Ζ ΦΩΝΖ ΣΖ΢ ΠΔΣΡΑ΢

πκόηαλ… όηαλ έθηαζαλ θνληά ζην βξάρν μαθληθά όιε εθείλε ε
παηρληδηάξηθε δηάζεζε, ε ξερή επζπκία, ην θέθη, όια θαηαιάγηαζαλ. Κάηη ην
ηξαγηθά ππνβιεηηθό ηνπο θύθισζε, πιαληόηαλ ζηνλ αέξα κέζα ζην
θξπζηάιιηλν πξσηλό.
Ήηαλ κηα παξέα από ηέζζεξα δεπγάξηα, όινη λένη, πνπ μεθίλεζαλ καδί από
ηελ παηξίδα θη είραλ πνιύ ινγαξηάζεη απηό ην ηαμίδη.
Φζηλόπσξν, ΢επηέκβξεο κήλαο όκσο θαινθαίξη, νινθώηεηλν θαη δεζηό
ζπκάηαη, ην θάηαζπξν θνπζηάλη ηεο Αλλί, ηα γπκλά ηεο πόδηα κέζα ζηα ζαληάιηα. Σα
θνληνκάληθα πνπθάκηζα.
-΢ηελ παηξίδα ζα θνξνύζακε ηώξα ηα ρνληξά καο κάιιηλα, είπε γειώληαο ε
Αλλί. Σν ρέξη ηεο κέζα ζην δηθό ηνπ, αλέβαηλαλ κε ην θεθάιη ςειά, λα βιέπνπλ ηα
άζπξα κάξκαξα πνπ όιν ηνπο θαινύζαλ ζηελ θνξθή ηνπ βξάρνπ. Μέζα ζην ζαθίδην
είρε έλα κηθξό βηβιίν. «Η ηζηνξία ηνπ Ιεξνύ Βξάρνπ», κεηάθξαζε από ην έξγν ελόο
Έιιελα ζπγγξαθέα. Σν είρε δηαβάζεη αξγά θαη πξνζεθηηθά θη όια εθείλα πνπ έγξαθε
θνληά ζηηο άιιεο γλώζεηο, ηνπ ζρνιείνπ, ζ‟ό,ηη είρε δηαβάζεη θη αθνύζεη κέρξη ηόηε…
΢α λα πήγαηλε λα ζπλαληήζεη παιηνύο αγαπεκέλνπο θίινπο, πνπ δελ ηνπο γλώξηδε από
θνληά, όκσο ζέιεη ηόζν λα ηνπο αληηθξίζεη, λα θνπβεληηάζεη καδί ηνπο…
Δίρε σο ηόηε επηζθεθηεί κεξηθνύο από ηνπο αλαξίζκεηνπο ηόπνπο ηνπ θόζκνπ.
Ζ Γαιιία, ε Γεξκαλία, ε Απζηξία, ε ηζπαληθή νκνξθηά, ηνπ είραλ αλνίμεη ηηο πύιεο
ηνπο. Σα ηαμίδηα ήηαλ ε καλία ηνπ. Σώξα ήζειε λα βάιεη θαη ηελ Αλλί κέζα ζηε
καγεία ηνπο. Σελ πξνεγνύκελε ρξνληά ηνπο θέξδηζε ε Ηηαιία. Απηή ηε θνξά ην είρε
πνιύ κειεηήζεη. Γηάβαζε, πξνγξακκάηηζε, νη άιινη θίινη ζπκπιήξσζαλ ηελ νκάδα
κ‟όιε ηελ επίγλσζε ηνπ ηη ήζειαλ λα δνπλ θαη λα θεξδίζνπλ απ‟απηό ην ηαμίδη, ζηελ
Διιάδα… Σν ίδην θηόιαο πξσηλό ε αλάβαζε ζην Βξάρν ηεο Αθξόπνιεο: «Ο πξώηνο
Παξζελώλαο πνπ ρηίζηεθε, ν „πώξηλνο λαόο‟, θαηαζηξάθεθε ζηνπο Πεξζηθνύο
πνιέκνπο ην 480 π.Χ. Όκσο ην όξακα ηνπ Πεξηθιή ηνλ μαλάζηεζε, κε ηελ ηειηθή ηνπ
κνξθή, ζηα 450 κ.Χ.»
Καζώο αλέβαηλαλ, ν Παξζελώλαο εξρόηαλ όιν θαη πην θνληά ηνπο.
-Γηαηί ληώζσ ηόζν ζπγθηλεκέλνο; Λεο ζηε πξνεγνύκελε δσή κνπ λα ήκνπλ
Έιιελαο;
Θπκάηαη πνπ ξώηεζε… Ζ Αλλί γέιαζε:
-Πνιύ μαλζόο γηα Έιιελαο!
-Λάζνο θάλεηο! Οη αξραίνη Έιιελεο ήηαλ μαλζνί, γαιαλνί, ην έρσ δηαβάζεη!
-Μπνξεί ηόηε λα ήκνπλ θη εγώ Διιελίδα θαη λα είρακε αγαπεζεί εδώ, ζε
ηνύηε ηε γε! Μπνξεί λα θαηνηθνύζακε θνληά ζε ηνύην ην Βξάρν! Καη λ‟αλεβαίλακε
γηα πξνζθύλεκα ζην λαό ηεο Αζελάο!
Οη άιινη θίινη είραλ πξνρσξήζεη, ηνπο είραλ ράζεη από ηε καηηά ηνπο.
Σξάβεμε ηελ θνπέια από ην ρέξη, θάζηζαλ ζε κηα κεγάιε πέηξα.
Νένη, ληόπαληξνη θη εξσηεπκέλνη. Ζ Αθξόπνιε είρε δέζεη ηνλ ίζθην ηεο κε ηελ
πην γιπθηά ηνπο ώξα… Σόζν πνιιά, ηόζν αηέιεησηα ρξόληα από θείλν ην
ρξπζνγάιαδν πξσηλό, από ηε ζηίιβνπζα ιεπθόηεηα ηνπ Βξάρνπ! Ζ Αλλί ήηαλ ε ίδηα
ε ραξά θαη ε νκνξθηά ηεο δσήο. Ο δξόκνο γηα ηα Πξνπύιαηα νδεγνύζε ζην Αηώλην
Θαύκα. Έλα ζαύκα ήηαλ, λα κπνξείο λα δεηο θαη λα ην ραίξεζαη!
Ζ εηθόλα εξρόηαλ πνιιέο θνξέο κπξνζηά ηνπ πάληα γιπθηά, ζακπσηηθή θαη
κεγαιόπξεπε. «Σα ζρέδηα γηα ην ρηίζηκν ηνπ Παξζελώλα ήηαλ ηνπ Ηθηίλνπ θαη ηνπ
Καιιηθξάηε. Όκσο, ν Φεηδίαο, ν κεγαιύηεξνο γιύπηεο ησλ αηώλσλ, είρε ην γεληθό
πξόζηαγκα… Ο λαόο ζεκειηώζεθε πάλσ ζην παιηό θξεπίδσκα ηνπ λανύ ηεο ζεάο

Θ

Αζελάο… Καη κέζα ζην ζεθό ηνπ ζηήζεθε ην πειώξην ρξπζειεθάληηλν άγαικα ηεο
Θεάο, έξγν θη απηό ηνπ Φεηδία».
Ζ Αλλί άθνπγε, αθνπκπηζκέλε ζηνλ ώκν ηνπ. Ύζηεξα ήξζαλ θαη νη άιινη
θίινη, έλαο μελαγόο ηνπο εμεγνύζε θη απηνί άθνπγαλ ζε ζηάζε πξνζνρήο. Σν
Δξέρζεην, ν ζεκαληηθόηεξνο ζσδόκελνο λαόο ησληθνύ ξπζκνύ ζηελ Αθξόπνιε. Δδώ ν
Πνζεηδώλαο είρε ρηππήζεη κε ηελ ηξίαηλά ηνπ, ζπκσκέλνο κε ηε ζεά Αζελά γηαηί
δηεθδηθνύζε θη εθείλε ηελ θπξηόηεηα ηεο Αζήλαο. Όκσο νη έμη θνκςνί ησληθνί θίνλεο
ζηέθνπλ αλίθεηνη ζην ρξόλν. ΢ηε λνηηναλαηνιηθή πιεπξά ηνπ νη παλέκνξθεο Κόξεο,
νη Καξπάηηδεο… Ζ Αλλί, θξαηνύζε ηελ αλαπλνή ηεο, κε ζεθσκέλν ην θεθάιη, κε ηα
μαλζά καιιηά ηεο δεκέλα ςειά, αέξηλε κέζα ζην άζπξν ηεο θόξεκα. Σα γαιάδηα ηεο
κάηηα ρόξηαηλαλ νκνξθηά, θνηηάδνληαο ηηο ζιηκκέλεο πεξήθαλεο Κόξεο πνπ
αθνύξαζηνη ζήθσλαλ ζηα σξαία θεθάιηα ηνπο, ην επηζηύιην ηνπ λανύ… Σα
πεξίηερλα θνξέκαηά ηνπο ζαξξείο ζ‟αλέκηδαλ ζην ειαθξόηαην αεξάθη… Ζ κηα Κόξε
βξίζθεηαη ζην Βξεηαληθό Μνπζείν. Κιεκκέλε απ‟ηνλ Αγγιν ιόξδν Έιγηλ.
Πνιιά ρξόληα ύζηεξα από ηελ «εκέξα ζηελ Αθξόπνιε», ζπλάληεζαλ
ηελ «Κόξε» ζην Βξεηαληθό Μνπζείν. Μέζα ζηελ παλδαηζία ηνπ θσηόο, ζηελ
πεξίνπηε ζέζε ηεο έζηεθε θη άζηξαθηε από ζιίςε…
-Θπκάζαη, είρε ξσηήζεη ηελ Αλλί πνπ δελ ήζειε λα μεθνιιήζεη από ηε ζέζε
ηεο, λα ηε βιέπεη.
-Γελ έρσ ζπλαληήζεη θάηη πην κνλαρηθό! είπε θείλε θαη ηα κάηηα ηεο πγξά.
΢ην λαό ηνπ Δξερζείνπ έκεηλαλ γηα ώξα πνιιή. Ο μελαγόο ηνπο εμεγνύζε.
Μηινύζε κ‟έλα πάζνο ζηε θσλή, δε θαηλόηαλ πσο θνπξάδεηαη λα ηα ιέεη ηόζεο θνξέο.
Σόηε, ζπκάηαη, άθεζε ηνπο άιινπο λα πξνρσξήζνπλ ιίγν –ζα βγάισ κεξηθέο
θσηνγξαθίεο, είπε ζηε γπλαίθα ηνπ πνπ αθνινύζεζε ηνπο θίινπο. Δθεί, ζηε βάζε,
θάησ από ηηο Καξπάηηδεο πνπ ηνλ αληίθξηδαλ από ηα εθηά κέηξα ύςνο, θάησ από ηελ
ακθίβνιε ηξαπκαηηζκέλε από ην ρξόλν καηηά ηνπο, έζθπςε, έβαιε ην ρέξη. Κάλνληαο
πσο ζα δέζεη ηα θνξδόληα ησλ παπνπηζηώλ ηνπ…
Έλα θνκκάηη κάξκαξν αληηζηάζεθε γηα ιίγν ζην θάιεζκά ηνπ, μεθόιιεζε
ύζηεξα, γέκηζε πξόζπκα ηε ρνύθηα ηνπ. Σν ηξύπσζε γξήγνξα ζηνλ αλνηγκέλν ηνπ
ζάθν… Ζ θαξδηά ηνπ ρηππνύζε λα ζπάζεη, ηη ληξνπή αλ ηνλ έπηαλαλ θείλε ηε ζηηγκή!
Όκσο ε επηζπκία λα θξαηήζεη θάηη από όιε εθείλε ηελ νκνξθηά ήηαλ ηόζν κεγάιε,
ηόζν αθαηαλίθεηε!
Ύζηεξα ηξηγύξηζαλ αθόκε γηα ώξα πνιιή, κπήθαλ ζην Μνπζείν. Θαύκαζαλ
ηελ νκνξθηά ηεο Αζήλαο από θεη πάλσ, ηόηε δελ είρε ην καύξν ζύλλεθν λα ηε
ζθεπάδεη όπσο καζαίλεη πσο γίλεηαη ηώξα… Μίιεζαλ γηα Ηζηνξία…
-Θα μαλάξζνπκε… Δίλαη θάηη πνπ δε ζπγθξίλεηαη κε ηίπνηε άιιν, είπε ε Αλλί.
Θέισ λα κνπ ην ππνζρεζείο Εαθ!
Γελ ην είπε ακέζσο ηεο Αλλί. ΢ην μελνδνρείν άλνημε κε ηξόπν ηε βαιίηζα θαη
βαζηά ζηνλ πάην ηεο ηπιηγκέλν ζε κηα πεηζέηα ηνπνζέηεζε ην καξκάξηλν ιάθπξν.
Όηαλ έθηαζαλ ζηελ παηξίδα, νη Βξπμέιιεο ηνπο ππνδέρηεθαλ κε βξνρή. Σελ
αζηακάηεηε θζηλνπσξηλή βξνρή ηνπο. Όκσο είραλ θξαηήζεη Ήιην ζην
ρξπζνθνθθίληζκα ηεο επηδεξκίδαο ηνπο θαη κέζα ζηελ θαξδηά ηνπο. Ζ Αλλί ηηηίβηδε
ραξνύκελα βγάδνληαο ηα θαινύδηα, ηα ξνύρα θαη ηα ζπκεηηθά έλα – έλα από ηηο
απνζθεπέο. Δθείλνο ηόηε πήξε ηελ πεηζέηα, ηελ άλνημε. Σν κάξκαξν θάληαμε ρινκό,
θηηξηληζκέλν κέζα ζην ηερλεηό θσο.
-Ση είλ‟απηό; είπε έθπιεθηε εθείλε.
-Δίλαη δηθό καο θαη ζα δήζεη πάληα καδί καο, είπε απηόο θαη θάηη ζαλ
ηειεηνπξγία, ζηηο θηλήζεηο, θαζώο έβγαιε όια η‟άιια αληηθείκελα από ην ξάθη κηαο
εηαδέξαο. Σν ηνπνζέηεζε κόλν. Μνλαρηθό θαη παλέκνξθν ζην κηθξό ξάθη.

Ζ Αλλί ήξζε πνιύ θνληά.
-Πόηε ην πήξεο, πώο; είπε κε ζαπκαζκό. Γηα θνίηα Εαθ; Μνπ θαίλεηαη ζα
λ‟αλαπλέεη! Κνίηαμε, έρεη θιέβεο; Ννκίδεηο πσο αίκα θπθινθνξεί κέζα ηνπ!
Λεπηέο, σρξνθίηξηλεο γξακκέο δηαθξίλνληαη ζηελ όςε ηνπ. Όζεο θνξέο θη αλ
ζηάζεθε λα ην θνηηάμεη από θνληά, ζπκόηαλ ηε θξάζε ηεο Αλλί.
-Αλαζαίλεη! Δίλαη δσληαλό! Αίκα θπθινθνξεί εληόο ηνπ; Καη ζαλ κηα θίλεζε
ζηήζνπο πνπ αλαδεύεηαη ζε αλάζα δσήο!
Σα ρξόληα θύιεζαλ, όια αιιάδνπλ κέζα ζην ζπίηη ηεο “Avenue desJardins”.
Σα παηδηά γελλήζεθαλ ηέζζεξα, ην έλα ύζηεξ‟από ην άιιν. Μεγάισζαλ, ζρνιεηά,
Παλεπηζηήκηα. Χαξέο θαη ιύπεο κπαηλόβγαηλαλ θη απηέο. Ο κηθξόο, ν Πηέξ, ράζεθε
ζηα ηέζζεξά ηνπ ρξόληα, ηόηε ην ζπίηη είρε ζθνηεηληάζεη γηα πνιύ θαηξό… Ύζηεξα
ήξζαλ θαη γάκνη. Γπν θόξεο έθπγαλ λπθνύιεο από ην ζπίηη. Κη ήηαλ ζα λα θνξνύζε
η‟άζπξα κηα Αλλί, κ‟όιε ηε ρινκή μαλζή ηεο νκνξθηά.
Ζ δηθή ηνπ ε Αλλί όιν θαη πην ζθπθηή, άιιαδε ζρήκα ην θνξκί ηεο, ηα καιιηά
ηεο ρξώκα, ην γιπθό ηεο πξόζσπν ζθακκέλν από ηα κνλνπάηηα ηνπ ρξόλνπ πνπ
πεξλνύζε αλάκεζά ηνπο.
-Κη εζύ ην ίδην! ηνπ κελνύζε ν θαζξέθηεο ηνπ.
΢ηακαηνύζε κπξνζηά ζην κηθξό έπηπιν, όπνπ πάλσ ηνπ άζπξηδε ην πεξήθαλν
θνκκάηη ηνπ καξκάξνπ. Σν ραηξεηνύζε ζησπειά. Οξόζεκν ελόο αθαηάιπηνπ ρξόλνπ.
-Δζύ ζ‟αλαζαίλεηο πάληα κηα αθαηαλίθεηε ληόηε! Αηώλην εζύ!
΢ην πιάη ηνπ αθνπκπηζκέλν κόλν ην βηβιίν «Η ηζηνξία ηνπ Ιεξνύ Βξάρνπ».
Σώξα δελ έβγαηλε πηα πνιύ. Γελ θαιόβιεπε. Ζ Αλλί είρε θύγεη ήξεκε θαη
θαξηεξηθή σο ην ηέινο. Σα παηδηά, ηα εγγόληα έξρνληαλ κε ηε ζεηξά ηνπο, θάζε
βδνκάδα θαη από θάπνηα λα ηνπ ραξίζνπλ ραξά κε ηελ παξνπζία θαη ηε θξνληίδα
ηνπο. Όκσο, ην ζπίηη είρε κεγαιώζεη απειπηζηηθά θη απηόο ήηαλ ηόζν κνλάρνο κέζα
θεη, θαη ν ρξόλνο είρε ράζεη ην λόεκά ηνπ. Παιηέο θσηνγξαθίεο θαη βηβιία ηνλ
ζπληξόθεπαλ. Πήξε θαη ην κηθξό έπηπιν ζην δσκάηηό ηνπ. Ήζειε όια ηα πην
αγαπεκέλα ηνπ θνληά. Από ην θξεβάηη ηνπ μαπισκέλνο κπνξνύζε λα βιέπεη ην ρινκό
θνκκάηη ηνπ καξκάξνπ. Έρεη πάληα ηηο σρξνθίηξηλεο δσληαλέο ηνπ θιέβεο,
η‟αλεπαίζζεηα ζθαιίζκαηα. Σηο λύρηεο πνπ αγξππλνύζε αλέπλεε θνληά ηνπο, ήηαλ
ζίγνπξνο.
Κη ήηαλ κηα ηέηνηα αξγνθύιεηε λύρηα αγξύπληαο πνπ ζθέςεηο παξάμελεο θαη
πξσηνθαλέξσηεο ηνλ ηξηγύξηζαλ. Άλαςε ην κηθξό θσο ηνπ θνκνδίλνπ. Ήξζε κπξνζηά
ηνπ ν ραξηησκέλνο αζύκκεηξνο λαόο ηνπ Δξερζείνπ. Πσο άιιαδε όςε θαη κνξθή ζαλ
ηνλ θνίηαδεο από ηελ θάζε ηνπ πιεπξά! Ο αξρηηέθηνλαο πνπ ηνλ έρηηζε δελ είλαη
γλσζηόο. Οη Αζελαίνη πίζηεπαλ πσο πξνζηάηεπε ηνλ ηάθν ηνπ κπζηθνύ ηνπο κνλάξρε,
ηνπ Κέθξνπα. Πνπ ε ηζηνξία ηνπ ράλεηαη κέζα ζηελ αριύ ηνπ κύζνπ. Σνλ θαηξό ηεο
βαζηιείαο ηνπ έγηλε ε έξηδα αλάκεζα ζηε ζεά Αζελά θαη ηνλ Πνζεηδώλα, γηα ην πνηνο
ζα θαηαθηήζεη ηελ πόιε ηεο Αζήλαο. Νίθεζε ε Αζελά θη ν Πνζεηδώλαο ηόηε ρηύπεζε
ζπκσκέλνο κε ηελ ηξίαηλα ην λαό…
Ζ πέηξα ηνλ παξαηεξνύζε από ην ξάθη έηνηκε λα ηνπ κηιήζεη… Ζ αλαπλνή
ηεο ζαξξείο ζ‟αξκνληθή θίλεζε κε ηε δηθή ηνπ. Πνηνο μέξεη, πνηνο κπνξνύζε λα πεη
από πνην θνκκάηη ηνπ λανύ, ηνπ ηάθνπ ηνπ Κέθξνπα, από πνην άιιν ηεξό θηίζκα είρε
ιείςεη απηή ε πέηξα; Σόζν μέηαηξε ε παξνπζία ηεο κέζα ζ‟απηό ην δσκάηην. Πξώηε
θνξά ην‟λησζε βαζηά, πόζν έγξαθε κηα αηαίξηαζηε ηζηνξία ηνύην ην ιάθπξν ζ‟απηή
ηε καθξηλή ηνπ ρώξα. Πνπ είλαη ν ήιηνο, πνπ είλαη ηα γύξσ κάξκαξα λα παιεύνπλ κε
ηελ θαπηεξή ηνπ αλάζα θαη πνηέ λα κε ιηώλνπλ! Πνπ είλαη ε αγθαιηά ηεο Ηζηνξίαο
νιόγπξα;

Πόζν πειώξηνο εγσηζκόο, γηα λα θξαηήζεη απηό ην μεξηδσκέλν, ην μεληηεκέλν
θνκκάηη… Νανύ; Κνιόλαο πνπ θάπνηε πςσλόηαλ θαη ηζηνξνύζε;
Κη εθείλνο ηόζν γέξνο πηα θη αλήκπνξνο. Σόζν πξνζσξηλόο θη εθήκεξνο, πσο
κπνξνύζε λα δηαθεληεύεη έλα κηθξό θνκκάηη αησληόηεηαο;
Σν θαληάζηεθε ύζηεξα από θείλνλ, έλα αζήκαλην πέηξηλν αληηθείκελν.
Ξεθηίδη παιηνύ θαηξνύ, ζα ην πεηνύζαλ ζε κηα άθξε λα βηώλεη ηελ πξνδνκέλε ηνπ
αησληόηεηα. Μηα αλαηξηρίια ηνλ δηαπέξαζε. Απηό ην ιέλε ηύςεηο! ζθέθηεθε.
Άθεζε ην θσο αλακκέλν όιε λύρηα. Ο ρώξνο είρε γεκίζεη από άπιεο
παξνπζίεο. Ζ Αλλί, νη θίινη νη θεπγάηνη. Ζ καξκάξηλε θνιόλα… Οη «Κόξεο»ηνπ
Δξερζείνπ πνπ ηνλ αληίθξηδαλ κε ηε ζηνραζηηθή καηηά ηνπο πάλσ από ηελ
ηξαπκαηηζκέλε ηνπο όςε…
Μπνξεί λα‟λαη έλα θνκκάηη από καο θαη ζα καο ιείπεη… Έιεγε ε καηηά ηνπο.
΢εθώζεθε πνιύ πξσί. Πήξε ην καξκάξηλν πιάζκα. Χάξεθε γηα ιίγν αλάκεζα
ζηα ρέξηα ηνπ θάζε άθξηα, ζηξνγγπιάδα θαη θόρε. Αίκα θπθινθνξεί κέζα ζηηο θιέβεο
ηνπ... ηνπ ςηζύξηζε ε Αλλί… Ύζηεξα ην ηύιημε πξνζερηηθά ζε καιαθό ραξηί, έγηλε
έλα όκνξθν δέκα κέζα ζην ραξηνλέλην θνπηί, κε ην ράξηηλν πεξηηύιηγκα.
Έγξαςε πάλσ θαζαξά ηε δηεύζπλζε:
Ambassade de Grece
2 Av. Franklin Roosevelt
1050 Bruxelles
Μέζα ήηαλ ην κηθξό γξάκκα πνπ έγξαθε:
Κύξηε Πξέζβπ,
Απηή ε πέηξα – μεληηεκέλε από ηελ Αθξόπνιε ησλ Αζελώλ – βξηζθόηαλ θνληά
κνπ γηα πνιιά – πνιιά ρξόληα. Τελ πήξα – ηελ έθιεςα πξέπεη λα πσ – από ην λαό ηνπ
Εξερζείνπ – δεηώ ζπγλώκε. Όκσο ηελ αγάπεζα θαη ηε ζεβάζηεθα. Ήηαλ ην
πνιπηηκόηεξν πξάγκα πνπ είρα. Τώξα κεγάισζα, γέξαζα πνιύ θαη νη ηύςεηο κε
ηπξαλλνύλ, θαζώο ε πέηξα κε ξσηάεη κε ηε δηθή ηεο θσλή:
Είρα δηθαίσκα λα ηεο ζηεξήζσ ην ηεξό ηεο πεξηβάιινλ;
Τελ επηζηξέθσ ινηπόλ πξηλ εμαληιήζσ ηελ πξνζσξηλόηεηά κνπ ζε ηνύην ηνλ
θόζκν. Σαο παξαθαιώ, θύξηε πξέζβπ, βξείηε ηεο πάιη ηε ζέζε ηεο κέζα ζην ρώξν ηνπ
Ιεξνύ Βξάρνπ.
Σν γξάκκα δελ είρε ππνγξαθή.