Διαθέσιμοι RF αντάπτορες στο σσρτάρι μας

Εικόνα

Τύπος

SMA(male) to
SMA(male)

SMA(female) to
SMA(female)

SMA(male) to
SMA(female)

SMA(male) to
SMA(female) με
γωνία 90 μοιρών

Ποσότητα

SMA(female) to
BNC(male)

SMA(female) to
BNC(female)

SMA(male) to
BNC(female)

SMA(male) to
BNC(male)

SMA(female) to
N(female)

SMA(female) to
N(male)

SMA(male) to
N(female)

SMA(male) to
N(male)

SMA(female) to
PL(female)

SMA(female) to
PL(male)

SMA(male) to
PL(female)

SMA(male) to
PL(male)

BNC(female) to
BNC(female)

BNC(male) to
BNC(male)

BNC(female) to
BNC(male)

BNC(male) to
N(female)

BNC(female) to
N(female)

BNC(male) to
N(male)

BNC(female) to
N(male)

BNC(female) to
PL(female)

BNC(female) to
PL(male)

BNC(male) to
PL(female)

BNC(male) to
PL(male)

N(male) to N(male)

N(female) to
N(female)

N(female) to
N(male)

N(female) to
PL(female)

N(female) to
PL(male)

N(male) to
PL(female)

N(male) to PL(male)

PL(male) to PL(male)

PL(female) to
PL(female)

Σημείωση: Υπάρτοσν παραλλαγές ασηών, όπως και γωνιακοί, ηαύ,
ηάπες καθώς και μερικοί άλλοι ηύποι. Χονηρικά, ηα βύζμαηα ηύποσ
SMA και BNC ηα ζσνανηούμε ζε θορηηούς πομποδέκηες, ηα ηύποσ PL
ζε mobile/βάζεως μέτρι και ηα VHF και ηα Ν από εκεί και πάνω.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful