You are on page 1of 8

TRUYN SNG V ANTEN

(Wave propagation and Antenna) 1. Thng tin chung v mn hc Tn mn hc: Truyn sng v anten M mn hc: S vht: VTVT1202 4

Loi mn hc: Chuyn ngnh; bt buc Cc mn hc tin quyt: L thuyt trng in t, K thut siu cao tn Phn b gi i vi cc hot ng:

Ging l thuyt Hng dn bi tp trn lp Thc hnh, th nghim

: 50 tit : 4 tit : 6 tit

Khoa/B mn ph trch mn hc: B mn V tuyn, khoa Vin thng

2. Mc tiu ca mn hc Kin thc: Nm c cc ni dung c bn ca hc phn, ng dng vo cc mn chuyn ngnh v tuyn. K nng: Phn tch cc biu thc truyn sng, thng s anten, o cc tham s c bn

3. Tm tt ni dung mn hc Hc phn Truyn sng v Anten l hc phn c s ca chuyn ngnh v tuyn, cung cp cc kin thc c bn v qu trnh truyn lan sng in t trong khng gian ng thi mn hc cng cp n phn t quan trng hng u trong vic pht v thu sng in t l anten. Vi cu trc gm 8 chng, ni dung hc phn c phn tch kh r hai phn: Truyn sng (chng 1-3) v Anten (chng 4-8). Trong phn truyn sng, cc kin thc tng quan c trnh by trong chng 1, chng 2 cp qu trnh truyn lan ca sng cc ngn, l bng sng s dng ph bin cho truyn dn v tuyn. Chng 3 dnh cp n c tnh truyn lan sng trong thng tin di ng mt lnh vc pht trin mnh nht ca truyn dn v tuyn hin nay. Phn anten c trnh by vi cc kin thc cn bn nm trong chng 4. Cc chng 5 v 6 gii thiu v hai loi anten c ng dng ph bin l anten chn t v anten gc m. Cc vn lin quan n k thut anten c dnh cho chng 7. Ni dung chng 8 cp v anten s dng cho h thng thng tin v tuyn tin tin nh anten thng minh, a anten. V y l hc phn dnh cho sinh vin ngnh in t vin thng nn cc ni dung trnh by ngoi cc kin thc tng quan, phn ln u tp chung cho ng dng truyn dn v tuyn trong vin thng m bo tnh thc tin v h tr tt cho cc mn hc chuyn ngnh v tuyn sau ny. hc tt hc

phn ny, sinh vin phi c kin thc v l thuyt trng in t v siu cao tn, nghin cu cc vn l thuyt c trnh by trong tng chng v t tr li cc cu hi, gii cc bi tp cui mi chng. Phn thc hnh ca mn hc c thc hin trn cc h thng anten thc t vi cc php o c bn v chng trnh m phng bng Matlab s gip sinh vin hiu su hn cc kin thc hc trn lp.

4. Ni dung chi tit mn hc Chng 1: Cc vn chung v truyn sng 1.1 Gii thiu thng tin v tuyn 1.2 Cc tnh cht c bn ca sng in t 1.3 Phn cc ca sng in t 1.4 Phn loi sng in t 1.5 Phng php truyn lan sng trong mi trng thc 1.6 Biu thc truyn sng trong khng gian t do 1.7 Nguyn l Huyghen v min Fresnel 1.8 Cu hi v bi tp Chng 2: Truyn lan sng cc ngn 2.1 Cc phng php truyn lan sng cc ngn 2.2 Truyn sng trong gii hn nhn thy trc tip vi iu kin l tng 2.3 nh hng ca cong tri t 2.4 nh hng ca a hnh 2.5 nh hng ca tng i lu khng ng nht 2.6 Cc dng pha inh v bin php chng 2.7 Cu hi v bi tp Chng 3: Truyn lan sng trong thng tin di ng 3.1 M u 3.2. c tnh thay i ca knh v tuyn di ng 3.3 Bng thng nht qun v l lch tr cng sut 3.4 M hnh knh v tuyn di ng LT6/KT1(C1,2,3) LT8/BT1 LT5/BT1/TH2

3.5 nh gi c tnh knh trong cc min khc nhau 3.6 Cu hi v bi tp Chng 4: L thuyt chung v anten 4.1 Gii thiu chung 4.2 Nguyn l bc x in t 4.3 Cc tham s c bn ca anten 4.4 Cc ngun bc x nguyn t 4.5 Nguyn l anten thu 4.6 Cu hi v bi tp Chng 5: Anten chn t 5.1 Gii thiu 5.2 Anten chn t n 5.3 Anten chn t i xng 5.4 Anten nhiu chn t 5.5 Cu hi v bi tp Chng 6: Anten gc m 6.1 Gii thiu 6.2 Nguyn l bc x mt 6.3 Anten loa 6.4 Anten gng 6.5 Anten vi di 6.6 Cu hi v bi tp Chng 7: K thut anten 7.1 Gii thiu 7.2 Tng hp th phng hng anten 7.3 M rng di tn v thit lp anten di rng 7.4 Phng php gim nh kch thc anten 7.5 Cp in v phi hp tr khng anten 7.6 Tp m anten 7.7 Cu hi v bi tp LT6/BT1/KT1(C4,5,6,7) LT7/BT1/TH2 LT7 LT5/TH2

Chng 8: Anten trong thng tin v tuyn tin tin 8.1 Gii thiu 8.2 Anten thng minh 8.3 K thut a anten 8.4 Anten cho h thng UWB 8.5 Cu hi v bi tp 5. Hc liu Hc liu bt buc: o Sch, gio trnh chnh

LT4

1. Bi ging mn hc Truyn sng v anten, Hc vin cng ngh BCVT 2. Robert E.Collin, Antennas and Radiowave Propagation, McGraw Hill 1986 Hc liu tham kho 3. Phan Anh, Trng in t v truyn sng, NXB i hc quc gia H ni. 4. Phan Anh, L thuyt v k thut anten, NXB Khoa hc v k thut, 2004 5. John Wiley and Son, UWB Theory and Application, LTD, 2004 6. William Gosling, Radio antenna and propgation, 1998 7. Nathan Blaunstein, Radio propagation in cellular network, Artech House, Boston, 2000 8. Kazimierz Siwiak, Radiowave Propagation and Antennas for Personal Communications, Artech House, Boston Hc liu b tr 9. Joseph J. Carr, Practical Antenna Handbook, McGraw-Hill, 1998 6. Hnh thc t chc dy hc: Hc trn lp: 48 tit l thuyt, 4 tit bi tp Thc hnh: 6 tit, ti phng thc hnh v tuyn Lch trnh dy-hc: Mn hc c t chc trong 18 tun, mi tun 3 tit.
Thi gian Ni dung Hnh thc t chc dy-hc Gi ln lp
Thc T hc,

2 tit kim tra

Yu cu sinh vin

Ghi ch

L thuyt

Hng dn bi tp

Tho lun

hnh, th nghim ( quy i)

t nghin cu (Gi)

chun b trc khi ln lp

Chng 1: Cc vn chung v truyn sng 1.1 Gii thiu thng tin v tuyn Tun 1: 1.2 Cc tnh cht c bn ca sng in t 1.3 Phn cc ca sng in t 1.4 Phn loi sng in t 1.5 Phng php truyn lan sng trong mi trng thc Chng 1: Cc vn chung v truyn sng Tun 2: 1.6 Biu thc truyn sng trong khng gian t do 1.7 Nguyn l Huyghen v min Fresnel 1.8 Cu hi v bi tp Chng 2: Truyn lan sng cc ngn Tun 3: 2.1 Cc phng php truyn lan sng cc ngn 2.2 Truyn sng trong gii hn nhn thy trc tip vi iu kin l tng 2.3 nh hng ca cong tri t Chng 2: Truyn lan sng cc ngn Tun 4: 2.4 nh hng ca a hnh 2.5 nh hng ca tng i lu khng ng nht Chng 2: Truyn lan sng cc ngn 2.6 Cc dng pha inh v bin php chng 2.7 Cu hi v bi tp Chng 3: Truyn lan sng trong thng tin di ng Tun 6: 3.1 M u 3.2. c tnh thay i ca knh v tuyn di ng 3.3 Bng thng nht qun v l lch tr cng sut 3
c Quyn 1, chng 3 c Quyn 1, chng 2; Quyn 2, tr 401-427 c Quyn 1, chng 2; Quyn 2, tr 444-451 c Quyn 1, chng 2; Quyn 2, tr 339-369 c Quyn 1, chng 1; Quyn 2, tr 13-19 c Quyn 1, chng 1; Quyn 2, tr 1-10

Tun 5:

Chng 3: Truyn lan sng trong thng tin di ng Tun 7: 3.4 M hnh knh v tuyn di ng 3.5 nh gi c tnh knh trong cc min khc nhau 3.6 Cu hi v bi tp Chng 4: L thuyt chung v anten Tun 8: 4.1 Gii thiu chung 4.2 Nguyn l bc x in t 4.3 Cc tham s c bn ca anten Chng 4: L thuyt chung v anten Tun 9: 4.4 Cc ngun bc x nguyn t 4.5 Nguyn l anten thu 4.6 Cu hi v bi tp Chng 5: Anten chn t 5.1 Gii thiu 5.2 Anten chn t n 3 3 2 3
c Quyn 1, chng 4; Quyn 2, tr 19-27 c Quyn 1, chng 4; Quyn 2, tr 28-38 c Quyn 1, chng 5 Quyn 2, tr 46-75 c Quyn 1, chng 5; Quyn 2, tr 87-104 c Quyn 1, chng 5;

c Quyn 1, chng 3

KT

Tun 10:

Tun 11:

Chng 5: Anten chn t 5.3 Anten chn t i xng

Chng 5: Anten chn t Tun 12: 5.4 Anten nhiu chn t 5.5 Cu hi v bi tp Chng 6: Anten gc m 6.1 Gii thiu Chng 6: Anten gc m Tun 13: 6.2 Nguyn l bc x mt 6.3 Anten loa 6.4 Anten gng Chng 6: Anten gc m 6.5 Anten vi di 6.6 Cu hi v bi tp Chng 7: K thut anten 3 2 1 2 3 3

chng 6; Quyn 2, tr 107-121 c Quyn 1, chng 6; Quyn 2, tr 164-190 c Quyn 1, chng 6; Quyn 2, tr 199-225 c Quyn 1,

Tun 14:

Tun

15:

7.1 Gii thiu 7.2 Tng hp th phng hng anten 7.3 M rng di tn v thit lp anten di rng Chng 7: K thut anten

chng 7; Quyn 2, tr 312-318

Tun 16:

7.4 Phng php gim nh kch thc anten 7.5 Cp in v phi hp tr khng anten 7.6 Tp m anten 7.7 Cu hi v bi tp Chng 8: Anten trong thng tin v tuyn tin tin 3

c Quyn 1, chng 7; Quyn 2, tr 319-332

Tun 17:

8.1 Gii thiu 8.2 Anten thng minh 8.3 K thut a anten Chng 8: Anten trong thng tin v tuyn tin tin 8.4 Anten cho h thng UWB 8.5 Cu hi v bi tp

c Quyn 1, chng 8

KT

Tun 18:

c Quyn 1, chng 8

Ghi ch: Kim tra gia k vo tun th 8 v 17 7. Thang im nh gi: 10 8. Phng php, hnh thc kim tra - nh gi kt qu hc tp mn hc: Bao gm cc phn sau: 8.1 Cc loi im kim tra v hnh thc nh gi: Tham gia hc tp trn lp: i hc y , chun b tt bi theo yu cu, tham gia tho lun trong gi hc. Phn t hc, t nghin cu c hng dn ca ging vin: i cc bui thc hnh, hon thnh cc bi thc hnh theo yu cu, chp hnh tt ni quy phng thc hnh. Kim tra - nh gi gia k: C y bi kim tra, nh gi theo bi lm Kim tra - nh gi cui k: Thi vit, nh gi theo bi lm

8.2 Trng s cc loi im kim tra: Tham gia hc tp trn lp: Thc hnh/Th nghim/Bi tp/Tho lun: Kim tra gia k: 15 % 15 % 10 %

Kim tra cui k:

60 %