ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Περίγραμμα πολιτικής πρότασης
Ένα καινοτόμο Σύνταγμα που προδιαγράφει λιτό και αποτελεσματικό
Κράτος, με προσωποπαγείς θέσεις εκτελεστικών οργάνων εκλεγόμενων
άμεσα, υπό συστηματικό δημοκρατικό έλεγχο ουσίας, και με
ενσωματωμένο πάγιο, δίκαιο, διαφανές, αυτοματοποιημένο και εκ
κατασκευής αναπτυξιακό φορολογικό σύστημα.
Πυρήνας είναι η αυτοδιοικούμενη Τοπική Αυτοδιοίκηση και ανώτατο
όργανο η Αμφικτιονία των Δήμων. Ο Πρόεδρος της Αμφικτιονίας είναι ο
Ανώτατος ¨Άρχων και ρυθμιστής του πολιτεύματος.
Η Αμφικτιονία ψηφίζει με ΝΑΙ/ΟΧΙ τους νόμους που προετοιμάζει η
Κυβέρνηση. Η ψήφος του κάθε Δημάρχου έχει βάρος όσο ο αριθμός των
πολιτών του οικείου Δήμου. Η ψηφοφορία επί των Νόμων γίνεται
ηλεκτρονικά.
Η Αμφικτιονία συνεδριάζει τακτικά μία φορά το χρόνο για την έγκριση
των πεπραγμένων της Κυβέρνησης και την ψήφιση του Κρατικού
Προϋπολογισμού. Εκτάκτως συνεδριάζει όταν αναλαμβάνει νέος
Κυβερνήτης ή Υπουργός, ή όταν προκύψει σπουδαίο θέμα.
Το 11μελές Εθνικό Συμβούλιο Τοπικής Αυτοδιοίκησης μεριμνά για το
συντονισμό των Δήμων και την ανάπτυξη και εξέλιξη της δράσης τους.
Ο Δήμος διοικείται από το Δήμαρχο, που εκλέγεται με άμεση γενική
ψηφοφορία, μαζί με τον αναπληρωτή και βοηθό του Αντιδήμαρχο. Η
θητεία τους είναι πενταετής, αλλά με δημοψήφισμα μπορεί είτε να
ανακληθεί είτε να παραταθεί για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, σε
συνάρτηση με στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης ή άλλο στόχο.
Ανεξάρτητα από το δίδυμο Δήμαρχος-Αντιδήμαρχος εκλέγεται ανά
τετραετία το Δημοτικό Συμβούλιο, με απλή αναλογική. Το Δ.Σ. ελέγχει το
Δήμαρχο και τις υπηρεσίες του Δήμου, υποστηρίζει συμβουλευτικά το
Δήμαρχο και προετοιμάζει τις εμπεριστατωμένες προτάσεις για
αποφάσεις των Δημοτών με δημοψήφισμα.

Σε κάθε περίπτωση ψηφοφορίας για πολιτική απόφαση ή Νόμο, το
αντίστοιχο Συμβούλιο προετοιμάζει επισταμένως ολοκληρωμένη
πρόταση, συνοδευόμενη από εμπεριστατωμένη αιτιολογική έκθεση.
Αντίστοιχα διαμορφώνονται και οι τυχόν εναλλακτικές προτάσεις,
αντιμετωπιζόμενες ισότιμα.
Πριν την τελική διαμόρφωση των προτάσεων προηγείται δημόσια
διαβούλευση, που – όπως και η εν γένει λειτουργία των Συμβουλίων –
γίνεται επί της ουσίας και σε πνεύμα συγκατάβασης.
Τα δημοψηφίσματα και οι εκλογές εν γένει γίνονται ηλεκτρονικά και ο
κάθε ψηφοφόρος μπορεί να ψηφίσει στους ειδικούς δημοτικούς χώρους
σε όποιο σημείο της Επικράτειας βρίσκεται την ημέρα της ψηφοφορίας.
Το φορολογικό σύστημα βασίζεται στη φορολόγηση των περιουσιακών
στοιχείων (ακίνητα, μεταφορικά μέσα, επιχειρήσεις) και οι φόροι
ανταποκρίνονται στην εν γένει κρατική μέριμνα για την
εκμεταλλευσιμότητα και ασφάλεια της περιουσίας.
Πυλώνας του συστήματος είναι το καινοτόμο διαφανές ηλεκτρονικό
σύστημα ρεαλιστικής αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων, με δήλωση
του δικαιούχου που τον δεσμεύει σε κάθε περίπτωση.
Ειδικά ο φόρος διαβίωσης οικογένειας επιβάλλεται πέραν της ελάχιστης
περιουσίας διαβίωσης της οικογένειας του φορολογούμενου, που
καθορίζεται με ειδικά κοινωνικά κριτήρια βάσει θεσμοθετημένου
μοντέλου. Τα περιουσιακά στοιχεία των αναγνωρισμένων νομικών
προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που χρησιμοποιούνται για την
εκπλήρωση του σκοπού τους, είναι αφορολόγητα.
Συμπληρωματικά προβλέπονται μόνο Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης
(Ε.Φ.Κ.) λόγω επιβάρυνσης της υγείας, του περιβάλλοντος και των
φυσικών διαθεσίμων, καθώς και πολυτελείας. Οι φόροι διατίθενται
ανταποδοτικά για την προστασία της υγείας, του περιβάλλοντος, των
φυσικών διαθεσίμων και της δημόσιας τάξης αντίστοιχα.

Ο κάθε Δήμος έχει κατοχυρωμένους φορολογικούς πόρους που
αποδίδονται αυτομάτως και αυθημερόν.

Απαγορεύεται ρητώς οποιαδήποτε άλλη φορολογική επιβάρυνση της
περιουσίας και των συναλλαγών, ενώ τα εισοδήματα και οι μεταβιβάσεις
περιουσιακών στοιχείων είναι υπό πλήρη φορολογική ασυλία.

Οι υπηρεσίες του Δήμου λειτουργούν αυτόνομα στα νόμιμα πλαίσια και
με δεδομένα τις αποφάσεις πολιτικής του Δήμου, καθώς και τις ρητές
κατευθυντήριες εντολές του Δημάρχου. Ο σχετικός έλεγχος νομιμότητας
είναι μόνο κατασταλτικός. Ο Δήμαρχος ορίζει, μετά από γνώμη του
Δημοτικού Συμβουλίου, τους επί κεφαλής των δημοτικών υπηρεσιών.

Η Δημόσια Διοίκηση λειτουργεί αυτοτελώς, βάσει και των ρητών
πολιτικών κατευθύνσεων του αντίστοιχου πολιτικού προϊστάμενου.

Η Κυβέρνηση αποτελείται από τον Κυβερνήτη και τους Υπουργούς,
καθώς και τους αντίστοιχους αναπληρωτές, που εκλέγονται κατά δίδυμο
ανεξάρτητα και με καθολική ψηφοφορία. Τα Υπουργεία είναι επιτελικοί
μηχανισμοί που μεριμνούν για τα αντίστοιχα εθνικά θέματα, ενώ
υποστηρίζουν, συντονίζουν και κατευθύνουν τη λειτουργία των Δήμων.
Προτείνονται τα εξής 5 Υπουργεία:
Εξωτερικών (Διεθνείς σχέσεις, προβολή της Χώρας, απόδημοι).
Ασφαλείας (Δικαιοσύνη, Ένοπλες Δυνάμεις, Σώματα Ασφαλείας).
Παιδείας (Εκπαίδευση, Θρησκεύματα, Πολιτισμός, Αθλητισμός)
Υγείας (Υγιεινή, Περίθαλψη, Περιβάλλον, Κοινωνική Ασφάλιση, Εργασία)
Οικονομικών (Δημοσιονομικά, Υποδομές, Μεταφορές, Εμπόριο, Ναυτιλία,
Ανάπτυξη, Τραπεζικό Σύστημα).

Η Δικαιοσύνη είναι απολύτως ανεξάρτητη.
Οποιοδήποτε αδίκημα έχει σχέση με εν ενεργεία πολιτικό πρόσωπο
εκδικάζεται κατά απόλυτη προτεραιότητα από κληρωτό δικαστή
αναλόγου βαθμού.
Ως βασικό προαπαιτούμενο πολιτικού ήθους καθορίζεται η επαρκής
αιτιολόγηση ισχυρισμών, ενεργειών και αποφάσεων, βάσει πραγματικών
στοιχείων και ελέγξιμων εκτιμήσεων.
Ως ιδιώνυμα πολιτικά αδικήματα καθορίζονται τα εξής :
-

Ύβρις : μη στοιχειοθετούμενη ή αόριστη προσωπική επίθεση.

-

Δημαγωγία : μη στοιχειοθετούμενη ή αόριστη πολιτική
τοποθέτηση.

Σε κάθε Υπουργείο υπάρχει αντίστοιχο 11μελές Εθνικό Συμβούλιο που
ελέγχει τον Υπουργό και τις υπηρεσίες, υποστηρίζει συμβουλευτικά τον
Υπουργό και προετοιμάζει τα νομοθετήματα. Το 11μελές Κυβερνητικό
Συμβούλιο ελέγχει τον Κυβερνήτη και τους Υπουργούς, και συντονίζει τα
Συμβούλια των Υπουργείων.

-

Όλα τα προσωποπαγή εκτελεστικά δίδυμα εκλέγονται με άμεση γενική
ψηφοφορία, για 5ετή θητεία, όταν χηρεύσει η αντίστοιχη θέση. Η θητεία
τους μπορεί να ανακληθεί ή να ανανεωθεί με δημοψήφισμα. Οι
υποψήφιοι καταθέτουν ρητή δήλωση αποστολής και δήλωση
περιουσιακής κατάστασης («πόθεν έσχες»)

Συκοφαντία - συμπεριλαμβανόμενης της αστήρικτης δημόσιας
καταγγελίας.

Όλα τα Συμβούλια – Δημοτικά και Εθνικά - εκλέγονται ταυτόχρονα με
γενικές εκλογές σε όλη τη Χώρα ανά τετραετία. Εκλογικό σύστημα είναι
η απλή αναλογική και η ψηφοφορία γίνεται ανεξάρτητα κατά Συμβούλιο.
Οι παρατάξεις καταθέτουν ρητή και ειδική διακήρυξη αρχών.

Ευνοϊκή μεταχείριση : άμεση ή έμμεση έμπρακτη εύνοια υπέρ
πολιτικού φίλου ή για πολιτικά οφέλη.

-

Δυσμενής μεταχείριση : άμεση ή έμμεση έμπρακτη δυσμένεια
κατά πολιτικού μη φίλου.

Βάση της πολιτικής συμπεριφοράς όλων είναι ο ορθολογισμός και ο
φιλότιμος συνδυασμός των ατομικών επιδιώξεων με το εθνικό
συμφέρον.
26 Ιανουαρίου 2013
Κώστας Τζαναβάρας

Ktzanavaras@otenet.gr

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful