การเดินทาง

สถานที่น่าสนใจ

สารบัญ
อำ�เภอเมืองนครสวรรค์


อำ�เภอตาคลี
๑๔

อำ�เภอตากฟ้า
๑๗

อำ�เภอโกรกพระ
๑๗

อำ�เภอบรรพตพิสัย
๑๙

อำ�เภอพยุหะคีรี
๑๙

อำ�เภอท่าตะโก
๒๐

อำ�เภอไพศาลี
๒๑

อำ�เภอชุมแสง
๒๓

อำ�เภอหนองบัว
๒๔

อำ�เภอเก้าเลี้ยว
๒๕

อำ�เภอแม่วงก์
๒๕

อำ�เภอแม่เปิน
๒๗
เทศกาลงานประเพณี
๒๘
ร้านจำ�หน่ายสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
๒๘
กิจกรรมที่น่าสนใจ
๓๐

สนามกอล์ฟ
๓๐

สปา
๓๐

ตัวอย่างโปรแกรมนำ�เที่ยวเชิงอนุรักษ์และดูนก ๓๑
สิ่งอำ�นวยความสะดวกในจังหวัดนครสวรรค์
๓๒

สถานที่พัก
๓๒

ร้านอาหาร
๓๕

รถเช่า
๓๗
หมายเลขโทรศัพท์สำ�คัญ
๓๘

อุทยานแห่งชาติแม่วงก์


นครสวรรค์ เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ระหว่างภาคกลางและภาคเหนือจึงเป็น
“ประตูสภู่ าคเหนือ” และเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทีส่ ำ� คัญของภาคเหนือ
ตอนล่าง และจังหวัดนี้ยังมีความส�ำคัญตรงที่เป็นจุดบรรจบกันของแม่น�้ำ
สายส�ำคัญๆ หรือที่รู้จักกันในนาม “ปากน�้ำโพ” แม่น�้ำปิง วัง ยม และ
น่านไหลมาบรรจบกันที่นี่กลายเป็นต้นก�ำเนิดของแม่น�้ำเจ้าพระยา แม่น�้ำ
สายส�ำคัญของประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของบึงน�้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดใน
ประเทศไทย คือ บึงบอระเพ็ด ซึ่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพรรณพืช ฝูงนก
นานาชนิด และยังเป็นทีอ่ ยูอ่ าศัยของปลาอีกนับร้อยชนิด เนือ่ งจากมีอาหาร
อุดมสมบูรณ์ มีพื้นที่ประมาณ ๙,๕๙๗ ตารางกิโลเมตร

อาณาเขต

ทิศเหนือ
ทิศตะวันออก
ทิศใต้

ทิศตะวันตก

การเดินทาง

งานแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำ�โพ

นครสวรรค์
เมืองสี่แคว แห่มังกร พักผ่อนบึงบอระเพ็ด
ปลารสเด็ดปากน�้ำโพ

ติดต่อกับจังหวัดก�ำแพงเพชรและพิจิตร
ติดต่อกับจังหวัดเพชรบูรณ์และลพบุรี
ติดต่อกับจังหวัดอุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี
และลพบุรี
ติดต่อกับจังหวัดตาก

รถยนต์ จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข ๑ แยกเข้าทางหลวง
หมายเลข ๓๒ ผ่านอยุธยา - อ่างทอง - สิงห์บุรี - ชัยนาท - อุทัยธานี นครสวรรค์ ระยะทางจากกรุงเทพฯ ประมาณ ๒๔๐ กิโลเมตร
รถโดยสารประจ�ำทาง บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด เปิดบริการเดินรถกรุงเทพฯนครสวรรค์ ทุกวัน ออกจากสถานีขนส่งสายเหนือ ถนนก�ำแพงเพชร
๒ ทุกวัน ใช้เวลาเดินทางประมาณ ๓ ชั่วโมง สอบถามรายละเอียด โทร.
๑๔๙๐ หรือ www.transport.co.th บริษัทเอกชน เช่น บริษัท วิริยะทัวร์
โทร. ๐ ๒๙๓๖ ๒๘๒๗ บริษัท ถาวรฟาร์ม โทร. ๐ ๒๙๓๖ ๒๙๔๕ บริษัท
ทันจิตต์ โทร. ๐ ๒๙๓๖ ๓๒๑๐ หากต้องการเดินทางไป อ�ำเภอต่างๆ
สามารถใช้บริการรถโดยสารประจ�ำทางจากสถานีขนส่ง จังหวัดนครสวรรค์
ตรงข้ามโรงแรมพิมาน โทร. ๐ ๕๖๒๒ ๒๑๖๙
รถไฟ มีขบวนรถไฟออกเดินทางจากสถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวล�ำโพง) ทุก
วัน รายละเอียดติดต่อหน่วยบริการเดินทาง โทร. ๐ ๒๒๒๐ ๔๔๔๔ , ๑๖๙๐
หรือ www.railway.co.th สถานีรถไฟนครสวรรค์ โทร. ๐ ๕๖๒๕ ๕๕๔๔
ในตัวเมืองนครสวรรค์มีรถสองแถวให้บริการหลายสาย ท่ารถอยู่ตรงข้าม
โรงแรมพิมาน ใกล้กับสถานีขนส่ง บขส. และหากต้องการเดินทาง
ไป อำ�เภอต่างๆ สามารถใช้บริการรถโดยสารประจำ�ทางได้

ระยะทางจากตัวเมืองไปยังอำ�เภอต่างๆ

อำ�เภอโกรกพระ
อำ�เภอเก้าเลี้ยว
อำ�เภอพยุหะคีรี
อำ�เภอชุมแสง
อำ�เภอลาดยาว
อำ�เภอบรรพตพิสัย
อำ�เภอท่าตะโก
อำ�เภอตาคลี
อำ�เภอหนองบัว
อำ�เภอตากฟ้า
อำ�เภอชุมตาบง
อำ�เภอแม่เปิน
อำ�เภอไพศาลี
อำ�เภอแม่วงก์

๑๖
๒๒
๒๘
๓๙
๔๐
๔๕
๔๘
๖๘
๗๐
๗๑
๗๓
๗๕
๗๖
๙๐

กิโลเมตร
กิโลเมตร
กิโลเมตร
กิโลเมตร
กิโลเมตร
กิโลเมตร
กิโลเมตร
กิโลเมตร
กิโลเมตร
กิโลเมตร
กิโลเมตร
กิโลเมตร
กิโลเมตร
กิโลเมตร

สถานที่น่าสนใจ
อำ�เภอเมืองนครสวรรค์
หอชมเมืองนครสวรรค์ ตั้งอยู่บนยอดเขาคีรีวงศ์ วัดคีรีวงศ์ เป็นอาคาร
ลักษณะหอสูง ที่มีความสูงประมาณ ๓ เมตร ภายในตัวอาคารประกอบ
ด้วยสิ่งอ�ำนวยความสะดวกดังนี้ ชั้นที่ ๑ เป็นพื้นที่ประชาสัมพันธ์การเที่ยว
ของนครสวรรค์ ชั้น ๒ และ ๓ แบ่งเป็นสองส่วน คือ Indoor มีร้านอาหาร
เครือ่ งดืม่ และดาดฟ้า Outdoor มีพนื้ ทีส่ ำ� หรับจัดกิจกรรมกลางคืน มีกล้อง
ดูดาวส�ำหรับท่านที่สนใจเรื่องดาราศาสตร์ ส่วนชั้นที่ ๑๐ เป็นพื้นที่ส�ำหรับ
ชมตัวเมืองนครสวรรค์ซึ่งมีการติดตั้งกล้องส่องทางไกลเพื่อ ความชัดเจน
ในการชมเมืองมากขึ้น เปิดให้บริการนักท่องเที่ยวทุกวัน วันจันทร์-วัน
ศุกร์ เปิดเวลา ๑๐.๐๐-๑๖.๓๐ น. วันเสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์
เปิดเวลา ๑๐.๐๐-๒๐.๐๐ น. ค่าบัตรเข้าชม เด็ก ๑๐ บาท ผู้ใหญ่ ๒๐ บาท
บึงบอระเพ็ด เป็นบึงน�ำ้ จืดขนาดใหญ่ทสี่ ดุ ในประเทศไทย มีเนือ้ ทีป่ ระมาณ
๑๓๒,๗๓๗ ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ ๓ อ�ำเภอ ได้แก่ อ�ำเภอเมืองนครสวรรค์
อ�ำเภอท่าตะโก และอ�ำเภอชุมแสง ในอดีตบึงบอระเพ็ดได้ชื่อว่าเป็น
“ทะเลเหนือ” หรือ “จอมบึง” เพราะมีสัตว์และพันธุ์พืชน�้ำอยู่มากมาย
จากการส�ำรวจพบว่ามีสัตว์อาศัยอยู่ประมาณ ๑๔๘ ชนิด พืช ๔๔ ชนิด
เคยพบสัตว์หายากที่นี่ ได้แก่ นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร ปลาเสือตอ ในเดือน
พฤศจิกายนถึงมีนาคมจะมีนกเป็ดน�้ำจ�ำนวนมากอพยพมาที่บึงแห่งนี้ มี
นกประจ�ำถิ่นหลายชนิด อาทิ นกเป็ดน�้ำ อีโก้ง อีแจว ปากห่างซึ่งจะวาง

บึงบอระเพ็ด

ไข่ในเดือนกรกฎาคม-มีนาคม พื้นที่บางส่วนได้รับการประกาศให้เป็นเขต
ห้ามล่าสัตว์ป่า บึงบอระเพ็ดอยู่ในความดูแลของกองอนุรักษ์สัตว์ป่าและ
ยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลา โดยกรมประมงได้มาตั้งสถานีพัฒนาประมง
บึงบอระเพ็ดไว้ด้วย
จุดที่น่าสนใจ คืออาคารแสดงพันธุ์สัตว์น�้ำบึงบอระเพ็ดเฉลิมพระเกียรติ
๘๐ พรรษา เป็นอาคารรูปทรงเรือกระแชงแห่งเดียวในประเทศไทย กว้าง
๓๗ เมตร ยาว ๔๙ เมตร มีอุโมงค์ปลายาว ๒๔ เมตร แสดงพันธุ์ปลาน�้ำ
จืด กว่า ๑๐๐ ชนิด พร้อมพันธุ์ปลาน�้ำเค็มอีกหลายพันธุ์ มีบ่อปลา Touch
Pool ให้สัมผัสใกล้กับปลาฉลามกบ เม่นทะเลฯ เปิดทุกวันเวลา ๑๐.๐๐๑๘.๐๐ น. ชมการด�ำน�้ำให้อาหารปลาวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา ๑๑.๐๐ น.
วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา ๑๑.๐๐ น. และ ๑๕.๐๐ น. อัตราค่าเข้าชม ผู้ใหญ่
๓๐ บาท เด็ก ๒๐ บาท นักเรียนในเครื่องแบบและพระภิกษุ ๒๐ บาท
นอกจากนี้ยังมีการแสดงจระเข้ ละครลิงคุณประกิต การล่องเรือชม
ทัศนียภาพ ดูนกนานาชนิดซึง่ เช่าเรือทีท่ า่ เรือบึงบอระเพ็ด มีหาดทรายเทียม
ส�ำหรับ เล่นน�ำ้ บานานาโบท เจ็ทสกี ศูนย์สนิ ค้า OTOP และบริการบ้านพัก
เต็นท์ สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมได้ที่ เขตห้ามล่าสัตว์ปา่ บึงบอระเพ็ด หรือสถานี
พัฒนาและส่งเสริมการอนุรกั ษ์สตั ว์ปา่ บึงบอระเพ็ด ซึง่ เป็นทีต่ งั้ ของชมรมดู
นกจังหวัดนครสวรรค์ โทร. ๐ ๕๖๓๐ ๐๐๔๐ เปิดทุกวัน เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐
น. หรือศูนย์บริการนักท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด โทร. ๐ ๕๖๒๗ ๔๕๒๕ www.
bungborraped.net
การเดินทาง จากตัวเมืองนครสวรรค์ไปบึงบอระเพ็ด สามารถไปได้หลาย
เส้นทาง
ทางเรือ จากตลาดท่าน�้ำเทศบาลเมืองนครสวรรค์ไปตามล�ำน�้ำน่านผ่าน
ขึ้นไปทางเหนือ ประมาณ ๖ กิโลเมตร ถึงปากคลองหนองดุก เมื่อลอดใต้
สะพานรถไฟเข้าไปก็จะถึงบริเวณบึง


ทางรถยนต์ สามารถเข้าถึงบึงบอระเพ็ดได้ ๒ ด้าน คือ
๑) ด้านเหนือ ไปตามเส้นทางสายนครสวรรค์ - ชุมแสง ทางหลวงหมายเลข
๒๒๕ ประมาณ ๙ กิโลเมตร จะมีทางแยกขวาอีก ๒ กิโลเมตร เข้าไปยัง
สถานีพัฒนาประมงน�้ำจืดบึงบอระเพ็ด ในบริเวณมีศูนย์วิจัยและพัฒนา
ประมงน�้ำจืด จัดแสดงตู้ปลาน�้ำจืดชนิดต่างๆ เช่น ปลากระโห้ ปลาก
ระเบนขาว ปลากะพงขาว ปลาเทโพ ปลายี่สก ฯลฯ เปิดให้ชมฟรีทุกวัน
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ยกเว้น วันพุธ นอกจากนี้ยังมีบ่อเพาะพันธุ์จระเข้
มีเรือหางยาวน�ำชมบึง เรือล�ำเล็กจุได้ ๕ คน ไม่รวมคนขับ ราคา ๔๐๐ บาท
เรือล�ำใหญ่จไุ ด้ ๑๐ คน ราคา ๕๐๐ บาท เรือจะล่องไปถึงเกาะลัด และกลับ
ใช้เวลาประมาณ ๑ ชั่วโมง สามารถน�ำอาหารไปรับประทาน บนเรือได้ มี
เรือบริการระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ถ้าล่องในช่วง แปดถึงเก้าโมง
เช้าจะพบนกได้ง่ายกว่า สอบถามรายละเอียดได้ที่สถานี
พัฒนาประมงน�้ำจืดบึงบอระเพ็ด โทร. ๐ ๕๖๒๗ ๔๕๐๑, ๐ ๕๖๒๓ ๐๑๘๓
๒) ด้านทิศใต้ของบึงบอระเพ็ด จากตัวเมืองใช้ทางหลวงหมายเลข ๓๐๐๑
สายนครสวรรค์ - ท่าตะโก ประมาณ ๒๐ กิโลเมตรแล้วเลีย้ วซ้ายตาม ป้าย
อีก ๔ กิโลเมตร ถึง อุทยานนกน�้ำ หรือ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด
จัดท�ำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ในบริเวณทีต่ งั้ ส�ำนักงานมีสวนพักผ่อน มีนก
หลายชนิดให้ชม
วัดจอมคีรีนาคพรต (วัดเขา) อยู่บนยอดเขาบวชนาค ระหว่างสะพาน เดชา
ติวงศ์และค่ายจิรประวัติ ต�ำนานกล่าวว่า เมื่อกองทัพพม่าตีกรุงศรี อยุธยา
แตกในครั้งที่ ๒ ได้แล้ว จึงร่วมกันสร้างวัดนี้ขึ้นเพื่อแสดงว่านับถือ พุทธ
ศาสนาเช่นกัน สิ่งที่น่าสนใจในวัดได้แก่ รอยพระพุทธบาทจ�ำลองและ
พระอุโบสถที่ชาวบ้านเรียกว่า “โบสถ์เทวดาสร้าง” ทุกๆ เดือน ๑๒ ของปี
จะมีงานนมัสการและปิดทองรอยพระพุทธบาทจ�ำลองนีเ้ รียกว่า “งานวัดเขา”
ซึ่งนอกจากจะมีงานสมโภชน์แบบงานวัดทั่วไปแล้วยังมีการแข่งขันเรือยาว
อีกด้วย เมื่อขึ้นไปอยู่บนยอดเขาบวชนาคและมองลงมาจะเห็นทัศนียภาพ
ที่สวยงามของสะพานเดชาติวงศ์ แม่น�้ำเจ้าพระยา และเขากบ
การเดินทาง วัดจอมคีรีนาคพรต ใช้ทางหลวงหมายเลข ๓๒ สายเอเชีย
ก่อนถึงสะพานเดชาติวงศ์เลี้ยวซ้ายเข้าวัด ระยะทางห่างจากตัวเมือง
ประมาณ ๑ กิโลเมตร
อุทยานสวรรค์ เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่อยู่ในเขตเทศบาลนครสวรรค์
มีผู้นิยมไปพักผ่อนหย่อนใจกันมาก มีเนื้อที่ ๓๑๔ ไร่ ใกล้ทางแยกสาย
เชียงใหม่-พิษณุโลก ติดกับถนนสายเอเชีย อุทยานสวรรค์เดิมเป็น หนอง
น�้ำขนาดใหญ่ เรียกว่า “หนองสมบุญ” มีถนนวงแหวน ๒ ชั้น ล้อมรอบ
ตรงกลางเป็นเกาะมีเนื้อที่ ๔ ไร่ มีสวนหย่อม สนามหญ้า น�้ำพุ เวทีกลาง
แจ้ง น�้ำตก ริมฝั่งน�้ำภายในอุทยานจัดเป็นสวนสุขภาพ ด้านหน้า ของสวน
สาธารณะสร้างอย่างสวยงาม มีหอ้ งน�้ำ ห้องแต่งตัวบริการแก่ นักท่องเทีย่ ว

วัดจอมคีรีนาคพรต

ศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์-เจ้าแม่ทับทิม ตั้งอยู่บริเวณชุมชนชาวปากน้ำ�โพ
ริมฝั่งขวาของแม่น�้ำเจ้าพระยา ศาลแห่งนี้เป็นที่เคารพสักการะและเป็น
จุดรวมน�้ำใจของชาวบ้าน รวมทั้งผู้สัญจรทางน�้ำที่ผ่านไปมา และบริเวณนี้
ยังเป็นจุดชมต้นแม่น�้ำเจ้าพระยาได้ชัดเจนที่สุดด้วย โทร. ๐ ๕๖๒๕ ๕๘๐๗
การเดินทาง ใช้ทางหลวงหมายเลข ๒๒๕ สายนครสวรรค์-ชุมแสง
ห่างจากตัวเมืองประมาณ ๓ กิโลเมตร ศาลฯ อยู่ด้านซ้ายมือ หรือจะใช้
บริการเรือข้ามฟากจากตลาดบริเวณหน้าเขือ่ นก็สะดวกเช่นกัน มีเรือบริการ
ตั้งแต่เวลา ๐๕.๐๐-๑๙.๐๐ น.
ต้นแม่น้ำ�เจ้าพระยา นครสวรรค์ได้ชื่อว่าเป็นเมืองต้นแม่น้ำ�เจ้าพระยาทั้งนี้
เนื่องจากแม่น�้ำปิงและแม่น�้ำน่านได้ไหลมาบรรจบกันที่ต�ำบลปากน�้ำโพ
บริเวณด้านหน้าเขื่อนในตัวเมือง (บริเวณตลาด) ซึ่งเป็นจุดรวมของแม่น�้ำ
ทั้งสองสายดังกล่าว ซึ่งมองเห็นถึงความแตกต่างของสายน�้ำทั้งสองได้
อย่างชัดเจน กล่าวคือแม่น�้ำน่านมีสีค่อนข้างแดง แม่น�้ำปิงมีสีค่อนข้าง
เขี ย ว เมื่ อ มาบรรจบกั น แล้ ว จึ ง ค่ อ ยๆ รวมตั ว เข้ า ด้ ว ยกั น กลายเป็ น
แม่น�้ำสายใหญ่ สายส�ำคัญของประเทศไทย ไหลผ่านจังหวัดต่างๆ ใน
ภาคกลางไปจนถึงกรุงเทพฯ และออกอ่าวไทยทีจ่ งั หวัดสมุทรปราการมีความ
ยาวประมาณ ๓๗๐ กิโลเมตร จุดชมต้นแม่น�้ำเจ้าพระยา คือ

๑๐

๑๑
บริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์ - เจ้าแม่ทับทิม นักท่องเที่ยวที่ต้องการ
จะเทีย่ วทางเรือเพือ่ ชมทัศนียภาพสองฝัง่ แม่นำ�้ เจ้าพระยาและแวะนมัสการ
หลวงพ่อโตที่วัดปากน�้ำโพ (วัดทองธรรมชาติเหนือ) สามารถเช่าเรือจาก
ท่าน�้ำเจ้าพระยา
วัดเกรียงไกรกลาง หมู่ ๕ ต�ำบลเกรียงไกร ริมฝั่งแม่น�้ำน่าน ภายในวัดมี
พระพุทธรูปส�ำริด ปางมารวิชัย ศิลปะสุโขทัย และวิหารเก่าสร้างในสมัย
รัชกาลที่ ๕ ระหว่าง พ.ศ. ๒๔๐๐-๒๔๓๐ เป็นสิ่งก่อสร้างเดียวของวัดที่ยัง
ไม่มีการบูรณะ มีรอยพระพุทธบาทจ�ำลองประดิษฐานอยู่ ภายในมีจิตรกรรม
ฝาผนังเป็นภาพพุทธชาติชาดก
พระประธานในวิหาร คือ หลวงพ่อสัมฤทธิ์ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยมี
ประวัตทิ นี่ า่ สนใจ คือ เมือ่ กรุงสุโขทัยใกล้เสือ่ มอ�ำนาจลง และมีภยั สงคราม
อยู่เป็นประจ�ำชาวสุโขทัยจึงได้น�ำพระพุทธรูปล่องแพมาตามล�ำน�้ำ และ
เมื่อมาถึงปากน�้ำเกรียงไกร แพจมลงจึงน�ำพระพุทธรูปขึ้นและโบกปูนทับ
เพื่อให้ปลอดภัยจากสงคราม จนกระทั่งเมื่อสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น
พ.ศ. ๒๑๔๗ ชาวบ้านได้สร้างวัดนี้ขึ้นตรงที่ประดิษฐาน พระพุทธรูป และ
น�ำพระพุทธรูปซ่อนไว้ในผนังพระอุโบสถเพื่อป้องกันภัยสงคราม และไม่มี
ใครล่วงรู้จนกระทั่งเวลาผ่านไปเป็นร้อยปี เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๑ ได้มีการซ่อม
ผนังพระอุโบสถจึงพบแต่พระพุทธรูปปูนธรรมดานานวันเข้าปูนกะเทาะออก
จึงทราบว่าเป็นพระพุทธรูปทองค�ำ
บริเวณหน้าวัดมีฝงู ลิงอาศัยอยูเ่ ป็นจ�ำนวนมาก และมีฟาร์มจระเข้ดว้ ย ตาม
ปกติวิหารเก่า จะเปิดให้เข้าชมในช่วงเทศกาลเท่านั้น ส�ำหรับนักท่อง
เทีย่ วทีต่ อ้ งการเข้าชมช่วงนอกเทศกาลสามารถแจ้งทางวัดให้เปิดได้ การเดิน
ทาง ใช้ทางหลวงหมายเลข ๒๒๕ สายนครสวรรค์-ชุมแสง ระยะทาง
๑๐ กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายตามป้ายบอกทางเข้าไป ๒ กิโลเมตร ถึงตัววัด รวม
ระยะทางห่างจากตัวเมือง ๑๒ กิโลเมตร หรือเช่าเรือจากท่าน�้ำเจ้าพระยา
ล่องมาตามล�ำน�้ำน่านขึ้นที่ท่าน�้ำวัดเกรียงไกรกลาง
วัดศรีสวรรค์สังฆาราม (วัดถือน�้ำ) ต�ำบลนครสวรรค์ออก เป็นวัดเก่าแก่
ทางประวัตศิ าสตร์ ซึง่ เป็นสถานทีส่ ำ� หรับข้าราชการท�ำพิธถี อื น�ำ้ พิพฒั น์สตั ยา
พระประธานในพระอุโบสถหลังเก่าประมาณอายุได้ ๑๐๐ ปีเศษ ใน
พ.ศ. ๒๕๑๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอทั้งสองพระองค์ เสด็จฯ มา
ทรงตัดลูกนิมิตพระอุโบสถหลังใหม่ นอกจากนี้ยังพบบุษบกซึ่งเชื่อว่าเป็น
ของรัชกาลที่ ๕ และมีพิพิธภัณฑ์ของใช้โบราณอยู่ในเจดีย์กาญจนาภิเษก
๕๐ ปี วั ด นี้ ถื อ ได้ ว ่ า เป็ น วั ด เก่ า แก่ ที่ สุ ด ที่ มี คุ ณ ค่ า แก่ ก ารศึ ก ษาทาง
ประวัติศาสตร์อย่างยิ่งแห่งหนึ่ง โทร. ๐ ๕๖๒๕ ๕๔๔๔

การเดินทาง ใช้ทางหลวงหมายเลข ๓๒ สายเอเชีย เลี้ยวซ้ายไปทาง ค่าย
จิรประวัติ ทางหลวงหมายเลข ๓๐๐๑ ประมาณ ๒ กิโลเมตร มีป้าย บอก
ทางตลอด รวมระยะทางห่างจากตัวเมืองประมาณ ๓ กิโลเมตร
ศาลาที่ประทับ ร.๕ หน้าวัดเขื่อนแดง “วัดเขื่อนแดง หรือวัดศรีสุวรรณ”
สถานที่แห่งนี้เคยเป็นที่ตั้งค่ายทหารนครสวรรค์มาก่อน เมื่อครั้งที่ ร.๕
เสด็จประพาสต้นเมืองนครสวรรค์ เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ร.ศ. ๑๒๕ (พ.ศ.
๒๔๔๙) พระองค์ท่านประทับที่ศาลาหน้าวัดแห่งนี้ เพื่อพิจารณา คดีตาม
ค�ำปรึกษาของศาลทหารให้ประหารชีวิตคดีอ้ายวิม พลทหารฆ่า นายสิบ
ตายเนื่องจากเป็นเวลารักษาราชการเสด็จพระราชด�ำเนินและ ท�ำผิดพระ
ราชก�ำหนดกฎหมายข้อบังคับของค่ายทหารที่เพิ่งตั้งขึ้นใหม่ถ้าลดหย่อน
โทษจะเป็นเยี่ยงอย่างให้มีความก�ำเริบ ความส�ำคัญของ สถานที่แห่ง
นี้น่าสนใจมากเนื่องจากเป็นค่ายนครสวรรค์เก่า โดย “พระองค์ เจ้าจิร
ประวัต”ิ ซึง่ เป็นพระราชโอรสของรัชกาลที่ ๕ พระองค์ทา่ นมีความสามารถ
ทางด้านการทหารและถูกส่งไปศึกษาด้านวิชาทหารในต่างประเทศและใน
สมัยนั้นพระองค์ทรงเป็นเสนาธิการทหารบกคนแรก ต่อมาค่าย ทหาร
นครสวรรค์เดิมถูกย้ายไปฝั่งตะวันออกของแม่น�้ำเจ้าพระยา เมื่อปี พ.ศ.
๒๔๘๕ เพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่พระองค์เจ้าจิรประวัติจึงใช้ชื่อว่า “ค่าย
จิรประวัติ” จวบจนปัจจุบัน
วัดวรนาถบรรพต (เขากบ) เป็นวัดเก่าแก่ของนครสวรรค์ ตัง้ อยูบ่ นยอด เขา
และเชิงเขากบ สูงจากระดับน�้ำทะเลประมาณ ๑๘๕.๕๐ เมตร มีทางขึ้น ๒
ทางคือ ทางเดินขึน้ บันได จ�ำนวน ๔๓๙ ขัน้ และอีกด้านหนึง่ มีถนน ลาดยาง
ขึ้นสู่ยอดเขา ทางโค้งหักศอกหลายจุด ภายในวัดมีโบราณวัตถุ อาทิ รอย
พระพุทธบาทจ�ำลอง เจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งสร้าง สมัยสุโขทัย
เป็นราชธานี บริเวณเชิงเขามีเจดีย์ขนาดใหญ่สมัยสุโขทัย
ซึ่งกรมศิลปากรได้จารึกประวัติศาสตร์ของวัดไว้ที่ฐานของเจดีย์องค์นี้ด้วย
วัดนี้ได้รับการยกย่องจากกรมการศาสนา และมหาเถรสมาคมให้เป็นวัด
พัฒนาตัวอย่างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๙ นอกจากนั้นในวัดยังมีรูปหล่อพระ
หลวงพ่อทอง ซึง่ เป็นทีเ่ คารพนับถือของชาวจังหวัดนครสวรรค์ ประดิษฐาน
อยู่ในวิหารข้างเจดีย์ใหญ่ด้วย บริเวณเนินเขาใกล้เคียงเป็นที่ตั้งของสถานี
ถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ ช่อง ๓ ๕ ๗ ๙ และ ๑๑ จากกรุงเทพฯ ไปสู่
จังหวัดในภาคเหนือ โทร. ๐ ๕๖๓๓ ๖๔๒๙
การเดินทาง ใช้ทางหลวงหมายเลข ๓๒ สายเอเซีย เลี้ยวขวาอีกครั้งเข้า
ทางหลวงหมายเลข ๑ มุ่งหน้าสู่เทศบาลนครสวรรค์ ก่อนถึงเทศบาลมี
แยก ซ้ายมือขึ้นเขากบ ระยะทางห่างจากตัวเมืองประมาณ ๑ กิโลเมตร

๑๒

๑๓
วัดนครสวรรค์ (วัดหัวเมือง) ถนนสวรรค์วิถี ปากซอย ๒๗ รั้วเดียวกับมหา
จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย เป็นที่ประดิษฐานพระผู้ให้อภัยยิ่ง หรือ พระหัน
หลังให้กัน อยู่หลังโบสถ์วัดนครสวรรค์ด้านถนนเทพสิทธิชัยหันหน้าไปทาง
ทิศตะวันออกองค์หนึง่ อีกองค์หนึง่ หันหน้าไปทางทิศตะวันตกเป็นพระพุทธ
รูปเก่าแก่มีประวัติว่าพม่าสร้างไว้เป็นอนุสรณ์ เมื่อยกทัพ มาถึงเมือง
นครสวรรค์ การหันหลังให้กนั อาจมีความหมายถึงการให้อภัยไม่จองเวรจอง
กรรมกันอีกต่อไป และภายในโบสถ์วัดนครสวรรค์นั้นมีพระพุทธรูปนามว่า
หลวงพ่อศรีสวรรค์ ประดิษฐานอยูเ่ ป็นทีเ่ คารพสักการะ ของชาวนครสวรรค์
หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ต�ำบลนครสวรรค์ เป็นอาคาร ๒ ชั้น สถาปัตยกรรมไทยประยุกต์ตรีมุขที่
สวยงาม เป็นศูนย์รวมข้อมูลทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี และ วัฒนธรรม
ของจังหวัด ภายในเป็นห้องนิทรรศการ แสดงพัฒนาการทาง วัฒนธรรม
และแหล่ ง โบราณคดี ต ่ า งๆ นอกจากนี้ ยั ง มี โ รงละครขนาด ๑๑๐ ที่
นั่ง จัดแสดงประเพณีศิลปวัฒนธรรม หอวัฒนธรรมนี้สร้างเสร็จเมื่อเดือน
มิถุนายน ๒๕๓๕ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราช กุมารี ได้
เสด็จพระราชด�ำเนินมาท�ำพิธเี ปิด เมือ่ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๓๕ เปิดให้เข้า
ชมทุกวัน เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ไม่เสียค่าเข้าชม รายละเอียด ติดต่อ
โทร. ๐ ๕๖๒๑ ๙๑๐๐-๒๙ ต่อ ๑๑๙๐-๑
ถ�้ำบ่อยา หรือ วัดเทพนิมิตทรงธรรม จากบริเวณเชิงเขา มีบันไดขึ้นไปสู่ตัว
ถ�้ำ ภายในถ�้ำมีบริเวณกว้างขวางพอสมควร แบ่งออกเป็น ๓ ช่วง ตอนแรก
เป็นที่ตั้งพระประธานองค์ใหญ่ ช่วงที่ ๒ อยู่ลึกเข้าไปข้างในเป็นทางตัน
บริเวณนี้จะมีบ่อน�้ำทิพย์ซึ่งชาวบ้านถือว่าเป็นบ่อยาศักดิ์สิทธิ์อยู่ด้วย ช่วงที่
๓ เป็นทางที่จะออกจากบริเวณถ�้ำสู่ภายนอกได้ทางหนึ่ง ภายในถ�้ำมีไฟฟ้า
ให้แสงสว่างตลอดทั้งถ�้ำ
การเดินทาง ถ�้ำบ่อยาตั้งอยู่ที่หมู่บ้านหินก้อน ต�ำบลหนองกรด ห่างจาก
ตัวเมืองประมาณ ๓๐ กิโลเมตร ใช้ทางหลวงหมายเลข ๑ จากนครสวรรค์
มุ่งหน้าสู่จังหวัดก�ำแพงเพชร ระยะทางประมาณ ๑๕ กิโลเมตร เลี้ยวซ้าย
ตรงสามแยก เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข ๑๐๗๒ สายหนองเบน - ลาดยาว
ประมาณ ๑ กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายตรงป้ายทางเข้าวัดถ�้ำบ่อยาเป็นทาง ลูกรัง
รวมประมาณ ๖ กิโลเมตร
วัดคีรีวงศ์ ตั้งอยู่ถนนมาตุลี และถนนดาวดึงส์ ตรงข้ามวิทยาลัยอาชีว
ศึกษานครสวรรค์ พืน้ ทีข่ องวัดมีทงั้ บริเวณเขาและทีร่ าบประมาณ ๒๘๐ ไร่
มีลกั ษณะเป็นภูเขา ด้านเหนือ ด้านตะวันออก และด้านตะวันตกเป็นภูเขา
ทางเข้าจะอยู่ด้านใต้ทางเดียว มีลักษณะคล้ายฮวงจุ้ย เดิมชื่อเขาใหญ่
ปัจจุบันชื่อ ดาวดึงส์ วัดคีรีวงศ์ มีสิ่งน่าสนใจ ดังนี้

อุโบสถมีภาพวาดพระเจ้าสิบชาติ ภาพพุทธประวัติ ปางแสดงปฐมเทศนา
และปางแสดงโอวาทปาฏิโมกข์
พระพุทธชินสีห์ เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางสมาธิ หน้าตักกว้าง ๕ วา
๙ นิ้ว ลักษณะผสมรูปแบบสมัยเชียงแสน สุโขทัย และรัตนโกสินทร์ คือ
ขัดสมาธิเพชร เกตุดอกบัวตูม สังฆาฏิสั้น ซึ่งเป็นแบบพระพุทธรูป สมัย
เชียงแสน พระพักตร์ ส่วนองค์ และพระพาหาเป็นแบบสมัยสุโขทัย ส่วน
แท่นพระเป็นแบบสมัยรัตนโกสินทร์
พระจุฬามหาเจดีย์ ตั้งอยู่บนเขาดาวดึงส์ วัดคีรีวงศ์ สร้างตรงฐาน พระ
เจดีย์เก่า ซึ่งสร้างในสมัยศตวรรษที่ ๑๙ ปลายกรุงสุโขทัยประมาณ ๖๐๐ ปี
มาแล้ว โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสโก) วัดมหาธาตุ กรุงเทพฯ
เป็นผู้ตั้งชื่อให้และแนะน�ำให้สร้างพระจุฬามหาเจดีย์ไว้บน ยอดเขา
ภายในองค์พระเจดีย์ชั้น ๔ มีพระพุทธรูปจ�ำลองที่ส�ำคัญของ ประเทศไทย
ไว้ให้สักการะบูชา ๔ องค์ คือ พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้ว
มรกต) พระพุทธชินราชจ�ำลอง พระพุทธโสธรจ�ำลอง และ พระพุทธ
รูปหล่อหลวงพ่อวัดไร่ขิง และภายในโดมเจดีย์ มีภาพจิตรกรรม ฝาผนัง
เกี่ยวกับพระพุทธประวัติไว้ให้ชมด้วย โทร. ๐ ๕๖๒๒ ๒๐๐๙, ๐ ๕๖๒๒
๖๑๙๙ www.kiriwong.net

วัดคีรีวงศ์

๑๔

๑๕
การเดินทาง จากสะพานเดชาติวงศ์ ใช้ถนนสายนครสวรรค์ - พิษณุโลก
ถึงสี่แยกเลี้ยวขวา ประมาณ ๘๐๐ เมตร อยู่ด้านซ้ายมือ
สวนกล้วยไม้พิไลพร หมู่ ๑๒ บ้านวังยาง ต�ำบลตะเคียนเลื่อน มีเนื้อที่
ประมาณ ๒๐ ไร่ ชมการปลูกเลี้ยง และจ�ำหน่ายพันธุ์กล้วยไม้สกุลต่างๆ
เช่น แคทลียา แวนด้า ช้าง และไม้ไทย นอกจากนี้ ยังมีพนั ธุไ์ ม้หลาก หลาย
ชนิดตามฤดูกาล เช่น มะม่วง กล้วยหอม กระท้อน มะนาวเมืองจีน ชมพู่
น�้ำเพชร ฝรั่ง มะละกอแขกด�ำ มะปราง มะยงชิด โทร. ๐ ๕๖๒๒ ๓๔๐๗
การเดินทาง ใช้เส้นทางสายนครสวรรค์-อ�ำเภอโกรกพระ ระยะทาง
ประมาณ ๖ กิโลเมตร เลี้ยวขวา ประมาณ ๒ กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวซ้าย
ตามป้ายชี้ทางประมาณ ๖ กิโลเมตร อยู่ทางด้านขวามือ ห่างจาก ตัว
จังหวัดประมาณ ๑๗ กิโลเมตร
วัดเกาะหงษ์ ต�ำบลตะเคียนเลื่อน เป็นวัดเก่าแก่มีอายุกว่า ๒๐๐ ปี ตั้งอยู่
ริมแม่น�้ำเจ้าพระยา ชาวบ้านบริเวณวัดมีเชื้อสายมอญ มีการอนุรักษ์ การ
ละเล่นแบบโบราณ เช่น การเล่นสะบ้า ลูกช่วง มอญซ่อนผ้า รวมถึง งาน
ประเพณีต่างๆ เช่น งานประเพณีแข่งเรือ งานปิดทองไหว้พระ และ งาน
ประเพณีสงกรานต์ นอกจากนี้ ภายในวัดยังมีสถาปัตยกรรมที่ส�ำคัญ คือ
วิหาร (โบสถ์เก่า) ลักษณะศิลปะอยุธยาตอนปลาย-รัตนโกสินทร์ตอน
ต้น ภายในโบสถ์มีภาพจิตรกรรมฝาผนังรูปเทพชุมชนหลายองค์เขียนต่อ
เนื่องกันไปแบบงานจิตรกรรมสมัยอยุธยา ลักษณะฝีมือช่างหลวง ศาลา
การเปรียญเป็นที่ประดิษฐานสังขารหลวงปู่อินทร์ (พระครูนิโรธธรรม ประ
ยุตร) มีโรงเรือยาวโบราณ และวัดเกาะหงษ์ยังมีชื่อเสียงด้านการรักษา โรค
ด้วยวิธีการเหยียบฉ่า ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเป็นจ�ำนวนมาก
การเดินทาง ใช้เส้นทางสายนครสวรรค์-อ�ำเภอโกรกพระ ระยะทาง
ประมาณ ๖ กิโลเมตร วัดอยู่ทางด้านซ้ายมือ ระหว่างทางมีร้านค้าชุมชน
ขายผลไม้ตามฤดูกาล ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ ๗ กิโลเมตร
ศูนย์แสดงเครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญ หมู่ ๑ ต�ำบลบ้านแก่ง เป็นหมู่บ้าน
ที่สืบทอดการปั้นเครื่องปั้นดินเผามาเป็นเวลากว่า ๑๐๐ ปี เปิดให้เข้าชม
และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ อาทิ โอ่ง กระถาง ของประดับดินเผาตกแต่งสวน
ตกแต่งบ้าน และของที่ระลึก โทร. ๐ ๕๖๓๖ ๒๔๐๗ (อบต.บ้านแก่ง)

อำ�เภอตาคลี
เมืองโบราณจันเสน และ พิพธิ ภัณฑ์จนั เสน หมู่ ๒ ต�ำบลจันเสน สันนิษฐาน
ว่าอยูใ่ นสมัยทวารวดี บริเวณเมืองโบราณมีคเู มืองเป็นเนินดินโดยรอบเป็นรูป
สีเ่ หลีย่ ม แต่มมุ ทัง้ สีเ่ ป็นรูปมนจนเกือบเป็นวงกลม ล้อมรอบด้วยคูเมือง ซึง่
กว้างประมาณ ๒๐ เมตร ปัจจุบนั มีสภาพเป็นทีล่ มุ่ น�ำ้ ขัง แต่ยงั เป็น ร่องรอย
พอมองเห็นเค้าคูเมืองได้อย่างชัดเจน มีความยาวประมาณ ๘๐๐ เมตร

กว้าง ๗๐๐ เมตร คิดเป็นเนื้อที่ประมาณ ๓๐๐ ไร่เศษ เนื่องจาก บริเวณ
ภายในคูเมืองดังกล่าวมีลักษณะเป็นเนินสูงกว่าพื้นที่รอบนอก คูเมือง ชาว
บ้านเรียกว่า “โคกจันเสน”
ในบริเวณเมืองโบราณได้ขุดพบโบราณวัตถุหลายอย่าง ประเภทที่ท�ำด้วย
เศษดินเผา อาทิ พระพิมพ์ต่างๆ ตุ๊กตา ตะเกียง ประเภทที่ท�ำด้วยหิน
ได้แก่ ฐานบัว ธรรมจักร ขวานหินขัดที่ท�ำด้วยโลหะ มีตุ้มหูท�ำด้วยตะกั่ว
หรือดีบุก ใบหอกที่ท�ำด้วยส�ำริด ปัจจุบันโบราณวัตถุดังกล่าวเก็บรักษาไว้ที่
พิพิธภัณฑ์จันเสน ซึ่งตั้งอยู่ในวัดจันเสน เปิดให้เข้าชมในวันเสาร์ - อาทิตย์
ผู้ที่ต้องการเข้าชมในวันธรรมดา สามารถติดต่อทางวัดให้เปิดเข้าชมได้
มีเยาวชนอาสาสมัครจากโรงเรียนวัดจันเสน และโรงเรียนจันเสนเอ็ง
สุวรรณอนุสรณ์ บริการน�ำเทีย่ วภายในบริเวณเมืองโบราณ และน�ำชมภายใน
พิพิธภัณฑ์ด้วย สอบถามรายละเอียดโทร. ๐ ๕๖๓๓ ๙๑๑๕-๖
นอกจากนีใ้ นวัดยังมีการรวมกลุม่ ของสตรีบา้ นจันเสนเพือ่ ทอผ้าด้วยกีก่ ระตุก
และจัดตัง้ เป็นศูนย์จำ� หน่ายด้วย ผ้าทอส่วนใหญ่เป็นผ้าฝ้าย ผ้าไหมประดิษฐ์
และผ้ามัดหมี่ย้อม
การเดินทาง
- จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข ๓๒ เลี้ยวซ้ายเข้าอินทร์บุรีตาม
ทางหลวงหมายเลข ๑๑ เลี้ยวขวเข้าทางหลวงหมายเลข ๓๑๙๖ เลี้ยวซ้าย
ตรงป้ายวัดจันเสนเข้าไปอีกประมาณ ๑ กิโลเมตร ข้ามทางรถไฟแล้วเลี้ยว
ซ้ายเข้าวัดจันเสน หรือเดินทางโดยรถไฟลงทีส่ ถานีจนั เสนแล้วเดินเท้าเข้ามา
- จากนครสวรรค์ใช้ทางหลวงหมายเลข ๓๒ มุ่งสู่จังหวัดชัยนาท ระยะทาง
๕๒ กิโลเมตร เลีย้ วซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข ๑ มุง่ หน้าอ�ำเภอตาคลี ระยะ
ทาง ๗ กิโลเมตร เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข ๓๑๙๖ ระยะทาง ๒๘
กิโลเมตร เลี้ยวขวาก่อนข้ามทางรถไฟเข้าไปอีก ๑ กิโลเมตร สู่วัด จันเสน
วัดช่องแค หมู่ ๑ ต�ำบลช่องแค เป็นวัดทีส่ ร้างขึน้ เมือ่ ประมาณ พ.ศ. ๒๔๕๘
โดยหลวงพ่อพรหม ถาวโร พระเกจิชาวพระนครศรีอยุธยา หลังจากที่ท่าน
ได้แวะธุดงค์ที่บ้านช่องแค ขณะที่นั่งสมาธิในถ�้ำท่านได้เกิดปัญญาขึ้น
โดยฉับพลัน ท่านจึงได้สร้างวัดขึน้ และถวายเป็นสมบัตขิ องพระพุทธศาสนา
ปัจจุบนั ศิษยานุศษิ ย์ได้นำ� ร่างซึง่ ละสังขารแต่ไม่เน่าเปือ่ ยของหลวงพ่อพรหม
ถาวโร ให้ผู้มีจิตเลื่อมใสศรัทธาได้กราบไหว้ที่วัด
การเดินทาง จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข ๓๒ เลีย้ วซ้ายเข้าอินทร์บรุ ี
(ทางหลวงหมายเลข ๑๑) เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข ๓๑๙๖ เลียบ
คลองชลประทานถึงกิโลเมตรที่ ๑๘ เลี้ยวขวาเข้าวัดช่องแค
วนอุทยานถ�้ำเพชร-ถ�้ำทอง ต�ำบลล�ำพยนต์ ห่างจากที่ว่าการอ�ำเภอ ๑๐
กิโลเมตร ตัง้ อยูท่ เี่ ขาชอนเดือ่ ซึง่ เป็นป่าสลับกับภูเขาหินปูน และมีเส้นทาง

๑๖

๑๗
ศึกษาธรรมชาติบนเขา มีถ�้ำหินปูนใหญ่น้อยกว่า ๗๐ ถ�้ำ ได้แก่ ถ�้ำดาวดึงส์
อยู่ทางด้านทิศเหนือ มีห้องโถงขนาดใหญ่จุคน ๔๐๐-๕๐๐ คน มีช่อง
ระบายอากาศด้านบน ถ�้ำเจ้าพ่อเสือ ถ�้ำวิมานลอย ถ�้ำมหาโพธิ์ทอง ถ�้ำ
ประกายเพชร อยู่ในด้านทิศตะวันตก ลึกประมาณ ๕ เมตร มีห้องโถง
ขนาดใหญ่ ๕ ห้อง มีหินงอกหินย้อยรูปต่างๆ ได้แก่ ปลาโลมาและก�ำแพง
เมืองจีน เป็นต้น ถ�ำ้ ประดับเพชร ทางด้านใต้เป็นห้องโถง ๔ ห้อง มีหนิ งอก
หินย้อยสีน�้ำตาลอ่อน-ขาวนวล สีแสงระยิบระยับเหมือนเพชร ถ�้ำวังไข่มุก
อยู่ทางด้านใต้ มีหินงอกหินย้อยสีน�้ำตาลเข้ม น�้ำตาลอ่อน จนถึงสีขาวนวล
และมีห้องโถง ๓ ห้อง ประดับด้วยเกล็ดเพชร ส่องแสงเป็นประกายคล้าย
พระราชวัง มีบันไดไปชมถ�้ำ
การเดินทาง ทางรถยนต์ จากกรุงเทพฯ ใช้ถนนสายเอเซีย แยกขวาเข้า
อ�ำเภอตาคลี ตามเส้นทางถนนพหลโยธิน ผ่านตัวอ�ำเภอตาคลีไปอ�ำเภอ
ตากฟ้า ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ ๒๔๗-๒๔๘ บริเวณทางโค้งจะมีถนน
ลาดยาง แยกซ้ายมือจากถนนพหลโยธินประมาณ ๒๐๐ เมตร ก็จะถึง
ที่ท�ำการวนอุทยานถ�้ำเพชร-ถ�้ำทอง
ทางรถไฟ สายเหนื อ กรุ งเทพฯ-เชีย งใหม่ ลงที่สถานีอ�ำเภอตาคลี
แล้วไปขึ้นรถโดยสารหรือรถรับจ้างไปถ�้ำเพชร-ถ�้ำทอง ประมาณ ๑๒

กิโลเมตร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วนอุทยานถ�้ำเพชร-ถ�้ำทอง
ต�ำบลตาคลี  อ�ำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๑๔๐ โทร. ๐ ๕๖๒๒
๑๑๔๐, ๐ ๕๖๒๓ ๑๔๑๖ โทรสาร ๐ ๕๖๒๒ ๒๗๓๕ www.dnp.go.th,
E-mail: reserve@dnp.go.th

อ�ำเภอตากฟ้า
วัดถ�้ำพรสวรรค์ ต�ำบลล�ำพยนต์ ถนนลาดยางห่างจากตัวจังหวัด ๑๐๕
กิโลเมตร ห่างจากที่ว่าการอ�ำเภอประมาณ ๑๐ กิโลเมตร ตามทางหลวง
หมายเลข ๑ สายตากฟ้า-โคกส�ำโรง กิโลเมตรที่ ๒๒๔ วัดอยู่ทางซ้ายมือ
เดิมมีสภาพรกร้างเต็มไปด้วยป่าไม้และสัตว์ป่า ในปี พ.ศ. ๒๕๐๗ พระครู
นิมติ สิทธิการ (หลวงพ่อเป้า เขมกาโม) มาจ�ำพรรษาทีบ่ ริเวณถ�ำ้ เขา ตะบอง
นาค มีพุทธศาสนิกชนเลื่อมใสศรัทธาช่วยกันปรับปรุงภายในถ�้ำและนอก
ถ�้ำและบริจาคจตุปัจจัย หลวงพ่อได้น�ำมาใช้ในการพัฒนาถ�้ำและสร้าง
ถาวรวัตถุ เริ่มต้นด้วยการสร้างบ่อน�้ำ สร้างบันไดทางเข้าถ�้ำ สร้างกุฏิ
โบสถ์ ศาลา ในปี พ.ศ. ๒๕๓๗ พระสมพงษ์ ทองแฉล้ม (พระครูใบฎีกา
สมพงษ์ กิตติสจโจ เจ้าอาวาสวัดถ�้ำพรสวรรค์ปัจจุบัน) ได้ปรับปรุงสภาพ
วัดโดยเทพืน้ ปูหนิ อ่อนเพือ่ พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์ จัดสร้าง
พิพิธภัณฑ์สัตว์น�้ำจืด น�้ำทะเล และจัดประเพณีลอยกระทงในถ�้ำ โดยใช้
วัสดุธรรมชาติ ใช้ดอกไม้สด ในวันเข้าพรรษา จัดกิจกรรมปลูกป่า อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นประจ�ำทุกปี
น�้ำตกวังน�้ำวิ่ง ต�ำบลล�ำพยนต์ ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ ๑๐๐ กิโลเมตร
ตามเส้นทางสายตากฟ้า-โคกส�ำโรง ก่อนถึงวัดถ�้ำพรสวรรค์ประมาณ ๒
กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายจากถนนเข้าไปประมาณ ๗๐๐ เมตร เป็นน�้ำตกที่เกิด
จากน�้ำผุดไหลลดหลั่นกันอย่างสวยงาม ประมาณ ๓ ชั้น มีน�้ำตลอดทั้ง
ปี บรรยากาศร่มรื่นเย็นสบาย ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ที่ว่าการอ�ำเภอ
ตากฟ้า โทร. ๐ ๕๖๒๔ ๑๓๒๒

อำ�เภอโกรกพระ
เขาถ�ำ้ พระ หมู่ ๘ ต�ำบลเนินศาลา ภายในถ�ำ้ มีหนิ งอกหินย้อยและพระพุทธ
รูป ในเทศกาลสงกรานต์ประชาชนในท้องถิ่นจะน�ำดอกไม้ธูปเทียนไป
นมัสการเป็นจ�ำนวนมาก จากเชิงเขามีบันไดคอนกรีตประมาณ ๑๐๐ ขั้น
ขึ้นสู่ปากถ�้ำ เมื่อขึ้นไปบนยอดเขาสามารถมองเห็นภูมิประเทศ ที่สวยงาม
ของอ�ำเภอโกรกพระ
การเดินทาง อยูห่ า่ งจากอ�ำเภอเมืองนครสวรรค์ ๓๐ กิโลเมตร ใช้ทางหลวง
หมายเลข ๓๐๐๕ สายนครสวรรค์ - อ�ำเภอโกรกพระ ระยะทาง ๑๖ กิโลเมตร
เลี้ยวขวาไปตามทางสายโกรกพระ-ทัพทัน ระยะทาง ๑๐ กิโลเมตร เลี้ยว
ซ้ายเข้าถ�้ำพระ ๔ กิโลเมตร เป็นถนนลูกรัง
วัดถ้ำ�พรสวรรค์

๑๘

๑๙
ฟาร์มนกกระจอกเทศ นครสวรรค์ เลขที่ ๓๒ หมู่ ๔ ต�ำบลเนินกว้าว มี
เนื้อที่ประมาณ ๒๐ ไร่ ในบรรยากาศร่มรื่นแบบชนบท มีซุ้มนั่งเล่นส่วนตัว
ท่ามกลางแมกไม้เขียวชอุ่ม พร้อมรับฟังค�ำบรรยาย สรุปเกี่ยวกับการเลี้ยง
นกกระจอกเทศ ชมกระบวนการผลิต และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์แปรรูปจาก
นกกระจอกเทศ ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกจ�ำหน่ายต่างประเทศทางฟาร์มยังมี
อาหารต่างๆ ไว้จ�ำหน่ายอีกมากมาย อาทิ เนื้อนกกระจอกเทศ เนื้อกวาง
เนื้อจระเข้ เนื้อแพะ กบ และปลาไหล ปรุงในเมนูต่างๆ นอกจากนี้ ยัง
สามารถเลือกซื้อสินค้าหนึ่งต�ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในราคาแหล่งผลิต เช่น
เครื่องปั้นดินเผา เครื่องจักสาน ผ้าทอมือ เป็นต้น สอบถามข้อมูลได้ที่
โทร. ๐๘ ๙๘๓๙ ๒๕๔๗
เส้นทางสายไม้ดอกไม้ประดับ เส้นทางสายนครสวรรค์-โกรกพระ ทางหลวง
หมายเลข ๓๐๐๕ เป็นเส้นทางที่มีร้านจ�ำหน่ายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับทั้งไม้
ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่หลากหลายชนิด ตลอดจนอุปกรณ์ตกแต่งสวน
ทั้งสองข้างทาง

อำ�เภอบรรพตพิสัย
เขาหน่อ - เขาแก้ว

ตลาดน�้ำวัดบางประมุง อยู่ริมฝั่งคลองบางประมุง บริเวณด้านหลังวัด บาง
ประมุง ชาวบ้านจะพายเรือน�ำสินค้าและผลิตผลทางการเกษตรในพื้นที่มา
จ�ำหน่ายทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ระหว่างเวลา ๐๗.๐๐-๑๖.๐๐ น. นอกจาก
นี้ยังมีบริการอื่นๆ อีก อาทิ นวดแผนโบราณ การล่องเรือชมคลองบางประ
มุง ชมสวนกล้วย บริการเรือพาย จักรยานน�้ำ สอบถามรายละเอียดได้ที่
ฝ่ายปกครอง ที่ว่าการอ�ำเภอโกรกพระ โทร. ๐ ๕๖๒๙ ๑๐๐๖
การเดินทาง อยูห่ า่ งจากอ�ำเภอเมืองนครสวรรค์ ๒๐ กิโลเมตร ใช้ทางหลวง
หมายเลข ๓๐๐๕ สายนครสวรรค์ - โกรกพระ ระยะทางประมาณ ๙
กิโลเมตร เลี้ยวขวาไปประมาณ ๗ กิโลเมตร ถึงวัดบางประมุง
วัดบางมะฝ่อ เป็นวัดเก่าแก่สร้างสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย จุดน่าสนใจ
อยู่ที่โบสถ์ มีประตูหน้าต่างรูปทวารบาล ฝาผนังด้านในเป็นภาพพุทธชาดก
ในวิหารมีภาพพุทธประวัติเป็นฝีมือช่างเก่า พระประธานปางมารวิชัยมี
ความแปลกตรงที่มีตาลปัตรอยู่ด้วย และในวิหารมีรอยพระพุทธบาทที่
งดงามมาก มีการจัดงานประจ�ำปีของวัด ในวันแรม ๙ ค�่ำ และ ๑๐ ค�่ำ
เดือน ๑๑ เป็นประจ�ำทุกปี
การเดินทาง ใช้ทางหลวงหมายเลข ๓๐๐๕ สายนครสวรรค์-โกรกพระ ห่าง
จากที่ว่าการอ�ำเภอประมาณ ๓ กิโลเมตร

เขาหน่อ - เขาแก้ว ต�ำบลบ้านแดน ริมทางหลวงหมายเลข ๑ สายพหลโยธิน
นครสวรรค์ - ก�ำแพงเพชร ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ ๔๕ กิโลเมตร
และห่างจากที่ว่าการอ�ำเภอบรรพตพิสัยประมาณ ๑๘ กิโลเมตร เขาหน่อ
เป็นเขาหินปูน มีวัดเขาหน่อตั้งอยู่เชิงเขา มีบันไดขึ้นสู่ยอดเขา เพื่อชม
ทิวทัศน์ บริเวณปากถ�้ำทางขึ้นเขาประดิษฐานพระพุทธรูปนอนองค์ใหญ่
เมือ่ ครัง้ รัชกาลที่ ๕ เสด็จประพาสทางชลมารคสายแม่นำ�้ ปิง ได้ประทับแรม
ที่นี่ ได้พระราชทานสิ่งของเครื่องสังเค็ต เช่น ปิ่นโต ตะเยง ชุดกาต้ม น�้ำ
ร้อง และหีบไม้ ให้ “หลวงพ่อแหยม” นอกจากนี้ยังมี “ไม้รูปอาร์ม” จารึก
ข้อความ “ยุทธการ ๕” ตรงกลางมีรูปจักรทองเหลืองที่พระองค์ทรงพระ
ราทานไว้ให้ และพระองค์ทรงเสร็จมาที่เขาหน่อและทรงสรงน�้ำที่สระน�้ำ
ซึ่งปัจจุบันเรียกว่า “สระเสด็จ” ต่อมาจังหวัดได้สร้างพระบรมรูปไว้เป็น
อนุสรณ์ บริเวณเชิงเขามีฝงู ลิงจ�ำนวนมาก คอยรับอาหารจากนัก ท่องเที่ยว
ที่มาเยือน และเวลาเย็นฝูงค้างคาวที่อาศัยอยู่ตามถ�้ำพากันบินออกหากิน
ดูเป็นสายยาวสีด�ำอยู่บนท้องฟ้า ส่วนเขาแก้วอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน ใน
เวลาเย็นเห็นฝูงค้างคาวบินออกหากินเช่นกัน

อำ�เภอพยุหะคีรี
เมืองโบราณโคกไม้เดน ต�ำบลท่าน�้ำอ้อย พบซากก�ำแพงเนินดิน ซึ่งแสดง
ถึงความเป็นเมืองเก่าสมัยสุโขทัย เจ้าหน้าที่กรมศิลปากรได้ขุดพบรูปปั้น
ช้างพญาฉัททันต์ อายุกว่า ๑,๐๐๐ ปี ค�ำว่า “โคกไม้เดน” เป็นชื่อต้นไม้
ชนิดหนึ่ง คนสมัยเก่าเรียกบ้านโคกไม้เดนว่า “เมืองบน” สร้างขึ้นในสมัย

๒๐

๒๑
ทวารวดี ระหว่างพุทธศตวรรษที่ ๑๑ - ๑๖ (พ.ศ. ๑๐๐๐ - ๑๕๐๐) ตัวเมือง
บนมีลักษณะเป็นรูปรีคล้ายหอยสังข์ ขนาดยาวประมาณ ๒๕๐ เมตร กว้าง
๖๐๐ เมตร คล้ายก�ำแพงเมืองนครปฐม เมืองเสมา จังหวัดนครราชสีมา
และเมืองพญาแร่ จังหวัดชลบุรี
วัดพระปรางค์เหลือง ต�ำบลท่าน�้ำอ้อย เจ้าหน้าที่กรมศิลปากร ได้ค�ำนวณ
อายุจากปูชนียสถานโบราณไว้ว่ามีอายุกว่า ๒๓๐ ปี ถูกสร้างขึ้นประมาณ
พุทธศักราช ๒๓๐๕ สมัยอยุธยาตอนปลาย วัดแห่งนีย้ งั ตัง้ อยูใ่ กล้กบั โบราณ
สถาน “เมืองบน” เป็นหัวเมืองโบราณสมัยทราวดี ซึ่งทราบได้จาก การขุด
ค้นพบโบราณวัตถุ และซากเมืองของกรมศิลปากร ปัจจุบันยัง ปรากฏร่อง
รอยของคูเมืองอยู่ที่บ้านเขาไม้เดน ซึ่งอยู่ห่างจากวัดเพียง ๒ กิโลเมตร
จากหลักฐานเหล่านี้ท�ำให้ทราบได้ว่า วัดพระปรางค์เหลืองเป็นชุมชน
แหล่งอารยธรรมเก่าแก่ของประเทศไทยมาแต่โบราณกาลส่วนองค์พระ
ปรางค์มีลักษณะเป็นการพูนของดินสูงเหมือนเป็นเขาเตี้ย เชื่อกันว่า เป็น
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ใครแตะต้องไม่ได้ เพราะเคยปรากฏผลกับบุคคลผู้ไม่
ย�ำเกรงต่อสถานที่แห่งนี้จนเป็นที่ทราบกันดีของชาวบ้านทั่วไปจากบันทึก
ของทางวัด และจดหมายเหตุของทางราชการ กล่าวว่า พระบาท สมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ หรือ “พระพุทธเจ้าหลวง” ได้เคย
เสด็จประพาสต้น ณ วัดพระปรางค์เหลือง รวม ๓ ครั้ง โดยแต่ละครั้ง
พระองค์ทรงทอดพระเนตรวิธเี หยียบฉ่ารักษาโรคต่างๆ อาทิ อัมพาต เคล็ด
ขัดยอก ซึ่งวัดแห่งนี้มีชื่อเสียงในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บด้วยยา สมุนไพร
ตามหลักโบราณ
การเดินทาง ใช้ทางหลวงหมายเลข ๓๒ สายกรุงเทพฯ - นครสวรรค์ แยก
เข้าจังหวัดอุทยั ธานี ก่อนข้ามสะพานวันรัต ให้เลีย้ วซ้ายตรงทางแยก ระยะ
ทางประมาณ ๕๐๐ เมตร วัดอยู่ทางด้านซ้ายมือ

อำ�เภอท่าตะโก

วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ในพระองค์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิ
วัฒนาฯ เลขที่ ๙๙ หมู่ ๒ บนเขาโคกเผ่น ต�ำบลท�ำนบ เป็นวัดแรกและวัด
เดียว ที่สมเด็จพระพี่นางเธอฯ ได้รับไว้เป็นวัดประจ�ำพระองค์ เมื่อวันที่
๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๐ สิ่งที่โดดเด่นสะดุดตา คือ รูปลักษณ์ของวัดที่สร้าง
เป็นรูปเรือหลวงที่แฝงไปด้วยปรัชญาแห่งธรรมะ มีชื่อเรียกว่า “ราชญาณ
นาวาทีฆายุมงคล” นอกจากนีภ้ ายในวัดยังมีสงิ่ ทีส่ นใจอีก เช่น เจดียพ์ ทุ ธคยา
และ เจดียศ์ รีมหาราช เจดียน์ ตี้ า่ งจากเจดียท์ วั่ ไป คือ ได้ประยุกต์ให้ภายใน
องค์เจดีย์จัดเป็นห้องส�ำคัญทางประวัติศาสตร์ มี ๓ ชั้น คือ ชั้นล่าง เรียก
ว่า “วังนาคราช” ใช้เป็นที่ปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชน ชั้นที่สองแบ่ง
เป็น ๒ ส่วน ส่วนแรกเป็น “ห้องมหาราช” ประดิษฐานพระบรมรูปหล่อ
มหาราช ๘ พระองค์ ส่วนที่สองเป็นห้องส�ำคัญทางประวัติศาสตร์ และชั้น
บนสุด มีเจดีย์สูง ๑๒ เมตร เป็นที่ประดิษฐาน พระบรมสารีริกธาตุ พระ

เมืองโบราณโคกไม้เดน

พุทธกาญจนาภิเษก และพระพุทธรูปต่างๆ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.
๐๘ ๑๘๓๔ ๗๘๘๑ (เจ้าอาวาส)
การเดินทาง จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข ๓๒ เลยแยกอินทร์บุรี
เลี้ยวซ้ายมุ่งหน้าไป อ�ำเภอตากฟ้า เลี้ยวซ้ายที่ทางหลวงหมายเลข ๐๐๕๘
ประมาณ ๕ กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายอีกครั้ง ระยะทางจากกรุงเทพฯ ประมาณ
๒๗๘ กิโลเมตร

อำ�เภอไพศาลี
เมืองเก่าเวสาลี จากการส�ำรวจของกรมศิลปากร เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๑ พบ
ว่า เป็นเมืองสี่เหลี่ยมผืนผ้า มุมมน มีก�ำแพงดิน ๒ ชั้น มีคูเมืองคั่นกลาง
ยาวประมาณ ๗๐๐ เมตร กว้าง ๕๐๐ เมตร สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นใน สมัย
ทวารวดี บริเวณที่ตั้งชุมชนเป็นที่ราบลุ่มมีทางน�้ำไหลผ่าน จากการ ขุด
แต่งใน พ.ศ. ๒๕๓๙ พบว่าโบราณสถานซึ่งอยู่บริเวณด้านตะวันออกของ
เมืองเป็นศิลปะสมัยอยุธยาตอนปลาย ประกอบด้วยอุโบสถ มณฑป วิหาร
เจดีย์ และผลจากการศึกษาหลักฐานชั้นดินทางโบราณคดี พบว่า ก่อนการ
สร้างโบราณสถาน กลุ่มเมืองเก่าเวสาลีแห่งนี้ ได้มีชุมชนตั้ง หลักแหล่ง
อยู่ก่อนแล้ว เป็นชุมชนในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย ซึ่งได้มีการ
พัฒนาเข้าสู่การเป็นชุมชนคูน�้ำคันดินในสมัยทวารวดี
เมืองเวสาลีเคยเป็นเมืองหน้าด่านเล็กๆ ของกรุงละโว้ในดินแดนสุวรรณภูมิ
ดังปรากฏหลักฐาน เช่น พระปรางค์ พระพุทธรูปฝีมอื ขอมโบราณราว พ.ศ.
๑๑๐๐-๑๔๐๐ ขอมได้มีอ�ำนาจเจริญรุ่งเรืองในแคว้นสุวรรณภูมิ ตลอดทั้ง
ในแคว้นโคตรบูร แคว้นโยนก และแคว้นทวารวดี โดยมีกรุงละโว้ (ลพบุรี)
เป็นราชธานี เมืองเวสาลีนี้ได้สร้างขึ้นในสมัยนั้น มีอายุรุ่นราว คราวเดียว
กับกรุงสุโขทัย นครโยนก เมืองโอฆะบุรี และเมืองศรีเทพ โดยที่เมืองเหล่า
นี้ได้สร้างขึ้นไว้เพื่อเป็นเมืองหน้าด่านของกรุงละโว้ทั้งสิ้น
ภายหลังเมืองเวสาลีตกอยู่ภายใต้การปกครองของกรุงสุโขทัย และได้ถูก
ปล่อยร้างมาราว ๔๐๐ ปี จนถึง พ.ศ. ๒๑๙๙ สมัยสมเด็จพระนารายณ์

๒๒

๒๓
มหาราช กษัตริย์ไทยรัชกาลที่ ๒๘ แห่งกรุงศรีอยุธยา ได้ทรงบูรณะ
ปฏิสังขรณ์เมืองละโว้ ขึน้ เป็นราชธานีอกี แห่ง ให้ชื่อเมืองลพบุรี พระองค์ทรง
ดำ�ริเห็นว่าหัวเมืองฝ่ายเหนือยังไม่สงบลงได้ง่าย เพราะมีพม่าคอยหนุน
หลัง ประกอบเป็นที่ราบลุ่มท�ำนาข้าวได้ดี เหมาะแก่การที่จะตั้งกองรักษา
ด่านไว้เพื่อป้องกันข้าศึกทางฝ่ายล้านนา จึงได้บูรณะเมืองเวสาลี ขึน้ ใหม่
การเดินทาง จากทางหลวงหมายเลข ๓๓๓๐ จากอ�ำเภอตากฟ้า เลี้ยวขวา
ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ ๒๗-๒๘ ถนนบ้านหนองไผ่-บ้านโคกเจริญ ตรงโค้ง
แรกมีทางตรงขึ้นไปประมาณ ๑ กิโลเมตร เมืองเก่าเวสาลีอยู่ทางขวามือ
รอยพระพุทธบาท มีลักษณะเป็นแผ่นหินชนวนสีเขียวแกะสลัก สันนิษฐาน
ว่าสร้างในสมัยพระยาลิไท แห่งกรุงสุโขทัย จากเอกสารทีม่ ผี บู้ นั ทึกไว้ทำ� ให้
ทราบว่า รอยพระพุทธบาทนีไ้ ด้อญั เชิญมาจากกรุงศรีอยุธยา ในสมัยสมเด็จ
พระนารายณ์มหาราช พร้อมกับผูค้ นทีเ่ กณฑ์มาสร้างเมืองเวสาลี โดยได้น�ำ
ไปประดิษฐานไว้บนยอดเขา แล้วสร้างวิหารครอบภูเขาลูกนี้ คือทีต่ งั้ ของวัด
พระพุทธบาท ต�ำบลส�ำโรงชัย ในปัจจุบัน
พระครูนิมุตพัฒนาทร เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันได้ค้นพบรอยพระพุทธบาท
บริเวณวัดอีกรอยหนึ่ง มีลักษณะเป็นรอยพระพุทธบาทประทับอยู่บน
แผ่นหิน สร้างมณฑปครอบไว้ และบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ที่ส่วนยอด
และมณฑปหลังนี้ยังได้รับรางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๗
จากสมาคมสถาปนิ ก สยาม บริ เ วณทางเดิ น ขึ้ น ไปนมั ส การพระธาตุ
สันนิษฐานว่าเป็นฐานเจดีย์เก่า
การเดินทาง ใช้เส้นทางเดียวกับเมืองเก่าตามถนนสายบ้านหนองไผ่บ้านโคกเจริญ วัดพระพุทธบาท อยู่เลยจากทางแยกไปเมืองเก่าประมาณ
๕ กิโลเมตร
แหล่งโบราณคดีวัดโพธิ์ประสาท ต�ำบลโพธิ์ประสาท ส�ำรวจขุดค้นโดยกรม
ศิลปากร ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๑๙-๒๕๓๖ พบภาชนะเครื่องใช้ทั้งแบบโลหะ
และแบบดินเผาของคนโบราณ ซึ่งเป็นชุมชนในสมัยก่อนประวัติศาสตร์
ตอนปลาย ทีไ่ ด้มกี ารพัฒนาเข้าสูก่ ารเป็นชุมชนคูนำ�้ คันดินในสมัยทวารวดี
เครื่องใช้โลหะที่ขุดพบมีอายุกว่า ๒,๐๐๐ ปี อาทิ ใบหอกโบราณ จัดเป็น
ศิลปะก่อนประวัติศาสตร์ ประเภทเครื่องใช้สอยดินเผา อาทิ หม้อดินเผา
ตะคันหรือตะเกียง ลูกแวดินเผา และประเภทเครื่องประดับ อาทิ ก�ำไล
เปลือกหอย จัดเป็นศิลปสมัยทวารวดี ประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๒-๑๖
การเดินทาง จากอ�ำเภอไพศาลี ใช้ทางหลวงหมายเลข ๓๓๓๐ เลี้ยวขวา
ข้างตู้ยามบ้านโพธิ์ประสาท ระหว่างกิโลเมตรที่ ๘-๙
ป่าไพศาลี บริเวณเทือกเขาสอยดาวในเขตป่าสงวนแห่งชาติปา่ เขาคอก ป่า
เขาโลมนาง และป่ า เขาสอยดาว เนื้อที่ป ระมาณ ๓๘,๐๐๐ ไร่ สภาพ
ภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงชันมียอดสูงสุด สูง ๕๕๘ เมตร เป็นพื้นที่ เขต

รอยต่อ ๓ จังหวัด คือ นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ และลพบุรี มีธรรมชาติที่
สวยงาม มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ได้แก่ น�้ำตก ซับสมบูรณ์ในสวน
รุกขชาติ ๑๐๐ ปี และน�้ำตกซับใหญ่ พิชิตยอดสอยดาว เขตบ้านเขาเขียว
สภาพป่าที่นี่ประกอบด้วยป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ป่าดงดิบแล้ง และป่า
ทุง่ หญ้า จึงมีความหลากหลายทางระบบนิเวศเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์
ป่านานาชนิด เหมาะแก่การศึกษาเรียนรู้ทางธรรมชาติที่สวยงาม อาทิ มี
จุดชมวิวบนยอดเขาที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพกว้างไกล มีจดุ พักแรม
บนยอดสอยดาวเพื่อชมพระอาทิตย์ขึ้นและตก ในฤดูหนาวอากาศหนาว
เย็นมากจึงเหมาะกับนักท่องเที่ยวที่ต้องการความท้าทาย มี เส้นทางเดิน
ป่าศึกษาธรรมชาติ จากน�ำ้ ตกซับสมบูรณ์ถงึ น�ำ้ ตกซับใหญ่ เป็นการท่องเทีย่ ว
เชิงนิเวศทีม่ งุ่ เน้นให้นกั ท่องเทีย่ วได้เกิดการเรียนรู้ และได้รับประสบการณ์ที่
หลากหลาย อีกทั้งยังได้ชื่นชมกับความสวยงามของธรรมชาติ โดยมีระยะ
ทางในการเดินป่า ๗-๑๕ กิโลเมตร ใช้เวลาท่องเทีย่ ว ๑-๓ วัน ฤดูกาลท่อง
เที่ยวคือเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม ของทุกปี สนใจติดต่อสวนรุกขชาติ ๑๐๐
ปี หมู่ ๖ ต�ำบลวังข่อย อ�ำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๒๒๐
พุทธศาสนสถานหลวงพ่อด�ำ หลวงพ่อด�ำ ประดิษฐานอยู่ที่วัดสระทะเล
ต�ำบลโคกเดื่อ กรมศิลปากรสันนิษฐานว่าสร้างในสมัยกรุงสุโขทัย มีอายุ
ประมาณ ๗๐๐ ปีเศษ แต่เดิมชาวบ้านพบพระพุทธรูปอยู่กลางป่าสามองค์
ปัจจุบนั เหลือเพียงองค์เดียว เรียกขานตามกันว่า หลวงพ่อด�ำ วัดสระทะเล
การเดินทาง ใช้ทางหลวงหมายเลข ๑๑ จากอ�ำเภอหนองบัวเลี้ยวซ้ายเข้า
ทางหลวงหมายเลข ๓๐๐๔ ตรงมาประมาณ ๘ กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเข้าทาง
วัดโคกเดื่อประมาณ ๒ กิโลเมตร
หมายเหตุ สามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวในอ�ำเภอ
ไพศาลี ได้ทศี่ นู ย์ขอ้ มูลท่องเทีย่ ว ฝ่ายปกครองอ�ำเภอไพศาลี โทร. ๐ ๕๖๒๕
๙๒๗๒, ๐ ๕๖๓๕ ๒๑๓๓

อำ�เภอชุมแสง
วัดเกยไชยเหนือ (บรมธาตุ) หมู่ ๔ บ้านปากคลอง บริเวณจุดจบของ แม่นำ�้
ยม และน่านไหลมารวมกันเป็นแม่น�้ำน่าน แล้วไหลไปบรรจบกับ แม่น�้ำปิง
ที่อ�ำเภอเมืองนครสวรรค์ เป็นวัดเก่าแก่ที่มีความส�ำคัญทางประวัตศิ าสตร์
ของชาติ มีองค์เจดีย์บรรจุพระบรมธาตุ และพระธาตุทรง ลังกา ฐานแปด
เหลีย่ ม สันนิฐานว่าสร้างขึน้ ในสมัยสมเด็จพระสรรเพชญ์ ที่ ๘ หรือพระเจ้า
เสือแห่งกรุงศรีอยุธยา ปัจจุบันทางวัดได้รวมรวมของ โบราณ จัดท�ำเป็น
“พิพิธภัณฑ์ต้นน�้ำ” เป็นอาคารทรงไทย มุงหลังคาด้วยกระเบื้องดินเผา
เคลือบ ตกแต่งเสาด้วยไม้ตาลทั้งหลัง เป็นแหล่งรวบรวม และเก็บรักษา
ของโบราณพื้นบ้าน โดยเฉพาะเครื่องถ้วยชามที่พบบริเวณ ท่าน�้ำของวัด
ซึ่งแสดงถึงความรุ่งเรืองของการค้าขายทางเรือในอดีต

๒๔

๒๕
การเดินทาง ใช้ทางหลวงหมายเลข ๒๒๕ สายนครสวรรค์-ชุมแสง ระยะทาง
จากตัวเมืองประมาณ ๓๕ กิโลเมตร จะมีปา้ ยเลีย้ วซ้ายเข้าสูว่ ดั เกยไชยเหนือ
ชุมชนชาวไทยทรงด�ำบ้านไผ่สิงห์ หมู่ ๒ ต�ำบลไผ่สิงห์ จากค�ำบอกเล่าของ
ชาวบ้านบริเวณนีก้ ล่าวว่า ในอดีตพืน้ ทีแ่ ห่งนีเ้ ป็นทีด่ อนมีปา่ ไผ่ และสัตว์ปา่
นานาชนิดอาศัยอยูเ่ ป็นจ�ำนวนมาก มีนายพรานชือ่ สิงห์ ผูม้ คี วามช�ำนาญใน
การด�ำรงชีพในป่าได้มาพักอาศัยอยูบ่ ริเวณป่าแห่งนี้ เป็นคนแรก ต่อมาชาว
ไทยทรงด�ำ ชื่อตาพัก-ยายช้อย ได้อพยพจากบ้าน โคกคม จังหวัดเพชรบุรี
และได้สร้างบ้านเรือนอยูร่ ว่ มกับพรานสิงห์ และชาวไทยทรงด�ำรุน่ หลังต่อๆ
มา จึงท�ำให้จำ� นวนประชากรเพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ ชาวบ้านจึงพร้อมใช้กนั เรียกชือ่
หมู่บ้านตามลักษณะประเทศและผู้ คนพบ คือ บ้านไผ่ตาสิงห์ ต่อมาเพี้ยน
เป็น บ้านไผ่สิงห์ จนถึงปัจจุบัน เอกลักษณ์ของชุมชนแห่งนี้ ได้แก่ ภาษา
การแต่งกาย อาหารการกิน รูปแบบที่อยู่อาศัย ขนบธรรมเนียมประเพณี
และพิธีกรรมต่างๆ นับเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่น่าสนใจอีกกลุ่มหนึ่ง สอบถาม
รายละเอียดได้ที่องค์การบริหารส่วนต�ำบลเกยไชย โทร. ๐ ๕๖๒๘ ๒๗๘๔,
ส�ำนักงานพัฒนาชุมชนอ�ำเภอชุมแสง โทร. ๐ ๕๖๒๘ ๒๗๙๔
การเดินทาง อยู่ห่างจากอ�ำเภอเมืองนครสวรรค์ ๓๕ กิโลเมตร ตามทาง
หลวงหมายเลข ๒๒๕ สายนครสวรรค์-ชุมแสง

อ�ำเภอหนองบัว
วัดหนองกลับ เลขที่ ๗๖ หมู่ ๓ ต�ำบลหนองกลับ ชาวบ้านส่วนใหญ่เรียก
กันว่า “วัดหนองกลับ” สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๓๖๓ ในสมัยรัชกาลที่ ๒ เป็นที่
ประดิษฐานรูปหล่อ “หลวงพ่อเดิม” ขนาดเท่าองค์จริง เป็นพระเกจิอาจารย์
ที่มีความศักดิ์สิทธิ์จนชาวบ้านยกย่องว่าเป็น “เทพเจ้าแห่งเมืองสี่แคว”
ภายในวัดยังมีพิพิธภัณฑ์วัดหนองกลับรวบรวมของเก่าแก่ไว้มากมาย อาทิ
พระพุทธรูปสมัยต่างๆ เครื่องลายคราม สมุดข่อยโบราณ และของใช้ใน
ครัวเรือนโบราณ โดยมีการจัดไว้เป็นหมวดหมู่อย่างน่าชม
เขาพระ-เขาสูง ต�ำบลหนองกลับ เป็นดินแดนมหัศจรรย์ที่มีทรัพยากรอัน
ทรงคุณค่าอย่างยิ่ง อาทิ หินแกรนิตสีชมพู หินสีด�ำ และหินมรกตบนยอด
เขาพระมีหนิ ก้อนสีชมพูขนาดมหึมาวางเรียงรายทับซ้อนกันเด่น ตระหง่าน
อย่างน่ามหัศจรรย์ ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์อันสวยงาม
ของอ�ำเภอหนองบัว ก่อนเดินทางถึงยอดเขาจะต้องผ่านซอย อกเขา หรือ
ซอยอกหินหนีบ มีขนาดแคบประมาณ ๓๐ เซนติเมตร เป็น จุดที่ท้าท้าย
ความสามารถต่อการพิสูจน์ความสวยงามของยอดเขาพระ-เขาสูง แห่งนี้
รวมถึงพรรณไม้นานาชนิดทีน่ า่ ศึกษา เช่น ป่าลาน นอกจากนีย้ งั มีโครงการ
อันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ ได้แก่ อ่างเก็บน�ำ้ หลวงพ่อไกร อ่างเก็บน�ำ้ คลอง
ไม้แดง และอ่างเก็บน�้ำคลองวังเหียง

การเดินทาง จากนครสวรรค์ใช้ทางหลวงหมายเลข ๒๒๕ สายชุมแสงหนองบัว ระยะทาง ๗๒ กิโลเมตร เลยสี่แยกหนองบัวประมาณ ๑๐๐ เมตร
เลี้ยวขวาระยะทางประมาณ ๕ กิโลเมตร

อำ�เภอเก้าเลี้ยว
วัดเขาดินใต้ (วัดพระหน่อธรณินทร์ใกล้วารินคงคาราม) ต�ำบลเขาดิน ริม
แม่นำ�้ ปิง เป็นวัดเก่าแก่สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย อายุกว่า ๒๐๐
ปี มีพระอุโบสถอยูบ่ นยอดเขา อยูต่ รงข้ามวัดมหาโพธิใต้ (มะ-หา-โพด-ใต้)
ถือว่าเป็นวัดพีน่ อ้ งกัน สภาพของโบราณสถานทีย่ งั ปรากฏอยูม่ เี จดีย์เก่าบน
ยอดเขา มีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่า สมเด็จพุฒาจารย์โต พรหมรังสี เคย
ธุดงค์จาริกแวะพักทีบ่ ริเวณนี้ สภาพโดยรอบของวัดมีภเู ขา ศิลาสองลูก ทาง
ด้านหลังมีบึงใหญ่ทิวทัศน์สวยงาม สามารถมองเห็นเขา หลวงไกลๆ บน
ภูเขาทางทิศเหนือมีมณฑปเก่าซึ่งเป็นที่ประดิษฐานรอย พระบาทจ�ำลอง
ส�ำริด จารึกด้านข้าง พ.ศ. ๒๔๕๖ ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระศรีพัช
รินทราบรมราชชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๕ ภูเขาทางทิศใต้มี เจดีย์เก่า และ
พระอุโบสถ ทางขึ้นเป็นบันไดนาคสวยงาม ระหว่างภูเขาสองลูกมีถำ�้ เชื่อ
กันว่าเป็นถิ่นอาศัยของชาวลับแลมาก่อน
การเดินทาง ใช้ทางหลวงหมายเลข ๑๑๗ สายนครสวรรค์-พิษณุโลก
ประมาณ ๒ กิโลเมตร แล้วแยกซ้ายมือไปทางบ้านแก่งอีกประมาณ ๑๓
กิโลเมตร วัดอยูต่ ดิ ถนนทางด้านขวามือ อยูห่ า่ งจากอ�ำเภอเมืองนครสวรรค์
๑๕ กิโลเมตร

อำ�เภอแม่วงก์
อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ มีพื้นที่ครอบคลุม ๒ จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
ก�ำแพงเพชร และนครสวรรค์ เป็นหนึง่ ในผืนป่าตะวันตกทีม่ พี นื้ ทีป่ า่ สมบูรณ์
มากที่สุด ตั้งแต่จังหวัดตากจนถึงจังหวัดกาญจนบุรีมีเนื้อที่ประมาณ
๕๕๘,๗๕๐ ไร่ ทิศเหนือติดต่อกับอุทยานแห่งชาติคลองลาน จังหวัดก�ำแพง
เพชร ทิศใต้ติดต่อกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี
และทิศตะวันตกติดต่อกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง จังหวัดตาก ได้รับ
การประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๓๐ ป่าส่วน
ใหญ่ของอุทยานฯ ประกอบด้วยป่าเบญจพรรณ ป่าดงดิบ และ ป่าเต็งรัง
มีพันธุ์ไม้ที่ส�ำคัญและมีค่ามากมาย เช่น สัก ประดู่ มะค่าโมง ยางแดง เต็ง
รัง เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีสัตว์ป่าหายาก เช่น ช้างป่า กระทิง เสือ กวาง
เก้ง หมี แมวลาย และนกต่างๆ มากกว่า ๓๐๕ ชนิด จาก ๕๓ วงศ์ ซึ่งนก
บางชนิดพบเพียงไม่กี่แห่งในประเทศไทย เช่น นกกระเต็นขาวด�ำใหญ่ นก
เงือกคอแดง นกกางเขนดง นกโพระดกหูเขียว นกพญาปากกว้างหางยาว

๒๖

๒๗
เป็นต้น ช่วงที่เหมาะแก่การท่องเที่ยวมากที่สุดคือฤดูหนาว ระหว่างเดือน
พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์
ยอดเขาที่สูงที่สุด คือ ยอดเขาโมโกจู ซึ่งยังเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในผืน ป่า
ตะวันตกด้วย ห่างจากที่ท�ำการประมาณ ๓๘ กิโลเมตร เป็นยอดเขาที่นัก
นิยมการท่องเที่ยวแบบเดินป่า ปีนเขา ต้องการที่จะไปเยือนสักครั้ง ด้วย
ความสูง ๑,๙๖๔ เมตร ค�ำว่า “โมโกจู” เป็นภาษากะเหรี่ยง แปลว่า เหมือน
ฝนจะตก เนื่องจากบนยอดเขามักถูกปกคลุมด้วยเมฆหมอก และมีอากาศ
หนาวเย็นตลอดเวลา ผู้สนใจไปสัมผัสยอดเขาโมโกจู ต้องเตรียม ความ
พร้อมของร่างกายเพราะต้องขึ้นเขาที่มีความลาดชันไม่ต�่ำกว่า ๖๐ องศา
ใช้เวลาในการเดินทางไป-กลับ ๕ วัน และต้องพักแรมในป่าตาม จุดที่
ก�ำหนด นอกจากนั้นควรศึกษาสภาพเส้นทาง สภาพอากาศ และ ติดต่อ
เจ้าหน้าทีน่ ำ� ทางก่อนตัดสินใจจะไปสัมผัส “โมโกจู” อุทยานฯ เปิด ให้เดิน
ขึ้นยอดเขาโมโกจู ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์
สถานที่ท่องเที่ยวในเขตอุทยานฯ มีอยู่หลายแห่ง ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่
จังหวัดก�ำแพงเพชร บริเวณที่ท�ำการอุทยานฯ ได้แก่ ช่องเย็น ซึ่งมีอากาศ
หนาวเย็นทั้งปี และยังเป็นจุดดูนกที่ส�ำคัญอีกแห่งหนึ่ง พบนกหายาก เช่น
นกเงือกคอแดง นกภูหงอนพม่า นกพญาปากกว้างหางยาว นกหัวขวาน
ใหญ่หงอนเหลือง เป็นต้น แก่งผานางคอย น�้ำตกนางนวล แก่งลานนกยูง
บ่อน�้ำอุ่น และ จุดชมวิว เป็นต้น สถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ ในพื้นที่จังหวัด
นครสวรรค์ ได้แก่
น�้ำตกแม่เรวา (น�้ำตกแม่ลีวา) มีความสูงประมาณ ๒๐๐ เมตร เป็นน�้ำตก
ขนาดใหญ่มี ๕ ชั้น น�้ำไหลเกือบตลอดปี การเดินทาง ต้องเดินเท้าไป
กลับ ๓-๔ วัน
นำ�้ ตกแม่กระสา เป็นน�ำ้ ตกขนาดใหญ่มี ๙ ชัน้ สูง ๙๐๐ เมตร เกิดจาก ธาร
น�้ำที่ไหลมาจากพื้นที่ป่าตอนบนของแนวเทือกเขาถนนธงชัยมาบรรจบกัน
อยู่ห่างจากที่ท�ำการอุทยานฯ ประมาณ ๓๐ กิโลเมตร การเดินทาง ต้อง
เดินเท้าเข้าไป ระยะเวลาเดินทางไป-กลับประมาณ ๓-๔ วัน
น�้ำตกแม่กี เป็นน�้ำตกที่ตั้งอยู่บริเวณเดียวกับน�้ำตกแม่เรวา และน�้ำตก แม่
กระสา มีต้นก�ำเนิดจากเทือกเขาถนนธงชัย การเข้าไปยังน�้ำตกต้อง เดิน
เท้าไปกลับประมาณ ๓-๔ วัน
หมายเหตุ การเดินทางไปยังน�้ำตกแต่ละแห่งต้องติดต่อเจ้าหน้าที่น�ำทาง
จากอุทยานฯ ก่อนทุกครั้ง
ล่องแก่งแม่วงก์ ความยากระดับ ๒-๓ ที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ แม่
วงก์ ที่ มว.๔ (แม่เรวา) ล่องตามล�ำน�ำ้ แม่วงก์ซงึ่ คดโค้งสวยงามมาก สิ้นสุด
ที่แก่งลานนกยูงบริเวณหน่วยพิทักษ์ฯ ระยะทางประมาณ ๗ กิโลเมตร
ใช้เวลาล่อง ๑.๓๐ ชั่วโมง หน่วยพิทักษ์ฯ มีบ้านพักและสถานที่กางเต็นท์

ไว้บริการ สอบถามรายละเอียดได้ที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ที่
มว.๔ (แม่เรวา) โทร. ๐ ๕๖๒๓ ๙๖๐๔, ๐๘ ๑๒๘๓ ๕๔๗๔
ที่พักและสิ่งอ�ำนวยความสะดวก มีบริการที่พักบริเวณที่ท�ำการอุทยานฯ
สอบถามรายละเอียดได้ที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ถนนคลองลาน-อุ้มผาง
กิโลเมตรที่ ๖๕ อ�ำเภอคลองลาน จังหวัดก�ำแพงเพชร โทร. ๐ ๕๖๗๑
๙๐๑๐-๑ หรือ ที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โทร. ๐ ๒๕๖๒
๐๗๖๐ www.dnp.go.th
การเดินทาง ใช้ได้สองเส้นทาง ได้แก่
๑) จากนครสวรรค์ ใช้ทางหลวงหมายเลข ๑๐๗๒ สายนครสวรรค์-ลาด
ยาว-คลองลาน แล้วเข้าสูท่ ที่ ำ� การอุทยานฯ ตามทางหลวงหมายเลข ๑๑๑๗
สายคลองลาน-อุ้มผาง กิโลเมตรที่ ๖๕
๒) สายกรุงเทพฯ-นครสวรรค์-โค้งวิไล-คลองลาน-เข้าสูอ่ ทุ ยานฯ ตามทาง
หลวงหมายเลข ๑๑๑๗ สายคลองลาน-อุม้ ผาง รวมระยะทางจากกรุงเทพฯ
ถึงอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ประมาณ ๓๘๖ กิโลเมตร
ทุง่ หินเทิน ตัง้ อยูท่ ี่ วัดทุง่ หินเทิน หมู่ ๕ ต�ำบลปางสวรรค์ ลักษณะเป็น กลุ่ม
ก้อนหินขนาดใหญ่ ตั้งซ้อนกันเป็นกลุ่มๆ กระจัดกระจายอยู่ทั่ว บริเวณ
บางก้อนมีลกั ษณะพิเศษ ด้วยการตัง้ ซ้อนกันเพียงเล็กน้อย นับเป็น สวนหิน
ธรรมชาติที่สวยงามแปลกตา
การเดินทาง จากนครสวรรค์ ใช้ทางหลวงหมายเลข ๓๕๐๔ มีทางเข้าวัด
อยู่ด้านซ้ายมือระหว่างกิโลเมตรที่ ๒๔-๒๕

อ�ำเภอแม่เปิน

กลุ่มทอผ้าบ้านท่ามะกรูด มีการทอผ้าฝ้าย มัดย้อมสีธรรมชาติอย่าง
สวยงาม โดยจัดท�ำเป็นกลุ่มแม่บ้าน ตลอดจนตัดเย็บเป็นสินค้า เช่น
ผ้าเช็ดหน้า กระเป๋า ผ้าขาวม้า เสื้อผ้าส�ำเร็จรูป เป็นต้น
การเดินทาง ห่างจากอ�ำเภอแม่เปินประมาณ ๘ กิโลเมตร ใช้เส้นทาง
สายลาดยาว-แม่เปิน จากนั้นแยกขวาทางไปวัดแม่กะสี อยู่ห่างจากตัว

แก่งผานางคอย อุทยานแห่งชาติแม่วงก์

๒๘

๒๙
เมืองนครสวรรค์ประมาณ ๘๓ กิโลเมตร หรือโดยสารรถสองแถวสีฟ้าสาย
ลาดยาว-ถนนสุด

เทศกาลงานประเพณี

งานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน�้ำโพ เป็นงานประเพณีดั้งเดิมที่สืบ
ทอดมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ ของชาวไทยเชื้อสายจีนซึ่งอาศัยอยู่ในเมือง
นครสวรรค์ จัดขึ้นเป็นประจ�ำทุกปีในช่วงเทศกาลตรุษจีน ประมาณเดือน
มกราคม-กุมภาพันธ์ ในงานมีการแห่มังกรเอ็งกอพะ มีขบวนเจ้าแม่กวน
อิม นางฟ้า ล่อโก้ว ขบวนแห่สิงโตหลายเผ่าพันธุ์ ไปตามถนนสายส�ำคัญ
ใน เขตเทศบาลเมือง การแห่มังกรทองที่จังหวัดนครสวรรค์มี ชื่อเสียงมาก
ในด้านความสวยงาม เป็นการแสดงที่ตื่นเต้นเร้าใจ ในแต่ละ ปีมีนักท่อง
เที่ยวมาชมเป็นจ�ำนวนมาก
ประเพณีการแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ ในช่วงเทศกาลออกพรรษา
บริเวณล�ำน�ำ้ เจ้าพระยาหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ จะมีงานปิดทอง
ไหว้พระ วัดทีม่ แี ม่นำ�้ ไหลผ่านหรือวัดใกล้เคียงแม่นำ�้ จะมีประเพณีการแข่ง
เรือยาว เป็นการแสดงออกถึงความสามัคคี และความสามารถของฝีพาย ที่
น�ำเรือยาวของตนเข้าแข่งขัน
เย็นดูดาว เช้าดูนก ที่บึงบอระเพ็ด จัดในเดือนธันวาคม-มกราคม ณ ศูนย์
บริการนักท่องเทีย่ วบึงบอระเพ็ด เป็นช่วงทีม่ นี กนานาชนิดอพยพหนีอากาศ
หนาวเย็นมาพักอาศัยบริเวณบึงบอระเพ็ด ซึ่งมีอากาศเย็นสบายตาม
ธรรมชาติ และเป็นช่วงที่เหมาะแก่ การศึกษาธรรมชาติของนก นอกจาก
นี้มีการติดตั้งกล้องดูดาว พร้อมวิทยากรแนะน�ำการดูดาว มีการล่องเรือ
ดูนกในบึงบอระเพ็ด สอบถามรายละเอียด และส�ำรองที่พักที่ศูนย์บริการ
นักท่องเทีย่ วบึงบอระเพ็ด โทร. ๐ ๕๖๒๗ ๔๕๒๕ www.bungborraped.net

ร้านจำ�หน่ายสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
อำ�เภอเมืองนครสวรรค์
ขนมอร่อย ๙/๑ หมู่ ๑๐ บ้านหนองตะโก ต�ำบลหนองกรด ถนนพหลโยธิน
กิโลเมตรที่ ๒๔๔.๕ จากกรุงเทพฯ (ขนมเปี๊ยะ ขนมโมจิ)
จันทร์สุวรรณ ๓๑๔/๔ ถนนสวรรค์วิถี โทร. ๐ ๕๖๒๒ ๑๙๒๕, ๐ ๕๖๓๑
๑๔๘๗ โรงงาน โทร. ๐ ๕๖๒๒ ๓๖๘๖
จุฬา เบเกอรี่ ๒๗-๒๙-๓๑ ถนนเมฆลา (ขนมเปี๊ยะนมสด ขนมโมจิ)
ชุนเป้ง ๒๕ ซอยเอราวัณ ถนนเวสสุวรรณ โทร. ๐ ๕๖๒๒ ๒๒๖๖, ๐ ๕๖๒๒
๔๗๗๒ (ผลไม้แช่อิ่ม)
บ้านสกุลดาว ๕๐๗-๕๐๙ ถนนโกสีย์ โทร. ๐ ๕๖๒๒ ๗๙๙๖ (ขนมเปี๊ยะ
นม-เนยสด ขนมโมจิ ๐๘.๐๐-๑๙๐๐ น.)

แม่กุหลาบ ๑๐๕/๗ หมู่ ๑๕ (ตลาดหนองเบน) ต�ำบลหนองกระโดน โทร.
๐ ๕๖๒๙ ๖๑๑๙, ๐ ๕๖๒๙ ๖๑๒๐, ๐ ๕๖๒๙ ๖๓๒๗ (ขนมเปี๊ยะ ขนมโม
จิ ๐๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.)
วัฒนพร ๑๓๑๙/๑๐-๑๔ ถนนเอเชีย โทร. ๐ ๕๖๒๒ ๖๑๓๖ (ขนมเปี๊ยะ ขนม
โมจิ ๐๗.๓๐-๒๑.๐๐ น.)
ร้านนิภา ๓๐๐ หมู่ ๓ ต�ำบลหนองกระโดน โทร. ๐๘ ๑๙๕๓ ๔๓๔๘
โทรสาร ๐ ๕๖๒๑ ๒๖๕๔
บิก๊ บอส ๙๖/๓๔ ถนนพหลโยธิน (หน้าอุทยานสวรรค์) โทร. ๐ ๕๖๒๒ ๑๔๑๗,
๐ ๕๖๒๒ ๑๖๒๕ (๐๗.๐๐-๒๒.๐๐ น.)
โมจิ เอ็ม เอ็ม ๒๓/๒๓ หมู่ ๑๐ ต�ำบลบางม่วง โทร. ๐๘ ๑๕๓๓ ๒๖๐๐,
๐ ๕๖๒๗ ๖๒๕๖ (๐๗.๐๐-๒๐.๐๐ น.)
ตั้งเปงเฮง ๔๖๙ หมู่ ๑๐ ต�ำบลนครสวรรค์ตก โทร. ๐ ๕๖๒๒ ๑๕๑๓
กลุ่มหัตถกรรมหินอ่อน ต�ำบลหนองกระโดน อ�ำเภอเมืองนครสวรรค์ โทร.
๐ ๕๖๓๓ ๑๒๑๔
ศูนย์แสดงและจ�ำหน่ายสินค้า OTOP จังหวัดนครสวรรค์ (อยู่ภายใน บขส.
นครสวรรค์) ๖๐๕-๘ หมู่ ๑๐ ต�ำบลนครสวรรค์ตก โทร. ๐ ๕๖๓๗ ๑๘๐๓
เปิดทุกวัน ๐๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
ร้านจ�ำหน่ายสินค้าโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา ๓๐๐ หมู่ ๓ ต�ำบล
หนองกระโดน โทร. ๐๘ ๑๕๓๓ ๑๒๑๔ (คุณนิภา), ๐๘ ๑๙๕๓ ๘๓๔๘
เปิดทุกวัน ๐๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
เครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญ หมู่ ๑ ต�ำบลบ้านแก่ง โทร. ๐ ๕๖๓๖ ๒๐๙๑

อำ�เภอพยุหะคีรี
แคนตาลูป เอส เอ็ม ที ๓/๒-๔ บ้านสามแยกเจ้าพระยา หมู่ ๓ ต�ำบล
ย่านมัทรี โทร. ๐ ๕๖๒๔ ๗๒๖๙, ๐๘ ๑๘๘๗ ๐๕๓๔ เปิดทุกวัน ๐๗.๓๐๑๙.๐๐ น.

อำ�เภอเก้าเลี้ยว
แม่อ�ำไพ ถนนนครสวรรค์-พิษณุโลก โทร. ๐ ๕๖๒๒ ๖๔๕๖ (ขนมเปี๊ยะ
ขนมโมจิ)

อำ�เภอตาคลี
ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าวชุมชนหัวเขาที่ ๓ ๑๙ ซอยมะลิวัลย์ ต�ำบลตาคลี
โทร. ๐๘ ๙๘๖๐ ๑๘๙๑, ๐๘ ๙๕๖๘ ๐๑๙๘
กลุ่มสตรีทอผ้ามัดหมี่บ้านจันเสน (ภายในวัดจันเสน) หมู่ ๑ ต�ำบลจันเสน
โทร. ๐ ๕๖๓๓ ๙๑๑๖, ๐๘ ๙๖๓๙ ๔๙๗๖

๓๐

๓๑

อำ�เภอหนองบัว

กลุ่มบ้านมาบตะคร้อผ้าทอ ๓๔/๓ หมู่ ๑ ต�ำบลหนองบัว โทร. ๐ ๕๖๓๒
๓๓๗๒, ๐๘ ๑๗๘๕ ๖๒๓๕

อำ�เภอตากฟ้า
ผ้าฝ้ายตากฟ้า ๑๑๖ หมู่ ๓ ต�ำบลสุขส�ำราญ โทร. ๐๘ ๑๗๕๓ ๓๕๔๔

อำ�เภอชุมแสง
กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์จากตาลโตนด ๙/๑ หมู่ ๖ ต�ำบลเกยไชย โทร. ๐
๕๖๓๕ ๓๑๓๕

กิจกรรมที่น่าสนใจ
สนามกอล์ฟ

ค่ายจิรประวัติ อ�ำเภอเมืองนครสวรรค์ เปิดให้บุคคลภายนอกใช้สนาม
กอล์ฟจิรประวัติซึ่งเป็นสนามกอล์ฟ ๑๘ หลุม พาร์ ๗๒ มีรถกอล์ฟ ให้
บริการตลอด ๑๘ หลุม ราคา ๕๐๐ บาท มีสนามไดร์ฟกอล์ฟ และสระว่าย
น�ำ้ ขนาด ๒๕ เมตร อยูภ่ ายในสนามกอล์ฟ สอบถามรายละเอียด ได้ที่ โทร.
๐ ๕๖๒๕ ๕๕๕๑ ทุกวัน เวลา ๐๘.๓๐-๑๗.๐๐ น. นอกจากนี้ ยังมีสนาม
จักรยานเสือภูเขา รวมทั้งมีจักรยานให้เช่า พร้อมเจ้าหน้าที่ แนะน�ำวิธีขับ
เบื้องต้น สอบถามรายละเอียด โทร. ๐ ๕๖๒๕ ๕๑๔๑ ภายในค่ายยังมี
พิพิธภัณฑ์ มทบ.๓๑ จัดแสดงอาวุธโบราณ และภาพเหตุการณ์สำ� คัญทาง
ทหาร เป็นต้น และยังมีกจิ กรรมกระโดดหอ ไต่หน้าผา รายละเอียดติดต่อ
ค่ายจิรประวัติ โทร. ๐ ๕๖๒๕ ๕๓๔๘ ในเวลาราชการ ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.
การเดินทาง ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ ๒๔๐ กิโลเมตร ตามทาง หลวง
หมายเลข ๓๒ หากมาจากกรุงเทพฯ จะอยู่ทางซ้ายมือ

สปา
บุษบาวดี สปา ตั้งอยู่อาคาร ๒ โรงพยาบาลรัตนเวช นครสวรรค์ เป็นศูนย์
สุขภาพที่ช่วยในการบ�ำบัดรักษาตามหลักการแพทย์ และผ่อนคลายด้วย
บรรยากาศแบบสปา บริการนวดด้วยน�้ำมันหอมระเหย นวดแผนไทย นวด
กดจุด ฝ่าเท้า และพอกสมุนไพร การนวดลดสัดส่วน และโปรแกรม ส�ำหรับ
ผิวหน้า เปิดบริการเวลา ๑๐.๐๐-๒๑.๐๐ น. วันเสาร์-อาทิตย์ เปิดบริการ
เวลา ๐๙.๐๐-๒๑.๐๐ น. โทร. ๐ ๕๖๒๑ ๐๑๕๐ โทรสาร ๐ ๕๖๒๑ ๒๑๖๔
การเดินทาง จากสะพานเดชาติวงศ์ เลีย้ วขวาตรงสีแ่ ยกไฟแดง ไปตาม ถนน
สวรรค์วิถี ประมาณ ๑ กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวซ้ายไปตามถนน อรรถกวี
ประมาณ ๘๐๐ เมตร อยู่ทางขวามือ

แกรนด์ฮิลล์ สปา ชั้น ๖ ในโรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์สปาซึ่ง
แวดล้อมด้วยธรรมชาติ อันร่มรืน่ ของสวนหย่อม เป็นสปาเพือ่ สุขภาพ บริการ
นวดผ่อนคลาย นวดฝ่าเท้า นวดแผนไทย นวดน�ำ้ มัน นวดประคบสมุนไพรสด
นวดน�้ำมันอโรม่า โทร. ๐ ๕๖๓๑ ๐๘๔๕-๘ ต่อ ๖๐๑

ตัวอย่างโปรแกรมนำ�เที่ยวเชิงอนุรักษ์ และดูนก
วันที่ ๑
๐๘.๐๐ น.
๑๑.๓๐ น.
๑๒.๐๐ น.
๑๓.๓๐ น.


๑๕.๓๐ น.

๑๗.๓๐ น.
๑๘.๐๐ น.
๑๙.๐๐ น.

วันที่ ๒
๐๖.๓๐ น.


๐๘.๓๐ น.
๐๙.๓๐ น.๑๑.๐๐ น.
๑๒.๐๐ น.
๑๓.๓๐ น.
๑๗.๐๐ น.

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปจังหวัดนครสวรรค์
ถึงจังหวัดนครสวรรค์
รับประทานอาหารที่จังหวัดนครสวรรค์
ล่องเรือชมวิถีชีวิตของชาวบ้านริมแม่น�้ำปิง และ
ขึ้นไปชมจิตรกรรมฝาผนังที่วัดเกรียงไกรกลาง
(รถไปรอรับที่วัด)
ชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น�้ำบึงบอระเพ็ด ที่สถานีประมง
น�้ำจืด
เข้าที่พัก ณ อุทยานนกน�้ำบึงบระเพ็ด
รับประทานอาหารเย็น
เรียนรู้วิธีการใช้กล้องดูนก และรู้จักพันธุ์นกชนิด
ต่างๆ กับชมรมดูนกบึงบอระเพ็ด
ล่องเรือชมดอกบัวสาย และฝึกภาคปฏิบัติวิธีการ
ใช้กล้องดูนกนานาชนิดขณะออกหากินยามเช้าใน
บึงบอระเพ็ด
รับประทานอาหารเช้า
เดินทางไปเขากบ วัดเขาวรนาถบรรพต
ชมรอยพระพุทธบาท และชมเจดีย์บรรจุ
พระบรมสารีริกธาตุ สมัยสุโขทัย
พร้อมชมทัศนียภาพเมืองนครสวรรค์
ซื้อของฝากจากนครสวรรค์ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน
ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ
ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

๓๒

๓๓

สิ่งอ�ำนวยความสะดวกในจังหวัดนครสวรรค์
สถานที่พัก

(ราคาห้องพักในเอกสารนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดสอบถามจากโรงแรม
ก่อนเข้าพัก)

อ�ำเภอเมืองนครสวรรค์

การ์เดน สวีท รีสอร์ท ๑๙/๙ หมู่ ๑๐ ต�ำบลวัดไทร โทร. ๐ ๕๖๓๕ ๕๕๓๓
จ�ำนวน ๕ ห้อง ราคา ๕๙๐-๑,๘๐๐ บาท
ต้นน�ำ้ ๓๙๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ถนนสวรรค์วถิ ี โทร. ๐ ๕๖๘๘
๒๕๒๐, ๐ ๕๖๒๑ ๙๑๐๐ ต่อ ๔๑๐๐ โทรสาร ๐ ๕๖๓๗ ๒๒๓๐ จ�ำนวน ๒๕
ห้อง ราคา ๔๙๐ บาท
ไทยวิษณุ ๒๖-๒๘ ถนนอรรถกวี โทร. ๐ ๕๖๒๑ ๓๐๖๗-๘, ๐ ๕๖๒๑
๓๙๓๒ โทรสาร ๐ ๕๖๒๗ ๓๐๑๒ จ�ำนวน ๑๒๐ ห้อง ราคา ๒๕๐-๖๐๐ บาท
นำ�้ ปิง รีสอร์ท ๒๓๔ หมู่ ๗ ต�ำบลบางม่วง โทร. ๐ ๕๖๒๓ ๑๔๔๗-๘ โทรสาร
๐ ๕๖๒๓ ๑๔๔๙ จ�ำนวน ๔๑ ห้อง ราคา ๓๙๐-๔๕๐ บาท
นิว กาสลอง ๒ ถนนอัมรินทร์วิถี ต�ำบลปากน�้ำโพ โทร. ๐ ๕๖๒๑ ๓๒๙๑
จ�ำนวน ๒๓ ห้อง ราคา ๒๐๐-๓๐๐ บาท
บ้านลูกหมู ๗๒ หมู่ ๑๐ ถนนมาตุลี โทร. ๐ ๕๖๓๗ ๒๓๗๓-๖ โทรสาร ๐
๕๖๓๗ ๒๓๗๗ จ�ำนวน ๔๕ ห้อง ราคา ๓๕๐-๓๙๐ บาท

สะพานเดชาติวงศ์

บ้านสวน รีสอร์ท ๑๐๑๖/๑๗๕-๑๗๘ หมู่ ๙ ต�ำบลนครสวรรค์ตก โทร.
๐ ๕๖๓๓ ๓๔๐๐-๓ โทรสาร ๐ ๕๖๓๓ ๓๓๙๙ จ�ำนวน ๖๕ ห้อง ราคา
๖๐๐-๑,๒๐๐ บาท
เบเวอร์ลี่ ฮิลล์ ปาร์ค ๑๕๖/๔ หมู่ ๑๓ ถนนอัมรินทร์วิถี ต�ำบลวัดไทร โทร.
๐ ๕๖๓๓ ๖๘๐๙-๑๐, ๐ ๕๖๒๑ ๖๓๙๔-๖ โทรสาร ๐ ๕๖๒๑ ๖๓๙๗ จ�ำนวน
๑๐๒ ห้อง ราคา ๕๐๐-๗๐๐ บาท
เป็นหนึ่ง ๒๔๙/๗-๘ ถนนสวรรค์วิถี โทร. ๐ ๕๖๒๒ ๑๗๖๓, ๐ ๕๖๒๒
๒๔๖๒, ๐ ๕๖๓๑ ๒๗๓๑ โทรสาร ๐ ๕๖๓๑ ๒๗๓๒ จ�ำนวน ๕๐ ห้อง
ราคา ๓๒๐-๕๕๐ บาท
พนากาพย์ รีสอร์ท ๓๒/๑ หมู่ ๔ ต�ำบลตะเคียนเลือ่ น โทร. ๐ ๕๖๓๕ ๘๒๑๑,
๐๘ ๙๗๐๔ ๕๐๓๖ จ�ำนวน ๑๑ หลัง ราคา ๘๐๐-๙๔๐ บาท
พิมาน ๖๐๕/๒๔๔ ถนนเอกมหาชัย ศูนย์การค้านครสวรรค์ โทร. ๐ ๕๖๓๑
๒๒๑๗-๓๖ โทรสาร ๐ ๕๖๒๒ ๑๒๕๓ จ�ำนวน ๒๘๔ ห้อง ราคา ๘๐๐๑๐,๐๐๐ บาท
พี.เอ.เพลส ๒๗๖/๔ ถนนสวรรค์วถิ ี โทร. ๐ ๕๖๓๑ ๒๒๙๘ โทรสาร ๐ ๕๖๓๑
๑๘๔๘ จ�ำนวน ๗๘ ห้อง ราคา ๓๙๐-๕๐๐ บาท
มาตุลี ๒๕ ถนนสุชาดา โทร. ๐ ๕๖๒๒ ๓๙๕๔, ๐ ๕๖๒๒ ๕๘๕๒, ๐ ๕๖๒๒
๓๔๙๖ จ�ำนวน ๕๕ ห้อง ราคา ๒๓๐-๓๘๐ บาท
ไม้หอม รีสอร์ท ง.๑๑๒/๓๗๐ ถนนดาวดึงส์ โทร. ๐ ๕๖๒๒ ๐๖๔๘-๙,
๐ ๕๖๓๗ ๒๒๔๔-๕ โทรสาร ๐ ๕๖๒๒ ๒๖๔๙ www.geocities.com/
maihomresort_nsw, E-mail: maihomresort_nsw@yahoo.com จ�ำนวน
๑๓๗ ห้อง ราคา ๔๕๐-๙๐๐ บาท
รอยัล วิว รีสอร์ท ๖๔ หมู่ ๗ ต�ำบลวัดไทร โทร. ๐ ๕๖๓๓ ๔๖๓๔-๕ โทรสาร
๐ ๕๖๓๓ ๔๖๓๖ จ�ำนวน ๒๔ ห้อง ราคา ๘๐๐-๙๕๐ บาท
ราชาวดี รีสอร์ท ๑๑๔๑/๑๖ หมู่ ๑๐ ถนนดาวดึงส์ โทร. ๐ ๕๖๓๑ ๓๗๔๒-๓
จ�ำนวน ๗๐ ห้อง ราคา ๓๙๐-๖๐๐ บาท
เรือนร่มไม้ ริมแม่น�้ำปิง โทร. ๐ ๕๖๒๓ ๔๒๘๒ จ�ำนวน ๑๐ หลัง ราคา
๖๕๐-๓,๕๐๐ บาท
วังนคร ๔๒-๔๘ ถนนสุขีโมกข์ โทร. ๐ ๕๖๒๒ ๑๙๖๔ จ�ำนวน ๖๐ ห้อง
ราคา ๑๕๐-๒๐๐ บาท
วัชระ ๑๐๑๖/๑๐ ถนนพหลโยธิน โทร. ๐ ๕๖๒๒ ๒๒๖๓-๔, ๐ ๕๖๓๓
๔๐๗๒-๓ จ�ำนวน ๑๑๑ ห้อง ราคา ๒๐๐-๕๕๐ บาท
วิถีเทพ ๑๕๙/๑ ถนนสวรรค์วิถี ต�ำบลปากน�้ำโพ โทร. ๐ ๕๖๒๒ ๒๗๓๓, ๐
๕๖๒๒ ๓๙๙๗, ๐ ๕๖๒๒ ๘๓๓๔-๕ จ�ำนวน ๗๙ ห้อง ราคา ๓๒๐-๕๐๐ บาท

๓๔

๓๕
วิษณุ อินน์ ๒๑๗ ถนนมาตุลี โทร. ๐ ๕๖๒๒ ๒๙๓๘, ๐ ๕๖๒๒ ๒๔๔๙
จ�ำนวน ๔๔ ห้อง ราคา ๓๐๐-๓๕๐ บาท
สตาร์ อินน์ ๕๕/๕๕ ถนนดาวดึงส์ โทร. ๐ ๕๖๒๒ ๒๒๒๑, ๐ ๕๖๒๒ ๒๑๕๑,
๐ ๕๖๒๒ ๒๒๔๒ จ�ำนวน ๕๐ ห้อง ราคา ๒๕๐-๕๕๐ บาท
สวรรค์นคร ๑๑๐/๑ ถนนสวรรค์วิถี (สี่แยกหลังวัดโพธิ์) โทร. ๐ ๕๖๒๑
๒๐๒๗ โทรสาร ๐ ๕๖๒๑ ๒๗๖๘ จ�ำนวน ๒๖ ห้อง ราคา ๒๓๐-๓๒๐ บาท
สักทอง รีสอร์ท ๓๙ หมู่ ๗ ถนนเลี่ยงเมืองนครสวรรค์-ก�ำแพงเพชร โทร.
๐๘ ๖๒๑๐ ๒๒๓๓ จ�ำนวน ๒๒ หลัง ราคา ๖๐๐-๒,๕๐๐ บาท
อโนดาด ๔๗๙ ถนนโกสีย์ โทร. ๐ ๕๖๒๒ ๑๘๔๔-๘, ๐ ๕๖๓๑ ๒๕๘๕
โทรสาร ๐ ๕๖๒๒ ๑๘๔๗ จ�ำนวน ๑๒๐ ห้อง ราคา ๓๖๐-๔๕๐ บาท
เอเชีย นครสวรรค์ ๑๐๑๗/๔ หมู่ ๙ ต�ำบลนครสวรรค์ตก โทร. ๐ ๕๖๓๗
๒๒๒๒ โทรสาร ๐ ๕๖๒๓ ๖๖๖๖ จ�ำนวน ๕๗ ห้อง ราคา ๕๕๐-๖๐๐ บาท
เอ็น เอส ซี ๑๓๕ หมู่ ๑๐ ต�ำบลวัดไทร โทร. ๐ ๕๖๘๗ ๒๒๘๘ โทรสาร ๐
๕๖๘๗ ๒๑๔๙ จ�ำนวน ๔๑ ห้อง ราคา ๗๐๐-๑,๔๐๐ บาท

อำ�เภอตาคลี

ฉัตรชัย ๒๐๖-๘ ถนนตาคลีพัฒนา โทร. ๐ ๕๖๒๖ ๑๑๐๘ จ�ำนวน ๓๐ ห้อง
ราคา ๒๐๐-๔๐๐ บาท
ต้นไทร ๖๘-๗๒/๑ ถนนพหลโยธิน ต�ำบลตาคลี โทร. ๐ ๕๖๒๖ ๒๐๙๓, ๐
๕๖๒๖ ๒๓๘๘ จ�ำนวน ๔๐ ห้อง ราคา ๒๕๐-๕๐๐ บาท
พรสวัสดิ์ ๑๓๕ ถนนพระสังข์ ต�ำบลตาคลี โทร. ๐ ๕๖๒๖ ๑๐๒๒ จ�ำนวน
๔๔ ห้อง ราคา ๑๒๐-๓๐๐ บาท
ศุภวารี ๗-๙ ถนนหัสนัย ต�ำบลตาคลี โทร. ๐ ๕๖๒๖ ๑๒๗๖, ๐ ๕๖๓๑
๕๗๖๔ จ�ำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๒๐๐-๔๐๐ บาท

อำ�เภอชุมแสง

แก้วชัย ๑๙-๒๑ ถนนแสงศศิธร โทร. ๐ ๕๖๒๘ ๒๒๑๑ จำ�นวน ๑๕ ห้อง
ราคา ๑๒๐-๒๐๐ บาท

อำ�เภอพยุหะคีรี

คันทรี เลค เนเจอร์ ลอด์จ ๗ หมู่ ๓ ต�ำบลน�้ำทรง โทร. ๐ ๕๖๒๐ ๕๒๐๕-๖,
๐๘ ๑๘๒๒ ๐๑๓๘ โทรสาร ๐ ๕๖๒๐ ๕๒๐๔ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๖๔๑ ๗๔๓๓
โทรสาร ๐ ๒๖๔๑ ๗๔๓๔ www.countrylake.net จ�ำนวน ๓๔ ห้อง
ราคา ๑,๕๐๐ บาท

อำ�เภอโกรกพระ

สวนเกษตรนันทนา รีสอร์ท ๓๔/๒ หมู่ ๖ ต�ำบลบางประมุง โทร. ๐ ๕๖๒๐
๒๑๐๙-๑๐, ๐๘ ๙๒๗๑ ๐๔๕๖ โทรสาร ๐ ๕๖๒๐ ๒๑๑๐ จ�ำนวน ๒๔ ห้อง
ราคา ๕๐๐-๒,๐๐๐ บาท บ้านพัก ๑ หลัง ราคา ๒,๐๐๐ บาท

อำ�เภอแม่เปิน

รีสอร์ท หมอช้างใหญ่ (ที่พักส�ำหรับคนรักธรรมชาติ) ๑๘๕ หมู่ ๕ ต�ำบล
แม่เปิน ส�ำนักงานชัยนาท โทร. ๐ ๕๖๔๓ ๕๐๑๖ บ้านพัก ๕ หลัง ราคา
๓๐๐-๑,๐๐๐ บาท เต็นท์ ๒๓ หลัง ราคา ๑๐๐ บาท/คน/คืน

ร้านอาหาร

อาหารจ�ำพวกเนื้อปลาเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อของชาวจังหวัดนครสวรรค์ที่
นิยมกันมาก ได้แก่ เนื้อปลากรายที่น�ำมาท�ำลูกชิ้น ทอดมัน หรือ ทอด
กรอบทั้งตัว

อำ�เภอเมืองนครสวรรค์
กานดา ถนนมาตุลี หลังโรงพยาบาลจังหวัด (ข้าวราดแกง)
กุ้งเผา ๒ ๒๓๔ หมู่ ๗ ต�ำบลบางม่วง โทร. ๐ ๕๖๒๓ ๑๔๔๗-๘ (อาหาร
ไทย เปิด ๐๙.๓๐-๒๓.๐๐ น.)
เกษรเบียร์ เฮาส์ ๓๐ ถนนอารักษ์ โทร. ๐ ๕๖๒๑ ๓๗๕๖, ๐ ๕๖๒๑ ๓๔๕๖
(อาหารไทย จีน ฝรั่ง เปิด ๑๐.๓๐-๒๓.๐๐ น.)
โกยี ๙๖/๑๓ หมู่ ๙ ต�ำบลนครสวรรค์ตก โทร. ๐ ๕๖๒๒ ๑๘๒๓, ๐ ๕๖๒๒
๑๔๘๕ (อาหารไทย จีน ฝรั่ง เปิด ๑๐.๐๐-๒๒.๐๐ น.)
โกลอีเกิ้ล ในโรงแรมเอ็น เอส ซี ๑๓๕ หมู่ ๑๐ ถนนจักรวาล โทร. ๐ ๕๖๒๒
๘๘๔๕-๙ (อาหารไทย จีน ฝรั่ง เปิด ๐๗.๐๐-๐๑.๐๐ น.)
ครัวคุณจี๊ด ๖๒๕/๑ หมู่ ๑๐ ถนนพหลโยธิน โทร. ๐ ๕๖๒๒ ๓๖๘๘ (อาหาร
ไทย-อีสาน)
ครัวชาลี เยื้องอนุบาลนครสวรรค์ ถนนโกสีย์ใต้ โทร. ๐ ๕๖๓๓ ๑๕๐๒-๓
(อาหารไทย จีน เปิด ๑๐.๐๐-๒๓.๐๐ น.)
คอฟฟี่ชอป โรงแรมพิมาน ๖๐๕/๒๔๔ หมู่ ๑๐ ถนนเอกมหาชัย โทร. ๐
๕๖๒๒ ๘๒๐๑-๑๐, ๐ ๕๖๓๑ ๒๒๒๒
จ่าหมูจุ่ม ๑๖๒ หมู่ ๔ ถนนนครสวรรค์-โกรกพระ ต�ำบลนครสวรรค์ตก
โทร. ๐ ๕๖๓๓ ๐๓๗๕ (อาหารไทย เปิด ๑๐.๐๐-๒๒.๐๐ น.)
เจ้าพระยา คอฟฟี่ชอป ๖๐/๖๔ ซอยมัฆวาน ถนนมาตุลี โทร. ๐ ๕๖๒๒
๒๐๐๘ (อาหารไทย เปิด ๑๔.๐๐-๐๑.๐๐ น.)

๓๖

๓๗
ทะเลเผา ๒๕๕ หมู่ ๑๐ ถนนมาตุลี โทร. ๐ ๕๖๒๒ ๗๓๖๙ (อาหารไทย
เปิด ๑๕.๐๐-๒๓.๐๐ น.)
นายตี๋ลูกชิ้นปลากราย ๓๐/๑ ถนนสวรรค์วิถี โทร. ๐ ๕๖๒๑ ๔๐๕๔ (อาหาร
ไทย จีน ฝรั่ง เปิด ๑๑.๐๐-๒๒.๐๐ น.)
บ้านนา ๙๑๙/๑ ถนนพหลโยธิน ตรงข้ามเทคโนโลยีภาคเหนือ โทร. ๐
๕๖๒๒ ๒๙๑๕ (อาหารไทย-อีสาน เปิด ๐๙.๐๐-๑๙.๐๐ น)
บ้านสวน รีสอร์ท ๑๐๑๖/๑๗๕-๑๗๘ หมู่ ๙ ต�ำบลนครสวรรค์ตก โทร. ๐
๕๖๓๓ ๓๔๐๐-๓
บ้านอีสาน ๑๑๙/๑๒ หมู่ ๔ ต�ำบลนครสวรรค์ตก ถนนนครสวรรค์โกรกพระ (แยกเข้าวัดท่าทอง) โทร. ๐ ๕๖๓๓ ๑๑๙๐ (อาหารไทย-อีสาน
เปิด ๑๖.๐๐-๒๓.๐๐ น.)
แฟรี่ เมนู (ห้างสรรพสินค้าแฟรี่แลนด์) โทร. ๐ ๕๖๒๒ ๘๒๖๐, ๐ ๕๖๒๒
๘๒๖๒ (อาหารไทย)
แม่ประยูร ต้มเครื่องในหมู จ.๘๑/๑๔ ถนนมาตุลี โทร. ๐๘ ๑๕๓๓ ๓๗๔๗
(อาหารไทย)
แม่สมศรี (ก๋วยเตี๋ยวสายฝน) ๙๖/๑๓-๑๔ ถนนสายเอเซีย (ตรงข้าม Big C)
โทร. ๐ ๕๖๒๒ ๑๖๐๔ (เปิด ๐๗.๐๐-๒๓.๐๐ น.)
ไม้ฉลุ ๒๖๑/๑-๒ ถนนสวรรค์วิถี โทร. ๐ ๕๖๒๒ ๖๓๗๙-๘๐ (อาหารไทย
จีน ฝรั่ง เปิด ๑๐.๐๐-๒๒.๓๐ น.)
ไม้สน โรงแรมวัชระ ๑๐๑๖/๑๐ ถนนพหลโยธิน โทร. ๐ ๕๖๒๒ ๒๒๖๓
(อาหารไทย จีน ฝรั่ง เปิด ๐๗.๐๐-๒๔.๐๐ น.)
ร้านบึงบอระเพ็ด 1 ใกล้บึงบอระเพ็ด โทร. ๐๘ ๖๔๔๐ ๕๔๖๙ (อาหารไทย)
ร้านบึงบอระเพ็ด 2 ถนนเลี่ยงเมืองนครสวรรค์-ก�ำแพงเพชร โทร.
๐๘ ๙๖๔๔ ๔๒๓๘ (อาหารไทย)
ร้านเรือนทองค�ำ ถนนเลี่ยงเมืองนครสวรรค์-ก�ำแพงเพชร โทร. ๐ ๕๖๓๔
๕๓๖๘ (อาหารไทย)
ลูกชิ้นปลาโกเนี้ยว (ตลาดสดเทศบาล) ๑๐/๕ ถนนโกสีย์ ๒๑ โทร.
๐ ๕๖๒๒ ๒๖๒๗ (อาหารไทย จีน ฝรั่ง เปิด ๐๗.๐๐-๑๗.๓๐ น.)
เล่าหงษ์ สุกี้ ๑๗๙ ถนนมาตุลี ต�ำบลปากน�้ำโพ โทร. ๐ ๕๖๓๑ ๒๙๙๙,
๐ ๕๖๓๑ ๑๒๐๔ (อาหารไทย จีน ฝรั่ง เปิด ๐๙.๓๐-๒๒.๐๐ น.)
โลตัส ๑๐๐๖/๓ หมู่ ๙ ถนนพหลโยธิน ต�ำบลนครสวรรค์ตก โทร.
๐ ๕๖๒๒ ๕๖๐๒ (อาหารมุสลิม เปิด ๐๘.๓๐-๒๒.๐๐ น.)
สวนอาหารดาวดึงส์ (ยอดเขาวัดคีรีวงศ์) โทร. ๐๘ ๖๙๓๙ ๙๐๐๑ (อาหาร
ไทย-อีสาน)

สวนอาหารสายปิง ๒๖/๒ ถนนโกสียเหนือ ต�ำบลวัดไทร โทร. ๐ ๕๖๘๐
๒๑๔๕ (อาหารไทย จีน ฝรั่ง เปิด ๑๐.๐๐-๒๓.๐๐ น.)
หงส์ฟ้า ๖๖/๓-๕ ถนนอรรถกวี โทร. ๐ ๕๖๒๑ ๔๑๒๑-๒, ๐ ๕๖๒๑ ๔๐๐๐
(อาหารไทย จีน ฝรั่ง เปิด ๐๙.๓๐-๒๒.๓๐ น.)
หน้าผา ๘๘/๕-๖ ถนนโกสีย์เหนือ โทร. ๐ ๕๖๒๑ ๔๖๒๙, ๐ ๕๖๒๑ ๓๙๒๐
(อาหารไทย เปิด ๐๙.๐๐-๒๑.๐๐ น.)
เอส แอนด์ วี ๔๗-๔๙ ถนนอารักษ์ ต�ำบลปากน�้ำโพ โทร. ๐ ๕๖๒๑ ๓๘๓๘
(อาหารไทย เปิด ๑๐.๓๐-๒๓.๐๐ น.)
ร้านอาหารแพริมแม่น�้ำ
เรือนแพ ริเวอร์ไซด์ ๖๑/๕ ถนนโกสีย์ใต้ สามแยกป้อมหนึ่ง โทร. ๐ ๕๖๒๑
๓๖๗๔, ๐ ๕๖๒๑ ๓๖๗๗ (เปิด ๑๑.๐๐-๒๓.๐๐ น.)
สี่แคว ริเวอร์ไซด์ ถนนริมน�้ำเจ้าพระยา หลังตลาดสะพานด�ำ โทร. ๐
๕๖๒๓ ๑๘๓๓ (บริการล่องเรือชมต้นแม่น�้ำเจ้าพระยา รอบละ ๙๐ นาที)
แพอาหารปลา ถนนริมแม่น�้ำเจ้าพระยา เยื้องหน้าศาลากลางจังหวัด โทร.
๐ ๕๖๒๒ ๖๒๑๘, ๐ ๕๖๓๓ ๐๔๓๗ (เปิด ๑๐.๐๐-๒๓.๐๐ น.)
แพริมชล ๒๕๓ แพอาหารริมชล ถนนโกสีย์ใต้ โทร. ๐ ๕๖๒๒ ๓๕๑๓ (เปิด
๑๐.๐๐-๒๓.๐๐ น.)
เรือนแพ ๖๑/๕ ถนนโกสีย์ โทร. ๐ ๕๖๒๑ ๓๖๗๔, ๐ ๕๖๒๑ ๓๖๗๗ (เปิด
๑๑.๐๐-๒๓.๐๐ น.)
พรีเมียร์ (หมูกะทะ) ง. ๑๑๒/๓๖๐ ถนนดาวดึงส์ โทร. ๐ ๕๖๓๑ ๒๕๗๙
(เปิด ๑๕.๐๐-๒๔.๐๐ น.)

อำ�เภอพยุหะคีรี
ครัวท่าน�้ำอ้อย ๑๑๑ หมู่ ๕ ต�ำบลท่าน�้ำอ้อย โทร. ๐ ๕๖๒๖ ๗๑๐๑
ครัวทิดเทือง ๒/๓ หมู่ ๑ ต�ำบลท่าน�้ำอ้อ โทร. ๐ ๕๖๓๘ ๑๐๐๐, ๐ ๕๖๓๘
๑๑๒๓
เฮียตีน๋ อ้ ย (ก๋วยเตีย๋ วเนือ้ ลาย) ๑๓๐ หมู่ ๘ ต�ำบลเนินมะกอก โทร. ๐ ๕๖๓๔
๑๗๖๕ (เปิด ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น.)

รถเช่า
รถบัส
จิตรวิไลย แทรเวล ๖๐๕/๑๖๒ หมู่ ๑๐ ถนนเอกมหาชัย ต�ำบลนครสวรรค์
อ�ำเภอเมืองนครสวรรค์ โทร. ๐ ๕๖๒๒ ๐๘๐๙-๑๐, ๐๘ ๑๘๘๖ ๙๒๕๘,
๐๘ ๑๘๘๘ ๑๒๔๓
จ่าเพิม่ ทัวร์ ปัม้ ปตท.หนองแมว หมู่ ๒๕ ต�ำบลหนองกระโดน อ�ำเภอ เมือง
นครสวรรค์ โทร. ๐๘ ๑๘๕๙ ๓๘๗๗, ๐๘ ๑๙๐๒ ๗๒๖๕

๓๘

๓๙
ทันจิตต์ ทัวร์ ถนนสวรรค์วิถี โทร. ๐ ๕๖๒๒ ๑๑๐๗, ๐๘ ๙๘๕๖ ๕๙๙๘
รถตู้
คุณศุภชัย แก้วมงคุณ โทร. ๐๘ ๗๘๕๖ ๖๘๘๕, ๐๘ ๑๙๖๒ ๐๗๔๕
คุณชาณัฎฐ์ คูณจันทร์ โทร. ๐ ๕๖๓๑ ๑๒๑๗, ๐๘ ๑๘๘๗ ๕๓๑๓
คุณประพันธ์ ฑัณวีระ โทร. ๐๘ ๑๘๘๖ ๑๕๘๓

บริษัทนำ�เที่ยว
ฟูจิทัวร์ ๗๙/๙๑ ซอยปรีชา หมู่ ๓ ถนนรามอินทรา มีนบุรี โทร. ๐ ๒๕๔๐
๒๙๗๑-๒, ๐ ๒๙๑๘ ๖๐๖๗-๘ www.fujitours.co.th “ล่องแก่งแม่เรวา
เยือนผืนป่าตะวันตก” น�ำเทีย่ วในอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ล่องแก่ง พายเรือ
คายัค เดินป่า ชมวิถีชาวบ้านในหมู่บ้านแม่เรวาและชมเศียรองค์บาก ฟูจิ
ทัวร์ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ประเภทรายการน�ำเที่ยว รางวัลอุตสาห-กรรม
ท่องเที่ยว ครั้งที่ ๗ ปี ๒๕๕๑

หมายเลขโทรศัพท์สำ�คัญ

ประชาสัมพันธ์จังหวัด
โทร. ๐ ๕๖๒๒ ๑๕๓๐,
๐ ๕๖๓๓ ๑๗๔๗
ส�ำนักงานจังหวัด
โทร. ๐ ๕๖๒๒ ๗๐๐๑,
๐ ๕๖๒๒ ๙๕๗๒
ศาลากลางจังหวัด
โทร. ๐ ๕๖๒๒ ๑๑๑๑
เทศบาลนครสวรรค์
โทร. ๐ ๕๖๒๑ ๙๕๕๕
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
โทร. ๐ ๕๖๒๑ ๙๘๘๘
สถานีต�ำรวจภูธรเมืองนครสวรค์
โทร. ๐ ๕๖๒๒ ๑๐๐๕
ต�ำรวจทางหลวง
โทร. ๑๑๙๓
ต�ำรวจท่องเที่ยว
โทร. ๑๑๕๕
กรมอุตุนิยมวิทยา
โทร. ๑๑๘๒
สอบถามหมายเลขโทรศัพท์
โทร. ๑๑๓๓

ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว ททท.
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ส�ำนักงานใหญ่

๑๖๐๐ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทร. ๐ ๒๒๕๐ ๕๕๐๐
โทรสาร ๐ ๒๒๕๐ ๕๕๑๑
E-mail : info@tat.or.th
Website : www.tourismthailand.org

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

๔ ถนนราชด�ำเนินนอก เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐
เปิดบริการทุกวัน ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.

ททท. ส�ำนักงานอุทัยธานี

๑๐๐/๑-๒ ถนนศรีอุทัย ต�ำบลอุทัยใหม่ อ�ำเภอเมืออุทัยธานี
จังหวัอุทัยธานี ๖๑๐๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๕๖๕๑ ๔๙๘๒ โทรสาร ๐ ๕๖๕๑ ๒๙๑๖
E-mail: tatuthai@tat.or.th
พื้นที่รับผิดชอบ: อุทัยธานี นครสวรรค์
ปรับปรุงข้อมูล

มกราคม ๒๕๕๒

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful