2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΩ

‘Οδυσσέας Ελύτης’

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΘΕΜΑ 1Ο
Στις ερωτήσεις 1 έως 4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης
και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
1.

Ηλεκτρικό φορτίο q τοποθετείται σε ομογενές ηλεκτρικό πεδίο που
δημιουργείται μεταξύ δύο επίπεδων και παράλληλων μεταλλικών πλακών,
αντίθετα φορτισμένων. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις ισχύει;
α. το φορτίο θα δεχθεί δύναμη σταθερού μέτρου
β. το φορτίο θα κινηθεί κάθετα στις δυναμικές γραμμές
γ. το φορτίο θα δεχθεί δύναμη, της οποίας το μέτρο εξαρτάται από το είδος
του φορτίου q
δ. το μέτρο της δύναμης που θα ασκηθεί στο φορτίο, εξαρτάται από την
απόσταση του φορτίου από τη θετική πλάκα
Μονάδες 5

2.

Η αντίσταση ενός αγωγού είναι:
α. ανεξάρτητη από το εμβαδό της διατομής του αγωγού
β. ανάλογη με το μήκος του αγωγού
γ. ανεξάρτητη από το υλικό του αγωγού
δ. ανάλογη με το εμβαδό της διατομής του αγωγού
Μονάδες 5

3.

4.

Γύρω από ένα κυκλικό ρευματοφόρο αγωγό:
α. δημιουργείται μόνο ηλεκτρικό πεδίο
β. δημιουργείται ομογενές μαγνητικό πεδίο
γ. δεν δημιουργείται ούτε ηλεκτρικό ούτε μαγνητικό πεδίο
δ. δημιουργείται ανομοιογενές μαγνητικό πεδίο
Μονάδες 5
Στο διάγραμμα της πολικής τάσης μιας πηγής σε συνάρτηση με την ένταση
του ρεύματος Ι που διαρρέει το κύκλωμα, η
κλίση της ευθείας (εφφ) παριστάνει:

α. την ηλεκτρεγερτική δύναμη της πηγής
β. την ένταση του ρεύματος βραχυκύκλωσης
γ. την
αντίσταση
του
εξωτερικού
κυκλώματος
φ
δ. την εσωτερική αντίσταση της πηγής
Ι

Μονάδες 5
Σελίδα 1 από 3

5. Να χαρακτηρίσετε στο τετράδιό σας τις προτάσεις που ακολουθούν, με το
γράμμα Σ όσες είναι σωστές, και με το γράμμα Λ, όσες είναι λανθασμένες.
α. Η διάταξη με την οποία επιτυγχάνουμε την αποθήκευση του ηλεκτρικού
φορτίου ονομάζεται αντιστάτης.
β. Η μαγνητική επαγωγή είναι μέγεθος διανυσματικό.
γ. Η δύναμη που αναπτύσσεται μεταξύ δύο σημειακών ηλεκτρικών φορτίων
είναι αντιστρόφως ανάλογη με την απόστασή τους
δ. Η ηλεκτρεγερτική δύναμη μιας πηγής εκφράζει την ενέργεια ανά μονάδα
ηλεκτρικού φορτίου, που προσφέρει η πηγή στο κύκλωμα.
ε. Στο εσωτερικό σωληνοειδούς που διαρρέεται από ρεύμα δημιουργείται
ομογενές μαγνητικό πεδίο.
Μονάδες 5
ΘΕΜΑ 2Ο
2.1 α. Τι ονομάζουμε ένταση σε ένα σημείο ενός ηλεκτρικού πεδίου; (ορισμός,
τύπος).
Μονάδες 3
β. Ξεκινώντας από τον τύπο του ορισμού της έντασης, να αποδείξετε τον τύπο
που δίνει την ένταση σε ένα σημείο Σ ενός ηλεκτρικού πεδίου που
δημιουργείται από σημειακό φορτίο Q, συναρτήσει της απόστασης r από
αυτό.
Μονάδες 3
γ. Αν στη θέση του φορτίου-πηγή Q τοποθετήσουμε τριπλάσιο φορτίο
Q΄= 3Q, τότε στο σημείο Σ η ένταση του πεδίου θα:
(Ι) εννεαπλασιαστεί
(ΙΙ) τριπλασιαστεί
(ΙΙΙ) υποεννεαπλασιαστεί
(ΙV) θα παραμείνει η ίδια
Μονάδες 2
δ. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
Μονάδες 4
2.2 α. Να διατυπώσετε το νόμο του Ohm σε κλειστό κύκλωμα. Να γράψετε τη
μαθηματική έκφραση του νόμου αυτού και να αναφέρετε τα φυσικά
μεγέθη που εμφανίζονται σ’ αυτή.
Μονάδες 3
β. Με βάση τον παραπάνω νόμο να
αποδείξετε ότι για κλειστό κύκλωμα
με πηγή ηλεκτρεγερτικής δύναμης Ε
και εσωτερικής αντίστασης r και
εξωτερική αντίσταση R, η τάση στα
άκρα της πηγής Vπ δίνεται από τη
σχέση Vπ = Ε – Ιr.
Μονάδες 3

Vπ (V)

24

0

12 Ι(Α)

γ. Αν η χαρακτηριστική καμπύλη της
παραπάνω πηγής δίνεται από το διπλανό διάγραμμα, να βρείτε την τιμή
της έντασης του ρεύματος βραχυκύκλωσης καθώς και την ΗΕΔ και την
εσωτερική αντίσταση της πηγής. Να συμπληρώσετε τις τιμές του
πίνακα:

Σελίδα 2 από 3

Vπ(V) 20
I(A)

Μονάδες 7
ΘΕΜΑ 3Ο
Δίνεται το κύκλωμα του σχήματος:
R2
Α

R1

B

Γ

R4

Δ

R3

E, r

Τα στοιχεία της ηλεκτρικής πηγής είναι: Ε=100V και r=5Ω. Αν R1=R4= 15Ω, και
R2=R3= 30Ω, να υπολογίσετε:
α. Την ισοδύναμη αντίσταση της συνδεσμολογίας των αντιστατών R1, R2, R3, R4.
Μονάδες 6
β. Τη διαφορά δυναμικού στα άκρα του αντιστάτη R2.
Μονάδες 6
γ. Την ένταση του ρεύματος που διαρρέει τον αντιστάτη R3.
Μονάδες 6
δ. Την ηλεκτρική ισχύ που καταναλώνεται συνολικά στους αντιστάτες R1, R2, R3,
R4.
Μονάδες 7
ΘΕΜΑ 4Ο
Ένας ευθύγραμμος αγωγός μήκους l =10cm, έχει αντίσταση R=9Ω και συνδέεται
με πηγή ηλεκτρεγερτικής δύναμης Ε=100 V και εσωτερικής αντίστασης r=1Ω.
Να υπολογιστεί:
α) Η πολική τάση της πηγής
Μονάδες 7
β) Το ρεύμα που διαρρέει τον αγωγό
Μονάδες 6
Ο αγωγός τοποθετείται μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης μέτρου
Β=0,2Τ. Να υπολογιστεί η δύναμη που θα δεχθεί ο αγωγός όταν:
γ) είναι κάθετος στις δυναμικές γραμμές
Μονάδες 6
δ) είναι παράλληλος με τις δυναμικές γραμμές
Μονάδες 6

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Οι Εισηγητές
Παπανικολάου Φίλιππος
Χαρτοφίλης Γεώργιος

Χλαπάνης Γεώργιος Ερρίκος
Σελίδα 3 από 3

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful