You are on page 1of 2

Vatandalk Dersi 50 Pf Nokta

1. Trklerin yazl ilk anayasas 1876 Kanun-i Esasidir. 2. 1876 Kanun-i Esasi dneminde siyasi frkalar benimsenmemitir. 3. Trklerin tek yumuak anayasas 1921 Tekilat Esasiye Kanunu dur. 4. 1924 Anayasasnn 2. maddesinde resmi dilin Trke, devletin islamilii, bakentin Ankara olduu belirtilmitir. 5. 1946 ylnda ok partili siyasi yaama geilmitir. 6. 1946 ylndan itibaren tek dereceli seimler yaplmtr. 7. Halkoylamasyla kabul edilen ilk Trk anayasas 1961 TC Anayasasdr. 8. 1961 TC Anayasas gler ayrl ilkesini kabul etmitir. 9. Anayasa Mahkemesi ilk kez 1961 TC Anayasasnda ngrlmtr. 10. 1971 - 1973 ara rejimi dneminde Bakanlar Kuruluna kanun gcnde kararname karma yet kisi verilmitir. 11. 1982 TC Anayasasnda Trk milliyetilii deil Atatrk milliyetilii gr savunulmutu 12. 1982 TC Anayasas 1961 tarihli olanndan farkl olarak tek meclis sistemini benims emitir. 13. 1982 de cumhurbakan ilk kez halka seilmitir. 14. 1961 TC Anayasas gibi 1982 TC Anayasas da darbe sonucu kabul edilmitir. 15. 1982 TC Anayasasn hazrlayan kurucu meclis Milli Gvenlik Konseyi ve Danma Meclisi nd n olumutur. 16. 1982 TC Anayasas ayrntl bir anayasal belgedir. 17. 1982 TC Anayasas seimlerin tek dereceli, nisbi temsil esasna gre; genel, eit, giz li oy, yarg idare ve denetiminde olma zellikleri izlenerek yaplmasn ngrmtr. 18. 1982 TC Anayasasna gre cumhurbakan TBMM ce seilir. 19. 1982 TC Anayasasna gre, babakan atamak ve istifasn kabul etmek yetkisi cumhurbakan aiddir. 20. 1982 TC Anayasasna gre, cumhurbakan bir kereyle snrl olmak zere 7 yllna seil 21. 1982 TC Anayasasna gre, Trk ordusunun bakomutanln TBMM adna cumhurbakan temsil 22. 1982 TC Anayasasna gre skynetim veya olaanst hal ilan etme yetkisi cumhurbakan oplanan Bakanlar Kurulundadr. 23. 1982 TC Anayasasna gre, cumhurbakannn yokluunda TBMM bakan cumhurbakanna vekill . 24. 1982 TC Anayasasna gre, cumhurbakanl genel sekreterlii cumhurbakanl kararnames enir. 25. 1982 TC Anayasasna gre, TBMM genel seimlerinden nce Adalet, ileri ve Ulatrma bak kilir. Yerlerine bamszlar Babakanca atanr. 26. 1982 TC Anayasasna gre, kanunun uygulanmasn gstermek veya emrettii ileri belirtmek iin, kanuna aykr olmayacak ekilde, Dantay incelemesinden geirilmek artyla Bakanlar K ca tzk (nizamname) karlabilir. 27. 1982 TC Anayasasna gre, idarenin her trl eylem ve ilemlerine kar yarg yolu akt 28. 1982 TC Anayasasna gre, kamuda alan kii ald emri kanuna aykr grrse bu durumu bildirir. Ancak emri veren yaz ile emri yinelerse, kii emri uygular, fakat sorumlu luun emri verende olaca kabul edilmitir. Bunun yannda eer kanuna aykrlk su tekil e u emir hibir ekilde yerine getirilemez, kimse sorumluluktan kurtulamaz. 29. 1982 TC Anayasasna gre, hakimler vazifelerinde bamszdrlar. Hibir organ, makam veya kii, yarg yetkisinin kullanlmasnda mahkemelere emir ve talimat veremez, tavsiye ve t elkinde bulunamaz. 30. 1982 TC Anayasas pozitif hak anlayn kabul etmi, ikinci maddede devletin, insan hak larna toplumun huzuru, milli dayanma ve adalet anlay iinde saygl olaca belirtilmi 31. 1982 TC Anayasas bu belgenin korunmas ykn demokrasiye ak Trk evladlarnn vatan sevgisine brakmtr. 32. 1982 TC Anayasasna gre, devletin temel amalar, Trk milletinin bamszln ve bt , cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kiilerin ve toplumun refah huzur ve mutluluu nu salamak, kiinin temel hak ve hrriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkel eriyle badamayacak surette snrlayan siyasi, iktisadi ve ictimai engelleri kaldrmaya, insann maddi ve manevi varlnn gelimesi iin gerekli artlar hazrlamaya almakdr. 33. 1982 TC Anayasasna gre temel hak ve hrriyetler, yabanclar iin milletleraras hukuk anlayna uygun olarak kanunla snrlanabilir. 34. 1982 TC Anayasasna gre, kiinin resmi vazifeliler tarafndan yaplan haksz ilemler so

ucu urad zararlar kanuna gre devlete tazmin edilir. Fakat devletin sorumlu olan ilgili vazifeliye rcu hakk sakldr. 35. 1982 TC Anayasasnn 46. maddesine gre; devlet ve kamu hukuki kiilikleri, kamu yar arnn gerektirdii hallerde, gerek karlklarn pein demek artyla, zel mlkiyette bu tamamn veya bir ksmn, kanunla gsterilen esas ve usullere gre, kamulatrmaya ve bunla nde idari irtifaklar kurmaya yetkilidir. 36. 1982 TC Anayasasna gre, kimse yana, cinsiyetine ve gcne uymayan ilerde altrla 37. 1982 TC Anayasasna gre, alanlar ve iverenler, yelerinin alma ilikilerinde, eko sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve gelitirmek iin nceden izin almakszn sendikalar ve st kurulular kurma, bunlara serbeste ye olma ve yelikten ekilme haklarna sahiptir. 38. 1982 TC Anayasasna gre, Trk devletine vatandalk bayla bal olan herkes Trk tr. 39. 1982 TC Anayasasna gre, seim kanunlar idarede istikrar ve temsilde adalet esasla rna gre hazrlanr. 40. 1982 TC Anayasasna gre, siyasi frkalarn kapatlmasna Yargtay Cumhuriyet basavcsn zerine Anayasa Mahkemesi tarafndan karar verilir. 41. 1982 TC Anayasasna gre, TBMM genel oyla seilen 550 yeden oluur. 42. 1982 TC Anayasas, TBMM yelerinin seildikleri blgeyi veya kendilerini seenleri deil , milleti temsil edeceklerini sylemitir. 43. 1982 TC Anayasas, TBMM yelerinin meclis almalarndaki oy ve szlerinden, mecliste il ri srdkleri dncelerden, o oturumdaki bakanlk divannn teklifi zerine meclise baka lnmadka bunlar meclis dnda tekrarlamak ve aa vurmaktan sorumlu olmayacaklarn syl 44. 1982 TC Anayasasnn 85. maddesine gre yasama dokunulmazlnn kaldrlmasna veya mill liinin drlmesine ilikin meclis kararlarna kar yedi gn ierisinde Anayasa Mahkemesi ir. UYARI: Meclisin iki tr ilemi vardr; kanun, meclis karar. Kanunlarn denetiminde Anayas a Mahkemesi etkilidir. Buna ramen meclis kararlarnn bir denetimi yoktur. Bu kaideni n istisnas vardr. Bunlar itzk, meclis yeliinin drlmesi karar, dokunulmazln 45. 1982 TC Anayasasna gre, kanun tekliflerinin TBMM de grlme usul ve esaslar itzkl r. 46. 1982 TC Anayasasna gre, seilen yeni cumhurbakan vazifeye balayncaya kadar vazife s si dolan cumhurbakan vazifeye devam eder. 47. 1982 TC Anayasasna gre, cumhurbakannn kanunen tek bana yapabilecei belirtilen il i dndaki btn kararlar babakan ve ilgili bakanlarca imzalanr. Buna kar imza ad veri 48. 1982 TC Anayasasna gre, silahl kuvvetler ve yarg organlar Devlet Denetleme Kurulu nun vazife alan dndadr. 49. 1982 TC Anayasasna gre milli gvenliin salanmasndan ve silahl kuvvetlerin yurt savu masna hazrlanmasndan TBMM ye kar Bakanlar Kurulu sorumludur. 50. 1982 TC Anayasasna gre yarglarn vazifelerini kanunlara uygun olarak yapp yapmadkla denetme ve gerekliinde haklarnda inceleme ve soruturma ama ileri Adalet Bakanlnn olu e adalet mfettileri tarafndan yaplr.