P. 1
מתמטיקה מדריך בחינה

מתמטיקה מדריך בחינה

|Views: 56|Likes:
Published by Avi Kirsh

More info:

Published by: Avi Kirsh on Jul 03, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/03/2012

pdf

text

original

245

יללכ
.הבוחה תוניחב םע תינמנ הקיטמתמב הניחבה .1
םינולאשה תא תללוכ איהו ,דומיל תודיחי 3 לש ףקיהב איה הבוחה תניחב .2
ךותמ( תודוקנ 15 לש ילמינימ ןויצ הניחבב לבקל שי 303 ןולאשב .303 ,302 ,301
"מ.צ" םושירה עיפוי ,תודוקנ 15־מ ךומנה ןויצ ןחבנה לבקי םא .)תודוקנ 100
יפוס ןויצ לבקל ןחבנה לכוי אל הז הרקמב ."ילמינימ ןויצ גשוה אל" ותועמשמש
.דומיל תודיחי 4 וא דומיל תודיחי 3 לש ףקיהב הקיטמתמ עוצקמב
תא תללוכה הניחב ,דומיל תודיחי 4 לש ףקיהב םג הקיטמתמב ןחביהל ןתינ .3
תא תללוכה הניחב — דומיל תודיחי 5 לש ףקיהבו , 305 , 304 , 303 םינולאשה
תוניחב םע תינמנ דומיל תודיחי 4 לש ףקיהב הניחבה . 307 , 306 , 305 םינולאשה
םע תינמנ דומיל תודיחי 5 לש ףקיהב הניחבה .תרבגומ המרב תוניחבו הבוחה
לעו תבייחמה הריחבה תשירד לע הנועו תרבגומ המרב תוניחבו הבוחה תוניחב
.םלועה תוברת לש השירדה
ו"סשת ץיק דעוממ לחה הריבצה הנבמב הקיטמתמב תורגבה תוניחב .4
אלו ,הריבצה הנבמב קר ויהי הקיטמתמב תורגבה ינחבמ ו"סשת ץיק דעוממ לחה
הריבצה הנבמב ונחביי הקיטמתמב םינחבנה לכ .ןשיה הנבמב םינולאש רתוי ויהי
המרב םנויצ תא רפשל ולכוי ןשיה הנבמה יפ־לע ונחבנש םידימלת תאז םע .דבלב
.רבעב ונחבנ הבש
.ו"סשת ץיק דעוממ לחה ףקת ןולאש לכב םושרה הניחבה ךשמ
!בל ומיש
רתאה ךותב הקיטמתמל ר"מפמה לש טנרטניאה רתאב ןכדעתהל ץלמומ
:רתאה תבותכ .םיר"מפמה ףגאב ,ךוניחה דרשמ לש יזכרמה
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/
Mazkirut_Pedagogit/MATEMATIKA
.תורגבה תוניחב תארקל םכל יטנוולרה עדימ אוצמל ולכות הז רתאב
הקיטמתמ
246
תולאש ויהי ,דומיל תודיחי 3 לש המרב ,ו"סשת ץיקמ לחה תורגבה ינחבמב
םיאשונה תרגסמב קר ויהי תולאשה .תיטמתמ תוניירוא לש תונמוימ תושרודה
תולאש ופסונ 302־ו 301 םינולאש לש רגאמל .םידומילה תינכתב םימייקה
.תורגבה תניחב הנבמלו םינולאשב םימייקה םינכתל תומיאתמה תויניירוא
ר"מפמה רתאב תומסרופמ תולאשה .םידומילה תינכתל רמוח לכ ףסוותה אל
.הקיטמתמל

:הרעה
.םימאתומ םינחבמב הריבצה תינכתב הניחבה הנבמ גצומ 274 'מעב
.םיבחרומ תואחסונ יפד םיגצומ 275 'מעב
.תויטקדיד תועצה תוגצומ 278 'מעב


הקיטמתמ
247
הניחבה הנבמ
301 ןולאש 302 ןולאש 303 ןולאש
תוכרעמו תואוושמ
הנושאר הלעממ תואוושמ
אשונ יוניש ,היינשו
:תוילולימ תויעב ,החסונב
,הריכמו היינק תויעב
.םיזוחא תויעב


הניחבב תולאש 2—1
תירבגלא הקינכט
תוכרעמו תואוושמ
ילבו םע תואוושמ
םירבש .םירטמרפ
היצקנופ .םיירבגלא
היצקנופ ,תיראיניל
םיפרג תריקח .תיעוביר
א"ודחב שומיש אלל
.)טוריפ ואר(
הניחבב תולאש 2—1
היינק :תוילולימ תויעב
,)םיזוחא ללוכ( הריכמו
תויעב ,העונת ,םיזוחא
.תוירטמואיג


"םייתואיצמ" םיפרג
תיינבו םיפרג תאירק(
.תוינובשח תורדס ,)םיפרג
הניחבב הלאש 1
,הקזחה גשומ תבחרה
הרדגה( תיסדנה הרדס
הרדגהו םוקמ יפל
לודיג תויעב ,)היסרוקרב
.תויטרקסיד הכיעדו
הניחבב הלאש 1

הירטמואיגב דוסי יגשומ
טפשמ ,םירשי :תיטילנא
.סרוגתיפ
הלאש 1
יראיניל ןונכת

הלאש 1
:תיטילנא הירטמואיג
,עטק עצמא ,עטק ךרוא
,תובצינ יאנת ,םירשי
לגעמל קישמ ,לגעמ
.לגעמה לע הדוקנב
הקיטמתמב הניחבל דומילה יאשונ
303 ,302 ,301 םינולאש — דומיל תודיחי 3
248
301 ןולאש 302 ןולאש 303 ןולאש
:הירטמונוגירט
תויצקנופה
שלושמ .תוירטמונוגירטה
.ןיועמו ןבלמ ,תיווז רשי
הניחבב הלאש 1
םימושיי :הירטמונוגירט
.בחרמבו רושימב
:םה םיפוגה בחרמב(
הסיסבש הרשי הרסנמ
וא ןבלמ ,עוביר אוה
הרשי הדימריפ ,שלושמ
).עוביר וא ןבלמ הסיסבש
תולאש 2—1
ילאיצנרפיד ןובשח
לשו םימונילופ לש
, x ,
1
x
תויצקנופה
ללכ ,הלפכמ לש תרזגנ
תרזגנה ישומיש ,תרשרשה
.)טוריפ ואר(
תירואית הקיטסיטטס
תוגלפתה ללוכ אל(
לש תורבתסה ,)תילמרונ
.ערואמ
תולאש 2—1
תוגלפתה ,תורבתסה
.תילמרונ

תולאש 2—1
:ילרגטניא ןובשח
יבושיח ,המידק היצקנופ
.םיחטש
תויצקנופ רקחו תוגהנתה
301 ןולאש
.עברו העש :הניחבה ךשמ
:הניחבה הנבמ
תובחרהה .רגאמה לש תובחרהמו םייקה רגאמהמ ןה תולאשה .תולאש שש ןולאשב
.)245 דומעב ותבותכ ואר( תיגוגדפה תוריכזמה לש טנרטניאה רתאב תומסרופמ
:רתאב תואצמנה תובחרהה ןלהל
ז"סשת ץיקמ לחה רגאמה תבחרה .א
ח"סשת ץיקמ לחה רגאמה תבחרה .ב
!בל ומיש
םידומיל רמוחו תובחרהכ רתאב םימושר 301 ןולאשל םידומילה רמוחו תובחרהה
. 35001 ןולאשל
תויהל וליחתי ובש דעומה ןדיל םשרייו ,רגאמל תופסונ תובחרה ומסרפתי ןמזה ךשמב
.הניחבל בייחמה תולאשה רגאממ קלח
תובחרהה ןמו םייקה רגאמהמ תולאש לולכי הניחבל רמוחה — הזה דעומה ןמ לחה
.הניחבה ךיראת ללוכ ,הניחבה ךיראתל דע ופסונש
25 — הלאש לכל( תואלמ תולאש עבראל הוושה דוקינ רובצל ןחבנה לע 301 ןולאשב
.תולאש יקלח לע וא תואלמ תולאש לע תונעל לוכי ןחבנה .)תודוקנ
םיעיפומה םירפסמה תא תורגבה תניחבב תונשל ןתינ רגאמהמ הלאש לכב :הרעה
תפסות ומכ תופסונ תולקה תתלו ,םיפיעס דירוהל ,הגרדמ יפיעס ףיסוהל ,הלאשב
.'דכו טוטרס
תודיחי 3 / הקיטמתמ
249
302 ןולאש
.יצחו העש :הניחבה ךשמ
:הניחבה הנבמ
תובחרהה .רגאמה לש תובחרהמו םייקה רגאמהמ ןה תולאשה .תולאש שש ןולאשב
.)245 דומעב ותבותכ ואר( תיגוגדפה תוריכזמה לש טנרטניאה רתאב תומסרופמ
:רתאב תואצמנה תובחרהה ןלהל
ז"סשת ץיקמ לחה רגאמה תבחרה .א
ח"סשת ץיקמ לחה רגאמה תבחרה .ב
.תופסונ רגאמ תולאש ומסרפתי הנשה ךשמהב
!בל ומיש
םידומיל רמוחו תובחרהכ רתאב םימושר 302 ןולאשל םידומילה רמוחו תובחרהה
דעומה ןדיל םשרייו ,רגאמל תופסונ תובחרה ומסרפתי ןמזה ךשמב .35002 ןולאשל
לכב — הזה דעומה ןמ לחה .הניחבל בייחמה תולאשה רגאממ קלח תויהל וליחתי ובש
דע ופסונש תובחרהה ןמו םייקה רגאמהמ תולאש לולכי הניחבל רמוחה ,הניחב
.הניחבה ךיראת ללוכ ,הניחבה ךיראתל
25 — הלאש לכל( תואלמ תולאש עבראל הוושה דוקינ רובצל ןחבנה לע 302 ןולאשב
.תולאש יקלח לע וא תואלמ תולאש לע תונעל לוכי ןחבנה .)תודוקנ

:תורעה
תומייקה תולאשה סיסב לע הנבית יראיניל ןונכתב הלאשה תורגבה תניחבב .א
.רגאמה תלאשב םיעיפומה םיפיעסה לכ הלאש התואב ולאשיי אל ךא ,רגאמב
תייצקנופ תא םושרל ,םיצוליא תכרעמ תונבל תחא הלאשב ךרטצי אל ןחבנ
אלא ,םידוקדוקה לכ תא בשחלו ןורתפה לש ירשפא םוחת טטרסל ,הרטמה
ןכתיי ,לשמל .הז גוסמ תולאשל תויורשפא ןווגמ שי .הלא תומישממ קלח קר
תאו םיצוליאה תכרעמ תא קר בותכל ושרדיי םינחבנהו תילולימ הלאש ןתניתש
םוחת ללוכ( טוטרס הלאשב ןותנ היהיש איה תרחא תורשפא .הרטמה תייצקנופ
םיכרעה תא אוצמלו םיווקה תא תוהזל ךרטצי ןחבנהו ,םיצוליא תכרעמו )ןורתפה
ןתינ ןפוא ותואב .ילמינימ וא ילמיסקמ ךרע תלבקמ הרטמה תייצקנופ םרובעבש
ךשמש אוה החנמה ןורקיעה יכ ןייצל בושח .רגאמה ךותמ תופסונ תולאש רוזגל
.הניחבה תעב םינחבנה תושרל דמועה ןמזל םיאתי הלאשה ןורתפל שרדנש ןמזה
,רגאמה ךותמ תולאש ויהיש ןכתיי .הירטמונוגירטב םירטמרפב שומיש שרדיי אל .ב
.םירפסמב ופלחוי תולאשב םירטמרפה הלא םירקמב ךא ,םירטמרפ שי ןהבש
םיאשונב( ג־ו ב ,א םיקרפמ םייקה רגאמהמ חקליהל תולוכי 302 ןולאשב תולאש .ג
.)302 ןולאשל םיכיישה
םיעיפומה םירפסמה תא תורגבה תניחבב תונשל ןתינ רגאמהמ הלאש לכב .ד
תפסות ומכ תופסונ תולקה תתלו ,םיפיעס דירוהל ,הגרדמ יפיעס ףיסוהל ,הלאשב
.'דכו טוטרס
תודיחי 3 / הקיטמתמ
250
303 ןולאש
.םיעבר השולשו העש :הניחבה ךשמ
:הניחבה הנבמ
.הריבצ ןיא הז ןולאשב
:הניחבה יאשונ
.תיטילנא הירטמואיג ,תוילולימ תויעב — הרבגלא
.)ןוציק ךרע תויעב ללוכ( ילרגטניאו ילאיצנרפיד ןובשח ,תויצקנופ תוגהנתה
.שמח ךותמ תולאש שולש לע תונעל ןחבנה לע
םא םג ,הניחבה תרבחמב תורותפה תונושארה תולאשה שולש תא קר קודבי ךירעמה
.יקלח ןפואב תורותפ ןה

:הרעה
וא 'הרבגלא' םיאשונהמ דחאב קר 303 ןולאשב ועיפוי הירטמואיגב תוילולימ תויעב
.'ןוציק ךרע תייעב'
םא .)תודוקנ 100 ךותמ( תודוקנ 15 לש ילמינימ ןויצ הניחבב לבקל שי 303 ןולאשב
ןויצ גשוה אל" ותועמשמש "מ.צ" םושירה עיפוי ,תודוקנ 15־מ ךומנה ןויצ ןחבנה לבקי
3 לש ףקיהב הקיטמתמ עוצקמב יפוס ןויצ לבקל ןחבנה לכוי אל הז הרקמב ."ילמינימ
.303 ,302 ,301 םינולאשה תשולשב וינויצ וללקושי אלו ,דומיל תודיחי
!בל ומיש
. 35003 ןולאשכ ר"מפמה רתאב עיפומ 303 ןולאשה
:םינולאשה לקשמ
ללכמ 33% דחא לכ םיווהמ 302 ןולאשו 301 ןולאש דומיל תודיחי שולש לש המרב
.34% — 303 ןולאש ,ןויצה
תודיחי 3 / הקיטמתמ
251
הניחבה הנבמ

303 ןולאש 304 ןולאש 305 ןולאש
היינק :תוילולימ תויעב
,)םיזוחא ללוכ( הריכמו
תויעב ,העונת ,םיזוחא
.תוירטמואיג


:הרעה
ךרוצ שי הז ןולאשב
הקינכטה לכ תא תעדל
תשרדנה תירבגלאה
םיאשונב תויעב ןורתפל
.ןולאשב םיעיפומה
שרדנה ירטמואיגה עדיה
ןולאשב תויעב ןורתפל
ישומיש לכ אוה הז
םידמלנה םיטפשמה
:םיאשונב הירטמואיגב
,םיעבורמ ,םישלושמ
ןוימדו לגעמ םיעלוצמ
ךשמהב טוריפ ואר(
.)רזוחה
,םינויווש־יא :הרבגלא
קוריפ ,הטאיו תואחסונ
תואוושמ ,םימרוגל
םע תואוושמ תוכרעמו
תואוושמ ,םירטמרפ
הבצה ידי־לע תורתפנה
האוושמ ומכ(
תואוושמ ,)תיעוביר ־וד
.תוילנויצר־יא
תוקזח לש הרבגלא
תואוושמ :םימתירגולו
תויעב ,םינויווש־יאו
.הכיעדו לודיג
,תינובשח :תורדס
תיפוס תיסדנה
תורדס ,תיפוסניאו
תורדגה ,תוברועמ
תורדסל היסרוקרב
.םינוש םיגוסמ
הקיטמתמב הניחבל דומילה יאשונ
305 ,304 ,303 םינולאש — דומיל תודיחי 4
252
303 ןולאש 304 ןולאש 305 ןולאש
:תיטילנא הירטמואיג
,עטק עצמא ,עטק ךרוא
,תובצינ יאנת ,םירשי
לגעמל קישמ ,לגעמ
.לגעמה לע הדוקנב

:הירטמונוגירט
תויצקנופה
,תוירטמונוגירטה
תואוושמ ,תוירוזחמ
האר ,תויוהז( תוטושפ
םיעלוצמ ןורתפ ,)טוריפ
םישלושמל םיקרפתמה
טפשמ ,תיווז ירשי
טפשמ ,םיסוניסה
םימושיי ,םיסוניסוקה
.בחרמבו רושימב

ילאיצנרפיד ןובשח
לשו םימונילופ לש
, x ,
1
x
תויצקנופה
ללכ ,הלפכמ לש תרזגנ
תרזגנה ישומיש ,תרשרשה
.)טוריפ האר(
ילאיצנרפיד ןובשח
לש :ילרגטניאו
,םונילופ תויצקנופ
,תוילנויצר ,שרוש
תוימתירגול ,תויכירעמ
ללוכ( תוירטמונוגירטו
תויעבו תרזגנה ישומיש
.)ןוציק ךרע
:הרעה
לש הרדגה םוחת
שורדל יושע תויצקנופה
תואוושמ לש ןורתפ
םייראיניל םינויווש־יאו
לש הנמ ,םייעובירו
האר( תויראיניל תויצקנופ
.)טוריפ
שומיש :הירטמואיג
הפיפחה יטפשמב
תונוכת .ןוימדה יטפשמבו
,םיעבורמ ,םישלושמ לש
תויעב תחכוהל לגעמו
.םיטפשמו

:ילרגטניא ןובשח
יבושיח ,המודק היצקנופ
.םיחטש
:תורבתסה
ייחב תיתורבתסה הבישח
תורבתסה וא םוי־םוי
"תיסאלק"

תויצקנופ רקחו תוגהנתה
תודיחי 4 / הקיטמתמ
253
303 ןולאש
םא .)תודוקנ 100 ךותמ( תודוקנ 15 לש ילמינימ ןויצ הניחבב לבקל שי 303 ןולאשב
ןויצ גשוה אל" ותועמשמש "מ.צ" םושירה עיפוי ,תודוקנ 15־מ ךומנה ןויצ ןחבנה לבקי
4 לש ףקיהב הקיטמתמ עוצקמב יפוס ןויצ לבקל ןחבנה לכוי אל הז הרקמב ."ילמינימ
.305 ,304 ,303 םינולאשה תשולשב וינויצ וללקושי אלו ,דומיל תודיחי
.250 דומעב עיפומ 303 רפסמ ןולאש תודוא לע ףסונ טוריפ
304 ןולאש
.םיעבר השולשו העש :הניחבה ךשמ
:הניחבה הנבמ
לש ילרגטניאו ילאיצנרפיד ןובשח ,בחרמבו רושימב — הירטמונוגירט :'א קרפ
.)תוטושפ ןוציק ךרע תויעב ללוכ( תוירטמונוגירטה תויצקנופה
.םייתש ךותמ תחא הלאש לע תונעל ןחבנה לע הז קרפב
תוקזח לש הרבגלא ,ילרגטניאו ילאיצנרפיד ןובשחב םיאשונה ראש :'ב קרפ
.הכיעדו לודיג תויעב ,םימתירגולו
.שולש ךותמ תולאש יתש לע תונעל ןחבנה לע הז קרפב

:תורעה
תואוושמ לש תירבגלאה הקינכטה לכ תא תעדל שי ילאיצנרפיד ןובשחב .א
ןוציק תודוקנו ספא תודוקנ ,הרדגה םוחת יכרוצל םיצוחנה םינויווש־יאו
.הז ןולאשל תוכיישה תויצקנופב
אוה תופסונ תויתוא וא םיפסונ רזע יווק הלאשב ןותנה טוטרסל ףיסומ ןחבנ םא .ב
.הניחבה תרבחמל טוטרסה תא קיתעהל בייח
יבושיח ללוכ ,םינוש םיבושיח הרצקב קמנלו ריבסהל שי הירטמונוגירטב תולאשב .ג
.תויווז
וילאש שלושמה תא ןייצל הבוח בחרמבו רושימב הירטמונוגירטב תולאשב .ד
.םיסחייתמ
שי ,תוירשפא תובושת רפסמ שי םא ,םיסוניסוקהו םיסוניסה טפשמב שומישב .ה
.ותוא םושרל שי ,תובושתהמ תחא תליספל קומינ שי םא .ןלוכ תא םושרל
תודיחי 4 / הקיטמתמ
254
ןולאשב ןוציק ךרע תויעבו הירטמונוגירטב תויעב ןורתפל תשרדנה הירטמואיגה .ו
לגעמ ,םיעלוצמ ,םיעבורמ ,םישלושמ :הירטמואיגב םיאשונה לכ תא תללוכ 004
.ןוימדו
תריקח — 'א ףיעס ,לשמל .םיאשונ המכמ תבכרומ תויהל הלוכי ןחבמב הלאש .ז
.חטש בושיח — 'ב ףיעסו היצקנופ
305 ןולאש
.םייתעש :הניחבה ךשמ
:הניחבה הנבמ
תורדסו הרבגלא :'א קרפ
.םייתש ךותמ תחא הלאש לע תונעל ןחבנה לע הז קרפב
.)תיתורבתסה הבישח וא תיסאלק תורבתסה( תורבתסהו הירטמואיג :'ב קרפ
תונעל לוכי ןחבנ ,בל ומיש ( שולש ךותמ תולאש יתש לע תונעל ןחבנה לע הז קרפב
לע אלו ,תיתורבתסה הבישחב תולאש לע קר וא תיסאלק תורבתסהב תולאש לע קר
.)םיאשונה ינשמ תולאש

:תורעה
תוטישב קר תונעל שי רושימה תיירטמואיג תרתוכה תחת תומושרה תולאש לע .א
.תידילקוא הירטמואיג לש
ןויווש קמנל ןיא :לשמל .בלש לכ הרורב הרוצב קמנל שי הירטמואיגב תולאשב .ב
המגודל םושרל ךירצ אלא ,"תויפקיה תויווז" םילימה ידי־לע קר תויווז יתש ןיב
. "תווש תשק התוא לע תונעשנה תויפקיה תויווז"
שולש יפ־לע אלש תויווז ןמסמ וא רזע יווק הירטמואיגב היעבב ףיסומ ןחבנ םא .ג
.הניחבה תרבחמל טוטרסה תא קיתעהל וילע ,תויתוא
תקולח לש תואבה תויורשפאה ונכתיי ,תורבתסהו הירטמואיג ללוכה ,'ב קרפב .ד
:תולאשה
תחא הלאשו תיסאלק תורבתסהב תחא הלאש ,הירטמואיגב תולאש יתש .1
.םוי־םויה ייחב תיתורבתסה הבישחב
תולאש יתשו תיסאלק תורבתסהב תולאש יתש ,הירטמואיגב תחא הלאש .2
.תיתורבתסה הבישחב
הלאש רוחבל יאשר וניא אוה .הז קרפב תולאש יתש לע תונעל בייח ןחבנ
.תיתורבתסה הבישחב תחא הלאשו תיסאלק תורבתסהב תחא
תודיחי 4 / הקיטמתמ
255
ידי־לע( קיודמ ןפואב ןורתפה יבלש לכ תא ריבסהל שי תורבתסהב תולאשב .ה
תא שרופמב קמנל שי הלבט יולימב .)תומיאתמ תואחסונ ידי־לע וא ילולימ רבסה
.תינתומה תורבתסהה תואחסונמ תחאב שומישמ תועבונה תואצותה
הבישחו תורבתסה :תונוש תורתוכ יתש תחת ועיפוי תורבתסהב תולאשה .ו
תפסונ הלאשו תורבתסהב תחא הלאש רוחבל יאשר וניא ןחבנ .תיתורבתסה
.תיתורבתסה הבישחב
ןויווש־יא — 'א ףיעס ,לשמל .םיאשונ המכמ תבכרומ תויהל הלוכי ןחבמב הלאש .ז
.תיראיניל האוושמ תריקח — 'ב ףיעסו יעוביר

:םינולאשה לקשמ
,ןויצה ללכמ 33% דחא לכ םיווהמ 304 ןולאשו 303 ןולאש דומיל תודיחי 4 לש המרב
.34% — 305 ןולאשו


תודיחי 4 / הקיטמתמ
256
הניחבה הנבמ
305 ןולאש 306 ןולאש 307 ןולאש
,םינויווש־יא :הרבגלא
קוריפ ,הטאיו תואחסונ
תואוושמ ,םימרוגל
םע תואוושמ תוכרעמו
תואוושמ ,םירטמרפ
הבצה ידי־לע תורתפנה
האוושמ ומכ(
תואוושמ ,)תיעוביר־וד
.תוילנויצר־יא
:הרבגלא
האר( תוילולימ תויעב
םע םינויווש־יא ,)טוריפ
.טלחומ ךרע
.היצקודניא
:תיטילנא הירטמואיג
אשונה לכ — םירשי
הצוח תאוושמ ללוכ(
םירשי ןיב תיווז ,תיווז
.)רשימ הדוקנ קחרמו
,אשונה לכ — לגעמ
,הספילא ,הלוברפ
.)טוריפ האר( הלוברפיהו
.םיירטמואיג תומוקמ
,תינובשח :תורדס
תיפוס תיסדנה
תורדס ,תיפוסניאו
תורדגה ,תוברועמ
תורדסל היסרוקרב
.םינוש םיגוסמ
םיירטמואיג :םירוטקו
םישומיש ,םיירבגלאו
.תוחכוהו םיבושיחל
טפשמ :הירטמונוגירט
טפשמו םיסוניסה
םימושיי ,םיסוניסוקה
.בחרמבו רושימב
אל( תואוושמו תויוהז
אלא ומצע ינפב ליגרתכ
תויעב ןורתפמ קלחכ
ןובשחב תויעב ללוכ
.)ילרגטניאו ילאיצנרפיד
םיבכורמ םירפסמ
הקיטמתמב הניחבל דומילה יאשונ
307 ,306 ,305 םינולאש — דומיל תודיחי 5
257
305 ןולאש 306 ןולאש 307 ןולאש
שומיש :הירטמואיג
הפיפחה יטפשמב
.ןוימדה יטפשמבו
,םישלושמ לש תונוכת
תחכוהל לגעמו ,םיעבורמ
.תויעב

ילאיצנרפיד ןובשח
:ילרגטניאו
תויצקנופ ,םימונילופ
,יעוביר שרוש ,תוילנויצר
.תוירטמונוגירט תויצקנופ
תודוקנ .המותס הריזג
הטמ יפלכ תוריעק ,לותיפ
תקולח .הלעמ יפלכו
ישומיש .םימונילופ
ללוכ( לרגטניאהו תרזגנה
.)ןוציק ךרע תויעב
.)טוריפ האר ( היצרגטניא
תויכירעמ תויצקנופ
הרבגלא — תוימתירגולו
ילאיצנרפיד ןובשחו
לכ ללוכ( ילרגטניאו
תושרדנה תויונמוימה
הרבגלאב 306 ןולאשב
.)א"ודחבו
.הכיעדו לודיג תויעב
:תורבתסה
ייחב תיתורבתסה הבישח
תורבתסה וא םוי םוי
."תיסאלק"


תודיחי 5 / הקיטמתמ
258
305 ןולאש
.255–254 םידומעב טוריפ ואר
306 ןולאש
.םייתעש :הניחבה ךשמ
:הניחבה הנבמ
.היצקודניא ,טלחומ ךרע םע םינויווש־יא ,תוילולימ תויעב — הרבגלא :'א קרפ
.םייתש ךותמ תחא הלאש לע תונעל ןחבנה לע הז קרפב
.ילרגטניאו ילאיצנרפיד ןובשח ,הירטמונוגירט :'ב קרפ
.שולש ךותמ תולאש יתש לע תונעל ןחבנה לע הז קרפב
:תורעה
.ושרדיי אל םירטמרפ םע )טלחומ ךרע( םינויווש־יא .א
.םימוסח םיפוג ושרדיי אל בחרמב הירטמונוגירטב תולאשב .ב
אוה ,תופסונ תויתוא וא םיפסונ רזע יווק הלאשב ןותנה טוטרסל ףיסומ ןחבנ םא .ג
.הניחבה תרבחמל טוטרסה תא קיתעהל בייח
יבושיח ללוכ ,םינוש םיבושיח הרצקב קמנלו ריבסהל שי הירטמונוגירטב תולאשב .ד
.תויווז
וילאש שלושמה תא ןייצל הבוח בחרמבו רושימב הירטמונוגירטב תולאשב .ה
.םיסחייתמ
שי ,תוירשפא תובושת רפסמ שי םא ,םיסוניסוקהו םיסוניסה טפשמב שומישב .ו
.ותוא םושרל שי ,תובושתהמ תחא תליספל קומינ שי םא .ןלוכ תא םושרל
ןולאשב שרדיהל תולוכי 305 ןולאשב הירטמואיגו הרבגלאב תושרדנה תויונמוימה .ז
.'דכו הרדגה םוחת ,ןוציק תויעב לש םיאשונב 306
ןויווש־יא — 'א ףיעס ,לשמל .םיאשונ המכמ תבכרומ תויהל הלוכי ןחבמב הלאש .ח
.היצקודניא — 'ב ףיעסו טלחומ ךרע םע
תודיחי 5 / הקיטמתמ
259
307 ןולאש
.םייתעש :הניחבה ךשמ
:הניחבה הנבמ
.םירוטקו ,תיטילנא הירטמואיג :'א קרפ
.שולש ךותמ תולאש יתש לע תונעל ןחבנה לע הז קרפב
.תוימתירגולו תויכירעמ תויצקנופ ,םיבכורמ םירפסמ :'ב קרפ
.םייתש ךותמ תחא הלאש לע תונעל ןחבנה לע הז קרפב
:תורעה
:ב שומיש שרדיי הקשהה יאנת אשונב תולאשב .א
.רשימ )לגעמה זכרמ( הדוקנ קחרמ .1
.הטננימירקסידה סופיא .2
עיפותש םג ןכתיי( ןולאש לכב עיפות חרכהב אל םיבכורמ םירפסמב הלאש .ב
.)הלאשמ קלחכ ,ףיעסכ
םירוטקוו םיירבגלא םירוטקו ושרדייש ןכתיי םירוטקווב הלאש התואב .ג
.םיירטמואיג
.אשונה ותואב תולאש יתש תויהל תולוכי הז ןולאשב םיאשונה ןמ דחא לכב .ד
305 םינולאשב ילאיצנרפיד ןובשחבו הירטמואיגב ,הרבגלאב תושרדנה תויונמוימה .ה
.'דכו הרדגה םוחת ,ןוציק תויעב לש םיאשונב 307 ןולאשב שרדיהל תולוכי 306־ו
םירפסמ — 'א ףיעס ,לשמל .םיאשונ המכמ תבכרומ תויהל הלוכי ןחבמב הלאש .ו
.יכירעמ ןויווש־יא — 'ב ףיעסו ,םיבכורמ

:םינולאשה לקשמ
ללכמ 33% דחא לכ םיווהמ 306 ןולאשו 305 ןולאש דומיל תודיחי שמח לש המרב
.34% — 307 ןולאשו ,ןויצה

תודיחי 5 / הקיטמתמ
260
הריבצה תטישב תורגבה תניחב תינכת
.הריבצה תטישב תורגבה תניחבב םינושה םינולאשב םישרדנה םיאשונה טוריפ ןלהל
.ו"סשת ץיק 'א דעוממ לחה ףקותב איה וז המישר
301 ןולאש
.היינשו הנושאר הלעממ תואוושמ :תואוושמ .1
איה תואוושמהמ תחא ,הנושאר הלעממ תואוושמה יתש :תואוושמ תכרעמ
.וז הרוצמ ןהיתש וא , y = ax
2
+ bx + c הרוצהמ היינשהו הנושאר הלעממ
.ןורתפה לש תיפרגה תועמשמהו ירבגלא ןורתפ ןיב רשקה
.ףתושמ םרוג תאצוה ידי־לע קוריפ :םימרוגל קוריפ .2
םיירבגלא םירבש הב שיש החסונב אשונ יוניש ללוכ :החסונב אשונ יוניש .3
.םיטושפ
תובקוע תולזוהו תויורקייתה ללוכ( הריכמו היינק תויעב :תוילולימ תויעב .4
תויעב ס"שת תנשמ םינרטניא םינחבנל רגאמב( םיזוחאב תויללכ תויעב ,)םיזוחאב
.)17–1 םיליגרת 18–15 םידומעב תועיפומ ולא
:"םייתואיצמ" םיפרג .5
."םייתואיצמ" םיבצמ םיראתמה םיפרגמ )היצמרופניא( עדימ תאירק
.ולש יפרג רואיתל בצמ לש ילולימ רואיתמ רבעמ — "םייתואיצמ" םיפרג תיינב
.רשי לש עופיש ,םומינימו םומיסקמ ,הדירי ,היילע :םיגשומה
.יוניש בצק לש תיתוכיא האוושה
:תיטילנא הירטמואיגב דוסי יגשומ .6
יתש יפ־לע ,ןותנ עופישו וילע הדוקנ יפ־לע רשי תאוושמ תאיצמ :רשי תאוושמ
.תודוקנ
טפשמ תרזעב תודוקנ ןיב קחרמ בושיח ,עטק עצמא ,םירשי לש הלבקהו ךותיח
.סרוגתיפ
תרדגה ,םיבקוע םירביא ןיב עובק שרפה יפ־לע תילולימ הרדגה :תינובשח הרדס .7
םינושארה םירביאה n םוכס תחסונ ,)יללכ רביאל החסונה( םוקמ יפל הרדסה
תוילולימ תויעב ןורתפ ללוכ ,םינוש םיגוסמ םיבושיחל תואחסונב שומישהו
.תורדסב
הקיטמתמ
261
:הירטמונוגירט .8
.סנגנט ,סוניסוק ,סוניס :תוירטמונוגירטה תויצקנופה תרדגה
ירשי םישלושמל םיקרפתמה םיעלוצמו תיווז ירשי םישלושמ :רושימב םימושיי
.ןיועמ ,ןבלמ ,יללכ שלושמ ,םייקוש הווש שלושמ — תיווז
םיעלוצמה לש תוירטמואיגה תונוכתב שומיש שרדיי תויעבה ןורתפ ךלהמב
.םירטמרפב שומיש אלל ,םיפקיהו םיחטש יבושיח ןכו םינושה
:תורבתסהו הקיטסיטטס .9
רודיס .תויוחיכש תלבטב םינותנ רואית ,)םיזוחאב ללוכ( תיסחי תוחיכש ,תוחיכש
)תולקמ( תודומע תמרגאיד ,םרגוטסיה תרוצב יפרגה םרואיתו תוצובקב םינותנ
5 ליגרת 71 'מע המגודל( הלא תומרגאיד לש חותינו האירק .לוגיע תמרגאידו
.)םינרטניא םינחבנל רגאמב
.ובושיחו עצוממה
ערואמב תואצותה רפסמ ןיב סחיכ יפוס בחרמב ערואמ לש תורבתסה בושיח
. יבלש־ודו יבלש־דח ערואמ .בחרמב תואצותה רפסמל

302 ןולאש
:תירבגלא הקינכט .1
:רטמרפ ילבו רטמרפ םע תואוושמ תוכרעמו תואוושמ
יראיניל םונילופ שי הבש רטמרפ םע האוושמ ,דיחי רטמרפ םע תיראיניל האוושמ
תכרעמ ,)80–79 'מע םינרטניא םינחבנל רגאמב תולאשה תמגודכ( הנכמב x־ב
וא האוושמל שי ורובע רטמרפה ךרע תאיצמ .דיחי רטמרפ םע תויראיניל תואוושמ
.ןורתפ ףא ,תונורתפ ףוסניא ,דיחי ןורתפ תואוושמ תכרעמל
תואוושמ הליכמה תכרעמ ללוכ ,היינשו הנושאר הלעממ תואוושמ תכרעמ ןורתפ
. ax
2
+ by
2
= c וא
a
x
b
y
c + = הרוצהמ
תויצקנופ קר( תואוושמ תכרעמ לש ירבגלא ןורתפל יפרג ןורתפ ןיב רשק תאיצמ
.)היינשו הנושאר הלעממ
.תולוברפ יתש לשו הלוברפו רשי לש ,םירשי לש ךותיח תודוקנ תאיצמ
הדיריו היילע ימוחת ,תוילילשו תויבויח ימוחת :תיעובירה היצקנופה תונוכת
.)רגאמב 83–81 'מע( )םיפרג ךותמ עדימ תאירק ללוכ(
.םיעוביר שרפה לש קוריפ ידי־לעו ףתושמ םרוג תאצוה ידי־לע םימרוגל קוריפ
.םיטושפ םיירבגלא םירבש םוצמצ /טושיפל םימרוגל קוריפב שומיש
תויצקנופ לש םיפרג תאירק ,תיעובירו תיראיניל היצקנופ לש םיפרג תאירק
ךותמ איה ףרגה תאירק תויעוביר וא תויראיניל ןניאש תויצקנופ רובע( ןהשלכ
.)רגאמה בחרוישכל ,תינבתה אלל — דבלב טוטרס
הקיטמתמ
262
:הקזחה גשומ תבחרה .2
.םירבשלו םיילילש םיכירעמל הקזחה תבחרה ,)םייעבט םיכירעמב( הקזחה יקוח
עיגהל ןתינש וא ,תוקזחה לכל הווש סיסב ןהב שיש תוטושפ תויכירעמ תואוושמ
.דחא דעצב הווש סיסבל
םירפסמ תביתכל 10 לש תוקזחב שומיש רמולכ ,םירפסמ לש תיעדמ הביתכ
םירפסמ לש קוליחו לפכ .טלחומה םכרעב דואמ םינטק וא דואמ םילודג
.יעדמ ביתכב םיבותכה
:תורדס .3
.)םינרטניא םינחבנל רגאמב 104–103 'מע( הגיסנ ללכ ידי־לע תורדס תרדגה
רביאה תחסונב שומיש ,הגיסנ ללכ ידי־לע הרדגה :)תיסדנה( תירטמואיג הרדס
.םירביא n לש םוכסה תחסונב שומיש ,יללכה
:תויטרקסיד הכיעדו לודיג תויעב .4
תיביר יבושיח לשמל( תוירטמואיג תורדסכ רואיתל תונתינה הכיעדו לודיג תויעב
.)'דכו תוברתה ,ךרע תדירי ,תיבירד
םינרטניא םינחבנל םייקה רגאמב תויעבה ,בחרומה רגאמה םוסרפל דע !בל ומיש
.ףקותב ןה
:יראיניל ןונכת .5
ינשב תיראיניל םינויווש־יא תכרעמ ,םינתשמ ינשב יראיניל ןויווש־יא לש ףרגה
תילולימ היעב םוגרת .הלש הבוגה יווקו הרטמ תייצקנופ ,יפרגה הרואיתו םינתשמ
ןוציק — יראיניל ןונכת לש תויעב .הרטמ תייצקנופלו םינויווש־יא תכרעמל
.םידוקדוק תקידב יפ־לעו הבוג יווק יפ־לע ירשפא םוחתב
:הירטמונוגירט .6
.סנגנט ,סוניסוק ,סוניס :תוירטמונוגירטה תויצקנופה
שלושמ :תיווז ירשי םישלושמל םיקרפתמה םיעלוצמ — רושימב םימושיי
םסוח לגעמ ,ללכושמ עלוצמ ,זפרט ,ןיועמ ,ןבלמ ,יללכ שלושמ ,םייקוש־הווש
.)002 לש המרל תומאתה םע ,רגאמב 172–166־ו 65–58 'מע( םוסח לגעמו
.םינושה םיעלוצמה לש תוירטמואיגה תונוכתב שומיש תושרודה תויעב ןורתפ
.םיחטשו םיפקיה ,תויווז ,םיעטק יכרוא לש םיעלוצמב םיבושיח
. S a b = ⋅ ⋅
1
2
sin γ החסונב שומיש
,רושימל בצינ רשי — בחרמב םיגשומ לש תיביטיאוטניא הרכה :בחרמב םימושיי
.םירושימ ןיב תיווז ,רושימל רשי ןיב תיווז
הרסנמ :םיפוגב תפטעמ חטשו םינפ חטש ,חפנ ,תויווז ,תועלצ יכרוא לש בושיח
,תועלצ־הווש שלושמ ,םייקוש־הווש שלושמ ,תיווז־רשי שלושמ הסיסבש הרשי
שלושמ ,)עוביר ללוכ( ןבלמ הסיסבש הרשי הדימריפ ,)עוביר ללוכ( ןבלמ
.תועלצ־הווש שלושמ ,םייקוש־הווש
הקיטמתמ
263
:תילמרונ תוגלפתהו תורבתסה ,הקיטסיטטס .7
,םירז תוערואמ לש ,תוערואמ לש ךותיחו דוחיא לש ,םילשמ ערואמ לש תורבתסה
וא ץע תמרגאיד תועצמאב םיבושיח .םייבלש־תלת וא םייבלש־וד תוערואמ לש
.תרחא המרגאיד
לש המלש הלבטב שומיש ללוכ( תילמרונ תוגלפתה ,ןקת ינויצ ,ןקת תייטסו עצוממ
.)רגאמב 152–146 'מע( )תוגלפתהה
303 ןולאש
:תוילולימ תויעב .1
.)םיזוחאב תובקוע תולזוהו תויורקייתה ללוכ( הריכמו היינק תויעב ,העונת תויעב
םישלושמ ,םינבלממ תובכרומה תורוצ לש םיפקיהו םיחטש :תוירטמואיג תויעב
חפנ .לילגו הבית לש םינפ חטשו חפנ ,)לגעמ עבר וא ,לגעמ יצח ,לגעמ( לגעמ יקלחו
.תשלושמ הרסנמ לש
.סרוגתיפ טפשמ שרדיי הירטמואיגבו ,םיזוחא םע תולאש הנייהת םיאשונה לכב
:תיטילנא הירטמואיג .2
.עטק עצמא ,)עטק ךרוא( תודוקנ ןיב קחרמ
ךותיח ,הלבקה ,הדוקנו עופיש יפ־לעו תודוקנ יתש יפ־לע רשי תאוושמ :םירשי
.תובצינו
לש ךותיח ,(x – a)
2
+ (y – b)
2
= R
2
יללכ לגעמ תאוושמו תינונק האוושמ :לגעמ
יאנתכ( לגעמה לעש הדוקנב לגעמל קישמ ,םילגעמ ינש לש ךותיח ,רשיו לגעמ
.)תובצינ
:תויצקנופ תוגהנתה .3
תדוקנ תביבסב תוגהנתה .תוילילשו תויבויח ,םיריצה םע ךותיח ,הרדגה םוחת
,
a
x
b
n
+ הרוצהמ תויצקנופ תוגהנתה , y ריצל הליבקמ הטוטפמיסא .הרדגה־יא
x ריצל הליבקמ הטוטפמיסא שרדית אל( x ריצל הליבקמ הטוטפמיסא םויק ללוכ
.)םירחא םירקמב
הלעמהמ היצקנופ איה f(x) רשאכ
1
f x ( )
לש ףרגה ןיבל f(x) לש ףרגה ןיב רשקה
.היינש וא הנושאר
ןובשחה קרפב תדרפנ הלאשכ תויצקנופ תוגהנתהב הלאש הייהתש ןכתיי :הרעה
.ילאיצנרפיד ןובשחב הלאש םע בולישב וא ,ילרגטניאהו ילאיצנרפידה
:ילאיצנרפיד ןובשח .4
גשומ .תרזגנה היצקנופה ,הדוקנב ףרג לש עופיש ,הדוקנב קישמ :דוסי יגשומ
.לובג לש יביטיאוטניא
,)(f(x) ± g(x))' , (cf(x))' ללוכ( םונילופ לש תרזגנ .)0 וא םלש k ( לש x
k
תרזגנה
הקיטמתמ
264
.)יעבט k ,
a
x
b
k
+ , f x ( ) ,
1
f x ( )
ללוכ( x ,
1
x
:תויצקנופה לש תרזגנ
לש תרזגנ .תורכזנה תויצקנופהמ תחא לכ לש הלפכמו ,שרפה ,םוכס לש תרזגנ
.)תרשרשה ללכ לש דחא בלש( תבכרומ היצקנופ
:תרזגנה ישומיש
.קישמ תאוושמ .א
ךותיח ,הדירי היילע ימוחת ,ןוציק תודוקנ ,הרדגה םוחת :תויצקנופ תריקח .ב
ריצל הליבקמ הטוטפמיסא( הרדגה־יא תדוקנ תביבסב תוגהנתה ,םיריצה םע
קר x ריצל הליבקמ הטוטפמיסא .היצקנופ לש ףרג לש הציקס טוטרס , )y

1
f x ( )
תויצקנופלו ,ישממ b ,יעבט k ,
a
x
b
k
+ הרוצהמ תויצקנופל
.היינש וא הנושאר הלעממ היצקנופ איה f(x) רשאכ
.)רוגס עטק תוצקב ןוציק ללוכ( ןוציק ךרע תויעב .ג
.הרדגהה םוחת בושיח יכרוצל יעוביר ןויווש־יא לש ןורתפ שרדיי אל :הרעה
:ילרגטניא ןובשח .5
הדוקנו תרזגנ יפל היצקנופ תאיצמ ,היצרגטניאה עובק ,המידק היצקנופ
תומיא ,תיראיניל תימינפהשכ תבכרומ היצקנופ לש לרגטניא .היצקנופה לע
.הריזג ידי־לע םילרגטניא
היצקנופה ףרג ןיב חטש בושיח ,םימיוסמ םילרגטניא בושיח :םיוסמ לרגטניא
ינשמ םיבכרומה םיחטשו תויצקנופ יתש לש םיפרג ןיב חטש ,y ריצל וא x ריצל
.)x־ה ריצ ןיבו תוכתחנ תויצקנופ יתש ןיב חטש לש בושיח לשמל( םיקלח
,םונילופ :תויצקנופה לש םילרגטניאה םה 003 ןולאשב םישרדנה םילרגטניאה
.םהלש םישרפה וא םימוכסו
c
ax b +
, n ≠ 1 יעבט

n
a
x
b
n
+ , (ax + b)
n

304 ןולאש
:תירבגלא הקינכט .1
הקינכטב הטילש .תירבגלא הקינכט לש אשונב תדרפנ הלאש לאשית אל
.הז ןולאשל םיכיישה םיאשונב תולאש ןורתפל שרדית ןלהל המושרה תירבגלאה
:םיאבה םישומישה ושרדיי
.)היינש הלעמב רצוקמה לפכה תואחסונ ללוכ( םימרוגל קוריפ
.היינשו הנושאר הלעממ תואוושמ תכרעמו תואוושמ ןורתפ
תויצקנופ תריקחב תויהל תולוכיש תוטושפ תוילנויצר־יא תואוושמ ןורתפ
.) x x + = 2 לשמל( םילרגטניאבו
.םייעובירו םייראיניל םינויווש־יא
לש הרדגהה םוחת לשמל .תויראיניל תויצקנופ לש הנמ לש טושפ ןויווש־יא
.
x
x

>
1
0 :גוסהמ ןויווש־יא לולכל לוכי תוימתירגול תויצקנופ
הקיטמתמ
265
:תוקזח לש הרבגלא .2
.ילנויצר ךירעמ םע הקזח .תוקזחה יקוח
שרוש לוטיב ,שרושה ךותמ םרוג תאצוה ,שרושל תחתמ םרוג תסנכה :םישרוש
.הנכמב
.יפרגה ןרואיתו תויכירעמ תויצקנופ
.)ןובשחמ םע ןורתפו ןובשחמ אלל ןורתפ( תויכירעמ תואוושמ
הרוצל עיגהל ןתינ םהמש םינויווש־יא( םיטושפ םייכירעמ םינויווש־יא
.)יעוביר ןויווש־יאל רתויה לכל םיליבומו ,עובק רפסמ a

, a
f(x)
≥ a
g(x)
:םימתירגול .3
םתירגול רבעמ .שרושו הקזח ,הנמ ,הלפכמ לש םתירגול ,והשלכ סיסבב םתירגול
.יפרגה ןרואיתו תוימתירגולה תויצקנופה .סיסבל סיסבמ
.)ןובשחמ םע ןורתפו ןובשחמ אלל ןורתפ( תוימתירגול תואוושמ
, log
a
f(x) ≥ log
a
g(x) הרוצל עיגהל ןתינ םהמ םינויווש־יא( םיטושפ םינויווש־יא
, log
4
(x
2
– 3x) > 1 :לשמל ,תוטושפ תויצקנופ g־ו f ,עובק רפסמ a
.יעוביר ןויווש־יאל רתויה לכל םיליבומ רשא , log
0.2
(x
2
+ 1) > log
0.2
(2x + 1)
:הכיעדו לודיג תויעב .4
.םייח תיצחמ ןמז ,תיכירעמ הכיעדו יכירעמ לודיג
:הירטמונוגירט .5
,סנגנטו סוניסוק ,סוניס תויצקנופה .הרזג חטשו תשק ךרוא ,תיווז תדימכ ןאידרה
לש תוירטמונוגירטה תויצקנופה ןיב םירשקה .יפרגה ןרואיתו ,הדיחיה לגעמב
.החוטש תיווזל תומילשמה תויווז לש ,הרשי תיווזל תומילשמ תויווז לש ,תויווז
תואוושמ ןורתפ .תודחוימ תויווזל תויצקנופה יכרע בושיח .תויצקנופה תוירוזחמ
.ןותנ םוחתב ןורתפו יללכ ןורתפ , sin (ax + b) = c , cos ax = b , sin ax = b הרוצהמ
, cos (a ± b) ,sin (a ± b) רובע תויוהזה , sin
2
x + cos
2
x = 1 ,
tan
sin
cos
x
x
x
=
:תויוהז
. cos 2a , sin 2a , tan (a ± b)
.תוירטמונוגירט תואוושמו תויעב ןורתפל תויוהזב שומיש שרדיי
:תוירטמואיג תויעב ןורתפ
.תיווז־ירשי םישלושמל םיקרפתמה םיעלוצמ ןורתפ
.יללכ שלושמ תרתהל םהב שומישהו םיסוניסוקה טפשמו םיסוניסה טפשמ
. S a b = ⋅ ⋅
1
2
sin γ שלושמה חטש תחסונ
בחרמב םיבושיח .תויוהזבו םיטפשמב שומיש םישרודה בחרמבו רושימב םימושיי
:םירשיה םיפוגב םיחפנו )םינפ חטש וא תפטעמ ומכ( םיחטש ,םיכרוא ,תויווז :לש
.טורח ,הדימריפ ,לילג ,הרסנמ ,)הייבוק ללוכ( הבית
ןובשחב תוירטמונוגירט תויעב ללוכ( בחרמבו רושימב תוירטמואיג תויעב ןורתפב
הקיטמתמ
266
םיפוגהו תורוצה לש תוירטמואיגה תונוכתב שומיש שרדיי )ילרגטניאו ילאיצנרפיד
םג שומיש שרדיי בחרמב תויעבב .תוירטמונוגירטה תויצקנופבו תויוהזב ,םינושה
ןיב תיווז ,רושימל רשי ןיב תיווז ,רושימל עפושמ רשי ,רושימל בצינ רשי :םיגשומב
.םירושימ
ילאיצנרפיד ןובשח .6
ךירעמ םע( הקזח תויצקנופ ,תוילנויצר תויצקנופ ,םונילופ תויצקנופ :לש תורזגנ
.תוירטמונוגירט תויצקנופ ,תוימתירגול תויצקנופ ,תויכירעמ תויצקנופ ,)ילנויצר
לכ לש )דבלב םיבלש ינש( תבכרומ היצקנופ ,הנמ ,הלפכמ ,םוכס לש תרזגנ
.הז ןולאשל תוכיישה תויצקנופה
ףרג לש הציקס טוטרסו היצקנופ תריקח ,קישמ תאוושמ בושיחל תרזגנה ישומיש
ןוציק תודוקנ ,הדיריו היילע ימוחת ,הרדגה םוחת לולכת הריקחה( היצקנופה
תוליבקמ תוטוטפמיסא ,הרדגה־יא תדוקנ תביבסב תוגהנתה ,)טלחומו ימוקמ(
.))a
x
, e
x
, log
a
x , ln x רובע קר תוימתירגולו תויכירעמ תויצקנופב( םיריצל
.)רוגס עטק הצקב ןוציק ללוכ ,םיגוסה לכמ( ןוציק תויעב
:תורעה
ןוציק ךרע תויעבו הירטמונוגירטב תויעב ןורתפל תשרדנה הירטמואיגה .א
,םיעבורמ ,םישלושמ ,הירטמואיגב םיאשונה לכ תא תללוכ 304 ןולאשב
.ןוימדו לגעמ ,םיעלוצמ
.הלאש התואב םינוש םיגוסמ תויצקנופ בלשל ןתינ ילאיצנרפיד ןובשחב .ב
. x
2
sin x , e
sin x
,לשמל
ילרגטניא ןובשח .7
.םיידימ םילרגטניא ,היצרגטניאה עובק ,המידק היצקנופ ,םיוסמ אל לרגטניא
.עובקב היצקנופ לפכ לשו תויצקנופ םוכס לש לרגטניא
.תיראיניל איה תימינפה היצקנופה רשאכ תבכרומ היצקנופ לש לרגטניא
ידי־לע םילרגטניא תומיא .היצקנופה לע הדוקנו תרזגנה יפ־לע היצקנופ תאיצמ
היצקנופה( x ריצל היצקנופה ףרג ןיב חטש בושיח .םיוסמה לרגטניאה .הריזג
יתש לש םיפרג ןיב חטש בושיח ,)ןמיס תונשל וא תילילש ,תיבויח תויהל הלוכי
.םיבכרומ םיחטש בושיח ,תויצקנופ
(ax + b)
r
,םימונילופ :תואבה תויצקנופה לש םילרגטניא ושרדיי :הרעה
תויצקנופ ,תויכירעמ תויצקנופ ,)
c
ax b +
־ו
c
ax b +
ללוכ( ילנויצר רפסמ r רשאכ
.תוירטמונוגירט

305 ןולאש
תירבגלא הקינכט .1
.רצוקמה לפכה תואחסונ יפ־לע ,ףתושמ םרוג תאצוה ידי־לע :םימרוגל קוריפ
הקיטמתמ
267
ישומיש .)המיאתמה תיעובירה האוושמה ןורתפ ידי־לע רשפא( םונירטה קוריפ
תואוושמ ןורתפל ,םיירבגלא םירבשב ןובשח תולועפל םימרוגל קוריפה
.םינויווש־יאו
רטמרפה יכרע ןיבש רשקה .םירטמרפ םע היינשו הנושאר הלעממ תואוושמ ןורתפ
.תונורתפה רפסמל
ןיב רשקה ,םיינש וא דחא רטמרפו םינתשמ ינש םע תויראיניל תואוושמ תכרעמ
.)ןורתפ ףא ,תונורתפ ףוסניא ,דיחי ןורתפ( תונורתפה רפסמ ןיבל רטמרפה יכרע
.תונורתפה רפסמ לש תיפרגה תועמשמה
תריקח שרדית אל .םירטמרפ םע ,רתויה לכל ,היינש הלעממ תואוושמ תכרעמ
.)'דכו תונורתפה רפסמ( היינש הלעממ ןהיתשש תואוושמ תכרעמ
תואוושמ .)תיעוביר־וד האוושמ ומכ( הבצה ידי־לע תורתפנה תואוושמ
.תוילנויצר־יא
רטמרפ ילב וא םע היינש הלעממ םינויווש־יא .הנושאר הלעממ םינויווש־יא
היצקנופה םרובע רטמרפה יכרע םהמ :הלאשל ןורתפ שרדיהל לוכי ,המגודל(
.)םיוסמ רשיל תחתמ/לעמ וא ,תיבויח/תילילש
.)םישרושה ינמיס לש רשקהב קר( הטאיו תואחסונ
עיגהל ןתינ םהמש םינויווש־יא — םירטמרפ אלל םיילנויצר םינויווש־יא
,היינש הלעממ םימונילופ םה g(x) וא f(x) רשאכ
f x
g x
( )
( )
≥ 0 הרוצהמ םינויווש־יאל
.רתויה לכל
תידילקוא הירטמואיג .2
,םישלושמ לש תונוכת :תוחכוהו םיטפשמ .)םיטפשמ העברא( םישלושמ תפיפח
.לגעמה תונוכת ,םיירטמואיג תומוקמכ תיווז הצוחו יעצמאה ךנאה ,םיעבורמ
.סרוגתיפ טפשמ
.םיעטק ןיב היצרופורפ :ןוימד
םיינויצרופורפ םיעטק םירצוי תיווז םיכתוחה םיליבקמ םירשי השולש :טפשמה
.)האלמ החכוה אלל(
.תינוציח הקולחו תימינפ הקולח ,ןותנ סחיב עטק תקולח
.)תינוציח תיווזו תימינפ תיווז( תיווזה הצוח טפשמ
.)הרדגה( םיעלוצמ ןוימד
.)םיטפשמה תוחכוה הנשרדית אל( םישלושמ לש ןוימדה יטפשמ תשולש
יסוידרו םיהבג ,תיווז יצוח ,םינוכית ,םיפקיה ןיב םימוד םישלושמב סחיה
.םימוד םישלושמ יחטש ןיב סחיה .םימוסח םילגעמו םימסוח םילגעמ
.)החכוה שרדית אל( םימוד םיעלוצמב םיחטש ןיב סחיהו םיפקיה ןיב סחיה
תא קלחמ רתיל הבוגה :םיטפשמ .תיווז־רשי שלושמב םיינויצרופורפ םיעטק
לש ירטמואיג עצוממ אוה רתיל הבוגה .ול םימודה םישלושמ ינשל שלושמה
לע בצינה לטיהו רתיה לש ירטמואיג עצוממ אוה בצינה .רתיה לע םיבצינה ילטיה
.רתיה
הקיטמתמ
268
הדוקנמ קישמו ךתוח .לגעמב םיכתחנ םירתימ .לגעמב םיינויצרופורפ םיעטק
.לגעמל תינוציח הדוקנמ םיאצויה םיכתוח ינש ,תינוציח
תירטמואיג לש תוטישב חיכוהל שי תידילקוא הירטמואיגב תולאש :הרעה
.דבלב תידילקוא
תורדס .3
.הגיסנ תחסונ יפלו םוקמ יפל תויללכ תורדס
.םוכס ,יללכ רביא — )הגיסנ תחסונ יפל הרדגה ללוכ( תינובשח הרדס
,יללכ רביא — )הגיסנ תחסונ יפל הרדגה ללוכ( תיפוסניאו תיפוס תיסדנה הרדס
.םוכס
.תוברועמ תורדס ,םיירוזחמ םירבש
תורבתסה .4
:תיסאלק תורבתסה .א
,םייולת יתלב תוערואמ ,תורבתסהה יקוח ,יפוס תורבתסה בחרמ ,תויארקא
יבלש־וד בחרמ ,סייב תחסונ ,תינתומ תורבתסה ,םייולת תוערואמ
.)םיצעו תואלבט( יבלש־תלתו
.)ילונרב תחסונ( תימוניב תוגלפתה
.תימוניבה תוגלפתהה יכרוצל קר הקירוטניבמוק דמלל שי :הרעה
:םוי־םויה ייחב תיתורבתסה הבישח .ב
רשק ,סייב תחסונו תינתומ היצרופורפ ,תויצרופורפה יקוח ,תוחולו םינוימ
.תוגיצי יפ־לע טופיש ,יתביס רשקו יטסיטטס
306 ןולאש
הרבגלא .1
שומיש ללוכ( הריכמו היינק תויעב ,תובורעת ,קפסה ,העונת :תוילולימ תויעב
.)תויעבה לכב םיזוחאב
ינשל רתויה לכל םיליבומה םייראיניל םינויווש־יא :טלחומ ךרע םע םינויווש־יא
.ישממ רפסמו םייראיניל םייוטיב םע טלחומ ךרעב םירבוחמ
.
2 5
3
3
x
x

+
≤ ,
x
x

+
>
3
2 1
2 :המגודל ,םייראיניל םייוטיב ינש לש הנמ
. x x
2
5 6 2 − + ≤ טלחומ ךרעב דחא יעוביר רבוחמל ליבומה יעוביר ןויווש־יא
,תויוהז לש היצקודניאב תוחכוה .היצקודניאב החכוהה ןורקע :היצקודניא
םינפואב תורדגומה תורדס תודכלתה ,ןותנ רפסמב תויוקלחתה ,םינויווש־יא
.)יללכ רביא יפלו היסרוקרב לשמל( םינוש
ןובשחב ,ןולאשב תשרדנ הקינכטכ קר( יראיניל םונילופב םימונילופ תקולח
.)ילרגטניאו ילאיצנרפיד
.הז ןולאשב םג שרדיהל הלוכי 305 ןולאשב הדמלנש תירבגלא הקינכט לכ :הרעה
הקיטמתמ
269
הירטמונוגירט .2
,סנגנט ,סוניסוק ,סוניס תויצקנופה .הרזג חטשו תשק ךרוא ,תיווז תדימכ ןאידרה
.רשי לש עופישל סנגנטה תייצקנופ לש רשקה .יפרגה ןרואיתו ,הדיחיה לגעמב
תיווזל תומילשמ תויווז לש ,תיווז לש תוירטמונוגירטה תויצקנופה ןיב םירשקה
יכרע בושיח .תויצקנופה תוירוזחמ .החוטש תיווזל תומילשמה תויווז לש ,הרשי
.תודחוימ תויווזל תויצקנופה
לכל( תויוהזבו תואחסונב שומיש תושרודה( תוירטמונוגירט תואוושמ ןורתפ
ןורתפ — )תיעוביר האוושמ ןורתפ וא םימרוגל קוריפ וא )םיבלש השולש רתויה
.ןותנ םוחתב ןורתפו יללכ
:בחרמבו רושימב תוירטמואיג תויעב ןורתפ
טפשמו םיסוניסה טפשמ .תיווז־ירשי םישלושמל םיקרפתמה םיעלוצמ ןורתפ
.םירחא םיעלוצמו םישלושמ תרתהל םהב שומישהו םיסוניסוקה
םיחטש ,םיכרוא ,תויווז :בחרמב םיבושיח . S bc =
1
2
sinα שלושמה חטש תחסונ
,הרסנמ ,)הייבוק ללוכ( הבית :םירשי םיפוגב .םיחפנ ,)םינפ חטש וא תפטעמ ומכ(
.)םימוסח םיפוג אלל( טורח ,הרשי הדימריפ ,לילג
תוירטמונוגירט תויעב ללוכ( בחרמבו רושימב תוירטמונוגירט תויעב ןורתפב
תורוצה לש תוירטמואיגה תונוכתב שומיש שרדיי )ילרגטניאו ילאיצנרפיד ןובשחב
שרדיי בחרמב תויעבב .תוירטמונוגירטה תויצקנופבו תויוהזב ,םינושה םיפוגהו
רשי ןיב תיווז ,רושימל עפושמ רשי ,רושימל בצינ רשי :םיגשומב םג שומיש
.םירושימ ןיב תיווז ,רושימל
, tan
sin
cos
x
x
x
= :תויוהזב שומיש שרדיי תוירטמונוגירט תואוושמו תויעב ןורתפל
, cos (a ± b) , sin (a ± b) :רובע תויוהזהו tan
cos
2
2
1
1
α
α
+ = , sin
2
x + cos
2
x = 1
. sin a ± sin b , cos a ± cos b , cos 2a , sin 2a , tan (a ± b)
. a ≠ b־ו c ≠ 0 :הרקמב a sin x + b cos x = c האוושמה ןורתפ שרדיי אל :הרעה
ילאיצנרפיד ןובשח .3
,יעובירה שרושה תייצקנופ ,טלחומה ךרעה תייצקנופ .תויצקנופ לש יפרג רואית
־יאו תויגוז ,הדיריו היילע ,ספא תודוקנ .םלש ךירעמ רובע הקזחה תייצקנופ
f(x) >לש ,תויצקנופ לש ךותיח תודוקנ לש תיפרגהו תירבגלאה תועמשמה .תויגוז
.'דכו g(x) f(x) – g(x)
.תרזגנכ תוריהמה .ילובג ךילהתכ הדוקנב תרזגנה .הדוקנב ףרג לש עופיש .קישמה
.תרזגנה היצקנופה
שי ןהבש תויצקנופ ,)םימונילופ ללוכ( תוילנויצר תויצקנופ לש ילאיצנרפיד ןובשח
.תוירטמונוגירט תויצקנופו ,םייעוביר םישרוש םע םייוטיב
תבכרומ היצקנופ ,)ליעל תורכזומהמ( תויצקנופ לש הנמו הלפכמ ,םוכס :לש תרזגנ
הקיטמתמ
270
.המותס היצקנופ ,)תרשרשה ללכ(
הלעמ יפלכ הרועק x
2
( הטמ יפלכ תוריעקו הלעמ יפלכ תוריעק .היינש תרזגנ
.לותיפ תודוקנ .)הטמ יפלכ הרועק –x
2
:םישומיש
ןוציקו ימוקמ ןוציק ,רוגס עטקבו חותפ עטקב ןוציק תודוקנ ,קישמ תאוושמ
.)עטק תוצק ללוכ( טלחומ
.)רוגס עטק הצקב ןוציק ללוכ ,םיגוסה לכמ( ןוציק ךרע תויעב
םוחת :תללוכ הריקחה( היצקנופה ףרג לש הציקס טוטרסו היצקנופ תריקח
,לותיפ תודוקנ ,הדיריו היילע ימוחת ,)טלחומו ימוקמ( ןוציק תודוקנ ,הרדגה
,הרדגה־יא תדוקנ תביבסב תוגהנתה ,הטמו הלעמ יפלכ תוריעק ימוחת
.)םיריצל תוליבקמ תוטוטפמיסא
ילרגטניא ןובשח .4
.םיידימ םילרגטניא ,היצרגטניאה עובק ,)המידק היצקנופ( םיוסמ אל לרגטניא
היצקנופ לש לרגטניא .עובקב היצקנופ לפכ לשו תויצקנופ םוכס לש לרגטניא
היצקנופ לש לרגטניא תאיצמ .תיראיניל איה תימינפה היצקנופה רשאכ תבכרומ
ידי־לע לרגטניא תאיצמ .םימונילופ קוליח ידי־לע יראיניל הנכמ םע תילנויצר
לש היצקנופ איה u רשאכ ∫ f (u) u' dx :הרוצהמ ,)תיראיניל קר אל( הטושפ הבצה
יוניש ךירצמ וניאו ,תימינפה תרזגנה תא תוהזל ךרוצ שי ובש לרגטניא ,רמולכ( .x
x
x
dx x C
2
3
3
2
2
3
2
+
= + +

:המגודל ,)םיוסמה לרגטניאה בושיחב תולובג
.הדוקנו התרזגנ יפ־לע היצקנופ תאיצמ .הריזג ידי־לע םילרגטניא תומיא
הלוכי היצקנופה( x־ה ריצו היצקנופ לש ףרג ןיב חטשה תייצקנופ ,םיוסמ לרגטניא
בושיח .תויצקנופ לש םיפרג ןיב חטש )ןמיס תונשל וא תילילש ,תיבויח תויהל
.)םיגוסה לכמ( ןוציק ךרע תויעב .בוביס יפוג חפנ ,םיבכרומ םיחטש
םע תויצקנופ ,)םונילופ םג( תוילנויצר תויצקנופ :םיללוכ הז קרפב םילרגטניאה
.)תויוהזב שומיש ללוכ( תוירטמונוגירט תויצקנופ ,יעוביר שרוש לש םייוטיב
שומיש ןכתיי ילרגטניאו ילאיצנרפיד ןובשח לש םיאשונב ,בל ומיש :הרעה
.םימונילופ תקולחב

307 ןולאש
תיטילנא הירטמואיג .1
תדוקנ ,רשי תאוושמ ,תודוקנ יתש יפ־לע רשי עופיש ,תודוקנ יתש ןיב קחרמ
עטק תקולח ,הזל הז םיכנואמ םירשיו םיליבקמ םירשי ,םירשי ינש לש ךותיח
ןיב תיווז הצוח תאוושמ ,םירשי ןיב תיווז ,רשימ הדוקנ לש קחרמ ,ןותנ סחיב
.םירשי
לש האוושמ איה Ax
2
+ By
2
+ Cx + Dy + E = 0 האוושמהש יאנתה ,)יללכ( לגעמ
.לגעמל הקשה יאנת ,ול הצוחמ הדוקנמו וילע הדוקנב לגעמל קישמ .לגעמ
הקיטמתמ
271
יאנת ,ךירדמ ,דקומ ,תינונקה האוושמה ,ירטמואיג םוקמכ התרדגה :הלוברפ
םוקמכ ןהיתורדגה :הלוברפיה ,הספילא .קישמה תאוושמו הלוברפל הקשה
לש תוטוטפמיסאה ,ןהידקומו ןהיריצ ,ןהלש תוינונקה תואוושמה ,ירטמואיג
.)הלוברפיהלו הספילאל רשי לש הקשהה יאנתב ךרוצ ןיא( הלוברפיהה
.םיירטמואיג תומוקמ
םירוטקו .2
רלקסב לפכ .םירוטקו רוסיח ,ויתונוכתו םירוטקו רוביח .בחרמב םיציחכ םירוטקו
תחא הדוקנב םתישארש םירוטקו .םירוטקו לש תיראיניל היצניבמוק .ויתונוכתו
.רושימ לע םימייתסמו תחא הדוקנב םתישארש םירוטקו ,רשי לע םימייתסמו
.בחרמבו רושימב תוחכוהלו םיבושיחל םישומיש .ןותנ סחיב עטק תקולח
ךרוא יבושיח .רושימל רשי ןיבו םירשי ןיב תובצינ .היתונוכתו תירלקסה הלפכמה
.בחרמבו רושימב תוירטמואיג תונוכת לש תוחכוה .תיווז יבושיחו
םירוטקווב תוירבגלא תולועפו םירוטקו לש תירבגלא הגצה .בחרמב םיריצ תכרעמ
.בחרמב רשי לש תירטמרפ הגצה .)תירלקס הלפכמו רלקסב לפכ ,רוסיח ,רוביח(
רושימ לש האוושמו ,בחרמב רושימ לש תירטמרפ הגצה .םירשי לש ידדה בצמ
.רושימו רשי ןיבו ,םירושימ ןיב ידדה בצמ .בחרמב
םירשי ןיב ,רושימל הדוקנ ןיב ,רשיל הדוקנ ןיב ,תודוקנ יתש ןיב :םיקחרמ יבושיח
.םירושימ ינש ןיבו ,רושימל רשי ןיב ,םיבלטצמ םירשי ןיבו םיליבקמ
.רושימל רשי ןיבו ,םירושימ ינש ןיב ,םירשי ינש ןיב :תויווז בושיח
:םירוטקווה אשונב םישרדנה םיטפשמה ןלהל
םישומישל( החכוה אלל 'ה—'ד םיטפשמ .החכוה םע םישרדנ 'ג—'א םיטפשמ
.)םיבושיחב
.רושימב םיליבקמ אל םירשי ינשל ךנואמ אוה םא קרו םא רושימל בצינ רשי .א
עפושמה לטיהל ךנואמ אוה םא קרו םא רושימל עפושמל בצינ רושימב רשי .ב
.רושימה לע
רוטקו l רשאכ 1 1 1 ⋅ = ⋅ = ⋅
→ → →
OA OB OC םא קרו םא ABC רושימל בצינ l רשי .ג
.םיריצה תישאר O־ו רשיה לע
םירוטקו ינש לש תיראיניל היצניבמוקכ הדיחי הגצהל ןתינ רושימב רוטקו לכ .ד
.רושימב תאצמנ וזכ היצניבמוק לכו ,רושימב םייולת יתלב
.בחרמל סיסב םה בחרמב םייולת יתלב םירוטקו השולש לכ .ה
םיבכורמ םירפסמ .3
.ינש שרוש ,םידומצ םירפסמ ,טלחומ ךרע .תולועפה עברא ,ןויווש ,הרדגה
,הדיחי ישרוש ,רבאומ־הד טפשמ .סואג רושימב םיבכורמה םירפסמה תגצה
לשו טלחומה ךרעה לש ,תולועפה עברא לש תוירטמואיגה תויועמשמה .םישרוש
.םישרושה
תואחסונ ,תורדסב עדי שרדייש ןכתיי םיבכורמ םירפסמב תויעב ןורתפב :הרעה
.תוירטמונוגירט תויוהזב שומישו הטאיו
הקיטמתמ
272
ילרגטניאהו ילאיצנרפידה ןובשחהו )f(x)
r
ללוכ( ילנויצר r רשאכ x
r
תויצקנופה .4
.ןהלש
תוימתירגול תויצקנופו תויכירעמ תויצקנופ .5
יקוח .יפרגה ןגוצייו ןהיתונוכת ,תוימתירגול תויצקנופו תויכירעמ תויצקנופ
לש םתירגול .והשלכ סיסבב םתירגול .)ספא ללוכ( ילנויצר ךירעמל תוקזחה
םינויווש־יאו תואוושמ ןורתפ .סיסבל סיסבמ רבעמ .שרושו הקזח ,הנמ ,הלפכמ
.םייח תיצחמ ןמז .הכיעדו לודיג תויעב .םיימתירגולו םייכירעמ
:תוימתירגולהו תויכירעמה תויצקנופה לש ילרגטניאו ילאיצנרפיד ןובשח .6
.יעבט a , log
a
x , ln x , a > 0 a
x
, e
x
:לש תורזגנה
תבכרומ היצקנופ ,תויצקנופ לש הנמו הלפכמ ,עובקב לפכו םוכס :הריזגה יקוח
.המותס הריזג ,)תרשרשה ללכ(
.לותיפ תודוקנ ,הטמ יפלכ תוריעקו הלעמ יפלכ תוריעק .היינש תרזגנ
ימוקמ ןוציק ,רוגס עטקבו חותפ עטקב ןוציק תודוקנ ,קישמ תאוושמ :םישומיש
עטק הצקב ןוציק ללוכ( ןוציק ךרע תויעב .)עטק תוצק ללוכ( טלחומ ןוציקו
:תללוכ הריקחה( היצקנופה ףרג לש הציקס טוטרסו היצקנופ תריקח .)רוגס
תודוקנ ,הדיריו היילע ימוחת ,)טלחומו ימוקמ( ןוציק תודוקנ ,הרדגה םוחת
,הרדגה־יא תדוקנ תביבסב תוגהנתה ,הטמו הלעמ יפלכ תוריעק ימוחת ,לותיפ
.)םיריצל תוליבקמ תוטוטפמיסא
:תוימתירגולהו תויכירעמה תויצקנופה לש ילרגטניא ןובשח
עובק ,)המודק היצקנופ( םיוסמ אל לרגטניא .
1
x
, e
x
, a
x
לש לרגטניאה
היצקנופ לפכ לשו תויצקנופ םוכס לש לרגטניא .םיידימ םילרגטניא ,היצרגטניאה
םונילופ איה תימינפה היצקנופה רשאכ תבכרומ היצקנופ לש לרגטניא .עובקב
.יראיניל
לרגטניא .הריזג ידי־לע םילרגטניא תומיא .הדוקנו התרזגנ יפ־לע היצקנופ תאיצמ
.ןוציק ךרע תויעב .בוביס יפוג לש חפנו םיחטש יבושיח ,םיוסמ
:תורעה
תויצקנופהו x
r
תויצקנופה לש ילרגטניאו ילאיצנרפיד ןובשח אשונה יכ בוש ריכזנ .א
תויטילנאה( תויונמוימה ,םיאשונה לכ תא ללוכ תוימתירגולהו תויכירעמה
אשונב בותכה תא ואר( 306 , 305 ןולאשב םישרדנה םישומישהו ,)תוירבגלאהו
.)305 ןולאש הרבגלאבו ,306 ןולאשב ילרגטניאו ילאיצנרפיד ןובשח
הרוצהמ םילרגטניא ונכתיי :המגודל
הקיטמתמ
273
e
e
dx e C
x x x
x
dx x x
x
x
x
+
= +
( )
+
− + −
+
= − +


1
1
1
3
4 1
3 2
2
ln
33
40
3

+x
dxןה שרדיהל תולוכי ירטמונוגירט ביכרמ ןהב שיש תוימתירגולו תויכירעמ תויצקנופ .ב
.ילרגטניאה ןובשחב ןהו ילאיצנרפידה ןובשחב
הקיטמתמ
274
הריבצה תינכתב הניחבה הנבמ — םאתומ ןחבמ
301 ןולאש
שולש לש דוקינל הוושה דוקינ ורבצי םאתומ ןחבמ םהל רשואש הדימל ייוקל םינחבנ
.תואלמ תולאש

302 ןולאש
שולש לש דוקינל הוושה דוקינ ורבצי םאתומ ןחבמ םהל רשואש הדימל ייוקל םינחבנ
.תואלמ תולאש

303 ןולאש
שולש לע ונעיו ,תפסונ הלאש ולבקי םאתומ ןחבמ םהל רשואש הדימל ייוקל םינחבנ
ושרדיי אל היצקנופ תריקחב הלאשב .םיקרפה ןיב הלבגה אלל ,תולאש שש ךותמ
ףרגה טוטרסמ םיעבונה םיפיעס לע תונעלו ןורתפהמ קלחכ היצקנופה ףרג תא טטרסל
.דבלב

304 ןולאש
הלבגה אלל תולאש שולש לע ונעי םאתומ ןחבמ םהל רשואש הדימל ייוקל םינחבנ
קלחכ היצקנופה ףרג תא טטרסל ושרדיי אל היצקנופ תריקחב הלאשב .םיקרפה ןיב
.דבלב ףרגה טוטרסמ םיעבונה םיפיעס לע תונעלו ןורתפהמ

305 ןולאש
.תולאש שולש לע ונעי םאתומ ןחבמ םהל רשואש הדימל ייוקל םינחבנ
הבישחב תרחא הלאשו תורבתסהב תחא הלאש רוחבל םיאשר םניא םינחבנה
.תיתורבתסה

306 ןולאש
הלבגה אלל תולאש שולש לע ונעי םאתומ ןחבמ םהל רשואש הדימל ייוקל םינחבנ
קלחכ היצקנופה ףרג תא טטרסל שרדיי אל היצקנופ תריקחב הלאשב .םיקרפה ןיב
.דבלב ףרגה טוטרסמ םיעבונה םיפיעס לע תונעלו ןורתפהמ

307 ןולאש
הלבגה אלל תולאש שולש לע ונעי םאתומ ןחבמ םהל רשואש הדימל ייוקל םינחבנ
קלחכ היצקנופה ףרג תא טטרסל ושרדיי אל היצקנופ תריקחב הלאשב .םיקרפה ןיב
.דבלב ףרגה טוטרסמ םיעבונה םיפיעס לע תונעלו ןורתפהמ
הקיטמתמ
םיבחרומ תואחסונ יפד
לש הלקהל םיאכזה םינחבנ שומישל ,םיליגרה תואחסונה יפדל תופסונ תואחסונ ןלהל
.בחרומ תואחסונ ףד
)303 ,302 ,301 םינולאש( ל"חי 3 תמרל בחרומ תואחסונ ףד


דוקדוק דוקדוק y c
b
a
x
b
a
= = –

2
4 2
:תיעוביר האוושמ
x
2
+ y
2
= r
2
ינונק לגעמ :םיריצ תכרעמ
a
a
a a
a
a
a
x
x
x
y x
y
x
y
x y – –
= = =
1
:תוקזח

a
2
+ b
2
= c
2
סרוגתיפ טפשמ :הירטמונוגירט
a (t) = a (0) ⋅ e
kt
:הכיעדו הלידג

z
x x
s
i
i
=

:ןקת ןויצ :תורבתסה
275
םיבחרומ תואחסונ יפד
לש הלקהל םיאכזה םינחבנ שומישל ,םיליגרה תואחסונה יפדל תופסונ תואחסונ ןלהל
.בחרומ תואחסונ ףד
)303 ,302 ,301 םינולאש( ל"חי 3 תמרל בחרומ תואחסונ ףד


דוקדוק דוקדוק y c
b
a
x
b
a
= = –

2
4 2
:תיעוביר האוושמ
x
2
+ y
2
= r
2
ינונק לגעמ :םיריצ תכרעמ
a
a
a a
a
a
a
x
x
x
y x
y
x
y
x y – –
= = =
1
:תוקזח

a
2
+ b
2
= c
2
סרוגתיפ טפשמ :הירטמונוגירט
a (t) = a (0) ⋅ e
kt
:הכיעדו הלידג

z
x x
s
i
i
=

:ןקת ןויצ :תורבתסה
הקיטמתמ
276
)307 — 304 םינולאש( ל"חי 4-5 תמרל בחרומ תואחסונ ףד


:הרבגלא
(a + b) (a – b) = a
2
– b
2
רצוקמה לפכה תואחסונ .א
(a ± b)
2
= a
2
± 2ab + b
2


a ib a b a ib a ib + = + + =
2 2
, –
םיבכורמ םירפסמ .ב
a a a a
a
a
a a a a
x b
x
b
x
y
xy
x
y
x y x y x y
=
( )
= = ⋅ =
+
, , ,

תוקזח .ג
log log log
log log , log
c c c
c
b
c c
a b a b
a b a
a
b
⋅ ( ) = +
= ⋅


= log – log
c c
a b
םימתירגול .ד

:םירוטקו
ax by cz d
a b c
1 1 1
2 2 2
+ + +
+ +
: ax + by + cz + d = 0 רושימל (x
1
, y
1
, z
1
) הדוקנה ןיב קחרמ
:םילרגטניא
x dx
x
a
c a xdx x c xdx
a
a
=
+
+ ≠ = + =
+

1
1
1 – , sin – cos , cos siin
,
ln
, ln
x c
e dx e c a dx
a
a
c
x
dx x c
x x x
x
+
= + = + = +
∫ ∫
∫ ∫
1
xx >

0


הקיטמתמ
277
:תיטילנא הירטמואיג

m
y y
x x
=
2 1
2 1


:(x
2
, y
2
) , (x
1
, y
1
) תודוקנה ךרד רבועה רשיה עופיש


d
2
= (x
2
– x
1
)
2
+ (y
2
– y
1
)
2
.(x
2
, y
2
) , (x
1
, y
1
) תודוקנ יתש ןיב קחרמx x y y
1 2 1 2
2 2
+ + 

, :(x
2
, y
2
) , (x
1
, y
1
) ויתוצקש עטק לש עצמאה תדוקנx
a
y
b
2
2
2
2
1 + =
:הספילאc a b =
2 2

:תישארהמ דקומה קחרמ

:הירטמונוגירט
sin (90° – a) = cos a cos (90° – a) = sin a
sin (180° – a) = sin a cos (180° – a) = –cos a
cos2a = cos
2
a – sin
2
a sin2a = 2sin a cos a


s
a b
=
⋅ ⋅ sin γ
2
:שלושמ חטש

:תורבתסה
P
n
k
P p
k
n k
=
( )
( ) 1–

:ילונרב תחסונ
הקיטמתמ
278
תויטקדיד תועצה
,הלא םינולאשב .ןולאשב תודוקנה תריבצ לע דיפקהל שי 302־ו 301 םינולאשב .1
דע ,תיקלח הבושת לכ לע תודוקנ רובצלו תולאש יקלח לע תונעל יאשר ןחבנ
.תודוקנ 100 םומיסקמל
תביתכ ידי־לע ןורתפב בלש לכ קמנל שי )305 ןולאש( הירטמואיגב תולאשב .2
.םמש ןויצ ידי־לע טוטיצל םינתינ םיעודי םיטפשמ .םיאתמה ירטמואיגה טפשמה
ידי־לע םושרל ןתינ םתואש םיטפשמה .קיודמב חסנל שי םיטפשמה רתי לכ תא
יטפשמ העברא ,תיווזה הצוח טפשמ ,סלאת טפשמ ,סרוגתיפ טפשמ :םה םמש ןויצ
םיטפשמ קרו( הלודגה עלצה לומ תיווזהו עלצ עלצ ,.צ.צ.צ ,.ז.צ.ז ,.צ.ז.צ :הפיפחה
טפשמהו ,בחרומה סלאת טפשמ ,רתימו קישמ ןיב תיווז ,ןוימדה יטפשמ )הלא
.סלאת טפשמל ךופהה
תרבחמל טוטרסה תא קיתעהל םיצילממ ונא ,טוטרס הב שיש ןחבמב הלאש לכב .3
טוטרסל םיפיסומ םא קר הבוח איה טוטרסה תקתעה ,תויחנהה יפ־לע .הניחבה
.תופסונ תויתוא וא רזע יווק
םישלושמה תא ןייצל הבוח בחרמבו רושימב הירטמונוגירטב תולאש ןורתפב .4
םיטפשמב שומיש רורבו רצק ןפואב קמנל שי ןכ ומכ .םיסחייתמ םהילאש
תיעמשמ־דח תויהל תבייח ליגרתב תשרדנה תיווזל תוסחייתה .םיירטמואיג
תחא תליספל קומינ שי םא ,םיסוניסה טפשמב שומישב .הבושתה ארוקל הרורבו
סחייתהל ןחבנה לע ,הזכ קומינ ןיא םא .תאז םושרל שי ,תוירשפאה תובושתהמ
.תויורשפאהמ תחא לכל
תויוגש ןקלחו תונוכנ ןקלחש ליגרת לש ןורתפל תויורשפא ןווגמ בתכש ןחבנ .5
)םייוגשה תונורתפה תא קחמ אלו רבד ותוא םימעפ רפסמ בשיחש ןחבנל הנווכה(
.הנושארה ותבושת קר לבקתת —
,ץע תומרגאיד תועצמאב תיתורבתסה הבישחבו תורבתסהב תויעב רותפל ןתינ .6
,היעבל םיאתהל הכירצ ןורתפה ךרד .תואחסונ ידי־לע וא/ו ,תואלבט תועצמאב
תא בשחל שרדנ אוה םא ,רחוב ןחבנהש ןורתפ ךרד לכב .לבקתי ןוכנ ןורתפ לכו
הבש החסונה תא םושרל וילע ,ךותיחה תורבתסה תא וא/ו תינתומה תורבתסהה
.רורב ןפואב בושיחה תאו שמתשמ אוה
ידי־לע הלאשה תא רתפ םא ןיב ןורתפה ךלהמב ויבושיח תא קמנל ךירצ ןחבנ
הלבט יולימב .דבלב תואחסונב שומיש ידי־לע וא ,הלבט ידי־לע ,ץע תמרגאיד
תורבתסהה תואחסונמ תחאב שומישמ תועבונה תואצותה תא שרופמב קמנל שי
.1־ל המלשהו רוביח ,רוסיח לש םיטושפ םיבושיח קמנל ךרוצ ןיא .תינתומה
הקיטמתמ
279
דימת קודבל שי ,רוגס םוחתב תורדגומה תויצקנופב 307־ו 306 , 304 םינולאשב .7
אוה םא עובקלו ,הצקב ןוציקה גוסל סחייתהל ,עטקה תוצקב היצקנופה יכרע תא
תויולת ןניא היצקנופ לש םומינימו םומיסקמ תודוקנ יכ ריכזנ .טלחומ וא ימוקמ
תביבסב היכרעל סחיב הדוקנב היצקנופה ךרעב אלא ,הדוקנב תרזגנה םויקב
,הדוקנ לש תידדצ־דח הביבסל םיסחייתמ םוחתה לש הצקה תודוקנב .הדוקנה
.ימוקמ וא טלחומ ןוציק תדוקנ תויהל הלוכי הצק תדוקנ ןכלו
תא קר םירזוג םא .הנכמהמ םלעתהל ןיא הנמ תייצקנופ לש היינשה תרזגנה ןויצב .8
עובקל ידכ הקיפסמ וז הלועפ עודמ ריבסהלו ,רורב ןפואב תאז ןמסל שי הנומה
.ןוציקה גוס תא
:םישרדנה ןורתפה יקלח לכ לע דיפקהל שי היצקודניאב החכוהב .9
הקידב .א
היצקודניאה תחנה ןויצ .ב
חיכוהל ךירצ התואש הנעטה לש תשרופמ הביתכ .ג
החכוה .ד
הנקסמו םוכיס .ה
לע תודיעמ ןה יכ תודוקנ לש לודג רפסמב תוסנקנ םיפיעסהמ דחא לכב תואיגש
.תיטמתמה היצקודניאה ךילהת לש הנבה רסוח
אל םיוסמ אשונ יכ ,םידומילה תינכתמ םיקרפה דחא תחת ,דוקימב םשרנ םא .10
יכ םשרנ דוקימב םא :המגודל .הז קרפב קר שרדיי אל אשונהש ירה ,שרדיי
לרגטניא םגש ךכמ ןיבהל ןיא ,תוירטמונוגירט תורזגנ הנשרדית אל םיוסמ ןולאשב
.שרדיי אל ירטמונוגירט
הקיטמתמ

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->