You are on page 1of 11

‫נוהל מס' ‪97‬‬

‫משרד העבודה והרווחה‬
‫היחידה לכוח אדם בשע"ח‬

‫חוק שירות עבודה בשעת‬
‫חירום‪ ,‬תשכ"ז ‪1967 -‬‬
‫)תדפיס מעודכן ליום‬

‫(‬

‫כל המוסר תוכן מסמך זה‪ ,‬כולו או מקצתו‪ ,‬לידיעת‬
‫אנשים שאינם מוסמכים לכך – עובר על חוקי מדינת‬
‫ישראל‪ .‬כל המוצא מסמך זה נדרש למוסרו לתחנה של‬
‫משטרת ישראל או המשטרה הצבאית‪.‬‬

‬ובשעת לחימה – על ידי שר‬ ‫הבטחון בהתייעצות עם שר העבודה וכן כל מפעל או חלק ממנו שאפשר להפעילו לצרכי‬ ‫קיום המשק ושפעולתו חיונית לקיום הספקה או שירותים הדרושים לציבור או ליצוא‪.‬ ‫"תושב קבוע" – כמשמעותו בחוק שירות בטחון.503‬תזכ"ז‬ ‫תיקון‪ :‬ס"ח ‪ .‬‬ ‫"חוק שירות בטחון" – חוק שירות בטחון‪ .‫פרק א'‪ :‬פרשנות‬ ‫הגדרות‬ ‫‪ .‬ ‫"היתר" – לרבות רשיון וכל מתן רשות כיוצא בזה .1‬המשרת בכוחות הסדירים של צבא הגנה לישראל.‬הפועל או שאפשר להפעילו לצרכי הגנת‬ ‫המדינה או בטחון הציבור או לקיום הספקה או שירותים חיונים‪ .‬‬ ‫‪ .‬תחבורה או חקלאות‬ ‫וכל מוסד חינוך‪ .2‬המשרת שירות מילואים לפי צו על פי סעיף ‪ 26‬לחוק שירות בטחון.1‬בחוק זה –‬ ‫"שירות עבודה" – עבודה במפעל חיוני‪.‬ובכלי שיט‬ ‫ובכלי טיס‪ .1‬כל מפעל של תועלת ציבורית‪ .‬לרבות שוכרו של כלי השיט או של כלי הטיס.‬‬ ‫ושר העבודה בהתייעצות עם שר המסחר והתעשייה‪ .2‬עבודה מטעם המדינה או רשויותיה או רשות מקומית‪ .‬ ‫"בעל מפעל" – לרבות מי שמנהל את ה מפעל או מי שאחראי להנהלתו‪ .‬ ‫*‬ ‫**‬ ‫פורסם‪ :‬ס"ח ‪ .‬ ‫"חייל" –‬ ‫‪ . שר‬ ‫**‬ ‫העבודה רשאי למנות ועדה לייעץ לו לענין מפעלים חיוניים‪** .‬‬ ‫"מפעל" * – אחד מאלה ‪:‬‬ ‫‪ .‬כל עסק של תעשייה‪ .‬ ‫"שוטר" – כמשמעותו בפקודת המשטרה ‪.‬בין שהוא קיים ובין שהוא עתיד לקום‪.‬‬ ‫‪ .‬תשי"ס – ‪) 1959‬נוסח משולב( .‬מסחר‪ .‬אישר אותו בצו לעניין זה.‬ושאושר לעניין זה‬ ‫בצו על ידי שר העבודה בהתייעצות עם שר הביטחון‪ .‬ ‫‪ .2‬‬ ‫"זמן" – לרבות תקופת זמן שתחילתה ביום נסויים או בעשיית דבר מסויים או באירוע‬ ‫מאורע מסויים .712‬תשל"ג‬ .3‬שירותים בין מטעם המדינה או רשויותיה או רשות מקומית ובין שלא מטעמן‪:‬‬ ‫"מפעל חיוני" – כל מפעל או חלק ממנו‪ .‬לרבות עבודות ביצורים או‬ ‫בניית מקלטים‪.

‬‬ ‫לענין חוק זה‪ .‬‬ ‫פיקוח על כוח‬ ‫אדם‬ ‫א‪ .‬רואים אותו –‬ ‫‪ .‬‬ ‫רואים אותו לעניין חוק זה כמי שנולד באמצע התקופה של הגילים‪.‬לדעת הדורש‪ .‬חל שינוי בבעלותו של מפעל כאמור‪ .‬בקריאה לשירות עבודה של אשה שהיא אם לילדים הנתונים לטיפולה יובאו‬ ‫בחשבון הקשיים העלולים להיגרם לאשה בטיפולה בילדיה ובדאגה להם‪.‬יהא תקפה של קביעה‬ ‫יפה גם לעניין חוק זה .‬בזמן‪ .‬חובה שהוטלה על בעל מפעל לפי סעיף זה וקויימה על ידי אדם פלוני‪ .‬מי שהגיע לגיל פלוני בשנה פלונית‪ .3 1953‬‬ ‫"ביטוח נפגעי עבודה" – ביטוח נפגעי עבודה לפי חוק הביטוח הלאומי‪.2‬אם הגיע לאותו גיל ביום א' בניסן או אחריו באותה שנה – כמי‬ ‫שהגיע לאותו גיל ביום א' בניסן של אותה שנה‪.‬את שם הבעל החדש‪ .‬עובדיו‪ .‬יהא תרשום רשם‬ ‫האוכלוסין לפי חוק מרשם האוכלוסין‪ .1‬אם הגיע לאותו גיל ביום א' בתשרי או אחריו ולפני יום א' בניסן חישוב גילים‬ ‫אותה שנה‪ -‬כמו שהגיע לאותו גיל ביום א' בתשרי באותה שנה. נקבע לו גילים‪.‬ ‫"חוק ביטוח הלאומי" – חוק הביטוח הלאומי‪ .‬שר העבודה רשאי‪ .‬חשיבות ביצוע חוק זה‪. לא נקבע גילו כאמור‪ .2‬אשה – מ‪ 16-‬עד ‪ 60‬ועד בכלל *‬ ‫החייבים‬ ‫בשירות עבודה‬ ‫ב‪ .‬‬ ‫פרק ב' ‪ :‬רישום ובדיקה‬ ‫א‪ .‬בעל המפעל פטור מקיומה‪.‬שוטר וכן אשה הרה או לפני תום שנה אחת אחרי‬ ‫לידתה * ‪ -‬חייב בשירות עבודה אם הוא באחד הגילים האלה ‪:‬‬ ‫‪ .‬תשכ"ה‪ .‬‬ ‫שר העבודה ימנה לעניין חוק זה מפקח כללי על כוח האדם‪ .‬תפוקתו‪ .‬פטור כללי או מסוייג‪.‬למטרות חוק זה‪ .‬בוטל *‬ ‫ג‪ . לשם כך ינהל‬ ‫בעל מפעל רשימות כפי שידרוש המפקח הכללי על כוח האדם‪ .‬ורשאי הוא למנות‬ ‫מפקחים מרחביים למרחבים שקבע את תחומם או לסוג מסויים של נהלים‬ ‫שקבע‪.‬תושב קבוע‪ -‬למעט חייל‪ .1‬גבר – מ‪ 16 -‬עד ‪ 65‬ועד בכלל *‬ ‫‪ .‬‬ ‫ג‪ .‬‬ ‫נקבע לאדם גילו בהליכים לפי חוק שירות ביטחון‪ .‬‬ ‫ד‪ .712‬תשל"ג‬ .‬‬ ‫חובת בעל‬ ‫מפעל למסור‬ ‫פרטים‬ ‫ב‪ .‬או מפקח מרחבי‪.‬להטיל בצו על כל בעל מפעל את‬ ‫החובה למסור לאדם פלוני‪ .‬חייב מי שהיה בעל המפעל ערב‬ ‫השינוי להודיע בדואר רשום למפקח הכללי על כוח האדם‪ .‬ציודו‪ .‬תוך ארבעה עשר יום‬ ‫מיום השינוי‪ .‬במקום ובאופן שנקבע בצו או על ‪ .‬ ‫‪ .‬שר העבודה רשאי לאחר התייעצות עם ועדת העבודה של הכנסת לקבוע‬ ‫בתקנות סוגי אנשים נוספים הפטורים משירות עבודה‪ .‬‬ ‫*‬ ‫תיקון‪ :‬ס"ח ‪ .‬תש"ד – ‪.‬ובעל המפעל ימציא להם כל פרט או ידעיה שיידרשו ממנו‬ ‫ושיש להם‪ .‬פרטים‬ ‫על מפעלו‪ .‬‬ ‫או מי שיפעל בשמם‪ .‬תהליכי ייצור או דרכי שיווקו.‬בין‬ ‫שהוא בעצמו חייב בקיומה ובין שאינו חייב בו‪ .‬את מענו ואת מועד השינוי‪.‫"שנה" – התקופה המתחילה ביום ‪ 1‬באפריל של שנה לפי הלוח הגרגואיאני ומסתיימת‬ ‫ביום ‪ 31‬במרס של השנה שלאחריה.4 1965-‬ראייה לגילו עוד‬ ‫לא נקבע לו גיל אחר בפסק דין של בית משפט מוסמך.

‬בשיעור ובדרך שנקבע‬ ‫בתקנות‪*.14‬אדם שנקרא לאימון לפי סעיף ‪ 9‬ונגרמו לו בכך הוצאות מיוחדות‬ ‫לאוכל‪ .‬תשי"א – ‪ .‬‬ ‫‪ .13‬המועד לתחילת האימון יהיה לפחות שלושה שבועות מיום שהגיע הצו‬ ‫לידיעתו של האדם שנקרא לאימון‪.‬פרטים ביחס לעצמו שיידרשו ממנו ושיש להם‪ .‬לדעת הדורש‪.‬להטיל בצו חובה על כל אדם‬ ‫החייב בשירות עבודה למסור לאדם פלוני‪ .‬ישא אוצר המדינה בהוצאות אלה‪ .‬דין ימי האימון כדין ימי השירות‬ ‫החדשי‪.‬או מי ששרים אלה הסמיכו אותם לכך‪.‬במקום ובאופן שנקבע בצו‬ ‫או על פיו‪ .‬לשם מסירת פרטים או הצגת מסמכים שיש להם חשיבות לאימות‬ ‫הפרטים‪.‬לשתיה‪ .‬תש"ח‪5 1945 -‬‬ ‫*‬ ‫‪ .‬בכל מקום‬ ‫בתחום המרחב לפי סעיף ‪ .12‬לא ייקרא אדם בשנה פלונית לשירות מילואים חדשי לפי סעיף ‪ 20‬לחוק‬ ‫שירות בטחון ולאימון לפי סעיף ‪ 9‬כאחד‪ .‬ולהיבדק בדיקה שתידרש‪.‬‬ ‫לדעת אותו אדם‪ .‬‬ ‫בדיקה‬ ‫‪ . בדיקה רפואית‬ ‫לענין סעיף זה תיעשה בידי רופא שמינהו לכך שר העבודה בהתייעצות עם שר‬ ‫הבריאות‪ .20‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫חשיבות לביצוע חוק זה‪.6‬שר העבודה רשאי‪ .795‬תשל"ו‬ .10‬לא ייקרא אדם לאימון אלא אם נמסרה לו תחילה הודעה מטעם שר‬ ‫העבודה שהוא מיועד לשירות עבודה לפורש בהודעה וההודעה לא בוטלה על‬ ‫ידי ועדת שירות העבודה לפי סעיף ‪.‬בזמן ובמקום שנקבעו בצו או על פיו‪ .‬וכן להיפך‪ .‬לתקופה העולה על מספר הימים‬ ‫שבהם חיי האדם אותה שנה בשירות מילואים חדשי.‬‬ ‫‪ .‬ובלבד שלא ייקרא אדם לאימון באחד‬ ‫מימי מנוחתו כמשמעותם בפקודת סדרי השלטון והמשפט‪ .‫חייב בשירות‬ ‫עבודה למסור‬ ‫פרטים‬ ‫‪ .11‬לא ייקרא אדם לאימון לתקופה העולה על שלושה ימים בשנה‬ ‫ובמקצועות ולגבי סוגי עובדים המפורטים בתוספת – על שנים‪-‬עשר יום‬ ‫בשנה‪ .‬לשם קביעת כשרו לשירות בעבודה פלונית.‬‬ ‫*‬ ‫תיקון‪ :‬ס"ח ‪ .‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫פרק ג' ‪ :‬אימון לשירות עבודה‬ ‫אימון בעבודה‬ ‫חובת הודעה‬ ‫מוקדמת‬ ‫תקופת האימון‬ ‫תקופת האימון‬ ‫למשרת‬ ‫במילואים‬ ‫המועד לתחילת‬ ‫האימון‬ ‫הוצאות האימון‬ ‫‪ .‬ללינה או לנסיעה ממקום מגוריו הקבוע אל מקום האימון‬ ‫ובחזרה ממנו‪ .‬‬ ‫התחייבות לשם‬ ‫מסירת פרטים‬ ‫‪ .7‬בצו לפי סעיפים ‪ 5‬או ‪ 6‬מותר להטיל גם חובה להתייצב‪ .‬שר העבודה רשאי‪ .‬וכל יום שבו שירת האדם אותה שנה בתפקיד‬ ‫נדרש על פי חוק ההתגוננות האזרחית‪ .9‬שר העבודה רשאי לקרוא בצו אדם החייב בשירות עבודה לאימון‬ ‫לשירות עבודה כפי שיפורש בצו‪ .8‬שר העבודה רשאי לקרוא בצו אדם החייב בשירות עבודה להתייצב לפני‬ ‫אדם פלוני‪ .‬באישור ועדת העבודה‬ ‫של הכנסת‪ .‬למטרות חוק זה‪ .‬לפי סעיף ‪ 20‬האמור‪ .6 1951‬יבוא במנין ימי‬ ‫האימון לפי סעיף זה‪ .4‬שבו נמצא המפעל או מקום מגוריו של החייב‬ ‫בשירות‪ .‬לשנות את התוספת‪*.‬בזמן‪ .‬הן במרוכז והן במפוצל‪ . ולעניין צירוף ימי‬ ‫השירות החדשי‪ .

מי שנקרא לשירות עבודה‬ ‫לפי סעיף זה ייקרא להלן "מגוייס‪-‬חוץ"‪.‬או שהוא עתיד לשלמן‪ .‬קרה למתאמן מקרה המזכה לגימלה מכוח סעיף ‪) 16‬א( )‪ (4‬לחוק‬ ‫הביטוח הלאומי‪ .‬לקברניט של כלי ולועד‬ ‫העובדים של המפעל‪ .‬ויראו אותו כאילו הגיע לידיעה הנוגעים בדבר כעבור ‪21‬‬ ‫שעות ממועד המסירה .19‬מי שנקרא לשירות עבודה‪ .‬שפרק זה יחול במדינה כולה או בחלק ממנה‪.‬תשי"ט – ‪) 1959‬נוסח‬ ‫משולב( ‪ -‬והתקנות על פיו )להלן – חוק התגמולים( אילו שירת אותה תקופה‬ ‫במילואים‪ .‬‬ ‫‪ .‬לשירות עבודה באותו מפעל.18‬שר העבודה רשאי בצו לקרוא לשירות עבודה שלא במסגרת סעיף ‪ 17‬כל‬ ‫אדם או כל סוג בני אדם החייבים בשירות עבודה.‬‬ ‫רשאי שר העבודה לאחר התייעצות עם שר הביטחון‪ .‬והוא לא היה מבוטח בביטוח נפגעי עבודה ערת תחילת‬ ‫אימונו‪ .‬בהתייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת העבודה של‬ ‫הכנסת‪ .‬החייבים בשירות או כל חלק מעובדים‬ ‫אלה‪ .‬‬ ‫בדיקה רפואית‬ ‫*‬ ‫‪ . למעט סעיף ‪ 2‬לחוק‪ .‬יחזיר אוצר המדינה למוסר לביטוח לאומי סכום השווה לגימלאות‬ ‫בכסף ששילם המוסד לביטוח לאומי‪ .‬‬ ‫בדרך כלל או בענף משק מסויים‪.‬רשאי לקבוע בתקנות הוראות בדבר תשלום תגמול מאוצר ומדינה‬ ‫לנקראים לאימון כאמור בסעיף קטן )א( אך לא היו זכאים לתגמול לפי חוק‬ ‫התגמולים אילו שירתו במילואים‪ .‬במקום פסקה )‪ (4‬יבוא ‪:‬‬ ‫)‪ (4‬מי שמתאמן לפי חוק שירות עבודה‬ ‫בשעת‪-‬חירום‪ .‬‬ ‫ב‪ .‬‬ ‫גימלאות מחמת‬ ‫פרישה בשעות‬ ‫אימון‬ ‫הכרזה על‬ ‫תחולת הפרק‬ ‫‪ .‬תקפו של הצו לפי סעיף זה יפקע במועד שבו פקע תקפו של הצו לפי‬ ‫סעיף ‪ 26‬לחוק שירות ביטחון שבעקבותיו ניתן הצו לפי סעיף זה‪.‬במקום ולפני הרשות שנקבעו לכך בצו ולבצע כל‬ ‫עבודה שתוטל עליו מזמן לזמן על ידי מי שנקבע לכך בצו או מטעמו ולהמשיך‬ ‫באופן סדיר בעבודה זו כל עוד הצו בתקפו . באין ועד עובדים במפעל‪ .‬ ‫התקנות לפי סעיף ‪) 49‬ב( לחוק הביטוח הלאומי‪ .‬שר העבודה‪ .795‬תשל"ו‬ ."1967‬‬ ‫ב‪ .16‬א‪ * . לא התייצב כאמור‪ .‬‬ ‫מגוייס ‪ -‬חוץ‬ ‫של‬ ‫ב‪ .‬בין כמגוייס‪-‬פנים ובין כמגוייס‪-‬חוץ )להלן‪-‬‬ ‫מגוייס(‪ .‫תגמולים‬ ‫א‪ . מי לשירות עבודה כאמור ייקרא להלן‬ ‫"מגוייס‪-‬פנים"‪.‬בתנאים ובשיעורים שנקבעו‬ ‫בתקנות כאמור"‪.‬ויראה הדבקת הצו על לוח‬ ‫המודעות שמפעל כמסירת הצו לידי הנוגעים בדבר‪.‬צו לפי סעיף זה יכול שיימסר לבעל המפעל‪ .15‬א‪ .‬אדם שנקרא לאימון לפי סעיף ‪ 9‬לתקופה רצופה העולה יום אחד‬ ‫והיה זכאי לתגמול לפי חוק שירות מילואים )תגמולים(‪ .‬שר העבודה רשאי לקרוא בצו את כל העובדים במפעל חיוני‬ ‫הצו בין כשכירים ובין כעצמאיים‪ .‬כוחן יפה לענין חישוב הסכום‬ ‫לפי סעיף זה‪.‬רשאי המפקח‬ ‫הכללי על כוח האדם או המפקח המרחבי להורות לשוטר להביא את האדם‬ ‫הוסף‪ :‬ס"ח ‪ .‬תשכ"ז – ‪.‬חייב להתייצב בזמן‪ .‬משנקראו מילואים לשירות לפי סעיף ‪ 26‬לחוק שירות ביטחון‪.‬‬ ‫א‪ .‬בסעיף ‪) 16‬א( לחוק הביטוח הלאומי‪ .‬‬ ‫פרק ד' ‪ :‬קריאה לשירות עבודה‬ ‫‪ .‬‬ ‫מגוייס –פנים‬ ‫ב‪ .‬לביטחון הציבור או לקיום הספקה או‬ ‫שירותים חיוניים – להכריז בצו‪ .‬הכל בדרך‪ .‬כאילו שירת‬ ‫אותו אדם אותה תקופה במילואים והוא יהיה זכאי לתגמול בשל כל תקופת‬ ‫האימון כאילו היה זכאי לתשלום לפי סעיף ‪ 2‬האמור‪.‬יחולו הוראות חוק התגמולים .‬אם הוא סבור כי בעקבות‬ ‫הקריאה הדבר דרוש להגנת המדינה‪ .‬ואת השווי‬ ‫הכספי של הגימלאות בעין שניתנו לזכאי לגימלה בקשר לאותו מקרה.

‬אך אין בהגשת בקשה זו בלבד כדי לפטור את‬ ‫המגוייס מקיום החובות שהוטלו עליו לפי פרק זה‪.‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫)ב( הבדיקה הרפואית תהיה בידי רופא שהמפקח הכללי על כוח האדם‬ ‫ימנה אותו למטרה זו‪.‬או מי ששרים אלה הסמיכו אותם לכך.‫לפניו או לפני מי שיורה‪.21‬לא יפוטר מגוייס מעבודתו אליה גוייס‪ .20‬א( מגוייס שלא נבדק בדיקה רפואית לפי סעיף ‪ 9‬תוך ששה חודשים‬ ‫לפני שנקרא לשירות עבודה‪ .‬‬ . אולם בקשתו של מגוייס‪ -‬פנים‬ ‫לא תעכב את המשך עבודתו שבה עבד ערב גיוסו‪.22‬מגוייס שנקרא להתייצב לפי חוק שירות ביטחון ‪ -‬פטור מחובה שירות‬ ‫עבודה לתקופת התייצבותו כאמור וכן לתקופת שירותו בעקבות ההתייצבות‪.8‬‬ ‫רשאי לבקש בדיקה רפואית נוספת בידי רופא אחר שימנה שר העבודה‬ ‫בהתייעצות עם שר הבריאות‪ .‬חוזה או נוהג החלה על מגוייס‪-‬פנים‪.‬רשאי לבקש שייבדק בדיקה רפואית כדי לקבוע‬ ‫התאמתו למפעל חיוני פלוני או לעבודה פלונית‪. הוראה זו אינה גורעת מכל הגבלה על פיטורי עובד לפי כל דין‪ .‬ולא יועסק‪ . ביקש‬ ‫מי שביקש את הבדיקה‪ .‬הסכם‬ ‫קיבוצי‪ .‬‬ ‫איסור פיטורים‬ ‫שירות עבודה‬ ‫ושירות ביטחון‬ ‫)ד( מגוייס שנבדק בדיקה רפואית לפי סעיף קטן )ב( או לפי סעיף ‪.‬‬ ‫‪) .‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫)ג( מי שביקש בדיקה רפואית לא יידרש לעבוד במפעל חיוני כל עוד לא‬ ‫נבדק כאמור ונמצא מתאים לעבודה מסויימת.‬בניגוד להוראות הצו‬ ‫שלפיו נקרא לשירות העבודה ‪ -‬אלא בהיתר בכתב מהמפקח הכללי על כוח‬ ‫האדם .

‬ודין תקופה שירות‬ ‫עבודה כמגוייס‪-‬חוץ כדין תקופת שירות צבאי כמשמעות בחוק האמור.1‬דין מגוייס‪-‬חוץ כדין חייל כמשמעותו בחוק האמור‪ .‬תשי"א – ‪ .‬תשי"א – ‪.‬לתת היתר‬ ‫כללי להעברת מגוייס בימי המנוחה כמשמעותם בפקודת סדרי השלטון‬ ‫והמשפט‪ .‫‪) .‬ובאין הסכם קיבוצי‬ ‫– לפי הסכמה הדדית‪ .‬‬ ‫הקמת ועדה‬ ‫שירות עבודה‬ .25‬בכפוף להוראות חוק זה‪ .‬תש"ח – ‪.‬יראו את היחסים בין מגוייס ובין בעל המפעל‬ ‫שבו הוא עובד כיחסי עובד ומעביד לענין כל דין‪.‬‬ ‫‪ .7 1949‬‬ ‫‪ .‬והוא רשאי‪ .26‬א( על עבודתו של מגוייס לא יחולו הוראות חוקים אלה ‪:‬‬ ‫‪ .27‬ההוראות שבפרק זה או שניתנו על פיו יחייבו על אף האמור בכל חוזה‬ ‫עבודה או הסכם קיבוצי‪.4‬חוק עבודה נשים‪ .12 1959‬‬ ‫מעמד מגוייס‬ ‫לענין דינים‬ ‫אחרים‬ ‫אי‪-‬תחולת‬ ‫חוקים‬ ‫)ב( חוק שעות עבודה ומנוחה‪ .10 1953‬אם המגוייס צעיר‬ ‫כמשמעותו באותו חוק.‬תשי"ט – ‪.‬תשי"ג – ‪ .‬תשי"א – ‪ .‬ ‫מעמד‬ ‫המגוייס לעניין‬ ‫חוק החיילים‬ ‫המשוחררים‬ ‫‪ .8 1951‬‬ ‫‪ .1948‬‬ ‫)ג( על אף האמור בחוק חופשה שנתית‪ .‬כלליות או מיוחדות‪.2‬דין מי שסיים שירות עבודה כמגוייס‪-‬חוץ כדין חייל משוחרר‬ ‫כמשמעותו בחוק האמור לענין החזרתו לעבודה במפעל‪.‬‬ ‫שכר עבודה‬ ‫)ב( אין בחילוקי דעות בין בעל המפעל לבין המגוייס בקשר לשכר כדי‬ ‫לפטור את המגוייס מקיום החובות שהוטלו עליו לפי פרק זה‪..‬תשי"ג – ‪.‬‬ ‫עדיפות הוראות‬ ‫החוק‬ ‫פרק ה' ‪ :‬ועדות שירות עבודה‬ ‫‪) .28‬א( שר העבודה יקים ועדות שירות עבודה לפי הצורך ויכול שיהיו‬ ‫קבועות או ארעיות‪ .14 1951‬לא יהיה‬ ‫מגוייס זכאי לקחת בפועל חופשה שנתית.1‬חוק איסור אפיית לילה‪ .‬לא‬ ‫יחול על עבודת מגוייס אלא במידה ששר העבודה הורה כך‪ .13 1951‬להוציא סעיף ‪ 9‬שבו‪ .2‬חוק החניכות‪ .11 1954‬‬ ‫‪ .‬ואם אין הסכמה – לפי שייקבע המפקח הכללי על כוח‬ ‫האדם דרך כלל או במיוחד בשים לב לשכר המקובל בענף‪. הוראה זו אין בה כדי לגרוע מזכותו‬ ‫של מגוייס לתמורת חופשה או לפדיון חופשה או שתקופת עבודתו כמגוייס‬ ‫תבוא במנין לצורך חישוב הזכאות לחופשה‪.5‬חוק שירות התעסוקה‪ .24‬לעניין חוק החיילים המשוחררים )החזרה לעבודה(‪ .‬תשי"ד – ‪. 9 1953‬‬ ‫‪ .‬לאחר‬ ‫התייעצות בחברי ועדת השרים האמורה בסעיף ‪) 12‬ב( לאותו חוק‪ .‬‬ ‫‪) .23‬א( שכרו של מגוייס יהיה בהתאם לתפקיד שהוא נקרא למלא ובשיעור‬ ‫שנקבע לתפקיד זה בהסכם הקיבוצי החל על בעל המפעל‪ .‬‬ ‫‪ .‬ ‫‪ .‬‬ ‫‪ .‬תש"ט – ‪.3‬חוק עבודות הנוער‪ .

‬ושני חברים שימנה שר העבודה‪ .‬‬ ‫)ב( נתבקשה ועדת שירות עבודה לשחרר מגוייס משירות עבודה‪ .‬שותף – למעט שותף מוגבל – או פקיד אחראי של אותו חבר‪.‬‬ ‫‪ .‬הקלה וכיוצא באלה לגבי איסורים והגבלות שבכוח חוק‬ ‫זה – רשאי‪ .‬פטור‪ .‬דינו – מאסר שנה אחת‪.‬ובלבד שהיושב ראש יהיה‬ ‫נוכח‪.‬לבטלה או‬ ‫לשנותה‪.‬או שנפגע על ידי סירוב‬ ‫ליתן היתר‪ .‬‬ ‫פרק ו' ‪ :‬עונשין‬ ‫‪ .30‬א( נתבקשה ועדת שירות עבודה על ידי אדם לבטל הוראה שלפיה הוא‬ ‫מיועד לשירות עבודה במפעל פלוני‪ .8.‬אם לא הוכיח‬ ‫אחד משני אלה ‪:‬‬ ‫אחריות אישית‬ ‫בעבירות של חבר‬ ‫בני‪-‬אדם‬ .‬‬ ‫עונשין על עבירות‬ ‫בשעת רגיעה‪.34‬מי שאינו מקיים את המוטל עליו בסעיפים ‪ 9.‬‬ ‫‪ .31‬אין הגשה ערר פוטרה את העורר מלמלא אחר חוק זה וכל הוראה‬ ‫שניתנה לפיו‪ .‬תוך שבעה ימים לאחר שהגיעה אליו ההודאה הפוגעת‪ .38‬נעברה עבירה לפי חוק זה על ידי חבר בני‪-‬אדם‪ .‫)ב( ועדת שירות עבודה תהא מורכבת מיושב ראש‪ .‬דינו – מאסר שנה אחת‬ ‫או קנס ‪ 5.‬דינו – מאסר‬ ‫שלוש שנים‪.‬שימנה שר‬ ‫המשפטים והוא יהיה שופט בית משפט שלום או מי שכשיר להיות שופט‬ ‫כאמור‪ .‬‬ ‫‪) .5‬או ‪) 49‬ב( או על‬ ‫פיהם‪ .‬רואים כאחראי לה גם‬ ‫כל מנהל‪ .36‬המוסר ידיעה שהגיעה לידיו במילוי תפקיד רשמי לפי חוק זה למי שאינו גילוי סודות‬ ‫מוסמך לקבלה לפי חוק זה או לפי כל דין אחר‪ .‬‬ ‫)ב( מגוייס שביקש שלא בתום לב בדיקה רפואית נוספת לפי סעיף ‪20‬‬ ‫)ד(‪ .33‬ועדת שירות עבודה תקבע לעצמה את סדרי הדין שלה במידה שלא‬ ‫נקבעו בתקנות על ידי שר המשפטים‪.‬בהתייעצות עם הארגון המייצג את‬ ‫המספר הגדול ביותר של העובדים במדינה וכן עם ארגוני המעבידים שלדעת‬ ‫השר הם יציגים ונוגעים בדבר‪.‬דינו – קנס אלף לירות‪.‬לערוך‬ ‫לפני ועדת שירות עבודה‪ .‬‬ ‫סמכות הועדה‬ ‫לבטל גיוס או‬ ‫לשחרר מגוייס‬ ‫‪ .6.‬או נתבקשה על ידי בעל מפעל לבטל‬ ‫הוראה בדבר עבודתו של אדם פלוני – רשאית היא לעשות כן מטעמים שבגיל‬ ‫או שבהתאמה למקום או ליכולת המקצועית‪ .‬‬ ‫העסקת מגוייס‬ ‫ללא היתר‬ ‫‪ .000‬לירות‪ .‬‬ ‫ואפשר להביאו לדין ולהענישו כאילו עבר הוא את העבירה‪ .37‬המעסיק ביודעין מגוייס של במפעל שאליו גוייס וללא היתר בכתב מאת‬ ‫המפקח הכללי על כוח האדם או מאת מפקח מרחבי‪ .‬זולת אם הוכח שהעסקת המגוייס אינה מפריעה את‬ ‫ביצוע חובת שירות העבודה שהוטלה עליו‪.‬והועדה רשאית לאשר את ההוראה‪ .‬‬ ‫‪) .7.‬לפי העניין‪.29‬הרואה עצמו נפגע על ידי הוראה שניתנה מכוח חוק זה המחייבת אדם‬ ‫לעשיית דבר‪ .‬‬ ‫עונשין על עבירות‬ ‫לפי פרק ד'‬ ‫‪ .‬ובכלל זה הוראה הקובעת שכר העבודה‪ .35‬א( מגוייס שאינו מקיים את המוטל עליו לפי פרק ד'‪ .‬או‬ ‫לדחות תחילת שירותו – רשאית היא לעשות כן מטעמים כלכליים או אישיים‬ ‫של המגוייס‪.‬דינו מאסר שנה אחת‪.‬‬ ‫)ג(‬ ‫הועדה תפעל בכל מספר חברים נוכחים‪ .‬‬ ‫ערר אינו מעכב‬ ‫ביצוע‬ ‫‪ .‬והוא כשאין הוראה אחרת בחוק זה‪.15‬‬ ‫סמכויות עזר‬ ‫‪ .32‬לועדת שירות עבודה יהיו כל הסמכויות המפורטות בסעיף ‪ 5‬לפקודת‬ ‫ועדות חקירה ‪.

‬המפעל החיוני שבו‬ ‫חייב מגוייס למלא שירותו‪ .‬‬ ‫פרק ז' ‪ :‬שונות‬ ‫‪ .‬וגם בעלו החדש של המפעל חייב בהם‬ ‫החל במועד ההעברה‪.‬תשי"א – ‪ .‬פטור מלא או חלקי‪.39‬שר העבודה רשאי לפטור מי שחייב בשירות עבודה‪ .‬ ‫‪ .‬‬ ‫כי מפעל פלוני הוא מפעל חיוני‪ .‬‬ ‫ממילוי תפקיד נדרש ומהשתתפות בתמרוני הגא לפי חוק ההתגוננות‬ ‫האזרחית‪ .‬‬ ‫שירות עבודה‬ ‫ותפקיד נדרש‬ ‫‪) .‬או כי אדם פלוני שירת‬ ‫תקופה מסויימת שירות עבודה‪ .43‬אישור חתום בידי המפקח הכללי על כוח האדם או בידי מפקח מרחבי‪.41‬המפקח הכללי על כוח האדם או מפקח מרחבי או כל אדם שהוסמך על‬ ‫ידיהם רשאים להיכנס בכל עת המתקבלת על הדעת לכל מקום המשמש‬ ‫לצרכי מפעל לבדוק אם מקיימים את ההוראות שניתנו בחוק זה או על פיו‪.‬יראו לצורך חישוב תקופת השירות את היום שבו‬ ‫נקרא האדם לראשונה לשירות עבודה‪ .‬כפי שתראה לנכון‪.‬‬ ‫סמכויות‬ ‫מיוחדות למפקח‬ ‫כללי ולמפקח‬ ‫מרחבי‬ ‫‪ .44‬אין בהעברת הבעלות במפעל כדי לגרוע מחיובים לפי חוק זה שבעל‬ ‫המפעל היה חייב בהם ערב ההעברה‪ .‬אשר מרחבו או חלק ממנו נותק עקב פעולות איבה‬ ‫מיתר חלקי המדינה‪ .‬ישמש ראיה לדבר בכל הליך משפטי‪.‬כיום תחילת השירות‪.42‬למפקח מרחבי‪ .‫‪ .‬‬ ‫‪ .‬או כי מפעל פלוני היה בתקופה מסויימת‬ ‫מפעל חיוני‪ .‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫סמכויות לשנות‬ ‫צווים‬ ‫)ב( אם בעקבות שינוי הצו אז ההוראה נשתנה גם‪ .‬‬ ‫סמכות מפקח‬ ‫מרחבי מנותק‬ ‫‪ .1‬שהעבירה נעברה שלא בידיעתו.40‬א( רשות שנתנה צו או הוראה אחרת לפי חוק זה רשאית בכל עת‬ ‫לבטלם או לשנותם‪ .‬או כי אדם פלוני נקרא לשירות עבודה‪ .‬‬ ‫אישורים‬ ‫העברת בעלות‬ .1951‬שר העבודה לא יפטור כאמור אלא לאחר תיאום‬ ‫עם שר הביטחון או עם מי ששר הביטחון הסמיכו לכך‪.‬יהיו כל הסמכויות הנתונות למפקח הכללי על כוח‬ ‫האדם לפי חוק זה שנאצלו למפקח הכללי על פיו‪.2‬שנקט כל האמצעים הנאותים למניעת העבירה‪.

47‬הוראה לפי חוק זה מחייבת את האדם שעליו היא חלה מן הזמן‬ ‫שהגיעה לידיעתו‪.‬‬ ‫הצגת הודעות‬ ‫‪) .‬ברדיו או מעל לוח מודעות‪.‬רשאי להיכנס בכל עת סבירה לכל מקרקעין ולהציג את‬ ‫ההודעה‪.‬‬ ‫)ב( הוצגה הודעה כאמור‪ .‬כאילו הגיעה לידיעתו כתום טבעים שעות מזמן‬ ‫שנמסרה לדואר למשלוח‪.50‬במפעל המוחזק על ידי צבא‪-‬הגנה לישראל או על ידי מערכת הביטחון‬ ‫יחולו הוראות מיוחדות אלה ‪:‬‬ ‫‪ .‬זולת אם הוכח‬ ‫אחרת‪.51‬שר העבודה ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל‬ ‫*‬ ‫ענין הנוגע לביצועו ובכלל זה תקנות בדבר התנדבות לשירות עבודה‪.‬‬ .‬אף אם פורסמה לאחר מכן ברשומות‪.‬וטעות בנקיבת שמו של האדם הנוגעת לו אינה פוגעת בחוקיותם‬ ‫זולת אם היה בה כדי להטעות‪.49‬א( מי שהורשה לכך על ידי המפקח הכללי על כוח האדם או מטעמו‬ ‫להציג הודעה לפי חוק זה על פני מקרקעין או בתוכם או להורות שההודעה‬ ‫כאמור תוצג‪ .48‬א( הוראה שפורסמה ברשומות‪ .‬רואים אותה כאילו הגיעה לידיעת‬ ‫האדם שעליו היא חלה בצהרי היום שלאחר יום הפרסום‪.‬ ‫‪ .‬‬ ‫ביצוע תקינות‬ ‫‪ .‬‬ ‫*‬ ‫תיקון‪ :‬ס"ת ‪ .‬‬ ‫תחולה‬ ‫‪ .45‬צו או הוראה אחרת שניתנו לפי חוק זה לא ייפסלו בגלל פגם בנוסח‬ ‫בלבד‪ .‬אין חובה‬ ‫לפרסמם ברשומות‪.‫פגם בנוסח וטעות‬ ‫בנקיבת שם‬ ‫‪ .‬כאילו הגיעה לידיעת האדם בזמן‬ ‫המסירה .2‬אם נשלחה לאדם בדואר רשום לפי מען מקום מגוריו‬ ‫הקבוע‪ .‬‬ ‫סוגם ופרסומם של‬ ‫צווים‬ ‫‪) .‬רואים אותה באין הוכחה‬ ‫אחרת –‬ ‫‪ .‬‬ ‫)ג( הוראה שנמסרה או נשלחה לאדם באחת הדרכים האמורות‬ ‫בסעיף קטן )ב(‪ .1‬לא ישתמשו בו בסמכויות על פי סעיף ‪ 41‬ועל פי סעיף ‪ .‬זולת מי שהורשה לכך כאמור בסעיף קטן )א(‪.49‬אלא‬ ‫בהסכמתו של מי ששר הביטחון מינה לכך .46‬א( צו לפי חוק זה יכול להיות כללי או לסוג מסויים‪ :‬או אישי‬ ‫)ב( צו לפי פרק ד' וכן צו המאשר מפעל כמפעל חיוני‪ .‬‬ ‫מסירה‬ ‫‪) .‬‬ ‫)ב( הוראה שלא פורסמה ברשומות‪ .‬‬ ‫)ד( הוראה כללית שפורסמה בעתונות‪ .712‬תשל"ג‪.‬לא יוריד אותה איש ולא ימחקנה ולא‬ ‫ישנה בה כל שינוי‪ .‬ ‫‪ .‬‬ ‫רואים אותה כאילו הגיעה לידיעת כל אדם הנוגע בדבר‪ .2‬החובות המוטלות על פי סעיף ‪ 5‬יחולו עליו בסייגים שייקבעו על‬ ‫ידי שר העבודה בהתייעצות עם שר הביטחון‪.‬רואים אותה כאילו הגיעה לידיעתו של האדם בזמן האמור‬ ‫שם‪ .‬‬ ‫הוראות מיוחדות‬ ‫לענין מערכת‬ ‫הביטחון‬ ‫‪ .1‬אם נמסרה לאדם שעליו היא חלה או לאחד מבני משפחתו‬ ‫הגרים עמו ושאינו קניין‪ .

‬תשכ"ז – ‪ .4 .17 1948‬ושהיה להם תוקף‬ ‫בשעת הביטול יעמדו בתקפם‪ .‬במידה שאינם סותרם את הוראות חוק זה‪.‬‬ ‫עד שיבוטלו או עד שיתחלפו במינויים‪ .51‬‬ ‫אצילה סמכויות‬ ‫)ב( שר הביטחון רשאי לאצול לאחר את סמכותו לפי סעיפים ‪ 1‬ו‪.1948‬או תקנה ‪ 5‬לתקנות שעת‪-‬‬ ‫חירום )שירות עבודה(‪ .‬הוראה ותקנה אחרת שנעשו או ניתנו מכוח או מכוח‬ ‫תקנות שעת –חירום לגיוס כוח אדם‪ .‫‪) .‬תשכ"ז – ‪ .53‬א( תקנות שעת‪-‬חירום )שירות עבודה(‪ .52‬א( שר העבודה רשאי לאצול לאחר סמכויותיו לפי חוק זה כולו או‬ ‫מקצתן‪ .‬ ‫‪ .1967‬רואים אותה לעניין סעיף ‪ 5‬כאילו‬ ‫היא רשומה המתנהל על פי אותו סעיף .‬‬ ‫אולם –‬ ‫‪ .‬ ‫‪ ."1967‬וכל‬ ‫התייחסות במסמך כאמור לתקנה מהתקנות האמורות‪ .50 -‬‬ ‫‪) .‬תשכ"ז – ‪ – 16 1967‬בטלות‪.1‬כל מינוי‪ .2‬כל רשימה המתנהלת על ידי בעל מפעל על פי תקנה ‪ 12‬לתקנות‬ ‫שעת‪-‬חירום לגיוס כוח אדם‪ .‬תש"ח – ‪ .16‬‬ ‫ביטול והוראות‬ ‫מעבר‬ .‬בהוראות או בתקנות אחרים שנעשו‬ ‫או שנתינו על פי חוק זה.‬חוץ מסמכויות לפי סעיפים ‪) 3‬ד(‪) 16 .‬תשכ"ז – ‪ "1967‬רואים‬ ‫כאילו כתוב בו "חוק שירות עבודה בשעת חירום‪ .‬א( ו – ‪.3‬כל מסמך שכתוב בו "תקנות‪-‬שעת‪-‬חירום לגיוס כוח אדם תש"ח‬ ‫– ‪ "1948‬או "תקנות שעת‪-‬חירום )שירות עבודה(‪ .‬פרק ד' יחול בדרך כלל במדינה כולה ביום תחילתו של חוק זה כאילו‬ ‫ניתן צו לפי סעיף ‪.‬רואים אותה‬ ‫כמתייחסת להוראה מקבילה של חוק זה‪.‬תש"ך – ‪ .‬‬ ‫ב‪ .