Page 1 of 1

TÜRK STANDARDI
TURKISH STANDARD

TS 213
Nisan 1994

ICS 91.100.30

DÖŞEME KAPLAMA PLAKALARI- BETON
Concrete Flooring Tiles

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
Necatibey Caddesi No.112 Bakanlıklar/ANKARA
TÜRK STANDARDLARININ YAYIN HAKLARI SAKLIDIR.

https://www.tse.org.tr/turkish/abone/Kapak.asp?STDNO=1766

17.04.2003

.............................Dizme (Palladiyen) ......................... 1 0.............................2.................................1 ..................... 3 1................................. 1 0.................................................................................................. 1 0. 1 0.Yüzey Düzgünlüğü Muayenesi ................................2.............2............................................................................................................1 .................3..........UDK 629...........................................Beton Agregasõ ......................................... 1 0........2 ....................Karosiman............................................................................................................................................3 .... 10 3........................................................... 10 ATIF YAPILAN STANDARDLAR ..... 1 0........9 .......1 ...................................................................................................3................ 4 2.......................... MUAYENE VE DENEY MADDE NUMARALARI .............KONU...............1................................................................................1.2/...... 5 2..........................Üst Yüz ..................... TARİF..................NUMUNE ALMA......2 ................................................2................2.........Yivli Plak .........2................Yüzey Düzgünlüğü (Düzlem Yüzlülük) .................................................... 3 1.......2............................2.........................................3 ....................................Aşõnmaya Dayanõklõlõk ............. 4 2 ....................................2.................................................................. MUAYENE VE DENEYLER ....................... 2 0.................................12 ...............................2...............................................Özel Biçimli Plak ................................PİYASAYA ARZ.................... 2 1.....Döşeme Plağõ Agregasõ........... 1 0.3 ............Ambalaj ...................................5 .....................................................................................4 ....................................6 TÜRK STANDARDI TS 213/Nisan 1994 İÇİNDEKİLER 0 .... 6 2............................... 2 1.........................................2...............3.....Yüzü Yõkanmõş Plak ..................................... 1 0..............................................SINIFLANDIRMA........Boyut Muayenesi ..........2...2 .. 5 2........................2......Biçim ve Gönyeden Sapma Muayenesi ...................... 3 1................................................ 7 2.......2............................ 1 0...................................9 ......MUAYENE VE DENEY RAPORU.......Dona Dayanõklõlõk Deneyi ...4 ..........................Suni Mermer Plak ....PARTİ VE NUMUNE ALMA.............................1 ... 2 1.......SINIFLANDIRMA VE ÖZELLİKLER.........................................6 ..............................................10 3 ................................ 5 2.............. 2 1................................DEĞERLENDİRME ................................ 9 2...Su Emme Deneyi..4 ......Yüzey Parlaklõğõ....MUAYENELER........... 3 1.... 1 0..........................................................................................................................................................2 . 2 0.................................................... 2 1.................5 .......................................................Karo Mozaik....................................................................................................................................7 ....................................5 ......6 ...............................Sõnõflar ........... 1 0.2..................2...............ÖZELLİKLER........1 ...........................................ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER ................................................................................ 3 1...................................................................2 ........................................ 5 2......Dona Dayanõklõlõk ....................2 ........................... 9 2...........8 ........2.....................Görünüş Muayenesi ......3 ...................Biçim ve Gönyeden Sapma ....... 2 1 ............KAPSAM .........8 ..........11 .......................................................................................................................5 ........................10 ................ 3 1.........................................2.................................................. 4 2.................................2...........4 .......................................Su Emme .................. 3 1................................ 2 1.....................................................................................................Rengin Işõğa Dayanõklõlõğõ.................................3...............................................4 ....3 ..2......1 ..............Eğilmede Çekme Mukavemeti Deneyi ......................Eğilmede Çekme Mukavemeti............................... 1 0................................................................DENEYLER ...................... 1 0......................1 ..................BOYUT VE TOLERANSLAR ........................Aşõnmaya Dayanõklõlõk Deneyi...................KONU..................................................................................2......3 .....................................1.Rengin Işõğa Dayanõklõlõğõ Deneyi .............Görünüş Özelliği ...........2 ................. 2 1.................................................10 2.......2..............................................10 4 ............................................................2 ......................................Tipler....Yüzey Parlaklõğõ Muayenesi ...........4 ...........................2...................7 ............................................... KAPSAM.......................3 ............................................................ 3 1......... 9 2............Alt Yüz .............................ÖZELLİK...2....................................5 .......................................................................................TARİFLER...3..............10 3.............................................................. 14 ..................................................2...............................................Beton Döşeme Kaplama Plaklarõ .............................2.............................................1 ................................... 3 1............. 8 2..................................................2 ........................................Türler ................................................................................................... 6 2......................................1 ..................................3 ............................... 7 2...................İŞARETLEME...........................................

Alt Yüz Alt yüz.2.Özel Biçimli Plak Özel biçimli plak. döşeme plaklarõnõn döşeme harcõna yapõştõrõlan yüzüdür. cilalanabilirlik. 1 .2.2. yüzey özellikleri kazandõrmak amacõyla kullanõlan granit. 0. muayene ve deneyleri ile piyasaya arz şekline dairdir.Bu standard metninde “Normal çimento" deyimi.4 .Karosiman Karosiman.Suni Mermer Plak Suni mermer plak.Beton Döşeme Kaplama Plaklarõ Beton döşeme kaplama plaklarõ.TARİFLER 0.Üst Yüz Üst yüz. beton agregasõ veya beton döşeme plağõ agregasõ ve çimento ile imal edilen bir veya iki tabakalõ beton plaklardõr. 0.2. renk. 0. 0.Karo Mozaik Karo mozaik. 0. beyaz çimentonun dõşõndaki.1 . 0.1 .2.3 .6 TÜRK STANDARDI TS 213/Nisan 1994 DÖŞEME KAPLAMA PLAKLARI-BETON 0 . görünen yüzeyin aşõnmasõ az.UDK 629.8 .7 . üst yüzü düz veya yivli döşeme plağõdõr. döşeme plaklarõna görünüş. KAPSAM 0.Dizme (Palladiyen) Dizme (palladiyen). döşeme plaklarõnõn döşeme işlemi tamamlandõktan sonra görünen yüzüdür. 0.Standardõn bundan sonraki maddelerinde "döşeme plağõ agregasõ" deyimi yerine "plak agregasõ" deyimi kullanõlmõştõr. üst tabakasõnda 2 mm'den küçük plak agregasõ ve normal veya beyaz çimento kullanõlarak gerektiğinde renk maddesi de katõlarak imal edilen. 0.2. 0.5 N/mm olan çimentolar için kullanõlmõştõr. NOT .Döşeme Plağõ Agregasõ Döşeme plağõ agregasõ.2 . siyenit ve çeşitli mermerlerin suni veya tabii olarak parçalanmasõ ile elde edilen çeşitli büyüklükteki tanelerdir.10 . 0. cilalanabilirliği yüksek döşeme plağõdõr. dayanõklõlõk vb.5 . üst tabakasõnda 10 mm 'den büyük olmayan plak agregasõ kullanõlarak imal edilen üst yüzü silinerek parlatõlmõş döşeme plağõdõr. su emmesi düşük. sõnõflandõrma ve özelliklerine. betondan yapõlmõş döşeme kaplama plaklarõnõn tarifine. Şekil -1'de belirtilenlerden farklõ biçimdeki döşeme plağõdõr. üst tabakasõnda istenilen büyüklükte plak agregasõ kullanõlarak.KONU.6 .2.2/.2. gerektiğinde renk maddesi de katõlarak imal edilen. numune alma. üst yüzünde yivler bulunacak şekilde imal edilmiş döşeme plağõdõr.2 .9 . NOT . döşeme kaplamasõnda kullanõlmak üzere. üst tabakasõnda plak agregasõ arasõna dizilmiş parça tabii taş ve/veya mermer bulunan döşeme plağõdõr. TARİF.2. 28 günlük 2 basõnç mukavemeti en az 32. sertlik.Yivli Plak Yivli plak.KONU Bu standard.2.

agrega danelerinin düşmesinden dolayõ veya başka sebeplerle meydana gelmiş çukur ve boşluklar bulunmamalõdõr. 0.İki tabakalõ plaklar (CT) olmak üzere iki sõnõftõr.Bu standart metninde “Beton Döşeme Kaplama Plaklarõ” deyimi yerine “Döşeme plağõ veya “plak” deyimleri de kullanõlmõştõr. 1) Bu standard metninde atõf yapõlan standardlarõn numaralarõ. 1. Bu süreden önce piyasaya sürülen döşeme plaklarõnda da.2.2 .2 . beton döşeme kaplama plaklarõnõ kapsar.UDK 629. kõrõk köşe ve kenarlar.2.1 . Yüzü yõkanmõş döşeme plaklarõnõn dõşõndaki plaklar.6 TÜRK STANDARDI TS 213/Nisan 1994 0. ince agrega ve çimentonun kõsmen sürüklenmesi yoluyla iri agregalar plak yüzünden çõkõntõlõ kalacak şekilde imal edilmiş döşeme plağõdõr. yapõmlarõndan en çok 28 gün sonra aşağõda belirtilen özellikler bulunmalõdõr.Suni Mermer (S) .KAPSAM Bu standart. NOT .1 .11 .SINIFLANDIRMA VE ÖZELLİKLER 1.Karo Mozaik (M) .Sõnõflar Döşeme kaplama plaklarõ. . imali sõrasõnda.Bir tabakalõ plaklar (BT) .1.Yivsiz (Z) olmak üzere iki türdür.2.1.Dizme (Palladiyen) (P) .Türler Karosiman plaklar üst yüzünde yiv bulunup bulunmadõğõna göre. 1 .2. belirtilen özellikler bulunmalõdõr. Türkçe ve İngilizce isimleri kapak arkasõnda verilmiştir. çimentonun prizini tamamlamadan önce plak üst yüzü yõkanarak. . 1.1 . beton tabaka sayõsõna göre. üst yüzlerine göre: . 1. TS 706 'da tarif edilen agregadõr. 2 .Yüzü Yõkanmõş (Y) olmak üzere beş tiptir.3 .Görünüş Özelliği Döşeme plaklarõ.Beton Agregasõ 1) Beton agregasõ.ÖZELLİKLER Döşeme plaklarõnda.3 .1.12 . 0.2/.Yivli (R) .Yüzü Yõkanmõş Plak Yüzü yõkanmõş plak. 1. yayõm tarihleri. Madde 2.1'de açõklandõğõ şekilde muayene edildiğinde çatlak.Tipler Döşeme kaplama plaklarõ.Karosiman (K) .SINIFLANDIRMA 1. imal edilip yeterli mukavemete eriştikten sonra üst yüzleri silinmiş ve gerektiğinde cilalanmõş olmalõdõr. piyasaya arz tarihinde.

2 . bir plak için 30 3 3 3’ cm den.3 . kopma.4'de açõklanan deney uygulandõğõnda.3. yivli plaklarda 50 cm numune yüzey alanõnda.2.2. karo mozaik ve dizme plaklarõn yüzey parlaklõğõ 14 glosstan az olmamalõdõr. iki tabakalõ plaklarda deney sonunda hiç bir noktada alt kat 3 betonu ortaya çõkmõş olmamalõdõr. suni mermer plaklarõn yüzey parlaklõğõ 35 glosstan.2/.5 .5'de açõklanan deney uygulandõğõnda.3.3. Föy -1'de belirtilenlere uygun olmalõ ve üst yüz ile yan yüzün birbirini kestiği yerdeki açõlar ile.7 .2.Dona Dayanõklõlõk Döşeme plaklarõ üzerinde Madde 2. Madde 2. 1.2.2. aritmetik ortalamasõ 5 N/mm 'den küçük olmamalõdõr.Aşõnmaya Dayanõklõlõk Döşeme plaklarõnõn üst yüzlerine Madde 2. 1. Madde 2. Özel biçimli döşeme plaklarõnda ise özel şablon kenarlarõndan ayrõlma hiç bir yerde 2 mm 'den ve gönyeden sapma bütün plak kalõnlõğõ boyunca 1.3. hasarlar görülmemelidir.0 mm 'den fazla olmamalõdõr.3 .2.3.b.Yüzey Düzgünlüğü (Düzlem Yüzlülük) Döşeme plaklarõnõn üst yüzleri Madde 2.3. 3 . Don deneyinden sonra. Özel biçimli döşeme plaklarõ da önceden belirtilen biçimlere uygun olmalõdõr.5’de açõklanan deneyden çõkan numuneler üzerine madde 2. aritmetik ortalamasõ. diğer plaklarda 3.8 . Yivli ve yüzü yõkanmõş plaklarõn muayenesinde yüzeyin durumu göz önünde bulundurulmalõ.4 . Üst yüzde birbirini kesen kenarlar.2'de açõklanan eğilmede çekme mukavemeti tayini deneyi uygulandõğõnda bulunacak eğilmede çekme mukavemeti 2 2’ değerleri. 1. Madde 2.2. aritmetik ortalamasõ 6 N/mm 'den diğer döşeme 2 2 plaklarõnda bir plak için 4 N/mm 'den.2 N/mm 'den küçük olmamalõdõr.5 mm 'den.6 TÜRK STANDARDI TS 213/Nisan 1994 1.4'de açõklanan deney uygulandõğõnda. 1.5'de açõklandõğõ gibi ölçüldüğünde bulunacak sonuçlar Çizelge-2'de verilen toleranslar ile birlikte Şekil -1 ve Çizelge-1'de belirtilenlere uygun olmalõdõr. diğer plaklarda en çok % 7 olmalõdõr. pullanma. plak anma boyutunun % 0. yan yüzde ise plak kalõnlõğõnca 1. 25 cm ‘den . Bu değer suni mermer plaklar için tek plakta 18 cm 'den aritmetik 3 ortalamasõ 15 cm 'den fazla olmamalõdõr.2.3'de açõklandõğõ şekilde muayene edildiğinde tespit edilecek düzlemden sapma miktarõ.75'inden fazla olmamalõdõr.0 mm 'den fazla olmamalõdõr.1'de açõklanan deney uygulandõğõnda bulunacak kütlece su emme oranõ.2. yivsiz plaklarda bir plak için 23 cm den.3’de açõklanan deney uygulandõğõndan bulunacak aşõnma kayõplarõ bu değerlerden %5 daha fazla olabilir.Su Emme Beton döşeme plaklarõ üzerinde Madde 2.3.aritmetik ortalamasõ 5 N/mm den. aritmetik 3’ ortalamasõ 20 cm den fazla olmamalõ.2.UDK 629.Eğilmede Çekme Mukavemeti Madde 2. yan yüzün kesişen kenarlarõ arasõndaki açõlar dik açõ olmalõdõr. 1.6 .2'de açõklanan deney uygulandõğõnda bulunacak eğilmede çekme mukavemeti değeri suni 2 2 mermer plaklarda bir plak için 5 N/mm 'den. dağõlma v. 1. Diğer döşeme plaklarõnda bu özellik aranmaz. suni mermer plaklarda 4 N/mm . suni mermer ve dizme plaklarda en çok % 5.Biçim ve Gönyeden Sapma Döşeme plaklarõ prizma biçiminde olmalõdõr.BOYUT VE TOLERANSLAR Döşeme plaklarõnõn boyutlarõ Madde 2.2'ye uygun olarak yapõlacak muayenede bulunacak sapmalar 150 mm de 1. 1.3'de açõklanan deney uygulandõğõnda her numunede 2 bulunacak sürtünme ile aşõnma kaybõ.8 2 2 N/mm 'den ve aritmetik ortalamasõ 4. deneyin bitiminden en az 24 saat sonra yapõlacak gözle muayenede kullanma sõrasõnda zararlõ olabilecek çatlak.Yüzey Parlaklõğõ Madde 2. renklerde göz ile fark edilebilecek bir solma (renk değişikliği) meydana gelmemelidir. 1.9 .3. yapõm gereği meydana gelen çukurluklar göz önüne alõnmamalõdõr.2.Rengin Işõğa Dayanõklõlõğõ Döşeme plaklarõnda renk maddesi katkõlõ olanlar üzerinde Madde 2.2.

UDK 629.5 2.2/.4 1. Çizelge-2'de verilen toleranslarla birlikte.2.ÖZELLİK.6 1.3 2.2. diğerlerinde 10 mm 'den az olmamalõdõr.2 2.3. Partiden Çizelge-4'de belirtilen miktardaki numune sistematik olarak ayrõlõr.7 1.3.2 2. 4 .5 2. ÇİZELGE 1 .2.2.6 TÜRK STANDARDI TS 213/Nisan 1994 Döşeme plaklarõnõn kalõnlõklarõ ile özel biçimli plaklarõn boyutlarõ.2.2.2.1 2 .2.NUMUNE ALMA.3.2. tip. önceden belirtilen değerlere uygun olmalõdõr.2.2. tür ve aynõ anma boyutunda döşeme plaklarõ bir parti sayõlõr.3 2.Beton Döşeme Plaklarõnõn Boyutlarõ (mm) Anma Boyutu 15 20 25 30 33 35 40 50 a a1 a2 a3 a4 f c e 150 200 250 300 333 350 400 500 212 283 354 424 471 495 566 707 75 100 125 150 166 175 200 250 50 67 83 100 111 117 133 167 38 50 63 75 83 88 100 125 212 283 354 424 471 495 566 707 100 150 150 150 150 150 150 200 206 291 327 362 385 397 433 554 ÇİZELGE 2 .2. Bunu yapmak için TS 2756'da belirtilen rasgele sayõlar çizelgesinin kullanõlmasõ ile numune alma metodu uygulanõr. bunlarõ ilgilendiren muayene ve deney madde numaralarõ Çizelge3'de verilmiştir.PARTİ VE NUMUNE ALMA Bir seferde muayeneye sunulan aynõ sõnõf.2 Muayene ve Deney Madde No 2.2.2.2 1. MUAYENE VE DENEY MADDE NUMARALARI Bu standarda yer alan özellikler ile.9 1.1 .3. MUAYENE VE DENEYLER 2.1 1.5 1.1 2.3.5 Kalõnlõk ± % 10 1.4 2.3 3.3 1. Muayene ve Deney Madde Numaralarõ Sõra No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Özellik Görünüş Özellikleri Biçim ve Gönyeden Sapma Yüzey Düzgünlüğü Yüzey Parlaklõğõ Su Emme Eğilmede Çekme Mukavemeti Aşõnmaya Dayanõklõlõk Rengin Işõğa Dayanõklõlõğõ Dona Dayanõklõlõk Boyut ve Toleranslar işaretleme Özellik Madde No 1. Döşeme kaplama plaklarõ iki tabakalõ olarak imal edildiklerinde üst tabaka kalõnlõğõ yivsiz karosimanlarda 5 mm 'den.2.Özellik.Beton Döşeme Plaklarõnõn Boyut Toleranslarõ Boyutlar ≤ 100 mm Toleranslar ±%2 Uzunluk ve Genişlik 101 mm ile > 400 mm 400 mm arasõ ±%1 ± % 0.8 1. ÇİZELGE 3 .1 2.4 2.4 .

2.1 .2. çelikten 2. (n) numune elde edilene kadar sürdürülür. doğru kenarlõ.Cihaz ve Malzemeler 2.3 . (3r) inci.MUAYENELER 2.1 .Gönye : Kollarõ yeterli uzunlukta.2.2..Biçim ve Gönyeden Sapma Muayenesi 2..Görünüş Muayenesi Numune takõmõndaki döşeme plaklarõnõn tamamõ.2. Numune takõmõnda bulunacak döşeme plağõ sayõsõ (n) olmak üzere.3. numune takõmõndaki döşeme plaklarõ arasõndan Çizelge-5'de belirtilen miktarda ve gelişigüzel ayrõlan döşeme plağõ kullanõlõr..2. çelikten yapõlmõş. (2r) inci. üst yüzü kağõda değecek şekilde yerleştirilir.1'de belirtilenlere uygun olup olmadõğõna ve Madde 3.2 . yeterli uzunlukta 2.2.2..2.2. 2. (r)'inci.3.2. Sonra sivri uçlu bir kalem ile kenarlarõndan çizilerek döşeme plağõnõn şekli kağõt üzerine geçirilir.2..Cetvel: 0.Cihazlar 2.2.Muayene Numuneleri Muayenede.1 . gün õşõğõnda muayene edilerek Madde 1.2. 3.2.2.1 . Partideki döşeme plaklarõ.2.2. (nr)'inci döşeme plağõ ayrõlõp alõnarak numune ayõrma işlemi.3.2. 2. N şeklinde numaralanõr veya numaralandõğõ varsayõlõr. ..2 .Şablon: Numune anma boyuna ve biçimine göre hazõrlanmõş 2. (r) tam sayõ değilse tam sayõya yuvarlatõlõr. miktarõ (N) olmak üzere partinin herhangi bir yerinden başlanarak. numune takõmõndaki döşeme plaklarõ arasõndan.6 TÜRK STANDARDI TS 213/Nisan 1994 Bunun mümkün olmadõğõ durumlarda aşağõdaki metot kullanõlõr.2..2'de açõklanan işaretlerin bulunup bulunmadõğõna bakõlõr. Sonra bu şekilde bulunan (r) tam sayõsõ esas alõnarak.Yüzey Düzgünlüğü Muayenesi 2. ÇİZELGE 4 . 5 .2'de belirtilenlere uygun olup olmadõğõna bakõlõr.2.Muayene Numuneleri Muayene. 2.2.2/.Döşeme Plaklarõnda Parti Büyüklüğü ve Alõnacak Numune Sayõsõ Parti Büyüklüğü (N) 3200’e kadar 3201-10000 10001 ve fazlasõ Numune Takõmõ Büyüklüğü (n) 20 25 41 2. 1.1 .Muayene Mastarõ : Yeterli uzunlukta.2. partiden alõnacak N =r n sayõsõ hesaplanõr. Çizelge-5'de belirtilen miktarda gelişigüzel ayrõlan beton plaklar üzerinde yapõlõr..2..İşlem Numune döşeme plaklarõnõn dik açõlõ kenarlarõna gönye uygulanarak gönyeden sapmalar ölçülür.2.2 .3 .2 . Bu şekil üzerine şablon uygulanarak yüzey şekil ve açõlarõnõn Madde 1.UDK 629. Bunun mümkün olmamasõ halinde düzgün bir masa yüzeyine konulmuş yeterli büyüklükteki bir kağõt üzerine numune döşeme plağõ.3 . 2.2 .5 mm bölüntülü.

2.2 .2. numune takõmõnda bulunan döşeme plaklarõ arasõndan gelişigüzel ayrõlmõş Çizelge-5'de belirtilen miktarda plak kullanõlõr.3.2/.Cihazlar 2. 2.İşlem Muayene edilecek döşeme plağõ. Mastar kenarõ ile plak yüzeyi arasõnda boşluk kalmamasõ veya kalan aralõğa sentilin ucunun sõğmamasõ yahut sentilin ucunun aralõğa sõğmasõna rağmen boşlukta serbestçe hareket edememesi halinde.İşlem Plaklarõn kenar uzunluklarõ.Cetvel : 0.4.2.75'i kadar kalõnlõkta ve uygun genişlikte.2.Muayene Numuneleri Muayenede. bir masaya üst yüzü yukarõya bakacak şekilde yerleştirilir.Muayene Sentili : Muayene edilen döşeme plağõnõn anma boyunun % 0. plak üst yüzeyine ve kõlõcõna doğrultuda ve çeşitli yönlerde tutulur.1 .1 . cetvel ile ölçülerek kaydedilir.2.2. Sonuçlarõn Madde 1.5.2 .3 .75'inden fazla olduğu kabul edilir. kenarlarõndan en az 15 mm uzaklõktaki noktalarda olmak üzere.3.Boyut Muayenesi 2.3 . ÇİZELGE 5 . Muayene mastarõ. 2.4.5.2.Muayene Numuneleri Muayenede.2 .2. Aritmetik ortalamasõ alõnarak kalõnlõk olarak belirtilir.2. Sonuçlarõn Madde 1. yeterli uzunlukta.UDK 629.Kumpas : 0.1 .5. çelikten.Yüzey Parlaklõğõ Muayenesi 2.5 . Plak kalõnlõklarõ.2 . 2.İşlem Plaklar TS 4318'e uygun olarak 60° açõda ölçüme tabi tutulur.3'de belirtilenlere uygun olup olmadõğõna bakõlõr. muayene sentilinin ucunun bu aralõğa girip girmediği ve aralõkta serbestçe hareket edip etmediğine bakõlõr. 2.2. Mastar kenarõ ile plak yüzeyi arasõnda kalan aralõkta sentilin ucu serbestçe hareket edebiliyor ise.2.5.Numune Takõmõ Büyüklüğüne Göre Muayene ve Deneylerde Kullanõlacak Plak Sayõlarõ ile kabul edilebilir Toplam Kusurlu Sayõsõ Toplam Numun e Sayõsõ (N) 20 25 41 6 Muayeneler Gör ünüş Yüzey Parlak lõğõ 20 25 41 10 15 20 Biçim ve Gönye den Sapm a 15 20 30 Deneyler Yüzey Düzgün lüğü Boyut Muaye nesi Su Emme Eğilme de Çekm e Aşõn maya Daya nõklõlõk Rengi n Işõğa Daya nõklõlõğ õ Dona Daya nõklõlõk 10 15 20 10 15 20 4 5 8 5 6 10 5 6 10 2 3 5 4 5 8 Kabul Edile bilir Toplam Kusurlu Sayõsõ 1 2 3 .2. numune takõmõnda bulunan Çizelge-5'de belirtilen miktarda plak kullanõlõr.2.75'inden fazla olmadõğõ kabul edilir.5.2. 2.4 .4'e uygun olup olmadõğõna bakõlõr. 2. Sonuçlarõn Madde 1.3'de belirtilenlere uygun olup olmadõğõna bakõlõr.2. gelişigüzel beş ayrõ yerden kumpasla ölçülür. bu durumda düzlemden sapma miktarõnõn plak anma boyunun % 0.5 mm bölüntülü. Mastarõn kenarõ ile plak yüzeyi arasõnda aralõk kalmasõ halinde.2. 2. plak yüzündeki düzlemden sapmanõn anma boyunun % 0.6 TÜRK STANDARDI TS 213/Nisan 1994 2.1 mm hassasiyette.

2.2 . 2.3.2.2.4 .1. 2.2.1. S= md − mk x 100 mk Burada. Deney başlangõcõndan itibaren üç saat sonra.Bez veya Sünger Parçasõ.UDK 629.Deney Numuneleri Deney numune takõmõndaki döşeme plaklarõnõn arasõndan gelişigüzel ayrõlmõş Çizelge-5'de belirtilen miktarda plak kullanõlõr. deney numunelerinin bütün kaynama süresince su altõnda kalmalarõ sağlanmalõdõr. Kaynama beş saat sürdürülür.1. kapaklõ.2. 2.3.b.1 g hassasiyette yeterli kapasitede. üstü kapakla örtülerek bir õsõ kaynağõnõn üzerine yerleştirilir.1.3.3. su damlalarõ. Kurutulmuş numuneler. kütlece yüzde olarak aşağõdaki formül ile ve tam sayõya yuvarlatõlarak hesaplanõr. 2.Desikatör: Yeterli büyüklükte.1 .3. buharlaşan su yerine kaynar su ilave edilerek. hava dolaşõmlõ.İşlem Deney numuneleri sõcaklõğõ 110 ± 5°°C'a ayarlanmõş etüve yerleştirilerek değişmez kütleye kadar kurutulur.3.Su Emme Deneyi 2.3 . 2. paslanmaz çelikten.1.2/. numune yüksekliğinin 1/2 sine ve deney başlangõcõndan itibaren iki saatin sonunda numune yüksekliğinin 3/4'üne gelecek şekilde kaba su katõlõr. Su kabõ. kenarõnõn yaklaşõk 1/4'ü su içinde kalacak şekilde ve düşey olarak yerleştirilir.1 . 7 .5 .1.1. su kabõ õsõ kaynağõnõn üzerinden alõnõr ve oda sõcaklõğõnda bekletilerek içindeki su ve plaklarõn soğumasõ sağlanõr. Böylece bir saat bekletildikten sonra.3 . içinde su bulunan kaba.DENEYLER 2.3. Bu sõrada kaptaki su düzeyi zaman zaman gözlenmeli ve gerektiğinde kaba. su emdirilmiş kütle bulunur (md).1.6 TÜRK STANDARDI TS 213/Nisan 1994 2. su düzeyi. İki saat ara ile birbirini izleyen iki tartõm arasõndaki fark son tartõmõn % 5'inden fazla değilse değişmez kütleye erişildiği kabul edilir. Bu şekilde soğutulmuş plak sudan çõkarõlarak.3. numune tamamen su altõnda kalacak şekilde kaba su ilave edilir. mesnetler konulmalõdõr. Bu sõrada plaklarõn birbirine ve su kabõnõn tabanõna değmemeleri sağlanmalõdõr.Hesaplama ve Sonuçlarõn Gösterilmesi Su emme oranõ(s).3.1. Beş saatlik kaynama süresi tamamlandõğõnda.Su kabõ :Yeterli büyüklükte ve içinde su kaynatmaya elverişli.4 .3. 2. mk : Numunenin kurutulmuş kütlesi (g) md : Kaynatõlarak su emdirilmiş numunenin kütlesi (g) dir. õslatõlarak sõkõlmõş bir bez veya sünger parçasõ ile alõnõr ve bekletilmeden tartõlarak.1 .2. Bu şekilde kurutulmuş plak numunesi desikatörde oda sõcaklõğõna kadar soğutulup tartõlarak kuru kütle bulunur (mk).Etüv : 110 °C ± 5 °C sõcaklõğa ayarlanabilen.2 . Su kaynayõncaya kadar õsõtõlõr.Terazi : 0. Bu amaçla plaklarõn alt kenarlarõ ile su kabõnõn tabanõ arasõna paslanmaz uygun bir malzemeden yapõlmõş çubuk v.3 .Cihaz ve Malzemeler 2.

3.2'de belirtilen.2 . (mm) b : Plak genişliği.3.2.2. yeterli kapasitede.2 . (mm) dir.1 . Deneyde dikdörtgen veya kare biçimli numuneler olduklarõ gibi kullanõlõrlar. P : Kõrõlma anõndaki yük. 2. 2.Cihaz ve Malzemeler 2. (mm) d : Kõrõlmõş numune kõrõlma kesitinde 0. Kõrõlma anõndaki en büyük kuvvet tespit edilir (P). deney numunesi olarak çõkarõlõr. 8 .3.2. P. Formüldeki (b) değeri. numune takõmõnda bulunan döşeme plaklarõnõn arasõndan gelişigüzel ayrõlmõş. (N) L : Şekil-1'de belirtilen mesnet açõklõğõ. d 2 2 (N/mm ) Burada. :İki mesnet ve bir yükleme parçasõ bulunan (Şekil2).3 .Kumpas :Kõrõlma yükünün en az 1/100'ünü gösterebilecek hassasiyette.2. fe = 3.2.6'da belirtilenlere uygun olup olmadõğõna bakõlõr.b. L 2. Sonuçlarõn Madde 1.Eğilme Mukavemeti Deney Tertibatõ 2.2. 5 mm kalõnlõğõnda lastik ile kaplanmõş olmalõ veya yükleme başlõğõ ve mesnetler ile deney numunesi arasõna yaklaşõk 5 mm kalõnlõktaki lastik şeritler konulmalõ ve kuvvetlerin yayõlmasõ sağlanmalõdõr.5.5'de verilenlere uygun olup olmadõğõna bakõlõr. Kesilerek çõkarõlan parçanõn küçük boyutu 15 cm'den az olmamalõdõr.3.2.3 . Bu durumda numune plağõn üst yüzü. deney sõrasõnda numunede eğilmeden başka etkilerin meydana gelmesini önlemek üzere.3. Eğilme mukavemeti deneyinde kuvvet artõş hõzõ değişmeyecek ve kõrõlma yaklaşõk 20 saniyede meydana gelecek şekilde ayarlanmalõdõr.2. eğilme mukavemeti deney tertibatõna.2. kõrõlma meydana gelene kadar uygulanmasõ yolu ile yapõlõr.İşlem Numune döşeme plağõ. Yükleme başlõğõ ile mesnetler.2.4 .2 .3. mesnetlere göre simetrik olacak ve mesnetler ile yükleme parçasõ. düzgün bir şekilde ve darbesiz olarak devamlõ artan bir kuvvetin. Çizelge-5'de belirtilen miktarda plak kullanõlõr.2/.3. 2.2.Hesaplama ve Sonuçlarõn Gösterilmesi 2 Eğilmede çekme mukavemeti.1 mm hasassiyette ölçülen kalõnlõklarõn aritmetik ortalamasõ.UDK 629. Deney. taş testeresi ile õslak kesilerek dikdörtgen veya kare biçiminde bir parça. (fe) N/mm cinsinden aşağõdaki formülle hesaplanõr.6 TÜRK STANDARDI TS 213/Nisan 1994 Sonuçlarõn Madde 1. kõrõlma yerinde ölçülerek bulunan genişlik ve (d) ise kõrõlma kesitinde iki noktada ölçülen kalõnlõk değerlerinin aritmetik ortalamasõ olarak alõnmalõdõr. 2.1 . numunenin her iki tarafõndan aynõ miktarda taşacak şekilde ve (a) boyutu doğrultusunda yerleştirilir (Şekil-1). mesnetlerden biri ile yükleme parçasõ mafsallõ olarak düzenlenmiş deney tertibatõ.3. yükleme başlõğõ yönünde (üst tarafta) olmalõdõr.2. :Madde 2. mesnetlerin tam ortasõndan.2.Eğilmede Çekme Mukavemeti Deneyi 2. Özel biçimli plaklardan.Deney Numuneleri Deneyde.Basõnç Deney Presi 2.

2/.1 .8'de belirtilenlere uygun olup olmadõğõna bakõlõr. 500 W'lõk : Deney sõrasõnda döşeme plağõnõn õşõn gönderilen yüzünün sõcaklõğõnõ ölçebilmek için.3.2 .4 .3.3.3.3.2 .5 .Mor Ötesi Lamba 2.3.2.3 . numune takõmõnda bulunan döşeme plaklarõ arasõndan gelişigüzel ayrõlmõş. 500 mm uzaklõkta bulunan 500 W gücündeki bir lamba ile.3.3. Bu işlemde döşeme plağõ ve mor ötesi lamba. Çizelge-5'de belirtilen miktarda beton plak kullanõlõr.3. õşõnlar 500 mm mesafeden ve plağõn tam ortasõna dik olarak etki edecek şekilde yerleştirilmelidir. Yüzey sõcaklõğõnõn 50 °C'õn üzerine çõkmasõ durumunda bir vantilatör yardõmõ ile plak yüzüne hava akõmõ gönderilerek yüzey soğutulmalõdõr.2. õsõl çift ile izlenmelidir.3.4. Don deneyinden çõkan numuneler üzerinde Madde 2.7'de belirtilenlere uygun olup olmadõğõna bakõlõr.3'de açõklanan aşõnmaya dayanõklõlõk deneyi uygulanõr. Çizelge-5'de belirtilen miktarda plak kullanõlõr. mor ötesi õşõnlarõ gönderilir.Deney Numuneleri Deneyde. taş testeresi ile ve õslak kesilerek hazõrlanõr.2 .3. Bu deneyden çõkan kõrõlmõş parçalarõn uygun boyutta olanlarõna Madde 2.2. 2. Bu şekilde numunelerin yüzeyine aralõksõz 28 gün süre ile mor ötesi õşõnlar uygulanõr.1 . 2.4.4. 2. Bu plaklarõn herbirinden taban kenar uzunluğu 71 ± 1. Sonuçlarõn Madde 1.3.5 mm olan kare prizma şeklinde ikişer deney numunesi.3.2.İşlem Dona dayanõklõlõğõn tayini deneyi numune plaklar üzerinde TS 699'daki "Tabii Don Tesirlerine Dayanõklõlõk" deneyi uygulanarak yapõlõr. Sonuçlarõn Madde 1. 9 .İşlem Hazõrlanan bu prizmatik deney numuneleri üzerinde TS 699'da açõklanan sürtünme ile aşõnma kaybõ deneyi uygulanõr.Deney Numuneleri Deneyde numune takõmõnõ meydana getiren döşeme plaklarõnõn arasõndan gelişigüzel ayrõlmõş. Işõna maruz kalan ve maruz kalmayan yüzeyler gözle incelenir. 2.6 TÜRK STANDARDI TS 213/Nisan 1994 2. Çizelge-5'de belirtilen miktardaki plak üzerinde yapõlõr.Aşõnmaya Dayanõklõlõk Deneyi 2.2 .Cihaz ve Malzemeler 2.5.2.4.Vantilatör 2. 2.Dona Dayanõklõlõk Deneyi 2.1 .1 .Rengin Işõğa Dayanõklõlõğõ Deneyi 2. Bu şekilde yüzlerinin yarõsõ örtülerek kapatõlmõş bulunan döşeme plaklarõna. Bu sürenin sonunda deney tamamlandõğõnda metal folyo çõkarõlõr. 2.2'deki Eğilmede Çekme Mukavemeti Deneyi uygulanõr.Isõl Çift : Cõva buharlõ.Metal Folyo 2.Deney Numuneleri Deney numune takõmõnõ meydana getiren döşeme plaklarõ arasõndan gelişigüzel ayrõlmõş. Bir renk farkõnõn meydana gelip gelmediği tespit edilir.4.3.4.2.3 . Deney sõrasõnda plak yüzeyinin sõcaklõğõ.İşlem Numune beton döşeme plaklarõnõn üst yüzeylerinin yarõsõ ince bir metal folyo (staniyol kağõdõ) ile õşõk geçmeyecek şekilde kapatõlõr.5.3.4.4 .3.3.UDK 629.3.3 .

