13.09.

2008 MANGALAM
K.E.N

മതം മാറിയാെല ാ?
തെ
ിയെന ം മ െള ം െകാ വ ് ഹാം െസ◌് യി സിെ ഭാര മാ ്
െകാ . ഒ
വ ഷ
് ഒറീസയിെല മേനാഹ ര് എ
ാമെ
ഭീകരത െട പര ായമാ ിയ ഒ നിഷ് രത െട അലറിവിളി
െകാലസ്മരണകെള
അവര് കീഴട ിയത് അതി കളി ാ
കാ ണ ംെകാ ായി
. ഫാസിസ് ്
ത യശാസ്
ി കീഴ്െ ് ആ രക മം നി വഹി ധാരാസി ം സംഘ ം ഹാം
െസ◌് യി സിെ സഹധ മിണി െട ആ ത െട ആഴംക ് അ ര േപായിരി ണം.
ഓസ് ിയയി നി ് ഇ യിേല ് വ വരായി ം അവ ് ഇ
ാേര ാള് വലിയ
ഇ ാ ാരായി മാറാന് കഴി ത്, മ ഷ ര് എവിെടയായാ ം മ ഷ രാെണ
മാനവികത െട ഔ ത ളിേല വ യരാന് കഴി
െകാ ാവണം. എ മ ഷ
ച ല ൈകകളി , അെ ന് ൈകകള് െനാ ീ കയാെണ ് അവര് സ ജീവിതം
െകാ ാണ് സാ െ
ിയത്. സ
ിടയില , സ വരാ ം ഉേപ ി െ
മ ഷ
ിടയിലാണവ , അവരിെലാരാളായി ജീവി ത്.
അേശാക്സിംഗാള്
അവരാ െ തിേര
വി മി ി ി
ി .
പീഡിതരായ ജന
മന ാെല ിസ്

തല് െതാഗാഡിയവെര
വിശ ഹി േനതാ
ാെരേ ാെല,
ം ആേ ാശി ി
ി . അദ് ത ള് കാ ി അവരാെര ം
അവര് നി വഹി നിര രമായ േസവന വ
ന ള് നിമി ം,
വേരാട് ആഭി ഖ ം േതാ ിെയ ി , അവരിെലാ വിഭാഗം, സ
മത ില് േച െ
ില് അതിലി അരിശെ ടാെന ാ
ത്?

പ ിണി െട ഏ ം ദയനീയ കാഴ്ചക
് സാ ിയായി നി
ഒറീസയിെല
ആദിമജനതേയാട് പ വിറ ി തി
ത് എ ാജ്ഞാപി
സംഘപരിവാ
സംഘടനക , വിശ വലെ ാ സ ഭ ി , മഹാനായ വിശ ാമി മഹ ഷിേപാ ം,
ഒ പറയ ടിലില് നി പ വിറ ി േമാഷ്ടി കഴി ാനിടയായ കാര ം മറ കയാണ് .
വിശ മരി
ില് സ്തക

വില എ േചാദി േ ാള്
ഴാങ്േപാള് സാ ് സ്തകെ
ത ി ള കയായി
ി . െത വില് വിശ
മരി
ഒ പ ി ഭ ണം െകാ ാ
ഒ മത ില് ഞാ വിശ സി
ിെ
പറ േ ാ , വിേവകാന ന് മതെ
േതാ ിേല വലിെ റി കയായി
ി .
വിശ

ില് ൈദവം അ
ിെ
പ ിലാണ് ത െ ക എ
പറ േ ാള് മഹാ ാഗാ ി മഹ ായ ൈദവസ ല്പെ
െവ െമാ അ
ിേല ്
െവ ി
കയായി
ി .
മറി ് മതം നിലനി
ണെമ ി ം മ ഷ
് ഒ മത ി നി മെ ാ മത ിേല ്
മാറണെമ ി ം മ ഷ രാദ ം നിലനി
ണമേ ാ എ വെരാെ
ം ഒ പിട ിേലാെട
തിരി റി കയായി
. സംഘപരിവാര് ശക്തിക
് ഇെതാ ം ശ്നമ .
അവരാെക ടി അേന ഷി
ത് ആദിവാസികള് മരി
സമയെ
ി ം
ഹി
ളായി േ ാ എ മാ മാണ്. അവര് ജീവി ി
േനര ളില് എ
സമയമവ ് ഒ ശരാശരി മ ഷ െ ജീവിതം നയി ാന് കഴി ി
െവ വര്
അേന ഷി
ി .
മിഷണറി വ
നം സമം നി ബ ിത മതംമാ ം എ സമവാക ം, ഇ ന് സവ ണത
ഷ്ടി ഒ മി ാണ്. ന ് സംന ാസം ന കിയത് ി ീ കാരാ എ
ീനാരായണ വിെ
സ്താവന ത , ഞാന് ഹി വായി ജനി , പേ ഹി വായി
മരി കയി എ അംേബദ്ക െട ഖ ാപനംവെര, മതപരിവ
ന ിെ

രാഷ് ീയ
മതപരിവ

ിലാണ് െച ത ത്. ഇ ന് സാ ഹ േ
ിെ ഒരധ ായെമ ി മായി
നെ
ന െട ചരി
ിന് നി ബ മാ ം അടയാളെ േ
ിവ ം.

കീഴാളര് സ ം ആ േബാധം ആവിഷ്കരി ാന് സ ീകരി ആദ കാല അവികസിത
സമര പ ളിെലാ ായി
മതപരിവ
നം. മിഷണറിമാര് താഴ് ജാതി ാെര
േത കയ , താഴ് ജാതി ാര് മിഷണറിമാെര േത കയാ െചയ്തെത േറാബിന്
െജ ി. മതതത
െട മഹത മ ജീവിത സ ട െട സ ദമാണ് കീഴാളജനത െട
മതംമാ
ിെ കാരണം.
മതപരിവ
നംവഴി അടിമ േ ാള ളില് ഗ െളേ ാെല കഴി ി
വര്
പരിമിതമായ േതാതിെല ി ം മ ഷ രായി മാ കയായി
. ആദ െ
ിസ് മതപരിവ
നം എ
ഴി എസ് മണി വിവരി
സംഭവം നട
ത്
1854ലാണ്. ഒ
ലയെന കാളേയാെടാ ം ക ില് വ െക ി നിലം ഉ

േകാക്സവര് എ
േറാപ ന് പാതിരിയാണ് ആ ലയെന ആേബല് എ േപരി ്
ിസ് മത ില് േച
ത്. (െപാലയ
ാ കളി -ചരി പഠനം).
േകരളീയ നേവാഥാന ചരി
ിെല ഇതിഹാസ ളിെലാെ
പറയാ
, അധ:സ്ഥിത
സ് ീക െട വസ് സമരെമ വിേശഷി ി ാ
, ചാ ാര് സമരെ
സാധ മാ ിയതി പി ില് മതപരിവ
ന ം ഒ
ധാന പ ് വഹി ി ്.
മതപരിവ
നം െചയ്ത ത ാന്
ി ാ ാ ം അയാ െട ഭാര എശ ി ചാ ാ ി ം
ിസ്ത ന് േവഷ ളണി ് അവ െട പഴയ യജമാനനായ മാട പി
െട
അരികിെല ി ിസ് മത ധ മെ
റി ് വാദ തിവാദം െച ാെനാ
ിയതാണ്
ലഹളയ് ് ആരംഭം റി തേ .(ഇ െല നട വഴികള് േകരളചരി ം-ആേരാമ
ി).
ചാ ാര് ലഹള നട ിയത് സത ില് മതപരിവ
നം െചയ്ത ചാ ാ മാര മറി ്
ആചാരം െത ി ് അവര് വസ് ം ധരി തില് അസഹിഷ്
ളായ സവ ണരാണ്. മതം
മാറിയതിേന ാള് ആചാര
റിേവ പി താണ് അവെര േകാപിതരാ ിയത്.
െത വി വ ് സ് ീക െട വസ് ം വലി കീറിെ ാ ാണ് അവര് ആചാരപാലന ിന്
ഉ കരായത്. സവ ണ െട വസ് ം വലി കീറല് സമര ിന് അ െ
ദിവാന്
െവ ി റാ അ ലമായി
.
ലമറ ് നട ാന് അവകാശമിെ ് അയാള് ഉ രവിറ ി. ശീലവഴ ്, േമ
് വഴ ്,
ലമാറാ വഴ ്, ചാ ാര് ലഹള എ ി െന വ ത സ്ത േപ കളില് അറിയെ

സമരെ
അധ:സ്ഥിതര് എ െനയാണ് ഉ െ ാ െത റിയാന് സി േകശവന്

വിവരണം സഹായി ം.
ഈ സ ാത
സമരം.....ഇതില് ആ ാദി ് എെ ഒ മാതാമഹി നിരവധി
ഈഴവെ
് ലമറയ് ാന് ഒേ െറ േനര കള് സൗജന മായി
ന ക
ായി.(ജീവിതസമരം). ഒര ഥ ില് ഇ ന് കീഴാളസ ഹം നയി സ ാത
േനടിെയ ാ
സാംസ്കാരിക വ
നം എ രീതിയില് മതപരിവ
നെ
േനാ ി ാ
താ ം സക്തം.

സംഘപരിവാര് ശക്തികേളാ വിേയാജി
ജനാധിപത വാദിക ം മതരഹിത ം,
വി ഹഭഞ്ജക മട
ഒ വലിയ വിഭാഗം, മതപരിവ
നെ
വലിെയാ
ഭീഷണിയായാണ് ഇ ം കാ
ത്! ഓേരാ
ം ഇഷ്ട
ഭ ണം
കഴി
േപാെല, ഇഷ്ട
മതം സ ീകരി കേയാ ഒ ിേനാ ം ഇഷ്ടമിെ ില് എ ാം
തിരസ്കരി ക ം െചയ് െകാ െ എ സമീപനം, വി ഹഭഞ്ജകര് എ
വാഴ് െ ഓേഷാവിെനേ ാ
വ േപാ ം ഉ െ ാ ാന്
കഴി ിെ േ ാ േ ാഴാണ്, മ ാേ ടി ലേ ടി എ ിവയ്െ ാ ം മതേ ടി എെ ാ

ഇനം ടി ഇ ് ഇ യില് ിേ
വളെരേയെറ അനാഥ
്.

ി വ

ത്. ഓേഷാ എ തി: ഇ ് ഇ

യില്

കേ ാലി
ാ ് ന അവസരമാണ്! ആേലാചി േ ാള് അദ് തം േതാ ം. മദര്
െതേരസെയേ ാ
സ് ീ ് േനാബല് സ ാനം ലഭി
. ഇ ന് സ വകലാശാലകള്
അവ ് നിരവധി േഡാക്ടേറ കള് ന
. ഇ ാ ഗവ െമ ് രസ്കാര ം
ബ മതിക ം ന
. എ ാം അവര് ദരി െര സംര ി
െകാ ്. പേ ഈ
സംര ണ ി ം അവര് ദരി െര കേ ാലി രായി മതം മാ കയാെണ കാര ം ആ ം
കാര മാ
ി .
മദര് െതേരസ െട താര മായ ജീവിത ിലാണ് ഓേഷാ കരി ഒഴി ാന് മി
ത്.
ഒ ം നീതികരി ാനാവാ
ഒ ന മം ടി ിസ്ത ന് മിഷനറിമാെര റി ്
എ തിവയ് ാ ം ഓേഷാ മറ ി . ിസ്ത ന് മിഷണറിമാര് ഈ നാ ില് വ േ ാള്
ആ കള് മനസിലാ ി, ഇവ ് ഒെരാ രീതിയി
ബ െ ടല് മാ േമ അറി എ ്
േലാലാംഗികളായ സ് ീകള് അടിയി ം കാ ജ
ള് കളി ം. ഇ യില് ഇത്
മിഷണറിരീതി എ റിയെ .
േഗാ വ
െട വിചാരധാര ം, അ
രി െട മിഷണറിമാെര റി
വിശകലന ം,
ഓേഷാവിെ െസക് മ ം ഒ മതസാ ഹ വിഭാഗ ിെ തിേര
വിധിക െട
നി മാണ ിലാണ് വ ാ തമായിരി
ത്. ഒറീസയിെല വംശഹത െട േവ കള്
പലസ്ഥല ളിലാണ് പട കിട
ത്. മതം മാറിയാെല ാ; ആകാശം ഇടി വീ േമാ?
എ േചാദി ാന് മാ ം തിരി റി
ഒ സ ഹ ിെ പിറവി കര ില് േക
ാനാണ്
നാം കാേതാ
ിരിേ
ത്. മതേമതായാ ം മ ഷ ന് ന ായാല് മതി എ തിെനാ ം
മ ഷ ന് ന ാവാന് മന ന ായാല് മതി എ പറയാ ം ന
കഴിയണം.

MANGALAM'
K.E.N

ഓണെ

റി ് ഒരി

ൽ ടി '

ഒ -് 'തി േവാണ ദിവസം രാവിെല പ
രമണിയായേ ാേഴ ംതെ
പായസമട ം സകല വിഭവ ളം ഞ ളെട അട ളയിൽ
തയാറായി
. പതിവേപാെല ത ം പതിെനാ
മണി ് എെ
ച ാതി അബ്ദൽ ഖ മിെ പേ
ാടി ഹ◌ൗസിേല
ഓണ കർ കൾ അ ടിഫിൻ കാരിയറിൽ െകാട
യ .
ണിസ ിയിൽ ആട
ബ്മീനാറമായി പണി ാരൻ ഷ്ണൻ
മട ിവ േ ാൾ സാ ാറിെനയം അവിയലിെനയം ഓലെനയം
കാളെനയം
കറിെയയം നിഷ് ഭമാ െ ാ ഗ
ം വ േ ാറ

വിസ്േഫാടനെ
. ഖ മിെ വീ ിൽ വി
വ ി
ഏേതാ
അ ായി ടിഫിൻ കാരിയറിെ അടി
ിയിൽ ബീഫ് കറി
െകാട
യ തായി
അത്. സാധാരണ വലിയെപ
ാളി ം
െചറിയെപ
ാളി മാ
പേ
ാടി ഹ◌ൗസിൽ നി ് ഞ ൾ
സേസ തരം എ
ി ാറളള ം അത് ഞ ൾ അ താദര േളാെട
െവ ിവിഴ ാറ
ം.
എ ാൽ മ
േനര

ാ രഅ
പജ നട
ഓണദിവസ ളിൽ കാള റി വീ ിേല ് കയറിവ സംഭവം ചിലറ
േകാലാഹലം അട ളയിൽ ഉ ാ ി. അേ ാ, തി േവാണ
ിെ
അ ് എ െനയാണ് ഈ സാധനം അകേ
കയ ക എ ്
പണി ാരി ശാരദ ബഹളംവ . ഒ ം േവ , ഇേ ാൾതെ
ഷ്ണെനെ ാ ് അത് െത ിൻ തട
ിൽ ഴി മടിയാൽ
മതിെയ ് അയൽപ
നി
വ ി
േദേ ട
ി
അഭി ായെ
.
അേ ാെഴലാം എെ അ ചി ാവിഷ്ടയായി േനാ ി
നിൽ കയായി
.ഭ
ണ പദാർ
ൾ ഒരി ലം െവറെത
കളയ െത
അച്ഛെ ഉപേദശവം ഖ മിെ വീ കാേരാട
സ്േനഹപരിഗണനകളം അവ െട മനസിൽ മാറിമാറി
ഉയിർ
െകാ ി
. അെ
മി
് കഴി
ം അ യെട വായ
അവധാനതേയാെട റ െ
.
' സാരമില. ഖ മിെ

വീ ിൽ നി

് െകാട

കറി ഉണി

ിേ ാെ . സ്േനഹേ
വലിെ റിയ ത്.

ാെട െകാട
യ സാധനം
രഅ ന് അ മനസിലാ ം'.

കാളെ
െട കാളയം പ
വിരലകളിൽ നി ്
ന ിേ
ാർ
ിെ ാ ാണ് ആവർഷെ
ഓണസദ ഞാൻ
അവസാനി ി ത്. (ഇറ ി ഷണം വലി ടർ
ാ ംമ ം
ഇട ൈകയിെല വിരലകളം ഇടയ് ് ഉപേയാഗി ി
). ഓണം
െമാ
ം േകരളീയെ ആേഘാഷമാെണ ിൽ അതിൽ അവർണെ യം
ന നപ
ാരെ യം സാംസ്കാരിക േച വകൾ ലയി ണെമ ,്
െക.ഇ.എൻ പറയേ ാൾ ഞാൻ സ തേ
ാെട തലയാ ക മാ മല
പാവെ
പറ
് തേലാടകയം െച ാറ .് സർ, ഞ ൾ
െപാ ാനി ാർ, ഈ ശ്നെമലാം പെ
പരിഹരി വരാണ്.
ഇേ ാ ് വീട മാറേ ാ?
( െക.പി രാമ ണിയെട, ' ഓണസ്മരണ'കളിൽ നി

).

ര -് 'നടമ

ാ രയ െന വയ്
ചട ാണ്
ികെള
സേ ാഷി ി
കാര ം. മണ ഴ ്
ാ ര അ െന ഒ
ത്
വാല
ാരാണ്. ച ം ടി
ികൾ ഉ
ാഹേ
ാെട അത്
ക നിൽ ം.
ാ രഅ െന അരിമാവെകാ
ാ ി, പ ൽ
ച ി ്മ
ചി ാട ഉട ി ് പ ൾ ചടി ് ഒ
ിവയ് ം' (േദവകി
നിലയേ ാട്)

േദവകി നിലയേ ാടം െക.പി. രാമ ണിയം സത ം പറയ . എ ാൽ
ന െട ഇടയിെല ചിലർ, വിചി വ ാഖ ാന െൾകാ
സത െ
െവ ിനിര
ാൻ േനാ
! ഓണ
ിെന േപാെല ബ ീദ്,
ിസ് മസ് ട ി ദളിത്, ആദിവാസി വിഭാഗ
ിെൽ പ
ഉ വ ൾ ം േദശീയ പദവി നൽ കണെമ ് പറയ ത് അവെര
വലാെത േകാപി ി
.സ
ം ആ നിഷ്ഠതെയ േലാക
ിെ
അതിർ
ിയായി പരിഗണി
വർ ാർ ം, സ
ം കാലെ
ധീരമായി സംേബാധന െച ാൻ കഴിയില. അ െകാ ാണ് ഓണെ
അപ ഥി ാൻ മേ ഞാൻ നട
ിയ
മ െൾ തിേര പല ം

അലറി വിളി ് 'അടിെത ി' വീണത്. ഓണം സംബ
ി
സംവാദ
ിൽ ധാനമായം മ
ശ്ന ളാണ് ഞാൻ ഉ യി ത്.
പല ം സമർഥമായി അതിൽ നി ം ഒഴി
മാറി, ച ാ എെ 'െതറി'
വിളി കയാണ്. െചയ്തത്. വീ ം ഒ സംവാദം
അനിവാര മായതിനാൽ, അതിവിെട ആവർ
ി കയാണ്.
സാർവേദശീയവം ജാതി-മത രഹിതവം െതാഴിലാളികളെട
വിേമാചന
ിെ വീരസ്മരണകൾ സി നിൽ കയം െച
'േമയ് ദിനം' , എ െകാ ാണ് സംഘടിത
മ ള ായി ം
ജനജീവിതെ
ഇള ിമറി
ഓണം, ിസ് മസ്, ബ ീദ് േപാെല
അടിയിൽ നി ം ഊർജം ഉറെപാ
ഒ ഉ
വമായി
പരിണമി ാ
ത്?. എ െന 'േമയ്ദിനം' മതൽ റി ബിക് ദിനം
വെരയ

വ െള എലാവർ ം പർണ മേതതര രീതിയിൽ
പെ ട ാനാ ംവിധം വികസി ി ാൻ കഴിയം . സാ ദായിക
ഉ വ ൾസ
മാ ിയ 'സാേ തികവിദ ' യിൽ നി
വ ത സ്തമായി, അതിെന ാൾ വികസി ഒ സാേ തികവിദ
ഷ്ടിെ ട ാൻ ആധനിക കാല
ിന് എ െച ാൻ കഴിയം?. ഒ
േദശ
ിെല വ ത സ്ത മതജാതി' മത രഹിത'
വിഭാഗ ളിെൽ പ വെരാെ യം ആ രാജ
ിെല േദശീയ
ജനവിഭാഗമായിരിെ , ഒ മേതതര ഭരണ ട
ിന്, എലാ
ഉ വ ൾ ം േദശീയ പദവി നൽ
െകാ ് എെ
ിലം
ീണം സംഭവി േമാ? അെല ിൽ മതാ കമായ ഒ ഉ വ
ി ം
േദശീയ പദവി നൽ കയിെല ് തീ മാനി ാൽ എെ
ിലം ഴ ം
സംഭവി േമാ?.

മ -് ഓണം േകരള
ിൽ സർവ ം അതിെ സമ തയിൽ
പ വയ്
േ ാ? അതിെ മി
് മതൽ ആചാരാ ഷ്ഠാന ൾ
മതൽ ഭ
ണ രീതി മതൽ വിശദമായി പഠി ്, ഏെതാെ
ജനവിഭാഗ ൾ എ ിധം ഇതിെലാെ യം പെ ട


ൈസ ാ ികമായം ാേയാഗികമായം ഏെ
ിലം പഠനം
നട
ിയി േ ാ? ച ാ വിര ലാെത! ഒരാേഘാഷെ
പഠിേ
ത്,
ഇേ ാൾ സർവ' ആേഘാഷ
ിലം' ജാതി-മത, മതരഹിത പരിഗണന
ടാെത വലിെയാ വിഭാഗം മ ഷ ർ '
ിെപാ ി ം; അ െകാ ്
ആേഘാഷവം െസ ലറായിരി
എ ് സർ ിഫി

നൽ കിെ ാ ാേണാ?
ി ഷ്ണെ വീ ിൽ നി ്

ഓണാേഘാഷ
ിെ ഭാഗമായി േത കം പാകം െചയ്ത പായസം
ിഹസൻ ടി ാൽ ഒ
വം േദശീയമാവെമ ിൽ, ഇ യിൽ
ആയിര
ിെ
ാ ായിര
ിനാൽ പ
ിഏഴി മ തെ
േദശീേയാദ് ഥനം ' സംഭവി കഴി
തായി' ഉറ
വിശ സിേ
ിവ ം! അ ം എ േപർ, പരസ്പരം, ഭ ണം
പ വ ിരി ം! എ ായാലം ഇ
വണ റംസാ ം ഓണവം
ഒ ി വ
െകാ ് മസിം വിശ ാസികളായ പായസം ടി
സ◌ൗഹാർദ േദശീയവാദികളിൽ ചിലെര ിലം പകൽ സമയം വലാെത
ബ ിമ
ഭവി ിരി ണം. ഓണ
ി സ
ിെ വീ ിൽ രാ ി
േപായി പായസം ടി ാെല ാ എ ായിരി ം ഇനി ഇവർ വിളി
പറയാൻ േപാ
ത്! 'േദശീേയാദ് ഥനം' െപാളിയ തേലാ!

MANGALAM 07.09.2008
K.E.N

ഒറീസയിൽ കാടകളിലായി െ

ിൽ

മൻപ് മഹർഷിമാർ കാടകളിേല
േപായത്, േമാ
ിേല
പാതകൾ തിര ിയായി
. അ വർ സ
ം ജീവിത
ി
മകളിലാ
തീ േകാരിയി ത്. 'തപസ്' സ യം തപി ് വി
മായി
മാറ തിെ തത ചി യായി
ീർ ത് അ െനയാണ്. എ ാലി ്
ഒറീസയിെല കാട കൾ അ ഖ ാപിതമായ അഭയാർഥി ക ാ കളായി
മാറകയാണ്. പീഡിതരായ ഒ ജനത അവിെടനി ം ച െപാ ി
കരയകയാണ്. കാടിെ മഹാമ◌ൗന െളാെ യം മറി ,്
നി ളിെതാെ യം കാ
ിേല മ ഷ ാേര എ ാണവർ ഇടെന
െപാ ി േചാദി
ത്.
ആരാലം തിരി
േനാ ാനിലാ
ആദിവാസി സമഹ ളിൽ,
ഒരി
ിരി സഹായം െച ാൻ
മി താേണാ ഞ ൾ െചയ്ത
െതെ
ാണവർ ദയം െപാ ി വിളി േചാദി
ത്.
നാ കാർ ം, േപാലീസ് സ്േ ഷ കൾ മിടയിൽ നീതി
കി ാ
െകാ ,് ഒ ജനസമഹം കാ ിൽ കഴി
േട ിവ
ത്
ഒ ജനാധിപത സമഹ
ി ം അഭിമാനകരമല. ഒറീസയിെല
കാടകൾ, മ ഷ ത
ിെ േചാര കിനിയ ഇതിഹാസമാവാൻ
േപാ
ത്, 'ചില മ ഷ െര ാൾ' വന ജ
ൾ സംസ്കാര

രായി

ഒറീസയിെല പതിയ പശ്ചാ

ിലാണ്.
മ ഷ മാംസം പ യ് ് കടി തി
പലിേയയം നരിേയയം
േപടി ാെത കലാപകാല ളിെല ിലം മ ഷ ജീവിത
ി
സംര
ണം നൽ െമ
തീ
ി െ ട 'സർ ാർ
സ്ഥാപന' െളെയാ ം പരിഗണി ാെത പീഡിതരായ ഒ ജനത
കാ ിേല ് ഓേരാ ദിവസവം തി േ ാൾ, 'ഭരണം' എ തിന്
എ ർഥെമ ് ഓേരാ പ◌ൗര ം േചാദി ണം. ല
ണാന

സരസ തിെയ െവടിെവ െകാ വെര പിടി െക ി
ശി
ി
തി പകരം അ മായി ഒ വിധ ബ
വമിലാ

ജനസമഹെ
യാെക െകാ
ഴി മടാൻ ഓടിനട
സംഘപരിവാർ ശക്തികൾ മ ിൽ നിയമവ വസ്ഥ ഈവിധം
സ്തംഭി നി ാൽ, എ ിെന ഒറീസയിൽ സ സ്ഥജീവിതം
സാധ മാ ം?

ഓടിെയാളി ാൻ കാടകളിലായി
െവ ിൽ ഏ വം ച
ിയത്
ഒറീസയിെല ഒ
ാമെമ ിലം തേദഹ െൾകാ ്
മടെ ടമായി
. നീെരാഴ ് വർധി ി ാെന േപാെല
കലാപകാല
് 'േചാരെയാഴ '് റയ് ാ ം
ഞ െളെ ാ ാവെമ ് ഒറീസയിെല കാടകൾ നാെള സ

ജീവചരി െമഴ േ ാൾ സ
ം ജീവിത പസ്തക
ിൽ
റി ിടമായിരി ം. അ ,് പലി
ികെൾ ാ ം മാൻ
ികളം
കളി നട
മഹർഷിമാർ പാർ
പഴയ 'പർണശാല'കളെട
അസ്ഥികേൾപാലം ഇ േപാല
രതകെൾ തിേരയ
ആയധ ളായി മാറമായിരി ം.
േഗാമാംസം കഴി ാൻ പാടില, മതം മാറാൻ പാടില, ിസ്മസ്
ആേഘാഷി ാൻ പാടില എ ് ആർ
വിളി ് ആടിയം പാടിയം
നട ാൻ, അ ിെന വിശ സി
വെർ ാെ യം അവകാശമ .്
എ ാൽ ആ വിശ ാസം, അ ിെന വിശ സി ാ
വ െടേമൽ
ി ലമായി ള
കയറേ ാൾ, േബാംബായിവ
െപാ േ ാൾ,
'ജനാധിപത ം' തെ യാണ് െകാലെച െ ട ത്. മാലാപാഡയിെല
േഗാ വർഗ ാർ
േഗാമാംസം തി ാൻ, വിശ ഹി
പരിഷ
ിേ േയാ മതപരിവർ
ന വി
സമിതിയേടേയാ
സ തപ ം ആവശ മില. ഓേരാ
േടയം 'അട ള'
അരി െപറ ി പരിേശാധി ാൻ, ഇ ൻ സർ ാർ േത കി ് ഒ
പാർ ിേയയം ചമതലെ ട
ിയി ില.
ഇ ി ജ വിെന തി
െത ല, ഒ ജ വിെ േപരിലം സ യം
െകാല ത് എ ാണ് ജനാധിപത ം അ ശാസി
ത്! എ ാൽ
സംഘപരിവാർമാ ം, പ വിെ േപരിൽ ആെള െകാലകയാണ്. ഒ
ജ വിെന ആരാധി ാ
ഒ ജനവിഭാഗ
ിെ അവകാശവം, ഒ
ജ വിെന ഭ
ി ാ
േവെറാ ജനവിഭാഗ
ിെ അവകാശവം
ത ിൽ എ ിന് ഏ മ ണം?
ഇ യിൽ ഇ വെര പ യിറ ിയേടയം മയൽ ഇറ ിയേടയം
പ ിയിറ ിയേടയം േപരിൽ ആ ം ഏ മ ിയതായി അറിയില!
േഗാവധ നിേരാധന സ്ഥാനംേപാെല, ഒ 'പ ിവധ' നിേരാധന
സ്ഥാനം പിറ തായം
യിെൽ
ി ില. തി
വർ ് തി ാം.
അലാ
വർ തി
. എ ാൽ സംഘപരിവാർമാ ം മേതതര

ഇ യിൽ ഇ സ തി കയില. അ
രെമാ
പശ്ചാ

ിലാണ് 'കാളനാവാെമ ിൽ കാളയമാവാെമ '്
ഞാെനഴതിയത്. ഭ

ിെല ജനാധിപത ം സംര
ി കഎ
മ ാവാക ം ഉ
ിൽ ആവർ
ിേ
ഒ സ ർഭമായി
അത്.
ജറാ
ിെല വംശഹത ാന ര പശ്ചാ

ിൽ,
സ◌ൗരാഷ് യിെല ഒര ഭവം, ദീർഘകാലമായി അവിെട
സ്ഥിരതാമസമാ ിയ ഒരാൾ പ വ ത് അ സ്മരി െകാ ,് ''ര
പയെട മ
ി വറ ാൻ അ
പയെട ച ന
ിരി''

ിേ
ിവ
ദരവസ്ഥയെട ടർ യിൽ നി ാണ്
'കാളൻ/കാള' 'ഇര കെള' റി ഞാൻ പരാമർശി ത്.
അ േക മാ യിൽ സ്കാനി ം എക്േസ്റയെമാ ം ടാെത തെ
പല േടയം 'ഉ ം' പറ
ചാടിയത് എ െപെ
ായി
.ഇ ം
'ഓളിയിടൽ' ഒ
ിയി ില!
പറ

ത് ഒറീസയിെല േഗാ വർഗ ാർ, അവർ ിഷ്ടമ ത്
തി െ എ ാണ്. അവർ ് ആവശ
ി ഭ
ണം എ
ി
കാര
ിൽ മിഷനറിമാേരാട് മ രി
തി പകരം ആവശ
ി

ണം കി ാ
അവേരാട് ഇത് തി
ത്, അത് തി
ത് എ
മാ
ാലം പറയ തിലാണ്, സംഘപരിവാർ വ ാ തരായിരി
ത്!
മതപരിവർ
നം സ
മാർ


ിൽ, 'മത ശ്ന'െമ തിലധികം ഒ
പ◌ൗരാവകാശ ശ്നമാണ്. ആർ ം സ
ം മതം
സ ീകരി ാെന േപാെല ത ി ളയാ ം അവകാശമ .് 'ഇ യാൾ
ഞ ൾ
ടി, ഇ യാൾ ഞ ൾ

' എ മ ിൽ
മതപരിവർ
നെ

വർ, വ ക്തിയെട മതം
െതരെ
ട ാ
സ ാത

യാണ് പരിഹസി
ത്.
സംഘപരിവാർ ജ ംനൽ കിയ 'മതപരിവർ
ന വി
േവദി'
മതേ ടിയേടയം പ◌ൗരാവകാശേ ടിയേടയം സംയക്തമാണ്.
പറ
ാ ാനല ാെത ഉെൾ ാ ാൻ കഴിയാ
സവർണ
ത യശാസ്
ിെ സ ചിതത െ
ആദർശവൽ രി ാ
സാഹസിക
മം കിഴി ാൽ അതിൽ പിെ ബാ ിയ ത്,
അ മാസക്തമായ അസഹിഷ് തയാണ്.
സംഘപരിവാർ ഷ്ടി ഭീകരതകൾ ിടയിൽ വിറ ലി
നിൽ
ഒറീസയിെല പീഡിതരായ മ ഷ ർ, കണ ീരിനിടയിലം
കാേതാർ
ത്, മ ഷ ത
ിെ കാെലാ യാണ്. സർവ അഭി

ായ

വ ത ാസ ൾ മ റം എ വ ാലം ഞ ൾ മ ഷ ത
ി
കാവൽ നിൽ െമ
ഖ ാപി
ഒ 'ചേലാ
ഒറീസ' സ്ഥാനമാണ് ഇേ ാൾ ഇ യിൽ അനിവാര മാ
ത്.

ി ാരമായവ േടയം ഇേ ാഴം മറിേവ പിടയ വ േടയം
ഇടയിൽ നി ് ' ത
ആ മണമാേണാ പേരാ
ആ മണമാേണാ' ടതൽ ഭീകരെമ ് തർ ി ാതിരി ാ
വിേവകെമ ിലം നമ യർ
ിപിടി ാൻ കഴിയണം.
സർവമത
ിലംെപ ഈശ രവിശ ാസികളം ഒ മത
ിലംെപടാ
ഈശ രവിശ ാസമിലാ
വ ം ഒ ി േചർ ് മ ഷ ത
ിെ
ഴിമാട ളിൽ ഒ
ി കണ ീർ വീഴ്
േനര ളിെല ിലം,
ിയെ
പ◌ൗവ
ിൽ തി േമനി, അ ് ശസ്തമായ അ യെട
കമ ണിസ് ് വിേരാധെ
ഒരല്പം പറകിേല ് മാ ിനിറ
ണം.

25.09.2008 MANGALAM

തം മഹത
K.E.N

ണമാ

ത് ഇ െന

വിശ ാസ െളാെ
ം സ യംേബാധ ിെ അഗാധതകളി നി ് ഒര വിേപാെല
വി
മായി ഒ കിവേര താണ്. ആേ ാശ ള , ആ തകളാണതി നി ം മ ഷ രാശി
തീ ി
ത്. ഞ ളില് െപടാ വെരാെ
ം ല േപാകെ എ ത് ഒ
ശാപമാണ്. അതിെനാരി ം ഒ
ാ ഥനയായി ഗ ം പര ാനാവി .
ആനില് ഏ ം തല് ആവ
ി െ
ത് 'അ ഹം' എ ഥ
'റഹ്മ ്'
എ പദമാണ്.
ആന് ക
ഭാഷയില് അവിശ ാസികേള ാളധികം വിമ ശി
ത്
' നാഫി ക ' എ കപടവിശ ാസികെളയാണ്. വിശ ാസ ിെ തീ ഉ ിെ
ില്
എേ ാ െക േപായ അവര് 'കാ ി ലി ' മാ ം േകാ മയിര് െകാ
വരാണ്.
ൈദവ ില ,
മ ഷ രിലാണവ െട '
' കറ
ത്.
മത

ില് ബല േയാഗം പാടിെ
'മതവില ക ' പലേ ാ ം മറി ി തില്
ി നി
ത്, അഗാധ മതേബാധ മി ാ
'കപട മതവിശ ാസിക ' എ
നാഫി കളാണ്. ൈദവം വിധിേ
ശി , സ യം ഏെ
നട ിലാ ാന്
വ തെകാ
ഇവര് സാ ാല് ൈദവാധികാരെ
െ യാ െവ വിളി
ത്.
ൈദവ ിെ സ യമവേരാധിത േപാലീ ം പ ാള മായി മാറി സ ചിതസമീപന ള്
മത ിെ മറവില് അടിേ
ി
വരാണ്, മേതതരത ിെന േപാെല,
മതതത
ം റിേവ പി
ത്. 'ജനാധിപത ല ിെ മഹത ം' ഇവരില് പല ം
ഇനി ം മനസിലായി ി . 'അപര െട' അഭി ചികെള ആദരി ാന് അവരിനി ം പഠി ി .
ഒ വ ം ഭീഷണിെ
ി ം ഷ് ക പി ം മ ഷ െര സ ംവ തിയില്
എെ േ
മായി തള ിടാന് കഴി െമ വ ാേമാഹം ഇനി മവര് േതാ ിേല
വലിെ റി ി ി .
ആധിപത ിെ ം വിേധയത ിെ ം വലി
വലെ ക
ിടയില്
വി ിനി
ഒ വിശ ാസ ി ം വിശ േ ാളം വളരാന് കഴിയി . ആചാര െട
ഇ ിരിവ ളില് കറ ാന ാെത, അതിെനാരി ം അേന ഷണ
െട അശാ മായ
േലാക ിേല
തി ാനാവി .
വിശ ാസം െവ വിളികളി വ , അഗാധമായ വിനയ ില് വ ാ വി
മാ
ത്.
സ യം യാസെ ം മ വ െട ജീവിതം എ മാ ാനാണത് ഉ ാഹിേ
ത്.
െന ിയില് െകാ മായി , ശരീരമാസകലം
മായി ാണ
ത െ േട ത്.
എ ാലി ്, മെ ാെമ േപാെല, 'വിശ ാസ ം' ക
ി ം മസി പിടി മാ
നി
ത്. അ ഹം ന േക ൈകകളി നി ം ി ല ളാണ് ഉയ
ത്.
സ ം വിശ ാസം ശരിയായി പാലി
തില് ത േളാ തെ മ രി
തി പകരം,
വിശ ാസമി ാ വെര മല
ിയടി ാനാ വിശ ാസികളിെലാ വിഭാഗം ഇേ ാള്

ി റെ ിരി
ത്.
മ ര െളാെ
ം സത ില് മാ ഷികമാ
ത്, െമ െ ടാ

സാഹസിക മമായി അ സ യംമാ േ ാഴാണ്. എ ാ , ദ ശന ളില് മാ മായി
വിശ ാസെ
പരിമിതെ
വ ാ െപാ
ം വിശ ാസസംര ണെമ
വ ാേജന
ആ മണ
ം ആവശ മായി ീ
ത്. റ മത ിെ േപരി അമിത
ബഹളം വയ്
വ ,
്മാ ഥ ില് അക ി ാ
അഗാധവിശ ാസ ി
ിമ
നഷ്ടപരിഹാരം കെ
ാന് മി
വരാണ്. അ ര ാരാണ്, തകാല


ി
േഹാ കള് അടി െപാളി ാന് വടി േമ ി
ിറ ി റെ ത്.
ഇേ ാള് അ രം അതി മ ള് ഏെറ െറ അവസാനി ിരി
തായി േതാ
.

െ ാെ
റ വ േഹാ ലിേല േപാ ം തമ ഷ്ഠി ാ
പിറകി െടയായി
. േനാ കാല ്, േനാെ


തയാറാ ിയ കടക വെര ഉ ായി
.

ീ ള് കയറിയി
േവ ി േത കം

എ ാലിേ ാള് അെതാെ ഏെറ െറ അവസാനി കഴി ിരി
. േനാ

േനാ ്, േനാ ി ാ വ ം േനാ റയില് പെ
ാം എ
ിടേ ാളം ഇ
േകരളീയസ ഹം വള ിരി
. എ ാല്
ീം രിപ
േദശ ളില് 'ചായ ടക '
ണമാ ം ഒ മാസം വ ം അട ി
വണത അവസാനി ി ി .
ഇ േനാ കാല കട നട
ീ ള് നി ബ മാ ം അ ഷ്ഠിേ
പവി ക മമാെണ ഒ ം ശരിയ ാ
സമീപനം ചിലെര ി ം ഇേ ാ ം വ ല
ഇ സ്ഥല വ
ടി ാന് ഒ
ി െവ ംേപാ ം കി ിയി എെ ാരാള്
പറേയ ിവ
ത് ഒ മത ി ം അഭിമാനകരമ . ഒ കട ഒ
വ ക്തി േടതായിരിെ
െ , അ നട

സാ ഹ മായ ചില കടമക
ത ള് തെമ
െകാ മെ ാവ ം പ ിണികിടേ ാെ എ കാഴ്ച ാട്
ത ിെ തെ
ല േബാധ ിന് എതിരാണ്.

.
്.

ഇ ാംമതം, തം ഇ ാംമതവിശ ാസിക െട േമ േപാ ം 'റംസാ ' മാസം
േകവലാ ഥ ില് നി ബ മാ ിയി ി . യാ
ാ , േരാഗിക ,
ികള് എ ിവെര
ത ി നി ് ഒഴിവാ ിയിരി
. മ മതസ്ഥ ം മതരഹിത ം േനാ ് പേ
ബാധക മ . അ െനയിരിെ
തകാല ് 'കടക ', സ േമധയാ അട ി
േപാ ം
നീതിയ . ഞ ള് തി
ി , അ െകാ നി ം തി
എ ക ംപിടി ം
ഉേപ ി േ ാഴാ
താ ഷ്ഠാനം മഹത ണമായി മാ ത്. ഞ ള് തി കയി ,
എ ാല് തി ാ
നി െട അവസരം ഒ വിധ ി ം ഞ ള് തട കയി എ
സ്േനഹസേ ശമാണ് 'വി
തമാസ ി ' തളി േ
ത്.

29-08-2008 Mangalam Daily
K.E.N
ജീവ ം ഉ
ൽ സവം ത ിെല

?

'ആരാണ് െക.എസ്.യ. ബദൽ പസ്തക
ിെല ജീവൻ' എ
സംവാദാ കമായ അേന ഷണേ
ാെടയാണ്, ''രിസാല'' വാരികയെട പതിയ
ല ം പറ
ിറ ിയിരി
ത്. 'പാഠപസ്തക വിവാദ'െ
, 'ഇ ൻ
േദശീയതയമായി', ബ െ ട
ി, സംവാദാ കമായി വികസി ി ാ

മെമ നിലയിലാണ്, സ് ത അേന ഷണം സക്തമാ
ത്.
ഔേദ ാഗിക ആചാര ളിലം, േദശീയ അ ഷ്ഠാന ളിലം
പാഠപസ്തക ളിലം സാഹിത തികളിലം നർ
ളിലം െതളി

ഒളി
ം നിലനിൽ
സവർണാധിപത െ
ശരിവയ് ം വിധ
ിലാണ്
െക.എസ്.യവിെ 'ബദൽ പാഠപസ്ക'െമ
വീ
ണമാണ് അ
പ വയ്
ത്. 'മതമിലാ
ജീവൻ' എ
പാഠ
ി പകരമായി ബദൽ
പാഠപസ്തക
ിൽ, അ ല
ിൽ ഉ വ
ി േപാ
ഒ മസിം
െപൺ ിയെട കഥയാ
േചർ
ിരി
ത്, 'ഉ
വിെ ത ം'
എ േപരിൽ അ ല റ ിലെട നട
തിനിെട െപൺ ിയെട ൈകയിൽ
നി
ത ം നഷ്ടെ ട . ത വമേന ഷി ് െപൺ ി അ ലവം പരിസരവം
ഓടി നട
. ഒടവിൽ ഒ ഹി യവാവ് ത ം
ിെയ തിരിേ ൽ ി
.
അയാൾ മസിം െപൺ ിെയ ആശ സി ി
. െപൺ ി
ആഹ്ളാദവതിയാ
.
ഏഴാം കാസിെല സാമഹ പാഠപസ്തക
ിെല, 'മതമിലാ
ജീവനിൽ'
തറലം വ വസ്ഥയ്െ തിരായ കലാപവമ ്. അതിൽനി ം ചിറ
വിടർ
പതിയ േലാകെ
റി
കിനാ ളാണ്. ജാതിരഹിതവം
മതനിരേപ
വമായ ഒരാധനിക േകരളം എ മ ാവാക
ിേല ാണ
മിഴികൾ റ വ ിരി
ത്.
എ ാൽ, ഇതി
'ഉ
വിെ
േലാകെ
റി

ില
ശരിയാണ്. അ

ബദലായി, െക.എസ്.യ പറ
ിറ ിയിരി
,
ത '
ി പഴയ േലാക
ിൽ ച ി റ
തിന റം പതിയ
മ◌ൗലികമായ ഒ താൽപര വം മേ ാ വയ് ാനില.
മത സ◌ൗഹാർ െ
ഉയർ
ി ിടി


ാളമ സ ാഗതാർഹവമാണ്.

'ത മി വെര' മഴവൻ, 'ത ണം' എ
കാഴ്ച ാട െകാടി പറ

സ്ഥല
ായി
െക.എസ്.യ. ഈ പാഠമവതരി ി ി
െത ിൽ അെതാ
സ്േഫാടനാ കമായ ശരിയായി സവർ ണാധികാര േക
െളയാെക
കിടിലംെകാ ി മായി
. അ െന വ ാൽ, ' ഉ
ൽസവിെ ത ം' ഉടൻ
നിേരാധി ണെമ മറവിളി ഉയർ വ മായി
.

ാൽ േകരള

ിൽ, ഏഴാംകാസിെല വിവാദ വിേധയമായ

പാഠപസ്തക
ിൽ, 'ഉ
ൽസവിെ ത ം' എ
െക.എസ്.യ.വിെ ബദൽ
പാഠപസ്തക
ിെല പാഠം ടി േചർ
ാൽ േത കി ് ഒ ം സംഭവി ാൻ
േപാ
ില. സ
മമായി

വിശകലനം െച േ ാൾ 'മതമിലാ
ജീവൻ' വളെര
മ ിലം, 'ഉ
ൽസവിെ ത ം' അതിെന അേപ
ി വളെര
പിറകിലമാെണ
കെ
ാൻ ഒ
യാസവമില. പ

െകാലംമ ്
ഒ ഇംഗീഷ് പാഠപസ്തക
ിൽ ഞ ൾ പഠി ഒ പാഠം തെ യാണ് ഇ
ചിലറ പരിഷ്കാരേ
ാെട, 'ഉ
ൽസവിെ ത 'വമി തിരി വ ിരി
ത്!
അ ് ആറാംകാസിെല ഇംഗീഷ് പാഠപസ്തകം പരിചയെ ട
ിയത് ഒ
ൈസ ിേൾ പാലം വാ ാനാവാ
വിധം ദരി നായ ഒ ബാലവിന്,
അ തകരമാംവിധം ആ ഹി ൈസ ിൾ സ
മാ ാൻ കഴി

കഥയായി
.ഇ
'മതമിലാ
ജീവന്' ബദലായി ത

ിരി
ത ം നഷ്ടെ
ഒ മസിം െപൺ ി ് അ ല റ ിൽ നി ം ഒ യവാവ്
ത ം വീെ ട
തിരി െകാട
വീരകഥയം!
ബാല ഒരധ ാപകെ മകനാണ്, പീടികയിൽ ക
പല നിറ
ില
ൈസ ിൾ
അവ വലിയ ഇഷ്ടമായി. പേ
ത് പയാണ് വില.
ജ ദിനസ ാനമായി ൈസ ിൾ വാ ി
രാൻ അച്ഛേനാട പറ
.
പണമില, ബാലവി വളെര സ ടമായി. ഒ ദിവസം നട േപാ േ ാൾ,
അതാ വഴിയിൽ വില െന ഒ 'േപഴ്സ്' കിട
! ബാല റ
േനാ ിയേ ാൾ റിെ പ
േനാ ്. അവെ െതാ മ ിൽ നട േപാ
ത്
അയൽവാസിയായ വില ംസാണ്. ബാല ഓടി വില ംസിെ അടെ
ി.
അവൻ േചാദി . 'നി ളെട േപഴ്സ് നഷ്ടെ
ി േ ാ? വില ംസിെ േപഴ്സ്
അയാളെട ൈകയിൽ തെ ഉ ായി
. അേ ാൾ ഇതാ േടതാണ്?
വില ംസിെനാ ം ബാല െതാ ട
േപാലീസ് സ്േ ഷനിൽ േപായി. അവൻ
േപഴ്സ് സബ് ഇൻസ്െപക്ടെറ ഏൽ ി . അേ ാഴ ് ക വട ാരനായ
ഇസ്മായിൽ പരി മി ് ഓടിവ
. അയാൾ പറ
' സാർ, എെ േപഴ്സ്
വഴിയിെലവിെടേയാ വീ േപായി. അടയാളേമാരാ ായി അയാൾ വിശദീകരി .
ബാല ഏൽ ി േപഴ്സ് ഇൻസ്െപക്ടർ ഇസ്മായിലി െകാട
. ഇസ്മായിൽ
അ തെ
. ഇൻസ്െപക്ടർ പറ
. 'ഇത് ബാല. സത സ നായ നല
ി.
ഇവനാ
നി ളെട േപഴ്സ് ഇവിെട ഏൽ ി ത്'. ഇസ്മായിൽ അവെനാ
സ ാനം വാ ിെ ാട
. അത് അവൻ േനരെ

മാ ാൻ
െകാതി ി
പല നിറ
ില
ആ ൈസ ിളായി
!
ബാലവിെ സത സ തയെട െചലവിൽ പഴയ ആറാം കാസിെല കഥ ബാല
ഉെൾ ട
ദരി
െട ജീവിതസത
െളയാ
സമർ
മായി മറ വ ത്.
സാമഹ ശ്ന െള അപ ഥി ാ
കഴിവ് വിദ ാർഥികളിൽ
ഷ്ടി
തി
പകരം, സർവ ശ്ന ളം അ തകരമായി
പരിഹരി െമ
വ ാജ ഭാപ്തിവിശ ാസം വിദ ാർഥികളിൽ
അടിേ ൽ ി ാനാണ
മി ത്. ബാലവി ൈസ ിൾ വാ ാൻ
കഴിയാതി
പണമിലാ
ി ാണ്. അേ ാൾ അവ പണം വീ കി
!

ബാല സത സ നാണ്. അ െകാ വൻ പണം വില ംസിേ താേണാ
എ േന ഷി
. വില ംസ് സത സ നാണ്. അ െകാ ി വ ം േചർ
പണം േപാലീസ് സ്േ ഷനിൽ ഏൽ ി
. ഇൻസ്െപക്ടർ സത സ നാണ്.
അയാൾ പണം യഥാർഥ ഉടമെയ ഏൽ ി
. ഉടമ വളെര നലവനാണ്.
അ െകാ ് അയാൾ ബാലവിന് സ ാനമായി 'ഒ ൈസ ിൾ തെ '
വാ ിെ ാട
. സത സ തയം ന യം േചർ
നിർവഹി

സംഘ
മാണ് അ ് 'ആറാം കാസിെല പാഠപസ്തക
ിൽ
അടി െപാളി ത്'!
'നി ൾ സത സ രായിരി ക, േവ െതാെ യം സ യം വ േച ം' എ
ണപാഠം തെ യാ
നിസംശയം അ ാ ഥ പ വ ത്! കഥാപാ
െള
െതരെ

തിൽ 'മതസ◌ൗഹാർ മാ ക' പി ടരാൻ കഥ പരമാവധി
മി ി
.് ഹി ബാല, ിസ്ത ൻവില ംസ്, ഇസാം ഇസ്മായിൽ!

ിൽ ഒ ' റവം' പറയാൻ ആർ ം പ ില. ത ം കിറ ത ം.
എ ാൽ മ പനയിൽ നി
വീ
തലെതറി മരി േപായ പിതാവിന്
എെ
ിലം പ ിേയാെയ ് ആേരാ േചാദി േ ാൾ, 'ഒ ം പ ിയി ില, തല
കാണാനില' എ ് ഒ
ി പറ
േപാെല, പഴയ ബാലവിെ ൈസ ിൾ
കഥയിലം, പതിയ ഉ
ൽസവിെ ത ം കഥയിലം, 'ചി ി
തലേയാ',
മിടി
ദയേമാ' ഇല. അതിലാെക െടയ ത്, ഇ ിളിെ ട
ഒരൽപം ൈപ ിളിയം, അധികാര വ വസ്ഥ ആജ്ഞാപി
തിന സരി ്
ഇള
ഒ വാലമാണ്.
അധികാരികൾ ആ ഹി
ത്
ികെള അ ത ളെട േലാക

അട ിടാനാണ്. 'രക്തസാ ികെള', പരിചയെ ട
പാഠ െൾ തിേര
അവർ െപാ ിെ
റി ം. എ ാൽ, േചാര ടി
െച
ാ ാെര റി
കഥകളവെര േകാരി
രി ി ം! ബാലവിെനയം ഉ
ൽസവിെനയം
അവർ ിഷ്ടമാണ്! ര േപർ ം എെ ാെ
പറ
ാലം മതമ ്. എ ാൽ
ഇ െ
ഏഴാം കാസിെല 'ജീവന്' ഇേ ാൾ മതമില. ഭാവിയിൽ 'മതം'
സ ീകരി ാൻ സ ാത
മെ െ ാെ
ചില ഇടത ാർ പറയ െ
ിലം,
'
ംെക ' ഇവൻ നാെള മതം സ ീകരി ിെല ിൽ, പാവം െഹഡ്മാഷിന്
എ െച ാൻ കഴിയെമേ ാർ

ചിലരിേ ാൾ തെ മൻ റായി
പരി മി
ത്!
'ഉ
ൽസവിെ ത
ിൽ' ഗാ ിജിയെട, മതസ◌ൗഹാർ
കാഴ്ച ാടിെനാ ം, 'ഇ ൻ േദശീയത' സംബ ി ഗാ
ിജിയെട സമീപനവം
' ഴി േനാ ിയാൽ' കാണാൻ പ ം.
സ◌ൗകര
ി േവ ി ഇ ൻ േദശീയതെയ നാലായി വിഭജി ാവ
ഒ ,് ഗാ ിജിയെട േന ത
ിൽ, സാ ാജ ത വി
സമര
ിെ
വികസി വ സാമദായിക േദശീയത. ഇ
ഒ മത ാ െടയം

താണ്.
ഭാഗമായി

സ കാര സ
െല
ശരിയായ കാഴ്ച ാടാണ മേ
സവർണ ത യശാസ്
ിെ അ ശ മായ അതിർ
കഴി
ിെല
കാണാൻ കഴിയം.

ാ വ ത് എ ാലതി
ികൾ മറി കട ാൻ

േഗാഡ്െസയെട രണ ര ീരാമെനതിേര, മര ാദാ പ േഷാ
മനായ മെ ാ
ീരാമെന, ഗാ ിജി ഉയർ
ി ിടിെ
ിലം, ആ
ീരാമ ം
വർ ണവ വസ്ഥയ്
ിലായി

വസ് ത വിസ്മരി ാനാവില.
െനഹ്റവിെ 'മേതതര േദശീയത ം',
ാഹ്മണ െട കാൽ കഴകിയ
രാേജ
സാദിെനതിേര െപാ ിെ
റിെ
ിലം, ഒ പരിധി വെര
മതാ കതയിൽ പറ
കട ാൻ കഴിെ
ിലം, പർ ണമായ
അർഥ
ിലതി ം സാ ാജ ത വി
സമര
ിെല ജനകീയ ഉ ട െ
ഉെൾ ാ ാൻ കഴി
ില.
മ ാമേ
ത് സംഘപരിവാർ ശക്തികൾ വികസി ി ആ േമാ കമായ
േമേൽ ായ്മാ േദശീയതയാണ്. സവർണ ത യശാസ് െമാഴി
മെ ലാ ിെനയം, േദശവി
മായി കാ
ഒ കാഴ്ച ാടാണ് അവ െട
േമേൽ ായ്മാ േദശീയതെയ മെ ലാ േദശീയ കാഴ്ച ാടകളിൽ നി ം
വിപൽ രമാംവിധം വ ത സ്തമാ
ത്.
ഗാ ിജിെയയം െനഹ്റവിെനയം േപാെല അവർ
'യഥാർഥ ഇ
ാർ' എ
നിലയിൽ ഉെൾ ാ ാൻ കഴി
ി
ില. 'ഹി മസിം ഐക മലാെത സ രാജ്
സാധ മെല
പറ
വൻ' രാജ വ കനാെണ േദശവി
പരാമർശ
ിലെടയാണ്, േപ േപാലം േത കം എട
പറയാെത അവർ
ഗാ ിജിെയ, 'രാജ േ ാഹികളെട' പ ികയിെൽപട
ിയത്! ഇ
ാരനായ
ഇ യെട ആദ െ
ധാനമ ി ആര് എ
സ യം േചാദി ്, ലാൽ ബഹദർ
ശാസ് ി എ
സ യം ഉ
രം പറ
ാണ്, ആദ െ
ഇ ൻ
ധാനമ ിയായ പ
ി ് ജവഹർലാൽ െനഹ്റവിെന അവർ,
'ഇ ാവി
നാ ിയത്'. എ ി േപാലം െനഹ്റവിന് സംഘപരിവാറിെ
'േദശീയവി
ത' െയ ശരി ം മനസിലാ ാൻ കഴി
ില.
നാലാമെ
േദശീയ കാഴ്ച ാട്, ജനകീയ േദശീയതെയേ ാ വിപവകരമായ
േദശീയതെയേ ാ വിളി ാവ സാ ാജ ത വി
േദശീയതയാണ്. അതിെന
എതിർ
തിൽ ഗാ ി, െനഹ്റ, സംഘപരിവാർ ശക്തികൾ ത ില
അട മാണ്, ഏഴാം കാസിെല സാമഹ പാഠ
ിെനതിേരയ
അലസിേ ായ
സമര
ിൽ ഇേ ാൾ ആേഘാഷി െ ട ത്.
െക.എസ്.യ വിെ ബദൽ പാഠപസ്തകം ത
ിൽ ഗാ ിജിെയ
ഉയർ
ി ിടി

ിലം, അതിന് 'സംഘപരിവാർ ത യശാസ് േ
ാട്'
നിവർ
നിേ
മ ാൻ കഴിയാ
െകാ ാണ് അതിെനാ യഥാർ ഥ 'ബദൽ'
ആവാൻ കഴിയാെത േപായത്.

8

sh-≈n-bm-gvN-

2008 ‡ˆ®¤Ð¡Ýû 10 -¥ó¾¢

am-[y-aw-

›©¬ ˆù¢ðÃ¥ÄÆ¢ý ‚É® ˆÄ«¨Ã¢ö®×® ²¡û¸¢ ƒþ¥¶Ð©
É ‚л©²¼ Ñ›¡š¢²»« Ĥ»»ñ ±²ö®˜¡›¹¤ø¡¥Ð¡
¶¬ ›¢ý´Ã¥ÄÉ® Å›©Ÿó·¢ò¨¥Ð »¢ñ¢Áú¢ð©É»©
¥ˆ¡Ù©ˆ¨Ð¢ð¡Ã®.
Ä›©õ«¥ñ ö§¡»±Â«·¢¤ò´® ›ð¢´¡›©¾ ‡ñ© ñ¡
õ®±Ð£ð ±²ö®˜¡›Ä¡Ã® ˆÄ«¨Ã¢ö®×® ²¡û¸¢. Å»¢¥üú
Ý÷©Ñ›¡Ð¢·ú »ˆû´©É»¢›©¤óÙ¢ ‚¥»¡ñ© ¤ˆ
óò ›¢ñ£ô§ñ±²ö®˜¡›Ä¡¥ÃÉ ±²Þ¡ñì óò»©²¼
¤ó™¢ˆø¢ý›¢É® ›¢ñÂñ¬ ƒÉ𢴡ú©Ù®. ¥¥óñ©š«¡
š¢õ®~¢» Ÿª»¢ˆó¡™¬ Å»¢ò©¾óû´©¤Äý ˆû´ôÄ¡
ð¢ ÅТ¤Áý²¢´©¬ …É©¬ ²úð¡ú©Ù®. ö»«·¢ý ‚ª
ñÙ© ó¡™ó©¬ ¥»×¡¥ÃÉ® ˆÄ«¨Ã¢ö®×® ²¡û¸¢ð©¥Ð Þñ¢
±»¬ ²ñ¢¤ô¡š¢Á¡ý 󫈮»Ä¡ó©¬.

Ť¶¡þ ˆÄ«¨Ã¢ö®×® š›«Ñ£ó¢»¬ ›ð¢´¡›©¬ ¤²¡
ñ¡¸¹ø¢ý ²¥ÆЩ´¡›©¬ »¢ñ©Ä¡›¢Á©ú¶¢Á ‡ñ¡þ´® Ä
»ó¢ô§¡ö¢ð¡ð¢ »©Ðñ¡ü ö¡š¢´©¥ÄÉ¡¤Ã¡ »¡Æþ
²úð©É»®? Å·ñ¬ ¤²¡ñ¡ø¢ˆ¥ø Þñ¢±»·¢ý Þ¨Ù¢
´¡Ã¢´¡ü ö¡š¢´©¤Ä¡?
‡ñ© ˆÄ«¨Ã¢ö®×©ˆ¡ñ¥üú ѣ󢻥ÄÉ© ²úð©¤Ø¡þ
Þ¨õÃó¢ñ©Ú öÄñ·¢ý öبûÃġ𢠲¥ÆЩ´ò¡
î. ó¢¤Ä¡Þ› ¤²¡ñ¡¸¹ø¢ý ²¥ÆЩ·® ñˆ®»ö¡¼¢
ˆø¡ð ›¢ñóš¢ ²©¤ñ¡÷¢»µ¡û ò¡×¢›¤Äñ¢´ð¢ò©Ù®.
ó¢¤Ä¡Þ› ¥¥™óô¡ö®±»¬ ƒðû·¢¶¢Ð¢Á ‡¤¸¥ú ²¡»¢
ñ¢Ä¡û ò¡×¢›¤Äñ¢´ü ñ¡Ñ«¹ø¢ý ö¡±Ä¡Ñ«»§ †Ñü
ú©Ä¡ñ¡ý ¥ˆ¡ò륶¸¢¸©Ù®. ¿ ñˆ®»ö¡¼¢ˆø©¥Ð ¤²¡
ñ¡¸Ä¨ò«·¢›® ¥¥Ä›ö® Ä¡û´® ›ýˆ©É»® Ä¡ûˆ®ö¢öÄ
òë. ћѣ󢻥· Ä©¤É¡¸® ›ð¢´¡›©¾ ±ôÄ·¢›¢Ð
ð¢ò¡Ã® Åóû ¥ˆ¡ò륶¸»®. ¥¥óñ©š«¡š¢õ®~¢» Ÿª»¢
ˆó¡™ ˆ¡ù®Þ¶¡Ð® ö§¡¬ô£ˆñ¢Á ĥסñ© ¤²¡ñ¡ø¢ð©¥Ð
ѣ󢻬 ¤²¡¥ò»¥É ±²ˆ¡ô²¨ûÃġî Åóñ©¥Ð Ñ£
ó¢»ó©¬.

ó¢¤Ä¡Þ› ¥¥™óô¡ö®±» (Liberation theology)·¢¤ü
ú»¡ð ‡ñ© š¡ñ ‚É©¬ ‚«ð¢ý ó¢ˆö¢Á©óÉ¢¸¢òë
¤òë¡. …¡ð¢ñ¢´¡¬ ˆ¡ñì?
‚«ð¢ò©¬ ó¢¤Ä¡Þ› ¥¥™óô¡ö®±»·¢¤üú»¡ð Þ
ò›¹ø©Ù®. ¤ò¡ˆ·¢¥ò …òë¡ Ä»¹ø¢ò©¬ ó¢¤Ä¡Þ
› ¥¥™óô¡ö®±»·¢¥üú Åòˆþ ‚É© ôˆ®»Ä¡Ã®. Þ¢
ò ñ¡Ñ«¹ø¢ý óø¥ñ öÑ£ó¬. ò¡×¢›¤Äñ¢´ð¢ò©¬ ¿
±º¢´ü ñ¡Ñ«¹ø¢ò©¥Ä¡¥´ †¥ú Ä©¤Ø »¥É ó¢¤Ä¡
Þ› ¥¥™óô¡ö®±»¬ öÑ£ó ö¡É¢š«Ä¡ð¢ ˆù¢È¢¸©
Ù®. Ť» öÄ𬠂«ð¢ý ‚É©¬ Å¥»¡ñ© öÑ£ó
ö¡É¢š«Ä¡ð¢ Ä¡ú¢ð¢¸¢òë. …Æ¢ò©¬ …òë¡ Ä»¹ø¢ò©¬
‚¤¶¡þ Ť›§õùþ ¿ñ¬Ÿ¢Á©ˆù¢È¢¸©Ù®.

Ý÷©Ä», Ñ¡»¢ öĨ÷ġî ‚«ð¢ò©¾»®. ‚ª ó
ö®»©›¢õ®~ ö¡÷Þñ«¥· Ŷ¡¥Ð »¾¢´øÈ©¥ˆ¡
Ù® ‡ñ© ±²ö®˜¡›·¢›® Ä©¤É¡¸©¤²¡ˆ¡ü ˆù¢ð©¥ÄÉ®
¤»¡É©É©¤Ù¡? ›¡ñ¡ðÊ©ñ© ó¢Ñð¢Á»©¬ ö¤÷¡™
ñü Åà¶ü ²ñ¡Ñ𥶸»©¬ Å»©¥ˆ¡Ù¡¥ÃÉ® ¤»¡
É©É©...?

¤º¡¤¸¡: Åѣݮ ¥ˆ¡Ä¡Á¢

-aX-hn-izm-kw
-h-ens¨-dn-b-Wsa-¶v

Bcp ]-d-ªp?-

óö®»©›¢õ®~ ö¡÷Þñ«¥· ƒþ¥´¡¾¡· ‡ñ© ±²
ö®˜¡›·¢›©¬ Ä©¤É¡¸©¤²¡ˆ¡ü ö¡š¢´©ˆð¢òë. Ä¡
›ó¢ˆÄ¡ð ¿»®Ä£ð ˆ¡ù®Þ¶¡Ð® ƒðû·¢¶¢Ð¢Á ›¡ñ¡ð
Ê©ñ©ó¢›©¬ Ÿª»¢ˆó¡™ ˆ¡ù®Þ¶¡Ð® Ä©¤É¡¸©¥óÁ ö
¤÷¡™ñü Åඛ©¬ ‡¤ñ ˆ©Ð´£ù¢ý ‡ñ©Ä¢Á© ›¢ý´¡ü
ˆù¢È© …É»¡Ã® ±ô£›¡ñ¡ðà ±²ö®˜¡›·¢¥üú ó¢
Ñð¬. óö®»©›¢õ®~ ö¡÷Þñ«·¢¥üú ñÙ© 󢈡ö
‹¸¹¥øð¡Ã® 𘡱ˆÄ¬ ›¡ñ¡ðÊ©ñ©ó©¬ ö¤÷¡™
ñü Åඛ©¬ ±²»¢›¢š¡›¬ ¥Þð®»»®. ÅÉ¥· ¤ˆñ
ø£ð öĨ÷·¢¥ò óö®»©›¢õ®~ 󢈡ö·¢¥üú ‡ñ©
»ò¬ ›¡ñ¡ðÊ©ñ©ó¢ò¨¥Ðð¡Ã® ¥óø¢¥¶¸»®. Å»¡Ã®
‘‡ñ© Ñ¡»¢ ‡ñ© Ä»¬ ‡ñ© ¥¥™ó¬ Ä›©õ«›®’ …É»®. Ť»
óö®»©›¢õ®~ 𡘡û˜«·¢¥üú ˆ©¤úˆ¨Ð¢ ó¢ˆö¢Á Ä
¥×¡ñ©»ò¬ ö¤÷¡™ñü Åඛ¢ò¨¥Ð𩬠¥óø¢¥¶¸©:
‘Ñ¡»¢ ¤óÙ, Ä»¬ ¤óÙ, ¥¥™ó¬ ¤óÙ Ä›©õ«›®’ …
É»®. ²¤¼, ñÙ© ¤²ñ©¬ ‘šûĬ ¤óì šûĬ ¤óì
šûĬ ¤óì Ä›©õ«›®’ …É ¤²¡ðüú¢ý¥óÁ® ²ñö®²
ñ¬ ¿¤ôëõ¢´©ˆð©¬ ¥Þð®»©. Ź¥› ¤ˆñø·¢ý
öĤñ¡»®ö©ˆÄ¡ð ¿»®Ä£ð»´® ›¡ñ¡ðÊ©ñ©ó©¬ ö
Ĥñ¡»®ö©ˆÄ¡ð 𩈮»¢ó¡™·¢›® ö¤÷¡™ñü Åà¶
›©¬ ô¢ò¡ö®˜¡²›¬ ›¢ûó÷¢Á©. ‡ñ¡þ Ĥ×ð¡ø©¥Ð ¿
ôð¡Ð¢·ú ¥²¡ø¢´¡ü ±ôÄ¢Á¢òë. ö¡¬ö®ˆ¡ñ¢ˆÄ¡ð
¥…ˆ«·¢¥üú Ä¡»¦ˆð¡ð¢ Ź¥› ›¡ñ¡ðÊ©ñ©
±²ö®˜¡›¬ Ä¡ú¢. ‚»©¤²¡ò©¥¾¡ñ© ¥…ˆ«›¢ñ ‚É® ˆ
Ä«¨Ã¢ö®×® ±²ö®˜¡›·¢›ˆ·©Ù®. Ÿ¨ñ¢²¼¬ Ä›©õ«
ñ©¬ Ä»ó¢ô§¡ö¢ˆø¡ð ‡ñ© öĨ÷·¢ý ˆÄ«¨Ã¢ö®×®
²¡û¸¢´ˆ·©¬ ¿ öĨ÷·¢¤üú»¡ð ±²»¢ºò›¬
ƒÙ¡ˆ©¬. ˆÄ«¨Ã¢ö®×® ²¡û¸¢ †¥»Æ¢ò©¬ ˆ¦±»¢Ä ñ£»¢

Æ¢ò¡Ý©¬ Åòë¡÷© ň®Ýú©¬ Åó¢¥Ð ¥…ˆ«¥¶Ð©ˆ
ð¡ð¢ñ©É©. Åó¥ñ ö¬Ý›®š¢Á¢Ð¤·¡ø¬ Åóñ©¥Ð Ä
»ó¢ô§¡öó©Ä¡ð¢ ¥²¡ñ©·¥¶Ð©É»¡ð¢ñ©É© ‚ª ó¢
¤Ä¡Þ› Ä©±™¡ó¡ˆ«¬. öÄñ¤›»¡ó¡ð¢ñ©É ¥ˆ. ™¡¤Ä¡™
ñ›® ‚ª Ä©±™¡ó¡ˆ«¬ ¥»×¡ð¢¤»¡É¢ð¢ñ©É¢òë. Ť»
öÄð¬, Ä»ó¢ô§¡ö¢ð¡ð ‡ñ¡þ´® ‚·ñ¥Ä¡ñ© öÄñ
·¢ý ²¥ÆЩ´¡ü ö¡š¢´©ˆð¢¥òëÉ©¬ ‚·ñ¥Ä¡ñ©
Ä©±™¡ó¡ˆ«¬ Ä©ù´©É»® ¥»×¡¥ÃÉ©¬ 󡙢Áóñ¡Ã®
¥²¡É¡›¢ð¢¥ò Ý£°¢ Ä©»ò¡ø¢Ä¡û. ˆ¡º¢û ™¡¤Ä¡™ñ
¥üú ¤›»¦»§·¢ý ›¢¹þ¥´¹¥› ö¬‹Ð¢´¡ü ˆ
ù¢ð©¥ÄÉ©¬ ˆ¡º¢û ™¡¤Ä¡™ñü Ä©ö®ò¢¬ˆþ´¢Ðð¢ý Ÿ¢
É¢¶©ˆþ ƒÙ¡´©ˆð¡¥ÃÉ©Ä¡ð¢ñ©É© Ä©»ò¡ø¢Ä¡ñ©
¥Ð ĥסñ© 󡙬. Ä»¥· »¹ø©¥Ð Þ¨õ÷¢¥üú Äú
ð¡´©ˆð¡ð¢ñ©É© Ý£°¢ Ä©»ò¡ø¢Ä¡û. ¿ Äúð¡Ã®
Ý¢°¢ ¥»¡ù¢ò¡ø¢ˆþ »¹ø©¥Ð ó¢¤Ä¡Þ› Ä©±™¡ó¡ˆ«
·¢ò¨¥Ð ²¢Á¢Á£Â¢ð»®. ð˜¡û˜·¢ý ‚ö®ò¡¬ Ä»
ó©Ä¡ð©¬ Ñ›¡š¢²»« Ĩò«¹ø©Ä¡ð©¬ Ä¡ûˆ®ö¢öó©Ä¡
𩬠¥²¡ñ©·¥¶Ð©É»® Ý£°¢ Ä©»ò¡ø¢Ä¡ñ©¥Ð¤ð¡
ö¢ýݳ¢ˆø©¥Ð¤ð¡ öÄ£²›Ä¡ð¢ñ©É¢òë; Äú¢Á® Ý£°¢
¥»¡ù¢ò¡ø¢ˆø©¥Ð öÄ£²›Ä¡ð¢ñ©É©.

Ä»²¼·©›¢É® Ä¡ûˆ®ö¢ö·¢¥›»¢¥ñ ƒÉ𢴩
É ‡ñ© ±²š¡› 󡙬 ‘Ä»¬ Ä›©õ«¥› Äð´©É ˆú©¶¡
î’ …É Ä¡ûˆ®ö¢¥üú 󡈫ġî. …¡î ‚»¢¥üú
𡘡û˜«¬?
Ä¡ûˆ®ö®, †¬Šýö®, ¥ò›¢ý, Ä¡¤ó¡, ö®×¡ò¢ü, ˆ¡
ö®¤±Ð¡ »©Ð¹¢ ‡¤¸¥ú Ä¡ûˆ®ö¢ö®×® ¥¥öڡ¢ˆñ©¬ ±²
¤¼¡Ÿˆ¡ñ¢ˆø©¬ ²ò ˆ¡ò¹ø¢ò¡ð¢ Ä»¥·´©ú¢Á©
¾ »¹ø©¥Ð ›¢ò²¡Ð©ˆþ Åó»ñ¢¶¢Á¢¸©Ù®. Åó¥ð¡
¥´ ±²öˆ®»Ä¡Ã®. Åó¥ð¡¥´ »¥É ‡¡¤ñ¡¤ñ¡ Þñ¢
±»‹¸·¢ý ‡¡¤ñ¡ Ĩû·ö³ûŸ¹ø©Ä¡ð¢ †×©Ä©¤¸
Ù¢óɤ¶¡þ Åóû Ä©¤É¡¸©¥óÁ ›¢ò²¡Ð©ˆø¡Ã®. Å
¤»öÄð¬, ǹþ ¤ò¡ˆ¥·´©ú¢Á©¾ Ä©ù©óü ö»«
¹ø©¬ ˆÙ©²¢Ð¢Á©ˆù¢È© …É©¬ ›¢¹þ Å»¢›©Ä©
Ø¢ý Ä©¸©ˆ©·¢ð¡ý Ä»¢¥ðÉ©¬ ‡ñ© Ä¡ûˆ® ö¢ö® ×®
¥¥öڡ¢ˆ›©¬ ²úÈ¢¸¢òë. Ź¥› ²úð©É»® Ä¡û
ˆ®ö¢öó©Äòë. Ä¡ûˆ®ö¢ö¬ ı¤ġ »±Â¤Ä¡ Åòë; ±²
óû·›·¢ò¨¥Ð ó¢ˆö¢Á©óñ©É ‡É¡Ã»®. Å»©¥ˆ¡
Ù® Ä©Ø® Ä¡ûˆ®ö® ²úÈ ˆ¡ñ«¹þ ²ò ›¢ò´©¬ ±²ö
ˆ®»Ä¡ð¢ñ¢¥´ »¥É ²©»¢ð Þñ¢±»ö³ûŸ·¢ý ó¢ˆ
ö¢Á©óÉ ²©»¢ð ±²óûˆø©¬ ó£¼Ã¹ø©¬ ˆ¡Ã¡
¥» ¤²¡ˆñ©»®. Ä¡ûˆ®ö¢ö¬ ›¢ô®ÞòÄ¡¥ð¡ñ© ™ûô›Ä
òë. Å»® ›¢ñÂñ¬ ó¢ˆö¢Á©¥ˆ¡Ù¢ñ¢´©É »©úÉ »
·§Þ¢Âð¡Ã®. Ä»·¢ò©¬ ‚É® ‡¤¸¥ú ±²óûˆþ
ñ¨²¬¥ˆ¡Ù¢¸©Ù®. Ä»·¢¥ò …òë¡ ±²óûˆ¤ø¡Ð©¬
‡¤ñ öÄ£²›Äòë Ä¡ûˆ®ö¢ö¬ ö§£ˆñ¢´©É»®. ƒ™¡÷ñ
ÃÄ¡ð¢ óûŠ£ð»¥ð ²¢Â©Ã´©É ĻĪò¢ˆó¡™
¤·¡Ð©¾ öÄ£²›Äòë ó¢¤Ä¡Þ›öÄñ¥· ²¢Â©Ã´©
É ó¢¤Ä¡Þ› ¥¥™óô¡ö®±»¤·¡Ð® ö§£ˆñ¢´©É»®. ó¢
¤Ä¡Þ› ¥¥™óô¡ö®±»¬ ‡¤ñöÄð¬ Ä»¡»®Äˆó©¬ ó¢¤Ä¡
Þ›²ñó©Ä¡Ã®. ›¤ó¡Î¡› Ä»¥· ²©›ñ©Î¡› Ä»
¥· ¤›¡´¢´¡Ã©É»©¤²¡¥òðòë ™ûô¢´©É»®. ²©
›ñ©Î¡› Ä»¤·¡Ð® …»¢ûöÄ£²›¬ ö§£ˆñ¢´©¤Ø¡þ
›¤ó¡Î¡› Ä»·¢›® Å›©ˆ¨òġ𠛢ò²¡Ð¡Ã® ö§£
ˆñ¢´©É»®. Þ©ñ©´·¢ý Ä»¤·¡Ð® ‡¤ñˆ¡»®Äˆ öÄ£
²›Äòë Ä¡ûˆ®ö¢ö·¢›©¾»®. ²ò¤¶¡ù©¬ ó¢Äûôˆû
¥¥öڡ¢ˆó©¬ ±²¡¤ð¡Š¢ˆó©Ä¡ð Ä¡ûˆ®ö¢ö·¢
¥üú öÄ£²›¹¥ø Åô¡ö®±»£ðġ𢠈¨¸¢´©ù´©É
‡ñ©»ñ¬ …ˆ®ò×¢ˆ® (¥²ú©´¢¥ðЩ´ý) ›¢ò²¡Ð¡Ã®
ö§£ˆñ¢´©É»®. Åó¢¥Ð›¢É©¬ ‚ó¢¥Ð›¢É©¬ Þ¢ò ó
ö®»©»ˆþ ¥²ú©´¢¥ðЩ·® ²ñö®²ñÝ›®šÄ¢òë¡¥» ²
ò óö®»©»ˆ¥ø ˆ¨¸¢¤ð¡Ñ¢¶¢´©¬. …É¢¸® Ä¡ûˆ®ö¢ö
¥·´©ú¢Á® …¤Â¡ ²©»¢ð ˆÙ©²¢Ð¢·¬ ›Ð·¢ð¢ñ¢
´©É© …É® ö§ð¬ ±²‰«¡²¢´©¬. »£ûÁð¡ð©¬ Å»¢
›©»¡¥ù ‡¶©¥ó´¡ü Ä¡ûˆ®ö¢ö¬ »ð¡úòë. ‡¡¤ñ¡ ñ¡
Ñ«¥·ð©¬ ˆÄ«¨Ã¢ö®×® ²¡û¸¢ˆþ Ä¡ûˆ®ö¢ö¥· »
¹ø©¥Ð ñ¡Ñ«¥· ö¡÷Þñ«·¢››©ö¦»Ä¡ð¡Ã® ²
ñ¡óû·›¬ ¥Þੈ𩬠ó¢ˆö¢¶¢´©ˆð©¬ ¥Þà©É»®.

ˆÄ«¨Ã¢ö®×® ²¡û¸¢ð©¥Ð ¤›»¦»§¬ ó÷¢´©Éóû´©¬
…¬.²¢Ä¡û´©¬ …¬.…ý.…Ä¡û´©¥Ä¡¥´ Ä»ó¢ô§¡ö¢
𡈡ü ²¡Ð¢òë …É ó¢ò´©¤Ù¡?
ˆÄ«¨Ã¢ö®×® ²¡û¸¢ð©¥Ð ¤›»¦»§·¢¤ò´® ‡ñ¡þ ƒ
ðûÉ©óñ©É»® Åð¡þ ›Ð·©É ±²óû·›¹ø©¥Ðð©¬
‚Ð¥²Ðò©ˆø©¥Ð𩬠öÉÚ»ð©¥Ðð©¥Ä¡¥´ ²ô®Þ¡
·ò·¢ò¡Ã®. ‡ñ¡þ ›¢ñ£ô§ñ󡙢ð¡¥ÃÉ»©¥ˆ¡Ù®
²¡û¸¢ð©¥Ð ¤²¡ø¢×®Ý«¨¤ú¡ð¢ý ŬŠÄ¡ó¢òë; Å»©¤²¡
¥ò»¥É Ä»ó¢ô§¡ö¢ð¡¥ÃÉ»©¥ˆ¡Ù©¬ ¤²¡ø¢×® Ý«¨
¤ú¡ð¢ý ŬŠÄ¡ó¢òë. ‚ªô§ñó¢ô§¡ö¢ð¡¤Ã¡ ›¢ñ£ô§
ñ󡙢ð¡¤Ã¡ …É †ˆÄ¡±» Ä¡›™Ã®°¬ ¥óÁ©¥ˆ¡
Ùòë ²¡û¸¢ Å»¢¥üú ¤›»¦»§·¢¤ò´® ‡ñ¡¥ø ƒþ¥¶

Å-Ÿ¢-Ä©-‰¬
¥ˆ.‚.…ü / ¤°¡. Å-ö£-ö® »-ñ©-óÃ
-

""

GsX-¶n-epw
I-ayq-Wn-kv‰p-Im-cs\
hn-e-°n-b N-cn{X-apt≠m?
C-kvemw a-X-Øntem
ln-µp-a-X-Øntem
{In-kvXp-a-X-Øntem
at‰ms]-´
I-ayq-Wn-kv‰p-Im-c-≥
am-Xm-]n-Xm-°-fpsStbm
_-\v[p-°-fpsStbm at‰m
a-c-Wm-\-¥-c N-S-ßp-I-fn-¬
]s¶-Sp-Ø-Xns≥-d t]-cn-¬
GsX-¶n-epw X-c-Øn-ep-≈
hn-Nm-c-W t\-cn-´-Xm-bn
sX-fn-bn-°m-≥
km-[n-°ptam?
a-øn-Øv
\-a-kvI-cn-®-Xns≥-dtbm
_-en-I-¿-a-ß-ƒ
\-S-Øn-b-Xns≥-dtbm t]-cn-¬
I-ayq-Wn-kv‰v ]m-¿-´n
Bscsb-¶n-epw
]p-d-Øm-°n-bn-´pt≠m?-

''

»¡
Æþ ‡ñ© Ä»ñ÷¢»›¡ð Ä¡ûˆ®ö¢ö®×¡Ã®. ˆÄ«¨Ã¢
ö®×® ²¡û¸¢ð¢ý »¡Æ¥ø¤²¡ò©¾óû ˆ©úó¡Ã®. Ä»ó¢

ô§¡ö¢ˆø¡ðóñ¡Ã® ²¡û¸¢ð¢ý ˆ¨Ð©»ò¡ð©¾»®. Ä»ñ
÷¢» Ä¡ûˆ®ö¢ö®×¡ð»¢›¡ý ²¡û¸¢ð¢ý›¢É® »¡Æþ´®
óòë ¿›©ˆ¨ò«¹ø©¬ òŸ¢Á¢¸©¤Ù¡? Å¥òëÆ¢ý óòë ö®
˜¡›Ä¡›¹ø©¬ ›õ®Ð¥¶¸¢¸©¤Ù¡?

Ç¡ü Ä»ñ÷¢» Ä¡ûˆ®ö¢ö®×¡ð»® ˆÄ«¨Ã¢ö®×® ²¡û
¸¢ …¤É¡Ð® Ä»ñ÷¢»›¡ó¡ü ¿Ñ®Ç¡²¢Á»©¥ˆ¡Ùòë.
Äú¢Á®, …¥üú ö§ð¬ ¤Ý¡š«·¢¥üú𩬠ö¬ó¡™¡»®Ä
ˆÄ¡ð Ť›§õ÷¢¥üú𩬠Ÿ¡ŠÄ¡ð¢¸¡Ã®. …¥É
¤²¡ò©¾ ²¨ûÃÄ»ñ÷¢»ñ¡ðóû ²¡û¸¢ð¢ý ˆ©úó¡Ã®.
Ť»öÄð¬, Ä»ó¢ô§¡ö¢ˆø¡ð Ä¡ûˆ®ö¢ö®×©ˆ¡ñ¡Ã®
²¡û¸¢ð¢ý ˆ¨Ð©»ý ƒ¾»®. Åó¤ñ¡Ð® ›¢¹þ Ä»ó¢ô§¡
ö¢ˆþ ¿óÃ¥ÄÉ® ²¡û¸¢ ˆý²¢Á»©¥ˆ¡Ùòë Åóû
Ź¥›ð¡ð»®. Åóû ›Ð·¢ð Ť›§õ÷¢ý …
·¢ð Åóö®˜ð¡Ã®. ›¢òó¢ý ñÙ©»ñ·¢ý ¥²¸ó
ñ©¬ ˆÄ«¨Ã¢ö®×® ²¡û¸¢ð¢ò©Ù®. Åóñ©¥Ð ó¢ô§¡ö²ñ
ġ𠈡ñ«¹þ´® ²¡û¸¢ ²¨ûÃö§¡»±Â«¬ ›ýˆ©É©
Ù®. …›¢´® Ä»ñ÷¢»›¡ð»¢›¡ý ²¡û¸¢ð¢ý›¢É® …
¥ÂÆ¢ò©¬ öó¢¤ôõ ö®˜¡›¹¤ø¡ ¿›©ˆ¨ò«¹¤ø¡
òŸ¢Á¢¸¢òë. Ä»ñ÷¢»›¡ð»¢›¡ý …¥ÂÆ¢ò©¬ ÅóŠ
Û𩬠¤›ñ¢¤ÐÙ¢óÉ¢¸¢òë.

¥¥óñ©š«¡š¢õ®~¢» Ÿª»¢ˆó¡™¬ ±²²Õ ó£¼ÃÄ¡
ð¢ ö§£ˆñ¢´©É ‡ñ¡þ´® Ä»ó¢ô§¡ö¢ð¡ó¡ü ö¡š¢
´©¤Ä¡?
¥¥óñ©š«¡š¢õ®~¢» Ÿª»¢ˆó¡™¬ öıŠ¡û˜·¢ý ±²
²Õó£¼ÃÄ¡ð¢ ö§£ˆñ¢Á ‡ñ¡þ´® ²¨ûáû˜·¢
ò©¾ Ä»ó¢ô§¡ö¢ð¡ˆ¡ü ö¡š«Äòë. Ť»öÄð¬, ˆ
Ä«¨Ã¢ö®×® ²¡û¸¢ð¢ý ŬŠÄ¡ˆ¡¤›¡ ²¡û¸¢ ±²óû·
›·¢ý öÑ£óġ𢠲¥ÆЩ´¡¤›¡ ²¡û¸¢ ¤›»¦»§¬
ó÷¢´¡¤›¡ ‡ñ¡þ Å›¢ó¡ñ«Ä¡ð©¬ ¥¥óñ©š«¡š¢õ®~¢
» Ÿª»¢ˆó¡™¬ Ä©¤É¡¸©¥ó´©É ±²²Õ ó£¼Ã¬ ²¨û
Ãġ𩬠ƒþ¥´¡Ù¢ñ¢´Ã¬ …¥É¡ñ© ›¢ûÝ›®šó©
Ä¢òë. ¥¥óñ©š«¡š¢õ®~¢» Ÿª»¢ˆó¡™ ˆ¡ù®Þ¶¡Ð¢ò©¾
±²²Õó£¼Ã¬ †¥»Æ¢ò©¬ ‡ñ© ²¡û¸¢ ŬŠ·¢›©
¤Äý ÅТ¤Áý²¢´¡›©¾ ‡ñ© ±ôÄó©¬ ›¡ø¢»©ó¥ñ ²¡û
¸¢ ›Ð·¢ð¢¸©Ä¢òë. ‡ñ¡þ´® ²£°¢»ñ©¬ Þ¨õ¢»ñ©Ä¡ð
Ñ›»ð©¥Ð ²¼·©›¢É® ±²óû·¢´¡ü ˆù¢ð©¥ÄÆ¢ý
Åð¡þ´® ˆÄ«¨Ã¢ö®×® ²¡û¸¢ð¢ý ŬŠÄ¡ˆ¡ü ö¡š¢
´©¬. ¤ò¡ˆ·¢¥ò …òë¡ ˆÄ«¨Ã¢ö®×® ²¡û¸¢ˆø¢ò©¬ Ä
»ñ÷¢»ñ©¬ Ä»ö÷¢»ñ©Ä©Ù®. ÅЩ·ˆ¡ò·¡ð¢ Ä»
ó¢ô§¡ö¢ˆþ óØ¢Á ¤»¡»¢ý ˆÄ«¨Ã¢ö®×® ²¡û¸¢ð©Ä¡
ð¢ Ý›®š¥¶¸® ±²óû·¢´¡ü öÉÚñ¡ð¢ Ä©¤É¡¸©ó
É¢¸©Ù®. Ä»ó¢ô§¡ö¬ ƒ¤²¼¢Á©¥ˆ¡Ùòë, Åóû ˆÄ«¨
âö®×® ²¡û¸¢ð©Ä¡ð¢ ö÷ˆñ¢´©É»©¬ ²¡û¸¢ ŬŠ
¹ø¡ó©É»©¬; Äú¢Á®, »¹ø©¥Ð Ä»ó¢ô§¡ö¬ ƒðû·¢
¶¢Ð¢´¡›©¬ »¹ø©¥Ð Åö®»¢»§¬ ˆ¡·©ö¨¼¢´¡

- ayq-Wn-kv‰v ]m-¿´- n-bpsS t\-Xr-Xz-Ønte-°v H-cm-ƒ
I
D-b¿- ∂
- p-hc- p-∂X
- v A-bm-ƒ \-SØ
- p-∂ {]-h¿- Ø
- \
- ß
- f- psS-bpw
C-Ss]-Se
- p-If- psS-bpw k-∂≤
- X
- b
- psS-bpsams°
]-ivNm-Øe
- Ø
- n-em-Wv. H-cm-ƒ \n-co-iz-ch
- m-Zn-bmsW-∂X
- psIm-≠v
]m-¿´- n-bpsS t]m-fn-‰v _yqtdm-bn-¬ Aw-Ka- m-hn-√;
A-Xpt]mse-Xs∂ a-Xh
- n-izm-kn-bmsW-∂X
- psIm-≠pw
t]m-fn-‰v _yqtdm-bn-¬ Aw-Ka- m-hn-√. Cu-iz-ch
- n-izm-kn-bmtWm
\n-co-iz-ch
- m-Zn-bmtWm F-∂ G-Ia- m{X am-\Z- W
- vUw
sh-®psIm-≠√
- ]m-¿´- n A-Xns≥-d t\-Xr-Xz-Ønte-°v
H-cmsf D-ƒs∏-Sp-Øp-∂X
- v.-

ð¢ò¨¥Ð Å»¢¥› ÅТÁÄû·©ˆð¢òë. ˆ¡ñì, óö®»©
›¢õ®~ 𡘡û˜«¤·¡Ð® öûŠ¡»®ÄˆÄ¡ð¢ ö¬ó™¢´©ˆ
…É»¡Ã® Ä¡ûˆ®ö¢ö®×® öÄ£²›¬. Å»©¥ˆ¡Ù¡Ã® Ä»
ó¢ô§¡ö¢ˆø¡ð Ä›©õ«û ƒúÁ ˆÄ«¨Ã¢ö®×©ˆ¡ñ¡ð¢ ‚
É©¬ »©Ðñ©É»®. ‚¹¥› Ä»ó¢ô§¡ö¢ˆø¡ðóû ²¡û¸¢
ð©¥Ð ¤›»¦»§·¢ò©Ä©Ù®. Åóû Ä»²ñġ𠆥»Æ¢
ò©¬ ¿Þ¡ñ¹þ Å›©õ®~¢´©¤Ø¡þ ˆÄ«¨Ã¢ö®×® ²¡û
¸¢ð©¥Ð ±²óû·ˆû Åóñ©¥Ð ó£Ð¢›© Ä©Ø¢ý šûäð¡
²¢´×¢¬¤Š¡ ›Ð·¢ð»¡ð¢ Þ¨Ù¢´¡Ã¢´¡ü ö¡š¢
´©ˆð¢òë. Ä©ö®ò¢¬ 󢟡Š·¢ý¥²¸ ˆÄ«¨Ã¢ö®×©ˆ¡
ñ©¥Ð Ä´ø¢ý ı™öð¢ý ¤²¡ˆ©Éóñ©Ù®. Åó¥ñ ¿
¥ñÆ¢ò©¬ »ÐÈ©¥óÁ Þñ¢±»Ä¢òë. ‡ñ¡þ Ä»ó¢ô§¡ö¢
ð¡¥ÃÆ¢ý ˆÄ«¨Ã¢ö®×® ²¡û¸¢ð¢ý ¤Þñ©¤Ø¡þ ó¢ô§¡
ö¹þ óò¢¥Áú¢ðì …É¡ñ©¬ ²úð¡ú¢òë.

‡ñ© Ä»ó¢ô§¡ö¢´® ð˜¡û˜ ˆÄ«¨Ã¢ö®×©ˆ¡ñ›¡ó¡ü
ö¡š¢´©¤Ä¡? ‡ñ© ˆÄ«¨Ã¢ö®×©ˆ¡ñ›® Ä»ó¢ô§¡ö¢ð¡
𢠻©Ðñ¡ü ö¡š¢´©¤Ä¡?
Ä›©õ«ü »·§ô¡ö®±»·¢¥üú »ò·¢ý Ä¡±»Ä¡ð¢
Þ©ñ©Ù©ˆ¢Ð´©É ‡ñ© Ñ£ó¢ðòë; Åó¥üú ѣ󢻬 ‡¤¸
¥ú ¤Ä‰òˆø¢ý ²ñÉ©ˆ¢Ð´©ˆð¡Ã®. Ź¥›ð©¾
‡ñ© Ñ£ó¢»·¢¥üú ó«»«ö®» ‹¸¹ø¢ý …® ›¢ò
²¡Ð® ö§£ˆñ¢´©É© …É©¾»¡Ã® ±²š¡›¬. ¥²¡É¡›¢
ð¢¥ò Ý£°¢ ¥»¡ù¢ò¡ø¢ˆþ, ƒÑ§òÄ¡ð öÄñ·¢›® ¤›
»¦»§¬ ›ýˆ¢ð ˆ¡ò·® ƒðû·¢ð Ä©±™¡ó¡ˆ«¬ ‘Åòë¡
÷© ň®Ýû, ‚Æ¢ò¡Ý® ö¢³¡Ý¡™®’ …É¡ð¢ñ©É©. ‚

Щ·©É»®. Å»¢›® Ý÷©Ñ›¹þ´¢Ðð¢¥ò ±²óû·
›·¢¥üú𩬠öÄû¶Ã·¢¥üú𩬠öÉÚ»ð©¥Ðð©
¥Ä¡¥´ ›¢ñóš¢ ‹Ðˆ¹þ ‡¤ñöÄ𬠲ñ¢ŠÃ¢Á¡Ã®.
‚·ñ¬ ‹Ðˆ¹þ´¶©ú¬ ó¢ô§¡ö¢, Åó¢ô§¡ö¢ …
É ¤ˆóòÄ¡ð Åóö®˜ð¡Ã® ¤›»¦»§·¢›û÷» …
¥É¡¥´ð©¾ ±²Þñì óò»©²¼·¢¥üú ±²Þ¡ñ
ì Ä¡±»Ä¡Ã®. ˆÄ«¨Ã¢ö®×® ²¡û¸¢ Ñ›¹¥ø ó¢ô§¡ö¢
ˆþ/Åó¢ô§¡ö¢ˆþ …É ñ£»¢ð¢òòë ¤›¡´¢´¡Ã©É
»®; Þ¨õ¢»û /Þ¨õˆû …É Åû˜·¢ò¡Ã®.

Ä»Þй©ˆø¢ý ±²¤»«ˆ¢Á® Äñá›Âñ Þй©ˆ
ø¢ý ²¥ÆЩ´©É»¢ý›¢É® ˆÄ«¨Ã¢ö®×® ²¡û¸¢ Å»¢
¥üú ŬŠ¹¥ø »Ðð¡ú©¤Ù¡?
†¥»Æ¢ò©¬ ˆÄ«¨Ã¢ö®×©ˆ¡ñ¥› Ź¥› ó¢ò´¢ð
Þñ¢±»Ä©¤Ù¡? ‚ö®ò¡¬ Ä»·¢¤ò¡ ÷¢³©Ä»·¢¤ò¡
±ˆ¢ö®»©Ä»·¢¤ò¡ Ĥס¥²¸ ˆÄ«¨Ã¢ö®×©ˆ¡ñü Ä¡»¡
²¢»¡´ø©¥Ð¤ð¡ Ý›®š©´ø©¥Ð¤ð¡ Ĥס Äñá›Â
ñ Þй©ˆø¢ý ²¥ÆЩ·»¢¥üú ¤²ñ¢ý †¥»Æ¢ò©¬
»ñ·¢ò©¾ ó¢Þ¡ñà ¤›ñ¢¸»¡ð¢ ¥»ø¢ð¢´¡ü ö¡
š¢´©¤Ä¡? ƒ¥ÙÆ¢ý Ä¡±»¬ ƒ·ñ¬ ²ú¤ðÙ ¤Þ¡™«Ä¡
â»®. Äࢷ® ›Äö®ˆñ¢Á»¢¥üú¤ð¡ Ýò¢ˆûĹþ ›
з¢ð»¢¥üú¤ð¡ ¤²ñ¢ý ˆÄ«¨Ã¢ö®×® ²¡û¸¢ ¿¥ñ¥ð
Æ¢ò©¬ ²©ú·¡´¢ð¢¸©¤Ù¡? ƒ¥ÙÉ® ¥»ø¢ð¢´¡·
ˆ¡ò¤·¡ø¬ ‚ª ±²ô®›¬ ƒÉ𢴩ɻ® ű²öˆ®»Ä¡
î. ‚»® ö»«ö›®š»ð©¥Ð ˆ¨Ð¢ ±²ô®›Ä¡Ã®. ‡ñ¡þ

.......¤²Ñ® 9

>>

sh-≈n-bm-gvN- 9

2008 ‡ˆ®¤Ð¡Ýû 10 -¥ó¾¢

am-[y-aw-

\m-´p-Im-¿-°pth-≠n
\-S-°p-∂
sIm-b-°o-¬ cm-L-h-≥ C-ßs\-bm-Wv.
cm-a-¥-fn-°m-cpsS k-¿-°m-¿
Im-cy-ß-ƒ-°m-bn F-hnsS-bpw t]m-Ipw.
A-XpsIm-≠p-Xs∂ sa-en-™p-Ip-dp-In-b
Cu a-\p-jys\ A-h-¿ hn-fn-°p-I
]tcm-]-Im-cn cm-L-h-≥ F-∂m-Wv.
30 h-¿j
- Ø
- n-e[
- n-Ia- m-bn Ct±-lw
Xs≥-d {]-bm-Ww Xp-S-ßn-bn-´v.

…¬. Å-Ý®™- ©-òë
!

¤º¡¤¸¡: ¥ˆ.…¬ . ±ô£ˆ¡Â®

Ý

ö¢ú¹¢ ›¡ò©²¡Ð©¬ ¤›¡´¢ð Åð¡þ ¤›¥ñ
ÅЩ·©ˆÙ ¥²¸¢´Ðð¢¤ò´® ›ÐÉ©. ‘ñ¡‹¤ó¸
¥üú ó£¥Ðó¢¥Ðð¡Ã®? ›½©¥Ð ˆ¡û¥°¡¥´ ôñ¢ð¡
´¢¥´¡Ð©´©É ¿þ.’ ˆ¼¢ Äⶡò¢ò¡Ã¤òë¡.
¿ñ©¥Ð¤ð¡ Ñ›› öû¸¢º¢´×® ôñ¢ð¡´¡ü ¤²¡ð
»¡Ã®. ›¢¹þ´® ÅЩ·™¢óö¬ óÉ¡ý ˆ¡Ã¡¬; Å
ð¡þ Äй¢. ÅЩ·™¢óöó©¬ ñ¡ÄÂø¢ð¢¥ò·¢ð
Åð¡þ ±²»£¼¤ð¡¥Ðð¡Ã® ÅÉ® »¢ñ¢Á©¤²¡ð»®.
ˆ©úÁ©™¢óö¹þ´©¤ôõ¬... ‚»©ó¥ñ ôñ¢ð¡ˆ¡»¢
ñ©É ¤úõüˆ¡û°® Åð¡þ´® òŸ¢Á©. Ä›öæ¢ý ñ¡‹
¤ó¸¥üú Ä©‰¬.
¥ˆ¡ð´£ý ñ¡‹óü ‚¹¥›ð¡Ã®. ñ¡ÄÂø¢´¡
ñ©¥Ð öû´¡û ˆ¡ñ«¹þ´¡ð¢ …ó¢¥Ð𩬠¤²¡ˆ©¬.
Å»©¥ˆ¡Ù©»¥É ¥Äò¢È©ˆ©ú©ˆ¢ð ‚ª Ä›©õ«
¥› Åóû ó¢ø¢´©ˆ ²¤ñ¡²ˆ¡ñ¢ ñ¡‹óü …ɡî.
30 óûõ·¢òš¢ˆÄ¡ð¢ ‚¤À÷¬ »¥üú ±²ð¡Ã¬ »©
й¢ð¢¸®. ö»ö÷Þ¡ñ¢ð¡ð Ý¡Š¢ý …òë¡ó¢š
Ť²¼¡ ¤º¡Ä©ˆø©¬ ƒÙ¡ó©¬. ‚»©Ä¡ð¢ ˆ¡ò·©
»¥É 󣸢ý›¢É¢ú¹©É© ‚ð¡þ. »¹¥ø ¤»Ð¢¥ð
·©É ñ¡‹ó›©Ä©É¢ý 󣸩ˆ¡û ²ñ¡»¢ð©¥Ð ¥ˆ¸
ù¢´©¬. ²©Õ¢ñ¢¤ð¡¥Ð …ò롬¤ˆ¸® »¥üú Ý¡Š® »©ú
É® Ť²¼¡¤º¡¥ÄЩ·® Š¦÷›¡˜¥üú ‡¶©ó¡¹©
É©. ‚ú¹©¤Ø¡þ Þ¢ñ¢¤ð¡¥Ð ²ú𩬠‘¤ÝŠ¬ ôñ¢
ð¡´¡¬.’ Å¥»¡ñ¢´ò©¬ ²¡ù®ó¡´¡ó¢¥òëÉ©¬ ™¢ó
ö¹þ´ˆ¬ Åóñ©¥Ð ¿óô«¹þ ›¢ú¤óú¢ð¢ñ¢´©
¥ÄÉ»¢›® »¡¥ù ²úð©É óö®»©»ˆþ ¤Ä¥ò¡¶¢Ð©¬.
ñ¡‹¤ó¸¥üú ö÷¡ð·¡ý ¥²üõü òŸ¢Áóû
ñ¡ÄÂø¢ð¢ý ¿ð¢ñ·¢òš¢ˆÄ¡Ã®. ű»ð©¬ Ñ›
›Äñà öû¸¢º¢´×©ˆþ, ÅȨ¤ú¡ø¬ ¤²û´® ²¸
ð¬, ó¢ó¡÷š›ö÷¡ð¬, ±²öó¡›©ˆ¨ò«¬, ¤¼Ä
›¢š¢ ŬŠ»§¬... ö÷¡ð¹ø©¥Ð ²¸¢ˆ ›£ø©É©.
±²»¢ºò¬ ¤Ä¡÷¢Áòë ‚ó¥ð¡É©¬ ¥Þà©É»®. ¿
¥ñÆ¢ò©¬ …¥ÂÆ¢ò©¬ ›ýˆ¢ð¡ý Åóñ©¥Ð ö¤Â¡
õ·¢›® ö§£ˆñ¢´©¬. ‡ñ© ²©Õ¢ñ¢¤²¡ò©¬ Äд¢›ý
ˆ¢ð¢¥òëÆ¢ò©¬ ñ¡‹¤ó¸›® ²ñ¢ŸóÄ¢òë. Å»¢›¡ý,
‚ª ²¤ñ¡²ˆ¡ñ Ñ£ó¢»·¢›¢Ðð¢ý öØ¡™«¬ ˆÐ
ó©¬ óò¢ð Ý¡š«»ˆø©¬ Ä¡±»¬.
󫈮»¢ˆø©¥Ð ¿óô«¹þ´® ‡¡Ð¢›Ð´©É¤»¡
¥Ð¡¶¬ ›¡Ð¢¥üú ¥²¡»©ó¡ð ó¢ˆö›·¢›©¬ ñ¡‹
¤ó¸ü Ä©É¢ý»¥Éð©Ù®. Ñ›¹ø©¥Ð ö§ð¬öÉÚ
›¡ð ±²»¢›¢š¢ð¡ð¢.
†ù¢Äò ›¡ó¢ˆ Å´¡™Ä¢´¡ð¢ ˆ©Ð¢¥ð¡ù¢¶¢´
¥¶¸óñ©¥Ð Åóˆ¡ô¹þ´¡ð¢ ôÝ®™¢´¡›©¬ ó¢õ
ð¬ Ä¡š«Ä¹ø¢ò¨¥Ð Ñ›±ôÚð¢¥ò·¢´¡›©¬ Ä©É¢
ò©Ù¡ð¢ñ©É© ñ¡‹¤ó¸ü.
ˆÃå¨û Ä©¸¬ ²¡ò¬ 𡘡û˜«Ä¡ð»¢›©²¢É¢ý ñ¡
‹ó¥üú ›¢ñÂñ ±ôĹø©Ù®. ‚»® ¥óú©¬ó¡´¥òë
É»¢›® öû´¡û ¤ñ‰ˆþ»¥É ö¡¼¢.
²¡ò·¢¥üú ƒ™®‹¡Ð›·¢¥›·¢ð ı¢𩬠Å
É® ±²ô¬ö¢Á»® ñ¡‹¤ó¸¥›ð¡Ã®. ›¡¸¢¥ò ˆ©Ù©¬
ˆ©ù¢ð©Ä¡ð¢´¢Ð´©É ²òóù¢ˆø©¬ Ñ›¹¥ø ö¬‹
Т¶¢Á©¬ ñ¡õ®±Ð£ð ±²»¢›¢š¢ˆ¥ø ˆ¡ñ«¬ šñ¢¶¢Á©¬
›¢¤ó™›¬›ýˆ¢ð©¬ Сû ¥Þð®» ¤ú¡°¡´¢ ġשÉ
»¢ý ‚ð¡ø©¥Ð ˆ~¢›¡š§¡›Ä©Ù®.
²©»¢ð¥»ñ© ²¡ò·¢›¡ð©¾ ñ¡‹¤ó¸¥üú 26 óû
õ¹ø¡ð©¾ ±ôĹþ Åóö¡› ²Ð¢ð¢¥ò·¢. ‚
´ù¢È ¥Äð® 29›¡Ã® ²¢. °Ýë«©.°¢ ¤ú¡°® ¿üú®

-H‰s∏-´-hs≥-d
s\m-º-c-ß-ƒö¢-Ñ© ¤Ñ¡û-Ñ®-

×¥¶Ðý ó£û¶©Ä©¸¢´©É»¡Ã®. ñ¼
¥¶Ð¡ü ²ù©»©ˆø¢òë¡»¡ˆ©¤Ø¡þ †ˆ¡
»¥ð ²©ýˆ¡ü ›¢ûÝ›®š¢»›¡ˆ©É©.
²¢¥É Åó¥üú ±²ó¦·¢ð©¬ Þ¢Âð©¬
ð¡±Â¢ˆÄ¡Ã®. ˆÃ婈þ ›¢û󢈡ñÄ¡
ˆ©¬.
Ñ£ó¢»·¢ý ‡×¥¶¸©¤²¡ð ‡ñ© ¤»¡
¸¢¶Ã¢´¡ñ¥üú ˆ˜ ²úð©ˆð¡Ã® ‘ö®
ˆ¡óÕû’ …É ¥Ðò¢ ö¢›¢Ä. ö¡÷Þñ«
¹þ ¤»¡¸¢ð¡´¢ Ä¡×©É Ä©›¢ð¶ü …
Éð¡ø©¥Ð Ñ£ó¢»·¢¥ò ö¬‹ûõ¹
ø©¬ ¥›¡Øñ¹ø©¬ ²ˆû·©ˆð¡Ã® ¤Š¡

²¢ ˆ©×¢¤´¡ý …É ð©ó ö¬ó¢š¡ðˆü
‚ª ¥Ðò¢ö¢›¢Äð¢ý.
ö§Â¬ Žð©¥Ð ôó¬ óÙ¢ð¢ò¢¸®
ô®Äô¡›·¢¤ò´® ¤²¡ˆ©É Ä©›¢ð¶¥ü
ú ™¦ô«·¢ò¡Ã® ‚ª ¥Ðò¢ ö¢›¢Ä »©Ð
¹©É»®. Ť¶¡ù©¬ Åð¡ø©¥Ð Ä©‰¬ ›¢û
󢈡ñġî. ²¢É£Ð® Ä©›¢ð¶ð©¥Ð ‡¡ûÄ
ˆø¢ò¨¥Ðð¡Ã® ˆ˜ Ä©¤É¡¸© ¤²¡ˆ©É
»®.
…É©¬ Ä™«²¢¥Á·¢ Ž¥ð𩬠»
¥É𩬠ÄûÀ¢´©É ÅÞ®Ó¥› ˆ¥òëú¢È®
‡ñ© ñ¡±»¢ ¥»ñ©ó¢¤ò´¢ú¹¢ðó›¡Ã®
Ä©›¢ð¶ü. ˆÐ·¢Ãåˆø¢ò¡ð¢ ²¢É£Ð®
Åó¥üú ѣ󢻬. óøñ©¤Ø¡þ Åóü

ôó¹þ …Щ´©Éó›¡ð¢ Ä¡ú©É©.
‚»¢›¢¥Ð Ÿ¢¼´¡ñ›¡ð¢ Ä¡ú¢, ‡ñ©
¤»¡¸¢ý Äñ¢Á©ˆ¢Ð´©É ÅÞ®Ó¥üú Ħ
»¤™÷ó©¬ Ä©›¢ð¶ü …Щ´©É©Ù®.
…òë¡óû´©¬ Å󤛡Ю ²©Þ®Óġî.
ôó¬ …Ð©·»¢¥üú ˆ¨ò¢ 󡹡ü ›Š
ñöŸ¡ ‡¡º£ö¢¥ò·©¤Ø¡þ Ý¢òë¢ý
ó¢ñòÐð¡ø¬ ²»¢Á¡Ã® Ä©›¢ð¶ü ˆ¨ò¢
󡹩ɻ®. ‘…¤Ð¡, ö§Â¬ ¤²¥ñù©»¡
¥›Æ¢ò©¬ ²~¢´®’ …É ˆëû´¢¥üú ²ñ¢
÷¡ö ó¡´©ˆþ ¤ˆ¸® Åð¡þ ‡É©¬ Ä¢
Ù¡¥» ‚ú¹¢¤¶¡ˆ©É©.
Žð©¥Ð Ħ»¤™÷ó©
ġ𢠛£¹©¤Ø¡þ óù¢
ð¢ý ˆ¡Ã©É ˆ¡ù®Þˆþ
öĨ÷·¢¥üú ¤›ûÁ¢
±»¬ ˆ¨Ð¢ð¡Ã®. óù¢ð¢ý
ŲˆÐ·¢ý¥²¸© ˆ¢Ð
´©Éð¡ø©¥Ð Þ¢±»¬ ¥Ä¡
¥¥Ýý ˆ¡Äúð¢ý ²ˆû
·¡›¡Ã® ˆ¨Ð¢›¢ý´©É
óû »¢´©¬ »¢ñ´©¬ ˆ¨¸©
É»®. ¿ñ©¬ Åð¡¥ø ñ
¼¢´¡ü »ð¡ú¡ˆ©É¢òë.
ôó¥ÄЩ´¡¤› ²úÈ¢¸©
¾¨ …É© ²úÈ® ¤²¡ò¢
ö©ˆ¡û ôóóÙ¢ Ä©¤É¡
¥¸Ð©´©É©. ‚»¢›¢¥Ð ó
ù¢ð¢ýˆÙ ›¡ðð©¥Ð ô
óó©¬ …Щ·© óÙ¢ð¢ò¢
Щɩٮ.
›Šñ·¢¥ò·©¤Ø¡þ
ÅÉ® ÷û·¡ò¡Ã®. ¤ú¡
°¢ý Ððû ˆ·¢Á¡Ã® ö
Äñ´¡ñ©¥Ð ±²»¢¤õš¬. ‡
Щó¢ý Žð©¥Ð ôó¬
¤»¡ø¢¤ò×¢ Ä©›¢ð¶ü ô®
Äô¡›·¢¤ò´® ›Ð´©
ɢз® Þ¢±»¬ »£ñ©É©.
ö§²®›¹¥ø¡É©Ä¢òë¡· Ñ£ó¢»Ä¡Ã®
Ä©›¢ð¶¤üú»®. ôó¹¥ø¤¶¡¥ò»¥É
Þ·»¡Ã® Åð¡ø©¥Ð Ä©‰ó©¬.
‚Щ´¢ð¢ò©¬ »Ä¢ù®›¡Ð¢¥üú Å»¢û
·¢ ±²¤™ô¹ø¢ò©Ä¡ð¡Ã® Þ¢±»£ˆñ
ì ²¨û·¢ð¡´¢ð»®. ˆÉÐ ›Ðü ±²
™£ ²® ,
²© »© Ä© ‰¬
±ô£ Ñ¢ ·® ,
¥ˆ.²¢.….ö¢. ö©Ñ¡», Ä¡ö®×û ÷ñ£õ®
…É¢óû Ä©‰« ¤óõ·¢òŸ¢›ð¢´©É©.
õ¡ýó¢ü ±ˆ¢¤ðõüö¢¥üú Ý¡›ú¢ý
ˆ˜¥ðù©»¢ ›¢ûÄ¢´©É»® ¥Ñð® öÿ
¥ˆ. ¤Ñ¡Ý¡Ã®. ñ¡Ñ® ˆ©Ä¡ú¡Ã® ˆ¡Äú
›¢ûó÷¢Á¢ñ¢´©É»®®.
"

±Ý¢°®Ñö® ö¨±²Ù® …Õ¢›£ðû ²¡ò·¢›©¾ ¥Ð
Ùû ¼Ã¢Á»®. Äù´¡ò¬ ˆù¢È¡ý ²¡ò¬ ²Ã¢
¿ñ¬Ÿ¢´©¥ÄÉ ±²»£¼ð¢ò¡Ã® ÅÉ¡¸©ˆ¡ñ©¬ 26
óûõ¬ ¤²¡ñ¡¸¬ ›Ð·¢ð ñ¡‹ó›©¬.
1982ò¡Ã® ²¡ò·¢›¡ð©¾ ±²óû·›¬ ‚¤À÷¬
¿ñ¬Ÿ¢´©É»®. †ù¢Äò ›¡ó¢ˆ Å´¡™Ä¢ ±²‰«¡²¢
Á¤¶¡þ ‚ª ²¡ò·¢›® ±²¤»«ˆ ²ñ¢ŠÃ› ›ýˆ¢ð
ñ©É©. …É¡ý, ö¬ö®˜¡› öû´¡û ¤óÙ±» ±²¡š¡
›«¬ ›ýˆ¢ð¢òë. »©ÐûÉ® Ä¡š«Ä¹ø¢ò¨¥Ð𩬠ћ¹
¥ø ö¬‹Ð¢¶¢Á©¬ ı¢ġû´©¬ …¬.²¢Ä¡û´©¬ ›¢¤ó
™›¬ ›ýˆ¢ð©¬ ›¢ñÂñ¬ öû´¡û ‡¡º£ö©ˆþ ˆð
ú¢ð¢ú¹¢ð©¬ ºðò¢¥üú ީ󶩛¡Ðˆþ ‡¡¤ñ¡É¡
ð¢ Åù¢Á¡Ã® ²©»¢ð ²¡ò¬ 𡘡û˜«Ä¡ó¡ü ¤²¡
ˆ©É»®.
30 óûõ¬Ä©Ø® ÅЩ· Ý›®š©ó¢›® ó¢ó¡÷ š›ö
÷¡ð¬ òŸ¢´¡ü Ť²¼ ›ýˆ¢ð»¡Ã® ñ¡‹¤ó¸
¥üú ¤öó›±²óû·›¹ø©¥Ð »©Ð´¥ÄÉ© ²úð¡¬.
1977ý öû´¡û ²¡ö¡´¢ð ó¢šóˆø©¥Ð Ä´þ´®
š›ö÷¡ð·¢›©¾ ‚ª ²Ú»¢ð¢ò¨¥Ð ñ¡ÄÂø¢
ð¢ý›¢É©¾ ¿™« Ť²¼ð©¬ ‚»¡ð¢ñ©É©. Ñ£
ó¢»·¢ò¡™«Ä¡ð¢ »¡ü ›ýˆ¢ð Ť²¼ ö§£ˆñ¢
´¥¶¸® Åóû´® š›ö÷¡ð¬ òŸ¢Á¤»¡¥Ð ñ¡‹¤ó
¸›® ¥²ñ©·® ö¤Â¡õ¬. ‚»¡Ã® ²ñö÷¡ð¬ ‘¥»¡
ù¢ò¡´¢’ ġסü ¤±²ñÃð¡ð¥»É® ñ¡‹¤ó¸ü ²ú
ð©¬. ÅÉ©Ä©»¤ò ±²óû·¢´©É ˆûõˆ¥·¡ù¢ò¡
ø¢ 𨛢ðü Ÿ¡ñó¡÷¢»§ó©¬ »©Ãð¡ð¢.
¿™«ˆ¡ò¹ø¢ý öû´¡û ‡¡º£ö©ˆø¢ý›¢É® ™©
ñ›©Ÿó¹þ ƒÙ¡ð¢¸©Ù®. ‚¤¶¡þ Ź¥›¥ð¡É©
Ä¢¥òëÉ® ñ¡‹¤ó¸ü. ƒ¤™«¡Šö®˜û´©¬ Åú¢ð¡¬ ‚
¤À÷·¢¥üú ¿óô«¹þ ›«¡ðÄ¡ð¢ñ¢´©¥ÄÉ®. Å
»¢›¡ý, ‚ª Ä›©õ«¥› ˆÙ¡ý, ¿ ÷ñÑ¢ˆþ …
·¢ð¡ý ީ󶩛¡Ðˆþ »¡¤› Åù¢ð©¬.
¿ú¡¬»ñ¬ ó¥ñ Ä¡±»¬ ²~¢Á ‚ð¡þ …¹¥› ‚
¥»¡¥´ ¥Þà©É©¥óÉ ¤Þ¡™«ó©¬ ±²öˆ®»Ä¡Ã®. Å
»¢›©¬ ñ¡‹¤ó¸›® Äú©²Ð¢ð©Ù®. ¿™«ˆ¡ò¤· ›É¡
𢠲±»¬ ó¡ð¢´©Ä¡ð¢ñ©É©. öû´¡û ²Ú»¢ˆ¥ø
´©ú¢Á® ó¡ð¢Áú¢ð©¬. ˆ©Ð©»ý ó¢óñ¹þ Å»»® ‡¡
º£ö¢ý›¢É© ²~¢¥ÁЩ´©¬. ²¢¥Éð»® Äú´¢òë. ˆ¡
ñì, ÅÉÉ©»¥É ñ¡‹¤ó¸ü ó£Ð©ó£Ð¡Âñ¬ ˆð
ú¢ð¢ú¹©¬; ‚ª ²Ú»¢ð©¥Ð Åû÷¥ñ ˆ¥Ù·¡ü.
Ź¥› Ť²¼ˆþ ó¡¹¢ Åó´¡ð¢ ›¢ñÂñ¬
²Ã¢¥ðЩ´©É ‚ª ‡×ð¡þ²¸¡ø·¢›® Þ¢ò¤¶¡þ
ƒ¤™«¡Šö®˜¥ñ´¡þ ²Ú»¢¥ð´©ú¢Á® Åú¢ó©
Ù¡ˆ©¬. Å»¢›¡ý, öû´¡û ‡¡º£ö¢¥ò
ö¡š¡ñà ˆø¢¶¢´¥ò¡É©¬ ñ¡‹¤ó
¸¥üúðЩ·® ó¢ò¤¶¡ˆ¢òë.
Åù¢Ä»¢¥´»¢¥ñ ¥²¡ñ©»¡
›©¬ ‚¤À÷·¢›© ÄТð¢òë.
›¡¸©ˆ¡û´® ó«¡²ˆ ²ñ¡
»¢ð©Ù¡ð¢

ñ©É ó¢¤òëÑ® ‡¡º£öû¥´»¢¥ñ ¿ø©ˆ¥ø ö¬
‹Ð¢¶¢Á® ‡¶©ó¡¹¢ Åš¢ˆ¦»û´® ›ýˆ¢, ƒ¤™«¡
Šö®˜¥› ö®˜ò¬Ä¡×¢Á ˆ˜ ñ¡ÄÂø¢´¡û ‚É©
¤Ä¡û´©É©.
›¡¸©ˆ¡ñ©¥Ð ²ñ¡»¢ˆþ ¤ˆ¸® Åó ²ñ¢÷ñ¢´©
É»¢›® ѣ󢻬 ƒù¢È©¥óÁ ‚ð¡þ ö§Â¬ ²
ñ¢Ÿó¹þ ¿¤ñ¡Ð©¬ ²úð¡ú¢òë. ¥Þú©¶·¢¤ò ™©
ñ¢»¹þ ˆ¨¸¡ð¢ñ©É©. ¤Ä¡Þ›¬¤»Ð¢ ›¡Ð©ó¢¸©.
ı™¡ö¢ò©¬ ¿óТð¢ò©Ä¡ð¢ ñÙñóûõ¥· Å
òÁ¢ý. ó£Ù©¬ ›¡¸¢ý »¢ñ¢¥Á·¢ ˆ¨ò¢¶Ã¢
¥ðЩ·©¾ ѣ󢻬. ‚»¢›¢¥Ð ÅТðÂñ¡ó
ö®˜´¡ò·® 1976ý ¤ˆ¡ÿ±Šö® ‡¡º£ö® ‡¡º£
ö® űˆÄ¢¥ÁÉ ˆ©×¬ Þ©Ä·¢ ¤²¡ò¢ö¢¥üú ²£
°›¬.
1978ò¡ð¢ñ©É© ¿™« ó¢ó¡÷¬. ‚»¢ý ñÙ© Ä
´þ. ²¢É£Ð® ˆò«¡Ã¬ ˆù¢Á»¢ò©¬ ñÙ© Ä´þ.
Ÿ¡ñ«ð©¬ Ĩ·Äˆ›©¬ ˆ¨ò¢¶Ã¢¥ðЩ·¡Ã® ˆ©
Щ¬Ý¬ ˆù¢ð©É»®. ‚Ð¥´¡¥´ ñ¡‹ó›©¬ ²
â´¢ú¹©¬. …Æ¢ò©¬ ²¡ò¹þ´©¤óÙ¢ ›¢ñ
Âñ¬ ±ôÄ¢Á® ñÙ© ±²¤™ô¹¥ø ÅЩ¶¢´©É ñ¡
‹ó›® ö§Â¬ Ñ£ó¢»·¢¥üú ñÙ׬ ˆ©¸¢Ä©¸¢
´¡ü ²¡Ð©¥²¤ÐÙ¢óñ©É©. Ĉü ²ëö®Ð© ˆù¢
È® ˆ¨ò¢¶Ã¢´¢ú¤¹Ù¢óÉ»¢¥üú ™©¯‰
ó©¬ ‚ª Ä›ö梥› »øû·©É©.
‚»¢¥›´©ú¢¥Á¡É©¬ ñ¡‹¤ó¸ü ˆ¨Ð©
»ý ޢ¢´¡ú¢òë. Ź¥› ¥Þð®»¡ý ö
™¡ Äòð¡ø¢¥ð¤¶¡¥ò ö§Â·¢ò©¬ ˆ©Ð©¬
Ý·¢ò©¬ »¡›©¬ ‡»©¹¢¤¶¡ˆ©¥ÄÉ® Å
ú¢ð¡¬. Å»¢›¡ý, ›¡Ð¢¥üú ó¢ˆö›·¢
›¡ð©¾ ±ôÄó©¬ ¤öó›ó©¬ »©Ðñ©ˆ»
¥Éð¡Ã®...
²¢üˆ©ú¢¶®: ‡¡Ð¢›ÐÉ©¾ ¤öó›±²
óû·›¬ ˆÙ® Þ¢òû ¤Þ¡™¢´©¬: ‘…
¡ ñ¡‹¤ó¸¡ ÅЩ· ¥»ñ¥È
Щ¶¢ý ›¢É¨¥Ð?’ ñ¡‹¤ó¸
¥üú Äú©²Ð¢^ ‘Å¥»¡É©¬
›Ä©´® ²×¢ð ²Ã¢ð
òë.’

-aX-hn-izm-kw
-h-ens®-dn-b-Wsa-∂v

Bcp ]-d-™p?-

¤²Ñ® 8ý›¢É®....

ó¢ô§¡ö¢ð¡¥ÃÆ¢ý Å»® Åó»ñ¢¶¢´¡›©¬ ¿ó¢õ®ˆñ¢´¡
›©¬ Åð¡þ´® Åóˆ¡ôÄ©Ù®. Å»¢›® ¿ñ©¥Ð𩬠ś©ó¡™
·¢¥üú ±²ô®›Ä©™¢´©É¢òë. Äú¢Á® Åð¡¥ø¡ñ© ÅŸ¢›ð·¢
›©¬ ›¡Ð«·¢›©¬ »ð¡ú¡ó©ˆð¡¥ÃÆ¢ý Å»¢¥üú Åû˜¬
Åð¡þ ‡ñ© »ñ·¢ò©¾ ˆñ¢ðú¢ö®×® ¿¥Ãɡî. Å¥òë
Æ¢ý Åð¡ø©¥Ð ó¢ô§¡ö¬ ÅŠ¡šÄ¥òëɡî. ‡ñ¡ø©¥Ð ƒ¾¢
¥üú ƒ¾¢ý ²ó¢±»Ä¡ð¢ ó¢ô§¡ö¬ ƒðû·¢¶¢Ð¢´©É©¥Ù
Æ¢ý, †¥»Æ¢ò©¬ ñ¡õ®±Ð£ð ²¡û¸¢ð©¥Ð ŬŠ»§¬ Å»©¥ˆ¡
Ù® ›õ®Ð¥¶Ð©¬ …É š¡ñÃð¢ý ó¢ô§¡ö²ñġ𠈡ñ«¹þ
›¢ûó÷¢´©É¢¥òëÆ¢ý Å»¢›û˜¬ Åð¡þ ÅŸ¢›ð¢´©ˆð¡
î …ɡî. 󫈮»Ä¡ð¢ ²úÈ¡ý ˆÄ«¨Ã¢ö®×® ²¡û¸¢, Ä»
ó¢ô§¡ö¢ð¡ð»©¥ˆ¡¤Ù¡ Ä»¡Þ¡ñ¬ ²¡ò¢Á»©¥ˆ¡¤Ù¡ ¿
¥ñ𩬠²©ú·¡´©ˆð¢òë. ò¼´Ã´¢›® Ä»ó¢ô§¡ö¢ˆþ
‚¤¶¡þ ˆÄ«¨Ã¢ö®×® ²¡û¸¢ð¢ò©Ù®. …É©Ä¡±»Äòë öÄ£²ˆ¡
ò·¡ð¢ óü¤»¡»¢ý Ä»ó¢ô§¡ö¢ˆþ ²¡û¸¢ð¢¤ò´® ˆÐÉ©
óÉ©¥ˆ¡Ù¢ñ¢´©ˆð©Ä¡Ã®. ¥¥óñ©š«¡š¢õ®~¢» Ÿª»¢ˆó¡™¬
ѣ󢻡™ûôÄ¡ð¢ ö§£ˆñ¢´¡· ‡ñ¡þ´® ˆÄ«¨Ã¢ö®×® ²¡û
¸¢ð¢ý ŬŠ»§¬ ›ýˆ©ˆð¢òë …É® ²¡û¸¢ ŸñËЛð¢¤ò¡
›ð²ñ¢²¡Ð¢ˆø¢¤ò¡ ²úð©É¢òë.

¿ñ¡š›¡òð¹þ óûŠ£ð󡙢ˆø©¥Ð𩬠º¡õ¢ö®×©ˆø©
¥Ð𩬠¥¥ˆˆø¢ý ň¥¶Ð©É»¢¥› »Ðð¡ü ¤óÙ¢ ˆÄ«¨
âö®×©ˆ¡û ¿ñ¡š›¡òð¹ø©¥Ð ¤›»¦ö®˜¡›¬ ó÷¢´©É
»¢¥› …¹¥›ð¡Ã® ó¢òð¢ñ©·©É»®?
óûŠ£ð󡙢ˆþ ¿ñ¡š›¡òð¹þ ²¢Ð¢¥ÁЩ´©É ²ô®Þ¡
·ò·¢ý óûŠ£ð󡙢ˆþ Åòë¡· ó¢ô§¡ö¢ˆþ ¿ñ¡š
›¡òð¹ø©¥Ð ¤›»¦»§·¢ý óñ©É»¢¥› ˆÄ«¨Ã¢ö®×® ²¡û
¸¢ ²¢Â©Ã´©¬. ‚»® ˆÄ«¨Ã¢ö®×® ²¡û¸¢ð©¥Ð Ä©‰«ó¢õðÄ
òë. ‡ñ© ¿ñ¡š›¡ò𬠺¡õ¢ö®×©ˆþ ²¢Ð¢¥ÁЩ´©¤Ø¡þ ¿
¿ñ¡š›¡òðó©Ä¡ð¢ Ý›®š¥¶¸ º¡õ¢ö®×® ó¢ñ©Úñ¡ð ¿
ø©ˆþ Å»¢¥› ¥Þú©´©¬. »£ûÁð¡ð©¬ ›½©¥Ð öĨ÷·¢
¥ò ²©¤ñ¡ŠÄ›²ñÄ¡ð ±²óûð¡Ã»®. ¿ ±²óû¥ð ²¡û
¸¢ ²¢Â©Ã´©¬. ó¢ô§¡ö¢ˆø¡ð ˆÄ«¨Ã¢ö®×©ˆ¡û ²¾¢ð©
¥Ð𩬠¤¼±»·¢¥üú𩬠Ÿñß¡ñó¡÷¢»§·¢ý óñ©É»®
Åóñ©¥Ð ó¢ô§¡ö·¢¥üú𩬠¿ñ¡š›¡òð·¢¥üú ¿Ÿ«
Âñ ±ˆÄ£ˆñ÷¢¥üú𩬠Ÿ¡ŠÄ¡ð¢¸¡Ã®. Å»® ˆÄ«¨Ã¢ö®×®
²¡û¸¢ð©¥Ð ÅÑÙð©¥Ð Ÿ¡ŠÄ¡ð¢¸òë.

¿þ¥¥™ó¹ø©¥Ð ÅЩ·® ²¡û¸¢ð¢¥ò ƒ·ñ󡙥¶¸óû
Ÿˆ®»¢ð©¥Ð ÅТö®˜¡›·¢ý ¤²¡ˆ©É»¢¥› …¹¥›ð¡Ã®
ó¢òð¢ñ©·©É»®?
¿þ¥¥™ó¹þ´® …»¢¥ñ 󢸩ó£ù®Þð¢òë¡· ›¢ò²¡Ð¡
î ²¡û¸¢´©¾»®. ¿þ¥¥™ó¹þ ‡ñ© »¡·§¢ˆ ²¢Â©Ãð©
Ä¢òë¡·, ˆ¤Ø¡øÄ»·¢¥üú𩬠²©›ñ©»®˜¡› Ä»·¢¥üú
𩬠ƒý²Éġî. Å»©¥ˆ¡Ù® ð˜¡û˜ ¥¥™óó¢ô§¡ö¥·
𩬠¿þ¥¥™ó ó¢ô§¡ö¥·ð©¬ ‡ñ©¤²¡¥ò ˆ¡Ã¡ü ‡ñ© Ä¡û
ˆ®ö¢ö®×¢›® ˆù¢ð¢òë. ¥¥™óó¢ô§¡ö¥· Ä¡ûˆ®ö¢ö¬ ˆ¡Ã©
É»® 󢲩òÄ¡ð ‡ñ© Þñ¢±»²ô®Þ¡·ò·¢ý ›¢É©¥ˆ¡Ù¡
î. …É¡ý ¿þ¥¥™ó ó¢ô§¡ö¥· ˆ¡Ã©É»® Ñ£ûÃÄ¡ð
‡ñ© ó¡Ã¢Ñ«²ñ»ð©¥Ð ö¦õ®Ð¢ð¡ð¢¸¡Ã®. Å»¢›¡ý ¿þ
¥¥™ó¹þ¥´»¢¥ñ 󢸩ó£ù®Þð¢òë¡¥» öÄñ¬ ¥Þ੬. ¿
öÄñ·¢ý ð˜¡û˜ Ä»ó¢ô§¡ö¢ˆø©¬ Ä»ñ÷¢»ñ©¬ ƒþ¥¶Ð©
É ‡ñ© 󢲩òġ𠈨¸¡ð®Ä »¥É ñ¨²¥¶¸¢Ù®.

ˆÄ«¨Ã¢ö·¢›® ˆ¦»«Ä¡ð ñ¡õ®±Ð£ð, ö¡Ä¨÷¢ˆ, ö¡Ø
·¢ˆ ó«óö®˜ð©Ù®. Ä»¹þ´©¬ ‚·ñ¬ ó«óö®˜ˆþ †
ú¢¤ð¡ ˆ©ú¤È¡ ƒÙ®. ‚·ñ¥Ä¡ñ© Åóö®˜ð¢ý ‡¤ñ öÄ
𬠇ñ¡þ …¹¥› ñÙ¢ò©¬ ó¢ô§ö¢´©¬?
‡ñ© ð˜¡û˜ Ä»ó¢ô§¡ö¢´® ˆÄ«¨Ã¢ö®×©ˆ¡ñ›¡ó¡¤›¡ ˆ

Ä«¨Ã¢ö®×©ˆ¡ñ›® Ä»ó¢ô§¡ö¢ð¡ó¡¤›¡ ö¡š«Äòë …¥É¡ñ©
ˆ¡ù®Þ¶¡Ð® Ä©Ø® öÑ£óġ𢠛¢ò›¢É¢ñ©É©. ‚ª ±²ô®›¬ »¡
·§¢ˆÄ¡ð ‡ñ©»ò·¢ý Ä¡±»¬ ÞûÁ¥Þ¤àÙ ‡ñ© ó¢õðÄòë.
ˆ¡ñì ò¼´Ã´¢›® Ä»ó¢ô§¡ö¢ˆþ ˆÄ«¨Ã¢ö®×©ˆ¡ñ¡
ð¢ Ä¡ú©ˆð©¬ Åóû Ä»ó¢ô§¡ö¢ˆø¡ð¢¥´¡Ù©»¥É Ñ›¡
š¢²»« ñ¡õ®±Ð£ð ±²óû·›¬ ›Ð·©ˆð©¬ ¥Þà©É ‡ñ© óö®
»©›¢õ®~ ö¡÷Þñ«·¢ý ›¢É©¥ˆ¡Ù® ‚ª ó¢õ𥷠…
¹¥› ¤›¡´¢´¡Ã©¬ …ɡî ‚¤¶¡þ ¿¤ò¡Þ¢¤´Ù»®®.
²¡~²©ö®»ˆ¹þ »©úÉ©¥óÁ¢¸® Ä»·¢¥üú ²©ö®»ˆ·¢ý
‚¹¥› ²úÈ¢ñ¢´©É©, Ä¡ûˆ®ö¢¥üú ²©ö®»ˆ·¢ý ‚¹
¥› ²úÈ¢ñ¢´©É©, Å»©¥ˆ¡Ù® Ä¡ûˆ®ö¢¥üú ²©ö®»ˆ·¢
¥ò ‚ª ó¡ˆ«ó©¬ Ä»·¢¥üú ²©ö®»ˆ·¢¥ò ‚ª 󡈫ó©¬
²ñö®²ñ¬ ¥²¡ñ©·¥¶Ð©ˆð¢òë, Ź¥›ð¢ñ¢¥´ …¹¥›
‡ñ© Ä»ó¢ô§¡ö¢ ‡ñ© Ä¡ûˆ®ö¢ö®×¡ó©¬ …É ¤Þ¡™«·¢›©·
ñ¬ Ä»ó¢ô§¡ö¢ð¡ð¢ñ¢¥´ »¥É Ä¡ûˆ®ö¢ö®×¡ð¢ ±²óû·¢
Á©¥ˆ¡Ù¢ñ¢´©É ò¼´Ã´¢›® Ä›©õ«ñ¡Ã®. ²¡~²©ö®»
ˆ¹ø¢¥ò Þ· żñ¹ø¡¤Ã¡ Ť»¡ ѣ󛩾 ²ÁÄ›©
õ«ñ¡¤Ã¡ ›½©¥Ð ó¢ôˆò›·¢¥üú ¤ˆ±³Ý¢³©ó¡ð¢·£
¤ñÙ»® …É»¡Ã® ÅТö®˜¡› ±²ô®›¬.

ˆÄ«¨Ã¢ö®×©ˆ¡ñ©¬ Ä»ö¬‹Ð›ˆø©¬ º¡õ¢ö·¢›©¬ ö¡
±Ä¡Ñ«»§·¢›©¥Ä»¢¥ñ ‡¤ñ ²ë¡×®¤º¡Ä¢ý ‡É¢¤´Ù»©Ù® …
É ó£¼Ã¥· …¹¥›ð¡Ã® ó¢òð¢ñ©·©É»®?
Ä»ö¬‹Ð›ˆø©¬ Ä»ñ÷¢»ñ©¬ Ä»ö÷¢»ñ©¬ ‚л©²¼ó©¬
º¡õ¢ö·¢¥›»¢¥ñ Ñ›¡š¢²»«²ñġ𢠥…ˆ«¥¶¤ÐÙ Þ
ñ¢±»‹¸Ä¡Ã¢»®. ‚·ñ¥Ä¡ñ© ö³ûŸ·¢ý ó¢ô§¡ö¢/Åó¢ô§¡
ö¢ …É Åû˜·¢ò©¾ ˆ¦±»¢Ä ó¢ŸÑ›¬ ƒðû·¢¥´¡Ù©ó
ñ¡ü ±ôÄ¢´©É»©¤²¡ò©¬ ™©ñ©²™¢õ®~¢»Ä¡Ã®. Å»® ²¤ñ¡¼
ġ𢠺¡õ¢ö¥·ð©¬ ö¡±Ä¡Ñ«»§¥·ð©¬ ö÷¡ð¢´©ó¡
¤› ƒ²ˆñ¢´¨. ˆ¡ñì óØ¢Á Ñ›ˆ£ð ˆ¨¸¡ð®Ä¥ð »ˆû¤´
Ù»® º¡õ¢ö·¢¥üú𩬠ö¡±Ä¡Ñ«»§·¢¥üú𩬠¿óô«
ġî.
º¡õ¢ö¥·ð©¬ ö¡±Ä¡Ñ«»§¥·ð©¬ ¥Þú©´¡ü Å»¢¥›
»¢¥ñ, Å⛢ñ´¡ü »ð¡ú©¾ …òë¡ ±²ö®˜¡›¹¥ø𩬠‡
É¢¶¢¤´Ù»©Ù®. Å·ñ¥Ä¡ñ© ‹¸·¢ý ‡É¢¤´Ùóû´¢
Ðð¢¥ò Äש ™¡ûô›¢ˆ ±²ô®›¹þ ˆ©·¢¥¶¡´©É»® ôñ¢ðòë.
Å·ñ¬ ™¡ûô›¢ˆ ±²ô®›¹þ ¥²¥¸É® ‡ñ© ›¢Ä¢õ¬¥ˆ¡Ù® ²
ñ¢÷ñ¢´¥¶Ð¡ó©É»©Äòë. ó¡ñ¡Â²»¢¶©ˆø¢ý ¥ó¤Á¡ Þ¡›
ò©ˆø¢ý ¥ó¤Á¡ ²ñ¢÷ñ¢´¡ü ˆù¢ð©É»©Äòë Åó. ™£û‹
ˆ¡òġ𢠛Ф´Ù ¿ôð öÄñ·¢¥üú ±²ô®›Ä¡Ã®.

±²ô®›ˆò©õ¢»Ä¡ð ¤™ô£ð, ÅÂû¤™ô£ð ñ¡õ®±Ð£ð ²ô®
Þ¡·ò·¢ý ›½©¥Ð öÄññ¨²¹ø©¥Ð ñ£»¢ …¡ð¢ñ¢´
ì? ݳ®, ÷û·¡ý, ±²ˆÐ›¹þ ^‚ó¥ð¡¥´ ġע›¢û
·¡ü ö¡š¢´©¤Ä¡?
ݳ©¬ ÷û·¡ò©¥Ä¡¥´ Ñ›¹ø©¥Ð ¥Þú©·©›¢ý²¢¥ü
ú öÄññ¨²¹ø¡Ã®. †¥»¡¥´ »ñ·¢ò©¾ öÄññ¨²¹þ …
É® Ä©üˆ¨¸¢ »£ñ©Ä¡›¢´¡ü ²×¢òë. Å»»® ö³ûŸ¹ø¡Ã® öÄ
ññ¨²¹¥ø Å›¢ó¡ñ«Ä¡´©É»®? Å»«Â¬ ™©öæ÷Ä¡ð Ñ£ó¢
»²ô®Þ¡·ò¬, Åš¢ˆ¡ñ·¢¥üú Å›®šÄ¡ð ‚Ð¥²Ðò©ˆþ^
‚ó¥´¡¥´ …»¢¥ñ Ñ›¹þ ›Ð·©É ‚Ð¥²Ðò©ˆø¡Ã®
öÄññ¨²¹þ. Å»¢¥› ¿ ›¢ò´©»¥É ŬŠ£ˆñ¢¤´Ù»©
Ù®. †¥»¡ñ© öÄññ¨²·¢›©¬ óÉ©¥²Ð¡ó©É ²ñ¢Ä¢»¢ˆþ¥´
»¢¥ñ Ñ¡±Š» ²©òû·¡ü Å»¢›® ¤›»¦»§¬ ›ýˆ©Éóû ±ô
Ú¢¤´Ù»©Ù®. Ť»öÄð¬, óò¢ð ±²ˆÐ›¥· ±Ð¡º¢ˆ®
¤Ý롈® ±²ô®›Ä¡ð©¬ Ä©±™¡ó¡ˆ«¹¥ø ôÝ®™Äò¢›£ˆñÃÄ¡ð©¬
ˆ¡Ã©É»® Åñ¡õ®±Ð£ðó¡™·¢¥üú Ÿ¡ŠÄ¡Ã®. Ñ›¹ø©¥Ð ±²
»¢ˆñÃ¥· ²©Þ®Ó¢´ò©¬ ²ñ¢÷ö¢´ò©¬ »¢ˆÈ Åñ¡õ®
±Ð£ð»»¥Éð¡Ã®.
"

K.E.N.

സ്േഫാടന

ള െട രാഷ് ടീയം

ഭീതിയുെട മുള്മുനയില് നി ു വന്നഗര ള് വിറയ് ുകയാണ്.
െപാ ിെ റികള് ും നിലവിളികള് ുമിടയില് നി ു മനുഷ ത ം
വിതു ുകയാണ്. രക്തദാഹികളായ ഭീകരരുെട കൂരതകള് ിടയില് ആേരാടും
ഒരു െത ം െച ാ ജീവിത ള തയുമാണു ചിതറിെ റി ു ത്.
ജീവിത ി െറ ര ട ം കൂ ിമു ി ാന് പിടയു മനുഷ രാണു േബാംബ് സ്
േഫാടന ള് ിടയില് ഇനിെയാരി ലും സാധാരണ ജീവിത ിേല ു
തിരി വരാനാവാ വിധം തകര് ുേപാകു ത്. സിനിമാശാല മുതല്
ആശുപ തികള് വെര കിടിലംെകാ കയാണ്. ഇ യുെട സുശക്തമായ
സായുധശക്തികെളയാെക സ്തംഭി ി ുംവിധം, ഭീകര പസ്ഥാന ള് ശക്
തിസംഭരി ു േ സാതസുകള് ഏതാണ്?
മു ും ഇ യില് ഇതുേപാലു സ്േഫാടന ള് നട ി
ട്. എ ാലിതിെന
മുന് സ്േഫാടന ളില് നി ു വ ത സ്തമാ ു ഒരു സവിേശഷ രാഷ് ടീയ പശ്
ചാ ലമു ത് അവഗണി ു ത്, ഭീകരതയുെട യഥാര്ഥേവരുകള് വിസ്
മരി ു തിന് ഇടവരു ും. ഊര്ജ പതിസ ി പരിഹരി ാെന വ ാേജന
ഇ യുെട മേതതര ജനാധിപത ഊര്ജം ഇലാതാ ാനു സാ മാജ ത
വിേധയത
ിെനതിേര പതിേഷധ ള് രാജ വ ാപകമാവു രാഷ് ടീയ
സ ര്ഭ ിലാണ്, ഇേ ാള് 'സ്േഫാടന ള്' സംഭവി ിരി ു ത്. ഒരുപേ
തീര് ും വ ത സ്തമായ ഈ ര ടു കാര
ള് ത ില് േനര് ുേനര് ഒരു
ബ വും നിലനില് ു ിെല ു വരാം.
എ ാല്, ഇ
ഇ ഭിമുഖീകരി ു മുഖ പശ്ന ില് നി ു ജന ശ
തിരി വിടാന് സ്േഫാടനം ആസൂ തണം െചയ്തവര് ു
കഴി ി
െട കാര ം ആര് ും അവഗണി ാന് കഴിയില.
സാ മാജ ത
ിെനതിേര ആളി ടരു േരാഷം ഭീകരതയ്െ തിേരയു ജാ ഗത
മാ തമായി മാറുേ ാള് ഗുണം കി
തു സാ മാജ ത ശക്തികള് ു
തെ യായിരി ുെമ ു തിരി റിയാന് വലിയ വിശകലനപാടവെമാ ും
ആവശ മില. സ യം ഒരു ഭീകരശക്തിയായ സാ മാജ ത മാണു
സാര്വേദശീയമായി, ഭീകരതാവിരു സമര ള െട േനതൃത മായി
നടി ു െത ു മനസിലാ ുേ ാഴാണ് ആണവകരാറും സ്േഫാടന ള ം
ത ിലു
ആഴ ിലു ബ ം െതളിയു ത്.
ഒരി ലും പരസ്പരം േയാജി ാന് കഴിയാ
രാഷ് ടീയപാര് ികള് േപാലും
പത യശാസ് ത ഭി തകെള ാള ം വലുത് ഇ യുെട പരമാധികാരമാെണ ു
തിരി റി ് ഐക െ രാഷ് ടീയ ചരി ത ിെല നിര്ണായകമായ ഒരു
സ ര്ഭ ിലാണു വ ത സ്ത ആശയ ളില്െ
പാര്ലെമ റംഗ ള്
മന്േമാഹന് സിംഗിെനതിേര ഒ ി നി ാലും അവരുെട പിറകില് അണിനിര
വ ത സ്ത മത-ജാതി വിഭാഗ ളിെല മനുഷ െര ഒരി ലും ഒ ി നില് ാന്
അനുവദി കൂെട 'ആരുെടെയാെ േയാ' അജ ട പവര് ി ു െത ു

സംശയിേ
ടിയിരി ു ു. ഇ ന് ജനതയുെട ഉരു ുേപാെല ഉറ
ഐക െ ഭയെ ടു സാ മാജ ത ശക്തികള് ഇ െയ സ ം ആഭ ര പശ്
ന ള് ഉപേയാഗെ ടു ി ശിഥിലീകരി ാന് ശമി ു ത് ആദ മല. വലിയ രാഷ്
ട െള 'വിഴു ാന്' പല പയാസ െളയും അതിജീവിേ
ടിവരുെമ ു
തിരി റി
സാ മാജ ത മാണു രാഷ് ടശിഥിലീകരണ ി െറ കലയും ശാസ്
തവും വികസി ി ത്. ജാതി-മതാടിസ്ഥാന ളില് രൂപംെകാ
െചറുകിട
രാഷ് ട െള എള
ില് ഇരകളാ ാന് കഴിയുെമ ു തുെകാ ടാണ് അവര്
നിര രം ശിഥിലീകരണ ശമ ള് ു േനതൃത ം വഹി െകാ ടിരി ു ത്.
'ആണവകരാര്' വഴി ശക്തിെ ടാന് സാധ തയു
അേമരി ന് സാ മാജ ത
േസവയ് ് അനുേയാജ മായ ഒരു രാഷ് ടീയാ രീ ം, 'സ്േഫാടനാന ര
സമൂഹ ളില്' സ ാഭാവികമായും ഉയര് ു വരും. പരസ്പരം സംശയി ുകയും
േപടി ുകയും േപടി ി ുകയും െച
ഒരവസ്ഥയിേല ് ഒരു
ജനസമൂഹെ െകാ െട ി ാന് കഴി ാല് സാ മാജ ത വിരു ശക്തിയുെട
'നടുെവാടിയും'. അ െന സംഭവിേ
ടതു സാ മാജ ത
ി െറെയ േപാെല,
സാ മാജ ത നയ െള സര്വാ നാ പി ുണയ് ു മന്േമാഹന്സിംഗ്
ഭരണ ി െറയും ആവശ മാണ്.
ഗുജറാ ില് സമാനതകളിലാ വിധമു
'വംശഹത ' നട ു എ തു
നിര്വിവാദമാണ്. ജര്മനിയിെല നാസി ക ാ ുകളില് സംഭവി തു േപാലു
'നരഹത കള്' ു ഹി ്ലെറ േപാെല, നേര േമാഡി േനതൃത ം നല്കി
എ തിലും ഇ ാര് ും സംശയമു ടാവുകയില. ഇ ന് ഭരണകൂടേമാ
ഗുജറാ ് സര് ാേറാ അഭയാര്ഥികളാ െ ഒരു ജനസമൂഹേ ാട്
അര്ഹമായ വിധ ിലു 'നീതി' പുലര് ിയി ിെല ു തും പരമാര്ഥമാണ്.
എ ാല് ഒരു തര ിലു ഭീകരതയും ഇതിെനാരു പരിഹാരമെല ു മാ തമല,
അതു കാര
െളയാെക വഷളാ ാനും മേതതര കാഴ്ച ാടിെന െപാളി ാനും
പേരാ മായി ഫാസിസ് കള് ു ശക്തിവര്ധി ി ാനും ഇടവരു ും.
ഗുജറാ ിെല വംശഹത യുെട നാള കളില് മു ിം സമൂഹെ
ര ി ു തിനു
ജാതി-മത പരിഗണന കൂടാെത സ ം പാണന് പകു ുെകാടു
മനുഷ സ്
േനഹികള്െ തിേരയാണ് ഇ ു 'ഭീകരവാദികള്' നിറെയാഴി ു ത്. ഇവരുെട
കൂരതകള് ക ടു മനുഷ രാെക സ ടെ ടുേ ാള്, ഫാസിസ് കള്
മാ തമായിരി ും നിഗൂഢമായി സേ ാഷി ു ത്. സാ മാജ ത വിരു
വികാര ി െറ സ്ഥാനം പതുെ വര്ഗീയ വിഭജന ളിേല ു വഴു ു തു
ക ട്, സാ മാജ ത ശക്തികള ം ആധിപത പതിസ ി അനുഭവി ു ഇ ന്
ഭരണവര്ഗവും ഒഴി മ ാര് ും സ്േഫാടന ള് ു മു ില് സ സ്ഥരാകാന്
കഴിയില

24.08.2008 Deshabhimani weekly
ap-dn-hp-tXSn-t¸m-b tNm-c¯p-Ån-IÄsI C F³F³Ip-Sn-bn-d¡s¸«hcp-sS I®p-\o-cm-Wv- Zm-À-ho-jn-sâ Ihn-XIfn-se Xo-bm-bn- I¯n-¸ScpóXv.- I®p-\oÀ¯p-Ån-Isf ap-gp-h³- Xo-¯p-Ån-Ifm-¡n-¯oÀ-¡p-ó Icp-¯m-WXnð-\nóp- Ip-Xdp-óXv.- F{X ho-gp-t¼mgpw- ]n-sóbp-sagptóð-¡p-ó hn-tam-N\¯n-sâ ho-cy-amWXnð-\n-óp- ap-jv-Sn-Np-cp-«p-óXv.- A`bmÀ-Yn- Iym-¼p-Ifnte¡pw- XShdIfn-te¡pw- kam\XIfn-ñm-¯ ]o-U\§fn-te¡pw- sh«n-¨p-cp-¡s¸« Hcp- cm-Py-¯n-sâ Ct¸mgpw- kv-]µn¡p-ó lr-ZbkXy-am-WXv- Bhn-jv-Icn-¡p-óXv.- km-{am-Py-Xz-¯n-\pw- kbWn-k¯n-\pwap-¼nð- km-jv-Smw-Kw {]Wan-¡m³- kó²añm-¯ ]ekv-Xo³- hn-tam-N\kac¯n-sâ ]Xm-Ibm-WXnð-\n-óp - Dbcp-óXv.- "kz-´w- ap-dn-hv- tXSp-ó Hcp- tNm-c¯p-Ån-bp-sS'- AkzØXIfnð-sh¨m-WXv- kv-t\lkm-{µam-b Hcp- tem-Is¯¡p-dn--¨v- kz-]v-\w- Im-Wp-óXv."Km-k Hm-dôp-IÄ- hnð-¡p-ón-ñ.- Ah Sn-óp-Ifn-em-¡n-b AhfpsS càam-Ip-óp'- Fó
DÅw- ]n-fÀ-¡p-ó ]camÀ-Ys¯,- ]ekv-Xo³- hn-tam-N\ {]t£m-`¯n-sâ DuÀ-Pam-¡n¯oÀ-¡m³- Ign-ªXp-sIm-ïm-Wv,- alaq-Zv- ZmÀ-ho--jv,- ]ekv-Xo³- {]Xn-tcm-[ kac¯nsâ AXyp-Pz-e {]Xo-Iam-bn- am-dn-bXv.- "Rm³- \n-§tfm-sSm-¸w- \n-§tfm-sSm-¸w- ChnsS¯só \nð-¡pw'- Fópw,- "Fsâ ico-cw- Cu- `q-an-¡v- ap-Ifn-ep-Å \n-§fp-sS `q-an-bmIp-óp'- Fópw-- Zm-À-ho-jv- km-£y-s¸Sp-¯n-bXv,- kz-´w- Po-hn--Xs¯ XShdIÄ-¡v- Fdnªp-sImSp-¯p-sIm-ïm-Wv.- A`bmÀ-Yn-Ifm-¡s¸« Hcp- P\Xbp-sS `o-Xn-Zam-b Po-hnXs¯,- tNm-cbn-segp-Xn-b Nq-SmÀ-ó hcn--IÄ-sIm-ïm-Wv- ZmÀ-ho--jv- A`n-hm-Zyw- sNbv-XXv."\jv-Ss¸Sm³- ihaô§Ä- am-{Xw'- FóbmÄ- {]Jym-]n-¨Xv- C{k-tben-sâ CSn-hïn-IÄ¡n-Sbnð-\n-óm-bn-cp-óp.- kac§fnð-\n-óv- am-dn-\n-óp-sIm-ïñ,- AXn-t\m-sSm-¸w- tNÀ-ópsIm-ïm-Wv GXv- kÀ-h\m-is¯bpw- R§Ä- AXn-Po-hn-¡p-saóv- t]m-cm-fn-IÄ-s¡m-¸w\n-óv- ZmÀ-ho--jn-sâ Ihn-Xbpw- BhÀ-¯n-¨Xv.- Hcp- ssIbnð- kam-[m-\¯n-sâ Heo-hv- inJc§fpw,- adp-ssIbnð- AXn-Po-h\¯n-sâ tXm-¡pw- AXp-bÀ-¯n-¸n-Sn-¨Xv,- kzm-X{´y¯n-sâ \h kq-tcym-Zb§Ä- kz-´w- Po-hn-X¯nð- km-£mð-¡cn-¡m-\m-Wv.- s]m-cp-Xnacn-¨hcpw,- acn-¨p- s]m-cp-Xp-óhcp-am-Wv- ZmÀ-ho--jn-sâ hm-¡p-Ifnð- ho-cy-am-sbcn-bp-óXv."Hcn-¡ð- R§Ä- Hcp- P\Xbm-bn-cp-óp,-- Ct¸mÄ- R§Ä- Iñp-Ifm-Ip-óp'- Fó Zm-À-ho-jn-sâ Ip-dp-In- I\¯ hcn-Ifnð- Bfn-¡¯p-óXv- AaÀ-j¯n-sâ AKv-\n-bm-Wv.- 1948
hsc Cu- `q-an-bnð- asäñm- a\p-jy-kaq-l§sfbpw- t]m-se,- Hcp- cm-Py-am-bn- Po-hn-¨n-cp-ó
"]ekv-Xo³'- BWv,- km-{am-Py-Xz-þkbWn-kv-äv- Kq-Vm-tem-N\Ifp-sSbpw- sh«n-¸n-Sp¯§fp-sSbpw `o-IcXIfp-sSbpw- `m-Kam-bn,- \½sfm-s¡bpw- Ct¸m-gpw- kz-´w- cm-Py§fnð- Po-hn-¨p-sIm-ïn-cn-s¡,- Po-hn-¡m-s\m-cp- cm-Py-an-ñm-sX,- A`bmÀ-Yn- Po-hn-X¯n-sâ
Akz-ØXIÄ- A\p-`hn-¨v- Aeªp-sIm-ïn-cn-¡p-ósXódn-bp-t¼m-gm-Wv- "Hcn-¡ðR§fpw- Hcp- P\Xbm-bn-cp-óp'- Fó Ahcp-sS thZ\IÄ- hn-§p-ó "hn-ïp-Io-dn-b'- hcnbp-sS,- tNm-cbn-ð- Ip-XnÀ-ó hm-¡p-Ifp-sS,- Akp-JIcam-b kv-acWIfp-sS AÀ-Yw- \mwAdn-bp-óXv.Nn-\z- A¨s_bp-sS Ir-Xn-IÄ- icn-¡pw- a\Ên-em-hWsa¦nð,- {^m³-kv- ^m-\sâ "`q-an-bnse ]Xn-Xcpw'- se\n-sâ "km-{am-Py-Xzw- ap-Xem-fn-¯¯n-sâ DóXL«w'- Fó {KÙhpwA\n-hm-cy-am-bpw- hm-bn-¡Wsaóv- s\bv-tdm-_n- kÀ-hIem-im-ebn-se hn-ZymÀYn-Itfm-SvF³-Kq-Kn- ]dªXv,- a-laq-Zv- Zm-À-ho--jn-s\ a\Ên-em-¡Wsa¦nð AXn-t\m-sSm-¸w"kbWn-k¯n-sâ'- Ncn-{Xw- Iq-Sn- Adn-ªn-cn-¡Wsaóv- Iq-Sn- Iq-«n-t¨À-¯v- CómÀ-¡pwhn-]p-es¸Sp-¯m³- Ign-bpw.- A{Xtað- Zm-À-ho-jn-sâ Ihn-X s]m-cp-Xp-ó P\Io-bXbp-sS
{]Im-i\hpw- A[n-\n-thi¯n-sóXn-scbp-Å {]Xn-tj[hp-am-Wv.- Cópw- GsXm-s¡tbmA`bm-À-Yn- Iym-¼p-Ifnð,- kz-´w- cm-Py-¯n-sâ km-´z-\kv-]À-isas´ódn-bm-sX ]nd¡p--ó Ip-ªp-§Ä-t]m-epw X§fp-sS am-Xm-¡fpw- ]n-Xm-¡fpw- ]n-dó a®n-te¡v- {]Xo£m-]qÀ-hw- I®p-Xp-dón-cn-¡p-Ibm-Wv.- AhÀ- kz-´w- a\Ên-sâ `n-¯n-Ifnð- Km-kbpwdm-añbpw,- sIm-¯n-sh¨p-Ign-ªn-cn-¡p-óp.- Ahcp-sS ]p-Ibp-ó Xet¨m-dnð- hn-tam-N\
kz-]v-\§Ä- Iq-Sp-sh¨p-Ign-ªn-cn--¡p-óp.- sIm-¨p- Iñp-IÄ- Ifn-¡m-\p-ÅXñ s]m-cp-Xm-

\p-ÅXm-sWóhÀ- Po-hn-X hym-Ip-eXIÄ-¡n-Sbnð-sh¨p- Isï¯n-¡gn-ªn-cn-¡p-óp.Iq-ä³- tKm-en-bm-¯p-IÄ-s¡Xn-sc,- sIm-¨p- Zm-ho-Zp--am-cm-bn- AhÀ- a\Ên-se¦n-epw- am-dpIbm-Wv.- D½m- F\n-s¡m-cp- "hm-hm-¨n-¡p-«n-sb'- thWw -Fóv- sIm-ôp-óXn-\v- ]Icw,D½m- F\n-s¡m-cp- càkm-£n-bm-IWw- Fóv- ]dbp-óhÀ- AhÀ-¡n-Sbnð- ]n-dóp-sImïn-cn-¡p-óp.- ]«w- ]d¯p-óXn-\p ]Icw- CóhÀ- ]cn-io-en-¡p-óXv- {]t£m-`§Ä-¡v- kz´w- {]m-W³- ]Ip-¯v- sIm-Sp-¡m-\m-Wv.a\p-jy-Xzw- achn-¨n-«n-ñm-¯ Hcn-{ktben- ssk\n-I\pw- a\p-jy-Xzw- Pz-en-¨p-\nð-¡p-ó
Hcp- ]ekv-Xo-\n-b³- am-Xm-hpw- X½nð- Iïp-ap-«n.- "\o-sbm-c[ym-]n-Ibsñ,- \n-sâ aIs\
\o- shdp-¡m³- ]Tn-¸n-¡cp-Xv.'-- B ssk\n-I³ Ahtcm-Sv- ]-- dªp.- "AsX,- Hcp- H¼XvhbÊp-Im-c³- Bscbpw- shdp-¡cp-Xv.- ]t£ Ahs\ shdp-¡m³- ]Tn-¸n-¨Xv- Rm-\ñ.- \n§fp-sS A[n-\n-thiam-Wv.- ssItbä¯nð-\n-ópw- ]n³-hm-§n,- Fsâ aIs\ \n-§fp-sS
P\Xsb kv-t\ln-¡m³- A\p-hZn-¡q'- Fóm-bn-cp-óp- B ]ekv-Xo-\n-b³- am-Xm-hn-sâ
D¯cw-! sIm-¨p- _m-en-IamÀ- kz-bw- kv-t^m-SIhkv-Xp-¡tf´n- i{Xp- Sm-¦p-Ifnð- Nm-Snho-Wv- Nn-Xdn-s¯dn-¨Xv,- acWw- cp-Nn-¡m-\m-bn-cp-ón-ñ,- kzm-X{´yw- BtLm-jn-¡m-\m-bncp-óp.-- Cós¯ A[n-\n-thi Ncn-{Xw- Ahsc "BßlXym-t_mw-_p-IÄ'- Fóv- hn-fn-¨vBt£]n-¡p-t¼mÄ- \m-fs¯ hn-tam-N\ Ncn-{Xw- [o-ccàkm-£n-IÄ- Fó-hsc A`n-hmZyw- sN¿pw.- Zm-À-ho--jv- A\p-`q-Xn-P\y-am-bpw- Bthi`cn-Xam-bpw- ]¦p-sh¡p-óXv,càkm-£n-Xz-¯n-sâ ]n-S¨n-epw- ]p-fIhp-am-Wv.- Ahkm-\n-¡m¯ kacXo-£v-WXIfmWv,- càkm-£n- A\p-kv-acW§fm-bn- Zm-À-ho--jn-sâ Ihn-XIfnð- \n-dbp-óXv."am-Xr-cmPyw' Fó Hscm-ä hm-¡v- kr-jv-Sn-¡m³-thïn- ]Tn-¨ hm-¡p-Isfsbm-s¡bpwXIÀ-¯Xn-s\¡p-dn-¨v- Zm-À-ho--jv- ]dbp-t¼mÄ- ]n-S¨p-Wcp-óXv- "am-Xr-cm-Pyw'- tam-jv-Sn¡s¸« Hcp- P\Xbp-sS in-Yn-ekv-acWIfm-Wv.- "Xo-hïn-bn-se ko-än-s\'-¡p-dn-¨v- Zm-À-ho-jv- ]m-Sp-t¼mÄ,- kz-´w- \m-«nð- ko-än-ñm-¯hcp-sS k¦Sam-WXnð\n-ópw- Xp-fp-¼p-óXv.""hïn-bn-ep-Åhscñmw- Ip-Spw-_§fn-te¡v- aS§p-óhcm-Wv-/ Fómð,- R§Ä- Hcp- ho-«nte¡pw- aS§p-ón-ñ''- Fópw,- "kv-täj\p-IÄ- ]p-Xn-b {]hm-k tKl§fm-hp-t¼mÄ-/Xohïn-IÄ- R§Ä-¡v- {]n-bam-Ip-óp''- Fópw- Zm-À-ho--jv- ]m-Sp-t¼mÄ,- s]m-«n-¯Icp-óXv,"]ekv-Xo³- `o-IcXIsf'-¡p-dn-¨p-Å sI«p-IYIfm-Wv.- ]n-dó a®nð-\n-ópw- Nhn-«n-¸pd¯m-¡s¸«hsc `o-Iccm-bpw- kw-kv-Im-ck¼ócm-b Hcp- P\kaq-ls¯bm-sI A]cnjv-Ir-Xcm-bpw- ap{ZIp-¯p-ó km-{am-Py-Xz-þkbWn-kv-äv- {Iq-cXIÄ-s¡Xn-scbp-Å Iqc¼pIfm-Wv- Zm-À-ho--jn-sâ Ihn-XIfnð\n-óv- "an-sskð- IW¡v'- No-dn-hcp-óXv.- "\n-cm-ibp-sS
Ihebnð- {]Úbäp- \nð-¡p-óhÀ-¡v- ap-¼nð-'- katcmÕp-Iam-b ip-`m-]v-Xn- hn-izmk¯n-sâ iàn-ZpÀ-Kam-bm-WXv- \n-hÀ-óp-\nð-¡p-óXv.- "N§eIfn-epw- Zpx-J§fn-epw- ]q«n-bn-«n-cn-¡p-ó'-kz-´w- kJm-¡tfm-Sv,- \o-em-Im-i§sf t\m-¡n- ]m-Sm-\pw- Zq-c§fn-te¡v{]Xo-£IÄ- ]d¯n-hn-Sm-\p-am-WXv- Blzm-\w- sN¿p-óXv.- "tXm-äw-]m-«p-IÄ-¡p- ]Icw'am-ä¯n-sâ ]m-«p-Ifnð- sh¨m-WXv- A]IÀ-jXItfm-sSm-s¡bpw- hn-S]dªv- kz-bw- kmbp-[am-Ip-óXv.- A\p-cm-Ks¯t¸m-epw,-"A{]Xy-£am-¡s¸«'- kz-´w- am-Xr-cm-Py-t¯m-SpÅ Xo-{ham-b B`n-ap-Jy-am-bn- Xn-cp-¯n-sbgp-Xm-\m-WXv- - Bthiw-sIm-Åp-óXv.- I®pw\n-dhp-am-bn,- kz-´w- lr-Zb¯n-sâ Xn-cn-bm-bn,- A¸¯n-sâ D¸m--bn- ]cn-Wan-¡p-ó "Pò`qan-bp-sS kzmZn-em-WXv-'- \n-Xy-am-b \nÀ-hr-Xn- \p-Wbp-óXv.P\m-[n-]Xy- cm-ln-Xy-¯n-sâ am-cI am-Xr-Ibm-bn- am-dn-¡gn-ª C{k-tben-sâ Im-]Sys¯bm-Wv,- ]ekv-Xo³- tZio-bKm-\saóv,- "Z Iz-kv-äy³- Hm-^v- ]ekv-Xo³'- Fó
{it²bam-b ]p-kv-XI¯nð- FtUzÀ-Uv- skbv-Zv- hn-tijn-¸n-¡p-ó a-laq-Zv- ZÀ-hn-jn-sâ,""sFUân--än- ImÀ-Uv''- \n-hÀ-óv-\n-óv- tNm-Zyw- sN¿p-óXv.- ]cn-tim-[\Isf Xo{h ]oU\am-¡n-¯oÀ-¡p-ó C{k-tbð- A[n-\n-thi¯n-sóXn-scbp-Å {]Xn-tj[am-Wv- Zm-À-hojn-sâ,- "Xn-cn-¨dn-bð- ImÀ-Unð''- Xn-f¨p-a-dnbp-óXv.- tcm-jhpw- \À-ahpw- Bt£]lm-kyhpw- AaÀ-jhpw- "Xn-cn-¨dn-bð- ImÀ-Unð'- Hcp- kv-t^m-S\am-bn- Icp-¯mÀ-Pn-¨n-cn-¡p-óp.{]Wbhpw- acWhpw- ]n-dhn-bpw- \S¡pw-hn-[w- ZoÀLIm-e XSªp-sh¡ð- tI{µ§fm-bnam-dn-b "sN¡p-t]m-kv-äp-IÄ-'-¡v Un-Iv-j\dn-bn-ep-Å AÀ-Yañ Cóv- C{ktben-ep-ÅXv."sN¡p-t]m-kv-äp-Ifnð- Ip-ªn-\v- Po-h³- \ð-tIïn-hcp-ó lX`m-Ky-cm-b D½amcp-sS \mSv- ]ekv-Xo³- am-{Xam-Wv'- Fsómscm-ä hkv-Xp-X aXn- C{k-tbð- ]cn-tim-[\Ifp-sS

alXz-¯n-\v-! Ad_n-IÄ- C{k-tbð- Im-gv-N¸m-Snð- "Ccp-Im-en-am-Sp-Ifm-Wv.- A]qÀ-W a\pjy-cm-Wv.'-- Hcp- ]ekv-Xo-\n-b³- Ip-ªv- ]n-d¡p-óXn-s\-¡p-dn-¨v- k¦ð-¸n-¡p-t¼mÄ- F\n¡p-d§m-\m-hp-ón-sñóv- ]dªXv,- C{k-tbð- A[n-Im-c¯n-sâ A`n-am-\am-b,- "tKmð-UmsabÀ'- BWv-! 1982 se Ip-{]kn-²am-b km-{_þjm-än-e Iq-«s¡m-ebnð- KÀ-`n-Wn-Ifm-b
kv-{Xo-Isf Iq-«t¯m-sS sIm-óXn-\v- C{k-tbð- ]dª \ym-bw,- Chn-Ss¯ KÀ-`n-Wn-IÄ`o-Icsc am-{Xta {]khn-¡p-Ibp-Åq- Fóm-bn-cp-óp-! Cu-sbm-cp- ]iv-Nm-¯e¯nð-\n-óvhm-bn-¡p-t¼m-gm-Wv- Zm-À-ho--jn-sâ "Xn-cn-¨dn-bð-ImÀ-Uv-'- Fó Ihn-X FtUzÀ-Uv- skbv-Zvhn-iZam-¡p-óXp-t]m-se ]ekv-Xo-\n-sâ tZio-bKm-\am-bn- hn-Ikn-¡p-óXn-sâ s]m-cpÄsXfn-bp-óXv.- "Fgp-Xn-sbSp-t¯m''- (Record)- Fó {]kv-Xp-X Ihn-Xbn-se Hscm-ä ]Zw aXn- kXy-¯nð- AXn-sâ kv-t^m-S\iàn- A\p-`hn-¡p-óXnóv-! "Rm-s\m-cd_n,- Ip-«nIÄ- F«v.- Fgp-Xn-sbSp-t¯m.- shdp-sam-cp- kw-Úm- \m-aw-am-{Xw...- am-dm-t¸cpw- Øm\t¸cpw- Hópw- F\n-¡n-ñ....''- Im-t\jp-am-cn- IW¡n-se shdpw- A¡§Ä- am-{Xam-bn- Npcp-¡s¸Sp-ó Hcp- P\Xbp-sS AaÀ-jw-sIm-ïm-Wv,- "\n-ehn-en-ñm-¯' Hcp- cm-jv-{S¯n-sâ
"tZio-bKm-\w'- ZmÀ-ho-jv- ]q-cn-¸n-¨n-cn-¡p-óXv.- "Ip-«n-IÄ- F«v'- Fóp- ]dªp- \nÀ-¯nbtijw,- "H¼Xm-at¯Xpw- ]p-ds¸Sm-dm-bn,'- "F´m- Nq-Sm-hp-tóm-'- Fó "Xn-cn-¨dn-bðImÀ-Un-se'- Nq-S³-tNm-Zyw- Np-ïp-ISn-¨p- ]n-Sn-¨p- Nn-cn-¨p-sIm-ïñm-sX hm-bn-¡p-I km-[yañ.]ekv-Xo-\n-b³- Po-hn-X¯n-sâ "au-en-Im-hØ'- {]hm-kam-sWóv- FtUzÀ-Uv- skbv-Zv.F´pw- Ip-¯n-\n-d¡m-hp-ó Hcp- "am-dm-¸nð'- Ahcp-sS Po-hn-Xw- Np-cp-§pw-! Hcp- sN¡vt]m-kv-än-\pw- thsdm-cp- sdbnð-shkv-täj\p-an-Sbnð- shdp-sam-cp- "kq-«v-tIÊm-bn'- ]et¸mgp-ahÀ-¡p- kv-Xw-`n-¨v- \nð-t¡ïn-hcpw.- cm-Py-an-ñm-s¯m-cp- P\Xbp-sS Ibv-]v- Ip-Sn-¡pt¼m-gpw- "kzm-X{´y-¯n-sâ kzm-Zn'-te-¡m-WhÀ- Fón-«pw- Ip-Xn-¡p-óXv.- kz-´w- cm-jv-{SwBgtadp-ó Hcp- apdn-hm-bn-cn-¡p-t¼m-gpw,- AhÀ-¡Xv- A\\y-am-b t{]alÀ-j¯n-sâ ]q-ÀWXbm-Wv.- ]ekv-Xo³- AhÀ-¡v- sFXn-ly-§fp-sS am-dm-¸ñ,- aw-KfKo-X§fp-sS kam-lmcañ.- ]q-¡fp-sS ]p-fIañ.- AXhcp-sS ap-¼n-en-óv- XShn-en-Ss¸« Im-äm-Wv.- AXn-sâ
AØn-Iq-S§Ä- aq-Sn-bn-cn-¡p-óXv- sXm-en-sIm-ïñ,- AaÀ-j¯n-sâ A«n-IÄ-sIm-ïm-Wv."Fsâ hn-i¸n-s\ `bóp-sIm-Åp-I'- Fót{X kar-²n-bnð- ]p-f¨v- kÀ-hhpw- hn-kv-acn-¡póhÀ-¡p- AhÀ- \ð-Ip-ó Xm-¡o-Xv.- "]m-Spw- Rm³- Nm«hm-dn-\p- Io-gnð'-- Fóm-WhÀ- ]nSbp-t¼m-gpw- {]Jym-]n-¡p-óXv.- "ar-X\m-bn- \o-tdm-þacn-¨n-ñ ]t£ tdmw'- Fót{X AhÀAkz-Ø Nn¯cm-bn- A[n-\n-thiiàn-Isf HmÀ-an-¸n-¡p-óXv.- F{Xsb{X ho-gp-t¼m-gpwAhÀ- DbnÀ-s¯gp-tóð-¡pw.- kz-´w- D¸am-cp-sSbpw- D¸q-¸am-cp-sSbpw- tNm-cbpw- hn-bÀ¸pw- ho-Wv-Ip-XnÀ-ó a®nð-\n-óhÀ- Icp-¯mÀ-Pn-¡pw.- hn-hn-[ cm-Py-§fn-se A`bmÀ-YnIym-¼p-Ifnð- Cu-hn-[w- Nn-Xdn-¡n-S¡p-ó thsdm-cp- cm-Py-hpw- Cóv- tem-I¯n-ñ.- AXpsIm-ïp-Xsó ]ekv-Xo³-ImÀ-¡p- \ãs¸« kz-´w- Pò`q-an,- "Xn-cn-¨p- ]n-Sn-¡m-sX'- AhÀ¡v- Po-hn-Xhp-an-ñ....- "Xo-¡ñn-tòð- CSn-an-óð -ap-{Z ho-gv-¯n-¡gn-ªn-cn-¡p-óp.- /C\nFsâ amw-kw- Ir-an-IÄ- Xn-óp-XoÀ-¯p-sIm-Ås«/- ]cp-´p-IÄ-¡p- ]n-dhn- \ð-Im³- Ddp¼p-IÄ-¡m-hn-ñ.- ]m-¼nð-ap-«IÄ- s]m-«n-bmð/- ]m-¼p-Ifñm-sX bm-sXm-ópw- hn-cn-bp-Ibnñ.'-- Fó Zm-À-ho-jv- ]Icp-ó Xn-cn-¨dn-hv- AXp-sIm-ïm-Wv- t]m-cm-«¯n-sâ Xo-¸´am-bnHcp- P\X kz-ba\p-`hn-¡p-ó ]o-U\§Ä-¡n-Sbn-epw- Pz-en-¡p-óXv.]ekv-Xo-t\m-Sv- Hcm-`n-ap-Jy-hpw- ]p-eÀ-¯m-sXbm-Wv- tUm-ÎÀ- BMv-kzo-Nm-bv,- A`bmÀ-YnIym-¼p-Ifn-te¡p- ISóp-sNóXv.- ""au-en-Ihm-Zn-bm-b Hcp- {In-kv-Xym-\n- Fó \n-ebnðRm-s\ópw- C{k-tbð- A\p-Iq-en-bm-bn-cp-óp''- FóXhÀ- Hcn-¡epw- Hfn-¨p-sh¨n-ñ."sX½m-Sn-Ifm-b `o-IcÀ'- Fó AÀ-Y¯nð- AIän- \nÀ-¯s¸tSïhcm-bm-WhÀ- Ad_nIsf ap-gp-h³- ]cn-KWn-¨Xv.- Fómð- ]ekv-Xo³-ImÀ-s¡m-¸ap-Å A`bmÀ-Yn-- Iym-¼n-se
Po-hn-Xw- ap³-hn-[n-IÄ- adn-IS¡m-\-hsc klm-bn-¨p.- kz-´w- A\p-`h¯n-sâ FñnðsXm-«-hÀ Fgp-Xn-: "]dªdn-bn-¡m-\m-hm-¯ A\o-Xn-Ifp-sS Cu- CcIÄ- F§s\ {]Xn\m-bIcm-Ipw?- asäñm-hscbpw- t]m-se t\m-hp-ó B kXyw- Rm-\pw- A`n-ap-Jo-Icn-¡m³\nÀ-_Ôn-Xam-bn.- Rm³- Gäp-]dtbïn-bn-cn-¡p-óp.- Fsâ ap³-hn-[n-Ifpw- Adn-hn-ñm-bvabpw- ]ekv-Xo-\n-sâ Zp-cn-X§Ä- Im-Wm-\m-hm-¯hn-[¯nð- Fsó Ip-cp-Sn-bm¡n¡fªn-cn-¡p-óp...- P\p-hcn- Ahkm-\w- In-«n-b hmÀ-¯b\p-kcn-¨v- Iym-¼n-se
A`bmÀ-Yn-IÄ- Ahcp-sS ]Þn-Xòm-tcm-Sv,- "ihw- `£n-¡p-óXn-se A\p-hZ\o-

bXsb¡p-dn-¨v- "^Xv-h'- tNm-Zn-¨n-cn-¡p-óp.- acWw- ASp-¯m-sWóv- Fñm-hcpw- Xn-cn-¨dnbp-óp.- 1982 ð- C{k-tbð- D]tcm-[ Im-e¯p-t]m-epw- ]«n-tbbpw- ]q-¨tbbpw- Xn-óv- hni¸St¡ï AhØbp-ïm-bn-cp-ón-ñ.- Cóv- a\p-jy- ihw- Xn-óm-tam- FóXn-sâ aXhn-[nbm-WhÀ- Xn-c¡p-óXv.'- (Ip-Sn-bn-d¡s¸«hsâ tað-hn-em-kw-: tUm-ÎÀ- BMv-kzo-Nm-bv-: hnh: tUm.- A_v-Zp-ÅaWn-a).- hy-Xy-kv-X cq]-§fn-em-bn-- ]n-cn-bp-Ibpw- am-Xr-cm-Py-¯n-sâ
]n-S¨n-enð- Hón-¡p-Ibpw- sN¿p-ó Zm-À-ho--jn-sâ Ihn-XIÄ- ]ekv-Xo³-Im-c\p-`hn-¡p-ó
kz-Xz- {]Xn-kÔn-bn-te¡pw,- A[n-\n-thi iàn-Ifp-sS ]ekv-Xo³- hn-cp-² {]NmcW§fp-sS AKm-[XIfn-te¡p-am-Wv- \s½ Aim-´am-bn- \bn-¡p-óXv.- a®nð-\n-ópwap-dn-¨p- am-äs¸« a\p-jy-cp-sS s\m-¼c§fm-Wv,- Ahkm-\s¯ AXnÀ-¯n-bpw- ap-dn-¨pISóv,- R§sfhn-sS t]m-Im-\m-Wv- Fó Akz-Ø`cn-Xam-b Zm-À-ho--jn-sâ tNm-Zy-¯nðIn-Sóp -\o-dp-óXv.A`bmÀ-Yn- Iym-¼p-Ifn-se Xmð-¡m-en-I Bip-]{Xn-sjUp-IÄ-t]m-epw- t_mw-_v- kv-t^mS\¯nð- XIÀ-óp- ho-gp-ó iÐw- tIÄ-¡p-t¼mÄ,- acWs¯ AXn-Po-hn-¨ tcm-Kn-IÄ]dbpw-: "lem-kv'.- "XoÀ-óp'- Fóm-WXn-óÀ-Yw.- "A¡m'- Bip-]{Xn-bnð-sh¨m-Wv- BZyam-bn-- BMv-kzo-Nm-bv- Cu- Ad_v- hm-¡v- \n-c´cw- tIÄ-¡p-I \n-an-¯w- B hm-¡v- ]Tn-¨pt]m-bXv-! AhÀ- ]Tn-¨ BZy- Ad_v- ]Zw- AXm-bn-cp-ót{X.- Fómð- asäm-cp- ]Zw-Iq-SnAhÀ-¡p- ]cn-Nbs¸tSïn-hóp."kap-Zv'- Fó asäm-cp- Ad_n-]Zw.- "ssØcyw'- AXn-Po-h\w- Fós{X AXn-sâ AÀ-Yw.Zm-À-ho--jn-sâ Ihn-XIfpw- HcÀ-Y¯nð,- "lem-kn-\pw'- kap-Zn-\p-an-Sbn-ep-Å kw-LÀ-j`cnXam-b Hc\p-`htem-Iam-Wv- ]¦p-shbv-¡p-óXv.- s{_lv-äpw- s\cq-Zbpw- abt¡m-hv-kv-In-bpweq-bn-AcKWpw- ep-j\pw- \n-t¡m-fm-kv-Kn-b\pw- _ôan³- sam-tfm-bv-kpw- AS§p-ó
"CSXp-]£ `m-h\bp-sS'- kaciàn-bpw- ku-µcy-tijn-bp-am-Wv- alaq-Zv- Zm-À-ho-jpwBhn-jv-Icn-¡p-óXv.- ""Cós¯ Im-fcm-{Xn- \n-§fp-tSXm-Imw,- Fómð- \m-fs¯ {]`m-XwR§fp-tSXm-hpw''- Fó t]m-cm-fn-Ifp-sS ]n³-aS¡adn-bm-¯ XoÀ-¸p-IÄ-¡v- Xm-sgbm-WvZm-À-ho--jpw- H¸p-NmÀ-¯p-óXv.- A[n-\n-thihn-cp-² kac§Ä-¡p- iàn- ]Icp-ó kvacWbm-bn,- Zm-À-ho-jn-sâ Im-hy-Po-hn-Xw,- C\n-bp-an-\n-bpw- kzm-X{´y-¯n-sâ BImi¯nð- kq-cy-\m-bn- {]Im-iw- sNm-cn-bpw.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful