You are on page 1of 2

Yarg tay'dan kazazede ailelerine iyi haber

Yarg tay'dan kazazede ailelerine iyi haber Gündem

Gündem

http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/printnews.aspx?DocID=20530491

Yarg tay'dan kazazede ailelerine iyi haber

Yarg tay'dan kazazede ailelerine iyi haber Ölümlü trafik kazalar nda destekten yok ayr m

Ölümlü trafik kazalar nda destekten yok ayr m kalk yor. Yarg tay Genel Hukuk K kazas nda ölen ki i tam kusurlu olsa da vard . Yak n n trafik kazas nda kaybede ki i kusurlu olsa da yak nlar n n bir kusu trafik kazalar n n yüzde 40 n n kusurlu irketleri büyük bir tazminat yükünün al önünde benzer dava konusunu içeren 30

Radikal Gazetesi'nden Sibel Cingi'nin özel haberine göre, 2008 e kadar trafik sigort kaybeden ki i kusurlu bile olsa yak nlar n n destekten yoksunluk tazminat alma ha göre de erlendirmeye aç kt . Ancak 2008 de tazminat alma hakk ortadan kalkt . i ödemiyordu. Son 4 y ld r yerle ik içtihattan dönülerek yans ma kusur-yans ma suç hukukçular, bu gerekçe ile kusurlu kazalarda ölen ki inin yak nlar na destekten yo Hukukçular, 2918 say l Karayollar Trafik Kanunu nun 92/b maddesi i lemez hale belirten hukukçular, karar n geçmi e dönük de uygulanaca n kl yor ve ekliyor:

göre kusur oran ne olursa olsun arac n sürücüsü ve i leteninin yak nlar destekten Çünkü karar ölen kusurlu olabilir ama geride kalanlar n bu olayda bir kusuru yok

Kusurlu ile kusursuz olana tazminat ayn

Zorunlu trafik sigortas kapsam nda trafik kazas nda ölüm durumunda tazminat ha Sigortadan al nacak tazminat kazada hayat n kaybeden ki inin geliri, e itimi, bak göre belirleniyor. Hukukçulara göre kusurlu ve kusursuz hallerde tazminat hakk a

te o karar

Davac lar n ölenin salt mirasç s s fat yla de il, destekten yoksun kalan 3. ki i s fat davac lar üzerinde do an destekten yoksunluk zarar n n olu umundaki kusurun da kusurlu araç oförünün ve onun eylemlerinden sorumlu olan i letenin kusurunun i etkilemeyece i, Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortas genel artlar na Sigortac s daval sigorta irketi i letenin üçüncü ki ilere verdi i zararlar teminat a destekten yoksun kalan davac larda zarar gören 3. ki i konumunda bulundu una g tamam ndan sorumlu oldu u ve davac lar n daval sigorta irketinden destekten yo çoklu u ile kabul edilmi tir.

Kararda süreç nas l i ledi?

* Halime Akta ve Ömer Akta , sigorta irketinden destekten yoksun tazminat ala Mahkemesi ne dava açt .

Yarg tay'dan kazazede ailelerine iyi haber

http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/printnews.aspx?DocID=20530491

* 2009 da aç lan davaya daval sigorta irketi, davac lar n zarar n n sigorta teminat

* Bunun üzerine mahkeme, iddia, savunma ve bilirki i raporuna göre dava konusu

oldu u gerekçesi ile toplam 100 bin TL nin sigorta irketi taraf ndan ödenmesine ka

* Bu karar sonucu sigorta irketi temyiz yoluna gitti.

* Dosya, Yarg tay Genel Hukuk Kurulu na geldi. Kuruldan oy çoklu u ile tazminat ö