INSTRUMEN PENCERAPAN

PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN JABATAN PELAJARAN SARAWAAK A. MAKLUMAT SEKOLAH 1. 2. Nama sekolah Bilangan guru SMK Serian 170

B. MAKLUMAT GURU 1. 2. 3. 5. 7. 9. Nama Guru Jawatan No. KP Opsyen Tarikh lantikan Mata pelajaran yang dicerap 4. 6. 8. Jantina Gred jawatan Tarikh pengesahan 10. Tingkatan

11. Pengalaman mengajar mata pelajaran yang dicerap 12. Kursus / bengkel yang pernah dihadiri berkaitan mata pelajaran yang dicerap: Bil Nama Kursus Tempoh Tahun Penganjur

1

Arahan: Sila tandakan( √ ) untuk YA dan ( x ) untuk TIDAK. Sebarang maklumat tambahan dicatatkan dalam ruangan ulasan.

BHG A Persediaan sebelum proses p&p Mempunyai rancangan pelajaran tahunan dan harian Rancangan pelajaran berasas Huraian Sukatan Pelajaran Hasil pembelajaran dinyatakan dengan jelas Memastikan keadaan kelas kondusif Memastikan murid bersedia untuk belajar Guru bersedia untuk mengajar dengan bahan bantu mengajar: buku teks, bahan, nota, dll Ulasan: YA

ITEM TIDAK CATATAN

2

B.

Semasa proses p&p Mempunyai set induksi yang menarik dan berkesan Mempunyai pengetahuan mata pelajaran yang mendalam Penggunaan bahasa yang betul Proses p&p adalah beransur maju Suara yang jelas Penetapan masa yang baik Penggunaan bahan bantu mengajar yang baik Penerapan nilai murni Kemahiran mengintegrasikan ICT dalam p&p Pengajaran berpusatkan murid Penglibatan aktif daripada murid Teknik penyoalan yang berkesan Membuat penilaian p&p Tugasan yang sesuai dengan topik dan aras murid Membuat rumusan tentang topik diajar Ulasan:

YA

TIDAK

CATATAN

3

C.

Selepas proses p&p Membuat tugasan sebagai kerja rumah Memaklumkan persediaan untuk pelajaran seterusnya Hasil tugasan disemak dengan teliti Ulasan:

YA

TIDAK

CATATAN

D.

Ulasan keseluruhan:

Sila nyatakan: Kepakaran dan kekuatan yang boleh dijadikan penanda aras guru lain. Penambahbaikan yang diperlukan oleh guru. Kata-kata semangat dan perangsang.

Tandatangan pencerap: Nama: Tarikh pencerapan: 4

Tandatangan guru yang dicerap: Nama:

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful