You are on page 1of 1

CÁC BÀI TẬP PHÂN TÁN

Bài tâp 01 Cho hệ phân tán 3 máy chủ, trong đó 2 máy (tiến trình) 1 và 3 phát yêu cầu sử dụng máy in dùng chung, ở xa. Hãy xây dựng các thông điệp thể hiện hoạt động của hệ, biết rằng các thông điệp phát-nhận theo kiểu ngẩu nhiên, không trùng thời điểm phát. Bài tâp 02 Cho hệ phân tán 3 máy chủ, trong đó 2 máy (tiến trình) 1 và 3 phát yêu cầu sử dụng máy in dùng chung, ở xa. Hãy xây dựng các thông điệp thể hiện hoạt động của hệ, biết rằng các thông điệp phát-nhận theo kiểu ngẩu nhiên, nhưng có 2 yêu cầu 1 và 3 trùng thời điểm phát. Bài tâp 03 Cho hệ phân tán 4 máy chủ, trong đó 2 máy (tiến trình) 1 và 3 phát yêu cầu sử dụng máy in dùng chung, ở xa. Hãy xây dựng các thông điệp thể hiện hoạt động của hệ, biết rằng các thông điệp phát-nhận theo kiểu ngẩu nhiên, không có trùng thời điểm phát REQ. Bài tâp 04 Cho hệ phân tán 4 máy chủ, trong đó 3 máy (tiến trình) 1,4 và 3 phát yêu cầu đọc tập tin dùng chung, ở xa. Hãy xây dựng các thông điệp thể hiện hoạt động của hệ, biết rằng các thông điệp phát-nhận theo kiểu ngẩu nhiên, không có trùng thời điểm phát REQ. Bài tâp 05 Cho hệ phân tán 4 máy chủ, trong đó 3 máy (tiến trình) 1,2 và 3 phát yêu cầu ghi tập tin dùng chung, ở xa. Hãy xây dựng các thông điệp thể hiện hoạt động của hệ, biết rằng các thông điệp phát-nhận theo kiểu ngẩu nhiên, không có trùng thời điểm phát REQ. Bài tâp 06 Cho hệ phân tán 4 máy chủ, trong đó 3 máy (tiến trình) 1, 2 và 3 phát yêu cầu ghi tập tin dùng chung, ở xa. Hãy xây dựng các thông điệp thể hiện hoạt động của hệ và cho biết các giá trị của H1, H2, H3 và H4, biết rằng các thông điệp phát-nhận theo kiểu ngẩu nhiên, không có trùng thời điểm phát REQ.