DRAF

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

PENDIDIKAN ISLAM
TAHUN SATU
2010

DOKUMEN STANDARD
KURIKULUM SEKOLAH RENDAH

MODUL TERAS ASAS

PENDIDIKAN ISLAM

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
2009

KANDUNGAN

Tajuk

Muka surat

1. Pendahuluan

1

2. Objektif

3

3. Fokus Mata Pelajaran

4

4. Organisasi Kandungan

5

5. Standard Kandungan dan Pembelajaran Pendidikan Islam

6

2

KURIKULUM STANDARD PENDIDIKAN ISLAM
SEKOLAH RENDAH
MATLAMAT
Matlamat Pendidikan Islam sekolah rendah adalah untuk menghasilkan insan yang berilmu, beriman, beramal soleh dan berakhlak mulia
dengan menjadikan al-Quran dan al-Sunnah sebagai panduan dalam kehidupan seharian supaya menjadi hamba Allah yang berjaya di
dunia dan di akhirat.

OBJEKTIF
Murid yang mengikuti pengajaran dan pembelajaran kurikulum standard Pendidikan Islam sekolah rendah berkebolehan untuk:
i. Membaca al-Quran dengan betul dan bertajwid serta mengamalkan pembacaannya dalam kehidupan seharian;
ii. Menghafaz surah-surah terpilih dari juzu’ amma untuk bacaan dalam solat dan ibadat harian;
iii. Memahami maksud beberapa surah yang dipelajari dan menghayati pengajarannya;
iv. Membaca dan memahami hadis-hadis terpilih serta menghayati pengajarannya;
v. Memahami dan meyakini asas-asas keimanan sebagai pegangan akidah dan benteng keagamaan;
vi. Memahami dan mengamalkan ibadat-ibadat asas fardu ‘ain dan fardu kifayah sebagai kewajipan umat Islam;
vii. Memahami dan mengambil iktibar daripada sirah Rasulullah s.a.w. bagi menanam rasa kecintaan kepada baginda;
viii. Memahami dan mengamalkan adab serta menghayati nilai-nilai akhlak dalam kehidupan seharian; dan
ix. Membaca dan menulis jawi serta mencintainya sebagai warisan budaya bangsa;

3

FOKUS
Kurikulum standard Pendidikan Islam sekolah rendah tahap satu memberi penekanan kepada kemahiran membaca al-Quran,
pemantapan asas-asas akidah, ibadah dan akhlak serta menjadikan sirah Rasulullah s.a.w. sebagai iktibar dalam kehidupan harian.
Kurikulum standard Pendidikan Islam sekolah rendah tahap dua memberi penekanan yang lebih mendalam kepada kemahiran
membaca al-Quran, pemantapan akidah, ibadah dan akhlak serta menjadikan sirah Rasulullah s.a.w. sebagai iktibar dalam kehidupan
harian. Bidang Hadis diperkenalkan pada tahap ini sebagai pendedahan awal kepada murid tentang hadis sebagi salah satu sumber
hukum dalam Islam.
Pada akhir pembelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah murid mampu memahami, mengamal dan menghayati tuntutan fardu ain dan
fardu kifayah.

ORGANISASI KANDUNGAN
Kurikulum Pendidikan Islam sekolah rendah dibangunkan dengan memberi penekanan pada standard kandungan dan standard
pembelajaran yang perlu diketahui dan boleh dilakukan oleh murid . Standard kandungan Pendidikan Islam Sekolah Rendah dibahagikan
kepada enam bidang iaitu:
Bidang al Quran
Bidang ini memberi tumpuan kepada membaca al-Quran dengan betul, fasih dan bertajwid, menghafaz dan memahami surah al-Fatihah
dan surah tertentu daripada juzu’ Amma serta menghayati pengajarannya.
Bidang Hadis
Bidang ini memberi tumpuan kepada memahami pengertian secara umum serta menghayati pengajarannya.

4

Bidang Akidah
Bidang ini memberi tumpuan kepada pembentukan akidah, sikap dan tanggungjawab terhadap Allah s.w.t, pemahaman akidah yang
sahih, pengaplikasian tuntutan akidah dalam kehidupan harian .

Bidang Ibadah
Bidang ini memberi tumpuan kepada pemahaman dan penghayatan peraturan ibadah yang ditentukan oleh Allah s.w.t. dan
melaksanakannya dalam kehidupan harian.
Bidang Sirah
Bidang ini memberi tumpuan kepada pemahaman dan sirah Rasulullah s.a.w, mengambil iktibar daripadanya serta mengaplikasikan
tuntutan sirah dalam kehidupan harian.

Bidang Adab
Bidang ini memberi tumpuan kepada penghayatan peraturan dan tatacara perhubungan manusia dengan Allah, manusia sesama
manusia dan manusia dengan alam sekitar.
Bidang Jawi
Bidang ini memberi tumpuan kepada pembacaan dan penulisan jawi serta mempelajari asas seni khat.

5

@
@ @1@æìçbm

âýg@åÔí†í†äÏ@æŠuýjàÏ@æa…@åËë†ãb×@…‰†än

@ @æŠuýjàÏ@…‰†än

@ @åËë†ãb×@…‰†än
‫@اﻟﻘﺮءان‬N1
@ @

@ @H@ð@MaI@mc…@ìmb@í‰biŠi@ÝšËìm@òîöbvç@ÒëŠy@„bj¾@æa…@pìjrß 1.1.1.1

@ @H@ðMaI@@@@ïqìi@âb@Ðàç@Íí@òîöbvç@ÒëŠy@ïqìi@aˆîi@Íí†äj¾@1.1.1.2
@ @.mc…@ìmb@í‰biŠi@Íí@ÎìjßbŠi@òîöbvç@ÒëŠy@„bj¾@1.1.2.1

@ @æõbbi@1.1
@òîöbvç@ÒëŠy@„bj¾@æa…@pìjrß@1.1.1
@ @@Nmc…@ìmb@í‰biŠi@ÝšËìm
@ÎìjßbŠi@òîöbvç@ÒëŠy@„bj¾@1.1.2

@ @@N†ß@æõbbi@a†äm@æa…@†ß@‫@ﺣﺮوف‬ïËë†ãbÌß@Íí@òàÜ×@„bj¾@1.1.2.2 @ @mc…@ìmb@í‰biŠi@òàÜ×@æa…
@ @NÕí†äîÏ@æa…@ÍväÏ@æõbbi@æa…@í‰bi@ðb™bjÜÏ@ïËë†ãbÌß@Íí@òàÜ×@„bj¾@1.1.3.1

@òía@æa…@òía@åËìmìÏL@òàÜ×@„bj¾@1.1.3

@ @Nåíìäm@æõbbi@ïËë†ãbÌß@Íí@òía@åËìmìÏ@æa…@òàÜ×@„bj¾1.1.3.2

@ðb™bjÜÏ@ïËë†ãbÌß@Íí@Õí†äîÏ

@ @NÍväÏ@æa…@Õí†äîÏ@æõbbi@ïËë†ãbÌß@Íí@òía@åËìmìÏ@æa…@òàÜ×@„bj¾@@1.1.3.3

@ @@Ní‰bi

@ @Nòä×b@áîß@æa…@òä×b@æìã@ïËë†ãbÌß@Íí@òía@åËìmìÏ@æa…@òàÜ×@„bj¾@1.1.3.4
@ @NéÜÔÜÓ@æõbbi@ïËë†ãbÌß@Íí@òía@åËìmìÏ@æa…@òàÜ×@„bj¾@1.1.3.5

6

@ @æŠuýjàÏ@…‰†än

@ @åËë†ãb×@…‰†än

@ @Nòä×b@۲ÒëŠy@æõbbi@ïËë†ãbÌß@Íí@òía@åËìmìÏ@æa…@òàÜ×@„bj¾@1.1.3.6
@ @Næõbbi@a…@…a@Ö†îm@Íí@ÑîÛa@ÒëŠy@ïËë†ãbÌß@Íí@òía@åËìmìÏ@æa…@òàÜ×@„bj¾@1.1.4.1
@ @Z@ÑÓë@æõbbi@ïËë†ãbÌß@Íí@òía@„bj¾@1.1.4.2
Næì؍@„bi…@‫@اﺧﲑ‬ÒëŠy •
N‫@ﺑﺮﺑﺎرﻳﺲ دوا دأﺗﺲ‬ÒëŠy •
@ @N‫@ﺗﺎء ﻣﺮﺑﻮﻃﺔ‬ÒëŠy •
@ @Nò׊y@aë…@éîjÛ@ÍväÏ@æõbbi@a†äm@ïËë†ãbÌß@Íí@òía@„bj¾@1.1.4.3
@ @Z@ïËë†ãbÌß@Íí@òía@„bj¾ 1.1.4.4
Nñ†‘@áîß@æa…@æìã •
Næõbbi@a…@…a@Ö†îm@æa…@æõbbi@a…@…a@Þa •
N†í†’mŠi@۲ÒëŠy •
Nl@ÒëŠy@@ì·Ši@òä×b@áîß •
NîÐîã@ëbma@@Ýjm@„bi…@Íí@a@òàÜ× •
NH@‰@I@æa…@H@Þ@I@NÒëŠy@ì·Ši@åíìäm@æa…@òä×b@æìã •
7

@òía@æa…@òía@åËìmìÏ@LòàÜ×@„bj¾@1.1.4
@ðb™bjÜÏ@ïËë†ãbÌß@Íí@Õí†äîÏ
@ @Na†äm@æa…@í‰bi

@ @æŠuýjàÏ@…‰†än
@ @@"

@ @åËë†ãb×@…‰†än

◌ّ ◌ۤ @@B@ñ†‘Ši@ÍnäîÜß@a†äm@†Ï@ò׊y@a@ÍväÏ@æõbbi

BNðB@æa…@B@ë@B@ÒëŠy@ì·Ši@åíìäm@ëbma@òä×b@æìã •
NB@l@B@ÒëŠy@ì·Ši@åíìäm@ëbma@òä×b@æìã •
،‫ ص‬،‫ ش‬،‫ س‬،‫ ز‬،‫ ذ‬،‫ د‬،‫ ج‬،‫ ث‬،‫ ت‬ÒëŠy@ì·Ši@åíìäm@ëbma@òä×b@æìã •
.‫ك‬،‫ق‬،‫ ف‬،‫ظ‬،‫ط‬،‫ض‬
NÑÓë@a†äm •
NìnämŠm@òàÜ×@†Ï@ÑÓë •
NòÈĐÔß@ÒëŠy •
@ @
@ @ZÞìni@åË…@pìØíaŠi@ñ‰ì@ÅÐzÌß@æa…@„bj¾
Nò¤bÐÛa@ñ‰ì •

1.2.1.1

@ @åÄÐy@æa…@æõbbi@@1.2
@ @ZpìØíŠi@۲ñ‰ì ÅÐzÌß@æa…@„bj¾@1.2.1

@N÷bäÛa@ñ‰ì •

Nò¤bÐÛa@ñ‰ì •

NÕÜÐÛa@ñ‰ì •

@N÷bäÛa@ñ‰ì •

8

@ @æŠuýjàÏ@…‰†än

@ @åËë†ãb×@…‰†än
@NÕÜÐÛa@ñ‰ì •

.‫• ﺳﻮرة اﻹﺧﻼص‬
NæaõŠÔÛa@۲òíc@ÅÐzÌß@a…@êìšËìMêìšË썊i 1.2.1.2

.‫• ﺳﻮرة اﻹﺧﻼص‬

NåÏë†îè×@æa…@ñý•@a…@‫@دﺣﻔﻆ‬Íí@ñ‰ì@åØÜàÈÌß@@1.2.1.3

@ @

@ @ñ†îÔÇ@@@N2
@ @N@æb¹a@æì×ë‰@´mŠÌÏ@å×bmbrß@ 2.1.1

@ @æb¹a@æì×ë‰@ïàè¾@@2.1

@ @@@Næb¹a@æì×ë‰@å×bmbrß@2.1.2
@ @@Næb¹a@æì×ë‰@†Ð×@æb¹aŠi@åŽ×@pìjrß@2.1.3
@ @

Næb¹a@æì×ë‰@ðõbíbŠÐ¾@Ö†îm@òjÓbÇ@pìjrß@2.1.4
@ @@N@a@†Ð×@æb¹aŠi@´mŠÌÏ@å×bmbrß@@@@2.2.1

@ @

Na@†Ð×@æb¹aŠi@ïàè¾@2.2

Na@抎j×@æa…@æ…ìuì×@Ínäm@ïÜÔÇ@æa…@ïÜÔã@ÝîÛ…@pìjrß@@2.2.2
@ @@Nâýg@æì×ë‰@´mŠÌÏ@å×bmbrß@2.3.1
@ @@âýg@æì×ë‰@å×bmbrß@@2.3.2
@ @@Nâýg@æì×ë‰@åË…@ÝàÇŠi@åŽ×@å×bmbrß@2.3.3
Nâýg@æì×ë‰@åË…@ÝàÇŠi@Ö†îm@òjÓbÇ@å×bmbrß
9

2.3.4

Nâýg@æì×ë‰@ïàè¾ 2.3

@ @æŠuýjàÏ@…‰†än

@ @åËë†ãb×@…‰†än

@ @@NÞìni@åË…@ñ…bè‘@òàÜ×@åØÄÐÜß

2.4.1

@ @@NÞìni@åË…@ñ…bè‘@òàÜ×@ÅÐzÌß

2.4.2

Nñ…bè‘@òàÜ×@´mŠÌÏ@å×bmbrß

2.4.3

Nñ…bè‘@òàÜ×@ïàè¾@2.4@

@ @ñ…bjÇ@.3
@ @NsßìØy@æa…@ïìŠi@´mŠÌÏ@å×bmbrß@3N1N1

@ @ïìŠi@ÒìŽãì×@ïàè¾@3.1@

@ @@NïìŠi@۲a‰b@åØía‰bärß@3N1N2
@ @@NïìŠi@ê†íõbÏ@pìjrß@3N1N3
NïìŠi@Ö†îm@òjÓbÇ@å×bmbrß@3N1N4
@ @.‫´@اﺳﺘﻨﺠﺎء‬mŠÌÏ@å×bmbrß@3N2N1
.‫@ﺑﺮاﺳﺘﻨﺠﺎء‬a‰b@å×bmbrß@3N2N2
@ @.‫ﺑﺮاﺳﺘﻨﺠﺎء‬۲‫@اﻟﺖ‬åØía‰bärß@3N2N3
.‫@ﺑﺮاﺳﺘﻨﺠﺎء‬åÌînäÐ×@å؎Üväß@3N2N4
.Ð܍@æa…@÷b@L@âìÜj@ouby ‫ ﻗﻀﺎء‬۲‫@ادب‬å×bmbrß@3N2N5

