمحم

7

نارهت رازاب رد شورفلاول

یدابآدواد دمحم

8

نارهت هاگشناد مولع هدکشناد مجنپ لاس یوجشناد

یچ مشیربا یدهم

9

نارهت هاگشناد ینف هدکشناد مجنپ لاس یوجشناد

یرابدور یبندمحم نسحم

10

ناگرزاب

نایدرمز فسوی

11

هاشنامرک رکشل هناخپوت هاگرارق مکی نابهورگ

هدازرهاط یلعنیسح

12

نارهت رازاب رد شورف تعاس

نایدرمز دوعسم

13

یکلم تلاماعم هطساو

یهلا دمحم

14

زیربت رازاب رد یشورف یزارخ

ینادزی یدبع نسح دمحم

15

نارهت هاگشناد یابیز یاهرنه مشش لاس یوجشناد

شوپدلاآ نیسح

16

مهن یرس -ناگدشریگتسد یماسا تروص

 

لغش

یگداوناخ مان و مان

فیدر

یناگرزاب یلاع ۀسردم مراهچ لاس یوجشناد

یناّقح نیدباعلا نیز

1

زیربت هاگشناد ینف ۀدکشناد موس لاس یوجشناد

یهاشورسخ دحلاادبع

2

زیربت هاگشناد ینف ۀدکشناد مراهچ لاس یوجشناد

نسحم للهادبع

3

زیربت هاگشناد ینف ۀدکشناد یوجشناد

رجأتسم یلع

4

[تعنص و ملع =] کمران یلاع یارسرنه یوجشناد

ینامرک یقلاخا اضرملاغ

5

زیربت هاگشناد ینف ۀدکشناد یوجشناد

نادراک دیعس

6

زیربت ناتسرهش رد یعیبط مجنپ لاس لّصحم

ناتآ شاد یدحاو نسح

7

نامتخاس و هار سدنهم

یزئاف اضردمحم

8

[زیربت] یضایر مشش لاس لّصحم

اتکی لداع

9

زیربت هاگشناد کیزیف مود لاس یوجشناد

یچقابلا ۀداز میرک اضّرلادبع

10

[زیربت] یعیبط عبانم مراهچ لاس یوجشناد

نلااپ یب ۀداز جرف تّزع

11

زیربت هاگشناد یتیبرت مولع مراهچ لاس یوجشناد

ناداژن یرقاب رقابدّمحم

12

نارهت هاگشناد یکشزپ ۀدکشناد مجنپ لاس یوجشناد

یعخن نارماک

13

زیربت ناتسرهش یعامتجا یاه همیب دنمراک

یرذآرون للها تردق

14

نارهت هاگشناد یکشزپ ۀدکشناد مجنپ لاس یوجشناد

ناقهد داژن یلعنابرق

15

رهمایرآ یتعنص هاگشناد موس لاس یوجشناد

یقداص دمحمریم اضردمحم

16

نارهت هاگشناد یکشزپ ۀدکشناد مجنپ لاس یوجشناد

یدوعسم دّمحم

17

زیربت هاگشناد ینف ۀدکشناد مراهچ لاس یوجشناد

مانکین طاّیخ اضردمحم

18

هب تیعمج هب هتسباو »ناریا شخب یدازآ نامزاس« هدش هتخانش یراوتم یاضعا یماسا یدازآ تضهن حلاطصا

لغش

یگداوناخ مان و مان

فیدر

 

رهمایرآ هاگشناد یمیش ۀسردم مراهچ لاس یوجشناد

مارآ مارهب

1

نارهت هاگشناد [قوقح] یوجشناد و راگزومآ

[یمرهج] یراربا نسحدمحم

2

یزرواشک سدنهم

یناحور یدمحا نیسح

3

یناگرزاب یلاع ۀسردم یوجشناد

یزامن )کچوکاقآ( دمحم

4

نارهت ینف ۀدکشناد یوجشناد

یساسا دّمحم

5

رهمایرآ هاگشناد یوجشناد

هتخارفا )دیحو( نامحر

6

زاریش یولهپ هاگشناد یوجشناد

یدهملا راظتنا رصان

7

رازاب رد رو هشیپ

یدیعسروپ داوج دّمحم

8

راکیب

یداوج ساّبع

9

[ارس هعموص رد نابز ریبد =] راگزومآ

سانش قح [بارت] یضترم

10

نادابآ تفن ۀدکشناد لیصحتلا غراف

یراصح دمحا

11

کینکت یلپ یوجشناد

اهیعیفش جاح دّمحم

12

یزرواشک سدنهم

ورشوخ نیسح

13

[نارهت] یکشزپنادند یوجشناد

ییاضر اضر

14

رهمایرآ یتعنص هاگشناد یوجشناد

یضیف یضایر دمحا

15

زیربت ینف ۀدکشناد یوجشناد

شفک نیّرز للهادبع

16

[یتعنص هاگشناد لیصحتلا غراف =] هفیظو مود ناوتس

یفقاو فیرش دیجم

17

زاریش یولهپ هاگشناد یوجشناد

یدنوسهاش دیعس

18

رهمایرآ یتعنص هاگشناد یوجشناد

لضاف نسحم

19

دهشم هاگشناد مولع یوجشناد

ینادواج ساّبع

20

[تعنص و ملع =] کمران یلاع یارسرنه یوجشناد

هداز دّمحم میهاربا

21

ناهفصا قرب دنمراک

یناخولج یلعدان للها تمحر

22

40

نارهت ینف ۀدکشناد یوجشناد

ینیسح تاجن نسحم

23

هب تیعمج هب هتسباو »ناریا شخب یدازآ نامزاس« هدش هتخانش یراوتم یاضعا یماسا همادا -یدازآ تضهن حلاطصا

لغش

یگداوناخ مان و مان

فیدر

 

نارهت کینکت یلپ ۀدکشناد لیصحتلا غراف

روپ قیثو مشاه

24

یناگرزاب یلاع ۀسردم لیصحتلا غراف

ینیقی دّمحم

25

رهمایرآ یتعنص هاگشناد یوجشناد

ناینادزی دّمحم

26

[تعنص و ملع =] کمران یلاع یارسرنه یوجشناد

نایمشاه دمحا

27

رهمایرآ یتعنص هاگشناد یوجشناد

داژن یفاّبل زربیرف

28

کیناکم

ربکا یلع جاح نیسح

29

رگراک

یلعناخ دّمحم

30

فاّحص رگراک

یهاش تّزع

31

نارهت ینف ۀدکشناد یوجشناد

ینایتشآ یساپس اضریلع

32

راکیب هملپید

یودهم اضر

33

[تفن تکرش] یرادباسح هسسوم یوجشناد

نامیا کاپ ساّبع

34

نارهت هاگشناد یوجشناد

یملاسلاا قیرط دومحم

35

رهمایرآ یتعنص هاگشناد یوجشناد

هداز ملاع دّمحم

36

راکیب هملپید

ینارهت دّمحم

37

یرادباسح یلاع ۀسردم یوجشناد

لصا یهاشنامرک نیسح

38

توریب رد راگزومآ

یسراف نیّدلا للاج

39

هسنارف میقم یناریا یوجشناد

یخماش یقت

40

توریب رد ناتسریبد ریبد

یا هواس نارمچ یفطصم رتکد

41

هسنارف میقم یناریا یوجشناد

هداز بطق قداص

42

راعتسم مسا

کلام

43

راعتسم مسا

لیمک

44

راعتسم مسا

ساّبع

45

41

راعتسم مسا

دّیس

46

اه مادعا یرس نیلوا

ناگرزاب دمحم تسود نهیم یلع قداص رصان 1351/1/29( یرکاب یلع عیدب رغصا داژن فینح دمحم نسحم دیعس

)1351/3/04 ( ماف نیکشم لوسربادبع ناگداز

للها بزح هورگ ماغدا

" یملاسا للم بزح " وضع هتشذگ رد هک ناملسم نازرابم زا نت دنچ 1348 لاس طساوا زا ، دندرک رازگرب یا هدنکارپ یاهسامت زا سپ هک یتاسلج یط ، دندوب هدش دازآ نادنز زا و دندوب . تفرگ یتلایکشت لکش ، لاس نامه رخاوا رد هک دندش یدیدج تکرح یناب یزکرم یاروش انمض هک دش سیسات ریز دارفا طسوت تفرگ مان " هلا بزح " هک تلایکشت نیا . دنداد یم لیکشت ار نآ ) فیرش وبا ( ینامز اقآ سابع _ 1 یروصنم داوج _ 2 یروصنم دمحا _ 3 دمحا دمحا _ 4 ینایتشآ یساپس اضریلع _ 5 هک لدشوخ ناوج یفطصم مانب قلخ نیدهاجم نامزاس یاضعا زا یکی ، 50 رویرهش هبرض زا سپ و تیعضو حیرشت زا سپ ، هورگ یلصا تارفن اب سامت نمض ، دوب طبترم زین " للها بزح" اب للها بزح یزکرم یاروش یوس زا داهنشیپ نیا . داد کمک و یراکمه داهنشیپ ، نامزاس فادها و للها بزح ماغدا داهنشیپ یدنچ زا سپ . دش هدروآرب یو یاهزاین ، ناکما دح ات و هتفریذپ ،دمحا دمحا و عقاو لابقتسا و شریذپ دروم عومجم رد هک دش حرطم قلخ نیدهاجم نامزاس .دنتسویپ نامزاس هب یروصنم دمحا و ینایتشآ یساپس اضریلع

نامزاس یماظن تامادقا

ریا شیتیرب یئامیپاوه تکرش رتفدرد بمب راجفنا -1

1351/2/14

1351/2/14 هتفه نیا یسمس هلجم رتفد راجفنا -2 1351/2/27 یئایسآ هاگشیامن رد راجفنا-3 1351/3/3 هاش نادیم سیلپ کسویک راجفنا -4 1351/3/10 اکیرما تاعلاطا هرادا راجفنا -5

1351/3/10 یئاکیرما سیارپ لارنژ رورت-6

1351/3/10 هاشاصر ربق راجفنا -7 1351/3/10 ناتسلگنا ناریا نمجنا راجفنا -8 1351/5/22 روشک یاهنادنز سیئر یرهاط کنهرس رورت -9

نامزاس تاراشتنا

داژن فینح دمحم -ءایبنا هار

یناحور یدمحا نیسح هتشون )یژولودتم( تخانش باتک نیب کین اضرلادبع تسیچ هزرابم تسود نهیم یلع لماکت هداز یرکسع دومحم -هداس نابزب داثتفا

نسحم دیعس -رامثتسا هوزج

یئاضر دمحا – ) ناملسم کی یامیس ( نیسح هار داژن فینح دمحم ، لافنا ، هبوت یاه هروس ریسفتینیب ناهج نسحم دیعس یتسیسکرام تاعلاطم همدقم

نیدهاجم ناربهر

نیدهاجم ناربهر
نیدهاجم ناربهر
نیدهاجم ناربهر
نیدهاجم ناربهر

نامزاس نانز نیلوا

) نامزاس ینادنز وضع(– )نایدرمز اضریلع رهاوخ ( نایدرمز لایل رهاوخ - داژن فینح دمحم رسمه ( ناگرزاب )یروپ( ناروپ ) نامزاس ینادنز وضع _ ناگرزاب روصنم و داژن فینح نز رهاوخ -یمثیم هلا فطل رسمه ( ناگرزاب یروح )ناگرزاب روصنم رهاوخ

) ینیما هلادبع رهاوخ -ناگرزاب روصنم رسمه ( ینیما همطاف

) ییاضر یدهم و اضر ، دمحا رهاوخ ( ییاضر هقیدص ) یلوفزد هیقف لیلخ رهاوخ (یلوفزد هیقف لوتب

نایدرمز لایل ، نیدحتم هبوبحم ، ناکرزاب ناروپ

نایدرمز لایل ، نیدحتم هبوبحم ، ناکرزاب ناروپ
نایدرمز لایل ، نیدحتم هبوبحم ، ناکرزاب ناروپ
نایدرمز لایل ، نیدحتم هبوبحم ، ناکرزاب ناروپ
نایدرمز لایل ، نیدحتم هبوبحم ، ناکرزاب ناروپ

ناریا قلخ نیدهاجم نامزاس یراذگمان

امک هدوب ناشن و مان دقاف نامزاس تیزکرم یریگتسد زا لبق ات نامزاس ار ناگدش ریگتسد اه هدنورپ و تاشرازگ رد ماواس هکنیا اما . تسا هتسناد یم یدازآ تضهن هب هتسباو ناریا شخبیدازآ 1350/11/30 خیرات رد تیزکرم و ناراذگناینب یریگتسد زا سپ راشتنا و هدش هتشون یناحور نسح طسوت نآ نتم هکیا هیملاعا رد

تفر راکب راب نیلوا یارب »ناریا قلخ نیدهاجم نامزاس« مان تفای

ددجم یهدنامزاس

یلصا هفیظو تیزکرم و ناراذگناینب یریگتسد زا سپ نیا رد . تفرگ رارق یئاضر دمحا هدهع رب ددجم یهدنامزاس ناونعب مارآ مارهب و یئاضر دمحا لماش تیزکرم نامز . تشاد رارق نامزاس یماظن طلسم رصنع

یئاضر اضر رارف

و یزیر همانرب اب یئاضر دمحا 1350/8/27 خیرات رد اب و دروآ مهارف ار یئاضر اضر رارف تابجوم یگنهامه اضر ، یئاضر دمحا لماش تیزکرم میت یئاضر اضر رارف دش مارآ مارهب و یئاضر

یچ مشیربا یدهم هب باطخ هدازدمحا دوعسم

و دنکیم دشر هک هجوج لثم و دیراد یتسیلآ هدیا هتسوپ کی امش لاح رد یتسیلآ هدیا هتسوپ نیا، دنکش یم ار غرم مخت هتسوپ و دنزیم نوریب نآ یتسیلایرتام هتسه یدوزب و تسا نتسکش دوشیم نایامن

»79 هحفص دنتفر هک اهنآ باتک زا یمثبم للها فطل : زا لقن

یتسیسکرام تاشیارگ میلاع نیلوا

زا نایدرمز اضریلع ، نامزاس تیزکرم وضع ناگرزاب نمهب للها بزح هورگ یاضعا زا یسابع رقاب دمحم ، هیلوا یاهرداک نینچمه و یرون زاس انب دمحا ، دوب هتسویپ نامزاس هب هک هب انب یلو هدش تسیسکرام لامع نادنز رد یدیفم دمحم !!دوب هدش یراددوخ نآ ینلع ملاعا زا ینامزاس حلاصم

مارهش یقت رارف

1350 لاس هبرض رد هک یلصا یاضعا زا مارهش سقت دمحم نیسح یرکفمه اب یراس نادنزب لاقتنا زا سپ دوب هدش ریگتسد هب رارف زا دعب هک )خرس هراتس هورگ یاضعا زا ( یا هرمک یتزع نایدمحا نیسح ریما ناورس یرای اب دنتسناوت ، تسویپ نایئادف زا 1351/02/15 خیرات رد یراس نادنز لوئسم رسفا یمشاچ

و گنشف ریت 900 ،رولور یرمک حلاس هضبف 22 اب و رارف نادنز

جنگ هباثم هب راگزورنآ هک دنبتسد ددع راهچ و میسیب هاگتسدکی یئاضر اضر و مارآ مارهب .دش قحلم نامزاس هب ، دوب نامزاس یارب .دندروآ مهارف ار یدازآ زا سپ مارهش اب تافلام رارق نیلوا

دوب هک مارهش سقت دمحم

کیروئت یئاناوت یاراد هک نامزاس یلصا یاضعا زا مارهش تیزکرم تایعافد لیمکت و شراگن لووئسم نادنز رد و لااب هعماج ترابع عدبم وا دوشیم هتفگ . تشاد هدهع رب ار رد. تسا هدوب تسود نهیم یلع تایعافد رد هقبط یب یدیحوت

یهوکش اضریلع ، )یئادف ( یناشفا قیفر اب رصق نادنز

زا یا هرمک یتزع ینسح و )خرس هراتس هورک ربهر ( رارق نانآ رصات تحت و انشآ خرس هراتس هورک یاضعا .تسا هدوبن تسیسکرام رارف نامز ات لاح رهب اما دریگیم

دوب هک مارهش

وا درادیماو ار نادنز نلاوسم ،مارهش یقت ندوب لمحت لباقریغ و یرگشاخرپ یراس رهش هب »خرس ی هراتس« یتسینومک هورگ زا یتزع نیسح اب هارمه ار ی هوزج هک دراد ار ناکما نیا نادنز رد مارهش ،مازعا نیا زا شیپ .دننک مازعا یتح وا .دسیونب ار »نآ شقن و یزاوژروب هدرخ« یسایس و یتلایکشت .دتسرفیم مه نادنز زا نوریب هب ار »هوزج« و دنکیم داقتنا نیدهاجم یبهذم نامزاس یلام هاگیاپ هب مارهش »هوزج« نیا رد مادقا نیلوا عقاو رد .دمانیم »ناشکتمحز و نارگراک« ار نامزاس هاگیاپ نیا هب نایرج نیا رصانع رگید هک نآ نودب ،تسا نیمه مارهش »یتسینومک« عضوم رد »هوزج« نیا شخپ اب مارهش .دنشاب هتشاد هجوت یرکف تسسگ »هزرابم یتاقبط یدنمنوناق کرد یارب یتلایکشت نورد یدج رگشلات نیلوا« .دراذگیم شیامن هب ار یتلایکشت راک رد شا یرترب

یدج رگشلات نیلوا « . دراذگیم شیامن هب ار یتلایکشت راک رد شا یرترب

مارهش یقت تایصوصخ

فیدر رد و نامزاس یلااب و یمیدق رداک کی )مارهش ( یقت« روطنآ مه نادنزرد و دوب کیروئت پیت کی. دوب یئاضر دمحا تشاد دروخرب کیروئت دارفا اب ، درک یم فیرعت شدوخ هک ».دوب تسود مه نایعاعش یفطصم اب ،

شفک نیرز للهادبع اب وگتفگ زا لقن

تیزکرم هب دورو

یقت دمحم ، ینابایخ یریگرد رد یئاضر دمحا تداهشاب نامزاس نورد رد مه یصاخ تیبوبحم رارف زا سپ هک مارهش اضر لماش تیزکرم و تسویپ تیزکرم هب دوب هدروآ تسدب .دش مارهش یقت دمحم و مارآ مارهب ، یئاضر

یفقاو فیرش دیجم ، مارهش یقت دمحم ، مارآ »ارهب

کی رد دوب بیقعت دروم تدشب هک یئاصر اصر

و دیهش1352/3/25 خیرات رد ینابایخ یریگ رد تیزکرم دراو یو یاجب یفقاو فیرش دیجم

دس.دش

دیدج یهدنامزاس و تیزکرم

هخاش یرگراک لایل – یفقاو فیرش دیجم هتخارفا دیحو – نایدرمز
هخاش
یرگراک
لایل – یفقاو فیرش دیجم
هتخارفا دیحو – نایدرمز
ناینادزی دمحم –
یماظن هخاس نیمیس – مارآ مارهب میهاربا دمحم – یحلاض یمثیم للها
یماظن هخاس
نیمیس – مارآ مارهب
میهاربا دمحم – یحلاض
یمثیم للها فطل – یرهوج
-
یسایس هخاش ه هره اط- مارهشیقت دمحم – فلاع رفعج ازریم – شفک نیرز
یسایس هخاش
ه هره اط- مارهشیقت دمحم
– فلاع رفعج ازریم
– شفک نیرز للهادبع
- ینایتشآ یساپس اضریلع

یکیزیف هیفصت نیلوا

هدوب کوکشم نامزاس فرط زا هک یدیعس داوج یکیزیف فذح روتسد تاعلاطا مجح ندوب اراد لیلدب هدوب نامزاس زا ندش ادج رکف رد و مارهب ، یئاضر اضر تداهش زا سپ اما رداص یئاضر اضر هرود رد لااب

یماظن شخب لووئسم مارآ

دنک یم ارجا ارنآ 1352 لاس لئاوارد

! تسا هدوب یبهذم زونه خیرات نیا رد نامزاس :هتکن

مود شخب ناریا قلخ نیدهاجم نامزاس ) تسینینل تسیسکرام (

تسیسکرام هلاحتسا هسورپ رد هک یدارفا نیلوا دندش

رصانع اب نادنز رد هک یئاه دروخرب اب مارهش یقت دمحم ندیورگ زا دعب و هتشاد یتسیسکرام تاقلعت هتشاد پچ دشرا نیدهاجم<رکفت یتسیلآ هیا هتسوپ دیدش تاعلاطم و نامزاس هب مارهب و یرهوج رصان.دوشیم تسیسکرام و هتفاکش ار> قلخ شقن.دنروآ یم یور مسیسکرام هب هک هدوب یدعب تارفن مارآ

هدنز قیفر شقن نوچمه قلخ نیدهاجم نامزاس رد مارآ مارهب

هدوب قلخ یئادف یاهکیرچ نامزاس رد > فرشا دیمح< دای

. تسا

مسیسکرام یمسر تاشیارگ نیلوا روپ یدنز راسمیت رورت هراب رد نارق هیآ نودب هیملاعا

1353/12/27

نیلوا روپ یدنز راسمیت رورت هراب رد نارق هیآ نودب هیملاعا 1353/12/27

یژولوئدیا رییغت یمسر دامن

تروص هب یا هلاقم مارهش یقت ۱۳۵۳ هامرذآ رد ماجنارس هوزج " ییاهن یدنب عمج عقاو رد هک ، درک هیهت یلخاد هیرشن هزرابم مچرپ : دوب نیا هلاقم ناونع . دوب " زبس یاه " مچرپ " راصتخا هب هک ، میزاس رت هتشارفارب ار کیژولوئدیا حیرص هراشا اب ، یلخاد هیرشن نیا رد . دش فورعم و هدیمان

تارییغت نیا لیلاد ، نامزاس یاضعا رثکا ندش تسیسکرام هب

. دوب هدش هدرمشرب

یژولوئدیا رییغت لیلاد

و دش دراو ۵۰ رویرهش رد هژیو هب ، نامزاس رب هک ییاه هبرض-1 و هتفرگ شیپ رد ) ییاضر اضر ینعی ( ام زا شیپ تیزکرم هک یطخ یبهذم و یتسیلآدیا یاه هشیدنا زا ، دوب هتشادزاب کیرحت زا ار نامزاس . تفرگ یم هشیر و کیتکلاید نوچ ، یتسیسکرام لوصا هب مه میتسناوت یمن ام -2_

و " یح و " مه و میشاب دقتعم ، یخیرات مسیلایرتام

. میریذپب ار

دش یم هتسکش دیاب " طاقتلا " و " مسیلا ود " نیا

یب یقلاخا یاههاگ هیکت لیلد هب و دوب هتسب ار ام یاپ و تسد بهذم -3 . تفرگ یم ار تلایکشت مسیمانید و کرحت ولج شا یتسیلآ دیا و دروم

"

و درک میهاوخ هزرابم هدنراد زاب یاه هدیدپ و رصانع اب -4

ناریا قلخ نیدهاجم نامزاس عضاوم ملاعا هینایب 1354 هام رویرهش

ناریا قلخ نیدهاجم نامزاس عضاوم ملاعا هینایب 1354 هام رویرهش

نامزاس هلاحتسا هسورپ

نوریب ، نامزاس رد ندش تسیسکرام یارجام هک دوب نیا تیعقاو« .دش ینلع میوگب رتهب و عورش مارهش یقت مان هب یدرف اب نادنز زا دعب هک نانچنآ ، وا زا دعب هچ و لبق هچ. دوبن تیعقاو مامت نیا اما هدر و هقباس ظاحل هب یهاگ هک یرگید ددعتم دارفا دش مولعم اه تسیسکرام دندوب مه رت هباس اب و رتلااب مارهش سقت زا یتلایکشت

هک یدارفا ، دهشم نادنز رد هچ و نارهت نادنز رد هچ ، دندوب هدش

».دش یم هدید مه نامزاس تیزکرم نیلوا زا اهنآ نایم رد

-53 هحفص راتفگ ود هلاقم زا لقن یدنوسهاش دیعس-

هلاحتسا هسورپ

اجنآ و اجنیا. دندش کیژولوئدیا یاه ثحب ریگ رد همه « یژولوئدیا رییغت اب هکنیا نودب یخرب . دادیم خر یئاهتمواقم رد. دندوب فلاخم نآ کیتارکمد ریغ هویش اب دنشاب هتشاد یتفلاخم شیب بتارم هب مسیسکرام هب شیارگ هزیگنا هک تفگ ناوتیم عقاو ».دوب نآ ربارب رد تمواقم زا

-415 هحفص جیلخ زارف رب باتک ینیسح تاجن نسحم -

.دنتشگزاب بهذم هب ًاددجم یلیلاد هب اهدعب دارفا زا یخرب هکنیا حیضوت -نامزاس مهم ناگدش تسیسکرام تسرهف

یرهوج )رصان( میهاربا دمحم -2

مارهش یق دمحمت -1

مارآ مارهب -4

شفک نیّرز للهادبع -3

لضاف دمحم -6

ینایتشآ یساپس اضریلع -5

ناینادزی دمحم -8

یناقلاط یئلاع یبتجم -7

هتخارفا دیحو -10

یدئاق داوج -9

)روشک زا جراخ رداک( سانش قح )بارت( یضترم -12

)روشک زا جراخ رداک( یناحور یدمحا نیسح -11

)روشک زا جراخ رداک( ورشوخ نیسح -14

یمق یوسوم یدهم -13

یمیحر رهاطدمحم -16

یزاریش ۀداز فیرش لامج -15

 

ینیما للهادبع -18

)یراس نادنز قبسا لوئسم ینابرهش رسفا( نایدمحا نیسحریما -17

ینارهت شافک دمحم -20

 

سورد رغصا یلع -19

یدنوخآ دمحا اضردمحم -22

یوغل )دیجم( قداص دمحم -21

 

رواد میهاربا -24

)تشگزاب بهذم هب نادنز رد یو( یلوفزد هیقف )لیلخ( یلعدمحم -23

ینافرع ینادواج سابع -26

یهللا ناحبس نسحدمحم -25

 

روپ قیثو مشاه -28

یمئاق ربکا یلع -27

یشوماخدیس یضترم -30

یزامن )کچوکاقآ( دومحم -29

ینیوزق نایمشاه دمحا -32

یشوماخدیس نسحم -31

یناقح )لانیز( نیدباعلا نیز -34

اهیعیفش جاح دمحم -33

قداص دمحم -36

درفنم تقیرط نسحم -35

هلاک هایس نسحم -38

هلاک هایس نیسح -37

شوپدلاآ نسح -40

نسحم یدهم -39

ییاحطب نسحم -42

ناویک شردارب زا لقن هب -دش یبهذم ًاددجم نادنز رد( یناهبهب یمیمص ناساس -41 )یو مادعا زا شیپ تاقلام نیرخآ رد یمیمص

75

.دنتشگزاب بهذم هب ًاددجم یلیلاد هب اهدعب دارفا زا یخرب هکنیا حیضوت -نامزاس مهم ناگدش تسیسکرام تسرهف

نامیا کاپ سابع -46

یحتف یدهم -45

هداز ملاع یلعدمحم -48

یهوکزوریف دوعسم -47

یمرهج یناطلس اضرملاغ -50

هداز للهادبع مساقدمحم -49

یحلاص نیمیس -52

یناشاک یضترم -51

ناگرزاب ناروپ -54

نایدرمز لایل -53

یچکتفیت همطاف -56

ناگرزاب )هدیاه( هیروح -55

یسابع رقابدمحم -58

هراهق یقداص دمحا -57

یراختفا )هژینم( لوتب -60

یریرج نیمیس -59

یرولک روپ قداص مرکا -62

یریرج همطاف -61

نیدحتم هبوبحم -64

ییاضر هقیدص -63

فلاع رفعج ازریم همطاف -66

ینامرک ۀداز فرشا هژینم -65

شوپدلاآ )یضترم( نیسح -68

نایدمحا لیلج -67

دّیشت اضریلع -70

نایتخبشوخ دمحم -69

یناگرزاب نمهب -72

نایدرمز ضریلع -71

یا هنماخ میهاربا -74

یناخ لیعامسا دومحم -73

یهاشورسخ یدهم -76

یراسناوخ دمحم -75

یضاق نیسح -78

هراهق یقداص دمحا -77

ینامحر دمحم -80

یهار نسح -79

ولنادضع رجق سگرن -82

اهیعیفش مظاک -81

یوقت درف قداص -84

ناینسحم هیروح -83

 

یضاّیف دیجم -85

نامزاس تیزکرم

یسایس هخاش کیروئت )مارهش (

یسایس هخاش کیروئت ) م ا ر ه ش ( یرگراک هخاش ) هتخارفا دیحو (

یرگراک هخاش )هتخارفا دیحو (

یماظن هخاش )مارآ مارهب (

نامزاس
نامزاس

هناکدوک یور پچ

یفقاو فیرش دیجم رورت -1 نایتش دوه یضترم هیفصت -2 فابل هیدمص رورت -3 ینیقی دمحم رورت -4

یاههورگ و اهنامزاس هژیوب و یسایس یاهنامزاس رب مکاح نایرج زا هنافصنم و یخیرات یسررب دروخرب رد و هتسناد یکی »حلاس اب دقن اب« ار»دقن حلاس« اهنا هک هداد ناشن حلسم یکیرچ رد یدوخ ریغ و یدوخ یکیزیف رورت رد نآ یاه هنومن . دنا هدرب هحلسا هب تسد کیزولودیا نیدهاجم و ) تبلقا ناتسدرک هعجاف ( بلاقنا دعب و لبق یئادف یاقفر و 1332 لاس هدوت بزح دروم » هیفصت هویش « ناونعب هلاحتسا هسورپ هرود رد هک تسا هدوب یژولدیا رییغت دعب و لبق نآ حیرص یاشفا مدع و رکفت عون نیا هشیر تخانش مدع لیلدب هنافساتم. تفرگ رارق هدافتسا نامزاس نورد هام دادرخ ما یس نایرج زا دعب ثداوح رد یتح یناسنا ریغ هویش نیا لامع . دش هدرب راکب پچ یاههورگ یخرب و قلخ نیدهاجم

روشک جراخ هب نامزاس یاهرداک مازعا

، دندش تسیسکرام نامزاس کی هجرد یاهرداک بلغا و داد بولطم هجیتن یژولوئدیا رییغت دنور هکنیا زا سپ ار یددعتم فادها راک نیا . دیامن مازعا روشک زا جراخ هب ار اضعا زا نت دنچ هک تفرگ میمصت تیزکرم : هلمج زا درک یم لابند روشک جراخ هب لخاد زا ، یژولوئدیا رییغت دنور یرست یساپس اضریلع اهنآ سار رد ( نامزاس زا اهنآ ندش رود و جراخ هب بلط هطلس رصانع یخرب لاقتنا ) ینایتشآ یناحور یدمحا نیسح تارایتخا زا نتساک

: تسا حرش نیدب یمازعا دارفا یخرب یماسا . دندش مازعا جراخ هب۵۳ ناتسمز لیاوا ات ، هدش باختنا دارفا میژر طسوت هیلاراشم یریگتسد زا یریگولج تهج : یراس ِنادنز رسفا _ نایدمحا نیسح ریما رخاوا رد ، نامزاس هب شلصو زا سپ هتفه کی دودح یو : داژن فینح رسمه _ ناگرزاب ) یروپ ( ناروپ

جراخ رد نامزاس هنزو ندش نیگنس ثعاب دوب نامزاس راذگناینب رسمه نوچ ناروپ . دش تسیسکرام ۵۲ زییاپ

. درک جاودزا سانش قح بارت اب جراخ رد وا . دش یم ، تیزکرم رد تیوضع هیعاد نتشاد زین و وا یتایلمع قفوم ددعتم قباوس هب رظن : ینایتشآ یساپس اضریلع . درک یم دیدهت ار مارهش یگماک دوخ هک دوب یمهم رطخ دنزرف هکنیا و یسیلگنا نابز اب یبتجم ییانشآ لیلدب : یناقلاط هلا تیآ دنزرف _ یناقلاط یئلاع یبتجم دیس . دش مازعا جراخ هب یبونج نمی رد نامزاس رتفد یدصت تهج ، دوب یفورعم زرابم تیصخش

یژولوئدیا رییغت زا دعب یماظن تایلمع

طسوت دعب هب 1352-1353 لاس زا نامزاس یماظن تایلمع هیلک کاواس . دنتسویپ مسیسکرام هب یگمه هک هتفرگ تروص یرصانع رییغت نینچمه و نامزاس دونش هاگتسدب ندرب یپ قیرط زا رد اهاپ در بیقعت و تاملاکم دونش هب زیرگ و بیقعت یاهتسایس ود ره هب یا هدننک درخ تابرض 1355-1353 یاهلاس هلصاف

هک دراو > نایئادف و نیدهاجم < روشک حلسم یکیرچ نامزاس

نابایخ رد مارآ مارهب قیفر ، یلکوت و هتخارفا دیحو تنایخ بقاعتم

.دش دیهش ینابایخ یریگرد رد و یئاسانش

قلخ یئادف یاهکیرچ نامزاس اب داحتا هسورپ ناریا

لیکشت تهج رد مادقا مارهش یقت دمحم یاهششوک هلمج زا زا یناغمرا زورهب اقفر شقن هک دوب نایئادف اب دحتم ههبج .دوب مهم دنیآرف نیا رد نیدهاجم زا یدئاق داوج و نایئادف نورد تاوزج رد روکذم تارکاذم هصلاخ هکنآ مغریلع تارکاذم لماک راون اما تفای راشتنا اهلاس نامه رد یهورگ

>راکیپ و هشیدنا< یناسر علاطا هاگیاپ طسوت 1389 لاس رد

>قلخ یئادف یاهکیرچ< طسوت نآ زا یاه دمع شخب و راشتنا

. تسا هدش رشتنم یراتشون تروصب

نایئادف زا بعشنم هورگ اب تارکاذم

هب موسوم قلخ یئادف یاهکیرچ نامزاس زا بعشنم هورگ

هدرک در ار یکیرچ یشم هک >دنوگیب یردیح جروت هورگ < نیدهاجم نامزاس اب 1356- 1355 لاس یط زین دندوب هک دوب هدش هرکاذم دراو > تسینینلتسیسکرام شخب <

هجوتم تارکاذم هنایم رد یشوه زیت اب مارهش یقت دمحم

هب تارکاذم لامع و دوشیم هدوت بزح هب نانآ هدمع شیارگ

دسر یمن هجیتن

مارآ مارهب تداهش

نادیم رد ، نامزاس یماظن ربهر ، مارآ مارهب ۱۳۵۵ نابآ ۲۵ رهظ زادعب رد

هتیمک پیکا ود . دش هدهاشم ) نئاخ هدیرب رصنع ( هاوخ یلکوت طسوت هلودلاربخم مارهب ) بلاود بایسآ رس ( اویش نابایخ طساوا رد . دنتخادرپ مارهب بیقعت هب کرتشم مارآ ، داد خر هک یزیرگ و گنج رد . دوش یم ریگرد نیرومام اب و هدش بیقعت هجوتم و تفرگ رگنس ینامتخاس حلاصم و رجآ یرادقم تشپ و داتفا ماد هب روصحم نیمز رد . درک یشکدوخ کجنران راجفنا اب ماجنارس ، لباقتم یزادنا ریت تعاسکی دودح زا دعب ۱۶ و ۳ و ۱ ص : ۱۳۵۵ نابآ ۲۶ تاعلاطا و ناهیک لماع و یئارجا یوزاب وا ، دز هبرض مارهش یقت هب همه زا شیب مارآ مارهب گرم ۵۰ رویرهش هبرض زا سپ هک مارهب . دوب مارهش یاه یگماکدوخ یارجا یلصا تشاد یتایلمع و یماظن روما رد یراشرس دادعتسا دوب هدومن باختنا ار یفخم یگدنز ، ییاضر اضر ، ییاضر دمحا رانک رد نامزاس تیزکرم رد لاس جنپ یط تسناوتو . دشاب هتشاد روضح هلاک نیسح و یفقاو فیرش دیجم ، مارهش یقت ، راونلااوذ مظاک . دوب اهلاس نیا یط تیزکرم رصنع نیرت یمیدق و نیرتراوتسا وا عقاو رد

1353-1356نامزاس تیزکرم رادومن

مارآ مارهب یفقاو فیرش دیجممارهش یقت دمحم

هتخارفا دیحومارآ مارهب مارهش یقت دمحم

هلاک هایس نیسح مارآ مارهب مارهش یقت دمحم

یدئاق داوج هلاک هایس نیسح مارآ مارهب مارهش یقت دمحم

هداز للهادبع مساق دمحم تاقیرط نسحم یدئاق داوج هلاک هایس نیسح مارهش یقت دمحم

یدئاق داوج هلاک هایس نیسح مارهش یقت دمحم

دوعسم یناحور یدمحا یلع دمحا یناحور یدمحا نیسح ینایتشآ یساپس اضریلع : نلاوئسم یاروش ینیدباع مساق یدومحم رهاظم نایدمحم مارهش یدابآرهم تجهب یهوکزوریف دوعسم میرکروپ )راعتسم مان ( میلس یزامن دمحم یا هراگیج دوعسم

نیلوئسم یاروش بختنم هتیمک

یدمحا نیسح - ینایتشآ یساپس اضریلعاقفر 1357 هامدادرم رد

و ینیدباع مساق - یهوکزوریف دوعسم - یناحور

یقت دمحم اب هرکاذم تهج نیلوئسم یاروش بختنم عمج ناونعب تارکاذم زا سپ اجنآ ردو هتفر سیراپ هب یدئاق داوج و مارهش دمحم جارخا هب یار 1357 هام نابآ رد و تعجارم ناریاب لصفم

. دوشیم هداد نامزاس زا یدئاق داوج و مارهش یقت

ار یزامن دمحم

تسینینلتسیسکرام بعشنم شخب

یا هیعلاطا رودص اب نیلوئسم یاروش 1357 هامرهم هیعلاطا رد شخب ناریا قلخ نیدهاجم نامزاس اردوخ .دناوخیم تسینینل تسیسکرام

داحتا هورگ« یاهمان هب شخب هس هب نامزاس لاس نیمه زیئاپ رد

و رگراک هقبط یئاهر هاررددربن -رگراک هقبط نامرآ هاررد هزرابم

اهرداک تیرثکا هک میسقت »رگراک هقبط یدازآ هارردراکیپ نامزاس .دندنویپ یم راکیپ هب

مارهش یقت نایرج ماجنارس

یرکف نایرج اب طابترا اجنآ رد ،درب یم رس هب ناتسلگنا رد 1356 رویرهش زا هک مارهش یقتدمحم

تلایکشت اب یتدم ناریا رد .تشگزاب ناریا هب یملاسا بلاقنا یزوریپ زا سپ و دریگ یم رارق یتسیسکرام

داوجدمحم هلمج زا شقباس تلایکشت دارفا زا یخرب اب یناهنپ تاطابترا اما ،دنک یمن یراکمه یصاخ و یوصخ تاقلام دنچ« نینچمه یو .تشاد ،ندنل رد هدش اانشآ نارکفمه زا یخرب اب نینچمه و یدئاق .داد ماجنا زین بلاقنا زا سپ »نامزاس یربهر رداک اب یفخم هتسه« مان اب ندنل رد یناریا نایوجشناد زا رفن دنچ لفحم کی یملاسا بلاقنا یزوریپ یاهزور اب نامزمه تیزکرم رد یدئاق و دوب کیدزن مارهش یقت رطخ هب هک یهورگ نامه ینعی ،»رگراک نامرآ« راداوه »دنهس یسیلگنا تسینویهص »هفیدیوید« نادرگاش زا ناتسلگنا رد هتسه نیا .درک تیدوجوم ملاعا ،تشاد رارق نآ .دومن یفرعم »ل.م نامزاس 57 رهم مایپ هب رادافو« ار دوخ و دش یم یرکف هیذغت ،مسیلایسوس رادفرط

نیرخآ و یدئاق داوجدمحم اما ،تفر نیب زا ددعتم تاباعشنا رثا رد اهدعب »نامرآ« هورگ کچوک لفحم یشخب هارمه هب دنهس هورگ .دنتسویپ دنهس هورگ هب ًامسر دوب هدرک جاودزا یدئاق اب هک مارهش یلبق رسمه

یروهمج ماظن هیلع رورت و هناحلسم گنج طخ هک -رگید یتسیسکرام لکشت دنچ و هل هموک ،راکیپ زا

بزح« ،ناریا زا جراخ رد 1362 لاس رد دندومن یم لابند ناتسدرک رد و قارع کاخ زا ار یملاسا ار دیدج تلایکشت کی رد نتفرگ رارق تصرف رونه هک زین مارهش یقت .دندروآ دوجو هب ار »ناریا تسینومک یسایس ینلع راک یارب یبسانم یاضف ،تشاد دوجو وا هیلع هک یدایز یاه تیساسح لیلد هب و دوب هتفاین نابایخ هب هدیسرن ترصن نابایخ نارهت رد1358 لاس رد دمحا دمحا طسوت وا ،دوب هدرکن ادیپ یهورگ و دادرم رد و همکاحم هاوخیداعم تسایرب یهاگداد رد و ریگتسد یضرغ دمحم طسوت و یئاسانش رگراک .دیدرگ موکحم مادعا هب 1359

مارهش هاگدادیب

یلاح رد وا .دراد یرگید تشونرس بلاقنا زا سپ ،مارهش یقت دمحم فلاخم هورگ رد تیوضع و لتق مرج هب ،دراد لاس 33 اهنت هک نارابریت نارهت رد 1359 هام دادرم مود خیرات رد یملاسا تموکح نت 19 و مارهش یقت مادعا ربخ یملاسا یروهمج ی همانزور .دوشیم بش رد مارهش .دنکیم پاچ 1359 هام دادرما مود حیرات رد ار رگید

یرتنلاک رد رقتسم ی هتیمک دارفا طسوت نابایخ رد 1359 هامریت 12

دعب زور دنچ .دوشیم لیوحت رصق نادنز هب هلصافلاب و ریگتسد تشه همکاحم یملاسا بلاقنا ی هژیو هاگداد رد وا ،هامریت 23 خیرات رد .دوشیم

،قارع و ناریا تلود ود نیب طباور یبسن دوبهب رطاخ هب »نویبلاقنا یادص« ویدار لیطعت رد قارع تلود تقفاوم و )تسیسکرام( هنایمرواخ شخب یلم ههبج یراکمه اب ویدار نیا .دش یم شخپ رابود زور ره ،تعاس کی تدم هب و دوب هدش یزادنا هار 1351 لاس

یسراف ۀمانرب یلا هب لا ًلابق هک »شورس« ویدار و »ناتسرپ نهیم« ویدار تیلاعف زاغآ ،»نویبلاقنا یادص« ویدار یلیطعت زا هام نیدنچ تشذگ زا سپ ،دش یم ارجا دادغب ویدار شخب( مود یلم ۀهبج و نامزاس روشک زا جراخ ناگرا طسوت -ًاکرتشم -ویدار ود نیا تراظن اهنآ دوخ ًادعب و( تشاد هدهع هب ار ییادف یاهکیرچ یگدنیامن ًلامع هک )هنایمرواخ هب صاصتخا همانرب زا یمین« ناتسرپ نهیم ویدار رد .دش یم هرادا )دندرک یم میقتسم

مود یلم ۀهبج هک ییادف یاه کیرچ نامزاس هب یصاصتخا رگید مین و تشاد نامزاس

ویدار« فلاخرب »شورس ویدار« همانرب نومضم .دوب اهنآ همانرب یرجم ًلامع ]هنایمرواخ[ لماش و تشاد یشزومآ ۀبنج ًلاماک ،تشاد یسایس یتاغیلبت ۀبنج هک »ناتسرپ نهیم .دیدرگ یم یراجفنا داوم هیهت و کیژولوئدیا یسایس یاه هنیمز رد شزومآ

1353 لاس

و درک ادیپ همادا 54 لاس لیاوا ات راب کی هتفه ود ره نآ راشتنا هک ،ناتسبات طساوا زا نامزاس یلخاد ۀیرشن راشتنا

یتلایکشت نورد شزومآ ناگرا ناونع هب ًلامع« هیرشن نیا .دیدرگ رشتنم نآ ۀرامش 13 ًاعمج

»دیدرگ رشتنم هعماج حطس رد هناگادج روط هب نآ تلااقم تفای یم راشتنا هناهام هیرشن نیا ،هتخارفا دیحو ًادعب و یفقاو فیرش دیجم تیلوئسم اب یلخاد یتینما هیرشن راشتنا همادا 56 لاس ات شراشتنا و دش رشتنم ًاددجم ،54 لاس رد ترتف ۀرود کی زا سپ و تشاد همادا 54 لاس لیاوا ات هک .تفای هک یهد نامزاس فلتخم یاه هویش و یتظافح و یتینما لیاسم ۀرابرد اهکیتکات و یهدنامزاس ۀوزج یلخاد راشتنا .تفای یمومع راشتنا روشک زا جراخ رد دعب هام دنچ جراخ ناگرا طسوت »ناهفصا نهآ بوذ هناخراک« ۀرابرد یا هوزج هلمج زا ،ثداصتقا یدروم لیلحت رد یتاوزج راشتنا .روشک زا نامزاس روشک زا جراخ ناگرا تیلوئسم نتفرگ هدهع هب و ناتسمز رد روشک زا جراخ هب ینایتشآ یساپس اضریلع مازعا نایرج حیضوت هب روشک زا جراخ ر یو .دوب مارهش یقت اب یو تباقر ۀیعاد ،مادقا نیا لیلاد هلمج زا ،دعب هب خیرات نیا زا .تشاذگ روشک زا جراخ یاهرداک راک روتسد رد ار یتسیسکرام تاعلاطم« و تخادرپ نامزاس یژولوئدیا رییغت .روشک زا جراخ رد نآ یدعب راشتنا و ،مارهش یقت ۀتشون رلاد یروتارپما راضتحا ۀوزج یلخاد راشتنا رد نآ یدعب راشتنا و مارهش یقت ۀتشون قارع و ناریا طباور زا یلیلحت و ناریا مسیلایرپما روهظ ۀوزج یلخاد راشتنا .روشک زا جراخ

زا یخرب ًادعب و

دمآرد

1353 لاس ات هیرشن نیا زا .دهاجم ناونع ریز نامزاس روشک زا جراخ ناگرا راشتنا زاغآ ریز روشک زا جراخ ناگرا سپ نآ زا و دش رشتنم هرامش شش ًاعمج 55 لاس 56 لاس ات نآ زا هرامش جنپ هک تفای راشتنا روشک زا جراخ ۀمانهام ناونع .دش رشتنم زییاپ رد ،دادغب رد »شورس« ویدار و »ناتسرپ نهیم« ویدار تیلاعف نایاپ 1975 دادرارق داقعنا هناتسآ رد قارع و ناریا طباور دوبهب رطاخ هب 1353 .هریزجلا هقیقد هد تدم هب )ندع زا( »رافظ« ویدار یسراف شخب ۀمانرب تیلاعف زاغآ رد هدننک تکرش یناریا نایماظن نآ باطخ فرط هک هتفه رد راب هس و ارجا و هیهت نامزاس روشک زا جراخ ناکرا طسوت همانرب نیا .دوب رافظ گنج رارقرب طابترا یبونج نمی تلود اب رافظ شبنج قیرط زا نامزاس .دش یم .تشاد روشک نیا تختیاپ رد یرتفد و دوب هدرک

91

1354 لاس

اه شرازگ لماش هک ،لاس رخاوا رد رگراک مایق ناونع تحت نامزاس یرگراک ناگرا هرامش نیلوا راشتنا

رد یتلااقم هیرشن نیا رد .دوب اهنآ لیلحت و یدنب عمج و ،تاجناخراک و نارگراک تیعضو زا نامزاس رابخاو هیرشن نیا .دوب هدش جرد نارگراک هب باطخ ،هناحلسم یشم طخ و یولهپ میژر یراد هیامرس ماظن هنیمز .»تفر یم رامش هب زین نامزاس ناگرا اهنت« نامزاس ندش تسیسکرام زا سپ

ییویدار جوم کی نتخادنا هار هب یارب ،نامزاس روشک زا جراخ ناگرا طسوت یبیل تلود اب سامت یرارقرب یارجا تهج یدایز یاه هدعو ادتبا یبیل تلود« ،)ییادف یاه کیرچ و نامزاس یراکمه اب( سلبارط زا اهدعب اما ،داد زرابم تیناحور ای و اه کیرچ ریظن یبهذم و یسایس یاه نامزاس رگید و نامزاس همانرب نیا نیا هب ًلامع و ،دومن مه اب ناشداحتا یتح و رگیدکی اب اه هورگ هیلک یراکمه هب لوکوم ار نآ یارجا همادا 57 لاس ات یبیل تلود اب یسایس طباور ».دیدرگ لاحم هب لیدبت تلود نیا زا ویدار نتفرگ بیترت ناونع هب رتفد نیا لوئسم .دوب هدش هتفرگ رظن رد نامزاس یارب یرتفد زین یبیل تلود فرط زا« و تشاد رد نامزاس هب یبیل تلود یوس زا هولاع هب .دوب طابترا رد یبیل تلود فلتخم تاماقم اب نامزاس هدنیامن .دش یم زین یلام یاهکمک دروم دنچ

1355 لاس

هلولگ و یراجفنا داوم هیهت ۀوحن ۀرابرد یسایس یاه هورگ حطس رد ،55 راهب رد »یکینکت هیرشن« راشتنا

صوصخ هب و اهینیطسلف رایتخا رد دوب هنیمز نیا رد نامزاس عیسو تایبرجت لصاح هک باتک نیا« .حلاس رایتخا رد حلاس هضبق نیدنچ ،ینادردق ناونع هب و ًلاباقتم نامزاس نیا و تفرگ رارق زین حتفلا نامزاس ».دادرارق نامزاس نیا همیمض ناونع هب یرگراک یحیضوت هیملاعا تشه و ناتسبات رد رگراک مایق هیرشن ۀرامش نیمود راشتنا .لاس لوط رد ،هیرشن

ۀزرابم ۀرابرد ییادف یاهکیرچ و قلخ نیدهاجم نامزاس ود یهورگ نایم ۀیرشن زا هرامش ود راشتنا مود هرامش .دوب هلدابتم یاه همان و تارکاذم زا یا هعومجم ۀدنرادربرد هک تدحو عناوم عفر و کیژولوئدیا

رد هک تسا یابتک نامه ،دش رشتنم هورگ ود حطس رد یدودحم دادعت هب 55 ناتسمز رد هک هیرشن نیا

لیاوا رد هک نآ لوا ۀرامش .تفای راشتنا یمومع حطس رد »ام شبنج داح لئاسم« ناونع تحت 56 لاس -تسیسکرام یاهورین تدحو« رب ینتبم اه کیرچ نامزاس هاگدید یواح و دشرشتنم 55 نیدرورف نآ رد نامزاس یلصا یاهرداک زا ینیدباع مساق .دش عیزوت نامزاس ود یاهرداک نیب رد طقف دوب »تسینینل اب یلبق قفاوت و دهعت فلاخرب 2 هرامش هیرشن یمومع راشتنا رد نامزاس مادقا هک دنک یم دیکأت ماگنه یم تروص یطیارش رد راک نیا« و .تفای یم راشتنا نامزاس ود نورد رد طقف تسیاب یم و دوب اه کیرچ ار شتیزکرم لک و لااب رصانع زا یمهم شخب و هدش لمحتم ار یتخس تابرض اه کیرچ نامزاس هک تفرگ ».دوب هداد تسد زا

1356 لاس

رب دوب لمتشم هوزج نیا« .نامزاس نورد یشزومآ دانسا زا یکی ناونع هب »باوج و لاوس« ۀوزج راشتنا

هقبط نورد رد راک و یشم طخ ،تفن هلئسم نوماریپ )یدئاق داوج( دمحا طسوت هک یتلااوس هلسلس کی ».تسا هتفگ خساپ تلااوس نیا هب مارهش یقت و هتفرگ تروص رگراک

هیلع کیژولوئدیا هزرابم ترورض ،یحیرشت و صخشم روط هب هوزج نیا رد« .»ناوخارف« ۀوزج راشنا

و هدش حرطم »یبلط للاحنا یلاربیل اوژروب نایرج«]هداز للهادبع [ دومحم و

]تقیرط[ مظاک و ]هلاک هایس[ هک قلخ ییادف یاه کیرچ زا بعشنم شخب تکرح یاتسار رد و هیبش ار ار همه و دناد یم ،دندوب هدش ادج ًلاماک 56 لاس رد و هدرک باعشنا اه کیرچ زا 55 لاس رخاوا رد زین اهنآ للهادبع مساقدمحم و درفنم تقیرط نسحم .دهد یم طبر هعماج نورد لاربیل یزاوژروب دمآرب هب اج کی .دندش لوغشم یداع یگدنز هب و دنتفر روشک زا جراخ هب نامزاس زا ییادج زا سپ هداز

حرط هیلع کیژولوئدیا ۀزرابم یروحم مومضم اب 56 هامرهم زا ،یلخاد هیرشن دیدج یرس راشتنا زاغآ 57 هامرذآ 16 رد »قلخ حلسم یاه هتسه یوس هب شیپ« ۀیملاعا راشتنا اب »یا هدوت ۀناحلسم ۀزرابم« نیا هک دیدرگ ملاعا یمومع حطس رد نآ دیدج تیوه و تیدوجوم هلیسو نیا هب هک ،راکیپ نامزاس طسوت .دوب هدش هتشون یناحور نیسح طسوت هیملاعا

یفطصم رارف نایرج

1359 نامزاس مود هرگنک

بلاقنا زادعب راکیپ نامزاس رد یماغدا یاههورگ

یلغواومع ردیح نارای هورگ -1 رگراک هقبط یدازآ هار رد یبلاقنا تدحو هورگ -2 قلخ نامرآ هورگ-3

راکیپ ماجنارس

هک تسا یسایس یبزح ،اکح هب فورعم ناریا تسینومک بزح تسینومک ناربهر راکتبا اب یسمش یرجه ۶۰ ٔههد لیاوا رد یاهتسایس ندرک یرسارس رکف رد هک هل هموک رد لکشتم

یاهنامزاس و تانایرج.دمآ دوجوب ،دندوب هلهموک یتسینومک تسینومک نازرابم داحتا و راکیپ نامزاس هلمج زا یناریا پچ

ریثأت بزح نیا لیکشت رد ناریا نایارگپچ زا یرگید دادعت و

نیا رد و هتسویپ بزح نیا فوفص هب دوخ ماجنارس هک دنتشاد

.دندش ماغدا بزح

یدنب عمج

هک دش بجوم لامع شنارکفمه و مارهش یقت دمحم تسردان درکلمع نیدهاجم نامزاس عفن هب نامزاس نورد پچ نایرج تاراختفا همه هیلک 1353 لاس زا دننادیم ناگمه هکیلاح رد اریز دوش هرداصم قلخ

اب دوب هدش ارجا تسیسکرام رصانع طسوت نامزاس تایلمع و تامادقا اب هارمهراو تبیصم یزولوئدیا رییغت ریزگان یاشفا و ددعتم تاباعشنا نوردرد هک یا هتسجرب شقن مغریلغ راکیپ نامزاس ، ینیلاتسا یاهشور

یشاپورف هب اهنامزاس هیقب زا رتدوز ، درک افیا یبلاقنا شبنج

-1352 یاهلاس یهورگ نورد یاهدروخرب برخم راثآ عقاورد.دیسر و یسیلپ طیارش نیرتداح رد نامزاس یربهر دش ثعاب 1354 هب هتسب اپو تسد نامزاس و دیامن ذاختا یلوصا میمصت دناوتن یتسیشاف تباب ینیگنس ناوات و داتفا یملاسا یروهمج یتسیشاف میژر گنچ .داد ار پچ و تسار مسیراتگنلو

راکیپ و هشیدنا یناسر علاطا هاگیاپ

هدرب ردب ناج ناربهر دودعم زا سانش قح بارت قیفر تمه هب یاهلاس زا )بارت رسمه ( ناکرزاب ناروپ قیفر یراگمه اب و راکیپ لعشم نتشادهگن نشور فده اب راکیپ و هشیدنا تیاس 1364 ریاس و ناگدربمان ششوک اب هک یزادنا هار راکیپ نامزاس نازورف نودم خیرات هناتخبشوخ دنا هتشاد تکراشم مهم نیا رد هک یئاقفر

رد و یروآدرگ راکیپ یبلاقنا شبنج یخیرات لوحت ریس و راکیپ

. تسا هتفرگ رارق ناگمه سرتسد

راکیپ تاراشتنا

راکیپ تاراشتنا
راکیپ تاراشتنا