ז ע ם י נ נ ר ה נ ו ו י ו ל

ך ט ב
י מ י ם י מ ח ר ה ת ו ח י ל ט ה ו ל ו ל א ב ע ש ת
ד ו ב כ ל ד ב א ג ה ח ה ק ח א ת ה ד ר א ח מ א ו ו ד א פ א ט י ל ש
ע ו ד י ו נ ל י כ ש י ד ח א ן מ מ י נ י י ד ה י ר ב ח מ ד י ב ה ל ש ח ה ק ד ח א ת ה ק ט ו ע ש י נ י נ ע ב
ר ו ע י כ מ ע מ י ש נ מ ה ש ת ש א ש י א י נ י נ ע ר ו ע י כ א ז מ י ר ב ד מ ה ש ר ד ג ב ג ר ה י ל א ו
ר ו ב ע י ל כ ל ת ו ע י ד ה ש י ת ו ד ע ה ב ר ה מ ם י ש נ ל ו ב י נ ש ה פ ו ל צ א א ו ה ר ד ג ב ל ק מ י ל ק ב ש
ו נ י נ ו ב א ד ל מ י ר ב ד ה א ו ה ש ק ט ו ע מ ה ב מ ה ת ו ר ו מ ח ת ו ר ו מ ח ב ש י ע ד ו י ר ב ד ה מ י ר מ ו א
מ א ש ר י י ו צ י ן י י ד ע ש א ל ר ב ע ל ע א ל ף א נ ת ש מ מ ש י ש ש ח ל ו ד ג ב ו ר ק ב ש ר ו ב ע י ו ח
ם ג ל ע ה ז
מ י ע ד ו י ו נ א ל צ א ש ד ב א ג ה א ט י ל ש מ י ר ב ד ה ם י ע ו ד י י כ ר ב כ ו ר י ע ה ו ל ז ע א ל ק ר
ר ו ק מ מ ד ח א א ל א ה מ כ מ ת ו ר ו ק מ
י א ד ו ב ע ו ד י ת כ ע מ ל א ט י ל ש ו מ כ ע ו ד י ש ו נ ל ר ב כ מ ש מ י נ ש ה ש ל ש י נ ק ז מ י נ ב ר
ן ו ד נ ו ל ו ח י כ ו ה י נ ו ל פ ל ת ו ד ו א מ י ר ב ד מ י ר ע ו כ מ ה ש ו ע ש ע ג ו נ ב ת ע י ג נ ל מ י ש נ ה מ ו ד כ ו
א ו ה ו ז א ל ב י ק ו י ל ע א ל ש ת ו ש ע ל ד ו ע
ו ת ל ב ק ל ש י נ ו ל פ א ל ה ו ש מ ו ל כ י כ ר ב כ ע ו ד י א ו ה ן ר ק ש ל ר ו מ ג ו מ כ ע ד ו י ש כ ע מ
א ט י ל ש י כ מ ג ל ע ן י נ ע ה ז ל ש ר ק ש ר ב כ ו ר י ע ה כ ע מ ל א ט י ל ש
י ל ו א ש י ה ז ב מ ו י ק א ר ק מ ה ל ש מ א י נ י ר a ב ץ ר ה ב מ i מ י נ י מ י ק ל ס
מ י ל י ה ת נ
ל ז ח ו ר מ א ת ב ש ב ג ל ן ו ע ב ת ו ל ב נ ה פ ת ו ר צ ת ו ב ר ת ו ר י ז ג ו ת ו ש ק ת ו ש ד ח ת מ י ר ו ח ב ו
י א נ ו ש ל א ר ש י ם י ת מ מ י מ ו ת י ת ו נ מ ל א ו ן י ק ע ו צ ן נ י א ו ן י נ ע נ ר מ א נ ש ו ה י ע ש י ט ל ע ן כ
ל ע ו י ר ו ח ב א ל ח מ ש י ה ת א ו ו י מ ת י ו י ת נ מ ל א ו ת א ו ו י ת ו נ מ ל א א ל מ ח ר י י כ ו ל כ ף נ ח
ע ר מ ו ל כ ו ה פ ר ב ד ה ל ב נ ל כ ב ת א ז א ל ב ש ו פ א ד ו ע ו ו ד י ה י ו ט נ י א מ ד ו ע ו ו ד י ה י ו ט נ ?
ר מ א י ב ר ן נ ח ר ב א ב ר ל כ ה ן י ע ד ו י ה ל כ ה מ ל ה ט נ כ נ ה פ ו ח ל א ל א ל כ ל ב נ מ ה ו י פ
ו ל י פ א ן י מ ת ו ח ו י ל ע ר ז ג ן י ד ל ש מ י ע ב ש ה נ ש ה ב ו ט ל - ן י כ פ ו ה ו י ל ע ה ע ר ל ר מ א ה ב ר
ר ב א ל י ש ר מ א ב ר א ד ט ח ל כ ל ב נ מ ה ת א ו י פ - ן י ק י מ ע מ ו ל מ נ ה י ג ר מ א נ ש י ל ש מ
ב כ ה ח ו ש ה ק מ ע י פ ת ו ר ז ב ר ן מ ח נ ר ב ק ח צ י ר מ א ף א ע מ ו ש ק ת ו ש ו ר מ א נ ש י ל ש מ
ב כ מ ו ע ז ה ל פ י מ ש כ ע
ה א ר נ כ ף א ש ה א ל ב ש ו ר מ א ח ז ל ל כ ש י ש ו ד י ב ת ו ח מ ל א ל ו ה ח י מ ט פ ת נ ן ו ע ב ו ר י ב ח
ן א כ ש י ן י ד ד ח ו י מ ל ש ע מ ו ש ק ת ו ש ו ו כ ו !I ', י ל ו א ו נ ע ג ו ה ז מ ג י מ ל ן י א ש ו ד י ב ת ו ח מ ל
י א ד ו ב ת ו נ כ ה ה ש ה פ י ט א ה ל ה ל ו ד ג ה ע י ר פ ה כ ע מ ל א ט י ל ש ק ו ט ע ל מ מ י נ י נ ע ב
מ י ר ח א מ ל ו א ן א כ ן ב ה ל א ו ש א ל ה ב ו י ח ת ל צ ה ו נ ר ו ד י א ד ו ב א ב י נ פ ל ת ל צ ה
ת ו ר ו ד ה
ה א ר נ כ ל צ א ש ד ב א ג ה א ט י ל ש ה י ה ה מ י ת ה מ ל ע נ מ ן ו א ג ה ל ו ד ג ה ן ר מ ח ר ג ה
י ק ס ב י נ ק א ט י ל ש ן ת י ל מ ב ת כ מ ק ו ז י ח ה פ י ס א ה י ו נ ל ן י א ה מ י ת ך י א ך י י ש י מ ש
ך ל כ ו ל מ ש ט י ט ב ה א ו צ ו ב ש ו י ח ר ז מ ב ח ו ו צ ו ם י ב ר ל א ל ש ו ש מ ת ש י ט נ ר ט נ י א ב
א ו ה ש כ ו מ צ ע ב ק ו ס ע מ י נ י נ ע ב ל נ ה ל ח ר ה ה מ ת א ן י א ה ז י כ מ א ת נ י ח ב ב ל ב ו ט
ץ ר ש ו ו ד י ב ע ו י ש ר ת י ש א ר ב ק ר פ ו כ ק ו ס פ ד ל ר י ז ח ה ה ז ה א ו ה ש כ ב כ ו ש ט ש ו פ
ו י פ ל ט ר מ ו ל ו א ר י נ א ש ר ו ה ט ך כ ו ל א מ י ל ז ו ג מ י ס מ ו ח ו מ י א ר מ ו מ מ צ ע מ י ר ש כ ל כ
מ י ע ב ר א ה נ ש ה י ה ו ש ע ד צ מ י ש נ ת ח ת מ ן ה י ל ע ב ה נ ע מ ו מ ת ו א ה י ה ש כ ן ב מ י ע ב ר א
ר מ א א ב א ן ב ם י ע ב ר א ה נ ש א ש נ ה ש א ף א י נ א ן כ
ד ו ע ו ו פ י ט ו ת ה ר ט י כ א צ י ל ו ק ק א ר ו ת ו נ ב ר ה מ ת ו ד ח א ת ה ד מ ו ת ח ל כ מ מ י נ י י ד ה
ל ל ו כ ו ת ו א י נ ו ל פ ה ש פ ח נ ו נ י כ ר ד ה ר ו ק ח נ ו ש ק ב ל ל כ מ ד ח א ד ח א ו מ ו י ב א ת ו ח י ל ט ד
ק ו ע ז ל ן נ ח ת ה ל ו ה ע ש י נ פ ל ה ח נ מ ו כ ו ר י ט ה ל ן ו ר ח ף א ל ע ת ו נ ו ס א ה ת ו א ר ו נ ה
ו ע ר י א ש ה פ ן ו ד נ ו ל ל ח ר ו נ י ק ל ש ת ו ק ל ת ט ה ב ל ש ע ב ש מ י כ ר ב א י ר א פ י ב ו ט ו ו נ ר י ע
ך י א ו מ י מ י ל ע מ ן י ע מ י ר ב ד מ מ י ש ר ו פ מ י ר ב ד ב ל ז ח ל נ ה י ר ו ח ב ו י א נ ו ש ל א ר ש י
ם י ת מ
ע ו ת ב ש ה נ ב ר ה ד ו ה י ה ו ה ב י ת י ה י מ ק ל א ו מ ש ד י א ת א א י ה ה א ת ת י א א ק ה ח ו ו צ
ה י מ ק א ל ו ה ו ה ח ג ש מ ה ב ר מ א ה י ל א ל ר ב ט ה י ל ר מ י ל ש מ א כ מ ט א ו נ ז א ת ק ע ז מ
ל ד מ ג א ו ה א ר ק י א ל ו ה נ ע י ר מ א ה י ל א נ נ י ש ך ש י ר ב ר י ר ק י א ש י ר ך י ש י ר ד י מ י מ ח ב
א ה ב י ת י ר מ א ב ק ו ע ב א ת י ב ן י ד כ ע ש י ו ד ו מ ל ל ר ב ד ה ש ר ו ט מ ב א ה ל ד י ב
מ י נ ב ר ה א ט י ל ש ה פ ג ב ג א ל ו ט ו ק ש י ד ע ק ל ת ס ת ש ה ע ר ה ת א ז ה מ ה י נ י ב מ מ ל ו כ
ם י צ ו ר א ל ש א ה י ל כ ב ה ז ו ח ל ו ל י ח ה ם י ש נ ה ת ו ר מ ו א ם א ש א ל ו ל ע פ י מ י נ ב ר ה
ק ל ת ס י ש י נ ו ל פ ו נ ר י ע מ ן ה ו כ ל י ה ר ט ש מ ל ן י א ו ם ו ש ק פ ס ש מ ה ש ה ר ט ו ב י ש ו י ו ת ו א
י פ כ ת צ ע מ י ח מ ו מ ה ם י ע ד ו י ה ב ו ט ב ם י נ י נ ע ו ל א
ך א ר ת ו מ ל א ו ה ש י ג ד ה ל י כ י א ד ו ב ה ב ו ט א י ה ם ג ד י ב ה ל ל ש ת ו ד ח א ת ה ר ב ד ה ש א ל
ר ח א ת י ד ע ם ט ר פ ת י ש א ה י ו ו ח ל ו ל י ח ה א ר ו נ
ר ש א ז י פ ל ו נ ת ש ק ב ד ב א ג ה ל א ט י ל ש א ו ה י ר ב ח ש ד י ב ה א ט י ל ש ו ו צ י ו ת ו א ל י נ ו ל פ
ק ל ת ס ה ל ן מ ר י ע ה ל ב י ם ו ש ו ח י א ר ל ל כ י ד כ ט ע מ ל ל ו ל י ח ה מ ש ה א ר ו נ ה ה י ה י ש ם א
ם ס ר פ ת י ר ב ד ה ו ח
ה ז ב ו ו נ א ב ל ע ם ו ת ח ה :
ב נ ב ת כ מ ה ה ז ה ה י ה מ ל ת ו א ר י נ י ע ו ם י ש ו ד ק ה ל ש ר מ ן ן ו א ג ה ל ו ד ג ה ר ם י י ח י ק ס ב י נ ק
ט י ל ש 11 א ר מ א ו ה ז ש ב ו ט ר ד ס ב ו
ק ת ע ה ב ת כ מ ה י ו צ מ ל ל כ י מ ע ג ו נ ש ו ל ם י ר ב ד נ ה 11 ל