10

N‫´@اﺳﺘﻨﺠﺎء‬mŠÌÏ@ïàè¾ 3.2

@

@ @æŠuýjàÏ@…‰†än

@ @åËë†ãb×@…‰†än
@ @.‫´@وﺿﻮء‬mŠÌÏ@å×bmbrß@3N3N1

@ @N‫´@وﺿﻮء‬mŠÌÏ@ïàè¾@3.3

.‫وﺿﻮء‬Ši@æaìuìm@pìjrß@3N3N2

@ @

@ @Nsîm‰a@bmŠ@‫@وﺿﻮء‬òîã@ÅÐÛ@„bj¾@@3N3N3

@ @

.‫ اوروﺗﻦ‬pìØîÌß ‫@وﺿﻮء‬۲æì×ë‰@pìjrß@@3N3N4

@ @

.‫وﺿﻮء‬Ši@Ùîn×@êëŠØß@æa…@òä@۲a‰b׊Ï@pìjrß@@3N3N5

@ @

@ @NsnäMòä@bmŠŠi@bã‰ìÐ@åË… ‫وﺿﻮء‬Ši@a‰b@å×ì×ýß@@3N3N6

@ @

.‫ ﳑﺒﻄﻠﻜﻦ وﺿﻮء‬Íí@a‰b׊Ï@å×bmbrß@@3N3N2

@ @

Nìjía@æa…@Òbi@éÜj@@†àª@ã@åãë‰ìn×@éÜîŽÜ@å×bmbrß

4.1.1

N@†àª@ã@åãë‰ìn×@æõaìîàînŽíd×@å×bmbrß

4.1.2

@a†äî™bi@Ð܍@æa…@÷b@aìînŽíŠÏ@å׊a…Ši@@†àª@ã@´jä×@٢a†äm@å×bmbrß

4.1.3

ê.4

@@@@‫@ﳏﻤﺪ‬ã@åãë‰ìn×@éÜîŽÜ@ïàè¾@4.1
Na†äî™bi@´jä×@٢a†nã@æa…

Nå×çü…
Nsãõb™bväÏ@êìÐàîm@æa…@@†àª@ã@å×ììrß@Íí@bnîãaë@۲âbã@pìjrß

4.2.1

Næaìì@ìjía@éîÛëa@å×ìì…@@†àª@ã@۲kj@å×bmbrß@4.2.2
11

@ @@†àª@ã@æaììrÏ@é–îÓ@ïàè¾@4.2

@ @æŠuýjàÏ@…‰†än

@ @åËë†ãb×@…‰†än
@ @l…a@N5

@ @Zâìäîß@æa…@å×bß@l…a@pìjrß 5.1.1
@ @âìÜj •
@ @@@÷b •
@ @Ð܍ •
Nâìäîß@æa…@å×bß@l…a@åË…@ÝàÇŠi@åèîjÜ×@å×bmbrß@5.1.2

@æa…@å×bß@l…a@åØÜàÈÌß@æa…@ïàè¾@5.1
@ @Nâìäîß

@ @

Nâìäîß@æa…@å×bß@l…a@åØÜàÈÌß@5.1.3
@ @Nâìäîß@æa…@å×bß@Ð܍@æa…@âìÜj@õbÇ…@ÅÐzÌß@æa…@„bj¾@5.1.4
@ @NÒbi@ìjía@Ò…bçŠm@l…a@å×bmbrß 5.2.1

@Ò…bçŠm@l…a@åØÜàÈÌß@æa…@ïàè¾@@@5.2

@ @NÒbi@ìjía@Ò…bçŠm@l…a@åË…@ÝàÇŠi@åèîjÜ×@å×bmbrß 5.2.2

@ @NÒbi@ìjía

@ @NÒbi@ìjía@Ò…bçŠm@l…a@åË…@ÝàÇŠi@Ö†îm@òjÓbÇ@å×bmbrß

5.2.3

@ @NÒbi@ìjía@Ò…bçŠm@l…a@åØÜàÈÌß@5.2.4
@ @Nå×a‰@åË…@Þëõb™Ši@l…a@pìjrß@5.3.1 @åË…@Þëõb™Ši@l…a@åØÜàÈÌß@æa…@ïàè¾ 5.3
@ @Nå×a‰@åË…@Þëõb™Ši@l…a@åË…@ÝàÇŠi@åèîjÜ×@å×bmbrß 5.3.2
12

@ @Nå×a‰

@ @æŠuýjàÏ@…‰†än

@ @åËë†ãb×@…‰†än

@ @Nå×a‰@åË…@Þëõb™Ši@l…a@åË…@ÝàÇŠi@Ö†îm@òjÓbÇ@å×bmbrß@5.3.3
@ @Nå×a‰@åË…@@Þëõb™Ši@l…a@@åØÜàÈÌß@5.3.4

@ @N@ðbj@å×a‰@ïmb߉ìèÌß@5.3.5
@ @Në‰ì™@Ò…bçŠm@l…a@pìjrß 5.4.1
@ @Në‰ì™@Ò…bçŠm@l…a@åË…@ÝàÇŠi@åèîjÜ×@å×bmbrß 5.4.2

@Ò…bçŠm@l…a@åØÜàÈÌß@æa…@ïàè¾

5.4

@ @Në‰ì™

@ @@Në‰ì™@Ò…bçŠm@@l…a@åË…@ÝàÇŠi@Ö†îm@òjÓbÇ@å×bmbrß@ 5.4.3

@ @
@ @

@ @Në‰ì™@Ò…bçŠm@l…a@åØÜàÈÌß@@5.4N4

@ @

Në‰ì™@ïmb߉ìèÌß@@5.4N5

@ @
@ @

@ @ðëbuN@6
@ @

@NÞìni@åË…@ÝšËìm@ðëbu@٢ÒëŠy@îÛìäß@æa…@pìjrß@LÝäÌß@@@6.1.1 @ðëbu@RÒëŠy@îÛìäß@æa…@pìjrß@LÝäÌß@6.1

@ @NÞìni@åË…@Öìnäi@æa…@ïqìi@âb@Ðàç@Íí@٢ÒëŠy@å×aˆîj¾

6.1.2

@ @

13

NÝšËìm

@ @æŠuýjàÏ@…‰†än

@ @åËë†ãb×@…‰†än

@ @@NÞìni@åË…@Îìjßb…@éîÛìi@Ö†îm@æa…@Îìjßb…@éîÛìi@Íí@ðëbu@ÒëŠy@pìjrß@æa…@ÝäÌß 6.2.1
@ @NÞìni@åË…@Îìjßb…@éîÛìi@Ö†îm@æa…@Îìjßb…@éîÛìi@Íí@٢ÒëŠy@å×aˆîj¾ 6.2.2
@ @@NÞìni@åË…@åãìŽãì×@ÒëŠy@æa…@Ý×ëú@٢ ÒëŠy@ÝäÌß

6.3.1

@ @@NÞìni@åË…@ÚìiŠm@pb×@ì×ì@„bj¾

6.3.2

@ @@NÞìni@åË…@ÚìiŠm@pb×@ì×ì@îÛìäß

6.3.3

@٢ÒëŠy@îÛìäß@æa…@pìjrßL@ÝäÌß 6.2
@NÎìjßbŠi@ðëbu
@pb×@ì×ì@îÛìäß@æa…@„bj¾@L@ÝäÌß 6.3
NÚìiŠm

@ @NÞìni@åË…@ÚìiŠm@pb×@ì×ì@†Ï‰…@æõbmb׊Ï@bäîj¾ 6.3.4
@ @@NÞìni@åË…@ÚìiŠm@pb×@ì×ì@†Ï‰…@ê…ìß@æõbmb׊Ï@„bj¾ 6.4.1
@ @@NÞìni@åË…@ÚìiŠm@pb×@ì×ì@†Ï‰…@ê…ìß@æõbmb׊Ï@bäîj¾

6.4.2

@ê…ìß@æõbmb׊Ï@îÛìäß@æa…@bäîj¾L@„bj¾@6.4
NÚìiŠm@pb×@ì×ì@†Ï‰…

NÞìni@åË…@ÚìiŠm@pb×@ì×ì@†Ï‰…@ê…ìß@æõbmb׊Ï@îÛìäß 6.4.3
@ @@NÞìni@åË…@ÒìmìmŠm@pb×@ì×ì@ìmb@†Ï‰…@æõbmb׊Ï@„bj¾@æa…@ÝäÌß@6.5.1
@ @NÞìni@åË…@ÒìmìmŠm@pb×@ì×ì@ìmb@†Ï‰…@æõbmb׊Ï@îÛìäß 6.5.2
@ @@NÞìni@åË…@ÒìmìmŠm@pb×@ì×ì@aë…@†Ï‰…@æõbmb׊Ï@„bj¾@æa…@ÝäÌß

14

6.6.1

@†Ï‰…@æõbmb׊Ï@îÛìäß@æa…@„bj¾L@ÝäÌß 6.5
@NÒìmìmŠm@pb×@ì×ì@ìmb
@†Ï‰…@æõbmb׊Ï@îÛìäß@æa…@„bj¾@L@ÝäÌß@6.6

@ @æŠuýjàÏ@…‰†än

@ @åËë†ãb×@…‰†än

@ @NÞìni@åË…@ÒìmìmŠm@pb×@ì×ì@aë…@†Ï‰…@æõbmb׊Ï@îÛìäß

6.6.2

@ @@NÞìni@åË…@ÒìmìmŠm@æa…@ÚìiŠm@pb×@ì×ì@†Ï‰…@æõbmb׊Ï@„bj¾@æa…@ÝäÌß

6.7.1

@ @NÞìni@åË…@ÒìmìmŠm@æa…@ÚìiŠm@pb×@ì×ì@†Ï‰…@æõbmb׊Ï@îÛìäß 6.7.2

NÒìmìmŠm@pb×@ì×ì@aë…
@†Ï‰…@æõbmb׊Ï@îÛìäß@æa…@„bj¾LÝäÌß 6.7
NÒìmìmŠm@æa…@ÚìiŠm@pb×@ì×ì

@åË…@ÒìmìmŠm@æa…@ÚìiŠm@pb×@ì×ì@†Ï‰…@Êìà©@pb×@æa…@pb×@ðbØˉ@„bj¾@6.8.1 @@æa…@pb×@ðbØˉ@îÛìäß@æa…@bäîj¾@L„bj¾ 6.8
@ @@NÞìni
@åË…@ÒìmìmŠm@æa…@ÚìiŠm@pb×@ì×ì@†Ï‰…@Êìà©@pb×@æa…@pb×@ðbØˉ@bäîj¾

6.8.2

@æa…@ÚìiŠm@pb×@ì×ì@†Ï‰…@Êìà©@pb×
NÒìmìmŠm

@ @@NÞìni
@åË…@ÒìmìmŠm@æa…@ÚìiŠm@pb×@ì×ì@†Ï‰…@Êìà©@pb×@æa…@pb×@ðbØˉ@îÛìäß

6.8.3

NÞìni
@ @@NÞìni@åË…@Êìà©@pb×@æa…@pb×@ðbØˉ@ïËë†ãbÌß@Íí@ê…ìß@pbía@„bj¾@6.9.1
@ @@NÞìni@åË…@Êìà©@pb×@æa…@pb×@ðbØˉ@ïËë†ãbÌß@Íí@ê…ìß@pbía@bäîj¾@

6.9.2

@ NÞìni@åË…@Êìà©@pb×@æa…@pb×@ðbØˉ@ïËë†ãbÌß@Íí@ê…ìß@pbía@îÛìäß

6.9.3

15

@Íí@ê…ìß@pbía@îÛìäß@æa…@bäîj¾@L„bj¾ 6.9
NÊìà©@pb×@æa…@pb×@ðbØˉ@ïËë†ãbÌß

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful