2012

ual de politici contabile

Manual de politici contabile

Manual de politici contabile

Continut 1.Detalii privind entitatea............................................................................................................................. 2. Cadrul legal............................................................................................................................................... 3. Obiective................................................................................................................................................... 4. Aprobare.................................................................................................................................................... 5. Principii generale...................................................................................................................................... 6. Corectarea erorilor contabile.................................................................................................................... 7.Contabilitatea activelor imobilizate...........................................................................................................

7.1. Definitii...............................................................................................................
Sc Srl 7.2 Imobilizarile corporale.......................................................................................... Adresa:.................. Cod 7.2.1 Costul de achizitie.......................................................................................... fiscal..............

7.2.2. Cheltuieli ulterioare....................................................................................... 7.2.4. Evaluarea la bilant........................................................................................ 7.2.5. Amortizarea.................................................................................................. 7.2.6. Regimuri de amortizare................................................................................. 7.2.7. Durata de viata............................................................................................. 7.2.8. Cedarea şi casarea....................................................................................... 7.3. Imobilizarile necorporale..................................................................................... 7.3.1. Recunoastere................................................................................................ 7.3.2. Categorii....................................................................................................... 7.3.3. Evaluarea iniţială.......................................................................................... 7.3.4. Cheltuieli ulterioare....................................................................................... 7.3.5. Evaluarea la data bilanţului......................................................................... 7.3.6. Cedarea........................................................................................................ 7.3.7. Durata de viata............................................................................................. 7.4. Imobilizarile financiare........................................................................................ 7.4.1.Categorii........................................................................................................ 7.4.2. Evaluarea iniţială.......................................................................................... 7.4.3. Evaluarea la data bilanţului.......................................................................... 7.5. Imobilizari in curs de executie.............................................................................
2

Manual de politici contabile

7.6. Ajustarile de valoare – pierderi din depreciere..................................................... 7.7. Reevaluarea imobilizărilor corporale................................................................... 8.Contabilitatea activelor circulante............................................................................. 8.1.Definitii................................................................................................................ 8.2.Reguli de evaluare............................................................................................... 8.3.Stocuri................................................................................................................. 8.3.1.Definitii.......................................................................................................... 8.3.2.Recunoastere si evaluare............................................................................... 8.4.Investiţii pe termen scurt..................................................................................... 8.5.Casa şi conturi la bănci........................................................................................ 9.Contabilitatea tertilor................................................................................................. 9.1. Contabilitatea decontarilor cu personalul............................................................ 9.2. Contabilitatea decontarilor privind contributiile sociale, cu bugetul statului si fondurile speciale....................................................................................................... 9.3. Contabilitatea decontarilor intre entitatile din cadrul grupului si cu actionarii/asociatii...................................................................................................... 9.4. Cheltuieli si venituri in avans.............................................................................. 9.5. Contabilitatea angajamentelor şi altor elemente extrabilanţiere......................... 9.6. Contabilitatea datoriilor....................................................................................... 10. Contabilitatea provizioanelor................................................................................... 10.1. Definitie............................................................................................................ 10.2. Recunoastere.................................................................................................... 10.3. Evaluare ulterioara............................................................................................ 11.Capital si rezerve..................................................................................................... 11.1. Capital........................................................................................................... 11.2. Rezerve din reevaluare.................................................................................. 11.3. Alte rezerve................................................................................................... 11.4. Rezultatul exerciţiului financiar, rezultatul reportat, repartizarea profitului şi acoperirea pierderii contabile................................................................................. 12. Venituri si cheltuieli................................................................................................. 12.1. Venituri.......................................................................................................... 12.2. Cheltuieli........................................................................................................ 13. Documentatia utilizata in contabilitate.................................................................... 13.1. Externalizarea serviciului de arhivare................................................................
3

Manual de politici contabile

13.2. Termene de pastrare......................................................................................... 13.3. Reguli generale de arhivare.............................................................................. 13.4. Eliminarea din arhiva........................................................................................ 14. Inventarierea si evaluarea la inventar.....................................................................

1.Detalii privind entitatea
Denumirea societatii: Adresa: Telefon/Fax: Numarul din Registrul Comertului: Codul unic de înregistrare: Codul CAEN: Descrierea activitatii :
4

Manual de politici contabile

2. Cadrul legal
Prezentele politici contabile sunt elaborate în baza Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3055/2009 ( sau “ în baza IAS/IFRS” daca societatea comerciala întocmeste si situatii IFRS). În cazul efectuarii unor operatiuni pentru care nu exista prevedere expresa în prezentele politici contabile, conducerea compartimentului financiar-contabil va efectua înregistrarile contabile în conformitate cu reglementarile contabile aplicabile, cu completarea si aprobarea ulterioara a politicilor contabile aplicate în aceste cazuri, dar nu mai târziu de întocmirea situatiilor financiare anuale. Prezentele politici contabile se aplica cu respectarea legislatiei, în general, si a celei care reglementeaza aspecte financiar-contabile (ordine ale ministrului finantelor publice etc.), în mod special. Politicile contabile aprobate respecta conceptele si principiile cuprinse în reglementarile contabile aplicabile. In contabilitatea entitatii se utilizeaza limba romana si moneda nationala (sau moneda nationala si valuta……… in cazul tranzactiilor in valuta).

3. Obiective
Prezentele politici contabile cuprind reguli de recunoastere, evaluare si prezentare în situatiile financiare a elementelor de bilant si cont de profit si pierdere, precum si reguli pentru conducerea contabilitatii în entitate.

4. Aprobare

Politicile contabile au fost aprobate de : Administrator: Nume

5. Principii generale
Principiile contabile de baza aplicate sunt : 1. Elementele prezentate în situaţiile financiare anuale se evaluează în conformitate cu principiile contabile generale, conform contabilităţii de angajamente . Astfel, efectele tranzacţiilor şi ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacţiile şi evenimentele se produc (şi nu pe măsură ce numerarul sau echivalentul său este încasat sau plătit) şi sunt înregistrate în contabilitate şi raportate în situaţiile financiare ale perioadelor aferente. Veniturile şi cheltuielile care rezultă direct şi concomitent din aceeaşi tranzacţie sunt recunoscute simultan în contabilitate, prin asocierea directă între cheltuielile şi veniturile aferente, cu evidenţierea distinctă a acestor venituri şi cheltuieli. Principiul contabilităţii de angajamente se aplică inclusiv la recunoaşterea dobânzii aferente perioadei, indiferent de scadenţa acesteia. Evaluarea reprezintă procesul prin care se determină valoarea la care elementele situaţiilor financiare sunt recunoscute în contabilitate şi prezentate în bilanţ şi contul de profit şi pierdere. 2. Principiul continuităţii activităţii . Se prezuma că entitatea îşi desfăşoară activitatea pe baza principiului continuităţii activităţii. Acest principiu presupune că entitatea îşi continuă în mod normal
5

dacă noile metode asigură furnizarea unor informaţii mai fidele. fuziuni şi operaţiuni asimilate efectuate la valori contabile. fără a intra în stare de lichidare sau reducere semnificativă a activităţii. Metodele de evaluare şi politicile contabile. Modificările de politici contabile pot fi determinate de: a) iniţiativa entităţii. indică nevoia de a analiza dacă presupunerea privind continuitatea activităţii este încă adecvată. 6 . ulterior datei bilanţului. ci doar menţionată în acestea modificarea de politică contabilă la iniţiativa entităţii poate fi determinată de: • modificare excepţională intervenită în situaţia entităţii sau în contextul economicofinanciar în care aceasta îşi desfăşoară activitatea. 4. trebuie aplicate în mod consecvent de la un exerciţiu financi ar la altul. caz în care modificarea trebuie justificată în notele explicative la situaţiile financiare anuale. precum şi a modului preconizat de consumare a beneficilor economice viitoare încorporate în activele amortizabile etc. de exemplu. obţinerea unor informaţii credibile şi mai relevante.Manual de politici contabile funcţionarea. unele elemente ale situaţiilor financiare anuale nu pot fi evaluate cu precizie. • • Schimbarea conducătorilor entităţii nu justifică modificarea politicilor contabile. estimări ale: clienţilor incerţi. împreună cu explicaţii privind modul de întocmire a acestora şi motivele care au stat la baza deciziei conform căreia entitatea nu îşi mai poate continua activitatea. schimbarea acţionariatului. Evenimentele sau condiţiile ce necesită prezentări de informaţii pot apărea şi ulterior datei bilanţului. b) o decizie a unei autorităţi competente şi care se impune entităţii (modificare de reglementare). această informaţie se va prezenta. Dacă administratorii entităţii au luat cunoştinţă de unele elemente de nesiguranţă legate de anumite evenimente care pot duce la incapacitatea acesteia de a-şi continua activitatea. ci doar estimate. caz în care se impune armonizarea politicilor contabile ale societăţii absorbite cu cele ale societăţii absorbante etc. fie că nu există nicio altă variantă realistă în afara acestora. uzurii morale a stocurilor. datorată intrării într-un grup. în general. Principiul permanenţei metodelor. În cazul în care situaţiile financiare anuale nu sunt întocmite pe baza principiului continuităţii. Ca rezultat al incertitudinilor inerente în desfăşurarea activităţilor. duratei de viaţă utile. 3. Entitatea nu va întocmi situaţiile financiare anuale pe baza continuităţii activităţii dacă organele de conducere stabilesc după data bilanţului fie că intenţionează să lichideze entitatea sau să înceteze activitatea acesteia. Deteriorarea rezultatelor din exploatare şi a poziţiei financiare. • Exemple de situaţii care justifică modificarea de politici contabile pot fi: • admiterea la tranzacţionare pe o piaţă reglementată a valorilor mobiliare pe termen scurt ale entităţii sau retragerea lor de la tranzacţionare. aceste elemente se vor prezenta în notele explicative. Se pot solicita. caz în care modificarea nu trebuie justificată în notele explicative.

în special: a) în contul de profit şi pierdere poate fi inclus numai profitul realizat la data bilanţului. indiferent de data încasării veniturilor sau data plăţii cheltuielilor. La întocmirea situaţiilor financiare anuale. Trebuie să se ţină cont de veniturile şi cheltuielile aferente exerciţiului financiar. constituirea de provizioane excesive. durata de viaţă utilă a imobilizărilor corporale). avize de însoţire a mărfii. b) trebuie să se ţină cont de toate datoriile apărute în cursul exerciţiului financiar curent sau al unui exerciţiu precedent. respectiv prestarea serviciilor (de exemplu. Astfel.facturi de întocmit"). se vor evidenţia în conturile de venituri şi creanţele pentru care nu a fost întocmită încă factura (contul 418 "Clienţi . respectiv în conturile de cheltuieli sau bunuri. situaţii de lucrări etc.facturi nesosite"). Ca urmare. indiferent de impactul acestora asupra contului de profit şi pierdere. Înregistrarea ajustărilor pentru depreciere sau pierdere de valoare se efectuează pe seama conturilor de cheltuieli. dacă modificarea are efect şi asupra acestora (de exemplu. subevaluate. componentele elementelor de active şi de datorii trebuie evaluate separat. În toate cazurile. dacă aceasta afectează numai perioada respectivă (de exemplu. dar nici supraevaluarea deliberată a datoriilor sau cheltuielilor. activele şi veniturile nu trebuie să fie supraevaluate. În acest scop sunt avute în vedere şi eventualele provizioane. Conform acestui principiu. precum şi datoriile rezultate din clauze contractuale. înregistrarea în aceste conturi se efectuează pe baza documentelor care atestă livrarea bunurilor. indiferent dacă rezultatul exerciţiului financiar este pierdere sau profit. subevaluarea deliberată a activelor sau veniturilor. c) trebuie să se ţină cont de toate datoriile previzibile şi pierderile potenţiale apărute în cursul exerciţiului financiar curent sau al unui exerciţiu financiar precedent. Dacă entitatea are dificultăţi în a face distincţie între o modificare de politică contabilă şi o modificare de estimare.Manual de politici contabile Procesul de estimare implică raţionamente bazate pe cele mai recente informaţii credibile avute la dispoziţie. de exemplu.) 7. deoarece situaţiile financiare nu ar mai fi neutre şi nu ar mai avea calitatea de a fi credibile. evaluarea trebuie făcută pe o bază prudentă şi. datoriile pentru care nu s-a primit încă factura (contul 408 "Furnizori . 7 . iar datoriile şi cheltuielile. chiar dacă acestea devin evidente numai între data bilanţului şi data întocmirii acestuia. ajustarea pentru clienţi incerţi). O modificare în baza de evaluare aplicată reprezintă o modificare în politica contabilă şi nu reprezintă o modificare în estimările contabile. Efectul modificării unei estimări contabile se va recunoaşte prospectiv prin includerea sa în rezultatul: • perioadei în care are loc modificarea. exercitarea prudenţei nu permite. Principiul evaluării separate a elementelor de active şi de datorii. sau perioadei în care are loc modificarea şi al perioadelor viitoare.Principiul independenţei exerciţiului . Principiul prudenţei. Totuşi. aceasta se tratează ca o modificare a estimării. d) trebuie să se ţină cont de toate deprecierile. 6. O estimare poate necesita revizuirea dacă au loc schimbări privind circumstanţele pe care s-a bazat această estimare sau ca urmare a unor noi informaţii sau a unei mai bune experienţe. • 5. chiar dacă acestea devin evidente numai între data bilanţului şi data întocmirii acestuia.

începând cu exerciţiul financiar următor celui în care s-a luat decizia modificării politicii contabile. nu va fi modificat bilanţul perioadei anterioare celei de raportare. precum şi riscurile asociate acestor operaţiuni. încadrarea reducerilor acordate. Respectarea acestui principiu are drept scop înregistrarea în contabilitate şi prezentarea fidelă a operaţiunilor economico-financiare. Documentele care stau la baza înregistrării în contabilitate a operaţiunilor economico-financiare trebuie să reflecte întocmai modul cum acestea se produc. respectiv cheltuieli în avans. forma juridică a unui document trebuie să fie în concordanţă cu realitatea economică. Prezentarea valorilor din cadrul elementelor din bilanţ şi contul de profit şi pierdere se face ţinând seama de fondul economic al tranzacţiei sau al operaţiunii raportate. În cazul schimbului de active. încadrarea operaţiunilor la vânzare în nume propriu sau comision. Principiul necompensării. Principiul intangibilităţii . de către utilizatori. respectiv a cheltuielilor în contul de profit şi pierdere sau ca venituri în avans. a intereselor de participare sau sub forma altor imobilizări financiare. la reduceri comerciale sau financiare. respectiv primite. cu înregistrarea tuturor veniturilor si cheltuielilor aferente operaţiunilor. atunci când există diferenţe între fondul sau natura economică a unei operaţiuni sau tranzacţii şi forma sa juridică. Bilanţul de deschidere pentru fiecare exerciţiu financiar trebuie să corespundă cu bilanţul de închidere al exerciţiului financiar precedent. Principiul prevalenţei economicului asupra juridicului . În condiţii obişnuite. Orice compensare între elementele de active şi datorii sau între elementele de venituri şi cheltuieli este interzisă. Modificarea politicilor contabile poate fi efectuată numai de la începutul unui exerciţiu financiar. Modificarea politicilor contabile se efectuează numai pentru perioadele viitoare. Exemple de situaţii când se aplică principiul prevalenţei economicului asupra juridicului pot fi considerate: încadrarea. Eventualele compensări între creanţe şi datorii faţă de aceeaşi entitate efectuate cu respectarea prevederilor legale pot fi înregistrate numai după contabilizarea veniturilor şi cheltuielilor corespunzătoare. respectiv să fie în concordanţă cu realitatea. pe baza documentelor justificative. încadrarea participaţiilor ca fiind deţinute pe termen lung sau pe termen scurt. 9. şi nu numai de forma juridică a acestora. a contractelor de leasing în leasing operaţional sau financiar. În cazul modificării politicilor contabile şi corectării unor erori aferente perioadelor precedente. recunoaşterea veniturilor. în conformitate cu realitatea economică. contractele încheiate între părţi trebuie să prevadă modul de derulare a operaţiunilor şi să respecte cadrul legal existent. Evenimentele şi operaţiunile economico-financiare trebuie evidenţiate în contabilitate aşa cum acestea se produc. respectiv consignaţie. în baza documentelor justificative. 10. De asemenea. 8 . punând în evidenţă drepturile şi obligaţiile. pe bază de documente justificative. cu respectarea fondului economic al acestora. nu se consideră încălcare a principiului intangibilităţii. în contabilitate se evidenţiază distinct operaţiunea de vânzare/scoatere din evidenţă şi cea de cumpărare/intrare în evidenţă.Manual de politici contabile 8. a erorilor semnificative aferente exerciţiilor financiare precedente. recunoaşterea participaţiilor deţinute ca fiind de natura acţiunilor deţinute la entităţi afiliate. entitatea va înregistra în contabilitate aceste operaţiuni. Nu sunt permise modificări ale politicilor contabile pe parcursul unui exerciţiu financiar. Tratamentul contabil este similar şi în cazul prestărilor reciproce de servicii. Toate creanţele şi datoriile trebuie înregistrate distinct în contabilitate. În cazuri rare. Corectarea pe seama rezultatului reportat.

legate de înfiinţarea şi extinderea activităţii entităţii). Erorile aferente exercitiului precedent se corecteaza pe seama rezultatului reportat sau a contului de profit si pierdere.1. cauze etc. Orice astfel de abateri trebuie prezentate în notele explicative. Valoarea elementelor de bilanţ şi de cont de profit şi pierdere care sunt precedate de cifre arabe poate fi combinată dacă: (a) acestea reprezintă o sumă nesemnificativă sau (b) o astfel de combinare oferă un nivel mai mare de claritate. Pentru erorile aferente exercitiilor anterioare. fără suport material şi deţinut pentru utilizare în procesul de producţie sau furnizare de bunuri sau servicii. Cheltuielile de constituire sunt cheltuielile ocazionate de înfiinţarea sau dezvoltarea entităţi i (taxe şi alte cheltuieli de înscriere şi înmatriculare. Principiul pragului de semnificaţie . 7. datoriilor. Definitii Activele imobilizate sunt active generatoare de beneficii economice viitoare şi deţinute pe o perioadă mai mare de un an.Contabilitatea activelor imobilizate 7. să difere de cea care ar fi stabilită în lipsa aplicării acestui principiu. nemonetar. conducerea compartimentului financiar-contabil informeaza consiliul de administratie cu privire la natura erorii. în functie de semnificatia erorii contabile.Manual de politici contabile Entităţile au obligaţia ca la contabilizarea operaţiunilor economico-financiare să ţină seama de toate informaţiile disponibile. valoare. Stornarea se efectueaza prin înregistrarea operatiunilor initiale în rosu (sau prin înregistrarea inversa ) . precum şi motivele care le-au determinat. precum şi alte cheltuieli de această natură. determinată pe baza principiului prevalenţei economicului asupra juridicului. cheltuieli privind emisiunea şi vânzarea de acţiuni şi obligaţiuni. O imobilizare necorporală este un activ identificabil. poziţiei financiare şi a profitului sau pierderii. astfel încât să fie extrem de rare situaţiile în care natura operaţiunii. prin stornarea operatiunilor eronate si înregistrarea corecta a operatiunilor. În cazuri excepţionale pot fi efectuate abateri de la principiile contabile generale prevăzute în prezenta secţiune. Imobilizările corporale (mijloace fixe) reprezintă active care: 9 . 6. împreună cu o evaluare a efectului acestora asupra activelor. cu condiţia ca elementele astfel combinate să fie prezentate separat în notele explicative. Corectarea erorilor contabile Corectarea erorilor contabile se efectueaza conform prevederilor de mai jos. Erorile aferente exercitiului curent se corecteaza pe seama contului de profit si pierdere. pentru a fi închiriat terţilor sau pentru scopuri administrative. 11. 12.

de regulă.Manual de politici contabile a) sunt deţinute de entitate pentru a fi utilizate în producţia de bunuri sau prestarea de servicii.2. • • • • • • • • În costul unei imobilizări corporale sunt incluse şi costurile estimate iniţial cu demontarea şi mutarea acesteia la scoaterea din funcţiune. atunci când aceste sume pot fi estimate credibil şi entitatea are o obligaţie legată de demontare. Exemple de costuri care se efectuează în legătură cu construcţia unei imobilizări corporale. costurile de testare a funcţionării corecte a activului. pentru a fi închiriate terţilor sau pentru a fi folosite în scopuri administrative.1 Costul de achizitie O imobilizare corporală recunoscută ca activ trebuie evaluată iniţial la costul său determinat în funcţie de modalitatea de intrare în entitate. costurile de amenajare a amplasamentului. după deducerea încasărilor nete provenite din vânzarea elementelor produse în timpul aducerii activului la amplasamentul şi condiţia de funcţionare (cum ar fi eşantioanele produse la testarea echipamentului). 10 . onorariile profesionale plătite avocaţilor şi experţilor etc. investiţiile efectuate la imobilizările corporale. cheltuieli de proiectare şi pentru obţinerea autorizaţiilor. Cheltuieli ulterioare Cheltuielile ulterioare aferente unei imobilizări corporale trebuie recunoscute. sub forma cheltuielilor ulterioare.2 Imobilizarile corporale 7. mutare a imobilizării corporale şi de refacere a amplasamentului. costurile de instalare şi asamblare. şi b) sunt utilizate pe parcursul unei perioade mai mari de un an. contribuţiile legale şi alte cheltuieli legate de acestea. precum şi cu restaurarea amplasamentului pe care este poziţionată imobilizarea. cheltuieli materiale. se recunoaste ca o cheltuială în perioada în care este efectuată. sunt: • costurile reprezentând salariile angajaţilor. direct atribuibile acesteia. Costul reparaţiilor efectuate la imobilizările corporale. costurile iniţiale de livrare şi manipulare. 7. 7. Sunt recunoscute ca o componentă a activului.2. în scopul asigurării utilizării continue a acestora. care rezultă direct din construcţia imobilizării corporale. Acestea trebuie să aibă ca efect îmbunătăţirea parametrilor tehnici iniţiali ai acestora şi să conducă la obţinerea de beneficii economice viitoare. suplimentare faţă de cele estimate iniţial.2. drept cheltuieli în perioada în care au fost efectuate.

amortizării investiţiile efectuate la imobilizările corporale luate cu chirie. În cazul în care imobilizările corporale sunt trecute în conservare.Manual de politici contabile Obţinerea de beneficii se poate realiza fie direct prin creşterea veniturilor. Se supun. (b) amortizarea degresivă.6. 7.2.5. valoarea investiţiilor efectuate şi a amortizării corespunzătoare se cedează proprietarului imobilizării. în cazul în care imobilizările corporale sunt trecute în conservare. fie indirect prin reducerea cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare. folosirea lor fiind întreruptă pe o perioadă îndelungată. transferul poate reprezenta o vânzare de active sau o altă modalitate de cedare. pe durata contractului de închiriere. 7. entitatea înregistrează în contabilitate o cheltuială cu amortizarea sau o cheltuială corespunzătoare ajustării pentru deprecierea constatată. stabilite proporţional cu numărul de ani ai duratei de utilizare economică a acestora. poate fi justificată revizuirea duratei de amortizare. mai puţin ajustările cumulate de valoare. La expirarea contractului de închiriere. Regimuri de amortizare Entitatea amortizează imobilizările corporale utilizând regimul /(regimurile) de amortizare de mai jos : a) amortizarea liniară realizată prin includerea uniformă în cheltuielile de exploatare a unor sume fixe. în funcţie de politica contabilă adoptată.2. În funcţie de clauzele cuprinse în contractul de închiriere. Amortizarea imobilizărilor corporale se calculează începând cu luna următoare punerii în funcţiune şi până la recuperarea integrală a valorii lor de intrare. La stabilirea amortizării imobilizărilor corporale sunt avute în vedere duratele de utilizare economică şi condiţiile de utilizare a acestor a.2.4. 7. închiriate sau în locaţie de gestiune se calculează şi se înregistrează în contabilitate de către entitatea care le are în proprietate. În cazuri excepţionale durata de amortizare stabilită iniţial se poate modifica. De asemenea. Amortizarea Amortizarea se stabileşte prin aplicarea cotelor de amortizare asupra valorii de intrare a imobilizărilor. O modificare semnificativă a condiţiilor de utilizare sau învechirea unei imobilizări corporale poate justifica revizuirea duratei de amortizare. această reestimare conducând la o nouă cheltuială cu amortizarea pe perioada rămasă de utilizare. de asemenea. care constă în multiplicarea cotelor de amortizare liniară cu un anumit 11 . Amortizarea imobilizărilor corporale concesionate. Evaluarea la bilant O imobilizare corporală trebuie prezentată în bilanţ la valoarea de intrare.

inclusiv cheltuielile ocazionate de aceasta şi trebuie prezentate ca valoare netă. ca venituri sau cheltuieli.) (d) amortizare calculată pe unitate de produs sau serviciu. câştigurile sau pierderile obţinute în urma casării sau cedării unei imobilizări corporale trebuie determinate ca diferenţă între veniturile generate de scoaterea din evidenţă şi valoarea sa neamortizată. la elementul "Alte venituri din exploatare". În scopul prezentării în contul de profit şi pierdere. atunci când niciun beneficiu economic viitor nu mai este aşteptat din utilizarea sa ulterioară.2.8. Recunoastere 12 . Amortizarea aferentă imobilizărilor corporale se înregistrează în contabilitate ca o cheltuială.) Metoda de amortizare se poate modifica doar atunci când aceasta este determinată de o eroare în estimarea modului de consumare a beneficiilor aferente respectivei imobilizări corporale.1. după caz.3. Astfel: Clasa Construcţii Instalaţii tehnice si maşini Alte utilaje. 7. după regimul liniar. instalaţii si mobilier Ani x1 –x2 x3 – x4 x5 – x6 7. Imobilizarile necorporale 7. în cheltuielile de exploatare a unei amortizări de până la 50% din valoarea de intrare a imobilizării. Terenurile nu se amortizează.2. atunci când natura imobilizării justifică utilizarea unei asemenea metode de amortizare. în contul de profit şi pierdere. după caz. prin raportare la numărul de ani de utilizare rămaşi. respectiv "Alte cheltuieli de exploatare".3. Amortizările anuale pentru exerciţiile financiare următoare sunt calculate la valoarea rămasă de amortizat. În cazul scoaterii din evidenţă a unei imobilizări corporale. care constă în includerea.7. 7. cheltuielile reprezentând valoarea neamortizată a imobilizării şi alte cheltuieli legate de cedarea acesteia. în primul an de funcţionare.) (c) amortizarea accelerată.139/2004.Manual de politici contabile coeficient. sunt evidenţiate distinct veniturile din vânzare. Durata de viata Societatea utilizeaza duratele de viata din Hotararea 2. Cedarea şi casarea O imobilizare este scoasă din evidenţă la cedare sau casare.

O imobilizare necorporală trebuie recunoscută în bilanţ dacă se estimează că va genera beneficii economice pentru entitate şi costul său poate fi evaluat în mod credibil. 7. licenţele. documentaţie legală (în cazul unei licenţe sau al unui brevet) sau peliculă. un activ identificabil sau o datorie identificabilă. şi 13 . Beneficiile economice viitoare care decurg dintr-o imobilizare necorporală pot include venitul din vânzarea produselor sau serviciilor. Entitatea controlează o imobilizare dacă are capacitatea de a obţine beneficii economice viitoare de pe urma resursei şi de a restricţiona accesul altora la acele beneficii. transferată. sau b) decurge din drepturi contractuale sau de altă natură legală. cât şi necorporale ar trebui tratată ca imobilizare corporală sau ca imobilizare necorporală. alte imobilizări necorporale. avansurile acordate furnizorilor de imobilizări necorporale. fondul comercial. indiferent dacă acele drepturi sunt transferabile sau separabile de entitate sau de alte drepturi şi obligaţii. adică poate fi separată sau divizată de entitate şi vândută. Listele de clienţi nu se recunosc ca imobilizări necorporale. De exemplu. Nicio imobilizare necorporală care decurge din cercetare (sau din faza de cercetare a unui proiect intern) nu se recunoaşte. deoarece.Manual de politici contabile O imobilizare necorporală îndeplineşte criteriul de a fi identificabilă când: a) este separabilă. autorizată. o entitate clasifică generarea imobilizării într-o fază de cercetare şi o fază de dezvoltare. Anumite imobilizări necorporale pot fi păstrate în sau pe un obiect fizic.3. software-ul este tratat ca imobilizare necorporală. fie împreună cu un contract corespunzător. cu excepţia celor create intern de entitate. Dacă o entitate nu poate face distincţia între faza de cercetare şi cea de dezvoltare ale unui proiect intern de creare a unei imobilizări necorporale. concesiunile. cheltuielile de dezvoltare. Atunci când software-ul nu este parte integrantă a hardwareului respectiv. o entitate nu poate demonstra că o imobilizare necorporală există şi că aceasta va genera beneficii economice viitoare. entitatea tratează cheltuielile cu acel proiect ca şi cum ar fi determinate doar de faza de cercetare. Cercetarea este investigaţia originală şi planificată întreprinsă în scopul câştigării unor cunoştinţe sau înţelesuri ştiinţifice ori tehnice noi. cum ar fi un compact-disc (în cazul unui software).Pentru a stabili dacă o imobilizare necorporală generată intern îndeplineşte criteriile de recunoaştere. fie individual. mărcile comerciale. Acelaşi lucru este valabil şi pentru sistemul de operare al unui computer. brevetele.2. Cheltuielile cu cercetarea (sau cele din faza de cercetare a unui proiect intern) se recunosc drept cheltuială atunci când sunt generate. drepturile şi activele similare. o entitate evaluează care element este mai semnificativ. în faza de cercetare a unui proiect intern. software-ul pentru un utilaj computerizat care nu poate opera fără acel software specific se include în valoarea acelei imobilizări corporale. Categorii În cadrul • • • • • • imobilizărilor necorporale se cuprind: cheltuielile de constituire. Pentru a stabili dacă o imobilizare care încorporează atât elemente corporale. închiriată sau schimbată. economisiri de costuri sau alte beneficii rezultate din utilizarea imobilizării de către entitate.

3. respectiv "Alte cheltuieli de exploatare".7. după caz. şi trebuie prezentate ca valoare netă. Durata de viata 14 . 7. câştigurile sau pierderile care apar odată cu încetarea utilizării sau ieşirea unei imobilizări necorporale se determină ca diferenţă între veniturile generate de ieşirea activului şi valoarea sa neamortizată. la elementul "Alte venituri din exploatare".3. cheltuielile reprezentând valoarea neamortizată a imobilizării şi alte cheltuieli legate de cedarea acesteia. sunt evidenţiate distinct veniturile din vânzare. 7. 7. În scopul prezentării în contul de profit şi pierdere. Evaluarea la data bilanţului O imobilizare necorporală trebuie prezentată în bilanţ la valoarea de intrare. Cheltuieli ulterioare Cheltuielile ulterioare efectuate cu o imobilizare necorporală după cumpărarea sau finalizarea acesteia se înregistrează în conturile de cheltuieli atunci când sunt efectuate. 7.3. ca venituri sau cheltuieli. mai puţin ajustările cumulate de valoare. după caz.6. Cedarea O imobilizare necorporală trebuie scoasă din evidenţă la cedare sau atunci când niciun beneficiu economic viitor nu mai este aşteptat din utilizarea sau cedarea sa. In cazul scoaterii din evidenţă a unei imobilizări necorporale. în contul de profit şi pierdere. Cheltuielile ulterioare vor majora costul imobilizării necorporale atunci când este probabil că aceste cheltuieli vor permite activului să genereze beneficii economice viitoare peste performanţa prevăzută iniţial şi pot fi evaluate credibil. Evaluarea iniţială O imobilizare necorporală se înregistrează iniţial la costul de achiziţie sau de producţie .3.3.Manual de politici contabile • imobilizările necorporale în curs de execuţie.3. Un element raportat drept cheltuială într-o perioadă nu poate fi recunoscut ulterior ca parte din costul unei imobilizări necorporale.4.5. 7. inclusiv cheltuielile ocazionate de cedarea acestuia.

4. In cazul in care entitatea are evidenţiate în contul de creanţe imobilizate creanţe imobilizate cu scadenţa mai mare de un an. Deţinerea unei părţi din capitalul unei alte entităţi se presupune că reprezintă un interes de participare. Imobilizarile financiare 7. 7. atunci când depăşeşte un procentaj de 20%. mărcile comerciale. numai partea cu scadenţa mai mare de 12 luni.4. 7.Categorii Imobilizările financiare cuprind : • • • • acţiunile deţinute la entităţile afiliate. Contravaloarea acţiunilor şi a altor imobilizări financiare primite cu titlu gratuit se înregistrează în contrapartidă cu contul 1068 "Alte rezerve. care. Evaluarea iniţială Imobilizările financiare recunoscute ca activ se evaluează la costul de achiziţie sau valoarea determinată prin contractul de dobândire a acestora.stabilita de la caz la caz. va prezenta în bilanţ. împrumuturile acordate entităţilor de care compania este legată în virtutea intereselor de participare. drepturile şi alte active similare se amortizează pe durata prevăzută pentru utilizarea lor de către entitate. licenţele. prin crearea unei legături durabile cu aceste entităţi. depozitele şi cauţiunile depuse de entitate la terţi. În conturile de creanţe imobilizate reprezentând împrumuturi acordate se înregistrează sumele acordate terţilor în baza unor contracte pentru care entitatea percepe dobânzi. reprezentate sau nu prin titluri. potrivit legii. • • Prin interese de participare se înţelege drepturile în capitalul altor entităţi. alte împrumuturi.Manual de politici contabile Brevetele. împrumuturile acordate entităţilor afiliate.1. 15 . cheltuielile de constituire trebuie amortizate în cadrul unei perioade de maximum cinci ani.2. care nu poate depăşi o perioada de 5 ani. In situatia in care se incadreaza la active. diferenţa urmând a fi reflectată la creanţe.4. sunt destinate să contribuie la activităţile entităţii. la imobilizări financiare." La alte creanţe imobilizate se cuprind garanţiile. Programele informatice create de entitate sau achiziţionate de la terţi se amortizează în funcţie de durata probabila de utilizare. alte investiţii deţinute ca imobilizări. interesele de participare.

7. cu reflectarea rezultatelor acestei reevaluări în situaţiile financiare întocmite pentru acel exerciţiu. 7. valoarea stocurilor se diminuează până la valoarea realizabilă netă. Evaluarea la data bilanţului Imobilizările financiare se prezintă în bilanţ la valoarea de intrare mai puţin ajustările cumul ate pentru pierdere de valoare. Cand valoarea recuperabila este inferioara valorii nete contabile se constituie o pierdere din depreciere. Imobilizările corporale în curs de execuţie se trec în categoria imobilizărilor finalizate după recepţia. după caz. Prin urmare. se produce o reversare a pierderii din depreciere anterior constituite.7.3. În mod similar. Astfel. după caz. dacă entitatea produce active similare. atunci costul activului este de obicei acelaşi cu costul de construire a acelui activ destinat vânzării. In cazul unei cresteri subsecvente a valorii recuperabile. Dacă o imobilizare corporală complet amortizată mai poate fi folosită.5. Reevaluarea imobilizărilor corporale Entitatea pot proceda la reevaluarea imobilizărilor corporale existente la sfârşitul exerciţiului financiar. Astfel de reversari se recunosc ca si venit al exercitiului. Imobilizari in curs de executie Imobilizările corporale în curs de execuţie reprezintă investiţiile neterminate efectuate în regie proprie sau în antrepriză. cheltuiala reprezentând rebuturi. Pierderea din depreciere este recunoscuta ca si cheltuiala a exercitiului.6. cu ocazia reevaluării acesteia i 16 . darea în folosinţă sau punerea în funcţiune a acestora. În acest scop. astfel încât acestea să fie prezentate în contabilitate la valoarea justă. prin reflectarea unei ajustări pentru depreciere. Costul unei imobilizări corporale construite în regie proprie este determinat folosind aceleaşi principii ca şi pentru un activ achiziţionat. se utilizeaza atat surse interne cat si externe de informatii . în cadrul unor tranzacţii normale. Amortizarea calculată pentru imobilizările corporale astfel reevaluate se înregistrează în contabilitate începând cu exerciţiul financiar următor celui pentru care s-a efectuat reevaluarea. în scopul comercializării. Pentru a stabili daca exista indicii ca un activ este depreciat sua nu.Manual de politici contabile 7. manopera sau alte resurse peste limitele acceptate ca fiind normale.4. Acestea se evaluează la costul de producţie sau costul de achiziţie. Activele de natura stocurilor nu se reflecta în bilanţ la o valoare mai mare decât valoarea care se poate obţine prin utilizarea sau vânzarea lor. precum şi pierderile care au apărut în cursul construcţiei în regie proprie a activului nu sunt incluse în costul activului. orice profituri interne sunt eliminate din calculul costului acestui activ. in vederea aducerii valorii nete la nivelul valorii recuperabile. 7. Ajustarile de valoare – pierderi din depreciere Valoarea neta a unui activ sau a unui grup de active identice este revizuita periodic cu scopul de a identifica eventuale pierderi din depreciere ( adica scaderea valorii recuperabila sub valoarea neta contabila).

valoarea rezultată din reevaluare va fi atribuită activului. plecând de la valoarea lor de piaţă. Dacă un activ imobilizat este reevaluat. b) pot fi găsiţi în permanenţă cumpărători şi vânzători interesaţi. În cazul în care. acest lucru trebuie prezentat în notele explicative. membri ai unui organism profesional în domeniu. determinată în urma corectării cu ajustările de valoare. din care se scad ajustările cumulate de valoare. Valoarea justă se determină pe baza unor evaluări efectuate. Această metodă este folosită. Valoarea justă a imobilizărilor corporale este determinată. valoarea activului prezentată în bilanţ trebuie să fie valoarea sa reevaluată la data ultimei reevaluări. aflate în exploatarea unei entităţi. deseori. în cazul în care activul este reevaluat prin aplicarea unui indice. din cauză că nu există o piaţă activă pentru acel activ. O piaţă activă este o piaţă unde sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: a) elementele comercializate sunt omogene. astfel încât valoarea contabilă să nu difere substanţial de cea care ar fi determinată folosind valoarea justă de la data bilanţului. de exemplu. determinată în urma reevaluării. La reevaluarea unei imobilizări corporale. minus ajustările cumulate de valoare. În astfel de cazuri. şi c) preţurile sunt cunoscute de cei interesaţi. Această metodă este folosită. de regulă. după reevaluare. regulile privind amortizarea se vor aplica activului având în vedere valoarea acestuia. în locul costului de achiziţie/costului de producţie sau al oricărei alte valori atribuite înainte acelui activ. Dacă valoarea justă a unei imobilizări corporale nu mai poate fi determinată. În cazul efectuării reevaluării imobilizărilor corporale. deseori. valoarea unui activ imobilizat este determinată pe baza reevaluării activului respectiv. toate celelalte active din grupa din care face parte trebuie reevaluate. împreună cu elementele supuse reevaluării. Reevaluările trebuie făcute cu suficientă regularitate. este recalculată la valoarea reevaluată a activului. amortizarea cumulată la data reevaluării este tratată în unul din următoarele moduri: a) recalculată proporţional cu schimbarea valorii contabile brute a activului. să fie egală cu valoarea sa reevaluată. sau b) eliminată din valoarea contabilă brută a activului şi valoarea netă. recunoscut naţional şi internaţional. O grupă de imobilizări corporale cuprinde active de aceeaşi natură şi utilizări similare. Elementele dintr-o grupă de imobilizări corporale se reevaluează simultan pentru a se evita reevaluarea selectivă şi raportarea în situaţiile financiare anuale a unor valori care sunt o combinaţie de costuri şi valori calculate la date diferite.Manual de politici contabile se stabileşte o nouă valoare şi o nouă durată de utilizare economică. 17 . pentru clădirile care sunt reevaluate la valoarea lor de piaţă. precum şi elementul afectat din contul de profit şi pierdere. ulterior recunoaşterii iniţiale ca activ. astfel încât valoarea contabilă a activului. Dacă un activ dintr-o grupă de active nu poate fi reevaluat. corespunzătoare perioadei estimate a se folosi în continuare. activul trebuie prezentat în bilanţ la cost. metoda prin care s-au calculat valorile prezentate. de profesionişti calificaţi în evaluare. în general. Reevaluarea imobilizărilor corporale se face la valoarea justă de la data bilanţului.

b) este deţinut. În acest caz. b) diferenţele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare în cursul exerciţiului financiar. Surplusul din reevaluare inclus în rezerva din reevaluare este capitalizat prin transferul direct în rezerve (contul 1065 "Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare"). Rezerva din reevaluare trebuie redusă în măsura în care sumele transferate la aceasta nu mai sunt necesare pentru aplicarea metodei de evaluare utilizate şi pentru obţinerea scopului său. cu respectarea legislaţiei în vigoare. cu minimul dintre valoarea acelei rezerve şi valoarea descreşterii.1. Indiferent dacă valoarea rezervei a fost modificată sau nu în cursul exerciţiului financiar. valoarea rezervei transferate este diferenţa dintre amortizarea calculată pe baza valorii contabile reevaluate şi valoarea amortizării calculate pe baza costului iniţial al activului. atunci aceasta se tratează astfel: • ca o creştere a rezervei din reevaluare prezentată în cadrul elementului "Capital şi rezerve". Cu toate acestea. o parte din câştig poate fi realizat pe măsură ce activul este folosit de entitate. Câştigul se consideră realizat la scoaterea din evidenţă a activului pentru care s-a constituit rezerva din reevaluare.Contabilitatea activelor circulante 8. c) sumele capitalizate sau transferate într-un alt mod din rezerva din reevaluare în cursul exerciţiului financiar. Dacă rezultatul reevaluării este o creştere faţă de valoarea contabilă netă. în principal. sau 18 . atunci când acest surplus reprezintă un câştig realizat. entitatea trebuie să prezinte în notele explicative următoarele informaţii: a) valoarea rezervei din reevaluare la începutul exerciţiului financiar. în scopul tranzacţionării. Tratamentul în scop fiscal al rezervei din reevaluare trebuie prezentat în notele explicative. diferenţa dintre valoarea rezultată în urma reevaluării şi valoarea la cost istoric trebuie prezentată la rezerva din reevaluare. d) valoarea rezervei din reevaluare la sfârşitul exerciţiului financiar.Definitii Un activ circulant este un activ care: a) se aşteaptă să fie realizat sau este deţinut cu intenţia de a fi vândut sau consumat în cursul normal al ciclului de exploatare al entităţii. • Dacă rezultatul reevaluării este o descreştere a valorii contabile nete. aceasta se tratează ca o cheltuială cu întreaga valoare a deprecierii. prezentându-se natura oricărui astfel de transfer. atunci când în rezerva din reevaluare nu este înregistrată o sumă referitoare la acel activ (surplus din reevaluare) sau ca o scădere a rezervei din reevaluare prezentată în cadrul elementului "Capital şi rezerve". sau ca un venit care să compenseze cheltuiala cu descreşterea recunoscută anterior la acel activ. dacă nu a existat o descreştere anterioară recunoscută ca o cheltuială aferentă acelui activ. ca un subelement distinct în "Capital şi rezerve" (contul 105 "Rezerve din reevaluare"). 8. iar eventuala diferenţă rămasă neacoperită se înregistrează ca o cheltuială.Manual de politici contabile În cazul în care se efectuează reevaluarea imobilizărilor corporale. c) se aşteaptă a fi realizat în termen de 12 luni de la data bilanţului.

care sunt uşor convertibile în numerar şi sunt supuse unui risc nesemnificativ de schimbare a valorii Ciclul de exploatare al unei entităţi reprezintă perioada de timp dintre achiziţionarea activelor care sunt destinate procesării şi finalizarea acestora în numerar sau echivalente de numerar 8.1. sau sub formă de materii prime.1. exclusiv în scop fiscal. materiale şi alte consumabile care urmează să fie folosite în procesul de produc ţie sau pentru prestarea de servicii. Dacă activele circulante fac obiectul ajustărilor de valoare cu caracter excepţional. c) casa şi conturi la bănci. de către entitatea care le-a realizat. în curs de producţie în vederea vânzării în procesul desfăşurării normale a activităţii.Recunoastere si evaluare 8. 19 . inclusiv valoarea serviciilor prestate pentru care nu a fost întocmită factură.3.2. în circumstanţe speciale.Manual de politici contabile d) este reprezentat de numerar sau echivalente de numerar a căror utilizare nu este restricţionată.2. Generalitati În categoria stocurilor se cuprind şi activele cu ciclu lung de fabricaţie. la o altă valoare minimă atribuibilă acestora la data bilanţului. În categoria activelor circulante se cuprind: a) stocuri. extrem de lichide. 8. Dacă construcţiile sunt realizate în scopul exploatării pe termen lung. 8.3.Stocuri 8. întrucât motivele care au dus la reflectarea acesteia au încetat să mai existe într-o anumită măsură. Echivalentele de numerar reprezintă investiţiile financiare pe termen scurt.Definitii Stocurile sunt active circulante: a) b) c) deţinute pentru a fi vândute pe parcursul desfăşurării normale a activităţii. atunci acea ajustare se reia corespunzător la venituri. destinate vânzării. după caz.2.3.In situaţia în care ajustarea devine total sau parţial fără obiect. d) creanţe. Ajustările de valoare se fac pentru activele circulante în vederea prezentării acestora la cea mai mică valoare de piaţă sau.Reguli de evaluare Activele circulante se evalueaza la costul de achiziţie sau costul de producţie. b) investiţii pe termen scurt.3. suma ajustărilor şi motivele pentru care acestea au fost efectuate se prezinta în notele explicative.

d) materialele de natura obiectelor de inventar. care participă sau ajută la procesul de fabricaţie sau de exploatare fără a se regăsi. materiale pentru ambalat. purcei. reprezentând producţia care nu a trecut prin toate fazele (stadiile) de prelucrare. Modernizarea are semnificaţia cheltuielilor ulterioare recunoscute ca o componentă a activului. în sensul că aceasta urmează a fi îmbunătăţită în perspectiva vânzării. c) materialele consumabile (materiale auxiliare. piese de schimb.2. care participă direct la fabricarea produselor şi se regăsesc în produsul finit integral sau parţial. şi anume bunurile pe care entitatea le cumpără în vederea revânzării sau produsele predate spre vânzare magazinelor proprii. Transferul poate fi efectuat dacă şi numai dacă există o modificare a utilizării imobilizării. de asemenea. b) materiile prime. achiziţionate sau fabricate.3. care includ ambalajele refolosibile. evidenţiată de începerea modernizării. prevăzute în procesul tehnologic. concomitent cu reclasificarea activului se procedează la închiderea contului de rezerve din reevaluare aferente acestuia. şi nu ca element de stoc. 8. precum şi produsele nesupuse probelor şi recepţiei tehnice sau necompletate în întregime. fie transformată. miei. ea continuă să o trateze ca imobilizare corporală până la scoaterea sa din evidenţă. furaje şi alte materiale consumabile). serviciile şi studiile în curs de execuţie sau neterminate. mânji şi altele) crescute şi folosite pentru reproducţie. prin care se înţelege produsele al căror proces tehnologic a fost terminat într-o secţie (fază de fabricaţie) şi care trec în continuare în procesul tehnologic al altei secţii (faze de fabricaţie) sau se livrează terţilor. rebuturile. Ca urmare. e) produsele. produsele finite. materialele recuperabile şi deşeurile. Categorii de stocuri În cadrul stocurilor se cuprind: a) mărfurile . combustibili. seminţe şi materiale de plantat. de regulă. putând fi depozitate în vederea livrării sau expediate direct clienţilor. lapte şi blană. Atunci când există o modificare a utilizării unei imobilizări corporale. destinate produselor vândute şi care în mod temporar pot fi păstrate de terţi. la momentul luării deciziei privind modificarea destinaţiei. animalele şi păsările la îngrăşat pentru a fi valorificate. cu obligaţia restituirii în condiţiile prevăzute în contracte. respectiv animalele născute şi cele tinere de orice fel (viţei. în produsul finit. în vederea vânzării. 20 . Dacă imobilizarea corporală a fost reevaluată. adică produsele care au parcurs în întregime fazele procesului de fabricaţie şi nu mai au nevoie de prelucrări ulterioare în cadrul entităţii.Manual de politici contabile ele reprezintă imobilizări. dacă entitatea decide să cedeze o imobilizare corporală fără a fi modernizată. • • f) animalele şi păsările . Transferul se înregistrează la valoarea neamortizată a imobilizării.lână. În cadrul producţiei în curs de execuţie se cuprind. h) producţia în curs de execuţie .2. în contabilitate se înregistrează transferul activului din categoria imobilizări corporale în cea de stocuri. fie în starea lor iniţială. precum şi animalele pentru producţie . coloniile de albine. g) ambalajele. şi anume: • semifabricatele.

Dacă materialele de demonstraţie au durată de utilizare mai mare de un an. 8. dacă valoarea.4.Manual de politici contabile În cadrul stocurilor se includ şi bunurile aflate în custodie. (În funcţie de specificul activităţii. (Costul standard ia în considerare nivelurile normale ale materialelor şi consumabilelor. care rămân în evidenţa debitorului până la vânzarea lor. de transfer al proprietăţii şi de livrare coincid. pentru care a avut loc transferul proprietăţii. tran sferul de proprietate având loc. Desi de regula datele de transfer al controlului.3.) 21 . de exemplu. metoda costului standard. pot exista decalaje de timp. în activitatea de producţie sau metoda preţului cu amănuntul. Costul stocurilor Costul stocurilor trebuie să cuprindă toate costurile aferente achiziţiei şi prelucrării. manoperei. precum şi regiile corespunzătoare. Acestea se înregistrează distinct în contabilitate. bunuri recepţionate pentru care nu s-a primit încă factura. pentru determinarea costului pot fi folosite. dacă este necesar. ele reprezintă imobilizări. în funcţie de condiţiile existente la un moment dat. pentru: • • bunuri vândute în consignaţie sau stocurile la dispoziţia clientului.3. cu durată de utilizare de sub un an. dar care sunt în curs de aprovizionare . totuşi. maşinile folosite numai ca material de demonstraţie pentru negociere în domeniul automobilelor. precum şi alte costuri suportate pentru a aduce stocurile în forma şi în locul în care se găsesc. care trebuie scoase din evidenţă. pentru care s-au transferat riscurile şi beneficiile aferente.3. care trebuie înregistrate în activele cumpărătorului. pe categorii de stocuri. acele stocuri cumpărate. Momentul inregistrarii stocurilor Înregistrarea în contabilitate a intrării stocurilor se efectuează la data transferului riscurilor şi beneficiilor. bunuri livrate şi nefacturate.2. de asemenea.) Materiile prime şi materialele consumabile care sunt în mod constant înlocuite şi a căror valoare totală este de o importanţă secundară pentru entitate pot fi prezentate la "Active" la o valoare şi cantitate fixe.2. în comerţul cu amănuntul. • • • 8. Aceste niveluri trebuie revizuite periodic şi ajustate. Sunt reflectate. ( In cazul prestatorilor de servicii )( Costul stocurilor cuprinde manopera şi alte cheltuieli legate de personalul direct angajat în furnizarea serviciilor. bunuri vândute şi nelivrate încă. pentru prelucrare sau în consignaţie la terţi. de asemenea. eficienţei şi capacităţii de producţie. cantitatea şi structura acestora nu variază în mod semnificativ. distinct în contabilitate. stocuri gajate livrate creditorului beneficiar al gajului. inclusiv personalul însărcinat cu supravegherea.

2. ( metoda costului mediu ponderat – CMP: Metoda "costului mediu ponderat" (CMP) presupune calcularea costului fiecărui element pe baza mediei ponderate a costurilor elementelor similare aflate în stoc la începutul perioadei şi a costului elementelor similare produse sau cumpărate în timpul perioadei ). după caz. bunurile ieşite din gestiune se evaluează la costul de achiziţie sau de producţie al lotului următor. La sfârşitul perioadei. la preţ de înregistrare. 22 • . fiind recunoscute în costul activului. Pe măsura epuizării lotului. În comerţul cu amănuntul poate fi utilizată metoda preţului cu amănuntul. pentru a determina costul stocurilor de articole numeroase şi cu mişcare rapidă. soldurile conturilor de diferenţe se cumulează cu soldurile conturilor de stocuri.În această situaţie. în ordine cronologică ).primul ieşit" (FIFO). acestea se evaluează şi înregistrează în contabilitate prin aplicarea metodei: • ( metoda primul intrat . astfel încât aceste conturi să reflecte valoarea stocurilor la costul de achiziţie sau costul de producţie. Evaluarea la iesirea din entitate La ieşirea din gestiune a stocurilor şi altor active fungibile. 8.primul ieşit – FIFO : potrivit metodei "primul intrat . Diferenţele de preţ se înregistrează proporţional atât asupra valorii bunurilor ieşite. cumulat de la începutul exerciţiului financiar până la finele perioadei de referinţă Acest coeficient se înmulţeşte cu valoarea bunurilor ieşite din gestiune la preţ de înregistrare.) ( Repartizarea diferenţelor de preţ asupra valorii bunurilor ieşite şi asupra stocurilor se efectuează cu ajutorul unui coeficient care se calculează astfel: Soldul iniţial al la Diferenţe de preţ aferente intrărilor în cursul perioadei. cât şi asupra bunurilor rămase în stoc. care au marje similare şi pentru care nu este practic să se folosească altă metodă. Orice modificare a preţului de vânzare presupune recalcularea marjei brute.Manual de politici contabile (Diferenţele de preţ faţă de costul de achiziţie sau de producţie trebuie evidenţiate distinct în contabilitate. bunurile ieşite din gestiune se evaluează la costul de achiziţie sau de producţie al primei intrări (lot). cumulat de diferenţelor de preţ + începutul exerciţiului financiar până la finele perioadei de referinţă Coeficient de = ──────────────────────────────────────────────────── x 100 repartizare Soldul iniţial al Valoarea intrărilor în stocurilor la preţ + cursul perioadei la preţ de înregistrare de înregistrare. iar suma rezultată se înregistrează în conturile corespunzătoare în care au fost înregistrate bunurile ieşite.3.5. costul bunurilor vândute se calculează prin deducerea valorii marjei brute din preţul de vânzare al stocurilor.

primul ieşit – LIFO: Potrivit metodei "ultimul intrat . datoriilor şi capitalurilor proprii. [Inventarul intermitent presupune: • stabilirea ieşirilor şi înregistrarea lor în contabilitate pe baza inventarierii stocurilor la sfârşitul perioadei. în notele explicative se vor prezenta următoarele informaţii: • • motivul modificării metodei. şi efectele sale asupra rezultatului. ] • • • • 23 . dar nu mai târziu de finele perioadei de raportare pentru care se determina obligaţiile fiscale. ] În condiţiile folosirii inventarului permanent.primul ieşit" (LIFO).3.Manual de politici contabile • ( metoda ultimul intrat . folosirea unor metode diferite de calcul al costului poate fi justificată. administratorii decid să modifice metoda pentru un anumit element de stocuri sau alte acti ve fungibile.2. Metoda aleasă va fi aplicată cu consecvenţă pentru elemente similare de natura stocurilor şi a activelor fungibile de la un exerciţiu financiar la altul. diferă în mod semnificativ. stabilirea ieşirilor de stocuri în cursul perioadei are la bază inventarierea faptică a stocurilor la sfârşitul perioadei. bunurile ieşite din gestiune se evaluează la costul de achiziţie sau de producţie al ultimei intrări (lot). în situaţii excepţionale. la data bilanţului. Pe măsura epuizării lotului. Pentru stocurile cu natură sau utilizare diferită. efectuarea inventarierii faptice a stocurilor conform politicilor contabile. respectarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor.6. de valoarea determinată pe baza ultimei valori de piaţă cunoscute înainte de data bilanţului. în contabilitate se înregistrează toate operaţiunile de intrare şi ieşire. rezultată după aplicarea metodelor specificate anterior . Ieşirile de stocuri se determină ca diferenţă între valoarea stocurilor iniţiale. Dacă. şi valoarea stocurilor la sfârşitul perioadei stabilite pe baza inventarului. cât şi valoric. ci prin conturile de cheltuieli. Contabilitatea stocurilor Contabilitatea stocurilor se ţine cantitativ şi valoric [ sau numai valoric prin folosirea inventarului permanent sau a inventarului intermitent. bunurile ieşite din gestiune se evaluează la costul de achiziţie sau de producţie al lotului anterior. valoarea acestei diferenţe trebuie prezentată în notele explicative ca total pe categorie de active. la care se adaugă valoarea intrărilor. Entitatea va utiliza aceeasi metoda de determinare a costului pentru toate stocurile care au natură şi utilizare similare. ceea ce permite stabilirea şi cunoaşterea în orice moment a stocurilor. 8. în ordine cronologică) Dacă valoarea prezentată în bilanţ. atât cantitativ. intrările de stocuri nu se înregistrează prin conturile de stocuri.

valoarea stocurilor se diminuează până la valoarea realizabilă netă.7.5. 8.3. 24 . de la data operaţiunii de constituire.3.Evaluarea la intrarea in entitate La intrarea în entitate. În acest scop.3.2. 8.4.7. investiţiile pe termen scurt se evaluează la costul de achiziţie. disponibilităţilor în conturi la bănci/casierie.Manual de politici contabile 8. prin reflectarea unei ajustări pentru depreciere.Sfera de cuprindere Contabilitatea trezoreriei asigură evidenţa existenţei şi mişcării acţiunilor deţinute la entităţile afiliate. se aplică prevederile paragrafului 8. de la data operaţiunii de lichidare.2. creditelor bancare pe termen scurt şi altor valori de trezorerie.4. prin metode tehnice de constatare a gradului de finalizare sau a stadiului de efectuare a operaţiilor tehnologice şi evaluarea acesteia la costurile de producţie.Evaluarea la iesirea din entitate La ieşirea din gestiune a investiţiilor pe termen scurt. Lichidarea depozitelor constituite în valută se efectuează la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României. Evaluarea la bilant Activele de natura stocurilor nu trebuie reflectate în bilanţ la o valoare mai mare decât valoarea care se poate obţine prin utilizarea sau vânzarea lor.Stocuri in curs de executie Valoarea produselor şi serviciilor în curs de execuţie se determină prin inventarierea producţiei neterminate la sfârşitul perioadei.2. cu excepţia depozitelor bancare pe termen scurt. 8. prin care se înţelege preţul de cumpărare.1.3.Investiţii pe termen scurt 8. obligaţiunile achiziţionate şi alte valori mobiliare achiziţionate în vederea realizării unui profit într-un termen scurt.4. altor investiţii pe termen scurt.4. 8. Depozitele bancare pe termen scurt în valută se înregistrează la constituire la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României." Alte investiţii pe termen scurt reprezintă obligaţiunile emise şi răscumpărate. sau la valoarea stabilită potrivit contractelor. Contravaloarea acţiunilor pe termen scurt primite cu titlu gratuit se înregistrează în contrapartidă cu contul 768 "Alte venituri financiare.2. În categoria altor investiţii pe termen scurt intră şi depozitele bancare pe termen scurt.

4. 8. cum sunt cecurile şi efectele comerciale depuse la bănci.Casa şi conturi la bănci 8.5. de la data efectuării operaţiunii.5. comunicat de Banca Naţională a României din ultima zi bancară a lunii în cauză. înregistrate pe seama cheltuielilor. ajustările pentru pierderile de valoare reflectate se suplimentează. Cuprins Conturile la bănci cuprind: valorile de încasat. la sfârşitul exerciţiului financiar.2.Depecierea investitiilor pe termen scurt Pentru deprecierea investiţiilor deţinute ca active circulante. disponibilităţile în lei şi valută. creditele bancare pe termen scurt. se înregistrează la cheltuieli financiare sau venituri financiare. comunicat de Banca Naţională a României. Operaţiunile privind încasările şi plăţile în valută se înregistrează în contabilitate la cursul de schimb valutar. fără ca acestea să genereze în contabilitate diferenţe de curs valutar. se reflectă ajustări pentru pierdere de valoare. Operaţiunile de vânzare-cumpărare de valută.4. după caz. aferente disponibilităţilor aflate în conturi la bănci. precum şi cele aferente creditelor bancare pe termen scurt. Sumele virate sau depuse la bănci ori prin mandat poştal. ca urmare a încasărilor şi plăţilor efectuate. disponibilităţile în valută şi alte valori de trezorerie. La sfârşitul fiecărui exerciţiu financiar. eventualele ajustări pentru pierdere de valoare se anulează. cu ocazia inventarierii. precum şi dobânzile aferente disponibilităţilor şi creditelor acordate de bănci în conturile curente. Diferenţele de curs înregistrate se recunosc în contabilitate la venituri sau cheltuieli din diferenţe de curs valutar. 8. se înregistrează distinct în contabilitate. se înregistrează într-un cont distinct. pe bază de documente prezentate entităţii şi neapărute încă în extrasele de cont. La ieşirea din entitate a investiţiilor pe termen scurt. faţă de cele de plătit. după caz. cum sunt titluri de stat în valută. aferente exerciţiului financiar în curs. aferente creditelor acordate de bănci în conturile curente. diminuează sau anulează.1. se înregistrează în contabilitate la cursul utilizat de banca comercială la care se efectuează licitaţia cu valută. inclusiv cele derulate în cadrul contractelor cu decontare la termen. Conturile curente la bănci se dezvoltă în analitic pe fiecare bancă. 8. după caz. cecurile entităţii. după caz. se ţine distinct în lei şi în valută. Contabilitatea disponibilităţilor aflate în bănci/casierie şi a mişcării acestora. 25 . Dobânzile de încasat. Dobânzile de plătit şi cele de încasat.5. acreditive şi depozite în valută se evaluează la cursul de schimb al pieţei valutare. Evaluarea la sfarsit de an La finele fiecărei luni.Manual de politici contabile Diferenţele de curs valutar între cursul de la data constituirii sau cursul la care sunt înregistrate în contabilitate şi cursul Băncii Naţionale a României de la data lichidării depozitelor bancare se înregistrează la venituri sau cheltuieli din diferenţe de curs valutar.

pâna la finele lunii.Manual de politici contabile În vederea achitării unor obligaţii faţă de furnizori. precum si alte operatiuni similare efectuate.facturi de întocmit"). Datoriile catre furnizorii de bunuri. În contul de viramente interne se înregistrează transferurile de disponibilităţi băneşti între conturile la bănci.5. entităţile pot solicita deschiderea de acreditive la bănci. asigurarile sociale. se evidenţiază în contul de debitori diverşi (461 "Debitori diverşi") sau creanţe în legătură cu personalul (4282 "Alte creanţe în legătură cu personalul"). în favoarea acestora. serviciile prestate. clientii. entitatile afiliate si cele legate prin interese de participare.facturi nesosite"). respectiv prestarea serviciilor. În baza contabilitatii de angajamente.Contabilitatea tertilor Contabilitatea tertilor asigura evidenta datoriilor si creantelor entitatii în relatiile acesteia cu furnizorii. acordate potrivit legii şi nedecontate până la data bilanţului. precum şi între conturile la bănci şi casieria entităţii. în vederea efectuării unor plăţi în favoarea entităţii. pe baza documentelor care atesta primirea bunurilor. nu au fost întocmite facturile se evidentiaza distinct în contabilitate (contul 418 "Clienti . respectiv creantele si datoriile rezultate ca urmare a unor prevederi legale sau contractuale. după caz. nu sau primit facturile se evidentiaza distinct în contabilitate (contul 408 "Furnizori . În cazul plăţilor în valută suportate din avansuri de trezorerie. Lichidarea acreditivelor constituite în valută se efectuează la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României. 8. de la care. pe baza documentelor care atesta livrarea bunurilor. debitorii si creditorii diversi. cheltuielile se recunosc în contabilitate la cursul din data efectuării operaţiunilor sau la cursul din data decontării avansului. entitatea va evidentieze în contabilitate toate veniturile si cheltuielile. se înregistrează distinct în contabilitate (contul 542 "Avansuri de trezorerie"). pâna la finele lunii. În conturile de furnizori si clienti se evidentiaza distinct datoriile. bugetul statului. Sume puse la dispozitia angajatilor/ tertilor Sumele în numerar. respectiv prestatorii de servicii. În contabilitatea furnizorilor si clientilor se înregistreaza operatiunile privind cumpararile. asociatii/actionarii. respectiv creantele din penalitati stabilite conform clauzelor contractuale. respectiv livrarile de marfuri si produse. în lei sau în valută. 9. personalul. puse la dispoziţia personalului sau a terţilor. Creantele fata de clientii pentru care. de la data operaţiuni i de lichidare. Diferenţele de curs valutar între cursul de la data constituirii sau cursul la care acreditivele sunt înregistrate în contabilitate şi cursul Băncii Naţionale a României de la data lichidării acreditivelor se înregistrează la venituri sau cheltuieli din diferenţe de curs valutar.3. Sumele reprezentând avansuri de trezorerie. respectiv a serviciilor. în funcţie de natura creanţei. Operaţiunile financiare în lei sau în valută se efectuează cu respectarea regulamentelor emise de Banca Naţională a României şi a reglementărilor emise în acest scop. despagubiri datorate pentru contracte întrerupte înainte de 26 .

6 alin. 82/1991. bilet la ordin). efectuarea operatiunii economico-financiare este probata de orice document în care se consemneaza aceasta. Cursul de schimb valutar este raportul de schimb dintre doua monede. contracteaza sau achita datorii exprimate în valuta. cursul valutar utilizat la înregistrarea în contabilitate este cursul de la data receptiei bunurilor. iar institutia are drept de recurs asupra beneficiarului fondurilor. mai putin agio (taxa de scont si comisioanele aferente). Efectele comerciale trebuie sa îndeplineasca conditiile de forma si fond prevazute de legislatia în vigoare. forfetare si alte operatiuni. fara a astepta scadenta efectului respectiv. (1) din Legea contabilitatii nr. orice operatiune economico-financiara efectuata se consemneaza în momentul efectuarii ei într-un document care sta la baza înregistrarilor în contabilitate. din data subscrierii. În conformitate cu prevederile art. creantele si datoriile exprimate în lei. urmând ca factura sa soseasca ulterior. se înregistreaza în contabilitate atât în lei. Operatiunile privind vânzarile/cumpararile de bunuri si prestarile de servicii efectuate pe baza efectelor comerciale se înregistreaza în contabilitate în conturile corespunzatoare de efecte de primit sau de platit. dobândind astfel calitatea de document justificativ. În conturile de terti se înregistreaza distinct operatiunile de scontare. În vederea aplicarii regulilor privind contabilizarea operatiunilor în valuta.Manual de politici contabile termen si alte elemente de natura similara. precum si cele primite de la clienti se înregistreaza în contabilitate în conturi distincte. Diferentele de curs valutar între cursul de la data subscrierii si cursul de la data varsarii capitalului social în valuta se înregistreaza la venituri sau cheltuieli din diferente de 27 . Creantele si datoriile în valuta. Diferenta de curs valutar este diferenta ce rezulta din conversia unui anumit numar de unitati ale unei monede într-o alta moneda la cursuri de schimb diferite. rezultate ca efect al tranzactiilor entitatii. de la data efectuarii operatiunii. cât si în valuta. efectuate cu institutii de credit. O tranzactie în valuta este o tranzactie care este exprimata sau necesita decontarea într-o alta moneda decât moneda nationala (leu). republicata. Definitii: Scontul comercial reprezinta operatiunea prin care în schimbul unui efect de comert (cambie. b) împrumuta sau ofera spre împrumut fonduri. sau c) achizitioneaza sau cedeaza într-o alta maniera active. valoarea efectului. O tranzactie în valuta trebuie înregistrata initial la cursul de schimb valutar. a caror decontare se face în functie de cursul unei valute. fara recurs asupra oricarui detinator anterior. Din punct de vedere contabil. Avansurile acordate furnizorilor de imobilizari se reflecta distinct de avansurile acordate altor furnizori. Forfetarea reprezinta cumpararea. iar sumele ce urmeaza sa fie platite sau încasate sunt exprimate în valuta. Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta se înregistreaza întrun cont în afara bilantului (contul 8037 "Efecte scontate neajunse la scadenta") si se mentioneaza în notele explicative. ca rezultat al livrarii de bunuri sau prestarilor de servicii. inclusiv tranzactiile rezultate atunci când o entitate: a) cumpara sau vinde bunuri sau servicii al caror pret este exprimat în valuta. institutia de credit pune la dispozitia posesorului creantei. comunicat de Banca Nationala a României. a unor creante scadente la termen. sunt asimilate elementelor exprimate în valuta. fara de care validitatea lor poate fi contestata sau anulata. Înregistrarea contravalorii în lei a capitalului social subscris în valuta se face la cursul de schimb al pietei valutare. comunicat de Banca Nationala a României. dupa caz. În cazul bunurilor achizitionate însotite de factura sau de aviz de însotire a marfii. contra unei taxe forfetare. Avansurile acordate furnizorilor.

la alte venituri sau cheltuieli financiare. La scaderea din evidenta a creantelor si datoriilor ale caror termene de încasare sau de plata sunt prescrise. comunicat de Banca Nationala a României din ultima zi bancara a lunii în cauza. a celorlalte datorii si creante se tine pe categorii. În cazul marfurilor returnate de clienti se corecteaza înregistrarile contabile efectuate cu ocazia vânzarii marfurilor. dupa caz.Manual de politici contabile curs valutar. creantele si datoriile în valuta se evalueaza la cursul de schimb al pietei valutare. diferentele înregistrate se recunosc în contabilitate la alte venituri financiare sau alte cheltuieli financiare. Atunci când creanta sau datoria în valuta este decontata în decursul aceleiasi luni în care a survenit. Atunci când creanta sau datoria este decontata în decursul aceleiasi luni în care a survenit. La finele fiecarei luni. iar în cadrul acestora pe termene de plata. 28 . si care apartin persoanelor juridice cu sediul sau domiciliul în România. se corecteaza conturile 411 "Clienti". care intervine pâna în luna decontarii. diferenta recunoscuta în fiecare luna. În cadrul conturilor de furnizori si clienti. cu decontare în functie de cursul unei valute . Atunci când creanta sau datoria în valuta este decontata într-o luna ulterioara. a caror decontare se face în functie de cursul unei valute. care intervine pâna în luna decontarii. survenita în cursul fiecarei luni. în contabilitatea analitica. întreaga diferenta rezultata este recunoscuta în acea luna. entitatile trebuie sa demonstreze ca au fost întreprinse toate demersurile legale. în functie de un curs valutar diferit de cel la care au fost înregistrate initial pe parcursul lunii sau fata de cele la care sunt înregistrate în contabilitate trebuie recunoscute în luna în care apar. inclusa în situatiile financiare ale persoanei juridice române. Atunci când creanta sau datoria este decontata într-o luna ulterioara. ca venituri sau cheltuieli din diferente de curs valutar. Ca urmare. În acest caz. 607 "Cheltuieli privind marfurile" si 371 "Marfuri". Diferentele de curs înregistrate se recunosc în contabilitate la venituri sau cheltuieli din diferente de curs valutar. Tratamentul TVA în aceste situatii este cel prevazut de legislatia în domeniu. Prevederile prezentului punct se aplica si pentru activitatea desfasurata în strainatate de subunitatile fara personalitate juridica. respectiv de încasare. dupa caz. întreaga diferenta de curs valutar este recunoscuta în acea luna. În situatia în care data acordarii finantarii este zi nebancara. dupa caz. precum si pe fiecare persoana fizica sau juridica. Contabilitatea furnizorilor si clientilor. se grupeaza distinct datoriile si creantele rezultate din tranzactiile cu clauze de rezerva de proprietate. Diferentele de curs valutar care apar cu ocazia decontarii creantelor si datoriilor în valuta la cursuri diferite fata de cele la care au fost înregistrate initial pe parcursul lunii sau fata de cele la care sunt înregistrate în contabilitate trebuie recunoscute în luna în care apar. se determina tinând seama de modificarea cursurilor de schimb survenita în cursul fiecarei luni. furnizorii si clientii se grupeaza astfel: interni si externi. se determina tinând seama de modificarea cursurilor de schimb. pentru decontarea acestora. Prevederile de mai sus se aplica si creantelor si datoriilor exprimate în lei. la calculul diferentelor de curs valutar aferente se va avea în vedere cursul de schimb al pietei valutare comunicat de Banca Nationala a României în ultima zi bancara anterioara acesteia Prevederile prezentului alineat se aplica si în cazul datoriilor de leasing financiar în lei. 707 "Venituri din vânzarea marfurilor". În acest sens. diferenta de curs valutar recunoscuta în fiecare luna. Diferentele de valoare care apar cu ocazia decontarii creantelor si datoriilor exprimate în lei. acestea se înregistreaza la cursul de schimb al pietei valutare comunicat de Banca Nationala a României la data acordarii finantarii. În cazul datoriilor de leasing financiar în valuta.

creantele se evalueaza la valoarea probabila de încasat. acordate potrivit legii. în contabilitate se înregistreaza ajustari pentru depreciere. adaosurile. platite din fondul de salarii.). indemnizatiile pentru concediile de odihna. precum si cele pentru incapacitate temporara de munca. acordate potrivit legii. amenzile si penalitatile stabilite în baza unor hotarâri ale instantelor judecatoresti. la valoarea justa a respectivelor instrumente de capitaluri proprii. alimente antidot etc. Atunci când se estimeaza ca o creanta nu se va încasa integral. pensii alimentare si altele). se înregistreaza ca alte datorii si creante în legatura cu personalul. Contabilitatea decontarilor cu personalul Contabilitatea decontarilor cu personalul cuprinde drepturile salariale. respectiv eventualele sume care urmeaza sa fie încasate de la acesta. precum si alte drepturi acordate potrivit legii. În cazul cesionarii unei creante. o entitate recunoaste ca provizion costul previzionat al acestora atunci si numai atunci când: a) entitatea are o obligatie legala sau implicita de a face astfel de plati ca rezultat al evenimentelor anterioare. datorate tertilor (popriri. pe persoane. În vederea înregistrarii primelor reprezentând participarea personalului la profit. Beneficiile sub forma actiunilor proprii ale entitatii (sau alte instrumente de capitaluri proprii). si alte drepturi în bani si/sau în natura datorate de entitate personalului pentru munca prestata. si alte creante fata de personalul entitatii se înregistreaza ca alte creante în legatura cu personalul. potrivit clauzelor contractuale. Retinerile din salariile personalului pentru cumparari cu plata în rate. Sumele datorate si neachitate personalului (concediile de odihna si alte drepturi de personal). 9. se efectueaza numai în baza unor titluri executorii sau ca urmare a unor relatii contractuale. În situatiile financiare ale exercitiului pentru care se propun prime reprezentând participarea personalului la profit. nu se suporta din fondul de salarii (masa calda. Drepturile de personal neridicate în termenul legal se înregistreaza într-un cont distinct. la nivelul sumei care nu se mai poate recupera. primele reprezentând participarea personalului la profit. cheltuiala rezultând din serviciul angajatului. în contrapartida conturilor de capitaluri proprii (de exemplu. potrivit legislatiei în vigoare. sporurile.1. din distribuiri de uniforme si echipamente de lucru. premiile din fondul de salarii. când entitatea nu are o alta alternativa realista decât sa efectueze aceste plati. chirii sau pentru alte obligatii ale salariatilor. Recunoasterea cheltuielilor aferente muncii prestate de angajati are loc în 29 .Manual de politici contabile Creantele incerte se înregistreaza distinct în contabilitate (contul 4118 "Clienti incerti sau în litigiu" sau în conturi analitice ale conturilor de creante. diferenta dintre valoarea creantei preluate prin cesionare si suma de achitat cedentului reprezinta venit la data constatarii drepturilor si obligatiilor. O obligatie curenta exista atunci. si b) poate fi facuta o estimare certa a obligatiei. acordate angajatilor sunt înregistrate distinct (contul 644 "Cheltuieli cu remunerarea în instrumente de capitaluri proprii"). Provizionul urmeaza a fi reluat în exercitiul financiar în care se acorda aceste prime. În contabilitate se înregistreaza distinct alte drepturi si avantaje care. contravaloarea acestora se reflecta sub forma de provizion. aferente exercitiului în curs. contul 1068 "Alte rezerve". analitic distinct). pentru alte creante decât clientii). precum si debitele provenite din pagube materiale. si numai atunci. În scopul prezentarii în situatiile financiare anuale. Debitele provenite din avansuri de trezorerie nedecontate. de la data acordarii acelor beneficii.

În acest caz. cheltuielile aferente se înregistreaza integral. iar aceasta estimare trebuie revizuita daca informatiile ulterioare indica faptul ca numarul de instrumente de capitaluri proprii preconizate a intra în drepturi este diferit fata de estimarile precedente. La alte impozite. Pentru instrumentele de capitaluri proprii acordate care intra în drepturi imediat. la momentul respectiv. În cadrul decontarilor cu bugetul statului si fondurile speciale se cuprind: • impozitul pe profit/venit. 9. surplusul este recunoscut drept creanta. cu mentiunea ca. Daca suma platita depaseste suma datorata. cheltuielile aferente sunt înregistrate pe masura prestarii serviciilor. • subventiile de primit. Impozitul pe venituri de natura salariilor. Eventualele sume datorate sau care urmeaza sa fie încasate în perioadele urmatoare.2. se înregistreaza ca alte datorii si creante sociale. cuprinde totalul impozitelor individuale. care intra în drepturi numai dupa îndeplinirea de catre angajati a unei perioade specificate de servicii. taxe si varsaminte datorate bugetului de stat sau bugetelor locale se cuprind: • accizele. calculate potrivit legii. în contrapartida cu conturile de capitaluri proprii. Impozitul pe profit/venit de plata este recunoscut ca datorie în limita sumei neplatite. cu bugetul statului si fondurile speciale Contabilitatea decontarilor privind contributiile sociale cuprinde obligatiile pentru contributia la asigurari sociale. • impozitul pe venituri de natura salariilor. de catre actionari). taxe si varsaminte asimilate. aferente exercitiului în curs. care se înregistreaza în contabilitate. Platile anticipate în contul impozitului pe profit. Contabilitatea decontarilor privind contributiile sociale. Pentru instrumentele de capitaluri proprii acordate. angajatilor nu li se cere sa finalizeze o perioada specificata de servicii înainte de a avea dreptul neconditionat asupra respectivelor instrumente de capitaluri proprii si. pe parcursul perioadei pentru satisfacerea conditiilor de intrare în drepturi. Suma înregistrata drept cheltuieli va avea în vedere estimarea numarului de instrumente de capitaluri proprii care vor intra în drepturi. Taxa pe valoarea adaugata pentru achizitiile din România si pentru livrarile de bunuri sau prestarile de servicii efectuate în România s se determina i se înregistreaza în contabilitate potrivit legii. la data intrarii în drepturi.Manual de politici contabile momentul prestarii acesteia. • taxa pe valoarea adaugata. daca respectivul acord face obiectul unui proces de aprobare ulterioara (de exemplu. determinate potrivit legii. estimarea respectiva sa fie egala cu numarul de instrumente de capitaluri proprii care intra în drepturi. Data acordarii beneficiilor reprezinta data la care entitatea si angajatii beneficiari ai respectivelor instrumente înteleg si accepta termenii si conditiile tranzactiei. data acordarii beneficiilor este data la care este obtinuta respectiva aprobare. în contrapartida cu conturile de capitaluri proprii. în absenta unei dovezi privind contrariul. 30 . la data acordarii beneficiilor. se reflecta distinct în contabilitate (contul 4411 "Impozitul pe profit"). Aici se cuprinde si contributia unitatii la schemele de pensii facultative si la primele de asigurare voluntara de sanatate. entitatea va considera ca serviciile prestate în schimbul instrumentelor de capitaluri proprii au fost deja primite. astfel încât. contributia la asigurari sociale de sanatate si la constituirea fondului pentru ajutorul de somaj. • alte impozite.

urmatoarele cheltuieli si venituri: chirii. achizitiile de certificate de emisii de gaze cu efect de sera. se înregistreaza în conturile de debitori/creditori diversi.Manual de politici contabile • impozitul pe cladiri. 9. În contul 471 "Cheltuieli în avans" se înregistreaza. se reflecta ajustari pentru depreciere 31 . Acestea se defalca în contabilitatea analitica pe feluri de impozite. Creantele/datoriile entitatii fata de alti terti. în contul 473 "Decontari din operatii în curs de clarificare". precum si dobânzile aferente. 9. În aceste conturi se înregistreaza. cât si a celei creditoare. se înregistreaza în contabilitate în conturi distincte. efectuate în cursul perioadei curente. nu se recunosc ca datorie la data bilantului. asigurari si alte cheltuieli efectuate anticipat. • impozitul pe dividende. • taxa asupra mijloacelor de transport.4. Pentru deprecierea creantelor din conturile de clienti. Contabilitatea decontarilor intre entitatile din cadrul grupului si cu actionarii/asociatii Contabilitatea decontarilor între entitatile din cadrul grupului si cu actionarii/asociatii. cuprinde operatiunile care se înregistreaza reciproc si în aceeasi perioada de gestiune. dar care sunt aferente unei perioade ulterioare. taxe si varsaminte datorate bugetului de stat sau bugetelor locale. conturile coparticipantilor referitoare la operatiunile efectuate în comun. Cotaparte din profit ce se plateste. la cheltuieli în avans sau venituri în avans. abonamente. • varsamintele din profitul net al regiilor autonome. de asemenea. propuse sau declarate dupa data bilantului. • impozitul pe terenuri. dar care privesc exercitiile financiare urmatoare. clientii si furnizorii. Reflectarea în contabilitate a accizelor si fondurilor speciale incluse în preturi sau tarife se face pe seama conturilor corespunzatoare de datorii. altii decât personalul propriu. atât în contabilitatea entitatii debitoare. precum si decontarile între actionari/asociati si entitate privind capitalul social. alte decontari cu actionarii/asociatii si. Sumele depuse sau lasate temporar de catre actionari/asociati la dispozitia entitatii. respectiv veniturile din chirii. decontari în cadrul grupului si debitori. provizoriu. Sumele înregistrate în acest cont trebuie clarificate de catre entitate într-un termen de cel mult trei luni de la data constatarii. se înregistreaza. în cazul asocierilor în participatie. pentru care sunt necesare clarificari ulterioare. Cheltuieli si venituri in avans Cheltuielile efectuate si veniturile realizate în exercitiul financiar curent. în principal. fiecarui asociat constituie dividend. calculate în conditiile legii. de asemenea. se înregistreaza distinct în contabilitate. Dividendele repartizate detinatorilor de actiuni. cu ocazia inventarierii la sfârsitul exercitiului financiar. abonamente si alte venituri aferente perioadelor sau exercitiilor urmatoare.3. urmând a se recunoaste drept cheltuieli ale perioadelor viitoare în care urmeaza a se utiliza. fara a tranzita prin conturile de venituri si cheltuieli. • taxe pentru folosirea terenurilor proprietate de stat si • alte impozite si taxe. precum si celelalte repartizari similare efectuate din profit. potrivit legii. dupa caz. Operatiunile care nu pot fi înregistrate direct în conturile corespunzatoare. dividendele cuvenite acestora.

sau valoarea datoriei nu poate fi evaluată suficient de credibil. activul şi venitul corespunzător vor fi recunoscute în situaţiile financiare aferente perioadei în care au survenit modificările. valori materiale primite spre prelucrare sau reparare. entitatea va prezenta în notele explicative activul contingent. deoarece ele nu sunt certe iar recunoaşterea lor ar putea determina un venit care să nu se realizeze niciodată. care pot să genereze intrări de beneficii economice în entitate. neajunse la scadenţă. Contabilitatea angajamentelor şi altor elemente extrabilanţiere Drepturile şi obligaţiile. de obicei. dar care nu este recunoscută deoarece: • • nu este sigur că vor fi necesare ieşiri de resurse pentru stingerea acestei datorii. denumite şi conturi de ordine şi evidenţă. chirii şi alte datorii asimilate. anterior datei bilanţului. 32 . efecte scontate neajunse la scadenţă. sau b) o obligaţie curentă apărută ca urmare a unor evenimente trecute.Manual de politici contabile 9. care nu au stabilită o valoare şi. Activele contingente nu se recunosc în conturile bilanţiere. societăţi/companii naţionale. dobânzi aferente contractelor de leasing financiar. bunuri publice primite în administrare. societăţi comerciale. imobilizări corporale luate cu chirie. dacă intrarea de beneficii economice devine certă. concesiune şi cu chirie de către regii autonome. respectiv datoriile contingente (contul 808 "Datorii contingente"). în păstrare sau custodie. În schimb. Activele contingente sunt generate. Activele contingente sunt evaluate continuu pentru a asigura reflectarea corespunzătoare în situaţiile financiare a modificărilor survenite. care nu pot fi în totalitate sub controlul entităţii. prin urmare. În cadrul elementelor extrabilanţiere sunt cuprinse şi activele con tingente (contul 807 "Active contingente"). urmăriţi în continuare. de evenimente neplanificate sau neaşteptate. redevenţe. dacă este doar probabilă o creştere a beneficiilor economice. Definitii Un activ contingent este un activ potenţial care apare ca urmare a unor evenimente anterioare datei bilanţului şi a căror existenţă va fi confirmată numai prin apariţia sau neapariţia unuia sau mai multor evenimente viitoare nesigure.5. care nu pot fi în totalitate sub controlul entităţii. certificate de emisii de gaze cu efect de seră primite. În cazul în care realizarea unui venit este sigură. cauţiuni) acordate sau primite în relaţiile cu terţii. nu pot fi recunoscute în conturi bilanţiere. precum şi alte valori. activul aferent nu este un activ contingent şi trebuie procedat la recunoaşterea lui în bilanţ. O datorie contingentă este: a) o obligaţie potenţială. Astfel. debitori scoşi din activ. Activele contingente nu sunt recunoscute în situaţiile financiare. apărută ca urmare a unor evenimente trecute. anterior datei bilanţului şi a cărei existenţă va fi confirmată numai de apariţia sau neapariţia unuia sau mai multor evenimente viitoare incerte. precum şi unele bunuri care nu pot fi integrate în activele şi datoriile entităţii se înregistrează în contabilitate a entitatii în conturi în afara bilanţului. În această categorie se cuprind: angajamente (giruri. garanţii. locaţii de gestiune. stocuri de natura obiectelor de inventar date în folosinţă. Acestea trebuie prezentate în notele explicative în cazul în care este probabilă apariţia unor intrări de beneficii economice.

1. Dacă se consideră că este necesară ieşirea de resurse. credite bancare pe termen lung şi mediu. o datorie sau un provizion în situaţiile financiare aferente perioadei în care a intervenit modificarea încadrării evenimentului. 33 . Contabilitatea provizioanelor 10. Entităţile trebuie să menţină clasificarea datoriilor pe termen lung purtătoare de dobândă în această categorie chiar şi atunci când acestea sunt exigibile în 12 luni de la data bilanţului. Recunoastere Un provizion va fi recunoscut numai în momentul în care: • entitatea are o obligaţie curentă generată de un eveniment anterior. sumele datorate entităţilor afiliate şi entităţilor de care compania este legată prin interese de participare. Provizioanele nu pot depăşi din punct de vedere valoric sumele care sunt necesare stingerii obligaţiei curente la data bilanţului. Provizioanele nu pot fi utilizate pentru ajustarea valorilor activelor. dacă: a) termenul iniţial a fost pentru o perioadă mai mare de 12 luni. Toate celelalte datorii se clasifica ca datorii pe termen lung. se va recunoaşte. 9. Contabilitatea datoriilor O datorie trebuie clasificată ca datorie pe termen scurt.2.Manual de politici contabile Datoriile contingente sunt continuu evaluate pentru a determina dacă a devenit probabilă o ieşire de resurse care încorporează beneficiile economice. generată de un element considerat anterior datorie contingentă. dar care sunt incerte în ceea ce priveşte valoarea sau data la care vor apărea. sau este cert că vor exista. Contabilitatea împrumuturilor şi datoriilor asimilate acestora se ţine pe următoarele categorii: împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni şi prime de rambursare a acestora.6. cu excepţia cazurilor în care nu poate fi efectuată nicio estimare credibilă. după caz. 10. care este încheiat înainte de data bilanţului. şi b) există un acord de refinanţare sau de reeşalonare a plăţilor. denumită şi datorie curentă. Definitie Un provizion este o datorie cu exigibilitate sau valoare incertă. alte împrumuturi şi datorii asimilate. precum şi dobânzile aferente acestora. sau b) este exigibilă în termen de 12 luni de la data bilanţului. Provizioanele sunt destinate să acopere datoriile a căror natură este clar definită şi care la data bilanţului este probabil să existe. atunci când: a) se aşteaptă să fie decontată în cursul normal al ciclului de exploatare al entităţii. 10.

eliminarea unui nivel de conducere. nu va fi recunoscut un provizion. în cazul unei obligaţii legale. de exemplu. g) prime ce urmeaz ă a se acorda personalului din profitul realizat. Contabilitatea provizioanelor se ţine pe feluri. Dacă aceste condiţii nu sunt îndeplinite. numărul aproximativ de angajaţi care vor primi compensaţii pentru încetarea activităţii. O entitate are o obligaţie implicită care determină constituirea unui provizion pentru restructurare atunci când sunt îndeplinite condiţiile generale de recunoaştere a provizioanelor şi entitatea: a) dispune de un plan oficial detaliat pentru restructurare. Provizioanele de restructurare. b) cheltuielile legate de activitatea de service în perioada de garanţie şi alte cheltuieli privind garanţia acordată clienţilor. în funcţie de natura. cheltuielile implicate. şi data de la care se va implementa planul de restructurare. Provizioanele pentru restructurare se pot constitui în următoarele situaţii: a) vânzarea sau încetarea activităţii unei părţi a afacerii. d) pensii şi obligaţii similare. se constituie cu respectarea condiţiilor generale de recunoaştere a provizioanelor şi a prevederilor legale. În cazul în care restructurarea este la nivelul grupului. distribuţia şi posturile acestora. b) închiderea unor sedii ale entităţii. provizionul pentru restructurare se recunoaşte atât în situaţiile financiare anuale individuale ale entităţii din grup afectate de restructurare . care să stipuleze cel puţin: • • • activitatea sau partea de activitate la care se referă.Manual de politici contabile • • este probabil ca o ieşire de resurse să fie necesară pentru a onora obligaţia respectivă. Provizioanele se constituie pentru elemente cum sunt: a) litigii. cât şi în cele consolidate. c) modificări în structura conducerii. amenzi şi penalităţi. Nu se recunosc provizioane pentru pierderile viitoare din exploatare. scopul sau obiectul pentru care au fost constituite. despăgubiri. e) dezafectare imobilizări corporale şi alte acţiuni similare legate de acestea f) impozite. potrivit preveder ilor legale sau contractuale si h) alte provizioane. c) acţiunile de restructurare. daune şi alte datorii incerte. şi • • 34 . şi poate fi realizată o estimare credibilă a valorii obligaţiei. d) reorganizări fundamentale care au un efect semnificativ în natura şi scopul activităţilor entităţii. principalele locaţii afectate de planul de restructurare.

Valoarea provizioanelor pentru pensii se stabileşte de către specialişti în domeniu. La determinarea lor se ţine seama de vârsta. atunci când există certitudinea achitării lor într-o perioadă previzibilă de timp. pentru: protejarea aerului. pentru: diferenţe de impozite rezultate din operaţiuni de control nefinalizate. a apelor subterane şi a apelor de suprafaţă. Provizioanele pentru impozite se constituie pentru sumele viitoare de plată datorate bugetului de stat. alte beneficii pe care entitatea urmează să le plătească angajaţilor sau persoanelor dependente de aceştia. ca rezultat al deciziei unei entităţi de a încheia contractul unui angajat înainte de data normală de pensionare sau al deciziei unui angajat de a accepta în mod voluntar plecarea în şomaj. Aceste provizioane pot fi constituite. rezerve din facilităţi fiscale sau alte rezerve pentru care în legislaţia fiscală există prevederi referitoare la impozitarea acestora. Aceste cheltuieli referitoare la administrarea viitoare a activităţii nu reprezintă datorii de restructurare la data bilanţului. în condiţiile în care sumele respective nu sunt reflectate ca datorie în relaţia cu statul. protejarea biodiversităţii şi a peisajului. cheltuielile legate de protecţia mediului înconjurător. Provizioanele pentru pensii se recunosc pe parcursul perioadei de muncă rămase până la pensie. dacă restructurarea este semnificativă şi neprezentarea ar putea influenţa deciziile economice ale utilizatorilor luate pe baza situaţiilor financiare. vechimea în muncă şi rotaţia personalului în cadrul entităţii. este necesară prezentarea de informaţii în acest sens. gestiunea apelor uzate. Provizioanele prezentate în bilanţ la "Alte provizioane" includ provizioane constituite pentru: • beneficiile plătite angajaţilor pentru terminarea contractului de muncă. 35 • • • .Manual de politici contabile b) a provocat celor afectaţi o aşteptare că va realiza restructurarea prin începerea implementării acelui plan sau prin anunţarea principalelor sale caracteristici celor afectaţi de acesta. alte activităţi de protejare a mediului înconjurător. de exemplu. care nu sunt legate de restructurare sau pensii. marketing. precum şi în alte situaţii care pot genera datorii sub forma impozitului pe profit. obligaţii asumate în comun cu o terţă parte etc. în schimbul acelor beneficii. Un provizion aferent restructurării va include numai costurile directe generate de restructurare. sau investiţiile în noi sisteme şi reţele de distribuţie. impozite pentru care entitatea are deschise procese în instanţă. protejarea solului. În cazul în care o entitate începe un plan de restructurare sau anunţă principalele sale caracteristici celor afectaţi numai după data bilanţului. gestiunea deşeurilor. Un provizion pentru restructurare nu trebuie să includă costuri precum cele legate de: • • • recalificarea sau mutarea personalului permanent. Provizioanele pentru pensii se referă la sumele ce vor fi plătite de entitate după ce angajaţii au părăsit entitatea. şi nu sunt legate de desfăşurarea continuă a activităţii entităţii. şi anume cele care: • • sunt generate în mod necesar de procesul de restructurare.

rambursarea trebuie recunoscută numai în momentul în care este sigur că va fi primită. 11. Capitalul social subscris şi vărsat se înregistrează distinct în contabilitate. provizioanele aferente unor ieşiri de resurse care apar la scurt timp de la data bilanţului sunt mult mai oneroase decât cele aferente unor ieşiri de resurse de aceeaşi valoare. Capitalurile proprii cuprind: aporturile de capital. rezultatul reportat. Valoarea recunoscută ca provizion trebuie să constituie cea mai bună estimare la data bilanţului a costurilor necesare stingerii obligaţiei curente . în mod raţional. rezultatul exerciţiului financiar. 10. 11.Manual de politici contabile Provizioanele trebuie să fie strict corelate cu riscurile şi cheltuielile estimate. Provizioanele vor fi utilizate numai pentru scopul pentru care au fost iniţial recunoscute. În acest caz.1. rezervele. dar care apar mai târziu. Provizioanele se evaluează înaintea determinării impozitului pe profit. provizionul trebuie anulat prin reluare la venituri. primele de capital.Capital si rezerve Capitalul şi rezervele (capitaluri proprii) reprezintă dreptul acţionarilor asupra activelor unei entităţi. Capital Capitalul este reprezentat de capitalul social. Rambursarea trebuie considerată ca un activ separat.3. Cea mai bună estimare a costurilor necesare stingerii datoriei curente este suma pe care o entitate ar plăti-o. Rata de actualizare utilizată reflectă evaluările curente pe piaţă ale valorii-timp a banilor şi ale riscurilor specifice datoriei Câştigurile rezultate din cedarea preconizată a activelor nu trebuie luate în considerare în evaluarea unui provizion. după deducerea tuturor datoriilor. valoarea provizionului reprezintă valoarea actualizată a cheltuielilor estimate a fi necesare pentru stingerea obligaţiei. Evaluare ulterioara Provizioanele trebuie revizuite la data fiecărui bilanţ şi ajustate pentru a reflecta cea mai bună estimare curentă. pe baza actelor de constituire a persoanei juridice şi a documentelor justificative privind vărsămintele de capital. Dacă se estimează că o parte sau toate cheltuielile legate de un provizion vor fi rambursate de către o terţă parte. datorită valorii-timp a banilor. de regulă. tratamentul fiscal al acestora fiind cel prevăzut de legislaţia fiscală. de către persoane specializate. Actualizarea provizioanelor se efectuează. 36 .În cazul în care pentru stingerea unei obligaţii nu mai este probabilă o ieşire de resurse. pentru stingerea obligaţiei la data bilanţului sau pentru transferarea acesteia unei terţe părţi la acel moment. actualizarea provizioanelor se face întrucât. Acolo unde efectul valorii-timp a banilor este semnificativ.

Cheltuielile legate de emiterea instrumentelor de capitaluri proprii sunt reflectate direct în capitalurile proprii (cont 149 "Pierderi legate de emiterea. • Nu reprezintă câştiguri sau pierderi legate de emiterea. vânzarea. respectiv între valoarea de răscumpărare a instrumentelor anulate şi valoarea lor nominală. respectiv între valoarea nominală a instrumentelor anulate şi valoarea lor de răscumpărare. acestea fiind recunoscute la venituri sau cheltuieli financiare. Principalele operaţiuni care se înregistrează în contabilitate cu privire la majorarea capitalului sunt: subscrierea şi emisiunea de noi acţiuni. potrivit legii. cu respectarea legislaţiei în vigoare. cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii ale entităţii. în principal. Pierderile legate de instrumentele de capitaluri proprii se determină ca diferenţă între valoarea de răscumpărare a instrumentelor de capitaluri proprii şi preţul lor de vânzare. cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii ale entităţii (acţiuni. vânzarea. În toate cazurile de modificare a capitalului social. 37 . răscumpărarea. cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii") atunci când nu sunt îndeplinite condiţiile pentru recunoaşterea lor ca imobilizări necorporale (cont 201 "Cheltuieli de constituire"). răscumpărarea. respectiv Situaţia modificărilor capitalului propriu. vânzarea. părţi sociale) nu vor fi recunoscute în contul de profit şi pierdere. acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi sau alte operaţiuni. vânzarea. potrivit legii. Operaţiunile care se înregistrează în contabilitate cu privire la micşorarea capitalului sunt. cuprinzând numărul şi valoarea nominală a acţiunilor sau a părţilor sociale subscrise şi vărsate. Primele legate de capital cuprind primele de emisiune. pierderile sunt reflectate în contul 149 "Pierderi legate de emiterea. respectiv soldul debitor al contului 149 "Pierderi legate de emiterea. diferenţele de curs valutar dintre momentul subscrierii acţiunilor şi momentul vărsării contravalorii acestora. cu excepţia situaţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare. Soldul creditor al contului 141 "Câştiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii". Câştigurile sau pierderile legate de emiterea.Manual de politici contabile Contabilitatea analitică a capitalului social se ţine pe acţionari sau asociaţi. aceasta se efectuează în baza hotărârii adunării generale a acţionarilor. fuziune. cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii". Acţiunile proprii răscumpărate. sunt prezentate în bilanţ ca o corecţie a capitalului propriu. răscumpărarea acţiunilor. vânzarea. cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii". astfel: • câştigurile sunt reflectate în contul 141 "Câştiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii". următoarele: reducerea numărului de acţiuni sau părţi sociale sau diminuarea valorii nominale a acestora ca urmare a retragerii unor acţionari sau asociaţi. poate majora. răscumpărarea. răscumpărarea. după caz. încorporarea rezervelor şi alte operaţiuni. suma altor rezerve (cont 1068 "Alte rezerve"). potrivit legii. răscumpărarea. Câştigurile legate de instrumentele de capitaluri proprii se determină ca diferenţă între preţul de vânzare al instrumentelor de capitaluri proprii şi valoarea lor de răscumpărare. Contravaloarea primită sau plătită în urma unor astfel de operaţiuni este recunoscută direct în capitalurile proprii şi se prezintă distinct în bilanţ. aport şi de conversie. Scoaterea din evidenţă a unui bun care a constituit aport la capitalul social nu modifică capitalul social. respectiv diminua.

Alte rezerve Contabilitatea rezervelor se ţine pe categorii de rezerve: • • • rezerve legale.2. cu respectarea prevederilor privind reevaluarea imobilizărilor corporale din prezentele reglementări. Diminuarea rezervelor din reevaluare poate fi efectuată numai în limita soldului creditor existent. Prima de emisiune se determină ca diferenţă între preţul de emisiune de noi acţiuni sau părţi sociale şi valoarea nominală a acestora. Prima de fuziune se determină ca diferenţă între valoarea aportului rezultat din fuziune şi valoarea cu care a crescut capitalul social al societăţii absorbante. Rezervele statutare sau contractuale se constituie anual din profitul net al entităţii. Diminuarea rezervelor din reevaluare se poate efectua numai cu respectarea prevederilor subsecţiunii 8. Rezervele din reevaluarea imobilizărilor corporale au caracter nedistribuibil. atunci când valoarea obligaţiunilor depăşeşte valoarea acţiunilor corespunzătoare. Prima de aport se calculează ca diferenţă între valoarea bunurilor aportate şi valoarea nominală a capitalului social cu care au fost remunerate aceste aporturi. "Reevaluarea imobilizărilor corporale" din prezentele reglementări. aferent imobilizării respective.1. şi din alte surse prevăzute de lege.5. 11. potrivit hotărârii adunării generale a 38 . Prima de conversie a obligaţiunilor în acţiuni se calculează ca diferenţă între valoarea nominală a obligaţiunilor corespunzătoare împrumuturilor obligatare şi valoarea acţiunilor emise potrivit prevederilor contractuale.2. Evidenţierea rezervelor din reevaluare trebuie efectuată pe fiecare imobilizare corporală în parte şi pe fiecare operaţiune de reevaluare care a avut loc. în cotele şi limitele prevăzute de lege. după caz. trebuie reflectat în debitul sau creditul contului 105 "Rezerve din reevaluare".Manual de politici contabile Conturile corespunzătoare primelor legate de capital pot avea numai sold creditor. Rezerve din reevaluare Plusul sau minusul rezultat din reevaluarea imobilizărilor corporale. conform prevederilor din actul constitutiv al acesteia. rezerve statutare sau contractuale şi alte rezerve. Alte rezerve neprevăzute de lege sau de statut pot fi constituite facultativ pe seama profitului net pentru acoperirea pierderilor contabile sau în alte scopuri. în conformitate cu prevederile prezentelor reglementări. 11. Rezervele legale pot fi utilizate numai în condiţiile prevăzute de lege. Rezervele legale se constituie anual din profitul entităţii.3.

Rezultatul definitiv al exerciţiului financiar se stabileşte la închiderea acestuia şi reprezintă soldul final al contului de profit şi pierdere. precum şi rezultatul exerciţiului (profit sau pierdere). grupate după natura lor. cele două conturi apar cu soldurile corespunzătoare. Rezultatul exerciţiului financiar. Cifra de afaceri netă. Sumele reprezentând rezerve constituite din profitul exerciţiului financiar curent. Evidenţierea în contabilitate a destinaţiilor profitului contabil se efectuează după adunarea generală a acţionarilor sau asociaţilor care a aprobat repartizarea profitului. în baza unor prevederi legale. Pierderea contabilă reportată se acoperă din profitul exerciţiului financiar şi cel reportat. în bilanţul întocmit pentru exerciţiul financiar la care se referă situaţiile financiare anuale. cu respectarea prevederilor legale. veniturile şi cheltuielile exerciţiului. respectiv a consiliului de administraţie. 11. profitul sau pierderea se stabileşte cumulat de la începutul exerciţiului financiar. din rezerve. în sensul prezentelor reglementări. În lipsa unor prevederi legale exprese. aceasta trebuie acoperită înainte de efectuarea oricărei repartizări de profit. Repartizarea profitului se înregistrează în contabilitate pe destinaţii. Venituri si cheltuieli Contul de profit şi pierdere cuprinde: cifra de afaceri netă. rezultatul reportat. Rezultatul exerciţiului se determină ca diferenţă între veniturile şi cheltuielile exerciţiului. se calculează prin însumarea veniturilor 39 . Închiderea conturilor 121 "Profit sau pierdere" şi 129 "Repartizarea profitului" se efectuează la începutul exerciţiului financiar următor celui pentru care se întocmesc situaţiile financiare anuale. potrivit hotărârii adunării generale a acţionarilor sau asociaţilor. Ca urmare. rezerve şi alte destinaţii. 12.4. se înregistrează prin articolul contabil 129 "Repartizarea profitului" = 106 "Rezerve". În contul 117 "Rezultatul reportat" se evidenţiază distinct rezultatul reportat provenit din preluarea la începutul exerciţiului financiar curent. Repartizarea profitului se efectuează în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Profitul contabil rămas după această repartizare se preia la începutul exerciţiului financiar următor celui pentru care se întocmesc situaţiile financiare anuale în contul 117 "Rezultatul reportat". repartizarea profitului şi acoperirea pierderii contabile În contabilitate. prime de capital şi capital social.Manual de politici contabile acţionarilor sau asociaţilor. potrivit legii. ordinea surselor din care se acoperă pierderea contabilă este la latitudinea adunării generale a acţionarilor sau asociaţilor. după aprobarea situaţiilor financiare anuale. cu respectarea prevederilor legale. prin înregistrarea sumelor reprezentând dividende cuvenite acţionarilor sau asociaţilor. precum şi rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile. de unde urmează a fi repartizat pe celelalte destinaţii hotărâte de adunarea generală a acţionarilor sau asociaţilor. În cazul corectării de erori care generează pierdere contabilă reportată. cu respectarea prevederilor legale. a rezultatului din contul de profit şi pierdere al exerciţiului financiar precedent.

12. prin urmare. în baza unor prevederi legale exprese. inclusiv în cazul în care entitatea practică programe de fidelizare a clienţilor. Activităţile curente sunt orice activităţi desfăşurate de o entitate. Suma veniturilor rezultate dintr-o tranzacţie este determinată.Manual de politici contabile rezultate din livrările de bunuri şi prestările de servicii şi alte venituri din exploatare. redevenţe. În acest caz. Contabilitatea veniturilor se ţine pe feluri de venituri. de obicei. cât şi câştigurile din orice alte surse. corectate cu cheltuielile corespunzătoare acelor impozite. pentru contravaloarea punctelor cadou acordate clienţilor ca parte a unei tranzacţii de vânzare de bunuri. comision sau mandat comercial încheiate potrivit legii. la valoarea netă. astfel: a) venituri din exploatare. În contul de profit şi pierdere. b) venituri financiare. cum ar fi: vânzări. precum şi prestări de servicii. veniturile din activitatea curentă sunt reprezentate de comisioanele cuvenite. de exemplu exproprieri sau dezastre naturale. Veniturile se recunosc la valoarea integrală. inclusiv în cazul contractelor de agent. dividende. ca parte integrantă a obiectului său de activitate. chiar dacă din punct de vedere al taxei pe valoarea adăugată persoanele care acţionează în nume propriu sunt considerate cumpărători revânzători. dobânzi. la elementul "Alte venituri din exploatare". Elementele extraordinare sunt veniturile sau cheltuielile rezultate din evenimente sau tranzacţii care sunt clar diferite de activităţile curente şi care. prestări de servicii. nu se aşteaptă să se repete într-un mod frecvent sau regulat. dar nu diferă ca natură de veniturile din această activitate. precum şi activităţile conexe acestora. subvenţii. după natura lor. ţinând cont de suma oricăror reduceri comerciale. de regulă. mai puţin reducerile comerciale acordate clienţilor. Venituri În categoria veniturilor se includ atât sumele sau valorile încasate sau de încasat în nume propriu din activităţi curente. câştigurile sunt prezentate. Veniturile din activităţi curente se pot regăsi sub diferite denumiri. la cifra de afaceri netă se vor înscrie sumele reprezentând veniturile menţionate. prestare de servicii sau a altor forme similare de stimulare. printr-un acord între vânzătorul şi cumpărătorul/utilizatorul activului. Câştigurile reprezintă creşteri ale beneficiilor economice care pot apărea sau nu ca rezultat din activitatea curentă. exclusiv cheltuielile aferente. În această categorie se includ şi veniturile realizate din vânzarea de locuinţe de către entităţile ce au ca activitate principală obţinerea şi vânzarea de locuinţe. şi 40 . În această situaţie. Sumele colectate de o entitate în numele unor terţe părţi. cu ocazia întocmirii contului de profit şi pierdere.1. în conturile de venituri au fost cuprinse sume reprezentând diverse impozite şi taxe reflectate concomitent în conturi de cheltuieli. comisioane. Atunci când. Veniturile din exploatare cuprind: a) venituri din vânzarea de produse şi mărfuri. chirii. nu reprezintă venit din activitatea curentă. c) venituri extraordinare.

datorii prescrise. fie vânzările suplimentare au redus nivelul stocurilor.1. alături de celelalte venituri. c) venituri din producţia de imobilizări . reprezentând costul lucrărilor efectuate de entitate pentru ea însăşi. sub rezerva îndeplinirii unor eventuale condiţii suplimentare. c) venituri din creanţe imobilizate. 41 . b) venituri aferente costului producţiei. g) venituri din sconturi primite în urma unor reduceri financiare. b) entitatea nu mai gestionează bunurile vândute la nivelul la care ar fi făcuto. Veniturile aferente costului producţiei în curs de execuţie se înscriu. f) venituri din dobânzi. d) venituri din investiţii financiare cedate. al livrării lor pe baza facturii sau în alte condiţii prevăzute în contract. Venituri din vânzări de bunuri În contabilitate. precum şi alte subvenţii de care beneficiază entitatea. care atestă transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor respective. h) alte venituri financiare. c) mărimea veniturilor poate fi evaluată în mod credibil. neluând în calcul ajustările pentru depreciere reflectate. în contul de profit şi pierdere. cuprinzând veniturile din creanţe recuperate. e) alte venituri din exploatarea curentă. cu semnul plus (sold creditor) sau minus (sold debitor). entitatea înregistrează în contabilitate un provizion. Variaţia stocurilor de produse finite şi în curs de execuţie pe parcursul perioadei reprezintă o corecţie a cheltuielilor de producţie pentru a reflecta faptul că fie producţia a majorat nivelul stocurilor. scutite sau anulate potrivit legii.Manual de politici contabile care pot fi folosite în viitor de client pentru a obţine bunuri sau servicii gratuite sau la preţ redus.1. 12. precum şi alte venituri din exploatare. e) venituri din diferenţe de curs valutar. Veniturile din vânzarea bunurilor se recunosc în momentul în care sunt îndeplinite următoarele condiţii: a) entitatea a transferat cumpărătorului riscurile şi avantajele semnificative care decurg din proprietatea asupra bunurilor. d) venituri din subvenţii de exploatare . şi e) costurile tranzacţiei pot fi evaluate în mod credibil. reprezentând subvenţiile pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi pentru acoperirea pierderilor. reprezentând variaţia în plus (creştere) sau în minus (reducere) dintre valoarea la cost de producţie efectiv a stocurilor de produse şi servicii în curs de execuţie de la sfârşitul perioadei şi valoarea stocurilor iniţiale ale produselor şi serviciilor în curs de execuţie. veniturile din vânzări de bunuri se înregistrează în momentul predării bunurilor către cumpărători. în cazul deţinerii în proprietate a acestora şi nici nu mai deţine controlul efectiv asupra lor. Veniturile financiare cuprind: a) venituri din imobilizări financiare. b) venituri din investiţii pe termen scurt. penalităţi contractuale. care se înregistrează ca imobilizări corporale şi necorporale. în mod normal. către clienţi. d) este probabil ca beneficiile economice asociate tranzacţiei să fie generate către entitate.

chirii. se consideră că transferul proprietăţii bunurilor a avut loc la data acceptării bunurilor de către beneficiar. Pentru stocurile la dispoziţia clientului. dobânzi şi dividende se recunosc astfel: a) dobânzile se recunosc periodic.3. Pentru bunurile livrate în baza unui contract de consignaţie. Bunurile transmise în vederea verificării conformităţii sunt bunurile oferite de furnizor clienţilor. la data la care clientul scoate bunurile din depozit.2. se consideră că transferul proprietăţii bunurilor are loc la data la care clientul intră în posesia bunurilor. c) dividendele se recunosc atunci când este stabilit dreptul acţionarului de a le încasa. conform contractului. Stadiul de execuţie al lucrării se determină pe bază de situaţii de lucrări care însoţesc facturile. potrivit contractului. în principal pentru a le utiliza în procesul de producţie. Contractul aferent bunurilor livrate în vederea testării este un contract provizoriu prin care vânzarea efectivă a bunurilor este condiţionată de obţinerea de rezultate satisfăcătoare în urma testării de către clientul potenţial. procese-verbale de recepţie sau alte documente care atestă stadiul realizării şi recepţia serviciilor prestate.Manual de politici contabile O promisiune de vânzare nu generează contabilizarea de venituri. Pentru bunurile transmise în vederea testării sau a verificării conformităţii. dobânzi şi dividende Veniturile din redevenţe. Venituri din redevenţe. chirii. prin care transferul proprietăţii bunurilor intervine. Contravaloarea lucrărilor nerecepţionate de beneficiar până la sfârşitul perioadei se evidenţiază la cost. Veniturile din reluarea provizioanelor. prin care se certifică faptul că executantul şi-a îndeplinit obligaţiile în conformitate cu prevederile contractului şi ale documentaţiei de execuţie. 12. recunoaşterea veniturilor se face pe baza actului de recepţie semnat de beneficiar. pe seama contului 712 "Venituri aferente costurilor serviciilor în curs de execuţie". pe măsura generării venitului respectiv.1. respectiv a ajustărilor pentru depreciere sau pierdere de valoare 42 . Stocurile la dispoziţia clientului reprezintă o operaţiune potrivit căreia furnizorul transferă regulat bunuri într-un depozit propriu sau într-un depozit al clientului. în contul 332 "Servicii în curs de execuţie". 12. În cazul lucrărilor de construcţii. Prestarea de servicii cuprinde inclusiv executarea de lucrări şi orice alte operaţiuni care nu pot fi considerate livrări de bunuri. se consideră că livrarea bunurilor de la consignant la consignatar are loc la data la care bunurile sunt livrate de consignatar clienţilor săi. testare ce are scopul de a stabili că bunurile au caracteristicile solicitate de clientul respectiv. în mod proporţional. Venituri din prestarea de servicii Veniturile din prestări de servicii se înregistrează în contabilitate pe măsura efectuării acestora.1. b) redevenţele şi chiriile se recunosc pe baza contabilităţii de angajamente. pe baza contabilităţii de angajamente. aceştia având dreptul fie să le achiziţioneze fie. să le returneze furnizorului.

contravaloarea energiei şi apei consumate. în funcţie de natura acestora. astfel: a) cheltuieli de exploatare. atunci când în contractele încheiate cu furnizorii de utilităţi este prevăzut că acestea urmează să treacă în proprietatea prestatorului serviciului sau lucrării respective. costul mărfurilor vândute şi al ambalajelor. Cheltuieli Cheltuielile entităţii reprezintă valorile plătite sau de plătit pentru: • • • consumuri de stocuri şi servicii prestate. amenzi şi penalităţi. care cuprind: • cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile. cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii. după natura lor. donaţii. 12. creanţe prescrise potrivit legii. În contul de profit şi pierdere. respectiv a ajustărilor pentru depreciere sau pierdere de valoare reflectate se efectuează prin înregistrarea la venituri în cazul în care nu se mai justifică menţinerea acestora. studii şi cercetări. valoarea animalelor şi păsărilor. exclusiv veniturile aferente. În toate cazurile se vor avea în vedere clauzele cuprinse în contractele încheiate între părţi. amortizările şi ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare reflectate.Manual de politici contabile se evidenţiază distinct. executarea unor obligaţii legale sau contractuale etc. de asemenea. aferente 43 • • • . transportul de bunuri şi personal. reclamă şi publicitate. Cheltuielile efectuate de entităţi pentru realizarea instalaţiilor în vederea asigurării utilităţilor (apă. alte cheltuieli de exploatare (cheltuielile legate de protejarea mediului înconjurător.2. provizioanele. prime de asigurare. servicii bancare şi altele. energie electrică. trecute direct asupra cheltuielilor. asigurările şi protecţia socială şi alte cheltuieli cu personalul. aferente perioadei. suportate de entitate). cheltuieli cu serviciile executate de terţi. certificatele de emisii de gaze cu efect de seră achiziţionate potrivit legislaţiei în vigoare şi ale căror costuri pot fi determinate. comisioane şi onorarii. la elementul "Alte cheltuieli de exploatare". costul de achiziţie al materialelor nestocate. cheltuieli cu personalul. costul de achiziţie al obiectelor de inventar consumate. Pierderile reprezintă reduceri ale beneficiilor economice şi pot rezulta sau nu ca urmare a desfăşurării activităţii curente a entităţii. În cadrul cheltuielilor exerciţiului financiar se cuprind. redevenţe. de care beneficiază entitatea. la valoarea netă. pe cheltuieli ale perioadei. cheltuieli privind activele cedate şi alte operaţii de capital. Contabilitatea cheltuielilor se ţine pe feluri de cheltuieli. de regulă. cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (colaboratori). Diminuarea sau anularea provizioanelor constituite. gaze) necesare funcţionării se înregistrează în funcţie de natura acestora. are loc realizarea riscului sau cheltuiala devine exigibilă. despăgubiri. detaşări şi transferări. cheltuieli cu personalul (salariile. cheltuieli de protocol. pierderile sunt prezentate. sponsorizări şi alte cheltuieli similare. pierderi din creanţe şi debitori diverşi. Acestea nu diferă ca natură de alte tipuri de cheltuieli. deplasări. locaţii de gestiune şi chirii.

dobânzile privind exerciţiul financiar în curs. 2. pot fi recapitulate într-un document centralizator. pierderi din creanţe de natură financiară şi altele. se evidenţiază distinct. dupa caz. în funcţie de necesităţile impuse de anumite reglementări sau potrivit necesităţilor proprii ale entităţii. sconturile acordate clienţilor. Registrele de contabilitate se pot prezenta sub formă de registru. dupa caz. în funcţie de natura lor. achiziţionate numai de la unităţile stabilite prin normele legale în vigoare. care cuprind: pierderi din creanţe legate de participaţii. Prin exceptie de la aceste prevederi evidentele contabile si fiscale ale exercitiului financiar in curs se pot pastra. 13. la sediile secundare sau. Totodata. foi volante sau listări informatice. 82/1991.Registrul-jurnal . denumit jurnal auxiliar. sau se incredinteaza spre pastrare unei societati autorizate. realizate în acelaşi loc de activitate (atelier. entitatea va evidentia veniturile realizate si cheltuielile efectuate din activitatile desfasurate. diferenţele nefavorabile de curs valutar. Potrivit prevederilor contabilitatii (legea nr. Cartea mare Registrele de contabilitate se utilizează în strictă concordanţă cu destinaţia acestora şi se prezintă în mod ordonat şi astfel completate încât să permită în orice moment identificarea şi controlul operaţiunilor contabile efectuate. amortizările şi ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare. Operaţiunile de aceeaşi natură. republicată) . la domiciliul fiscal. Conturile sintetice de venituri şi de cheltuieli se pot dezvolta pe conturi analitice.). registrele de contabilitate obligatorii sunt: 1. corespunzător operaţiunilor înregistrate.inventar si 3. b) cheltuieli financiare. Documentatia utilizata in contabilitate Evidentele contabile si fiscale se pastreaza. 1. in perioada 1-25 a lunii urmatoare. inclusiv pe suport electronic. 44 . la sediile secundare. care stă la baza înregistrării în Registrul-jurnal. iar volumele se vor numerota în ordinea completării lor. prin intocmirea registrelor sau a oricaror alte documente prevazute de lege si va utiliza pentru activitatea desfăşurată documente primare şi de evidenţă contabil ă stabilite prin lege. la sediul persoanei fizice ori juridice autorizate pentru preluarea lor in vederea intocmirii declaratiilor fiscale.). secţie etc. Registrul. după caz. precum şi cheltuielile cu impozitul pe profit şi alte impozite. pe langa datele arhivate in format electronic se pastreaza si se prezinta aplicatiile informatice cu ajutorul carora s-au generat. şi va completa integral rubricile formularelor. la domiciliul fiscal.Manual de politici contabile perioadei curente etc. Intrucat evidentele contabile si fiscale sunt tinute cu ajutorul sistemelor electronice de gestiune. Cheltuielile cu provizioanele. sa pastreze servicii de arhivare. c) cheltuieli extraordinare (calamităţi şi alte evenimente extraordinare). Registrul-jurnal . calculate potrivit legii.este un document contabil obligatoriu în care se înregistrează cronologic toate operaţiunile economico-financiare. cheltuieli privind investiţiile financiare cedate. Numerotarea paginilor registrelor se va face în ordine crescătoare. Marea majoritate a programelor de contabilitate permit listarea acestora direct din program.

Acesta este un document contabil de sinteză şi sistematizare şi conţine simbolul contului debitor şi al conturilor creditoare corespondente. Elementele de activ şi de pasiv înscrise în Registrul-inventar au la bază listele de inventariere sau alte documente care justifică conţinutul acestora la sfârşitul exerciţiului financiar. să prezinte la domiciliul fiscal documentele solicitate. de către alte persoane juridice române care dispun de condiţii corespunzătoare. Pe baza Registrului-inventar şi a balanţei de verificare de la 31 decembrie se întocmeşte bilanţul care face parte din situaţiile financiare anuale. la un moment dat. a documentelor justificative şi contabile şi în alte locaţii decât la domiciliul fiscal sau la sediile 45 . în conformitate cu prevederile Legii nr. Cartea mare stă la baza întocmirii balanţei de verificare. divizării sau încetării activităţii. respectiv unitatea beneficiară. 82/1991. cel puţin o dată pe an pe parcursul funcţionării unităţii.Cartea mare este un registru contabil obligatoriu în care se înregistrează lunar şi sistematic. la care se adaugă rulajele intrărilor şi se scad rulajele ieşirilor de la data inventarierii până la data încheierii exerciţiului financiar. Orice înregistrare în Registrul-jurnal trebuie să cuprindă elemente cu privire la: felul. În acest registru se înscriu. prin regruparea conturilor. grupate în funcţie de natura lor. explicaţii privind operaţiunile respective şi conturile sintetice debitoare şi creditoare în care s-au înregistrat sumele corespunzătoare operaţiunilor efectuate. suficient de detaliate pentru a putea justifica conţinutul fiecărui post al bilanţului. pe bază de inventar faptic. 13. ale cărui posturi. mişcarea şi existenţa tuturor elementelor de activ şi de pasiv. numărul şi data documentului justificativ. elementele inventariate după natura lor. Unitatea care a încredinţat documentele spre arhivare. va înştiinţa organul fiscal teritorial de care aparţine despre această situaţie. puse de acord cu situaţia reală a elementelor de activ şi de pasiv stabilită pe baza inventarului. Registrul Cartea mare poate conţine câte o filă pentru fiecare cont sintetic utilizat de unitate. cu ocazia fuziunii. Organele de control ale Ministerului Economiei şi Finanţelor pot interzice arhivarea registrelor. Şi în acest caz. decontările cu furnizorii. cu titlu oneros. Editarea Cărţii mari se efectuează la cererea organelor de control sau în funcţie de necesităţile proprii. 3. la cerere. răspunderea privind arhivarea documentelor financiar-contabile revine administratorului. precum şi în alte situaţii prevăzute de lege. rulajul debitor şi creditor. trebuie să corespundă cu datele înscrise în contabilitate. ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligaţia gestionării unităţii beneficiare. precum şi soldul contului. într-o formă recapitulativă. Registrul Cartea mare poate fi înlocuit cu Fişa de cont pentru operaţiuni diverse. În cazul în care inventarierea are loc pe parcursul anului. potrivit legii. inventariate de unitate. situaţia încasării-achitării facturilor etc. în baza unor contracte de prestări de servicii. Registrul-inventar se întocmeşte la înfiinţarea unităţii. şi ale reglementărilor contabile aplicabile. Cu ocazia controalelor efectuate de organele abilitate. Registrul-inventar este un document contabil obligatoriu în care se înregistrează toate elementele de activ şi de pasiv. republicată.. Registrul-inventar se completează pe baza inventarierii faptice a fiecărui cont de activ şi de pasiv. Externalizarea serviciului de arhivare Registrele şi documentele justificative şi contabile se pot arhiva.Manual de politici contabile Societatea pot utiliza jurnale auxiliare pentru: operaţiunile de casă şi bancă. persoanele juridice sunt obligate. în Registrul-inventar se înregistrează soldurile existente la data inventarierii. 2.1. Editarea Registrului-jurnal se efectuează la cererea organelor de control sau în funcţie de necesităţile proprii.

chitanţă pentru operaţiuni în valută. decont pentru operaţiuni în participaţie.3. în care sunt consemnate dosarele şi documentele intrate în arhivă. restituire. bon de predare. listă de inventariere. c) documentelor financiar-contabile care atestă provenienţa unor bunuri cu durată de viaţă mai mare de 10 ani – se păstrează. dispoziţie de plată/încasare către casierie. notă de debitare-creditare. dotate cu mijloace de prevenire a incendiilor. Reguli generale de arhivare Arhivarea documentelor justificative şi contabile se face în conformitate cu prevederile legale şi cu următoarele reguli generale: • • • • documentele se grupează în dosare. şnuruite şi parafate. ordin de deplasare (delegaţie).decont de cheltuieli valutare (transporturi internaţionale). sub conducerea administratorului sau a ordonatorului de credite. angajament de plată. 149 alin. Termene de pastrare • statele de salarii : 50 de ani.Manual de politici contabile secundare. numerotate. respectiv bunurilor imobile. bon de consum. respectiv pe perioada de utilizare a bunurilor. se vor păstra conform termenului prevăzut la art. bon de consum (colectiv). transfer. fişă de cont pentru operaţiuni diverse. Orice alte înregistrări. cu modificările şi completările ulterioare. fişă limită de consum. ordin de deplasare (delegaţie) în străinătate (transporturi internaţionale). În cazul fuziunii sau al lichidării societăţii.2. jurnal privind operaţiuni diverse (pentru conturi sintetice). pe o perioadă de timp mai mare. evidenţa documentelor la arhivă se ţine cu ajutorul Registrului de evidenţă. În această situaţie se întocmeşte un proces-verbal şi se consemnează scăderea documentelor eliminate din Registrul de 46 .decont de cheltuieli (pentru deplasări externe). fişă de magazie. documente şi jurnale privind bunurile de capital trebuie păstrate pentru aceeaşi perioadă. extras de cont. care stau la baza determinării taxei pe valoarea adăugată deductibile pentru persoanele impozabile cu regim mixt şi persoanele parţial impozabile în conformitate cu prevederile Codului fiscal. bon de primire în consignaţie. dispoziţie de livrare. dacă consideră că acestea nu sunt păstrate corespunzător. 13. (6) din Legea nr. listă de inventariere. de regulă. • registrelor şi a documentelor justificative şi contabile : 10 ani cu începere de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite. b)documentelor prevăzute mai jos care se pot păstra pe o perioadă de numai 5 ani dacă necesităţile proprii ale unităţii nu impun păstrarea acestora pe o perioadă de timp mai mare: notă de recepţie şi constatare de diferenţe. 571/2003 privind Codul fiscal. borderou de primire a obiectelor în consignaţie. dosarele conţinând documente justificative şi contabile se păstrează în spaţii amenajate în acest scop. cu excepţia: a) facturilor aferente bunurilor de capital. distrugerii sau sustragerii. fişă de magazie (cu două unităţi de măsură). asigurate împotriva degradării. după caz. chitanţă. potrivit legii. 13. documentele aferente acestei perioade se arhivează separat. Conform acestui articol persoana impozabilă trebuie să păstreze o situaţie a bunurilor de capital care fac obiectul ajustării taxei deductibile. fişă de cont pentru operaţiuni diverse (în valută şi în lei) decizie de imputare. listă de inventariere (pentru gestiuni global-valorice). care să permită controlul taxei deductibile şi al ajustărilor efectuate.4. Această situaţie trebuie păstrată pe o perioadă care începe în momentul la care taxa aferentă achiziţiei bunului de capital devine exigibilă şi se încheie la 5 ani după expirarea perioadei în care se poate solicita ajustarea deducerii. în cadrul fiecărui exerciţiu financiar la care se referă acestea. Eliminarea din arhiva Eliminarea din arhivă a documentelor al căror termen legal de păstrare a expirat se face de către o comisie. 13. gruparea documentelor în dosare se face cronologic şi sistematic. precum şi mişcarea acestora în decursul timpului. borderou de ieşire a obiectelor în consignaţie.

Inventarierea si evaluarea la inventar În scopul întocmirii situaţiilor financiare anuale. datoriilor şi capitalurilor proprii se face potrivit reglementărilor din Ordinul 3055/2009 şi normelor emise în acest sens de Ministerul Finanţelor Publice. fie prin înregistrarea unei amortizări suplimentare. în funcţie de tipul de depreciere existentă. valoarea de piaţă a activului a scăzut semnificativ mai mult decât ar fi fost de aşteptat ca rezultat al trecerii timpului sau utilizării.Manual de politici contabile evidenţă al arhivei. cu efect negativ asupra entităţii. potrivit căruia se va ţine seama de toate ajustările de valoare datorate deprecierilor sau pierderilor de valoare. Corectarea valorii imobilizărilor necorporale şi corporale şi aducerea lor la nivelul valorii de inventar se efectuează. Imobilizari corporale si necorporale Evaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale. conducerea entităţii stabileste proceduri proprii. se face la valoarea de inventar. tehnică şi economică. economic sau juridic în care entitatea îşi desfăşoară activitatea sau pe piaţa căreia îi este dedicat activul etc. Evaluarea cu ocazia inventarierii a elementelor de natura activelor. În situaţiile financiare anuale elementele de natura activelor. În scopul efectuării inventarierii. pot fi luate în considerare surse externe şi interne de informaţii. pentru activele amortizabile şi ajustările acumulate din depreciere sau pierdere de valoare. stabilită în funcţie de utilitatea bunului. cu ocazia inventarierii. entitatea procedeaza la inventarierea şi evaluarea elementelor de natura activelor. starea acestuia şi preţul pieţei. în cazul în care se constată o depreciere ireversibilă. În cazul imobilizărilor corporale şi necorporale. şi alte metode de evaluare (de exemplu: metode bazate pe fluxuri de numerar). Fac obiectul evaluării şi imobilizările în curs de execuţie. fie prin constituirea sau suplimentarea ajustărilor pentru depreciere. La stabilirea valorii de inventar a bunurilor se va aplica principiul prudenţei. cunoscătoare a domeniului de activitate. 14. 47 . în afara constatării faptice cu ocazia inventarierii. În vederea desfăşurării în bune condiţii a operaţiunilor de inventariere şi evaluare. la determinarea pierderilor din depreciere pot fi avute în vedere. datoriilor şi capitalurilor proprii. în comisiile de inventariere vor fi numite persoane cu pregătire corespunzătoare. datoriilor şi capitalurilor proprii se reflectă şi se evaluează la valoarea contabilă. pe parcursul perioadei au avut loc modificări semnificative. pusă de acord cu rezultatele inventarierii. • Sursele interne de informaţii: • indicii de uzură fizică sau morală a imobilizării. Pentru a stabili dacă există deprecieri ale imobilizărilor corporale şi necorporale. cu respectarea prevederilor legale. Valoarea contabilă a unui activ este valoarea la care acesta este recunoscut după ce se deduc amortizarea acumulată. în cazul în care se constată o depreciere reversibilă a acestora. de către evaluatori independenţi sau personalul entităţii. sau astfel de modificări se vor produce în viitorul apropiat asupra mediului tehnologic. La sursele externe de informaţii se încadrează aspecte precum: • pe parcursul perioadei. comercial.

. raportările interne dovedesc faptul că performanţa economică a unei imobilizări este sau va fi mai bună decât s-a prevăzut iniţial etc. Pot exista şi unele indicii că o pierdere din depreciere recunoscută în perioadele anterioare pentru o imobilizare necorporală sau corporală nu mai există sau s-a redus. • • Deciziile privind reluarea unor deprecieri înregistrate în conturile de ajustări au la bază constatările comisiei de inventariere. în ceea ce priveşte gradul sau modul în care imobilizarea este utilizată sau se aşteaptă să fie utilizată. În categoria surselor externe de informaţii poate fi faptul ca: • • valoarea de piaţă a imobilizării a crescut semnificativ în cursul perioadei. planurile de restructurare sau de întrerupere a activităţii căreia îi este dedicată imobilizarea. La această evaluare se ţine cont de surse externe şi interne de informaţii. Astfel de modificări includ: situaţiile în care imobilizarea devine neproductivă. . aceasta fiind valoarea justă la data reevaluării. mai puţin orice amortizare ulterioară cumulată şi orice pierderi din depreciere ulterioare cumulate. sau astfel de modificări se vor produce în viitorul apropiat în ceea ce priveşte gradul sau modul în care imobilizarea este utilizată sau se aşteaptă să fie utilizată. mai puţin amortizarea şi ajustările cumulate din depreciere. sau astfel de modificări se vor produce în viitorul apropiat. sau ca în cursul perioadei au avut loc modificări semnificative cu efect favorabil asupra entităţii sau se estimează că astfel de modificări se vor produce în viitorul apropiat. raportările interne care pune la dispoziţie indicii cu privire la faptul că rezultatele economice ale unei imobilizări sunt sau vor fi mai slabe decât cele scontate. Potentiale surse interne de informaţii sunt: • pe parcursul perioadei au avut loc modificări semnificative. cu efect negativ asupra entităţii. • Evaluarea imobilizărilor corporale la data bilanţului se efectuează la cost. includ: .fluxul de numerar necesar pentru achiziţionarea unei imobilizări similare. Stocurile 48 . comercial. economic sau juridic în care entitatea îşi desfăşoară activitatea sau pe piaţa căreia îi este dedicat activul etc. generate de imobilizare etc. precum şi planificarea cedării imobilizării înainte de data estimată anterior. cu efect favorabil asupra entităţii. în mediul tehnologic. sau la valoarea reevaluată.o scădere semnificativă a profitului din exploatare prevăzut în buget.rezultatul din exploatare generat de imobilizare este vizibil inferior celui prevăzut în buget. Aceste modificări includ costurile efectuate în timpul perioadei pentru a îmbunătăţi şi a creşte performanţa imobilizării sau pentru a restructura activitatea căreia îi aparţine imobilizarea. respectiv o creştere semnificativă a pierderilor prevăzute în buget. puse la dispoziţie de raportările interne. pentru exploatarea sau întreţinerea imobilizării este semnificativ mai mare decât cel prevăzut iniţial în buget. indiciile de depreciere a imobilizărilor.Manual de politici contabile • pe parcursul perioadei au avut loc modificări semnificative.

biletele la ordin. În scopul prezentării în bilanţ. Pentru creanţele incerte se constituie ajustări pentru pierdere de valoare. a biletelor de spectacole. ipotecile. Datorii Pentru elementele de natura datoriilor. În cazul în care valoarea contabilă a stocurilor este mai mare decât valoarea de inventar. cecurile. Titluri pe termen scurt Titlurile pe termen scurt (acţiuni şi alte investiţii financiare) admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată se evaluează la valoarea de cotaţie din ultima zi de tranzacţionare. Evaluarea la bilanţ a creanţelor şi a datoriilor exprimate în valută şi a celor cu decontare în lei în funcţie de cursul unei valute se face la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României. valabil la data încheierii exerciţiului financiar. minus costurile estimate pentru finalizarea bunului. prin constituirea unei ajustări pentru depreciere. bonurilor cantităţi fixe. pe seama elementelor corespunzătoare de datorii. a timbrelor fiscale. valoarea stocurilor se diminuează până la valoarea realizabilă netă. Înscrierea în listele de inventariere a mărcilor poştale. Disponibilităţile băneşti şi alte valori similare în valută se evaluează în bilanţ la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României. cambiile. precum şi alte valori aflate în casieria unităţilor se prezintă în bilanţ în conf ormitate cu prevederile legale. expoziţii şi altele asemenea se face la valoarea lor nominală. valoarea creanţelor. Prin valoare realizabilă netă a stocurilor se înţelege preţul de vânzare estimat care ar putea fi obţinut pe parcursul desfăşurării normale a activităţii. iar cele netranzacţionate la costul istoric mai puţin eventualele ajustări pentru pierdere de valoare. În cazul unor bunuri de această natură depreciate sau fără utilizare se constituie ajustări pentru pierdere de valoare. Diferenţele constatate în minus între valoarea de inventar stabilită la inventariere şi valoarea contabilă a creanţelor se înregistrează în contabilitate pe seama ajustărilor pentru deprecierea creanţelor. şi costurile estimate necesare vânzării. mai puţin ajustările pentru depreciere constatate. de intrare în muzee. acreditivele. diferenţele constatate în plus între valoarea de inventar şi valoarea contabilă se înregistrează în contabilitate. Ajustări pentru depreciere se constată inclusiv pentru stocurile fără mişcare. astfel evaluate. Creante si datorii Evaluarea la inventar a creanţelor şi a datoriilor se face la valoarea lor probabilă de încasare sau de plată. Fac obiectul evaluării şi stocurile în curs de execuţie. Titluri pe termen lung Titlurile pe termen lung (acţiuni şi alte investiţii financiare) se evaluează la costul istoric mai puţin eventualele ajustări pentru pierdere de valoare.Manual de politici contabile Activele de natura stocurilor se evaluează la valoarea contabilă. atunci când este cazul. Disponibilitati banesti Disponibilităţile băneşti. se diminuează cu ajustările pentru pierdere de valoare. 49 . valabil la data încheierii exerciţiului financiar. tichetelor de călătorie. scrisorile de garanţie.

eventualele diferenţe favorabile sau nefavorabile. b) Pentru creanţele şi datoriile. între cursul de schimb al pieţei valutare. după caz. Determinarea diferenţelor de valoare se efectuează similar prevederilor lit. La fiecare dată a bilanţului: a) Elementele monetare exprimate în valută (disponibilităţi şi alte elemente asimilate. exprimate în lei. cum sunt acreditivele şi depozitele bancare. stocuri) se prezinta în situaţiile financiare anuale utilizând cursul de schimb valutar de la data efectuării tranzacţiei. creanţe şi datorii în valută) trebuie evaluate şi prezentate în situaţiile financiare anuale utilizând cursul de schimb valutar. care rezultă din evaluarea acestora se înregistrează la alte venituri sau alte cheltuieli financiare. sau cursul la care acestea sunt înregistrate în contabilitate şi cursul de schimb de la data încheierii exerciţiului financiar. 50 . favorabile sau nefavorabile. comunicat de Banca Naţională a României de la data înregistrării creanţelor sau datoriilor în valută. d) Elementele nemonetare achiziţionate cu plata în valută şi înregistrate la valoarea justă (de exemplu. imobilizările corporale reevaluate) trebuie prezentate în situaţiile financiare anuale la această valoare. Diferenţele de curs valutar. c) Elementele nemonetare achiziţionate cu plata în valută şi înregistrate la cost istoric (imobilizări. se înregistrează la venituri sau cheltuieli din diferenţe de curs valutar. după caz. comunicat de Banca Naţională a României şi valabil la data încheierii exerciţiului financiar.Manual de politici contabile Capitaluri proprii Capitalurile proprii rămân evidenţiate la valorile din contabilitate. a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute. a).