TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BỘ MÔN KỸ THUẬT MẠNG

QUẢN TRỊ MẠNG

BÀI THỰC HÀNH Bài số : 01 Số giờ : 03giờ GVHD : Võ Nhân Văn

LAB 01 SWITCH
I. MỤC TIÊU
-

Giới thiệu về các chương trình giả lập thiết bị mạng Cisco (Packet Tracert, Dynamip và GNS3). Cách cài đặt các chương trình giả lập và sử dụng. Cấu hình cơ bản thiết bị chuyển mạch Switch.

-

II. NỘI DUNG

A. Mô tả : - Phần thực hành này mô tả cách cấu hình các thông số cơ bản cho thiết bị switch Catalyst 2900. Các thông số cơ bản bao gồm đặt tên, địa chỉ IP, và mật khẩu. B. Thực hiện : 1.Nối cổng COM của máy tính với cổng console của Catalyst 2900 (ở mặt sau của switch) dùng cáp Rolled-over. Các thông số truy cập: 8 data bit , no parity, 1 stop bit, no flow control. 2.Bật switch và xem quá trình khởi động (cần khoảng 1 phút để 2900 khởi động xong) C2900XL Boot Loader (C2900-HBOOT-M) Version 12.0(5)XU, RELEASE SOFTWARE (fc1) Compiled Mon 03-Apr-00 17:20 by swati starting... Base ethernet MAC Address: 00:02:b9:9a:85:80

Boot Sector Filesystem (bs:) installed.System Configuration Dialog --At any point you may enter a question mark '?' for help. Version 12.Nhấn enable vào privileged mode: Switch>enable Switch#show running-config Building configuration.Khi khởi động xong.. 0 orphaned directories flashfs[0]: Total bytes: 3612672 flashfs[0]: Bytes used: 2775040 flashfs[0]: Bytes available: 837632 flashfs[0]: flashfs fsck took 6 seconds. Default settings are in square brackets '[]'... fsid: 3 Parameter Block Filesystem (pb:) installed... fsid: 4 Loading "flash:c2900XL-c3h2s-mz-120.RELEASE SOFTWARE Copyright (c) 1986-2000 by cisco Systems. Compiled Mon 03-Apr-00 16:37 by swati --. 3 directories flashfs[0]: 0 orphaned files. Continue with configuration dialog? [yes/no]: Cũng giống như router nhấn no để không vào Setup mode chuyển trực tiếp sang user exec mode: Switch> 4. bạn sẽ được thông báo bằng System Configuration Dialog (do chưa có cấu hình lưu trong switch).bin".Xmodem file system is available... Inc.0(5)XU.0 . flashfs[0]: 108 files. . Current configuration: ! version 12.######################################## ################## ################################################## ################## … 3. Initializing Flash.. IOS (tm) C2900XL Software (C2900XL-C3H2S-M).5XU. Use ctrl-c to abort configuration dialog at any prompt.done Initializing Flash.

cấu hình của switch rất giống với IOS trên router. Các .no service pad service timestamps debug uptime service timestamps log uptime no service mật khẩu-encryption ! hostname Switch ! ip subnet-zero ! interface FastEthernet0/1 ! interface FastEthernet0/2 ! interface FastEthernet0/3 ! interface FastEthernet0/4 ! interface FastEthernet0/5 ! interface FastEthernet0/6 ! interface FastEthernet0/7 ! interface FastEthernet0/8 ! interface FastEthernet0/9 ! interface FastEthernet0/10 ! interface FastEthernet0/11 ! interface FastEthernet0/12 ! interface VLAN1 no ip directed-broadcast no ip route-cache ! line con 0 transport input none stopbits 1 line vty 5 15 ! end Như đã hiển thị ở trên.

1. 5. ALSwitch(config)#ip default-gateway 10. do đó phải cấu hình cho quản lý switch dùng VLAN 1.interface trên switch là các port của switch. Tất cả các port mặt định của VLAN 1.255. ta đặt tên cho switch.Cấu hình PC của bạn cho nó là một thành phần trong mạng 10.1 7. nên để tới tất cả các mạng.251 255. Switch là một thiết bị lớp 2. bạn sẽ không thấy bất cứ lệnh nào liên quan tới định tuyến gói tin.Bước tiếp theo.1.1.Đặt địa chỉ IP cho switch để nó có thể liên lạc với các thiết bị khác qua trên mạng. ALSwitch#config terminal ALSwitch(config)#interface vlan 1 ALSwitch(config-if)#ip address 10.1. Việc đặt IP address cho switch chỉ nhằm mục đích quản trị. Bạn cấu hình VLAN 1 như cấu hình một cổng giao tiếp của router khi gán địa chỉ IP.1.0 Vì switch không thể cấu hình giao thức định tuyến.255.0/24 (giả . ta phải cấu hình một địa chỉ gateway mặc định để gởi tất cả lưu lượng khi ta cần liên lạc giữa các VLAN. Lưu ý sẽ không có bất kỳ cấu định tuyến nào trên switch. đặt các mật khẩu truy cập Đặt tên: Switch#config terminal Switch(config)#host ALSwitch ALSwitch(config)# Đặt mật khẩu ALSwitch(config)#enable password class ALSwitch(config)#line con 0 ALSwitch(config-line)#password cisco ALSwitch(config-line)#login ALSwitch(config-line)#line vty 0 15 ALSwitch(config-line)#password cisco ALSwitch(config-line)#login Dùng câu lệnh copy để lưu cấu hình từ RAM vào NVRAM: ALSwitch#copy running-config startup-config 6.1.

3 interface(s) 32K bytes of flash-simulated non-volatile configuration memory. address is 0002. Base ethernet MAC Address: 00:02:FD:49:7B:80 Motherboard assembly number: 73-3382-08 .1. . thử một số lệnh trên switch: ALSwitch#show interfaces FastEthernet0/1 is down. line protocol is down Hardware is Fast Ethernet. RELEASE SOFTWARE Compiled Mon 03-Apr-00 16:37 by swati Image text-base: 0x00003000.251) Sau khi đã telnet thành công. .5XU.1.1.sử đặt địa chỉ IP cho PC là 10.7b81 (bia 0002. 24 FastEthernet/IEEE 802. Từ PC Telnet vào switch dùng địa chỉ đã cấu hình 10.1. .251 (Từ Window: Start/Run/Telnet 10. txload 1/255. .0(5)XU. loopback not set Keepalive not set Auto-duplex . Auto Speed . 100BaseTX/FX ARP type: ARPA.7b81) MTU 1500 bytes.10/24).1. Cắm PC vào một port bất kỳ của switch. reliability 255/255. Version 12. data-base: 0x00301398 ROM: Bootstrap program is C2900XL boot loader ALSwitch uptime is 16 minutes System returned to ROM by power-on System image file is "flash:c2900XL-c3h2s-mz-120. DLY 100 usec.1. output never. rxload 1/255 Encapsulation ARPA. BW 0 Kbit. ARP Timeout 04:00:00 Last input never.fd49.fd49.bin" cisco WS-C2924-XL (PowerPC403GA) processor (revision 0x11) with 8192K/1024K bytes of memory. output hang never Last clearing of "show interface" counters never --More— Lệnh show version để xem thông tin phần cứng và phần mềm ALSwitch#show version Cisco Internetwork Operating System Software IOS (tm) C2900XL Software (C2900XL-C3H2S-M).

Power supply part number: 34-0834-01 Motherboard serial number: FAB04301ANJ Power supply serial number: PHI04150042 Model revision number: A0 Motherboard revision number: B0 Model number: WS-C2924-XL-EN System serial number: FAB0432S2GJ Configuration register is 0xF ALSwitch# .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.