You are on page 1of 28

‫פקודת המשטרה [נוסח חדש]‪ ,‬תשל"א‪1791-‬‬

‫נוסח מלא ומעודכן‬

‫פקודת המשטרה [נוסח חדש]‪ ,‬תשל"א‪1791-‬‬
‫רבדים בחקיקה‬
‫בטחון – משטרה‬

‫תוכן ענינים‬
‫סעיף ‪1‬‬
‫סעיף ‪2‬‬
‫סעיף ‪3‬‬
‫סעיף ‪4‬‬
‫סעיף ‪4‬א‬
‫סעיף ‪5‬‬
‫סעיף ‪5‬א‬
‫סעיף ‪6‬‬
‫סעיף ‪7‬‬
‫סעיף ‪8‬‬
‫סעיף ‪8‬א‬
‫סעיף ‪9‬‬
‫סעיף ‪9‬א‬
‫סעיף ‪9‬ב‬
‫סעיף ‪9‬ג‬
‫סעיף ‪11‬‬
‫סעיף ‪11‬‬
‫סעיף ‪12‬‬
‫סעיף ‪13‬‬
‫סעיף ‪14‬‬
‫סעיף ‪15‬‬
‫סעיף ‪16‬‬
‫סעיף ‪17‬‬
‫סעיף ‪18‬‬
‫סעיף ‪19‬‬
‫סעיף ‪21‬‬
‫סעיף ‪21‬‬
‫סעיף ‪22‬‬
‫סעיף ‪23‬‬
‫סעיף ‪24‬‬
‫סעיף ‪25‬‬

‫פרק ראשון‪ :‬פרשנות‬
‫הגדרות‬
‫פרק שני‪ :‬ארגון‪ ,‬תפקידים וסמכויות‬
‫הרכב משטרת ישראל‬
‫תפקידי המשטרה‬
‫סמכות כללית של שוטרים‬
‫חשש ממשי לפגיעה חמורה סמכות ואחריות‬
‫תפקידים של שוטרים‬
‫הזדהות שוטר‬
‫הגנה לשוטר שפעל מכוח כתב הרשאה חוק ההוצאה לפועל‬
‫מינוי לתפקיד של קצין משטרה בכיר‬
‫שימוש בסמכויות של דרגה נמוכה יותר‬
‫מינוי המפקח הכללי של משטרת ישראל‬
‫תפקיד המפקח‬
‫הוצאת פקודות משטרת ישראל‬
‫פרסום פקודות משטרת ישראל‬
‫דין פקודות משטרת ישראל‬
‫סמכויות המפקח הכללי‬
‫פרק שלישי‪ :‬גיוס‪ ,‬שחרור ואחריות לרכוש‬
‫תקופת השירות‬
‫תקופת נסיון‬
‫הצהרת מתגייס‬
‫שבועת אמונים‬
‫השוטר תמיד בתפקיד‬
‫שוטר יעסוק בתפקידו בלבד‬
‫הארכת תקופת שירות‬
‫התפטרות שוטר‬
‫הארכת שירות בשעת חירום‬
‫שחרור מטעמי בריאות‬
‫סמכות השר‬
‫אחריות כספית של שוטרים‬
‫חדל להיות שוטר יחזיר חפציו‬
‫הטבת נזק לרכוש‬
‫פרק רביעי‪ :‬שוטרים שלא מן המנין‬
‫גיוס‬
‫‪1‬‬
‫נבו הוצאה לאור בע"מ‬

‫‪nevo.co.il‬‬

‫המאגר המשפטי הישראלי‬

‫\\‪\main-jr-fs1\users1$\tomersi\My Documents\Asonot.org.il‬מסמכים\פקודת המשטרה [נוסח חדש]‪doc.‬‬

‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬

‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪7‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪8‬‬
‫‪8‬‬
‫‪8‬‬
‫‪8‬‬
‫‪8‬‬
‫‪8‬‬
‫‪8‬‬
‫‪8‬‬
‫‪8‬‬
‫‪8‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪9‬‬
‫‪9‬‬
‫‪9‬‬
‫‪9‬‬
‫‪9‬‬
‫‪9‬‬
‫‪9‬‬
‫‪9‬‬
‫‪9‬‬
‫‪9‬‬
‫‪9‬‬
‫‪9‬‬

‫פקודת המשטרה [נוסח חדש]‪ ,‬תשל"א‪1791-‬‬
‫נוסח מלא ומעודכן‬
‫סעיף ‪26‬‬
‫סעיף ‪27‬‬
‫סעיף ‪28‬‬
‫סעיף ‪29‬‬
‫סעיף ‪31‬‬
‫סעיף ‪31‬‬
‫סעיף ‪32‬‬
‫סעיף ‪33‬‬
‫סעיף ‪34‬‬
‫סעיף ‪35‬‬
‫סעיף ‪36‬‬
‫סעיף ‪37‬‬
‫סעיף ‪38‬‬
‫סעיף ‪39‬‬
‫סעיף ‪41‬‬
‫סעיף ‪41‬‬
‫סעיף ‪42‬‬
‫סעיף ‪43‬‬
‫סעיף ‪44‬‬
‫סעיף ‪45‬‬
‫סעיף ‪46‬‬
‫סעיף ‪47‬‬
‫סעיף ‪48‬‬
‫סעיף ‪49‬‬
‫סעיף ‪49‬א‬
‫סעיף ‪49‬ב‬
‫סעיף ‪49‬ג‬
‫סעיף ‪49‬ד‬
‫סעיף ‪49‬ה‬
‫סעיף ‪49‬ו‬
‫סעיף ‪49‬ז‬
‫סעיף ‪49‬ח‬
‫סעיף ‪49‬ט‬
‫סעיף ‪49‬ט‪1‬‬
‫סעיף ‪49‬י‬
‫סעיף ‪49‬יא‬
‫סעיף ‪51‬‬
‫סעיף ‪65‬‬
‫סעיף ‪71‬‬
‫סעיף ‪77‬‬
‫סעיף ‪77‬ח‪1‬‬
‫סעיף ‪77‬ח‪2‬‬
‫סעיף ‪77‬ח‪3‬‬
‫סעיף ‪77‬ח‪4‬‬

‫שחרור‬
‫הפסקת שירות‬
‫המשכת שירות‬
‫מתן הודעות‬
‫תקנות מסויימות לא יחולו‬
‫גיוס שוטר לתפקידים מיוחדים‬
‫דין שוטר לתפקידים מיוחדים‬
‫תשלום‬
‫הפסקת שירות‬
‫הצהרת מתגייס‬
‫ללא כותרת‬
‫מינוי שוטרים מיוחדים‬
‫דין שוטר מיוחד‬
‫הצהרה‬
‫סירוב לשמש בתפקיד ואי ציות‬
‫סימן ד‪ :‬נוטרי כפרים‬
‫צו למינוי נוטרים‬
‫הצעת מועמדים‬
‫מינוי‬
‫הצהרה‬
‫דין נוטר‬
‫שכר נוטרים וגבייתו‬
‫פיטורין‬
‫התפטרות בטרם עת‬
‫תחולה על אזורים אחרים‬
‫פרשנות‬
‫המשמר האזרחי ותפקידיו‬
‫חברי המשמר‬
‫מעמדו של חבר המשמר‬
‫סיום החברות‬
‫הפיקוד על המשמר‬
‫תקציב‬
‫סיוע הרשויות המקומיות‬
‫פרק רביעי ‪ 2:‬חקירת עבירות שוטרים ועובדי שירות הבטחון הכללי‬
‫סמכות חקירה‬
‫חקירת עובדי שירות הבטחון הכללי‬
‫סמכויות המחלקה‬
‫תיאומי חקיקה‬
‫פרק חמישי – דין משמעתי‬
‫ללא כותרת‬
‫ללא כותרת‬
‫ללא כותרת‬
‫ללא כותרת‬
‫הגדרות‬
‫מעצר ועיכוב‬
‫מעצר שוטר חובה‬
‫בקשה להוצאת צו מעצר‬
‫‪2‬‬
‫נבו הוצאה לאור בע"מ‬

‫‪nevo.co.il‬‬

‫המאגר המשפטי הישראלי‬

‫\\‪\main-jr-fs1\users1$\tomersi\My Documents\Asonot.org.il‬מסמכים\פקודת המשטרה [נוסח חדש]‪doc.‬‬

‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬

‫‪11‬‬
‫‪11‬‬
‫‪11‬‬
‫‪11‬‬
‫‪11‬‬
‫‪11‬‬
‫‪11‬‬
‫‪11‬‬
‫‪11‬‬
‫‪11‬‬
‫‪11‬‬
‫‪11‬‬
‫‪11‬‬
‫‪11‬‬
‫‪11‬‬
‫‪11‬‬
‫‪11‬‬
‫‪11‬‬
‫‪11‬‬
‫‪11‬‬
‫‪11‬‬
‫‪11‬‬
‫‪11‬‬
‫‪11‬‬
‫‪11‬‬
‫‪11‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪12‬‬
‫‪12‬‬
‫‪12‬‬
‫‪12‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪13‬‬
‫‪13‬‬
‫‪13‬‬
‫‪13‬‬
‫‪13‬‬
‫‪13‬‬
‫‪13‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪14‬‬
‫‪14‬‬
‫‪14‬‬
‫‪14‬‬

‫פקודת המשטרה [נוסח חדש]‪ ,‬תשל"א‪1791-‬‬
‫נוסח מלא ומעודכן‬
‫סעיף ‪77‬ח‪5‬‬
‫סעיף ‪77‬ח‪6‬‬
‫סעיף ‪77‬ח‪7‬‬
‫סעיף ‪77‬ח‪8‬‬
‫סעיף ‪77‬ח‪9‬‬
‫סעיף‬
‫‪77‬ח‪11‬‬
‫סעיף‬
‫‪77‬ח‪11‬‬
‫סעיף‬
‫‪77‬ח‪12‬‬
‫סעיף‬
‫‪77‬ח‪13‬‬
‫סעיף‬
‫‪77‬ח‪14‬‬
‫סעיף‬
‫‪77‬ח‪15‬‬
‫סעיף‬
‫‪77‬ח‪16‬‬
‫סעיף‬
‫‪77‬ח‪17‬‬
‫סעיף‬
‫‪77‬ח‪18‬‬
‫סעיף‬
‫‪77‬ח‪19‬‬
‫סעיף‬
‫‪77‬ח‪21‬‬
‫סעיף‬
‫‪77‬ח‪21‬‬
‫סעיף‬
‫‪77‬ח‪22‬‬
‫סעיף‬
‫‪77‬ח‪23‬‬
‫סעיף‬
‫‪77‬ח‪24‬‬
‫סעיף‬
‫‪77‬ח‪25‬‬
‫סעיף ‪77‬ט‬
‫סעיף ‪77‬י‬
‫סעיף ‪77‬יא‬
‫סעיף ‪77‬יב‬
‫סעיף ‪78‬‬
‫סעיף ‪79‬‬
‫סעיף ‪81‬‬
‫סעיף ‪81‬‬
‫סעיף ‪82‬‬

‫תוכן צו המעצר ותוקפו‬
‫ביצוע צו מעצר‬
‫סמכויות עזר לביצוע צו מעצר‬
‫תקופת המעצר‬
‫הבאת עצור לתחנת המשטרה‬
‫דוח מעצר‬

‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬

‫‪14‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪15‬‬
‫‪15‬‬
‫‪15‬‬

‫הזכות למסירת הודעה על מעצר‬

‫‪Go‬‬

‫‪15‬‬

‫דוח הקצין הממונה על המעצר‬

‫‪Go‬‬

‫‪16‬‬

‫העברת העצור למיתקן כליאה או ליחידתו‬

‫‪Go‬‬

‫‪16‬‬

‫הארכת מעצר בפני קצין שיפוט בכיר‬

‫‪Go‬‬

‫‪16‬‬

‫בקשה להארכת מעצר‬

‫‪Go‬‬

‫‪16‬‬

‫סמכות קצין שיפוט להארכת מעצר בצו‬

‫‪Go‬‬

‫‪16‬‬

‫ערר על צו מעצר‬

‫‪Go‬‬

‫‪16‬‬

‫סמכות הדן בערעור‬

‫‪Go‬‬

‫‪16‬‬

‫עיכוב לצורך ביצוע מעצר‬

‫‪Go‬‬

‫‪16‬‬

‫אופן ביצוע עיכוב‬

‫‪Go‬‬

‫‪16‬‬

‫משך העיכוב‬

‫‪Go‬‬

‫‪17‬‬

‫דוח העיכוב‬

‫‪Go‬‬

‫‪17‬‬

‫מעצר המעוכב‬

‫‪Go‬‬

‫‪17‬‬

‫ניכוי ימי מעצר מתקופת המחבוש‬

‫‪Go‬‬

‫‪17‬‬

‫מקום ותנאי המעצר‬

‫‪Go‬‬

‫‪17‬‬

‫ללא כותרת‬
‫השעיה‬
‫שכר בעת השעיה‬
‫ללא כותרת‬
‫פרק ששי‪ :‬התקהלויות‪ ,‬אסיפות ותהלוכות‬
‫סגירת בתי קפה וכו‬
‫סמכויות מיוחדות לשוטרים‬
‫שינוי צו וביטולו‬
‫שמירת סמכויות אחרות‬
‫הנפת דגל‬

‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬

‫‪17‬‬
‫‪17‬‬
‫‪17‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪18‬‬
‫‪18‬‬
‫‪18‬‬
‫‪18‬‬
‫‪18‬‬

‫‪3‬‬
‫נבו הוצאה לאור בע"מ‬

‫‪nevo.co.il‬‬

‫המאגר המשפטי הישראלי‬

‫\\‪\main-jr-fs1\users1$\tomersi\My Documents\Asonot.org.il‬מסמכים\פקודת המשטרה [נוסח חדש]‪doc.‬‬

‫פקודת המשטרה [נוסח חדש]‪ ,‬תשל"א‪1791-‬‬
‫נוסח מלא ומעודכן‬
‫סעיף ‪83‬‬
‫סעיף ‪84‬‬
‫סעיף ‪85‬‬
‫סעיף ‪86‬‬
‫סעיף ‪87‬‬
‫סעיף ‪88‬‬
‫סעיף ‪89‬‬
‫סעיף ‪91‬‬
‫סעיף ‪91‬א‬
‫סעיף ‪91‬ב‬
‫סעיף ‪91‬ג‬
‫סעיף ‪91‬ד‬
‫סעיף ‪91‬ה‬
‫סעיף ‪91‬ו‬
‫סעיף ‪91‬ז‬
‫סעיף ‪91‬ח‬
‫סעיף ‪91‬ט‬
‫סעיף ‪91‬י‬
‫סעיף ‪91‬יא‬
‫סעיף ‪91‬יב‬
‫סעיף ‪91‬יג‬
‫סעיף ‪91‬יד‬
‫סעיף ‪91‬טו‬
‫סעיף ‪91‬טז‬
‫סעיף ‪91‬יז‬
‫סעיף ‪91‬יח‬
‫סעיף ‪91‬‬

‫סעיף ‪91‬א‬
‫סעיף ‪92‬‬
‫סעיף ‪93‬‬
‫סעיף ‪93‬א‬
‫סעיף ‪93‬ב‬
‫סעיף ‪93‬ג‬
‫סעיף ‪94‬‬
‫סעיף ‪94‬א‬

‫הגדרות‬
‫הסדרת אסיפות ותהלוכות‬
‫רישוי‬
‫רשיון פטור מאגרה‬
‫ביטול רשיון‬
‫פרסום רשיון וביטולו‬
‫אסיפה או תהלוכה שלא לפי רשיון — כדין התקהלות בלתי חוקית‬
‫התאספות והליכה בסך‬
‫פרק שישי ‪ :1‬אירוע אסון המוני‬
‫הגדרות‬
‫הכרזה על אירוע אסון המוני‬
‫תוק‪ ,‬הכרזה על אירוע אסון המוני‬
‫סמכויות באירוע אסון המוני‬
‫החזרת ציוד‬
‫פיצויים‪ ,‬דמי שימוש והחזר הוצאות‬
‫הכרזה על תרגיל‬
‫סמכויות בעת תרגיל‬
‫עונשין‬
‫חסינות דיונית וסייגים מאחריות בנזיקין‬
‫סיוע צהל ושירות ההתגוננות האזרחית‬
‫העברת תפקיד לצהל‬
‫סמכות צהל לעריכת תרגיל‬
‫פטור מפרסום‬
‫דין המדינה‬
‫סייג לתחולה‬
‫משכן הכנסת ורחבתו הוראות מיוחדות‬
‫שמירת דינים‬
‫פרק שביעי‪ :‬עבירות כלפי המשטרה‬
‫פירוט העבירות‬
‫פרק שביעי ‪ :1‬בירור קבילות שוטרים‬
‫ללא כותרת‬

‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬

‫ללא כותרת‬
‫פרק שמיני‪ :‬משטרת ישראל בתפקידים צבאיים‬
‫משטרת ישראל ככוח צבאי‬
‫הנהלה ומשמעת של משטרה שהוכרזה ככוח צבאי‬
‫פרק תשיעי‪ :‬הוראות שונות‬
‫יחסים שאינם יחסי עובד ומעביד‬
‫איסור התארגנות‬
‫מועצה ציבורית‬
‫ביצוע ותקנות‬
‫תקנות באישור ועדה של הכנסת‬

‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬

‫‪4‬‬
‫נבו הוצאה לאור בע"מ‬

‫‪nevo.co.il‬‬

‫המאגר המשפטי הישראלי‬

‫\\‪\main-jr-fs1\users1$\tomersi\My Documents\Asonot.org.il‬מסמכים\פקודת המשטרה [נוסח חדש]‪doc.‬‬

‫‪18‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫‪19‬‬
‫‪19‬‬
‫‪19‬‬
‫‪19‬‬
‫‪19‬‬
‫‪19‬‬
‫‪19‬‬
‫‪21‬‬
‫‪21‬‬
‫‪21‬‬
‫‪22‬‬
‫‪22‬‬
‫‪23‬‬
‫‪23‬‬
‫‪23‬‬
‫‪23‬‬
‫‪23‬‬
‫‪24‬‬
‫‪24‬‬
‫‪24‬‬
‫‪24‬‬
‫‪24‬‬
‫‪24‬‬
‫‪24‬‬
‫‪24‬‬
‫‪24‬‬
‫‪25‬‬
‫‪Error‬‬
‫!‬
‫‪Book‬‬
‫‪mark‬‬
‫‪not‬‬
‫‪define‬‬
‫‪d.‬‬
‫‪25‬‬
‫‪25‬‬
‫‪25‬‬
‫‪25‬‬
‫‪25‬‬
‫‪25‬‬
‫‪25‬‬
‫‪26‬‬
‫‪26‬‬
‫‪26‬‬

‫פקודת המשטרה [נוסח חדש]‪ ,‬תשל"א‪1791-‬‬
‫נוסח מלא ומעודכן‬
‫סעיף ‪95‬‬
‫סעיף ‪96‬‬

‫ללא כותרת‬
‫תחילה‬
‫תוספת ראשונה‬
‫תוספת שניה‬
‫ללא כותרת‬

‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬
‫‪Go‬‬

‫תוספת שניה‬

‫‪Go‬‬

‫‪5‬‬
‫נבו הוצאה לאור בע"מ‬

‫‪nevo.co.il‬‬

‫המאגר המשפטי הישראלי‬

‫\\‪\main-jr-fs1\users1$\tomersi\My Documents\Asonot.org.il‬מסמכים\פקודת המשטרה [נוסח חדש]‪doc.‬‬

‫‪26‬‬
‫‪26‬‬
‫‪26‬‬
‫‪26‬‬
‫‪Error‬‬
‫!‬
‫‪Book‬‬
‫‪mark‬‬
‫‪not‬‬
‫‪define‬‬
‫‪d.‬‬
‫‪Error‬‬
‫!‬
‫‪Book‬‬
‫‪mark‬‬
‫‪not‬‬
‫‪define‬‬
‫‪d.‬‬

‫פקודת המשטרה [נוסח חדש]‪ ,‬תשל"א‪1791-‬‬
‫נוסח מלא ומעודכן‬
‫פקודת המשטרה [נוסח חדש]‪ ,‬תשל"א‪*1791-‬‬
‫פרק ראשון‪ :‬פרשנות‬
‫הגדרות‬

‫‪.1‬‬

‫בפקודה זו –‬
‫"משטרת ישראל" – חיל המשטרה שהוקם לפי פקודה זו;‬
‫"שוטר" – מי שנמנה עם משטרת ישראל;‬

‫* פורסמה דיני מדינת ישראל‪ ,‬נוסח חדש מס' ‪ ,19‬מיום ‪ 11.3.1791‬עמ' ‪.373‬‬
‫תוקנה ס"ח תשל"ב מס' ‪ 643‬מיום ‪ 33.12.1791‬עמ' ‪( 22‬ה"ח תשל"ב מס' ‪ 793‬עמ' ‪ – )137‬תיקון מס' ‪.1‬‬
‫ס"ח תשל"ג מס' ‪ 694‬מיום ‪ 27.12.1792‬עמ' ‪( 23‬ה"ח תשל"ב מס' ‪ 1336‬עמ' ‪ – )374‬תיקון מס' ‪.2‬‬
‫ס"ח תשל"ג מס' ‪ 932‬מיום ‪ 6.9.1793‬עמ' ‪( 193‬ה"ח תשל"א מס' ‪ 733‬עמ' ‪ – )165‬תיקון מס' ‪ 3‬בסעיף ‪ )2(13‬לחוק‬
‫השבת אבידה‪ ,‬תשל"ג‪ ;1793-‬תחילתו ביום ‪.31.7.1793‬‬
‫ס"ח תשל"ד מס' ‪ 927‬מיום ‪ 14.3.1794‬עמ' ‪( 46‬ה"ח תשל"ד מס' ‪ 1379‬עמ' ‪ – )64‬תיקון מס' ‪[ 4‬במקור מס' ‪.]3‬‬
‫ס"ח תשל"ה מס' ‪ 962‬מיום ‪ 29.2.1795‬עמ' ‪( 76‬ה"ח תשל"ה מס' ‪ 1165‬עמ' ‪ – )163‬תיקון מס' ‪[ 5‬במקור מס' ‪.]4‬‬
‫ס"ח תשל"ט מס' ‪ 741‬מיום ‪ 3.7.1797‬עמ' ‪( 139‬ה"ח תשל"ט מס' ‪ 1434‬עמ' ‪ – )212‬תיקון מס' ‪.6‬‬
‫ס"ח תש"ם מס' ‪ 762‬מיום ‪ 27.2.1773‬עמ' ‪( 92‬ה"ח תש"ם מס' ‪ 1417‬עמ' ‪ – )15‬תיקון מס' ‪ ;9‬תחילתו שישים יום‬
‫מיום פרסומו‪.‬‬
‫ס"ח תשמ"ב מס' ‪ 1359‬מיום ‪ 4.7.1772‬עמ' ‪( 231‬ה"ח תשמ"ב מס' ‪ 1564‬עמ' ‪ – )96‬תיקון מס' ‪.7‬‬
‫ס"ח תשמ"ח מס' ‪ 1262‬מיום ‪ 29.9.1777‬עמ' ‪( 219‬ה"ח תשמ"ז מס' ‪ 1729‬עמ' ‪ – )217‬תיקון מס' ‪ ;7‬תחילתו שישה‬
‫חודשים מיום פרסומו ור' סעיף ‪ 7‬לענין תחולה‪.‬‬
‫ס"ח תשמ"ט מס' ‪ 1293‬מיום ‪ 9.4.1777‬עמ' ‪( 42‬ה"ח תשמ"ט מס' ‪ 1719‬עמ' ‪ – )47‬תיקון מס' ‪.13‬‬
‫ס"ח תשנ"ב מס' ‪ 1371‬מיום ‪ 25.3.1772‬עמ' ‪( 156‬ה"ח תשנ"ב מס' ‪ 2114‬עמ' ‪ – )217‬תיקון מס' ‪ ;11‬תחילתו ביום‬
‫‪ 1.6.1772‬כאמור בק"ת תשנ"ב מס' ‪ 5443‬מיום ‪ 21.5.1772‬עמ' ‪.1393‬‬
‫ס"ח תשנ"ד מס' ‪ 1453‬מיום ‪ 7.2.1774‬עמ' ‪( 66‬ה"ח תשנ"ג מס' ‪ 2177‬עמ' ‪ – )334‬תיקון מס' ‪ ;12‬ר' סעיף ‪ 3‬לענין‬
‫הוראת מעבר‪.‬‬
‫ס"ח תשנ"ד מס' ‪ 1497‬מיום ‪ 15.7.1774‬עמ' ‪( 276‬ה"ח תשנ"ד מס' ‪ 2251‬עמ' ‪ ,272‬ה"ח תשנ"ד מס' ‪ 2297‬עמ' ‪)476‬‬
‫– תיקון מס' ‪ 13‬בסעיף ‪ 27‬לחוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' ‪ ,)15‬תשנ"ד‪ ;1774-‬תחילתו שלושה חודשים מיום‬
‫פרסומו‪.‬‬
‫ס"ח תשנ"ה מס' ‪ 1541‬מיום ‪ 13.7.1775‬עמ' ‪( 442‬ה"ח תשנ"ה מס' ‪ 2333‬עמ' ‪ – )169‬הוראת שעה בסעיף ‪ 7‬לחוק‬
‫שירות בטחון (תיקון מס' ‪ 9‬והוראת שעה) (שירות במשטרה ושירות מוכר)‪ ,‬תשנ"ה‪ ;1775-‬תוקפה לשנתיים מיום‬
‫פרסומה‪ .‬ת"ט ס"ח תשנ"ה מס' ‪ 1546‬מיום ‪ 5.7.1775‬עמ' ‪.477‬‬
‫ס"ח תשנ"ו מס' ‪ 1574‬מיום ‪ 21.3.1776‬עמ' ‪( 253‬ה"ח תשנ"ו מס' ‪ 2519‬עמ' ‪ – )575‬תיקון מס' ‪ ;14‬תחילתו ביום‬
‫‪.1.1.1779‬‬
‫ס"ח תשנ"ז מס' ‪ 1621‬מיום ‪ 13.4.1779‬עמ' ‪( 126‬ה"ח תשנ"ה מס' ‪ 2366‬עמ' ‪ – )336‬תיקון מס' ‪ 15‬בסעיף ‪ 17‬לחוק‬
‫סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים) (תיקון)‪ ,‬תשנ"ז‪ ;1779-‬ר' סעיף ‪ )4(23‬לענין תחילה‪.‬‬
‫ס"ח תשנ"ח מס' ‪ 1652‬מיום ‪ 11.2.1777‬עמ' ‪( 123‬ה"ח תשנ"ז מס' ‪ 2577‬עמ' ‪ – )234‬תיקון מס' ‪ ;16‬תחילתו שישה‬
‫חודשים מיום פרסומו‪.‬‬
‫ס"ח תש"ס מס' ‪ 1917‬מיום ‪ 26.11.1777‬עמ' ‪( 27‬ה"ח תשנ"ט מס' ‪ 2737‬עמ' ‪ – )419‬תיקון מס' ‪ ;19‬ר' סעיף ‪ 4‬לענין‬
‫תחילה ותחולה‪.‬‬
‫ס"ח תשס"ד מס' ‪ 1746‬מיום ‪ 33.6.2334‬עמ' ‪( 433‬ה"ח הממשלה תשס"ד מס' ‪ 63‬עמ' ‪ – )42‬תיקון מס' ‪.17‬‬
‫ס"ח תשס"ה מס' ‪ 2329‬מיום ‪ 16.7.2335‬עמ' ‪( 766‬ה"ח הממשלה תשס"ה מס' ‪ 174‬עמ' ‪ – )1392‬תיקון מס' ‪.17‬‬
‫ס"ח תשס"ו מס' ‪ 2345‬מיום ‪ 1.1.2336‬עמ' ‪( 151‬ה"ח הממשלה תשס"ה מס' ‪ 194‬עמ' ‪ – )627‬תיקון מס' ‪ 23‬בסעיף‬
‫‪ 135‬לחוק המשטרה (דין משמעתי‪ ,‬בירור קבילות שוטרים והוראות שונות)‪ ,‬תשס"ו‪ ;2336-‬תחילתו שלושה חודשים‬
‫מיום פרסומו‪.‬‬
‫ס"ח תשס"ו מס' ‪ 2345‬מיום ‪ 1.1.2336‬עמ' ‪( 156‬ה"ח הממשלה תשס"ה מס' ‪ 194‬עמ' ‪ – )627‬תיקון מס' ‪ 21‬בסעיף ‪2‬‬
‫לחוק המשטרה (דין משמעתי‪ ,‬בירור קבילות שוטרים והוראות שונות) (תיקון)‪ ,‬תשס"ו‪.2336-‬‬
‫ס"ח תשס"ו מס' ‪ 2352‬מיום ‪ 22.2.2336‬עמ' ‪( 256‬ה"ח הממשלה תשס"ו מס' ‪ 227‬עמ' ‪ – )223‬תיקון מס' ‪.22‬‬
‫ס"ח תשס"ח מס' ‪ 2126‬מיום ‪ 9.1.2337‬עמ' ‪( 134‬ה"ח הממשלה תשס"ז מס' ‪ 333‬עמ' ‪ – )637‬תיקון מס' ‪ 23‬בסעיף‬
‫‪ 11‬לחוק המשטרה (דין משמעתי‪ ,‬בירור קבילות שוטרים והוראות שונות) (תיקון מס' ‪ ,)2‬תשס"ח‪.2337-‬‬
‫ס"ח תשס"ח מס' ‪ 2156‬מיום ‪ 16.6.2337‬עמ' ‪( 563‬ה"ח הממשלה תשס"ז מס' ‪ 324‬עמ' ‪ – )732‬תיקון מס' ‪ 24‬בסעיף‬
‫‪ 24‬לחוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' ‪ ,)35‬תשס"ח‪ ;2337-‬תחילתו ‪ 33‬ימים מיום פרסומו‪.‬‬

‫‪6‬‬
‫נבו הוצאה לאור בע"מ‬

‫‪nevo.co.il‬‬

‫המאגר המשפטי הישראלי‬

‫\\‪\main-jr-fs1\users1$\tomersi\My Documents\Asonot.org.il‬מסמכים\פקודת המשטרה [נוסח חדש]‪doc.‬‬

‫פקודת המשטרה [נוסח חדש]‪ ,‬תשל"א‪1791-‬‬
‫נוסח מלא ומעודכן‬

‫(תיקון מס' ‪)9‬‬
‫תשמ"ח‪1911-‬‬
‫(תיקון מס' ‪)9‬‬
‫תשמ"ח‪1911-‬‬
‫(תיקון מס' ‪)22‬‬
‫תשס"ו‪2222-‬‬
‫(תיקון מס' ‪)22‬‬
‫תשס"ו‪2222-‬‬
‫(תיקון מס' ‪)22‬‬
‫תשס"ו‪2222-‬‬
‫(תיקון מס' ‪)22‬‬
‫תשס"ו‪2222-‬‬

‫(תיקון מס' ‪)4‬‬
‫תשל"ד‪1994-‬‬
‫(תיקון מס' ‪)4‬‬
‫תשל"ד‪1994-‬‬

‫(תיקון מס' ‪)22‬‬
‫תשס"ו‪2222-‬‬

‫"משטרה" – שוטר או שוטרים;‬
‫"המפקח הכללי" – קצין המשטרה הבכיר הממלא אותה שעה תפקידי המפקח הכללי של‬
‫משטרת ישראל‪ ,‬לרבות סגן המפקח הכללי של משטרת ישראל;‬
‫"קצין משטרה בכיר" – שוטר בדרגת סגן‪-‬ניצב ומעלה;‬
‫"פקודות משטרת ישראל" – הוראות המשטרה ופקודות המטה הארצי שהוצאו לפי סעיף‬
‫‪7‬א;‬
‫"קצין שיפוט" – (נמחקה);‬
‫"קצין שיפוט בכיר" – (נמחקה);‬
‫"דן יחיד" – (נמחקה);‬
‫"עבירת משמעת" – (נמחקה);‬
‫"מפקד משטרת מחוז" – קצין המשטרה הבכיר המפקד על המשטרה שבמחוז‪ ,‬לרבות‬
‫שוטר או אדם אחר שנתמנה להיות מפקד המשטרה שבמחוז או בנפה או למלא תפקידיו של מפקד‬
‫משטרת מחוז‪ ,‬כולם או מקצתם;‬
‫"מפקח" – לרבות שוטר שהמלה "מפקח" היא חלק מתואר דרגתו‪ ,‬ולרבות ממלא מקום‬
‫קצין;‬
‫"סמל" – לרבות שוטר שהמלה "סמל" היא חלק מתואר דרגתו;‬
‫"שוראי" – שוטר למטה מדרגת סמל שני;‬
‫"הממונה" – הממונה על המחוז;‬
‫"שופט" – שופט בית משפט שלום או שופט בית משפט מחוזי;‬
‫"חוק המשטרה" – חוק המשטרה (דין משמעתי‪ ,‬בירור קבילות שוטרים והוראות שונות)‪,‬‬
‫תשס"ו‪;2336-‬‬
‫"השר" – שר המשטרה‪.‬‬
‫פרק שני‪ :‬ארגון‪ ,‬תפקידים וסמכויות‬

‫הרכב משטרת ישראל‬

‫תפקידי המשטרה‬

‫סמכות כללית של‬
‫שוטרים‬
‫חשש ממשי לפגיעה‬
‫חמורה – סמכות‬
‫ואחריות‬
‫(תיקון מס' ‪)19‬‬
‫תשס"ה‪2222-‬‬

‫‪ .2‬במ שטרת ישראל יהיו קציני משטרה בכירים‪ ,‬מפקחים‪ ,‬סמלים ושוטרים אחרים‪ ,‬הכל כפי‬
‫שיורה השר‪.‬‬
‫‪ .3‬משטרת ישראל תעסוק במניעת עבירות ובגילוין‪ ,‬בתפיסת עבריינים ובתביעתם לדין‪,‬‬
‫בשמירתם הבטוחה של אסירים‪ ,‬ובקיום הסדר הציבורי ובטחון הנפש והרכוש‪.‬‬
‫‪ .4‬לכ ל שוטר יהיו כל סמכות‪ ,‬חסיון וחסינות הכרוכים במשרת שוטר לפי כל דין‪ ,‬ויטול על‬
‫עצמו כל תפקיד ואחריות הכרוכים בה‪.‬‬
‫‪4‬א‪( .‬א) מצא שוטר כי קיים חשש ממשי לפגיעה חמורה בביטחון הנפש או הרכוש‪ ,‬רשאי הוא‬
‫–‬
‫(‪ )1‬להורות לכל אדם הנמצא באזור או במקום שבו קיים החשש האמור‪ ,‬הוראה‬
‫סבירה הדרושה באופן חיוני לשם הצלת הנפש או הרכוש או למניעת הפגיעה‪ ,‬ובכלל‬
‫זה להורות על מניעת גישה לאזור או למקום‪ ,‬או יציאה ממנו;‬
‫(‪ )2‬להורות לגוף הצלה‪ ,‬כהגדרתו בסעיף ‪73‬א‪ ,‬לפעול במסגרת תפקידו וסמכויותיו‬
‫על פי כל דין;‬
‫(‪ )3‬לצורך הצלת הנפש או הרכוש‪ ,‬להיכנס לכל מקום שהכניסה אליו נדרשת באופן‬
‫חיוני ולהשתמש בכוח סביר לצורך ביצוע סמכות הכניסה כאמור‪ ,‬ובלבד שהשוטר‬
‫זיהה עצמו לפני מי שנמצא במקום והודיע לו את המטרה שלשמה נדרשת הכניסה‪,‬‬
‫ביקש את הסכמתו לכניסה והזהירו כי יש בכוונתו להשתמש בכוח לצורך הכניסה;‬
‫חובת הזיהוי‪ ,‬ההודעה והאזהרה כאמור לא יחולו אם נוכח השוטר לדעת כי לא נמצא‬
‫איש במקום‪.‬‬
‫(ב) שימוש בסמכויות כאמור בסעיף קטן (א) ייעשה‪ ,‬ככל שהנסיבות מאפשרות זאת‪,‬‬
‫‪9‬‬
‫נבו הוצאה לאור בע"מ‬

‫‪nevo.co.il‬‬

‫המאגר המשפטי הישראלי‬

‫\\‪\main-jr-fs1\users1$\tomersi\My Documents\Asonot.org.il‬מסמכים\פקודת המשטרה [נוסח חדש]‪doc.‬‬

‫פקודת המשטרה [נוסח חדש]‪ ,‬תשל"א‪1791-‬‬
‫נוסח מלא ומעודכן‬
‫באישור קצין משטרה‪.‬‬
‫(ג) (‪ )1‬לא תוגש תובענה נגד אדם על מעשה או מחדל שעשה בתום לב על פי הוראה‬
‫שקיבל לפי סעיף קטן (א)(‪ )1‬או (‪( )2‬בסעיף קטן זה – מבצע הוראה) והמקים אחריות‬
‫בנזיקין‪.‬‬
‫(‪ )2‬בתובענה נגד המדינה על מעשה או מחדל של מבצע הוראה לא יחולו הוראות‬
‫סעיפים ‪ 25‬ו‪ 27-‬לפקודת הנזיקין [נוסח חדש]‪.‬‬
‫(ד) פעל אדם‪ ,‬בלא שכר‪ ,‬בהתאם להוראה שניתנה לו לפי סעיף קטן (א) או לפי סעיף ‪73‬ד‬
‫– יראו אותו כמתנדב כהגדרתו בסעיף ‪ 279‬לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב]‪ ,‬התשנ"ה‪,1775-‬‬
‫ויחולו עליו הוראות פרק י"ג לאותו חוק‪.‬‬
‫(ה) האמור בסעיף קטן (א) אינו בא לגרוע מסמכויות שוטר לפי כל דין‪.‬‬
‫תפקידים של שוטרים‬
‫(תיקון מס' ‪)19‬‬
‫תשס"ה‪2222-‬‬

‫‪.2‬‬

‫הזדהות שוטר‬
‫(תיקון מס' ‪)12‬‬
‫תשנ"ז‪1999-‬‬

‫‪2‬א‪( .‬א) שוטר שהוא לבוש מדים יענוד תג זיהוי גלוי לעין הנושא את שמו ושם משפחתו‪.‬‬
‫(ב) ש וטר שאינו לבוש מדים והוא משתמש בסמכויות שוטר כלפי אדם‪ ,‬יזהה את עצמו‬
‫בפני אותו אדם בציון שמו או כינויו הרשמי והיותו שוטר‪ ,‬וכן בהצגת תעודת המינוי שלו‪.‬‬
‫(ג) ש וטר שהוא לבוש מדים המשתמש בסמכויות שוטר כלפי אדם‪ ,‬יציג את תעודת‬
‫המינוי שלו מיד עם דרישתו של אותו אדם‪.‬‬
‫(ד) ש וטר ימסור את פרטי זהותו ואת מספרו האישי‪ ,‬לבקשת כל אדם בכל ענין הקשור‬
‫להיותו שוטר‪ ,‬בין אם הוא לבוש מדים ובין אם לאו‪.‬‬
‫(ה) חובת ההזדהות לפי סעיפים קטנים (ב)‪( ,‬ג) או (ד) לא תחול אם –‬
‫(‪ )1‬מילויה עלול לסכל את ביצוע הסמכות;‬
‫(‪ )2‬מילויה עלול לגרום לפגיעה בבטחונו של השוטר או של אדם אחר‪.‬‬
‫(ו) ח לפו הנסיבות שמנעו מילוי החובות לפי סעיף זה יקיים השוטר את ההוראות‬
‫האמורות‪ ,‬מוקדם ככל האפשר‪.‬‬

‫הגנה לשוטר שפעל‬
‫מכוח כתב הרשאה‬
‫(תיקון מס' ‪)13‬‬
‫תשנ"ד‪1994-‬‬

‫‪( .2‬א) הוגש ה תובענה אזרחית או פלילית‪ ,‬או ננקטו הליכים אחרים‪ ,‬נגד שוטר על מעשה‬
‫שעשה בחזקת שוטר‪ ,‬מותר לו לטעון כי עשה את המעשה מכוח צו שניתן מאת שופט או מאת‬
‫ראש ההוצאה לפועל‪.‬‬
‫(ב) ה טענה תוכח על ידי הצגת הצו הנחזה כחתום בידי שופט‪ ,‬או בידי ראש ההוצאה‬
‫לפועל‪ ,‬ועל פי זה יהיה הנתבע זכאי לפסק‪-‬דין לזכותו‪ ,‬אפילו היה פגם בסמכותו של השופט או‬
‫של ראש ההוצאה לפועל‪.‬‬
‫(ג) אין צורך להוכיח את חתימתו של השופט או של ראש ההוצאה לפועל אלא אם ראה‬
‫בית המשפט יסוד להטיל ספק באמיתותה‪.‬‬
‫(ד) האמור בסעיף זה אינו בא לפגוע בכל תרופה שהתובע זכאי לה נגד הרשות שנתנה את‬

‫(תיקון מס' ‪)13‬‬
‫תשנ"ד‪1994-‬‬

‫(תיקון מס' ‪)13‬‬
‫תשנ"ד‪1994-‬‬

‫במיוחד‪ ,‬ובלי לגרוע מהוראות סעיפים ‪ 4‬ו‪4-‬א‪ ,‬יהא מתפקידו של כל שוטר –‬
‫(‪ )1‬ל קיים סדר בדרכים הציבוריות‪ ,‬ברחובות הציבוריים‪ ,‬במעברים‪ ,‬ברציפים‪,‬‬
‫במקומות נחיתה‪ ,‬ברציפי רכבות‪ ,‬בנמלים‪ ,‬בנהרות‪ ,‬בתעלות‪ ,‬באגמים ובכל מקום שיש‬
‫לציבור גישה אליו;‬
‫(‪ )2‬ל מנוע הפרעות בשעת התקהלות או תהלוכה בדרכים הציבוריות וברחובות‬
‫הציבוריים‪ ,‬או בסביבת בית תפילה בשעת תפילה בציבור‪ ,‬וכן כל אימת שדרך‪ ,‬רחוב‪,‬‬
‫מעבר‪ ,‬רציף או מקום נחיתה עלולים להיות דחוסים או חסומים;‬
‫(‪ )3‬ל יתן דעתו על עבירות הנעברות בדרך‪ ,‬בכביש‪ ,‬ברחוב‪ ,‬במעבר או במקום‬
‫ציבוריים;‬
‫(‪ )4‬לקבל לרשותו מציאה או רכוש שאין עליו תובעים‪ ,‬ולנהוג בו באופן שנקבע;‬
‫(‪ )5‬לעצור כל אדם שיש לו יסוד סביר לחשוד בו כי הוא מחזיק או מעביר‪ ,‬בכל אופן‬
‫שהוא‪ ,‬רכוש גנוב או כל דבר שהחזקתו אינה חוקית‪ ,‬ולחפש בכליו ובגופו של אדם‬
‫כאמור‪.‬‬

‫‪7‬‬
‫נבו הוצאה לאור בע"מ‬

‫‪nevo.co.il‬‬

‫המאגר המשפטי הישראלי‬

‫\\‪\main-jr-fs1\users1$\tomersi\My Documents\Asonot.org.il‬מסמכים\פקודת המשטרה [נוסח חדש]‪doc.‬‬

‫פקודת המשטרה [נוסח חדש]‪ ,‬תשל"א‪1791-‬‬
‫נוסח מלא ומעודכן‬
‫הצו‪.‬‬
‫מינוי לתפקיד של‬
‫קצין משטרה בכיר‬
‫שימוש בסמכויות של‬
‫דרגה נמוכה יותר‬
‫מינוי המפקח הכללי‬
‫של משטרת ישראל‬
‫(תיקון מס' ‪)1‬‬
‫תשמ"ב‪1912-‬‬
‫תפקיד המפקח‬

‫הוצאת פקודות‬
‫משטרת ישראל‬
‫(תיקון מס' ‪)9‬‬
‫תשמ"ח‪1911-‬‬

‫פרסום פקודות‬
‫משטרת ישראל‬
‫(תיקון מס' ‪)9‬‬
‫תשמ"ח‪1911-‬‬

‫‪ .9‬הש ר רשאי למנות שוטר או אדם אחר למלא כל תפקיד מתפקידיו של קצין משטרה בכיר‬
‫או להשתמש בכל סמכות מסמכויותיו‪ ,‬הכל בכפוף לתנאים שנקבעו‪.‬‬
‫‪ .1‬שוטר רשאי להשתמש בכל סמכות מהסמכויות הנתונות לשוטר בעל דרגה נמוכה משלו‪.‬‬
‫‪1‬א‪.‬‬

‫המפקח הכללי של משטרת ישראל יתמנה בידי הממשלה לפי המלצת השר‪.‬‬

‫‪ .9‬המ פקח הכללי יפקח על משטרת ישראל‪ ,‬על סדרי ניהולה ועל הפעלתה‪ ,‬ויהיה אחראי‬
‫להשגחה על כל ההוצאות הכרוכות בה ולאפסניה שברשותה‪.‬‬
‫‪9‬א‪( .‬א) ה מפקח הכללי יוציא‪ ,‬באישור השר‪ ,‬הוראות כלליות שיקבעו עקרונות לענין ארגון‬
‫המשטרה‪ ,‬סדרי המינהל‪ ,‬המשטר והמשמעת בה והבטחת פעולתה התקינה (להלן – הוראות‬
‫המשטרה)‪.‬‬
‫(ב) המפקח הכללי יוציא פקודות כלליות שיקבעו פרטים בנושאים האמורים בסעיף קטן‬
‫(א) (להלן – פקודות המטה הארצי)‪.‬‬
‫‪9‬ב‪( .‬א) פקודות משטרת ישראל יפורסמו בדרך שיורה המפקח הכללי ותוקפן ממועד פרסומן;‬
‫אין פקודות משטרת ישראל טעונות פרסום ברשומות‪.‬‬
‫(ב) פקודות משטרת ישראל שלגביהן יקבע היועץ המשפטי לממשלה‪ ,‬בהתייעצות עם‬
‫המפקח הכללי או מי שהוא הסמיכו לענין זה‪ ,‬כי יש להן נגיעה או חשיבות לציבור‪ ,‬יהיו טעונות‬
‫פרסום נוסף ב"רשומות"‪.‬‬

‫דין פקודות משטרת‬
‫ישראל‬
‫(תיקון מס' ‪)9‬‬
‫תשמ"ח‪1911-‬‬

‫‪9‬ג‪( .‬א) לענין פקודה זו רואים את פקודות משטרת ישראל כדינים‪.‬‬
‫(ב) ה יתה סתירה בין הוראות המשטרה ובין פקודות המטה הארצי – עדיפות הוראות‬
‫המשטרה; היתה סתירה בין פקודות המטה הארצי ובין פקודה אחרת – עדיפות פקודות המטה‬
‫הארצי‪.‬‬

‫סמכויות המפקח‬
‫הכללי‬

‫‪.12‬‬

‫תקופת השירות‬
‫(תיקון מס' ‪)19‬‬
‫תש"ס‪1999-‬‬

‫‪ .11‬כל המבקש להימנות עם משטרת ישראל ייבדק בדיקה רפואית‪ ,‬ומשאושר גיוסו יגוייס‬
‫לתקופה של חמש שנים‪.‬‬

‫תקופת נסיון‬
‫(תיקון מס' ‪)19‬‬
‫תש"ס‪1999-‬‬

‫‪ .12‬עשרים וארבעה החדש ים הראשונים ישרת המגוייס שירות נסיון ויידרש לעבור קורס‬
‫אימונים; נמצא בתוך תקופת הנסיון כי הוא בלתי מתאים לתפקידיו או שאין זה מסתבר שיהיה‬
‫יעיל‪ ,‬רשאי המפקח הכללי לצוות על שחרורו מן השירות‪ ,‬ומשציווה כך – יחדל המגוייס להימנות‬
‫עם משטרת ישראל ולא תהא לו כל תביעה כלפיה‪.‬‬

‫הצהרת מתגייס‬

‫‪( .13‬א) כ ל המתגייס על פי פקודה זו יחתום על הצהרת מתגייס‪ ,‬בטופס שנקבע‪ ,‬לפני קצין‬
‫משטרה שיאשרה בחתימתו‪.‬‬
‫(ב) כ ל המשיב במזיד תשובה כוזבת לשאלה מן השאלות שבהצהרת מתגייס‪ ,‬דינו –‬
‫מאסר ששה חדשים ופיטורים מן השירות‪.‬‬

‫המפקח הכללי רשאי –‬
‫(‪ )1‬ל גייס בכל עת אנשים מתאימים להיות שוטרים למילוי משרות פנויות בתקן‬
‫המאושר של משטרת ישראל;‬
‫(‪ )2‬להשעות שוטר שאינו קצין משטרה בכיר‪ ,‬להורידו בדרגה‪ ,‬לשחררו מן השירות‬
‫או לפטרו‪ ,‬אם הוכח להנח ת דעתו שהשוטר מתרשל או בדרך כלל בלתי‪-‬יעיל במילוי‬
‫תפקידיו או אינו מתאים מבחינה אחרת למלא תפקידיו; אולם מפקח לא יפוטר ולא‬
‫ישוחרר אלא באישור השר;‬
‫(‪ )3‬ל מלא‪ ,‬על ידי העלאה בדרגה או בדרך אחרת‪ ,‬כל משרה בדרגה שלמטה מדרגת‬
‫קצין משטרה בכיר שנתפנתה מחמת מוות‪ ,‬פיטורים‪ ,‬או סיבה אחרת‪.‬‬
‫פרק שלישי‪ :‬גיוס‪ ,‬שחרור ואחריות לרכוש‬

‫‪7‬‬
‫נבו הוצאה לאור בע"מ‬

‫‪nevo.co.il‬‬

‫המאגר המשפטי הישראלי‬

‫\\‪\main-jr-fs1\users1$\tomersi\My Documents\Asonot.org.il‬מסמכים\פקודת המשטרה [נוסח חדש]‪doc.‬‬

‫פקודת המשטרה [נוסח חדש]‪ ,‬תשל"א‪1791-‬‬
‫נוסח מלא ומעודכן‬
‫שבועת אמונים‬
‫השוטר תמיד בתפקיד‬

‫שוטר יעסוק בתפקידו‬
‫בלבד‬
‫הארכת תקופת‬
‫שירות‬
‫(תיקון מס' ‪)19‬‬
‫תש"ס‪1999-‬‬

‫‪ .14‬שוטר בדרגת מפקח משנה ומעלה יישבע‪ ,‬עם מינויו‪ ,‬שבועת אמונים לפני המפקח הכללי‬
‫בנוסח שנקבע‪.‬‬
‫‪ .12‬שו טר‪ ,‬כשהוא בישראל‪ ,‬רואים אותו‪ ,‬לכל ענין שבפקודה זו‪ ,‬כנמצא תמיד בתפקיד‪ ,‬ומותר‬
‫בכל עת להעסיקו בכל מקום בישראל‪.‬‬
‫‪ .12‬שו טר לא יעסוק בעבודה או במשרה חוץ מתפקידיו לפי פקודה זו‪ ,‬אלא אם המפקח הכללי‬
‫התיר לו זאת במפורש בכתב‪.‬‬
‫‪( .19‬א) ה מפקח הכללי רשאי להאריך את תקופת שירותו של שוטר לתקופות שירות נוספות‬
‫שכל אחת מהן לא תעלה על חמש שנים‪.‬‬
‫(ב) ה שלים שוטר תקופה של עשרים שנות שירות רשאי המפקח הכללי להאריך את‬
‫תקופת שירותו לתקופה נוספת בלתי קצובה‪.‬‬
‫(ג) הארכת תקופת שירו תו של שוטר לפי סעיף זה‪ ,‬תיעשה לפי בקשת השוטר שתוגש‬
‫למפקח הכללי‪ ,‬לגבי כל תקופת שירות נוספת‪ ,‬במהלך החודש השביעי שלפני תום תקופת שירותו‪.‬‬
‫(ד) ה מפקח הכללי יודיע לשוטר על החלטתו לפי סעיף זה בתוך שישים ימים ממועד‬
‫הגשת בקשה כאמור בסעיף קטן (ג); ואולם במקרים מיוחדים‪ ,‬מנימוקים שיירשמו‪ ,‬רשאי המפקח‬
‫הכללי להודיע על החלטתו כאמור‪ ,‬עד תום תשעים ימים ממועד הגשת הבקשה‪.‬‬

‫התפטרות שוטר‬
‫(תיקון מס' ‪)9‬‬
‫תשמ"ח‪1911-‬‬

‫‪( .11‬א) ש וטר לא יתפטר מן השירות אלא אם כן נתן למפקח הכללי הודעה על כך שלושה‬
‫חדשים מראש; לא עשה כן – יראוהו נעדר מן השירות ללא רשות‪.‬‬
‫(ב) ע ל אף האמור בסעיף קטן (א)‪ ,‬רשאי המפקח הכללי‪ ,‬לבקשת שוטר‪ ,‬להתיר לו לפרוש‬
‫מהשירות אף אם לא חלפו שלושה חדשים ממועד מתן ההודעה‪.‬‬

‫הארכת שירות בשעת‬
‫חירום‬

‫‪( .19‬א) ה שר רשאי להורות בצו לעכב‪ ,‬לתקופה שהיא לדעתו שעת חירום‪ ,‬כל שוטר‪ ,‬או סוג‬
‫או הגדר אחר של שוטרים‪ ,‬אף על פי שתמה תקופת שירותם‪ ,‬ולהאריך שירותם לתקופת החירום‪.‬‬
‫(ב) ש ירותו של שוטר בתוקף צו כאמור יראו כחלק מתקופת ההתקשרות ולפי זה יחולו‬
‫הוראותיה של ההתקשרות – למעט ההוראות הקובעות את תקופתה – והוראות פקודה זו‪.‬‬
‫‪ .22‬מותר לשחרר שוטר מ ן השירות תוך תקופת ההתקשרות‪ ,‬אם ועדה רפואית קבעה כי אין‬
‫הוא מתאים עוד לשירות מבחינה נפשית או גופנית‪.‬‬
‫‪ .21‬שו ם דבר האמור בפקודה זו או בחוק המשטרה אינו בא לגרוע מסמכות השר להרחיק‬
‫שוטר בכל עת שירצה‪.‬‬

‫אחריות כספית של‬
‫שוטרים‬

‫‪ .22‬שו טר יהיה אחראי לכספי הציבור שנמסרו להשגחתו או שהגיעו לרשותו; וכלי הנשק‪,‬‬
‫התחמושת‪ ,‬הציוד‪ ,‬ההלבשה והאפסניה שניתנו לשימוש המשטרה שבפיקודו או לשימושו העצמי‪,‬‬
‫ייזקפו לחובתו‪ ,‬והוא יהיה אחראי להם כלפי המפקח הכללי במקרה שאבדו‪ ,‬ניזוקו או הושמדו‪,‬‬
‫זולת אם אפשר להוכיח ל הנחת דעתו של המפקח הכללי שהדבר קרה מחמת תאונה בלתי‪-‬נמנעת‪,‬‬
‫מחמת גניבה שאין לייחסה לרשלנות מצדו או מחמת מילוי תפקידו למעשה‪.‬‬
‫‪ .23‬מי שחדל להיות שוטר יחזיר מיד את כל כלי הנשק‪ ,‬המלבושים ושאר צרכים שסופקו לו‬
‫לשם מילוי תפקידיו; לא עשה כן‪ ,‬דינו – קנס ‪ 333‬לירות; השמיד או סילק חפץ מן החפצים במזיד‬
‫או מתוך רשלנות פושעת‪ ,‬דינו – קנס כאמור ומאסר שלושה חדשים‪.‬‬
‫‪ .24‬שוטר שגרם נזק לנשק‪ ,‬למלבוש או לרכוש אחר של המדינה או שאיבד אותם‪ ,‬מותר לנכות‬
‫משכרו כדי כיסוי ההוצאות לתיקונו של הנזק או לחילופו של האבוד‪.‬‬

‫שחרור מטעמי‬
‫בריאות‬
‫סמכות השר‬
‫(תיקון מס' ‪)22‬‬
‫תשס"ו‪2222-‬‬

‫חדל להיות שוטר‬
‫יחזיר חפציו‬

‫הטבת נזק לרכוש‬

‫פרק רביעי‪ :‬שוטרים שלא מן המנין‬
‫סימן א'‪ :‬שוטרים מוספים זמניים‬
‫גיוס‬

‫(תיקון מס' ‪)22‬‬
‫תשס"ו‪2222-‬‬

‫‪( .22‬א) על אף האמור בפקודה זו או בתקנות שהותקנו לפיה‪ ,‬כל המבקש להימנות עם משטרת‬
‫ישראל יכול שיגוייס לתקופה של ששה חדשים‪.‬‬
‫(ב) מ י שגוייס כאמור‪ ,‬ייקרא שוטר מוסף זמני‪ ,‬ויהיה כפוף להוראות פקודה זו ולהוראות‬
‫חוק המשטרה וכל התקנות שהותקנו לפיהם‪ ,‬למעט האמור להלן‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫נבו הוצאה לאור בע"מ‬

‫‪nevo.co.il‬‬

‫המאגר המשפטי הישראלי‬

‫\\‪\main-jr-fs1\users1$\tomersi\My Documents\Asonot.org.il‬מסמכים\פקודת המשטרה [נוסח חדש]‪doc.‬‬

‫פקודת המשטרה [נוסח חדש]‪ ,‬תשל"א‪1791-‬‬
‫נוסח מלא ומעודכן‬
‫שחרור‬

‫הפסקת שירות‬

‫המשכת שירות‬

‫מתן הודעות‬

‫תקנות מסויימות לא‬
‫יחולו‬
‫(תיקון מס' ‪)2‬‬
‫תשל"ג‪1992-‬‬

‫‪ .22‬המ פקח הכללי רשאי‪ ,‬בכל עת‪ ,‬לשחרר מן השירות שוטר מוסף זמני על ידי הודעה בכתב‬
‫חודש ימים מראש‪.‬‬
‫‪ .29‬שוטר מוסף זמני רש אי למסור הודעה בכתב למפקח הכללי‪ ,‬לא יאוחר מחודש אחד לפני‬
‫תום תקופת ששת החדשים‪ ,‬כי אין בדעתו לחדש את השירות‪.‬‬
‫‪ .21‬לא נמסרה הודעה כאמור בסעיף ‪ ,29‬רואים את השוטר כאילו גוייס לפי סעיף ‪ 25‬לתקופה‬
‫נוספת של ששה חדשים‪ ,‬זולת אם שוחרר לפי סעיף ‪ 26‬או גוייס להמשך שירות לפי סעיף ‪ 11‬או על‬
‫פי חוזה מיוחד‪.‬‬
‫‪ .29‬הוראות סעיפים ‪ 29 ,26‬ו‪ 27-‬בדבר מסירת הודעות יחולו על כל תקופה נוספת של ששה‬
‫חדשים‪ ,‬כאילו היתה התקופה המקורית של ששה חדשים לפי סעיף ‪.25‬‬
‫‪ .32‬תקנות בדבר שכר התנהגות טובה‪ ,‬מענק שפות ושכר הצטיינות לא יחולו על שוטרים‬
‫מוספים זמניים‪.‬‬
‫סימן ב'‪ :‬שוטרים לתפקידים מיוחדים‬

‫גיוס שוטר לתפקידים‬
‫מיוחדים‬

‫‪ .31‬על פי בקשת אדם המבקש להעסיק שוטרים בתפקידים מיוחדים‪ ,‬רשאי המפקח הכללי‪,‬‬
‫באישור השר‪ ,‬לגייס אנשים מתאימים כשוטרים לתפקידים מיוחדים על מנת שישרתו שירות מיוחד‬
‫זה בלבד‪.‬‬
‫‪ .32‬מי שגוייס כאמור רואים אותו‪ ,‬לכל דבר וענין‪ ,‬כנמנה עם משטרת ישראל ויהיה כפוף לכל‬
‫הוראות הפקודה הזאת בדבר סמכויות וחסינויות של שוטרים ולהוראות פרק ב' לחוק המשטרה;‬
‫אולם לא תהיה לו זכות תביעה כלפי הקרן הכללית של המשטרה‪.‬‬

‫תשלום‬
‫(תיקון מס' ‪)2‬‬
‫תשל"ג‪1992-‬‬

‫‪ .33‬המבקש שירותיו של שוטר לתפקידים מיוחדים ישלם לאוצר המדינה כל רבע שנה מראש‬
‫כספים לכיסוי שכרו‪ ,‬דמי מדיו ושאר הוצאות שהמפקח הכללי יאמר שהן דרושות; אך לגבי‬
‫תשלום שכרם של שוטרים כאמור העובדים בשירותה של עיריה או של נמל מותר לעשות הסדרים‬
‫מיוחדים‪.‬‬

‫הפסקת שירות‬

‫‪ .34‬המעסיק שוטר לתפקידים מיוחדים ומבקש להפסיק שירותו יתן למפקח הכללי הודעה‬
‫חודש ימים מראש; אך רשאי המפקח הכללי‪ ,‬לפי שיקול דעתו‪ ,‬לוותר על הודעה כזאת‪.‬‬
‫‪ .32‬המתגייס כשוטר לתפקידים מיוחדים יחתום על הצהרת מתגייס בטופס שנקבע‪ ,‬והוראות‬
‫סעיף ‪ 13‬יחולו עליו‪.‬‬
‫‪( .32‬בוטל)‪.‬‬

‫דין שוטר לתפקידים‬
‫מיוחדים‬
‫(תיקון מס' ‪)22‬‬
‫תשס"ו‪2222-‬‬

‫הצהרת מתגייס‬

‫(תיקון מס' ‪)21‬‬
‫תשס"ו‪2222-‬‬

‫סימן ג'‪ :‬שוטרים מיוחדים‬
‫מינוי שוטרים‬
‫מיוחדים‬

‫דין שוטר מיוחד‬

‫הצהרה‬

‫סירוב לשמש בתפקיד‬
‫ואי‪-‬ציות‬

‫‪ .39‬היה נראה שיש התקהלות בלתי‪-‬חוקית‪ ,‬התפרעות או הפרעת השלום‪ ,‬או שיש יסוד סביר‬
‫לחשוש לכך‪ ,‬וכי המשטרה המופקדת כרגיל על שמירת השלום אינה מספקת כדי שמירת השלום‪,‬‬
‫הגנת התושבים ובטחון הרכוש במקום‪ ,‬רשאי כל שוטר שדרגתו אינה נמוכה מדרגת מפקח לפנות‬
‫אל הממונה‪ ,‬או אל השופט הקרוב ביותר‪ ,‬בבקשה שימנה תושבים מן הסביבה במספר הדרוש‬
‫שישרתו כשוטרים מיוחדים במשך הזמן ובתחומים שיראה לנחוץ; הממונה או השופט ייענה‬
‫לבקשה‪ ,‬זולת אם ראה סיבה שלא לעשות כן‪.‬‬
‫‪ .31‬שו טר מיוחד שנתמנה כאמור רואים אותו לכל דבר כנמנה עם משטרת ישראל‪ ,‬יהיו לו אותן‬
‫סמכויות‪ ,‬חסיונות וחס ינויות אשר לשוטר מן המנין‪ ,‬והוא יהיה נתון לאותה משמעת וסר לפקודתן‬
‫של אותן רשויות‪ ,‬בכפוף להוראות סימן זה‪.‬‬
‫‪ .39‬מי שנתמנה שוטר מיוחד יחתום בפני הממונה‪ ,‬שופט או קצין משטרה בכיר על הצהרה‬
‫בטופס שנקבע‪.‬‬
‫‪ .42‬מי שנתמנה שוטר מיוחד ובלי הצדק מספיק לא שירת‪ ,‬או סירב לשרת בתפקיד זה‪ ,‬או לא‬
‫ציית לפקודה שניתנה לו כדין לשם מילוי תפקידיו‪ ,‬דינו – מאסר עשרה ימים או קנס ‪ 95‬לירות לכל‬
‫‪11‬‬
‫נבו הוצאה לאור בע"מ‬

‫‪nevo.co.il‬‬

‫המאגר המשפטי הישראלי‬

‫\\‪\main-jr-fs1\users1$\tomersi\My Documents\Asonot.org.il‬מסמכים\פקודת המשטרה [נוסח חדש]‪doc.‬‬

‫פקודת המשטרה [נוסח חדש]‪ ,‬תשל"א‪1791-‬‬
‫נוסח מלא ומעודכן‬
‫מקרה של מחדל‪ ,‬סירוב או אי‪-‬ציות כאמור‪.‬‬
‫סימן ד'‪ :‬נוטרי כפרים‬
‫צו למינוי נוטרים‬

‫‪ .41‬רש אי הממונה לצוות על מינוי נוטרים שישרתו בתחומם של כפר או קבוצת כפרים במשך‬
‫זמן שראה לנכון‪ ,‬אם היה סבור כי הגנת הרכוש והיבול במקום‪ ,‬או מצב הבטחון הציבורי‪,‬‬
‫התנהגות התושבים או סיבה אחרת‪ ,‬מחייבים לעשות כן‪.‬‬
‫‪ .42‬ציווה הממונה כאמור‪ ,‬תציע המועצה המקומית – ובאין מועצה מקומית יציעו המוכתר‬
‫והנכבדים של הכפר או של קבוצת הכפרים הנוגעים בדבר – למפקד משטרת המחוז מועמד או‬
‫מועמדים לנוטרים‪.‬‬
‫‪( .43‬א) א ישר מפקד משטרת המחוז את המועמדים שהוצעו והעיד רופא ממשלתי שהם‬
‫כשרים מבחינה גופנית‪ ,‬ימונו להיות נוטרים‪.‬‬
‫(ב) ל א אושרו המועמדים‪ ,‬או שלא הוצעו כאמור תוך שבעה ימים מיום מתן הצו על ידי‬
‫הממונה‪ ,‬ימנה מפקד משטרת המחוז אנשים כשרים ומתאימים להיות נוטרים‪.‬‬
‫‪ .44‬מי שנתמנה נוטר יחתום‪ ,‬לפני קצין משטרה בכיר‪ ,‬על הצהרה בטופס שנקבע‪.‬‬

‫דין נוטר‬
‫(תיקון מס' ‪)22‬‬
‫תשס"ו‪2222-‬‬

‫‪ .42‬מי שנתמנה נוטר רו אים אותו לכל דבר כנמנה עם משטרת ישראל ויהיה כפוף להוראות‬
‫הפקודה הזאת בדבר סמכויות וחסינויות של שוטרים ולהוראות פרק ב' לחוק המשטרה‪ ,‬אולם לא‬
‫תהיה לו זכות תביעה כלפי הקרן הכללית של המשטרה‪.‬‬

‫שכר נוטרים וגבייתו‬

‫‪( .42‬א) הממונה יקבע את שכרם והוצאות ביגודם וציודם של הנוטרים‪ ,‬ובכפוף לצו של השר‪,‬‬
‫ימנן אותם בין הגברים הבוגרים התושבים ובעלי הקרקעות‪ ,‬שבכפר או שבקבוצת הכפרים; ההיטל‬
‫ייגבה לפי הדין בדבר גביית מסים‪.‬‬
‫(ב) ע ד לגביית ההיטל‪ ,‬ישולמו שכרם והוצאות ביגודם וציודם של הנוטרים למפקח‬
‫הכללי מתוך אוצר המדינה‪.‬‬
‫‪ .49‬הממונה רשאי‪ ,‬בכל עת‪ ,‬לפטר נוטר בגלל אי מילוי תפקיד או התנהגות רעה‪ ,‬והמועצה‬
‫המקומית‪ ,‬או המוכתר או הממונה‪ ,‬יעשו מיד סידורים למילוי תפקידו של הנוטר עד למינוי חדש‪.‬‬
‫‪ .41‬נו טר שהתפטר או נטש את משרתו‪ ,‬בלא סיבה טובה‪ ,‬לפני תום תקופת שירותו‪ ,‬יהיה חייב‪,‬‬
‫על פי צו מאת הממונה‪ ,‬לשלם לכפר את כל ההוצאות הכרוכות במינוי נוטר אחר במקומו‪.‬‬
‫‪( .49‬א) הממונה רשאי‪ ,‬בצו‪ ,‬להחיל סימן זה על –‬
‫(‪ )1‬אזור שבטי שבמחוזו;‬
‫(‪ )2‬אזור אחר שבמחוזו‪ ,‬שאינו אזור של כפר או של קבוצת כפרים‪.‬‬
‫(ב) הוחל סימן זה על אזור כאמור‪ ,‬ייקבע השכר של הנוטרים שנתמנו ומינונו בדרך‬
‫שאישר הממונה‪.‬‬

‫הצעת מועמדים‬

‫מינוי‬

‫הצהרה‬

‫פיטורין‬

‫התפטרות בטרם עת‬

‫תחולה על אזורים‬
‫אחרים‬

‫(תיקון מס' ‪)2‬‬
‫תשל"ה‪1992-‬‬

‫פרק רביעי ‪ :1‬המשמר האזרחי‬

‫פרשנות‬
‫(תיקון מס' ‪)2‬‬
‫תשל"ה‪1992-‬‬

‫‪49‬א‪ .‬בפרק זה –‬
‫"פגיעת איבה" – כמשמעותה בחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה‪ ,‬תש"ל‪;1793-‬‬
‫"פקודות הצבא" – כמשמעותן בחוק השיפוט הצבאי‪ ,‬תשט"ו‪;1755-‬‬
‫"רשות השמירה" ו"הממונה על השמירה" – כמשמעותם בחוק הרשויות המקומיות‬
‫(הסדרת השמירה)‪ ,‬תשכ"א‪.1761-‬‬

‫המשמר האזרחי‬
‫ותפקידיו‬
‫(תיקון מס' ‪)2‬‬
‫תשל"ה‪1992-‬‬

‫‪49‬ב‪( .‬א) מוקם בזה ליד משטרת ישראל המשמר האזרחי (להלן – המשמר)‪.‬‬
‫(ב) ב כל פעולה שהמשטרה מוסמכת לעשות למען שמירת בטחון הנפש והרכוש מפני‬
‫פגיעת איבה‪ ,‬רשאית היא להסתייע במשמר‪.‬‬
‫(ג) בנוסף לאמור בסעיף קטן (ב)‪ ,‬תהא המשטרה רשאית להסתייע במשמר גם בפעולותיה‬
‫לשמירת הבטחון‪ ,‬הנפש והרכוש שנקבעו בתקנות באישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של‬
‫הכנסת‪.‬‬

‫(תיקון מס' ‪)9‬‬
‫תשמ"ח‪1911-‬‬

‫‪12‬‬
‫נבו הוצאה לאור בע"מ‬

‫‪nevo.co.il‬‬

‫המאגר המשפטי הישראלי‬

‫\\‪\main-jr-fs1\users1$\tomersi\My Documents\Asonot.org.il‬מסמכים\פקודת המשטרה [נוסח חדש]‪doc.‬‬

‫פקודת המשטרה [נוסח חדש]‪ ,‬תשל"א‪1791-‬‬
‫נוסח מלא ומעודכן‬
‫(תיקון מס' ‪)9‬‬
‫תשמ"ח‪1911-‬‬
‫חברי המשמר‬
‫(תיקון מס' ‪)2‬‬
‫תשל"ה‪1992-‬‬

‫(ד) ח בר המשמר לא יועסק בפעולות כאמור בסעיף קטן (ג) אלא אם כן קיבל הכשרה‬
‫מתאימה שנקבעה בתקנות‪.‬‬
‫‪49‬ג‪ .‬אלה חברי המשמר‪:‬‬
‫(‪ )1‬מי שנתקבל למשמר כמתנדב לפי כללים שיקבע השר;‬
‫(‪ )2‬מי שנתמנה שוטר מיוחד בהסכמתו לפי סעיף ‪;39‬‬
‫(‪ )3‬מ י שנמנה עם כוחות המילואים של צבא הגנה לישראל‪ ,‬ונשלח למשטרת ישראל‬
‫מאת הרשות שנקבעה בפקודות הצבא על‪-‬מנת לשרת בה את השירות שבו הוא חייב‬
‫לפי חוק שירות בטחון‪ ,‬תשי"ט–‪[ 1757‬נוסח משולב];‬
‫(‪ )4‬מי שנשלח למשטרת ישראל מאת רשות השמירה‪ ,‬או מאת הממונה על השמירה‪,‬‬
‫על‪-‬מנת שימלא בה את השמירה שבה הוא חייב מכוח חוק הרשויות המקומיות‬
‫(הסדרת השמירה)‪ ,‬תשכ"א–‪ ,1761‬או את השמירה שהתנדב לה לפי החוק האמור‪.‬‬

‫מעמדו של חבר‬
‫המשמר‬
‫(תיקון מס' ‪)2‬‬
‫תשל"ה‪1992-‬‬

‫‪49‬ד‪( .‬א) חובותיו‪ ,‬זכויותיו‪ ,‬סמכויותיו‪ ,‬חסינויותיו וכפיפותו לשיפוט ולדין משמעתי של חבר‬
‫המשמר בשעת מילוי תפקידו יהיו כשל שוטר‪ ,‬בשינויים שיקבע השר בצו; הוראה זו באה להוסיף‬
‫על כל חובה שהוטלה עליו וסמכות שניתנה לו בדין אחר‪ ,‬ולא לגרוע מהן‪.‬‬
‫(ב) ח ובה שהוטלה על חבר המשמר לפי חוק שירות בטחון‪ ,‬תשי"ט–‪[ 1757‬נוסח‬
‫משולב]‪ ,‬דוחה חובה שהוטלה עליו כחבר המשמר‪.‬‬
‫(ג) חבר המשמר לא יהיה זכאי לשכר או למשכורת בעד שירותו‪ ,‬אלא בתנאים‪,‬‬
‫בתפקידים‪ ,‬בסוגי תפקידים ובשיעורים שיקבע השר בתקנות‪.‬‬
‫(ד) ל א ישולמו דמי ביטוח לפי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב]‪ ,‬תשכ"ח–‪ ,1767‬בעד‬
‫חבר המשמר אשר איננו זכאי לשכר או למשכורת‪ ,‬לפי סעיף קטן (ג)‪.‬‬

‫סיום החברות‬
‫(תיקון מס' ‪)2‬‬
‫תשל"ה‪1992-‬‬

‫‪49‬ה‪ .‬חברותו של אדם במשמר פוקעת –‬
‫(‪ )1‬אם נתקבל למשמר כמתנדב או כשוטר מיוחד – ארבעה עשר יום לאחר שמסר‬
‫למפקדו הודעה בכתב על הפסקת חברותו‪ ,‬או ביום שנמסרה לו הודעה על כך בכתב‬
‫מאת מפקד המשמר בתחומה של רשות מקומית‪ ,‬הכל לפי התאריך המוקדם;‬
‫(‪ )2‬אם היה נמנה עם כוחות המילואים לפי סעיף ‪47‬ג(‪ – )2‬ביום שבטלה שליחתו‬
‫למשמר או ביום שחדל להיות נמנה עם כוחות המילואים;‬
‫(‪ )3‬א ם נשלח למשמר מאת רשות השמירה או הממונה על השמירה – ביום שבו‬
‫חדל להיות חייב בשמירה לפי חוק הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה)‪ ,‬תשכ"א–‬
‫‪ ,1761‬או ביום שבוטלה שליחתו למשמר‪.‬‬

‫הפיקוד על המשמר‬
‫(תיקון מס' ‪)2‬‬
‫תשל"ה‪1992-‬‬

‫‪49‬ו‪( .‬א) המפקח הכללי או מי שהסמיך לכך רשאי –‬
‫(‪ )1‬למנות מפקד למשמר כולו;‬
‫(‪ )2‬למנות מפקד למשמר בתחומה של רשות מקומית;‬
‫(‪ )3‬למנות קצינים מבין חברי המשמר ולקבוע את תאריהם‪.‬‬
‫(ב) מינוי מפקדים וקצינים למשמר מדרגת קצין משטרה בכיר טעון אישור השר‪.‬‬

‫תקציב‬
‫(תיקון מס' ‪)2‬‬
‫תשל"ה‪1992-‬‬

‫‪49‬ז‪( .‬א) לפני כל שנת כספים הבאה אחרי שנת הכספים ‪ 1794‬יכין שר הפנים‪ ,‬בהתייעצות עם‬
‫הרשויות המקומיות שבהן נתכונן משמר‪ ,‬תכנית בדבר הוצאותיהן למשמר‪.‬‬
‫(ב) נקבעו ההוצאות לרשות מקומית פלונית‪ ,‬תכלול הרשות המקומית את סכום ההוצאות‬
‫בתקציבה; לא עשתה כן – יעשה זאת שר הפנים‪.‬‬
‫(ג) א וצר המדינה יעביר לשר הפנים את סכום השתתפותו בהוצאות המשמר בשיעור‬
‫שיקבעו שרי האוצר והפנים בהתייעצות עם השר‪.‬‬
‫(ד) שר הפנים יורה בדבר חלוקת הסכום האמור בין הרשויות המקומיות שבהן נתכונן‬
‫המשמר בהתחשב בסכום ההוצאות‪ ,‬בתקציב הרשות שנקבע באישורו ובסכום שהוצא בפועל‪.‬‬

‫סיוע הרשויות‬
‫המקומיות‬
‫(תיקון מס' ‪)2‬‬
‫תשל"ה‪1992-‬‬

‫‪49‬ח‪ .‬שר הפנים‪ ,‬בהתייעצות עם השר‪ ,‬רשאי בצו להורות לרשות המקומית לכונן משמר בתחומה‬
‫ולטפל בגיוסם ורישומם של חברי המשמר‪ ,‬למעט אלה הנזכרים בסעיף ‪47‬ג(‪.)3‬‬
‫‪13‬‬
‫נבו הוצאה לאור בע"מ‬

‫‪nevo.co.il‬‬

‫המאגר המשפטי הישראלי‬

‫\\‪\main-jr-fs1\users1$\tomersi\My Documents\Asonot.org.il‬מסמכים\פקודת המשטרה [נוסח חדש]‪doc.‬‬

‫פקודת המשטרה [נוסח חדש]‪ ,‬תשל"א‪1791-‬‬
‫נוסח מלא ומעודכן‬
‫(תיקון מס' ‪)11‬‬
‫תשנ"ב‪1992-‬‬
‫(תיקון מס' ‪)12‬‬
‫תשנ"ד‪1994-‬‬
‫סמכות חקירה‬
‫(תיקון מס' ‪)11‬‬
‫תשנ"ב‪1992-‬‬

‫פרק רביעי ‪ :2‬חקירת עבירות שוטרים ועובדי שירות הבטחון הכללי‬

‫‪49‬ט‪( .‬א) ע ל אף האמור בכל דין‪ ,‬חקירה של עבירה כמשמעותה בתוספת הראשונה‪ ,‬אשר‬
‫בביצועה חשוד שוטר‪ ,‬לא תיערך בידי משטרת ישראל‪ ,‬אלא בידי המחלקה לחקירת שוטרים‬
‫שבמשרד המשפטים (להלן – המחלקה)‪.‬‬
‫(ב) האמור בסעיף קטן (א) יחול גם כאשר שוטר חשוד בביצוע עבירה ביחד עם אחר‪,‬‬
‫והמחלקה מוסמכת לחקור גם מי שמעורב בביצוע העבירה ואינו שוטר‪ ,‬הכל בכפוף לאמור‬
‫בתוספת הראשונה‪.‬‬
‫(ג) אין באמור בסעיף זה כדי למנוע מהמשטרה לחקור בעבירה לפני שנודע לה כי שוטר‬
‫מעורב בביצועה‪.‬‬
‫(ד) שר המשטרה ושר המשפטים‪ ,‬באישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת‪,‬‬
‫רשאים לשנות את התוספת הראשונה‪.‬‬

‫חקירת עובדי שירות‬
‫הבטחון הכללי‬
‫(תיקון מס' ‪)12‬‬
‫תשנ"ד‪1994-‬‬
‫(תיקון מס' ‪)11‬‬
‫תשס"ד‪2224-‬‬

‫‪49‬ט‪( .1‬א) עבירה שעובד שירות הביטחון הכללי חשוד בביצועה במסגרת מילוי תפקידו או‬
‫בקשר לתפקידו‪ ,‬תחקור בה המחלקה‪ ,‬אם החליט על כך היועץ המשפטי לממשלה‪ ;1‬הוראות סעיף‬
‫‪47‬ב(ב) ו‪( -‬ג) יחולו לענין זה‪ ,‬בשינויים המחויבים; בסעיף קטן זה‪" ,‬עבירה" – כל עבירה למעט‬
‫עבירת תעבורה כהגדרתה בסעיף ‪ 1‬לפקודת התעבורה‪ ,‬ועבירה שרשות אחרת‪ ,‬שאינה המשטרה או‬
‫שירות הביטחון הכללי‪ ,‬מוסמכת לחקור בה על פי דין‪.‬‬
‫(ב) ה יועץ המשפטי לממשלה רשאי לאצול לפרקליט המדינה ולמשנה לפרקליט המדינה‬
‫– דרך כלל‪ ,‬לסוגי ענינים או לענין מסויים – את סמכותו לפי סעיף קטן (א)‪.‬‬

‫סמכויות המחלקה‬
‫(תיקון מס' ‪)11‬‬
‫תשנ"ב‪1992-‬‬

‫‪49‬י‪( .‬א) לצורך מילוי תפקידיהם לפי פרק זה‪ ,‬יהיו למחלקה ולמי שנמנה עמה‪ ,‬הסמכויות‬
‫והחסינויות של המשטרה ושל שוטר‪ ,‬לפי הענין‪.‬‬
‫(ב) ב כל פעולה שהמחלקה מוסמכת לעשות רשאית היא להסתייע במשטרה בהתאם‬
‫לכללים שיקבעו פרקליט המדינה והמפקח הכללי‪.‬‬
‫(ג) מ קום שהוענקה בחיקוק סמכות לשוטר על פי הגדרת דרגתו או תפקידו‪ ,‬יקבע פרקליט‬
‫המדינה את בעלי התפקידים מבין הנמנים עם המחלקה‪ ,‬שלהם תוענק הסמכות‪.‬‬

‫תיאומי חקיקה‬
‫(תיקון מס' ‪)11‬‬
‫תשנ"ב‪1992-‬‬

‫‪49‬יא‪( .‬א) לענין סעיף ‪ 1‬לחוק האזנת סתר‪ ,‬תשל"ט‪ ,1797-‬יראו את מנהל המחלקה ובהעדרו –‬
‫את ממלא מקומו‪ ,‬כקצין משטרה מוסמך‪.‬‬
‫(ב) לענין סעיף ‪(17‬ג) לחוק הגנת הפרטיות‪ ,‬תשמ"א–‪ ,1771‬יראו את המחלקה כרשות‬
‫בטחון‪.‬‬
‫(ג) לענין סעיף ‪ 4‬לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים‪ ,‬תשמ"א–‪ ,1771‬יהא מעמדה של‬
‫המחלקה כמעמד המשטרה‪ ,‬ולענין חקירה לפי פרק זה יראו בסעיף האמור כאילו במקום "בהתאם‬
‫לפקודות קבע"‪ ,‬נאמר "בהתאם לכללים שקבע פרקליט המדינה"‪.‬‬

‫(תיקון מס' ‪)22‬‬
‫תשס"ו‪2222-‬‬
‫(תיקון מס' ‪)22‬‬
‫תשס"ו‪2222-‬‬
‫(תיקון מס' ‪)22‬‬
‫תשס"ו‪2222-‬‬

‫פרק חמישי – דין משמעתי‬

‫(תיקון מס' ‪)22‬‬
‫תשס"ו‪2222-‬‬
‫(תיקון מס' ‪)22‬‬
‫תשס"ו‪2222-‬‬
‫(תיקון מס' ‪)22‬‬
‫תשס"ו‪2222-‬‬
‫(תיקון מס' ‪)22‬‬
‫תשס"ו‪2222-‬‬

‫סימן א'‪( :‬בוטל)‬

‫‪ .22‬עד ‪24‬ב‪( .‬בוטלו)‪.‬‬
‫סימן ב'‪( :‬בוטל)‬

‫‪ .22‬עד ‪( .92‬בוטלו)‪.‬‬
‫סימן ג'‪( :‬בוטל)‬

‫‪ .91‬עד ‪( .92‬בוטלו)‪.‬‬

‫‪ 1‬סמכותו הואצלה לפרקליט המדינה בי"פ תשס"ה מס' ‪ 5441‬מיום ‪ 29.7.2335‬עמ' ‪.4277‬‬

‫‪14‬‬
‫נבו הוצאה לאור בע"מ‬

‫‪nevo.co.il‬‬

‫המאגר המשפטי הישראלי‬

‫\\‪\main-jr-fs1\users1$\tomersi\My Documents\Asonot.org.il‬מסמכים\פקודת המשטרה [נוסח חדש]‪doc.‬‬

‫פקודת המשטרה [נוסח חדש]‪ ,‬תשל"א‪1791-‬‬
‫נוסח מלא ומעודכן‬
‫סימן ד'‪( :‬בוטל)‬
‫(תיקון מס' ‪)22‬‬
‫‪)222222‬‬
‫תשס"ו‪-‬מס'‬
‫(תיקון‬
‫תשס"ו‪2222-‬‬
‫(תיקון מס' ‪)12‬‬
‫תשנ"ח‪1991-‬‬

‫‪ .99‬עד ‪99‬ח‪( .‬בוטלו)‪.‬‬

‫הגדרות‬
‫(תיקון מס' ‪)12‬‬
‫תשנ"ח‪1991-‬‬

‫‪99‬ח‪ .1‬בסימן זה –‬
‫"צו מעצר" – לרבות עותק ממנו שנעשה באמצעות צילום‪ ,‬פקסימיליה‪ ,‬או בכל דרך‬
‫אחרת;‬
‫"תחנת משטרה" – תחנת משטרה שנקבעה לפי סעיף ‪ 7‬לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר‬
‫וחיפוש) [נוסח חדש]‪ ,‬תשכ"ט‪;1767-‬‬
‫"הקצין הממונה" – מפקד תחנת משטרה‪ ,‬ובהעדרו – הקצין הממונה על התחנה;‬
‫"הקצין המוסמך" – קצין משטרה בכיר המשרת במשמר הגבול‪ ,‬שמפקד משמר הגבול‬
‫מינה אותו להיות אחראי לענין מעצר ועיכוב שוטרי חובה;‬
‫"קצין שיפוט בכיר" – כהגדרתו בחוק המשטרה;‬
‫"שוטר חובה" – שוטר שממלא חובתו לפי חוק שירות בטחון [נוסח משולב]‪ ,‬תשמ"ו‪-‬‬
‫‪ ,1776‬במשמר הגבול שבמשטרת ישראל‪.‬‬

‫(תיקון מס' ‪)22‬‬
‫תשס"ו‪2222-‬‬

‫סימן ד'‪ – 1‬מעצר ועיכוב שוטרי חובה‬

‫מעצר ועיכוב‬
‫(תיקון מס' ‪)12‬‬
‫תשנ"ח‪1991-‬‬

‫‪99‬ח‪ .2‬מ עצרו ועיכובו של שוטר חובה יהיו בדרך שתבטיח שמירה מרבית על כבוד האדם ועל‬
‫זכויותיו‪.‬‬

‫מעצר שוטר חובה‬
‫(תיקון מס' ‪)12‬‬
‫תשנ"ח‪1991-‬‬

‫‪99‬ח‪ .3‬ק צין שיפוט בכיר המשרת במשמר הגבול‪ ,‬שהוסמך לכך בידי מפקד משמר הגבול (בסימן‬
‫זה – קצין שיפוט בכיר) רשאי‪ ,‬לאחר שעיין בחומ ר שעליו מתבססת הבקשה להוצאת צו מעצר‪,‬‬
‫להורות בצו על מעצרו של שוטר חובה (בסימן זה – צו מעצר)‪ ,‬אם מצא כי התקיים אחד מאלה‪:‬‬
‫(‪ )1‬שוטר החובה שנידון לעונש מחבוש בפועל‪ ,‬נמלט מריצוי העונש;‬
‫(‪ )2‬יש יסוד סביר לחשש ששוטר החובה עבר עבירת משמעת לפי סעיפים ‪ 5‬או ‪ 6‬לתוספת‬
‫הראשונה בחוק המשטרה‪ ,‬ובלבד שחלפו ‪ 47‬שעות מתחילת ההיעדרות‪ ,‬ויש צורך במעצרו‬
‫בשל קיום יסוד סביר לחשש שהשוטר יימלט מן הדין המשמעתי או לא יופיע להליך‬
‫הקשור לבירור נסיבות ההיעדרות‪.‬‬

‫בקשה להוצאת צו‬
‫מעצר‬
‫(תיקון מס' ‪)12‬‬
‫תשנ"ח‪1991-‬‬

‫‪99‬ח‪( .4‬א) בקשה להוצאת צו מעצר לפי סעיף ‪99‬ח‪ 3‬תוגש בכתב לקצין שיפוט בכיר‪ ,‬בידי מפקד‬
‫היחידה שבה משר ת שוטר החובה‪ ,‬ובהעדרו בידי ממלא מקומו‪ ,‬ובלבד שדרגתו אינה נמוכה‬
‫מדרגת פקד; בבקשה יצוינו תמצית העובדות או המידע שעליהם המבקש מבסס את בקשתו‪.‬‬
‫(ב) הדיון בבקשה לפי סעיף קטן (א) יתועד בפרוטוקול‪.‬‬

‫תוכן צו המעצר‬
‫ותוקפו‬
‫(תיקון מס' ‪)12‬‬
‫תשנ"ח‪1991-‬‬

‫‪99‬ח‪( .5‬א) צו מעצר יהיה בכתב ובו יפורטו –‬
‫(‪ )1‬שם נותן הצו‪ ,‬תפקידו ודרגתו;‬
‫(‪ )2‬שמו המלא של שוטר החובה‪ ,‬מספרו האישי ודרגתו;‬
‫(‪ )3‬תיאור העבירה שבביצועה נחשד שוטר החובה;‬
‫(‪ )4‬העילה שעל יסודה ניתן הצו;‬
‫(‪ )5‬תאריך מתן הצו‪ ,‬מועד הוצאתו ומועד תום תוקפו‪.‬‬
‫(ב) צו המעצר ייחתם בידי נותן הצו‪.‬‬
‫(ג) תוקפו של צו מעצר לא יעלה על ‪ 73‬ימים מיום הוצאתו‪ ,‬ואולם רשאי קצין שיפוט‬
‫בכיר להאריך‪ ,‬מעת לעת‪ ,‬את תקופת צו המעצר‪ ,‬בהחלטה מנומקת בכתב‪ ,‬לתקופות נוספות שכל‬
‫אחת מהן לא תעלה על ‪ 73‬ימים‪ ,‬ובלבד שסך כל התקופות ממועד הוצאת צו המעצר הראשון‪ ,‬לא‬
‫יעלה על שנה‪.‬‬

‫ביצוע צו מעצר‬
‫(תיקון מס' ‪)12‬‬
‫תשנ"ח‪1991-‬‬

‫‪99‬ח‪( .6‬א) צו מעצר יבוצע בידי שוטר שדרגתו גבוהה מדרגת שוטר החובה שנגדו הוצא הצו‪.‬‬
‫(ב) ש וטר המבצע צו מעצר יזהה עצמו תחילה בפני שוטר החובה (להלן – העצור)‬
‫בהתאם להוראות סעיף ‪5‬א(א) עד (ג)‪ ,‬יודיע לו מיד שהוא עצור‪ ,‬ימסור לו עותק מצו המעצר‬

‫(תיקון מס' ‪)22‬‬
‫תשס"ו‪2222-‬‬
‫(תיקון מס' ‪)23‬‬
‫תשס"ח‪2221-‬‬

‫‪15‬‬
‫נבו הוצאה לאור בע"מ‬

‫‪nevo.co.il‬‬

‫המאגר המשפטי הישראלי‬

‫\\‪\main-jr-fs1\users1$\tomersi\My Documents\Asonot.org.il‬מסמכים\פקודת המשטרה [נוסח חדש]‪doc.‬‬

‫פקודת המשטרה [נוסח חדש]‪ ,‬תשל"א‪1791-‬‬
‫נוסח מלא ומעודכן‬
‫ויבהיר לו את סיבת המעצר בהקדם האפשרי; הוראות סעיף ‪5‬א(ד) יחולו על השוטר המבצע צו‬
‫מעצר לפי סעיף זה‪.‬‬
‫(ג) חובת ההזדהות בהתאם להוראות סעיף ‪5‬א(א) עד (ג) והבהרת סיבת המעצר‪ ,‬לא יחולו‬
‫על שוטר המבצע צו מעצר אם התקיים אחד מאלה‪:‬‬
‫(‪ )1‬ברור בנסיבות הענין‪ ,‬כי זהות השוטר וסיבת המעצר ידועים לשוטר החובה;‬
‫(‪ )2‬נקבע בצו המעצר כי השוטר המבצע פטור מחובות אלה;‬
‫(‪ )3‬מילוי חובות אלה עלול לסכל את ביצוע המעצר;‬
‫(‪ )4‬מ ילוי חובות אלה עלול לגרום לפגיעה בבטחון השוטר המבצע את המעצר‪,‬‬
‫בשעת ביצוע המעצר‪.‬‬
‫חלפו הנסיבות ש מנעו מילוי הוראות סעיף קטן (א)‪ ,‬יקיים השוטר מבצע המעצר את‬
‫ההוראות האמורות מוקדם ככל האפשר‪.‬‬
‫סמכויות עזר לביצוע‬
‫צו מעצר‬
‫(תיקון מס' ‪)12‬‬
‫תשנ"ח‪1991-‬‬

‫‪99‬ח‪( .9‬א) ש וטר המבצע מעצר כדין רשאי‪ ,‬לשם ביצוע המעצר‪ ,‬להיכנס לכל בית או מקום‬
‫לרבות‪ ,‬חדרי כניסה וחדרי מדרגות או כל חלק מהחדרים המוחזקים במשותף על ידי מספר דיירים‪,‬‬
‫אם יש לו יסוד סביר להניח ששוטר החובה שנגדו הוצא צו המעצר נמצא בו; השוטר יזהה את‬
‫עצמו בפני מי שנחזה להיות מחזיק הבית או המקום ויודיע לו את המטרה שלשמה מתבקשת‬
‫הכניסה‪.‬‬
‫(ב) מחזיק הבית או המקום ירשה כניסה חופשית למבצע המעצר לפי דרישתו‪.‬‬
‫(ג) חובת ההזדהות או מתן הודעה כאמור בסעיף קטן (א) לא תחול על השוטר מבצע‬
‫המעצר אם התקיים אחד מאלה‪:‬‬
‫(‪ )1‬נקבע בצו המעצר כי מבצע המעצר פטור מחובות אלה;‬
‫(‪ )2‬יש במילוי חובות אלה כדי לסכן את בטחונו של מבצע המעצר או של אדם‬
‫אחר;‬
‫(‪ )3‬יש במילוי חובות אלה כדי לסכל את המעצר‪.‬‬
‫(ד) לא איפשר מי שנחזה להיות מחזיק הבית או המקום את הכניסה‪ ,‬לאחר שנדרש‬
‫לעשות כן‪ ,‬רשאי השוטר המבצע מעצר‪ ,‬לאחר שהזהיר את מי שנחזה להיות מחזיק הבית או‬
‫המקום‪ ,‬להשתמש בכוח כלפי אדם או כלפי רכוש‪ ,‬על מנת לאפשר את הכניסה ובלבד‪ ,‬שהשימוש‬
‫בכוח‪ ,‬לפי סעיף קטן זה‪ ,‬יהיה סביר לשם ביצוע הכניסה‪.‬‬
‫(ה) (‪ )1‬ש וטר המבצע מעצר כדין רשאי להשתמש בכוח כלפי אדם או רכוש‪ ,‬כדי‬
‫להתגבר על התנגדות או על הפרעה לביצוע המעצר‪ ,‬או על נסיון בריחה ממעצר‬
‫ובלבד‪ ,‬שהשימוש בכוח‪ ,‬לפי סעיף קטן זה‪ ,‬יהיה סביר ולא יהיה בו כדי לסכן חיי‬
‫אדם;‬
‫(‪ )2‬בטרם ייעשה שימוש בכוח כאמור בסעיף קטן זה על מבצע המעצר להזהיר את‬
‫מי שמתנגד או מפריע‪ ,‬כי הוא עומד לעשות כן‪ ,‬אלא אם כן מתן אזהרה כזו יסכל את‬
‫אפשרות ביצוע הסמכויות האמורות‪ ,‬או יהיה בו כדי לסכן את חייו או שלמות גופו‬
‫של השוטר או של אדם אחר‪.‬‬

‫תקופת המעצר‬
‫(תיקון מס' ‪)12‬‬
‫תשנ"ח‪1991-‬‬
‫הבאת עצור לתחנת‬
‫המשטרה‬
‫(תיקון מס' ‪)12‬‬
‫תשנ"ח‪1991-‬‬
‫דוח מעצר‬
‫(תיקון מס' ‪)12‬‬
‫תשנ"ח‪1991-‬‬

‫‪99‬ח‪ .7‬תקופת המעצר תחל עם מסירת ההודעה כאמור בסעיף ‪99‬ח‪(6‬ב) ולא תעלה על ‪ 24‬שעות‪.‬‬

‫הזכות למסירת‬
‫הודעה על מעצר‬
‫(תיקון מס' ‪)12‬‬
‫תשנ"ח‪1991-‬‬

‫‪99‬ח‪ .7‬שוטר המבצע צו מעצ ר יביא‪ ,‬ללא דיחוי‪ ,‬את העצור לתחנת המשטרה הקרובה (להלן –‬
‫התחנה)‪ ,‬ויעבירו לרשות הקצין הממונה‪.‬‬
‫‪99‬ח‪ .13‬מש הובא עצור לתחנה והועבר לרשות הקצין הממונה‪ ,‬יערוך השוטר שביצע את המעצר‪,‬‬
‫בסמוך ככל האפשר להבאת העצור לתחנה‪ ,‬דוח בכתב‪ ,‬שבו יפרט את נסיבות המעצר ויציין את‬
‫מועד מסירת ההודעה על המעצר (להלן – מועד המעצר); הדוח יימסר לקצין הממונה‪.‬‬
‫‪99‬ח‪( .11‬א) מש הועבר עצור לרשות הקצין הממונה יבהיר לו הקצין כי זכותו להודיע על מעצרו‬
‫לאדם הקרוב לו‪.‬‬
‫(ב) ה ודעה על מעצרו ועל מקום הימצאו של העצור תימסר‪ ,‬בהקדם האפשרי‪ ,‬לאדם‬
‫‪16‬‬
‫נבו הוצאה לאור בע"מ‬

‫‪nevo.co.il‬‬

‫המאגר המשפטי הישראלי‬

‫\\‪\main-jr-fs1\users1$\tomersi\My Documents\Asonot.org.il‬מסמכים\פקודת המשטרה [נוסח חדש]‪doc.‬‬

‫פקודת המשטרה [נוסח חדש]‪ ,‬תשל"א‪1791-‬‬
‫נוסח מלא ומעודכן‬
‫שהעצור נקב בש מו ואשר ניתן לאתרו באמצעים סבירים‪ ,‬זולת אם ביקש העצור שלא למסור‬
‫הודעה כאמור‪.‬‬
‫דוח הקצין הממונה‬
‫על המעצר‬
‫(תיקון מס' ‪)12‬‬
‫העצור‬
‫הע‬
‫ברת‪1991-‬‬
‫תשנ"ח‬
‫למיתקן כליאה או‬
‫ליחידתו‬
‫(תיקון מס' ‪)12‬‬
‫תשנ"ח‪1991-‬‬

‫‪99‬ח‪ .12‬הקצין הממונה ידווח‪ ,‬בהקדם האפשרי‪ ,‬על המעצר לקצין המוסמך‪.‬‬
‫‪99‬ח‪( .13‬א) נעצר שוטר חובה בשל העילה הקבועה בסעיף ‪99‬ח‪ )1(3‬יועבר‪ ,‬בהקדם האפשרי ולא‬
‫יאוחר מ‪ 24-‬שעות ממועד המעצר‪ ,‬למתקן שנקבע לריצוי העונש‪.‬‬
‫(ב) נעצר שוטר חובה בשל העילה הקבועה בסעיף ‪99‬ח‪ )2(3‬יועבר ליחידתו‪ ,‬בהקדם‬
‫האפשרי ולא יאוחר מ‪ 24-‬שעות ממועד המעצר‪ ,‬לצורך בירור נסיבות ההיעדרות והעמדתו לדין‬
‫משמעתי תוך תקופת המעצר‪.‬‬
‫(ג) העלה הבירור כי אין מקום להעמדת העצור לדין משמעתי‪ ,‬ישוחרר העצור על‪-‬אתר‪.‬‬

‫הארכת מעצר בפני‬
‫קצין שיפוט בכיר‬
‫(תיקון מס' ‪)12‬‬
‫תשנ"ח‪1991-‬‬

‫‪99‬ח‪ .14‬לא הסתיים הדיון המשמעתי בענינו של עצור‪ ,‬תוך ‪ 24‬שעות ממועד מעצרו‪ ,‬ומצא הקצין‬
‫המוסמך כי מוסיפה להתקיים העילה הקבועה בסעיף ‪99‬ח‪ ,)2(3‬רשאי הוא לבקש להאריך את‬
‫המעצר‪.‬‬

‫בקשה להארכת מעצר‬
‫(תיקון מס' ‪)12‬‬
‫תשנ"ח‪1991-‬‬

‫‪99‬ח‪( .15‬א) בק שה להארכת מעצר תוגש לקצין שיפוט בכיר‪ ,‬תוך ‪ 24‬שעות ממועד המעצר‪,‬‬
‫ויפורטו בה העילות העומדות ביסודה‪.‬‬
‫(ב) הדיון בבקשה להארכת מעצר יתקיים בנוכחות העצור‪ ,‬ויתועד בפרוטוקול‪.‬‬

‫סמכות קצין שיפוט‬
‫להארכת מעצר בצו‬
‫(תיקון מס' ‪)12‬‬
‫תשנ"ח‪1991-‬‬

‫‪99‬ח‪( .16‬א) סבר קצין שיפוט בכיר‪ ,‬הדן בבקשה להארכת מעצר‪ ,‬כי לא ניתן יהיה לסיים את‬
‫ההליכים המשמעתיים נגד העצור תוך תקופת המעצר‪ ,‬רשאי הוא להאריך את המעצר לתקופה‬
‫נוספת שלא תעלה על ‪ 47‬שעות‪.‬‬
‫(ב) צו להארכת מעצר ייערך בכתב וייכללו בו הפרטים המנויים בסעיף ‪99‬ח‪.5‬‬

‫ערר על צו מעצר‬
‫(תיקון מס' ‪)12‬‬
‫תשנ"ח‪1991-‬‬

‫‪99‬ח‪( .19‬א) שוטר חובה שנעצר‪ ,‬על פי צו לפי סימן זה‪ ,‬רשאי להגיש ערר‪.‬‬
‫(ב) הגשת הערר תהיה בכתב בדרך שנקבעה בפקודות משטרת ישראל‪.‬‬
‫(ג) ה ערר יידון בפני קצין משמר הגבול שהוסמך לכך בידי מפקד משמר הגבול‪ ,‬ובלבד‬
‫שדרגתו גבוהה מדרגת קצין השיפוט הבכיר שהורה בצו על המעצר‪.‬‬
‫(ד) הוגש ערר‪ ,‬יתקיים הדיון בנוכחות העורר‪ ,‬ללא דיחוי‪ ,‬ולא יאוחר מ‪ 24-‬שעות ממועד‬
‫הגשתו‪.‬‬
‫(ה) הדיון בערר יתועד בפרוטוקול‪.‬‬

‫סמכות הדן בערעור‬
‫(תיקון מס' ‪)12‬‬
‫תשנ"ח‪1991-‬‬

‫‪99‬ח‪ .17‬הקצין הדן בערר רשאי לעשות אחת מאלה‪:‬‬
‫(‪ )1‬לקבל את הערר;‬
‫(‪ )2‬לדחות את הערר;‬
‫(‪ )3‬לקצר את תקופת המעצר‪.‬‬

‫עיכוב לצורך ביצוע‬
‫מעצר‬
‫(תיקון מס' ‪)12‬‬
‫תשנ"ח‪1991-‬‬

‫‪99‬ח‪( .17‬א) היה לקצין משטרה יסוד סביר לחשד כי ניתן נגד שוטר חובה צו מעצר‪ ,‬רשאי הוא‬
‫לעכבו כדי לברר את זהותו ומענו ולדרוש ממנו להילוות אליו לתחנת משטרה לשם קבלת הצו‬
‫וביצוע המעצר על פיו‪.‬‬
‫(ב) לענין סימן זה‪" ,‬עיכוב" – הגבלת חירותו של שוטר חובה לנוע באופן חופשי‪ ,‬כאמור‬
‫בסימן זה‪.‬‬

‫אופן ביצוע עיכוב‬
‫(תיקון מס' ‪)12‬‬
‫תשנ"ח‪1991-‬‬

‫‪99‬ח‪( .23‬א) קצין משטרה המבצע עיכוב ‪ ,‬יזהה עצמו תחילה בפני שוטר החובה המעוכב‪ ,‬בהתאם‬
‫להוראות סעיף ‪5‬א והוראות סעיף ‪5‬א(ד)‪( ,‬ה) ו‪(-‬ו) יחולו על קצין משטרה המבצע עיכוב לפי סעיף‬
‫זה‪.‬‬
‫(ב) סירב המעוכ ב לציית להוראות קצין משטרה להזדהות או להילוות אליו לתחנת‬
‫המשטרה‪ ,‬או הפריע לקצין המשטרה לעשות שימוש בסמכות העיכוב‪ ,‬רשאי קצין המשטרה‬
‫להשתמש בכוח לביצוע העיכוב ו בלבד שהשימוש בכוח יהיה סביר ושלא יהיה בו כדי לסכן חיי‬
‫אדם‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫נבו הוצאה לאור בע"מ‬

‫‪nevo.co.il‬‬

‫המאגר המשפטי הישראלי‬

‫\\‪\main-jr-fs1\users1$\tomersi\My Documents\Asonot.org.il‬מסמכים\פקודת המשטרה [נוסח חדש]‪doc.‬‬

‫פקודת המשטרה [נוסח חדש]‪ ,‬תשל"א‪1791-‬‬
‫נוסח מלא ומעודכן‬
‫(ג) קצין המשטרה יביא את המעוכב ללא דיחוי לתחנת המשטרה הקרובה‪ ,‬ויעבירו‬
‫לרשות הקצין הממונה‪.‬‬
‫משך העיכוב‬
‫(תיקון מס' ‪)12‬‬
‫תשנ"ח‪1991-‬‬

‫‪99‬ח‪ .21‬עו כב שוטר חובה‪ ,‬לא יעלה משך העיכוב מעל לזמן סביר הדרוש‪ ,‬בנסיבות המקרה‪,‬‬
‫לביצוע הפעולות שלשמן הוקנתה סמכות זו‪ ,‬ובלבד שמשך העיכוב לא יעלה על שלוש שעות‪.‬‬

‫דוח העיכוב‬
‫(תיקון מס' ‪)12‬‬
‫תשנ"ח‪1991-‬‬

‫‪99‬ח‪ .22‬עם תום העיכוב יערוך קצין המשטרה דוח בכתב שבו יפרט את שמו ודרגתו של המעוכב‪,‬‬
‫סיבת העיכוב ומשך העיכוב‪.‬‬

‫מעצר המעוכב‬
‫(תיקון מס' ‪)12‬‬
‫תשנ"ח‪1991-‬‬

‫‪99‬ח‪ .23‬מצא הקצין הממונה כי נגד המעוכב ניתן צו מעצר‪ ,‬יבצע את המעצר בדרך המפורטת‬
‫בסעיף ‪99‬ח‪.6‬‬

‫ניכוי ימי מעצר‬
‫מתקופת המחבוש‬
‫(תיקון מס' ‪)12‬‬
‫תשנ"ח‪1991-‬‬
‫מקום ותנאי המעצר‬
‫(תיקון מס' ‪)12‬‬
‫תשנ"ח‪1991-‬‬

‫‪99‬ח‪ .24‬נע צר שוטר חובה לפי סימן זה והוטל עליו עונש מחבוש‪ ,‬תנוכה תקופת מעצרו מתקופת‬
‫המחבוש בפועל‪.‬‬

‫(תיקון מס' ‪)9‬‬
‫תשמ"ח‪1911-‬‬
‫(תיקון מס' ‪)22‬‬
‫תשס"ו‪2222-‬‬
‫השעיה‬
‫(תיקון מס' ‪)9‬‬
‫תשמ"ח‪1911-‬‬
‫(תיקון מס' ‪)24‬‬
‫תשס"ח‪2221-‬‬

‫‪99‬ח‪( .25‬א) עצור לפי סימן זה יוחזק בתחנת משטרה במקום שיקבע הקצין הממונה‪ ,‬או ביחידה‬
‫שבה הוא משרת במקום שיקבע מפקד היחידה שדרגתו אינה פחותה מדרגת פקד‪.‬‬
‫(ב) ע צור כאמור יוחזק בנפרד מעצורים החשודים בעבירות פליליות ובתנאים הולמים‪,‬‬
‫שלא יהא בהם כדי לפגוע בבריאותו ובכבודו‪.‬‬
‫(ג) תנאי המעצר של עצור יהיו כאמור בסעיף ‪(7‬ב) לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות‬
‫אכיפה – מעצרים)‪ ,‬תשנ"ו‪ ,1776-‬בשינויים האלה‪:‬‬
‫(‪ )1‬התנאים והמועדים להליכה יומית כאמור בפסקה (‪ ,)5‬ייקבעו בפקודות משטרת‬
‫ישראל;‬
‫(‪ )2‬לענין פסקה (‪ ,)6‬יהיה זכאי העצור רק לקיום קשר טלפוני‪ ,‬כפי שייקבע בפקודות‬
‫משטרת ישראל‪.‬‬
‫(ד) ס דרי המינהל‪ ,‬המשטר והמשמעת במקום המעצר וכן האמצעים שמותר לנקוט כלפי‬
‫העצורים לשם קיום המשמעת בתקופת המעצר‪ ,‬ייקבעו בפקודות משטרת ישראל‪.‬‬
‫סימן ה'‪ :‬הוראות נוספות‬

‫‪99‬ט‪( .‬בוטל)‪.‬‬
‫‪99‬י‪ .‬שוטר שמתנהלת נגדו חקירה על ביצוע עבירה או עבירת משמעת‪ ,‬רשאי המפקח הכללי‬
‫להשעותו ממשרתו‪ ,‬ובלבד שלא יושעה קצין משטרה בכיר אלא באישור השר‪ .‬הושעה שוטר‪ ,‬יבחן‬
‫המפקח הכללי את ההשעיה מזמן לזמן‪ ,‬בהתאם לפקודות המשטרה‪.‬‬

‫שכר בעת השעיה‬
‫(תיקון מס' ‪)9‬‬
‫תשמ"ח‪1911-‬‬

‫‪99‬יא‪( .‬א) שוטר שהושעה‪ ,‬ישולם לו‪ ,‬בעד התקופה שמתחילת השעייתו עד מועד הזיכוי או‬
‫ההרשעה‪ ,‬חלק משכרו כפי שהמפקח הכללי יראה לנכון‪ ,‬ובלבד שהחלק האמור לא יפחת ממחצית‬
‫שכרו‪.‬‬
‫(ב) שוטר שהושעה ולא הועמד לדין או שהועמד לדין וזוכה‪ ,‬זכאי להשלמת שכרו בעד‬
‫תקופת השעייתו‪.‬‬
‫(ג) הועמד שוטר לדין על חלק מהעבירות שבעטיין הושעה‪ ,‬או זוכה מחלק מן העבירות‬
‫שעליהן הועמד לדין‪ ,‬רשאי המפקח הכללי‪ ,‬מטעמים שיירשמו‪ ,‬להורות שישולם לו השכר שהיה‬
‫מקבל אילולא ההשעיה‪ ,‬בניכוי חלק השכר שקיבל בתקופת השעייתו לפי סעיף קטן (א)‪ ,‬ובלבד‬
‫שלא הוחלט לפטרו מחיל המשטרה; פוטר השוטר מן השירות – לא יהא זכאי להשלמת שכרו‪.‬‬
‫(ד) ה שתכר שוטר מעבודה נוספת‪ ,‬בתקופת השעייתו‪ ,‬ינוכו סכומי השכר שקיבל מעבודתו‬
‫הנוספת מן השכר שישולם לו לפי סעיפים קטנים (ב) ו‪(-‬ג)‪.‬‬

‫(תיקון מס' ‪)22‬‬
‫תשס"ו‪2222-‬‬

‫‪99‬יב‪( .‬בוטל)‪.‬‬

‫‪17‬‬
‫נבו הוצאה לאור בע"מ‬

‫‪nevo.co.il‬‬

‫המאגר המשפטי הישראלי‬

‫\\‪\main-jr-fs1\users1$\tomersi\My Documents\Asonot.org.il‬מסמכים\פקודת המשטרה [נוסח חדש]‪doc.‬‬

‫פקודת המשטרה [נוסח חדש]‪ ,‬תשל"א‪1791-‬‬
‫נוסח מלא ומעודכן‬
‫פרק ששי‪ :‬התקהלויות‪ ,‬אסיפות ותהלוכות‬
‫סימן א'‪ :‬התקהלויות בלתי חוקיות והפרעת השלום‬
‫סגירת בתי קפה וכו'‬

‫סמכויות מיוחדות‬
‫לשוטרים‬

‫שינוי צו וביטולו‬

‫שמירת סמכויות‬
‫אחרות‬
‫הנפת דגל‬

‫‪( .91‬א) היה נראה שיש התקהלות בלתי חוקית‪ ,‬התפרעות או הפרעת השלום‪ ,‬או שיש יסוד‬
‫סביר לחשוש לה‪ ,‬רשאי הממונה או שופט או קצין משטרה בכיר להורות לבעל בית קפה או מקום‬
‫אחר שיש לציבור גיש ה אליו ואיננו מקום שניתן עליו רשיון למכירת משקאות משכרים‪ ,‬או לבעל‬
‫מועדון‪ ,‬או לבעל רשיון לפתיחתם או לניהולם של אלה – שיסגור את החצרים לזמן שנותן הצו‬
‫יראה לנכון‪.‬‬
‫(ב) מ י שנצטווה לסגור חצרים לפי סעיף זה והוא מחזיקם פתוחים‪ ,‬דינו – מאסר ששה‬
‫חדשים או קנס ‪ 953‬לירות‪.‬‬
‫(ג) ניתן צו לפי סעיף זה‪ ,‬רשאי כל שוטר להשתמש בכוח במידת הצורך לסגירת החצרים‪.‬‬
‫‪ .99‬כל אימת שיש התקהלות בלתי חוקית‪ ,‬התפרעות או הפרעת השלום‪ ,‬או שיש יסוד סביר‬
‫לחשוש לה ‪ ,‬רשאי הממונה‪ ,‬בצו שיפורסם במקום‪ ,‬ליתן תוקף להוראות המנויות להלן‪ ,‬כולן או‬
‫מקצתן‪ ,‬לתקופה שתפורש בצו ושלא תעלה על שלושה חדשים‪ ,‬ואלה ההוראות‪:‬‬
‫(‪( )1‬א) כל שוטר רשאי לפזר כל התקהלות במקום ציבורי ולעצור בלא פקודת מעצר כל‬
‫המצוי בהתקהלות ומסרב להתפזר או מתמהמה בכך או חוזר ומתקהל לאחר שהתפזר;‬
‫(ב) מי שמסרב להתפזר או מתמהמה או חוזר ומתקהל כאמור‪ ,‬דינו – מאסר שלושה‬
‫חדשים או קנס ‪ 395‬לירות;‬
‫(‪( )2‬א) נמצא אדם במקום ציבורי כשהוא מחזיק ברשותו סכין‪ ,‬מקל‪ ,‬אלה‪ ,‬מוט ברזל‪,‬‬
‫אבן‪ ,‬א ו נשק מכל מין או הגדר‪ ,‬ולדעת שוטר הוא נושאם כדי לסייע בהפרעת הסדר או‬
‫קרוב הדבר שישתמש בהם במקרה של הפרעת הסדר מותר מיד להחרימם או לתפסם;‬
‫(ב) אדם כאמור בפסקת‪-‬משנה (א)‪ ,‬וכן מי שמסית אחרים להתקהל‪ ,‬אם בעל פה ואם‬
‫בכתב ואם בדרך אחרת‪ ,‬ומי ששר שיר או משתמש במלים או בתנועות‪ ,‬שלדעת שוטר‬
‫קרוב הדבר שיביאו לידי הפרעת השלום‪ ,‬יכול שייעצר בלא פקודת מעצר ודינו כאמור‬
‫בפסקה (‪()1‬ב)‪.‬‬
‫‪ .12‬הממונה רשאי‪ ,‬תוך תקופת תקפו של צו שניתן לפי סעיף ‪ ,97‬לשנות את הוראותיו או‬
‫לבטלן‪.‬‬
‫‪ .11‬שום דבר האמור בסעיף ‪ 97‬אינו בא לגרוע מכל סמכות הנתונה לפי הדין בדבר התקהלויות‬
‫בלתי חוקיות‪.‬‬
‫‪( .12‬א) המפקח הכללי רשאי לאסור הנפתו‪ ,‬הצגתו או פרישתו של דגל או סמל שיש בו כדי‬
‫לעורר להפרעת השלום‪.‬‬
‫(ב) האיסור יכול שיהיה כללי או מסוייג לפי זמנים‪ ,‬מקומות או נסיבות שיפורשו‪.‬‬
‫(ג) כל שוטר רשאי לסלק דגל או סמל שהוצג או שנפרש בניגוד להוראה כאמור או‬
‫בנסיבות שיש בהן כדי לעורר להפרעת השלום‪.‬‬
‫(ד) המפר הוראה לפי סעיף זה‪ ,‬דינו קנס ‪ 333‬לירות‪.‬‬
‫סימן ב'‪ :‬אסיפות ותהלוכות‬

‫הגדרות‬

‫הסדרת אסיפות‬
‫ותהלוכות‬

‫‪ .13‬בסימן זה –‬
‫"אסיפה" – חמישים איש או יותר שהתקהלו כדי לשמוע נאום או הרצאה על נושא בעל‬
‫ענין מדיני או כדי לדון בנושא כזה;‬
‫"תהלוכה" – חמישים איש או יותר המהלכים יחד‪ ,‬או המתקהלים כדי להלך יחד‪ ,‬ממקום‬
‫למקום‪ ,‬בין שהם בתנועה ממש ובין אם לאו‪ ,‬בין שהם ערוכים בצורה כלשהי ובין אם לאו;‬
‫"מחוז"‪ ,‬לענין סעיף ‪ – 74‬מחוז משטרה‪ ,‬או כל תחום משטרתי משני שהמשטרה שבו‬
‫נתונה לפיקודו של קצין המשטרה הבכיר שנתן את ההודעה לפי אותו סעיף‪.‬‬
‫‪( .14‬א) סבור מפקד משטרת המחוז כי קיום הבטחון הציבורי או הסדר הציבורי מחייבים זאת‪,‬‬
‫‪17‬‬
‫נבו הוצאה לאור בע"מ‬

‫‪nevo.co.il‬‬

‫המאגר המשפטי הישראלי‬

‫\\‪\main-jr-fs1\users1$\tomersi\My Documents\Asonot.org.il‬מסמכים\פקודת המשטרה [נוסח חדש]‪doc.‬‬

‫פקודת המשטרה [נוסח חדש]‪ ,‬תשל"א‪1791-‬‬
‫נוסח מלא ומעודכן‬

‫רישוי‬

‫רשיון פטור מאגרה‬
‫ביטול רשיון‬
‫פרסום רשיון וביטולו‬

‫אסיפה או תהלוכה‬
‫שלא לפי רשיון –‬
‫כדין התקהלות בלתי‪-‬‬
‫חוקית‬

‫התאספות והליכה‬
‫בסך‬

‫(תיקון מס' ‪)19‬‬
‫תשס"ה‪2222-‬‬
‫הגדרות‬
‫(תיקון מס' ‪)19‬‬
‫תשס"ה‪2222-‬‬

‫רשאי הוא לדרוש‪ ,‬בהודעה לציבור‪ ,‬כללית או מיוחדת‪ ,‬שכל הרוצה להועיד‪ ,‬לארגן או לקיים‬
‫במחוזו אסיפה או תהלוכה יבקש בכתב מאת הממונה רשיון לכך‪ ,‬לא פחות מחמישה ימים או זמן‬
‫אחר שיפורש בהודעה לפני היום שנועד לקיום האסיפה או התהלוכה‪.‬‬
‫(ב) הודעה כללית יכול שתחול על המחוז כולו או מקצתו‪ ,‬הכל לפי שיפורש בה‪.‬‬
‫(ג) ה ודעה כללית או מיוחדת תעמוד בתקפה כל עוד לא שונתה או בוטלה בהודעה אחרת‬
‫שפורסמה על ידי מפקד משטרת המחוז‪.‬‬
‫‪ .12‬הוגשה בקשה לרשיון‪ ,‬בעקבות הודעה שפורסמה לפי סעיף ‪ ,74‬רשאי הממונה –‬
‫(‪ )1‬ליתן את הרשיון;‬
‫(‪ )2‬ל יתן את הרשיון בערובה או בתנאים או בסייגים אחרים שיראה לנכון לחייב‬
‫בהם‪ ,‬והתנאים והסייגים יירשמו על גבי הרשיון;‬
‫(‪ )3‬לסרב ליתן את הרשיון‪.‬‬
‫‪ .12‬אין חובת אגרה בעד רשיון לפי סעיף ‪.75‬‬

‫‪.19‬‬
‫‪ .11‬הממונה יפרסם –‬

‫הממונה רשאי‪ ,‬בכל עת‪ ,‬לבטל רשיון שנתן לפי סעיף ‪.75‬‬

‫(‪ )1‬העתק כל רשיון שנתן והתנאים והסייגים שנרשמו על גביו;‬
‫(‪ )2‬הודעה על כל ביטול של רשיון‪.‬‬
‫‪ .19‬פו רסמה הודעה על ידי מפקד משטרת המחוז לפי סעיף ‪ 74‬ונתקיימה אסיפה או תהלוכה‬
‫שההודעה חלה עליה‪ ,‬בלי שניתן עליה רשיון לפי סעיף ‪ 75‬או בלי למלא אחרי תנאיו וסייגיו של‬
‫רשיון שניתן לפי אותו סעיף‪ ,‬רואים את האסיפה או התהלוכה כהתקהלות בלתי חוקית‪ ,‬וכל‬
‫המשתתף בה דינו כדין משתתף בהתקהלות בלתי‪-‬חוקית לפי כל חיקוק בר תוקף אותה שעה‪.‬‬
‫‪( .92‬א) מפקד משטרת המחוז רשאי‪ ,‬בשעת הצורך –‬
‫(‪ )1‬להורות‪ ,‬בכפוף לתנאיו ולסייגיו של רשיון שניתן לפי סעיף ‪ ,75‬בדבר התנהגותה‬
‫של כל התאספות והליכה בסך בדרכים הציבוריות וברחובות ובמעברים הציבוריים‬
‫ולקבוע את המסלולים שבהם תעבור;‬
‫(‪ )2‬להסדיר את מידת השימוש במוסיקה ברחוב ובשעת חגיגות וטקסים‪.‬‬
‫(ב) ה תאספות או הליכה בסך שאינה מצייתת‪ ,‬או מסרבת לציית‪ ,‬להוראה שניתנה לפי‬
‫סעיף קטן (א)‪ ,‬רואים אותה כהתקהלות בלתי חוקית‪ ,‬וכל המשתתף בה לאחר מתן ההוראה דינו‬
‫כדין משתתף בהתקהלות בלתי חוקית לפי כל חיקוק בר תוקף אותה שעה‪.‬‬
‫(ג) מי שאינו ממלא אחרי הוראה שניתנה על ידי מפקד משטרת המחוז בדבר מידת‬
‫השימוש במוסיקה לפי סעיף קטן (א)‪ ,‬דינו – קנס ‪ 333‬לירות‪.‬‬
‫פרק שישי ‪ :1‬אירוע אסון המוני‬

‫‪92‬א‪ .‬בפרק זה –‬
‫"אירוע אסון המוני" – אירוע הגורם לפגיעה חמורה בשלום הציבור‪ ,‬בביטחון הנפש או‬
‫ברכוש המתייחס לציבור גדול או לשטח גדול‪ ,‬או אירוע שיש בו חשש לפגיעה כאמור‪ ,‬לרבות‬
‫מחמת פגע טבע‪ ,‬מפגע סביבתי‪ ,‬אירוע חומרים מסוכנים‪ ,‬אירוע כימי או ביולוגי‪ ,‬אירוע קרינה‬
‫רדיולוגי‪ ,‬תאונה או פעילות חבלנית עוינת;‬
‫"אירוע חומרים מסוכנים"‪" ,‬חומר מסוכן" – כהגדרתם בחוק החומרים המסוכנים‪,‬‬
‫התשנ"ג‪( 1773-‬בפרק זה – חוק החומרים המסוכנים);‬
‫"אירוע כימי או ביולוגי" – אירוע שנגרם כתוצאה מפעילות חבלנית עוינת‪ ,‬שבעקבותיו‬
‫נחשף או עלול הציבור להיחשף לחומרים כימיים או ביולוגיים שעלולים לגרום לפגיעה בשלום‬
‫הציבור או בבריאותו;‬
‫"אירוע קרינה רדיולוגי" – אירוע שבעקבותיו נחשף או עלול הציבור להיחשף לקרינה‬
‫‪23‬‬
‫נבו הוצאה לאור בע"מ‬

‫‪nevo.co.il‬‬

‫המאגר המשפטי הישראלי‬

‫\\‪\main-jr-fs1\users1$\tomersi\My Documents\Asonot.org.il‬מסמכים\פקודת המשטרה [נוסח חדש]‪doc.‬‬

‫פקודת המשטרה [נוסח חדש]‪ ,‬תשל"א‪1791-‬‬
‫נוסח מלא ומעודכן‬
‫מייננת במנה החורגת מרמת ההתערבות הנמוכה ביותר שנקבעה לאוכלוסיה בלוח ‪ V‬של המהדורה‬
‫האחרונה של התקן הבין‪-‬לאומי להגנה מפני קרינה ( ‪International Basic Safety Standards for‬‬
‫‪ ;)Protection against Ionizing Radiation and for Safety of Radiation Sources - IAEA‬התקן האמור‬

‫(תיקון מס' ‪)22‬‬
‫תשס"ו‪2222-‬‬

‫הכרזה על אירוע‬
‫אסון המוני‬
‫(תיקון מס' ‪)19‬‬
‫תשס"ה‪2222-‬‬

‫יפורסם באתר האינטרנט של הוועדה לאנרגיה אטומית ויופקד לעיון הציבור באגף הרישוי של‬
‫הוועדה האמורה;‬
‫"גוף הצלה" – גוף שעזרתו נדרשת בעת אירוע אסון המוני והוא אחד מאלה‪:‬‬
‫(‪ )1‬אגודת מגן דוד אדום בישראל‪ ,‬שהוקמה בחוק מגן דוד אדום‪ ,‬התש"י‪;1753-‬‬
‫(‪ )2‬רשות כבאות‪ ,‬כהגדרתה בחוק שירותי הכבאות‪ ,‬התשי"ט‪( 1757-‬בפרק זה – חוק‬
‫שירותי הכבאות);‬
‫(‪ )3‬רשות מקומית‪ ,‬כהגדרתה בחוק ההתגוננות האזרחית‪ ,‬התשי"א‪( 1751-‬בפרק זה‬
‫– חוק ההתגוננות האזרחית)‪ ,‬או איגוד ערים‪ ,‬כהגדרתו בחוק איגודי ערים‪ ,‬התשט"ו‪-‬‬
‫‪;1755‬‬
‫(‪ )4‬ממונה על אירוע חומרים מסוכנים‪ ,‬כהגדרתו בחוק החומרים המסוכנים;‬
‫(‪ )5‬גוף‪ ,‬לרבות ארגון‪ ,‬מוסד‪ ,‬מפעל או יחידה‪ ,‬או חלק של גוף כאמור‪ ,‬העושה‬
‫שירות לציבור‪ ,‬אשר השר הכריז עליו בהודעה ברשומות‪ ,‬בהסכמת השר שנקבע‬
‫כאחראי על אותו גוף‪ ,‬אם נקבע שר כאמור‪ ,‬שהוא גוף הצלה;‬
‫"הוראות להפעלה משולבת" – הוראות המסדירות את אופן הטיפול באירוע אסון המוני‬
‫ובהיערכות לו‪ ,‬כפי שקבעו המשטרה וצבא הגנה לישראל‪ ,‬כל אחד בתחום אחריותו‪ ,‬בהתייעצות‬
‫עם גופי ההצלה‪ ,‬הכוללות בין השאר הוראות לענין מענה מערכתי לאירוע אסון המוני‪ ,‬פיקוד‬
‫ושליטה בעת אירוע כאמור‪ ,‬וכן תיאומים בין הארגונים והגופים הפועלים במהלכו;‬
‫"הוראות מקצועיות" – הוראות המסדירות את אופן הטיפול המקצועי של גוף הצלה‬
‫באירוע אסון המוני‪ ,‬במסגרת מילוי תפקידו וסמכויותיו לפי כל דין‪ ,‬כפי שקבע אותו גוף‪ ,‬בהתאם‬
‫להוראות להפעלה משולבת;‬
‫"הרמטכ"ל‪" ,‬חייל"‪" ,‬פקודות הצבא" – כהגדרתם בחוק השיפוט הצבאי‪ ,‬התשט"ו‪1755-‬‬
‫(בפרק זה – חוק השיפוט הצבאי);‬
‫"קצין משטרה" – קצין משטרה בדרגה ובתפקיד שייקבע לענין פרק זה בפקודות משטרת‬
‫ישראל כמפקד האירוע;‬
‫"קצין צה"ל" – חייל בדרגת קצונה ובתפקיד כפי שייקבע בפקודות הצבא;‬
‫"שטח המוחזק על ידי צה"ל" – שטח שהרמטכ"ל הודיע עליו בכתב לשר;‬
‫"שטח של מיתקן ביטחוני" – שטח ששר הביטחון הודיע עליו בכתב לשר‪.‬‬
‫‪92‬ב‪( .‬א) (‪ )1‬שוכנע השר כי קיימת סבירות גבוהה שיתרחש אירוע אסון המוני או כי מתרחש‬
‫אירוע אסון המוני‪ ,‬רשאי הוא להכריז במדינה כולה או בשטח מסוים על אירוע אסון‬
‫המוני; לענין זה –‬
‫"שוכנע השר" – בין לבקשת שר נוסף ובין מיזמתו‪ ,‬ובמידת הצורך בהתייעצות עם שר‬
‫נוסף;‬
‫"שר נוסף" – שר שהטיפול באירוע האסון ההמוני הוא גם בתחום אחריותו‪ ,‬בין על פי‬
‫דין ובין על פי החלטת הממשלה‪.‬‬
‫(‪ )2‬הודעה על הכרזה כאמור בפסקה (‪ )1‬תימסר לשר הביטחון ולמפקח הכללי‬
‫ותיכנס לתוקפה עם מסירתה למפקח הכללי‪.‬‬
‫(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א)‪ ,‬הסמכות הנתונה לשר באותו סעיף קטן תהא נתונה –‬
‫(‪ )1‬לגבי אירוע אסון המוני שמקורו‪ ,‬כולו או חלקו‪ ,‬בתוך שטח של מיתקן ביטחוני‬
‫או בתחומי שטח המוחזק על ידי צה"ל – לראש הממשלה או לשר הביטחון; הודעה‬
‫על הכרזה כאמור תימסר לשר ולרמטכ"ל;‬
‫(‪ )2‬לגבי אירוע אסון המוני שמקורו בשטח‪ ,‬שעל פי החלטת הממשלה‪ ,‬האחריות‬
‫לביטחון הפנים בו היא של צה"ל – לשר הביטחון‪ ,‬ובמידת הצורך בהתייעצות עם‬
‫השר; הודעה על הכרזה כאמור תימסר לשר ולרמטכ"ל;‬
‫‪21‬‬
‫נבו הוצאה לאור בע"מ‬

‫‪nevo.co.il‬‬

‫המאגר המשפטי הישראלי‬

‫\\‪\main-jr-fs1\users1$\tomersi\My Documents\Asonot.org.il‬מסמכים\פקודת המשטרה [נוסח חדש]‪doc.‬‬

‫פקודת המשטרה [נוסח חדש]‪ ,‬תשל"א‪1791-‬‬
‫נוסח מלא ומעודכן‬
‫(‪ )3‬ל גבי אירוע אסון המוני שמקורו בשטח שהוכרז לגביו מצב מיוחד בעורף או‬
‫בתקופת קרבות‪ ,‬כמשמעותם בחוק ההתגוננות האזרחית – לשר הביטחון‪ ,‬בהתייעצות‬
‫עם השר; הודעה על הכרזה כאמור תימסר לשר ולמפקח הכללי;‬
‫(‪ )4‬לגבי אירוע אסון המוני שמקורו בכלי תעבורה בשירות מערכת הביטחון‪ ,‬לאחד‬
‫מאלה‪ ,‬לפי הענין –‬
‫(א) לשר‪ ,‬בהתייעצות עם שר הביטחון; הודעה על הכרזה כאמור תימסר לשר‬
‫הביטחון ולמפקח הכללי;‬
‫(ב) לשר הביטחון‪ ,‬אם הודיע לשר כי בכוונתו להפעיל את הסמכות; הודיע שר‬
‫הביטחון כאמור‪ ,‬תהא הסמכות נתונה לו וההודעה על ההכרזה תימסר לשר‬
‫ולרמטכ"ל;‬
‫(‪ )5‬ל גבי אירוע אסון המוני שמקורו בשטח מרכזי המחקר הגרעיני שבאחריות‬
‫הוועדה לאנרגיה אטומית ולגבי אירוע קרינה רדיולוגי – לראש הממשלה; הודעה על‬
‫הכרזה כאמור תימסר לשר‪ ,‬לשר הביטחון ולרמטכ"ל;‬
‫(‪ )6‬לגבי אירוע כימי או ביולוגי – לשר הביטחון‪ ,‬בהתייעצות עם השר; הודעה על‬
‫הכרזה כאמור תימסר לשר‪ ,‬למפקח הכללי ולרמטכ"ל‪.‬‬
‫(ג) הודעה על הכרזה כאמור בפסקאות (‪()4( ,)2( ,)1‬ב) ו‪ )5(-‬של סעיף קטן (ב) תיכנס‬
‫לתוקפה עם מסירתה לרמטכ"ל‪ ,‬והודעה על הכרזה כאמור בפסקאות (‪()4( ,)3‬א) ו‪ )6(-‬של אותו‬
‫סעיף קטן תיכנס לתוקפה עם מסירתה למפקח הכללי‪.‬‬
‫תוק‪ ,‬הכרזה על‬
‫אירוע אסון המוני‬
‫(תיקון מס' ‪)19‬‬
‫תשס"ה‪2222-‬‬

‫‪92‬ג‪( .‬א) (‪ )1‬תוקפה של הכרזה לפי סעיף ‪73‬ב יפקע בתום ‪ 47‬שעות משעה שניתנה עליה‬
‫הודעה‪.‬‬
‫(‪ )2‬השר שנתן את ההכרזה רשאי להאריך את תוקפה לתקופת זמן נוספת‪ ,‬ובלבד‬
‫שסך כל תקופות ההארכה הנוספות לא יעלה על ‪ 76‬שעות‪.‬‬
‫(‪ )3‬הממשלה רשאית להאריך את תוקף ההכרזה לתקופת זמן נוספת ובלבד שסך כל‬
‫תקופות ההארכה על ידה‪ ,‬לא יעלה על שבעה ימים; הממשלה רשאית להאריך את‬
‫תקופת תוקפה של ההכרזה‪ ,‬באישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת‪ ,‬לתקופות‬
‫נוספות‪.‬‬
‫(ב) הכרזה לפי סעיף ‪73‬ב‪ ,‬הארכת תוקפה או ביטולה‪ ,‬יובאו לידיעת הציבור בידי נותנם‪,‬‬
‫באופן שייקבע וכן יפורסמו בהקדם האפשרי ברשומות‪.‬‬
‫(ג) הכרזה לפי סעיף ‪73‬ב דינה כדין הודעה מטעם הממשלה לפי סעיף ‪ 46‬לחוק רשות‬
‫השידור‪ ,‬התשכ"ה‪ ,1765-‬סעיף ‪ 53‬לחוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו‪ ,‬התש"ן‪ ,1773-‬וסעיפים‬
‫‪6‬כב ו‪6-‬נז לחוק התקשורת (בזק ושידורים)‪ ,‬התשמ"ב‪.1772-‬‬

‫סמכויות באירוע‬
‫אסון המוני‬
‫(תיקון מס' ‪)19‬‬
‫תשס"ה‪2222-‬‬

‫‪92‬ד‪( .‬א) באירוע אסון המוני‪ ,‬למעט אירוע כאמור בסעיף קטן (ז)‪ ,‬תהא משטרת ישראל‬
‫אחראית לפיקוד ולשליטה בטיפול באירוע ויהיו לה הסמכויות כמפורט בפרק זה‪.‬‬
‫(ב) בלי לגרוע מהוראות פרק זה‪ ,‬יהיו כל גוף הצלה וכל משרד ממשלתי או כל גוף אחר‪,‬‬
‫מוסמכים ואחראים לנקוט את כל האמצעים הנדרשים לשם היערכות לקראת אירוע אסון המוני‬
‫ולמניעה או לצמצום נזקים בעת התרחשותו של אירוע כאמור בתחום שהם מופקדים עליו לפי כל‬
‫דין‪ ,‬ובהתאם להוראות להפעלה משולבת ולהוראות המקצועיות‪.‬‬
‫(ג) באירוע אסון המוני‪ ,‬למעט אירוע כאמור בסעיף קטן (ז)‪ ,‬רשאי שוטר‪ ,‬נוסף על‬
‫סמכויותיו לפי כל דין ולצורך הטיפול באירוע‪ ,‬לעשות שימוש בסמכויות המפורטות להלן‪,‬‬
‫באישור קצין משטרה ובתוך פרק הזמן שקבע באישורו‪ ,‬או אם ניתנה הכרזה כאמור בסעיף ‪73‬ב‪,‬‬
‫כל עוד ההכרזה כאמור בתוקף‪:‬‬
‫(‪ )1‬להורות לגוף הצלה‪ ,‬לפעול במסגרת תפקידו וסמכויותיו ולהפעיל את הציוד‬
‫שברשותו לצורך מילוי תפקידו;‬
‫(‪ )2‬להורות לכל אדם הנמצא בשטח האירוע או באזור העלול להיפגע כתוצאה‬
‫מהאירוע‪ ,‬כל הוראה סבירה;‬
‫(‪ )3‬להורות למי שבבעלותו‪ ,‬בחזקתו‪ ,‬בשליטתו או בפיקוחו ציוד או חומר‪ ,‬להעמיד‬
‫‪22‬‬
‫נבו הוצאה לאור בע"מ‬

‫‪nevo.co.il‬‬

‫המאגר המשפטי הישראלי‬

‫\\‪\main-jr-fs1\users1$\tomersi\My Documents\Asonot.org.il‬מסמכים\פקודת המשטרה [נוסח חדש]‪doc.‬‬

‫פקודת המשטרה [נוסח חדש]‪ ,‬תשל"א‪1791-‬‬
‫נוסח מלא ומעודכן‬

‫(תיקון מס' ‪)22‬‬
‫תשס"ו‪2222-‬‬

‫את הציוד או החומר לרשות משטרת ישראל או לרשות גופי ההצלה;‬
‫(‪ )4‬לסגור שטח או מקום ולמנוע מכל אדם להיכנס אליו או לצאת ממנו‪ ,‬וכן לדרוש‬
‫מכל אדם בשטח האירוע או באזור העלול להיפגע כתוצאה מהאירוע להישאר במקום‬
‫שבו הוא נמצא‪ ,‬לצאת ממנו או להיכנס למקום שקבע‪.‬‬
‫(ד) (‪ )1‬אישור קצין משטרה להפעלת הסמכויות המפורטות בסעיף קטן (ג) יינתן ככל‬
‫שהדבר נדרש לשם הצלת הנפש או הרכוש או למניעת פגיעה חמורה בסביבה או‬
‫לצמצום היקף אירוע האסון ההמוני או תוצאותיו ובלבד שלענין סעיף קטן (ג)(‪,)3‬‬
‫יינתן האישור רק אם שוכנע קצין המשטרה כי אין די בציוד או בחומר העומד לרשותו‬
‫או לרשות גופי ההצלה‪ ,‬לפי הענין‪ ,‬וכי השימוש בציוד או בחומר הנדרש הוא חיוני‬
‫ודחוף‪.‬‬
‫(‪ )2‬קצין המשטרה רשאי לתת אישור כאמור בפסקה (‪ )1‬בתוך פרק זמן שלא יעלה‬
‫על יומיים לאחר היום שבו נודע למשטרת ישראל על קרות אירוע האסון ההמוני‪ ,‬ואם‬
‫ניתנה הכרזה כאמור בסעיף ‪73‬ב‪ ,‬כל עוד ההכרזה בתוקף‪.‬‬
‫(ה) שוטר רשאי להשתמש בכוח סביר נגד אדם או רכוש לצורך כפיית ציות להוראות‬
‫שניתנו כדין לפי סעיף קטן (ג)‪.‬‬
‫(ו) (‪ )1‬באירוע אסון המוני‪ ,‬רשאי שוטר או מי שממלא תפקיד בגוף הצלה‪ ,‬להיכנס לכל‬
‫מקום‪ ,‬ככל שהדבר נדרש לצורך מילוי תפקידו‪ ,‬ולהשתמש בכוח סביר לצורך ביצוע‬
‫סמכות הכניסה כאמור‪ ,‬ובלבד שזיהה עצמו לפני מי שנמצא במקום‪ ,‬הודיע לו את‬
‫המטרה שלשמה נדרשת הכניסה‪ ,‬והזהירו כי יש בכוונתו להשתמש בכוח לצורך‬
‫הכניסה; חובת הזיהוי‪ ,‬ההודעה והאזהרה כאמור לא תחול אם נוכח השוטר או ממלא‬
‫תפקיד כאמור לדעת כי לא נמצא אדם במקום‪.‬‬
‫(‪ )2‬שימוש בסמכויות לפי פסקה (‪ ,)1‬ככל שהדבר נוגע לתחומי שטח של מיתקן‬
‫ביטחוני או לשטח המוחזק בידי צה"ל‪ ,‬או לשטח מרכזי המחקר הגרעיני שבאחריות‬
‫הוועדה לאנרגיה אטומית‪ ,‬יהיה בהסכמה עם הרמטכ"ל או עם הממונה על הביטחון‬
‫במערכת הביטחון (בפרק זה – המלמ"ב)‪ ,‬לפי הענין‪ ,‬או מי שהם הסמיכו לכך‪.‬‬
‫(ז) באירוע אסון המוני‪ ,‬שסמכות ההכרזה עליו נתונה לראש הממשלה או לשר הביטחון‪,‬‬
‫כאמור בסעיף ‪73‬ב(ב)(‪()4( ,)2( ,)1‬ב) או (‪ ,)5‬יהיו הסמכויות הנתונות למפקח הכללי לפי פרק זה –‬
‫לרמטכ"ל‪ ,‬הסמכויות הנתונות לקצין משטרה לפי פרק זה – לקצין צה"ל‪ ,‬והסמכויות הנתונות‬
‫לשוטר לפי פרק זה – לחייל‪ ,‬ויראו את האחריות לפי חוק זה כאילו הועברה לצה"ל לפי סעיף‬
‫‪73‬יב‪.‬‬
‫(ח) אחת לשנה יגיש השר לכנסת דיווח בדבר שימוש בסמכויות לפי סעיף זה בפרק זמן‬
‫העולה על יומיים‪.‬‬
‫(ט) הוראה שניתנה לפי סעיף זה גוברת על צו לפי סעיף ‪ 23‬לחוק שירותי הכבאות‪ ,‬ועל צו‬
‫גיוס לפי סעיף ‪ 24‬לחוק האמור‪.‬‬

‫החזרת ציוד‬
‫(תיקון מס' ‪)19‬‬
‫תשס"ה‪2222-‬‬

‫‪92‬ה‪( .‬א) בסעיף זה ובסעיף ‪73‬ו –‬
‫"בעל ציוד" – לגבי ציוד הרשום לפי דין – הבעל הרשום‪ ,‬ולגבי ציוד אחר – מי שהוכיח‪,‬‬
‫בדרך שתיקבע בתקנות‪ ,‬כי הוא בעל הציוד;‬
‫"ציוד" – לרבות חומר‪.‬‬
‫(ב) העמיד אדם ציוד לרשות משטרת ישראל או לרשות גופי ההצלה בהתאם להוראה לפי‬
‫סעיף ‪73‬ד(ג)(‪ ,)3‬יוחזר הציוד למעט חומר שהתכלה למי שנלקח ממנו‪ ,‬מיד עם תום הטיפול‬
‫באירוע אסון המוני או בתום תקופה שלא תעלה על יומיים ממועד מתן ההוראה; לא הסתיים‬
‫הטיפול באירוע בתוך יומיים‪ ,‬רשאי המפקח הכללי להאריך את התקופה לתקופה נוספת‪ ,‬ובלבד‬
‫שלא תעלה על תקופת תוקפה של ההכרזה‪.‬‬
‫(ג) בעל ציוד זכאי לתשלום בעד ההוצאות הכרוכות בהחזרת הציוד לרשותו‪ ,‬בשיעור‬
‫שייקבע בתקנות כאמור בסעיף ‪73‬ו(ב)‪.‬‬

‫פיצויים‪ ,‬דמי שימוש‬
‫והחזר הוצאות‬
‫(תיקון מס' ‪)19‬‬
‫תשס"ה‪2222-‬‬

‫‪92‬ו‪( .‬א) לא הוחזר ציוד או נגרם נזק לציוד שהועמד לרשות גופי ההצלה בהתאם להוראה לפי‬
‫סעיף ‪73‬ד(ג)(‪ ,)3‬יפצה אוצר המדינה את בעל הציוד בעד הציוד שלא הוחזר כאמור‪ ,‬או בעד כל‬
‫‪23‬‬
‫נבו הוצאה לאור בע"מ‬

‫‪nevo.co.il‬‬

‫המאגר המשפטי הישראלי‬

‫\\‪\main-jr-fs1\users1$\tomersi\My Documents\Asonot.org.il‬מסמכים\פקודת המשטרה [נוסח חדש]‪doc.‬‬

‫פקודת המשטרה [נוסח חדש]‪ ,‬תשל"א‪1791-‬‬
‫נוסח מלא ומעודכן‬
‫נזק שנגרם לציוד‪ ,‬וכן ישולמו דמי שימוש בעד הציוד‪.‬‬
‫(ב) השר‪ ,‬באישור שר האוצר‪ ,‬יתקין תקנות בענין הדרכים להגשת בקשה של בעל ציוד‬
‫לקבלת פיצויים‪ ,‬לרבות המועד להגשת בקשה‪ ,‬אופן קביעת הפיצויים‪ ,‬שיעור דמי השימוש בציוד‪,‬‬
‫החזר הוצאות ותשלום ריבית והפרשי הצמדה לגבי תשלומים כאמור שלא שולמו במועדם‪.‬‬
‫(ג) החלטה בדבר מתן פיצויים כאמור בסעיף קטן (א) ובדבר גובהם תינתן בתוך ‪ 73‬ימים‬
‫ממועד הגשת בקשה לקבלת פיצויים‪ ,‬והפיצויים ישולמו בתוך ‪ 33‬ימים ממועד מתן ההחלטה‪.‬‬
‫(ד) לא תהיה לאדם כל עילת תביעה על פי כל דין בשל נזק שנגרם לציוד‪ ,‬שהועמד לרשות‬
‫משטרת ישראל או לרשות גופי ההצלה בהתאם להוראה שניתנה לפי סעיף ‪73‬ד(ג)‪ ,‬או בקשר‬
‫להוצאות שנגרמו לו או רווח שנמנע ממנו עקב העמדת הציוד כאמור‪ ,‬אלא לפי הוראות סעיף זה‪.‬‬
‫הכרזה על תרגיל‬
‫(תיקון מס' ‪)19‬‬
‫תשס"ה‪2222-‬‬

‫‪92‬ז‪( .‬א) מפקד מחוז או מפקד מרחב (בפרק זה – מפקד המשטרה) רשאי להורות על קיומו של‬
‫תרגיל‪ ,‬הכנה או אימון לקראת אירוע אסון המוני (בפרק זה – תרגיל); הורה כאמור‪ ,‬יודיע על כך‬
‫לגוף ההצלה‪ ,‬שאמור לקחת חלק בתרגיל‪.‬‬
‫(ב) גוף הצלה‪ ,‬שקיבל הודעה כאמור‪ ,‬חייב להשתתף בתרגיל במועד ובמקום שנקבעו‬
‫בהודעה‪.‬‬
‫(ג) המועדים לעריכת תרגילים ייקבעו בידי מפקד המשטרה בהתייעצות עם גופי ההצלה‪.‬‬
‫(ד) התרגילים ייערכו בהתאם להוראות להפעלה משולבת ולהוראות המקצועיות‪.‬‬

‫סמכויות בעת‬
‫תרגיל‬
‫(תיקון מס' ‪)19‬‬
‫תשס"ה‪2222-‬‬

‫‪92‬ח‪( .‬א) בעת תרגיל רשאי מפקד המשטרה על אף האמור בכל דין –‬
‫(‪ )1‬להורות לגוף ההצלה לפעול במסגרת תפקידו וסמכויותיו ולהפעיל את הציוד‬
‫שברשותו;‬
‫(‪ )2‬להודיע לבעל עסק שהוא מפעל לחומרים מסוכנים‪ ,‬על קיומו של תרגיל הנוגע‬
‫לעסק כאמור‪ ,‬ומשהודיע על כך חייב בעל העסק לאפשר את שיתוף העובדים והציוד‬
‫של העסק בתרגיל; בסעיף קטן זה‪" ,‬מפעל לחומרים מסוכנים" – מקום שבו‬
‫מאחסנים‪ ,‬מעבדים‪ ,‬מייצרים או עוסקים בדרך אחרת בחומר מסוכן‪ ,‬או בפסולת של‬
‫חומר מסוכן‪ ,‬או שחומר מסוכן נוצר בו בתהליך העיבוד או הייצור‪.‬‬
‫(ב) בעת תרגיל‪ ,‬רשאי שוטר או מי שממלא תפקיד בגוף הצלה‪ ,‬להיכנס לכל מקום‪ ,‬ככל‬
‫שהדבר נדרש לצורך מילוי תפקידו‪ ,‬ובלבד שהודעה על התרגיל תימסר זמן סביר מראש לבעלים‬
‫או למחזיק במקום‪.‬‬
‫(ג) שימוש בסמכויות לפי סעיף זה‪ ,‬ככל שהדבר נוגע לתחומי שטח של מיתקן ביטחוני‬
‫או לשטח המוחזק על ידי צה"ל‪ ,‬או לשטח מרכזי המחקר הגרעיני שבאחריות הוועדה לאנרגיה‬
‫אטומית‪ ,‬יהיה בהסכמה עם הרמטכ"ל או המלמ"ב‪ ,‬לפי הענין‪ ,‬או מי שהם הסמיכו לכך‪.‬‬

‫עונשין‬
‫(תיקון מס' ‪)19‬‬
‫תשס"ה‪2222-‬‬

‫‪92‬ט‪( .‬א) המפר הוראה שניתנה בידי שוטר או חייל לפי סעיפים ‪73‬ד או ‪73‬ח‪ ,‬או המפריע‬
‫לשוטר‪ ,‬לחייל או לאדם אחר הממלא תפקיד על פי דין בעת אירוע אסון המוני‪ ,‬דינו – מאסר שלוש‬
‫שנים; עשה כאמור בעת תרגיל‪ ,‬דינו – מאסר שנה‪.‬‬
‫(ב) בעל עסק טעון רישוי לפי חוק רישוי עסקים‪ ,‬התשכ"ח‪ ,1767-‬שעשה כאמור בסעיף‬
‫קטן (א)‪ ,‬רואים אותו כמי שלא קיים תנאי מתנאי רישיון שניתן לפי החוק האמור‪ ,‬ויחולו עליו‬
‫הוראות סעיף ‪ 14‬לאותו חוק‪.‬‬

‫חסינות דיונית‬
‫וסייגים מאחריות‬
‫בנזיקין‬
‫(תיקון מס' ‪)19‬‬
‫תשס"ה‪2222-‬‬

‫‪92‬י‪( .‬א) לא תוגש תובענה נגד אדם על מעשה או מחדל שעשה בתום לב על פי הוראה שקיבל‬
‫לפי פרק זה (בסעיף זה – מבצע הוראה) והמקים אחריות בנזיקין‪.‬‬
‫(ב) בתובענה נגד המדינה על מעשה או מחדל של מבצע הוראה לא יחולו הוראות סעיפים‬
‫‪ 25‬ו‪ 27-‬לפקודת הנזיקין [נוסח חדש]‪.‬‬

‫סיוע צה"ל ושירות‬
‫ההתגוננות‬
‫האזרחית‬
‫(תיקון מס' ‪)19‬‬
‫תשס"ה‪2222-‬‬

‫‪92‬יא‪( .‬א) צה"ל ושירות ההתגוננות האזרחית‪ ,‬כמשמעותו בחוק ההתגוננות האזרחית‪ ,‬יסייעו‬
‫למשטרת ישראל בטיפול באירוע אסון המוני‪ ,‬ובהיערכות לקראת אירוע כאמור‪.‬‬
‫(ב) הסיוע כאמור בסעיף קטן (א) יינתן בהיקף כוח אדם ובאמצעים‪ ,‬כפי שיקבעו שר‬
‫הביטחון או הממשלה‪.‬‬
‫(ג) דין כוחות צה"ל ושירות ההתגוננות האזרחית שיועמדו לפי הוראות סעיף זה‪ ,‬לצורך‬
‫‪24‬‬
‫נבו הוצאה לאור בע"מ‬

‫‪nevo.co.il‬‬

‫המאגר המשפטי הישראלי‬

‫\\‪\main-jr-fs1\users1$\tomersi\My Documents\Asonot.org.il‬מסמכים\פקודת המשטרה [נוסח חדש]‪doc.‬‬

‫פקודת המשטרה [נוסח חדש]‪ ,‬תשל"א‪1791-‬‬
‫נוסח מלא ומעודכן‬
‫סיוע למשטרת ישראל‪ ,‬כדין גוף הצלה לפי חוק זה‪.‬‬
‫העברת תפקיד‬
‫לצה"ל‬
‫(תיקון מס' ‪)19‬‬
‫תשס"ה‪2222-‬‬

‫‪92‬יב‪( .‬א) בעת אירוע אסון המוני‪ ,‬לרבות אירוע צפוי‪ ,‬רשאי שר הביטחון לבקשת השר‪ ,‬או רשאי‬
‫ראש הממשלה להורות לצה"ל למלא את תפקיד משטרת ישראל בפיקוד ובשליטה באירוע‪ ,‬כולו‬
‫או מקצתו‪.‬‬
‫(ב) על אף האמו ר בסעיף קטן (א)‪ ,‬בעת אירוע כימי או ביולוגי‪ ,‬או בעת אירוע אסון המוני‬
‫שמקורו בשטח שהוכרז לגביו מצב מיוחד בעורף או בתקופת קרבות‪ ,‬כמשמעותם בחוק‬
‫ההתגוננות האזרחית‪ ,‬רשאי שר הביטחון‪ ,‬בהתייעצות עם השר‪ ,‬להורות לצה"ל כאמור בסעיף קטן‬
‫(א)‪.‬‬
‫(ג) הוראה כאמור בסעיף קטן ( א) או (ב) תציין את התחומים ואת התקופה שבהם ימלא‬
‫צה"ל את תפקיד משטרת ישראל כאמור; ניתנה הוראה כאמור‪ ,‬יקבע הרמטכ"ל קצין צה"ל לפקד‬
‫על האירוע‪.‬‬
‫(ד) שר הביטחון לבקשת השר‪ ,‬או ראש הממשלה‪ ,‬רשאי להאריך את התקופה שצוינה‬
‫בהוראה או לקצרה‪.‬‬
‫(ה) תוקפה של הוראה לפי סעיף זה יפקע בתום התקופה שנקבעה בה או בתום תוקפה של‬
‫ההכרזה שניתנה לפי סעיף ‪73‬ב‪ ,‬לפי המוקדם‪.‬‬
‫(ו) משניתנה הוראה כאמור בסעיף קטן (א) –‬
‫(‪ )1‬תסייע משטרת ישראל לצה"ל בטיפול באירוע‪ ,‬ובהיערכות לקראת אירוע‬
‫כאמור; סיוע כאמור‪ ,‬יינתן בהיקף כוח אדם ובאמצעים‪ ,‬כפי שיקבע השר;‬
‫(‪ )2‬דין כוחות המשטרה שיועמדו לפי הוראות סעיף קטן זה‪ ,‬לצורך סיוע לצה"ל‪,‬‬
‫כדין גוף הצלה לפי חוק זה;‬
‫(‪ )3‬לצורך מילוי תפקידו יהיו הסמכויות הנתונות למפקח הכללי לפי פרק זה –‬
‫לרמטכ"ל‪ ,‬הסמכויות הנתונות לקצין משטרה לפי פרק זה – לקצין צה"ל‪ ,‬והסמכויות‬
‫הנתונות לשוטר לפי פרק זה – לחייל‪.‬‬

‫סמכות צה"ל‬
‫לעריכת תרגיל‬
‫(תיקון מס' ‪)19‬‬
‫תשס"ה‪2222-‬‬

‫‪92‬יג‪( .‬א) הסמכויות הנתונות למפקד המשטרה ולשוטר לפי סעיפים ‪73‬ז ו‪73-‬ח יהיו נתונות‬
‫למפקד צבאי ולחייל לצורך עריכת תרגיל‪ ,‬ולשם היערכות צה"ל לטיפול באירוע אסון המוני‬
‫כאמור בפרק זה; לענין זה‪" ,‬מפקד צבאי" – חייל בדרגת קצונה ובתפקיד כפי שייקבע בפקודות‬
‫הצבא‪.‬‬
‫(ב) משטר ת ישראל תסייע לצה"ל בעת תרגיל שהכריז מפקד צבאי בהיקף כוח אדם‬
‫ובאמצעים‪ ,‬כפי שיקבע השר‪.‬‬
‫(ג) דין כוחות המשטרה שיועמדו לפי הוראות סעיף זה‪ ,‬לצורך סיוע לצה"ל‪ ,‬כדין גוף‬
‫הצלה לפי חוק זה‪.‬‬

‫פטור מפרסום‬
‫(תיקון מס' ‪)19‬‬
‫תשס"ה‪2222-‬‬

‫‪92‬יד‪ .‬מסר שר הביטחון או הרמטכ"ל‪ ,‬לפי הענין‪ ,‬הודעה בדבר שטח של מיתקן ביטחוני או שטח‬
‫המוחזק על ידי צה"ל‪ ,‬תימסר ההודעה גם לידיעת האחראים על אותם שטחים; הודעה כאמור לא‬
‫תפורסם ברשומות‪.‬‬

‫דין המדינה‬
‫(תיקון מס' ‪)19‬‬
‫תשס"ה‪2222-‬‬

‫‪92‬טו‪ .‬לענין פרק זה‪ ,‬דין המדינה כדין כל אדם‪ ,‬למעט לענין ציוד ונכסים של צה"ל ושל הוועדה‬
‫לאנרגיה אטומית‪.‬‬

‫סייג לתחולה‬
‫(תיקון מס' ‪)19‬‬
‫תשס"ה‪2222-‬‬
‫משכן הכנסת‬
‫ורחבתו – הוראות‬
‫מיוחדות‬
‫(תיקון מס' ‪)19‬‬
‫תשס"ה‪2222-‬‬

‫‪92‬טז‪ .‬הוראות פרק זה לא יחולו על אירועים שלגביהם חל חוק ההתגוננות האזרחית‪.‬‬

‫שמירת דינים‬
‫(תיקון מס' ‪)19‬‬
‫תשס"ה‪2222-‬‬
‫פירוט העבירות‬

‫‪92‬יז‪ .‬בלי לגרוע מהוראות חוק משכן הכנסת‪ ,‬רחבתו ומשמר הכנסת‪ ,‬התשכ"ח‪( 1767-‬בסעיף זה‬
‫– חוק המשכן)‪ ,‬הפעלת הסמכויות לפי פרק זה לגבי אירוע אסון המוני במשכן הכנסת או ברחבת‬
‫הכנסת כהגדרתם בחוק המשכן‪ ,‬תהא לפי נוהל שיתוף פעולה‪ ,‬שייקבע בהסכמה בין קצין הכנסת‬
‫או מי שהוא הסמיך לכך‪ ,‬לבין המפקח הכללי או הרמטכ"ל‪ ,‬לפי הענין‪ ,‬או מי שהם הסמיכו לכך‪.‬‬
‫‪92‬יח‪ .‬אין באמור בפרק זה כדי לגרוע מסמכויות שוטר או חייל לפי כל דין‪.‬‬
‫פרק שביעי‪ :‬עבירות כלפי המשטרה‬

‫‪.91‬‬

‫הע ושה אחת מאלה‪ ,‬רשאי שוטר לעצרו בלי פקודת מעצר‪ ,‬ודינו – מאסר ששה חדשים או‬
‫‪25‬‬
‫נבו הוצאה לאור בע"מ‬

‫‪nevo.co.il‬‬

‫המאגר המשפטי הישראלי‬

‫\\‪\main-jr-fs1\users1$\tomersi\My Documents\Asonot.org.il‬מסמכים\פקודת המשטרה [נוסח חדש]‪doc.‬‬

‫פקודת המשטרה [נוסח חדש]‪ ,‬תשל"א‪1791-‬‬
‫נוסח מלא ומעודכן‬
‫קנס ‪ 953‬לירות‪:‬‬
‫(‪ )1‬משתדל‪ ,‬על‪-‬ידי איומים‪ ,‬שוחד‪ ,‬מתנות או תמורה אחרת‪ ,‬להניע שוטר לעשות‬
‫מעשה שאין מחובתו לעשותו או להימנע ממעשה שמחובתו לעשותו;‬
‫(‪ )2‬ב יודעין מעכב‪ ,‬קונה‪ ,‬מחליף‪ ,‬או מקבל מאת שוטר או עריק ממשטרת ישראל –‬
‫נשק‪ ,‬מלבוש‪ ,‬ציוד או חגור שניתנו לשימוש המשטרה (לכל אלה ייקרא להלן בסעיף‬
‫זה "רכוש המשטרה");‬
‫(‪ )3‬משדל או מפתה שוטר או ער יק‪ ,‬או מי שמועסק על ידי שוטר או עריק‪ ,‬למכור‪,‬‬
‫לסלק או להוציא מרשותו רכוש המשטרה;‬
‫(‪ )4‬ב יודעין מחזיק ברשותו רכוש המשטרה ואינו נותן הסבר מניח את הדעת כיצד‬
‫הגיע אליו;‬
‫(‪ )5‬מ י שאינו שוטר והוא לובש מדים‪ ,‬מלבוש‪ ,‬ציוד או חגור הדומים לאלה‬
‫המיועדים לשימוש במשטרת ישראל והעלולים להטעות את הציבור לחשוב שהוא‬
‫שוטר;‬
‫(‪ )6‬מ י שאינו שוטר והוא מתחזה כשוטר ועושה מעשה או אומר אמרה העלולים‬
‫להטעות את הציבור לחשוב שהוא שוטר‪.‬‬
‫(תיקון מס' ‪)22‬‬
‫תשס"ו‪2222-‬‬
‫(תיקון מס' ‪)22‬‬
‫תשס"ו‪2222-‬‬

‫פרק שביעי ‪( :1‬בוטל)‬

‫‪91‬א‪ .‬עד ‪91‬יח‪( .‬בוטלו)‪.‬‬
‫פ‬

‫משטרת ישראל ככוח‬
‫צבאי‬

‫הנהלה ומשמעת של‬
‫משטרה שהוכרזה‬
‫ככוח צבאי‬

‫(תיקון מס' ‪)1‬‬
‫תשל"ב‪1991-‬‬
‫יחסים שאינם יחסי‬
‫עובד ומעביד‬
‫(תיקון מס' ‪)1‬‬
‫תשל"ב‪1991-‬‬

‫איסור התארגנות‬
‫(תיקון מס' ‪)2‬‬
‫תשל"ט‪1999-‬‬

‫רק שמיני‪ :‬משטרת ישראל בתפקידים צבאיים‬

‫‪( .92‬א) ב עת מלחמה או בשעת חירום אחרת רשאי השר‪ ,‬בהסכמת הממשלה‪ ,‬להכריז כי‬
‫משטרת ישראל‪ ,‬או חלק ממנה‪ ,‬תהיה כוח צבאי העשוי להיות מועסק בתפקידים צבאיים להגנת‬
‫המדינה‪.‬‬
‫(ב) ה אכרזה תציין את התחומים ואת התקופה שבהם תועסק המשטרה או חלק ממנה‬
‫כאמור‪.‬‬
‫(ג) ש וטרים שהאכרזה חלה עליהם יחזיקו‪ ,‬בנוסף על דרגותיהם המשטרתיות לפי פקודה‬
‫זו‪ ,‬בדרגות צבאיות כפי שיקבע השר בצו‪.‬‬
‫‪ .93‬הש ר ושר הבטחון רשאים‪ ,‬באישור ועדת החוץ והבטחון של הכנסת‪ ,‬לקבוע תקנות בדבר‬
‫הנהלתה ומשמעתה של משטרת ישראל או חלק ממנה שהוכרזו כאמור בסעיף ‪ ,72‬וכן להחיל‬
‫עליהם את הוראות חוק השיפוט הצבאי‪ ,‬תשט"ו‪ ,1755-‬כולן או מקצתן‪ ,‬בשינויים שייקבעו‪,‬‬
‫והוראותיה של פקודה זו יוסיפו לחול עליהם בכפוף להוראות התקנות לפי סעיף זה‪.‬‬
‫פרק תשיעי‪ :‬הוראות שונות‬

‫‪93‬א‪( .‬א) ת ובענה הבאה להתנגד לשימוש בסמכויות הנתונות לפי פקודה זו לענין מינויו של‬
‫קצין משטרה בכיר‪ ,‬קביעת שוטר לתפקיד‪ ,‬העברתו מתפקיד לתפקיד או ממקום למקום בתפקיד‪,‬‬
‫העלאתו בדרגה או הורדתו מדרגתו‪ ,‬השעייתו מתפקידו‪ ,‬פיטוריו מן החיל‪ ,‬הארכת שירותו מחמת‬
‫שעת חירום‪ ,‬עיסוקו בעבודה מחוץ לתפקידיו במסגרת המשטרה‪ ,‬או שחרורו מן השירות – לא‬
‫תיחשב כתובענה הנובעת מיחסי עובד ומעביד לענין סעיף ‪ 24‬לחוק בתי הדין לעבודה‪ ,‬תשכ"ט‪-‬‬
‫‪.1767‬‬
‫(ב) בסעיף זה‪" ,‬שוטר" – לרבות שוטר שלא מן המנין‪.‬‬
‫‪93‬ב‪( .‬א) ש וטר לא יהיה חבר בארגון שוטרים ולא יטול חלק בפעילות להקמתו‪ ,‬לקיומו או‬
‫לניהולו של ארגון כזה‪.‬‬
‫(ב) עבירה על הוראות סעיף זה תיחשב כעבירה הפוגעת בסדר הטוב ובמשמעת‪.‬‬
‫(ג) בסעיף זה –‬
‫"ארגון שוטרים" – כל התארגנות או נציגות‪ ,‬בין קבועה ובין ארעית‪ ,‬שבין מטרותיה‬
‫או פעולותיה נמנה הטיפול בארגון המשטרה‪ ,‬ניהולה‪ ,‬המשטר‪ ,‬המשמעת ותנאי‬
‫השירות של שוטרים או ייצוג של שוטר בנושאים אלה;‬
‫"תנאי שירות" – לרבות שכר‪ ,‬יחסי עבודה‪ ,‬תנאי עבודה ותנאי פרישה‪.‬‬
‫‪26‬‬
‫נבו הוצאה לאור בע"מ‬

‫‪nevo.co.il‬‬

‫המאגר המשפטי הישראלי‬

‫\\‪\main-jr-fs1\users1$\tomersi\My Documents\Asonot.org.il‬מסמכים\פקודת המשטרה [נוסח חדש]‪doc.‬‬

‫פקודת המשטרה [נוסח חדש]‪ ,‬תשל"א‪1791-‬‬
‫נוסח מלא ומעודכן‬
‫מועצה ציבורית‬
‫(תיקון מס' ‪)2‬‬
‫תשל"ט‪1999-‬‬
‫ביצוע ותקנות‬
‫(תיקון מס' ‪)9‬‬
‫תשמ"ח‪1911-‬‬
‫(תיקון מס' ‪)11‬‬
‫תשנ"ב‪1992-‬‬
‫(תיקון מס' ‪)11‬‬
‫תשנ"ב‪1992-‬‬

‫‪93‬ג‪ .‬השר רשא י להקים מועצה ציבורית אשר תייעץ לו בענינים הנוגעים לרווחתם של שוטרים;‬
‫הודעה על הרכב המועצה תפורסם ברשומות‪.‬‬

‫‪.94‬‬

‫(א) השר ממונה על ביצוע פקודה זו והוא רשאי להתקין תקנות לביצועה‪.‬‬

‫(ב) ש ר המשטרה ושר המשפטים ממונים על ביצוע פרק רביעי ‪ 2‬והם רשאים להתקין‬
‫תקנות לביצועו‪.‬‬

‫תקנות באישור ועדה‬
‫של הכנסת‬
‫(תיקון מס' ‪)2‬‬
‫תשל"ט‪1999-‬‬

‫‪94‬א‪ .‬ר אה השר כי הדבר דרוש לשם פעולתה התקינה של המשטרה‪ ,‬רשאי הוא‪ ,‬באישור ועדת‬
‫הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת‪ ,‬להתקין תקנות בענין ארגון המשטרה‪ ,‬ניהולה והמשטר‬
‫והמשמעת בה‪ ,‬שיש בהן לאסור או להגביל –‬
‫(‪ )1‬התראיינות שוטרים שלא בהתאם לפקודות הקבע של המשטרה;‬
‫(‪ )2‬השתתפות של שוטרים באסיפות‪ ,‬בהפגנות ובתהלוכות;‬
‫(‪ )3‬כל פעולה הנוגעת לארגון שוטרים כמשמעותו בסעיף ‪73‬ב‪.‬‬

‫(תיקון מס' ‪)9‬‬
‫תשמ"ח‪1911-‬‬
‫תחילה‬

‫‪.92‬‬
‫‪ .92‬תחילתו של נוסח חדש זה ביום א' בניסן תשל"א (‪ 29‬במרס ‪.)1791‬‬
‫(בוטל)‪.‬‬

‫תוספת ראשונה‬

‫(תיקון מס' ‪)11‬‬
‫תשנ"ב‪1992-‬‬

‫(סעיף ‪47‬ט)‬
‫כל עבירה למעט‪:‬‬
‫(‪ )1‬ע בירה שעונשה מאסר שאינו עולה על שנה‪ ,‬אלא אם כן פרקליט המדינה והמפקח הכללי‬
‫קבעו שהעבירה תיחקר בידי המחלקה;‬
‫(‪ )2‬עבירת תעבורה כהגדרתה בסעיף ‪ 1‬לפקודת התעבורה;‬
‫(‪ )3‬עבירה שרשות אחרת‪ ,‬שאינה המשטרה‪ ,‬מוסמכת לחקור בה על פי דין;‬
‫(‪ )4‬עבירה שביצע שוטר בי חד עם אחר‪ ,‬ומנהל המחלקה‪ ,‬בהתייעצות עם ראש אגף החקירות‬
‫במשטרה‪ ,‬קבע כי חלקו של השוטר בביצוע אותה עבירה – משני;‬
‫(‪ )5‬עבירות הנובעות מאירועים מיוחדים שקבעו פרקליט המדינה והמפקח הכללי‪.‬‬
‫תוספת שניה‬
‫(בוטלה)‬

‫(תיקון מס' ‪)22‬‬
‫תשס"ו‪2222-‬‬

‫יעקב ש' שפירא‬
‫שר המשפטים‬

‫‪29‬‬
‫נבו הוצאה לאור בע"מ‬

‫‪nevo.co.il‬‬

‫המאגר המשפטי הישראלי‬

‫\\‪\main-jr-fs1\users1$\tomersi\My Documents\Asonot.org.il‬מסמכים\פקודת המשטרה [נוסח חדש]‪doc.‬‬

‫פקודת המשטרה [נוסח חדש]‪ ,‬תשל"א‪1791-‬‬
‫נוסח מלא ומעודכן‬

‫‪27‬‬
‫נבו הוצאה לאור בע"מ‬

‫‪nevo.co.il‬‬

‫המאגר המשפטי הישראלי‬

‫\\‪\main-jr-fs1\users1$\tomersi\My Documents\Asonot.org.il‬מסמכים\פקודת המשטרה [נוסח חדש]‪doc.‬‬