ÌSTÌMEWANYA TANAH

ϯϭ

Topik: ISTIMEWANYA TANAH

Ringkasan: Melalui topik ini, murid akan mengenal pasti kandungan yang terdapat
di dalam beberapa jenis tanah.
Standard
Kandungan:
Bumi dan Sains Angkasa
7.1 Menganalisis kandungan tanah

Standard
Pembelajaran:
7.1.1 Mengenal pasti kandungan yang terdapat di dalam beberapa jenis
tanah seperti tanah liat,tanah kebun dan pasir dengan cara
menjalankan penyiasatan.

7.1.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, penulisan, TMK atau lisan
Tempoh: 60 minit
Sumber: 1. Sampel tanah kebun, tanah liat dan pasir
2. Boto l lutsinar bertutup
3. Lampiran 1 (teka-teki)
4. Lembaran kerja 1 = Pentaksiran.
5. Lembaran kerja 2 = Pemulihan.
6. Lembaran kerja 3 = Pengayaan.
Aktiviti:Aktiviti 1
1. Guru membuat persediaan awal.
x Menyediakan satu set tanah yang di masukkan ke dalam
botol l utsinar dan dicampurkan dengan air se hari l ebih
awal.
2. Guru menunjukkan botol yang t elah disediakan kepada murid
dan sambil bersoaljawab dengan murid.
Soalan:
a. Apakah yang dapat kamu perhatikan dalam botol ini?
b. Apakah yang dapat kamu perhatikan pada permukaan atas
air?
c. Apakah yang dapat kamu perhatikan di lapisan bawah?

3. Guru memberi penerangan mengenai lapisan yang terhasil.

Aktiviti 2
1. Guru menunjukkan c ontoh je nis ta nah di hadapan k elas dan
memberi penerangan mengenainya.
Soalan:
a. Apakah jenis tanah yang cikgu pegang ini?
b. Dimanakah kamu dapat menjumpai tanah jenis ini?

2. Murid mena makan je nis ta nah y ang ditun jukkan d engan
bimbingan guru.

3. Guru membentuk beberapa kumpulan murid untuk
menjalankan penyiasatan.
Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi
Tahun 3
http://syazalina83.blogspot.com

ÌSTÌMEWANYA TANAH

4. Setiap kumpulan dibekalkan d engan ti ga jenis ta nah dan ti ga
botol lutsinar yang bertutup.

5. Murid melabelkan botol lutsinar dengan perkataan tanah kebun
untuk botol ya ng pertama, tanah liat untu k bo tol ya ng ked ua
dan pasir untuk botol yang ketiga.

6. Murid memasukkan tanah ke dalam botol mengikut l abel yang
telah dibuat.

7. Murid mencampurkan air ke dalam tanah di dalam setiap botol
dan menggongcangkannya.

8. Setiap ahli kumpulan dike hendaki me mbuat pe merhatian
tentang hasil pen yiasatan mereka d an melakarkan hasil
dapatan di dalam kertas manila.

9. Wakil dari setiap kumpulan dikehendaki membentangkan hasil
penyiasatan mereka.

10. Guru me nunjukkan h asil da patan s ebenar yang sepatutnya
mereka perolehi daripada penyiasatan ini.

11. Guru menjalankan sesi perbincangan tentang kandungan yang
terdapat di dalam tanah liat, tanah kebun dan pasir.

12. Murid melengkapkan Lembaran Kerja 1.

13. Guru mengakhiri p engajaran dan pe mbelajaran de ngan
mengemukakan soalan teka-teki (Lampiran 1)

Pentaksiran: Murid menjawab Lembaran Kerja 1
Aktiviti
Pemulihan:
Murid menjawab Lembaran Kerja 2
Aktiviti
Pengayaan:
Murid menjawab Lembaran Kerja 3

Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi
Tahun 3
http://syazalina83.blogspot.com
I STI MEWANYA TANAH

KANDUNGAN J ENI S TANAH
TANAH KEBUN
x Tanah kebun mengandungi batu-batu kecil,pasir,keladak dan tanah
liat.
x Tanah kebun mempunyai haiwan mati dan cebisan-cebisan kecil
tumbuhan mati.
x Tanah kebun adalah hitam atau perang.
x Kita juga boleh menemui haiwan-haiwan kecil seperti semut,cacing
tanah,dan ulat gonggok di dalam tanah kebun.
x Sesuai untuk pertumbuhan serta mengandungi humus dan air yang
mencukupi.
TANAH PASIR
x Tanah pasir biasanya ditemui di pantai
x Tanah pasir mengandungi batu-batu kecil dan batu-batu besar
x Tanah pasir adalah kekuningan
x Tidak sesuai untuk pertumbuhan dan tidak boleh menakung air.
TANAH LIAT
x Tanah liat biasanya ditemui di sawah padi.
x Tanah liat mengandungi batu-batu yang sangat kecil.
x Tanah liat adalah merah atau kelabu
x Boleh menakung air.
Not a
Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi
Tahun 3
http://syazalina83.blogspot.com
I STI MEWANYA TANAH

Tar ikh:
Labelkan set iap lapisan t anah di bawah.
Lembar an Ker j a
1
Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi
Tahun 3
http://syazalina83.blogspot.com
I STI MEWANYA TANAH

Tar ikh:
Labelkan set iap t anah di bawah dengan j awapan yang diber i.

Lembar an Ker j a
2
ai r bat ukeci l kel odak t anahl i at
pasi r hai wandant umbuhanmat i
Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi
Tahun 3
http://syazalina83.blogspot.com
I STI MEWANYA TANAH

1. Tumbuhan t idak memer lukan j umlah air yang mencukupi unt uk
kekal subur .

2. Pelbagai t umbuhan boleh hidup subur di kawasan t anah liat .

3. Tanah kebun boleh menyimpan air yang mengcukupi unt uk
t umbuhan hidup subur .

4. Pokok kelapa boleh t umbuh dengan subur dalam t anah ber pasir .

5. Pokok pisang dan pokok bet ik boleh t umbuh dengan subur di
kawasan t anah kebun.

6. Tumbuhan hanya boleh hidup dengan subur di kawasan t anah.

7. Tanah liat ber war na coklat gelap.

8. Tanah mengandungi benda hidup dan benda bukan hidup.

9. Tanah pasir mengandungi banyak r uang udar a.

10. Cacing boleh didapat i di dalam t anah.
Tar ikh:
Tandakan (¥) pada per nyat aan yang bet ul dan (×) pada
per nyat aan yang salah
Lembar an Ker j a
3
Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi
Tahun 3
http://syazalina83.blogspot.com
I STI MEWANYA TANAH

War naku hit am dan j uga per ang,
Mengandungi bat u kecil, pasir dan keladak
Ter dapat j uga t umbuhan dan haiwan yang mat i
Tanah apakah aku j ika kamu bij ak?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mengandungi bat u kecil dan j uga besar
Aku ser ing dij umpai di pant ai
War na kekuningan war na kegemar anku
J enis t anah apakah aku?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mengandungi bat u- bat u yang sangat kecil
War naku mer ah dan j uga per ang
Banyak dit emui di sawah padi
J enis t anah apakah aku?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Teka-t eki
Lampir an
1
Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi
Tahun 3
http://syazalina83.blogspot.com

Related Interests