Bhaktivedanta Book Trust International - Tutti i diritti riservati per tutti i Paesi

www.bbti.org - www.krishna.com


INFORMAZIONE DI COPYRIGHT (DIRITTO D´AUTORE INTERNAZIONALE)

Questa e´ una copia elettronica (file) di valutazione della versione stampata (cartacea) del libro
corrispondente (con lo stesso titolo), e NON E´ VENDIBILE. Questa copia e´ intesa solo per scopi
personali, non commerciali, in accordo ad un "uso ragionevole¨, secondo le linee guida stabilite
dalle Leggi Internazionali sul copyright.

Potete distribuire questa copia di valutazione a chiunque attraverso internet, SOLTANTO
GRATUITAMENTE e mantenendo intatta la presente informazione di copyright, SENZA aggiungere
ne´ sottrarre alcunche´ al file o al suo contenuto, e comunque SENZA modificarlo in alcun modo.

Potete usare il presente file per valutare la versione stampata (cartacea) del libro per vostro uso
privato o per brevi estratti in lavori accademici, ricerche, appunti scolastici, presentazioni ed altri
simili usi.

Non potete riprodurre piu´ del dieci per cento (10%) di questo file con qualsiasi mezzo senza un
espresso permesso scritto dai detentori del copyright.

In qualunque riproduzione dovete inserire dove sia chiaramente visibile, la seguente frase di
riferimento:

"Estratto da "[Titolo del Libro]" di S.D.G. Bhaktivedanta Svami Prabhupada, per gentile
concessione della Bhaktivedanta Book Trust International, www.krishna.com
Fonte: www.radiokrishna.com¨

Per qualsiasi informazione o commento, per corrispondenza o per consultare on line altri libri
dello stesso autore, visitate il sito www.radiokrishna.com

Potete richiedere la versione stampata (cartacea) di questo e degli altri libri di S.D.G.
Bhaktivedanta Svami Prabhupada, in Italiano, a Radio Krishna Centrale - Terni, i cui recapiti sono
riportati in fondo al presente file e alla pagina web: www.radiokrishna.com/terni

E´ anche possibile consultare on line il catalogo dei libri disponibili alla pagina
www.radiokrishna.com/libri_2 o richiederli alla pagina www.radiokrishna.com/carrello


Bhaktivedanta Book Trust International - Tutti i diritti riservati per tutti i Paesi
www.bbti.org - www.krishna.com
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
lÍ ÌÍÅÅÀhÍ
lÍ¡L lbÅhLZllÌÍ
\paJcsama
basato sug|| |nsegnament| d| Sua D|v|na Graz|a
P.L. Bhakt|væanta cwam| Prabhupada
Pæryð londðtore de!Ì´PssoOIðzìone ÎnlernðzìonðÌe pr !ð LosO|enzð d hrsna

ÅhC ÜhakttVCdantaÜCCk Åmst
1ta¡ta
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
¿
riluˁǍûpuˁƺc:vȾmȔǙˁ luutcrcˁɞɰǍǎƔUpadcųam¡taƩρ vi::cˁ
vcr:cˁluˁǹncˁJclˁǗ|ˁ:ǰcclcˁcˁ]uˁuncˁJciˁpiʑˁintimiˁJi:ccpcliˁ
Jiˁ
¿
riˁ Cuitun]uˁ Muhdprubhu,ˁ ilˁ 5iǾcrcˁ 5uprcmc.ˁ
ċttruvcr:cˁ iˁ :uciˁ in:c¿numcnti,ˁ tru:mc::iˁ ncɀcˁ :ucˁ
numcrc:cˁcpcrcƅˁ luˁ:ǪicnĴuˁJclˁbhaktì΋yogaρ:iˁ dJșȚu:uˁ inˁ
tuttcˁ u mɒnJc.ˁ ƻncltrcŧˁ ¿ruĴicˁ uˁ lui,ˁ cˁ uˁ :ucˁ]rutcȲlcˁ
5undtunu,ˁ ]urcncˁ ri:ccpcrtiˁ iˁ principuliˁ luc¿hiˁ :untiˁ Jiˁ
|rnJʬvunu,ˁ Jcvcˁdžr:nuˁ:vclʱˁiˁ5uciˁJivcrtimcntiˁJJJJunniˁ
* Ñ Ñ V
dzu.ˁ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
hommarÎo
ĀďƆ?Ɣ
T\
Vcrsoͪ ʄͪ
Vcrsoͪ2
ğ 5ͪ
VcrsoͪJͪ
27
Vcrsoͪ4
J9ͪ
Vcrsoͪ 5ͪ
47
VcrsoͪĠͪ
59ͪ
Vcrsoͪ 7
67
Vcrsoͪ8ͪ
75ͪ
Vcrsoͪ9ͪ
8!ͪ
Vcrsoͪ!ĝͪ
85ͪ
Vcrsoͪ!!ͪ
9Jͪ
Glossarìo
ºT
Oþcrc cìlalc
I0J
¡ndìcc dcì vcrsì sanscrìlì
I05
¡ndìcc gcncralc
I0T
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
ÏrClaZÍonC
IlͪMovímcntoͪpcrͪlaͪCoscìcnzaͪ díͪK;snaͪ >A condottoͪ
sottoͪlaͪsupcrvísìoncͪdìͪ8ś!laͪRupaͪ
Gosvãm!.ͪ
IͪG͙uǁ!yaͪ
vut)µuvu,Ɣ ìͪ vut)şuvuƔ dclͪ Bcngala,ͪ sonoͪ pcrͪ Iaͪ maggíorͪ
partcͪ scguacìͪ dìͪ 8r!ͪ Caítanyaͪ Mahãprabhu,ͪ chcͪ cbbcͪ
comcͪdísccpolíͪ dìrcttíͪ ìͪscíͪ Gosvãm!ͪ dìͪV;ndãvana.ͪ Pcrͪ
qucsto,ͪ8r!laͪNarottamaͪdãsaͪ]hãkuraͪhaͪcantato:ͪ
ŕpu-rughundlhu-pudcƔ hu-tbcƔŶkultƔ
kubcƔhdmuƔbu)ĝubuƔacƔ}ugulu-pƇrtltƔ
ČSoloͪquandoͪscntìròͪìlͪfortcͪdcsídcrìoͪdìͪcomprcndcrcǪcͪ
opcrcͪ lascíatcͪ daíͪ Gosvãm!,ͪ potròͪ capírcͪ Icͪ rclazìonìͪ
trasccndcntalíͪtraͪRãdhãͪcͪK;snaƩ"ͪ 8r!ͪCaítanyaͪMahãš
prabhuͪ apparvcͪ pcrͪ díllondcrcͪ sullaͪ socìctàͪ umanaͪ laͪ
bcncdíŠíoncͪdcllaͪscícnzaͪdíͪKrsna.ͪ NJͪtraͪtuttcͪlcͪattívítàͪ
díͪ8r!ͪ K;snaĕͪ lcͪ píúͪ clcvatcͪ s>=<?íͪ Suoíͪ dìvcrtímcntíͪ d'ͪ
amorcͪconíugalcͪconͪlcͪgcpl.Ɣ 8r!ͪCaítanyaͪMahãprabhuͪ
apparvcͪ conͪ íͪ scntímcntíͪ díͪ 8rɬmat!ͪ Rãdhãrãɶ!,ͪ laͪ mí-
glìorcͪ traͪ Icͪ gcpì.Ɣ Pcrͪ comprcndcrcͪ laͪ míssìoncͪ dìͪ 8r!ͪ
Caítanyaͪ Mahãprabhu,ͪ cͪ rícalcarcͪ Icͪ Sucͪ ormc,ͪ >A dun-
qucͪncccssaríoͪscguírcͪmoltoͪscríamcntcͪl'cscmpíoͪdcìͪscìͪ
Gosvãm!ͪ -8r!laͪ Rupa,ͪ Sanãtana,ͪ Bha((aͪ Raghunãtha,ͪ
8r!ͪǕɭva,ͪ GopãlaͪBha((aͪcͪDãsaͪRaghunãtha.ͪ
8r!ͪ Rupaͪ Gosvãm!,ͪ chcͪ guídavaͪ tuttìͪ íͪ Gosvãm!,ͪ cìͪ
haͪlascíatoͪqˏcstaͪ CpudcadmjluƔ(IlͪNcttarcͪdcll'Istruzío-
ncđ,ͪpcrͪíspírarcͪ laͪnostraͪ vìta.ͪ Cosľͪ comcͪ8r!ͪ Caítanyaͪ
Mahãprabhuͪ lasciòͪ glíͪ ottoͪ vcrsíͪ conoscìutíͪ comcͪ
¿
tk)d)Ɖuku,Ɣ Rːpaͪ Gosvãm!ͪ haͪ lascíatoͪ Ŀ'Cpudcsdmjlu,Ɣ
pcrͪaìutarcíͪaͪdívcntarcͪpurìͪvut)ēuvu.Ɣ
Inͪtuttcͪlcͪqucstìoníͪspírítualí,ͪílͪnostroͪprímoͪdovcrcͪ
consìstcͪnclͪcontrollarcͪlaͪmcntcͪcͪíͪscnsí,ͪaltrìmcntíͪnonͪ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
DªKZ`ÂLš¾Kä
>Apossíbílcͪlarcͪalcunͪprogrcssoͪncllaͪvítaͪspírítualc.ͪ Nclͪ
mondoͪ matcríalc,ͪ tuttíͪ sonoͪ ínvíschíatíͪ ncllcͪ ínĹucnzcͪ
dclōaͪpassíoncͪcͪdcll'ígnoranza.ͪ Bísognaͪdunqucͪclcvarsíͪ
alͪ píanoͪ dcllaͪ vɮrtú,ͪ ílͪ ťuŪlvu-gunu,Ɣ scgucndoͪ glíͪ
ínscgnamcntíͪ díͪR0paͪGosv͚m!,ͪcͪallo˷aͪcíͪsaràͪrívclatoͪ
tuttoͪcíͪ͠chcͪdobbíamoͪsapcrcͪpcrͪprogrcdírcͪancora.ͪ
!lͪnostroͪprogrcssoͪnclʍaͪcoscícnzaͪdíͪ K;s̨aͪdípcndcͪ
dalͪnostroͪattcggíamcnto.ͪ OgniͪscguaccͪdclͪMovímcntoͪ
pcrͪlaͪCoscícnzaͪdíͪK;s̡̜aͪdovrcbbcͪdívcntarcͪunͪpcrlcttoͪ
gcavįmi.Ɣ Gcncralmcntcͪíͪvut;nuvuƔsonoͪconoscíutíͪcomcͪ
gcavdml,Ɣ cͪ aͪ V͛ndãvana,ͪ qucstoͪ >A ílͪtítoloͪ conͪ cuɯͪ sonoͪ
chíamatíͪ íͪ rcsponsabílíͪ díͪ ogníͪ tcmpío.ͪ Chíͪ vuolcͪ
dívcntarcͪunͪpcrlcttoͪdcvotoͪdíͪK;spaͪdcvcͪdívcntarcͪunͪ
gcavumƈ.Ɣ UcƔ índícaͪ íͪ Čscnsí"Ĕͪ cͪ ŦvdmiƔ sígnílícaͪ
űpadronc".ͪ Pcrͪraggíungcrcͪílͪpíúͪgrandcͪsucccssoͪdcllaͪ
víta,ͪ dívcntarcͪ unͪ gcavdml,Ɣ cͪ ˞oíͪ unͪ puroͪ dcvotoͪ dclͪ
Sígnorcƌͪ bísognaͪ scguírcͪ glíͪ ínscgnamcntíͪ dcttíͪ CpudcƏ
sdmjlu,Ɣ chcͪ sonoͪ statíͪ Iascíatíͪ daͪ8rɰlaͪ R0paͪ Gosvãmi.ͪ
8r!laͪ R0paͪ Gosvãm!ͪ haͪscríttoͪ moltíͪ altríͪ líbrí,ͪ comcͪílͪ
ßhuklt-ruadmjlu-atndhu,Ɣílͪ ątdugdhu-mddhuvuƔcͪílͪ1ultluƐ
mddhuvu,Ɣ maͪ ŀ'CpudcadmjluƔ costítuísccͪ l'ínscgnamcntoͪ
píúͪ ímportantcͪ pcrͪ ílͪ dcvotoͪ ncolìta.ͪ Bísognaͪ scgɹírcͪ
qucstíͪínscgnamcntíͪconͪgrandcͪscríctà.ͪ Alloraͪdívcntcràͪ
píúͪ lacílcͪ coronarcͪ díͪ succcssoͪ laͪ nostraͪ víta.ͪ Njarcͪ
K̼ͨa.ͪ
IÍ ZÜ SCllCDDIC ÎV10
Î|5v0/uþ0-m0h0lS0v0
Í|$I)ß~ÛßÌßIßDß WßDUIIß
ÛßDßDß·IC!I¸ NJDUßVßDß, 1DUIß.
A.ƔC.Ɣ ßhukltvcdunluƔ ăƂumĥƔ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
YLK5L I
«|¤H¯· TW
M T¯'
T===¬ºrm··
m==¶m¡¯ m¤¬0 f¸ ß
vdccˁvc¿amˁ mana:ahˁkrcJha-vc¿amˁ
]!hvd-vc¿amˁ uJarcµa:tha-vc¿amˁ
ctdnˁvc¿dnˁ)cˁ vi)ahctaˁJh/rahˁ
:arvdmˁ aµ/mdmˁ µrthiv/Ħˁ:aˁ¡i)ʞĥtˁ
vdcaȶƭˁdcllaρparola,ρ vc¿amƮˁl'ìmpu|so,ρ mana:ahƯˁdcğ΂
la ˧cntc,ρ krcJha:ˁdcllaρcollcraǪρ vc¿am:ˁ| ƕìmpuˎsoǫρ ]ihvd:ˁ
dc|ğaρˏìnguaǬρ vc¿amưˁ ŧ'tmpuː͂̈ǭρ uJara-uµa:tha:ˁ dclρvcn΃
͙̪cρcρdcĚρgcnʮ͚alì,ρ vc¿am:ˁˑīʯǒ˶pulso,ρ ctdnĈˁqucstc,ρ vc¿dnĈˁ
|orze, )ah: chěͮġqucǮρ ʙiʻǀhctaĉˁ puòρ to||crarc,ρ Jhȱrahąˁ
̓oɂ̫ěoǯρ :arvʃm:ˁ ͛utto,ρ aµˁ ccrtamcntcǰρ ȓmdmƱˁ qucstołρ
ĩɛthivimĉˁìlρmondo,ρ :ahĄˁqucstaρpcrsoġaDZρ Ɖi)ʟɼtăˁpuòρlarcρ
děsccpoğì.ρ
1KAOUZ¡LNL
Lna þcrs
º
na sobrìa, caþacc dì lollcrarc l`ìmþulso a
þarlarc, lc rìchìcslc dclla mcnlc, l'ìmþclo dclla collcra c ì
dcsìdcrì dclla lìngua, dcllo slomaco c dcì gcnìlalì þossìcdc
lc gualìlå ncccssarìc þcr larc dìsccþolì ìn lullo ìl mondo.
5¡¡LUAZ¡LNL
P
Nclloρ 5r/maJ-Shd¿avatamˁ (ó. ! .9- !0)ˁParʰk¶ìtρ MahaĴ
raʺaρ prcscn͜òρ ˨oltcρ domandcρ ìntclĞęgcntìρ sukadcvaρ
Gosvam˒.ρ ĕnaρdìρqucstcρdomandcρcra.ρ"Pcrchóρlaρgcntcρ
sŵρsottoponcρall'cspìazioncρscρnonρ òρ tnρgradoρdìρ control-
larcρ tρscnstǸƆρ Pcrρ cscmpìo,ρ unρ ladroρ puòρsapcrcρ pcrlct-
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
I Lþ80câãm¡t8
l8mcnlcɷ Chcɷ Iɷ SuOIɷ ÍutlIɷ µOltcDDctOɷ µOtl8tÌOɷ Inɷ g8Ìct8,ɷ cɷ
µuÒɷ 8nChcɷVcdctcɷ unɷ Ì8dtOɷ 8ttcSl8lOɷ d8ÌÌ8ɷµOÌIZI8,ɷ cµµutcɷ
COnlInuct8ɷ 8ɷ tuD8tcĴɷ LĄcSµctIcnZ8ɷ SIɷ 8CQuISl8ɷ 8SCOÌl8nɖ
dOɷ cɷ VcdcndO.ɷ \n8ɷ µctSOn8ɷ µOCOɷ InlcÌÌIgcnlcɷ dcVcɷ
Vcdctc,ɷ mcnltcɷ unɵɷ µctSOn8ɷ dIɷ m8ggIOtcɷ InlcÌÌIgcnZ8ɷ
Imµ8tct8ɷ8SCOÌl8ndO.ɷ \n8ɷµƑtSOn8ɷInlcÌÌIgcnlcɷ8µµtcndcɷ
d8Iɷ ÌIDtIɷ dIɷ Ìcggcɷcɷd8gÌIɷïdstra, d8ÌÌcɷ bCtIllutc,ɷ Chcɷ tuD8tcɷ
ęnOnɷcɷDcnc,ɷcɷ ScnlcɷChcɷIɷ Ì8dtIɷVcngOnOɷ8ttcSl8lIɷcɷµunIlIĒɷ
SIɷ 8SlIcncɷ d8Ìɷ tuD8tc,ɷ mcnltcɷ un8ɷ µctSńn8ɷ mcnOɷ
InlcÌÌIgcnlcɷdOVt8ɷ d8µµtIm8ɷcSSctcɷ 8ttcSl8l8ɷcɷµunIl8ɷµctɷ
Iɷ SuOIɷ ÍutlI,ɷ µctCh0ɷ IǠµ8tIɷ cɷ Smcll8ɷ dIɷ tuD8tc.ɷ tɷ unOɷ
SluµIdO,ɷ unɷm8SC8ÌZOnc,ɷµutɷcSScndOɷ 8ɷ COnOSCcnZ8ɷ dcÌÌcɷ
µunIZIOnIɷ Chcɷ ÌOɷ 8Sµcll8nO,ɷ µutɷ 8VcndOVIɷ 8SSISlIlO,ɷ cɷ
µctÍÍnOɷ dOµOɷ cSSctcɷ Sl8lOɷ µunIlO,ɷCOnlInuct8ɷ8ɷtuŲ8tc.ɷ tɷ
8nChcɷ dOµOɷ Ì´cSµI8ZIOnc,ɷ Ìɶɷ µunIZIOncɷ InÍÌIll8ɷ d8Ìɷ
gOVctnO,ɞ ɷ nOnɷ 8µµcn8ɷ uSCIt8ɷ dIɷ µtIgIOnc,ɷ tICOmInCct8ɷ 8ɷ
tuD8tc.ɷ bcɷ IÌɷ C8tCctcɷ cɷ COnSIdct8lOɷ un´cSµI8ZIOnc,ɷ 8ɷ Chcɷ
S8t8ɷ SctVIlOņɷ Î8tÎk5Ilɷ N8h8t8LJ8ɷ ChIcScɷ dunQucɷ (5.B.,
ó. 1. 9-10):
dr)fa-ïrutdóhydm yat pdpam
]dnann apy dtmanc 'httam
karctt óhuyc vtvaïaß
prdyaïclttam athc katham
kvactn ntvartatc 'óhadrdt
kvactc caratt tat punaß
prdyaïctttam athc 'pdrtham
manyc kud]ara-ïaucavat
tgÌIɷ µ8t8gOn8ɷ QucSlOɷ gcnctcɷ dIɷ cSµIůZIOncɷ 8Ìɷ D8gnOɷ
dIɷunɷ cÌcÍ8nlc.ɷ L´cÌcÍ8nlcɷ V8ɷ 8ɷ Í8tcɷ IÌɷ D8gnOɷ ncÌɷ ÍÍumc,ɷ cɷ
Sǁɷ Ì8V8ɷ COnɷ dIÌIgcnZ8,ɷ m8ɷ nȂnɷ 8µµcn8ɷ lOtn8ɷ ȭuÌǖ8ɷ |ÍVJ, 8Í
COµtcɷ nuOV8mcnlcɷ dIɷ lctt8.ɷ Pɷ Chcɷ gÌǂɷ cɷ SctVIlOɷ dunQucɷ
Í8tcɷ IÌɷ D8gnO²ɷ bImIÌmcnȻƒ,ɷ ȮOdzOɷ mOÌlIɷ gÌIɷ SȉǃȜIlu8ÌISlIɷ
Chcɷ C8nl8nOɷ IÌɷ mahd-mantra Ï8tcɷ Ä(5Ⱦ8ɷ cɷ ncÌÌOɷ SlcSSOɷ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
&("8 -!"8 &
ĵcmQOŎ COmmcIIODOŎ ûZIODIŎ QIOIDIIc¸Ŏ QcDSûDUOŎ CDcŎ ÍlŎ
CûDIOŎ UclŎ mzntrzƫûDDullcIûŎ lcŎ lOIOŎ OÍÍcSc.Ŏ ÅIûŎ ĄcŎ UIcCIŎ
CûIcgOIIcŎ UIŎ OÍÍcScŎ CDcŎ SIŎQOSSODOŎ COmmcIIcIcŎ CµDIûDUOŎ
iISûDIOŎ DOmcŎ UcÌŎ bIgDOIc,Ŏ QucSIûŎ c UcIIûŎ númn¤ƫbz|ú1ƫ
Ɠzayzƫ h| ƫp1pz-bu11h|h, ƫ COmmcIIcIcŎ ûIIIV:IûŎ COÍQcVOlIŎ
DûSûDUOSIŎSulŎCûDIOŎ UclŎmzhú-mzntrzƫ¡ûIcŎÞģ$Hû.Ŏ QucSIOŎ
COmQOIIûmcDIOŎ COIIISQODUcŎ ûŎ QucllOŎ UIŎ ûlCuDIŎ CIISIIûDIŎ
cDcŎ VûDDOŎ IDŎ CDIcSûŎ QcIŎ CODÍcSSûIcŎ IŎ ĤIOQIIŎ QcCCûII,Ŏ
QcDSûDUOŎ CDcŎ CODŎ lûŎ CODÍcSSIODcŎ UcllcŎ lOIOŎ COlQcŎ ûŎ uDŎ
SûCcIUOIc,Ŏ cŎ CODŎ QuûlCDcŎ QcDIIcDZû,Ŏ SûIûDDOŎ lIDcIûIIŎ
UûllcŎ CODScgucDZcŎ UcIŎ QcCCûIIŎ QcIŎ IuIIûŎ lûŎ ScIIImûDû.Ŏ
ÎûSSûIûŎ lûŎ UOmcDICû,Ŏ ûIIIVûŎ IlŎ luDcUI¸Ŏ cŎ SIŎ IICOmIDCIûŎ ûŎ
ĥcCCûIcŎ CODŎ l´IUcûŎ UIŎ ÍûISIŎ QcIUODûIcŎ lûŎ UOmcDICûŎ
SĻCCcSSIVû.Ŏ QucSIûŎ SQcCIcŎ UIŎpruyz!cņžtz,ƫUIŎcSQIûZIODc¸Ŏ c
CODUûDDûIûŎ UûŎ ÍûIÎK5IIŎ NûDûIû]û,Ŏ IlŎ IcŎ QIļŎ IDIcllIgcDIcŎ
#
UcIŎ SuOIŎIcmQI.ŎbuKûUcVûŎ LOSVûmą¸Ŏ UOIûIOŎ UIŎ ûlIIcIIûDIûŎ
IDIcllIgcDZû¸Ŏ COmcŎ SIŎ ûUUICcVûŎ ûlŎ mûcSIIOŎ SQIIIIuûÍcŎ UIŎ
NûDûIû]ûŎ ÍûIÎK5II¸Ŏ IISQOScŎ 0ÍŎ IcŎ CODÍcImûDUOŎ CDcŎ lcŎ SucŎ
ûÍÍcImûZIODIŎ cIûDOŎ COIIcIIc.Ŏ 1D´ûIIIVIIûŎ COlQcVOlcŎ DODŎ
QuŋŎ cSScIcŎ DcuIIûlIZZûIûŎ UûŎ uD´ûIIIVIIûŎ VIIIuOSû.Ŏ 1lŎ VcIOŎ
pŮúyzŶc|ttz,ƫ lûŎ VcIûŎ cSQIûZIODc¸Ŏ CODSISIcŎ DclŎ IISVcglIûIcŎ lûŎ
DOSIIûŎ lûIcDIcŎ COSCIcDZûŎ UIŎ ÞJ5Çû.Ŏ
LûŎ VcIûŎ QuIIHCûZIODcŎ UûlŎ QcCCûIOŎ IICDIcUcŎ l´ûCQuISI-
ZIODcŎ UcllûŎ VcIûŎ CODOSCcDZû,Ŏ cŎ ûŎ QucSIOŎ HDcŎ cSISIcŎ uDŎ
mcIOUOŎ QIcCISO.Ŏ LDIŎ ScgucŎ lcŎ IcgOlcŎ Ucll´IgIcDcŎ DODŎ SIŎ
ûmmûlcIûŎ ÍûCIÍmcDIc.Ŏ L´cSScIcŎ uĐûDOŎ c ÍûIIOŎ QcIŎ cSScIcŎ
cUuCûIOŎ ScCODUOŎ CcIIIŎ QIIDC\QIŎ CDcŎ glIŎ QcImcIIODOŎ UIŎ II-
SVcglIûIcŎlûŎSuûŎCOSCIcDZûŎOIIgIDûlc.Ŏ QucSIûŎVIIûŎIcgOÍûIûŎ
%
cUcIIûŎtzpz:yz.ƫ LɰQOSSIDIlcŎclcVûISIŎgIûUuûlmcĘIcŎûl lIVcl-
lOŎ UcllûŎ VcIûŎ CODOSCcDZû,Ŏ UcllûŎ COSCIcDZûŎ UIŎ Þ(5Çû,Ŏ
QIûIICûDUOŎ l´ûuSIcIIIûŎ cŎ lûŎ CûSIIIûŎ (IlŎ brzhmzczryz),ƫ
CODIIOllûDUOŎ lûŎ mcDIc¸Ŏ IŎ ScDSI,Ŏ UISIIIDucDUOŎ lcŎ QIOQIIcŎ
IICCDcZZcŎ IDŎCûIIĶû¸ŎIûCcĩ\UOŎ VOIOŎUIŎ VcIIUICIIû,Ŏ COlIIVûDUOŎ
lûŎQulIZIûŎcŎQIûIICûDUOŎlcŎ y¤ĺģ-ú:znz.ƫ NûŎ CDIŎ DûŎÍûŎÍOIIu-
DûŎUIŎOIICDcIcŎlûŎCOmQûgDIûŎUIŎuDŎQuIOŎUcVOIOŎQOIIûŎÍûCIl-
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
4 Lþadctâmpa
mcntcͪ supcrarcͪ tuttcͪ lcͪ pratíchcͪ dcstínatcͪ alͪ controlloͪ
dclʐaͪmcntcͪʪcdíantcͪloͪ}cguƔmístíco,ͪscgucndoͪíͪpríncíŢ
píͪrcgolaͪ toríͪdcllaͪcoscícnzaͪdíͪK;snaͪ-astcncrsíͪdalͪscssoͪ
íllccíto,ͪdalͪconsuʹ̽ͪdíͪcarncͪcͪdíͪsostanzcͪíncbríantí,ͪcͪ
dalͪgíocoͪd'azzardoƖ cͪímpcgnandosíͪalͪscrvízíoͪdclͪSí-
gnorcͪ Suprcmoͪ sottoͪ laͪ guídaͪ dclͪ macstroͪ spírítualcͪ
autcntíco.ͪ Qucs̟oͪ >A ílͪ scmplíccͪ mctodoͪ raccomandatoͪ
daͪ8r͟laͪR0paͪGosvãmǜͪ

Innanzítutto,ͪbísognaͪcontrolla˸cͪlaͪpropríaͪcapacítàͪ
díͪparlarc.ͪ Tuttíͪhannoͪlaͪlacoltàͪdíͪcsprímcrsɱ,ͪcͪparla-
noͪnonͪappcnaͪscͪncͪ prcscntaͪ l'occasíonc.ͪ Scͪnonͪpar-
líamoͪ dcllaͪ coscícnzaͪ díͪ K˹̩ͩa,ͪ dírcmoͪ unͪ mucchíoͪ díͪ
stupídaggíní.ͪ Laͪranaͪnclloͪstagnoͪparlaͪgracchíando,ͪ cͪ
tuttíͪcoloroͪchcͪhannoͪunaͪlínguaͪvoglíonoͪdírcͪlaͪloro,ͪ
anchcͪscͪdíconoͪsoltantoͪassurdítà.ͪ !(propríoͪílͪgracídíoͪ
dcʑlaͪranaͪchȩͪattíraͪílͪscrpcntc:ͪ čVícní,ͪ vícníͪcͪmangia-
mí".ͪ Maͪ laͪ ranaͪ contínuaͪ aͪ gracchíarcƍͪ íncurantcͪ dclͪ
pcrícolo.ͪ Iͪ díscorsíͪ dcíͪ matcríalístíͪ cͪdcíͪlílosolí̠ͪmpcrŢ
sonalístíͪmd}dvddtƔpossonoͪcsscrcͪparagonatíͪalͪgracídíoͪ
dcllcͪranc.ͪ SonoͪsoltantoͪassurdítàƎͪchcͪínvítanoͪlaͪmor-
tcͪ aͪ ímpadronírsɲͪ díͪ loroƪͪ Controllarcͪ laͪ parola,ͪ pcròƏͪ
nonͪsígníñcaͪímporsíͪílͪsílcnzíoͪ(ílͪmctodoͪcstcrnoͪdcttoͪ
muunu),Ɣ comcͪ pcnsanoͪ íͪ ñlosoñͪ md}dvddŃ.Ɣ Iĩͪ sílcnzíoͪ
puòͪ cmbrarcͪ utílcͪ pcrͪ qualchcͪ tcmpo,ͪ maͪ allaͪ líncͪ síͪ
rívclcràͪunͪlallímcnto.ͪ !lͪcontrolloͪdcllaͪparolaͪaͪȊuíͪlaͪ
appclloͪ 8rilaͪ R0paͪ Gosvãm!ͪ índícaͪ ílͪ mctodoͪ posítívoͪ
dcttoͪ kr)Ēu-kulbd,Ɣ chcͪ ímpcgnaͪ ílͪ potcrcͪ dcllaͪ pa˺olaͪ
ncllaͪ glorŃñcazíoncͪdclͪǥíȿnorcͪSuprcmo,ͪ8r!ͪK;s̪a.ͪ Inͪ
qucstoͪmodo,ͪlaͪlínguaͪpƫòͪglorílícarcͪílͪnomc,ͪlaͪlorma,ͪ
lcͪ qualítàͪ cͪ íͪ dívcrtímcntíͪ dclͪ Sígnorc.ͪ Chíͪ prcdícaͪ laͪ
kr)ŝu-kulbdƔ >A scmprcͪ alͪ díͪ làͪ dcllaͪ portataͪ dcglíͪ artíglíͪ
dcllaͪ mortc.ͪ Qucstoͪ >A ílͪ sígníñcatoͪ dclͪ controlloͪ dcllaͪ
parola.ͪ

L'írrcquŃctudíncͪ dcllaͪmcŐtcͪ(munc-ſcgu)Ɣ vícncͪcon͋
trˑllataͪ quandoͪ sͪ͞ conccntraͪ laͪ mcntcͪ řuíͪpícdíͪ díͪ lotoͪ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
#
Ycrso uno 5
UIʴ ƍJ5ɻû.ʴ Íûʴ Čuitun)u-curitdmrtuˁ ŎMuJh)uˁ 22. J! ) ˁ
ûÍÍcImûŬʴ
kr;ƛuˁ- aur)u-aumuƶˁmd)dˁhuIJuˁunJhukdruˁ
)dhdnˁ kj;ĝtu,ˁ tdhdȽˁ ndhiˁ mʉ)druˁ uJhikdruˁ
ÄJ5Ǟûʴ cʴ COmcʴ Ilʴ SOlc,ʴ cʴ md)dˁcʴ QûIûgODûǖûʴ ûllcʴ !cDcDIc.ʴ
QuûDUOʴ C´cʴ Ilʴ SOlcʴ DODʴ CIʴ QOSSODOʴ cSScIcʴ !cDcDIc,ʴ cʴ COSÎ,ʴ
Scʴ ÄĎ5Çʪʴ cʴ SI!uû!Oʴ Dcllûʴ mcD!c¸ʴ QucS!ûʴ DODʴ QO!I8ʴ cSScIcʴ
ûgI!û!ûʴUûll´IDǣuSSOʴUIʴmd)d.ˁ Ílʴ mc!OUOʴ UIʴ)c¿uˁCDcʴDcgûʴ
OgDIʴ QcDSIcIOʴ mû!cIIûlcʴ DODʴ QOI!cI8ʴ ûʴ Dullû.ʴ LcICûIcʴ UIʴ
ÍûIcʴIlʴVuO!OʴDcllûʴmcD!cʴ cʴuDOʴ SÍOI2OʴûI!IÍICIûlc,ʴ cʴQucS!Oʴ
VuO!Oʴ DODʴ QO!I8ʴ cSScIcʴ mûD!cDu!O,ʴ mûʴ Scʴ QcDSIûmOʴ ûʴ
ÄJ5ɼû¸ʴ ûʴ COmcʴ ScIVIIÍOʴ Dclʴ mIglIOIcʴ UcIʴ mOUI,ʴ QO!IcmOʴ
COD!IOllûIcʴ lûʴ mcD!cʴ CODʴ ÍûCIlI!8.ʴ
Lûʴ COllcIûʴ QuÒʴ cSScIcʴ COD!IOllû!ûʴ DdžllOʴ S!cSSOʴ mOUO.ʴ
ÌODʴ QOSSIûmOʴ ûDDIcD!ûIcʴ COmQÌc!ûmcD!cʴ lûʴCOllcIû,ʴ mûʴ
Scʴ CIʴ IIII!IûmOʴ SOl!ûD!Oʴ CODʴ COlOIOʴ CDcʴ OÍÍcDUODOʴ Ilʴ bIʒ
gDOIcʴ Oʴ Iʴ UcVO!Iʴ Uclʴ bIgDOIc¸ʴ COD!IOllcIcmOʴ lûʴ COllcIûʴ
+ A
Dcllûʴ COSCIcD2ûʴ UIʴ ÄJ5ÇûŒʴ bIÎʴ LûI!ûDyûʴ NûDûQIûDDuʴ
mOS!IÒʴlûʴ bɾûʴCOllcIûʴVcISOʴ Iʴ Uucʴ mûlVûgIʴ ÍIû!cllIʴ ƉûgûIʴ cʴ
NûUDûI,ʴ CDcʴ ûVcVûDOʴ IDSuȔ!û!Oʴ cʴ QcICOSSOʴ ÏI!yûDûDUûʴ
ÎIûDDu.ʴ ÌclʴbuOʴ
¿
ik;d;fuku,ˁbIÎʴ LûI!ûDyûʴ NûDûQIûDDuʴ
SCIISSc,ʴ trɶtdJˁupiˁauntccnuˁturcrˁ upiˁauhi;Ƙtund.ˁ ¨ÛISOgDûʴ
cSScIcʴ QIÚʴ umIlIʴ Ucll´cIDû,ʴ cʴ QIÚʴ !OllcIûD!Iʴ Ucll´ûlDcIO.¯ʴ
LIʴ SIʴ QO!IcDDcʴ CDIcUcIcʴ ûllOIûœʴQcICDðʴ Ilʴ bIgDOIcʴ cSIDIʴ lûʴ
buûʴCOllcIû.ʴ ÍlʴÍû!!OʴcʴCDcʴ DISOgDûʴcSScIcʴQIOD!Iʴûʴ!OllcIû-
Icʴ QuûlSIûSIʴ IDSul!Oʴ UIIc!!Oʴ ûʴ DOIʴ S!cSSI,ʴ mûʴ QuûDUOʴ VcƔ-
gODOʴ OÍÍcSIʴ ÄJ5ɷûʴ Oʴ Ilʴ buOʴ QuIOʴ UcVO!O,ʴ uDʴ ûu!cD!ICOʴ
UcVO!OʴUOVIcDDcʴIDCOllcIIISI¸ʴ cʴûgIIcʴ COmcʴÍuOCOʴCOD!IOʴIʴ
COlQcVOlI.ʴ DžrcJhu,ˁlûʴCOllcIû,ʴ DODʴQuÒʴcSScIcʴûDDIcD!û!û¸ʴ
mûʴ UcV´6SScIcʴ IDCûDûlû!ûʴ Dclʴ mOUOʴ gIuS!O.ʴ Îuʴ IDʴ uDʴ
ImQc!OʴUIʴCOllcIûʴCDcʴ1ûDumûDʴUIcUcʴûllcʴÍ1ûmmcʴ ÍûȊKěĴʴ
cQQuIcʴ cʴ ûUOIû!Oʴ COmcʴ Ilʴ QIÚʴ gIûDUcʴ UcVO!Oʴ UIʴ bIÎʴ
HûmûCûDUIû.ʴ QucS!Oʴ SIgDIÍICûʴ CDcʴ u!IlI22Òʴ lûʴCOllcIûʴDclʴ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
ô Lþ80câ0mp8
mOdOɷ gIuSIO. ɷ PtDžuu8ɷ ucɷ cɷ uuɷ 8ÌItOɷ cScmQIO.ɷ POuɷ dcSIɒ
dct8V8ɷ COmD8IIctcĉɷ m8ɷ Ä(5Ç8ɷ tISVcgÌIÒɷ Ì8ɷ Su8ɷ COÌÌct8Ľɷ
`LcVIɷ COmD8IIctc'´ɷ POuɷ cɷ QOSSIDIÌcɷ D8IIctSIɷ ScuZ8ɷ
COÌÌct8.ɷ ÅuII8VI8ɷ Ì 8ɷCOÌÌct8ɷVIcucɷ COuItOÌÌ8I8ɷ Qu8udOɷ cɷ
uS8I8ɷ 8Ìɷ SctVIZIOɷ dcÌɷ bIƢuOtc.ɷ
Îctɷ Qu8uIOɷ tIgu8td8ɷ gÌIɷ ImQuÌSIɷ dcÌÌ8ɷ ÌIugu8,ɷ IuIIIɷ
8DDI8mOɷ SQctImcuI8IOɷ CDcɷ Ì8ɷ ÌIugu8ɷ VuOÌcɷ guSI8tcɷ CIDIɷ
QI8CcVOÌI.ɷ Lcuct8ÌmcuIc,ɷ uOuɷ dOVtcmmOɷ QctmcIIctcɷ
8ÌÌ8ɷ ÌIugu8ɷ dIɷ m8ugI8tcɷ ğ8ɷ SuOɷ QI8Cctc,ɷ m8ɷ dOVtcmmOɷ
COuItOÌÌ8tÌ8ɷCOÌɷprasdda. 1ÌɷdcVOIOɷm8ugct3ɷ SOÌOɷQu8udOɷ
Ä(5ȝ8ɷ gÌIɷ m8udct3ɷ dcÌɷ prasdda: QucSIOɷ cɷ IÌɷ mOdOɷ dIɷ
COuItOÌÌ8tcɷ gÌIɷ ImQuÌSIɷ dcÌÌ8ɷÌIugu8Ġɷ ÜISOgu8ɷ Qtcudctcɷ IÌɷ
prasdda 8ɷ Ot8tIɷ lISSI,ɷuOuɷm8ugI8tcɷIuɷ tISIOt8uIIɷ OɷQ8ɭIIC-
ġCctIcɷ 8Ìɷ SOÌOɷ SCOQOɷ dIɷ SOddISl8tcɷIɷ C8QtICCIɷ dcÌÌ8ɷ ÌIugu8ɷ Oɷ
dcÌÌOɷSIOm8CO.ɷ bcɷ ScguI8mOɷ tIgId8mcuIcɷ IÌɷ QtIuCIQIOɷ dIɷ
8ÌImcuI8tCIɷSOÌI8uIOɷCOÌɷprasdda, QOItcmOɷ COuItOÌÌ8tcɷgÌIɷ
ImQuÌSIɷ dcÌɷ VcuItcɷ cɷ dcÌÌ8ɷÌIugu8.ɷ
Pu8ÌOg8mcuIc,ɷ Ì´ImQuÌSOɷ dcIɷ gcuII8ÌI,ɷ Ì`ImQuÌSOɷ
ScSSu8ÌcĊɷ QuÒɷ cSSctcɷ CǷuItOÌÌ8IOɷ Scɷ I8ÌIɷ Otg8uIɷ uOuɷ
VcugOuOɷ uS8IIɷ ScuZ8ɷ u cCcSSII3.ɷ
ɗ
1ɷ gcuII8ÌIɷ dOVtcDDctOɷ
cSSctcɷ dcSIIu8IIɷ 8ɷ gcuct8tcɷ lIgÌIɷ COSCIcuIIɷ dIɷ Ä(5Ç8,ɷ 8ÌItI-
mcuIIɷ uOuɷ cɷ IÌɷ C8SOɷ dIɷ uS8tÌI.ɷ 1Ìɷ NOVImcuIOɷ Qctɷ Ì8ɷ LO-
SCIcuZ8ɷ dIɷ Ä(5Ç8ɷ IuCOt8ggI8ɷ IÌɷ m8ItImOuIO,ɷ m8ɷ uOuɷ Qctɷ
Ì 8ɷSOddISl8ZIOucɷ dcIɷgcuII8ÌI,ɷDcuSÍɷQctɷÌ8ɷQtOCtc8ZIOucɷdIɷ
D8mDIuIɷ COSCIcuIIɷ dIɷÄ(5Ç8.ɷ POuɷ8QQcu8ɷ SOuOɷ CtcSCIuIIɷ
8DD8SI8uZ8,ɷIɷ D8ǚDIuIɷVcugOuOɷm8ud8IIɷ8ÌÌ8ɷ¿uruku/a, Ì8ɷ
SCuOÌ8ɷ dcÌɷ ¿uru, dOVcɷ ImQ8t8uOɷ 8ɷ dIVcuI8tcɷ dcVOIIɷ Qct-
lcII8mcuIcɷ COSCIcuIIɷ dIɷ Ä(5Ç8.ɷ L´cɷ DISOguOɷ dIɷ mOÌIIɷ
D8mDIuƮɷ COSCIcuIIɷ dIɷ Ä(5Ǘ8,ɷ cɷ 8ÌÌcɷ QctSOucɷ CDcɷ SOuOɷ Iuɷ
gt8dOɷ dIɷ dŨtcɷ 8ÌÌ8ɷ ÌuCcɷ uu8ɷ QtOÌcɷ COSCIcuIcɷ dIɷ Ä(5Ç8ɷ cɷ
COuCcSSOɷ dIɷ uS8tcɷ Iɷ QtOQtIɷ gcuII8ÌI.ɷ
Qu8udOɷ SIɷ cɷ 8ŴQuISII8ɷ uu8ɷ Qt8IIC8ɷ QctÍcII8ɷ ucÌɷ mcIO-
dOɷ dIɷ COuItOÌÌOɷ COSCIcuIcɷ dIɷ Ä(5Ȟ8Ŀɷ SIguIlIC8ɷ CDcɷ SIɷ SOuOɷ
8CQuISIIcɷ Ìcɷ Qu8ÌII3ɷ Qctɷ dIVcuI8tcɷ uuɷ m8cSItOɷ SQItIIu8Ìcɷ
8uIcuIICO.ɷ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
&("8 -!"8 7
#
Ïc!Ŏ SuOŎ Đnuvjtt|,ƫ COđmcDIOŎ û!!´ŎUpzdc!úmjtz,ƫ bIÎ!ûŎ
ÜDûKIISIUUDûDIûŎ bûIûSVûHŎ [DûKuIûŎ SCIIVcŎ CDcŎ !ûŎ DOSIIûŎ
IUcDIIÍICûZIODcŎ CODŎ !ûŎ mûIcIIûŎ CIcûŎ IIcŎ IIQIŎ UIŎ ImQu!SIŎ
¬!´ImQu!SOŎ Uc!!ûŎ QûIO!û,Ŏ !cŎ IICDIcSIcŎ Uc!!ûŎ mcDIcŎ cŎ g!IŎ
ISIIDIIŎ Uc!Ŏ COIQO.Ŏ LûŎ VIIûŎ Uc!!´cSScIcŎ CDcŎòɰCûUuIOŎVIIIImûŎ
UIŎ QucSIIŎ IIcŎ ImQu!SIŎ òɰ SÍOIIuDûIû.Ŏ LDIŎ SIŎ cScICIIûŎ ûŎ
IcSISIcIcŎ ûŎQucSIIŎSIImO!I¸ŎûŎ QucSIIŎDISOgDI,ŎcUcIIOŎ tzpz:v|,ƫ
ûSCcIû.Ŏ QucSIOŎ tzpz:jzƫCIŎ QcImcIIcŎUIŎSÍuggIIcŎû!!cŎQcISc-
CuZIODIŎ Uc!!´cDcIgIûŎmûIcIIû!c,Ŏ !ûŎ QOIcDZûŎ cSIcIDûŎUIŎ LIO,Ŏ
!ûŎ ÍcISODûŎ buQIcmû.Ŏ
QuûDUOŎ QûI!IûmOŎ UIŎImQu!SOŎûŎ QûI!ûIc,ŎIDIcDUIûmOŎ IŎ
UISCOISIŎ IDuII!I,Ŏ COmcŎ QcIŎ cScmQIO,Ŏ Quc!!IŎ UcIŎ ÍI!OSOHŎ Im-
QcISODû!ISIIŎ mújúvúd|,ƫ OŎ Uc!!cŎ QcISODcŎ ImQcgDûIcŎ Dc!!´Ŏ
ûIIIVIIûŎ IDIcIcSSûIûŎ (UcIIûŎ IcCDICûmcDIcŎ kzrmz-kúƄ),ƫ
OŎ UcIŎ UISCOISIŎ UcIŎ mûIcIIû!ISIIŎ CDcŎ VOg!IODOŎ SO!OŎ gOUcIcŎ
Uc!!ûŎ VIIûŎScDZûŎ IcSIIIZIODI.Ŏ ÅuIIIŎ QucSIIŎUISCOISI,ŎOŎIŎ !IDIIŎ
CDcŎ IIûIIûDOŎ UIŎ QucSIIŎ ûIgOmcDII¸Ŏ SODOŎ UImOSIIûZIODIŎ
QIûIICDcŎ Uc!Ŏ UcSIUcIIOŎ ImQc!!cDIcŎ UIŎ QûI!ûIc.Ŏ NO!IIŎ
UICODOŎ COScŎ QIIVcŎ UIŎ SIgDIÍICûIOŎ cŎ SCIIVODOŎ VO!umIŎQIcDIŎ
UIŎ ûSSuIUIIû,Ŏ SQIDIIŎ UûŎ QucSIOŎ UcSIUcIIOŎ UIŎ QûIĈûIc.Ŏ ÍcIŎ
COmDûIIcIcŎ QucSIûŎIcDUcDZû,Ŏ UODDIûmOŎIIVO!gcIcŎIŎ DOSIIIŎ
UISCOISIŎ ûŎ CIÒŎ CDcŎ IIguûIUûŎ ÞĪ5Çû,Ŏ COmcŎ òɰ SQIcgûIOŎ
#
Dc!!OŎ 5rƖmzd-Bhú¿zvztzmƫ (l .5. l J-l l). ƫ
nzƫ jzdƫvzcz!ƫc|trz-pzdzmƫ hzrcrƫjz!¤ƫ
]z¿zt-pzv|ƪrzmƫprz¿jĖitĤƫkzrh|c|tƫ
tzdƫvújz:zmƫ tirthzmƫ u!znt|ƫmcnz:cƫ
nzƫjĮtrzƫhzm:úƫ n|rzmzntjƫu!|kk)zjchƫ
tz¿-vú¿-v|:zr¿¤ƫ]znztc¿hz-v|plzv¤ƫ
jz:m|nƫprzt|- Ěl¤kzmƫ zbzddhzvĥtjƫ zp|ƫ
númúnjƫ znzntz:jzƫjz!¤ƫ'nk|tún|ƫjzſƫ
!j)vznt|ƫ¿újznt|ƫ¿j)znt|ƫ:údhzƐzhƫ
¨LcŎ QûIO!cŎ CDcŎ DODŎ UcSCIIVODOŎ ÌcŎ g!OIIcŎ UcĆŎ bIgDOIc,Ŏ
ć´uDICOŎ CDcŎ QuÒŎ SûDIIHCûIcŎ !´ûImOSÍcIûŎ Uc!!´uD!VcISOŎ ID-
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
%ä DªKZ`ÂLš¾Kä
tcro,ͪsonoͪconsídcratcͪlu˂ghíͪdíͪpcllcgrínaggíoͪpcrͪcorvíͪ
daIlcͪ pcrsoncͪ santc.ͪ Lcͪ pcrsoncͪ pcrlcttc,ͪ chcͪ abítanoͪ
ncllaͪ dímoraͪ trasccndcntaIc,ͪ nonͪ víͪ trovanoͪ alcunͪ
píaccrc."ͪ
"D'aItraͪpartc,ͪlcͪopcȆcͪrícchcͪdíͪdcscrízí˃níͪdcllcͪglorícͪ
trasccndcntalíͪ dclͪ nomc,ͪ dcllaͪ lama,ͪ dcIlcͪ lormcͪ cͪ dcíͪ
dívcrtímcntíͪ dclͪ Sígnorcͪ Suprcmoͪ cͪ íllímítatoͪ sonoͪ díͪ
naturaͪ díllcrcntc;ͪ Icͪ loroͪ parolcͪ trasccndcntalíͪ rívolu-
zíoncrannoͪlaͪví̑aͪ cmpíaͪ dcllaͪcívíl̒àͪconlusaͪdíͪqucstoͪ
monȑoĚͪ Qucstcͪopcrcͪtrasccndcntalí,ͪanchcͪscͪcompostcͪ
ínͪmodoͪ ímpcrlctto,ͪ sonoͪascoltatc,ͪrípctutcͪcͪacccttatcͪ
daglíͪuomíníͪpuríͪcͪcomplctamcntcͪoncstí."ͪ
Pcrͪconcludcrc,ͪsoltantoͪparlandoͪdclͪscrvízíoͪdcvo-
zíonaIcͪ aͪ Dío,ͪ laͪ Pcrsonaͪ Suprcma,ͪ potrcmoͪ cvítarcͪ íͪ
díscorsíͪínutílíͪcͪstupídí.ͪ DobbíamoͪsIorzarcíͪcontínua-
mcntcͪdíͪusarcͪlcͪnostrȚͪparolcͪsoloͪalͪIincͪdíͪcomprcn-
dcrcͪlaͪcoscícnzaͪdíͪK;sƮa.ͪ
Pcrͪ quantoͪ ríguardaͪ íͪ movímcntíͪ írrcquíctíͪ dcllaͪ
mcntcƅͪ cssíͪ possonoͪ csscrcͪ suddívísíͪ ɑnͪ ducͪ caŚcgorícƳͪ
uvtrcdhu-pritt,Ɣl'attaccamcntoͪscnzaͪrcstrízíoní,ͪcͪvtrcdhu-
]uktu-krcdhu,Ɣ laͪ collcraͪ chcͪ nasccͪ dallaͪ Irustrazíonc.ͪ
Scguírcͪ Iaͪ IílosoIíaͪ dcíͪ md]dvddi,Ɣ crcdcrcͪ ncíͪ rísultatíͪ
íntcrcssatíͪdcíͪkurmu-vddìƔcͪaíͪprogcttíͪbasatíͪsuͪdcsídcríͪ
matcríaIíͪsonoͪconsídcratíͪuvtrcdhu-pritt.Ɣ Gcncralmcntc,ͪ
íͪ)ñdnì,Ɣ íͪ kurmlƔ cͪ íͪ píanílicatoríͪ matcríalístíͪ attraggonoͪ
l'attcnzíoncͪ dcllcͪ aníʚcͪ condízíonatc,ͪ maͪ quandoͪ íͪ
matcríaIístíͪnonͪrícsconoͪaͪrcalízzarcͪ íͪloroͪpíaníͪcͪsonoͪ
lrustratíͪncíͪloroͪprogcttí,ͪsonoͪínvasíͪdallaͪcollcra.ͪ Laͪ
lrustrazíoncͪdcíͪdcsídcríͪmatcríalíͪproduccͪcollcra.ͪ
Analogamcntc,ͪanchcͪglíͪ ímpulsíͪdclͪcorpoͪpossonoͪ
csscrcͪdívísíͪínͪtrcͪcatcgorícͪ-ímpulsíͪdcllaͪlíngua,ͪdclloͪ
stomacoͪcͪdcíͪgcnítalí.ͪ Possíamoͪosscrvarcͪchcͪqucstíͪtrcͪ
organíͪdíͪscnsoͪsonoͪsítuatíͪlísícamcntcͪsulIaͪstcssaͪIíncaͪ
rcttaͪnclͪcorpo,ͪcͪlcͪríchícstcͪdclͪcorpoͪcomíncíanoͪdallaͪ
língua.ͪ Scͪríuscíamoͪaͪ controllarcͪlcͪríchícstcͪdcllaͪIín-
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
Ycrso uno º
guûʴ ÌImIIûDCOʴ Ìcʴ Sucʴ ûIIIVII8ʴ ûÌʴ CODSumOʴ CIʴ pruadJu,ˁ
QOIIcmOʴ CODIIOÌlûIcʴ ûuIOmûIICûmcD!cʴ ûDCDcʴ gÌIʴImQuÌSIʴ
CcÌÌOʴ SIOmûCOʴ cʴ CcIʴ gcDIIûȘI.ʴ Pʴ QucSIOʴ QIOQOSIIO,ʴ
bIÎlûʴÛDûąIIVIDOCûʴqDûąuIûʴ ûÍÍcImûŭʴ
¡urtruˁ uviJ)ǩ-)clu,ˁ ]uµcnJri)uˁ tdhcˁkʂlu,ˁ
]tvcˁphclcˁ ǖi;u)u-ad¿urcˁ
tdˁ'ruˁmuJh)cˁ)!hvdˁuti,ˁ ȯcbhumu)uˁauJurmutiˁ
tdˁ'kcˁ]ctdˁkufhinuˁaumadrcˁ
kr)ɢuˁ buȘuˁ Ju)dmu)u,ˁ kuribdrcˁ)!hvdˁ]u)u,ˁ
avu-pruadJu-unnuˁJilu-bhdiˁ
+
aciˁunndmrtuˁkhdc,ˁ rdJhd-kj;Ǵu-¿unuˁ¿dc,ˁ
prcmcˁɺdkuˁ cuitun)u-nitdiˁ
ğƑIOʴ ƜIgDȽɬc,ʴ QuNJSIOʴ COIQOʴ mûIcIIûÌcʴ òρ uDʴ ûmmûSSOʴ CIʴ
IgDOIûD2û,ʴ cʴ Iʴ ScDSIʴ SODOʴ uDʴ IcIICOÌûIOʴ CIʴ ScDIIcIIʴ CDcʴ
CODCuCODOʴ ûÌlûʴ mOIIc.ʴ ÎDʴ uDʴ mOCOʴ Oʴ DcÌl´ûÌIIOʴ SIûmOʴ
CûCuIIʴ DʴcƢ´ʴOCcûDOʴ CcÌʴ QIûCcIcʴ mûIcIIûÌcʴ CcIʴ ScDSI,ʴ cʴ IIûʴ
A
IuIIIʴ Iʴ ScDSI,ʴ lûʴlIDguûʴ òρÌûʴQIÚʴ VOIûCcʴ cʴIDCODIIOÌlûDIÌc.ʴ Lʴ
mOlIOʴ CIÍHCIlcʴ VIDCcIcʴ Ìûʴ lIDguûʴ IDʴ QucSIOʴ mODCO,ʴ mûʴ
Åu,ʴ CûIOʴ ÄJ5ɸû,ʴ ScIʴ mOșIOʴ DuODOʴ CODʴ DOI.ʴ Åuʴ CIʴ DûIʴ
mûDCûIOʴQucSIOʴOIIImOʴpruadJuˁQcIʴûIuIûICIʴûʴCODIIOlÌûIcʴ
ÌûʴlIDguûŮʴ QcICIʧ¸ʴ QIcDCIûmOʴQucSIOʴpruadJuˁHDOʴûʴ QIcDûʴ
SȾCCISÍû2IODc,ʴ gÌOIIÍICûDCOʴNOS!Icʴ LIû2Ǭc,ʴ bIlʴ bIÎʴ HûCDûʴ
cʴÄJ5ȟû,ʴ cʴ CODʴ ûmOIcʴCHIûmIûmOʴ IDʴûIuIOʴ bIÎʴ LûIIûDyûʴcʴ
bďɭʴ ÌIIyûDûDCû.¯ʴ
LSISIODOʴ ScIʴ CûIcgOIIcʴ CIʴ ruauˁ ıguSIIIJ¸ʴ cʴ CDIʴ òρ ûgIIûIOʴ
CûʴuDOʴCIʴcSSI,ʴ CIVcDIûʴSCDIûVOʴ CcgÌIʴ ImQuÌSIʴ CcÌÌûʴÌIDgɿû.ʴ
PlCuDIʴ SODOʴ ûIIIûIIIʴ CûÌʴ guSIOʴ CcÌÌûʴ CûDc,ʴ Cûlʴ QcSCc,ʴ CûIʴ
mOlluSCHI,ʴ CûlÌcʴ uOVûʴ cʴ Cûʴ ûÌIIcʴ SOSIûD2cʴ QIOCOIIcʴ CûÌlOʴ
SQcImûʴ cʴ CûÌʴ SûDguc,ʴ CDcʴ SIʴ mûDgIûDOʴ DclÌûʴ ÍOImûʴ CIʴ
COIQIʴ mOIII.ʴ PlIIIʴ SODOʴ ûIIIûIIĀʴ Cûʴ VcICuIc,ʴ QIûDIc,ʴ SQI-
DûCIʴ Oʴ lûIIICIDI¦ʴ IuIIOʴ COmuDQucʴ òρ CcSIIDûIOʴ ûÌlûʴ SOCCI-
SÍû2IODcʴ CcÌÌûʴ ÌIDguû.ʴ ÌÌʴ Íû!IOʴ CIʴ mûDgIûIcʴ ûlÌOʴ SCOQOʴ CIʴ
SOCCISÍûIcʴ Iʴ ScDSIʴ ʼnCOmQIcSOʴ l´uSOʴ cCCcSSIVOʴ CIʴ SQc2Icʴ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
I0 UþaJctãmpa
COmcɷ IÌɷ QcQctOuCIuOɷ cɷ Ilɷ I8m8tIudO¬ uOuɷ SIɷ 8ddICcɷ 8llcɷ
QctSOucɷ COSCIcuIIɷ dIɷ Ä(5Ç8.ɷ Lɷ `uSOɷ dIɷpan, dIɷ barltakt, dIɷ
uOCIɷ dIɷ DcIc̸ɷ l`8DIIudIucɷ 8ÌÌcɷ V8tIcɷ SQcZIcɷ uS8Icɷ Qctɷ l8ɷ
QtcQ8tũZIOucɷdclȄŪǤ,ɷ8lɷ I8D8CCO,ɷ 8ll´LbL,ɷ8Ìlɠɷm8tƲdžu8u8,ɷ
8ll`OQQIO¸ɷ 8Iɷ lIQuOII,ɷ 8ȴɷIcɷ cɷ 8lɷ C8Ùc,ɷ dcIIV8ɷ d8ɷ uuɷ l8ÌSOɷ
DISOguO, ɷChcɷuOuɷ cɷ ÌcCIIO.ɷ bcɷ CIɷ8DIIuI8mOɷ 8Žɷ 8CCcII8tcɷ
SOlI8uIOɷ glIɷ 8V8uZIɷ dclɷ CIDOɷ OÙctIOɷ 8ɷ Ä(5Ç8,ɷ QOItcmOɷ
lIDct8tCIɷ d8Ìɷ QOIctcɷ dIɷ mdyd. ţctdutc¸ɷ Cctc8lI,ɷ ÍtuII8,ɷ
Ì8IIICIuIɷ cɷ 8CQu8ɷ SOuOɷ Iɷ CIDIɷ 8d8IIIɷ 8ɷ cSSctcɷ OllctIIɷ 8lɷ
bIguOtc,ɷ COmcɷ QtcSCtIVcɷ tlɷ Ä(5Ç8ɷ SIcSSO.ɷ ¯uII8VI8ɷ
8uChcɷ COlOtOɷ Chcɷ 8CCcII8uOɷpras0da SOlI8uIOɷ Qctɷ Ilɷ SuOɷ
S8QOtcɷQI8CcVOlc,ɷcɷ m8ugI8uOɷItOQQO,ɷC8dOuOɷ VIIIImcɷdclɷ
dcSIdctIOɷ dIɷ SOddISl8tcɷ lcɷ tIChIcSIcɷ dcll8ɷ lIugu8.ɷ tlɷ
L8II8uy8ɷ N8h8Qt8Dhuɷ CIɷ h8ɷ IuScgu8IOɷ 8ɷ cVII8tcɷ Iɷ QI8IIIɷ
ItOQQOɷ t8lHu8II,ɷ 8uChcɷ Scɷ SIɷ It8II8ɷ dIɷ pras0da. bcɷ
OlltI8mOɷ dcIɷCIDIɷSQuISIIIɷ 8ll8ɷ LIVIuII3ɷCǸuɷl`IuIcuZIOucɷdIɷ
m8ugI8tcɷQucÌɷ UIDOɷ COSƯɷ DuOuO,ɷ tcSII8mOɷ UOIuVOlIIɷ uclɷ
dcSIdctIOɷ dIɷ SɩddɨSl8tƅɷ lɡɷ lIugu8.ɷ Pǥɤhcɷ Scɷ 8CC
0
III8mǹɷ
Ì´ưuVIIOɷ dI
Ģɷ
uuɷ tICCOɷ Cuɷ l`Idc8ģɷdIɷ QOIƆtɷ guSI8tcɷ CIDƘɷ
SQuISIII,ɷ SII8mOɷ CctC8udOɘɷ dIɷ SOddISl8tcɷ lcɷ tIChIcSIcɷ dcll8ɷ
lIugu8.ɷ Pcll8ɷCaltanya-carltdmrta (Zntyu ó.22T) c dcIIO.ɷ
]íbvdra /dIasc ycl ltl-utl dbdya
!lïncdara-pardyaµa kr)qa ndbl pdya
`LhIɷ COttcɷ Qu8ɷ cɷ Ì 3ɷ CctC8udOɷ dIɷ SOddISl8tcɷ Ilɷ QtOQtIOɷ
Q8l8IO,ɷ ScmQtcɷ SChI8VOɷ dcIɷ dcSIdctIɷ dclÌOɷ SIOm8COɷ cɷ dcIɷ
gcuII8lI,ɷ uOuɷ cɷ Iuɷgt8dOɷ dIɷt8ggIuugctcɷ Ä(5Ş8.¯ɷ
LOmcɷ 8DDI8mOɷ gI3ɷ dcIIO,ɷ Ì8ɷ lIugu8,ɷ ÌOɷ SIOm8COɷ cɷ Iɷ
gcuII8lIɷ SIɷ ItOV8uOɷ Iuɷ lIȟc8ɷtcII8,ɷ cɷ tIcuIt8uOɷuclÌ8ɷSIcSS8ɷ
C8IcgOtI8.ɷ tlɷ L8II8uy8ɷ h8ɷ dcIIO,ɷ óbd/a nd kbdlóc dra
óbd/a nd par/óc: ¯ŗOuɷ VcSIIIcVƱɷIuɷmOdOɷÌuSSuOSO,ɷcɷuOuɷ
m8ugI8IƇɷ CIDIɷ dclIZIOSI.¯ɷ (C. c., Zntya ó.2Jó)

LOÌOtOɷChcɷəSOlltOuOɷdIɷdISIutDIɷ8llOɷSIOm8COɷdcVOuOɷ
cSSctcɷIuC8Q8CIɷdIɷ COuItOlÌ8tcɷ glIɷImQulSIɷ dclÌOɷ SIOm8CO,ɷ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
Ycrsc uac 11
aImcnoɰsccondoɰgucstaɰanaIísí.ɰ lIɰdcsídcríǿɰdíɰmangíarcɰ
píúɰ dcIɰ ncccssaríoɰ provocaɰ subítoɰ moItíɰ probIcmíɰ ncIIaɰ
nostraɰ csístcnza.ɰ Scɰ ìnvcccɰ osscrvíamoɰ íɰ gíorníɰ díɰ
dígíuno,ɰ comcɰ EkədaȢlģɰcɰ Janma¶ȭamI,ɰpotrcǯoɰIímítarcɰ
Icɰ ríchícstcɰ dcIIoɰ stomaco.ɰ
Pcrɰ guantoɰ ríguardaɰ Icɰ ríchícstcɰ dcíɰ gcnítaIí,ɰ
possíamoɰ dístínƶucrcɰ ducɰ catcgorícɰ ĪgucIIcɰ Iccítcɰ 0
gucIIcɰ íIIccítc.ɰ Quandoɰ unɰ uomoɰ haɰ raggíuntoɰ Iaɰ
maturítà,ɰ puòɰ sposarsíɰ sccondoɰ Icɰ rcgoIcɰ dcgIíɰ ïúrtruƫ cɰ
usarcɰíɰgcnítaIíɰpcrɰgcncrarɠɰñgIíɰdcgní.ɰ QucstoɰòɰIccíto,ɰòɰ
rcIígíoso.ɰ AItrímcntíɰadottcràɰmoItíɰmczzíɰartíñcíaIíɰaIIoɰ
scopoɰ díɰ soddístarcɰ Icɰ ríchícstcɰ dcíɰ gcnítaIí,ɰ cɰ saràɰ
íncapaccɰ díɰ Iímítazíoní.ɰ Quandoɰ unaɰ pcrsonaɰ índuIgcɰ
ncIɰ scssoɰ íIIccíto,ɰ cosíɰ òɰ dcñnítoɰ dagIíɰ !drtru,ƫ síaɰ coIɰ
pcnsícroɰ oɰ Icɰ paroIc,ɰ síaɰ taccndoɰ progcttíɰ oɰ compícndoɰ
I'attoɰ ínɰ só,ɰ oppurcɰ soddístaccndoɰ íɰ gcnítaIíɰ ínɰ modoɰ
aȓtíñcíaIc,ɰ rcstaɰ prcsaɰ ncIIaɰ rctcɰ díɰ md}d.ƫ Qucstcɰ
ístruzíoníɰ nonɰ síɰappIícanoɰ soIoɰ agIíɰuomíníɰdíɰtamƿgIía,ɰ
maɰ anchcɰ aíɰ t}d¿t,ƫ coIoroɰ chcɰ hannoɰ sccItoɰ I'ordíncɰ díɰ
rínuncíaĶɰ NcIɰ scttímoɰ ƔapítoIoɰ dcIɰ Ęrcmu-v|vurtu,ƫ Srǀɰ
JagadanandaɰPaǬƕœítaɰañcrmaņɰ
vu|rd¿tƫbhú|ƫ¿rúm}u-kuthúƫnuƫ!un|bcƫkúncƫ
¿rúm}u-v1rtdƫnƈƫkuh|bcƫ}ubcƫm|0ĩcƫdncƫ
rvupuncƫcƫndƫkuruƫ bhd|ƫrtrt-rumbhd)uquƫ
¿jhcƫ rtrtƫchúƂ|}úƫbhú|ƫúr|}úchuƫ vunuƫ
}ud|ƫcúhuƫpruqu}uƫ rúkh|tcƫ¿uurún¿cruƫ runcƫ
chc[uƫhur|dúrcruƫ kuthúƫthúkcƫ}cnuƫmuncƫ
bhdluƫnúƫkhú|bcƫdruƫbhdluƫ ndƫpur|bcƫ
hjdu}ctcƫ rúdh
ĭ
-kj)µaƫ rurvudúƫ rcv|bcƫ
"Caroɰ tratcIIo,ɰ tuɰ scíɰ ncII'ordíncɰ díɰ rínuncíaɰ cɰ nonɰ
dovrcstíɰascoItarcɰ díscorsíɰ chcɰsíɰ rítcrísconoɰaIIcɰcoscɰdíɰ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
IZ Uþadcâãmpa
QucSIOʴ DODCO,ʴ Dðʴ [ûIlûIDcʴ QuûDCOʴ I´IDCODIIIʴ CODʴ ûlIIƎʴ
ÌʴOʴ Dʴ COVIcSIIʴ [cDSûIcʴ ûllcʴ CODDc,ʴ Dc[[uIcʴ IDʴ SOgDO.ʴ Åuʴ
DûIʴ ûCCcIIûIOʴ l´OICIDcʴ CIʴ IIDuDCIûʴ CODʴ uDʴ VOIOʴ CDcʴ IIʴ
[IOIDISCcʴCIʴ ǗIcQucDIûIcʴlcʴCODDc.ʴ bcʴVuOIʴ¡ûʴCOD[ûgDIûʴ
CIʴ LûIIûDyûʴ NûDû[IûDDu,ʴ CcVIʴ ScD[Icʴ IICOICûIcʴ lûʴ
SIOIIûʴ CIʴ LDOɮûʴ 1ûIICûSû,ʴ Ilʴ Quûlcʴ Íuʴ IcS[IDIOʴ Cûlʴ
bIgDOIc.ʴ ÌODʴ DûDgIûIcʴ CIDIʴ IIO[[Oʴ IûÍHDûIIʴ Dðʴ
IDCOSSûIcʴ ûDIIIʴ DOlIOʴ IICcICûII,ʴ Dûʴ IIDûDIʴ ScD[IcʴuDIlc,ʴ
cʴ ScIVIʴ bIÎʴ bIÎʴ HûCDûʴ cʴ ÄJ5Çûʴ Dclʴ [IÚʴ [IOÍODCOʴ Cclʴ
CuOIc.¯ʴ
ÌDʴ CODCluSIODc,ʴ CDIʴ IIcSCcʴ ûʴ CODIIOllûIcʴ QucSIIʴ ScIʴ
ID[ulSIʴ -[ûIOlû,ʴ DcDIc,ʴ COllcIû,ʴ lIDguû,ʴ SIODûCOʴ cʴ
gcDIIûlIʴ CcV´cSScIcʴ CDIûDûIOʴ avdmtˁ Oʴ ¿cavdmt.ˁ 5vdmtˁ
SIgDIÍICûʴ DûcSIIO,ʴ [ûCIODc,ʴ cʴ ¿cavdmtˁ SIgDIHCûʴ ¨[ûCIO-
Dc¯ʴ CIʴ ¿c,ˁ CcIʴ ScDSI.ʴ QuûDCOʴ SIʴ ûCCʞIIûʴ ȚĤOICIDcʴ CIʴ
IIDuDCIû,ʴ SIʴ ûSSuDcʴ ûuIODûIICûDcDIcʴ Ilʴ IIIOlOʴ CIʴ avdmt.ˁ
QucSIOʴ DODʴ SIgDIÍICûʴ CIVcDIûIcʴ [ƫCIODcʴ Ccllûʴ [IO[IIûʴ
ÍûDIglIû,ʴ Ccllûʴ CODuDII8ʴ Oʴ Ccllûʴ SOCIcI8ŵʴ òρ CcIʴ ScDSIʴ CDcʴ
CODDIûDOʴ cSScɒcʴ [ûCIODI.ʴ bcD2ûʴ cSScIcʴ [ûCIODcʴ CcIʴ
ScDSI,ʴ DODʴ DISOgDûʴ ÍûISIʴ CDIûDûIcʴ ¿cavdmt,ˁ [cICDðʴ SIʴ òρ
[IuIIOSIOʴ¿c-Jdau,ˁ ScIVIIOIcʴ CcIʴScDSI.ʴ bcgucDCOʴ lcʴ OIDcʴ
CcIʴScIʴLOSVûDÎʴ CIʴNJDCûVûDû,ʴ IuIIIʴ glIʴavdmtˁcʴ Iʴ¿cavdmtˁ
COVIcDDcIOʴ ID[cgDûISIʴ [IcDûDcDIcʴ Dclʴ IIûSCcDCcDIûlcʴ
ScIVI2IOʴ C´ûDOIcʴ ûlʴ bIgDOIc.ʴ Plʴ CODIIûĐIO,ʴ Iʴ ¿c-Jdauˁ
S´ID[cgDûDOʴûlʴScĐVI2IOʴCcIʴScDSI¸ʴOʴûlʴ ScIVI2IOʴCclʴDODCOʴ
ȤûIcIIûlc.ʴ ÌODʴ ÍûDDOʴ ûlIIO.ʴ ÍIûDlûCûʴ NûDûIûĄûʴ Dûʴ
CcSCIIIIOʴ Iʴ ¿c-Jdauˁ COlʴ DODcʴ CIʴ uJdnɷu-¿c,ˁ COlOIOʴ CDcʴ
SODOʴ IDCû[ûCIʴ CIʴ CODIIOllûIcʴ Iʴ ScDSI.ʴ \Dʴ uJdntu-
Ņ
cˁ DODʴ
[uÒʴ CIVcDIûIcʴ uDʴ ScIVIIOIcʴ CIʴ ÄJ5ƕû.ʴ ÌcllOʴ 5rtmuJĹ
Shd¿uvutumˁ (ơˁ. 5. J0),ˁ ÍIûDlûCûʴ NûDûIûȌûʴ Hûʴ CcIIOůʴ
mutirˁnuˁkr)ɜcˁpurutuhˁavutcˁ vdˁ
miˁtˁ hcˁ 'bhipuJ)ctuˁ¿rhuvrutdɍdmˁ
uJdntu-¿cbhirˁ vi¡utdmˁ tumiarumˁ
punuhˁpunu¡ˁcurʘitu-cuɥdˀˁ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
Ycrso uno IJ
¨ÍcIʴ COlOIOʴ CDcʴ DûDDOʴ UcCISOʴ UIʴ COD!IDuûIcʴ lûʴ lOIOʴ
cSĀS!cD2ûʴ IDʴ QucS!Oʴ DODUOʴ Dû!cIIûlcʴ [cIʴ gOUcIcʴ Uclʴ
[IûCcIcʴ UcIʴ ScDSI,ʴ DODʴ C`cʴ [OSSIDIlI!8ʴ UIʴ UIVcD!ûIcʴ
COSCIcD!cʴ UIʴ ÄJ5ťû,ʴ Dðʴ CODʴ uDOʴ SÍOI2Oʴ [cISODûl6ʴ Dðʴ
ûSCOl!ûDUȿʴ glIʴ IDScgDûDcD!Iʴ UIʴ ûl!IIʴ Oʴ CODʴ SCûDDIʴ UIʴ
O[IDIODc.ʴ ƟIûSCIDû!Iʴ UûIʴ lOIOʴ ScDSIʴ SÍIcDû!Iʴ Dcllcʴ [IÚʴ
[IOÍODUcʴ !cDcDIcʴ Ucll´IgDOIûD2û,ʴ cSSIʴ S´ûǘÍûDDûDOʴ CODcʴ
#
[û22Iʴ ûʴ DûS!ICûIcʴCIÒʴ CDcʴ cʴ gI8ʴ S!û!Oʴ DûS!ICû!O.¯ʴ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
YLKSO I
ut}úhúrußƫpru}úru!ƫcuƫ
pru]uIpcƫnt}umú¿ruhuhƫ
]unu-rui¿u!ƫcuƫIuul}umƫcuƫ
)u/bhtr bhukttrƫvtnu!}uttƫ
utt-úhúruß:ƫ mangíarcɰ troppoɰ oɰ raccogIícrcɰ píúɰ dcIɰ
ncccssarío,ɰ pru}úru¶:ƫ storzarsíɰ ccccssívamcntc,ɰ cuƫ c,ɰ
pru]ulpuß:ƫ díscorsíɰ ínutíIí,ɰ nt}umu ƫ Icɰ rcgoIc,ɰ ú¿ruhu¶:ƫ
tȔoppoɰ attaccamcntoɰ (oppurcɰ u¿ruhu¶.ƫ trascurarcɰ
troppoĝ,ɰ ]unu-rui¿u¶:ƫ compagníaɰ díɰ pcrsoncɰ matcría-
Iístc,ɰ cu:ƫc,ɰ luuI}um:ƫ aȕdcntcɰ dcsídcrío,ɰ O avídítà,ɰ cu:ƫc,ɰ
)aĪbht¶:ƫ daɰ gucstíɰ scí,ɰ bhuktt¶:ƫ íIɰ scrvíɍíoɰ dcvozíonaIc,ɰ
vtnu!}utt:ƫ òɰdístrutto.ɰ
TKDLZ¡ONL
Kcviaa iI þrcþric scrvizic dcvczicaaIc chi si U
cciavcIgcrc ia qucstc sci attività: 1J maagiarc þiá dcI
acccssaric c racccgIicrc þiá dcaarc dcI acccssaric; I]
slcrzarsi trcþþc þcr ccsc matcriaIi mcItc dimciIi da
cttcacrc; JJ þarIarc scaza acccssità di argcmcati matcriaIi;
4J scguirc Ic rcgcIc dcIIc Scritturc scItaatc þcr iI gustc di
scguirIc c aca þcr þrcgrcdirc acIIa vita sþirituaIc, c
trascurarc Ic rcgcIc c agirc a caþriccic, ia mcdc
iadiþcadcatc; 5J lrcqucatarc þcrscac daIIa mcataIità
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
Iô Uþadcâãm¡la
malcrìalìsla chc non sono ìnlcrcssalc alla coscìcnza dì
K¡¶ça¡ c ô) csscrc lroþþo avìdì dì succcssì matcrìalì.
5¡ÏLUAZÏLNL
Íûʴ ÍOIuûʴ uuûDûʴ 0 ÍûIIûʴ QcIʴ uDûʴ VIIûʴ ScuQlICcʴ cʴ uDʴ
QcDSIcIOʴ clcVûIO.ʴ ÎOICHðʴ IuʫIIʴ glIʴ cSScIIʴ CODCIʍIODûIIʴ
SODOʴSOggcIIIʴûlʴCODIIOllOʴCcllûʴIcI2ûʴcDcIgIûʴ Cclʴ bIgDOIc,ʴ
QucSIOʴ uODCOʴ uûIcIIûlcʴ òρÍûIIOʴ IDʴ uOCOʴ CHcʴ IuIIIʴ SIûDOʴ
ODDlIgûIIʴ ûʴlûVOIûIc.ʴ LIO,ʴ lûʴ ÎcISODûʴ buQIcuûĶʴQOSSIcCcʴ
IIcʴ cDcIgIc,ʴ Oʴ QOIcD2c,ʴ QIIDCIQûlI.ʴ Íûʴ QIIuûʴ òρ CcIIûʴ
unturuĤ¿u-¡ukti,ˁ lûʴ QOIcDʎûʴ IDIcIDû¦ʴ lûʴ ScCODCûʴ òρ CcIIûʴ
tufu:thu-¡uktĕ,ˁ lûʴ QOIcD2ûʴ uûIgIDûlc¦ʴ cʴ lûʴ ɯcI2ûʴ òρ CcIIûʴ
buhiruĤ¿u-¡ukti,ˁ lûʴ QOIcD2ûʴ cSIcIDû.ʴ LlIʴ cSScIIʴ VIVcDIIʴ
COSIIIuISCODOʴ lûʴ QOIcD2ûʴ uûIgIDûlc,ʴ cʴ SODOʴ SIIuûIIʴ IIûʴlûʴ
QOIcD2ûʴIDIcēûʴ cʴ Qucllûʴ cSIcIDû.ʴ žSScDCOʴ SuDOICIDûIIʴ ûʴ
LIO,ʴ lûʴ ÎcISODûʴbuQIcuû,ʴ buOIʴ cIcIDIʴScIVIIOII,ʴ glIʴcSScIIʴ
IȰHDIIcSIuûlI¸ʴ CcIIIʴ]Ġvdtmd,ˁ CcVODOʴ IIuûDcIcʴ SOggcIIIʴ ûlʴ
CODIIOllOʴ CcĈlûʴ QOIcD2ûʴ IDIcDûʴ Oʴ CIʴ ɏucllûʴ cSIʡȥû.ʴ
QuûDCOʴ SODOʴ CODIIOllûIIʴCûllûʴ QOIcD2ûʴ IDIcēû,ʴ uûDIÍcŝʴ
SIûDOʴ lûʴ lOIOʴ OCCuQû2IODcʴ DûIuIûlcʴ cʴ COSIIIu2IODûlcŰʴ
l´ImQcgDOʴ COSIûDIcʴ Dclʴ ScIVI2IOʴCIʴ CcVO2IOċcʴûlʴ bIgċOIc.ʴ
ÍOʴ CODÍcIuûʴ lûʴShu¿uvuJ-¿ėtdˁ(ā.ƗJ).ˁ
muhdtmdnu:ˁmdmˁpdrthuˁ
Juivimˁprukrtimˁd¡ritdȷˁ
bhu)unt]ˁ unun]u-munu:cˁ
]ĚdtvȼˁbhutdJimˁ uv]u]umˁ
"OρHglIOʴ CIʴ ÎJIHå,ʴ COlOIOʴ CHcʴ DODʴ SODOʴ IllȞSI,ʴ lcʴgIûDCIʴ
ûDImc,ʴ SODOʴ SIIuûIIʴ SOIIOʴ lûʴ QIOIc2IODcʴ Ccllûʴ DûIʀIûʴ
CIVIDû.ʴ bûQcDCOʴ CHcʴ ÎOʴ SODOʴ LIO,ʴ lûʴ ÎcISODûʴ buQIcuû,ʴ
OIIgIDûlcʴ cʴ IDcSûuIIDIlc,ʴ cSSǭʴ SIʴ CcCICûDOʴ COmQlcIûmcDIcʴ
ûlʴScIVI2IOʴ CIʴ CcVO2IODc.¯ʴ
ÎlʴIcIuIDcʴħuhdtmdˁSIʴ IIÍNjIISCcʴ ûʴCHIʴ òρCOIûIOʴCIʴucDIcʴ
ûuQIû,ʴ DODʴ IISIIcIIû.ʴ Ícʴ QcISODcʴ Cûllûʴ ucDIûlII8ʴ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
Vcrso duc I7
IIS!Ic!!û,ʴ Scm[Icʴ Im[cgDû!cʴ ûʴ SOUUISÍûIcʴ Iʴ [IO[IIʴ ScDSI,ʴ
ûllûIgûDOʴ!ûlVOl!ûʴIlʴ lOIOʴCûm[OʴUIʴ û!!IVI!8ʴ ûlʴ ÍIDcʴUIʴÍûIcʴ
UclʴDcDcʴûglIʴûl!II,ʴIm[cgDûDUOSIʴIDʴQuûlCDcʴ ¨ISmO¯ʴ-Dû-
2IODûlISmO,ʴ umûDI!ûIISmOʴ Oʴ ûl!IuISmO.ʴ ÎOSSODOʴ
ûIIIVûɓcʴ [cIHDOʴ ûʴ UImcD!ICʛIcʴ Ilʴ [IO[IIOʴ QIûCcIcʴ
QcISODûlcʴ [cIʴ Ilʴ [IûCcIcʴ UcglIʴ ûl!II,ʴ COmcʴ Cû[I!ûʴ [cIʴ
cScmQIOʴ ûIʴ COm[ODcD!Iʴ UIʴ uDûʴ S!cSSûʴ ÍûmIglIûķʴ COmuDI!8ʴ
Oʴ SOCIc!8,ʴ ûʴlIVcllOʴDû2IODûlcʴOʴID!cIDû2IODûlc.ʴ ÍDʴIcûl!8,ʴ
QucS!ûʴ òρ SOUUISÍû2IODcʴ UcIʴ ScDSI,ʴ ûDCDcʴ Scʴ cS!cSûʴ Uûlʴ
[IûDOʴ [cISODûlcʴ ûʴ QucllOʴ COmuDI!ûIIOʴ Oʴ SOCIûlc.ʴ ÎuÒʴ
cSScIcʴ uD´O!!Imûʴ COSûʴ Uûlʴ [uDʬOʴ UIʴ VIS!ûʴ mû!cIIûlc,ʴ mûʴ
!ûlIʴ û!!IVI!8ʴ DODʴ DûDDOʴ ûlCuDʴ VûlOIcʴ S[III!uûlc.ʴ LûʴDûScʴ
UIʴ ɐucS!cʴ û!!IVI!8ʴ cʴ Scm[Icʴ lûʴ SOUUISÍû2IODcʴ UcIʴ ScDSI,ʴ
[cISODûlcʴ Oʴ cS!cSû.ʴ bOl!ûD!Oʴ CDIʴ ûIIIVûʴ ûʴ SOUUISÍûIcʴ Iʴ
ScDSIʴ Uclʴ bIgDOIcʴ bu[IcmOʴ QuÒʴ cSScIcʴ CDIûmû!Oʴ
muhdtmȞ,ˁuDûʴ gIûDUcʴ ûDImû.ʴ
Ìclʴ VcISOʴ Ucllûʴ Shu¿uvuJ-¿itdˁ CDcʴ ûDDIûmOʴ û[[cDûʴ
CI!û!O¸ʴ l´cS[IcSSIɀDcʴ JuȐvimˁ prukrtimˁ SIʴ IIÍcIISCcʴ ûlʴ
COD!IOllOʴ Ucllûʴ [O!cD2ûʴ ID!cIDû,ʴ lûʴ [O!cD2ûʴ UIʴ [IûCcIcʴ UIʴ
LIO,ʴ lûʴ ÎcISODûʴ bu[Icmû.ʴ QucS!ûʴ[O!cD2ûʴ UIʴ[IûCcIcʴ SIʴ
uûDIÍcS!ûʴDcllûʴ ÍOImûʴUȍʴƝIǮmû!ǯʴƙʭUDŹIåŦì¸ʴ OʴUcllûʴbuûʴ
cSQûDSIODcʴ LûȐ$mÎ,ʴ lûʴ Ucûʴ Ucllûʴ ÍOI!uDû.ʴ QuûDUOʴ lcʴ
ûDImcʴIDUIVIUuûlIĸʴ Uc!!cʴ]Ġvu,ˁSIʴ!IOVûDOʴSO!!OʴIlʴCOD!IOllOʴ
Ucll´cDcIgIûʴID!cIDû,ʴ S´Im[cgDûDOʴuDICûmcD!cʴûʴSOUUISÍû-
Icʴ ÄJ$Ėûʴ Oʴ NI$ȝu.ʴ QucS!ûʴ òρ lûʴ [OSI2IODcʴ Uclʴ muhdtmd.ˁ
LDIʴ DODʴ cʴ muhdtmdˁ òρ Jurdtmd,ˁ uDûʴ [cISODûʴ Uûllûʴ
ucD!ûlI!8ʴ IIS!Ic!!û,ʴ cʴ QʁcS!Iʴ Jurdtmdˁ SODOʴ ûÍHUû!Iʴ ûlʴ
COD!IOllOʴ Ucllûʴ[O!cD2ûʴ cS!cIDûʴ Uclʴ bIgDOIc,ʴ muhdmd)d.ˁ
ÍDʴ Icûƥ l!8,ʴ !u!!Iʴ glIʴ cSScIIʴ DZDUIVIUuûlIʴIDʴ QucS!Oʴ mɁDUOʴ
uû!cIIûlcʴSODOʴSOggc!!IʴûlʴCOD!IOllOʴUIʴmuhdmd)d,ˁCDcʴDûʴ
Ilʴ COm[I!Oʴ UIʴ SOggIOgûIlIʴ ûll´IDÍlucD2ûʴ Ucllcʴ !Icʴ ÍOImcʴ UIʴ
SOÍÍcIcDʏûűʴ uJhiJuiviku-klc¡uˁ (lcʴ SOÍÍcIcD2cʴ CûʂSû!cʴ UûglIʴ
cSScIIʴ CclcS!I,ʴ COmcʴ lûʴ SICCI!8,ʴ Iʴ !cIIcmO!āʴ cʴ lnjʴ !cm[cS!c),ʴ
uJhibhuutiku-klcĶuˁ (lcʴ SOÍÍcIcD2cʴ CûuSû!cʴ Uûʴ ûl!IIʴ cSScIIʴ
VIVcD!I,ʴ COmcʴ glIʴIDSc!!IʴcʴIʴDcȦǰCI),ʴ cʴuJh)dtmiku-klc¡uˁ(lcʴ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
%ä FªKZ`!Lš¾Kä
sollcrcnzcͪ causatcͪ dalͪ propríoͪ corpoͪ cͪ dallaͪ propríaͪ
mcntc,ͪ comcͪ lcͪ malattícͪ IIsíchcͪ cͪ mcntaȭí).ͪ Dutvu-
bhużmu-hctuvub.Ɣ lcͪ ơͪ anímcͪ condízíonatcͪ dcvonoͪ
aķrontarcͪmoltcͪdílñcoltà,ͪsoggcttcͪcomcͪsonoͪaͪqucstcͪ
trcͪ lormcͪ díͪ sollcrcnzdz,ͪ sottoͪ ílͪ controlloͪ dcll'cncrgiaͪ
cstcrna.ͪ
Ilͪ píúͪ grossoͪ problcmaͪ chcͪ síͪ prcscntaͪ alIcͪ anímcͪ
condízíonatcͪcͪílͪrípctcrsíͪdíͪnascíta,ͪmalattía,ͪvccchíaíaͪ
cͪ mortc.ͪ Nclͪ mondoͪ matcríaIcͪ bísognaͪ lavorarcƢͪpcrͪ
mantcncrcͪílͪcorpoͪcͪl'aníma,ͪmaͪcomcͪsíͪpuòͪlavorarțͪínͪ
unͪmodoͪ chcͪsíaͪlavorcvolcͪallaͪ˖ratícaͪdcllaͪcoscícnzaͪ
díͪ K;Ūnaħͪ Tuttíͪ hannoͪ bísognoͪ díͪ posscdcrcͪ cíbo,ͪ
ccrcǴlí,ͪ abítíƆͪ dcnaroͪ cͪ altrcͪ coscͪ ncccssarícͪ alͪ
mantcnímcntoͪ dclͪ corpo,ͪ maͪ nonͪ bísognaͪ accumularcͪ
píúͪ dclloͪstrcttoͪncccssarío.ͪ Scgucndoͪqucstoͪpríncípíoͪ
naturalc,ͪ nonͪ s'íncontrcrannoͪ díĶlícoltàͪ nclͪ mantcní-
mcntoͪdclͪcorpo.ͪ
Pcrͪ lcggcͪ díͪ natura,ͪ glíͪ csscríͪ chcͪ síͪ trovanoͪ suíͪ
graȒíníͪ píúͪ bassíͪ dcllaͪ scalaͪ dcll'cvoluzíoncͪ nonͪ
mangíanoͪnóͪaccumulanoͪpíúͪdclͪncccssarío.ͪ Pcrͪconsc-
gucnza,ͪ nclͪ rcgnoͪ anímalcͪ nonͪ síͪ vcríñcanoͪ gcncral͆
mcntcͪ problcmíͪ cconomící,ͪ carcstíaͪ oͪ povcrtà.ͪ Scͪ
mcttíamoͪpcrͪstradaͪunͪsaccoͪdíͪríso,ͪglíͪucccllíͪvcrrannoͪ
aͪ mangíarncͪ qualchcͪ chíccoͪ cͪ poíͪ volcrannoͪ vía.ͪ Lnͪ
csscrcͪ umano,ͪ ínvccc,ͪ síͪ portcràͪ víaͪ tuttoͪ ílͪ sacco.ͪ
Mangcràͪtuttoͪquclloͪchcͪílͪsuoͪstomacoͪpotràͪrcggcrc,ͪ
poíͪ ccrchcràͪ díͪ conscrvarcͪ ílͪ rcstoͪ ínͪ unͪ magazzíno.ͪ
Sccondoͪ lcͪ Scrítturc,ͪ íʆͪ lattoͪ díͪ raccoglícrcͪ píúͪ dclͪ
ncccssaríoͪ(ut]dhdru)Ɣcͪunͪattoͪproíbíto.ͪ Attualmcntcͪílͪ
ʛondoͪ íntcroͪ sollrcͪ aͪ causaͪ díͪ qucstoͪ comportaʜcntoͪ
cgoístico.ͪ
Accumularcͪcͪmangíarcͪpíúͪdclͪncccssaríoͪcͪanchcͪlaͪ
causaͪ ȓíͪ pru]dxu,Ɣ Ǎoͪ slo˩͂oͪ nonͪ ʰcccssarío.ͪ Sccondoͪ ilͪ
pianoͪdɓͪDío,ͪtuttíͪnclͪmondoͪpo̅̆onoͪvɔvcrcͪtranquĿlla-
mcntcͪconͪunͪpo'ͪdíͪtcrraͪcͪĄnaͪmuccaͪdaͪlattc.ͪ L'uomoͪ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
Yersc due 19
nonɰ haɰ bísognoɰ díɰ andarcɰ daɰ unɰ |uogoɰ a|ǁɰ'a|troɰ pcrɰ
guadagnarsíɰ daɰ víɊcrcɰ pcrchóɰ puòɰ co|tívarcɰ ccrca|íɰ cɰ
mungcrcɰ í|ɰ |attcɰ nc||oɰ stcssoɰ |uogoɰ ínɰ cuíɰ vívc.ɰ Qucstoɰ
potrcbbcɰríso|vcrcɰtuttíɰ íɰprob|cmíɰcconomící.ɰ Fortuna-
tamcntc,ɰ |ɰ'uomoɰ haɰ ríccvutoɰ unɪɰíntc||ígcnzaɰ supcríorcɰ
pcrɰ co|tívarcɰ |aɰ coscícnzaɰ díɰ Kr¶ľa,ɰ |aɰ comprcnsíoncɰ díɰ
Oío,ɰ |aɰ suaɰrc|azíoncɰ conɰ Luí,ɰ cɰ|oɰscopoɰ suprcmoɰ dc||aɰ
víta,ɰ |' amorcɰ pcrɰOío.ɰ Tuttavíaɰg|íɰuomíníɰchcɰpurɰnonɰ
íntcrcssandosíɰ dc||aɰrca|ízzazíoncɰ díɰ Oíoɰ síɰ consídcranoɰ
cíví| í,ɰusanoɰ |aɰ propríaɰ íntc||ígcnzaɰ pcrɰ accumu|arcɰ píúɰ
dc|ɰ ncccssaríoɰ cɰmangíƆnoɰso|oɰpcrɰ soddístarcɰ |aɰ|íngua.ɰ
Pcrɰ vo|ontàɰ díɰ Oíoɰ csístcɰ |aɰ possíbí|ítàɰ díɰ produrrcɰ cc-
rcalíɰ cɰ |attcɰ ínɰ guantítàɰ sutñcícntíɰ pcrɰ tuttíɰ glíɰ csscríɰ
umaníɰdc|ɰmondo,ɰmaɰínvcccɰdíɰusarcɰ|aɰ|oroɰíntc||ígcnzaɰ
supcríorcɰ pcrɰ co|tívarcɰ |aɰ coscícnzaɰ díɰ Oío,ɰ íɰ cosíddcttíɰ
"uomíníɰ íntc||ígcntí"ɰ síɰ dannoɰ daɰ farcɰ Ȉcrɰ produrrcɰ
mo|tcɰ coscɰ ínutí|íɰ cɰ dannosc.ɰ Pcrɰ gucstaɰ ragɣoncɰ
vcngonoɰapcrtcɰfabbríchc,ɰmattatoí,ɰcascɰdíɰprostítuzíoncɰ
cɰnĤ cgozíɰdíɰ |íguorí.ɰ Scɰconsíg|íassímoɰa||aɰgcntcɰ díɰnonɰ
accumu|arcɰ troppo,ɰ díɰ nonɰ ăangíarcɰ tropȉoɰ oɰ díɰ nonɰ
|avorarcɰ ɗccccssívamcntcɰ pcrɰ procurarsíɰ unɰ bcncsscrcɰ
artíñcía|c,ɰsarcmmoɰaccusatíɰdíɰauspícarcɰunɰrítornoɰa||aɰ
vítaɰ prímítíva.ɰ Gcncralmcntcɰ g|íɰ uomíníɰ nonɰamanoɰ |aɰ
vítaɰ scmp|íccɰ cɰ í|ɰ pcnsícroɰ c|cvato:ɰ gucstaɰ c |aɰ |oroɰ
sfortuna.ɰ
Laɰvítaɰumanaɰc fattaɰ pcȖɰ laɰ rca|ízɎazíoncɰ díɰ Oío,ɰ cɰ
|'csscrcɰ umanoɰ haɰ ríccvutoɰ un'íntc||ígcnzaɰ supcríorcɰ
propríoɰ aɰ gucstoɰ scopo.ɰ Co|oroɰ chcɰ sannoɰ chcɰ gucstaɰ
íntc||ígcnzaɰsupcríorcɰ c dcstínataɰ aɰfarcíɰraggíungcrcɰunɰ
|ívc||oɰ píúɰ c|cvato,ɰ dovrcbbcroɰ scguírcɰ g|íɰ ínscgnamcntíɰ
dc||cɰ Scrítturcɰ vcdíchc.ɰ Acccttandoɰ gucstcɰ ístruzíoníɰ
da||cɰautorítàɰ supcríoríɰ síɰ puòɰ vcramcntcɰraggíungcrcɰ |aɰ
conosccnzaɰpcrtcttaɰ cɰdarcɰ unɰvcroɰsígníñcatoɰa||aɰvíta.ɰ
Nclloɰ
¿
rŇmzd-Bhú¿zvztzmƫ (I.Z.º)ƫ Sriɰ S0taɰ Gosvamiɰ
dcscrívcɰcos|ɰí|ɰvcroɰdhzrmzƫdc||'uomo:ɰ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
Z0 U þadcâãmp8
Jhurmu:)uˁh)ˁ dpuvur¿)u:)uˁ
ndrthcˁ 'rthd)cpukulputcˁ
ndrthu:)uˁ Jhurmuikdntu:)uˁ
kdmcˁ ldbhd)uˁ hiˁ:mrtuhˁ
ĠÅuIIIʴ Iʴ UOVcIIʴ [IcSCIIIIIʴ (Jhurmu)ˁ SODOʴ CcIIûDcDIcʴ
UcɡɰIDûIIʴ ûʴ ÍûICIʴ IûggIuDgcIcʴ lûʴ UcSIIDû2IODcʴ Su[IcDû.ʴ
ÌODʴ UOVIcƴDcIOʴ DûIʴ cSScIcʴ COD[IuIIʴ [cIʴ uDʴ guûUûgDOʴ
DûIcIIûlc.ʴ ÎDOlIIc,ʴCHIʴ cʴID[cgDûIOʴDclʴUOVcIcʴ[IcSCIIIIOʴ
(Jhurmu)ˁ Su[IcDO,ʴ DODʴ UOVIcDDcʴ DûIʴ uSûIcʙʴ Iʴ SuOIʴ
guûUûgDIʴDûIcIIûlIʴ [cIʴ COlIIVûIcʴ Ilʴ [IûCcIcʴ UcIʴ ScDSI.¯ʴ
Îlʴ[IIDOʴ[ûSSOʴUcllûʴCIVIlI8ʴuDûDûʴ CODSISIcʴDclʴ UOVcIcʴ
[IcSCIIIIOʴ COD[IuIOʴ ScCODUOʴ glIʴ IDSʮgDûDcDIIʴ Ucllcʴ
bCIIIIuIc.ʴ L´IDIcllIgcD2ûʴ Su[cIIOIcʴ UIʴ uDʴ cSScIcʴ uDûDOʴ
UOVIcƵDcʴ cSScIcʴ ûUUcSIIûIûʴ ûlʴ ÍIDcʴ UIʴ COD[IcDUcIcʴ Ilʴ
Jhurmuˁ ÍODUûDcDIûlc.ʴ Ìcllûʴ SOCIcI8ʴ uDûDûʴ SIʴ IIOVûDOʴ
UIVcIScʴ CODCc2IODIʴ IclIgIOSc¸ʴ VûIIûDcDIcʴ CûIûIIcII22ûIcʴ cʴ
UcHDIIcʴ CODcʴ IDUÚ¸ʴ CIISIIûDc¸ʴ cDIcc¸ʴ DuSulDûDc,ʴ
DuUUISIc¸ʴ cʴ COSÍʴ VIûŶʴ IDÍûIII¸ʴ ScD2ûʴ IclIgIODcʴ lûʴ SOCIcI8ʴ
uDûDûʴ DODʴ òρDIglIOIcʴ UIʴQucllûʴ ûDIȧûlc.ʴ
LOȨcʴ ûDDIûDOʴgI8ʴUcIIOʴ(ˁJhurmu:)uˁh)ˁdpuvur¿)u:)uˁ
ndrthcˁ'rthd)cpukulputc),ˁlûʴ IclIgIODcʴ Hûʴ lOʴSCO[OʴUIʴÍûICIʴ
OIIcDcIcʴlûʴlIDcIû2IODc,ʴDODʴ Ilʴ[ʯDcʴQuOIIUIûDO.ʴ ÅûlVOlIûʴ
lʴ´uODOʴ SIʴ CIcûʴ uDʴ ÍûlSOʴ SISIcɺûʴ IclIgIOSOʴ CHcʴ ȩIIûʴ ûlʴ
[IOgIcSSOʴ DûIcIIûlc,ʴ Dûʴ IDʴ QucSIOʴ DOUOʴ SIʴ ûllODIûDûʴ
DOlIOʴ UûllûʴÍIDûlII8ʴUclʴ VcIOʴ Jhurmu.ˁ HclIgIODcʴ SIgDIÍICûʴ
COD[IcDUcIcʴlcʴlcggIʴUIʴLIO¸ʴ [cICHðʴODDcUcDUOʴûʴQucSIcʴ
lcggIʴ CIʴ SIʴ lIDcIûʴ IDǙIDcʴ UƬIʴ lcgûDIʴ DûIcIIûlI.ʴ QucSIOʴ òρIlʴ
VcIOʴSIgDIHCûIOʴUcllûʴIclIgIODc.ʴ PʴCûuSûʴUcll´ʴ ut)Ǩhdru,ˁIlʴ
UcSIUcIIOʴ cCCcSSIVOʴ UIʴ OIIcȱcIcʴ Iûlcʴ [IOS[cIII8,ʴ lûʴ gcDIcʴ
SÍOIIuDûIûDcDIcʴ ŖCOȲSIUcIûʴ lûʴ IclIgIODcʴ uDʴ Dc22Oʴ VcISOʴ
lûʴ [IOS[cIII8ʴ DûIcIIûlc.ʴ Lûʴ VcIûʴ IclIgIODc,ʴ IDVcCc,ʴ
IDScgDûʴ ûllûʴ gcDIcʴ ûUʴ ûCCODIcDIûɔSIʴ UIʴ CIÒʴ CHcʴ cʴ
VcIûDcDIcʴ DcCcSSûIIOʴ ûƊlûʴ VIIû¸ʴ cʴ IDSIcDcʴ ûʴ COĉIIVûIcʴ lûʴ
COSCIcD2ûʴ UIʴ Äɕʰŗ Çû.ʴ PDCHcʴ Scʴ lOʴ SVIlu[[Oʴ cCODODICOʴ cʴ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
Vcrso duc ZI
DcCcSSûIIO¸ʴlûʴVcIûʴIclIgIODcʴlOʴûSSICuIûʴSOlOʴDcllûʴ mISuIûʴ
|Dʴ CuIʴ Iûlcʴ SVIluQQOʴ òρ VcIûmcDIcʴ DcCcSSûIIOʴ ûllĥcSISIcD2ûʴ
DŠûIcIIûlc.ʴ Jivu:)uˁ tuttvuŶµñd:dćˁ Ǵlʴ VcIOʴ SCOQOʴ Ucllûʴ VIIûʴ
c ĂDÍOImûISIʴ Sullûʴ NcIII8ʴ PSSOluIû.ʴ bcʴ Ilʴ DOSIIOʴ SÍOI2Oʴ
őraydaa)ˁ DODʴ òρ UIIcIIOʴ VcISOʴ lûʴ CODOSCcD2ûʴ Ucllûʴ NcIII8ʴ
źSSOluIû¸ʴ DODʴ ÍûIcmOʴ CDcʴmOlIIQlICûIcʴIʴ DOSIIIʴ SÍOI2IʴQcIʴ
SOUUISÍûIcʴ cɢIgcD2cʴ ûIIIHCIûlI.ʴ \Dʴ CûDUIUûIOʴ ûllûʴ VIIûʴ
S[IIIIuûlcʴ UOVIcDDcʴ cVIIûIcʴ UIʴ SÍOI2ûISIʴ QcIʴ OIIcDcIcʴ CIÒʴ
ƺDcʴ cʴ ȪûIcIIûlc.ʴ
æ
\Dʴ ûlIIOʴ ImQcUImcDIOʴ òρ COSIIIuIIOʴ Uûlʴ pĪu]ulpuŤˁ Iʴ
UISCOISIʴ IDuIIlI.ʴ QuûDUOʴ IDCODIIIûmOʴ UcglIʴ ûƦmICIʴ SOIgcʴ
SQODIûDcOʴ l´ImQulSOʴ UIʴ CDIûCCDIcIûIc¸ʴ ûDCDcʴ Scʴ CIÒʴ CDcʴ
UICIûmOʴDODʴ DûʴQIÚʴSIgDIÍICûIOʴUclʴgIûCCDIûIcʴUcllcʴIûDc.ʴ
bcʴ UODDIûmOʴ QûIlûIc¸ʴ QûIlIûmOʴ Uclʴ mOVImcDIOʴ QcIʴ lûʴ
COSCIcD2ûʴ UIʴ Ä($Çû.ʴ LOlOIOʴ CDcʴ DODʴ ÍûDDOʴ QûIIcʴ Uclʴ
mOVImcDIOʴ QcIʴ lûʴ CɂSCIcD2ûʴ UDzʴ Ä($ƅûʴ S´IDIcIcSSûDOʴ UIʴ
lcggcIcʴ uDûʴ gIûDʴ QuƭDIII8ʴ UIʴ gIODûlθʴ IIVISIcʴ cʴ IOmûD2I¸ʴ
SIʴ UIVcďIODOʴ ûʴ IISOlVcIcʴ CIuCIVcIDûʴ cʴ ûʴ ÍûIcʴ ûlIIcʴ CɃScʴ
ûSSuIUc.ʴ ÎDʴ QucSIOʴ mOUOʴ lûʴ gcDIcʴ SQIcCûʴ IcmQOʴ cUʴ
cDcIgIûʴQIc2IOSI.ʴ ÌcIʴQûcSIʴOCCIUcDIûlIʴglIʴuOmIDIʴûD2IûDIʴ
CDcʴ SIʴ SODOʴ IIIIIûIIʴ Uûllûʴ VIɱûʴ ûIIIVûʴ cʴ SODOʴ IDʴ QcDSIODc¸ʴ
gIOCûDOʴûʴCûIIcĹʴ VûDȳOʴûʴQcSCûIc¸ʴ guûIUûDOʴ lûʴIclcVISIODcʴ
c ÍûDDOʴ IDIcImIDûDIlI¸ʴ QuûDIOʴ IDuIIlI¸ʴ UISCuSSIODIʴ UIʴ
CûIûIIcIcʴ QOlIIICOʴ cʴ SOCIûlc.ʴ QucSIcʴ cʴ ûlIIcʴ ÍIIVOlc22cʴ
IIcDIIûDOʴ DǍllûʴ CûIcgOIIûʴ Uclʴ pru)ulpu.ˁ Lcʴ QcISODcʴ
IDIcllIgcDIIʴ CDcʴ S´IDIcIcSSûDOʴ Ucllûʴ COSCIcD2ûʴ UIʴ Ä($ɽûʴ
DODʴ UOVɖcDDcIOʴ mûIʴ QûIIcCIQûIcʴ ûʴ SImIlIʴ ûIIIVII8.ʴ
Junu-:un¿uˁSIʴ IIÍcIISCcʴ ûllûʴ COmQûgDIûʴ UIʴ QcISODcʴ CDcʴ
%
DODʴ S´IDIcIcSSûDOʴ UcllûʴCOSCIcD2ûʴUIʴÄISDû.ʴ LʴDcCcSSûIIOʴ
v
cVIIûIcʴ ûCCuIûIûmǎDIcʴ IûlIʴ COmQûgDIc.ʴ bIÎlûʴ ÌûIOIIûmûʴ
UûSûʴ qDûKuIûʴ CIʴDûʴ UuDQucʴ CODSIglIûIOʴUdzʴVIVcIcʴSOlIûDIOʴ
IDʴ COmɋûgDIûʴ UIʴ UcVOIIʴ COSCIcDIIʴ UIʴ ÄĎ$Çûʴ (bhuktu-:uncˁ
vd:u).ˁ ÛISOgDûʴScmQIcʴImQcgDûɗSIʴûlʴ ScIVI2IOʴUʢlʴ bIgDOIcʴ
IDʴ COmQûgDIûʴ UcIʴ buOIʴ UcV

OII.ʴ ÎIcQucDIûIcʴ COlOIOʴ CDcʴ
SĦIDIcIcSSûDOʴ Ucllcʴ SIcSScʴ COScʴ òρ uDʴ gIûDUcʴ ûIuIOʴ QcIʴ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
’ >’9%D4<T
Qu8ÌSI8SIɷ8IIIVII3
ɮɷ
Qctɷ QucSI8ɷt8gIOucɷChcɷIɷ m8IctI8ÌISIƳɷ
ÍOtm8uOɷV8tIcɷ8SSOCI8ZIOuIɷcɷCItCOÌIɷ 8ÌÌOɷSCOQOɷdIɷ8IuI8tSIɷ
Ì´uuɷÌ`8ÌItO.ɷ PcÌɷ mOudOɷdcgÌIɷ8ÍÍ8tI,ɷQctɷ cScmQIO,ɷcSISIO-
uOɷ ISIIIuZIOuIɷ COmcɷ Ì8ɷ DOtS8ɷ V8ÌOtIɷ cɷ Ì8ɷ C8mct8ɷ dIɷ COm-
mctCIO.ɷ bȵmIÌǝcuIc,ɷ uOIɷ 8DDI8mOɷ ÍOud8IOɷ Ì`PSSO-
CI8ZIOucɷ 1uIctu8ZIOu8Ìcɷ Qctɷ Ì8ɷ LOSCƴcuZ8ɷ dIɷ Ä(5D8ɷ Qctɷ
d8tcɷ 8ÌÌ8ɷ gcuIcɷ Ì8ɷ QOSSIDIÌII3ɷ dIɷ ÍtcQucuI8tcɷ QctSOucɷ Chcɷ
uOuɷ h8uuOɷdImcuIIC8IOɷ Ä(5u8.ɷ QucSI8ɷ COmQ8guI8ɷ SQItI-
Iu8Ìcɷ OÍÍctI8ɷ d8Ìɷ uOSItOɷ NOVImcuIOɷ ¡bÄLŘPɷ CtcSCcɷ
gIOtuOɷ QctɷgIOtuO.ɷ NOÌIcɷQctSOucɷQtOVcuIcuIIɷd8ɷdIVctScɷ
Q8tIIɷ dcÌɷ mOudOɷSIɷuuISCOuOɷ8ɷQucSI8ɷ 8SSOCI8ZIOucɷ8ÌɷÍIucɷ
dIɷ tISVcgÌI8tcɷ Ì8ɷ QtOQtI8ɷ COSCIcuZ8ɷ dIɷ Ä(5Ƞ8ɷ Ì8IcuIc.ɷ
_
tlÌ8ɷ Üh8kIISIddh8uI8ɷ b8t8SV8IÎɷ ¯h8kut8ɷ SCtIVcɷ ucÌɷ

SuOɷ COmmcuIOɷ Znuvrttl Chcɷ uuOɷ SÍOtZOɷ cCCcSSIVOɷ COm-
QIuIOɷ d8gÌIɷ SQcCuÌ8IOtIɷ mcuI8ÌIɷ Oɷ d8gÌIɷ 8tIdIɷ ÍIÌOSOÍIɷ Qctɷ
8CQuISItcɷ Ì8ɷ COuOSCcuZ8ɷtIcuIt8ɷ ucÌÌ8ɷC8IcgOtI8ɷdcII8ɷ atyd-

bdra {t8CCOgÌIctcɷQIuɷdcÌɷucCcSS8tIO).ɷ bcCOudOɷ ÌOɷ5rìmad-
ßbd¿avatam, ÌOɷ SÍOtZOɷ COuɷ CuIɷ Iɷ ÍIÌOSOÍIɷ SQcCuÌ8IIVIɷ
SCtIVOuOɷ uu8ɷ gt8udcɷ Qu8uIII3ɷ dIɷVOÌumIɷ Qctɷ dISCuIctcɷ dIɷ
uuɷ`8tId8ɷ ƚɫOSOH8ɷ QtIV8ɷ dIɷ COSCIcuZ8ɷ dIɷ Ä(5Ŏ8,ɷ cɷ 8SSOÌu-
I8mcuIcɷ V8uO.ɷ ¡Ìɷ ǎ8VOtOɷ dcIɷ karmí Chcɷ SCtIVOuOɷ ÌIDtIɷ cɷ
ÌIDtIɷ SuÌÌOɷ SVIÌuQQOɷ cCOuOmICOɷ tIcuIt8ɷ 8uChc´cSSOɷ ucÌÌ8ɷ
C8IcgOtI8ɷ atydbdra. bImIÌmcuIc,ɷ SOuOɷ IuCÌuSIɷĦIuɷ QucSIOɷ
atydbdra 8uChcɷ COÌOtOɷ Chcɷ uOuɷ QtOV8uOɷ IuIctcSScɷQctɷ Ì8ɷ
COSCIcuZ8ɷ dIɷ Ä(5Ō8ɷ cɷ dcSIdct8uOɷ SOÌI8uIOɷ 8CCtcSCctcɷ Iɷ
ÌOtOɷ QOSScdImcuIIɷ m8IctI8ÌIɷ ĚSI8ɷ ucÌÌ8ɷ ÍOtm8ɷ dIɷ COuO-
SCcuZ8ɷSCIcuIIHC8ɷSI8ɷucÌÌ8ɷÍOtm8ɷdIɷ gu8d8guOɷ cCOuOmICO.ɷ
¡ɷ karmi SIɷ 8ÍƝuu8uOɷ Qctɷ 8CCumuÌ8tcɷ uu8ɷ Qu8uIII3ɷ dIɷ
dcu8tOɷ ScmQtcɷ m8ggIOtc,ɷ m8ɷ ÌOɷ Í8uuOɷQctɷÌcɷ gcuct8ZIOuIɷ
ÍuIutc,ɷ QctChcɷ uOuɷ S8uuOɷ Qu8Ìcɷ S8t3ɷ Ì8ɷ ÌOtOɷ QtOSSIm8ɷ
dcSIIu8ZIOuc.ɷ ňuIctcSS8udOSIɷ SOÌOɷ dIɷ 8CCumuÌ8tcɷ dcu8tOɷ
Qctɷ ÍIgÌIɷ cɷ uIQOII,ɷ QucSIIɷ SCIOCChIɷ uOuɷ S8uuOɷ ucmmcuOɷ
Qu8Ìcɷ S8t3ɷ Ì8ɷ ÌOtOɷ QOSIZIOucɷ ucÌÌ8ɷ QtOSSIm8ɷ VII8.ɷ bOuOɷ
mOÌIIɷ gÌIɷ cScmQIɷ 8ɷ QucSIOɷ QtOQOSIIO.ɷ \uɷ gt8udcɷ karmi
8VcV8ɷ 8CCuǞuÌ8IOɷ uu´cuOtmcɷ ÍOtIuu8ɷ Qctɷ Iɷ SuOIɷ ÍIgÌIɷ cɷ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
G`®À¤äZÑ`ä ä
nípotí,ͪmaͪpoí,ͪcostrcttoͪdalͪsuoͪkurmu,Ɣdovcttcͪrínasccrcͪ
ncllaͪcasaͪdíͪ unͪcíabattínoͪchcͪabítavaͪvícínoͪalͪpalazzoͪ
chcͪluíͪstcssoͪavcvaͪcostruítoͪncllaͪvítaͪprcccdcntcͪpcrͪíͪ
suoíͪñglí.ͪ Accaddcͪcosíͪchcͪquandoͪvollcͪtornarcͪínͪquclͪ
palazzo,ͪiͪprcccdcntíͪĶíglíͪcͪnípotíͪdclͪcíabattínoͪloͪprcsc-
roͪaͪ͢calcí.ͪ Scnzaͪsvílupparcͪíntcrcsscͪpcrͪlaͪcoscícnzaͪdíͪ
K;Ƚ̖a,ͪ kurmtƔcͪ)ędniƔcontínucrannoͪaͪsprccarcͪlaͪvítaͪínͪ
attívít͖ͪvanc.ͪ
Acccttarcͪ alcuncͪrcȻolcͪdcllcͪScrítturcͪpcrͪunͪbcnclí-
cíoͪ ímmcdíato,ͪcomcͪ Iannoͪ glíͪopportunístí,ͪcͪdcttoͪ nt-
]umu-dgruhu,Ɣcosíͪcoʤcͪtrascurarcͪlcͪrcgolcͪdcglíͪadatru,Ɣ
chcͪ sonoͪ dcstínatcͪ aͪ Iarcíͪ progrcdírcͪ spírítualmcntc,ͪ cͪ
dcttoͪ nt]umu-dgruhu.Ɣ LaͪparolaͪdgruhuƔ sígníIicaͪ "dcsí-
dcríoͪdíͪacccttarc",ͪcͪugruhuƔ "cvítarcͪdíͪacccttarc".ͪ Ag-
gíungcndoͪ l'unaͪ oͪ l'altraͪ díͪ qucstcͪ pǹrolcͪ alͪ tcrmíncͪ
nt]umuƔ (ďďrcgolc")ͪ síͪ ottícncͪlaͪ parolaͪnt]umdgruhu.Ɣ At-
]umdgruhuƔ puòͪ dunqucͪ avcrcͪ unͪ doppíoͪ sígníñcatoͪ aͪ
sccondaͪdcllaͪpartíȇolarcͪcombínazíoncͪdcllcͪducͪparolc.ͪ
Ǜcͪ pcrsoncͪ íntcrcssatcͪ allaͪ coscícnzaͪ díͪ K;sīaͪ noʲͪ
dovrcbbcroͪ dcsídcrarcͪ díͪ scguírcͪ lcͪ rcgolcͪ pcrͪ loͪ
svíluppoͪcconomíco,ͪmaͪdovrcbbcro͓ͪbbcdírcͪallcͪrcgolcͪ
dclŌcͪ Scrítturcͪ pcrͪprogrcdírcͪ ncllaͪ coscícnzaͪ díͪK;sīa.ͪ
Dovrcbbcroͪ scguírcͪ scrupolosamcntcͪ íͪ príncɜpíͪ rcgola-
toríͪ cvítandoͪ íͪ rapportíͪ scssualíͪ íllccítí,ͪ ílͪ consumoͪ díͪ
carncͪcͪdíͪsostanzcͪ íncbríantíͪ cͪ0A gíocoͪd'azzardo.ͪ
Bísognaͪ anchcͪ cvítarcͪ laͪ compagníaͪ dcíͪ md]dvddķ,Ɣ
chcͪsíͪlímítanoͪ aͪ ínsultarcͪ íͪvut;µdvuƔ(dcvotí).ͪ Iͪbhuktt-
kuml,Ɣ chcͪdcsídc̕anoͪlaͪIclícít͗ͪ matcríalcĖͪ íͪmuktt-kdml,Ɣ
chcͪ dcsídcranoͪ raggíungcrcͪ laͪ lɚbcrazíoncͪ londcndosíͪ
ncll'csístcʳzaͪ dclŌ'assolutoͪ scnzaͪ Ȯˊrmaͪ (Brahman),ͪ cͪ iͪ
xtddht-kumġ,ƔchcͪdcsɛdcranoͪlaͪpcrIczíˋncͪdclloͪ]cguƔ m
i-
stíco,ͪ sonoͪ cʈassíIɝcatíͪ tuttíͪ comcͪćt]uhurĸ.Ɣ Laͪ compa-
ȼníaͪdiͪqĄcstcͪpcrsoncͪnonͪ=A aIȯaŜtoͪraccomandabilc.ͪ
4\ dcsídcríoͪ díͪ cspandcrcͪ laͪ mcntcͪ pcrIczíonandoͪ loͪ
ƅcguƔ mísŜíco,ͪ Iondcndȯíͪ ncll`ȝsístcnzaͪ dclͪ Brahman,ͪ oͪ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
Z4 Uþadcââm¡la
tûggIuDgcDCOʴ uD´ûtDIItûtIûʴ [tOS[ctII8ʴ uûIctIûlc,ʴ û[[ûtʔ
IIcDcʴ Scm[tcʴ ûllûʴ CûIcgOtIûʴ Ccll`ûVICIɲ8ʴ (ƿuul]u).ˁ LgDIʴ
IcDIûIIVOʴ CIʴ ûCQuISItcʴ QucSIIʴ DcDcHCIʴ uûIctIûlIʴ Oʴ uDʴ
[tcIcSOʴûVûD2ûucDIOʴS[ItIIuûlc,ʴSût8ʴ CIʴOSɳûCOlOʴûllûʴVIûʴ
CcllƮʴCOSCIcD2ûʴ CIʴ ÄJ5Ɔû.ʴ
Lcʴ OSIIlII8ʴ CDcʴ O[[ODgODOʴ OggIʴ Cû[IIûlISIIʴ cʴ
COuuDIɣIIʴSODOʴ COVuIcʴ ûlʴÍûIIOʴ CǧcʴSIûʴglIʴuDIʴCDcʴglIʴûlItIʴ
#
DODʴ ScguODOʴ Iʴ CODSIglIʴ CIʴ btÎlûʴ Hė[ûʴ LOSVåuÎʴ Sull´ʴ
ut]dháru.ˁ Íʴ Cû[IIûlISIIʴ CIʴ OggIʴ ûCCuuulûDOʴ tICCDc22cʴ IDʴ
QuûDIIIʜʴuûggIOtcʴCclʴDcCcSSûtIOĺʴcʴIʴ COuuDISII,ʴ IDVICIOSIʴ
Ccllûʴ lOtOʴ [tOS[ctII8,ʴ VOglIODOʴ Dû2IODûlI22ûtcʴ OgȴIʴ
[tO[tIcĔ8ʴ cʴ tICCDc22û.ʴ Íʴ COuuDISIIʴ SÍOtIuDûIûucDIcʴ DODʴ
SûDDOʴ COucʴtISOlVctcʴ Ilʴ [tODlcuûʴ Ccllûʴ tICCDc22ûʴcʴ Ccllûʴ
Suûʴ CISɴtIDu2IODc,ʴ cʴ [ctʴ CODScgucD2û¸ʴ QuûDCOʴ Iʴ DcDIʴ CcIʴ
Cû[IIûlISIIʴ ÍǸDISCODOʴ Dcllcʴ uûDIʴ CcIʴ COuuDISII,ʴ DODʴ SIʴ
tISOlVcʴ Dullû.ʴ L[[ODʱDCOSIʴ ûʴ cDItûuDcʴ lcʴ ICcOlOgIc,ʴ lûʴ
HlOSOÍǹûʴ COSCIcDIcʴ CIʴ ÄJ5Çûʴ ûÍÍctuûʴ CDcʴ OgDIʴ tICCDc22ûʴ
û[[ûtIIcDcʴ ûʴ ÄJ5Çû.ʴ ſIDCDðʴ IuIIIʴ Iʴ DcDIʴ DODʴ SûtûDDOʴ
ûuuIDISItûIIʴ IDʴ uOCOʴ COSCIcDIcʴ CIʴ ÄJ5Çû,ʴ QuIDCI¸ʴ
lħuuûDII8ʴ DODʴ [OIt8ʴ VcCctcʴ tISOlIIʴ ġIʴ SuOIʴ [tOƶlcuIʴ
cCODOušCŢ.ʴ Lûʴ SOlu2IODcʴ DODʴ SIʴ [uÒʴ ûVctcʴ ÍûCcDCOʴ
[ûSSûtcʴ lcʴ tICCDc22cʴ Dcllcʴ uûDIʴ CcIʴ COuuDISIIʴ Oʴ CcIʴ
Cû[IIûlISII.ʴ bcʴ C´Ĝʴ uDûʴ DûDCODOIûʴ Uûʴ CcDIOʴ COllûtIʴ Sulʴ
uûtCIû[IcCc,ʴQuûlCuDOʴ[OItcDDcʴtûƻCOglIctlûʴcʴ ucIIctScʕ
lûʴ IDʴ IûSCû,ʴ uûʴ QucSIOʴ DODʴ SûtcDDcʴ uDʴ COu[OtIûucDIOʴ
ODcSIO.ʴ \DʴûlItOʴ[OItcDDcʴ VcCctcʴIlʴCcDûtOʴcʴCcCICctcʴCIʴ
ĝûSCIûtlOʴ lÍ,ʴ [cDSûDCOʴ CDcʴ DODʴ SIûʴ ûʴ luIʴ IOCCûtcʴ CIÒʴ CDcʴ
û[[ûtIIcDcʴ ûʴ uDʴ ûćItO.ʴ PDCDcʴScʴDODʴ tuƷûʴIlʴCcDûtOʴ[ctʴIlʴ
[tO[tIOʴ [tOÍIIIO,ʴ QucSI´uOuOʴ DODʴ lOʴ uSûʴ Dclʴ uOCOʴ
gIuSIO.ʴ ȠDʴ IǏt2O,ʴ IDǚǷDc,ʴ VcCcDCOʴ Ilʴ CcDûđɄ¸ʴ [OItcDDcʴ
tûCCOglIctlO,ʴ CctCûtcʴ l`uOmOʴ CDcʴ l´Dûʴ [ctSOʴ cʴ tcSIǶIuIt-
glIclO.ʴ QucSIĨuOuOʴDODʴ tuƸûʴQuclʴCǐDûtOʴ[ctʴS[cDCctlOʴ
[ct
ʴ
Sʣ,ʴ cʴ DcuucDOʴ lOʴ ItûSƼutûʴ lûSCIûDCOʴlOʴ [ctʴ SItûCû.ʴ
HûCCOglIcDCOlOʴ cʴ tICODScgDûDCOlOʴ ûʴ CDIʴ l´Dûʴ [ctSOĻʴ
CIuOSItûʴ Cǵʴ cSSctcʴ ODcSIOʴ cʴ ûDCDcʴ SûggIO.ʴ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
G`½¤äZÑ`ä ä
lIͪ traslcrímcntoͪ dcIIaͪ rícchczzaͪ daíͪ capítaIístíͪ aíͪ
comunístíͪ nonͪ cͪ sumcícntcͪ pcrͪ rísoIvcrcͪ íͪ probIcmíͪ
poIítícíͪdíͪoggíͪpcrchóͪcͪstatoͪdímostratoͪchcͪquandoͪunͪ
comunístaͪ ottícncͪ dcIͪ dcnaro,ͪ Ioͪ usaͪ pcrͪ íIͪ propríoͪ
píaccrc.ͪ LcͪrícchczzcͪdcIͪmondoͪappartcngonoͪínͪrcaItàͪ
KʴʵͦaƤͪ cͪ ognɠͪ csscrcͪ vívcntc,ͪ uomoͪ oͪ anímaIc,ͪ pcrͪ
díríttoͪ díͪ nascítaͪ puòͪ usarcͪ Iaͪ propríctàͪ díͪ Díoͪ pcrͪ
vívcrc.ͪ Quandoͪ unaͪ pcrsonaͪprcndcͪpíúͪ dcIͪncccssaríoͪ
pcrͪ íIͪ propríoͪ mantȞnímcntoͪ -chcͪ síaͪ capítaIístaͪ oͪ
comunístaƓ cͪ scmprcͪ unͪ Iadro,ͪ cͪ ínͪ quantoͪ taIcͪ cͪ
soggcttoͪaIIaͪpunízíoncͪpcrͪopcraͪdcIIcͪIcggíͪdíͪnatura.ͪ
LcͪrícchczzcͪdcIͪmondoͪdovrcbbcroͪcsscrcͪusatcͪpcrͪ
,3\ bcncsscrcͪ díͪ tuttíͪ gIíͪ csscríͪ vívcntí,ͪ comcͪ dcsídcraͪ
madrcͪnaturaĜͪ TuttíͪhannoͪíIͪdíríttoͪdíͪvɡ̿crcͪutíIízzandoͪ
3\ rícchczzcͪdcIͪSígnorcĜͪ QuandoͪI'uomoͪímparcràͪI'artcͪ
díͪ utíIízzarcͪ scícntíȶcamcntcͪ Icͪ propríctàͪ dcIͪ Sígnorc,ͪ
nonͪ ccrchcràͪ ˙íúͪ díͪ prívarcͪ gŋíͪ aItríͪ dcíͪ Ioroͪ díríttíƦͪ
ǃIIoraͪpotrcmoͪavcrcͪunaͪsocíctàͪmodcIIoƥͪ lIͪpríncípíoͪ
IondamȟntaIcͪ pcrͪ qucstaͪ socíctàͪ spírítuaIcͪ cͪ aȵcrmatoͪ
ncIͪp
˭
ímoͪmc¤lru dcIIaͪóri I0pu¤I;ud:
ïídvd:yum Idum :urvum
yul kI4cu )ugulydm )ugul
lc¤u lyuklc¤u bhuh)1lhd
md gfdhuþ ku:yu :vId dhu¤um
ŭǞgníͪ cosaͪ anímataͪ oͪ ínanímataͪ aII'íntcrnoͪ dcII'uní-
vcrsoͪ cͪ propr
ɢ
ctͪ͘ dcIͪ Sígnorc,ͪ cdͪ cͪ postaͪ sottoͪ íIͪ Suoͪ
controIIoĚͪ DŽísognaͪ dunqucͪ acccttarcͪ soIoͪ cíòͪ chcͪ cͪ
ncccssaríoͪpcrͪnoíͪstcssí,ͪcíòͪchcͪcíͪcͪstatoͪasscgnatoͪpcrͪ
i|ͪ nostroͪ mantcnímcnto,ͪ cͪ nonͪ ccrcarcͪ aItrcͪ cosc,ͪ
řapcndoͪbcncͪaͪchíͪtuttoͪappartícnc."ͪ
lͪ dcvotíͪ coscícntíͪ díͪ K˚ĺĞaͪ sannoͪ bcncͪ chcͪ qucstoͪ
mondoͪmatcríaIcͪcͪsāatoͪprogcāāatoͪsccondoͪíIͪpíanoͪdcIͪ
ǤignorcͪpcrͪsoddíslarcͪtuttcͪIcͪcsígcnzȠͪdíͪvíta,ͪpcˮͪtuttíͪ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
¿ô UþaJctãmpa
glÍɷ cSSctÍČɷ ScuZ8ɷ CDcɷcSSÍɷ dcDD8uOɷ VÍOl8tcɷ ÍɷdÍtÍllÍɷ Oɷl8ɷ VÍl8ɷ
dÍɷ 8lltÍ.ɷ QucSlOɷQÍ8uOɷQctlcllOɷQtcVcdcɷl8ɷgÍuSl8ɷQu8ulÍl3ɷ
dÍɷIÍCCDcZZcɷQctɷOguuuO,ɷScCOudOɷ Ì SuOÍɷDÍSOguÍɷ Ic8lÍ,ɷcɷ Íuɷ
QucSlOɷmOdOɷlullÍɷ QOlIcDDcIOɷVÍVctcɷlI8uQuÍllÍŀɷScCOǦdOɷ Ílɷ
QtÍuCÍQÍOɷ dÍɷ uu8ɛɷVÍl8ɷ ScmQlÍCcɷ cɷ dÍɷ uuɷ QcuSÍctOɷ clcV8lO.ɷ
ÎutltOQQOɷ Íɷ m8lctÍ8lÍSlÍɷ CDcɷ uOuɷ D8uuOɷ lcdcɷ ucÍɷQÍ8uÍɷ dÍɷ
LÍO,ɷ ucɷ dcSÍdcI8uOɷ I8ggÍuugcIcɷ uuOɷ SVÍluQQOɷ SQÍIÍlu8lcɷ
QÍuɷ clcV8lO,ɷ SQtcC8uOɷ l´ÍulcllÍgcuZ8ɷ CDcɷ D8uuOɷ IÍCcVulOɷ
d8ɷ LÍO,ɷ 8lɷ SOlOɷ Hucɷ dÍɷ 8CCIcSCctcɷ Íɷ lOIOɷ QOSScdÍmculÍɷ
m8lctÍ8lÍ. ɷ LOSÍɷ COulÍuu8uOɷ 8ɷ ÍuɌcul8Icɷ uuOVÍɷ SÍSlcmÍɷ
¬COmcɷ Ílɷ C8QÍl8lÍSmOɷ Oɷ Ílɷ COmuuÍSmOɷ m8lctÍ8lc¬ Qctɷ
mÍglÍOI8Icɷl8ɷ QtOQIÍ8ɷQOSÍZÍOucɷ m8lctÍ8lc.ɷ POuɷ S`ÍulctcS-
S8uOɷdcllcɷlcƥÍɷdÍɷ LÍOɷ OɷdÍɷ uuOɷSCOQOɷ SuQcȒÍOtc.ɷ bcmQIcɷ
8uSÍOSÍɷ dÍɷ SOddÍSl8Icɷ Íɷ lOIOɷ ÍuuumcIcVOlÍɷ dcSÍdctÍɷ dÍɷ
QÍ8CcIcɷ dcÍɷScuSÍ,ɷ SÍɷdÍSlÍuguOuOɷ Qctɷl8ɷlOtOɷ 8DÍlÍl3ɷ ucllOɷ
Sltull8Icɷ ÍlɷQIOSSÍmO.ɷ
Qu8udOɷl8ɷ SOCÍcl3ɷum8u8ɷ SÍɷ lÍDcIcI3ɷ d8ɷ QucSlÍɷ cIIOIÍɷ
lOud8mcul8lÍɷ CDcɷ
_
tÎl8ɷ HDŽQ8ɷ LOSV8mlɷ cuumct8ɷ
(atydbdra, clC.),ɷ lcɷ OSlÍlÍl3ɷ lI8ɷ uOmÍuÍɷ cɷ 8uÍm8lÍ,ɷ lI8ɷ
C8QÍl8lÍSlÍɷcɷCOmuuÍSlÍ,ɷCcSScI8uuOɷCOmQlcl8mculc.ɷ ¡uOlɔ
lIc,ɷ S8I8uuOɷ tÍSOllÍɷ lullÍɷ Íɷ QtODlcmÍɷ dOVulÍɷ 8ɷ uu8ɷ C8llÍV8ɷ
8mmÍuÍSlI8ZÍOucɷ cCOuOmÍC8ɷ Oɷ QOlÍlÍC8,ɷ cɷ 8ll`ÍuSl8DÍlÍl3ɷ
SOCÍ8lc.ɷ QucSl8ɷ COSCÍcuZ8ɷ Qut8ɷ VÍcucɷ IÍSVcglÍ8l8ɷ d8ɷ
uu`8dcgu8l8ɷ cduC8ZÍOucɷ SQÍtÍlu8lcɷ cɷ d8ll8ɷ Qt8lÍC8ɷ SCÍcu-
lÍlÍC8mculcɷQIcScul8l8ɷd8lɷ mOVÍmculOɷQcIɷl8ɷCOSCÍcuZ8ɷdÍɷ
Ä(5ȿ8.ɷ
1lɷ uOSltǺɷ mOVÍmculOɷ Qctɷl8ɷ COSCÍcuZ8ɷdÍ ɷÄ(5ɀŬɷOlltcɷ
uu8ɷ COmɄuÍl3ɷ SQÍtÍlu8lcɷ CDcɷ QuÒɷ QOIl8Icɷ l8ɷ Q8Ccɷ uclɷ
mOudO.ɷ řguÍɷ uOmOɷ ÍulcllÍgculcɷ dOVtcDDcɷ QuIIHC8Icɷ l8ɷ
QIOQIÍ8ɷ COSCÍcuZ8ɷ cɷ SD8I8ZZ8ISÍɷ dcÍɷ ScÍɷ OSl8COlÍɷ SOQt8ɷ
mcuZÍOu8lÍɷ CƦcɷ SÍɷ QIcScul8uOɷ Sull8ɷ VÍ8ɷ dclɷ ScIVÍZÍOɷ
dcVOZÍOu8lc,ɷ QȓcuUɧudOɷ IÍlugÍOɷ dÍɷ lullOɷŸuOIcɷ Íuɷ ȊucSlOɷ
mOVÍmcuȶOɷQcIɷ l8ɷCOSCÍcuZ8ɷ dÍɷ Ä(5Ɂ8.ɷ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
YLKSO J
ut:úhúnƫnt!cu}údƫdhutr}útƫ
tut-tut-kurmu-pruvurtunútƫ
:ui¿u-t}ú¿útƫ:utcƫvjttcßƫ
)aũbhtrƫbhukttßƫpru:tdh}uttƫ
ut:úhút:ƫ conɰ cntusíasmoŌɰ nt!cu}dtĎƫ conɰ ñducía,ɰ
dhutr}út:ƫ conɰ pƇzícnza,ɰ tut-tĢt-kurmu:ƫ varícɰ attívítàɰ
favorcvoIíɰ aIɰ scrvízíoɰ dcvozíonaIc,ɰ pruvurtundt:ƫ conɰ íIɰ
compímcnto,ɰ :ui¿u-t}ú¿Št:ƫIascíandoɰIaɰ compagníaɰdcíɰ
nonĽdcvotí,ɰ :utuß:ƫdcíɰgrandíɰcc1r}uƫprcccdcntíƃ,ɰ vjttcß:ƫ
scgucndoɰ Icɰ ormc,ɰ )uƃbhtß:ƫ conɰ gucstíɰ scí,ɰ bhukttß:ƫ íIɰ
scrvízíoɰ dcvozíonaIc,ɰ pru:tdh}utt:ƫ progrcdísccɰ oɰ
raggíungcɰíIɰsucccsso.ɰ
TKAULZ¡ONL
Li scac sei þriaciþi lavcrevcIi aII'esecuzicae deI þurc
servizic devczicaaIe: 1J essere eatusiasti, I] slcrzarsi cca
ñducia, JJ essere þazieati, 4J ccmþcrtarsi scccadc i
þriacíþi regcIa tcri {ccme sraraøam ktrtanam riyøoþ
smaraµam~asccItare, caatare e riccrdare Kpça], 5J ab-
baadcaare Ia ccmþagaia dei aca-devcti, e éJ seguire Ie
crme degIi acaqa þrecedeati. Questi sei þriacíþi
assicuraac, seaza aIcua dubbic, iI ccmþIetc successc aeI
þurc servizic devczicaaIe.
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
Z8 Uþadcâãmpa
5¡¡LUAZ¡LNL
Ílʴ ScIVĕZĕOʴ CcVOZlOHûlcʴ HOHʴ òρ uHʴ ûIgOmcH!Oʴ Clʴ
S[cCulûZlOHcʴ ScH!lmcH!ûlcʴ Oʴ uHĪcS!ûSlʴ lmmûglHûIlû.ʴ Lûʴ
P
Suûʴ VcIûʴ cSScHZûʴ òρ līû!!lVl!8ʴ [Iû!lCû.ʴ bIÎlûʴ Hʄ[ûʴ
LOSVåmǾ,ʴ Hclʴ SʅOʴ Bhakti-ruadmrta-ainJhuˁ ( ! . ! . Ɣ ƕŔ, ˁ hûʴ
COSÍʴ CcHHl!Oʴ lĉʴ ScIVlZlOʴCcVɅZlOHûȜcŲʴ
anydbhiĞd)itd-¡unyamˁ
]đdɌuŲkarmdJy-andvrˁtamˁ
dnukulycnuˁkr)Ƽdnu-
¡ìlanumˁbhaktirˁuttumdˁ
¨Lʴŋuttamdˁbhakti,ˁlûʴ[uIûʴCcVOZlOHcʴ [cIʴLlO¸ʴlûʴÎcISOHûʴ
bu[IcmûĽʴ bIÎʴ Äɚʲƌû,ʴ COHSlS!cʴ Hclʴ IcHCcIcʴ ScIVǿƤƂƓʴ
CcVOZlOHûlcʴ ûlʴ blgHOIcʴ lHʴ mOCOʴ ÍûVOIcVOlc.ʴ QucS!Oʴ
ScIVlZlOʴ UcVOZlOHûlcʴ COVIcDDcʴ cSScIcʴ llDcIOʴ Uûʴ OgHlʴ
mO!lVûZlOHcʴ cS!IûHcûʴ cʴ Uûll´ûZlOHcʴ lH!cIcSSû!ûʴ (kurmu),ˁ
UûlȎǤãnaˁlm[cISOHûlcʴcʴCûʴOgHlʴûl!IOʴCcSlCcIlOʴcgOlS!lCO.¯ʴ
Lûʴ bhaktiˁ UcVʨcSScIcʴ COl!lVû!û.ʴ QuûHCOʴ UlClûmOʴ
¨COl!lVûIc¯ʴ Clʴ IlÍcIlûmOʴ ûll´û!!lVl!8.ʴ LOl!lVûIcʴ lûʴ S[lIl-
!uûll!8ʴ HOHʴ SlgHIHCûʴ S!ûIScHcʴ [lgIûmcH!cʴ ScUu!lʴ COHʴ
lûʴ SCuSûʴ Ucllûʴ mcCl!ûZlOHc¸ʴ COmcʴ lHScgHûHOʴ ûlCuHlʴ ÍûlSlʴ
yc¿ì.ˁ QucS!ûʴ mcUl!ûZlOHcʴ OZlOSûʴ [uÒʴ cSScIcʴ UĬûlu!Oʴ [cIʴ
COlOIOʴ Chcʴ HOHʴ hûHHOʴ ûlCuHûʴ lHÍOImûZlOHcʴ Sulʴ ScIVlZlOʴ
UcVOZlOHûlc,ʴ cʴ [cIʴ QucS!ûʴ IûglOHcʴ cSSûʴ òρ !ûlVOl!ûʴ IûCCO-
mûHCû!ûʴ COmcʴ uHʴ mOUOʴ [cIʴcVl!ûIcʴ Ulʴ cSScIcʴUlS!Iû!!lʴ Cûʴ
û!!lVl!8ʴ mû!cIlûll.ʴ NcCl!ûZlOHcʴ SlgHlÍICûʴ mc!!cIcʴ HHcʴ ûʴ
!u!!cʴ lcʴ û!!lVl!8ʴ ûSSuICc¸ʴ ûlmcHOʴ [cIʴ Quc!ʴ mOmcH!O.ʴ l|
ScIVlZlOʴ CcVOZlOHûlc,ʴ [cIÒ,ʴ HOHʴ Slʴ llml!ûʴ ûʴ mc!!cIcʴ HHcʴ ûʴ
!u!!cʴ lcʴ ûSSuIUcʴ û!!lVl!8ʴ mOHUûHcľʴ mûʴ IlChlcCcʴ lm[cgHOʴ
lHʴ û!!lVl!8ʴ CcVOZlOHûllʴ mOl!Oʴ SlgHlHCû!lVc.ʴ bȸʴ ÎIûhlåUûʴ
NûhåɛåĄûʴ IûCCOmûHUûųʴ
ɮruvuʾumˁ kirtunamˁ vi)uchˁ
amaraʋumˁpțJuųacʖunamˁ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
Vcrso lrc
urcunumˁ vunJunumˁ Jd:)umˁ
:ukh)umˁdtmu-nivcJunumˁ

ńρ HOVcʴ DcIOUIʴ Uclʴ ScIVI2IOʴ UcVO2IODûlcʴ SODOʴ Iʴ ScgucDIIʴ
(
ǐ
.S.,ˁ JƂ 5. 2J).ˁ
! ) ˁĖruvunu.ˁ ûSCOlIûIcʴ Ilʴ DODcʴ cʴ lcʴ glOIIcʴ UIʴ LIO,ʴ lûʴ
ÍcISODûʴ bu[IcDû¦ʴ
2)ˁ kirtunu.ˁ CûDIûIcʴ lcʴ bucʴ glOIIc¦ʴ
J)ˁ:ħurunuƬˁ IICOIUûIcʴ Ilʴ bIgDOIc¦ʴ
4)ˁpdJu-:cıunu.ˁ ScIVIIcʴ Iʴ [IcUIʴ UIʴ lOIOʴ Uclʴ bIgDOIc¦ʴ
5)ˁ urcund.ˁ ûUOIûIcʴ lûʴ LIVIDII8¦ʴ
ó)ˁ vunJuɦu.ˁOÍÍIIIcʴ[IcgDIcIcʴ ûlʴ bIgDOIc¦ʴ
J)ˁJd:)u.ˁûgIIcʴ CODcʴ uDʴ ScIVIIOIcʴ Uclʴ bIgDOIc¦ʴ
č)ρ :ukh)u.ˁÍûIcʴ ûDICI2Iûʴ CODʴ Ilʴ bIgDOIc¦ʴ
ā)ˁ dtmu-nivcJunuĆˁ SOIIODcIIcISIʴ COD[lcIûDcDIcʴ ûlʴ
bIgDOIc.ʴ
Ǒ
rǦvunum,ˁl´ʥSCOlIO¸ʴòρIlʴ[IIDOʴ [ûSSOʴ [cIʴûCQuISIIcʴlûʴ
COȹOSCcD2ûʴ IIûSCcDUcDIûlc.ʴ ÌODʴ DISOgDûʴ ûSCOlIûIcʴ
[cISɆDcʴ DODʴ ûuIOII22ûIcĿʴ Dûʴ CcICûIcʴ UIʴ ûVVICIDûIcʴ lûʴ
[cISODûʴgIuSIû¸ʴ CODcʴIûCCODûDUûʴlûʴShu¿uvuJ-¿itdˁ(ˁ 4.J4).ˁ
tuJˁviJJhiˁprunipģtcnuˁ
puripru¡ncnuˁ:cvu)dˁ
upuJck))unti tcěǻdnumˁ
]ñdninu:ˁ tuttıu-Jurfinuhˁ
¨LcICûʴ UIʴ CODOSCcIcʴ lûʴ VcIII8ʴ ûVVICIDûDUOʴ uDʴ DûcSIIOʴ
S[IIIIuûlc¸ʴ [ODIglIʴ Ucllcʴ UODûDUcʴ CODʴ SOIIODISSIODcʴ cʴ
ScIVIlO.ʴ L´ûDIDûʴ IcûlI22ûIûʴ [uÒʴ IIVclûIIIʴ lûʴ CODOSCcD2ûʴ
[OICDʤʴ Dûʴ VISIOʴ lûʴ VcIII8.¯ʴ
Lûʴ NJunDŽukuˁ Cpuni)uJˁ IûCƽODûDUûʴ ûDCOIûŀʴ tuJ-
vȡñdndrthumˁ:uˁ¿urumˁcvdbhi¿ǧcchct.ˁ ¨ÍcIʴCOD[IcDUcIcʴ
QucSIûʴ SCIƨcD2ûʴ IIûSCcDUcDIûlc,ʴ DISOgDûʴ ûVVICIDûIcʴ uDʴ
DûcSIIOʴ S[IIIIuûlcʴ ûuIcDIICO.¯ʴ QucSIOʴ DcIOUOʴ UIʴ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
J0 \þaJctãmpa
tICcVctcɷ uǟIlmcuIcɷ l8ɷ COuOSCcuZ8ɷ It8SCcudcuI8lcɷ QIuɷ
COuHdcuZI8lcɷ ĔuOuɷ SIɷ D8S8
ɷ
Sull8ɷ ScmQlICcɷ SQcCul8ZIOucɷ
mcuI8lcħɷ Pɷ QucSIOɷQtOQOSIIO,ɷ
_
tlɷL8II8uy8ɷNɢh8Qt8Dhuɷ
0ISScɷ 8ɷ HǻQ8ɷ LOSVŇmƵ¦ɷ
órahmdµqa óhramttc kcna óhd¿yavdn ]iva
¿uru-kr)pa-prasddc pdya óhaktt-/atd-óga
¨Pclɷ COtSOɷ 0clɷ SuOɷV8g8DOud8tcɷ 8IIt8VctSOɷ l8ɷ Ctc8ZIǼucɷ
uuIVctS8lcɷ 0Iɷ Üt8hm8,ɷ Qu8lChcɷ 8uIm8ɷ ÍOtIuu8I8ɷ QOIt3ɷ
tICcVctcɷ Ilɷ Scmcɷ 0cll8ɷ óhaktt-/atd, l8´ɷ QI8uIICcll8ɷ dclɷ
SctVIZIOɷ dcVOZIOu8lc.ɷ QucSIOɷ 8VVIcucɷQctɷgt8ZI8ɷ dclɷ¿uru
cɷdIɷ Ä(5Œ8.¯ɷ (C.c., Madya 19.151). ʼnlɷ mOudOɷ m8IctI8lcɷc
uuɷ luOgOɷ dIɷ cSIlIOɷ Qctɷ glIɷ cSSctIɷ Iu0IVIdu8lIčɷ Iɷ Qu8lIɷ Qctɷ
u8Iut8ɷSOuOɷ dnandamaya, Í8IIIɷ Qctɷ CctC8tcɷ Ilɷ QI8CctcĨɷ Íuɷ ĕ
tc8lI3¸ɷcSSIɷ0cSIdct8uOɷcSSctcɷlIDct8IIɷd8ll`cSɯlIOɷdIɷQucSIOɷ
mOudOɷ dIɷ ÍclICII3ɷ COudIZIOu8I8¸ɷ m8ɷ uOuɷ COǧOSCcu0Oɷ Ilɷ
mcIOdOɷ Qctɷ lIDct8tSIɷĩSOuOɷ COSItcIIIɷ 8ɷ It8SmIgt8tcɷ d8ɷ uu8ɷ
SQcCIcɷ 8ll´8lIt8ɷ cɷ d8ɷ uuɷ QI8ucI8ɷ 8ll`8lItO.ɷ Pɷ C8uS8ɷdIɷCIÒɷ
glIɷ cSSctIɷ IudIVIdu8lIɷ V8g8uOɷ Qctɷ IuIIOɷ lɷ´uuIVctSOɷ
m8IctI8lc.ɷ Qu8udOɷ gt8ZIcɷ8ll8ɷ DuOȡ8ɷÍOtIuu8ɷ SIɷcuIȔ8ɷIuɷ
COuI8IIOɷ COuɷ uuɷ QutOɷ dcVOIO,ɷ cɷ SIɷ 8SCOlI8uOɷ Q8ZIcuIcɕ
mcuIcɷ lcɷ Sucɷ Q8tOlc,ɷ S´IuIt8Qtcu0cɷ l8ɷ SIt8d8ɷ dclɷ SctVIZIOɷ
dcVOZIOu8lc.ɷ QucSI8ɷ QOSSIDIlII3ɷ VIcucɷ OÍÍctI8ɷ 8ɷ uu8ɷ
QctSOu8ɷ SIuCct8.ɷ L´PSSOCI8ZIOucɷ ÍuIctu8ZIOu8lcɷ Qctɷ l8ɷ
LOSCIcuZ8ɷ dIɷ ÄɰÇ8ɷ SI8ɷ OlÍtcudOɷ QucSI8ɷ OQQOtIɅuII3ɷ
8ll´um8uII3ɷ IuIct8.ɷ bcɷ Qctɷ ÍOtIuu8ɷ SI8mOɷ Iuɷ gt80Oɷ dIɷ
8QQtOHII8tcɷ 0Iɷ QucSI8ɷ OQQOtIuǨII3ɷ Qctɷ ImQcgu8tCIɷ uclɷ
SctVIZIOɷ dcVOZIOu8lc,ɷ l8ɷ VI8ɷ dcll8ɷ lIDct8ZIOucɷ SIɷ 8Qtcɷ
SuDIIOɷ 08V8uIIɷ 8ɷ uOI.ɷ
LODDI8mOɷ 8CCOglIctcɷ ȋucSI8ɷ OQQOtIuuII3ɷ dIɷ IOtu8tƉɷ
8ɷ LIO,ɷ ucll8ɷ uOSIt8ɷ dImOt8ɷ OtIgIu8lcɷ COuɷ gt8u0cɷ
cuIuSI8SmO.ɷ bcuZ8ɷ cuIuSI8SmO, ɷ uOuɷ CIɷ QuÒɷ cSSctcɷ
SuCCcSSO.ɷ ÎctSIuOɷ uclɷ mOudOɷ m8IctI8lcɷ c ucCcSS8tIOɷ
ScuIItcɷ cuIuSI8SmOɷ Qctɷ Ilɷ QtOQtIOɷ C8mQOɷ dIɷ 8IIIVII3ɷScɷ SIɷ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
Yersc tre J1
Ɇuolcɰ ottcncrcɰ í|ɰ succcssoķɰ Studcntí,ɰ uomíníɰ d'affarí,ɰ
ƈćtisti,ɰ cɰ chiungucɰ aItroɰ dcsídcrǂɰ íIɰ succcssoɰ dcvcɰ avcrcɰ
cntusiasmo.ɰ Símí|mcntc,ɰ dobbíamoɰ csscrcɰ picníɰ díɰ
cntusiasmoɰ nc|ɰ scrvizíoɰ dcvozíona|c.ɰ Entusíasmoɰ
ȣǃgnifícaɰ azionc,ɰ maɰ azioncɰ pcrɰchí ?ɰ Laɰ rispostaɰ òɰ chcɰ
bDŽsognaɰ agírcɰ scmprcɰ pcrɰ Kr¶ůaɰ ¬kj)µdrthúkhtlu-cc)fcƫ
(ƫßhuktt-ru:úmjtu-:tndhuƫ ).ƫ
lnɰogníɰfascɰdc||aɰvítaɰsiɰdcvonoɰcompícrcɰ |cɰattívitàɰ
dcvozíonaIiɰ sottoɰ Iaɰ guídaɰ dcIɰ macstroɰ spíritua|cɰ pcrɰ
ȗaggiungcrcɰ Iaɰ pcrfczíoncɰ dcIɰ bhuktt-}c¿u.ƫ Qucstoɰ nonɰ
sDžgniñcaɰ chcɰ siɰ dcvonoɰ rcstríngcrcɰ oɰ Iímítarcɰ Icɰ propricɰ
Ɖttività.ɰ Poíchóɰ Kr¶paɰ òɰ onníprcscntc,ɰ nu||aɰ òɰ
dž ndípcndcntcɰdaɰ Luí,ɰcomcɰ Kr¶paɰ stcssoɰ confcrmaɰnc||aɰ
ßhu¿uvud-¿ĵtcƫ(º.4).ƫ
mu}úƫ tutumƫ tdumƫ :urvumƫ
]u¿udƫuv}uktu-m0rttnúƫ
mutƫ -ƫ :thúntƫ:urvu-bh0túntƫ
nuƫcúhuŪnƫ tc¶ĝƫuvu:thttuĕƫ
"Quƥstoɰ univcrsoɰ òɰ tuttoɰ pcnƦtratoɰ daɰ MƧɰ nc|Iaɰ Miaɰ
ƭormaɰnon-manífcstata.ɰ Tuttiɰg|iɰ csscríɰsonoɰínɰMc,ɰ maɰ

ǡoɰ nonɰ sonoɰinɰ |oro."ɰScgucndoɰ|cɰ dircttivcɰ dcIɰmacstroɰ
spiritua|cɰ autcntico,ɰ bisognaɰ compicrcɰ tuttoɰ ciòɰ chcɰ òɰ
Ʈavorcvo|cɰa|ɰ scrvízioɰdiɰKr¶Ŧa.ɰ lnɰgucstoɰmomcnto,ɰpcrɰ
cscmpio,ɰ stiamoɰ usandoɰ unɰ dittafono.ɰ lIɰ ǰatcria|ístaɰ
chcɰ ínvcntòɰ gucstoɰ apparccchioɰ voIcvaɰ dcstinar|Ȁɰ ag|iɰ
uomíniɰ d'affariɰ oɰ aɰ scrittoriɰ Ƙíɰ argomcntíɰ ăondaní.ɰ
Şcrtamcntcɰnonɰg|iɰcraɰȠaiɰpassataɰpcrɰ|aɰmcntcɰ| 'ídcaɰdíɰ
usarcɰ i|ɰ dittafonoɰ a|ɰ scrvizíoɰ diɰ Oio,ɰ maɰ noiɰ |oɰ stiamoɰ
usandoɰpcrɰscrivcrcɰopcrcɰcoscícntíɰdiɰKr¶ɚa.ɰ Ccrto,ɰIaɰ
fabƐricazioncɰ dc|ɰ dittafonoɰ appartícncɰ pícnamcntcɰ
a||ĖaDZbítoɰ dc|I'cncrgiaɰ díɰ KȘ¶ŧa.ɰ TuȮtcɰ Icɰ partíɰ chcɰ
compongonoɰ Ā'apparccchíȁ,ɰ comprcscɰ |cɰ partíɰ cIcttro-
níchc,ɰ sonoɰ fabbricatcɰ aɰ partircɰ daɰ díffcrcntiɰ combina-
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
JZ Lþadctâmpa
zíoníͪ cͪ íntcrazíoníͪ dclIcͪ cínqucͪ catcgorícͪlondamcntaIíͪ
dcll'cncrgíaͪ matcríaIc,ͪ cíocͪ bhumt,Ɣ julu,Ɣ Ŗgni,Ɣ vd]uƔ cͪ
dkdau.Ɣ L'ínvcntorcͪ haͪ usatoͪ ílͪ propríoͪ ccrvclloͪ pcrͪ
crcarcͪ qucstoͪ mͧccanísmoͪ complícato,ͪ cͪ anchcͪ íIͪ suˍͪ
ccrvcIIo,ͪ comcͪ glíͪ altríͪ com˛oncntí,ͪ cͪ statoͪ lornɣtoͪ daͪ
K;s˼a.ͪ Sccondoͪ lȡͪ parolcͪ díͪ K;sŏa,ͪ mut-xthŴntƔ xurvuƍ
bhutdnt:Ɣ "Tuttoͪ dípcndcͪ daIlaͪ Míaͪ cncrgɤa."ͪ Pcrcíòͪ ílͪ
dcvotoͪcomprcndcͪchcͪtuttoͪdcv'csscrcͪmcssoͪalͪscrvízíoͪ
díͪK;sʒa,ͪpcrchóͪnullaͪcͪíndípcndcntcͪdaͪ Luí.ͪ
Loͪslorzoͪcscguítoͪconͪíntcllígcnzaͪncllaͪcoscícnzaͪdíͪ
Krsŏaͪ cͪdclínítoͪutxdhu,Ɣcntusíasmo.ͪ A dcvotíͪtrovanoͪílͪ
modoͪgíustoͪpcrͪusarcͪogníͪcosaͪaIͪscrvízíoͪdcIͪSígnorcͪ
(ntrbundhußƔkjnu-aumbundhcƔ]uktumƔvuirŵg]umƔuc]uŨc).Ɣ
IIͪ scrvízíoͪ dcvozíonalcͪ nonͪA mcdítazíoncͪ ozíosa,ͪ maͪ
azíˎncͪpratícǺͪncIͪcampoͪdcIlaͪvítaͪspírítuaIc.ͪ
Qucstcͪattívítàͪdcvonoͪcsscrcͪcscguítcͪconͪpazícnzaěͪ
NonͪbísognijͪcsscrcͪímpazícntíͪncIIaͪcoscícnzaͪdíͪKŤna.ͪ
Inͪ vcrítà,ͪ qucstoͪ movímcntoͪ pcrͪ laͪ coscícnzaͪ díͪ K;snaͪ
luͪínízíatoͪdaͪunaͪpcrsonaͪsola,ͪcͪaIl'íníŠíoͪscmbravaͪchcͪ
nonͪ cíͪ losscͪ rísposta.ͪ Tuttavía,ͪ poíchóͪ abbíamoͪ
contínuatoͪ aͪ svoIgcrcͪ conͪ pazícnzaͪ lcͪ nostrcͪ attívítàͪ
dcvozíonaIí,ͪ gradualmcntcͪílͪ pubblícoͪ haͪ comíncíatoͪ aͪ
comprcndcrcͪ I'ímportanzaͪ díͪ qucstoͪ movímcnto,ͪ cͪ oraͪ
Iaͪ gcntcͪ cͪ ansíosaͪ díͪ partccíparc.ͪ Nonͪ bísognaͪ csscrcͪ
ím˜azícntíͪ ncllaͪ pratícaͪ dcʊͪ scrvízíoͪ dcvozíonalc,ͪ maͪsíͪ
dcvonoͪ acccttarcͪ Icͪ ístruzíoníͪ dclͪ macstroͪ spírítualcͪ cͪ
scguírIcͪ conͪ pazícnza,ͪ amdandosíͪ alIaͪmíscrícordíaͪdcIͪ
guruƔ cͪ díͪ K;sna.ͪ Ilͪ raggíungímcntoͪ dcIͪ succcssoͪ ncIlcͪ
attívítàͪ coscícntíͪ díͪ K;s˽aͪ ríchícdcͪ cguaIͪ mísuraͪ díͪ
pazícnzaͪcͪdíͪñducía.ͪ !(naturaIcͪchcͪunaͪragazzaͪappcnaͪ
sposataͪ dcsídc˯íͪ dcíͪ ñglíͪ daͪ suoͪ maríto,ͪ maͪ nonͪ puòͪ
aspcttarsíͪ díͪ avcrlíͪ subítoͪ dopoͪ ílͪ matrímonío.ͪ Ccrtoēͪ
appcnaͪ sposataͪ puòͪ cc˰carcͪ díͪ conccpírcͪ unͪ lìgIío,ͪ maͪ
dcvcͪ sottomcttcrsíͪ aͪ suoͪ marítoͪ cͪ avcrͪ ñducíaͪ chcͪ ílͪ
Ȃambínoͪsíͪsvíluppcràͪcͪ nasccràͪ aͪtcmpoͪ dcbíto.ͪ SímílƔ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
Ycrso lrc JJ
mcHIc,ʴ Dclʴ ScIVI2IOʴ CcVO2IODûlcʴ SOIIOmISSIODcʴ SIgDIǢCûʴ
CDcʴ CODDIûmOʴ CIVcDIûIcʴ HCuCIOSI.ʴ Ìlʴ CcVOIOʴ QcHSû,ʴ
avaĶ)aˁrak;ibcˁkr;ua.ˁ ¨bICuIûmcHIcʴ ÄJ5ÇûʴmIʴQIOIcggcI8ʴ
cʴ mIʴ ûIuIcI8ʴ Dclʴ mIOʴ ScIVI2IOʴ CcVO2IODûlc.¯ʴ QucSIûʴ òρ
ǜȅCuCIû.ʴ
LOmcʴ ûDDIûmOʴ gI8ʴ SQIcgûIO,ʴ HOHʴ CODDIƱmOʴ IcSIûIcʴ
|Č8IIIVIŁʴ mûʴ ScguIIcʴ COHʴ cHIuSIûSmOʴ Iʴ QIIHCIQIʴ IcgOlûIOIIʴ
Ŵtat-tat-karma-pravartana.ˁ ÅIûSCuIûHCOʴ Iʴ QIIHCÍQIʴ
ĒcgOl8IOIIʴ SIʴ CISIIuggcʴ Ilʴ ScIVI2IOʴ CcVɇ2IODûlc.ʴ ÌDʴ QucSIOʴ
mOVImcDIOʴ QcIʴ lûʴ COSCIcH2ûʴ CIʴ ÄJ5Ƙûʴ SIʴ CcVOHOʴ
ɈSScIVûIcʴ QuûIIIOʴ QIIDCÍQIʴ IcgOlûIOIIʴ ÍOHCûmcDIûlIʴ CDcʴ
ʉlcIûHOʴ Iʴ IûQQOIIIʴ ScSSuûlIʴȀllcCIII,ʴ Ilʴ COHSumOʴ CIʴ CûIDcʴ cʴ
ǁ|ʴ SOSI8H2cʴ IHcDIIûDII,ʴ cʴ Ilʴ gIOCOʴ C´û22ûICO.ʴ Ìlʴ CcVOIOʴ
ǂcVĭcSScIcʴ cHɵuSIûSIûʴ Hclʴ ScguIIcʴ QucSIȁʴ QIIDCÍQI.ʴ bcʴ
ǃ|VcHIûʴ HcglIgcHIcʴ IIgu8ICOʴ 8ʴ uHOʴ CȂʴ cSSIŷʴ Ilʴ SuOʴ
A
ɍĒčgIcSSOʴ SûI8ʴ CcII8mcDIcʴ OSIûCOl8IO.ʴ bIÎlûʴ ƚʆQûʴ
ƀčSVûmʦʴIûCCOm8HCûʴCuHQuc,ʴ tat-tat-kar
Ʌ
a-pravartandtćˁ
ʳʚŻāSOgDûʴ ɤcguIIcʴ SCIuQOlOS8mcHIcʴ ìρ QIIHCIQIʴ IcgOlûIOIIʴ
UǓllûʴ vaiJhȏˁbhakti. ńˁ LlIɜcʴ QuǔSIăʴ QuûIIIOʴ CIVIcIIʴ Œama)ˁ
ci SODOʴ IcgOlcʴ QOSIIIVcʴ (ni)ama),ˁ COmcʴ Ilʴ CûHIOʴ QuOII-
U|8HOʴCIʴScCICIʴ gȃIIʴSulʴIOSûIIOʴŏapa-mdld).ˁ QucSIcʴûIIIVI-
!u IcgOƐ8Icʴ CcVOHOʴ cSScIcʴ COmQIuIcʴ ǛcCclmcHIc,ʴ cʴ COHʴ
ǕȺIuSI8SmO.ʴ QucSIOʴ òρ CcIIOʴ tatŵtat-karma-pravartana,ˁ
| aV8IIcI8ʴ DcllĮImQcgHOʴCclʴ ScIVI2IOʴ CcVOʐIOHûlc.ʴ
ÎcIʴ IûggIuHgcIcʴ IlʴSuCCcSSOʴ Hclʴ ScIVI2IOʴ CIʴCcVO2IODc,ʴ
ƹISOgHûʴ IHOlIIcʴ lûSCIûIcʴ lûʴ COmQûgDIûʴ Ccllcʴ QcISOHcʴ
lČCcSICcIûDIlI,ʴ COmcʴkarmi,]ñdni,ˁ)c¿i,ˁcʴûlIIIʴHOHŌCcVOII.ʴ
#
ƣHʴ gIOIDO,ʴ uHOʴ CcIʴ CûQăÍûmIglIûʴ CcVOIIʴ CIʴ bIȄʴ LûIIûDyûʴ
ƒûDěQIûDDuʴ LlIʴ CDIcScʴ CIʴ QûIlûIcʴ CcIʴ QIIHCIQIʴ gcŪcIûlIʴ
Cclʴ VûISDûVISmOʴ cʴ Ccllcʴ DOImûlIʴ ûIIIVII8ʴ Cclʴ vai;ƚava,ˁ cʴ
ż8IIûHyûʴ N8DûQIûDDuʴ IISQOScʴ ImmcCIûIûmcDIc,ʴ aaat-
ɯaǼ¿a-t)d¿a¬ciˁ vai;uava-dcdraƴˁ ¨Lûʴ CûIûIIcIISIICûʴ
DŽIʴ uHʴ vai;uavaˁ òρ CDcʴ l8SCIûʴ lûʴ COmQûgHIûʴ Ccllcʴ QcISOHcʴ
mûIcIIûlISIc¸ʴ CcIʴ DOHōCcVOII. ¯ʴ bIÎlûʴ ÏûIOIIûmûʴ CûSûʴ
ơDûKuIûʴ D8ʴ CuDQucʴ I8CCOmûDCûIO,ʴ tdĢJcraˁ caraȗaˁ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
ò4 UþaJctãm¡ta
scví óhakta-sanc vdsa. DISOgu8ɷ VIVctcɷ Iuɷ COuQ8guIŭɷ UcIɷ
ȆutIɷ UcVOIIɷ cɷ ScguItcɷ Iɷ QtIuCÍQIɷ tcƣOÌ8IOtIɷ SĪ8DIÌIIIɷ U8gÌIɷ
ucdrya QtcCcUcuII,ɷ IɷScIɷ LOSVûmlɷą tƶɷ HuQ8ɷ ŅOSV8ml,ɷ
_
tlɷ
Ñ8u8I8u8ɷ LOSVûml,ɷ
_
tlɷ őlV8ɷ LOSV8ml,ɷ
_
tÎɷ ş8ghuu8Ih8ɷ
U8S8ɷ LOSVûml Łɷ
_
tlɷ LOQ8l8ɷ Üh8]]8ɷ LO!Vûmlɷ cɷ
_
tǏɷ
H8ghuu8Ih8ɷ Üh8ǩ8ɷ LOSV8mlć.ɷ LhIɷ VIVcɷ n COmQ8guI8ɷ
UcIɷ UcVOIIɷ 8Vt3ɷ QOChcɷ OCC8SIOuIɷ UIɷ ltcQucǵ8tcɷ QctSOucɷ
ChcɷuOuɷ SOuOɷ UcVOIc.ɷ L´PSSOCI8ZIOucɷ ŊuIcǬĭ8ZIOu8lcɷQctɷ
Ì8ɷ LOSCIcuZ8ɷ UIɷ Ä(5u8ɷ SI8ɷ 8QtcuUOɷ mOlIIɷ ŃcuItIɷ 8Ìɷ SOÌOɷ
HucɷUIɷIuVII8tcɷ Ì8ɷgcuIcɷ 8ɷVIVctcɷIuɷCOmQ8gɂI8ɷUcIɷUcVOIIɷ
cɷ 8ɷ Qt8IIC8tcɷ Iɷ QtIuCÍQIɷ tcgOÌ8ɷIOtIɷ UclÌ8ɷVII8ɷɱQItIIu8Ìc.ɷ
ÑctVIZIOɷ UcVOZIOu8Ìcɷ SIguIlƹC8ɷ8IIIVII3ɷ Iȗ8SCcuUcuI8lIīɷ
PÌɷ ÌIVclÌOɷ It8SCcuUcuI8lcɷ uOuɷ cSISIcɷ Ì8ɷ COǪI8mIu8ZIOucɷ
UclÌcɷ Itcɷ IuơucuZcɷ UclÌ8ɷ u8Iut8ɷ m8IctI8Ìc.ɷ QucSI8ɷ c Ì8ɷ
viïuddha-sattva, Ilɷ ÌIVcÌÌOɷ UcÌÌ8ɷ Qut8ɷ VItIu,ɷ UOVcɷ l8ɷ VItIuɷ
uOuɷ c COuI8mIu8I8ɷ U8ll´IulÌuSSOɷ UcÌl8ɷ Q8ĆSIOucɷ cɷ UcÌÌ´ɷ
IguOt8uZ8.ɷ PcÌɷ mOVImcuIOɷ Qctɷ Ì8ɷ COSCIcuZ8ɷ UIɷ Ä(5Ç8ɷ
ChIcUI8mOɷ 8ɷ IuIIIɷ UIɷ 8ÌZ8tSIɷ QtcSIOɷ IÌɷ m8IIIuO,ɷ cuItOɷ lcɷ
Qu8IItO,ɷ cɷ UIɷ Q8tIcCIQ8tcɷ 8lɷ man¿a/a-dratí¸ l´8UOt8ZIOucɷ

UcÌɷ m8IIIuO,ɷ QOIɷ UIɷ ImQcgu8tSIɷ 8ɷ Ìcggcȕcɷ lǽĀɷ 5rìmad-
ßhd¿avatam, UIɷUcUIC8tSIɷ 8Ìɷ kirtana, cɷCOSÍɷɊI8.ɷ Îuɷ QucSIOɷ
mOUOɷ SVOlgI8mOɷ COuIIuu8mcuIcɷ 8IIIVIIɣɷ UIɷ SctVIZIOɷ
UcVOZIOu8ÌcĎɷ Qctɷ VcuIIQu8IItOɷ Otcɷ 8Ìɷ gIǾtuO.ɷ QucSIOɷ
ImQcguOɷ c UcHuIIOɷ satc vrtti, ScguItcɷ ǐcɷ Otmcɷ UcglIɷ
dcdrya QtcCcUcuII,ɷ Iɷ Qu8lIɷ tIcmQIV8uOɷ COuɷ gt8uUcɷ 8DIlII3ɷ
OguIɷ ISI8uIcɷ UcÌl8ɷ lOtOɷ gIOtu8I8ɷ COuɷ 8IIIVƷ
I3ɷ COSCIcuIIɷ UIɷ
ÄȖSu8ɷ.ɷ
Ĭɷ·ɷ
cɷ ScguI8mOɷ SCtuQOÌOS8mcuIcɷ Iɷ COuȩ
IgÌIɷ Chcɷ
_
tll8ɷ
HuQ8ɷ LOSV8mlɷ CIɷ U3ɷ Iuɷ QucSIOɷ VctȪ

¬COÌIIV8tcɷ
cuIuSI8SmO,ɷ lIUuCI8ɷ cɷ Q8ZIcuZ8,ɷ l8SCI8tcɷ
l8ɷCOmQ8guI8ɷ
UcÌÌcɷ QctSOucɷ QOCOɷ t8CCOm8uU8DIlI,ɷ ScƤɆIt
Ɗɷ
Iɷ QtIuCƸQIɷ
tcgOl8IOOɷ cɷ tIm8uctcɷ Iuɷ COmQ8guI8ɷ UcIɷ UƋVOII¬ l8tcmOɷ
QtOgtcSSĹɷ SICutIɷ ucÌɷ SctVIZIOɷ UcVOZIOu8ǫc.ɷ Pɷ QucSIOɷ
QtOQOSIIOɷ
_
tÎl8ɷ Üh8kIISIUUh8uI8ɷ Ñ8t8ɲV
8Iĺɷ šh8kut8ɷ
OSSctV8ɷ Chcɷ Ilɷ l8IIOɷ UIɷ COÌIIV8tcɷ l8ɷ COuOSCɳuZ8ɷ 8IIt8VctSOɷ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
Yersc tre J5
Ǣaɰ spccu|azioncɰ ƯLj|osotìca,ɰ diɰ accumu|arcɰ opu|cnzcɰ
maȯcǵaǣiɰ ɫvi|uppandoɰ |cɰ attivitàɰ intcrcssatc,ɰ cɰ diɰ
dcsidcrarcɰ |cɰ }c¿u-:tddht,ƫ |cɰ pcrtczioniɰ matcria|i,ɰ ciɰ
LJDzpcgnaɰ inɰ azioniɰ contraricɰ aiɰ princ|piɰ dc|ɰ scĈċizioɰ
dcɇoziona|c.ɰ ßisognaɰpcrdcrcɰogniɰ intcrcsscɰ pcrɰ qucstcɰ
ƊĊtivitàɰ transitoric,ɰ cɰ rivo|gcrcɰ invcccɰ |aɰ Ƕođtraɰ atȱcn-
ɏioǷcɰ aiɰ princípiɰ rcgo|atoriɰ dc|ɰ scrċizioɰ dcvoziona|c.ɰ
Źccondoɰ |aɰBhu¿uvud-¿itcƫ(Z. ôº).ƫ
}úƫnt!úƫ:urvu-bh0túnúmƫ
tu:}úrnƫ]ú¿urttƫŲurn}Ĭmtƫ
}u:}úmƫ]ú¿ruttƫbhutúntƫ
:úƫnt!úƫŧu!}utcƫmunchƫ
"Quc||aɰ chcɰ pcrɰĸȰuttiɰ g|iɰ csscriɰ òɰ |aɰ nottcɰ divcnta,ɰ pcrɰ
ǥĘuomoɰ chcɰ haɰ dominatoɰ iɰ scnsi,ɰ i|ɰ tcmpoɰ dc||aɰ vcg|iaōɰ
ȏuc||oɰchcɰpcrɰtuttiɰci|ɰtcmpoɰdc||aɰvcg|iaɰòɰ|aɰnottcɰpcrɰi|ɰ
saggioɰracco|to."ɰ
L'impcgnoɰnc|ɰscrſizioɰdcvoziona|cɰottcrtoɰa|ɰSignorcɰ
¾
c |aɰ vitaɰ stcssaɰ dc||' csscrcɰ individua|c. ɰ Eɰ |aɰ mótaɰ
dcsidcrataɰ dc||'csistcnza,ɰ cɰ |aɰ pcrtczioncɰ suprcmaɰ dc||aɰ
Ɉitaɰ umana.ɰ ßisognaɰacquisircɰ qucstaɰ tìducia,ɰ cɰ sapcrcɰ
ino|trcɰchcɰtuttcɰ|cɰattivitàɰchcɰnonɰsonoɰscrvizioɰdcvozio-
na|cɰīƖomcɰ |aɰspccu|azioncɰ mcnta|c,ɰ|'Ƌzioncɰ intcrcssa-
Ċaɰ oɰ |cɰ pratichcɰ mistichc- nonɰ ci ɰdarannoɰ maiɰ a|cunɰ
bcncticioɰ duraturo.ɰ Laɰ comp|ctaɰ ñduciaɰ nc||aɰ viaɰ dc|ɰ
scĉvizioɰdcvoziona|cɰciɰpcrmcttcràɰdiɰraggiungcrcɰ|aɰmótaɰ
chcɰ dcsidcriamo,ɰ mcntrcɰ i|ɰ tattoɰ diɰ scguircɰ a|trcɰ vicɰ ciɰ
¥
ćcndcràɰ irrcquicti.ɰ Nc|ɰ scttimoɰ Cantoɰ dc||oɰ 5rimud-
ßhú¿uvutumƫ òɰ attcrmatoŇɰ "ßisognaɰ csscrcɰ picnamcntcɰ
convintiɰ chcɰ co|oroɰ chcɰ hannoɰ |asciatoɰ i|ɰ scrvizioɰ
dcvoziona|cɰpcrɰ impcgnarsiɰinɰgrandiɰ austcȜtàɰconɰ a|triɰ
Ȥcopiɰnonɰhannoɰ|aɰmcntcɰpuĈiñcata,ɰnonostantcɰtuttcɰ|cɰ
Ǥoĉoɰ austcrità,ɰ pcrchóɰ nonɰ hannoɰ a|cunaɰ intormazioncɰ
>u|trasccndcnta|cɰ scrvizioɰ dėamorcɰ a|ɰ Signorc. "ɰ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
Jô Uþadcâãmpa
bcm[Icʴ Dclʴ ScIIImOʴ LûDIOʴ cʴ ûÍÍcImûIO.ʴ ¨ÛcDCHðʴ
[OSSûDOʴ UcUICûISIʴ ûʴ gIûDUIʴ ûuSIcIII8ʴ cʴ [cDIIcD2c¸ʴ glIʴ
S[cCulûIOIIʴ mcDIûlIʴ cʴ COlOIOʴ CHcʴ COm[IODOʴ ûIIIVII8ʴ
IDIcIcSSûIcʴ UcVODOʴ COmuDQucʴ CûUcIcʴ [cIƾHðʴ DODʴ HûDDOʴ
ûlCuDûʴ IDÍOImƲ2IODcʴ SuIʴ [IcUIʴ UIʴ lOIOʴ Uclʴ bIgDOIc.¯ʴ Îʴ
UcVOIIʴ Uclʴ bIgDOIc,ʴ IDVcCc¸ʴ DODʴ CûUODOʴ mûI.ʴ Ìcllûʴ
Bha¿avaJ-¿ʡtdˁ(9. ƞ Ɩ)ţ ˁŽIO,ʴ lûʴ ÎcɝSODûʴ bu[đcDû,ʴ IûSSICuʗ
Iûʴ PIȏuDû,ʴkauntc)aˁpratµcnìhiˁnaˁmcˁbhaktahˁpraua¡)ati.ˁ
¨LtCHIûIûlOʴ [uIcʴ CODʴ ÍOIZûłʴ Oʴ HglIOʴ UIʴ ÄuDIȆ,ʴ Ilʴ NIOʴ
UcVOIOʴ DODʴ [cIII8ʴ mûI.¯ʴ
bcD[Icʴ DcllûʴBha¿avaJ-¿Ȭtdˁ(2.Ơ),ˁÄJ5Çûʴ ûÍÍcImû.ʴ
nchdbhikrama-nd¡cˁ
·ˁ
atiˁ
prat)avd)cˁ naˁviJ)atcˁ
avalpamˁap)ˁ aa)aˁ Jharmaɰ)aˁ
trd)atcˁmahatcˁbha)dtˁ
¨ÌDʴ QucSɶOʴ ɥÍOI2Oʴ DODʴ C´cʴ [cIdIIûʴ Oʴ UImIDu2IODc¸ʴ cʴ uDʴ
[ICCOlOʴ [ûSSOʴ Suʴ QucSIûʴ VIûʴ CIʴ [IOIcggcʴ Uûllûʴ [ûuIûʴ [IÚʴ
IcmIʴDIlc.¯ʴ
Ìlʴ ScIVI2IOʴ UcVO2lODûlcʴ cʴCOSÎʴ[uIOʴcʴ [cIÍcIIOʴCHcʴDODʴ
û[[cDûʴlOʴ ûVIcmOʴ ţDIIû[IcSO,ʴ CIʴ ScDIIIcDOʴIIûSCIDûIIʴ HDOʴ
ûlʴ SuCCcSSOʴ ÍIDûlc.ʴ ÅûlVOlIûʴ uDûʴ [cISODûʴ lûSCIûʴ lcʴ Sucʴ
DOImûlIʴ OCCu[û2IODlʴ cʴ S[IDIOʴUûlʴScDIImcDIOʴSIʴ IIÍugIûʴ ûIʴ
[IcUIʴ UIʴ lOIOʴ Uclʴ bIgDOIcʴ bu[IcmO¸ʴ cDIIûDUOʴ COSÎʴ Dcllûʴ
[IûIICûʴ[IclImIDûIcʴ Uclʴ ScIVI2IOʴ UIʴ UcVO2IODc.ʴ PDCHcʴ Scʴ
QucSIOʴ UcVOIOʴImmûIuIOʴCûUc,ʴ DODʴ [cIUcʴ Dullû.ʴ LįûlIIûʴ
[ûIIc,ʴ CHcʴ COSûʴ guûUûgDûʴ CHIʴ cScgucʴ Iʴ [IO[IIʴ UOVcIIʴ
[IcSCIIIIIʴ ScCODUOʴ llʴ varĿaˁ cʴ ȫ Ōȝframa,ˁ mûʴ DODʴ [IûIICûʴ Ilʴ
ScIVI2IOʴ UcVO2IODûlcŸʴ ƃlʴ UcVOIOʴ CûUuIOʴ [OII8ʴ ûDCHcʴ
IIDûSCcIcʴ IDʴ uDûʴ ǝûmIglIûʴ UcgIûUûIûŃʴ mûʴ II[IcDUcI8ʴ
CODuDQucʴ¬l SuOʴ ScIVI2IOʴ UcVO2IODûlcʴ ûlʴ [uDIOʴ IDʴ CuIʴ
lİûVcVûʴ lûSCIûIO.ʴ Ƅlʴ ScIVl2IOʴ UIʴ UcVO2IODcʴ òρ ahaituk)ˁ
apratihatdƵˁ DODʴ cʴ UOVuIOʴ ûʴ QuûlCHcʴ CûuSûʴ mûIcIIûlcŤʴ Dðʴ
QuûlCHcʴCûuSûʴ mûIcIIûlcʴ[uÒʴmcIIcɞVIʴHDcʴOʴ[uÒʴCOm[IOŎ ńʴ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
Vcrso lrc J7
Ġcttcrloρ inρ modoρ pcr˜ancntc.ρ llρ dcvotoρ dcvcρ dungucρ
Ȳźcrρ ñducìaρ nclρ suoρ impcgnoρ cρ nonρ ìntcrcssarsiρccccssi-
źamcntcρ dcllcρ attìvìtàρdcìρkurmʯ,ˁdcì ʸɿȴŮŦρcρdcglìρ)c¿/.ˁ
Ccrtamcntcρ sìρ possonoρ trovarcρ moltcρ buoncρ gualitàρ
ʟ ůρ coloroρ chcρ siρ dcdìcanoρ allcρ attivìtàρ ìntcrcssatc,ρ cρ inρ
Ɇoloroρchcρsìρdcdicanoρallaρspcculazìoncρ ñlosoñcaρcρalloρ
ʜc¿uˁ Ŭistìco,ρ maρ tuttcρ lcρ buoncρ gualìtàρ sìρ sviluppanoρ
ȳutomatìcamcntcρncllaρ pcrsonalìtàρdiρ unρ dcvotoƼρ Nonρ cʴ
ůcɇcssarioρ alcunoρ storzoρ cstranco.ρ Comcρ contcrmaρ loρ
ʹ
ʺ
ɚ/muJ-Shd¿uvutumˁ(5. I č. I ċ),ρtuttcρlcρgualitàρdcglìρcsscrìρ
Ɉclcstiρ siρ manitcstanoρ progrcssìvamcntcρ ìnρ coluiρ chcρ haρ
̹Ͳiluppatoρ ìlρ puroρ scrvìzioρ dìρ dcvozìonc.ρ Poichóρ nonρ
sĮ Ěntcrcssaρ dìρ alcunaρ attivitàρ matcrialc,ρ ilρ dcvotoρ nonρ
A
ͳicncρ contamìnatoρ dallaρ matcrìa.ρ L immcdìatamcntcρ
ɦlcvatoρ alρ livclloρ dcllaρ vitaρ trasccndcntalcƽρ Chìρ invcccρ
̺Į impcgnaρ ncll'attìvìtàρ matcrìalcρ-chcρ sìρ taccìaρpassarcρ
̌crρ ]ñdn/,ˁ )c¿/,ˁ kurm/,ˁ pcrρ ñlantropo,ρ nazìonalistaƥρ oρ
̕ualsiasiρaltraρcosa- nonρpotràρraggìungcrcρl'altoρlìvclloρ
dclρ muhdtmd.ˁ Rìmancρ unρ JurdtmdŞˁ unaρ pcrsonaρ daŨlaρ
mcntcρristrctta.ρ SccondoρlaρShu¿uvuJ-¿/tģˁĀĎ. I Č). ρ
muhdtmánu:ˁtuˁmdmˁpdrthuˁ
Juiv/Ħˁprukrtimˁ d¡ritdhˁ
bhu)unt)ˁunun)uűmunu:cˁ
]ñdtvdˁbhutdJimˁ uv)Ǣ)umˁ
ģLʴ tìglìoρ dìρ P¡thã,ρcoloroρchcρnonρsonoρìllusì,ρlcρgrandiρ
animc,ρ sonoρ situatiρ sottoρ laρ protczioncρ dcllaρ naturaρ
divìna.ρ SapcndoρchcρloρsonoρOio,ρ laρPcrsonaρSuprcma,ρ
originalcρ cρ ìncsaurìbìlc,ρ cssiρ sìρ dcdicanoρ complctamcntcρ
alρ scrvizìoρ dìρdcvozionc."ρ
Poichóρ tuttiρìρdcvotiρdclρSìgnorcρsonoρsituatiρ sottoρlaρ
̍rotczioncρ dcŨˆaρ Suaρpotcnzaρsuprcma,ρnonρdovrcbbcroρ
allontanarsʠρ dallaρ vìaρ dclρ ̻crvìzìoρ dcvozionalcρ pɧrρ
ʡntraprcndcrcρ guc˅laρ dciρ kurm/,ˁ dcìρ ]ñdn/ˁ oρ dcgliρ ʝc¿/.ˁ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
J8 U þ80c88mpa
QucSIOɷ c dcIIOɷ utadhdn nlïca)dd dhalrydt tat-tat-karma-
pravartandt, cScgultcɷ COuɷ cuIuSI8SmOɷ Ìcɷ 8IIIVII3ɷ tcgOl8Icɷ
dclɷ SctVIZIOɷ dcVOZIOu8lcɷ COuɷ Q8ZIcuZ8ɷ cɷ lƺduCI8.ɷ ¡uɷ
QɇcSIOɷ mOdOɷ c ȇOSSIDIǑcɷ 8V8uZĮ8tcɷ ucǒɷ ScIVlZlOɷ dcVOZIOĖ
D8lcɷ ScuZ8ɷ IuCOuIt8Icɷ OSI8COÌI.ɷ

RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
YLKSO 4
¦¤= ç¢=gn¤¤ir[··¤× |
_<¬ mva¤¿«Aná¬W 1 ¤ 1
dudúƫttƫprutt¿jhµdttƫ
¿uh]umƫ úkhƒúttƫpjcchuttƫ
bĻunktcƫbhc]u]utcƫcutvuƫ
)uƫµ-vtdhumƫprttt-luk)unumƫ
duddtt:ƫ rcga|aɰ inɰ caritč,ɰ prutʼnŊt:ƫ acccttaɰ Ȳnɰ
Ɨambio,ɰ ¿uh]um:ƫ argomcntiɰ conñdcnzia|i,ɰ úkh]útt:ƫ
spicga,ɰ pjcchutt:ƫchicdc,ɰ bhunktc:ƫmangia,ɰ bhc]u]utc:ƫdàɰ
daɰ mangiarc,ɰ cu:ƫ anchc,ɰ cvu:ƫ ccrtamcntc,ɰ )a[-vtdhum:ƫ
sciɰ tipi,ɰ prttt:ƫ diɰamorc,ɰ Iuk)uĶum:ƫcarattcristichc.ɰ
TKADLZ¡ONL
Ollrire dcai ia carità, accettare dcai caritatevcIi,
riveIare i þrcþri þeasieri ia ccañdeaza, lare dcmaade
ccañdeaziaIi, accettare ¡rasada e cllrire ¡rasada scac i
sei segai d`amcre scambiati tra ua devctc e I`aItrc.
SF¡LGAZ¡ONL
lnɰ gucstoɰ vcrsoɰ Sri|aɰ R0paɰ Šosvamiɰ spicgaɰ comcɰ
dcdicarsiɰ a||cɰ attivitàɰ dcvozionƌ|iɰ inɰ compagniaɰ diɰ a|triɰ
dcvotiĹɰ LI sonoɰsciɰcatcgoricɰdiɰattivljtčňɰ | ) ɰfarcɰ rcga|iɰ aiɰ
dcvoti,ɰ 2)ɰ acccttarcɰ da|ɰ dcvotoɰ gua|ungucɰ cosaɰ possaɰ
Ȃưfrircɰinɰcambio,ɰŃ)ɰaprircɰ|aɰproȊriaɰmcntcɰaiɰdcvotiŎɰ4)ɰ
NJǸformarsiɰ daɰ |oroɰsuĀɰscrvizioɰ conƱNjdcnɐia|cɰa|ɰ Signorcŏɰ
ń)ɰonorarcɰiǦɰpru:ŋdu,ƫi|ɰciboɰspiritua|cɰoffcrtoɰdaiɰdɟvoȳiŐɰ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
40 Uþadcâãmpa
cρó)ˁollrìrcρìlρpru:dJuˁaìρdcvotì.ρ llρdcvotoρcspcrtoρspìcga,ρ
cρ ìlρ dcvotoρ ìncspcrtoρ ìmparaρ daρ luìǝρ gucstoρ òρ ¿uh)umˁ
dkh)Ȣtiˁ prcchuti.ˁ Quandoρ unρ dcvotoρ dìstrìbuìsccρ ìlρ
pru:dJu,ˁ glìρ avanzìρ dclρ cìboρ ollcrtoρ aρ Oìo,ρ laρ Pcrsonaρ
Suprcma,ρ pcrρ
˝
antcncrcρ ìlρ nostroρ spìrìtoρ
Œ
ìρ scrvìzìoρ
dcvozìonalcρ dobbìam̀ρ acccttarcρ gucstoρ pru:dJuˁ comcρ
grazìaρ dclρ Sìgnorcρ rìccvutaρ attravcrsoρ ìρ purìρ dcvotìĉρ
Oovrcmmoρ anchcρ ìnvìtarcρ ìρ purìρ dcvotìƭ aρ ɉasaρ nostra,ρ
ollrìrcρ loroρ ìlρ pru:dJuˁ cdρ csscrcρ pronʹìρ aρ soddìslarlìρ ìnρ
ognìρcosaƾρ Qucstoρòρbhunktcˁbhc)u)utcˁcuivu.ˁ
Anchcρ ncȄcρ rclazìonìρ socìalìρ ordìnarìcρ gucstcρ scìρ
lormcρdìρscambìρtraρamì
Ɋ
ìρsonoρassolĦtamcntcρncccssarìc.ρ
Quando,ρ pcrρ cscmpìo,ρ unρ uo
˞
oρ dƋallarìρ dcsìdcraρ
ìncontrarcρ unρ altroρ uomoρ d'allarì,ρ organìzzaρ unρ
banchcttoρìnρunρhotcl,ρcρnclρǽǵrsoρdcllaρlcstaρcsprìmcρcìòρ
chcρdcsìdcraρlarc.ρ Poì,ρchìcdcρìnlor˟azìonìρalρsĦoρamìcoρcρ
coˇlcgaρnclρ modoρmìglìorcρdìρagìrc,ρcρtalvoltaρsìρhaρanchcρ
unoρ scaˠbìoρ dìρ donìĉρ Cosí,ρ ognìρ voltaρ chcρ c'òρ pr/tȎşˁ
allcttoρcρconñdcnza,ρcìρsonoρgucstcρscìρlormcρdìρscambìoĊρ
Nclρ vcrsoρ prcccdcntcρ

rilaρ Ŕpaρ Gosvãmíρ raccomandaρ
dìρlascìarcρlaρcompagnìaρdcìρmatcrìal ìstìρcρdìρlrcgucntarcρ
ìnvcccρ ìρ dcvotìρ (:un¿ǣ-t)d¿dtˁ :utcˁ vrttcƌ).ˁ L'AssocìaͿ
zìoncρ lntcrnazìonalcρ pcrρ laρ Coscìcnzaρ dìρ K¡¶ͦaρ òρ stataρ
londataρpcrρlacìlìtarcρgucstcρscìρlormcρdìρscambìρd'amorcρ
traρdcvotì.ρ Essaρ haρ avutoρ ìnìzìoρscnzaρaìuto,ρ maρpoìchóρ
laρgcntcρcontìnuaρaρìntcrcssarsìρcρacccttaρgucstoρgcncrcρdìρ
scambì,ρlaρnostraρAssocìazìoncρsìρstaρcspandcndoρìnρtuttoρ
ìlρ mondo.ρ Sìamoρlìctìρchcρlaρgcntcρ stìaρcontrìbucndoρìnρ
modoρ cosíρ gcncrosoρ aȨoρ svìlĦppoρ dcìρprogrammìρ dcllaρ
nostraρAssocìazìoncłρlcρpcrsoncρacɋcttanoρvolcntìcrìρognìρ
nostraρ ollcrta,ρ pcrρ guantoρ umìlc,ρ ncllaρlormaρ dìρ lìbrìρ cρ
rìvìstcρchcρ trattanoρcsclusìvamcntcρ dìρargomcntìρrclatìvìρ
allaρ coscìcnzaρ dìρ K¡¶Ūa.ρ Talvoltaρ organìzzìamoρ dcìρ
lcstìvalρ Harcρ Krsnaρ cρ ìnvìtìamoρ amìcìρ cρ sostcnìtorìρ aρ
.ˁ.ˁ .ˁ .
partccìparcρ cρ adρ acccttarcρ ì|ρ pru:dJu.ˁ Bcnchó,ρ pcrρ laρ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
Vcrso guallro 4I
maggìorρ partc,ρ ìρ nostrìρ sostcnìtorìρ appartcnganoρ aglìρ
stratìρpìúρaltìρdcllaρsocìctà,ρv
Β
ngonoρaρgustarcρguclρpo'ρdìρ
ĩru:dJuˁ chcρ possìamoρ ottrìrcρ loro.ρ Talvolta,ρ amìcìρ cρ
sostcnìtorìρ tannoρ domandcρ moltoρ contìdcnzìalìρ suìρ
divcrsìρ modìρ dìρ compìcrcρ ì
ʢρ
scrvìzìoρ dcvozìonalcρ cρ noìρ
ccrchìamoρdìρdarcρspìcgazìonì.ρ lnρgucstoρmodoρlaρnostraρ
ǹssocìazìoncρsìρstaρ dìttondcndoρconρ succcssoρ ìnρ tuttoρ ìlρ
mondo,ρ cρ ìnρ tuttcρ lcρ nazìonìρ l' ìntcllìgcntsìaρ staρ
apprczzandoρscmprcρ dìρ pìúρlcρnostrcρ attìvìtàρcoscìcntìρ dìρ
ň¡¶͞aƿρ LaρvìtaρdcllaρsocìctàρcoscìcntcρdìρK¡¶naρòρnutrìtaρ
daρ gucstcρ scìρ tormcρ dìρ scambìρ attcttuosìρ traρ ìρ suoìρ
componcntìŃρ bìsognaρ guìndìρ darcρ aρ tuttìρ l'opportunìtàρ
dìρ trcgucntarcρ ìρ dcvotìρ dcllaρ lSKCON,ρ pcrchóρ saràρ
sutɷʤcìcntcρ acccttarcρ gucstcρ scìρ tormcρ dìρ scambìo,ρ pcrρ
potcrρ rìsvcglì
Ό
rcρ coˡplctamcntcρ laρ coscìcnzaρ dìρ K¡¶paρ
|atcntcρìnρognìρcsscrc.ρ NcllaρShu¿uvuJ-¿itdˁ(2.ó2)ˁòρdctto,ρ
aun¿dtˁ :uȟɾ)utcˁ kdmuʊ.ˁ ìρ nostrìρ dcsìdcrìρ cρ lcρ nostrcρ
ambìzìonìρ sìρ svìluppanoρ sullaρbascρ dcllcρ compagnìcρ chcρ
ɶŲcgucntìamo.ρ Sìρ dìccρ spcssoǞρ "Oìmmìρ conρ chìρ vaìρ cρ tìρ
dìròρ chìρscì",ρ cρ scρ unρuomoρ comuncρ trcgucntaρ ìρ dcvotì,ρ
Ųìsvcglìcràρ sìcuramcntcρ laρ proprìaρ coscìcnzaρ dìρ K¡¶pa.ρ
Ĕaρ comprcnsìoncρ dcllaρ coscìcnzaρ dìρ K¡¶paρ òρ ìnnataρ ìnρ
ognìρ csscrcρ ìndìvìdualc,ρ cρ haρ gìàρ raggìuntoρ unρ ccrtoρ
*
svìluppoρguandoρlįcsscrcρraggìungcρ laρtormaρumana.ρ Eρ
dcttoρncllaρCuitun)u-curitdmrtuˁ(MuJh)uˁ 22. !0J).ˁ
nit)u-:iJJhuˁkr;nu-prcmuˁ ʲ:dJh)u'ˁ kubhuˁnu)uˁ
ǎǒĎvĎndJi-¡uJJhu-cittcˁkuru)cˁ uJu)uˁ
"llρ puroρ amorcρ pcrρ K¡¶ȕaρ òρ prcscntcρ ctcrnamcntcρ nclρ
cuorcρdcglìρ csscrìρvìvcntì.ρ Nρoρnρ òρ gualcosaρchcρsìρdcbbaρ
ottcncrcρ dalʣ'ρcstcrno.ρ Quandoρ ìlρ cuorcρ sìρ purìñcaρ conρ
| ƌascoltoρ cρ ìlρ canto,ρ l'csscrcρ sìρ rìsvcglìaρ spontancamcn-
Poìchóρ laρ coscìcnzaρ dìρ ň¡¶ǖaρòρ ìnnataρ ìnρ ognìρcssc-
rc,tuttìρ dovrcbbcroρavcrcρlaρpossìbìlìtàρdìρscntìrρparlarcρ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
4¿ UþaJctãmpa
dIɷ Ä(5Ç8.ɷ bcmQÌICcmculcɷ 8SCOÌI8udOɷ cɷ C8uI8udOɷ
-!ruvunum ktrtunum~ IÌɷ uOSItOɷ CuOtcɷ SIɷ QutIlƼC8ɷ
dItcII8mcuIc,ɷ cɷ VcdI8mOɷ tISVcgÌI8tSIɷ Ì8ɷ uOSlt8ɷ COSCIcǭZ8ɷ
dIɷ Ä(5Ç8ɷ OtlgIu8Ìc.ɷ L8ɷ COSCIcuZ8ɷ dIɷ ÄȘ5ȼ8ɷ uOuɷ VIcucɷ
ImQOSl8ɷ 8tlIƛICI
Ů
Ì m
ɥ
uIcɷ 8Ìɷ CuOtcďɷ m8ɷ VIɷ SIɷ ltOV8ɷ gI3.ɷ
Qu8udOɷ C8ulI8mOɷ IÌɷ S8ǮIOɷ uOmcɷ dIɷ LIO,ɷ Ì8ɷ ÎctSOu8ɷ
buQtcm8,ɷ IÌɷ ǯOSltOɷ CuOtcɷ SIɷQutIHC8ɷd8ɷOguIɷ COul8mIuɜ8-
ZIOucɷm8IctI8Ìc.ɷ PcÌɷQtImOɷVƌtSOɷ dcÌɷbuOɷ5ik;ã;juku,
L8II8uy8ɷ N8h8Ȉt8Dhuɷ 8llctm8ľɷ
ccto-Jurpunu-mdr]unumbhuvu-muhd-Jdvd¿i-nirvdpunum
!rc)uh-kuiruvu-cunJrikã-viturunum viJ)d-vuJhã¸!vunum
dnunJdmbuJhi-vurJhunumprutipuJum
pãmmrt0rvdJunuth
rurvdtmu-rnupunumpurumvµu)utc!rt-kj)µu-
runk!rtunum
`¯ulIcɷ ÌcɷgÌOtIcɷ8Ìɷ runkirtunudIɷ
_
tlɷÄ(5Ç8,ɷ Chcɷ QuttHC8ɷtÌɷ
CuOtcɷ d8ɷ lull8ɷ Ì8ɷ QOÌVctcɷ 8CCumuÌ8I8ɷ ucÌɷ COtSOɷ dcgÌIɷ
8uuI,ɷcɷSQcgucɷ Ì´IuCcudIOɷ dcÌÌ8ɷVIl8ɷCOudIZlOu8l8,ɷl8ll8ɷdIɷ
u8SCIlcɷ cɷ mOtlIɷ tIQclulc.ɷ ÎÌɷ mOVImculOɷ dcÌɷ runkìrtunuc
Ì8ɷ QIuɷ gt8udcɷ DcucdIZIOucɷ Qcșɷ lull8ɷ Ìɷāum8uIl3,ɷ QctChcɷ
dIllOudcɷ Iɷ t8ggIɷ dcÌÌ8ɷ Ìuu8ɷ DcucƠC8.ɷ Ì8ɷ VIl8ɷ dIɷ OguIɷ
COuOSCcuZ8ɷ lt8SCcudcul8Ìc,ɷ 8CCtcSCcɷ Ì´OCc8uOɷ dcÌÌ8ɷ
lcÌICIl3ɷ lt8SCcudcuI8Ìcɷ cɷ CIɷ Qctmcllcɷ dIɷ guSl8tcɷ QIcu8-
mcuIcɷ IÌɷ ucll8tcɷ Chcɷ dcSIdctI8mOɷ d8ɷ ScmQtc.¯ɷ
L8ɷQutIHC8ZIOucɷuOuɷlOCC8ɷSOÌl8ulOɷCOÌuIɷChcɷC8ul8ɷIÌ ɷ
muhã-muntru, m8ɷ 8uChcɷ IÌ ɷ CuOtcɷ dIɷ lulIIɷ COÌOtOɷ Chcɷ
SculOuOɷ Ì8ɷ VIDȚ8ZIOucɷ lt8SCcudcul8Ìcɷ
hurckrrnuhurckrrnukrrnukrrnuhurchurc
.ɷ.ɷ .ɷ .ɷ .ɷ .ɷ
hurcrdmuhurc rdmu rdmurdmuhurc hurc.
ÎctSIuOɷ Ì cɷ8uImcɷ IuC8tu8lcɷ Iuɷ COtQIɷ dIɷ 8uIm8ÌIɷ ƻulctIOtI,ɷ
dIɷ IuScllI,ɷ dIɷ 8ÌDctI,ɷ cɷ Iuɷ 8Ìltcɷ SQcCIcɷ dIɷ VIl8,ɷ ttSuÌlcě
t8uuOɷ QutIHC8lc įɷ cɷ QtcQ8t8lcɷ 8lÌ8ɷ QIcu8ɷ COSCIcuZ8ɷ dIɷ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
Yersc quattrc 4J
Ųr¶ŷaɰcoIɰ scmpIíccɰascȃItoɰdí ɰgucstaɰvíbrazíoncɰtrasccn-
dcntaIc.ɰ Loɰspícgòɰ\hakuraɰHarídasa,ɰguandoɰCaítanyaɰ
Mahaprabhuɰ gIíɰ chícscɰ ínɰ chcɰ modoɰ gIíɰ csscríɰ íntcríoríɰ
aI|'uomoɰ avrcbbcroɰ potutoďęɰ csscșcɰ Iíbcratíɰ daíɰ Icgamíɰ
matcríaIí.ɰ Harídasaɰ\hakuraɰdísscɰ chcɰíIɰcantoɰdcíɰ santnjɰ
nomíɰòɰcosíɰpotƨntcɰchcɰpcrñnoɰpratícandoɰíIɰcantoɰncIIaɰ
partcɰ ptÚ spcrdutaɰ dcIIaɰgíungIa,ɰ gIíɰ aIbcríɰ cɰ gIíɰ anímaIíɰ
coIɰ scmpIíccɰ ascoItoɰ díɰ gucstaɰ víbrazíoncɰ avrcbbcroɰ
progrcdítoɰ ncIIaɰ coscícnzaɰ díɰ Kr¶paĺɰ SrIɰ Caítanyaɰ
Mahaprabhuɰ stcssoɰ ncɰ dcttcɰ un'cttcttívaɰ dímostrazíoncɰ
ąuandoɰ attravcrsòɰ Iaɰ torcstaɰ díɰ Jharíkhapqa.ɰ AIɰ Suoɰ
passaggío,ɰ tígrí,ɰ scrpcntí,ɰ ccrvíɰ cɰ tuttíɰ gIíɰ aItríɰ anímaIíɰ
abbandonaronoɰ ogníɰ ístíntoɰ díɰaggrcssívítàɰ cɰ prcscroɰ aɰ
cantarcɰcɰdanzarcɰncIɰ:unktrtunu.ƫ NaturaImcntc,ɰnoíɰnonɰ
possíamoɰímítarcɰIcɰattívítàɰdíɰSȼɰCaíȴanyaɰMahaprabhu,ɰ
maɰ dobbíamoɰ scguírɡɰ Icɰ Sucɰ ormc.ɰ Noíɰnonɰsíamoɰcosíɰ
potcntíɰdaɰ potcrɰíncantarcɰ aníɬaIíɰ íntcríoríɰ comcɰ tígrí,ɰ
scrpcntí,ɰgattíɰoɰcaní,ɰdaɰíndurǍíɰaɰdanzarcĥɰmaɰcantandoɰ
iɰsantíɰnomíɰdcIɰSígnɭrcɰpotrcmoɰvcramcntcɰatɮrarrcɰaIIaɰ
coscícnzaɰ díɰ Kr¶Ũaɰ íIɰ cuorcɰdíɰ moItcɰ pcrsonc,ɰínɰ tuttoɰ íIɰ
mondo.ɰ lIɰtattoɰdíɰaíutarcɰaɰdístríbɀírcɰíIɰsantoɰnomcɰdcIɰ
Sígnorcɰ òɰ I'cscmpíoɰ píúɰ cIcvatoɰ chcɰ síɰ puòɰ avcrcɰ díɰ
bcncñccnzaɰoɰdíɰcarítàɰ(íIɰpríncípíoɰdudútƕ}.ƫ NcIIoɰstcssoɰ
modo,ɰbísognaɰscguírcɰíIɰȋríncípíoɰprutt¿jhµdŕtƫcdɰcsscrcɰ
prontíɰ aɰ ríccvcrcɰ íIɰ doȝoɰ trasccndcntaIc.ɰ ßísognaɰ
informarsíɰ suIɰ movímcntoɰ pcrɰ Iaɰ coscícnzaɰ díɰ Kr¶paɰ cɰ
aprírcɰIaɰpropríaɰmcntcɰpcrɰcomprcndcrcɰIaɰsítuazíoncɰdíɰ
ąɁcstoɰ mondoɰ matcríaIc.ɰ lnɰ gucstoɰ modoɰ òɰ possíbíIcɰ
scguírcɰíIɰpríncípíoɰdcttoɰ¿uh}umƫ úkh}dttƫpjcchutt.ƫ
lɰcomponcntíɰdcII'AssocíazíoncɰlntcrnazíonaIcɰpcrɰIaɰ
şoscícnzaɰ díɰ Kr¶naɰ ínvítanoɰ dcvotíɰ cɰ sostcnítoríɰ aɰ
mangíarcɰ conɰ Ioroɰ durantcɰ Icɰ tcstcɰ dcIIaɰ domcníca,ɰ ínɰ
Ȅgníɰ Ioroɰ ccntro.ɰ MoItcɰ pcrsoncɰ íntcrcssatcɰ vcngonoɰ aɰ
ȅnorarcɰ íIɰ pru:údu,ƫ cɰ guandȆɰ òɰ possíbíIcɰ ínvítanoɰ íɰ
mcmbríɰ dcII'Assocíazíoncɰ ncIIcɰ Ioroɰ casc,ɰ dovcɰ oñronoɰ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
44 Uþadcâãmpa
unρ rìccoρ pru:dJu.ˁ lnρ gucstoρ modoρ sìaρ íρ componcntìρ
dcll'Assocíazíoncρsíaρglíρ altrìρríccvonoρunρbcncñcío.ρ Laρ
gcntcρdovrcbbcρsmcttcrcρdìρlrcgucntarcρìρcosìddcttíρ)c¿/,ˁ
]đįni,ˁ kuĪmìˁ cρ ñlantropíĂρ pcrchóρ laρ loroρ compagníaρ nonρ
puòρ darcρ bcncɼcíoρ aρ ncssuno.ρ Chìρ vuoβcρ vcramcntcρ
raggíungcrcρloρscopoρdcȩaρvìtaρumanaρdcvcρlrcgucntarcρìρ
dcvotíρ dclρ movìmcntoρ pcrρlaρcoscícnzőρdíρKű¶paƦρlρ'unícoρ
movìmcntoρ chcρ ínscgnaρ aρ svílupparcρ l' amorcρ pcrρ Oío.ρ
Laρrclígíoncρòρprcrogatívaρs̎ccìalcρdcllaρsocíctàρumana,ρcρ
costítuísccρlaρlíncaρdíρdcmarcazìoncρtrȵρsocíctàρ umanaρ cρ
socíctàρanímalcǀρ Glíρanímalíρnonρhannoρchícsc,ρmoschccρ
oρsìstcmíρrclígìosí.ρ lnρogníρpartcρdclρ mondo,ρpc̟ρguantoρ
dcgradatoρ possaρcsscrcρ ílρ modoρ dìρ vívcrc,ρ csístcρ scmprcρ
unρ gualchcρ sístcmaρrclìgìosoĊρ Pcrñnoρ lcρ trìbúρ aborígcncρ
dcllaρ gíunglaρhannoρunρIoroρsístcmaρ rclígíosoĊρ Quandoρ
unaρ rclìgìoncρ síρ cvolvɸžρ líno ǁρadρ arríĨarcρ all'amorcρ pcrρ
Oío,ρ raggìun
Ώ
cρílρ succcsso.ρ Comcρòρallcrmatoρnclρprímoρ
Cantoρɛclloρ 5rimuJ-Shd¿uvutumˁ( ! .2ŷó).ˁ
¬
:uˁvuiˁpʌm:dĬˁpurcˁ Jhurmcˁ
)utcˁbhuktirˁJhck;uʢcˁ
uhuituk)ˁuprutihutdˁ
)u)dtmdˁ:upru:/Jutiˁ
ƍ Ǝ Laρsuprcmaρoccupazíoncρ(Jhurmu)ˁpcrρl'umanítàρìntcraρ
òρ gucllaρ chcρ pcrmcttcρ aglíρ uomíníρ díρ raggíungcrcρ ìlρ
scrvízíoρd'amorcρ cρdcvozíoncρalρ SígnorcρtrasccndcntalcĈρ
Pcrρ soddìslarcρ complctamcntcρ lƏanìma,ρ gucstoρ scrvìzìoρ
dcvozìonalcρdcv'csscrcρímmotívatoρcρ ìnìntcrrotto. "ρ
Scρlaρsocíctàρumanaρdcsídcraρvcramcntcρlaρpaccρdcllaρ
mcntc,ρ laρ tranguìllítàρ cρ l'amícìzìaρ traρ uomìníρ cρ nazìonì,ρ
dcvcρ svìlupparcρ ncíρ suoìρ componcntìρ l' amorcρ latcntcρ
pcrρ K¡¶ōa,ρ Oìo,ρ laρ Pcrsonaρ Suprcma.ρ Alloraρ tuttìρ síρ
scntírannoρímmcdíatamcntcρínρpaccρcρtranguíllìąρ
>
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
Vcrso guallro 45
Aρ gucstoρ proposìtoρ ¶rʥlaρ BhaʻtìsìddhãntaρSarasvaͫρ
Ȥʌãkuraρavvcrtcρtuttìρìρdcvotìρìmpcgnatìρnclρdìllondcrcρìlρ
ĠovìmcntoρpcrρlaρcoscìcnzaρdìρK¡¶͡aρdìρnonρpar|arcρconρ
ʂlìρ ìmpcrsonalìstìρ md)dvdJi,ˁ chcρ sonoρ scmprcρ dccìsìρ
ĺ

oĢporsìρ aρ ognìρ movìmcntoρ chcρ ccrchìρOìo.ρ llρ mondoρ òρ
Ģìcnoρ dìρmd)dvdJ/ˁcρ dìρatcì,ρ cρìρpartìtìρpolìtìcìρdìρ tuttoρ ìlρ
Ġondoρ approlìttanoρ dcllaρ ñlosolìaρ md)dvdJuˁ cρ dìρ altrcρ
ɹʨţosoñcρatccρ pcrρpromuovcrcρìlρ matcrìalìsmo.ρ Talvolta,ρ
sìρ allcanoρ pcrlìnoρ conρ unρ potcntcρ partìtoρ polìtìcoρ alloρ
scopoρ dìρ opporsìρ alρ movìmcntoρ pcrρ laρ coscìcnzaρ dìρ
K¡¶pa.ρ PoìchóρcducaρglìρuomìnìρallaρcoscìcnzaρdìρOìo,ρ ìρ
md)dvɎJ/ˁcρ glìρ altrìρ atcìρ nonρvoglìonoρchcρ ìlρ movìmcntoρ
pcrρlaρcoscìcnzaρdìρK¡¶paρsìρsvìluppì.ρ Qucstaρòρlaρpolìtìcaρ
dcglìρ atcì.ρ Nonρsìρguadagnaρnullaρaρ nutrìrcρunρ scrpcntcρ
conρ lattcρ cρ bananc,ρ pcrchóρ ìρ scrpcntìρ nonρ sonoρ maìρ
Ŵoddìslattì.ρ Anzì,ρ mangìandoρbanancρcρlattcρ nonρlannoρ
chcρ accumularcρ vclcnoρ (kcvulumˁ viƆu-vurJhunum).ˁ Scρ
dìamoρ daρbcrcρ dclρ lattcρ aρ unρ scrpcntcρ nonρ larcmoρ chcρ
aumcntarcρ ìlρ suoρ vclcno.ρ Pcrρ loρ stcssoρ motìvoρ nonρ
dobbìamoρ conñdarcìρ coìρscrpcntìρ md)dvdJiˁ cρ coìρ kǚrmiˁ
̏crchóρ gucstaρ apcrturaρ nonρ cìρ saràρ dìρ alcunρ aìutoļρ Laρ
cosaρ ˢìglìorcρ òρ cvìtarcρ ognìρ contattoρ conρ loro,ρ
guardandosìρdalρlarcρloroρdomandcρconñdcnzìalì,ρpcrchóρ
cssìρ nonρ sonoρ ìnρ gradoρ dìρ darcρ buonìρ consìglì.ρ Nonρ
dobbìamoρ cstcndcrcρ ìnvìtìρ aìρ md)dvdJiˁ oρ aglìρ ȶtcì,ρ nóρ
ėcccttarcρ ìρ loroρ ìnvìtìāρ pcrchóρ gucstcρ rclazìonìρ ìntìmcρ
possonoρ contamìnarcìρ dataρ laρ loroρ mcntalìtàρ atcaρ
(ɧun¿dtˁ :uǺ]c)utcˁ kdmuh).ˁ lndìrcttamcntcρ gucstoρvcrsoρ
cìρraccomėndaρdìρnonρdarcρ oρdìρ nonρacccttarcρnullaρdaìρ
ɂd)dvɿJȁˁcρdaglìρatcì.ρ Anchcρ¶rlρCaìtanyaρMahãprabhuρ
ci haρ avvcrtìto,ρ vi;u)/ruˁ unnuˁ khdilcˁ Ju;Ƌuˁ hu)uˁ munu.ˁ
ƀ Ɛȗangìand̂ρ cìboρ prcparatoρ daρ matcrìalìstìρ laρ mcntcρ
··i contamì˰ė. Ɓρ Aρmcnoρdìρcsscrcρmoltoρavanzatì,ρnonρsìρ
c ʦnρg̠adoρɜʧ ρusarcρìlρ contrìbutoρdìρtuttìρ pcrρunρultcrìorcρ
̡̐ogrcs̼oρ dclρ movìmcntoρ ĢcrρŤaρcoscìcnzaρdìρ K¡¶paǩρpcrρ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
4ô UþaJctãmpa
QtIuCÍQIO,ɷ QuIudI,ɷ uOuɷ DISOgu8ɷ 8CCcII8tcɷ dOuIɷ d8Iɷ
mð)ðvúJì Oɷ d8gÌIɷ 8IcI.ɷ ¡uɷ VctII3ɷ
_
tlɷ L8II8uy8ɷ
N8D8Qt8Dhuɷ D8ɷ VIcI8IOɷ 8Iɷ buOIɷ dcVOIIɷ dIɷ ltcQucuI8tcɷ
8uCDcɷ gÌIɷ uOmIuIɷ COmuuIɷ Chcɷ SOuOɷ ItOQQOɷ 8II8CC8IIɷ 8Ìɷ
QI8Cctcɷ m8IctI8Ìƍɷ dcIɷ ScuSI.ɷ
Îctɷ COuCÌudƎtc,ɷ dODDI8mOɷ ScmQtcɷ SI8tcɷ 8CC8uIOɷ 8Iɷ
dcVOII,ɷ OSSctV8tcɷ Iɷ QtIuCÍQIɷ t8gOÌ8IOtI,ɷ ScguItcɷ Ìcɷ Otmcɷ
dcgÌIɷ ðcðr)u cɷ ODDcdItcɷ ScmQtcɷ 8gÌIɷ OtdIuIɷ dcÌɷ m8cSItOɷ
SQItIIu8Ìc.ɷ ¡uɷ QucSIOɷ mOdOɷ tIuSCItcmOɷ 8ɷ SVIÌuQQ8tcɷ IÌɷ
uOSItOɷ ScȢIZIOɷ dcVOZIOu8Ìcɷ cɷ 8ɷ tISVcgÌI8tcɷ Ì8ɷ uOSIt8ɷ
COSCIcuZ8ɷ dIɷÄ(5Ç8.ɷ ¡Ìɷ dcVOIOɷ ChcɷuOuɷc ucɷuuɷucOHI8ɷucɷ
uuɷ muhð-bhð¿uvutu {uuɷ dcVOIOɷ mOlIOɷ cÌcV8IO),ɷ m8ɷ SIɷ
ItOV8ɷ ucÌÌ8ɷ l8Scɷ mcdI8u8ɷ dcÌɷ SctVIZIOɷ dcVOZIOu8ÌcĐɷ
dOVtcDDcɷ8m8tcɷLIOɷ Ì8ɷ ÎctSOu8ɷ buQtcm8,ɷ l8tcɷ 8mICIZI8ɷ
COuɷ IɷdcVOII¸ɷmOSIt8tcɷmISctICOtdI8ɷ VctSOɷ gÌIɷIguOt8uII,ɷcɷ
tcSQIugctcɷ Ìcɷ QctSOucɷ IuVIdIOScɷ cɷ dcmOuI8CDc.ɷ QucSIOɷ
VctSOɷ c uu8ɷSIuIcIIC8ɷmcuZIOucɷdcÌÌ´8tIcɷdIɷSC8mDI8tcɷuu8ɷ
tcÌ8ZIOucɷ dĂ8mOtcɷ COuɷ LIO,ɷ Ì8ɷ ÎctSOu8ɷ buQtcm8,ɷ cɷ dIɷ
l8tcɷ8mICIZI8ɷCOuɷIɷdcVOII.ɷ bcCOudOɷ IÌɷ QtIuCIQIOɷJuJti,uuɷ
dcVOIOɷ8V8uZ8IOɷdOVtcDDcɷSQcudctcɷ8ÌmcuOɷ Ilɷ CIuQu8uI8ɷ
Qctɷ CcuIOɷ dcIɷ SuOIɷgu8d8guIɷQctɷ Ilɷ SctVIZIOɷ dcÌɷ bIguOtcɷ cɷ
dcIɷ buOIɷ dcVOIIİɷ
_
tlÌ8ɷ HûQ8ɷ LOSV8mƽɷ ÌOɷ D8ɷ dImOSIt8IOɷ
COuɷ Ì`cScmQIOɷ dcÌÌ8ɷ Su8ɷ VII8.ɷ Qu8udOɷ dcCIScɷ dIɷ tIIIt8tSI,ɷ
dISItIDuÍɷ IÌɷ CIuQu8uI8ɷ Qctɷ CcuIOɷ dIɷ CIÒɷ CDcɷ 8VcV8ɷ
gu8d8gu8IOɷ ucÌÌ8ɷ Su8ɷ VII8ɷ 8Ìɷ SctVIZIOɷ dIɷ Ä(5Ç8,ɷ IÌɷ
VcuIICIuQucɷ Qctɷ CcuIOɷ 8Iɷ SuOIɷ Q8tcuII,ɷ cɷ Icuucɷ IÌɷ
VcuIICIuQucɷ Qctɷ CcuIOɷQctɷ Sc,ɷIuɷ C8SOɷdIɷ cmctgcuZ8.ɷ ÅuIIIɷ
Iɷ dcVOIIɷ dOVtcDDctOɷ ScguItcɷ IÌɷ SuOɷ cScmQIO.ɷ LIɷ IuIIIɷ Iɷ
uOSItIɷ gu8d8guI,ɷ IÌɷ CIuQu8uI8ɷ Qctɷ CcuIOɷ dOVtcDDcɷ cSSctcɷ
SQcSOɷ Qctɷ Ä(5Ç8ɷ cɷ Iɷ buOIɷ dcVOII.ɷ QucSIOɷ S8t3ɷ IÌɷ gIuSIOɷ
JuJðti.
PcÌɷ VcISǿɷ ScgucuIc,ɷ
Š
tƾÌ8ɷ HûQ8ɷ LOSV8mlɷ CIɷ IulOtm8ɷ
SuÌɷ gcuctcɷ dIɷ vui;øuvu Chcɷ žŤȀDDI8mOɷ SCcgÌI
0
tcɷ COmcɷ
8mICO,ɷ cɷ SuÌɷ mOdȁɷdIɷ SctVItcɷIɷ vui)øuvu.
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
YLKSO 5
¶|aÑ mh¬ P6R|54
ñ.+1= =q¤m|ªm=¤·^¤U|
¤×N¤×·4¤-·

H·117~*¯m¬¬º· 7
H ³ , l |
kj)µcttƫ}u:}uƫ ¿trtƫ tumƫ munu:údrt}ctuƫ
IJk)ú:ttƫcctƫprunuttbht!ƫcuƫbhu]untumƫ t!umƫ
!u!ru)u}úƫbhu]unu-vµţumƫ unun}umƫ un}u-
ntndúdt-!0n}ƣ-hjdumƫ tp:ttu-:un¿u-lubdh}úƫ
kj)nu:ƫ íIɰ santoɰ nomcɰ díɰ Kr¶na,ɰ ttt:ƫ cosí,ɰ }u:}u:ƫ dcIɰ
guaIc,ɰ ¿trt:ƫ ncIIcɰparoIcɰoɰnciɰdíscorsí,ɰ tum:ƫIuí,ɰ munu:ú:ƫ
conɰ Iaɰ mcntc,ɰ údrt}ctu:ƫ bísognaɰ onorarc,ɰ dtk)ú:ƫ
ìnízíazíoǹc,ɰ u:tt:ƫc'ò,ɰ cct:ƫsc,ɰ prunuttbhtß:ƫconɰottcrtaɰdíɰ
omaggí,ɰ cu:ƫ anchc,ɰ bhu]unŷum:ƫ ímpcgnatoɰncIɰ scrvízíoɰ
dcvozionaIc,ɰ tųumĀƫ aɰ Oǎoɯɰ Iaɰ Pcrsonaɰ Suprcma,ɰ
ïu!Ÿu)u}ú:ƫ conɰíIɰscrvízíoɰpratíco,ɰ bhu]unu-vµĸum:ƫchíɰòɰ
c|cvatoɰ ncIɰ scrvízíoɰ díɰ dcvozíonc,ɰ unun}um:ƫ scnzaɰ
dcvíarc,ɰ un}u-ntndú-údt:ƫ dcgIíɰ ínsuItíɰ dcgIíɰ aItrí,ɰ ccc.,ɰ
!0n}u:ƫcompIctamcnȵcɰIíbcroőɰ hjdum:ƫíIɰsuoɰcuorcŒɰ tp:ttğ:ƫ
dcsídcrabíIc,ɰ :un¿u:ƫ compagnía,ɰ lubdh}ú:ƫ ottcncndo.ɰ
TKADLZ¡ONL
Biscgaa cacrare aei þrcþri þeasieri iI devctc che caata
iI saatc acme di SrI K¡¶ça, biscgaa cñrire umiIi cmaggi aI
devctc che ha ricevutc I'iaiziazicae sþirituaIe (mk;d]
ed 8 imþegaatc aeII'adcrazicae deIIa Diviaità, e biscgaa
lrequeatare e servire ledeImeate iI þurc devctc che 8 ler-
mameate situatc aeI servizic devczicaaIe e ha iI cucre
ccmþIetameate Iiberc daIIa teadeaza a criticare gIi aItri.
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
48 Uþadcâãmpa
5¡ÏLUAZÏLNL
Pcrρ appIìcarcρ ìnρ modoρ ìntcIIìgcntcρ ìρ scìρ scambìρ
d'amorcρ dìρ cuìρ parIavaρ ìIρ vcrsoρ prcccdcntc,ρ bìsognaρ
sccgIìcrcρIcρpcrsoncρadattc,ρdìscrìmìnandoρattcntamcntc.ρ

rlIaρ Rʳpaρ Gosv
ʩ
mIρcìρ consìgIìaρdungucρ dρ'ìncontrarcρ ìρ
vui;nuvuˁ ncIρ modoρ gìusto,ρ suIIaρ bascρ dcIIaρ Iǂoroρ partìco-
Iarcρ posìzì̃nc.ρ Ņnρ gucstoρ vcrsoρ cìρ ìnscgnaρ ìIρ modoρ dìρ
comportarcìρ conρ trcρ catcgorìcρ dìρ dcvotìρ ƮìIρ kuni;fhuķ
uJhikdr/,ˁ ìIρ muJh)umu-uJhikȿr/ˁ cρ ğ'uttumu-uJhikdr/.ˁ lIρ
kuni;[hu-uJhikİr/ˁ òρ ìIρ dcĨotoρ ncoñtaρ chcρ haρ rìccvutoρ
I'ìnìzìazìoncρǤğȩ'huri-ndmuˁdaIρmacstroρ spìrìtuaIcρcρccrcaρ
dìρ cantarcρ ìIρ santoρ nomcρ dìρ K¡¶pa.ρ Bìsognaρ rìspcttarcρ
gucstaρ pcrsonaρ ncìρ prȏrìρ pcnsìcrì,ρ comcρ kuni;[huķ
vui;ƜNjvu.ˁ lIρmuJh)umu-uJhikdr/ˁhaρrìccvutoρIįìnìzìazìoncρ
spìrìtuaIcρ daIρ macstroρ spìrìtuaIcρ cdρ òρ statoρ daρ Iuìρ
pìcnamcntcρ ìmpcgnatoρ ncIρ tγasccndc̮taIcρ scrĨìzìoρ
d'aˣorcρ aIρ Sìgnorc.ρ Έ lIρ muJh)umu-uJhikdr/ˁ dcv'csscrcρ
consìdcratoρ ìnρ unaρ posìzì̄ncρ mcdìanaρ suIIaρ vìaρ dcIρ
sc̢vìzìoρ dcvozìonaIcǃρ čŊuttumu-uJhikȻɵi,ˁ ìIρ dcvotoρ pìͬρ
cIcvato,ρ òρ unaρ pcrsonaρ moȯItoρ avanzataρ ncIρ scrvìzìoρ dìρ
dcvozìo˱c.ρ č'uttumu-uJhikdr/ˁnonρ dcsìdcraρcrìtìcarcρ gIìρ
aItrì,ρ pcrchΔρ haρ ìIρ cuorcρ pcrtcttamcntcρ puIìtoρ cρ haρ
raggìunŷoρ I΍ρ pcrtczìoncρ dcIIaρ puraρ coscìcnzaρ dìρ K¡¶paDŽρ
Sccondoρ

rʪIaρȠͭpaρGosvamI,ρIaρcompagnìaρcρìIρscrvìzìoρ
ottcrtoρ aρ gucstoρ muhd-bhd¿uvutu,ˁ ossìaρ aρ unρ pcrtcttoρ
vui;nuvuŠˁsonoρIcρcoscρpìúρdcsìdcrabìIì.ρ
Nonρ dobbìamoρ rìmancrcρ kuni;ƒhu-uJhikİr/,ˁ cìoòρ
rcstarcρsìtuatìρaI IìvcIIoρìntcrìorcρdcIρscrvìzìoρdcvozìonaIcρ
ìntcrcssandosìρ soItantoρ dcII' adorazìoncρ dcIIaρ Oìvìnìtàρ
ncIρ tcmpìo.ρ Qucstoρdcvotoρ òρdcscrìtŷoρ ncII'undìccsìmoρ
CantoρdcIIoρ
ď
r/muJ-Shd¿uvutumˁ(Ə ! ŹƝŸĀJ).ˁ
urcdIJdmˁ cvuˁhuru)cˁ
pû]0mˁ)uƎˁ ¡ruJJhu)chutcˁ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
Vcno cìnguc
nuˁ tǛJ-bhuktc)uˁcdn)
ǭ
Ɛuˁ
:uˁbhuktuhˁprdkrtuhˁ :mrtuhˁ

"ĕnaρ pcrsona Džρtcdclmcntcρ ìmpcgnataρ ncll'adorazìoncρ
dcllaρ Oìvìnìtàρ nclρ tcmpìo,ρ maρ chcρ nonρ saρ comcρ
comportarsìρ ncìρ contron͐ìρ dcìρ dcvotìρ oρ dcllaρ gcntcρ ìnρ
gcncralc,ρòρdcttaρprdkrtu-bhuktu,ˁoρkuni)fhu-uJhikdr/. łˁ
Bìsognaρdungucρclcvarsìρdallaρposìzìoncρdìρkuni)]hu-
uJhikdrʮˁ tìnoρ alρ lìvclloρ dìρ muJh)umu-uJhikdri,ˁ chcρ òρ
dcscrìttoρ cosŝρ nclloρ
¿
r/muJ-Bhd¿uʒutumˁ (I I .ċ.4ó)ŀρ
/Ȃvurcˁ tuJ-uJh/nc)uˁ
bdlȃɨc)uˁ Jvi;ut:uˁcuˁ
prcmu-muitrij-krpcpck;ɻˁ
)uhˁkurctiˁ:uˁmuJh]umuhˁ
"llρ muJh)umu-uJhikdriˁ òρ unρdcvotoρ chcρ adoraρ Oìo,ρ laρ
PcrsonaρSuprcma,ρcomcρ ìˉρsuprcmoρoggcttoρd'amorc,ρtaρ
amìcìzìaρΕoìρdcvotìρdclρSìgnorc,ρsìρmostraρmìscrìcordìosδρ
vcrsoρ glìρ ìgnorantìρ cdρ cvìtaρ lcρ pc̣soncρ chcρ sonoρ pcrρ
naturaρìnvìdìosc."ρ
Qucstoρòρìlρmodoρdìρcoltìvarcρ ìlρscrvìzìoρdcvozìonalcρ
nclρ modoρ gìusto.ρ pcrcìòρ ìnρ gucstoρ vcrsoρ

riŞaρ RΟpaρ
GosvãmΘρ cìρ haρ consşglìatoρ comcρ comportarcşρ conρ ˈcρ
dìvcrscρ catcgorìcρ dìρ dcvotì.ρ Ĕ'cspcrìcnzaρ cìρ haρ
dìmostratoρchcρcsìstonoρdìttcrcntìρcatcgorìcρdìρvuiŨnuvuźˁ
Gcncralmcntcρìρprdkrtu-:uhu)!)dˁcantanoρìlρmuhd-muɆtruˁ
Hρarcρ K¡¶Ȗa,ρ ˤaρ son̒džρancoraρ attaccatìρ allcρ donnc,ρ alρ
dcna̤oρ cρ allɨρ sostanzcρ ìncb̥ìantì.ρ Bcnchóρ cantìnoρ ìlρ
santoρ nomcρ dìρ K¡¶paıρ gucstcρ pεrsoncρnonρ sonoρ ancoraρ
Ɍomplctamcntcρ purìñcatc.ρ Bìsognaρ rìspcttarcρ mcntal΀
mcntcρgucstcρpcrsonc, ρmaρsìρdcvcρcvìtarcρdìρstarcρtroppoρ
Ě nρloroρcompagnìa.ρ Aρcoloroρchc,ρpurρcsscndoρìnnoccntì,ρ
Ŵonoρtrascìnatìρdallcρcattìvcρcompagnìcρsìρdcvcρmostrarcρ
partìcolarcρ tavorc,ρ scmprcρ chcρ sìanoρ dc̽ìdcrosìρ dìρ
riccvcrcρ ìstruzìonìρdaìρpurìρdcvotì,ρ mcntrcρ aρgucìρdcvotìρ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
5v UþaJctãmpa
ucOlIIIɷ Chcɷ SOuOɷ cllcIIIV8mcuIcɷ IuIZI8IIɷ d8Ìɷ m8cSItOɷ
SQItƿIu8Ìcɷ 8uIcuIICOɷ cɷ S´ImQcgu8uOɷ SctI8mcuIcɷ ucÌÌ´cSc-
guItcɷ gÌIɷ OtdIuIɷ dcÌɷ m8cSItOɷ SQItIIu8Ìcɷ DISOgu8ɷ OlltItƓɷ
tISQcIIOSIɷ Om8ggI.ɷ
1uɷ QucSIOɷ mOɋImcuIOɷ Qctɷ Ì8ɷ COSCIcuZ8ɷ dIɷ Ä(5Ç8ɷ SIɷ
OlltcɷÌ8ɷSIcSS8ɷQOSSIDIÌII8ɷ8ɷ IuIII,ɷ ScuZ8ɷdISCtImIu8ZIOuIɷdIɷ
C8SI8,ɷdIɷCOÌOtcɷOɷdIɷtcÌIgIOuc.ɷ ÅuIIIɷSOuOɷIuVII8IIɷ8ɷuuItSIɷ
8ɷ QucSIOɷ mOVImcǰIO,ɷ 8ɷ ScdctSǀɷ COhɷ hOI,ɷ 8ɷ Qtcudctcɷ IÌɷ
pra:dJa cɷ 8ɷ ScuIItɷ Q8tÌ8tcɷ dIɷ Ä(5u8.ɷ Qu8udOɷ VcdI8mOɷ
Chcɷ Qu8ÌCuuOɷ c Vct8mcuIcɷ IuIctcSS8IOɷ 8ÌǕ8ɷ COSCIcuZ8ɷ dIɷ
Ä(5Ƚ8ɷ cɷ VuOÌcɷ tIŹcVctcɷ Ìɷ´IuIZI8ZIOuc,ɷ ÌOɷ 8CCcIII8mOɷ COmcɷ
dISCcQOÌOɷ 8lHuChcɷ C8uIIɷ IÌɷ S8uIOɷ uOmcɷ dcÌɷ bIguOtc.ɷ
Qu8udOɷ uuɷ dcVOIOɷ ucOlII8ɷ tICcVcɷ cllcIIIV8mcuIcɷ
Ì´ IuIZI8ZIOucɷ cɷ S´ImQcgu8ɷ ucĻɷ SctVIZIOɷ dIɷ dcVOZIOucɷ 8gÌIɷ
OtdIuIɷ dcÌɷ m8cSItOɷ SQItIIu8lc,ɷ dcV´cSSctcɷ COuSIdct8IOɷ
ImmcdI8I8mcuIcɷuuɷVctOɷ vaì;nava,cɷgÌIɷ SIɷdcVOuOɷ OlltItcɷ
Iɷ QtOQtIɷ Om8ggI.ɷ Åt8ɷ I8uIIɷ vai;nava COmcɷ QucSII,ɷ uuOɷ
lOtScɷ S`ImQcguct8ɷ mOÌIOɷ SctI8mcuIcɷ 8Ìɷ ScIVIɑIOɷ dcÌɷ
bIguOtc,ɷ ScgucudOɷ SCtuQOǓOS8mcuIcɷ IuIIIɷ Iɷ QtIuCÍQIɷ
tcgOÌ8IOII,ɷ C8uI8udOɷ IÌɷ uumctOɷ QtcSCtIIIOɷ dIɷgItIɷSuÌɷ]apa
cɷ HSS8udOɷ ScmQtcɷ IÌɷ SuOɷ QcuSIƏtOɷ SuÌɷ mOdOɷ dIɷ cSQ8udctcɷ
IÌɷ mOVImcuIOɷQctɷ Ì8ɷ COSCIcuZ8ɷdIɷ Ä(5Ɯ8.ɷ QucSIOɷ vai)uava
dƐVăcSSctcɷ COuSIdct8IOɷ uuɷ uttama-aJhik0rt, uuɷ dcVOIOɷ
mOÌIOɷ QtOgtcdIIO,ɷ cɷ SIɷ dcVcɷ CctC8tcɷ ScmQtcɷ Ì8ɷ Su8ɷ
COmQ8guȷ8.ɷ
ŕ8ɷ Caitan)a-caritdmjta (Xnt)a 4. I 92) SQIcg8ɷ IÌɷ
mcIOdOɷ Chcɷ QcɴmcIIcɷ 8Ìɷ dcVOIOɷ dIɷ SVIÌ
Ɉ
QQ8tcɝė 8II8CC8-
mcuIOɷ Qctɷ Ä(5Ç8¦ɷ
Jtk;ã-kdlcbhaktakarcãtma-:amarpaøa
:ci-kðlckj;øa tdrc karc dtma-:ama
`PÌɷ mOmcuIOɷ dcÌÌ´IuIZI8ZIOuc,ɷ Qu8udOɷ IÌɷ dcVOIOɷ ät
SOȸȹOmcIIcɷCOmQÌcI8mcuIcɷ8Ìɷ SctVIZIOɷdcÌɷbIguOtc,ɷœ(5ǘ8ɷ
ǔOɷ COuSIdct8ɷ 8Ìɷ buOɷ SIcSSOɷ ÌIVcÌÌO.¯ɷ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
Yersc ciaque 51
L'ínízíazíoncɰ spírítuaIc,ɰ dcttaɰ dik)c,ƫ òɰ spícgataɰ daɰ
#
SrIIaɰŭIvaɰGosvamIɰnc|ɰBhuktt-:undurbhuƫ(8ô8).ƫ
dtv]uůƫ]ñúnumƫ]utcƫdud]útƫ
kur]útƫpúpu:]uƫ :uŰk)u]umƫ
tu:múdƫd/k)cttƫ:úƫprcktcƫ
dc!tkut:ƫ tuttvu-kcvtdutßƫ
"Grazícɰ aɰ d/k)úƫ síɰ pcrdcɰ graduaImcntcɰ |' íntcrcsscɰ pcrɰ ì|ɰ
píaccrcɰ matcríaIc,ɰ cɰ ȥíɰ scntcɰ I'attrazíoncɰ pcrɰ Iaɰ vítaɰ
spírítuaIc. "ɰ
Aɰ qucstoɰproposítoɰsonoɰmo|tíɰgIíɰ cscmpíɰ pratícíɰchcɰ
abbíamoɰ vístoɰ spccía|mcntcɰ ínɰ Europaɰ cɰ ínɰ Amcríca.ɰ
MoItíɰdcíɰnostríɰstudcntíɰprovcnícntíɰdaɰƲamíg|ícɰrícchcɰcɰ
ríspcttabíIí,ɰ pcrdonoɰ rapídamcntcɰ ogníɰ íntcrcsscɰ pcrɰ í|ɰ
píaccrcɰ matcríaIcɰ cɰ provanoɰ unɰ grandcɰ dcsídcríoɰ Ļ díɰ
cntrarcɰ ncIIaɰ vítaɰ spírítua|c.ɰ Anchcɰ Ȧcɰ vcngonoɰ daɰ
famíg|ícɰmoItoɰrícchc,ɰmoItíɰdíɰcssíɰacccttanoɰdíɰvívcrcɰínɰ
condízȶoníɰabbastanzaɰscomodc.ɰ lnɰvcrítà,ɰpcrɰamorcɰdíɰ
Kr¶ũaɰsonoɰ prontíɰ aɰvívcrcɰ ínɰ quaIsíasíɰ condízíonc,ɰ purɰ
díɰ rcstarcɰ nc|ɰ tcmpíoɰcɰ starcɰ ínɰ compagníaɰ dcíɰvut)nuvu.ƫ
Žnaɰ pcrsonaɰ chcɰ òɰ cƎǏɰ dísíntcrcssataɰ nc|ɰ píaccrcɰ
matcríaǧc,ɰ òɰ dcgnaɰ díɰ csscrcɰ ínízíataɰ da|ɰ macstroɰ
s
Ȍ
írítuaIc.ɰ Pcrɰ progrcdírcɰ ncI|aɰ vítaɰ spírítuaIc,ɰ |oɰ
5rŖmud-Bhd¿uvutumƫ(ƫô. l . I3)ƫraccomandaʼnɰtupu:dƫbruhmu-
cur]cnuƫ Ƙumcnuƫ cuƫ dumcnuƫ cu.ƫ Quandoɰ unaɰ pcrsonaɰ
dcsídcraɰ scríamcntcɰ acccttarcɰ ık)c,ƫ dcv'csscrcɰ prontaɰ
a||'austcrítà,ɰ aI|aɰ castíȸàɰ cɰa|ɰ controIIoɰ dc||aɰ mcntcɰcɰdc|ɰ
corpoļɰ lno|trc,ɰ dcvcɰ dcsídcrarcɰ díɰ ríccvcrcɰ IĚí||umínaČ
zǐoncɰ spírítuaIcɰ (dtv]umƫ ]Ōúnum).ƫ aI|oraɰ òɰ pronȷaɰ pcrɰ
|Đínízíazíonc. ɰ žnɰaItroɰnomcɰ tccnícoɰdíɰdtv]umƫ]ōúnuŤtƫòɰ
tud-vµñúnu,ƫ Ůaɰ conosccnzaɰ dcIɰ Suprcmo.ɰ ěud-vµñúnuƙ
urŹhumƫ :uƫ ¿urumƫ cvdbht¿ucchctāƫ chíɰ òɰ íntcrcssatoɰ aš'ɰ
argomcntoɰ trasccndcntaIcɰ dcI|aɰ ƀcrìtàɰ Asso|uta,ɰ dƩɉ'ɰ
csscrcɰ ínízíato.ɰ Qucstaɰpcrsonaɰdovrcbbcɰ avvícínarcɰ unɰ
#
macstroɰ spírítua|cɰ pcrɰ ottcncrcɰ d/k)c.ƫ Loɰ 5r/mud-
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
5Z Uþadcâãmpa
Bhdguvutumˁ ( I ! . J. 2I)ˁ raccomandaρ ancora.ρ tu:mdJˁ
gʍrumˁprupuJ)ctuˁ]µñd:uhˁ¡rc)uˁuttumum.ˁ "Chìρdcsídcraρ
vcraŭcntcρ ɍonosccrcρ laρ scìcnzaρ trascɩndcntalcρ dcllaρ y
ŏcrìtàρAssolutaρdcvcρavvicinarcρunρmacstroρ spiritualc. "ρ
Ŋonρbisognaρȷcccttarcρunρmacstroρspìritualcρscρnonρsìρ
scguonoρlcρsucρi̾truzioni,ρnóρ sìρdcvcρacccttarcρunρmacstroρ
spŘrituaIcρpcrρlarcρcsìbízìoncρdìρvìtaρspìrítualcρsccondoρlaρ
moda.ρ Bìsognaρ csscrcρ ]µęd:u,ˁ moltoρ dcsidcrosìρ dìρ
impararcρ daρ unρ macstroρ spiritualmcntcρ autcntico.ρ Lcρ
nostrcρ domandcρ dcvonoρ rilcrirsiρ rigidamcntcρ alIaρ
scìcnzaρ trasccndcntaIcρ ǓȅDZɇd:uhˁ Ȅrc)uˁ uttumum).ˁ Laρ
parolaρ uttumumˁ sìρ rìlcrìsccρ aρ ciòρchcρ òρ alρdiρsopraρ dcllaρ
conosccnzaρmatcrìalc.ρ 1 umuˁindicaρ"lcρtcncbrcρdìρgucstoρ
mondoρ matcrìalc",ρcρ utˁ signiŖìcaρ "trasccndcntalc".ρ Oíρ
solìtoρ laρ gcntcρ s'ìntcrcssaρ ŭoItoρ dcIIcρ ìnlormazíoniρ dìρ
carattcrcρ matcrìalc,ρmaρchìρ haρ pcrsoρ guΓstoρ ìntcrcsscρ cρ
dcsìdcraρ soltantoρ ascoltarcρ argomcntìρ trasccndcntalìρ òρ
pr̅ntoρ pcrρ l' ìnizìazionc.ρ Chì
Ĺρ
òρ statoρ cllcttivamcntcρ
ìnizìatoρ daρunρmacstroρ spìrìtualcρ autcntìco,ρcρ s'ìmpcgnaρ
scríamcntcρ alρ scrvízíoρ dcIρ Sìgnorcıρ dcv'csscrcρ acccttatoρ
comcρunρmuJh)umu-uJhikȕrì.ˁ
llρ cantoρ dcìρ santìρ nomiρ dìρ K¡¶͢aρòρ cosíρ sublìmcρ chcρ
chìρcantaρìlρmuhd-muntruˁHarcρK¡¶paρscnzaρcommcttcrcρ
ollcsc,ρ cvìtandoρconρcuraρIcρdìccíρollcsc,ρpuòρccrtamcntcρ
clcvarsìρñnoρ aρ comprcndcrcρ chcρ nonρc'òρdìllcrcnzaρtraρìlρ
santoρ nomcρ dclρ Signorcρ cρ ilρ Sìgnorcρ stcsso.ρ Chìρ òρ
arrivatoρ aρ gucstaρ comprcnsioncρ dcv'csscrcρ moltoρ
̦ìspcttatoρ daiρ dcvotìρ ncolŚtì.ρ Oobbíamoρ sapcrcρ conρ
ccrtczzaρ chcρscρìlρ cantoρdclρ santoρnomcρdclρ Sìgnorcρno
˲ρ
òρ
libcroρ daρ ollcscρ nonρ òρ possìbilcρ divcntarcρ unρ candidatoρ
#
dcgnoρ dìρ progrcdìrcρ ncllaρcoscìcnzaρdiρ K¡¶̭a.ρ ŊcllaρǏriˁ
CuĔtun)u-curitdmɗtuˁ(MuJh)uˁ 22. ó9)ʳˁòρdcttoǟρ
)dhdruˁ kcmuluˁ ¡ruJJhd,ˁ :cˁkunĔ)[hu'ˁ]unuˁ
Ȥrumcˁkrumcˁ tcnhcˁbhuktuˁhu-ibcˁ Ƒuttumuņˁ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
Vcrso cìnguc 5J
ƂChìρ haρ unaρ lcdcρ dcbolcρ cρ lacìlcρ aρ pìcgarsìρ òρ dcttoρ
ncoñta,ρ maρ scρ scguìràρ gradualmcn͕cρ ìlρ mctodoρ prc-
scrìtto,ρ sìρ clcvcràρ alρ lìvclloρ dìρ dcvotoρ dìρ prìm'ordìnc. ƃρ
Ŏuttìρ comìncìanoρlaρproprìaρvìtaρdcvozìonalcρdalρlìvclloρ
dìρ ncolìta,ρ maρ chìρ cantaρ ìlρ nu˦croρ prcscrìttoρ dìρ gìrìρ dìρ
huri-ndmuˁ sa̩àρ gradualmcntcρ clcvatoρ ñnoρ alρ pìúρ altoρ
lìvclloƨρ quclloρ dìρ uttumu-uJhiȥdri.ˁ llρ movìmcntoρ pcrρ laρ
coscìcnzaρdìρK¡¶Ŀaρprcscrìvcρscdìcìρgìrìρalρgìorno,ρpcrɑhóρ
ˍȻρgcntcρdcìρpacsìρ occìdcntalìρ nonρ rìcsccρaρconcɯntrarsìρaρ
lungoρ cantandoρ sulρ]upu.ˁ Pcrcìòρ òρ statoρ raccomanda͖oρ
tlρ numcroρ pìúρ bassoρ dìρ gìrì.ρ ¶
rílaρ Bhaktìsìddhãntaρ
SȼrasvatíρȦhãkuraρ dìccvaρ spcssoρ chcρ chìρ nonρrìuscìvaρ aρ
cantarcρ almcnoρ scssantaquattroρ gìrìρ dìρ ]upǜˁ (cìoòρ
ccntomìlaρ nomì)ρ dovcvaρ csscrcρ consìdcratoρ unƒanìmaρ
cadutaρ(putitu).ˁ Sccondoρqucstoρ caIcolo,ρ sìamoρpratìca-
mcntcρtuttìρncllaρcondìzìoncρdìρanìmcρcadutc,ρmaρpoìchóρ
stìamoρ ccrcandoρ dìρ scrvìrcρ ìlρ Sìgnorcρ Suprcmoρ conρ
grandcρscrìctàρcρscnzaρìpocrìsìa,ρpossìamoρconñdarcρncllaρ
mìscrìcordìaρdìρ

rlρCaìtanyaρMahãprabhu,ρchcρòρlamosoρ
comcρputitu-pdvunu,ˁìlρIìbcratorcρdcIlcρanìmcρcadutcĻρ
ȜĤandoρ

rIIaρ ȡatyarãšaρ KhȽn,ρ Ĥnρgrandcρdcvotoρdìρ

ríρ Ǿaìtanyaρ Mahãprabhu,ρ chìcscρ alρ Sìgnorcρ com'craρ
possìbìlcρrìconosccrcρunρvui;ʼuvu,ˁìlρSìgnorcρrìsposc.ρ
prubhuˁkuhc,ˁ -')dĢruˁmukhcˁ¡uniˁ cku-bdruˁ
kɤu-ndmu,ˁ :ciˁpu])u, ¬¡rc;fhuˁ:ubdkdru''ˁ
ƄUdcndoρunaρpcrsonaρpronuncìarcρanchcρunaρsolaρvoltaρ
ìlρnomcρdìρƓK¡¶nja',ρdobbìamoρpcnsarcρchcρqucllaρpcrsonaρ
dcv'csscrcρconsìdcrataρlaρmì
ξ
lìorcρt
ο
aρlaρgcntcρcomunc.Īρ
(C.c.,ˁ MuJh)uˁ I 5. IĽó)ρ

rlρ Ca͗tanyaρ Șahãprabhuρ
contìnuò.ρ
'utucvuˁ)dnruˁmukhcˁckuˁkr)ʿu-ndmuˁ
:ciˁtu'ˁ vui;ƙuvuŖˁ kurihuˁ tʄhdruˁ:ummdnuŃˁ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
54 UþaJcsãmpa
¨LhIɷ cɷ IDZIctcSS8IOɷ 8ɷ C8uI8tcɷ IÌɷ S8uIOɷ uOmcɷ dIɷ Ä(5Ç8,ɷ Oɷ
8m8ɷ Qt8IIC8tcɷ IÌɷ C8uIOɷ dcIɷ uOmIɷ dIɷ Ä(5Ç8,ɷ dcV`cSSctcɷ
COuSIdct8IOɷ uuɷ vui;øuvu cɷ tISQcII8IOɷ COmcɷ I8Ìc,ɷ 8ÌmcuOɷ đɷ
mcuI8ÌmcuIcı ´ɷ (C. c., MuJh)u I 5. I I I ). \uOɷ dcIɷ uOSItIɷ
8mICI,ɷ uuɷ l8mOSȌɷ muSIźISI8ɷ IugÌcSc,ɷ cɷ tIm8SIOɷ 8IIt8IIOɷ
d8Ìɷ C8uIOɷdcIɷS8uIIɷuOmIɷdIɷÄ(5Ç8,ɷcɷ8uChcɷucIɷ SuOIɷdISChIɷ
h8ɷIuItOdOIIOɷ uumctOScɷVOÌIcɷIÌɷ S8uIOɷuOmcɷ dIɷ Ä(5Ç8.ɷ Íuɷ
C8ȫ8ɷOlltcɷIɷ ȬuOIɷOm8ggIɷ8lÌcɷImm8gIuIɷdIɷÄț5Ŝ8,ɷ cɷ8uŻhcɷ
,8Iɷ QtcdIC8IOtIɷ dcÌÌ8ɷ COSCIcuZ8ɷ dIɷ Ä(5Ç8.ɷ bOIIOɷ OguIɷ
8SQcIIO,ɷh8ɷuu8ɷgt8udcɷ SIIm8ɷ dcÌɷuOmcɷcɷdclÌcɷ8IIIVII3ɷ dIɷ
Ä(5Ç8łɷ Qctɷ QucSI8ɷ t8gIOucɷ uOIɷ gÌIɷ OlltI8mOɷ IÌɷ uOSItOɷ
tISQcIIOɷ ScuZ8ɷ tISctVc,ɷ QctChcɷ VcdI8mOɷ Chcɷ QucSIOɷ
SIguOtcɷ SI8ɷ 8V8uZ8udOɷ gt8du8lmcuIcɷ ucÌÌ8ɷ COSCIcuZ8ɷ dIɷ
Ä(5ŏ8.ɷ LODDI8mOɷ ScmQtcɷ mOSIt8tcɷ tISQcIIOɷ VctSOɷ
QucSIcɷ QctSOuc.ɷ ÎctɷCOuCludctc,ɷ ChIuuQucɷ SII8ɷCctC8udOɷ
dIɷ QtOgtcdItcɷ uclÌ8ɷ COSCIcuZ8ɷ dIɷ Ä(5Ç8ɷ cɷ C8uIIɷ tcgOÌ8t-
mcuIcɷ IÌɷ S8uIOɷ uOmc,ɷ dcV´cSSctcɷ ScmQtcɷ tISQcII8IOɷ d8Iɷ
vui;øuvu. L´8ÌIt8ɷ Q8tIcɷ 8DDI8mOɷ QOIuIOɷ COuSI8I8tcɷ
QctSOu8ÌmcuIcɷ Chcɷ 8ÌCuuIɷ dcIɷ uOSItIɷ COuIcmQOt8DzcI,ɷ
COuSIdct8ȺIɷ gt8udIɷ QtcdIC8IOtI,ɷ SOuOɷ gt8du8ÌmcuIcɷ
C8duIIɷ ucÌÌ8ɷ COuCcZIOucɷ m8IctI8Ìcɷ dclÌ8ɷ VII8ɷ QctChcɷ
h8uuOɷ m8uC8IOɷ dIɷ C8uI8tcɷIlɷS8uIOɷ uOmcɷ dclɷ bIguOtcIJɷ
PcIɷ buOIɷ IuScgu8mcuIIɷ 8ɷ b8u8I8u8ɷ LOSV8mÎ,ɷ tlɷ
L8II8uɎ8ɷ N8h8Qt8Dhuɷ h8ɷ dIVISOɷ Ilɷ SctVIZIOɷ dcVOZIOu8Ìcɷ
IuɷItcɷ C8IcgOtIc.ɷ
rãrtru-)uktindhi]ðncJrdhu, !ruJJhdvdn
'muJh)umu-uJhikdrt'rcimuhd-bhd¿)uvdn
`\u8ɷ QctSOu8ɷ Chcɷ Qutɷ uOuɷ 8VcudOɷ uu8ɷ COuOSCcuZ8ɷ
COuCÌuSIV8ɷ mOlIOɷ lOtIcɷ dcĘgÌIɷ !drtru, h8ɷ SVIÌuQQ8IOɷ uu8ɷ
lctm8ɷ lcdɦɷ ucÌɷ C8uIOɷ dcÌɷ muhd-muntru Ï8tcɷ Ä(5Ç8,ɷ cdɷ
cScgucɷ IÌɷ SctVIZIOɷ dcVOZIOu8Ìcɷ QtcSCtIIIO,ɷ dcV`cSSctcɷ
COuSIdct8IOɷ uuɷ muJh)umu-uJhikart. \u8ɷQctSOu8ɷSImIÌcɷ
cɷmOÌIOɷlOtIuu8I8ij ´ɷ (C. c.,MuJh)u22.óT) ¡lɷmuJh)umu-
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
Yersc ciaque 55
udhtkdrtƫòɰunoɰ!ruddhdvdn,ƫunaɰpcrsonaɰda||aɰfcdcɰfcrma,ɰ
candídataɰ aɰ progrcdírcɰ u|tcríormcntcɰ nc|ɰ scrvízíoɰ
dcvozíona|c.ɰ Pcrcíòɰ nc||aɰ Cuttun}u-curttúmjtuƫ (Mudh}uƫ
ZZ.ô4)ƫòɰdcttoŅɰ
!ruddhúvdnƫ]unuƫhu}uƫ bhuktt-udhtkúriƫ
Ƥuttumu´,ƫ 'mudh}umu´,ƫ 'kunt)[huƢƫ¬!ruddļŎ-unu:úrtƫ

"Cíɰsíɰgua|íñcaɰcomcɰdcvotíɰaɰ|ívcǜ|oɰc|cmcntarc,ɰaɰ|ívc||oɰ
íntcrmcdíǾɰ cɰ a|ɰ |ívc||oɰpíúɰ c|cvatoɰ dc|ɰ scrvízíoɰ dcvozío-
na|cɰ aɰ sccondaɰ dc||oɰ sví|uppoɰ nc||aɰ fcdcɰ (!rúddhd).`ƫ
Scmprcɰ nc||aɰ Cuttun}u-curttúmjtuƫ (Mudh}uƫ ZZ. ôZ)ƫ òɰ
dctto.ɰ
'!ruddhźŻƫ-!ubdc¬vt!vú:uƫ kuhcƫ :udjīhuƫ nt!cu}uƫ
kj)µcƫbhukttƫkutlcƫ:urvu-kurmuƫkjtuƫhu}uƫ
"Offrcndoɰ unɰ scrvízíoɰ trasccndcnta|cɰ aɰ Kr¶pa,ɰ síɰ
compíonoɰ automatícamcntcɰ tuttcɰ |cɰ attívítàɰ sussídíaríc.ɰ
Qucstaɰ fiducía,ɰ Ȏucstaɰ fcrmaɰ fcdcɰ favorcvo|cɰ a|ɰ
compímcntoɰ dc|ɰ scrvízíoɰ dcvozíona|ƣ,ɰ òɰ dcttaɰ ŀruddhd.`ƫ
¿
ruddhd,ƫ |aɰ fcdcɰ ínɰ Kr¶pa,ɰ òɰ |'ínízíoɰ dc||aɰ coscícnzaɰ díɰ
Kr¶pa.ɰ Fcdcɰ sígníficaɰ fcdcɰ fortc.ɰ Lcɰ paro|cɰ dc||aɰ
Bhu¿uvud-¿ttdƫ sonoɰ ínscgnamcntíɰ autorcvo|íɰ pcrɰ g|íɰ
uomíníɰ díɰ fcdcġɰ cɰ tuttoɰ cíòɰ chcɰ Kr¶paɰ díccɰ nc||aɰ
Bhu¿uvud-¿itdƫ dcv'csscrcɰ acccttatoɰ cosíɰ com'ò,ɰ scnzaɰ
íntcrprctazíoní.ɰ Qucstoɰòɰí|ɰ modoɰ ínɰcuíɰArjunaɰacccttòɰ
|aɰBhuĹuvud-¿ttd.ƫ Oopoɰavcrɰasco|tatoɰ|aɰBhu¿uvud-¿ttú,ƫ
ArǓunaɰdísscɰaɰKr¶pa,ɰ:urvumƫctudƫjtumƫmun}cƫ}unƫ múmƫ
vudu:tƫ kc!uvuĂƫ "Oɰ Kr¶ța,ɰ acccttoɰ comp|ctamcntcɰ comcɰ
vcȒítàɰtuttoɰ cíòɰ chcɰ míɰ haíɰ dctto. "ɰ (B.ƫ¿.,ƫ IĿ. I4)ɰ
Qucstoɰ òɰ í|ɰ modoɰ corrcttoɰ pcrɰ comprcndcrcɰ |aɰ
Bhu¿uvud-¿ttdăƫgucstoɰattcggíamcntoɰòɰchíamatoɰ!ruddhú.ƫ
Nɰoɰnɰsíɰpuòɰacccttarcɰso|oɰɤnaɰpartcɰdc||aɰBhu¿uvud-¿iĜŁ, ƫ
sccondoɰ |aɰpropríaɰ íntcrprctazíoncɰ pcrsona|c,ɰ cɰ rcspín-
#
gcrncɰunɰ'a|tra.ɰ Qucstaɰnonɰòɰ!ruddhú.ƫ 5ruddhúƫsígnífícaɰ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
Lgad8SßmJa
8CCcII8Ic glI IDScgD8DcDII Ucll8 Ûh0g0V00-gÌI0 Dcll8 lOIO
IOI8lIIû¸ c SQcCI8lDcDIc l´IDScgD8DcDIO DD8lc, 50IV0-
0h0Im0h þ0IÍIy0jy0 m0m PK0m $0I0q0m VI0j0. ¯PDD8D~
UOD8 OgDI ÍOID8 UI IclIgIODc c ScDQlICcDcDIc SOIIO-
DcIIIII 8 Nc.¯ {Û.g., Ìö.bb| Qu8DUO SI UIVcDI8
CODQlcI8DcDIc ÍcUclI 8 ucSI8 ISIIuZIODc¸ l8 ÍcUc UIVcDI8
l8 D8Sc QcI 8V8DZ8Ic Dcll8 VII8 SQIIIIu8lc.
LDI S´IDQcgD8 QIcD8DcDIc Dcl C8DIO Ucl m0h0-
m0hII0 Í8Ic ÄJ5$8 Ic8lIZZ8 gI8Uu8lDcDIc l8 QIOQII8
IUcDIIIû. Ä(5D8 bI tIVcl8 SOlO 8 COluI CDc¸ C8DI8
ÍcUclDcDIc Il m0hII0 Í8Ic ÄJ5$8. 5PV0hmuKhP hI
]thV000u 5V0y0m PV0 5þhuI0Iy 000þ {Ûh0KII-I050mfI0-
5Ih0hu Ì.2.2J4|. POD QOSSI8DO Ic8lIZZ8Ic LIO¸ l8
ÍcISOD8 buQIcD8¸ COD Qu8lCDc DcZZO 8IIIÍ¡CI8lc.
LODDI8DO IDQcgD8ICI ÍcUclDcDIc 8l ScIVIZIO Ucl
bIgDOIc. QucSIO ScIVIZIO IDIZI8 U8ll8 lIDgu8 {5PV0hmuKhP
hÍ ]thVú00u|, Il CDc SIgDIDC8 CDc UOVIcDDO ScDQIc
C8DI8Ic I S8DII DODI Ucl bIgDOIc c 8CCcII8Ic Il. K]q0-
þI0500. POD UOVIcDDO C8DI8Ic O D8DgI8Ið DIcDI´
8lIIO. Qu8DUO SI Scguc ÍcUclDcDIc QucSIO DcIOUO¸ Il
bIgDOIc buQIcDO bI IIVcl8 8l UcVOIO.
Qu8DUO uD8 QcISOD8 Ic8lIZZ8 UI cSScIc l´cIcIDO
ScIVIIOIc UI ÄJ5D8, QcIUc IDIcIcSSc QcI IuIIO CIÒ CDc DOD
SI8 ScIVIZIO 8 ÄJ5$8. ÍcDS8DUO ScDQIc 8 Ä(508,
CcIC8DUO ScDQIc DuOVI DOUI UI UIÍÍODUcIc Il S8DIO DODc
UI ÄJ5$8, SI CODQIcDUc CDc l´uDICO UOVcIc CODSISIc
Dcll´cSQ8DUcIc Il DOVIDcDIO QcI l8 COSCIcDZ8 UI ÄJ5$8 ID
IuIIO Il DODUO. L8 QcISOD8 CDc 8gISCc ID QucSIO DOUO
UcV´cSScIc IICODOSCIuI8 CODc uII0m0-00hIK0II, c l8 Su8
CODQ8gDI8 UcV´cSScIc 8CCcII8I8 IDDcUI8I8DcDIc ScCOD-
UO lc ScI ÍOIDc UI SC8DDIO {0000IÍ, þI0IÍgfhhúII .. cCC.).
ÎD VcIIIû¸ Il V0I)h0V0 clcV8IO, l´uII0m0-00hIK0II, UcV´
cSScIc 8CCcII8IO CODc D8cSIIO SQIIIIu8lc. ÅuIIO CIÒ CDc
QOSScUI8DO UODDI8DO OÍÍIIIlO 8 luI¸ IDÍ8III c QIcSCIIIIO
CDc UODDI8DO OÍÍIIIc 8l D8cSIIO SQIIIIu8lc IuIIO CIÒ CDc
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
Vcrso cìnquc 57
abbiamo.ρ llρ bruhmucdrt,ˁ inρ particolarc,ρ dovrcbbcρ
chicdcrcρ l'clcmosinaρ agliρ altriρ cρ ottrirlaρ alρ proprioρ
macstroρ spiritualc.ρ Tuttȸvia,ρ nonρ siρ dcvcρ imitarcρ ilρ
comportamcntoρ diρ unρ dcvotoρ clcvatoƧρ diρ unρ muhd-
bhdguʓutu,ˁ scnzaρ avcrρ raggiuntoρ laρ rcalizzazioncρ
spiritualc,ρ pcrchóρ talcρ imitazioncρ ciρ portcrcbbcρ prcstoρ aρ
dcgradarci.ρ
lnρ gucstoρ vcrsoρ ¶rilaρ Rupaρ Gosvãmíρ consigliaρ alρ
dcvotoρ dìρ avcrcρ ìntclťìʄcnzaρ sutŖìcìcntcρ pcrρ distìngucrcρ
traρ kuɈi)fhuũuJhikdrt,ˁ muJh)umu-uJhikdrtˁ cρ uttumuʥ
uJhikdrt.ˁ Ņlρ dcvotoρ dcvcρ inoltrcρ conosccrcρ laρ propriȹρ
posizionc,ρ cρ nonρccrcarcρ diρ imitarcρ unρ dcvotoρ situatoρ aρ
unρlivclloρpiúρclcvato.ρ

rílaρBhaktivinodaρȥhãkuraρciρhaρ
datoρ œciρ suggcrimcntiρ pratici,ρ diccndoρ chcρ unρ vui)ȧtuvuˁ
uttumu-uJhikdrtˁ puòρ csscrcρ ricoνosciutoρ dallaρ suaρ
capacitàρ diρ convcrtircρ alρ vaisnavismoρ moltcρ animcρ
cadutc.ρ Nonρsiρɝcvcρdivcntarcρmacstroρ spiritualcρscρ̯onρ
siρ òρ raggiuntoρ ilρ livclloρ diρ uttumu-uJhikdr/.ˁ Anchcρ ilρ
vui)nuvuˁncoñtaρoρilρvui)nuvuˁsituatoρaρlivclloρintcrmcdioρ
possonoρacccttarcρdisccpoli , ρmaρgucstiρdisccpoliρdcvonoρ
csscrcρ situatiρ alρ loroρ mcdcsimoρ livɭllo.ρ Siρ dcvcρ guindiρ
concludcrcρ chcρnonρpotrannoρprogrcdircρmoltoρvcrsoρloρ
scopoρsuprcmoρdcllaρvita,ρsottoρlaρsuaρguidaρinsutñcicn-
tc.ρ llρœisccpoloρdcvcρdungucρstarcρattcntoρcρacccttarcρunρ
uttumu-uJhikdr/ˁcomcρmacstroρspiritualc.ρ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
YEKSO é
tÞ <I¤ª

« ¤r¶=mr¬¯¯ñ*Ñ T 4¶|
º¶f-R¯ H@
a¶¤·=º¤-¬m4¹¤¤ | | ¹ | |
dj)ƫjutßƫ :vubhúvu-]unttutrƫ vupu)uïƫcuƫ dc)utrƫ
nuƫprúkjtutvumƫ thuƫbhuktu-]unu:}uƫpu!}ctƫ
¿un¿úmbhu:úmƫ nuƫkhuluƫ budbudu-phcnu-punkutrƫ
bruhmu-druvutvumƫupu¿ucchuttƫntru-dhurmuthƫ
dj)jutß:ƫ vístoɰ conɰ unaɰ vísíoncɰ comunc,ɰ :vubhúvu-
]unttutß:ƫ natoɰ daIIaɰpropríaɰnatura,ɰ vupu)uß:ƫ dcIɰ corpo,ɰ
cuĄƫ c,ɰ dc)utß:ƫ daíɰ dítcttí,ɰ nu:ƫ non,ɰ prúkjtutvum:ƫ Iaɰ
condízíoncɰ matcríaIc,ɰ thu:ƫ ínɰ gucstoɰ mondo,ɰ bhuktuƚ
]unu:}u.ƫ díɰ unɰ puroɰ dcvoto,ɰ puĔ}ct.ƫ bísognaɰ vcdcrc,ɰ
¿uő¿ú-umbhu:úm:ƫ dcIIcɰ acgucɰ dcIɰ Gangc,ɰ nu:ƫ non,ɰ
khulu:ƫ ccrtamcntƤ,ɰ budbudu-phcnu-punkutß.ƫ conɰ boIIc,ɰ
schíumaɰcɰtango,ɰ bruhmu-druvutvum:ƫ Iaɰnaturaɰtrasccn-
dcntaIc,ɰ upu¿ucchutt.Ɯƫ òɰ rovínata,ɰ ntru-dhurmutß.ƫ Icɰ
carattcrístíchcɰ dcII'acgua.ɰ
TKADLZ¡ONE
Esseadc situatc aeIIa sua þcsizicae crigiaaIe di
ccscieaza di K¡¶ça, iI þurc devctc aca s'ideatiñca ccI
ccrþc. Questc devctc aca dcvrebbe essere ccasideratc da
ua þuatc di vista materiaIe. ¡a reaItà, aca si deve
ccasiderare iI lattc che iI ccrþc di queI devctc sia aatc ia
uaa lamigIia ialericre c sia di camagicae sgradevcIe, che
sia delcrme, maIatc c ialermc. Seccadc Ia visicae
crdiaaria, queste imþerlezicai þcsscac aache aþþarire
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
ô0 Lþadcâãm¡la
ìmþorlanlì ncl corþo dì un þuro dcvolo, ma nonoslanlc
¯ gucslì dìlcllì aþþarcnlì, ìl corþo dcl þuro dcvolo non þuó
tÐaì csscrc conlamìnalo. Accadc þroþrìo comc ncl caso
dcllc acguc dcl Ûangc chc lalvolla, duranlc la slagìonc
dcllc þìoggc, sì rìcmþìono dì bollc, dì schìuma c dì lango.
Lc acguc dcl Uangc non sì conlamìnano maì, c coloro chc
son
g
avanzalì nclla conosccnza sþìrìlualc sì bagncranno
ncl Uangc scnza alcuna consìdcrazìonc þcr lc condìzìonì
dcll`acgua.
5¡¡LUAZ¡ONL
Laρ¡uJJhu-bhuktiʵˁl'Ⱥttìvìtàρdcll'anìmaρìnρsóρ-ìnρaltrcρ
parolc,ρl'ìmpcgnoρnclρtrasccndcntalcρ̿crvìzìoρd'amorcρalρ
Sìgnorc- òρcompìutoρ ìnρ unaρcondìzìoncρlìbcrata.ρ Ncllaρ
Shu¿uvuJ-¿/tdˁ(I4.ċó)ρòρdctto.ρ
mdmˁ cuˁ)cˁňv)ubhicdrcʽuˁ
bhukti-)c¿cnuˁ:cvutcˁ
:uˁ¿uľdnˁ:umutȇt)uitʈˁ
bruhmu-bhû)d)uˁ kulputcˁ
"Coluìρ chcρ s'ìmpcgnaρ complctamcntcρ nclρ scrv͒z͓oρ dìρ
dcvozìoncρ scnzaρ maìρ dcvìarc,ρ trasccndcρ subìtoρ lcρ trcρ
ìnʀucnzcρdcllaρnaturaρmatcrìalcρcρraggìungcρcosíρìlρlìvclloρ
dclρBrahman. "ρ
ċv)ubhicdrin/ˁbhuktiˁsìgnìñcaρ dcvozìoncρpura.ρ ĕnaρ
pcrsonaρ ìmpcgnataρ nclρ scrvìzìoρ dcvozìonalcρ dcv'csscrcρ
lìbcraρdaρmotìvazìonìρmatcrìalì.ρ Entrandoρaρtarρpartcρdclρ
movìmcntoρ pcrρ laρ coscìcnzaρ dìρ K¡¶Ŀaρ òρ ncccssarìoρ
cambìarɮρ coscìcnzaļρ Quandoρ laρ coscìcnzaρ òρ orìcntataρ
vcrsoρ ìlρ pìaccrcρ matcrìalc,ρ òρ cΝscìcnzaρ matcrìalc,ρ cρ
guandoρ òρ dìrcttaρ vcrsoρ ìlρ scrvìzìoρ aρ K¡¶ǔa,ρ òρ coscìcnzaρ
dìρ Krsna.ρ L'anìmaρ sottomcssaρ scrvcρ Krsnaρ scnzaρ
M W Æ W W .ˁ
consìdçazìonìρmatcrìalìρ(un)dbhilã)itd-¡un)um).ˁ JǸdnu-
kurmdJ)-undvrtum.ˁ ìlρ puroρ scrvìzìoρ dcvozìonalc,ρ cʍcρ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
Vcrso scì ôI
̨͔asccndcρlcρ attìvìtàρdclρ corpoρ cρdcllaρmcntc,ρcomcρȣęǞnuˁ
Ƙ|aρspcculazìoncρmcntalc)ρcρ kurmuˁ (l'azìoncρ ìntcrcssata),ρ
c dcttoρ puroρ bhukti-)c¿u.ˁ llρ bhukti-)c¿uˁ òρ lƑattìvìtàρ
˴aturalcρdcll'anìma,ρcρchìρs'ìmpcgnaρvcramcntcρnclρpuroρ
c tnconŸamìnatoρ scrvìzìoρ dcvozìonalcρ òρ gìàρ lìbcratoρ ō:uˁ
gandnˁ :umutìt)uitdn).ˁ llρ dcvotoρdìρ K¡¶paρnonρòρsoggcttoρ
allcρ condìzìonìρ matcrìalì,ρ anchcΊ̀cρ lcρ sucρ carattcrìstìchcρ
corporccρ possanoρ larρ pcnsarcρ chcρ sìaρ matcrìalmcntcρ
condìzìonato.ρ Nonρ dobbìamoρ dungucρ vcdcrcρ unρ puroρ
dcvotoρ sccondoρ un'ottìcaρ matcrìalc. ρ Chìρ nonρ òρ
vcramcntcρ dcvotoρ nonρ puòρ vcdcrcρ ìnρ modoρ pcrlcttoρunρ
altroρdcvoto.ρ Comcρspìcgavaρìlρvcrsoρprcccdcntc,ρcìρsonoρ
trcρ catcgorìcρ dìρ dcvotìρ -kuni;]hu-uJhikdriŘˁ muJh)umu-
uJhikárĜˁ cρ uttumuŪuJhikdri.ˁ llρ kuni)]hu-uJhikdriˁ nonρ
saρ dìstìngucrcρ traρ unρ dcvotoρ cρ unρ nonĵdcvoto.ρ Sìρ
prcoccupaρsoltantoρdìρadorarcρlaρOìvìnìtàρnclρtcmpìo.ρ llρ
muJh)umu-uJhikdri,ˁìnvccc,ρòρìnρgradoρdìρdìstìngucrcρtraρ
dcvotoρ cρ non-dcvoto,ρcρ anchcρ traρ ìlρ dcvotoρcρ ìlρ Sìgnorc.ρ
Sìρ comporŸaρ cosŝρ ìnρ modoρ dìllcrcntcρ vcrsoρ Oìo,ρ laρ
PcrsonaρSuprcma,ρvcrsoρudcvotoρcρvcrsoρìlρnon-dcvoto. ρ
Ncssunoρdcvcρcrìtìcarcρìρdìlcttìρ dclρ corpoρdìρunρpuroρ
dcvotoĄρ Scρgucstìρdìlcttìρcìρsono,ρnonρdcvonoρcsscrcρprcsìρ
tnρ consìdcrazìonc.ρ Cìòρ chcρ dobbìamoρ consìdcrarcρ òρ laρ
vcraρ mìssìoncρ dclρ macstroρ spìrìtualc,ρ cìoòρ ìlρ scrvì͹ìoρ
dcvozìonalc,ρìlρpuroρscrvìzìoρalρSìgnorcρSuprcmo.ρ Comcρ
allcrmaρ laρShu¿uvuJū¿itdˁ(Ǜ.ČĽ)ďρ
upi cct :aJurdcdrcˁ
bhu)utcˁmdmˁ unun)u-bhdkˁ
:dJhurˁcvuˁ:uˁmuntuv)uǃˁ
:um)u¿ˁv)uvu:itcˁ hiˁ:ǟʣˁ
Anchcρscρtalvoltaρunρdcvotoρscmbraρìmpcgnatoρìnρattìvì-
tàρ dctcstabìlì,ρ dcv'csscrcρ ċnsìdcratoρ unρ :dJha,ˁ unaρ
pcrsonaρsanta,ρpcrchóρlaρsuaρvcraρƯìdcntìtàρòρgucllaρdìρchìρ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com

b¿ UþaJctãmpa
cĜ ImQcgn8lOĜ ncÍĜ 8cIVIZÍOĜ d´8mOIcĜ 8ÍĜ bIgnOIc.Ĝ ÏnĜ 8ÍlIcĜ
Q8IOÍc,Ĝ nOnĜ dcV´c88cIcĜ COn8Ídct8lOĜ unĜ c88cIcĜ um8nOĜ
COmunc.Ĝ
PnChcĜ 8cĜ QuOĜ nOnĜ c88cHĜ n8lOĜ InĜ un8Ĝ Í8mIgÍI8Ĝ dIĜ
brdhmana, OĜ dIĜ ¿orvðmt, ÍÍĜ QuIOĜ dcVOlOĜ nOnĜ dcVcĜ m8IĜ
c88cIcĜ lI88CuI8lO,Ĝ 8cĜ 8´ImQcgn8Ĝ 8ÍĜ 8cIVIZIOĜ dcÍĜ bIgnOIc.Ĝ
ÏnĜ Ic8Íl8,Ĝ nOnĜ QuOĜ c8Í8lcIcĜun8ĜÍ8mIgÍI8Ĝ dIĜ¿orvúmt8uÍÍ8Ĝ
b88cĜ dIĜ COnSIdcI8ZIOnIĜ m8lcII8ÍI,Ĝ dÍĜ C88l8Ĝ OĜ dIĜ cIc0Il8.Ĝ
ÏÍĜ lÍlOÍOĜdIĜ¿orvãmtc InĜIc8Íl8ĜmOnOQOÍIOĜdcIĜQuIIĜdcVOlI,Ĝ
QcIĜQuc8l8Ĝ I8gIOncĜQ8IlI8mOĜdcIĜ 8cIĜ LO8V8mi,Ĝ guId8lIĜd8Ĝ
HüQ8ĜLO8V8mlĜcĜ d8Ĝb8n8l8n8Ĝ LO8V8ml.Ĝ HûQ8ĜLO8V8mÎĜ
cĜ b8n8l8n8Ĝ cI8nOĜ dÍVcnl8lIĜ QI8lIC8mcnlcĜ mu8uÍm8nI,Ĝ cĜ
8VcV8nOĜ C8mbI8lOĜ IÍĜ ÍOIOĜ nOmcĜ InĜ L8bII8Ĝ Äh888Ĝ cĜ
b8k8I8Ĝ N8ÍÍIk8,Ĝ m8Ĝ 5IlĜ L8Il8nj8Ĝ N8h8QI8bhuĜ 8lc88OĜ ÍIĜ
Ic8cĜ¿orvãml. ÏÍĜ lIlOÍOĜ ¿orvðmtnOnĜ cĜ dunQucĜ cIcdÍl8IIO.Ĝ
ÏÍĜ lcImÍncĜorvãmtIndIC8Ĝun8ĜQcI8On8ĜChcĜ88ĜCOnlIOÍÍ8IcĜ
IĜ 8cn8I,Ĝ ChcĜ cĜ Q8dIOncĜ dcIĜ 8cn8I.Ĝ ÏÍĜ dcVOlOĜ nOnĜ cĜ
COnlIOÍÍ8lOĜd8ÍĜ 8cn8I,Ĝ m8Ĝ ÍIĜ COnlIOÍÍ8.Ĝ ÏcIĜCOn8cgucnZ8,Ĝ
8nChcĜ 8cĜnOnĜcĜn8lOĜInĜun8ĜÍ8mIgÍI8ĜdIĜ¿orvãmtdOVIcbbcĜ
c88cIcĜ ChI8m8lOĜ rvdm|OĜ¿orvdmt.
bcCOndOĜ Quc8lOĜ CIIlcIÍO,Ĝ IĜ ¿orvãmt ChcĜ 8OnOĜ
dI8CcndculIĜ dIĜ 5IlĜ PÍlj8n8nd8Ĝ ÏI8bhuĜ cĜ dIĜ 5IlĜ PdV8Il8Ĝ
ÏI8bhuĜ 8DnOĜ CcIl8mcnlcĜ dcVOlÍ,Ĝ m8Ĝ nOnĜ 8IĜ dcVOnOĜ Í8IcĜ
dI8CIImIn8ZlOnÍĜ IIÍcIcndO8IĜ 8IĜ dcVOlIĜ ChcĜ QIOVcngOnOěĜd8Ĝ
8ÍlIcĜ Í8mIgÍIc,Ĝ InĜ Ic8Íl8,Ĝ IĜ dcVOlIĜ ChcĜ QIOVcngOnOĜ d8Ĝ
Í8mIgÍIcĜdIĜdcdr)aQIcCcdcnlÍĜcĜQucÍÍÍĜChcĜQIOVcngOnOĜd8Ĝ
Í8mIgÎIcĜ DIdIn8IIcĜ 0cVOnOĜ c88cIcĜ lI8ll8lIĜ ncÍÍOĜ 8lc88OĜ
mOdO.Ĝ PODĜ 8IĜ dcVcĜ Qcn88Ic.Ĝ `Ph,Ĝ Quc8lOĜ cĜ unĜ¿orvdmt
8mcIIC8nO¯,Ĝ cĜ COn8IdcI8IÍOĜ InĜ mOdOĜ 8Í8VOIcVOÍc.Ĝ PcĜ 8IĜ
dcVcĜQcn88Ic¦Ĝ `Quc8lOĜcĜunĜnit)ãnanJa-vam!a-¿o:vdmt."
LÍĜ8OnOĜ8l8ĀcĜdcÍÍcĜQIOlc8lcĜCOnlIOĜÎl Í8llOĜChcĜnOIĜdI8mOĜ
IÍĜ lIāOÍOĜdIĜ¿orvdm|8tĜvai)µava8mcIIC8nIĜdcÍĜ mOVImcnlOĜ
QcIĜ Í8Ĝ CO8CIcnZ8Ĝ dIĜ Ä(5Ç8.Ĝ ¯8ÍVOÍl8,Ĝ Qu8ÍCunOĜ 8IIIV8Ĝ 8Ĝ
dIIcĜc8QÍICÍl8mcnlcĜ8IĜdcVOlIĜ8mcIIC8nIĜ ChcĜc88IĜ nOnĜ 8OnOĜ
VcIÍĜ rann)art, cĜ nOnĜ QO88OnOĜ ÍIcgI8I8IĜ dcÍĜ lÍlOÍOĜ dIĜ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
Ycrsc sci éJ
¿c:vušt.ƫ Tuttavía,ɰsu||aɰbascɰdcgIíɰínscgnamcntíɰdíɰSrI|aɰ
R0paɰ GosvamIɰ ínɰ guƝstoɰ vcrso,ɰ unɰ ¿c:vúmtƫamcrícanoɰ
nonɰ òɰ díttcrcntcɰdaɰ unɰ¿c:vúmtƫnatoɰ ínɰ unaɰtamígIíaɰ díɰ
ĠcƟr}u.ƫ
O'aItraɰ partc,ɰ unɰ dcvotoɰ chcɰ haɰ ottcnutoɰ í|ɰ títoIoɰ díɰ
¿c:vúmtƫscnzaɰcsscrcɰnaȨĔoɰ daɰunɰpadrcɰbrúhmuµaƫoɰdaɰunɰ
¿c:vúmtƫ dc||aɰ tamígIíaɰ díɰ Nítyanandaɰ oɰ díɰ Advaítaɰ
Prabhuɰ nonɰ dcvcɰ sví|upparcɰ ta|soɰorgogIíoɰpcnsandoɰdíɰ
csscrcɰdívcntatoɰunɰ¿c:vúmt.ƫ Ocvcɰscmprcɰrícordarcɰchcɰ
scɰsíɰgontiaɰdíɰorgog|ío,ɰ cadràɰ ímmcdíatamcntc.ɰ Qucstoɰ
movímcntoɰ pcrɰ |aɰ coscícnzaɰ díɰ Kr¶Țaɰ ȧrasmcttcɰ unaɰ
scícnzaɰ trasccndcntaIcɰ dovcɰ nonɰ c'òɰpostoɰ pcrɰ I'ínvídía.ɰ
Qucstoɰ movímcntoɰ òɰtattoɰ pcrɰ íɰpurumuhuű:uƫ chcɰ sonoɰ
comp|ctamcntcɰ|íbcríɰdaɰogníɰínvídíaɰQurumumƫntrmut:u-
rdµŞmƫ.ƫ Chcɰsíaɰ natoɰ ínɰ unaɰ tamíg|íaɰ díɰ ¿c:vdmtƫoɰ chcɰ
abbíaɰ ríccvutoɰ í|ɰ títoIoɰ díɰ ¿c:vúmt,ƫ ncssȽnoɰ dcv'csscrcɰ
ínvídíoso.ɰ L'ínvídíaɰ taɰ cadcrcɰ ímmcdíatamcntcɰ daIɰ
IíɂcIIoɰdíɰpurumuhum:u.ƫ
Scɰ prcndíamoɰ ínɰ consídcrazíoncɰ íɰdítcttíɰñsícíɰ díɰ unɰ
vut)qđvu,ƫ stíamoɰ commcttcndoɰunĒottcsaɰaíɰpícdíɰdíɰIotoɰ
díɰ gucIɰ vut)qƫuvu,ƫ cɰ un' ottcsaɰ aíɰ pícdíɰ díɰ |otoɰ díɰ unɰ
vut)quvuƫ òɰ unaɰ co|paɰ moItoɰ gravc.ɰ SrIɰ Caítanyaɰ
Mahaprabhuɰ dcñnívaɰ gucstaɰ oñcsaɰ hútt-mútú,ƫ |'ottcsaɰ
dcII'cIctantcɰ ímpazzíto.ɰ źnɰ cIctantcɰ ínturíatoɰ puòɰ
provocarcɰ unɰ vcroɰ dísastro,ɰ spccía|mcntcɰ guandoɰ cntraɰ
ínɰunɰgíardínoɰ bcnɰ curato.ɰ ßísognaɰdungucɰstarcɰmo|toɰ
attcntíɰaɰnonɰcommcttcrcɰaIcunaɰoñcsaɰncíɰcontȐontíɰdíɰ
unɰvut)¤uvu.ƫ Ogníɰdcvotoɰdcvēcsscrcɰprontoɰadɰacccttarcɰ
ístruzíoníɰ daɰ uȍɰ vut)quvuƫ supcríorc,ɰ cɰ íIɰ vut)quvuƫ
supcríorcɰ dcv'csscrcɰ prontoɰ adɰ aíutarcɰ unɰ vut)Ŝuvuƫ
íntcríorc,ɰ ínɰ ogníɰ cosa.ɰ Laɰ posízíoncɰ díɰ íntcríorítàɰ oɰ
supcríorítàɰsíɰvaIutaɰsccondoɰIoɰ sví|uppoɰspírítuaIcɰnc|Iaɰ
coscícnzaɰdíɰ Kr¶pa.ɰ [iproíbítoɰconsídcrarcɰIcɰattívítàɰdíɰ
unɰ puroɰ vut)qavuƫsccondoɰun'ottƷcaɰ matcría|c.ɰ Spccía|ɑ
mcntcɰ daɰ partcɰ díɰ unɰ dcvotoɰ ncoñtaɰ òɰ consídcratoɰ unɰ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
04 Uþadcâãmpa
gravcρìnsultoρconsìdcrarcρunρpuroρdcvotoρsccondoρcrìtcrìρ
matcrìalìķρ Bìsognaρ dungucρ cvìtarcρ dìρ osscrvarcρ ìlρ puroρ
dcvotoρcstcrìormcntc,ρ sìρdcvcρccrcarcρìnvcccρ dìρvcdcrΐρlcρ
sucρ carattcrìstìchcρ ìntcrìo̖ìρ cρ ccrca̗cρ dìρ comprcndcrcρ ìlρ
suoρ ìmpcgnoρ ncʽƲρ trasccndcntalcρ scrvìzìoρ d'amorcρ dclρ
Sìgnorc.ρ ńnρ gucstoρ modoρ possìamoρ cvìtarcρdìρ gìudìcarcρ
ì|ρpuroρdcvotoρsccondoρunρ puntoρdìρvìstaρmatcrìalcρcρcosʏρ
gradualmcntcρdìvcntarcρ noìρstcssìρdcvotìρ purìɲʐcatì.ρ
Coloroρ chcρ pcnsanoρ chcρ |aρ coscìcnzaρ dìρ K¡¶͟aρ sìaρ
lìmìtataρ aρunρccrtoρgruppoρdìρ pcrsoncρoρdìρdcvotìāρoρaρunρ
ccrtoρ tcrrìtorìo,ρ gcncralmcntcρ hannoρ laρ tcndcnzaρ aρ
osscrvarcρ lcρ carattcrìstìchcρ cstcrncρ ưƱρdcIρ dcvoto.ρ Qucstìρ
ncoñtì,ρ ìncapacìρ dìρ apprczzarcρ ìŢρ grandcρ scrvìzìoρ dclρ
dcvotoρ avanzato,ρ ccrcanoρ dìρ portarcρ ìlρ muhd-bhd¿uvutuˁ
Njρ
alρ loroρ stcssoρ lìvclIo.ρ Abbìamoρ spcrìmcntatoρ gucstaρ
dìlñcoltàρ ncllaρ dìllusì˷ncρ dcllaρ coscìcnzaρ dìρ ē¡¶paρ ìnρ
tuttoρ ìlρ mondo.ρ Slortunatamcntcρ sìamoρ cìrcondatìρ daρ
lratcllìρ spìrìtualìρ ncoñtìρ chcρ nonρ apprczzanoρ lcρ
straordìnarìcρ attìvìtàρ dìρ dìtlusìoncρ dŔʼlaρ co̳cìcnzaρ dìρ
ē¡¶ŋaρ ìnρ tuttoρ ìlρmondo.ρ Essìρ sìρ lìmìtanoρ aρ ccrcarcρ dìρ
portarcìρ alρ loroρ lìvclloρ cρ ccrcanoρ dìρ crìtìcarcìρ ìnρ tuttìρ
ìρ modì.ρ Sìamoρ moltoρ addoloratìρ pcrρ lcρ loroρ attìvìtàρ
ìngcnucρcρIaρloroρscarsaρconosccnzaΡρ Unaρpcrsonaρchcρhaρ
rìccvutoρìlρpotcrcρdìρìmpcgnarsìρcllc̈́ͅìvamcntcρnclρscrvìzìoρ
conlŗdcnzìalcρ dclρ Sìgnorcρ nonρ dovrcbbcρ csscrcρ trattataρ
comcρ unρ comuncρ csscrcρ umano,ρ pcrchóρ òρ dcttoρ chcρ
scnzaρ rìccvcrcρ ìlρ potcrcρ daρ K¡¶͠a,ρ ncssunoρ puòρ
dìllondcrcρ ìŢρ movìmcntoρ pcrρ laρ coscìcnzaρ dìρ K¡¶Ȟaρ ìnρ
tuttoρìlρ˚ondo.ρ
ǻhìρ crìtìcaρ unρ pur˸ρ dcvotoρ commcttcρ un' ollcsaρ
(vui)nuvu-upurdJhu)ˁ pcrìcolosaρ chcρ ostacolaρ l'avanza-
mcntoρ dìρ chìρ dcsìdcraρ progrcdìrcρ ncllaρ coscìcnzaρ dìρ
Kr¶Ōa.ρ Unρaρ pcrsonaρ nonρ puòρ trarrcρ alcunρ bcncñcìoρ
spìrìtualcρ dalIƇoŕŕcndc̘cρ ìρ pìcd΢ρ dìρ lotoρ dìρ unρ puroρ
vuʠƇnuvu.ˁ Tuttìρdovrcbbcroρdungucρstarcρmoltoρattcntìρaρ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
Vcrso scì ô5
nonρ nutrìrcρ ìnvìdìaρ vcrsoρ unρ vui:nuvuˁ chcρhaρrìccvutoρ ìlρ
.ρo
%
potcrcρdaρK¡¶pa,ρunρ¡uJJhu-vui;nuvu.ˁ Eρun'ollcsaρanchcρ
pcnsarcρ chcρ gucstoρ vui;nuvuˁ possaρ csscrcρ punìto,ρ c˹síρ
com'òρ ollcnsìvoρ anchcρ ccrcarcρ diρ darglìρ consìg|ìρ oρ dìρ
corrcggcrlo.ρ Sìρ puòρ dìstìngucrcρ traρ unρ vui;ȹuvuˁ
ncolitaρcρunρvui;nuǕuˁavanzatoρvaluta˩doρlcρloroρŐttìvìtà.ρ
Đlρ dcvotoρ clcvatoρ òρ scmprcρ sìtuatoρ ncllaρ posìzìoncρ dìρ
macstroρ spìrìtualc,ρcρ ìlρ ncoɳʒtaρòρscmprcρconsìdcratoρsuoρ
dìsccpoIoĄρ llρmacstroρspìrìtua|Αρnonρ dcvīcsscrcρ soggcttoρ
aʑρ consìglìρ dìρ unρ dìsccpol o,ρ nóρ òρ obblìgatoρ aρ rìccvcrcρ
istruzìonìρdaρcoloroρchcρnonρsonoρsuoìρdìsccpolì.ρ Qucstaρ
òρl'csscnzaρ dcìρconsìglìρdìρ

rílaρ RupaρGosvãmIρ nclρscstoρ
vcrso.ρ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
YLK5O 7
a]dtƔkr)śu-ndmu-curttddt-attdp]Ɣ uvtd]dƎ
ptttcputuptu-ruaunua]uƔnuƔ rcctkdƔ nuƔ
ktntvƔddurddƔunudtnumƔ khuluƔautvuƔ ju)[dƔ
avddvtƔkruŎddƔbhuvuttƔtud-gudu-mulu-huntrtƔ
a]dt:Ɣ c;ͪ kr)Ŝu:Ɣ díͪ Sr!ͪ K;sʓa;ͪ ndmu:Ɣ ílͪ santoͪ nomc;ͪ
curttu-ddĤ:Ɣ íIͪ carattcrc,ͪ íͪ dívcrtímcntíͪ cͪ cosíͪ vía;ͪ atĽd:Ɣ
zucchcroͪ bíancoͪ ramnatoƼͪ upt:Ɣ scbbcnc;ͪ uvtd]d:Ɣ
dclI'ígnoranza;ͪ ptttu:Ɣ conͪ laͪbíIcƽͪ uputuptu:Ɣ sollcrcntcĤͪ
ruaunua]u:Ɣ dclIaͪ língua;ͪ nu:Ɣ non;ͪ rcctkd:Ɣ píaccvoIcͪ aIͪ
gusto;ͪ nu:Ɣ oh,
͌ͪ
gualcͪ mcravíglía;ͪ ktntu:Ɣ ma;ͪ ddurdt:Ɣ
attcntamcntc;ͪ unudtnum:Ɣ ogníͪ gíorno,ͪ oppurcͪ gíornoͪ cͪ
nottc;ͪ khulu:Ɣ naturalmcntc;ͪ ad:Ɣ guclloͪ (zucchcroͪ dcIͪ
santoͪ nomc);ͪ cvu:Ɣ ccrtamcntc;ͪ ju)fd:Ɣ prcsoͪ oͪ rccítato;ͪ
avddvt:Ɣ gustoso;ͪ krumdt:Ɣ gradualmcntc;ͪ bhuvutt:Ɣ
dívcnta;ͪ tut-gudu:ƔdíͪquclIaͪmalattía;ͪ mulu:Ɣdcllaͪradícc;ͪ
huntrt:Ɣchcͪdístruggc.ͪ
JKAOLZ1ONL
¡I sauto uomc, iI carattcrc, i divcrtimcuti c Ic attivitå di
Kpça souo tutti di uua doIcezza trasccudcutaIc, comc Io
zucchcro caudito. bcuché Ia Iíugua di uua þcrsuua al|cIta
daII`¡tIcri2ìa dcIl` ):/,;*A [iguorauza| uou ricsca a gustarc
uuIla 0Í do|cc, u mcravigIioso chc basti cautarc cou
&\¡CH7î0Dð gur5¡¡ dolc uom¡ ogni gioruo, þcrchc Ia Iɋʭȸ̱ǯͪ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
ô8 Uþadcââm¡la
vì Irovì gradualmcnlc un guslo naluralc, c la malallìa
vcnga cslìrþala alla radìcc.
5¡¡LUAZ¡ONL
llρ santoρ nomΣρ dìρ

rʾρ K¡¶pa,ρ lcρ Sucρ gualìtà,ρ í Suoìρ
dìvcrtìmcntìρ cρ cosíρ vìa,ρ partccìpanoρ tuttìρ dcllaρ naturaρ
dcllaρ vcrìtà,ρ dcllaρ bcllczzaρ cρ dclIaρ tclʓcìtàρ assolutc.ρ Pcrρ
naturaρ sonoρ cstrcmamcntcρ dolcì,ρ comcρ loρ zucchcroρ
candìtoρ chcρ pìaccρ aρ tuttì.ρ L'ìgnoranza,ρ ìnvccc,ρ òρ
paragonataρ aρ unaρ malattìaρ dclρ fcgatoƚρ l'ìttcrìzìaƛρ chcρ òρ
causataρdaρunρcccc̴soρdìρbìlc.ρ UnρmalatoρdŘρìttcrìzìaρnonρ
rìcsccρ aρ gustarcρ ìlρ saporcρ dΤlloρ zucchcro,ρ anzì,ρ loρtrovaρ
amaro.ρ Ncll˺ρstcssoρmodoρɘuvȈJ)dˁĀl'ignoranza)ρdìstorccρ
laρcapacìtàρdìρgustarcρlaρdoʿcczzaρdclρn˻mc,ρdcllcρgualìtàǣρ
dcllaρformaρcρdcìρdìvcrtìmcntìρdìρ Krsna.ρ Maρnonostantcρ
W . Æ
gucstaρ malattìa,ρscρcìρ dcdìchìamoρconρ curaρcρ attcnzìoncρ
allaρ cosΥìcnzaρ dìρ K¡¶ȓa,ρ cantandoρ ìlρ santoρ nomcρ cρ
ascoltandoρ ìρ dìvcrtìmcntìρ trasccndcntalìρ dìρ K¡¶ōaƜρ laρ
nostraρ ìgnoranzaρ saràρ dìstrutta,ρ cρ l8 nostraρ lìnguaρ
rìuscìràρ tìnalmcntcρ aρ gustarcρ laρ dolcczzaρ dcllaρ naturaρ
trasccndcntalcρdìρē¡¶˓aρcρdìρcìòρchcρLoρcìrconda.ρ Qucstoρ
rìtornoρ allaρ salutcρ spìrìtualcρ òρ possìbìlcρ soltantoρ
coltìvandoρrcgolarmcntcρlaρcoscìcnzaρdìρK¡¶ȏa.ρ
Quandoρ unρ uomoρ nclρ mondoρ matcrìalcρ s'ìntcrcssaρ
ȑaggìormcntcρ dclρ modoρ dìρ vìvcrcρ dcìρ matcrìalìstìρ chcρ
allaρ coscìcnzaρ dìρ K¡¶pa,ρ òρ consìdcratoρ ammalato.ρ Laρ
condìzìoncρdìρnormalìtàρconsìstcρnclρrìmancrcρunρ ctcrnoρ
scrvìtorcρ dclρ Sìgnorcρ Ővcruˁ :vurûpu'ˁ hu)u-kr;ncruˁ
ʶnitʛu-Jʀau'œ.ˁ Qucstaρ salutcρ spìrìtualcρ s'ìncrìnaρ guandoρ
l'csscrcρ ìndìvìdualcρ dìmcntìcaρ K¡¶pa,ρ pcrchóρ òρ rìmastoρ
attrattoρ dall'aspcttoρ cstcrnoρdcll'cncrgìaρmd)dˁdìρK¡¶pa.ρ
Qucstoρmondoρdìρ md)dˁ òρ dcttoρJurd¡ru)uƲˁ chcρ stgnìñcaρ
"falso,ρossìaρcattìvoρrifugìo".ρ Chìρrìponcρlaρ suaρfcdcρ nclρ
Jʎrd¡ru)uˁ sìρ condannaρ aρ spcrarcρ ncllĬìmpossìbìlc.ρ șclρ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
Vcrso scllc ôº
mondoρ maΦcrìalcρ tuttìρ ccrcanoρ dìρ dìvcntarcρ lclìcì,ρ cρ
ȿcnchóρ tuttìρ ìρ loroρ slorzìρ vcnganoρ scmprcρ lrustratì,ρ
ţƈìgnoranzaρ nonρ pcrmcttcρ loroρ dìρ vcdcrcρ glìρ crrorìρ chcρ
commcttonoǜρ Laρgcntcρccrcaρdìρcorrcggcrcρunρcrrorcρconρ
unρ altroρ crrorc.ρ gucstoρ òρ ìlρ modoρ ì nρ cuìρ sìρ lottaρ pcrρ
sopravvìvcrcρnclρmondoρmatcrìalc.ρ Scρaρunaρpcrsonaρchcρ
sìρ trovaρ ìnρ gucstcρ condìzìonìρ consìglìamoρ dìρ dcdìcarsìρ
alŤaρ coscìcnzaρ dìρ K¡¶ņaρ cρ dìρ vìvcrcρ lclìcc,ρ vcdrcmoρ cʉcρ
nonρ acccttcràρ ìlρ consìglìoąρ
Qucstoρ movìmcntoρ pcrρ laρ coscìcnzaρ dìρ K¡¶ņaρ sìρ s͆aρ
dìllondcndoρ ìnρ tuttoρ ìlρ mondoρ aĝρ soloρ scopoρ dìρ porrcρ
rʔmcdìoρ aρgucstaρìgnoranzaρgrossolana.ρ Lcρmasscρsonoρ
svìatcρcρìngannatcρdaρcapìρottusì.ρ Lcρguìdcρdcllaρsocìctàρ
umanaρ -polìtìcì,ρ ñlosolìρ cρ scìcnzìatìƪ sonoρ ottusìρ
pcrchóρ nonρ sonoρ coscìcntìρ dìρ K¡¶ȋa.ρ Sccondoρ laρ
Shu¿uvuJ-¿/td,ˁ sonoρ prìvìρ dìρ ognìρ vcraρ conosccnza,ρ
pcrchóρìlρloroρatcìstìcoρmodoρdìρvìvcrcρIìρrcndcρpcccatorì,ρ
dìsoncstìρcρdcgradatìƳ ρ
nuˁmdmˁ Ju;krtincˁmuµhdhˁ
prupuJ)untcˁnurdJhumdhˁ
md)u)dpuhrtu-]ñdndˁ
d:urumˁ bhdvumˁd¡ritdĽˁ
"Gĝìρ st˼ĝ͈ì,ρ glìρ ultìmìρ traρ glìρ uomìnì,ρ coloroρ laρ cuìρ
conosccnzaρ òρ rubataρ dall'ìllusìoncρ cρ coloroρ chcρ hannoρ
unaρ naturaρ atcaρ cρ dcmonìacaďρ gucstìρ mìscrcdcntìρ ˪onρ
sìρabbandonanoρaρMc. "ρ(S. ¿. ,ˁ J. ! 5)ˁ
Qucstcρ pcrsoncρ nonρ sìρ sottomcttonoρ maìρ aρ K¡¶̬aρ cρ
sìρ oppongonoρ ìnvcccρ aglìρ slorzìρ dìρ coloroρ chcρ dcsìdc-
ranoρ prcndcrcρ ƴrìlugìoρ ìnρ K¡¶ŋa.ρ Quandoρ gucstìρ atcìρ
s' ìnscdìanoρ ìnρ posìzìonìρ dìρ gĤìdaρ dcllőρ socìctà,ρ lƉìntcraρ
atmoslcraρ dìvcntaρ sovraccarìcaρ dρ'ìgnoranza.ρ lnρ talcρ
condìzìoncρ laρ gcntcρ nonρ sìρ mostraρ mol͇oρ cntusìastaρ dìρ
accoglìcrcρgucstoρmovìmcntoρpcrρlaρcoscìcnzaρ
Œ
ìρ K¡¶pa,ρ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
T0 Lþ80câãmµ8
µtOµtIOɷ COmcɷ unɷ m8Ì8ȯĶɷd´IllctIɏI8ɷnOǡɷ 8µµIcZZ8ɷƧÌɷ guSlOɷ
dcÌÌOɷ ZuCChctOɷ C8ndIlO.ɷ Åull8VI8ɷ dOȃDI8mOɷ S8µctcɷ Chcɷ
µctɷ Ìcɷ m8Ì8llIcɷ dIɷ Ícg8lO,ɷ LjOɷ ZuCChctOɷ C8ndIlOɷ cɷ Ì ´unIC8ɷ
mcdICIn8ɷ SµcCIÍIC8.ɷ bImIÌmcnlc,ɷ ncÌÌ´8!lu8Ìcɷ Sl8lOɷ dIɷ
COnÍuSIOncɷ
·
dcÌÌ´ɍ8nIl8,ɷ Ì8ɷ COSCIcnZ8ɷ dIɷ ÄJ5ō8,ɷ IÌɷ C8nlOɷ
dcÌɷ S8nlOɷnOǙcɷ dcÌɷ bIgnOtcɷ
hurc kj)µu hurc kj)nu kj)µu kj)µu hurc hurc
hurc rdmu hurc rdmu rdmu rdmu hurc hurc
c Ì´unICOɷ tImcdIOɷ µctɷ gu8tItcɷ IÌɷ mOndOĜɷ ÜcnCh0ɷ Ì8ɷ
COSCIcnZ8ɷ dIɷ Ä(5ĵ8ɷ µOSS8ɷ nOnɷ cSSctcɷ 8µµclIDIÌcɷ µctɷ un8ɷ

µctSOn8ɷ8mm8Ì8l8,ɷbtÎÌ8ɷHuµ8ɷ LOSV8mÎɷ COnSIgÌI8ɷ8ɷlullIɷ
COÌOtOɷ Chcɷ VOgÌIOnOɷ gu8tItcɷ d8lÌ8ɷ m8Ì8llI8ɷ m8lctI8Ìcɷ dIɷ
µtcndctcɷ QucSlťɷ mcdICIn8ɷCOnɷ gt8ndcɷ Cut8ɷ cɷ 8llcnZIOnc.ɷ
L8ɷ Cut8ɷ InIZI8ɷ tcCIl8ndOɷ IÌɷ muhd-muntru Ï8tcɷ Ä(5ŋ8,ɷ
µctCh0ɷ C8nl8ndOɷ QucSlIɷ S8nlIɷ nOmIɷ dſÌɷ bIgnOtcɷ un8ɷ
µctSOn8ɷCOndIZIOn8l8ɷd8ÌÌ8ɷm8lctI8ɷS8t8ɷÌIDct8l8ɷd8ɷOgnIɷ
ctt8Ȱ8ɷ COnCcZIOncɷ (cclc-durpujtu - mdr]unum). Zvld)d, Ì8ɷ
COnÍuSIOncɷ SuÌÌ8ɷ µtOµtI8ɬɷ IdcnlIl8ɷ SµItIlu8Ìc,ɷ c Ì8ɷ D8Scɷ
dcll`uhuukdru, IÌɷl8ÌSOɷcgOɷncÌɷCuOtc.ɷ
L8ɷ Vct8ɷ m8Ì8llI8ɷ c ncÌɷ CuOtcĝɷ bcɷ Ì8ɷ mcnlcɷ cĜ µuÌIl8,ɷ
µctÒ,ɷScɷÌ8ɷCOSCIcnZ8ɷc µutIHC8l8,ɷun8ɷµctSOn8ɷnOnɷµOlt8ɷ
cȣSctcɷ d8nncggI8l8ɷ d8ÌÌ8ɷ m8Ì8llI8ɷ m8lctI8Ìc.ɷ Îctɷ µuÌItcɷ
Ì8ɷ mcnlcɷ cɷ ƨÌɷ CuOtcɷ d8ɷ OgnIɷ Í8ÌS8ɷ COnCcZIOncɷ DIȤOgn8ɷ
dcdIC8tSIɷ 8Ìɷ C8nlOɷ Oɷ 8ÌÌ8ɷ tcCIl8ZIOncɷ dIɷ QucSlOɷ muhd-
muntru Ï8tcɷ ÄJ5Śɟɷ Chcɷ cɷ Í8CIÌcɷ cɷ DcncÍICO.ɷ ēL8nl8nUOɷ Ilɷ
S8nlOɷ nOmcɷ dcÌɷ bIgnOtcĈɷ CIɷȥIɷÌIDct8ɷImmcdI8l8mcnlcɷ d8Ìɷ
ÍuOCOɷ 8tdcnlcɷ dcÌÌ´cSISlcnZ8ɷ m8lcII8ÌcĞɷ
ŖcÌɷ C8nlOɷ dcÌɷ 88nlOɷ ǢOmcɷ dcÌɷ bIgnOtcɷ SIɷ dISlIn-
guOnOɷ ltcɷ Í8SI ļɷ ÌOɷ Sl8dIOɷ Inɷ CuƩɷ SIɷ COmmcȳlOnOɷ OÍÍcSc,ɷÌ Oɷ
8l8dƪOɷżIɷ µutƫÍIC8ZIOncɷInɷCuIɷlj cɷOÍÍcȦcɷ dImInuI8COnO,ɷ cɷ ÌOɷ
s|adiO µutO.ɷ śu8ndOɷ unɷ ncǶƔIl8ɷ COmƭnCI8ɷ 8ɷ C8ǣl8ȍcɷ IÌɷ
incntru Ï8tcɷ ÄȎ5ŝŦ,ɷ ųOmmcl!cɷ gcnct8Ìmcnȱcɷ mOÌlƀɷ
OƕƖc8Ɓ. ɷ Ŕcɷ OÍÍcScɷ dIɷ Ű88cɷ 8OnOɷ dIƂCI,ɷ IÌɷ dcɉOlOɷ Chcɷ NJcɷ
.vila puÒ InȲȏ8VcdƃȐƄɷ Ɨ88cɷ scgucntc, Chcɷ c 8ƬlɃŧl8ɷ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
Yersc scttc 71
traɰí|ɰcantoɰoffcnsívoɰcɰ í|ɰcantoɰpuro.ɰ Chíɰraggíungcɰ|oɰ
stadíoɰdcI|aɰpurczzaɰòɰímmcdíatamcntcɰ|íbcrato.ɰ Qucstoɰ
òɰdcttoɰbhuvu-muhú-dúvú¿nt-ntrvúpunum.ƫ NonɰappĬcnaɰsíɰ
òɰ |íbcratíɰ da|ɰ fuocoɰ ardcntcɰ dcI|'csístcnzaɰ matcríaIc,ɰ òɰ
possíbí|cɰ gustarcɰ| aɰdo|cczzaɰ dc||aɰvítaɰtrasccndcnta|c.ɰ
Pcrɰconc|udcrc,ɰ scɰ cíɰ síɰvuo|cɰ |íbcrarcɰ da||aɰ ma|attíaɰ
matcría|cĞɰ bísognaɰ dcdícarsíɰ a|ɰ cantoɰ dc|ɰ muntruƫ Harcɰ
Kr¶Ūa.ɰ l| ĭ ɰmovímcntoɰ pcrɰ |aɰ coscícnzaɰ díɰ Kr¶pa,ɰ ínɰ
partíco|arc,ɰ òɰ dcstínatoɰ aɰ crcarcɰ un' atmosfcraɰ ínɰcuíɰ |aɰ
gcntcɰpossaɰcantarcɰí|ɰmuntūuƫHarcɰ Kr¶pa.ɰ Síɰínízíaɰconɰ
unɰpo'ɰdíɰfcdc,ɰ cɰguandoɰgucstaɰfcdcɰ crcsccɰattravcrsoɰ í|ɰ
canɥo,ɰ òɰpossíbí|cɰ cntrarcɰ aɰ farɰ partcɰ dc|I'Assocíazíonc.ɰ
Noíɰmandíamoɰgruppíɰdíɰŵuşktrtunuƫínɰtuttoɰí|ɰmondo,ɰcɰ
vcdíamoɰ chcɰ pcrsínoɰnc||cɰzoncɰpíúɰ IontancɰdcIɰ mondo,ɰ
dcvcɰ nonɰ síɰ saɰ nuI|aɰ díɰ Kr¶Ⱥa,ɰ í|ɰ muhú-muntruƫ attracɰ
míg|íaíaɰdíɰpcrsoncɰnc||cɰnostrcɰfí|c. ɰ lnɰaIcuncɰzoncɰsoIoɰ
pochíɰ gíorníɰ dopoɰ avcrɰ scntítoɰ í|ɰ muntru,ƫ |aɰ gcntcɰ
comíncíaɰaɰímítarcɰíɰdcvotíɰrasandosíɰ|aɰtcstaɰcɰcantandoɰ
í|ɰ muhú-muntruƫ Harcɰ Kr¶pa.ɰ ųòɰ csscrcɰ so|tantoɰ
dcsídcríoɰ díɰ ímítarc,ɰ maɰ ímítarƞɰ guaIcosaɰ díɰ buĄnĄɰ òɰ
scnz'aItroɰ posítívo.ɰ A|cuncɰ traɰ gucstcɰ pcrsoncɰ
sví|uppcrannoɰ graduaImcntcɰ í|ɰ dcsídcríoɰ díɰ ríccvcrcɰ
l 'ínízíazíoncɰ da|ɰ macstroɰ spírítua|cɰ & síɰ offrírannoɰ díɰ
acccttarcɰ|'ínízíazíonc.ɰ
Lcɰ pcrsoncɰ sínccrcɰ vcngonoɰ ínízíatc,ɰ cɰ gucstaɰfascɰ òɰ
dcttaɰbhu]unu-krt}ú.ƫɔ lnɰ gucstaɰfascɰcíɰs'ímpcgnaɰcffcttíɒ
vamcntcɰa|ɰ scrvízíoɰdcIɰSígnorcɰcantandoɰrcgoIarmcntcɰí|ɰ
muhú-muntruƫHɰarcɰKr¶ūa,ɰrccítandoɰscdícíɰgíríɰdíɰ]upuƫ a|ɰ
gíornoɰ cɰ astcncndosíɰ dɦíɰ rapportíɰ scssuaIíɰ íI|ccítí,ɰ da|ɰ
gíocoɰ d'azzardo,ɰ da|ɰ consumoɰ díɰ carncɰ cɰ díɰ sostanzcɰ
íncbríantí.ɰ lIɰ bhu]unu-krt}úƫ cíɰ faɰ raggíungcrcɰ |aɰIíbcrtàɰ
da|ǔaɰ contamínazíoncɰ dc||aɰ vítaɰ matcría|c.ɰ Nonɰ síɰamaɰ
píúɰ andarcɰ a| ɰ rístorantc
ɰ
oɰ ínɰ a|bcrgoɰ pcrɰ gustarcɰ |cɰ
cosíddcttcɰsguísítczzcɰaɰbascɰdíɰcarncɰcɰcípo|Ic,ɰnóɰsíɰscntcɰ
i|ɰdcsídcríoɰdíɰfumarc,ɰoɰdíɰbcrcɰtóɰoɰcaffóĮɰ NonɰsoIoɰcíɰsíɰ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
7Z Uþadcâãmpa
astìcncρ daiρ rapportiρ scssua|ìρ ì||cciti,ρ maρ sìρ cvìtaρ
comp|ctamcntcρogniρ rapportoρ scssua|cρ cρ nonρ siρ dcsìdcraρ
pcrdcrcρtcmpoρ nc||aρspccu|azioncρoρnc|ρ gìocoρd'azzardo.ρ
đnρ gucstoρ modoρ òρ natura|cρ |ibcrarsiρ daρtuttoρ ciòρ chcρ òρ
ncgativoρ (unurthǠ-nivrtti)żˁ Laρparo|aρ unurthuˁ siρrifcrisccρ
aρciòρchcρòρindcsìdcrabi|c,ρcρg|iρunurthuˁvcngonoρdìstruttìρ
guandoρ cìρ sìρ attaccaρ aIρ movimcntoρ pcrρ |aρ coscìcnzaρ dìρ
K¡¶ͤa.ρ
Quandoρ ciρ sìρ òρ |ìbcratìρ da||cρ ncgatìvità,ρ |' impcgnoρ
dc||cρ pcrsoncρ nc||cρ attìvìtàρ coscicntìρ diρ K̙¶paρ dìvcntaρ
stabìIc.ρ đnfattìρ siρ svi|uppaρ attaccamcntoρ pcrρ gucstcρ
attìvità,ρ cρ siρ spcrimcntaρ |'cstasìρ nc|ρ compimcntoρ dc|ρ
scrvìzìoρ dcvozìona|cąρ Qucstoρ òρ i|ρ Iìvc||oρ dìρ bhdvu,ˁ i|ρ
risvcgIioρ prc|imìnarcρ dc||'amorcρ |atcntcρpcrρ Oìo.ρ Cosí,ρ
|'animaρcondizionataρ siρ |ìbcraρda||'csìstcnzaρmatcrìa|cρ cρ
pcrdcρ ìntcrcsscρ pcrρ Iaρ concczioncρ dc||aρ vìtaρ basataρ su|ρ
corpo,ρpɟrρ|'opu|cnzaρmatcrìa|c,ρ|aρconosccnzaρmatcrìa|cρ
cρ ognìρgcncrcρdìρ attrazìoncρmatcrìa|cĆρ A||ora,ρ sìρrìcsccρ aρ
comprcnɕcrcρchìρòρOiΙ,ρ|aρPcrsonaρSuprcma,ρcρchìρòρmʅ)d.ˁ
Purρ csscndoρ prcscntc,ρ md)ãˁ nonρ puΚρ dìsturbarcρ ì|ρ
dcvotoρchcρhaρgiàρraggiuntoρì|ρ|ìvc||oρdìρbhdvuˁpcrρìIρfattoρ
chcρ iIρdcvotoρòρìnρ gradoρ dìρ rìconosccrcρ ˀaρvcraρposìzìoncρ
diρ md)dŽˁ Md)dˁ signifęcaρ dìmcnticarcρ K¡¶Ǔa,ρ cρ |aρ
coscicnzaρ diρ K¡¶˖aρ cρ |aρ dìmcnticanzaρ diρ K¡¶˗aρ stannoρ
|'unaρ vìcìnoρ a|I'a|tra,ρ proprioρ comcρ |aρ |uccρ cρ |'ombraĆρ
ChiρrimancρncI|'ombraρnonρpuòρgodcrcρdcìρbcncfìciρdc||aρ
|ucc,ρ cρ chìρ rimancρ nc|Iaρ Iuccρ nonρ puòρ csscrcρdìsturbatoρ
daIρ buìoρ dc||'ombra.ρ Ocdìcandosiρ a||aρ coscicnzaρ dìρ
K¡¶pa,ρ sʕρ raggiungcρ gradua|mcntcρ |aρ Iìbcrazìoncρ cρ sìρ
rìmancρ nc||aρ |uccƵρ ʼncρ tcncbrcρ a||oraρ nonρ possonoρ piŹρ
toccarIo.ρ Comcρ confcrmaρ Iaρ Cuȉtun)u-curitdmrtuˁ
(MuJh)uˁ 22. J! )Ƥˁ
kə)Łu¬1ur)u-1umu,ʧˁmd)dˁhu)uˁunJhukdruˁ
)dhdnˁ kr;nuřˁ tɱƽhdnˁ ndhiˁmd)druˁuJhikdruˁ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
Ycrso scllc 7J
"K¡¶ŌaρòρparagonatoρaIlaρluccρdclρsolc,ρcρmd)dˁòρparago-
nataρallcρ tcncbrcķρ Oʹngucρsìaρprcscntcρ laρluccρdclρ solcĂρ
nonρ possonoρcsscrcìρ͉cncbrc.ρ Nonρappcnaρcìρsìρavvìcřnaρ
allaρ coscìcnzaρ dìρ K¡¶pa,ρ Ì| buìoρ dcll'ìllusìoncƝρ cìoòρ lƊìnIJƞρ
ɽucnzaρ dcll'cncrgìaρ c̵͊crna,ρsvanìràρimmcdiatamcntc. "ρ
w #
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
YERSO 8

§-
¶· =mmm Ì
+Þ+¶¤
T7 0 4 0
tun-númu-rƎpu-cur|túd|-ru
œ
trtunúnu-
rmjt}cßƫ krume¢uƫ rurun1-munuriƫn|}c)}uƫ
t|)]hunƫ vru)eƫ tud-uqurƊ¿|-)unúnu¿1miƫ
kúlumƫnu}edƫukh|lumƫ |t}ƫupude!u-rúrumƫ
tut:ƫ díɰ SrIɰ Kr¶ła,ɰ ndmu:ƫ íIɰ santoɰ nomc,ɰ ruŨu:ƫ Iaɰ
torma,ɰ curńtu-úd|.Ʀƫ íIɰ carattcrc,ɰíɰ dívcrtímcntíɰ cɰ cosíɰvía,ɰ
ru-kirtunu:ƫ ncIɰ ƙíscutcrcɰoɰ rccítarcɰínɰ modoɰ tavorcvo|c,ɰ
unurmjt}cŝ:ƫ cɰ nc|ɰ rìcordarc,ɰ krumeƧuďƫ gradua|mcntc,ɰ
rurunŦ:ƫ Iaɰ Iíngua,ɰ munurt:ƫ cɰ |aɰ mcntcŋɰ n|}c)}u. ƫímpc-
gnando,ɰ t |)]hun.ƫ abƹtando,ɰ vru)e:ƫ aɰ Vraja,ɰ tut.ƫ aɰ SrIɰ
Kr¶pa,ɰ unurú¿|.ƫ attaccatc,ɰ )unu.ƫpcrsonc,ɰ unu¿úmi.ƫsc-
gucndo,ɰ k1lum.ƫ íIɰ tcmpo,ɰ nu}et:ƫ dovrcbbcɰ utíIízzarc,ɰ
ukh|lum.Ɲƫpìcnamcntc,ɰ |t|:ƫcosƺ,ɰ upude!u.ƫ dcIɰconsígIío,ɰoɰ
dcI|'ínscgnamcnto,ɰ rƋrum.ƞƫ| ' csscnza.ɰ
TRADUZ¡ONE
L'csscnza di cgni inscgnamcntc 8qucsta: biscgna uti·
Iizzarc tuttc iI þrcþric tcmþc ¬gicmc c ncttc¬ ncI
cantarc c riccrdarc in mcdc lavcrcvcIc iI ncmc divinc
dcI Signcrc, Ia lcrma trasccndcntaIc, Ic quaIità c i
divcrtimcnti ctcrni, imþcgnandc graduaImcntc Ia Iingua c
Ia mcntc. ¡n qucstc mcdc bisogna vivcrc a Yraja [ UcIcka
Ypdãvana-dhãmaj c scrirc Kpça scttc Ia guida dci
dcvcti. Biscgna scguirc Ic crmc dci dcvcti þiú cari dcI
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
7ô Uþadcâãmµa
5ìgnorc, chc sono þrolondamcnlc allaccalì al 5uo scwìzìo
dì dcvozìonc.
5¡ÏLUAZ¡ONL
Laρ mcntcρ puĩ
΄ρ
csscrcρ:ostraρamìcaρ oρ nostraρ ncmìca,ρ
pcrcìĩρ dobbìamoρ cducarIaρ ìnρ modoρ chcρ sìρ comportìρ
comcρ nostraρ amìca.ρ llρ movìmcntoρ pcrρ Iaρ coscìcnzaρ dìρ
K¡¶ȔaρmìraρìnρpartìcoIarρmodoρadρaddcstrarcρlaρmcntcρaρ
ìmpcgnarsìρ scmprcρ nρclʖρĭìntcrcsscρ dìρ K˫Ǘa.ρ Laρ mcntcρ
contìcncρccntìnaìaρdìρmìgIìaìaρdìρìmprcssìonì,ρnonρsoloρdìρ
̓ucstaρ vìta,ρ maρ anchcρ dclIcρ moItìssìmcρ vìtcρ passatc.ρ
Tal͵oIta,ρ gucstcρ ìmprcssìonìρ sìρ sovrappongonoρ cρ
produconoρìmmagìnìρcontraddìttorìc.ρ lnρ gucstoρmodoρ
IcρattìvìtàρdclIaρ mcntcρ possonoρ dìvcntarcρpcrìcoIoscρpcrρ
l'anìmaρ condìzìonataƶρ GIìρ studcntìρ dìρ psìcoIogìaρ
conosconoρ bcncρ ìρ dìvcrsìρ cambìamcntìρ psìcologìcìρ dcIlaρ
mcntcĸρ ȚcIlaρShu¿uvuJ-¿Ĝtdˁ(ƣ.ó)ˁòρdctto.ρ
)umˁ)umˁvdpiˁɩmurunˁbhdvumˁ
t)u)ut)ˁ untcˁ kulcvurumˁ
tumˁ tumˁ cvuitiˁkuuntc)uˁ
:uJdˁ tuJ-bhdvu-bhdvituʆˁ
"Scnzaρdubbìoρsonoρìρ rìcordìρchcρsìρhannoρ alI'ìstantcρdìρ
lasɃìarcρ ìIρ corpoρ chcρ dctcrmìnanoρ laρ condìzìoncρ luturaρ
dclI'csscrc,ρoρñglìoρdìρ KuntI. "ρ
Alρ momcntoρ dc|laρ mortcρ Iaρ mcntcρ cρ IĭìntclIìgcnzaρ
dcl|'csscrcρ ìndìvìduaIcρ crcanoρ la ΅ρlormaρ sottìIcρ dìρ unaρ
partìcoIarcρlormaρcorporcaρdcstìnataρalIaρprossìmaρvìta.ρ
Scρ |aρ mcntcρ s'ìmpuntȰρ suρ gualcosaρ dìρ nonρ mo|toρ
lavorcvoIc,ρ dovràρ prcndcrcρ unρ corpoρ corrìspondcntcρ
ncllaρprossìmaρvìta.ρ O'aItraρpartc,ρchìρrìcsccρaρpcnsarcρaρ
K¡¶Ȑaρ a|ρ momcntoρ dcIlaρ mortcρ puĩρ csscrcρ traslcrìtoρ
nclρ mondΛρ spìrìtualc,ρ aρ GoIokaρ V¡ndãvana.ρ Qucstoρ
mccɄanìsmoρ dcˁIaρ rcìncarnazìoncρ òρ moItoρ ̶ottìIc,ρ pcrρ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
Vcno otto 77
gucstoρ

rlIaρ Rupaρ GosvamIρ consìgIìaρ aìρ dcvotìρ dìρ
cducarcρ laρ mcntcρ ì nρ modoρ daρ nonρ rìcordarcρ altroρ
chcρ K¡Χpaćρ SìmìImcntcĂρ laρIìnguaρ dcv'csscrɠρ cducataρ aρ
parlarcρ soĞtantoρ dìρ K¡¶paρ cρ aρ gustarcρ soloρ K¡¶pa-
pru:dJu.ˁ

rlIaρ RupaρGosvamlρultcrìormcntcρraccomanij
da,ρ tȋƊhunˁ vru)c.ˁ bìsognaρ vìvcrcρ aρ V¡ndavana,ρ oρ ìnρ unaρ
partcρ guaIsìasìρdìρVrašabhumì.ρ Vraʴabhumì,ρ laρ tcrraρ dìρ
V¡ndavana,ρ sìρ cstcndɡρ pcrρ un'arcaρ dìρ ottantaguattroρ
krcfužˁ Unρ krcf
ɕˁ
c̔uìvalcρ aρ cìrcaρ cìngucρ chìlomctrìρ
guadratì.ρ Quandoρ sìρ sccgIìcρ V¡ndaΨanaρ comcρ proprìaρ
dìmoraƟρbìsognaρprcndcrcρrìlugìoρ ìnρ unoρ dcìρ suoìρgrandìρ
dcvotìćρ lnρ gucstoρ modo,ρ bìsognaρ scmprcρ pcnsarcρ aρ
K¡¶Ȍaρ cρ aìρ Suoìρ dìvcrtìmcntìćρ ʼnoρ spìcgaρ ancoraρ mcglìoρ

rlIaρ RŰ̉aρ Gosvamlρ nclρ suoρ Shukti-ru:dmrtu-:inJhuˁ
( I . 2.2Ď4).ρ
kr;ǂuĬˁ:murunˁ)unumˁ cd:]uˁ
prc;fhumˁnȠu-:umihitumˁ
tut-tutŬkuthd-rutufˁcd:uuˁ
kur]dJˁvd:umˁ vru)cˁ :uJdˁ
"lIρdcvotoρdovrcbbcρvìvcrcρscmprcρnclρ rcgnoρtrasccndcn-
talcρ dìρ Vraʵa,ρ cρ ìmpcgnarsìρ scmprcρ ì nρ kr;numˁ :Ƀurunˁ
)unumˁ cd:]uˁprc;fhumŚˁìlρ rìcordoρdìρ¶
rlρK¡¶paρcρ dcìρSuoìρ
amatìρ compagnì.ρ ScgucndoρIcρormcρdìρgucstìρcom̊agnì,ρ
cρatlŚdȱˬdosìρallaρloroρguìdaρctcrna,ρsìρpuòρsvʗlupparcρunρ
ìntc˭soρdcsìdcrìoρdìρscrvìrcρOìo,ρlaρPcrsonaρSuprcma."ρ
#
a
SríĞaρ RΞpaρ Gosvamíρ spŵcgaρ ancoraρ nclρ Shukti-
ru:dmrtuŭ:inJhuˁ(I . 2. 2Ďǚ)Ǣρ
:cvdˁ:dJhuku-rupcnuˁ
:iJJhu-rupcnuˁǮdtruˁ hiˁ
tuJ-bhdvu-l Ȋ ɓ:undˁkdr]dˁ
vru)u-lckdnu:drutuhˁ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
7ð UþaJcsãmpa
`PcÍĜ tcgnOĜ lt88Ccndcnl8ÍcĜ dIĜ Nt8]8Ĝ (Nt8_8-dh8m8|Ĝ
OI8Ogn8Ĝ 8ctVItcĜ IÍĜ bIgnOtcĜ buQtcmO,Ĝ 5tlĜ Ä(5Ç8,Ĝ COnĜ unĜ
8cnlImcnlOĜ8ImIÍcĜ8ĜQucÍÍOĜdcIĜbuOIĜCOmQ8gnI,Ĝ cĜ8ÍHd8t8IĜ
8ÍÍ8Ĝ guId8Ĝ Qct8On8ÍcĜ dIĜ unOĜ dcIĜ COmQ8gnIĜ dIĜ Ä(5Ç8,Ĝ
8cgucndOĜ ÍcĜ 8ucĜ Ċ Otmc.Ĝ Quc8lOĜ mclOdOĜ QuOĜ c88ctcĜ
8QQÍIC8lOĜ 8I8Ĝ ncÍÍ8Ĝ Í88cĜ dIĜ rdJhunu (Í8Ĝ Qt8lIC8Ĝ dcÍÍ8Ĝ
8QItIlu8ÍIl8Ĝ Qu8ndOĜ 8IĜ cĜ 8nCOt8Ĝ 8ÍÍOĜ 8l8lOĜ COndIZIOn8lO|Ĝ
8I8Ĝ ncÍÍ8Ĝ Í88cĜ dIĜ rdJhyu (tc8ÍIZZ8ZIOncĜdIĜ LIO|,Ĝ Qu8hdOĜ âÍ
cĜ dIVcnl8lIĜ unĜ riJJhu-puru)u, un´8nIm8Ĝ 8QItIlu8ÍmcnlcĜ
QctÍcll8. ¯Ĝ
5tlÍ8Ĝ Üh8klI8Iddh8nl8Ĝ b8t88V8llĜ [h8kut8Ĝ h8Ĝ COm-
mcnl8lOĜ CO8lĜ Quc8lOĜ Vct8O.Ĝ `LhIĜ nOnĜ h8Ĝ 8nCOt8Ĝ
8VIÍuQQ8lOĜ Inlctc88cĜ QctĜÍ8Ĝ CO8CIcnZ8Ĝ dIĜ Ä(5Ç8ĜdOVtcOOcĜ
8OO8ndOn8tcĜ OgnIĜ mOlIV8ZIOncĜ m8lctI8ÍcĜ cdĜ cduC8tcĜ Í8Ĝ
mcnlcĜ 8Ĝ 8cguItcĜ QtOgtc88IV8mcnlcĜ IĜ QtInCìQIĜ tcgOÍ8lOtIēĜ
CIOcĜ 8Ĝ C8nl8tcĜ cĜ tICOtd8tcĜ Ä(5Ç8Ĝ cĜ IÍĜ buOĜ nOmc,Ĝ Í8Ĝ bu8Ĝ
ÍOtm8,Ĝ ÍcĜ bucĜ Qu8ÍIl8,Ĝ IĜ buOIĜdIVctlImcnlIĜ cĜ lullOĜ CIOĜChcĜ
LOĜ CItCOnd8.Ĝ ÎnĜ Quc8lOĜ mOdO,Ĝ Qu8ndOĜ 8IĜ cĜ tI8VcgÍI8lOĜ IÍĜ
gu8lOĜ QctĜ Quc8lcĜ CO8c,Ĝ OI8Ogn8Ĝ CctC8tcĜ dIĜ VIVctcĜ 8Ĝ
N(nd8V8n8,Ĝ ImQIcg8ndOĜ lullOĜ IÍĜ nOSltOĜ lcmQOĜ ncÍĜ
tICOtdOĜ CO8l8nlcĜ dcÍĜ nOmcĜdIĜ Ä(5Ç8,Ĝ dcÍÍ8Ĝ bu8Ĝ Í8m8,ĜdcIĜ
buOIĜ dIąctlImcnlIĜ cĜ dcÍÍcĜ bucĜ Qu8ÍIl8,Ĝ 8OllOĜ Í8Ĝ guId8Ĝ cĜ Í8Ĝ
QtOlcZIOncĜ dlĜ unĜ dcVOlOĜ c8QctlO.Ĝ Quc8l8Ĝ cĜ Í`c88cnZ8Ĝ
8lc888Ĝ dIĜ lullIĜ gÍIĜ In8cgn8mcnlIĜ 8uÍĜ mOdOĜ dIĜ COÍlIV8tcĜ IÍĜ
8ctVIZIOĜ dcVOZIOn8Íc.Ĝ
`PÍÍOĜ 8l8dIOĜ InIZI8Íc,Ĝ IÍĜ dcVOlOĜ ncOÍIl8Ĝ dcVcĜ 8cmQtcĜ
ImQcgn8t8IĜ ncÍÍ´88COÍlOĜ dcÍÍ8Ĝ kr)µu- kuthd. Quc8lOĜ cĜ
dcllOĜ !ruvunu-Ju!d, Í8Ĝ ÍĔ8cĜ dIĜ 88COÍlO.Ĝ P8COÍl8ndOĜ
CO8l8nlcmcnlcĜ IÍĜ 88nlOĜ nOmcĜ lt88Ccndcnl8ÍcĜ dIĜ Ä(5Ç8Ĝ cĜ
88COÍl8ndOĜCIOĜ ChcĜtIgu8td8ĜÍ8Ĝbu8ĜÍOtm8Ĝlt88Ccndcnl8Íc,Ĝ
ÍcĜ bucĜ Qu8ÍIl8Ĝ cĜ IĜ buOIĜ dIVctlImcnlI,Ĝ cĜ QO88IOIÍcĜ
t8ggIungctcĜ IÍĜ ÍIVcÍÍOĜ dIĜ 8CC0ll8ZIOncĜ dcllOĜ vurunu-JuJd,
InĜ CuIĜ h8ĜInIZlOĜ Í´8ll8CC8mcnlOĜ QctĜÍ`88COÍlOĜ dcÍÍ8Ĝ kr)µa-
kuthd. Qu8ndOĜ 8IĜ tIc8CcĜ 8Ĝ C8nl8tcĜ InĜ c8l88I,Ĝ 8IĜ t8ggIungcĜ
IÍĜÍIVcÍÍOĜdcllOĜrmurunãvurthd,ChcĜCOn8I8lcĜncÍĜtICOtd8tc.Ĝ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
Yersc cttc 7º
Ÿicordo,ɰ conccntrazionc,ɰmcditazionc,ɰ ricordoɰ costantcɰ
cɰ statoɰ diɰ cstasiɰ sonoɰ |cɰ cingucɰ carattcristichcɰ cvo|utivcɰ
dcǟ|aɰ kj)ƅu-:murunu.ƫ Ťnɰ unɰ primoɰ tcmpo,ɰ i|ɰ ricordoɰ diɰ
Kr¶ŵaɰ puòɰ csscrcɰ intcrrotto, ɰ maɰ piúɰ tardiɰ divcntaɰ
costantc.ɰ Quandoɰ i|ɰ ricordoɰ òɰ inintcrrotto,ɰ divcntaɰ
conccntrazioncɰ cɰ prcndcɰ i|ɰ nomcɰ diɰ mcditazionc.ɰ
Quandoɰ |aɰmcditazioncɰsiɰcspandcɰcɰdivcntaɰ costantcĢɰòɰ
dctƬaɰ unu:mjtt.ƫ Conɰ |'ɰunu:mjttƫinintcrrottaɰsiɰcntraɰnc||aɰ
fascɰ diɰ:umcdht,ƫ cioòɰdiɰcstasiɰspirƾtua|c.ɰ Oopoɰchcɰsiɰòɰ
rca|izzatoɰ|oɰsvi|uppoɰcomp|ctoɰƜiɰ:muruƥtu-du!c,ƫossiaɰdiɰ
aumúdht,ƫ |`animaɰ arrivaɰ aɰ comprcndcrcɰ |aɰ propriaɰ
posizioncɰ origina|cɰ cɰ costituziona|c.ɰ A||oraɰ ricsccɰ aɰ
comprcndcrcɰ pcrfcttamcntcɰ cɰ conɰ chiarczzaɰ |aɰ propriaɰ
rc|azioncɰ ctɩrnaɰ conɰ Kr¶Ŷa.ɰ Qucstoɰ |ivcl|oɰ òɰ dcttoɰ
:umputtt-du!ú,ƫ |aɰpcrfczioncɰ dc||aɰvita.ɰ
ĎLaɰCuttun}u-curttúmjtuƫconsig|iaɰaiɰncoñtiɰdiɰ|asciarcɰ
ogniɰ gcncrcɰ diɰ motivazioncɰ pcrsona|cɰ cɰ d' impcgnarsiɰ
scmp|iccmcntcɰ nc|ɰ scrvizioɰ dcvoziona|cɰ rcgo|atoɰ a|ɰ
Signorc, ɖɰsccondoɰ gǝiɰ inscgnamcntiɰ dc||cɰ Scritturc.ɰ lnɰ
gucstoɰ modo,ɰ i|ɰ ncoƴtaɰ puòɰ svi|upparcɰ gradua|mcntcɰ
attaccamcntoɰpcrɰ i|ɰ nomc,ɰ |aɰfama,ɰ|aɰformaɰcɰ |cɰ gua|itàɰ
diɰ Kr¶na.ɰ żnaɰ vo|taɰ raggiuntoɰ gucstoɰ attaccamcnto,ɰ òɰ
possibi|cɰscrvircɰspontancamcntcɰiɰpicdiɰdiɰ|otoɰdiɰKr¶paɰ
anchcɰ scnzaɰ scguircɰ |cɰ rcgo|c. ɰ Qucstoɰ Ǡivc||oɰ òɰ dcttoɰ
rú¿u-bhuktt,ƫ scrvizioɰ dcvoziona|cɰ nc||'amorcɰspontanco.ɰ
Aɰgucstoɰ|ivc||o,ɰi|ɰdcvotoɰòɰinɰgradoɰdiɰscguircɰ|cɰormcɰdiɰ
unoɰdciɰcompagniɰctcrniɰdiɰKr¶naɰaɰVrndavana.ɰ Qucstaɰ
òɰrc¿únu¿u-bhuktt.ƫ ęġ¿únu¿u-bhuktt,ƫi|ɰscrvizioɰdcvozio-
na|cɰ spontanco,ɰ puòɰ csscrcɰ compiutoɰ nc|ɰ !cntu-ru:uƫ daɰ
chiɰ aspiraɰ aɰ csscrcɰ comcɰ unaɰ dc||cɰ mucchcɰ diɰ Kr¶pa,ɰ
oppurcɰi|ɰƏastoncɰoɰi|ɰƵautoɰchcɰKr¶naɰticncɰinɰmano,ɰoɰiɰ
ñoriɰattornoɰa|ɰco||oɰdiɰKr¶pa.ɰ NcǞɰdú:}u-ru:uƫsiɰscguonoɰ
|cɰ ormcɰ diɰ scrvitoriɰ comcɰ Citraka,ɰ Patrakaɰ oɰ Raktaka.ɰ
Nc|ɰ :ukh}u-ru:uƫ dc||'amiciziaɰ òɰ possibi|cɰ divcntarcɰ unɰ
a
.
P
amȬcoɰcomcɰŝa|adcɅa,ɰSridɘmaɰoɰSudama.ɰ Nc|ɰ vút:ul}u-
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
80 Uþadcâãmpa
ruau,ˁ carattcriͶzatoρ daρ unρ attcttoρmatcrnoρ oρ patcrno,ρ sìρ
puòρ dìvcntarcρ comcρ Nρanρdaρ Mahãrãʶaρ cρ Yaųodã,ρ cρ nclρ
mdJhur)u-ruau,ˁ carattcrizzatoρ dall'amorcρ conìugalc,ρ sìρ
puòρdivcntarcρcomcρ

rimatiρRãdhãrãni,ρoρlcρSucρamìchcρ
comcρ Lalitã,ρ cρlcρΩ̷ucρ scrvitriciρ (muɉ]urȳ,ˁ comcρ RŰpaρ cρ
Ratì.ρ Qucstaρ òρ l'csscnzaρ dìρ ogniρ inscgnamcntoρ sulρ
scrvizìoρdcvozionalc."ρ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
YLK5O º
¶m=*'Ñ o_*¬·m
¡| ¬m+u=. |
¬¶¬¬ +· ¤º(¯
¶mHm h ¤¤Þ4¤=å¦ | | l |
vuikun]hd]ˁ]unitcˁ vurdˁmuJhʏ-pur/ˁtutrdpiˁrdactauvdJˁ
vɲnJdrun)umˁ uJdru-pĐni-rumunĐtˁ tutrdpiˁgcvurJhunuhˁ
rdJhd-kuɠƟumˁ ihdpiˁgckulu-putchˁprcmdmrtdpldvundtˁ
kur)dJˁua)uˁvirdĵuDz
ɐˁ
giri-tufcˁacvdmˁ vivck/ˁnuˁkuhˁ
vuikuĮfhdt:ˁ pìúρ dìρ Vaìkup͋haăρ ìlρ mondoρ spìrìtualc,ρ
]unituh:ˁ aρ causaρ dcllŐρ nascìta,ρ vurdĂˁ mìgIìorc,ρ muJhu-
pur/:ˁ laρ cìttàρ trasccndΪntalcρ conoscìutaρ comcρ MatʊurãǤρ
tˁuˁtruˁ upi:ˁ supcrìorcρ a ǥ ρ gucllo,ρ rdau-utauvdt:ˁ grazìcρ alloρ
svolgìmcntoρdcllaρrdanjlȌldƳˁ vrnJd-urun)um:ˁlaρlorcstaρdìρ
V̰dãvana,ρ uJdru-pʁɡiƥˁ dìρ

rʘρ K¡¶na,ρ rumunįtƦˁ pcrρ ìρ
varìρtìpìρdìρgìochìρd'amorc,ρ tutruˁupiăˁsupcrìorcρaρgucllo,ρ
gcvurJhunuhĄˁ laρ collìnaρ Govardhana,ρ rdJhd-kunǫum:ˁ ìlρ
luogoρconoscìutoρcomcρRãdhãijkupɒa,ρ ihuˁupi:ˁsupcrìorcρ
aρgucllo,ρ gckulu-putch:ˁ dìρ K¡¶paăρìlρSìgnorcρdìρGokula,ρ
prcmu-umrtu:ˁ conρ ìlρ ncttarcρ dcll'amorcρ dìvìno,ρ
dpldvundt:ˁpcrρ l'ìnondazìonc,ρ kur)dt:ˁ tarcbbc,ρ ua)u:ˁ dìρ
gucstoρ (RãdhãkuŪdzaͺ,ρ vird]utuh:ˁ sìtuato,ρ giri-tufc:ˁ aìρ
pìcdìρ dcllaρ collìnaρ Govardhana,ρ acvdm:ˁ ìlρ scrvŶƷͷŶo,ρ
ʔivck/:ˁchìρ òρ ìntcllìgcntc,ρ nuĂˁnon,ρ kuhƧˁchìĈρ
1KAOUZÏONL
¡l luogo sacro conoscíulo comc Malhurã é sþírílual-
mcnlc suþcríorc a Yaíkuç{ha, íl mondo lrasccndcnlalc,
þcrchc é lå chc íl 5ígnorc é aþþarso. 5uþcríorc a
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
8Z Lþadcâãm¡ta
%athurã-þurl é la lorcsta trasccndcntalc dì Yµdãvana,
þcr ì dìvcrtìmcntì dclla rdtc·ll/d dì Kgça. 5uþcrìorc alla
lorcsta dì Y¡ndãvana é la collìna Govardhana, chc lu
sollcvata dalla mano dìvìna dì
g
rl Kgça c lu tcatro dì
moltì 5uoì gìochì d`amorc. Al dì soþra dì tuttì gucstì
luoghì sì crgc suþrcmo ìl þcrlctto
g
rl K
§
dhã-kuçça, chc é
ìnondato dall'ambrosìa c dal ncttarc dì Qrrmc þcr ìl
5ìgnorc dì Gokula,
g
rl Kgça. Uov`é dunguc la þcrsona
ìntcllìgcntc chc non dcsìdcra scrvìrc gucsto dìvìno Kãdhã·
kuçça, chc sì trova aì þìcdì dclla collì
g
a GovardhanaT
5F¡LGAZ¡ONL
IlͪmondoͪspírítualcͪcostítuísccͪíͪtrcͪguartíͪdcllĎíntcraͪ
crcazíoncͪdíͪDío,ͪlaͪPcrsonaͪSuprcma,ͪcͪncͪcͪlaͪpartcͪpíúͪ
clcvata.ͪ Pcrͪsuaͪnatura,ͪílͪmondoͪspļrítualcͪcͪsupcríorcͪ
alͪ mondoͪ matcríalc;ͪ pcròͪ Mathurã,ͪ cͪ laͪ zonaͪ chcͪ laͪ
círconda,ͪ purͪ scmbrandoͪ appartcncrcͪ alͪ mondoͪmatc-
ríalc,ͪ sonoͪ consídcratcͪ supcríoríͪ alͪ mondoͪ spírítualcēͪ
pcrchóͪ Dío,ͪ laͪ Pcrsonaͪ Suprcma,ͪ apparvcͪ pcrsonal-
mcntcͪaͪMathurã.ͪ ĮcͪlorcstcͪíntcrncͪdíͪV;ndãvanaͪsonoͪ
consídcratcͪ supcríoríͪ aͪ Mathurã,ͪ pcrͪ laͪ prcscnzaͪ dcllcͪ
dodícíͪ lorcstcͪ (dvddutu-vu¤u] traͪcuíͪ Tãlavana,ͪ Madhu-
vanaͪ cͪ Bahulãvana,ͪ chcͪ dcvonoͪ laͪ loroͪ vastaͪ lamaͪ aíͪ
varíͪdívcrtímcntíͪdclͪSígnorc.ͪ Cosí,ͪlaͪlorcstaͪpíúͪíntcrnaͪ
díͪV;ndã̺anaͪcͪconsídcrataͪsupcríʿrcͪaͪMathurã,ͪmaͪsu-
pcríorcͪaͪgucstaͪlorcstaͪcͪlaͪdívínaͪcollínaͪGovardhana,ͪ
chcͪconͪlaͪSuaͪmcravíglíosaͪmanoͪdíͪlotoͪK;sǙaͪsollcvòͪ
comcͪ unͪ ombrclloͪ pcrͪprotcggcrcͪ íͪ Suoíͪ compagní,ͪ glíͪ
abítantíͪ díͪ VraŅa,ͪ dallcͪ píoggcͪ torrcnzíalíͪ mandaĀcͪ dalͪ
luríosoͪ Indra,ͪ ílͪ rcͪ dcglíͪ csscríͪ cclcstí.ͪ ( scmprcͪ allaͪ
collínaͪ Govardhanaͪ chcͪ K;sǑaͪ portaͪ alͪ pascoloͪ lcͪ
mucchcͪ conͪ íͪ Suoíͪ amícíͪ pastorcllí,ͪ cdͪ c líͪ chcͪ dàͪ
appuntamcntoͪ allaͪ Suaͪ adorataͪ SrŦͪ Rãdhã,ͪ cͪ Síͪ dcdícaͪ
conͪLcíͪaíͪSuoíͪ dívcrtímcntíͪ amorosí.ͪ llͪ Rãdhã-kuʕȹaſͪ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
Yersc acve 8J
aíɰ pícdíɰ dc||aɰ co||ínaɰ Govardhana,ɰ supcraɰ tuttíɰ gucstíɰ
|uoghí,ɰ pcrchóɰ òɰ ínondatoɰ da||'amorcɰ pcrɰ Kr¶ǫaįɰ lɰ
grandíɰ dcvotíɰ prctcrísconoɰ vívcrcɰ accantoɰ a|ɰ RadhaČ
kunŘaɰpcrchóɰgucstoɰ|uogoɰraƑchìudcɰmo|tíɰrícordíɰdcg|íɰ
ctcrníɰ amoríɰ traɰ Kr¶paɰ cɰ RadharaǨ!ɰ (rutt-vtlu:u).ƫ
Nc||aɰ Cuttun]u-curttƆmjtuƫ (Mudh]u-lilc)ƫ òɰ dcttoɰ chcɰ
guandoɰ Sriɰ Caítanyaɰ MahƄprabhuɰ vísítòɰ pcrɰ |aɰ prímaɰ
vo

|taɰ|aɰƁzonaɰdíɰVrajabh0mí,ɰnonɰtrovòɰsubítoɰí|ɰRadha-
kunřa.ɰ Qucstoɰ sígnífícaɰchcɰ SrIɰ Caítanyaɰ Mahaprabhuɰ
stavaɰ ccrcandoɰ |'csattaɰ posízíoncɰ dc|ɰ Radha-kuǩŕa.ɰ
Fína|mcnȩcɰtrovòɰguc|ɰ|uogoɰsacro,ɰdovcɰrcstavaɰso|oɰunɰ
pícco|oɰstagno.ɰ OopoɰcsscrSíɰbagnatǺɰínɰguc|ɰmínusco|oɰ
stagnoɰrívc|òɰaíɰSuoíɰdcvotíɰchcɰguc||oɰcraɰí|ɰvcroɰRadhƍ-
kupqa.ɰ Píúɰ tardíɰ |oɰ stagnoɰ tuɰ ríportaȪoɰ a||aɰ |uccɰ daíɰ
dcvotíɰ díɰ Sr!ɰ Caítanya,ɰ guídatíɰ daíɰ scíɰ Gosvam!,ɰ comcɰ
R0paɰcɰ Raghunathaɰ dasa.ɰ śttua|mcntcɰ í|ɰ Radha-kupɛaɰ
òɰ ormaíɰ unɰ |agoɰ díɰ notcvo|íɰ dímcnsíoní.ɰ Sri|aɰ R0paɰ
Gosvam!ɰ haɰ datoɰ mo|taɰ ímportanzaɰ a|ɰ RadhaĦkupdaɰ aɰ
causaɰ dc|ɰ dcsídcríoɰ díɰ rítrovar|oɰ chcɰ Sr!ɰ Caítanyaɰ
Mahaprabhuɰ nutrívaİɰ Chíɰ dungucɰ vorrcbbcɰ |asƒíarcɰ í|ɰ
Radha-kunqaɰ pcrɰ stabí|írsíɰ a|trovc ?ɰ Ncssunaɰ pcrsonaɰ
dotataɰ ƚ'íntc||ígcnzaɰ trasccndcnta|cɰ vorrcbbcɰ tar|o.ɰ
L'ímportanzaɰ dc|ɰ Radha-kuǑqa,ɰ pcrò,ɰ nonɰ puòɰ csscrcɰ
comprcsaɰ da||cɰ a|trcɰ vut)nuvu-:umprudƇ]u,ƫ nóɰ |'ímpor-
tanzaɰ spírítua|cɰ cɰ |aɰ naturaɰ dƻvínaɰ dc|ɰ Radha-kunqaɰ
possonoɰcsscrcɰcomprcscɰda||cɰpcrsoncɰchcɰnonɰprovanoɰ
# .
íntcrcsscɰ pcrɰ í|ɰ scrvízíoɰ dcvozíona|Ɵɰ díɰ Sr!ɰ Caítanyaɰ
Mahaprƅbhu.ɰ Qucstoɰ Radha-kundaɰ òɰ adoratoɰ soprat-
tuttoɰ daíɰ GauŔŢyaɰ vut)nuvu,ƫ íɰ scguacíɰ dc|ɰ Sígnorc,ɰ SĆ!ɰ
Kr¶naɰCaítanyaɰMahaprabhuɰ.ɰ
æ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
YLK5O I0

` *'
ã+¦ Ü ?¯¤ ·
÷=¤=q=¤|=¬¤4P==. |
ª==·j¡¬¯t=:¬=rªtm»
¤=ªña¬¬rmð| = ¤(9¦ #* H ¸¤ H
kurmibh)uhˁpuritcˁhurǯhˁpri)utu)dˁv)uktimˁ)u)urˁ
)ñdninu:ˁ
tcbh)cˁ)ñdnu-vimuktu-bhukti-purumdhˁprcmuiku-
ni;fhŀ:ˁ tutuhˁ
tcbh)u:ˁ t
ɖ
hˁpuƾu-pʷlu-puɣku]u-Jr¡u:ˁ tdbh)cˁśpi :dˁ
rdJhikdˁ
prc;fhdˁtuJvʪJˁi)umˁ tuJ/)u-:uru:/ˁtdmˁnd¡ru)ctˁkuhˁ
kr
Ɋˁ
kurmibh)uh:ˁ pìúρ dìρ tuttìρ ìρ lavoratorìρ ìntcrcssatì,ρ
purituh:ˁ sottoρ ognìρ aspcttoΫρ hurch:ˁ daρ OìoƠρ laρ Pcrsonaρ
Suprcma,ρ pri)utu)d:ˁpcrρavcrρrìccvutoρìlρtavorc,ρ v)uktimˁ
)u]uh:ˁ òρ dcttoρ ncglìρ ¡d:truĊˁ )Ědninuhąˁ lcρ pcrsoncρ dìρ
conosccnzaρ clcvata,ρ tcbh)uh:ˁ supcrìorìρ aρ loro,ρ )ñdnu-
vimuktu:ˁ lìbcratìρ dallaρ conoάccnza,ρ bhukti-purumdhƨˁ
coťoroρ chcρ sonoρ ìmpcgnatìρ nclρ scrvìzìoρ dìρ dcvozìonc,ρ
prcmu-cku-ni;fhdh:ˁ coloroρ chcρ hannoρ raggìuntoρ ìlρ puroρ
amorcρpcrρOìo,ρ tutuh:ˁsupcrìorìρaρloro,ρ tcbh)uh:ˁmcglìoρ
dìρ loro,ρ tdƍ.ĺˁ cssì,ρ pu¡u-pdlu-punku]u-Jr¡uh.ĺˁ lcρ¿cpiˁchcρ
dìpcndonoρ scmprcρ daρ K¡¶ȍaăρ ìlρ pastorcllo,ρ _ tĥbh)uȴ:ˁ
sopraρ aρ tuttìρ ˂oro,ρ upi.Ļˁ ccrtamcntc,ρ :dĆˁ Lcì,ρ rdJhikdƩˁ

rlmatlρ Rãdhìkã,ρ prc;fhd.ļˁ moltoρ cara,ρ ɳuJvut:ˁ
sìmìlmcntcŁρ i)um.ļˁqucstoŁρ tuJ/)uŮ:uru:/.ʼnˁìlρ Suoρlago,ρ

rlρ
RãdhãIJkupǴa,ρ ǔȍm.Ļˁ ìlρ RãdhãĴkuπa,ρ nu:ˁ non,ρ d¡ru)ct.ʨˁ
prcndcrcbbcρ rìɴugìoǦρ kuh:ˁ chì,ρ krti:ˁ cstrcmamcntcρ
lortunatoƸρ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
ð0 UþaJctãm¡ta
TRAOUZ¡ON¡
Ncgli fdsrre 0 Jctto chc tra tutti coloro chc si
JcJicano all'attivitå intcrcssata, colui chc ha una maggiorc
conosccnza Jci valori suþcriori Jclla vita ha riccvuto il
favorc Jcl bignorc baþrcmo, Hari. Tra lc numcrosc
þcrsonc Ji granJc conosccnza gädnI|, colui chc 0
cñcttivamcntc libcrato in virtú Jclla sua conosccnza þuò
JcJicarsi al scrvizio Ji Jcvozionc, cJ é suþcriorc agli altri.
Ma chi ha raggiunto preme, il þuro amorc þcr K¡¶ça, gli 0
suþcriorc. Lc gapI sono lc þiú clcvatc tra tutti i granJi
Jcvoti þcrcht JiþcnJono scmþrc c comþlctamcntc Ja SrI
K¡¶ça, il þastorcllo trasccnJcntalc. Tra lc gapI, SrImatI
RãJhãrãçl 0 la þ iú cara a K¡¶ça. ¡l buo kaç¢e [lago| 0
caro a K¡¶ça quanto la þiú Jilctta tra lc gapI. Lhi Junquc
non vorrå vivcrc accanto al RãJhã·kuçça, c in un corþo
sþiritualc þcrvaso Ji scntimcnti J'cstasi Jcvozionalc
[eprdk¡re-bkdve|, offrirc un scrvizio J'amorc alla coþþia
Jivina, SrI SrI RãJhã·GovinJa, chc bi JcJica ai buoi
e¶jekãlIye-lIld, i buoi ctcrni Jivcrtimcnti quotiJiani chc si
manifcstano in otto moJi. ¡n vcritå, coloro chc comþiono
il scrvizio Jcvozionalc sullc rivc Jcl RãJhã·kuçça sono lc
þcrsonc þiú fortunatc Jcll'univcrso.
bF¡¡GAZ¡ON¡
¡t8lIC8mcnlcĜ OggIĜ lullIĜ 8OnOĜ ImQcgn8lIĜ InĜ 8llIVIl8Ĝ
Inlctc888lcĜ dIĜ V8tIOĜ gcnctc.Ĝ LOÍOtOĜ ChcĜ dc8Idct8nOĜ
OllcnctcĜgu8d8gnIĜ m8lctI8ÍIĜmcdI8nlcĜ Í´8ZIOncĜ8OnOĜ dcllIĜ
kurmt, O88I8Ĝ Qct8OncĜ dcdIlcĜ 8ÍÍ´8ZIOncĜ Inlct0888l8.Ĝ ¯ullIĜ
gÍIĜ c88ctIĜVIVcnlIĜ InĜ Quc8lOĜ mOndOĜ m8lctI8ÍcĜ 8OnOĜ dI8Cc8IĜ
QuIĜ 8OllOĜ Í´InÛu88CĜ dIĜ md)d, COmcĜ 8ÍÍctm8Ĝ IÍĜ Il)na
Furdnu (ô. T. ô!).
vl)nu-ïuktlh purd prcktd
k)ctru]ñdkh)d tuthd purd
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
Ycrsc dicci
uvtd}ú-kurmu-:ħn}úƫ
tjti}úƫ!ukttrƫt)}utcƫ
87
lɰ saggíɰ hannoɰ dívísoɰ |cɰ cncrgícɰ díɰ Oío,ɰ |aɰ Pcrsonaɰ
Suprcma,ɰínɰtrcɰcatcgorícɰ-|'cncrgíaɰspírítua|c,ɰ|'cncrgíaɰ
margína|c,ɰ cɰ |'cncrgíaɰ matcría| c.ɰ L'cncrgíaɰ matcría|cɰ òɰ
consídcrataɰ |'cncrgíaɰ díɰ tcrz'ordíncɰ (tjti}úƫ !ukttß).ƫ
Qucg|íɰ csscríɰ chcɰ síɰ trovanoɰ sottoɰ |aɰ gíurísdízíoncɰ
dc||' cncrgíaɰ matcría|cɰ ta|vo|taɰ s`ímpcgnanoɰ aɰ |avorarcɰ
duramcntcɰcomcɰcaníɰcɰporcíɰsoǕoɰpɝrɰí|ɰpíaccrcɰdcíɰscnsí.ɰ
Maɰínɰgucstaɰvíta,ɰoɰncǗ|aɰprosɧíma,ɰdopoɰavcrɰcompíutoɰ
attívítàɰvírtuosc,ɰa|cuníɰkurmiƫsǻnoɰpotcntcmcntcɰattrattíɰ
ıaɰ compícrcɰ dívcrscɰ tormcɰ díɰ sacríƪícíɰ mcnzíonatíɰ ncíɰ
|cdu.ƫ Cos|,ɰ grazícɰ a||aɰ potcnzaɰ dcíɰ |oroɰ mcrítí,ɰ sonoɰ
c|cvatíɰaíɰpíanctíɰcc|cstí.ɰ lnɰrca|tà,ɰcoǖoroɰchcɰcompíonoɰ
sacrítìcíɰscgucndoɰscrupo|osamcntcɰ|cɰístruzíoníɰdcíɰ |cduƫ
sonoɰ c|cvatíɰƂa||aɰ |una,ɰ cɰ aíɰ píanctíɰ sítuatíɰ sopraɰ díɰ cssa.ɰ
Comcɰ attcrmaɰ laɰ Bhu¿uvud-¿itúƫ (ºƫ. 2Łɰ),ƫ k)incƫ pun}cƫ
murt}u-lckumƫ vt!untt.ƫ dopoɰavcrɰcsaurítoɰg|íɰ cttcttíɰdc||cɰ
|oroɰ cosíddɞttcɰ attívítàɰ vírtuosc,ɰ cssíɰ dcvonoɰ tornarcɰ
su||aɰ Tcrra,ɰ chcɰ òɰ chíamataɰ muŬt}u-Icku,ƫ í|ɰ |uogoɰ dc||aɰ
mortc.ɰ ßcnchóɰgucstcɰpcrsoncɰpossanoɰavcrɰraggíuntoɰíɰ
píanctíɰ cc|cstíɰ grazícɰ a||cɰ attívítàɰ vírtuoscɰ compíutc,ɰ cɰ
possanoɰgodcrvíɰdíɰunaɰvítaɰ|ungaɰmo|tcɰmíg|íaíaɰdíɰanní,ɰ
dovrannoɰcomungucɰtornarcɰsuɰgucstoɰpíanctaɰguandoɰíɰ
rísu|tatíɰ dc||cɰ |oroɰattívítàɰvírtuoscɰ síɰ sarannoɰ csaurítí.ɰ
Qucstaɰòɰ|aɰposízíoncɰ dcíɰkurmi,ƫcomprcsíɰco|oroɰchcɰ
agísconoɰ ínɰ modoɰ vírtuosoɰ cɰ co|oroɰ chcɰ agísconoɰ ínɰ
modoɰ cmpío.ɰ SuɰgucstǼɰpíanctaɰpossíamoɰvcdcrcɰmo|tíɰ
uomíníɰd'attarí,ɰpo|ítícíɰcɰa|trí,ɰchcɰs'íntcrcssanoɰso|tantoɰ
dc||aɰ tc|ícítàɰ matcría|c.ɰ Ccrcanoɰ díɰ accumu|arcɰ dƠnaroɰ
conɰogdzíɰmczzo,ɰscnzaɰƓonsídcrarcɰscɰ|cɰ|oroɰazíoníɰsíanoɰ
cmpícɰ oɰ vírtuosc.ɰ Qucstcɰ pcrsoncɰ sonoɰ dcttcɰ kurmi,ƫ
matcría|ístíɰ grosso|aní.ɰ Traɰ íɰ kurmiƫ cíɰ sonoɰ anchcɰ íɰ
vtkurmi,ƫ cǽ|oroɰ chcɰ agísconoɰ scnzaɰ tarsíɰ guídarcɰ da||aɰ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
88 Ugadcâãmpa
conosccnzaρvcdìcaƹρ ColoroρchcρagìsconoρsuIIaρbascρdclIaρ
conosccnzaρ vcdìcaρ cclcbranoρ sacrìlŗcìρ pcrρ soddìslarcρ

rlρ Vì¶țȧρ cρ rìccvcrcρ Icρ Sucρ bcncdìzìonìρ cdρ csscrcρ poìρ
clcvatìρaìρsìstcmìρpIanctarìρsupcrìorì.ρ Qucstìρkurm/ˁsonoρ
supcrìorìρ aìρ vĕkurmtŜˁ Ɩcrchóρ scguonoρ lcdcImcntcρ Icρ
dìrcttìvcρdcìρ |cJuˁcρsonoρccrtamcntcρcarìρaρK¡¶Ňa.ρ NclIaρ
Shu¿uvuJů¿itdˁ (ǘ. ľ ľ),ρ K¡¶Ňaρ dìcc.ρ )cˁ )uthdˁ mdmˁ
prupuJ)uɋtcˁtdm:ˁ tuthuivuˁbhu)ʇm)ˁuhum.ˁ "Cosíρcomcρsìρ
sottomcttonoρ aρ Mc,ρ ìnρ proporzέoncρ Đoρ Iìρ rìcompcnso. "ρ
NcIIaρ Suaρ bontà,ρ K¡¶Ȋaρ soddʙsɵaρ ìρ dcsìdcrìρ dcìρ kurm/ˁ cρ
dcìʷʱͨŮŦ,ρcρaρmaggìorρragìoncρsoddìslaρìρbhuktu.ˁ Bcnchóρ
talvoltaρ ìρ kurm/ˁ vcnganoρ cIcvήtìρ aìρ sìstcmìρ planctarìρ
supcrìorì,ρñnchóρrìmarrannoρatt͌attìρdalI'azìoˮcρìntcrcs-
sataρdovrannoρacccttarcρnuova˙ɢʲtcρunρcorpoρίatcrìaIcρ
dopoρ Iaρ mortcĸρ Chìρ agìsccρ ìnρ modoρ vìrtuosoρ potràρ
ottcncrcρunρnuovoρcorpoρ͍raρgIìρɣsscrìρccIcstì,ρ suìρ sìstcmìρ
planctarìρ supcrìorì,ρ oρ raggìungɤrcρ gualchcρ altraρ posìƫ
Ĺρ
zìoncρ chcρ pcrmcttaρ unρ lìvclIΜρ supcrìorcρ dìρ
ĺρ
lclìcìtàρ
matcrìaIc.ρ ΆȀ'ΰltraρ partc,ρ col˽̚oρ chcρ s'ìmpcgnanoρ ìnρ
attìvìtàρ cmpìcρ sìρ dcgradanoρ cρ dcvonoρ rìnascc̛cρ comcρ
anìmalì,ρcomcρalbcrìρcρpȮìantcĻρ Cosíρcoloroρcʋcρ agìsconoρ
conρ motìvazìonìρ ìntcrc̸satc,ρ chcρ nonρ sìρ prcoccupanoρ
dcglìρ ìnscgnamcntìρ dcìρ |cJuˁ (ìρ vikurmt),ˁ nonρ sonoρ
a
̋
prczzatìρdallcρpcrsoncρsaggcρcρsa˯tcĈρ Comcρallcrmaρloρ
5rimuJ-Shd¿uvutumˁ (5. 5.Ā).ˁ
nunumˁprumuttuhˁkuʸtcˁ vikurmuˁ
)uJˁinJri)u-pr/tu)uˁdprǵcȨiˁ
nuˁ 1dJhuˁmun)cˁ)utuˁdtmuncˁ ')uɄˁ
u:unnˁ upiˁklc¡uJuˁ d:uˁ JchuĽˁ
"Đρ matcrìaIìstìρ chcρ sìρ allannanoρ comcρ canìρ cρ porcìρ soIoρ
pcrρlaρsoddìslazìoncρ dcìρscnsìρìnρrcaItàρsonoρpazzì.ρ Nonρ
lannoρȬchcȭρdcdìcarsìρ aρ ognìρ sortaρ dìρ abomìnìo,ρ alρ soIoρ
scopoρdìρgodcrcρdcìρscnsì.ρ Lcρattìvìtàρmatcrìalìρnonρsonoρ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
Ycrso díccí 8º
Ⱦtattoρ dcgncρ dìρ unρ uomoρ ìntcllìgcntcρ pcrchŽρ comcρ
rśsuItatoρ dìρ gucstcρ attìvìtàρ sìρ rìccvcρ unρ corpoρ matcrìalc,ρ
pìcnoρdìρsoɻcrcnza.Īρ đlρñncρdcllaρvìtaρumanaρòρguclloρdìρ
Iìbcrarcìρ daρ gucstcρ t̜cρ lormcρ dìρ sollcrcnzaρ ìnsìtcρ
ncI˃'csśstcnzaρ matcrìalcρ·stcssa.ρ Slortunatamcntcρ coŧoroρ
chcρ sìρ dcdìcanoρ aIl'attìͯìtàρ ìntcrcssataρ sonoρ pazzìρ pcrρ ìlρ
dcnaroơρ cρ ccrcanoρ conρ ognìρ Ŭczzoρ dìρ accaparrarsìρ
ɅomodìtàρmatcrìaIìρtcmporanccďρ pcrρ gucstoρ cssìρ rìschìaͻ
noρ pctsìnoρ dìρcadcrcρ ncllcρspccìcρ ìnlcrìorìρdìρvìtaĄρ NclIaρ
Ioroρ stoItczzaρìρ matcrìalìstìρ lannoρ contìnuìρ progcttìρpcrρ
trovarcρ Iaρ tcIìcìtàρ ìnρ gucstoρ mondoρ matcrìaIc.ρ Nonρ sìρ
tctmanoρncppurcρunρ ìstantcρaρconsìdcrarcρchcρpotrannoρ
vìvcrcρsoItantoρpcrρunρccrtoρnumcroρdìρannì,ρlaρmaggìorρ
pa̱cρ dɥìρ guaIìρ vaρ pcrdͩtaρ ġcIρ tcntatìvoρ dìρ guadagnarcρ
dcnaroρ pcrρ u pìaccrcρ ɖcìρ scnsì.ρ Tuttcρ guαstcρ attìvìtàρ
tctmìnanoρconρIaρƬmortcĆρ lρmatcrìalìstìρnonρrìɾcttonoρchcρ
dopoρavcrρIascìatoρ ìIρ co̝poρ potrcbbcroρ csscrcρ ìmprìgìoͼ
natìρ m ɔtpìρ dìρ anìmaʚiìnlcrìorì,ρ dìρ pìantcρ oρ dìρ albcrìĉρ
ǼosʛƢρtuttcρIcρloroρazìonʜρdctcrmìnanoρìIρlaIIìmcntoρdclIoρ
scopoρ dcIIaρ vìta.ρ Nonρ soloρ nasc˾noρ ìgnorantì,ρ maρ
contìnuanoρ adρ agìrcρ nclI'ìgnoranza,ρ pcnsandoρ dìρ
ottcncrcρ ɀcncñcìρ matc̞ìalìρ nclIaρ lormaρ dìρ grattacìclì,ρ
ʈosscρ automobìlì,ρ posìzìonìρ dìρ prcstì,ìoρ cρ cosíρ vìa.ρ lρ
ma͎ctìaIìstìρnonρsannoρchcρncllaρvìtaρsucccssìvaρcadrannoρ
ìnρ ͪnaρposìŻìoncρ dcgradata,ρ cρ chcρ tuttcρ lcρ Ioroρ a͸ìonìρ Iìρ
conduttannoρsoIoρaρpurdbhuvu,ˁ laρsconñtta.ρ Qucstaρ òρlaρ
concIusìoncρ ɗcIIoρ
ď
r/muJ-Shd¿uvutumˁ Ā5. 5. 5). ρ purd-
bȀuɪˁ ldmubcJhu-]0tuȸſˁ
Ǻìsoʇaρ dungucρ svìlupparcρ ìIρ dcsìdcrìoρdìρ comprcnͽ
dcrcρ Iaρ scìcnzaρdclI'anìmaρ(dtmu-tuttvu).ˁ ȃìnchŽρnonρ sìρ
aģģìvaρ aIρpìanoρ dcII'ɘt˛Ė-tĖttͰĖ,ρ chcρcìρtaρ comprcndcrcρ
əìρ csscģcρ anìmaρ cρ nonρ corpoƣρ sìρ rìmancρ aIρ IìvclIoρ dcII'ρ
ìgnoranŻaƺρ ȣraρmìglìaìa,ρcρpcrsìnoρtraρmìIìonìρdìρpcrsoncρ
ìʆorantìρchcρsprccanoρìIρtcmpoρaρsoddìstarcρìρscnsì,ρlorscρ
unoρ raʅungcràρ ìlρ lìvcIloρ dcIlaρ conosccnza,ρ comprcnĵ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
&ä DªKZ`ÂLš¿Kä
dcndoͪíͪ vaIoríͪpíúͪ altíͪ dclIaͪ víta.ͪ Unaͪpcrsonaͪsímílcͪcͪ
dcttaͪ )ñd¤i. llͪ)ñd¤i saͪ chcͪ l'azíoncͪ íntcrcssataͪ loͪ lcgaͪ
all'csístcnzaͪmatcríaIcͪcͪloͪlaͪtrasmígrarcͪdaͪunaͪlormaͪ
corporcaͪ aͪ un'aItra.ͪ Comcͪ loͪ órimud-ßhdguvulum
spícgaͪconͪl'csprcssíoncͪ1uriru-bu¤dhu (lcgatoͪall'csļstcn̈́
zaͪdcIͪcor˕o),ͪlínchóͪl'uomoͪmantícncͪI'ídcaͪdclͪpíaccrcͪ
dcíͪ scnsí,ͪ avràͪ Iaͪ mcntcͪ assortaͪ ncIͪ kurmu, l'azíoncͪ
íntcrcssata,ͪ cͪ q̲cstoͪ Ioͪ obblíghcràͪaͪ trasmígrarcͪ daͪ unͪ
corpoͪaIl'aItro.ͪ
Ln)ñd¤i cͪdunqucͪconsídcratoͪsupcríorcͪaͪunͪkurmi,
pcrchóͪalmcnoͪsíͪastícncͪdaIlcͪattívítàͪcíccamcntcͪrívoItcͪ
vcrsoͪílͪpíacȗrcͪdcíͪscnsí.ͪ QucstaͪcͪlaͪconcIusíoncͪdíͪDío,ͪ
Iaͪ Pcrsonaͪ Suprcma.ͪ TuttavíaĔͪ purͪ csscndoͪ líbcroͪ
dalI'ígnoranzaͪ dclͪ kurmi, íIͪ )ñd¤i cͪ consídcratoͪ ancoraͪ
sítuatoͪ nclI'ígnoranzaͪ (uvIdyd), ñnchóͪ nonͪ raggíungcͪ
ílͪ Iívclloͪ dcIͪ scrvízíoͪ díͪ dcvozíonc.ͪ Pcrsínoͪ chíͪ cͪ
consídcratoͪ unͪ )ñd¤i, unaͪ pcrsonaͪ avanzataͪ nclIaͪ
conosccnza,ͪ haͪ unaͪ conosccnzaͪ chcͪ cͪ consídcrataͪ
ímpura,ͪ pcrchóͪ nonͪ ũʁaͪ ínlormazíoníͪ sulͪ scrvízíoͪ
dcvozíonalcͪ cͪ trascuraͪ I'adorazíoncͪ dírcttaͪ dcíͪpícdíͪ díͪ
lotoͪdíͪDío,ͪIaͪPcrsonaͪSuprcma.ͪ
Quandoͪ síͪ dcdícaͪ alͪ scrvízíoͪ dcvozíonaIc,ͪ ílͪ )ñd¤i
supcraͪ rapídamcntcͪ íͪ comuníͪ)ñd¤i. Unaͪ pcrsonaͪ cosíͪ
cIcvataͪcͪdchnta)ñd¤u-vImuklu-bhuklí-purumu. lIͪmodoͪ
ínͪ cuíͪ íIͪ )ñd¤i síͪ avvícínaͪ alͪ scrvízíoͪ dcvozíonalcͪ cͪ
dcscríttoͪncIIaͪßhuguvud-gild (dovcͪKŤưaͪallcrmaġͪ
buhu¤dm )u¤mu¤dm u¤lc
)ñd¤uvd¤ mdm prupudyulc
vd:udcvuß :urvum IlI
:u muhdlmd :udur/ubhuß
"Dopoͪ numcroscͪ nascítcͪ cͪ mortíͪ coIuíͪ chcͪ haͪ Iaͪ vcraͪ
conosccnzaͪsíͪ sottomcttcͪaͪ Mc,ͪ sapcndoͪ chcͪ ʀoͪsonoͪ Iaͪ
causaͪ díͪ tuttcͪ lcͪ causcͪ cͪ tuttoͪ cíòͪ chcͪcsístc.ͪ Ln'anímaͪ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
Ycrsc dicci 91
cosíɰ grandcɰ òɰ moItoɰ rara."ɰ lnɰ rcaItà,ɰ unaɰ pcrsonaɰ
dímostraɰdíɰcsscrcɰsaggíaɰguandoɰsíɰsottomcttcɰaíɰpícdíɰdíɰ
Iotoɰ díɰ Kr¶pa,ɰ maɰ unɰ taIcɰ muhútmú,ƫ uŴ'anímaɰ cosíɰ
grandcɰòɰmoItoɰrara.ɰ
Oopoɰ csscrsíɰ avvícìnataɰ a|ɰ scrvízíoɰ díɰ dcvozíoncɰ
sccondoɰ íɰ príncípíɰ rcgoIatorí,ɰ unaɰpcrsonaɰpuòɰ arrívarcɰ
aIɰ IívcIIoɰ dcIIĕamorcɰ spontancoɰ pcrɰ Oíoɰ scgucndoɰ Icɰ
ormcɰdíɰgrandíɰdcvotíɰcomcɰNarada,ɰSanakaɰcɰSanaɰ tana.ɰ
AIIoraɰ Oío,ɰ Pcrsonaɰ Suprcma,ɰ ríconosccɰ |aɰ suaɰ
supcríorítà.ɰ lɰ dcvotíɰ chcɰ hannoɰ svíluppatoɰ amorcɰ pcrɰ
OíoɰsíɰtrovanoɰccrtamcntcɰínɰunaɰposízíoncɰcIcvata.ɰ
Traɰ tuttíɰ gucstíɰ dcvotí,ɰ Icɰ ¿cptƫ sonoɰ ríconoscíutcɰ
comcɰ supcríoríɰ pcrchóɰ nonɰ pcnsanoɰ adɰ aItroɰ chcɰ aIIaɰ
soddístazíoncɰdíɰKr¶pa.ɰ NóɰIcɰ¿cƫ pƫtƫsíɰaspcttanoɰgua|cosaɰ
ínɰcambíoɰdaɰKr¶pa.ɰ AnzíğɰtaIvo|taɰKr¶paɰ|cɰsottoponcɰaɰ
grandíɰ sottcrcnzc,ɰ scparandoSíɰ daɰ Ioro.ɰ Maɰ|cɰ¿cptƫnonɰ
possonoɰcomungucɰdímcntícarcɰ Kr¶paIJɰ QuandoɰKr¶paɰ
Iascìòɰ VȞdavanaɰ pcrɰ Maȫhura,ɰ |cɰ¿cptƫturonoɰ prcscɰ daɰ
unaɰ grandcɰ trístczzaɰ cɰ passaronoɰ í|ɰ rcstoɰ dcI|aɰ vítaɰ
píangcndoɰpcrɰIaɰscparaɋíoncɰdaɰKr¶Ȼa.ɰ Qucstoɰsígníñcaɰ
chcɰínɰunɰccrtoɰȡcijnsoɰnonɰturonoɰmaíɰvcramcntcɰscparatcɰ
daɰ Kr¶ȹa.ɰ Nonɰ c'òɰ díttcrcnzaɰtraɰ íIɰ pcnsarcɰ aɰ Kr¶paɰ cɰ
íIɰ rcstarcɰ ínɰ Suaɰ compagnía.ɰ Anzí,ɰ vtprulumbhu-:cvú,ƫ
pcnsarcɰ aɰ Kr¶paɰ ínɰ scparazíonc,ɰ comcɰ taccvaɰ Sriɰ
CaítanyaɰMahaprabhu,ɰòɰdíɰgranɰIungaɰsupcríorcɰaIɰtattoɰ
díɰscrvírcɰKr¶paɰdírcttamơntc.ɰ Cosí,ɰtraɰtuttíɰíɰdcvotíɰchcɰ
hannoɰsvíIuppatoɰ unɰ puroɰamorcɰ cɰ unaɰpuraɰdcvozíoncɰ
pcrɰ Kr¶pa,ɰ Icɰ¿cptƫsonoɰ|cɰ píúɰ c|cvatc,ɰcɰ traɰtuttcɰ gucstcɰ
#
grandíɰ¿cƫ pƫt,ƫ SrimaȾɰRadharaǒIɰòɰIaɰpíúɰcIcvata.ɰ Ncssunoɰ
puòɰsupcrarcɰíIɰscrvízíoɰdíɰ SrimatIɰRadharapI.ɰ lnɰrca|tà,ɰ
ncppurcɰ Kr¶Ŭaɰ rícsccɰ aɰ comprcndcrcɰ íɰ scntímcntíɰ díɰ
SrImatǘɰ RaƛharapI,ɰ òɰpcrɰgucstaɰ ragíoncɰ chcɰ Eg|íɰprcscɰ
Iaɰ posízíonc ɕɰdíɰ Radharapţɰ cɰ apparvcɰ nc||aɰ tormaɰ díɰ
SrIɰ Caítanyaɰ Mahaprabhu.ɰ aIɰ soIoɰ ñncɰ díɰ comprcndcrcɰ
íɰSuoíɰ scntímcntíɰ trasccndcntaIí.ɰ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
ºZ Uþadcâãmpa
#
Sr˄|aρ Rĥpaρ Gosvãmíρ gìungcρ graduaImcntcρ al|aρ
conc|usìoncρ chcρ

rimatΖρ Rãdhãrãpȇρ òρ ʝaρ pìúρ grandcƻρ
#
dcvotaρ dìρ K¡¶Ēa,ρ cρ chcρ ì|ρ Suoρ kuĝtµuˁ (|ago)Ƥρ Sríρ RãdhãĶ
Ĝupża,ρ òρ ìlρ |uogoρ suprcmo.ρ Loρ conlcrmaρ unρ passoρ
da|ρ Ljughu-bhdguvutdmrtuˁ (ρCtturuŰkhuɝµuˁ 45),ρ cìtatoρ
nc|laρ Cuitun)u-curitdmrtu.ˁ
)uthdˁrdJhdˁpri)dˁʕŝ i;ɞc:ˁ
tu:)dhˁ kuɟµumˁɔri)umˁ tuthdˁ
:urvǡ-gcp/;uˁ:uivuikdˁ
vi;ɹcrˁut)untu-vulĞubhdˁ
P
ſProprìoρ comcρ SrímatŜρ RãdharãpȈρ òρ caraρ aIρ Sìgnorcρ
Suprcmo,ρK¡¶Ēaρ(Ȫì¶͝͏u),ρcosʞρìIρ|uogoρdovcρȂ||aρSìρbagnaρ
(RãdhãĶĜupżaƙρòρ mo|toρ caroρaρ K¡¶Ȏa.ρ Ŏraρ tuttcρ |cρgcp/,ˁ
Ĕcìρ soIaρ òρsuprcma,ρ Iaρpìúρamataρ da|ρ Sìgnorc."ρ
Tuttřρ co|oroρ chcρ sonoρ ìntcrcssatìρ a||aρ coscìcnzaρ dìρ
K¡¶naρ dcvonoρ dungucρ prcndcrcρ rìlugìoρ ncIρ Rãdhã-
Ĝuͥɓaρcρ |àρ dcdìcarsìρ a|ρ scrvìzìoρ dcͱozìonaIŔρpcrρtuttaρ Iaρ
vìta.ρ Qucstaρ òρ |aρ conc|usìoncρ dìρ Rɚpaρ Gosvãmíρ nc|ρ
dccìmoρvcrsoρdc|Iaρ CpuJcɫdmrtu.ˁ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
VLK5O II
¶·¯=f·¤m¤¬ºl
§.V %Y gtª¤¯¬ |
«wq=¤H ¿×mi
a欯- æ¶vPÌ | ¸¸ ||
kj;nu:)cccuihˁprunu)u-vu:utihˁprc)u:/bh)cǘˁ'piˁrdJhdˁ
kunǶumˁ cd:)dˁmunibhirˁubhitu:ˁ tdJrĒˁ cvuˁ v)uJhd)iˁ
)utˁprc;]huirˁup)ˁ ulumˁ u:ulubhumˁ kimˁpunurˁbhukti-
bhd)0mˁ
ƀˁ
tuɴˁprcmcJumˁ ɬukrJˁupiˁ:uruĘˁ :nuturˁuvi;kurctiˁ
kj;nu:)u:ˁ dìρ

ríρ Kű¶˔a,ρ uccuih:ˁ ìnρ modoρ suprc;
mo,ρ pruĮu)u-vu:utih:ˁ oggcttoρ dĬamorc,ρ prc)u-
:/bh)uh:ˁ traρ lcρ moItcρ adorabìlìρ Ēcp/Ċˁ upi:ˁ ccrtamcntc,ρ
rdJhd:ˁ

rΗmatíρ ȟãdhãrãǕǏ,ρ kunǷum:ˁ ìIρlago,ρ cu:ˁ anchc,ρ
u:)dǁ:ˁdìρLcì,ρ munibhiß:ˁdaìρgrandìρsaggìǧρ ubhitußƪˁsottoρ
ognìρ aspctto,ρ tdJrkˁ cvu:ˁ sìmìlmcntc,ρ v)uJhu)i:ˁ òρ
dcscrìtt˿,ρ )ut:ˁ cìòρ chc,ρ prʭ;]huiġ:ˁdaìρdcvotìρ pìŹρcIcvatì,ρ
upi:ˁ pcrsìno,ρ ulum:ˁ abbastanza,ρ u:ulubhumƫˁdìlñcìlcρdaρ
ottcncrc,ρ kim:ˁ chcρ cosa,ρ punuġ:ˁ dìρ nuovo,ρ bhukti-
bhd)0m:ˁ pcrρ lcρ pcrsoncρ ìmpcgnatcρ nclρ scrvìzìoρ dìρ
dcvozìonc,ρ tut:ˁ guclIo,ρ prcmu:ˁ amorcρ pcrρ Oìo,ρ iJum:ˁ
gucstoǨρ :ukrt:ˁ unaρ volta,ρ upi:ˁ pcrsìno,ρ :uruĘ:ˁ lago,ρ
:ndtuh:ˁdìρcoluìρchcρsìρ òρbagnato,ρ uvi;kurcti:ˁ sìρrìsvcglìa.ρ
1KAOUZ¡ONL
1ra í mollí oggcllí dí lavorc c dí dclízía, c lra lullc lc
adorabílí ragazzc dí Vra¿abh0mí,
g
rImalI KãdhãrãçI é
ccrlamcnlc la þí0 amala da K¡¶µa. L, sollo ogní asþcllo, íl
5uo dívíno kø¢aUlí éugualmcnlc caro, comc aHcrmano í
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
¥4 UþaJctãm¡ta
granJi saggi. bcnza Jubbio, il RãJhã·kupÇa 0 raggiunto
molto raramcntc anchc Jai þiú granJi Jcvoti; þcrciò a
maggior ragionc sarå Jimcilc raggiungcrlo þcr i Jcvoti
comuni. Lhi, anchc una sola volta si bagna scmþliccmcntc
in gucllc sacrc acguc, scntc risvcgliarc m st ü þuro amorc
þ
r #ça.
bF¡LGAZ¡ONL
¡ctChcĜ IÍĜ H8dh8-kund8Ĝ cĜ CO8ìĜ cÍcV8lO7Ĝ L8Ĝ 8u8Ĝ
gt8ndcZZ8ĜcĜdOVul8Ĝ8ÍĜÍ8IChcĜc88OĜ 8QQ8tlIcncĜ8Ĝ5tlm8llĜ
H8dh8t8Çl,Ĝ ChcĜ cĜ IÍĜ 8uQtcmOĜ OggcllOĜ dcÍÍ´8mOtcĜ dIĜ
Ä(5Ç8.Ĝ ¯t8ĜlullcĜlcĜ¿cpt, LÍÍ8Ĝ cĜÍ8ĜQIuĜ8m8l8.Ĝ bImIÍmcnlcĜ
IÍĜ buOĜ Í8gO,Ĝ 5tlĜ H8dh8-kuÇĎ8,Ĝ cĜ dc8CtIllOĜ d8IĜ gt8ndIĜ
88ggIĜ COmcĜ IÍĜ Í8gOĜ ChcĜ cĜ C8tOĜ 8Ĝ Ä(5u8Ĝ Qu8nlOĜ H8dhċĜ
8lc888.Ĝ ÌnĜVctIl8ĜÍ´ 8mOtcĜ dIĜÄ(5u8ĜQctĜIÍĜH8dh8-kuÇď8Ĝ cĜ
QucÍÍOĜ QctĜ 5tlm8llĜ H8dh8t8ÇlĜ 8OnOĜ ugu8ÍI, Ĝ 8OllOĜ OgnIĜ
QunlOĜdIĜVI8l8.Ĝ PnChcĜQctĜgt8ndIĜQct8On8ÍIl8ĜQIcn8mcnlcĜ
ImQcgn8lcĜ ncÍĜ 8ctVIZIOĜ dcVOZIOn8Íc,Ĝ cĜ mOÍlOĜ dIÛCIÍcĜ
t8ggIungctcĜIÍĜH8dh8-kuÇÇ8,Ĝ8Ĝm8ggIOtĜt8gIOncĜQuIndIĜcĜ
dIÍHCIÍcĜ d8Ĝ t8ggIungctcĜ QctĜ IĜ dcVOlIĜ COmunIĜ ChcĜ 8IĜ
ÍImIl8nOĜ 8Ĝ ImQcgn8t8IĜncÍÍ8ĜQt8lIC8Ĝ dcÍĜ vuiJhtbhukti.

LĜ dcllOĜ ChcĜ unĜ0cVOlOĜ 8VIÍuQQct8Ĝ ImmcdI8l8mcnlcĜ IÍĜ
QutOĜ 8mOtcĜ QctĜ Ä(5Ç8Ĝ 8uÍÍ8Ĝ 8CI8Ĝ dcÍÍcĜ ¿cpI 8cĜ ęIĜ O8gn8Ĝ
8nChcĜ un8Ĝ 8OÍ8Ĝ VOÍl8Ĝ ncÍĜ H8dh8-kuÇÇČ.Ĝ 5tlÍ8Ĝ H0Q8Ĝ
LO8V8mlĜ t8CCOm8nd8Ĝ 8Ĝ ChIĜ nOnĜ QuOĜ VIVctcĜ 8cmQtcĜ 8uÍÍcĜ
tIVcĜđÍĜH80h8-kuĂÇ8,Ĝ dÍĜO8gn8t8IĜIÍĜQĒuĜ8Qc88OĜQO88IOIÍcĜ
ncÍÍcĜ 8ucĜ 80QĄc.Ĝ Quc8lčĜ c 18Ĝ CO88Ĝ QIuĜ ImQOtl8nlcĜ n0ÍĜ
COmQ1mcnlOĜ dcÍĜ 8cDIZICĜ dcVOZIOn8Íc.Ĝ 5tlÍ8Ĝ Üh8klIVI-
nOd8Ĝ qh8kut8Ĝ 8CtIĆcĜ 8Ĝ Quc8lOĜ QtOQO8IlOĜ 0hcĜ 5tlĜ H8dh8-
kuăÇ8Ĝ cĜ IÍĜ ÍuOgOĜ 8uQtcmOĜ QctĜ COÍOtOĜ ChcĜ dc8Idct8nOĜ
8V8nZ8tcĜ ncÍĜ 8ctVIZIOĜ dcVOZIOn8ÍcĜ 8uÍÍcĜ OtmcĜ dcÍÍcĜ
8mIChcĜ (:ukhi] cĜ dcÍÍcĜ 8ctVIltICIĜ InlImcĜ (muqur/] dIĜ
5tlm8llĜ H8dh8t8Çl.Ĝ LÍIĜ c88ctIĜ VIVcnlIĜ ChcĜ dc8Idct8nOĜ
lOtn8tcĜ ncÍÍ8Ĝ ÍOtOĜ dImOt8Ĝ OtIgIn8Íc,Ĝ ncÍĜ tcgnOĜ lt88Ěcn-
dcnl8ÍcĜ dIĜ LIO,Ĝ 8Ĝ LOÍOk8Ĝ N(nd8V8n8,Ĝ t8ggIungcndOĜ IÍĜ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
Ycnc uadici 95
Ioroɰ corpoɰ spírítua|cɰ (:tddhu-dĴhu)ƫ dovrcbbcroɰvìvcrcɰ aɰ
KadhaħkuǪqa,ɰprcndcrcɰríƫugìoɰnc||cɰancc||cɰchcɰscrvonoɰ
ìntímamcntƢɰSriɰKadha,ɰcɰsottoɰ|aɰ|oroɰguìda,ɰìmpcgnarsíɰ
costantcmcntcɰ a|ɰ Suoɰ scrvìzíoĴɰ Qucstoɰ òɰ ìIɰ mctodoɰ
pìúɰ cIcvatoɰ pcrɰ co|oroɰ chcɰ s'ìmpcgnanoɰ nc|ɰ scĆɃìɌìoɰ
díɰ dcvozìoncɰ sottoɰ Iaɰ protczìoncɰ dìɰ Sriɰ Caìtanyaɰ
Mahaprabhu.ɰ AɰqucstoɰproposìtoɰSrƽ|aɰßhaktìsìddhantaɰ
Sarasvaȿɰ \hakuraɰ scrìvcɰ chcɰ pcrtínoɰ ìɰ grandìɰ saggìɰ cɰ íɰ
grandíɰ dcvotì,ɰ comcɰ Naradaɰ cɰ Sanaka,ɰ nonɰ hannoɰ |aɰ
possìbì|ìtàɰdìɰ andarcɰ aɰbagnarsìɰ nc|ɰ Kadha-kupɜa.ɰ Chcɰ
dìrc,ɰ dunqucɰ dcìɰ dcvotìɰ comunì ?ɰ Scɰ pcrɰ unaɰ grandcɰ
fortuna,ɰ ottcnìamoɰ |aɰ possíbíIìtàɰ dìɰ arrívarcɰ a|ɰ Radha-
kuŰűaɰcɰpossíamoɰbagnarcìɰínɰcssoɰanchcɰunaɰsoIaɰvo|ta,ɰ
potrcmoɰ svìIupparcɰ í|ɰ nostroɰ amorcɰ trasccndcnta|cɰ pcrɰ
Kȇ¶pa,ɰ proprìoɰ coĂcɰ tcccroɰ |cɰ ¿cpŔ.ƫ Sìɰ raccomandaɰ
anchcɰ dìɰ vìvcrcɰ su||aɰ rìvaɰ dcIɰ Kadha-kuǛĜŚaɰ cɰ díɰ
conccntrarsìɰ ncIɰ scrvìzíoɰd'amorcɰaIɰ Sìgnorc.ɰ Cíɰ sìɰdcvcɰ
bagnarcɰ ìnɰ qucǚIcɰ acqucɰ rcgo|arĂcntcɰ cɰ abbandonarcɰ
ognìɰ ìdcaɰ matcría|cĠɰ rítugíandosìɰ ínɰ Srlɰ Kadhaɰ cɰ nc|Icɰ
¿cpt,ƫ Sucɰ assístcǴtí.ɰ Chíɰ s'ìmpcgnaɰ ìnɰ qucstoɰ Ǯodoɰ
costantcɰdurantcɰIaɰvíta,ɰ aǙɰmomcntoɰdíɰ |ascìarcɰ ì|ɰ corpoɰ
rítorncràɰaɰ Oíoɰ pcrɰ scrvírcɰSrlɰ Kadhaɰ ncI|oɰstcssoɰ modoɰ
ìnɰ cuíɰ haɰ dcsídcratoɰ díɰ scrvírɰLaɰ suI|cɰ rívcɰ dcIɰ Kadhaɓ
kuāŖa.ɰ Pcrɰ concIudcrc,ɰ Ʉívcrcɰ suI|cɰ rìvcɰ dcIɰ KŜdha-
kŻťqaɰ cɰ bagnarsíɰ nc|Icɰ sucɰ acqucɰ ogníɰ gíoȟoɰ
rapprcscntaɰ Iaɰ púɰ aItaɰ pcrtczíoncɰ dc|ɰ scrvízìoɰ dcvozío-
naIc.ɰ Síɰtrattaɰ díɰunaɰposízìoncɰ dìttìcì|cɰdaɰ raggíungcrcɰ
pcrñnoɰpcrɰ grandíɰsaggíɰcɰdcvotíɰ comcɰNaradaĵɰ Nonɰc'òɰ
dunqucɰ|ìmítcɰa|IaɰgIorìaɰdíɰSrƼɰKadhaĨkuǭqa.ɰ Scrvcndoɰ
íIɰKadhaĩkuāŗaɰsìɰpuòɰottcncrcɰ|aɰpossìbì|ítàɰdíɰdívcntarcɰ
un'assìstcntcɰdìɰSrImatɢɰ Kadharaɨi,ɰsottoɰ|aɰguídaɰctcrnaɰ
dcIŀcɰ¿cpi.ƫ
RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com
Per qualsiasi informazione potete contattare RKC - Radio Krishna Centrale ai seguenti recapiti:

Ufficio Operativo (Radio Krishna Centrale On-Web)
presso ISKCON Mayapur
741313 Distretto di Nadia
Bengala Occidentale - India

Telefoni:
0091 915 864 9962 (India)
006 014 6220751 (Malesia)
0039 06 62207099 interno 572 (Italia)

INDIRIZZO E-MAIL: rkcfi@radiokrishna.com
E-MAIL ALTERNATIVO: walbert108@yahoo.it
SITO WEB: www.radiokrishna.com

MSN (LIVE) MESSENGER: rkcitaly@hotmail.com
SKYPE ID: radio-krishna

FACEBOOK: www.facebook.com/pages/Radio-Krishna-Centrale/237369940273
YOUTUBE: www.youtube.com/user/radiokrishna


RKC TERNI (Radio Krishna Centrale 89.500 MHz F.M. e On-Line):
Strada del Gioglio 47 - 05100 Terni
Tel. 0744 1926033
Fax 0744 1926032
INDIRIZZO E-MAIL: segreteria@associazionevedica.it
E-MAIL ALTERNATIVO: lilavilasini108@gmail.com
SITO WEB: www.radiokrishna.com/terni


TELE RADIO KRISHNA NETWORK
Worldwide Broadcasting Radio-TV

STAZIONI RADIO-TV: www.radiokrishna.com/stations
ARCHIVIO DOWNLOAD: www.radiokrishna.com/download
RKC FORUM: www.radiokrishna.com/forum
LIBRI ON-LINE: www.radiokrishna.com/books
YOGA: www.radiokrishna.com/bhaktiyoga

RKC - Radio Krishna Centrale - www.radiokrishna.com