Introducere

O limbă reprezintă un sistem abstract, complex, de comunicare verbală între oameni. În afară de forma orală (limba vorbită), bazată pe articularea de sunete, limbile actuale au în general şi o formă grafică, limba scrisă.

La baza oricărei limbi se află cuvântul ca unitate elementară de transmitere a unui înţeles. Conceptele comunicate prin cuvinte pot fi: obiecte reale, fiinţe, locuri, calităţi, acţiuni (atât reale cât şi imaginare), moduri de acţiune, idei, stări, poziţionări în spaţiu şi timp, etc.

Limba este un fenomen social, diferit de la un popor la altul – şi un fenomen istoric, diferit de la o epocă istorică la alta. Limba, ca instrument social, a apărut şi s-a dezvoltat în procesul muncii, urmând constituirea şi dezvoltarea societăţii umane. Se poate spune că limba a generat apariţia conştiinţei sociale.

În oricare epocă, şi oricât am urca în timp, limba apare întotdeauna ca o moştenire a epocii precedente. Nici o societate nu cunoaşte şi nu a cunoscut limba decât ca pe un produs moştenit de la generaţiile precedente, preluat ca atare. Singurul obiect real al lingvisticii este viaţa normală şi regulată a unui idiom deja constituit.

Dar a spune că limba este o moştenire nu explică nimic dacă nu mergem mai departe şi dacă nu plasăm limba în cadrul său social. Trebuie să punem problema aşa cum o punem pentru celelalte instituţii sociale. Cum se transmit acestea? Vom vedea că pentru fiecare dintre ele există un echilibru diferit între tradiţia impusă şi acţiunea liberă a societăţii.

Astfel, în continuare, vom aborda instituţia limbii şi limbajului în cadrul social, prin analiza unor particularităţi de evoluţie a limbii în societate, cercetarea limbii ca fenomen social şi identificarea funcţiei şi rolului limbii în societate.

1. Evoluţia limbii în societate

poate fi explicată prin anumite elemente care ţin de vorbitori: – mod de viaţă şi climă. ritmurile de evoluţie sunt diferite şi trebuie avută în vedere complexitatea circumstanţelor. deoarece el este mobil şi antrenat într-o mişcare generală de evoluţie. chiar dacă sunt în legătură cu alte fapte. Lingviştii au căutat să demonstreze dezvoltarea naturală a limbii. populare şi savante. mai exact. În compartimentarea umană este natural că limbajul a avut o soartă analogă în ceea ce priveşte varietatea/diversitatea sa pe mari spaţii geografice. dezvăluie preocuparea unui „a spune mai bine”. Evoluţia limbii în genere. care pretutindeni a condus subiecţii vorbitori să-şi însuşească modul de a vorbi al celor care se exprimă mai bine.Limbajul este o facultate exclusiv umană: orice mesaj lingvistic este emis de către oameni şi adresat oamenilor: O trăsătură definitorie a limbii este organizarea ei ca sistem de semne. 1 Revenind la limbă. – diferite tipuri de reglementări sociale. – relaţii sociale interumane. De fapt. această tendinţă spre mai bine corespunde propriu-zis . cea a diverselor limbi în particular. 2 Dar faptele lingvistice au şi propriile lor evoluţii. ne vom întreba de ce factorul istoric al transmiterii o domină în întregime şi exclude orice schimbare subită. «d’un mieux dire». generală. căci toate limbile cunoscute. dar au trebuit să recunoască în final că o dezvoltare naturală a limbii nu există. Caracterul de sistem al limbii o deosebeşte de alte mijloace de comunicare. – mod comun de a gândi pe diferite trepte de civilizaţie (aceeaşi mentalitate).

în marea colectivitate a Americii de Nord. Nu este dorinţa sau voinţa de expresie a indivizilor cea care a determinat. dar cauzele transformărilor nu rezidă în aceasta. odată ce fenomenul în discuţie este determinat şi de factorii imanenţi. şi marilor evenimente istorice. La fel. Prin urmare. acceptând teza potrivit căreia „doar atunci când este cercetat rolul social al limbii. toţi vorbesc o singură limbă oficială. cât şi popoarelor ce le vorbesc le sunt proprii multiple particularităţi inedite. unde aproape toate popoarele lumii sunt reprezentate în colectivitatea umană. În Imperiul Roman originea etnică a locuitorilor era dintre cele mai diferite. O corelaţie univocă între schimbările din societate şi cele din limbă nu este cu putinţă. dar toţi au ajuns să se înţeleagă în limba latină. transmiterea de la o generaţie la alta a limbii se face astfel încât fiecare nouă generaţie se dezvoltă într-o sferă spirituală deja existentă. Raportul dintre limbă şi vorbire se relevă numai în maniera în care se transmite limba. 2 Limba este manipularea colectivă şi spirituală a grupului uman. Aceste fenomene rezultă din forţe supraindividuale şi se datorează. comunitatea influenţează limba. engleza. adică în vorbire. în mediul european sau american. fie că e cea a părinţilor lui. Aceasta explică de ce un om de orice origine poate fi integrat într-o colectivitate lingvistică diferită. nu vom reduce studiul acesteia doar la aspectul social: atât idiomurilor răspândite pe glob. de exemplu. anumite tendinţe evolutive. Acţiunea reciprocă între limbă şi vorbire (dacă considerăm vorbirea o „re/creare individuală a expresiei lingvistice”) nu explică decât parţial anumite aspecte ale evoluţiei fonetice şi morfologice. dar nici influenţa celei din urmă . în interiorul căruia se dezvoltă copilul. putem să ne dăm seama ce reprezintă limba". Un copil din părinţi japonezi sau provenind dintr-o ţară din Africa poate învăţa de la primele sunete. Limba este independentă de aptitudinile fizice ale vorbitorilor. în parte. fenomenul de diftongare în limba franceză sau mutaţia consonantică în limba germană. Copilul are doar capacitatea de a creşte şi a se dezvolta într-o limbă. care au avut ca rezultat amestecul popoarelor.4 Neîndoielnic. limba locului ca şi un băştinaş.nevoilor de comunicare şi nu unei dorinţe subiective. fie că e o limbă străină. Toate transformările în limbă se fac prin intermediul vorbirii. Prin urmare.

Limba . reprezentând un proces complicat. 3În opinia prof. semnalează J. cunoştinţele acumulate constituie partea esenţială a conştiinţei. popular etc). există şi diferenţe diafazice care denotă. cărora le corespund unităţile sinstratice sau nivelurile de limbă (limbajul cult. Este vorba despre diferenţele diastratice care vizează discrepanţele dintre „diversele straturi socioculturale ale comunităţii". 4 . întrebuinţează limba idiş”. E. în formulele de salut persoanele de sex masculin se adresează în ebraică. adică stilurile de limbă (de ex„ limbajul solemn). în diverse comunităţi funcţionează aşanumiteîe „limbaje ale bărbaţilor". „ale copiilor”.Vendryes: „Atestăm limbaje feminine şi în limbile noastre. în asemenea situaţii. „ale adulţilor" etc. deserveşte toate sferele activităţii umane şi este aptă a exterioriza plenar conştiinţa socială a membrilor comunităţii date. însă mai găsim şi deosebiri de ordin lingvistic în funcţie de sexul celui ce vorbeşte.. ceea ce îi conferă caracter social. în diverse circumstanţe. pe când persoanele de sex. „ale femeilor".XX. pentru începutul sec. În limbă îşi găsesc expresie rezultatele activităţii cognitive umane. în limbă. inerent organizării sociale a comunităţii. organizarea acesteia se reflectă. feminin. Astfel. De reţinut că noţiunea „conştiinţă" cuprinde universul spiritual uman. tipurile de modalitate expresivă ce corelează cu unităţile sinfazice.fenomen social Limba.6 Lor li se asociază „limbajele grupurilor" (sociale sau profesionale) şi cele „biologice" sau ale „generaţiilor". dezvoltarea ei? Diferenţierea socială a comunităţii. categoriile ce-i sunt proprii. inevitabil. 2. în ce măsură determină societatea limba.asupra instituţiilor sociale nu este de ignorat. În limba idiş vorbită de evreii germani există două serii paralele de cuvinte pentru a desemna ceea ce este raportat la evrei şi ceea ce nu li se raportează. Un exemplu interesant. fenomen prin excelenţă social.Coşeriu. de la senzaţiile rudimentare până la formele superioare ale activităţii intelectuale şi presupune funcţia creierului omenesc de a generaliza şi de a abstractiza fenomenele realităţii obiective.

în urma cuceririi unor întinse teritorii în Italia şi peste hotarele ei şi a instituirii provinciilor romane a avut loc romanizarea . Exodul parţial al vechilor norvegieni din ţara de origine şi stabilirea ior cu traiul în Islanda. răspândită în Africa de Sud. iar persoanele în etate pronunţă [c']. mai târziu. [d"] aparţin „limbajului bărbaţilor”. fie la cele „civilizate”. dimpotrivă. pe când în cel „feminin" acestea se pronunţă [ts]. limba. Spre exemplu. ceea . a enunţat teoria stadială. a dus.la. Unele popoare nomade. limba trebuie raportată la suprastructură. potrivit căreia stadiile în evoluţia limbii se aseamănă cu cele în dezvoltarea societăţii. fie la popoarele „primitive”. lingvistul i.8 în limbă se reflectă şi schimbările demografice: afluxul populaţiei rurale In oraşe duce la extinderea unor koine urbane. de provenienţă germanică. Deşi fenomenele ce ţin de suprastructură influenţează. [g'].XX. cât şi cele de pronunţie: consoanele explozive palatale [t"].Marr. provoacă intensificarea diferenţierii dialectale.procesul asimilării etnice şi lingvistice a populaţiei autohtone.E de menţionat că asemenea divergenţe se atestă în comunităţi cu un nivel inegal de dezvoltare socială.VIII-IX. O atare interpretare a stării de lucruri este în discordanţă cu realitatea. In lingvistică este pus în evidenţă caracterul aclasial al limbii comune. la origine un idiom al coloniştilor olandezi. bunăoară iukaghirii din nord-estul Siberiei. iar migraţiunea populaţiei implică adesea amestecul dialectelor sau. apreciat specialist în domeniu! idiomurilor caucaziene. cuceririle şi consecinţele acestora sunt examinate în unele domenii ale lingvisticii (sociolingvistică. care a condiţionat ulterior formarea idiomurilor romanice. la constituirea limbii islandeze. [dz]. iar extensiunea geografică a limbilor. utilizează variate limbaje ale grupurilor biologice în care sesizăm atât deosebiri lexicale. Spre exemplu. Factorul în cauză poate avea repercusiuni şi asupra formării unor noi idiomuri. iar transformările revoluţionare din societate ar fi imediat succedate de schimbări esenţiale ce ar afecta toate nivelurile limbii. incontestabil. O geneză similară a avut limba africaans. în opinia sa. în perioada sec. sociologia limbajului etc). este eronat să o considerăm drept una din componentele suprastructurii. în prima jumătate a sec.

în unele studii este promovată teza privind „izomorfismul" structurilor sociale şi a celor lingvistice: fie că este invocată structura funcţională a limbii. iar conţinutul informaţiei transmise este infinit. după cum este nelimitată cunoaşterea umană. Utilizând limba. fenomenele paralingvistice (mimica. . poziţia socială. 3. vârsta. Funcţiile şi rolul limbii în societate Comunicarea umană se deosebeşte calitativ de comunicarea dintre animale. structura societăţii. suscită atenţia „etnografia vorbirii" elaborată de către savantul Dell Himes. putem face abstracţie de situaţia concretă. la rândul său. Comunicarea dintre membrii unei colectivităţi este conştientizată. este important să ţinem seama de corelaţia dintre individual şi social: socialul se manifestă prin individual. ca un tip de activitate autonom. modelele şi funcţiile vorbirii. Domeniul semnalat se referă la situaţiile. în studiile de specialitate se operează şi cu noţiunea „idiolect". Cu toate acestea. în cadrul „etnografiei vorbirii" sunt relevante limbajele sociale. determinată totalmente şi unilateral de structura societăţii. subînţeJegânduse variantele individuale ale limbii comune ce implică particularităţi în vorbirea orală şi scrisă. 5 În ultimul caz se arată că limba. condiţionează. orice amănunte privind sexul. gesturile). constituind un fenomen complex. fie că se reliefează interdependenţa fenomenelor date. ci asimilată în cadrul comunităţii.animalele şi chiar unele insecte. caracterul potrivit sau nejustificat ai unor forme lingvistice în anumite ambianţe. relatând despre evenimente ce au avut ioc în trecut sau vor fi în viitor. La abordarea esenţei şi a funcţiilor limbii trebuie ţinut cont de discrepanţele dintre limbajul uman şi alte sisteme de „comunicare” ce le posedă şi alte specii biologice .10 Analizând limba ca fenomen social. determinată social.ce nu exclude influenţa societăţii asupra limbii. dispoziţia emiţătorului şi a receptorului etc. În legătură cu cele relatate. Limba nu este transmisă prin ereditate.

mai cu seamă. dinţii. Sunetele nearticulate. unităţile lingvistice obţinând sensuri abstracte. . Sunetele animalelor. cât şi categoriilor gramaticale. Cuvintele. alveolele etc. „Limbajul" animalelor. se caracterizează prin repetarea periodică a aceloraşi zgomote. 2) Spre deosebire de alte specii biologice. Fenomenul semnalat le este propriu atât unităţilor lexicale. şi elementele ce o alcătuiesc progresează şi exteriorizează adecvat gândirea. 6 Este important a indica particularităţile limbajului articulat uman. oamenii sunt capabili să pronunţe sunete articulate. fapt care îşi gă seşte expresie în divizarea propoziţiei în unităţi mai mici: îmbinări.bunăoară albinele. iar localizarea acestora în anumite „puncte" ale cavităţii bucale le diferenţiază de posibilităţile reduse de care dispun animalele ale căror organe de emitere a sunetelor se află. sentiment. este menit să suscite întotdeauna o anumită reprezentare. fără a fi „simboluri" sau semne ce vădesc antinomia arbitrar / non-arbitrar. fiind raportate la situaţii concrete. insectelor etc. stare emoţională. care pot fi definite drept unităţi fonice modelate având o anumită durată între care există relaţii reciproce. 3) Limbajul uman manifestă tendinţa spre abstractizare. 4) Limbajul uman atestă disocierea morfologică. nu comportă sensuri abstracte. vălul palatului. în calitate de semne ale limbii. specifice animalelor. buzele. Limba. posedă proprietatea de a cumula sensuri noi. în laringe. Mişcările de articulare a sunetelor sunt variate. în ansamblu. în raport cu modalităţile de comunicare ale animalelor:12 1) Vorbirea omenească se realizează graţie participării organelor cavităţii bucale: limba. dimpotrivă. cuvinte etc.

Este „organul care generează ideea”. Cuvântul este „un veşmânt" al noţiunii. persoană etc). mesajele le pot provoca interlocutorilor emoţii artistice. utilizarea "improprie" a formelor de timp. astfel încât substanţa sonoră şi cea a con ţinutului posedă un anumit mod de organizare. . vorbitorii au la dispoziţie un inventar de semne ce alcătuiesc sistemul semiotic al limbii. aprecierea unor situaţii. Limba este şi un mijloc de formulare a gândurilor.a. Funcţia dată este legată de natura socială a limbii a cărei apariţie şi constituirea societăţii sunt interdependente. putem menţiona şi funcţia gnoseologică sau cognitivă a limbii ce rezidă în reflectarea şi cunoaşterea lumii obiective înconjurătoare. Funcţia mentală este uneori definită drept cea denominativă: întru exercitarea ei. acţiuni etc. iar prin intermediul unităţilor lingvistice. Mijloacele expresivităţii sunt felurite: intonaţia. inclusiv cele morfosintactice (topica. topica ş. Cele relatate reliefează importanţa funcţiei primordiale a limbii -cea comunicativă.forma. limba dispune şi de alte procedee de realizare a expresivităţii. Se cer delimitate funcţiile expresivă şi cea poetică. iar propoziţia este necesară pentru a forma judecata logică. Astfel. iar funcţia estetică constă în exercitarea acţiunii estetice asupra interlocutorului. cuvântul serveşte pentru a formula conceptul.Elementele semnificative biplane ale limbii dezvăluie core laţia dintre formă şi conţinut. referinduse la obiectul sau fenomenul desemnat. Nevoia de comunicare implică elaborarea unui mijloc adecvat . evenimente. realizând funcţia mentală sau constitutivă. Graţie funcţiei poetice. Pe lângă intonaţie. fiind o premisă indispensabilă a gândirii logice. Astfel.limba. gândirea fixează datele obţinute prin senzaţii şi percepţii. Funcţia expresivă presupune posibilitatea vorbitorului de a-şi exprima atitudinea faţă de mesajul transmis.

prin analiza unor particularităţi de evoluţie a limbii în societate. franceza.a. Problema originii limbajului uman se situează la confluenţa unor ştiinţe precum antropologia. Dar aceasta este deja o temă de discuţie ce întrece tematica acestei lucrări în care am abordat instituţia limbii şi limbajului în cadrul social. a preciza fenomenele de limbă (tălmăcirea cuvintelor. etnografia. strâns legată de cea mentală: semnele lingvistice servesc pentru a denumi obiectele şi fenomenele lumii înconjurătoare. psihologia. a expresiilor ş. araba etc). 3) emoţională: limba serveşte pentru exprimarea emoţiilor umane. felicitări şi alte situaţii în care comunicarea e orientată spre a stabili şi a susţine contactul între vorbitori.). 5) funcţia metalinguală urmăreşte scopul de a explica. lingvistica. 4) funcţia fatică se realizează în formulele de salut. Provenienţa limbii trebuie examinată în corelaţie cu problema originii omului şi a societăţii şi urmează a fi delimitată de cea a originii unor limbi concrete (româna. reprezentând un domeniu de cercetare al antropogenezei (apariţia speciei umane) şi al sociogenezei (constituirea societăţii umane). cercetarea limbii ca . Aceasta funcţie se realizează în orice informaţie (orală sau scrisă) despre limbă. pentru ca vorbirea sa fie accesibilă pentru receptori. biologia.Limba reprezintă un remarcabil tezaur al cunoştinţelor şi experienţei sociale acumulate de omenire pe parcursul secolelor. chineza. filosofia. 2) voluntativă: prin intermediul mijloacelor lingvistice se exteriorizează actele volitive. Limbii îi mai sunt proprii funcţiile:13 1) nominativă. a stărilor inferioare. realizând funcţia acumulativă de transmitere şi depozitare a informaţiei.

Raportat la realitatea extralingvistică. Limba însă există pe tot parcursul istoriei societăţii umane. Spre deosebire de celelalte fenomene sociale. Orice fenomen social este limitat din punct de vedere cronologic (familia. limba nu ar putea satisface necesităţii de a comunica. Caracterul obiectiv al limbii este determinat de natura ei socială. cât şi că modalitate de a percepe realitatea obiectivă. Caracterul de sistem al limbii o deosebeşte de alte mijloace de comunicare. fiind universală. statul ş. Ca sistem închis. . limba este în cel mai înalt grad . limba deserveşte orice domeniu de activitate umană.a). în raport cu alte instituţii umane. întrucât orice colectivitate umană atestă permanent schimbări.un fenomen social. Limba comportă anumite deosebiri faţă de alte fenomene sociale: 1. se modifică şi limbajul.2. Limbajul este o facultate exclusiv umană: orice mesaj lingvistic este emis de către oameni şi adresat oamenilor: O trăsătură definitorie a limbii este organizarea ei ca sistem de semne. Limba serveşte atât ca mijloc de comunicare. proprietatea privată.fenomen social şi identificarea funcţiei şi rolului limbii în societate. ce reflectă nevoile ei crescânde. ce au sferă restrânsă de existenţă (funcţionare). ce există "în sine şi pentru sine". De reţinut că limbajul apare doar în societate. Încheiere Natura socială a limbii este însuşirea esenţială a acesteia. limbajul se prezintă ca un sistem deschis.

Tratat de lingvistică generală. 5.. Chişinău. 2002.a. de structură societăţii în care se vorbeşte limba dată. Wald L.. Lingvistică generală. 4.3. 1972. Manual de lingvistică generală. 2. Bucureşti. Stati S.Coteanu I. 4. – Editura ARC. în mare măsură. Osiac M.Editura All.Editura Polirom.. Bibliografie 1. urmând a fi delimitată de ideologie. Introducere în lingvistică. Limba are un caracter supraclasial.. 7. arta ş. .Editura Echinox. în comparaţie cu ideologia.Mihail Z. Limbii îi este proprie o independenţă mai mare. .6.3. Bucureşti. faţă de istoria societăţii. . ceea ce nu o face să fie asocială. Revoluţiile şi alte calamităţi sociale nu implică obligatoriu restructurarea profundă a limbii. 1998. Lecţii de lingvistică generală.Ionescu E.Graur Al.Editura Fundaţiei România de Mâine. Structura şi semnificaţia variantelor sociale ale limbii. Crestomaţie de lingvistică generală. Curs de lingvistică generală. . Cluj-Napoca.Coşeriu E.Ferdinand de Saussure. tipologia situaţiilor de comunicare depind. 5. .Bucureşti.Editura Fundaţiei . Limba ocupă un loc deosebit printre formele conştiinţei sociale. Dominte C. 1998. Iaşi. ediţia a III-a. 1995..Coşeriu E. 2000. .

.83 2 Ferdinand de Saussure. Lingvistică generală. 4 Graur Al. Cerches G. .69 . Tratat de lingvistică generală. Curs de lingvistică generală.USM. Lingvistică generală. 2008. Lingvistică generală. Lecţii de lingvistică generală.194 6 Coşeriu E. p..Bucureşti. p. Compendiu. Manual de lingvistică generală. Stati S. Chişinău. Compendiu.. Oglindă E. – Editura ARC. 1972.. 8. ediţia a III-a.269 5 Ionescu E. Chişinău.281 3 Oglindă E.. Materiale didactice. Wald L. 2000. 1998. – CEP USM.35. Materiale didactice. p.Oglindă E. 9. Lingvistică generală. Bucureşti. 2008. Chişinău. . p. 2002. 1 Novac L. Chişinău. (Suport didactic destinat studenţilor de la masterat). Cerches G.Editura Polirom. CEP USM. p. 2003.. Iaşi. . 2008. p.Editura All.Novac L. . Chişinău.România de Mâine.. (Suport didactic destinat studenţilor de la masterat). Bucureşti. 1998.USM. Oglindă E.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful