Umowa dzierżawy nr 01/2012 zawarta w dniu 11 września 2012 roku w Poznaniu pomiędzy: OUTSIX Marcin Górka, 60-234 Poznań

, ul. Niegolewskich 11/3, NIP: 7781438722 zwanym w dalszej części umowy „Wydzierżawiającym” a Polska Klubownia Krzysztof Karpowicz, 60-234 Poznań, ul. Niegolewskich 11/3, NIP: xxxxxxxxxxxx zwanym dalej „Dzierżawcą” §1 Przedmiotem umowy jest dzierżawa nr telefonu komórkowego 792 799 778 z abonamentem FORMUŁA 4.0 dla Firm. §2 1. Dzierżawca zobowiązany jest płacić Wydzierżawiającemu umówiony czynsz miesięczny ogółem 80 złotych/brutto (słownie zł osiemdziesiąt złotych brutto). 2. W razie opóźnienia w uiszczaniu należności naliczonej zgodnie z § 3 Wydzierżawiającemu służy prawo naliczenia odsetek ustawowych na podstawie obowiązujących przepisów. 3. Miesięczny czynsz określony w § 3 Dzierżawca opłacać będzie w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na podstawie wystawionych przez Wydzierżawiającego faktur. 4. Należność za czynsz należy wpłacać na konto podane na dostarczonej dla Dzierżawcy fakturze VAT. Dzierżawca wyraża zgodę na wystawianie elektronicznych faktur bez jego podpisu. §3 Wydzierżawiający w stosunku do przedmiotu umowy zobowiązuje się do zablokowania wszelkich dodatkowo płatnych funkcji w dzierżawionym abonamencie. §4 1. Dzierżawca zobowiązany jest używać przedmiot umowy zgodnie z jego przeznaczeniem i zwrócić go po rozwiązaniu umowy w stanie niepogorszonym, tj. wynikającym z prawidłowego używania. Oddanie przedmiotu najmu nastąpi w formie protokolarnej. 2. W przypadku zniszczenia, zagubienia lub kradzieży dzierżawionego sprzętu Dzierżawca zobowiązuje się pokryć koszty wynikające z tej sytuacji.

OutsixIT – software & IT outsourcing

3. Dzierżawca nie może podnająć przedmiotu umowy, wydzierżawić go, ani oddać do bezpłatnego używania osobie trzeciej bez zgody Wydzierżawiającego. §5 1. Dzierżawca zobowiązuje się do: 1.1.nie działania na szkodę Wydzierżawiającego; 1.2.ponoszenia wszystkich kosztów obsługi umowy; 1.3.pokrycia zaległych kosztów abonamentu nr telefonu za okres od 1 sierpnia 2012 do chwili obecnej zgodnie z fakturami operatora PLAY; 1.4.pokrycia zaległych kosztów użytkowania nr telefonu za okres od 13 lipca 2012 do chwili obecnej zgodnie z fakturami operatora PLAY; 1.5.terminowego opłacania czynszu wynikającego z zawartej umowy; §6 1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 11 września 2012 do dnia 29 maja 2013 2. Umowa może zostać przedłużona na kolejny okres, jeżeli strony złożą oświadczenie w tym przedmiocie w okresie ostatniego miesięca obowiązywania umowy i uzgodnią obustronnie nowe warunki umowne, jakie mają obowiązywać strony. §7 1. Wydzierżawiający ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy Dzierżawca: 1.1.używa przedmiotu umowy w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem i celem oznaczonym w umowie; 1.2.odda do używania pod jakimkolwiek tytułem prawnym przedmiot umowy osobie trzeciej bez pisemnej zgody Wydzierżawiającego; 1.3.zalega z zapłatą czynszu za jeden pełny okres płatności; 2. Wypowiedzenie umowy przez Dzierżawcę dopuszczalne jest wyłącznie w przypadku oczywistej bezcelowości i uciążliwości dalszego związania umową. Termin wypowiedzenia – 30 dni kalendarzowych. §8 1. Wszelkie spory związane z zawarciem i wykonywaniem umowy będą rozstrzygane pomiędzy Stronami w sposób polubowny, a w przypadku braku porozumienia między nimi, Strony poddają je pod rozstrzygnięcie przez sąd właściwy dla Wydzierżawiającego.

OutsixIT – software & IT outsourcing

§9 Wszelkie zmiany niniejszej umowy, jej rozwiązanie ze skutkiem natychmiastowym lub za wypowiedzeniem wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. § 10 W kwestach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. § 11 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron.

……………………………………………………. ……………………………………………………. DZIERŻAWCA WYDZIERŻAWIAJĄCY

OutsixIT – software & IT outsourcing