You are on page 1of 298

www.eelamview.

com
www.eelamview.com
6lil(!)gJ6lD 6U u<8n6lJfII'6lfl
Viduthalaipperoli
www.eelamview.com
5

i 9 f T " " GUl(blp;""''''U CBulOIITITGrfl (./)JDu41D6I)w-~a;""'GlJ mwu@). Viduthalaipperoli (The Brilliance Of Liberation).
(IJ>{buvuui6/uy, 2004 a;lT w$i ;.pll" " ,a;. ui6/uy,fJ,;,,,.[), ~m""$i;@..,a; 1OIp;ITL_wua;u,. p;u5i!l>!pu, 1.mfiG'ff 0 YI.~;JjJuu":G>j
pll([!JIDpll. ruP;_1T 8'wCBGlJwG'JJITdr. i9fTuu GlJLf.GlJO'Slwuy !:.r!i. pll.~.IOI!DITCBuL... -:__ ",>,ul pll([!J. @ (IJ>IT Gri 'p;IT m, pll([!J. arp;m.
~Lt..1IJL__ lilJU}-IillGIDl!lUL-/ ~cIDlUJiT ~UJtT, ,j1GTflUUL rhJ5W _r~ :-UGiflJT,~J'J,GlT Q Q JG Jf Ju ! l L . _ @ i . JU l rf 1 6 1 1 J ~rnsrPi@Gl)ai
1OIp;ITLwua;u,. i 9 f T " " "_C!'JGlJ.TffiSi"', pll([!J. IDIT .mJ.p;IT C8a;w, pllQ; &l.U) ~ITruJJi;p;m, pllC!!J a;Ji ;" " '{f >UJIT p;611CBIT Ji ;pllIT m, pllC!!J.UIT .mJ
LDJb/!)lU, " " !P(!/lIT ar (mCBIT IT UulT ). G!W.7Wlo1u IJ.Jri u y, pllC!!J. Q,i b" 'p;UJIT P;611(BIT Ji ;pllIT rk. " . SAGITD\IRE. Paris, FRANCE.
i9fTc;/j),jr ~GJTGlI' 18 em x 24.5 ern. u';;" ,Ii " " ,Gi r 295. loIGl"ofluJ{E', " '!P(!/lIT ar m(BIT IT UUIr. G c - "LI.i~)ffi("5' m(BIT II'UUIT ; Poobalam
22, Rue Perdonnet, 75010 Paris France. " " !p(IJ>IT ar, ".,..,.LII'; 2:390 Eglinton ave east #230, Toronto, ONT M1K 2P5.
" " !P(!/lIT BF, ~" 'Iwpll(BIT G6IUJIl'; P.O. Box 1327, Glen Waverley, Victoria 3150.
02
www.eelamview.com
03
www.eelamview.com
eelamview
U~U4m!J
6lJrrW~@Im!J - FFW(!p!J8i
06. (!p5tD (]U8i$1lD@'
07. ~t1WW~ ~m61)6lJtD (Ijl6irr1!)l GiULDH(@jtiJ.
08. The Tamil Resistance Movement...
012
014
015
018
019
022
023
Peter shulk 026
027
029
035
13. (]urr!Jrr61Tl 6TmlD ~6TT~~6i) @!5@ 6T@IFS:L
14. t.5liJUrr5!J6M...
15. Tamil Eelam and Theology of Liberation.
16. ~t1Y;W(!ptb 6ll1~m61) u!bpS1UJ@mlDuSlUJg}2JtD.
17. t.5liJUrr5!J6M t.5llD[5!bpjrr6ir 6lJrrW~@'
,.
~ 20. $1W5@.j Gi6lJ(@j5$16MlD@'
s
*
04
034
038
041
Albert Kool n 045
049
053
055
059
061
www.eelamview.com
24. Prabakaran In My View. Adel Balasingam
26. ffirTIffi(gffirrffi\ffi61l16iJ ~ ~rr6\)rrLffi\. @6fu"@i6\)rTLJ
27. ~rliIe6I 6TrTlWLffi\tb ~[f,~ 6!liffi\~~6\)1f ffiL!T. 6lJrrlT'(]:'!i6LJ6fu"
28. ~uu[b!D (g~lf1w~ ~~6\)6lJ~ffi... C!Pffirr @j6G1lT.:I'Ir5JC6tb
29. tS1[TUrrffiIJDD'I1m Gl~rr~6\)@fIJuurr!T~6lJ... ~on'ilfbrT t5i!Tfbrru
31. Prabakaran From A Historical Point of View. Victor Ivon
33. ~t6lW!T (gurrIJrrLL 6lJIJ6\)rr[bp516iJ ~~6\)6lJrT... W . jD(gL&-6fu"
34. (g6lJrliI~ffiffi51l16fu" cg6lJ[f,~m. surrser ~
35. ~t6l~W Cll~lf1w~ ~~6\)6lJrT... (ga;=6iJ o U 1i f l J l H T
36. .u~rrtb @T[b!Drr5ob1"L4m GlITw6\) @)IJm. 6T6i1).6Ttb.(]ffirrUrr6\)!T~~mtb
37. The Bright Noon. Kandiah Navarendran
39. Cll~lf1w~ ~~6\)6lJrTlm tS1!D[f,~!5rrEiiT... L1PJpSiLDrra;[Jtm
40. 6lJIJ6\)rr[bp51m ffimr6G1lTrrL4. GlifWUt.S)!T C6rrITLD
41. Birthday greeting for Mr.Prabakaran. Karen Paker
42. t5lIJurrffiIJ~ffi@j t5l!D[f,~!5rr6iT 6lJrry;,~~... a;!Tm urrffiffirr
43. LDrr@)!TrTffi~6TT LDm~6iJ ffiLD[f,~ ~~6\)6lJrT. ~9jffion'il
44. Glurrm6!liWrr !5rrwa;~rn 6lJrry;,Ii>~. urT1~
065
071
073
077
083
085
089
092
095
097
098
099
104
107
116
118
119
120
125
128
129
130
132
133
135
137
140
143
05
www.eelamview.com
51. A Vision of the Liberation of Tamil People.
54. _@LDrr61l1ll 6ll1IllULj.
55. (]urrrfl~til (!pi!i6\)6ll61lTrrw...
56. i!i6ID61l6llrr[fi 6Tmwtil 6llrrySl.
57. ~rT6ll61l~~6\) 6ll!Jrri!i ~(iJIf6ll e!PrT~~.
58. (]i!iIf1Ill~ i!i6ID61l6llrTffiL[5@ 6ll[5i!i urr6IDi!iu)l6\)..
59. .@I6ID61lT6llc6@jtil 6jl(]!J [fi~.
149
150
153
159
1 6 9
174
175
181
1 8 3
1 . 8 6
1 8 9
516\)61)1161: I,)f 193
'::;t~iJr' 1 9 8
6 3 . Prabakaran The Man who sets the Agenda. S Srvanayaqarn
201
65. G1ulllrT @!,L(l)itil (]urrrT.
66. (]i!iIf1Ill~ i!i6ID61l6llL61lTrr61lT 1f[5~ULj.
67. @jL~~6\) @LL ~Urfuffi6ir.
6 8 . i!iu51~!p 6ll1(l)ii!i6ID61lU(]urr!JrrLLtil.
70. Thalaivar Prabakaran A Tribute.
72. G1Uc6ffi~@ u6imll6lj
73. 6ll!J61lrr(iJwffirr61l~~6\) 6llrrW6ll~6\) G1U6IDLD.
74. @m6ID[Dc6@j 1f[5~~i!irr6\).
75. Saluting the leader and arhitect...
06
------- .'
1 9 9
203
204
206
210
212
t=thl,/eeras ngcl'"Tl 215
2 1 9
225
227
2 2 9
2 3 3
www.eelamview.com
76. ~ u S l ~ 6 l I T t b G i U 6 D L D l l j L 6 1 i r 6 l . I r r W i b ~ $ 1 6 1 i r ! D ~ .
77. 1 l J [ i > 6 l ! l f f i u . S 1 6 1 i r p ; 6 O ' n T u 6 1 i r .
78 . 6 l S 1 Q ; \ ~ 6 D 6 \ ) u ~ u i J r r I D J .
79 . 8 ' 1 I D J G i ~ l i . J 6 l . I r 5 J f f i s i r f f i 6 l ! l ~ u . S 1 6 U 6 l . I r r W $ 1 6 1 i r ! D 6 l I T. . .
2 3 8
2 45
2 48
2 49
2 5 0
i i p S f f i l a . ; ; 5 ; 2 i T l f s-rr
; 2 i I T. u r r D u f f i ( ] 5 U U T B ' G i r r
g L D I T t i r
8 1 . 4~ l l j f f i i b ~ u S l W r T .
82. 6lITi b~[i > 6 l . I [ i ; ~ ~ 8 ' r r ~ 6 D 6 l I T 6 D I l J . . .
8 3 . 8 ' r T 1 t i > ~ i J t b U 6 D L t i > ~ 6 l . I r r .
8 4. A Skilful Statesman.
8 5 . 6 l . I 6 U 6 \ ) 6 D L D u S l f f i f f i i J r r f f i ~ [ i ; ~ r T l .
8 6 . Prabakaran Living Legend.
8 7. t S l i J U r r f f i i J 6 1 i r 6 l . I r r W [ i ; ~ G i f f i r r 6 O ' n T t . q . f f i t b . . .
8 8 . G i p ; 8 ' 6 l . I r r 6 l l l .
2 5 1
2 5 2
2 5 5
256
257
2 5 8
261
266
267
273
Ramsey Clark
Ramasamy
@ J r r L D l F r r w
ffii.tSl. ~IJ 6{j)rt~joirr
8 9 . t S l i J U r r f f i i J 6 1 i r l 6 1 i r p 5 1 6 D 6 m [ i ; ~ ~ u S l W r T 6 l . I & B 6 l ! l L D u . S 1 6 1 i r . . . i W S l 5 ' l ) U J ~ 8 ' 6 l l l
9 0. i i ! J 6 1 i r ~ 6 O ' n T 6 O O l 1 1 1 J 6 1 i r . . . ~U_jif
9 1 . ~ 6 \ ) f f i ! J r r @ ! l J 6 l . I ~ L D 6 D ~ f f i 6 l l l 6 1 i r 4r f 1 1 1 J r r ~ . . . .
9 2 . 6 l S 1 Q ; \ ~ 6 D 6 \ ) f f i f f i r r 6 l I T ~ = r T 6 l j G i I T I l J 6 U 6 l . I t . q . 6 l S 1 6 U .
9 3 . ASense of Freedom in Action.
9 4. 6 l S 1 ~ L D r r [ i > p 5 1 6 T @ 6 l . I r r 6 1 i r p ; r r 6 D 6 T T .
9 5 . 6 l S 1 Q ; \ ~ 6 D 6 \ ) u . S 1 6 1 i r 6 l . I ~ f f i r r L t . q . .
~ 6 G ) m ~ a ; 6 i T 6)Jy$ 1 CllUJ
01 . ~ 6 D 6 \ ) 6 l . I I T l 6 1 i r G i I T 6 i J 6 l S 1 f f i s i r
02 . ~ 6 D 6 \ ) 6 l . I r T 1 6 1 i r ~ [ i ; 6 D ~ c g 6 l . l @ 2 J U t S l s i r 6 D 6 T T f f i i b ~
03 . ~ 6 l ! l 6 \ ) 6 l . I r T l 6 1 i r ~ 8 ' 1 r T l l l J r T c g 6 l . l @ ! l J c g f f i r r u r r 6 U f f i t i > ~
04. ~ 6 D 6 \ ) 6 l . I I T l 6 1 i r I T f f i t o r r s s s r s u r r $ 1 . G i I T . ~ 6 D ! J f f i t i > ~
05 . ~ 6 D 6 \ ) 6 l . I I T l 6 1 i r I T c g f f i r r ~ i J 6 1 i r L D r n 6 l I T r r f f i i J 6 1 i r f f i t i > ~
1 " ' : ! J 6 1 5 i f i l
L q . l . l J [ i > [ ! ) I L D f f i G i a m m 6 i J
Deirdre McConnell
2 78
2 8 3
285
2 8 6
2 8 7
c g G l I 6 l J 6 i D 6 1 i " 01 l {: ! ,T ",0 IT6 ' : \ 1
I T . Q u r r L ( G !
07
www.eelamview.com
)IJ [f ' ' ' ' 1 nUL
~ u S l ~ B ' n 1 l ) J L i l [ ! . i 6 i J ~ 6 \ ) f f i ~ ~ ~ 6 T @ 8 0 l f l f f i ! D l L J 5 ' u n i J G I T U J ! D u ( 6 \ U 6 l J r i ~ u S l w ~ ~ C l l ~ I f l U J ~ ~ 6 I D 6 \ ) 6 l J r i C l l 6 l J ~ u
t . S l 6 i r 6 I D 6 T Tt . S l o - u r r f f i ! T ~ . . @ I f f i 6 I D 6 l J m L i l u 6 I D ~ 6 T L ( 6 \ L i l , l 6 l J r T I ~ U ~ c ! p f f i U u r T l L D r r 6 r n ~ 6 I D ~ f f i f f i r r 6 1 f f i t . S l f f i f f i 1 f l ! D l ~ 6 T T
C l l 6 l J @ ) J L i l c ! p U J ~ L i l @ L i l L D 6 \ ) 6 I D ! T ~ ~ U J r r r T I ~ ~ ~ 6 i J L D s ) r i f f i @ G u u S l ~ L i l G f f i r r 6 i r $ 1 ~ ! D ~ .
. @ I ~ ~ L ~ , @ L i l L D 6 \ ) r i " c ! p L 4 U J r r ~ 6 T ~ ! D G l T r r 6 i J . @ I f f i ! T r r ~ u . S 1 C l l 6 \ ) C l l U J @ f f i f f i f f i B ' n L r r ~ " 6 T ~ ! D L D r r 6 l 1 ! T ~
G [ ! . i u C l l u r r 6 1 5 1 U J ~ I T r r ~ 6 I D 6 1 l T f f i 6 i r L j r T I [ i ; ~ t . S l ! T r r ~ 6 i D L D 6 1 f f i O O 6 i J @ [ i ; ~ G 6 l J s r f l 6 l J 6 l J G ~ ~ u ~ L i l G u r r ~ ~ u
u r r ( 6 \ 6 I D L U J < & ~ . 6 J G 6 1 l T f f i l 6 i J c ! p L 4 U J r r ~ 6 T ~ ! D G l T r r 6 i : : 6 I D 6 \ ) ~ u S l l P l 6 i J ~ ~ ~ 6 T @ ~ U J 6 l J r i C l l ~ I f l U J ~ ~ 6 I D 6 \ ) 6 l J r i
t . S l ! T U r r f f i ! T ~ . . @ I ~ ~ L ~ , . @ I 6 l J 6 I D ! Tf f i f f i 6 l J r i [ i ; ~ 6 l J ! T 6 \ ) r r ! D 1 l ) J [ ! . i r r U J f f i r i f f i s r f l 6 i J G [ ! . i u C l l u r r 6 1 5 1 U J @ ) J L i l ~ 6 l J r i .
6 T L D ~ l f l ! D u L j G 6 l J 6 1 T I L J 5 ' L r r 6 1 l T@ L i l L D 6 \ ) r i , ~ 6 l J r r ~ ~ ~ L D 6 \ ) ! T r r f f i @ 6 i J 6 \ ) r r L D 6 i J ~ r i ~ 6 l J 6 r n L D r r f f i G 6 l J s r f l 6 l J ! T
C l l 6 l J 6 1 f f i ( 6 \ L b 6 T ~ u 6 I D ~ C l l U J [ ! . i r r L i l C l l [ ! . i r r f f i f f i L D r r f f i f f i G f f i r r m r L 4 [ i ; C l l ~ r r L b . 1 l ) J $ 1 U J f f i r r 6 \ ) ~ ~ U J r r r T I u u r r f f i @ u u o o
u . S 1 6 I D 6 1 l T~ ! T L i l t . S l ~ ~ < & u r r ~ ~ r r ~ 6 T r l i J f f i 6 i r I T f f i ~ f f i L i l . @ I u u r r 6 i J @ 1 i ' 1 f l ! D U L j . [ 9 J f 6 1 5 1 ~ 6 l 1 1 i ' f f i 6 l S 1 r T 1 [ i ; ~ u u 6 I D ~ f f i
f f i 6 1 f f i < & L r r L i l . ' 6 l S 1 ~ 6 I D 6 \ ) u . S 1 6 i J U 6 1 l T r l i J f f i r r 6 I D U J f f i L D ~ U J 6 I D ~ u C l l u r r ~ 1 l ) J ' u r r r T I U J f f i 6 I D L D 6 T L i l 6 I D L D . @ I @ ~ ~ U J ~ .
1 f l 6 \ ) 1 l ) J $ 1 U J U f f i f f i r l i J f f i l @ ) f f i 6 i r @ [ i ; . [ 9 J f r o l ~ 6 l 1 8 0 6 I D 1 T . @ I L f f i 6 l J G ~ ~ u ~ I T r r ~ ~ U J L D ! D ! D ~ ~ 1 l ) J 6 T ~ u 6 I D ~ l J . . j L i l
[ ! . i r r L D ~ 6 r n r i [ i ; ~ G f f i r r 6 1 f f i C l l L r r L D . . @ I u L j r T I ~ 6 1 5 1 ~ . @ I L q . U U 6 I D L u . S 1 6 i J u S l f f i f f i 6 I D ! D [ i ; ~ ~~rf!T 6 l J 6 T T r l i J f f i I @ ) L ~ ~ r r ~ 6 T L D ~
C l l [ ! . i r r f f i f f i ~ 6 I D ~ 6 T L L c ! p U J ! D I f l ~ ~ f f i $ 1 ~ C l l ! D r r L D . @ L i l L D 6 \ ) r T l 6 i J U 6 \ ) ! T ~ 6 T 6 1 f f i 6 r n r l i J f f i 6 i r , . @ I @ ) J U 6 l J r l i J f f i 6 i r 6 l J I P l C l l U J ~
. @ I 6 I D ! T . [ 9 J f ! D ! D r r 6 1 f f i ( 6 \ 6 l J ! T 6 \ ) r r 1 l ) J 6 T @ ~ ~ f f i f f i 6 T T r r l J . . j L i l , ~ s r f l u u L r l i J f f i 6 T T r r l J . . j L i l ~ r r 6 i r f f i s I T 1 6 i J ~ 6 I D ! D [ i ; ~ $ 1 L f f i $ 1 ~ ! D 6 1 l T .
~ ! D < & u r r ~ @ L i l L D 6 \ ) 6 I D ! T ~ r l i J f f i 6 i r 6 I D f f i f f i 6 1 T l 6 i J ~ U u 6 G : L ~ ~ 6 i r C l l 6 T T r r L i l .
[ ! . i r r L i l ~ f f i f f i r l i J f f i 6 i r C l l f f i L ( 6 \ . @ I ~ $ 1 U J 6 l J r i f f i 6 i r G u L i l u r r 6 \ ) r r C l l 6 1 l T r r r i 6 T L D ~ C l l f f i r r r T I f f i 6 I D f f i 6 I D U J6 J ! D 1 l ) J ~ L 6 1 l T L 4
u n r zs u u ~ 6 i J 6 T @ ~ u . S 1 [ i ; ~ 6 1 l T r i . G u r r 1 l ) J u L j 6 r n r i 6 l . j u S l f f i f f i . @ I 6 l J r i f f i l @ ) f f i 6 T L D ~ [ ! . i ~ ! D l f f i 6 i r .
~ u S l ~ ( ~ ~ f f i . @ I u u r r 6 \ ) r r 6 1 l T 6 l J r i f f i I @ ) L i l 6 T L D f f i ~ f f i f f i r l i J f f i 6 i r . @ I @ ) J u t . S l u . S 1 [ i ; ~ 6 1 l T r i . . @ I 6 l J r i f f i l @ ) f f i
G f f i 6 T T ! T 6 l J L i l . @ I s r f l f f i L i l 6 l J 6 I D f f i u . S 1 6 i J. @ I r u 6 l J r r f f i f f i r l i J f f i 6 i r L D r r ~ ~ ! T L i l @ G L D r r l P l f f i s r f l 6 i J @ L i l L D 6 \ ) r T l 6 i J @ L L i l G u ! D 1 l ) J 6 i r
6 T T 6 1 l T .@ L i l L D 6 \ ) r i ~ U J r r r T I u t . S l 6 i J u 6 \ ) L i l U 6 \ ) [ ! . i r r ( 6 \ f f i s I T 1 6 i J @ [ i ; ~ L i l ~ L i l ~ ~ ~ 6 I D ~ U L j f f i 6 I D 6 T T l J . . j L i l , ~ C l l 6 \ ) r r l T 6 I D 6 1 l T f f i
6 I D 6 T T l J . . j L i l 6 l J ~ r l i J $ 1 u . S 1 [ i ; ~ 6 1 l T r i . . @ I ~ C l l 6 l J @ L i l L D 6 \ ) r T I ~ J I ! D u L j f f i ~ L 4 ~ ~ 6 T T L i l @ L L ~ . . @ I 6 I D 6 1 l T 6 l J f f i L i l 6 T L D ~
[ ! . i ~ ! D l f f i 6 i r .
L D 6 \ ) r i f f i @
[ ! . i 6 l J L i l u r i 2 0 0 4 .
U8l SHF 5' "40TE
T he S o u ven i r C o m m i t t ee p r i des i t s el f o n p u b l i s hi n g t hi s S o u ven i r m ar ki n g t he f i f t i et h an n i ver s ar y o f
t he n at i o n al l eader o f T am i l Eel am , Mr Vel u p p i l l ai P r ab akar an , w ho i s t he u n di s p u t ed c ham p i o n o f t he
f r eedo m s t r u ggl e o f t he T am i l p eo p l e.
Al t ho u gh hi s m u l t i f ac et ed p er s o n al i t y c an n o t t o ver b ab i zed p r ec i s el y, w e ar e c o n t en t ed t hat w e ar e
ab l e t o p r o vi de at l eas t c o m p r ehen s i ve gl i m p s es o f hi s i n di vi du al i t y.
T he p u b l i s hi n g o f t hi s S o u ven i r i n Fr an c e has a s i n gu l ar s i gn i f i c an c e. T hi s b o o k c o m es f r o m t he l an d
o f t he gr eat l eader Nap o l eo n w ho o n c e dec l ar ed t hat t he w o r d ' i m p o s s i b l e' m u s t be del et ed f r o m t he l exi c o n . Itw o u l d
b e ap p r o p r i at e her e t o m en t i o n t hat Mr P r ab akar ar , has al s o gi ven a n ew r en der i n g o f t hat w o r d i n T am i l .
Iti s a c o n c i den c e t hat Nep o l eo n i s o n e o f t he hi s t o r i c her o es w ho m Mr P r ab akar an adm i r e.
O u r i n t en t i o n w as n o t t o b r i n g o u t a S o u ven i r t o f el i c i t at e hi m , b u t t o r ec o r d hi s m u l t i f ar i o u s p er s o n al i t y. I t
w as o n l y af t er t he c o m m en c em en t o f t he w o r k t hat w e di s c o ver ed t hat i t s s c o p e an d s w i n g ar e w i de an d ext en s i ve.
T he zeal o f o u r en deavo u r en c u m b er ed u s w i t h heavy r es p o n s i b i l i t i es , an d ver y s o o n w e r eal i zed t hat
c o n t ai n i n g al l t he as p ec t s o f t hi s b o o k i n a f ew p ages w as an ar du o u s t as k. Ho w ever w i t h t he l i m i t ed avai -
l ab i l i t y o f r es o u r c es , w e have at t em p t ed t o aac c o m p l i s h o u r ven t u r e. We have s u c c eeded t o a c er t ai n ext en t
E
E. r ec o r di n g a hal f - c en t u r y hi s t o r y i n w r i t i n gs an d p ho t o gr ap hs .
r o No w t he S o u ven i r i s i n yo u r han ds . T han ks ar e m o s t des er vedl y du e, an d ar e her e m o s t gr at ef u l l y
~ t en der ed t o t ho s e w ho w i l l i n gl y c o n t r i b u t ed t o o u r S o u ven i r .
" " S o u ven i r C o m m i t t ee. No vem b er 2 0 0 4 .
s
08
www.eelamview.com

5 T r n @ 6 M 6 l l l ! f l l l J r n ffiL6<J>lD
J 1 . u S l ! p ~ ~ ( ] ~ ~ I l J { i i . ~ E i I D 6 1 ) 6 l J ~ ( ] ~ ~ ? 6 l J . . &r
U
. . r r a ; ~ m $ I l > l l l i " f f i 6 i T FF~ ._,' ~ u S 1 . 'u :
r r
6 l J _~ 6 1 ) r r l i J ! D 1 ~ $ I E i I D ~ J 9 1 T ! D
~ [ D f T m T E i I D L ,@ J E i I D I T ~ ~ ! & ] u S l f T . $ l m [ D ~ r u a 6 l J I m 6 1 T US 1 6 l ) , ,@ J r u 6 l D ! T r u f T [ : l 1 ! i @ J r u ~ S I ) ID nw . G l U L C L D . $ l W 6 l J E i I D L
; $ l m a [ D r n b . G l 6 l J ! l ) 1 t b 6 l J r n T ~ E i I D ~ f f i o I T l @ l t b , 6 l J ffl ffi~ ~ tb 1 R . . . . 6 T r 6 1 I Uf ; f f i Q P l l j . I l J I T I b m : . . . m 6 1 ! T l f i l O r r m G u t b ~ 6 1 )
6 l J 6 I D 6 I J T f FW ~ ~ u S l u S l m t b G l u ! D p 5 1 f f i . $ l m [ D ~ . ,@ J ~ ~ E i I D f f i l l J G l u t b ~ E i I D 6 1 ) 6 l J ~ f f i ~ [ D U4 L D 6 1 ) I T 'U) m p 5 1 E i I D m
G l 6 l J o I T l u S 1 @ 6 l J ~ t b 6 l J r r w { i i ~ E i I D l T u u ~ t b 6 T t b E i I D L D L D L L ! D ! D L D . $ l W c F~ f f i t b G l u u S l ~ ! & ] E i I D 6 1 ) f f i t b ~ L @ I f G l I T 6 i l
. $ l m [ D ~ . ~ W UG l u t b f f i L E i I D S I ) ~ I!)J f f i 6 T r o I T l G l f f i f T 6 I D @ ,@ J 6 T T M Q P l l J m l ! ) J ~ r r ! D . ! l ) J Ua u r r 6 I J T ! & ] E i I D 6 1 ) ~ t b ~ p 5 1 1 l J
~ E i I D 6 1 ) ! & ] u S l I T E i I D 6 l J~ t b L D 6 1 ) I T 6 T L D f f i 6 J ! D U@ ~ l l j 6 T r 6 1 T ~ .
t 5 i l T Uf T f f i u m 6 T m . $ l m [ D ,@ J ~ l l j I l J I T L D r o l l b r o l m ( ] ~ r r ! D ! l ) 1 6 l J r r l i J f f i u t 5 i m m r r 6 1 ) r r m f FW i ! ; ~ u S l W L D f f i f f i o I T l m
6 l J l T 6 1 ) f T ! l ) 1 , ,@ J ! I ; ~ L D r o l ~ ~ L m L 5 l 6 i T r o l u t 5 i E i I D m T ! I ; ~ ~ E i I D I T ! I ; a ~ ! D E i I D L ( ] Ur r @ . $ l m ! D ~ ' ,@ J 6 i J 6 l J E i I D f f i u S 1 6 i l ,@ J ! I ; ~
L D r r L D r o l ~ r o l m u S l f f i UG l Ur f l l l J 6 l J l T 6 1 ) r r ! D E i I D j D~ 6 l J m T UU~ 6 l J f T f f i . $ l u ~ ~ r : r u u @ ~ ~ C S 6 l J 6 I D L l 1 1 l J f f i L UUr r @ FFw { i i ~ u S l W
L D f f i f f i 6 1 l 1 m Q P m C S 6 I J T , p 5 1 UUr r f f i ~ u S l W ,@ J p 5 1 6 l J ~ 6 l 5 i f f i o I T l m c ! p m ( ] 6 I J T G l u t b f f i L m r r l i J 6 l l 1 r f l ! I ; ~ . $ l L f f i . $ l m [ D ~ .
~ M L UU~ 'U) ~ o I T l l l J r T l l j t b ,@ J 6 i J 6 l J l T 6 1 ) r r ! D . ! l ) JG l u t b u ~ C S ! D r r f f i . $ l 1 l J ~ ! l ) 1 G l ~ r r L f f i f f i L D r r f f i 6 l J t b 6 l l 1 @ ~ E i I D 6 1 ) U
C S u G l l T r r o I T l _r f u f f i 6 T r c ! p m f f i ~ I T u l T u t 5 i u S 1 f f i . $ l m j D ~ .
G l u r r l i J E i I D L D 6 l l l J 6 1 ) r r ! l ) 1 f f i l m 6 T T ~ ~ f f i I T ~ G l ~ p 5 1 ! I ; ~ ~ u S l ! p W ~ ~ I l J i ! ; ~ E i I D 6 1 ) 6 l J r o l m 6 l J u S l f f i r r L L 6 1 6 i l , u 6 i l 6 1 ) r r u S 1 l T t b
L D r r 6 1 1 l T I T f f i o I T l m ~ 6 1 ) L ~ 1 l J ~ ~ C S l l J r r @ c ! p m l & f f i I T ! I ; ~ 6 l l 1 r f l ! I ; ~ G l I T 6 i l @ l t b FFW UC S Ur r l T r r L L ~ ~ m 1 T ~ ~ 1 l J
I T r r L ~ l l J r f u f f i 6 1 T r T f f i ,@ J 6 i D 6 I J T ~ ~ i ! ; ~ U S l W ! L [ D 6 l J f f i @ l j t b E i I D a ; ( ] f f i r n T i ! ; ~ (!P 6 ir G l I T 6 i l C S 6 l J r r t b . ! L 6 I D E i I D L D U G l u 6 l J l T
6 1 ) r r ! D E i I D [ D - 6 1 ) . $ l ! D U u E i I D L i ! ; ~ o I T l u C S u r r t b .
l & m p 5 1
f FW C ! P l T f f i m C S l T r r Uu r r .
([5l n-Gl J ~ ffiLb - ~ ,ffl l U n-@ )
u r f l o i o - t 5 i l T f T m o i o .
r,.
-
c
0 9
www.eelamview.com
~ t b l ~ w ; ( 8 ~ 6 1 w u L . J ,
a , r r r r ! t @ 6 I D & U L . J ,
10
- . .
, ,
www.eelamview.com
II)
M Il D 6 l l J 1 01l l Tl D " ' I D il '~rr~J6l .@J 6L l iT6\ )rr[ iJj J)l ! b l w ~rr .! l l 16\ )~ 6\ JU 0Il 1T! D j J)l j l )rrW f f i~rr 6TG D Tl D 6l 5 I~rr~f f i ~
~LP~ C l l 5 Jj '8 - l w ti; ~ro 6\ )6l J1T C l l .L D ~~ a 6U @l U ~6Tr! " l l 6f l ~l ] U ~~IJw , . .9 l ~l Tf f is IT1G D T 6L l rrw f f i61! l f f i 6l 5 IG ID L
L , l f f irr_ l D f 9 l ' b l 611 ~L l l J G c F rr6\ )@JL D G JIF W i} ).IW ~ u 5 l ~ ~ ~ j 5 1 6 " G T 6U I1'W 6l .! W 6L l iT6\ )rrj J)l L L l rrf f i ~61! l w $ 1l D @'
6L l iT6\ )rrj J)l U 6\ )61! l iT ~ 6L l rrf f i $ 1l D @. 9 If I6\ )rT L D rr~~iTL D 6L l iTru rr[ il 61! l l D ~ 6L l rrf f i $ 1l D rrrTf f iil l . 6TL D @ C & ~l f Iw ~
~G ID 6\ )6L l rT ~6L l l Tf f iil l 6L l iT6\ )rr[ il G ID l D ~ 6L l rrf f i 6L l C & ~rr( i)\ ~G ID ~ 6U ~[ ! > L ~~f f iG if f irr~( i)\ G iC F 6il $ 1l D rrrT.
U l f f irrL D G D T .@6il ru rr~ f f iL [ il f f iru L D C l l u rr6il ~~~s IT1~~ ~6\ )f f i~ ~u S 1~~~~[ il ~6L l 1T ~u u [ il l D ~G ID 6\ )6l J~rrf f i
~L D .@61! l 6l l l l TU L j U U rr6\ )L D rrf f i~L D ~f f iW $ 1l D rrrT. G iC F G D Tl D .@L G iL D 6il 6\ )rrL D f f i61! l iT[ 5 @C l l u rr L D .@W 6il L j 61! l L W
~ru f f it b ~u S 1~~L D ~~@ .@~, G iL D rr~, u ~u rrL ( i)\ ~61! l L w rr6l Trf u f f is ITl 6il U l ~( i)\ L D G iU u S 1~L D ~61! l L W
.9 l 6L IC l l iT f f irriT6l Il l TW rr6L IrrrT. l f u rn 1f f i .[ l )l $ 1w [ ! > rrL D .@G D T.[ l )l ~u S 1IT[ 5 @ ~[ iJ$ 1C l l l D rrL D . 6TrE .l C & f f i ~~[ 5 @6l 5 I( i)\ C l l L D rr
6TG D T.[ l )l~ l f Iw 6TL D @ ~rrIiJG iL D rry 5 l U l ~( i)\ L D L j @u G iu rr6l S 1~L G D T L D .[ l )l L D 6\ )rTl f l f l f f irr~$ 1l D @' ~rE .l $ 16\ )t b rb 1[ iJ
~f f iiTrr~ f f i6" f f i1rn 1 G iL D rr~w rrf f i~ ~u S 1W ~f f iW 6L I~[ il 6TL D @ 6l 5 I( i)\ ~61! l 6\ )U C l l U rr L D L j ru L D G iU W rT[ 5 @ 6L l rr@L D 6TL l )@
~l D ~f f is ITl G D T ~u S 1@6l Il l TrT~L D f f irriT6l Il l Trf u f f i6l Trrf f i ~G ID L l )$ 1G D Tl D ~'
~6\ )f f i ~iTrE .l $ 16il t .S 1iTU rrf f iiTG D TC F f f irrU ~L D 6l 5 It b ~W rrC F L D rr~@. ~~6il C l l W 61! l L U G l u l f l f l [ il L D u ~C & [ ! > iT ~iTl f I
W @Jf f i L D .@L u S 16il G ID ru . c p @C & [ ! > iT ! f ( i)\ u rr( i)\ , ! f f f iL D , .9 l rTU u 6" f f i1U L j 6TG D Tl D~W rT u ~L j f f iil l ~6IS 1L L D G iu .[ l )l $ 1G D Tl D ~'
'G iC F rr6il @Jf f i ( .L P G D TC l ~ 6Tu C l u rr@L D G iC F W 6il .@ t b ~6il C l 6L I~( i)\ L D . G iC F w ru rr6il ~rrG D T [ ! > rrrE .l f f iil l G iC F 6il 6L Irrf f i
U G iu [ iJC l l D rrL D . G iC F w 6il ~rrG D T 6TL D @ [ ! > L 6L l L q .f f iG ID f f if f i( ! ! Jf f i ~iTl f l w 6il 6L l L q .6L l L D ~ $ 1l D @' .@@ ~6L I 61! l L W
G l f f irrL U rr( i)\ . ~iTl f l w 6il 6TG D Tl D rr6il 6TG D T~G i6L IG D TU ~[ iJ ~6L l rT If u .[ l )l L D ru 6l Tf f if f iL D '~iTl f l w 6il 6TG D TU @ L D f f if f iil l U l @
~L If IG ID W [ ! > L rrt b @L D ~6il 6\ )@ ~~f f irriTt b 61! l ~1f G iC F @Jt b @L D ru 6L If f irriTL D ~6il 6\ ). ~iTl f l w 6il 6TG D TU @ L D f f if f i
( ! ! Jf f i 1f C l C F 61! l 6L I L j rf l l J.j L D u 6" f f i1, L D f f if f is IT1G D T[ ! > 6il 6L Irrw ~f f i ~l D U U ( i)\ L D G i~rr~( i)\ ' ~6L l rT p 5 1U t .S 1( i)\ L D G iC F W 6il
6TG D Tl D G iC F rr6il u 6il C & 6L I.[ l )l ~rTt b ~u rf l L D rr6l l l l TrE .l f f i61! l 6l Tf f i G if f irr~L @. L l )~~~l J.j L D , 6l 1iT( .L P L D , 6l 5 I( i)\ ~61! l 6\ )U U [ iJ.[ l )l L D ,
~G D T~L D t .S 1f f i61! l f f il J.j L D ~6L l rT If u .[ l )l L D G iC F w 6IS 1G D Tt .S 1l D 6L l L q .6L l rE .l f f i6l Trr L D .
6l 1iT~rb 1G D T 6l 5 I61! l 6l T~6\ )L D rr f f i ! f ! Jl ~61! l ~ L D rr[ iJp 5 1W 6L l rT t .S 1iTU rrf f iiTG D T ~6L l rT f f iC l 6l T. ~6\ )f f i 6L l iT6\ )rr[ il p 5 16il 6TrE .l L D 6TU
G l u rr@@L D [ f il f f i! Jl rr~ ~[ il L j ~L D rr~ ib l l L Jrrf f irE .l f f i~L D ~ib l C F IL JL D rr~ ~rTu u 6m l U L .j f f if f i( ! ! JL D 6TL D @ ~rrW f f i L D ~6" f f i16il
~f f iW [ 5 ~ f f i$ 1G D Tl D ~. rn L D U @ ~f f i61! l 6L I f f irr~L D ~u S 1l P ! Jl t b C l ~l f Il L Jt b ~61! l 6\ )6L l rT C l L D ~ C l 6L I@Ju t .S 1il l 61! l 6l T
t .S 1iTU rrf f iiTG D T~6L l rTf f i61! l 6l T 6L l rrW f f i u 6il 6\ )rr~( i)\ 6T~ 6L l rrW t b @6L l ib l 6il G iU u S l ~L D G ID L $ 1G l l D rrL D . ~6L l rTU l @ U rrL U
U L L f f i6l 5 l G ID ~ 6L l rf l f f i61! l 6l T .@rE .l C F L D rTU t .S 1f f i$ 1C l l D rrL D . .@t b G i~rr U L j @f G ID 6\ )l J.j L D ~6L I f f iC l l f f i ~rf l t b ~rrf f i $ 1C l l D rrL D .
~ f f i. J a ;~ ~6O)6\ )6l J J8 ;@ I
fiJorf'6)S,(f6rZr(j} 6TW ({)6rZr~ 6iJ [jdr {J)J~ #;3(friJ, 3~6V6lJ (f / /
~U J(f3 <!!)/~6V6)S,(f6rZr(j} U ~S, !8~#;3(friJ,
<!!}/!R U J(f3 c.;s'{]i6)6lJdr{J)J &~6VI4U Jif03(friJ- 6T3rj)({fjW
<!!}/~8'U J(f3 ({)~6VU J(f<f)#; 3~6V &!8if03(friJ.
6lJ(f{]is, U 6iJ6Vtf6rZr(j).
'L j 661f f is ITl G D T ~rrf f iL D ~u S 1l P ! Jl t b ~rrl L Jf f iL D '
~G ID ~~@6\ )f f i~ G i~rrL rTU f f iL D
~u S l l P ! Jl 6l 5 I( i)\ ~61! l 6\ )U L j 6l S 1f f iil l
~u S 1l P ! Jl L D .
[ ! > 6L l L D U rT 2 004 .
11
www.eelamview.com
12
or~tfu5Jdr ~14~(J}CD Ii U 6U W 6)U Ii!.(!Jt3~I1J~!
orCD ~
~g,CD U 6U (J}i1i aI~~619L 6lJo6J~CD 6lJlitiJt3~~!
or ~ tf u5J dr @ 6lM r(j}a;orr 6)6lJC!J-8;rt!jW.
~~Ii6iJ
orCD ~ 6l9(j}~~6U 6)(Ye-niJa;orr
ortfCD ~6U 6)I1J~ 6)6lJC!J-8;rt!jW e-g,~g,~6iJ
& I~dr e-g,~tl, & ll.!fJniJ.1J619(j}W !
(YIiW aI~6lJ@ g,~orr(J}6rf'IiW ...
(YIiW ~r.8{jJ f?{gU u~LljJfO"rta;orr!
orCD ~ aI~6J)rt!ju4
orCD ~ ~r.8{jJ(of'{g CD8;a;orfl~L(J}11J
aI~6lJrt!jg,~9:- 6)e-6iJ.#}fJ)~!
(YIiW aI~6lJrt!jg,~orr(J}6rfIiW ...
(YIiW ~r.8{jJ f?{gU u~L6l5'O"rta;orr!
(YIiW & I~6lJrt!jg,~6ir(J}6rfIiW
~{gt3~ orCD~1 (Y1iL.~L cD L.a;
or~tf orCD ~ (Y1iL.~L
6lJre-a;CD Ii a; .f9/U a;tf g,~619L.Llidr !
aI~~8;a;6lM r(f) (YIiW & lre-619 6iJ~6U !
411J6)6U ~6= - "rft'
~{gt3~ (Y1iL.~L cD L.a;
(YIiW aI~6lJ@ g,~orr(J}6rfIiW ...
(YIiW ~r.8{jJ f?{gU u~L6l5'O"rta;orr!
orCD ~ U ~L(i.J~ a;L8;a; (J}6lJ6lM rC!J-I1J~
6)(Y((!;U U Ii6)fJ/drU ~ orCD 8;rt!jg, 6)~tfI4W !
~~Ii6iJ ....
aI~~g, ~liIh)a;8; < !n.C!J-11J
CD 8;a;6ir ~M 6)6lJdrW Jw
a;6lJe-w orWr.8LW 2.-6lM r(j)!
www.eelamview.com
f]J(f(iJ 6 ) < ' H i J ' i W W fjL-6)W 6iJ6V(f'W
orW ;J o r ~ t f ! , g , 6 i r a/r# ~@ .fflfJ}{f'If,g,6ir!
W 5,,g,6rflL-W 2 . . . 6 i r 6 l ' f
t5Jo-(g~~W ~(f'~
w~6)wdr~w (gutiJ,g,@ W
a/6V(!}' ~@ .ffldrfJ}fW l' ...
orW ;J U~ L-I1. ) ~ 6l9~fJ.fflfJ};J ...
orW {[)J (g~~g;~~ rJ!r.:...,g,!
f]J(f'W 6)~6iJ'iW W fjL-6)W 6iJ6V(f'W
,g,(f'@ ,g,6ir ,g,{gaf>,g,6ir ~.ffldrfJ}fW l'!
6)6lJr.:...~U (gU8:-<fr 03fJlf,g,6ir
c 8 fJ6ior(g L-(f'@ .ffldrfJ}fW l'If ...I
2...~{gU(gU(f'1f c Y J , g , t ! i J , g , 6 r f l 6 i J
2...6lJ~,g, 6)~tf!.ffl fJ}{[)J.
6J~{g,g,6ir c Y J , g , t ! i J , g , 6 r f l 6 i J
4drfW l'~,g, 2...~I1.)W (f'.fflfJ}{[)J.
It
( ~ u 5 i l P W ( 8 ~ If l Il J ! i ; ~ m6 \) 6 l J n- ~ . Gl 6 l J . t 5 IO"Uf TIDO"6 i r
~ 6 l J r ' r f f i 6 ITf T6 \) 198 1 ~L.b ~ @r t . q. 6 \) 6 T@~ UULL
f f i 6 l ]1m~ )
..
13
www.eelamview.com
e
Q)
a.
a.
' c t i
rn
. . s : : :
'5
'0
s
14
~ ... .
: ' . ~~ " " " " ' " , . - ..
~" .. l' . , .
" ' S . : dIIII!'" ....- ..,;.'
fE(JJ ~m aw611PtJ5)m .!JI~c$~w,
6}tpcQJ 61IP6i J
.!JIL-ff~~6fr(M 661J~m .!JItp@ w,
.!JIm ~6ff1'w61RJr ~m ~6Uf4m ~tJ5)IJW c$1Jt&Jc$(M (J"'6iJ
.!JIIJQJ~61RII'8; ~m (p aUlJtp@ w,
6}QJtiJ(JJQJff c$61RJr(j)!$ f)QJ@ 61RJr6}L~W aU(f~61IP6iJ
65JtP~m (p ac$(J"'u~66r .!JItp@ w,
65J(j)~~6l)8; c$(J"'6ff1'atpff 66~~(JJ 6Tm {!)JaCO
65Jc:...L-(j' (JJ(J"'~66r .!JItp@ w,
6}u(J"'tiJ(JJ(j' 65Jm (j't::(JJ aU(J"'IJ(j'aQJ(J"'6}L-~COU
46'6>6}(JJ6ff1' ~(IM ~(JJ .!JItp@ w,
465JtJ5)61IP6iJ ~m {!)J~ cBtptPm QJ(f6}(JJ6iJ6l)(J"'w
auil(j)w ~sDr6)U(JJff .!JI1P@ w
~QJ(JJc$W ~6fr(M (M QJ(f@ c$, .!JI~QJ~IJ
QJ(JJ~6ff1'8; c$(J "'@c$ .!JItpc$(J"'.
QJ(J"'6)(JJ(i) (ftJ5)IJW QJ(J"'{j}~~IJa~(fW , ~cB{j)
QJ(J"'~6'6>6iJQJ(J"'~c$ ~6D)6l)Q)(J"'.
2.._~ ,,>~ QyQT6U~
2.._~ ~ ~ 6UL.J5I
www.eelamview.com
19 70I n ~ 6 1 I i r r ( f i 1 [ ! i 6 l J l n U r T L D r r i D l n 2 3 1 n i J a ; i J
l J J f T l j U u r r 5 m ~ ' ~ L D r r 5 m 6 l J r i " C Z u ~ 6 I D 6 l J '
i D 6 1 l T ~ ~ r T U U r r L L ( ] u ~ 6 I m T I E m I l J [ ! i L ~
i J l l J ~ . i J L D i J I f ! f j L D r r ( ] 6 l J r r u 6 1 I i r r L r r ~
[ ! i r r l l J l f , f f i r r ~~s; i D u S l W L D r r 5 m 6 l J r T
f f i 6 T r U 6 D f f i E m 6 l l l f , f f i l P f f i l n G i C F 6 D
6 l J E m i D i D ~ u u ( B i ~ i J l l J ( ] i D ~ u
( ] u ~ 6 I m T I [ ! i L ~ ~ 6 l J i D r D 1 f , f f i r r ~
= r r l n . ~ i D E m 6 1 l T ~ ~ ~
u r r L C F r r E m 6 l l f f i @ 9 I f , 8 0 G i C F 6 i r r ! l ) J
6 1 l 1 6 l TI f , f f i 6 l . j E m ~ ~61fI~~ 6 l J [ ! ;
( ] i D 6 i r r . 6 l J 6 D E m 6 l J j l f l i D l n u ~ r r I f , f f i 6 D
@IT r T I u S l 6 D ( ! : P i D 6 D ( ! : P i D 6 I l r r f f i i D I n
t J 1 E m I l J U u m r 1 i ; $ 1 ( ] i D 6 i r r .
~ ( B i ~ ~ , 6 l J 6 D G i 6 l J L t . q . ~ ~ E m i D
~ 6 l l I J 1 1 i ; f f i L ! i J a ; E m ~ u S l 6 D ~ 6 l J r T C F r T r i " [ ! ; i D
@ E m 6 l T @ J r T f f i ~ l i ; i D u S l l P r T 6 T i D r D f f i r r f f i
~ l L J i D u ( ] u r r ~ r r L L ~ E m i D ~ G i i D r r u f u f f i
( ] 6 l J 6 1 I i r r ( B i 1 n 6 T 6 i r r U E m i D l L J l n , I f l r f u f f i 6 l T 6 l J r T
f f i ~ l f , ( ! : p 6 i r r ( ] u i D u S l l P r T f f i 6 T r @ [ i ; [ ! i r r L
t . q . 6 i r r I d , r T 6 1 l f f i t . q . f f i 6 T r 6 T 6 i r r u i D E m 6 1 l T I L J I n ,
~ 6 l J r T f f i 6 T r i D L D ~ S ; 1 l J ~ r T 5 m 1 l J ~ r T l E m L D E m I l J
i D r r L D r r f f i ( ] 6 l J ~ E m 6 l l [ ! i r r L t . q . 1 i ; G i f f i r r 6 T r r o ( ] 6 l J 6 1 I i r r ( B i 1 n
6 T ~ 6 1 l 1 6 l T ~ 6 i r r . @ 6 i r r 6 I D [ l J J J ~
~ a ; 6 T r L D r T 6 l J L L C F 6 I D U6 T 6 i r r ! l ) l l n L D r T f f i r T 5 m C F 6 I D U
6 T 6 i r r ! l ) J 1 n C Z u S ; $ ) D m i " f f i 6 T r . ~ 6 I l 6 T l D ~ ~ E m 6 l J
I l J r r 6 1 l T ~ . [ ! i r r l n 6 T L D ~ S ; 1 l J ~ r T 5 m U J ~ r T l E m L D E m I l J
f f l P ~ i J 6 D ~ E m 6 l l [ ! i r r L L ( ] 6 l J 6 1 I i r r ( B i 1 n . ~ i D r D r T l l l J l ( ] ~
6 l J ~ I f l r f u f f i 6 l T U ( ] u r T I 6 1 l T 6 l J r r i D ~ i J r D 6 T i J ~ r r f f i [ ! i r r l n
~~ ~Ii;a; ~ 6 T 6 i r r ! l ) J&Ii;a;ln ~
( ] i D 6 i r r . ~ i D r D f f i r r f f i [ ! i r r l n 6 T l n E m L D ~ i D l l J r r r T U
u w ( ] 6l] 61Iir r L n 6 T 6 i r r ! l ) J l n { ] 6 l J 6 1 I i r r t . q . 1 i ; G i a ; r r 6 1 l i r r ( ] L 6 i r r .
1 9 7 1 q u t J 1 ~ 6 D @ ~ 6 1 I i r r L r r l n 6 l J r r ~ l n , ' ( ] C F
( ] 6 l J ~ r r $ 1 6 l T r T & I f l ' 6 T 6 i r r ! l ) J 6 T l n L D 6 l J ~ r r 6 D ~ E m l P l i ;
f f i U U L L ( ] @ i l 6 1 l 1 t J 1 $ 1 6 l T r T& l f l u S l 6 i r r ~ & C F l f , f f i L L I n .
I l J r r W - f f i 6 D 6 1 l 1 l 1 J r f u f f i r r L ( B i I i ; 6 T 6 i r r E m 6 1 l T ~ ( ] i D t . q . 6 l J [ ! ; i D
15
. .
www.eelamview.com
1 1 1 1 '
' 1 1 1 ! i l l l l l l : I I I ' I I I I ! i l l l l l l ' I l l ~ 1 l i l ! l l l l l l l l ' I I I W I I I : I I I I I I
1 1 1 ! 1 ; : I I I ! I I 1 : I
,
ITU .IT8>!Jm "t5lID !& !D (]:U IT~, ~6lJ
Q T@ .9I6m ' IIm ~ u:.(]Q TlTffi!J~
G llJw ~ ~@ uITffi (]6lJm -r
(E ' tb 6T~~ffi ~ i I 1 m ; ~ 6T~ID l G ui J.N
Im 6illU ~lTffi ,@ [i;~~. ~ LI L ..J!D tb G lS' LLJ}G U
.!L6Tr6lT6lJiTffirol~ G U l uu~~~ (]urrlG U
' t5l[TU rrffi[T~' 6T~ID l G U w rrlL(]Lrrtb ,
U l[TU lTffi[T6i!I1 ~ ~rrw 6lJW lU U rrLLq.U Sl~
ffiG m 6lJ@ Jffi@ j ' 6lJ6irrol4[Ttb ' 6T~ID l G U U JiT.
~6lJiT ~~ ffiG m 6lJIm [T ' ~Im !J' 6T~(]!D
~lm l,P~~U U I,PffiffiU U LL6lJiT, .9I~6lJTrrG U
U l!Jurrffi[Tlm 6lJTll.jtb ' ~Im !J' 6T~lD lm l,Pffiffi
~~ G IFG U 6\)U G U U J[Trr.$lG U lLL~.
I,P[i;Im ~U U 6lJ~~(]6\)(]U J U l[Turr
ffi[T~ ~~U rrffi ,@ [i;~rr~. ~6l@ Jffi@ j
~rrw G IFG U 6\)tb .9I~ffitb . !!>rr~ G ffirr@ ,
IFtb ffim -rLJ}U U rrffi ,@ [i;(]~~.
!!>rr~ U 6\) .ruIl iTffi roIG U (]6lJ1 m 6\)ffi
LD rr{iJ!D 6U IT.$Iu (]urr6lJTrr)Jtb rrtJS1 !D ~ID l
G lS' LG \ffi 6lJ[i;~G U lG \(]6lJ~. ~u(]urr~
U l[TU rrffi[T~ 6T~(]6lJTITG \ ~rr~ ,@ U
urr~. 6T~@ IL~ ~~ ~
6lJI,Pffiffitb ,
1 956-G U U m -rU f[Tp:;rrU JIi;a; U l[T~LD LD [i;
~rr1 U Jrr ffi ,@ [i;~ (]U IT ~ ~6i!I1 1 f,g;]rfuffi6lT
G ' ID rrW lrnU J .@ II)1 1 i G ' ID rrW lU Jrrffiffi G ffiITm -rG \
6l l [i ; ~ CFLLtb ,@ U J!i>!D 1 6lJT1 TiT. ~[b @ ) ~
~.$I6\)tb G urr~ G ' ID rrW lU Jrrffi .@ ~,
16
~tb U l, t.6lffi6ljlb ~~U 4L~ ~(]6lJm 6lT !!>rrtD .!LLC86liT 6]~rr
6lJ~ G iCFw U J (]6lJm -rG \tb 6T~!D rriT, ~~~L~ U Jrrw uuITG m ~~G U
.!L6Trrn G urro61 6ill ~~ ~1 i;.$I ~~ 6T @ f f i a ;
(]6lJm -rG \tb 6T~ID l ~6lJT~ (]U JrrlFlm 6lJTIm U Jll.jtb (IJl~lm 6lJ~~rriT.
6]uU l[TG U 4tb ~ffi~LD rrlm 6\) ,@ 6\)rfulm ffi (IJl@ 6lJ~ffi LD rr6lJT
~6lJIF[Tffirr6U [i;1 lm 6\) U l[TffiL6lJTU U G \~~U U LG \G U lLL~. ~~ID l
ffim -rLQ .tJS1 G U,@ [i;~ !!>rr~ !!>rrffiG U 6lJW ltgLrrffi G ffirr@ tb 4
G IF~ID l lO tb ~ffi~ ,@ [TG lj G U lLD rr6lJT(lp6\)tbU JrrW uurrG m tb 6lJ[i;~
~. ~6Tr~~ ~ 6T~=1 f ~ jljIT6Tr.
,:!!)!!>rr ffiG U G urr6"66ill [i;1 lm 6\)U J~~rr ffi ~o61 G U ,g;]rfuffi6lT,@ lm 6lT
iTffisIT1 ~ .!LLG U ffi6Tr ~rfu tb ,@ rfu tb ,g;]~pSlffi .$ILU U Im ~ffi
ffim -rLIm ~ll.jtb , G ffirr@ tb U l6\:i-utb u6\)uU lLLJ}U JG U lG U .!LU ~IF
~6\:i ffim L~ffi .!L6Tr6lT LD m q 61 U q.6\:i ~ ~,
,@ [TG lj 6lJ[i;~ ,@ [Trr~6lJ~~6lJT tb G urro61 lFrr tb ~rfu.$l [i;~
~ f f i 6l T ,@ lm 6lT iTffilm 6lTU utb u6\)uU lLLq.U J G urro61 6ill [i;1 lm 6\)U J~
~ ~~ID l ~tb lm LD ~ ~rrli;a; 6lJ[i;~ ' .$I6lTiTlf,g;]li;a;lT[TiT'
6T6lJTfficnpSl6lJrrllm lFU Jrrffi [i;1 {iJffilm 6lJ~~ I1 iLG \ffiG ffirr~ID Im ~ll.jtb
~tb U lffi 6TG \~~ffi IfnpSl(]6lJT~.
,g;]r' :llffi6lT6lJiT ffilm 6lT I f ,g;]rfuffi6lT6lJiTffi(]6lT G a;rrlm 6\) Q IFW 6lJ~
6TLD ffi@ i G U rrI~G U 6U . G urr6"66ill [i;1 lm 6\)U Jrfuffilm 61 T~ ~rrffi.$l
~ ~ ~ 6T rf u(]a ; G \a;rr~ C8urrtiJ lm 6lJuu~? ~1 m ~G U lL
!!>rrtb 6Trfu(]ffi LD Im !D [i;~ U U ~? ~6iJ6lJ6lTG lj ~[Ttb !!>rrrfuffi6Tr
6lJ6lTiT!!>~ ffiffiG U lG U lm 6\) 6T~U Im ~ & 1 i;.$I(]6lJT~.
~6iJ(]6lJlm 61 TtJS1 G U , ' (]~.G U l,U 1 .tJS1 6lJTiT' G ~~u ~lm U Jffi
Im ffiU U {iJpSl G U lLLrriTffi6Tr, ~~6lJTrrG U ~t.6lI,PiTffi~ffi@ i ~~
6T~ID l U JrrW uurrG m ~~ ' i Y f f i m ~ U [TG U l,@ [i;~. ~~lm 6b T
LD ID l~ !!>rr~, [i;1 lm 6U lm LD ffilm 6lT C8[D rrlG Uuri ~~ 6lJ[i;~6irC861 T~,
!!>rrtb ~lm LD ~lm U Jffi ffilm LU U lLJ}~~rr(]6\) (]urr~G LD ~ID l
G U l61 TIi;.$I(]6b T~, 6T6b T~ U ~6\:iffi6Tr ~6lJIm [T1 f IFLD rr~rr6b TU
U G \~~U J~ 6T~(]!D ,@ ~ID ltb !!>tb 4.$1 ~(]!D ~' 6]G 6b T6i!I1 6\:i,
G U l~rn6\)u 4061 ffi6Tr ffiL[i;~6lJ[i;~ ffi[T@ (IJl[TLrr6b T U rrlm ~lm U Jll.jtb ,
ffiLffiffi ,@ ffi tb urrlm ~lm U Jll.jtb !!>~@ i ~LLt.6lLG \, ~[TU
urriT~6lJll.jL6O T G IFU JG U U G \6lJG ~rr6O T(]!D ~~lm 6b T [i;1 U lffi.$l
6O T!D ~' ~t.6llm l,P tliLG \6lJ~(]U rrG U ~tb U llm U Jll.jtb tlim -rG \tb
u' im -r0tb tliLL6\)rrtb . ,@ u(]urr~ ,@ ~ (]urr~tb .
www.eelamview.com
F l ' W ~ ~u5IWrT 6lJ!J6\)rrjiJp5lr;)) 1J'r6J1Is6iw LDrn6llT@Jtb,
t51rnLj umrLrr!J 6lJrndlw@Jtb 6llIlG6lT@~~ 1I>~1I>6lr
~~ ~ITli.l..jtb. ~6lITrTr;)) t51!JUrT6l5Irn urIl~
~rn~~~,~~~
I I > 6 D l 6 ! I l . I . . j ~u5I~6lITtb ~r;)) ~r;)) II>rrmrffillD~. ~Llj
~tb 6T@~~6lJrn srscsomb ~u5I~ F l ' W 6l5I@~6ID6\)c6
II>rrll>~~rrrn 6Trn!l)l @6ID6lT@JrTlI>6ID6lTLljtb, LDc6I1>6ID6lT
Lljtb 6JLDrrjiJp5l LDmrCll6lfDTrr@ LDmr6lfDTrrwuCllurr6llT 6lJ!J
6\)rr!l)l 6Tr6.JII>~c6@j~ Gi~rIlLljtb. ~6lITrrr;)) t51!Jurrll>!Jrn
6T@~~ ~~tb ~u5I~ Fl'W~6ID~ ~6IDL~jiJ@j~~rrrn
6Trn!l)l ~u5I~ LDc6I1>~tb, ~u5I~ @6ID6lT@JrTlI>~tb
~~6lJ@j~~ !5libffilrnlD6lITrT.
L6\)1I> 6lJ!J6\)rribp5lr;)) 6l5I@~6ID6\) @Wc6I1>r6.JII>6lr U6\)
Cll~rrrnp5l @6lIT6l5I@~6ID6\)U Cllurr!JrrLLr6.JII>6ID6lT [liL~~
6lJ[i;~ci;a5lrnlD6lIT. ~6lJib6IDlD srsosom b II>rr6\)tb u~[i;~
6ID6lJ~~c6ffillD~. ~u5I~ F l ' W 6l5I@~6ID6\)uLjs6iIl>~tb
~ib ~ci;a;oi)6\). 1fIl)a;If6\) ~.fu.J& U (]a;rrLurr@
~c6@j 6JibU, ~u5IWrT LD~~uS1~tb U6\) @Wc6I1>r6.JII>6lr
Cll~rrrnp5l LD6IDlD[i;~6lIT. IJ'EmpjrTWlI> ~Cll!JlTLL~~ 1I>6\)[i;
~6ID6lJ - 1I>6ID6\)[i;~6ID6lJ @!Jmr6IDLLljtb UrrrT~~c6
Gill>rrmr@~rrrn @c6ffilGllDrrtb. ~61ITrrr;)) ~u5I~6lITtb
6 \ J I T @ l b LDL@tb ~!Jrrffilll>6lr 6lJrr~~rrrn Cll6lJmr@LDrr?
~u5I~Wtb 6TrnlD Ljdl~u uw
6lfDT~~r;)) ~6lTtburr~ ~tbt51
~L@ J tb, ~~tb
~u~
Gill>rrmrLq.c6@jtb ~6ID6\)6lJrn
~, urrWcflJ'r;))lI>6lr Gi~rrL!JL
@tb, ~6ID6\)II>6lr ~rTUUrllc6
II>L@tb. Q U I T . s i @ w 6 6 U m
~u5I~wtb @UULq.~~rrrn
~6IDLD~ffi1tb 6TrnlD ~L
LJ . J 5 l : . L II>LL6UlLDULj, !5lrT6lJrTa;U ~t. 6 1 w l D 1 T 6 l J l ! I 6 l 1 1 T
Lj ~ 6IDLD, ~ ~ ~ ~ 6IDlD uS1rn ( 8 u~6 D ) 6 ) J tn 1 6 1 h
~rT6UlLD, ~ U~ ! f ,l 1 ! l l 6 ) J ! D ~ ~6 O J 6 \ ) 6 ) J I T ,
6lJ6lTM~, ~~r;)) uuS1ib~u F f W u( 8 U I T ~I T I : ' L
ULL6IDlDlI>6lr 6TrnU61IT ~ ( ! J l 6 1 h ( 8 6 l 1 T I T l q ! D 6 1 ' i l f f u
Lj~W ~L~(IJl6IDlDc6@j ~ 1 i i l ( 6 ) J I T ,
6lJ@jci;a5lrnlD~ 6TrnU~ ~p5l t5 1 f i l ~~1 T 6 1 I i l w l T .
LljLDrr @6lJ6l.j6\)lI>tb. (IJlLq.WrrL~
~rrLci ;a;tb ~ 6lJ6ID!J
uS16\)rr61IT Gi[lip5l(lJl6IDlDlI>6ID6lTU
UrrrT~~ci;ffil(glDrrtD. ~6lITrTr;)) ~u5I~ ~ ~ ~
~rrrn 6TrnU6ID~ L6\)lI>tb L6lIT~ II>rr6\)~~r;)) II>mr@
II>rnIc6I1>~~rrrn GlurrffillD~.
~! ~! ! ~ Lrn6ID61IT [!itbt5I ~
ffilrnlD~. ~ II>rrL@tb 6lJ~uS1r;)) Gi6lJibp5l [li6IDLCllurr@
ffillD~. mtbu~~tb Gl[li~rn!l)l [liLc611> ~uS1!JLDrruS1!Jtb
LDrr61l;ITa;6lr ~ IJ'6UlLDUurrrTa;6lr. ~ 6lJ6lT(IJlLm 6T6lIT
6lJrr~~~ (IJlLq.c6ffilGllDrn.
!Jurrll>!Jrn 6TrnlD GilJ'rrr;))
@m!l)l ~ ~dl LDdl~dlm
Giuw!J6i:>6\), ~u GiUWc6@j
U6\) Giurr6lr Lmr@. U6\)
~rTiii~r6.JII>6lr Lmr@. [lirrtb ~Gl~
LDdl~Gl!Trr@ IJ'LDlI>rr6\)~~r;))
6lJrr~6lJ~rrr;)) 6lJib6IDlDcf IJ'rIlwrr II>U
Ljrfl[i;~Gill>rr6lr6lTrrLD6i:> 61lIL6\)rrtb.
t51!Jurrll>!Trn 6TrnlDrrr;)) 'Symbol of
Freedom' 6Tm!l)ltb ~6\)rT
lm!l)lffillDrrrTlI>6lr. @m@Jtb 6Trnl6IDLD,
LDdl~ Cll[li un o , ~mLj, ~~6IDLD,
~6ID6\)6IDLD - (IJlc6ffilwLDrr II> LDc6I1>6ID6lT
Gl[li~~~r;)) - 6TuGlurr~tb
6J6IDWII>6ID6lTLlj tb 6TrnlW6lJrT 1I>6ID6lTLljtb
Gl[li~uu~, ~6lJrTlI>~c6l1>rrll>cf
~[i;~uu~, @6ID6lJ~rrm 't51!Jurrll>!Jm'
6TrnlDrr6i:> ~rT~~LDrrffillD~. @6ID6lJ
~ ~iii~6lJtb, 6TLDc6@j 6lJ~lI>rrL@tb
IJ'~~W Cllurr~6ID6lIT. @6lJib6IDlD~~rrrn
6TLD~ Wc6I1>(IJltb 6l5I~6ID6\)U
Cllurr!JrrLL(IJltb @6\)L~WLDrrll>c6
Gill>rrmr@6lr6lT6lIT.
17
www.eelamview.com
&RS81~ s6lll@ J1i',
l!6l~631
6 I i I ~ 6 1 J J 6 U a
a ; ( !) j ~!!i1T o m i .
~ i li .
-
18
-~--

< : 6 I ) C D i . t 1 J 6 I ! T ' I f Q I ' . . . ~ ' ! P 6 J 5 ) 6 D 7 ' t r o i J


f LlW{f J U ~ e ; ~ ! p f f Wr f ' W
~ 1 t f . ; J (;(/)I fJ W
~ t t ~ I . & 6 ! ! 1 ' I f ~ . r 1 M 0 lJ ~ 6 I 5 ) ' ! P
'Wt . : . {P ) @ b ) ' ! P t r 6 l5 ) 0 lJ C i 1 3 f T8 ; I {! ; W
C f,W fjjc..L~6iJ
8 Y t . r T 6 I 5 ) w i 1 5 l6 D 7 ' t r d r . r ~ 1 . f j lr 1 f P W
6 T f P 6 T < ! J . ! r j ; ~ 8 Y t . 6 W( j } 6 I 5 ) L~ ~
Wt r 6 D 7 ' Wt r f j ! 6 J 5 1 d r
t i " 6 I 5 ) w a 5 i 6 D 7 ' f T d r . r 6 T r j ; ~ 6 I 5 ) 0 lJ Wd r
6 1 t J u t r , s , lJ d r g r T #
I ! P f P f f i J l{! ; ~ r F J C i , s , . r
~b~6V&&ff~m b ) ~ f T ' - t t 6 } Lt J r r ~
U 6 I 5 ) L6 / J i ' P 6 I 5 } i $ ' 1 J 1 j ~ o r ( ! p t b
< y > ( / J f J ) t i J ~ 6 1 S P 6 i J . r
~ ~ & e , f ; %I f 6 5 r u~t...<i$C$Q51
f i > J e W8 i & lJ 6 J ) i ! f , U J lf t U fL@6lJtr6.(cQ
6 } t f ! R 6 i l ~'U$6iJ!
6))6I5)6V!P.g,tt%(f~ . . [j _i ; t f J ~ mr r 6 i J
mj i P 8 0 9S ) r r f 6 l) 6 / f ) 0 1 r ; # 6 . f , c O
<:Ulftf~ $~ $6 i J !
I I j 6 l5 ) ' 6 u r P t 1 i r f ~ i f d r ' 1 D r ! ! ; 6 0 6 ' lJ 6 lJ 6 1 i T
O>iJ-Utr&ijw ( . ( ) ( f o Wr 6 l5 ) U
'W~ q. ~&c; !
6 J Wf T # . ( j ) I J ) G llLT ~ / ~ ~ li i t b f J ) Wt r 6 i ; . r
u a ; 6 i 6 } 1 I J 1 f M !}rt6)Ulftf/ciJ
li J lP 1 9- ~ lfft;
o 5 l# w ' ]) w i r D i T / t 1 f P w t r ~ f f
' L/ 6 1 t t u r j ' W b ) f i llf ; 5 ' ( lJ r : ( g t i J
6 ) . s f T ~ 1 J J 1 f ( / J f J ) f f ( f
U ! R lb t p 6 t ltr66r! 6i6n'( 0If~
o r # t t ~ U 6 I S ) c $ ~ s R b ) ~ t r # 6 ; l{! ; d J
t b t j ) < ! J ( ! ) ~ W -
o i J s f W( ! ) WI f " D i 1 ! o r ! i > ~ 6 V6 1 J i 5 I i r
tS lljUIf 8;iJ66r '6))t;61615)1.0
' i Lf I J ) f ! P a -d d Cic;.'
< 5 J I llr r i 1 i r u f T W _. 6 T 0 P Wd ! ' i Lt 6 I lt
tS l6I5)!: 9 ~(jj& 6 T 6 r . $ I {f J 6 I J 1 f 1 i '
( j 6 J ) L~ W G " f I ' 5 U f i J
( i ) 0 1 f l J @Q . J 1 i 6 t r _I &Grr%J@6I5)6-
~Q51!p~ 6 )!: !i I f,S i tP
_.~6,1 d r
( /) l9-~6ll( ro tr -' C : : _U lf t t W( J J 6 lI 6 W-
~ a 5 J P ! J ) ! ( b w o i ls r ( / f $ 6 @w w ,
< E i lo d r , 6 ) u r r 6 ' i 1 {f lJ s , r : ; e,
c 5 > u r ( 6 / J i f o 8 r . ' 6 7 ' ~ 6 i J ) 6 lJ Q J m
6 lI J U f f 8 i l} f i i r 6 ) u 6 I J ) I D
G n . 6 J . I c;riJC;;s,! -
6 " 3 {f J J 6 5 ) U J J lf c t r . ' i9 r 3 6 lJ f f i J i J W, . '
b ) i b f f " ?- - W U ~ e ; , 0 lJl/!$I 6 T - r / i W
~Utrtfla r ~ t j J {! J 6 i J
M{f)J6I5)LUJtra r.' 1J)1f1JfJ)trli''fA
Uri 5 6 1 5 ) f J ) 6 lf ) {f J 6 )~ I f~ (;b)U I f@# siJ
~tP e - r r f i J u o i J
& ( f lJ f i U ) LlI . J lf d r ! lB1I!pw
t J . {f ) J r o > {f J f V6 i r ~ 6 I ! T ' 6 1 J t f 6 1 . / ( f ( j )
r : ( J J L4 o i J Jj1J.i ;W
C : {. ) {! ) J ~ c . . . J t r o t r , l ( j {! i > ~ 6 lJ 6 / J & f f r
t S I t[UtI"Gitf ~ ID " ~ i>
6 1 o r P {! 2 J G-d ;('j~/
---
www.eelamview.com
6J!D ~~rr!p
300 ~6l i m - 0
oSrr 6 \ ) t . O ~L E l !prr
6l J rr !p 6l.j
~ l U ! T (! P L D
(g ~ rr 6 U 6 l Sl l L j t .O
@ 6m !D Ji ;~~rr .s
1 6l S l 6l T ~~l U ~.
~
rT 6ll! f61Jrr! bpSl6t l 1il11lf,6l! l~llJrrm G lJ't iJ~G llJrr~.! l)l
sm @ . ~LJS1! Jt D ~sm @ I6~e6@ j 'if (lp61l)[D
~ ~u5lw rT ax;lr ~~pS I G \ruJ~1lJ 1J'rT ~
166l! l61T U U 6l! lL~~ e6.$l[D rrrT l66ir.
(Ip~61Jrrt b ! l)JT [iJ[D rrsm ~6t l, ..g)I~rr6lJ@ l IJ'rliJl6 I6rr61J~
~ G urr[iJG I6m .:.@ .@ LD IlJ~@ J Lj661 G urrpSl~ ~sm
Lrr~ ~ 16r\1a;rr6t l G u@ 6lJ61T ~~rr~. ~w U U 6l! lL
I6Llf,~rr~ urrsm ~llJ~ G ! 5@ G IJ'W 111J~ . .@ LD llJt D
6lJ6l! l! J G IJ'~.! l)l U 6l! lI66lJ6l! l! J G 6lJ~.! l)l .@ LD IlJ~~6t l 166t l
G 61J@ ~@ J I6rliJ6l! lI6LJS16t l [! JrrL~e6 I6m l6 Iil11lJ'llJrT
~6l! l61JLJS16t l6J! bpSle6G a;rrsm @ 6lJlf,@ J 16! bt 5l~ G IJ'6t l1il11
I6sm 6lfllT .$le6@ je6 (]l6rrLJS16t l 6f@ ~~rr~ CllIJ'! J~ G lJ'rliJ
@ jL@ 6lJ~.
~[D U Lj t D 1e616 .@ If,~ IJ'rliJl6 I6rr61J~~! b@ ju t 5l[D @ j
~LJS1! Jt D ~sm @ l66ir I6Llf,~m . t D sm @ t D 'if G urr! b
I6rr61Jt D U 6l! lLe6161F (]lJ'rrw u G U (]6lJlf,~rT l66ir .@ ! Jrr
lJ'! JrrlJ'@ )It D .@ ! Jrr(]IJ'lf,~! J@ )It D (]~rr~pSlm rT . I6rliJ6l! l16
6lJ6l! l! J LD L@ LD 6t l61J - I6L6t l I6Llf,@ J ~rliJl661T t b, LjLU l6t D ,
IJ'rr6lJl6t D , I6Lrr! Jt D LD ! b.! l)lt D G ~~.$lw e6l6rr~1lJ ! 5rr@
l6oIT 16t l G 6lJ! bpSle6 G l6rr~6l! lIlJU U [D e616 Iil11LLm rT . .@ If,
~1lJ 6lJ! J61Jrr! bpSl6t l.@ ~~6l! lI611J 1J'rT ~6l! lm U 6l! lL~~ G u
(]6lJlf,:2irT 166ir (]6lJ.! l)l IlJrr t D .@ 6t l6l! l61J.
..g)I~m t 5l~ LD ! b.! l)lt D ~! JrrLJS1
! Jt D ~sm @ l66ir ~ sm (]Lrr
~m . .@ rnLei;a;rr~ ~W C6
(lpt D ffW (l ptb ..g)I~6l! lLD U U LLm .
G :2i~rliJl6rT , LD ! JrrL~llJrT , (IJll6t D
I ~w rT , t 5lG ! J ffili;a;rr! JrT , ~rliJ.$l
(]61JllJrT , .@ If,~e6l6rr! JrT 6fm
..g)Ilf,~llJrT U 61Jr\1Lt D ~uSiw l6t D
..g)I~6l! lLD U U L (]! 5rT lf,~@ J .
..g)I(]~ I6rr61Je6I6LL~~6t l
(]urrrT ~@ J~llJrT , 'if6t l61Jrrlf,~rT ,
~rliJ.$l(]61JllJrT , ~rliJl661T rT 6fm
..g)Ilf,~IlJr\1Llb ..g)I~6l! lLD U U LL@ J
ffW ~ ~t D 1w l6t D .
6lJrr6ir(lp6l! lm uSl6t l :2iuSiw 6l! l! J
G ~[D Le616 (Ip~llJrr~ ~r\111JrT
6lJ lJ'l6t D ~6l! l[D lf,:2i 6lJrT 6lfIIT rr
~! JLD usm urrL@ u U 6l! lLG IlJ
{ ! )6Ill61l61lrT ,
!!) tD l w i T
(8 ! ! i8 1w @ w 5 i a . i b,
!!i u S l ~W U U ! D ! ! l1T 6T lIT ,
! ! )t .6lW H l I1 i .
19
www.eelamview.com
o
u ~ u r O - [ l J r r w l i ; a ; r r G l f f i r r ~ @ 6 l J [ i ; ! D
8 ' L L L D ~ ( Y l 6 6 l 6 \ J 6 l J [ i ; ! D ( Y l G f u - I D J 6 l J L ~
, i l i D 6 T r ~ r l i J f f i 6 1 T ~ ~ ! D u r r L G l L D r r y 5 1 w r r
f f i f f i f f i i D I D J ~ ( ] ! D r T [ i ; ~ 6 T 6 i u . 6 T 6 i u . 6 T 6 \ J . ~
. @ l 6 1 T 6 l S l 6 \ J 6 l J O - ( ] 6 l J ~ @ t D . @ 6 \ J 6 ' U r r 6 l S l L
L r r 6 \ J ( ] 6 l J ~ 6 ' U ~ W 6 l S l L @ t E f f i f f i U U @
su mr a i si r 6 T G f u - I D J 8 ' L L t D f f i @ ~ L D W r r f f i
@ [ i ; ! D ~ .
~ u ( ] u r r ~ [ l J r r G f u - d i L t . q . i D 6 l J [ i ; ~
. @ l o- ~ G f u - 8 ' L U 5 . J f f i ~ 6 1 T U u i D p S i f f i @ ~ L D
W r r f f i U ( ] U ~ 6 l S l L D r T ~ U U ~ ! D t . S 1 O - U r r f f i O - G f u -
( ] f f i L t . q . f f i f f i f f i l f u @ t D . ~ U 6 T r 6 1 l l u U
6 l J ~ , i l 6 \ J . @ l 6 l J G f u - L D 6 I l T , i l 6 \ J ~ w r r f f i 8 0 f f i L r T
6 l S l L t . q . f f i $ l [ D ~ .
~ u 5 1 W L D f f i f f i 6 T r @ f f i 1 < Q ! , I 1 . . j ! D ( ] L D [ i ; , i l U
( ] U r r o- r r L ~ ! D r r G f u - ( ] 6 l J ~ @ t D 6 T G f u - [ D [ f , l ~ 6 ' U
6 J i D u L L ( ] u r r ~ , @ 6 l J ( ] o- r r @ @ ~ r n T [ i ; ~
[ l J ~ U r T f f i 6 1 T l ~ L ( ] W @ 6 l J ( ] O - u 5 1 f f i 6 l . j t D 6 l J W
, i l 6 \ J ~ [ D [ i ; ! D 6 l J r T 6 T G f u - u ~ r r 6 \ J . @ l 6 l J r T f f i 6 T r
6 T 6 \ J ( ] 6 ' U r r t D @ 6 l J ~ O - ! D t D t . S 1 6 T G f u - [ D ~ l P ~
! D 6 I l T r T . G l u r f 1 w ( ] 8 ' r r , i l , ~ G f u - 6 I l T ( ] 8 ' r r , i l ,
8 ' [ i ; , i l o- G f u - , L t . q . L D ~ , ! D r l i J f f i ~ ~ ~ O - ,
[ l J ( ] L 8 ' ! D r r 8 ' G f u - @ U U t . q . @ G f u - J t D U 6 ' U r T .
6 T L D ~ l l i l I r f 1 6 \ J ~ 6 l S l O - L D r r f f i F F @ U L L 6 l J r T
f f i 6 1 T l 6 \ J G l u r f 1 w ( ] 8 ' r r , i l l 1 . . j t D ~ 6 l J r T . @ 6 l J r T
6 l J 6 \ J 6 1 D 6 l J [ l J f f i O - ~ U ( Y l ! D 6 \ J 6 l J O " r T f f i @ [ i ; ! D
8 ' . l r r 6 l l T ( Y l r T ~ , i l G l u r f 1 w u u r r 6 l S l G f u - L D f f i G f u - .
@ 6 l J r T W r r W U U r r r n T ~ , i l 6 \ J u t . q . ~ ~ f f i
G l f f i r r ~ t . q . [ i ; ! D ( ] u r r ~ ! D u 5 1 W L D r r r n T 6 l J r T
( ] U O - 6 1 D 6 l J 8 ' ~ , i l w i 6 ' U J L G f u - G l ~ r r L r T L j
6 1 D L W 6 l J o- r r f f i @ [ i ; ! D r r r T . @ u u t . q . G l w r r
f f i r r r f 1 w ~ 6 1 D ! D ( Y l 6 1 D 6 I l T U U r r f f i < Q ! , o- t D t . S 1 f f i f f i
( ] 6 l J ~ @ L D r r 6 l l T r r 6 \ J 6 l J 6 \ J 6 1 D 6 l J u S 1 6 \ J @ [ i ; ~
20
@ U t . S 1 b l r r ( Y l 6 ' U t D ! D u 5 1 W @ 6 I l T ~ ~ ! D 8 o 8 ' r r , i l f f i 6 1 T r r f f i U t . S 1 r f 1 ~ ~ f f i
I f u I D J ] U r r L L 6 I l T r T . ~ u 5 1 W G l L D r r y 5 1 u S 1 G f u - i r f 1 6 1 T 6 1 D L D ~ , i l [ D 6 1 D 6 I l T8 0
~ ~ ! D a ; f f i ( Y l w G f u - [ D 6 I l T r T . ! D u 5 1 l P r Tf f i 6 1 l l G f u - 6 l J r r W 6 l . j 8 ' r f 1 [ i ; ! D ~ . 6 l J L
G l L D r r l P l u S 1 G f u - L D O - r n T U t . S 1 t . q . u S 1 6 \ J ~ f f i $ l ~ ~ 6 l S l ~ ~ . @ l G f u - ~ 6 I l T ~
! D u 5 1 6 1 D 1 J l t D L f f i U ( ] u r r o- r r t . q . 6 I l T r r r T L D 6 1 D [ D L D 6 1 D 6 ' U W t . q . f f i 6 T r .
6 l J [ . ! 9 r n T r r ~ O - L D U U l P ~ L D 6 l J r r ~ U t . S 1 t . q . u S 1 6 \ J ~ f f i $ l ~ ! D 6 l S l ~ ! D
~ u 5 1 l P b O l O - t D L G l L @ f f i f f i U ( ] u r r o- r r t . q . 6 I l T r r r T G l u r f 1 w r r r T .
@ u ! D r r t D i W i D [ D r r ~ t . q . G f u - G l ~ r r L f f i f f i ~ , i l 6 \ J @ [ i ; ! D
@ 6 U ( I 9 t D ( ] L D i D G l f f i r r ~ L . @ l w o- r r ~ ( Y l W i D ~ f f i 6 1 D 6 1 T U U 6 ' U . @ l p S i
I r T f f i ( @ ) t D ~ 6 1 D 6 ' U 6 l J r T f f i ( J t D G l ~ r r L r T [ i ; ~ ( ] L D i D G l f f i r r ~ @ ! D u 5 1
l P r T f f i ( J f f i 6 l S l y 5 1 u L j r n T r T 6 l . j l l i l I L L . @ l t D U r r @ U L L 6 I l T r i " .
< Q ! , 6 I l T r r g ) . 2 J t D @ [ i ; , i l W ( ] ! D ~ W t D 6 T G f u - J t D L D r r ~ w u S 1 6 \ J ( Y l W
$ l f f i c f , L [ i ; ~ ~ u 5 1 l P r T f f i 6 1 D 6 1 T t D L U ~ 6 T 6 1 l l ! D r r f f i @ 6 \ J 6 1 D 6 ' U . . @ l 6 1 D ! D U
( ] u r r 6 L ~ , i l o- r r 6 l S l L ( ] ! D ~ W t D 6 T 6 I l T @ 6 \ J 6 ' U r r ! D ( ] ! D ~ W L D r r 6 1 D W
u S 1 g ) . 2 J U : :~ u 5 1 y 5 1 6 1 l T t D ~ f f i $ l ~ ~ 6 l S l ~ ~ ~ . ~ r l i J f f i 6 1 T U ( ] u r f 1 6 1 l T 6 l J r r ~ U
t . S 1 t . q . u S 1 t i \ l ~ f f i $ l F F l P ~ ! D u 5 1 l P t D [ l J 6 6 I [ i ; ~ 6 I l T r T .
@ ~ 0 G l f f i 6 \ J 6 \ ) r r t D ~ r T 6 l . j f f i r r r n T ~ u 5 1 W ~ ( ] ~ ~ W t D 6 T G f u - [ D
L D r r L D C 5 [ i ; ~ r r 6 \ J ~ r r G f u - ( Y l t . q . l 1 . . j t D 6 T G f u - U 6 1 D ! D . 2 . . . _ r n T O -~ ~ u 5 1 y 5 1 6 1 l T t D
~ 6 l J p S i w ~ .
G l l . . ) r r y 5 1 . @ I t . q . ~ L D ~ ~ 6 I l T ~ , i l 6 6 l [ i ; ~ t D , @ 6 I l T . @ I t . q . 6 1 D L D ~ ~ 6 I l T ~
, i l 6 6 l [ i ; ~ t D . 6 l S l @ ~ ~ 6 \ ) G l u [ D ( ] 6 l J ~ @ L D r r 6 l l T r r 6 \ J ( Y l ~ 0 f f i ~
[ l J r r t D .umr 6 T G f u - U 6 1 D ~ ~ ~ u 5 1 l P r T f f i 6 T r . 2 . . . _ r n T O - ( ] 6 l J ~ @ t D . [ l J r r t D
~ u 5 1 l P r T 6 T G f u - [ D 2 . . . _ r n T r T 6 l . j G l U I D J ( ] 6 l J r r L D r r 6 l l T r r 6 \ J . @ l O -~ W 6 \ J 6 l S l @
~ 6 1 D 6 \ ) 6 T 6 1 T l , i l 6 \ J $ l 6 1 D L f f i t D . . @ l [ i ; ~ . @ l O - ~ W 6 \ J 6 l S l @ ~ 6 1 D 6 \ ) ~ w U
G l u I D J 6 l J ~ 0 f f i r r 6 l l T 6 l J y 5 I 6 T G f u - 6 I l T ? @ [ i ; ~ f f i ( ] f f i 6 T r 6 l S l f f i 6 l S l ~ L
f f i r r r n T ~ ~ u 5 1 l P f f i ~ , i l g ) . 2 J t D , ! D u 5 1 l P l P ~ , i l g ) . 2 J t D 6 T ~ r n T 0 [ D ~ 6 1 D 6 \ )
su r r z ssi r ( Y l w G f u - [ D r r r T f f i 6 T r . @ ~ L 6 l S l L r r ~ . @ l [ D U ( ] U r r o- r r L U 5 . J f f i 6 1 D 6 1 T
[ l J L ~ ~ 6 I l T r r r T f f i 6 l r . < Q ! , 6 I l T r r g ) . 2 J t D < Q ! , , i l f f i f f i 6 l J r r , i l f f i 6 1 l l G f u - @ o- r r W 6 l J
6 l J 6 6 i ~ . D f f i ( Y l 6 f u - 6 I l T r r 6 \ J . @ l 6 1 D 6 l J f f i 6 T rG 1 6 l J 0 p S i G l u [ D ( Y l t . q . w 6 l S l 6 \ J ~ 6 \ ) .
' ~ u S l l P G f u - ~ 6 I l T ~ 2 . . . _ u S 1 6 1 D O - ~ , i l W r r f f i t D G l 8 ' W 6 l J ~ 0 6 T U
( ] u r r ~ ~ W r T O " r r $ l [ D r r ( ] 6 I l T r r . @ l u ( ] u r r ~ . @ l 6 l J G f u - 6 l S l t . q . 6 l . j f f i r r 6 \ ) t D( ] [ l J r r c i ; $ l
. @ I t . q . 6l@~~ 6 1 D 6 l J f f i $ l [ D r r G f u - . 6 l S l t . q . 6 l . j f f i f f i r r 6 l l T ~(]o- 6 l J y 5 I @ ~ ( ] 6 l J '
6 T G f u - U 6 l ) ~ ~ ~ u 5 1 y 5 1 6 1 l T t D 2 . . . _ r n T O - ~ ~ 6 l J p S i 0 I D J . < Q ! , ~ L r r ~ @ f f i r r 6 \ )
t or t e s . 2 ! ! 6 1 D L D W r r W , < Q ! , 6 1 D L D W r r W , . @ l [ i ; [ 5 l W r T f f i 6 1 l l G f u - . @ I t . q . 6 1 D L D W r r W
. @ l L r l i J $ l f f i $ l L [ i ; ~ ~ u 5 1 l P r T 6 l J r r \ P 6 l S l 6 \ J t D ~ @ t D ~ G l u r r 0 f f i r r 6 \ ) t D
t . S 1 [ D f f i t D ( ] [ l J o- t D G l [ l J r l i J $ l 0 I D J
@ c . ! 9 u ! D r r t D i W i D [ D r r ~ t . q . G f u - t . S 1 0 u , i l u S 1 6 \ J . @ l [ i ; ~ . @ l 0 L j ~ t D
[ 5 l f f i W [ i ; ~ ~
6 J [ D ~ ~ r r l P 30 0 < Q ! , ~ @ f f i r r 6 \ ) t D ~ u 5 1 l P r T 6 l J r r w 6 l S l 6 \ J ~ w o-
( Y l t D G ~ r r 6 \ J 6 l S l l 1 . . j t D [ 5 l 6 1 D [ D [ i ; ~ ! D r r f f i 6 l S l 6 1 T r l i J $ l W ~ . ~ u 5 1 W [ l J r r L t . q . 6 \ J
< Q ! , r l i J $ J ( ] 6 \ ) W 6 1 D O - 6 T , i l r T ~ ~ u ( ] u r r o- r r L ~ ~ ~ [ i ; ~ L j 6 6 l ~ ( ] ~ 6 l J G f u - .
d i o- u r r ~ t . q . w f f i L L G l u r r t D L D G f u - , L D ~ 8 ' ( ] f f i r r ~ O - r T f f i 6 l r , , i l U L j f f i 6 \ J
~ r r G f u - ] u r r G f u - [ D 6 l J r T f f i 6 T r d i O - ( Y l L G f u - ( ] u r r o- r r t . q . l 1 . . j t D G l 6 l J G f u - [ D r r r f 1 6 \ J 6 1 D 6 \ ) .
~ f f i @ : , f f i f f i u S 1 i D p S i g ) . 2 J t D ~ u u r r f f i $ l f f i ~ t . q . g ) . 2 J t D 8 ' r r 6 1 D 6 l J 6 T , i l r T
G l f f i r r 6 l R r r L r r r T z ssn .
! D W W F F l P ~ , i l l J t D ( ] u r r r T ~ ~ $ ~ w 6 1 D O - 6 T , i l r T ~ ~ U ( ] u r r o- r r
t . q . w L ~ L r r o- 6 l J G f u - f f i 1 W J t D 6 l J 8 ' f f i L D r r f f i 6 l S ' W ~ ~ u u L L r r G f u - .
. @ l ~ 0 ( ~ U t . S 1 G f u - . @ l [ i ; [ 5 l W 6 1 D O - 6 T , i l r T f f i t D ~ ~ 6 1 D 6 l J ~ ~ u 5 1 y 5 1
6 I l T t D ~ t . q . ( ] w r r @ @ l P [ i ; ~ ~ 6 T G f u - ( ] [ D 1 f u [ D 6 \ ) r r t D . . @ l ~ G f u - t . S 1 G f u -! D u 5 1
y 5 1 6 I l T U : : . @ I t . q . 6 1 D L D ~ ~ 6 I l T ~ , i l 0 6 J 0 [ D @ 6 I l T L D r r f f i . @ l [ i ; [ 5 l w o- r r 6 \ J
www.eelamview.com
f f i ~ U U L L ~ . . @ 6 U r l i J 6 l I ) f f i , u r u x r , L D C & 6 U c F 1 w l T , . @ [ i ; C & ~ 1 T
C & m c F 1 w l T C & u l T r n [ D G i ~ r n $ l I P f f i f f i l T c F 1 w [ ! i 1 T ( f i l f f i < f f i u
U 6 l I ) L 6 T ( f i l ~ ~ 8 0 ~ ! l ) J ~ 6 l J ! D 6 l I ) [ D G i W 6 U 6 U m b G i 6 l J r n [ D
L f f i $ l w . @ 1 J 1 T C & 1 F [ i ; ~ I J C & I T I T I P m 1 r n U l J t D U 6 l I ) [ J U S I C & 6 U 6 l J [ i ; ~
~ u S 1 I P r T f f i 6 T r ~ C & ~ [ ! i 1 T ( f i l f f i < f f i f f i f f i U U 6 U f f i U U 6 U l T f f i
~ L q . 6 l I ) L D f f i 6 T T l T f f i < Q ! , L ( f i l L D [ i ; 6 l I ) ~ f f i 6 T r C & U I T 6 U ~ L t . q . 8 0 G i C F 6 U
6 U U U L L m r T . . @ 6 i J 6 l J I T W ~ u S 1 ! P 1 m t D I l i " > . t r o I 6 T r n l D . @ y 5 l
6 l J l T m G i I F I T 6 U g ) ) J f f i , 2 _ r f 1 w . @ m L D l T f f i < Q ! , f f i f f i U U L L ~ .
. @ [ i ; ~ . @ y 5 l 6 l l ) 6 l J L l . . J t D u \ t i 1 6 l 1 ) W L l . . J t D ~ 6 l I ) L f f i f f i W I T I J I T g ) ) Jt D
( ! p L q . w 6 l l 1 6 U 6 l I ) 6 U .
. @ U ~ l T t D ! 9 I f ! D [ D I T ~ t . q . r n t S 1 ! D U ~ u S l 6 U ~ u S 1 l P
I P f f i f f i L ! D f f i 6 l l ) 1 J 8 0 c F l [ i > J W 1 1 T l 6 U < Q ! , r T u u r f 1 f f i t D ~ 6 l I ) 6 U
C & w 1 T 6 l I ) I F[ ! i ( f i 1 C & 6 l Jt S 1 I D [ i ; ~ ~ ~ u S 1 I P r n 6 l J 6 T T t D C & u ~
. @ m m _ 6 m r T C & 6 l J I T ( f i l 6 l J 6 T T r T [ i ; ~ l T r n . L D I T 1 f r U L q . [ i ; ~ $ l L f f i
t D L D [ D ~ ~ u S 1 \ t i 1 m ~ ~ r n u \ t i 1 6 l 1 ) w ~ ~ 6 l I ) L f f i f f i ,2_W~
I d , ~ L l T r n .
< Q ! , L I . . J ~io ~ f f i 6 l J ~ r n ( ! p 6 U C & L D c F l r l i J f f i 6 T T 6 l J 6 U 6 U
I J f f i f f i 6 l l ) 1 J [ ! i t D ( ! P 6 l I ) L W L D ~ m T l t r o I [ i ; ~ G i 6 l J 6 1 T 1 C & w ! D [ D
( ! P L q . L l . . J t D 6 T m ( ! p I P r l i J$ 1 m l T r n . . @ 6 l I ) 6 T T @ J r T f f i 6 T r U 6 U r T
~ 6 1 J L r n f f i l J t b C & f f i r r r i - ~ ~ m r T , L l t r o I f f i 6 T r ~ 6 l J I T m r r r i - f f i 6 T r .
, c F l ! l ) Jt S 1 6 T r6 l I ) 6 T Tf f i 6 1 T 1 r n G i 6 l J 6 T r6 T TI T6 l I ) L D 6 1 1 ( f i l 6 l J [ i ; ~
C & I F L D I T T 6 T m f f i $ l ~ L 6 U G i I T W ~ 6 l J r T f f i 6 T r U 6 U r T .
' [ r l i J f f i 6 T r ~ u u l T f f i $ l 6 l l ) w i > ~ f f i $ l m l T 6 U ~ 6 l J r T f f i 6 T r
u l J r f u $ l G i f f i l T ~ ( f i l 6 l J 6 l J l T r T f f i 6 T r . 6 T r n m G i I F W 6 l 1 r T f f i 6 T r T
6 T m f f i G i f f i L L q . f f i f f i l T l J i > ~ m L D l T f f i f f i C & f f i L L ~ l T f f i f f i f f i ~ ,
G i f f i L t . q . l i ; f f i l T l J i > ~ m L D l T f f i U C & u c F 1 6 l l 1 L L ~ l T f f i [ i ; 1 6 l 1 ) m ~ ~
c F l 6 U ~ 6 l I ) 6 U 6 l J r T f f i 6 T r ~ ~ ~ L D $ l ~ [ i ; ~ l T r T f f i 6 T r . < Q ! , m l T g ) ) J t D
~ [ i ; ~ . @ 6 T T t D L l t r o l G i f f i l T ( ~ W ( ! P t D f f i 6 U r l i J f f i 6 l l 1 6 U 6 l I ) 6 U .
, 2 _ W ~ C & W I T ( f i l ~ m ~ . @ 6 U f f i 6 l l ) f f i C & [ ! i 1 T f f i $ l ( ! P r n C & m [ 5 1
w ~ . 2 5 < Q ! , ~ ( f i l f f i l T 6 U ~ ~ 6 U , 2 _ 6 U f f i t D 6 l l 1 w f f i t D
I F I T~ 6 l I ) m f f i 6 l l ) 6 T T , ~ [ i ; ~ 6 l 1 1 J . @ 6 l I ) 6 T T @ J r n ~ 6 l I ) 6 U 6 l I ) L D
u S l 6 U L l 6 1 5 1 f f i 6 T r U 6 l I ) L i > ~ l T r T f f i 6 T r .
~ G i L D r f 1 f f i a ; I T , t S 1 r f 1 L L r n , . @ 6 i u C & I J 6 U , U I T $ l 6 i u ~ l T r n ,
I m l T C & u l T r n l D 6 l J 6 U 6 U 1 J1 f r f f i 6 T r ~ 6 T r 6 1 T 1 f f i G i f f i l T ( f i l i > ~ < Q ! , L I . . J
~ r l i J f f i < L r n C & U I T I J I T L q . w c F l r l i J f f i 6 T T . @ 1 J 1 T ~ 6 l J ~ 6 l I ) ~ ~ L
~ 6 l l 1 [ J L L q . m r r r T f f i 6 T r . ~ 6 l l r T f f i < f f i ~ L l r f 1 w 6ll[i;~
1 : B [ i ; ~ I T 6 l J ~ G i u r f 1 w 6 l J 6 U 6 U 1 JI F l T m . @ [ i ; ~ w l T 6 l l 1 r n U 6 l I ) L
6 l I ) w L l . . J t D ~ r l i J f f i 6 T r L D ~ 6 l I ) 6 m 6 l l 1 L ( f i l G i 6 l J c l 1 C & W I D 6 l I ) 6 l J i >
~ l T r T f f i 6 T r . ~ u S 1 l P I P ~ ~ 6 U G i u t D u ~ . @ r n w 1 f r ~ [ i ;
5Q'
~ I J I d , u S 1 W l T f f i 6 l l 1 6 T T r l i J $ l [ D ~ 6 T r n I D I T 6 U ~ ~ ! D ~ [ i ; ~
. @ 6 l I ) 6 T T @ J r n ~ 6 l I ) 6 U 6 l I ) L D u S l 6 U < Q ! , u S l l J f f i f f i 6 m f f i f f i l T m . @ 6 l I ) 6 T T
@ J r T f f i < t D L l . . J 6 l J ~ f f i < t D G i I T W ~ ~ 6 T T U U r f 1 W ~ W l T f f i r l i J
f f i < t D ~ r T U U m T l U L l f f i < C & L D f f i l T l J 6 m L D I T t D .
6 l l 1 6 l J l T l T w f f i f f i 6 l l 1 f f i 6 l l ) 6 T T i > ~ f f i 6 l J 6 l I ) ~ i > ~ 6 l l 1 1 J
C & 6 l J ! l ) J C & u l T r T f f i f f i 6 l 5 1 f f i 6 l l ) 6 T T ~ ~ f f i $ l ~ [ 5 I W I T ~ I m
6 l 5 1 6 l J I T I T W . @ 6 l I ) 6 T T @ J r T f f i 6 l l ) 6 T T 9 r n W ~ I J L L q . , I m l T 6 l 5 1 6 U
L D I T G i u t D L l I J L c F 1 6 l 1 ) w G i 6 l J ! D [ 5 I f f i I J L D l T f f i [ ! i L i > ~ , G i l T @ !
I m t D U 6 l I ) L i > ~ l T r T L D I T C & 6 l J 1 TC & I F ~ r l i J .
6 l 5 1 w L m l T t D 6 l 5 1 6 l J l T l T u S l f f i 6 l l ) 6 T T 6 l J 6 1 5 1 6 l 1 ) L D u S 1 f f i f f i 6 l J r Tf f i
6 T T l T f f i L D I T ! D [ 5 I t S 1 G i I J @ ! 1 f r , ~ G i L D r f 1 l i ; f f i 6 l J 6 U 6 U I J 1 f r f f i c l 1 r n
G i f f i I T L L ~ 6 l I ) ~ ~ L f f i $ l m l T r T C & ~ l T c F 1 u S 1 r n .
6 l J 6 U 6 U I J 1 f r f f i 6 l l ) 6 T T 6 l 1 ~ i > ~ 6 U ~ ! D L D i T C & 6 l J 1 TC & I F ~ r f u ,
C & ~ l T c F 1 u S 1 r n < Q ! , $ l C & w l T f f i ~ r n w C & 1 F 1 T 6 l 5 1 w i >[ ! i 1 T ( f i l
6 T 6 U 6 U 1 T 6 l J 6 l I ) a ; u S l g ) ) J t D m _ ~ 6 l I ) 6 m l 1 J l T f f i [ i ; 1 r n ~ . < Q ! , L I . . J ~ r l i J
f f i 6 l I ) 6 T T ~ 6 T r 6 1 T 1 f f i G i a ; I T ( f i l i > ~ ~ . t S 1 [ D , 2 _ ~ 6 l 5 1 f f i 6 l l ) 6 T T L I . . J t D G i I T W
~ ~ . < Q ! , m l T 6 U c F l r n m @ ! c F 1 [ 5 1 w ~ u S 1 l P I P i > ~ 6 U ~ m ~
. @ m ~ 6 l I ) ~ 8 0 C 3 C F r T [ i ; ~ . @ 6 l I ) 6 T T @ J r Tf f i c l 1 r n , 2 _ ~ 6 l 5 1 6 l 1 ) w L D L
( f i l C & L D [ ! i t D t S 1 , , 2 _ 6 U f f i ~ ~ u S 1 I P r T f f i 6 1 T 1 r n c F l W c F 1 ! l ) J , 2 _ ~ 6 l 5 1 f f i
6 l I ) 6 T T U G i u ! D ! l ) J 1 F 1 T ~ 6 l I ) m 6 l J 1 J 6 U I T W u 6 l I ) L i > ~ f f i $ l I D l T r T
~ 6 l I ) L D ~ ~ t D t S 1 t S 1 I J U l T f f i l J r n . ~ 6 l J r T ~ 6 l I ) 6 U 6 l I ) L D u S l 6 U
6 l 5 1 ( f i l ~ 6 l I ) 6 U u L l 6 1 5 1 f f i 6 T r L l r f 1 [ i ; ~ ~ W l T f f i r l i J f f i c l 1 r n 6 l 5 1 6 l 1 ) 6 T T
6 l J l T f f i f f I P i > ~ u S 1 \ t i 1 m t D L D L ( f i l L D 6 U 6 U 9 L ( f i l G i L D I T i > ~
~ u S 1 \ t i 1 m C & L D . @ r n w G i u u S 1 ~ ~ , 2 _ w r T [ i ; ~ [ i ; 1 ! i J $ l ~ .
I l i " > . 6 1 5 1 W l T f f i , 2 _ 6 l I ) I P f f i f f i L D L ( f i l C & L D ~ ~ 6 l J l T w [ i ; ~
6 l J r n ~ u S 1 I P r n 6 T r n l D . @ \ t i 1 6 l 1 ) 6 l J U L l 6 1 5 1 f f i 6 T r c F l ! i > ~ w . @ 1 J i >
~ t D ~ 6 l I ) L i > ~ ~ . ~ u S 1 I P r T f f i 6 T r 6 l 1 I J L D ! D I D C & f f i I T 6 l I ) I P f f i 6 T r
6 T m . @ f f i ~ ! i > ~ 6 l J r T [ ! i ( f i l [ ! i ( f i l r l i J f f i U L l t r o I f f i 6 T T l T f f i U U I T W ! i > ~
, 2 _ W r T ! i > ~ 6 l 1 1 J i > ~ r n 6 l 5 1 6 l 1 ) 6 T T [ i ; 1 6 U t D ~ u S 1 \ t i 1 m C & L D 6 T r n
U 6 l I ) ~ [ i ; 1 6 l 1 ) 6 U [ ! i I T L L q . L l . . J 6 T r 6 T T m r T .
t S 1 I J U l T f f i l J m 1 r n ~ 6 l I ) 6 U 6 l I ) L D u S l 6 U L l t r o I f f i 6 T r G i U [ i > ! l ) J 6 T r 6 T T
.@ [i;~ . @ 1 J 1 T ~ 6 l J 6 l J 6 1 5 1 6 l 1 ) L Df f I P i > ~ u S 1 I P r T f f i < f f i ~ l J c F 1
W 6 U 6 l 5 1 ( f i l ~ 6 l I ) 6 U 6 l I ) w L D L ( f i l L D 6 U 6 U - IF(!Pffi 6 l 5 1 ~ 6 l I ) 6 U 6 l I ) w
L l . . J t D G i U I T 6 T T I T ~ 1 T I J 6 l 5 1 ( f i l ~ 6 l I ) 6 U 6 l I ) l 1 J L I . . j t DG i u ! D ! l ) J f f i G i f f i l T ~
~Ii;$lID~' 6 T 6 U 6 U I T 6 l J ! D w < & t D C & L D 6 U l T f f i6 T r n ! l ) J t D . @ 6 U
61)If~ ~ ~ ~ GiLD~, . @ m ~
, 2 _ 6 1 ) f f i 6 T T I T 6 l 5 1 w , 2 _ W r T 6 l J t D L D ~ U L l t D $ ] 6 l I ) L ~ ~ ~ .
G i ~ I T L f f i f f i i > ~ 6 U [ ! i l T r n [ 5 I U t S 1 L L 6 l I ) ~ U C & U I T 6 U
< Q ! , u S l l J t D < Q ! , ~ ( f i l f f i < f f i ~ ( ! P 6 l I ) [ D ~ u S 1 I P r T 6 l J 1 T ~ 6 l 5 1 6 U
G i U r r [ i > f f i I T 6 U t D U 6 l I ) L f f i t D ~ 6 l I ) 6 U 6 U 6 O T ~ r n [ 5 l L I . . J 6 T r 6 T T I T r n .
~ i > ~ 6 l I ) f f i W ~ 6 l I ) 6 U 6 l J C & m [ ! i L D ~ ~ t D t S 1 t S 1 I J U l T f f i l J r n
< Q ! , 6 l J l T r T.
~ 6 l I ) L D i > ~ t D t S 1 u S l r n G i u l T r n 6 l 5 1 I P I T G i f f i l T ~ L I T
L U U ( f i l t D . @ ! i > ~ C & 6 l J 6 l I ) 6 T T ~ u S 1 \ t i 1 m ~ ~ r n 6 l J 1 J 6 U 1 T ! D [ 5 I 6 U
t ~ ( f i l t D 9 G i U I T [ i > f f i l T 6 U t D u 6 l I ) L f f i f f i U U L ( f i l f f i G i f f i l T ~
L q . f f i t D C & 6 l J 6 l I ) 6 T T l 1 J I T t D . ~ 6 l J r T ~ 6 l I ) 6 U 6 l I ) L D u S l 6 U ~ u S 1 \ t i 1
m t D , 2 _ 6 U $ l 6 U c F l l D ! i > ~ . @ m L D l T f f i t ~ ( f i l t D u S 1 6 1 T 1 t D
~ [ 5 I [ 5 I L l . . J t D [ ! i t D t S 1 f f i 6 l l ) f f i L I . . J t D G i [ ! i l F r l i J f f i 6 1 T 1 6 U [ i ; 1 6 l 1 ) I D ! i > ~
~ [ D ~ . [ i ; 1 6 l 1 ) I D 6 l J I T m G i [ ! i I T i > ~ I T ( f i l ~ ~ u U 6 U
6 U 1 T ~ ( f i l U 6 U 6 U I T ~ ( f i l 6 l J 1 T ~ ~ ~ f f i l l i " > . ! l ) J C & 6 l J I T L D l T f f i . ,
21
www.eelamview.com
PHYSIOGNOMY SPEAKS
( ! f > f f i L D C 8 u 8 T f f i l 6 f r r ! D ~
'-
~
=
u
..; :
22
T
he f ace i s the i ndex of the mi nd. Her e we
see a chi sel l ed f ac:e whi ch has no tr u ck wi th
di shonesty, du pl i ci ty or dou bl e - deal i ng of
any sor t, whatever . T he eyes ar e the wi ndows of the
sou l . Wi sdom i s l ooki ng ou t of these eyes. T hese
eyes di scover a f ear l ess sou l whi ch does i ts du ty at
al l costs. T hese eyes can see thr ou gh a br i ck wal J.T hese
di sci pl i ned eyes whi ch note ever y detai l and gi ve i ts
owner the wi zar dr y i n mi l i tar y war f ar e and that
u ncanni ness i n acti on whi ch bor der s on the the
mi r acu l ou s. T hese eyes ar e the eyes of val ou r , the
wi l l of whi ch can be nei ther br oken nor bent. T he
sti f f u pper l i p r eveal s a char acter monu mental l y
i ndi f f er ent to the wi cked decei ts of pol i ti ci ans and
tr ai tor s.
T he nett i mpr essi on i s one of matu r i ty -
r i peness i n al l .
~ ~ ~ ~!fi'lOW
_ _ _ _ D ..I w..bl ~ 6 I D l D U..JL ( 8 I i aT I l ". QJ\i ! i B'05Sji ;~ L 1l 000m,
c::7J ~ 0!!liJrum!s ~ @}Sm~
~rrLli"y 6ID~~Gia;rr6TI61Trr~, ~61I1UJrr6\) ~
QUJ(j)I.sffiUULL~ Glurr<ffi[!J (!,Pffi~6ID~ [Drrtb ,@rlil
ffirr6ffi"ffiI<ffiGl[!Jrrtb. ~<ffiLOrrru<ffi "rr61T!JrlilffiGl61T
ffi6ffi"156TI. QLOUJUJp5IGlj,@.sffi6ffi"ffi61l1<ffi 6lJlP!UJrrffi
Q6lJ61I1GlUJ urrri".sffil[!J~. 6T~ 6Tuut.q.UJrrmrr!1Wtb,
~m~ ffiL6IDL06IDUJIf Q"tb6IDLOUJrrffi ~i!)Jtb ~ @J
"rr~ ~<ffiLOrr6ID6lJ Q6U61I1uu(j)l~~.s ffirrL(j)IffiI<ffi[!Jm
,@.sffi6ffi"ffi6TI. Q"rlilffi6\)61lrr6\) ffiLLUULL ~t.q.uurrm
ffi6lJ6ID!Jll..Jtb = (j)Iruuurrri".stb 156ffi"rulP!ffi6TI
,@6ID6lJ.,@UJib6IDffiffiL!f>~ ~~~ 6T6\)6ID61luS16\),
,@!Jrr@l6lJuGlurrri" (!p6ID[!JuS1!1WtbLOrrUJ~~[!J~~!1Wtb
6lS!i;~yrrl~~~6lJ6li)ffi~
15~6ID~ll..Jtb 156lJ.m1.stb ffiL(j)Iuurr(j)ltiIDLUJ6ID6lJ
~. ~6IDL~ 6 l J6 I D 6 1T ~ (!pt.q.UJfT~
~mLIi;a; ~ u Sf f i a; ;W~ a;6 f f i "a;6 i T .@6ID6ll.
~!JJlUJ6\) 6lJrr~156111m~tb ,@mUU6ID156lJri"156111
m~tb Glurr.sffilrrl~~mLOrrm 6JUJuy~ ~rr.s~6\)15
( > f f i 6T~6ljffim:.Lrr~ ~Ii;a; ~~~ ~6IDm6ljlf
Jl<ffi61!TLOrr15.sQ15rr6ffi"L~ ,@!f>~ (]lL06\) .2..._~(j)I.
~6ID61!T~~!1Wtb u.s6lJtb -
,@~(]l6lJ ,@tb(!p15~6ID~U umr .stb 6TLO.s
6Jibu(j)ltb QLOUJ~6ID61l 6T6ffi"6ffiUU~Glj.
. ,
www.eelamview.com
~ m w w $ ~m~Oll@)
( ! J J W W I Q U @ j l f ) f f i f f i ~ r n
,ll.t E l t t l w f i ; ~ 6 I i ) 6 \ )6 lJ t T { ; I t E l C 86 lJ ~ L 1 I 5 ) si r 6 I i )6 lT
j!I t 5 1 ! J U rrf f i ! J G I D 6 OT [ b 1 G I D 6 OT f f i L o C 8 u rrQ ~6 i J 6 \ )rrL o 6 T 6 OT ~
f f i f i ; { ; I 6 i J C ! J lG i rr. [ l)J Q u rT ' lt u rrt T f f i & 1 r C 8 ~rrG i rr. [ l)J 6 lJ ~o mQ )l.
~6 lJ t T f f i & 1 r ( ! p 6 lJ L o ~0 G llC 8 1 lJ C 8 ~rrG i rr. [ l)J 6 lJ { ; I 6 i J G I D 6 \ ).
~[ t ~ C ! J l6 lJ L o ' t Y C 8 ! J C 8 [ D ! J f i ; { ; I 6 i J t 5 1 ! J u rr6 lS 1 6 i J ' t Y
6 lJ ! J rrf f i f i ; Q ~rT I f f i 1 ( ! lrrt T f f i & 1 r. . @f f i f f i L ( 6 \ G I D ! J u . S 1 6 i J ~6 lJ t T f f i
6 lT ~ 6 lJ I lJ G I D ~ ~~U U G I D L llJ rrf f i G I D 6 lJ f i ; ~ ~6 lJ t T f f i G I D 6 lT
6 lJ rT lG I D lF u u ( 6 \ f i ; ~f f i 1 C 8 ( ! lG i rr .
l. C 3 L D rr 1 T 6 lD :
. @C 8 1 lJ 1 I i f f i 1 [ 6 l6 lu ~ t 5 1 ( ! lu u ~( i J U 6 \ ) lW ( i J ( ! lrro m( 6 \
f f i @! j f f i @j ( ! p G i rrL j , L tJ,~ L D f f i f f i & 1 r ~~G I D L D f f i 6 lT rrf f i
6 T f f i 1 U ~ [ D rrL ~6 i J 6 lJ rrw [ t ~f f i rr6 \ )L o . ~G i rrG I D ! D 1 lJ 6 T f f i 1 U ~
U 6 \ )L D rr6 OT , 6 lJ 6 lT L D rr6 OT [ D rr( 6 \ .
~rrw f i ; ~u u L L ~, f f i ~6 OT L D rr6 OT ~, ~u f i ; ~rr6 OT ~
6 T G i rr. [ l)J f f i ~U U L L ~f i ; ~G I D 6 OT C 8 6 lJ G I D 6 \ )f f i
G I D 6 lT ll. . J L o ~G i rr. [ l)J ~[ t ~ [ D rrL ~6 i J L tJ,~
L D f f i f f i C 8 6 lT Q I F W ~ 6 lJ [ t ~6 OT t T . ~6 lJ t T f f i @! j f f i
' t Y . 1 L . rT I G I D L D ll. . J L o . @6 i J G I D 6 \ ). t E I f f i rli J G I D 6 lT U
C 8 u rr6 i J [ D L rrf i ; ~U U L L 6 OT t T . 6 lJ . [ l)J G I D L D u . S 1 ~L o ,
C 8 6 lJ ~G I D 6 OT u . S 1 ~L o t E I ~[ t ~6 OT t T .
. @G I D ( ! l6 lJ G i rr ~6 lJ t T f f i & 1 r W~ . @! J f f i f f i L o
G \ f f i rro m( 6 \ , ~ a tn r r lF 6 i u f f i 6 OT 6 lS 1 6 \ J ~6 i rr[ 6 l,
' . 1 L . G i rr L D f f i f f i G I D 6 lT[ ~rrG i rr f f i rrU u rr( i J ! D C 8 6 lJ o m
( 6 \ L o ' , 6 T G i rr. [ l)J C 8 f f i L L rr! J rrL o .
6 T G i J 6 lJ 6 lT C 8 6 lJ rr . @G i rr6 OT 6 i J f f i @! j f f i f f i 1 G I D L C 8 I lJ ,
6 T G i J 6 lJ 6 lT C 8 6 lJ rrlF I F 6 \ )f i ; ~f f i f f i 1 G I D L C 8 I lJ , 6 T G i J
6 lJ ma 6 lJ rr G lL D rr( i J ( ! lrli J f f i @! j f f i f f i 1 G I D L C 8 I lJ ,6 T ru ~
L D G i rr6 OT OG llL t E I [ t ~, 6 T f f i 1 U ~ . @! J rr~6 lJ f i ;
{ ; I L t E I [ t ~, 6 T f f i 1 U { ; I 1 lJ ~{ ; I u f i ; { ; I 1 lJ 6 lJ rr{ ; l
f f i 6 1 T lL t E I [ t ~ C 8 L D rrlF 6 lu L tJ,~ L D f f i I E G I D 6 lT
6 lS 1 ( 6 \ 6 lS 1 ~~rrt T 6 T G i rr. [ l)J6 lS 1 6 lS 1 6 1 S 1 1 lJ lW 6 i J 6 lS 1 u rT lf f i
f f i 1 G i rr( ! l~.
[ D L D f f i @j f f W ~~t E lW rT I G i rr I F rT I ~{ ; I ! J L o Q ~rT I ll. . J L o . U 6 \ )
lW ( i J ( ! lrro m( 6 \ f f i rr6 \ )L o , . @6 \ )rli J G I D f f i ~ ~6 lS 1 6 i rr 6 lJ L f f i f f i 1
~L o , f f i 1 W f f i f f i 1 ~L o ~! J 1 I i ~G I D L D f i ; ~, 6 T 6 i J G I D 6 \ )f f i G I D 6 lT f f i
f f i rrU U rr( i J ( ! l . @! J rr~6 lJ L o . 1 L . 6 lJ rrf f i f f i 1 , 'a~1F 6 lJ W G I D L D '
6 T G i rr( ! l I F L L ~ Q ~rr@j u L j f f i 6 lJ ~6 lJ L o Q f f i rr( 6 \ ~~, 6 lJ rT I
6 lS 1 { ; 1 ~~, L D f f i f f i 6 li )6 lT U U rr~f f i rr~~, L D f f i lE & 1 r ' t Y
@j G I D ( ! lll. . J t E lG i rr[ 6 l 6 lJ rrw 6 lJ y $ l Q I F W ~, U ! J L o U G I D ! J U ! J L o
U G I D ! J llJ rrf f i ~t E l W L D G i rr6 OT t T lE & 1 r~o mL [ f i rr( 6 \ ~t E l W
f f W r. b
a u rr~~f f i $ lF t T ~I E L ( 6 \ L o , ~rli J f f i 1 C 8 6 \ )llJ t T ~I E L
( 6 \ L o ~t E l W ~! J I F t T f f i c l1 6 i rr, ~t E l W 6 ll! J t T f f i c l1 6 i rr, 6 ll! J ~
G I D ~ll. . J r. b - 6 lS 1 a 6 lJ f f i ~G I D ~ll. . J L o - { ; I llJ rrf f i f i ; G I D ~ll. . J L o a [ f i rT I 6 i J
u rrt T ~~rrt T lE & 1 r. @G i rr6 OT 6 lJ t T f f i & 1 r I lJ rrW U U rr6 m~{ ; I G i rr
f f i G I D L 5 1 ~ ~t E l W L D G i rr6 OT G I D 6 OT , . @[ t { ; lllJ rr6 lS 1 G i rr C 8 f f i rr6 lJ rr
6 lS 1 6 i J ~f f i f f i 1 6 \ J . @L L ~ll. . J L o , t 5 1 G i rrm6 lJ t T f f i & 1 r
lE o m~u . S 1 G i rr f f i G I D L 5 1 ~ ~t E l W L D G i rr6 OT G I D 6 OT
. @[ t { ; lllJ rr6 lS 1 G i rr a 6 lJ ~rT l6 i J ~f f i f f i 1 6 1 S 1 L L
G I D ~ll. . J L o 6 lJ ! J 6 \ )rr. [ l)J 6 T L D f f i 1 f n . . [ l)J f f i 1 G i rr( ! l~.
1 8 0 0 @~6 i J 1 9 4 6 6 lJ 6 I i )! J ~rli J f f i 1 C 8 6 \ )
I lJ G i rr L j ~{ ; I lF rr6 lS 1 ~ ~6 OT L D rrlE ~t E lW rT lG i rr
{ ; I ! D G I D L D G I D I lJ U u I lJ G i rru ( 6 \ ~{ ; I f f i Q lE rro m
t . rrssr. ~G i rr. [ l)J ~t E lW t T [ b 1 L o L D { ; I llJ rrf f i . 1 L . rT 1
G I D L D f f i @! j L G i rr 6 lJ rrw [ t ~~rrf f i ~[ 6 lf f i 1 C 8 ( ! lrrL o .
Q u u ! J 6 lJ rT I 4 8 . @6 i J ~rli J f f i 1 6 \ ) 6 T @; ! L D rrG i rr
lE u u C 8 6 \ )[ 6 lI lJ ~r. b , ~6 lJ G i rr . @L f i ; G I D ~ 5 1 rli J
f f i 6 lT 6 T @; ! L D rrG i rrG I D f f i u u ( i J [ 6 lf f i Q f f i rro mL rrG i rr.
f f W ~ ~t E lW t T . @! J o mL rr[ t ~! J ~L D f f i
lE 6 lT rrf f i , ~[ t [ b 1 I lJ ! J rrlE , ~~G I D L D I E 6 lT rrlE
[ D L ~~U U L L 6 OT t T .
~t E lW rT lG i rr 6 lJ rrJ u U 6 mf i ; { ; I 6 i J I f I rli J f f i 6 lT ~
Q ~( i J 6 lJ 6 lT t T [ t ~~. ~t E lW t T U { ; I f f i & 1 r
( ! p G i rrC 8 6 OT ( i J ( ! l~G I D ~f f i f f i rr6 m6 1 6 i J G I D 6 \ ). 6 T rli J
6 l@ !f > i I T 6 T lI T ,
L 5 l~I T 6 li J6 i u .
@ 6 li J6 O JI T G i r f f i 6 i J~I T l
,g ) ) , lI T lW I T ,
23
www.eelamview.com
~O
~rrm ~rrut.Ja; (]6lJ6ifuT@ Lb 6TmIDJ ~ 6 l J I i "
6T6ifuTmT1516\) IfuLufiJa;(!9ffia;rra; 1f~~W
..F6\)6O)m ~6O)!Jl~~ 6lJ[5~rrrT. @ 6lJrrlm
IfuLufiJa;61llro 6Triila;m =rT LDrr6lm6lJrT
15m ~~a;LDrra; @ 6O)6lm[5~mrT. @ UUt.q.
@ 6O)6lm[i;~6lJrTa;m @ 6O)L(]W L5l~urra;
~(]m 6lJW ~ @ j6O)!D[i;~6lJ~rra; @ [5~
~rrro 6Tro(]6\)rrtb Glurr~6l)lro ~tbL5l
6Tm1l)J ~6lJ60)~ ~6O)!Jl~~mrT. ~6lJrT
6Tmffi@ j ~ 6lJW ~[D@ j @ 6O)6TTW 6lJrT.
@ u(]urr~ mtbu~rr6lJ~ 6lJW 6O)~
~6O)L[i;~Lrr@ Jtb 6Tm LDm~ ~ 6 l l rT
6Triilffi@ 9Lm runjl[i;~ @ Lriila;61llro ~
lf1!l)lL5lm6O)6TTffi @ j1l)Jtb4a;m srsosomb U8T
6O)LDW rrm if;\6O)m6lJa;6TTfTa;(]6lJ~m6TTm.
6Tm~ ~tbL5l a;6lJ[D[D a;rr6\)~~(]6\)
JDrrriila;m ~J~rr~4~~~ro @ [5(]~rrtb.
JDrrriila;m ~mlfrrl 6Triil(]a; (]UfTlU6lJ6lJ
~rrmrr@ Jtb ~(]a; @ [5~ 6Tro6\)rr6TTm
IfLDrr~6O)W a;L[5~~rrm Gllfm1l)J 6lJ
(]6lJrrtb. ~[5~ IflDrr~LJS1ro ~mlfrrl 6l)l6TTffi
(]a;[D[DUUL@ uSla;6lJtb ~6lmrT6lJ '<J,rT6lJ
LDrra; @ ffitb. ~~80 IflDrr~ffi@ j ~
$lro ~m6TT 6lS'Lt.q.ro 6lJrr@ tba;rr6\)~~ro
~rrm @ 6lJrT ~6lJrrmrrrT 6TmIDJ 6Tm~
mwrr 8'rl.~mrrrT.
~tbL5l L5l[D[i;~~ wmj>uurr6lmtb @ ~
6l)lro 6O)~~lfrr6O)6\)LJS1ro, 1 f1 ~ a;rr6\)tb
a;~[5~ 6Tm~ ~[560)~ LDLui;a;6TTUL5l[D@ j
(]6lJ60)6\) if;\uSl~~tb Gllfro@ J$l[DrrrT. ~u
(]urr~~rrm @ 6lJ6O)LW UrrLlfrr6O)6\)ffi
a;rr6\) 6lJrrW 6lJ ~~tbL5lffi$l!D~. LDLLffia;
6TTU4 ~rrLD6O)~ffi(]a;mT1LJS1ro JDrrriila;m
@ [5(]~rrtb. ~rt.J$l[i;~ ~~lft.q. ioesn
~~wrr6\)W ~~ urr6\)rT GU::U4 (lM iro
24
@ jtb 6T~@ Jtb ~uSl!JlJffi@ j ~ !E ~, lf1rt.Ja;6TT6lJJffi@ j ~
!E ~ 6Tmw ~m~. ~uSl!Jl~m Ifnffi@ j~ro, ~uSl!Jl~m
~6O)LD~U(]urr~rrLLrt.Ja;m lf1rt.Ja;6TT6lJrrlm a;6lJm~6O)~ LDL@
LDro6\) ~6\)$lm a;6lJm~6O)~ll.jtb a;6lJ~6l)lro6O)6\).
fFJl~~uSlW If(]a;rr~rr1a;61llm ~mutb, @ w~tb, (]6lJ~6O)m,
a;6ifuT.mrT ~6\)a;~ ~uSl!JlrTa;6O)6TT uSla;6lJtb urr~~~~. @ [5~
(]6lJ~ma;(!9ffiGla;ro6\)rrtb ~ (Ijlt.q.(]6lJLJS1ro6O)6\)wrr?
~!Jlrrlm (]JDrT6O)LDW rrm (]a;rrrrlffi6O)a;a;m ~rr16O)LDa;6O)6TTU
Glu[DIDl~~~ wrrtb @ ro6O)6\)wrr? ~uSl!JlrTa;m @ uut.q.(]w
~~w(]6lJ6ifuTt.q.w~ ~rrmrr? ~~@ JrT ~6ifuT6lmrr 1961 @ ro
6T@ ~W I9J (]urr6\) "JDrrGlLDro6\)rrtb ~mwtb GlIfW W (Ijlt.q.wrr
ioso 6O)a;6O)wu L5l6l!>1f[5@ Gla;rr6ifuT@ @ ffia; (]6lJ6ifuTt.q.W I9J
~rrmll" 6TmW ~6l)l~(]~rrtb, ~@ LD~(]mrrtb, ~m6TTrrt.q.(]mrrtb.
.g.[mW 6T$lUI9J JDrrLt.q.ro sumqui lJd,~ LDffia;(!9ffi@ j ~
(]LDrr<!'Gfu $l6l!>L~~~ (]urr6\) ~ffi@ j~ ~6O)1f Gl~rr1wrrLDro
~6ifuT _rrt.q.w ~uSl!Jlffi@ j JDtbL5lffi6l!>a; JDLIf~~~LDrra; 6lJ[519J
~~~~6lJrT~rrm ~uSl@ j (]6lJ@ JuL5lm6l!>6TT L5l~urra;~m.
2. ~6OM6m6\) a;rr!5~:
1ft1 L5l~urr6l!>6lJ (]LDrr6ll)(]lfrr@ ~uL5lL6\)rrtb. ~mrrro
a;rr[5~ll.jLm 6TUUt.q. ~uL5l@ 6lJ~. ~t.q.a;m ~$ltb6l!>1f 6lS'~rT.
L5l~urr 6lJm(ljl6O)[DW rr6TTrT ~LJS1[D(][D 6Tm1l)J ~rt.Ja;6\)rrwuu6lJrT
15m ~6ifuT@ . ~6lJrT 15m a;rr[5~wrrrrlm a;~l9Jffia;6I!>6TT JDm@ j
4rr1[5@ Gla;rrm6TT(]6lJ6ifuT@ tb.
'D6lJ(]mrr ~ a;rr(ljla;m 6T6Gr LD6I!>m6l)lLJS1ma;[D4ffi(]a;rr,
6Tm@ l LDa;61llm a;[D4ffi(]a;rr @ j[i;~a;tb 6l)l6O)6TT6l)luurrm 6Tm
[Drrro, ~6lJm t.D@ 6lJm(ljl6l!>[D6I!>wu uwmu@ ~~ JDrrm
~W rt.J!6LDrrL(]Lm. ~uut.q. 6lJ6Gr(ljl6l!>[D6I!>W UUW 6GrU@ ~~,
6Tm@ @ j@ tbu~~m6O)~ 6Tmmrrro urr~a;rrffia; (Ijlt.q.w6l5\ro6O)6\)
6Tm[Drrro JDrrGlmrr (]a;rr6l!>!Jl 6Tmw Glurrm' 6Tmw
~6ifuT6lmro a;rr[5~ 6T@ ~ll.jm6TTrrrT.
@ UGlurr@ ~ Ifnwrt.Ja;m L5l~urr6l!>6lJ, a;rr[i;~wt.q.a;(!9Lm
~uL5l(~'i6lJ19J ~6lJ[Drr?, ~uSl@ j L5l~urra;~m 6lJm(ljl6l!>[D6O)W ,
6lJm(961!>!Dffia;rra;~ (]~rT[5Gl~@ ~~6lJrT ~ro6\). 6lJm(ljl6l!>!D6I!>w
~6lJrT t.D@ ~mT1~~6lJrT a;(]6TT lf1rt.Ja;6TT6lJrT 15m ~rrm.
~$ltb6l!>1fU (]urr~rrLL~~ro fF@ ULL ~uSl!Jl6O)~ If1riila;6TTffi
a;rr6l!>LW rTa;m ~rrffi$lmrrrTa;m. ~[D6lJ~U (]urr~rrLL~~ro
urt.J@ j_j[D~w ~uSl!Jl6l!>~ lf1rt.Ja;6TTu (]urr661lfrrtb @ ~rr~6lJ~
~mtb ~rrffi$lmrT.
lf1rt.Ja;6TT6lJffi@ j Gl~rr1[i;~@ 6lJm(ljl6l!>[D~rrm.
~~ (Ijl6l!>[D6I!>W~6lJJffi(]a; u~6\)rra;~ ~[5~rrrT L5l~urr.
~6iJ6lJ6TT6lJ ~rrm.
~6ifuT6lmro a;rr[i;~ 1948 ~m6lJrrI 30@ ro 8TL@ ffi Gla;rrro
6\)UULL L5lm ~m6O)[Dw ~uSlW JDrrLt.q.m uSla;li'lf1[D[i;~
urruw ~wrra;~rr~ urra;6lJ~rT ~ um.so urrt.q.mrrrT.
"alfwffi@ j 6lJtb (]JDrrwffi@ j
~IW LD[i;~ ~6ifuTurrrT (]urrro
~rrw JDrrL@ ffi@ j Gl~rrro6O)6\) (]a;L@
~Im ~6ifuT6lmrr@ @ u(]urrffi@ j 6I!>a;LDrrw GlIfW
www.eelamview.com
6 l J l 9 J m r C 8 u r " 6 T 1 f f i ! l ) J l U r r L 6 D u m nser m r .
~ m r = 6 G ) 6 ) ) U C l u r r 6 ) ) C 8 6 l J t .5 1 I J U r r 6 l 1 L D ~ 6 l J I J I 9 J
L D 6 G ) f f i 6 l 5 l L D c i ; f f i @ j L D , ~ u S l ~ F r - 1 P ! 5 I 9 J c i ; f f i r r f f i 6 l 1 L D , ~ u S l ~
L D c i ; f f i @ j f f i a ; r r f f i 6 l 1 L D G l I T I i J I 9 J 6 1 T 6 T r ~ L U r r f f i r f .J f f i 6 i r 6 T ! 5 ~ 6 G ) f f i
6 T ! 5 ~ 6 G ) f f i C 8 w r r !
3 . Q @ ! ! 6 t l T I J 6 D 8 ' T T r T 6 D 6 l u t .q .G l a ; T T 6 D
(CHARLES DE GAULLE 1890-1970)
t .5 1 l J r r l f f i 6 i u [ l J r r L L q .6 O T [ l J L D t .5 1 c i ; 6 G ) f f i [ l J r r w f f i l f f i ~ f f i
.@ 6 l .l 6 m 1 J i f ; l 6 G ) [ ! J L U U C 8 u f f i G I ~ t f l L U r r l 9 J .
1 9 4 0 l t J , 6 O T L D r r ~ ! 5 ~ 6 i : l t .5 1 l J r r 6 O T 6 i u [ l J r r ( j ) l , [ l J r r ~
G I @ i l r T L D ~ L I f f i C 8 u r r t f l 6 i : l G l 6 l J ( D p 5 1 G l u [ ! J .@ w 6 ) ) r r ~
i f ; l 6 G ) 6 ) ) 6 G ) L D . 6 l J W ~ r r f f i ~ f f i ~ u S l f f i f f i L D r r r T ~ 6 i : l ( Ma r c ha l )
G I @ i l r T L D ~ i i l 1 L L D ( f 1 J = r r f f i ~ ~ 6 G ) L 6 l J 6 G ) ~ ! 5 ~ 6 l 5 I 1 J
C 8 6 l J ! l ) J 6 l J y $ 1 i i l 1 6 i : l 6 G ) 6 ) ) 6 T 1 f f i ! l ) J G I ~ t f l 6 l 5 l ! 5 I 9 J ~ 6 i J 6 l 5 I ~ C 8 L D
( f 1 J = r r f f i ~ ~ 6 G ) L [ i ; ~ r r r T .
~ 1 f f i ! l ) J 6 ) I D ! 5 ~ r r l P 9 5 6 l 5 I ( g l f f i f f i r r ( j ) l t .5 1 G 1 I J l 1 h L D f f i
f f i 6 i r ~ L D ( ! P L q .6 G ) 6 l J 6 ) ( D [ ! J r nr T . ~ f f i r r 6 i : l f f i L D U I 9 J 6 l J L U C 8 ~
~ f f i , l 5 1 6 ) ) f f i L D L ( j ) I C 8 L D G I ~ t f l [ i ; ~ G I @ i l f f i l J 6 i : l
L q .C 8 f f i r r 6 i : l , " t .5 1 l J r r 6 O T 1 h l G l u t f l w 6 l J 6 i : l 6 ) ) I J I h. l 6 l J 6 i : l
6 \ l I J 1 h, L l 1 I ) " r r l f f i l hC l u r r l f f i l D 6 1 .l 6 D 6 \ l I J 1 h, ~ C l u r r r T 1 6 i : l C 8 ~ r r ( D
u ~ 6 i : l 6 G ) 6 ) ) . [ l J L D f f i .! L 6 ) ) f f i L D ( ! p ( g l 6 l J I 9 J L D L q .C 8 w ( D [ ! J
[ l J r r ( j ) l f f i 6 i r (Col oni es) .! L 6 i r 6 T T f f i . ~ 6 l J ( D p 5 1 1 f f i l ! 5 I 9 J
6 G ) l P u ~ L I f f i ~ G l L D t f l f f i f f i r r , , @ r f .J $ 1 6 ) ) r r [ i ; I 9 J ~ $ 1 w
[ l J r r ( j ) l f f i c l l 6 O T .! L ~ 6 l 5 I L L j L I f f i .@ u C 8 u r r t f l l f f i ( ! p L q .6 l 5 I 6 i : l
t .5 1 l J r r l f f i l h G l 6 l J ( D p 5 1 G l u ( D [ ! J [ l J r r ( j ) l f f i c l l 6 i : l 9 1 f f i [ ! J r r f f i
6 l 5 I 6 T T r f .J f f i ( ! p L q .L L j L D " 6 T 1 f f i ! l ) J ( @ j 6 G ) I J ! 5 I 9 J ~ 6 O T f f i [ i ;
~ ~ w f f i r r l i J , @ r f .J $ 1 6 ) ) r r [ i ; I 9 J G l I T I f f i ! l ) J C l ~ l T u f f i ~
t .5 1 G 1 I J l l hf f i f f i r r l J r T f f i 6 G ) 6 T T l 6 O T W ~ I J L L q . 5 1 p 5 1 I 9 J 5 1 p 5 1 ~ r r f f i
' 1 h~ [ i ; ~ 1 J t .5 1 l J r r l f f i 6 G ) ( f ' .! L 6 l J r r f f i f f i l ~ ~ w , @ l J r r
~ 6 l J ! 5 6 G ) ~ .! L 6 l J r r f f i $ 1 , U 6 ) ) L q .C 8 w ( D [ ! J [ l J r r ( j ) l f f i 6 G ) 6 T T
~ I f f i ~ 6 f f i l i i l 1 6 i : l C 8 l T r T! 5 1 9 J , t .5 1 G 1 I J l 1 h L D f f i f f i c l l L L D G I @ i l r T
L D 6 0 T 6 T ~ r T U ~ , @ W f f i f f i ! 5 6 G ) ~ ~ I J L D t .5 1 ! 5 I 9 J , 6 l J 6 T T r T ! 5 I 9 J
1 9 4 4 ~ C & 6 i u L 2 5 , @ 6 i : l ~ 6 l J I J I 9 J t .5 1 G 1 I J l 1 h , @ l J r r ~
~ ~ l f f i u r r r T 1 ~ ~ 4 4 & w
~ i i l 1 6 i : l t .5 1 l J r r l f f i l h ( ! p ( g l 6 l J 6 G ) ~ L L j L D 6 l 5 I ( j ) I 6 l 5 I ! 5 ~ r r r T . ~ ~ 6 O T
t .5 1 6 O T ~ 6 l J I J I 9 J U 6 G ) L i i l 1 f f i r T ( ! p 1 f f i ~ ~ f f i $ 1 l J u S l ! 5 ~
C 8 @ i l r T L D ~ i i l 1 6 O T l U ~ 6 G ) W G l 6 l J l f f i W 1 9 4 5 C 8 L D
8 , @ 6 i : l t .5 1 l J r r l f f i l h [ l J r r L 6 G ) L G l 6 l J ( D p 5 1 G 1 u ( D [ ! J [ l J r r ( j ) l
C & c l l 6 i : l l 1 f f i [ ! J r r C & .! L 6 ) ) c & ! 5 l 9 J f f i C & r r L L q .f f i r r r i - L q . C 8 C & r r 6 i : l .
L q . C 8 C & r r ~ f f i L D - t .5 1 I J U r r 6 l 1 f f i L D @ 6 G ) L C 8 w i f ; l 6 G ) [ ! J w
l ( D ! l ) J 6 G ) L D f f i 6 G ) 6 T T f f i c & r r m r u l 9 J m r ( j ) l . @ C 8 ~ r r l
.! L i D r r l J = L D . I T L l l u ! 5 ~ 6 i : l G I @ i l f f i l J 6 i : l L q .C 8 f f i r r 6 1 5 l 1 f f iL D C & 6 O T
l ! 9 f T 6 G ) 6 ) ) 6 T @ ~ G l 6 l J c i 1 i i l 1 L L r r r T . " 1 9 4 0 ( ! p ~ 6 i : l 4 5
6 l J 6 G ) 1 J 1 h~ [ i ; ~ I J U t .5 1 l J r r l f f i 5 1 1 f f i @ l J r r ~ 6 l J L D f f i 6 ) ) [ i ; I 9 J
G l f f i r r m r L 6 T 6 i : l 6 ) ) r r U C l U r r r T C & 6 G ) 6 T T L L j L D6 T f f i I 9 J ~ [ i ; 6 G ) ~
~ r r 6 O T ~ L L l J 5 I L ( j ) I 6 l J y $ 1 ! 5 L ! 5 ~ f f i r r r T " 6 T 1 f f i ! l ) J ~ ~ 6 i : l
6 T ( g l ~ L L j 6 i r 6 T T r r r T .
~ C 8 ~ C 8 u r r l f f i w 1 9 8 3 ( ! p ~ 6 i : l i ! i u S l ~ 1 P 6 l 5 I ( j ) I i D 6 G ) 6 ) ) U
C 8 u r r 6 G ) 1 J , l 6 i J G l 6 l J r r c & L L ! 5 ~ ~ L D t .5 1 l J u r r ~ r r l f f i
~ L L u S l L ( j ) I 6 l J y $ 1 [ l J L ! 5 I 9 J $ 1 [ ! J r r r T 6 T 6 O T U I 9 J [ l J r r L D 6 T 6 i : l 6 ) ) r r L D
~ p 5 1 [ i ; ~ .! L m r 6 G ) L D .
~ 6 O T W ~ l f f i f f i [ i ; i D ~ w l J r r l i J , C 8 ~ l T u f f i ~ w r r 6 i : l ,
t .5 1 l J r r l f f i 6 G ) 1 T L l l L G l L ( j ) I u C 8 u l f f i 6 T 1 f f i ! l ) J ( @ j 6 G ) I J ! 5 i D
L q .C 8 f f i r r 6 i : l t .5 1 l J r r l f f i 6 G ) 1 T L l l L ( j ) I f f i f f i r r L L q .f f i r r r T .
@ l f f i i l ) J ~ 6 O T f f i [ i ; i D ~ W l J r r l i J , C 8 ~ l T u f f i ~ w r r 6 i : l ,
1 h~ [ i ; ~ 1 J ~ u S l ~ I P ! 5 6 G ) i D U G l u ( D G I [ ! J ( j ) I u C 8 u l f f i 6 T 6 O T i l ) J
.! L W ~ C 8 L U ( D [ ! J t .5 1 l J u r r ~ u S l ~ I P ! 5 6 G ) ~ u G l u ( D W ! 5
~ 6 l J r r r T 6 T 6 O T W [ l J L D ~ $ 1 l f f i C 8 [ ! J r r L D .
5 0 6 l J L U i f ) ] C & r r ~ L D t .5 1 l J u r r , , ) l f f i 6 G ) [ ! J L U ~ u S l l P t f l l f f i
p ; L D t .5 1 f f i 6 G ) C &p ; L I T ! 5 ~ I J L D . C 8 u l J r r 5 1 t f l L U r T I hU .G J 1 1 f u ! l ) J 6 l J @
C 8 u n so , " ~ 6 l J r T p ; L D f f i G l f f i 6 i : l 6 ) ) r r L D 6 l J r r l J r r @ 6 l J [ i ; i ! i
L D r r L D 6 f f i l " . i ! i u S l y $ 1 f f i L D G l 6 l J f f i r r 6 ) ) L D r r l i J 6 T ~ r T U r r r T ! 5 l 9 J ,
C & r r ! 5 ~ [ i ; i ! i i D 6 G ) 6 ) ) 6 l J r T . 6 l J y $ 1 C & r r L L q .. ~ 6 l . l r T 6 l J r T ( g l r f .J a ; r r 6 ) )
~ ~ ~ G l u 6 G ) l D 6 T 6 O T ! l ) J P ; L D ~ 6 l J r T f f i c l l 6 i : l
p ; r r ~ L D l 6 l J I f f i .
~ 6 l J r T ~ ~ L f f i T T 6 \ ) t b 6 l J T T W L @ t b .
6 l J T T W f f i G l 6 l J ~ u t .S 1 6 T r 6 I D 6 T T t .S 1 I J U T Tf f i l J m !
25
www.eelamview.com
Social Analyst,
Professor
History of
religions,
Uppsala
University.
Sweden.
W
hen travelling in I1ankai, I am sooner or later asked by Ilavar and Lankans
whether I have met Tim Veluppillai Prabakaran. Evidently, my status is
made dependent on having met him. I tell the truth, [ have not met him, but
I am not desperate. I have got something else, namely a deep friendship with some
members of the Tamil resistance movement. I have through two decades had the
privilege of sharing with these members their happiness and sorrow in their Tamil
homeland and in exile. Annually, at Maveeramaal, many members of the resist-
ance movement come together to commemorate the young men and women who
have decided to die in battle for attaining Tamil Eelam. I knew some of the fighters
who died and I know some ofthose who may die in the battles to come. I realize
that the economic destruction of the Tamil homelands is incalculable. The most
important of all Tamil social institutions, the educational system, lies in ruins.
The more than 17 000 resistance fighters who died on the battle field gave,
however, their lives for establishing peace, not for making war a permanent institu-
tion. This is honoured by Tim Veluppillai Prabakaran. I wish to highlight some
passages of his speech at Great Heroes Day on 27th November 1996. He said that the
LTTE is not opposed to peace, nor is it opposed to a resolution to the conflict by pea-
ceful means. The peace talks should be held in a congenial environment free from the
pressure of military aggression, he said. He mentioned that the LTTE in 1995 called
for international mediation. The LTTE's position is that political negotiations should
be preceded by creating conditions for de-escalation, withdrawal of troops and nor-
malcy, he added. If we look back from 2004, the LTTE has acted accordingly. Inareas
controlled by the LTTE like the Vanni, the armed forces of the LTTE have with-
drawn and a civil society is coming forth. Law and order prevails. The surplus of
production is redistributed among the poor. The international intervention has beco-
me true through the facilitation by Norway. The exile Ilattu Tamil community offers
its professional competence .o develop the Vanni. The LTTE has forwarded a docu-
ment known as ISGA as a basis for negotiations. In this document, the LTTE does not
put the achievement of a separate state on the agenda for negotiations in which case
all negotiations are made impossible.
Let me end by referring ~o a vision by Tim Veluppillai Prabakaran verbalised on
November 27th 1996 about a future Tamil homeland in peace. He says that he wants
a condition in which the Tarr.il people can live with freedom and dignity in their own
land and without external coercion determining their own political life. He is impli-
citly demanding the recognition of the right of self-determination of the Ilavar,
a recognition that certainly will open many doors to peace. The international
community has already understood the content of this vision and is backing it
against extremist forces in the South. May the peace efforts by Tiru Veluppillai
Prabakaran and the Tamil resistance movement be successful!
26
~-.mil 7Ctlsistanetl
ooement' "n t/'tl
----adto Peace
"
www.eelamview.com
@
6 1 . l l l i l 6 n l f f i L J S l G U[ l J r r m u W 6 l r n ' i 1 ~ i 9 l a : . G i f f i r r ~ t . q . [ i ; ~ ( ] u r r i 9 l f F ! ' p 6 l J r T f f i 6 l T r r ~ U l 8 ' 1 [ 1 5
6 \ ) r i u f f i r r 6 6 l 5 M ! J r r ~ L b U 6 \ ) I F L D W l l i l f f i 6 1 T ! 6 \ J 6 T m ~ L U l ( ] f f i L f f i U U L L ( ] f f i 6 l r 6 l 5 l ,
[ l J r r m ~ . ( ] 6 l J ~ L J L S 1 6 l r 6 n l 6 l T t S 1 ! J u r r f f i ! J 6 n l 6 l I T8 0 1 F [ i ; ~ ~ i 9 l 6 l r ( ] 6 l T 6 l I T r r 6 T m U ( ] ~
W r r U l . r n W ~ ~ [ i J $ l L l J 5 l 6 \ J 6 \ ) r r L D 6 \ J 6 T 6 l I T i 9 l . @ I [ i ; ~ 6 i o i 9 l . @ I 6 l J 6 n l ! J 8 o 1 F [ i ; ~ U U ~ ( ] 6 \ ) ( ] W
~ l l i l $ l L J S l [ i ; ~ i 9 l . [ l J r r m . @ I 6 l J 6 n l ! J 8 o 1 F [ i ; ~ a : . f f i 6 l 5 1 6 \ J 6 n l 6 \ ) 6 T m [ D ~ ~ 6 n l L D 6 n l W a : . 8 n [ ! 5 l
( ] 6 l I T m . ~ 6 l I T r r 6 \ J . @ I 6 l J 6 n l ! J 8 o 1 F [ i ; ~ U U 6 n l ~ L J S l L ( j ) 1 [ l J U l t S 1 a : . m f f i w [ i J [ D [ i , l m 6 \ ) L J S l 6 \ J [ l J r r m
, @ a : . f f i 6 l S 1 G U 6 n l 6 \ ) . 6 J G i 6 l I T ~ 6 \ J , @ ~ m 6 l I T 6 l S 1 L [ l J r r m ( ] 6 l J I D l 9 ( ] u [ i J m [ D u G i u [ i J [ ! 5 l
[ i ; ( ] ~ m 6 T m I D l G i l F r r G U 6 \ ) 6 \ ) r r U l . ~ a : . $ l ! J u S l u 6 n l u 6 T ~ r T ~ i 9 l [ i , l [ i J U l ~ u S l W , @ W a : . f f i ~
~ m ~ I D l u t S 1 6 l I T r T 5 1 6 \ ) ! J i 9 l ~ ! p L D r r 6 l I T [ l J L 6 n l U a : . G i f f i r r ~ t . q . [ i ; ( ] ~ m .
, @ U i 9 l ~ ~ ( j ) 1 f f i 6 1 T r r a ; &t!f;~ @ l l . U b f f i f i i t 5 ! m ! ! L . g l J L l l S l 6 l I T r T f f i ~ 6 l T . @ I 6 l J r T f f i 6 l T i 9 l
~ r r W f f i ~ ~ ~ U l , , @ L U l G l u l l . . l r T ! i ! ~ , g I I o r u r T f f i 6 l r 6 l J r T ( g l t f l 4 r o l i t 5 ! ~ L b < F { 6 0 ~ ~ i 9 l 6 l J $ l
m ( ] [ D m . . @ I 6 l J r T f f i @ 9 m L W w $ l W 5 c : R l G ; & i I l t b @ W p T h l f f i 6 i T 1 . @ J t D U r i u @ ) G i f f i r r 6 l r 6 l J ~ G U
9 6 l S 1 ~ ~ ~ L l I r f ) 6 n l L D Q U ! i J [ l 5 l @ > . $ $ l 6 O i r O p : l 6 G r 6 T ~ g u 1 1 n L 6 0 , G i 6 ' r r 6 i > 6 I ) 6 \ ) r r U l . ~ u S l t P
! ' p j i ; 6 n l f b . ! ; l J m L O l I : l ! i t h a ; r r ~ < F t o r i " f f i o & 5 \ l : i 5 r i u f f i 6 1 T j l L L J S l r T ( I ; m 6 l T ~ ~ [ D ! i i ~ , @ 6 l T U l
~ o > o ' M i : s 6 1 l 1 m j g J i b Q U m r f f i o & m - ~ U l ~ m m 6 l l a ; m m U Q U s m ] 1 i : . 5 I T U U r r ! i J p 5 1 [ i , l 6 n l 6 l I T 6 l l
~ ~ r r 6 l J r r l G l i : . G l G r r 6 1 S i l T L r r L U l , J ( j ) 1 t b w r r . r n ! J I T [ l J r T m 6 O i r w I b u S 1 W w c i ; a ; 2 . . . I D l u t S 1 6 l I T r T
l G r ; i " r ~ ~ ~ r r l P l t b ~ . @ ~ w m i ~ . @ O l I m ! T j D L { 6 0 i f > ( f L O r T l G s 6 i 6 \ J ~ L J S l r T
i 9 l [ D [ i ; ~ ( ] U r r ! J r r 6 1 T l f f i 6 l r 5 1 6 \ ) 6 n l ! J . @ I [ ! 5 l [ i ; ~ ! i i ~ ( ] ~ r r ( j ) 1 , , @ ~ 6 l J U l I F L D r Tl G 6 1 T 1 6 \ J L D ! J
6 I r n ' i 1 a : . f f i U ( ] U r r U l ( ] U r r ! J r r 6 1 T l f f i 6 l r 5 1 6 \ ) 6 n l ! J L l I U l [ l J r r m . @ I p 5 1 ! i i i 9 l , @ a : . $ l m ( ] [ D m .
~ u 5 l W r i " : i 5 r r w a ; t > s 6 1 6 i > 6 J ! i J u L ~ o i r 6 1 T G U f T Q ! ) 6 I T I T t 5 f f I T . 9 I y 5 j 6 l l 1 l > i l 6 l ! > t 5 6 l l L h a ; m 5 ! i i
Q P t . q . w r r : l ! i f D I 6 T t W U m $ ! > P ; r T 6 I i r 1 . l . . . . 1 l m 1 i " $ l 6 l i r a !O ~. & t U U t . q . # i 1 ~ : l ! i $ f f i U J . .I I : : ' L i l i u S l l , P l T
f f i G 1 J l . @ I m w u q f f i f f i l i 1 ' i 1 6 i > Q l W f T C f L O r r a ; U l , J r r w U ~ : l ! i t J U L . t . q . L ) w @ & t 6 " l . l I i " ! ' 6 6 l T @ j 8 $ " 1 ) 6 l S 1
Q P r n l D m t o ( ) w U J r r t b . ,J ~ U ( ) L O r T B ' I D r r a ; r ;S w ,5 = ~l J . j !D m r & t W 1 6 l l ~ 6 l I > 6 1 ) u 5 J 6 i >
4 l L c i ; ~ ! D ! l i l . Q U f T l T c i ; a ; 6 l T J i . J a ; 6 i T 1 . 6 i >L D ! T 6 l S l I l l ; ; : l ! i 1 7 , O O O < i > @ j l b a I D ! D U L L ( ] u l l l J r r o n l f f i 6 i r
~ L D j l ~ r r W f f i ~ ~ 6 \ J . @ I 6 l I > L D ~ 6 n l W [ i , l 6 n l 6 \ ) [ i , l I D l ~ ~ ~ ~ r r f f i ~ L D i 9 l , @ f f i @ ) j L J S l r T a ; 6 n l 6 l T
. @ I r T U u 6 I r n ' i 1 ~ f b r r r T a ; ( ] 6 l T ~ 6 l 5 1 ! J [ i , l ! J [ i ; ~ ! J L D r r a ; u ( ] u r r 6 n l ! J [ b l I D l 6 l J 6 l I T U u ( j ) 1 ~ i 9 l 6 l J ~ [ i J a ; r r f f i
6 l J 6 \ J 6 \ ) 6 T f f i $ l f f i [ D ~ ~ 6 n l L D 6 n l W [ l J r r U l 4 r f ) ! i i i 9 l G i f f i r r 6 l r 6 l T ( ] 6 l J ~ ( j ) 1 U l . , @ ! i i ~ [ b l 6 n l 6 1 ) U
u r r ( j ) 1 ~ . ( ] 6 l J ~ u t S 1 6 l r m 6 l T t S 1 ! J u r r f f i ! J 6 l I T r r 6 \ J G i f f i 6 l T ! J 6 l S 1 a : . f f i U U L ( j ) 1 6 l J $ l [ D i 9 l 6 T m ( ] ! D
[ l J r r m G i C f r r 6 \ J ( ] O l I m .
1 9 9 6 U l ~ ~ ( j ) 1 a ; r r r T ~ ~ m a ; L D r r f b U l 2 7 U l ~ f f i ~ L D f T 6 l 1 ! J r T~ 6 l I T ~ ~ f f i I D l . @ I 6 l J ! J r r 6 \ J
[ b l f f i W ~ ~ U U L L ~ m ! J L J S l W 1 ! i i i 9 l 5 1 6 \ ) U ~ f f i m 6 l T ( ! P m 6 l I T U 4 U u ( j ) 1 ~ ~ a : . f f i r r L L
6 l S 1 U l 4 $ l m ( ] [ D m .
C f L D r r ~ I T 6 l I T~ i 9 l a : . ( ] a ; r r , t S 1 m T a : . $ l ! i J 8 o I F L D r r~ r r 6 l I T L D r r 6 I i T ( ! p m [ D L J S l 6 \ J ~ r T G i 6 l J r r m m [ D
6 T L ( j ) 1 6 l J ~ [ i J ( ] f f i r r , ~ u S l t P ! , p 6 l S 1 ( j ) 1 ~ m 6 \ ) U 4 W 1 f f i 6 l r 6 T ~ ! J r r 6 l i T 6 l J r T f f i o i r . @ I G U 6 \ ) . I F L D r r ~ r r 6 l i T U
( ] u 8 o f f i a : . a ; 6 I T , @ ! J r r @ J 6 l J ~ a : . $ l ! J u S l u t S 1 m . ! ; l l @ ! ! > ~ ! ! > ~ r o 1 ( i ; i 9 l 6 l S 1 ( j ) 1 U L L ~ r T , @ m C f
6 l J r r 6 I i T 9 ! ! > i 9 l m T r T 6 l . j 6 l r 6 l T ( w [ i , l m 6 \ ) L J S l ( ] 6 \ ) ( ] w [ l J m L G i u [ D ( ] 6 l J ~ ( j ) 1 U l 6 T m I D l [ ! 5 l u t S 1
L t . q . [ i ; ~ r r r T . 1 9 9 5 U l ~ ~ t . q . 6 \ J ~ u S l t P ! , p 6 l S 1 ( j ) 1 ~ m 6 \ ) u 4 W 1 f f i 6 I T I F r T 6 l J ( ] ~ 1 F 1 F e ! j ) a ; ! ! > ~ f f i
L D ~ ~ w 6 i o ~ ! ! > ~ [ i J . @ I m [ D 8 n 6 l J G U 6 l S 1 ( j ) 1 ~ ~ ( i ; ~ r r r T f f i 6 l r 6 T m U m ~ L l I U l . @ I 6 l J r T ~ 6 l I T i 9 l
~ m ! J L J S l 6 \ J f f i L t . q . a : . f f i r r L t . q . L J S l ( i ; ~ f T r T . I F L D r r ~ r r 6 I I T ( ] u 8 o f f i 6 l J r r r T ! ! > m ~ f f i 6 l r [ l J m L G i u I D l 6 l J
~ [ i J ( ! p ~ G U f f i e ! j ) f f i L D f T 6 I i T( w [ i , l m 6 \ ) m w ~ 6 l J r r a : . 6 l J ~ d J . @ I 6 l J 5 I w L D f T 6 I i T ~ r r f f i 6 l J m
( ! p m [ D ~ ~ 6 I r n ' i 1 u 4 , u m L L J S l 6 l i T m ! J L 1 l 6 l T U G i u I D l ~ 6 \ J , 1 F a ; @ 6 [ b l 6 n l r o m w ~ 6 l J f T a : .
1 f e ! P a , ~ W 6 1 1 r r 6 T T I T,
( 8 u ~ r r 5 1 f i l w ( r ,
U 6 U a , 6 l J J 6 \ ) . $ a , W l b W ,
I J J 6 I l ' u ; D ! .
. '
27
www.eelamview.com
28
-
( I f l 6 f r r [ ! J r n b 6 l J L l L . j 6 l J 6 l i J I J t 5 1 I J U r r f f i I J 6 f r r
U l l 1 ~ ! ! i r r r i " . ~ ! ! i 6 f r r t 5 1 f f i m r i " [ ! J r r 6 \ l m D 6 1 J u
t 5 1 6 i J @ [ 5 ~ 6 l J 6 i J 6 l i J 6 l J l f I ! ! i t D u I J r r f f i f f i 6 i J ~
r f l u 5 1 6 i J u l l 1 f f i f f i < Q ! , I J t D t 5 1 ~ ! ! i r r r i " . L D L L f f i f f i
6 T T U L j ~ I J I f l l 1 L D f f i r r 6 1 5 1 ~ ~ l l J r r 6 \ l I l J ~ ~ 6 i J
@ [ 5 ~ ! ! i r r 6 f r r ~ 6 l J 6 l i J L I l J 6 l J r r ~ 6 l i J 6 l J
@ 6 f r r I D l 6 l J 6 l i J I J ( 8 a ; m T 6 l i J 6 l J U J r r f f i [ f i l 6 l i J m I i l j U ~
~ U u r r r i " f f i $ l ( ] [ ! J 6 f r r .
~6llrT 6 I r i i J a i 6 T T & W u ~ ~ 6 i J f f i 6 l i J L r u
t 5 1 o i T 6 l i J 6 T T ~ ! ! i m r r l i i J u S l f f i l i l j t D Q I f 6 i J 6 \ l U
t 5 1 o i T 6 l i J 6 T T l l J r r f f i @ [ 5 ! ! i r r r i " . ~ f f i f f i r r 6 \ l ~ ( ] ! ! i
1 f I g ) . ) J 6 l J r r r i " 6 T 6 f r r [ ! J Q U l l J r f l 6 i J O W i l L 6 l i J L
i l L @ u u r r r i " f f i o i T . Q P 6 i u 6 1 5 t D L D f f i f f i 5 l f l 6 l i J L ( ] 1 l J
@ ~ U w f f i f f i L D r r f f i @ [ 5 ! ! i ~ ' ~ 6 l J r i " I f I I D l
6 l J 1 l J ~ 6 i J ~ [ 5 ! ! i i l L 6 l i J L u 5 1 6 f r r Q U I l J 6 l i J I J
I f I I D l 6 l J r r 6 i J 6 T m I D l i l L l f l f r f l ~ ~ 6 T m f f i
O W I f I I D l 6 l J r r l i i J ( ] 6 l J G W r @ Q L D m ~ L t D
t 5 1 l l 1 ~ ! ! i r r r i " . ~ f f i f f i r r 6 \ l ~ ~ ( ] 6 \ l 6 T t D ( ] L D r r @
u W $ l 6 l J [ 5 ! ! i u G W r l l 1 ! ! i r f l m L D f f i 6 T T r r r i " ,@ 6 l J r i "
i ! ' > [ b ( ] u r r ~ f f i m L r r 6 1 5 1 6 i J 6 l J i l c i ; $ l [ ! J r r r T . @ 6 l J r i "
I J r f u 6 l J r r 6 i J ( ] u r r 6 \ l O W m 6 l i J [ ! J 6 l i J ! ! i ~ ~ f f i
Q a ; r r ~ r r r T . @ ! ! i 6 l i J m @ @ u t 5 1 6 i J f f i L l l 1 f f i
Q f f i r r G W r @ ~ r f u t D @ r f u t D ~ @ 6 l J 6 l i J ! ! i u
u r r r i " ~ ~ [ ! J r r r f u f f i o i T ~ 6 l i J m 6 l J t D I f I r f l u
( ] u r r t D .
6 T L D ~ ~ u u r r ( ~ t D L D r r 6 1 5 1 m ! ! i [ 5 6 l i J ! ! i )
[ D ( ] 6 \ ) l l J r f 6 1 5 1 6 i J ' ~ C b r r L L r r f f i ' ~
! ! i 6 l J r i " . ~ 6 l J r i " @ [ ! J [ 5 ~ 6 1 5 1 L L r r r i " . ~ 6 l J
6 l i J L I l J C b r r L i l L 6 l i J L 6 I r i i J a i 6 T T 6 1 L l l 1 6 i J ~
! ! i ~ . ~ [ 5 ! ! i i l L 6 l i J L f f i o i T < Q ! , r f u $ ) ( ] 6 \ l l l J r f l 6 f r r
i l L 6 l i J L ( ] u r r 6 \ l ( ] 6 l J @ f f i t D . ~ 6 l i J ! ! i u
( ] u r r L @ f f i Q f f i r r G W r @ 6 T m 6 l i J m Q 6 l J o i T
6 l i J 6 T T f f i f f i r r I J ~ 6 l i J I J l l J r r f f i [ ! J l l 1 f f i t D u l l 1 B ' n - I D l
s u r r r r , ! ! i r r m @ L L r o ! i > ! ! i L 6 l i J L ( ] f f i L I l J
L D r r f f i l i l j t D , L D ~ 6 l i J ! ! i 6 l J r r 6 T T r r f f i 6 l . j t D6 T @ ~ ~ f f i
Q f f i r r G W r @ G U I J U r r G W r l l 1 1 l J f f i L L Q u r r t D
L D m 6 l J l f m r f u f f i 6 l i J 6 T l U ( ] U f f i 6 l J r r r i " .
6 l J 6 l . j 6 D T l 1 l Jr r 6 l J 6 l i J I J [ f i l t D ~ I l J r r f f i U
( ] u r r t D ! ! i u S l ~ L D f f i f f i o i T ~ ! ! i ! i J ~ U
u r r 6 i J B ' n - 6 D T l f f i I D l $ l , ! ! i u S l w r i " 6 T m [ ! J ~ 6 l i J L
I l J r r 6 T T r f u f f i 6 l i J 6 T TL D 6 l i J [ ! J ~ ~ ( ] U r r f f i ( ] 6 l J G W r
l l 1 1 l J [ f i l 6 l i J 6 \ l @ [ 5 ! ! i ~ . ~ [ 5 ! ! i ( ] [ ! J I J ~ ~ 6 i J
I f I I D l 6 l J I l J ! ! i r r f f i @ [ 5 ! ! i 6 T r f u f f i o i T L D L D f f i
f f i 5 l f l L t D , " [ ! J t D L D f f i f f i o i T l l J ~ u u r r G m ! i > ~ 6 i J
Q I J u 5 1 6 D T l 6 i J G J " p 5 ] m r r 6 i J Q f f i r r @ t D L j 6 l J 6 l i J I J
! ! i 6 i J ( ] u r r m [ ! J 6 l J ! i J 6 l i J [ ! J ( ] 1 l J ! ! i u S l k P W 6 1 5 1 @ ! ! i 6 l i J 6 \ l U L j r o f f i o i T 6 l J r o l J . j
I D l ! i > ~ $ l m [ ! J m r i " .
[ ! J r r r f u f f i o i T 2 0 0 4 t D < Q ! , G W r l l 1 r o [ 5 ~ t 5 1 m ( ] m r r f f i $ l u u r r r i " u ( ] u r r
( ] L D l l J r r m r r 6 i J , 6 l J m 6 D T l ( ] u r r m [ ! J ! ! i L D ~ f f i L @ U U r r L @ U U ~ f f i
o r f I 6 i J ! l ) u S l k P W 6 1 5 1 @ ! ! i 6 l i J 6 \ l u L j r o f f i 6 T l r r 6 i J < Q ! , l J . j ! ! i t D ! ! i r r r f u $ l 1 l J ! ! i L D ~
U 6 l i J L f f i o i T U i 6 T T U Q U [ ! J U U L @ , @ I J r r W l 6 l J I f t D u [ 5 ! ! i u S l 6 i J 6 \ l r r ! ! i
[ ! J r rf f i r r f f i L D r r m o w ( ~ [ f i l 6 l i J 6 \ l i l L 6 l J r r f f i f f i U U L @ 6 l J 6 l J 6 l i J ! ! i
[ ! J r r t D ~ 6 l J ! ! i r r 6 D T l f f i f f i f f i B ' n - l l 1 I l J ! ! i r r f f i 6 l . j o i T 6 T l ~ . ~ u u ~ f f i o r f l 6 i J
I f L L Q P t D O W @ r f u t D ( ] L D ( ] 6 \ l r r r f u $ l 1 f Q I f 6 i J 6 l J r r f f i u Q u ! i J I D l 6 l J
$ l m l ! ) m . C l ! ! i 6 l i J 6 l J f f i ~ ~ f f i L D r r m i l L ! i J U ~ ~ U Q U r r L f f i o i T
G J " 6 l i J 1 f L D f f i f f i @ 9 f f i u ) 6 T T 6 1 5 1 [ f i l ( ] l l J r r$ l f f i f f i u u @ $ l m [ ! J m .
C l [ ! J r r r i " ( ] 6 l J u S \ m i l L ! ! i 6 1 5 1 l J . j L m 1 f r i " 6 l J ( ] ! ! i 1 f I f ( l f l f f i ~ ~ f f i ! ! i 6 l i J 6 \ l
u S @ j m I D l i l L G W r 6 l i J L D I J . J r r $ l f f i Q f f i r r G W r l l 1 f f i $ l [ ! J ~ . 6 l J m 6 D T l 6 l i J 1 l J
~ t 5 1 s . 5 1 ~ ~ Q I f L i J 6 l J ! ! i ! i J U L j 6 \ l ~ ~ g ) . ) J o i T 6 T l ! ! i u S l ~ I f ( l f l f f i t D
! ! i m @ . Q ! ! i r r ~ 6 i J 1 T ~ l l J r r m < Q ! , ! i J [ ! J 6 l i J 6 \ l l J . j t D ~ [ ! J 6 l i J m l J . j t D ~ o r f I u u
! ! i ! i J Q P m 6 l J ) i i ~ o i T 6 T l ~ . ( ] U l f f f i 6 l J r r r i " ~ 6 l i J ! ! i f f i o i T ( I f l 6 \ l t D t 5 1 G m f f i
$ ) ! i J i 5 ~ r i " 6 l . j f f i r r G W r U ! ! i ! i J f f i r r m ~ l l 1 U U 6 l i J L l l J r r f f i I S G A 6 T m a o
f f i f f i a ; L D r r f f i ~ 6 l i J W f f i f f i U U @ t D @ 6 l i J L f f i f f i r r 6 \ l ! ! i m m r r L I f I ~ ~
f f i r r I J C F 6 l i J u f f i f f i r r m 6 l J 6 l i J I J 6 l . j f f i 6 l i J 6 T T f f i Q f f i r r G W r L < Q ! , 6 l J 6 m ~ 6 l i J ! ! i ! ! i u S l
k P W f f i I @ ! ! i 6 l i J 6 \ l u L j r o f f i o i T Q P m 6 l i J 6 l J ! i > ~ o i T 6 T T m r i " . I f L D r r ! ! i r r m
( ] U l f f f i 6 l J r r r i " ~ 6 l i J ! ! i f f i 6 l i J 6 T T If I T r r ~ ~ I l J L D ! i J [ ! J ! ! i r r f f i < Q ! , f f i f f i f f i B ' n - l l 1 1 l J
! ! i 6 D T l [ ! J r r L @ f f i C l f f i r r r f l f f i 6 l i J f f i , C l U l f f f i s i r r r r ~ 6 l i J ! ! i f f i @ 9 f f i f f i r r m ~ 6 l J r i "
f f i 6 T T @ . [ f i l f f i ~ l f l f l [ f i l I J r o G ) ) ! ! i u S l k P W 6 1 5 1 @ ! ! i 6 l i J 6 \ l u L j e i f f i 6 T T r r G ) )
( ] 1 T r i " a : . f f i u u u f f i 1 G ) ) 6 l i J 6 \ l . 6 T ~ r i " f f i r r 6 \ l ~ ~ G ) ) ~ 6 l i J L D ~ l l J r r m O W
! ! i u S l W r T ! ! i r T l l J f f i ~ 6 l i J ! ! i U U ! i J p 5 ] 1 l J B ' n - ! i J 6 l i J [ ! J p 5 ] u t 5 1 L @ 6 1 5 1 L @ 6 T m ~
@ ) i i ! ! i f f i f f i L @ 6 l i J I J 6 l i J 1 l J Q P l l 1 f f i f f i 6 1 5 1 t D L j $ l m ( ] [ ! J 6 f r r .
Q . 1 J o r f I l l J r r r f 1 m 6 l J G ) ) 6 \ l ) i i ! ! i u u @ ~ ! ! i g ) . ) J t D Q [ ! J 8 ; ! ! i g ) . ) J t D @ 6 i J
6 \ l r r L D G ) ) ! ! i u S l ~ L D f f i f f i o i T ! ! i L D ~ Q l T r r ) i i ! ! i ~ I J 1 f I 1 l J G ) ) 6 l J r r ~ f f i 6 l i J f f i
6 l i J 1 l J ~ ! ! i r r ( ] L D [ f i l r i " 6 m u 5 1 ~ ~ f f i ! ! i [ 5 ~ I J ~ ~ L @ J t D Q f f i 6 T l I J 6 l J ~ ~ L
@ J t D o i l l r r @ 6 l J ! ! i ! i J f f i r r m [ f i l 6 l i J 6 \ l 6 l i J 1 l J ( ] 6 l J G W r l l 1 [ f i l ! i J U ! ! i r r f f i ( ] 6 l J ~ 6 l J r i "
B ' n - I D l c 1 [ ! J r r r i " . f f W 6 l J I J ~ f f i l l J [ f i l r i " G m I l J i l L r f l 6 l i J L D 6 l i J 1 l J ~ r f u f f i r f l f f i
t D u l l 1 l l J r r m ( ] 6 l J G W r @ C l f f i r r 6 l i J 6 T l C l I l J ~ 6 l J 1 J ~ ( ] f f i r r r f 1 f f i 6 l i J f f i i l L o i T
6 T l L f f i $ l l J . j o i T 6 T T ~ . @ 6 i J 6 l J r f u f f i r r I J t D [ f i l a o l T l l J L D r rf f i l f I f L D r r ! ! i r r m ~
~ ! i J f f i r m U 6 \ l f f i ! ! i 6 l . j f f i 6 l i J 6 T T ~ ~ [ ! J [ 5 ~ 6 1 5 1 @ t D .
1 T r - 6 l J ( ] l ! ! i 1 T I T ( I f l f f i t D @ [ 5 ! ! i ~ ! ! i r f l l T m ~ ~ m i l L o i T 6 T l L f f i
f f i ~ m : l ) G J " ! i J Q f f i m C l 6 l J I T r f l 6 l J I J U L j r f l ) i i ~ Q f f i r r G W r l l 1 U U ~ L m ,
Q ! ! i ! i J S l g ) . ) J o i T 6 T T ~ 6 1 5 1 I J 6 l J r r ! ! i I T f f i ~ f f i @ 9 f f i t D 6 T ~ I J r r m [ f i l 6 l i J 6 \ l U
U r r L 6 D L 6 T @ ~ ~ @ ! ! i 6 l i J m < Q ! , ! ! i r f l f f i $ ) m [ ! J ~ . ~ . t 5 1 I J U r r f f i I J
s s n r s o ( ] l L D ! i J Q f f i r r o i T 6 T T U U @ t D I T L D r r ! ! i r r m Q P I l J [ b l f l f f i @ 9 t D ! ! i u S l W
f f i 6 T ~ I J r r m Q I T I l J ! i J U r r @ f f i 6 l i J 6 T T ~ ! ! i @ ~ ~ [ f i l I D l ~ ~ t D ~ 6 l J I J ~
@ l l J f f i a ; Q P t D Q 6 l J ! i J p 5 ] Q u [ ! J 6 l J r r ~ ~ ~ $ l m C l [ ! J m .
www.eelamview.com
.~ ~ ~!illb~ ~~
II)
@ i l D ~~q~ ~ ~6\l6
t 5 1 ! T U I T f B ! T i S 5 ' r < ! ) l G I J r r - a ; I i ; @ i u 5 ! I i t I L ( 3 l U r & 1 r o 6 5 1 l U
~) D 6 I J F F f f i l 6 I D 6 I ! 1 I T u S l 6 1 : > G U I T ~ f f i r r 6 1 5 \ l U [ l J L 4 ) D 6 \ J I T @ i t . D .
~1 T L c i ; a ; f f i l T ~ ~u 5 l ~W ( 8 U I T ! J I T 6 1 l l i ; ~
~6 I D 6 l I T i b 6 I D ~L l . . j t . D 6 T t . D . ~. < Q ! , i T ~! T L D I T i i 1 r T 1 l J J l T f f i U u r r i T i b
~l T i T . ~6 I D 6 l I T 6 \ J f f i ( 8 L D ~~6 1 5 \ G I f W ~l T i T . ~6 l I T I T 6 1 : >
( 3 U l T f f i U ( 8 U l T f f i f f i I T G U t . D G I f 6 1 : > G U I f G I f 6 1 : > 6 I ) ~6 \ J i T ~~
6 I D L D 6 I D 1 J J ~6 I ! 1 I T i T [ 5 ~r r i T . ~u 5 l ~w i b 6 I D ~ ( 8 U I T ! T I T ~ G 6 \ J 6 G r
G ) D f f i l f f i f f i f f i 1 f u ~1 J J ~! D ) D 6 1 : > U 6 I D L i b ~ G u t . i : : > U 6 I D L
6 1 5 \ f f i l ~6 I D G U u 4 6 1 S i f f i G l r @ l J J f f i f f i t . i : : > L D L f f i l ( 8 L D . @ U
( 8 U I T ! T I T L L i b 6 I D ~ ~6 I D G U 6 I D L D ~l T r f u t . i : : > ~@ i i i 1 L l . . j t . i : : > , ~) D
6 I D L O L l . . j t . i : : > , 6 l S h 6 \ J 6 1 : > G U 6 I D L O I l . . J t . D , ~l J J l T f f i ~6 I ! 1 I T i T 6 I J t . D r f i l 6 I D ) D [ 5
~M t 5 1 ! J U I T f f i ! J 6 G r L D L f f i l C 8 L D 6 T m u ~ ~M ~. m 1 6 \ J I T f f i
~6 I ! 1 I T i T [ 5 ~r r i T . ~6 G r t 5 1 6 G r 4 t 5 1 ! T U l T f f i ! T ~f f i L 0 6 I D ! D ( ! p f f i
L O I T I D 6 I J t . D ,G i 6 u s l T l U U 6 I D L l U I T B ; 6 I J t . D 6 T s i J 6 u 6 " n C 8 r u r ~~
4 r T 1 [ 5 ~l T i T .
6 T t . D . ~. < Q ! , L 6 G r @ 6 I D 6 I ! 1 I T [ 5 i 9 J r f i l 6 G r . ! J ) J t . D , f f i i b i 9 J
( 8 6 \ J . ! J ) J U l T f f i l G f f i l T ~f f i l 6 1 5 \ G U . $ i r f i l 6 G r . ! J ) J t . D ~! T I f l I J J 6 1 : > [ l J L i t
i i 1 u S l f f i . $ i 6 G r ( 8 ) D 6 G r . ~6 \ J [ J I T 6 1 : > U . $ i [ J r f u f f i L D l T f f i U l T ! J r r L L U U L
f f i l t . D ~) D 6 G r . ~rut < Q ! , L 5 u S l 6 1 : > ~L ~) D f f i
t . D < Q ! , 6 T T I T . $ i 1 f l 6 I D ) D U U L f f i l u 5 l f f i . $ i 6 G r ( 8 ) D 6 G r . < Q ! , 6 l I T I T 6 1 : > ,
t 5 1 ! T U l T f f i l f ~f f i @ i ~u 5 l ~W 6 1 5 \ f f i l ~6 I D 6 I ) u ( 8 u l T 6 I D 1 f ( ! p 6 G r
G 6 l I T f f i l i b i 9 l l f G I f 6 \ ) 6 \ J ~! D 6 T t . D . ~, < Q ! , i T 4 r T 1 [ 5 ~ ~6 T T U
u r T 1 1 J J ~~6 1 5 \ f f i 6 I D 6 T T r f i l 6 I D 6 l I T i b ~l T 6 1 : > 6 T 6 G r G [ l J @ 1 I f t . D ~t . D
L D I T L D 6 n T I ~ f f i f f i l T f f i f f i l f l [ 5 ~ f f i . $ i 6 G r ! D i 9 J .
f f i I T G U G 6 \ J G l r 6 T Ti b i i 1 6 1 : > f f i 6 I D ! T 1 J J 1 T ~ ~[ 5 ~ r f i l f f i y ; , l f l f l f f i G l r
@ 6 G r 6 l I T ( Y l t . i : : > U f f i 6 I D L O l J J I T f f i 6 T 6 G r ~6 T T ~ ~6 T T 6 l I T .
1 9 8 2 < Q ! , t . D ~~f f i l ( 8 L D L D I T ~t . D 2 4 ~t . D [ l J I T G l r
G I f 6 G r 6 I D 6 l I T U I T ~t . q U @ ; I I T r T 1 6 1 : >t 5 1 ! T U l T f f i ! T ~t . D , ( ! P @ i [ 5
~~t . i : : > ( 8 L D I T ~f f i G f f i l T 6 i r 6 T T ( 8 [ l J i T [ 5 ~i 9 J . ( ~@ r i u . $ 6 l I T L O I T 6 l I T
[ l J L 6 \ J ~f f i 6 I D f f i f f i f f i f f i l T f f i ( ! P [ 5 ~6 G r 6 T 6 G r . $ i 6 G r ) D ~L O I T
L O ( 8 f f i 6 " i u 6 \ J l f 6 G r 6 1 5 \ f f i l ~6 I D G U U 4 6 1 S i f f i 6 i r @ l J J f f i f f i i t i i 1 6 1 S i [ 5 @
( f i f f i f f i U U L ~ [ 5 ~l T i T . ) @ t . i : : > ( 8 L D I T ~6 I S i 6 G r 6 1 5 \ 6 I D 6 T T 6 \ J l T f f i
f f i l T 6 \ J 6 1 : > @ 6 I D ) D @ 6 \ J 6 I D l f l l . . J t . i : : > L D ! D . ! J ) J t . D I f l G U ( 8 ~I T W i T f f i
6 I D 6 T T I l . . J t . i : : >6 I D f f i @ G I f W ~@ . t 5 1 l f U l T f f i l f ~t . D ~6 \ J I f @
29
www.eelamview.com
~uSl!'pn- 6T~[D ~~LD rrrn!!;C8~rr@ ~6ID 61.l
if,luSln-ti;i!)J C8urrilJ 6lJ 6lJ~l:i:)lD rrrn if,l6ID 61.l
6ID 1lJ iorrtorr G f[iJu@ !!;i!)JC86lJ~," 6T~!l)J
~@ !!;~Lb ~ !!;~LD rra; G ilfrr~rnrrn-.
~6ID ~ ~Lq.ci;a;Lq.80 G ilfrr6il615l!!;~rrJti;~rrn-.
~rnrr6il, ~ 6TU U Lq.80G 'ffiiJuJu C8urr.$1
[D rrn- 6T~U 6ID ~ ~uC8urri!)J 6T~rnrr6il
.2....6Irn!J (pLq.IlJ6lS16il6ID 61.l. ~uSl!'prrJ~ ~~
iorrsmb G i6lJ6il61.l C86lJoo@ Lb 6T~uC8~
~6lJrrJ~ (p~6il 6lS1 uuLD rra; ti;~i!)J.
6TLD i!)J G i!5 rliJ.$11lJ .2....[D 6lS1rn!Jrrrn
1f161.ln- 6lJ 6ID LIlJ 6Too6lrnrliJa;~ci;
G iurrJi!)JLb .2....~6l51llJrra; ti;~rrn-a;rn.
~rnrr6il ~C8~C8urr~[D ~~!J6l.j 6TLD i!)J
6l)LLq.6il ci;a;6lS16il6ID 61.l, G fG irnEi1lfl6il
uuLq.llJrrrn a;rrrrJllJrliJa;61T16il fF@ uLLrr6il
~6lJn- (]urrrolfl6il L.S1Lq.U LC8!5 Lb, ~u
uLq. ~ if,la;W 6l.j G f[iJU LLrr6il !5Lci;a;ci;
8'nI.Q .1lJ6lS16ID 6TT6l.ja;5Tr 6TLD ffi@ )~80Ifi!;6ID ~!!;
~ti;~rn. 6JG Irn~[D rr6il ~~p5 ti;~ if,l6ID 6\l
u5i6il !5rrLb ~6lJ 6ID LIlJ urri!)Ja;rrU LjU
u[iJ[l5l(]1lJ uSla;6l.jLb a;6ID 61.luuLC8LrrLb.
~[iJ a;rr!J6IrnLb !5rrrliJa;rn ~6ID rn6lJ
Lb ~6lJn- C8LD 6il 6ID 6lJ!!;~ ti;~ urrlfCBLD .
!5rrrliJa;rn ~uSlW !!; ~6ID !JU U LTt.Ja;6ID 6TTU
urrn-!!;i!)J!!; ~rrJti;~C8urri!)J ~6lJn- ~rliJ
.$161.lU uLrliJa;5T\1C861.lC81lJ!5rrLL(prn6TT6lJ
!Jrra; ti;~rrn-. Ifrra;lfrliJa;rn if,l!JLbt.S11lJ
a;6ID ~u Lj!!;~a;rliJa;6ID 6TT 6lS1 uu!!;(]~rr@
uLq.uurrn-. LD rrllJrr6lS16T@ ~1lJ (]6lJ~rr6TT~
a;6ID ~a;6ID 6TT LD rr~rrLD rr~Lb (]6lJO O Lq.
G U j;@ ~ ~a;U '~' ~
a;L@ ci;a;LLrra; 6ID 6lJ!!;i!)JU uLq.U urrn-.
Lj!!;~a;rliJa;rn 6lJrrlfluu~6il G iLD ilJLD [D ti;i!)J
fF@ U @ 6lJi!)J ~6lJ 6ID LIlJ ~G irnrr
1lJ6ilurra; ti;~i!)J.
~6ID ~6lS1L (pci;.$1IlJLD rrrni!)J ~6lJ
6ID LIlJ !J lf6ID rn, 6T~2JLb (]!5n- !!;~6ID 1lJ
6T~n-urrn-U urrn-. Ifrruurr@ G ilfilJ~rr6il
~rnci; L.S1rrJIlJLD rrrn6ID ~ 6lS16ID !J6lJrra;80
Ifrrut.S1L@ 6lS1@ 6lJrrrT. ~ci;a;rr61.l!!;~6il ~6lJ
ci; u L.S1Lq.!!;~LD rrrn .2....6Irn6l.j [D rr6il.
G ilfrr~u5i6il ci; Lb [D rr6ID 61.l LD L
@ Lb 6T@ !!;i!)J IfrruL.S1L@ 6lS1L@ U (]urrilJ
6lS1@ 6lJrrn-. !5rrrliJa;rn Ifrrut.S1@ Lb (]urri!)J
30
(]~rr!pn-a;~Lb ~rliJ 6lJ~[iJa;rra; LrliJG ia;rr@ !!;~~[iJa;rra;80
G iIf~6[)rn 6ID LD 61.lrruy,rrJ6il !5rr~ Lq.u5i ti;~ 6l)L6ID Lci; a;rr6lJ6il
il)J6ID [D (]lfrr~6ID rnu5iLLi!)J.
Q FilJ~IlJ[l5lti;~ !5rr~ LD i!)J6ID !Ju5is61 ti;i!)J ~6ID rn 6lS16ID !Jti;i!)J
6lJti;(]:!>~. 6lJti;~6l.jL~ !5rr~ C8a;rn6lS1uuLL G ilfilJ~ 6T~6ID rn
~rhflfl ~6ID LIlJ6ID ~i!)J. L.S1!JU rra;!J~, LD [iJID JLb6[)a;~IlJU
U LL (]urr!Jrr5T\1a;6ID 6TT ~rliJa;61T1LLb ~uu6ID Lci;a; (]6lJoo@ Lb
6Trn ci; (]a;L@ IfIrliJa;6TTci; a;rr6lJ6ili!)J6ID [D ~~a;rrrrJa;rn u[D ti;i!)J
6lJti;~ci; Lb G ilfilJ~(]1lJ ~i!)J6lJrr Lb.
.2....LrnLq.llJrra; G iIfIlJ[iJU L(]L~. ~~ LD rr~Lb (p~6il !5rrrn
~6ID rn!!;i!)Jci; a;LIfI!!; ~6ID 61.l6lJn-a;rn anLLG iLD rr~6ID [D ci; anLLq.
(]rn6fr. 20a;LIfI!!;~6ID 61.l6lJn-a;rn ci; anLL!!;~6il a;61.lti;i!)J
G ia;rrO O Lrnn-. ~.~.(p.a;6lS1~ Ifrrn-L.S16il~~~ G iurri!)J80 G iIfIlJ
61.lrr6TTT u . .2.... lfoo(pa;Lb ~ci; anLL!!;~6il a;61.lti;il)J G ia;rroo
i.mr. (p~61.l6ID LD 80Ifn- 6TLb.~.~rrJ~ ~@ lLD ~(]llJrr@ ~6lJn-
~ci;a;~LL!!;~[iJ 6lJti;~rrn-.
L.S1Jurra;!J~ .2....LU L 6ID a;~rrrn (gurr!Jrr5T\1a;6ID 6TT 6lS1@ 6lS1ci;a;
(]6lJoo@ Lb 6T~!l)JLb, 6Tci;a;rr!J6IrnLb G ia;rroo@ Lb ~6lJn-a;6ID 6TT5
IfIrliJa;6TT ~~a;rrrrJa;61T1LLb ~uu6ID Lci;a;ci; anLrri!)J 6T~!l)JLb
6lJ[iJq!l)J!!;i!)JLb ~n-LD rrrnLb ~ci;anLL!!;~6il ~ LD rn~rra; if,l6ID [D
(]6lJ[iJ[!JU U LLi!)J. ~uSl!'pa;!!;~6il .2....rn6TT 20 a;LIfla;rn 6jl~!l)J
U L@ if,l6ID [D (]6lJ[iJ[l5l1lJ !!;~n-LD rrrnLb G iu Lb u!Ju!JU 6ID U
G f[iJuG !!;~[iJ!l)J
~6ID ~ffi a;rr!J6IrnLb a;rrLLq. 6TLb.~.~n- ti;~1lJ ~!Ja;ffi
6T@ ~1lJ a;Lq.~Lb ~~!l)J L.S1!Jurra;!J~ .2....LU L U 61.l (]urr!Jrr61l1
a;6ID 6TTffi a;rruurr[iJ[l5lIlJi!)J.
@ @ G i~rrLn-urra; 6TLb.~.~n- ~6lJn-a;6ID 6TT !5rr~ Ifti;~!!;~
(]urr~ "6Tci;a;rr!J6IrnLb G ia;rroo@ Lb C8urr!Jrr61T1a;rn 6T6lJ6ID !Jll..jLb
!5rr@ d;L~ !5rr,m 1fLb~ LD rrLC8L~" srser ~ .2....~
snmr. ~~~U Lq. ID J~6lJ6ID !J !5Lti;~rrn-
~uSl~!,p 6lS1@ ~6ID 61.lu Ljs61a;61T1~ ~6TT !5rrllJa;rnrra; ~!l)J
6lS16TTrE.J Lbt.S1!Jurra;!J~, ~rn!l)J !5rr@ a;L!!;~U U LLq. ti;~rr6il
~ 6l)!JEi1lflrn 6lJ!J61.lrr!l)J IfIrliJa;6TT5 1f16ID [D u5i6il (pLq.ti;~ ffi Lb.
~rn6fla;!J[iJ[D 6l)!Jn-a;6TTrrrn ~rliJa;!!;i!)J6ID !J, LLq.LD 6lillT1, G i~a;rn
(]urrrn(][D rrrrJ~ .2....u5in-a;rn IfIrliJa;6TT5 1f16ID [D u5i6il u[l5lci;a;uuLL
6ID ~U (]urr61.l L.S1!Jurra;!JEi1lflrn .2....u5i Lb u[l5lffia;U U LLq. ci; Lb.
~uSl~!p 6lS1~6ID 61.lu(]urrrT rnID J ~6ID Lti;~ Lb LD ~rrrn
G i6lJ[iJ[l5la;6ID 6TTU G iu[iJ[l5l ci;a; (pLq.llJrri!)J.
~rn!l)J 6TLb.~.~n- ~6lJn-a;rn .2....!l)J~(]llJrr@ 6T@ !!;~ [5L
6lJLq.ci;rna; L.S1!Jurra;!JEi1lfl~ .2....u5i6ID !J LD L@ LD 6il61.lrrLD 6il ~uS1~!,p
6lS1@ ~~61.lu C8urr!JrrLL!!;~[iJ !!; ~6TT!5rrllJa;6ID rnll..jLb ~6111!!;~.
G ilfrn6ID rn 6lJ!,pci;.$16il t.S16ID 6Irnu5i6il 6lS1@ ~6ID 61.lllJrrrn L.S1!Jurra;!J~
LD i!)J~!Ju5i6il 6Trni!)J 6il61.l!!;~6il U 61.l LD rr~rliJa;rn ~rliJ.$1u5i ti;
~rrrT. ~6 l J ffi a;rr6lJ2Jffia;rr a; fu~a;rrrrJa;rn if,l1lJuS1ffia;U U L
~rnrT. ~ ~ffia;rra; ~6 l l rT ~Lq.ci;a;t.q. Gil fffi6 [)rn
6lJ!J(]6lJooLq.u5i ti;~i!)J. ~uG iurr@ i!)J a;rr6lJ6ili!)J6ID [D ~~a;rrrrJa;rn
.2....L~ 6lJ 6lJrrri" essir.
~rrllJa;!!;~[iJ ~ Lbt.S15G iIf,m ID J (]urr!JrrLL [5L6lJLq.ci;
6ID a;a;'l!l6TT!!; G i~rrL!Ju L.S1!Jurra;!Jrn (pLq.6l.j G ilfilJ~rrn-. ~6ID ~
6T~6flLLb an[l5lrnrrn-. L.S1[D ~ !5rrrn a;rr6lJ6ili!)J6ID [D u5irn
www.eelamview.com
f f i L @ f f i f f i I T 6 l J m 6 l l t 1 5 p 5 l L D I T W L D I T f f i
L D m [ D ) i ; : : D I T r T . u ~ ~ r T l m f f i f f i 6 T r U ! T
U ! T U U I T f f i a o G I f L i J ~ f f i 6 T r G 6 l l 5 T \ 1 u S 1
L L 6 I I T .
f f i I T 6 l J 6 U ~ m [ D ~ W r T . @ I ~ f f i I T
r T l f f i 6 T r 6T~m6IIT 6 l S 1 l f l T r T l ~ : : D G l U I T ~
P ; I T ~ " t . l 1 ! T U I T f f i ! T ~ w r n j > U U I T m T l D
~mi" 6T~. ~ 6 I I T I T 6 U
. @ I 6 l l r T 1 b 6 T r . @ I ~ P ; t . D U ~ : : D W f T ! T I T f f i
. @ 6 U m 6 l l . G U r l i l f f i @ j r T l G l 6 l l I T , U I T 6 1 l i r r
l l } a o G l l f r T l u S 1 G l 6 l l 1 T L D m [ D ) i ; ~ U u
: : D I T f f i f f i ~ 6 I I T I T r T f f i 6 T r . G l : : D @ : : D 6 U
G l 6 l J L m L m W ( ! p @ f f i 4 1 6 l 5 l L L I T r T f f i 6 T r . U 6 I l ~ 6 T ~ 6 l . j
t D l 6 U m 6 l l . . @ I 6 l J r T f f i 6 T T ~ G l f f i I T U t . D 6 T ~ t 1 5 ~ ~ t . D t . l 1 w ~ .
6 T ~ p ; L 6 l J l l } f f i m f f i f f i m 6 T T ~ ~ 6 l 5 l ! T L D I T f f i f f i f f i 6 1 l i r r f f i I T
~ ~ : : D 6 I I T r T .
@ : : D d J 4 1 m L u S 1 6 U I f L L L D ~ [ D 6 l J 6 T T I T f f i ~ ~ 6 U ~
P ; I T 6 T r ( ! P : : D 6 U 6 l J r T 6 T t . D . ~ . ~ r T . @ I 6 l J r T f f i m 6 T T I f ) i ; ~ f f i f f i
G l p ; r T ) i ; ~ ~ . 4 ~ ( ! P . ! l ) J 6 l J 2 J L ~ 6 T ~ m 6 I I T . @ I m J , p ~ ~ f f i
G f f i I T 6 1 l i r r @ . @ I 6 l J r T . @ I m [ D f f i a o G < f ~ [ D I T r T .
" 6 T ~ 6 I I T ? ~ r l i l f f i 6 T r p ; 6 1 l i r r u m ! T U ~ ~ ! T L D I T f f i . @ I @ ) l u t . l 1
6 l S 1 L ~ r T f f i 6 T r G l U I T 6 I l @ f f i 4 1 [ D ~ " 6 T ~ . ! l ) J a n p 5 l 6 l 5 l L @
. @ I 6 l J f f i c g f f i ~ r T l ~ : : D I T 6 I I T G l L D I T f f i
6 1 1 T U I f I r T l u m u 1 f I ) i ; ~ 6 I I T I T r T .
P ; I T @ ) l t . D I f I r T l ~ ~ f f i G f f i I T 6 1 l i r r c g L
~ m 6 l l W m l f ~ c g ~ ~ .
. @ I 6 l J m L W 8 l u t . l 1 ~ . @ I r T ~
: : D ~ 4 r l 1 ~ G f f i I T 6 1 l i r r G l L ~ .
t . l 1 ! T U I T f f i ! T ~ ~ u t . l 1 a o G I f 6 U 6 I l
~ ~ 6 l S 1 W ~ I T f f i 6 T ~ t 1 5 c g ~ I T , ~ t D l J , p
~ 6 T ~ ~
4 6 1 5 l f f i 6 T r t 1 5 c g ~ I T f f i I T 6 l J 6 U ~ m [ D
6 T ~ ~ m f f i W p ; L 6 l J l l } f f i m f f i l J . . j t . D
6 T @ f f i f f i l T L D 6 U @ ) i ; : : D L D r T L D ~ m ~
. @ I 6 l J m L W I f I r T l u 4 . @ I t . D U 6 I l U U @ ~ d J . ! l ) J .
1 9 8 4 ~ t . D ~ 6 1 l i r r @ t . l 1 ! T U I T f f i ! T ~ t 1 5 6 1 l i r r @ t . D : : D t D I
y ; > f f i t . D ~ t . D t . l 1 6 I I T I T r T . U 6 I l ~ u S 1 ! T f f i f f i m r f f i f f i I T 6 I I T . @ m 6 T T
( @ r T f f i @ j t . D l J . . j 6 l J ~ f f i @ j t . D ~ t D l J , p f f i t . D G f f i I T 6 1 l i r r @ 6 l J ! T U
U L @ . @ I 6 l J r T f f i @ j f f i ~ 6 l S 1 ! T L D I T 6 I I Tu u S 1 d J l f l f f i 6 T r . @ I 6 l 1 1 f f i
f f i U U L L 6 I I T . . @ ~ d J f f i I T 6 I I T u u S 1 d J l f I ( ! p f f i I T t . D f f i 6 T r : : D t D l J , p
f f i ~ ~ ~ f f i I T f f i 5 T \ 1 6 U . @ I m L D f f i f f i U U L l l } ) i ; ~ 6 I I T . ~ t D l J , p f f i
G L D r l i l t . D 6 l S 1 ~ m 6 l l u 4 6 1 5 l f f i 6 l 1 1 ~ f f i 6 1 l i r r f f i r r L ~ 6 T r ~ r f u
~ m L u S 1 ~ p 5 l P ; L I T ~ : : D U U L L 6 I I T . U 4 1 ! T r l i l f f i L D I T f f i ~ ~
~ ! T L L U U L L ~ . ~ m 6 l l l J . . j t . D ~6llrT 6 T t . b . ~ ~ r T
~6f u 1 D l 6TL i) . ~l. ~I T ~6lJ(r&l6iJ
~ ! ) I @ (8 W I T(B 6T(B ~~
! b L 6 l J U ) 6 , 6 U ) & I , L 5 l u u l T & l U 6 i f i l 6 l i T
~u S l6ll) ! J L D L f f i L D 6 U 6 \ } I T L D 6 U
~t D llf lw 6f il~
~~~
~&l6I D 6I m1 Jb ~~.
31
www.eelamview.com
32
. @ { D r r 6 \ ) G l f r r ~ u S l 6 \ ) . @ { D [ i { l l 6 \ ) . @ f f i f f i r r l .
( ~ [ i J ( ] l u r r l [ f l m { D r r f f i I f 6 1 J L D U U ~ @ 2 j L i l ,
I f r r u u m ' : ' L q . m f f i 6 1 J G l J U [ i J [ 6 1 ( ] l u f f i G l J ~ @ 2 j L i l ,
[ f l r r @ 2 j ( ] l u f f i @ j f f i G f f i r r f f i \ i f i l c F I f r r u t 5 1 f f i \
G l J ~ @ 2 j L i l ~ G l J r T [ f l r r L L L i l G f f i r r m r L G l J r T
6 T m U ~ 6 1 J ~ U 6 \ ) r T G l f r r 6 \ ) 6 1 5 1 ~ [ 6 1 f f i 1
( ] l { D r r i b ) .
G i f 6 \ ) 6 \ ) U t 5 1[ f r r 00f f i si r G l J 6 T T r T U U ~ 6 \ )
~ m w (I,P~6\) . @ m w G l J 6 1 J ! T ~ r T G l J L D r r
f f i ( ] l G l J ~ 6 i r 6 T T r r r T . ( I , P [ i > ~ r T 1 u u U L j l f r T u t 5 1
f f i \ G l J I . @ G l J f f i @ j 6 l 5 1 u u i b , . @ m W
G l J 6 1 J ! T ~ G l J r T G [ f l r r L f f i \ G [ f l r r w f f i @ j I f r r u
U r r f f i \ f f i 6 1 J 6 T T G f f i r r [ 6 1 U U 6 1 J ~ 6 l 5 1 L f f i \ 6 l 5 1 L
6 l 5 1 6 \ ) 6 1 ! l 6 \ ) 6 T m ( ] l { D ~ [ 6 1 f f i 1 ( ] l { D m .
~ ( ] l ~ ( ] l G l J 6 1 ! l 6 T T ( ] l ~ f f i u u u S l [ i J 8 ' 1 f f i f f i r r f f i
G [ f l [ i J G f f i r r @ 6 l 5 1 6 \ ) . @ [ i > ~ ( ] l f f i r r ~ u u m r
6 1 J 6 1 5 I l T f f i @ j u ( ] l u r r G l J r r r T . ( ] l l f r r ~ 8 ' 1 G l J i b 6 T m
U G l J r f i L i b 8 ' 1 6 \ ) i b U r r L L i f i 6 1 J ~ ( l , P 6 1 ! l { D U U L q .
u u S l m W G f f i r r m r L r r r T . ( l , P L 6 1 J L 6 1 J l L J U c F
6 1 J l f i f i ~ m r 6 f f i r f i 6 \ ) ( ] l u r r L f f i \ f f i @ j L q . u u r r r T .
f f i L 6 1 J 6 \ ) 6 1 J l L J = { D 6 1 ! l G l J i f i l U c F 6 1 ! l l f l L J r r f f i
I f r r u t 5 1 f f i \ G l J r r r T . . @ u u L q . G l L J 6 \ ) 6 \ ) r r i b G l f i l J I
( ] l u r r r T f f i f f i 6 1 ! l 6 \ ) f f i f f i r r f f i ~ G l J r T ~ m 6 1 J ~ U
U L q . U U L q . l L J r r f f i i f i ~ l L J r r r T u f f i \ i f i ~ f f i G f f i r r m r
L q . [ i > ~ r r r T .
(I,P~61516\) [ f l m { D r r f f i U U L q . i f i ~ G l J r T t 5 1 m
sm i U L q . u t 5 1 6 \ ) G L D 6 \ ) 6 \ ) G L D 6 \ ) 6 \ ) [ f l r r L
L i f i 6 1 J ~ @ j 6 1 J { D f f i f f i ~ ! T i b t 5 1 i f i ~ r r r T . . @ ~ [ i J
f f i 1 6 1 J L u S l 6 \ ) . @ m J G L D r r m 6 1 ! l { D c F G l f r r 6 \ ) 6 \ )
( ] l G l J m r f f i \ i b . ~ f f i f f i r r 6 \ ) i f i ~ 6 \ ) ~ u S l ~ [ f f f i f f i
f f i L l f 1 u S l m @ 6 1 ! l 6 T T 6TmW G l J r T O O f f i f f i U
U L f f i \ ~ ~ 6 1 5 1 [ i > 1 t 5 1 m ~ r T G G l J m i ( ] l L J [ i J
{ D U U L L G l J r T f f i r r G l J @ 2 J T r T [ f l G l J i b . . @ G l J
6 1 J L l L J f f i l L J r r L l f 1 f f i f f i ~ f f i i b 6 T m J L i l f f i L
l f 1 6 1 J l L J ( ] l f r T [ i > ~ G l J r T ( ] l G l J ~ ( ] f f i r r U r r 6 \ )
6 T m U G l J r T. . @ G l J r f i L i b L D r r 6 1 J 6 \ ) ( ] [ f l [ f r f u f f i ~ 6 \ )
u m . i o U L q . f f i f f i ~ G l J 6 1 J [ f ~ J u t 5 1 ( ] ~ .
~ G l J r T ~ u S l ! p ~ i b u [ i J [ 6 1 l L J f f i i f i l f f i f f i 6 1 J 6 T T
l l . J L i l ~ ~ 1 f f i [ i J t 5 1 i f i ~ ( ] 6 \ ) r r f f i \ ( ] l f r T i f i ( ] ~
= L L q . ~ r r r T . I f 1 r f u f f i 6 T T ( ] L D 6 \ ) r r ~ f f i f f i i f i ~ m
~ L q . f f i @ j u U ~ 6 \ ) , ~ ( ] ~ u r r o o u S l 6 \ ) r r ~
~ L q . ~ r r m ! 6 T m { D G f f i r r r n 6 1 J f f i u S l 6 \ ) ~ u S l ~ r T
~ m L D r r ~ i f i 6 1 J ~ f f i r r U u ~ [ i J f f i r r f f i ~ G l J r T
f f i 6 T T u S l { D r f u f f i f f i f f i r r ! T 6 1 5 I l T L D r r ~ G l J r f i 6 \ ) . @ G l J r T
( l , P f f i f f i 1 l L J L D r r ~ G l J r T.
-
5 =
~ L D ~ r r r T .
L D 9 J { D ( ] u r r ! T r r m i f f i @ j @ f f i f f i @ ! ) f f i @ j i b 6 l 5 1 f f i \ ~ 6 1 ! l 6 \ ) U L j 6 1 5 1 f f i @ ! ) f f i
@ j L i l : L r n 6 T T ( ] l G l J w u r r f f i \ f f i 6 1 J 6 T T ~ G l J r T ~ 6 1 5 I l T ! T i f i G ~ l T L r f u f f i 1 ~ r r r T .
t 5 1 [ f u r r f f i ! T f f i l m ~ @ ! ) 6 1 J L D l l . J i b , G [ f l l f i f i l O O 6 l j i b ~ G l J 6 1 J ! T u S l f f i
6 l j L i l $ G l J r T [ i > ~ ~ . ~ u S l ! p ~ i f i ~ m . @ 6 T T L i l ( ] l ~ l f 1 l L J i f i ~ 6 1 ! l 6 \ ) G l J ! T r r f f i
t 5 1 ! T U r r f f i [ f 6 1 J ~ ~ G l J r T . @ ~ L i l f f i m r f f i \ G f f i r r m r L r r r T . 6 T ~ ( ] G l J
~ I 6 l J 6 1 ! l [ f L D [ i J { D ( ] u r r [ f r r m i f f i @ j @ f f i f f i @ ! ) f f i @ j 6 l 5 1 ~ @ 2 j f f i @ j
. @ 6 1 ! l { D i f i ~ [ B ! T r r f f i ~~ifi~ G l J [ i > ~ ~ ~ 6 l 5 1 f f i 6 1 J 6 T T [ i ; l w i f i ~
6 l 5 1 f f i \ ~ 6 1 ! l 6 \ ) U L j 6 1 5 l f f i 6 i r . @ l L J f f i f f i i f i @ f f i @ j L D L f f i \ ( ] l L D ~ ~ 6 l 5 1 L j r f i G l J
~ ~ ( l , P L q . 6 l j G I f l i . J ~ r r r T . ~ ~ r r 6 \ ) . @ ~ [ i J @ j @ j W J f f i ( ] f f i ' [ f r r ' ~ 6 T T 6 l j
~ 6 1 ! l L D U L j [ i ; l m w ( l , P L f f i \ f f i f f i L 6 1 ! l L ( ] u r r L L I . U 6 \ ) G l J 6 1 J f f i l L J r r ~
[ i ; l r T U U [ i > ~ r f u f f i 6 1 ! l 6 T T ~ @ 6 J [ i J u f f i \ i f i ~ l L J I .
~ ) 5 [ i J f f i 1 6 1 ! l L u S l 6 \ ) 1 9 8 6 ~ t D ~ m r ( ! ) i [ f l G l J t D U r T 1 6 L i l [ f l r r r n
G u r f u a ; ~ r f i 6 \ ) I f r r r T f f i L D r r [ f l r r f f i \ [ f l 6 1 J L G U { D 6 l 5 1 [ i > ~ I . . @ [ i >
L D r r [ f l r r L L q . 6 \ ) f f i 6 \ ) [ i > 1 G f f i r r 6 i r 6 T T G l J L i l
. @ 6 \ ) r E J 6 1 J f f i @ j L q . l L J [ f f f i i f i ~ 6 1 ! l 6 \ ) G l J r T
G @ i l L L G l J r T i f i $ f > ~ r r 6 l j f f i @ j u r r l f f i r r u L j
G f f i r r G f f i a ; ( ] l G l J m r f f i \ i b 6 T ~ f f i
f f i r r [ f 6 O T i b f f i r r L L q . i f i ~ u S l ~ f f i i f i ~
6 1 5 1 ~ G l u r T [ f r T s f i I c D 6 l r ~ 6 l J 6 1 ) [ f l l . J i b
6 1 ! l f f i ~ G l f i l J l l . J i b u L q . l l . J i b , ~ G l J r T f f i 6 i r
G l J l f u S l : . ! ! ) [ i > ~ ~ l l . J ~ r f u f f i 6 1 J 6 T T f f i 6 1 ! l f f i U
U [ i J W D u L q . l l . J i b ~ ~ f f i ~6 1!l 6 15I l T
u S l L L ; 9 { . ~ ~ m U L q . ( ] u r r [ f r r m i a ; 6 i r
U 6 \ ) r T 6 1 J f f i l G l f i l J l L J U U L L ~ r T . ~ l l . J
~r f u (i l ;tb 6 l P f f i U U t D W U U L L . 6 G T .
~r .r 6 1!l 5aT ~. Qs: W ~ r o
m L @ . : ! i : ; a ; r r 6 \ J 6 ' Q s i l m r u f f i @ j L D U L q .
~ mb.~ ~r r o&:LI I l f .
. @ ; ! S [ i J f f i 1 6 1 J L u S \ 6 \ ) G U r f u f f i ~ f r sr r r r f f i
L D r r [ f l r r L t . q . m G u r r @ 1 G @ i l l L J G l J r T i f i ~ ~ r r
6 1 J G l J l l . ; i b t 5 1 [ f U r r f f i [ f 6 1 J ~ l l . J i b I f [ i > ~ f f i f f i
6 1 J G l J ~ 1 9 I f L D ! T l f i b 6 J [ i J u f f i \ i f i ~
t 5 1 ! T ~ L D r T . @ [ f r r ~ 6 i J 9 ~ L L u S l L L r r r T . ~ G l J 6 1 J L l L J I f L D [ f 1 f
~ L L D . @ @ ~ r r m .
I . 6 l 5 1 f f i \ ~ 6 1 J 6 \ ) U L j 6 1 5 l f f i r n . @ l L J f f i f f i i f i ~ [ i J @ j ~ r f u $ f f i r r [ f L i l
2 . G l J L f f i @ j L D r r f f i r r 6 1 5 l l T i b L D L f f i \ L i l ~ u S l ~ L D r r [ i ; l 6 \ ) L D r r f f i 6 J [ i J f f i U
u f f i \ i b .
3 . t 5 1 [ f U r r f f i [ f m ( I , P ~ 6 \ ) 6 1 J L D c F l f [ f r r f f i [ i ; l l L J u S l f f i f f i u u f f i \ G l J r r r T .
. @ ; i ; ~ l L J r r 6 l 5 1 m L D r r [ i ; l 6 \ ) ( I , P ~ 6 \ ) 6 1 J L D c F l f r T u ~ 6 l 5 1 6 T m u @
f f i 1 6 1 J U i ; f f i f f i 5 n L r r ~ ~ r f i l L J u ~ 6 & . . @ u u ~ 6 & 6 1 J U J ~ ( % ) L l L J
U 6 \ ) r T ~ t . q . f f i f f i 1 m { D ~ r T . ~ ~ [ i J f f i r r f f i u n r r r f f i r r 6 1 5 l @ 2 j L i l6 l 5 1 ~ ~ G l J r T
f f i 6 i r ~ l L J r r r T . . @ i f i ~ 6 1 J f f i l L J . @ ~ t 5 1 { D 6 l 5 1 f f i 6 1 J 6 T T ( ] l L JI f [ i > ~ i f i l u
U ~ f f i f f i U U L L G l J r T . @ [ f r r ~ 6 i J . ~ G l J r T 6 l 5 1 L G L p S l l l . J i b ( I , P ~ 6 \ ) 6 1 J L D c F
I f r T U : I > 6 l 5 1 6 T m J L i l 6 T @ l i i b L j i f i @ m r 6 1 J L u r r i l J [ i > ( ] l ~ r r t . q . f f i 6 i J 6 l j
U G l J r TI f 6 1 ! l 6 T T ( ] l L J u r r r T i f i @ u U ~ f f i f f i U U L L G l J r T . @ [ f r r ~ 6 i J . 6 T ~ ( ] G l J
( I , P ~ 6 \ ) 6 G ) L D c F l f r T u ~ 6 l 5 1 ~ 6 1 J I f 6 1 ! l l L J f f i f f i r r L t . q . t 5 1 [ f U r r f f i [ f 6 1 J ~ ~ i b
G l J 6 1 ! l 6 l : u S l 6 \ ) 6 l S ' ~ i f i ~ ~ G l J r T ( l , P l L J [ i J l f 1 i f i ~ r r r T .
[ f l 6 ! . 1 1 . . O U r Tl ~ i b [ f l r r r n t 5 1 [ f U r r f f i ! T m G U r f u f f i ( ! 9 f f i @ j ~ 6 1 ! l ~
@ c F G 8 ' 6 \ ) 6 \ ) U U L f f i \ U 6 \ ) L D r r ~ [ i ; l r T U U [ i > ~ r f u f f i ~ f f i @ j ~ 6 i r 6 T T r r a ; a ; u
i 6 O ) 6 \ ) 6 l J I T , iW l W IT
t 8 i 6 1 W } W f f , I D I b ,
iW l ~W U I D I D I T 6 T I I T ,
i W l W I D I b .
www.eelamview.com
U L U T I T . t S 1 I J U r r f f i l J m 6 T ~ ( i J W L D 6 1 w 6 l S 1 6 i : > 6 I D 6 U . G m w
6 l . J l T r b ~ r n r r 6 I D 6 l J 8 ' D l ~ / i ; f f i / i ; I f n L L D . ! ) ) J r b ~ 6 l S 1 L L r r i T .
~ f f i ~ ~ ~ , ~ 6 T t b . ~
c 9 1 6 l J i T f f i 6 I D 6 T T c 9 1 6 I D ! P ! i i ~ t S 1 l J u r r f f i l J O O l L w ( g U f f i W U ~
I f n p S l r n r r i T .
6 T W . @ ~ l . ~ w t S 1 I J U r r f f i l J @ l W 8 ' D l ~ ! i i ~ r r i T f f i 6 i r .
' ~ r n ~ ~ L L r b 6 I D ~ 6 J ( i J . ! ) ) J / i ; G f f i r r m r f f i ' ~ L D r r ~ f f i r r 6 U W
G 8 ' w ( i J U L L r r 6 i : > t S 1 m L 1 c 9 1 6 I D r n ! i i ~ ~ ~ 6 l S 1 f f i 6 I D 6 T T l J . . j W
G 8 ' t i J 6 l J ~ r r f f i t S 1 1 J ~ L D i T 1 f n . ! ) ) J . $ l m l D r r i T ' , s r s e r 6 T W . ~ . ~ i T
~ r r ~ ~ r r f f i l J m ~ , 6 T t b . ~ ~ 6 I D l J r b
~ 6 I D f f i / i ; f f i 6 I D 6 l J r b ~ ~ .
" ( g f f i 6 l J 6 U W ! L D r r f f i r r m r ( ! p ~ 6 U 6 I D L D I f 8 ' i T u ~ 6 l S 1 / i ; f f i r r f f i
[ l J r r i l i J f f i 6 i r ~ l J . . j ~ W ~ / i ; f f i 6 l S 1 6 i : > 6 I D 6 U . 6 T m c 9 1 6 I D L D r b
G l ~ r r ! p i T f f i 6 i r U 6 U i T 6 T i l i J f f i 6 i r L D m r ~ m 6 l S 1 f f i ' ~ 6 I D 6 U U
G l u r r l J r r L L r b ~ 6 i : > ~ i l i J f f i 6 i r . @ m @ J
i J S I i T f f i 6 I D 6 T T r b ~ w r r f f i W G 8 ' t i J ~
aLrriTffi6ir. c 9 1 6 l J i T ~ . i l 6 I D L
~ 6 l J r T t i . J U L 1. @ m r n ( ! p w 6 T r n f f i @ j
~ . [ l J r r 6 I D 6 T T[ l J r r @ J t . D
L D ~ W ( g [ l J r f l L 6 U r r t b . L D l J m r r b ~ r r f f i '
( g u r r l J r r f f i ' w ( g 6 l J 6 I D 6 T T i J S I 6 i : >( ! p ~ 6 U
6 I D L D I f 8 ' i T u : : n 6 l S 1 / i ; f f i r r f f i . @ 6 U L 6 1
w r b 6 I D ~ / i ; f f i r r L ~ / i ; G f f i r r f f i ' r b ~ 6 l J m
6 T m l D u l t i l / i ; [ l J r r m ~ 6 T T r r f f i
6 l S 1 w u 6 l S 1 6 i : > 6 I D 6 U . 6 T i l i J f f i 6 i r 6 l S 1 f f i ' ~
6 I D 6 U u ( g u r r l J r r L L r b ~ ( i J ~ ~ 6 l J
& 1 J ~ l D r f @ I J r r ~ N ~ l b & m r w
2 _ : ~ 6 U L . W . ! ! > 5 3 r ~ G l U J r r ( B l 6 J ! D
( $ u r n o . f 4 l : j 6 U r r n 9 L u r l i i ) U I J 6 l J 1 l :
u 5 1 W 6 I D . 6 I l . [ ! > , r T r 6 J a ; ; ; i r Q j ! i - I J L r i : ! i > ~
au r c y r r { 6 l ( U l J r T u : t 6T66T rrrr.
@ ! i> ~ l J .J ' _ : J t S 1 ! ) : ~ t r i a ; / i ; I 1 i ; \ L
~ l fl l iDw @ S \ J L 6 U J ~CklJ6~
~ , G J ! i l @ f f i [ 6l u S l ri- t > ~ ~ L J r T
f f i l J o U ~ U ~ 6 T I . b , ~ t i I m
G [ l J @ , 6 I D 8 ' r b G : : n r r L L ~ .
" t S 1 1 J: : n L D i T f f i r b 6 I D : : n ~ i l i J f f i 6 1 l i L w G : : n r f l 6 l S 1 ! i i ( g ~ 6 i r r .
~ i l i J f f i 6 i r U ~ 6 I D 6 U c 9 1 6 U r f l L W G ~ r f l 6 l S 1 / i ; . $ l 6 i r r ( g l D m .
~ i l i J f f i ~ / i ; 6 l S 1 u u t E l 6 i : > 6 U r r ~ 6 I D ~ 6 U ( i J L 1 . ! ) ) J r b ~ ~ U
L 1 / i ; G f f i r r 6 i r 6 T T 6 I D 6 l J / i ; w ( g 6 l J 6 I D 6 U / i ; [ l J r r m ~ L D l
6 I D : : n w r r f f i . @ / i ; f f i L D r r L ( g L m " 6 T m . ! ) ) J ( ! p ~ 6 i : > 6 U i T
6 T W . ~ . ~ i T I f n p S l r n r r i T .
~ 6 I D 8 ' 6 U r r i T ! i i 6 I D ~ f f i r r L ~ t S 1 I J U r r f f i l J 6 I D r n u ~ w
6 I D 6 l J / i ; f f i ( ! p ~ w r r ~ 6 T m U 6 I D ~ t S 1 1 J ~ L D i T @ l J r r ~ 6 l S 1 ( i J
~ m r i T ! i i ~ r n r T i T .
~ ~ ~ L 1 ! D l D [ l J 6 I D L G u ( i J w B ; G 1 f f i r r m r
~ / i ; f f i L D . ! ) ) J U / i ; f f i r b ~ 6 i : > G m w 6 l J i T ! i i ~ r n r r 6 l S 1 ( i J f f i . ! ) ) J U
L 1 / i ; G f f i r r ~ f f i r r L f f i ' W ( g u r r l J r r L L r b ~ 6 i : > [ l J r r i l i J f f i 6 i r R ' f f i ' U L
( g L r r W .
~ ! J r r 6 l S 1 L / i ; f f i ! p f f i G u r r ~ I f G 8 ' W 6 U r r 6 T T i T 6 l ) I J L D ~
c 9 1 6 l J i T f f i ~ W , [ l J r r @ J w G U i l i J f f i ~ r f l 6 i : > G m w 6 l J i T r b ~ r n r r
6 l S 1 ! h 6 T ~ l J r r f f i f f i . ! ) ) J U L 1 / i ; G 1 a ; ~ G l U r T ! J r r L L W [ l J L r r ~
~ L L t E l L ( g L r r W . ~ ~ G l J r n 6 l ) ! J L D ~ / i ; @ ~ w ( g [ l J r r t i J
6 J ( i J U L L ~ r r 6 i : > c 9 1 6 l J i T G U i l i J f f i ~ i T 6 l J 1 J ( ! p ~ w 6 l S 1 6 i : > 6 I D 6 U .
f f i . ! ) ) J U L 1 / i ; G f f i r r ~ u ( g u r r l J r r L L r b 6 I D ~ 6 T U U ~ l J . . j W ~ f f i ' / i ; f f i
( g 6 l J m r f f i ' W 6 T r n f f i i T [ l J r r L f f i f f i r r 6 l J 6 i : > ~ 6 I D l D 6 l J r f l D l ~
f f i L ~ / i ; G f f i r r m r f f i ' G 8 ' W ( i J U L L ~ . ~ r n r r @ ) J w ~ 6 I D 6 U L D
6 I D l D 6 l J r T f f i . @ ~ p S l U t S 1 L L < 8 [ ! ) 1 J ~ 8 ' r r I T / i ; L D r T J ! > r r f f i '
[ l J L / i ; w L D r r 6 1 T 1 6 I D f f i / i ; ( ! p m ~ i J S I l J / i ; f f i m r / i ; . $ l 6 i : >
~ l J m r f f i ' f f i . ! ) ) J U L 1 / i ; G f f i r r ~ f f i r r L ~ ( g r n r r W . ( ! p 6 i r r 6 l J r r i J S I 6 i : >
6 l J l t i l w r r f f i G m w 6 l J i T r b ~ r n r r 6 l J 1 J ( ! P ~ w 6 l S 1 6 i : > 6 I D 6 U . t S 1 6 i r r
6 l J r r i J S I 6 i : > 6 l J l t i l w r r f f i . @ I J f f i 6 1 w L D r r t i J c 9 1 6 I D ! p r b ~ 1 f G 8 ' 6 i : >
6 U u u L L r r i T .
f f i i T [ l J r r L f f i ~ t E l w u G l U I J 6 I D 6 l J U G u r r ~ 1 f G 8 ' W 6 U r r 6 T T i T
8 ' m r ( ! p f f i f f i D l ~ I J W u r r 6 l S 1 6 I D 8 ' / i ; G l f f i r r
( ! p ~ s 6 1 w ~ i J S I l J / i ; f f i m r / i ; f f i r r r n
( g ~ r r ! p i T f f i ~ w [ l J r r @ J w 6 I D f f i ~
G 8 ' t i J w u u L G l L r r w .
8 ' r r i T / i ; L D r r [ l J r r L ~ ( i J t S 1 m L 1
t S 1 1 J : : n L D i T . @ ! J r r ~ 6 i J t S 1 I J U r r f f i l J m
Ul ~ f f i f f i ' W G l f f i r r u w G f f i r r m r L r r I T .
.@ 6Url iJ 6I DffiU t S 1 1 J ~ 6 i : > G u w
1 J 6 T T ~ 6 J ~ r r ~ ~ L 1 a ; W
8 ' W U r r ~ / i ; f f i c 9 1 6 l J i T ( g u r r L L ~ L
L r b 6 I D ~ t S 1 I J U r r f f i l J m 6 J ( i J f f i r r ~
~ r r 6 i : > c 9 1 6 l J i T ~ t > ~ I J W c 9 1 6 I D L D l
~ D l ~ r r i T . . @ 6 I D ~ U u w m u f f i ' t >
~ m r f f i ' ~ r r f f i l J 6 I D 6 G T m
~ / i ; f f i L f f i ' w ( ! p w ( i J 6 1 f f i 6 i r ~ I J W U
L D r r i J S I r n .
G l u r r L ~ . @ W / i ; f f i i l i J f f i ~ / i ;
6 }! J I T 6 j ) l i l l f W ~ ~ U: ! ~
~ ; ; r ~ u ~
G l 1 5 I T 6 I D 6 I l G i l 6 t i . J w iiI ! t ' l h ,il ws
f f i i l i J f f i 6 i r ~ L L t E l L L 6 ~ . -
. @ 6 I D ~ U L 1 r f l D l ~ G f f i r r m r L t S 1 I J U r r f f i l J m : : n t E l ~ ! P W
G 8 ' 6 i : > 6 U t > ~ L L t E l L L r r i T . 8 ' r r i T / i ; L D r r [ l J r r L ~ ( i J t S 1 m
@ D l ~ w r r 6 l S 1 6 i : > @ D l ~ G f f i r r m r f f i ' G 8 ' w ( i J u f f i ' 6 l J ~
f f i ~ r n w 6 T m . ! ) ) J ~ m r i T D l ~ G f f i r r m r L t S 1 I J U r r f f i l J m ,
~ t E l ! p f f i t > ~ s 6 1 D l ~ u i J S I ( i J 6 1 ( ! p f f i r r w f f i 6 i r , c 9 1 @ ) J 6 l J 6 U f f i i l i J
f f i 6 i r ~ . $ l W 6 l J ( i J 6 I D l D e ! : P ~, c 9 1 6 I D r n 6 l J 6 I D I J l J . . j W : : n r r w f f i W
~ L f f i ' ~ r r @ J w L 1 ! D U U L t > ~ w r T ! J r r r n r r i T .
1 9 8 7 ~ w ~ m r f f i ' , 8 ' r n 6 l J r f l , 4 w [ l J r r 6 i r ~ r r w f f i w
L 1 l D U U L f f i ' 1 f G 8 ' 6 i r r l D r r i T . G 8 ' 6 i : > 6 l J ~ ( i J ( ! p 6 i r r ( ! p ~ 6 i : > 6 l J i T
6 T W . ~ . ~ i T c 9 1 6 l J i T f f i 6 I D 6 T T 8 ' D l ~ t > ~ t S 1 r f l w r r 6 l S 1 6 I D L
G u ( i J l D r r i T t S 1 I J U r r f f i l J m .
6 l S 1 6 I D ! J 6 l S 1 ( g 6 U ( g W( g u r r i T ( g L D f f i i l i J f f i 6 i r > ! p u ( g u r r . $ l m
! D 6 G T 6 T ~ ~ wrr@ l l l ~ .
, 1 9 9 3
[ jl ~~ l Dri" H I ! b 6U) ~ I 1 . . . f f i J H l 6 f i l U D
Q ~ I Tl 6fil ! b ( 8 ~ 6fu .
f ! fu m m [ j @ 6 ! r l 6 U ' ~ 6 l J f i l U D
! i! jM 6f1 l ffi: ffil 6fu iS J D~ .
& .I fu O $ ~ ' ffit i
6 f J 1 @ L l U t I D 6 U 6 U 1 I f $ 6 I I ) ~ 6 l J I D L l I ! l l ! b @
,~ Uy @ l al I r6fi,6.rt 6U) 6l J I E : @ _ LO
,! S iil J iim O O B l l 1 f ) l T 6 U J ~ L f f i 6 l D ~ W I T H I
,.l @ ~ ~ w i n : t B : l m .
3 3
www.eelamview.com
[ ] j 1 l l Q ) l 1 : : J J 0 l J ~ l Q ) t 3 l r
21m ! D I ' J b J D 1 1 ' ' ' qui' a._I I I J b J D . 1 1 ' fl._I I I 1I ' 6' I I ' cir
! l j 6 U l 6 1 l 6 1 1 I T ,
l D 6 U l 6 1 l W I I i l D a . l l i 6 T r
6 D l ( B ! l j 6 U l 6 1 l
( ! p 6 D r 6 U I 6 r n l i l ,
! ! i I T L I T @ j l D 6 D r r o
~ ! D l L J L 5 1 6 U I I T ,
) 6 1 l f f i J 6 U l l l i .
34
LE\y).~ .2....6I)ffi~.~
~~ l ..O t f.Ir s m - m U6I)r T: 6'I@i;~~~. [ J : ! u 5 1 w
~ r r ~ l l l l i ; a;r r ~Sl Jr r a;r n - 6t l m IT~!56l l Ji"a;5ir 6U'hr gu 6 l l j bl
Gffir r m r Cl L ffic61[!Jr r r Tffir n.
[!ir r (B\ t )l Lq.ffit b [!ir r LL~Gl !5r r (B\ 6t l 6'6l Em LDuSl ffiffi ITr l l ~~1J
[!ifJ1JJffir T ffi6TTr r ffi,6UJ5')r r jiJp5l 6U!&l !J!i;!51JLt b t )l Lq.~ GuEm LDffi
r l l w !5uSl W LDm 6l ITr Tffir n U6I)r T.
~6l ITr r GU ...
~y51!5~ 6l l 1(B\oJl LDr r 6'Im [!J ~ 8 0 I T ~ ~ m ~r il Jffi6l )r r l i..l l jt )l GU
.2....r n6TT!5uSl W 6l l I"~!D ~UWLDr r ffi, 'iY 6l l 1Lq.G6t l 5iT6!T1wr r ffi,
!5uSl Wl ffi 6Tm J)! ~ [!ir r LEm L .2....6t l r r ffiffi 6TTEm LDLt S1
Gl 6l )Gl w 4W6l )r r ffiU 4[!JUULL Gl 6t l r il JEm ffiGl Wt )l IJUr r ffil Jm .
.2....6I)Gffir il Jt b 6t l r r @c61m [!J !5uSl Wffiu 4~ 1J~!5t b
ur r w80l Jjffil m [!J6t I~ t )l IJUr r ffil Jm .
!5r r W!5~ Gl ur r r n !5uSl y516l IT~Em !5~!5Em 6l )!&l uSl IJEm 6t l ~!56t 1m
t )l IJUr r ffil Jm .
(!p~Gffir r Lq.!5!5 !5uSl y516l IT ~~m (!pr n6TT!5!5m r Em L !&l uSl r T ~
~ffi ffir r LLq.W6t l m t )l IJUr r ffil Jm .
'ITr r t b6t l Em IJ RDr T!5r r m ' 6Tm IDJ 6l l 1m r 6l il l T~t b IJGl 6l )r r (B\
6l l 16iu6t l ut b 6T(B\~~UU6t l m t )l IJUr r ffil Jm LDL(B\Gl LD.
6t l Lffiffi c61wffi~ !5uSl wr l l m 6l l 1~Em 6\)ffi LDL(B\LDm JDl
6t I!5~IDJ Lq.ffiG6IT6l IT6t l Em ITUr r LUULL !5~w~ !5uSl Wl Jr r 6l IT
LDEm 6l )Wffi~ !5uSl Wffit b Gl !5r r r nGffir r (B\ffiffi~ ~M!5~U
us us s r t )l IJUr r ffil J6il r .
.2....r n[!ir r L(B\~ !5uSl WEm IJ ~m JDl Em 6l il l T~!5~ LDL(B\LDm JDl
.2....6I)ffi~ !5uSl W60:l Jl LJt b ~m JDl Em 6l il l Tffit b .2....6l il ITr T6l jffiEm 6TT
il !l l ILLq. 6t Iu6t l m t )l IJUr r ffil Jm .
50 6t IL 6t l r r W6t l GU6I) 6t l 1J6I)r r IDJ- 20 6t IL 'ffir r 6l )~Em !5
G6t l m [!J' 6T~r T ! 5 9 0 I T G U LDL(B\LD6\)6I)6T~r Tffir r 6l )80 ITr l l ~~l Jt b.
6t l 1J6I)r r IDJ6Tm U~ 6T6\)Em 6l )WjiJ[!J~. ~~GU 6t l r r wu6t l r T ffi
I@1t b LDLq.U6t l r T ffi~t b Gl ffir r Lr r 6l IT Gl ffir r Lq..
~~GU ~y51ffiffi(!pLq.Wr r !5ULq. ffir r GUu~~~, ffir r 6l )~Em !5
G6t l m IDJ, !&l 1J!5!51JL~Em !5~ !56l IT!5r r ffic61ffiGffir r r nU6t l r Tffir n
~6I)Gl IJ ~!5!5 L~Em !5U t )l l Jur r ffil Jl ffi LDr r ~~l Jt b 6Tm IDJ
!5r nl wr r ffi ~~ffi ffi Gffir r m r L~ !5uSl Wr T ITr l l ~~l Jt b.
ITr l l ~~1J ~Em !5Gl w LDr r jiJJDl ffiffir r L(B\t b LDr r Gut b t )l l JuSl ffi
t b ITffi~Wr r ffi~, !5uSl Wl Jr r GU 6l ITt b ffir r 6l il l TUULL6t l Gl 6l IT
t )l IJUr r ffil Jm .
~ 6 l J 6 f u " @ 6 f u " J t i l U 6\) 6 \) I T m - r ffil 6 l J I T W 6 l J I T 6 f u " !
~ u S l 6 l J ) W l l . . J t i l ~ u S l W 6 l J ) 6l !T l l . . Jt i l 6 l J I T W 6 l J ) 6 l J U U I T 6 f u " !
www.eelamview.com
f f
lP~ l' f i i llP lDl5/Ji ~6&J &1l~6lD6\)MlTQ)' T /Ji Q)' T
lilith, 6 ) " M C ! P D lD (8~rrLL{P th 1TP;~~I' f i -6' j6
~~I5G/Ji lT~~ IT6l.llTQ)a;6i T,~
~ &&rQ)' T~.6&J ~ I' f i ~
u6&J(!PI.&j, ~mlDG/Ji lTmrL 1' f i 6lD6\)m~~~
lD ~LlIlf f i' GITW W c! plq.lLjth.
~6 il Y,(3a;IT6 1T1f~W 6 lD I.D 6 Ij .i) 6 uJ6 16 1D 5 ~ ~ J5n@.
(BIruQ(D lbji J5ITL@tLI! lJ) IID i ) 6 l> .6 lD 6 I1If 6 ljU UIT6 lD ji! lim .@6 il
ooITm6 il 6 Ulji6 lD OOU (BUIT! TITLLQmIT6 ir6 lD (D Ji. ! 6 Lj6 ~
IruQji6 irU~ ! lijbU6 lD 6 lIru51~ID i ) 6 lD 6 lIr5! 1i (lpIq.W lTji ! li1T1f l
W ID . 46 M IT6 b QU(! ! ) ri.J! liL6 lD OO(BW J5LIb~ Qc! F6 il~1D i lOOID
(Burroo 45.$1 (Bc! F1TIJl mAr6 llr1T! lie5(.! ! ju tSl(D (.! ! j4W5 ! liL6 il
! li6 lf t6 il 4j lM ID Qc! F~j6 ~1D !f : i t 61w n - ! lie5! 1i1T6 M ! liLjbU6 lD L
Qwrr6 ir6 lD (D ! liLIq.QW @UtSlw c! FITji6 lD 6 lIrIf lTjilT! J'&mID 1T6 lIrji6 iloo
.! T.(! ) \. If c! p! lilf ~W 6 lD IJ) 6 lj. jiuSlw! lij6 6 lD jiu(BUIT6 il
If wj6 jiuSlW ! li(lp1D If ITj l! li6 1TIT6 b tSl6 1T6 lj.L 1f c! p! liID . .! jI(Bji
(BUITOOIf IJ) W ID 6 UIIlP 6 UlAr 6 T6 ilOOITIJ) LLri.J! li6 1ll~1D (B1ru(B! J'IT1q.
:0
35
www.eelamview.com
o
~ I T L f f i 6 I T G C F 6 l l 5 l l 1 f G C F 6 l l 5 l l ~ 6 l I T C F I f I
6 l 5 ' L L q . [ i J f f i I T 5 I l ~ f T l 1 ) ~ L D l T f f i 6 l J O - ~ G ~ r T L r f u
f f i 1 6 l 1 T I T r T . U L q . L l L 5 I 6 l l G L D 6 l l 5 l l G L D 6 l l 5 l l ~ I T L
U D G I D ( D L l J ~ O - L i : H 5 I ~ ~ ~ . . @ 6 l J G I D O - ~
C Z ~ L q . 6 l J L i l . @ O - I T ~ 6 l J L i l ~ L i l G I D L D U u ~ L i l
U r r r T ~ ~ @ ) ) ( i j 1 G L D 6 l I T ~ 6 l l r T f f i 6 I T ~ @ , & r r r T
f f i 6 I T. ~ L l J 6 I S 1 6 l l S L 6 I T 6 I T 6 l J r Tf f i 6 I T S L r f u f f i 6 I T
L D f f i m ~ 6 l J ( D 1 T 6 l I T 1 7 n L ( i j 1 c i ; 1 7 n L q . ~ ~ 1 f I f f i 1
( D l T r T ~ 6 l J G I D O - f f i ~ L q . ~ ~ 6 l J 6 I T r f u f f i 6 I T
6 f m ( D l T r T f f i 6 I T . [ f i r f u f f i 6 T r f f i G I D L . f J U U l 6 T r G I D 6 I T
G L l J m @ ~ t l J . C Z U I T L I T L D 6 l l G C F 6 l l 5 l l L i l
G f f i f T ( i j 1 ~ ~ 6 l J 6 I T r T~ ~ ~ f T 6 l l 6 l J i f i ~ @ ) ) G I D 6 l I T
6 f m @ C Z 6 l J @ . f J 5 I l r T a n ( l 5 I 6 l I T r r r T f f i 6 I T . . @ 6 l J
6 I D L L l J G u L l J r T . @ 6 i J 6 l J f T @ G 1 L D 6 l l 5 l l G 1 L D 6 l l 6 U
~ L q . U L ~ G ~ I T L r f u f f i 1 L l J ~ L i l U 6 U r T ~ L D c i ;
. @ 6 l J o - r r 6 i J f f i ~ L L D 6 l J o - u C Z U f T 6 l J ~ r r f f i ~ I f C F
L D 6 I D L i f i ~ 6 f 6 l l T ~ ~ i f i 6 I D ~ u 5 l L L i l ( I j l 6 i f J ( D
u 5 l L ~ G ~ I T L r f u f f i 1 6 l 1 T r r r Tf f i 6 i r .
6 I I D @ G i U q 6 l l f f i 6 U T ~ @ j(5 lb
u ~ ~ 6 l I T I f i m 4 6 i f J f f i U U L r f u f f i 6 i r . @ i f i i b 6 l l T .
. @ 6 l J r T ~ L q . c i ; f f i L q . ~ 6 i J G 1 6 l J f T U L l L l l T f f i
6 f ( i j 1 ~ G ~ r T L r f u f f i l 6 l l T r r r T . ' 6 J m ~ U U L q . 1 f
G C F U J f f i l W I T U J ' 6 f m w C Z f f i L L r r 6 l l ~ ~
' f f i G I D W L l J r r m U l L q . i b ~ 6 l 5 1 L L ~ ~ J i b r r m
I L l I T [ i J w f f i l C Z w m ' 6 f m w G C F I T 6 l l ~ 6 l J r r r T .
. @ U U L q . . @ 6 l J r T i f ; l m w U L r l i I f f i 6 I T 6 T 6 l l 6 U r r L i : J
6 i t . t q . 6 l l ~ G 1 t L l 6 i J 5 I l G 1 L D 6 i l 5 I l 1 L l 6 I D ( D l U
~ o - L i l t 5 i i b ~ m .
~ u C Z U I T J ~ 1 l l 6 I D 6 l J L l J l T m C F L i l u
a n o ~ 6 I D L G U [ i J W J . 4 6 I D f f i u U L r l i I f f i 6 I D 6 I T
~ y 5 l i b J c i ; G f f i l T ~ t l J . i f i ~ . @ 6 l J c i ; ,
4 ~ ~ l T f f i ~ u r , i o 6 T ( i j 1 c i ; f f i C Z 6 l J ~ t l J . L l J
i f ; l 6 I D 6 U 6 l l J i ; ~ . f f i . G U I T . ~ l F f T ~ r r o - 6 m u m . : .
6 I D C F c i ; f f i L ~ I T . f J L D L 6 I D L u 5 l 6 i J 4 6 I D f f i u
u L L i l ~ L L q . 6 j l r T ~ 6 I D L L l J f T 6 I T ~ L 6 I D L 6 I D L l J
6 l J y ; n l i J 6 l J I T r T f f i 6 I T . ~ ~ [ i J f f i l T f f i ~
C Z U I T L C Z L I T 6 T ( i j 1 c i ; f f i C Z 6 l J ~ L q . L l J i f ; l G I D 5 I l
6 l J i f i ~ J ~ m 6 i f J ( D L l J ~ 6 l I T L i l C F ~ m
G C F m w ~ 6 I D 5 I l G I D L l J ~ L L , ~ 6 i f J L L l J I T 6 I T L i l
G ~ I f I L l J I T ~ u t l J . G 6 l J L L q . c i ; G f f i l T ~ ( i j 1 6 l J i f i
~ r r r T . ' 6 J m . @ U U L q . G 6 l J L L q . 6 l I T I T U J ' 6 T m w
m L l J I T C Z f f i L L C Z U f T J , ' ~ l T m ( I j l L q . G 6 l J L ( i j 1 L i l
C Z U I T ~ S L ( D r f u f f i l 6 l 5 1 L C Z L m , ~ ~ ~ l T m
G 1 L D r r L 6 I D L L l J f T f f i G 1 6 u : . t q . a L r r r T f f i G i r ' 6 T m w
G ~ I f I 6 l 5 1 i b ~ f T r T . U r r L 6 I D C F c i ; C Z U l T f f i l T 6 l 5 1 L
36
i f ; l [ i J f f i l w C F e ! P f f i L i l . C F r r ~ L l . j L i l C F L D L l J ( I j l L i l ~ ! P C Z 6 l J m p 5 l ~ ~ c i ;
f f i l b Q C F U J I 1 . j L i l 6 j l r T C F e ! P f f i i b ~ 6 l l ~ 1 1 . j ~ L i l ~ l T r f u f f i l L l J 6 l 5 1 ( i j 1 ~
6 I D 5 I l U C Z u l T o - r r L L L i l ~ r r c i ; u U l L q . u u J f f i L q . m L i l . . @ i f i ~ . @
G u L i l ~ L q . [ f i C Z o - r r L L r l i I f f i 6 I D 6 I T L l . j L i l ( I j l O - L @ i b ~ m L i l f f i r r L
L I T L D 6 V 6 I D f f i L l J r r ~ ( i j 1 , J d , L f f i L D I T 6 l I T 6 j l r T C F @ f f i . @ L l J r f u f f i l L l J 6 l l ~ib
~ 6 I D C F 5 I i ) 6 l J 6 l 5 1 ( i j 1 ~ 6 I D 5 I l U C Z U I T O - f T L L i b
~ [ i J f f i l T f f i S L 6 l J I T c i ; f f i l L l J ~ , L D f f i i b ~ 1 T 6 l I T
~ 6 I D 6 \ l 6 l I ) L D i b ~ 6 l J 1 f C F I T~ 6 I D 6 l I T .
( Y : o n - r W L i l l J f T ~ ~ L l J : > L 5 I l f f i t F ( , I 5 t ! l
6 I D L D 6 \ j . . @ J i ; ~ L l J I T 6 \ j L i l u f T f f i l 6 i u i b f T @ J L i l
6 T~ 1 f I ~ 1 T ( i j 1 f f i 6 i r . . @ i f i ~ L l J f T 6 \ j L i l c F 6 l I T f T
6 l . j L i l G U f T L L q . ~ r r ( i j 1 f f i 6 i r . ~ G L D I f l c i ; f f i l T
6 l . j L i l ~ ~ L l J f T 6 l . j L i l S L 6 i r ~ c i ; 6 i r ~
6 l J c i ; I - ; ; ) f f i f T 6 l J r T u o - 6 i u u o - L i l C F i f i C Z ~ f f i l c i ;
L i l ) ! l f T @ f f i 6 I T . ~ m f T 6 l l . @ 6 l J r T f f i 6 I T
6 T 6 l l r o f T C Z L D . f J p ) 6 U r f u f f i r r ~ o - . f J [ i J
S L ~ 6 l . j 6 l J ~ 2 J L i l , ~ u S 1 y ) ! p 6 l 5 1 @ ~ 6 I D 5 I l U
C Z U f T O - I L L i b 6 I D ~ ~ 1 l l c i ; ~ 2 J L i l ~ib~
~ C Z o - f f i i b ~ G f f i f T ~ L q . c i ; f f i l m ( D f T r T
f f i G i r . G ~ r r ( i j 1 6 T m l f G 1 C F f T 6 l l & G 1 f f i r r 6 I T
6 I T C Z 6 l J T , 6 J m L D 6 I D W ( I j l f f i S L ~ 6 l 5 1 f f i 6 i r
~ L i l ~ f T ( i j 1 6 T 6 l I T 1 f G C F f T 6 l l 6 l S 1 c i ; G f f i f T 6 I T
6 I T C Z 6 l J r r 6 j l r T 1 l l ~ 6 I D L c i ; f f i f T U J ) ! l 1 T ( i j 1
1 7 n . L . @ 6 l l 6 I D 5 I l . . @ i f i J L i l ~ u S 1 ! p c i ; f f i f T 6 l I T . @ O - I T ~ 6 l J G L D f T m 6 I D ( D
f f i L t l J . Q L l J ( I ! l u U l , f f i f T 6 i J ! 9 J T [ i J ( D r r ~ ( i j 1 f f i l T 6 U L D f T U JC Z U I T O - f T L L i b 6 I D ~
G ~ f T L r T i f i J ) ! l L I T ~ ~ , ~ 6 I D m ~ ~ 6 U f f i ~ o - r f u f f i l 6 l l ~ u S 1 W L D c i ; f f i
6 1 T I m ~ o - . f J L l J [ i J t 5 i O - I f C F 6 I D m 6 I D L l J 6 l J 2 J 6 l J 1 Tf f i ~ @ ~ ~ 6 I D 6 l J ~
~ U U ~ 6 l 5 1 L l J c i ; f f i G I D 6 l J c i ; L i l C F f T ~ 6 I D 6 l I T .
u . i J f f i 6 I D 5 I l c i ; f f i l P f f i L i l G C F m w U L q . ~ ~ 6 l J o - 6 l l 5 l l . 6 T i f i ~
5 I l U l 2 J L i l 4 L u S 1 L U U L L 6 l J O - 6 l l 5 l l , 6 T i f i ~ . @ o - r r ~ 6 l J c i ; f f i l P ~
~ ~ L i l C Z ~ r T l f 8 ' l G u [ i J ( D 6 l J o - 6 l l 5 l l . 6 T m l @ J L i l ~ u S 1 W 6 l J O - 5 I l 1 T @
f f i ~ g . O - f T ~ ~ U u [ i J ( D ~ 6 I D 5 I l 6 l J O - f T U J , 8 ' I ~ ( D L q . c i ; f f i U U L L ~
C F e ! P f f i ~ ~ m f f i 6 l l T 6 l . j ~ L i l U l c i ; 6 I D f f i L l J f T U J . @ 6 l J r T ~ y 5 l L l J C Z 6 l J ~ ( i j 1
G L D 6 0 ~ 8 ' l c i ; f f i l ( D U 6 I D f f i l f C F c i ; ~ f f i C l l 6 I T . @ 6 l J r T ~ t . O . @ o - r r ~ 6 l J
6 l 5 1 4 d . f f i i b ~ ( D m f f i ~ ( i j 1 6 l 5 1 L l J i f i J . @ O - f f i . f J L l J L D I T U J u f T O - f T L ( i j 1 f f i l ( D
6 l 5 1 i b i b f f i m I T U J , 5 0 6 l J L l J ~ [ i J 6 i r 6 T U U L q . 6 f l P ( I j l L q . i f i ~ ~ ? 6 T r l i I f f i l
i f i ~ 6 l J i f i ~ ~ . @ 6 l J r T ~ L i l ( f T m L i l . 6 T r l i I f f i l i f i ~ f f i l G I D L i b ~ ~
. @ 6 l J 6 i r 6 1 T l c i ; L i l ~ r T c i ; f f i ~ I f I C F m L i l . 6 T U U L q . S L 6 l J f T 6 l I T ~
. @ 6 l J r T ~ L i l L D ~ ! 9 l L u L i l . . @ 6 l J r T 6 l J 6 l l G 6 l J L t l J . ~ ~ 6 I D ( D u 5 l m 6 j l r T
C F f T~ r r o - 6 m ~ o - I I I ~ 2 J 6 l J 6 W ~ L D f f i 6 l l T 6 l l 6 U C l l O - f T ?
6 f 6 \ ) 6 U f T L i l 6 T ( I ! l ~ C Z 6 l J ~ @ G l L l m l 6 l l 6 J ( I ! l 4 ~ ~ f f i r l i I f f i 6 i r 6 f ( l ! l ~
6 l I T f T @ 2 f L i l ( I j l L q . L l J f T ~ . 6 T L ( i j 1 6 l J l f l f f i 6 1 T l 6 l l . @ U U L q . 1 f G C F I T 6 l l 6 U 6 U I T L i l .
. @ 6 l J r T . @ L l J [ i J 6 I D f f i u 5 l m L D I T 6 m 6 l J m , ~ i b ~ 6 l J i b ~ m ~ ; r T 6 l J ~ c i ;
f f i U U L L G C F 6 l l 6 U u U l 6 i r 6 I D 6 I T .
6 l . ' l T w @ ) ) m ~ @ J U 6 l J r f u f f i 6 1 T l 6 l S 1 i f i ~ G ~ 6 1 T I 6 l J 1 T 6 l I T U I T L r f u f f i
6 I D 6 I T 6 f f i [ i J @ c i ; G f f i l T 6 T r ~ L i l ~ p 5 l 6 l J 1 T 6 1 T I , ~ [ i J U I f I l l f f i r f u f f i ~ c i ;
f f i l T U J 6 l 5 1 6 I D 6 U C Z U r r f f i L D W c i ; L i l , ( I ! l c i ; f f i ~ ~ C F L l J L i l , 6 f 6 l l 6 U l T t . O
6 T ~ l J r r f f i U C l l u l T f f i l ( D C Z u l T ~ L i l f f i 6 U r f u f f i l T ~ i f ; l [ i J f f i l ( D ( 1 T 6 l I T C Z L l J l T f f i l .
. @ 6 U L . f J L l J i b 6 I D ~ ~ C Z u l T ~ L i l 6 I D f f i @ ) ) L I T ~ C Z U I T ( T 1 T 6 1 T I , 6 l 5 1 ( i j 1 ~
6 I D 6 U 1 i ; f f i m 6 i f J 6 l J ( I j l m 6 i f J 6 l J i b ~ C l l i b l T ( i j 1 i f ; l 6 l l 6 U I T I L l 6 l l , ~ ~ [ i J f f i l T m
~ L @ .
Q tR & ~ & 6 T u U l T r T
(! p 6 D J 6 D lr r 6 i J
u 6 D 1 li lu u r r 6 lT 1 T
Q 6 lJ I i l i ~ I T 6 lu
6 lJ r r Q 6 D lr r 6 l5 1 ,
. @ W f f , @ > I T > I T
~ t6 lW 6 O ) lD w lb ,
~ t6 lW f f i lb .
www.eelamview.com
~LL~6Iil~l1.jtD, ~~~LL~6Iil~ [i;161ilpJCllGU!iJWlGU~!iJ
ffirr~ ~pJmuS1 [i;1WlGU~1i", ffiLL6IilLDU6IilUl1.jtD LD6OT1
~GU6TT ~!iJpJ6Iil61)l1.jtD ffiL~GiI1J@ UtSll1J ~uS1W GUIJ
61)rr!iJ)l51m LDffi~~rr~ Clla>rrUCllIJL (carporate) @ 'iIrrtD
uGUrrm. I1Jrr6lS1!iJtD CllLD61)rrLiJ LDIJ6m~6Iil~ 6jl~
~6Iilffi uml li",tD [!irr61l16U 8'o.L ffi61)ffi61)UurrLiJ iFIrTl~@ u
ClluiFI GUrrw6lS1m 6jl6iJGiGUrr ffi6m~6Iil~l1.jtD Giffirrooirr
Lrr.$lpJ @ 11J6UUrr~ LD6OT1~m!
@ GU6IilIJuu!iJ)l51 U61) UrrL6Uffim UrrLUUL6lS1L
L~. ~GU!iJWlm 6T~Ii",U tSl~~~@ @ @ : '~6Iil61)ffim
6OT1l1.jtD [i;161il61)iJS16U@ rliJCllffi Ljs61ffim @ 6U6Iil61)I1JLrr,
6TGU@ ltD 6lS161il61)ffim CllUClitD [i;161il61)iJS16U 6TrliJffim
~6Iil61)GUm @ 6U6Iil61)I1JLrr!' 6TuCllurrCll~rr I1JrrClllJrr 6T~@
<Ql,6'itl~CllIJs61I1JU ul1J6m~~mCllurr@ GilTrrm~~rrffi
[i;161il~6l.j! 'GiurrLiJ 6jlm6lilpJ GUt.q.GUrrffiU Lj6lil~D>@
Giffirrooirr ~11J~~LDrrLiJ Cllurr~rr2JtD ~GUri"(lpm
Cllurr.$lpJCllurr@ ~ooirr6lilLD LDLtD ~rrm GiGUcl1CllI1J
GUtD.' rntDU@ ~ooirrffi61l16U 6jl ~6m~~2JtD
6lS161il61)Cllurrffirr~ @ D>~~ ~6Iil61)GUm @ m@ ltD &ltD
u@ ~ooirrffirr61)tD [!i61)LDrrffi GUrrWD>@ , 6TD>~iF I TI i " ,
~1i",tD 6lS161il61)Cllurrffirr~ 6jl ~6Iil61)GUm 6TLD@ GUIJ
61)rr!iJ)l516U !9JTpJrrooirr ffirr61)tD GUrrWD>~rrm 6TmpJ
~iFI61il11J @ 6IilpJl1Jm ~GU~rrffi!
LDIJ6mtD U61)(lp6lilpJ @ GUIi", GiGU ~.$l6U
GUD>@ 6Iilffi2JIi",.$l1i", ffiL~11J6Iil6m~@ 6lS1LiF GilTmpJ
ffi6lil~ffi6lil6TTGiI1J6U61)rrtD [!irrm Cllffim6lS1uuL~Ii",.$lm
CllpJm. @ ClllJrrffi~~m ~61)ffirr61) 6lS16llptD ~rrrliJ.$l11J
~tDLjffiCll6TT @ GUIi", GiGU ~.$l6U GUD>@ 6lS1L
6TGUlJrr2JtD 6lS16TTli",ffi(lpt.q.l1Jrr~ut.q. CllGU6Iil61) [i;1Wl~~tD
GiITLiJ~~rrffili", 8'o.L ~)l51D>~Ii",.$lCllpJm. 6T6UCll61)rr1i",
tD @ D>~ ~iF1 [i;1ffiiJ'rr@ . GUIJ61)rr!iJ)l516U GiGUiFI61)
Q LJ IT W ~~lIITI1JU tSlpJ6lS1ffili", LDL
CllLD @ @ <Ql,.$liJS1Ii",.$lpJ@ .
U(~:WId,~rliJffiCll6TTrr 6jlm
pJrr.$l [i;1mWl U6U61)rriJS1lJtD
~~LDrrli",ffim ~1J6mrr.$l @ GU
6Iil1J1i", ffirr~@ GU.$lmpJ~
6TmU6Iil~ [!irrm ~LLDrrffi [!itD
8l IT 6 0 N (B Lj.$lCllpJm. 6JGi~6OT16U @ GUri"
~6IilLl1Jrr6TTl.iu~@ .$lpJ ffi~6l.j
@ Ii",.$lpJGUri"ffi61l1m ffi~6l.j
LDLLD6U61)-@ 6U61)rr@ Cllurr~
GUri"fficl1~@ tD ~iJS1ri"Ii",~6l.j.
6TrliJffi6lr mnrrfficl16U ~~
ffirr61)~~Cll61), ~6lS1iJ'rrli",ffim
~@ 'ifIffimh :. Lrrm6'itl'
[i;1ffiwiFiFlffim [!iLIi",tD. 6Jffi
8'o.LLtD 8'o.tD. 8'o.LL Gi[!irTl
1Ts616U iFI61)Cll[!ilJtD tSlm6lil6TT
ffi6lr ~!iJa;rrs61ffiLDrr~ ~6 Ii)6 1)
D>@ CllurrGUrrri"ffim. ITLDrr~rr~
(lp11J!iJiFlffim 6TmpJ 'rTlffirrri"L Lrrm6'itl' [i;1ffiwiFiFliJS16U
Fl'iJ'tD 6TmpJ iJ'D>6Iil~ Gi~rr6lil61)D>@ Cllurrffirr~u~
@ D>~ rntDU@ GUI1J@ ~ ~ffiuum urrri"~@ Ii",Giffirrm
GUrrm 6Tmu@ LDLCllLD @ utSlpJD>~ [!irrcl1m l T D >
Cll~rrlTtD.
II
[ l
6 lJ t.q 6 lJ IT 8l U
q 6 ID 6 O T ! lJ ~
Q
~w~)wrrw
(8 uIT 6 arIT ~lb
. .
~ 611 IT (Y l 60 T
(8 U IT f f iI[ l(8 U IT ~
~_ 6 O N 6 ID W W L _ (B lD
~ IT661 Q 6 lJ 6 f il (8 w
II
6lJ LD
. @ l6 U 6 1)rr~ (llurrw 6 ti] L L 6 lJ rrf f i6 1' f l6 f u IJ rrrrU rrf f i,
~lllf f i~ f f i6 iuurrrr.
)
37
www.eelamview.com
e
. f ! w ~.f!w6b ,@UGlurr@~ Gl~~6l:IPl{D
.
.tI!urroo> .. !i s . u S 1 l b GeomWG~rr .. lqQlj<i ;c&!ID~'
~ . 6UGl S l ~IDIT61 n' . @ItiIDtD~WiP! D ~(6m li i
~(]61 ) ,$Ljji ,~.$rrfi 'l) 1 61 6OTQjaitiIDf if I'tl Jl h Ls mrTli l{
a;6U) 6fT1 l I1 h ID L ffi ' ID 6b 6\) IT~ IF n~ 6U) 6aT a;6U) 6fT1 l Ith
a 6)J ~ 6U) 6aT a;6U) 6fT 1 l Itb 6U)! J tl i L Lq. U UITIi ' U U~
~ 6)J 61 W ID IT60T~ . ~ uS ] ~ 6aT ~! 6l 6ir 6I'! 6l Ii ' a;IT6\) tb
~ 6I'! i>~UUIT~tD1 <8Ero G. ! f 6\)6\)u (8u IT~?
jDihl W! m ~d Jm ~6l D6l )u C B u f T! JrrL L ~~ jb 6l D6l )6l Dl D ~m t. J. $ l W6UiT
a;6ir w rr6U(! JjW , u Gtu rr@~ Gt~rrl il ! i;~ C S u rrl 1 . J6ir61 Ttf ;l 6l D6l )u S 1 1 iil 6l DP;! f ;~
C B u rrl 1 . J6ir61 T 61 '! 5 1 iTa;rr6l )~6l D~u u ! Dp S l l f a;! ! i;! 5 1 Ii;C B 6U6u is nq . w ~ . ! l I6Ua;! Wl Drr
m ~. a;L a;! w ! Ja;! w l iil ~6l D6l )6l Dl Da;6ir " a;w p ;6l ) . ! l I! Ja;! w ! D Id . l f 8'rr6u is TL q . ~
~m ~L 6i1 r" C B u ! F! ii6Urrl i'~6l D~ 6I'6il rl D C B u ! FC B 8'rr(])\ a;rr~~ ! 6L ~
~. $ l 6il rl Dm . , u Gtu rr@~ 8'l Drr~rrm U (3 u l f a;6UrriT~6l D~C B w C B u rr! JrrL
L l Drr. $ l . m l L L ~.
~1 1 . J~UC B u rr! JrrL L l Drrm ~ , u Gtu rr@~ 8'l Drr~rrm l r! 5 1 w rrm . ! l I! Ja;!
w ! D C B u rr! JrrL L l Drra; l Drrp S l l 1 . J6ir61 T~(! Jj6m ~! 5 1 C B 6l ) ~tDl ! p IP . m I(])\~6l D6l )U
4 6f i1 a;6ir . ! l I6l Dl DUtl l 6il r ~6l D6l )6UiT C B 6U~Utl l 6ir6l D61 T tl l ! f u rra;! J6iIr m w u
~rr6U~ . ! l Ia;6l D6U6l DW 61 'L L q . I1 . J6ir61 TrriT. ~u S 1 IPiT U)~ , m Gt6Up S l C B w rr(])\
Q~rrL ! Ju u L L Gta;rr@! Jl Drrm ~rrl i;~Iiil , , m . ! l IW! U4 p ;L 6UL q . Ii;6l Da;
a;6ir , ~C B l Dl iil , 61 '! i;~u u rr6l D~u S 1 C B 6l ) (Q)8'Iiil 6l )u C B u rr. $ l 6il rl Dm ?
~u S 1 w l Drr6l m 6UiT C B U! J6l D6U 6I'6il r1 D ~6l Dl DUtl l 6il r Gt6U6u is T @! >L L q . C B 6l )
tl l ID! i;~ . m I(])\~6l D6l )U C B u rr! JrrL L W, ~1 1 . J~U C B u rr! JrrL L l Drra; l Drrp S l W6l Dl D
I1 . JW , w l i;a;ri. ra;til tl 6l DL C B w C B l Drr~l iil a;6ir (Q)~rrL iT! i;! 66l Dl DI1 . JW 6U! J6l )rrIDrr. $ l
. m IL L ~. ~u S 1 W! m ~! 5 1 6i1 r . m IC B l Drr8'm ~! 5 1 ! Da;rrm _ u S 1 iTu 4 w _ u S 1 iTc ! p 1 f
a ; w ~w tl l tl l ! Ju rra;! J~6iIr d iiTl i;a;~if l 8'm l Drrm - w ! 5 1 6I'6il r1 D l Du S 1 if l 6l DIP
u S 1 C B 6l )~rr6il r Q~rrri. r. $ l l i; Gta;rr6u is TL q . (! Jj1 i;. $ l 6il rp Jm . , u Gtu rr@~ P;6l DL GtUw
6U~ C B u rr! JrrL L ~! 5 1 ! Da;rrm C B u l f a;6UrriT~6l D~Wrr C B u l f a;6UrriT~6l D~l i;a;rrm
C B u f T! JrrL L l Drr 6I'6il r1 D C B a;6ir. m l Ii; . m I6l DL a; T6m QPL q . w rr~ , 6l )ri. r6l Da;u S 1 6i1 r
C B ~a;! w . ! l I! Ja;! w C B 6l ) ~61 TWtl l U <8u rrl 1 . J6ir61 T~.
tf ;l ! Jw tl l w u L L p S l 6l ja;til tl 6il r l D~! 5 1 u S 1 C B 61 : 'm w u ~ 6UW6l D~ 61 'L L q . I1 . J6ir61 T
tl l ! Ju rra;! J6iIr, ~6il r6l Dm ~(! Jj C B u rr! f rrtil tl 6I'6il r1 D ~61 T~! 5 1 6f i1 (! Jj! i;~ 61 '@l f a;!
GtUID6l D6U~~, 8'l T6Im rrl i;. $ l w w tDl l i;a; '! Jrr2 l 'il ~! f ;! 5 1 if l w rra;u 4 L tDl L L
6U! J6l )rrw ~rr6il r , u Gtu rr@~ ~tDl ! Pl m ~~6iIr 61 '! 5 1 iTa;rr6l )~6l D~ 6UW! UU
(])\~~w ~C B ! JGl w rr(! Jj u ! Dw Ii;C B a;rrL rr. $ l I1 . J6ir61 T~.
, u Gtu rr@~ p ;1 iil 6l )~w Gl a;L L ~l Drra;u U6l ) a;rrif l w ri. ra;6ir P;L ! i;~
Gl a;rr6u is TL q . (! JjIi;. $ l 6il rl Dm . p ;rrL L q . 6iIr 61 '! 5 1 iTa;rr6l )C B l D@! >~W~6l D~ C B p ;rrl i;. $ l 1 f
3 8
"
www.eelamview.com
G I T 6 \ ) . $ 1 l D ~ ~ u S i ! t i l m ~ ~ m
G l S l ~ m 6 \ ) c i ; I D I T I D ~ ~ r T c i ; I D
~ m ~ _J,oG l r T ~
5 1 [ i ; ~ ~ ~ ~ m 6 \ ) 6 l Jr T I D 5 i r ,@ m
6 l JI T ~ i l i U 6 \ ) ~ ~
G6ll~~~
. $ 1 m l D l T r T l D 5 i r . < Q ! ,l J. . j ~ u ( g U I T
61 6lJ ( ll1 f . ~6Q ~6i l6lJ 6I i i ! JI T L L L D ~ oo[ i ; ~ [ i ,1 m 6 \ ) m L D
l!I l l 5 I ( g 6 \ ) G l S l ~ m 6 \ ) U 4 6 1 5 i I D 5 i r
,@ U Jc i ; I D L D G ~ I T L r T [ i ; ~ ~ ! J5 1
1 l J6 \ ) r T ~ l l Jl T m ( g U I T ! JI T L L ~
~ ( g 6 \ ) I D I T 6 \ ) U ~ ~ ~ 5 i r 6 l T ~ .
,@ m 6 l Jl T ~ ~ ! J5 1 I l J( i J 1Tci;~
I D 5 J\ 1 m U l l Jr f u I D ! J6 l JI T ~ U ( g u l T c i ;
I D 5 J\ 1 m L D ~ ~ l l 5 I ( g 6 \ ) ~ ! J5 1
I l Jm 6 \ ) ~ ~ 6 O ' i I 1 l J1 T f f i 6 l j L D( g U I T ! JI T
L L ~ m ~ ~ ~ 6 O ' i I 1 l JI T I D 6 l . j L D
~ c i ; a; ~
al l J~ ~ < Q ! ,l ,P L D I T I D~61 r n lli "
[ i ; ~ 5 i r 6 l T t . S 1 ! JU I T I D ! Jm , ,@ u G U I T @ ~ ~ u S i ! t i l m ~ ~ m
~ m 6 \ ) m L D c i ; ! J6 \ ) I T I D L D I T p S 1 l J. . j 5 i r 6 l T m L D 6 l J! J6 \ ) l T l D l T . $ 1
G l S l L L ~ . ,@ 6 \ ) r f u m I D l l 5 I m ~ ! J5 1 1 l J6 1 5 i 6 \ ) ~ u S i W L D c i ; I D
5 J\ 1 m ( g U I T ! JI T L L ( g L D ~ n 1 m L D U ( g U I T ! JI T L L L D 6 T m U ~ L D
,@ m 6 l JI T ~ I D s I T i m ~ ! J5 1 I l J6 \ ) ( I Jl ! Jr n r U I T I D 5 i r ~ l T m
U l l Jr f u I D ! J6 l JI T ~ [ ! i L 6 l Jt . q . c i ; m I D I D 5 i r 6 T r n U ~ L D G 6 l Js I T i u u
6 l J~ ( i J n 1 1 l J < Q ! ,~ I T ! J f f i ~ 1 l J1 T 1 D G l S l ~ m 6 \ ) U 4 6 1 5 i I D 5 J\ 1 r n
G I T I l J( i JU I T I D ~ L D ~ L D t . S 1 t . S 1 ! JU I T I D ! J6 O ' i I m u m ( l Jl I D
< Q ! ,~ m L D [ i ,1 ! JL D t . S 1 1 l J~ 5 i r 6 l T I T ( i Jl D 6 \ ) I D ~ L D ~ m L D [ i ; ~
~ m m ~ ~ 6 \ ) I D 1 T ( l : P 1 D ~ ~ m I D r n r f f i m 6 l T G L D 6 \ ) 6 \ ) G L D 6 \ )
6 \ ) ~ ~ l D [ i ; ~ 5 i r 6 l T m .
~ u S i W I F 1 T ( l : P 1 D ~ ~ r n L D ~ ~ l l 5 I ( g 6 \ ) , < Q ! ,l J. . j ~ U ( g U I T ! JI T L
L L D 6 T r n l D ( l : P 1 f ( g 1 T 1 T @ G 6 l J5 J\ 1 U U L L ,@ m 6 l T @ > r T I D ~ c i ;
~ ~ L D t . S 1 t . S 1 ! JU l T f f i ! Jm ~ 5 J\ 1 ~ ~ ~ m 6 \ ) m L D ~ ~ 6 l JL D ,@ U
G U I T @ ~ ~ 6 \ ) I D 6 l T I T G l S l I l J I D 6 l Jm " u r T u m U U G u ( i JI D J5 i r
6 l T ~ . G l S l ~ m 6 \ ) U 4 6 1 5 i f f i 5 J\ 1 r n ~ r T 1 m L D u ( g U I T ! JI T L L L D
~ ! J5 1 I l J( i J ( g U I T ! JI T L L L D I T I D G l S l I l JI T t . S 1 ~ ~ 5 i r 6 l T m L D ~ m L D
~ c i ; I D I T I D 6 Jr f u L D ~ u S l W L D 8 ; I D ~ c i ; f f i l T m G l S l ( g L D I T I T m u
G u [ i ; G ~ m 6 l J1 f G I T U U 6 O ' i I L ~ G ~ I T L r f u . $ 1 l J. . j 5 i r 6 l T ~ .
~ ! t i l 6 l . j U ( g u r r G ! Jm ( I Jl ~ m ! J ~ ~ U U L L < Q ! ,l J. . j ~ U
( g u l T m ! J < Q ! ,! JL D t . S 1 ~ ~ 5 1 r f u f f i 6 l T ,@ m 6 l . l l T ~ 1 f I T ~ I D 5 i r ,@ u
G U I T @ ~ ~ L D ( I Jl 5 i r ~ I T ( g L D ( g U I T n 1 L D I D L L ~ ~ c i ; ~
~ 5 i r 6 l T U U L 5 i r 6 l T m . ~ u S l ! t i l m ~ ~ m G l S l ~ m 6 \ ) u
( g U I T ! JI T L L L D G 6 l JI D JL D ( g m \ d ,6 l J1 T ~ m 6 \ ) 1 l J1 T ( g U I T L U
U l T r T c i ; L D 6 " l ) 1 L I l JL D m I D J. ,@ m 6 l JI T ~ c i ; f f i L 5 1 f f i ~ L D
~ m 6 \ ) m L D I D ~ L D ~ u S l ! t i l m ~ ~ m G l S l ~ m 6 \ ) m l l Jc i ;
f f i I T I T U 4 c i ; I D m L G l S l 6 l JI D I T ! JL D I T c i ; . $ 1 G l S l L 5 i r 6 l T m L D , I T L D I T
~ l T m L D ( g U I T ( I Jl ( i JU L L ~ m m ~ ~ 1 f 1 T c i ; ~ I D m 6 l T l J. . j L D
~ m 6 \ ) 6 O ' i I 1 l J m 6 l J~ ~ 5 i r 6 l T ~ .
I T L D I T ~ l T m ~ m ~ u u ( i Jp S 1 u ( g U f f i U 6 l Jr T f f i 5 i r ~ 6 0 1 I T r T l f
5 1 1 l J( i Jl D 6 l Jl D L ~ ~ m r f u f f i 5 J\ 1 m L D ~ ~ l l 5 I ( i J 5 1 c i ; . $ 1 l J. . j 5 i r
~~61 W 6U ~W 6lJ I T 6lT r r ,
( !p 6M 6U lI T 6T T
~6U I B ; @ i ~6U
~61 r r lw r r ,
m L f f i ! i i ~ 6 O l ! D
6D lr r l6lj 6O l~W I T 6lT r r ,
j 6 l l r i . J6 O l f f i .
6 l T m r T . ,@ m 6 l J1 T ~ L D ( g U f f i U 6 l Jr T I D 5 i r m I D I l JI T 6 \ ) 1 T f f i l T~
f f i I T U 4 6 0 1 I T r T 6 l . j I D ( g 6 l T I T [ ! i I T L t . q . m 6 T~ r T f f i l T 6 \ ) ~ m ~ G l I l J
G l S l @ r f u L D G I T I l J6 \ ) I D m 6 l T G I l J6 \ ) 6 \ ) I T L D i 9 JT r n r t . q . G l S l L
5 i r 6 l T m r T . ( g ~ I T ~ ~ m ( I Jl ~ G I D . ' JL D m u G l I l J ~ f f i r T c i ; L D
( I Jl 1 l J( i J5 1 f f i 5 i r I T I D 6 \ ) G l I D I T 6 0 1 I T r f u l D s I T i . ' JL D G 6 l J5 J\ 1 u u . $ 1 m
!D f f i . ,@ 6 i J6 l JI T ! D I T m ~ ! J5 1 I J. J( i J a; 6 \ ) 1 T 1 f I T I T ! J~ ~
~ m 6 \ ) 6 l Jr T t . S 1 ! JU I T I D ! J6 O ' i I m ~ I D J~ G l l Jl T m I D J~ l T m ~ u S l W
L D c i ; I D 5 i r L D ~ ~ l l 5 I 6 \ ) [ i ,1 L D L D ~ m l l Jl J. . j L D f f i ~ [ i ; ~ ! J ~ m ~ l J. . j L D
~ L D G l S l L I l JL D I T . $ 1 l J. . j 5 i r 6 l T ~ .
,@ m L c i ; a; I T 6 \ ) [ i ,1 r T 6 l J1 T 1 D ~ m L D u 4 c i ; ( ] a; r r r r I c i ; m f f i m l J. . j L D
f f i ~ [ i ; ~ ! JL D l T m f f i l l J[ i ,1 r T 6 0 1 I T 1 l J ~ n 1 m L D 6 T m l D 6 l Jn 1 m l T l l 5 I 6 \ )
G 6 l Js I T i U U L L ~ 6 0 1 I T r T 6 l . j I D m 6 l T l J. . j L D 4 l D r f u m f f i l l Jl T G l 6 \ )
~ L L ( I Jl m m U 6 l Jr T f f i 5 i r , 6 l JL c i ; c i ; . $ 1 l ,P c i ; u t . S 1 ! JI T [ i ;
~ 1 l J~ ~ 6 \ ) ~ m I T U U L I T L D 6 \ ) ~ r f u f f i I D n 1 c i ; f f i U U L I T ~ f t l l
~ 6 O ' i I [ ! i I T ( g L ~ 6 l J1 T . $ 1 l J. . j 5 i r 6 l T m ~ l l 5 I L 6 Jc i ; f f i L D m L . $ 1 m
l D m r T . G U L D U l T m m L D l l 5 I m r T , 5 1 I D Ju l T m m L D l l 5 I m r T
6 T m l D t . S 1 6 l T 6 l . j I D m 6 l T ~ i 9 JT r n r t . q . G l S l L L U t . q . , ,@ [ i ; ~ [ ! i I T L
t . q . 6 \ ) 6 l J1 T @ L D ~ m m ~ ~ ,@ m L D c i ; f f i ~ L D ,@ 6 \ ) r f u m l D
I l Jr T 6 T m l D G l S l L I l J~ m ~ ~ f f i f f i n 1 c i ; f f i ( I Jl ( i JU L I T ~ , ~ I T L
L D ' ,@ m 6 l Jl T ~ [ ! i I T G l I l JI T L L ~ ! J5 1 1 l J6 1 5 i 6 \ ) ' ~ m L D ~ ,
I T L D I T ~ l T m L D 6 T m l D U t . q . G 6 l J5 J\ 1 U U L D ~ I f I T I T L m r f u
I D s I T i m ~ 5 i r ~ L m m G I l J6 \ ) 6 \ ) I T L D , I T r T 6 l J( g ~ 1 T I T ( l : P f f i L D
G l S l @ r f u . $ 1 c i ; f f i c i ; . $ 1 l l Ju t . q . U l T r T ~ ~ c i ; G f f i l T r n r t . q . 8 ; . $ 1 m ~ .
l J. . j ~ ~ ~ ~ m f f i l T ! J6 0 1 I T L D I T I D6 l JL . $ 1 l ,P c i ; u t . S 1 ! J( g ~ l T r f u
f f i m 6 l T G [ ! i I T r f u l D m 6 l J~ ~ ,@ ! JI T ~ 6 l J~ ~ m r T G I T t i . J~
I T r T 6 l J[ ! i l T l T r f u I D 5 i r ,@ m @ JL D ( I Jl t . q . 6 " l ) 1 6 \ ) 6 \ ) I T ~ G ~ I T L r T . $ 1 m
l D m . F F l ,P ~ ~ u S l l ,P r T I D 5 J\ 1 m ~ U I T ! J~ ~ l D m L D l J. . j L D L D m
6 l . j I D J~ l J. . j L D I T I T L D U 6 \ ) ( g L D L t . q . 6 1 5 i [ i ; ~ 4 ~ 1 l J 1 T c i ; ~ l l Jl T f f i
6 T @ 6 l J~ ( i J , G l S l ~ m 6 \ ) U 4 6 1 5 i f f i s I T i r n ~ m 6 \ ) 6 l Jr T
t . S 1 ! JU l T f f i ! J6 O ' i I r n ~ m 6 \ ) m L D l J. . j L D ~ r T c i ; f f i ~ n 1 l T m ( l Jl L D ~ l T r n
( l : P 1 f 1 T 1 T 1 D ,@ [ i ; ~ c i ; . $ 1 r n l D m G 6 l Jr n U m ~ ,@ u G U I T
@ ~ ~ u S l W l f u I D JL D [ ! i 6 \ ) . ' J6 \ ) I D L D ~ 6 0 1 I T r T [ i ; ~ G l S l L L ~ .
39
www.eelamview.com
40
L n { 8 6 \ l r r 6 & : _ t . q . 6 D i f i u U @ 1 1 J 6 \ l r r ~ , ~ C l l i f i
C l l 6 l l 6 G l 6 l T C l l U r r L C l l L r r 6 G l 6 l l 6 T G \ ! i i i f i r r C l l 6 \ l r r
C l l u r r ~ L D r r L L C l l [ D L b , ~ ~ I f f f u
f f i L L D r r O O ~ 6 G l 6 \ l . @ l J m r 6 G l L l l l L b f f i ! i i
~ 6 D G i f f i r r m r G \ i f i r r m ~ { i i i f i ~ 6 G l L l 1 J r r 6 l T L b
G i i f i r l 1 l 1 J r r i f i L 1 6 G l f f i U U L ! i i 6 G l i f i 6 T G \ ! i i ~ { i i
i f i r r r T . t S l m O O r T C l l i f i L u u G \ C l l 6 l l r r r T f f i 6 l l G i l J r r L
t . q . u S l 6 D ~ { i i i f i ! i i i f i 6 G l 6 \ l ( ! J l t . q . 6 G l 1 1 J ~ L L
G i 6 l l L t . q . 1 1 J L 1 6 G l f f i U U L ! i i 6 G l i f i C l l I 1 J @ l J r r @ g l J
6 l l L b C l l u r r L t . q . { i i i f i ~ . ~ { i i i f i u L 1 6 G l f f i U U
L ~ 6 G l i f i 6 G l 6 l l ~ ~ ~ 6 l l 6 G l l J u t S l t . q . c 6 f f i C l l 6 l l
( ! J l t . q . I 1 J 6 1 l 1 6 D 6 G l 6 \ l . m . . . . m r 6 G l L D l 1 J r r O O t S l l J u r r
f f i l J 6 G l o o U t S l t . q _ U u i f i r D u S l f f i U G i U r I 1 l 1 J i f i 6 G l L
I 1 J r r f f i @ { i i i f i C l l i f i ~ { i i i f i u L 1 6 G l f f i U U L L b
i f i r r m .
@ 1 1 J 6 D u r r f f i C l l 6 l l I f u c F l J ' f f i u r r 6 l l L b , L D i D
[ ! J 6 l l I T U l ~ L D r I 1 l 1 J r r 6 G l i f i , 6 T ~ a ; r r r I 1 l 1 J ~ i f i
6 1 l 1 L r r u t S l t . q . l 1 J r r f f i ~ 6 G l ( ! J C l l 6 l l i D W L b ~ r T L D L b
I 1 J r r ~ L b ~ 6 l l r l 1 L L b @ { i i i f i o o . U I j ; l . G i [ f i G \
L D r r ( ! J m ~ m r m r r r 6 l l L c 6 C l l i f i r r w r T f f i ~
L m ~ t . q . C i ; a ; U J . C 8 u r n i J ~ . ~ C l l u r r ~
i f i m 6 G l O O I 1 J r r G i l J O O ~ 6 G l L l 1 J r r 6 l T L b f f i r r L L
r cma. mr . i f i L b t S l t S l l J U r r f f i l J 6 G l O O ~ 6 G l I j ; l ~ ~
6 l l r r ~ f f i r n 6 T m w ~ L G \ 6 1 l 1 L L b U 6 \ l
i f i L 6 G l 6 l l f f i r n G i [ f i G \ L D r r ( ! J m ~ m r m r r r I f u p S l
u S I c 6 ~ ( ! J r r r T . m . . . . L D r r L D C l l f f i 5 T o 6 l l I J @ J L m
u r r m r t . q . U ~ r r r I 1 6 D 6 J i D U L L t S l l Jc F l T m O O f f i r f I J
m r L D r r f f i @ 6 l l 6 G l 1 J t S l 6 G l m r u S l 6 D 6 T G \ c 6 f f i c F
G i l J ' m ( ! J G i [ f i G \ L D r r ( ! J m ~ m r m r r r @ 6 l l 6 G l 1 J
U r r r T ~ i f i ~ L m i f i ~ f f i r n 6 l l L G \ c 6 ~ t . q . c 6
f f i t . q . 6 l l U 6 l l r T i f i r r m t S l l J U r r f f i l J m 6 T m w
~ 6 l l r T ~ p S l { i i ~ G i f f i r r m r L r r r T . ~ ~ 6 l l
6 G l L I 1 J i f i m 6 G l O O ~ 6 G l L l 1 J r r 6 l T L b f f i r r L L r r i f i
~ 6 G l L D ~ C l l u r r ~ ~ m L l 1 J r f 6 l T l D r r L i l .
G i u m r f f i r n U l ~ L b G i u r I 1 l 1 J 6 l l r T f f i r n U l ~ L b
~ l l . j i f i U C l l U r r l J r r L L ~ i f i 6 G l 6 \ l 6 G l L D 6 T m ( ! J ~ ~ ~ l 1 J r r l 1 J ~ ~ i D
( ! J l i D ! p u L 1 r n m 1 6 G l 6 l l ~ i f i u t . q . ~ I J M l 1 J i D C l l U r r l J r r L L ~ 6 G l i f i ~ i D w u
u G \ ~ ~ L b 6 1 l 1 G \ i f i 6 G l 6 \ l U L 1 s 6 1 f f i ~ L b i f i 6 G l 6 \ l 6 l l r T C l l 6 l l ~ u t S l r n 6 G l 6 l T
t S l l J u r r f f i l J @ J L b i f i u S l y S l o o ~ ~ m 6 T ~ r T f f i r r 6 \ l ~ 6 G l i f i G i [ f i p S l u u G \ ~ ~ L b
f f i c 6 f f i r r o o r r f f i L D r r p S l l l . j r n 6 l T 6 G l L D , C l l U c F f f i 6 l l r r r T ~ 6 G l i f i I J ' L D r ri f i r r o o L b
6 T m [ [ , U t . q . G i 6 l l m 1 u u G \ L b G i i f i m . m 1 6 \ l ~ 6 G l f f i ~ I J M l 1 J i D 1 J ' c 6 ~
f f i 6 G l 6 l T @ u G i u r r @ ~ 6 1 l 1 y S 1 U U 6 G l L I 1 J 6 G l 6 l l ~ ~ r n 6 l T ~ .
l l . . J ~ i f i ~ 6 G l i f i C l l I 1 J [ f i L r r ~ i f i ( ! J l t . q . l 1 J r r ~ i f i p S l G i f f i L G \ U C l l u r r o o
@ 6 \ l r E J 6 G l f f i u S l m ~ I J M l 1 J i D 1 J ' c 6 ~ f f i r n , C l l U c F f f i 6 l l r r r T ~ 6 G l i f i ' I J ' L D r r i f i r r
o o L b t > T m ( ! J U L q . G i l J ' l 1 J i D U L ( ! J l { i J u G \ L b ~ r T ~ i f i L D { i J ( ! J ~ I J M \ l i 6 D @ u
G i u r r @ ~ @ o o 6 l l r r i f i 8 0 I J ' r r l 1 J 6 D f f i ~ L m i f i r r m G i 6 l l s I T l u u G \ ~ m ( ! J ~ .
. @ 6 \ l ~ 6 G l f f i u S l 6 D G i 6 l l m 1 u U L G \ r n 6 l T ~ 6 1 l 1 I J 6 l l r r i f i U C l l u r r c 6 L
o o r r o o 6 1 l 1 G \ i f i 6 G l 6 \ l U C l l U r r l J r r L L L b , f f i i f i { i i ~ I J U C l l U r r l J r r L L C l l L D
6 T m ( ! J m . . . . m r 6 G l L D 6 G l 1 1 J m . . . . 6 \ l ~ { i J m . . . . m T I J 6 G l 6 l l c 6 L b C l l U r r l J r r L L ~
i f i 6 G l 6 \ l 6 l l l J r r f f i 6 1 l 1 G \ i f i 6 G l 6 \ l U L 1 s 6 1 f f i m 1 m i f i 6 G l 6 \ l 6 l l r T t S l l J U r r f f i l J m
6 T @ c F M G i u { i J w r n 6 l T r r r T . @ 6 \ l ~ 6 G l f f i u S l 6 D G i 6 l l m 1 U U L L m . . . . r n
[ f i r r L G \ ( ! J l l J m r u r r G \ f f i 6 G l 6 l T l l . j L b l l . j ~ i f i ~ 6 G l i f i l l . j L b ( ! J l t . q . ~ c 6 c 6
G i f f i r r o o G \ 6 l l L b i f i r r r T U l f f i c 6 f f i L 6 G l L D u S l s 6 1 { i i ~ I J ' r T 6 l l C l l i f i l J ' l J ' { ! p f f i
( ! J l L b @ 6 \ l ~ 6 G l f f i ~ I J M I 1 J { i J 1 J ' c 6 ~ f f i ~ L b t S l l J ' ~ o o r r 6 D ~ 6 G l L D ~
6 G l 1 1 J l l . j L b I J ' L D r r i f i r r o o ~ 6 G l i f i l l . j L b C l l i f i G \ L b u l 1 J m r L b G i i f i r r L r T f f i 6 G l i f i l 1 J r r
f f i ~ i f i r r m C Z u r r w ( ! J l t . q . l I . j L b .
C l l u r r l J r r G \ L b ~ 6 G l L D U L 1 c 6 f f i 6 G l 6 l T c F C l l l J ' r T { i i i f i ~ 6 G l o o 6 l l L b
c . ! P @ O I D L D l 1 J r r f f i ~ m W U L r r ~ c . ! P L L r r r n i f i o o L D r r o o u r r 6 G l i f i u S l { i J
f f i r r 6 D _ j ~ c 6 f f i ( ! J l { i J u G \ 6 l l 6 G l i f i ~ i f i G \ c 6 L b ~ C l l I J G i l 1 J r r 1 J ' c 6 ~
u n r s s r 6 1 l 1 G \ i f i 6 G l 6 \ l u L 1 s 6 1 f f i m 1 m i f i 6 G l 6 \ l 6 l l r T t S l l J U r r f f i l J . m 1 m m L b u
i f i r r 6 l l ~ ~ f f i 6 G l 6 l l ~ 6 G l ( ! J ~ , L 1 ~ 1 1 J I J ' L D r r i f i r r o o 6 T @ c F M c 6 f f i r r o o
u r r 6 G l ~ 6 G l 1 1 J ~ u S l l J 6 G l 6 l l c 6 f f i C l l 6 l l m r G \ G i L D o o 6 l l r r ! p ~ ~ C l l 6 l l r r L D r r f f i !
~ r u r i l l i b 1 J l J r o
r n ( l ! ) W U l U U l 9 - l i . l l i i l U L L
J b l J r u r o l l i b 1 i l r o ~ m'p. . .
~ ! T L b o f l I w L j . i 'K & l P r r L D 6 T m : g ) l w U H W a n p S \ c 6
q ~ l T m r c g L I D g J l u , : & a ; i b ( j u l T I J [ r u _ i B 6 O ) ~ G i G U J O l u u
r u r a;& i r 6W . J 6l D 6'\) 4 r n n ( & 6 \ l ( ] w ~ 6 I J O O L Q c r w w
6 l i 1 L b L 1 6 l l r T f f i r n . @ L q . l l . j L b u S l m o o ~ L b @ 6 D 6 \ l r r L D C l l 6 \ l C l l I 1 J
L D 6 G l 1 j ; l G i u r r y S l l 1 J C l l 6 l l m r G \ G i L D m U 6 l l r T f f i r n f f i L 6 D ~ r T U U r I 1 c 6
I E r r L D 6 D @ c 6 f f i C l l 6 l l m r G \ L b s r s s n . r s u r i z s s i r , C l l f f i L f f i r r L D 6 D
( ] u r r l J r r L r r L D 6 D ~ L 5 I l 1 J r r 6 l T r T f f i r n 6 T 6 G l i f i l l . j L b i f i l J L D r r L L r r r T f f i r n .
@ ~ 6 l l 6 G l I J l l . j L b ~ u u t . q . [ f i 6 G l L G i U { i J ( ! J ~ 6 D 6 G l 6 \ l . @ . m 1 [ f i L c 6
l E , u C l l u r r 6 l l ~ u S l 6 D 6 G l 6 \ l . . . _a_C l
[ f i r r 6 l l b \ J I 5 1 J I [ f i ~ . . .
www.eelamview.com
u S l 1 P l 6 l l l " t b ~ 6 T 6 1 1 g " r o r r p , g ) l U u ! l ' u 4 i $ a ; r n r o 6 T 6 l > 6 l I ) 6 U u S l a ; ! 5m r L~ .
~ ~~'6lI>Qy~ ( B " r r i b i D o ! i ; a ; I T l r o Lb , a i w a ; a . a ; l T r o Lb , a ; w a ; Lb lD@mlw
a ; f T 6 U Lb , i 5l p , a ; I T 6 l ) Lb " ~ l D a ; I T 6 U 1 .b 6 T 6 I I I "6 ' l I 6 l I ) a s u U f f i l ~ ~ LLJ 6 i T 6 1 T 6 U T i T . ! 5~
6 ' l I g " 6 U 1 T P > J 9 1 i $a ; 1 T 6 l ) 6 T 6 l > 6 l I ) 6 l ) u S l 6 b ~ u S l W r i a . ( B ! 5r i ! 5~ a .t 6 1 6 i r p > { 6 l a ; w
6 l J a s 6 i T , I f LLl i a J a ; 6 i J w u 4 a .a ; 6 i T u p > U 6 l ) .
~uSIW ITa;61Ilrn (8~ITID!I:)lb 6lJlJ6'IlITIDW 8; a;1T6'Il~~JDli> C!P!6
~UJibI 6f6IIT ~pSl@lIT pSlLIl51<&\ffilrnlO6IITIT, (8!FlJrn, (8!FITW rn,
ulTmnq.UJrn 6frng)lli> c!p(86lJ!6!li1T LquSlrn 6lJlJ6'IlITl!)Ia;6'ir
a ; w a ; 8; a;1T6'Il~~ID ILLULL6a>6lJUJITa;(86lJ a;ITLLuu(ij)ffilrn
!D6IIT. !6!lia; a;1T6'Il~~(86'1l(8UJ ~uSIIPl6llT~~rn 6JID!Dfi,ja;~li>
uLqUULqUJIT6BT ~lTw !i '61a ; ~li > ~a;W !6ib1 EiDlLL6IIT. ffil.c!p.10
~li> @TJDlOlT6Rr(ij) ~61T6l516b ~IflUJIT 4a;6I.l ~uSIIPl6llT~~rn
616a>~6I.la;~8; c!p6'Ila;a;lTlJ6flI1UJITa; ~6a>lD!6ib16'ir61TibI
a ; w a ; a ; a;1T6'Il~~!i>u tS1lO !liuSlW ITa;~rn ~IflUJ a ; ~
6'Ilfi,ja;6'ir ULquuLqUJITa; ~1Pl8;a;UULL6IIT, lD6a>lOa;a;UULL6IIT.
U6RrUITL(ij)!i' 616a>~6I.l, CDllDlTlPl!i' 616a>~6I.l 6JJDU(ij)~~UUL(ij)~
!liml~~rn6a>lD CDlulT!6~UJ 6a>lOUJIT6Rr6a>lDl1j!6 ~uSIW IflL
uSI!6ib1 upSl(8ulTffilUJibI' ~6a>6IIT~6a>~l1jli> ~uSIwrn 6lJ!6(8~
pSla;~L~ibIli> 6IITlDlTpSla;61IlL~ibIli> w8;a;6'Il1T6IITlTrn.
~uSIW 8;a;6a>6'Il, ~uSIlPl6a>!F, ~uSIwuu6RrulT(ij), ~uSIW l D ~
ibI6lJli>, !liuSlwa; a;6m8;ffilUJ6b, a;LLL8;a;6a>6'Il, 6lJlTmlUJ6'IlpSl6l.l,
lD6Rr~UJ6'IlpSl6l.l, IL61T6l51UJ6'IlpSl6l.l,
~JDa;ITU48;a;6a>6'Il c!p~6'Il1T6IIT6lJJD6a>lO
6lJJDl!)l6'ir ~La;a;6'Il1Tli>.
CDl~ITLa;a;~~6b 6lJJD6a>lOa;
a;1T~ibI6lJ!6~ lDrn6IITlT~ lDrn6llTIflrn
CDla;ITLq6lJlPluSl6IIT1TCDlu6Rr~rnu
(86UL6Ila;UJfT~ ~rn6llTlT~ G i 6 l 1
UJITW li>6IIT~6a>~l1jli> CDllDlTlPl6a>UJ
l1jli> lD6Rr6a>6ml1jli> IlJlPl!i;a; 6lJ!6~
U~~~6Rr~L
UJITa; 6l51@!6ib1 lD6RrLquSlL(ij) ~Lq
6a>lDUUL(ij)U (8ulTuSl6IITlT.
~ 6f6UJpl~ ~
d;ffilrnlO~1T 6frnl!)l <8a;6'ir6l51(8a;Lli>
~61T6I.l8;!!; ~uSIIPl6llTli>, ~uSIlPl
6IIT~ ~JD Ifl UJ ~ 6a>L W IT61TriiJ a;(8,61Trr@' tlJ!fmlP!
lDID t51lO 6IITU U6RrUITL<&\~ ~"i$lEi~~p(!i
~LUL(ij)~ ~rn6a>6IIT c!pJDpSlW lDlTa; W !f;~
Ga;IT6RrLq!6~ (86lJ6a>61TuSl6b~lTrn CDl~6irpSl
6a>!FuSl6b ~ 6l51LqG6lJ6'ir~ c!p6a>61T~~ibI.
ffil.t51 1027 ~li> ~6Rr<&\8; a;1T6'Ila;a;LL~
~6b lJfT(B!F!6~lJ(8!Frrw6ir u6b6'llrruSllJ8; a;6ma;
a;rr6IIT ::Ii6l.la; BnLUi.JlEi6a>61Tl1jli> G~rn ffilW 8;a;rr
61UJ p;1T(ij)a;6a>61Tl1jli>!lirn 6a>a;UJa;uu(ij)~~uSl
!6~lTrn 6frnl!)l 6lJlJ6'IlrrJDl!)l8; pSlu4a;6'ir
a;rrL(ij)ffilrnlO6IIT. utS1g)1li> ~ uUJg)Ili>
6b6'llrrlD6b ~ 6lJlJ6'IlrrJDl!)Iu U~6lJrra; lDL
< & \ ( 8 l D ~ib1 a;ffilrnlOibI 6irl!)l ~uSIW g)I
!i; p;rr<&\ 6b6a>6'Il, IL6'Ilffilrn c!p~~ 6IITli>,
c!p~~ CDllDlTlPl!i;!i' CDl!FrrJi;~6IITli> P;ITIq.W !6ib1
p;1T~UJJDl!)Ia; ffilL!i;ffilrnlOibI' p;rr(ij) (86lJ6Rr(ij)
CDllDrnl!)l lJ6b CDla;rr(ij)~!li ~lJ61UJ6'Il1T1TU6'Illi>
U6b(86lJ1Dl p;UJu4a;a;61TITW li> @!,W lf61a;61TrrW li>
~lJ61UJ6b 6l51lJlEi61TITW li>CDla;rr6RrL CDla;rr6'ir
6a>a;a;m61TG>lUJ6b6'llrrli> 6a>a;CDlp;ffilw~~ 6!llLL6IITIT.
~uSIIPl6llT~6a>~ rnl!)l ~@~~a;CDla;IT6Rr
Lqa;ffilrnlO ~~a;a;li> CDluli> 'd.~li> (8urrrn
lOibI. ~6a>~ s r ~IT ~ib1 CDl6lJ!i>pSl CDlulO (86lJ6Rr(ij)
CDllDml6b 6f6Rr_uurrIT!i;a; c!pLqUJIT~ ~61T6I.l
~rn6BTli>t51a;6a>a;l1jli> lD6IIT~ibI~6I.lli> ~uSIW ~
~6a>6'Ilc!p6a>lO!i; 6lJ!6~ITa;6b (86lJ6Rr(ij)li>.
urflUJ~ ffillTri.r(gdiITLL~ ~ i J l 1 l w UJIT6II)61I
Q6lI~W 1I61~1Tci; @j!)Io irr
6fo irr c61IDITIT 6lI6ir~6lI1T.
UJrr6a>6IITIL6lJ~~rr6b uSIa;u CDluiflUJibI, anlflUJ
~!6~fi,ja;6a>61T IL6a>LUJ~, ~6IITIT6b 468 ~1Ta;
41
www.eelamview.com
~61Il)D[i;iD lOrt1wrr61lliD ffirrLllI-U U!P
6tI~ ~6tI61IlLW Glurr~6tlrrm ,W6U
urrLb. @ ~61Ilml.6@ )6Tr@ 9~rr6OT ~6l..I
61IlLW ~(.I:PLb ~@ 9611llOLLjLb uS1m1rT[i;iDm.
~oM Quro~!DrrrT
~UrrrrrrLL~~(iJ If(.I:PiDrrwLb iDwrr
rt16UGDrriD ~ ffirrGD~~6U @ 6tlrT Clurrrrrr
LU Lj)DUULLiDrr6U, If(.I:PiDrrw 6lS'~u.5l6U
6Tm~ Glu(iJCl)DrrrTffi@ 9Lb [!.irr@ JLb ULL
~lUIJT5.la;6ir @ 6OTWJ~m. ~ffirr6U
~61Il6tl lO)Dffiffi (.I:PllI-wrriD ~@ JU6tlr5Jffi
6TTrrffi ~6lr6TTm. @ rrrr@ l6tl(.I:PLb, Clurr~
e;Lb 6Tm61llm UGD iDL61Il6tlffi6Tr 61Ilffi~
QIfLiJ~ffiffi1)DrrrTffi6Tr. ~@ Lb Usro$l6OT
t.S1mLj)DLb $l.ffi.llI- @ ffiLb. usiosrrso
@ )Dr5Jffi1w~Lb ~61Il!p~~80 GllfmWJ
torrsnso 6tl61Ilrr iD@ ~@ J 61Il6tl~~uurrrT
ffi6lr. @ iDffirr6U ~LblOrr ffiwrr @ 6tILb
6tlwiDrrm ffirrGD~~6U Glurt1~Lb $lrrlOU
ULLrrrTffi6Tr. @ rr~@ 6lS'@ ffi6Tr @ [i;
~ ~6l.l1Tffi6TTrr6U ~r5J @ ffiID (.I:PllI-W
6lll6U61IlGD. ~6l.l1Tffi6lr Glffirfll/-ffirrlOLb, ~@ U
t.S1LllI- 6Tm U6D @ Lr5Jffi61TlgjlJLb sum,
61Ilffil.6@ ) @ LLb (]a;L@ C8urrmrrrTffi6lr. ~u
Clurr~ ~r5JLb @ mmrrrl1m Glu(iJCl)DrrrT
6Tm ~[i;iD @ Lr5Jffiml@ )JLb @ ffiffi ~@ J
lO~ffiffi6lll6U61IlGD. ffi61llL$lwrrffi ~6tlrTffi6Tr
QUrr615iffi~llI- ffi[i;iD6tlm lOL~~6U @ [i;
iDrrrTffi6Tr. ~61IliDLLjLb wrrClrrrr Gllfrr6U615iffi
Glffirr@ ffiffi, ~rT6tlrrffi1ffi6lr @ r5JClffi @ ffi
a;rr~rT a;6ir, [5r5Jffi6Tr @ Q!juuiDrr6U C8urr~sro
@ r5JLb 6tlrruClurrffi1)D~ 6T6OTWJ1fu.)!516lllL
t.mrzssir. @ uulll-wrrm JbP~61IlGDu.5l6U
1984Lb ~~@ @ [i;~wrr Qlfm)DmrT.
~r5JLb 6J(iJULL ~rr$lW6U t.S1rr80$l61llm
a;6ir ffirrrrrnTLDrrffi @ [i;~wrr6lllgjlJLb ~
QPllI-WrrlO6U iD(iJClurr~ =ffi ~Lbt.S1
6lllLLmrT.
42
$lmrr6U ~~ uw!i>~ ~@ Lb. 6TmCl6tl 6tl615i61lllOWrrm ~m61ll)D
6T~rTffiffi Cl6tl~@ GllO~(iJ Lj615i61llwu Clurrm)D ~6cl180If6U
Cl6tl~@ Lb 6Tm ffi1)DrrrT 6tl6Tr@ 96t1rT.
'~80$l Lfi~ 6tlrr~llI-[i;~ 6lS'@ ffi1m)D Clurr~gjlJLb ~801f
uS16U6GlGD, ~80IfuS16U61IlGD' 6Tmffi1)Drrm urrrr~.
~~iD ~6cl180If6U iDt.6lWffi 6tI[i;iDrrffi Cl6tl~@ Lb.
~ffirr6U iDuS1w~m ~61IlGD61IllOClwrr um@ JrfWJ ~~@ ffi6TTrrffi
~llI-6iJlOUUL@ , ~llI-61IllOUUL@ lOO"U@ I ~U61llLu.5l(iJ (]a;rr61llW
61IllOp iD6OT61IllOWiDrrffi lOrr)!51 @ ffiffi1)D~.
~$l [D@ r5J6tI~, iDmffi6TrCl6TT ~llI-~~ffi Glffirr6Tr6tl~,
iDm GlU61IllO Clurr(iJ)DrrlO6U lOrr(iJ)Drrm QU61IlLD Clurr(iJWJ6tI~
@ ~iDrrm iDuS1W~m iD(iJffirrGD ~61IlGD61IllO. @ 6tI(iJ61Il)D lOrr(iJpSl
W61IlLDffiffi Cl6tl~@ lOrrmrr6U iDt.6lWJffi lOrru@ l LDrr(iJ)D
GllfliuJuGluWiD6U Cl6tl~@ Lb. @ ~iD lOrru@ l lOrr(iJ)D~61IliD~
iDuS1WW~ iDt.6lWffi80 GlIfLiJiD6tlrT iDrrm ClLDiD iD61IlGD6tlrT
t.S1rruTffirr6OT ~6tlrTffi6lr .
.9l$l ~$l80 IfrrLb ~61Il6D LDrr)!51~ ~Lbt.S1 6T~rTffiLb
lOm 6tl615i61llLD61IlWLLjLb 6tl6UGD61Il1061IlWLLjLb iD[i;iD 6lll@ iD61IlGD~
iD[is60iDiDrrm t.S1rrurrffirr6OT [Drrm iD61IlGD6tlrT t.S1rrurrffirr61llm~
iDuS1y51m~~6OT ~L@ GllOrr~iD 6lll@ iD61IlGD~ iD[i;61IliDwrrffiU
umr ffiffi1Cl)Dm.
@mW iDuS1W\m~61IliD ~llI-61IlLD Glffirr~llI-ffiLb 6tl6UGDrr
~6DlOffi61ll6TT 6T~rT~~ Gl6tlLL Cl6tl~@ lOrrmrr6U,
1. ~iD 6tl615i61llLD (~~LD UGDLb) GlU(iJ)!51ffiffi
Cl6U~@ Lb.
2. (gl@ lffi1w ClurrrT~~)DLb GlU(iJ)!51ffiffi Cl6tl~@ Lb.
3. JbP80$lffi61ll6TT Gl6tl6UgjlJLb (gl~mrpSl6lj GlU(iJ)!51ffiffi
Cl6lJ~@ Lb.
4. 6T~rT80 JW6Uffi@ 9ffiL $lffiffirrlO6U ~6tI(iJ61Il)D~
iDffirT~GliD)!51[i;~ 6J(iJLj61llLW JW6Uffi61ll6TT ~6tlrrffiffi
Cl6l.J~@ Lb.
5. ~61Il)D[i;iD ~rr$lw6U ~)!516lj GlU(iJ)!51ffiffi Cl6tl~@ Lb.
6. ~llI-UU61llLu.5l6U iDt.6lbP~ CliD$lw ~mrrT6lj
GlU(iJpSlffiffi Cl6tl~@ Lb.
7. 6T[isiDu LjffibP, ~61Il1f 6tl61Il6Dffi6lr@ 9Lb $lffiffirrlO6U
iDm~gjlJLb ClLDGDrrm GlLDrrW\61IlwLLjLb @ m~61IliDLLjLb
[DrrL61IlLLLjLb Cl[D$lffiffi Cl6tl~@ Lb.
8. ~mrrT80$lffi@ 9ffi ~LuLrrlO6U ~bP[i;iD iD~6ifIITpSl6lj
()fJiDrrmLb) GlU(iJ)!51ffiffi Cl6tl~@ Lb.
9. ~)D~~6OT unso ~(iJuCliDrr@ , 6llluLj Gl6tlWULj
~(iJp5lffiffi Cl6l.J~@ Lb.
Ie. 6T[i;iD Cl6tl61ll6TTu.5lgjlJLb 61l1W\uurrffi @ ffiffi Cl6tl~@ Lb.
11. 6T6tlrt1L~~Lb 6T80Ifrt1ffi61llffiwrrffi @ ffiffi (]6tI~@ Lb.
.@ 6tI(iJ61Il)D ~r5J(]ffi ~L@ GlLDrr~iDlOrrffiffi Glffirr~llI-ffiLb
iDeM1uGlu[i; iD61IlGD6tlrTiDrr6OT t.S1rrurrffirrm.
.@ [is~w ~6TT6ljUU61llL~ iD61Il6D6tlIflLLb t.S1rrurrffirrm lfu.)!51w
ffi$@ Jffiffi(]6TT @ iD(iJ 6J(iJLj61llLW Ifrr6OT)DrrLb. "[5r5Jffi6Tr
uGD61IlrrLLjLb Gl6tlm)!51ffiffiGDrrLb, ~llI-61IllOUu@ ~~u.5lffiffiGDrrLb.
~6t1TT6U 6Tm6Gll..tb ~m ~ ~a;6Tr. ~ [!.irfm
~u.5lrt1m Lfi~ ~6D)8' .li)roGDIT"SiiSl.l!;b"I. G!8'rr~~cF IiiffirF.Jllimim
www.eelamview.com
Uli9] <Q!,6mCF @ 6U6Urr!D6lIm. 6T6lI@ Jffi@ j ~LJSlrTIm Uli9] <Q!,6mCF
@ ffi$1ro(]l!Drr GCFrr~i9]80 /Jia;rliJa;sITim Uli9] <Q!,6mCF @ ffi$1
ro(]l!Drr ~6lIm LD!iJro6llrTa;~ffi@ j 6l5I6m6U (]lurr6llrrm. LD!iJro6llrT
a;6TTrr6U 6l5I6m6Uffi@ j 6lIrrrliJa;uu(j)I6lIrrm, 6TmW lfu[!5lw(]l!DrrL6U
6UrrLD!iJ GCFrr6U6IS!wUt.q.(]lW @ [!;~WU U6mL6mWU t51m~rliJ
a;rr6U t51L_L~~6U @ t.q.UL~ (]l!Drr!iJw 'ijlL80 GCFLiJ!DrrrT.
@ wffia;~~m Uli9]lb !DuS1W LDsm~m Uli9]lb !DuS1lPW
LDffia;sITim Uli9]lb ~6lIrT Ga;rrsmt.q.[!;!D U!iJw ~6TTUUrTlWi9].
!DuS1W LDffia;sITim ~rTl6mLD6mW UlLGL(j)I~i9]~ !DuSllPW LDsm
6m6O'OT6l5I(j)I!D6m6U GU!iJro LDsm6O'OTrra; 6l5I(j)I6l5Iuu(]l!D ~6lIrT1m
~LJSlrT ffiGa;rr6ir6ma;. @ [!;!Dffi Ga;rr6ir6ma;ffi@ j c!pO-6O'OTrr~ 6T[!;
!D80 @ 5W6m6Ull..Jlb ~6lIrT 6J!iJro~6U6m6U.
@ [!;~WUU6mL !DuSllPW LDsm6m6O'OT 6lI61S![!;i9] t51t.q.~i9]
@ wa;6U !b16m6U6mW 6J!iJu(j)I~~w a;rr6U~~6U @ 80@ 5W6m6U~
!D6l5IrTffia; (]l6llsm(j)llb 6Tmu!D!iJa;rra;ffi a;6l5Ia;6m6TT 9UU6mL
~i9] 6l5IL6Urrlb 6TmW GUrrWUUrr6TTrT 96lIrT a;~i9]ffi 1fu[!5l
LJSlffi$1rorrrT. '(]lurro-rrLL~6m!D !b1W~~ffi a;6l5Ia;6m6TT 9uU
6mL~i9] 6l5ILLrr6U !DuSlW LDffia;sITim
~rTl6mLDa;6ir 6Tm~rr6lli9]' 6TmW @ ~ r r . @ ( ! ] j L D r r 6 l J 6 l T 6 l J 6 I i r
!D6m6U6lIrT (]la;La;, '~!D6m~ @ [i;~wrr
urrrT~i9]ffi Ga;rr6ir~LDrrlb' 6TmW
Glurr.!!)JUL!JrrrnlT 66l6!DLuSlW~~ffi
& 1rorrri'. ~ m6 Gf& (ga,LL !D6m6U6lIrT
j ! >! f~ . @ J ! l l i l f5 t5l6ir liI: 'i> @ wffia;~
I r oj ! :! /'F 6l.6i.lro6!l)!DWrra;(]QlJT 9L(j)IGLDrr
~!DLDrr a;CB6lIrr 6l5I6!l)6U(]lulfi 6l5I!iJW6l5l(j)l
rliJa;6ir' 6TmW a;t.q.[!;i9] @ lbuSlw6TT6l.l
IfuLffi Ga;rr6ir6IDa; t51rowrr LD~ ~W
~6IDW G6lIsITiuu(j)I~~ @ ffi$1rorrrT.
@ 5rT1wffia;~rT !!> L6lIt.q.ffi6!l)a;LJSlm
CBurri9] !D6ID6U6lIrT 6T(j)I~!D C!Pt.q.6l.l
uSla;80 IfirouLjffi@ jrTIwi9]. a;rr6U~6!l)!D
6Tsm~U urrrT~!Di9]lb 6T~rTla;sITim
c!pa;~~!iJ a;rTl6!l)wu I,Jlfiwi9]lb ~6U
a;~6ID!DCBw 6l5Iwci;a; 6!l)6lI~!D~. 6T~rTI 6T~rTurrrTci;a;rr!D !Drrci;@ j
!D6!l)6U 6T~rTUrro-rr!D CB!!> o-~~!iJ !D[!;i9]6l5I(j)I 6TmUi9] t51o-urr
a;o-~rr6U 6lIwrliJa;uuLL CBurrrT ~~~.
~mw Lj6lS!a;6ID6TT @ ~6l.lu(j)I~~u Glulfiw CBLD!Drr6l5la;
G6TT6U6Urrlb @ mW e!: P5/JiU Glu51fi6U6UrrLD6U @ ci;$1mro~rT.
G!DrrLrT[!;!Drr!iJ CBurr6U, 'ijlwrr!D ~6ID6Ua;6ir-l, 'ijlwrr!D ~6ID6U
a;6ir -2, 'ijlwrr!D ~6ID6Ua;6ir - 3 !D6ID6U6lIrT t51o-urra;o-mlm uSla;
WLuLDrr~ CBurrrT~~!D~6ID!D ~6U@ jci;@ j G6lIsITiffia;rrLt.q.
~6Ua;~ !DuSlwrTlm !D6ID6Ua;6m6TT !b1uSlrT~~W6ID6lI. a;6l5I
6J[!;~W (]lurrrTI6U LDLffiiLDm[!5l ~[!5l6llrrsm6IDLD6IDWU uwmu
(j)I~i9]lb ~o-lfiw!iJ GlurrrTI~lb !D6ID6U6lIrT LDm~rr~ LDm~
6IDo-Gw6U6Urrlb !b16ID6U@ j6ID6UWIf GCFLiJi9] 6lI$1mro rrrT.
2003 <Q!,lb <Q!,sm(j)l ~6lI6IDO-u urrrT~i9] ~6mo-wrrffiilb
sumi r uu 6TLDci;@ jci; $1LLgWi9]. ~6lIrT1m ~6irrn Gl6llL6IDa;
LJSl6ID~ Gl!!> o-t.q.wrra;CB6lI (]la;L(j)I ~6IDo-wrrt.q.CB~m. ~6lIGlo-rrffii
~6mo-wrrt.q.w CBurri9] Ifu[!5lW a;~i9]ci;a;sITi!iJ 1fi6U, "!!> rrm 6Jm
6 J @ ! ! i fT 6 T I I T ,
~6fil ~ 5 1 r r l W I T ,
r D l l ft D U ! ! i @ ,
l D ( 8 6 \ l 5 1 W I T .
@ [!;!DU U6IDLll..J6IDL6mW ~(j)I~~ffi Ga;rrsm(j)l
@ rliJ@ j 6lIli1~ci;$1CBrom G!DrTlll..JLDrr? ~6Ua;~
~6U 6T6U6Urr~ !DuSlWlb 6T6U6Urr ~6IDLa;
6ID6TTll..Jlb ~~[!;~ci;$1m[D~rT. ~6lIrTa;6ir
~~W~ i9]~wrr!Di9] @ [!;!D ~6IDL!Drrm.
~!D~rr6U !Drrm !!> rrm ~~[!;~ci;$1(]lrom.
LDGl6Ulfiw~ !DuS1Wri-a;6ir 9!iJW6IDLD(]lwrr(j)l
@ ci;a; Gl6llsm(j)llb. 6lI61S!6IDLDGlwrr(j)l @ ci;a;
(]l6llsm(j)llb. IfiWIfiW GurrsITiw!iJ IfuL(j)I[D6l.l~
~LLrliJa;srTlm 6lI~ !DrliJa;6ir GurrsrTlw6U 6lI~
6ID6lIU G1u~ G1ffirr6ir6TT CB6lI6ffi(j)llb. !DuSlW~
Gl!Dlfiw ~6O'OTri-Gl6llrr(j)l 6lIrrw Gl6llsm(j)llb.
<Q!,rTlWrTa;6ir !DuSlwri-a;6ID6TT ~o-ci;a;rTa;6ir
6TmWlb ~/Jio-ri-a;6ir 6TmWlb U~~i9] 6T@ ~
LJSlci;$1mro~rT. Ljo-rr6O'OT ~~6U ~/JiO-rT a;6ID6TTci;
a;uurT a;6TTrra;6l.llb !Dt.q.~!D Ul6IDCF ~6IDLW
6lIrTa;6TTrra;6l.llb a;rrLt.q.ll..J6ir6TT~ri-. unrrr ~uuLg
@ ci;$1[Drrri-a;6ir.
!!> fflb~. ~
G1I6rr6ffiLrrL Gl 6 l I 6 ffi
t.q.w 6l5Iwrr GurrrliJ
a;(]l6U. @ 6i.J6lIrrw
U6U ~rTlw GCFLiJ~
a;6ID6TTIf GCFrr6U6IS!ffi
Ga;rrsmt.q.[!;!DrrrT .
~6lI6ID!T If CF[!;~~i9]
~6ID!Twrrt.q.w ~[!;!D
6lIrrLiJut516ID~ 6Tm
6lJT1jwrsITI!iJ ~~
!D!iJa;rTlw Glurorra;
!!> rrm a;i9]$1m
Gl[Dm.
~6lI6mLW
GlU5ffilb @ jO-@ lIlb
GLDm6IDLDWrr~6ID6lIwrra;5l.jlb ~mLjLDwuuLL
6ID6lIWrra;6l.llb @ [!;!D~. 6IDa;a;6ir GLDm6IDLD
wrra;u l,JuGlurrm[!5l[!;!D~. <Q!,~rr6U ~6lI
6IDLW ~6ir6TTc!plb ~6O'OTrT6l.llb ~6IDCFffia; C!pt.q.
wrr!D ~W~ 6lIrrLiJ[!;~[!;!D~. ~6lIrTlm 6l5I~
a;6ir 9srT1ll..JuSlW$1mro~6lIrra;6l.llb IfurTlw~6lIrr
a;6l.llb @ [!;!D~' !DuSlW@ Jci;@ jci; $16IDL~!D
~~!D6lILDa;6ID~5 CF[!;~~i9] ~6IDo-wrrt.q.wi9]
a;~Glu6lI6IDa;6IDwll..Jlb GU6IDLDLJSl6ID~ll..Jlb
6T~ ci;a;srTI~!Di9]. ~6lIrT a;rr6U~!Drr6U!DuSlwffi@ j
~~6IDL.~
Ga;rr6mL6IDW ~6Ua;~ !DuSl~~lb a;sm(]l6O'OT
CBurr!iJ GurrmCB~CBurr!iJ Glurr!iJ[!5lu urri9]a;rrci;
~. Lj~ Gl6lIL6IDI6LJSl= ~
G1u~w ~=~rr~lb ~!D~(Bilb.
'!DuS1wrTlm !Drra;lb !DuSllPW~ !Drrwa;lb'
43
www.eelamview.com
44
www.eelamview.com
Tamil Eelam And Theology
Of Liberation
W
ith my congratula-
tions to the 50th
birthday ofTamil
Eelarn leader Velupillai Praba
karan, I like to give my personal
experience with the Tamil libera-
tion struggle.
After my ordination I was
appointed a fellow priest at Krefeld,
a city in the south ofRuhrgebiet, the
most populated area in Germany. It
was the time when hundreds
of Tamils fled to Germany every
month because of the genocidal
aattacks perpetrated by the Sri
Lankan armed forces on the
innocent Tamil people. This
exodus to Europe and Germany
began after the horrible days of
the "Black July" in 1983.
During those days I had only
little knowledge of the happenings
in Sri Lanka. During my school
days, I still remember how Sri
Lanka was hailed as a God's
Paradise.
I met a Tamil boy for the first
time in front of the church where I
was a fellow-priest. With his hands
and feet he tried to explain that he
was looking for a Hindu temple. He
gave me his address. It was a dirty
house situated outside the city, in
which more than 300 young Tamils
were living at the time. I went to
see him at his residence. That
was my first contact with south
Asians and especially with
Tamils. I was invited to drink
tea with milk or plain tea.
Although we could not speak the
same language, we conversed a lot
45
www.eelamview.com
ofthings to each other by way of
gestures, eye contacts and facial
expressions, intermittently fortified
with silence. Later I started visit-
ing them quite often. For days,
weeks and months I tried to unders-
tand the sad tales of those young
men. Listening to their ordeals of
oppressions, tortures and the
killings of the members of their
family. was a blood-curdling expe-
rience for me. I saw films in which
the consequences of destructions
and killings were shown. All these
were perpetrated on them for the
sole reason that they were Tamils.
Gradually Ibegan to understand the
actual happenings in that country
and the sufferings of the people. I
The LTTEwas
pushed to this
inevitable state of
fighting Otl~Y to
regain theIr lost
rights. Today
they are
fighting to end
the violence
perpetrated on
their people by
the Sinha/
a
armed forces.
learned about the history of the island
before and after colonialisation, I
noticed the growing up of Sinhala
racism, the religious and racist idea
of Sri Lanka as a Sinhala
Buddhist country, When they got
the news that their fathers or mothers
or siblings were killed by bombings
or shellings. I was silently listeningto
their predicaments. I had a little
knowledge from my parents about
the calamities caused by bombings
during the Second World War in
Germany.
More and more of the attacks
on churches, temples, hospitals and
schools were conveyed to us when
I was in Germany. The memory
46
of those incidents gave me an insight
to understand many more things
pertaining to the Tamils, inclu-
ding their love tor their mother-
land, their silent sorrows and
their loneliness..
The official view of the
German policy makers is quite diffe-
rent from the actual happenings in
Sri lankaAccording to them the Sri
Lankan army is only involved in
counter-attacks against the terro-
rist attacks of the LTTE. In many
discussions in which I later partic-
ipated in the German foreign
ministry, for example with G. G.
Ponnabalam in 1996, they were
upholding the same point of view.
Some Tamil people may have had
some difficulties in the past with
LTTE. But I am made to understand
that the Western countries suppor-
ted the respective governments of
the states and not the liberation
movements, either in South-Asia or
in Latin-America or in Africa.
Although the Tamilswere accep-
ted ("geduldet") as victims of ethnic
riots promoted and perpetrated by
the Sri Lankan government and the
army, most of the Tamil people in
Germany lived in insecurity. They
had no rights in Germany except
earning an income that would
help them to lead a hand to mouth
existence. By the end of the 1980
came a final decision from the
German Supreme Court
decreeing that victims of ethnic
suppression can be accepted as
victims of 'civil war'. From then,
that is from August 1991 Tamils
were accepted as victims of civil
war and were allowed to be inte-
grated into the German society. And
officially the Sri Lankan situa-
tion was seen as civil war by the
Germans.
The concerted endeavours of
the foundation of Tamil communi-
ties paved way for the Tamil popu-
lation in Germany to live a life
embracing their own culture under
the prevailing social conditions of
the German society.
When Crandrika Kumaratunge
came to power in the early 1995, I
remember how a lot of Tamils
were planning to go back to their
motherland But the atrocities perpe-
trated by the armed forces
against the innocent Tamil people
became worser than ever before
during her regime and that resulted
in the exodus of the people of
YarJpaanam. I was perplexed by
the way Chandrika reacted to the
I.C.R.C. when they spoke about
www.eelamview.com
the bombing ofSt Peter's church in
Navaly. From 1996 the asylum
seekers encountered many embar-
rasing difficulties at the hands of the
German authorities. Outwardly
Chandrika Kumaratunge poses
herself as a real peace maker but her
ulterior motives are many, which
will be redundant to mention in this
short article. After the signing of the
Memorandum Of Understanding
in February 2002 the attitude of
the German authorities effected a
change, and for the Tamils living in
Germany it became nearly impossi-
ble for them to gain refugee
status. This is why Tamils living in
Germany are given different types
of visas. Some have German citi-
zenships and some have permanent
residence visas. Yet there are a lot
of people living in Germany for
many years who are in permanent
danger of being deported to Sri
Lanka at any time without any
warning.
In2002, for the first time , I went
to the North of Sri Lanka. When I
was in Jaffna I saw the devastated
houses and ruined buildings, temples,
churches, schools, markets and what
not. There were army check points
everywhere. I
visited Chavakachcheri, the
most ruined town, Chemmani, the
infamous mass graveyard where
hundreds of Tamil youths, who
were unofficially declared missing,
were linched and buried. I saw
millions of felled palmyrah trees. As
I wanted to have a first hand
knowledge of the liberation strug-
gle, I went to Kilinochchi
passing Elephant Pass. I was
invited to visit a rehabilitation
centre for the wounded cadres
of the L.T.T.E. After a brief
exchange of polite introductions,
they discussed with me all the
aspects involved in a freedom
struggle. My knowledge of Catho-
lic theology gave me an insight
into the Latin- American approach
to theology. It says that the essen-
tial meaning of the Gospel is to
announce to the Kingdom of God
about the oppressed and the poor.
This is the quintessence of Jesus'
Gospel (Le 4, 16 s). It means that
we, the Christians, have to first
listento the cry of the oppressed and
fmd out the cause of their cry and
the history of their oppression.
This is the bibilical story of the
the oppressed Israelians in
Egypt.
Then we have to regard the
ethnic, social or political struc-
ture which led the people to this
state of crying for liberation. We
must analyse and find out the reason
for such a situation of oppression to
arise. The blaming of the prophets
and the speeches of Jesus against
established religious system in
Palestine must be considered. And as
a last step we have to ask one another
rather seriously as to what we, as
Christians, can do to help libera-
tion. How is it possible to fight to
eliminate the situation that led to
oppression? For this, it is necessary
to look into the specific historical
situation of the oppressed people.
What were their possibilities in the
Professor,
Analyst
Human -
Sociology,
Reverend,
Germany.
past? What can they do now? This
is the beginning of the Kingdom of
God. What Jesus says in the Gospel
ofLuc. "The Kingdom of God is
within you" (Ie 17, 21).
These three steps; to see, to
judge and to act are the essentials
of the so called Theology oflibe-
ration.
During our discussions they
had two questions to ask me. One
question was about violence and the
other was, as to why I could not
speak Tamil although I have had
lived with Tamils for quite a long
time. Jesus has a praise for non-
47
www.eelamview.com
violent people. And there was also
the question of how peace and
reconciliation can be started again
after the war.
But in the concrete historical
situations no answer is possible.
All attempts to work out a peaceful
solution by way of political nego-
tiation with the Sinhala majority
since independence in 1948 have
proved futile. So the LTTE was
pushed to this inevitable state of
fighting only to regain their lost
rights. Today they are fighting to
end the violence perpetrated on their
people by the Sinhala armed forces.
One of the essentials of theology
of liberation can be understood
only from within. Anyone who is
ignorant of the history of the oppres-
sed cannot pass judgement on this
question.
From my understanding of the
liberation struggle of the Tamil, I
said that the struggle started by Velu-
pillai Prabakaran and the LTTE was
a historical answer to the Sri Lankan
situation.My hope is that, at the end
and in the long run this struggle will
finally liberate and bring peace for
the Tamil people. The next question
asked in Vanni was the question of
solidarity. The wounded Tigers
understood very clearly that to
speak the same language is an
important sign of being together.
In the Theology of Liberation it is
important for the Christian to be or
to become more or less a part of the
oppressed.
But I'm not a Tamil. I'm a
German, a member of the first rich
world, a member of a culture, which
is guilty of oppressing peoples and
countries during the colonization
and by "monetary exploitation" till
today. I will not make an artifical
solidarity,
I will stand for the Tamil strug-
gle in my own country. I'm writing
this article for the 50th birthday of
Velupllai Prabakaran, who is the
leader of the Tamils. I have never
met him. He is not only a symbol
of liberation but also something
more. He is the symbol of the never
defeated Tamil people. He is also in
reality never defeated.
He is the leader of a people
who are always self-confident.
After hundreds of years of living
under oppression, it is a very new
experience trying to live with self-
confident.
Velupillai Prabakaran gave the
Tamils their self-confidence back.
It is the duty of every Tamil to re-
invent it within himself or herself.
, ~ ~ 6 IIlIT1T, 6 TrliJ lD @ ljImLIlJ ! ! iITLlQ . li6 Tr6 TT ~ t.6 1W ( ] U ffi
ffi1! D , U lQ .c6 ffi1! D LD c6 ID @ ljc6 @ j, ~ ~ IT6 U @ LD ( ] 6 IJ 1fl1lJ
~ GM 6 U lTIR 6 ITiD Glr l! 1....LuL L J 6 IJ Ib ~ . f tn U
U IT6 lIT GlIHiJ ~ GlIlJ ITGMIm! D 5I~ rTU lTrTc6 ffi1! D lTrTlD 6 Tr. 6 Tmffi
@ jBo Ifl! D U 4Bo GlIJ 'W ~ ~ GMIm! D ~ ~ [ f( Y llQ .ll..J LD IT? ' 6 T6 lIT@
( ] ID ITITIffilmlD ffi@ ju u~ 6 i: l ~ 6 lTic6 @ jtb ( Y lGM4 GlID IT@ J lJ 'tb
! & l~ IT~ ~ ~ lTrT.
'6 T6 lIT@ 1D lii~ IT6 i: l 6 T@ 6 lltb 1flffiID 6 i: l 6 U [ i; @ 6 ! l1LIT~ IT? '
'6 U ! l; @ 6 ! l1LIT@ . 6 U [ fITLD 6 i: l U lTrT~ @ ffiGlID IT6 Trffi1( ] ! D GM
~ ~ 6 IIlITITBoifl.' 5IGM! D ( ] U IT~ U i~ @ tb LD iT! ! irrLQ j) ~ 1m! D
uSl6 i: l IflrfluGlulTs6 1.
Gl6 U @ j( ] ! ! i[ ftb ( ] 1lJ 1T1fl~ ~ lTrT. ~ 6 U ffi@ j ( ] ! ! i[ f1T1D
~ 6 U Im[ f( ] 1lJ U rrrT~ ~ 6 U ~ 6 IIlITtb ID IT~ ~ [ ! ; ( ] ~ GM. ~ 1m! D
~ tb ~ Q j) GlLD IT~ ~ ~ tb, ~ 1TLrT! i; @ C& i1J rr1fl
~ ~ lTrT. ffi1LL~ ~ LL ! & It.6 1L ( ] ! ! i[ ftb ~ 1T~ lQ .uSl c6 @ jtb.
~ 6 U rT C& i1J lTlflffiID ffi1D 1T[ f6 lllITtbllL6 lID Q j) . 6 J ~ IT6 U @ GlIJ 'IT6 i: l
6 IJ U ( ] U ITW U 6 IJ @ 6 lIT LD c6 ID 6 Tr 6 U ITW ffi1! D ! ! iITLlQ .6 i: l ~ tb
( Y llmLIlJ ID ~ @ ( Y l[ f6 lllIT1T1D -lJ 'rliJ ID LLD ITID ~ lmLD ! l; @
6 ! l1Lffi anLrr( ] ~ 6 TGMffi1! D ( Y lGMGl6 lITBolJ 'rflffilmlD llL6 lilfIrT6 ! l1
6 lITIT6 i: l~ ~ 1T6 lITtb ~ . LJ \ .J uITID [ fGM @ U ( ] u1T@ ~
( ] ulT[ flT6 lTi LD LQ j) LD 6 i: l6 IJ . ~ [ flflllJ lm6 IJ ll..J tb LD ~ .! 9ILU ~
( g~ ITQ j) 1m1D 1lJ 1T@ U 6 U [ f1T1D LD lTpSluSl ffiffi1! D lTrT.
, LD( g 6 IJ IflIlJ IT6 l) 1 li tb , llL 6 IJ ID 6 TTIT6 ! l111J ! & lim 6 IJ uSl li tb
6 TrliJ @ j 6 U ITW ! l; ~ IT litb ~ t.6 1W ( ] U ffiffi1! D LD c6 ID 6 Tr ~ rliJ
ID 6 lTiGM ~ ~ ~ @ 6 U ~ lmLIlJ IT6 TT~ Im~ ! & llm6 IJ U U Q j) ~ ~ c6
GlID IT6 Tr6 TT ( ] 6 U 6 lID Q j) LD IT6 lITIT6 i: l, @ GMIm! D ffi ffi 1D 6 i: l6 ! l1
uSl litb GlU IT 6 TTIT~ IT[ f~ ~ litb t.6 1@ j! l; ~ ~ c6 ID Im! D
~ ~ ~ ( ] 6 U 6 lID @ tb. @ lm6 U @ [ f6 lID @ tb ~ t.6 1~ 1J '( Y l~ 1T
IlJ ~ GM t.6 1@ j! l; ~ 6 T@ BoIflGlIlJ ITQ j) 6 U 6 TTrTBoIflID 1T6 IIlIT ~ lQ .u
U 6 mLIlJ ITID 6 ! l16 TTrliJ tb ! ! iLD ~ 1D 6 m6 IJ , U 6 lID uITQ j) , GlLD IIlJ 51,
@ 6 lIT tb 6 TGM! D ~ ~ 6 mLllJ IT6 TT~ ~ ~ 6 TTtb
( gU rrL~ ~ tb. @ ~ GM ( iJ l6 Iltb LD C& 6 IlIf1lllIT6 l) 16 i: l 6 U IT@ tb
~ t.6 1W ( ] U ffitb LD ffilD @ ljffi@ j 6 T6 lIT@ 6 U ITW ~ @ c6 ID Im6 TT~
Gl~ rfl6 ! l1~ @ ffiGlID IT6 Tr ffi1( ] ! D GM. '
t.6 1ID Bo ffi c6 ID LD IT6 lIT ~ LD @ Ifl! D U 4Bo GlIJ 'W ~ 6 m1lJ
( Y llQ .~ @ c6 GlID IT6 lID L t.S1[ fU ITID [ fGM, '@ @ ( gulT@ GlLD GMID I I
! & l6 m6 lITc6 ffi1( g! D GM. 5I! l; ~ Bo IflffilD litb @ c6 ID IT@ ' 6 TGMID I
pSlU t.S1LQ j) 6 TGM ( Y l@ ffi16 i: l ~ LlQ .c6 GlID ITQ j) ~ ~ lTrT. @ GM
1m! D c6 @ j LD ( g6 IJ 1fl1lJ @ [ ! ; ~ llJ rT 1D @ ljc6 @ j 51@ ( ] ~ 6 m6 U
6 TGMU ~ 6 i: l 6 TLD @ ~ 6 m6 IJ 6 U rTlD 6 Tr ! & llm6 lITU U 6 m~ u( ] U IT6 i: l,
t.S1[ fU ITID [ f@ ltb 1fl! l; ~ ffiffi1! D IT( ] [ f 6 TGM! D 6 ! l111J U 4 6 TEmffi
@ j6 Tr 6 ! l1[ f6 ! l111J @ .
llL6 IJ ffi1GM llLci; ffi1[ fLD IT6 lIT ~ 6 m6 IJ LD rn! D 6 l.ju urnLuSlGM
~ 6 TGMID I ~ U LLIT litb LJ \ .J uITID [ fGM 6 TGM$ [ D
~ ! l; ~ u ( gU IT[ fIT6 lTic6 @ j6 Tr ~ GM4 U IT[ fITLQ j) ~ 6 i: l, ~ [ f6 U
rn6 lllIT~ @ u ( ] U ffi~ 6 i: l ( ] ulTm! D ~ ! l; ~ c6 @ j6 lllITrliJ lD 6 Tr
~ U U lQ .( g1lJ ! & llm6 IJ Glut: ilpSl uurn~ 5IGMEmIT6 i: l llL6 IIlIT[ f
( Y llQ .! l; ~ @ . ~ 6 U rflLtb LD LQ j) LD 6 i: l6 IJ ~ 6 U rnLIlJ ~ tbt.S1
LD lTrTID 6 lTiL( Y ltb~ ITGM.
2002
48
----------
www.eelamview.com
~ID1I61PQPLO. dllb~QDfi\l U m ! d l L U
8QDIDl U l l U VJL O
~~~6O)o-u-
~~~UJ~~
lDrrliIT ~~~, "''l''',/blliU
uCl~IT , ~uS1W !T~ 6l5l ~G ID 60U
ClUIT!TITLLtb U!D p)l1lJ 6frn@ ~rnlu
ULL ~ IU6U~G ID ~lJ..ttb 6f@ ~
6l5l tb4.$lm ClID m .
6frn@ u~6l5l11JcilU4ffi u i.S1rn
m IT Rulrrgebiet rn G i~!D .$l60G ID LD [i;
@ 6lr61T .$lG lID G iu6i:l 6frnID !!>ffin16i:l
~ ~iflf6O )u<F I1'LD IlJ~@ G ID 6m ffi
6UlTffi [6111JuS1ffiffiUULClLrn.
~uulT6l5l~ ~uS1w LD ffiffi6lr u)@
~tD 60rf.JffilT @ !TIT~6Utb G lLD !D
G iffilT61liirL @ rnuu G iffilT6D >60ffi6lr
ffilT!T6m LD lTffi ~6iJG i6UIT LD IT~(lptb
[lff!D W ffiffi6m ffiffilTrn ~uS1W rTffi6lr
~rf.Jffi6lr !!>ITLG ID L 6l5lL G i@ 'ilrTLD
rnlffi 6U[i;~ ffilT60LD @ . 1983tb
<Q !,61liirt.q.6i:l !!>6D >LG iu!D ID ffiW U4
4J,G ID 60i.61m UIlJrf.Jffi!T !!>lTLffi~ffi@ )U
i.S1m m IT G iu tb 6f61liir61lllTlffi~
~uS1W rTffi6lr m G l!TlTuulT6l.jffi tb G l@ 'ilrT
LD rnlffi tb @ LtbG iUllJrT[i;~lTrT ffi6lr.
~~G iu!D ~61liir
t.q. [i;~ ~rnrT~~rf.Jffi6lr U!D p)l
~ !fJITrn ~ G iffiIT@ J
I1'G lLD ~p)l[i;~ [i;Cl~rn. 6frn@
U6lr61fl !!>ITLffi61fl6i:l~tD 60rf.JffilT 6fU
Ut.q. @ 6D >ID 6Urnlm 8i6UrTffiffiLD lTffiU
G lUIT!D ID UULL@ 6frnU6D >~ !!>lTrn
@ m ltb [61G ID rn6l5l6i:lG ID 6U~~ 1E
.$lClID rn. !!>lTrn 6U1T a;ffi ffiL6O 'lLD
1lJ1T!D p)l1lJ <Q !,6011J~~!D (lprnrnlT6i:l
!!>lTrn ~ ~uS1w 6U1T661u6D >rnif
11'[i;~~Cl~rn. ~lTrn G j,lrT @ [i;@ 1E
ClffilT6l5l6D >60~ Cl~ 6U~lTffi, ~6Urn
~rn@ G ID ffiffi61TlT~tb ffilT6i:lffi6TT1T
~ 6frnffi@ ) & ~m . ~
i : :
"';~'
49
www.eelamview.com
6Tm ffi1UD ~~@ 61ll6l)rrlf~6ID~~
~[i;~rrm . 4[!J!fiaiITuu ~uS16U
~6IDLD[i;~ [i;~@ ~6lJ~@ a;~~
t.616U6Urr~ 6I11(jj\~. !firrm Gllfm [!J
(g6lJ6ID6lT~6iJ61ll(jj\~uS16U 300 Ii; tb
~~LDrr~ .@ 6lT[i;~t.61W ITai6ir 6lJcf1
~@ 6lJ[i;~rrITa;6lr. !firrm ~6lJ6ID~U
urrITuu~!iJ ~6lJ~@ 61ll(jj\~ 1f
Gllfm (g[!Jm . GI~m ~cf1UJITai
Lm , p5luurrai~ ~t.61!,pITai Lm
6T~Ii;(gai!iJULL QP~6U If[i;~uurrai
~@ ~6IDLD[i;~ [i;~@ . !firrm
Gl6lJ!!)ltb (g~m (gl)rr, unso ai6\)[i;~
(g~m (gl)rr ~ [i;~ 6lJ tbuLq.
~6IDW li;aiUUL(gL6irr. 6Trf.Jai6lTrr6U
o f i . r ~ <aJ!r ~
GlUJ6!lll@ Jtb !firrrf.Jai6ir 6Trf.Jai6lT@
6IDlf6IDaiai 6lTrr1Jtb, ai6llMai6lTrr1Jtb,
QPaiurr6lJ6ID~ai6lTrr1Jtb, GlLDrr~
uS16U6l)rrGi6lJ!!)l6IDLDuS1~rr6U6TtDQP6ir
QPairrt.61LLq. [i;~ GlLD6lT~rf.Jai6lTrr
1Jtb !firrtb 6ID[!J61ll6U6l)rrLD6Utf,161D[!J
UJ(g6lJ (gum ~rrtb 6Tm !!)l Gilfrr6U6l)
som o, ~~m tS1m ~IT ~6lJI'rai6ID6lT
!firrm ~Lq.li;aiLq. Gilfm !!)l urrIT~
(g~m . !firrLaim rli;airrai, 6lJrrl)li;
_li;a;rrai, LDrr~li;a;rrai ~
6lJrrS@ UITai61lim (glfrr ai[i;(g~rrt.iJ[i;~
ai6ID~ai6lD6lTU 4rf1[i;@ G\a;rr6ir6lT QPUJ
m (g[!Jm . ~6lJITai li; 6T~l)rrai
C8t0~6ir6lTUUQ}tb ~[!J,
cf1~~I)6lJ6ID~, @ tbu ~rf.Jai~~
6lJITai61lim Gi ai rr 6ID6Uai sir 6Tm [!J
6lJ6IDaiuS16iJ ~6lJITai6ir ~@ Ju61ll~~
~~=a;6ID6lT1i; <& a:..u@ 6T~ffi
6'I116ID~ 6ID6lJIi; tb ~@ JU6lJLDrrai
~6IDLD[i;~@ . ~~6Ijai6ID6lTlljtb
Glairr6ID6l)ai6ID6lTlljtb 1fi~~rflli; tb
~6IDI)UULrf.Jai6ID6lTU um r ~(g~rn.
~6lJIT aisiT ~t.61W ITaisiT 6Tm [!J ~(gl)
airrl)m r~@ li;airrai(g6lJ .@ l6lJITai6ir
~ . @Ii ;~ ~ ~ .
~[i;!firrLLq.6U !fi6IDLGlU!iJ[!J-!fi6IDL
Glu!iJ!!)lIi;Giairr6llM Lq. Ii; tb IftbU
6lJrf.Jai6ID6lTlljtb ~~~rr6iJ LDli;aisiT
~@ lu61llli; tb @ m Urf.Jai6ID6lTlljtb
!firrm ut.q.UuLq.UJrrru 4rf1[i;@ G\a;rrsiT
6lT~ GI~rrLrf.Jffil(g~m . Lq.(gUJ!iJ[!J~
~!iJ QPrn~ tb tS1m ~ LDrr~
@ 6l)rf.J6IDaiuS1m Ifrfl~~I)~6ID~U
50
u!iJp5l uLq.~(g~5irr. cf1rf.Jai6lT (g~cf1UJ
6lJrr~~~m 6lJ6lTITIfIfi u!iJp5llljtb,
cf1W 6l)rf.Jairr6ID6lJ ~ cf1rf.Jai6lT
GlU6lT~~ !firrLrrai LDrr!iJ[!J~4tb
.@ l~ ~61ll1) (g~cf1UJ6lJrr~tb u!iJp5l
uno !firrrn GltDrfI[i;@ Glairr6llM (gLm .
~ @ ~ 6 l J r T s 6 1 u ~ ~
~6lJITai6lT@ $5[i;6ID~LDrrITai(g6lTrr,
~rrt.iJLDrrrTai(g6lTT, lLLm tS1[!JU41i;
ai(g6lT rr 6IlM (!j161l1fa;li;ai6lTrr(g6l) rr
6T~m r ~1i;a;6lfrTC86\)rr G\a;rr6iJ
6UUuLL~~~
$161DL~~ (gu TGI~6iJ6l)rrtb [!Jrrm
~ ai 6 l T @ tS1I)~a;6ID6lT ~
~UJrra;li; (ga;L_~6IlM (jj\ . .@ 1)6IlM Lrrtb
lL6l)ai LDairrllj~~~~m (gurr@
GI~ rTLDffi1 uS16U 6IlM @ 6ll1f a; Ii; ai
6lTrr6U 6J!iJULL ~~6IjaisiT u!iJp5l
6T~@ Glu!iJ(g!fIT1T an[!Jli;(gaiLLq. 1i;
$1m (g[!Jm . Gi~rTLDffi1uS16iJ !firrm
.@ [i;~ C86lJ6ID6Ia;61li6iJ,~ r u T a;6lT@
~rrUJai~~1J sirsrr GlairruS16iJ ai6ir,
~6\)UJlliJa;siT, LD~ LD6ID~a;6lr,
usiT61lili;anLrf.Ja;siT ~$1UJ6lJ!iJp5lm
t.D@ GlLD!DG\aim ;;J6lTUULL 6IlM ~
~rrli; ~6UaisiT u!iJp5llljtb GlIf~fuJa;6lr
u!iJp5llljtb Gllft.iJ~ai6lTrr ai 6Trf.Jai 1i;
If Gi8'rr6U6\)ULLL~. ~[i;~1f 8'tb
u6lJrf.JaisiT u!iJp5l !firrrn 6J!iJGlai~6lJ
Giu!iJp5l [i;~ ~w[i;@ airr@ )Jtb
.@ lp5l6lj, ~6lJrT Il i sir Glairr6llM @ siT6lT
!fiITL@ UU!iJ!!)l, .@ l6lJrTai6lT@ @ UJI)rf.J
ai6ID6lT, ~ffi161DLD (gu rrrn[!J6lJ!iJ6ID[!J
lljtb 4rf1[i;@ GiaiTsiT6lT lL~61llUJ@ .
. .
f f i 6 \)IT ~ @ ~ L@ .
~6\)(8UL 8 i 1 . 6 U 6 U J
l D l T @J L ,
IJ @f f i 6 i i l W 6 i J
.g)j,W 6lJ1T6T11T,
(8 ~ f r l D 6 d i l .
IfiW 6Urf.Jairr61ll6iJ lL6IlM 6IDLDUJrrai
!fi6IDLGlU!!)ltb [bIaiW 6ljaicilS@ [i;@
61ll~~UJrrlfLDIT~ a!fiITIi;6IDai(gUJ
GI~rTLDrn ~I) a; Giairr6llM Lq. [i;~@ .
~6lJrTai6ID6lTU Glurr!!)l~~LDLLq.6iJ,
IfiW 6l)rf.Jairr .@ !Jrr~6lJtb, ~t.61lP!,P
61ll(jj\~6ID6UU 4S@ aicilm uUJrf.Jail)
6lJrr~~ ~rrffi ~6Uai6ID6lT QPp5lUJLq.1i;
tb ~rr 1i; ~6Uai61li(g6l)(gUJ f1'@ UL
@ siT6lT@ . !firrrn urf.J Giairr6llM L
U6U ai6l)[i;@ 6IDI)UJrrL6Uai61li6iJ ~6lJrT
ai6ir ~[i;~ tf,161D6UUUrrL6IDLGlUJ
tf,161D6l) tf,1!!)l~~~rT. 61ll@ ~6ID6\)U
4s6iai Lm 1fi6l) ~t.61!,prTai li;
QPm ~rT ai6lipLrf.JaisiT .@ [i;~
www.eelamview.com
amb. ~ 6 mT 6 i l ~ [ i : > f f i r r i w r r 6 K & ; m,
6 I ) ~ ~ G f i T ~ Q L D r f l f f i f f i r r 6 ) ) 1 ~ 6 I ) r r , ~ t S 1
r f l f f i f f i r r G J 1 1 ( ] 6 I ) r r [ f i mL Q u W L D G J 1 1 @ ! ! i
m6 l ) u ~ u m: r r r L U f u f f i m6 1 T l J Q u r r w ~
! ! i L D L L q .6 i l , ~ L D [ bf f i ~ m! ! i l J .J [ f i r r @ f f i m,
G J 1 1 @ ! ! i m6 l ) @ l J .J f f i f f i r f u f f i m6 1 T ~ ! ! i
r f l f f i f f i r r L D 6 i l ~ [ f , ! ! i [ 5 ! ! i ~ ! J I T r r r f u f f i r f u
f f i m6 1 T ~ l J .J ~ ! ! i r f l f f i f f i l G f i T [ D r n 6 T G f i T W
6 T r n f f i .2 _ _ 6 O O T r T ~ ! ! i U U L L @ . ! ! i u S l
w n - f f i m, i l ' l p ) 6 I ) r f u a; r r ~ ! J l T r r l J i l l @ ! J r r
~ ~ @ r r 6 O ' m_ U U L L @ r n f f i
f f i 6 l ) r u ! J r f u f f i 6 1 T r r 6 i l U r r ~ f f i f f i U U L L
r u r T f f i m 6 T 6 O T U m! ! i q [ bw f f i Q f f i r r G i i r r
L r r I J i l l , Q @ ' i I r T L D t > n f l u S l 6 i l r u r r @ i l l
! ! i u S lW r Tf f i 6 l T I 6 i l Q U i l l 6 T G i i r r6 O G T 1 f f i
mf f i l J .J r r ~ r n r r r T u r r @ f f i r r u t S 1 6 i l 6 l ) r r
L D ( ] 6 I ) ~ l J .J r u r r w f f i l [ D r r r Tf f i m. ~ G f i T [ D r r L
r u r r w f f i mf f i f f i f f i r r r n .2 _ _ mw U mU U
Q u w r u m! ! i ~ ! ! i G J 1 1 ! J ( ] r u W 6 T [ 5 ! ! i
.2 _ _ r f l mL D l l .j i l l ~ r u r T f f i f f i ~ @ ' i I r T
L D t > n f l u S l 6 i l f f i l mL l J .J r r ~ . 1 9 8 0 ~ G i i r r
@ f f i f f i mL i l ' l u S l 6 i l ( ] @ ' i I r T L D G f i T.2 _ _ l J .J r T
r : 5 ~ L D G f i T [ D i l l , @ r n ~ @ f f i f f i 6 l ) r r 6 i l
u r r ~ u L L r u r T ffi6D61T .2 _ _ 6 i r [ I > r r L ( j ) \ U
~ u r r ! J r r ~ u r r ~ f f i f f i u u L L r u r T f f i m
s r s s r q [ bf f i 6 l ) r r G \ L D r n ~ ~ r T u u 6 l T l ~ ~ .
~ ! ! i G f i T u L q . ~ r u r T f f i m Q @ ' i I r T L D G f i T
~ ~ L 6 O T ~ { l 5 1 m6 O O T l J .J ~ @ J L D
~ f f i f f i U U L L r n r T . 6 T t > n f l @ J i l l i l ' l p ) 6 I ) r f u
f f i r r 6 l 5 1 6 i l ( ] u r r r T ~ m6 l ) ml J .J .2 _ _ m[ f i r r L
@ u ( ] u r r ! J r r f f i ( ] r u Q @ ' i I r T L D G f i T~ ! J 1 l i
u r r r T f f i f f i l [ D @ .
! ! i u S l W @ r n ~ ! ! i r u r T f f i 6 1 T ~ ~ 6 O T { l 5 1
m6 O O T [ 5 ! ! i ( .I P l J .J [ bi l ' l f f i 6 1 T r r 6 i l @ G f i T W
~ r u r T f f i m, ~ r f u ~ 6 I ) 6 l .j L D ( ] @ ' i I r T
L D G f i T I T \ ! p f f i .@ I mL D u L j f f i @ ml J .J
u r r f f i ~ ! ! i r f u f f i m u G i i r r u r r @ f f i m6 1 T l l .j i l l
f f i 6 l ) r r c R r r r ! J ~ 6 D ! ! i l l .j i l l ! ! i @ G J 1 1 l J .Jr u r r W f f i
mf f i ml J .J r u r r w f f i l [ D r r r T f f i m.
1 9 9 5 ~ G i i r r @ ~ Q ! ! i r r L f f i f f i ~ ~ ~
1 T [ 5 ~ r f l f f i f f i r r L D r r ! J ~ r f u f f i r r u ! ! i G J 1 1 f f i
r u [ 5 ! ! i ( ] u r r @ , Q U L D 6 T G i i r r 6 O G T 1 f f i mf f i
u n r s s r ! ! i u S l W r T f f i m 6 T u u L q .~ ! ! i r f u f f i m
! ! i r r w [ f i r r L L q .[ b u ( ] u r r r u ! ! i [ b ~
~ L L u S l L L r r r T f f i m 6 T 6 O T u m! ! i 6 T G f i T
r n r r 6 i l r r u f f i u u @ ~ ! ! i ( .I P L q .f f i I [ D @ .
~ r n r r 6 i l ! ! i u S l W r T f f i m u ) ~ ( ] L D [ b
Q f f i r r m6 1 T u u L L ~ L ( t j I P i l J .J r f u f f i m
( .I P G f i T r n mr u ml J .J G J 1 1 L f f i 8 i J .@ ! ! i 6 l ) r r f f i
@ [ 5 ! ! i r n . @ ! ! i G f i T 6 l 5 1 m6 1 T r u r r f f i ( ] r u
~ r u ~ I T r r ~ ~ l J .J u S l 6 i l m6 l ) 6 T 6 O T u ! ! i r r 6 i l
6 l 5 1 L ( j ) \ 6 l 5 1 ( j ) \ $ 1 ~ [ D G f i T .
2 0 0 2 L D ~ G i i r r @ L D r r i f l L D r r ! ! i L D
L j r f l [ 5 @ 6 O O T r T 6 l .j ~ u u [ 5 ! ! i i l l mf f i i F l T r r ~
~ L U U L L t S 1 G f i T r n r T Q @ ' i I r T L D 6 O T~ ~
f f i r r r f l f f i s r f l r n ~ L D r n u u r r 6 O T mL D u S l 6 i l
L D r r [ b[ D i l l q [ bU L L ~ . @ ! ! i r n r r 6 i l
Q @ ' i I r T L D t > n f l u S l 6 i l r u r r @ L D ! ! i u S l W r T f f i
f f i ~ f f i ~ ~ [ 5 ! ! i 6 i D ~ @ Q u W
r u ~ u S l f f i 6 l .j L D f f i L q .r n L D r r r n ~ . @ ! ! i
r n r r ( ] 6 I ) ( ] l J .J Q @ ' i I r T L D t > n f l u S l 6 i l r u r r @ L D
! ! i u S l W r T f f i f f i G J 1 1 ~ ~ l J .J r r I T L D r r r n
r u ~ 6 l 5 1 L ~ @ J L D ~ f f i m Q f f i r r ( j ) \ f f i f f i u
u ( j ) \ $ 1 6 O T [ D r n . i l ' l 6 l ) f f i Q @ ' i I r T L D G f i T
t S 1 ! J @ ' i I r r .2 _ _ r f l mL D f f i t b i l ' l 6 l ) f f i
~ ! J [ 5 ! ! i ! J G J 1 1 ~ G J 1 1 L ~ @ J L D ~ f f i L D
Q f f i r r ( j ) \ f f i f f i u u L ( j ) \ m6 1 T r n . ~ ~ ! ! i
( ] r u m6 1 T , U 6 l ) ~ G i i r r ( j ) \ f f i 6 1 T r r f f i ( ] @ ' i I r T
L D t > n f l u S l 6 i l r u r r W [ 5 ~ r u L D ! ! i u S l W
~ L ( j ) \ Q L D r r ~ ! ! i ~ ! ! i u S l W r T f f i t b
l J .J r r w u u r r 6 O O T ~ ~ 6 1 S 1 [ 5 @ @ L t b
Q U l J .J r T [ 5 ! ! i r n r T . [ f i r u r r 6 6 1 Q I T G f i T . U L
L r T ~ 6 \ ) l J .J ~ ~ G f i T u ) ! ! i r r r n G i i r r @
! ! i r r f f i ! ! i ~ l T i l l u r u ~ m! ! i u u [ b{ l 5 1 i F
I T r T r u ~ ! ! i 1 T Q I T @ J i f l I J mr u i F I T r f u f f i t b
( ] u i l ' l l J .J ( ] u r r ~ 1 T [ 5 ~ r f l f f i f f i r r ~ ! ! i [ b
6 T ~ ! J r r f f i u ( ] u i l ' l l J .J G J 1 1 ! ! i ~ m! ! i f f i
a; 6 i i r r ( j ) \ [ l j r r G f i T~ ~ 6 O T . ~
( ] ! ! i r r [ b[ D ~ ~ 6 i l 1 T [ 5 ~ r l l f f i f f i r r L D r r ! J
~ r f u f f i r r ! ! i G f i T mr n ~ I T L D r r ! ! i r r r n
G J 1 1 t bt S 1 l J .J r r f f i f f i f f i r r L L q .f f i Q f f i r r m f f i l 6 0 T
[ Dr fiT. ~ 6 l .J ! ! i r T 6 O T , ~ 6 mT 6 i l ~
! J @ .2 _ _ m6 1 T r r r T [ 5 ! ! i ( ] [ f i r r f f i f f i r f u f f i m6 1 T
~ a;L~ G i r u s r f l u u ( W i
L D f f i f f i m 6 T [ 5 ( ] [ f i ! J ( .I P L D i l ' l p ) 6 I ) r f u f f i r r
G J 1 1 [ b [ f i r r ( j ) \ f f i L ~ ! ! i U U L 6 I ) mb 6 T G f i T [ D
~ u r r l J .J ~ m! ! i 6 T ~ r T ( ] [ f i r r f f i f f i l f f i Q f f i r r G i i r r
L q . f f i f f i l [ D r r r Tf f i m.
2 0 0 2 i l l ~ G i i r r ( j ) \ [ f i r r 6 O T ( .I P ! ! i 6 O T
( .I P ! ! i 6 \ ) r r f f i s i n ; i l ' l p ) 6 I ) r f u f f i r r G J 1 1 [ b u
( ] u [ i ( ] r n - G f i T . [ f i r r G f i Tl J .J r r W u u r r 6 O O T ~
@ [ 5 ! ! i ( ] u r r ~ G i i r r @ 6 l 1 i F l l i f f i f f i 6 l T l
6 mT 6 i l .@ I y 5 l d ; a; U U L L ~ 6 1 T l l .j t b,
1 f ! J l P i f f i f f i U U L L f f i L L q .L r f u f f i m6 1 T l l .j t b,
( ] f f i r r u S l 6 i l f f i m 6 1 T l l .jt b, ~ 6 1 ) l J .Jr f u f f i
m6 1 T l l .j t b, u ms r f l f f i 8 i J .L r f u f f i m6 1 T l l .j t b
( ] r u W u 6 l ) r u [ bm[ D l l .j L D ( ] [ f i r f l 6 i l
f f i G i i r r ( ] L G f i T . ~ r f u C l l f f i sr sosor r @ L r f u
f f i s r f l l J L D @ ! J r r @ ) J r u i F ( ] l T r r ! ! i mr n i F
51
www.eelamview.com
I F r r 6 l J t . q . f f i 6 l r f f i r r 6 O O T U U L L 6 I l T . [ D r r 6 i r r
I F r r 6 l J f f i l f ( ] l l F m f f i 1 f G i I F 6 i r r ( ] l l D 6 i r r .
u S l f f i 6 l j L i : : >( ] l L D r r I F L D r rf f i ~ y $ 1 f f i f f i U U L . L
[ D f f i ~ L i : : > @ @ ( ] l 6 l J . ~ ~ ~ ( ] l I l . m f f i U
u [ i J l D [ i J l D ( l : P t m l D u S l 6 i J f f i r r 6 O O T r r L D [ i J
( ] l u r r ( ] l 6 l l T r r r T 6 T 6 I l T ~ f ( i l 6 l 5 I f f i f f i U U L . L
6 l J r Tf f i 6 l r ( Y ) r T f f i f f i ~ ~ 6 I l T L D r r 6 l l T ( l : P t m l D
u S l 6 i J G i f f i r r t m 6 \ ) G i I F W W U U L . @ U
L j t m ~ f f i f f i U U L . L G i I F L D L D 6 1 l l l T I L j t m ~
y $ 1 f f i t m 6 T T U u m r ~ G l ~ 6 i r r . G i 6 l J L . t . q .
6 S ~ ~ ~ U U L . L U 6 \ ) @ 6 \ ) L . l F f f i f f i 6 0 0 Tf f i
f f i r r 6 l l T u s n s s r L D ~ r f u f f i t m 6 T T f f i f f i 6 i f u T
G l L 6 i r r . ~ t m 6 l l T u S l l D t m 6 l J ~ ~ r r 6 i f u T t . q . f f i
. $ l 5 1 T l G i [ ! J r rI f l l 1 f f i u C 8 u r r ( ] l 6 l l T 6 i r r .
f f i r r w ( I : P [ i J l D L j 6 1 S 1 u G l u r r ~ r r s r T l f f i @ f f i
f f i r r 6 l l T L D . Q ) J 6 l J r r ~ 6 l j t m L D W ~ ~ [ i J
6 l J L D U t . q . ~ t m ~ f f i f f i U U L . ( ] l L 6 i r r .
~ r f u G l f f i I F L D t . S 1 ~~ r r w I d , r T 6 l J L Dr r 6 l l T
~ f ( i I ( l : P f f i r f u f f i @ f f i u t . S 1 6 i r r 6 l l T r T ,
[ ! J r r r f u f f i 6 l r ~ 8 i ~ [ i ; ~ ~ U ( ] l u r r ~ r r L .
L ~ ~ 6 i J I F L D U [ i ; ~ U U L . L U 6 \ ) 6 l 5 I L
W r f u f f i t m 6 T T U u [ i J f ( i l f f i f f i 6 \ ) [ i ; @ t m ~
W r r t . q . ( ] l 6 l l T r r L D . 6 T 6 I l T @ f f i ~ ( ] l ~ r r 6 1 S 1 f f i f f i
f f i L 6 l j 6 l r U [ i J f ( i l W I F r r 6 i l l ~ ~ ~ f ( i l 6 l j
6 \ ) ~ ~ 6 i r r - ~ G i L D m f f i f f i ~ ~ ( l : P t m l D
u [ i J f ( i l w G i ~ s r T l t m 6 l J ~ ~ [ i ; ~ @ . ~ @
f f i f f i U U L . L 6 l J r T f f i t m 6 T T U U [ i J f ( i l L L j L D
6 J t m ~ f f i t m 6 T T U U [ i J f ( i l L L j L D f f i L 6 l j s r T l 6 i r r
I F r r L D ~ r r m W ~ ~ , G i ~ m w u u @ ~ ~
C 8 6 l J 6 i f u T @ G i L D 6 I l T ( ] l W 8 i 6 l 5 l 6 i r r ~ U
C 8 ~ I F ~ ~ 6 i J G i l F r r 6 i J 6 \ ) U U @ 6 l J a : ~
( l : P f f i a i l w L D r r 6 l l T @ 6 T 6 i r r . Q ) J~ @ 8 i 1 . . Q ) J
. $ 1 l D @ . @ @ l G l 6 l J G l W 8 i 6 l 5 l 6 i r r l ' L U
C 8 ~ I F ~ ~ 6 i r r I F r r ~ L D r r L D . . $ l f ( i l 6 i l l ~
6 l J r T f f i 6 1 T r r . $ l w [ ! J r r r f u f f i 6 l r ( I : P ~ 6 1 S 1 6 i J
~ @ f f i f f i U U L . L 6 l J r T f f i 5 1 T l 6 i r r~ 6 l J 6 \ ) c i ; ~
t m 6 \ ) c i ; G l f f i L . f f i ( ] l 6 l J 6 i f u T @ L D . t . S 1 6 i r r 6 l l T r T
~ a ; 5 1 T l 6 i r r ~ 6 l J 6 \ ) ~ ~ [ i J f f i r r 6 l l T f f i r r ~
6 0 0 T ~ t m ~ L L j L D ~ ~ [ i J U t . S 1 6 i r r 6 l l T r T
~ 6 l J r T f f i 5 1 T l 6 i r r ~ @ c i ; ( l : P t m l D u [ i J f ( i l w
I F m ~ ~ ~ ~ t m ~ L L j L D G i ~ m [ i ; @ G i f f i r r 6 l r 6 T T
( ] l 6 l J 6 i f u T @ L D . 6 T . $ l U ~ 6 i J ~ @ c i ; f f i U U L . L
@ 6 i I l ( ] ~ G 1 w m 6 i r r 6 l 5 I 6 l 5 I 6 1 S 1 w f f i t m ~
~ a : 6 l J . t . S 1 6 i r r 6 l l T r T6 l 5 I @ ~ t m 6 \ ) l i ; a ; r r 6 l l T
~ t m l D 8 i 1 . 6 l J t m 6 \ ) 1 f G i I F W 6 l J ~ [ i J L D c i ;
f f i t m 6 1 T @ L . @ I f G i I F 6 i r r l D @ 6 I l T , I F ( P f f i ,
~ ~ l l 1 w 6 i J ~ t m L D U L j u [ i J f ( i l c i ; f f i 6 l J
6 I l T ~ ~ W G i f f i r r 6 l r 6 T T ( ] 6 l J ~ @ L i : : > . @ ~
~ t m f f i l l J ~ r f , l t m 6 \ ) 6 J [ i J U ~ [ i J
f f i r r 6 l l T f f i r r ~ 6 O O T ~ t m ~ ~ ~ r r w [ i ; @
52
f f i r r 6 O O T C 8 6 l J ~ ( 9 i L D . ~ r T c i ; f f i ~ m l l 1 f f i
t m 6 1 T c i ; t m l D l m . f ( i l W t m L D U [ i J f ( i l L L j L D
U r r 6 \ ) 6 i I l ~ 6 I l T ~ : i 1 6 i J ~ r r u 6 l l T u u @ ~
~ U U L L I F L D W ( I : P t m l D c i ; 6 T ~ ~ r r f f i
( ] l W 8 i ~ [ i J f ( i l 1 L G i l F r r [ i J G i u r r y $ 1 6 l j f f i 6 l r
U [ i J f ( i l L L j L D [ ! J r r L i : , f f i ~ ~ [ i J G i f f i r r 6 l r 6 T T
G l 6 l J ~ ( 9 i L i : : > .
f f i t m L I f 1 L l L . L q . w r rf f i . . $ l f ( i l 6 i l l ~ 6 l l r T f f i
6 T T r r . $ l w [ D r r r f u a > 6 l r 6 l S l ( 9 i ~ t m 6 \ ) c i ;
l ' L ~ 6 l j L i l ( l : P f f i L D r rf f i s r s s r s e r G i I F W W
s u m b 6 T 6 i r r . Q ) J ~ 6 l J t m ~ ~ 6 l J r T
G l f f i L f f i ( ] l 6 l J ~ ~ . ~ @ I i ; f f i ( l : P t m l D c i ;
@ L . @ I f G i I F 6 i r r l D r f , l t m 6 \ ) t m W ~ c i ; 6 l J
~ [ i J u ( ] l u ~ ( I : P l J I - L L j L D f f ? , ~ [ i J
~ @ c i ; f f i U U L . L L D c i ; f f i s r T l 6 i r r I F m ~ ~ ~ I f
C 8 u r r r T I 6 i r r t . S 1 6 i r r 6 l l T r T ~ t m L D ~ L L j L i : : >
@ 6 O O T c i ; f f i ( I : P L D 6 J [ i J U @ 6 l J @ u [ i J f ( i l w
( 8 a ; 6 l r ~ C 8 a ; L f f i U u L L @ . ~ 6 I l T f f 6 i J
a ; ( 9 i t m L D W f f 6 l l T c r r T I ~ I f @ ! J ~ ~ t m 6 \ ) f f i
s r T I 6 i J 6 T @ 6 l S l ~ L D . Q ) J G i L D f f y $ 1 L L j L D I F r r ~
~ W L D r r f f i r r @ . 1 9 4 8 6 i J 8 i ~ [ i ; ~ ~ L D
G i U [ i J l D ~ 6 1 S 1 [ i ; @ ( ] l U I f 8 i 6 l J r r r T ~ t m ~
( y ) 6 \ ) L D 6 j ) r T ~ ~ I l 1 w 6 i J ~ r T t m 6 l J
6 T L @ 6 l J ~ [ i J G l L D [ i J G i f f i r r 6 l r 6 1 T U U L . L
~ t m 6 l l T ~ @ ( l : P W [ i J l l 1 f f i @ L D U W
6 I l T [ i J . Q ) J UC 8 u r r u S l 6 l l T . 6 T 6 I l T C 8 6 l J@ ~ [ i ; ~
~ L D @ ~ m t m L D f f i t m 6 T T u G i U . Q ) J 6 l J ~ [ i J
f f i f f f f i U a : U r r ~ r r L G l 6 l J ~ t . q . W ~
~ 6 l 5 I r Tc i ; f f i ( l : P t . q . w r r ~ ~ 6 \ ) f f i ~ ~ 6 l r
6 1 T U U L @ 6 l r 6 T T 6 I l T r T . I l 1 r f u f f i 6 T T@ ~ f f ~
@ \ > ~ r f , l t m 6 \ ) t m w u U f f r T U U @ ( l : P f f i . $ 1
W L D r r 6 l l T . @ .@ ! D [ i ; ~ f f i r r 6 \ ) ~ ~ 6 l J r T
f f i @ c i ; . $ l [ i ; ~ I F r r ~ ~ w c i ; 8 i 1 . . Q ) J f f i 6 l r
u r r s m s u , @ u G i u r r @ . @ ~ 6 l J r T f f i 6 1 T r r 6 i J
6 T 6 i r r 6 l l T G i l F w w U p t . q . L L j L i l ? @ @ l ~ r r 6 i r r
8 i 6 l J r T c i ; f f i ~ ~ 6 i r r ~ r r m w ~ ~ 6 i r r ~ r r L c i ;
f f i L i : : > .C 8 w 8 i ~ 6 I l T . @ ( ] l u f f ~ t m 6 l l T u S l 6 i J
, 8 i 6 l J r Tf f i f f i ~ ~ 6 I l T ~ r r m W L D l ' L 6 i r r @ ) l 6 l r
C l i 6 T T a : w ~ 6 l r 6 1 T i f 1 J ' 6 T 6 i r r . Q ) J 8 i 1 . ~ .
u r r r T ~ @ l , i r T L D r r 6 l l T L D 6 T @ ~ @ J 1 f
G i l F w [ i J u ( 9 i 6 l J C 8 ~ 6 l 5 I @ ~ t m 6 \ ) U [ i J f ( i l W
I F f f 6 i l l ~ ~ ~ f ( i l 6 l j 6 T 6 i r r . Q ) JG i l F f f 6 i J 6 \ ) U
U @ 6 l J ~ 6 i r r I F r r ~ r f u a ; 6 1 T r r L D . 6 T r f u
f f i s r T l 6 i r r a ; 6 \ ) [ i ; @ t m ~ W r r L 6 i J f f i s r T l 6 i r r
C 8 U f f @ ~ 6 l J r T f f i s r T l L L i : : > @ ~ ~ @
( ] l a ; 6 i T 6 l 5 I a ; 6 l r @ [ i ; i f > 6 I l T . 9 6 i r r . Q ) J 6 l J 6 i r r
( l : P t m l D u [ i J f ( i l w , @ , L D [ i J l D @ l ~ ~
L f f i f f 6 \ ) L D r r f f i [ ! J r r 6 i r r ~ u S I ~ r T f f i @ L 6 i r r
6 l J r r ~ [ i ; @ G i f f i r r ~ t . q . [ i ; ~ C 8 u r r ~ ) J L i : : >
6 J 6 i r r 6 T 6 i r r 6 l l T f f 6 i J; b u S l y $ 1 6 i J ( ] l U I F ( l : P t . q . W
6 l 5 I 6 i J t m 6 \ ) 6 T 6 i r r ~ U [ i J f ( i l W @ . C 8 w 8 i
1Fff~ ~ ~ .
@ ( B 8 i
c U
U i ..L 6 J}r'r2 i 6 T f~
e t f l ! i M t b u t D t f f i
J ) l r D J U J f f j6 l ) r f l i m
,g)l~ I J t i J D 1 i J
$ J T U L fB i B n / D
~ ( { @ .
JJi ! D Q J6 1 1 I T 8 6 T T .
6 l J ~ ~ 6 I l T r r 6 i J ~ L D @ L D c i ; f f i 6 l r J i @
L j m w u u @ L i l 6 l J 6 i r r ( I : P t m l D t m W ( l : P t . q .
6 l j c i ; c i ; G i f f i r r ~ @ 6 l J ~ ( ] l 6 l J ~ 6 l J r T f f i 6 l r
l F ~ t m L u S l @ . $ l l D r r r T z s s i r . 6 l S l @ ~ t m 6 \ )
u ~ ~ 6 l r f f i m ~ r r ~
@ ~ f f 6 i r r L j m w ( I : P t . q . L L j L D .
9 @ c i ; f f i U U L . L 6 l J r T f f i 6 T T @ I F m ~
~ ~ L D u [ i J f ( i I ~ f ( i l w r r ~ 6 l J r T f f i m , ~ @
u [ i J f ( i I ~ ~ r T u L j f f i 8 i 1 . l D ~ ~ ~ w [ i J
l D 6 l J r T f f i m . ~ u S I ~ r T f f i 6 T T @ 6 l 5 I ( 9 i ~ t m 6 \ ) U
C 8 U r r ~ r r L . L L D u [ i J f ( i I [ D r r 6 i r r L j m [ i ;
@ G i f f i f f ~ L ~ G 1 [ i ; @ l 8 i 1 . . Q ) J 6 l J G ' i i f > 6 i r r
l D r r 6 i J , ( ] l 6 l J ) J U t . S 1 6 l r t m 6 T T t . S 1 ~ U f f f f i ~
6 I l T f f @ 2 J L i : : > ~ u S I ~ ~ 6 l 5 I @ ~ t m 6 \ ) u L j 6 1 S 1
f f i s r T l 6 l l T f f ) J L i : : > G i ~ r r L c i ; f f i U U L . L
C 8 U r r ~ r r L . L L D r r 6 l l T @ I l 1 r f l 6 \ ) r f u f f i r r 6 l 5 l 6 i r r
~ t m 6 \ ) f f i ~ s 0 1 c i ; f f i U U @ L D I F m ~
~ ~ / i ' ~ w r r 6 l l T L D . Q ) J G i L D r r y $ 1 G l w w f f L D .
f f i t m L l l 1 u S l 6 i J @ u ( ] l u f f ~ r r L L L i : : >
~ u S I ~ r T f f i t m 6 T T 9 @ c i ; ( l : P t m l D u S l G 1
[ i ; @ 6 l S l ( 9 i 6 l 5 l ~ @ ~ 6 l J r T f f i 6 l r
6 l 5 I L D L j L i : : > ~ t m L D ~ t m w c i ; G i f f i f f ~ @
www.eelamview.com
6 l J G I I D ~ U ( g i ! ' 6 T r n ~ [ D L i l L S 1 l 6 ~ f f i .
~oaTI&iJ c & : a : . I E i . . J U L L ~
( g f f i G l T r f f i l l f u L ( ! ) \ U G 1 u r r W l u 4 r 1 1 ~ I D
u [ D [ ! 5 l w i ! ' r r L b . ~ ( g ! J G I I D r r ~ ~ w u
( g u a ; 6 l J ~ 6 T ~ U ~ ~ ~ [ D r r u S l u u
i ! ' [ D f f i r r r n ( 1 ; P 1 6 f f i 1W I D r r f f i , g ) I 6 I D L W r r
6 l T L b 6 T ~ U ~ i ! ' f f i r r W ( 1 ; P [ D [ D 4 G 0 1
f f i G l T u 5 l f f i 6 l j L b G 1 i ! ' s I T l 6 l J r r f f i ( g 6 l J 4 r l l ! 5 ~
G 1 f f i r r 6 1 ) ' I m . g ! 5 i ! ' r n l T . r f f i l ( ! ) \ i ! ' 6 I D 6 \ ) 1 6
f f i r r r n ( g u r r ! J r r L L ~ ~ 6 i l f f i 1 s i u i ! '
G U I T f f i G l T ~ ( ! ) \ l 6 f f i U U L L 6 l J I T f f i ( g 6 l T r r ( ! ) \
~ ( g ! J l f u [ D r r f f i , g ) I 6 i l 6 \ ) ~ , g ) I 6 l J r Tf f i 6 1 T l ~
~ u ~ w r r f f i ~ i ! ' r r W l L b @ l 6 f f i
( g 6 l J 6 O i r r ( j ) \ L b 6 T ~ U ~ ( 1 ; P 1 6 f f i 1 w L b .
~ r n r r 6 i l [Drf~ ~ i ! ' ~ ~ 6 \ ) .
[ D r r ~ ~ G 1 m r T I D ~ [ D r r L L 6 l J ~ .
[ D r r ~ ( 1 ; P i ! ' 6 \ ) r r 6 l J ~ U 6 I f O T l 6 f f i r r ! J ~ 6 \ )
~ ~ ~ ~ . L . g C 8 w [ D
[ D ~ ~ ~ ( g u r r ~ I D l 6 f f i 6 I D 6 l T I 1 . j L b [ D r r ( ! ) \
f f i 6 I D 6 l T I 1 . j L b~ ( j ) \ I 6 f f i 1 w ( g i ! ' r r ( ! ) \ , @ ~ W l
6 l J ~ ! J G 1 u r r 6 l T r r i ! ' r f ! J c F 1 ! i ! J 6 O i r r L G 0 1 6 i l
f I ' ( j ) \ u L ( j ) \ 6 l J L b ~ [ D [ D ( 1 ; P G l T 6 l T
f f i 6 \ ) r r c F l T r r ! J ~ ~ ~ , g ) I r 5 J f f i ~ i ! ' 6 l J ~ .
[ D r r ~ ~ G I I T W [ D 6 I D f f i W r r r n < ' f u . l . . ( j ) \ U
G 1 u r r W J U ~ f f i I T L . u . o m . : . . C 8 L ~ .
6 T r n ~ [ D r r L L . g 6 i l i ! ' u 5 l ! ' p ! J ~
( g u r r ! J r r L L ~ ~ [ D a ; r r f f i ~ [ b 1 6 I D 6 \ ) U
u r r ( ! ) \ 6 T ( j ) \ U ( g U ~ . i ! ' u 5 l ! , P 6 I D L I l J
i ! ' 6 I D 6 \ ) 6 l J ! J r r r n ( g 6 l J @ 2 J u t 5 I G l T~ 6 l T t 5 1 ! J
u r r a ; ! J W l ~ L w 5 0 6 l J ~ t 5 1 [ D ! 5 i ! '
! I > r r ~ l 6 f f i r r f f i [ D r r ~ @ ! 5 i ! ' 1 6 f f i L ( ! ) \
6 I D ! J ~ 1 l J 6 T @ ~ f f i 1 ~ ( g [ D ~ . [ D r r ~
, g ) I 6 l J 6 I D ! J 6 T ~ W l L b 1 T ! 5 ~ ~ i ! ' ~ 6 i l 6 I D 6 \ ) .
, g ) I 6 l J r T I T I D r ri ! ' r r r n ~ ~ ~ 6 J > I T , g ) I 6 I D L
u n r s m o I D L ( ! ) \ I D 6 i l 6 \ ) , , g ) I ~ i ! ' I 1 . j L b
r f f i l L l 6 l f u L . g W 6 l J I T . , g ) I 6 l J I T , 6 T ~ W l L b
( g i ! ' r r [ D a ; L . g l 6 f f i U U L r r i ! ' i ! ' u S l W I D I 6
f f i 6 1 T l ~ , g ) I ~ L w r r 6 l T L b . 6 T u G l u r r @
~ L b i ! ' ~ r n L b t 5 1 I 6 ~ f f i G 1 f f i r r 6 O i r r L
I D l 6 f f i 6 1 T l ~ , g ) I ~ L w r r 6 l T L b , g ) I 6 l J r T .
U 6 \ ) ! 9 f T [ D [ D r r 6 O i r r ( j ) \ a ; 6 l T r rf f i ~ ( j ) \ I 6
( 1 ; P ~ [ D I 6 6 l r 6 l J r r W ! 5 ~ r f f i l L ( ! ) \ , i ! ' ~
r n L b t 5 1 I 6 6 I D a ; I 1 . j L ~ 6 l J r r ! , p ( 1 ; P w 6 i l 6 l J ~
~ 4 ~ i ! ' L b 4 ~ W , g ) I W l u 6 l J I D r r L b .
( g 6 l J @ 2 J u t 5 I G l T 6 I D 6 l T t 5 1 ! J u r r f f i ! J ~ ,
ifiu S l w l Dffiffi6l T~ ~~
U l 6 l T I 6 G 1 a ; r r ( ! ) \ ~ ~ I 6 f f i 1 [ D r r l T . , g ) I i ! '
~ m ~ i ! ' ~ W l 6 l r U l 6 l T I 6 a ; 6 O i r r ( ! ) \
t 5 1 L . g U U ~ ~ 6 i . J G l 6 l J r r i ! ' u 5 l ! , p r n ~ L b
a ; L ~ I D w r r L b . '
IijJUII <LjJdI
I i l D j , ~ J b l l m r u l l W j J ~ !
'r.5IO"UIf a;O"dr' ordr@ )JW r.5I6'ir6"a)6lf ~6lJffiJ6"a)a;
2...0"W1fl iJ#} ~u9 rj I%T"W 2...liJaJ 2 . . . a 5 J If ~ 0 ~
~l6lJ1frt ~u9r!!pw ~~LU r.5I(!)0~lfdr!
b)UlWIfI%T"#} ~u9!pdr! b)U(!)6Vr(!JW 6lJO"dr-o!9I6lJdr
2..l6lJ1f1%T" fJjlfb)6'fffiiwao? @ EJ~If~aJ <FffiJa;w!
fj?ffiJ(g,a;6lJdr Lja;b)!pdr~ (!)
fj?66>UUIf~aJ r.!PO"<FW!
ji0~l1.JU b)UlWU66JL8;(g, or~l frdr(!) b)6lJWLj66>!
b)a;(f0~aJ b)fJj<<Fl fffiJ (g,6"a)6Va5J~ 66>l0~, ~6lJdr
cP0~aJ ~O"#)~#)~If6iJ cP6lJ0~~ ~u9r!!pw!
r.5I0~l1.J ~u9{jJw(!)w ~uao?uLj0"0 ~lfdr.l-~6lJdr
6lJ0~6Vlf0~ fJjlf6'ir wdl{jJ0~ UIf{j)a;~6lJ 6lJ1f{jJ#}~W
6lJ6'ffIf a ; ~6lJdr Lja;b)!pdr~ (!)
t.ffL(j)a;~6lJ aJlfI.!:PW.I
W(!)0~ ~u9rjl%T"#}~dr W(!)<b)<Flfdrl%T" ~6lJ0~dr.l
ji(!)0~ jil%T"uLja;6"a)!p 6J(jJ#6"a)6lJ#)~ 6lJO"dr.l
~(!)0~ Wlflfb)UIf{j) UfW)a;a5JfW)rwr#) $If#}~
cP(!)0~ jiO"If6lJrm-(jJ(g,W #(!)uuorf1~~ ~u9!pdr-~6lJdr
r.5I(!)0b)~l forf1l f0~ fJjlf6'ir&fW)1%T"0~ ~utf!fW)a;~aJ
b)u(jJ(!)lfdra;lffiiw b)ur(!JwLja;l.!:Pw! (r.!P!pffiJ(g,.I
r.5Iorf1tJa;~6lJ ~6lJ!pw.I
53
www.eelamview.com
B i~ lD 6ID 6\)U t . S l i j ID L6l!Itb
~ :'i)l~ 1.! ..,.liJlew "" " 'I t 5 1:i ~ ,
54
www.eelamview.com
J1. u S l l P W 6 U l Q ) \ i D 6 i ! ) 6 \ ) u L j 6 l S \ a ; 6 i T w a - , a ; i D 6 i ! ) 6 \ ) 6 l Jr f ( ] l 6 l Jg ) , l l u
~ t S 16 i T 6 i ! ) 6 T T t S 1l Ju r r a ; l Jf f i 5 0 6 l JW ~ 6 l I T r f ~ 6 l JQ i D f f i u ~
f f i 6 i ! ) ) D w Q i D f f i 6 l I T r r ~ w ~ W 6 I S \ 6 i J ( p a - , $ l w l J) r r 6 l I T ' f Y
( ] l u I l i Q u r r 6 i T 6 T f f i u ~ 6 T 6 i J( ] l 6 \ ) r r l Jr r g ) , l l t b 6 J[ D w a - , Q a ; r r 6 i T 6 T T a - ,
a n ~ w ' f Y 6 U l L W l J) r r t b .
i D [ D a ; r r l Jr n r t b @ 6 \ ) r I .! 6 i ! ) a ; u S 16 i J i D u S l W r f a ; 6 T T ~ .& I I J
~ w 6 i J r 16 i ! ) 6 \ ) U U L L @ U L j , ~ i D 5 i u l f , ~ u [ D p 5 1w Q i D r r L r T
! ! i I 6 i ! ) 6 \ ) U ( ] l u r r l Jr r L L I f , ~ 6 i J @ 6 l Jr T i D l J) ~ @ w a - , a ; I f , 6 i ! ) i D
6 l J6 T T r TI f , Q i D Q ) \ l f , i D ( p 6 i ! ) ) D u S 1@ ) 1t b .& I [ 5 i D w a - , a ; t b [5iD
55
www.eelamview.com
~if1lffiLD U (]urrIT1w (]LD !i>Q a;rrm rL ~lJlflw w ~lffi61)U
U LL~LD lJrr@ l6lJ ~lffi61)U U LL~LD rrm [liL6lJLq.1i,
1ffia;a;6ir, ~uSI~rT ~IT1lffiLD U (]urrlJrrLL~~6O T (]6lJa;~
1ffi~ILlLD , (]urrli,lffia;ILlLD ~rT6rnuSl~~6ir6lT~ LD rr~~1J
LD (61)rrLD W , 6lJrT ~lffi61)lffiLD uSl6O T.$W 6lJ LD W cE
~1ffi~(]W ~uSI~rT ~IT1lffiLD U (]urrlJrrLL~~6O T IffiLD W L
Lj6irsiT1w rrli, LD ~lffi61)lffiLD lffiW 6J!i>U (j)i~~w lffiLD w rr
LD . [i;~ Q ITW !i>U rrLLq.!i> uli,a; ~lffi61)U U LL
(.'P1i,ffi1W ~~6U LD ~m r(j)i. 6U rT ~lJlflw w fF(j)iU rrQ )
a;rrLLq.W a;rr61)~~ru 6J~~~rr~ ITLD ~Iffi61)uSim lJrra;
[i;~ @ LD rfua;6ir 96O TiD 1ru 6U Lm C8lTrT[i;~6ir
6 l T 6 m r i9l~ ~ 1 f I I T h I < D 1'F u~u;ilT ~ r r W l ! D '
uffil..ilm -ID m rr. ID guLj!ll~~6\) @ 61)Ifu6l)a;i> ! b W 1 W ! J ~
& ll!f61w 6\) uLju u!i>p)lw t.5l1J.!f61Q S)~Q S),w ~ ih J
u~ ~~Q S)roLJLj.a~CU olIlw aUI T ~ (j)iJ b
orm ~ ~6l!l61) 6J!i>U LQ )i6ir6lT~ LD rr~~IJLD ru61)rrLD ru
.@I ~ ITrT6U (]~1T a;m ra;rr6iM 1ut.S\m w Q ITW W U U L
~ 6I"6fra;")D ~ l D I Ljl .i:l < L..@iUT ~ 5iT f ;n' .J '
0 0 l ~ m 6 l )u 4 6 ' 6 l a;s nl 6 ir r iI > ~ 6 l )O l J r T f if 9 T 1 D (! pf m ! D
u5\6\), ,1!f.~ 2....iTI6O )LD U a:U ITIJITL.L~Q D il> ,0 l l iT 6l!1P\
l D L~ j5l1U (Ip Q S )I D1 m LD eM U 6liJriD ITa;(l I ~ .! f > ~ 6 iD 6 l )
6J!i>U LQ )i6ir6lT~. m G lm IT LD LL~~ru C8[lirrli, LD
C8urr~ uSIa; uSIa; (.'P1i,ffi1W LD IT6U ~, ~IT1611lLD uC8urrlJrrL
LLD [liL~~U U LL (.'P6l!l~lffiLD uSiru 6lJLIi, ffi1~Ii,
LD rr~61)~~W a;6iM 1ITLD ITm ~6lT6l.j ~6iT~61)U U ~
6lJIJ~ w li,a;~~m IT1m C8LD 61)rrm r6l!lLD uSim .$W
6U ffi1m ~~. ~!i> C8~lfIw , ITrT6U C8~lfIw ~rliJ.$a;rrlJ
(.'PLD ~m rQ )i. [i;~ 6U gw ~lffi61)C8w ~!i> (.'Pm
m rT [liL[i;~ ~uSI~rT ~IT16l!lLD u!i>iD 1w C8U 5ffi6lJrrrT~
6l!l~a;~Ii, LD uG lurr@ ~ !!iLuum 6U !i>w li, LD
~6iT6lT C86lJW U rrLrra; ~lffiLD ffilm ~~.
[i;~ .@ IlJlflw ru Ifrr~6IIlm a;61T1m .2l!!Lrra; 6U
t!!)m LW ~@ !)m LD u!i>j!)lU J @ Iw U Lj5m IT6l.j 6lJrnlJ'
J > u 51 w crr.@ lh .! O ~ '& t5iJ!!)rrm urr$p';IJ
LD lTffi$lILj5U 51'i"@ . @ 6l!t!!));D LW 6I"jill& 6ir !jnL ~ ! ii.~
~w U um .:.6U .... ~G \5;rr5ir~. li}rui" g ;1 1 l g jJ
G llTw lffia;a;6iT (_lP61)LD rra; ITrr~rrlJ6rn ~uSlw LD Ii,a;siT1m
(]uIT!i>w ~gw ffi IT1w 9 m li, iD 1uS'Lrra; ~lffiLD [i;
~6ir6lTrrrT.
t.S\lJurra;1J6O Tlm ~~lffiLD ~6U IJ~ ~6l!l61)lffiLD uSi6O T
~lffilD 61f)LD uSlru ~rIuffillLl6iT6lT~ 6T6nT61)rrtD . ~w ~6lJ
IJ~ !ij)@ rfua;lffiLD LJLj~~~m lfI~uurra; C8[lirrli,a;uuLru
(]6U m rQ )iLD . 61)rfulffia;uSi6O T 6U LIi,$lru ~rT 6U LD uSlli,a;
lffi6lT@ JrT lf161)rrJm 9 rfu IfuL61)rra; .@ I6l!lLD [i;~
!5~ w li,a;LD , m w (]~lfIw tSllJrr[i;~w IfrT6U
(]~If (.'P1i,$1w ~~6lJLD ~6l!lLW 9rT w ffia;LD rra;
6U 6lTrT[i;~, 5161) [lirrQ )ia;6lTrrru ~6l!lLG lITW W U U Q )iLD .@ I6lT
6lSl!i> ITrT6U C8~1T (.'Pli,ffilW ~~6lJLD G lffirrm rQ )i6ir6lT 9rT
~W 6U m LD rr $l1Ll6ir6lT 19).
~ ~LD u~m u!i>iD 1w or(j)(& m ~
.;:
"$
56
Lj~[li6l!lLW rra; a; ~uuL~~ffiffi 5161) ITLD u6U rIua;6iT
.@ Im rfffiLD uSiw [liL[i;~6ir6lT6l!T. or6O Tl@ lJtD .@ IutSlrrJ6lSl6l!TrT
IfuL .@ I[i;~ w li,a;~~m G luW fffilJ ~LD ~rrli,$1Ii,G la;rr6iT
~m ~LD (]LD ~W !ij) rliJa;6l!lLD U Lj~~~m [lim
G I~IT1w 6U ffilm ~~. [i;~ 6lSlLW tD u!i>iD 1 C8[lirrli, LD
G lurr~m , ~~ ~ ~rTiJrrLLib
~m 9 (.'PIi,$lw .@ ILD ITLD 6T6iJ6U rrw G I~rryS1!i>uQ )i
~lffi61)li, 6U ffilm ~19) orm
u~ G l~if1w 6lJ ffilm ~~.
a;rr61)6O Tlib19)6U ~LIflIi,
a;rr61)~~ru 19241i; (.'P~gw LD
t.S\ffi ffirr61)6O T1ib~6U @ !,~O @
gw tD 1949 ru G l~rrLrliJa;u
G luW LD 61)rIufffia;~~uSI~
IJffi a;LlfluSlm 6lJ lffia;ILlLm
Lj 6l))uSiw ru ~ 6lT(.'P sir 6lT 9
.@ IlJlflw !i>(]a;rrIT1ffilffia;w rra;
uif16rnuSlli,a;ib G l~rrLrfuJw
61)rliJlffiffiib ~uSI~lJ19) ~IJ
IfIw ru (]urrlJrrLLLD , ~uSI~1J
ffiffia;LIfI ffirr61)ib~C861)rr, ~uSI
~rT 6l))Q )i~fffi61)ffiIfuLL6iM 1
U 6U 8i6ID 6\J/ il< !i>W 8i
t h l w u (8 u ~ I T l iI 1 w I T ,
~ ! D l ( I T ,
@! D 6 l ! l I T l iJ 6 1 1 I T 6 I I I T ,
~6\JffiJ6ID 8i.
~ 6 UT I T W ~ 6 O ' i1 ~ t b f f l LLf f il f f l 6 T I ~ ~ (B .
(8 6 l I ~ LJ l .S l 6 T I6 I D6TT L51 ~ U I T f f l ~ 6lTI 6U T ~
50 ~ 6 l I ~ ~ ~ l Q W t b 1 W r r ~ I T I 6 I D LD U
~ LJ @W
(B UI T ~ I T LL ;@6 I D 6 UT
f f l LL ;@! b @) Q f f l l T ~ (B
. . .
6 l I IT> ~ 6TT 6TT I TI T .
a;rr61)~~(]61)rr, lffi6lT@ lrT w li,a; a;rr61)rliJa;61T1(]61)rr
I ! 3 u 5l W @I i' f l .@ I6lJlLW rrm il u~~~ITa; g ; t 6 ) w i b
C31l>'61w tD 6I"m ~ ~6fu6rnffiffi uW 6liu@ itffiU U L
o6l~. ~ ~ I T ~ ~ r r a; ~ ~ ~ ~
a;rr~~ il>LL6lJLuorr6l!T 9ft ~lJilw 6\)6'U IT~
LD rra; 6J!i>a;uuL(j)i IfIrliJa;6lT LD ffia;6lTrrgw LD ' 6J!i>w Ii,Q a;rr6ir
6lTuuQ )iJm ~~. m 6l!l~w ~lffi61)uSiru ~uSlw ib(]~1fI
W LD orm u~ (.'P!i>W 6U fTm !ij) .@ IlJlfuJru 1 f I [i;~ r r [i;~
LD rra; 61)rliJ6l!lffiuSiru G l~rryS1!i>uQ )iJ6O T~~. ~!i>
tSllJ~rrm a;rrlJ6rnLD rra; .@ IlffiLD 6U ~ 6iJ ~if16l!lLD U
(]urrlJrrLLLD S@ Q )i~6l!l61)U Lj6151a;6lTrrru [liLib~uuLQ )i
6U [i;~ (.'P1ffi~lffiLD C8w .
www.eelamview.com
@ 6 ' i J 6 l J r r w 1 f 1 6 \ ) F f L U l i J C 6 m 6 T T . & l m L L U r r 6 T T r l i J C 6 r r ~ t b
@ 6 ' i J ( ] 6 l J m 6 T T l ! S 1 6 U , ( ] L D ! i J I f n p 5 ] L U ( ] U r r i J r r L L [ 5 m L ( l p m [ D
u S l r n @ i J 6 O ' o l @ ( l p f f i f f i l L U C 6 r r i J 6 I i 1 ! T 1 C 6 r u C 6 6 l 1 l l T f f i f f i l 6 l J G i C 6 r r r u
6 T T U U L ( ] 6 l J 6 O ' o l L q . L U ~ . & l 6 l J I f 1 L U L D r r t b . . & l m 6 l J ( l p m [ D ( ] L U
6 l J L f f i f f i l W f f i f f i l r n U r r i J t b u r T l L U 6 l J r r l f 1 C 6 6 1 l l 6 U ' i l ' @
L D i b l f i l 6 5 T i J r r 6 5 T ( i ! i u S 1 W ( ] U 8 i t b ) ( l p G i D 6 1 5 t b C 6 r u U ! i J p 5 ] L U
i ! i r r t b . L D ! i J m [ D L U ~ @ [ 5 I f i l L U . & l 1 J 8 i L 6 5 T r r 6 5 T ~ [ D 6 l . I 8 0
L D 6 l I l l T u G i u 6 O ' o l 6 l i 1 ! T 1 r n L D r r u t S l r u m 6 T T L U r r r T ? @ ~ . & l i J I f 1
L U 6 U I T r r r T [ 5 i ! i ' i l ' 6 l S 1 L L U t b . 6 l J t b 6 T l f i l r T C 6 r r 6 \ ) t b . & l [ 5 i ! i
. & l i J I f 1 L U 6 \ ) r r 6 U ~ r T L D r r 6 l l f J f f i C 6 U U L 6 l . I r u 6 T T ~ . ~ r T L D r r 6 l l f J f f i C 6 u
U L ( ] 6 l J 6 O ' o l @ t b .
( ] i ! i 6 l J r r 6 \ ) L U i b l f i l ! i J G i 6 l J 6 1 l l ( ] L U U 6 U ( ] 6 l J W ' i l ' 6 1 5 1 C 6 r u ,
I f n L G i L r r 6 1 5 1 C 6 r u ( ] C 6 L C 6 U U L 6 \ ) r r t b . ~ 6 5 T r r 6 U ( ] i ! i 6 l J r r 6 \ )
L U i b l f i l r n ~ r u ( ] 6 T T [ D m L G i U [ D U ( ] U r r 6 l J ( ] i ! i r r 2 1 ~ t b ! 9 J T ! i J
# r T G i C 6 @ m C 6 L U r r t b . ~ 6 O ' o l m L D l ! S 1 6 U I T ! i J w ~ i ! i r r 6 5 T L D r r C 6
( ] [ D r r f f i t b ( ] u r r ~ ( ] L D ! i J I f n p 5 ] L U F f L L r l i J C 6 @ ! j t b . & l 6 l J ! i J p 5 ]
@ J f ( ] L 6 l J [ 5 i ! i ( ] L D ! i J U L q . @ i J 6 O ' o l @ . @ j t b l T r l i J C 6 @ ! j t b @ U
G i u r r @ ~ r u 6 T T l l . J i b i ! i [ b I w i b i ! i @ ' W . & l m L D 6 l S 1 6 U 6 T i b i ! i
m C 6 L U ' i l ' L j I f i l L U C 6 L L i b m i ! i ( ] i ! i r r w w f f i l r n [ D 6 5 T 6 T r n
u m i ! i C 6 r r L @ 6 l J 6 5 T 6 l J r r t b .
I T r T l i b l f i l i J t b 6 T r n U ~ I T r r C 6 r r i b G i i ! i r r L r T C 6 m i ! i . ~ 6 5 T r r 6 l J
. & l i ! i 6 l I f J @ l J t b C 6L L r l i JC 6si r ~ 6 O ' o l @ . ( ] 6 l J @ l J U t S l r u m 6 T T
t S l i J U r r C 6 i J r n i ! i 6 5 T ~ 5 0 ~ 6 l J ~ ~ 6 O ' o l L q . 6 l J i ! i u S 1 W r T
~ r T l m L D U ( ] U r r i J r r L L i b l f i l m 6 5 T ' i l ' L j I f i l L U C 6 L L i b l f i l ! i J
G i C 6 r r 6 O ' o l @ 6 l J [ 5 ~ r u 6 T T r r r T . 5 0 6 l J L U l f i l r n . & l @ ) l U 6 l J r l i J C 6 @ ! j t b
~ m L D u u i ! i 6 5 T u u r r @ C 6 t b @ U L j I f i l L U l T 6 l J r r 6 l J
C 6 f f i . & l 6 l J m i J @ L @ 8 0 G i / F 6 l J @ l J t b . @ 6 ' i J ( ] 6 l J m 6 T T
l ! S 1 6 l J ( ] L D 6 l J [ D r r L @ [ b I m 6 \ ) [ b I ! i J t b ' i l ' r T ~ 6 l J C 6 ( ] L D
L D 6 5 T I f i l 6 l J ( ] L D ( ] 6 \ ) r r r l i J f f i I [ b I ! i J f f i l r n [ D ~ . t S l i J U r r C 6 i J r n
5 0 ~ 6 l J ~ 6 l J L U I f i l 6 U i ! i r r r n 6 l J 6 T T r T [ 5 ~ . & l w f f i l L U r r f f i f f i l
I T r T 6 l J ( ] i ! i 1 T C 6 6 l J 6 5 T i b m i ! i F f r T i b ~ f f i G i C 6 r r @ i b i ! i i ! i 6 5 T ~
L D C 6 m 6 T T . & l 6 l J 6 T T ~ I f i l L D 6 l I l l T i b l f i l ! i J C 6 r r C 6 ( ] i ! i 6 l J r r 6 \ ) L U
[ D @ u r r m i ! i 4 d , L r r C 6 . & l m w i b ~ 8 0 G i I T 6 l J f f i l r n [ D r r r T . @ [ 5 i ! i
[ D r r 6 O ' o l L q . 6 l JL D r r i b l f i l i J L D 6 U 6 \ ) , @ 6 l I f J . & l @ i b ~ 6 l J t b ! 9 J T ! i J
[ D r r 6 O ' o l @ C 6 6 1 1 1 @ l J t b @ 6 \ ) r l i J m C 6 i b i ! i u S 1 w r T l r n . @ j m L L U r r
6 T T ~ ~ ~ @ U m u , ~ @ U t S l m ~
~ 6 l J r l i J C 6 m 6 T T ~ r T L D r r 6 l l f J f f i C 6 u ( ] u r r t b 6 l S 1 L L U r l i J C 6 6 T T r r t b .
@ 6 ' i J ( ] 6 l J m 6 T T C 6 L @ m i J l ! S 1 r n ! 5 L l f 1 f f i @ L t b G i C 6 r r L r r L D 6 l J
' i l ' ( l p f f i f f i l L U 6 l J i J 6 \ ) r r ! i J w ~ 6 O ' o l m L D m L U u I f i l 6 l . l G i I T W ~
G i C 6r r si r 6 T T 6 l J ( ] 6 l J 6 O ' o l @ t b
~ r T l m L D C 6 f f i C 6 r r 6 5 T ( ] u r r i J r r L L r l i J C 6 r u . & l i J I f 1 L U 6 l J
[ b I m 6 \ ) U U L L 6 5 T ( 8 6 l J , ~ L I f 1 . & l 1 f i l C 6 r r l J r l i J C 6 r u / F t b u [ 5
i ! i U U L L 6 5 T ( ] 6 l J , @ L D ~ r T l m L D C 6 r u U ! i J p 5 ] L U 6 5 T ( ] 6 l J
G i u r r 6 T T r r i ! i r r i J 8 i i J 6 O ' o l L 6 l J C 6 f f i 6 T l f i l i J r r C 6 G i i ! i r r L r l i J
t b L j i J L I f 1 C 6 r u I f n L ~ m [ D ( ] 6 l J ! i J w [ b I m 6 \ ) u S l 6 U . & l i J l f 1
L U 6 i J [ D L ~ a ; ( ] r u ~ ~ ~ [ D 6 5 T .
5 0 6 l J L U ~ ' i l ' m L D 6 l J C 6 6 l J . C 6 L [ 5 i ! i C 6 r r 6 \ ) i b ~
. & l @ ) l U 6 l J r l i J C 6 r u , U L q . u t S l m 6 5 T C 6 r u , . & l @ i b ~ 6 l J t b C 6 r r 6 \ ) U
t S l r T l 6 l S 1 r n F f W i b i ! i u S 1 W r T l r n 6 l S 1 ( ] L D r r l T 6 5 T i b l f i l ! i J C 6 r r 6 5 Tl d , u r r 6 T T
@ m l T u L j f f i C 6 6 T T r r C 6 . & l m L DL UL @ t b . . & l [ 5 i ! i G i 6 l J ! i J p 5 ] u
u r r m ~ t S l ! J U r r C 6 ! J r n ~ ! i J u r r r T . ~ ! i J a ; C 8 6 l . J 6 O ' o l @ t b .
57
www.eelamview.com
6JJf)6lJ rr/l)/ LD6l1f1 ~ iTs; 6lD61TU 6J ID u6J j,Sffi! 8; Qs; rr61Jirr(; L/J5) 8;.$1mID Sffi!.
~61fTmfl)
.#J6lJ w6l1f1~iT s; tir~rrm 6JJf)6lJ rrJiJ6lDID U U6lD L8;s; U
6JIDuQu@ 8;.$1mIDrriTs;tir.
'6Jf)urrS;f)m' ormuSffi! ~611fJw6l1f1~6l1f1m QUILliT #m/l)/.
#Sffi! ~ 6JJf)6lJrrJiJIfiJm QUILliT:
# tE~ w611fJ~ t: f) U6lD L8;tf) mID 6JJf)6lJ rrJiJIfiJ m QUILl ti.
~ r.6JI P t:~.#J IU .fJ61fT j,tEJ 6M -
.fJm6lD ID IU S; treo 6JJf)6lJ rrtbIfiJ 61fT Sffi!W
ortEJiTs;rr6lJ 6JJf)6lJ rrJiJIfiJ 61fTSffi!WQUIU iT.
'6Jf)urrS;f)m' or6MIDrr6o
# 1.s(-6lD W LDt: 61fTrrurr6JJj,tEJ tD L Lf 6lD~tESffi!t: urrtiJ 8; .$1LtE~ ~r.6J JfJ 61fTW
Qa;61Tf)6JJ (!Jl W a;iT6JJ(!Jl W /1)78;s; .fJ61fTLD rrs; Jf) r.6JiTtEbl~@tE~ 6JJf)6lJ rr/!)l!
6JJf)6lJ rr/!)l or6MU Sffi! 6JJ61TiTtE';~ bl8'606JJ Sffi!.
#$M (!Jl'-'l-6JJJiJIDSffi!'
.fJ606lJrr6lDLDIU JiJIDSffi!
6Jf)Urra;f)6M' or6MUSffi! (!Jlf,MtEt:~ bl8'606JJSffi! -
#Sffi! #a;6lD6JJIUJiJIDSffi!:
(!Jl Sffi! 6lDLDIU JiJIDSffi!
c :!:P 6lJ ,I6lD~ bllU 61fT &Lmo. 61fTt: IU .fJL@ - ~r.6J JfJ 61fTj,tEJm
6Jff) 6JJf)6lJrrQID61fT _Q=@ 8;W ~6lD6lJ6JJrr!
t:a;rr6lJ #JP bla;61fT &LlUiTt:6JJrr@ 6JJrrW 6JJrrtiJ -
~r.6JW JP j,tEJ 6M,
Jf)JP 6lJrra; - U6lJwrra; - a;w!5f)wrra;!
~6Da;~ ~uSl!JlrT ~ri.Jffil6lD6mLJL..j8; @j@
World Tamil Coordinating Committee
~8;ffilUJ ~GLDrTl8;a;rrThe United States of America
6lDLDUJUU~LD6lD6GT
!&1 4 d, CllUJrrrT 8;
20.11.2004
58
www.eelamview.com
f f i l W E n c f f > 6 1 6 1 1 6 l J J E n f f i l W f f i J !
f D I D l @ f f i ( [ b @ i l l I I D f f i I T 6 D I D l b f f i f f i l I D f f i J 1 1
r n O O " l [ D W : ; n u S l w r n f f i r r : ; n O O " l 6 1 ) l l . J t D6 l 5 ' ! J ~ O O " l : ; n l l . J ( ] L D
: ; n r n 6 l J r r l P 6 1 5 1 w 6 1 ) r rf f i c i ; G f f i r r m r Q ) ) 6 l J r r ~ f i ; : ; n 6 l J r n
6 T r n U ~ 6 l J ! J 6 1 ) r r w . f f i r r 6 1 ) u ( ] u r r c i ; $ l 6 \ ) ~ 6 l J r n
r u : ! ! L L ' 1 6 l J 6 l T r T ~ : ; n 6 l 5 ' ! J 6 l J ! J 6 1 ) r r w ( ] : ; n w 0 1 O O " l [ D w r r $ l , ~ 0 0 " l 6 l J
f f i r r 6 1 ) u ( ] u r r c i ; $ l 6 \ ) G 6 l J W t D @ 6 1 ) c i ; $ l W I f G I T W ~ f f i 6 l T r r f f i
L D L Q ) ) ( ] L D @ 6 1 ) c i ; $ l W r l i J f f i 6 1 T 1 6 \ ) f f i r r W t D [ i ; l 0 0 " l 6 1 ) ~ 6 l J r r
G M @ . ~ 6 l J f f i 6 l 5 ' ! J C P t D 6 1 5 1 ( ] 6 l J a ; e p t D r 5 W 1 J i , : ; n G ! D u
u m i i f f i G M f f i W G f f i r r m r L ' 1 f i ; : ; n ( ] : ; n : ; n 6 1 5 1 ! J , L D r r w f i ; ~
6 1 5 1 L 6 1 5 1 6 \ ) O O " l 6 1 ) . L D O O " l [ D f i ; ~ 6 1 5 1 L 6 1 5 1 6 \ ) O O " l 6 1 ) 6 T f f i u @ F l ' W ~
: ; n u S l W r T f f i 6 l T r r 6 \ ) G I T w 6 \ ) ' d , r T 6 l J L D r r f f i ~ m r r T ~ : ; n u u L Q ) )
6 l J 6 l J ~ G 6 l J 6 1 T 1 u u O Q ) L W r r G M ( ] u m r O O " l L D . ~ : ; n ! D
r u : ! ! ! D w c i ; f f i m r m r r r f f i 6 1 5 1 6 l T r l i J $ l c i ; G f f i r r m r L ' 1 c i ; t D ~ r n
G M : ; n ~ : ; n u S l w f f i ( ] 6 l J @ J u 0 1 r n O O " l 6 l T O 1 ! J u r r f f i ! J r n . ~ 6 i J
6 l 5 ' ! J ~ ~ L D f f i f f i G u r r f f i 6 1 5 1 w r r ~ f f i O O " l 6 l J O O " l W ~ O Q ) L f i ; ~
6 l 5 ' ! J u 0 1 w t D U r r f f i , 6 1 5 1 ( ] 6 l J f f i U ( ] u G ! J r r ~ w r r f f i ~ ~ f f i ~ f i ; ~
6 l 5 ' ! J 6 l I ! J 6 1 ) r r w U O Q ) L ~ @ 6 l I 6 l J 0 0 " l : ; n . ~ 6 l J r T ( l ; P 6 1 ) t D 6 l 5 ' ! J ~
: ; n u S l W 6 O T l f f i u W t D G u t D 6 l J ! J 6 1 ) r r w t D r n 6 l J O O " l : ; n c i ; f f i m r Q ) )
~ 6 1 ) f f i ~ : ; n u S l W @ G M ( ] L D ~ 6 l T L D r r ! J 6 l J r r ~ ~ @ $ l ! D ~ '
: ; n u S l ~ ~ r n 6 l T r l i J f f i r n t D m r Q ) ) t D L J ~ G : ; n @ I f ! f i G f f i r r r n $ l f f i
[ D G M 6 T f f i u ~ [ i ; l : ; n r T I T G M L D r r G M ~ m r O O " l L D . @ : ; n f f i
6 l J r r u S 1 6 1 ) r r f f i : ; n u S l ~ G L D r r ~ , f f i O O " l 6 1 ), @ 6 1 ) c i ; $ l w t D , u m r
u r r Q ) ) 6 T G M ~ O O " l G M ~ ~ ~ ~ O O " l [ D f f i 6 1 T 1 @ l t D 6 J l L J ~ W
'i Y~ . L J ~ G : ; n @ I f ! f i ~ 6 l J r r 6 l J O O " l : ; n c i ; f f i m r Q ) ) m r ! J C P L ' 1
$ l [ D ~ .
~ ~ @ J t D ! D 1 u u r r f f i , : ; n u S l W 6 O T l f f i C P f f i C P t D C P f f i
6 l J r r 1 l l . J L D r r f f i ~ O O " l L D f i ; ~ r n 6 l T ' : ; n u S l ~ 6 l J 6 l T r T I f ! f i ' 6 T f f i W t D
f f i r r m r r r ~ 6 l T 6 1 5 1 6 \ ) ( ] U G ! J @ I f ! f i G U ! D W 6 l J $ l ! D @
6 T r n U ~ L D w c i ; f f i c p L ' 1 W r r : ; n ( ] u m r O O " l L D .
: ; n u S l ~ f f i 6 T ~ r T f f i r r 6 1 ) t D u ! D ! D 1 L D G M ~ ~ O O " l ! J u S 1 6 \ ) ! D r r @ 9 t D
~ c i ; G f f i r r m r G L @ t D
: ; n u S l ~ 6 T @ I f ! f i c i ; f f i r r G M ~ f i ; ~
: ; n 0 0 " l 6 1 ) , ~ ~ ( ] 6 l J f f i ~ O Q ) : ; n ~ u
G U L D f f i 6 O T l L u S l f i ; ~ G u W
$ l ( ] [ D r r t D 6 T G Mc i ; B ' o . W 6 l J ~ 6 \ )
~ ~ C P L ' 1 w r r ~ .
@ f f i O O " l [ D w : ; n u S l ~ G U [ D
C 8 6 l J m r L ' 1 w 6 T @ I f ! f i O O " l W ' L D W
L D 6 1 ) r T l f ! f i O O " l W ~ m r r T f i ; ~
~ 6 1 I 1 U J ~{i l a;6f u ! l l . I J 6 O O ] D
1 ! , 1 l : 2 ; " ' L U J ~ ~ " . U l O O " l 6 l J
~)i ;i 5l &ml J ~sm@ i D .
U r l i J f f i f f i r r 6 U p > @ l I i i @ j C ! : P l i >
~ ! 1 ! i t .6\ P a;t b l f I l : i u . . i B ' I l i T I T
u ! D 1 D ~! 6l 6\ j I J I T 6 l J I D r r f f i
~ ~ f f i 1 & i : ! ! i { i l
: ; n @ . ~ 6 l J G M @ ~ ! D 1 6 1 5 1 w 6 u
~ ! D 1 6 l . j t D ~ m r r T 6 l 1 t D ~ I f I T L D r r f f i @ ) i ; : ; n ~ . ~ : ; n ! D
( ] f f i ! D U ~ 6 l J r n : ; n u S l O O " l w ~ ! D l 6 1 5 1 I J J 6 \ ) : ; n u S l W r r f f i < Q ! , ! D
[ D ( ] 6 1 ) r r Q ) ) 6 l J 6 l T r T ~ ~ f i ; : ; n r r r n 6 T f f i u O O " l : ; n ~ f f i O O " l [ D 1 J J
@ 6 1 ) c i ; $ l l J J r l i J f f i @ ! j r n G u r r ~ l J J u u l . Q ) ) r n 6 l T ~ ! D 1 6 1 5 1 I J J 6 \ )
. ! 9 l L U I f G I T L i I ~ f f i ( ] 6 l T @ f f i W t D u O O " l [ D I T r r ! D ! D l c i ; G f f i r r m r
Q ) ) r n 6 l T G M . f f i r r 6 1 ) L D r r w : ; n @ J c i ; ( ] f f i ! D U I T r l i J f f i ~ : ; n u S l ~ ,
I T c p : ; n r r l J J ~ : ; n u S l W r r f f i L D 6 1 ) r T f i ; : ; n ~ . O 1 f f i , O O " l 6 l J ~ f f i
I T L D l J J t D , I T L D m r t D , G U 6 l T ~ : ; n t D , ~ : ; n f f i 0 1 f f i G 6 l J ~
! D r r L L ' 1 6 1 f i ; ~ $ l ~ @ 6 l J t D , @ 6 T I l 6 1 ) r r u S l w t D 6 T G M 6 l J f i ; : ; n
( ] u r r ~ I F L D I J J ~ : ; n u S l W r r f f i 6l l l J 1 ~ ~ si srnb
G u ! D ! D @ .
< Q ! , r l i J $ l ( ] 6 1 ) l J J r T < Q ! , L ! f i ~ r r Q ) ) [ i ; l O O " l 6 1 ) G \ u ! D ( ! l C 8 u r r ~ ,
~ 6 l J r T f f i r n ( l ; P 6 1 ) t D ( ] L D G M r r L L ' 1 6 1 f i ; ~ @ [ D c i ; L D ~
I J J r r G M L J ~ G M t D , ! f i W f f i O O " l : ; n , ~ [ D G M r r w 6 l 1 , 6 j l ! J r l i J f f i ! D r r L
f f i t D ( ] u r r f f i [ D @ 6 1 ) c i ; $ l w 6 l J O Q ) f f i f f i O O " l 6 l T~ r n 6 l T L c i ; $ l w
! ! p 5M ~6i ! :
~W J l '~f i l w n-
" - j Q l i U l &i u! B 6i 1 T ~f i l w rr
( ~ t b l w ) :
! 5W l W ~ t i J 6 ) l l f l l l l l i I
~W l W .sU i .
. .
t .
~.
59
www.eelamview.com
o
r
6 l J 6 i J 6 l D 6 l J < , % t b u l T I T f f i I D 6 i J g w n T l f f i @ ) ~ f f i
I D I T 6 I l ~ ~ 6 i J @ r i u $ \ 6 I ) 6 i u U 6 i r 6 1 l 1 f f i 1 f n L t b
or r n w G U U J r T @ ) ! ; ! f > ~ . [ ! i I T 6 I l I T 6 l J ~
6 l J u t S l 6 i J @ ) ! ; ~ 1 2 6 l J ~ 6 l J U L j
6 l J 6 l D l T ~ r f u U t . q . f f i I D 6 I l I T t b . f f i L D I T r T 1 300
L D I T 6 m 6 l J r TI D 6 i r , 6 0 6 l J 6 l D l T U J I T 6 l I T~ l f l r r l U J r T I D
~ L r n t S l l T U 6 I l U I T U J ' I T 6 l D 6 I l U J I T f f i ~ ~
u S l 6 1 l 1 r T ) ! ; ! f > ~ . ~ ) ! ; ! f > u U I T u J ' I T 6 l D 6 I l u S 1 r n
~ l f l r r l U J r T I D 6 i r 6 l J ~ ~ f f i G I D I T 6 1 l l r L
G I D I T 6 i r 6 l D I D , ~ r n j D I T L f f i I D 6 i J 6 l S l 6 l J I T ~ 6 l . j
@ 6 l D 6 l J I D 6 l D 6 T T @ r n w f f i ~ l T I T u t S l U J U I T L
I T I T 6 l D 6 I l ~ r n ! D l r n ~ l f l r r l U J 6 l I T I T I D @ ) ! ; ~
! 5 1 6 l D 6 l I T ~ ~ U U I T r T f f i $ \ ~ j D r n . 6 J j D ~ ! f > I T ~
~ @ l T I T ~ 6 l J ( l , P l D l T t b ~ U l T r n j D I D L f f i i u
U I T f f i i I D 6 i r ! 5 1 6 l D j D ) ! ; ! f > U I T L I T I T 6 l D 6 I l U J I T I D
~ ~ @ ) ! ; ! f > ~ . I D 6 i J 6 l S l L D L f f i i L D 6 i J 6 I l
I f l j D ) ! ; ! f > ~ ~ 6 l D L D , G J 1 l T t b , ~ @ J I T I T G [ ! i @ J
1 T t b , ~ U r f ! T I T L L i ossn b ~ u I T r n j D ! f > ~
@ 6 i J 6 I l r r L D 6 i J ~ U U I T L I T I T 6 l D 6 I l u S 1 6 i J ) ! ; ~
G 6 l J 6 1 I 1 ~ U J 6 l J 6 l J ~ @ U J 6 I l I T ! f > I D I T r r l U J t b .
@ ~ ! f > 6 l D I D U J U I T L I T I T 6 l D 6 I l U t S l r n L j 6 l l t b
! f > 6 l D 6 I l 6 l J 6 l D L U J 6 l J I T ~ f f i 6 l D I D 6 l D U J G [ ! i ! D l u
u f f i i ~ ~ U J ~ 6 i J I f l j D ) ! ; ! f > t S l r n 6 l I T 6 f f i 1 U J I T I D
@ ) ! ; ! f > ~ . ~ u S 1 l T ~ ~ ! b t b ~ L D ! b U L L
L D I T 6 m 6 l J r T I D 6 i r @ ) ! ; ! f > I T ~ t b , ~ 6 l D 6 l I T 6 l J
t b ~ 6 l J ! f > I T 6 n T l f f i t b ~ or @ / F l f l u S l f f i I D
I f l W 6 l J 6 l I T I T f f i ~ 6 l . J r T ~ ) ! ; ! f > u U I T L I T I T 6 l D 6 I l
u S 1 6 i J [ ! i L L D I T t . q . f f i G I D I T 6 1 l l r t . q . ) ! ; ! f > I T r T . or r i u I D
~ f f i 6 i r or ) ! ; ! f > f f i I D I T r r l U J ~ 6 l D ! f > l 1 . . j t b ~ [ ! i r T ~
~ U J I T I D / F G l T w U J f f i l f n t . q . U J ~ 6 l J l T I T I D
~ 6 l J 6 l D l T I f l W 6 l J U J ~ ~ 6 I l ~ U J ~ l f l r r l U J r T I D 6 i r
~ 6 i ) ) L U J I T 6 T T t b I D 6 1 l l r L 6 l I T r T . ~ @ r i u I D I T I D
L j ~ 6 O l L D ~ ! f > u S l ~ I T I D 6 l J t . q . G 6 l J f f i i ~ ! f > ~ '
I D I T 6 I l ~ ~ r n ~ U I T f f i 6 l D I D l 1 . . j t b ~ ! f > 6 l D 6 l . J 6 l D U J l 1 . . j t b ~ @ J u 6 l S l ~ ~ ~
! f > r n 6 l J 6 T T r T / F l f l u U I T 6 l D ! f > 6 l D U J . 2 _ 6 l J I T f f i $ \ f f i G f f i I T 6 i r ~ t b
G L D r r W ~ U J 6 l J I T @ t b G 6 l J ! b ! D l 6 l D U J u G U j D ( l , P t . q . l 1 . . j t b . ( ] L D g ) . ) J t b
[ ! i 6 l D L ( l , P 6 l D j D / F 1 f l ) ! ; ! f > 6 l D 6 l I T f f i ( ] I D ! b U , ~ ! D l 6 l S l U J 6 i J ! f > u S l ~ I T I D
6 l J 6 T T r ' " ) ! ; ~ 6 l J 6 T T t b G U j D ( ] 6 l J 6 1 l l r t . q . U J I D L L I T U J ! 5 1 6 l D 6 I l ! f > u S l @ f f i
6 J ! b u L f f i i 6 i r 6 T T ~ @ f f i I D L L I T 6 l I T @ / F @ ! , ~ 6 l D 6 I l . 2 _ 6 m l T ( l , P t . q . U J I T ! f >
! f > u S l ~ r T I D 6 i r , G 6 l J w t b 6 l . J I T W G J 1 i f l f l 6 i J I f l f f i $ \ ~ ! f > u S l ~ # l T l P l ) ! ; ~
6 l S l f f i i ( ] L D I T 6 T 6 l I T or 6 1 l l r 6 f f i 1 L D w t b or r n ~ u I T r n ( ] j D I T r T ! f > u S l l P l r n
~ ! b p 6 l D 6 I l ( I , P @ G J 1 i f l f l 6 i J G 6 l . J oi i l u u f f i i ~ ~ , ' ! f > u S l ~ ~ r T . 2 _ r n 6 l I T
! f > L D I T 6 l I T~ ! D l 6 l S l U J 6 i J G L D I T l P l ' or r n U 6 l D ! f > or 6 1 l l r t S l f f i t b ( l , P U J ! b
I f l f f i , or 6 i J 6 I l I T 6 l J 6 l D f f i u S 1 ~ t b ~ f f i I D t b ( ] ! f > f f i i t b 6 l J 6 l D I D u S 1 6 i J
' G U r r f . J ! f > u S l ~ ' L D I T J M f f i i [ ! i L ~ , t l ~ f f i I D i f 1 f l ) ! ; ! f > 6 l D 6 l I T ( ! : p 6 I l t b
@ r n m j D U J @ ! , ~ 6 1 5 1 6 i J ! f > u S l ~ 6 l J 6 T T r T i f l f l 6 l D U J 6 l S l 6 1 l l r ~ f f i
. 2 _ U J r T ~ ! f > ( l , P U J ! b 1 f l ( ] L D ! b G I D I T 6 1 l l r L ~ i f G I T U J 6 i J G J 1 l T 6 l D 6 l I T! f > u S l ~
6 l I T ~ ~ f f i L D L f f i i L D 6 i J 6 I l - ! f > u S l l P l r n 6 l S l t . q . G 6 l . J 6 i r 6 1 l 1 or r n ( ] j D
I f n j D ( ] 6 l J 6 1 l l r f f i i t b . G 6 l J w t b . 2 _ 6 m r T i f l f l f f i @ 6 l D l T ( ] U I T L I T ~ ,
~ ! D l 6 t J I T r T $ p ; G l I l ' U J r u ~ L L r i u I D 6 i r
( ! : p 6 I l t b ~ u S l @ 1 5 u G U I T ! b W l ! J ) 6 J i ' J ! ! ! f i l 6 i i l U J ~ ]
I D I T 6 I l . D . 9 1 0C f l L D B i a ; ( l , P U J g ) . ) J t b - Qwqti l - a : ! f j l I i f i l W 6 0 6 I J E
( l , P 6 l D 6 l I T u L j f f i I D I T L f f i i t b ( l , P U J ! i J 1 f l r ; ' f r r E i . J ~ i J 1 . ' 0i ' : ~ 006 " j ; l g 3
or r n t ] u I T r n ( ] j D r r r T c i ; G l u 6 l J m I D " ' @ j 6 l J i t 5 &L t L ' U _ G l L D r i b \ 1
~ L G l l i J ~ r l 1 . J . j 6 i l " 6 r r l . 5 " 6 l I T U &l ) ; ; ' r h I m i 6 \ l t b
p ; ~ 9 i ~ 6 \ ) < P W r r W l 6 l J & I ' I ~ u S l 6 i : @ ~ ~ ~ ~
- ~ 6 l S l U J 6 ! ! J 6 I l @ Q 8 ' r r r u ~ 6 l . J p ; ! b t r . l D m T ' 1 1 m eJlrr r . : . " " L : : r , ; "
~ l tn ~ G u : : a y 5 l =' -" ~ <=l VU "I V
6 T ~ 6 ! ! J ~ ~ l I l I 6 l .! .tb 6 U 6 0f f i . u S l 6 i J ~ I D l t: i i l w6 i l ,
~ 6 " , J 6 l D ! T f f i L D r r r T ~ 1 i 1 I l 1 1 1 & \ 6 ' ) Q~ r r W l W l I l 1 L u ! b.'
L l T t b ~ ! D l 6 l S l U J 6 i J , G ! f > I T l P l 6 i J ~ L l G(5s i I 6 ' J & & 6 U ) 6 J i i
u i o, L D ~ ~ 6 l J f f i I D 6 l D 6 I l i f G I T I T ! b ; ' : & r T O }S 6 O J 6 i i @ . 6 l J ! i 6 f f i l
I D 6 l D 6 I " . 2 _ 6 l J l T f f i $ \ 6 , 5 00 u f f i 0, 5 00 U H , a , r i I i &r oJ oi )
I D r i u I D O O W or L f f i i ~ G ! f > I T , t l I D 6 D 6 T T 5T L .l B ' ~ Q .I T ( ! B ) 6 ~ ' 6 ! i
6 T @ ~ G 6 l J oi i l u S 1 L f f i i 6 i r G l 6 T T r n or r n 6 i ' . ~ ~ i PQ 6 l J 6 i J l S ~ f f i 6 Y r (8 6 ' f i (; & -' .
j D I T 6 i J , ~ ~ or r n ~ j D 6 l D L D G l U J I T
~ 6 i J 6 U ~ or r n ~ 6 l I T I T f f i i @ 6 l D 6 m ) ! ; ~ . 2 _ 6 l D w f f i t b or r n [ ! i 6 1 l l r
U r T I D o\ 1 r n ~ j D 6 l D L D ~ U J I T ~ r n w @ G ! f > 6 i J 6 I l I T t b ! f > u S l l P l r n ~ ! i J
j D 6 l D 6 \ : G l U J G 6 l J 6 1 I 1 u u f f i i ~ ~ $ \ j D ~ . ! f > u S l w I T 6 i J ( l , P t . q . $ \ j D ~ . ~ ! f >
6 l I T I T 6 i J ~ ~ or r n 6 l I T I T 6 i J ( l , P t . q . $ \ j D ~ or r n u ~ ! f > ( I , P @ . 2 _ 6 1 l l r 6 l D L D .
! f > u S l ~ 6 l J 6 r f ! T , 6 l . J I T W , ~ ! f > r n ( ! : p 6 U t b ~ u S l l P l 6 l I T t b . 2 _ U J l T or 6 i J 6 I l I T
6 l J 6 D a ; u S 1 ~ t b L D I T G U t b . 2 _ ) ! ; ~ l T f f i ~ U J I T I D , $ \ w f f i G 6 l J ~ f f i I D
. 2 _ ~ U J L D I T t b I D ~ ( ] l T l T 6 l I T I T I D 6 l S l 6 T T r i u t b # r T u S l G l T t b L D 6 1 5 1 r n
G U I T 6 i r 6 l S l ~ I T ~ 6 1 l l r 6 D L . 2 _ 6 I l I D ~ ~ u S l W r T I D G 6 T T 6 i J 6 I l I T t b I J r r l u
( ] U I T G I D I T 6 1 l l r L I T t . q . L D $ \ @ t b @ t b L D $ \ ~ i f l f l G 6 l J 6 i r 6 T T ~ ~ 6 i J
or r n : 2 . . . 6 i r 6 T T ( _ t p i b r E ) ! ; ~ L D $ \ ~ G 6 l J W ~ $ \ j D ~ . ) i ; ~ @ 6 n T l U J
@ ! , w G f l 6 i J ! f > u S l @ c i ; or 6 i J 6 L I I T 6 l J 6 l D I D u S 1 g ) . ) J t b . 2 _ ) ! ; ~ 1 T c i ; , t l U J I T W
~ 6 l D [ [ ' U J 6 l J 6 i J 6 U ' G I T t b G L D ~ ' ~ r i u $ I D I T l T ( I , P ~ ~ 6 l D l T U 6 l D L ~ , t l U
U ~ ~ u S l w r n 6 l D 6 l I T ' G u l T r n 6 l S l w I T G I T 6 i J 6 l J r T ' f f i . 2 _ 6 l J ) ! ; ! f > oi i l ~ ~
u r r l f f i or r n ( ] j D I D , t l L D $ \ ~ f f i I ( ] j D r n . 6 l J I T ~ I D u 6 i J 6 I l I T 6 1 l l r f f i i !
U 6 i J 6 U T 6 1 l l r f f i i ! ! u 6 i J 6 L I 1 T u S 1 l T ~ ~ I T 6 1 l l r f f i i ! ! !
www.eelamview.com

QJ 1 ] < 0 \ : > rr!I) ' 1 : )1 !b IT W ffi~ ffi@
~J~ ~~~~,.
!l)JtD ~1T6TI $Iy5l~@ , Cliu6l!l6iIT 6TQ)\~@ 6T@ ~(!pt.q.ILjLDIT
@ ~6l!l6iIT? CliLD6l!l1T 6l5Irf1~@ ~~6OT (!p6OT ~LDrT[i;@ ,
~w[i;@ iti;~ ~~6OT t.S16OT6T@ ~ (!Pt.q.ILjLDIT ~
6l!l6iIT? Gi6U!l)JtD 6l!lLDW IT @ ~6l!l6iIT 6T@ @ 6U@ ? Gi6U6ir6l!l6TT~ ~ffiI;D,
~~CliL.D&:iwrr@ IDroDLj 6l!lLD ULIJ 6l..@ Jtb a;LmJ~6iITIT ~?
[!jtD ~6mrT6lj 6TQ)\~@ [!jtD ~uS1rf16iITIT6\J 6T@ ~ Cli6U6llirrt.q.W
~6OT[D6\J6\)6U1T @ @ ! ~uS1w LDIT6iITtD 6T6OT@ ltD 6T@ @ CliIDIT6\J
6TQ)\~@ , ~6llirr6l!lLD, <B[!jrT6l!lLD, IDL6l!lLD 6T6OT@ ltD '6l!lLD'IDor\16\J
<B~ITW ~@ 6T@ ~UULCli6U6llirrt.q.W 6U~6\)IT!l)J ~6\J6\)6U1T @ @ !
~6OTffil6l!l6\)uSl6\J ~TTW IT6l!lLD
~ITW 6ljd:>[DIT6\J ~uSlrT 6UITW IT6l!lLD
6T6OT!l)JtD '6l!lLD' GiIDIT6llirrQ)\, ~6mrT6lj GiITp5l[5~ ~uS1rT 6T6OT
@ ltD 6T@ @ CliIDIT6\J 6TQ)\~@ @ ~6l!l6iIT 6T@ ~~ Gi~ITLrliJ
$I6OT<B[D6OT .
~6l!l~!W d:>[DIT6llirrQ)\ ~uS1d:>[DIT?
~L, (!pIDIT, (!p~~uS1W ffi LD~IT! mtDU@
<BulTuSld:>[DIT?
~6\J6\)Cli6U! ~~6l!l6iIT j!>1T6OTj!>tDCliU6OT. @ uGiUIT@ @ <BUIT6\J
@ ffi$l6OT[D@ 6T6\J6\)lTtD. @ Cli~1T @ uQUIT@ @ ~1T6OT.
1974~tD ~6llirrQ)\. 6l!l~~~rliJID6TI. ~uS1\9rT ~6l!l6\)
j!>IDrT W ITW UUIT6m~~6\J ~u51W IT~ITW If8'1 LDITj!>ITQ)\. ~u51\9rT
Gi6U6TI6TTtD ID6llirrQ)\, ~u51W rT <Brua;tD IDmrQ)\ 8'1rfuID6TT~~ iii
8'16iIT[5~@ . a'p5lUUITW [5~@ . S'6OTU@ ~u51W rTlD6l!l6TTffi
GiIDIT6OT[D@ . S' !W !l)J ~uS1W 6l!l~ffi IDITW UUQ)\!1;~w@ .
~@ ID6llirrQ)\ U6\J IDt.q.~~IT<BW ! LD6iITtD Gi6Ut.q.~~ITCliw!
[!j1T6OT~W , ~6irCli6TT ID6iIT6OT[D,~6OT@ l6TI ID6iIT6OT[D
diUt.S1\9tDLjID6TI lp5lffi$l6TTtDU!1; Gi~ITLrliJ$lw@ ~[i;~
[!iIT6TI~6OT. ~Giw6IIT t.5'~~iJJ@ ~
[!j1T6TI~IT6OT.
www.eelamview.com
o
i l J 6 D 6 ' I l 6 l J T 1 f 1 , B i ~ L D r r 6 G T c Q ! , G I D L ~ ~ ,
a ; r r @ l i f f i G l I T u U M I i i @ . l , ( ] U G I D 6 G T a ; 6 i r
6 l 5 l @ I i i @ . l 6 l 5 l L r r L D 6 \ J @ u u i l J ! i J a ; r r a ; ( ] I T L
G l u r r f f i a ; ! i J G I D [ D @ L f f i G I D a ; w r r 6 \ J G l u r r ! f ; ~
w u 1 4 6 T G I D i l J ( ] W r r ~ 6 U I T I J L D r r a ; c F G l I T W @ . I
Q P 1 4 f f i a ; ( ] 6 U 6 1 f u r 1 4 W @ . I ( ] u r r 6 1 l ( ] 6 U a ; L D r r a ;
) ! i L I i i @ . l ( ] U r r 6 U r r r T . ~ l i i i l J ~ l T r r i l J r r l J 6 r n
( ] 6 U f f i ( l P t D G U c F B i t D ~ 6 U r T S l i l J G I D 6 1 l G I D L D
i l J r r r i . J @ j t D i l J ~ l l . j G I D L W 6 U r T 6 T 6 G r U G I D i l J
f f i W ! f ; ~ ! D @ j @ L U 5 1 6 G r [ 6 1 6 T ~ ! f ; ~ W t D t S \ 6 G T .
~~~.~~
6 T 6 G r G l [ D r r c Q ! , ~ r I l W r T @ l i i i l J r r r T . i l J u S l W ,
I T L D w f f i a ; G I D i l J a ; G I D 6 f T ~ w a ; r r a ; ) ! i G I D a ; c F B i
G I D 6 U C 8 w r r ~ G l l T r r 6 \ J ~ 6 \ J 6 U 6 \ J 6 1 l 6 U r T . ~ 6 U
G I D L W 6 U @ j U t S \ 6 \ J L D L ~ t D L D r r 6 r n 6 U r T a ; 6 i r
G l ) ! i f f i 6 U r r l J t D @ 6 \ J 6 1 l r r L D 6 \ J L D f f i 1 W c F ~
( ] w r r ~ @ U U r r r T a ; 6 i r , L D 6 G T t D ~ [ D I i i @ . l
( ] U B i 6 U r r r T a ; 6 i r . [ f i 6 T~ r T a ; r r 6 1 l ! f ; ~ 6 \ J 6 T 6 G r 6 G T
6 U r r a ; 6 U I J U ( ] U r r f f i 1 [ D r r w 6 T 6 G r g ) J S l oi J G l 6 U r r
6 U l J r r a ; ( ] a ; L ~ 6 U l i i i l J r r r T . S l oi J G l 6 U r r 6 U t D
6 T @ t D t S \ i l J r i . J a ; ( @ j G I D L W a ; 6 G T 6 ' l j a ; G I D 6 f T
G l l T r r 6 \ J 6 1 5 I f f i G l a ; r r 6 1 f u r ~ 6 U 1 i i ( ] i l J r r t D . ~ u
G l u r r @ @ . I t S \ l J u r r a ; l J 6 G r ~ 6 U r T a ; ( @ j m L W
i l J 6 U m 6 r n 6 U l i i i l J @ . I . ~ 6 U r T G l l T r r 6 G r 6 G f r r r T ,
) ! i r r 6 G r ~ G l I J u S 1 6 \ J ( ] 6 U a ; r r L c Q ! , a ; 6 U I J U
( ] u r r $ 1 ( ] [ D 6 G r 6 T 6 G r g ) J . c Q ! , ~ r I l W r T I T L G l L 6 G r g ) J
! 5 l 6 G r g ) J ~ G u r r @ @ . ! ~ 6 U 6 I D i J C & w 1 f n J l t i ; @ . I
U r r r T ~ G 1 a ; r r ~ r r r T . 6 T 6 G r ~ W r T ,
L r r f f i L r T 6 T 6 G r g ) J U W f f i 1 u ( ] u r r 6 G T 6 l 5 l u u r i . J
a ; ( @ j f f i 6 i r 6 f T r r 6 \ J ~ 6 l 5 l ! f ; ~ W r r I T L D r r 6 G T
@ ) I J 6 \ J ( ] a ; L ~ ! ~ r r 6 G r ~ W
~ 6 U i l J r r 6 n T 1 U t S \ 6 G r a ; r r l J 6 r n t D .
~ 6 U r I l L t D @ l i i i l J @ 6 G r G l 6 G T r r ~ [ D u
U t D l T t D 6 T G I D i l J l l . j t D ( ] ) ! i r T ! f ; ~ W r r a ; G l I T W W
( ] 6 U 6 1 f u r ~ t D 6 T 6 G r [ D U w f f i a ; L D r r @ j t D . ~ f f i
a ; r r 6 1 l ! f ; ~ ( ] 6 1 l ' W 6 l 5 l w c Q ! , ~ r I l w l J r r a ; @ [ 5
i l J 6 U r T u r son L D r r W L r T 6 T 6 G r [ D U r r 6 1 l B i U t S \ 1 J
t n M w L D r r @ j t b . ~ ~ ~ a ;
~ 6 U r T ' W 6 l 5 l W ! f ; ~ ! i J a ; r r 6 G T t S \ [ D w a ; G I D 6 f T F F c F
I T [ 5 i l J 1 4 a ; 6 f T r r 6 \ J i l J U J r r r l 1 ! f ; ~ U U r r r T . F F c F l T [ 5
i l J 1 4 a ; G I D6 f T ) ! i g ) J f f i f f i 1 , ~ 6 U ! i J G I D[ D t S \ [ D W
( ] u r r 6 1 l ) ! i ~ ! f ; @ . I G I D 6 U ! f ; ~ U U r r r T . t S \ I J U r r
a ; 1 J 6 G r ~ 6 U r T a ; ( ] r n r r ' W 6 l 5 l W ! f ; ~ 6 \ J ! 5 l G I D [ D l i i i l J
) ! i r r L L Q P G I D L W 6 U r T . 6 U r T 6 r n r i . J a ; G I D 6 f T F F c F
I T l i i i l J 1 4 ! f ; @ J r T r I 1 m a ; w r r 6 \ J G l i l J r r L ~ 6 U G I D I J
62
~ Q P 1 4 [ 5 @ . 1 Q P @ i l J r r w Q P U U @ . I 6 U L r i . J a ; 6 i r ' W 1 4 6 l 5 l L L 6 G T 6 U r r ?
~ L , ~ @ . I L D a ; r r c Q ! , c F l T r I l W t D !
r n t D U @ . ! c Q ! , ~ , ~ ~ c Q ! , 6 1 f u r ~ ~ 6 G r
~ t b u l r r 6 ' l j L 6 G r ( ] u r r u S 1 f f i @ j t D . ~ U U r r 6 ' l j L 6 G r a ; y S l l i i ~ f f i @ j t D .
~ l l . I 6 \ ) r r L J t D G l I T 6 G r [ 6 1 f f i @ j t D .
~ = 6 \ J t . I ) ~ i l J r r W Q P u U ! f ; G I D i l J l i i @ . l 6 U ( f ! j L r i . J a ; 6 i r 6 T U U 1 4 U
( ] u r r u S 1 f f i t D 6 T 6 G r g ) J ) ! i r r 6 G r 6 T U U 1 4 c F G 1 i T r r 6 \ J 6 1 l ? G 1 i T r r 6 \ J @ l i t D i l J ~
6 T 6 G T , 3 ; 6 1 f u r L r r ? ( W ~ 6 i r 6 f T ( ] i l J r r W r T a ; ( @ j f f i @ j ! f ; G l i l J r I l l l . j t D .
G l l T r r sU 6 1 5 I u S 1 u u r r w . @ . I W r T U L L ) ! i r r G I D 6 f T , 6 U G I D i l J U L L 6 U r r W G I D 6 U ,
G l l T r r 6 i J 6 1 5 I u S 1 u u r r w . @ . I 1 4 ! f ; G l i l J @ l i i i l J G I D i l J , ( ] i l J r r 6 1 l 1 6 \ J @ J r T f f i f f i 1 w
m;~~, ~~ f f i 1 r n t b & ~ , ~ 1T6ID~~ G 1 8 ' r r 6 \ J
6 1 5 I L J 5 \ . r 9 u u r r w .
5 L 6 \ J a ; L [ 5 i l J G I D i l J , a ; r r L l l } G I D 6 G T c Q ! , 6 1 f u r L G I D i l J , ~ L 6 \ J 6 ) " [ 6 1 , ~ G I D I J
G l W L ~ t D ~ 6 f T [ 5 i l J G I D i l J , 6 l 5 l L G I D 6 1 l U U 6 U 6 U r r w 6 ' l j , G U 6 r n r r W U
( ] u r r r n ~ , G U I J ~ ~ 6 \ J 6 T ~ ~ ~ , ' W i T L D t D G 1 a ; r r 6 1 f u r ~
( ] U r r f l L L G I D i l J c F G l l T r r 6 \ J 6 1 5 I u S 1 u u r r w . ~ 6 G r ( ] i l J r r W r T a ; ( @ j f f i @ j c F
G l l T r r sU 6 1 5 I u S 1 u u r r w .
~ ~ a ; t D ( ] U l T L D r r L L r r W r r ( ] L D ! ~ W [ 5 @ . 1 ~ 1 i i ~ u u r r W . ~ t D
6 ) " @ . I t D ( ] a ; L L r r 6 \ J ~ 6 G r 4 6 G r 6 G T G I D a ; ( ] U B i t D . ~ ( ] u r r @ . l t D 6 T 6 G r g ) J
6 l 5 l ~ 6 U r r W r r ( ] L D ! 4 r 1 1 f f i 1 6 G r [ D @ .
( ] u . f u ( ] u ~ ( ] w ~ y S l l i i i l J 6 U 1 J 6 1 l r r g ) J ~ 6 \ J 6 1 l 6 U r r ) ! i L D @ . I 6 U 1 J 6 1 l r r g ) J .
6 T @ ~ , 6 T @ ~ ( ] W f f i 1 y S l l i i i l J 6 U r r W 6 U 6 \ J 6 1 l 6 l J r r ) ! i L D @ . I 6 U r r w 6 ' l j !
Q P 6 G r 6 G T r T S l 6 U r T @ l i i i l J r r r T . a ; U U 6 \ J 6 ) " [ 6 1 , a ; L 6 \ J f f i L l i i @ . l @ r i . J f f i 1
6 1 l r r ! i i @ J G l I T 6 G r g ) J G l i l J r r 6 1 f u r G I D L F F l J t D 6 U ! f ; @ . I t D 6 U G I D I J ( ] u ~ 6 G T r r r T .
( ] u . f 6 G T r r r T . ( ] u ~ f f i G l a ; r r 6 1 f u r ( ] L u S 1 l i i i l J r r r T . .
t S i 6 G r 6 G T r T~ 6 U r T 6 U l i i i l J r r r T . C & i T r r 6 \ J u r I l u t S \ 1 J 4 Q P 6 G r , ~ r r L r T l i i @ . l
U ! f ; @ L D O O ! f ; ~ W r r 6 1 l t D ( ] U ~ c F I T r r i l J G I D 6 G f 4 r 1 1 l i i i l J r r r T .
t S \ [ D t D ~ 6 U r T 6 U l i i i l J r r r T . ~ 6 i r ( ] 6 U r r r T 6 T 6 \ J ( ] 6 1 l r r L J t D S l u U I i i
i l J t D or @ ~ 6 G f r r r T . ~ u u [ 5 i l J t D ~ U U l i i i l J L D r r W 6 T @ ~ 6 G T r r r T . S l 6 G r g ) J t D
G l l T r r , ; \ ) 6 1 l 6 l 5 l 6 \ J G I D 6 1 l . f f i 1 y S l U L L @ . I .
~ i l J 6 i r r t S \ [ D t D @ m G l 6 G T r r 6 U r T 6 U l i i i l J r r r T . ~ ~ f f i @ j G l L D r r y S l u S 1 6 \ J
~W(~ i l J u S l y S l 6 \ J ~ @ ! f ; i l J t D ~ ! f ; i l J L D r r W ( ] u ~ 6 G T r r r T . ' @ . I U
u r r f f i f f i 1 / i ; 6 1 f u r ~ - 6 l 5 l G I D 6 f T W r r L ~ U u [ 5 @ . 1 ,
' @ J r T f f i @ j ( ] L D G I D L - U @ , B i G l L D ~ G I D i l J ' a ; r T c F ~ ! f ; i l J r r r T . @ 1 J ! f ; i l J U
G 1 u r r L 1 4 L C & L r r t b ) ! i r r t b . 6 T 6 G r 6 G T~rrrT ~ ? C & 8 ' r r i J t D ( ] u r r ~ !
6 T 6 G r m G l I T W ( ] i l J r r t D ) ! i r r t b ? w r r @ . l G l I T W 6 U r T i l J u S l W L D f f i a ; 6 i r ? U @ , B i
G i . D ! f ; ' i ~ n ~ m ~ ~ . '~t.Sl.q.' 6 T 6 G r g ) J
6 l 5 l G I D . - r r w r r L ~ U u l i i G I D i l J f f i G l a ; r r f f i \ ! f ; @ . I G U L G I D L ~ J u t S \ 6 G T r T .
~ , 6 T ~ , C 8 U J r r ~ , l U T ~ 6 T r i . J a ; 6 i r 6 U J 6 1 l r r g ) J
6 T @ i l J U U L L @ . I . 6 T r i . J a ; 6 i r 6 U r r w 6 ' l j a ; f f i a ; U u L L @ . I .
( ] U I T 6 J 5 ) 6 \ J G I D 6 1 l [ f i ! 6 T @ i l J 6 l 5 l 6 \ J G I D 6 1 l [ f i ! w r r ~ / i ; a ; 6 l 5 l 6 \ J G I D 6 1 l [ f i !
' @ w [ D G I D a ; 6 T 6 G T @ . I ) ! i 6 1 f u r u 6 G r . 6 U r r w f f i G I D a ; 6 T 6 G T @ . I i l J ! f ; @ 6 U r r ~
r I l W 6 G r . 6 U 1 J 6 1 l r r g ) J 6 T 6 G T @ . I 6 U y S l a ; r r L 1 4 '
@ @ J ~6 I D ( ! J C & .u [fi @ w t b ~ . ~ ~ u r r 6 \ J G 1 8 ' w 6 \ J
S l 6 G r 6 i l [ D ( ] w [ f i ) ! i t D t S \ 6 G T r r w . G l l T w i l J r r w . G l l T w ! i J a ; r I l w G l l T w i l J r r w .
F F l J t D . J L r T l i i i l J ) ! i L D @ . I ) ! i r r 6 1 l 1 6 \ J , G U f J t b 6 l 5 l G I D 6 T T ) i ; i l J 6 U r r ! P m 6 U 6 T l D i l J r r f f i
f f i 1 6 G T r r w . @ 6 G r J t D G l l T w i l J r r w .
) ! i L D @ . I ( ] i l J l T ~ ~ 6 \ J , ) ! i L D @ . I L D 6 1 f u r M 6 \ J ) ! i L D @ . I 6 U 1 J 6 1 l r r ! i J G I D [ D[fi
~ 6 T @ ~ ! ~ t S \ 6 T ~ r r W . L D r r ! D ! D 1 6 T ~ .
L D ~ ? 5 r r 6 G T 6 T @ ! f ; @ . I ~ ! L D a ; ! f ; i l J r r 6 G T 6 U r r W 6 ' l j ~ @ . I .
www.eelamview.com
6 ) J ! J 6 \ ) r r t D ( ! 5 l m u f f i l E r l i l l E c l i 6 U U 6 \ ) r T 6 ) J f f i 1 m p : > r r r T I E G i T .
c &. N~a;6 l T . 6 ) J [J ~ ~ U 6 \ l r T 6 T Q W > U
u ~$ 1 p : > r r r T I E G i T . ~6 l J T r r 6 U 6 ) J ! J 6 I ) r r t D 6 O ) p : > L D r r t D ( ! 5 l 6 T @ ~
l U 6 ) J r T l E G i T ~ ~6 \ ) r T . 6 ) J ! J 6 \ ) r r t D ( ! 5 l m U f f i l E r l i l l E 6 O ) 6 T T U
L I ! J L L q . U aU r r L L 6 ) J r T a;6 l T ~ ~6 \ ) r T . G 6 \ ) 6 n l 1 m , L D r r C &6 ) J r r
C &F ~r l i l , ~r r 8 ' u 5 l m , ~~r r 6 T m . ! l ) J ~M G u l U r T
a;6 l T . ~ ~ &i T 1 6 U ~6 l J 6 l J T T l l i . J , ~_ J W j , ~6 ) J 6 l J T m i J ,
~m 6 l J T ~ ~6 0 ) 6 \ ) 6 l J 6 l J T T l l i . J r 5 ~6 l J T T T 1 i J . 6 T r l i l I E G i TG [D @ J ~6 U
! f ;l 6 O ) p : > j , ~ aU r r 6 l J T r r w .
~m &n ~_ 6 l J T T T 1 i J , ~ ~l U m i J ,
~ 6 l l l l j x ;I D 6 U ~ ~ ~ 6 l l l l j x ;I D 6 U
G / T ~f f i f f i 1 6 l J T r r w . G / T U u 6 n l 1 L L r r W .
6 T 6 M6 n l 1 U . o ~6 \ ) aI E G i T 6 l 5 l I E G i r
~G i T 6 T T 6 l J T . aI E L I E 6 ) J r r ?
~u S l W r T [D r r t b ~6 O ) 6 \ ) l l . . j
l U r T ~ ! &l u S l r T j , ~ l J . l T f f i l 6 l J T r r 6 U ?
G [D @ J f f i ! f ;l u S l r T~~ 6 T @ j , ~~
6 T 6 ) J i T 1 6 l J T r r 6 U ?. @ u G u r r @ G ~6 U
s o m e [D t b I E r r 6 U I E G i T a[D ! J r r w
[! i L ~! D 6 l J T . ( &a;r r 6 m 6 U ~L
. @ 6 U 6 0 ) 6 \ ) f f i l 6 l J T 6 U ( ! P ~ @ j
. @ 6 U 6 0 ) 6 \ ) . G [D @ J f f i ! f ;l u S l r T ~~
[! i f r t . b ~~! ~
l E G i T ~6 I T I ! J , [D 6 O ) L u S l 6 U ( 6 ) J f f i t b
6 ) J j , ~~a6 ) J ! 6 O ) 1 E l E G i T 6 1 5 ' ~,
. @ j , ~ I E r r t D . ! l ) J [D L D ~, . @ j , ~
6 ) J l U 6 U [D L D ~, . @ j , ~ 6 ) J r r 6 l J T t b
[D L D ~, . @ j , ~ 6 ) J r r ~6 l . j [D L D ~
6 T m p : > ~u S l r T U L i L m 6 J l r T ~
~ 6 O ) 6 ) J ~a~r r aL D ! . @ 6 O ) 6 ) J G l U 6 U 6 \ ) r r t b l U r r r f i 6 l J T r r 6 U ?
. @ j , ~f f i I E r r 6 U a[D ! J r r w [D L j , ~~ 6 T 6 ) J i T 1 6 l J T r r 6 U ?
[D r r t b ~u S l W r T 6 T m . ! l ) J G \ l f [f s O O S l u G \ u ( l 9 6 O " l L D U U L 6 T M
I E r r ! J 6 m t b ?
u r r ~. [! i f r m G u m i J l l . . j 6 O ) ! J ~? . @ U G u r r ~
~u S l w i T 1 m ~6 O ) 6 \ ) I E G i T @ j 6 n l 1 6 ) J ~6 U 6 O ) 6 \ ) al U a) ! J a! J U r r r T
~~ t 5 ~[D 6 O ) L au r r ~f f i 1 m p : > 6 l J T ( 6 ) J ! . @ ~t D G I E 6 U 6 I ) r r t b
I E r r ! J 6 m t b u n r r r ?
L I ( @ I @ j ~6 l 5 l ~~~ 6 l 5 l ~f f i 1 m ap : > m 6 T m p : > r r G / T r r 6 U
$ 1 m [! ) r T l E G i T ?
. @ U G u r r ~ u r r ( l 9 r f u a;G i r . ~~~ u r r ~.
~6 ) J r T l E 6 i r ~6 0 ) 6 \ ) ! f ;l u S l r T ~~ [D L U U 6 O ) ~U u r r r l i l I E G i T .
[D r r t b ~u S l W r T I E 6 O ) 6 T T ~~r r m G / T r r 6 U $ 1 m ap : > m . ~. ! l ) J
~6 O ) 6 \ ) 1 E 6 O ) 6 T T ~6 U 6 I ) . au r r 6 l 5 l 1 E 6 O ) 6 T T , G U r r W l U r T I E 6 O ) 6 T T ,
au r r f f i $ 1 i T 1 I E 6 O ) 6 T T ~6 U 6 \ ) . ~u S l W r T I E 6 O ) 6 T T ~~r r m G / T r r 6 U
f f i 1 m ap : > m ~u S l W r T [D r r t b ~6 0 ) 6 \ ) ! f ;l u S l r T ~~ [D L f f i I E
6 T 6 ) J r T I E r r ! J 6 m t b ?
' L D p : > 6 ) J r T U 6 O ) L ~r r m ~u S l ~U U 6 O ) L - @ j 6 l )
L D r r 6 l J T t b ~m . ! l ) J ~r r m ~L q . U U 6 O ) L '
6 T m . ! l ) J G / T r r 6 U 6 \ ) 6 O ) 6 ) J ~~6 ) J r T u r r r r ?
' G 6 ) J ( ! 5 l G l E r r G i T ~u S l W r T L l 6 I 5 I U U 6 O ) L - ~6 ) J r T
6 1 @ ~! l i 1 T 6 I I I T ,
6 f f i l D I T I f &I T .
t 5 l I T l ~! l i 1 T 6 I l ' r l U J I T
G 6 ) J 6 U 6 ) J r T 6 T 6 &r U ~ G 6 ) J 6 l T l u U 6 O ) L '
6 T 6 M. ! l ) J ~6 m ! J 6 O ) 6 ) J ~~6 ) J r T 6 T 6 ) J r T ?
j ! J t . b L D r r 6 U~ [! i f r t . b Gi8'.iAuT io 6 T 6 M@ J b [! i t . b
t S l f f i 6 O ) I E ~j , ~6 ) J r T u n r r r ? . @ l U 6 &r p : > ~, . @ L D l U t b ~6 T T 6 l . j
~~ 6 T 6 &r @ J b ~ ~ 6 T O O ? 6 T t . b u 6 \ l t . b
6 T ~~6 O ) I E l U ~ 6 T 6 M. ! l ) J 6 T 6 ) J r f i 6 l J T r r 6 U [D r r t b ~( ! 5 l j , a~r r t b .
wr r ~ ~ u 6 \ l t . b ~~r r t b . c f b 5 1 w J 9 1 f 6 U G \ a;r r 6 O ' D T f f i \
I E L L q . @ J J t b ~r n 6 O ) 6 l J T ~L f f i $ 1 f f i G l E r r G i T ( @ I t b l U r r 6 O ) 6 l J T
u S l ! J ~L r r 6 U , ~u S l ( ! 5 l 6 T @ j , ~r r 6 U , I E r r C &L G l E r r G i T 6 T T r r ~r r t b .
. @ j , ~ 6 l 5 l ~L D r r w [D r r t b 6 T @ j , a~r r aL D ! l U l T r f i 6 l J T r r 6 U . @ ~
/ T 1 T ~~l U L D r r u S l t D . ! l ) J ?
[D t b ( ! p 6 i r c l i j , ~ ( ! p f f i 1 ~j , ~ ~( 6 ) J ! J r r [D L D f f i @ j . @ ~
~6 0 ) 6 l J T 6 ) J 6 U 6 \ ) u t b ~j , ~6 ) J r T ?
[D L D ~ L D ~~6 \ ) 1 T . @ j , ~ ~r n 6 l J T ~t b 6 l 5 l 6 O ) G T T j , ~~?
[D L D ~ L D ~6 m r r . @ j , ~ L D I E ~~6 ) J t b U 6 O ) L ~~~?
[D L D ~ I E L 6 I 5 I 6 U 6 l 5 l 6 O ) G T T j , ~ ~U U I T [D L D f f i @ j . @ ~~6 0 ) 6 l J T
a! J l T / T t b ~j , ~~?
[D L D ~ L D ! J~~6 U 1 E 6 n l 1 j , ~ U W L D I T . @ ! f i ~6 O ) 6 l J T . @ 6 n l 1 6 O ) L D
~j , ~~?
~l f l T r r 1 l U t b ~l f l T r r 1 l U L D I T I E 6 T ! f i ~= C &a;6 i r 6 l 5 l I E G i T !~L ,
6 T m . ! l ) J 6 l 5 l l U j , ~au r r l E 6 T ~~6 0 ) 6 l J T aI E G i T 6 l 5 l I E 6 i r !
[D L D f f i @ j L D I T 6 l J T t b . @ f f i f f i 1 r n p : > ~r r ?
) ! J L D f f i @ j a! J l T / T t b . @ f f i $ 1 r n j D ~r r ?
[D L D f f i @ j ~6 m r T 6 l . j . @ f f i $ 1 r n p : > ~r r ?
) ! J L D f f i @ j ~i T 1 6 O ) L D ( 6 ) J ~~L D r r ?
u n s m b , C &! J r r 8 ' t . b ,~6 l . j , ~ 6 T . 6 U 6 T 6 M6 l J T
G 6 ) J m . ! l ) J 6 T L D f f i @ j f f i I E r r L L q . l U 6 ) J r T u n r r r ? L D r r 6 l J T! f i ~L 6 M,
C &! J r r ~6 M ~6 m r T 6 l . j L r n 6 T U U L q . ~ 6 T m . ! l ) J 6 T r f u
l E ( @ I f f i @ j ~6 O ) ! J ! f i ~6 ) J r T u n r r r ?
~. ! l ) J ~ 6 T 6 Mp : > I T 6 U 6 T U U L q . ?
6 ) J 6 I 5 I 6 O ) L D 6 T r n j D r r 6 U 6 T 6 M6 l J T ?
6 1 5 ' ! J t b 6 T 6 Mp : > I T 6 U 6 T ! f i ~6 O ) I E l U ~?
. @ . ! l ) J ~6 ) J 6 O ) ! J aU I T ! J I T ~6 ) J ~ 6 T r l i l l ! i J 6 l J T t b ?
. @ 6 \ ) L ~ m : &_ . ! l ) J t b 6 ) J 6 O ) ! J ! f ;l r n . ! l ) J i l l q U u ~ 6 T U U L q . ?
6 T ~t D @ j t b 6 l 5 l L ~f f i G l E r r ~f f i l E l T 6 1 5 ' ! J t b
G I E I T G i T 6 O ) I E u S l 6 l 5 l j , ~ 6 l 5 l 6 \ ) $ 1 u aU 1 T 1 E 1 T 6 J l r T L D t b
. @ 6 ) J t D 6 O ) j D G \ l U 6 U 6 \ ) r r t b 6 T L D f f i ~6 m r T ~l U 6 ) J r T u r n r ?
~! J ( ! P L @ J J t b , 6 J l r T L D ~~L @ J J t b , ~~( 6 ) J I E ~~L @ J J t b
63
www.eelamview.com
o
I l . j t D G l u r r @ G l [ l J r T ~ ~ l l J r r 6 l l T G l f f i r r Q ) \ f f i 6 1 J > 6 T T
@ L ( Y l t . q . l l J r r @ , r u T 6 m t . D m : ! ! ! l ) J t D , ~ ! l ) J t D .
( Y l U U @ L D r r 6 m 6 l J r T f f i m l 6 1 l ~ 6 l J r f i f f i
6 1 J > f f i u S 1 6 1 l L D L Q ) \ t D ~ ~ r f i M 6 1 J > 6 1 ) @ f f i
t D . m : ! ! ! l ) J t D 6 l J r T 6 m r h l f f i 6 1 J > 6 1 T~ d : > [ ! 5 l , ~ d : > [ ! 5 l
~ W f f i r r 6 l l T ' i V 6 l 5 l l l J ~ 6 1 J > ~ l l L 6 l J r r f f i f f i U
G l u r r l J r r t . q . f f i G f f i r r . , m t . q . U U r r r T ~ 6 l J r T ,
~ 6 l J r T ~ r r f f i t ) ) l J u r r f f i l J f f i . @ f f i f f i G l 6 l J . , m
t . q . l l J @ L ~ ~ 6 i J @ f f i f f i r r L D 6 i J f f i L Q ) \ U
U r r L 6 1 J > L t f l [ ! 5 l ~ 6 l l T r r 6 i J 6 l J r T 6 m m 6 1 J > 6 T T G l l l J
~ d : > [ ! 5 l 6 T Q ) \ ~ @ 6 l 5 l Q ) \ 6 l J r r r T . ~ 6 1 J > ~ L D d : > I D
6 l J r T 6 m r h l f f i G l 6 T T r r Q ) \ f f i 6 1 ) [ 5 @ 6 J G l ~ r r U ~
G l ~ r r Q ) \ u ~ G 6 l l T r r f f i W l 6 T f f i ! l ) J I F L D l J l f t D
f f i r r @ J t D f f i 6 1 ) 6 1 J > 6 l J U U W f f i f f i t D ~ 6 l J r f i L ( Y l t D
@ f f i f f i 6 l 5 l 6 i J 6 1 J > 6 1 ) , ~ 6 l J 6 1 J > L l l J ' i V 6 l 5 l l l J r h l
f f i 6 1 T 1 g w t D @ f f i f f i 6 l 5 l 6 i J 6 1 J > 6 1 ) . F F I F I f [ 5 ~ t . q .
t ) ) I D s i u ~ r r G l 6 l l T f f i r r r f i l l J u S l 6 i J 6 1 J > 6 1 )6 T f f i ! l ) J L D d : >
I D 6 l J r T f f i 6 T r 8 i > . [ ! 5 l 6 l l T r r g w t D , G l F l l J 6 i J G l [ l J r T ~
~ u S 1 6 i J ~ f f i ! l ) J ( Y l ~ 6 i J @ f f i ! l ) J 6 l J 6 1 J > 1 J ~ 6 l J r T
G ~ 6 1 T 1 6 l J r r f f i G l 6 l J @ U U 6 1 J > ~ l l L 6 m r T
. $ 1G lI Df f i .
6 T L D @ u r r L l f r r 6 1 J > 6 1 ) u S 1 6 i J f f i r r 6 1 J > 6 1 )6 T L Q ) \
L D ~ ( Y l ~ 6 i J L D r r 6 1 J > 6 1 )[ l J r r g w L D ~ 6 l J 6 1 J > 1 J
6 T L Q ) \ U U r r L r h l f f i 6 T r [ l J 6 1 J > L G U ! l ) J t D . 6 l l L Q ) \
G l 6 l J 6 1 J > 6 1 )G l F l i J l l J r r 6 l 5 l L L r r g w t D , ~ ~ u S l
L t D t ) ) [ 5 ~ 6 l J [ 5 ~ r r g w t D L D r r 6 1 J > 6 1 ) u S 1 6 i J ~
L D ~ G l [ l J l J t D ~ f f i ! l ) J U r r L l f r r 6 1 J > 6 1 ) 6 1 J > l l J
8 i ~ ~ t D G l F l i J l l J G l 6 l J . , m Q ) \ t D . 6 J I D ~ ~ r r w
6 T L Q ) \ U U r r L G l [ l J l J r h l f f i m l g w t D 6 T L Q ) \ ~8l
l l J r Tf f i m l L ( Y l t D 6 T 6 i J G l 6 1 ) r r t D ~ t . q . G l 6 l J . , m
t . q . ( ] l l J ~ f f i G l 6 l J . , m @ t D . 6 J ~ r r 6 l J @ ~
U r r L ~ ~ 6 i J ~ t . q . G l 6 l J ~ r r L D 6 i J ~ u t ) ) 6 l l T r r 6 i J
~ @ L D I D f f i f f i ( Y l t . q . l l J r r ~ u r r L G l 6 l J 6 1 J > 6 T T
~ r r f f i . 6 T L L r r 6 l J @ 6 l J U 4 u t . q . ~ ~ G l u r r @
6 T L D f f i 6 l J @ j u u r r 5 1 r f i l l J l J r r f f i ~ 6 l J r T 6 l J [ 5 @
( ] l F r T [ 5 ~ r r r T . G f f i r r @ J l F t D ~ 1 f [ 5 @ 6 l 5 l L L r r
g w t D @ U ~ 6 1 J > ~ [ 5 @ ~ L 6 1 J > 6 l J f f i 6 T r @ I J
. , m Q ) \ f f i f f i 6 l l T r h l f f i 6 1 T 1 g w t D ' i V r h l . $ 1 ' i V r h l . $ 1
~ t . q . u u r r i T . U t . q . U U ~ 6 l 5 l L ~ 6 l J r f i L u S l ~
~ t . q . G l 6 l J . , m L r r L D 6 i J ~ U 4 6 l J @ ~ r r f f i u S l f f i U
G u r f i l l J l f 6 l J r r 6 1 ) r r f f i @ [ 5 ~ @ .
~ 6 l J r T ~ I F L L t D G l U r r L L r r r T , 6 l J U
t ) ) 6 i J ( Y l ~ 6 1 ) r r 6 l J @ u r r L ~ ~ d : > ~ 6 l J r r
6 l J t D G l u r r @ ~ 6 1 J > 6 l l T 6 l J t D ~ ! f i ! l ) J
~ 6 D " G l 1 [ 5 @ , 1 F [ 5 ~ 6 l l T U G U r r L Q ) \ U G l u r r L t . q .
64
G l u r r b i l J l J ( Y l f f i G 6 l l T Q ) \ u u @ 6 T 6 i J 6 l J r r ! l ) J 6 T f f i ! l ) J 6 T L D f f i 1 F G l f r r 6 i J
6 6 1 ~ ~ [ 5 ~ 6 l J r T l l J r r r T ?
~ ( Y l 6 1 J > I D [ l J l J t D 4 f f i 6 1 J > 6 T T 1 F 8 i . , m t . q . U U r r r h l f f i 6 T r . [ l J l J t D 4 f f i 6 T r
~ ~ i _ l ! j t D . i on s s n b , G l l J r r l f t D , l l L 6 m r T 6 l . j @ f f i . $ 1 f f i I D 6 l l T 6 T f f i ! l ) J
G l f r r 6 1 l 6 6 1 ~ 6 1 J > 6 l J ~ ~ t D . @ [ 5 ~ ~ ~ t D [ l J l J t D 4 1 D 6 1 J > 6 T T6 T r l i J f f i
~ f f i ~ 6 T r ~ f f i . $ 1 l l J 6 l J r T u i r r r r ? G f f i r r L Q ) \ t D G 6 l J d : > [ ! 5 l ( Y l I J 6 l ! l 1 f 6 T r h l f f i
~ 6 T r ~ L t . q . l l J 6 l l r T u m r ? ~ f f i G f f i L Q ) \ t D u L G L r r m l 6 l l 5 1 u u I D f f i
t D ~ u S l W r T G i D r r t . q _ 6 1 J > l l Jl l L 6 1 ) ~ ~ u S l W r T G [ l J @ J 5 1 6 i J 6 J d : > [ ! 5 l l l J 6 l J r T
u m r ?
f f i @ ~ ~ 6 i J f f i ! l ) J U 4 f f i f f i u S 1 ! l ) J f f i L t . q . , G [ l J @ J 5 1 6 i J f f i Q ) \ t D [ l J @ J
6 1 J > 1 F 1 F 8 i L D [ 5 @ , f f i 6 T T ~ ~ 6 i J , 8 i Q ) \ f f i 6 1 ) f f i G f f i r r . , m Q ) \ , 6 T ~ r f i u S 1 f f i
l l L u S 1 6 1 J > l J f f i < 6 1 J > I D l l J r r t . q . , @ ~ ~ 6 1 J > 6 l l T G 6 l J d : > [ ! 5 l I f 6 1 J > L D ~ ~ r r ( ] l J !
l l J r r G n " : ' 1 J[ l J t D t ) ) ~ 6 l J r T G l u r r r f i @ J 6 T r 4 [ 5 ~ r r r T ? ~ 6 l ! l 6 1 ) 6 l J f f i [ l J r r L D t D
l l L l F l f r f i ~ ~ 6 i J 6 1 ) 6 l J r r ~ 6 l J r T ~ 6 1 J > 6 1 ) I f r f i [ 5 ~ r r r T ? 6 l l l J f f i G U l l J r T
G l f r r 6 1 l 6 6 1 ~ 6 i J 6 1 ) 6 l J r r 6 l 5 l 6 1 J > ~ l l J r r l i J 6 l l ~ [ 5 ~ r r r T ?
l l L u S 1 6 l ! l 1 J ~ 1 l . j ~ L D r r l i J 6 T Q ) \ ~ @ 6 l 5 l Q ) \ ~ 6 1 J > 6 1 ) U G l u r r f f i ~ f f i
6 1 J > 6 l l T f f iG f f i r r 6 l ! l L l l J r r l i J f f i G f f i r r @ f f i f f i , ~ U 6 1 J > L @ f f i . $ 1 f f i I D G l ~ !
f f i r r d : > ! l ) J f f i 8 i > . L U 4 1 6 ( Y l t . q . l l J r r @ L r h l f f i 6 1 T 1 6 i J @ 6 l J r T 4 6 l J r r ( ] l J !
I f r r 6 1 J > ; } J ~ G ~ r f i [ 5 @ 6 1 J > ~ @ G l u r r 6 l ! l 1 J 6 T ~ r T G f f i r r . , m L 1 f [ 5 ~ ~ f f i 6 T r
@ 6 l J r T f f i 6 T r. . @ [ i ; ~ ~ @ 6 D " G l 1 6 l . j 6 T r h l . $ 1 [ 5 @ 6 l J [ 5 ~ @ ? 6 T U U t . q . @ 6 l J r T f f i
m l 6 1 J > L ~ 6 l 5 l 6 1 J > ~ U L L @ . ~ 6 1 J > 6 1 ) 6 l J 6 l ! l 6 l l T[ l J t D t ) ) ~ 6 i J 6 1 ) 6 l J r r ~ t D
6 1 J > L D f f iG f f i r r Q ) \ ~ ~ 6 l l T r T . ~ . , m 6 m 6 l ! l 6 l l T [ l J t D t ) ) ~ 6 i J 6 1 ) 6 l J r r ~ f f i l 6 1 ) t D
G 6 l J m I D 6 l l T r T ?
G u . , m 6 D " G l 1 l l J t D 6 T f f i ! l ) J l l L 6 1 ) G f f i 6 1 ) r r t D G l u 8 i . $ 1 f f i I D G l ~ ! G l u 5 1 f f i
G f f i r r om t . q . u G l u r r i T U 6 1 ) r T ! G 1 I F l l J 6 1 ) r r d : > [ ! 5 l f f i G i D r r ~ u G l u r r i T u m r ?
~ @ P l f f i u G u . , m I F r f i ~ f f i r T I f L D r r 6 l l T L D r r f f i6 l J r T W r u W l f f i r r L t . q . l l J 6 l J r T
l l J r r i T ?
u i r r r r ~ 6 l J r T ?
' p r r u S l f f i t D [ l J r r Q ) \ [ l J L D @ ' 6 T f f i ! l ) J [ l J L D f f i ~ [ ! 5 l 6 l 5 l ~ ~ 6 l J r T .
~ @ [ l J L D f f i G l f f i l l L r f i 6 1 J > L D l l J r r t D 6 T f f i ! l ) J t D G ~ r r 1 6 l 5 l ~ ~ 6 l J r T .
4 D [ l J r r w r d : > ! l ) J f f i 4 ~ l l J ~ ~ ~ l l J r r l l J t D 6 l J 6 l ! l I J [ 5 ~ 6 l J r T .
G l u r r r T 6 l J 1 J 6 1 ) r r d : > ! l ) J f f i 4 ~ l l J U f f i f f i t D ~ I D [ 5 ~ 6 l J r T .
G L D r r ~ l l J r r . $ 1 6 T r h l f f i 6 T r ( l : P l F l F r r . $ 1 [ l J r r 6 1 J > 6 1 T ( Y l t . q . ( Q ) \ t D ~ u S l W f f i
6 l J ~ f f i r r L t . q . l l J r r f f i 6 l J r r ~ u 6 l J r T . 6 T r h l f f i 6 T r 6 l 5 l ~ l l J r r . $ 1 6 l l l J t D 6 l 5 l 6 1 J > 6 T T
~ L D T . $ 1 ~ U 6 l l r T . G 1 I F r r 6 \ J 6 6 1 ~ ~ L L 6 l l r T . G lIFrr~ L 5 Y ID
t n r s er s u r r .
. G l ~ r r 6 l l ~ [ 5 ~ r r r T ~ u S l W r T . @ m 1 6 T w r r r T 6 T f f i ! l ) J 6 T ~ r f i 6 T f f i
f f i r r 6 T T $ G ~ r r m 1 I l . j L f f i 8 i > . 6 l J ' @ G l ~ r r 6 T @ [ 5 ~ r r r T ~ u S l W r T . @ m 1
6 l l w r r ' r ' 6 T f f i ! l ) J I F r h l f f i [ l J r r ~ t D ( Y l W r h l . $ 1 l l J ~ u S l ~ f f i ~ 6 1 J > 6 1 ) L D f f i f f i
@ 6 l J r r .
~ 6 l ! l L D f f i G f f i r r 6 1 J > L l l J r r l i J f f i G f f i r r @ ~ ~ 6 l J r f i f f i ~ 6 1 J > 6 1 ) 6 l J f f i .
~ 6 l ! l L D 6 l 5 l I D f f i r r l i J 6 T r f i ~ ~ 6 l J r f i f f i 6 l l l J f f i .
G " S l J r r , 6 T t D G l ~ I f ~ ~ 6 1 J > 6 1 ) 6 l J r r , ( Y l ~ ~ u S l ~ L D l J r r ,
! f i 6 l J r r ~ f f i , ~ f f i U 6 1 J > L 6 l J r r ~ f f i . G f f i r r t . q . 6 l J r r ~ f f i .
( 6 1 ) t D 6 l J r r ~ f f i .
@ 6 l l T t D 6 l J r r ~ f f i . [ l J 6 1 ) ( Y l t D u 6 i J 6 1 ) r r . , m @ 6 l J r r ~ f f i .
, & j . , m 6 m r r , ! f i 6 l J r r W [ 5 ~ r r 6 i J [ l J r r r h l f f i 6 T r 6 l J r r ~ G l 6 l J r r t D .
~ 6 1 ) 6 l J r r , ~ r r r h l f f i 6 T r 6 l J r r ~ [ 5 ~ r r 6 i J ~ u S l ~ 6 l J r r @ t D .
www.eelamview.com
(j G G
O J I W f ) / L aJ f O J I O T f f f f ! J f ! )
fiB O D C fl)W t!_ /l}j!B 8 J o c iJ r r s L M r
J1. t .6 1w r T 1~ L D ~ 6 1D 6 m u ) L f f i U L j G 6 i I E G l f f i r n q _
~ 6 Jr b r O l u L j i 9 ] 6 1l ! Ji l i i f ; ! 6 1D 6 U ! f > r r L L q _ , ~ t .6 1~
6 B ! J~ 6 1D ~ 6 T L D i 9 ] 1T [ ! ; ~ ~ u S 16 l I T I E u ) 6 T T 6 l .j i l i
f f i r r L L q _ , G l ~ r r L r T G l 6 l Jr b r O l f f i i l l U 6 U 6 l Jr b r O l r b
2 - ! J( l : P L L q _ , ~ t .6 1W r T 1~ 2 - r T 16 1D L D U C 8 u r r r T 1r b ~
~ 6 1D 6 U 6 1D L D~ r r r f u c G 1, 6 j l C 8 ~ c F 1w , @ 6 l I T~ ~ ~
~ ~ 6 O l 1f f i ! Jr b l D ~ 6 1D 6 U 6 l J6 l I T r r f f i L D ~ l E f f i U U L { ] ,
,@~w G l u r r ~ 6 l 5 1w r r G l f f i r r ~ L r r t .q _ { ] i l i , 6 T 6 l I T i 9 ]
L D ~ u t S 1r b i l i , ~ ~ t S 1r b i l i 2 - r T 1w ~ t .6 1~
C 8 ~ c F 1w ~ ~ 6 1D 6 U 6 l J~ ~ i l i t S 1 t S 1! JU r r f f i ! J~
4 i J.D 1 j f JT m G 'r u , ~ '\u ~ ~
. ! l 1 6 i J . l 1 i r r ~ ~ r u ! b ~ ~ 6 ! l ji J ~ ! D, ,g l 1 6 l J r T l 6 i f
G L j r r ; m . I T i l i U ! f , L O r r ~ ~ u J U@tn.
@ [ ! ; ~ l O W 6 1 6 b u tf f i l 6 1 1 G ..'f U J6 I J., 'P P : l ! & " r r ~
u r r l E c G 1w i l i G l u r b r O l u u C 8 ~ r r { ] , G l u t .6 1~ i l i
~ 6 1D L W C 8 6 l J~ L q _ w 6 l J6 l I T r r f f i 6 l .j i l i , @ l E c G 1~
C 8 l D ~
~ i l i t S 1 t S 1! JU r r f f i ! J~ 19 5 4 6 i ) , t S 1l D [ ! ; ~ 6 l J6 i ) G l 6 l JL L q _ ~ i 9 ] 6 1D l D l E ~ f f i r r
6 1DL Du S 16 i ) 2 - si r 6 T T mIl r T 16 i ), ~ 6 l J r T t S 1l D U U ~ r b c F 16 U 6 l J L r f u f f i i l l
( I p ~ 6 l I T r T t S 1l D [ ! ; ~ 6 j l 6 l J~ 6 T ~ l D ( l p 6 1D l D u S 1~ i l i , 19 7 0 i l i ~ ~ ( ]
! f > r r ~ C 8 u ! Jr r ~ 6 1D 6 l I T u U 6 i ) f f i 6 1D 6 U l E f f i W f f i i l i L j 6 l J~ r b ~ W ~ ~
L D r r c G 1m l D C 8 6 l J6 1D 6 T T u S 1C 8 6 U ,~ t .6 1~ L D r r 6 m 6 l Jr T C 8 u ! J6 1D 6 l Ju S 1~ ~ r f u
! Jr r r T u u 6 m U c G 1! Jr f u f f i i f ; ! f f i ~ a o c F 1w r r 6 l I T G l L D 6 T T 6 l I T = r T 6 l J6 U ~ ~ 6 i ) ( ~
G l ! f > 6 i ) C 8 6 l JG 6 i a o 1T [ ! ; 6 1D ~ w L q _ u S 16 i ) ~ ! Ji l i U L D r r c G 1, w r r ~ G RE E N F I E L D
6 1D L D ~ r r 6 l I T ~ ~ 6 i ) ( l p L q _ 6 l J6 1D L [ ! ; ~ G l u r r ~ L ~ ~ ) f f i W U L j ~ i 9 ] 6 f f i 1w r r 6 i )
s u r n l r f f i L L q _ f f i 6 U [ ! ; i 9 ] G l f f i r r ~ L 6 j l 6 l J~ 6 T ~ l D ( l p 6 1D l D u S 1~ i l i , @ [ ! ; ~
c F 1W 6 l 5 1W U L j I E f f i L { ] 6 1D ! J6 1D W U ~ 6 l .j G l I T I i J6 l J~ r b ~ ~ l J..j 6 1D L W 6 l J~
6 T ~ l D ~ u ~ u S 16 l I T r r 6 i ) 2 - [ ! ; ~ U U L L 6 l J6 l I T r r f f i C 8 6 l J , @ ~ 6 1D 6 l I T 6 l J6 1D ! J6 l J
~ r b ( I p ~ 6 l J[ ! ; i 9 ] 6 i r C 8 6 T T ~ .
! f > r r ~ 6 T 6 l I T i 9 ] 2 - W r T U L L U U L q _ U t S 1r b f f i r r f f i , @ 6 U r f u 6 1D f f i 6 1D W 6 l 5 1L { ]
L j l D U U L L 6 l J L i l i ~ r r ~ ( 19 7 8 ) ~ t .6 1b P W 6 l 5 1{ ] ~ 6 1D 6 U U L j G 6 i f f i 6 i r
, @ w l E f f i i l i ~ r r i l i C 8 L D r b G l f f i r r ~ L 11 , @ ! Jr r @ J6 l J ! f > L 6 l JL q _ I E 6 1D f f i f f i @ ] j l E
2 - r T 16 1D L D C 8 f f i r r r T 1w 6 l J L i l i . ~ 6 l I T i 9 ] , @ 6 T T [ ! ; i 9 ] m l r T 6 l Jw ~ r r 6 l I T 14 6 l Ji 9 ]
t S 1! Jr r w ~ ~ 6 i ) .@ [ i ; ~ w a o 1l i ~ [ ! ; ~ ! JU C 8 u r r ! Jr r .m 1f f i 6 T T r r f f i ~ ~ f f i ~ [ ! ; ~ l l i u r r 6 i u
1T [ ! ; ~ ! JC 8 u r r 6 i u L D r b W i l i u f f i 6 l J~ c F 1r f u ~ c G 1C 8 w r r r T 1~ 6 l Jl P I 6 1D w u t S 1~
u r b r O l , ~ 6 l I T I E 6 l JW ~ r b ( I : P ~ ~ 6 l Jr T f f i 6 T T r r c G 1w , 6 j l C 8 ! J , @ 6 U L c F 1w i l i
G l f f i r r ~ L , , @ ~ Ji l i 7 C 8 U L ~ , @ 6 1D 6 m [ ! ; i 9 ] ~ 6 1D 6 U L D 6 1D l D 6 l Jr r f f i
G l I T W r b U L ~ ! Ji l i t S 1~ ~ ~ i l i t S 1 t S 1! JU r r f f i ! J~ 19 7 8 6 i ) 6 Jr b f f i 6 l I T C 8 6 l J 10
6 l J L r f u f f i i l l ~ 6 1D 6 U L D 6 1D l D 6 l Jr r 6 l I T6 l 5 1~ ~ ~ 6 i ) ~ l J..j ~ U C 8 u r r ! Jr r L L ~ ~ 6 i )
r : r : { ] U L { ] 6 l 5 1L L i 9 ] t S 1~ 6 l I T r T ~ r r ~ 6 T ~ C 8 u r r ~ C 8 l D r r l E s r s u s o r n b
1f , 6 U r r ~ @ 6 1 . s L l T
i ~ r r ~ @ ) ( 8 6 U ~ @ ~ 6 l i r
Ii f i l r r l 6 l j6 ID~ W IT 6 T IIT ,
~ ~ 6 1 w 6 i J . mW 6 l J IT 6 T IIT ,
~ 6 l j6 i u @( 8 ~ 6 1 5 1 W IT .
www.eelamview.com
o
( ! 9 f f i f f i ~@ tb . .m l;6iJC661TI6iJ [5~
G r u : ..t_ q ., G 'iffifTLJl51ffi(!91E@ ) ~!JlffifTffi g)_ 61!J[!J
(gU fTL@ , ~61!J6))6lJfTr ll, Ifl6lJU U y?r f, jffi6ITfTffi
6T6iJ(g6))fT tb [!9[i>ffi (g6lJm r @ tb. G i[5[i>pSl
1J5l6iJ ~ ~ID J, 8'[i;~m tb , @ 6iJ61!J6))(gU JfT
6lJfTLtiJ 6T~~. ~m m ;\) [5fTm @ j
$l(g6))fT t.D LLlT Y [T!!;~6iJ , @ [i;@
ffifT6iJ [561!JLU JfT ffi 6lSlU Jr Tcf, ffi 6lSlID J6lSlID Jcf, ffi
'i, iltiJ6lJ tb 6Tr f, jffi(61!JLU J G i[5[i>pSllJ5l6iJ
~ ~(g[!JfT 8'[i;~m (gLD fT [!9[i>ffi (ItltiJU JfT@ .
6lSlU Jr T61!J6lJU JfT6iJ ffi61!J[T[i;@ 6lSl@ tb, ~@
u [i>pSl ~lflr llU J cf, @ j ffi6lJ61!J6il , @ 6iJ61!J6)).
~m fT6iJ tSl[TU fTffi[Tm ffi6lJ61!J6))U U LLfTr T,
~~ffifT61!J6))(RU J 61!JffilJ5l6iJ ~ ~ID J, 8'[i;~
m !!;@ L(gm (RU J 6lJ[i;@ 6lSl@ 6lJfTr T. ~61!J~
6lJfTr f, j$l G i[5[i>pSllJ5l6iJ ~u tSl, G iU fTL@ tb
61!J6lJ!!;@ cf, G iffifT6lr (g6lJfTtD . ~m (gm fT@
, @ cf, @ jtb (R~fTy?r T ffi6lr 6T6iJ(R6))fT61!J[TlLjtb
a;r r U U fT[i>[!J (R6lJm r @ tb 6Tm ID J 6T~fT(I9ffi
ffifT6ljtb G iU fT@ 6lJfTffi 6Tm r ~U J LD fTm r r 6lJffi
tSl[TU fTffi[Tm G JI 6lJr T~fTm .
6lJ@ jU U 61!J[!JIJ5l6iJ (Itl~m 61!JLD LD fTm r r 6lJ
m fTffi ~6lJ61!J[T(gU J 6T6iJ(g6))fT tb ~m ID J
(g~r T[i;(R~@ !!;(R~fTtb. ~u (RU fT@ ~6lJr T
G i8'IiJ~61!J~ 6T6iJ6))fTtb 6Tm r ~u U fTr Tcf, ffi
, @ u (gU fT@ U 6))!!;~ ~~8'U JLD fTffi , @ cf,
$l~. ~G O l6iJ 6lJ@ ju tSl[i>a;fTm , @ 6))ci;$lU J
LD m [!J!!;61!J~ ~61!JLD !!;@ , 6lJfT[TfT6lJfT[Ttb
, @ 6))cf, $lU J LD m [!Jcf, Ifu LL!!;61!J~ [5LfT!!;~
snmr, ~6lJ(g[T U !!;~[TfT~U [TfTffi , @ [i;@
[5fTtb 6T@ @ 6lJ61!J~ 6T6iJ6))fTtb 6lJfTlfl!!;@
6lJ U 61!JU U [T6lJ8'!!;~6iJ ~~!!;~m fTr T.
~[i;~ (R[5[Ttb su m nb ~6lJ[!JfTLD 6iJ ffiL@
61!J[Tffi61!)6IT6T@ ~ ~6lJr tlLtb G 'iffir r @ U (gu m .
~U U tiJ 6T@ ~fT(g~! , @ U U tiJ 6T@ @ !
~@ ~fTm Ifl[D U LI 6Tm ID J 6lJr llcf, @ j 6lJr ll
~ !!;~!!; ~ 6lJfTr T. 6T[i;~6lSl~ ~U J6lj
~fTL8'~U J(Itltb , @ m pSl ~6lJID Jffi61!J6IT
IlTLtiJcf, ffifTL@ 6lJfTr T. , @ m ID J6lJ61!J[T 6Tm
61!Jm u G U fTm [!J6lJr Tffi6lr 6T@ !!;~fT6IT[TfTffi
[!9[i>u ~[i>@ j ~8'fTm ~6lJr T~fTm .
[5fT(RLD G i8'fT[i;~LD fTffi [5fTLffi!!;61!J~
~U JfTr llcf, ffi6))fTtb 6Tm ID J ~6lJa[T 6Jl
ffi61!J~61!JU J 6T@ ~m r r r T. 6lJ@ ju tSl6iJ g)_ 6lr 6IT
1fl6))61!J[T 61!J6lJ!!;@ ~[i;~ [5fTLffi!!;61!J~ ,
66
G i~r 1lU J 6lJ[i;~@ . , @ cf, ffifT6))U U ~IJ5l6iJ ~tbtSl tSl[TU fTffi[Tm
u [i>p5l 6TLD cf, @ j!!; G i~r ll[i;~@ , , @ 6lJr T , @ 6))r f, j61!JffiU G iU fTG O l
8'fT[T, 6iJ G ~LU U L@ 6lJ[i;~ ~u Sl~!!; ~6lSl[T6lJfT~ffi61Tl6iJ G JI 6lJr T
6Tr nU @ LD L@ G LD U JfT@ jtb. ~tbtSl tSl[Tu fTffi[Tffilm U Ltb g)_ LU LL
1fl6)) ~u Sl~!!; ~6lSl[T6lJfT~ , @ 61!J6IT@ Jr Tffi61l-lm U Lr f, jffi6lr ~Lr f, j$lU J
IlT6lJQ [TfTLtiJ G Jlm ID J, (gU [TfT~61!Jm u u 6iJffi61!J6))cf, ffiy?ffiU Ll61!Jffi
lJ5l[Tfb [!961!J6))U JLD fTm '8'[T8'6lSl g)_ U Jm ' g)_ LU L U 6)) Ll61!JffilJ5l[T~
[!961!Jb1.lU Jr f, jffi61Tlr n llT6lJr Tffi61l-l6iJ G JlLLU U LtiJ [i;~61!JLD U JfT(g6))(RU J
, @ @ 6TLD cf, G iffi6iJ6))fTLD G i~r flU J 6lJ[i;~@ . , @ cf, ID fT6))U U @ j~IJ5l6iJ
[5fTm , @ (g~ u 6iJffi61!J6))cf, ffi!pffi!!;~6iJ 6lSlr fl6lj61!J!JU JfT6IT[TfTffi
G iU fTID lu (Ru [i>[!J tSlr nm r T 6Tm @ ~~6lJ6))ffi ~61!J[!Jcf, @ j ~tiJcf,
ffitiJ 6lSl~U Jtb G i8'liJlLjtb, ~u G iU fT@ @ LD fTm r r 6lJm fTffi6ljtb, G JI
JVP ~~[T6lJfT6ITm fTID 6ljtb , @ [i;~6lJ tb, ~[i>(RU fT@ ~tbtSl
tSl[TU fTffi[T61!Jm G JI U U Jr f, jffi[T6lJfT~G iU Jm ID J g)_ 6))$l[i> U 61!J[!J
8'fT[i>J)JLD u ~lJ5l6iJ (Itlm m ~lJ5l6iJ ~ID ~U 6lJ LD fTm D ayan
Jayathilaka, 6Tm @ lLm , @ [i;~cF IlT6lJG i!JfTLtiJlJ5l6iJ , @ [i;~
, @ 6l))6IT@ Jr TID 6lr U [i>pSllLjLD , ~6lJr TID 61Tlm 8'fT~61!Jm ID 61!J6ITU
u [i>p5llLjtb 6lSlU J[i;@ ID 61!J~U U @ 6lJy?cf, ffitb. ~m r 61!JLD IJ5l6iJ
G i~fT61!J6))cf, ID fTLIfl ~ffi~cFIflG iU JfTm pSl6iJ , @ 6lJ Lr n [5fTr n
, @ 6))r f, j61!JID lJ5lr n ~[i>(RU fT61!J~U J ~[T IflU J6iJ [!961!J6))u [i>pSl 6lJfT~fT
tiJU J(]U fT@ , D ayan 6Tr nG i[!JfT 6lJr T ~u (gU fT@ 6Tm @ 6lJfT~5lSl6iJ
@ jID Jd;$lLfT@ , @ [i;~ [i;~fT6iJ, [5fTm illllLffi!!;@ 61!J[!JIJ5l@ fTLfTffi
6TLD @ LD c6ffi61l-lr n g)_ r fl61!JLD U (RU fT[TfTLL!!;~[i> cF Q 8'IiJ@ 6lJ tb
U r f, jffi61l-lU 61!JU , @ [i;~cF IflID J ~6IT6lSl(R6))@ ltb G i8'IiJU J!!;yffir LU U L
tiJ u G u m fT 6Tm ID J 6Jl ID m r r tb 1fl[i;~!!;~@ (Itlm r @ . ~cf, ffifT6))tb
G i~fTLc6ffitb ~tbtSl tSl[Tu fTffi[Tffilm G i8'U J[i>U fT@ ffi61!J6IT G i6lJ61I-l
[5fTG ID 61I-lG O l [i;@ , Q u tbU fT~tb .2illLID r f, jffi(LfT ffi Ifu r T61!JLD
U JfTlf. ~6lJ~fTffil!!;@ 6lJ[i;~~fT6iJ~fTm [5fTm , @ m ID J 6Tm @
, @ [i;~cF IflID J 6lSlU JU Llc6ID L@ 61!J[T61!JU J 6lJ61!J[TU Jc6lfu tiJU J [!961!J6))IJ5l6iJ
g)_ 6ilG 6ITm .
U 6lr 61Tlu 61!JU U Jm fTffi ~lLj~U G U fT[TfTLL!!;~6iJ '@ [!Jr f, j$lU J
~tbtSl tSl[TU fTID [Tr n, G JI 6lSl~ , @ [TfT@ lJ6lJc6 ID 6iJg))JTr flU u lJ5l[i>lfllLj
u Slr npSl, g)_ 6))$lr n 6T[i;~Q 6lJfT 6lSl@ ~61!J6)) , @ U Jcf, ffi ~6ITU ~
61!JU JlLjLD 6lSlL ~~Ifl[D [i;~ ~fT61!Jm !!; ~6ITU ~U JfTffi U JfT6lJ[TfT~LD
LD ~5ID U U @ 6lJ~[i>@ j, ~6lJr T ~fTm G iID fTm r L , @ 6))LIflU J!!;~6iJ
G iffifTm r tiJ c6 LD g)_ ID J~lLjLD , ~6lJr flm 6lJU J@ (Itl~[T (Itl~[T
, @ [i;~ g)_ ID J~lLjtb 6lJ6ITr T[i;@ G 6lJ m pSlU J61!JLD lLj(gLD (Itlc6$lU J
ffifT[Tm r r G iLD m ID J [5fTm LD ~U tSl@ $lm (g[!Jm .
1958tb ~m r @ [561!JLG iU [i>[!J ~u Sly? c6G iffi~[TfTm , @ m
G JI~U LI [5L6lJtiJc661!JffilJ5lr n(gU fT@ , g)_ @ jLD ~fTr fl@ l6lr ~u Sl~!!;~
G iID fT(iJ[TLD fTID G ID fTlJ5l6iJ ffiU Jr T G JI 6lJr T Q ID fT61!J6)) G i8'IiJU JU U L
L61!JLD u [i>pSl G JI 5lSl~61!J6lJU Q u m r 6lJr T~!!;~61!J~c6 (RffiL
L~6tT!T6iJ, , @ ffillLjLD , @ 6IT[i;~u Sly?r T U fTr T!!;@ c6 G iID fTm r tiJ [i;~fT6iJ
~@ ~tiJ61!JLD !!;~m LD 6Tm ID J 6Tm r ~(RU J ~tbtSl tSl[TU fTffi[Tr n
~lLj~U G U fT[TfTLL!!;61!J~ ~[TLD tSl!!;~~fTlD [5fTtb ~pSl$lm
G [!JfT..D . ~fTm 6T@ !!;~ c6@ jLD U fT61!J~ G i6lJ ffi[T@ (Itl[TLfTm @
6Tm U 61!J~ ~6lJr T g)_ m r r r T[i;~ [i;@ LD , ~m @ , @ 6))LIflU J!!;61!J~
~~.L6lJ~[i>@ j ~U JfTID r f, jID 61!J6IT G i8'IiJ6lJ~[i> ~6lJr T ~m @
, @ 6ITillU J~(R6)) ~U JfT[TfT$l 6lSlLL~[i>@ j ~~fT[Tr f, jffi(tb g)_ m r @ .
~6l.: r T 8'fTr T[i;~ [i;~ ~[Ttbu IflID J @ j@ 6lJfTm @ ~LD @
www.eelamview.com
G l I T I l J P J u r r Q ) \ f f i @ l f f i G l f f i 6 O T l 6 I i l f f i ~ ~ u u r r f f i f f i 1 6 1 i l 1 l J
G l f f i r r 6 i r 6 l J 6 O T 6 l j G l I T W I l J 6 1 5 1 t b t . S 1 1 1 J C 8 u r r ~ C 8 ~ 6 I i l 6 l J U U L L
. 1 5 0m { b 1 ! J L Q ) \ 6 l J ~ P J f f i r r f f i , @ 6 l J r f 1 m l C 8 ! J l
G l l T r r ~ ~ r r f f i ~ u C 8 u r r ~ @ 6 l J r f 1 L l D 1 [ i ; ~ . @ 6 l J ! J ~
l T C 8 f f i r r ~ r f 1 u S l m { b 1 L D 6 m~ { b 1 m C 8 u r r ~ . @ 6 l J r f 1 P J
f f i 1 6 1 i l L ~ ~ ~ r l i l f f i f f i 6 l i l 6 ml l J r r y S 1 6 1 i l 1 l J 6 1 5 1 P J W , . 5 0m
~ ! J L L Q . f f i G l f f i r r Q ) \ ~ ~ ~ L m < Q ! , ! J t b t . S 1 ~ ~ @ 6 l J ! J ~ ~ l l J r r
f f i t b , ~ 6 O T ~ 6 l J r r l P [ ! > r r ml m u r r ~ G G l I l J I T f f i t . S 1 ! J G G l ~ f f i 6 i r
C 8 u r r mW ~ 6 \ ) 6 I i l f f i ~ @ l u 6 1 5 1 f f i f f i c ! : p L Q . l l J r r ~ 6 1 5 1 ~ ~ ~ e ; i )
f f i y S 1 ~ ~ U L Q . G l ~ r r L r T f f i 1 m[ D ~ .
< Q ! , 6 U i i r L r r 6 U i i r Q ) \ f f i r r 6 \ ) L D r r f f i ~ G l ~ r r L r T [ i ; ~ < Q ! , l l . j ~ U
C 8 U r r ! J r r L L ~ ~ m C 8 u r r ~ U 6 \ ) C 8 l T r r ~ 6 I i l 6 O T f f i 6 l i l 6 1 T ~
~ t b t . S 1 t . S 1 ! J U r r f f i ! J m 6 T ~ r T G l f f i r r 6 i r 6 1 T C 8 [ ! > r T [ i ; ~ ~ . . @ 6 l J r f 1 m
u r r r T 6 I i l 6 l J l l J r r 6 1 T ! J r r f f i . @ [ i ; ~ 6 T L D f f i G l f f i e ; i ) 6 \ ) r r t b U 6 \ )
~ L 6 I i l 6 l J f f i 6 i r L D 6 0T t b ~ 6 1 T r T [ i ; ~ C 8 u r r ~ ~ t b , ~ 6 l J r T L D 6 0T t b
~ 6 1 T ! J r r ~ G l I T I l J P J U L Q ) \ ~ [ i ; ~ ~ ~ 6 I i l L f f i G G l 6 1 T G l I l J e ; i ) 6 \ ) r r t b
~ r r 6 U i i r Q ) \ 6 l J ~ P J ~ 6 l J r T ~ 6 O T ~ . @ 6 \ ) L 8 ' 1 1 1 J ~ ~ e ; i )
G l f f i r r 6 U i i r L Q . [ i ; ~ ~ W ~ C 8 1 1 J ~ ~ 6 I i l 6 ml l J r r f f i 6 1 5 1 6 1 T r l i l f f i 1
. @ [ i ; ~ f f i f f i 1 m[ D ~ 6 T mW a n p 5 1 6 O T r r e ; i ) ~ ~ L l 6 l i l f f i
I l J r r f f i r r ~ . . @ ~ u P J p 5 1 [ ! > r r m ~ t b U L L t b ~ L Q . f f i f f i C 8 6 l J 6 U i i r
L Q . 1 l J ~ 6 l J 8 ' 1 1 1 J L l e ; i ) 6 I i l 6 \ ) . . @ ~ u P J p 5 1 ~ [ i ; ~ f f i f f i r r 6 \ ) f f i L
L r l i l f f i ml e ; i ) . @ [ i ; ~ 1 f C 8 l T r r ~ G G l 6 O T f f i 6 l i l 6 1 T C 8 1 1 J ~ 6 l J r r f f i f f i f f i
f f i r r 6 \ ) r r f f i . @ [ i ; ~ 8 ' 1 6 \ ) C 8 ! J . @ ~ P J 1 f I T r r L 8 ' 1 1 1 J t b a n p 5 1
l l . j 6 i r 6 1 T 6 O T r T .
~ t b t . S 1 t . S 1 ! J U r r f f i ! J m 6 T ~ r T G l f f i r r 6 U i i r L c ! : p ~ e ; i ) u r r r f 1 1 1 J
C 8 l T r r ~ G G l 6 O T ~ 6 l J r T C 8 L D e ; i ) t . S 1 ! J ~ L D r T ! J r r ~ s U f f i r r [ i ; ~ ~ r T
6 l J r r f f i ~ ~ r r e ; i ) ~ 6 l ! 1 l T l f f i f f i U U L L . @ [ i ; ~ I l J . . @ 6 \ ) r l i l G G l f f i l u
u [ i ; ~ L D r r t b . . @ ~ @ l f L r r f f i ~ ~ r r m ~ 6 l J r T c ! : p ~ m C ! : p ~
6 \ ) r r f f i U u r r r f 1 1 1 J l ~ ! J 8 ' 1 1 1 J e ; i ) . @ ! J r r ~ 6 l J 1 f C 8 l T r r ~
G G l 6 0T f f i ~ 6 i r 6 1 T r r f f i f f i U U L L Q . [ i ; ~ 6 I i l ~
I l J r r 6 l J t b ~ p 5 1 6 l J r T . . @ [ i ; ~ 1 f C 8 l T r r ~
6 I i l 6 O T 6 I i l 1 l J ~ t b t . S 1 t . S 1 ! J u r rf f i ! J m 6 T s U 6 l J r r w
~ r r mG l f f i r r 6 U i i r L . @ 6 \ ) L 8 ' 1 1 1 J ~ ~ e ; i ) ~ ~
6 l j t b ~ 6 I i l 1 T I l J r r ~ G l I T I l J P J U L Q ) \ c ! : p p 5 1
1 l J L Q . ~ ~ r r r T 6 T mU ~ @ u G l u r r @ ~ u 6 \ ) ! J r r
~ t b U ~ I l J U U L L Q . f f i t b 1 T r f 1 ~ ~ ! J
L Dr r t b . : i 1 ' r u Q P f f i 4 1 1 1 J L Dr r 6 0T6 l J r T
. @ [ i ; ~ @P;~UJ-.:5\)ffiI~a; l u u [ i ; ~ ~
~ m @ > ~ ~ ! J ! 5 [ n f l f f i 6 1 T l r u l 6 l J t b ,
~ u G l u ~ @ ~ . . @ [ i ; ~ l l J r r 6 1 5 1 m G l 6 l J 6 l T 1
6 1 5 1 6 l J f f i r r ! J 1 f G l I T I l J 6 \ ) r r 6 1 T ! J r r f f i 6 1 5 1 6 1 T r l i l f f i 1
1 l J 6 l J L D r r 6 O T J oy t i n dr a D i xi t < Q ! , 6 l J r r r T .
, @ G l i r T ~ ~ ~ ~ J u i i u ~ ~ ) ~ u t 51 s ir
wiT 1 99. 8 t b ~ ~ @ ~ . r r m G J : @ ' ~ w
"As s i gn r u e n r i n C ol omb o" or 6 f l [ D
qlf>!ba;~~ob ~ 6 l ) T ~ ' f f i ~ @ f f i f f i 6 ' l 1 r r
< >ii; J6 U~6 lT ~ ~.
U ~ 6 l j ' G l I T W 6 l J ~ G l u r r ~ ~ L D r r 6 O T ~
6 T 6 O T 6 T 6 U i i r ~ f f i 1 C 8 [ D m.
~ L l ! J l r T f f i ml m [ ! > 6 \ ) mf f i 6 l i l 6 1 T U t . S 1 ! J ~
~ ~ ~ U Q ) \ ~ ~ 6 l J ~ e ; i ) l 8 ' 1 [ D [ i ; ~ ~ ! J 8 ' 1 1 1 J e ; i ) - . @ ! J r r
~ 6 l J 1 T ~ l l J r r f f i c ! : p m~ 6 I i l 6 \ ) f f i ~ ~ . If. 6 1 5 1 . L j . r o1 f f i 6 i r
~ l l J r T [ i ; ~ ~ P J D i xi t ~ 6 l J i T f f i 6 i r 6 f f i r r ! J 6 mr l i l f f i 6 l i l 6 1 T ~
~ 6 O T ~ L j ~ ~ f f i ~ ~ e ; i ) ~ ! J e ; i ) u U Q ) \ ~ ~ l l . j 6 i r 6 1 T r r r T . ~ ~ C 8 6 \ )
c ! : p ~ 6 \ ) r r 6 l J ~ r r f f i ~ 6 l J r T p 5 1 U L S 1 L Q ) \ 6 i r 6 1 T ~ ~ r r m . @ r l i l
p 5 1 u t . S 1 L u U L C 8 6 l J 6 U i i r L Q . I l J ~ r r t b .
c ! : p ~ 6 \ ) r r 6 l J ~ r r f f i , ". @ [ i ; ~ . @ l l J f f i f f i ~ ~ m ~ 6 I i l 6 \ ) 6 l J ! J r r 6 O T
C 8 6 l J . t . S 1 ! J u r r f f i ! J ~ L t b f f i r r 6 mU u Q ) \ t b f f i L Q ) \ u u r r Q ) \ ,
L D 6 O T 6 l j W ~ , . @ 6 \ ) r l i l 6 l i l f f i ~ ~ L l ! J l r f 1 m L l l L 8 ' 1 6 T m[ D
. @ 6 \ ) L 8 ' 1 1 1 J ~ ~ P J f f i r r f f i ~ ~ m6 l i l 6 O T ~ r T U U 6 mt b G l I T W
~ 6 i r 6 1 T 6 I i l L D < Q ! , f f i 1 1 1 J 6 mr r ~ l T l l J r l i l f f i 6 i r < Q ! , t b . . @ 6 l J r T
I l J r r ! J r r ~ t b 6 T U U l I j . 6 1 5 1 L D r T 8 ' 1 f f i f f i u u L L r r ~ t b , . @ 6 l J r f 1 m
G l [ ! > @ J 8 ' 1 e ; i ) 1 l T ~ [ i ; ~ ! J ~ r r f f i t b l l T 6 l J r r 6 l i l 6 \ ) 6 1 5 1 L G l L r f 1 [ i ; ~
G l f f i r r 6 U i i r L Q . u u 6 I i l ~ l l . j t b , . @ 6 l J r f 1 L t b ~ m6 l i l 6 O T ~ ~ P J
~ i T u u 6 l ! 1 l T l f f i t b l l T u r r 6 l J t b ~ 6 i r 6 1 T G l ~ mU 6 I i l ~ l l . j t b ,
. @ 6 l J r T . @ I l J P J G G l f f i l l J r r 6 O T . @ ! J r r ~ 6 l J 6 l J e ; i ) 6 \ ) 6 I i l L D 6 I i l I l J f f i
G l f f i r r 6 l i l L l l J r r f f i U G l u P J [ D l 6 l J r T 6 T mU 6 I i l ~ l l . j t b 6 T 6 l J t b
L D W f f i f f i c ! : p L Q . l l J r r ~ " 6 T 6 O T ~ 6 O T ~ L j ~ ~ f f i ~ ~ e ; i ) ~ t b t . S 1
t . S 1 ! J u r r f f i ! J 6 I i l 6 O T U L j f f i l P [ i ; ~ 6 i r 6 1 T r r r T D i xi t ~ 6 l J r T f f i 6 i r .
. @ C 8 ~ C 8 u r r mW ~ r r m . @ [ i ; ~ 1 l J ~ 6 I i l L D ~ f f i r r f f i t b
U 6 I i l L c ! : p @ 6 l J ~ P J t b G l u r r w u u r r f f i u u 6 l ! 1 l T l L j r f 1 [ i ; ~
G l 6 \ ) U L Q . G l 6 O T mL G l ~ 6 O T ! J e ; i ) D i p i n de r S i n gh ~ 6 l J i T
f f i @ l t b ~ r r m 6 T @ ~ 1 l J ' I P KF i n S r i L a n ka ' 6 T m[ D
L j ~ ~ f f i ~ ~ e ; i ) ~ t b t . S 1 t . S 1 ! J u r r f f i ! J @ l f f i u L j f f i ! J l r r ! J t b
@ ! > L l I j . l l J C 8 ~ r r Q ) \ ~ mW 6 1 5 1 L r r ~ , 6 T u G l u r r @ ~ t b . @ [ i ; ~ 1 l J
~ 6 I i l L D ~ U U 6 l i l L u S l 6 O T 6 I i l ! J ~ ~ t b C 8 L D e ; i ) < Q ! , C 8 ! J r r f f i f f i 1 1 1 J L D r r 6 O T
L D ~ U L j 6 I i l 6 l J f f i f f i 6 I i l 6 l J ~ ~ 6 i r 6 1 T 6 1 5 1 1 1 J f f i f f i ~ ~ [ i ; ~ ~ ~
~ 6 1 T 6 1 5 1 6 \ ) r r 6 O T gmr f f i f f i t b L D P J W t b C 8 u r r r T L j r f 1 l l . j t b ~ [ D 6 I i l L D
G l f f i r r 6 U i i r L 6 1 5 1 Q ) \ ~ 6 I i l 6 \ ) U L j . r o1 f f i @ l f f i , ~ 6 O T ~ L j ~ ~ f f i
L D r r 6 O T ~ . @ L ~ 6 I i l f f i l l J r r e ; i ) 6 l J ! J l r l i l t b
l S a l u t e 6 T mW t b 6 l J r T 6 l ! 1 l T l ~ ~ 6 i r
6 1 T 6 I i l L D ~ t b t . S 1 t . S 1 ! J U r r f f i ! J ~ m . @ 6 \ ) L 8 ' 1 1 1 J
~ W ~ 6 I i l I l J f f i G l f f i 6 1 T ! J 6 1 5 1 u u ~ r r f f i C 8 @ J
~ 6 I i l L D [ i ; ~ 6 i r 6 1 T ~ .
. @ [ i ; ~ 1 l J ~ 6 I i l L D ~ f f i r r f f i t b U 6 l i l L
u S l m I l J r r l P . u ~ ~ ~ 6 1 T U ~ l l J r r f f i U
u 6 l ! 1 l T l L j r f 1 [ i ; ~ Q 6 \ ) U L q . G ) 6 O T 6 i l ' L G i mB n ' T ! J 6 \ )
S . C . S a r de s h P a r i de G ! Q J O ! I 1 U S h": ' @ 6 i r r n
' As s i gn r n e n t J a f f n a ' 6 r 6 ' in :fP 4~4i
f f i ~ ~ ~ t b ~ L l l P 1 f ! J l 6 1 5 1 Q ) \ ~ 6 I i l 6 \ ) u
L j . r o1 f f i ml P J U L j ~ ~ f f i < Q ! , 8 ' 1 r f 1 1 1 J ! J r r e ; i )
L j f f i ! J l r r ! J t b @ ! > L L U U L L Q . f f i f f i 1 [ D ~ . . @ [ i ; ~
. @ l l J f f i f f i ~ ~ L t b f f i r r 6 mU u Q ) \ t b f f i L Q ) \ U
u r r Q ) \ , ~ t b 6 l i l L D 6 T ~ P J t b ~ r T u u 6 l ! 1 l T l f f i
t b ~ m6 l i l L D , ~W~, l p 5 1 f f i
C 8 f f i r r 6 l i l 6 1 T C 8 [ ! > r r f f i f f i 1 1 f G l I T I l J P J u Q ) \ t b
~ [ D 6 I i l L D , L D P J W t b G l ~ r r y S 1 e ; i ) ~ L u 6 1 5 1 1 1 J e ; i )
6 T mU 6 l J P J [ D r r 6 \ ) ~ L l ~ ! J l 6 1 5 1 Q ) \ ~ 6 I i l 6 \ ) u
L j . r o1 f f i 6 i r C 8 L D e ; i ) [ ! > r r m L l f f i 6 l j t b L D ~ U L j
6 I i l 6 l J ~ ~ f f i f f i 1 mC 8 [ D m 6 T mW t b , ~ L l
" ) t b L . S 1
L . S 1 ! JU I Tf f i ! J 6 f u
6 T @ r r ! c l f f i I T 6 O b T L
( ! P ) 6 \ ) U I TITl w
( 8 a : I T ) 6 0) 6 01 ,
~ 6 l J r r ( 8 L D 6 \ )
L . S 1 ! J ) L Dr r ! J I T~ 6 i J
f f i I T ! i > @
r t )lr r 6 l J I T Bi ~ ~ I T 6 \ )
g; l ~ B ; f f i U U L L
! i > @ w -
) 6 U f f i . J 6 O ) f f i
~ U U ! i > ) L D I T @ > t b
67
www.eelamview.com
~ L D 6 n l L ~ w i D [ ! 5 l 6 O T r r r i . ( ! p ~ 6 i J ( ! p ~ 6 \ ) r r l D
6 T 6 O T I f , t . D [ 5 t . q . U U ~ [ i : J ' i 6 U r r W U
6 n l U ~ ~ [ i ; ~ r r r i . ~ 6 U r i [ 5 r r L I D ~ 6 n l ~ 6 U U
U 1 @ l 1 t . D , U 1 ~ 6 n l L D ~ r r 6 O T ~ : i ! @ l I t . D 6 n l 6 U ~ { ! ) J
~ U r r r : r L D r r l D . @ w l f , f f i l 6 O T r r r i . ~ 6 U r i ~ w r r
r f l ~ ~ ~ ~ r : r G l w r r [ 5 r r L I D t . D ~ { ! ) J ~ r r ~
6 T ~ ! ! ) l i f ; l 6 n l 6 O T l f , f f i I ~ p : l ~ . . @ ~ ! ! ) l G l L ~
L D r r r i l f , G l l D r r r b J f f i l r : r 6 l D G l I f ~ L r f l 6 i J 6 T 6 O T { ! ) J
! 9 J T p : l r r 6 U { ! ) J [ 5 r r L l D t b ! 9 J T [ i : J ! ! ) l I f , I D G m I f ,
I D r r 6 0 T [ 5 t . q . I D L ~ ~ L D 6 n l L ~ W [ ! 5 l w ~ U r r { ! ) J
[ 5 r r ~ ~ 6 U I f , ' i 1 D t . q . ~ ~ 6 n l ~ 6 T @ : i !
~ 6 O T ~ . [ 5 r r ~ . @ { ! ) J 6 U 6 n l r : r 6 U r : r I D r r r : r G m t . D
[ 5 r r 6 O T 6 i J 6 \ ) [ 5 r b J l D 5 I T ~ [ i ; ~ c Q ! , r : r t . D U t . D ~ r r ~
6 T ~ ! ! ) l 6 T @ : i ! ~ 6 O T ~ . . @ { ! ) J f f i W ~ t . D U L L
L D 6 i J 6 \ ) , U 1 r : r u r r l D r : r f f i l ~ c Q ! , 6 n l L D 6 n l W ,
1 D 6 i J 6 l S 1 ~ [ ! 5 l 6 n l 6 U U U [ i : J [ ! 5 l G l l f r r 6 i J 6 U ~ [ i : J
[ 5 r r J t . D ~ [ 5 r : r t . q . W r r 6 O T I f r r L ~ W r r a : , . @ 1 f , 1 D
~ 6 U 6 l l i r r @ t . D 6 T ~ p : l . @ ~ W f f i ~ : i ! I l . j L ~
. @ 6 n l ~ 8 0 f f i L t . q . l f , l D r r L @ f f i I ~ p : l ~ . . @ { ! ) J
L D L @ L D 6 i J 6 \ ) ~ L D 6 n l L U ~ U 8 0 f f i l f , a : , 6 n l 6 \ ) 6 n l W
u n o ~ 6 U r f l L ~ L D 1 D [ i : J ! ! ) l 1 f ,G l a : , r r 6 l l i r r ~ L ~ .
~ 6 U r i ~ U f f i 6 U : i ! 6 i J [ 5 t . DU 1 1 f ,6 n l 1 Du S 1 6 i J6 n l 6 \ )
G l l f w 6 \ S l 6 i J ~ r r ~ 6 T 6 O T I f , [ 5 t . D U 1 I f , 6 n l a : ,
6 T ~ ! ! ) l 1 f n . ! ! ) l 6 U r r r i . c Q ! , 6 O T r r 6 i J ~ L D 6 n l L U
~ U ~ ~ 1 f 1 D 6 \ ) J g l L U r b J l D 6 n l 6 1 T I l . j t . D ~ [ i ; ~
~ L D 6 n l ~ ~ 6 U r i 6 T ~ U { ! ) J U 6 \ ) I f , ~ G l ~ r f l
w r r { ! ) J .
~ ~ ~ ~ r r @ L D L @ t . D i f ; l ~ ! ! ) l 6 l S 1 L 6 l S 1
6 i J s n s o , ~ L D @ l I t . D U 6 \ ) I D r r r T Iw r f u I D6 n l 6 1 T8 0
G l l f w ~ r r r i . 6 U U 4 1 f , I D r r 6 O T ~ . @ 6 n l 1 f 1 f ,
@ ~ 6 U 6 l l i r r @ G l L D 6 O T ~ 6 n l ~ ~ [ ! 5 l ( ! p a : , t . D
G l l f w ~ r r r i . U 1 ~ 6 O T r i ~ ~ ! ! ) l 6 n l I D G l W
@ ~ { ! ) J U ~ : i ! r T l 6 n l I D 6 n l W c Q ! , r : r t . D U 1 ~ { ! ) J~ ~
p : l r r L G l I f W : i ! I D 6 n l 6 1 T G l 6 U m 1 u S 1 L L r r r i .
' ~ ~ 6 i J ' 6 T ~ p : l G l u w r f l 6 i J ~ 6 n l 1 b c Q ! , r : r t . D
U 1 ~ ~ ~ r r l D i f ; l 6 n l 6 O T l f , f f i I ~ p : l ~ . ~ : i ! 6 i J i.nn,
I f r r 6 n l 6 \ ) 6 U 6 1 T r r 1 D ~ : i ! 6 i J [ 5 6 n l L G l U ! ! ) l t . D ~ ~
p : l r r L G l I f W : i J a : , 6 n l 6 1 T f f i L 8 o a ; L 6 T @ : i ! G l 6 U c l 1
t E @ G l l f w l b r r r i . [ 5 r r r f u l D 5 I T s r s o s o m o ~ 6 n l 1 b
6 U r r r f u f f i l 6 U r r ~ U ~ U r r t . D . ' i [ 5 r r 5 I T ~
G l I f l i . J : i ! ~ [ i ; ~ U u ~ r f l 6 n l I D u S 1 6 i J G l 6 U 6 1 l 1 w r r
6 O T { ! ) J ,~ 6 U ! ! ) l G l I f w ~ ' ~ ~ 6 i J ' ' i ~ ! ! ) l l f ,
L D r : r G m ~ 6 l l i r r L 6 n l 6 O T 6 T ~ ! ! ) l ~ 6 U t . q . I f , 6 n l a : ,
w r r l D 6 T @ ~ U U L t . q . [ i ; ~ { ! ) J . U r r L l f r r 6 n l 6 \ )
. L D r r G m 6 U r f I ~ . 2 . . . G m 6 l 1 I D 6 n l 6 1 T : i ! t . q . ~ : i ! ~
68
w r i L D ~ : i ! u S 1 6 i J i f ; l 6 \ ) 6 l 1 t . D . 2 . . . G m r i 6 U 6 n l 6 \ ) I D 6 1 l 1 ~ U 1 r : r: i ! u 6 \ S l u ~ u
~ . F F . 6 l S 1 . 4 6 \ S l 1 D 5 I T 6 T ~ ! ! ) l t . D , . @ [ i ; ~ . 2 . . . G m r i 6 U 6 n l 6 \ ) I D 5 I T ~ ~ w r r
: i ! S t . D 6 U 6 n l r : r 6 l S 1 @ ~ 6 n l 6 \ ) u 4 6 \ S l 1 D 6 n l 6 1 T ~ y S l ~ { ! ) J 6 l 1 1 L ( ! J l t . q .
w r r @ J 6 T ~ p : l ~ U 1 u U 1 r : r r r w ~ { ! ) J L ~ 6 O T [ 5 r r ~ : i ! t . D U 1 C l l 6 O T ~ 6T~
! ! ) I t . D G l 6 \ ) U t . q . G l 6 O T ~ L G l m 6 O T r : r 6 i J P a n d e ~ 6 U r i l D 5 I T G l ~ r f I 6 l 1 1 ~
{ ! ) J 5 I T 6 1 T 6 n l L D. @ [ i ; ~ . @ W I f , I D ~ : i ! ~ ~ 6 n l 6 \ ) 6 U r f l ~ . @ 6 \ ) L ~ W . 2 . . . ! ! ) l : i !
1 f , 8 0 I f r r ~ ! ! ) l u l D r i 6 U l b r r I D C l l 6 U ~ 6 n l L D [ i ; { ! ) J 5 I T 6 1 T@ I .
D 7 0 a : , m 1 6 i J 6 l 1 1 @ ~ 6 n l 6 \ ) U 4 6 \ S l 1 D 5 I T C l l L D [ i : J G l l D r r 6 l l i r r L U 6 \ )
4 r : r L . f l I D r : r ~ I b r r l f , ~ 6 i J I D 6 n l 6 1 T ~ L I f , 6 U ~ [ i : J l D r r l D , H i t l e r ,
R 0 1 T I . l l e l i D 1 f , G l l D f T @ ~ ~ a : , L L 6 n l 6 1 T ~ U f T ~ ! ! ) l , z s r r s o i o G l l f ~ p : l
m 6 O T r r : i ! u : i ! J . R . G l m w 6 U r i ~ ~ 6 O T r r ~ 6 O T { ! ) J L D L D I D 6 O T r r 6 O T
B r i g a d i e r W e e r a t u n g a 6 l 1 1 i D , 6 U L l f , f f i l i D 8 0 G l l f ~ ! ! ) l 6
L D r r ~ i 5 : i ! 6 i J 6 T 6 i J 6 \ ) r r 6 l 1 1 ~ U W r b J l D r : r 6 U r r ~ ~ 6 n l ~ I l . j t . D ~ L l f , f f i I 6 U t . D
u t . q . ! L ~ ~ r : r 6 l 1 1 L t . q . [ i ; ~ r r r i . B r i g a d i e r W e e r a t u n g a . @ [ i ; ~ 1 f ,
I D L L 6 n l 6 1 T 6 n l W i f ; l 6 n l p : l C l l 6 U i D p : l ~ 6 U I f , U ~ u r r : i ! w 6 U 6 i J 6 \ )
6 n l L D E m W I f , G l l D r r @ I f , t . D ~ [ 5 r r l f , L ~ 1 9 7 9 t . D c Q ! , 6 l l i r r @ J u l y
L D f T ~ . b G l l D r r f f i r : r L D r r 6 O T ~ [ i ; ~ u u w r f u a : , r : r 6 U r r ~ ~ ~ 6 n l L 8 0 I f L L ~
6 n l l b l l . j t . D [ 5 6 n l L ( ! p 6 n l [ D I f , 1 f , G l l D r r 6 l l i r r @ 6 U [ i ; ~ r r r i m 6 O T r r : i ! u : i !
G l m w 6 U r i ~ ~ 6 O T r r . c Q ! , 6 O T r r 6 i J ' i 6 n l 1 D ~ { ! ) J u u r r l f , f f i l I l . j L ~ c Q ! , r : r t . D
U 1 ~ 1 b . @ w l f , l D ~ 6 n l 1 b L D r : r 4 6 U y S l . @ r : r r r W l 6 U ~ 6 n l ~ 1 f , G l l D r r 6 l l i r r L
~ ! D 6 L r b J l D r r U u 6 n l L u S 1 6 n l 6 O T 6 T : i ! r i ~ { ! ) J ' W w r r ~ ~ 6 n l 6 \ ) I D 6 l r I , I I , I I I
6 T ~ ! ! ) l 3 u r r r f l w 1 l . j ~ ~ r b J a : , 6 n l 6 1 T U 4 r f 1 [ i ; @ J t 3 r : r r b J f f i l U U 6 n l L W ~ ,
~ r r r h l . $ 1 6 T : i ! r i U 4 U U 6 n l L W ~ , I D L i D 4 6 \ S l 6 T ~ [ D I D L i D U 6 n l L
~ ~ [ ! 5 l w 6 U r r ~ U 6 n l L 6 T ~ U 6 U i D 6 n l [ D 1 f , G l l D r r 6 l l i r r L ~ r r l D ,
~ ! D 6 \ ) r b J l D r r . @ r : r r r W l 6 U ~ : i ! i D 8 0 I f L D U 6 \ ) t b . 2 . . . 5 I T 6 1 T , L D r : r 4 6 U y S l
1 l . j ~ ~ t . D 4 r f 1 l l . j t . D 6 U 6 \ J 6 \ ) 6 n l L D G l u r r [ i ; : i ! w ' i . @ r : r r r W l 6 U
. @ w 5 l D L D r r l D ~ . F F . 6 l 1 1 . 4 6 \ S l a : , 6 n l 6 1 T L D r r i D [ ! 5 l w 6 n l L D ~ { ! ) J U u : i ! 6 \ ) t . q .
6 U w r t J f f i l 6 O T r r r i ~ 6 1 T U : i ! ~ t . D U 1 U 1 r : r u r r 1 D r : r ~ ~ 6 U r i 1 D 5 I T . . @ [ i ; ~ 8 0
I f r r ~ ~ 6 O T 6 n l W i f ; l 6 n l 6 \ ) [ 5 r r L @ 6 U ~ [ i : J . @ 6 U r T l L t . D I D r r G m U U @ t . D
. @ 6 \ ) L ~ W . 2 . . . ! ! ) l : i ! C l l w ( ! p l f , f f i l w I D r r r : r ~ w r r l D 6 l 1 1 6 1 T r b J f f i l w { ! ) J
6 T ~ U 6 n l ~ w r r t . D L D ! ! ) l I f , I D ~ 6 U r r , L D 6 n l [ D I f , I D C l l 6 U r r ( ! p t . q . w r r @ J .
@ W i D 6 n l I D ~ W ~ 6 O T { ! ) J [ 5 6 l l i r r U G l 6 O T ~ ! ! ) l t . D , 6 U r r ~ I f , 6 n l I D ~ w
~ 6 O T @ 1 b ~ { ! ) J 6 U c Q ! , l f r r G l 6 O T ~ ! ! ) l t . D , I f r f l ~ : i ! r : r ~ L D ~ 6 O T { ! ) J 6 U y S l
I D r r L t . q . G l w 6 O T 6 l 1 t . D 1 f n . [ ! 5 l I f , G l l D r r 5 I T t . D ~ t . D U 1 U 1 r : r u r r l D r : r ~ , L D f f i I ~
6 \ ) L i i L 4 1 f , I D r r I D ~ w f f i U 1 r : r r r ~ 6 T U U L q . ~ ~ ~ 6 n l 6 O T U U 1 p : l r i
. @ y S l . 1 . j U @ ~ { ! ) J 6 U 6 n l I b U G l u r r L u @ ~ ~ r r @ J 6 U r r ~ [ i ; { ! ) J a : , r r L
L q . 6 O T r r C l l r : r r r ,~ 6 i J 6 U y S l 6 n l W U U 1 ~ u i D [ ! 5 l ~ ~ t . D U 1 U 1 r : r u r r l D ! T J t . D
~uSI~ L D l f , l D m 1 ~ L i i L U 1 [ i : J l D r r l D I b r r ~ G l l D r r 6 l l i r r L . @ 6 \ ) L ~ W ~ 6 n l ~
~ 6 n l _ 6 U ~ i D l D r r l D ~ ~ ~ 6 n l 6 O T U U 1 p : l r i 6 T [ i ; ~ 6 l 1 1 ~ L D r r 6 O T . @ y S l 6 l S 1 [ i : J
. 2 . . . L U @ ~ { ! ) J 6 U 6 n l ~ I l . j t . D I f f f i l ~ { ! ) J 1 f , G l l D r r 6 l r 6 1 T 6 l 1 t . D , ~ 6 \ ) I f L D W r f u
I D m 1 6 i J . @ ~ 6 O T r r 6 i J I d , r f l U U 6 n l L W 6 l 1 t . D ~ w r r r : r r r l D . 2 . . . 6 l r 6 1 T 6 n l L D W f T
6 O T { ! ) J ~ 6 U r f I ~ . @ 6 \ ) L ~ w ~ : i ! i D l D r r 6 O T . 2 . . . ! ! ) l : i ! I f , 8 0 I f r r ~ ! ! ) l
U l D r T 6 U ~ r r l D ~ 6 U ~ 6 n l L D f f i I ~ [ D @ J . ~ p 5 6 \ ) r f u l D r r ~ r : r ~ 6 O T r r 6 i J C l l ~ L U
u L f f i 6 U t . D i D p : l 6 U r r 6 1 l 1 a : , 6 l r 6 U r f l 6 n l I f u S 1 6 i J ( ! p ~ 6 \ ) r r 6 U { ! ) J . @ L ~
: i ! 6 i J ~ t . D U 1 U 1 r : r u r r a : , r : r ~ 6 l 1 1 6 1 T r b J 6 U { ! ) J u i D [ ! 5 l ~ 6 U r f I ~ . 2 . . . G m r i
6 U 6 n l f . I J l D 5 I T 6 T U U L q . W f T a : , @ I f , f f i I ~ [ D @ I 6 T ~ ! ! ) l ~ 6 U r f l L t . D ~
~ L 6 n l 6 U u ~ : i ! r f I 6 n l a : , w r r 6 1 T r i ' i 6 U r i C l l I D L L q . [ i ; ~ r r r i . ~ ~ i D ~
~ t . D ~ U 1 r : r u r r l D r : r ~ U 1 ~ 6 U L D r r ! ! ) l u : i ! 6 \ ) 6 1 l 1 ~ : i ! [ i ; l b r r r i ; U 1 r f l ~
~ r r f f i l w r i 1 D 6 l r ~ I r i s h . @ 6 O T~ ~ 6 U 6 n l r : r U U W r b J l D r : r 6 U r r : i ! 6 T ~ ! ! ) l
i D p t . D f f i L D ~ : i ! 6 O T r r 6 i J ~ 6 U r i . 2 . . . 6 l l i r r 6 n l L D W r r 6 O T [ 5 r r L @ u
www.eelamview.com
u ) i : l i D r r 6 T T ~ 6T~W 6 J l f f i r l l 6 i u ~ m 6 l ) 6 l J r T 6 J l ( ! : p m ( D
[ 6 1 L J l 5 1 L _ [ . q _ [ i ; ~ r r r T . ~ G l ~ G l u r r r n w ~ r r r n c f 1 j l ) 6 I ) r l i J I D r r
~ ! T 8 i 6 T r n m 6 l l T ~ ~ r r L i l G l ~ L . q _ 6 l J U 6 l J r T I D 6 1 \ 1 6 \ ) ~ ~
( ! : p 1 i ; . $ 1 w L D r r 6 l l T 6 l J r T 6 T r n W [ 6 1 L J l 5 1 ~ L i l G l u r r ~ [ b r r r n
6 J l ~ G n ' m - m L D W r r 6 l l T ~ u S 1 ~ ~ G l ~ a o u U ) i : l i D r r 6 T T r n
6 T r n u m ~ G l w ~ ~ 8 i L L . q _ 1 i ; I D r r L ~ . $ 1 r n ( D ~ . ~ I D G l 6 l J
G l ~ L U U L ~ 6 l J U 6 l J r T I D 6 1 \ 1 6 \ ) ~ ~ ( ! : p I i ; . $ 1 w L D r r 6 l l T 6 l J
6 l I T r r I D U t S l ( D r T 6 T r n m 6 l l T 1 i ; I D ~ 6 l J ~ U ) i : l [ 6 1 [ b r r r n
G U m L D w m L . $ 1 r n G l ( D r n . . 6 l J r l I r n . [ i ; ~ 1 i ; 1 f n ) i : l [ ! J r r
6 l I T ~ , . ~ m L D u S 1 r n 6 l S 1 6 1 \ 1 L i l t S l ) i : l ~ ~ r n 6 T T U U ~ L i l a o [ i ;
~ r T u u ~ ~ @ ) J L i l I f n L ~ ~ m 6 l l T 6 J l ~ w r r I D L D r r I D L D ~ ~
~ ~ ~ r r r n G I D r r G n ' m - L . 6 I ) L c f 1 w ~ ~ 6 \ ) ~ w ~ w r r I D
. I i ; I D ~ L i l t S l t S l ! T u r r I D ! T r n 6 l S 1 L i l L j 6 l J m ~ G l w , 6T~~
~ I i ; I D r r L ~ . $ 1 r n ! D ~ '
6 T L D ~ G l u r r ! T r r L L 6 l J ! T 6 I ) r r w u ) i : l [ 6 1 BBC, Vo i c e o f
Am er i c a G l u r r r n [ D a o r T 6 l J G l ~ a o 6 l J r r G 6 l I T r r s 6 1 Bo G l a o m 6 l J I D
@ 9 L r r I D 6 l S 1 L D r T c f 1 I i ; I D u U L L 6 l J ) i : l m [ D L l . . j L i l , . ~ u ) i : l [ 6 1 w
( ! : p 1 i ; . $ 1 w G a o l i . . J ~ I D m 6 T T L l . . j L i l 1 9 8 3 L i l ~ G n ' m - ~ . 6 l I T 1 i ;
I D 6 I ) 6 l J ! T L i l [ b m L G u ) i : l [ D [ b r r r n G ~ r r L I i ; I D L i l [ b r r r n
[ b r r 6 T T r r [ i ; ~ L i l G l I D L ~ , 6 J l s 6 1 u U ~ 6 1 1 [ b r r L r r I i ; I D s I T 1 6 \ ) U ~ 6 1 1
G a o l i . . J ~ 6 l J [ i ; G l ~ r n . . [ i ; ~ w u u m L w r r ~ L D G n ' m - M 6 \ )
G a o r n w @ ( D r l i J . $ 1 w m ~ L l . . j L i l , ~ L i l t S l t S l ! T u r r I D ! T r n 8 i ~
L D m 6 l ) 1 i ; I f n L L ~ ~ 6 \ ) ~ ~ m 6 l l T 6 l J ! T G l 6 l J ) i : l w u G l u c f 1 w
m ~ L l . . j L i l , Pa c i f i c $ 6 1 1 6 J l r n [ 6 1 s 6 1 [ i ; ~ G l I D L ~ 6 J l s 6 1 u
U ~ 6 1 1 G a o l i . . J ~ G I D r r G n ' m - L ~ L i l 6 T L D ~ G l u r r ! T r r L L L i l
( ! : PL . q _ 6 1 1 I i ; 6 l J [ i ; ~ 6 l S 1 L L ~ 6 T r n W ~ u L j I i ; I D m r l i ; u
G l u r r L ~ 6 T 6 l I T ~ 6 J l s 6 1 U U ~ 6 1 1 G a o l i . . J L l . . j L i l G l 6 l J m 6 l ) m w
u n o ~ r n W L r n [ b i W ~ ~ 1 i ; G I D r r G n ' m - G l L r n . ~ 6 l I T r r 6 \ )
~ L i l t S l t S l ! T U r r I D ! T G l 6 l l T r r t S l r n 6 l l T r T @ [ i ; ~ w u u m L I D 6 T T r r 6 \ )
6 l J r n 6 G l 1 1 i ; I D r r L t . q _ @ I r n m 6 l J ~ ~ Bo 8 i ) i : l [ 6 1 6 l J m 6 T T l i ; I D U
U L L G l u r r ~ @ ) J L i l a o r l l , t S l r n 6 l l T r T w r r ~ L r r [ b r r L m L Bo
c f 1 j l ) 6 I ) r l i J I D r r u U m L I D r n m I D u u ) i : l [ 6 1 w G l u r r ~ a o r r ~
r l I w L D r r I D u t S l r n 6 l J r r r l i J . $ 1 6 l J r n 6 G l 1 1 i ; I D r r L t . q _ @ I r n t . D G n ' m - ~ L i l
L j [ i ; ~ G l u r r ~ @ ) J L i l a o r l l L D 6 l I T L i l ~ 6 T T ! T r r ~ ~ r r r n
G c o r r 6 n ' m - L @ 6 I ) L c f 1 w ~ 6 \ ) @ [ i ; ~ 6 J l ~ ~ G l 6 l J @ l L i l
6 l S 1 6 1 ) I D r r ~ ~ r r r n G I D r r G n ' m - L @ 6 I ) L c f 1 w ~ ~ 6 \ ) ~W~
w r r I D [ b i r n [ D ~ r n U W 6 l l T ~ ~ t D t . S l t . S l ~ U I T
I D G l 6 l J ~ . F F . 6 l S 1 . L j s 6 1 I D 6 T T
@ w I i ; I D L i l @ r n W ~ ) i : l Bi ~ 6 d i l 6 O T , l 6 U L 1 w
G l u r r m ~ w a o r T ~ G l ~ a o . 2 . . ! ! l I @ u r i J ! D 1 ! I > I T 6 ! i 1
~ ! T c f 1 w 6 l ) [ b i m 6 l ) u u r r ~ . . . Cl .
I D r n L D ~ ~ u S 1 @ ) J L i l , ~ 6 \ ) bD I W U U ~ ! D Bi I T 6 0 T
G l u r r 6 \ ) ~ 6 I ) I D 6 T T r r 6 l S 1 w , l ! ! l l @ W I T 6 0 T
rT~ . $1m rna;5ir U ! ) " L l t 5 l ,
[ b r n [ ! J r r I D 6 l S 1 @ ~ I D r n
U ! T u t S l G l 6 l J ( l ! j o o [ 6 1 [ b i ) i : l
. $ 1 r n [ D ~ . @ ~ @ l f L r r l D ~
~ L i l t S l t S l ! T U r r I D ! T @ l I i ; L i l
6 T r n G l u r r r n G l ( D r r I i ; L i l
@ m L u S 1 6 \ ) @ I i ; L i l
Bi I T ~ 6 0 1 l T l D ~ 6 l J ~ ~
6 T ~ ~ Q 6 l J I T L j ! D B :
g a , @ u S l l l l t D ~ f f iJ f f i1
6 l J I T W I T a , Q B i I T 6 T T 6 I D B i
W I T @ t D
u r r r l l w 6 l S 1 ~ ~ w r r a o ~ m ~ 1 i ; I D r r G n ' m - . $ 1 r n G l [ D r n .
~ ) i : l G l u r r ~ 6 i u ~ L i l t S l ~ L i l ~ m L [ i ; ~ G l u r r u S 1 f f i L i l
a o L D r r ~ r r 6 l l T [ b L 6 l J L . q _ l i ; m I D I D m 6 T T ~ r l I w G l [ b ! T ~ ~ 6 \ )
~ ! T c f 1 w 6 \ ) a o r r m r l i ; . $ 1 w ~ ~ L r n ~ ! T L i l t S l ~ ~ m 6 l J ~ ~
~ L i l t S l t S l ! T U r r I D ! T r n , t S l r n 6 l l T r T c f 1 j l ) 6 I ) r l i J I D r r ~ ! T 8 i L i l
~ ~ ) i : l ( ! : p G n ' m - ~ G I D r r ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ L D ~ @ 6 I ) L c f 1
w r l i J I D m 6 T T ~ m L W ( ! : p G n ' m - L . q _ w L . q _ ~ ~ 1 i ; G I D r r r n @ 9 L i l
t S l [ D [ b r r L ~ ~ ! T 8 i I D @ 9 L i l , ~ u S 1 l Pr T ~ ! T u t S l m 6 l l T E i J " L D r r ) i : l [ D
( ! : p ) i : l u ~ 6 l J m ~ ~ $ r T I i ; I D ~ r l I a o 6 l l T ~ ~ L r n ~ m r r T [ i ; ~
G I D r r G n ' m - L ~ L i l t S l t S l ! T U r r I D ! T O O , @ m L f f i I D r r 6 l ) ~ ~ r n
6 l I T r r L c f 1 a o m u u t S l G l ! T ! T m m r m w ~ 6 l J r r f f i . $ 1 w
6 l S 1 ~ ( ! : p L i l @ ~ m 6 l l T Bo a o L D r T U t S l ~ ~ ~ ~ u S 1 l Pr T ~ ! T u t S l ) i : l
6 T ~ ! T r r I D Bo a o ~ G a o l i . . J w ( ! : p w o o [ D a o l i ; ~ I D r n ~ m 6 l l T ~
~ 6 l I T ~ L i l ~ L L r l i J I D m 6 T T ~ m 6 l J ( ! : p r n G 6 l I T ~ ~ ~ Bo
G a o 6 \ ) 6 I ) ( ! : p L . q _ w r r ~ 6 l J G n ' m - m r L i l ~ m L G l U r r L ~ r n 6 T T m L D
w r r 6 l l T ~ ~ 6 l J r T ~ 6 l I T ~ @ 6 I ) L c f 1 w ~ m ~ ~ m L 6 l J ~ ) i : l
I D r r I D 6 T [ i ; ~ Bo a o f f i ~ m w L l . . j L i l 6 T ~ r T I i ; I D ~ ~ W r l i J I D U
G l u r r 6 l J ~ 6 \ ) m 6 l ) 6 T r n u m ~ Bo a o [ i ; G l ~ I D L i l 6 T~ 6 1 1 u S 1 r n [ 6 1
6 T ~ ~ ~ f f i I D r r L ~ 6 l J ~ r r I D G l 6 l J ~ m L D [ i ; ~ r n 6 T T ~ .
~ L i l t S l t S l ! T u r r I D ! T 6 G l 1 r n @ 6 I ) L c f 1 w ~W~ u ) i : l [ 6 1 [ b r r r n
6 l S 1 w u u ~ ) i : l I D r r 6 l l T @ w ~ w r r 6 l l T I D r r ! T m r L i l ~ 6 l J ! T ~
6 T [ i ; ~ G 6 l J r r L j [ ! J Bo a o l i ; ~ u S 1 @ ) J L i l ~ r l i J . $ 1 6 l J r r l Pr r l i ;
G I D r r r n m I D w r r L i l . PL O T E , E PRL F , T E L O , E PD P
G l u r r r n [ D L D ) i : l [ D ~ ~ u S 1 ~ ~ $ 6 l S 1 ! T 6 l J r r ~ . w f f i I D r l i J I D r n
w r r 6 1 1 L i l G 6 l J G i J G l 6 l J W I D r r 6 l ) I D L L r l i J I D 6 1 \ 1 6 \ ) . [ i ; ~ w r r
6 l S 1 G l 6 l ) r r , c f 1 j l ) 6 I ) r l i J I D r r 6 l S 1 G l 6 l ) r r ~ 6 \ ) 6 1 ) ~ G l 6 l J W G 6 l J 6 1 \ 1
[ b r r L ~ Bo a o f f i ~ I D 6 1 \ 1 G l 6 l ) r r ~ r l i J . $ 1 Bo G a o W ) i : l U L L ~ r r G l 6 l ) G l W ,
@ m 6 l J u i r r s q t b @ r n W l f n s 6 1 f f i L i l u 6 \ ) I D 6 T T r r I D L D r r w L i l
[ b i m 6 l ) f f i ~ ~ r n 6 T T U U L L . q _ I i ; . $ 1 r n ( D 6 O T . . 6 l J r T I D @ 9 L i l
~ L l . . j ~ U G l u r r ! T r r L L ~ ~ 6 \ ) ~ ~ ~ G l u r r ~ ~ L i l t S l
t S l ! T u r r I D ! T 6 G l 1 r n ~ G l ~ @ 6 I ) L c f 1 w ~ ~ L r n ~ r r r n I D 6 T T ~
~ 6 \ ) @ [ D r l i J . $ 1 W 6 U r T I D r n . ~ 6 O T r r 6 \ ) ~ 6 l J r T I D r n ~ L i l t S l
t S l ! T U r r I D ! T m 6 O T u G l u r r r n w ~ r r L i l G I D r r G n ' m - L @ 6 I ) L c f 1
w ~ ~ 6 \ ) ~ w ~ w r r I D ~ ~ 6 T T L i l u r r ~ [ b i r n w t S l L . q _ I i ; I D
( ! : p t . q _ w r r ~ G l u r r 6 O T ~ r r 6 \ ) ~ r r r n @ r n W l f n s 6 1 f f i L i l u 6 \ ) I D
6 T T r r I D 6 1 1 L i l , 6 T L L u u r n I f n L L r l i J I D 6 T T r r I D 6 1 1 L i l G a o w ) i : l
U L G l 6 l J G n ' m - L . q _ w[ b i m 6 l ) 1 i ;
~ ~ r n 6 T T U U L ~ r n 6 T T
6 O T r T . @ ~ 6 l S 1 L w ~ ~ 6 \ )
~ L i l t S l t S l ! T u r r I D ! T r n @ 6 T T
6 l J W ~ 6 \ ) u m r 6 l J ~ m w u
t S l r n u ) i : l [ 6 1 6 O T r r G l ! T r r ~ G l ~
8 i u r r 6 i u a o [ i ; ~ ! T G l u r r 6 i u
~ 6 l J r T I D @ 9 L i l t S l r l l ~ ~ r r 6 G l 1
W r T I D m 6 T T . [ i ; ~ w L D G n ' m -
M s 6 1 [ i ; ~ G 1 6 U 6 1 T 1 G l w ) i : l [ D
L j ( D Bo a o f f i ~ I D m 6 T T [ b L i l t S l
6 T U U L . q _ E i J " L D r r ) i : l ( D L D m L [ i ;
~ rrrT 6 T r n W G 1 6 l J ~ G n ' m -
m L D u S 1 6 \ ) BBC G 1 6 U 6 1 T 1 u S 1 L
6 9
www.eelamview.com
o
@ l t b 8 ' 1 I D J 6 l 5 1 6 l J r l i l I D 6 1 ' n m L D @ ~ r r c 6
~ 6 i J ~ ! J t b t . S l ~ @ 6 l 5 1 L L 6 G l ~ . @ I U U ~ ~ r T l 6 G l 1 D
~ 6 1 r n r T ~ ~ W @ .
@ ~ m . @ I Q j 1 ~ ~ I D L L t b ~ r r m . @ I 6 l J
6 G l L W C l l 6 l J L 6 G l L W r r Q j 1 t b U ~ c 6 I D t b . ~ u S l y )
~ u C l l U r r ! J r r L L 6 l J ! J 6 l J r r [ i J 6 G l l D . @ I 6 l J r T 6 j l
@ u u r r c 6 f f i l I L J L m ~ ! J t b t . S l ~ ~ ~ r r l D 6T@~
6 l J f f i T 1 D 6 i T . ~ r n r r 6 i J . @ I ~ [ i J ( I : P ~ 6 i J . @ I 6 l J r T I
L t b @ [ i i ~ , . @ I 6 l J ( ] l ! J ~ 6 l J r r c 6 f f i l w ( I : P ~
6 l J r r 6 l J @ ~ u u r r c 6 f f i l 6 G l w ! ! i r r m u r r r T ~ ~
~ . 6 J l ! ! i r r 6 T r ~ ~ @ u u r r c 6 f f i 1
I L J L m . @ I 6 l J r T ( ] l 6 l J L 6 G l L c 6 U ( ] l u r r r n
( ] l u r r @ . @ I 6 l J L m ( ] l u r r r n ! ! i . , m U r T I D 6 1 ' n 6 i J
! ! i r r @ l t b @ [ i i ~ c 6 f f i l ( ] l l D m . @ t b 4 c 6
~ 6 1 5 1 6 i J ~ 6 G l 6 T T u 5 I L Q j 1 , 6 j l I r n r r G i 6 l J l ! 1
u 5 1 m ~ r T l 6 G l W . @ I [ i i ~ ~ @ 6 G l 6 T T 6 l J ~ W r r l D
a;u 5 I ~ a;L l ! 1 @ @ ~ ~ r r u 5 l m . @ I l ! 1 u
U ~ c 6 G i I D r r . , m Q j 1 G i c r 6 i J 6 l J r r r T . t . S l m r n n -
I D [ i J a;6 G l 6 T T. @ I ~ [ i J 6 T r . @ I L 8 ' 1 ~ t b ( l : P w 6 i J
I D @ ! j c 6 I f r L Q j 1 G U W ~ ~ 6 l J @ . @ I 6 l J 6 G l L W
~ L L t b . 8 ' 1 ~ I D J I J ' m r n L D r r l D U ( ] l u r r t b
I D [ i J I D 6 G l 6 T TI D r n m I D J ~ u 4 t b . @ I 6 l J 6 G l L W
@ u u r r c 6 f f i l . @ m I D J 6 T ~ ~ 6 G l r n ( ] l w r r ~ U
u r r c 6 f f i l I D 6 G l 6 T T . @ I 6 l J r T U r r r T~ ~ 6 l 5 1 L L r r g ) ) l t b ,
. @ I m I D J 6 J l 4 6 i J 6 l J r r r l i l @ j ~ ( ] l u r r 6 l J . @ 1 M
. @ I 6 G l L D [ i i ~ [ i i ~ ( ] l 6 l J L 6 G l L ~ @ u u r r c 6 f f i l
u 5 Im ( l : P 6 G l r n @ m I D J t b 6 Tm [ b 1 6 G l 1 f f i 6 l . j I D
6 1 ' n 6 i J @ [ i i @ J [ f i r l i l l D L D I D J c 6 f f i l l D @ J . @ I 6 l J r T
6 j l ~ u u r r c 6 f f i l 6 G l w u G i u l D ( I : P ~ 6 i J . @ I l ! 1 u
U 6 G l L G i I D r r Q j 1 ~ ~ @ l @ [ i i ~ @ t b 4 c 6
~ 6 i J @ J u u r r c 6 f f i l ~ r r m .
70
Q j 1 6 T r 6 T T~ I D 6 l J 6 i J I D 6 G l 6 T T ! ! i r r m @ r l i l [ ! 5 l u t . S l L r r ~ c 6 I D ( l : P l ! 1
w r r @ J - t . S l r T I ~ ~ r r s ot l w ~ 6 T T 6 l . j ~ @ J 6 G l l D 1 9 4 5 t b ~ . , m l ! 1 6 i J . @ I [ ! 5 l
[ i i ~ , 2 0 2 1 io ~ . , m Q j 1 6 l J 6 G l ! J G i 6 l J 6 1 T 1 u 5 I Q j 1 6 l J~ 6 i J 6 G l 6 l J 6 Ts s r I D J
6 j l 6 1 T 1 ~ ~ 6 G l 6 l J ~ ~ [ i i ~ @ ~ ~ I D 6 l J 6 i J @ u G i u r r @ @ J 1 7 6 l J L r l i l
I D 6 T r : p m I f n L l ! 1 ( ] l W BBC c 6 c 6 f f i l 5 I D L ~ @ J 6 T r 6 T T @ J . @ ~ m u l ! 1
l f r u r r s i D 1 J ' [ i i ~ [ T ( ] l u r r s i D ~ r n @ J @ 6 l J L 8 ' 1 W ~ 6 G l ~ . @ I 5 I D L 6 l J ~ [ i J
I D r r I D c 6 I D 6 T r 6 T T L D r r l D( ] l m r T L D s ot l ! ! i r r L l ! 1 @ l 6 T r 4 [ i i @ J , Hi t l er s n
~ ~ 6 @ 6 G l W ! ! i r r l ! 1 , . @ I 6 l J r T 6 l J l J ' t b @ [ i i ~ @ [ i i ~ w ( ] l u r r r T c 6 5 I D I D ~ I D
6 1 T 1 6 1 5 1 I ! 9 [ i i ~ ~ ! J L l ! 1 W ' Fr ee I n di a L eg i on ' 6 T @ l t b 1 0 0 , 0 0 0
@ [ i i dj ! w u ( ] l u r r r T G U ! J r T I D 6 T rG i I D r r . , m L u 6 G l L G i w r r m 5 I D l D u t . S l ! J C l w r r
f f i l ~ ~ t . S l r T I ~ ~ r r s ot l w ~ L 8 ' 1 u 5 1 m f f i ~ [ i i ~ @ [ i i ~ w r r 5 I D 6 l J
( I : P [ i J I D J 5 I D I D u 5 I Q j 1 6 l J ~ r r I D ~ ~ L L t b ~ L L U U L L @ J . ~ r n r r 6 i J
( I : P ~ 6 1 S 1 6 i J Hi t l er s s r U 5 I D L I D 6 T r ( ] l l J ' r r 6 l 5 1 w ~ ~ s ot l w s ot l [ i J 6 T r
4 ! i : ~ ( ] l u r r @ J 6 l 5 1 ! J c 6 ~ W 5 I D L [ i i ~ @ L ~ l J ' r r r T I c 6 G i I D r r 6 T r 5 I D 1 D
G i I D r r do" r L l f r u r r s i D 1 J ' [ i i ~ ! J ( ] l u r r s i D . @ I 6 l J r T I D 6 T r , S t al i n g ar d
I J ' t b u 6 l J r l i l I D 6 1 T 1 m t . S l m r n r T t . S l m 6 l J r r r l i l f f i l ~ l ! 1 c 6 G i I D r r . , m l ! 1 [ i i ~
Hi t l er U 5 I D L I D 6 1 T 1 @ l ~ 6 l 5 1 I L J L m ~ r n ~ @ 6 l J L 8 ' 1 W ~ 5 I D ~ . @ I 5 I D L W
( l : P l ! 1 w r r ~ 6 T m U 6 G l ~ . @ I u G i u r r @ @ J ~ = r T [ i i ~ G i I D r r . , m L r r r T .
@ ~ 6 1 r r r 6 i J ~ r r m ~ ! J L l ! 1 W @ [ i i ~ w u U 6 G l L c 6 @ l ( ] l ! J r r I D t b
@ 5 I D W c 6 t b 6 l 5 1 ~ ~ ~ 6 i J 1 9 4 3 t b ~ . , m Q j 1 Feb r u ar y r c n en c
w u u r r s ot l [ i J u 4 l D u U L L [ f i r T t : l : P W f f i l c 6 I D U U 6 i J 6 j l m [ ! 5 l 6 i J G i l J ' m I D J
6 l 5 1 L L r r r T . @ ~ m t . S l m r n r T ~ L D ~ U 5 I D L I D 6 1 ' n 6 i J ~ 6 T r 6 T T @ [ i i ~
W 5 I D ! J ! ! i t b u ( l : P l ! 1 w r r @ 6 T m I D J t . S l r T I ~ ~ r r s ot l w I J ' r r t b ! J r r ~ ~ w t b
I D dj ! @ [ i i ~ w r r 6 l 5 1 [ i J 8 0 1 f r ~ [ i i ~ ! J ~ 6 G l ~ 6 l J ~ r l i l l D ( l : P m l f f i ~ r r l D ( ] l 6 l J
1 9 4 5 t b ~ . , m Q j 1 l f r u r r 6 i u 1 J ' [ i i ~ ! J ( ] l u r r 6 i u @ l D [ i i @ J 6 l 5 1 L L ~ r r l D
@ [ i i ~ u t . S l r T I ~ ~ r r s ot l w ! J r r 6 i J @ 6 i J 6 l J 6 T T 6 l . j I D r r 6 l J ( l : P t b L D 5 I D l D ~ ~
5 I D 6 l J . s I D U U L l ! 1 [ i i ~ ~ I D 6 l J 6 i J G i ~ r T l 6 l 5 1 c 6 f f i l m l D ~
@ ~ u [ i J [ ! 5 l ~ G i ~ r T I [ i i ( ] l ~ r r G i ~ r T l w r r L D ( ] l 6 l J r r , ~ t b t . S l t . S l ! J u r r I D ! J m
@ ~ 6 I J 5 I D ! J 6 T [ i i ~ 8 0 1 J ' c 6 ~ u 5 I r n ~ t b ~ 6 G l 6 1 r n 5 I D W U G i u l D r r L D ( ] l 6 l J r r
6 T ~ r T U r r ! J r r L D ( ] l 6 l J r r @ w r l i l f f i l 6 l J 6 l J @ J . @ I 6 l J r T ~ r n ~ @ 6 l J L 8 ' 1 W ~
~ 6 i J G i I D r r . , m Q j 1 6 T r 6 T T ~ I D J ~ 6 G l W L D r r ~ ~ [ T L D m [ ! 5 l . @ I 6 l J c 6 ( ] l I D
~ r T I ~ ~ r r r n @ J T ! J ~ 6 i u l ! 1 w r r l D 6 l 5 1 L W r l i l I D 6 G l 6 T T ( ] l ! ! i r r c 6 t b
~ l D 6 I D L D 5 I D W l L J t b G i 6 l J 6 1 T 1 c 6 I D r r L Q j 1 f f i l m l D ~
@ u u l ! 1 w r r r n 6 j l ~ 6 G l 6 l J 6 l J m ~ u S l W L D c 6 I D 6 1 ' n [ i J @ [ i i ~ c 6
I D r r 6 l J I D L L ~ ~ 6 i J f f i l 6 G l L ~ ~ U U ~ [ i J ~ ~ u S l W L D c 6 I D 6 T r
G i I D r r 1 ) \ ~ @ J 5 I D 6 l J ~ ~ 6 l J r T I D G i 6 T T m ( ] l l D I D @ l f f i l m ( ] l l D m . @ [ i i ~
@ 6 l J L 8 ' 1 W 6 l J r r ~ l L J t b , ~ w r r f f i l l L J t b , ~ m r n ~ ~ 6 T T u ~ I L J L D r r l D
6 l 5 1 6 T T r t . J t b ~ t b t . S l t . S l ! J u r r I D ! J s ot l m 6 l J ~ ! ! i L ~ ~ 6 1 5 1 ( ] l 6 l J ( ] l w 6 T L D ~
L D c 6 I D m 1 m I f r Q L l J ' t b . @ I 6 G l L W U U L ( ] l 6 l J . , m Q j 1 t b 6 T m u ( ] l ~ 6 T r n @ J
. @ I 6 l J i 6 l J r r t b . @ u U l ! 1 w r r r n 6 T r n @ . @ I m t . S l [ i J t b , L D ~ U t . S l [ i J
( l : P r T l w ~ t b t . S l t . S l ! J u r r I D ! J 6 G l r n ( ] l ! ! i r T I 6 i J 1 J ' [ i i ~ c 6 I D 8 0 8 ' 1 ! D 6 l J r l i l I D r r
6 l 5 1 @ 1 6 l r ! ! i r r m u r r @ l I D r r u u r r l D . @ I l ! 1 6 T Q j 1 ~ @ 5 I D 6 l J c 6 I D c 6 I f n l ! 1 W
! ! i r r 6 T r 6 l 5 1 5 I D ! J 6 l 5 1 6 i JL D 6 l J t b 6 T m l D 6 T ~ r T U r r r T U 4 L m ~ r r m ! ! i r r m
! ! i r r L 5 6 G l 6 T T 6 T . , m ~ W 6 l J . r n r r = t b I D r r ~ ~ c 6 f f i l m ( ] l l D m . @ [ i i ~ ~
~ 5 I D 6 I ) 6 l J m @ m I D J ~ m t . S l l D [ i i ~ ! ! i r r 6 T r , G i u r r m 6 l 5 1 ~ r r 5 I D 6 l J c 6
I D . , m 1 ) \ ~ 6 l J 6 G lI D I L J I D Jt b ( ] l 6 l J 5 I D6 T Tu 5 1 6 i J @ 6 l J r T ~ I L J6 T r !!)IT I D Jt b
I D . , m 1 ) \ , FF~ ~ ~ u S l W L D c 6 I D C l l 6 T T r r Q j 1 I J ' r r ~ r r ! J 6 1 r n L D r r s ot l L r T
( ] l u r r & l r I D J I D 6 l J [ i i ~ 6 l J r r @ t b u r r c 6 f f i l w ~ 5 I D ~ . @ I ~ 6 l 5 1 5 I D ! J 6 l 5 1 6 i J G i u l D
6 T6 i J 6 \ ) m o 6 l J 6 i J 6 l J @ 6 G l l D 6 l J 5 I D 1 f f i ( ] l 6 l J . , m l ! 1 [ b 1 [ i J f f i l m ( ] l l D m .
www.eelamview.com
t;I'~~~,..(~~te
6 l S J 4 r 2...ct -M~
~6~6a..Ga.. ~.:o2.~6
6T6i;(g(jl}rr@ 8;@ W 6l)i!ftuir 2-1iiIfr(j}, 2-(jI}.!!6TJ)6Im) Urrrf8;e;
<$Sl'Ir6i;
61 #f;IJ1!!J;;,r:_e; # ; i f l 66I J T w 2-1iiIfr(j}, or;rr6U~6TJ)~8; o r ; L ! 3 ~
fL 6Il.#J h > 6I P u ~M 6; .$.
lE uur4 &<$ 4Ir.frsm a ..t.# 1 ! .J 5m-(g!Jj1l'8;@
f l , ! : 9 ; J I b W 6l R :l P @ J W ~rp~ V]/@ .iJ6UtflLW
&!M~6@ m ({ ,5 (J)~tfr.f
05f(f)~ (g~a51~ Q;JrJ5Irj)r.f6i; b J5 lC ! R ! 3 ~
ffiW ~ w e . ! : 9 ~ ~ 0 ~ u ~rp!3~rrm.
S 5 9 i J .!Jl,lJw O l{ !I
G :u._tflm- ~$MIh, .iJ(~@ @ 6iirm-ti" ,
(jI}(JUtf6TJ)6; .3I51JIiItj ~. .3Ii}'#l!.JiiJ ~6U6ivcoor;m
u6i;6jJU&i.l M~UUc::.L fLuerr&iJiiW { f)Wr.fla6i;
IfJrt9Lcifrre;uC:uIfSJr ~" fl" (jI}.j6jJ
;/B !iJ f.F.~6Il'4 r(d16ir (jJ)(ij6f)coa51G ir If>6J(Ju(j(i.)
05'46Utf6J T 'tj !!P~~~ ordJl!J!66r 'J'tj)~{ !)IfIStr.
81iJ,1m I f l , g .- 6! f i - r:~II" M)m ~Jt tf J f P ) .3I6Wi &/fW
~ILJIfIPMW -! W~~. .
C O L ( j} I J j" M 6lJtflu.9oir uSarurr(j}w @ 6TJ)eu.96i;
<:trliJtj8/~6iJ
1D !iJ ;:r.y ; (f)dii66liloir !!PC!R6TJ)cou.9ar (gcorr.!!uull" li.J
rB! ptf tJ.UII" L~5ir 6)~rrar6TJ)cou.9ar bJ5lor;.iJuurrliJ
orfiJ@ W. 6T(JRIJIJ}@ '
'W14 (1)(fm~. /!j)&fP6lJ1Str 6l9GL .jm 6)(/t_IJlI" riJ
JJrjub)uI6W .!&8'II" m- 6; r ; wwjI)Olm~
6Tm6)lJ)lf(~ .(f)m<~QIir { jarr::~tiIt or(ijG iPl
j______
www.eelamview.com
&~ri,
6 f l l iD if s l L n ,
U~LljLnr6fil,
! 6 L 6 1 ~W .
72
< Z u r P l m . ! ! d > ~ M ! b G &l P #1U 6 )Ql ci;~~
~ ~ &iJ ~ _tt~ 6ir .
iB! /OifT l fd JM /fW &&fP u C:u . . r Ql ~
8JQl 6tt 6)~ g. #~ ~ .
&lg,W 1. J~ &iJ f b#l l Jtf l f J
"Hi. JG 1! 6)tfJW ' ~ m 6)gJ(f1(j ! 1 > ' 1 ' L&d i ~o6r
. a J~ G iJ ~ 6l )6ir 6l I61f)/f% f!P6il~ ~o6r@)lb
! I lj ib' 1 J l 1! i~ (l jIi(! m 6,ff! :;r . . ,6,QA0ifT
< ! ! b W 6IJIZ W ffa )l ! P iW
~o6r@J tb 'gl < 2'l l fiQ6. r ir ' m iT6)! ptI'~ f dl JL &W ,
'6l IfJ)IfBfr (T661Jl 6W W " W tjJ< :J)1fIf ~
[ @~6lJ & tir a /6If)Bfr ~ a U/fia r 1 !pJ ,~~' fj .!)j 1 LJ ~ 6)< t. (ffi'&r @
5i$;;~ < :U(r IJl 'TL6 &< t;I~ ~ .
~arl f Gi) V 6fJ f9 ii1 V I D ( 2 u 6li!r ~~ ~ & !J )C V l5 W )J 1 J oS ( ; rrrlf
If(l ;TW tjJtp If. I! ;L4 tftiJ ~ @ ~ a ftt.
~ ' j )@iJ 61 mmtt,, #tiJ&;rr C 4W 6)fffi'oiJu tr l i:$! M
@. ' r; rQ rrgJ J ' 6I. m l m ~ ' 6 )~UJIl l J$ ,
fJD w fW ~l ] ioir
~ w S 8@ l Jib i il t w ~ Ut.;.L ~ 6l )6l Jib
4i& fe @ 6)em ~ . $ir 4 i$r .
~ . morf I~ <:i; ,rrlLq~@J J lh oM~ 4~
C:StrJro ~ ~ gf4 w [ j @~ElJ !5 ; J
6)UtjJr tl J)l f&v W tjJ'J; 6)M ~ UJ 6)< f,(1@ $ID . . .
{.g( ; j ,f6Q , 6l Jff~ &Oif ~ &:J> r o l jd J[9tf
.$ I j )J M W '(2Utr m fP J 5itf~ 6tr G l J?
",,/wiir 6)~ 6)M }~@
~@&~ QJJT~ 6)u l f(:66)UJm . s .:;,ohLIf6' 4r
' @ ~ r ff('j}' fJUJG i8/6'4 f1;G G 6V
J;ii;r u ~ . a j6l . l 0i1r @ G iJ6'iJ ,;l rrr M itj )( J J 1 .
fiJ g~ #! il l fw r o U 6I $ )( J ) 41 ~fJJ
5i-w ,tp 'R. oW ~ w l il ! )(U
~tJ ' fb' m tr 6)l J)tr l /j) #(JJJI! if% > . /I&l J)IJ)% ,t).
C ? b I6l1 lllb 6I D ~ @&:i. 6T U J 8I'#tJ. )6'iJ ~Mir
&~ IJ@ l fIf)fJI(J Utr tr l l OQl UJIfW '8/tBW fO),i. ' . 6't. ~ ! ! Jw tf
fi6'l f)Li. d ?~ r5 !I I M J I /~& W ti' J )lf (JtjJfJ}tfoiJ
~!!i4 w M~1 jiJJ . 8Jr $(Jl ftfW ' ~ iir l JJa tr ff.
6T ~f!j )W 6)G l fl Ql iJ{! 1J M 6l J. 6l i)fJ G~It.
q"u if> 9'r Il l JIfI. D ~ {! )J. #}tJ:J@ m ~ .
~ ~ 6it ~}6' If)6lf1 ! Jr. !!J ' fm#6iJ @ 1t}/iJ
~tj % t.iJ {;)&r r ! J#J.
4 tJtJ:J (JUl f~ tr L4 ' ;f '~rb !,f$ 1 J % J .
.a,~ o l6ll)6l1 ' 6V iI' o; ~tS J {EG i; 6@ @ ~ I! IJU < :Utr l fQl Ij6l Jfr fP J
{iJi1~ G tiJ~ Ul ftiJ~ l f6'iJ e,fIi1l r l . -l J.
or~ a J! /o,J:j! ~ ~ ~ fW 6'4 r U''))!
or tf,);;;o-Y r 1 W ~1 J :J 0))i; ! tJ6j6itfOf)I. - ~ tjJ~ 6iJ
6Td Jo$Oir - < ! > IOO)UJffil TW tRd 6r @ 1iJ 'Lta tt~ .
6T tfJO ,6' fr 81 ~tmr~~ ~~ruM
~ tS Je,r ir i:2u l fl Jr L. l . -r P ~@ ~6I iu @ iil il jOV tfl P l 6T <!pj tJ J g
[fJU(JW f fiTW Ol JfG IJtf(JJJ: Al' /iiw i;,fi1i)Q> .si& 5 ~
u 6f'-! b <:~.,r6iJJff6l Ir tr tiJ ~L . . s ~ .
. /IJ~ QJ iJJw ,6ir J{pUJ 5iW 6)u ~ 6l )5II)W a 5Iotf
~ilt;, if'G f! TW .
www.eelamview.com
F I LEI
Pirabakarau was
a frequent visitor
to our house; in
both an official and personal
capacity. He would come alone
with his bodyguards and on other
occasions with his family. By
mid 1998 we had known and
lived with the legendary leader
of the Tamil liberation struggle,
Veluppillai Pirabakaran for
Prabakaran
In My
I e
twenty years. During those years of personal and
political relationship we have been deeply involved
in experiences with him that led to an understan-
ding and insight into one of the most complex and
commanding personalities determining the politics
of Sri lanka.Those twenty years of relationship
embraced an epoch in the struggle during which we
walked through many good times together and
traversed and triumphed over periods of adversity
in both his political and personal life. Over this span
of time we had seen the ideals of freedom ofa young
militant progressively transforming into a concrete
reality.
Parallel to the march towards the He has defended
liberation of his people, Mr Pirabakaran
has emerged as a living symbol of
national freedom and has grown in
adoration to become a venerated figure
amongst his oppressed people.
Mr Pirabakaran has always main-
tained individuality and creativity in
fashioning the mode of the armed strug-
gle of the Tamil people. Though he was
familiar with the history of the national
liberation struggles and freedom
moments of the other countries of the
late to any established models or theories of libera-
tion warfare. For him, methods of struggle should evolve
from the objective conditions unique to each struggle.
He devised his own methodology of warfare suited
to the necessities and conditions of the struggle of
his people. Some of his methods and tactics of
warfare have earned him severe condemnation, parti-
cularly among the Sinhala political and military
analysts. Yet he has defended his 'ruthless' tactics as
a necessary means to protect his weak and small nation
of people against a strong, powerful and ruthless enemy.
Mr Prabakaran is an activist. He believes human
action is the propelling force of history,
His commitment to action rather than
abstract theoretical analysis ef'problems
has been the crucial mobilising force in
the groWdl and development of the orga-
nisation he founded. Disillusioned by
the vacuou words of mainstream Tamil
politicians, many young people admi-
red Mr Pirabakaran tor his disdain tor
the duplicity of their politics and his
active politico- mililIDycampaign 10 achieve
his objectives. And to a large extent
and against even greater odds, Mr Piraba
karan has been successful in creating
a Tami I national army capable of resis-
his 'ruthless'
tactics as a
necessary
means to protect
his weak and
small nation of
people against a
strong, powerful
and ruthless
world, he did not embrace or capitu- enemy.
73
www.eelamview.com
ting Sinhala state oppression. And while - at this
stage of the struggle - he has not achieved his ulti-
mate political objective, if it were not for the brilliant
planning and execution of the armed campaigr:
conducted by Mr. Prabakaran, the organisation he
has built up over the
Iast twenty five years -
the LTTE - and the
Tamil people as ar:
identifiable national
formation would have
been wiped out of the
island many years
ago.This I concluded
from my [ive expe-
rience with the strug-
gle, and it is the
widely held view
amongst the Tamil
people.
But while Mr .Praba
karan prioritised the
necessityof armed strug-
gle to achieve political
goals, Bala's interven-
tion enhanced the political dimension of the armed
struggle. The relationship between these two single-
minded individuals has been unique. It's one of those
relationships where two different personalities come
together at a specific conjuncture and play significant
roles in the movement of history.
Bala has always viewed his role with the LTTE
and the struggle as the advisor and theoretician to
Mr. Prabakaran and the organisation. Bala's lack of
concern for power, his preparedness to restrain his
role to writing, teaching and advising, and his obvious
commitment to the struggle, eventually made Bala
the most reliable and trustworthy advisor to Mr Pira-
bakaran. One quality that Mr Pirabakaran has admi-
red and valued in Bala all these years, is his commit-
ment to truth. Bala has always acted on the princi-
ple that he should convey accurate and truthful advice
in the best interests of both Mr. Prabakaran andthe strug-
gle. Whether Mr. Prabakaran has always heeded the
advice or was displeased by what he frankly
conveyed, was not Bala's concern. As the advisor
~ to Mr. Prabakaran, Bala has many times told me, it
~ was his duty to tell the truth, regardless of how unpa-
latable it may be.
And it was at the personal level one can gain
While
Mr. Prabakaran
prioritised the
necessity of
armed struggle
to achieve
political goals,
Bala's
intervention
enhanced the
political
dimension of
the armed
struggle.
~'
74
more insight into Mr. Prabakaran. Contrary to the
perception widely projected abroad, Mr. Prabakaran is
a warm and sociable person. In fact ifthere was one
word to sum up Mr. Prabakaran in the social and
personal context, it would be 'gregarious'. Mr. Praba-
karan loves to converse. He is interested in many issues
and holds strong views. On some views I do differ.
One of his favourite interests is science and he encou-
rages the cadres to learn new technologies and scien-
tific knowledge. Another interest of Mr Pirabaka-
ran is Tamil culture. He has encouraged cultural
expression in many forms in the organisation and
society. Indeed cultural programmes constitute an
important part of training camp life and most cadres
are expected to participate and contribute at one level
or another. The development of Tamil liberation litera-
ture and arts has always enjoyed the wholehearted
support of Mr. Prabakaran. But most of all, Mr Pira-
bakaran is a connoisseur of good food. He himself has
always shown a special interest in cooking different
foods, and over the years he has developed a discer-
ning taste. He views cooking as an art and eating a
basic pleasure in life. He has often found it difficult to
understand how my interest in food can be limited to
fresh vegetables. Nevertherless, he has always been
considerate enough to prepare food to my taste
whenever I have visited his family for a meal. Without
fail, before his departure from our house, he would
enquire about our diet. He regularly relieved me of
the burden of cooking by sending Bala food from
his kitchen and when he cooked for functions for
his cadres. For me, a vegetarian, he thought hard
before deciding on a tasty dish he could prepare for
me. Not infrequently, he had his cooks prepare a
special vegetarian dish and sent it over to our house
along with Bala's food.
Clearly Mr. Prabakaran has an extraordinary
interest in military matters. But it is not the simple
things of uniforms and weapons and technology of
war which attracts this man to a military lifestyle.
It is in my perception ofhim,that Mr. Prabakaran values
certain military principles as central to decent living also.
These principles form part of his wider social phili-
sophy. The most important of these being discipline.
Discipline, in Mr. Prabakaran's perpective, is a central
concept in life. It governs his role as leader of a politico
- military structure, his personal life and his view
of society.
In his personal life M.r Prabakaran is discipli-
ned in all dimensions. There has never been, from the
www.eelamview.com
outset of his days in struggle, a whisper of impro-
priety or scandal surrounding him. He has never
smoked or taken alcohol and prefers if other people
don't. The only person in the organisation whom he
tolerated smoking was Bala, and that was in defer-
ence to his age and the personal repect he held for
him. On visits to our house he often teased Bala about
his unhealthy habit. He also showed his repulsion
for the smell of cigarette smoke and Bala avoided
smoking in front of him.
Courage in human beings is, for Prabakaran, an admi-
rable trait. He admires and respects manifestation
of bravery, not only in his cadres, but people in gene-
ral. Courage is inextricably linked to a positive and
certainly inspiring feature of his character, which is
that of not being subdued
or deterred by anything in
life, no matter how formida-
ble and powerful it may be.
He has an indomitable will
and confidence that
anything can be achieved if
the mind is applied and
focused on the project. It is
Adel not insignificance that one
Balasingam of his favourite sayings is
'Who dares wins'. I inquired
from Bala as to what he
viewed as the quality he
admired most in Mr. Praba
karan. The unque characte-
ristic that Bala appreciated in
Prabakaran's personality
was his supreme self -
confidence in times of
adversity. Prabakaran has
always displayed, Bala
observed, a firm, resolute
and unflagging confidence
in pursuit of the cause of his
people. Prabakaran belie-
ves in 'Dharma', the law of
Writer,
Social worker,
Political
activist,
freedom fighter,
Great Britain.
righteousness. His inner
determination and confidence arise from the belief
that the cause of his people is right, fair and just and
therefore will eventually succeed, Bala explained.
But apart from being a political figure and a
friend to many, Mr.Prabakaran is also a family man.
'On duty' twenty-four hours of the day, every day of
his life,he has had to balance his reponsibilities between
the struggle with his obli-
gations as a husband and
father. Arguably, his wife
Mathy has made the
greatest sacrifice and has
not enjoyed the compa-
nionship of her husband on
the level she would have
preferred. Mathy's cons-
tant care of the children
obviously places her in
a position to have greater
infIwx.e over them. But the
Piraba karan family could
never be classified as
'normal'. Being the wife
and children ofMr Pira-
bakaran locates them in
a unique social position
and determines their
lifestyle and relations-
hips. Uppermost in both Mr. Prabakaran and Mathy's
mind is the security and future of their children.
Hence, both Mathy and Mr. Prabakaran, as is consis-
tent with Jaffna parental thinking and aspirations,
encourage the children in their educational pursuits.
Mathy in particular has spent many hours privately
tutoring her children at home and she fosters in them
a healthy passion for knowledge. But his family is
lifeblood to Mr Pirabakaran. On many occasions
when he is 'oft' duty he visits our house with Mathy
and their three children, Charles, born in 1985, Towa-
raha, one year younger, and Balachandran, who was
an unexpected addition to the family in 1996. I had
no idea when I helped Mathy deliver her first son
that he would grow to resemble Mr. Prabakaran not only
in looks, but in characteristics also. Towaraha, the only
girl, is more serious and studies well. The last child,
although with Mr Pirabakaran's features and
obviously a favourite in the family, had not grown
sufficiently when I left the Vanni for me to comment
on his personality.
Security concerns have compelled Mr Prabakaran to
adopt what many have mistakenly labelled a 'reclu-
sive' life style. His secluded existence under condi-
tions of continued war and his inaccessibility to the
media have made him the most misunderstood and
feared guerrilla leader of our times.He has, of course,
become most successful and popular in his specta-
cular military campaign. His military ability has
75
www.eelamview.com
often perplexed the many professional military minds
in the world. So what is it that has earned this short,
stocky, neat man so much love from his people on the one
hand, and notoriety from the world on the other?
How do we account
Mr. Prabakaran's
nationalism is not
a manifestationof
Tamil chauvinism
or racism, asmany
Sinhala critics
would like to
argue. His national
sentiment arose
from a
determination to
resist Sinhala
racist oppression
that aims at the
destruction of his
people.
for the contradiction
in his people's percep-
tion of him, and the
vilification by the
world?
Mr. Prabakarnn, born
in the coastal village
ofValvettiturai on 26th
November 1954 was a
sixteen - year - old
teenager when he took
up arms and became
involved in the politi-
cal struggle of his
people.He was, in
other words, a 'child
soldier' if we use the
language of today.
From those early days
.=
he has never lived a 'normal' life. As his commit-
ment deepened, he mobilised and organised a group
of radical youth who shared his views into an under-
ground guerrilla organisation and launched an armed
76
resistance campaign. His daring guerrilla attacks
brought him to the attention of the state authorities
and he became a'wanted' man living an underground
life in Jaffna.His bold armed challenge to the might
of the Sinhala state earned Mr. Prabakaran a noble
reputation and he became a heroic figure amongst
his people. The shrewdness and intelligence he
successfully deployed in challenging the state was
viewed by the people as their triumph and an asser-
tion of their pride and identity. Mr. Prabakaran's
sustained and successful armed resistance against
mounting state oppression has earned him the mantle
of national leader of the Tamil people's struggle for
freedom and independence. This noble objective
fuels his passion and dominates his spirit. The
stuggle has become his life and he has become
the struggle.
Although Mr. Prabakaran would never make any
pretensions to being a theorist or an ideologue, his
politics place him squarely in the camp of a patriotic
nationalist. Mr. Prabakaran's nationalism is not a
manifestation of Tamil chauvinism or racism, as
many Sinhala critics would like to argue. His national
sentiment arose from a determination to resist Sinhala
racist oppression that aims at the destruction of his
people. In other words, the racism of the Sinhala
state made him a fierce patriot, a passionate lover
of his oppressed nation. His deep love for his people,
their culture and-more specifically - their language,
fuels his dedication and determination to secure their
survival, For him, uncluttered by abstract concepts and
theories, the problem confronting the Tamil people
is clear - cut and simple and the struggle for freedom is
just.His psyche is deeply rooted in the soil of his
motherland, the North-East, which he always refers
to as Tamil Eelam.He has an unshakeable view that
his people have a right to live in peace, dignity and
harmony in their historic homeland. His perception
of Tamil Eelam is neither secessionist nor expan-
sionist. For him, Tamil Eelam belongs to the Tamils
and they have the sovereign right over their territory.
Indeed, he has neither demonstrated nor articulated
any aspiration to annex traditional Sinhala territory
nor does he dream of an expansionist greater Eelam
as projected by some Indian critics .
www.eelamview.com
LD@ 6l1LLq.iD ~(I9.t51!TUfT
1E!T6OT ~Lq.MLq. 6l..I~ G\iR;U
6l..IfTrT. ~~~GlllJfTlE 1T~llJfTlE
suib , ~6GllUULL 0Jl6lillDuSl~tD
~6l..I!f@ 6ll1@ i!llJtD~6lilLDLLjtD. ~6l..IrT
~6GllGlIlJ ~6m"@ GILDWU UfT@ lEfT6l..I
6\)rTI.6@ .!jL6OT 6l..I(I96l..1rrrT. LDiDllJItDIf 10
IlJrfulE61Tlru, ~6m"@ ffi\tDU~~6m"
L60T 6 l . . I ( ! 9 6 l . . 1 r r r T . ~UG\ufT@ @ 1998tD
~~6OT LD~1lJ IEfT6\)tD, ~t.6IIPW
c o r c c m J
U fT ITaD QJu5l r io
t6~. UlIIUITffiII.
6ll1ffi\~6lil6\)U GlUfT!TrrLL~~6OT 6l..IiT6\)rriDllJI [lJrrllJlE6m"rr6m"
~.Gl6l..l~utS16Tr6lil6IT tS1iTurrlEiT6lil6m"~(!5I{i;@ uw.$l,
Gl5rT{i;@ 6l..Irrli')i;@ ,u@ ~mrffi\lEffi GlLD6\)rr.$l
6ll1LL@ . ,)i;~ [fimrL IErr6\)IELL~~ru, ~6GllUULL
0Jl6lillDu5I~tD, ~iT~llJru 1T~llJrrlE6ljtD GilErrmrLq.{i;~
~lD6ljtD, ~~6m"fTru ~6l..IL6OT Gl5rT)i;@ u.$lrT)i;~ ~W
LDrr6m"~@ IU6l..IrfulEtD ~6l..I6liliTU 4rT1)i;@ GilErr6Tr6IT
6J@ 6l..IrrlE~6lilLD{i;~6bT. ~~rr6l..l@ , ,6\)rfu6lil~ ~6ll16OT
~iT~llJ[D ~6lil6\)6SJ~6lil1lJ ~rT6mu51ffitD 6l..Iru6\)rriDlD~
6lilLIlJ ~ LDrrLD6Gll~6Gll6OT t.6IlE6ljtD ~ffilE6\)rr6m" ~
6lilLD6lil1lJ 4rT1llJffi 1fnLq.IlJ~rrlE ,{i;~@ . ,(i;~
u@ ~mrffi\lErr6\) ~lD6lj, ~t.6IWrT16OT6ll1ffi\~6lil6\)U
GlurriTrrLL~~ru ~ IflErrU~tD 6T6m"1fGilfrrru6\)6\)rrtD.
,{i;~ IflErrU~~~ru, ~6l..IiT@ ~iT~llJru
6l..Irrli'6ll1~tD, ~6GllUULL 6l..Irrli'6ll1~tD
6J[DULL 6OTU @ 6OTUrfulE61Tl~tD, 1frT16lj
~u5lrT6ljIE61Tl~tD, ,LrTlE6lil6IT tl)mrL
Gi6l..l[D(!5IIE61Tl~tD[lJrrtD ~6OTlDrrIEGl6l..l UIlJ
~~Gl~rrtD. (i;~ [fimrL UIlJ6m~~6OT
Glurr@ , ~ 6ITtD ~6l5lv"6l..Irr ,i1u516OT 6ll1ffi\
~6lil6\) 6\)L~llJrfulE6Tr, 0Jl6OTGl6m"[DlDu
urr6lil~u5Iru uLq.uuLq.llJrrlE GiLDW6l..ILq.6l..ItD
GiuiDw6l..l)i;@ 6Tr6IT6lil~ [lJrrtD IErr6mffilfnLq.
UJ9'>~a; )i;~~. {fiw1i5l LDffia;61~m
6ll1l56li)6\)UUIT6li)~IJ5l61> Gi6U[Di!BOOL
~~~. '~JJ
1fr~{i;,i1iT~,i16OT ~u5IrTlf ~6OT6m"LDlrlE6ljtD
,i1. tS1iTUrrlEiT6OT ~6l..IIEtD GiuiDlDrrrT.
( 8 U I T r T H ,
& 6 I D 6 U u S l s U
~~u I T & ~6 fu
~~Gl~rrffi\, ~ffi\ffilEuuffi\tD ~6l..IiT@ LDM6Tr LD~,i1u51ru
GlurriD(!5Iu \j,ma;uuffi\tD 46Gll~iTrrffi6ljtD ~6l..IrT 6l..I6TfrTlf~
Giu[DlDrrrT.
~m@ Gilfrr{i;~ urr@ lErru4 IErriT6m~,i1[DlErrlE
,i1.tS1iTurrlEiT60T~@ rfu.$l 6l..Irrw {bIrTUU{i;~MuULLrrrT.
~6lilmlf ~6\)rT ~uurrffiffi 1E,i1 ~6l..I6liliT~ ~6Gll~@
6l..Irr@ tD @ lD6ll1llJrrffi ~~~rT1ffilE 0Jl1lJ6OTlDmrT. Gi~rrL
tD (]urrrTlf(Wru 4lD{bI6lil6\)llJrrru ~@ rfu.$l 6l..Irrw
Gl[lJrT)i;~~rr@ l/tD .2illLIE6ll1IlJ6\)rr6ITrTlE6lil6Tf ~6ll1rT~@
~~ ~ ~6 I JI . 6 tb 4~ G1I.6rr6Tr6IT~.
~~6m"rrru 6OT6lillDllJ [lJ6l..ILLjIE~~ru ~6l..IrT t.6IlE6ljtD
4rT1IlJUULrr~ LD6Gll~iTrra;,~1f1f~,i1iDrflllJ GilErflru6\)fT~
~6lil6\)6l..IiTrr lE6ljtD 1E~UULffi\ 6l..I.$l6OTlDrrrT. ~u5I@ ltD
~6l..IiT@ ~6\)rr,i1llJrrm iTrr~6l..I Gi6l..l[D
(!5I1E6Tr ~6l..Iffi GiullJ6liliTLLjtD 4ffi6lilW
LLjtD Giu[DllJIffi GilErrffi\~~m. GlurrrT ffi
ffi6lil6\)u5Iru t51iTUrrffiiT6OT ffirrLLq.6l..ItD
,i1lD6m"rriDlDru ~6\)1E 'iTrr~6l..I ~4
6mrT ffi6lil6IT(]1lJ ,i16lilffiU\j,LLq. 6l..I.$llD@ .
~4lDtD ~6m"@ LDffilE61Tl6OT ~WLDrrm
~6OT6lilULLjtD, LDIlJI4lDtD ~6\)IE~~rrrT16OT
6l..I6lilIfU GiullJ6liliTLLjtD GiU[DIlJI6Tr6Tf {i;~
~llJiTtD 6lillD)i;~, ffiLL6lilLDUUrrm,
@ fW6lilLDllJrrm LD6Gll~@ Iffi 6l..IiD6lillD~
Gl~Lq.ffi GilErrffi\~~@ 6T6OT6m"? Gilfrr{i;~
LDffilE6Tr LD~~uSlru ~( 1 9 UfTrT6lil6l..lLLjtD,
~6\)IE~~rrrT LD~,i1u51ru 6OTGi6m"rr
UrrrT6lil6l..lLLjLDrrlE 0JliTmrULL IEmr
. .
& I T L L q 6 1 J l D
@ ! D
6 I D I T
I D ! D
s U
~6 U& ~~I T ~6 1 J
~ ~ 6 O l 5 T r T & 6 I D 6 T T ( 8 W
@ 6 I D & L J L . J , L L q
6 1 J ffi1 ! D ~.
77
www.eelamview.com
: : :
G l s m I T L L r t . J f f i 6 i r 6 J I D U L L ~ m f f i I T ! J s m L b 6 T m 6 1 l l ?
1 9 5 4 L b < Q ! , r n r @ j D 6 l J L b u r T L D I T ~ L b 2 6 L b ~ f f i ~ ,
W I T W L I T j D I T L l I 1 m f f i 6 1 J ) ! J G l W I T ! J f f i . $ 1 ! J I T L D L D I T . $ 1 W
6 l J 6 \ ) G 6 l J L l I 1 ~ @ 6 1 J ) l D ! l S 1 6 \ ) L 5 1 l D ! i > ~ ~ L 5 1 ! J U I T f f i ! J m
~ 6 1 1 1 @ 1 6 6 l J W @ U L 5 1 ! J I T w ~ ~ 6 \ ) < Q ! , 1 l . l ~ L b 6 J ! i > ~ , . @ I ! J S ;
w I D G l U f T ! J r r L L ~ ~ 6 \ ) ~ ~ ~ r r r i . @ r n 6 1 J ) l D W G L D r q p l ! l S 1 6 i ;
G 1 c F r r 6 \ ) 6 I ) u G l u I T 6 1 I I I T 6 \ ) . @ 1 M ~ ' w ! i > 6 1 J ) ~ U ' G l u r r r i 6 1 l \ r
6 1 I I I T a ; ( ] 6 l ] ffi6TT~ ~. I f l ~ ~
. @ I 6 l J r T I T r r ~ I T ! J s m 6 l J r r w f f i 6 1 J ) f f i 6 1 J ) W 6 l J I T W 6 l 5 l 6 \ ) 6 1 J ) 6 I )
. @ I 6 l J ! J @ , @ 6 I ) L l f l w u u I D W ~ 6 l 5 l ! J L D r r . $ 1 W 6 1 J ) ~ . @ I @ ~ @ ,
~ ~ ~ 6 I T ~6lJfT~ @ 6 1 D 6 r r t r i f f i 6 1 D 6 I T
. @ I m T 1 ~ ! J L l I 1 ~ l . j ! J L l f l f f i ! J . @ I 6 1 J ) L D U 6 1 J ) U ~ 6 l J l T f f i . $ 1
6 1 I I r r r T . ~ ~ r T ~ 6 1 J ) 6 I ) L D 6 1 J ) [ ! J 6 l . j . G 1 a s r f 1 6 \ ) 6 I ) I T, @ W f f i a s L D I T f f i
L 6 l J f f i 1 D G U I D W < Q ! , 1 l . l ~ U G l U f T ! J r r L L ~ ~ < Q ! , ! J L b L 5 1 ~
~ @ . L 5 1 ! J U l T f f i ! J 6 1 I I @ @ m T 1 8 0 1 T 6 I ) 1 T 6 1 I I < Q ! , 1 l . l ~ u G l U f T ! J I T L L
j D L 6 l J l I 1 f f i 6 1 J ) f f i f f i 6 i r . @ I ! J I T . @ I ~ f f i I T r f 1 f f i G i i 1 m f f i 6 l J 6 1 I I ~ 6 1 J ) ~
f F r T ~ ~ 6 1 I I . ~ m 6 l 5 l 6 1 J ) 6 I T 6 l J I T f f i . @ I 6 l J r T ~ ' G l ~ L u u @ 1 D
[ D U ! J I T f f i ' L D I T I D l D U U L @ W I T W U U l T s m ~ ~ 6 \ ) ~ 6 1 J ) 6 1 )
L D 6 1 J ) l D 6 l J 6 l J I T W f f i 6 1 J ) f f i 6 1 J ) W ~ ~ @ 6 l J G l 6 l J r n r l l 1 G l [ D r T ! i > ~ @ .
u 6 I ) L b L 6 1 f f i f f i l f l r t . J f f i 6 I T . @ I ! J a T f f i L 5 1 ! J U l T f f i ! J m 6 l 5 l @ ~ ~
@ m T 1 f f i ! J L D I T 6 1 I I 1 T 6 l J 1 T 6 \ ) . @ I 6 l J 6 1 J ) ! J~ ~ L 6 1 W L D f f i f f i 6 i r L D ~
~ ! l S 1 6 \ J L D r f 1 w I T 6 1 J ) ~ f f i ~ r f 1 W 6 l J ! J I T f f i U L 5 1 ! J u 6 \ J w u u @ ~
~ w @ . f f i r r 6 l ) U G l U I T B ; . $ 1 6 \ ) , L D f f i a s 5 1 T l 6 1 J ) L G l W ~ L D f T l r o ! J
6 1 I I 1 T f f i , 1 T r f 1 ~ ~ ! J j D I T W f f i 6 1 l l I T f f i . @ I 6 l J r T G l U I T I D l D U U L L I T r T .
L 6 1 f f i 6 l J L b @ L U L D l T f f i , l . j ~ ~ l f n r T 6 1 J ) L D I l . l L m . @ I ! J a T f f i
1 T 6 l J 1 T 6 \ ) 6 l 5 l @ ~ @ . @ I 6 l J r T f f L l I 1 W I T I T~ 6 1 J ) 6 1 1 1 f f i 6 1 J ) 6 I T ~ L D @
G 6 l J I D p 5 ! f f i 6 I T I T f f i G l 6 l J f f i ~ ~ L 6 1 W L D f f i f f i 6 i r G U 6 1 J ) L D
G f f i l T r n r L 6 1 I I r T . ~ L D @ . @ I 6 1 J ) L W I T 6 I T ~ 6 1 J ) ~ I l . l L b , G l ~ l f l w
G 1 a s 6 I T ! J ~ ~ I l . l L b G l I D I D U I T @ G i l T W I l . l I D 1 T I T ~ 6 1 J ) 6 1 I I f f i 6 I T l T f f i
6 l J L b . @ ~ 6 1 J ) 6 1 1 1 L D f f i a s 6 i r f f i ~ 6 1 I I r T . . @ I ! J I T . @ I L . $ @ ) ( ! P 6 1 J ) l D
. @ I ~ f f i r f 1 ~ @ 8 0 G l T m l D G l u I T @ L 5 1 ! J U I T f f i ! J m l m < Q ! , 1 l . l ~ u
G l U I T ! J I T L L ( ! p L b G ~ I T L r T 8 o l f l w I T 6 1 I I G 6 l J I D p 5 ! f f i 6 1 J ) 6 I T i J S ' L l I 1
( ! p m G l 6 1 l l p 5 ! w @ . . @ ! i > ~ G 6 l J I D p 5 ! f f i ! J L D I T 6 1 I I 6 l 5 l @ ~ 6 1 J ) 6 I ) U
G l u l T r f 1 m 6 l 5 l 6 1 J ) 6 I T 6 l J l T f f i ~ . L 5 1 ! J U l T f f i ! J m ~ L 6 1 b P W L D f f i
f f i 5 1 T l m ~ I f l w ~ ~ 6 1 J ) 6 I ) 6 l J m 6 T m l D ~ m 6 1 l l ~ , @ L ~ 6 1 J ) ~
~ 6 1 I I ~ l T f f i . $ 1 f f i G f f i l T r n r L I T r T . ~ L 6 1 b P W L D f f i f f i G i i 1 m G l ~ l f l w
~ ! i > ~ ! J L b . @ I 6 l J ! J @ . @ 6 I ) L i f l w G l 6 l J L 6 1 J ) f f i W l T f f i , ~ m T 1 W I T ~
< Q ! , m t ! ) f f i ~ l T f f i L D I T f f i ~ u G u I D l D @ . 6 l 5 l @ ~ 6 1 J ) 6 I ) U
G l U I T ! J I T L L G l L D . @ I 6 l J ! J ~ 6 l J I T W f f i 6 1 J ) f f i W I T f f i 6 l J L b , . @ I 6 l J ! J @
6 l J I T W f f i 6 1 J ) f f i G l w 6 l 5 l @ ~ 6 1 J ) 6 I ) U G l U I T ! J I T L L I D I T f f i 6 l J L b
L D I T p 5 ! W @ .
~ ~ ~ @ 6 l J < Q ! , 1 f l r f 1 w ! J 1 T f f i G l 6 l J I T , . @ I 6 \ ) 6 I ) @ I f l ~ ~ r r ! i > ~
6 l J 1 T ~ W l T f f i G l 6 l J 1 T ~ . L 5 1 ! J U I T f f i ! J r n 6 T m w G l L D U I T I f r r r f . J
G l f W ~ ~ 6 \ ) 6 1 J ) 6 I ) . ~ 6 l J ! J ~ ~ ! J l f l w 6 \ ) . @ 6 I ) L l f l w ~ ~ 6 1 J ) 6 1 I I
< Q ! , W L D I T f f i U U l T r T ~ ~ I T 6 \ ) ~ 6 l J 6 1 J ) ! J ~ j D I T L @ U u l D
W 6 1 J ) L W G l ~ I f l W 6 l J I T ~ W I T f f i G l 6 l J f f i ~ ( ! p l I 1 I l . l L b . 1 f l 6 l )
l f l r t . J f f i 6 I T . @ I ! J l f l w 6 \ ) 6 l 5 l L D r TI T f f i r Tf f i 6 i r 6 l J 1 T ~ @ 6 l J ~ G l U I T 6 I )
L 5 1 ! J U l T f f i ! J m l r n G l ~ l f l w 6 l J I T ~ L b ~ L 6 1 w , @ 6 1 I I G 6 l J p 5 ! 6 1 J ) W U
L 5 1 ! J ~ u 6 1 5 1 f f i f f i 6 l 5 l 6 \ ) 6 1 J ) 6 I ) . ~ L 6 1 w L D f f i f f i 6 1 J ) 6 I T . @ 6 1 I I i T ~ W I T f f i
. @ I y 5 1 ~ G ~ I T y 5 1 B ; f f i G l 6 l J r n r @ G L D m l D l f l r t . J f f i 6 I T , @ 6 1 I I 6 l J 1 T~
78
~ @ f f i ( ! P 6 1 J ) l D 6 1 J ) W ( ! P p 5 ! W l I 1 f f i f f i G l 6 l J r n r @ G L D w U ~ 6 \ )
~ . L 5 1 ! J U l T f f i ! J W ~ L I T r t . J f f i I D u L b I d , r n r @ [ i ; 1 I D . $ 1 r n l D I T r T .
, @ ! i > ~ ~ L I T r t . J f f i I D u ~ ~ 6 1 5 1 ! i > @ L 5 1 l D ! i > ~ @ ~ l T r n L 5 1 ! J u I T
f f i ! J m l m ~ ~ ~ u I D W . G l 6 l J W 6 l J I T r i ~ ~ 6 \ )
G 1 I T r r ~ 6 1 I I I T 6 \ ) ~ ~ & ~ 6 i r 6 1 J ) f f i
~ l T m L 5 1 ! J u r r f f i ! J 6 1 J ) 6 1 I I ~ ~ 6 l 5 l ! J j D I T L @ U U I D l D l T 6 I T 6 1 I I I T f f i
L D I T ~ 6 T 6 1 I I 6 I ) i T L b .~ L 6 1 W L D f f i a ; 6 i r ~ G 1 a ; r r ~ 6 I T
< Q ! , W L D I T 6 1 I I U I T I T ( ! p L b , . @ I 6 l J r T f f i 6 I T @ u r n r u I T @ t ! ) @ L b ,
p 5 ! U U I T f f i ~ L 6 1 W G L D I T y 5 1 t ! ) @ G f f i r r r n r @ 6 i r 6 I T ~ ! J I T ~
f f i l T ~ ) J L b L 5 1 ! J U l T f f i ! J m l m 6 l 5 l @ ~ 6 1 J ) 6 1 ) G l 6 l J L 6 1 J ) f f i f f i
< Q ! , ~ I T ! J L D l T f f i . @ I 6 1 J ) L D . $ 1 w l D 6 1 I I . ~ ! J l f l w l D 1 f l ~ ~ r r ! i > ~ r t . J
f f i 6 i r , G l f f i I T L U I T @ f f i 6 i r u I D p 5 ! L 5 1 ! J U l T f f i ! J W G u r f 1 @ L b
. @ I 6 I ) L l I 1 f f i G 1 a ; I T 6 i r ~ 6 \ ) 6 1 J ) 6 I ) . . @ I 6 l J 6 1 J ) ! J u G 1 u I T W ~ 6 l J 6 1 J ) ! J
~ L 6 1 W L D f f i a s 6 i r 6 T~ r T G i f f i I T 6 i r ( L b L 5 1 ! J 8 0 1 f l 6 1 J ) 6 1 I I ,I f l f f i a s 6 \ ) f f i r n
[ i ; 1 6 1 J ) l D ! i > ~ I d , L f f i L D I T 6 1 I I 6 l 5 l L w L b ~ 6 \ ) 6 1 ) . ~ L 6 1 w r f 1 m L 5 1 ! J 8 0
~ 6 1 J ) I J . J ~ L 61 a s 6lj L b
~ 6 1 1 1 ~ a ; ( ] 6 l ] C i ; J ; r r f f i
. $ 1 m l D I T r T . ~ ~ @ L m
~ L 6 1 w r f 1 m G l U I T ! J r r L L ~
6 1 J ) ~ I l . l L b [ i ; 1 W I T W L D I T 6 1 I I ~ 1 T
f f i G l 6 l J ~ ~ I T r T .
~ L 6 1 b P W L b 6 T w . $ 1 l D ~ I T W f f i
L D r n r m T 1 6 \ ) ~ I T m L 5 1 ! J u I T
f f i ! J m l r n ~ 6 1 I I t b < Q ! , W
~~.~
L D B ; f f i r n ~ L D @ 6 l J ! J 6 I ) I T I D W
i T~ ! l S 1 6 1 ) 1 T 6 1 I I ~ l T I J . J f f i L D r n r
m T 1 6 \ ) I f L D I T ~ I T 6 1 I I I D I T f f i ,
G f f i 6 I T ! J 6 l J I D I Tf f i , ~ ~ ~ 6 1 J ) 1 T
6 l J I T f f i 6 l J r r W 6 l J ~ ! D ~ r f 1 ~
~ I T 6 1 I I 6 l J r T f f i r n 6 T r n U ~ 6 \ )
~ I T f f i ! J @ I f f i ~
( ! P l I 1 w I T ~ j D L b L 5 1 f f i 6 1 J ) f f i
I l . l r n r @ . L 5 1 ! J U l T f f i ! J m l m
~ L 6 1 b P W f f i G f f i I T 6 i r 6 1 J ) f f i u ) l 6 \ )
L 5 1 r f 1 6 l 5 l 6 1 J ) 6 1 I I 6 l J I T ~ G l L D r r 6 l 5 l r f 1
6 l J l T f f i f f i G l j D l T f f i f f i G l L D I T. @ f f i f f i 6 l 5 l 6 \ ) 6 1 J ) 6 I ) . ~ L 6 1 b P W L b ~ L 6 1
b P W L D f f i f f i ( f f i G l f f i G l f l T ! i > ~ L D I T 6 1 I I @ , ~ L 6 1 b P W G I T I T ! i > ~
L D r q : &1 6 1 ) L bt ! ) @ ~ L 6 1 b P W ~ f f i ( ] a ; . @ 6 1 J ) l D w r r L l f l ~ r f 1
6 1 J ) L D l l . l r n r @ 6 T W U G l ~ L 5 1 ! J U l T f f i ! J m l r n [ i ; 1 6 1 J ) 6 I ) U U I T @ .
l f l r t . J f f i 6 I T L D f f i f f i 6 I T @ u r r ! J L b u r f 1 w u L 5 1 ! J G l ~ I T r t . J f f i 6 1 J ) 6 I T
< Q ! , B ; . $ 1 ! J L 6 1 u U ~ I T , . @ I U f f i r f 1 u U ~ 1 T L 5 1 ! J U I T f f i ! J m l m G l j D l T f f i
f f i L D 6 \ ) 6 I ) . " m 6 l J ! J @ 1 f l ! i > ~ 6 1 J ) 6 1 I I u ) l ) J L b G l f w I D U I T L l I 1 ) J L b
, @ ~ ~ 6 1 J ) f f i W G l [ D l T f f i f f i ~ 6 1 J ) ~ B ; f f i I T s m ( ! P l I 1 w l T @ . 1 f l 6 l )
, @ ! i > ~ w . @ I ! J l f l w 6 \ ) 6 l 5 l L D r T I T f f i r Tf f i 6 i r G I T I T 6 \ ) 6 l J @ G l u l T m w
~ L 6 1 b P ~ 6 1 J ) ~ ~ f f i m l D f F W L D I T f f i 6 l 5 l r f 1 6 l J 1 T f f i a s L b G l f L U I l . l L b
f f i 6 1 l l 6 l J I f n L . @ I 6 l J r T f f i r n r L ~ 6 \ ) 6 1 J ) 6 I ) .
~ L 6 1 W L D f f i a s G i i 1 m < Q ! , 1 l . l ~ U G l U f T ! J r r L L ~ 6 1 J ) ~ G [ D p 5 ! u
U @ ~ ~ 6 \ ) L 5 1 ! J U l T f f i ! J m 6 T u G U I T @ ~ L D ~ m l ~ ~ 6 l J ~
6 1 J ) ~ I l . l L b , ~ m l 6 l J y 5 1 6 1 J ) w I l . l L b f f i 6 1 J ) L U L 5 1 l 1 1 ~ @ 6 l J ! i > ~ f f i
i u 5 l l D w I D f f , B i 6 T I l 6 i r r
m i 6 1 w 8 i i ~ @ u t b
~6U ~~ , ( @ 6 U L 6 1 w
f f i 6 l ( 6 I D B i W r r B i ,
i 6 0 1 f i l w r r i ~ 6 i r r t . 5 B i
i r r s ionB i
~ uQ uID !D ~
6fil ( B i 6 I D 6 \ ) U
m ur r ~r r L L m ID ~6U ~~
6 l I r r W f f , 6 I D B i W r r B i 6 l J W ,
~6U ~~
6 U r r W f f , 6 I D B i m W
6 f i l ( B i 6 I D 6 U U
m ur r ~r r L L lD r r B i 6 l J W
ID r r !D lw ~.
www.eelamview.com
f f i 1 [ D m i " .L 6 1 ) a ; 6 l 5 i ~ 6 n J 6 \ ) U C l U r n ; m . : . L r f u f f i 6 1 T l 6 i r r 6 l J ! J 6 \ ) r T W
u [ i l p S l l J . . j t D , L D [ i l 6 n J l D l l J ! f > r T @ f f i 6 1 T l 6 i r r 1 n ~ ~ ~ ! J , l l J f f i f f i r f u
C I i 6 i r u ~ ! f > 6 i r r ~ C l u r T ~ ~ C l u ~
6 l J ~ 6 l J r f u f f i 6 n J 6 T T f f i 6 n i l r @ ~ ~ ~ 6 l i T L D r T f f i U t 5 l 6 i r r u [ i l l D t 5 l ! J U r T
f f i ! J 6 i r r 6 l 5 i t D t 5 l 1 1 J ~ 6 U 6 n J 6 \ ) . 6 1 ~ ~ 6 l 5 i @ ~ 6 n J 6 \ ) U C l U r T ! J r T L
L ( p t D <91~~~~ 6 l J ! J 6 \ ) r T [ i l w a o l P ~ f f i t D , l l J ~ r T r T ~ ~
L j l D i f ; l 6 n J 6 \ ) f f i l @ j f f i t D 6 J ~ 6 l J r T 6 I i T ~ r T f f i 6 l J 6 T T r T a o l f 1 i f ; l 6 n J 6 \ )
f f i r T 6 m < l l 6 l J 6 n i I r @ t b 6 1 6 i r r U ~ t 5 l ! J U r T f f i ! J m 1 6 i r r i f ; l 6 n J 6 \ ) u U r T @ .
~ 6 I i T ~ L D f f i f f i 6 1 T l 6 i r r C l U r T ! J r T L L L j l D i f ; l 6 n J 6 \ ) f f i l @ j f f i t D
C l ~ 6 n J 6 l J f f i l @ j f f i t D 6 n J C F 6 l J r T f f i C l 6 l J < 9 I 6 l J r T ~ 6 I i T ~
C l u r T r T ( ! p 6 n J l D f f i 6 n J 6 T T G ! f > p S l U U @ ~ ~ 6 l i T r T r T . < 9 I 6 l J ! J ~ 1 f 1 6 \ )
C l u r T r T ~ ~ ~ ~ C l ! J r T U r T l l J r f u f f i l @ j t D L ~ ~ f f i l @ j t D U 6 \ ) ~ ~
f f i 6 n i l r L 6 l i T r f u f f i l @ j f f i , p S l U U r T f f i I f 1 r f u f f i 6 T T < 9 I ! J I f 1 1 1 J 6 U
! J r TW ! . l l 6 l J < Q l ,l i . J 6 l J r T6 f T r Tf f i 6 1 T l 6 i r r f f i 6 n i I r L 6 I i Tr f u f f i l @ j f f i
< Q l , 6 T T r T 6 l J ~ 6 n i I r @ . t 1 f f i 6 l . j t D U 6 \ ) t D 6 l J r T l i . J ~ ~ , C F f f i ~ t 1 f f i f f i ,
F r - 6 l 5 l J ~ 6 1 ~
t 1 f f i 6 l . j t D U 6 \ ) 6 1 1 6 l i T L D r T 6 I i T , . f p 5 1 1 1 J
C l ~ I f 1 1 1 J , 6 I i T L D f f i f f i 6 n J 6 T T U
U r T ~ f f i r T U U ~ [ i l f F 6 l 5 i ! J f f i f f i
L D [ i l l D L ~ f f i 6 n J 6 T T 6 n J f f i l l J r T 6 T T
C l 6 l J 6 n i I r ~ 1 l J ~ < 9 I ~ l l J t D 6 I 6 I i T
~ 6 I i T ~ C l u r T r T ! f > L 6 l J ~ f f i 6 n J f f i
f f i l @ j f f i ~ l l J r T l l J t D I f n . W 6 l J r T r T
t ) 1 ! J U r T f f i ! J 6 i r r .
t 5 l ! J U r T f f i ! J 6 i r r ~ f f i L D
6 l l ! J r T . G C F I l J 6 1 6 U [ l i t D t 5 l f f i 6 n J f f i
L 6 n J L I l J 6 l J r T . L D m 1 ~ G C F I l J [ i l
u ~ 6 i r r 6 l l ! J 6 \ ) r T ~ l D @ l l J f f i
t D L ~ ~ C F f f i < j ; r6 1 6 i r r U ~ 6 U
< 9 I 6 l J f f i < 9 I 6 n J C F l l J r T~ [ l i t D
t 5 l f f i 6 n J f f i ~ 6 n i I r @ . I d , L f f i L D r T 6 I i T
~ ~ ~ 6 l J m i " ~ ~ C l f f i r T L U r T @ f f i G i r
~ ~~ffi6n)6TT <9j6\)
IflU u r r r T f f i f f i r r l D 6 U , < Q l , M l D r r 6 I i T
G C F I l J [ i l U r T L ~ 6 U [ l i t D t 5 l f f i 6 n J f f i
G f f i r T 6 n i I r ~ U U ~ f f i r T ! J 6 1 m
L D r T f f i C l 6 l J < 9 I 6 l J r T ~ 6 I i T ~ 6 l 5 i @
~ 6 n J 6 \ ) @ l l J f f i f f i ~ 6 n J ~ ( ! p 6 i r r
C l 6 l i T [ i l l D u U r T 6 n J ~ u S 1 6 U ( ! p 6 i r r
[ l i L ~ ~ a o G C F 6 i r r j D r T r T . ~ t 1 ! p
< 9 I ! J I f 1 1 1 J 6 U 6 l J r T ~ f f i 6 1 T l 6 i r r 6 l J r T r T
~ 6 n J ~ @ " i I r T 6 \ ) r f u f f i 6 1 T l 6 U 6 J l D ~ ~
6 l 5 i ! J f f i ~ I l J 6 n J L ~ ~ L j ! J L l f 1 f f i ! J
, 6 n J 6 T T l @ r T C F ( ! p ~ r T l U ~ 6 n J ~ t 5 l ! J U r T f f i ! J m 1 6 i r r G C F I l J [ i l
~ l D 6 i r r t 1 f f i f f i C l U r T ! J r T L L U U r T 6 n J ~ G 6 l J 6 l J r T f f i f f i f f i 6 l J r T
~ ~ @ @ ~ ~ ~ . @ ~ 6 i r r f f i r T ! J 6 1 m L D r T f f i , 6 1 ~ ~ 6 n J 6 l i T C l l l J r T
, L r T f f i l @ j f f i t D L D ~ ~ u S 1 6 U , , 6 T T t D C F @ f f i ~ 6 n J ~ <9100
~ , ~ < 9 I ! J C F ~ ~ 6 1 ~ ~ C l u r T ! J r T @ t b
6 l J ~ 6 l . j 6 n J L I l J ~ C l ~ I f 1 1 1 J 6 l 5 i @ ~ 6 n J 6 \ ) @ ! J r T ~ 6 l J ~ 6 n J ~
< 9 I 6 l J ! J r T 6 U f f i L ~ G I l J @ U U (!p~~~~.
6 T @ i ~ I T 6 1 J I T ,
I f ( ! P B i ~ W 6 U I T 6 1 J I T ,
~~51w!il
I @ I f W d J U I T L L I T 6 1 J I T ,
r z U I T ~ I T I i f i J .
L . S l f i l ~ ~ 1 T 6 O ' i I w r r .
- - - - - - - -
~ 6 I i T ~ C l u r T ! J r T U . . . @ 6 \ ) L _
~ t 5 l ! J U r r c r i J 6 i r r ~
W l t D < 9 I 6 n J L I l J 6 l 5 i 6 U r n 6 \ )
6 1 6 i r r U ~ L 6 n i l r 6 n J L D ~ r T 6 i r r .
< Q l , u S 1 @ J t D , t 5 l ! J U r T f f i ! J 6 I i T ~
L D ~ I 9 l L U L D r T 6 I i T C l u m i " ~ L
L r f u f f i l @ j t D , < 9 I 6 l J [ i l r n l D ~
~ l D t D U L t : & ! 6 n J l D 6 l . jG C F i i l
l J . . j t D < 9 I U r T ! J L D r T 6 I i T< Q l , [ i l l D
~ t D f f i r T ! J 6 1 m L D r T f f i C l 6 l J ,
@ U ~ 6 n J ~ ~ ~ < Q l , 6 n i I r @
f f i r T 6 \ ) ~ ~ [ i l C l L 0 6 \ ) r T f f i
< 9 I 6 l J r T f f i L ~ 6 l l 6 T T r T ~ ~ ~
W l P 6 l 5 i ~ r n 6 \ ) U L j 6 1 C 1 i 6 i r
< 9 I 6 n J L D U L j , 6 i r r W ~ r n 6 \ )
i f ; l t 1 r T ~ ~ i f ; l [ i l $ l l D ~ . ~ t 1
W l P L D f f i f f i l @ j t D ~
C l ~ @ 6 I i T f f i a > L L r n L D U
C l u r T @ i f ; l r n 6 \ ) ~ ~ i f ; l [ i l
$ l 6 i r r l D 6 l i T r T . t 5 l ! J U r T f f i ! J 6 i r r
. 6 U 6 \ ) r T ~ C l u r T 6 l i T T T 6 U6l5i@
~ 6 n J 6 \ ) U L j 6 1 f f i G i r < 9 I r n L D U L j t D , ~ t 1 ! p ~ C l ~ I f 1 1 1 J , 6 I i T
(!Ptb U 6 \ ) ~ (!P6ir r 6iiTC 8 iJ ~ u ~
t D . L j 6 1 f f i 1 @ j L 6 l i T r T 6 I i T6 1 6 1 i T ~ 6 l J r T ! P u @ J u ~ 6 1 ~ ~
[ l i r T 6 i r r , 6 n J ~ f f i I f n . W $ l 6 i r r C l j D 6 i r r . ~ t 1 ! p L D f f i f f i l @ j t D
i f ; l a o C F I l J L D r T f f i @ f f i f f i ~ 6 n J ~ C l I l J G f f i r T 6 n i I r @ G i r 6 T T 6 l i T r T .
~ t 1 W l P L D f f i f f i 6 1 T l 6 i r r < 9 I ! J I f 1 1 1 J 6 U , 6 \ ) L I f 1 1 1 J r f u f f i 6 n J 6 T T
< 9 I r n L 6 l J ~ { D < Q l , l J . . j ~ U C l U r T ! J r T L L ~ ~ 6 i r r C l ~ r n 6 l J 6 n J 1 l J
l J . . j t D < 9 I 6 l J I f 1 1 1 J ~ r n ~ l J . . j t D ( ! p ~ 6 i r r 6 n J L O U U @ ~ ~ ~
t 5 l ! J U r T f f i ! J 6 i r r G 1 C F l l J { D u L L C l U r T ~ , ~ < Q l , ~ U C l u r n ; m . : .
L ~ ~ 6 i r r < 9 I ! J I f 1 1 1 J { D U r T l L D r T 6 1 m ~ 6 n J ~ C l L D C l 6 \ ) r T r f u f f i a o
G C F i i l 6 l J ~ { D f f i r T f f i U r T 6 \ ) r T L 6 n J l P ~ ~ r T r T . ~ ( ! P f f i a o
1 f 1 ~ ~ 6 n J 6 l i T l J . . j r n L I l J 6 i . J 6 l 5 i ~ m 1 U U L L L D m 1 ~ r T f f i 6 T T ~
L!D 6l.J ~ < 9 I I d f r 6 U 1 l l T 6 I i T ~ . 6 l l ! J 6 I l i 1 j b w ~
~ ( ! p f f i $ l 1 l J f f i r T 6 \ ) f f i L L ~ ~ 6 U , G 6 l J 6 i . J C l 6 l J W < Q l , 1 @ j
r n L D l J . . j 6 n J L I l J , L D m 1 ~ r T f f i G i r ~ 6 i r r l D r T f f i @ 6 n J 6 1 m ~ ~
( ! p f f i $ l 1 l J U r f u f f i 6 n J 6 T T 6 l J $ l ~ ~ a o G C F I l J { D U @ t D < 9 I l d , r T 6 l J
L D r T 6 I i TL l D 6 l . j f f i 5 1 l 1 6 U @ ~ 6 l . j t D ~ 6 i r r W .
~ t 5 l ! J U r T f f i ! J 6 I i T ~ t D ~ t 1 W ! J l 6 l 5 i @ ~ r n 6 \ ) U L j 6 1 f f i G i r
< 9 I r n L O u t ) 1 6 1 i T ~ t D < Q l , C l 6 \ ) r T C F f f i ! J r T f f i 6 l . j t D ~ ~ ~ 6 l J r T l f 1 r T l l l J ! J r T f f i
6 l . j t D G C F I l J { D u @ 6 l J C l ~ ~ 6 I i T ~ u r r u 6 I 6 I i T U r T 6 \ ) r T
6 1 u G U r T @ ~ C l L D f f i ~ f f i G f f i r T G i r 6 l J r T r T . u r T 6 \ ) r T 6 l . j f f i
< 9 I ~ f f i r T ! J < 9 I t 5 l 6 \ ) r T 6 n J C F f f i G i r 6 1 ~ 6 l . j t D $ l r n L l l J r T ~ . 6 1 @
~ 6 l J @ , f f i [ i l t ) 1 U U @ , < Q l , C l 6 \ ) r T C F r n 6 I i T6 l J W r f u 6 l J @ C l u r T 6 i r r
l D 6 l J [ i l W L 6 i r r ~ 6 I i T ~ U r r u f f i 6 1 T l U 6 n J U < 9 I 6 l J r T 6 l J 6 n J ! J I l J W ~
~ f f i G f f i r T G i r 6 l J r T r T . < 9 I ~ C l ~ r T @ L W ~ ~ 6 T T ! J r T ~ , 6 \ ) L
I f 1 1 1 J U U { D W G i r 6 T T 6 l J r T . r n 6 l J f f i r T ! J 6 1 m L D r T f f i C l 6 l J ~
t 5 l ! J U r T f f i ! J m 1 6 i r r t 1 f f i 6 l . j t D ! ! i t D t 5 l f f i r n f f i f f i r T l l l J < Q l , C l 6 \ ) r T C F
f f i ! J r T f f i < 9 I 6 l J ! J r T 6 U U o o L j r T l l l J (!p~~~@. L 6 n i l r r n L D
C l u l n t D C l [ l i r T 6 n J L D l l J r T 6 I i Tu 6 n i l r L j U r T 6 \ ) r T 6 l 5 i L t D L 6 n i I r @ .
79
www.eelamview.com
@ U u 6 ~ m 5 1 w 6 U L j f f i r r l J 6 m L D r r f f i C l l 6 U ~ . L 5 1 I J U r r f f i l J m
u r r 6 D r r 6 l 5 1 u b ~ E i i r r L j L . i : J L D ~ U L j L . i : J r n 6 U ~ ~ c i ; . $ l l D r r r i .
6 l 5 1 ( B \ ~ r n 6 D u C l l U r r l J r r L L ~ ~ m - ~ L . i : J ~ . L 5 1 I J U r r f f i I J E m
@ L . i : J ! ! > 6 D r n m - c i ; f f i ~ ~ f i J G f f i r r m r ( B \ , 6 T u G u r r @ @ C l l L C
6 T 6 i . J 6 l 5 1 L W ~ ~ @ 2 J L . i : J l T r f 1 w r r m - , ~ m r r n L D 6 U @ 6 U r r ! ! i
~ C l l 6 D r r l T r n m - 6 U w r f u f f i C l l G U m r ( B \ L . i : J 6 T E i i r r u C l l ~ u r r 6 D r r 6 l 5 1 m
r O l c i ; C l l f f i r r 6 l r . ! ! i L D @ ~ ( J l 6 1 ) r r l T r n r n f f i r n 6 T T L 5 1 I J U r r f f i l J m
6 J f i J . ! l ) J c i ; G f f i r r 6 l r 6 U r r l J r r ~ 6 U 6 D @ ~ r r L . i : J L D r n L . i : J ~ l D [ i : . @
C l l ! ! > r i r n L D l L J L E i i r ra n . ! l ) J 6 U ~ ~ 6 U f f i G 6 U . ! l ) J U I J L ( B \ C l l L D r r
6 T 6 i r r u @ U ~ 6 U 6 D r r L . i : J u r r 6 D r r f f i 6 U r n 6 \ ) U ~ .
~ L 5 1 I J U r r f f i l J 6 n T 1 E i i r r ~ C l l 6 D r r l T f f i r i 6 T E i i r r l D r i ~ u S 1 6 U , 6 T 6 i . J
6 U 6 T T 6 l j f f i l T U U r r f f i @ [ i : . ~ C l l u r r @ L . i : J ~ m r r n L D r n w 6 T ~
@ I F G l T r r 6 U 6 U @ ~ r r E i i r r ! ! i r n @ f f i L r n L D G w r n u n s o r r
6 T E i i r r 6 n T 1 L L . i : J ~ L q c i ; f f i L q G l T r r 6 U 6 I 5 1 u S 1 c i ; . $ l l D r r r i .
~ . L 5 1 I J U r r f f i l J 6 n T 1 E i i r r~ 6 n T 1 L D 6 n T 1 ~ @ W 6 U L j f f i r n 6 T T U
u r r r i c i ; L . i : J C l l u r r @ ! ! i r r E i i r r ~ 6 U r n l J ~ W L D r r f f i L j r f 1 [ i : . @
G f f i r r 6 l r 6 T T ( l p L q l L J L . i : J . G 6 U 6 1 T l l L J 6 D f f i L . i : J~ 6 U r n l J 5 1 ~ ~ r f 1 u
u @ < & u r r 6 U ~ G i : l 6 D r r L D G i : l , ~ 6 l I r i ' 8 ' ~ E i i r r L j 6 l r 6 T T L i : >
u r n L ~ ~ L D 6 n T 1 ~ r i . L D f i J l D 6 U r i f f i ~ L 6 U r 6 T 6 1 T l ~ G i : l u W
s u m r . a n L q u u W . $ l , ~ r n l J w r r L q L D . $ l W . $ l E i i r r l D @ W 6 U L j
~ 6 U I J @ ! ! i 6 n T 1 ~ @ 6 U U u m r L j . ~ 6 U r i u 6 U C l l 6 U . ! l ) J 6 l 5 1 6 U
f f i r r l J r f u f f i 6 1 T l 6 U ~ r i 6 l l ( l p L . i : J ~ c i ; f f i r n l D l L J L . i : J ~ 6 l r 6 T T 6 U r i .
5 1 6 D 6 l 5 1 L w r f u f f i 6 1 1 1 6 U ~ 6 l 5 1 I J L D r r r n [ b l r n 6 D U u r r ( B \ L . i : J ~ r n L
W 6 U r i . ' 8 ' 5 1 6 D 6 l 5 1 L w r f u f f i 6 1 T l 6 U 6 T r n c i ; ~ 6 U L E i i r r
f f i ~ @ C l l 6 U . ! l ) J u r r ( B \ ~ m r ( B \ . 6 l 5 1 r r r n ~ r O l 6 l 5 1 w f i J
@ r n l D u S 1 6 U ~ 6 U c i ; ~ 6 D r r ~ w r r r n ~ r i 6 U ( l p m r ( B \ .
6 l 5 1 r r r n , ~ ~ u ~ 6 U 6 T T r i ~ 6 l r 6 T T
C l l 6 U 6 l i m " ( B \ G L D r n ~ 6 U r i ~ L q c i ; f f i L q C l l U r r l J r r 6 1 T l f f i r n 6 T T
~ c i ; 6 l 5 1 u u @ 6 l i m " ( B \ . ~ u S l W c i ; f f i 6 D r r l F l T r r l J ! i ; ~ @ 2 J L . i : J ~ 6 U
c i ; ~ W L D r r r n u f i J . ! l ) J 6 l i m " ( B \ . C l l U r r l J r r L L 6 l I r r W 6 l j
a ; 6 1 ) r r l F l T r r I J 6 U L q 6 U r f u I D 6 1 T l 6 UG 6 U 6 1 T l u u r r ( B \ f f i r r ~ ( B \ L . i : J
s r s e r 6 l 5 1 L . i : J L j L . i : J ~ 6 U r i , @ w c i ; a ; ~ ~ @ 2 J L . i : J I T l . ' . ! J l f f i L D L L ~
~ @ 2 J L . i : J ~ ~ r n m 6 l I 6 1 5 1 l L J . ! l ) J ! i ; ~ 6 U r r r i . @ l J r r ~ 6 U u u S 1 f i J 5 I
( l p f f i r r W f f i 6 1 1 1 6 U f f i r n 6 D [ b l f f i W I F 5 I f f i ~ c i ; ( l p c i ; . $ l w
@ L L . i : J G f f i r r ( B \ u u r r r i . @ [ i : . [ b l f f i W 6 l j f f i 6 1 T l 6 U C l l U r r l J r r 6 1 T l f f i 6 l r
C l l ! ! > I J L q W r r f f i U U r f u f f i 6 1 T l c i ; f f i C l l 6 U 6 l i m " ( B \ L . i : J 6 T E i i r r U @ ~ 6 U I J @
~ . ~ ~ ~ a ; r n 6 1 ) , ~
u r n L U L j f f i 6 l r ! ! i u S l I P W ~ ~ 6 U 6 U 6 T T r i l F 5 I f f i r r 6 m C l l 6 U 6 l i m " ( B \ L . i : J
6 T E i i r r u ~ 6 U ~ r i 6 l l L . i : J ~ r n L w 6 U r i . @ ~ ~ r n f f i w U r n L U L j
~ c i ; f f i r f u f f i r n 6 T T ~ 6 l I r i ~ c i ; 6 l 5 1 ~ @ L . i : J 6 U . $ l l D r r r i .
f f i r n 6 l l W r r m ~ 6 m 6 l j 6 U r n f f i f f i r n 6 T T ~ 6 l i m " u ~ @ 2 J L . i : J
~ 6 l I f i J r n l D ~ ! ! i w r r r f 1 u u ~ @ 2 J L . i : J ~ 6 U c i ; ' 8 ' ! ! i 6 n T 1
~LJ. @ r i ! ; r n r r 6 U ~ 6 U r T ~ L D r r r n f f i r n ~ r n
6 U 6 T T r i ~ ~ c i ; G f f i r r 6 W L r r r i . f f i r n 6 U ~ @ ~ 6 l i m " u @ 6 U r r w c i ;
r n f f i u S 1 E i i r r ~ t . q U u r n L @ E i i r r u r f u f f i 6 1 T l G i : l' 8 ' E i i r r . ! l ) J6 T E i i r r u @ L . i : J ,
I T r n L D U U @ ' 8 ' f f i r n 6 D 6 T E i i r r u @ W ~ 6 U I J @ f f i ~ @ .
' 8 ' 5 1 6 D L D I J c i ; f f i r O l 6 U r n f f i f f i ~ L E i i r r L D L ( B \ U U ( B \ ~ ~ U U L L
6 T r n @ f f i r n 6 l l u S 1 E i i r r u ~ r n ~ ~ 6 l I I J r r G i : l L j r f 1 [ i : . @ G f f i r r 6 l r 6 T T
( l p L q w 6 l 5 1 G i : l r n 6 D . 6 T 6 n T 1 @ l L . i : J~ 6 U I J @ @ U L 5 1 L ~ ~ f i J
6 T L . i : J r n L D6 l 5 1 [ i : . ~ f i J a ; r r f f i ~ r n w c 6 w G u r r @ G ! ! i 6 U 6 D r r W
80
u S l f f i 6 l j L . i : J f f i r n 6 U w r r r n L D I Jc i ; f f i r O l ~ 6 m 6 l j 6 U r n f f i f f i r n 6 T T
6 T r n c i ; G f f i E i i r r . ! l ) J 6 l 5 1 C l l I T L L D r r f f i 6 J f i J u r r ( B \ G I T t i . . J 6 U r r r i . ~ 6 U
I J @ @ u . s i L ! i ; ~ 6 I 5 1 [ i : . @ ~ L q c i ; f f i L q u r r 6 D r r 6 l j c i ;
f f i r n 6 U w r r r n ~ 6 m 6 l j 6 U r n f f i f f i 6 l r i V w r r r f 1 ~ @ ~ @ l u L 5 1
r n 6 l l u u r r r i . ~ u G u r r @ @ 6 T r n c i ; w L D I J c i ; f f i r O l ~ 6 m 6 l j
6 U Q ! i Lb . @ U u t . q W r r m ~ @ ~ u r r 6 U 6 T m @ I T r n L D
W 6 U f f i r n L D r n l D 6 U @ m r ( B \ .
C l l u r r r i c i ; f f i r n 6 D u S 1 6 U ~ L 5 1 I J U r r f f i I J E i i r r ~ u r r l J L D r r r n
~ U 6 I D I . . . . ~ 6 T 6 i r r u @ ~6 I! l6 m"~ ~
6 l 5 1 L W L . i : J . ~ l L J i V u C l l U r r l J r r L L 6 U r r W 6 l 1 l 6 U ~ 6 U r n l J ~ W
L D r r f f i F l ' r i u u @ G 6 U . ! l ) J L . i : J~ l L J ! ! i r f u f f i C l l 6 T T r r , . . t r n L f f i C l l 6 T T r r ,
@ l J r r ~ 6 U ~ G ! ! i r r l P 1 6 U @ L u r f u f f i C l l 6 T T r r ~ 6 U 6 D . . . t l J r r r n
6 U r r w c i ; r n f f i r n w G ! ! > r O l u u ( B \ ~ @ L . i : J 5 1 6 D C l l u r r r i u u m r
L j f f i r n 6 T T ~ 6 U r i G u r f 1 ~ L . i : J L D ~ c i ; . $ l l D r r r i 6 T m u ~ 6 T m @
f f i ~ @ . ~ 6 U I J @ I T l . ' . ! J l f f i i V ~ @ 6 U r r r i ~ i V u u r r r i r n 6 U u S 1
@ 2 J L . i : J ,@ [ i : . ! ! i u u m r L j f f i 6 l r ( l p c i ; . $ l w @ L ~ r n ! ! i U G u . ! l ) J
. $ l 6 i r r l D r n . [ i : . ! ! i u C l l u r r r i u u 6 l i m " L j f f i 6 1 1 1 6 U( ! P < ' i ; . $ l w L D r r r n @
6 j l @ f f i f f i L . i : J . ~ . L S l I ) " u r r f f i l J m @ u r r r i r n 6 U u S 1 G i : l , ~
G ! ! > r O l c i ; r n L D W L D r r m C l l f f i r r L u r r ( B \ ' 8 ' @ c i ; f f i L . i : J ! ! i r r E i i r r .
' 8 ' @ c i ; f f i L . i : J , f f i L ( B \ u u r r ( B \ C l l u r r E i i r r l D u m r L j ! ! i r r E i i r r ~ 6 U I J @
! ! i 6 n T 1 u u L L ~ ,
< ' f ( IJlf f i Ll u r r r i r n 6 l l u S 1 @ 2 J L . i : J ,
. @ ! m ~ r u - ~ W l w 6 \ )
~~~@jMOO>
m L O ~ f jl ~ i l J~ t 6 I ll W
Cloolrmrm.o ~
[ b l f i J . $ l E i i r r l D @
! ! i r n @ G l T r r [ i : . ! ! i
6 U r r w c i ; r n f f i u S 1 E i i r r I T f f i 6 D
u r f 1L D r r 6 m r f u f f i 6 1 l l @ 2 J L . i : J
t 5 i 1 ) " u r a : g s U r ~ .
I I i L @ u u r r t i > ! b I ~ l D l b
~1Ii ~@l~
. $ I ; ! J m T . ~lIJ~ C J L r r l j ) ' 1 l "
u . _~ ~
~~I! )lb ~
~"lJi ' ~~
u f i J r O l C l l w r r 6 Ji V r r 6 l l @ ~ 6 U @ r f . ! l ) J u f i J r O l C l l w r r 5 1 r O l w 5 1 @ 2 J
5 1 @ 2 J u L j c i ; a n L 6 J f i J U L L @ . $ l r n L w r r @ . L 5 1 I J U r r f f i I J E i i r r
' 8 ' G u r r @ @ L . i : J L j r n f f i ~ i V @ . $ l r n L w r r @ . L D @ u r r m L . i : J
~ [ i : . ~ w @ L . i : J . $ l r n L w r r @ . L D f i J l D 6 U r i f f i 6 1 T l L ( l p W @ u
u w c i ; f f i ~ r n ~ ~ 6 U r i 6 l 1 l L . i : J u 6 l 5 1 6 U r n 6 D . 6 l 5 1 ( B \ i V m 6 D u
L j 6 l 5 1 a ; 6 i r ~ L D u L 5 1 6 U ~ u ~ G \ $ r r f f i r L
' 8 ' 6 U m I J U L 5 1 I J U r r f f i I J E i i r r 1 T . $ l ~ ~ G f f i r r m r L r r r i 6 T E i i r r l D r r G i : l ,
~ 6 U r i u r r 6 D r r 6 l J r r f f i L D L ( B \ C l l L D @ u u r r r i . u r r 6 D r r 6 l 1 l E i i r r
6 l J W @ L . i : J ~ 6 l J r i t @ m 6 l J ~ @ 6 l r 6 T T i V 6 n T 1 U U L L L D r f 1 w r r
m ! ! i l L J C l l L D @ ! ! i f i J f f i r r l J 6 m L D r r L . i : J . 6 T L D @ 6 l l L ( B \ c i ;
6 l J L . i : J G u r r @ G i V G i : l 6 D r r w ~ G i : l ~ ~
@ [ i : . ! ! i ~ @ r i u u w c i ; f f i ~ r n i V L 5 1 I J U r r f f i I J E i i r r C l l f f i 6 l 5 1 l L J W
. $ l m r L @ 2 J W G I T t i . . J 6 l J r r r i . u r r 6 D r r 6 l 5 1 L u S l [ i : . @ 6 l J L . i : J
~ L.S l~u r r .s ~6 d i l6 U r
~6 If i llD 6 If i l~
, ) w 6 \ ) L j . s 6 l l ) 6 T [ U
u r r IT & @)lb mu r r ~ ~r r 6 f u
~6 lJ6 lI)~ ~W lD r r .s
Ljf i 1~~ Q . s r r 6 T r 6 T J
QP I q ~ I b .
Q 6 l J 6 I i l ~ 6 U . s 1 b ~6 lJ 6 lI)~
6 1i ~f i 1u u ~mu r r 6 U
~6 \ )6 U r r lD 6 \ ), ~6 lJIT
6 j l ~6 U r Lj6 T r6 T I 1 b
u 6 ll)Li ~ lD 6 If i l~IT .
www.eelamview.com
I f l f f i G l O - L G l p ; L q . t S l o - u r r f f i O - @ J f f i @ j U t S l L q . U u ~ 6 i ) m 6 l ) .
. @ i ! i r n r r 6 i ) t S l O - U r r f f i o - m Q P m f f i l m 6 l ) u S l 6 i ) I f l f f i G l O - L
t S l L q . U u m i ! i U r r 6 l ) r r 6 l j L D [ 5 l J D l ~ ~ f f i G l f f i r r m - r L r r i T .
L D f f i l i ! i i T f f i 6 n " L L D 6 l 1 1 J~ m i ! i l l . . J L D @ O O m 6 l J l l . . J L D G l u r r [ i >
J D l i ! i [ i > @ j r r l l L J U m - r U r r f f i t S l l J U r r f f i o - m L D ~ ~ i ! i r r i T . i ! i r n @
G l u r r o - r r 6 ! T 1 f f i 6 I T L L D L D L Q ) 1 L D m p 5 1 , G l u r r @ L D I i . f f i 6 1 T 1 L L 6 1 ~ L D
6 l 1 0 - ~ 6 1 f I I T i T 6 l j G l 6 l J 6 ! T 1 u u r r f f i ' i f f i m - r L r r 6 i ) ~ i ! i m r n ~ 6 l J i T
G l u r r [ i > p 5 1 f f i G l f f i 6 T T o - 6 ! S l u u r r i T . 6 l 1 I J L D 6 T m U @ ~ 6 l J I J @
~ m L D u S l 6 i ) ~ w u U ~ ~ ~ f f i @ j L D ~ U m - r L j .
G l U r r o - r r L L 6 l J r r w 6 ! S l 6 i ) 6 T ~ i ! i U G l u r r l l L J C F f f i ~ l L J r r f f i . @ ~
i ! i r r ~ L D , 6 T m i ! i f f i f f i m - r f f i ' i L D ~ @ J C F r r i ! i ' f f i 6 l ) r l i l f f i r r i ! i
@ j 6 1 f l I T r r L D C F L Dt S l o - u r r f f i l J f f i l L L D W I p 5 1 u G l u r r u S l f f i . $ l l D @ .
6 T ~ i ! i ~ 6 ! S l L I L J ~ ~ ~ L D , 6 T ~ i ! i G l 6 l J r r . @ 6 I ) L I f l I L J ~ ~
~ L D L D r n m i ! i ~ W L D r r f f i U U ~ 1 L J m 6 l J ~ @ , ~ f f i f f i m l D
l l . . J L m G l C F I L J [ i > U L L r r 6 i ) 6 T m i ! i l l . . J L D C F r r ~ f f i f f i Q P L q . l l . . J L D
6 T m u ~ 6 i ) t S l o - u r r f f i o - f f i l L L D ~ m C F f f i f f i Q P L q . l L J r r i ! i ~ J D l ~
. @ f f i . $ l l D ~ @ o o ~ i ! i 6 l J @ J f f i @ j G l 6 l J [ i > p 5 1 [ 5 l I i o C F I L J L D
6 T m U @ t S l O - U r r f f i o - m ~ L q . f f i f f i L q . I f u J D l L D i ! i r r O - f f i
L D I i i ~ o - L D .
' ! & r l i l f f i 6 i r t S l o - u r r f f i o - f f i l L L D f f i m - r f f i ' i 6 ! S l I L J I i i i ! i @ j 6 1 f l I T r r L D
C F r l i l f f i 6 ! T 1 6 i ) Q P f f i . $ l I L J L D r r r n ~ 6TM 6 T m J D l p ; r r m u r r 6 l ) r r
6 ! S l L L D G l f f i L G l L m . ' . @ m r n 6 i ) f f i L D . @ L i T f f i L D
6 T @ l i i i ! i G l P ; f f i f f i L q . l L J r r r n f f i r r 6 l ) f f i L L r l i l f f i 6 ! T 1 6 i ) i ! i 6 T T o - r r i ! i
i ! i m r n L D t S l f f i m f f i l l . . J L m G l C F I L J 6 I ) r r [ i > J D l 6 l J @ i ! i r r m t S l o - u r r
f f i o - f f i l m ~ m L D u S l 6 i ) ! ! > r r m f f i m - r f f i ' i 6 ! S l 1 L J 1 i i i ! i ~
6 l J l D r r r n ~ ' 6 T m J D l u r r 6 l ) r f G l c r r r m r n r r I T . i ! i r n ~
6 ! S l f f i ' i i ! i m 6 l ) . @ 6 I ) L I f l I L J ~ ~ [ i > f f i r r f f i ~ 6 l J i T G l C F I L J [ i > U f f i ' i L D
G l u r r ~ ~ 6 l J r r l L L D f f i r r 6 1 f l I T U u f f i ' i L D ~ J D l ~ l L J r r r n , ~ i T f f i f f i
L D r r r n , i ! i 6 T T o - r r i ! i i ! i m p ; L D t S l f f i m f f i m l L J U 6 l ) i ! i L m 6 l J f f i 6 i r
u r r 6 l ) r r ~ 6 l J i ! i I T f f i l ~ l D r r i T . i ! i i T L D ~ ~ 6 i ) ! ! > L D t S l f f i m f f i
G l f f i r r m - r L 6 l J i T ~ t S l O - U r r f f i o - m . i ! i r n ~ L D f f i f f i 6 ! T 1 m
G l u r r o - r r L L . @ 6 I ) L I f l I L J L D C F r r l l L J r r r n ~ . ! & ~ l L J r r r n ~ ,
[ 5 l l L J r r I L J L D r r r n ~ , 6 T r n G l 6 l J G l u r r o - r r L L ~ ~ 6 i ) . @ J D l ~
G l 6 l J [ i > p 5 1 [ 5 l I i o C F I L J L D6 T m U @ t S l l J u r r f f i l J f f i l m ~ L q . l D r n ~ 6 i )
~ w G l 6 l J m p 5 1 1 L J p ; L D t S l f f i m f f i 6 T m U ~ u r r so n i ! i L D
6 ! S l 6 T T f f i f f i L D .
~ ~ I J ~ ~ 6 I ) 6 l J r n r r f f i 6 l j L D , 6 T 6 i ) G l 6 l ) r r L @ J L D
~ m U r r f f i 6 l j L D um -rurrffi6ljLD ~ t S l i J u r r f f i l J m ~
i ! i m 6 l ) I f l l D l i i i ! i @ j f f i ' i L D U ~ i ! i m 6 l ) 6 l J L D r r 6 l J r r i T . i ! i r n ~
6 l J r r w f f i m f f i u S l 6 i ) ~ 6 i J G l 6 l J r r ! ! > r r L D , . @ u ~ ~ p ; r r m @ j
L D O O G l P ; O - Q P L D f f i L m L D u S l 6 i ) f F f f i ' i U L L q . l i i i ! i G l u r r ~ L D ,
G l u r r o - r r L ~ G lu( ! ! jLD G l u r r i D J U L l f f i f f i @ j L D , ffi61fIIT~,
~ 6T6& TpJ ~ i! i6G T~ ~ f f i f f i L f f i ' i u u r r f f i ' i f f i
f f i @ j L D L D ~ ~ u S l 6 i ) ~ ~ ~ ~ m C F 6 l J r r r n C F L D [ 5 l m 6 l )
m l L J U G l u o o ~ 6 l J i T G l C F I L J [ i > U L f f i ' i 6 l J . $ I m l D r r i T .
~ ~ 6 l J l D r r r n ~ 6 i ) , t S l o - u r r f f i l J f f i l m L D m r n 6 ! S l
I L J r r r n L D ~ 6 l J i ! i f f i l ~ ~ l l . . J l L J i T ~ i ! i ~ l L J r r f f i ~ m i ! i 1 i o
G l C F w ~ f f i . $ l l D r r i T 6 T m J D l i ! i r r m G l C F r r 6 i ) 6 I ) G l 6 l J m - r f f i ' i L D .
i ! i r r L D U ~ ~ 1 L J 6 l J r r w 6 ! S l 6 i ) f f i 6 1 f l I T 6 l J L m 6 T l i i i ! i ~ 6 T T
6 ! S l [ i > @ j ~ m p 5 1 ~ ~ 6 l J r r w ~ 6 l J i T 6 ! S l L D t S l r n r r G l o - r r ~
~ 6 T T 6 l j f f i @ j 6 l J r r w f f i m f f i m l L J p ; L l i i i ! i G l P ; I J Q P L D 6 l J r r W U
~6l! T~
( B urr~rr1 i I T l & l i I T l u D
l D L f f i l D 6 l i r I D 1 ,
Q un ~l. D a l$ 6t ilLLID
[ b ~j1: b 6ff~. @ _ G n m I T 6 l j
G l 6 l l ! i t ' i l u u r r f f i & N L I T E i U .
~~6lI)6l! T
~6lIrr ( B u r r r o I D 1 a
G l& 6Tl~6filuurrrr .
L j f f i L D ~ 6 l J f f i @ j f f i
. $ IL~m 6I). t S 1 6 i r m 6 T T
f f i m 6 T T U G l u o o u u l J r r
L D r r l f f i @ j L D G l u r r J D l u t S l 6 i )
~ 6 l J i T 6 T u G l u r r @ ~ G l L D
~ m - r @ i l l . b f f i ~ ~ t o r r ~
' @ , , u u ! f j r r r o ~ 6 U ! I " ~
~ 6 l . J [ f f i : i j f d T m t S l 6 i r
@~'ffi$ - L E ~ U l l j . L D r r ~
U l r r f f i @ < i ; . $ I P ; ! I 9 J ' 6 l 1 J
U r r f f i o - r n @ J @ j f f i ' i L D u ~ ~ m
6 l J r r w f f i m f f i m l L J C F r r i ! i r r
1 J 6 1 f I I T ~ f f i ~
6 ! S l L Q P L q . l L J r r ~ . t S l O - U r r f f i
o - r n ~ L D m r n 6 ! S l , t S l 6 i r
=ffi6iT 6T~6i) ~
f f i f f i @ j i ! i f f i l ~ ~ 6 l J L D r r r n C F ( ! p f f i ~ l i i i ! i si u ~ . @ f f i
. $ I l D ~ . @ l i i i ! i C F ( ! p f f i i ! i m f f i m L D u S l 6 ' 6 l I i i ~ i ! i r r m
~ 6 l J i T f f i 6 T T ~ 6 l J r r w f f i m f f i Q P m l D m l L J l l . . J L D ~ l D 6 l j
Q P m l D m l L J l l . . J L D ~ W 6 l j G l C F W I L J G l 6 l . J m - r f f i ' i L D . G l u [ i > G l l D r r i T
6 T m l D Q P m l D u S l r o t S l 6 i r m 6 T T f f i 6 ! T 1 m U r r ~ f f i r r U L j ,
~ 6 l J i T f f i 6 T T ~ 6 T ~ i T f f i r r 6 l ) 6 l J r r w f f i m f f i U [ i > p 5 1 1 L J f f i 6 l J m 6 l )
t S l o - u r r f f i l J @ J f f i @ j L D , ~ 6 l J I J ~ ~ m 6 1 f l I T 6 ! S l l L J r r f f i @ j L D
. @ f f i f f i ~ i ! i r r m G l C F w . $ I l D ~ ' I L J r r w u u r r 6 1 f l I T G l u [ i > G l l D r r r r l m
~ t S l 6 l ) r r m C F f f i f f i @ j 6 ) ~ 6 l J r r r n Q P m l D u S l 6 i ) , t S l O - U r r f f i
O - @ J L D , L D ~ l l . . J L D i ! i L D ~ t S l 6 i r m 6 T T f f i m 6 T T ~ f f i [ i > m f f i
u S l 6 i ) r u n f f i f f i u u ~ 6 l J . $ I m l D r n i T . f f i 6 i ) 6 ! S l I L J p 5 1 m 6 l J t S l 6 i r
m 6 T T f f i 6 ! T 1 L L D 6 ! S l ~ ~ G l C F W I L J G l 6 l J m - r f f i ' i L D 6 T m u ~ 6 i )
~ ~ r n ~ 6 l J r T . @ u u i ! i r r r o , i! i6G T~ t S 1 6 i r =
f f i f f i @ j , 6 l 1 L L q . 6 i ) , i ! i 6 O T l 1 L J r r f f i U 6 l ) L D o o G l ! ! > I J L D r r f f i ~ 6 l J i T
U r r L L D G l C F r r 6 i ) 6 ' 6 l f f i G l f f i r r f f i ' i u U r r I T .
t S l O - U r r f f i o - m @ j f f i ' i L D U U U [ i > J D l 6 i r 6 T T 6 l J i T .~ l D ~ L D ,
~ 6 l J 0 - ~ 6 l J r r w f f i m f f i u S l m ~ L q . p ; r r i ! i L D r r f f i . @ f f i
. $ I l D ~ t S l o - u r r f f i O - @ J f f i @ j ' 6 _ Y W 6 l j ' . $ I m L f f i @ j L D C F l i i i ! i i T u
U r l i l f f i 6 ! T 1 6 i ) i ! i r n ~ ~ m 6 1 f l I T 6 ! S l l L J r r m O - l l . . J L D ( ! p m J D l
t S l 6 i r m 6 T T f f i m 6 T T l l . . J L D ~ m w ~ ~ f f i G l f f i r r m - r f f i ' i 6 T r l i l f f i 6 i r
6 l 1 L f f i ' i f f i @ j 6 l J 6 l J r r i T . 1 9 8 5 L D ~ m - r f f i ' i t S l l D l i i i ! i ~ 6 l J I J ~
( ! p ~ i ! i L D f f i f f i l m G l U l L J i T C F r r i T 6 i r si u . C F r r i T 6 i r m 6 T l l 6 ! S l L
~ 6 l J 1 L J ~ . @ 6 T T m L D l L J r r r n L D f f i 6 i r ~ 6 l J r r l J f f i r r . 1 9 9 6 L D
~ m - r f f i ' i 6 T ~ i T u r r o - r r i ! i ~ ~ C F I L J L D r r f f i @ j f f i ' i L D U ~ ~ [ i > @ j
6 l J 1 i i ~ G l C F i T l i i i ! i @ j w l i i m i ! i u r r 6 l ) I i o C F I i i ~ o - m . Q P i ! i [ i >
@ j w ~ m i ! i u S l m t S l O - C F 6 l J ~ ~ 6 i ) L D ~ f f i @ j ! ! > r r m ~ i ! i 6 ! S l
G l c r w i ! i G l u r r ~ , ~ r r l I i o B i U u m L I i o B i G l i ! i r r [ i > l D ~ ~ 6 i ) L D L f f i ' i
L D m p 5 1 @ j 6 1 f l I T r r L D C F ~ ~ ~ L D i ! i f f i U U m r n U G l u r r 6 l ) G l 6 l J
@ j w l i i m i ! i 6 l J 6 T T i T l i i ~ 6 l J G l L D r n p ; r r m [ 5 l m r n f f i f f i 6 ! S l
~ . ~ G l u m - r @ j w ! i i ~ l L J r r r n ~ffifT u L q . L i t S l 6 i )
~ W L D r r r n ~ f f i f f i m l D l l . . J L D G l u r r J D l U L j 6 1 f l I T i T 6 l j L D ~ m L
l L J 6 l J i T . t S l o - u r r f f i o - f f i l m f f i m L f f i @ j L L q . u r r 6 l ) l i o C F I i i ~ o - m
@ j f f i ' i L D U ~ ~ 6 i ) 6 T 6 i ) G l 6 l ) r r f f i @ j L D G l C F 6 i ) 6 I ) f f i @ j L L q . . ~ I i o B i < =
6 l J r r i T ~ i ! i ~ G l u r r 6 l ) t S l l J u r r f f i l J f f i l m L D J D l G l i ! i r r [ i > l D L D . p ; r r m
6 l J m f f i l m l L J 6 ! S l L f f i ' i L j l D U U L L G l 6 l J m 6 T T u S l 6 i ) w l i i m i ! i
u r r 6 l ) l i o C F I i i ~ l J m @ j p 5 1 U t S l L L 6 l J 6 T T i TI i o l f l G l U [ i > p 5 1 f f i f f i
6 ! S l 6 i ) m 6 l ) . ~ i ! i r n r r r o ~ 6 l J 0 - ~ ~ m L D u [ i > p 5 1 ~ ~ f f i L D 6
6 T m r n r r 6 i ) G l C F r r 6 i ) 6 I ) Q P L q . l L J r r ~ . . )
81
www.eelamview.com
82
www.eelamview.com

f j t . q . . u r d j ) e ; 6 n ) 6 7 i~ Q,L.0~~lfdr
' l L d r
f j 6 i J O I J W 6l J0(g ~ I f W .
u ~ l4w 6 ) ~ ar ~ ar l4ch
UQ. 6 u ) 5 'lL~~II0c9i6D)6lr j}fR6~
e ,ar ~ 6)if;@ r i.J@ 8:<Pd .OffIf<Ue.:
6i1fL.# ~6IfI~@ (ff1..J.1f6l ;)~~tf6B' r
6)wgJJr iJOr r utf& Gf' IftiJ
$t5l(!)!$ o S (f}tiJ.
1h~~G~IhA)
36
~1'l~1'l~6
~I b )w , m 61 tllW IT ,
a 6lil@ I i,
U6lJ)W U!l6lil,
~!I Th!l,,5
Q6W I D u I I LU H ; !lI T.
itO lw .s J D '
n6U6lJff ~ <$CL-t . _; d j ~ f W r . b
qIf(j})~ ~(!!i e ; m u d J .
' 6)~6' iI' ~ ~ a51 6 U
' e5 W & l Jtifu 6)(r ~6' !J6(J)6l J.
, (N~tT L..c_.If~5"l;j1 f6il
.!!i/ tiJo 5 )<D ~@ !p _ iM ff/
'lL,tfl0 G'~1 I'"fW .$o $cq .tQ J6iJ
(/ )6V(j;~ 6c6"5 j~aJ(; (:' (J1f6l )~tf6ir
(/) ~ 1 f t e ,m -
o $QJ t j (J ) 6 i J ~#~1 9 J ~ o $@ ! ; c_. 6 i r .
1./ 6iJ6)(j})_ & tfIuJl d r 6)~61f1;1J6iJ
46 D ) ~ 0 @ 4lc_. -6 > ({ 5W
tLt6>, t ~6:l i- _ d J/
@ 6l fl tf@ ,~6ir !P { !; !6iJ 61fiff0@
d '! VL$ e ,t r lJ @ ~ t h -
. '~ I . i 5'6 i r 6 ) . M @ . i j J l& o /r -. . .
I ' f;wu(j)@ tf' l UmQJIfW f f i 6 i J ~ O I J
n(j; ;Ii.!; u O r axt J l4r h
i J %~ @ (j j & (g 6 I J 6 i i ! $ch
83
www.eelamview.com
,g.(f~6Vc6l6iJ ! @ r ifj w @ ff..J! fb W
" " | | ; | | +
| | 4 "
6)6lJor f~6ir ( c..# li5 I t fJ
: : | , \ | | l| l-l}"
&6J.IG | | : 4 | - cD t fJJ
~! ! I li'~ 6)c>6iJfj W W
ufJfoI 'JElJe.t r foi; $W 5 Va,(iff
1}}" !II_; ("
4~60 t!fJL..L.ru6i@ JO,6)606iJoI)ffW
}}}" 6)w r r lle.,*6iJ
e-ff(:..t Pa;t P 6)a.r r '5 i)o@...
8i/f~~&,6)&,c_r iJ,w 6)6W )6VQ 5 )6iJ
~fUIfW 6!J (! u6r lh .
lb C-0I J~6V<Mir .
~oi;fl)JW $i~ 6)6lJ6ifur@ J61))(T<Eorf6iJ
f! PW ! JfI J 4~6J.Jff 8>O r f6iir
! fb l(f;$e. , l | U | ; (l; I| l(|
&,o~L# (!, ; 1 "
/)5 U J% I ! JJ (! ulTm
l I /!| ;
~L..l9-6b-
; - l- o | : | | l(!; | lnL..L.UUL..L.
()C{)1J~I J,5 . 6'Gu$t iiJoq)6V
}_| | 1! Pt j )(f)~6iJ
4~ (l)oWr(9.~ | | - 1 |
1f.6Vr r L..~ fir ~6)(Tr f6"6'f;
dr ElJt f <E(iff W L..(j )(! w
OTr#_.
L6lir
e5 P{;.e-r r 6iJ 60~~~ Mt j J(! )JW
dr 6lJ(j )606n'ff6iJ : - | ; , ,} w 6lfq~
~m
r :~r r cir ~6iJ ~0D)m-~, .} - '| I| c|
1,.ilj iufJa; '2.!li ff .
, | o'o ; }1 l}/ \
4! })r r ~6JfJJ&J <.l - - I | U I!J1>@ iU fr
6)<Er r ~t LJfh 6JfJ)t r 6iir ~,1J.j 1iJ .
6)6:vt # $ir 6 lJ@ a ,6 / ,oir
6lJ6iJ6)Q .1t .:..J.q.e$ J0D )111i5 1~
s I| | or r f.J< .t i>.
84
www.eelamview.com
~'hJ~ClJ_j~ d_j~l!Jt9
d1~~ rl!J~~'--'J
. . . I A
J
jL Q 6 lJ6 f i l& f f , @ ) 6 T r & L L li ) !O I lJ L . 5 l~6 lJ& 1f f , @ ) W ~@ ) i 6 U &
6 T I I T& 6 lJ~G U I T I D I D lU ( B u ~I T !l) I 6 j? L q f f , Q & I T 6 lli lT ( B L u 5 l f f , & 1r o ~ ~6 f i l!li
~6 f i lW I T W m . . . Q 6 lJ( B f f , @ ) W lf W U 6 lJf f i J& 6 T r ( B u ~6 I D G U & 6 T I I T &
6 ljW u r r l6 m I T W l!li ~u U I T r r l6 I D 6 O T ~@ lf u 5 lf f , & 1r o ~.
F F W !li i W lW i r 6 f i 1( B i 6 I D G U U ( B U I T ~I T L L W j6 f u I D l Q & I T 6 lli lT L q U U ~ ( B u ~6 I D G U u u r r l
l D I T 6 m I T W . L JW 6 I D G U 6 J@ i r f f , & ~w !li @ ~~ 6 J@ ~ i ( B U I T i r f f , ( B & I T G U w .
~L f f , @ ) Q P 6 I D r o 6 I D W 6 J@ i r f f , @ ) W ~ ~ 6 lW G U I T W Q lf I T 6 U lD 6 I D W Q U I T lP \ ~ i ~~ 6 lw
G U I T i r & I T G U !li 6 I D i f f , & lP \ !li i & I T G U !li @ 6 U W l6 f u 6 O T 6 U ( B i I T 6 f u [ 6 lw ~ J] i W 6 lJI T 6 O T !li @ 6 U .
j6 f u I D l ( B & L U ( B i I T Q P W f f , & W . m . . . 6 T r ~U L J@ ) ~~ 6 J@ r r l& 6 f i l6 f u m . . . r o f f , & !li 6 I D i !b l~~
i ~lD I T W f f , & 6 I D G U f f , @ ) W Q P W f f , & W .
jw W l6 f u 6 O T 6 U @ 6 f i l ( B i I T 6 f u [ 6 lu L . 5 l6 f u @ 6 15 l ( B i I T 6 f u !l) lw j6 I D L Q 6 lJ6 f i lf f , @ ) 6 T r ( B i I T I D r o
Q P I D r o I T 6 f u @ 6 lJ6 f u .
@ i 6 I D G U 6 lJ6 U T .
j6 f u I D l J] i 6 I D L Q u I D I D lf f , Q & I T 6 lli lT L q f f , @ ) W F F W !li i W lW i r & 6 f i l6 f u lD & I T L J~L 6 1 I @ lf 6 f u r o
6 I D L W ( B 6 lJ6 lli lT L q W jG U f f , 6 I D & U jW ~ i 6 f u @ 6 I D lf 6 I D W U jW ~i r lD I T 6 di lf f , @ ) W ~i r f f , &
lD I T 6 0 T 6 lJ6 U G U 6 I D lD I @ & I T 6 lli lT L j6 lJ6 I D 6 O T W I T W 6 lJI T f f i J& Q P L q W I T ~.
j6 lJ@ ) Jf f , @ ) 6 f i 16 I D G U u 5 l6 U 6 I D G U . i 6 O T f f , @ ) j6 lJ6 f u i I T 6 di lL L & L L 6 I D 6 T I ( B W i 6 f u
lD f f , & f f , @ ) j6 lJ6 f u I @ & I T ( B !li i 6 lJI Tf f , @ ) !l) I @ .
85
www.eelamview.com
-
:5
86
~ffirflllJrr Gl6llW lGlffiITUIToiJ
16L[iJ16GD~GlIlJIT~(lp6Tr6lT ~W ffilllJ !p16
~W 6lioiJQ6liLt.q.~@ !GD[D. ~rf,]Gl16 .@ GD6lT
Irr 1T(Ip~ITUJ~GD~ (lp6irrGloo[iJW 6li~[iJ
Q1600 !poiJQ6\)6OM mTW Q16IT6OM L .@ GD6lT
Irr 166Tr ~6\)n16irr (lpUJ[iJ~uS1oolT6\J ~~w
t)lffi16UULL@ !~IT6irr '6lioiJGD6liffi 166\J6l11
LD6irr(DW ' ~~Gl6\). 1967w ~6OM t.q.Gl6\)
!pIT@ Jw ~ ~~n1UJ[fIT1680 GllTrT[5Gl~6irr.
~6li@ j6l11~~UJITITITGD6\) (~6\)t.q.U U6Tr
61T1ffiIfnLW ) ~IT6irr .@ ~6l.j Gl!p~rf,]1661T16\J
6lJ6i:lGD6li 16oiJ6l11 LD6irr(DLDIT16cF G1iTUJ6\JUL
6li[5~@ !. UITLITITGD6\)uS16irr 6liLffi@ jU uffi
16~~Gl6\) 16L@ llW , Q~[iJ@ jU Uffi16~~6\)
6TLD@ ! 6l5'w .@ [5~OO. LD6irr(D~~Gl6\)
16oiJ6l11 16[iJ(D GlLD6\J6li@ jULj .@ GD6lTlrT166Tr
ffi~6li@ juLj LDITmT6lirT161ffi@ j t.q.~IT6irr
QITIToiJ6I5IffiQ16ITUU@ ! 6liW ffi16W . QUUJ~
6lT~IT6irr t.q.~IT6irr, ~=6\J ~ UITL
ITITGD6\) GlUIT6\)Gl6li UITLrf,]166Tr, ~@ rf,]@ j
(lpGD[D 6T6\J6\)ITW .@ ffi@ jw. 6TOO@ ! 6l5'L
t.q.[iJ@ jcF ITLliu~~oiJ .@ [5~ut.q.uS1ooIT6\J
!pIT6irr ~~16LDIT16 (lp6irranLt.q.GlUJ Q IT6irrW
6l11Gl6li6irr. n1~IT6irr Gl!p~W LDITGD6\) 6-15
~oiJ 8.45 6li6D~. ~=6\J !pIT6irr LDIT6D61)
5 LDOOffi@ jcF QIT6irrW 6l11Gl6li6irr. ~rf,]@ j
.@ [5@ !~IT6irr ~6irrGD(Dffi@ ju Ut.q.Ut)lffi16
Gl6li6OM t.q.UJ UITLrf,]16GD6lT ~UJ~w QITLiJ
Gl6li6irr. ~[5~ Gl!p~w t)l~UIT16~6irr 8w
6li@ jut)lGl6\) ut.q.ffi@ jw LDITmT6li6irr. !pIT6irr
~[5~ 6li@ jut)l[iJ@ j ~uSl@ w, 1600~(lpW
6T~Gl~6irr. QUIT@ !6liIT16Gl6li t)l~UIT16~6irr
LDITGD6\) 5.30 LDooffiGl16 6li[5@ !6l116liIT6irr.
8w 6li@ jut)l[iJ@ j !pIT6irr ~uSl~UUITLW
6T~~ut.q.uS1ooIToiJ ~uSl~ llLmTrTGD6li
~LL 6Tooffi@ j 6li1T~UJIT16U GlUITLiJ6l11L
L@ !. ~uSl@ w, 1600~(lpW ~~~~@ !
.@ ~6O M UITLrf,]166Tr ( P e r i o d ) . ~~16
~ 6 I D L W ( 8 6 l J 6 U m I Q W 6 I D i ~ 6 I D L 6 l J i I D @ i B ; ( Q 1 I D I T ( f J B ; I D ! & 6 l J 6 U m I Q W
~ 6 I D E \ ) 6 I D W B ; ( Q 1 I D I T ( f J B ; I D J i W f f i J I D I T i 6 l J I T I D 6 l ' i l 6 i l . ) 6 l J 6 f u @ 6 l J 6 f u .
l D 6 O ' T l ! ! t I TI D 6 l ' i l 6 f u ! f ; I T U L j I D 6 T r 6 J 6 I D 6 l J W I T u S l ~ i I T ( Q 1 6 \ ) 6 f u 6 U T . ~ 6 l J I T I D 6 T r
( Q 1 6 l J I D J I b l D 6 O ' T l i I T I D 6 T r i I T ! & 6 U T .! f ; I T U u 6 l ' i l B ; @ i t b @ . . 1 i 1 6 I D l D 6 l J ~ 6 \ ) I T I D l D I B ; @ i
l D L ( f J G l D . ! 1 . . 6 U m ( f J . l D 6 O ' T l i I TI D ( @ B ; @ i B ; I D L 6 I D l D I D ! & 6 T I ~ 6 U m ( f J .
. ) W I D 6 I D I D u S l L t b U I T L t b ( 8 I D L ( f J , 6 l J ~ 6 \ ) I T I D ! D l 6 U T I T 6 i l 6 l J W l I D I T L L U U L L
6 l J I T I D I @ B ; @ i ! & i I T 6 i l ~ 6 J u ! & U I T ~ t b 6 l J ~ i ~ 6 i l 6 I D 6 \ ) .
~ 6 i J 6 l J U ! & U I T ~ L j ~ L 6 1 u S l 6 f u ( Q 1 i I T 6 i l ! D I D ~ 6 U T u r r I i 1 6 i 6 l 6 f u 6 l 6 \ ) 6 H ~ I D 6 l ' i l 6 i l
! D L B ; @ i t b ! & U I T ~ . ) ~ ! D I D I i 1 6 f u ~ J l D I T ~ 6 I D l D ! f n ~ ~ 6 I D W B ; f f i 1 l D ~ .
~ L B ; @ i Q P 6 I D l D B ; ( Q 1 I D ~ ~ I T I D ~ 6 U l I i l ~ ~ 6 U m L l D B ; I D 6 I D 6 T I J ~ l D t b U L
6 l J W l ! D L J ~ W i 6 I D 6 \ ) 6 l J I T I D 6 T r t . S l l D ~ i ! & i l f t b . ) ~ .
l D I T l D I T ( M a r a t ) , ! & L I T 6 f u ! & i I T ( 6 f u ) ( D a n t o n ) , I D I T W I ( Q 1 i e ! J ) 6 T I ( 6 f u )
( C a m i l l e D e s m o u l i n s ) , 1 f { 6 f u ) ~ u S l 6 i u J ( S a n t J u s t ) ,
( Q 1 l D I T r d u G i u t . S l W I T ( R o b e s p i e r r e )
l D B ; I D @ } B ; I D I T l i J l D L ( f J ! & l D B i 6 l J I T 6 l i . ) ~ i l D I D I T 6 f u I D 6 I i l 6 f u B i 6 l J I T
I f U 6 I D U I D 6 l ' i l 6 U T I T 6 i l i I T 6 f u B i ~ I D I i 1 B ; I D u u L L ~ . ) ! & i I f ~ 6 f u ! D I T I Q
I D 6 l ' i l 6 i l . ) 6 f u l D l t b 6 , Y ( f J t b . ! 1 . . ~ ~ t b .
( Q 1 l D I T r d u G i u t . S l W I T .
~ ( f J : 6 I D 6 \ ) ~ t b , l D B ; I D ( @ B ; I D I T 6 U T @ @ i I Q W ~ B i t b 6 J 6 f u U i I D I D I T I D J
i I T 6 f u . ) 6 l J 6 f u 6 l J I T l i > ~ i I T 6 f u . l D l Q ~ i I T 6 f u . . ) 6 l J 6 f u l D B ; I D ( @ B ; I D I T 6 U T
~ ( f J : 6 I D 6 \ ) 6 I D W l D L ( f J ! & l D B i 6 l J I T 6 l J i I T 6 f u .
l D B ; I D 6 l ' i l 6 f u ~ ( f J i 6 I D 6 \ ) B ; I D I T I D ~ ! D l ~ w 6 i l " ~ u S l 6 i l e ! J j ! & l f I T 6 l ~ ~ J
i 6 I D ! f > ( Q 1 l f w ~ ~ 6 i l 6 l J 1 Q 6 l J 6 I D l D i . ) 6 l J 6 f u , B i i ~ ~ ~ U t . S l ( Q 1 ~ l B i
! & i I f ~ 6 f u I D I T ~ 6 I m I I D I T i I T .
I D I T ~ 6 r n J t b . ) 6 l J 6 I D 6 U T W I T t b ~ 6 I D 6 \ l B ; @ i 6 l J I T f f i J I D Q P l Q w ~ 6 i l 6 I D 6 \ ) .
. ) 6 l J 6 I l 6 U T W I T t b I D 6 I D l D u ( f J J i Q P I Q W ~ 6 i l 6 I D 6 \ ) . i 6 U T ~ ( Q 1 I D I T 6 T r
6 I D I D u 9 6 i l @ ~ 6 l ' i l 6 I D w ! & W @ ) l t b . ) 6 l J 6 f u ~ I D I D ~ 6 i l 6 I D 6 \ ) . . ) 6 l J 6 U T ~
@ . . l D I @ u U I T ( f J I D 6 l ' i l 6 f u @ . ) t b W l 6 I D w ! & w @ ) l t b W I T t b ~ 6 I D l f B ; 1 D
. ) 6 l J 6 N ~ @ ) l l D ~ B ; I D ~ 6 i l 6 I D 6 \ l .
6 l J ~ 6 \ ) I T l D I @ . . 6 T r 6 T I 6 l J 6 I D ~ B ; @ i t b . ) 6 l J @ ) l B ; @ i ' l D I T l f I D ! & l D I T 6 f u ' 6 J @ ) l t b
! D I T l D ~ : l D . ) B ; @ i t b . t . S l ~ l B i J ! & i l f 6 l J ~ 6 \ ) I T I D ! D l 6 i l . ) 6 l J @ ) l B ; @ i U
t . S l 6 f u ( 8 6 l J 1 D I W I T B ; @ i t b . ) ~ ! D I T l D t b @ j , L L U U L ~ 6 i l 6 I D 6 \ ) .
~ ( f J i t 5 1 l l 6 \ ) u ! i J ! D l ~ t b ~ i I D @ i B ; ( Q 1 f f i I T ( f J B ; I D ! & 6 l J 6 U b n Q w ~ 6 I D 6 \ ) u ! i J ! D l ~ t b
i ~ 6 1 j I D 6 I D 6 T I J i U 6 I D 6 l J . ) ~ ! D I T L I Q 6 f u 6 l J ~ 6 \ ) I T I D ! & l D ( f J I D 6 T r .
I f l D I T ! f > I T 6 U T U ! & u I T I T 6 I D 6 l J u S l 6 i l , ! & U B i ! & 6 l J I T t b 6 J @ ) l t b ! & i I T ~ 6 I D 6 I m I
u S l 6 i l I D I T 6 \ l J 6 I D i . ) @ J ~ u ! & U I T ~ I T L L 6 I D i U 6 l 6 I D i U U i I D @ i
! & u l i 1 0 0 J 6 l J I T i U I f ~ I D ( @ t b , ! & l D I D @ i ! D I T ( f J I D 6 l ' i l 6 f u ' ! D I T I D " I D U L j J ~
~ ~ ! f f f i J I D ( @ t b ' , ~ 6 U m 6 I D L ! D I T L I Q 6 f u t . S l ~ I T ~ ~ W 6 l J 6 i l 6 \ ) ~ B i J ~ W 1
www.eelamview.com
| 0 0 \ l | - | | \ | , . | - | | I ' ' l ' . l . - ! - . 0 . ' | | l , . | I | | | I - . - | I - - - ; '
. l , , ' . | I | | . l | | . . | | \ ; . ; . . + ' ' | | I , | | I - | I | | ; . ' ; . , ; . ; . . l ' l . . l ; . ; . ; . ' . ' ' l
- s . | ' | | I | | ' . l , ' ' ' | I | . I - . | , ' . | I ' | . | . | | l | | | , | . |
0 . ' ; . ; . | I \ ' . \ - ; . | ; . - | | ! s l ' l \ . . l ' ' l | I l | . ' ' | | | | I . l ' I I . ' 0 l . ' ' ' | ' ' | I
; . ' ' l ' | J . ' ; . | I | | ' . ' . l ' | , | | | I | . ' ' I ; . ' | | I ' ' I ' l | I | | ' . ' | . | | ' ' I ' , | | ' I I , ' . ' ' I ' l | I | | . l ' l
' ; . ; . ; . 0 . ' - | | | ' ' | , \ - . | , . l ' ' ' . '
| l ' ' ' | I ' 0 l . I . . ' \ . . l | . + ' ! - - ' 0 l . ' . l ' ' ' | | ' ' I ' ' ' ' l ' ' ' ' ' ' ' l | I | | . | | | | . | | ' ' I | l | . | ' ' I ; .
; . | I | . ' 0 l , ' . . , . | I | : ' | . I - . | 6 1 i ~ , ' l . . l ' ' ' | | l l ' l ' . l ' | | , ' | . l l l ' l ' . l ' | | ' l | I ' | | . | '
' ' I | I | . | | ' | . ' l : ' | l ' | \ l s . | , ' l | | ; . . l - - \ | I ' ' ' ' l - - ' ' ' ' l ; . ; . | I | . | , \ | l | . | ' ' I
I - ; . , ' l | . , ' l | | ; . . l l | ! | l | | ' ' I ' | ' ' | - ; . ' ' I | I I | I | | , - | ; ' | I I I | I | | ! . | - | | | .
| ' ' ' ' ' ' \ | I I I | I | | ! . |
, ' l ' ' I - , - . . \ ' ' l ' ; . | | ' ' ' I I | , . | . IT~ , , ' . . . s ' | | | , . | . ' | ' ' I ; . | ; .
' ' ' ; . | , . | . - ' | . . ; . l l , ' . ' | | | , . | . - ' ' ' | | | | . | | | | ' \ . . ; . | l | | . . | I ' | |
| , ' ' ' ' | , . | . - | I | | . | | ' | . . ' ' I | , ; . | | . | | s | I ' ' ' ' | ' ' ' \ | , . | | | ' | . ' l | . ' - ! | .
, ; . ' | . | , ' l J . ' | . | ; . ' ' I - | . ' ' I ' ' l | | . ' ' ' | . \ ' . ' ; . ; . -
| | ' | | . . . . ' ; . ; . ' l | I | . ' . ' | . I l . ; . ; . - | I | | , | . ! | | . l . | , ' l | . - | |
0 . ' . l ' | . | ' | . . ' | J . ' ; . | I | | | I ' l - ' . | . . | | ' ' ' ' s l ' | | , | , ' | | . | l l | . l l | .
| l | . . . , | | | . | . , ' l ' | . ' l | ' \ ' l | I | . | I ' l - ' . | . . | | ' ' ' ' s l ' | | , | , ' | - ' l | I | . ' . ' | . |
| . 0 | l l | . l l | . , | . | l . | . . l ' ' ' ' | | , ' ' . ' l , | . + ' l | . ' I I - ' l | . | | | . |
| | . ' | | , | . I I | I | . ' , . | . , \ . ' . . ' ' | | . I I . . | | ' , . | . - . ' ' | . l | . I I . . | . ' , , ' | | . ' ' . ' l
| . . | .
. ' l l - ! | . , ; . ' | . | ; . ' ' I - ' l - . ' . . ' . l ' | | . l . | . , ' . . . | . ; . - . | ; . ' ' I - - - ; ' . l
| | . . ' | ' ' I ; . ' ' ' ; . ' | . . ' . l ' | | 0 . ' | | - - ' ' I . . . l ' 0 l , ' . . , . . . ' : ' ' ' I . . . l ! ' l . . | | . | . | | | | ; ' 0 . ' . l
| | | | | | . , | . . . | I ' ' ' ' l . ' | . - ' ' . . ' ' ' | . ' . l ' ' ' | . ' ' ' ' l : | . 0 . ' . l ' ' ' | . | ' 0 l , ' . . , . . . ' : ' ' ' I . . . l
- ! ' l . . : | . . . | | - - ; ' . l | I ' l . . | . | | . | . | , | ' | . . ' ' I . . l | . | I , - ' | . ' l , | ' . | . . ' . l ' | . . ' ' . ' l , | | .
' ' ' I I ; . ; . . . ' ' . ' l l ' , | . ' ' I | . | . + ' | I l . - ' . l ' | . ' | - | : ' l l ' | ! . ; . , ; . ; ' | | . | . | , | ' | . . ' ' I ' ' .
| . - ; ' ' | - ; . , - . . \ ' ' l , ' | ' ; . . . | . ' , . | . - ; ' ' | - ; . - - ; ' . l , ; . . J . ' . .
| . ' , . | , ! - ; . - , ' | ' 0 l | I ! ' l | . ' 0 l , ' . . , . . . ' : ' | . ; . . . | . I | . . ' ' ' ; . , | . ' ' ' ' ' l - ' . | . . ' ' '
- ' ' ' ' l . - | | s ' ' ' ' ' ' ' -
, - ' l - . ' . . ' ' ' ' ' l \ . . l ' - | I | | ,
| | \ ' ' . ; . . + ' \ . . l | . I | I | . . . ' . | ' l - ' . | . . ' ' ' ' l . . l | . . , . . . . | - | I | ' ' ' | , | . , ' | ; . . + ' \ | I
| . ' l ' l \ . . l ' 0 . ' | | | I | I | . | I ; . ' | - , ; . l \ s | . | , | ' | | I ' ' I ' ' . | . ; . ' ' ' | . | ' l | . \ | I | l - | .
| ' ' ' ; . | | \ ' ' . ; . . + ' \ | I | . | I - . + ' | . ' | | - 0 | l | I l . - | l | . . . ' ' . ' l , | 0 . ' | | . . | I | . ' l
' l - . ' . . ' . l ' | | | . - | I . . ' | | | | . . | . . . ' ' . ! | | ' l | I | . | I , ! l . - 0 . ' | , | . , . . . | . | , | . |
I ' | \ - l ' ' ' ' ' | ' . | | . ; . | : ' ! l . - - ' ' | ' ' . | l ; . , | ' ' . - ' ' . ; . | . I . ' - . . ' | | | . | . ' I I
0 . ' , | ; . ' | . | | | . . | . ' l . . ' | . l ' ' | ' . ' | | . | . | | | | | l . . + ' : ' | . . | . - ' ' ' \ ' ' . - l l : | . ' | . . | .
- | I s | . ; . . . l ; ' , ' | | I | | I . | . | | ' ' ' I I | . ' . ' | | . . | . . . l ' ' | | \ ' l | I s ' ' . ; . ' ' . ' l | ' ' ' ' ' I | l | | . . , | ' ' . ; . . . | .
| . | | | . | . , ' l ' | . ' l | ' . ' ! - ; . , ; . . . , - | | . | . | | | | ' | . . . ' ' ' . ' ' l ' ' I . |
87
www.eelamview.com
o
L W I D @ ! T 6 l l i i r @ ti m, C B [ l i ! T ~ ~ m( ] U r r ~ L D
[ l i r r m ! ! ) u S 1 W ! ! ) r r m U L q . L J L ) 1 u C B u m. 8 L D
~ u t5 i c 8 6 D ' ! ! ) u S 1 W L D 6 \ l r T ' ! ! ) r r m U r r L ~
L ~ ~ [ D @ j r T l l J J L j ~ ! ! ) I D L D . ~ ~ ( ] 6 \ l 6 l J L D
I D 6 [ ) ! ! ) I D 6 T r , I D L @ 6 [ ) ! T I D 6 T r , I D 6 l 5 1 6 [ ) ! ! ) I D 6 [ ) 6 l T U
U L q . u t. S l u U ! ! ) m e ! P 6 \ l L D ! ! ) u S 1 @ L D , ! ! ) u S 1 W r T
[ l i r r I D r T l I D ( I j l L D ,! ! ) u S 1 W r T I D 6 \ l r r 8 0 I F r T ! J ( I j l L D 6 T @ J
6 l J 6 l T G l j . 2 . . . _ l J J r T ! 5 ! ! ) ~ 6 T m1 ! ) l C B u r r ~ u C B u m.
@ ! 5 ! ! ) 1 f , I D r r 6 \ l r t. J I D 6 1 l 1 6 i J t. S l ! T u r r I D I J @ l L D ,
~ 6 l J ! T ~ 6 l J I J J G l ! ! ) r r ~ ! ! ) C B ! ! ) r r W r T I D L D 6 T 6 i J
s o r n o r r e s 6 T L @ C B U r T 6 T 6 I I T 1 f ,@ j U t. S l m6 l l T r r
C B 6 \ l C B I J J ~ r T l 6 l J r r r T I D 6 T r . [ l i r r r t. J I D 6 T r L D 6 f f i 1 1 f ,
I D 6 mI . i ; $ l 6 i J C B u mG l I D r r 6 l l i i r @ @ @ j u C B u r r L D .
C B u S ' ! ( I j l L q . ! 5 ! ! ) t. S l 6 i r r L j , @ 6 l J L D [ l i L ! 5 ~
~ r T l I f ,I D r r L L q . 6 i J @ I f ,@ j L D 6 T 6 I I T ~ 6 l ) L
L q . [ D @ j 6 l J C B 6 l J r r L D . 6 T 6 I I T ~ 6 l ) L @ 6 l J r r l F 6 B 6 i J
6 l J ! 5 ! ! ) ~ L D t. S l ! T U r r I D ! T m ( ] I D L @ j L D ( I j l ! ! ) 6 i J
C B I D6 T r 6 l 5 1, ~ L D U G l j L D 6 T u C B u r r ~ C B l F r T
[ l i r r r t. J I D 6 T r 1 F ! 5 ~ U U ~ 6 T mU ~ ! ! ) r r m. ~
[ l i r r 6 T r 8 i l . L ' t. S l [ D @ j 6 T u C B u r r ~ 1 F ! 5 ~ I f ,I D
s o r n b ' 6 T m[ D C B I D 6 T r 6 l 5 1 6 [ ) 1 J J 1 f , C B I D L I D r r L D 6 i J
t. S l ! T U r r I D ! T m ( ] u r r I D L D r r L L r r r T .
6 T L D ~ i l ) J T W 6 [ ) L D l J J r r 6 I I T @ 6 \ l L S ' ! I J J ~ 6 [ ) ! ! )
. 2 . . . _ 6 m! T r r ! ! ) S ' ! 6 \ l r T t. S l ! T U r r I D ! T ml m ! ! ) ! 5 6 [ ) ! ! )
i J S 1 L L D G l l F m1 ! ) l [ l i r r r t. J I D 6 T r ! ! ) ml ~ ! ! ) u S 1 W
[ l i r r @ C B u S ' ! 1 f , G l I D L @ u ( ] u r r 6 l J ! ! ) r r I D G l j L D
[ l i L I f ,I D ( I j l L q . l J J r r ! ! ) ! ! ) [ D l D r r l D 6 l ) 6 mr r a ; @ 6 [ ) 6 l T
( r T I D 6 [ ) 6 l T U u 6 B G l I D r r @ I f ,I D u ( ] u r r 6 l J ! ! ) r r l D
G l j L D 8 i l . ! D l 6 l l T r r r T I D 6 T r . ~ 6 [ ) ! ! ) ~ 6 l J r T [ l i L D U
6 l 5 1 6 i J 6 [ ) 6 \ l . ~ ! ! ) mt. S l mL j S ' ! 6 \ l r T [ l i r r m! ! ) r r m
6 l J 6 i J G l 6 l J L L q . ~ ~ 6 [ ) [ D i J S 1 m ! ! ) u S 1 W L D r r 6 m6 l J r T
C B u l J 6 [ ) 6 l J 6 ] @ ' i ! 6 l l i i r @ ( ( I j l I D 6 l J r T ) 6 T m1 ! ) l
G l l F r r 6 i J 6 B l J . . j 6 T r 6 l T 6 I I T r T . @ ! ! ) m t. S l mL j ~ r T l
( ] 6 \ l C B I J J t. S l ! T U r r I D ! T m . 2 . . . _ L U L ~ C B [ l i 1 D
@ 6 [ ) 6 l T { r T l D f f i 6 T m@ l L m ~
L r r L D 6 T m1 ! ) l ~ 6 l J ! T 6 l J r T 6 U L L q . C B 6 \ l C B I J J
~ L 6 [ ) 6 l J 6 i u (Advice).
@ ! ! ) mt. S l mL j t. S l ! T U r r I D ! T m 6 T m6 [ ) 6 I I T 8 0
1 F ! 5 ~ u u C B ! ! ) r r , ~ 6 i J 6 \ l ~ ( ] l F r T ! 5 ~ ~ r T l
6 l J ( ] ! ! ) r r [ l i L I f ,I D r r ! ! ) I D r r r T l l J J L D . ~ 6 I I T r r 6 i J ,
t. S l ! T u r r I D ! T @ l I f ,( ] l D r r 6 T 6 i r r @ l L m C B u S ' ! ~
! ! ) r r @ l L D ~ ! T S ' ! I J J 6 B 6 i J 1 d ,! T 6 mL D r r 6 I I T ~ ! D l
6 [ ) 6 l J U G l U [ D ( ] 6 l J 6 l l i i r @ L D 6 T m[ D ~ 6 l J 6 i J .
~ 6 I I T r r 6 i J 6 T U U L q . 8 0 1 F ! 5 ~ U U ~ . 6 T U U L q . L J . . j L D
( ] 6 l J ~ I D r r u r r 6 i J L D r r 6 i u L 6 [ ) ! T 8 0 1 F ! 5 ~ ~ ~ U
C B u S ' ! 6 I I T r r 6 i J ! ! ) r r m ~ ~ I D 6 l 5 1 1 F 1 J J r t. J 1 D 6 [ ) 6 l T
~ ! D l I J J 6 \ l r r L D , ~ ! 5 ! ! ) ( ] [ l i ! T L D C B 6 l J 1 ! ) l I J J r r r T l L
( I j l L D @ @ J 6 l J 6 l T G l j 6 l 5 1 1 F 1 J J r t. JI D6 [ ) 6 l T ~ ! D l 1 J J
( I j l L q . l J J r r ~ 6 T m[ D ~ 6 [ ) 6 I I T U L j ~ 6 l J I f ,@ j .
88
& 1 . C ] 6 l J 1 i J U I T 6 I D & 6 T r & 6 O i r r ( B l D f f ,& ( l l 6 l T I T ~ l l 6 m" r r . L 5 6 O i r r ( B tb ~ I . C ]
6 I D l D f f i 6 T 1 l T & t& i l l6 1 f u ~ 1 f 1 @ & " 6 O T ! ! ) l G f i l ~ 6 1 6 m" f f , ~ 6 m " I T .
& 6 I D L . D 6 ! I i l r r & t@ f f ,~ tb , & 6 O i r r 6 D n ' f r r 6 l J l . C ] u u 6 l J r r & t@ f f ,~ tb ~ 6 I D ~
~ m G f i l 6 I D L Q f f i I T ( B ~ G f i l L ( B ~ Q i ~ 6 O i r r I q u S l ~ u W ~ .
W I T 5 ~ 1 f 8i~~~ L J ,u S l ( l l 6 l J 6 O i r r ( B tb ? ~ 1 . C ] 6 I D l D ~ i 6 I D 6 l T & 6 I D 6 l T i l D ~
~ 6 T r 6 l T r h l & 6 T I l 6 6 1 ~ ~ ~ ! ! ) l ~ Q i I D 1 w I T ( l l i I T r r 8 i ~ ~ ~ ~ 6 I D i U Q U I D
! ! ) l ~ i I T 6 O T 6 l 6 O T 6 m" Q I f W W U ( l l U I T f f i l ! D I T r r& 6 T r ?
~ 6 lllD @ 6 I D6 \ l l! X J O O Bi\ lJ T ~
( l l w r r 6 T 1 l 6 i u ! D f T d J . . l ~ 6 l J L r h l & 6 T r
i 6 O T tO O ,& 6 I D 6 l T f f , Q & I T 6 O i r r L 6 I D 6 U ~
I T 6 O T . l 6 m" I T W U I T 6 I D 6 U 6 l J 6 m" ~
~ 6 O T Q & lT ffi~ ffit@ ~ l D f f ,& 6 T r
.@ & tb 6 I T ~ & I i i r . {iJ Bi5
w I DI D U I T 6 I D 6 " I J 6 l J o mU U { f ~ 6 U
to I t I i> s i r ~ 6 fu L ! ~ ~ u 5 l 6 i J . ' - I L i b
flU I lL J u L u r I T B i s i r .
G lioJ lQ u W J iU u r r 5ll1 ' r ,
6 filu iJ i" I I " BlI T ,
u liiDw u r r 6 fil.
l 5 l ! T I T tm6 i u .
! J ) I T I D ~ 6 l J L r h l & 6 T r ~ 6 O T U ~
~ u 5 l 6 ) : L j L tb ( l l U I T L U U L L l D f f ,
& 6 T r j ! ! ) l ~ u 5 l 6 U ( l l U I T ~ I T I . C ] ~
i l D f f ,1 6 l J I Tf f ,~ ! ! ) l ~ w 6 T I l f f ,& U
U L L L . J ,u 5 l 6 I D w ~ 6 O ll..ft, I T I T & 6 iT .
8 i i ~ l ~ L J ,u S l f f ,~ 1 f 8 i i ~ ~ ~ l D f f ,& 6 I D 6 l T , ~ I D 1 G f i l 6 U ( l l l D tb u ( B ~ ~ ,
~ I D ! D 6 6 1 6 U ~ 6 O T 6 m" i l D I T 6 m" 6 l J r r& 6 l T I Tf f ,f f i l , ~ 1 . C ] 6 I D l D ~ i 6 I D 6 l T W ! l J I ~ ~ ,
I f l D ~ ~ 6 l J tb @ W G f i l , I f I T ~ W W l ~ ~ , ~ 6 I D l Q ~ ~ 1 f Q I f 6 U ~ tb 6 l J 6 U 6 U 6 I D l D
u S l f f ,& i 6 I D 6 U 6 l J 6 O T !
j f f ,& 6 m" 6 I D 6 l J ! J ) 6 m" 6 l J I Tf f ,f f i l ~ r h l & 6 T r & I T 6 U ~ 6 I D Q 6 l J 6 U 6 U 6 l J I T W ~ ~
f f i l ( l l ! D w .
j ~ ~ 6 O T ( l l ! D I T ! J ) I T l D 6 I D 6 m" 6 l J tb G f i l ~ i I T W 6 il ' W ~i ( ! P ~ ~ & t@ f f ,~ f f ,
Q & I T ( B ~ i 6 l J I T f f ,~ ! l J I ~ .
j ~ ~ 6 O T ( l l ! D I T ! J ) I T tb ! J ) 6 m" 6 l J I T f f ,f f i l ~ 6 l J r r & t@ f f ,~ & I T 6 l ml l f f ,6 I D & W I T I f
Q I f 1 ! J $ i ( l l 6 l J 6 O i r r I . C ] W & 6 m" 6 l j U L J ,.
j L I D W , ~ L f f ,~ ( ! p 6 I D ! D I i ; ~ u U 6 6 1W I T f f i l w F f o l Q ~ i u S l l Q f i l 6 O T
~ 6 l ml l o 5 l j l f 8 i L r r t. S l ! D ~ ~ ~ tb u ~ ~ 6 O i r r ( B & 6 T r & L ~ ~ G f i l L L 6 m" .
www.eelamview.com

~
(Sf!) TIIIDt!)6m6ll6lI~ffi@
6 f6 O r I i l D w ~ y)Iffiir 6 l IIft { > t i J ~ m ffisir
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
F F
WLD61fuTG"ffil~ 6lJ!J6rrIDJ ~ ffiGID[DULq.[i;~ ffirr6l1lI1JLDrrffi::t~rr~ ~6lJGID!J
6lJGID!JI1JUULLq.ffi.$llD@' ~LDffiGlffi i1L.rfl::t~rrEm ~LD@ urr!Jtburfll1J t5l!J
Gl~IF ::t~6\) ~LDffiGiffiEm ~rf .@I!JGIDIF .@IGIDLD::t@, ~LDffiGlffi i1L.rlIl1J
GiLDrr~, LD~, ffiGID6, ffi6rr80IF rr!J urr!Jtburril1J 6l1l@uSll1JrfuffiGID6lTU GluG"ffilu
Urr@ffirr::t@, 1d,!J= @GID[DGIDLDlJ..jL~ ff-W::t@ ~uSlW LDffiffim 15tb !9JTlDlDrr61fuT
Lq.~ IDJ~6lJGID!J .@I[i;~ LD61fuTG"ffilGl6LD.$lW80cF 1l1Jrrffi6l.jtb, 8i~[i;~!JLDrrffi6l.jtb
6lJrrw[i;@ 6lJ[i;~rrrfffim 6T~UGID~ (Ip@ i1L.6ffi(lptb .@I)l5llJ..jtb. 16tb !9JTlDlDrr61fuT
Lq.~ ~!Jtbu::t~6\) @6rfuGIDffi LD61fuTG"ffil6\)ffirr6Lq. GID6lJ::t~ Glurrrf ::t@ffiGlffil1Jrf
ffi(tb, Gi~rrLrf[i;@ L808iffiffirr!Jrfffi(tb IDJ~l1Jrrffi
~rfu.$lGl6l1Jrfffi(tb Gi~rrLrf80cF 1l1Jrrffi 400 6ll(!9Lrfu
ffi(ffi@j GlLD6rrffi ~uSl!9rf ffiGID6lT ~tb .@ILq.GIDLD
6lJGID6ffi@jm cF lffiffiGID6lJ::t@ ~uSlw LDffifficll~ 6lJrrw
GID6lJlJ..jtb, .@I6lJrfffim @GIDlDGIDLDGID!L1lLftb!rf@jGID6::t
~rrrfffim 6T~UGID~lJ..jtb (IJl@ i1L.6))a;(Iptb ~l1JfTLD6\)
@ffiffi(lpLq.l1Jrr@.
.@I[i;[bll1Jrfffi6lTrrEm Glurrrf ::t@ffi$IF tb, L808iffi
lDI1lJ1T~tb ~6IDffi ~~lJ..jtb ~LcF 1 ~
Glurr~gwtb, ~uSlWrffficll~ urr!Jtburlll1J t5l!JGl~IF rfu
ffi6Trrr.$l11J 6lJL S,GIDffiLJ.tLO, ciw.$mB>LJ.tLb ~6 G l1 [blrf
surrzs .@I6ffirr a>.$G!ffirrmrGlL_ ~Lil Qrw~Emrf.
~Emrr6\) 17966I.J LB:a;S;ffirr!jITa>6'fiILtb @[i;@
@6rfuGIDffi (Ip@ 6lJGID~lJ..jtb ~ LD~ rr ffi.$lffiGiffirr61fuTL
~l1Jrf, ~LD@ [blrf6)JfTffi 6)J8'~ffi @6rfuGIDffi
(Ip@6lJm~lLftb ~Gl!J [blrf6lJrr ffi~~~ $W Giffirr61fuTQ;\
6lJ[i;@, ~uSlWrf ffi6'fil~ umnourikuu t5l!JGl~IF LDrr
.$l11J 6lJLffi .$lWffiGIDffi @6rfuGIDffi 6lJGID!JUL::t~6\) @[i;@ [5ffi.$l11J urr ~
ffiLDrrEm, @Gl!Jrr ffi~~EmLDrrEm GiIF I1J6\). .@I[i;~ LD61fuTG"ffil~ ffi61fuT6lrnTrf cF l[i;
@tb 6lJ!J6rrlDIDJ [blffiW6l.jfficll6\) uSlffiffi Giffirr0!JLDrrEm@. GlLDgwtb, ~rfu.$l
Gl6l1Jrfffim 1948tb ~61fuTQ;\ @6rfuGIDffiGIDI1J 6l1lLQ;\ [5rfutbGlurr@ @;lEm
)!ifTl1JffiLb 6T~lD GlurrrfGID6lJLJS16\)@6rfuGIDffi (Ip@6lJGID~lJ..jtb, Giutburr~GIDLD
LD8;a;6lTfTffi1w c F 1 rf uf f i6 T T 6 llrT ma;LJS16\) ~rrGID!J6llrrrT~@6l1lL~ ~ut5l~@ffiGiffirr61fuTL,
@;lEm)!irrl1Jffi (lpGID[DGlffiLrrEm [blffiW6l.jtb .@Irfu~rr~ [blffiW[i;~ffi.$llD@
@;lEm)!irrl1Jffi GlffirrLUrrLGIDL GlurllEm6lJrr~ffi GlffirrLurrLrrffiffi ffi~ffi
Giffirr 61fuT L .@I6\)6@ LDrrlD)l5lffiGiffirr 61fuTL cF lrfuffi6lT .@I!J8i ~uSlW LDffifficll~
.@I!JcF 1l1J6\)6lJrrw6l1l6\) GiIF Wi!'> .@IEmrf~i!'>rfuffim 6T61fuT=lDlDm6lJ. @6rfumffi
LJS1gwtb, ff-WLD61fuTG"ffilgwtb cF l[i;~11J i!'>uSlWrffficll~ @!J~~rfuffi(tb, GiIF rr~@ffi
fficll~ .@I~6l.jffi(tb, LDffiffim ULL @~Urfuffi(tb, @11J!Jrfuffi(tb GlIF rr~
GIDEm~tb, ~=~Lb, @WUL1~tb 6T61fuTG"ffil6\) .@ILrfuffirr. GiurrIDJ::t@,
GiurrIDJ::t@ ff-lD)l5l6\) Giurrrfu.$l 6T@[i;i!'> ~uSlWffi 6tb, )l5luurrffi @GID6lT@Jrf
IJ>6\lIT~@ ( ! P ( ! ! ) I J > I T
@ > 6 D U l 6 1 ffiJ l J > t D
6ll~6Urr!iJ!!lrrLi.J611rr6TnT ,
6filrrl6l16ID~wrr6TIrr ,
Ifrrrr6ir6iu 6iu(8UL
U6UBi6ID6Uff,BiWBilb.
~6l16iu@(8~66iwrr .
89
www.eelamview.com
90
@~~~@L~~, nm~~, ~~~
ffi!TI.$uSl@L~~ @!t~ m_!D6lJ
n~m? 'iil~g)J@LDn~m? n~m 6lS1~~
~~ [5~~ (]l6lig)JUL@ ~~(]l[D~~, n~
U@~ [5~~ @5iJ6lS1L~Q~sITl6lJ u@~~
(]l6limrt.q.w@ nm@ ffiL@LD. nm~~
~!TU~ffi!TI~uSl@L~~ @!t~ m_!D6lJ
6J!D~@!Dw Lj!T~6m ffi~61)~@ -
lfI~w~ m_!D6lJ~~~ '(]l6li~(]lffi~U~~
LD~GiuLITuSlffi6lJ~ [5~61)6lirT. ut.q.~~6lirT.
[5~61)@~(]lw (]lUffi6li~rT. (!j~61)@~(]W
QITLi..J6li~rT. @61)rt.J@ffi~uSlW @m~~~
6li(!9rf,jffi~61)~@~6lS1L@uSlffi6lj~ ffi6li@61)U
U@~!D~rT. (]6li~(]lffi~U~~ LD~GiuLrT
ML(SW ~~~ ~W @m~ F f G l L[ i J
g)J~, LD~GiuLlTl~6likP!@W~~~~ ~~I~
~~uib!D ~~' n~g)J~ ~!J"U~ffi!T~
!bl@m~m, [5~~ ~6li@!)"UudJ!Dl n~m
~@m~(]~~. ~6liITl~ ffi6ir6TTrt.JffiULD~!D
(IJlffi~, 'iilkP!6lJLD@!D6lJ ~~!D Q~sITI!t~
(]ulioffi, 'iilsITlEffi~ ffimrffi6ir @@6li
~@m~@~ (]lTrT!t@ ~6lirT n~rTffi~61)~
~ n~(]w~ IT~~U (]u~$!Dm n~
U~ m_~~~. ~6li(!9@LW @mU
U~g)J~, ~uSlWrT6lS1LW~~~ ~6lirTffi~L
~ ~~@~lJ..j~ um~~~, ~ruTl~
cF1[l51w6liW@~ LDL@~ @6li~@ [5~~
~6li@!TU Lj!D~ffi~~ffi~ 5nL~@ 6T~g)J
~~~~. ~=~,~ ~6lJ
QuITlw ~~ffi ~ ffi~~~ 6li(!96ll1ill
n~g)J (!j~~ ~U(]U~@ !bl@m~ffi
6lS1~@61).~6li(!9~~, nm~~ 6T!t~
Q6li~ (]6li~g)J@LDlJ..j~@~ffi6lS1~@61).
[5~~ cF1!t~uu@ (]lu~61)(]l6li ~6li~
cF1!t~~~m. ~6liIT cF1!t~uu@ (]lu~61)(]l6li
[5~I~ cF1!t~~(]l~~.
@~~~@L~~ Q[5@ffi(]l6li 6li~~
=Gl61) LDL@~ (]lUmQffi~mrl'1-!t~~~
6T!t~ uWl~ @~@61) n~g)J (!j~~
~!TU~ffi!T@mlJ..j~, cF16liu~61)@mlJ..j~ffilL
t.q.8oG\1T~g)J 'Qu~(]l!D~~ Qu~Giu' sruu
t.q.1ioQITLi..J6li@6T~g)J QITLi..J@ffi~Lt.q.,
~6li~@!D ~6liIT ffinTl~ @ffi~m~61)(]lw
n[l5lwlio QITLi..J@Q6lit.q..$ffi @6li~(]l~~~.
6li~Q6liLt.q.~@@!D~~ Qu!tQ~~@6lJ
@LD~~m~@~ ~mrt.q.lJ..j6ir6TTu@Ww
U~W6IDL!t~ ffiLt.q.L~~~~~~ mr@
ffi@6TTQ6lit.q.~ffi @6li~(]l~~~. ~~~~
~!TU~ffi!T~ (IJl~61)~6li~~ffi Q6lit.q.~ffi
@6li~~ mr@.
W~~ ~LD@ @W!t~ m_ITl@LDffi@6TTt06TTuQU~g)J ffi~!t~!T
LD~ffi 6li~WIio cF1~~~ Qffi~mrLmrT.
~'JS1WrTffi6ir@W!t~ m_ITl@LDffi@6TTt06TT 6liWrt.J6li~~
cF1rt.Jffi6TT ~!Tffi~, LD~[l5ILD~[l5I ~Lm6li!t~ lfIrt.Jffi6TT~~@61)
@LDa;@!j~ 4rTl!t~ ~!Tlflw~ lT~ffilTrt.Jffi6ir, 6lS1~@~ffi6ir, (!jL
"~~''''.\
6lit.q.~@ffiffi6ir U61)UU61). ITLD!TIT
(IJlW~lfIffisITlm~~ 6T@~UULL
U61)m_L~Ut.q.~@ffiffi6ir n~~@m
~L@6liffi6ir ~kP!~Q~[l5IWUUL@
ffi~~[!51~ u[D~ffi6lS1LUULt.q..$
~~!Dm. @5iJ6li~!D~m ~6li61)rt.J
ffi@!j~ (IJl@~ffi, (IJl@~ffi 1fIrf,j
ffi6TT~ ~@61)6lirTffi6ir LDL@~~~~
QU~g)JUU~nTlffi6ir 6T~g)J ffilg)J6l.I@
'iilu~ffilio ITmu~m@. [l5IUU~ffi
1930 ffisITl~ @!t@, ffW~~uSlWrT
ffinTl~ ~@61)6lirTffi6ir 'iilL@QLD~~
~LD~ffi Q~ITl!t~~, Q~ITlw~(]l61)~
6 l S1LL ~g)J f f i @!j~, ~ffiTL
~6li!D~m ~!TIfIW~ (]lffi~LU~@ffi
@!j~, ffi~6\J~@.$ 'iil5iJ6li~~ ~!Tlflw~ Qffi~6ir@ffiffi@!j~, U6\J
1T!t~rTjurt.JffisITl~ LD~~!D~~ @ffi~ 6lS1@61)(]lu~m~ffiW6lJffi
@!j~ U61)~~ ~uSlWrTffinTl~ .@[DW W~ ~6lJ6\)
!bl@6L~ 96li@ffi~~ ffi~!T6mLD~ffi @!t~~c61~!Dm
6T~U6ID~ !f;1W~W6li~~ffi6ir 'iilU4~Qffi~6ir6TT~LD~ 6lS1LLD~L
L~rTffi6ir.
~m~~ 1983 ~6ID61)~~ ~uS1WrTffi@!jli;n~!T~ffi lfIrt.Jffi6TT
surr (!jL~~~W @muu@Qffi~@61)~~ ~~mrT FFW~~~
~!Tlflw~ !bl@61)@LD~@)l~, ~@61)@LD~@)l~ 6J~ULLLD~~!D~,
~uSlWr-ffinTl~ @!t~u 4@!T(]lw~t.q.u(]lu~m @~Urt.Jffi@!j~~,
(]l6li~6IDmffi@!j~~ 'iil !f;1@61)w~m UrTlffi~!T~ c61@L~~
6T~g)J ~uSlW~(]l~IT(IJl~, (!j~(]l[5~~6ir6TT ~!D(]l~ITrf,jffi@!j~
m_g)JilW~ffi (!j~~~Qffi~mr@ @~c61~!Dm. ~uSlWrTffi@!j~
~ c61@L~~ ~@61)@LDW~ffi '~uSllflw 6lS1@~@61)uLj61S1ffi6ir'
6T~!D ~!TIfIW~ ~@LDu4~, ~~~ 'iiluu~!D (]~lfIw~ ~@61)
6li(]!T ~!TU~ffi!T~ 6T~U@~ ~uSlW LD~ffi@!j~ m_6\lffi(lJl~
www.eelamview.com
~ L l L . - 1 f f i G l a ; r r 6 O ' O T L ~ r T . 2 _ 6 O ' O T G I D L D l 1 J r r @ i L D .
C 8 u r f l 6 D T o u r r ~ a ' f f i ~ a ; @ 9 f f i @ i , U ~ 6 U l I ) . G l a ; r r Q j 1 f f i a ; f f i
I f u l l ) . l 1 J ~ ~ ~ 1 1 J 6 D , @ ~ r r @ l l l J o u L D r r ! D w o u y $ l a ; G I D 6 T T i l - l L D ,
G l a ; r r G i r G I D a ; a ; G I D 6 T T i l - l L D L 6 1 a ; 6 l . j L D ~ [ D G I D L D l 1 J r r a ; 6 l . j L D , a ' r r 9 l r f l
I 1 J L D r r a ; 6 l . j L D ~ L l I ) . , ~ ~ ~ I 1 J 6 D a ' r r G m f f i . $ 1 l 1 J r T a ; G I D 6 T T i l - l L D ,
~ m ~ 6 T T U ~ a ; G I D 6 T T i l - l L D , C 8 u r r ~ r r 6 1 T l a ; G I D 6 T T i l - l L D , . 2 _ r f l l 1 J
( I J l G I D [ D u S 1 6 D o u y $ l l D L r r i f i ~ , ~ L 6 1 W L D f f i a ; G i r G T6 D C 8 6 U r r G I D ~
i l - l L D ~ m W ~ ~ L l I ) . . 2 _ W ~ i l - l L @ J L D , ~ ~ C 8 l D r r f f i @ i L
@ J L D , l D r r L Q j 1 U U ! D W L @ ; l J L D , C 8 l D r T G I D L D l 1 J r r a ; 6 l . j L D , . 2 _ 6 O ' O T
G I D L D l 1 J r r a ; 6 l . j L D ~!f ~ 1 1 J 6 D 5 I 5 l l l ) . G I D O U C 8 l D r rf f i . $ 1 5 I 5 l G I D ~ ) i ; J
G l a ' 6 D 2 ] L D ~ r T ~ U U ! D [ D ~ G I D 6 U O U 6 D T r r a ; C 8 ~ ~ l 1 J i f i
~ G I D 6 U O U r T C 8 o u . t . S 1 ~ u r r a ; ~ m ~ L 6 1 w L D f f i a ; @ 9 f f i @ i . $ 1 G I D L i f i
~ G I D L D a ; r r 6 U L D F F [ 5 ~ ~ G l U L D C 8 u [ D r r @ i L D .
~ ~ 1 E i T 6 D 1 9 J T ! D [ D r T 6 O ' O T Q ) 1 f f i @ j C 8 L D 6 U r r a ; , ~ 6 T T ! f I T L D ~ L D ,
. 2 _ W ~ i l - l L @ J L D , I 1 J r r f f i @ i L D 5 I 5 l G I D 6 U C 8 u r r a ; r r L D 2 ] L D ,
C 8 l D r T G I D L D l 1 J r r a ; 6 l . j L D ,, @ ~ I 1 J 8 i i f i ~ i l - l L m G l a ; r r 6 O ' O T L G l a ; r r G i r
G I D a ; f f i a ; r r a ; , ~ L 6 1 W L D f f i a ; 6 1 T I m [ f , l ~ [ 5 ~ ~ 5 I 5 l l l ) . 6 l . j f f i a ; r r w
~ m . 2 _ u S 1 G I D ~ i l - l L D J l f a ' L D r r a ; L D ~ i f i 9 l , a ; 6 T T i f i ~ 6 D
[ f , l m w C 8 u r r G I D !f o u y $ l l D L i f i 9 l . $ 1 m [ D , C 8 u r r ~ r r Q j 1 . $ 1 m [ D
~ r r o ~ i f i ~ L 6 1 w L D f f i 6 I D 6 D T ,~ r T ~ U ! D [ D ~ ~ ~ 6 U
O U G I D 6 D T ~ L 6 1 w L D f f i a ; G i r G l U ! D ! D 1 U U @ j ~ O U r T a ; @ 9 f f i
@ i f f i . $ 1 G I D L i f i ~ ~ o u ~ u t . S 1 ~ a ' r r ~ L D r r @ i L D .
~ 6 T T u ~ a ; C 8 6 T T r r Q j 1 ~ 6 T T u ~ a ; 6 T T I T l i . J , a ; L D ~ ~ a ; C 8 6 T T r r Q j 1
a ; L D ~ ~ a ; 6 T T I T l i . J , C 8 u r r ~ r r s I T 1 a ; C 8 6 T T I T Q j 1 C 8 u r r ~ r r 6 1 l l a ; 6 T T r r w ,
~ ~ ~ I 1 J 6 D ~ r T a ; C 8 6 T T r r Q j 1 a ' L D L D r r w , ~ r r ( l J l L D ~ G I D 6 U
O U 6 D T r r a ; L D L Q j 1 L D , @ 6 D 6 U r r L D 6 D , ~ r r ~ ~ o u ! D [ D o u r T a ; @ 9 f f i
G l a ; 6 D 6 U r r L D ~ r r l 1 J r r w , ~ [ 5 G I D ~ l 1 J r r w , = 6 l I T ( I J l ! D [ D O U r Ta ;
@ 9 f f i G l a ; 6 D 6 U r r L D = m W C 8 a ; r r 6 U r r W ~ a ; @ L D ~ r T ~ U
~ l 1 J r T O U ! D [ D ~ G I D 6 U O U G I D 6 D T ~ L 6 1 W L D f f i a ; G i r G l U ! D ! D 1 u
U J F F ~ L D 6 O ' O T r n T l m O U ~ 6 U r r ! D ! D 1 6 D , @ 9 l C 8 o u ( I J l ~ ! D ~ L
G I D O U l 1 J r r @ i L D G T m w 9 l r n T l [ 5 J L D . $ 1 W I f ~ C 8 l 1 J r r Q j 1 l f u [ D f f i
1 f u l I ) . 1 1 J ~ r r l i . J , @ u u J L D L L ! D [ D L D . $ 1 ! P i f ~ G I D l 1 J i f i ~ ffi 1
[ D 9 l .
i 5 ~ , [ f , l l 1 J r r I 1 J L D , ~ r T L D L D , G T m U 6 D T . 2 _ 6 O ' O T G I D L D l 1 J r r
6 D T r r 6 D , @ 6 i J o u r r a ' a ; r l i J a ; G i r F F ~ ~ 6 U r r ! D ! D 1 m . @ w ~ ~ i f i ~
I 1 J r r l 1 J i f i ~ 6 D [ f , l ~ ) i ; ~ ~ L D r r a ; U ~ 6 l . j G l a ' w I 1 J U U L C 8 o u 6 O ' O T
l I ) . l 1 J a ; r r 6 U L D G l 6 U @ j ~ ~ i f i ~ 6 D , @ 6 U G I D 6 U . ~ 6 i J o u r r [ D r r 6 D T
~ r T ~ u u ! D l D ~ G I D 6 U o u 6 O T l m 5 0 o u J t . S 1 [ D ) i ; ~ ~ 6 D T L . b
2 6 . 1 1 0 . 2 0 0 4 ~ m w ~ L 6 1 ~ r T a ; G i r U L l I ) . , G l ~ r r L l I ) . a ; 6 1 l l
G 1 6 U 6 D 6 U r r L D G l a ; r r 6 O ' O T L r r L u u Q j 1 L D , @ 6 i J C 8 O U G I D 6 T T u S 1 6 U ,
F F ~ i f i ~ L 6 1 ~ r T \ d , ~ G m 8 i ~ ) i ; ~ ~ L D G l a ; r r 6 O ' O T L L D f f i a ; 6 T T r r a ;
~ [ 5 ~ L D 6 O ' O T r n T l 6 D o u ~ ~ G I D 6 U ~ 6 D T ! [fi o u y $ l a ' G I D L D f f i f f i
C 8 O U 6 O ' O T Q j 1 L DG T m w l D 6 D 6 U r r ~ I f u w o u C 8 ~ r r Q j 1 i 5 r l i J a ; G i r
i 5 6 O ' O T L a ; r r 6 U L D l D 6 U L D r r a ; o u r r ~ C 8 o u 6 O ' O T Q j 1 L D G T m w G T L D
L D 6 D T L D r r r T ) i ; ~ t . S 1 [ D [ 5 ~ l D r r G i r o u r r w i f i l f f i a ; G I D 6 T T L D 6 D T
[ f , l G I D [ D C 8 o u r r Q j 1 G l ~ r f l 5 I 5 l i f i 9 l f f i G l a ; r r G i r o u ~ 6 U L D L L ! D [ D
L D . $ 1 W I f ~ I 1 J G I D L . $ 1 m C 8 [ D m .
91
www.eelamview.com

r T f i ; ~ <!)I[i;~ IDtMlf6~lllb Q . u r T l i ! i r T l u & : ~ L D d ;


- j # il( . l~E 61 . ~ 80stMl6iJr ~ r r t b u ~ i J 6 \ J , ! f > r T 6 i i r
~ ~ ~ ~ 1 & 6 1 1 ' 1 6 i ; ( ! D ~ 6 \ ) 6 l J m i J
I f [ i ; ~ ~ i ! i C 8 u r T @ ~ u u L q ~ l ( ! 9 d ; i ! i @ . ~ [ i ; i ! i ( _ l P i ! i 5 \ ) I f d ;
~ u ~ u u S 1 1 & : L u S l r T ( J l . J L ~ ! 5 I 6 I J ) 6 l I T 6 l . j ~ 6 l J I : i > @ 6 I T C 8 6 T T f f i
. @ I @ 1 & f f i \ t b G i 6 l J u S l 6 \ l 1 . ! 1 ~ i ! i 9 U 1 & 6 \ J G i U r T @ ~ 6 \ J G i I f 6 i i r
~ 6 l I T u S l 6 \ J . l ! L 6 I T 6 l T 6 J ' ~ l j 4 6 6 1 1 & 6 1 I ' I m . L ~ ~ 6 \ J @LLb G iu P D
! D @ ' . g ) l 6 U 6 ! l f f i \ 6 l J r f . J l f i r T 6 T T 6 l 5 1 r T 1 L r T ~ 6 l J U u r r r T ~ i ! i u L q C 8 u J
@ [ i ; i ! i @ . U 1 r r u r T 1 & r r ' ; O - r6 J ' u ~ i J r T I ~ 1 & w r r m ~ r r @ ~ S 0
~ L ~ 6 l J W r r a ; ~ 6 i i r 6 l J r T ! p [ 5 n ' 6 1 I ' I 6 \ J 6 T ~ r T G i l 6 r T 6 I T 6 I T U C & u r r f f i l m
l D r T l T. . g ) l @ 6 f 6 l I T 5 \ 9 u S 1 1 & u G i u r T l w 6 u L w t b . ~ 6 l I T r r 6 \ J
[ 5 r T m . g ) l [ i ; ~ , . g ) l \ d , r T ! i l l L D r r 6 O T G i 1 & r T l 6 \ J 6 \ ) r r ~ ~ 6 I J ) 6 \ ) 6 l J 6 l f ) I J
1 f [ i ; ~ U U ~ ! D <!:!pm @ L D ~ C 8 [ 5 r r t b i r r ~ ~ 5 5
C & 6 L l o m L q u S l ! i i ~ @ .
l D r r ~ . g ) l ! i i $ ! i . g ) l 6 l D ! D u S l 6 \ J . l ! L L 1 & r T r T [ i ; ~ I ) i ; i ! i a : u r r ~
4 s S i 1 & 6 I T @ W 5 1 & U O U f T ~ r r 6 1 l ' l > 6 L l r T 6 J " : ! 9 6 l J f f 6 m @ ;
G i i ! i r r 6 l D 6 \ ) M r T L ~ 6 l D W @ w r f . J 1 & 6 I J ) ~ i ! i m T . . g ) l @ 6 L I [ 5 b i r l D r T 8 ;
> s R , u U ~ 6 l . j G i l f t U W U U L L p 3 f T L r T 6 l J r T t b . 6 J ' 6 1 l J U 1 r r C 8 w r T f f i l l 5
1 & U U L L 6 1 S 1 i ! i ( _ l P t D , a ; G i L D ! f r r T 6 l S 1 ~ C 8 a ; r r 6 m r f u c 5 \ ! ! j L D
t S i r r U r T 1 & r r 6 l D 6 l I T ! 5 I ~ ~ ~ ! l J t b G i U r T l W ~ r T 1 & 5 1 & I T L J . q . W @. . g ) l 6 l J r r
U 6 \ ) L D r T 6 l I T 6 l J r r r T 1 & , 1 & f f i \ r o L D w r r 6 l I T 6 l J r r r T 1 & , 6 ! l r r t b G i l f ! D 1 ! i i ~ 6 l J r r r Ta xf ,
a ; r r 6 1 i 1 ! T U U L L f r r T . . g ) l ! i i ~ 6 J ' E : 0 1 u S l 6 l D W [ 5 r T L r T ,! . j s : ; ! 1 & 6 l D 6 T T '
G i U 6 l ! ) L D u S 1 f f i a ; C 8 i ! i ~ . r n - i > @ M L D r T 6 l I T @ r r : r @ ) l 6 l l L D n ' l r x' i ;
1 & r r L L q I . l J @ . . @ I r i . J U 1 r r u r r f f i r r 6 1 i r . g ) l O O 6 l J @ j U L . J L D r T l w r r
6 l D $ ! i 6 l D W 6 J [ D f f i I ! D r T r T , # 6 l f J L u S l 6 \ J : L 6 I T 6 I T r T r T . L j s S i < i ;
G i 1 & r T L q 6 l D W 5 J [ D ! D . & l 6 l J r T . @ I O O 6 l . J ~ @ ~ ~ ! D L j s S i u
u 5 1 5 ) L u S l 6 l I T 6 I J ) r r ~ i ! i r r 6 o i m _ J ? 6 ' G l I f ~ ! D r r r T . ( ] l i ! i I f U 5 ~ u u r r L 6 \ J
U 1 m 6 l I T o o u S l o i J 6 j l s S i i 5 1 & , U 1 ~ f f i r r 8 ' L D r r 6 O T 1 & 6 l i o T f f i ~ L m -
G i u 6 l O L D l l . j L m 4 6l5 l/ io . <f] 61 ir 5 lm i: : . G i u r r ! 6 l M U U L L i~r n. q. lWllL!
@ _ i , ( r J w U U l ! T f f i r r 8 ' t b ~ ' I ! T l b l ~ 1 L J G l5 l. l1 ilT iu 5 1 6\ J Lll( T u r r a ;!T m
U l D 5 / E 6 l S 1 f f i \ $ l m ! D r T r T . ~ r f u t S i r r u r r f f i [ f m G i f f i r r 6 T r 6 I D I E
1 2 l!La ;60 !W6\ )IT IJ IT r r ,
1 D1 1 Il~a ;J T lw ~
1 Il6lll6U 6llllDg
Q o W@WJ T 6li~,
6 I D ~ t D 6 i 1 } ,
i . 6 T m . 6 T s N
, @~Iw J T .
~l)u fla . ( )dl<iH

Q~ f l ( c O ) G \ ) ~ I) U U nrl(cD )Q J
< 9 I ~ a - l U U U L G ID Q JU U tbl
92
www.eelamview.com
G \ a ; r r 6 l l i r r L L 5 l i T L D r r 6 l l i r r L l D f T 6 I I TL D 6 O l 1 : : D r T- L j I J L 8 l u r r 6 T T r T , f f i 6 ) J r T & i f l f f i l J
L D r r 6 l I T 6 l J r T.
~ 6 l I T r r 6 U ( ! P : : D 6 U : : D L 6 l D 6 l J W r r f f i t . 5 I J U r r f f i l J 6 l D 6 I I T & 1 f ~ ~ f b : : D G l u r r ~
G l u & i f l ~ ~ ~ G l u r r 6 l I T ~ L m ~ ~ u ~ L L j l D G l ! D m . ~ 6 l J r T ~ ~ : : D
~ 6 l D ! D f f i m ~ L ~ ~ 6 l J ~ : : D r r r T . ~ r r m ~ 6 l D L W r r 6 T T L i l f f i r r = 6 l 5 1 6 U 6 l D 6 I J .
6 l 1 t . q . ( ] W r r 5 { j ) 6 U f f i 6 l l i r r L ~ ! D t . q . ~ W I J ( ! P m 6 T T ( ] ~ r T f b ~ W r r 6 l I T 6 l J l J r r 6 U .
U r r ~ c i ; f f i U U L L : : D r r 6 U ~ 6 l D L W r r 6 T T L i l f f i r r = 6 l 5 1 6 U 6 l D 6 I J . ~ r f , j 6 l J ~ : : D
L D 6 O l 1 : : D m f f i L 6 l D L W r r 6 l I T . i f l W J : : D u ' i 1 ~ 6 ) J 6 O i I ' f ) f f i r TG l u r r m ! D ~ 6 l J
( ! P 6 T I 6 T T 6 l J r T .~ r r m ~ 6 l J 6 l D 1 J L j r o ~ 1 J 6 l J r r 6 T T r T 5 1 m W J D 9 6 l D 6 l I T f b ~ m .
> ~ r T 6 l J ( ! p m 6 T T : : D 6 l D 6 I J W r r L L : ; ; w L i l G i I f l i . J ( ] : : D m .
a ; ) 6 I J D 9 u ' i 1 L r f , j f f i ~ m t . 5 m 6 l I T r T > G i L D m 6 l D L D W r r 6 I I T 1 J 6 U
i ! > u ' i 1 W \ 6 U > r o f b i ! > ~ ' ' ! I > r r m i ! > r r m t . 5 l J u r r f f i l J m ' 5 1 m ! D r r r T . ~ 6 l J r T
~ 6 l D L W r r 6 T T L i l f f i 6 l l i r r ( j ) ) 6 l 5 ) L L r r r T . ! I > r r m ~ 6 l D L W r r 6 T T L i l i O r r =
6 l 5 ) 6 U 6 l D 6 I J . ~ ~ : : D L D 6 O l 1 : : D r T L D m 6 O l 1 u L j ( ] f f i L U 6 l J r T ( ] u r r m W J
a ; ) r T 1 f b : : D r r r T .~ f T l i l l ~ ~ : : D ( ! P f f i f b 6 l D : : D ~ l J r r l i . J ~ G l : : D m . 5 1 6 1 I T ~ G l U I J
~ r T & a ; ) I i ; t . 5 m ~ ~ t . 5 I J U r r f f i l J m : : D r r m 5 1 m U 6 l D : : D ~ = r T ~
( ] : : D m . f f i G i L D l J r r c i ; f f i m G i u r r l i . J G i l f r r 6 U 6 I J r r G i : : D 6 I I T u n r r r G i l f r r m 6 l I T r r r T
f f i m .
t . 5 I J U r r f f i l J m f f i l f r r L i l u 6 U D 9 ! D c i ; f f i r r l D I f L 6 l D L L L j L i l . 6 l J r r 6 I I T
r 5 6 1 J D 9 ! D ( ! p m 6 T T G l l f r T L ( j ) ) L i l ~ 6 O i I ' f ) ~ ~ ~ : : D r r r T . ~ 6 l J r T o B ~ w r r 6 U
~ L ~ ~ G i I f f f i ! D r r 6 U w r r L i l ~ 6 l J 6 l D 1 J @ 1 J 6 l I i r r L r r L i l : : D L 6 l D 6 l J ~ L i l t . 5 u
t r r r r I i ; f f i L D r r L L r r r T f f i m . o B t . q . ( ] w r r 6 l 5 ) 6 U u r r r T f b : : D ~ W J ~ u ' i 1 c i ; f f i . 8 ' 6 l D L
: : D r T 1 f b : : D ,G i f f i r r r T 1 6 U 6 I J r r f b : : D 6 l D 6 I J 6 l J c i ; L i l . @ ~ : : D G i L D m 6 l D L D W r r 6 I I T
G l : : D r r l D ! D L D O T l ) c i ; L i l a ; ) 6 l 5 ) r o W @ ) j c i ; u ' i 1 6 l D L G l w r r 6 I I T > u t . S ' ( j ) ) >
: : D l D G i I f W 6 U D 9 f f i ~ ( ] 6 l J .
~ r r m O J m o B t . q . ( ] w r r 6 l 5 ) 6 U t . 5 I J U r r f f i l J m G l U I f 6 l 5 ) 6 U 6 l D 6 I J 5 1 m
U 6 l D : : D ~ = r T ~ G l : : D m . G i u L D 6 O l 1 : : D 6 O l 1 L L i l G i L D m 6 l D L D W r r 6 I I T 1 J 6 U .
~ ~ > ~ r r w f f i 6 O l 1 m G l : : D r r l D ! D f b 6 l D : : D u u r r ~ c i ; L i l . ~ r r m 5 1 m
~ L i l u r r : : D : : D m 6 l D L D 6 l D W L D 6 l D ! D c i ; f f i ( ! p w m ( ] ! D m . ~ 6 l I T r r 6 U ~ ~ r T
s i D L 6 l J I f L D r r f f i ~ ~ t . 5 I J U r r f f i l J 6 l D 6 I I T a ; ) p 5 ) ~ ~ ~ I f W U U L L D L ( j ) ) L i l
6 l D 6 l J f b : : D ~ 5 1 6 1 I T ~ ~ U U f b 6 l D : : D L D 6 l D ! D u u : : D l D a ; ) ! D ~ : : D
6 l J W \ 5 1 6 1 I T ~ G l f f i m 6 l 5 1 f f i 6 l D 6 T T ~ I J L i l t . 5 u u ~ . ~ ~ @ L D 6 O i I ' f ) G l ~ I J L i l
r 5 t . q . f b : : D ~ . ( ! p t . q . 6 l 5 ) 6 U 5 1 m 6 l J r r ~ 6 l 5 ) 6 U > p 5 ) u t . 5 L f b : : D c i ; f f i L D 6 O l 1 : : D
6 l D 6 I I T & 1 f ~ ~ f b : : D 6 l D : : D ~ = r T ~ ( ] : : D m . @ m W J U 6 I J p 5 ) u t . 5 L f b : : D c i ; i O
L D 6 O l 1 : : D r T i 0 6 l D 6 T T & 1 f ~ ~ f b : : D t . 5 m L j L i l t . 5 I J U r r f f i I J G l 6 I I T u ' i 1 i O c i ; p 5 ) u t . 5 L f b
: : D c i ; f f i 6 l J l J r r 6 l J r r r T.
t . 5 I J U r r f f i l J m . ! I > r r m ~ ~ : : D 6 l J r T f f i f f i ) 6 U u ' i 1 f f i ~ W J ~ r r 6 l l i r r L 6 l J r T .
~ 6 l J I J ~ G i : : D r r 6 l D 6 I J i l ) J T I J U u r r r T 6 l D 6 l J ~ ~ I f W U U L 6 l D 6 l J U u ~ . ~ 6 l J r T
@ m W J u r r r T U U 6 l D : : D ~ 6 l J I J ~ 5 1 ~ r T 1 f f i m r 5 6 l 1 i r r L f f i r r 6 I J r f , j f f i s I T ) m
t . 5 m 6 l I T r T i ! > r r m ~ = r T 6 l J r r r T f f i m .
U I T I T U U 6 I D $ ! )
& l 6 l J ~ ~ 6 J g ; l I T l & 6 T r
~ 6 O N L
& r r 6 \ ) f f i J & 6 1 l l ~
t . S l ~ 6 0 1 I T $ ! ) I T ~
~ 6 0 1 I T I T 6 l J m i & 6 T r .
93
www.eelamview.com
94
www.eelamview.com
f i l l I T 6 D I T [ J J ! ! ) J
m i l l I T f f i @ f f i r n f f i I T [ J J f ~ f f i l 6 b
r n I T U I T f f i I T I D r
'~r r 6 l JW ' , @ l ~ W l 6 1 i J
~S l r r l w r T ,
~ L l f J s f J l W 6 U 1 T 6 T l f r
~~S l w 6 \ J
Q I f W ! i J U I T L L I T 6 T l r T .
, @ l 6 U r h l 6 I D l f J .
! 5 G U r f . J f f i I T 6 1 5 1 r o ) I > 6 ' O ) L G U r D W c 6 G f f i I T 6 D ' o T 1 4 c 6 t b
$ ! ) u S l W ! T ~ ~ ! T c F l w r o a U I T ! T I T L q ! ; ~ m ~ U U I T
t b u S l c 6 f f i l T t b @ r o G U I T $ ! ) $ ! ) 6 ' O ) G U 6 1 l ! T I T f f i c 6
f f i 6 1 I f f i l c 6 f f i ~ $ ! ) c 6 f f i t . 5 1 ! T U I T f f i ! T 6 ' O ) r n U u ! i J p S I [ b \ ! T t b u 6 T @
$ ! ) U U L I 4 ! i > $ ! ) a U I T ~ ~ t b , ~ 6 1 l r T 6 1 l . $ l c 6 t b U I T ~ ~ ! T ~
~ m 6 1 I ! T G U I T ! i J w u t . 5 1 m r n o o @ ~ 6 1 l 6 ' O ) ! T ~ ! T I T W U U L
L $ ! ) I T f f i ~ G $ ! ) r T l w 6 1 5 1 r o 6 ' O ) G U .
c F l ! 5 G U r f . J f f i I T 6 T ~ r T G f f i I T 6 i r @ ! i t b $ ! ) f f i I ~ ~ 6 1 I @ r n
~ 6 ' O ) L W I T 6 T T ~ ~ c 6 f f i I T r n . $ l 6 T T r T c f c F l u S l r o ~ 6 1 l 6 ' O ) ! T ~
$ ! ) m a r n r T l r o G U I T ~ i f > f f i l G w l T 6 1 I W l ~ a $ ! ) I T m [ D G U I T f f i c 6
G f f i I T 6 i r 6 T T ( I j l I 4 l J . . j t b . c F l ! 5 G U r f . J f f i I T ~ ~ s r T l @ ! T ~ $ ! ) t b
l f u L c f c F l ! i > $ ! ) I T U l r o 1 l T $ ! ) ! i > ~ ! T t b G u ! i J [ D ~ . @ r f . J $ ! ) I T m
c F l ! 5 G U r f . J f f i I T 6 1 5 1 m ~ ! T c F l w r o ~ U L j 6 I D U l W a U l ~ 6 I D U l ! i >
~ 6 i r 6 T T ~ 6 T r n G U I T t b . c F l ! 5 G U r f . J f f i I T C l l U I T ! T I T L I T U l r o 1 l T $ ! ) ! i >
~ ! T t b G u ! i J [ D $ ! ) r n I T r o $ ! ) I T m , 1 l T $ ! ) ! i > ~ ! T t b G u ! i J [ D t . 5 1 m r n r T
~ ~ a U I T r T ~ G U t b ( I j l 1 4 6 1 5 1 r o G U I T U l r o G I f ! i > ! 5 r T c F l ! i > ~ c 6
G f f i I T 6 D ' o T 1 4 c 6 . $ l [ D ~
c F l ! 5 G U r f . J f f i I T 6 I D 6 1 l U C l l u I T G U r o G U I T ~ , @ ! i > ~ W I T I f I T ~
r o f f i ( I j l 6 I D [ D u S l r o G u r T l w ~ 6 T T 6 1 5 1 G U I T r n l f ~ f f i U C l l u I T ! T I T
L L ~ ~ m ~ G U t b $ ! ) r n ~ 1 l T $ ! ) ! i > ~ ! T ~ 6 ' O ) $ ! ) G 6 1 l m G [ D
@ ~ $ ! ) ~ . t . 5 1 r T l ~ $ ! ) I T f f i l w 6 J f f i I T ~ U ~ ~ W a U l G U I T 6 D ' o T 6 I D U l
6 ' O ) W ~ C l l $ ! ) I T ! i J f f i I 4 U U $ ! ) ! i J ( I j l $ ! ) ! i J U I 4 W I T f f i @ r n t b ,
U l $ ! ) t b , I f I T ~ , G U l I T W l a U I T 6 D r [ D C l l U $ ! ) r f . J f f i 6 T T I T r o t . 5 1 6 T T
6 l j ! i J p S I ! i > $ ! ) U l c 6 f f i 6 I D 6 T T , @ ! i > ~ w ~ $ ! ) 6 I D G U 6 1 l r T f f i 6 i r
~ m p S l 6 ' O ) 6 1 m ~ $ ! ) I T r T f f i 6 i r . $ ! ) f f i I ~ C l l $ ! ) c F l w ~ 6 I D L W I T 6 T T r f . J
f f i 6 ' O ) 6 T Tc 6 G f f i I T 6 D ' o T L U l c 6 f f i 6 I D 6 T T c 6 G f f i r r 6 D ' o T L ~ ) I > I T L
@ c 6 ~ C l l i f > 6 I D 6 1 l w I T r n 6 1 I I T ~ 6 1 I I T i f > I T ! T ~ 6 I D i f > ~ ! i > i f >
~ ! i J W 6 ' O ) U l ~ L j [ D U l l T f f i ~ 6 1 I I T c 6 . $ l w C l l $ ! ) I T @ , U l ! i J
G [ D I T L j [ D U l I T f f i ~ C l l i f > ~ r D W 6 I D U l @ ! i > ~ w I T 6 1 5 1 6 1 5 1 ! i > $ ! )
@ r n r f . J f f i s r T l m U r o 6 1 I 6 I D f f i C l l 6 1 l W U I T @ f f i 6 ' O ) 6 T T ~ r D W 6 ' O ) U l U
u @ ~ ~ ~ ) I > I T @ 6 T m [ D ( I j l 6 ' O ) [ D 6 I D U l c 6 6 i r G f f i 1 T 6 D ' o T @
6 1 l ! T ~ $ ! ) 6 1 5 1 w ~ .
c F l ! 5 G U r f . J a ; I T C l l 6 1 l I T , ~ ) I > I T L I 4 6 D T 6 1 I I T ~ 6 1 I I T $ ! ) I T ! T~ ~ ! i J
~ C l l i f > 6 I D 6 1 l w I T r n i f > f f i I ~ i f > f f i l w l T r n a $ ! ) c F l w < @ I 6 I D L
W I T 6 T T r f . J f f i 6 I D 6 T T ~ 6 i r 6 T T L c 6 . $ l W ~ r D W 6 ' O ) U l 6 I D W c 6 f f i L I 4
G W @ U U I T U l r o ~ ) I > I T @ 6 T m [ D [ b \ 6 ' O ) G U c 6 U l I T p S l W ~ .
c F l ! 5 G U r f . J f f i I T 1 l T i f > ! i > ~ ! T t b G U W 6 1 l i f > r D u a U I T ! T I T L L t b
C l l i f > 6 I D 6 1 l U U L I T U l 6 1 5 l ! i > i f > i f > r n I T r o @ r n ~ $ ! ) I T r o , I f I T ~
.'
95
www.eelamview.com
l U l T 6 U , G l L D I T ! P l l U l T 6 U , C F L D l U ~ ~ I T 6 U t S 1 r T 1 ! i > ~ ! i > ~ L D a ,
f f i 6 l l l 6 1 T 6 J l 6 i r r { ! 5 i 6 l l l 6 m U U ~ [ i J f f i l T m C B ~ 6 I I l 6 l l l J . . j t b C F ! i > ~ r T U U
( l F t b @ a , f f i 6 1 l 1 6 U 6 I I l 6 \ ) .
@ ! i > ~ l U l T 6 1 l 1 6 U j ! i L ! i > ~ ~ C B U I T 6 U ~ 6 U 6 \ ) I T L D 6 U ,
@ m r t u f f i 6 1 T 1 6 i r r U 6 U 6 l l 6 l l l f f i C B 6 l l I l ) J U I T @ f f i 6 l l l 6 1 T a , f f i ~ ~ [ i J
G l f f i I T G i r 6 1 T I T L D C B 6 \ ) C B l U1 f 1 [ ! ) 6 \ ) r t u f f i l T j ! i I T L t . q . 6 i r r ~ U U t . q .
6 l l t b f f i L t . q . G l l U @ U U U U L L ~ . ~ ~ ~ 6 I I l f f i l U ~ U
U t . q . 6 l l t b , G l u t b U I T 6 i r r 6 l l l L D @ m ~ ~ [ i J t b , G l u t b U I T 6 i r r
6 I I l L D i f C F I T ~ a , t b , G l u t b U I T 6 i r r 6 l l l L D L D ~ ~ ~ [ i J t b ,
G l u t b U I T 6 i r r 6 l l l L D G l L D I T ! P l a , C B L D L D ~ U 4 t b ( l F a , $ l l U ~
~ 6 l l ( I F t b G l f f i l T @ ~ ~ ~ . @ ~ 6 i r r 6 1 l 1 6 1 1 l 6 1 T 6 l l l T f f i ~ r T l 6 I I l L D
L J S l [ i J 6 I I l [ D ! i > ~ 6 l l r T f f i 6 1 T l T f f i U U L L I f 1 I l ) J U I T 6 i r r 6 l l l L D @ m ~
~ m C B ~ 1 T ~ ! i > ! f ; 1 l U U U ( B \ ~ ~ U U L L ! f ; 1 6 1 1 l 6 \ ) a , ~
~ G i r 6 1 T U U L @ , 6 T ~ r T a , $ l 6 1 T r T 1 f 1 f 1 6 1 1 l l U C B j ! i I T a , $ l
~ ! i > ~ U U L L m r T .
1 f 1 [ ! ) 6 \ ) r t u f f i l T 6 1 l 1 6 i r r ~~CF ~ 6 I I l L D U t S 1 [ i J
6 T ~ ~ l T f f i ( I F ~ 6 6 I 6 U 6 T ~ r T a , $ l 6 1 T r i " I f I f 1 L J S l 6 UF F ( B \ U L L
s u r r e s s i r I f 1 r t u f f i 6 1 T C F \ ' ! p f f i ~ 6 I I l ~ 1 f C B C F r T ! i > ~ CF(IF. i 6 l J l 6 t l 6 l J I T a i ' 0 6 T r
~ l T l U ~ t . q . ! f ; 1 6 1 1 l 6 \ ) 6 l l U 6 I I l U I f C B C F r T ! i > ~I f 1 r t u f f i 6 1 T
@ 6 I I l 6 1 T @ J r Tf f i ( ] 6 1 T l U 6 i r r { ! 5 i ~ ~ u S 1 ~ @ 6 I I l 6 1 T @ J r T f f i G i r
~ 6 U 6 \ ) . ~ 6 l l r T f f i G i r ( I F ~ 6 6 I 6 U 1 9 7 1 ~ t b t S 1 6 i r r 4
i f u @ ~ 6 \ ) l T m 6 l l 6 i r r 6 l l l L D l J . . j L @ J t b ~ ~ C B 6 l l f f i ~
~ L @ J t b 1 9 8 7 ~ t b $ l 6 1 T r T ! i > G l ~ @ ! i > ~ l T r T f f i G i r .
~ f f i ( ! I ) 6 I I l L l U @ 6 U f f i ~~CF ~~~
6 I I l f f i U U [ i J I l ) J 6 l l ~ l T f f i @ ! i > ~ C B u l T ~ ~ t b , ~ ! i > ~
@ ~ m r ( B \ C F ! i > ~ r T U U r t u f f i 6 1 T 1 ~ t b ~~1Ii ~ 6 l l r T
f f i 6 l l l 6 1 T G l j ! i I T I l ) J a , $ l j ! i l l i a , $ l l U ~ .
1f 1r t u f f i6 1T @ 6 I I l 6 1 T @ J r T f f i 6 1 T ~ 1 9 7 1 t b ~ m r t . q . 6 i r r
6 T ~ r T a , $ l 6 1 T r T l f l f 1 a , U t S 1 6 i r r m ( ] ~ i D u S 1 ~ @ 6 I I l 6 1 T . 6 l J T W ! J j i
@ J r T f f i G i r i D r t u f f i ( ! ! j a , f f i l T m 6 J l G l C F r r ! f > i Dj ! i I T L 6 I I l L
~ 6 I I l L D U U i D [ i J f f i l T f f i 6 l l 6 i r r 6 l l l L D l U l T f f i a , $ l 6 1 T r T ! i >
G l i D @ t b ! f ; 1 6 1 1 l 6 \ ) a , ~ i D G i r 6 1 T u u L L m r T . i D u S 1 ~
@ 6 I I l 6 ! T @ J r T f f i 6 ! T ~ $ l 6 1 T r T I f I f 1 L J S l 6 i r r ( l F i D 6 U ~ 6 I I l 6 \ ) ,
f f i ~ ! i > i D t . q . U U 6 I I l L ~ i D l T a , i D 6 U 6 l l t . q . 6 l l ~ ~ 6 U
$ l L L ~ i D L L U ~ ~ 6 l l L r t u f f i 6 ! T l T f f i [ 5 t .q .~i D ~. ~ 6 l l r T
f f i 6 ! T ~ ~ ( B \ ~ i D f f i L L a , $ l 6 ! T r T l f l f 1 1 9 9 0 6 6 I ! i > ~ 2 0 0 1
6 l l 6 l l l ~ C B j ! i a , C B j ! i r T G l U I T ~ t b U l U r t u f f i ~ U ( ] U l T r T U
U 6 I I l L 6 l l t . q . 6 l l L D l T f f i ~ 6 I I l L D ! i > i D ~ . @ ! i > i D u ( ] U l T r T ( l F 6 I I l [ D
l U l T ( ] 6 \ ) ( ] l U 6 J l t S 1 ~ u l T f f i ~ 6 O T I 6 i r r @ U 4 ( l F 6 I I l m u
U l T f f i ~ G l i D I T L r t u $ l , 6 l l 6 ! T r T ! i > ~ , @ 6 i r r 1 l ) J ~ 6 l l r T G l 6 l l [ i J { ! 5 i
G l f f i I T G i r 6 ! T ( l F t . q . l U l T i D ~ r T @ ~ I T @ l ! ) l 6 l l ~ i D 6 I I l 6 \ ) 6 l l ~ I T L i J
( ] i D l T 6 i r r I l ) J $ l 6 i r r [ D r r r T . 6 1 l 1 l U L j ! i I T u S 1 6 i r rG l ~ m ~ 6 U ~ l U r r U t S 1 [ i J
u t S 1 6 i r r m r T , @ ~ i D 6 I I l f f i l U ~ r T @ l U a , f f i ~ 6 I I l i D ~
6 l l 1 T a , $ l l U u S l f f i U G \ U r T l l U @ ~ I T @ l ! ) l 6 l l ~ i D 6 I I l 6 \ ) 6 l l ~ l T f f i a ,
f f i O O a , f f i U U L ( ] 6 l l m r t . q . l U 6 J l 6 l l ~ l T f f i ~ u G \ u [ i J I l ) J G i r
s r r m r . ~ 1f \ : 5 6 U r t . J a ; r r 6 1l 16 ir r @ ~ ~ ~ L D L ( f i ' w 6 U
6 \ ) I T L D 6 U , @ U t S 1 ~ I T ! i > ~ l U ~ ~ 6 i r r ~ f f i U U 6 \ ) t b 6 l l I T L i J ! i > i D
@ ~ I T @ l ! ) l 6 l l L D l T f f i a , f f i i D u u ( B \ t b @ ! i > ~ l U @ ~ I T W 6 l l ~
6 I I l i D l J . . j t b 6 T ~ r T G l f f i l T m r @ ~ r T ' 6 J l u u [ i J [ D @ ~ I T W 6 l l ~
i D 6 I I l 6 \ ) 6 l l 6 i r r ' 6 T 6 i r r [ D i D m ~ 4 f f i 6 l l l i P [ 5 t .q .~~ 6 I I l 6 l l U U
.:r
96
~ ~ t b G \ 6 l l [ i J { ! 5 i f f i m r L l T r T .
@ ! i > ~ l U l f l l i i D ! i > ~ ~ u ( ] U I T ~ I T L L ~ ~ 6 U F F ( B \ U L L
i D 6 I I l 6 \ ) 6 l l r T f f i ~ G i r L D f f i l T ~ L D I T f f i l T ! i > ~ 6 I I l l U a , f f i I T L t . q . ~ t b
l l i U I T 6 l u C F ! i > ~ ~ C B u I T 6 l u ~ 6 l l r T f f i 6 l l l 6 ! T C B l U u S 1 f f i a , i f u t . q . l U
( l F a , $ l l U ~ ~ 6 l l t b 6 l l I T L i J ! i > i D i D 6 I I l 6 \ ) 6 l l ~ l T f f i U t S 1 ~ U l T f f i ~ 6 i r r
f f i ~ m l T r T . L D f f i l T ~ L D l T f f i l T ! i > ~ 6 l l 6 i r r ( I F 6 I I l [ D L J S l 6 i r r C F f f i 6 \ )
6 l l t . q . 6 l l r t u f f i 6 l l l 6 ! T l J . . j t b ! f ; 1 ~ l T f f i i T l ~ ~ ~ $ l t b 6 l l l C F 6 l l ! P l L J S l 6 U
~ 6 i r r [ D l T r T . L D f f i l T~ L D I T f f i l T ! i > ~ L J S l 6 i r r ~ $ l t b 6 l l l C F 6 l l ! P l 6 l l l l U
! f ; 1 ~ l T f f i i T l ~ ~ 6 l l 6 i r r ( I F 6 I I l [ D u ( ] U I T ~ I T L L ~ 6 I I l i D ~ i D r T I ~ ~
! f ; 1 6 i r r [ D 6 l l r T l l i U 1 T 6 l u . l l i U I T 6 l u @ ! i > ~ l U l f l l i i D ! i > ~ ~ u
C B U I T ~ I T L L ~ ~ [ i J 1 f 1 f 1 6 \ ) 6 l l ~ I f C F a , ~ f f i 6 l l l 6 ! T a , G l f f i l T @ ~
~ ! i > i D l T ~ t b , L D f f i l T ~ L D I T f f i l T ! i > ~ ( ] l U ~ i D 6 i r r 6 l l 6 ! T r T l f
I f 1 L J S l 6 i r r 6 l l t . q . 6 l l ~ 6 I I l i D l J . . j t b U I T 6 I I l i D
6 I I l l U l J . . j t b ! f ; 1 r T 6 m L J S l ~ i D 6 l l r T . 6 T U U t . q .
u S 1 ! i > i D ( ] U I T ~ ~ t b , ( ] u I T 6 l 1 S I 6 i r r
U 1 T 6 I I l i D 6 I I l l U ~ G l i D i T l 6 l j G \ C F L i J i D
t S 1 ~ U l T f f i ~ m l T 6 U C B U I T 6 I I l 6 l 1 l 6 1 l 1 L
iii i D ! i > ~ ~ U ( ] U I T ~ I T L L ~ 6 I I l i D
C B L D ~ t b ( l F 6 i r r j ! i f f i r T~ ~ I f G l C F 6 U 6 \ )
( l F t . q . ! i > i D ~ 6 T 6 i r r ( ] [ D G l C F I T 6 U 6 \ )
( l F t . q . l J . . j t b .
1 9 3 0 f f i 6 1 T 1 6 U l U l T ~ U U I T 6 m ~
~ 6 6 I ! i > i D i D u S 1 ~ @ 6 I I l 6 ! T @ J r T f f i G i r ,
l l i U I T 6 l u C F ! i > ~ ~ C B u I T 6 l 1 S I 6 i r rU I T 6 I I l i D
6 I I l l U 6 1 l 1 L L D f f i l T ~ L D I T f f i l T ! i > ~ u S 1 6 i r r
U I T ~ ~ ~ .
~ 6 l l r T f f i G i r 1 f 1 [ ! ) 6 \ ) r t u f f i l T 6 1 l 1 [ i J a ,
f f i ( B \ t b ~ 1 l ) J ~ l U l T m 4 ~ ~ C F I T 6 6 I ~
i D m L D l T m G \ C F L i J ~ 6 I I l l U 6 I I l 6 l l ~
~ ! i > i D m r T . 6 T 6 O T I @ J t b , ~ 6 i r r 1 l ) J
l U l T ~ U U I T G m ~ ~ 6 U ! f ; 1 6 \ ) 6 1 l 1 l U
I l ) J $ l l U L D m U U I T 6 i r r 6 l l l L D u S 1 m
r T l 6 i r r ~ ~ f f i l T ~ t b f f i l T ! i > ~ l U i D 6 I I l 6 \ )
( l F 6 I I l [ D 6 I I l l U ! f ; 1 6 1 1 l 6 \ ) G l f f i I T G i r 6 ! T 6 1 l 1 L
6 1 l 1 6 U 6 I I l 6 \ ) . t S 1 ~ U l T f f i ~ m l T 6 U f f i l T L L U U @ t b @ ~ a , f f i
L D [ i J [ D i D 6 i r r 6 l l l L D ( ] U I T [ i J [ D a , i f u t . q . l U i D ~ ~ 6 I I l i D a , G l f f i I T m r L
i D l T f f i @ 6 U 6 \ ) I T 6 1 l 1 L L I T ~ t b , i D u S 1 ~ L D a , f f i G i r J )~ I f 1 r t u f f i 6 ! T
~ ~ a , f f i ( I F t b ~ ~ f f i l T ~ ( l F t b f f i l T L t . q . l U @ ~ a , f f i u S 1 6 i r r 6 l l l L D
L J S l 6 i r r @ l U 6 U u l T m t S 1 6 i r r 6 1 l 1 6 1 1 l 6 ! T ( ] 6 l l@ ~ . @ I l ) J ~ l U l T m
u u u I T L i J 6 1 l 1 6 i r r u t . q . @ ! i > i D @ ~ a , f f i L D [ i J [ D i D 6 I I l 6 \ ) 6 l l C B ~
L D a , f f i 6 1 T 1 6 i r r 6 J l U 4 i D 6 U G \ u [ i J [ D i D 6 I I l 6 \ ) 6 l l ~ l T f f i 6 l l ~ 6 \ ) I T [ i J
{ ! 5 i 6 U @ L t b G \ U I l ) J 6 l l l T r T . i D u S 1 i P r T t S 1 ~ c F I f 1 6 1 1 l m a , 6 J l
! f ; 1 l U l T l U L D l T m ~ r T 6 I I l 6 l l a , f f i I T G m I T L D 6 U 1 f 1 [ ! ) 6 \ ) r t u f f i l T
[ 5 t . q . ~ ~ a , f f i ( l F t . q . l U l T i D 6 J l ~ 6 I I l 6 \ ) 6 I I l l U ~ 6 l l I T a ,
6 l l ~ 6 U t S 1 ~ U I T f f i ~ 6 i r r G \ 6 l l [ i J { ! 5 i f f i m r @ G i r 6 ! T l T r T .
~ 1 ~ @ W f f 8 i i ~ @ ~ U
( g u f T ~ r n ' : ' L i g ; l 6 U
f o f f f i u L L
l D d l IT iID IT
a i IT ~ g ; l 6 l ! J Il J It
a iIT L l l f ~0 l b
8 iU Il 6 T u C f ~~I~(g U IT 6 iL )
~ 6 l J I Ta i 6 l ! J 6 T f ( g W
W l . a iIf ,C f n l l f W
~ a , f f i 1 w ~ ~ 6 l J t b
i 6 l ! J 6 t l 6 l J ~ IT c o U
L . 5 1 ~ u n 8 i ~ 6 0 1
8 i@ ~6 l l 1IT IT .
www.eelamview.com
P R A B A K A R A N
FR OM A HISTOR ICA L
P OIN T OF VIEW
1971, and more ferociously in 1987. Although their aim
was to capture state power, the state was able to crush
them mercilessly on both occasions.
It was after the rebellion of the Sinhala youth in 1971
that the Tamil youth were pushed towards rising up vio-
lently for a state of their own. The rebellion of the Tamil
youth moved on in the form of a guerilla for nearly ten
years in its first stage, and in the form of a terrible and face
to face war from 1990 to 2001. Itwas in this theatre of war
that a Prabakaran comes into existence , grows up, and
emerges as an invincible military leader. He may be
considered the greatest leader who created such a move-
ment after Vo Van ofVietnarn. He faced not only the army
of Sri Lanka but also the army ofIndia which may be consi-
dered the most powerful army of the region and managed
to survive and to maintain his unique reputation as a
military leader.
Prabakaran considered Subhas Chandra Bose rather
than Mahatma Gandhi as the more important leader amongst
the leaders of the Indian freedom struggle. While Mahatma
Gandhi was a leader who rejected all kinds of violence and
stood for non-violence, Subhas was a leader who rejec-
ted Mahatma Gandhi's non-violence and stood for an ideolo-
gy of violence. Although Subhas gave some dynamism to
India's freedom struggle, it was a Mahatma Gandhi who
determined its contours and path of progress. However,
it may be said that Prabakaran who took the path of Subhas
went further than Subhas could.
There was inthe 1930s inJaffna a generation of Tamil
youth who had chosen Mahatma Gandhi's path rather
than Subhas Chandra Bose's. They had an extremely posi-
tive and bright political message for Sri Lanka. However
the parochial dominance of the day in Jaffna did not the
Gandhian generation of that day. Although mercilessness
shown by Prabakaran in the war is not a quality to be admi-
red, it may be considered as the outcome of the merciless-
ness of the Sinhala dominance impeached on the Tamil
people. In the fInal analysis, it is this merciless leader who
will go down in history as the leader who had gained
acceptance for the Tamil people. He succeeded in creating
a situation in which the state of Sri Lanka cannot survive
without finding a just solution to the Tamil problem,
Any armed struggle has to stop somewhere. That is
where the Tamil armed struggle has arrived now.It is not
easy for a person who has shown the path of armed strug-
gle and has stayed in that path for a long period of time
to change over to a path of peace. The future of the enti-
re Tamil struggle will depend on the decision taken by
Prabakaran on that specific question.
A
lthough much has been written about Prabakaran
who may be considered the supreme leader of the
Tamil political struggle in Sri Lanka, his role does not
appear to have been analysed from a political point of view.
He may be considered a unique fruit of the identity
crisis that Sri Lanka faces. Sri Lanka gained her inde-
pendence without shedding a single drop of blood. There
lies the root of Sri Lanka's crisis. Itis because Sri Lanka
gained her freedom without a struggle that she has had
to bleed endlessly after gaining it.
Uulike Sri Lanka, India gained freedom through a
massive non-violent struggle. The leaders of the people of
India had to unite all the people who had been divided (
by race, religion, caste and language ), in order to defeat
the British imperialist dominance, and that unity crreated
a united nation as required for the sustenance of a nation
state on the one hand , and a state system that suited the
majority and the variety that existed in India, on the other.
Sri Lanka, however, shifted to a nation state, without
building a united nation required for the sustenance of
such a state. As no struggle was required to attain inde-
pendence there was also no need to bring together the
people who had been divided
by race , caste, language and
religion. The state model that
was built up was also not one
that took into account the mul-
tiplicity and variety in the
country as was done in India.
The state model gave weightage
to the majority race. the majori-
ty caste, the majority religion
and the majority language.
The consequence was that the
under-privileged minority com-
munities moved away from the
state and were pushed towards
rebellion or to capture the state
or to create a separate state.
The first to rebel against the
existing state system in Sri
Lanka were not the Tamil youth but the under-privileged
village youth of the Sinhala society. They rose up in
Victor Ivon
Editor Ravaya,
Journalist,
Political
activist.
Sri Lanka.
97
www.eelamview.com
""';'
98
ra m o ( ! P ! b U C 5 6 \ l u s t 1 Q m I T lD sm 'll!S I i. U l. ~6 J)G'l Ja; ~. ( 0 6 W ! I 'u S l 6 f A ! i i i b . @ I ~W U L J
l J: : I I t B L D O O ~1 l J ,I I @ ~ 6 1 W ~~ U m T ~Gl Jl T g t I ~ i b 6 l D 6 I M l Jf i i '5 6 O f l ~~6 l S 1
I l JI T 6 T f 1 T a;L L ~6 l T 1 >f 6 M 6 f I 6 H i I I T < 5 I ]a;L I . 1 @ aU I T ri rW U m T 6 l i >6 : l Jl l . j L m ru [ i ;~I T rr. . I i l 6 ! l i i l 1 l J6 l I @ l L 6 O T
! B l ! b t b 1 B ! i i ~ C 8 u 6 l i >! Jl L j t b I f n L t . q . c i ;GI a;I T m r@ . @ 6 O f l 1 l J6 l I 6 l i >GD T6 l I ! JI f Gi 8 'f T l 5 \ J@ )J: . . I >f GD T. @ I 6 O T L Ja;6 1 )[ i ;~
Gi ~I T 6 O f l u 5 1 ! b Gi 8 'rrm GD T rrrr. " I L D 6 1 I i Jr6 l i >6 m " 6 T 6 i i rl D 6 l I rrC 8 l D ~6 O f l ~~6 l S 1 l l Jrr6 l T ! JI T GD T . @ I ! J8 'm @ 6 O f l
1 l J6 l I 6 l i >GD T l L j t b L D ! b l D 6 l I rra;~6 l T l L j t b . @ I 6 l i >w i i >~ 6 l I ! JU L Jl D U U L L I T 6 O T . 8 '! b w C l l ! ! i ! Ji i >~6 i : > 6 T 6 i : >C l l 6 1 )rr
t b ~~6 1 )6 l I ri " ( ! p 6 O T 6 l I [ i ;~ ! B l 6 O T l D I T ri " a;rn .
~6 O T @ l L m ! B l ! b t b C l l u rr! Jrr6 1 T 1 a;rn 6 T 6 i : >( ]6 1 )I T ~L I l J Gi 8 'I l J! b U I T @ a;6 l i >6 l T l L j t b ~~6 1 )6 l I ri "
! ! i 6 O T . @ I p S l [ i ;~ [ i ;~I T ri " . ( ! p m 6 l I [ i ;~ ! B l 6 O T l D 5 l Jri " a;C l l 6 l T rr@ ~~6 1 )6 l I ri " ! ! i ~a;l f f f i 6 l i >6 : l JI l Jrra;1 f 1 f 1 6 1 )
a;~~a;~6 l T c i ; a;~~i i >~rrrT . t . S 1 m a;L ~L D u 5 I 6 O T ! B l u S l i i >~t b ~GD T ~ a;6 l i >~~1 l J ~! Jt b t . S 1 i i >~I T ri " . 1 f 1 6 1 )
I f 1 W ! Ja; ~1 L j ~f f i Ja;rn 6 l I [ i ;~rn 6 l T GD T . . @ I 6 l I ! b ~! D i i > ~u u ! J6 l J Gi 8 '1 i J~ ~! JC l l 6 l l 6 1 l i Jr@ t b ? 6 T 6 O T W Gi 8 'rr6 O T
GD T I T ri " . C 8 u I T ! JI T 6 1 T 1 a;rn . @ I 6 l I ri " a;@ l j c i ; I ~c i ;a;U U L L @ L i i >~5 1 [ i ;~ ~u u ! J6 l J Gi 8 '1 i J1 l J ~! Jt b t . S 1 i i >
~GD T ri " . ~~6 1 )6 l I ri " ~6 O T 6 l i >GD T I f 8 '! i i ~c i ;a; 6 l I [ i ;~6 l I ri " a;@ l j L GD T I T GD T 8 '[ i ;~U 6 l i >u i i > Gi ~rrL ri " [ i ;~rrri " .
C 8 ! ! i ! Jt b & u 2 L D O O . ~~6 1 )6 l I ri " 8 '[ i ;~u L Jc i ;a;~6 l T (!P t.q.ii> ~ 6 l S 1 L @ ~1 L j ~f f i Ja;rn ~u u ! J
6 l I I T f f i t b u ~ ~rrrT . " Gu t . q . l l Jrn B 'I T U t . S l . t . q . I l J6 l T I T ? " 6 T 6 O T W ( 8 a;L L rrrT . " 6 i : >~6 1 ) . @ I 6 1 I i Jr~6 m
C l l 6 l l ~6 1 ) ( ! P t . q . I L j ~ I C l l ! JI l Jt . q . I l JI T ( ! p t . q . l f f f i U ( ]U I T L @ 1 f 8 'rru t . S 1 @ 6 l I t b " 6 T 6 O T W C l l u rr! Jrr6 1 T 1 a;rn I
u S l i i >~1 f Gi 8 'I T 6 O T GD T rrri " a;rn .
8 'rT l , 6 T GD T Gi L D 6 l T GD T Gi L D I T y S i ( ]u l f 1 1 l J6 l I rrC l l l D ~GD T ~ rn L @ c i ; 1 f Gi 8 '6 O T l D rrri " . I f 1 p S l l l J Gi u L t . q . u 5 1 ! b
( ]u rr l f 8 't b U W t b 6 T @ i i >~ 6 l I [ i ;~rrri " , C l l u I T ! JI T 6 1 T 1 a>6 1 T 1 6 O T 6 l i >a;a;rn . @ I @ c i ;a;6 l i >L [ i ;~ ! B l ~6 1 )u 5 1 6 i : > @ [ i ;
~~~ . @ I 6 l I ~I T 6 O f l i i >~6 l S 1 L @ i i > ~I T C l l GD TC l l u I T ! Jrrm 1 I 6 i JGi 6 l l I T 6 l I c i ; t b C 8 u rrl f 8 't b u w i i >~~ ru I l L t . q .
6 l S 1 L L rrrT . t . S 1 6 O TL D rrp S l L D rrp S l 6 T 6 i : >( ]6 1 )I T ~L I l J I i l . I I T I i Ja;~6 l T l L j t b U rrrT i i >~u t . q . 8 'rrU t . S 1 L @ ( ! P t . q . [ i ;~6 l I ri "
f f i @ l j f f i ru n L t . q . 6 l S 1 L L rrrT . @ 6 i J6 l S 1 L i i >~ [ i ;~ C 8 u I T ! JI T 6 1 T 1 Gi I l JI T 6 l i rT@ U U t . q . 1 f Gi B 'rrm 6 D T I T 6 O T .
" 6 T 6 O T ~I T I i Jc i ; ! B l a;ri " @ 6 i : >6 l i >6 1 ) 6 T 6 O T p S l [ i ;( ]~,;i rr .
. @ I 6 1 I i Jr6 m 6 O T 6 l I I T u 5 I 6 i : > ~6 l I i i >~ ( ]u rrl f 8 't b u W t b , 6 T 6 O T ! B l ~GD T U ~U U Gi u rrl i Jl l Jrrc i ;$ 1 u
~u S l @ c i ;a;rra; 6 T 6 O T ~u 5 1 6 l i >! Jc i ; Gi a;I T @ i i >~I T l . t b ,
@ c i ;a;L ~GD T , . @ I m L Jc i ;a;L ~GD T , 6 T 6 O T GD T rr6 i : > < 9 I 6 l i >L c i ;a; ( ! p t . q . l l Jrr~"
6 T GD T ~GD T [ i ;~c i ; a;6 1 I i Jrm T ri " 6 l I t . q . i i >~rr6 O T .
'L J5 1 a;m 1 6 O T ~rra;t b ~u S l ! p w i i > ~I T I l Ja;t b '
I L I T ~! ! i U 6 f u
. g )l ! D l 6 l l f f t B B 'I T 6 I D 6 U ,
Q B '~t B B 'I T 6 l ! l 6 U
Q U I T W I l JU I T 6 T T I T
t B U I T l f I T 6 I i l ,
! ! i t D l ~W
~( B ! ! i 6 I D 6 U U L j 6 6 1 I L 6 T I .
! ! i t D l ~W I b .
www.eelamview.com
U lrrulT ffirr~
JL u S l ~ W ~ ( 8 ~ l f ] w ~ ~ m 6 l ) G l l r T 6 T r n ~ 6 I ) f f i ~ ~ u S l W r T f f i 5 l T I T 6 \ J G l l r T 6 m I T I . $
j n f f i U U ( j ) \ t b ~ u S l ~ W 6 l S 1 ( j ) \ ~ m 6 l ) u L j s O l f f i 6 1 T l m G i u l i > ~ m 6 l ) G l l r T
( 8 G l l ~ u t . S l r n m 5 l T t . S l ~ U I T f f i ~ m . @ t b L D I T ~ t b 2 6 t b ( 8 ~ ~ L j ~ m $ l W m L D
49~~~1dfr~~~~~~
G i I T l i . J $ l m l D I T r T . ~ 6 I ) f f i ~ ~ u S l W r T G l l ~ 6 I ) I T ( i J p 5 1 6 \ J ~ u S l W r T f f i @ ! 9 f f i G i f f i r n
6 l S 1 ( j ) \ ~ m 6 l ) ( 8 [ D I T f f i $ l w u w m r ~ m ~ ( 8 L D ( i J G i f f i I T r n @ ! 9 G l l ~ ( i J f f i I T f f i ~mJ~
~ LD I . Jl . . l r u J > 1 ~ ~ ~ , f f i L 6 \ J 6 T r n ~ 6 l J I T m U 6 I D I . . . . 6 n > W
J b l I D l 6 l . j G l l ~ ( i J @ j u ( i J I D l I D l ~ ( 8 w I T ( j ) \ G i I T W ( i J U L L ( 8 G l l . t . S l ~ U I T f f i ~ m , f f i L I i > ~
6 l J @ L ~ ( 8 u I T 6 I ) I T L D I T ~ I T r n l f ~ 6 \ J 5 0 ~ ~ ~ ~ ~ 6 T ~
G i f f i I T r n $ l m l D I T r T .
~ m ~ 6 l S 1 L U ~ m [ D I T 6 & r @ j G l l W
~ r o . : . m L 6 l S 1 L . ( j ) \ U L J ! D U U L ( j ) \~ u S l
W r T 6 l S 1 ( j ) \ ~ m 6 l ) f f i f f i I T f f i ~ 6 \ J ~ t b
U f f i ~ t b U I T ( j ) \ U L L t . S l ~ U I T f f i ~ 6 & r , . @ t b
( ! J l m l D ~ r n i 9 l G i U ( i J ( 8 l D I T L 6 & r
t . S l l D l i > ~ [ D I T m 5 l T 6 T ~ r T G i f f i I T r n G l l i 9 l
~ ~ . <8 6 l J . ~ ~ ~
G l l~ 6 1 ) I Tl D I Tr n i 9 l ~ u S l~ L D . $ f f i 6 1 T I 6 & r
~~~~
t . S l m 6 O T l u t . S l m m r l i > ~ ~ I T f f i . @ U
U ~ I T 6 \ J , 6 l S 1 ( j ) \ ~ m 6 l ) u ( 8 U I T ~ I T L L
u r r i m r I T L D G l l 5 l T r T l f I f l m w l L J t b ( 8 [ D I T f f i
@ j G l l i 9 l G i U I T ~ ~ L D I T r n i 9 l .
@ 1J . J t j ) 6 5 ) 8 , 6iffi";J tj)~udr,
6l J1f~~ 6iffi"~
~1f,fJtflJ.Jdr,
6l J0" 6U1f { J)J sr er ~ 6l J' 8 , 1 f I . : "'4-.
( 8 G l l . t . S l ~ U I T f f i ~ 6 & r.
w I T ~ u u I T m r t b G l l 6 \ J G i G l l L t . q . ~
i 9 l m l D u S l 6 \ J 1 9 5 4 ~ t b ~ d l r r ( j ) \
[ D G l l t b U r T 2 6 ~ t b ~ <8 6 l J r l i J f f i L t b
( 8 G l l ~ u t . S l r n m 5 l T - U I T r T G l l ~ ~ t b u ~
I F . 6 1 T I m f f i 6 I D I . . . . ~ l J . J T f f i t . 5 \ ; r u I T ~ m
~ . 6 j X ! 9 ~ m r m , @ Jdl rr(j)\
~ f f i f f i I T L D I T r T f f i @ ! 9 L m G i I T 6 \ J 6 I ) L D I Tf f i
6 l l 5 l T r T f f i f f i U U L L t . 5 \ ; r U I T ~ 6 & r ~ r u r f l m
~ l i > m ~ w I T r T f f i I T 6 m I T I~ ~ ~ ( 8 W I T f f i ~
~ I T f f i . @ ~ I T 6 \ J ~1i> ~l J. . JI T (] l ~
[ D i f L t . q . 6 & rU 6 I ) ~ GiI T 6\J6I )
( 8 G l l d l r r t . q . w ~ I T u S l I i > ~ i 9 l .
L D L L f f i f f i 5 l T U L j f f i l f ( 8 l T r r I f f i I T 6 m I T I
~ ~ ~ W I T f f i ~ ~ ~ I T f f i ~ U i 9 l f f i 6 1 T l 6 \ J
f f i L m L D W I T ( i J p 5 1 w ( 8 u I T i 9 l ( 8 G l l ~ U
t . S l r n m 5 l T t . S l ~ U I T f f i ~ 6 & r ~ I T L D m ~ f f i
( 8 f f i 6 m I T I 6 1 l ~ u S l 6 \ J G i U ( i J ( 8 l D I T L m
s u I f] ~ i 9 l s u I i >~ i 9 l L 6 & r <. ! p ~ 6 1 ) I Tt b ,
. @ ~ d l r r L I T t b , @ m l D I T t b G l l @ j u L j f f i
f f i m 5 l T ~ ( i J ( 8 u I T i 9 l L D f f i I T @ ; I r n I T f f i
f f i 6 \ J ~ r r I 6 T m l D m W . $ f f i U U ( j ) \ t b ~ ~
1T t.q . G i L D ~ t . q . 6 i u u S l l T 6 & r U I T L I T I T m 6 l )
! J > I T L f f i U U ! D ! ! J 1 T 6 lI I T
~ . ! J > ( 8 L 6 6 f u
. ! l I I L a ; 6 @ w 6 U I T 6 T T I T ,
6 f f ~ ( 8 a ; I f I T l ,
~ . t . S l . l 6 l J I T f D l I i m I T 6 l 5 l .
~r. b l @ W t b .
99
www.eelamview.com
~ r i . J 8 > 6 T T @ L D U U t S i m 6 l l T m
u ! b p S l l l . J L D , L D U ! 5 @ L 6 I I T r r 6 I I T ~ r i . J 8 > r n
~ l D 6 l j U ! b p S l l l . J L D l f u l l ) l 6 l 1 i T 8 > 6 T T r r ?
[ D r r m ~ I f r r ~ r T l J = L i l u ! 5 ~ r ; \ )
t S i l D [ i J @ 6 l J 6 T T ! T [ i J ~ m . 6 T 6 I I T @ ~ [ i J G O l ~ L U r r i T
~ ~ ~ I f = : y $ 1 L Ui T . 6 T 6 I I T c 6 ~ 6 I l i r r
\ . ! P ! 5 ~ I f G l 8 > r r ~ r T l 8 > r n c i ; $ 1 l D r r i T 8 > r n .
~ 6 l J ! T 8 > r n ~ L D = L D r T $ 1 L D U L D [ D L ! 5
@ $ 1 l D r r i T 8 > r n . 6 T T L D u ~ r r L U ! 5 ~ r o l [ i J G l ~
Y ~ L c M ; ~ ~ ~ ~ L U r o l r ; \ ) F F i T c 6 a ; U U L L [ D r r m
G l u r r r o l l f r T l J r r r ; \ ) G l ~ L U U L 6 l J [ i J ~ m . ~
6 1 1 T r r r ; \ ) 1 4 6 l J L U ~ ( g 6 1 ) ( g L U 6 l 1 L G O l L 6 l 5 l L
~ L U p S l ~ 6 O J 6 1 ) L D G O l ! D 6 l l ~ r ; \ )
F F U L G l [ D i T [ i J ~ @ . ~ ~ r o l [ i J @ G l u ! b ( g W
L 6 I I T r r 6 I I T ~ l D 6 l j 8 > r o 6 T T [ D r r m ~ [ i J @
6 1 l l L G l L m .
. , ~ 6 1 l l ~ 6 l J r r ~ ~ ~ ~ L U r ; \ ) ( g u r r ~ r r L L ! 5
~ ~ ~ 8 > 6 O J ~ ~ r o 6 1 )
8 > r n u ! b p S l l f u l l ) l 6 l 1 i T 8 > 6 T T r r ?
I I ~ l l ) I u ~ ! 5 ~ [ i J ~ ~ u S l l P L D c 6 a ;
~ 6 T ~ ~ r r 8 > @ r o ~ c i ; 8 > U U L L ~ [ f i ~
8 > r n , G l 8 > r r r o L D 8 > r n U [ i : > p S l G l 8 > r n 6 1 l l u u L
6 l J [ i J G l ~ m . 6 T 6 I I T @ U r r L l f r r m 6 1 ) U U 6 l J ~
100
u S l r ; \ ) 8 > ! b l D r r i T . t S i m 6 l l T i T 6 l J r ; \ ) m 6 l J ~ ~ L D u ~ r r c i ; 8 > r ; \ ) @ ) f T r T l u S l r ; \ )
~ 6 I I T ~ 8 > r ; \ ) 6 1 l l m L U ~ G l ~ r r L i T [ i J ~ r r i T .
L D L . U i ; 8 > 6 T T U t S i r ; \ ) [ D r r m 6 l J ~ ~ ~ G l u r r @ 6 T 6 I I T c 6 ~ ( g l D @
6 l J L U i ] c 6 L D . 6 l 1 ~ u r r 6 l l i r r L 4 L U 8 > L L U G l U r r L D L D m l m 6 l J l f 6 l l T r i . J
8 > m 6 W " u G l U 8 i 6 l J ~ ~ L D I f r T I ! 5 ~ ~ 6 l J ~ 6 1 ) r r [ i : > 1 l ) I [ D r r 6 l J r ; \ ) 8 > 6 i r 6 l 1 ~
y ~ i T 8 > r r 6 1 l l L U r i . J 8 > m 6 T T6 1 l l L D t S i U U L 4 ~ G l ~ r n . ~ G l 6 1 ) M r r [ i J ~ i T ,
~6ISlwm Glurr~~ 6 ! l r ~ 6 1 ) r T ~ ~ 6 I I T
@ f r ; \ ) f f i ~ ~ p S l [ i J ~ m . ~ ~ L U 6 1 l l ~ r o 6 1 ) u G l U r T l J r r L L L D
U ! b p S l l l . J L D ~ ~ ! b ~ r i . J 8 > m 6 T T G l L U ~ ! b G l 8 > r r m L L U r r c i ; $ 1 L U 1 f [ i J ~ ~
G l u n e r o , U 8 > 6 l J ! 5 ~ r i . J , u r r 6 1 ) 8 > r i . J 8 > r r ~ ~ ~ 6 1 ) 8 > i T G l u r r m G l j D r r r T I r ; \ )
6 T 6 I I T a , 6 J [ i : > U L L U ! b I l ) l L D 8 > r T l l f m 6 l l T l l . J L D [ i J ~ 6 l J r r ~ u t S i m
6 1 l l m r n 6 l j 8 > r n ~ r r m .
6 T 6 I I T @ C B u n 1 J r r l . . L ~ m ~ ~ r o a ; L U @ f r ; \ ) 8 >
s m r s o 8 > L L 4 G l L U @ U U U U L L @ . ~ [ i J ~ L U r T ~ L l f l u S l m ~ ~ c 6 8 >
~ c 6 ~ ~ 6 I I T G ! m ~ y = i T 6 l j ~ 6 l J r T l f l U y u
u ~ 6 J ! D u L L @ 6 T 6 I I T ,y ~ ~ t S i ~ u r r
8 > ~ m r u n L 8 > G l L D r r m l l ) l c 6 ~ 6 1 T l ~ ~ G l u L L 4 u S l r ; \ ) ~ m 6 l l T 6 l j
l f u i T [ i J ; i 1 c 6 $ 1 l D r r i T .
t S ~ U r r 8 > ~ m [ D r r m 6 l J L U @ ~ 1 l ) I 6 l J 6 I I T r r 8 > @ [ i J ~ G l u r r @
~ 8 > ~ ~ 1 9 5 8 @ 6 I I T c 6 8 > 6 1 ) 6 l J ~ r i . J 8 > 6 1 T l m G l 8 > r r ~ ~ y $ 1 6 l j 8 > m 6 T T c 6
G l 8 > r n 6 1 l l u u L L r r i T . ~ 6 l J c 6 ~ u S l l P L D f f i 8 > r n u S @ ~ l P [ i J ~
u r T i 6 l j L i l ~ 6 J ! D u L L @ . ~ r r ~ 6 I I T ~ r r 6 1 l l
~ u S l l P L D ~ f f i 6 T ~ r r 8 > ~ll. J If > 6 l J 6 I S l m L D r o L U t S i ~ L U r r ~ L D
G l u r T I & n 6 l J r r ~ @ L U [ i J ~ ~ ~ m ~ ~ l l . J ~ u G l U r T l J r r L L L D \ ' ! p 6 1 ) G l L D 6 T ~ i T
G l 8 > r r m 6 T T ( ! P L 4 l l . J G l L D m U m ~ ~ = i T [ i J ~ r r i T .
6 T " J : Y u ~ m t Sm6IIT i T ~ u ~ ~ r r ~ m 6 I I T G u r % J . b
u r r ~ ~ ~ @ . ~ ~ G l ~ r r ~ 6 l J i T 6 l J r r l P [ i J ~ 6 l J r ; \ ) G l 6 l J L L 4 ! 5 @ m l D
t S i ~ G l : : ; : ' l f L D ~ [ i J ~ c 6 8 > r r 6 \ ) ! 5 ~ G l 6 1 ) G l L U @ ~ r r ~ 6 l J ~ L c 6 ( ! P G O l l D
a ; m m 6 T ~ 6 I l i r r L ~ ~ t S l ] u r ~ m ~ a ; 6 I l i r r L ~ r ; \ )
~ 6 l J c 6 G l 6 l J l l ) I u y = i T l f ~ G l L D G l 6 \ ) r r r i . J $ 1 L U @ . @ @ u [ i : > p S l ! 5
G l ~ r T l 6 U l ~ ~ t S i ~ U r r 8 > ~ m , [ D r r m ~ 1 l ) I 6 l J L U ~ r ; \ ) 1 f 6 l l i r r L 4 ~ ~ 6 I I T L D r r 6 I I T
~ ( @ l L D ~r;\)61), L U r r L @ ) J L D 1 f 6 l l i r r r o L c 6 G l u r r 6 l J @ u S l r ; \ ) r o 6 \ ) .
~ 6 I I T r T r ; \ ) 6 T 6 I I T @ = : r T I r ; \ ) J r r ~ ~ ~ ~mI6\:l
u r r ~ u G O l u 6 J [ i : > U ~ ~ L U @ 6 T 6 I I T G l ~ r T l 6 1 l l ! 5 ~ c 6 $ 1 m l D r r i T .
~ ~ ~ r r ~ 6 I I T f f i 6 1 l l ~ m 6 \ ) ~ = i T r o 6 l J 6 J [ i : > U ~ ~ L U 6 l J i T
8 > 6 1 \ 1 6 ' 1 )G l 6 l J ~ G l 8 > r r u r r r ; \ ) L D r r s i \ ) L G O l ~ t S i ~ u r r 8 > ~ m p S l U t S i L ~
~ 6 l J ~ 6 l J ~ r ; \ ) G O l 6 \ ) . ~ u S I ~ ~ 8 i c 6 8 > L ~ 6 l J r r r o l u i T ( ! p m 6 l l T m ~ l l ) I u
t S i 6 l l T ~ r r 8 > @ [ i J @ t S i m 6 l l T i T ~ c 6 8 > L ~ u S l m ~ 6 1 l l ~ L D G l u r r ~ r r @
6 T m L ~ r r r ; \ ) 8 i l U r r L ~ c 6 8>~8>~~r;\) @ m = [ i J ~ G l 6 l J ~ ( g 8 > r r u r r r ; \ )
L D r r 6 i u ~ i T 6 1 l l ~ m 6 1 ) U G l U r r ~ r r L L ~ ~ m G l ~ G O l 6 l J 8 > r n r ! ~ @
6 l J u Y c 6 8 > r n 6 T ~ ~ r r i T .
. 6 l J ( g ~ ~ 1 J . . j ~ U G l U r r ~ r r L L ~ ~ m G l ~ m 6 l J G O l L U I J . . j L D [ D L D t S i c 6
G O l 8 > 6 ' l l L U I J . . j L D6 J [ i : > u ~ ~ L U ~ r r 8 > f f i r ! u t S i $ 1 r n l D r r i T .
~ 6 I I T @ u ~ 6 l J @ ~ 6 J @ [ D 6 I l i r r u i T f f i ( @ l L m ~
G l u L U r T l r ; \ ) 6 \ ) r r ~ @ L U c 6 8 > ~ r o ~ ~ ~ L D t S i ~ ~ r r i T . ~ G O l 6 1 ) L D m l D 6 l J r r 8 >
~ 6 1 l l ~ 6 l J r r ~ [ D L 6 l J t . q . c 6 6 l n 8 > 8 > r o 6 T I G l L D [ i : > G l 8 > r r 6 l l i r r LG l u r r @ @ 6 l J L D
[ D 6 I l i r r . J i T8 > I @ > L D G l ~ L U U L D [ D u i T 8 > 6 T l r r 6 l l T r r i T8 > r n . [ D 6 I l i r r u i T I ! ; r n
QO O : 6 I J Glo6\)6\) ~ G \ 8 ' r ; \ ) 6 1 ) 00 [ ! ) r T r n ~ r r ~ m ~ m u . J 9 0
1 f [ i J ~ ~ r r i T . ~ ~ , ~ 8 ' 6 O T , ~ 6 I I T @ ~ = m If nL
G ' 6 u ; I T I [ D r r @ C B u r n i . . J 6 l S t . u n T a > 6 T r . [ f i I J . . j L DG l u r r G l L U m 6 T m l l ) l ~ L D L D r r
www.eelamview.com
C l f f i L L l T r T . ~ ~ [ D / p r r 6 M C l U r r f f i
L D r r L C l L 6 M , C l u r r [ D ~ c i ; f f i r r f f i / p r r 6 M
6 l J ! T 6 l 5 l 6 b G I D 6 I l 6 T 6 M ! l ) J a v . [ D , ~ 6 l J r l i J
f f i G I D 6 T T / p L D L S 1 i ! > ~ r r C l 6 n T [ f i C l u r r ! T r r L
G 6 U 6 l T l c i ; $ U _ r n i . J 6 T 6 M ! l ) J Q 9 ' r r 6 M 6 n T r T r T .
~ u i > " J 6 I l c i 1 ~ L S 1 ! f U r r f f i ! T 6 M
" / p r r 6 M ~ 6 l J r T f f i G I D 6 T T / p L D L S 1 6 l J ! T
6 l 5 l 6 \ l G I D 6 I l " , 6 T 6 M ! l ) J a v . [ D ~ 6 l J ! T ~
~ r r w r r C l ! T r r ' i f G L D r r L G I D L W J L 6 M
~ 6 1 6 M 6 n T ~ ~
6 1 6 M ! l ) J f f i L q . [ i ; ~ r r r T . ~ ~ [ D I [ D [ D
L D r r f f i , " ' i f G L D r r L G I D L 9 G L D r r L
G I D L f f i 6 l T I T @ ) l D , 9 G 1 L D r r L G I D L ' : X l G 1 L D r r L
G I D L f f i 6 T T r r L D , 9 0 G L D r r L G I D L f f i r n
9 0 0 G L D r r L G I D L f f i 6 T T r r L D " 6 T 6 M ! l ) J
~ r r w r r c i ; u u ~ 6 I l c i 1 i ! > ~ r r r T .
. @ 6 i J 6 l J r r ! l ) J C l 6 l J . L S 1 ! T u r r f f i ! T 6 n T l 6 M
1 f l ! l ) J 6 l J w ~ c i ; f f i r r 6 l l L D . @ 6 n T i ! > ~ c i ;
6 J ~ r r 6 l J ~ G l J ' l i J w C l 6 l J m r ( 1 \ G L D 6 M [ D
C l u ! T 6 l J r r 6 l j L J L D ~ r T c i ; f f i L D r r 6 n T I f l [ i ; ~
G I D 6 n T l L I L J L D 6 l J 6 T T r T [ i ; ~ ~ . 1 9 7 1
. @ 6 1 S i [ i ; ~ 5 l 1 L G I D L 6 l 5 l L ( 1 \ ( I p [ D [ D r rf f i
~ ~1BJ6M ~ L D r r r n r 6 l J r i "
C l u ! T G I D 6 l J ~ 6 I l C l 6 n T r r ( 1 \ . @ G I D r n r
[ i ; ~ r r r T , G ~ r r m r L ! T r r 6 n T r r r T . . Q ! , 6 n T r r 6 b
~ u S l W L D r r r n r 6 l J r T C l u ! T G I D 6 l J G I D W
t : & l ! l ) J 6 l J 6 n T L D W u U ( 1 \ ~ ~ G f f i r r r n G I D f f i
6 l J ~ u S i 6 b 6 l J ~ / p L ~ ~ / p L 6 l J L q . c i ; G I D f f i
6 T ( 1 \ c i ; f f i u u L r r ~ ~ r r 6 \ l ~ ~ u ~ l L I [ D
[ D r r r T . . @ [ i ; ~ t : & l G I D 6 I l u S i 6 b I J ' ~ ~ W
. ; 6 I l 6 M ~ G I D 6 I l L D G I D[ D 6 l J r r f f i I L S 1 6 M6 n T r T
G I D f f i ~ G l J ' l i J w u u L L r r r T .
G u r r 6 1 S i l J ' r r J f i 6 M u r r r T G I D 6 l J u S i 6 1 S i
[ i ; ~ ~ u L S 1 1 9 7 3 . @ 6 b ~ u S l l P f f i L D
G I J ' 6 M [ D L S 1 ! T u r r f f i ! T J c i ; f F l P ~ ~ U
G u f u . r n i - ! r r r 1 J ' ! f ~ ) ~ffi@J)
L 6 n T r T 6 n T~ ~ ~ ~
G I D ~ c i ; G f f i r r ( 1 \ ~ ~ ~ . 4 ~ W ~ u S l w u
4 ~ . @ ~ ~ ~ .
f f i L [ i ; ~ f f i r r 6 l l r l i J f f i c i 1 6 b . i L 6 l J r r 6 n T
~ G I D L D U ~ ~ ~ f f i f f i r T ! f
r n r r l i J f f i G I D 6 T T ~ ! D l [ i ; ~ ~ ~ [ D C l f f i [ D U
. i L ! l ) J ~ ' i f @ c i ; f f i L D , f f i L ( 1 \ u u r r ( 1 \
6 1 6 M U 6 l J [ D G I D [ D f f i ( 1 \ G I D L D W r r f f i ~ ( l p 6 b
u ( 1 \ ~ ~ 6 n T r r r T . 1 9 7 4 . Q ! , L D . Q ! , m r ( 1 \
@ ; I 6 n T 6 l J J f i 1 0 . Q ! , L D ~ f f i ~ ~ u S l l P r r
! T r r L I f l L D r r / p r r L ( 1 \ u u ( 1 \ G f f i r r G I D 6 I l
~ u S l W . @ G I D 6 T T l r T f f i r n L D ~ ~ u S i 6 b
6 l 5 l ~ G I D 6 I l U C l U r T ! f r T L L ~ ~ ~ ~ G I D ~
6 l J 6 T T r T ~ ~ ~ . 1 9 7 6 . Q ! , L D . Q ! , m r ( 1 \
C l L D L D r r ~ L D 5 1 . 0 ~ f f i ~ 6 l J 6 I j 6 n T l w r r
I d , [ i ; C l ~ r r L L ~ ~ g ) , l I r n 6 T T ( l p f f i r r u S l 6 b
G I D 6 l J ~ ~ 4 ~ W ~ u S l w u 4 6 1 S 1 f f i r n ~ u S l
I P l P 6 l 5 l ( 1 \ ~ G I D 6 I l u 4 6 1 S i f f i 6 T T r r f f i G U W r T
L D r r [ D [ D L DG 1 u [ D ~ .
~ ~ C l ~ r r ( 1 \ . @ l P [ i ; ~ . @ G I D [ D
G I D L D G I D W ~ L u ~ 6 b L D L ( 1 \ L D 6 b 6 l l
~ u S l w r r ~ G 1 a > 6 n T ~ 6 n T l c i ; G 1 a ; r r t . q . G I D W
. i L 6 l J r r c i ; f f i ( l p G I D 6 n T [ i ; ~ r r r T . 1 9 7 7
. Q ! , L D ~ m r ( 1 \ 4 6 1 S 1 f f i r n . @ W c i ; f f i c i ;
G f f i r r L q . W r r f f i . @ [ i ; ~ 4 6 1 S 1 c i ; G f f i r r L q .
u S i 6 1 S i [ i ; ~ 6 1 @ ~ ~ c i ; f f i r n [ f i c i ; f f i U
U L ( 1 \ 1 9 9 0 ~ L D ~ m r ( 1 \ / p 6 l J L D U r T
L D r r ~ L D 2 1 ~ L D ~ f f i ~ L D r r 5 l 1 ! T r T
~ ! T L D U [ D r r 6 T T 6 M ! l ) J~ u S l I P l P ~ 1 f l w c i ;
G f f i r r L q . G I D W L S 1 ! T u r r f f i ! T 6 M 6 J [ D ! D l 6 n T r r r T .
4 6 1 l 6 n T r r l i J 6 l 5 l 6 b f F ( 1 \ U L L ~ u S l W
G \ 9 U G u b u J f i 6 \ J U ~ 6 l J r T ~ ~ 8 0
I J ' L L ( l p L D G f f i r r m r ( 1 \ 6 l J ! T U U L L ~ .
1 9 7 9 ~ . Q ! , m r ( 1 \ w m j r L r r 6 l 5 l 6 \ J
~ 6 l J I J ' ! T e s r r s o I J ' L L L D L S 1 ! T f f i L 6 n T U
U ( 1 \ ~ ~ u U L ( 1 \ . @ ! T r r ~ 6 l J ~ L c i ;
( l p G I D [ D f f i r n f f i L L 6 l 5 l W ~ ~ 6 l 5 l L u
U L L 6 n T .
6 l 5 l L L q . 6 b 1 d , 8 0 l f l w r r f f i ~ ~ w
( l p G I D 6 n T w r r ~ ~ 6 n T ~ C l ~ r r l P r T f f i
@ } J L 6 M 6 l J 6 M 6 n T I ~ L D U f f i r T L D L D 6 l I [i ;~
u L q . u u L q . w r r f f i 6 l 5 l J f i 6 l J r r c i ; f f i L D G I J ' I i J
~ ~ U r r f f i ! T 6 M ~ 6 l 5 l ! f L D r r f f i G 1 I J ' w [ D
U L L r r r T . 1 9 8 3 . Q ! , L D . Q ! , m r ( 1 \ f f i ! l ) J U 4
m " G I D 6 I l G I D W ~ G ~ r r L r T [ i ; ~ ~ 6 l 5 l ! T 6 l J r r
~ u r r 6 b . @ 6 I D 6 I r l r T a > 5 T r @ i W f ' l b
f F r T c i ; f f i U U L L C l u r r ~ g ) , l I L D L S 1 ! T u r r f f i ! T 6 M
. Q ! , 6 T T ~ ~ . Q I j T 6 l J i . O
G u r r 6 1 S i l J ' r r r T ~ ~ ~ r r c i ; ~ G I D 6 I l
/ p L ~ ~ W 6 l 5 l ( 1 \ ~ G I D 6 I l u 4 6 1 S 1 f f i r n 1 9 8 1
~ L D ~ m r ( 1 \ ~ c i ; C l L r r u r T ! 3 ~
~ f f i ~ . @ ! T r r ~ 6 l J ~ ~ 6 n T r T ~ ~ ( I p ~
6 I l r r 6 l J ~ ~ r r c i ; ~ G I D 6 I l G ~ r r ( 1 \ ~
~ 6 n T n - . f f i L [ i ; ~ 2 7 6 l J L r l i J f f i 6 T T r r f f i
~~4~~
/ p L ~ ~ 6 l J ( I 9 L D C l 6 l J . L S 1 ! T u r rf f i ! T 6 n T l 6 M
L S 1 [ D [ i ; ~ / p r r G I D 6 T T C l U r r ! T r r s O - l f f i @ } J L D ,
~ u S l l P r T C l ~ I J ' ( l p L D 6 T ~ n - G f f i r r m r
L r r g ) , l l L D , ~ 6 l J r T ~ 6 M G I D [ D W ~ 6 n T L D
C l / p r r 6 M L S 1 [ i ; ~ , ( I p ~ 6 b f f i 6 T T u u 6 1 S i
u r r r s s r L D r r 5 l 1 ! T r T 1 J ' ~ ~ w [ D r r ~ 6 M
~ ~ 6 I j ~ ~ .
~ u S l I P l P 6 l 5 l ( 1 \ ~ G I D 6 I l U 4 6 1 S i f f i G I D 6 T T
~ ~ f f i J 5 T r s O - l
6 1 ! D l W 1 9 7 9 . Q ! , L D ~ m r ( 1 \ ( ] L D
L D r r ~ L D 4 6 1 S i f f i r n ~ G I D L 8 0 I J ' L L ( l p L D
f f i r r L L r r ~ , , @ ! l ) J c i ; f f i L D r r 6 n T f f i L ( 1 \ c i ;
( ] f f i r r U U r r 6 n T . @ w c i ; f f i L D r r f f i ~ L D ~
~ G I D L D U G I D U 6 l J ~ / p L ~ ~ 6 n T r r n - .
1 9 8 4 . Q ! , L D . Q ! , m r ( 1 \ ~ c i ; ( ] L r r U r T
L D r r ~ L D ( I p ~ 6 I l r r L D ~ f f i ~ ~ u S l W
/ p r r ( 1 \ ~ u ( ] u r r r T ( l p f f i 6 M ~ 6 I l
w ~ ~ 6 b L D ~ ~ 6 n T l G I D W ~ L D r n r L D
4 J f i [ i ; ~ L S 1 ! T u r r f f i ! T 6 M ~ L D u ~ f f i c i ;
. @ 6 b 6 l l [ D 6 l J r r w 6 l 5 l 6 b ( l J l 6 M ! l ) J l P [ i ;
~ . ~ ~ { ] u r T ! f r T c i 1
I J ' r r r n 6 i o ~ 6 M ! T 6 n T l u S i 6 M G U W G I D ! T c F
@ ! , L L q . 6 n T r r n - . . @ ! T m r L r r 6 l J ~ G u m r
l P [ i ; G I D ~ c i ; ~ 6 l J r r ! T f f i r r 6 T 6 n T
G u w J f i L L L S 1 ! T u r r f f i ! T 6 M ~ L D u ~ f f i r n
( l J l 6 M [ D r r 6 l J ~ L D f f i J c i ; u r r 6 l l 8 0
1 J ' [ i ; ~ ! T 6 M 6 1 6 M [ D G U W G I D ! T c F @ ! , L L q .
Q l u r r ! T r r c i 1 f f i r n ~ ~ r r 6 n T u [ D G I D [ D
G 6 l J s O - l u u ( 1 \ ~ ~ 6 n T r r r T f f i r n .
101
www.eelamview.com
o
~ @m ~[DuSI~ ~r r ~6 l l ) ~
[ D r r ~ ( ] [ D ! T t . q . U J r r f f i l l L G mr T ! 5 ~G l f f i r r 6 i r 6 1 T
( _ I p t . q . ! 5 ~~. ~u S 1 w ~ C 8 ~8 ' ~6 l l ) ~ > W ! 5 ~
6 l J t . D ~! T 8 ' , ( f i \ I i ; ( _ I p 6 l l ) ! D u S 1 ~ C 8 u ! T r r
U ~6 l l ) ~ 6 T m~ 6 l J r r r ol u u U 6 l J ~~G U
[ D r r ~ G l ~L L ~ ~s I T l 6 l J r r f f i l l L G m! T ( _ I p t . q . ! 5
~~. . @! 5 ~U C 8 u ! T r r u ~~r oI ! 5 ~ ~u S 1 W
L D l i ; f f i 6 l l ) 6 1 T 1 i ;f f i r r U u r r ! D W 6 l J ~r r u S 1 ~ ~1.Lj~
6 T ~r T U 4 . @U J l i ; f f i t . D , ~6 l l ) ! D 1 i ; f f i L t . q .
6 T @U U ( ] 6 l J 6 l J i r r ( f i \ t . D 6 T m 6 T 6 l J i r r M I i ;
G l f f i r r 6 l J i r r ( ] L ~ . . @! 5 ~ 6 1 1 1 ~U 4 G mr T 6 1 1 1 ~
~t . q . u u 6 l l ) L u S 1 G U ~r r ~ 6 1 1 1 ( f i \ ~6 l l ) 6 \ ) u 4 r o1
f f i 6 i r . @U J I i ; a ; ~6 l l ) ~~ C 8 ~r r ! D w 6 1 1 1 ~~, ~1.Lj
~u ( ] U r r ! T r r L L ~6 l l ) ~~ G l ~r r L r l i J $ l C 8 m~.
,,Ifi6Ula; ' G i ! ) l 6 1 r l J ) 6 i J L D 6 1 r ' ( G ent i l men)
1 98 6 ~t b ~. m@. L D r r M L D r r i D @i D \ Pl 6 i J .
. @6 \ ) r l i J 6 l l ) f f i ~ ~u S 1 W r Tf f i @l j f f i ~1.Lj
~u a u r T ! T r n: _ L C 8 t o ~! T ~U J ~W [ f i r l i J
es s i r i f i r TI i ; f f i L D r r m ( _ I p t . q . 6 l . J I i ; @j 6 l J ! T ~r T U
u ! 5 ~~ l l L r l i J f f i s I T l ~ ~m1 U U L L ~@l u
6 l J r l i J f f i 6 l l ) 6 1 T i f 8 ' r D W I i ; B nW 6 l 1 r T f f i 6 1 T r r ?
f f i G U 6 1 1 1 ,( ] 6 l J 6 l l ) 6 \ ) 6 l J r r w u 4 ~$ l U J 6 l J r D p 5 l G U
. @6 \ ) r l i J 6 l l ) f f i ~! T 8 T f f i r r L t . q . U J U r r ! T U L 8 '
L D r r m G l f f i r r 6 i r 6 l l ) f f i U J r r G U [ f i r l i J f f i C 8 6 1 T r rl l L r l i J
es s i r @j ( f i \ t . D u ~~6 l J C 8 ! T r r ~G U 6 \ ) ~ l l L r l i J
f f i 6 i r [ D 6 l J i r r U r T f f i ( ] 6 1 T r r ( ] [ D ! T t . q . U J r r f f i U u r r ~1 i ;
f f i U U L ( f i \ 6 i r 6 1 T 6 I i T ! T r r ?
. . . [ D r r ~ u 6 i r c l l i f c f 1 W 6 l J mr r f f i . @ ! 5 ~
C 8 u r r ~ 1 95 8 ~t . D ~6 l J i r r t . q . ~ . @ml i ;
f f i 6 \ ) 6 l J ! T r l i J f f i c l l G U ~f f i W ! 5 ~ U U J r l i J f f i ! Ti f 8 ' t . D
U 6 l J r l i J f f i 6 i r 6 T ~ L D m~G U ~W L D r r m u r r ~
U 6 l l ) U 6 J r D u ( f i \ ~~m. c f 1 r l i J f f i 6 1 T. @mG l 6 l J p 5 l
U J r Tf f i 6 1 T r r G U 6 T t . D L D I i ; a ; 6 i r F F 6 1 1 1 ! T I i ; a ; u S 1 G U 6 \ ) r r ~
( I 9! T L D r r f f i l i ; G l f f i r r G U 6 \ ) U U L L G l [ D 6 l l ) 8 '
l l L g J , 2 J f f i t . D 8 ' t . D U 6 l J r l i J f f i 6 l l ) 6 1 T [ D r r m C 8 f f i 6 i r
6 1 1 1 U U L ( ] L ~. 6 T r l i J f f i 6 i r ( f i \ t . D U ~~r D ~
G l ~r T 1 ! 5 ~ ' 6 1 1 1 ~6 l l ) 6 l J ~ ~r r 6 l l ) U J [ D r r ~
' ( I 9( _ I p 6 I D ! D 8 ' ! 5 ~~~( ] u r r ~ ~6 l J r T !5~
. @mG l 6 l J p 5 l U J r n: _ L ~r r G U ~6 l i T 1 i ; C 8 [ D r T ! 5 ~
@U J ! T L D r r m ~@l U 6 l J ~6 l l ) ~ 6 T ~m1 L t . D
G i 8 ' r r mmr r r T . . @ml i ; f f i 6 \ ) 6 l J ! T ~~m( ] u r r @
c f 1 r l i J f f i 6 1 T 1 i ; f f i r r 6 l l ) L U J r T f f i 6 i r G i f f i r r @t . D t S l r ol
! 5 ~ ~6 l J r T 6 l 1 L 6 l l ) L ~ ~r r l i ; $ l 6 l i T r r r T f f i 6 i r .
1 98 3 ~t . D ~6 l J i r r 6 l l ) L ~ G l ~r r L r T ! 5 ~ G l u r r r ol 6 i u ~6 l l ) 6 \ )
U J r l i J 6 6 i r U J r r w L r r 6 1 1 1 G U u t . q . u u t . q . U J r r f f i ( _ I p L l i ; f f i U U L L @L ~
. @! T r r @l D . J ~m t . D ( _ I p C 6 r r t . D f f i 6 l l ) 6 1 T 6 1 1 1 L ( f i \ G l 6 l J s I T i C 8 U J ! D( _ I p t . q . U J r r ~
~( f i \ l i ; f f i u U L L mr T . 6 l J L L D ! T r r L c f 1 , u u ( ] ! T 8 ' ~ r oI u ( ] ! T 8 ' ~ 4 r o1
~ 8 ' 6 l J r T 6 \ ) r f f f i ~~r r g J , 2 J t b ~r r ~ G l C 6 r r 6 b' mu r r T a ; 6 i r .
~ ~6 l l ) L D ~r r f f i t . D u 6 l l ) L u S 1 f f i ! T r T g J , 2 J t . Dt S l ~mr T t S i a [ D L D ~r r 8 '
~~, ~ ~1f!TTf,Jffitb 6 T ~U 6 l J r D p 5 l mr r G U G i f f i r r ( f i \ 1 i ;
f f i U L . . ! L L G l [ D l i ; f f i t . q . f f i c l l r ol ! 5 @ . @U J l i ; f f i ~6 l l ) ~ 6 l J ~[ D L ~~
. @~J ) J U 6 \ ) t . D u S 1 l i ; f f i L D ! T 4 U U 6 l l ) L U J M U J r r f f i 6 1 1 1 ( f i \ ~6 l l ) 6 \ ) u 4 r o1
f f i 6 l l ) 6 ! T t S l ! T U r r f f i ! T ~ 6 l J ~[ D L ~~ ~u S 1 W r T 8 ' L D U 6 \ ) ~6 l l ) ~ ( ] U M
. @u G u r r @ 8 ' L D r r ~r r 6 l l T [ D L 6 l J t . q . I i ; 6 l l ) f f i ( ' _ I j l 6 \ ) t . D ~! T c f 1 U J G U i f i r T 6 l . J
f f i r r 6 l f l T c f 1 r l i J f f i 6 1 T ( ] ~8 ' ~@I i ; @j 6 l J r r w u u s I T I ~~ I i ; $ 1 ! D r r r T .
~f f i r r U J f f i L 6 i J G l 6 l J s I T l i f 8 ' L D r T , L D G m6 \ ) r r w 8 ' L D r T , ~6 l J 6 l l ) 6 1 T
[ D L 6 l J t . q . ~, G l a ; r r ~ ~r r ( f i \ 6 l J r r W 8 ' L D r T , . @~, ~~
~6 I D 6 1 ) f f i 6 i r - I , 8 ' ~ G l @i l U J - 2 , 3 ( ! Pp 5 l U J t . q . u 4 8 ' L D r T , U ! T ! 5 ~~
~6 1 i l 6 l i T u S 1 ! D 6 l . J i f 8 ' L D r T , 6 l J 6 l . J G m~i f i 6 l . J 8 ' L D r T , $ l s I T l G i [ D r r i f c f 1
U ! T ! 5 ~~ ( ! p f f i r r t . D f f i 6 i r J ) ~r r m . 2 m( f i \ 6 l J 6 i J ~r r l i ; ~6 i J ' W U J r r ~
~6 l i h \ ) f f i 6 i r - 2 , G l @i l U J c f 1 f f i I D J( _ I p p 5 l U J t . q . U 4 8 ' L D r T , ' W U J r r ~ ~6 l l ) 6 \ ) -
3 , 9U J r r ~ ~6 l l ) 6 \ ) - 4 , i f i i f 8 T 6 l J r r 6 l l ) 6 \ ) ( _ I p p 5 l U J t . q . U 4 8 ' L D r T 6 T mu
U 6 \ ) 8 ' L D r T f f i 6 i r 4 r o1 f f i 6 i r ~6 l l ) 6 \ ) 6 l J r T C 8 6 l J . t S l ! T U r r f f i ! T m1 ~ . @! T r r
@l D . J 6 ! . 16 l J ~[ D L ~~g J , 2 J I i ; 8 ' r r ~w U f f i t . D .
6 @( f i \ ~6 l l ) 6 \ ) U 4 r o1 f f i 6 i r u 6 i J ( ] 6 l J 1 9l G l [ D l i ; f f i t . q . f f i 6 i r , ~L I i ;
( _ I p ~f f i 6 i r , ~@~~r l i J f f i 6 i r , 8 ' 6 l J r r G U f f i @l j I i ; ( _ I p f f i t . D G l f f i r r ( f i \ ~~t . D
L D ! T 4 6 l J ~ 8 ' L D ! T M U J r r 16 ~u S 1 ! p L D l i ; f f i @l j l i ; U 6 \ ) t . D ( ] 8 ' r T 1 i ; t . D
~ooU J r r f f i 6 1 1 1 r T 1 6 l J r r I i ; f f i t . D G l u W 6 l J ~r D 6 1 1 1 ( f i \ ~6 l l ) 6 \ ) u 4 r o1 f f i s I T l ~
~U 6 U T t 5 l ! ) " u r r f f i ! T m1 m G l a ; r r 6 i r 6 I D f f i U u r D W , ~ {]6lJL6IDffi,
~~6 l i T t . D t S l l i ; 6 l l ) f f i , @M i f 8 ' G U , 4 6 \ ) mr r W 6 l . J ~~! D ~' 6 T ~r T 1 f f i
6 l l ) 6 1 T . . L j t . D[ D 6 l J i r r U r Tf f i 6 l l ) 6 1 T L l j t . D t S l r T 1 ~~p 5 l L l j t . D ~r D ! D G U , ( ] u r r ! T r r s I T I
f f i 6 l l ) 6 1 T ~! T 6 l J 6 l l ) G m~~i f G l 8 ' G U g J , 2 J t . Du r T 1 6 l . J ( ] u r r m! D m ( _ I p I i ; $ l U J
f f i r r ! T G mr l i J f f i 6 1 T r r t . D .
8 ' r T ~r T ! T G m 4 r o1 ~w u t 5 l mr T ~ BnL ~!)"U u [ i J p 5 1
~m; w r r [ i J 1 9J t b a u r r ~ G ' l D w ~U ~ ~ r u J i l u nu r f f i
c f 1 6 \ ) I T 6 1 1 1 L D r T ~~r r g J , 2 J t . D L . 5 l ! T U r r f f i ! T ~ 6 T ~! D ~@l j 6 l l ) L D ( ] U J 6 l J L I i ;
$ l W I i ; 6 T ~W 6 1 1 1 r f 1 ! 5 ~ u ! T ! 5 @ . @6 l l ) 6 ! T @) r T ~M U J r r f f i ~u S 1 W r T
(]~ 8'Ib , 6 l l ) L D U U L f f i r r ! T G mt . D 6 T ~U 6 l l ) ~ 6 T 6 l J t . D L D W l i ; f f i
( _ I p t . q . U J r r @. U 6 \ ) ~6 i r [ D r r L ( f i \ G l 6 l J s I T I [ D r r L ( f i \ 8 ' 1 i ; ~f f i 6 i r ( ] 6 l J g J , 2 J u
t S l 6 i r m6 1 T t S l ! T U r r f f i ! T 6 l l ) m ~6 l l ) 8 ' ~ U U , 6 1 1 1 6 l l ) 6 \ ) I i ; 6 l J r r r l i J f f i
~G U 6 \ ) ~ 6 1 1 1 ~6 l l ) 6 \ ) u 4 r o1 f f i 6 I D 6 1 T t S l 6 1 T 6 l . J U ~ u 6 D 6 l 1 6 1 i T U u ~,
L D l i ; f f i s I T l L u S 1 ! 5 ~ ~~m1 U J u u ( f i \ ~~ ( ] L D r D G l f f i r r 6 l J i r r L U ! T ~
t S l ! T U J ~~mr l i J f f i 6 l l ) 6 1 T I i ; f f i L [ 5 @ 6 1 1 1 ( f i \ ~6 l l ) 6 \ ) u 4 r o1 f f i 6 l l ) 6 1 T 6 l J ~
[ D L ~~ 6 l J $ l ~! D r r r T .
~u S 1 W L D l i ; f f i s I T l ~ u s oi or r es . L D l i ; f f i s I T l L u S 1 [ 5 ~ t S l r T 1 l i ; f f i
( _ I p t . q . U J r r ~u t . q . ~6 l l ) 6 \ ) U 4 r o1 a ; 6 i r 6 1 1 1 U J ~ ~p 5 l ~
8 ' L D r r ~[ i J 4 r o1 a ; 6 i r ~ U r D ~m ~r T U U O O U 4
( _ I p f f i $ l U J f f i r T ! ) " 6 mL D r r @j t . D .
6 r r G U ! 9J T r D ! D r r 6 l J i r r ( f i \ f f i r r 6 \ ) U 6 l l ) L ~@6 l l ) ! D ~@l U 6 l J t . D , U 6 \ )
~, 8 ' 6 l J r T ~ ~ ~ G l C 6 r r 6 l J i r r L~
L D l i ; a ; s I T l m 6 1 1 1 6 l l ) 6 \ )L D ~ ( _ I p t . q . U J r r ~ G l 8 ' r T ~r r m ( ] 6 l ) . t S l ! T U r r f f i ! T ~
G l u r r ~ 6 1 1 1 W r r ~f f i 6 l l ) 6 l J u S 1 G U t S l ! T C 8 6 l J c f 1 I i ; $ l ~! D r r r T .
. @I 6 U T " ' m ~ ~ ~W 8 ' L D r T ~m ~
www.eelamview.com
L l 1 ! T a ; I T g J a ; . $ l 6 8 r l D ~ 4 I f l l f i ~ 6 m r T 6 1 1
i l U U l f i l D t D 6 1 D a ; I F S ' I T I ' f ; I ' i l L U U L L ~
I D L ( j ) \ 1 D 6 l > 6 1 ) , 1 6 O ' o T L 6 l > a ; 6 T T I T 6 l > l ! i J l D
I D 6 1 D L U J I T ~ S ' r T 6 U 0 I ' ! i S ' O I D c ! p a ; . $ l 6 l >
6 l S l! T6 1 D6 1 ) 6 1 D6 U a ; ib o o Y I 6 T T 6 l S l ! i J
8 ' l D 1 T 1 D I T r n j 1 i 6 1 D L ( ! P 6 1 D ! D . ! 5 6 1 D 6 T T G u I T . ! ! ) I
6 1 D I D O U J I T ( j ) \ 6 1 D a ; U J I T 6 O ' o T ( j ) \ 6 U . $ l 6 8 r
l D I T r T . g J p S l 6 1 ) ! i . J a ; I T o o Y I ! T S ' I T ! i . J a ; t D 4 6 1
1 5 m - 1 D 6 1 D 6 1 ) 6 U 6 1 D ! T l l I t D o o Y I 6 1 D I D U 6 1 D U
I l I t D u U J ! i . J a ; ! T 6 U I T I D o o Y I 6 1 D I D U U I T a ;
~ l D n l l ' f ; ~ l L 6 1 ) a ; o o Y I ! T ! i . J . $ l 6 l >6 J ! i J u
( j ) \ I ' f ; I ' i l U J o o Y I L l 1 u L l 1 ! T I T U J I ' f ; 6 1 D 1 D I D I T ! i J . ! ! ) I
6 U 1 ' i l 6 b a ; L l f i l D 1 8 I D I T I ' ! i ! i . J a ; 6 T T I T a ;
6 l S l ( j ) \ I D 6 1 D 6 1 ) U 4 6 1 a ; 6 1 I 1 6 8 r 1 D 6 1 D 6 1 ) 6 U r T
C D l 6 U ! i J p S l C D l U ! i J . ! ! ) I 6 T T I T r T .
. ( ; , ) U J ! i J 6 1 Da ; s r r n ~ jIi 6 O ' o TU 6 8 r ,
6 U 1 i \ P a ; 6 1 I ) a ; 6 f r n ~ 1 D ~ 6 U I T I f l I f l U J 6 8 r ,
6 U ! T 6 1 ) I T . ! ! ) I6 f m ~ 6 U W \ a ; I T L l I j . 6 f 6 8 r . ! ! ) l
o ! I i > . . ! ! ) I t D4 6 1 a ; m - 1 D 6 1 D 6 1 ) 6 U 6 1 D ! T Uu ! i J p S l
B i I D I f i I ' i l ! T 0 6 U L 6 1 D a ; @ T 6 I i l 6 b 1 ' i l 1 D 1 ' i l
o o Y I O L 6 b u I T 6 1 ) I f l ! i . J a ; t D L l 1 6 8 r 6 U I D I T . ! ! ) I
p S l u L l 1 ( j ) \ . $ l m l D I T r T . ' o o Y I 6 U ! T ~ o o Y I ! T I f l
U J 6 b . ( ; , ) 6 1 ) L I f l U J I ' f ; I ' i l 6 1 D m ~ W I D I T a ; U
U I T r T I ' f ; I D I T 6 b o o Y I 6 U 6 1 D ! T~ j l i I T L ( j ) \ U
U ! i J . ! ! ) I 6 1 D L U J 0 I D I f l U J 6 U I T I ' i l U J I T a ; 0 6 U
. ! 5 1 D Q P l I j . l l I t D . g J 6 1 ) l f l ! i . J a ; 6 T T 6 l S l l D r T
S ' a ; r T a ; m - 6 U I T I ' i l ( j ) \ 6 U ~ O U I T 6 1 ) L l 1 ! T
u I T a ; ! T r n l 6 8 r O I D I f l U J 6 U I T l D t D . ( ; , ) m
C D l 6 U p S l 6 U l U J L l 1 ! T l ' i l u 6 l a ; a ; 6 l S l 6 b 6 1 l ) 6 1 ) .
l D u S l W l D a ; a ; 6 1 D 6 T T . ( ; , ) r n i T l ' i l U J I T a ;
o o Y I W \ I ' f ; C D l I D I T W \ a ; a ; 0 6 U 6 O ' o T ( j ) \ C D l l D m l D
l f l r i . l a ; 6 T T . ( ; , ) r n 6 U I T I D ~ ( j ) \ a ; Q P 6 U l l D
6 U lU J Q P p S lU J l I j . a ; a ; 0 6 U 6 O ' o T ( j ) \ C D l I D m
u l ' i l 6 l > L l 1 l J u I T a ; ! T m I ' i l L S ' r i . J a ; ! i J U t D
' d , 6 O ' o T ( j ) \ ! b 1 ! i J . $ l 6 8 r l D r r r T . o o Y I l f i l ' ! i I ' i l L S ' r i . I
a ; ! i J u l ' f ; ~ 6 I i l l f i ~ L l 1 ! D l f i l D ~ I ' ! i I T 6 8 r
L l 1 ! T u I T a ; ! T r n l 6 8 r ' l ' ! i u S l W I ' f ; 0 l D g J U J U
l . . J ! i> . ! ! ) J . ' 6 f m . ! ! ) l ~! IJ Il T.
~ 6 U ! J " 6 l l I I J i J ! 6 i 6 b ~
l ' i l u 4 Q P 6 U l r n I F S ' ~ U J I T r n 6 l S l ( j ) \ 1 D
6 U l 6 1 ) U 4 6 1 a ; 6 1 I 1 m C D l u l f i l D 6 U l 6 1 l 6 U r T
L l 1 ! J " U I T a ; ! T m u ! i J p S l U J ~ s r i l 6 U I T m 6 U ! T
6 1 ) I T ! i J . ! ! ) I@ T 6 l > u 6 U l L a ; a ; u u L 0 6 U 6 O ' o T
( j ) \ t D . ~ l D u S l W 4 1 ' f ; 1 ' i l 6 l S l a ; m - , ~w
6 U I T 6 T T r T a ; 6 1 I 1 m a ; L 6 U l I D U J I T t D . 0 6 U .
~ . ! 5 ! J " r n I r n G u r r m 6 l l \ p r r ~
u S l 6 l > . ( ; , ) l f i l ' ! i 6 U ! T 6 1 ) I T ! i J . ! ! ) I~ 6 U 6 m t D
l D u S l W 1 D a ; a ; m - Q P m U 6 1 D L a ; a ; U U L
0 6 U 6 O ' o T ( j ) \ t D .
~ i l l L a ; ~ W 6 l l I T 6 1 T I T j l i O u F m u ( b \ C D l a ; I T 6 U l 6 l l C D l S ' W U J U U L l I j . f f i . $ l l D l T l T . ~
~ , ! l I l J l f l w ! D u ( j ) \ C D l a ; I T 6 1 D 6 l l . ~ ( b \ f f i a ; u u ( j ) \ t D m l ' f ; ~ r n ~ f f i \ l ' ! i 6 1 D 6 l l f f i
a ; I T a ; ! T 6 i J C D l a ; I T ( b \ ; ; 1 ' ! ij l i O L S ' r n a ; L ! f ; 1 ' ! i u ; ; I ' ! i I T m r ( b \ a ; s r i l 6 l > l ' ! i u S l w u u ! T u L l 1 m
m n L a ; ; ; ~ 6 I D l D u S l 6 i J , ! l I 6 1 D L U J I T 6 1 T t D J 6 l l r i . l . $ l U J ~ 6 l I 1 T . m W l t D , ! l I @ ; ; ~ B o
C D l S ' l T r n m l T 6 i J l D u S l t P l P ~ f f i \ l ' ! i 6 1 D 6 l l U C 8 U I T I J I T L L ; ; ~ m u ! D l D l T 6 1 T ! f I T a ; 6 l I t D, ! l I 1 ' ! i ! D
r r l w m n L a ; ~ W 6 l l I T 6 1 T ! f 1 T a ; 6 l I t D Q P m m l r n J l C D l S ' U J ! D U L L 6 l I 1 T .
C D l j l i f f i a ; l I j . u S l f f i a ; @ i , W G 6 1 6 i J , , ! l I U I T W a ; ! J l D l T m 1 ' ! i 6 1 T ; ; ~ 6 l > S ' 6 l I I T 6 l > a ; f f i
Q P a ; t D C D l a ; 1 T ~ J w l i . J . $ l U . l l ' ! i r n ( ! P 6 I l t D j l i C 8 L 8 ' 6 M , Q l l I " ! i m l 6 I D 6 l l u S l 6 l > ~ w u
U L L ~ m n L a ; ~ W 6 l l 1 T 6 1 T I J 1 T 6 I I I I T I T . u u l I j . w l i . J . $ l w C 8 u l T J I ' ! i I T m j l i C 8 L 8 ' 6 M
C D l a ; I T 6 1 D 6 l lC D l S ' W W U U L ( b \ u S l f f i . $ l l D l T l T . 6 f u C 8 u I T ~ t D j l i C 8 L 9 ' 6 1 D m B o @ i , W ! f ; ~
! f ; 1 D , ! l I 6 i J 6 l l ~ 6 i J 6 l I I T J I C D l 9 ' w ! D u ( b \ 1 D m n L a ; ~ W 6 l l I T 6 1 T I T ~ 6 l I f f i
f f i t D , ! l I U I T W 6 l I 6 1 D 6 l l l ' ! i l T m , J I ~ u S l 6 l > u ( b \ C D l a ; I T 6 1 D 6 l l f f i ! P l f f i 6 i J
, ! l I 6 l I 6 1 D 1 J @ ; ; I ' ! i ~ .
j l i C 8 L 9 ' r n l ' ! i u S l W m n L a ; I ' f ; ~ 6 I D l D u S l 6 i J C 8 U I T I J I T L L t D 9 ' 1 T I T ! f ; 1 ' ! i C D l 9 ' w ~ a ;
6 U l 6 1 T l l . . f t D a ; m r C 8 6 5 1 1 J I T L L I i . J a ; 6 1 D 6 1 T l l . . f t D 6 f @ ~ 6 l I ! f ; I ' ! i I T I T . C D l a ; I T @ t D 4 6 I D I D W
m n L a ; I i . J a ; s r i l ! D I f n L l ' ! i u S l W W ~ ( j ) \ I ' ! i 6 1 D 6 l l U C 8 U I T I J I T L L ; ; ~ r n C D l I D W U U I T ( j ) \
a ; 6 1 D 6 T T 6 1 @ ~ , ! l I 6 l I ! D p ' i 1 6 i J ~ ( b \ I ' ! i 6 U l 6 l l U < B u l T ! J I T L L ; ; J f f i R ) W C D l 6 U s r i l 6 I D W
6 1 ( b \ ; ; I ' ! i 6 U I T . ~ l ' ! i l T r n l ' ! i u S l W I D f f i a ; s r i l 6 I D L C 8 w j I i < B L 9 ' 6 U l m U u ! I l B o 9 ' w I D I T f f i
. $ l U J ~ , ! l I 6 l I 6 1 D 1 J ; ; I ' ! i I i . J a ; s r i l 6 l > ~ 6 l I 1 J 1 T a ; 6 l I t D ~ f f i . $ l w ~ .
6 1 l 1 J C 8 a ; 9 ' i l l , m . t 5 l . 8 1 6 l I I T C D l m I T G 6 1~ . $ l W 6 l I ! D p S l 6 l > Q P I ' ! i 6 i J ! & l 6 I D 6 l l B oC D l 9 ' w ~
W I T 6 1 T 1 J 1 T a ; j l i C 8 L 8 ' 6 M ! f ; l ' ! i r r r T . ~ 9 ' ~ f f i \ l ' ! i 6 1 D 6 l l 6 f r n l D , ! l I t q . U u 6 I D L u S l O 6 l l C 8 w
, ! l I 6 l I 6 I D L W C D l 9 ' w ! f J ; ; C 8 I ' ! i I T 6 l I t D C D l 9 ' w ~ 6 l I w l i . J a ; 2 l 1 D ! f ; I ' ! i ~ ' , ! l I 1 J 8 1
u i s o I D W U U L L , ! l I 6 i J 6 l l J , ! l I 1 J 8 1 w 6 i J U r r I T 6 I D 6 l I 1 l . . f 6 U l L W C D l 9 ' w ~ a ; 6 I D 6 1 T 1 l . . f 1 D
C D l 9 ' w ~ f f i a ; L ( b \ 6 1 D I J a ; 6 1 D 6 1 T l l . . f t D 6 l I l P l i . J 6 l I ~ C 8 6 l l C 8 w j l i C 8 L 9 ' W 1 f f i ~ I T 6 l I u S l
! f ; I D J . , ! l I 6 l I 6 1 D L W 6 f @ ; ; J a ; 6 i J 1 ' ! i ! D B o 9 ' I T L 8 1 .
~ ( b \ I ' ! i 6 1 D 6 l l ~ < B I J I T l ' ! i u ( 8 U I T f f i 6 I D L C 8 w l T l T j l i O L 9 ' 6 I D m m l i . J a ; l T m r
u l ' ! i ! i J t D , , ! l I 6 l I 6 U l 1 J u ! P l i l i l T u u l ' ! i ! D 1 D ( 8 1 D ! D C D l 9 ' I T r n m , ! l I 6 I D L U J I T 6 1 T I i . J f f i t D
C D l 9 ' w 6 i J a ; 1 D a ; I T I J 6 5 1 I J I D r r . $ l m . l ' ! i u S l W w f f i a ; s r i l r n l L i l l 6 1 D w a ; 6 1 D 6 1 T 6 l I l P l i . J a ;
w J l f f i 1 D 8 1 1 i . J a ; 6 l r u C 8 u i l l m 6 l l 1 T 1 ' ! i 1 D , . ! l I ! f ; 1 ' ! i I L r r l 6 U l w a ; f f i a ; l T a ; 1 J 6 i J
C D l a ; I T ( b \ u ( 8 u l T 6 1 D 1 J , ! l I ! P l a ; a ; Q P 6 1 D m l l . . f l D ~ , ! l I 6 I D L W I T 6 1 T W I T a ; ( 8 6 Uj l i C 8 L 9 ' 6 I D m U
u ( b \ C D l a ; I T 6 1 D 6 l l C D l I F W ~ ; ; I ' ! i J . I F w l T l ' ! i l T m l D 6 f r n l D ~ 6 U l 1 F ~ U 4 1 D , ! l I 1 J 8 1 w
G 6 1 6 l > l ' ! i u S l W w f f i a ; s r i l r n C 8 u I T I J I T L L I ' f ; 6 I D 1 D 1 l . . f 1 D~ ( b \ I D 6 I D 6 l l 1 t - 6 5 1 I J I T 6 U l 6 l l 1 l . . f t D
W ! 6 I ' ! i W 6 1 D L W B o C D l l F w l l . . f l D 8 1 1 i . J a ; 6 1 T ; ; l ' ! i ! T u L l 1 r n 1 L ; ; ~ 6 I D W B o I F l T l I j . 6 l I ! f ; 1 ' ! i
6 l I 1 T j I i ( 3 L l F r n . ! f ; l D u C D l u l T w Q P a ; , ! l I 1 J 8 1 w G 6 1 r n a ; U L C D l 6 l l s r i l 6 1 D W I ' ! i u 5 l W
w f f i a ; f f i C D l 6 l l s r i l u u ( b \ ; ; ~ 6 f @ ~ W 6 l I 1 T . C D l ! b 6 i J 6 l l l T l D 8 1 1 i . J a ; 6 1 T ; ; I D l J u
U I T 2 l I D , ~ ( b \ ! b 6 1 D 6 l l ~ C 8 ! J l T ~ a ; 6 l r l T 2 l 1 D 1 D 1 T 1 i . J . $ l f f i C D l a ; I T 6 i J 6 1 T Q P l I j . W I T I D 6 I D 6 l I
! ! i m l T 6 i J ! b l T r n , ! l I 6 l I I T a ; 6 i J j l i C 8 L I F 6 1 D m f f i C D l a ; I T 6 1 D 6 l lC D l I F W ! ! i 6 l l l 1 T .C D l a ; I T 6 I D 6 l l
C D l l F w ! b I T I T a ; 6 i J . , ! l I 6 l I I T a ; 6 I D L W W 6 l l I T 6 1 D w ! b l T r n j l i C 8 L l F 6 I D m f f i C D l a ; l T 6 1 D 6 l l
C D l I F W W ; ; u m r l l j . w ~ .
~ 6 I I I 1 T 6 i J 6 f u ( 3 U I T ~ I D ( 3 U I T 6 l l w ! b I T I T ; ; 1 D 1 D ( 3 6 l 1 J 1 ~ ! b w I T a ; , ! l I 6 1 D w ! f ; J
~ L L ~ . , ! l I ~ j I i ( 8 L I F 6 1 D 6 1 1 1 j l i l T L ( b \ U u ! D l D l T 6 l r r n ~ a ; 6 l I 1 D I D u 5 l W w f f i a ; s r i l
6 1 D L C 8 w 6 1 r n J l I D w l D u Q P l I j . W l T ! ! i ~ ~ ( b \ ! ! i 6 1 D 6 l l ~ l D t S l W I T a ; 6 I I 1 D ~ f f i . $ l
~ L L J . , ! l I ; ; ( 8 ! b l T ( b \ j l i C 8 L l F 6 I D m f f i C D l a ; l T r n l D 6 l I I T a ; 6 i J U i ! ! i l T m ( 8 a ; l T u ; ; 6 1 D ~
I l . . f I D w f f i a ; s r i l 6 I D L C 8 w . $ l 6 1 T p S 1 ~ L L J .
j I i ( 3 L l F r n ~ ( b \ ! b 6 1 D 6 l l U O U l T ! J I T L L 6 l I 1 J 6 l l l T ! D p ' i 1 6 i J 6 1 D 6 5 1 I J ! f ; J C D l a ; l T m r L
~ , ! l I 6 1 D L W l T 6 1 T W I T a ; 6 f r n J l I D U U l T l T . ~ ( b \ f f i Q P 6 1 D ! D 6 1 D W 6 f ! 5 l I T ; ; ~
C D l I F W ! D U L L ! b ! D , , ! l I ! 5 ~ W l T 6 i J u G 6 1 W I T L U U L L ! b ! D w f f i a ; 6 T r C D l I F 2 l I ' f ; J 1 D 1 :
w a ; ; ; l D l T r n w i l l w l T 6 I D I D 6 1 D W j I i ( 3 L I F W l f f i ! b u 5 l W w f f i a ; 1 D ! b u 5 l t P W ~ ( b \
! b 6 I D 6 l l U 4 G 6 1 a ; t D C D l I F 2 l ; ; ! 5 l I l . . f 6 T r 6 1 T m l T . C D l 6 U s r i l B o I F Q P I D ! b r n W l 6 I D L W w i l l
W I T 6 I D 1 ' ! i 6 l I 6 5 1 1 J f f i a ; ; ; 6 I D I ' ! i B o C D l I F 2 l ; ; ~ . $ l l D ~ '
C D l 6 l l 6 1 T l B o I F I D - 8 1 ; ; ! 5 l 6 I D I J , 6 I D 6 l I a ; 1 T 8 1 2 0 0 4 ! b ! P l G 6 1 ! f ; J . . .
103
www.eelamview.com
~ t B l R 6 l f r t i J
6)~If6)~@6'ff1L;L
6t~ti.j}Ij~6"6)~ ,~~L,
rDtJarw 6 6 J t j ; / I ) ) i B L . L
$6tJ(J)IfIW l'iiu> t.8ojq(f)riJ
r B c . . 6 > ,
i 6 l V6 V &c 5 ' If{ $ i
~ ~ m
l f J i f 6 o . ' t i J . ; ; t r 6 l R v ,
o d l j ipfia96ir
c - 5 1 i f ~ <:QJ~a9dr 6 J ~ t T~
. t tRmrib.l
. I i ar ~ 1 J ) 1 I . J f{9~~fT6I1r
~ 6 8r 6 l V1 J ) 1 1 . J .
' (gQJ t i J 6 l V6 >t Ul f l 6 8r r :6 l J {$i 6 I 1 r '
~ ar 6 l V1 J ) 1 1 . J ~ ($i
@ 9{$6 l Vi Q. #rfu4
. @ 6 I i t J !
@6 l;~L6 i r
6)64$#& @ 6Vff6l.JriJ
<f J I ~ f f j '
'!!>1P{$~6irorrriJ
~w.giW f i j 6 l J ) L d r
6){i-If~!Ji]) & U6 r t . D
~tS~1!i iE tU iJ.s ; 6'lfJm-
gU (2U tfm-1J) 6 ) (J ) 6 I 1 r ~ '
@ 6I1r!).'!b
jw.6ir .@ I1.J~f!JJoir
fi,Q)(I.)(J)orrGljI1.JIj ~ . j } 6 i J . I
6 lf~c h &If!JJ
. @ 6 l J 6 I 1 r
, g, 1 T6 V(f t . Q. 9r 6 l J (f } c r , o r f 6 6 J @ {$f ! J J
6 ! 5 J r } ~f!JJ6; b)6>lToir(!!; IiJ,
l W e u S 6 r @
<Ifrg&tJe ~ f Q~ a; $i r
&lQ,OI}/J}Ifr~ !
r D5 . . . tDe; ~ i 8! 6 . 6 Vl D r ar 6 l V6 l J
J 9 1 6 : M ' lfo V
. @r u~o . #65)tpf/J; .QJo,e,
(! J J 1 1 . I 6 i r t p6 l J r f e ; W
~e; 6Il)Slt(g_1.U
i ' 6 I J J ! J ) 4 @ o Tr
C :l . J / TL @ . i ; , 6)5.tf6itrLlrd c ,Gi r !
~6U~~"fI;~d!r
~~d!r
-
104
---------. . . . _
www.eelamview.com
( 8 U J T ~ J T 6 l ' i l l i , f f i 6 f i l @ r r
( l D J T 6 i l ' ~ r r )
I f > t . 6 l ~ W W .
i l I l J 6 i m ! i J l l l U ~ l b
i b t D i t i 1 l l &\I ~ "
b 6 1 5i J 6 l l U l D gl i f 6 l l ! l ~
1 i U t . 6 I i I 6 l l l W l l @
. ! l ! 6 l l ! i S ; 6 l m r o ,
2f t ! 1 . 1 9as~ ~ I l l l
l 3~ &I ri '
! B S l , ti ; u; ; ' ! T ~
J l I 6 l J I i ~ ~
~ ~ e : :
6 1 m W U -I l i 6 8q,
t@1iflP~ 6tr
' < 9 : ~ < : ~ w ~ tJ
#~ m ~ ~ ~ u6lrjU
Ull"lj!JI/J < ,lfFtJi T i l c q .
u i & . ! 6 ) / v & r I W
Jd ,e . s _ W I1! p@!
< 5j,W If' 6!J i tt'i . Ji 16
fijW < : ",,"1f
w 1 @ 6 J 5 l 6 tr
G 6P( g W lf' iI' #JI ; $ lL Ilf' tW 6lv
4ffL ( fjw ; @i. : JIfjp
fjJtJ rrt61~ w , L~ 6 l J e;5i r
~ 6; ( ; ,,; p~ "4 '
b}eti Jl 1i j;tf(36 6 1 !
fUir#J~
Iv MIi' w ,~ ~ I. UU r: Uff~ ' . P~ /?
~ 6lJ6if
ir( !; 6l!i1G lJ!priI1)!!)"d W
~ 4, (, f l w. I f . $1 1
r r P 6 ) t4 G : w ,
~ d ,6)~ 6Dl( t)J
6je ' tr6iJw 1; , B)' tl. llf G !J,W ,!
, ",
4 Jl i J. < ? - 'M i J~ I ! ;, EJ i . . L.
fi j6 v ~ L i i J ~ Hc h
~ {Tti6iJ, fi j6 l J6 1) & f
"f! 6 1i 1l T t. q . 1q (g ~ ~ 6lJ. /
IfJlf' tJUc . 8- W ~ l b J
}6 l J @ J L. o 8 r
orr el l i J 6)s ,rr6ilJrL . ( g 1J5I6iJ6lJ)6I)
16lJtJ6u!rW "~ !!)
6 1J! f#l tr W q . ~ 1f'6 t
Gl J tf l ~ 6 ; 'fi ) i M aM r (";;'~
~ f f ;J fjJA -
6 l Jff~ r r ~ 6 ;(g",
6 1i {j8>tr L . tq . (J. ! l fl J cl ILL. l f Mr .
105
www.eelamview.com
106
www.eelamview.com
6 l J i T ~ u S l y S l 6 U Tt i l t i l t i l I D ~ I l J r r 6 U T 6 l J r r W 6 l 5 I~ p S I, t i l ! T I i ; ~ ! J I D r r f f i
6 l J r r w . L u S l ~ p S I I f l r f u f f i 6 T T ~ ! J I f l 6 U T r r 6 U G i ' l f f i r r 6 U 6 U u u L @ t i l @ ! J ~
~ u u L @ f f i G i ' l f f i r r 6 1 i H @ u S l j t ~ f f i r r 6 U ~ ~ 6 U ~ u S l y S l 6 U T j i ; ~ ~ @ ~
U r f u f f i 6 1 D 6 T T U 4 r r l j t @ G i ' l f f i r r 6 1 i H @ , ~ u S l W f f i G i ' l f f i 6 U T t i l ! J j t ~ ! J 6 l 5 I @ ~ 6 1 D 6 U
6 J ! i > U @ j i ; @ 0 6 l J ~ 6 f ~ I D -I!)I~ G i ' l f f i r r 6 1 i H @ , I f l p S l l l J 6 l J 1 l J ~ 0 6 U O I l J I D r r I D r r~
_ . [ 9 I ~ O l l J r r @ t i l , _ l l J i T j t ~ . 6 U L I f l I l J j i ; O ~ r r @ t i l ~ ~ j i ; @ 6 l 5 I @ ~ 6 1 D 6 U f f i
f f i r r 6 U T U r r 6 l D ~ u S \ 6 U f f i r r 6 U L q . 6 f @ j i ; @ 6 1 D 6 l J j i ; ~ ~ u 4 I l J i T 6 l J ! i > I D I D ~ ~ ~ .
~ f f i . $ l ! J u S l u u r r 6 T T i T f f i 6 i r @ u u r r f f i . $ l G i ' l f f i r r 6 1 i H @ ~ u S l y S l 6 U T ~ 6 l D l ! ) ~ L f f i
. $ l 1 l J , ~ y S l j i ; ~ f f i r r 6 U j i ; 6 1 D ~ I D r r [ b p S l ~ O ~ @ u u r r f f i . $ l f f i 6 1 D 6 T T ~ u S l W r r l ~
6 l D f f i u S \ 6 U G i ' l f f i r r @ j i ; @ t i l u S l i T j t @ t i l [ b t i l 6 l J ! J 6 U r r l ! ) l U 6 1 D L j i ; ~ ~ ! i > 4 ~ l D r r 6 U T
6 l ) ! J ~ . , @ 6 l J f f i 6 i r 0 6 T T t i l 6 1 D I D j t ~ f f i . $ l ~ I D U ~ ( ! P f f i ~ ! i > I D 6 U ~ 6 T T
6 l 5 I L j i l a ; r r l l l J @ . 8 ' r r ~ I T ! J 6 m l D r r 6 U T 6 l J r r i T j i ; 6 l D l ! > f f i 6 O l 6 U G > l 8 ' r r 6 U 6 6 1 6 l 5 l L ( ! p L q . l l J r r ~ @ .
l ! ) 6 1 D 6 U 6 l J i T~ 6 l J i T f f i 6 i r O U r r ! T r r G r i l f f i l D 6 m 6 U I l ] i > I D J f f i f f i l T L L q . 6 U ! i i ~ O u r r @
6 1 1 1 6 U 6 1 D 6 l J j i ; ~ f f i . i 1 6 U r l D u ! i > [ 9 I . @ . ! , W I l J r r 6 l I l L W G i ' l f f i r r L t q . o 6 l 6 U r r 6 l J @ ! T 6 l . J
I D r r 6 l l r @ . 6 f u O u r r @ t i l l D r r l D r r ~ @ . , @ I D 6 U 8 ' j i ; ~ t i l O f f i L @ . m l L L r r 6 U ,
6 f r n 6 l l l 6 l l r U G 1 u r r [ 9 l j i ; ~ 6 l J 6 l I l ! T ~ 6 l I l 6 l l l D [ 9 I [ 6 r r L f f i r r 6 1 D 6 I l u S \ 0 6 l l 0 W G i ' l u r r [ 9 l u
6 l J r r l r n ~ r r 6 l l r O u l T ! f r r L L ~ U r r 6 T T 6 l I l ! T~ 6 l I l ~ @ 1 J . J I T f f i 6 f r n 6 l l r
~ ~ 6 f l D @ 1 . O O ' n T 6 l I l 6 m 6 l J j i ; ~ t i l 6 1 r n U 6 1 D ~ f f i C B f f i L L j D l j t @
. @ . ! , f f i . i 1 ! T u S l j i ; ~ C B u r r @ l D 6 m 6 l l r r ! i > [ 9 I f f i ~ ! i > r r l w l D j t @ f f i 6 l l l 6 T T U . . J l h ~ r f u
~ ~ 6 l I r @ . ~[9I u @ ! 6 @ 6 l J r r i T . ~ C B ~ C B u r r 6 l l 6 I l D f f i
~ r r L @ r n [ 9 l 6 l J 6 1 D ! T ~ 6 l J i T C B u r r ! T r r n l w 6 1 [ i ; ~ U U 1 ! T ~ & 6 l I r W r r f f i [ i ;
~ ~ u & J , ~ a ; 6 i r ~ r r J l h , ~ ~ 6 l I l 6 l l r 6 I 1 D @ i f ; l 6 l l l 6 l l u S \ 6 U
L l i ~ r r 6 l l r ~ f f i f f i 6 1 D l D 6 1 6 U r U @ ~ i f ; l r n [ 9 1 . m l 6 T T r f u . i 1 , ~ i T u u @ ~ 6 l J ! T @
C B ~ 8 ' ~ ~ r n ~ 6 l I l 6 l l 6 l J i T 6 1 r n u 6 l l l ~ l L J l h , @ w 6 U 4 . , @ 6 i J 6 l J r r [ 9 1 6 I 1 D @ U 1 ! T ~ ~
L l i p 5 1 , ~ ~ ! i i 6 1 D ~ 6 l I l W , ~ r r 6 l l l w u 6 l D6 l Ir ffi6 l l l 6 TT 9 l f u . . r w ~ 6 f u @
C B u r r 6 U r l D ~ r r f f i ~ 6 l I l 1 D ! i i ~ ! i i ~ 6 l I l ~ f f i ~ 6 l I l 6 l l 6 l J i T 6 1 6 U r l D i f ; l 6 l l l 6 l l u S \ 6 U l D L @
f f i r r 6 m f f i l m . t q . w ~ r r f f i [ i ; ~ @ . [ 6 r r l h l D 6 U 6 I l r r @ , ~ @ l h u ~ ~ r n ~ 6 l I l 6 l l
107
www.eelamview.com
o
~ 6 l J ! J @ 6 l 1 L ( B \ f f i ~ [ b 6 I D 6 l J ~ @ , ~ 6 l J
6 I D L I l J f f i 6 1 m 6 l J 6 I D ! J L L . j L D ! J L D r r f f i f f i
G l f f i r r 6 I D 6 \ ) G l I T W ~ 6 G T r T . ~ 6 l J L D ~ 6 l J ! J @
t S 1 m 6 I D G l Tf f i L D U 6 \ ) ~ ~ 6 T r T l f f i r r l l J r l i J f f i
L 6 0 T ~ u t S 1 6 G T r r r T f f i m . ~ 6 l J ! J @ . 2. . . L 6 1 5 1 6 i . l
f f i r r 6 1 m U U L L 6 T r T l f f i r r l l J ~ ~ @ L D L j f f i 6 I D G l T U
U r r r T ~ ~ ~ U r r @ [ l J r r 6 O T u S 1 f f i 6 l . j L D ~ ~ r T oF c F 1
~ 6 I D q i ; ~ ~ 6 O T . c F 1 W y : J [ i ; 6 I D ~ f f i 6 I D G l T f f i
G l f f i r r ~ f f i L D ~ r r f f i m . 2. . . . . l r i 1 L 6 O T
6 l 1 c F 1 f f i G l f f i r r 6 O T j D ~ f f i r r ! J o f I T L D U 6 l J r l i J f f i 6 I D G l T
[ l J r r 6 O T ~ f f i m 6 l S l u U L ~ L 6 O T . ~ [ l J r r ~ ! J 6 l J r r 6 G T
~ u u r r 6 l S l ~ ~ u S 1 y : J r Tf f i m 6 T 6 i J 6 l J r r G \ j D 6 i . l 6 \ ) r r L D
G l f f i r r @ ! J L D r r 6 G T ~ r r f f i ~ @ , l i f f i ; \ 6 \ ) f f i f f i r r
f f i l 6 G T r T 6 T 6 O T U 6 I D ~ G l I l J 6 i . l 6 \ ) r r L D C 8 f f i L L D
C 8 u r r @ 6 T 6 O T L D f f i f f i m u ' l @ ~ ~ [ i ; ~ ~ @ J
~ r r U ( . I P L D , ~ 6 O T L j L D 6 J [ D U L L 6 G T . ; \ [ i ; ~
~ ~ 6 I D L D U t S 1 6 O T ~ m ~
6 T L D L D f f i f f i 6 I D G l T u ' l L G l L ( B \ f f i f f i C 8 6 l J 6 l l ' l r r ( B \
G l L D 6 0 T j D G l U L D . 2. . . . . [ i ; @ ~ 6 i . l 6 T 6 O T E M i L L D
~ ~ r r 6 O T [ l 5 I I l J @ . ! f ; 1 ! J r r L L . j ~ U r r ~ f f i 6 l T r f 6 G T ~ U
u r r 6 l S l ~ ~ u S 1 y : J r T f f i f f i G l f f i ~ ! J r r f f i ~ L L . j ~
6 l J 6 1 5 1 6 I D L D 6 I D I l J U t S 1 ! J G l l l J r r f f i l f f i L D @ [ i ; ~
~ 6 I D L D U t S 1 6 I D 6 G T ~ L L . j ~ U G l U r f ! J r r L L ~ ~ 6 O T
~ 6 \ ) G l L D 6 T~ r T G l f f i r r si r sr r ( . I P l J ] . L L . j L D6 T 6 O T W
[ l J r r 6 O T ~ y : J L D r r f f i . 2. . . . . 6 1 m r T [ i ; G l ~ 6 O T .
' l f 6 O i r r G i L ' ( S u nday ) <Q! , r f u f f i l 6 1 l 6 1 . J r r ~ 6 ) ( & 1
1 ]1 7 LDrrri"If 1 984
tl 6 l S l ( B \ ~ 6 I D 6 \ ) @ l l J f f i f f i ~ ~ 6 i . l ~ l T r T [ i ;
~ @ 6 J 6 O T ? ~ ~ [ D 6 T 6 O T 6 G Tt S 1 6 O T 6 G T ~ ?
~ ~ ' , [ l J r r m 6 T 6 O T ~ L D L D r r 6 l S l L L D '
G l U 6 l l ' l r r L D ~ G l u c F 1 f f i G l f f i r r 6 l l ' l r r l J ] . [ i ; ~ r r r T .
~ 6 G T @ L D f f i m ~ L D 6 1 m ~ @ f f i u U 6 1 m L D
~ ! J L l J ] . f f i G l f f i r r 6 l l ' l r r t . q . [ i ; ~ r r r T ~ [ i ; ~ u G l u 6 l l ' l r r
L D ~ 6 T 6 O T U @ L j r T I [ i ; ~ @ , ~ [ i ; ~ u G l u 6 l l ' l r r
L D ~ 6 I D 1 l J . 2. . . . . [ D W U U r r r T ~ ~ 6 O T . ~ 6 l J ! J @
f f i r r 6 i . l f f i m ( . I P @ 6 l J @ L D G l [ l J u u r r 6 i . l 6 T r T I [ i ; @
f f i ( I 9 f f i l ~ ~ . 1 9 5 8 6 i . l [ l J L ~ ~ f f i
f f i 6 \ ) 6 l J ! J ~ ~ 6 i . l ~ 6 l J r T f f i G l T @ ( B \ L D U L D [ l J r r l T
t or r f f i f f i U U L L f f i 6 I D ~ 6 I D 1 l J ~ 6 l J r T f f i m G l U oF
1 f u S I [ i ; @ ~ ~ 6 O T . 6 T 6 O T ~ ~
~ @ ~ ~ L D r r f f i U U ~ [ i ; @ 6 l S l L L @ ~ [ i ; ~
G l ! ! J U t S 1 6 i . l ~ f f i r r 6 i . l a; 6 i r ! ~ u G \ u r r @
108
6 l J r T G l u r r 6 O T W 6 T L D 6 I D L D6 l J ~ [ l J L ~ @ L D 6 l S l ~ L D , 6 T L D f f i @ u G l u r r @ L D
8 ' o. L 5 T [ i ; ~ 6 l S l L I l J ~ 6 I D ~ L L . j L D L D 6 G T L D ~ j D [ i ; @ f f i 6 I D ~ f f i f f i l 6 O T j D
G l [ l J i i ; f f i L D r r 6 G T [ l J L U r r r T [ i ; ~ . 2. . . . . j D 6 I D 6 l J ~ 6 l J r T u ' l @ 6 J [ D u ( B \ f i ; ~ l r i 1
[ i ; ~ J . 6 T L D f f i f i ; ~ ! J U U ( B \ f f i l 6 O T j D . 2. . . . . 6 1 m 6 l . j , . 2. . . . . 6 I D L G l ~ r r L r T u r r 6 G T
~ 6 I D m f i ; @ G l L D c F 1 j D u U r r 6 G T ~ r r f f i ~ 6 I D L D I l J G l 6 l J 6 l l ' l r r ( B \ L D 6 T 6 O T u ~ 6 i . l
( . I P @ 6 I D L D l l J r r 6 G T ~ f f i f f i 6 I D j D 6 T ( B \ u U r r r T . ~ G l ~ G l u r r 6 \ ) 1 T 6 l l ' l r r 6 I D L f f i
f f i G l T r l i J ! D sI T 1 6 i . l 6 T L D @ u ~ f f i sI T 1 6 i . l 6 l 1 6 l l ' l r r @ y : J U L j f f i f f i m 6 J ! i J u L f f i
8 ' o. L r r @ 6 T 6 O T U ~ [ D f f i r r f f i ( . I P 6 O T 8 ' o. L l J ] . G l I l J U 6 \ ) 6 l S l L l l J r l i J a; 6 I D G l T
= f f i l f i ; ~ [ l 5 I [ i ; @ , 6 T L D u S 1 L L D G l l T r r 6 i . l @ , l i f f i l 6 O T j D u 6 l l ' l r r L j ~ 6 l J f f i C 8 f f i
. 2. . . . . r T l f i ; ! ! ) r r 6 G T @ .
[ l J r r L D f f i r r L l J ] . 6 i . l ! f ; 1 6 O T j D C 8 u r r @ . 2. . . . . 6 1 m 6 l . j , ~ 6 l l ' l r r 6 l M r T ( . I P ~ 6 1 5 1 1 1 J
~ l J ] . U U 6 I D L U G l u r r L f f i 6 I D G l T U G l U [ D w f f i G l f f i r r m G l T [ f i 6 l l ' l r r L @ r f ! J f i ;
~ ! i J G l f f i G l I T 6 i . l 6 \ ) C 8 6 l J 6 l l ' l r r l J ] . l r i 1 [ i ; ~ @ . , 6 i J G l 6 l J r r ( . I P 6 I D j D L L . j L D[ l J r r L D
l J ! D U U L ( . I P 6 O T ~ 6 I D 6 \ ) 6 l . l r T 6 T l D @ U ~ U [ i J [ l 5 I L L . j L D , 6 T [ i ; ~ U u W l l J r r 6 i . l
6 T 6 i J 6 l J I r W G l u r r f f i G l 6 l J 6 l l ' l r r ( B \ L D , u nr r r ( . I P ~ 6 1 5 1 6 i . l G l u r r f f i G l 6 l J 6 l l ' l r r ( B \ L D ,
@ ! J r r W 6 l J L D 6 T ~ r T U U L L r r 6 i . l 6 T 6 i J 6 l J r r w ~ r r f f i ~ 6 I D 6 \ ) ~ ! J L D t S 1 f f i f f i
G l 6 l J 6 O ' ar ( B \ L D6 T 6 O T U @ G l u r r 6 0 T j D I T f f i 6 \ ) J
6 l S l L l U r l i J f f i 6 I D G l T L L . j L D G l l T r r 6 i . l 6 1 5 1 G l I l J
~ @ J U L j 6 l J r r r T . ; \ ~ 6 G T r r 6 i . l L D 6 1 m 6 \ ) r r [ i J
I D J f f i f f i l L . t . q . 6 i . l ~ 6 O T ~
G l u r r ! J r r sI T 1 f f i m G l ~ 6 I D 6 l J I l J [ i J j D @ y : J U
46 ; ! J 5 6 6 T T <f 6 ' J i i ~ ~ ~ a: W U 6 l J ( J l . D
j l ~ 6 \ ) !IT6 1 II6 Wl.b. ~ au r r ~
~dr : Z i j i ) Qu r r ~ 8hl_ ~ 6 l J 6 I D ! f B o
a: p ; . t J ~ j D G l u F l ' G l s& 6 i . l 6 \ ) r r t b 6 T 6 U '
ar or ~ ~ 1 ) "t O O "m , ~Gl.IlJIJm-
L 5 m o~ cImL.~~ 6 T r n
~ ~ ~ , ~ ! 5 1 m r
l ! 1 . . . . . 6 1 m S l j i M i r l m u i ; $ a~ r nr ( b ) t b
6 J ~ u j l ! M l l L h <5 6 l . J 6 l T I D 6 T ( i i l . $ @ i t D
~ 6 O T 6 I D . D ~ 6 l . I J @ u r T l 6 l S l [ i J @ ) G l L D @ , l i L D
' E T ( B \ f i ; @ f f i a; r r L ( B \ . ~ f i ; @ L 6 O T
~ f f i f f i r r 6 \ ) f i ; ~ 6 i . l t F 6 I D L G l U L D
t S 1 ! J oF c F 1 6 I D 6 G T l l J r r f f i@ [ i ; ~ @ . t S 1 ! J oF c F 1 6 I D 6 G T 6 I D 1 l J 6 l S l G l T r l i J f f i l ~ [ i ; ~
; \ ! J r r W 6 l J G l [ l J c i ; f f i l J ] . l r i 1 @ l L D @ ~ 6 I D 1 l J , ( ! ! l r l i J G l I T W @
. 2. . . . . ( B \ U 6 I D U ~ 6 I D ~ ~ @ ~ 6 i J 6 l . j ( B \ U 6 I D U G l u r r L oF G l l T r r 6 i . l 6 6 1 ~ r r G l 6 G T
G l [ l J r T l 6 ' ) u r r r T f i ; @ t F 6 I D L 6 I D 1 l J , @ r l i J u ( B \ f i ; ~ 6 G T r r r T . ~ G l ~
G l u r r 6 \ l ~ ! i J G l u r r @ L D ~ 6 I D L D U t S 1 6 O T t F 6 I D L l r i 1 6 i . l L D r r [ i J j D t b 6 J [ i J
u ( B \ ~ $ ! S C 8 6 l J 6 l l ' l r r ( B \ L D 6 T 6 G T oF G l l T r r 6 i . l 6 1 5 1 t F 6 I D L f f i 6 I D G l T f i ; 6 I D ~ f i ; ~
t S 1 6 0 T L j G l u r r ! J r r sI T 1 f f i 6 I D G l T U G l u r r L 6 I D 6 l J ~ @ C 8 [ l J r T l 6 i . lu r r r T f i ; @ ~ @ r l i J
u ( B \ f i ; ~ 6 G T r r r T . ; \ [ i ; ~ ~ ~ 6 O T 6 I D L D f f i m ~ 6 I D 6 \ ) 6 l J r T 6 T [ i ; ~ . 2. . . . . 1 1 J r T [ i ; ~
@ L f i ; ~ 6 i . l @ [ i ; ~ r r @ , l i t b 6 T u G l u r r @ L D L D r r j D r r ~ L D m U U r r 6 O T 6 I D L D
. 2. . . . . 6 I D L I l J 6 l J r T 6 T 6 O T U 6 I D ~ G l 6 l J 5 l T l u u ( B \ f i ; @ f f i l 6 O T j D @ .
~ ~ C 8 [ l J ! J L D L D f f i f f i m u ' l @ L D ~ 6 l J ! J @ u r T l 6 l . j ~ ~ f f i L D r r f f i @ U
U 6 I D ~ f f i r r 6 1 m c i ; 8 ' o. l J ] . I l J ~ r r f f i @ [ i ; ~ @ . ; \ [ i ; ~ 1 l J @ ! J r r W 6 l J L D
6 T L D @ L D 6 l l ' l r r ~ 6 i . l ! f ; 1 6 I D 6 \ ) G l f f i r r 6 l l ' l r r l J ] . [ i ; ~ f f i r r 6 \ ) ~ ~ 6 i . l ~ u S 1 ~ ~
G l ~ I T f i ; @ G l ! J r r f f i l f f i m 6 T L D @ G l u r r ! J r r 5 l T l f f i sI T 1 6 O T G l u ! i J ( ] j D r r 6 I D ! J oF
I nL ( B \ c i ; G l f f i r r 6 I D 6 \ ) G l I T W @ G l f f i r r 6 l l ' l r r l J ] . [ i ; ~ G l u r r @ ' 6 T L D @ ~ 6 I D L D U
t S 1 6 0 T L D r r 6 l J L L U G l u r r w u u r r G l T r T ~ 6 l J r T @ ~ [ i J u U ~ 6 \ ) r r f f i
[ l J r r ( . I P L D ~ 6 i J 6 l J r r w G l l T w ~ r r 6 i . l 6 T 6 O T 6 G T6 T 6 G T f f i ( B \ 6 I D L D l l J r r f f i ~ f i ;
C f 6 l l i r r 6 1 l) U l j t i l
) 6 1 l) 6 \) ( illITl6 0 T
l D 6 N Q ( ill6 l i l u 5 l 6 i J
~ g r t J ( 8 e n r 6 1@ e n ~ ~ ~
( !Ptq~j L . S l 6 O T 6 N ( 8 g ,
I D 6 f T i @ 6 i J ~ g r t J ( 8 e n!Dlt i l
6 T6 MU!D~ @ rf uQ6 llIT@
f I f f i@ !b6 ' 5 l1 il
~~Ihlf ,\D & 1 1
~ L L 1 D 1 L 6 U E b ( 8 6 I T
www.eelamview.com
~IJU U LL (]urr~. @ rn~ci; (]a;LL ~rn6))6)'lIi (]a;rruil>
~ffi, "~.~urrru G u~6D lJci; G \<rirffiW @ )6lS b
u~rr6\J 6T~6l))~ U IJJ@ JLD @ 6\J6D 6)). (lpt.q.[i;!b rr6\J IliLL
6lJ6D lJiI> ~ utS l~ Ili(B\LD U t.q. G ilFrrffi~rrri". @ ~
6T6\J(]6))rr ci; (]LD ~ urrLLD rra; ~6D LD [i;!b ~. G i@ ;l1JJ
a;]ci; W @ lJrrW 6lJ [D L6lJt.q.ci;6D a;ci; a;rr6))iI>~6\J [D 6D L
G iU rD jD IFLD U 6lJLD ~ffi6D jD lL/LD @ ri.J i!5lutS lLLrra;
(]6lJ6ifuT(B\LD .Lj6lT1lJJrliJ 6TTiI>~6\J6TLD ~ ~6ffila;G ir ~ffijD
(]urr~ [D rrffi LD rrrliJ 6TTLD 6lS '~lJJrr6\J G ilFffijD lFLD IJJLD
6lS '~uS 1ffi ~ $1 [i;!b (]!b !& rici;a;6D L rnlJJrr ~ 6lJri
6Tffi6D~ LD i!5lil>~ "tS lrn6D 6TT @ [i;~ci; a;rnLuS 16\J IFrTl
IJJrr~ 6lJ LD rr~(lpLD @ 6\J6D 6)). ~~rr6\J ~ri6D 6lJlL/LD
G ia;rr(B\ci;a;(]6lJ6ifuTt.q.uS 1 ci; . 6lJ LD rr~LD 6D [D [i;~
6TrliJa; lci; ~ri6D 6lJ G la;rr(B\ci;a; @ 1JJ6))rr~. 6Tffi~
tS lG ir6D 6TT G iIFli.J$1[D ~. [D rrffi !b 6D 6))6lJ ci; ~ a;t.q.
!b LD ~rr[D ffi. (B\iI>~ 6l))(B\6lS 'rliJa;(]6TTrr?" 6T~ci; (]a;L
Lrrri. [D rrffi ~6lJIJ~ a;t.q.~iI>6D~ ~6D 6))6lJrTlLLD ~@ JutS l
(]~ffi. ~L(]~(]1JJ !b 6D 6))6lJri ~!b rD rT11JJ [D L6lJt.q.ci;
6D a;6D 1JJ 6T(B\iI>~ [i;~rrri. G i@ ;lIJJa;]ci; W 1F6ifuT6D L
G i[D ci;a;t.q.uS 1@ 2JLD rnlJJrr6l))ffi tS llJ~a;]6D ~ci; ~ri6Lj
G iIFli.J!b 6D LD lJJrr~~ 6Tffi LD ~~6\J !b 6D 6))6lJriU rD i!5l1JJ
LD ~U t)L6D L @ ffi@ JLD ~ ut.q. ~lJJriil>~uS 1 [i;~~.
[D rrLD Lrr[D rr(B\ (][D rrci;$1 IFLD ri(lp6D ~rnlJJ 6l))rTlil>~
(]urr~ ~6D 6))6lJri (Ip~61S l6\J i!5lU tS lLL 6l))LIJJLD lO ci;
a;6lT1ffi ~uS 1ri, ~L6D LD ~rrLriurr~ 6l))LU J(]LD . IJJm jlu
urr6O ""O TiI>~6\J LD ci;a;rn G iIFi!5l6lJrra; 6lJrr@ $I[D rrria;G ir.
~a;(]6lJ ~rrci; ~6\Ja;6D 6TT~ G iIFli.JlL/LD (]urr~ 1fn(B\!b
sonser @ lJrrW 6lJLD ~ a;]6)) LD ci;a;6D 6TT(]a;LIJJLD rra;U
ulJJffiu(B\iI>~ 6TLD t.D ~ !b rrci; i!'6D 6))iI> G ii!'rr(B\ci;a;
(lp6D ~[i;!b rr@ 2JLD , @ lJrrW 6lJiI>~ffit.D ~ 6Ti!5la;6D 6O ""O TiI>
!b rrci; ~6D 6))~ G iIFli.JlJJrr~, ~ (]a; G i[D rliJ~ G ilFffiW
a;]W IJ a; ~lL/!b rliJa;G ir (Itl6))(]LD ~rr ci;!b6D6))~ G iIFli.J1JJ
(]6lJ6ifuT(B\LD6Tffi[D ~(]6))rrlF6D ~a;6D 6TT (lprD IfnLt.q.(]1JJ
6TLD ci; iI> G i!b rT16l))iI>~ [i;i!'rrri. @ ~, 6TLD ~ (]urrri [D L
6lJt.q.ci;6D a;a;6lT1ffi(]urr~ LD ci;a;6lT1ffi tS llJlfo)6D ~a;6D 6TT
lL/LD a;6lJ~iI>~ 6T(B\iI>~ 6TLD ~ a;L6D LD a;6D 6TT~ G ilFli.J1JJ
(]6lJ6ifuT(B\LD 6Tffi[D LD ~ ~6O ""O Tri6D 6lJ 6JrD u(B\iI>~IJJ~.
~~Lffi [D rrLD~u{]U Jrr~[D ~rr G iurr L
a; lLD LD ci;a;61T1~~ U 6m il>~6\J 6lJrrrliJa;uU LL6D 6lJ
6Tffiu6D !b ~ G ilFrr6\J61S l G i6lJt.q.G iurr La;G ir, ~6O ""O T6Lj,
~6D L 6T~ 6T~@ 2J(]LD a;6lJ~ci; 6D [D 6lJrra; @ U U 6D !b
a;]i!5l!b 6TT6LjLD ~@ JLD ~ci;a;LD rrLLrrri. ~ 1F6ifuT6D Lci; ~
G iIF6\J@ 2JLD (]urr~ G i6lJt.q.G iurr G ir G i!b rrLci;a;LD ~6D~~
6D!blL/LD (]i!'6D 6lJci; ~6TT6lJrra;(]6lJ ~@ JLD ~uurrri.
@ 6iJ6lJrrw a;]ci;a;~LD rra; @ ci;a;(]6lJ6ifuTt.q.1JJ G iurr L
a;6D 6TT 6lS '6m rrci; LD (]p;lJiI>~6\Ji!'rrffi ~6lJrT1LLD (]a;rruil>
6Di!'ci; a;rr6O ""O T(lpt.q.lL/LD .
~[D 6\Ja;6lT1ffi tS l[D utS lLLD rr~ !b 6D 6))6lJri ~6lJri a;6lT1
LLD p;rrLD a;6ifuTL u6ifuTLja;6lT16\J @ ffiG i~rrffiw , a;][D [i;~
~LLl.61(B\~6\J ~ LD . 6T[i;~ 6l))LlJJiI>6D !b lL/LD ~!J>LD rra;
a;][i;~~~, ~~rD (]a;rD [D (lp6D [D uS 16\J ~6iJG i6lJrrffi6D [D
lL/LD 6D a;lJJrrrn6lJrrri. 6T[i;!b G i6lJrr 1F6ifuT6D LlL/LD~6D6))
6lJrTlffi LD ~G i6lJ6lT1uS 16\J ~lJrliJ(]a;i!5l ~a;~[i;~ (lpt.q.[i;!b
tS lffi~(]IJ, a;6TTiI>~6\J ~lJrliJ(]a;W LD 6Tffiu!b rD ~6iJ
G i6lJrr i!'rrci; !b 61S lffi ~w ci;a;LD rr~ ~LLL1L6\Ja;(]6TT
IFrrffiw a;6TTrr LD . ~rr ci; ~61S lffi(]urr ~ 6JrD u(B\$1ffi[D
a;]ci;a;6\Ja;6D 6TTiI> i!'6l))ri ci;a;, uuS 1rD a;] p;L6lJt.q.ci;6D a;uS )6\J
~!b rD a;rr~ ~lJJrrriu(B\iI>i!'6D 6))~ G iIFli.J$1ffi[D ~ffi6D LD ,
~6ll(!9ffi(]a; ~rTllJJ ~lJJri ~ro1uu6ifuTLj ~LD . ~iD
6T(B\iI>~ci;a;rrLLrra; U 6)) 6l))LlJJrliJa;6D 6TTci; [!5lU tS lL
6))rrLD .
1990~LD ~6ifuT(B\ a;rr6))uu ~uS 16i) 6TLD ~ ~6ffiI
usorrsflu u ~uS 16\J a;rr6lJ6))IJ6ifuTa;6D 6TT ~6D LD iI>~
~ffi[D ~. (]urr~1JJ 1F~6D L ~@ JU 6lJLD ~[D ~6ffila;
lLD ~6ffiliI> ~6D 6))6lJria;@ !jLD @ [i;~ ~ci;a;rr6))a;L
LiI>~6\J, u6D LuS 1~rTlffi ~Ifo
IliW ~6\J 6Tffiu~ IF[D W ~~
a;LD rra;(]6lJ @ Ji;~~, ~~
~Lffi 6TLD ci; LD @ lJrrw
6lJiI>~rD LD @ 6D LuS 16))rr~
@ 6D LG i6lJ61T1 6D [D 6lJrra;
@ [i;~~Lffi ~t.q.ci;a;t.q. @ lJrr
W 6lJiI>~ffi i!'rr ci; !b 6\Ja;G ir
@ LLD G iU rD [D ~. @ ~~rr6\J
6TLD ~ (]urrlJrr6lT1a;6lT16i), U 6))ri
6lJrruS 16\J utS l6D 1JJ 6D 6lJiI>~
ut.q.(]1JJ a;rr6lJrD a;LrnLD uS )6\J
ff(B\U LL~ri. @ 6D ~IJJ[!5l[i;!b
~rn6))6lJri 6Tffi6D ~ci; IfnU
tS lL(B\, "@ lJrrW 6lJiI>~ffi 6Da;
uS 16\J ~LD ~lJ..j!fj~rrffi
~rliJa;L 6D a;uS 16D 6))lL/LD
@ ci; , ~rliJa;6D 6TT ~rliJ
@ J IT W J 6l J W 6l iT 81T~ [flrrffi ~
6ID& m . @ } ( I} l l iit b u6l))6\J6D 6)). @ 6iJ6lJrrw
!b rrffi G i!b rrLri[i;~LD a;L
6D LD uS 16\J ff(B\u(B\6lS 'ria;
sm res @ [i;~rr6\J, ~6iJ
6lJ6TT6Lj (]U LD tS lffi
2..rh J1b 6ID 6Ti ~r h i@ J @ Jci; 6lJ rr rliJ(] a; rr .
@ 6D !b uurD [!5l ~rliJ
6T6\J(]6))rrrTlL(lpLD a;6D i!'
~~ @ ~rD ~
(lpt.q.6D 6lJ 6T(B\rliJ(]a;rr"
sr ssr W 1fni!5lIJJ~Lffi
~[i;i!'u u ~uS 1ffi @ 1JJ6\JtS l6D ~lL/LD , ~rliJ G ir6TT 6T~
rT1ci; IFrr~a;LD rr~ 6l))LlJJrliJa;6D 6TT [!5lutS lL(B\ @ ~rD
[flrrLD 6T(B\ci;a; (]6lJ6ifuTt.q.1JJ 6T~ri [flL6lJt.q.ci;6D a;6D IJJlL/LD
G ilFrr6\J61S l 6l))6TT ci;$1IJJ@ Lffi, [flrrrliJa;G ir (]LD rD G ia;rrG ir6TT
c n o
~l l . j ~ IT 6l iT l_ rh JlliL
6ID1 l iu S 1 6ID6\ l l l . j t b @ ff, @ J ,
H IT6lJiQ J@ [ n IT60 1
~] ) l 1 J u 6fil 6\ J 6IDfiI) .
IJIJ
6l!D U Lj~ !!i61TU @ ,
lD lT6\J@ U 6ID LW 6U d il,
!!it6l~w
6fil(B!!i6ID 6\JU Lj615la,6iJ .
!!it6l~w tb .
109
www.eelamview.com
-u
s
110
o
~6O O lm b ~!: C66Y r u(j)'IG arr6lil6\) G l!fLiJ
i. LJLJu(!iffi ~ ~. aru. q. c6 Ifn llIU
G luffi{36lJm b. urr6m !ii~O G l)!luSl6\) @ j@ 'i;ffi
0G l5TTc6 G iffirrO G l6\) G iITLiJ~O G l~uu!D p5I . 2 2 ! ! I T
~~~L~ G lu~w ~, ~~ @ ~W ~O G l~
IfG iITLiJ~ffiG ir ~rrc6cfM ~~6lITrrt5l~6lIT
lD rrc6@ jtb.
!5rr~ ffiO G lLc6@ jLLq. 6llLLq6\) srso
G l6U rr ffi tb G l!f6\)6\)ut5lG irO G lG TT. ~W
[lJLlD rrL 6l5lLlD rrLLrrrTffiG ir. LJ~~ffitb~rr~
~0G l6m . G i[lJuG lurr61S1w ~, ~G i6\)c6lTrr!ii
~rT, 6ll!J~6lJrr~, G l[lJ~rr~ G lurr~)!l6lJrT
ffi61Tl~ 6lJ!J6\)rrW ffiO G l5TTU uLq~~6lJrrw
~ ~ . G i 6 l J 6 1 T I G l w ~ ~~0G l6lIT~
~rrc6$1w ~W !J1f G iITLiJ~ffi@ 9tb, @ !ii~
6lJ!J6\)rrW ffiO G l5TTU uLquu~tb ~6lITc6@ jG ir
lD rr!D )!lrfuffiO G l5TT If G iITLiJ~6lIT.
~~@ !Jrr
W J 6 U (Yl I I i m b ~5 r@ . C66Y r5TTc6 @ iIlI-G lw !D
)!ltb, ffiG ir5TTc6ffiL~~6\) <Q !,$1W 6lJ!D O G l[!J~
~@ uu~ @ !ii~ @ !Jrr@ 6lJ(!pffirruSl~
G l[lJrrc6ffitb. <Q !,6lITrr6\), @ !Jrr@ 6lJ~~6lITrT
~uurr6l5lu G iurr~lD c6ffiO G l5TT ~[lJrr6lJ~w
lD rr~ ~G I!J~w ~rrci. @ j6llrrrTC66Y r. G iurr~
lD c6ffiG ir urr~c6ffiuuLL ITtbU 6lJrfuffi@ 9tb
~~ ~6ir5TT~~6\) G iffirr~O G lU 6J!D u~
~w @ J. '
':!llrolllJrT 6 l 5)ffi L6 m -' "i I . . ,ffi ul l 6 i J
2 8-5-1 986 , 4-6 -1 986 <Q !,4 1llJ i Zi ~ ffi 6 1 l l 6 i J .
lD rr6m 6lJU U 6lJtb G i~rrLc6ffitb
~W 6lJO G l!J ~!J~W 61S16\J ~rfuffiG ir U Lq
if;)0G l5ll 6lJ5TTrTlf~O G lW ~p5IW 6l5l LoLJ$1
G l[!J~. ~6lIT 6lJW ~6\) ~rfuffiG ir ~G ir@ 9
6m rT6l. JffiO G l5TT~ ~LLq ~@ ut5lw 6l5l@ ~
O G l6\)U G lU rT!JrrLL 6ll!JrTffiG ir 6lJ!J6\)rrW ffiG ir
~5 rLrr?
~W 6lJW ~ (!P~6\) !ii~w u G lU rT!Jrr
LL 6lJ!J6\)rrw ~rr~ ~~0G l6lITc6 ffi6lJrT!ii~
!ii~~. uG lurr!JrrLL~~6\J G l[lJ~rr~
~6llrTC66Y r G ia;rr~ U rfu@ ) ~~0G l6lIT
<Q !,!'plD rrffi~ G i~rrLL~. ~!ii~c6 ffirr6\)~
~6\) [lJrr~ 6llLLq6\) uSlffi6l. Jtb ffiL@ U U rr
Lrr6lIT @ i>!'p61S16\J~rr~ 6lJ5TTrT!iiG l~~. G i6lJ61TI
G l6lJ5 r _q_W G llD 6\)~ffi [lJL6lJLqc6O G lffiffiO G l5TT~tb~p5I6l. JO G l!Jessrrrr ffic6
IJfip516lITrrrT. ~0G l6\)6lJil1~ ~~O G l[!JW ~p5I6l. JO G l!Ju5)~ U W 6lITrTffi ~6\)
[lJrrLffi61Tl~t5l~, (!P~6lITp5IW !Jrr@ ~~6ffi1)~ ~rrc6@ j~O G l6\)
G llD [iJG iffirr5 r@ <Q !,~~rfuffi0G l6llU . jLo O G lffiU U !D !D~~ ~oow rr6\)
(!PLq!ii~~.
6~6lJrrG l!D ~r66\)rfuffirr !Jrr@ 6lJ~~6lITil1~ G iU G ilD @ U t5l
6\)rr6lIT ~~W ~c6@ jW [lJL6lJLqc6O G lffiLfl~rr6lIT (!Pp5IW LqU LJ~ ~rrc6@ j
~61S1@ l1tb ~O G l6\)6lJrT ~6lJrTffi5TT~ ~6n T1~~6lJlD rr6I!T ~LLuSlL0G l5llc6
ffirr6m 6Jlrrtb. Ltb, G l[lJ!JLo, ~~il1U U O G lLffi61Tl~ [lJffirT6l. JffiG irsrssr
U 6lJ!D p'ij!D @ j 6J!D U ~lD ~ U O G lLW O O ffiO G l5TT [lJffirT~~ U O G lL~
~!Jut5lbG r ~LL~~!D G iffi6\)6\)rrtb u~6\) [lJL6lJLqc6O G lffi ~@ ~~
~~il1~)W if;)0G l5ll@ j0G l6\)W If G iITLiJ~rrrT. ~uG lurr~ !Jrr@ 6lJ~
~~ U rrO G l~ ~!D U 4 c6 ffi6lIT6l. J ~0G l6\)6lJil1~ lD ~lld,ffi~~6I!Trr6\)
ffi6lIT6lJrTffiG l6lJ G lurr6I!T~. ~G l~G l[lJ!Jtb ITlD il1~ ~6iJG i6lJrr
ffiLL~rn ~~tb uSI@ j!ii~ [lJLot5lc6O G lffi~L~ [lJffirT~~6I!TrTrT. [lJrrtb
~rT6l. J a;rr5 rU ~!D @ jc6 ffiLq6I!TU U @ tb 6l5lLw rfuffiO G l5TT ~6lJ!J~
ffi6lJ6I!T~~!D @ j G iffirr5 r@ G iIT6\)@ lILoG lurr~ ~6lJrT ~~!D @ j uSlffi
6\)@ jlil. Jrr6I!T~tb, (!p@ O G llD W rr6I!T~lD rr6I!T ~rT6l5lO G l6I!T~ ~ tb
G lurr~, [lJrr~ 6l5lW U LJc6@ jG ir5TTrr6lJ~5 r@ .
6 jl w rr~ ~0G l6\)ffiG ir-3 [lJL6lJLqc6m $uSl~ ~rrc6@ j~6\) ~LL~O G l~
~5TTU ~ffi@ 9c6@ j 6l5l5TTc6$1w G lurr~ @ jp51U t5lLL 6iJ6lJ5TT6l. J U @ j
~~tb m ffiU U !D !D U U L G l6lJ5 r@ tb ~6I!T ~ 6lJO G l!JG lffirrLO G lLc6
p5IuSl !ii~rrrT. w rr G llD ~~rTU rr!Jrr~6lJO G lffiuSl6\J ~6lJrT @ jp51u
&L LI~ 6 l l O G l ! J Lfl LL~ ~ , ~ ~a;G TT~ ~61S1~
~1f1T~0G l~ sn otorrso LJil1!ii~ G iffirrG ir5TT(!pLq!ii~@ J. ~G l~G lurr6\)
~il1w rr'l!l6\)U u@ j~Lfl~rr6I!T ~ !5L6lJLqc6O G lffiO G lWG llD !D G iffirrG ir5TT
~, uu5)[iJIfuS16\) f1{j)IlJL~ ~0G l6I!T~ G lU rT!Jrrci1ffiO G l6llU . jLo
~~ffi [50G l!J ~LG iffirrG ir@ 9lD rrw G ilTrr6\)61S1u5) !ii~rrrT. t5l~6I!TrT
~rrc6@ j!i61S16\J fF@ uLLG lurr~~rr~ ~U U @ j~uSl~ 6lJ!JL~~
~~, ~ffi ~G lw ~ G llD [iJG ia;rr5 rL
[lJL6lJLqc6O G lffiO G lW ~Lo sn otorrso LJil1!ii~G iffirrG ir5TT (!PLq!ii~~.
@ ~@ l. G ilD rr ITtbU 6lJ~O G l~~Lo @ ~6\J @ jp51ut5lLLrrffi G l6lJ5 r
@ tb. ~Tci. @ j~6\J ~~p5I!D @ j G ilT6\)@ lI(!P~, ~U !D p5I ffiO G l~~~c6
G iffirr5 rLq !ii~G lurr~ ffi5TT~~~ ~L6I!TLq ~6m 6l. J~ G l~O G l6lJO G lW
~1!Rll. u, ~ '6T~6I!T 6l.J6I!lC6I.UT6I!T ~rr6iu ~'
~6I!Tc6 G a;LLG lurr~ [lJrrtb @ jp51U t5lLL ~ 6lJ0G la;ci. ffi~G lLrrO G lITc6
G lffiLL~Lo, ~~0G l6I!T ~ 6lJ~rrffiIfG ilTrr6\J61S1, ~0G l6I!T ~L
G iffirrG ir6lJ~rrffi @ !ii~rr6\) ffiLLrrW lD rrffi ~il1O G lffiw rr6\) u6\)
~6\)c611' G l6lJ5 r@ tb. ~6I!TG l6lJ U !D ~il1O G lffiffiO G l5TT~tb G iffirr5 r@
G iIT6\)6lJ,t16\) ffi6lJ6I!TLo~@ c6@ jLoU Lq lJfip5iuSl !ii~rrrT. U U Lq~~rr~
~[151w G l5Lw rfuffi61Tl@ lltb [55 rLffirr6\) arn rrci. @ jL~ 6 \i >~ ~ ~
ffi6lJ6I!Ttb 6T@~~, ~6iJG i6lJrr~O G l!D ~tb . !9l@ c6ffilD rrffi ~LLuSlL@
6lJySl[lJL~~tb ~6lJ!J~ <Q !,!D !D 6\J ~uG lurr~tb 6l5lw ut5l!D @ jil1w
G i~rr~:Jl!D '
~~,6\)6lJrT ~6lJrTffiG ir, W rr O G lLW <Q !,G l6\)rrlTO G l6I!Tc6@ jLo, ~
~c6@ jtb G iIT6l5llTrrLiJc6@ jLo ~~O G llD O G lW G iffirr5 rL6lJrT. <Q !,c6ffi
'd,rT6lJlD T6I!T, 6l5l@ ~rn 6\)O G lW 6l5lrn !J6l. JU @ ~~6lJ6\)6\), G l~IT~~6\)
6lJ5TTrTlf. :f1O G lW6J!D U @ ~~c6IJfiLqW ffi ~~c6ffi5Tr G lurr!Jrr61Tlffici1L
uSI !iia~rr, G iurr~ lD c6ffi61TlLuSI !iiG l~rr 6lJ lD rrffi @ !ii~rr6\),
~~!D (!pc6$1W ~~6lJLo G iffirr@ ~~c6 ffi6lJ6n T1U U ~6l. Jtb, (!pc6$1W
www.eelamview.com
i o r r s e r 6 l 5 l L L 1 J f f i J f f i m 6 T T ~ L r n t . q . L 1 J r r f f i ~ m [ D C l 6 U ! b w 6 U
@ 6 l j t D 6 T [ 5 ! f i 6 l 5 l L L 1 J ~ m ! f i l l . j t D ~ 6 U I J 6 U n - f f i ( @ j f f i @ j r r l L l J
~ m 6 U i 1 S 1 E i U ~ r n w ~ @ l ! l I . $ l ~ n - 6 l 5 l m r n f f i f f i r r @ l ! l l 6 U @ t D
! f i m 6 U 6 U r r l r n ! f i r n 1 ~ @ 6 U L D r r r n U 6 t m T l .. j f f i 6 1 T i E i U ~ r n w .
. m ! f i f f i @ j ! 6 l L u . 5 1 ( ] j 1 t D C l u r r @ ! f i r r r n ~ d M m L D i 1 S 1 E i U ! ! i L [ 5 ! f i
8 ' t D U 6 U G i L D r r r n w ~ m r n 6 l j f f i @ j 6 U . $ l r n [ D ~ . 6 T E i U
m 6 U U U m L 6 ! l 1 J n - f f i 6 T T m i J f f i 6 T T ~ ~ E i U ~ r n w 6 ! l 1 J 1 f 8 ' r r m 6 U
~ m L [ 5 i ! ' 6 U n - f f i 6 T T ~ @ j ( ] j 1 t D u f f i J f f i ( @ j f f i f f i r r r n L D r r i ! ' r r p > i ! '
~ ~ f f i G i f f i r r ( ] j 1 U U r n 6 l j f f i m 6 T T ~ ~ f f i r r l f f i f f i C l 6 U d M ( ] j 1 t D
6 T r n [ D 6 l 5 l L L 1 J ~ m i ! ' C l u r r l J r r 6 1 T i ~ 6 U n - f f i t . q . i ! ' t D ( ! p 6 U t D
~ 6 U I J @ f f i 6 U r n ~ @ f f i @ j f f i G i f f i r r d M ( ] j 1 6 U p > ! f i C l u r r @ , ! ! i r r t D
6 T ~ n - U r r n - ~ i ! ' m ! f i 6 l 5 l L . r n @ J t D ~ W L D r r f f i C l 6 U ~ u ! b ! 6 l
6 l 5 l 6 U r r ~ ~ ~ , ~ L r n t . q . L 1 J r r f f i C l 6 U ~ u t . 5 1 1 J 1 f 6 l m r n m L l J
6 l 5 l 6 T T f f i J . $ l , ~ i ! ' ! b f f i r r r n ! ! i L 6 U t . q . f f i m f f i m L l J C l L D ! b G i f f i r r G i T
( @ j t D U t . q . 8 ' t D U P > ! f i U U L L 6 U n - f f i m 6 T T U u O O ~ i ! ' r r n - .
2 0 0 0 ~ t D ~ d M ( ] j 1 f f i r r 6 U U U @ j ~ i 1 S 1 E i U ! ! i L 6 U t . q . f f i m f f i
~ r n ! 6 l ! b f f i r r f f i L D f f i 6 1 T l n - 8 ' r r n - [ 5 i ! ' ~ m r n ~ ~ u U m L L l J
o o f f i 6 1 T i r n , C l u r r l J r r 6 1 T i f f i G i T ~ r n w C l 8 ' n - f f i f f i U U L ( ] j 1 , u i 1 S 1 ! b
[ D U U L ( ] j 1 f f i G i a ; r r ~ [ 5 ! f i r n n - . ~ ! D a ; r r r n ~ ~ L l J
i ! ' m 6 U 6 U n - ~ 6 U n - f f i G i T 6 U [ 5 @ u r r n - m 6 U i 1 S 1 L ( ] j 1 f f i G i f f i r r d M
t . q . p > ! f i r r n - . ~ 6 i J C l 6 U m 6 T T ~ ~ E i U U i 1 S 1 [ i J [ D U U L L @ j ! 6 l U
t . 5 1 L L C l U r r l J r r 6 1 T i f f i m 6 T T C l 6 U W u O O f f i f f i r r f f i L D r r ! b [ D
C l 6 U d M t . q . i 1 S 1 [ 5 ! f i @ . t E \ @ j [ 5 i ! ' ~ ! b 8 ' r r f f i ~ C l ! f i r r ( ] j 1 i ! ' t D m L D
6 U ~ ~ u i 1 S 1 ! b 6 l i 1 S 1 E i U f F ( ] j 1 u L ( ] j 1 f f i G i f f i r r d M t . q . p > ! f i ~ 6 U n -
~ L D r n ~6lmIT~ L J r r l ~ 6 I i m _ i ! ' m 6 U
6 U n - ~ 6 U n - f f i G i T , i ! ' r n @ C l ! ! i I J ~ m i ! ' ~ @ f f i . $ l , ~ 6 i J G i 6 U r r
[ "0 n i 6 I D 6 U 6 l J 6 I D ~ U U m L L 1 J O O U C l u r r l J r r 6 1 T i
f f i ( @ j L @ J t D U m L L 1 J O O
G l U I T ! J l I i i L D L1 9 6 U 6 1 ~ i U r r ~ L 1 J r r f f i i ! ' r n 1 ~ i ! ' r n 1 C l L l J
u 6 ! m l l a , @ t D f f i m ! f i ~ @ ~ 6 U n - f f i 6 1 T i r n
U O O m L l J L D r r ! b W 6 U ! f i ! D
@ ! D 6 I D L D I l 4 6 I D L W 6 l J I T f f i r r r n ~ L 1 J r r L 1 J U U r r L m L
1 i > 6 I D 6 T T i Q i i T l 6 1 1 l l . j t D ~ m L D u t . 5 1 r n ! ! i 6 U
~ 6 l 5 l 6 T T . $ $ l ~
Q I f W W ( g 6 l J ~ ( ] t D
~ L D "6 I I T ~ ~
6 1 E i f u u @ 6 U @ @ 6 I D L D W I T 6 U T { 6 1 u S l ! 6 ~ r r n - . . ! ) l ~ $ 6 U
1 i > 6 l J 6 U T t D Q I f ~ i ~ 6 l J l T r r . C l U r r I J r r 6 1 T if f i ( @ j f f i f f i r r f f i
- 1 0 : ~~:=
~ f f i f f i m [ D 6 T ~ m L D , 6 T t D m L D C l L l J 6 l 5 \ L 1 J c 6 a ; m ~ i ! ' @ .
i ! ' m 6 U 6 U m I J U G i u r r W ~ ! f i L D L t . q . E i U 6 T [ 5 ! f i U U O O f f i @ j t D
~ [ D m L D l l . j m L L 1 J 6 U n - f f i m 6 T T ~ G i i ! ' r r l 6 l j G i 8 ' l i . J L 1 J C l 6 U m r ( ] j 1 t D
6 T r n u ~ E i U ( ! : p @ m L D L 1 J r r r n f f i 6 U r n t D G i 8 ' ~ ~ ~ 6 U r r n - .
6 l J i ; i ! ' U U O O i 1 S 1 ~ t D C l U r r l J r r 6 1 T i f f i m 6 T T ~ L D n - ~ @ t D C l u r r ~ ,
G i 8 ' r r E i U 6 U m i ! ' ~ u u t . q . C l L l J G i 8 ' l i . J L 1 J r r L D E i U 6 T i ! ' m r n l l . j t D
! f i r r r n r r f f i C l 6 U If!i;~, ~ ~ E i U ~ G i T 6 T T 8 ' r r l t . 5 1 m W f f i m 6 T T
. r n f f i J f f i m r ( ] j 1 6 l 5 l 6 U r r ~ ~ @ 1 f G i 8 ' l i . J L 1 J f f i a n t . q . L l J ~ ! D [ D E i U
~ G i T 6 T T 6 U n - f f i m 6 T T G i ! f i r r l 6 l j G i 8 ' l i . J L 1 J C l 6 U d M ( ] j 1 t D 6 T r n u
~ L r n , G i 8 ' r r E i U 6 U m ! f i f f i f f i r r L t . q . ~ t D G i 8 ' L 1 J S @ E i U ~ ~ f f i
f f i 6 U r n t D . f f i f f i C l 6 U d M ( ] j 1 t D s r s s r ~ t . q . f f i f f i t . q . a n W 6 U r r n - .
! ! i r r t D G i 8 ' l i . J l l . j t D 6 T [ 5 i ! ' G i 6 U r r U O O i 1 S 1 ~ t D ! ! i r r C l L D
~ u ~ u u ( ] j 1 t D ! f i r n m L D 6 U 1 J e 6 a n L r r @ 6 T r n u ! f i ! D f f i m L D L l J
111
www.eelamview.com
o
..,-
I l J r r ( ] ! J r r Q i \ f f i 6 \ ) [ i ; @ U I ,P f f i 6 T 6 O T f f i ~ @ J
L D ~ @ f f i f f i 6 l 1 1 6 i J 6 I D 6 \ ) . @ 6 l T L D G i u m r f f i
6 I D 6 l T f f i f f i m r L r r 6 i J G i 6 l J L f f i U U Q i \ ~ r n . s r s s r
~ [ i ; 6 I D ~ u S l r n [ 5 6 i J G i 6 \ ) r r @ f f i f f i L D 6 T r n 6 I D 6 O T
G i [ 5 p 5 ] u u Q i \ ! 5 ~ I l J @ . G i 6 l J ! D p 5 ] 6 I D 6 \ ) I l i " t L U
G : u f T L L D r r L L l n T . ~ f f i f f i r l i l l E 6 l l l 6 l T ~ 6 l J 6 I D ! J U
u m i ! 5 a l ~ [ 5 r r r n ~ 6 l J r r f f i .$ l f f i G i f f i r r m r
a l L r n . t W i T ~ ! J I T = W l I l J ! J r r f f i L D r r 6 l J L L ~ 6 \ )
~ ~ f f i m T I l l J r r f f i ~ 6 l J i T @ [ i ; ~ r r i T . s r s r r ~ [ i ;
6 I D ~ l l J r r i T G i f f i r r @ J I T ( .! p L D ~ 5 1 T 1 6 l .J L D 6 I D ! D 6 l 1 1 6 i J
6 \ ) r r ~ 6 l J i T , C B [ 5 i T 6 I D L D l l J r r 6 l T i T . 6 T L D @ = i T L D f f i
f f i r n @ u u t .q ./ F G i l T r r 6 i J 6 I 5 l f f i G i f f i r r 6 T r 6 l J r r i T
f f i r n . ' ~ [ i ; ~ L D 6 O I 1 ~ i T [ 5 L [ i ; ~ r r 6 i J ~ 6 l J i T
f f i r r 6 l 5 l r n C B I ,P ~ r n 6 l T L j 6 i J g w f f i f f i I l i " t L
( ] ; 5 r r f f i f T @ ' . ~ , ~ u L L ~
@ u u t .q . ~ L D f f i r n t S l ! D [ i ; ~ r r C B 6 O T 6 T r n .! l ) J
~ r r r n L D f f i f f i 6 T r C B u l f l f f i G i f f i r r m r L r r i T f f i 6 T r .
~ 6 l J i T f f i m r t .q .U u r r 6 O T 6 l J ! J r r f f i @ [ i ; ~ r r i T .
~ a l ~ C B6 l J 6 I D6 l T G i [ 5 @ J 6 I D I T ! 5 G i ~ r r Q i \ .$ l ! D
t W i T ~ ~ L D ~ r u f L L D @ @ ; i i ~ . [ 5 m r
u r n ~ 6 l J 6 I D 6 O T u C B u r r 6 i J U f f i f f i ! 5 ~ 6 i J
~ L f f i r r i T [ i ; @ ~ l l J r r l l J r f u f f i 6 I D 6 l T 6 T Q i \ ! 5 @ / F
G i l T r r 6 i J 6 I 5 l ~ 6 l J i T 6 T r n 6 I D 6 O T [ 5 6 i J 6 l J W l u u Q i \ ! 5
~ 6 O T r r i T .
f f i u r r ~ 1 T [ i ; ~ ! J a l u r r l f l r n 6 l J r r I ,P f f i 6 I D f f i
6 T r n 6 I D 6 O T U G i U r T 1 @ L D f f i 6 l J i T [ i ; ~ @ . 1 f l .! l ) J 6 l J
6 O T T T 1 i J @ [ i ; ~ f f i r r 6 \ ) ! 5 ~ 6 i J f f i r r [ i ; ~ ~ t .q .f f i
6 1 T 1 r n ' ~ m r 6 I D L D ' , ' t S l ! J L D / F I T r T 1 I l J L D ' U ! D p 5 ] 1 l J
! 9 J T 6 i J f f i 6 I D 6 l T U u t .q .! 5 a l ~ r n . I f l r n 6 0 T 6 l J 1 l J ~
C B 6 \ ) C B I l J ~ r n U ) f f i ! 5 6 I D ~ ! 5 C B ~ t .q .u C B u r r w
f f ! D v 5 ! 6 i J @ ! D 6 l .J 6 l J r r ~ f f i 6 I D f f i W l 6 i J G i 6 l J .! l ) J u
~ .! l ) J ! 5 ~ L D t S l l l J f f i u r r ~ 1 T [ i ; ~ ! J ( ] u r r 6 I D 1 T
6 T 6 O T f f i U t S l t .q .~ ~ ( I f l r T 1 U L j ) . ~ 6 O T f T
g w L D 6 l J r r ~ 6 l 1 1 6 i J @ r n U ( .! p L D G i ~ r r 6 i J 6 I D 6 \ )
l J ..j L D @ " ; ~ [ i ; ~ C B u r r G i ~ 6 i J 6 \ ) r r L D ~ 6 l J i T u ) m r
Q i \ L D u ) m r Q i \ L D ~ r n U ) f f i ! 5 6 I D ~ C B I l J [ 5 r r t .q .
112
~ 6 I D 6 \ ) 5 l J r T 1 r n ~ p 5 ] 6 l .J 6 I D ! J f f i r n @ f f i L D . ~ 6 l J r T 1 r n @ [ i ; ~ u
u m r C B u 6 T L D 6 I D L DG i L D r n a l L D g w L b 6 l J 6 l T i T ! 5 ~ G i ~ 6 O T 6 \ ) r r L b . 1 9 9 0 @ 6 i J
G i f f i r r f f i ' D r r 6 l 1 1 6 i J 1 f l i J ) 6 \ ) r f u f f i r r U U 6 I D L ! 5 ~ 6 l T L D u ) ~ r r 6 O T ~ r r f f i ~ 6 I 5 l 6 i J
6 T L D @ ~ 6 f f i ) u C B u r r ! J r r 5 1 T 1 f f i r n [ 5 r n ! D r r f f i / F I T m r 6 I D L t S l t .q .! 5 ~ [ i ;
~ 6 I D ~ ~ p 5 ] [ i ; ~ ~ 6 I D 6 \ ) 6 l J i T , ~ 6 O T @ u r r ! J r r L Q i \ ~ 6 I D 6 \ ) ! 5 G i ~ r T 1 6 l 1 1 ! 5 @
6 l 1 1 L Q i \ , t S l r n 6 0 T i T f f i r r l l J ! 5 6 I D ~ U u r r i T ! 5 @ f f i 6 i J .$ l u S l r n ' G i u r r r n 6 O l 1
W l r n 1 : ; ; ) 1 T 6 i J 6 l J r n ' [ 5 r r 6 l J 6 I 5 l 6 i J 6 l J L D G i u r T 1 1 l J U @ C B 6 l J L L 6 I D ! J 1 l J
f f i ~ .! l ) J u ! 5 @ [ 5 r r r n 6 l ) ! J ! 5 ~ @ L D L j f f i r n ~ L 6 I 5 l 6 i J ~ r n 6 l T
6 O T 6 l J r r L D . ~ C B ~ C B u r r 6 \ ) 6 l ) ! J ! 5 ~ 6 i J 1 f l ! D [ i ; ~ 6 l J i T f f i 6 l T r r f f i 6 l J ! J
C B 6 l J 6 l l i r J Q i \ L D6 T r n .! l ) J G i l T r r 6 i J 6 I 5 l I l J @ J u U l 6 O T r r i T .
G i @ ! 1 l l J l f l f f i .! l ) J 6 T ~ i T [ 5 L 6 l J t .q .f f i 6 I D f f i u S l r n C B u r r @ L j 5 1 T 1 l l J r f u 6 l T ! 5
~ [ 5 r r L D (.!P6M~ f f i f T 6 l J 6 I ) ! J m r a ; 6 i r ~ 6 I D L D f f i @ ) L D C B 6 l l 6 I D 6 D a ; 6 i r
[ 5 6 I D L G i u ! D .! l ) J f f i G i f f i r r m r t .q . [ i ; ~ C B u r r @ @ ! J r r @ l P J 6 l J L D L r r r f u .$ l f f i
~ L 6 M 6 T L D @ u ~ 4 d ,L r r f f i G i U L D ( .! p r n a l 6 O T ! D ! D [ 5 L 6 l J t .q .f f i 6 I D f f i
~ r n 6 I D ) J a l L D ! D G i f f i r r m r L @ . 6 T L D @ ~ 6 f f i ) @ ~ 6 I D 6 O T ( ' ! p p 5 ] I l J t .q .! 5 @
u 6 I D L W l 6 O T 6 I D ! J @ I ,P U L j f f i f f i ~ L r n ~ u t S l ~ @ l u t S l l l J @ . @ ~ ! D
u r r ! J r r L Q i ) f f i 6 I D 6 l T ! 5 G i ~ r T 1 6 l 1 1 ! 5 ~ ~ 6 I D 6 \ ) 6 l J i T ~ 6 l J i T f f i r n , @ 6 I D ~ 6 l 1 1 L
@ r n @ J L D f f i Q i \ 6 I D L D l l J r r 6 O T ~ r r f f i
~ 6 i J f f i 6 i ) 6 l T 6 T~ i T G i f f i r r s i r 6 l T C B 6 l J m r t .q .
W l f f i @ j L D . ~ ~ ! D f f i r r f f i ~ ! 5
f ' > l l J r r n -U L l ( 5 \ : i ; i 6 l l l > Q f f i r r m 6 l T < : ' s u .
(!)\tb 6l~.wJ' G \ f ' > R l ~ l ! b ~ ool J )
WIT~~J, 1 6 r n b .G l 6 w w ( ) r u s m t .q .u J
u 6 f f i ) ~ L D 6 T~ i T G i f f i r r r n 6 l T a l 6 l J m r
t .q .1 l J I T l i l J r r 6 i J f f i ~ L D @ f f i @ J L D ~ ~
f f i L D ~ 6 T ~ ~ ~ ! 5
~ 6 i J ~ 6 m i T ! 5 ~ I l J @ .
G i ~ ,r r L i T [ i ; @ 6 T ~ r T 1 U 6 \ ) ( .! p 6 I D 6 O T
a ; 5 1 T1 6i J ~~ ~ m r
l4fli f5 I l u r r ~ 6 T U ) c i ; @ ) L D 5 T r ot r or r
( ! p ~ m a ; m 5 I T l J ..j t b 6 T i 5 I r r Q a ; W 6 I T r u
~!D ~ L u ! D j 1 J r r H . m f D Gui ll
~ ~ zu _( ] m
~ 6 I D 6 \ ) l i l J i T @ ~ ! D r T 1 1 l J L D r r ! D .! l ) J ! 5 ~ L
L L D ~ r n 6 I D ! D ~ @ r f u u Q i \ ! 5 ~
~ [ i ; ~ G i [ 5 f f i a ; t .q .6 I D 1 l J @ 6 \ ) 6 l J r r f f i ~ ~ i T ! 5 @ 6 I D 6 l J ! 5 ~ r r i T . @ ! 5
~ L L ~ 6 I D ~ B ' L D 6 I D ! J 6 l J W l [ 5 L ! 5 ~ 1 l J ~ 6 l T U ~ u S l L L D G i B ' r r 6 i J 6 I 5 l 6 l 1 1 L
~ 6 l J ! T 5 T L D f f i @ )G i B ' f T r n 6 O T C B u r r @ , [ 5 6 I D L ( .! p 6 I D ! D / F B ' r r ~ ~ I l J L D C B u r r 6 i J
G i ~ r T 1 l l .1 6 l ] ) 6 i J 6 I D 6 \ ) . 6 T 6 O I 1 @ J L D ~ 6 I D 6 \ ) 6 l J i T G i B ' r r r n 6 O T @ 6 T m G i B ' W I l J
( .! p t .q .G i 6 I J Q i \ ~ C B ~ r r L D .t S l f f i L j ~ 6 I D 6 \ ) 6 l J 6 I D ! J C B [ 5 r T 1 6 i JB ' [ i ; ~ f f i L D C B u r r @
~ 6 l J r T ~ 6 O T @ ~ L L ! 5 6 I D ~ 6 T 6 O Tf f i a l [ 5 r T 1 6 i J 6 l 1 1 6 l T r f u f f i U U Q i \ ! 5 ~ 1 l J
C B u r r @ ~ ~ L L ! 5 ~ r n u ) @ [ 5 6 i J 6 \ ) [ 5 L D t S l f f i 6 I D f f i 6 J ! D U L L @ . @ C B ~
C B u r r 6 i J B ' L D r T 6 T 6 i J 6 \ ) r r ( .! p 6 I D 6 O T f f i 5 1 T 1 g w L D[ 5 6 I D L G i U ! D ! D C B u r r @ f f i r r Q i \
a ; 5 1 T 1 6 i J ~ f f i ! D 6 T L D @ ~ 6 f f i ) f f i r n , G i U L D ! & r T t S l ! J / F 1 f l 6 I D 6 O T 6 I D 1 l J
6 T ~ r T G f f i r r m r L 6 O T r T . @ U t S l ! J / F I f l 6 I D 6 O T ~ 6 I D 6 \ ) 6 l J r T 1 L L D G i l T r r 6 i J 6 \ ) ,
~ L C B 6 5 T f f i r r 6 l J 6 l ) ! J m r a ; ~ f f i ~ .$ l 6 i J .$ l 6 m .! l ) J f f i 6 T r ~ r f u u Q i \ ! 5
~ U U L L @ . @ 6 i J 6 u r .! l ) J Ifl6D U l ! J / F ~ f f i 6 I D 6 l T I f l p S l I l J t S l ! J ~ 6 l T a ; 6 i r
6 T 6 O T f f i ( ] j ~ @ [ i ; ~ G i [ 5 f f i f f i t .q .f f i r n 6 T 6 U 6 l J r r .! l ) J C B a ; L u @ 6 T 6 O T
~ l l J r f u f f i l ~ r n ! D r r 6 i J ~ r r 6 O T f T a ; ~ ~ 6 I D 6 l ] a ; 6 I D 6 l T f f i ( 8 a ; L L p 5 ] r i i @ ~ r f u
U Q i \ ~ @ L D ~ r n 6 I D L D ~ 6 l J 6 I D L I l J @ .
II> wffi l u~6ffi
Q u IT 6 f u od i l u S l 6 1 i J
Q 1 3 W 6 l J 6ffi ' od i l 6 i J 6 l J ( I ! J l b
Q ui Tlw
I J@ (E 6lJL L .60 )[ JW@ J6> @
,~l(D JUJ !bIT6i r J@
6tl'~lfl@ Ull.- i II> 6TI 2 L L 6{ )1 6U
~(E lfJ(8 UIT6D 6 l 1 9 ~ ~ 6 u
1 ITl ~ ~ 6 l J I T B i 6 1 1 1 T /b
6 l J ~ ! 8 6 U 6 I f a r ( ] l i J .
l
www.eelamview.com
. @ C l l i ! > C l l U I T 6 1 ) i ! > 6 I D 6 1 ) 6 l J r T ~ 6 l J r T f f i 6 i T ~ t . q . f f i f f i t . q .
G S ' r T 6 u f f i M T i l J . @ r n @ l G i i l l I T 6 I 1 L U J ~ 6 I D i ! > . @ r f . J p S I u
& : _ L J T ~ Q i \ w . ' . @ [ f > i ! > u C l l U I T i J r T I . : _ L ~ ~ 6 U ~ 6 i J G 6 l J I T
6 l J W i ! > ~ i ! > L D i 9 1 f f i L 6 I D L D f f i 6 I D 6 T T ~ i ! > I T r n G I T L i J . $ l r n
i l J 6 0 1 r T . [ ! i I T @ l W ~ u u t . q . C l l w . . @ i 9 1 6 l J 6 I D i J . @ 6 0 1 ~ i 9 1 f f i f f i I T 6 0 1
6 1 6 0 1 1 9 1 U O O ( ! p t . q . 6 l J 6 I D L U J 6 l S 1 6 U 6 I D 6 1 ) . 6 1 6 0 1 1 9 1 L D f f i f f i @ ! j f f i
f f i I T ~ i ! > ~ 6 I D i ! > U G U [ i J W f f i G f f i I T Q i \ ~ i ! > t 5 1 r n 6 0 1 r T i ! > I T r n
6 1 6 0 1 1 9 1 U ~ ( I t l ( L g6 I D l D W r T M ~ r n 6 1 6 0 1 ! f ; i 6 I D i ! J
6 l J 6 I D L U J ( ! p t . q . I L J W ' 6 I r n i l J I T r T . . @ 6 i J 6 l J I T W i ! > 6 0 1 i 9 1 u o o i J S l
C l l 6 1 ) C l l U J ! f ; i 6 I D i ! J 6 l l 6 I D L W I T i ! > . @ W 6 U L j ~ 6 l J 6 I D L W i 9 1 .
~ 6 l J 6 I D i J f f i I T 6 1 ) ( ! P W C l l U I l 1 f m : _ L ~ 6 I D i ! > ( ! p @ 6 1 1 l f f f i L r n
6 l J ~ [ ! i L ~ i 9 1 . $ l r n i l J i ! > 6 I D 6 1 ) 6 l J 1 J1 9 1 G [ ! i f f i i J W ~ 6 T T 6 l S 1 L
( ! P t . q . w I T i ! > i 9 1 . ~ [ f > i ! > ~ W ~ i ! > I T r n 6 T L D i 9 1 C l l U I T I J m : _ L ~ 6 I D i ! >
. @ r n w ~ 6 1 ) f f i W 6 l S 1 U J f f i w 6 l J m r 6 G 1 T w L D I T [ i J p S l l L J 6 i T 6 T T i 9 1 .
~ f f i f f i I T 6 1 ) U U ~ i J S l 6 U L D 6 G 1 T 6 1 ) I T [ i J W f f if f i m : _ t . q . 6 U i ! > 6 I D 6 1 ) 6 l J
C l l I J I T Q i \ . @ [ f > i ! > C l l u I T i 9 1 [ ! i 6 I D L G U [ i J i l J ~ I T W U 6 l J ~ 6 I D i ! >
. @ r f . J [ ! i I T W p S I u t 5 1 Q i \ 6 l J i 9 1 G U I T ~ i ! > L D I T 6 0 1 i 9 1 . ~ 6 G 1 T 6 l j ,
[ b r T C l l u I T r n i l J ~ t . q . U U 6 I D L ~ C l l i ! > 6 I D 6 l J f f i 6 I D 6 T T ! f ; i 6 I D i l J 6 l j
G I T L i J 6 l J ~ C l l 6 1 ) C l l U J G u w G [ ! i f f i f f i t . q . f f i 6 I D 6 T T 1 T [ f > ~ ~ i ! >
C l l [ ! i l J w ~ @ . f f i I T L t . q . @ l 6 i T . @ [ f > i ! > 6 T L D f f i w L D f f i f f i
@ ! j f f i L D I T 6 0 1 C l l [ ! i I J t . q . ! l ; G i ! > I T L r T L j f f i 6 i r . @ [ 5 ~ W . @ I J I T @
6 l J ! l ; i ! > I T 6 U i ! > 6 I D L U U L t . q . [ f > i ! > f f i I T 6 1 ) W . f f i I T Q i \ ( ! P @ 6 l J i 9 1 W
6 T r t . J @ j U r r r T ~ g) . ) J W . @ ! J r T ~ ~ C l l i J r l j ! i i 9 1 ~ 0 0 a; 6 i T .
i ! > 6 I D 6 1 ) 6 l J f f i f f i s n L ~ L L r f . J f f i 6 I D 6 T T C l l L D [ i J G f f i I T 6 i T 6 l J i ! > [ i J
U U I T i 9 1 f f i I T U U I T 6 0 1 . @ L W 6 T r n w 6 T i 9 1 6 l j C l l L D . @ 6 U 6 1 ) I T i ! >
C l l [ ! i i J w . . @ [ f > i ! > ! f ; i 6 I D 6 1 ) 6 I D U J u L j r f i [ f > @ G f f i I T m r Q i \ es r n ,
Q i \ f f i G 6 l J ~ i J S l 6 U . @ [ f > i 9 1 C l l f f i 6 G 1 T 6 U . $ l L Q i \ ~ 6 l J r T f f i
6 T T I T 6 U ~ @ J U U U U L L i ! > 6 I D 6 1 ) 6 l J r f i r n U I T i 9 1 f f i r r U L j G i ! > I T L r T
U I T 6 0 1 ~ C l l 6 1 ) I T I T 6 I D 6 0 1 f f i 6 i T G i ! > I T L r T U I T 6 0 1 G I T L i J ~ 6 I D W
6 T L D f f i G i ! > r f i 6 l S 1 ! l ; i 9 1 ' 6 1 6 0 1 1 9 1 ~ i J S l f f i f f i I T f f i L D W U t . q .
~ ~ 1 L J i ! > ~ U U 6 I D L U L j [ ! i L f f i f f i ~ @ J L D ~ f f i f f i L D I T L
C l l L r n . [ ! i I T r n 6 l l 1 J 6 0 I T I T 6 l j ~ 6 I D L [ 5 i ! > I T 6 U , . @ r n G 6 0 1 I T
t 5 1 I J U I T f f i l J r n ~ 6 U 6 1 ) i 9 1 ~ t 5 1 I J U I T f f i r f i U J I T 6 l J i 9 1 C l l i ! > I T r n p S l
. @ [ f > i ! > u C l l U I T I J I T L L ! l ; 6 I D i ! > ! l ; G i ! > I T L r T [ f > i 9 1 [ ! i L ! l ; i ! > C l l 6 l J m r
Q i \ W . [ b r f . J f f i 6 i T 6 T 6 U C l l 6 1 ) I T W . @ ~ 6 U ~ W ~ W I T 6 0 1
( ! P t . q . 6 I D 6 l J 6 T Q i \ f f i f f i C l l 6 l J m r Q i \ w . . @ [ 5 ! ; J j f f i f f i t . q . 6 0 1 r f . J f f i @ ! j f f i
F F Q i \ G f f i I T Q i \ ! l ; i 9 1 C l l u I T i J I T Q i \ w L D 6 0 1 ! f ; i 6 I D 6 1 ) W I T f f i f f i I T 6 l J i 9 1
. @ 6 U 6 I D 6 1 ) G W 6 l I T i 6 U ~ 6 l J r T f f i 6 I D 6 T T U U I T i 9 1 f f i l T U U l T f f i ~ 6 l J r T
f f i 6 T T i 9 1 G U [ i J C l l i l J I T r f i L W ~ u u 6 I D L f f i . $ l r n C l l i l J r n . [ ! i I T r n
6 l S 1 6 1 ) r f . J f f i 6 I D 6 T T 1 f f f i L Q i \ 1 f I T I T U t 5 1 L L I T 6 l J i 9 1 . @ [ f > i ! > U
C l l U I T i J I T L L ~ 6 I D i ! > ! l ; G i ! > I T L r T C l l 6 l J r n ' 6 I r n i l J I T r T . i ! > 6 I D 6 1 ) 6 l J r T
. @ 6 i J 6 l J I T W G I T I T 6 U g) . ) J w C l l u I T i 9 1 ~ r f . J . $ l [ f > i ! > G u m r
C l l u I T I J I T s r f i f f i s r f i 6 U ~ 6 l J W . @ 6 T T ! f ; i 6 I D 6 1 ) ~ ~ f f i I T r f i U J I T f f i f f i
s n L 6 l J 6 T T r T [ 5 ~ f f i f f i 6 l S 1 6 U 6 I D 6 1 ) . . @ [ 5 i ! > 1 f I T W U 6 l J ~ ~ r n
C l : P 6 1 ) W ! ; J j 6 I D 6 1 ) 6 l J r T~ 6 l J r T f f i 6 T T i 9 1 . @ 6 1 ) L U l W U u [ i J 6 I D i l J I L J W ,
6 T W L f ) @ G f f i I T m r L [ ! i W t 5 1 f f i 6 I D f f i 6 I D U J I L J W C l l [ ! i i J t . q . W I T f f i
~ 6 l l ! f i I T 6 l I T i f f i f f i f f i s n t . q . W ! f i I T f f i . @ [ f > i ! > i 9 1 . G f f i I T m r L G f f i I T 6 i T
6 I D f f i i J S l 6 U ~ W ~ I L J W 6 l S 1 L I T ( ! p w [ i J U l I L J L r n s n t . q . U J . @ 6 1 ) L
U l U J u u [ i J w w ! ; J j 6 0 1 i 9 1 [ ! i 6 1 ) 6 I D 6 0 1 C l l U J I T ~ i J S l 6 I D i J C l l w I T
G U r f i ! ; J j I T f f i 6 I m r r n r I T @ [ ! i I T L Q i \ f f i f f i I T f f i 6 T 6 I D i ! > I L J W G I T L i J
C l l 6 l J 6 l r 6 T ~ ~ ~ ~ 6 0 1 ~ ~ r n
. @ [ 5 ~ W . @ I J I T @ 6 l J ! l ; 6 I D ! ; J j 6 T L D i 9 1 L D m r o o 6 6 l [ 5 i 9 1
~ u t 5 1 , 1 T r f i ~ ! l ; ~ 6 U ~ i ! > I T 6 0 1 L D I T [ i J ~ 6 I D ! f i f f i
G f f i I T m r Q i \ 6 l J [ 5 i ! > i 9 1 .
. @ ! l ; ! f i 6 I D f f i W ~ [ i J L j ! ; J j L D I T 6 0 1 ! ; J j 6 I D 6 1 ) 6 l J r f i r n ~ t . q . L D 6 0 1
6 l S 1 u L j 6 I i 9 1 6 l J l T f f i ~ 6 i T 6 T T i 9 1 6 T r n U 6 I D i ! > 6 T 6 U C l l 6 1 ) I T W
~ p S I [ f > ~ f f i f f i C l l 6 l J m r Q i \ w . ~ m r 6 I D L D i J S l 6 U [ ! i L [ f > i ! > i 9 1 C l l I J I T
f f i ~ ! f i 6 0 1 L D I T 6 0 1 I T W U 6 l J ~ ~ r n t 5 1 r n ~ [ ! i I T 6 i T i ! > 6 I D 6 1 ) 6 l J r T
f f i 6 I D i ! > ! l ; i 9 1 G f f i I T m r t . q . [ f > i ! > C l l u I T i 9 1 t 5 1 r n 6 l J L D I T W
i ! > 6 0 1 i 9 1 L D 6 0 1 ~ r n r r T 6 I D 6 l J G 6 l J s r f i U U Q i \ ~ ~ 6 0 1 I T r T . ' . @ [ 5 i ! > U
C l l U I T I J I T L L ! l ; 6 I D ! ; J j ( ! p r n G 6 0 1 Q i \ ~ i 9 1 [ ! i L ! l ; i 9 1 6 l J i ! > [ i J U l i l J [ f > ! ; J j
G i ! > I T ! ; J j 6 I D 6 1 ) 6 I D L D . $ l 6 I D L f f i L D I T i J S l r n , ! ; J j I T r n . @ [ f > ! ; J j
! f ; i 6 I D 6 1 ) 6 I D W 6 l S 1 L Q i \ I T I T ! ; J j I T l J r n r ~ C l l u I T I J I T s r f i U J I T f f i
I T m r 6 I D L i J S l w ~ o o f f i @ ! j L r n ! f ; i [ i J f f i 6 l j W , u 5 1 ~ 6 l J m r t . q .
i J S l 6 U G l T r n w . $ l I J I T L D L D f f i f f i 6 i r L D ~ ~ i J S l 6 U C l l I T 6 I D 6 l J G I T L i J
6 l J @ W i ! > I T r n 6 l S 1 u u w ' 6 1 6 0 1 i ! > 6 0 1 i 9 1 L D 6 0 1 6 l S 1 U 6 I D U
~ . l 9 9 3
, @ W f f i r r w U U L L C l l u I T l I T f
s r f I B > 6 i I 1 ~ [ ! i 6 \ ) ~ ~ l T L r r
U f r 6 G T f f i . 6 \ ) [ 5 # ) l 6 I D ! l U J I T L W
~ ~ ~ . . .
~ f b t 5 1 m 6 O l r T 6 T m ~ U ~
6 l S 1 @ U L j m r r n r 6 I D L [ f > i ! >
C l l U I T I J I T ~ f f i 6 i r I T I T r T [ 5 i ! > i ! > I T
f f i 6 l j t b , U I T ~ U U L L L D f f i
f f i s r f l r n ( ! P r n C l l 6 0 1[ i J i l J W
I T I T r T [ f > ! ; J j ! ; J j I T f f i 6 l j C l l L D( ! p @ 6 I D L D U J I T f f i . @ f f i w ' 6 T r n w
s n p S l W 6 I D ! ; J j C l l L D [ i J f f i m r L s n ! D W L f ) 6 T T 6 T 6 0 1 f f i ! f ; i 6 I D 6 0 1 6 l j
U Q i \ ~ ~ W i 9 1 .
' 6 T L D i 9 1 C l l U I T I T I J I T L L W . @ r n W ~ 6 1 ) f f i ~ i J r f . J . $ l 6 U
~ W r T [ 5 ! ; J j ! f ; i 6 I D 6 1 ) 6 I D U J ~ 6 I D L [ f > ~ f f i . $ l i l J i 9 1 . @ 6 i J 6 l J I T W
6 l J 6 T T r i " [ f > i ! > t 5 1 6 l r L j 6 T L D @ L D I T 6 1 1 I J r T f f i @ ! } 6 I D L W , L D f f i f f i @ ! j 6 I D L U J ,
F F f f i r f . J f f i 6 I D 6 T T L D ~ f f i f f i I T L D 6 U 6 I 6 i J 6 l J I T W . @ ! l ; ! ; J j 6 I D f f i U J U ~
U I T 6 l J r f . J f f i 6 I D 6 T TG I T L i J U J ( ! P L q . . $ l i l J i 9 1 . . @ 6 l l r T f f i 6 I D 6 T T 6 I m C l l i l J I T
~ [ ! i I T 6 i T ! ; J j r T L D W i ! > m r t . q . f f i w ' 6 T 6 0 1 ~ ! ; J j 6 I D 6 1 ) 6 l J r T
G I T I T r n 6 0 1 6 I D L D , U l W 6 l J U J ~ 6 U [ ! i I T W t 5 1 6 I D t p f f i 6 i T 6 l S 1 L L
C l l u I T i 9 1, ' U I T 6 l J W G I T L i J w f f i s n L I T i 9 1 ' 6 T r n w G I T I T 6 U 6 6 I
U~ . . . . ! b r , m d g6 8 1 T b 1 j
$ I ! i 1 l ) L ~ ! ! i I T 6 \ ) . i t i i l l G l 6 1 l l f T
~ gul T &u6 i l ~ 6 \ > m J ~ ~
I 5 J J U I T s , f f ! W t T 6 l J j J t 8 ! ! i I T 6 i l l ! f i l
@ ) ~ ! ! J u ! B U J T u n L L ~ 6 ! O ! b ~
G l { f J I T L f r r r , ! b I
l D L ! i > f J j ( 8 6 1 J t i n ' m ( B i l l .
, ~ [l
1 1 3
www.eelamview.com
114
611TrnT.aTUITIf16irr 6Um j>ffi6Gla; 6T6GT6Gl6IITuS1a;
6ljtD fFiT!is~@ . 6T6GT Q[D51GU aTUIT~
~6Gl6U!is~ lO~~iT ~6IITITiT. ~6UiT ~[iJ
[!5llJ.J Q8'IT[iJQuITy5l6lja;6iT (.!l)JTGU6U~6l5lGU
6U[i;~6Gl~) ~uu~CBlJ.J Q[D51GU u~[i;
~6IIT. 'a;6GlL~ .!)Jcil !J!is~tD ffi@ jtD
6U6Gl!J 6T6GT lO61lirr~a;ITa; [DIT6Gr CBulT!JIT
~6GT' 6T6GT[DaTUIT~6Gr 6l)!J ilL6Gl[f6GllJ.J
6T~ITM G18'rr6iJ6oo.lrrtb. ~6UJ6IIT
6lJffi ~~GU6\lrrtb ~ G18'rr[iJ
a;6iT 6T6GTQ;!;~ iJG)iTffiCD ~6IIT.
~ffi\!is@ 'ua;6U!is51ffiJ$l6GT' 6U[f6UITIDJ
6T6GT6Gl6IIT ~a;iT 51!is~@ .
aTffia;lOITa;cF Q8'IT6GT6IITITGU, ~[f:~
lJ.JIT6ITiTa;6Gl6IT CBlOIT~lJ.J6UiT a;cil6GT 6UIT~
ffi6Gla; 6U[f6UITIDJa;6Gl6ITCBlJ.J, ~[i;~ [DITLa;
cilGU [DIT6Gr aT[iJ[!5lcF aTW 6GrIDJQa;IT61lirr~
!5CB~6GT.
~[iJQa;GU6UITtD 6jl a;IT[fGm tD
!5~@ . 6TlO@ ~ITlJ.Ja;!is~GU 51ffiJa;6IT
6UiTa;6iT ~uCBuIT@ 6TtD6GllO uS1a;6ljtD
Qa;ITffi\6GllOlJ.JITa; [DL!is~ffiQa;IT61lirr~!5
~rriTa;6iT. ~LOa;6iT U~lJ.J G18'LiJ
~a;6iT ~6iJ6UUCBUIT@ u!is~rTl6Gla;a;61T1@ 2JtD
.!l)JTGUa;61T1@ 2JtDQ6U61T16U!5@ Qa;IT61lirr~[i;
~6IIT. 6jl a;LL~~GU 1958 GU [D6GlL
Qu[iJ[D ulJ.JffiJa;[f ~uS1W iT uffi\Qa;IT6Gl6U
a;6iT u[iJ[!5l [DIT6Gr u~ffiCD CB[DiT!5~@ . ~~
~a;~ffl6iT 6T!is~6Gl6IIT Qa;ITrlOIT6IIT6Gl6U
GllLJlOIT? ~GU ilL~ G1ffirr61lirr
~!5~ 1"I,6Gl8' Q8'LiJlLJtD 6jl t5l[fITlOGm
6Gl[f~ ~L~ 6T@ Ut5l Qa;IT~lJ.J 51ri.JID6IT6UiT
a;6iT 6T~ .run~ ~6GT
[DrriTa;6iT. UIT6m [i;@ 6Gl[D 6T6GT[D @ L!is~GU
@ !5~ 8'tDU6UtD [DL!5~@ .
6TtD6GlU: 6Uy5lUUffi\~@ $l6GT[D Qu[iJCB[DITiTa;61T16Gr lO6IIT ~
~;i;~@ . 6T~6Gla;lJ.J ilLlJ.J~6Gl6UuS1GU @ !5~IT@ 2JtD lO6IIT~IT
@ 2JtD, Q8'lJ.J6UIT@ 2JtD, ~6UiT uS1a;6ljtD 6T61T16GllOlJ.JIT6IIT6UiT.
6JIlJ.JIT~ ~6Gl6Ua;6iT-Ol 8'lOrTlGU [D6GlLQU[iJ[D 8'tDU6UtD
6jl6Gr6Gl[DlLJtD @ ffiJ@ j @ j[!5lUt5lffi\6U@ QUIT!is~lOIT6IIT@ . CBuITrTlGU
@ [D!5~ 51ffiJa;6IT @ [fIT~6U 6l)[fiTa;61T16GT ilLL@ 2Jffi@ j 6TlO@
CBuIT[fIT61T1a;6iT ilLrTllJ.J LDrTllJ.JIT6Gl~ Qa;ITffi\ffia;ITlOGU6l5lLL@ L6GT,
51[!)6UffiJa;IT CB~51lJ.Jffi Qa;IT~6GllJ.JlLJtD 6TrTl!is~!5~6IITiT. @ [i;~cF
Q8'LiJ~ ~6Gl6U6UrTl6GT a;IT@ a;(@ )ffi@ j 6TL~lJ.JCBuIT@ @ [i;~ 6l5lL
lJ.J!is6Gl~ ~6UiT a;61lirr~!is~!5~rriT. 6jl [DITL~6Gr ~51lJ.Jffi Qa;~
6T6GTU@ uS1a;6ljtD L1~~LDIT6IIT@ . 6TLD@ CB~8'!is~6GT Qa;IT~6GllJ.J
CBruIDJ [D~6IITiT 6TrTl~ITGU 6TlDffi 6T~6[)C6lJ.J CBa;rrutD 6U(}nIT,
~CB~aUIT6U!is~IT6Gr ~(i;[DITLffi\ lOffia;(@ )ffi@ jtD @ ffi@ jtD.
~CB~auIT6U 6jl @ [fIT~6U 6l)[f~6GT ilLL@ 2Jffi@ j ilLrTllJ.J LDrTl
lJ.JIT6Gl~6GllJ.J [DITtD Qa;ITffi\ffia;CB6U61lirrffi\tD 6T6GTIDJ1fn.[!5llJ.J~6Gre!P6UtD
~6UrTlm 6l5l!is~lJ.JIT8'lOIT6IIT uffia;tD 6jl6GT6Gl[D ~[!5llJ.Jffilfn.~lJ.J~ITa;
@ (i;~@ .
6jl(ll; [DIT6iT ~6Gl6U6U6Gl[fcF 8'[i;~ffia;cF Q8'6GT[!5l(i;~CBuIT@ ,
CBa;6m 6i.l [fITm " ~6UiTa;6iT 61l[fcF8'IT6U6GlL(i;~ Q8'LiJ~ ~6U6Gl[f
6U(i;~~'L[i;@ 6l5lLL@ . ~6IITITGU Q6U61T1uS1GU CB6UIDJlJ.JITffi@ jtD
~cFQ8'IiJ~ Q8'6GT[D6GlLlJ.JIT~ CBll'[ftD. a;61lirra;6iT 516U!5@ a;6UffiJ
$luS1[i:,~6IIT. ~(i;~cF Q8'LiJ~6GllJ.J ]
CBll'[f~wIT a; Q8'ITGU6U [fITm " 6T6GT[D -
QUlJ.J6IIT[f ilLcF8'rTlffia; @ lJ.J6UIT~
LD6IIT~6[)6UuS1GU, [f:61lirrL a;IT6UlOITa;
[fITm " ~6UiTa;(@ )L6GT uW $l 6jl6GT
[DITa;ffi C661TffiJa;cilGU ~6GT[D Q6UU.
CBa;Gm w 6l5lffi[fiT, Q6Uu.CBa;Gm GU
[fIT~IT ~$lCBlJ.JIT6Gl[fuu[iJ[!5l [f:61lirrL
CB[D[flOITa; a;6Gl~!is@ ffiQa;IT61lirrCBL
uS1(i;f!'ITiT. @ 6Gl~6Gl6U~@ [fITm "
~61lirr6Gl6m ffi@ j 6JCB~IT [DL(i;@
6l5lLL@ 6T6GTU6Gl~ =$l~@ ffi
Qa;IT6OiirCBLCB6IIT ~6l5l[f, ~(i;~cF
Q8'LiJ~6GllJ.J ~uCBuIT@ CBll'[f~
lJ.JITa; 6Till~LtD ~6Gl6U6UiT Q8'ITGU
6UCB6U @ GU6Gl6U. @ IDJ~uS1GU 'CBuIT
[fITLL 6UIT~ffi6Gla;uS1GU lOLffi\106GT[!5l
@ jffi\tDU 6UIT~6l5l@ 2JtD [fITm " uS1a;
6ljtD 6Tcil6GllOlJ.JIT6IIT6UiT' 6T6GTIDJ
(IJl~!is~iT. CBa;Gm GU [fITm " ~6UiT
a;6iT 61l[fcF8'IT6U6GlL(i;@ 6l5lLLITiT 6T6GTU6Gl~ t5l6GrL1~IT6Gr 6T6GT6IITITGU
(IJl@ 6GlLDlJ.JITa; ~[!5l[i;@ Qa;IT6iT6IT (IJl~(i;~@ . ~6IITITGU, CBa;6m GU
[fITm " ~6UiTa;6iT CB[DITILJ[iJIDJ, @ j[!5lUL.))LL a;IT6IltD6U6Gl[f @ lJ.J6IlIT
~~6Gl6lluS1GU @ !5@ , uS1a;ffi a;ffi\6GlLDlJ.JIT$llJ.J t5l6GT6IITiT 51$lcF
6Gl8'ffia;ITa; ~@ lUUUULLITiT. 5161l[DITLa;(@ )ffi@ j LDLffi\CBLD ~6UiT
ilLuS1L6GT @ uuITiT 6T6GTU@ Q~rTl(i;@ tD, ~6UiTt.D@ 6Gl6U~~
~6IT6l5l5i.l6llIT~ u[iJ[!5l6IITITGU ~6GTlO6IIT6Gl~ ~[iJ[!5lffiQa;IT6iT6IT
(IJl~lJ.Jm oGU ~6l5l!is~6Gl~ uITiT!is~ QUIT@ @ ~IT6Gr CB[D51ffi@ jtD
6jl6iJQ6LIT ~6ITU~a;(@ )tD CBuIT[fITcila;(@ )tD ~~iT 6T6IIT 61l[fcF
6 i@ ULj 6U' m 6n 1 l T 6ID L~? i
( l 5 UIT~ITf if il f f i6iT
Ur r @ & f f iUULL
l D a, f f i 6f il 6& r
( Y l 6& r 1 ] 6m m [DLD
( Y l @ 6ID l D W f T f f i
r @ a , ( ! h W -
www.eelamview.com
Irrrm 6lJ1b ~@ 6lS1ffiG ffirr6lr(tb G lurr~ ~m 6ll6lJrT16G r
@ ~w lb~6i) 6JlD u(5\tb 6lJr;1 6T1b~m ffiW ~rrffi @ ffi
tb 6T6G rU m ~ 6T6G r~rr6\J LjrT1[i;~G ffirr6lr6TT (P14[i;~~.
G lLD )2Jtb lTr;m m L[!>L[i;~ G ffirrr;m 14 ffi tb
ffirr6llU U ~uS)6i) LD 6G rm rrrT16i)6TLD ~ ~O O ffi6lr ffiLm LD
uS)6i) FF(5\U L(5\ffi G ffirrr;m 14 [i;~ ITLD W tb ~rfu !& l6G rlD
[!>rr6G r G lU rT ~6lJrTffi6TT~ ffi6lJm 6llu5'~Ib~rr6i) 6T~rT1
uS)6G r u~rfuffillb~rrffi ~r;16i) 611!TlFlTrr61j ~m L[i;~
6lS1LL~rT. ~6iJG l6lJm 6TT [!>rr6G r ~m 6ll6lJm !T G l[!>rT16i)
1T[i;~Ib~ G lurr~ ~6lJ!TIT6i) ;)U U 14lL1tb G lffilTU U U L
(P14lL1LD rr?, 6T~ [!>1T6G r !& lm ~ffi tb ~6TT6lS1lD
G lffifTU tb @ [i;~~. ~6iJG l6lJm 6TTuS)6\J G Ttii~ffi ffirr!Tm Tlb
m ~lLItb G ITIT6i)6ll61jtb (p14w rr~. ~m 6ll6lJrT ~6lJrTffi6lr
<Q !,!Ttbulb~6i) G l[!>!T14W lTffi lTr;m m Lffiffi6TTrfuffi61l16i)
!& l6G rID J 6lJW l[!>LIb~w G lU IT~ G lLD lD p5lU t)lLL~
G lulT6G rlD @ !pU Ljffi(ffi @ LLD 61I1ffiffirr~ G ITW lD U LL
6lJ!T6lllTlD m lD !& lm ~lb~ LD ~tb <Q !,ID J~6i) ~m L[i;~~.
LD m T6lllTlD ID Jffi ffiITL(5\U U ~uS)6i) @ [i;~w @ !TIT~
6lJ1b~L6G r lTr;m m L [!>L[i;~ ITLD W tb 'm 6lJ6G r' 6T6G rlD
G lulT!Trr61l1 611!T1F1T1T61j~m L[i;~G lurr~, ~6lJ!T~
6lS11b~Lm 6ll 6T(5\ffiffi C!P14W IT~ 6T~ lTr;m m Lm W
6lJW l [!>LIb~w G U rrID JU U IT6TTrT ~p5l6lS1Ib~G lurr~,
~m 6ll6lJ ffi ffi G lffirrutb 6lJ[i;~ 6lS1LL~. 6J6G r 6T(5\ffiffi
(p14w rr~ 6T~uG lulfl, 6TU U 14W rr6lJ~ 6lS11b~Lm 6ll
6T(5\ffiffi G l6lJr;m (5\tb 6T6G rID Jtb, @ 6i)m 6llG lw 6i) ~rr6G r
6lJ[i;~ 6T(5\U U ~lTffi G ITIT6G r~G lU IT~, ~m 6ll6lJrT16G r
0
,roc~ ~6TTofilL (!PIlfW ITII'. gLID J~w rr~ ffiLLm 6TT
- - : < J uS)6G r t)l6G r ~~ ~~
~ 6ll)LD Iii@ )tb ~(8 i L6i) 6T(5\ffiffiU U LL~.
(8 IT>~tb 6T61TI6ll)LD ff,(Li: J ~6TT6lS1L c!p14w rr~
<Q !,(m LD ffi tb ~G l~
6T(B ~~1ii8 rrLLrr6l!T 6TW ~ G l)!i!Ttb 6T61I1m LD ffi tb
6T(5\Ib~ffiffiITLLIT~ i6ll)6\)6lJIT ~6lJIT a , Iii@ )
iW 1~W ~lftb
6TLD ~ ~m 6ll6lJrT ~6lJrT
ffi(ffi ~uS1!p!pG l~lTtb
6fm G 1(lJ6iJtlllltb 6T6G rG lD 6G rID JtbffiLm LD U
U LL~. @ G iJ6lJITID JG l~1fl
w fi; ~ 6T6G r~
G 1u tb G U ITID JuLjffi tb
~uurr6i), ~6lJ!T~ LD ~~ G l[!>W (ptb, G lurr!Trr61l1ffi6lr,
LD ffiffi6lr t.8 ~rr~ urT161jtb, W IT L ltb 'ii)U t)lL(P14W IT
~m 6lJ. 6T[i;~ 'ii)U Lj6lJm LD lLILD lD ID J G J5lLrr(pw lD lfl
(8 W IT(5\tb gLW rT[i;~ G [!> 8 i!TIb(8 ~IT(5\tb 6lS1(5\~m 6llu
(8 ulTm !T 6lJ~[!>LIb~tb ~m 6ll6lJrT ~6lJrTffi(ffi U
t)l6G r~rr6i) ~m~lb~ LD ffiffi(tb 'ii)6irrp5lm m T[i;~,
G ~ITLrT[i;~tb G u tb U 6lltb G llTrTU G lU ITLD lTffi@ [i;
~1T6i), !& lIFITW LD lTffi 6Trfuffi6lr 6T6i)G l6llrrrT1~~tb '~lTw ffiffi
ffi~61j' [!>~6lJrr tb.
8 L6ll)LD U U LL~.
n r -
-~-'
115
www.eelamview.com
lil@Ju~rllo ~IDID(lG:bIlQin
Q8-LUGtJ, dio c iJ . 610U rilL I ) c b J
L~ &l~ilji:1,m~)ro ~ ~
11 ( ] lf f iL( 5 iu5 iI JI T j1i 9 G i6 ' U Jo' om~6 irr !i)liij1i @I 1il
:D ~rr6 1lM Lg ru ~ ! 9 w t b Q u~, ~mlD
( ; ] f f irr6 1lM Lg f f ic 6 1~@.
U LLI n G U d J~6 lJrT f f ,~t D I f LLLD U Lg ~:' 5 6 lJrT f f i~t D
f l_ jrf uf f if f i [ lirr6 lJ6 f rr6 mLD w rrg ). )lt D I f LL 19 J@Jf f if f i~ ~~6 I lT rr
~t D :' 5 u5 i\ p LD f f if f i~f f i@j ~6 lJrT f f i6 T T @ 2 . _ rT l6 mLD f f i@S f T
~@S J [ D rrLL6 l. jt D urr@f f irruy u Q ud J! J)J~ :' 5 1J6 l. jt D
Q a ow :' 5 ( ! p w d Jlf lf f im 6 T @6 lJll. . jt D G i6 lJd Jp S l f f LLg f f i G if f irr( 5 i~
:' 5 ~ru@6 D .
:' 5 u5 i~ LD f f if f i~6 f rr 2 . _ rT I @LD f f i@6 T T G i6 lJ6 f rrG i[ ! . J( 5 if f i
f f i6 l. jU :- , lliW ~rT = W ~rT I @LD f f i@G lT ~@6 D [ D rrLL
6 l. jt D ,:n rr[ i; ~w 6 lJ~u. 5 I ru, :' 5 u5 i~~ :' 5 @6 D 6 lJrT f f im I f rr~
6 1Jf f i 6 lJ~( ! P @~u. 5 I ru [ D L~~LU C 8 U rrlJrrLLrf uf f i~t D
C 8 :' 5 rrrurow t mL[ ! ; :' 5 6 1lT .
~' 6 I lT p :; rrW f f i 6 lJ~ll. . jt D I f rr~6 f lf f iU l] urrlJrrLLrf uf f i~LD
mrf uf f i. ilT U C 8 urT I 6 llT 6 lJrr:' 5 ~~6 f rr :' 5 u5 i~ . @6 I lT rw ~uy f f i( ] lf f i
U W 6 f rrU LL6 I lT .
:' 5 u5 iW rT :' 5 rrW f f iLD rr6 llT 6 lJLf f i f f i $ 1W I i; $ 1ru 6 l1I 6 lJ8 ' rr
w ro ~~ 6 T 6 f rr~ G iuw rT l6 iJ ~LLu5 iLL I f lrf uf f iS f T f f i
( ~Lg C llw d J~rf uf f im ( y l6 D LD :' 5 rrW f f i LD 6 1lM ~f f ic 6 llJu5 iuy f f i
0 ~m6 1T rT 6 I lT @. p :; rrLLg f f i urr@f f irruq 6 T 6 f rr! J)J G ia orrru6 1S 1
:' 5 u5 i\ p ' . @6 I lT rw ~uy ( ! p ( 5 if f ic 6 1roLU U LL@.
:' 5 u5 iW rT :' 5 rrW f f i LD 6 1lM @= f f i f f irrli; f f i6 l. jLD :' 5 u5 i\ p
. @6 I lT rw ~u@u~:' 5 ( 5 i~@ :' 5 u5 i~ LD f f if f i@6 T T f f i f f irru
116
- - - - - - ~- - - - - - - . - . - - - - . - - - -
urrd Jp J6 l. jt D . @6 U T I C 8 6 lJ! J)J 6 lJ~u. 5 I 6 iJ@6 D 6 T 6 f rr~ ~@6 D
u. 5 I ru ~ll. . J:' 5 LD 6 J[ i; ~u ( ] lurrlJrrLg w :' 5 u5 i~W 6 l1I ( 5 i:' 5
@6 D U Lj6 1S 1f f i@6 1rT UU W rf uf f ilJ6 lJrr~f f im 6 T 6 I lT ( ! p ~~@1J
@j~~, 6 lJru6 D lJllif f im ~:' 5 roll. . jL6 f rr ~y S l~G i:' 5 rr~f f if f i
( ! p @6 I lT rf ,:' 5 @ I f lrf uf f i6 1rT U C llurT I 6 llT 6 lJrr:' 5 t D .
. @[ i; :' 5 8 0 1f ~~~LLrf uf f im w rr6 lJd J@~ll. . JLD :' 5 ro( 5 i
G iurrLg w rrf f ic 6 1 a urrrT ~! J)J~
:' 5 ~@:' 5 u L5 1lJf f iL6 1I T LDG i/ F W @
I f LD rr:' 5 rr6 llT U urr6 m:' 5 I i; @j 6 lJ~
f f irrLLg ( ] lu8 0 lli6 lJrrrT ~@:' 5
P :; L~~ ~1J[ i; :' 5 1J I f LD rr:' 5 rr
6 1I T f ,! ; @f f i@j I f lrf uf f iS f T ~ :' 5 @6 D
@U lf f i@j ~6 mw uLj 6 lS l( 5 i~
@f f i f f irrf ,! ; ~ f f ic 6 1~rrrT , :' 5 6 m6 D 6 11iiu. 6 1ib . ( B I D I T U I T 6 \ )~ i@6 mib
6 lJrT L5 1I JU rrf f ilJ6 f rr.
LD rr6 l1lJ6 f rr. jG i6 D f f ilf rr[ i; :' 5 rT ,
LD n 6 l1lJ6 f rr G ip :; uG iurr6 1S 1w 6 f rr
C 8 urr6 f rr~6 lJri" f f im ud Jp S lu urn
6 1lI f f ilf n L u ura . u y ~:' 5 f f irf uf f i
~~LD 6 lJ1J6 D rrd J! J)Ju urrLrf u
16 6 lT rrf f i @Llll G iud J[ l5 1 f f ic 6 16 f rr
p J6 lI T . ~[ i; :' 5 LD rr6 l1lJrT f f i6 iT ud J
p S lu uLg ~@~:' 5 rr6 f rr ~p S l[ i; @
G if f irrm . il6 f rr~rrri" 16 m.
P :; 6 l16 1lT C llurrrT 8 0 lf rr:' 5 6 1I T rf u
@~!b
u ~ lIT I6 O J e ; W r r 6 r r r i ,
\ \ p 6 U l6 U lr r 6 il ~ lIT Iw r i,
F f ~[ !ir r (B ,
F f ~\ \ P ~& ,
F f ~IT > r r !blb,
l6 U la , e ; lr r .
S f J lDl~~lb.
r =-'-- , . --- . -1
I ~. _ _ l ~ j _ _ _ _
www.eelamview.com
I D ( @ j t b C 8 u I T r T f f i I D 6 1 l 1 I D ( @ j t b l O 6 i [ ! ; i 9 l s i r 6 T T . @ [ ! ; ! 5
6 1 l 1 l I I T 6 G T L L j I D ~ ~ 6 i : > . @ [ ! ; ! 5 J 9 ! T ! b p : > I T 6 1 l ' m . q _ 6 i : >u 6 i : > C 8 6 l J I D !
[ I > I T ( j ) \ I D 6 1 T 1 ~ ~ ! 5 6 1 l 1 L L j L ~ C 8 u I T r T ~ r l 1 [ ! ; ! 5 ~ ! D l 6 ) ) f f i J I D I T
6 1 l 1 ~ ( ! : p U U 6 Q ) L I D 6 Q ) 6 I T L L j t b 6T ~ r T ~ i 9 l ! 5 u S l W r T ! 5 I T W I D ~
~ ~ G ' i u t b U ~ 6 Q ) W L l l L ( j ) \ ! 5 u S l y : l w 6 1 l 1 ( j ) \ ! 5 6 Q ) 6 ) ) f f i
6 1 l 1 ~ ~ L L Q . f f i t b l O I T 6 l ) r J ~ t S l r J U I T I D r J ~ ~ 6 l J r T I D 6 Q ) 6 I T
l O f f i I D s i r C 8 [ I > r J L Q . w I T I D C 8 6 l J U I T r T~ i 9 l ~ ! D l [ ! ; i 9 l C 8 u I T ! b ! D l u
~ I D W [ ! ; i 9 l G ' i I D I T ~ L Q . f f i f f i 1 [ ! J I T r T I D s i r .
6 l J L i 9 l 6 l J t b G ' i ! 5 ~ i 9 l 6 l J t b 6T6GT . @ ~ I D ! 6 1 l 1 r l 1 [ ! ; i 9 l
f f i 1 L f f i t b ! 5 u S l W 8 ' n I D ! t b [ I > 6 i : > ~ 6 ) ) f f i 1 6 i : > l O L ( j ) \ 1 0 6 i : > 6 ) ) I T i 9 l
~ f f i 1 6 ) ) ~ 6 ) ) f f i 1 ~ C 8 l O . @ ~ I D ! 6 l J r J 6 ) ) I T ! b I D ! [ I > I T W I D 6 G T I T I D
! 5 u S l y : l w ~ C 8 ! 5 ~ w ~ ! 5 6 Q ) 6 ) ) 6 l J r T C 8 6 l J ~ u t S l s i r 6 Q ) 6 T T t S l r J U I T
I D r J ~ ~ 6 l J r T I D s i r 6 1 l 1 6 I T f f i J f f i 1 ~ [ ! J I T r T I D s i r .
! 5 6 Q ) 6 ) ) 6 l J r T t S l r J U I T I D r J ~ ~ 6 l J r T l D s i r L l l i 9 l ! 5 u S l W l O f f i
I D m 6 T ~ ! 5 6 Q ) I D W U I T I T ~ 6 Q ) ! 5 L L j t b u f f i ~ 6 Q ) w L L j t b G ' i I D I T ~ L Q .
f f i f f i 1 [ ! J I T r T l D s i r 6 T ~ U 6 Q ) ! 5 [ I > I T ~ I T t b U [ ! ; ! 5 U U L L ~
I T t b U 6 l J t b 6 T ( j ) \ ~ i 9 l f f i I D I T L L I T I D 6 1 l 1 6 T T f f i J f f i 1 [ ! J i 9 l '
. @ 6 i J 6 l J L t b ~ ~ l O I T ! 5 t b [ I > I T ~ I D I T t b ~ I D ~ [ I > I T ~
f f i 1 6 1 T 1 G ' i [ I > I T c F ~ f f i ~ 6 Q ) W f f i I D U U L C 8 L ~ . 6 T f f i i 9 l m t b u
! 5 I T ~ ( j ) \ I D I T 6 ) ) U U ~ ~ r l 1 6 Q ) I D U U ~ 6 Q ) W L L j t b ~ ! 5 ~
e ! : P 6 ) ) t b ! 5 u S l W ~ C 8 ! 5 ~ w ~ i 9 l f f i [ I > I T ~ ~ 6 1 T 1 ~ i 9 l s i r 6 T T
U f f i J I D 6 1 T ! U 6 Q ) U L L j t b U I T r J I T L L Q . ~ C 8 ! 5 ~ w ~ ! 5 6 Q ) 6 ) ) 6 l J r T t S l r J U I T
I D r J ~ ~ 6 l J r T l D s i r 6 T f f i f f i c F ~ p : > U ~ 6 1 l 1 i 9 l 6 l J W f f i J f f i 1
6 1 l 1 [ ! ; i 9 l t b ~ 6 1 T 1 ~ i 9 l f f i G ' i I D 6 T T r J 6 1 l 1 ~ ! 5 I T r T .
C 8 ! 5 ~ w ~ ! 5 6 Q ) 6 ) ) 6 l J r l 1 L t b G ' i I D 6 I T r J 6 l J t b G ' i U ! b I D ! L D I D !
[ I > I T s i r W I T W [ I > I D r T G ' i 1 T ~ ! D l [ ! ; C 8 ! 5 ~ . [ I > I D r l 1 6 i : > . @ i 9 l
6 l J 6 Q ) r J [ I > I T ~ U 6 ) ) ! 5 L 6 Q ) 6 l J I D 6 1 T ! ~ t b 1 T [ ! ; ~ U U 6 l J r T I D s i r 8 ' n L
~ ~ I D ! 6 T ~ 6 Q ) f f i U U I T r T ~ i 9 l L D r l 1 W I T 6 Q ) ! 5 G ' i I T ~ ~ ~ W i 9 l
6T~6Q)ffi 6 1 l 1 W U U 6 Q ) L W c F G ' i I T W ! 5 i 9 l .
L D I D ! [ I > I T s i r 6 ~ t b ~ I D ~ I D I T 6 Q ) 6 ) ) G ' i u L D I T s i r C 8 I D I T u S 1
~ f f i 6 l J W 6 Q ) l O C 8 U I T 6 i : > 1 T r 6 l J l T u S l ~ r l 1 I T 6 G T t b G ' i I T W W c F
G ' i 1 T ~ C 8 [ ! J ~ . ! 5 r l 1 l T f f i t b ( ! : p L Q . [ ! ; i 9 l G ' i 6 l J 6 1 T 1 C 8 w 6 l J [ ! ; ! 5 i 9 l t b
~ l I T C 8 [ I > w r T C 8 I D I T u S 1 6 i : > 6 l J I T I T ~ f f i C 8 [ I > C 8 r J C 8 I D I T ~
r J 6 l J I T I T ~ f f i G ' i 6 l J 6 1 T ! C 8 w ~ [ I > ~ U r T ~ ~ I D ! ' ~ f f i J I D
6 Q ) 6 T T U U I T r T f f i I D ~ ! 5 I T ~ I D I T ~ i 9 l ~ ! b f f i 1 ~ C 8 [ ! J ~ . ' 6 T ~ [ ! J I T r T .
[ I > I T ~ ~ ~ [ ! J i 9 l t b 6T~6Q)6GT C 8 [ I > I T f f i f f i 1 6 l J [ ! ; ! 5 ~ [ ! ; ! 5
~ ~ U r T ' 6 T f f i i 9 l 6 Q ) I D I D 6 Q ) 6 I T U t S l L Q . ~ i 9 l f f i I D ~ I D 6 1 T 1 6 i : >
~ ! b ! D l f f i G ' i I D I T ~ L r r r T . [ I > I T ~ ~ ~ M ~ W 6 Q ) L [ ! ; i 9 l ! f i f f i J I D s i r
W I T r T ? 6 J ~ 6 T f f i i 9 l 6 Q ) I D I D 6 Q ) 6 I T U t S l L Q . f f i f f i 1 ~ [ ! 5 r T I D s i r ? '
6 T ~ I D ! C 8 I D L C 8 L ~ .
~ [ ! ; ! 5 f f i I D I T 6 ) ) ~ ~ 6 i : > I D I T ~ f f i W I T ~ ~ 6 Q ) r J C 8 u I T W
6 l J U 6 l J r T I D 6 Q ) 6 I T c F G ' i 1 T ~ I D ! U 6 ) ) t b ! 5 r l 1 ~ U U I T r T l D s i r .
~ U U L Q . c F G ' i I T W 6 l J i 9 l I D I T ~ f f i u C 8 u I T w ~ ! 5 r l 1 ~ ~ ! 5
U W 6 Q ) 6 G T ~ ! 5 t b 6 T ~ I D ! G ' i I T I T 6 i : > 6 l J I T r T l D s i r . ' ! f i f f i J I D s i r 6 T f f i J
I D s i r ! 5 6 Q ) 6 ) ) 6 l J 6 Q ) r J~ ! 5 r l 1 ~ ~ i 9 l ~ 6 l J r T 6 Q ) I D I D 6 I T I T 6 i : >6 1 l 1 i 9 l
G ' i U ! b I D ! 6 l J [ ! ; ~ f f i f f i 1 [ ! 5 r T I D s i r . ! 5 6 Q ) 6 ) ) 6 l J r T I D r J f f i J I D 6 I T I T 6 i : >
6 1 l 1 i 9 l G ' i U ! b [ ! J u I T f f i f f i 1 w t b ~ f f i J I D ( @ j f f i . @ f f i f f i 1 [ ! J i 9 l .
~ [ ! ; ! 5 u ~ ~ ~ w t b 6 T f f i f f i t b G ' i I D I T l l T t b f f i 1 6 Q ) L f f i I D
C 8 6 l J ~ ( j ) \ t b 6 T ~ U ! 5 ! b I D I T I D ~ f f i J I D s i r 6 Q ) I D u ! b ! D l f f i I D ~
~ 6 i : > ~ ! b ! D l f f i G ' i I D I T ~ C 8 L ~ . ' 6 T ~ I D ! ~ [ ! ; ! 5 ~ ~ U r T
8 ' n ! D l W i 9 l t b [ I > I T ~ G ' i L D W ~ 6 i r T ~ i 9 l ~ ! D l i 9 l C 8 [ I > r J t b ~6Q)1T
W I T l O 6 i : > ~ ~ C 8 p : > ~ .
~ @ f f i I D ( ! : p t b , I D L ( j ) \ U U I T ( j ) \ t b , 6 l ) r J ( ! : p t b , 6 1 l 1 C 8 6 l J I D
( ! : p t b , C 8 [ I > r T 6 Q ) L D L L j t b , ~ l I T I T G ' i [ I > l I T ( ! : P t b G ' i I D I T ~ L
! 5 ~ f f i 6 ) ) L D ! b [ ! J ~ ! 5 6 Q ) 6 ) ) 6 l J ~ ! 5 I T ~ ' W r T . @ f f i ~ ~ ~
6 1 l 1 ( j ) \ ! 5 6 Q ) 6 ) ) f f i ~ ! 5 6 Q ) 6 ) ) 6 Q ) L D ! 5 I T f f i J f f i 1 G ' i 6 l J ! b ! D l [ I > 6 Q ) L
C 8 U I T L ( ! : P L Q . L L j G ' i l O ~ U 6 Q ) ! 5 ~ t S l ~ ~ 8 ; f f i 1 [ ! J I T r T L D I T 6 l ) r J ~
t S l r J U I T I D r J ~
. @ ~ I D ! ~ u S l W L D f f i I D s i r ! 5 r J ~ u S 1 6 i : > !56Q)6)) ~ u S l r T [ ! ; i 9 l
[ I > L U U ! 5 ! b ~ ! 5 6 Q ) 6 ) ) 6 l J r T t S l r J U I T I D r J C 8 f f i I D I T r J 6 m t b
~ r h t ffi 6 i T 6 1 r fu & 6 i T ) 6 I D 6 \) 6 ) J 6 l l ) g i ) I T ) l i J
~ 6 )] I T 6 l l ) & & 6 T T I T 6 U 6 f i l J Q u ~! J l l
6 ) J ! t @ f f , f f i 1 W I T & 6 T I . ) 6 l l ) 6 \)6 )] I T f f i g r h t & 6 T T I T 6 U
6 f i l ~ Q u ~il l U I T f f , f f i 1 w il l ~ r fu f f i @ f f , @ )
. l f f , $ l ! D ~ . ~ ! t ) U Lj 6 i a " T ~ w il l 6 1 6 l fl f f ,
@ J L b Q f f i I T @ I f L b f f i 1 6 l l ) u t f f i ( 8 6 )] 6 i a " T ( 8 il l
6 1 fiN u ) d J f f i I T f f i s. r fu f f i 6 i T 6 I D f f i U ~ ! D l f f ,
f f i 6 0 N 6 O " 0 1 l 6 U 6 jl d J ! D l ffi Q f f i I T 6 i a " T ( 8 L fiN .
6 T ~ U 6 Q ) ! 5 ~ 6 m I T [ I > i 9 l s i r 6 I T ! 5 u S l W l O f f i I D s i r , 6 l J I T r J I T i 9 l ' ; ;
6 l J [ ! ; i 9 l s i r 6 T T L D I T L D ~ W I T t b ! 5 6 Q ) 6 ) ) 6 l J r T t S l r J U I T I D r J ~ L l l i 9 l
~ 6 T T 6 l j I D L [ ! ; ! 5 U I T I T ( ! : p t b , C 8 [ I > I T ( ! : p t b , u f f i ~ L L j t b , 6 1 l 1 f f i 6 l J I T , _
IT(!:ptb G ' i 1 T ~ ~ ~ ~ ! b f f i 1 ~ [ ! J 6 G T r T . ~ 6 l J r T ! f i ( j ) \ 6 l J I T W U
t S l r J I T r T~ ~ f f i f f i 1 ~ [ ! J 6 G T r T ; 6 l J I T W ~ i 9 l f f i 1 ~ [ ! J 6 G T r T .
117
- ----_- _ -- - - =- - ==_-'~ - ~ -~ - - /~
www.eelamview.com
THE
BRIGHT
NOON
A II hail to the Leader, the most valorous soul
You can meet on earth's surface from tropic to pole!
A leader ever ready resourceful and unflinchingly bold,
His charismatic radiance pervading the young and the old.
Sans the sweetest of slumbers he shields us ail,
For our rights and our future will venture his aU;
He is immuned to rancours or to pranks,
Af]d is ours at a moment for succours and pangs.
KANDIAH
NAVARENQRAN
And the day is not for when all shall behold
The flag of Eelam over the nations unrolled;
And the Leader acknowledged by tongue and by pen
As the Champion of the oppressed and the Lover of Men.
118
www.eelamview.com
'6)lJ,U U 'wdG TL6l)U J, 1;J 6VrfJO ,6ff, '!:p~0IJ ...
j l 6 d T g p i b tQ~ .!!11~W ,,,
D t 6 5 F
wrrtU
ID6l!)Wdi6)~(r6'lfl0i c !9 Itq . 6l!J (D Jj @6 l r
~t\1~tD ~6Ifie..tj)fj)lftUi ~6'lf r3lfe-trrp,
g u 6 ) i 1 " ! r6 1 f 1
a
.
Jl rt l J
6lQ'
8i
4;$@tD 6l!)6l)6lJ 6l'!6lr.
~~()~ Mif,e.ID6l!)~tD'
e,rtW .liptrl;J. < !lIc . q ;~I. O , fi@ ~q,d>[p)w
~d m'~a : #'l~~tL!~6M
& j i Jb ) 6 l JIfr iN;' Ir; t r r#
~oifl ro lftW .~~65F~ g~wwm6lJ _dr.
1D1f~L. . @trri7 J /C. :L. . IfiJ ) (!)a v
MUU
c -&urlfl5dr
{ jO 'L..!T d .Q 6rrrliJ" _
r: ulfdE6a )!--~roO lJ 6lJ 65fitfliJ , e.rr(;6liI.:J
65FtftiJ
"
w~~(ll(LJ 6Diffr. iJ :c Dorf'@W
. ~(]'W i f l 6 U" 6 I,) 1 f I ~~5 u 6 l Ji l P W 6 d T .
[j~rr, ? flJ@ ! 9 _ 8 . 6 ) Mt q.
__ 6)$I)6irIJ l!N ~:(_ / . p 6 l J,
U c;6)
w
1
61fi
J J G(B:, UG6)L. . II'6'if' ro e-u w p,iJ,@ W
~ q,6 f 6 l J) 6 l J ~JvIf & & l W I
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ~-01)6l.!~e.~ ~f f l ~6 V6 l i f l 6 l Jd r.
i~'
\J
119
www.eelamview.com
! I > 6 l J W U r T 26 w ! I > l J m @ 6 l I T m I D I U ! [ l W ' _ ! ! ) r T ~ 1 J > ! b
?0 0 4 f f j 6 l I T @ 6 i l ) r m u J ' r u 6 U l J ! b ! [ l m 6 U 6 l J ! J 1 J 1 i i l T ! [ l W ' . ' J ! _ ! ! ) ! b
l-- ( g f h i f ' I U Q , ! [ l 6 i l ) 6 U 6 l J r T ( g W f h ( l ! ) U ' ! J U I J I J > ! J 6 l I T . 9 l 6 l J r T l J >
6 T T " 6 l I T S 06 l J _ I W r J ' I D r h f h ! I > l J m . ! [ l W ' . ' J ! _ ! ! ) ! b ( g i f , i f ' U J ! b f h 6 i l ) 6 U 6 l J r T ( g 6 l J ! i l l J U
r J ' m m 6 T T r J ' ! J U I J I J > ! J 6 l I T i f , W ' _ ! ! ) r T l h r a f ' 6 l I T 4 f f j I U ~ 1 J > ( J W I J 6 l I T j ! ) ' 6 l I T i f ' r i u J .
i l l ' ( 1 ; ' i f , 6 i l ) 6 U u J ' 6 l I T l l ' ! J m u . i f , W ' . ! : i > @ 6 U & i h ' l U l h l l h m f f > W ' _ ! ! ) r T ~ 6 l I T u ) I J > W
( g i f , ( 1 ; ' i h ' 6 l I T I D f f > W ' _ ! ! ) r T U d l r r U I J L l q . 6 l I T W W f f > ~ ( f J ) . ! [ l 1 i i l T & ( J 1 J > 1 i i l T 6 l J 1 J _ ! ! ) I J U
l l ' I D r T & r ' I U I J 6 T T 6 l I T . @ r h f f > i f , 6 l I T I i i l T 6 U W I J > ( f ! J i f , r n ' l b l u ( f J ) b l ! I > @ . , l f w b l l h l J r n m _
f f j l i i l T l J r u ! [ l W ' _ ! ! ) r T l J > r a f ' 6 l I T f f > 6 l I T W I h ! J I i J I D m ! J ! b m ! [ l , f h m 6 U i f ' I D r h ! [ l f f > 6 i l ) 6 U
6 i l ) w m l U ! b f h W ' . ! J . l r T l h < 0 J & ! b ! [ l r h _ I W , . 9 l 6 l J r T l h m @ f f > U J @ 8 0i f I J I h U ( g u w
1 f 1 J 1 J > ! b f f j l J > . ! : i > i h ' 6 l I T I D l J r T .~ 6 U I J > I J r u i f , W ' . ! J . l r T ( g i f , i f ' U J ! b f f j 6 l I T W W i f , & j ! ) ' i l l
L I J I h f f > u 5 ' _ ! ! ) r T @ I i i l T W I J I i i l T ! b f f j 6 l I T . 9 l m L U J I J 6 T T W i f ' 6 l I T I i i l T W I J I h 1 h ( f J ) ! [ l U U ( i J
i h ' I D l J r T . i f , u 5 ' l f f . ! J . l W & I h r a f ' 6 l I T ( g u ! J 6 l I T 4 & ( I ! ) W b l u ( f J ) wf f j u 4 & ( I ! ) W ~ r f ' U J 6 l J
! J I J I J > W L ( i J w r u 6 U , ! [ l W ' . ! J . l r T 6 l J ! J 6 U f l ! i > j ! ) ' r u U J I J ( f J ) & ( g w . 9 l 6 l J r T l h m b l l h l J ( 1 ; ' &
1 h 1 J i f , . 9 l ! J i f ' l U r u u 5 i I D ' 6 i l ) 6 l J . 9 l 6 l J r T l J > m W I i i l T W ~ 6 l J r h _ I W . 9 l r a f ' & W
w l J b l u ( f J ) w W & l J > m i f , 6 i l ) 6 U 6 l J 6 l I T g 6 l I T I D ~ 6 l I T I i i l T i f , W I J I i i l T ( J u U J ( f J ) & ( I ! ) w
( J l f l J r h i f , & I J > I J ! J 1 i i l T 1 J 1 J > M 6 l J r T i l l ' 6 T T r h l i h ' 6 l I T f ! ) l J r T .
~6OlTT6iJ ~ 50 tb ~
[Drr61Trrtb [i;[Drrrm61T ~ !/iuSiySW LDffi
1 0m !/irfua;rn ~rmLWrr61T~~rn
~(_rIj[Drr61Trra; - !/irfua;rn 2-uS1rf1@Jtb
(]LD6Drrm !/iuSiySw~ (]!/i/f~~rn
@1(i)\!/irm6DuS1rmm 2-!l)1~ Gl/fwlLjtb
GurrrnGmm.:_~ ~[lJfTa; - urr~
a;rruurrGm ~rmLD~ 6Trn@Jtb !/irfu
1 0m (]~@6lJ@W ~mp:>(]6lJ[i:lp:>ffi
IfnLQ-W !/irnGmrrL~ffi !/irfua;m61T
6lJy51[DL~~tb [Drnmrr61Trra; a;(_rIj~
ffi1~p:>Gmir. ~!/i61ITrr6iJ [i;[Drrrn LDffi
1 0m ~[Drr61Trra; LDIJ~. (]!/i~
~rn 6T@IF~[Drr61Trra; LD6Dirffi1p:>~,
!/iuSiWir !/iwrfua;srfl6iJ (_rIj[i;~
[Drn[!5l 6Trn@Jtb [D!l)1LD6O'OTtD [DrrooTl6D
GlLDrfutb U6D6lJ@a;a;6'6I6iJ u!JGljffi1
p:>~. !/iuSiySw LDffia;@61TlLjtb !/iuSiyS
w~ (]!/i/f~~rn (_rIjffirma;mwlLjtb
2-6Dffi1!Du u~6lJrrffiffi1p:>~.
[i;(][D!J ~~6iJ (]!/i~wtb (]!/i/f
GmtD 6TrnUGm [!5l~~1F ~[!5l~
120
6T(i)\~~ (][Drrffi6lJ~ [D6iJ6D~.
(]!/i~wLb 6TrnU~ ~(_rIj <Q!,rnLDrr.
~[i;!/i <Q!,rnLDIJ@1rn LDffi1@LDmw
2-6O'OTir[i;~ ~[i;!/i <Q!,rnLDrr6lJrr6iJ
LDffia;rn wrfuffi1rnp:> Glurr@~
~6lJrT 1 0m (]!/i/f GmLDrra; 2-wMa=\
a;rrffiTurT.
Gl~$1w~ ~ t m 6 U 6 l J 6 a l l r n
Gl~rr!Dp:ltb 6TrnU~;
G l ~ / f ~ ~ r n , 6 1 S l y S l u t 5 1 r n ,
L Drr6 a l l L I E !D1 u S ' .
@[i;!/i (]!/ia=\wtb 6Trn@Jtb <Q!,rn
torrsmsu 2-(_rIj6lJrrffiffi1rnp:>Gm6lJrra;
(][D!D!l)1tb rn!l)1tb ~a;y;,ffi1rnp:>Gm.
(][D!D!l)1 6TrnU~ 2-WrT6lJrrGm ~mGm
Glja;rn mrrLrra; 2-WrT6lJrrGm umno
urflwtb ~rn[!5l@Jffi LDffia;m61T IF
Gl/frr[i;!/iffia;rr!JrT <Q!,ffiffi1rnp:>
Glurr@~, ~[i;!/i 2-WrT6lJIJGm umno
urflw~@!/iu (]u~(i)\tb Glurr~mLD
2-6O'OTrT6lj a;rr!J6O'OTLDrra; ~tbLDffia;rn
~ 1 J l W 6 U
& j , W 6 1 l 1 T 6 1 1 I T ,
6 T @ ~ ~ I T 6 1 1 I T
L . S l f i l ~ ~ I T 6 O ' i l w I T .
www.eelamview.com
@ O O g ) l W 6 T O O g ) l W 1 f n L q _ 6 U I T @ W
6 U I U 4 6 1 1 l L W 6 U r T I 6 T T I T 1 W I T g ) l 6 U r T .
@ i 9 l : 2 ) I T O O C Z : 2 ) i f 1 W W . @ 6 i . J 6 U I T g ) l
@ 6 1 I l 6 O O T t i J : 2 ) W f f i l 6 l T : 2 ) I T W ~ t i J : 2 ) ~
C Z : 2 ) i f 1 w ~ 6 1 I l : 2 ) U C Z u 6 0 0 T I 6 U 6 T T r T f f i f f i
! 1 L g ) l ~ Y @ ) J f f i l r n l D G i U I T @ i 9 l C Z : 2 ) 8 '
W f f i f f i 6 T T I T f f i U U r f i W I T 6 O O T W 6 1 I l L f f i l r n
I D f f i r T . @ 6 i . J 6 U I T g ) l W f f i f f i 6 1 l l 6 T T ~ C Z : 2 ) i f 1
W ~ : 2 ) I T 6 \ ) @ 6 1 I l f f i I T W 6 1 I l 6 U ~ i 9 l ~ 6 U r T
f f i 6 l T w e m 6 1 l l 6 O O T l l . j W W f f i f f i 6 1 l l 6 T T l l . j W
f f i I T ~ ~ ( B \ W ! 1 L g ) l ~ l l . j 6 l T 6 T T 6 U r T f f i 6 T T I Tf f i
~ 6 U r T f f i 6 1 l l 6 T T l L l I T ( D g ) l W ~ 6 I l I T 6 T T r n
: 2 ) I T r n C Z : 2 ) i f 1 w ~ : 2 ) 6 1 I l 6 l l 6 U O O . ~ f f i ~
C Z : 2 ) i f 1 w ~ : 2 ) 6 1 I l 6 l l 6 U O O l L l f f i f f i s r f i r n
~ r n l L l I T 6 U I T f f i @ 6 I l r f . J @ j U 6 U r n . G l : 2 ) i f 1
W ~ : 2 ) 6 1 I l 6 U f f i l o o C Z : 2 ) I T ( D l D w 6 T r n U i 9 l
C Z : 2 ) 8 ' ~ ~ r n 6 U I y S l u t S l r n l L l I T f f i l L f f i
@ j p 5 1 u S ' ( B \ .
( ! PI Fl f f T l U U , ( g U I FI f I T W ,
6 T t D ( ! p u S 1 l J l T w .
[ D I T J I T g ) l ~ e m ( B \ f f i I T 6 I l
~ L q _ 6 1 I l l L l 6 U I T ~ 6 U I 6 \ ) @ t i J i 9 l o S i y S l u
4 ( D 1 D : 2 ) u 5 1 ~ l L l f f i f f i s r f i r n 6 U I ( B \ : 2 )
6 1 I l 6 l l f f i @ j p 5 1 u S ' L I T f f i l ~ 6 U r T f f i 6 l T
C Z U I f 8 ' I T f f i , ( ! PI f 8 ' I T f f i , i l l ! ! 6 O O T I T I , ! 1 L u S 1
( T I T f f i , ! 1 L 6 O O T r T 6 U I T I 6 T O O g ) l W 6 T r f . J
@ j W ~ 6 U r T f f i @ 9 L O O 6 U I T @ W C Z : 2 ) i f 1
W ~ : 2 ) 6 1 I l 6 l l 6 l J r T G l l L l : 2 ) @ j C Z 6 U 2 J U
L 5 l 6 l T 6 1 I l 6 T T L 5 l ( T U I T f f i ( T r n . L 5 l ( T U I T f f i ( T O O
6 T r n l D i 9 l C Z l L l : 2 ) u 5 1 ~ l L l f f i f f i s r f i r n 6 U I ( B \
: 2 ) 6 1 I l 6 l l ! 1 L 6 O O T r T 6 U l r n 6 T O O g ) l W WITIDIT
! 1 L g ) l ~ W I T f f i : 2 ) 6 1 I l 6 l l 6 1 l l l L l u S 1 r n 6 U L q _
6 1 I l 6 U ~ : 2 ) I T O O ! 1 L 6 I l @ j ! 1 L 6 O O T r Tf f i l l D i 9 l .
6 T r E u I D 6 T r 1! J6 11) 6 D 6 l J 6 I I ) 1 i U T
~ 6 \ ) I D I T @ J t D 6 l S l 1! J t D
L 5 l ( T U I T f f i ( T O O 6 T r n l D 6 U I T r T ~ 6 1 I l : 2 )
: 2 ) u 5 1 I PW l L l f f i f f i @ 9 f f i @ j w ! 1 L 6 I l f f i l 6 \ )
o S i : 2 > 6 1 I l 6 l l 6 1 l l w ~ 6 1 I l l D ~ 6 1 I l W 6 l S @ ,w
u t b ~ 6 1 I l f f i 6 U f f i @ j W ! 1 L r n f f i : 2 )
t o r r s m 4 f f i 1 : 2 ) l D I T f f i G I : 2 ) W 6 l S ' f f i
! 1 L 6 O O T r T 6 1 I l 6 U ! 1 L e m ( B \ u e m ~ f f i l
1 D i 9 l ~ C Z : 2 ) C Z 6 U 6 1 I l 6 T T ~ f f i $ l ( T u 5 1 u
U I T 6 T T r T f f i @ j W , ~ 6 U r T : 2 ) W ~ L q _ 6 U
L q _ f f i @ 9 f f i @ j w ! 1 L 6 I l 6 1 l l f f i : 2 ) W 8 ' t i J 6 1 I l : 2 )
W I T f f i @ I J I T ~ 6 l J ! ! J 6 I l f f i I T f f i f f i I T e m
U 6 U r T f f i @ 9 f f i @ j W ~ C Z : 2 ) L 5 l ( T U I T f f i ( T r n
6 T r n l D 6 l J I T r T ~ 6 1 I l : 2 ) U W r f . J f f i ( T l L l I T f f i
: 2 ) I T f f i , : 2 ) W C Z : 2 ) I T 6 \ ) o S i f f i @ j ~ 1 f 8 ' I T ( T W
6 T O O $ l I D U W ~ 6 1 I l : 2 ) C Z : 2 ) I T ( D g ) l o S i f f i f f i l
1 D i 9 l @ : 2 ) f f i I T 6 \ ) ~ 6 l J r T l 6 l T ! ! J L I T ~
~ W [ D L I T ~ i 9 l W [ D L I T ~ : 2 ) f f i l f n L q _ w
~ 6 1 I l f f i ~ i 9 l ~ f f i $ l l J u 5 1 u 4 f f i f f i s r f i f f i
i 9 l w : 2 ) r n 6 1 l l l D f f i 6 1 l l 6 T T ! 1 L 6 O O T r T t i J i 9 l
~ 6 U ( D 6 1 I l 1 D 6 J ( D 1 D 6 U 6 1 I l f f i u S 1 6 \ ) : 2 ) f f i i 9 l
l L l ~ l l . j f f i 6 l J y S l [ D L ~ : 2 ) 6 I l I T 6 \ ) 6 T r n g ) l W
( ! J l p 5 1 W L q _ ~ i 9 l : 2 ) u 5 1 I PW l D f f i f f i 6 1 l l 6 T T l l . j W
l D e m 6 1 l l 6 O O T l J . . j W U I T i 9 l f f i I T f f i @ j W @ ( T I T
~ 6 l J ~ ( T i f 1 w 6 \ ) : 2 ) 6 1 I l 6 l l 6 1 l l l L l W I T f f i
6 l j W L 5 l ( T U I T f f i ( T r n 6 T r n l D 6 U I T r T ~
6 1 I l : 2 ) f f i @ j ! 1 L 6 I l @ j G i U I T 6 l T G l f f i I T 6 l T
$ l 1 D i 9 l .
, f f l ( l J ' t D l ~ ~ lIilW ~
6l I
1
t W 6i G i J * ! b J l 6f i jl Ul H i l n
! J 1 6 1 w m 8 ,& ~ 6 D l il l ~ ! it lS
~ ! bl u L r . i l , & \ . , m M i J IJ t s ! j lJ llli
p t t ! n & , W 6eIIT' , r u & g n .
6 1 IJ f R G llf llh 6 1~{! J I D f rl f J I!J t !
Mi l l l i ~ L IM I 6 1 1 1 f l! 9 1 D ~6 1uJ
! b Q1 )Q) 6 1 1I f m I D ~ ~ I Bl iu~u
! U i r 6 1 6 U l ~ ~ l l l l & r y 6 i l .
: 2 ) 6 1 I l 6 l l 6 U r T L 5 l ( T U I T f f i ( T r n Ff L L q _ W
G l 6 U ( D p 5 1 f f i 6 l T U I T r T U U 6 l J r T f f i 6 1 l l 6 T T U
L 5 l ( T u 5 1 U U 6 1 I l L W I f G i 8 ' W 6 U f f i . ~ f f i I T 6 \ )
~ 6 U r f i C Z 6 l l I T ~ i 9 l ~ f f i t i J 6 1 I l : 2 ) 6 1 I l W
~ f f i I T ~ 6 1 I l : 2 ) 6 J [ D u ~ ~ 1 J J ~ 6 1 I l 6 l l .
l L l I T I D I T l f f i I L 6 1 I l l D ~ r n g ) l ( ! J l L q _ t i J : 2 )
~ u ~ u S 1 6 \ ) ~ ( B \ ~ : 2 ) f f i L 6 1 I l l D f f i @ j
: 2 ) r n 6 1 l l f f i ~ i D W I T ( T I T f f i @ j w f f i L 6 1 I l l L l
6 l S ' l J f f i I T f f i ~ 6 U r T l L l I T g ) l 6 U 6 1 I l : 2 ) C Z W
: 2 ) u 5 1 w r T f f i 6 l T f f i e m ( B \ 6 l T 6 T T f f i r T .
~ 6 i . J 6 l J I T ( 2 1 D i D 6 1 I l 6 l l 6 l J r T L 5 l ( T U I T
f f i ! J r n ( 2 : 2 ) I T 6 \ ) 6 U I f f i 6 1 l l 6 T T 1 f 8 ' t i J ~ f f i
i l l G i u I T ~ . ~ f f i o f f i ( B \ ~ 6 U r T
i 9 l 6 l J e m L ~ 6 \ ) 6 1 I l 6 l l . ~ t i J : 2 ) G i [ D u
U I T ( D p 5 1 6 \ ) 6 T 6 i . J 6 U I T W ) br f ,~ G i w @ r f ,i 9 l
~ ~ : 2 ) G i 6 l J [ D p 5 1 6 1 1 l W Ff L L 6 I l I T W 6 T r n
J w i 9 l L q _ U ~ l l . j W ~ : 2 ) ~ ~
4 L O O I f n L q _ W i bl i D I T f f i l D I T f f i f f i I T W
[ D f f i r T ~ : 2 ) 6 \ ) f f i 6 1 l l 6 T T l l . j ( 2 l D , G l i D I T 6 \ ) 6 U I f f i
s r f i o o G i U I T @ i 9 l ~ 6 U r f i 6 \ ) i D u 5 1 ~ l L l f f i
f f i 6 l T f f i e m L f f i r T . @ : 2 ) f f i I T 6 \ ) : 2 ) I T r n
6 T ~ ~ 6 T ~ o f f i L
@ 6 I l L I f 1 w ~ 6 1 I l i D ~ i D 6 1 I l f f i ~ 6 1 I l L l J . . j W
6 U 6 1 I l ! J ( ! J l r n G i f f i ( B \ f f i @ j w ! 1 L g ) l ~ u S 1 o o
[ D L l L l I T ( B \ w 8 ' ~ 6 U L q _ 6 U I T f f i ~ 6 l J 6 1 I l ! J ~
: 2 ) ~ wffiI6lT ! ! J W 4 f f i1m j D f f i r T ; C B u I T [ D
g ) l $ l r n l D f f i r T .
( 2 U I T r f i 2 J w f f i 6 T T~ ~ 2 J w i bl r n g ) l
f f i 6 T T U u 6 O O T I w I T [ D g ) l w @ f f i f f i L L I T f f i
i bl 6 1 l l 6 l l u S 1 2 J w l D f f i f f i 6 l T [ D 6 \ ) 6 U I T ~ 6 l j
f f i @ j 6 T 6 1 I l 6 U 6 T 6 l J [ D 6 1 I l I D G i w 6 \ ) 6 I ) I T W
G i 8 ' W W 6 I l r r C Z l D I T ~ 6 l l [ i J 6 1 I l [ D G i w 6 \ ) 6 I l r r t . D
i f 1 t i J ~ ~ i 9 l G i 8 ' w 6 \ ) ! 1 L f f i G i I I T ( B \
~ i D l D c 6 f f i 6 T I : 2 ) 6 1 I l 6 l l 6 l J r n 6 T r f . J f f i 6 T I
( 2 : 2 ) i f 1 w ~ i D 6 1 I l 6 l l 6 l J r T . 4 f f i r T 6 U I T ~
6 l j f f i f f i W f f i W l l . j ~ : 2 ) @ ! ' w 6 I 5 1 c z 6 l l l D f f i
e s s i r i D r f . J f f i 6 T I ! ! J I T 6 T T I T r f ,i D 6 U I T ~ 6 1 I l 6 U ~
G i : 2 ) I T L r T ~ f f i w f f iI 6 T I ! ! J 6 I l ~ .
G i u l T e m u 5 1 w C Z l D W U I T L ( B \ f f i f f i W f f i W
C Z i D 8 ' ~ ~ O O ! 1 L L I L ( B \ l D I T f f i r f . J f f i 6 1 l l 6 T T
~ y S l f f i f f i i f 1 p 5 1 6 1 l r f . J f f i I T 6 T ( B \ ~ : 2 ) ( ! J l w [ D
i f 1 f f i f f i @ j 6 T ~ ( T I T f f i ~ p 5 1 6 U 1 w 6 \ )
G l u l T s r f i w 6 \ ) ~ L L u 5 1 L 6 \ ) 8 ' f f i ~ .
i D u 5 1 ~ u G i u e m f f i 6 1 l l 6 T T i f 1 r f . J I D 6 T T
~ 1 J 8 ' I T r f . J f f i W C Z U I T r f i r n @ 6 I l f f i @ j f f i
6 T T I Tf f i $ l ~ 6 U r T f f i 6 1 l l 6 T T U U I T 6 I 5 1 w 6 \ )
6 l J 6 f r r ( ! J l 6 1 l l j D f f i @ j W 6 l J ~ 6 U I w 6 \ ) ~ y S l u
4 f f i @ j w ! 1 L 6 T I 6 T T I T f f i @ j 6 U : 2 ) r n ( ! p 6 I l W
: 2 ) r f . J I D s r f i r n l L l f f i f f i 6 1 l l 6 T T ~ 1 f 8 ' U U ~
~ ! J i f 1 w 6 \ ) U 6 O O T I 6 1 I l 6 U U G i u g ) l w
G i 8 ' W [ D ~ L L ~ 6 1 I l i D ( ! J l r n G l f f i ( B \ f f i f f i
( ! J l [ D u L L ~ 6 \ ) ~ G l u e m
f f i f f i @ j 8 ' f f i ~ w s r f i ~ i 9 l G l U I T ! J I T ( B \ w
~ [ D I D 6 \ ) G i I I T e m ( B \ ~ 6 U r T f f i 6 1 l l 6 T T
6 T W 6 1 I l 6 l J ~ : 2 ) : 2 ) 6 1 I l 6 l l i f 1 l D t i J : 2 ) i f 1 t i J : 2 )
6 1 I l f f i l f 8 ' f f i ~ 6 T r f . J f f i 6 T I C Z : 2 ) i f 1 w ~
: 2 ) 6 1 I l 6 l l 6 U r T . w e m 6 U I ( B \ : 2 ) 6 1 I l 6 l l l J . . j w
G i u e m 6 U I ( B \ : 2 ) 6 1 I l 6 l l l l . j w ~ r n g ) l L r n
~ r n g ) l L 5 l r n f f iI U L 5 l 6 1 l l f f i I T t i J : 2 ) 6 1 I l 6 U
6 T r n l D ! 1 L e m 6 1 l l l L l 6 1 l l W : 2 ) u 5 1 W r T f f i @ j
! 1 L 6 O O T r T~ ~ W 6 U r T : 2 ) 6 1 I l 6 l l 6 l J r T t S l ! J U I T
f f i ( T r n . @ : 2 ) f f i I T 6 \ ) @ r n g ) l l L l e m @ J w
G i u e m ~ w 6 U I ( B \ : 2 ) 6 1 I l 6 l l f f i I T ~ W
G l U 6 1 I l l D t 6 I @ j 6 l J ! J 6 I l I T W : 2 ) u S l I PW ~
6 U ( T 6 I l I T I D I T f f i ! 1 L 6 l T 6 T T i 9 l .
~ ( B \ ~ i 9 l : 2 ) u S l ~ 1 f i f 1 g ) l 6 U r T f f i 6 T I
G l U I T r f i o o : 2 ) I Tf f i f f i ~ ~ 6 1 I l f f i U U 6 I l 6 U y S l
f f i r f f i ) 6 \ ) ~ J u 6 U l f f i l D C Z ! ! J r T r f ,: 2 )
121
www.eelamview.com
G ' u r r < ! : W ) J ~ ~ ~
~ ~ ~ 6 l 1 ( g ~ L D ~ 6 U 6 l ) [ b l G I T l 6 l ) c i ;
! f , ~ 6 i T 6 T T l J U L L G 1 u r r @ ~ ~ u S 1 ~
1 f I ! J ) J 6 U r Tf f i c i ; f f i r r 6 G T G 1 1 F l ( g l F r r G I T l 6 \ )
( g u r r m p : l ~ ~ ~ 6 l 1 [ b l G I T l 6 \ ) W r 5 J f f i G I T l 6 T l
f f i r r [ i ; ~ U m ~ [ ! 5 l 6 l S 1 w G D f f i W f f i L D
( g u r r m p : l f f i G D 6 l S 1 ( g f f i G i r 6 l S 1 ~ 6 l T 1 c i ;
L D ~ G I T l L D u L j c i ; f f i G I T l 6 T l 6 T G D 6 \ ) r r L D
( g ~ r r ) i J ! J ) J 6 l S 1 ! f , ~ ~ u S 1 W 8 0 I f l ! J ) J 6 U r T f f i G i r
6 U r r W 6 l 1 c i ; l l j i i > ~ f f i r r 6 l ) ! f , ~ @ I L D
@ w m p : l u r r ~ u L j c i ; a ; G I T l 6 T l 6 U W r 5 J $ l
~ m G I T l 6 G T < B w ~ [ i ; ~ ~ ~ 6 l 1 ~ @ tb
1 f I ! J ) J 6 U r Tf f i 6 l T 1 m ~ [ i ; G I T l ~ W r r f f i L D r r ) i J [ ! 5 l
( g u ~ m G I T l U U G 1 u 1 T l f u , ~ ~ 6 U r T f f i 6 I T l 6 T l
6 U 6 T l r T! f , G 1 ~ ( i j U U 6 U r T 6 T r 5 J f f i G i r ~ G I T l 6 \ )
6 U r T tS l ~ u r r f f i ~ m .
I f I W 6 U r T f f i c i ; L D L L D r u 6 \ ) ,
( g u r r ~ r r 6 l T 1 f f i f f i L D ~ [ i ; G I T l ~ f f i I T 1 w
~ m L j L m ( g U r r r T f f i f f i 6 1 ) ) 6 1 ) u S l G D L D L ( i j
L D G D 6 \ ) r r~ ~ 6 U r T f f i G i r 6 T [ i ; ~ 6 T [ i ; ~ ! f ,
~ 6 " a J p : l f f i 6 l T 1 G D ( ! p m ( g 6 G T p : l 6 l S 1 L D tS l
6 G T r r r Tf f i ( g 6 T l r r 6 T [ i ; ~ 6 T [ i ; ~ f f i f f i 6 " a J 6 \ ) f f i
6 l T 1 6 i ) ~ L D 6 " a J L D G 1 6 U 6 l T 1 U U ! f , ~
~ L D tS l 6 G T r r r T f f i ( g 6 T l r r ~ 6 " a J 6 U f f i f f i
6 T G D 6 \ ) r r L D u u S l ) i J I f I l l . J L D f f i G D 6 l S 1 l l . J L D
~ 1 6 l T 1 ~ ~ ~ [ ! 5 l 6 U r r r T [ t~ a ; 6 " a J G \ ) ~ ~
6 U L D u S 1 [ i ; ~ L D f f i f f i 6 T l r r f f i 6 l 1 L D ( g u r r ~ r r
6 l T 1 f f i G i r ~ f f i W 6 U y S 1 f f i r r L L q . W 6 U r T
6 T r 5 J I D G i r ~ 6 " a J 6 \ ) 6 l J r T tS l ~ u r r I D ~ m .
@ L D c i 1 ~ c i 1 w @ ~ ~ 6 n ) 6 M
C l l u ! J r r ! b p J 6 D f T !
I D W U 6 0 T ~ W G U 1 6 T T l i , f f i W
U ~ 6 l ) f T $ 1 p J i 9 l .
6 T 6 i . J 6 l J r r ! J ) J ~ 6 l J r T U 6 \ ) 6 l S 1 ~ L D r r
( g U ~ r r ) i J p : l G D I D G I T l 6 T l U u 6 \ ) 6 l J L q . 6 l S 1 G D
G 1 6 l J 6 l T 1 u u ( i j ! f , ~ @ W G D $ l p : l ~ 6 T m ! J ) J
~ G i r 6 T l L D q r 5 J $ l m p : l G 1 u r r @ ~
I D L D U m @ ~ r r L D f f i l m G 1 ~ W 6 l S ' I D ! f ,
~ m G I T l L D G I T l W G 1 6 l J 6 l T 1 U U ! f , ~ tS l ~ L D
L D ( g 6 G T ( g u a ; 6 l J ~ ( g u r r 6 \ ) ~ G I T l L D ! f , ~
~ @ m ~ u S 1 w u u r r L 6 b l ( g 6 \ ) 6 l S 1 G I T l L
$ l 6 " a J L f f i $ l p : l ~ .
6Tdr 2.. C(jiJ,b)eur(jJ !fj}6iJ 2..61)
efl615)~ ~'fjff)J~ !fj}615)L(g(jj
2.-dr 2.-C(jiJ,b)<M(jJ 4r{!;0~
rdr{!)J ~w4~ 2..615)w(ga;rrdr
~dr 2.-C(jiJ,b)a;rr(jJ ~ 6 1 5 ) L 1 ; ~
wrj}{f)J !fj}~ ~rwf> <'9IC(jiJ,a;dr
122
!!pdr 2..C(jiJ,b) a;rr(jJ u a ; 6 i ;
b)<fIJ..fW M1;~~ -
!!p~(g61)rrliJ/
6 T 6 G T8 0 ( r T l W ! f , ( g ~ 6 U m I D r r G I T l 6 \ )
u S 1 < B 6 \ l ~ 6 G T ~ ~ r r ) i J ~ w U f f i 6 I T l 6 \ )
~ o m L f T f f i $ l ~ 8 0 I F L D 6 " a J L [ i ; ~
U f f i 6 " a J 6 \ ) [ D L ! f , ~ L D r r G I T l 6 \ ) u S l G D
6 l T 1 r T ! f , G 1 ~ m p : l G D ~ 6 \ ) r r 6 l J L D
~ 6 T l 6 l 1 f f i G 1 6 l J L D G I T l L D 6 " a J W f f i 6 " a J p : l U
U @ J ( g u r r 6 \ ) tS l ~ L D L D r r 6 l S 1 @ J 6 " a J L W
U 6 " a J L ! f , ~ G I T l 6 \ ) l l . J L D ~ L D r r G b l m f f i r r ! f ,
~ 6 " a J 6 \ ) l l . J L D ~ ! f , ~ ~ f f i l m ~ y S 1 ! f ,
~ G I T l 6 l ) l l . J L D G 1 I F W l l j L D ( ! P L D \ ' ! p r T ! f ,
~ I l ~ ~ l t l t l ~fiJ ) }l 1 ( . 1 ~ tn '
I .'!I h w l 6 ! ! i o ~ & l I)I~ J I
r.M!~ll'J " ' 1 1 1 1 t, l : l i j [ b ~ f t I ! ! l 6 1
l ' l ( I l l { 1 ' 1 " 1 1 & f 1 ~!!l ~l11rr@ /})1
na,~6 1 i f f i U i ' j l l l ) ~ ) ~ i l l l L l U l T I l W .
~}QI'_ a & # ; l l l l l t ~
t
J
e l ' ; i U 6 l l l l l ~1lf!if,11~1 L I I \ s o o l r r t ; 1
. 1 J ~ l i . . f ) f h j r t ; l l r ; t ~ G.tll~I~W
~ f f i L D @ 6 " a J 6 m [ i ; ~ 6 l J 6 G T r r f f i @ ~ r r
L D m 6 l S 1 6 T l r 5 J $ l p : l r r m 6 T 6 G Tf f i f f i L D
u m ~ m ~ u S 1 W G 1 f f i f T o m ( i j @ G I T l p : l
G I T l L D u S l m ~ m 6 " a J L D G 1 l F r r G D $ l p : l f T m .
@ G I T l p : l 6 T m p : l G 1 l F r r G D [ D r r L L q . m
~ G I T l 6 \ ) 6 l J 6 " a J 6 G T l l j L D [ ! 5 l f f i L D G 1 l F f T G D .
L D c i ; f f i 6 l T 1 m @ 6 " a J p : l G I T l L D W r r 6 T l 6 G T r r $ 1 w
[ D r r L L q . m ~ 6 " a J 6 \ ) 6 l J @ J L D ~ m i o z s
f f i c i ; ! f , ( g ~ 6 " a J 6 l J w r r 6 G T ~ 6 " a J L D ~
6 l J r r W 6 " a J 6 l J ! f , ( g ~ r r ) i J ! J ) J 6 l S 1 ! f , ~ ~ ~
6 " a J 6 G T U u r r ~ I D r r ! f , ~ ~ ~ ) i J
@ G I T l L l tJ , ! J ) J 6 l S 1 6 " a J 6 T l f f i L D U 6 " a J f f i 6 l J r T
f f i 6 " a J 6 T l ~ y S 1 ! f , G 1 ~ f T y S 1 c i ; f f i G 1 u r r ! J ) J u
L j G i r 6 T l 6 l J 6 G T r r $ 1 p : l r r m . ~ [ i ; ~ 6 l J G I T l f f i
u S l G D ( I T 1 w ! f , ( g ~ 6 l J 6 " a J 6 G T ~ 6 l J f f i U
u ~ a ; l D u m Ifn[ !5 W ~ 6 l S 1 6 T l f f i
e s u u r n . s o ~ u S 1 ~ W L D f f i f f i 6 l T 1 m ( I T 1
w ! f , ( g ~ 6 l J 6 G T r r l D ~ L q . 6 " a J L D u S l G i r
~ I D ) i J [ ! 5 l ~ ) i J L D tS l ~ U f T I D ~ m 6 T 6 i . J
6 l S 1 ~ L D u 6 \ ) 6 l S 1 ~ ( g u ~ r r ) i J p : l G D f f i L D
6 J l r 5 J I D 6 " a J L D [ i ; ~ L D f f i I D G i r I F f f i ~ w r r f f i
@ 6 \ ) r 5 J $ 1 p : l r r r T 6 T m $ 1 p : l W ~ f T r T ! f , ~ ! f ,
6 " a J ~ U L j I T 1 [ i ; ~ G 1 f f i f T G i r 6 T l 6 l 1 L D ~~6lj
$ 1 p : l ~ .
C l l ~ ~ L U ~ ~ 6 O T G i 6 l J s I T l U U f T L ~
~ [ D f T 6 l T .
@ [ i ; ~ I F f f i ~ , @ [ i ; ~ 6 l J G b l 6 " a J L D
( g ~ I f I w ! f , ~ 6 " a J 6 \ ) 6 l J r T tS l ~ u r r f f i ~ @ J f f i
6 T r 5 J $ 1 [ i ; ~ 6 l J [ i ; ~ ~ 6 T m ! J ) J u r r r T f f i
$ 1 m p : l G 1 u r r @ @ J , L D f f i I D 6 l T 1 W @
[ i ; ~ , L D c i ; I D 6 T l f T G D , L D c i ; f f i G I T l L W
1 F c i ; ~ w f T f f i ( g ~ l f I w ! f , ~ 6 " a J 6 \ ) 6 l J r T tS l ~ u r r
f f i ~ m u I T 1 6 m r r L D L D 6 " a J L [ i ; ~ ~ ) i J u ~
~ I T 1 $ 1 ~ . ~6llrT L D ~ ~
G I T l 6 \ ) 6 " a J W 0 6 \ L D tS l 6 G T r r r T . ~ [ i ; ~
6 l S 1 ~ 6 " a J 6 \ ) 0 6 \ u L j f f i f f i r r l D ~ 6 G T ~
~ 6 " a J 6 G T ! f , ~ 6 l S 1 u L j f f i f f i 6 " a J 6 T l l l j L D
~ p : l f f i L D G 1 u r r @ J [ D 6 l ) G 1 [ D l I F L D
G 1 f f i r r o m L 6 l J ~ r r I D ~ 6 l J r T 6 l J 6 T l ~ ! f ,
G 1 ~ r r L r 5 J $ l w ~ L D , U ~ 6 l S 1 6 " a J W l l j L D
U = ! f , 6 " a J ~ l l j L D f f i r r L L q . ! f , ~ u S 1 w i i > ~
6 " a J 6 l ) 6 " a J L D f f i 6 " a J 6 T l6 l S 1 G I T l 6 l ) f f i 6 l J r r r 5 J f f i
G \ ) r r L D 6 T 6 i r r p : l [ b l b l i J b U WII l ! ' ) 1 61601
! J ) J L D W r r ~ r r g w L D 6 l S 1 6 " a J 6 \ ) f f i 6 l J r r r 5 J
I D U U L ( ! p L q . w r r ~ ~ ~ l f I w w
~ 6 " a J 6 l ) 6 " a J L D ~ m ! J ) J ~ u S 1 Y ) W 6 l S 1 ( i j ~
6 " a J 6 \ ) U L j G b l f f i 6 l T 1 m ~ ~ I f I W G D
~ 6 " a J 6 \ ) 6 " a J L D 6 T m p : l 6 l J L q . 6 l S 1 r u G 1 6 l J 6 l T 1 u
U L L ~ . @ ~ 6 G T r r G D @ 6 l ) r 5 J 6 " a J I D i i >
~ u S 1 W L D f f i f f i G i r l f I ! J ) J u r r m 6 " a J L D u S l
6 G T L D 6 T 6 f r r ! J ) J ( g [ D ) i J 6 " a J p : l U J ! f , ~ u S 1 W ! f ,
~ 6 " a J 6 l ) 6 " a J L D I D G i r q ) i J ! J ) J L D r r ) i J p : l r r r T
( ! p 6 f r r L D o m L q . u S l L ~ L D 6 l J f T W 6 l 1 f f i
U U ~ 6 l S 1 U tS l 8 0 6 " a J 1 F G 1 U ) i J p : l [ b l 6 " a J 6 l )
L D f T [ ! 5 l , ~ u S 1 ~ W L D f f i f f i G i r ~ f f i l w r r 6 G T
( g ~ I f I U J ! f , ~ 6 l J r T 6 T 6 f r r p : l ~ o m 6 " a J L D
~ 6 l ) $ 1 ) i J u ) 6 T l 6 l 1 L D G 1 6 l J 6 l T 1 U U L
L ~ . @ 6 i . J 6 l J r r p : l r r I D i i > ~ u S 1 W r T ( g ~ 1 f I
W L D ~ 6 f r r 6 " a J 6 G T G 1 ~ 6 l T 1 6 l J f T f f i 6 l 1 L D
~ ! J ) J ~ l l j L @ J L D G 1 6 l J 6 l T 1 U U ! f , ~
\ ' ! p 6 l ) f T ~ f T ~ L D r r f f i ~ 6 " a J L D [ i ; ~ ~ ( g ~ 1 f I
W ! f , ~ 6 " a J 6 \ ) 6 l J r T tS l ~ u r r f f i ~ 6 f r r 6 T m
@ J L D ~ u S 1 W r T ~ 6 " a J 6 l ) 6 l J I T 1 6 f r r ~ 6 f r r 6 G T ~
L D f T 6 G T ~ ! J ) J ~ U J r r 6 G T 6 l J y S 1 I D r r L L
g w L D U r 5 J ( B a ; ) i J L j L D < Q ! , L D . ~ 6 G T r r W
( g ~ I f I W ! f , ~ 6 " a J 6 \ ) 6 l J I T 1 6 f r r 5 0 6 l J ~
tS l p : l [ i ; ~ [ D r r G i r 6 T 6 f r r U @ J ~ u S 1 W ! f ,
www.eelamview.com
( ] ~ l f l w ~ ~ 6 i r r G l 6 l J 6 ' I T 1 U U I T L L q . 6 i r r
~ [ ! i I T 6 T r .
u r r ~ f f i r n . J L J ~ ( i l } D 6 6 1 6 M
G U l D r r 6 i r .
~ s i J 6 l J I T ( ] ! D ~ r o 6 U 6 l J r T t . S 1 O " U I T
1 E 0 " 6 i r r 6 l S 1 ( f i \ ~ r o 6 U c 6 I E r r l E ~ ~ 6 i r r r o 6 l l T
( ! P [ D W ( ! P @ ~ I T I E ~ r T U U M ~ i 9 l c 6
G l l E 1 T 6 O i r r L G l u l T @ i 9 l ~ l 5 ~ ~ r T U
U M U t . S 1 6 U . @ 6 U L l f l w ~ i 9 l c 6 I E I T I E
U l O " 6 m ~ r o ~ l l . J t b 6 T ~ r T G l I E I T 6 T r @ l j t b
G l [ ! i @ J f f i W ~ ~ 6 l J c 6 @ j U l L ( f i \ U l 6 U 6 U
~ u S 1 l P ! , p U l c 6 a ; @ l j c 6 @ j t b 6 J [ D U L L i 9 l .
. @ ~ 6 l I T 1 T 6 U U l O " 6 m U l [ D D J U l 6 G l l ~ @ j 6 U
G l U l I T 6 i r r ! l ) J ~ u S 1 l P ! , p U l 6 O i r r M ( ] 6 U
( ] ~ I T 6 i r r [ l 5 l W i 9 l . . @ ~ 6 i r r 6 l J W l ~ i 9 l
6 l J r o O " U l O " 6 m ~ i 9 l c 6 @ j U U W l 5 i 9 l
I f l r t J l E 6 T f G l u 6 T f ~ ~ ( ] u r f 1 6 l 1 T 6 l J I T ~ t b
~ u S 1 W U l 6 O i r r M ( ] 6 U [ ! i L I T ~ ~ 6 l J [ i ; ~
~ u S 1W l m u U ( f i \ G l l E l T r o 6 U a ; r o 6 T f ~
~ u S 1 l P ! , p ~ ( ] ~ ~ 2 . . . L I E L ( f i \ U l I T 6 l I T
~ W l 6 ) j a ; r o 6 T f 6 T 6 U 6 U l T t b , r o a ; I E L L q .
6 l J I T W G l U I T ~ ~ 6 T 6 U ( ] 6 U I T t b 6 J [ D W
G l ~ 1 T~ r o ~ u u 6 U 6 6 \ a ; 6 T f I T W 6 l J l T w [ i ; ~
r & l r o 6 U U l I T [ l 5 l , 6 l S i ( f i \ ~ r o 6 U ( ] 6 l J r t J r o a ;
1 E 6 T r l d , u S 1 w l T W ~ u S 1 l P ! , p t b ~ r o 6 U
r & l u S 1 r T [ i ; ~ i 9 l . I f l r t J l E 6 T f G l U 6 T f ~ ~
( ] u r f 1 6 l 1 T 6 l J 1 T ~ l F l f l r t J l E ~ ~ 6 i r r ( ] a ; I T O " u
u [ D a ; r o 6 T f ~ 1 T ~ 1 T ! T 6 m ~ ~ u S 1 W
U l I E ( ] 6 T f t . S 1 ( f i \ r t J ~ ~ f f i t b ~ 0 " 1 d , u S 1
W I T a ; ~ u S 1 l P W t b U l I T [ l 5 l W i 9 l . 2 . . . 6 U
~ 6 i r r U 6 U t b G l U I T [ i ; ~ w . @ O " I T
~ 6 l J U l I T 6 l I T . @ [ i ; ~ w . @ 0 " 1 T ~ 6 l J ~
~ 6 i r r ~ r o U l ~ U U r o L l . J ( ] U l T r T r o 6 l J
u S 1 6 U l T m < Q ! , c 6 ~ O " u S 1 u r o U c 6 I f n L
~ u S 1 l P ! , p t b 6 T ~ r T G l I E 1 T 6 O i r r ( f i \ 4 D J l 5
~ 6 T r s r f 1 w 6 l J O " 6 U I T [ D r o D J 2 . . . 6 U @ j
a ; 6 O i r r ( f i \ ~ r o a ; ~ ~ i 9 l . 1 E 1 T 6 U ~ i 9 l c 6 @ j
I E I T 6 U t b 2 . . . 6 U I E < Q ! , ~ c 6 I E ~ c 6 ~ I E
@ l j t b t . S 1 O " I T [ i ; ~ w ( ] U l 6 U 1 T 6 O i r r r o U l
~ c 6 ~ a ; @ l j t b I f l r t J l E 6 T f U U r o L I E @ l j L 6 i r r
( ] ~ r T[ i ; i 9 l r & l 6 i r r ! l ) J < Q ! ,L q . W < Q ! ,( f i \ ib
< Q ! ,L L r t J a ; s i r 6 T 6 U 6 U I Tt b ~ u S 1 l P ! , p
U l c 6 I E 6 ' I T 1 6 i r r G l [ ! i @ J f f i W ~ ( ! p 6 i r r 6 l l T 1 T 6 U
~ w 6 6 \ ! ' p [ i ; ~ 6 l I T , ~ 6 6 \ ~ 6 i r r D J 6 l I T .
~ u S 1 ! , P r T U r o L r o W 6 & . . u u 6 i r r U l L r t J @ j
< Q ! ,I l . J ~ U U 6 U ( ! P t b < Q ! ,6 T fM U U 6 U
( ! p t b G l a ; 1 T 6 O i r r L I f l r t J a ; 6 T f U u r o L r o w
l E t b 4 6 6 \ 1 E 6 i r ~ t b 2 . . . u S 1 r o ! T ( ] w
e _ L P c 6 ~ 6 i r r ( ] U l 6 U 6 l S i O " r o 6 U r o 6 l J c 6 a ;
r o 6 l J ~ ~ i 9 l . . @ [ i ; ~ ~ u S 1 l P ! , p U l c 6 I E
6 ' I T 1 6 i r r ( ] ~ I f l w U I T i 9 l I E I T U 4 ~ 6 ' I T 1 c 6
@ j t b ~ D J 6 i r r ~ 1 T 6 i r r , . @ ! T I T ~ 6 l J [ ! i L
6 l J L q . c 6 r o a ; I E 6 T f I T 6 U ~ 6 U 6 U , ~ r o U l ~
6 l J W l U ( ] U l F f f i c 6 I E 6 i r e _ L P 6 U ( ] U l ~ u S 1
! ' p r T t . S 1 0 " 1 F I f l r o 6 l l T c 6 @ j ~ r T 6 ) j a ; 1 T 6 m
( ] 6 l J 6 O i r r ( f i \ G l U l 6 l l T 2 . . . 6 U @ j 1 f l [ l 5 l 6 U r t J a ; 1 T
6 l S i 6 i r r ( ] U l 6 U ~ @ ~ ~ r t J l E r o 6 T f c 6
G l I E I T ( f i \ c 6 1 E r o 6 l J ~ ~ i 9 l . . @ s i J 6 l J 6 T f 6 ) j
i 9 l 1 T O " ~ [ i : J @ j ~ u S 1 ! ' p r T t . S 1 ! T I F & m r o w
2 . . . 6 U @ j 2 . . . [ D ! l ) J ( ] [ ! i 1 T c 6 I E r o 6 l J ~ ~
< Q ! , 1 l . J ~ U l I T I E c 6 G l 1 E 1 T 6 O i r r ( f i \ 6 T ~ r T
G l 1 E 1 T 6 O i r r ( f i \G l 6 l J [ D [ l 5 l c 6 @ j ~ t b r o U l ( ] W
F l ' I E U l I T c 6 @ j t b u 6 O i r r r o u ~ u S 1 l P W ~
~ 1 f l w ~ ~ 6 i r r ~ U t b ~ U l I T I E 2 . . . 6 \ l @ j
1 E 6 O i r r L i 9 l . ~ f f i O " U U 6 U ~ i 9 l L 6 i r r r & l [ D
@ j t b < Q ! , c 6 ~ 0 " u S 1 u U I T 6 T f r o 6 l l T ~ 6 i r r
2 . . . u S 1 r o O " ( ] w < Q ! , 1 l . J ~ U l I T c 6 ~ G l 6 l J 6 i r r
[ l 5 l ( f i \ t b ~ 6 T f 6 l j c 6 @ j 2...W~ G l l E 1 T 6 O i r r L
( ] ~ I f l W U l I T I E ~ ~ u S 1 l P ! , p ~ ( ] ~ I f l w t b
U 6 U t b G l U [ D W r & l [ D ~ D J i 9 l . I E L 6 6 \
~ t b , ~ r o O " u S 1 ~ t b ~ u S 1 ! ' p r T . @ ! T I T
~ 6 l J U U 6 U t b 6 T 6 i r r D J I T 6 U 6 T 6 i r r 6 l l T
6 T 6 i r r U r o ~ 2 . . . 6 U @ j a ; 6 O i r r ( f i \ G l a ; 1 T 6 O i r r
L i 9 l . 1 f l [ l 5 l 6 U r t J l E l T 6 l S i 6 i r r G l @ ; ! W c f l c 6
@ j W . @ ! T I T ~ 6 l J [ ! i L 6 l J L q . c 6 r o l E r o W
6 l S i ( f i \ ~ r o 6 U u 4 6 6 \ 1 E 6 i r ( ! p [ l 5 l W L q . ~ ~
6 l S i ~ t b , 2 . . . 6 U I E U ( ] U l T r T c 6 I E r o 6 U
6 l J 0 " 6 U 1 T [ D [ l 5 l 6 U G l u l T 6 i r r G l 6 l l T @ ~ i 9 l c 6
a ; 6 T f I T 6 U 6 T @ ~ U U L L i 9 l . < Q ! , r o 6 l l T u S 1
D J 6 ) j ( ! P ~ 6 U I E L ( f i \ [ ! i I T W c 6 1 E 1 T 6 l J r o O "
~ u S 1 l P W 6 l S i ( f i \ ~ r o 6 U U 4 6 6 \ 1 E 6 i r [ ! i L I T~
~ W . @ 0 " 1 T ~ 6 l J 1 F ~ 1 T ~ r o 6 l l T 1 E 6 i r
2 . . . 6 U a ; . @ O " I T ~ < Q ! , W 6 l J I T 6 T f r T l E r o m
G l u r o U l c 6 @ j r f 1 W 6 l J O " I T a ; 2 . . . 6 U ~ 6 i r r
~ r o 6 U I f l D J [ i ; ~ . @ 0 " 1 T ~ 6 l J 6 l J 6 U ~
6 l I T 0 " 1 T a ; C l ! ~ l f l w ~ ~ r o 6 U 6 l J r T . @ 6 U r t J
@ j ~ D J l T r T . . @ [ i ; ~ i . S l ! T U I T I E O " 6 i r rs r s s r
@ l t b ~ u S 1 l P ! , p ~ ~ I T W I E ~ ~ 6 i r r
~ r o 6 U r o U l ~ ~ 6 T f u ~ u S 1 6 i r r ~O"~
~ 1 T 6 U I E I T U U I T [ D D J U U L L U l 6 O i r r 6 m 1 T 1 E
~ u S 1 l P W ~ ~ I T W l E t b ~ a ; W ~ D J i 9 l
. @ ~ 6 l I T 1 T 6 U ~ u S 1 l P ! , p ~ C l ! ~ l f l w ~
~ r o 6 U 6 l J r f 1 6 i r r t . S 1 D J [ i ; ~ [ ! i 1 T 6 i r 6 T 6 i r r
U i 9 l , ~ u S 1 ! ' p r T ~ I T W I E ~ ~ 6 i r r U I T i 9 l
a ; I T U U I T [ D D J 6 U G l 6 l J 6 ' I T 1 U U L L G l u
6 l S i ! , p I T 6 l J 1 T 1 E U l c 6 I E 6 T f I T 6 U ( ] U I T [ D D J U
u ( f i \ ~ ! D i 9 l .
. @ 6 O l 1 l l . j t b . , g ) l L q . 6iI ) L D G f f i r r s i r 6 f T
Q P L q . l L J l T G ~ 6 M U ( ] ~
~ 6iI )6\)6l J rTl m 506l J ~ t 5 l } D [ f i ~
l D r r 6 i r G U @ J G ~ I i . J ~ .
< Q ! , 6 l I T 1 T 6 U. @ [ i ; ~ . @ 6 U r t J r o l E 6 l J 0 "
6 U 1 T [ D [ l 5 l 6 i r r . @ W 6 U 4 ~ ~ 6 i r r r o U l r o W
U l ! l ) J ~ i 9 l ~ u S 1 ! ' p r T l E r o 6 T f ~ L q . r o U l , .
123
www.eelamview.com
f f i L 6 l j o i T u c i ; ~ l l . j o i T 6 T T , I H D W ~ 6 I m r T
6 l j o i T 6 T T 6 T l D @ L D c i ; a ; o i T ( ] a ; r r u S l 6 \ ) ~ r T i H f f f i
G I D Q " ( ] W G a ; r r ~ i ) ) J 6 1 5 1 L L r r r T f f i ( ] m G i f f i m . q . W
6 l J r T f f i o i T , p ; r r r i . J f f i o i T 6 J ~ @ 6 l J r T f f i G I D 6 T T ~
~ L J L S 1 ~ ~ r r c i ; f f i c i ; I l " n L r r @ 6 T ~ i ) ) J 6T6ffi
6 I m ~ ~ G I D 6 I ) U U L L r r r T f f i o i T . @ [ 5 ~ @ 6 I ! T
G i 6 l J ( ! 5 1 c i ;f f i 6 l ) 6 l J Q " ~ ~ 6 \ ) @ ~ 6 I ! T r r G i f f i r r Q ) )
G I D L D l l . j t b r 5 1 f f i ~ [ 5 ~ @ . ~ ~ i ) ) J t b G i ~ r T l w r r ~
t S 1 @ J I J i ~ ~ u S 1 ~ c i ; 1 P [ 5 G I D ~ ~ ~ G I D l D 5
~ r i . J f f i 6 T T G i 6 l J ( ! 5 1 W r T f f i o i T @ ~ c i ; f f i ~ @ ~ c i ;
f f i c i ; G i f f i r r ~ c i ; t b ~ r r r T l 6 \ ) , ( ] ~ r r L i . J ~ @ c i ;
G i f f i r r ~ l D r r r T f f i o i T . @ [ 5 ~ r 5 1 f f i ~ 5 ~ f f i o i T 6 T ~
G i p ; ~ ~ t b 6 T ~ p ; 6 f f i U r T f f i o i T G i p ; ~
~ t b ~ [ i ; ~ 5 ~ ~ 6 I ! T 6 l J W ~ ( ] 6 I ) ( ] W
G i ! D U G I D U ( P L ~ [ i J i ) ) J . ~ ~ i ) ) J L D ( ! 5 1 w r r ~
~ U U r r 6 1 5 1 f f i G I D 6 T T c i ; G i f f i r r 6 \ ) . $ l l D r r r T f f i ( ] 6 T T ,
~ u t S 1 ! D r r t b 6 J ~ @ 6 l J r T f f i G I D 6 T T ' W r i . J . $ l
~ ~ c i ; f f i c i ; I l " n L r r @ 6 T ~ i ) ) J 6T6ffi6lm~
G i ~ r r L r i . J . $ l C l i 6 I ! T r r t b .
@ [ 5 ~ c i ; f f i r r 6 l ) f f i L L ~ ~ ( ] 6 I ) ~ r r ~ @[i;
~ W U C l l U I T l J r r L L 6 l J D " 6 1 l r r i ) ) J t b 6 T ~ ~ 6 I m r T
~ 6 T 6 l J I T u S l [ i J i ) ) J .~ ~6ffi
Q ) 1 t b ~ ~ ~ ! D r r 6 1 l 1 6 \ )u ~ ~ r T l 6 I D f f i
f f i ~ t b 1 T ~ G I D f f i f f i ~ t b @ [ 5 ~ W 6 1 5 1 Q ) ) ~
6 I D 6 \ ) U ( ] l u ~ u ~ w a ; L Q ) \ 6 I D Q " f f i 6 I D 6 T T
G i 6 l J 6 1 T 1 u S l L Q ) ) 6 l J [ 5 ~ 6 I ! T . ~ 6 l J [ i J G I D l D U u ~ c i ;
t b 6 l . J T l i . . J u 4 ~ u ( ] l u r r ~ 6 T 6 I ! T ~ c 6 l 6 I D L
~ ~ @ . ~ u l J r T L D Q " G I D 6 I ! T 6 T Q ) ) ~ @ c i ;
G a ; r r o i T ~ r i . J f f i o i T . ~ 6 l J W l G I D L W ~ . $ l t b G I D I T
u S l ~ t b ' W r T @ t b 4 ~ i ) ) J ~ @ [ 5 ~ @ .
~ ~ u C l l u r r r I 1 ~ ~ u 6 l J r i . J f f i 6 I D 6 T T U u ~
! D r r ~ f f i [ i J l D ( ! 5 1 [ 5 ~ [ 5 ~ ~ C l l ~ c g 6 l J G I D 6 T T ,
~6IDITU a : u r r r I 1 ~ 6 . M ' r i . J 6 I m r T 6 l J I T ~ t b
f f i 6 l J Q " U U L c g L ~ . @ U ( ] U r r Q " r r L L r i . J f f i 6 1 l 1 6 \ )
f f i r r 6 l m U U L L L D 6 I ! T ~ i ) ) J ~ l l . j t b , ~ ~ U r i . J f f i
' 5
124
G i f f i r r o i T 5 T T w r r t b r 5 1 G I D 6 I ! T ~ ~ r r 6 \ ) ~ @ @ 6 n I 1 6 T [ 5 ~ l l . j f f i ~ ~ ~ t b
I T r r ~ ~ w u S 1 6 \ ) G I D 6 I ) 6 T ~ U G I D ~ ~ 6 I ) . $ l [ i J G i 6 l J 6 1 T 1 u u Q ) ) ~ ~ r 5 1 [ i J t b
1 T r I 1 ~ Q " 4 6 1 S / > 6 m T E 1 , c g ~ w ~ ~ G I D 6 I ) 6 l J r T t S 1 Q " U r r f f i Q " m ~ f f i W ~ r r r T .
@ ~ G I D 6 I ! T ~ ~ r r m ~ 6 l J r T l ~ 5 0 6 1 J @ t S 1 l D [ 5 ~ ! D r r o i T L D r r L ~ w r r f f i ~
~ u S 1 l P r T a ; o i T f f i r r 6 f f i . $ l ~ l D 6 I ! T r T .
C l l ~ . : r J w ~ ~ G I D 6 I ) 6 1 J r T t S 1 Q " u r r f f i Q " ~ @ ~ i ) ) J , ~ G I D 6 I ! T ~ @ ~ u S 1 ~ 1 P
L 9 . L D c i ; f f i 6 1 T 1 6 1 ! T @ t b~ 6 I m r T 6 1 5 1 6 \ ) ~ r r w f f i t b , c g ~ ~ W t . . D , ~ ~ 6 I ! T r r L ~
L L . J L m 6 l J r r t b ~ r T l G I D L D l l . j t . . D f f i L G I D L D l l . j t . . D G i f f i r r 6 1 ! i r r L 6 l J r T f f i o i T
~ 6 1 J r T f f i o i T 6 T m l D ~ 6 I m r T G I D 6 1 J , ~ 6 1 J r T f f i 6 1 l 1 m L D Q " u W J 6 1 J r r f f i ( ] 6 1 J
L D r r [ i J ( ! 5 1r 5 1 [ i J . $ l [ D r r r T .
@ ~ 6 I ! T r r 6 \ ) @ 6 n I 1 C l l L D 6 \ ) ~ ~ G I D L D l l . j o i T 6 T T ~ ~ u S 1 I P G I D 6 I ! T , ~ c i ;
. $ l Q " u S 1 U - l f f i ~ c i ; ~ ~ 6 1 J r r t b ~ u S 1 I P G I D 6 I ! T , ~ u S 1 ~ 1 P L D c i ; f f i
6 1 I 1 m 1 T [ 5 ~ ~ u S l 6 \ ) w r r ( ] L D f f i r r 6 l m c ! : p ~ w r r @ 6 T ~ U G I D ~ ~ ( ! 5 1
6 I ) r i . J f f i r r 6 l l t . . D ~ 6 I ) t b 4 r T l [ 5 @ G i f f i r r o i T 6 T T ( ] 6 1 J 6 f f i ~ w f f i r r 6 l ) t . . D
@ @ . @ @ ~ r r m t S 1 Q " u r r f f i Q " m l l . j f f i ~ ~ ~ G i I T L i . J ~ .
~ r r w E 1 , ~ 6 I ! T @ t b , ~ ~ W l G I D L W 6 l j t . . D u r r i ! } l f f i r r u G I D u l l . j t . . D ~ G I D L D ~
G I D w l l . j t b ( ] u ~ W 6 1 J 6 f f i 6 l m t b w r r L W l t . . D @ G I D 6 I m [ 5 @ L D 6 n I 1 ~
<&nt..burr~ ~~ ~ f f i @ U u 6 1 J i T a ; o i T ~ .
6 J G i 6 I ! T 6 n I 1 6 \ ) ,~ 6 1 J r T f f i ~ f f i 6 T ~ [ i J t b ~ 5 I T U U Q ) ) t b r 5 1 G I D 6 I )@ m i ) ) J
@6\)GID6u. @ @ ~ r r m t S 1 Q " u r r f f i i J ~ G i I T L i . J ~ L D r r G i u t b I T r r ~ G I D 6 I ! T .
I T ( P f f i G i u r r 6 T T r r ~ r r Q " ~ i J ~ w 6 \ ) ~ ~ L 1 l f f i 6 1 5 1 Q ) ) ~ G I D 6 I )6 T m
u @ ( I f G I D L D W r r f f i F f L L u u Q ) ) 6 1 J ~ r r f f i @ [ 5 ~ r r 6 \ ) , L D 6 n I 1 ~ L D 6 I ! T
~ m ~ 5 1 T t ..D ~ f f i [ i J [ D u u L 6 \ ) C l i 6 1 J 6 f f i Q ) 1 t b . @[i;~ ~ 5 1 T t ..D ~ f f i ~ l D
L D 6 n I 1 ~ r T f f i 6 T T r r f f i ~ 6 I ! T r r 6 \ ) ( ] ~ G I D 6 1 J w r r 6 I ! T 1 T c ! : p ~ r r w ( l p G I D l D G I D L D f f i
~ c i ; D I T L L ~ ~ [ i J t . . D f f i L Q ) ) U U L Q ) ) 1 T c ! : p ~ r r w 6 1 J r r ~ 6 1 5 1 6 \ ) I T L D ~
@ 6 l J t b 1 J i ~ [ 5 ~ Q " t b I T G l f f i r r ~ i J ~ @ 6 1 J t . . D 6 T ~ W l t b ~ m 6 I ! T ~ r i . J
f f i G I D 6 T T r 5 1 G I D 6 I ) r 5 1 i ) ) J ~ ~ c i ; I l " n ~ W ~ i J ~ w 6 \ ) I T ( p f f i L D r r f f i ~ u S 1 ~ 1 P
L D c i ; f f i o i T t S 1 i J U r r f f i i J 6 n I 1 m L D c i ; f f i o i T 6 1 5 1 6 T T r i . J . $ l ~ [ D 6 I ! T r T . @ ~ 6 I ! T r r 6 \ )
~ 6 1 J r T f f i 6 T T r r 6 \ ) 6 T [ 5 ~ G i 6 1 J [ i J ( ! 5 1 G I D W l l . j t b F f L L c ! : p ~ l l . j t . . D .
@ ~ ~ o i T 6 T T ~ i ) ) J ~ G i f f i r r 6 f f i L 6 T r i . J f f i o i T ~ u S 1 ~ 1 P L D c i ; f f i ~
L ~ , 4 6 1 ) t . . D G i U W r T ~ u S 1 ~ 1 P L D & f f i 6 T T r r . $ l w [ D r r ( ! p t . . D @ G I D 6 I m [ 5 @
~ u S 1 ~ W G l ~ I T ~ ~ 6 I ! T @ t b L D c i ; f f i 6 1 l 1 6 1 ! T @ t b 6 1 5 1 Q ) ) ~ G I D 6 I ) c i ; IT ~ ~
w ~ ~ ~ ~ r T L D ~ ~ ~ r 5 1 G I D 6 I ) ! D r r L L ~ c i ; ( ] ~ G I D 6 1 J w r r 6 I ! T u r r @
f f i r r U G I D U ~ G i ~ r r L r T [ 5 @ C l i u 6 I m 6 l j t b , ~ r r W f f i ~ ~ 6 I ! T ~ t b L D c i ; f f i 6 1 l 1 6 I ! T
@ t . . D C l l . n t b u r r L Q ) ) c i ; G i ~ r r L r T [ 5 @ t b ~ G I D I P c i ; f f i 6 l j t b ~ i ) ) J ~
I J W J ~ ~ ~ C l l [ D , ! D r r t . . D 6 T r i . J f f i 6 1 l 1 ~ ~ u S l r T l W l t . . D @ 6 n I 1 w G l ~ ~
w ~ ~ 1 i ( : ) 6 I ) 6 1 J c i ; ! D r r t b ~ 6 1 T 1 c i ; t . . D u S 1 f f i 8 0 ~ l D [ 5 ~ 5 0 6 l J @ t S 1 l D [ 5 ~
! D r r o i T u r T l l T r r f f i ~ G I D L D l l . j t . . D .
www.eelamview.com
G
6 I T r 6 l ! l 6 l I T ~ 6 U 6 i J 6 1 5 I i 6 C 8 f f i ~ u S l 6 i J U r r L @ ! f i ~ { D ( i ; ~ r r 6 i J
. . . [ I : 6 l ! l 6 U W ! f i 6 l ! l ~ u r r 6 1 5 l ! f i ~ L l . J L 5 1 { D ( i ; ~ U r r l J ~ [ ! i L ( i ; ~ G i ~
U 6 U r r ~ ( i ; ~ G i ~ , i 9 ] 6 l T 5 1 r i i l f f i u G i u L D r r 6 T T C 8 f f i r r u S l 6 i J G i ~ ,
~ ( i ; ~ 5 l 1 ~ u S l 6 i J u r r l J ~ w r r r T . @ 6 i J 6 1 . l t D . @ i 6 $ l { D i 9 ] . u r r l J ~ w r r r T ~
~ ~ l l I - i 6 l l I - ! f i ~ 6 l I T i 6 f f i r r l J r T . . @ l i 6 I J ~ r r l J 5 l 1 @ f f i s I T 1 6 I T r . @ l 6 l ! l L D U 4 6 T T 6 l T
6 l 1 L l l I - 6 i J , ~ . @ @ i 6 $ l 6 i J ~ C 8 1 J ~ . @ l 6 l ! l { D L l l t D I f 6 l ! l L D W 6 i J f f i L @ ( I J l 6 T r 6 l T
u ~ u S l 6 i J u r r l J ~ 6 U 1 f I ! f i @ 6 U ( i ; ~ r r r T . ~ 6 U r T 6 U r r ~ ( i ; ~ . @ 6 \ J 6 1 . l t D . @ l l J f f i
L 6 l ! l L D w r r i 6 f f i u u L @ , 6 J f f i U U L L U 6 m t D G i I f 6 1 . l 6 U y $ 1 ! f i i 9 ] 4 ~ U t S \ i j ; f f i U U L
L i 9 ] . . @ 6 I T r . Q ; ) l ~ 1 J ~ L D 6 l ! l 6 l I T C 8 u r r 6 i J f f i r r L 5 1 ~ $ l 6 I T r { D i 9 ] . . @ s i J 6 U 6 l T 6 l j
G i u r f l w . @ l 1 J ~ L D 6 l ! l 6 l I T u S l 6 1 . l r r U r r l J ~ W r r r T 6 U r r ~ ( i ; ~ r r r T 6 T 6 l I T u r n r s o s u u m
6 l T r Tf f i 6 T T < Q [ , 8 0 l f r f l w u u @ $ l 6 I T r { D r r r T f f i 6 T T .
6J ~[g 1iTm" 11J6lJ1f e, 6 f r ' W Llsf.6V - fjirj ~
(of.6lfT 6lJa5J[pJ Ulf(jJ tb U l f L l s f . 6 i J . . .
6 T 6 I T r G i { D r r f f i 6 l S 1 6 l ! l ~ .
. @ 6 I T r G i 6 l I T r r f f i 6 l S 1 6 l ! l ~ . . .
6)5-rr6iJ6I)s, 6 ) e, r r ~ s , I f b~ L r r 6 ) 0 r S 5 - t i J
(g5-rrrj)[pJs,(ge,rr 6lJrj~~ rj~uurS5-tiJ .
. @ l 6 U r T 6 T @ ~ W ~ 6 I T r 6 U 1 J 6 1 . l r r { i J p 5 I 6 \ J
'(6)urr(0m"6iJ6I)rrrj),4I6iJ~6I) fji6i.i6lJ6I)6)e,drfJ) 461)6lJ1f ~tiJ 6)wrrrj
6)urrriJtiJ6)w rrrj I1Jdr [J)J e,rrdN.
6)u r r (0m"6iJ6I)rrrj)1fb fji6lfTf.J5I6iJ~6I), )J~~a5J 6iJ~61),
6)u r r ( 6 ) ~6iJ6I)rrtiJ f j i L I f 6 l Jr j ) J 6J rj)[J)Jwrr6iJ"
6 T 6 I T r W u ~ 6 i J ~ ( i ; ~ . @ ~ 6 l ! l 6 l I T f f i 6 l S 1 6 l ! l ~ 6 U r T l f f i @ t D L D r r 6 1 l 1 6 l ! l f f iC 8 u r r 6 1 5 l
( i ; ~ 5 l 1 L @ i 6 6 T T . @ ( i ; i 9 ] 6 T @ ! f i G i ~ p 5 I W U U L @ 6 l S 1 L L 6 l I T . ~ 1 J ~ L D 6 l ! l 6 l I T
w r r i 6 $ l , u r r l J ~ u S l 6 I T r 6 U r r i 6 \ '! : p 6 1 . l ! f i 6 l ! l ~ L D . Q ; ) l ! f i i 9 ] 6 l S 1 L L ~ U 6 m t D ~ r r 6 I T r
. @ l i 9 ] .
~ f f i ~ ( i ; ~ 6 U 1 J 6 1 . l r r { i J 6 l ! l { D 4 6 l ! l 6 l I T 6 U r r i 6 f f i ( I J l l l l - L l l t D . 4 6 l ! l 6 l T 6 l ! l 6 U ~ @ ) I
~ @ ) I u u r r w , U 6 l T U 6 l T G i 6 U 6 I T r . Q ; ) l G i I f W W ( I J l l l l - L l l t D . G i I f W 6 U ~ 6 I T r 6 U y $ 1
6 l S 1 ~ 6 l ! l 6 1 . l G l S 'l J r T f f i 6 T r 6 U r r ~ 6 l S 1 6 I T r ~ r r r T u u r T l w t D 6 T i 9 ] C 8 6 U r r ~ 6 l ! l ~ L D 6 l ! l ~ i 9 ]
6 l S 1 L I f r r ~ r r l J 6 m L D r r W . @ W @ ) l t D . ~ r r r T U u r T l w ! f i 6 l ! l ~ 6 l S 1 L @ L D { i J { D f f i { i J . Q ; ) l
6 U L L r i i l f f i 6 1 l 1 6 i J ~ ~ f f i r r l J 1 f i 6 ~ f f i 6 T r f f i 6 U 6 l I T t D G i f f i r r 6 T r ( ! I j t D
u r r l J ~ w r r r T . @ 6 i J 6 1 . l t D ~ I f r r L 5 1 .
~
[ ! i L L D r r L L t D ~ g I J . $ A. ~ @ _ u 6 'i l U I T W pjLlDrnqw
f f i r r { i J 6 l ! l { D L D j bl W G l 6 U w u S 1 6 b ~ l n . . j [ D U U ~ ~ l U ~ .
. @ . Q ; ) l i 6 f f i t D ! 5 I 6 l ! l { D ( i ; p ; Q ! 5 & 6 l ~ Q ! 5 I T L < i ; C 6 t b~ 6 'i l
~ ~ w r r w ~ 6 I T r { D i 9 ] . @ l ( i ; ~ m a i l . & I ~ ! 5 ' t . : . ( b 1 B o ( I J l @ J ~ m t . 5 )
~ L f f i l T [ i > ~ [ i > ~ i 9 ] m m r T . 5 l 1 @ , 5 l 1 @ . @ [ i > ~ 5 l 1 ~ , 5 l 1 ~ ~ 6 I T r { D m m r T
~ . @ l l f r r ~ l T l J 6 m ~ 6 l ! l 6 1 . l 6 l ! l W f f i r r L l f l u u @ ! f i ~ 6 l I T .
. @ I J ~ @ 5 1 . Q ; ) l 6 U r T f f i 6 T T 6 l S 1 6 l ! l 6 l T W r r l l l - i 6 G i f f i r r ~ l l I - [ i > ~ l T r T f f i 6 T T . G ) " G i W L
@ 6 U w 5 1 i 6 t D . . @ l ( i ; ~ G l S 'L 6 l ! l L . $ & r r L l l I - i 6 C 8 f f i L C 8 U T l D .
"fjirf,;e, @ !!Jlfe,rr!Jrf,;e, I1Jr r (0tiJ 6 l JI f fJ)~ 6iJ~6I)I1Jrr"
" 6 l J 1 ffJ)~ 6iJ(g61)"
"6Jdr 6 l J ! J w r r L L r r r f , ; e, "
www.eelamview.com
126
o
6 l T 1 6 f r r [ l i ( i ) i 6 l S l 6 U r 5 1 [ i J L b @ . I o o l f B ' g ) ) J L b
6 T 6 f r r 6 l f l 6 l f l~ m n T ~ U ~ . ~ m
~ W ~ 6 m ( I ; W ~ m n T ~ 6 U
( g ~ r T l i J [ i ; @ . I ~ r r 6 f r r 1 f l [ i ; ~ l i ; a ; ! ! ; G i ~ r r L r i u $ 1
( g m 6 f r r . ' [ l i r r ( l p L b 6 j l r T ~ l l . . j ~ U ( g U r r r : r m . : . L ! ! ;
E m ~ ! ! ; G i ~ r r L r i u $ 1 m r r 6 U sr sn ser ?'
G i [ l i u ( g u r r 6 1 5 1 w 6 1 i T l 6 f r r 6 T @ I f I f l , sB r J I f
G i B ' W 6 U a ; 6 i r u [ i J p 5 l ~ 6 f r r ! l ) J [ l i r r 6 f r r u t . q . ! ! ;
~ E m 6 l J @ 6 f r r ! l ) J L b G i [ l i @ , I f l 6 U r 5 1 E m 6 l l ! ! ; @ . I
r 5 1 [ i J $ 1 6 f r r [ D m .
L D a ; r r u r r r J ~ ! ! ; ~ 6 U sB L D 6 f r r , a ; r T l i m 6 f r r
~ $ 1 w a ; ~ r r u r r ! ! ; ~ r J r i u a ; E m 6 I T u u t . q . ! ! ; ~
( g u r r @ . l l L D m r 5 1 E m i D 6 l . j 6 J [ i J U L L @ . I .
U r T l J ~ ! ! ; ~ 6 U 6 l l Q l j L b f f i ! ! i r r u r r : : 5 ~ r J r i u a ; E m 6 I T
l 6 i J G l 6 l J r r 6 l J L b l w 6 l J r r 6 l S l ~ L D r r a ; u
u r r r T U u r r i T a ; 6 i r . ~ 6 f r r 6 1 i T l H > u 4 f f i , ~ u S 1 r T ! ! ;
~ w r r a ; : : 5 @ . 1 I i ; , l r u G i 6 l J r r L D O O ! ! ; @ . I 6 l T 1
u n o ~ w r r r J r r a ; @ [ i ; ~ r r ( g m a ; r T l i m 6 f r r
~ 6 l J E m m 6 T m I i ; u S l a ; 6 l . j L b i . S 1 t . q . ! ! ; ~ [ i ;
~ @ . I . 6 l S l ( g 6 l J a ; r r m [ i ; ~ r T 1 6 f r r G i u r r 6 f r r G i L D r r l P l
W & r u ; i J 6 I D i I J U u t . q . : : 5 ~ . '@6ID6IT(~!i
~ o o ' ~ ~ ~ L L ~(i)iLb 6 T 6 f r r [ D
6 T 6 O i ! T l i m L b G i L D 6 U 6 l l ~ L b i . S 1 [ i J ! l ) J . ~ L b ,
~ u C l l u r r @ . l 6 T m l i ; 1 6 6 l J w @ . I ~ r r 6 f r r !
$ 1 u r r m [ i ; ~ 6 l J r r r T 1 w r r r \ 1 6 f r r B ' L D W I F
~ ~ I i ; ( ] a ; L ~ .
~ r J l f l w 6 U E m L L r i u a ; \ 1 l i ; u C l l u r r u S 1 1 i ; $ 1
C l l i D 6 f r r . 6 T r i u a ; r T C l l L D E m L u S 1 6 U ~ r J r i u C l l a ;
p 5 l w ' C l l B ' r r l i ; $ 1 r J ~ si D ' C l l u r r 6 f r r [ D [ l i r r L a ; r i u
a ; E m 6 I T u u r r r T ! ! ; ~ I i ; $ 1 C l l [ D 6 f r r . . . @ u u t . q . ! ! ;
~ r r 6 f r r [ l i r r r i u a ; 6 i r ~ 6 l J r r C l l m r r L b . 6 T L D @ . I
6 l l r J 6 l l r r [ i J ! l ) J u t S m m O O C l l w 6 T L b 6 I D L D~ ~
u r r o o a ; 6 i r ~ 1 i ; $ 1 [ i J ! l ) J . [ l i r r r i u a ; 6 i r I f l [ i ; ~ ! ! ;
~ r r L b . ' , 6 f r r p 5 l [ l i r r L b G i 6 l J ! l ) J r i u ~ r r ( i ) i
"6V0~1f f . 5 J ! st - 8 = - # L ( f j C;UIfI15lI,06VIfrJ8:'
B ' L G i L 6 f r r W 4 6 l l U U L L i l j J , 6 l J 6 U Q 6 l J L t . q . : : 5 @ . I E m [ D u S 1 6 U @ r J r r
~ 6 l J L b r 5 1 E mG U G i a ; r r 6 O i ! T t . q . [ i ; ~ @ . I .
U ~ 6 U G i B ' r r 6 U 6 l J E m ~ 6 l S l L 1 f l ! l ) J 6 l J r Ta ; @ l i l i ; 6 l S l E m 6 I T W r r L t . q . 6 U
( l p L b ( l p r J L b @ [ i ; ~ @ . I . i . S 1 i D 6 l S l E m 6 I T W r r L E m L I i ; Q a ; r r @ , B ' L b
r 5 1 . g ; J : : 5 ~ 6 l S l L ( i ) i 6 T r i u a ; E m 6 I T u u r r r T : : 5 ~ r r r T a ; 6 i r ~ 6 l J r T a ; 6 i r u r n r so su
u S 1 6 0 B ' [ i ; C l l ~ a ; L b @ . I 6 l T 1 r T : : 5 ~ [ i ; ~ @ . I . @ 6 l J r T a ; 6 i r u m r r " , ~ u S l l i ;
a ; r r ! ] " r i u a ; 6 I T r r ? ~ E m L D ~ U u E m L l i ; a ; r r r J r i u a ; 6 I T r r ?
B ' 6 O i ! T E m L w t . q . ! ! ; @ . I I i ; G i a ; r r 6 i r @ l i L b C l l u r T l J r r o r T 1 a ; 6 i r @ l i ; a ; E m 6 I T 1 f
C l l B ' T [ i ; ~ 6 l J r T a ; 6 I T r r ?, ~ ( i ) i ! ! ; ~ a ; l i m C l l L D ~ [ i ; ~ @ L : : 5 ~ 6 1 5 1 [ i ; @
~ 6 l J r T a ; 6 i r u [ D [ i ; @ . I 6 l S l L L r r r T a ; 6 i r . 1 f l ! l ) J 6 l J r T a ; 6 l T 1 L L b l C l l a ; 6 i r 6 l S l
L E i ] @ [ i ; ~ @ . I .
" i . S 1 r J u r r a ; r J E m m umr : : 5 ~ I i ; $ 1 6 f r r r D r T a ; 6 T m ?"
6 T r i u a ; E m 6 I T u C l l u r r 6 U I f l G U r T ~ [ i ; ~ sB L E m L u m r ! ! ; @ . I u C l l u r r u S 1
l i ; a ; G U r r L b .
6 l J r J 6 l l r r [ i J p 5 l 6 f r r ( l p 1 i ; $ 1 w L D r r m B ' [ i ; ~ u i . S 1 6 U r 5 1 6 f r r p 5 l [ i ; ~ ~ [ i ; ~
sB L E m L @ 6 1 i T l u u G U r T ~ r T 1 l f l l i ; a ; 6 l J r J 6 l l r r L b .
L D r r [ i J p 5 l L D r r [ i J p 5 l I f l r i u a ; 6 I T ~ u S l l i ; L b , @ [ i ; ~ w U U E m L I i ; L b
~ ~ ~ r r 6 f r r ~ r r f f i L b @ G U l i ; a ; r r a ; @ ~ . ~ ~ @ 6 U G U L b
u r J I T L D r T 1 l i ; a ; u u L 6 l S l 6 U E m 6 l l . G i L D r r L E m L
u n n l i i f , 6 l J r Ta ; 6 i r ~ r i u a ; r r r i u C l l a ; L D 6 1 i T l ~ 1 i ;
a ; y $ l 6 l . j a ; 6 i r .
i f , 6 l J r Ta ; o r T 1 6 U fu a ; r T 1 I i ; ( ] a ; m . : . ( i ) i surr B'
a ; r i u a ; si r .
" ~ L b i . S 1 i . S 1 r J u r r a ; r J 6 f r r 6 T m l i ;
~ 6 O i ! T l i m 6 f r r i . S 1 r J u l T a ; r J 6 f r r "
" i . S 1 r J u r r a ; r J 6 f r r 6 T 6 f r r ! l ) J L b 6 T L b ( l p L 6 f r r "
- E i l l , I r r $ 1 r T , ~ . L E r J r r 6 f r r - Q I D I T @ L b 4
m . > G I > r n . o l u . . J ~ ; r u J r . . b ~ U r T l J l T ~
~ 6 ! T , CBurn}lt~ ~ L D 6 I D U 1
G }1 D ~ G l$.miiT6TT~ .. ~&D -r
6 T 6 U 0 I D 6 l l ~ ~ 6 T 6 U 6 I D 6 l l u S 1 6 1 5 1 [ i ; @ . I
6 T t n " I f G i B ' w [ i J u r r ( i ) i I D \ 1 I i ; L b C l l u r n i J l i ;
G \ i D r r 6 O i ! T t . q . ~ 6 f r r ! D @ . l sr ssr u ser C l l u r r 6 f r r i D [ l i l f i f , 6 l S l E m ~ E m w i l j J T 6 l S l
w u t . q . [ l i L ~ ! D 6 l J r T I D 6 i r @ ~ 6 f r r i D r r i T w . @ [ i ; ~ u 4 6 i r o r T 1 u S 1 6 U
r 5 1 ~ ! l ) J r 5 1 ~ r r 6 1 i T l ! ! ; @ . I Q B ' r r 6 U 6 l J ~ r r m r r 6 U , ~ I D r 5 1 E m G U ( l p r J 6 O i ! T
u r r G I D 6 i r 6 T 6 U G U r r I i ; I D r r G U I D L L ! ! ; ~ g ) ) J L b @ I i ; I D C l l 6 l J G i B ' w l l . . j L b .
4 i D r 5 1 E m G Uu S 1g ) ) J 6 i r 6 I T i . S 1r J~ r r m ( I p r J6 O i ! T ur r ( i ) i a ; 6 I T r r 6 U ~ l D r 5 1 E m 6 l l
( I p ! T m - r u r r ( i ) i E m r T E m L D W E m L W C l l 6 l JG i B ' w l l . . j L b . 8 i W [ l i 6 l l 6 l S l L b i . S 1 I D 6 i r
~ ~ l i ; a ; ! ! ; ~ m r T @ [ i ; ~ 1 i ; E m r T E m L D E m W ' L D L ( i ) i C l l L D ' @ 6 f r r J L b
E m r T u ~ 6 O i ! T C l l L C l l u r r 6 l l r r r i " w . ~ ~ ~ r r w L b ,
~ f f i r 5 1 E m G U ( I p r J 6 O i ! Tu r r ( i ) i a ; E m 6 I T: : 5 ~ r TU u ~ 6 U B' r T 1 W r r m 6 l J 1 P I
( l p 6 P i D E m w l i ; E m l D w r r \ 1 6 l J E m ~ 6 l S l ( i ) i ~ E m G U I F B ' 1 i ; ~ 1 D 6 i r 6 T U
C l l u r r @ . l L b C l l L D Q 6 l l ( i ) i : : 5 @ . 1 1 i ; G i l D r r 6 O i ! T t . q . u u r r r T a ; 6 i r .
@ si D G U r r u S l w B ' \ ! : p ~ I T W : : 5 ~ 6 f r r r 5 1 E m 6 l l u u r r ( i ) i 6 T @ . I Q 6 l J 6 f r r ! l ) J
l 6 i J G l 6 l J r r 6 l J r J r r w ~W$1 6 l S l B ' r r r \ 1 u u ~ 6 U ( g L D 6 l l r r m B ' r r L I f l
a ; 6 I T r r I D [ l i r r r i u a ; 6 i r @ I i ; $ 1 6 f r r C l l [ D r r L b 6 T 6 f r r ! l ) J 1 D r T 1 I i ; C l l l D r r L t . q . 6 U
G i u r r p 5 l : : 5 @ E m 6 l J : : 5 ~ [ i ; ~ r r r T l D 6 i r E i l l , I r r $ 1 L b , ~ . L E r J r r J L b .
6 I < w ! t ~ I T 6 T l I T ,
. @ 6 \ J f f , l t l w
( O l I f W ! i J U I T L L I T 6 T l I T ,
6 D l l D I T I f I l o I T .
~u5 lW llotb.
www.eelamview.com
I D f T W l L ~ ~ 6 f u " ! ! > u S 1 W f f i I f n . L 6 1 S i 6 f u " ( ] U f T @ Q 6 l J s I T l 6 l J [ b ! ! >
L j 6 6 1 f f i s I T l m f f i 6 l f l 6 \ ) u ~ u r n . : _ ( ! j ) f f i f f i W f f i ~ L Q . - ~ 6 l J . , m ] - 2 0 0 2
. @ ! ! > W ~ L 6 l f l L ( _ L P f f i U t S 1 6 \ ) ~ Q I F W ~ 6 l f l W ! t ! ! > f T r l i J $ l u S 1 [ b
! ! > @ . I F r l i J $ l 6 6 1 6 T m W l L D ! ! > u S 1 W L D 6 f u " m 6 O T l m ~ ! l " ~ L D 6 l f l m
u S 1 6 f u " 6 T @ J 8 1 w 6 T I f I F L D , L D [ 5 ~ r T I L D 6 l f l m u S 1 m @ m 6 l f l [ D w
[ i ; l 6 l f l 6 \ ) 6 l f l W ~ L 6 l f l L U U L L D ! ! > r r r l i J $ l u S 1 [ b ! ! > @ . @ m 6 l f l [ D f f i @ )
~ [ b ! ! > 6 l J ! l " 6 \ ) f T ! D 1 ) ) J 6 T l f l F r l i J f f i m 6 l J ~ 6 O " O T u S 1 w [ i ; @ f f i l . [ i ; ! ! > f T ~ L D ,
L j ! l " f T ! ! > m 6 l J ! l " 6 \ ) f T ! D 1 ) ) J 1 f 8 1 m m r l i J f f i 6 l f l 6 l T f f i f f i f T U ( ] U f T L D 6 T m [ D
6 l J f T l F f f i ! t ! ! > f T 6 \ ) 6 T ~ r T 6 l J L D f f i f T 6 \ ) ! t ~ 6 \ ) 6 l J ~ 6 O " O T L D Q f f i f T ( ! j ) U
( ] U f T L D 6 T m U @ L j ~ W ( ] [ ! j f T f f i f f i f T f f i Q 6 l J s I T l U U L L @ .
6 l J ! l " 6 \ ) f T ! D [ ! 5 l m ~ ! ! > f T ! l " r l i J f f i ~ L D
Q ! ! > f T m 6 l f l l D u S 1 m 6 T l f l F t f u f f i ~ L D
Q ! ! > f T 6 l f l 6 \ ) [ b @ ( ] U f T $ l 6 f u " [ D m
f f i f T U U @ 6 T L D f f i L 6 l f l 1 D
6 T m ~ [ b ! ! > 6 l J f T l F f f i L D~ [ ! 5 l 6 l 5 1 u L j f f i Q a ; f T ( ! j ) ! t ! ! > @ . Q 6 l J s I T l l f
I F L D @ ! ! > W ~ L 6 l f l L u S 1 6 \ ) t S 1 ! l " u f T f f i ! l " 6 O T I m 6 U ( ! j ) ' ( ] ! ! > 8 1 w ! t
! ! > 6 l f l 6 \ ) 6 l J r T t S 1 [ D [ b ! ! > @ 6 \ ) 6 \ ) L D ' 6 T m [ ! 5 l f f i f f i U U L L Q . U U @ L D
f f i f T 6 O " O T( _ L P L Q . [ b ! ! > @ . ' @ u ( ] U f T @ . @ [ b ! ! > u u ~ . 2 _ r l i J f f i m
f f i L ( ! j ) U u r n . : _ L Q . 6 \ ) ! ! > r r ( ] m . @ f f i $ l [ D @ . . @ 6 l f l ! ! > [ f i r l i J f f i m [ i ; l 6 l f l m
6 1 1 1 f 8 1 6 f u " m L D f Tf f i u ! l " f T l D r T l f f i f f i 6 \ ) f T ( ] L D ? '
( ] a ; L ( ] L r r L b , 8 1 r l i J f f i 6 l T ~ , . @ [ i ; ~ w u U 6 l f l L 6 T m I D f T ~
L D f T ! D [ ! 5 l 6 l J [ b @ 6 U L 6 l f l L ! t ! ! > f Tf f i 6 l J r r r T f f i m . ~ 6 l J r T f f i m ! ! > L D @
~ ! t ~ ! l " ! t 6 l f l ! ! > ~ ~ r T ! t @ f f i Q f f i f T m 6 l J f T r T f f i m . 6 T m 6 l f l m f f i
6 l f l f f i U U ! D [ D ( _ L P L Q . W f T ! ! > ( ] U f T @ ,6 T m 6 U L 6 l f l L W f T 6 l J @ t S 1 L Q . f f i f f i
( _ L P L Q . [ b ! ! > ( ] ! ! > 6 T m [ D ~ u ~ . 6 l J ! l " 6 \ ) f T ! D 1 ) ) J u ( ] u f T f f i $ l 6 \ )
~ r T L D f T m f f i ! l " l D f T W ~ ( _ L P L Q . 6 1 1 6 l J $ l [ D 6 l J 6 l f l ! l " , ~ [ b ! ! > 6 U ( ! j )
~ U U L Q . ( ] w . @ f f i f f i L ( ! j ) L D 6 T m U @ t S 1 ! l " u f T f f i ! l " 6 O T I m6 l 5 1 u u
I D f T f f i . @ [ b ! ! > @ 6 T m [ ! j f T r l i J f f i m ~ [ ! 5 l w ( _ L P L Q . [ b ! ! > @ .
( _ L P ! ! > 6 6 1 6 \ )1 l . . j ! t ! ! > ! t 6 l f l ! ! > ~ . @ L ! t ~ 6 \ ) [ i ; l 1 ) ) J ! t @ ( ] 6 l J f T L D .
~ ( _ L P 6 l f l [ D 1 l . . j ! t ! ! > L D f f i L L Q . U ( ] U f T L U U L ( 6 \ 6 l 5 1 L L f T 6 \ ) , t S 1 m
m i T @ m Q m f T ( _ L P 6 l f l ) D ~ @ r T f f i f f i L D Q f f i f T ~ ( ! j )
6 T W f T ! ! > U L Q . ~ r T 6 1 1 f f i f T 6 O " O T U U L ( ] 6 l J ~ ( ! j ) L D . ~ u ( ] U f T J
6 T m @ . @ 6 \ ) 6 \ ) ! t 6 l f l ! ! > u ! l " f T l D r T l f f i f f i ( _ L P 6 f u " 6 l J ! l " 6 \ ) f T L D
6 T m U @ ~ ! ! > u ( ] u f T ! ) " f T s I T l u S 1 6 f u " . 2 _ m 6 l T f f i $ l L f f i 6 l f l f f i
6 T m f f i a ; ~ L ( ] U f T @ 6 l 5 1 W [ b ( ] ! ! > f T L D .
@ 6 f u " 1 ) ) J I F L D f T ! ! > f T m U ( ] U I f I F r , ~ 6 l f l L D ~ @ 6 l f l L
G \ 6 l J s I T l 6 l f l w U u w 6 f u " u ~ ~ ( ! j ) , I D f T 6 U ! l " r T @ u S 1
~ u S 1 L r l i J f f i 6 l f l 6 l T , L j ( ] 6 \ ) [ b ~ ! l " m ( ] U f T m ) D L D f T 6 U ! l " i T f f i
s I T l m 8 1 6 l f l ! ! > f f i f f i u u L L [ i ; l 6 l f l m 6 1 1 1 f 8 1 6 f u " m r l i J f f i 6 l f l 6 l T
~ ~ L D U ~ 6 \ ) ~ ! J U U L ( ! j ) 6 i r 6 l T ~ .
~ ! ! > 6 l f ) 6 \ ) 6 l f l I D U ( ] u f T ! ) " f T s I T l u S 1 m @ 6 \ ) 6 \ ) ! t 6 l f l ! ! > G \ t D r n . : _
6 l f l L W r r W a ~ ~ 6 T m ) D 6 l 5 1 W U L j , ( ] f f i m &
[ ! 5 l W f T f f i 6 T @ $ l ) D @ .
~ [ b ! ! > 6 U ( ! j ) ~ m f T ~ w f T w . @ ! l " 6 1 1 L D U f f i ~ L D
$ l L U U @ ( ] U f T 6 \ ) Q ! ! > r T I $ l [ D J . . 2 _ 6 l f l L [ b ! ! > ( ] L D ! D f f i L ( 6 \
L D f T m ! t @ L 6 f u " , Q l D f T L 6 l f l L I f l F r 6 l J i T f f i ~ L m L D 6 \ ) 6 \ ) f T f f i
f f i U U f T r T ! t @ 6 l J f T m ~ J L m ( ] u 8 1 f f i Q f f i f T ~ L Q . f f i $ l
) D @ . . @ [ b ! ! > 1 l . . j ! t ! ! > L D ~ r T [ b @ 6 l 5 1 L L f T ~ L D ~ @
~ u u L Q . ( ] w ( ] u 8 1 f f i Q f f i f T ~ L Q . f f i L D .
! ! > r l i J f f i m 6 l f l L u S 1 m $ W ! ! > u S 1 I f ) W L D 6 l J [ b ! ! > t S 1 [ D
L D , 6 l J 6 U Q 6 l J L L Q . ! t @ 6 l f l ) D 6 l J L L f T ! l " L D 6 l J [ b ! ! > t S 1 ) D L D
~ 6 " l L 6 l f l L ~ ~ ~ ~
~ 6 l J 8 1 w u S 1 f f i f f i f T J . ~ u u L Q . ( ] w 6 l 5 1 L ( ! j ) 6 l 5 1 ( ! j ) r l i J f f i m
6 T m ~ 6 l J r T ! ! > m @ @ 6 \ ) 6 \ ) ! t 6 l f l ! ! > L D L ( ! j ) ( ] L D Q l F f T 6 \ ) 6 \ )
( _ L P L Q . I l . . j L b . ~ ~ m ! ! > f T f f i I D f l ) D ; D U U ( ! j )
6 l J 6 l f l ! ! > 6 l 5 1 L , 6 l . I J 6 \ J f T ~ u r r r T u u ~ m ~ 6 O" OTf T
L Q . w r r f f i~ ~ , ~ C 8 ! ! > f T! ! > f TW ~
u ( 6 \ 6 l J ~ ~ L D ( ] L D 6 \ ) f T f f i , 6 l J ! l " 6 \ ) f T ! D 6 l f l [ D 6 l J f T 8 1 c i ; L D
( _ L P f f i $ l w 6 T @ ! t ! ! > f T W [ i ; l ! D L D .
127
www.eelamview.com
Birthday greeting for Mr. Prabakaran.
Y
OU have been stalwart in the defense
of the 'Iamil people and their rights
f0J many yeats at great personal
sacrifice. As you know, our organization has for
many years joined with many other human rights
organizations at the United Nations to raise the
pligh.t of the Tamil people and the massive vio-
lations of human rights and humanitarian law
committed by the Sri Lankan authorities. On this
your birthday I want to honor both your sacrifice as
well as the sacrifices of Tamil people as a whole.
In the face of seemingly overwhelming odds,
you and the Tamil people have persevered. Now
you are all on the threshold of achieving what
you have been striving for all these years with
the mediation effcrts of the Norwegian govern-
ment and a group of countries put together by
Norway. May this, your 50th birthday year, be
the year of final achievement and so become
year one in the calendar of Tamil freedom.
All the best.
128
Karen Paker
Chief UN
Delegate
International
Education
Devolopment
Humnitarian
Law Project.
President,
Association
Humnitarian
Lawyers.
USA.
www.eelamview.com
{ b I . t S 1 ! J u r r I D ! J @ l f f i @ j u t S 1 i D [ ! ; ~ [ l i r r s i r 6 l J r r w ~ ~ f f i I D s i r ~ _ _ [ f 1 ~ ~ r r @ j I D .
Q
U
r f 1 w 6 T T 5 l S l G U G i 8 ' r r [ ! ; ~ ~ { b I w r r l D ~ G I D ~ u U 6 \ ) 6 l J L r f u I D 6 T T r r I D U L j r f 1 [ ! ; ~
~ t . 6 l W L D f f i I D G I D 6 T T l J . . j L D , ~ 6 l J r T I D 6 T T ~ . 2 . . . . . r f 1 G I D L D I D G I D 6 T T l J . . j L D u r r ~ I D r r u u { b I G U
[ f i r f u l D s i r ' i f I D L ( i ) \ ! l ) J { b I 6 l J r r L i . J [ ! ; ~ 6 l J G U 6 \ ) 6 l J ! J r r l D { b I I D W [ ! ; ~ r T l D s i r . ~ t . 6 l W
L D f f i / b 6 T T ~ G i [ l i f f i / b l l 1 ! f ; 1 G I D 6 \ ) G I D L D G I D W l J . . j L DL D f f i l i ! ) . 2 . . . . . r f 1 G I D L D / b G I D 6 T T l J . . j L D L D f f i l i ! ) r r t S 1 L D r r ~
8 ' L L ~ G I D i ! ) l J . . j L D G i u r f 1 w ~ 6 T T 5 l S l G U . f I p S l 6 \ ) r f u l D r r ~ { b I l D r r r f 1 l D s i r L l i p S l I f G i 8 ' w } i J u @ 6 l J G I D i ! ) f f i
I D 6 l l i 1 T l . q . ~ ~ , ~ 6 l J } i J G I D i D G i w G U 6 \ ) r r L D 6 J G I D ~ W L D f f i l i ! ) . 2 . . . . .r f 1 G I D L D l D s i r ! f ; 1 W 6 l J ~ r f u I D @ ! J u;irr
C 8 8 ' r T ~ ~ & l c 6 $ i w [ l i r r @ I D s i r 8 ' G I D u L J S 1 G U 6 I T t J I D s i r i f ; 1 W 6 l J ~ L D u s o 6 l . l ( ! ! ) L r f u I D 6 T T r r l D 6 T @ U t S 1
6 l J [ ! ; ~ s i r 6 T T ~ 6 T m U ~ . 2 . . . . . r f u I D @ ! J f f i @ j ~ G i ~ r f 1 [ ! ; ~ C 8 i ! ) . { b I ~ 1 ) l " ! D t . q . f f i I D G I D 6 l J ~ ~ 1 f 8 ' L D r r s r f 1 f f i I D
e p t . q . w r r ~ ~ 6 T T 5 l S l } i J , G i 6 l J 5 1 T i ~ C 8 ~ r r } i J i D ~ { b I G U G i u r f 1 w . 2 . . . . . W r T 6 l 1 ~ r r W 6 l 1 C 8 6 l J } i J W G I D L D I F
> ~ G I D 6 \ ) 6 T { b I r T ~ ~ 5 l S l L r r e p W } i J . f I l J . . j L m G i 8 ' w 6 \ ) r r } i J p S l f f i G i l D r r 6 l l i l r t . q . f f i @ j L D . 2 . . . . . r f u I D s r f 1 ~
~ L D , i ! ) t . 6 l W L D f f i I D s r f 1 ~ ~ L D { b I w r r I D r f u I D @ ! J f f i I D r r l D . 2 . . . . . r f u I D G I D 6 T T , . 2 . . . . . r f u l D s i r t S 1 i D [ ! ; ~ [ l i r r G I D 6 T T
G i w r r L t . q . [ l i r r m 6 T ~ ~ u r r ! J r r L G I D L ~ G i i ! ) r f 1 5 l S l f f i I D 5 l S l L D L j $ ) C 8 i D m . [ f i r f u l D s i r 6 T ~ i ! ) G I D ~
6 l J L r f u I D 6 T T r r l D 6 T ~ } i J I D r r l D I D @ L D e p W } i J . f I l J . . j L m G i 8 ' W } i J U L @ 6 l J [ ! ; ~ r T I D c g 6 T T r r ~ ~ G I D ~
C 8 [ l i r r r T C 8 6 l J ~ ! J 8 ' r r r f u I D ~ { b I m i : ! P 6 \ ) e p L D , ~ 6 l J r T I D 6 T T r r G U C 8 8 ' r T~ ~ f f i G i I D r r s i r 6 T T u u L L [ l i r r @
I D 5 1 T i m i : ! P 6 \ ) e p L D C 8 L D } i J G i I D r r s i r 6 T T u u L @ 6 l J L D 8 ' L D r r i ! ) r r m e p w } i J . f I I D s r f 1 m U 6 \ ) G I D ~
6 T L i . J ~ L D ~ W 6 l J r r L J S 1 G U [ f i r f u l D s i r . @ f f i $ ) m [ 5 r T l D s i r . . @ [ ! ; ~ . 2 . . . . . r f u I D 6 T T ~ & l L D U ~ r r 6 l J ~ t S 1 i D [ ! ; i ! )
6 l J L L D . 2 . . . . . r f u I D 6 T T ~ . @ w { b I w r r ~ 8 ' r r i ! ) 6 l J J ~ G I D w 6 T L i . J ~ L D 6 l J L L D r r l D . @ f f i I D C 8 6 l J 6 l l i I r
@ L D 6 T m W L D , ~ C 8 6 l J ~ t . 6 l ~ G I D L W 5 l S l @ ~ G I D 6 \ ) < Q! , 6 l l i I r @ f f i @ j p S l u C 8 u L t . q . G U - [ l i r r L I D r r L
t . q . L J S 1 G Ue p ~ G U 6 l J L L D r r I D 6 l 1 L D . @ f f i I D C 8 6 l J 6 l l i I r @ L D 6 T m W L D 6 l J r r W ~ ~ $ ) c g i D m .
. 2 . . . . . r f u I D @ ! J f f i @ j u G i U [ l i 6 \ ) L D 6 l J r r w u u i ! ) r r l D .
~
.:.~. ;.
~ .
...-.: ir" j
I f I T 6 l J ( 8 ~ 1 f I D 6 i l 1 i f i l
~ L 5 l I i f i l ! l i @ I f , I D J T 6 m
~ . ! ! i J T . I i f i l 6 M
~ 6 1 J ) 6 \ ) 6 1 J ) l D U
L 5 l ~ @ ! b l @ ,
~ 6 1 J ) 6 \ ) 6 l J I T ,
l D 6 O ' r l ~ . ! L I T I 6 1 J ) l D I D 6 T r
6 l J W I f , I D r D l I T I D 6 T r
I f f f i l I D W .
~ l @ l D f i l I f , I D J T .
I'
129
www.eelamview.com
6 V 6 v 1 J ' &~ 6 r ( 1 . , J 1 i . _ . . J G J ; f , t M G 3 ' 6 ;
c f l G 3 ' . / L ) 1 j . 6 f r & d r ( p O Y , f W ( f i 1 j ) , g , ( J _ ) f f J
& ; 6 0 ) 6 ' l f - . !p{~r ; 6 r f , r ) u( j }~ I J P ( J _ ) r j I
# & ; G 3 ' o r r 6 T 6 i J 6 V 1 f ( f i 6 O ) 6 V & ; D I f l W W 6 ) ~ I f L t
c f l d r ( ! ) r N .
< ! ) J 6 O ) L ( J _ ) l f o r r W - ~ W . . . ~ ~ @ J 6 i r 6 T
~ 6 O ) r N 6 T g , ~ 6 0 )r N G 3 ' ( J _ ) I f G 3 ' U j o 6 5 r6 0 ) ( Mo t
4 6 O ) ~ tj , ~ c f l L 8 , c f l d r ( ! ) r N . < ! ) J 6 l J r j ) 6 O ) ( ! ) 6 ;
& ; 1 f 6 V W r y W 8 , I . 8 , & ; I f L ( j } W 6 T d r [ J J J & ; l f g , < j
j tj , ~ ~ ~ t t ' J L d r W g , ~ W ~ l f d r .
6 J 6 ) r N a f ' 6 i J & ; 1 f 6 V W 6 T d r U ~ & ; l . . g - r M
~ r N l f 6 i J 6 ) 6 l J d r b ) r ; j j } ML x . . x . _ _ G 3 ' ~
I . . g - ( J _ )6 l 5 l L ( J _ ) f f J & ; D I f l 6 i J I J P ~ d r 6 O ) W ( J _ ) l f r N ~ .
< ! ) J 6 O ) L ( J _ ) 1 f 6 ' l fg , 6 O ) ~ ~ f : ! J tj , ~ 6 ) & ; l f o 6 5 r l . . g -
j 8 , I . W ~ j 6 ) ~ l f d r 6 O ) W r . 8 1 . C f I J P ~ I f ( J _ )
tj d r 6 l J tJ g , G 3 ' ~ l f d r ( ! ) 6 i J 6 T d r , ! } ( ! ) r . 5 J f J 8 , 6 O ) r
r . 8 & ; 8 , 6 ) & ; 1 f ( j } 6 O ) W ( J _ ) l f r N ~ d r G 3 ' ( ! ) . . .
~ tj , ~ ' J L ( j f f l ' r f 6 l J 6 T d r 6 O ) r N W L ( j } W 6 i J 6 I J ,
r j } 8 = - C f I J P ~ I f ( J _ ) # d r u 6 i J G 3 ' 6 l J [ J J J~ u r . 5 J r M
6 O ) f J a . ; W < ! ) J 1 . . g - 8 , & ; 1 . . g - ' J L 6 i r r ! ! j [ J J J g , tj 6 l J I f L ( j }
6 l J ~ ' J L o 6 5 r ( j } 6 T d r ( ! ) I f W W , < ! ) J tj , ~ ' 6 l J 6 6 I '
8 n . L u f : ! J c f l u G 3 ' U l f r N W l f tj tf ~ c f l 6 l 5 l L L f f ; ; .
~ ~ 6 T r N ~ W L ( j } tj , ~ l f r N r f ? ~ L ( j } 6 ) W I f
~ W I f I i J 6 T d r C f I J P ~ I f ( J _ ) g , tj r j ) G 3 ' & ; ' J L t f g , ~ l f r N ,
U f : ! J c f l U G 3 ' U l f r N 6 l J 6 6 I ( J _ ) I f , , ?
' J L 6 V & ; 8 , & ; 6 ' I f g , tj 6 i J , ~ tj 8 , a ; G 3 ' 6 l J L 6 O ) L 6 >
D I f l 6 i J { M o r r I f , ! } 8 , 6 ) & ; l f o 6 5 r l . . g - j 8 , , ! } G 3 ' ( ! ) 1 f G 3 ' W
6 T d r c f l ( ! ) ' J L 6 O ) o r r 8 = - C f 6 i J ( f i 6 O ) ( ! ) ( J _ ) G 3 ' 6 l J . /
G 3 ' U I f L I . . g - r . 8 1 . tj , ~ 6 ) U I f j o r r l f ~ l f f J 8 = - C f 0
6 0 ) ~ r . . 6 l 6 i J , 6 l 5 l 6 O ) 6 ' I ftj , ~ W 6 l 5 l 6 0 ) 6 V G 3 ' U I f & ; I f
6 l 5 l 1 J ( J _ ) U 6 ) UI f j o r r I f c f l 8 , 6 ) & ;I f o 6 5 rI . . g - j 8 , , #
G 3 ' ( ! ) 1 f G 3 ' W 6 T d r ( ! ) , g , ( J _ ) 6 ) 6 l J [ J J J U I . _ J 8 , & ; 6 i r
( f i 6 O ) ( ! ) ( J _ ) G 3 ' 6 l J . /
r y W ~ ~ r ! ! j 6 O ) W 6 T d r U ~ 6 ) ~ l f d r { ! )
6 ) ~ I f L ( j } 6 l J t j , ~ U I f L L d r I i l l L ( j } 8 = - . ;
r N W ~ ! f G 3 ' r N . . . 6 T U U I . . g - G 3 ' ( J _ ) 1 f & ; 1 f 6 V 6 ) 6 l J 6 i r 6 ' l f
>
130
tj 6 i J & ; 6 O ) 1 J tj , ~ G 3 ' U l f r N G 3 ' ~ 6 T d r c f l ( ! ) & ; 6 l J
6 0 ) 6 V & ; 6 i r ( f i 6 O ) ( ! ) ( J _ ) G 3 ' 6 l J . /
~ U U I . . g - ( J _ ) I f & ; , W o 6 5 r l . . g - 8 , c f l L 8 , c f l d r ( ! )
6 T tj t t W 6 0 ) ( ! ) 6 l 5 l 6 0 ) 6 ' I f 8 = -C f 6 i J & ;G 3 ' o r r I f ( j ) ~ I f d r
< ! ) J d r 6 ) ( ! ) I f j r y l f 6 i r ~ f : ! J g , ~ r . 8 r j } W o 6 5 r ~ 6 i J
& ; 1 f 6 i J U tj G 3 ' ~ d r .
~ r . . 6 l @ J W # 6 V 6 ) U I f I J R ~ & ; 6 i r & ; L t j , ~
G 3 ' U l f r N r . 5 J d r r N r f , < ! ) J r f J G 3 ' & ; 6 l J 1 f r j } ~ 6 ) & ; I f o 6 5 r
I . . g - j t j , ~ f : ! J r f a ; D l f l d r G 3 ' U l f f J l f L L G 3 ' 6 l J L 6 O J & ; ,
6 T tj r f & ; l f 6 V g , tj d r U I f 6 i J 6 ) & ; I f o 6 5 r ~ ~ r ! ! j
~I . r y I i J r . 5 J ~ d r ~ 6 i J . 6 T d r 6 O ) r w r U
4 f J L I . . g - 6 ) r d j } ~ ! _ f L I i J G 3 ' U I f ~ ~ I J
I J P I . . g - tj , ~ ~
6 T f f J & ; D I f ld r < ! ) J6 O ) L ( J _ )I f 6 ' I f W 6 T f f J & ;6 0 )o r r
6 l 5 l L ( j } 6 T f f J l . W G 3 ' U I f I i J 6 l 5 l L 6 l 5 l 6 i J 6 O ) 6 V . 6 T d r
@ r N g , tj d r < ! ) J 6 O ) L ( J _ ) 1 f 6 ' l f 6 O ) ~ 6 T ~ 6 O ) S , ( J _ )
~ tj 8 , s , 6 ) 6 l J f ] j ( J _ ) tt& ; o r r I f W W < ! ) J tJ g , 6 ) ~ 1 f
tJ g , ~ 6 l 5 l L ~ ( J _ ) 6 V I f ~ . 6 T f f J S , 6 i r , g , 6 l J ( j )
& ; 6 O ) o r r < ! ) J 6 i J 6 l J U G 3 ' U I f ~ 6 l J t j , ~ G 3 ' u l f c f l d r ( ! )
~ 6 O ) ( ! ) 8 , & ; 1 f r j ) [ J J J & ; 6 i r # 6 O ) ~ 8 , & ; 6 V I f W . ~ r N l f 6 i J ,
6 T f f J 6 ' I f ~ o a x e n b 6 ) L r f ~ & ; I f ~ L
~ j U U ~ I f 6 i J 6 T f f J & ; 6 i r , g , 6 l J ( j ) & ; 6 i r r . B o 6 5 r ( j }W
~ W 4 tJ ~ 4 tj 1 i J 1 . D 6 V r f ~ & ; I f ~ L
~ j 8 , c f l d r ( ! ) r N .
~ f : ! J ~ W o 6 5 r ~ 6 i J # [ J J J 6 l 5 l 6 O ) ~ ( J _ ) 1 f 1 i J
6 l 5 l I J R ~ ~ 6 l 5 l j L C f W I f I i J 6 T I J R ~ 6 l 5 l L L
6 T d r C f G 3 ' S , I f ~ t t a ; D l f l d r 6 l 5 l I J R U 4 0 6 5 r I i l l f J I J P W
6 ) C f I J R r . 8 ( J _ ) ~ r N 8 = - C f l f f J I J P W , ~ o 6 5 r L U I J W
U 6 O ) f J8 , 1 . r . B0 6 5 r ( j } W ' J L I J w G 3 'C f r f ~ , 6 l 5 l f J 8 ,
tj 8 = - , g , 6 O ) w r . . 6 l 6 i J 6 l J 6 O ) 6 ' I ftj , ~ 6 ) & ; l f o 6 5 r l . . g - j tj , ~
' J L 6 V & ; g , ~ r . 8 f : ! J r f & ; D I f l d r I J P ~ 6 ) & ; W W 6 O ) U 8 = -
, g , 0 6 5 r l . . g - ( f i r . 8 r f tj 6 l 5 l L ( j } 6 i r o r r r N .
' 6 T W g ) W 8 , & ; 6 i r G 3 ' U I f r j ) ( ! ) U U L G 3 ' 6 l J o 6 5 r l . . g -
( J _ ) 6 l J r f& ; 6 i r . 6 ) & ; o r r l J 6 l 5 l 8 , & ; U U L G 3 ' 6 l J o 6 5 r l . . g - ( J _ )
6 l J r f & ; 6 i r . ~ r . 8 r j } G 3 ' ~ # ( J _ ) U G 3 ' U I f I J I f L L t j 6 i J
6 T W ~ W 8 , & ; D I f l d r U f f J S , D I f l U 4 C f I f ~ I f I J ( j f f l '
www.eelamview.com
sr 6 m l T 6 m l T ( D ! D
L D( g 6 \ ) 5 - ] U J . J
. i u S 1 ~ L D 8 ; a : ; s i r
@ 6 i i r 6 l l T ( ! p L D
s r s e r ~ 6 l . J 6 \ ) ~
6 m a : ; 6 l 1 ) U J U U d J D 5 l ,
@ I D J a : ; U
L . 5 l l - ~ ~ 8 ;
@ @ 1 8 ; f f i 1 6 l 5 l L ( B ,
'@ ~ , 6 f f i , j a : ; f f i
~ 6 T T U U r f 1 U J
~ L . 5 l L D r r 6 l l T ~ 6 m . i
R 'r r . i ~ a : ;
Q a : ; r r 6 c i m - ( B
6 l 5 l L L L D r r i i E ! T 6 i l r
L . 5 l ! T u r r a : ; ! T 6 O f 1 6 i l r
a : ; ! T L D @ @ 1 8 ; . $ ) U J
a : ; ! T L D ~ 6 0 6 \ ) 6 l . J r r '
6 f 6 & r I D J
Q U 6 m L D ( g U J r r ( B
@ 6 m 6 l l T 6 l . j
8 O L r r 6 l . J ~
~ 6 l l T ! D r r L
6 l . J ! J l 8 ; a : ; L D r r f f i l
6 l 5 l L _ L ~ .
6 T @ ; i r r 6 T I I T ,
, g ) J , 6 1 I T l W I T ,
l D l f , l L 6 i J @ 6 I ! l c 'f ,
l D ( 8 6 \ J 6 1 w rr.
(1)iTrwr~6iJ6V.. .' 6TdrfPJ -811st-8;&;1st-r.5!iJ&;L
ssttb 6)<J-IiJ#ifJ)6l)(f 0( 1 )~ ~uJrfffJ~ (g~#
11.J~~dr ~~6V6lIff, 1_J6i9&;6rf'dr ~60)6V
(1)&;dr (g6ll. r.5!iJUiT&;iJdr.
U6V M rj)fJ)iT~(j) & ;6 'f fiT&;(g6 l I VLrfJ~(1)U
(gUiTiJiTLL &~ff<J-rwri!'J&;6rf'dr (gu6)iJiT6rf'
63i!-&8;1fb r!P&;W 6)&;iT(j)8;&;~ ~1 1 . J i ! 'J #i , ~iJW
(gU ffliJ 8 ; 6)&;iT~1st-(00~ ~uJrfrwr~
~dr VLi!-<J-0~~6Vc6l6iJ -81(!R~~~ ~L Ist-,
6)0(j)0 M8;&;~6O)~8; &;~6V~~ ~uJrfrwr
0iTl1.J6hdr ~6lIff r.5!iJUiT&;tJdr ~ r ! P6 O ) L I 1 . J
6lIiTfj}8;~&;c6lW -81~iJMrj)fJ)iT~~L 6 T L
Ist-~ 6)~iTLIst-(08;#ifJ)ffff.
6Ti!'J&;orr ~ 6lIiJ6ViTf!)J r.5!6O)fjJ~8;6)&;(f~
L ~ 6TdrfJ) &W(1)~l1.JiTar &6lIiT<J-W, 6)6lI1fb
&&;(1)iT&;(g6 l I fij(08;#i fJ)~.
2002w ~~(j) 6JUiJW 17w (g~~ ...
r!Puu~ ~~(j)&;@8;IfbW (g(1)6ViT&; (1)(g6V
#11.J~ fj}U u ~ ~ r f J ~ & ; VL6V#i6iJ VLffJdrfPJ
6)&;iT~1st-(00~ ~( 0 u~~rfJ6O)&;l1.JiT6'ffariT
#i11.J 6Tar8;lfb, -810~ 6JUiJ6iJ 17w (g~~
6)Uffdr r! P~~6 O)i J c6 l L UUL L 0iToir ...
6TW fijar~~dr -8 1 ~L l 1 . J i T 6 'f f ~~~
ID L 6 )L ( j)~~, U~~ iJUU(j)~~, 6T~ ff
&;iT6V~ ~~6V r!P~fJ)c6l dr 6 0)& ;c6 l 6 i J ~ UU
~L8;IfbW 6)UiTfPJU~U 6Jrj)fPJi!- 6)<J-11.J
6ViTrj)tj'c6l(08;IfbW (g ~#I1.J~ ~~6V6lIff
r.5!iJUiT&;iJ6O)ari!- <J-0~~~ ~&;Ifb'IW8;#i
-8 1 6 'f f 6 l l 6 'f ff f 6 1 51 1 1 . J-810~ 0iT~6'ff 0iTdr (1)fJ)u
u~rj)#i 6iJ~6V.
6T~~rj)fJ) (1)(g6V#I1.J~ ~uJfj} ( 1 )8 ;& ;oi r
fijdrarr!Pw 6Tar~ 6lI6V~ ~&;~I1.JU Urj)tj',
fij f!)J&;U r.5!1 st- ~~ 8 ; Ifb'IW 8 ; #i 6 l 5l L (j) , 'fij ~,
6 T i ! 'J & ;oi r -816'ffUurfJl1.J -81r.5!(1)iTar~~~
(.f.ff~~8;6)&;iT~(j) 6 l 5l L L (1)ff63iJdr r.5!iJ
UiT &;iJWldr &;iJW 1fb'IW8;#i I1 . J &;iJW -8 1 6 i J
6V6lIiT' 6Tdrf!)J 6)U(0~(1)(gl1.JiT(j) &~ar6l.J
8'nff6ll~ -81drfJ)iTL 6 l If f J 8 ;& ;( 1 )i T #i 6 1 51 L L ~.
VL6V6)&;i!'JIfbW & ~0~ iJ &6lIiT<J-~~ rj)1fb
6 )<J -i ! 'J If b( 0~ #0~8 ; 6)&;iT~Ist-(08;IfbW
(gUiTiJiT6rf' fijl1.J8;&;tfJ&;6'lr U6V6lIrj)~fJ)U Urj)tj'
~( 0 u~~rfJ~&;l1.JiT6'lfdr 6TdrfJ) r!P6O)fJ)
c6 l 6 i J -8 1 tj' I1 . J eutb, -8 1 6 l I ff & ;6 rf ' dr (g U iTiJ nc:
L i ! 'J & ;oi r Urj)tj' 6T(!R~6l.JW 6lIiTliJu~uu
6)urj)fJ)6lIar iT& ; fij(00~ 6lI0~oir(g 6 'If dr.
6Tar~ fij0~u UI1.J~W I_JfJ)UULL~
6Tdrar(g 6 l I iT UiT6V6'!u~ar ~~ Woo..! (gUiTliJi!-
(g<J-ff0~~ ~uJrfffJ~~6iJoo"!
fij0~u UI1.J~~~dr(gUiT~ VL6V#i6iJ
(g6ll6)fJ)i!'J6)&;@lW &;iT~r!Plst-l1.JiT~ - fij(00
~iJiT~ ~( 0 6 l 5l . g;~l 1 . J f f <J -~~~ (.f.!!JI,06Wr
6 m J f J 6 i J wL..(j)(g(1) & ;( f ~ ~ a'w6)~
(g U iTiJ iT6 rf ' & ;6 rf ' dr ~ ~ 6V~ ( 1 )8 ; IfbW fij 6 i J
6Vff~ ~ff -8 1 ( 00~6 l I8 ; Ifb~~~~ ~~6V
6lIff r.5!iJUiT&;iJWlLW & ;f f ~ r!P1st-0~~.
6 )<J -( 08 ;& ;6 'f f ~~6 i J 6)<J-WI_Jar6ViTlst-,~iTliJ
(1)~W8;&;iT&; fijdr@lc6lff ( $~~, 6 )0@ ;
#6 i J &;6iJ6V~fJ) ( 1 )~ & ( 1 )0~ 6lI~~W
~c6 l 6 i 9L i ! 'J & ;6 rf '6 i J 6 )0@ 06 i J 6)&;iT~(j)
6 l 5l L L (1)iT63iJff&;6rf'dr ~l1.JiT&;~~~, 6 )0@ ;
#6 i J ~ 6 l I~~~ ~iJ ~ff
~uJrfffJ~ ~~6V6lIff r.5!iJUiT&;iJariT&; (1)L(j)0
~iTdr fij(08;&; r!PIst-I1}W.
fijdr~fJ)11.J &;iT6V~~6iJ, 6Jrj)&;ar(g6ll
6l5l(j)~~6V 6)Urj)f!)J 6 l 5l L L 6T~~~ar(gl1.JiT
( g~<J -i ! 'J & ;oi r ~iTliJ(1)~~~8; &;iTS;&;
~dr6O)ar ( . f 0~ 63iJff&;6rf'dr &~ar6O)6lI~
~fJ)0~ 6 )6 l IL & ;uJ f f J 0~ &rj)#idrfJ)ar.
~ariT6iJ, (.fffJ~~6iJ (1)L(j)(g(1), ~iTliJ
( 1 )~ 6 m J f Jdr 6 l 5l (j) ~ ~ 6V8;a & ; 63fj} 0~
6l5l~~iT#iu (guiTar (1)iT63iJff&;oir ($(j) ~c6 l
'lW8;1fb (g~l1.JiTar - &W(1)~l1.JiTar ~c6 l
6 i 9 L i ! 'J & ;oi r VL~(j).
-816lIffe;6rf'dr tJ(fJ~c6l'IW~ fij~L!!:Pf!)J
6lIiJiT~ &;iTS;&;, &;~U 6)UiT(!R~W fij~(1)
I1.Jff~ &;iT~~ &rj)#idrfJ)ar (g~I1.J~ ~~6V
6lIff r.5!iJUff&;iJWldr & ;i J i ! 'J & ;oi r.
~iTliJ(1)~6O)~U (gUiT6V(g6ll, -81~dr
6 l 5l (j) ~ ~ 6V8 ; & ;iT& ; VL c6 l ff ( $~ ~ 6 l I ff & ;6 rf ' dr
~l1.JiT&;r!PW I_JWl~(1)iTar~ 6Tdru~~ar
~6O)6V6lIff r.5!iJUiT&;iJ~rwr~ ~6 1 51 i J <J-rfJl1.JiT & ;
VL~ff~ ~6lIff (g6ll6)fJ)i!'Jlfbw fij6iJ~.
-81~ar iT6iJ~iTdr ( . f f f J ( 1 )~6 m J f J 6 i J 63iJ ff & ;
6rf'dr ~c6 l 6 i 9L i ! 'J & ;oi r 6TdrU~, ( 1 )~
6 m J f J dr &6lIff8;&;(1)iTliJ (1)~8;&;uu(j}#i fJ)~,
(gUiT rj)fJ)UU(j) #i fJ)~.
-81~dr r!P~~iTIiJUUiT&;(g6ll, '(1)iT63iJff'
~ar~~~ 6 3i J 6 l I~8 ;& ;~~L dr 6T(!Ri!-#
uJ Ifb -81@;<J-6i9 8;lfbrfJl1.J ~rwr(1)iT&; ~8;#i 8;
&;iTLIst-c6l(08;#i fJ)iTff ~uJrfffJ~ (g ~#I1.J~
~~6V6lIff r.5!iJUiT&;iJdr.
fijdr@lc6lff ( . f 0~ (gUiTiJiT6rf'&;@8;&;ff&;
MIiJ~(1)l1}w, <J-iT0~r!Pw, ~l1.JiT&;r!Pw u r f J
~uJ8;IfbW ~c6 l 6 i 9L i ! 'J & ;~6 'If VL(06l1iT8;#i,
-81~~arU (gUiTrj)fPJ~'lW8;lfbrfJl1.J I_ J W l ~ 1
6'!u~ 6V( 1 )iT&; ( 1 )iTrj) tj' VL 6V#i 6 i J (g 6 l I6 ) fJ)0 ~ "
, 0
(g U iTiJ iT6 rf ' & ;6 rf ' dr ~ ~ 6V6lI@l8;IfbW fij 6 i J \ ti l
6ViT~ #fJ)u~uu I_J6VUU(j}~~11.J (g~#I1.J~
~6O)6V6lIff r.5!iJUiT&;iJWldr ~dr(1)(g 01 1 . J '
~~rj)Ifb~ ~~6V6lI~i!'J1fb(g6lliT(1)iT&;! ;
131
www.eelamview.com
I

: I
I
f f i
L 6 1 ) 6 G r 6 O J 6 O l ~ 6 G r , @ I 6 O J 6 1 ) I I l 6 T T r r 6 \ ) ~ r r 6 1 ) r r L l J ] . ~ ~ m , @ I 6 O J G m L l l . l l C l l 6 1 ) ~ r r r f u C 6 6 O J 6 l J f f i t b @ W ~ 6 O J C 6 6 l J 6 T T ( ! f l t b
G U ( r J j 6 O J L D l l I r f u G C 6 r r ~ L 6 l J 6 U G 6 l J L l J ] . ! i ; i & l 6 O J p : J L D ~ ~ C l l 6 1 ) s n o ~ t D l ~ 6 O l ! i i ~ m C l l L D ~ G C 6 r r ~ t I l l D l D r r 6 i 1
~ t . 6 l l P I 6 O l ~ ~ m - 6 t i l i b l ~ 6 O J 6 1 ) f f i C l l C 6 G W 6 O l o r w p l 6 O J 6 1 ) 6 l J 1 T C l l L D p 1 @ ( l l 0 l J ~ ) I l j I ! l 1 G i T 6 O J 6 T T t _ ) 1 O - U r r C 6 l l m r . m 6 l J I T C 6 G i T
t . S 1 ! D [ i ; ~ r r l T . ~ r r W f f i 6 l 5 l @ ~ 6 O J 6 1 ) f f i f f i r r C 6 G j D @ ) i l ~ / L 6 " O T ~ ~ G j I i U 4 L G G r t D l / L @ G l T G I f l L D u l l ( l l 6 1 ) ( l l w 6 l 5 1 @ i ! ) 6 O J 6 1 ) U
U r r 6 O J i ! ) 6 O J ~ ~ ~ ~ ~ , i ! ) u S \ J S 1 m ~ em ~. 6 T 6 i J 6 L I T ~ t b G l p ; ! i G a ; r r ~ @
, @ I 6 O J i ! ) ~ 6 O J L ~ G i ! ) p S 1 l l 1 t b , @ I @ ) l f r r i ! ) ~ ~ 6 O J L D t D l f f i C 6 6 l 1 ! T U 4 6 l S l u u 6 O J L 6 O J W ~ 6 l J r r f f i $ l w L D r r G U ( ~ [ i ; i ! ) 6 O J 6 1 ) 6 l l I T .
@ mIDJ ~ l l \ J t ! I T l < ! l ( ] j W ~ t I ! ' p Q l f J b " l l r ~ ~ I b t . S 1 u U r r l T f f i f f i b 1 f ) . i J ~ ~ .@ lJlI ! i M . l J b U , ~lJ J l l l J b i l ! ! > & , i b l j C b b l ~ l i J
~ t D l U U 6 O J L W 6 O J 6 l J ~ ~ , i ! ) u 5 l W I f 1 6 G r @ 6 1 ) f f i 6 O J a ; 6 T L l J ] . f f i G C 6 r r ~ l J ] . U U 6 l J I T snb ( l l i ! ) i l w ~ i ! > 6 O J 6 1 ) 6 l J I T . ~ L @ G L D r r ~ i ! ) ~
i ! ) t D l y 5 1 6 O l~ ~ 6 G r i ! ) 6 O J 6 1 ) 6 l J ! T r r C 6 , @ I 6 O J 6 O l ~ ~ G i T 6 T T r f u C 6 6 l T 1 ~ t b 6 l 5 l l l J r r t . S 1 ~ ~ ! 5 l ~ t b , ! 9 I 6 l J I T , C l l u r r l T f f i C 6 6 T T~ ~ P J C l l u r r l T ~
i ! ) 6 T T U ~ W r r C 6 , , @ I ! T i l W P J C 6 6 T T ~ ~ 6 \ ) @ T ! T ( l l j D r r f f i f f i ! T r r C 6 1 F G I f W P J U @ 6 l J ~ 6 \ ) , ! 9 I 6 O J 6 O l 6 l J 6 O J ! T l l I t b ~ l F l f l f 1 w ~ ~ 6 1 ) r r w ~ ~ t b
L D r r G u t b L D 6 G T 1 ~ I T .( l l ~ i l w f f i G a ; r r l J ] . W r r 6 O l 4 6 l S l f f i G a ; r r l J ] . 6 O J w ~ 6 l J r r f f i $ l , @ I ~ 6 G r W ~ ~ t D l Y 5 w ~ ( l l ~ i l w 6 l 5 l 6 O J 6 T T
W r r L @ U ( l l u r r L L q . u l l P J i l r f u C 6 6 T T , @ I ~ 6 O J l l J l l I t b , @ I ~ 6 l J f f i f f i 6 O J 6 l J ~ i ! ) ~ 6 O J 6 1 ) 6 l J I T .
~ r r w C 6 t b , ( l l ~ i l w t b , f f i l l J [ 6 I I T G m W t b 6 T 6 G r U 6 l J ~ p S 1 6 G r ~ L @ G L D r r ~ ~ 1 F G I f W ~ 6 l J L D r r C 6 6 l 5 l 6 T T r f u t b s u o L D r r G u
t b ~ 6 O J 6 1 ) 6 l J I T ( l l L D ~ ( l l 6 l J ~ U t . S 1 G i T 6 O J 6 T T t . S 1 ! T U r r C 6 ! T 6 G r, @ I 6 l J I T f f i G i T ~ 6 O l ~ G u r r 6 G r 6 l 5 l w r r f f i a ; r r ~ t b @ & i J ( l l 6 l J 6 O J 6 T T ,
t . S 1 ! T r r m 6 i u 6 l J r r w ~ t D l W L D f f i f f i r n s r r r t u r r z s 6 l J r r W ~ ~ 6 l J ~ ~ ( l l u 6 l J 6 O J a ; W 6 O J L $ l 6 G r ( l l ! D 6 G r .
u I T 1 @
lO lu IT ! ! ) Iu U IT 6 T lIT ,
! ! ) t h l l D w 6 f f i ( B ! ! ) 6 U ) 6 \ l U L j o 6 l l l i 6 i r . ( j ] 1 O l ~ @ J 8 i l i ; f f i l 6 U ) 6 T I .
1 32
www.eelamview.com
a:, ITt o ' l i I wit
~ccm eo QIcal l
)1. t b I ~ ~ 6 l S 1 C I i \ : l ; 6 l J ) 6 \ ) u L j 6 6 ) a - , 6 1 T 1 r n ~ 6 l J )6 \ ) 6 l J l T ~ L Dt S 1
~ t S 1 ! T U r r a - , ! T r n ~ 6 l J r T a - , 6 T T @ i ' B L D U ~ r r 6 l J @ t S 1 [ D t i > ~
i l 6 l l T~ 6 l J ) ~ G h 1 J r T L L q . ~ r 5 J a - , 6 i T u r r r i l s i o ' F f ~ ( Y l ! T f f i ' l f l [ D u
t S 1 ~ ~ G i 6 l J 6 1 T 1 u S 1 @ 6 l J @ t b l l i ; a - , L D $ i ~ 8 0 I f l I i ; r T l l l J @ .
' 6 l S 1 @ ~ 6 l J ) 6 \ ) u C l l u G i ! T r r 6 r T l ' 6 T r n ~ L D ~ 8 0 I f l [ D u L j L D 6 \ )
I i ; 6 T 6 l I T @ 1 f l 6 \ ) a - , ~ @ 1 i ; a - , 6 l J ) 6 l T G i 6 l J 6 1 T 1 u S 1 @ 6 l J @
p 5 i ~ @ [ D r r r n G i U L D $ l ~ 8 0 1 f l ~ 6 l J ) L $ l r n C l l [ D r n .
~ 6 \ ) a - , L D U 6 \ ) 6 l S 1 @ ~ 6 l J ) 6 \ ) u C l l U r r ! T r r L L i i > ~ 6 l J ) 6 \ ) 6 l J r T
a ; 6 l J ) 6 T T ~ ~ . . f 6 l l T 1 i ; L q . I l J ! T 6 l J ) 1 f ~ 6 l J r r l i ; $ l l l J
L D r r C l l 6 l J r r C l l I f @ r 5 J , 6 l S 1 1 1 J L [ D r r L D 6 l S 1 @ ~ 6 l J ) 6 \ ) u C l l U r r ! T r r L L
6 l ) ! T r n C l l ~ r r l f l t b l r 5 J , $ l 4 J , u r r 6 l J ) 6 l J 6 l S 1 @ 6 l S 1 ~ ~ t S 1 L 6 U
a - , r r 6 i u C l l ! T r r C l l u r r r n C l l [ D r r r T 6 l J r T l 6 l J ) I f u S 1 6 i J ~ t b I ~ ~ C l l ~ I f l I l J ~
~ 6 l J ) 6 \ ) 6 l l r T ~ L D t S 1 t S 1 ! T U r r a - , ! T r n ~ 6 l l r T < ' f > @ I L D L L D G i u P : > ! J ) J
6 l S 1 L L r r r T .
t i > ~ 1 l J ~ 6 l J ) L D ~ i D r T f f i L D U 6 l J ) L & r T ~ 6 l J ) 6 \ ) U
L j 6 6 ) a - , C l l 6 T T r r @ G i u r r ~ 1 i ; G i a - , r r ~ L q . t i > ~ C l l [ D ! T L D
@ t i > ~ 1 l J ! T r r @ ! ) J 6 l J L D ~ 6 \ ) $ l p : > ~ G i I f W ~ 6 l J ) 1 l J 1 i ;
G i a - , r r @ ~ ~ @ . ~ t i > ~ 8 0 Gilfw~ ( ] a - , L @ ~ t b I ~ ~ L D I i ; a - , 6 i T
a - , 6 l J 6 l J ) 6 \ ) U U L L C l l [ D ! T L D~ ( Y l ~ I l J 6 l J r T t S 1 r n 6 l J L D r r ! J ) J
p 5 I U t S 1 L @ L D ~ f f i ~
I d , L L q . 6 l I T r r r T . ' ~ 6 l J ) 6 \ ) 6 l J r T t S 1 ! T u r r
a - , ! T r n G J r T ~ 6 l J ~ r r ! T L D . G J r T
@ 6 \ ) L I f l I l J ~ ~ p : > a - , r r a - , u
I d , t b l u S 1 6 i J ~ 6 l J ~ r T l i i > @ 6 i T 6 T T r r r T .
6 T 6 l I T C l l 6 l J 6 \ ) L i f 1 l 1 J L D F f C l l L ! J ) J L D
6ll6IDIJ~ ~ 6 T 6 l l ! J r T ~
~ 6 l J ) I f I i ; a - , ( Y l L q . l l J r r @ '
~ L D ! ~ 6 l J r T G J r T ~ 6 l J ~ r r
! T L D 6 T r n U @ ~ u 6 m L D r r $ l 1 i ;
G i a - , r r ~ L q . I i ; $ l [ D @ .
t i > ~ 1 l J ! T r r @ ! ) J 6 l J L D
@ r 5 J C l l u r r ! T r r L q . I i ; G i a - , r r ~
L q . t i > ~ ~ t i > ~ 1 i ; a - , r r 6 \ ) u u
~ u S 1 6 i J ~ t b I ~ a - , ~ ~ 6 i J @ t i > @
~ ~ t b I ~ a - , r r 6 l J 6 \ ) r T $ l . ~ . G i u .
~ r r ~ L D ~ 6 l l r T a ; 6 i T @ 6 \ l r 5 J
(l !W ITIJU
u~~ITIJlffiJatil
e! Jl! l\ ~ ~~61w6U 6lI1T! b 1,
[ D I T L I T l D f i f u O O
@ , , ! ) J I u L ] 1 6 l l 1 I T ,
~th lw! l\ m~61wli;
I f n L L 6 I D l D U L j .
~th l~wtb .
6 l J ) a - , I i ; 6 l J t i > ~ t i > ~ r r r T a - , 6 i T . ~ u G i u r r @ @ ~ 6 l J G i ! T
6 6 ) l l J r r 6 l S 1 p : > 6 l S 1 ~ I l J L D G i I f W @ ~ r 5 J G i a - , r r a - , L L ~ ~ 6 i J
~ 6 l J r T C l l U f f i L D ( ] u r r @ ' [ D r r r n U 6 \ ) ~ 6 l J ) 6 \ ) U ( ] u r r ! T r r L L
6 l J ! T 6 \ ) r r ! J ) J a - , 6 l J ) 6 T T , 6 \ ) I i ; $ l I l J r 5 J a - , 6 l J ) 6 T T 6 T 6 i J 6 \ ) r r L D U L q . ~
~ I i ; $ l ( ] [ D r n . ~ 6 l I T r r 6 i J ~ . t S 1 ! T U r r a - , ! T r n C l l u r r r n [ D
~ L D I D r r @ ! T 6 l J ) 6 l I T [ D r r r n a - , r r 6 m 6 l S 1 6 i J 6 l J ) 6 \ ) . @ r n ! J ) J
t i > ~ 1 l J ! T r r @ ! ) J 6 l J ~ C l l ~ r r @ C l l u r r ! T r r @ $ l [ D r r r T . f f i 1 C l l L D 6 i J
6 T t i > ~ [ D r r L @ ! T r r @ ! ) J 6 l J L D r 5 J 6 l J t i > ~ r r g w L D ~ 6 l J r T
a - , ( ] 6 T T r r @ L D C l l u r r ! T r r L q . G i 6 l J p : > p 5 i G i U ! J ) J L D ~ 6 l J ) L D
t b l f f i f f i 6 l J r T ~ t S 1 ! T U r r a - , ! T r n . u u L q . ~ ~ 6 l J ) 6 \ ) 6 l J 6 l J ) 6 l I T ~
~ t b I ~ 6 l I T L D G i u p : > p 5 i u u 6 l J ) ~ 1 i ; a - , ~ @ G i U 6 l J ) L D
~ 6 l J ) L $ l C l l [ D r n ' 6 T m ! J ) J p 5 i u t S 1 L L r r r T .
r n ! J ) J C l l ~ I f l I l J ~ ~ 6 l J ) 6 \ ) 6 l J 6 l J ) ! T U u p : > p 5 i 1 l J ! W 6 i J a - , 6 i T
U 6 \ ) G i 6 l J 6 1 T 1 1 1 J r r $ l 1 i ; G i a - , r r ~ L q . I i ; $ l r n [ D 6 l I T . ~ t i > ~ ! W 6 i J a - ,
G i 6 T T 6 i J 6 \ ) r r L D ~ 6 l J ) 6 \ ) 6 l J r T l r n ~ 6 l J ) L D U p : > p 5 i 6 l S 1 1 1 J t i > @
C l l u r r p : > ! J ) J $ l m [ D 6 l I T . F f ~ ~ ~ t b I ~ 6 l I T L D a - , L t i > ~ ~ ! J ) J U @
~ ~ @ a - , 6 T T r r a - , U 6 \ ) ~ t b I ~ ~ ~ 6 l J ) 6 \ ) 6 l J r T a - , 6 l J ) 6 T T I f t i > ~ ~
~ I i ; $ l [ D @ . C l l l f r T . G i U r r r n 6 l l T L D U 6 \ ) L D ! T r r L D [ D r r ~ m
G i ~ r r L r 5 J $ l , ~ t i > 6 l J ) ~ G i I f 6 i J 6 l J r r ~ L U L U 6 \ ) 6 l J ) ! T L L j L D
u r r r T ~ r r r T a ; 6 i T . ~ m r r 6 i J ~ t b I ~ ~if1l1J~ ~ 6 l J ) 6 \ )
6 l l r T 6 T r n [ D ~ ~ 6 f u 6 l J ) ~ ~ 6 l l r T a ; 6 i T G i u p : > ~ 6 l S 1 6 i J 6 l J ) 6 \ ) .
~ 6 l I T r r 6 i J ~ 6 \ ) a - , ~ ~ 6 l J ) 6 \ ) 6 l J r T a - , 6 i T ~ 6 l J ) 6 l I T 6 l J L D
6 J C l l a - , r r t S 1 ~ ~ ! T 6 6 ) 6 i J ' ~ t b I ~ ~ ( ] ~ 1 f l 1 l J ~ 6 l J ) 6 \ ) 6 l J r T ' 6 T m [ D
t b l a - , u G i u r T l l l J G i a - , 6 T T ! T 6 l J ~ 6 l J ) ~ ~ . C l l 6 l J g w U t S 1 6 i T 6 ' O ) 6 T T
t S 1 ! T U r r a - , ! T r n ~ 6 l J r T a - , I i ; ( ] a - , 6 l J ~ r 5 J $ l u S 1 I i ; $ l [ D r r r T a - , 6 i T .
U ~ L r r ! T 6 l J m f f i 1 1 1 J m ~ ! T ( ] l f r r 8 0 1 f l 1 l J 6 l J r n f f i 1 ~ 6 \ ) U
U ! T u t S 1 6 i J @ r n ! J ) J ~ t b I ~ ! T r r 8 0 I f l I l J L D ( ] a - , r r C l l 6 \ ) r r 8 0 f f i $ l
[ D @ . ~ ~ 6 l J ) L D u S 1 6 i J a - , 6 l I T L r r [ D r r L @ I f L D ~ L q . ~ 6 l J ) L D U
133
www.eelamview.com
L j e i ; I D 6 l ' i 1 m i ! i 6 I D 6 U 6 l J r t G i I D r r @ L b ~ G U ~ ( I l j I D ( I l j ~ i ! i [ J T f . I I l G U G i I T r r [ b
G i u r r y 5 1 6 l J r r [ b w L b C l i u r r ~ ' ; ) 6 U r f . J 6 I D I D u S 1 G U ; ) ( I l j [ l i r r ( B \ I D 6 T I G i I T W [ b
u ( B \ $ 1 m [ l J m ' 6 T m W [ l 5 h . J ~ L L r r r t .
~ [ i ; i ! i ~ i ! i u S 1 ~ r t ; ) ~ r r l F c F 1 w ~ ~ [ b G i l D m ( Y l U U 6 I D L I D 6 T I ; [ f i ~ ,
p f ; 1 ~ , p f ; 1 r t 6 l J r r l D ~ 6 I D L D U L j , I D r r 6 l J G U ~ 6 I D [ l J 6 T m ~ 6 I D m ~ ~ e i ;
I D L L 6 I D L D U L j e i ; I D L b 6 J [ b U ( B \ ~ i ! i U U L t . q . ( I l j e i ; $ 1 [ l J m . I T L D r r i ! i r r m
~ __ L m u t . q . e i ; 6 I D I D u S 1 G U i ! i u S 1 ~ c F 1 m i ! i 6 I D 6 U [ l i I D r T 1 G U ; ) ( I l j [ i ; ~ G i a ; r r o o ' o T ( B \
i ! i r r m C l i i ! i c F 1 w ~ i ! i 6 I D 6 U 6 l J r t ~ 6 l J r t I D 6 T I 6 I D I D G i w r r u u u S 1 L L r r r t I D 6 T I .
( Y l m L j ; ) 6 U r f . J 6 I D I D e i ; 6 1 5 1 @ i l W L b G i I T l i m .. j L b G i 6 l . J 6 l ' i 1 [ l i r r L ( B \ ~ ~
( Y l I D [ T I D 6 T I G i I D r r @ L b ~ G U L D L ( B \ L b I T ! i > ~ U 6 I D U p f ; 1 I D l P ~ ~ 6 1 5 1 L ( B \
G i I T m w 6 1 5 1 ( B \ 6 l . J r r r t I D 6 T I . ; ) m w ~ ! i > i ! i G i 6 l . J 6 1 l 1 [ l i r r L ( B \ ~ i ! i 6 I D 6 U
6 l . J r t I D 6 T I 6 T G U C l i 6 U r r L b 6 l . J m o o T 1 e i ; 1 F G i l F m w ~ u S 1 ~ ~ 1 f 1 m ~ 6 I D 6 U
6 l . J r t I D C l i 6 T T r r ( B \ L b C l i U I F B i 6 l . J r r r t ~ 6 I D i ! i [ l i L ~ ~ 1 F G i I T G U $ 1 [ l J r r r t I D 6 T I .
6 T m C l i 6 l . J ; ) ( I l j [ l i r r ( B \ I D 6 T I 6 T m [ l J w i ! i r r r t ~ i ! i ~ 6 l ! ) i ! i @ m w I T r t 6 l . J C l i i ! i I T
[ l i r r ( B \ I D L b 6 J [ b w e i ; G i I D r r o o ' o T ( B \ 6 T I 6 T T m . C l i U I F B i 6 l . J r r r t ~ 6 I D i ! i u S 1 G U
1 f 1 r f . J f f i 6 T T ~ ~ B i e i ; L b - i ! i u S 1 l P ~ ~ B i e i ; L b ~ C l i ~ ~ [ i ; i ! i 6 i o ~ 6 T m [ l J
p f ; 1 6 I D 6 U 6 I D W @ m w I T r t 6 l . J C l i i ! i I T I T \ ' ! p I D L b 6 J [ b W 6 T I 6 T T ~ .
~ o o ' o T 6 I D L D l t S 1 6 t ) G l i ! i m i ! i u S 1 l P f f ~ ~ 6 I D i ! i U ~ r T 1 ~ ~ i ! i u S 1 l P ~
U J i ! i c F 1 W i ! i b l f J i ! i c F 1 b l f J i ! i I D I D p f ; 1 b l f J b l l l i ! i i ! i r r r r I D o r r . i ! i t 1 W I P o i i 1 Q ) i i ! i b l f J O l l U
L j 6 6 1 I D 6 T I ~ 6 I D L D U L j U 6 U 6 l l m U u L ( B \ 6 l S 1 L L ~ 6 T m W 6 T ~ r T 1 I D 6 T I
t ~ @ ; 6 1 5 1 f f i \ i ! i 6 I D 6 U U L j 6 6 1 I D 6 T I @ W e i ; f f i ~ 6 I D i ! i 6 Te i ; f f i r r 6 T T u S 1 L L r r r t I D 6 T I . 6 T 6 l . J ( I l j L b 6 T~ r t u r r ~ r r i ! i C l i 6 l . J 6 I D 6 T T u S 1 G U i ! i 6 I D 6 U
~ ~ L b ~ ~ i ! i ~ C l i L D [ l i r r m i ! i 6 I D 6 U L D 6 I D [ l J 6 l J r r f f i 6 l . J r t ~~~t.q. [ l i L 6 l . J t . q . e i ; 6 I D f f i 6 I D W C l i L D [ b G i f f i r r o o ' o T ( B \ p f ; 1 6 I D 6 U 6 I D L D 6 I D W
; ) w r i , ] $ 1 6 l . J [ i ; C l i i b 6 G r . ~ ~ ~ L 6 G r 6 r m e i ; L b L D r r [ b [ l 5 1 ~ 6 I D L D ~ i ! i r r r t . t o o ' o T ( B \ L b C l i i ! i c F 1 w ~ i ! i
6 I D 6 U
6 l . l r T 1 m ~ @ ! j 6 I D L D
( B \ L b u ~ i ! i r r ( l l j e i ; L b @ ( I l j [ i ; i ! i G i i ! i r r L r t L j 6 G r [ l 5 1 6 6 1 L L 6 1 5 1 6 T T e i ; f f i r r f f i u ~ ~ f f i r r c F 1 ~ i ! i ~ .
~ w [ i ; ~ 6 1 5 1 L L ~ . C l i i ! i c F 1 w ~ i ! i 6 I D 6 U 6 l . l r T i ! i L b ~ ~ ~ u r r I D ~ m ~ 6 l . J r t f f i 6 I D 6 T T [ l i m [ l J r r f f i
_ _ _ _ _ _ _ _ t - . j . . . . . . . . . . . : : ~ : : : . ' : : ' : [ l 5 1 : : . " [ i ; ~ ~ ~ ( I l j ~ [ i ; ~ i ! i ~ C l i U r r ~ L b ~ 6 l . J 6 I D ~ I T [ i ; ~ e i ; f f i 6 l . J r r w u L j 6 l . J ~ r r i ! i r r ?
6 T l i n T . i l ) l ~IlillfjULl%6ffi@. ~mrr(;\) < ! > Iii$ 6lJillUlJLI 6 T r n f l i ~ - - - - -
U 6 U ( Y J 6 I D [ l J ~ 6 I D L ~ i ! i @ J . ~ 6 l . J r t ~ ( I 9 $ 1 6 6 1 ( I 9 [ i ; @ J ~ 6 I D ~ w r r ( B \ L b
6 l . J r r w u L j e i ; $ 1 6 I D L ~ i ! i ~ 6 T r n e i ; e i ; a ; 1 6 I D L ~ i ! i G i u ( I l j L b C 8 u [ l J r r L b .
~ ~ f f i r r F F L b p f ; 1 6 l ! ) [ l J [ 5 i ! i l i f l t i l h i ) 6 l J i ! i 6 1 l T I D , ~~~IJiLh f f i d i i r f f i n l r ,
6 J W p f ; 1 f f i r t [ l i 6 I D L , 6 l l W G i I D r r o o ' o T L L D ~ ! 9 l L U L b p f ; 1 6 I D [ l J [ i ; i ! i C l i U I F B i .
@ U U t . q . ~ ( I l j i b 6 I D 6 U 6 l . J 6 G r i ! i u S 1 y 5 1 m ~ ~ [ b $ 1 6 I D L ~ i ! i G i u ( I l j L b
, " ) I ( f l j l h l n i r r , r w f \ r
( g ~ . < f 1 L u $ P 6 l ! ) 6 ) ) 6 l . J r t p L b ~ ~ ~ u r r . ' 6 ~ o o T 1 m p [ 5 6 I D p l u r r r t 1 ( 1 l j
C l i 6 l . J @ 2 J U ~ 6 T I 6 I D 6 T T ~ 6 l . J r t f f i C l i 6 T T r r ( l j \ L D L L e i ; I D 6 T T U L j I D I F C l i I T r T 1 u S 1 G U
I D L 6 I D L D L j r T 1 [ 5 ~ ( I l j e i ; f f i 1 a : [ l J m . ~ 6 l J r t 6 T m 6 I D r n 6 1 5 1 L U 6 U 6 l . J W ~ f f i 6 T I
~6l.lrT, ~ f f i L 6 l ! ) l D , a ( B \ U u r r ( B \ , ~6lfOflub Giffirr6ffiL
~ ( I l j ~ W ~~IT ~ ~ i ! i U l w r r I D 6 i l l i ! i ~ r r t D . ~ 6 1 I T r r 6 i J ~ 6 l . J r t L D f f i m
i ! i t D ~ ~ ~ u r r f f i ~ C l i m r r i ! i [ i ; 6 I D i ! i 6 I D W 6 1 5 1 L U 6 U L D L r f . J u o o ' o T L j
p f ; 1 6 l ! ) [ l J [ 5 ~ ( I l j U U 6 l ! ) i ! i e i ; I D o o ' o T C l i L m . @ 6 i J 6 1 5 1 L W L b u [ b [ l 5 1 i ! i 6 I D 6 U
6 l . J r T 1 L L b [ l i r r m l f n . [ l 5 1 w C l i u r r ~ , ~ [ i ; i ! i L D ~ ( Y l f f i ~ ~ G U L j 6 G r 6 1 l T 6 l ! ) f f i
i ! i 6 l . J l P [ 5 i ! i ~
L j ~ W L j [ l i [ l J r r @ J T W U 6 l ! ) L e i ; L b ~ [ 5 i ! i ~ C l i i ! i 1 f 1 w ~ i ! i 6 I D 6 U 6 l . J r t
I D r r 6 U ~ ~ G U i ! i u S 1 ~ r t f f i 6 T I ( Y l [ b w ( Y l @ i ! i r r f f i 6 1 5 1 ( B \ i ! i 6 I D 6 U G i u W 6 l . J r r r t
6 T m [ l J ~ i ! i [ l i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~[i;p
6 T 6 1 I T f f i ~ o o ' o T ( B \ . ~ [ i ; i ! i [ l i L b ~ e i ; 6 l ! ) f f i ~ C l i u r r ~ L b 6 l l 0 0 ' 0 T C l i u r r f f i r r ~ .
I D r r 6 U ~ 6 I D p G i 6 l J 6 G r [ l J I D r r 6 1 5 1 w ~ i ! i 6 l ! ) 6 U 6 l . J C l i 6 1 l T ! [ f i U G U 6 U r r o o ' o T ( B \
6 l . J r r l P f f i ! U G U 6 U r r o o ' o T ( B \ 6 l . J r r l P I D ! 6 T m 6 l J r r l P ~ ~ f f i 1 a : [ l J m . ~ o o ' o T L 6 l . J r r !
[ f i ~ C l i 6 l . J o o ' o T t . q . , i b r t L D L b f f i r r e i ; f f i u C l i u r r ~ r r ( B \ L b 6 T r f . J I D 6 T I I D r r 6 1 5 1 w ~
i ! i 6 I D 6 U 6 l . J 6 I D m ~ ; r t 6 l . J ~ !
o
u r r ~ I D r r u u [ b [ l J p f ; 1 6 I D 6 U u S 1 G U ; ) ( I l j u u i ! i r r G U
i b r r C l i 6 1 l T ~ l l . . j i b r f . J f f i 6 T I ~ 6 T I 6 T T c F 1 l l i J f f i 6 T T 6 l . J r t
f f i 6 T I G i f f i r r ( B \ 6 I D L D W r r ~ i ! i r r e i ; $ 1 [ l J r r r t f f i 6 T I .
[ l i r r t D 6 J 6 G r G i 6 l . J w r f . J 6 I D f f i C l i w r r ( B \ @ ( I l j e i ;
I D C l i 6 l . J o o ' o T ( B \ L b ?~ l l . . j i ! i r f . J f f i 6 T T r r G U ( Y l [ l 5 1 w t . q .U
C l i u r r L b ' . ~ L b , ~ @ l U 6 l . J r f . J f f i 6 1 l 1 m @ [ i ; i ! i
( Y l 1 r t 1 F 1 f 1 p f ; 1 6 I D 6 U u S 1 G U i ! i r r 6 G r[ l i r r m ; ) w e i ;
f f i ~ 6 1 J ) i ! i ~ ~ L b L 5 i ~ C B ~ 6 i r r .
'@[i;@I'u U~~rfI"'lfi
4- 9 - 1 9 8 6 , 5 - 9 - 1 9 8 6 ~ffilUJ ~1 fi~1 fi61 Tl6\J.
t ~ [ f i r f . J f f i 6 T I ' 6 1 5 1 ( B \ i ! i 6 I D 6 U U L j 6 6 1 f f i 6 T I '
@ W e i ; f f i ~ 6 I D i ! i ~ ~ L b ~ ~ i ! i C l i U r r i ! j . 1 ~ r f . J
f f i 6 T I ( i l ) ( b l t D U : 9 ; ~ r r ( , l ! > t D . ~ o o ' o T u r t f f i ( ~ L b
~ i ! i 6 I D m 6 T 6 i J 6 l . J r r w 6 l . J ~ C l i 6 l . J [ b [ l J m r t ?
~~.; ~riila;6Tr Q ) l I . b u ~ ~ r r Q J ) ! J c fi f f i 6 l O L ~
i u n 1 6 6 T U ( ] U r r ~ I 8 ' [ i ; f J ~ ~ r t f f i 6 T I ? ! l . . . . r t . ! f f i 6 T I
G ; 6 l ! ) 6 U L D 6 I D ! J ) G l J G l J r r W < L ~ I L ~ W ~ G l J r t 1 L 6 T I
6 J [ b w e i ; G l f f i r r o o ' o T ( b l 6 1 5 1 L L r r r t f f i 6 T T r r ?
l([( 6 T m ( B \ L b u ~ i ! i r r 6 I D ~ [ l i r r m IT [5~~
~ uiL"t,k,orlf(I! J ( , u : ! . ! . > L l W c u , i l < QyLM LLUOr.
I T r r i b r r ~ 6 1 ! 1 l T 6 l . J r r ~ e i ; 6 I D f f i [ l i L ~ i ! ) J L b I T r r L D r r m
W m r r f f i ~ 6 l . J r t f f i 6 T I 6 T m 6 I D 6 1 I T e i ; f f i ( l l j ~ f f i 1 [ D r r r t
a;6TI 6 T m W [ l i r r m ~ 6 1 I T ~ 6 I D 6 U . 6 T m
~)JhO)1IJ I ~h.)hlllllh.)! l)hll! i, loIlhlllhlllll1
C l i u ~ r r 6 1 l 1 ~ ~a;6TI 6 J [ b w f f i
G i f f i r r o o ' o T ( B \ 6 1 5 1 L L r r r t z s s i r .
' ' ' ; ~ - i ! i ~ 6 1 ! 1 l T ~ t o o T 1 m ~
e i ; 6 I D f f i 6 I D W 6 l . J 1 T ~ 6 1 5 1 G U 6 I D 6 U C l i l J J 6 T m W [ f i r f . J
e s s i r 6 l . J ( I l j [ i ; ~ l J J ~ o o ' o T L r r ?
@$ [ f i r f . J f f i 6 T I G i I T r r G U ~ $ 1 [ l J L D r r ~ r T 1 I T r r i b l T
I
~ 6 1 ! 1 l T 6 l . J r r l P e i ; 6 I D 1 D [ l i L ~ ~ $ 1 m [ l J @ 6 \ ) L
IT ei; f f i 6 1 ! 1 l T e i ; f f i r r 6 1 l T @ 6 l ! ) 6 T T t r t f f i 6 T I ~ 6 T I 6 T T
m r t . ~ r n r r G U , [ l i r r r f . J f f i C l i 6 T f T f~ ~ m 6 1 l T i ! i
@ 6 \ ) L c F 1 w ~ ~ e i ; f f i r r f f i u C l i u r r ~ r r t . q . 6 l . J ( I l j $ 1
" 1 3 4
www.eelamview.com
F F
l P i I i . ~ ~ i l i u 5 l W . . ~ . @ i . l > i J . ~ ~ . m o . . @. . ~ ~ . ~ ~ . L I j : ? U I T ~ ,
. \ ' . L . 6 , : r ~ " " u 5 1 1 ) 5 l 6 l l T ~ ~ 1 5 ' l I T i l L u 5 ) J T : : : E i i 5 l 1 4 U U I T l D ,
~ ~ Q P 6M O i l l l f6i . l . am i ~
~ ruj L D ~ t 5 p J t : i u m b , ~ ~
~ f f i \ t . i : l 4 6 1 5 i U U G I D L ~ ~ G I D 6 U 6 l J ~ I T t . i : l 4~W ' i Y s I T 1 u S 1 6 i r r
( Y l ~ 6 i J 6 l J 6 i r r ' ~ t . i : l t . S 1 ' G l J J m ~ ~ ~ o f f i 1 C & U I T i D [ l 5 1 f f i \ t . i : l ~ 6 i r r 6 G l i
~ r f l 6 i J 6 U I T ~ ~ G I D 6 1 ) 6 l J 6 i r r , F F b P ~ ~ u 5 l W C & ~ ~ I J J @ m ~
~ ~ I T ~ ~ m ~ t . S 1 [ D ~ [ D I T G T r~ U G I D L ~
t . i : l F F b P ( Y l ~ 8 i - ~ C & ~ I T s r s s r 6 T 6 O M 6 m ~ ~ s I T 1 ~ G T r .
@ L D I J J ~ G I D ~ G 8 0 6 O M L I T 6 i J ~ G I D [ D ! i : > ~ ~ r f l ~ I T 6 i J
6 l J 6 T T 6 l . @ J b , ~ ~ ~ J r r ~ ,
~ s i . J C & 6 l J ! i : > ~ 6 G l i 6 i r r G I D L D ! i : > ~ 6 i r r I D r i u G I D I D I l . . J t . i : l , I D L I T ~ ( Y l t . i : l
G I D I T 6 0 M L @ ~ I T C & m ! i : > ~ ~ J t . i : l . \ ' . L . l J J r T ~ ~ 1 J J 4 6 1 5 i ~ G ~ I T L I j :
- u b P ! i : > ~ u 5 l b P r T G U G I D L D G I D I J J U u ~ o f f i 1 U I T t . q . i D w .
u ~ m b ! 9 J f ! b [ D I T 6 O M U j : 6 i r r ( Y l r D u ~ r i u t . i : l F f b P t . i : l
. \ ' . L . G T r s I T 1 L L @ 6 U r i u G I D ~ ~ ~ 6 l S l 6 i J u [ D r i u f f i l l J J r T ~ ~ f f i ~ t . i : l !
4 d , 6 G l i I J J 6 i r r m I T f f i G I D I T t . q . ~ ~ i D [ D U U L L t . S 1 6 i r r ~ G I D ~
~ i D [ D I T 6 O M f f i \ ~ I T 6 1 ) t . i : l F F b P ~ ~ u 5 l W r T I D G T r 6 l J I T y ; , 6 l S l 6 i J I D I T r f l
G T r , I D 6 O M ~ r T , G 6 l J G T r 6 T T t . i : l ~ 6 l S l ! i : > ~ 6 l S l L L ~ ! i : > ~ I D I T
~ ~ G I D ~ ~ I D i D [ D C & 6 l J ' i Y s I T 1 f f i i D [ D I T W 6 T @ ! i : > ~ t . S 1 ~ U I T
I D ~ 6 i r r " ~ u 5 l w w 6 l S l f f i \ ~ G I D 6 1 ) u 4 6 1 5 i I D G T r " ( ! p 6 1 ) t . i : l 4 ~ 1 J J
6 l S l f f i \ ~ G I D 6 1 ) u U I T G I D ~ G I D I J J ~ G I D L D ~ ~ I T r T . ~~iD ~ 6 l J r T
~ G T r 6 l J W r i u f f i l L L . \ ' . L . u S 1 r T G ~ I T G I D L . \ ' . L . 6 1 ) I D t . i : l @ ~ 6 l J G I D ~
~ 6 O M f f i \ t . i : l , C & I D L f f i \ u 5 l ~ I T ~ ~ .
L D 6 G l i ~ 6 1 ) 8 0 8 O r f l ~ ~ ~ t . i : l L D I T 6 l ) ~ r T I D G T r U 6 1 ) G I D ~ U 6 1 )
[ D I T f f i \ ~ s I T 1 6 i J 8 O ! i : > ~ ~ ~ f f i f f i l [ D ~ . ~ G I D 6 1 ) y ; , L D I T i D [ D r i u
I D G I D 6 T T 6 J i D u f f i \ ~ ~ 1 J J 4 ~ L ~ I J J I T 6 T T r T I D G I D 6 T T f f i ~ 6 O M t . q . f f i
ffi l 6i rr~ . 5 p 5 1 1 J J U G I D L I J J I T 6 i J G 1 u t . i : l U G I D L ~ 6 T T G 1 6 l J 6 i r r [ D
6 l J r T I D 6 T T I T t . i : l , L D ~ C & L I T 6 G l i I J J I T 6 l S l 6 i r r ~ G 6 1 ) f f i 8 O I T 6 O M L r T ,
~ 6 i J U 6i D L DG I D6 1 ) ~ L ! i : > ~ ! ! l I D I T6 G l iU I T6 i J , U I TG I D6 U 6 l J 6 n T
L D 6 m 6 1 5 i 6 i r r U G I D ~ 6 l J r T ~ L ~ G I D ~ 6 l ) y ; , ~ ~ 1 J J 6 1 5 i t . S 1 I J J I T 6 l S l 6 i r r
. \ ' . L . L D r T ( Y l f f i ~ r T @ 6 l J r T I D 6 T T ~
~ i D [ D 6 1 5 i 6 i r r G L D I T ~ ~ 6 l J t . q .
6 l J L D I T I D C & 6 l J t . S 1 ~ u I T I D ~ G I D 6 n T f f i
~ I T 6 O M f f i l 6 i r r C & [ D 6 i r r .
G I D I T r f l 6 i J 6 1 ) I T 1 l . . J ~ ~ ~ ~ 6 i r r
U G I D L U U I T s I T 1 I J J I T I D f f i C & u I T i D
[ D u u f f i \ t . i : l C & 8 O C & 6 l J ~ I T 6 l J I T 6 i J
8 0 I T~ f f i I D ( Y l t . q . I J J I T ~ G I D ~ 8'I T~
~ m ; 6 i r r ~ I T 6 i r r 6 l J 6 i J G ' 6 l L . L q . ~
~ G I D [ D ~ ! i : > ~ 6 l ) ~ L D I D 6 i r r . ~ f f i l
6 1 ) t . i : l 6 l S l 1 J J ! i : > ~ U I T ~ I T L @ t . i : l
4 ~ L ~ I J J I T 6 T T r T I D G T r , U 6 1 ) r T ~ r i u
I D G T r ~ 6 G l i L D 6 G l i ~ 6 l J I T y ; , f f i G I D I D
u S 1 6 i J I D G I D L u t . S 1 t . q . f f i I D ~ ~ 6 l J
[ l 5 1 1 J J ' i Y @ f f i I D ~ ~ 6 i r r . \ ' . L . G I D [ D 6 l S l
L t . i : l ~ I T 6 i r r C & 6 l J ~ U t . S 1 G T r G I D 6 T T
G u i D G ~ ~ ~ u 5 l y ; , f f i 6 U ~
Q urr~ 1 f Q I fW 6U i r,
l D W l l D 6U i rM l ~ ~ rr~ L
! ! P 6I i ! ( 86D TI D ro ! { , a . W a . t b .
1 f> t h l W a. t b .
135
www.eelamview.com
~ ~6lJmLD~.m.
6lS1LDrr61lllf,jffi6ir~@ sM, tJ!JIfu~ Gi~6nluli;
ffici;ffi @6I)LIT~~ci; CllLD!i>ULL CllIT6GTrr 6l)!Jrfffi6IT
lPrr!i>LJ[D~~2ltD ~rrci;ffi ~6nl6GT~~ci;tD ~lTrrLD6iJ
Gi6llWtD 28 CllUL.m 6lI.m6l!T1ci;ffirrL@ci;6IT L]1!Jur
ffi!J.m urrlT6nl[D ~6nlLD~~ 1Tn1~~!JtD ~.$l6l)tD ~~
6lI6nl!J ffirrmTrr~~rrtD.
~6lIrf IflpSl~ffirr6l)tD ~uS1WlPrrLLq.!i> Giurrwuurr61T!Jrr
ffi6ljtD @!5~rrrf . .@1lJ~~6iJ ~6lIrf GiUllJrf '~~'.
~(!p6nl[D ~6lIrf 61.m6l!T1LtD GilTrr.m6GTrrri"... "6lI.m6l!T1ci;
ffirrL@ci;6IT 28 Cllurf !9l6nl!'p!5~Cllurr~ ~ci;ffirrLLq..m
LJ~rf ffi~ci;L u~llil.$l1lJ6lIrrw .@!5~ 61llilffi6IT ffi!Jllil
ffi6lT16i.l ~uurrci;.$lffi6IT. ~ClllP!J ~mT6lJ 8nLcf 1Tn1llJrrffi
.@6i.l6nl6l). ~uLJ @6i.l6l)rr~ ~n1Iflci;ffi1fl - ~tD
~6nl!J6lIilSl!i>Wci;! ffirrL@ci;6IT 61llilffi
6nl61T~~Lq. ~6nl6l)ll..jtD U6nlL6l)!Jrf ffiCll61Trr
u6i.l6llrrl!Sl!Jci;ffimTci;.$l6i.l! @!5~6nl6lll!Sl!i>
Uci;ffi~~ =rfffi6lT16lSi!5~ ~6nl6l)cfffi
6nlLDllJrrffiU GiurrLa;6nl61Tci; Giffirr~@
6lI!JcfGiITw~ ffi~~6lILq.ffi6nl61T ~ ~llJrT
n1~~rrrf 61llilffi6IT ~6nl6ll6llrf. ~uCllurr~
.@uuLq. ~6nl6GT~Cll~.m, mCllllJrr, ~6nl6l)
6lItD ULLq.6l!T1 .$lLci;.$l[DrrCll!J - ~6nl!J
6lIilSl!i>Wci;ffi8'nLcf ITrruL]1L6lS16i.l6nl6l)CllIlJ
.@6l!T1CllLD6i.l ffi~~Gi6llLq. ~llJrrn1~~
~ @6I)LiTtb Cllu6nl!JffiGia;rr~ 61~n1U
U6nlL6nl1lJ lPtDLDrr6i.l 61~rfGiffirr6IT61T (!PLq.
ll..jLDrr? lP.m ITrruL]1L@u U6I)~~L.m
(!P@ ~a;cf ~~ CllurrL@cf IT!5Cll~rrITLDrrfficf
ITLDrr1!i> ITrrffi6llrrCllLD? 61.mW LD6GT~!i>6IT 61~~1lJ
~~@.
~6GTrr6i.l, ffi!i>u6nl6GTci;GiffiLLrr~ ~~ITIlJLD.mCll[Drr
~! 6IlliJffi6ir urr~[D ~W u~rr~ - u~
@f[Drr.$lllJ~ - Cll6llllil6nla;a;Cll61Trr ~ilSl!JLDrrl!Sl!JLDrrffi 61@!5
~6GTrf. U6nlffi6llrf ussx, ~Lq.6lIrrlliJ.$lllJ~ - ~mTpSlllJ~,
ffirr6GTffi~~6lSi!5~ L]1.m6llrrllil.$lIlJ~ . .@!5~ LDCllffirr.m
6GT~LDrr6GT ITrr~m6GTilSl.m LDwGiUllJrf~rr.m 61llilffi6IT
~m6l)6lIrf" 61.mW 8'npSlllJ ~6iJ6l)!J.m L]1.mm6GT1lJ lPrr6IT
ffi61T~~6i.l ~ilSlrf~[D.IT;~rr.m. ~6GTrr6i.l, ~6lI6GT@ GilTrr!i>
ffi6IT 61.m GiIT6lS1ffi6lT16i.l .@.m6GT(!ptD rrllilffirr!JuS1@.$l.m
[D6GT. LDrrLD.m6GTrfffi6IT U6I)tD FfLq.6i.l6l)rr~ ~uS1Wu LJ6Il
6lItD ITrr.mCll[DrrtD Giu!i>w~~!J(!PLq.llJrr~ (!pffi6llrr1
mllJ~ ~uS1W @6GT~@ci;~ ~!J~ilSl!i> Giu!i>w~~!5
~LL ~uGiullJrf~rr.m L]1!Jurrffi!J.m!
urr6ll6iD~6l!T1llJrf lTrT~ffi (!pLq.llJrr~m~, lPrr.m LD~ffi
tD unre-rr ~!Jrru~ 61LL (!pLq.llJrr~ Gi6ll!i>pSlmllJ~
~.m LDffiffi~ffiu Giu!i>w~~!5~ urrL@mL~ ~m6l)
6lIrf~rr.m L]1!Jurrffi!J.m!
Cll~1fl1lJ .@6GTllila;6lT1.m 6lS1@~m6l)cf 1fn1~~!J ~~6i.l
Ff@ GiITrT6i.l6l) (!pLq.llJrr~ ~ ~~~llJrTllJ~6nl~U umL~
~ci;.$l[Drrrf - ~uS1W!,p 6lS1@~m6l)uLJ6lSia;6lT1.m {!i.m6l!T1
ffirr16iJ6I)rr~ {!i6nl6ll6llrf! @6IT 6lS161l.$lll..j6IT61TQllP!JtD!
6lS1Lq.IlJ6lSi.m ~!5@L]1 (!p!'pllil.$l@tD Ql6llm61T , {!iuS1W~
~rrl!Sl.m 6l)!JLDffi.m L]1!Jurrffi!J.m @.m6GT(!ptD u.m9W.
u.m9W L]16nl[D ffi~@ lP6Il@)ltD 6lI6lSi6lJtD 6lI61Trf!5~
6lIrrWffi !
m6llllJffitD LJffiW!5@ 6lIrrW~~L 6lIrrwa;! -)
@6IlLIf~~ci;tD (JlLD!i>ULL urr!JCffiu U6nlLmllJ
~lfrrLD6i.l 61~rfGiffirr~@ Gi{!irfLDrrL]1Ql61T ffimT6lIIT
ilSl6\J LDLq.!5{!irrrfffiCll61T 300 6iDurrrfLLIT 6l)!Jrf essir !~6lIr
ffi6lT1.m LD.m6GT.m 6lSiCllIlJIT6l!T1LIT6iD! .@!5{!i 6l)!Jffirr6lS11lJ
~m~ LDrr6l)!J.m GilPuQlurr6lSillJ@)ItD, LJ!JLlflllJrr61Trf ffi6IT
oooL]1L6\J ffirr6iDLQl!Jrr6lJtD ~m6GT6lJ 8'nrf!5~6GTrf {!iITllil
ffi6IT ffi~L ffi61Tllilffi6lT16\J! Gi{!irfLDITL]1Cll61T ffi61T~m~
6lS1L LJ6lSiffi6lT1.m @LDIlJLDrr6GT GiITffiffi61TtD ~rr.m 6lI6iir
6l!T1ffi ffirr@ffi6lT1.m ffi61TLDrrtD. 6iDurrrfLLrrrf 6l)!Jrfffi
6lT1.m U6lSitJLtD ffirf~~ilSl.m .$lrrLLDrrilSl!i>w. ~6GTrr6\J
L]1!JUITffi!J@ltD ~6lJ!J@ LJ!JL51uumLilSl.m 6l)!JrfffiC@ltD,
6l)!Jrrllilffi6nl6GTffi~tD, ffi61Tllilffim61T Gi6lJ.mW ffirrLLq.6GTrf.
6lJ!JuQlUIT.$l.m[D ffirr6lltD .@6l!T1 6lJ.m6l!T1ffi ffi61T~m{!iCllIlJ
6lJrf~ci;tD. lPrr6l)rr~ ~mlTffi6lT12ltD {!irrci;~6\J lPL
!5@ Giffirr~Lq.!5{!i Qlurr@ ~6iJ 6lJ.m6l!T1ci; ffirrLLq.6\J
61.m GilPIfGiLD6\J6I)ITtD [blm[D!5@6IT61T ~ilSlrf L]1!Jurr
ffi!J.m ~6lJrfffiQl61Trr@ (!P.mW 6lJIT!JffiIT6I)tD ~L6l!T1.IT;
(Jl{!i.m. ~~ffiITm6l) (!P.mW LD~ffiGiffi6\J6IlrrtD ffi~
6lS1y51uurrrf.
[bl6l)6lJm[Dci;6IT LD!JuU6l)mffi ~IT.m ~6lJci;@j
ffiLLq.6\J. IflwL]1!JrrllJ~@ ITtDU6llllilffim61T, ~6lJ!J@
6lJrrWci;mffi 6lJ!J6I)IT!i>6nl[D lPrr.m 61@~ Gi6lJ6lT1l!SlL
616GTci;Qlffirr~~llJrr~ ~rrffitD. ~6iJGi6lJrr ~~ffiITm6ll
Ql6lJ6nl61TilSl2ltD~6lIrf GilTrT6\J6I)cf GiITrT6\J6Il 61@~6GT.rn.
'LJ~1lJ LJ6lSiffi6IT' ~mLDumu lPL~~1lJ ffiIT6I)tD 6lJm!f
ilSl2ltD{!irr.m u~6lJ GiIfWIlJ (!pLq..IT;{!i@. tf)~uS1uum~,
LD6Il!JuCllurrtD {!iuS1W!,PtD ~!5~L @1lJ!i>mffi~{!irrw
~6IT ~6lJrr6IT 616GTci; ffirr~~ci;.$lCll[D.m.
LJ6lSiUUmLilSl.m ffi61T~~6\J [bl.mW CllurT!JrTLq.1lJ6l)!JIT
136
www.eelamview.com
- - - - - . . . . . . . . . . - -
J
&@aW6.~ ~rJ Gir6lJ tf6lfrri;
e , 6' ( ft( ) 0 ( ] ; .s;.(O~~ 6I 1 ! } e , 6' fr
1 r1 ' 6i1 ~6u6iir 6 1 ([ ) d .J e , u u L @
61 tiJ 6) 1 ;! J YlUUl) LI , -' ~e , ofr .
or ri : . ! e . 6 i r' 6 lJ lfro" ~~ t f U
m.D8;6) ~ ~@! r {f) ) {! ) rj) J j) J u( ff( , ltfnir
. . . 9 1 ~ 1 b . i:6lJ m6tr( f~
~ ~5ir 6 lJ (jcir~#oiJ ! p( Dif' ~~@! } ;1 ;irtiJ
~ 6lJ61 Srir ~ .@&iJ S ' 4 ) 6I J . -
< $ > } 8iii! W' i;, @ ' 5 6 i: e , 6 7 fl~ ~r~( J J tftiJ
fj} ( J ' tff.6J f} "W 6i5' ~6) 6lJ .ifD1 f~d, lf! j8;< ! ! J
i6irJ w ! w{f) J # 1 d, ;"t J)J~ ~
. @ 6 l)~p;o;r a~w
o,t J)JuG . j. (!)o5P~ (f < 5. srF~
i::. 6Wr(i QjU bjUtflpi( 1 .J tf< b,
6 T~c9j6 ir 6I 1 # e ;~6V
fi8G( [) 6 lJ tfu 9~c;, 6 lfl6 iJ
< ! J I @e 6lJ .t$ ~ 0 l9 6 Y f 8;( ffU, rj) tff! ( /::}
~m 4J e . -&Lf} "tfliJ ,
6lJ M~6I f) ~&6I f6iJ 6 lJ1f ~d,6 >
@.~tL! tf 1 9 6lJ Ct;-6lJ WfftiJ .
1 3 " 7
www.eelamview.com
l J u I l W 6 l 1 l a , & 6 b l ( t i : ,
6 1 @ ! b j r r 5 l l 1 T .
~ t E l t D W L b .
138
~6l).$W ~tj){!)JUUtrtf% o r w ~~,g.a5l6i;
or l l i J '#@ di ~ ~ t r 6I5'5l)i.J~# eif.JJJ66J.$6l5)OIf
@:"~6;G,fftiJ OT6iN~6;~c,rf.Ctr@&;(W
6 l 5 J 6 t J t t . ;I AG i fl m < ! 9 I f f ~~rj)fJ)
C:U6:-6l-,$".$@5.$( &UUffoiJ
tJ ffj}uaUtfl1i) -OTrSJ,g,oir
il~w ~@iJ,@ 8i[ (i>.)(f;J
<!I{66r4 titrL.([}cflfi&rfJ)mi.l.
l1.Jtr@W 8,fffWr I f; 6)~6V(j)1f 6i66i;6l).
6l5(8~~ut-6)Jdi,g~ eJ16-mfJ&;@ciJ
or6i;~6l)ff@&;~;(jj ~tf (L) W 6 5 P
S
.6 5 r I f li.;,
~ar6l5)ar ~@6VJJ~6I5'L- dO~l1.Jff~
6)Jffff~6l5)~.$~ 6)Jff~U4&@ ~UUff6i;
(Pffar orarw (J)1r1f6USI)f>
~a5lWJW
or l l i J . $G i fl a r JJfJ)6)(hIr~~
6l9fJ)(&; ~11iJ.s~&(
J(!f.U4&;6)(h(f(jJ~6)JW ~.
or W6l5)(f) r!fJL..1.c;- or t fl~ ~
@l1.Jff.$6l5)OIf.9: 8r(f}6)J~rj)(
~UUff&;'#.$6l5)6rf'~ ~di~ &uJff~~l1.J6)Jar ~.
,g,~~ (hff6flfflf~ e.6iiiIrmffi" a.
&{RoiJ.$@JI&;C !f;(B 6 l6iJ
.f1Q##; fil-.9~6l)6l5)ft'T
$I6i66J6l5)c;,a$w ,g..lTU 6l5J(i(f)ff9-6N(f)ff.$
~6iJ61J,
& j < % # J6 5 P ,o , @r@G(f(J]U
&lJJu6)U([jM 6l5)GlJ~(f(l;.
jim{/))
W6i; OTW g 6l9#.r4'-f!f)J1iJ
dle,81f j r (l) 6 } (P @;8r L : v W
~~1iJ tsI JYMl~@r .h
wa5l I f 6;&OD(SJt~dl6i;
I fW ~ o,lf6l5)6l)a;d:I
MW di~ $rj)So6r fJ) 8,fPJ04 (f)~ I f o, or r ffciJ
'fL.@(1Jitw # w ,m iJ.
(](p(j ){f )JW ~O: I 4r .h t$.6 6 T'6 6 J@~.
f j dr {JiJ &i;u0(j@~ .
$I .5 ,-tJiaf J~ f @di~
or{j)@'iJ ~ci;e(f@
ljuJttij,~ ljuliwtpl;J.
www.eelamview.com
~i, 'q,'-'4J{Jl-~r.iJ
.! } Jp f rif rP 6 l1 ! $ ; ! f JJ,t 4 ( ! f ) W
~ 6 ) f P @u48: l1 rC D ! $ {p
~lf UUt J6 im- C :6 l1 6 '51 .j t f Je,~( jj) t i>
OTLLJ(!f)/rf-t.U1f f P . 6j6tr
O T 6W r6I f D f l ( L ! f f j( i ! ) , $ < J 9 , O I f ) 67 T f 4 < b
{@ 6 iJlS t Jt f C o 6 i:J b) 5-W 6 ) Urf f JJIJJ
~ tiJe ; , r ! ! ; ,5,( t P aJ J.
$I~ 6 T C D q,6 ) ~ V iiM {f JJ
e .tf6lJlStJdi $.
4 ';~l 1rCD ~~ CD o5r~~di
~6 W r6 f J7 lf if j 615 ' ~e ;, or{ l 6j)
4~t .U6 ) ~1 f @ u! p ~~~f .lJj; .
Jl~IJ) '4~l-.jgJt ) . UIJ) ,f ,9>&8ILl-( f ( U.
~6i rl W $ I $ 6 IJ; 5-t .&&iJ
~t& I J < b . . . ! ! ? b f ! 9 t/ < b . . . . ! ! ? b uJ I ~( M ti ; . .
IJJ~~If,
~~I J 6l 5> @ ~ ~= ~6 VUJIf ~mi , @ ?
.@ &iJim; IS t J:
VL6 ! f T '@ G,6 ! f T '5lj8! 6 ir
$ I~6 l1 lhW 5ljS ,6 i; .&J&iJ6 l) .
6 ) -.r( L) 6 Vc i; ~1 iiJ I/jIt j; ( 6 ) U/f r.( ! ) f f f o; 5 lf.
or &iJ~O V6 ) ~If ( j} < b 6 ) 6 l1 0 JS ! ~0 ' 6J S ! 6 V.
Q) 1 rt 9~ JJe.e,5lf 6)5 -If6V 61J - 6T Ci J
t v/i( iJ 1 ! JL,.( jjc P C :UIf ~( j. JJ.
6 vt f t f .j6 'aJ S i@ J.W o,lftm ' If@ .
2-_m .J j) o rf lW lf c iJ,
& @ iJ:y U( JUt jJIJ) lUJ
J~6 l/i,_~IJf li:Js'C :6 't f If@
) J~~! p Ij) C :ut f ( h
o rdr{J) } VLt p I! J i1 n.f ! ) ) ~f it rr::g) t f ( iJ.
!$ IJJ~~~.
6 ) 6 JJ6 ir6 7 f ! 0 f JJlW r,
6} 1i J 0 l ! b ) 1J J 6W r ,
~t f lt .U6 ) W gr
.@ 61J61JIf,
ro6iP ~( ! jf 5lf 6 't f ,
~I J f r( 6'i J < b 6)5 -(!,),oUe ; orfl6tr o ; @ e.6 \:IJJ~
{ [ ) t m fJ ~ ~ .
1996
-
139
www.eelamview.com

! l i
rrll1.fI!&~~.lU urrrTo!i;<$(36)J~@tb. ~~!Drr@ (3a;Lu~
IlllJ~6'l.1JDrr?~6DiI!D[l.'@ (3a;Lu~ ~6)J~6\) 6T~U~~rr~
!DLD~ u~5b_. 5T6'3r6'm " .$rrlJ~nb? 1983~tb ~~@ _@6\)ri.J61J)a;
lIS16~u5lW1tm " u u@Gla;rr61J)6\)!DL!&~(3urr~ m o!i;.$lllJ !DrrL@ LD~
!D~~o!i; !Drr~ QCF~(3!D~. ~ri.J.$l[i;~ !Drr@a;61l1~ 6T~
ooo!i;61J)a; .g)ju(3urr~ 157. _@~IDJ m o!i;.$lllJ !Drr@a;61l1~ (3ur,r61J)6)J
lIS1~6iT61T ~6\)a; !Drr@a;61l1~ 6T~ ooo!i;61J)a; 185.
~ 6 U f f i ( ] L D ~ m [ D r r f f i l 6 \ J f f i l [ D @ . Q i b r r t P l 6 U ~ L U W f f i \ 6 i r 6 T T r n . Q 6 \ J 6 i r 6 U > 6 T T B ; f f i r r ~ r T f f i 6 i r ~ : t l B ; f f i W Q l J ' w i b
~ m [ D r r f f i l l J J @ . i b f f i 6 \ J 6 U L j ~ L 5 1 6 J [ D u f f i \ f f i l ! D @ . 6 \ J r r 6 i r n l l ( ] u r r @ ~ u u h f l B ; f f i B ; f f i 6 l i l r r L ~ 6 U > i b ~ 5 1 6 U [ D r r f f i \ f f i
u ~ : t l [ D f f i r r r n i b 6 U > L f f i 6 i r [ 5 B ; f f i U U f f i \ f f i l m [ D r n . 6 T r f u s m r e s ( ] f f i r r f f i \ ( ] u r r L L r r r T f f i 6 i r . ! J ) J B ; W Q [ D f f i \ B ; @ j L D r r f f i
( ] 6 \ J 6 l i l r r f f i \ L D r r r n r r l J w I J J r r r T ( ] 6 \ J 6 l i l r r f f i \ L D r r r n r r ~ w Q I J ' 6 U ( ] f f i r r f f i \ ( ] u r r L f f i \ ~ 5 1 6 U [ D r r f f i \ f f i 6 U > 6 T T! 5 l r T 6 \ J r r f f i ~ : t l [ D
6 U 6 U r r w 6 T m ! J ) J 6 1 1 1 r r r n ( ! p w Q i b r r t P l 6 U ~ L U ( ! p W f f i r r f f i 6 J [ D u f f i \ ~ : t l 6 1 1 1 L L r r r T f f i 6 T r .
( ] 6 \ J f f i L D r r f f i 6 \ J 6 T T r T [ i ; @ 6 \ J 6 T T r T f f i l [ D @ [ i ; i b B ; f f i r r 6 U ~ : t l 6 U 6 1 1 1 f f i \ i b 6 U > 6 U f f i l 6 U > L ~ i b t 5 1 [ D ~ [ i ; i b [ i ; i b @rn(!pw
1 5 7 [ D r r f f i \ f f i 6 1 f ! 6 U @ [ i ; @ 1 8 5 [ D r r f f i \ f f i 6 T T r r f f i l @ ! i ; i b r f u f f i @ ! j B ; r f l l J J I h I J J ! 5 l r T 5 m 1 J J ~ r f l 6 U > L D ( ] 6 \ J 6 l i l r r f f i \ w
f f i l m [ D r n ( ] 6 \ J ~ @ 6 T U U L q ? 6 T m f f i l [ D @ . Q ~ l . I S 1 ~ B ; [ D [ D 6 \ J r r 6 1 f ! f f i 6 T r 6 1 1 1 6 U r f u
~ ! J ) r r f f i \ ( ] f f i L U ( ] i b i b 6 \ J ! J ) J 6 T m u i b m Q u r r 6 T T r T , I d , L L U U L f f i \ Q f f i r r 6 l i l r r f f i \ Q I J ' 6 U 6 U u u f f i \ 6 \ J r r r T f f i 6 T r . 6 1 1 1 f f i \
i b r n l [ D r r f f i \ ( ] f f i L U ( ] i b l f u L r r Q i b m u i b m Q u r r 6 T T r r i b 6 U > 6 U f f i l 6 U > L ~ i b t 5 1 ! D ~ 6 \ J n - f f i 6 U > 6 T T 6 1 1 1 6 U r f u ( ] f f i r r L r r
@ @ ? [ D r r f f i \ f f i c i ) m 6 T 6 l i l r r O O B ; 6 U > f f i 6 \ J 6 T T f f i l m [ D f f i r r ! : " ~ J U L j 6 \ J @ ? ~ @ i b r r m @ m 6 U > ! D B ; [ D L B ; f f i l ! D @ .
sem b 6 T m r n ? ~ ~ t . q U U 6 U > L l J J r r 6 1 i T f f i ~ 5 m ~ [ D r r W Q 6 \ J 6 T r 6 U > 6 T T B ; f f i r r ~ m 6 \ J 6 \ J i b [ D ( ! p m r n r r 6 U i b u S l ~
Q i b r f l [ i ; @ Q f f i r r 6 T r 6 T T ( ] 6 \ J 6 l i l r r f f i \ w . @ m 6 U > [ D B ; @ j @ f f i L D B ; f f i 6 1 f ! m i b r r l J J f f i W @ [ i ; i b @ . ~ 6 \ J r T f f i @ ! j 6 U > L I J J
f f i l m [ D [ D r r f f i \ 6 T m U i 9 l ~ m ! J ) J . ( ] i b 5 1 1 J J @6 1 i T W 6 T m U ' ~ ~ l h r f l 6 U > L D @ [ i ; i b @ . 5 1 r f u f f i 6 T T 6 U > L I J J ~ ~ l h r f l 6 U > L D
( ] 6 \ J Q [ D r r m ! J ) J . ( ] i b 5 1 1 J J @ r n ~ : t l m ~ L q U U 6 U > L l . I S 1 6 U ~ffiJ4 1m 61JW(rffi6TI @ [ i ; i b @ @ m J w l f u U f
~ [ D r r f f i \ ~ 6 U > L D [ i ; i 9 l 6 1 1 1 L L r r 6 U t 5 1 ~ I f 5 1 6 U > r n @ 6 U 6 U > 6 U . : . Q l J ' r r 6 U 6 U u ( ] u r r r n r r 6 U 5 1 r f u
@ r f u f f i l 6 U r r [ i ; i 9 l [ D r r L 6 U > L 6 T f f i \ ~ i 9 l B ; Q f f i r r 6 l i l r r L r r 6 i : , : 6lJ6lJ~ID@I ffi 6 T T B;W ( ] l J ' r T ~ i 9 l i b u S l
~ r f u f f i l 6 U W ( ] U I h U 6 \ J r T f f i @ ! j 6 U > L I J J [ D r r f f i \ ~ . t 5 1 ~ r r m 6 i u (!j)6UT60 11T(Jl61J ~ W m i b r r m ~ ~ I J ' 6 1 i T r r f f i @ [ i ;
! J ) r r L 6 U > L 6 T f f i \ ~ @ B ; Q f f i r r 6 l i l r r L r r 6 U t 5 1 Q ~ 1 h Q L D r r ! t 1 : ~~8iffi6TI ~~~60 1_ i b r r m .
( ] U I h U 6 \ J r T f f i 6 i r ~ 6 T r 6 T T [ D r r f f i \ ~ i 9 l . Q ~ n - L D r n l 6 U > 1 J J : ~ 6 l l 1 I T 6 i l ~6lJ(rffi6TI ~ r f u f f i l ( ] 6 U l J J r T f f i 6 T r 6 \ J
6 T f f i \ ~ @ f f i Q f f i r r 6 l i l r r L r r 6 U Q ~ r T L D m Q L D r r t P l ( ] U I h U 6 \ J i b [ D ( ! p m r n r r ( ] 6 U @
6 \ J r T f f i 6 T r ~ 6 T r 6 T T ! J ) r r f f i \ ~ i 9 l . @ U U L q ( ] i b 5 1 1 J J @ r n ~ : @(r6lJlTffi 6lJ1f jaffilTffi ~ ~ I h f f i 6 i r ~ ~ . ~ 6 1 i T r T 6 U
: t l [ D Q f f i m ! J ) J [ D r r f f i \ ~ 6 U > L D [ i ; @ 6 1 1 1 L L r r 6 U t 5 1 ~ I f 5 1 6 U > 6 0 7 ~~6lim 6l))Ll1jtb ~ 6 \ J r T f f i 6 T r ! 5 l r T 6 \ J r r f f i 6 \ J 1 J ' : t l B ;
@ 6 U 6 U > 6 U . (Jl6(r~~ f f i r r f f i @ ~ 6 l i l r r 6 U > L l 1 . j W ( ] l J ' r T ~ @
~ 6 1 I T r r 6 U [ D r r f f i \ 6 T m U i 9 l l d , ( ] f f i r r 6 T T ~ 6 U > i b ~ L q u ~61JffiJ6ll)ffi6l))W @ 6 U r f u 6 U > f f i 6 U > 1 J J ~ [ D r r L r r f f i
U 6 U > L l J J r r f f i B ; Q f f i r r 6 l i l r r f f i \ @ m 6 U > [ D B ; @ j 6 J [ D u f f i \ ~ i b u : ~ B ; f f i l 6 1 I T r r r T f f i 6 i r . [ D r r f f i \ 6 T m [ D
U L f f i \ 6 T r 6 T T @ . 6 \ J ~ 6 U r r [ D p 5 l 6 U 6 J [ D U L L 6 1 1 1 u ~ : t l m f f i r r ! f : ilY [!JlTLlTffi @ 6 U B ; f f i 5 m ( ] L D @ m 6 U > [ D B ;
5 m L D r r f f i [ D r r f f i \ f f i 6 T r 5 1 6 U 6 T 6 U 6 U > 6 U f f i 6 U > 6 T T B ;Q f f i r r 6 G ' o ~a4 l60 11T(rffi6TI. Q 6 \ J 6 T r 6 U > 6 T T l J J r T f f i 6 T T r r 6 U6 \ J 6 U > ~
140
www.eelamview.com
W W ffi85U U LL Id,G l85rr6TT~G ID ~ ~~U U G ID LW rr85ffi Q 85rrrnrLG l~
~6ll1!J, G l~51w .@ m ~G ID ~ ~~U U G ID LW rr85ffi Q 85rrrnrL~
~6U 6\).
~~rn 6ll1G ID 6TT6lJrr85~~rrrn .@ rnG ID lD ffi@ j .@ 6iJ6lJ6TT6lj 856\)
6lJ!Jrfu85@ 1}tb 6]iD U L~ ffi$lrnlD m . ~~m rr(]6\)~rrrn ~ffi1!I>rrQ j\
(]85rrrl1ffiG ID 85 6lJ@ lJ~~ 6lJ $llD ~. ~ffi1!I>rrQ j\ (]85rrrl1ffiG ID 85G ID W
~6\)85~~@ lJ6ir6TT !I>rrQ j\856ir 6TU U ~1f 1r[i;~ffi$lrnlD m ?
(]lrrr6ll1w ~ 6jlrn!D 1w ~~6U ~6lJrT856TT~ ~!J8'lw 6U IrLL~
~G l6\) ~rn JrI1G ID lD Q U lD 6lJM 5IuS1 ffi$llD ~. G l6lJrnrQ j\lD rrm rr6U
(]1r!J6\)rrtb. (]6lJrnrLrr6ll1LLrr6U t5lrl1W 6\)rrtb. G llrrr6ll1w ~ 6jlrn
!D 1w tb 15 !I>rrQ j\856TTrr 85 .@ rnG ID lD ffi@ j ~6lJrT 856TTrr 85(]6lJ t5lrl1[i;~
6ll1LLrrrT856ir. <@ .!,llj~tb 6][i;~u (]urr!JrrL ~6lJ8'lw tb .@ 6U G ID 6\).
G lrffi(]85rr6ioG l6\)rrG l6lJ$lw rr .@ rnG ID lD ffi@ j Q lrffi !I>rrQ j\ 6Trn
w tb 6io(86\)rr(]6lJ$lw rr 6Trnw tb .@ !JrnrLrr85 .@ ffi$llD ~.
6TU U ~ 6jl @ jQ j\tbu~G ID ~ !I>L~~6lJ~iD @ j 6jl 6l1Q j\
G l~G ID 6lJG lw rr ~G ID ~u(]urr6\) 6jl .@ m ~G ID ~ (!prnG lm iD w
6lJ~iD @ j 6jl !I>rrQ j\ ~G ID 6lJ 6Trn$llD
~6m 1T6lj ~6\)85G lD rfu@ jtb ~ 6lJrr$l
6lJ $llD ~. ~ffi1 !I>rrQ j\ (]85LU ~ ~6lJ
!D 16U G ID 6\).~ffi1 !I>rrQ j\ G l85LU ~ 6]rn
6TrnlD rr6U ~[i;~ .@ m ~G ID ~ 6lJrrlP
~rn. 6jl ~rnr6ID lD 6Trnm
Q 6lJrnlD rr6U ~6\)85~G ID ~(]W 85L~
<@ .!,rnrL ~. ~w ~
G ID lD ffi@ j ~Lii qrl1[i;@ J G I . I . $ l 6 M { D
(]Lrrffi1 6 1 1 l 6 T ; U J I T ~6 u~~oir ~85rrL
6\)rr[i;~ffi@ j ~ffi1u urr!Jrr@ l}lD rnlD tb
m~. ~&iJ ~~
~~~ t.iJ.
~@ urrfi() ~oiIQ 6)JlT . !>fI ~~
!Jib .. ~~ ~a;6Tr
~rfu85@ l}G ID LW . @m C& otbU rrL~rr85
~rfu85@ l}G ID LW 8iU J [blrT6m W ~rI1G ID lD
G ID W U Q uw $llD rrrT856ir. ~~iD @ j
!I>rr85r1185lD rrm Ir(!p~rrw tb 6lJM 5I6lSlQ j\$llD ~. 85rrLQ j\L6I!Jrrrnr~856ir
~6lJrT856ir U ; ~ ~rrffi@ j~6U G ~rrQ j\ffi$llD rrrT856ir. ~~ JG ID LW
6lSlG ID 6TT6lj~rrrn .@ rnG ID lD ffi@ j Lj!JL8'I 6]iD U Q j\$llD ~.
85m Lrr !I>rrL~6U 10 lD rr85rr6m rfu85m l6U 9 lD rr85rr6m rfu856ir
<@ .!,rfu$l6\)tb (]U ffiU G ID 6lJ. 1 lD rr85rr6m tb t5l!Jt ffi (8U ffi6lJ~.
~6lJrT ffi6ir t5lrl1[i;~ (8urr 85(86lJrnrQ j\tb 6Trnw (8ffiL$llD rrrr 856ir.
~[i;~ lD ffi85m lG ID L(8W .@ !JrnrQ j\(!pG ID lD 85 ~~ffi 8500U Lj
6TQ j\~~rrrr856ir. [brfu856ir 6Trnm t5lrl1[i;~(8urr85 6lSl tbLj$lrD rr
856TTrr? ~6U 6\)~ (8lrrT[i;~ .@ ffi85 6lSl tbLj$lrD rT856TTrr? 6Trnw
(]85LLrrrT856ir. ~[i;~ !I>rrLQ j\u t5l!J~lD rT 6jlrnlD rr85 .@ uu
~(86\) 6Trnm .@ 6\)rrutb 6Trnw (]uffi$llD rrrT. ~~iD 85rr851f
Q lr6\)6lj G lrLiJ$llD rrrT. ~[i;~ !I>rrL~ JG ID LW (!p~6\)G ID lD lflrrT
.@ 6lJrT85(]6TTrrQ j\ 6jlL~ffiG 85rrrnr~ uu~rr6U 6Trnm .@ 6\)rrutb,
G 6lJL~ffiG 85rrrnrQ j\ (]urr6lJ~rr6U 6Trnm !I>LLtb 6Trnw (]85LQ j\
t5lrl16lSlG ID m (]w !I>6U 6\)~ 6Trnw (8uffi$llD rrrr.
.@ (!pG ID lD 85 ~~ffi 8500U Lj !I>L[i;~~. .@ (!PG ID lD lljtb
u 6 l i u ! L I q
l~rrlD ~lJfu@ ~6fu
Q P6liJ6m IT6ir
~W l l Q B i ,g }I6ID lD IfIfIT,
,g }I~ lW 6\lIT6TTIT
~ W l W B i t b .
6jliD w G ID lD (8w G 6lJrnlD ~. <@ .!,m rr6U & rnlD rr
6lJ~ (!PG ID lD !I>G ID LG ulD .@ ffi@ jtb 85 ~~ffi
85oout5l6U ~(]!I>85lD rr85 t5lQ !Jt ffi (]ulrffi
an~w $l4d,G uffi lD rr85rr6m tb ~G ID lD ~W rr85
t5lrl16lJ~iD 85rrm 6lJM 5I 6]iD U Q j\tb.
(]lrrrlrs611r !I>rrQ j\85m l6U 6T6U 6\)rrtb ~!J8'lw 6U
IrLLtb 6lJ~lD (]urr~ 8iU J[blrT6m W ~rI1G ID lD
G ID W IF(]a,j-~~ ~ 6lJrrffi$lm rrrT856ir. ~~m rr
(]6\)~rrrn G lrffi(]85rr6io(]6\)rr6lJrr ffi$lw rr G lrffi
6Trnw tb 6io(]6\)rr6lJrrffi$lw rr 6Trnw tb .@
!I>rrQ j\856TTrr 85U t5lrl1[i;~~. (]lrrr6lSlw ~ 6jlrn!D 1w ~
~6U 15 !I>rrQ j\856ir t5lrl1[i;~m <@ .!,m rr6U (!p~6\)rr
m l~~6lJ !I>rrQ j\a;61T\6U~~!D 1rLL~ .@ L
L616U G ID 6\).
~ffi1!I>rrQ j\ (885L$llD rrrT 856ir 6Trnu~iD 85rr ffi
<9j6lJrT85G ID 6TT ~ ~G ID L G lrLiJ W (]6lJrnrQ j\tb 6Trn
W Jtb ~6llrT856ID 6TT~rr~6llrTa;6Tr 6Trnw tb G lrrr6U
@ lJU 6lJrT856ir 85rr6\)~G ID ~ ~6m !Jrr~6lJrT 856ir.
!I>rr85r1185~G ID ~ ~!D 1w rr ~6lJrT 856ir. !I>rrQ j\85m lrn
(]urrffi$lG ID m ~ G ~rI1w rr~6lJrT856ir. ~6\)85
6lJ!J6\)rriD !D 1G ID m ~6m rT[i;~ G 85rr6ir6TTrr~6lJrT
856ir.
.@ !JrnrLrr6lJ~rr85 !I>rrtb 8'I[i;~ffi85 (]6lJrnr
~w ~, 6]rn <@ .!,llj~tb 6][i;~u (]urr!JrrQ j\$lrnlD
~6lJ8'lw tb 6]iD uQ j\$llD ~? 6TrnU G ID ~~~rrrn.
~6\)85~G ID ~ !I>rrtb Ljrl1[i;~ G 85rrrnrLrr6U ~rI1
lljtb. 6jl 85rr6\)~~6U ffirl16io @ !Jrr@ J6lJtb 6Trn
u~ 6lJL ~w rT6\)rr[i;G ID ~ (]lrrT[i;~~. ~[i;~
ffirl16io .@ !Jrr@ J6lJtb; t5lrl1LLG ID m lf (8lrrT[i;~,
6]rn .@ [i;~w rr6lSliD (]85 ffi~[i;~!Jtb ~[i;~ som n,
lD 6ljrnrL (8U LLrn uL$l(86\) G lr6U @ lJ$llD
(]urr~ G 6lJt.q.G ID 6lJ~~ ~[i;~ffi 85U U G ID 6\) & ~
85~~~~. ~u(]urr~ t5l!J~lD !Jrr85 ~rrLlrrT
.@ [i;~rrrT. ~6lJrT .@ 6\)rnrLffi16U ~rn JG ID LW
G 1urr~ @ j@ ffianLL~G ID ~ anL~m rrrT. ~6lJrT
141
www.eelamview.com
~ . ~ @ 6 t l L ~ f f i m . . . 6 I D ~
u @ t b , ru njl 6 l . Jl b 6 T T l i Jf f i @ Jf f i @ : , U I d , ! JG m
< Q ! , ~ L D ~ 6 I D i D 6 I D 6 l J~ ~ $ I i D @ '
~ 6 G T 1 6 I D L Dm . . . rt Jf f i 6 I D 6 1 Tr u n . : . W W f f i 6 m
rt JC 6 6 i r _ m n. _ rr? . @ I ~ 6 T 5 i J6 l . JrI D l 6 T ~
G 1 f f i rr6 i r$ I p S rT f f i 6 i r?
~ ~ 6 I D f f i l l J ~ 6 G T 1 6 I D L D l J. jG m rT 6 l . jf f i 6 i r
6 T ~ 6 I D m U t S ' L l } ~ ~ ~ 6 \ J6 I D 6 I l . ~ rt Jf f i s I T l ~
~ 6 G T 1 U U L L L D m f f i 6 I D a ; B ; 6 i r ~ rt Jf f i 6 I D 6 T T
. @ I u S l ~ ~ ~ f f i G 1 f f i rr6 i rU 6 l JrT f f i @ ! jf f i ! I > ~ ~
~ 6 G T 1 6 I D L D l J. jG m rT 6 l . j~ t 5 i ! J8 0 ~ 6 I D m ~ rr~ .
~ _ 6 1 i i rr6 I D L D l l Jrrm 4 ! JL ~ l l Jrr6 T T ~ ~
~ 6 G T 1 ! ! > U rT t 5 i ! J8 0 & m f f i 6 I D 6 T T ( ] L D 6 l S 1 , ~
I m L f f i \ t 5 i ! Jf f i 6 I D @ J6 I D I l J, l F e _ L P f f i U t 5 i ! Jf f i
6 I D @ J6 I D 1 l J m . . . 6 l JrT f f i @ : , $ I i D rr~ . ! ! > rr~ ~
G 1 u rr@ 6 l Jrrm l F e _ L P f f i 6 I l L ~ I l J~ ~ I D f f i rrf f i
6 l J~ U 6 l J~ , . @ I ~ [ i Jf f i rrf f i U ( ] u rT ! Jrrf f i \ U 6 l J~ .
6 T l f > ~ f f i f f i L L ~ ~ 6 \ J [ : rt Jf f i 6 i r U rT ! JrT @ ! j
L D ~ i D . @ I 6 I D L D U t 5 i 6 \ J ! ! > t b t 5 i f f i 6 I D f f i l P ! I > rb rT
f f i 6 i r? m . . . rt Jf f i 6 i r ! ! > t b t 5 i f f i 6 I D f f i 6 I D l l J8 0 ~ 6 I D ~ ~
~ @ 6 T @ ?
6 T ( I ! l U @ f f i s I T l ~ < Q ! , ! Jt b u ~ ~ 6 \ J,
6 T T t b ~ 6 I D 6 I l C . ! Jl 6 I D i D u S 1 m rT U rT ! Jrr@ ! jL D ~ i D
. @ I ! J~ 1 l J6 6 I 6 \ J ! ! > t b t 5 i f f i 6 I D f f i u S 1 l P ! I > ~ ! I > ~
f f i rr6 l l f f i L L ~ ~ 6 \ J~ rr~ ! ! > rr~ . @ I ! J~ 1 l J
6 6 1 6 \ J ! 9 l 6 I D l P ! I > ( ] ~ ~ . < Q ! , l J. j~ t b ~ rrrt J$ l 1 l J
4 ! JL ~ 6 l Jrr~ l l Jrrf f i ( ] 6 l J ! ! > rr~ . @ I ! J~ I l J6 6 I 6 \ J
4 ! I > ( ] ~ ~ . @ I f f i \ ~ ~ f f i \ ~ @ u ~ 6 l 5 1 f f i
6 l J! I > ~ ~ rt Jf f i 6 T T . @ I ! Jf f i f f i 6 i r 6 T L D @ L D f f i f f i s I T l ~
@ ~ , ~ 6 T T F f - 6 l S 1 ! Jf f i a ; u S l ~ p 5 lC ! Jl ! D
p 5 l ' Jt b 4 i D f f i f f i m T l ~ @ 6 l J! I > ~ f f i rr! JG m ~ ~
s s nrs o U rT ! JrT @ ! jL D ~ i D . @ I ! J~ 6 6 1 6 \ J 6 T m f f i @ : ,
. @ I 6 l J! ! > t b t 5 i f f i 6 I D f f i 6 JI D U L L @ .
[ : rt Jf f i 6 i r 6 l S 1 f f i \ ~ 6 I D 6 I l U 4 6 6 1 f f i 6 i r l l Jf f i
f f i ~ 6 I D ~ 6 T 6 U 6 l JrrI D l < Q ! , ! Jt b t 5 i ~ rb rT f f i 6 i r?
=
s no L D f f i a ; s I T I ~ 6 l S 1 ~ 6 I D 6 I l f f i < Q ! , l J. j
~ u ( ] U rr! JrrL L t b ~ rr~ ~ ( ] ! J 6 l J~ 6 T ~ U
~ 6 \ J C . ! Jl ( l ! l 6 I D L D l l Jrrm ! ! > t b t 5 i f f i 6 I D f f i l J. j6 I D L I l J
4 ! JL m ! J 6 I D 6 T T @ JrT f f i s I T l ~ @ 6 I D 6 m l J. jL ~
142
! I > ~ L D rrL l } f f i f f i . $ ( ] l P G 1 6 l JL l } 6 1 i i rrf f i \ 6 I D 6 l J~ ~ rrrT f f i 6 i r . . @ I 6 l J f f i
t b G l F rT ~ @ ~ ~ rr~ , < Q ! , m rr6 \ J . @ I 6 l JrT ~ u t 5 i 6 l S 1 L L rrrT .
~ ~ u ( ] U rr! JrrL L ~ ~ I D U t 5 i i D rt J$ l 6 I l rr! I > @ . @ I ! Jf f i
. @ I 6 l JrT a ; 6 I D 6 T T 6 T 6 \ J6 I l rrt b ~ 6 I D L G 1 1 F t i . J@ 6 l S 1 L f f i \ . @ I 6 l JrTf f i @ JL ~ ( ] U I F
LDr r L(]L~ 6 T ~ I D l G 6 rr~ ~ ? . @ I 6 l JrT f f i @ ! jL ~ ( ] U ~ ~ U U ! I >
~ t b a u rrL L l } f f i $ l i D @ '
rn6 I D ~ 6 l JL . @ I l l JrT 6 I l rr! f > ~ 6 I l ~ ~ rr6 6 1 f f i a ; rT , 4 ! T L L E i T u
L 6 1 i i rr( E 1 6 T m L D ~ ~ ~ m t b t 5 i ! T ~ ~ ~ f f i 6 I D 6 T T ~ ~ ~
$ I i D rrrT a ; 6 i r. ! T 6 1 i i rrf f i \ m rt Jf f i 6 1 T 1 6 \ J 6 J~ rr6 l J@ ~ ~ 6 I D i D u rr~ f f i
$ I ~ i D I F L L t b 6 J~ rr6 l J@ 6 l J L D rrm rr6 \ J . @ I 6 l JrT f f i 6 I D 6 T TU rr@ f f i rr~
@ f f i G 1 a ; rr6 i r6 T T ! T ~ @ . @ I ~ f f i rr! Jt b . @ I 6 l JrT f f i @ ! jf f i 6 l Jl P rt Jf f i U U L
L l } f f i i l ~ i D @ '
~ f f i rr6 l l ~ ~ 6 \ J G 1 @ ; ! rT L D 6 G T 1 u S 1 6 \ J ! ! > L ! I > ~ 9 6 6 1 t b t 5 i f f i ( ] U rrL
L l } u S 1 6 \ J~ 6 i r6 T T 8 0 ~ i D ~ ! T 6 \ J 6 l ) ! T rT f f i 6 I D 6 T T6 T 6 \ J6 I l rrt b
I F rrf f i L l } : i : ; ~ U rr6 l l 6 i o rb 6 G T 1 1 1 JrT f f i @ ! jL ~ ( ] U ~ 9 u u ! I > ~ t b ( ] u rrL 6 l S 1 6 \ J
6 I D 6 I l l J. . l T ?
rT ~ 6 i o m L D f f i a ; s I T I ~ ~ 6 I D 6 I l 6 l JrT ~ 6 I D i D f f i t 5 i L l } U L f f i \
f f i $ l i D rrrT . rT ~ 6 i o m L D f f i f f i 6 i r
. @ I ( ] ~ ( ] u rr6 l l ~ ~ rr~ rb 6 l S 1 ! T 6 l Jrr~ f f i 6 i r
6 T ~ I D l f f i ~ U U L L rrrT f f i 6 T T rr? F I ' ! T rrf f i ! ! > rrL
L l } 6 \ J 6 l JL 4 6 1 l ~ ~ 6 \ J rT ~ 6 i o L D f f i f f i 6 i r
9 L D rrf f i rrG m ~ 6 I D ~ 6 JI D u f f i \ ~ ~ m ! ! > rr.
l F 6 I D u u S 1 ~ ( ] ! ! > rT 1 6 I D L ~ rT 6 l Jrrf f i ~ ~ 6 \ J
6 I D 6 l J~ @ ~r liTl. Ii6jT. @ l Q w& C ( , ! T
. @ I ~ I D . ! \ I , M 6 1 1 i l i {i ; t $ l < i i i ! I D @ J
$ I l P f f i ( ! ! l m jii@ ITlr o ~6lSllfiiUl1'~&m -
!IToiIgu a;. j5Uu LLO'Ufilfiir r j5~. 6\)6Ur T
j: l 6 I D I D u 1 t w , g, J5 I nL 5 C 6 . U U L L I T I L . . , p jM
~ ~ . ~ M @ , ru , - m
~ @ 6 I D i D . @ I 6 I D L D 8 0 l F rTG 1 L D ( ] L 6 6 1 ~
m t 5 i rT 1 L . @ I 6 l J6 I D ! T 6 I D f f i ' Jf f i $ l L D 6 I l rT8 0
G 1 1 F 6 1 i i rrf f i \G 1 f f i rrf f i \ f f i $ l i D rrrT . < Q ! , f f i ( ] 6 l J 6 jl rT
6 T 6 1 i i rr6 m t b , . @ I ~ I D a ; rrm a ; rr! T G m f f i rrrT 1 1 1 Jrt Jf f i 6 i r 6 T ~ I D l 6 l J $ I ~ i D
( ] u rr@ . @ I ! I > ~ u t 5 i ! T 8 0 & m 6 I D 1 l J ( ] ! ! > rT 1 6 \ JC F ! f > ~ @ rb rT U u ~ [ i Ja ; rrm
> ! P ! b l m 6 \ J6 I D 1 l J . @ I ! Tf f i f f i 6 i r 6 JI D u f f i \ ~ ~ ( ] 6 l J6 1 i i rrf f i \ ( ] L D ~ 6 l S 1 ! T . @ I 6 l JI D
6 I D i D f f i $ I 6 i r6 1 T 1 6 T p 5 l ! I > @ 6 l S 1 L 6 I l rrt b 6 T ~ I D l a ; @ ( ] 6 l JrrL D rrm rr6 \ J
. @ I U U t . q U U L L 6 l l rT f f i 6 i r~ rr~ . @ I ~ 6 l l rT rT f f i ( ] rn ~ 6 l 5 1 ! T ~ ~ ~
f f i 6 i r 6 T ~ I D l ( ] L D . @ I ~ l l Jrr@ 6 T ~ u ~ I D ~ 6 l S 1 L ~ i D ~ 6 T ~
@ f f i f f i rrL _ f f i \ ( ] 6 l JG 1 i D rr~ I D l u S l 6 \ J6 I D 6 I l .
f f i rr6 l l c f l F f f i f f i ! T ~ ~ 6 \ J L D 6 G T 1 ~ rT f f i 6 i r . @ I ~ ! I > @ 6 l S 1 f f i \ 6 l JrrrT f f i 6 i r.
( ] u rr! Jrrs I T l f f i 6 i r L D L l } ! I > ~ rr' Jt b . @ I 6 l JrTf f i s I T l ~ a ; ~ @ f f i f f i 6 i r . @ I ~ ! I > @
6 l S 1 L rr@ 6 T ~ U 6 I D ~ ~ G 1 ~ rT 1 ! I > @ G 1 a ; rr6 i r6 T T{] 6 l J6 1 i i rrf f i \ t b . 6 l S 1 ~ 6 I D 6 \ JU
4 6 6 1 a ; s I T I ~ ( ] 6 l JL 6 I D f f i . @ I ~ ! I > @ 6 l 5 1 L rr@ 6 T ~ U 6 I D ~ ~ G 1 ~ rT 1 ! I > @
G 1 f f i rr6 i r6 T T ( ] 6 l J6 1 i i rrf f i \ t b . 6 l S 1 f f i \ ~ 6 I D 6 I l u 4 6 6 1 f f i s I T l ~ ( ] 6 l JL 6 I D f f i 6 I D 1 l J
. @ I ~ ~ @ 6 l S 1 L 6 I l rri o 6 T ~ I D l f f i ~ m rr6 \ J, ~ rt Jf f i 6 T T . @ I ! T ~ ~ 6 T ~ rT f f i rr
6 I l t b . @ I ~ ! I > @ 6 l S 1 L L @ 6 T ~ I D l ~ rr~ G 1 u rr 6 i r.
( 8 6 1 1 L f i I Df f i 6 I D W
~ ~ : > $ b l G f i l L 6 1 . ) rnb
6 I 6 O rW f f i ~ 6 m f T 6 U ,
6 l rh l f f i 6 T 1 ~ ~ 6 l 6 1 i r
6 1 ~ ~ f f i f T 6 \ l L D
~W l~$ b l G f i l L L $ b l
6 1 6 f u W ~ n 6 f u
Q U f T 6 i l .
www.eelamview.com
~~~IbV.bIb[! ~iS87w~~(B ~S,(gLirutT lOw
$e;,$IJ.JIT61fr~ r:r'!9<};u5'!9tTe;,6'ir (j26lJ1j
6lJ1Te;, (f)fJ)s,e;,C!fJ(lf.IJ.JIT tylT6'ir. <!JIw{J)) <!JI$e;,1T
6IJ)6lJu96iJ 'r:r'!9C!fJIJC!r', 'C!fJ1J6)"flTo6!' ~cf}IJ.J (j21J~(B
IJ.JlTfjUUIT~<};~ $61frs.rf'e;,orf'w e;,1Trf'IJ.JIT6lJri.M @ W
r5i1J ITrj,$ IJ.J 6lJ6iJ6lJ1JS.1T61fr (j2rj,$ IJ.J1T6J9w (j21J 1T1jfg)J6lJ<};$61frrt6iJ
1j~(B6IJ)6lJ<};)!<}; e;,tTs,e;uuL.L..61fr. fii8;Ij~(B 6)6lJ(lf.U48-
e,<};riJe;,6'ir IJ.JrtfjUUrt~ tye;,1J<};$ rj)1j <!JI18M 6IJ)(f)u96iJ @....6'irorf
6)e;,IT~6J9w6iJ <!JI6IJ)(f)rj,$18t5 6J9(B~6lJU 406!e;orf'w 6IJ)6lJ
6IJ)(f)8; 6I1Trf'IJ.JIT6lJIJ.J<};$l@ w or$6)lJlTo6!~)!. (j2rj,8- S.W U6lJW
U~$rf'6IJ)61S, 6I1Trf'IJ.JIT6lJIJ.J (j2IJ.Jrj,$lJriJ6I6IJ)orf (f)rt~$lJw
a;ti"s,e;,6J96iJ6IJ)6lJ. 6)S.UL..W UtT (f)1TW 26w $e;,$ $6I5'u
6IJ)61frl4w, ~8;(gL..ITUtT {Jw $e;,$ 1j(f)IJUUIT, 4(g6lJrj,$
IJW orw@ Jw (j21J~(B orfU$e;,6IJ)orfI4W (j2rj,$IJ.J
<!JIIJ#W 6)(f)~~U (gUITS,cf}61frITI@ W , <!JI6Itf.JM IJ~
$61frITI@ W , (j2!9rj,)! 6Jrj)e;,61fr(g6lJ e;,6lJriJcf}u
(gUITIiJ (j218rj, (of'!9~u5'fj (f)s,e;,6IJ)orfI4W
lj!9uu~$l@ w <!JI8-S.~$l@ w ~fj~$IJ.J~.
~61frIT6iJ, 616lJriJe;,lT @ ....{J))$I4W , $L..
(f)1T61fr (f)61frC!fJw 6)6I1T~L.. orriJe;,6'ir
a
t J 6IJ)6lJ6lJtT r5iIJUIT6I1J6IJ)61fr <!JIrj,8- s.<};
I
10/1U~1()J\1l.? ~ or~~fiJ!JiJ Urt$M 6J9oi:1J:ftu.
uLt I ~ ~{f orw{J))w (gUIT6lJ(g6lJ <!JIw{J))w 6I1T6IJ)6lJ
~C)j.J .u u96iJ w(B6IJ)6lJU 4we;,orf'w 6IJ)6lJ6IJ)(f)8;
A;0~()j01:(J tJ .6dtf~~~~<M 6;In)
V) (C p~ I I ,ITI~l.? '$~flJ,~1f4dJ. ~!fd"<$i1;~. p 6 ' . W { Q p t t (jJ< f ,
J_JC Q\\G x;\iLJ IV~l1ctJ' C l t t J ~(1~'t @5~~ ~& J5.1~,!1
..J ;@ J ,CQ"ll.? IJ.J1T(lf.S, 6)e;rt~(lf.18rj,M . <!JIW 6IJ)fJ)IJ.J UIJUIJU
...... .) UIT61fr .fjtj6lJ)6lJu9I@ W <!JI6lJtT orw{J))w (gUIT6lJ(g6lJ
<!JI6IJ)(f)$IJ.J1fe;,6l1W , ~!9(f)rt61fr #rj,6IJ)61fr14L..@ Jw,
tjIT61fr(f)rt6l6ljw e;,1T~UUL.L..rttT.
<!JI6i;(g6lJ6IJ)orfu96iJ <!JIW (f)~L..U~$6iJ fii18rj, 6lJ1TS,cf)
(gL..rts,cf) orw@ Jw 6)1T6IJ)6lJ6)rtL..tT4S. S.1T61fr~$w
~L..lfe;, U6lJITW (j2rj,$IJ.J (j21J1T1jfg)J6lJ C!fJe;,ITu5'6iJ fii18rj,
6)urf'IJ.Js.rtu5' orw@ Jw fiirj,$IJ.J (j21J1T1jfg)J6lJ <!JI$e;,rtrf'
4we;,orf'w 6IJ)6lJ6IJ)(f)IJ.J6I<};~L..W 6)ITL..tT46)e;,IT6'irorf C!fJIJ.JW
fJ) IT tT . (g (f) f!5 tT IJ ~ $ 6lJ rt er (j2 6i; 6lJ $ e;rt rf' ~ 18 u5' !9 61frIT e;,
(j218rj,IT6iJ 6J9(B6IJ)6lJU 406!e;,orf'w orfU$e;,@ 8;IjW fiirj,$IJ.J
(j21J1f1jfg)J6lJ <!JI$6IITrf'e;,@ 8;IjW (j261J)L..u96iJ ty6lJ)L..6)u{J))w s.rj,$u
4S,e;,orf'w (gUIT~ 6)ITL..tT4 <!JI$6I1frf'IJ.JIfe;,U U~IJ.JITrj)tj'8; 6)e;,IT~
(If.18rj,6lJtT. (j2w tYJ6lJW <!JIW 6IJ)fJ)IJ.J 6J9(B6IJ)6lJU 406!e;,orf'w C!fJW 61fr
~~ orfU$e;,@L..W aflUUL.L.. tyL.4fJ)6IJ)6lJl4w 6lJorftT~~8;6)6I1T~
(If.18rj,ITtT. ~61frIT6iJ, <!JIw[J!J U~$rf'6IJ)e;,8; e;,1Trf'IJ.JIT6lJIJ.JriJe;,6IJ)orf~ 61tT~~
r:r'!9<};u5'fj (f)S,616'ir c D )! (gUlTtTU r5i1J6IL..61frW 6)s.IiJ fiit5$IJ.J fiilJrtljfg)J6lJ~$w
~18 <!JI$6IITrf'IJ.JIf61fr <!JI6lJ188;1j<!JI$tTs.# 6IIT<};$18t5~
(g(f)f!5tT 6)urf'IJ.Js.ITu5'u9w 6lJIT8;cf}(gL..IT s,cf) <!JI6IJ)!9ur5i6lJ)61fr 6)s.6J9(f)(B <}; orfU$ 6I6'ir
<!JI6IJ)61fr6lJ18W <!JI6IJ)(f)$IJ.JIT6IU UlftT~~S,6)6I1T~(lf.188;61 6IJ)6lJ6lJtT r5ilJuITe;lJw
1T(g61fr <!JI08; e;,186J961J)IJ.J or(B<};)! 6)urf'IJ.JS.ITu5'I4L..W 6)ITL..tT4 6)6IIT61i1frL..lftT.
"6)urf'IJ.Js.ITu5' .. 6)urf'IJ.Js.ITu5' .. 6)urf'IJ.Js.ITu5', (j2riJ(g61 tylfW r5iIJUIf6lIJW
(guC!rcf}(gfJ)W " or61frU u$6iJ 6)e;,IT(B~lTtT.
143
www.eelamview.com
o
~ r r f f i [ l J r r f f i 6 l S 1 Q ) \ ~ 6 1 f J 6 I ) U 4 6 O l f f i 6 T r , @ 1 l J a : .
f f i ~ 6 1 f J ~ ~ ~ L D t . S 1 ~ G l ~ f f i .
. 2 . . . . r 5 J f f i 6 1 f J 6 T T U' 4 6 O l f f i 6 T r ' 6TffiW 6 J f f i
~ 6 1 f J ~ ~ @ a : . G i f f i r r 6 T r . $ l W r Tf f i 6 T r ?
. , t i ' ~ ~ f f i 6 1 T 1 f f i ~ ~ M . J J r u 6 U J 6 I ) r r [ b p 5 1 r u
4 6 0 l i F a ; ] f f i 6 O T l L l r r 6 O T @ ~ w [ i ; @ G l 6 U G l ~ r r l l j .
, @ u u ~ r r r u ~ r r f f i 6 T 1 L l @ , @ 1 l J a : . f f i ~ ~ [ b
' 6 l S 1 Q ) \ ~ 6 1 f J 6 I ) u 4 6 O l f f i 6 T r ' 6 T f f i W G i U l l J r f l L
G l L f f i . 4 6 O l ~ 6 O T l L l r r 6 O T @ ~uSl~ ~
1 l J ~ ~ f f i 4 ~ G i ~ @ i F a ; ] 6 1 f J 1 l J . 2 . . . . 6 U f f i U
U ~ j ! J @ . ~ @ L f f i G l a ; r f l r u 6 l ) r r 1Lj~
Q P 6 1 f J [ D 6 1 f J I l J I L j L D 4 6 O l i F a ; ] f f i 6 O T L D p 5 1 ~ @
! 5 1 [ b . $ l [ D @ .
' I f 6 1 f u T C l i L '(Sunday) <Q !,ri.J$l6\) 6 l J r r ~ 6 J .
L I -1 7 L D r r n -i f 1 984
II [ 5 r 5 J f f i 6 T r . $ l t g u r r 6 l S 1 r u ~ l L j ~ U u u S 1
[ b a ; ] G i u [ b [ D ~ r r f f i u ~ ~ r f l 6 1 f J f f i i F G i ~ ~ ~
f f i 6 T r l f u . W . $ l f f i [ D 6 0 T. [ 5 r 5 Jf f i 6 T r 6T6 i J 6 l S 1~ L D
, @ ~ r r @ P J 6 U U u u S 1 [ b a ; ] 6 1 f J I l J U G i u [ b W r T e s s i r ?
e . , [ l J r r f f i ~ 6 I I l 1 U U L L Q P 6 1 f J [ D u S 1 r u ,
G i ~ r r [ i ; ~ Q P I l J [ b a ; ] l l J r r r u u u S 1 [ b a ; ] 6 1 f J I l J U
G i u [ b G l [ D f f i . [ l J r r f f i 6 T 6 O T @ , @ l l J r u u r r 6 O T
~ [ D 6 l f T T f [ b [ D r u ( ! P 6 U G l I L l G i ~ l l J r u u Q ) \ . $ l G l [ D f f i .
'[5I1{j,6io ruffi' <Q !,ri.J$l6\) 6 J .
1 1 . 0 8. 1 986
, @ 6 I ) r 5 J 6 1 f J f f i ~ ~ ~ r r r l i J f f i ~ ~ r r r u G l ~ L U
U Q ) \ U 6 U r T f f i 6 1 T l r u Q P ~ f f i 6 1 f J l L l l l J r r 6 O T 6 U ~ r r f f i
@ u u @ p 5 1 ~ @ 6 T f f i 6 O T ! 5 1 6 1 f J 6 O T a : . . $ l
144
fjJ6iJ6lJ1T1J)) u~6iJb)6>IT(f).j;g, g,~6U6lJrf!dr cr~tfUITIJITg,
.!9I~fJ2ur5!6I5T 1T6iJ <!J?j,if.Cfrf!IJ.J.j;~ rj)l;oir6rf 1T.!l1J.J b)urf! IJ.JCfIT~,
"lJ.JlTtf? r5!IJUIT6>IJ6I5TIT ..., 6lJ~8,6>W CflTtf" cr6I5T8, tln.rj'6lSJc(f),
cr(if g , 1 " b)CfIT6iJ6U r.!PlJ.JdrfJ)6lJ~1J @ ~L.wrj'.j;g, g,~6U6lJtf,
"t $ I l i J a , oi r ([jj)tj,~IJ.JU U ~ L . ) (ifg,~6lJIJ.Jrj)fJ) r.!P~fJ)a516iJ (ifUIT~1J
<!J?j,IJW:5!.j;ff))6lSJCu..tf 6 > oi r , (JilT 1 l i J 6 > i f 0 W (if UIT({58,I;.j; g,1J.J1T tf cr6I5T
2 . . . 1 l i J e : oi r g,6rfu~6>(irf'L.w t l n . 1 J ) ) 1 l i J 6 > oi r . @ ~U (ifUlTtf8,6>6rf.j;~6iJ
Cftj,~U(ifUITW " cr6I5T8, tln.rj'6lSJc(f) U~iiW 8,l;8, 6>1T#;~lJlTw6iJ
6lJ1T8,,#/(ifL.IT8,.!la51dr @ 1J.J8,6>#;~g, rjlJ))#;~6lSJCL.lTtf.
I ~ ~ ) I , j ) i ' ; \ J j ) ' ; J ) T) ~j) }j j ) Q ) 5 1 J ' . : ! J : : 5 : : : 3~ b -) ) ~ T ) G l l l ~i\.:bLIU.j-; G "] ) I T : l l ~
Cf>L1}tj))[J 1. 3 7. 1996. :'!___6\jf~_~~7Jli)i~(:,iT ut,J;iA,j))1=b U i J U > L C . 3~~)"
1 987L D ~ 6 O i r r @ t g 6 1 f J 6 I ) L D r r ~ ~ ~ f f i @W~ 6 U 1 T ~ ~ ~ r u @ [ i ;
~ 1 l J ~ ~ 6 I I l 6 l ) [ l J f f i ~ I T E m 4 @ L . Q . r u s 6 l u S 1 r u @ [ i ; ~ 1 l J ~ ~ ~ I T r 5 J f f i ~ ~ l T r u
~ O O l i ; f f i U U L L @ 6 I ) r 5 J 6 1 f J f f i . @ [ i ; ~ 1 l J 9u u [ i ; ~ ~ 6 1 f J ~ F F ~ ~ ~ u S 1 w
L D a : . f f i m ~ l T r T t . S 1 r u . 2 . . . . W ~ I L J L f f i ! 5 1 f f i w ~ ~ 6 I I l E m 6 J t i J f f i L D W ~ ~
~ 6 I I l 6 1 : : 6 l J r r L . S 1 ~ u l T f f i ~ f f i ~ 6 l J r r f f i s i r , ~ ~ 6 I I l E m ~ @ ~ ~ 9 i f l 6 l )
L D I T ~ r 5 J f f i a : . @ j s i r @ [ i ; ~ 1 l J @ i J l T @ J 6 l J L D F F ~ ~ ~ u S 1 ~ r r f f i s i r t l i @
~ oo~ ~C l l u I T r f l 6 I I l E m 6 T 6 i J 6 l l I ~ ~ 1 l J a : . f f i u : p L D @ f f i [ ! 5 1 6 J t i J W a : . G i f f i I T 6 O i r r
i . r r r r . ~ 6 I I l 6 I T a : . f f i l T ~ C l l u l T i J l T L . Q . E m l T r T . ~ ~ E m l T r u I f r f l ~ ~ i J ~ 6 I I l ~ I L j L b
U 6 I I l L ~ ~ l T r T .
1 1 2 l . : : ; 'i"T W U U I T 6 m U u o\ ) o$ m 6 l ) f f i ! -p $ ~ ~ ~ ~ $ l C l l 6 l ) C l l I l J
'; ;.:' j~; ~ ~ 6 I I l 6 l ) 6 l J r r L . S 1 ~ U f T < S ! l m 1 1 i l i r~6l.I6I).$(;!Pw ~ 6 I I l L D [ i ; ~
",.~__ji :~ [ i ; ~ @ . L D ~ r 5 J I f i f i 1 T I T 6 b ~ U L L ~ f f i L L L ~ 6 I I l ~
@ [ i ; ~ u U 6 I I l L ~ w @ I J ( & 6 U @ j [ ! 5 1 ~ ~ I T ~ ~ L u S 1 L L ~ .
~ @ _ j t i J [ ! 5 1 @ [ i ; ~ I l J U U 6 l l l L ~ ~ 6 T T U ~ ~ G l u [ i ; ~ r T i f l r 5 J t . S 1 f f i 6 l J
L D I T W ~ 6 l J ~ @ J g J f s 6 l 6 i l @ j [ ! 5 1 u L . S 1 L @ s i r 6 T T l T r r .
'6/-8;IT8,I;6lSJ6iJ ul;~a516iJ 2 . . . oi r 6 r f l;rj'ur5!CL. 6 > C L . L . # ; ~ 6 i J
6lSJ(f)b~6UU y 6 6 1 6 > or f l d r r.!P8,.!l1J.J g,~6U6lJtf6>oir @ ({5uug,lT6>
c r l l i J 6 > @ j 8, I ; # ; g,6>6lJ6iJ .!l~L.#;g,ff)). 2...L.6I5TIJ:t-IJ.JIT6>(if6lJ .!9I~IJIJ:t-U
U ~ L . ! 9I O O I J PfjJdr~fJ) 2...6UIliJI;6lJIT2)IJtf~6>oir r!jJ6UW .!9I8,6>C
L . L . # ; # rj)1; .!9I({56>IT~wa516iJ 2 . . . oi r 6 r f 1J.J1Trj! U6iJ6>~6U8, 6>/:96>
~wg,i'f6I5T#;~rj)l;oir g,~lJa51fJ)8,I;6lJg,rj)I;#; ~cu.Bc(ifL.lTw.
@ 6lJtf6>oir @ fJ)IliJ.!l .!9Itj,g, ~wg,IT6I5T#;~g,#; g,w~ 6>c(f)u
UITC~rj)l;oir b)6>IT~(f) 6lJ({56lJlTtf6>oir. @ ~g,#; b)g,ITL.tftj,ff))
1J6lJffI_' c!8,.!lIJ.JU U ~ L . I J . J O O I J P . ! 9I 1 l i J 1 ; @ fJ)8,6>uu(f)w. @ g,rj).!l
~L.ILC)6iJ g,~IJ6lJ!f'(if1J.J 726lJ~ wrj)lJ))w 916lJ~ <!J?j,.!l1J.J6>1T6UITC
U ~ L . I J . J O O I J P 6 >oi r r.!Pdr (if 6I5Trj' 6lJ tj,ff)) @ 6lJtf6>if0L.dr (if Cf tf tj,ff))
b)6>IT6frif0w. @ #;~CL.#;~rj)1; @ ~CfIJ.J fjJ8,(ifL.ITUtf 12w (JilToir
(Jioir6rfIJ6lSJ6iJ 2...6UIliJI;6lJIT2)IJtf~6>oir U6Ur.!P~fJ) ufJ)tj,ff)) .!9I~1J
IJ:t-UUCff)L.~IJ.Jif. (ifCftftj,g, 10 J 6lJlJtf6>~6rfa..;w, 1J6lJff)) c!8,.!lIJ.JU
u ~ L a 5 l 6 i J @ ({5tj,~ J O 6lJlJtfs,~6rfa..;w . ! 9I 1 l i J 1 ; g,~lJa51fJ)8,s,
r.!PlJ.JwfJ)6I5Ttf. <!J?j,6I5TIT6iJ, (Ji1T6UlTyfJ)#;~6iJ @ ({5tj,ff))w 6lSJ(f)g,~6UU
y 6 6 1 6 > f r f l d r 1;~(f)6>oir c!rj'UUITIDtj,ff)) 6lJtj,g,6I5T. @ g,dr 6 l S J ~ 6 r f
6lJ1TS, r!jJdrlJ)) 2...6UIliJI;6lJIT2)IJtf~S,if0w (ifCfg,W ~L.tj,g,6I5T.
<'9Ig,6I5TIT6iJ (ifwrj)b)s,IT~(f) ufJ)8,s, r.!P1J:t-1J.J1Tb)g,6I5T6lSJW IT~s,oir
wlJ))#;ff))6lSJCL.6I5T tf. crm -(if 6lJ 1J 6lJff)) C!8,.!lIJ.JUU~L.IJ.JO O IJP s,orfl6iJ
cr<#a9({5tj,g,6lJtf 6>~6rf < ' 9I 1 l i J 1 ;@ fJ)8,6> r.!P1J:t-1J.J6lSJ6iJ~6UcrdrfJ)
www.eelamview.com
~~0~~~ q~~~~ru ~~@ ~~~~~ruff~
@8;@~ ~~,f>6l98;~ 1ifJUJ-~IT~rulT[J)J ~ruff~orf'dr
~~0~~ ~~ITL.ff4 ~1T~~IifJrj) 6l9([}~~6VU 4619
~orf'dr ~1T8;@~6VIT6iJ ~~~I.D~U~~ 6l9L.L.~.
~~~~~L.a5l6iJ 6l9UJ-I4rj) ~ru~6If ~(fJ<0~~6l9L.L.
~1T6iJ, ~~~UJ-UU~L.a5l~ff 6J~UIT~~dr ~<00~
6l5"L.~L. ru~6If~~8; ~~lToirru~~~IT~ IifJdr~~~
lifJ~dr~lTff~oir. ~~IT6iJ, ~ruff~oir 4619~6If1T6iJ Cfr~!1'
ru~6If8;~UUL.L.~ff. ~([}~I.D~IT~ ~UlTff (fJL.0~~.
1ifJUJ-6l96iJ?~~?<0 ~0~~ 6l5"~ff 1.DL.([}rj) 'lLa5l~~IT([}
u5lr#~lTff.
@[i;~UJ~ ~6lTU~(gUJ u$lrJlliJIDLDrr ID ~LlL ..ja:.GlIDrr6llirrL
~6lIirrrnLD uS li9! .
@[i;~UJ~ ::V6lTU~ Ifn[l5lUJ GUlu! Jtb @6'iJ61Jrr[l5la:.ID,
@[i;~~ (glfrr::vrnrnwrrlill IDrr6l.lIDLL~~6i) ~rn6l.l6lJrT tS 1! Jurr
ID! J@)ILGM @[i;::v IDGUllrT IDrrlfl ~1ill[i;~GM 6TGMIill
IfnW l$l~rrrT 6TGM Urn~U urrrTu(gurrtb.
'~rj)~I.DQ. Cfr~!1' ru~6If~~U 6JUJ-8;~ ~0~~u
u~L.~oir 1ifJ~f@rj) ordru~~ 6J~UIT~~dr IifJdr~u
'lL6Dll)'ff0~<00~lTff'. ~0~~~ ~6IfU~~~6If 6l9L.
~~IT~ru~0~~~6iJ ~lTdr U6VI.D~@ ~1.D6VIT~ruff
ordru~~ ~ruff &f06J~~lTff. U6iJ~~6V8; ~~~ ru6lf1T
~~~oir 'lL6V~@rulTwrrff~~oir r!fJ6Vrj) U~L.~~6If8;
~~lTdw([}ru0~ ~~8;@rulTff~oir ordru~~ ~ruff
'l2!!!~~~ 'lL6Dll)'ff0~ ~~lTdwL.lTff. U6iJ~~6V8; ~~~
ru6lf1T~~~W Joir 4619~~6If 1.D~~rulT~ &[J)J~~ ~ru~
~<00~lTff. ~ruff~oir ~<0uu~ ~~,f>~ITJJ ru0~~~
~~ ~0~~UU~L. 6l5"~ff~~6If 4619~orf'dr ~UUIT8;
~8; @dw([}~oir ru~~ru~~~. ~~~Q. ~~[J)Jrj) or~ff
UIT~IT~ ~0~~UU~L. 6l5"~ff~oir &~6V@~6V0~
#~rj' fjJUJ-~lTff~oir.
~rj)6J ~~~a5l<00~ 6l5"L.UJ-~@ ~<0Jl6iJ~lTdr
(fJITWJrj) 1.D~[J)Jrj)#6V ~~IT~ff~@rj) ~~Jla5l<00~~ITrj).
U6iJ~~6V8; ~~~ ru6lf1T~~~~@oir@rj) ~~~Q. Cfr~!1'
f@rj) ~0~ (fJoirorf'~6l96iJ (fJ~L.~U~~ ~UIT~~ ordr
rulTf:]!(fJlTorf'6iJ ordr[J)Jrj) 1.D~8;~IifJUJ-~IT~. (fJ1T~~oir
~<00~ 6l5"L.UJ-~@oir@rj) @dw([}~oir ~~! 1'~~6l9(IJ0
~~. ~aP 6l5"L.UJ-~@oir~<0uu~ ~u~~ ordr~
&~6Va5l6iJ ~ruorf'~~ ru0~~ulT(IJ~ (fJlTdr ~dwL.
~ITL.# ordr~~ 6l9~8;~~ru~~~. ~0~ (fJoirorf'~
6l96iJ &6V~rulTorf'a5l6iJ 6J~UIT~~dr ~(fJ<0UUIT~8;
~1TL.#~0~lTff. ~~lTorf'6iJ ~14~u5ldr!1' ~rj) ~~IT~ff~
@8;@8; ~L.L.~6If~~6IfU 6J~u6J~~rudw6Dll)'rj)
urj)u~I.DIT~Q. Cfr~dr[J)J ~~lTdwUJ-<00~lTff,l
or~~~~~1T ~~IT~6VM~~~6iJ UIT~~ITUUIT~
~~dw~@8;@ 1.D~~a5l6iJ U~~~8; ~~lTdw([} ~~~
@~L.~ U~L.~@8;@8; ~L.L.~6If~~6If 6J~u6J~
~8; ~~lTdwUJ-<00~ ~0~~~ ~6IfU~~~6IfU ~UIT6iJ
~6iJ6VITI.D6iJ, ~drWJa5l~~~ ~Q.~I.DIT~ I.D~~~~
~IT~~ ~6If~~6iJ @~~JJ IifJdr~!MJa5l6iJ &dr[J)J
~~~ ~~IT~ff~@8;@ rurJ~ITL.([}rj) ~rj)6J~~8;
~dwL.~ulT~ eresr ~1.D0 #619ff~~~.
(":9WW~{:'L[I cFiSl!r3~61[!)Jbl' U ! _ G]JI]Wrf_I}Jo)-r- ui,asw 2:;-26)
@~GM Gl::vrrLrTUrrlill @GM Gllillrr Iftbu6lJ~rn~lLftb [Drrtb
urrrTffiID6l.lrrtb.
4619~oir ~0~~U ~UlTff
~~ITL.~~ ~~dw([} I.DIT~~ 6T@! ii! l)IT6TlIT.
~orf'6iJ ~1Tf:]!UUIT6Dll)'8; @L.IT 1f>601LIT.
(fJ1T([) lifJ(lJru~rj) ~0~~U
U~L.~orf'dr 6J~~dr~l.DlT~
6l9L.L.~. ~0&~6Va5l6iJ
~ru~!1'~~I.DIT~U 6JdrrulT~
~~ 6l9([}~~6VU 4619~orf'dr
U~L.~! M J~oir ~u5lIf~~~dr
~~~Jd;u5l~ITrj) 1.D6Dll)'6VIT~!1'6iJ
&~~dw~. ?<0 #6V ~a5l~rj) 6l9([}~ 6l5"~ff
~~6If, ~~f@rj) 1ifJ(IJ~I.D~IT~ ~~IT~ruu ua5l~J!
a5ldr!1', ~ru[J)JI.D~~ 'lLoirlj0ff ua5l~#~~ 1.D1T~~~rj)
~U~!1'<00~ U6V M~[J)J8; ~6Dll)'8;~IT~ 6l9([}~~6VU
4619~~6If14rj) 'lLoir6lfL.8;~~ (.f.~~~u5lf:]! 1.D8;~orf'dr
~1.D6iJ Cfrl.DlTff ?<0 ~6VL.~~JJ ~<0U~~ITa5l~rj) ~0~
~u u~L.~oir (fJL.~~~ ~1T8;@~619~IT6iJ ~1Tf:]!
@L.IT(fJIT([) ~6iJ~6VIT6V~6iJ~6VIT6VUUL.L.~. ~~dr
r!fJ6Vrj) ~uulT6l9u ~UIT~I.D8;~orf'dr ~~U4 ~~~I.DIT
~~. ~~~IT6iJ (fJ~ffU4~ ~~,f>6iJ6VIT~ ~1T8;@~6iJ
~~6If 1.DL.([)UU([}~~6l9L.([} ~1TL.([}U4~1.D1T~ 1.D6Dll)'
6V1T~!1'~@ 6l9([}~~6VU 4619~oir ~ru~!1'~~I.DIT~U
6JdrrulT~~a5l<00~~ff.
oraPWJrj) ~~IT~ruff~~IT~ U6V ~(fJ<08;~UJ-~
@8;@ 1ifJ~rj)~~IT([}~~rulT~~ ~UIT~ITUJ-8;~~dwUJ-<00
~lTff~oir. ~~6Vruff 6J~UIT~~dr ~<08;@rj) ~L.~~~Q.
Cfr~!1'ru~6If~~ ~a5l~8;~6Dll)'8;~IT~ ~0~~ ~~IT
~ru~~~,f>dr 1ifJ~[J)J~~8;@oir #6V M~[J)J8;~6Dll)'8;
~IT~ 6l9([}~~6VU 4619~@rj) ~~6Vru<0rj) #8;~a5l<00
~lTff~oir. 'lL6Dll)'6l9dr!1', 0,f>dr!1', I.DIT~[J)J 'lL~L.I4u5l
dr!1', ~~IT6iJ6VIifJUJ-~IT~ ~dru~~f@rj) ~6If~1T~
'lL[J)J~~~IT([} u,f>Q.~~I.D~~ ~ITL.([}U u@~a5l6iJ
~~L.6l9L.IT~ (fJ~ff0JJ~~lTdwUJ-<08;@rj) ~0~~
~~IT~ru~~dr ~dw~orf'6iJ #8;~ITI.D6iJ 4619~orf'dr
1ifJ~1Trj)~~6If ~L.rj) 1.D1T~!1'~ru~~ ~<00~~ff. ~dw
~8;~~L.UJ-~ M~~~~@ 1.D1T~~~I.D6iJ6V~~8;~~L.
UJ-~ M~~~f@rj) ~0~~ ~~IT~ru~~dr (fJL.I.DIT~
~rj) ~1T6Dll)'UUL.L.~. ~~ITf@rj), ~L.ff0~ 1.D6Dll)'6VIT~
[J)J8; ~1T([}~oir 4619~@8;@ UIT~~ITUUIT~ ~ru~1.D1T
~~ru ~<00~~.
~0~ &~6Va5l6iJ ~6iJrulT[J)J q~UL.L. UIT,f>~
~(fJ<08;~UJ-~~~ ~ff~~ ~~8;~~~~U UIT~~ITUU~~
~IT~ ~0~~ <!9/~CfrL.dr ~UQ.CfrrulTff~~~8;@U ~UlTru
~~lTdr ?~~ rurJ~~~ J!6V r!fJ~~ ~~6Vruff~oir
~~IT~6V~~ITL.ff4Q. ~1T~~~~oir r!fJ6Vrj) ~~6Vru<08;
@Q. ~~0~ ~WJu6J~M~oir. ~~6iJ @!1'u6JL.([}Q.
145
www.eelamview.com
. . - - - - - . . . . . . . .
~.Q)~ 0
.Gl t.Slrrh':_~~ "g)j!J~ITrliJa;LD W IT6ID!JU
'uwrliJa;!J6lJIT~' 6 T 6 M W GlITIT6Dffi1[!JGl!!)IT
"g)j6lJGlm ~~6IDLDW ITm ilErI16iu Gl!!)51
W U GluIT!JITsITi' 6 T 6 M W ilErI16iu !!)6ID61J6lJrT
~6lJrT {!5lUt.SlLLITrT. "g)j@ GlUIT61J,
;)61JrliJ6IDa; "g)j!Jffi 6T6M6IDm~ Gl!!)LUU@ U
6lJrTa;61tl6D (Itl!!)6M6IDLDW ITm6lJ!JIT lOa; 1D(I9~
mIT6D, ~ [DIT5M ~~6IDLDW ITm !!)L1bP
~Gl!!)51wu GluIT!JITsITiGlw5Mu6ID!!)Glw
~6liIDf ~@ ffi1[!J@ . "g)j6U6lJITW Gl!!)LUU@ LD
[DU!JrTa; ~U~ G1u(I96IDLDUu~.
.. 51rliJa;6lT ;)!JIT@ lDJ6lJ~~5M a;!JrliJa;
sITi6D t.Sl~U@ 6lJ6O)!!)6lS1L LD!J6ImLD6IDL6lJ@
GlLD61JITm@ 6 T 6 M W a;@ ffi1p)rTa;6lTIT?
,,' ~uSlGl!JIT@ 6T~rI1a;6iT 6IDa;a;61tl6D
t.Sl~U@ 6lJ6ID!!)6lS1L Gla;6lT!J6lJLDITa;cf ITIT6lJ
6ID!!)Glw 6lS1LDLjffi1Gl[!J6M .
",.meiL' (S unday) < Q !,rfu.$ l6l) 61"T~ 6 J@.
1117 LD~~"1984.
146
6 )CftT 6 i.JOIJci,5n.I.it-ILJ~ ~S;6O lJ7'6i.J #JC(j)6 J5l~tT 6 i.J ~W JUUUUCL.
[@6 iJ6 l-tT lJ)tT ~ 6 )Cf!iJ!JI4W ~dr{J}). [@ci,S;tT OIJ.j)!J6 i.J @tJ!JlLJtT 6 J5l6 i.J
offC(f;'ci, S;tT 6 lJ6 I5iww 6 Jdr~ff #6 I5)lJ)r.6 Iww #JC(j) ~(j).j)~
6 I5)6 lJ,M ,UUCL. &6 I5)0IJr.6 Iww ~lJ)tT ~!JS;tT rf'S;I!3W @tJ!JlLJci,
S;tT 6 lJ6 V~6 I5)1J) ~!JS;tT rf's;@w 6 )~tT L.ff.!J-#lLJtT S; #JC(j)6 ljL.dr
~U.!J-G 6 lJtT ff.j)6 I5)~S;6 lfl6 i.J (.f.(j)UC(j)ci,6 )S;tT oiw~L. @(0tJg,~ff.
[@g,aT tT 6 i.J, #JC(j)6 ljW .ili&6 I5)0IJci,( 6 }'fj}lJ)6 lJtT {J}) Cf([)~lLJtT #~([)tT S;
UILJ~6 i.JOIJtT ~ ~U.!J-8'r6 lJtT ff.j)6 I5)~r.6 I6 i.J UrF.J(urj}rf'ILJ~~tT (j)
&6 I5)6 1.l6 l5)([)8;( 6 }'rj}IJ)6 lJtT {J}) ~6 I5)0IJ6 lJ(08;(.!J- 6 )Cf!iJ!JS;6 I5)6 'tT
~W Ju6 JlLJ6 lJtT ~1J) @(0tJ~tT ff. ~UtT rf'dr ~6 lJS;.j)6 I5)~8; (6 I5)1J)8;
S;6 ljW , ~U6 Jr.6 I(08;(W #O IJ M rj}{J})8; S;6 OlJ7'ci,S;tT ~ 46 15iS;6 I5)6 'tT
([)C(j)w 6i.JO IJ, ~6 I5)0IJ6 lJ6 I5)1JI4W .ilitJ!J(08;(W 6 )1Jj(0ci,s;l.it-r.6 I6 i.J
@(0tJ~ S;tT UUtT rj}IJ)~6 lJ @6 iJ6 lJtT lJ)tT ~ 6 )Cf!iJ!J6 I5)1LJ ~lJ)tT 6 J5ldr
6 J5l(0W .j)!Jrj)( 6 }'rj}IJ)6 lJtT {J}) #JC(j) ~W Ju6 JlLJ6 lJtT ~1J) @(0tJ~tT ff.
d'{b~rr6 i.J, ([)6 OlJ7'0IJtT rj}{J})8; S;6 'tT .j)!J6 i.J [@(0tJ~ ~6 I5)0IJ6 lJrf'dr
&6 I5)6 l-6 I5)([)~lLJtT 6 J5l.j)!JlLJtT Cf([)tT ~~. #JC(j)6 J5ldr &6 I5)0IJ6 I5)1LJU
4rf'tJfl,J6 )S;tT oiwL. g,6 I5)0IJ6 lJ(0W 6 I5)s;ci,6 )Q,CI.it-ILJ M IJ.j)!J6 i.J 6 lJtJ~
6 )S;tT 6 W I.it-(0ci,(W @lJtT lj@6 lJ.j)6 I5)~.j) ~tT 8;S;tT ~ ~U.!J-8'r6 lJtT ff.j)
6 I5)~ci,~s. 6)Cf6i.J6lJ~ g,rj}6 )Q,tT 6 I5)0IJ8;( ~UUtT ~~ ordrU6 I5)~U
4rf'tJ@6 )Q,tT oiwL.tT ff. [@~~tT 6 i.J #JC(j)6 J5lrj}(U u!JOIJW JUUtT ~
@(0tJ~tT ff.
{jj6 iJ6 lJtT lJ)tT ~ Q,tT OIJ.j)!J6 i.J g,6 I5)0IJ6 lJ(0L.dr @(0tJg, ~([)fJ]ff
~fJ]W siu 'lLL.~tT ~ 'lL6 I5)1JILJtT L.6 I5i6 i.J ~6 I5)0IJ6 lJrf'dr 5n.rj}{J})
@6 iJ6 l-tT ~1J) ~6 I5)([)tJ!J(0tJ~~ '{fj)dr{J}) @tJ~ [@tJ!J1LJ @lJtT lj@
6 lJW ~UtT 6 i.J IJjtT 6 I5)6 'tT @6 I5)~6 J5lL.U 6 )urf'1LJ @lJtT lj@6 lJW 6 lJtJ~tT
W W ~UtT ff ~UtT ff~tT dr. #JC(j)6 ljL.dr ~6 lJffQ,6 'if ~UCfC(j)W .
@rF.J(gQ, Cfoiw6 l5)L.~tT dr. or~~6lJ 6 )g,tT L.fftJ~ s;oiw ~6i.J
6 )~drU(j)w [@tJ!J1LJ @lJtT lj@6 lJ.j)!J~6 I5)1J.j) ~tT 8;(rF.JS;6 'if' ere:
'lL{J})-!UL.8; 5n.rf'~tT ff. 6 I5)Q,8;6 )Q,CI.it-ILJ M IJ.j)!J6 i.J [@(08;(W
[@tJ!J;.u @lJtT lj@6 lJ.j)~L.dr Cf([)IJCf([)tT , Cfoiw6 l5)L.lLJtT '? Cf6 l5)6 'tT ci,
Q,6J5l~0IJ. [@6 I5)L.6 J5lL.tT ~ ~UtT ff. [@{J})!Jr.6 I6 i.J [@tJ!J1LJ @lJtT lj@
6 lJW eildr6 lJtT rF.J#J ~l.it-ILJ~.
@ ill6lJIT[!JITEm a;lT61)a;LL~~GiJ ~m61)6lJLrn @ [i;~ (ga;rnrGiJ
6lS1@ IFIT6lS1rn~@ lU6lJ~6ID~ @ 6U6lS1L~~GiJ !!ilTrliJa;6ir ulTrTa;a;61)ITLD.
'~(6 )Uff@~ orrF.JS;I!38;S;tT ~ 6lJ!:prF.Js;6i.J, UtT 6 I5)~Q,6 'if
~6 iJ6 fovtT drlJ)tT S; or!Jrf'lLJtT 6 i.J ~6 I5)L.ci,s;UuCL.~tT 6 i.J, ([)(0tJ~u
6 )UtT I.(jCs;6 'if 5n.L. [@ 6i.JO IJtT([)6i.J IJjtT rF.Js;6 'if #1J([)UUC~L.ffW . ~(0
CftT ~tT lJ6 OlJ7' U~~L.tT6i.J 5n.L. orrF.JS;@ ci,(8; #J6 I5)L.UU~
~rf'~Irs; [@(0tJ~~. Cfoiw6 l5)L.r.6 I(j)6 lJg,rj)( 1J6 I5)6 lJQ,6 'if @6 i.J6 I5)0IJ.
'lL6 OlJ7'UJU 6 )Uff(0CQ,6 'if ~C(j)UUtT (j). udrrf' ~ ~tT oiwl.it-lLJ
6 )([)tT C6 I5)L. or~s. 6 )CftT 6 i.JOIJUU(j)W [@ L.rF.JS;@ ci,( !$oiw L.
M IJIE lJjL.tJ~ 6 )Cfdr{J}) ~rF.J#J(08;(W ~oiwoW 6 I5)1J or(j).j)~
6 lJtJ~ 8'rL.6 I5)6 lJ.j)~8; (1.it-ci,(W ~6 'tT 6 J5lrj)( g,oiwoW ff UrCfW
&0IJ051LJ~'. @6 iJ6 lJtT {J}) IJjtT rF.JQ,6 'if UOIJ6 J5l~ 6 )1Jj(0ci,S;I.it-S;I!38;(6 'if
@(08;r:?jW ~UtT ~ &Q,ilitJ~ ~(0 CfW U6 lJ.j)6 I5)~8; 5n.1J) 6 J5l(0W 4cfldr
~lJ)dr.
~6 1J)OIJ6 lJff ~6 lJffQ,@8;( ~(0 6 )Cf!iJ!J6 I5)1LJ8; #JCL.oiw6 OlJ7'tT
~W JL)4#JdrlJ)tT ff. '!$rF.JQ,6'if ~t.!Yr!!:p.j)!Jdr 'lLr.6 IlJtT ~6 lJff. 'lLrF.JQ,
www.eelamview.com
6rf~ ~a5I~fJU UIf~.s,ITUU~ !!:p6,81lLJwlT81m-fJ)~.
!$1'fiJ.s,6irfjjJU(gUIT~ ~((i;6,@ W fjjJc~~g;6JS!l...(8 W IT#
(J}6lJ#CW 6)8'6iJ~I'fiJa;6ir. <!)IUUIIJ- ~6iJ~6U6)ILJm-fJ)IT6iJ
67'~rflI4Cm- il((i; 8'W ITg;ITffl'~~rj)@ !$1'fiJ.s,6ir (J}UITa;
(g6lJ6IRJr1IJ-fjjJC06,@ W ', 67'm-u(J} g ; <!)I0g;e. 6)8'IiJ~.
<!)I~~ (J}a;l...C6lJcm- <!)I6IRJr~~~ dY@ 0~ (ga;lTuw
6lJtj;{g)6JS!l...c{g). <!)I6lJC0~CILJ !!:p.s,~~ 6iJ (J}.s,ITUW
6)6lJ6rf'uu~clLJlTa;~ 6)0rf181(!)~. <!)I6lJff 67'1'fiJa;~6rf
<!)I~fjJ~~U (gU6r81(!)trff. 01T1'fiJa;6ir <!)Iu(gUIT~ ~6iJ
6lJsrr 6lJ !!:p~ ff e.#(J} ILJIT ~~U 6lJ(gW IT ~6ir 6rf 6lJff a;6ir
~6iJ6U. 01f1'fiJa;6ir ~0~6, a;1Tl...1IJ-rj)@ 6ir fjjJC00~
6l5l6UI'fiJ@ a;~6rfe. 6rl...(8ir 8'lTut5Il...CIT6lJ{g) fjjJ0~u
(gUlTfJlTl...C~~~ 0c~~(J}6lJITW 67'm -(!) 0wt5I6,~.s,
~6ir6rf6lJff.g,6ir W l...(8w 67'm -W J~ &~I'fiJ.g,6ir. 8'ITU
UITIIJ-6iJ6UITW 6iJ, ~6IRJr~rfl6iJ6UITW 6iJ, ~0g;6, a;1Tl...1IJ-rj)
@ 6ir & m - {J)J 8'6IRJr~ct5IlIJ-6,a; 67'm-ffl' 1T6iJ !!:PIIJ-ILJIT ~
67'w{J)J &~ffl'UU6lJffa;6ir !!:pW (J}ffl' 6lJ0~ 6)8'IT6iJ~1'fiJ
a;6ir. <!)IUUIIJ-e. 6)8'IT6iJU6lJffa;~6rfU UIf~a;ITUUITa;
~tiJa;6ir 6)Urj)(g(!)ITrf'cw 6)a;1T6IRJr(8(J}UITIiJ(g8'ri'uu~
67'W @ ,lJ~CILJ 6)ulT{J)Juy. 67'm - ilC06lJ~~CILJ ~a5Iff
W l...(8(gW 6)urf'6)~ffl' &~ffl'6,a;tTo$ff.s,6ir. fjjJ0~6,
a;1Tl...1IJ-rj)@ 6irilC0 W 8'6ir a;ITW IT~6U 6lJC0~0W 6lJ0{g)
67'ffl'6,6)a;~6lJw 0c0~ 6l5ll...CIT6iJ t5I fJ)6)a;I'fiJ(g a;
!$1'fiJa;6ir 67'W ~ffl'U ulf~a;IT6,a;u(J}ulT81rjrfa;6ir ... fjjJ{g)
ilC0 wW >~ ~a5Iff. 6lJ1T/96lJ01Tffl'1T6iJfjjJUUIIJ-~~ITm-
6lJITfjJ(g 6lJ6IRJr(8w. 67'm - ~ffl' U U IT~ a; IT6, a; (g 6lJ6IRJr(8W
67' wu~ 6iJ !$1'fiJa;6ir 6J W fjjJ6iJ6lJ6rf6lJ a;6lJffl'W 67'(86,
8lwrjffa;6ir? 67'ffl's, .s,(8~W ILJITa;U (J}U#ffl'lTrf.
<!)I0~6, a;1T6Ua;l...C~~6iJ fjjJfJ6IRJr(8 f!jJW {J)J 01Tl...a;
6rf1Ta; fjjJfJ6l5lfJ6lJlTa; (g1LJ1f#~~ ~6IRJr~~ 6)[gITW >
a;6IRJr6rJ1JfJ6)6lJ1IJ-~1LJ6, .s,6IRJr(8t51lIJ-~0ITrf. fjjJ~rj)@ !!:Prj)
Ul...C a;1T6UUu@ ~a5I6iJ W ~6UITrj){J)JS, a;1Tl...(8u U@ ~
a516iJ fjjJ 0 ~ ILJ fjjJ fJ 1T@ J6lJW 67'6IRJr WJ 6, a; ~ s, a; rj) {J)J
6)wlTliJ~~C00g;~ ilC0 ~C~6lJ 01T1'fiJ.s,6ir fjjJC00g;
@ c~~6iJ @ C00}! 25 WL.U MfJMrj)@ ofr fjjJfJlT@ J
6lJW 6lJ0{g)6l5ll...C~. i.IS'a;uU6UW ITffl' a;1T1LJs,a;lTfJri' fjjJC0
6lJff <!)Iu(gUIT~ 67'w!!:pcm- fjjJC000ffl'ff. <!)I6IRJr~~
67'1'fiJa;(g6rfIT(8fjjJC000 ulIJ-lLJlT6iJ <!)I6lJC06,@ 6J~IT6lJ~
0c0~6l5l(8(J}W IT srer 01T1'fiJa;6ir UILJ0(gG;lTw. ~ffl'IT6iJ,
<!)I6lJff ~ffl'~ ~a5I~iJU urj)rJ5'6, a;6lJ~6Uuuc(g6lJ
fjjJ6iJ~6U. <!)I0G; &~6U~W ~1LJ dYa;~ ~(!)W UC 6)8'ILJrj)
Ul...(8e. 8'wlTorfI~ITri'. <!)I6lJ~iJU UIf~.s,ITUUIfffl' fjjJc~
~rj)@ 6lJ0~6l5l(8w ulIJ- a;1Tl...1IJ-rj)@6)6lJ6rf'(g1LJfjjJC00~
<!)I~fjJuya;ofr 6lJ0~6lJ1f(g(!) fjjJC00~ffl'. ~ffl'IT6iJ <!)I6lJff
~6lJ~a5I~ ~~ ~~u urj)#6, a;6l)~
uc(g6lJ fjjJ6iJ~6U. @ ~0 6JW 6)8'If6iJ81(J}(!)W 67'W
fJ)1f6iJ,67'~6lJITC0 8'0UuM~ ~ ~iJ1f0
@ 6Ul...#ILJU Urj)(J)J{J)J~I4~CILJ 0~6U~W ~1LJ 0ITW
6)a;1T6IRJr1IJ-C06,81m-(J}(!)IfW67'W U~~ ~~ff~~(g6lJ.
((g,Mim ru 6lIl~Cfrr. Qm ill6lll. <'L6Ilffi!i;!DtEiW rT
u!i;,ilri1611>ffi QCfUQLlDUrT 26, 2003, UffiffiW 29)
19 70
t D ~m rffi\ffi6lT16i) ~rn@ J u~rnrr)1Jrr6lJ@ J
6lJW ~6\) ~lLJ~U (]lurrrf1fiIDrn ~uS1w lOci;
ffi61T1m 6lS1ffi\~fiID6Ilffia;rrffi 6lJrf1~Q~ffi\~~ ~fiID6Il6lJrT
U1!J"urrffi!J"6DTlm 6lJrrwffifiIDffiu)16i) @ @ J (]lurrm )1J U6Il
ITtDU6lJrf.JffifiID6TT !JjrrtD ffirr6m 6llrrtD. ~rn@ l IfIw 6lJW ~
(]l6ll(]lw U6Il l..j!J"rr6m @ ~ffirrlTrf.Ja;fiID6TTlLJtD, 1Trf1~~!J"
LDlDW tD sB!J"~!J"ffi ffifiID{ba;fiID6TTlLJtD (]l{b~U U~~{b
{bfiID6Il6lJrf1m 6lJrrwffifiIDffi @ m w 1Trf1~~!J"tD (]lurrlDW tD
ITrr~fiIDrnwrr6TT!J"rrffi ~6lJfiID!J" LDrrlDpSl6lS1LL@ J. @ 6iJ6lJrrw
~6lJrT LDrrpSlw~lD@ j (]lLDlD,fu)1JUUL.L ITtDU6lJrf.Ja;6lT16i)
~6lJrT ffirrL~W 2_W ~lLJtD !51~rrrn(lJltD ffirr!J"6m LDrr
$1W @ J.
@ 6iJ6lJrr)1Jrrrn @ J-6ljtD ~W ~lLJtD ~@ j 1T~~rf1w
@ IfiIDLW ffirTLDrf.Ja;6TTrr ffi Uffi6lJ~fiID~u)16i) @ jpSlUU1LU
uffi\$1m )1J@ J.
lDa;rrurr!J"~tD @ j@ j@ j6ll ~!J"lTrTffi6TTrr$1w Urrm rL6lJ
Gia;rn!J"6llrTffi6lT1fiIDLGlw !Jj~ Quill GlurT!J"rr@ jtD. tn6DTl~
6lJrrwffifiIDa;ci;@ j~ (]l~fiID6lJW rrrn U6Il UrrLrf.Ja;fiID6TT
trm ..so 6lJ~6lS16i) Qffirrm rt.q_@ jUU@ J ,:i;~ J91f6llrr@ jtD.
.!ii~ J91fG61m ,J~6i) urrdm ...6lJ Gia;6TT!J"6lJ~
ffi6lT16IDLGlwwrrrn ~ ~u~ GlurrrTffiffi6TT~
~6i) {bffi\LDrrpSlw ~rT~8Trn.6DTllD@ j $1@ j~6m rT Cfn.W
147
www.eelamview.com
, , < f > u S 1 l f g > r n 1 ( j ) ) , , < f > b D r o U 4 r o 1 c f 1 m
I J ) c f l m l l i o : : ! ) I b D I J ) U 4
1984 @m ~!Jtbuuu~iJSl6\J ~m
(p~6l)rr8> Giu6O'oT8>6ir ~u51Wy:> 6lSlffi'~
6IIl6l)U 46lS18>61Trr6\J(pmGimffi'o68>uuLL
~LLJ~U (]urr!JrrLL~~6\J LD6IIllD(p8>LDrr8>
~~!J6lj [!)6\J8>~ Gi~rrLr5J$lmrrrT 8>6ir.
t.S1m4 ~u51Wy:>~ (]~a=iIlJ~ ~6IIl6l)6lJrT
C 86 l J . ~8>!J ~ ~oo ~~
uiJSl[iJa=i Giu[iJw @!5~1lJ - ~u51Wy:>u
C 8urrn - 1987 mUua=i 10 @ 6 \J ~uLDrr$lw
(]urr@ (][!)!Jt.q.llJrr8> LLJ~~(p6lllmo61f
GilFmw U6l) G{l!J IFrr~6IIlm8>6IIl61T @mw
6lJ6IIl!J U6lllL~@ 6lJ$IlDrrrT 8>6ir.
~6IIl6l)U 46lS18>6irLD8>sIT!rT~6IIlLDU
406 [l5l~@ ~u51Wy:>~ (]~a=iIlJ~ ~6IIl6l)
6lJrT (]6lJ. t.S1!Jurr8>!Jm Gi~rTI6lSlo66lll8>iJSl6\J,
"6fLD@ 1Fe!P8>~~m IFm~Gi~rr6lll8>iJSl6\J
Giutburrm6lllLD @L~6IIl~ 6lJ$lo6tb
Giu6O'oT8>6ir Gi~rrLrT!5@tb ~t.q.6IIlLD~~m
~~6\J 6lJrr~!5@ 6lJ!5~rr6\J 6fLD@ 6lSlffi'~
6 IIJ 6 l )l J ~~ 6JI:!:I) ~ C 8urr!Jrr
LLLDrr8> ~ 8>L q . m t D . ~
~smrT!5@~rrm 6fLD@ @1lJ1i;8>tb Giu6O'oT
6lSlffi'~6IIl6l)6IIl1lJ (p~m6lllLDU uffi'~~IlJ@.
GiU6O'oT8>6IIl61T ~!Ja=iIlJ6\J LDIlJUUffi'~~
(]urr!JrrLL~~[iJ ~6lJrT8>6IIl61T ~61llllI
148
6lJ(]~ U8>6lJ~6IIl~llJrrtb. ~iJSl!Jli;8>smli;8>rrm IFLD5i1l$l~
ffi(]6l)T8>r5J8>sIT!mrr6\J ~6IIlLDIi;a;uULL @!5!l}Jf6lS1611lm 'GiIFIi.l'
6fmgpltb @!J6O'oTffi' GilFrr[iJa;sIT!6\J ~LIi;$I6lSlL6l)rrtb 6fmu@
U6l) ~[l5l@JrTa;srTlm a;~~rrtb. (]urrIi;Gia;oow a;61T~~[iJ
6lJ!5~ ~rTffrmm ~m@ a;rr6O'oTlJ.!_utb 6fm~tb 6lSl6\J6lS1611lm
(]y:> (]urrLffi' (]urrrTIL LDw~~(]urr@ ~6lJm@ a;L6IIlLD6IIl1lJ
~61fOlrT~~IlJ@ ~rrm U8>6lJ~6IIl~llJrrtb. ~mrr6\J 30 ~6O'oTffi'
a;~o6 (]LD6l)rra; ~m@ Gia;rr6ir6lll8>iJSl6\J a=i[l5l@tb ~ffi'LDrr[iJlD
u51m[!)l 6lJrr@tb U1!Jurra;!Jm@ 6lJrr~o66llla;LLJtb 6IIl~6IIlIlJU
(]urrmlD 'ii' UfTLLDrr$lmlD@
'o~rTIo6 ~lFrr@ G{l!J~(]~fTffi' urrllJ[!)@ ~fTo6a;6lJ6\J6l)
6lJm (!J~~m6lllLD ~6IIlLIlJ6lJmrr$llDrrm'. ~1f1F~6IIl~ ~[l5l
IlJrr~ LDm~6IIl6l) '(]~@65i1l' ~6\J6l)@ @61llllIGi6lJmuuffi'$IlD@.
6f6iJ6lJ5IT6lj 6J!Jrr61TLDrr8>~6IIly:>~~rrg)2Jtb, a;6IIl61TU6IIlU ~pSlllJfT~
LDm[!'; 6IIl6l) ~~ ~6\J6l)@ ~w~ 6fmuuffi'$IlD@' a;rr6l)(]~1F
6lJrT~~LDfTmtb ~[l5l!5@ 6f~rTI611l11J 6lJ6\J6l)6IIlLD(]llJrrffi' ~fTo68>1i;
1fn t.q.1lJ ~6IIl6l)o61f IFrr@rTI11Jtb 6fOOW GiUllJrT. ~lJ.!_Gi!JmWJ
6f~rTIill!5@ ~rro66lJrrmrr$lg)2Jtb LDmtb ~61T!Jrr@ Gi[!)rrt.q.u
Giurr@~6\J @fo6$l 6lSl6lllm GiIFW6lJ@ IFrr@rTI11JLDrr$llD@' a=i6l)
(]ill6G:61Ta;sIT!6\J t.S1oo(]mrro6$11f GilFmw 6f~rTI611l11JU t.S1m4
6lJ6IIl61T~@ ~t.q.uu@tb IFfT@rTI11JLDfTtb.~mrr6\J u6llla;6lJ~o6
u UIlJ!5@ (]urrrTo6a;61T~~6OlImw 4lDr5Ja;rrLt.q. 6jlt.q.u
t.S1611l!,po6a; ~6IIlmuu6lJm 1F~~rTI11Jmrra;rrm. u6llla;6lJ~Ii;
~t.q.EmLDU uffi'6lJ6IIl~6lSlL G{l!J~@Lm 6f~rT~@ ~mw ~t.q.
ULffi'-* IFrr6lJ@ (]LD6\J. t.q.8>6IIl61T (p6llllDllJrra; 6jltb4~(]6l)
~rrm'~LDmw GilFrr6\J6l)uuffi'$1lD@ 6lJ6ir61T6l)rr8> @!5@
~6lJrTa;~o6 ~!JlFm IlJrr6O'oTffi'tb Giurr6IIl61T 6lJy:>r5J8>(]6lJ6O'oT
ffi'tb. LDo6a;6ir (][!)rT (]a;rrLfT6lJ6O'oTsmtb ~6lJrTa;6IIl6TT ~~~6\J
@6IIlp::6IIlLDllJrr$llD@ @i!i[iJ FfIf6lJ!J UfT6lJtb 6fmu@ (!p6l)tb.
~6IIl6L'6lJmrriJSl~~6\J 6fmWtb @If GilFrr6\J Giurr6iruffi'tb.
@!J6Ili:Tffi' ~6\J6l)@ (!pmw (]UrT8>~L6GT (]lFrT!5@ 6lJrr@tb
GiUfT@@tb 'ii'6lJm ~6IIl6l)6lJmrra;~ ~a;y:>6l)rrtb. 6fuGiurr@
@tb ~6IIl6l)6lJm ~6lJ@ ~6IIl8>6IIlLDiJSlmrr(]6l)llJrrtb. ffrllJ[!)6l)tb
8>~rr@ a;fTrTlllJ~6IIli!i ~rT6lJ$1UU6lJ~tb ~6IIl~ Gi6lJ[iJ[l5la;!JLDrr
8>06 G:18>rr6O'oTffi' IFrr~uu6lJ~tb i!i6lll6l)6lJm ~$1lDrrm.
1 U . _ . : . . . : N . ;). J . _. ~ f ;. I - I , " '1':~
www.eelamview.com
UDJi;~6fildlJi;~
(8~lflUJ fL600l"filI
,ll.u S l~~ 6lS 1 @ ~m 61 ) u 4 G 61 1 li6ir W 1 i;: B i~~m - B iL
~ @ u u r r @ llim 61 T ll. j L b ~@ ffilli p ;& n ' lL (JJlQ ll[ ! Jlf> m 61 T ll. j L i: J
iB (! 5 1 1 f G i8' W ) iJUL L ~6O T r r 6i. l, @ w ffilli! i;! b 1 m p ;(B i6lJ1 iR r
~I iI DL l) Ut . S 1 G 61 [ i;~ (L l) ~~W @ 6lS 1 G 61 [ i;~) @ m L
ib ffilliL b G i8' W W UUL @ , ~lQ - UUm L ~j ) , ) Ju t . S 1 6O T ! T r r llilf
. 9 o l61 ) llir r 61 ) L b @ w r lil$ 1 6lJ[ i;~ ~ll) r r ll) G lllio r o 6lJ! T ~, ~6O T ~
G l~r r ~I T lli6T T r r 6O T 8' [ i;~~W r r I T , ~r T u S l6T T r r G lu r r ~G l[ Dr r
r f1 ~ ~(! 5 1 6lJm ! T m w ffiG lI liL @ , ~u S l~~ 6lS 1 @ ~m 61 ) u
4 G 61 1 li6iT @ w ffilli~~G 61 [ i;~ 6lS 1 61 ) $ 1 6O T r r r T . ~~G l6O T r r @ ,
@ W ffillilf G i8' 6i. l6lJr r ffillir r ~L b ~(! 5 1 c ! : p a ;~~r r ~L b G iu ) iJ[ D
G i~r r L r T 4 a ;@ ! j L ~, @ w ffilli ~m L liI Dll) lli6iT . 9 o l61 ) 6lJ) iJ
m [ Dffi m a ;UU) iJ(! 5 1 6O T r r r T . ~~L l) L @ u S l~(! 5 1 6J) iJa ;6O T G l6lJ
u 6i. lG l6lJj ) , ) J I lir r 61 ) r lila ;5 1 T 1 6i. l @ w ffilli~~ffi1 ~j ) , ) JL b 6lS 1 61 ) $ 1
W 6lJr TI lim 61 T ll. j L b 6lS 1 61 ) ffiI liUUL L 6lJI T a ;1 iI D6T T ll. j L bG l8' r T~~,
4 ~w G i~r r @ 6lJr r lli~ ~u S l~~ ll) ffilli6iT 6lS 1 @ ~
liI D61 ) ffi 1 li~I liL b 6T ~@ JL b G iu w r f1 6i. l @ w r lil$ 1 6lJ[ i;~r r r T .
~ll) r r ll) G lllio r o 6lJ! T ~ ~u S ly ;, ll) li;a ;6iT DJ61 ) ~I li@ ! j ffi
a ;r r 6O T G illir r 6iT m a ;a ;@ ! j c E L b ) ! iL 6lJlQ - c E liI Dllilli@ ! j c E L b
(lp ~G 61 L L b G illir r L r r ~ ~u S l~~ 6lS 1 @ ~m 61 ) U4 G 61 I li@ ! j ffi
6T ~! T r r lli~ ~6O T ~ @ m 6lJ 6lJ61 T r T ~G i~(j j 1 u u m ~G lw
(lp ~6i. l G lDJr r c E llir r lliffi G ia ;r r e > m @ G i8' W ) iJUL @ 6lJ[ i;~r r r T .
~lJS l@ JL b ~G l~ I lir r 61 ) ~~6i. l ~6lJ! T ~ @ 6lS 1 6O T r r 6i. l
~1 iI D6O T ffiG la ;r r L m L u S 1 G 61 [ i;~ . 9 o l(5 61 ) r lilllir r ~! T . 9 o l~
I lir r 6lJ61 ) r T [ i;1 1 iI D61 ) w L b (G iu r r G 61 0 r 0 [ i;1 m 61 ) w L b ) ~r r c E
I liUUL @ , ~c E a ;r r 6lJ61 ) r T [ i;1 m 61 ) W ~~G 61 [ i;~ U61 )
a;@Ili61)~a;@!jLb m lliu u ) iJ(! 5 1 1 f G i8' 6i. l61 ) UUL L 6O T .
~G l~ G lDJ! T ~~6i. l, ~~~r r c E ~6i. l u ) iJ(! 5 1 ~ ~u S l~~
6lS 1 (j j 1 ~I iI D61 ) U4 G 61 a ;6iT @ W c E lli ~j ) , ) JUt . S 1 6O T r T . 9 o l61 ) r T
& n ' l[ D8' n (! 5 1 ffiG ia ;r r e > m lQ - [ i;~& n ' l~1 f G i8' 6lS 1 L l) @ ~~ ~1 iI D61 )
6lJr T t . S 1 ! T Ur r lli! T ~ ~6lJr T a ;6iT ~L 6O T lQ - W r r lli, " . 9 o l(5 61 ) r lila ;r r
~! T a ;ffiG ia ;~! T r r 6O T ~[ i;~~ ~r r ffi ~6i. l [ i;1 a ;y ;, 6lJ u m r m ' ,
L UUL G l6lJe > m (j j 1 G lL l) ~6lS 1 ! T , ~~u ) iJ(! 5 1 w r r L b m [ D
8' n [ Dffi8' n L r r ~. ~6lJr T I li61 T l~ ~e > m m L l) W r r 6O T 1 iI D[ D1 li
m 6T T u U) iJ(! 5 1 G l6lJe > m @ L l) r r 6O T r r ) iJ 8' n j ) , ) Jr lillli6iT . ~6O T r r 6i. l
~6lJr T lli5 1 T 1 ~ @ 6O T ) ! i61 ) G lDJr r ffi L ~8' n lQ - W DJ6i. l61 )
G i8' w ) iJUr r (j j 1 llim 61 T @ ffi1 G lL l) 6i. l ~ G lu r r ~L b m [ D
8' n [ Dr r ~r T lli6iT . ib r lila ;6iT G i8' w w r r ~ G l6lJm 6T T u S 1 6i. l , g ) J6lJr T
a ;6iT ~1 iI D~1 f G i8' W ~ c E $ 1 [ Dr r r T lli6iT 6T ~U& n ' l~ ~6m r T
[ i;~ G illir r 6iT @ ! j r lillli6iT " 6T ~j ) , ) J ~u S l~~ 6lS 1 @ ~m 61 ) ffi
I lir r 60 T G lu r r ! T r r L L L b 6T ~[ D U! T [ i;~ L l) 6O T Uu r r r lilG la ;r r @ ,
m [ D8' n (! 5 1 w ~6O T ~ @ W c E a ; ~j ) , ) Ju t . S 1 6O T r T llim 61 T u S la ;
6lJL b 1 lilQ - [ i;~G illir r e > m L r r lT .
~u S l~y > 6lS 1 ~m 61 ) U4 G 61 1 li6iT w I i;a ;~~ ~!I~~
6lS 1 L U G lu r r 6lJ~r r llilf ( @ ! j I iI D! T 6T @ ~~ffiG illir r e > m (j j 1
G i8' W ) iJUL L ~ll) r r ll) G lllio r o 6lJ! T ~ @ 6lS 1 6O T r T , ~u S l~I T
a ;5 1 T 1 ~ G iu r r ~ 6T ~r f1 w r r 6O T . 9 o l(5 61 ) r lilllir r ~! T . 9 o l~ Um L
1 li6iT u ' l~ ~r r c E ~6i. l DJL ~~W I iI D~~ ~1 iI D61 ) 6lJr T umrrn,
lQ - W ~r r 6O T ~, ~u S l~~ 6lS 1 @ ~
m 61 ) U G lu r r ! T r r L L ~~m u r r 6i. l
~6lJ ffi$ 1 [ i;~ G lDJr f1 w umr
. & n ' l6lJliI Dw ll. j L b , ~u S l~~ 6lS 1 @ ~
liI D61 ) c E llir r lliU G lu r r ! T r r @ L b
Ii ~6m 6O T 6lJm ! T ll. JL b ~6lJm 6m ~
~u C llu r r lli G l6lJe > m @ L b , 6T L l) ~
m 6lJ. i6T I ffiJ~L D~6fu @ 6O T ~~6i. l ~ m L l) Uu r r (j j 1
6J) iJUL C ll6lJe > m (j j 1 L b 6T ~[ D
~ I ~~lL ~
! T 6n 61 1 ll. j G lt o ffi[ fW q . [ i;1 m ! D~.
l' 5 o > D6I . l! llflT t 5 l! T U r r a ;iT m
~r u I T : I li6iT jP-m.siil jljrf.i
~liI: 5 o U T ~ 6T ~) iJa ;r r i$
~U S lW W ~ro U (]~
L c io Q I F W ! Du r r ffil~~6i. l A ' (j j l
uL_ffi.,~ 1 O fr u 6J) l] ll. j I D G 1 G u ~
~~ ~~ffi$ 1 6lS 1 L 6lJu S l6i. lI iI D61 ) , 6lS 1 @ ~& n ' l61 ) u C llUr r lJr r L L I f
G i8' w ) iJu r r @ 1 li61 T lG 61 [ i;~ 6lS 1 61 ) $ 1 ~~) iJ ll) r r [ Dr r a ;1 f
G i8' w ) iJu @ u 6lJI T a ;6iT ~6O T c E C llr u e > m lQ - W 6lJr T lli6T T r r lli
[ i;~r r ~L b ~6lJr T llim 61 T 6T ~j ) , ) JL b ~lJ6lJ m 6m ~~ffi
G illir r e > m L ~u S l6i. lm 61 ) .
G lUI T I DI I JUI T 6T T I T
! ! i W l ~ W f f i B i6U6ffiffi
B iW B iib,
e ! P ~! ! i ~JDI L JL ] 1 61 llI T
W l ~ W
6ffi(B 61 ll6UU L j 6\ S lB i6ir
W llllw ib .
149
www.eelamview.com
A VI I NO F T H E
LI A TIO 0
T ami eople
~tis a tragedy that members of my ethnic
, group, the Sinhalese, seem to have
...such difficulty in appreciating the pro-
blems facedby the T amils. Ifmy unqualified
support for the struggle of the T amil people
to live with dignity, safety and without dis-
crimination in the country of their birth,
makes me a traitor, which Sinh ala
supremacists think I am, so be it. T hat is
their problem.
I have had a vision of the liberation of the Tamil
people from Sinhala domination ever since I first
visited Jaffua in the rnid-1940s. It was then that I
appreciated the disastrous effects ofthe Colebrook-
Cameron 'Reforms' of 1833 which unified three
separate states (kingdoms) and made them into one
(Ceylon), and then centralised developmental and
administrative power in Colombo for the convenience
of the Colonial masters. This British colonial construct
has been a disaster in Sri Lanka as has been similar
arrangements in numerous former colonies.
Almost everyone, myself included, who has
supported the Tamil cause, has focused on the dis-
crimination of the Tamil people in language, education,
employment., job opportunities and attempts to make
:l them a minority even in the area (North and E ast)
where they are a majority. These are undoubtedly
serious violations of the democratic rights of people
and must be condemned and reversed.
150
However, an equally serious problem that has not
been focussed on, is the developmental neglect of the
Tamil areas. To appreciate this, one need only travel
from Colombo with its 5-star life and business
opportunities to Jaffua (even before it was destroyed)
and see its striking lack of development. One could
pass through the Vanni (pre-1983) and wonder
whether human life even existed there. Such was the
degree of neglect of the 'periphery' - which encompassed
the entire Tamil area.
An important consequence
of this was that the Tamil
North-East has been prevented
from making any meaningful
contribution to the economy.
This has damaged not only
the life and welfare of the
people in this vast area but
also the country as a whole
which was deprived of consi-
derable income because of
policies based on ethnicity
and political opportunism.
Indeed on my very first visit
to the area as a teenager, I told
my very Sinhalese parents
"Until this area is liberated
from the clutches of the regime in Colombo, it will
never develop". More recently, I have stated in numerous
ta1ks and publications on the Sri Lankan crisis "Until
the keys to the development of the Tamil areas are
Consultant
Physician,
Political Analyst.
Australia.
www.eelamview.com
taken out of the hands of Sinhala politicians and put in
the hands of the Tamils in the North and East, there
will be no peace (or development) in Sri Lanka" . One
could call it a Federal State, a Confederal State or a
Separate State. Words do not matter. What does is
what they mean.
I said I had "a vision". In fact, I have had a series
of visions. The first, as I have said, was when I first
visited the Tamil areas and saw the appalling develop-
mental neglect. My vision (and hope) was of people
being freed from the stranglehold of Colombo, to
develop the area they lived in, which was not short of
resources or hardworking, intelligent, and very capable
men and women.
As Sinhala political opportunists heaped load upon
load of blatantly discriminatory acts on the Tamil people,
my vision changed. It was now a vision of an area
where people would cease to be second-class citizens,
where they could speak their language, where their
rich culture could flourish, where their children could
get into universities without discrimination, and their
people could compete for jobs on a level playing field.
As non-violent Tamil protests were met by Sinhala
hoodlum violence, I had a vision that someone would
whisper in the ears of the Tamils that non-violent protests
do not work against thugs and hooligans and
Governments prepared to unleash these hoodlums on
peaceful protests. Gandhi-style protests do not work
against the likes of Idi Amin, Suharto, Milosovic, or
the Sri LankaArmed Forces. Gandhi would have been
blown off the planet by anyone of them.
As the Sri Lankan government decided to bomb
and shell its own people, I had a vision of someone telling
the Sri Lankan government that the Tamils in the North
and East were also citizens of the country and that it
was not a responsible government that destroyed its
own country and people.
As Sinhala soldiers acted like an army of occupation,
I had a vision of a North and East where Tamils could
live without the fear of having their homes, their
properties, their businesses, market places, schools,
places of worship and even their hospitals, reduced to
rubble and then into dust. A vision of an area where
women would feel secure that they would not be raped
by every passing Sinhala hoodlum, some in uniform.
I had these visions, but whom does one take them
to? Tamil politicians were not interested. With few
examples, they could not conceive of a system of govern-
ment based on regional autonomy. Seats in Parliament
seemed adequate, cabinet positions even better.
Tamil politicians and political leaders must take
full responsibility for the abysmal plight of the Tamil
people from the dawn of Independence. A major
problem has been that the Tamil leadership came
from the same elitist group which also produced the
Sinhala leadership. The Tamil leaders had more in
common with Sinhalese leaders than with their own
people. They had the same business and professional
T
he world acted against the apartheid
policy of the South African govern-
ment which was very clearly an 'internal
problem' of that count I}'. With a degree
of hypocrisy that beggars the imagination,
it has failed to do so against the blatantly
anti-Tamil discriminatory policy of the
Sri Lankan (read 'Sinhala') State. Why?
interests, they lived with them and socialised with them
and had the same class-consciousness of the privileged
people whose 'right' it was to be where they were. Itis
abominable that Tamil politicians were prepared to
grovel at the feet of Sinhalese politicians and pick up
whatever crumbs came their way. The most they ever
did was to make fiery speeches which no one took any
notice of, or sign a series of Pacts with the Sinhala
leaders which one knew from past experience would not
be honoured. Yet they went on and on pursuing a useless
strategy, an exercise in futility.
What was clearly needed was to stand up to the
Sinhala leaders on behalf of their people (the Tamil
people) and do something about their fast-disappearing
rights. Did they do so? There is no evidence that they
did. Gandhi, Nehru, Mandela, and others were prepared to
go to jail for their people. Would the Tamil politicians
do the same for their people? Let alone going to
151
www.eelamview.com
jail, when they were asked to sign a document by
President Jayawardene which was a contravention of
the mandate they had received from the Tamil people
at the 1977 Election, they put their tail between their
legs and meekly withdrew from parliament, essentially
depriving the Tamil people of representation (not that
they were doing much for them anyway in that 'House
ofTalk').
Then came the 1970s and the Tamil militants.
What they did was to stand up to the Sinhalese and tell
them that enough is enough. This is the contribution
that Velupillai Prabakaran and his fellow militants
have made. Were it not for the stance they adopted,
Tamils would have not been second class citizens but
probably third class citizens. They would be sitting,
not at the negotiating table but grovelling under it to
pick up whatever crumbs fell offit. Is this an endorsement
of all the actions of the LTTE? No, it is not. It is a
factually correct statement of what happened. Am T
'pro-LTTE' as the Sinhala racists and, alas, even some
Tamils say I am? I am neither pro- nor anti- LTTE. I do
not need to be. I am, however, very 'pro-the cause of the
Tamil people' to live with dignity, safety and
without discrimination. Any individual or any group
which supports these long-suffering peopJe will have
my support. I hope this clarifies the stance adopted by
myself and several other Sinhalese such as Adrian
Wijemanne and my uncle the late Edmund Samarakkody
(and even some non-Sri Lankans), to Sinhala supre-
macists and racist bigots who have attacked us over
two decades.
It has been claimed that the Tamil Tigers are the
cause of the problem. I would argue that they are the
result of the problem. The 'problem' is an attempt to
make multicultural, multiethnic, multireligious Sri
Lanka into a Sinhala-Buddhist nation. If that is the
Sinhala objective (and of that, there can be no doubt),
then there is no alternative to the establishment of a
separate Tamil nation. In one of my recent books
'Self-determination for the Tamils', I said that it is the
denial of this fundamental right that has been
responsible for some of the bloodiest and most intractable
conflicts across the world. Sri Lanka is a glaring example.
There is nothing more powerful than an idea
whose time has come. The time has come for freeing
: : .
t the Tamil areas from Sinhala domination. Liberation
of the Tamil people is no longer a vision, it is a reality.
A de facto reality but a reality nonetheless. Those who
do not know what I am talking about should visit the
Vanni and see what is being done and has been done
152
despite every possible obstruction by the Sri Lankan
government, the Cease-fire Agreement notwithstanding.
They will see an area where the writ of the Sri Lankan
government does not run and has not run for over a
decade. They will see an area which has its own army,
police force, banks, schools, hospitals, law courts and
much more. They will see a degree of efficiency and
organisation which could well be exported to the chaotic
Sinhala South and its incompetent politicians and
bureaucrats wallowing in corruption and waste, Given
the horrendous destruction
wrought on the Tamil area by
the Sri Lanka AImed Forces,
the achievement to date has
been remarkable. This will take a
quantum leap forward if a de
facto state is made a de jure one
Those of us who have not
had the courage to stay and
support our people (the Tamil
people are my people too)
through their relentless trauma
and suffering in the past two
decades must surely have the
interest to at least go and see
what has been achieved. It is
for the expatriates who have done precious little for
the Tamil people to at least generate the necessary
international pressure to compel the Sri Lankan govern-
ment to see sense and not precipitate another blood-bath
and inflict another round of destruction on the Tamil
people. The world acted against the apartheid policy of
the South African government which was very clearly
an 'internal problem' of that country. With a degree of
hypocrisy that beggars the imagination, it has failed to
do so against the blatantly anti-Tamil discriminatory
policy of the Sri Lankan (read 'Sinhala') State. Why?
objective
(and of rhar,
here can be no
lou n,
then there is no
air rnutiv C til
he c tab
Ii hrnent of a
separate
Iamil nation.
www.eelamview.com
~ t U l W If) t i l . 0 T i l O M
@ l l ~m ffi ffi O M
6lgjrr6ID6l)(8wrrffi @
- Em @ .@ Em ffi @ 6m 6lJ8: (gB 'rf[t~ .flrfuffi6TT
LD M G il, ~uSlW rf ffi6TTrrG \) Q Pffitb G ffirr@ ffi
ffiU U @ tb t5l!J8=B '6m Em ffi6m 6TTU Lj,f][t@
G ffirrG il6lJ~6\:) .fl!JLD uuffi\6lJ~rrffi~ (g~rr6M w ffi16M
!D @ . ~r r r f u a ; G i r t.S1jD [t~ lD ~6\:) ~a;LujuLrr
LD 6\:) G ffi6TT!J6lJ~@ L ltb, urr@ ffirruLjL ltb
6lJrrW 6lJ~!D ffirrEm ~uSlW LD M 6TT@ (gU rr!Jm ':_L~
@ ffi lD rr6M ~oITl~@ ~ m _,f]w ~ ~!D !D
~~!J6lJrrEm @ , 6T6M 6m Em 6Jlrf .@ Em U U 6m ffi6lJ
Em rr ffi (g LD6\) rr m -r 6m LD8= G B ' ffi ffi rr 6TTrf ffi G il
~6m Em U U rrrfffi(g6TTW rrEm rr6\:), ~@ ~6iJ6lJrr(gjD
.@ [t@ ~L@ U (gU rrffiL@ tb. ~ ~6lJrfffi6TT@
t.S1!J 8=B '6m Em .
19 4 0 ffi61T1m )!iffi\U U @ j~!lS1G iJ )!irrm lU rrY :JU U rr6m ~
~ 6T6G T@ ~[i Ju l U6m~ atD !iJG l'm ffiTL@ e p ~[iJ
G ffirrrn rffi\ 6TuG urr@ ~tb Iflrfuffi6TT 6lJG iJ6\)rrLIfl
aLD 6\)rrrn rm LD t616lS1 !i;~ ~t.61!p LD c 6ffi61T1m 6151ffi\~m 6\)
u[iJp 51 6T6G Tc 6@ j ~ G ~rrm 6\) a)!irrc 6@ j @ !i;~~.
~uG urr@ @ ~rrm @ j~alU [iJ!D )!irrLffi\ 6TITLD rrm ffi6TTrrG iJ
~rlilffi5Tr !f,lrr6lJrrffi 6lJ1T~c 6ffirrffi, 6J[iJffirn a6lJ e 'j)m iJ)J ~6llf1
~O -8ic 6ffi6TTrrffi (@ o-rrlF lfllU rlilffi5Tr) ,@ [i;~6lJ[iJm !D
'@ 6\)rfum ffi' 6Tm !D G ul!.llTlG iJ ~ )!irrLrrax Ll, ~t.Sl~~
~ l L I l 1 . . j I . b , [f i Ii -6l Jr r ~~ 'G 1ffirr@ tbL( 6Tm !D m lD lU tb
a)!irrc 6.$ l ~ e p ffiU U ffi\~~U U LL ~LIfl e p m !D ITrrrr[i;~
~~ffirro-~m ~c 6 G ffirrrn rffi\ 6lJ[i;~rrrrffi5Tr. G urT1lU ~6TT
61516\)rr6G Te p m m 6G TlU @ j~allJ[iJ!D )!irrffi\ffi61T16lS1 [i;~~
aurrm iJ)J, t.SlrT1~~rr6bTllU c 6 @ j~alU [iJ!D c 6 ffiLLm LD U 4
1fl!D 6\)rfuffim ;~gw tb ~ffiffiO -LD rr6G T - ~6lJ6\)LD rr6G T 6151m 6TT6lj
ffim 6TTalU 6J[iJU ffi\~~lU ~.
~W f f i 6T T ~ @ 6\lL~ffi ~~
G Ttilt.61[iJU 6\) c i> @ j, ~uSlY :J LD c 6ffi5TrG LD rrW rT~lU rrffi6ljtb,
ffiG iJ6151rl~lU rrffi6ljtb, ~rrW G iJ rT~lU rrffi6ljtb ~o-rfuffiLLlj
uffi\6lJ~a6\)alU 6Trfuffi6TT~ ffi6lJ6G Tc 6 @ j6151U 4 @ [i;~~.
~6lJrrffi5Tr G u tburrm m LD !lS16G To-rrffi @ c 6@ jtb 6lJLc 6
.$ lgw tb, ~~tb ~6llrTffi6ID 6TT1F ~U rrm 6ID LD !lS1~ffi
~c 6@ jtb ~ ~5Tr~ 6Trfuffi6TT@
ffi6lJ6G T~m ~ F F rr~~~. ,@ m 6lJ um s q ib aLD rrlTLD rr6G T
LD c 6ffi61T1m m 6G T)!irrlU ffi llLrT1m LD t.O !D G iJffi6TTrr@ jtb.~~
~ ~L ~l U6ID6l J. ~rTlD rr!!JrTc 6ffiW L
a6lJrn r~lU m 6lJ.
f f i 6l J6G T ~ 6T~uLrr~ ~ ~, ~
aLD rrlTLD rr6G Tt.Slo-lF lTm 6G T lJ.JrrG 1~6llf1G iJ, ~t.61Y :J t.Slo-a~lTrfu
ffi61T1G iJ~t.Sl61Sl ~~ 4 !D c 6ffi6lrn f)c 6ffiU uffi\6lJa~lU rr@ jtb.
@ ~m 6G T a)!irT1m LlU rrffiu 4 rT1[i;~ Q a;rr5Tr~[iJ@ ) ~6lJrr,
~m 6\) 6l!D [i;~ ~Ltbuo-~~rrffi\tb, 6lJ~c 6m ffi 6lJ1T~ffi
a6TTrrffi\tb, G ~rr~G iJ 1T[i;~rru
urfuffia6TTrrffi\tb 6lJrrY :J[i;~
G ffirrrn r~ c 6@ jtb G ffirr@ tb4
6lJrrY :Jc 6m ffim lU lU rrY :JU U rr6m
LD c 6ffi61T1m ~6lJ6\)ffiJffia6TTrrffi\
~t .S l L f f i \ U U rrrTU U ~[iJ@ ), ~
~~e p m rn rT,
U lU 6m tb G lTtiJ~ ~ffiJ@ j
G lTm iJ)J ~ffiJ@ j !f,l6\)6ljtb
t.61ffi6ljtb aLD rrlTLD rr6G T !f,lm 6\)
m lU U U rrrrm 6lJt61L a6lJrn r
ffi\tb. 19 83 ~rn rffi\c 6@ j e p m
G m T 6lJm 6llf1tgLrrffiU aurr@ jtb
aurr~ ~ffiJ@ j LD 6llf1~ llLt61rr
ffi5Tr 6lJ~[i;~~6G T6lJrr?
@ G iJm 6\)lJ.Jrr? 6T6G T 6151lU c 6ffi~
~rrm iJ)Jtb. ~~m ffilJ.J ~6TT
6ljc 6@ j~ ~rrm @ @ ~~t.61Y :JU t.Slo-a~lT~m ~lLJtb 8i[iJp 51
1LJ5Tr6TT~[i;~u 4 !D U U @ j~ffi61T1G iJ 4 !D c 6ffi6lrn f)ut.Slm
~6TT6lj .@ [i;~ c 6.$ lm !D ~.
6 l D 6 l J ; @ W H , 6 U r r ! b l @
L 5 l 6 1 D ! D w 6 l i T
Q .! f 61 ! l Q i l ~ ; 6 U l
~t i J6l Ir r 6T Ir r .
, g ) I6l j 6i u @ ( l l ~661 w r r.
1 5 3
www.eelamview.com
;;.
154
- -
~ [ T L L Q - U J @ ! . .@ r u 6 l J G I D f f i u S 1 6 i ) ! ! i r f l D ! ! ) u S l ~
[ p l i o I f ( ! p f f i t b L D ~ ~ u S l 6 i ) l G i u r r l U J
L W U 1 G I D U J [ b 1 f f i W ~ ~ .@ f f i $ 1 C Z l D r r t b .
! ! ) u S l [ p r T 6 l J [ T 6 I ) r r ! b p 5 1 C Z 6 l ) C Z U J ! ! i G I D L G i u l D r r ! ! )
L j [ T L 9 1 l ~ , [ l ) J ! ! ) u S l ~ [ p ~ ~ 6 i ) ! ! i G I D L G i U ! b
p 5 1 f f i $ 1 l D @ ! . f f i r r 6 l ) t b f f i r r 6 l ) L D r r f f i ~ @ f f i f f i
G I D 6 T T u S 1 6 i )~ L r i u $ 1 u c z u r r u S 1 [ 5 ! ! ) ! ! ) u S l ~
[ p u G i u m r ~ 6 l I T t b .@ ~ , [ l ) J ~ l l .j ! ! ) t b
5 J [ 5 ~ ! f , l ! b $ 1 l D @ ! 8 " G I D L ! ! ) r r l ~ @ ! ! f , l ! b $ 1
l D @ ! . f f i r r 6 l ) t b f f i r r 6 l ) L D r r f f i @ ! r r r i u $ 1 f f i $ 1 L [ 5 ! ! )
G i u m r ~ 6 l I T t b .@ ~ , [ l ) J 6 l ] \ b P \ U U G I D L [ 5 @ ! ,
6 T L D @ ! C Z U r r [ T r r L L ~ ~ ~ l L j [ T L 9 1 f f i [ T
I f f f i ~ U J r r f f i 6 T @ I i o 9 1 G i f f i r r m r @ ! f , l ! b $ 1 l D @ ! .
6 l 1 [ T~ ~ ~ t b ~ U J r r f f i ~ ~ ~ t b 6 6 1 @ ! ! ) G I D 6 I ) l l .j
r n r r T 6 l ] \ ~ t b ~ m r f f i ~ f f i 6 T r u 6 l J G I D f f i
u S 1 ~ t b I f G I D 6 T T ~ ! ! ) 6 l J r T f f i 6 l r ~ 6 i ) 6 I ) r T 6 T ~
U G I D ! ! ) 6 T L D @ ! G i u m r C Z U r T [ T r r r n 1 f f i 6 l r! ! ) L D @ !
6 l 1 [ T l f r r ! ! ) G I D 6 l I T f f i 6 T r ( ! p 6 l ) t b ! f , l t 5 1 ~ @ ! f f i
f f i r r L L Q - l l .j 6 l r 6 T T 6 l I T r T "6 T ~ l D r r r T .
r n f f i 1, l f >b l D co U 1 1 r o I L r . i r
UJI Jbm' r n r i ~ b l D U J u l I
! ! i r r L L Q - ~ 6 T ~ r T f f i r r 6 l ) t b ~ [ 5 ! ! i r r L L Q - m
.@ G I D 6 T T U J~ G I D 6 I ) c ! : p G I D l D u S 1 6 l I T r r l m G I D f f i f f i 5 1 T l
C Z 6 l ) C Z U J~ r i u $ 1 l l .j 6 l r 6 T T@ ! . ~ f f i C Z 6 l J .@ G I D 6 T T U J
! ! ) G I D 6 I ) C ! : P G I D l D u S l 6 l I T r T ~ p 5 1 6 l j 6 l r 6 T T 6 l J r Tf f i 6 T T r r f f i ,
~ ! b l D 6 i ) u S l [ 5 ! ! ) 6 l J r T f f i 6 T T r r f f i , G i u r r , [ l ) J u L j
r n r r T 6 l j G i f f i r r m r L 6 l J r T f f i 6 T T r rf f i 6 l J 6 T T r T f f i f f i U
U L ( ] 6 l J m r L Q - U J @ ! l f f i L L r T U J ~ ( ] ~ G I D 6 l J .
6 T 6 l I T ( ] 6 l J ~ ~ ! b r n f f i ! b l D 6 l J G I D f f i u S 1 6 i ) .@ 6 T T @ ,
I f t or r r T ~ f f i 6 O O 5 l ~ U U L C 8 6 l J 6 u i r r
~ 1&~ 6 l I T G l . m f f i ! ! J T ~
~ f f i ( ] 6 l J ! ! ) r r m 6 T L D @ ! ( ] ~ I f L D r r r n r 6 l J r T f f i
r n 1 ~ ! D 6 I ) m f f i ~ , ! ! ) u S l ~ [ p ~ r n ! ! ) 9 1 U J t l ;
! ! ) G I D 6 I ) 6 l J r r l m ~ G I D r n r U U L Q - L 6 l J r r f f i f f i U
uLL~ m ,~ ~
L D r r r n r 6 l J r T ~ G I D L D U L j .
, I f > I i l .e", I L r o r n a UJr n uI J I ~ f f i 1U
a U J b l D r n
~ f f i 6 i J 6 J 5 1 ~ 0 u[ T 6 I D 6 l J
! ! i L ~ ~ U J ! ! ) u S l ~ [ p u G i u r r @ ! f f i f f i 6 i ) 6 l ] \ ~
.@ ;! : i ~ c ! : p f f i $ 1 U J t 5 1 m 6 l ] \ G I D 6 T T 6 l .j f f i r r [ T r n r L D r r f f i U G i u r r
6 T T r r ! ! ) r r [ T ~ ~ ! b , 6 l J L f f i $ 1 [ p f f i ! ! ) u S l w u t 5 1 [ T r n ~ l f r i u f f i 6 l r 6 T r u
6 l ] \ ~ ~ f f i f f i I d , r T 6 l J L D r r 6 l I TU r i u f f i 5 1 T l U L j t b G i l f w 6 l J ~ 6 1 S 1 [ 5 @ ! ! ! ) @ f f i
f f i U U L L 6 l I T . .@ @ ! .@ [ 5 ! ! ) U U [ T [ 5 ~ u ~ 6 i ) 6 l J r r @ t b L D c i ;a ;6 1 T 1 ~
6 l J r r w f f i G I D f f i G I D U J L D L @ L D 6 i ) 6 I ) r r @ ! ~ 6 l J r T f f i 6 T T @ ! 6 l J r r \ P f f i G I D f f i ! ! i 6 l ) ~
G I D ~ l l .j t b r n l T ! ! ) U U @ ~ ~ U J r n ~ r r @ , l L @ G i L D r r ~ ~ L D r r 6 l I T ! ! i r r L L Q - m
f f i ~ C " L D r r 6 l I T 6 l J L D r r 6 l I T ~ G I D ~ l l .j t b U r r ~ ~ @ ! 6 l r 6 T T @ ! . @ G I D 6 l J
G i U J 6 \ ) 6 I ) r r 6 l J ! b p 5 1 ! b t b f f i r r [ T r n r L D r r w ~ G I D L D [ 5 ~ @ ! 9 1 r i u f f i 6 T T
~ [ T l f r r r i u f f i 6 T T r r 6 i ) f f i G I D L u t 5 1 L Q - ~ @ ! 6 l J [ T U U L L @ 6 l I T ~ @ ! ( ] 6 l J 1 f
! I l L 6 l W U L5 \ ~( g ! I l a : r h I I I > 6 f i 1~
&- L5 l 6 f i l J @ &l I > l f 6 ( J f @ I D 6 l 1I E I I > 1f 6 O ) 6 \ ) 5
~ ~ I I > ~ ~ ~ ~ W ~ ~ I f @ I I > 6 f i 1L~ ~ ~
6 T t B J ~ 6 l J L&@ J & 4 J [ 9 &@ J J ! I l L 6 l W
l D ci i I I > 6 f i 16 U1 I I > ~ r h I I I > 6 f i 1s o 6 J l U U 6 0) L ~
) I f 6 \ ) 6 U1[ ! ) l 5 ~ ! D6 \ ) r f J I I > I f 6 f i l 6 U ~ 6 0) l D @ ( g W I f
~ L5 l 6 f i l $ t @ ( g W r T 6 J d J ULr T ~ .
~ [ T 9 1 U J 6 i ) 1 f [ 5 ~ r T U U 6 l J r r ! ! ) t l ;G I D ~ ~ L Q - U U G I D L U J r r f f i f f i G i f f i r r m r
L Q - [ 5 ! ! ) G i f f i r r 6 l r G I D f f i f f i ( ] 6 T T U J r r t b . l u ~ m L D 6 l J U J @ ! I i o 6 1 , [ l ) J
6 l J 6 l I T r r f f i . [ i ;! ! ) U u ~ f f i ! ! i r r m c ! : p ! ! ) m c ! : p ! ! ) 6 I ) r r f f i r n L D ! b G i f f i r r m r L
u U J r n r ~ ~ m u r r @ ! ~ r i u ! f , l 6 l ) 6 l ] \ U J ~ 6 I D 6 I ) a ;d o T @ 6 T 6 l I T @ !
G 1 u ~ L t b ! ! i r r m L m r G I D L D U J r r f f i ( ] 6 l J a n p 5 1 U J @ ! 6 T m 6 l I T G i 6 l J m
l D r r 6 i ) " .@ [ 5 ~ U U ~ G i f f i r r @ t b t 5 1 6 1 S 1 f f i t b ~ L 6 1 u S l ~ . w
f f i u t 5 1 L Q - u S 1 6 1 S 1 [ 5 @ ! i I @ 6 l ] \ f f i f f i u u L L r r 6 l ) m p 5 1 6 T m , [ l ) J r n L D ~ t 5 1
6 l ] \ ~ ~ ~ G I D L U J r r @ ! " . ! ! ) u S l W u t 5 1 [ T r n ! ! ) l f r i u f f i s r T 1 m ~ t 5 1 6 l ] \ ~
~ f f i f f i r r ~ ~ l D 6 l j ( ] f f i r r G I D r u 8 0 6 1 r i u f f i 6 T T ~ [ T 6 1 U J 6 i ) 6 l J r r~ f f i 6 1 T 1 L u S l [ 5 @ !
6 T @ ~ ~ 6 l J L f f i f f i $ 1 [ p f f i ~ ! ! ) u S l W L D f f i f f i r n 1 m f f i [ T r i u f f i r n 1 6 i )
l u U 6 0: L ~ ~ r r 6 l ) m p 5 1 1 i o 6 1 [ 5 6 1 ) r i u f f i r r 6 l ] \ 6 i ) ~ G I D L D ~ r n U J r r ~ t 5 1 6 l ] \ ~
~ r n U J r r 5 J ! b U L r r @ ! 6 T ~ , [ l ) J u S l f f i ~ m r G I D L D f f i f f i r r 6 l ) ~ ~ 6 i ) 6 1 [ 5 6 1 ) r i u
f f i r r 6 l ] \ m ~ [ T 9 1 U J 6 i ) G i ! ! i f f i f f i L Q - u ! b p 5 1 6 T 6 l I T @ J U 6 I ) G i l f r r ! b G i u r r b P \
6 l j f f i 5 1 T l ~ t b t 5 1 [ T I J i [ T r i u f f i 5 1 T l ~ t b G i ~ L L ~ G i ~ r n 1 6 l J r r f f i G i ~ r r l 6 l ] \ ~ @ ! 6 l r
r nr n~ . ~ l 6 l J r T I f L D ~ L Q - ~ L 6 1 G i U J m r n l D r r , a n L L r r L 6 1
G i U J m G l D r r , ! ! ) 6 ' G l 1 ! ! i r r G i L m ( ] l D r r r n 6 l J m r @ G i L D m l D r r 6 i ) ~ G I D [ p ~
www.eelamview.com
~ f f i G l l l i r n ; T I - 6 T T 6 I ) r n b . G l ! R r d J a ; 6 i r ~ 6 O O l . G I ! R r [ i : >
l l i E m 6 T T u S 1 L f f i \I l J r r t b l l i 6 l J E m 6 l ) U U U ; l j t b C 8 ~ E m 6 l J u S 1 6 U E m 6 l ) .
~ E m 6 l J 6 T E m ~ f f i ! ) 5 1 f f i $ 1 [ D C 8 ~ r r ~ ~ E m m C 8 L U ~ r r m
~ E m 6 l J ! ) 5 1 f f i t b .
[ l i r r m ' i l l ~ r r E m 6 l ) C 8 [ l i r r f f i t m r sn su G ) a ; r r 6 f f i t . q . [ i i
C 8 ~ m , 6 T m f f i ! ) 5 1 u t S i L f f i \ . @ [ i i C 8 ~ m . ~ 6 f f i E m l L l E m l l J c F
G l ! R r 6 O O : U C L r r m r r 6 U ~ ~ r r l l i [ l i r T m ~ a ; U
U 6 I ) ~ r r E m ~ r r ~ 6 T T f f i G \ a ; r r ~ [ i i ~ m 6 T m I D l
~ m G l ! R r 6 ) ) 6 l ) ~tb. ~ ~ 1 I i [ l i r r m ~
C 8 u r r 6 U l D r r m ( . i ; W j 6 U ( Y ) { b 6 l ) r riii { b u S l W t S i ! T ~ so r l i J l I i @ l j f f i u
t S i ! T l l J r r 6 m t b G l so w ~ ~ r l i J i f ; 1 6 1 ) 6 l 5 1 1 1 JC 8 1 1 i 6 l J 6 I ) l L l r r m
~ t S i 6 l 5 1 ~ ~ u 4 [ D f f i l l i o o U E m u f f i l l i 6 f f i ~ [ i : > [ D { b r r 6 U
q [ i : > U L L ~ . ~ r l i J 6 l J r r w [ i i ~ l L l f f i l l i si r { b r r r l i J l l i si r 6 l J r r w [ i i ~
G l l l i r r 6 f f i t . q . [ i i ~ ~ [ i i { b u t S i ! T C 8 { b so ~ E m ~ ~ t S i 6 l 5 1 ~ ~
G l so W 6 l J { b [ i : > C 8 6 l J 6 f f i t . q . 1 l J S O l l i 6 l ) { b E m I l i E m l L l l l i E m 6 T T l l . j t b ,
q m ~ [ D 6 l 5 1 L ~ ~ G \ a ; r r 6 f f i
t . q . [ i i ~ m r T . ( l p 6 l ) 6 l J 6 T T r l i J l I i @ l j t b , 6 l 5 1 L r r ( Y ) L U [ i : > I f l l l . j t b ,
c m r f 1 1 1 J~ , ~ 6 f f i a ; o T r G u 6 f f i a ; o T r ~~r n f 1 m t...C 8 l l J
. @ f f i l l i C 8 6 l J 6 f f i t . q . 1 l J 6 l J 6 U 6 I ) E m l L l l l . j t b ~ 6 l J r T l l i 6 l T 1 L t b
C 8 ~ E m 6 l J f f i ~ ~ l I i l L l r r l l i C 8 6 l J . @ [ i i { b ~ . C 8 u r r ~ r r i f ; 1 E m 6 l )
6 T ~ 6 l j l L l [ i : > [ D I f l r l i J l l i 6 T T so [ i i { b r T U U 6 l J r r { b ~ ! T I f l I l J 6 U 6 l J r r ~
essi r u S I ~ G \ { b 6 1 T l 6 l J r r l l i 6 l j t b ( Y l ( ! g E m l L l l l J r r l l i 6 l j t b . @ m C 8 E i l J I D l
U r r @ a ; E m 6 T T l l . j t b ~ ! T r l i J l l i L f f i \ t b 6 l J E m l l i u S 1 6 U ~ 6 l J r T l l i si r C 8 l L l [ i : >
G l l l i r r 6 f f i t . q . f f i t b G l S O I l J [ i : > u r r f f i \ I I i E m 6 T T l l . j t b{ b u S l W l L l f f i l l i si r
u 5 ~ I J i E m l L l f f i C 8 l L l 6 U I J i E m l L l l l J r r l l i ~ 6 l J r T l l i 6 T I T T 6 U 6 l 5 1 f f i
a i l . . ( 9W u r T l J u u @ l j f f i l l i E m 6 T T l l . j t b u r r r i " f f i t b C 8 u r r ~ 6 T m ~
G l ~ r r E m 6 l ) C 8 [ l i r r f f i l L l r r ! ) 5 1 6 l 5 1 L L ~ . ~ t b l L l f f i l l i si r .@!T6ffi
L r r [ i i ~ ! T t . S l ! T E m S O l l i si r 6 T m [ D i f ; 1 E m 6 l ) u S 1 6 l S 1 [ i i ~ ( Y ) [ i : > I D l
( Y ) @ ~ r r l l i 6 l 5 1 f f i \ U L f f i \ ~ r l i J l l i si r G l so r r [ i i { b G l l L l r r \ p ] C 8 u l f l ,
{ b r l i J l l i 6 T T ~ l l i 6 l ) r r so r r ! T u 6 f f i u r r L f f i \ [ l i r r l l i r r l l i 6 l S 1 @ u S I L U r l i J
l l i E m 6 T T c F G l so @ E m l L l l l J r r l l i 6 l J 6 T T r l i J G l l l i r r \ p ] f f i l l i E m 6 l J ~ ~
6 l J r r w C 8 6 l J 6 f f i f f i \ t b . { b r l i J l l i 6 T T ~ t S i si r E m 6 T T l l i si r 6 T 6 i . J 6 l 5 1 ~ u r r
u ~ ! ) 5 1 u ~ ~ ~ I D l ~
1 I i [ i : > I I i 6 l j t b { b r l i J l I i @ l j E m L I l J l L l f f i l l i si r S O l L l ~ 6 T T U U ! T U 4 E m L I l J
6 l 5 1 E m 6 T T l l J r r L f f i \ f f il l i 6 T T ~ ~ 6 U G l ~ r r \ p ] 6 U I I i @ l j f f i l l i r r l l i C 8 u r r L t . q .
C 8 u r r f f i \ t b ~ C 8 ! T r r f f i $ ) l l J l L l r r m 6 l J r r W 6 l j 6 l J r r w C 8 6 l J 6 f f i f f i \ t b .
. @ ~ C 8 6 l J 6 T m ~ ~ [ i : > C 8 u r r E m { b 1 l J G l { b r r E m 6 l ) C 8 [ l i r r f f i l l i r r t b .
~ u S I I P r T l I i @ l j E m L L U I f r r ~ 6 l l 1 1 i l l i 6 f f i L m r l i J l I i @ l j t b ,
l l i 6 f f i L m ~ 6 l 5 1 u 4 f f i l l i @ l j t b , 6 T ~ E m ! T I I i @ l j t b , C 8 u r T l J r r L
~ ~ <l . J r ~ 6 l J 6 f r r ~ I I i 6 T T r T 6 U
6 T~ r T G l l l i r r si r 6 T T U u L L m . . @ ~ { b E m l l i l l J ~ E m l L l ~ l l J r r m
l l i 6 f f i L m ( Y ) E m [ D I I i @ l j t b C 8 U r T l J r r L L r l i J l I i @ l j t b ~ ! T so r r r l i J l l i r l i J
l l i 6 l T 1 m r r 6 U ~ L L L i L u U L f f i \ , l l i u S 1 I D l 6 l 5 1 q 6 l 5 1 6 l S 1 L u u f f i \ t b
l l i r r E m L l l J r T l D 6 1 T l m ~ t b C 8 u r r f f i $ 1 r T 1 I D 6 l T 1 m ~ t b 6 l J m ( Y ) E m [ D f f i
~ I D 6 T ~ G l 8 ' L i . J 1 l J ~ ~ 6 T m [ D ~ 6 f f i E m l L l E m l l J
l U r T ! J r r ~ { b u S l I P r T l l i 6 T T ~ l l i r r ~ I I i @ l j f f i si r . @ ! T I D ~ l L l r r l l i c F
G l ! R r 6 U 6 l J r r r i " a ; o T r 6 T m j D 00G \ { b r r ~ ~ G ) a ; r r 6 f f i
t . q . [ i i C 8 ~ m . . @ t . q . ~ u 5 m , I J i l l i r r r T C 8 L r r , u S I ( 8 6 1 ) r r C 8 so r r 6 l 5 1 1 i '
~ 6 U 6 I ) ~ 1 f l p 5 6 1 ) r l i J I D r r 6 l 5 1 m ~ ! T S O u E m L u S 1 m r T C 8 u r r m
C 8 [ D r r f f i 6 T ~ ! T r r l l i I D r r [ i i ~ ( Y ) E m [ D 6 T ~ r T U 4 f f i l l i @ l j t b C 8 u r r
! T r r L L r l i J I D @ l j t b u l l J m 6 1 T l f f i l l i r r ~ . . @ 6 l J r T l D si r 6 T 6 l J ! T r r 6 l J ~
' i l l 6 l J ! T r r 6 U I D r r [ i i ~ . @ u l J u S l f f i C 8 l 1 i r r 6 1 T l 6 l S 1 [ i i ~ ~ u u r r 6 U
= ~ 6 l S ' so U u L t . q . U U r r r T .
{bm~ G \ 8 ' r r [ i i ~ l L l f f i l l i si r u 5 ~ 6 f f i @ a ; E m 6 T T l l . j t b , q 6 l j
I D E m 6 m I l i E m 6 T T l l . j t b S O ! T l L l r r r T I l l J r r l l i U G l u r r \ p ] 1 l J 1 f l p 5 6 1 ) r l i J I D r r
~ ! T so r r r l i J l l i t b ( Y ) t . q . 6 l j G l so w ~ C 8 u r r ~ , 6 l J L f f i $ 1 I P f f i
9r 6 T T ~ ~ ~ & ; E m l f I D C 8 6 T T 6 T m I D J l b
{blLl~ G l so r r ! i ; { b [ l i r r L E m L l l . j t b l L l f f i l l i E m 6 T T l l . j t b ~ \ p ] u u ~
00G u r r I D l u 4 6 l J r r L i . J [ i i { b~ ! T ~ G l I f l l J [ i : > u r T L 6 U 6 I )
) 1 .C f ~L D 6 f r T ,
& l a I T iT f f iu T ,
u 5 1 f f i6 \ ) I T f f iem s f i1f f
~ 6 U 6 \ ) ~
l ( f i6 \ ) r h l a I T s f i1 6 f r T
~~5 u 6 I D L u S l 6 I T T r r
f f iU I T 6 f r T f f iQ J I T Q 9 a @ J
6 1 l ~a
a I T ~l @ 6 I D I T J
6 1l r r u l _ j a a w
f f iU I T ~I T L U h J a W
U W 6 I T T 6 I T l a a r r ~.
6 T m I D l t b I l J r r ! T r r 6 l J ~ 1 f l p 5 6 1 ) r l i J I D r r
~ ! T I J i f f i G l so r r 6 U 6 l J ~ C 8 u r r m [ D
00G \ { b r r ~ f f i 6 T m f f i
.@!i;{b~.
I f l r l i J I D 6 T T ~ ! T so U E m L u S 1 m
~ f f i $ 1 ! T u S l u 4 U u E m L C 8 u r r 6 U
G l so l l J [ i : > u f f i \ t b C 8 u r r ~ 6 l J L f f i
$ 1 I P f f i $ 1 @ l J si r 6 T T ~ u S II P r TI D si r
{ b r l i J I D si r 6 l l f f i \ I D E m 6 T T l l . j t b , G l so r r ~
~ f f i l l i E m 6 T T l l . j t b . 6 l 5 1 1 1 J r r u r r ! T r l i J
I D E m 6 T T l l . j t b , so [ i i E m ~ . @ L r l i J I D
sn er r u n o , I D 6 U @ $ r T I I 1 i E m 6 T T l l . j t b ,
6 l J 6 m f f i I D { b 6 l ) r l i J l l i E m 6 T T l l . j t b ,
~ 6 l J r T l I i @ l j E m L L U l L l ~ ~ 6 l J
l L l E m m I D @ l j t b I f n L @ j , E m j D l l J r r
L U U L f f i \ , . @ t . q . [ i i { b l l i L t . q . L f f i
l f n 6 T T l L l r r f f i l l i u u L f f i \ @ f l J i u u L 6 I ) l L l r r f f i l l i u u L L ~ 6 T ~ 6 l j
u S I 6 U 6 I ) r r l L l 6 U 6 l J r r I P f f i l f n t . q . 1 l J @ j , I P 6 U q [ i : > U L C 8 6 l J 6 f f i f f i \
G l l L l m [ D ' i l l G l { b r r E m 6 l ) C 8 [ l i r r f f i 6 T m f f i 6 f f i f f i \ .
' i l l t S i ! T C 8 { b so ~ ~ u G l u 6 f f i l l i si r { b r l i J l l i E m 6 T T f f i I D L [ i i ~
G l so 6 U @ l J t b ~ ~ C 8 u r r l i ; $ 1 r T 1 l U ! J r T @ l J t b ( ~ r T
# E m L l l . j L m ) l I i [ i : > u \ p ] f f i I D U U L r r l L l 6 U u r r ~ l I i r r U 4 ~ 6 m r T
6 l j L m 6 l J r r y ; > f f i l f n t . q . 1 l Jr { ; l E m 6 l ) u [ i : > ! ) 5 1 l l . j t b6 T m f f i ~ @ f i T
C 8 [ l i r r f f i 6 f f i f f i \ .
6 T m 6 O T l L t b . @ ~ ~ E m l l i l l J @ f i T C 8 [ l i r r f f i l I i si r ~ si r 6 T T m .
~ m r r 6 U ~ [ D W L t b G ) a ; r r 6 f f i f f i \ ~ . ~ ! : p
~ ! T ~ 6 U 6 l J r T ~ si r . @ E m 6 l J u [ i : > p S l 6 T 6 i . J ~ ~ f f i I I i E m [ D l l . j t b
G l l l i r r 6 f f i t . q . f f i $ 1 [ D r r r T l D si r . @ 6 U E m 6 l ) . 1 f l 6 l ) ~ ~ r r ! T 6 m r l i J
1 D C 8 6 T T r r f f i \ , ~ 6 l l r T I l i 6 T T r T 6 U ~ ~ m r r L l f l ~ E m l L l E m I l J
' 0
155
www.eelamview.com
156
( g ~ r T 6 1 1 1 6 D ~ ~ ~ U J 6 I D L [ i ; ~ L D r r 6 m 6 l . J r T l E
6 I D 6 T T U U f T l ] m : . t . q . ~ u S I ~ ~ ( g ~ ~ U J ~ ~ 6 I D 6 \ )
6 l . J r T ( g 6 l . J . t 5 i ! T u r r l E ! T m 1 9 9 3 L D r r ~ 1 3 @ 6 D
G i 6 l . J 6 1 T l u 5 l L L ~ ( ! 5 1 I f , 6 I D I E u 5 l 6 D ' L D 6 O I 1 ~ 6 l . J 6 T T r T
8o~If,Lb 1 f ( ! P 1 E ( g L D L b u m : . t . q . ! i J L b 1 E 6 D 6 1 1 1
< Q I , ~ r r ! T L D r r m @ J . < Q I , ~ ( g 6 l . J r T ( g u r r m ~ @ J .
I f Q P ~ r r U J 6 1 1 1 @ ~ 6 I D 6 \ ) I f , ~ ~ L b 6 I D L D ~ r T U
u ~ I f , L b G i I f U J u r r L @ I f , L b 1 E 6 D 6 1 1 1
1 E ! i J L b Q _ r T l 6 I D L D I f , L b @ 6 I D L u 5 l 6 D l P r r L b
6 T m ! l ) J ( g L D Q P ! T 6 O ' o T u r r L 6 I D L I f , 1 E ! i J t 5 i 1 f , 1 E
Q P U J 6 \ ) 6 1 1 1 6 D 6 I D 6 \ ) . @ ! T 6 O ' o T @ ( g L D 6 T L D @ J 1 f ( ! P
1 E ~ ~ m 6 l . J r r W 6 1 1 1 U J I f , I E ~ ~ ! i J @ m ( ! 5 1 U J
6 I D L D U J r r ~ 6 I D 6 l . J . ( g u r r L b i E 6 D 6 1 1 1 I L J L b @ 6 I D 6 m
[ i ; ~ ~ 6 l . J r r W 6 l j @ m ! l ) J 6 T L D ~ 6 l . J ! T 6 \ ) r r ! i J
! l ) J ~ ( g ~ 6 I D 6 l . J U J r r l E Q _ 6 T r 6 T T @ J . 6 T L D @ J( g u f T l ] r r
L L L b 1 E 6 D 6 1 1 1 I f , 1 E 6 l . J I f L D r r l E @ u u @ J
( g u r r 6 \ ) 1 E 6 D 6 1 1 1 I L J L b 6 T L D @ J ( g u r r ! T r r L L ~
~ ! i J I E r r u u ! T 6 m r r l E ! f , l ! i J 1 E ( g 6 l . J 6 O ' o T @ L b .
@ m ! l ) J ~ u S I ~ ~ ~ ~ 6 D 1 E 6 D 6 1 1 1 ~ ~ 6 I D ~ # ! T
l P 1 [ i ; ~ ! f , l 6 I D 6 \ ) u 5 l 6 D Q _ 6 T r 6 T T ~ . ~ u S l ~ r T l m
1 E 6 D G U 1 6 I D U J ~ ~ L L u S l L L 6 l . J 6 I D l E u S l 6 D ~p)
6 \ ) r 5 J l E r r ~ ! T 8 i L j ~ I f , I E ~ ~ ~ 6 l . J f f i l ~ ~ .
6 T ~ ~ 6 I D m ( g U J r r G i l P I f , I E t . q . I E 6 T r @ L r T U r r @
1 E 6 I D 6 T T 6 T ~ r T G i l E r r 6 O ' o T @ 6 T L D ~ L D r r 6 m 6 l . J r T
1 f ( ! P 1 E L b I E 6 D 6 1 1 1 6 I DU J 1 E ! i JI E ( g 6 l . J6 O ' o Tt . q .u S l
I f , f f i l ~ ~ . ~ L D ~ ~ r T 6 l . J ~ ~ m r r ) J L b ~ ~
6 I D L D u S l m r r ) J L b I E @ L b Q _ 6 I D ~ u t 5 i m r r ) J L b
1 E 6 D 6 1 1 11 E ! i J ! l ) J u G i u r r ~ ~ ( g ~ r T 6 l j l f , ~ U J r r
! T r r m r r ) J L b Q _ r T l U J I E r r 6 \ ) ~ ~ 6 D ~ 6 I D 6 l . J
l P 6 I D L G i U ! l ) J 6 l . J ~ 6 D 6 I D 6 \ ) . ( g ~ r T 6 l j l P 6 I D L
G i u ! l ) J L b I E r r 6 \ ) r 5 J I E 6 1 T l ) J L b ~ ! T I f U 6 I D L I E 6 T r
~ 6 I D L D ~ 6 I D U J I f , 6 I D 6 \ ) ~ ~ 6 1 1 1 @ f f i l m ~ m .
@ ~ ~ 6 I D m ~ 6 I D L I E 6 I D 6 T T I L J L b ~ r r 6 O ' o T t . q . ~
~ r r m 6 T L D ~ L D r r 6 m 6 l . J r T l E 6 T r ( g ~ r T 6 l j I E ( ! ] i I f ,
Q P I E L b G i l E r r @ 1 f , 1 E ( g 6 l . J 6 O ' o T t . q . u S l l f , f f i l ~ ~ .
@ j i ; ~ 8 o ( w ! f , l 6 I D 6 \ ) u S l 6 D 1 E 6 D 6 1 1 1 u G i u r r @ J ~
~ ! T r r ~ ! T I f r r ~ r r ! T 6 m ~ ! T ( g ~ r T 6 l j l f , f F L r r l E
Q P ~ 6 D ~ L 6 I D 6 l . J U J r rI E ~ u S l ~ ~ I f , I E 6 D 6 1 1 1 ( g L D L b
u m : . @ U C & u ! T 6 I D 6 l . J ~ ~ l P L r r ~ Q P t . q . ~
~ l f , f f i l i D ~ @ [ i ; ~ Q P U J ! i J ~ 6 I D U J l P r r m
L D m u I , ; ! , r T 6 l . J L D r r l Eu r r ! T r r L @ 6 l . J ~ L m @ ~
( g ~ r T 6 1 1 1 6 D ( g ~ r r ! i J ( ! 5 1 U J ( g ~ r T 8 o ~ G i u ! i J ~
~ 6 I D m ~ ~ L D r r 6 m 6 l . J r T l E ( ! ] i I f , L b 6 T m ~
6 l . J r r W ~ ~ I f , I E 6 I D 6 T T ~ G i ~ r T l 6 1 1 1 ~ ~ 1 f , G i l E r r 6 T r
f f i l ( g ~ m ' 6 T m ! l ) J l f o . ( ! 5 1 u S l [ i ; ~ r r r T .
- -
~ t . q . U U 6 I D L U J r r I E I f , G i l E r r 6 O ' o T L ~ ! T I f r r r 5 J 1 E Q P 6 I D ~ 6 I D U J ~ 6 l . J r T l E 6 T T r r 6 D
6 T 6 O ' o T ~ u U r r r T l f , l E Q P t . q . U J 6 1 1 1 6 D 6 I D 6 \ ) . l P r r L r r ( ! ] i L D m ~ < Q I , l f m r 5 J
l E ( ! ] i l D ~ ~ 6 I D m 6 1 1 1 L L D [ i ; ~ r T l u u ~ 6 1 1 1 I E ( ! ] i L b ~ 6 l . J r T l E ( ! ] i l f ,
( g u r r ~ L D r r m 6 I D 6 l . J ( g u r r 6 D ( g ~ r r m ! l ) J f f i l m ~ m .
8 i ~ [ i ; ~ ! T L b f f i l 6 I D L ~ ~ ~ 6 l S I [ i ; ~ ~ u S l W L D l f , l E c i l m u @ u r r ~ r r 6 T T
~ ~ , ~ ~ ~ 6 l . J r T ~ ~ ~ ~
~C & L D ~ U G i u r r ! l ) J U 6 I D U 1 L J L b 6 J ! i J I D J I i ; G a ; r r 6 T r 6 T T~ . ~
J : ! i r T L b ~ 1E6l.J m~ ~ G i l E r r 6 T r 6 T T~ U J ~ u r r r \ 1 U J
~80 1 f6 ID m 6 T m m G i 6 l . J m ~ 6 D ~ Q _ U J r T [ i ; ~ ~ ~ ~
~ 6 I D 6 \ ) O G l L D ~ ~ 6 l . J ~ 6 I D ~ Q _ 6 l . J r r l f , f f i l U J ( g ~ r r ~ ( g ~ ~ r r u S l 6 l S l [ i i ( g ~
~ u S l W ~ 6 I D 6 \ ) 6 I D L D ~ ~ 6 l . J Q P L b 6 l . J [ i ; ~ ~ . ~ u S l W ~ ~ 6 I D 6 \ ) 6 l . J r T l E ( ! ] i l f ,
~ ~ ~ ~ ~ ~ U J G i u r r ~ m
t 5 i 6 I D 6 m U L j I f , I E 6 I D 6 T T 6 1 1 1 L 8 o 8 1 f . J 1 E 6 T T ~ ~ 6 I D 6 \ ) 6 l . J r T~ L m 1 f o . ~ 6 \ ) r r I E
~ I E U 6 \ J ~ ~ . ~ a ; 6 i T @ I f r T ! T r T
f f i L b 61lI w u r r r r ~ ~ ~ C & u r r m p l 6 I D 6 l . J
~ m ~ r r l E ( g 6 l . J @ [ i ; ~ m . ~ 6 l . J r T l E 6 T r ~ 6 l . J r T l E ( ! ] i L ( g m ( g U J 6 l . J r r W [ i ;
~ r r r T l E 6 i r . ~ 6 l . I r T ~ L ( g m ( g U J l f ~ r T U J L b 1 f r r r T [ i ; ~ 1 f n L @ ~
f F @ U L _ r r r T l E 6 T r . ~ 6 l . J r T l E 6 T r @ f f i L b ! f , l 6 I D 6 \ ) u S l m Q _ r T l 6 I D L D u 5 l m r r 6 D
~ 6 l . J r T l E 6 T r ~ ~ U L j r T l 6 I D L D G i u ! i J ~ L D l f , l E c i l m Q P ~ ! i J ~ ! T ( g L D L b u r r L
t . q . ! i J l E r r m Q _ 6 m r T 6 l j ! f , l 6 I D 6 \ ) u S l ( g 6 \ ) @ [ i ; ~ r r r T l E 6 T r . ~ r 5 J I E 6 T T
~ ! T ~ U J 6 D su r r ~ l E c i l m u r r ~ r 5 J I E 6 1 T l 6 D L D r r m r 5 J G i I E L L 6 l . J 6 I D l E u S l 6 D
~l.f ~l~ ~ t . q . 6 I D L D I E 6 T r ( g u r r 6 D w u u t . q . [ i ; ~ , f f i l 6 I D L I f , L b
~ 6 O ' o T @ ~ @ [ l I I f , I E 6 I D 6 T T U G i u r r ! l ) J l f , f f i l 6 T @ I f , L b ~ u S l W ~ ! T ~ U J 6 D
6 l . J r T ~ - , l 1 m l P 6 I D L Q P 6 I D ~ u ~ ~ . 6 T m W J C & L D
~ 6 l . J r T l E 6 T r G i I f L i J ~ ~ l E u G i u r l 1 U J 6 1 1 1 L U J r 5 J I E 6 T r 6 T m m G i 6 l . J m ~ r r 6 D ,
G i l P U L J u S I ~ ~ G i l f r r ! i J G i u r r l P 1 6 l j I E 6 I D 6 T T ~ ( ! 5 1 U J ~ L b , ~ 1 E 6 T T ~
~ 6 I D 6 \ ) E 1 J r TI E ( ! ] i L m ~ u U [ i ; ~ r 5 J I E 6 I D 6 T T 80 G i I f L i J ~ G i l E r r 6 O ' o T L ~ L b ~ r r m
6 T ~ ~ 1 E r T ~ ~ ~ ( I J 6 I l b ~ L D f f i I E 6 i T
~ ( ! 5 1 6 l . J T r T l E 6 T r . ~ 6 l . J r T l E 6 T T r r 6 D G i I f L i J ~ G i l E r r 6 T r 6 T T u u @ L b ~ u u [ i ;
~ r i . J I E 6 T r 6 T @ J 6 l j L b 1 f 1 r i . J 1 E 6 T T ~~ 6 I D 6 \ ) 6 I D L D ~ ~ 6 l . J ~ ~ r r 6 D ~ ( g u r r @ J L b
G i I E 6 T T ! T ; t i l I f , I E U U L L D m : . L r r ~ 6 T m u 6 I D ~ I L J L b ~ 6 l . J r T l E 6 T r ~ 6 l . J r r r T l E 6 T r .
~ 1 E 6 T T ~ 1 E m ~ G i I f r r ! i J G i u ~ 6 T 6 l . l r T~
1 E 6 l . J m ~ ~ 6 D 6 T ~ ~ I f , G i l E r r 6 T r 6 T T 6 1 1 1 6 D 6 I D 6 \ ) 6 T m u ~ L b ~ U J ~ r r r T ~
~ L D r r m Q _ 6 O ' o T 6 I D L D U J r r L b . 6 T 6 O I 1 1 L b ~ 6 l . J r T l E 6 T r ~ r 5 J I E 6 T T ~
u U J m ! i J ~ ( W 8 o I f 1 Q P 6 I D ~ 6 I D U J u " i 6 O ' o T @ L b u " i 6 O ' o T @ L b G i ~ r r L r T [ i ; ~
G i l E r r 6 O ' i r ( g L @ [ i ; ~ r r r T l E 6 T r . ~ r 5 J I E 6 T T ~ ~ 6 I D 6 \ ) 6 l . J r T l E 6 I D 6 T T ~ 6 O ' o T
www.eelamview.com
6O )LD (]IlJITffi\ 6T~rT~~ [b1rn!l)J 6l5l6O )1J6lJlTffi LD 6O )jD [iJ~
G iffilT61!irr t.q.8;@ jili ~LD ~ LD 8;ffi61Tlrn ~rfl6O )LD ffi6O )6lT
Jl6lTuG iu!l)J6lJ~dl@ j ,J6lJrTffirn 6J~IT6lJ~ G iCFW IlJ
(]6lJ61!irrffi\tD 6TrnU (]~ G i~61Tl6lJ1Tffi6ljtD ,J6lJCFIJLD ITffi6ljtb
(]~6O )6lJuuffi\ili ~rnjD lT@ jili. ,J6lJrTffirn ,J6tl6lJlT!l)J G iCFW
~lTrTffi6lTIT?, ,J6lJrT ffirn ,J6tl6lJIT!l)J G iCFW ~lTrTffirn 6Trn
U ~dl@ j crrrrnW ffirn ~. ~, (]p;@ , LD 61!irr(g[_61)1T
(]U lTrnjD Cll6lJ!l)J u61) ili ~ LD 8;ffi@ !i8;ffilTffi ~6O )jD
G iCF6U 61)~ ~llJlTlJlTffi ,@ [iJ~lTrTffirn. ~rliJffirn LD 8;ffi
@ !i8;ffilTffi~ ~uSl!p ,J1J~1lJ6U 6lJIT~ffirn ,J6tl6lJIT!l)J
G iCFW 6lJlTrTffi6lTIT?, & jD ffi@ ju (]U IT6lJ~ 6TrnU 6O )~ ~
uci;a;tD 6l5lffi\Cll6lJrrtb. CFrnlT~U ~ G iCFIlJ6lJrT ~~rnlT6l5lrnlT6U
'W rT ~6lJom ~~6U 6O )ffiG ilJJrrU uu5lffi\iliut.q. (]a;L@ ci;G iffim ;IT
6lTU U LL (]U IT~ 1977ili ~61!irrffi\ G iulT~~Cll~rT~6616U
~u5l!p LD 8;ffi~Lu5l [iJ~ ~lTrliJffirn G iudl!l)J8;G iffilT61!irrL
~6O )om 6O )1lJLl..jili JlpSl ,JL8;ffiG i6lJITffi\8;ffiLD lTffi $!PU
U llJ.~@ tb .lTffi ~~ 6U T60)61)6lJ6O "l6lT~
~rliJffi6lT~ ffilT6U ffi@ !i8;ffi16O )LCllIlJ6O )6lJ~~6l5lLffi\, [5ITLIT
@ !iLD rnjD ~~661 [iJ~ t.S1rn6lJlTrliJffi1rnrT. ,@ uut.q.1i' G icrw
6lJ~rn (lJl61)tD ~uSl!p LD 8;ffi61Tlrn t.S11J ~[b1~~~6lJ~60)~
,@ 6U 61)1T~~IT 8;ffi1rnlTrTffirn. ,@ U ut.q.1i' G iCFIT6U 6lJ~rnlT6U
,J6lJrTa;6lr ~~ '(]U ffitD 6l1Lt.q.6U ' ~LD ~ LD 8;ffi@ !ici;a;lTffi
~IT crrr~6O )rn G icrw ~rrrTffirn 6Trn!l)J G icrIT6U 61)61516U 6O )61).
t5ljD @ j 6lJ[iJ~~ 1970ffi61Tl~tD ~u5l!p ib6l5lIJ6lJIT~(!ptD
,J6lJrTa;6lr G icrli..J~~ 6Trn~jD lT6U , ~rliJffi6lT6llrTffi6O )6lT
~61!irr6O )LD CllIlJITffi\ 6T~rT~~ [b1rn!l)J, '(]U lTrT 6TrnjD lT6U
(]U rrrT' 6Trn!l)J ,J6lJrTffi61TlLtD G iCFlTrnrn~ ~lTrn. ,@ ~
~lTrn (]6lJ~ut5lrn6O )6lT t.S1IJU lTffilJ@ ltD CFffiib6l5lIJ6lJIT~
ffi@ !i tD G iCFW ~ urliJffi~U U IT@ jtD . ,J6lJrTffirn .@ [iJ[b16O )61)U
urrL6O "lL CllLD dlG iffilT61!irrt.q.IJIT6151LLIT6iJ ~u5llPrT ffirn ,@ 1J61!irr
LIT[iJ~1J t5l1J6O )CFffi6lTlTffi LD Lffi\LD 6iJ61)ITLD 6iJ (!PrnjD lT[iJ~1J
t.S11J6O )CFffi6lTlTffi6ljili ~8;ffiU U Lt.q. U U lTrTffirn. ,J6lJrTffirn
(!PrnLj IfupSlllJ~ CllulT6iJ ,JLD rT[iJ~ U U rrrTffirn. ~6M lT6U
(]u~~ G ltn6ID 8'lJSl61)6U 61). ~ ,JLD rT~U rrrT
essir. (]LD 6O )CFuSl66l [iJ~ 6151@ tD 6T[iJ~~ ~61!irrffi\ ~@ ,lJ8;
@ jffi6O )6lTLl..jtD G iU IT!l)J8;ffi1 6Tffi\uu~dlffilTffi. ~u5l~lP
6l5l~6O )61)U Lj66la;6lr G icrw Ll..jtD 6T6iJ61)IT~IlJ6iJffi@ !iffi@ :,tD
6Trn 1fu(D !l)J 6JlrT 6Jd:>t.S16O )CF6lJIT 6Trn!l)J 1lJ1T(!9LD(]a;Lffi6U rrI.b.
,J6U 61), ,JU ut.q. ,J6iJ61). 6T~ [5L[iJ~~ 6TrnU ~ udlpSlllJ
~ ~61!irr6O )lD ~ IH furrrn ~ffi ~.
~rliJffi6lT (]~~1lJ 6lJ1T~ffi61Tl6iJ~61) ili, ~u5lW rT ~ ili
1fu!l)J6lJ~ CllU IT6U [5lTrn ~uSl~w 6l5lffi\~6O )61)U Lj661
ffi@ !i8; ~1J6lJlTrn6lJrnlT, [5lTrn ~u5l~lP 6l5lffi\~6O )61)U
Lj66lffi@ !i8;@ j ~~IJ6lJlTrn6lJ@ ltD ,J6U 61). 6T~lJlTrn6lJ@ l
LD 6iJ61). 6Trn8; ,J6tl6lJIT!l)J ,@ 8;ffi (]6lJ61!irrt.q.1lJ,J6lJ~1lJ
(!PtD ffil6O )LIlJIT~. ~uSl!p LD 8;ffirn ,@ rn 'W lJrliJffiLLU
uffi\6lJ~dl@ j ~6lTlTffiITLD 6U G iffi6lTIJ~~L@ lili U IT~ffirrU
LjL@ Jili 6lJ1T@ 6lJ~dlffilTrn ~uSlW IJ~ ,@ 61)L~IlJ~6O )~
~~rflU U 6lJrn [5lTrn. !& 61!irrLffilT61)LD lTffi~~rnU ~~Lrn
~[iJ~ G iffilT~tD ,@ tD LD ci;ffi6O )6lT~rflU U 6lIT
ffi@ !i8;@ jtD 6Trn~ ~~IJ6lj ffil6O )L8;@ jtD . 6TrnrnlT~tD ,
~, ~ ~g)2Jb 6Trn~ LD rTlD 6m Tffi1w
ffilT61) G iCFrnjD 6TLLD rn CFLD IJ8;G iffilTt.q.uSlrnlT~ili
,@ 61)rliJ6O )ffillJrT,J6U 61)IT~ (]6lJ!l)J 8161)IJIT~tD IfuL 6Tffi\8;
ffiU U LL ,@ [iJ[b16O )61)U U ITLLIT6U 6TrliJffi6O )6lT8; ffiL[iJ~
@ U ~ 6lJ LrliJffi6lTlTffi ~1Tci;ffi1 6lJ U 6lJrTffi6lTlTrn ~ Ii'C F
~llJrT[b16O )61) (]LD 61)IT61!irr6O )LD Ll..j6O )LIlJ ~rliJffi6lT6lJrTffi@ !i8;
@ jI.b, P6U T~ ~6U T~ ~6O"lLiJJ6lIT~
@ ~rnlT6U G i~61I16lj 6Jdluffi\G iLD rn [5lTrn [5iliLjffi1(]jD rn.
t.S11J Ii'CF6O )rnffi@ !i8;@ j ~u5l~lP 6151ffi\~6O )61)U Lj66lffiCll6lT
ffilTlJom tD 6Trn!l)J 6lJ1T~LU U ffi\ffi1rnjD ~. ,J6lJrTffirn
G i6lJW LD (]rn tSirr Ii'CF6O "lrnuSlrn 61516O )6lTG ljID G l6lT 6TrnW [5lTrn
6U T~. U 6U ffi61)1T~, u6U 66Irn, U 6U LD ~ [5lTLlTrn
~dl61)rliJffiIT6O )6lJ ~ ~rliJffi6lT G iU 6lT~~ [5ITLlTffi (]LD dl
G iffilTrn6lTU uffi\tD (!pllJdl~ ~lTrn ~61!irr6O )LD llJlTrn
t5lIJIi'CF6O )6M . @ ~ ~lTrn ~rliJffi6lT6lJIJ~ (][5IT8;ffiLD lTuSlrn
(@ 6O )~uSlLffi\ 6T6tl6151~ CF[iJ(]~ffi(!ptD ,@ 8;ffi(!Pt.q.IlJIT~)
~61lTI1lJ1Trn~u5l~W tD ~6O )LD U U 6O )~ 6151L (]6lJ!l)J LD lTdldlffi\
$160) L IlJ IT~. 6Trn@ J6O )LIlJ ,J61!irr60) LDIlJ ,!gJT6Uffi 61116U
~rnjD lTrn "~uSlW 8;@ j ffillJ[b1rTom llJtD " 6TrnjD ,!gJT66I6U
.@ [iJ~ ,Jt.q.U U 6O )L ~rfl6O )LD LD !l)J~~(]61) ~61)ffiG lLD rlil@ jtD
[56O )LG lU !l)JtD 6T61I1~6iJ 6O )ffillJlT6lT (!Pt.q.IlJIT~ @ j ~
G l6lJpSlIlJITLLU t.S1om 8;@ jffi@ !i8;@ j ffilTlJom tD 6Trn!l)J
[5lTrn IfupSlLl..jrn(]6lTrn. ~dl61)rliJffilT @ ~dl ~ G i6lJ61I1u
U 6O )LIlJITrn ~~lTlJom tD .
~llJffiIT~~~
CllU IT6U C F 8 ;~ 6lJlTw [iJ~~ (]6lJ!l)J ~rn!l)JuSl6U 6O )61).
~ G ltn61)IT~ ~!pu t5l~6lT
6l11ffi\6l118; tD ffilT61)ili 6lJ[iJ~ 6l11LL~. ~uSl!p LD 8;ffi61l1rn
~ ~~ 00 'G l[5ITffi@ :,'~. ~
a ; d Ju6O"l6M @ 6iJ6U rr~ G iLD li..J6O"llD . ~ 8L.uJU t.q. 6T6i.J6U TjD rr
u5l@ Jtb [5LU & iflullJ.Ll..jtb, ~~ ullJ.Ll..jI.b ~
G iLD W 6O )LD . [5lTrn 6T6O )~U U dlpSl8; 1fu!l)Jffi1rn(]jD rn
6TrnU 6O )~ ,JpSlllJlT~6lJrTffirn 6lJrn61lTl8;@ j1i' G iCFrn!l)J
~dl61)rliJffilT ,JIJCFlTrliJffi~~rn ~6tlG i6lJIT ~6O )L6O )1lJLl..jtD
G iurr~ ~ffi ~ 6Trnrn 6Trnrn
G iCFW iJJU U ffi\ffi1rnjD rn 6TrnU 6O )~Ll..jtD 6Trnrn 6Trnrn G icrw
IlJU U Lffi\8; G iffilT61!irrt.q. 8;ffi1rnjD rn 6TrnU 6O )~Ll..jtD (][5rfl6U
157
www.eelamview.com
158
o
1 9 9 1 a ; l T r T ~ d i I 6 I D a ; 9 t b [ ! ) 1 T 6 T r ~ u S 1 ~ W
l D f f i a ; 6 1 T 1 6 i r r [ ! ) 6 ) ) 6 i r r a ; 6 I D 6 ! T u G l u ~ 6 l J 6 I D ~
l D L @ G l l D G l [ ! ) 1 T f f i a ; l D l T a ; 6 l J r T l ~ ~ f f i G ' i a ; 1 T 6 O ' oT @
( ] ~ I T ! D ! l ) I 6 i f f i a ; u u L L ' ~ u S 1 ~ W a ; 1 T 6 l J s D
~ 6 I D l D ' t J S i 6 O T ~ G ' i 1 T 1 J . J ! D u l T @ a ; 6 T r ~ d i I a ; 1 T 1 J
I d , r T 6 l J l D l T a ; ~ u S 1 ~ W ~ G l ~ a ; ] I J . J ~ ~ 6 I D 6 ) ) 6 l J r T
G l 6 l J . t 5 l l J u l T a ; l J 6 i r r ~ 6 l J r T a ; 6 ! T l T s D ~ l J t b
t 5 l ~ ~ 6 I D 6 l J f f i a ; U u L L ~ . ~ u S 1 ~ W G l ~ a ; ]
I J . J ~ ~ 6 I D 6 ) ) 6 l J l J l T s D G l ~ I T ! D ! l ) I 6 i f f i a ; u u L L
. @ f f i a ; 1 T 6 l J s D ~ 6 I D l D ' ~ 6 l J r T l 6 i r r G l [ ! ) I J ~ U
G ' i U I T ! l ) I u t 5 l 6 i r r . $ ! p G ' i l T l J . J s D u @ $ l [ ! J ~ . . @ f f i
a ; 1 T 6 l J ! D ~ 6 I D l D t J S i 6 i r r G ' i 1 T 1 J . J ! D u l T @ a ; 6 T r u ! D ) l 5 1
~ u S 1 ~ W ~ G l ~ a ; ] I J . J ~ ~ 6 I D 6 ) ) 6 l J r T ~ 6 l J r T a ; 6 T r
a ; ~ ~ ~ G ' i ~ r T l 6 i f f i @ j t b ( l l U I T ~ "~uSl~
W f f i e r , 1 T 6 l J s D ~ 6 I D [ ! J t J S i 6 O T r T [ f > s D G ' i 6 ) ) I T @ f f i
e r , t b , G l [ f > r T 6 I D l D ,e r , 6 O ' oT m T l l J . J t b , e r , L @ U U I T @
G l U I T 6 i r r [ ! J ! r T l l J . J u 6 O ' oT 4 6 I D L I J . J 6 l J r T e r , 6 ! T I T e r ,
. @ U U l T r T e r , 6 T r . G ' i U I T ~ l D f f i a ; @ j f f i @ j f f '
G l I T 6 I D 6 l J G ' i 1 T 1 i J l J . . j t b l D 6 O T U U l T r f u @ j L m
1 T \ ! : p e r , ~ d i I f f i @ j t b 1T\!:per, ( l l l D t b U I T L @ f f i @ j t b
~ 6 I D w f f i t b l D f f i c r . 6 i T ~ 1 T 6 O ' oT L r T $ 6 I T I T I E 6 l j l b
e r , L 6 I D l D l J . J l T ! D ! l ) I 6 l J l T r T e r , 6 T r .or l D ~ U 6 O ' oT U I T L
~ ! D G J ! D [ ! J 6 l J 6 I D e r , t J S i s D l D f f i e r , G ' i 6 ! T I T @
~ 6 i r r 4 L J t b U 6 O ' oT 4 L J t b U W 6 l J l T r T
e r , 6 T r . 1T\!:per, 6 i G l I J I T ~ ! D l D f f ' G ' i l T l J . J s D e r , 6 T r
or 6 l J ! D ! l ) I L J t b I T t b U [ i ; ~ U U L I T ~ 6 l J r T a ; 6 ! T 1 T
e r , 6 \ j t b G l ~ l T u u ! D ! l ) I u S 1 [ i ; ~ 6 l J r T e r , 6 ! T 1 T e r , 6 \ j t b
24 l D m T I G l [ f > I J ( ! p t b u m T l l J . J l T ! D ! l ) I 6 l J l T r T e r , 6 T r .
~ u S 1 ~ W e r , 1 T 6 l J s D ~ 6 I D l D 6 I D I J . J U G ' i U I T ! l ) I ~
~ 6 l J 6 I D 1 J @ j ! D [ ! J r f u e r , 6 T r [ f > L [ i ; ~ ( ! P ~ [ i ; ~ t 5 l 6 i r r
) i J l D 6 l J I T 6 1 T 1 6 I D I J . J ~ ( g ~ L 4 u t 5 l ~ ~ ~ I f n L
~ s D I f ; \ ! l ) I ~ ~ 6 l J ~ ~ ~ 6 i r r ( ] [ f > I T I i ; e r , l D s D 6 ) ) .
@ j ) i J l D r f u e r , 6 T r I f ; \ e r , W I T ~ 6 l J I T ! l ) I ~ @ ~ ~ I i ;
! D ~ G ' i l T l J . J s D e r , 6 ! T ! D [ ! J I 1 T \ ! : p e r , ~ 6 I D ~ 1 i ;
U l T r Tl i ; s G l 6 l J 6 O ' oT @ t b . a ; ] p ) 6 ) ) r f u a ; I T 6 i 6 i r r ~ 6 I D = Q I T I J . J ) i J U L I T ~ I
t 5 l I J G l ~ I T ~ 6 I D ~ ~ 6 l J r T e r , 6 T r ~ r f u G l a ; a ; 1 T 6 O ' oT u l T r T a ; 6 T r . ~ ~
6 l J L r i . J a ; @ j f f i G l l D 6 ) ) I T a ; G l 6 l J a ; ] p ) 6 ) ) r f u a ; I T 6 i 6 i r r ~ 6 I D = ~ r f u @ j
G ' i l T I J . J P U L 6 i s D 6 I D 6 ) ) . G ' i I T s i l ~ U ~ I J . J I T a ; 6 i s D 6 I D 6 ) ) . ~ r f u $ 6 I T ~ ~ ~
. @ r r r r @ J 6 i l l U 6 I D L 6 I D I J . J i J . . j t b , G i u r r 6 & i D L J 6 I D L 6 I D I J . J l J . . j t b , ~
u 6 T r ~ l i ; l f n L r f u e r , 6 I D 6 ! T l J . . j t b , l D ~ ~ 6 l J l D 6 I D 6 O T e r , 6 I D 6 ! T l J . . j t b , ~ d i I l D 6 i r r
l D r f u a ; 6 I D6 ! Tl J . . jt b G li o~ io U 6 ) ) 6 l J ) i J 6 I Dl D l J . . jib G ' ia ; I T6 0 ' 0 T @ 6 T r 6 ! T I
t 5 l 1 J ( g ~ I T ~ 6 I D ~ ~ r f u a ; 1 T 6 O ' oT u l T r T a ; 6 T r .~ r f u 6 l J s D 6 ) ) 6 I D L D 6 I D U . . J U . j
~ 6 I D l D U U I T 6 O ' oT 6 I D l D 6 I D I J . J l J . . j t b a ; r r 6 i oT u r r i T a ; 6 T r . . @ 6 ) ) ( ~ w ~ d i I ~ t b , =W
6 1 5 1 ~ t b , 6 i 1 J 1 J . J ~ d i I ~ t b 4 1 J @ j t b d i I [ ! J 6 I D l D l J . J ) i J [ ! J ~ 1 J a ; ] l J . J s D 6 l J l T d i I
a ; 6 1 T I T ~ t b @ c ! p a ; 6 I D l D l J . J ~ L a ; ] 1 i ; G l e r , I T L U I T L L I T 6 ! T r T a ; 6 ! T I T ~ t b
I @ r f u e r , ) i J ! l ) I W U U l D l T e r , . @ f f i t b a ; ] r f u a ; 6 ! T ~ G ' i ~ ) i J $ l ) i J
. @ 6 l J ~ l D G J ) i J ! l ) I l D d i I G ' i 1 T 1 i J 1 J . J 6 ) ) l T t b .
;~ [ ! ) 1 T 6 T r 6 l J 6 I D 1 J a ; ] p ) 6 ) ) r f u a ; 1 T ~ I J I T U 6 I D L t J S i 6 O T l J l T s D ~ u S 1 ! p
t 5 l I J G l ~ I T ~ d i I 6 U ~ 6 l J I T I i ; e r , U U L @ 6 T r 6 ! T U @ U l J . J r f u e r , l J l D l T 6 O T ~ y 5 1
6 \ j f f ' I T I T ~ 6 I D 6 O T e r , 6 l J 6 O T ~ ~ f f i @ j r T l l J . J ~ . [ ! ) L U t 5 l 6 i r r U ~ . @ u G ' i U I T @ ~
5iTG 6 ? ? J T j, ST 5I Tl T J
: : ' \ _ - - : . 1 " ~ ' ; I _L I """; "_" _
o~r ' ' ZI I LUL' ",~I ~: : bI : : ' C' i ~Lig J -
6 ~6 " . } 1 1 6 ) t ": J ' i l I ~i c lJ J _~ t . c { 3 6 J i
J _) i r r G 6 i T H 5 m w l t ; i . ~ ~ 6 n l o0 1 c . T ! 6 1 ! C S G S 6 I 1
. . ' ~I ~()!'
6T6U[lI [lfi0TiI Q IJ IT { l 1 D 5 1 J c t ~ .
~ u S 1 ~ J l 6 i @ ~ 6 I D 6 ) ) U 4 6 1 5 1 e r , 6 1 T I m a ; L @ U U I T L ~ ~ 6 T r 6 ! T [ f > 1 T @ I T L
L U U l J ! . ~ 6 l J r T a ; 6 1 T ~ [ ! ) I T L I T I i ; a ; u u @ t b ( g U I T ~ , . @ ~ I ( ! p 6 i r r
G l 6 O T I T B - , $ l 1 J . JG ' i l D l T ~ ~ U U I T I i J 8 0 I T 6 I D 6 ) ) or @ l i ; t b .
or r f u a ; 6 T r l D l i ; e r , G l 6 ! T I T @ ( ~ u S 1 ! p l D f f i e r , @ j t b or t b l D f f i e r , G l 6 ! T ) ~ 6 l J r T
a ; 6 T r ~ J u 6 i ~ ~ 6 l J t b a ; @ 6 I D l D ~ m T I l J . J l T ~ L 4 G l 6 l J ~ 6 I D 6 O T 6 I D 1 J . J
~ 6 m r T [ i ; ~ , ~ ~ r T l f f i e r , ~ ~ m T I 6 i 6 U 6 ) ) I T ~ [ f > l T r f u a ; 6 T r ~ r f u @ j
G ' i l T 6 i r r ! l ) l ~ r f u @ j or 6 i r r G ' i 6 O T 6 i r r 6 O T I T l T d i l l i ; a ; u u L @ 6 T r 6 ! T 6 O T or 6 i r r U 6 I D ~
( g U I T I i J U U l T r T u u ~ ! D ~ 6 O ' oT 6 I D l D t J S i G l 6 ) ) ~ f f i e r , 6 I D l D G ' i a ; I T 6 T r 6 ! T
G l 6 l J r n . ( 5 W . ~ u S 1 ! p l D l i ; a ; 6 T r ~ . @ 6 i r r ~ ~ u@ G 1 ' D r r 6 I D 6 ))li;
a ; om t ) 6 C ! ) l J . J l J . . j t b G l U l T y 5 I 6 I D 6 l J l J . . j t b a ; ] P ) 6 ) ) r f u a ; I T G l l D ! D G ' ie r , 1 T6 T r6 1 TI Ti o s o
I T r T l l J . J i 6 O T G l [ f > I T I i ; a ; ~ G l ~ I T @ 1 J . J ~ l T r T ~ ~ ~ 6 O ' oT 6 I D l D I f ; \ 6 I D 6 ) ) 6 I D I J . J U
U l T r Tf f i ( ~ t b u L 4 i 9 J T 6 O ' oT L ~ G l ~ 6 I D 6 l J I J . J I T 6 O TI T r T 6 l J G l ~ 1 T ~ @ ~ ~ ~ 6 I D ~
a ; ] P ) 6 ) ) "i . J e r , I T W ~ G ' i a ; 1 T 6 O ' oT @ 6 l J t b G ' i U I T L @ 4 6 ) ) t b G ' i u l J . J r T [ i ; ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ u ~ ~
~ a ; 6 T r . ~ ~ ~ ~@ r f~
t 5lr r ~ or 6 O T ~ ~ ~ ~ r T l l i ; a ; ~ l T ~
. @ 6 O T ' Y @ f f i @ ) (!P 6 I D [ D ffi Q a ; 1 T 6 T r 6 I D ~ or d i l l T l Tz s ~ 6 ) ) a ; t b Q I T I J . J ! D
U L L @ J .
a ; p u 6 I D 6 O T e r , L [ i ; ~ U 6 O ' oT 4 L 6 i r r ~ I J . J ~ 6 1 T 6 \ j U I T I T r n l i J ( ] a ; I T @
~ 1 T J t b ~ 6 ) ) a ; t b a ; ] p ) 6 ) ) r f u a ; I T ' 6 i 6 O T l T 6 U( ' ~ 6 ) ) r f u a ; I T ' or 6 i r r l D G ' i l T I T 6 U
6 I D 6 ) ) , "a ; ] r f u e r , 6 ! T " or 6 i r r ! l ) l 6 l J 1 T a ; ] l J . . j r f u e r , 6 T r . ) ~ u S 1 w I i ; Q a ; d i I l J l T a ;
8 5 6 I D L . . . U ~ L @ 6 l l t b ~ 6 O T . @ 6 O T W 1 T @ j U 1 I L . . @ I i ;G i l D l T 6 T r
6 I D e r , f f i ~ or d i l l J l T a ; ~ 6 i J 6 l J I T ! l ) I G ' i 1 T 1 i J 1 J . J ~ ~ 6 l J p 5 1 5 l 5 1 L L ~ G J 6 i r r ?
www.eelamview.com
8i(D)lOitOlo gdiltOlQ)
I J ~ ! b l h J u r h l 8 i 6 i T 6 l J l D ( 8 U f f ~ [ l i f f l D I J l D f f ! b f f 6 O l 6 l J ! : 9 1 6 n J W 8 ) 6 I D L L J l 5 1 l C , l 8 ; & L 5 l 6 6 T [ 3 l 6 f r J Q J ~ 6 \ J 6 I D 6 U .
",
159
www.eelamview.com
160
www.eelamview.com
('f)
o
o
N
O J '
.o
E
Q)
>
o
Z
o
s:
C O
N
Q)

c
o
161
www.eelamview.com
162
www.eelamview.com
163
www.eelamview.com
164
www.eelamview.com
6I)Ji.Jrna;u51m (!PmrnlT6lr a;61I'ara;IT_u4a;@~m ~rn6l)6U1T(3Ul8jl1TG8jlrn!f6U rn!f6iJ G!f6U6iJG8'mWlLm ...
With Major General (Retd.) Tryggve Tellefsen, former President, Sri Lanka Monitoring Mission
(SLMM) on the 5th of March, 2003.
6I)r&J6IDa; a;mra;rr~u4!i;@6lll6Ur !!)6ID6I)6l.I1T(3LDB;l1T(Q)B;l6IJT!l"6U~(3!l"rr6Ur 4(Q)a;rr6iJL6lJL6Ur ...
With Major General (retd) Trond Furuhovde, President, Sri Lanka Monitoring Mission (SLMM).
165
www.eelamview.com
jDu5lW ~(8jDilw BnLLQ)l.DUr.l16m "(!!)L6Dr...
With Tamil National Alliance (TNA) MPs on tbe 20th of April, 2004.
:>
ilp)6llrt.Ja;rr QP6fu6'61h Qa;rrrt.J.$l!J6fu jDQ)6ll6ll1T ~. ! J 6lj,u ~1i;.$QPL 6Dr...
With Mr Rauff Hakeem, leaderofSri Lanka Muslim Congress (SLMC) on the 13th of April, aJ 02.
166
-_.-----_._- --~
www.eelamview.com
1D6ID6I)Wffi lDc,ffi6iT c!pm6liT~~ 1f>6ID6I)6)j1T ~.L5l.It'[i>~IJ~lt'ffilJ@)JLm ...
With Mr P.Chandrasekaran, leader,of the Upcountry People's Front (UPF) on the 20th of April, 2004.
<8LD6\)lDrrffirr6lillT lDc,ffim c!pm6liT6lMl~ 1f>6ID6I)6)j1T ~. lD~6liTrr ffi<86lillTIJ'@)JL6irr ...
With Mr Mano Ganeshan, leader, Western Province People's Front on the 20th of April, 2004.
167
www.eelamview.com
G !I>!!ilhroTTJi;~]I.:' tJl!J~!&I~ G rroU .CS$m T6\) G ~6iJrp)1 CS~TT6fuIfla; L6M ...
With Lt.Col. Henry Horstric, representative of the Netherlands.
G $IT@ L04 ~W !T G $6M 6ITlf; G U !T6ITTT6iG rCSLTT6ljL6M...
.;:. With Rev. Fr Kenneth Fernando, Bishop Colombo.
168
www.eelamview.com
6 l J 5 I ) r r 6 l l f m f f i u S 1 ~ t D 6 T t D L D r r 6 l J 6 T L L
( I j l L q . l 1 J r r ~ ~ l 1 J i J ~ ~ ~ 6 T r 6 T T 6 1 1 n -
U ! i J [ ! ) 1 6 T ~ 6 1 1 : ; ! i ! i J @ j @ U U L q . G ' i l 1 J r T
6 l l r r i l J U L j a . 4 l L L q . l 1 J f m U l 6 T 1 m a . @ j 6 T ~ n - U r r i J r r
: ; ! i i l } ! . ~ 6 l l T r r 6 l J @ 6 l J 6 1 1 r r w 6 T ( . I ! l i l } ! 6 1 1 ~ r n e _ y : l 5 l ) U l r r
6 l . I i l } J ~ 6 l J 6 O ) i J ~ r r G i 6 U T ~ u S 1 6 l J 6 T L L C B 6 l l r T ,
G ' i : ; ! i r r L C B 6 1 1 r r ( I j l L q . [ 5 : ; ! i i l } ! u ! i J [ ! ) 1 6 T 6 l l T a . @ j U G ' i u
U l 4 1 W l f c f l . @ 6 1 1 ! i J [ ! ) 1 f m l m 6 1 l l L ! ! i r n [ ! ) 1 f m l 1 J , t 5 l [ D n - ! ! i I 1 J U
f m U a . C f n L 6 T ~ n - u r r n - a . f f i r r : ; ! i ~ 6 1 1 a . @ j @ U U L q . l 1 J r r 6 1 1 i l } !
6 T U l i l } ! G ' i u ! ! i r n [ ! ) 1 f m l 1 J C B u i J r n f m u G ' i 1 J ' ~ ! 5 ~ ( I j l L q . [ 5
: ; ! i C B : ; ! i 6 T r n 4 1 [ D ~ W : ; ! i ~ t D 4 l L ( j ) \ 4 1 r n [ D i l } ! .
~ 6 l l T r r 6 \ ) 6 l l r r i l J U L j 4 l f m L ! 5 : ; ! i r r ~ t D 6 T : ; ! i f m 6 l l T , 6 T U U L q . G ' i I 1 J ( . I ! l
i l } ! 6 1 1 i l } ! ? 6 T @ i l } ! C B 6 1 1 r r n - f f i 6 T r ~ f m 6 l l T 6 1 1 C B U l ~ 6 1 1 f m i J ( I j l @ f m U l
I 1 J r r f f i ~ 6 m n - [ 5 ~ 6 1 1 n - f f i 6 T r 6 T r n [ D r r @ j U l r r ? 6 T [ 5 : ; ! i G ' i 6 1 1 r r : ; ! i ~ i l } ! 6 1 1 ~ ~ ! i J
@ j t D , 6 l l L q . 6 1 1 ~ ~ ! i J @ j t D , 6 l 5 l 6 T T a . f f i ~ ~ ! i J @ j t D , @ 5 I ) a . f f i 6 m ~ ~ ! i J @ j t D ~ 6 T r
6 T T u i ; f f i ( I j l L q . l 1 J r r : ; ! i U l 6 O l l : ; ! i n - u ! i J [ ! ) 1 6 T U U L q . G ' i I 1 J @ i l } ! 6 1 1 i l } ! ? 6 T [ 5 : ; ! i G ' i 6 1 1 r r
6 l l i J 5 I ) r r ! i J [ ! ) 1 r n ~ n - a . f f i U l r r l m f f i L L l t . J f f i 6 1 T 1 ~ t D 6 T [ 5 ~ G ' i 6 1 1 r r 6 T ~ n - u r r n - u
t 5 l ! i J @ j t D ' = f f i ~ ~ ! i J @ j t D C B : ; ! i r r 6 l J 6 1 l l f m l 1 J L l . . j t D6 T ~ r r l a . @ j 6 T u G ' i u r r @ i l } ! t D ~ ~ n -
I f c f l f m l 1 J L l . . j t D ! ! i G " f f i u a . @ j 6 T u G ' i u r r ( . l ! l i l } ! t D 6 l 5 l I 1 J U f m U L l . . j t D @ f m L 6 l 5 l L r r i l } !
t 5 l [ D u t 5 l a . 4 1 [ D 6 1 1 n - u ! i J [ ! ) 1 6 T 6 1 1 i J r r ~ t D 6 T @ : ; ! i ( I j l L q . L l . . j U l r r ? ~ f f i C B 6 1 1 6 T @ i l } ! 6 1 1 i l } !
6 T r n U i l } ! U I 1 J I m ! i J [ D ( I j l 1 1 J ! i J c f l : ; ! i r r r n . ~ u S 1 l t D 6 T ( . I ! l ~ ( I j l L q . l 1 J r r i l } ! 6 T r n U i l } !
; u ! i J [ ! ) 1 l 1 J r r 6 1 1 i l } ! 6 T @ : ; ! i ( I j l L q . 4 1 r n [ D C B : ; ! i 6 T r n U i l } ! ~ r r r n 6 T U l i l } ! G ' i 6 1 1 5 1 T l u u r r L r r f f i
' ~ ~ f m U l 4 1 r n [ D i l } ! . ~ C B : ; ! i C B 6 1 1 f m 6 T T @ 6 U 6 1 1 6 T T 6 1 l l ! i J @ j t D 6 1 l l I 1 J U Y , L ( j ) \ 4 1 [ D t 5 l i J u r r
\ f f i i J r n ~ C B : ; ! i C B 6 1 1 f m 6 T T 6 T [ 5 : ; ! i 6 T T 6 1 l l ! i J @ j f f i l t i l [ D r t . J 4 1 I J ' f f i U l 6 O l l : ; ! i n - f f i C B 6 T T r r ( j ) \ ,
\ C B u r r i J r r 6 1 T 1 f f i C B 6 T T r r ( j ) \ , ( I j l ~ C B l 1 J r r C B i J r r ( j ) \ , ! ! i G " f f i u n - f f i C B 6 T T r r ( j ) \ c f l [ 9 J t 5 l 6 T r f m 6 T T f f i
\ C B 6 T T r r ( j ) \ @ 1 1 J 6 l J U r r f f i ~ 6 1 1 n - f f i 6 T r : ; ! i 6 T r 6 1 T 1 u C B U r r f f i r r U l 6 l J u r r n - ~ i l } ! : ; ! i r n
IC B l m r r ( j ) \ ~ i J 6 1 1 f m 6 m ~ i l } ! ~ 6 1 1 n - f f i 6 T r U l 4 1 W l f c f l l 1 J f m L L l . . j t D 6 l l G " f f i 6 m ( l j l t D
; : ; ! i r r W 6 l . J 6 m n - l f c f l l 1 J f m L l 1 J r r U l ~ t D ~ C B : ; ! i C B 6 1 1 f m 6 T T ~ 6 1 1 n - f f i 6 T r : ; ! i r t . J f f i f m 6 T T
@ u G ' i u t D : ; ! i f m 5 l ) 6 1 1 r n 6 T 6 U 6 1 1 6 T T 6 l . J@ f i J t D U l ~ a . 4 1 r n [ D r r r n 6 T r n U : ; ! i r n
6 l l l t i l : ; ! i r t . J f f i 6 T r U l ~ U t 5 l f m 6 l l T ~ 6 m n - 4 l r n [ D 6 l l f m f f i u S 1 ~ t D G ' i u w 4 1 r n [ D
' \ ~ 6 T T 6 l 5 l I 1 J 6 \ ) . = a . f f i u r r l U l r r 6 m ~ ~ f m 6 l l T 6 T l . J U L q . 6 1 l l 6 T T a . @ j 6 1 1 i l } ! ? ~ 6 l l T r r 6 \ )
6 l 5 l 6 T T a . f f i ~ : ; ! i r r r n C B 6 1 1 G " f f i ( j ) \ G ' i U l r n U : ; ! i ! i J f f i r r f f i C B 6 1 1 @ r t . J C B f f i 6 T @ : ; ! i C B ! ! i r r l ( j ) \
4 l r n [ D i l } ! .
\ : . : . . : . . 6 T 1 m i l } ! 6 1 l l l 1 J u t 5 l f m 6 l l T , ~ 6 T r 6 T T ! 5 ~ 6 l J 4 l 6 T T n - [ 5 G ' i : ; ! i @ t D ~ l 1 J r r l l 1 J c f l [ 5
_ : ; ! i f m I m C B l 1 J r r L L ~ ~ f m l m G ' i u t b l : ; ! i ~ ~ r n y , r r l u t 5 l f m l m @ u G ' i u r r @ i l } !
u L L q . 1 1 J 6 I S 1 L ( I j l f m l m 4 1 r n C B [ D r n . f f i W f m U l l 1 J f m L [ 5 i l } ! ~ t . q . f m U l 6 l l r r W f m 6 1 1
JT6\_)U_J

' L J
' " , , "
' .
-' ~.' - ,
\.
' .,..
\.
169
www.eelamview.com
f f i L J . q _ 6 T @ U L j 6 l J C 8 ~ ~ ~ ~ @ 6 \ l L c F 1 I 1 J L D r r
L b " 6 T ~ [ D r r r T .
[ ! ) I U L j - c F l r 5 J f f i 5 T T f f i r r 6 l J 6 \ J i ! } J G I D [ D i J S l 6 M
! J r r 6 \ J I l J r r ~ . G u r r i ! } J @ r r 6 \ l f f i L b 6 T r T I ! ! ; i ! } J 1 f
C F r r L b u 6 \ l r r f f i f f i U U L L [ b l G I D 6 M 6 l j [ D r r 5 T T r r 6 M
~ 6 l I T I l L b [ D r r m ~ u S 1 ~ y : > f f i r r 6 l J i D i ! } J G I D [ D
i J S l 6 M r T ~ L D @ u i J S l i D c F 1 f f i G I D 5 T T ! ! ;G ~ r r L r 5 J f f i l
6 M r T 6 T ~ U @ @ r 5 J [ ! ) I u t S L ! ! ; ~ f f i f f i i ! } J .
1 993 ~ 6 l J 6 G 1 I T 1 1 9 @ 6 \ J ~ u 5 1 ~ y : > r 5 ~
@ G I D [ D i J S l ~ r 5 ~ l l J r r 5 T T r T C F L L 6 l J r r 5 T T r T ~ f f i l
C 8 1 1 J r r r T I ~ C F ! ! ; ~ I l J U t S 1 ! J L D r r 6 l m G I D 6 l J U 6 l J ! ! ;
~ 6 \ J ~ [ ! ) I 1 l J G C F r r i D G u r r ~ 6 U 1 6 \ J " C 8 u r r ! J r r
6 1 T 1 f f i m r 5 ~ l l J r r 5 T T r T f f i 5 T T r rf f i 6 l j L b C F L L 6 l J r r 5 T T r T
f f i 5 T T r rf f i 6 l j L b G u r r ! l ) J u G I D u q i D [ D r r 6 \ J ~ L D @
t S 1 ! J l f c F 1 G I D 6 M f f i G I D 5 T T C 8 [ D r T G I D L D l l J r r f f i~ ~ f f i l
C F r T i l l J r r 6 M c ! : p G I D [ D I . I S l 6 \ J r 5 ~ 6 l J y : > r 5 J r u n ' r f f i 6 i r
6 T 6 M 6 T L D @ L D f f i f f i m 6 T ~ r T u r r r T f f i f f i l [ D r r r T
f f i m . C 8 u r r ! J r r s I T i f f i m ~ .2....~6M~ [ ! ) I f f i
C 8 f f i r r @ ! l f f i f f i r r f f i ~ L D @ . 2 . . . . i J S l G I D ! J L L l L bi ! } J [ D f f i
f f i ! ! ; ~ l l J r r ! J r r f f i 6 l j m 5 T T @ 6 \ l L c F 1 l 1 J 6 l J r r ~ f f i m
6 T ~ U G I D ~ G u r r i ! } J L D f f i f f i m ~ [ ! ) I 6 l J r r r T f f i m .
6 T 6 M C 8 6 l J C 8 u r r ! J r r 6 1 T 1 f f i 5 T T r r f f i l l l J r 5 r 5 J f f i m r 5 ~
[ b l r T 6 l J r r f f i ! ! ; G I D ~ G u r r ! l ) J u C 8 u i D L b G u r r @ @
L D f f i f f i m L D f f i l ~ l f c F 1 I 1 J G I D L f f i l [ D r r r Tf f i m . L D f f i f f i
6 1 T 1 ~ 6 T~ r T U r r r T U L j f f i G I D 5 T T [ b l G I D [ D C 8 6 l J i D ! l ) J L b
6 l J G I Df f i i J S l 6 \ J r 5 r 5 J f f i s i r , C 8[ D r TG I DL DL L IL @ J L b
G u r r ! l ) J u 4 6 1 m r T 6 l j L @ ) J L b G C F I l J 6 \ l r r i D ! l ) J 6 1 l r T
f f i m 6 T 6 M [ D L b L j f f i l C 8 [ D ~ . f f i i D [ D @ G I D f f i L D 6 3i r r
~ 6 l j , a; 6 \ ) 6 \ l r r ~ . 2 . . . . 6 \ ) f f i 5 T T 6 l j6 T ~ a; 6 i T .
@ ) ! ; ~ . 2 . . . . 6 3i r r G I D L D i J S l ~ ~ L . q _ U U G I D L i J S l 6 \ J
r 5 r 5 J f f i m . 2 . . . . 6 \ l f f i ~ @ J U 6 l J ! ! ; ~ 6 l 5 1 ) ! ; @
[ b l G I D [ D l l J f f i f f i i D I D l f f i G f f i r r m 5 T T c ! : p 1 l J 6 \ l C 8 6 l J 6 3i r r
170
6 l J r r ~ . i 1 ~ C 8 [ D r r C 8 L D 6 T ~ U ~ G I D 6 M L D [ D ) ! ; @ c F l G I D ~ ) ! ; @ ; ! J ~ ) ! ; i ! } J
. 2 . . . . ~ r T l f f i 5 T T r r f f i t S 1 5 T T 6 l j 6 3i r r L ~ C 8 ~ c F 1 l 1 J @ 6 M ! ! ; ~ G I D 6 M 6 T 6 U 6 l J r r ! l ) J
~ 6 l J r T ~ @ r 5 J u ~ ! ! ; ~ 6 M r r r T ? ~ c ! : p f f i U U ~ ! ! ; ~ ~ ~ [ ! ) I G I D 6 I m ! ! ;
~ r r r T ? @ G I D 6 I m ) ! ; ~ G 6 l J r r ~ i D [ D 6 i : J u S 1 f f i f f i ~ ! J c F 1 l 1 J 6 i : J @ ! J r r ~ 6 l J ,
@ ! J r r C F ~ ) ! ; ~ ! J 6 l J ~ G I D L D [ b l G I D [ D ) ! ; ~ ~ 6 G 1 I T 1 1 1 J r r f f i f f i l ~ ~ G I D 6 M C F r T 6 l J
C 8 ~ C F c ! : p ~ [ D 6 l 5 1 C 8 6 \ l 6 T 6 U 6 l J r r ! l ) J c ! : p ~ 6 l I T I I D l ! ! ; ~ 6 M r r r T ? @ r 5 J ~ r r ~
6T6M~ 6 U 1 1 1 J u L j 6 U 1 r T 1 f f i l ~ [ D @ . ~ C 8 ~ c F 1 l 1 J @6M!!;~~ @ G I D 6 I m f f i
L b u 6 3i r r L j f f i C 8 5 T T 6 T L i J G I D L Dt S 1 r T 1 ! ! ; ~ 6 M . @ G I D [ D G [ D [ ! ) I C 8 1 1 J r r , G L D ~ U
u ~ [ D r r , ~ 6 U 1 L 6 l J ~ G I D L D C 8 1 1 J r r 6 T L i J G I D L D@ G I D 6 I m f f i f f i 6 U 1 6 i : J G I D 6 \ l .
L D r r [ D ,f f i t S 1 ! J C 8 ~ C F 6 l J r r ~ L b 6 T L b G I D L D U t S 1 r T 1 ! ! ; ~ 6 M . L D ~ L b 6 T L b G I D L D
L D r r i D [ [ I T 6 M r r ~ . ~ ~ ~6M? 1 970 a; s I T I 6 \ J ~ u S 1 y f i 1 ~
f f i G I D ~ . c ! : p L . q _ ) ! ; ~ f f i G I D ~ G I l J ~ [ D r r 6 M i ! } J . ~ u ~ ! ! ; ~ C 8 6 \ l , ~ r r l l J f f i ~
6 U 1 L ( E 1 L j 6 \ l L b G U l l J r T 6 l J C 8 ~ @ I D l ~ 6 l J ~ G I l J 6 M [ D r r 6 M i ! } J . ~ u S 1 y : > 6 M
6 T 6 M 1 f G C F r r 6 \ J 6 l J C 8 ~ @ ~ 6 l J r r 6 M @ . @ ) ! ; [ b l G I D 6 \ l r 5 L . q _ ! ! ; ~ ! i > ~ r r 6 i : J
6 T ~ 6 1 l r 6 l J r r f f i l i J S l f f i L b ? . 2 . . . . 6 \ l f f i l ~ ~ ~ ) ! ; @ u ~ f f i l [ D G L D r r ~ l l J r r f f i
~ u S 1 @ L b , ~ ~ ) ! ; i ! } J U ~ ~ [ D @ 6 M L D r r f f i ! ! ; ~ u S 1 ~ 6 M c ! : p L b ! B . [ D r r 6 l J r r 6 i : J
t S 1 ! Jf f i L 6 M U U ~ ! ! ; ~ u u ~ L b [ b l G I D 6 \ l
l l . J 6 i : J 6 \ l 6 l J r r C 8 ~ r r ~ [ ! ) I i J S l f f i L b .
@ f f i f f i L L ! ! ; ~ 6 i : J ~ r r ~ t S 1 ! J u r r f f i
! J ~ ~ 6 l J r T f f i s I T i ~ 6 l J G I D f f i [ b l f f i ~
f f i l ~ [ D @ . ~ 6 l J r T L D L ~ L D 6 i : J 6 \ l @ ~
@ J L b U 6 \ l r T I 6 M i ! } J L b 6 l J G I D f f i L L I L b
[ b l f f i ~ ) ! ; ~ i ! } J . ~ 6 M r r 6 \ J 6 l J ! J 6 \ l r r I D l
6 l J y : > r 5 J f f i l l l J 6 l J r r w u t S 1 G I D 6 M ~ 6 l J r T
~ 6 l J ! J r r 6 i : J L D L ~ L D [ b l G I D [ D C 8 6 l J i D [ D
C ! : I ) L . q _ ! i > ~ @ . q G I D 6 M C 8 1 1 J r r r T t S 1 ~
6 l J r r r f u f f i l l l J @ L b , U G I D y : > 1 l J [ b l G I D 6 \ l f f i
G C F ~ [ D i ! } J 6 l j L b , ~ ~ i D f f i f f i r r ! J
6 I m r 5 J f f i m C 8 ~ ~ 6 l J ~ 6 i : J @ ~ [ D 5 T T
6 l j L b f f i r r 6 \ l L b f f i ~ u u i ! } J 6 l j L b 6 T r u
6 l J 5 T T 6 l j [ D G I D f f i u t S 1 i D r T l l l J 6 U 1 L I l J L b .
@ ~ I D l t S 1 ! J u r r f f i ! J ~ ~ 6 l J r T f f i m
~ 6 M i ! } J u 6 G 1 I T 1 I : ! P 6 \ l L b ~ u S 1 ~ ~
C 8 ~ ~ ~ , ~ f f i L ~
C 8 f f i r r u u r r 6 M ~ 6 M i ! } J 6 U 1 ~ ~ G I D 6 \ l f f i
f f i r r f f i U 6 i : JC 86 l J I D l ~ 5 T Tr 5 J f f i s I T i 6 i : J
C 8 u r r l J r r ~ f f i l ~ [ D [ D 6 1 l 6 M C 8 ~ c F 1 l 1 J r 5 J f f i 6 1 T 1 ~ u 6 3i r r L j f f i m G u r r ~ ! i > ~
~ c ! : p ~ 6 M 6 G 1 I T 1 ~ 6 G 1 I T 1 1 1 J r r f f i f f i l 6 U 1 L L r r r T . ~ ~ r r 6 l J @ ~ 6 l J C 8 ~
~ u S 1 ~ C 8 ~ c F 1 l 1 J @ 6 M ! ! ; ~ G I D 6 M @ G I D 6 I m f f i f f i l [ D f f i r r f f i f f i l [ D L D r r G U L D
C F f f i t r u r r f f i l [ D ~ C 8 ~ C 8 6 l J G I D 5 T T ~ 6 l J C 8 ! J ~ ~ ~ . 2 . . . . 6 l J f f i c ! : p L D r r f f i l
6 U 1 L L r r r T . ~ G 6 l J r r 6 l J ! J 6 \ l r r i D [ ! ) I ~ L j ~ 1 l J u r T l L D r r 6 l m L b . ~ G I D 6 \ l
6 l J r T f f i o ; l r C 8 ~ c F 1 I 1 J U C 8 u r r ! J r r L L ! ! ; ~ G I D 6 M c ! : p ~ 6 M ~ ! ! ; ~ G I D L D u i D [ ! ) I
~ [ ! ) I ! i > ~ f f i f f i l ~ C 8 [ D r r L b . ~ 6 M r r 6 i : J @ ~ C 8 [ D r r ~ G I D 6 \ l 6 l J C 8 6 M C 8 ~ c F 1
1 l J ~ ~ ~ 6 l J L . q _ 6 l J L D r r f f i l ~ L L G I D ~ f f i f f i r r 6 3i r r f f i l ~ C 8 [ D r r L b . @ ~ 6 M r r C 8 6 \ l
~ 6 l J 6 D ! J C 8 ~ c F 1 l 1 J ~ ~ ~ ~ G I D 6 \ l 6 l J ~ 6 T ~ f f i l ~ C 8 [ D r r L b .
@ ~ i D f f i r r 6 M ~ 6 l J l J @ . 2 . . . . G I D y : > U G I D U , c F l ! i > ~ G I D 6 M G I D I l J , q i D u r r
~ f f i 6 I D 5 T T , ~ 6 l J G I D ! J . 2 . . . . i J S l G ! J 6 M L D ~ ! ! ; @ G C F l l J i D u L C 8 L r r r T c F l ! i >
. . ?
~ 1 l J ~ ~ G I D I l J , U L L i ! } J I l J G I D ! J 6 T 6 l J ! J r r i j J . ) J L D L D [ D f f i f f i c ! : p L . q _ L L l L D r r :
@ ~ ! l ) J t S 1 [ D [ D r r L ~ ~ [ ! ) I ( r T , ~ r T 6 l J 6 \ l r T 6 T 6 M 6 T 6 i : J C 8 6 \ l r r L b ~ 6 l J r r
c ! : p ~ ] 6 M u 6 G 1 I T 1 ! i > i ! } J ~ 6 l J G I D ! J f f i f f i r r 6 3i r r u C 8 ~ G u L b C 8 U G [ D 6 M
) 6 I D 6 t l 6 l J ( 8 6 m
( 8 ) 1 W l 6 i r r
6 1 J I . { ) 6 1 J l D I T 4 1 f i E h ~ L 6 I D ) 8 i
C D I T 6 d m f f i 1 6 i r r ( B W m o .
) 6 0 1 6 t l 6 l J 6 i r r
b l 6 " I T T & 1 6 6 1 a5 r o r n . b .
www.eelamview.com
[ b l G I D 6 l I T i b ~ l I l $ l @ t b [ b l G I D 6 l l C l l i f i r r m [ ! 5 1 . @ f f i $ l m ) ! J ~ .
. @ i f i ( D G f f i r r 6 l J [ T 6 l l r r ( D w f f i f f i r r [ T m r t b . @ ( l ! j f f i $ l m ) ! J ~ .
' l I l 6 O l 1 i f i t b i f i 6 1 T l r Tf f i f f i C l l 6 l J . r n r r f f i \ t b , l I l r r J L t b L 5 1 G I D W f f i f f i
C l l 6 l J . r n r r f f i \ t b ' 6 T m W Q P G I D 6 l I T [ ! ; i f i r u i b i f i f f i m f f i r r r T 6 \ )
i em i f f i 5 1 m l r ( ! P f f i 6 l J 6 l T r Tl f 5 1 f f i C l l f f i r r L U r r L t . q . m ~ t . q . U
u G I D L u S l 6 l l r r 6 l I T ~ . r n r r L r r m ~ t . q . G I D l I l I r ( ! p f f i f f i es n s o
f f i L L i b ~ C l l 6 l l C l l i f i r r m [ ! 5 1 w ~ t . q . G I D l I l i b i f i G I D 6 l T G I D W~ f f i f f i
6 T u u r r L L f f i 6 T u C l l u r r m C l l ) ! J r r r T ( ] i f i r r ( D [ ! 5 1 w C l l U f T l J r r L L i b ~ m
. @ m G I D ) ! J w G i f i r r L r T l f 5 1 w r r f f i ~ 6 l l r T f f i r r m r U U f f i \ $ l m ) ! J r r r T .
l I l 6 O l 1 ~ 6 l l ~ G I D 6 l l 6 l l [ T 6 l l r r ( D ~ . @ m G I D ) ! J w . @ G I D 6 m U
L j l f l r r f u $ l E i B ~ 6 l J C l l [ T .
6 T 6 l I T ~ ~ f f i \ i b i f i . @ l I l r r 6 l l W r u W U L j 6 T m 6 l I T G 6 l J m
) ! J r r 6 \ ) ~ 6 l J r T . @ ~ 6 l J G I D [ T f f i r r 6 l l Q P t b u w m u f f i \ i b ~ w
~ G I D 6 l I T i b ~ . @ [ T r r ~ 6 l J , ~ [ T 5 1 w 6 \ ) , . @ [ T r r @ i l i f i [ ! ; ~ [ T
~ i b ~ f f i 6 T r , ~ ~ Q P G I D ) ! J f f i 6 T r 6 T 6 \ ) 6 l l r r C l l l I l ~ 6 T r 6 l T L f f i
$ l w C l l u r r r T 1 w 6 \ ) 5 1 [ ! ; i f i G I D 6 l I T Q P G I D ) ! J G I D l I l u ( D [ ! 5 1 w ~ . 6 T r f u
$ l [ ! ; ~ . @ i b i f i G I D 6 l I T ~ ( D ) ! J 6 \ ) f f i G I D 6 l T L l . . j t b ~ 6 l J r T G U ( D
) ! J r r r T ? ~ ~ U L j I r E i B U U [ D W ' i i l W 6 l J ( D W . @ G I D L r u L r r ~
5 1 [ ! ; i f i G I D 6 l I T u S l 6 \ ) F f f f i \ U L t . q . ( l ! j f f i t b ~ 6 l J r T l I l 6 l I T ~ 6 l l f f i t b
u ( D [ ! 5 1 C l l w [ l J r r m G u r T 1 ~ t b r u w f f i $ l m C l l ) ! J m . ~ 6 l J r T l I l 6 l I T
6 T f f i J f f i k ~ ~ ~ . l ) g _ ) 6 I D 6 m
~ r D [ D r u l D 6 I D 6 T l l l . j t b ~ 6 1 J r r Q U r D [ D I T r r ?
~ 2J U L j a : 6 \ S l u u I D ! l l l 6 J l W 6 U r D ! l l l
@ } 6 I D L 6 f i 1 L I T J f f l [ b g , 6 I D 6 m u S 1 r u
F F f f i u L L q @ & @ J W ~ 6 U r r W 6m ~ 6 l l C l i W
u r D ! J ) l f f i w [ b r r 6 f f i Q u ! T l J w
6 f i 1 w & f f i 1 6 i r r ( 8 r o 6 U r .
~ 6 l l f f i i b ~ m U 6 \ ) ( ] 6 l J W i f i 6 l T r f u f f i c l l C l l 6 l l I r l I l f f i r r 6 l l i b ~ C l l 6 l l
u 6 \ ) C l l 6 l J W ~ [ T 5 1 w 6 \ ) C l l U r r [ T r r L L r f u f f i 6 T r , . @ l J r r ~ 6 l J U
C l l u r r r T es s i r , . @ [ T r r @ i l i f i [ ! ; ~ [ T I f G I r W [ D u r r f f i \ f f i 6 T r s r s o s o m o
i f i 6 O l 1 i b i f i 6 O l 1 w r r f f i [ b l f f i l P i b i f i u u f f i \ 6 l J i f i r r f f i [ l J r r m ~ m r r T
$ 1 m C l l ) ! J m . . @ i b i f i G I D f f i W ~ ~ ~ ( D L j i f i ~ ( D ) ! J 6 \ ) f f i 6 T r
G I D f f i 6 l J I J U G U ( D ) ! J 6 l J r T 6 T m W G l r r r 6 \ ) 6 l J G I D i f i r u L ~ 6 U 6 l J r r ( D
) ! J 6 \ ) f f i G I D 6 l T ~ 6 l J r T i f i 6 l I Tf f i 6 T r $ l 6 l T r T [ ! ; G i f i W G I D 6 l J f f i $ l m
) ! J r r r T 6 T m u C l l i f i G u r r i b i f i l I l r r 6 l I T ~ . . @ 6 U 6 l J r r ) ! J r r t b ~ 6 l J r T
G u l I l 6 O l 1 i f i [ T r r f f i 6 J G I D 6 l I T C l l w r r f f i i f i r r m C l l i f i r r ( D W
r u L f f i l f n L r r G i f i m U i f i ( D f f i r r f f i . @ W 6 \ ) L j 6 l J r r l P G I D 6 l J U C l l u ~
$ l m ) ! J r u i f i C l l l I l . @ m G 6 l I T r r . @ l I l r r 6 l l W r u w u L 5 1 ( D
r T 1 w 6 " l S 1 L w t b . . @ I f I r l I l [ b l G I D 6 l l G I D W U C l l u m r ~ 6 l J r T 1 L t b 6 T 6 U
6 l J 6 l T 6 l . j l I l 6 l I T i b ~ L t b ( ] 6 l J . r n r r f f i \ t b . . @ m G 6 l I T r r ~~Ir
u n o 6 T m 6 l I T G 6 l J m ) ! J r r 6 \ ) ~ 6 l J r T 1 L t b f f i r r m r u u f f i \ t b ~ u r r l J
l I l r r 6 l I T 6 T 6 1 T l G I D l I l .L 1 i 1 f f i Q P ~ r T [ ! ; i f i l I l 6 l I T [ b l G I D 6 l l G I D W L l . . j t b , L 1 i 1 f f i
. @ G I D 6 l T W l I l 6 l I T [ b l G I D 6 l l G I D W L l . . j t b I r l I l f f i r r 6 l l i b ~ ( ] 6 l l 6 j l 6 l J r T
G U W $ l m ) ! J r r r T 6 T m U ~ s n o t o r r s o [ b l G I D 6 l I T i b ~ t b U r r r T f f i f f i
Q P t . q . w r r i f i r u L W t b . 6 J G I D 6 l I T W L 5 1 ) ! J l I l 6 O l 1 i ! i ( l ! j f f i ~ 6 l J r T
L j f f i L f f i \ t b t m . i b 6 l J r T 1 f f i 6 1 T l 6 \ ) ~ L f f i f f i Q P t . q . w r r i f i 6 I D 6 l J . . @ r f u C l l f f i
i f i r r m ~ 6 l J r T 6 l J y 5 1 6 l J [ T 6 l l r r ( D w i b i f i r r W ~ m r r T i b ~ t b ~ r T 1 w
G I r W ~ l I l 6 O l 1 i f i f f i f f i r r f f i G 6 l J 6 1 T l u u f f i \ $ l m ) ! J ~ . l I l 6 O l 1 i f i
r T 1 G I D L l I l G I D ) ! J [ ! ; ~ f f i t b l I l r r G U ( l ! j t b ~ ) ! J G I D 6 l l ~ m r r T
6 l J ~ ~ i f i G I D 6 l I T G 6 l J 6 1 T l u u f f i \ i b ~ 6 l J ~ 6 T m u ~ i f i r r m ~ 6 l J r T
6 l J y 5 1 [ b l f f i l P 6 l J i f i r r f f i ~ m r r T $ l m C l l ) ! J m . [ l J 6 l 1 6 l I T ~ [ ! 5 1 6 l . j 6 l l f f i i b
~ m ~ ~ ~ ( D L j i f i l I l 6 O l 1 i f i u L 5 1 ) ! J r u w r r f f i ~ 6 l J G I D [ T [ l J r r m
~ m r r T $ l m C l l ) ! J m . ' ~ m G I D 6 l I T C l l w r b ~ [ ! 5 1 6 l J r r w 6 T m U r r r T
f f i 6 T r ' ~ 6 l J r T i f i m G I D 6 l I T C l l w i f i r r m ~ [ ! 5 1 [ ! ; ~ i f i m G I D 6 l I T C l l w
i f i r r m , i f i r r m [ l J t b L j $ l m ) ! J r r r T . ~ 6 l J r T ' . @ w ( D G I D f f i u S l L ( ] l I l r r ,
l I l 6 O l 1 i ! i 6 O l 1 L C l l l I l r r C l l i f i r r 6 \ ) r u G I D W 6 j l U L j f f i G f f i r r 6 T r 6 l T U
( ] u r r 6 l J ~ 6 \ ) G I D 6 l l ' 6 J G 6 l I T 6 O l 1 6 \ ) ~ 6 l J r T i f i 6 l I T ~ . @ m G I D ) ! J w
[ b l G I D 6 l l G I D W ~ G I D L 6 l J i f i ( D ' 6 T 6 l J f f i C l l l I l f f i L G I D l I l U U L L
6 l l r T ' ~ 6 \ ) 6 \ l r T . ~ 6 i J 6 l J r r ( ] ) ! J ~ 6 l l r T ~ 6 l J r r f f i f f i l w ~ ~ w
. @ m w ~ 6 l l $ l m f f i 6 l J 6 l I Ti b G I D i f i F f r Ti b ~ i f i L 1 i 1 y 5 1 6 l I T t bi f i G I D 6 l l
[ b l L 1 i 1 r T [ ! ; ~ i f i r r l P 6 l . j 1 f 5 1 f f i f f i 6 \ ) ~ f f i m W . @ 6 l I T l I l r r 6 l I T t b
G U ( D W 6 l J r r w 6 l J y 5 1 6 l J i b ~ f f i G f f i r r . r n r r t . q . u u G I D i f i [ l J r r t b
f f i r r . r n r r $ l m ( ] ) ! J r r t b . ~ i f i ( D f f i r r f f i ~ [ ! ; i f i U ( ] u r r [ T r r c l l f f i 6 T r
~ o o C l l w C l l i f i 5 1 w i b i f i G I D 6 l l 6 l J f f i G u [ l J m [ ! 5 1 f f i f f i L m
G I r ~ i b i f i f f i f f i L G I D l I l U U L t . q . f f i $ l m ) ! J ~ . 6 J G 6 l I T 6 O l 1 6 \ ) 6 j l 6 U
G 6 l J r r C l l u r r [ T r r c l l f f i 6 T r @ ] j t b l I l G I D ) ! J [ ! ; ~ f f i t b ~ r T 1 w
~ ( D ) ! J G I D 6 l l ~ 6 l J C l l 6 l I T r r ~ 6 l J C l l 6 l T r r ~ m r l J 6 l J y 5 1 6 l J i b i f i
171
www.eelamview.com
@ t D . ~ @ J U 6 l J t D ( l p 6 \ ) L D f T l D C & 6 l J i b r l i J I D 6 l T
[ b I m p : l [ f , ~ ~ [ ! 5 l m 6 l J u G 1 U [ i J W c 6 G 1 l D f T 6 l T 6 l T
6 \ ) f T t D . L D c 6 I D 6 1 T 1 m ~ 6 1 f I j f r T 6 l j l D m 6 l T U L j r T I
[ f , @ ~ 6 l J r T l D 6 1 T 1 m ( . I P ! J m r U f T @ l D m 6 l T c 6
I D m 6 l T [ f , @ ~ 6 l J r T l D ~ c 6 @ j i b ~ 6 l J ! J l r l i J @ j
6 l J m ~ ~ r l i J 1 D 6 l T I D L m L D W f T l D c 6 G 1 l D f T 6 l T 6 l T
C & 6 l J m r @ t D . C & [ D r T m L D W f T l D 6 l j t D ~ m r m L D
W f T l D 6 l j t D G 1 l F w [ i J u @ 6 l J ~ 6 i J U 6 \ ) a : 1 c 6 I D 6 i J
1 D 6 l T @ c 6 I D ~ ~ f T m G 1 I F W L L j t D . < Q ! , 6 O T f T 6 i J
6 T U C & U f T @ t D C & [ D r T m L D ~ 6 l J p : l f T @ I F ~ ~ W
~ ~ m 6 l J ~ L t 5 l 6 i J i b r l i J l D ~ t D ~ r l i J l D 6 l T @
I D L m L D m W 8 0 G 1 I F W W C & 6 l J m r @ t D . ~ ~ [ i J
I D f T 6 0 T ~ W ~ L L j t D @ O O 6 l j t D ~ r l i J l D 6 1 T 1 L t D
@ c 6 1 D C & 6 l J m r @ t D " 6 T m p : l f T r T .
1 9 9 3 m ~ 2 5 t D [ D f T 6 l T ~ u S l W ! J l I F L L c 6
1 D 6 i J ) J f T r T l L t 5 l 6 i J ~ u S l W ! J l C & ~ a : 1 w ~ ~ m 6 \ )
6 l J r T t . S l ! J U f T l D ! J m ~ 6 l J r T I D 6 l T ~ m ! J W f T W t D
C & U f T @ " ~ u S l W ! J l ~ ~ m l w ! J 8 i 6 T 6 f r r p : l
@ ~ C & [ I > f T M J [ D r r t D [ I > l D r i $ @ G 1 i D r r m r
1 4 c 6 $ l C & p : l f T t D . ~ [ f , ~ ~ ~ m l W ! J 8 i c 6 l D f T 6 O T
~ ~ 6 l l f T ! J r l i J C 6 m 6 l T [ D r r t D @ u C & U f T ~ [ f , ~
f f i L I 4 G 1 W @ U U C & 6 l J m r @ t D . i b ~ ~ @ m p : l
~!W [ b I r T 6 l J f T f f i @ w [ f , ~ ! J ~ ~ 6 i J ( . I P c 6 $ l W
u r l i J m l D 6 l J $ l c 6 @ j t D 6 j l [ b I W 6 l J 6 O T t D 6 T m
U ~ f T 6 i J @ u G 1 U f T @ ~ [ f , C & ~ @ ~ @ m p : l
I F t D U [ f , ~ L D f T f f i 6 T L D @ C & U f T ! J f T 6 1 T I f f i 6 l T f T $ l W
~ r l i J f f i ~ f f i 8 0 a : 1 p : l [ f , ~ u L t 5 I [ i J i f l ~ 6 1 T I c 6 I D U
u @ $ l p : l @ . 1 F ( l p I D [ b I r T 6 l J f T f f i ~ ~ 6 i J i b ~ ~
@ m p : l t . S l ! J ~ f T 6 O T L D f T 6 O T @ . C & [ D r T m L D , 6 j l @ c 6
f f i t D , f f i m r O O W t D , f f i L @ U U f T @ < Q ! , $ l w
U m r L j f f i m 6 l T c 6 G 1 l D f T m r L 6 l J r T l D C & 6 l T i b ~
u r T l U f T 6 \ ) 6 O T ~ m ~ c 6 m l D W f T 6 l T C & 6 l J m r @ t D .
1 72
~ p : l 6 i l r ~ 6 l J r T l L ( l l L D @ [ f , ~ @ .
l . C m l ~ @ j 6 \ ) ~ ~ [ i J C & 1 D t . S l ! J U f T f f i ! J m ( l p 6 \ ) t D G 1 l F f T 6 i J 6 \ ) U U @ t D
G 1 U l l ) . L D f T 6 O T t D u S l c 6 f f i ~ ! J i f l w 6 i J ~ 6 1 f I j f r T ~ @ m f f i m W @ f f i m p : l w
[ D 6 l 1 6 O T < Q ! , W 6 l J f T 6 l T r T < Q ! , W 6 l j f f i 6 1 T l 6 i J I D f T 6 1 f I j f ( . I P w 6 i J $ l m p : l f T r T f f i 6 l T .
L D m l ~ @ J c 6 @ j 6 l T C & 5 T T L D m p : l [ f , ~ c 6 @ j t D ~ r T l w < Q ! , c 6 I D ~ ~ p : l m 6 O T ,
< Q ! , [ i J p : l m 6 \ ) , L j ~ ~ f T l D ~ 6 \ ) m l D u U m L c 6 @ j t D < Q ! , [ i J p : l m 6 \ ) ~ 6 l J m
~ 6 m I T ! J f T ~ c 6 $ l m p : l f T m . ~ m ~ ~ 6 l J m ~ 6 1 f I j f r T [ f , ~ f T 6 i J ~ 6 l J m 6 O T
G 1 6 l J 6 U 6 \ ) 6 T 6 l J ! J f T ) J t D ( . I P I 4 W f T @ 6 T m $ l p : l C & u m r m L D m w t . S l ! J
U f T l D ~ r n < Q ! , W 6 l j 8 ' o . L < Q ! , W 6 l j f f i 6 1 T l r n 6 l J ~ w r n [ ! 5 l , C & U f T ! J f T L L 6 l J ~
[ b I m w [ b I t . S l ~ @ 6 l T 6 l T f T r T . @ @ [ b I 8 0 I F W L D f T f f i ~ [ ! 5 l 6 l ) 1 W 6 \ ) f T 6 l T r T
< Q ! , W b l . j c 6 @ j U t . S l r n G 1 6 O T f T I D f T 6 \ ) t D ( . I P ~ r n m L D U G 1 U f T 5 T T f T f f i
~ m L D w u C & U f T $ l p : l @ . 6 T 6 O T C & 6 l J ~ f T f f i @ r n w ~ 6 l J c 6 @ j ~ l D f T
m L D u : i l 6 i J @ c 6 I D , ~ 6 l J m ! J c 6 l D f T 6 1 f I j f , ~ 6 1 f I j f ! J 6 T t D L D c 6 1 D 6 l T~ m 6 \ )
W f T f f i C & L D f T @ $ l r n p : l r r r T f f i 6 l T . @ @ ' ~ r T l l F 6 O T t D ' G 1 u W t D f f i r r L a : 1 W 6 i J 6 \ ) .
~ 6 l J r T ( l p 6 \ ) t D u ! J 6 l j t D c & u ! J f T [ i J p : l 6 1 5 l f f i
c & u G 1 ! J f T 6 1 T I 6 l J L L ~ ~ r n l D ~ r T 6 l 1 5
i f l [ i J @ j L U @ 6 l J ~ m ~ f T c 6 f f i t D ~ t D
m L D L L j t D ~ L t 5 l r T U t . S l c 6 @ j t D 6 T m u
~ f f i G 1 6 l J 6 1 T 1 U U r r C & L@ @ . 6 T 6 O T C & 6 l J
~ f T r n @ r n m p : l w ! W [ i J p : l f T m r l 4 r n
6 l J ! J 6 \ ) f T [ i J [ ! 5 l r n 6 l ) 1 m 6 l T G 1 u f T 6 l T
~ 6 l J C & ! J < Q ! , $ l r n p : l f T r T .
6 j l 6 i . J G 1 6 l J f T ! W [ i J p : l f T m r l 4 ) J t D
~ 6 i . J 6 l J 6 i . J f f i f T 6 \ ) I D L L ~ ~ [ i J C & I D [ i J U
L D m l ~ 6 l ) 1 @ ~ m 6 \ ) m w ~ G 1 ~ f T L r T
QJ@ilfo$ L . . 6 1 . 1 I T : 4 \ t u j ! i o m , 6 \ ) 6 U r T
a ;m 6 1 T !!,>lflb ffimrffilm~6Trrrlb.
~~:'L6irrn
~ _w ~ m 6 \ ) ~Iii~~w ml!!i
~ 6 \ ) m W U.lIfSiluuf!>rrs; :!L!b~'
j i i si T @ } 6 l J j ! i I T I b ~ sm o su I i l l j i i L L j t D
~ f T r Tc 6 $ l r n C & p : l f T t D . < Q ! , 6 O T f T 6 i JC & ~ i f l
w ~ ~ m 6 \ ) 6 l J r T l r n f f i f T 6 \ ) f f i L L ~
~ m 6 O T C & [ D f T c 6 @ j t D C & U f T @6 T 6 O T c 6 @ j
~ m r m L D L t 5 l 6 i J 6 J [ i J U @ 6 l J @
@ L D f T 6 \ ) W 6 l ) 1 W U L j ~ ~ f T r n . [ D 6 l 1 6 O T C & U f T r T l w 6 i J 6 l J 5 T T r T [ f , ~ I D f T 6 \ )
I D L L ~ ~ C & 6 \ ) f f i ! J [ f , @ m p : l u C & U f T ! J f T 6 1 T 1 W f T l Du S l I D 5 a : 1 [ ! 5 l w ~oo
m w ~ G 1 ~ f T L r l i J $ l 6 O T f T r T . @ @ C & 6 l J U 6 \ ) ! W [ i J p : l f T m r @ c 6 f f i f T 6 \ ) t . S l r n
~ r l i J $ l w C & U f T ~ ~ . u m l u C & U f T r T f f i f T 6 \ ) f f i L L ~ @ 6 l J 6 U 6 \ ) ! J i f l r n
t . S l ! J f T [ f , ~ w ~ ~ m 6 \ ) m L D [ D f T L f T 6 O T @ [ f , ~ W f T C & 6 l J f T @ C & L D f T ~ 6 l j t D
~ 6 l J r - ( .