ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
Α.Ε.Μ.
ΤΗΛ.

1. Όνομα επιβλέποντα διδάσκοντα
2. Κατεύθυνση
3. Θέμα Ερευνητικής Εργασίας

Δηλώνω ότι
κατεύθυνσης
υποχρεωτικά
συμπληρώσει

Ημερομηνία

έχω ολοκληρώσει με επιτυχία τα μαθήματα της
στην οποία πραγματοποιείται η εργασία, όλα τα
μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών και έχω
τις απαιτούμενες 231 δ.μ.

/

/

Υπογραφή Φοιτητή/τριας

Υπογραφή Διδάσκοντα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ αρ. Γ.Σ.

ΟΝΟΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΩΝ
1.
2.