P. 1
Lucrare de Disertatie Afpd

Lucrare de Disertatie Afpd

|Views: 10,034|Likes:
Published by Silviu Burdusel

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: Silviu Burdusel on Jun 18, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/16/2013

pdf

text

original

CUPRINS

INTRODUCERE ……………...…………………………………………………………….....

CAPITOLUL I. PREZENTAREA PRINCIPALILOR INDICATORI FINANCIARI ŞI
UTILIZAREA ACESTORA ÎN CONTEXTUL ANALIZEI POZIŢIEI FINANCIARE…

1.1. Rolul situaţiilor financiare în furnizarea informaţiilor contabile ..……………….............
1.2. Valorificarea informaţiilor contabile în analiza poziţiei financiare.………..........….…....
1.3. Bilanţul – suport al analizei poziţiei financiare .………………..................................…..
1.4. Indicatori de lichiditate, solvabilitate, de gestiune şi trezorerie .………………...........….
1.5. Analiza fluxurilor de trezorerie ...............………………………………………...............
1.6. Indicatori privind structura patrimonială ............………………………….........………..
1.6.1. Analiza ratelor de structură ale activului ..……………………………....................
1.6.2. Analiza ratelor de structură ale pasivului ..………………………….......................
1.6.3. Analiza ratelor de sinteză ..........................……………………………....................
1.6.4. Analiza ratelor de finanţare şi îndatorare ..........................……………………….....

CAPITOLUL II. PREZENTAREA GENERALĂ A SC OMV PETROM SA ………... ....

2.1. Scurt istoric al societăţii …………………………...…......................................................
2.2. Obiectul de activitate …………………………………..…...............................................
2.3. Misiune, obiective, strategii ...........................……………………………………............
2.4. Structura organizatorică a SC OMV PETROM SA ...……………………………............
2.5. Mediul extern .................................................……………………………………............

CAPITOLUL III. ANALIZA POZIŢIEI FINANCIARE LA SC OMV PETROM SA... ...

3.1. Analiza evoluţiei procentuale a indicatorilor din bilanţul contabil ………………..............
3.2. Analiza indicatorilor de lichiditate, solvabilitate, trezorerie ……………………..............
3.3. Analiza ratelor de structură patrimonială ……………..………………………….............
3.4. Analiza riscului financiar …......................……………………………………….............

CONCLUZII ŞI PROPUNERI…………………………….……………….……………... ....

Bibliografie ……………………………………………………….…………………...............

1

4

4
6
8
9
12
14
15
18
19
20

21

21
22
27
29
29

31

33
34
40
43

45
49

INTRODUCERE

Această lucrare îşi propune să evidenţieze modul în care informaţiile relevate de situaţiile
financiare sunt prezentate şi valorificate în demersul lor, pentru a caracteriza activitatea unei
entităţi, poziţia financiară şi performanţele acesteia, atât pentru nevoile proprii, cât şi pentru terţi.
Globalizarea economiilor face ca informarea financiară clasică, articulată în jurul
conceptelor contabile să nu mai răspundă aşteptărilor diferitelor categorii de utilizatori. Adesea,
principiile contabile admise produc distorsiuni care deformează realitatea economică,
diversitatea practicilor contabile făcând dificil demersul analizei financiare, mai ales în cazul
unor entităţi multinaţionale.

În ultimele decenii, teoria şi practica economică au consemnat numeroase cazuri în care
reuşita în economie este legată nu atât de reforme radicale, cât de valorificarea zonelor de graniţă
dintre subsistemele economic, social şi politic, unde există perioade în care, deşi domină
exigenţele unui subsistem, rezultanta creează echilibru şi optim în toate trei1
.
Dezvoltarea pieţelor de capital şi eficienţa acestora depinde de încrederea publicului în
informaţia contabilă transparentă care trebuie însoţită şi de asumarea clară a responsabilităţii
privind situaţiile financiare, cu atât mai mult cu cât, prin scandalurile financiare care au zguduit
multe state ale lumii, încrederea destinatarilor situaţiilor financiare în raportarea financiară şi în
auditarea acestora a fost afectată considerabil.
Situaţiile financiare ale unei companii reprezintă cel mai important mijloc prin care
informaţia contabilă este pusă la dispoziţia factorilor decizionali. De aceea, companiile îşi
publică situaţiile financiare, într-un mod cât mai explicit, pentru a putea fi înţelese de către
cititorul interesat.

Perfecţionarea continuă a mediului de afaceri reprezintă o prioritate esenţială a guvernelor
în consolidarea funcţionării economiei de piaţă, iar pe termen scurt, realizarea obiectivelor
urmărite în cadrul programului de aderare a României la Uniunea Europeană. În acest context,
cadrul general de contabilitate şi audit financiar îşi îmbunătăţeşte continuu calitatea informaţiei
contabile prin aplicarea reglementărilor contabile conforme cu Directivele Comunităţii
Economice Europene (Directiva a-IV-a şi a VII-a) 2
.

Necesitatea de conformitate este impusă de3

:

•globalizarea economiilor naţionale;

•accesul României pe pieţele de capital internaţionale;
•transparenţa şi simplificarea raportărilor financiare.
Pentru atingerea acestor obiective, în ultima perioadă au avut loc o serie de modificări a
adoptării legislative între care mentionăm:
•modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr.82/1991;
•reglementările contabile conforme cu Directiva IV-a şi a-VII-a

•adoptarea IFRS şi IAS, prin Ordin M.F.P.

1

Done I, Ungureanu A– Cota unică de impozitare şi convergenţa economiei naţionale la UE, Integrarea României în
Uniunea Europeană Oportunităţi şi provocări, Supliment al Revistei de Economie teoretică şi aplicată, vol.II, 2007

2

Ionescu C – Contabilitate, baze şi proceduri, ed.a-II-a, Editura Fundaţiei României de Mâine, Bucureşti, 2007

3

Ionescu C – Reglementări contabile conforme cu Directivele Europene referitoare la elaborarea situaţiilor
financiare - Suport de curs – Bucureşti, 2007

2

În conformitate cu referenţialul contabil internaţional situaţiile financiare trebuie să
permită aprecierea poziţiei financiare, performanţei entităţii precum şi evoluţia poziţiei
financiare, pentru ca investitorii să poată lua deciziile lor de investire şi de dezinvestire 4
.

Situaţiile financiare prezintă rezultatele financiare ale unei entităţi grupate pe categorii de
informaţii conform caracteristicilor economice denumite generic „structurile situaţiilor
financiare” care sunt direct legate de evaluarea poziţiei financiare (activele, datoriile şi capitalul
propriu) şi a performanţei (veniturile şi cheltuielile)5
.
Analiza situaţiilor financiare este arta de a analiza şi de a interpreta informaţiile prezentate
în diferitele rapoarte întocmite de o întreprindere. Indiferent că situaţiile financiare sunt analizate
de persoane competente ale conducerii întreprinderii sau ale terţilor, scopul principal al analizei
este acelaşi: să se furnizeze o bază pentru luarea unor decizii raţionale.
Desigur că fiecare categorie de utilizatori ai informaţiilor contabile va pune accente pe
diferite structuri ale situaţiilor financiare. Finanţatorul bancar este mai interesat asupra lichidităţii
pe termen scurt, în timp ce investitorul potenţial sau actual va fi mai atent asupra profitabilităţii
pe termen lung şi structurii capitalului. Un alt scop al analizei situaţiilor financiare este de a
dezvolta o bază relaţională pentru a prevedea viitorul.
Deşi pentru analiza situaţiilor financiare se poate face prin apelul la unul sau mai multe
instrumente (tehnici), cel mai adesea analiştii fac apel la analiza pe bază de rate. Ratele
financiare pot fi utilizate pentru a dezvolta un set de statistici care să pună în evidenţă
caracteristicile financiare cheie ale întreprinderii în cauză 6
.
Pornind de la o interpretare simplă, bilanţul este documentul de sinteză care prezintă
situaţia afacerilor unei întreprinderi la un moment dat.
Studiul financiar al bilanţului evidenţiază modalităţile de realizare a echilibrului financiar
funcţional sau patrimonial al întreprinderii la un moment dat (de regulă la sfârşitul perioadei de
gestiune), permiţând deci o analiză financiară statică 7
.
Dincolo de rolul său în a completa informaţiile referitoare la compoziţia beneficiului,
bilanţul contribuie şi la furnizarea bazei informaţionale privind:
•calculul ratei de randament;

•evaluarea structurii capitalului întreprinderii;
•determinarea lichidităţii şi flexibilităţii întreprinderii8
.
Elaborarea lucrării de faţă a reprezentat un demers complex de studiu, analiză şi cercetare a
unor aspecte semnificative referitoare la activitatea companiei S.C. OMV PETROM S.A., în care
îmi desfăşor în prezent activitatea, şi care prin aria sa de activitate, deosebit de extinsă şi
diversă, s-a constituit ca un domeniu incitant de studiu pentru analiza în dinamică a activităţii
societăţii, pe parcursul anilor 2007, 2008 şi 2009.

4

Feleagă (Malciu) L, Feleagă N– Contabilitate Financiara o abordare europeană şi internaţională, Vol.II, Editura
InfoMega, Bucureşti, 2005, p.22

5

Ionescu C – Reglementări contabile conforme cu Directivele Europene referitoare la elaborarea situaţiilor
financiare - Suport de curs – Bucureşti, 2007

6

Feleagă (Malciu) L, Feleagă N– Contabilitate Financiara o abordare europeană şi internaţională, Vol.II, Editura
InfoMega, Bucureşti, 2005, p.23

7

Vintilă G – Gestiunea Financiară a Întreprinderii, Editura Didactică şi Pedagogică, R.A., Bucureşti, 2006, p.33

8

Feleagă (Malciu) L, Feleagă N – Contabilitate Financiară o abordare europeană şi internaţională, Vol.I, Editura
InfoMega, Bucureşti, 2005, p.79

3

Şi în această perioadă, ce succede procesului de privatizare, au avut loc numeroase
schimbări, în domenii esenţiale ale activităţii unei companii, schimbări ce ţin de politici
contabile, de maniera de organizare a activităţii, restructurări de sarcini şi activităţi, regândirea
politicii de resurse umane în funcţie de noile obiective şi priorităţi. Deasemenea, Petrom trebuie
să se raporteze permanent la cererea de piaţă, să anticipeze mişcările concurenţei, să-şi
autoevalueze limitele şi resursele de care dispune.
Tocmai aceste schimbări care au avut loc în cadrul S.C. OMV PETROM S.A. au
reprezentat pentru mine o provocare de a studia şi analiza dinamica anumitor indicatori
economici, pentru a pune în evidenţă poziţia financiară a societăţii, modul de evoluţie al
companiei, pe parcursul anilor 2007-2009, şi nu în ultimul rând, identificarea şi evidenţierea
punctelor forte şi a punctelor slabe din activitatea internă a companiei, precum şi a ameninţărilor
din mediul extern.

Lucrarea este sistematizată în trei capitole, în primul capitol am prezentat mai întâi
fundamentele teoretice privind importanţa situaţiilor financiare în furnizarea informaţiilor
contabile, după care am scos în evidenţă rolul bilanţului în reflectarea poziţiei financiare a unei
întreprinderi precum şi principalii indicatori şi utilizarea acestora în contextul analizei poziţiei
financiare la S.C. OMV Petrom S.A..
În al doilea capitol se arată prezentarea generală a societăţii, caracterizarea activităţilor
principale ale S.C. OMV Petrom S.A., precum şi obiectul de activitate, structura organizatorică,
mediul extern.

În al treilea capitol sunt studiate poziţia financiară a societăţii pe baza ratelor de lichiditate,
solvabilitate şi de gestiune, a fondului de rulment şi necesarului de fond de rulment pentru anii
2007, 2008 şi 2009.

La sfârşitul lucrării sunt prezentate punctele forte şi puntele slabe ale S.C. OMV Petrom
S.A. şi sunt expuse măsurile de îmbunătăţire a poziţiei financiare cât şi concluziile care decurg
din parcurgerea acestei lucrări.
Criza economică care a afectat şi ţara noastră, a influenţat negativ şi compania OMV
Petrom, determinând scăderea aproape a tuturor indicatorilor economico-financiari, dar
compania prin strategiile pe care le-a adoptat (restructurare, modernizare şi monitorizarea
costurilor) a reuşit să facă faţă mediului economic nefavorabil.

4

CAPITOLUL I - PREZENTAREA PRINCIPALILOR INDICATORI
FINANCIARI ŞI UTILIZAREA ACESTORA ÎN CONTEXTUL
ANALIZEI POZIŢIEI FINANCIARE

În acest capitol am încercat să surprind importanţa situaţiilor financiare în analiza poziţiei
financiare a unei firme şi principalii indicatori care contribuie la această analiză.
Conform OMFP 3055/10.11.2009 situaţiile financiare anuale sunt întocmite de persoanele
juridice care la data bilanţului depăşesc limitele a două dintre următoarele criterii:
•total active: 3.650.000 euro
•cifra de afaceri netă: 7.300.000 euro

•număr mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 50.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->