adresi veya varsa varsa tescilli markasõ. üzerinde herhangi bir olumsuz sonuç alõnmamõş döşeme plaklarõnda sürdürülür.UDK 629. kõsa adõ. 3. fakat muayene ve deneyde yer almõş olan işlemler.Muayene ve deney sonuçlarõnõ değiştirebilecek faktörlerin mahzurlarõnõ gidermek üzere alõnan tedbirler. ambalaj yapõlmasõ halinde Madde 3. Olumsuz sonuç alõnan kusurlu döşeme plaklarõnõn toplam sayõsõnõn kabul edilebilir kusurlu sayõsõndan daha fazla olmasõ halinde partinin standarda aykõrõ olduğu anlaşõlõr.3'de öngörülen sõra ile uygulanõr.Numunenin tanõtõlmasõ.9' ve Madde 1.Muayene ve deneyde uygulanan standartlarõn numaralarõ.Ambalaj Beton döşeme kaplama plaklarõ ambalajlanmadan da piyasaya arz edilebilir. 3 . . Muayene ve/veya deneylerden olumsuz sonuç alõnmõş kusurlu plaklarõn toplam sayõsõnõn kabul edilebilir kusurlu sayõsõ kadar veya daha az olmasõ halinde.2/.PİYASAYA ARZ 3. partinin bu standarda uygun olduğu kabul edilir.İŞARETLEME Beton döşeme plaklarõnõn alt yüzünde gömme veya kabartma şeklinde en az aşağõdaki bilgiler yazõlmõş olmalõdõr.Ambalajlarda bu bilgilere ek olarak plak sayõsõ.7’de belirtilenlere uygun olup olmadõğõna bakõlõr. tip ve türü.2 ve Madde 2.Standarda uygun olup olmadõğõ.Uygulanan muayene ve deney metotlarõnda belirtilmeyen veya mecburi görülmeyen.ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 10 . 2.Sõnõf. .MUAYENE VE DENEY RAPORU Muayene ve deney raporunda en az aşağõdaki bilgiler bulunmalõdõr: . Beton döşeme kaplama plaklarõnõn birbirlerine çarparak kõrõlmalarõnõn önlenmesi konusunda gerekli tedbirler alõnmalõ.2.Muayene ve deney tarihi.1'e göre alõnan numune plaklarõ üzerinde muayene ve deneyler Madde 2. . (TS 213 şeklinde) .1 . .2.Kalõnlõğõ.2'de belirtilen işaretler ile plak sayõsõ ambalaj üzerine de yazõlmalõdõr.Firmanõn ticari ünvanõ. 4 .4 .Bu standardõn işaret ve numarasõ. Bu bilgiler gerektiğinde yabancõ dille de yazõlabilir. .Sonuçlarõn gösterilmesi.Muayenenin ve deneyin yapõldõğõ yerin ve laboratuarõn.DEĞERLENDİRME Madde 2. Bu sõrada Çizelge-5'de belirtilen kusurlu sayõsõ aşõldõğõnda muayene ve/veya deneylere son verilir. olumsuz sonuç alõnarak ayrõlmõş bulunan kusurlu plaklarõn toplam sayõsõ numune (n) büyüklüğüne göre Çizelge-5'de verilen kabul edilebilir kusurlu sayõlarõ ile karşõlaştõrõlõr. . Muayenelerin veya deneylerin herhangi birinde olumsuz sonuç alõnan bir plak kusurlu kabul edilir ve sonraki muayene ve/veya deneyler uygulanmadan ayrõlõr. 2. . muayene ve deneyi yapanõn ve/veya raporu imzalayan yetkililerin adlarõ.2 . Muayene ve deneyler tamamlandõktan sonra.Anma botu. . . görev ve meslekleri.Rapor tarih ve numarasõ. .6 TÜRK STANDARDI TS 213/Nisan 1994 Sonuçlarõn Madde 1. . . Bu şekilde muayene ve deneyler. .5 .

Bu beyannamede satõş konusu plaklarõn: .İmalatçõ veya satõcõ. belirtilmesi gerekir. . standarda uygunluk beyannamesi vermek veya göstermek mecburiyetindedir.UDK 629.Madde 2'deki muayene ve deneylerin yapõlmõş ve uygun sonuç alõnmõş bulunduğunun.2/.6 TÜRK STANDARDI TS 213/Nisan 1994 4. YARARLANILAN KAYNAKLAR DIN 18500/1991 Bayõndõrlõk Teknik Şartnamesi 11 .1.Madde 1'deki özelliklerde olduğunun. bu standarda uygun olarak imal edildiğini beyan ettiği plaklar için. istendiğinde.

UDK 629.6 12 TÜRK STANDARDI TS 213/Nisan 1994 .2/.

6 TÜRK STANDARDI TS 213/Nisan 1994 13 .UDK 629.2/.

60°°ve 85°° çõlarda Parlaklõk Ölçümü" "Paints and Vernishes-Measurement of Specular Glass of NonMetalic Paint Fılms at 20°.2/. 60° And 85° 14 .UDK 629.6 TÜRK STANDARDI TS 213/Nisan 1994 ATIF YAPILAN STANDARDLAR REFERENCES TS 699/Ocak1987 "Tabii Yapõ Taşlarõ-Muayene ve Deney Metotlarõ" "Methods Of Testing For Natural Buıldıng Stones" TS 706/Aralõk 1980 "Beton Agregalarõ" "Aggregates For Concrete" TS 2756/Nisan 1977 "Nitel ve Ölçülebilen Özelliklere Göre Yapõlan Kabul Muayene ve Deneylerinde Uygulanacak Numune Alma Yöntemleri ve Kullanõlacak Çizelgeler "Sampling Procedures And Tables For Inspection By Attributes And By Variables In Acceptance Sampling” TS 4318/Nisan 1985 "Boya ve Vernikler Metalik Olmayan Boya Filmlerinin 20°°.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful