ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

22/1/2011

ΘΕΜΑ 1ο:
Να γράψετε δίπλα στις παρακάτω προτάσεις το γράμμα Σ αν η πρόταση
είναι σωστή ή το γράμμα Λ αν η πρόταση είναι λάθος.
α) Μια αδύνατη εξίσωση έχει ρίζα τον αριθμό 0
β) Όταν μια εξίσωση αληθεύει για κάθε αριθμό λέγεται ταυτότητα.
0
δ) Η εξίσωση 0 ⋅ χ = είναι αδύνατη.
5
ε)Η

ανίσωση 0 ⋅ χ ≤ 0 είναι αδύνατη.

στ)Η ανίσωση 3χ − 3 > 0 δεν έχει λύση τον αριθμό 1.
ΘΕΜΑ 2ο:
α) Να βρείτε τις κοινές λύσεις των ανισώσεων
χ 1− χ
1

< 1 και − χ ≥ 0
2
2
3
και να τις παραστήσετε στην ευθεία των αριθμών.
β)Δίνονται οι παραστάσεις:
Α = 6 + 5 + 16 και Β =

16
+ 3 9 + 36
4

Να δείξετε ότι Α ⋅ Β = 2 ⋅ 36
ΘΕΜΑ 3ο:
Τρία αδέρφια έχουν άθροισμα ηλικιών 31 χρόνια.
Ο μεγαλύτερος είναι διπλάσιος από τον μικρότερο, ο οποίος είναι τρία
χρόνια μικρότερος από τον δεύτερο.
α) Αν χ η ηλικία του δεύτερου να βρείτε σε σχέση με το χ την ηλικία του
πρώτου και του τρίτου.
β) Υπολογίστε τις ηλικίες των τριών παιδιών.

ΘΕΜΑ 4ο:
1) Δίνεται η ισότητα ψ2 = χ2 - 4
α) Να υπολογίσετε την τιμή του ψ για χ = 2 και για χ = -2
β) Να υπολογίσετε τις τιμές του ψ για χ = 0.
γ) Αυτή η ισότητα εκφράζει , ως προς ψ , μια συνάρτηση;
Δικαιολογήστε την απάντησή σας.
2) Δίνεται η συνάρτηση ψ = 2(χ – 1) + 3χ
α) Να υπολογίσετε την τιμή της συνάρτησης για χ = 0 και για χ = 1.
β) Να υπολογίσετε την τιμή του χ για την οποία η τιμή της συνάρτησης
είναι 8.
γ) Να υπολογίσετε την τιμή του χ για την οποία η τιμή της συνάρτησης
είναι -12.